Výroční zpráva. O činnosti školy ve školním roce 2013/2014. Základní škola, Znojmo, náměstí Republiky 9

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva. O činnosti školy ve školním roce 2013/2014. Základní škola, Znojmo, náměstí Republiky 9"

Transkript

1 Výroční zpráva O činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Základní škola, Znojmo, náměstí Republiky 9 1

2 A. Základní údaje o škole Název: Základní škola, Znojmo, náměstí Republiky 9 Zřizovatel školy: Městský úřad ve Znojmě Vedení školy: ředitel školy Mgr. Zdeněk Mikulič zástupce ředitele Mgr. Jiří Šmahaj Ekonomka školy: paní Lenka Řezaninová Součásti školy: školní družina - vedoucí vychovatelka paní Jitka Přibilová školní jídelna - vedoucí paní Bc. Miloslava Klimtová Charakteristika školy: Úplná základní škola, vyučuje se ve třech budovách v městské zástavbě. Vyučování probíhalo v ročníku podle školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání Škola bez hranic, který vypracovali pedagogičtí pracovníci školy v návaznosti na Rámcový vzdělávací program MŠMT. Telefon: , fax: , www stránky: Školská rada: založena ve školním roce 2005/06 dle 167 zákona č. 561/2004, od roku 2012 pracuje v následujícím složení: Předseda: ing. Jana Zdražilová, zástupce rodičů Členové: za zřizovatele ing. Pavel Balík, MUDr. Ludmila Šikýřová, PhDr. Jiří Kacetl za rodiče - Ing. Magda Prostá, Mgr. Vladislav Krčál za školu - Mgr. Lenka Rosenheimová, Mgr. Eva Vizingrová, Mgr. Jiří Šmahaj Počet žáků ve škole dle zahajovacího výkazu (k ): Školní rok Počet tříd Počet ročníků Počet žáků Průměrný počet 2013/2014 žáků na třídu 1.stupeň ,73 2.stupeň ,64 Celkem ,68 Příloha č. 1: Počty žáků ve škole od šk. roku 1990/91 2

3 Součásti školy Zařízení školního stravování Školní jídelna je umístěna v hlavní budově a zajišťuje stravování žáků, zaměstnanců školy a kapacitu doplňuje cizími strávníky. Po rekonstrukci v roce 2004 vaří jídelna dva druhy obědů denně. Denní kapacita školní jídelny je 550 obědů. Počet strávníků ve školním roce: děti a žáci 465 zaměstnanci školy 54 cizí strávníci 31 počet strávníků celkem: 550 Školní družina Počet oddělení: 6 Počet dětí v ŠD: 177 Z činnosti školní družiny: kromě tradičních činností probíhalo pravidelně bruslení a plavání. Děti se zapojily do řady kroužků (vaření, šikovné ruce, sportovní, turistický, taneční, výtvarný, logopedický). Další akce, které se uskutečnily karneval, vánoční besídky, velikonoční zvyky, pálení čarodějnic, dětský den,. B. Vzdělávací program Název zvoleného vzdělávacího programu Škola bez hranic školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Číslo jednací V ročníku ZŠ/297/ C. Údaje o pracovnících školy Pedagogičtí pracovníci: Celkový počet pedagogických pracovníků: 42 Přepočtený počet podle úvazků: 40,578 Odborná kvalifikovanost podle z.č. 563/ tj. 100% Změny v pedagogickém sboru: Nastoupily (k ) Paní učitelka Mgr. Bohumíra Svobodová na 1. stupeň ZŠ. Paní Jiřina Klašková asistentka pedagoga, od ji vystřídala paní Jarmila Těknědžjanová. 3

4 Věkové složení učitelů Věk Učitelé Muži do 35 let let 4 17 Nad 50 let 2 7 Pracující důchodci nepobírající důchod - - Pracující důchodci pobírající důchod - 3 Celkem 8 34 Rodičovská dovolená - 2 Ženy Vychovatelky školní družiny V kolektivu vychovatelek došlo ke změně, odešla paní Dagmar Kudrnová, na MD nastoupila slečna Jitka Svobodová, nastoupily paní Bc. Dita Jílková a slečna Hana Svobodová. Počet vychovatelek ŠD: 6 Ekonomický úsek Chod školy po ekonomické stránce řídí ekonomka školy paní Lenka Řezaninová. Počet ekonomických pracovníků: 2 Školní jídelna Školní jídelna pracuje ve stabilizovaném složení, připravuje denně dva druhy obědů. Kvalitní služby se příznivě odráží v počtu přihlášených strávníků jak ze školy, tak i ze zájemců mimo školu. Počet pracovnic ŠJ: 7 Provozní pracovníci V průběhu školního roku (k ) ze zdravotních důvodů ukončila pracovní poměr paní Yvona Hadamovská, na její místo nastoupila paní Lenka Galetová. Provozní zaměstnance řídí školník - pan Vladislav Ondrovčák. Počet pracovníků: 5 Příloha č. 2: Seznam zaměstnanců školy 4

5 D. Údaje o zápisu do 1. třídy základní školy a přijímání žáků do vyšších ročníků Zápis do 1. třídy pro školní rok 2014/2015 proběhl dne 25. ledna Byl připraven formou stanovišť, na kterých děti plnily úkoly. Budoucí prvňáčky provázeli žáci vyšších ročníků, oblečení do kostýmů pohádkových bytostí. Zápis byl příjemně stráveným dopolednem nejen pro děti a jejich rodiče, ale i pro přítomné pedagogy. Počet dětí zapsaných do 1. třídy: 45 chlapců a 35 dívek Počet odkladů : 11 dětí Do 1. třídy nastoupí: 60 dětí Převedeni na jinou školu: 9 dětí Změny v počtu žáků v průběhu školního roku 2013/2014: Přišli: 6 žáků Odešlo: 6 žáků E. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků Prospělo 1.Celkové hodnocení a klasifikace žáků Ročník Počet žáků Prospělo s vyznamenáním Neprospělo Celkem za I. stupeň Celkem za II. st Celkem za školu neprospívající žák odešel do SOU po splnění povinné školní docházky 2. Snížený stupeň z chování: Stupeň chování Počet % z počtu všech žáků školy 2 5 0,85 % 3 1 0,17 % Z toho opakují Celkový počet neomluvených hodin na škole za školní rok 2013/2014: 15 hodin, průměr na 1 žáka: 0,026 hod. 5

6 3. Údaje o přijímacím řízení na střední školu Školní rok 2013/14 Gymnázia SOŠ SOU Konzervatoř 4 leté studium 6 leté studium 8 leté studium Počty přijatých žáků Počet absolventů ZŠ Počet žáků Ročník 9. ročník 59 nižší ročník 5. ročník 6 7. ročník 2 8. ročník 2 Celkem 69 6

7 F. Další vzdělávání pedagogických pracovníků V tomto školním roce jsme se soustředili na otázky týkající se bezpečnosti žáků i zaměstnanců škol ve škole. Výrazné zaměření bylo na otázky finanční gramotnosti, školení probíhala nejen v rámci projektu Vzdělání pro konkurence schopnost, který probíhal od března 2013, ale pedagogičtí pracovníci se také zúčastňovali akcí pořádaných v rámci Jihomoravského kraje. Zájem o školení byl poměrně velký, což je pro další rozvoj školy velmi dobré. Typ kurzu Počet zúčastněných pracovníků Inovativní metody v dějepisné praxi 1 Nadané dítě 1 Prevence násilí ve školách ve virtuální a elektronické komun. 2 Vánoce a zdraví 2 Individuální výchovný plán 1 Projevy násilí vůči zaměstnancům škol 2 Erasmus 2 Nové zákony ve školství 2 Legislativa ve školství v oblasti prevence násilí ve školách 2 Řešení případů násilí ve školách a jejich prevence 2 Prevence kriminality a sociálně patologických jevů 2 Výsledky PISA Finanční gramotnost Lidé a peníze 11 Finanční gramotnost v matematice 1 Nový občanský zákoník 2 Kariérní systém ve školství 1 Finanční gramotnost Peníze pod kontrolou 11 BOZP v oblasti prevence násilí 2 Základní norma zdravotnických znalostí ve školství 1 Testování ve školství ČŠI 2 Finanční gramotnost Chytré nakupování 11 Moderní dějiny do škol Proměny výuky dějepisu 1 Google pro začátečníky 2 Výtvarná dílna 1 Matematika činnostně 1 Finanční gramotnost Změna je život 11 Školení zdravotníků 1 Fórum zdravého města Znojma 1 Projekt německého jazyka v Jihomoravském kraji 2 Finanční gramotnost Za chyby se platí 11 Školení lyžařský kurz 1 Monitorovací seminář Partnerství škol 1 Práce s diferencovanou třídou 1 Další vzdělávání pedagogů 1 Celkem 97 7

8 G. Aktivity a prezentace školy 1. Hodnocení realizace Minimálního preventivního programu I v tomto školním roce se naše škola aktivně zapojila do Komplexního programu primární prevence, který byl zaměřen na všechny žáky naší školy. Velký důraz byl opět kladen na předcházení sociálně patologickým jevům. V rámci Cyklo běhu za ČR bez drog 2014 proběhl na naší škole preventivní program Řekni drogám ne řekni ano životu, a to ve všech třídách druhého stupně. Zaměřili jsme se též na zdravý životní styl a na komunikaci dětí všech věkových skupin. Starším žákům byly určeny programy osvětlující rizika spojená s pohlavním životem, byla jim nastíněna rizika, která jim hrozí při výběru letních brigád. Žáci se účastnili programů, které byly věnovány bezpečnosti silničního provozu. Rovněž se osvědčila beseda spojená s problematikou poruch příjmu potravy. Uspořádali jsme celou řadu akcí. Kromě profesionálních lektorů se do akcí zapojili i žáci vyšších ročníků, kteří připravili prožitkový program pro žáky 3. ročníku Povídej a hraj si se mnou. Preventivní program probíhá během celého školního roku. Bloky s touto tematikou jsou zahrnuty v osnovách školního vzdělávacího programu, pořádáme celou škálu besed, exkurzí, prožitkových dnů jako např.: - Den přátelství 6. ročník - Čas proměn beseda o dospívání - dívky 6. ročníku - Kriminalita mládeže, šikana, kyberšikana - beseda s kurátorem 6. ročník - Beseda o volbě povolání 8. roč. - Láska ano, děti ještě ne beseda pro žáky 9. roč., přednášející MUDr. Petr Kovář - Beseda se školním metodikem prevence zaměřeno na chování a vzájemné vztahy mezi žáky - pro 6. roč. - Obchod s bílým masem beseda pro žáky 9. roč. (projekt Magdala Oblastní charita Znojmo) - Beseda na Městské policii ve Znojmě činnost policie, šikana, kyberšikana, obrana pro žáky 7. roč. - Dýňová stezka program pro žáky z I. stupně a jejich rodiče připravený žáky II. stupně a pedagogy školy - Poruchy příjmu potravy pro žáky 7. roč. - Prevence návykových látek Řekni drogám ne řekni ano životu žáci ročníku - Vánoční rozjímání tradice a zvyky Vánoc pro 1. stupeň - Exkurze u Knínických rybníků spojená s přednáškami o životním prostředí, budování rybníků, rybnikaření i o myslivosti 7. roč. - Snídaně ve škole, aneb jíme zdravě 7. roč. - Povídej a hraj si se mnou prožitkový program připravený žáky 9. roč. pro žáky 3. roč. zaměřený na sebepoznání a komunikaci - Taneční večírek školy pro rodiče žáků i přátele školy zahájený polonézou v podání žáků 9. roč. 8

9 Na škole se daří aktivně zapojovat žáky do preventivních programů. Sami se připravují na hodiny s touto tematikou vyhledáváním článků na internetu, v časopisech a především přípravou prezentací, které představují prostřednictvím interaktivní tabule. Problematiku prevence také rádi volí žáci 9. ročníku jako témata pro zpracování svých ročníkových prací. I nadále se bohužel vyskytují žáci, kteří i přes znalosti o škodlivosti kouření jsou aktivními kuřáky. V programech podobného zaměření rozhodně hodláme pokračovat i v dalších letech. Školní hřiště slouží nejen našim žákům, ale i ostatním dětem města Znojma. Ty ho mohou navštěvovat v odpoledních hodinách, a to nejen v pracovních dnech, ale i o víkendech. Věříme, že časem zde smysluplně tráveným přispíváme ke snížení výskytu sociálně patologických jevů. 2. Výsledky soutěží a další akce školy Pěvecký sbor Libohlásek pod vedením p. uč. Lenky Rosenheimové, p. uč. Jany Vojáčkové a p. uč. Bohumíry Svobodové uskutečnil řadu koncertů: - vítání prvňáčků - vítání občánků - natáčení videoklipu - vánoční koncert v divadle ve spolupráci s HŠ Yamaha - vystoupení na nám. TGM v rámci adventu - velikonoční vystoupení na nám. TGM Na konci prázdnin uspořádal pěvecké soustředění v Lančově. Žáci se zúčastnili řady soutěží a olympiád. V okresních a krajských kolech dosáhli následujících úspěchů: Vědomostní soutěže Matematická olympiáda 5.roč. 8.roč. 9.roč. 2.místo Michal Palatka 5.místo Matěj Vavroušek 4 místo Michal Duda 5.místo Tereza Vlčková Pythagoriáda 5.roč. 2.místo Michal Palatka 7.roč. 3.místo Samuel Kunert 4.místo Isabela Cvaková 8.roč. 4.místo Jakub Kotouč Logická olympiáda Matematický klokan Kadet 6.místo v ČR Tereza Vlčková 8.místo v ČR Tereza Vlčková 9

10 Olympiáda v Čj 8.-9.r. 6.místo Tereza Vlčková 7.místo František Stohl Zeměpisná olympiáda kat.c 1.místo Jakub Marek Olympiáda Nj kat.iia 2.místo Martin Entler Fyzikální olympiáda 9.roč. 3.místo Tereza Vlčková 5.místo Dominika Jandorová Biologická olympiáda 6.roč. 4.místo Ondřej Švanda Výtvarné soutěže - Znojmo mýma očima 1.místo Karla Zoufalá 2.místo Viktorie Rozvadovská 3.místo Helena Juráková 3.místo Nela Skopalová - Stromy a my 1.místo Kristína Oselková 2.místo Božena Holzerová - Voda a lidé 1.místo Kateřina Loucká 1.místo Linda Růžičková 2.místo Adéla Franková 3.místo Karolína Oselková - Mé toulky za zvěří 2.místo Vojtěch Koukal Autorské čtení 2.místo Dominika Jandorová Atletika Okresní přebory jednotlivců mladší žákyně 1.místo Karla Zoufalá (150 m) 1.místo Adéla Slepánková (skok daleký) 1.místo Kateřina Kárníková (hod míčkem) mladší žáci 2.místo Adam Mrkvička (skok vysoký) 2.místo Denis Iliáš (skok daleký) 3.místo Filip Němec (skok vysoký) starší žáci 1.místo Jakub Jaroš (1000 m) 2.místo Vojtěch Havlíček (skok vysoký) 3.místo Siddartha Sivila (skok vysoký) 3.místo Patrik Šebák (skok daleký) dorostenky 2.místo Tereza Vlčková (vrh koulí) 3.místo Jana Krejčí (vrh koulí) Přespolní běh starší žáci starší žákyně 2.místo Matěj Hermann, Jakub Jaroš, David Ondrovčák, Ondřej Jelínek, David Anderle 1.místo Eva Smrčková, Simona Smrčková, Sandra Samsonková, Laura Lišková 5.místo v krajském kole 10

11 Běh do vrchu třída 1.místo Kamila Sobotková Pohár rozhlasu okresní kolo mladší žáci mladší žákyně starší žákyně 1.místo Zdeněk Frank, Petr Ondrušek, Daniel Krejčí, Heřman Holzer, Daniel Dvořák, Petr Poláček, Siddartha Sivila, Vojtěch Havlíček 4.místo v krajském kole 1.místo Jolana Švanerová, Jana Dvořáková, Jana Pelánová, Sandra Samsonková, Klaudie Klaudingerová, Adéla Slepánková, Kateřina Fendrichová, Simona Radová, Kateřina Kárníková, Karla Zoufalá 1.místo Kamila Sobotková, Karolína Uhrová, Simona Smrčková, Eva Smrčková, Tereza Vlčková, Alžběta Zdražilová, Jana Krejčí, Simona Ichnatíková, Laura Lišková OVOV(odznak všestrannosti olympijských vítězů) okresní kolo Družstva 2.místo Jolana Švanerová, Kateřina Kárníková, Eva Nečasová, Jana Dvořáková, Siddartha Sivila, Vojtěch Havlíček, Adam Mrkvička, Heřman Holzer Krajské kolo 7.místo Jolana Švanerová, Kateřina Kárníková, Eva Nečasová, Jana Pelánová, Siddartha Sivila, Vojtěch Havlíček, Adam Mrkvička, Petr Poláček Jednotlivci 1.místo Jakub Jaroš 2.místo Michal Sklenský 3.místo Denis Iliáš, Karolína Uhrová Republikové finále 8.místo Jakub Jaroš Florbalová liga 7.-9.r. 1.místo Tomáš Večeřa, Martin Entler, David Anderle, Ondřej Jelínek, Daniel Zvejška, Daniel Dvořák, Zdeněk Frank, Jakub Jaroš, Michal Sklenský, Filip Süsenbek, Petr Psota Basketbal okresní kolo mladší žáci mladší žákyně 2.místo Zdeněk Frank, Daniel Dvořák, Petr Ondrušek, Heřman Holzer, Siddartha Sivila, Petr Poláček, Daniel Svoboda, Vojtěch Havlíček 2.místo Sandra Samsonková, Jana Pelánová, Kateřina Jahnová, Tereza Latnerová, Helena Juráková, Eva Nečasová, Mai Ly, Veronika Ševčíková, Jolana Švanerová, Anežka Jelečková, Kateřina Kárníková, Jana Dvořáková 11

12 starší žákyně Stolní tenis mladší žáci starší žáci Krajské kolo starší žákyně Šachy Okresní přebor družstev Okresní přebor jednotlivců 1.místo Marcela Gestingerová, Šárka Pantlíková, Jana Pelánová, Sandra Samsonková, Zora Šálková, Tereza Štolová, Karolína Uhrová, Věra Sobotková, Tereza Vlčková, Barbora Jelínková 3.místo Adam Mrkvička, Zdeněk Frank, Heřman Holzer, Radek Sláma 1.místo Radek Ondrovčák, Tomáš Večeřa, Martin Entler 2.místo Eva Dufková, Jana Pelánová, Kamila Sobotková 2.místo Jakub Marek, Tomáš Kratochvíl, Tomáš Bernard, Miroslav Výskot 1.místo Jakub Marek Na škole působí AŠSK, která sdružovala 104 dětí se zájmem o tělovýchovnou činnost (zapojily se do práce v 8 kroužcích se sportovním zaměřením). Vedoucí AŠSK je paní Iva Veselková. Z dalších akcí školy: - LVVZ - Jeseníky, Karlov pod Pradědem pro žáky 7. ročníku - Škola v přírodě Jeseníky Janské Lázně pro žáky ročníku - Plavecký výcvik žáků ročníku - Návštěva Planetária v Brně 5. ročník - Den přátelství seznamovací dny žáků 6. ročníku - Barevný týden environmentální výchova - Návštěva družební školy z italského Trenta - Dýňová stezka - Prožitkové dny - Den Země, Vánoční rozjímání, Povídej a hraj si se mnou 3. třídy, Ve zdravém těle zdravý duch 4. a 5. třídy - Realizace projektů Svět kolem nás (OPVK), Tradice síla poznání (Comenius) - Návštěva edukačních programů v JmM Znojmo a NP Podyjí - Poznávací zájezd do Prahy, Vídně, Francie - Besedy o současných problémech (bezpečnost, kouření, protidrogová témata,.) Policie ČR, PPP Znojmo - Beseda o volbě povolání - Předplatné do Městského divadla I. i II. stupeň - Den otevřených dveří - Obhajoba ročníkových prací žáků 9. ročníku - Výtvarné soutěže, dopravní soutěž - Vystoupení dramatického kroužku 12

13 - Sběrové akce školy pomerančová kůra 541,5 kg, kaštany kg, starý papír kg Kroužky při ZŠ ve školním roce 2013/2014 Název kroužku Počet kroužků Počet žáků Český jazyk 2 41 Anglický jazyk 3 42 Španělský jazyk 1 8 Německý jazyk 2 16 Dyslektický 7 63 Logopedický 1 11 Dramatický 2 34 Pěvecký 2 82 Matematický 2 39 Multikulturní 1 17 Keramický 1 19 Výtvarný 3 32 Taneční 1 15 Sportovní hry 1 14 Florbal 5 76 Míčové hry 1 17 Basketbal 2 31 Pohybové hry 1 13 Zumbatomic 1 40 Internet 1 volný přístup 13

14 H. Údaje o výsledcích inspekce provedené Českou školní inspekcí a dalšími kontrolními orgány Kontroly ve školním roce 2013/2014 Od 16. září 2013 do 18. září 2013 provedly pracovnice MÚ ve Znojmě kontrolu hospodaření s veřejnými prostředky ve smyslu 11 odst. 4 a prověření přiměřenosti a účinnosti řídící kontroly ve smyslu 11 odst. 5 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole. Kontrolované období Od 9. června 2014 do 11. června 2014 provedly pracovnice MÚ ve Znojmě kontrolu hospodaření s veřejnými prostředky ve smyslu 11 odst. 5 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole. Kontrolované období: J. Základní údaje o hospodaření školy v roce 2013 Škola hospodařila s příspěvkem ze státního rozpočtu, který byl stanoven dle směrnic Krajského úřadu Jihomoravského kraje a s příspěvkem zřizovatele, Města Znojma. Přehled čerpání za rok 2013 Příloha č. 3. K. Zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů Škola byla zapojena do programu spolupráce v mezinárodním projektu Comenius. Tento projekt byl zaměřen na neformální vzdělávání mládeže. V jeho průběhu se mladí lidé pěti zemí (Česká republika, Slovensko, Slovinsko, Polsko a Turecko) setkávali v různých zemích a pracovali na společných tématech. L. Zapojení školy do dalšího vzdělávání a celoživotního učení V průběhu celého školního roku se pedagogičtí pracovníci zapojovali do dalšího vzdělávání. Kurzy probíhaly ve škole, v zařízeních okresních i krajských organizací. O další vzdělávání byl mezi pedagogickými pracovníky zájem (viz tabulka s přehledem školení). Napomohla tomu dobrá situace v oblasti financí určených na ostatní neinvestiční výdaje. 14

15 Projekty ve školním roce 2013/ Tradice síla poznání Operační program: Program celoživotního učení Partnerství škol Comenius Hodnota projektu: EUR Doba realizace: září 2012 červen 2014 Popis projektu: Aktivity projektu byly zaměřeny na vzájemné poznání mladých lidí, regionů (měst) a zemí, ze kterých pochází. Seznámili se s historií a současností lidových tradic a zvyků pěti zapojených zemí (Česka, Polska, Slovenska, Slovinska, Turecka), které jsou pro každý národ specifické. Projekt byl úspěšně zakončen, v jeho rámci vycestovalo do zahraničí celkem 72 žáků. 2. Svět kolem nás Operační program: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hodnota projektu: ,16 Kč Doba realizace: březen 2013 únor 2015 Popis projektu: Projekt je zaměřen na rozvoj stávajících a získání nových kompetencí a znalostí potřebných pro osobní a zejména pracovní život mladých lidí. Jednotlivé prožitkové aktivity projektu seznámí žáky s problematikou financí (finanční gramotností), provedou je trhem práce a donutí je k zamyšlení nad prostředím, ve kterém žijí. M. Spolupráce při plnění úkolů ve vzdělávání Sdružení rodičů Spolupráce se sdružením rodičů byla na výborné úrovni. Kromě stálých aktivit v oblasti pomoci při zkvalitňování podmínek pro výuku a vzdělávání dětí pokračovala práce při představování studie pro rekonstrukci budovy v parku. Studii představil na jednání na MÚ ve Znojmě prof. ing. arch. Girsa, kterého oslovilo Sdružení rodičů. Byla poskytnuta k připomínkování všem subjektům, které se v této oblasti angažují. Jednání budou probíhat i nadále, protože se blíží revitalizace části parku, ve které je budova umístěna. SR pomáhalo škole při různých akcích, při financování aktivit pro děti školy. V březnu 2014 uspořádalo SR v Dobšicích taneční večírek nejen pro rodiče žáků 9. ročníku. Večírek se opět setkal s velkým ohlasem. Zájem rodičů se každý rok zvyšuje, což je velkou odměnou pro pořadatele. Na účet sdružení rodičů byly poukázány finanční dary rodičů a sponzorů (celkem Kč), mimo to SR obdrželo i věcné dary pro žáky v hodnotě Kč. Z finančních prostředků SR bylo zakoupeno sportovní vybavení ( Kč) a projekční technika ( Kč). Sdružení rodičů podporovalo pěvecký sbor Libohlásek, finančně přispívalo na dopravu dětí na soutěže (jak sportovní, tak vědomostní), hradilo startovné, přispělo také na dopravu do Planetária v Brně. Dále financovalo různé odměny pro žáky, kteří úspěšně reprezentovali školu či se aktivně zapojili do práce pro třídní kolektiv. Jako každý rok tak i letos sdružení rodičů finančně podporovalo akce školní družiny. 15

16 Město Znojmo přispělo dětem finanční částkou ve výši Kč. Peníze budou použity na pořádání mimoškolní akce Dýňová stezka (prožitkový den, který pořádá škola pro všechny děti města Znojma), na činnost pěveckého sboru Libohlásek, AŠSK a činnost školní družiny. Spolupráce se zřizovatelem Spolupráce se zřizovatelem, Městem Znojmem, byla velmi dobrá. Město financovalo provoz školy. Finanční příspěvek se v posledních letech zvyšoval, a proto se podařilo výrazněji opravit a vybavit nejen učebny školy, ale i budovy, které škola využívá. V rámci akcí Rozšíření výuky cizích jazyků a Podpora výuky cizího jazyka přispělo Město Znojmo částkou Kč. Příspěvek byl využit na nákup učebnic a pracovních sešitů, na vedení zájmových kroužků, které byly zaměřeny na zvýšení jazykového vzdělání žáků školy. V budově školy na náměstí Republiky č. 14 se podařilo opravit podlahy v učebnách, budovu vymalovat a připravit pro budoucí prvňáčky. Školní družině přibyla nová dřevěná chatka na nářadí a hračky. V hlavní budově byla vyměněna okna v internetové učebně, kanceláři, ředitelně a sborovně. Nejdůležitější a nejsložitější akcí byla oprava střechy a podkrovních učeben. Původně plechová střecha byla pokryta střešními taškami, byly zatepleny učebny a byla vyměněna střešní okna. Tyto opravy mají za úkol zamezit úniku tepla a zlepšit prostředí pro výuku i zázemí pro vyučující. V hlavní budově byly opraveny šatny sloužící k ukládání oděvů a obuvi pro jednotlivé třídy. Tím se výrazně zvýšila bezpečnost a hygiena při používání těchto prostor. V oblasti působení na žáky se podařilo nainstalovat vybavení pro školní rozhlas do všech učeben v budově v parku a v budově č. 14. Žáci školy se tradičně zúčastnili mnoha akcí, které pořádalo Město Znojmo advent, vítání občánků, Velikonoce, Muzejní noc atd. Všech těchto akcí se žáci školy zúčastnili nejenom jako diváci, ale také jako účinkující. Ani v tomto školním roce se nepodařilo vyřešit problém se zajištěním školního pozemku pro výuku předmětu Pracovní činnosti, který je součástí školního vzdělávacího programu Škola bez hranic. Nadále je v řešení i situace s budovou v Dolním parku. Park prochází revitalizací, což se zásadně dotkne i budovy, kterou škola používá pro zabezpečení výuky dvou až tří tříd 1. stupně a dvou oddělení školní družiny. 16

17 Závěrečné shrnutí školního roku Výchovně vzdělávací proces - Zájem o vzdělávání žáků na naší škole byl i v tomto školním roce velmi vysoký. Škola bohužel nemohla vyhovět všem zájemcům. Do 1. ročníku mohly být přijaty pouze děti ze Znojma. Těch bylo celkem 66, proto bylo rozhodnuto, že budou otevřeny 3 třídy v ročníku. Do 6. ročníku byly přijaty děti z tradičních spádových škol. Řadu dalších zájemců musela škola odmítnout. Konečný počet žáků v tomto školním roce byl Škola vyučuje podle školního vzdělávacího programu Škola bez hranic. Tento program byl k 1. září 2013 přepracován, byla zapracována další témata dle úprav Rámcového vzdělávacího programu MŠMT (povinná výuka druhého cizího jazyka od 7. ročníku, finanční gramotnost, dopravní výchova, výchova proti korupci, ochrana zdraví,.). Koordinátorkou programu je ing. Ivana Šťastná. Program je i nadále zaměřen na tradiční priority školy - výuku cizích jazyků, práci s výpočetními a komunikačními technologiemi a otevřenou komunikaci mezi žáky a dospělými, mezi žáky navzájem. - Mezi hlavní úkoly školy patří příprava žáků na další studium na SŠ a SOU. V průběhu školního roku jsme se zapojili do projektu Jihomoravského kraje a ISŠ Sokolnice Najdi si cestu k technice. Projekt byl určen pro žáky 9. ročníku a spolupráce se týkala poznávání různých oblastí techniky a podniků technicky zaměřených, které působí v rámci kraje. - Žáci 9. ročníku měli opět možnost podávat dvě přihlášky. Škola dosáhla tradičně výborných výsledků při přijímacím řízení na SŠ a SOU. Všichni žáci byli přijati na vybranou školu a tam, kde se konaly přijímací zkoušky, obsadili přední místa ve výsledcích těchto zkoušek. Na další studium jsou žáci dobře připraveni. I nadále pokračuje trend z minulých let většina žáků se přihlásila na studijní obory. Z celkového počtu 59 žáků jich 44 bylo přijatou studiu na středních odborných školách. Škola se snaží poskytovat žákům přehled o možnostech dalšího studia. K tomu slouží pravidelné návštěvy žáků 8. ročníku na Úřadu práce ve Znojmě a beseda rodičů vycházejících žáků se zástupci středních škol regionu a ÚP, kterou pořádáme v měsíci lednu. V tomto školním roce jsme se také zapojili do spolupráce s Obchodní komorou ve Znojmě v projektu Moje volba moje budoucnost. V rámci výuky pracovních činností žáci 8. a 9. ročníku absolvovali téma Volba povolání. Ve spolupráci s vedením GE Money Bank ve Znojmě byly uskutečněny pro žáky 8. a 9. ročníku hodiny výuky finanční gramotnosti. Tato tematika je také začleňována do vyučování ve všech ročnících. Plnění hlavních priorit školy Výuka cizích jazyků V 1. ročníku se většina žáků zapojila do kroužků, které jsou zaměřeny na anglický a německý jazyk. Povinná výuka cizích jazyků začíná ve 2. ročníku. Rodiče preferují i nadále výuku anglického jazyka, německý jazyk pokračoval formou kroužku. Výuka druhého cizího jazyka (německého popř. ruského nebo španělského jazyka) probíhá ve třídách s rozšířenou výukou jazyků od 6. ročníku a od 7. ročníku povinně u žáků klasických tříd. 17

18 . Aprobovanost vyučujících cizích jazyků je 100%. V tomto školním roce se dvěma jazykům učilo 242 žáků z celkového počtu 293 žáků 2. stupně. To znamená, že se znalostí dvou cizích jazyků odchází ze školy v současné době asi 82,59% žáků. Praktické využívání cizích jazyků Zaměření jazykové výuky ve škole musí vést k praktickému využití vědomostí a znalostí mimo školu. V tomto školním roce měly děti řadu možností: - spolupráce s dětmi z partnerské školy Trento (Povo a Villazzano) má už páté pokračování. Žáci a žákyně z Itálie navštívili v měsíci říjnu Znojmo. V průběhu týdne děti obou škol spolu absolvovaly spoustu akcí, kromě jiného poznaly město Znojmo a jeho památky, navštívily Vranov nad Dyjí a hlavní město ČR Prahu. Tuto spolupráci podporuje také Město Znojmo, žáci byli v průběhu návštěvy přijati místostarostou panem Janem Groisem a vedoucí odboru školství paní ing Denisou Krátkou. Zásluhu na výborném průběhu akce měly paní učitelky Hana Šotkovská a Martina Stanislavová a další zaměstnanci školy. Návštěvou italských dětí ve Znojmě byl ukončen 5. díl spolupráce. S vedením italské školy, kterou zastupoval její ředitel pan Nicola Cetrano, bylo dohodnuto, že spolupráce bude i nadále pokračovat. - v rámci projektu Comenius vycestovali žáci naší školy do Polska, Slovinska, Slovenska a Turecka. Celkem se do projektu zapojilo 72 dětí. Účastníci se domlouvali především anglicky. Příprava a realizace projektu byla zásluhou především paní učitelky Ivany Šťastné a Alice Dundové. Do příprav návštěv a vlastního provedení se dále zapojily paní učitelky Eva Kubíková, Libuše Košárková a Lucie Čimerová. Celý projekt podporovali i všichni zaměstnanci školy. - v tomto školním roce vyvrcholila naše účast v projektu EU a KrÚ JmK (Evropský fond pro regionální rozvoj, interkulturní vzdělávání dětí, žáků a pedagogů, reg.č. projektu: M00228 ). Jednalo se o jazykové vzdělávání žáků nižších ročníků v rámci kroužku německého jazyka, do kterého se zapojily třídy 1. a 2. ročníku. Děti se hravou formou setkávaly s prvním cizím jazykem. V rámci projektu navštívila skupina našich žáků s učiteli školu ve Vídni a následně jsme vídeňské děti přivítali ve Znojmě. Projekt zabezpečovaly paní učitelka Simona Pouzarová, Alice Dundová a Dana Habrová. V prosinci 2012 proběhla tradiční návštěva předvánoční Vídně, hlavního města Rakouska. Tento zájezd zajistila paní učitelka Simona Pouzarová. V měsíci květnu 2013 proběhla návštěva Francie a Paříže. Pro velký zájem mezi žáky byly uskutečněny dva poznávací zájezdy, které zajistily paní učitelky Hana Šotkovská a Libuše Košárková. Je vidět, že žáci měli celou řadu možností procvičovat si cizí jazyk v praxi, jejich zájem o poznávání cizích zemí byl velký. Proto i nadále budeme v pořádání podobných akcí pokračovat. Výuka informatiky Je zařazena do povinné výuky od 4. ročníku do 6. ročníku, od 7. ročníku ji mají žáci s rozšířenou výukou v rámci učebního programu, žáci klasických tříd jako součást volitelných předmětů. Po ukončení povinné základní docházky mají všichni žáci potřebné vědomosti pro využití moderní počítačové techniky. Významným vyvrcholením výuky informatiky a povinné školní docházky jsou ročníkové práce žáků 9. ročníku. Žáci zpracují za pomoci vyučujících téma 18

19 podle svého zájmu. Tyto práce se skládají ze tří částí práce v textovém editoru, zpracování v Power Pointu a prezentace své práce před spolužáky, vyučujícími a mnohdy i rodiči. Práce mají vysokou úroveň a ukazují, že pro dnešní mládež jsou počítače běžným společníkem. Zpracování různých prezentací se ale neobjevuje jen u žáků 9. ročníku. Jsou běžné ve všech třídách a v různých předmětech i u žáků nižších ročníku. Toto umožňuje vybavení školy výpočetní a prezenční technikou, které je na velmi dobré úrovni. Pouze 2 učebny nebyly vybaveny dataprojektorem. Škola disponuje mnoha výukovými programy, které jsou stále doplňovány na základě požadavků vyučujících, mnozí vyučující si vlastní výukové programy tvoří sami. Webové stránky, výuka informatiky Na internetu jsou umístěny webové stránky školy, které zachycují každodenní život školy. Na jejich vedení se výrazně podílí paní učitelka Hana Šotkovská a na základě podkladů pedagogických pracovníků je průběžně doplňuje pan učitel Radek Tomaštík. Webové stránky školy obsahují nejen všechny významné dokumenty (plán práce, výroční zprávu, školní řád, ), ale i zajímavosti ze života školy, obrazové přílohy z výletů, z hor, výsledky soutěží a hodnocení mimoškolních aktivit. Hojně navštěvovanou stránkou je jídelníček školní jídelny. Rodiče využívají možnost objednávat svým dětem obědy z domova. Oblast komunikace mezi žáky a dospělými, mezi žáky navzájem. Zájmem všech pracovníků školy je, aby se žáci ve škole cítili bezpečně a aby ve škole viděli místo, kam rádi chodí. Vzájemné působení dospělých a žáků je založeno na úctě a ohleduplnosti. Jak žáci, tak i dospělí mají svá práva a své povinnosti, na jejichž základě se k práci přistupuje. Pilotní testování MŠMT Individuální výchovné plány bylo zakončeno v Praze v prosinci 2013 závěrečnou konferencí. Bylo konstatováno, že postupy, které se ověřovaly, odpovídají požadavkům. Individuální výchovné plány byly zahrnuty do metodického materiálu MŠMT a byly doporučeny k dalšímu využívání. V průběhu celého školního roku jsme při jednání s rodiči nebyli nuceni tyto navrhované postupy použít. Spolupráce se zákonnými zástupci byla v tomto školním roce velmi dobrá. Proběhlo celkem 19 jednání s rodiči a jejich dětmi, vždy se podařilo společně najít řešení daného problému. Vybavení školy Ve vybavení školy přibyly nové výškově stavitelné lavice a židličky pro žáky, byly upraveny a vybaveny šatny na 1. a 2. podlaží, do některých tříd byly dodány nové skříně a další vybavení. V tomto trendu budeme pokračovat tak, aby se stále zlepšovalo pracovní prostředí pro žáky i učitele. 19

20 Reprezentace školy Školní rok 2013/2014 byl jedním z nejúspěšnějších roků v oblasti reprezentace školy v rámci vědomostních soutěží. Obeslali jsme okresní kola všech vědomostních soutěží. Ve výsledkových listinách se naši žáci neztratili. V krajských kolech jsme měli své zástupce v zeměpisné olympiádě (Jakub Marek, 9. A), biologické olympiádě (Ondřej Švanda, 6. A) a v olympiádě z anglického jazyka (Siddhartha Sivila, 8. B). Nejvýraznějšího úspěchu dosáhla Tereza Vlčková (9. B) v logické olympiádě, kterou pořádala společnost Mensa ČR. Přes krajské kolo se probojovala do celostátního finále, které se konalo v prostorách Parlamentu ČR v Praze. Mezi žáky 2. stupně ZŠ celé České republiky obsadila celkové 6. místo. Svůj talent a logické myšlení potvrdila Tereza v celostátní soutěži Matematický klokan - kategorie Kadet, kde obsadila 8. místo v ČR. Tereza se zúčastnila také okresních kol olympiád z českého jazyka a fyziky, vždy se umístila mezi nejlepšími žáky a dokázala svou všestrannost. Tento školní rok byl velmi úspěšný i v reprezentaci v oblasti sportu. Přestože nejsme sportovní školou, vyučující tělesné výchovy, pánové Jaroslav Polák, Milan Novotný a František Havlík, dokázali motivovat žáky k pravidelnému sportování a k účasti na řadě sportovních turnajů. Výsledkem bylo mimo jiné historické vítězství tří družstev v rámci okresního kola prestižní atletické soutěže Pohár rozhlasu. V krajském kole skončilo družstvo mladších žáků těsně na 4. místě. Další výrazné úspěchy dosáhla družstva dívek v krajském kole přespolního běhu, v basketbalu a netradičně i v kopané. Žáci 1. stupně obsadili 2. místo v okresu v malé kopané Mc Donald Cup. Družstvo připravoval a vedl pan Pavel Veselka. Tradičně se nám dařilo i ve výtvarných soutěžích. Kromě řady umístění mezi nejlepšími jsme zaznamenali 1. místa v soutěži Znojmo mýma očima ( Karla Zoufalá, 7. B), Stromy a my (Kristína Oselková, 9. A) a Voda a lidé (Kateřina Loucká, 6. A a Linda Růžičková 1. A). O výtvarné nadání našich žáků se nejenom v rámci vyučování staraly paní učitelky Kateřina Procházková, Eva Vizingrová, Iva Veselková, Sandra Štěpničková a další vyučující 1. stupně. Spolupráce s mateřskou školou Spolupráce s MŠ na náměstí Republiky probíhala po celý školní rok. Umožnili jsme dětem využívat tělocvičnu školy, pozvali jsme je na vánoční koncert Libohlásku. Také předškoláci tradičně navštívili vyučování ve třídách 1. ročníku. Výsledkem spolupráce je skutečnost, že většina předškoláků ze školky na naši školu nastupuje do 1. ročníku. Exkurze a školní vlastivědné zájezdy Všechny třídy absolvovaly se svými učiteli výlet do blízkého, nebo i vzdálenějšího okolí. Tyto akce napomohly k utváření pozitivních vztahů ve třídách. Uskutečnily se také tradiční exkurze do brněnského Planetária, ke Knínickým rybníkům. V rámci projektu Svět kolem nás navštívili žáci Technické muzeum v Brně, Muzeum techniky ve Žďáru nad Sázavou a další zajímavá místa v Jihomoravském kraji. V zimě byli žáci 1. stupně na škole v přírodě a žáci 2. stupně na lyžařském výcvikově vzdělávacím zájezdu. 20

Základní škola, Znojmo, náměstí Republiky 9

Základní škola, Znojmo, náměstí Republiky 9 Základní škola, Znojmo, náměstí Republiky 9 ŠKOLA BEZ HRANIC PRACOVNÍ PLÁN ŠKOLY na školní rok 2015/2016 Tento plán je přílohou koncepce školy na roky 2015 2018. Projednáno na pedagogické radě školy 31.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2004/2005 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 Milénova14, 638 00 Brno

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA BOR. Školní rok 2013/2014. Kronika

ZÁKLADNÍ ŠKOLA BOR. Školní rok 2013/2014. Kronika ZÁKLADNÍ ŠKOLA BOR Školní rok 2013/2014 Kronika Novým ředitelem Základní školy Bor se stal Mgr. Daniel Koblen. Školní rok byl zahájen 2.9.2013 s 340 žáky na dvou stupních, v 15 třídách. Ve všech ročnících

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

KONCEPCE MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU

KONCEPCE MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU Základní škola, Znojmo, náměstí Republiky 9 KONCEPCE MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU Školní rok 2015/2016 Vypracovala: Mgr. Kamila Sobotková MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) Školní rok: 2015/2016

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU OBSAH 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika zařízení 3. Materiální podmínky 4. Personální podmínky 5. Ekonomické podmínky 6. Cíle vzdělávání 7. Formy a metody

Více

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Štítary Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Obsah : 1. Analýza výchovně vzdělávací práce ve školním roce 2013/2014 2. Úkoly ve školním roce 2014/2015 3. Minimální preventivní

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

Program školního roku

Program školního roku Program školního roku SOUTĚŽE A PROJEKTY : 2015 2016 Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Nadační fond Dětský čin roku Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2007/2008. Základní škola a mateřská škola, Hlušice. Projednáno se školní radou dne:.. Projednáno na pedagogické radě dne:.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2007/2008. Základní škola a mateřská škola, Hlušice. Projednáno se školní radou dne:.. Projednáno na pedagogické radě dne:. Základní škola a mateřská škola, Hlušice VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2007/2008 Projednáno se školní radou dne:.. Projednáno na pedagogické radě dne:. Vypracoval : Ing.Vladimír Kožíšek Obsah: 1. Základní

Více

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Znojmo, Jana Palacha 8 Jana Palacha 8, 669 33 Znojmo Příloha č. 1 ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 I. Charakteristika školy

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA HODĚJICE VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a) Název školy: Základní škola Hodějice, okres Vyškov b) Zřizovatel školy: OÚ Hodějice c) Ředitelka

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 www.zspelechovska.cz skola@zspelechovska.cz 191 žáků v 11 třídách 18 učitelů 2 vychovatelky ŠD 9 provozních zaměstnanců Nižší počet žáků individuální přístup

Více

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2014/2015 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa školy Hradec

Více

ÚSPĚCHY NAŠICH ŽÁKŮ V SOUTĚŽÍCH A OLYMPIÁDÁCH

ÚSPĚCHY NAŠICH ŽÁKŮ V SOUTĚŽÍCH A OLYMPIÁDÁCH ÚSPĚCHY NAŠICH ŽÁKŮ V SOUTĚŽÍCH A OLYMPIÁDÁCH ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Školní kolo soutěže PIŠQWORKY (8. a 9. třída) 1. místo Ladislav Drápal 2. místo Ondřej Burian 3. místo Michal Jirák 4. 8. místo: Pavla

Více

Organizace školního roku 2015-2016

Organizace školního roku 2015-2016 Organizace školního roku 2015-2016 1) Organizace školního roku 2) Aktivity při ZŠ 3) Termíny nejdůležitějších akcí 4) Začátek vyučování a časové rozvržení vyučovacích hodin 5) Termíny třídnických hodin

Více

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199 1 Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199 IČO: 750 233 77 tel.: 518-338 142, e-mail: zslipov@mybox.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Více

Výroční zpráva Základní školy Mikulovice

Výroční zpráva Základní školy Mikulovice Výroční zpráva Základní školy Mikulovice za šk. rok 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a. Název školy: Základní škola a Mateřská škola, Mikulovice u Znojma, příspěvková organizace Adresa:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2003/2004 1. Část I. Základní charakteristika školy

Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2003/2004 1. Část I. Základní charakteristika školy Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2003/2004 1 Část I a) Název školy, adresa: Základní škola Brno, Arménská 21, PO Arménská 573/21, 625 00 Brno tel 547 211 667, tel/fax 547 211 802 e-mail: zsarmen@seznamcz

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Název školy : Základní škola náměstí Svobody 3 Šternberk, příspěvková organizace Ředitel školy: Mgr. Pavel Konečný Způsob hospodaření školy : příspěvková organizace Školní

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace Minimální preventivní program Školní rok: 2014/2015 Vypracovala: Mgr. Lucie Krausová metodik prevence 1. VÝCHODISKA

Více

RÁMCOVÝ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013-2014

RÁMCOVÝ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, POLICE NAD METUJÍ RÁMCOVÝ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 Porady, pedagogické rady, třídní schůzky Provozní porady 1. a 2. stupeň 1. pololetí 2. pololetí 09. 09. 2013 03.

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace Minimální preventivní program Školní rok: 2010/2011 Vypracovala: Lucie Krausová metodik prevence 1. VÝCHODISKA

Více

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2005/2006 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 Milénova14, 638 00 Brno

Více

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Základní škola a mateřská škola Brno, Vedlejší 10, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní

Více

Základní školy. Podklady pro zpracování výroční zprávy KrÚ JMK o činnostech základních škol ve šk.roce 2004/2005

Základní školy. Podklady pro zpracování výroční zprávy KrÚ JMK o činnostech základních škol ve šk.roce 2004/2005 Základní školy Podklady pro zpracování výroční zprávy KrÚ JMK o činnostech základních škol ve šk.roce 2004/2005 Část I. Základní charakteristika školy a. Zřizovatel školy: Statutární město Brno, Městská

Více

Výroční zpráva. O činnosti školy ve školním roce 2008/2009. Základní škola, Znojmo, náměstí Republiky 9

Výroční zpráva. O činnosti školy ve školním roce 2008/2009. Základní škola, Znojmo, náměstí Republiky 9 Výroční zpráva O činnosti školy ve školním roce 2008/2009 Základní škola, Znojmo, náměstí Republiky 9 1 A. Základní údaje o škole Název: Základní škola, Znojmo, náměstí Republiky 9 Zřizovatel školy: Městský

Více

Základní škola a Mateřská škola Určice, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola a Mateřská škola Určice, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Určice, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Část I. Základní charakteristika školy a) Název školy: Základní škola a Mateřská škola Určice, příspěvková

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2010/2011 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola

Více

Výsledky výchovy a vzdělání

Výsledky výchovy a vzdělání MATEŘSKÉ ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠK. ROCE 2009/2010 Základní charakteristika mateřské školy a) Základní škola a mateřská škola Bzenec Odloučené pracoviště MŠ I Bzenec, Olšovská 1299 b)

Více

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace adresa školy Jindřichovice pod Smrkem

Více

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy adresa školy Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013 právní forma IČO 48847747 IZO 04884774 identifikátor školy 600115607 vedení školy ZŠ a MŠ

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PLÁN

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PLÁN MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PLÁN Garant programu je metodik prevence rizikového chování Mgr. Kamila Reischlová Cílem programu je vytvoření optimálního sociálního klimatu ve třídách, snížení rizika vlivů narušujících

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní škola Tomáše Garrigua Masaryka Blansko, Rodkovského 2 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Školní rok 2004/2005 V Blansku 30. září 2005 RNDr. Pavel Nezval, ředitel školy Strana 1 Část I. Základní charakteristika

Více

Minimální preventivní program školní rok 2010/2011

Minimální preventivní program školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Tasovice, příspěvková organizace, okres Znojmo Minimální preventivní program školní rok 2010/2011 Garant programu / metodik: Mgr. Kamila Reischlová, učitelka ZŠ Tasovice

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní škola Fryčovice, okres Frýdek Místek, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2010/2011 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah : 1.

Více

Popis realizovaných opatření

Popis realizovaných opatření Příloha č. 2 Závěrečná zpráva příjemců dotace z rozvojového programu Na podporu škol, které realizují inkluzívní vzdělávání a vzdělávání dětí a žáků se sociokulturním znevýhodněním na rok 2010, č.j. 10936/2010-27.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Základní umělecká škola Ústí nad Labem, Husova 349/19, příspěvková organizace. Školní rok 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Základní umělecká škola Ústí nad Labem, Husova 349/19, příspěvková organizace. Školní rok 2009/2010 Základní škola a Základní umělecká škola Ústí nad Labem, Husova 349/19, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2009/2010 ( zpracováno dle vyhlášky č. 225/2009 Sb. ) Září 2010 Obsah: 1. Základní

Více

Základní škola a mateřská škola Klas s.r.o., Školní náměstí 37, 533 51 Pardubice. PhDr.Michal Havlíček, Mgr. Klára Svobodová

Základní škola a mateřská škola Klas s.r.o., Školní náměstí 37, 533 51 Pardubice. PhDr.Michal Havlíček, Mgr. Klára Svobodová Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/11 Základní škola a mateřská škola Klas s.r.o., Školní náměstí 37, 533 51 Pardubice Základní údaje o škole: jednatel: manažer školy: ředitel školy: školská

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16 Školní rok 2015-2016 začíná v úterý 1.září 2015 první pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 28.ledna 2016 druhé pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 30. Června 2016 Prázdniny

Více

žáků z toho spec. vyrovnávacích

žáků z toho spec. vyrovnávacích Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

Program školního roku 2014 2015

Program školního roku 2014 2015 Program školního roku 2014 2015 SOUTĚŽE A PROJEKTY : Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního významu Školní pěvecká soutěž

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2005-2006

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2005-2006 Základní škola Vyškov, Nádražní 5, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2005-2006 zpracovala: RNDr. Hana Bustová Ve Vyškově 12.9. 2006 Mgr. Pavel Pospíšil ředitel školy

Více

Rychlý přehled základních bodů výroční zprávy o činnosti Gymnázia, Český Krumlov za školní rok 2013/2014

Rychlý přehled základních bodů výroční zprávy o činnosti Gymnázia, Český Krumlov za školní rok 2013/2014 Rychlý přehled základních bodů výroční zprávy o činnosti Gymnázia, Český Krumlov za školní rok 2013/2014 V následujícím přehledu jsou uvedené některé podstatné body výroční zprávy. Pět největších úspěchů

Více

Výroční zpráva. Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012.

Výroční zpráva. Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012. Výroční zpráva Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012. Předána na MÚ Aš OŠKS dne 10.10.2012 Struktura výroční zprávy školy A. Základní údaje o škole str.2 B. Přehled oborů vzdělání str.

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Výroční zpráva ZŠ BUKOVINA školní rok 2009 / 2010 A/ Zpráva o školním roku 2009 / 2010 Část I. Základní charakteristika školy Část II. Výsledky výchovy a vzdělávání Část III. Údaje o výsledcích ČŠI Část

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem. č.j.: ŠVP 1 / 2007 IDENTIFIKAČNÍ

Více

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x Výroční zpráva ZŠ a MŠ Kařez, příspěvková organizace - 2010/2011 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Kařez, příspěvková organizace adresa školy Kařez 185 právní

Více

Z á k l a d n í š k o l a, Z n o j m o, n á m ě s t í R e p u b l i k y 9

Z á k l a d n í š k o l a, Z n o j m o, n á m ě s t í R e p u b l i k y 9 Z á k l a d n í š k o l a, Z n o j m o, n á m ě s t í R e p u b l i k y 9 K o n c e p c e š k o l y n a o b d o b í 2 0 1 0-2 0 1 5 Projednáno na pedagogické radě dne 15. dubna 2010 Schváleno školskou

Více

Přehled událostí školy v 1. pololetí školního roku 2011/2012

Přehled událostí školy v 1. pololetí školního roku 2011/2012 Přehled událostí školy v 1. pololetí školního roku 2011/2012 Září 29. 8. 31. 8. GO KURZ třídy 1. A 31. 8. 2. 9. GO KURZ třídy 1. C 1. 9. zahájení nového školního roku 5. 9. 11. 9. poznávací zájezd do Anglie

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

za školní rok 2011/2012

za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Nové Dvory, okres Kutná Hora Masarykovo náměstí 1 Nové Dvory 285 31 Telefon 327 571262 e-mail: zsndvory@seznam.cz bankovní spojení: KB Kutná Hora, 51-6080480207/0100 IČ:

Více

Garant programu je metodik prevence rizikového chování Mgr. Kamila Reischlová

Garant programu je metodik prevence rizikového chování Mgr. Kamila Reischlová MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PLÁN 2014/2015 Garant programu je metodik prevence rizikového chování Mgr. Kamila Reischlová Cílem programu je vytvoření optimálního sociálního klimatu ve třídách, snížení rizika

Více

Výroční zpráva. školní rok 2008/09

Výroční zpráva. školní rok 2008/09 Základní škola Kralupy nad Vltavou, Komenského náměstí 198 okres Mělník, příspěvková organizace Výroční zpráva školní rok 2008/09 O B S A H: I. Základní údaje II. III. IV. Rámcový popis personálního zabezpečení

Více

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy Výroční zpráva školy školní rok 2008/2009 1 Výroční zpráva Základní školy a mateřské školy Mořina školní rok 2008/2009 Název a sídlo školy Základní škola a mateřská škola Mořina, Mořina 57, 267 17 Zřizovatel

Více

Výroční zpráva za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva za školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola, Břežany, okres Znojmo, příspěvková organizace 67165 Břežany 174 IČ: 75008882 Výroční zpráva za školní rok 2010/2011 Základní charakteristika školy Název, adresa: Základní

Více

Základní škola, Chrudim, U Stadionu 756, 537 03 Chrudim 3. Plán práce školy. Pokyn ředitele školy k organizaci výchovně-vzdělávacího procesu

Základní škola, Chrudim, U Stadionu 756, 537 03 Chrudim 3. Plán práce školy. Pokyn ředitele školy k organizaci výchovně-vzdělávacího procesu Základní škola, Chrudim, U Stadionu 756, 537 03 Chrudim 3 Plán práce školy a Pokyn ředitele školy k organizaci výchovně-vzdělávacího procesu ve školním roce 2014/2015 V Chrudimi dne 28.srpna 2014 Mgr.JindřichVyhnánek

Více

Výroční zpráva o činnosti mateřské školy

Výroční zpráva o činnosti mateřské školy , 182 00 IČO: 709 307 16 Výroční zpráva o činnosti mateřské školy 2011 2012 Č. j.: 437/2012/2 V Praze dne 12. října 2012 A) Výroční zpráva o činnosti mateřské školy ve školním roce 2011/2012 V souladu

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2008/2009 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP ZŠ Vodňany Alešova, 50 389 01 Vodňany Jméno a příjmení

Více

Základní škola a Mateřská škola Úvalno, okres 2014/15. příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Úvalno, okres 2014/15. příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Úvalno, okres Bruntál, 2014/15 příspěvková organizace 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název: Základní škola a Mateřská škola Úvalno, okres Bruntál, příspěvková organizace

Více

Základní škola Dukelských bojovníků, Dubenec, okres Trutnov. Výroční zpráva o činnosti školy šk. r. 2004/2005

Základní škola Dukelských bojovníků, Dubenec, okres Trutnov. Výroční zpráva o činnosti školy šk. r. 2004/2005 Základní škola Dukelských bojovníků, Dubenec, okres Trutnov Výroční zpráva o činnosti školy šk. r. 2004/2005 1. Charakteristika školy: Základní škola v Dubenci je úplná základní škola vyučující ve šk.

Více

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213 Gymnázium Boskovice Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213 ředitel: 516 802 216 výchovný poradce: 516 802 220 e-mail: info@gymbos.cz www.gymbos.cz Obecné informace

Více

Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005

Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005 Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005 Za organizaci : Jana Mikulášková, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO : 70988323 Mateřská

Více

22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace telefon 378 028 731

22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace telefon 378 028 731 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace telefon 378 028 731 Zpráva o použití prostředků na další vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) ve vztahu k plánu personálního rozvoje

Více

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 1 Základní údaje o škole 1.1 Název Základní škola Šťáhlavy sídlo: Komenského 126, Šťáhlavy, 332 03 IČ: 60611278 zřizovatel školy: Obec Šťáhlavy,

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Základní škola Josefa Bublíka, Bánov, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Charakteristika školského zařízení Základní škola Josefa Bublíka, Bánov, okres Uherské

Více

V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato

V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato Základní škola a Mateřská škola Dolní Třebonín Dolní Třebonín 81, 38201 V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013 /

Více

Mgr. Ludmila Kotlánová, vedoucí asistentů pedagoga Vedoucí hudební skupiny Bongáči. Asistenti pedagoga

Mgr. Ludmila Kotlánová, vedoucí asistentů pedagoga Vedoucí hudební skupiny Bongáči. Asistenti pedagoga FUNKCE A ORGANIZAČNÍ STRUKTURA PODLE ORGANIZAČNÍHO SCHÉMATU PRACOVNÍKŮ ZŠ A MŠ BRNO, KŘENOVÁ 21 VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 k 1. 4. 2012 Mgr. Zdeněk Lichtneger, zástupce ředitele - zástupce statutárního

Více

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny. Základní škola a Mateřská škola Verneřice Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.cz Číslo účtu:925864329/0800 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A mateřské

Více

2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015

2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015 2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015 I. Charakteristika školy 1. Žáci a) počet žáků 396 1.st. 266 2.st. 130 b) počet tříd 19 z toho 1. stupeň 12 2. stupeň 7 c) počet oddělení školní družiny

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009. Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009. Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009 Za organizaci : Jana Mikulášková, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO :

Více

Vedení školy a učitelský sbor

Vedení školy a učitelský sbor Vedení školy a učitelský sbor VEDENÍ ŠKOLY Ředitel školy: Zástupce ředitele: Mgr. ŠTRUNC Roman Mgr. TOMANOVÁ Marie I. STUPEŇ Mgr. PLUNDRÁKOVÁ Petra, CHALABALOVÁ Renata, HORÁKOVÁ Dagmar, Mgr. VARAĎOVÁ Eleni,

Více

Přepočtený počet ped.prac. /prac.šj. na třídu /skupinu

Přepočtený počet ped.prac. /prac.šj. na třídu /skupinu 1 Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2005/2006 Charakteristika školského zařízení Název školy, sídlo, odloučená pracoviště: Základní škola Uherský Brod, Pod Vinohrady 1420, okr. Uherské Hradiště Zřizovatel,

Více

22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace telefon 378 028 731

22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace telefon 378 028 731 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace telefon 378 028 731 Zpráva o použití prostředků na další vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) ve vztahu k plánu personálního rozvoje

Více

Plán práce. na školní rok 2015/2016. Základní škola a Mateřská škola Životice u Nového Jičína, příspěvková organizace

Plán práce. na školní rok 2015/2016. Základní škola a Mateřská škola Životice u Nového Jičína, příspěvková organizace Plán práce na školní rok 2015/2016 Základní škola a Mateřská škola Životice u Nového Jičína, příspěvková organizace Plán práce na školní rok 2015/2016 Obsah 1. Organizace školního roku 2015-2016 2. Personální

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce na školní rok 2014/15 V Kunžaku 1. září 2014 a) Charakteristika školy Základní škola Sira Nicholse Wintona Kunžak má k 1. září 2013 9 tříd a 2 oddělení

Více

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět INFORMATORIUM aneb co byste o nás měli vědět školní rok 2015/2016 Kontaktní údaje Adresa: Základní škola, Masarykovo nám. č. 192, 739 32 Vratimov Telefon: 596 732 158 Telefon ŠD: 731 723 216 Fax: 596

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Forma hospodaření: příspěvková organizace Zřizovatel: Obec Všemina, Všemina 162, 763 15 p.slušovice VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Podle ust. 10 zákona

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KLÁŠTER HRADIŠTĚ NAD JIZEROU IČO: 75034620 TEL. 326 702 246 e-mail : zsklaster@centrum.cz www.skola.klasterhradiste.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ( školní rok 2010/2011

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2004/2005. Sídlo zřizovatele: Komenského náměstí 125 532 11 Pardubice

VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2004/2005. Sídlo zřizovatele: Komenského náměstí 125 532 11 Pardubice VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2004/2005 Základní charakteristika školy Název zřizovatele: Pardubický kraj Sídlo zřizovatele: Komenského náměstí 125 532 11 Pardubice Zřizovací listina ze dne 17. 4. 2003. Č.j.

Více