Výroční zpráva. O činnosti školy ve školním roce 2013/2014. Základní škola, Znojmo, náměstí Republiky 9

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva. O činnosti školy ve školním roce 2013/2014. Základní škola, Znojmo, náměstí Republiky 9"

Transkript

1 Výroční zpráva O činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Základní škola, Znojmo, náměstí Republiky 9 1

2 A. Základní údaje o škole Název: Základní škola, Znojmo, náměstí Republiky 9 Zřizovatel školy: Městský úřad ve Znojmě Vedení školy: ředitel školy Mgr. Zdeněk Mikulič zástupce ředitele Mgr. Jiří Šmahaj Ekonomka školy: paní Lenka Řezaninová Součásti školy: školní družina - vedoucí vychovatelka paní Jitka Přibilová školní jídelna - vedoucí paní Bc. Miloslava Klimtová Charakteristika školy: Úplná základní škola, vyučuje se ve třech budovách v městské zástavbě. Vyučování probíhalo v ročníku podle školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání Škola bez hranic, který vypracovali pedagogičtí pracovníci školy v návaznosti na Rámcový vzdělávací program MŠMT. Telefon: , fax: , www stránky: Školská rada: založena ve školním roce 2005/06 dle 167 zákona č. 561/2004, od roku 2012 pracuje v následujícím složení: Předseda: ing. Jana Zdražilová, zástupce rodičů Členové: za zřizovatele ing. Pavel Balík, MUDr. Ludmila Šikýřová, PhDr. Jiří Kacetl za rodiče - Ing. Magda Prostá, Mgr. Vladislav Krčál za školu - Mgr. Lenka Rosenheimová, Mgr. Eva Vizingrová, Mgr. Jiří Šmahaj Počet žáků ve škole dle zahajovacího výkazu (k ): Školní rok Počet tříd Počet ročníků Počet žáků Průměrný počet 2013/2014 žáků na třídu 1.stupeň ,73 2.stupeň ,64 Celkem ,68 Příloha č. 1: Počty žáků ve škole od šk. roku 1990/91 2

3 Součásti školy Zařízení školního stravování Školní jídelna je umístěna v hlavní budově a zajišťuje stravování žáků, zaměstnanců školy a kapacitu doplňuje cizími strávníky. Po rekonstrukci v roce 2004 vaří jídelna dva druhy obědů denně. Denní kapacita školní jídelny je 550 obědů. Počet strávníků ve školním roce: děti a žáci 465 zaměstnanci školy 54 cizí strávníci 31 počet strávníků celkem: 550 Školní družina Počet oddělení: 6 Počet dětí v ŠD: 177 Z činnosti školní družiny: kromě tradičních činností probíhalo pravidelně bruslení a plavání. Děti se zapojily do řady kroužků (vaření, šikovné ruce, sportovní, turistický, taneční, výtvarný, logopedický). Další akce, které se uskutečnily karneval, vánoční besídky, velikonoční zvyky, pálení čarodějnic, dětský den,. B. Vzdělávací program Název zvoleného vzdělávacího programu Škola bez hranic školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Číslo jednací V ročníku ZŠ/297/ C. Údaje o pracovnících školy Pedagogičtí pracovníci: Celkový počet pedagogických pracovníků: 42 Přepočtený počet podle úvazků: 40,578 Odborná kvalifikovanost podle z.č. 563/ tj. 100% Změny v pedagogickém sboru: Nastoupily (k ) Paní učitelka Mgr. Bohumíra Svobodová na 1. stupeň ZŠ. Paní Jiřina Klašková asistentka pedagoga, od ji vystřídala paní Jarmila Těknědžjanová. 3

4 Věkové složení učitelů Věk Učitelé Muži do 35 let let 4 17 Nad 50 let 2 7 Pracující důchodci nepobírající důchod - - Pracující důchodci pobírající důchod - 3 Celkem 8 34 Rodičovská dovolená - 2 Ženy Vychovatelky školní družiny V kolektivu vychovatelek došlo ke změně, odešla paní Dagmar Kudrnová, na MD nastoupila slečna Jitka Svobodová, nastoupily paní Bc. Dita Jílková a slečna Hana Svobodová. Počet vychovatelek ŠD: 6 Ekonomický úsek Chod školy po ekonomické stránce řídí ekonomka školy paní Lenka Řezaninová. Počet ekonomických pracovníků: 2 Školní jídelna Školní jídelna pracuje ve stabilizovaném složení, připravuje denně dva druhy obědů. Kvalitní služby se příznivě odráží v počtu přihlášených strávníků jak ze školy, tak i ze zájemců mimo školu. Počet pracovnic ŠJ: 7 Provozní pracovníci V průběhu školního roku (k ) ze zdravotních důvodů ukončila pracovní poměr paní Yvona Hadamovská, na její místo nastoupila paní Lenka Galetová. Provozní zaměstnance řídí školník - pan Vladislav Ondrovčák. Počet pracovníků: 5 Příloha č. 2: Seznam zaměstnanců školy 4

5 D. Údaje o zápisu do 1. třídy základní školy a přijímání žáků do vyšších ročníků Zápis do 1. třídy pro školní rok 2014/2015 proběhl dne 25. ledna Byl připraven formou stanovišť, na kterých děti plnily úkoly. Budoucí prvňáčky provázeli žáci vyšších ročníků, oblečení do kostýmů pohádkových bytostí. Zápis byl příjemně stráveným dopolednem nejen pro děti a jejich rodiče, ale i pro přítomné pedagogy. Počet dětí zapsaných do 1. třídy: 45 chlapců a 35 dívek Počet odkladů : 11 dětí Do 1. třídy nastoupí: 60 dětí Převedeni na jinou školu: 9 dětí Změny v počtu žáků v průběhu školního roku 2013/2014: Přišli: 6 žáků Odešlo: 6 žáků E. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků Prospělo 1.Celkové hodnocení a klasifikace žáků Ročník Počet žáků Prospělo s vyznamenáním Neprospělo Celkem za I. stupeň Celkem za II. st Celkem za školu neprospívající žák odešel do SOU po splnění povinné školní docházky 2. Snížený stupeň z chování: Stupeň chování Počet % z počtu všech žáků školy 2 5 0,85 % 3 1 0,17 % Z toho opakují Celkový počet neomluvených hodin na škole za školní rok 2013/2014: 15 hodin, průměr na 1 žáka: 0,026 hod. 5

6 3. Údaje o přijímacím řízení na střední školu Školní rok 2013/14 Gymnázia SOŠ SOU Konzervatoř 4 leté studium 6 leté studium 8 leté studium Počty přijatých žáků Počet absolventů ZŠ Počet žáků Ročník 9. ročník 59 nižší ročník 5. ročník 6 7. ročník 2 8. ročník 2 Celkem 69 6

7 F. Další vzdělávání pedagogických pracovníků V tomto školním roce jsme se soustředili na otázky týkající se bezpečnosti žáků i zaměstnanců škol ve škole. Výrazné zaměření bylo na otázky finanční gramotnosti, školení probíhala nejen v rámci projektu Vzdělání pro konkurence schopnost, který probíhal od března 2013, ale pedagogičtí pracovníci se také zúčastňovali akcí pořádaných v rámci Jihomoravského kraje. Zájem o školení byl poměrně velký, což je pro další rozvoj školy velmi dobré. Typ kurzu Počet zúčastněných pracovníků Inovativní metody v dějepisné praxi 1 Nadané dítě 1 Prevence násilí ve školách ve virtuální a elektronické komun. 2 Vánoce a zdraví 2 Individuální výchovný plán 1 Projevy násilí vůči zaměstnancům škol 2 Erasmus 2 Nové zákony ve školství 2 Legislativa ve školství v oblasti prevence násilí ve školách 2 Řešení případů násilí ve školách a jejich prevence 2 Prevence kriminality a sociálně patologických jevů 2 Výsledky PISA Finanční gramotnost Lidé a peníze 11 Finanční gramotnost v matematice 1 Nový občanský zákoník 2 Kariérní systém ve školství 1 Finanční gramotnost Peníze pod kontrolou 11 BOZP v oblasti prevence násilí 2 Základní norma zdravotnických znalostí ve školství 1 Testování ve školství ČŠI 2 Finanční gramotnost Chytré nakupování 11 Moderní dějiny do škol Proměny výuky dějepisu 1 Google pro začátečníky 2 Výtvarná dílna 1 Matematika činnostně 1 Finanční gramotnost Změna je život 11 Školení zdravotníků 1 Fórum zdravého města Znojma 1 Projekt německého jazyka v Jihomoravském kraji 2 Finanční gramotnost Za chyby se platí 11 Školení lyžařský kurz 1 Monitorovací seminář Partnerství škol 1 Práce s diferencovanou třídou 1 Další vzdělávání pedagogů 1 Celkem 97 7

8 G. Aktivity a prezentace školy 1. Hodnocení realizace Minimálního preventivního programu I v tomto školním roce se naše škola aktivně zapojila do Komplexního programu primární prevence, který byl zaměřen na všechny žáky naší školy. Velký důraz byl opět kladen na předcházení sociálně patologickým jevům. V rámci Cyklo běhu za ČR bez drog 2014 proběhl na naší škole preventivní program Řekni drogám ne řekni ano životu, a to ve všech třídách druhého stupně. Zaměřili jsme se též na zdravý životní styl a na komunikaci dětí všech věkových skupin. Starším žákům byly určeny programy osvětlující rizika spojená s pohlavním životem, byla jim nastíněna rizika, která jim hrozí při výběru letních brigád. Žáci se účastnili programů, které byly věnovány bezpečnosti silničního provozu. Rovněž se osvědčila beseda spojená s problematikou poruch příjmu potravy. Uspořádali jsme celou řadu akcí. Kromě profesionálních lektorů se do akcí zapojili i žáci vyšších ročníků, kteří připravili prožitkový program pro žáky 3. ročníku Povídej a hraj si se mnou. Preventivní program probíhá během celého školního roku. Bloky s touto tematikou jsou zahrnuty v osnovách školního vzdělávacího programu, pořádáme celou škálu besed, exkurzí, prožitkových dnů jako např.: - Den přátelství 6. ročník - Čas proměn beseda o dospívání - dívky 6. ročníku - Kriminalita mládeže, šikana, kyberšikana - beseda s kurátorem 6. ročník - Beseda o volbě povolání 8. roč. - Láska ano, děti ještě ne beseda pro žáky 9. roč., přednášející MUDr. Petr Kovář - Beseda se školním metodikem prevence zaměřeno na chování a vzájemné vztahy mezi žáky - pro 6. roč. - Obchod s bílým masem beseda pro žáky 9. roč. (projekt Magdala Oblastní charita Znojmo) - Beseda na Městské policii ve Znojmě činnost policie, šikana, kyberšikana, obrana pro žáky 7. roč. - Dýňová stezka program pro žáky z I. stupně a jejich rodiče připravený žáky II. stupně a pedagogy školy - Poruchy příjmu potravy pro žáky 7. roč. - Prevence návykových látek Řekni drogám ne řekni ano životu žáci ročníku - Vánoční rozjímání tradice a zvyky Vánoc pro 1. stupeň - Exkurze u Knínických rybníků spojená s přednáškami o životním prostředí, budování rybníků, rybnikaření i o myslivosti 7. roč. - Snídaně ve škole, aneb jíme zdravě 7. roč. - Povídej a hraj si se mnou prožitkový program připravený žáky 9. roč. pro žáky 3. roč. zaměřený na sebepoznání a komunikaci - Taneční večírek školy pro rodiče žáků i přátele školy zahájený polonézou v podání žáků 9. roč. 8

9 Na škole se daří aktivně zapojovat žáky do preventivních programů. Sami se připravují na hodiny s touto tematikou vyhledáváním článků na internetu, v časopisech a především přípravou prezentací, které představují prostřednictvím interaktivní tabule. Problematiku prevence také rádi volí žáci 9. ročníku jako témata pro zpracování svých ročníkových prací. I nadále se bohužel vyskytují žáci, kteří i přes znalosti o škodlivosti kouření jsou aktivními kuřáky. V programech podobného zaměření rozhodně hodláme pokračovat i v dalších letech. Školní hřiště slouží nejen našim žákům, ale i ostatním dětem města Znojma. Ty ho mohou navštěvovat v odpoledních hodinách, a to nejen v pracovních dnech, ale i o víkendech. Věříme, že časem zde smysluplně tráveným přispíváme ke snížení výskytu sociálně patologických jevů. 2. Výsledky soutěží a další akce školy Pěvecký sbor Libohlásek pod vedením p. uč. Lenky Rosenheimové, p. uč. Jany Vojáčkové a p. uč. Bohumíry Svobodové uskutečnil řadu koncertů: - vítání prvňáčků - vítání občánků - natáčení videoklipu - vánoční koncert v divadle ve spolupráci s HŠ Yamaha - vystoupení na nám. TGM v rámci adventu - velikonoční vystoupení na nám. TGM Na konci prázdnin uspořádal pěvecké soustředění v Lančově. Žáci se zúčastnili řady soutěží a olympiád. V okresních a krajských kolech dosáhli následujících úspěchů: Vědomostní soutěže Matematická olympiáda 5.roč. 8.roč. 9.roč. 2.místo Michal Palatka 5.místo Matěj Vavroušek 4 místo Michal Duda 5.místo Tereza Vlčková Pythagoriáda 5.roč. 2.místo Michal Palatka 7.roč. 3.místo Samuel Kunert 4.místo Isabela Cvaková 8.roč. 4.místo Jakub Kotouč Logická olympiáda Matematický klokan Kadet 6.místo v ČR Tereza Vlčková 8.místo v ČR Tereza Vlčková 9

10 Olympiáda v Čj 8.-9.r. 6.místo Tereza Vlčková 7.místo František Stohl Zeměpisná olympiáda kat.c 1.místo Jakub Marek Olympiáda Nj kat.iia 2.místo Martin Entler Fyzikální olympiáda 9.roč. 3.místo Tereza Vlčková 5.místo Dominika Jandorová Biologická olympiáda 6.roč. 4.místo Ondřej Švanda Výtvarné soutěže - Znojmo mýma očima 1.místo Karla Zoufalá 2.místo Viktorie Rozvadovská 3.místo Helena Juráková 3.místo Nela Skopalová - Stromy a my 1.místo Kristína Oselková 2.místo Božena Holzerová - Voda a lidé 1.místo Kateřina Loucká 1.místo Linda Růžičková 2.místo Adéla Franková 3.místo Karolína Oselková - Mé toulky za zvěří 2.místo Vojtěch Koukal Autorské čtení 2.místo Dominika Jandorová Atletika Okresní přebory jednotlivců mladší žákyně 1.místo Karla Zoufalá (150 m) 1.místo Adéla Slepánková (skok daleký) 1.místo Kateřina Kárníková (hod míčkem) mladší žáci 2.místo Adam Mrkvička (skok vysoký) 2.místo Denis Iliáš (skok daleký) 3.místo Filip Němec (skok vysoký) starší žáci 1.místo Jakub Jaroš (1000 m) 2.místo Vojtěch Havlíček (skok vysoký) 3.místo Siddartha Sivila (skok vysoký) 3.místo Patrik Šebák (skok daleký) dorostenky 2.místo Tereza Vlčková (vrh koulí) 3.místo Jana Krejčí (vrh koulí) Přespolní běh starší žáci starší žákyně 2.místo Matěj Hermann, Jakub Jaroš, David Ondrovčák, Ondřej Jelínek, David Anderle 1.místo Eva Smrčková, Simona Smrčková, Sandra Samsonková, Laura Lišková 5.místo v krajském kole 10

11 Běh do vrchu třída 1.místo Kamila Sobotková Pohár rozhlasu okresní kolo mladší žáci mladší žákyně starší žákyně 1.místo Zdeněk Frank, Petr Ondrušek, Daniel Krejčí, Heřman Holzer, Daniel Dvořák, Petr Poláček, Siddartha Sivila, Vojtěch Havlíček 4.místo v krajském kole 1.místo Jolana Švanerová, Jana Dvořáková, Jana Pelánová, Sandra Samsonková, Klaudie Klaudingerová, Adéla Slepánková, Kateřina Fendrichová, Simona Radová, Kateřina Kárníková, Karla Zoufalá 1.místo Kamila Sobotková, Karolína Uhrová, Simona Smrčková, Eva Smrčková, Tereza Vlčková, Alžběta Zdražilová, Jana Krejčí, Simona Ichnatíková, Laura Lišková OVOV(odznak všestrannosti olympijských vítězů) okresní kolo Družstva 2.místo Jolana Švanerová, Kateřina Kárníková, Eva Nečasová, Jana Dvořáková, Siddartha Sivila, Vojtěch Havlíček, Adam Mrkvička, Heřman Holzer Krajské kolo 7.místo Jolana Švanerová, Kateřina Kárníková, Eva Nečasová, Jana Pelánová, Siddartha Sivila, Vojtěch Havlíček, Adam Mrkvička, Petr Poláček Jednotlivci 1.místo Jakub Jaroš 2.místo Michal Sklenský 3.místo Denis Iliáš, Karolína Uhrová Republikové finále 8.místo Jakub Jaroš Florbalová liga 7.-9.r. 1.místo Tomáš Večeřa, Martin Entler, David Anderle, Ondřej Jelínek, Daniel Zvejška, Daniel Dvořák, Zdeněk Frank, Jakub Jaroš, Michal Sklenský, Filip Süsenbek, Petr Psota Basketbal okresní kolo mladší žáci mladší žákyně 2.místo Zdeněk Frank, Daniel Dvořák, Petr Ondrušek, Heřman Holzer, Siddartha Sivila, Petr Poláček, Daniel Svoboda, Vojtěch Havlíček 2.místo Sandra Samsonková, Jana Pelánová, Kateřina Jahnová, Tereza Latnerová, Helena Juráková, Eva Nečasová, Mai Ly, Veronika Ševčíková, Jolana Švanerová, Anežka Jelečková, Kateřina Kárníková, Jana Dvořáková 11

12 starší žákyně Stolní tenis mladší žáci starší žáci Krajské kolo starší žákyně Šachy Okresní přebor družstev Okresní přebor jednotlivců 1.místo Marcela Gestingerová, Šárka Pantlíková, Jana Pelánová, Sandra Samsonková, Zora Šálková, Tereza Štolová, Karolína Uhrová, Věra Sobotková, Tereza Vlčková, Barbora Jelínková 3.místo Adam Mrkvička, Zdeněk Frank, Heřman Holzer, Radek Sláma 1.místo Radek Ondrovčák, Tomáš Večeřa, Martin Entler 2.místo Eva Dufková, Jana Pelánová, Kamila Sobotková 2.místo Jakub Marek, Tomáš Kratochvíl, Tomáš Bernard, Miroslav Výskot 1.místo Jakub Marek Na škole působí AŠSK, která sdružovala 104 dětí se zájmem o tělovýchovnou činnost (zapojily se do práce v 8 kroužcích se sportovním zaměřením). Vedoucí AŠSK je paní Iva Veselková. Z dalších akcí školy: - LVVZ - Jeseníky, Karlov pod Pradědem pro žáky 7. ročníku - Škola v přírodě Jeseníky Janské Lázně pro žáky ročníku - Plavecký výcvik žáků ročníku - Návštěva Planetária v Brně 5. ročník - Den přátelství seznamovací dny žáků 6. ročníku - Barevný týden environmentální výchova - Návštěva družební školy z italského Trenta - Dýňová stezka - Prožitkové dny - Den Země, Vánoční rozjímání, Povídej a hraj si se mnou 3. třídy, Ve zdravém těle zdravý duch 4. a 5. třídy - Realizace projektů Svět kolem nás (OPVK), Tradice síla poznání (Comenius) - Návštěva edukačních programů v JmM Znojmo a NP Podyjí - Poznávací zájezd do Prahy, Vídně, Francie - Besedy o současných problémech (bezpečnost, kouření, protidrogová témata,.) Policie ČR, PPP Znojmo - Beseda o volbě povolání - Předplatné do Městského divadla I. i II. stupeň - Den otevřených dveří - Obhajoba ročníkových prací žáků 9. ročníku - Výtvarné soutěže, dopravní soutěž - Vystoupení dramatického kroužku 12

13 - Sběrové akce školy pomerančová kůra 541,5 kg, kaštany kg, starý papír kg Kroužky při ZŠ ve školním roce 2013/2014 Název kroužku Počet kroužků Počet žáků Český jazyk 2 41 Anglický jazyk 3 42 Španělský jazyk 1 8 Německý jazyk 2 16 Dyslektický 7 63 Logopedický 1 11 Dramatický 2 34 Pěvecký 2 82 Matematický 2 39 Multikulturní 1 17 Keramický 1 19 Výtvarný 3 32 Taneční 1 15 Sportovní hry 1 14 Florbal 5 76 Míčové hry 1 17 Basketbal 2 31 Pohybové hry 1 13 Zumbatomic 1 40 Internet 1 volný přístup 13

14 H. Údaje o výsledcích inspekce provedené Českou školní inspekcí a dalšími kontrolními orgány Kontroly ve školním roce 2013/2014 Od 16. září 2013 do 18. září 2013 provedly pracovnice MÚ ve Znojmě kontrolu hospodaření s veřejnými prostředky ve smyslu 11 odst. 4 a prověření přiměřenosti a účinnosti řídící kontroly ve smyslu 11 odst. 5 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole. Kontrolované období Od 9. června 2014 do 11. června 2014 provedly pracovnice MÚ ve Znojmě kontrolu hospodaření s veřejnými prostředky ve smyslu 11 odst. 5 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole. Kontrolované období: J. Základní údaje o hospodaření školy v roce 2013 Škola hospodařila s příspěvkem ze státního rozpočtu, který byl stanoven dle směrnic Krajského úřadu Jihomoravského kraje a s příspěvkem zřizovatele, Města Znojma. Přehled čerpání za rok 2013 Příloha č. 3. K. Zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů Škola byla zapojena do programu spolupráce v mezinárodním projektu Comenius. Tento projekt byl zaměřen na neformální vzdělávání mládeže. V jeho průběhu se mladí lidé pěti zemí (Česká republika, Slovensko, Slovinsko, Polsko a Turecko) setkávali v různých zemích a pracovali na společných tématech. L. Zapojení školy do dalšího vzdělávání a celoživotního učení V průběhu celého školního roku se pedagogičtí pracovníci zapojovali do dalšího vzdělávání. Kurzy probíhaly ve škole, v zařízeních okresních i krajských organizací. O další vzdělávání byl mezi pedagogickými pracovníky zájem (viz tabulka s přehledem školení). Napomohla tomu dobrá situace v oblasti financí určených na ostatní neinvestiční výdaje. 14

15 Projekty ve školním roce 2013/ Tradice síla poznání Operační program: Program celoživotního učení Partnerství škol Comenius Hodnota projektu: EUR Doba realizace: září 2012 červen 2014 Popis projektu: Aktivity projektu byly zaměřeny na vzájemné poznání mladých lidí, regionů (měst) a zemí, ze kterých pochází. Seznámili se s historií a současností lidových tradic a zvyků pěti zapojených zemí (Česka, Polska, Slovenska, Slovinska, Turecka), které jsou pro každý národ specifické. Projekt byl úspěšně zakončen, v jeho rámci vycestovalo do zahraničí celkem 72 žáků. 2. Svět kolem nás Operační program: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hodnota projektu: ,16 Kč Doba realizace: březen 2013 únor 2015 Popis projektu: Projekt je zaměřen na rozvoj stávajících a získání nových kompetencí a znalostí potřebných pro osobní a zejména pracovní život mladých lidí. Jednotlivé prožitkové aktivity projektu seznámí žáky s problematikou financí (finanční gramotností), provedou je trhem práce a donutí je k zamyšlení nad prostředím, ve kterém žijí. M. Spolupráce při plnění úkolů ve vzdělávání Sdružení rodičů Spolupráce se sdružením rodičů byla na výborné úrovni. Kromě stálých aktivit v oblasti pomoci při zkvalitňování podmínek pro výuku a vzdělávání dětí pokračovala práce při představování studie pro rekonstrukci budovy v parku. Studii představil na jednání na MÚ ve Znojmě prof. ing. arch. Girsa, kterého oslovilo Sdružení rodičů. Byla poskytnuta k připomínkování všem subjektům, které se v této oblasti angažují. Jednání budou probíhat i nadále, protože se blíží revitalizace části parku, ve které je budova umístěna. SR pomáhalo škole při různých akcích, při financování aktivit pro děti školy. V březnu 2014 uspořádalo SR v Dobšicích taneční večírek nejen pro rodiče žáků 9. ročníku. Večírek se opět setkal s velkým ohlasem. Zájem rodičů se každý rok zvyšuje, což je velkou odměnou pro pořadatele. Na účet sdružení rodičů byly poukázány finanční dary rodičů a sponzorů (celkem Kč), mimo to SR obdrželo i věcné dary pro žáky v hodnotě Kč. Z finančních prostředků SR bylo zakoupeno sportovní vybavení ( Kč) a projekční technika ( Kč). Sdružení rodičů podporovalo pěvecký sbor Libohlásek, finančně přispívalo na dopravu dětí na soutěže (jak sportovní, tak vědomostní), hradilo startovné, přispělo také na dopravu do Planetária v Brně. Dále financovalo různé odměny pro žáky, kteří úspěšně reprezentovali školu či se aktivně zapojili do práce pro třídní kolektiv. Jako každý rok tak i letos sdružení rodičů finančně podporovalo akce školní družiny. 15

16 Město Znojmo přispělo dětem finanční částkou ve výši Kč. Peníze budou použity na pořádání mimoškolní akce Dýňová stezka (prožitkový den, který pořádá škola pro všechny děti města Znojma), na činnost pěveckého sboru Libohlásek, AŠSK a činnost školní družiny. Spolupráce se zřizovatelem Spolupráce se zřizovatelem, Městem Znojmem, byla velmi dobrá. Město financovalo provoz školy. Finanční příspěvek se v posledních letech zvyšoval, a proto se podařilo výrazněji opravit a vybavit nejen učebny školy, ale i budovy, které škola využívá. V rámci akcí Rozšíření výuky cizích jazyků a Podpora výuky cizího jazyka přispělo Město Znojmo částkou Kč. Příspěvek byl využit na nákup učebnic a pracovních sešitů, na vedení zájmových kroužků, které byly zaměřeny na zvýšení jazykového vzdělání žáků školy. V budově školy na náměstí Republiky č. 14 se podařilo opravit podlahy v učebnách, budovu vymalovat a připravit pro budoucí prvňáčky. Školní družině přibyla nová dřevěná chatka na nářadí a hračky. V hlavní budově byla vyměněna okna v internetové učebně, kanceláři, ředitelně a sborovně. Nejdůležitější a nejsložitější akcí byla oprava střechy a podkrovních učeben. Původně plechová střecha byla pokryta střešními taškami, byly zatepleny učebny a byla vyměněna střešní okna. Tyto opravy mají za úkol zamezit úniku tepla a zlepšit prostředí pro výuku i zázemí pro vyučující. V hlavní budově byly opraveny šatny sloužící k ukládání oděvů a obuvi pro jednotlivé třídy. Tím se výrazně zvýšila bezpečnost a hygiena při používání těchto prostor. V oblasti působení na žáky se podařilo nainstalovat vybavení pro školní rozhlas do všech učeben v budově v parku a v budově č. 14. Žáci školy se tradičně zúčastnili mnoha akcí, které pořádalo Město Znojmo advent, vítání občánků, Velikonoce, Muzejní noc atd. Všech těchto akcí se žáci školy zúčastnili nejenom jako diváci, ale také jako účinkující. Ani v tomto školním roce se nepodařilo vyřešit problém se zajištěním školního pozemku pro výuku předmětu Pracovní činnosti, který je součástí školního vzdělávacího programu Škola bez hranic. Nadále je v řešení i situace s budovou v Dolním parku. Park prochází revitalizací, což se zásadně dotkne i budovy, kterou škola používá pro zabezpečení výuky dvou až tří tříd 1. stupně a dvou oddělení školní družiny. 16

17 Závěrečné shrnutí školního roku Výchovně vzdělávací proces - Zájem o vzdělávání žáků na naší škole byl i v tomto školním roce velmi vysoký. Škola bohužel nemohla vyhovět všem zájemcům. Do 1. ročníku mohly být přijaty pouze děti ze Znojma. Těch bylo celkem 66, proto bylo rozhodnuto, že budou otevřeny 3 třídy v ročníku. Do 6. ročníku byly přijaty děti z tradičních spádových škol. Řadu dalších zájemců musela škola odmítnout. Konečný počet žáků v tomto školním roce byl Škola vyučuje podle školního vzdělávacího programu Škola bez hranic. Tento program byl k 1. září 2013 přepracován, byla zapracována další témata dle úprav Rámcového vzdělávacího programu MŠMT (povinná výuka druhého cizího jazyka od 7. ročníku, finanční gramotnost, dopravní výchova, výchova proti korupci, ochrana zdraví,.). Koordinátorkou programu je ing. Ivana Šťastná. Program je i nadále zaměřen na tradiční priority školy - výuku cizích jazyků, práci s výpočetními a komunikačními technologiemi a otevřenou komunikaci mezi žáky a dospělými, mezi žáky navzájem. - Mezi hlavní úkoly školy patří příprava žáků na další studium na SŠ a SOU. V průběhu školního roku jsme se zapojili do projektu Jihomoravského kraje a ISŠ Sokolnice Najdi si cestu k technice. Projekt byl určen pro žáky 9. ročníku a spolupráce se týkala poznávání různých oblastí techniky a podniků technicky zaměřených, které působí v rámci kraje. - Žáci 9. ročníku měli opět možnost podávat dvě přihlášky. Škola dosáhla tradičně výborných výsledků při přijímacím řízení na SŠ a SOU. Všichni žáci byli přijati na vybranou školu a tam, kde se konaly přijímací zkoušky, obsadili přední místa ve výsledcích těchto zkoušek. Na další studium jsou žáci dobře připraveni. I nadále pokračuje trend z minulých let většina žáků se přihlásila na studijní obory. Z celkového počtu 59 žáků jich 44 bylo přijatou studiu na středních odborných školách. Škola se snaží poskytovat žákům přehled o možnostech dalšího studia. K tomu slouží pravidelné návštěvy žáků 8. ročníku na Úřadu práce ve Znojmě a beseda rodičů vycházejících žáků se zástupci středních škol regionu a ÚP, kterou pořádáme v měsíci lednu. V tomto školním roce jsme se také zapojili do spolupráce s Obchodní komorou ve Znojmě v projektu Moje volba moje budoucnost. V rámci výuky pracovních činností žáci 8. a 9. ročníku absolvovali téma Volba povolání. Ve spolupráci s vedením GE Money Bank ve Znojmě byly uskutečněny pro žáky 8. a 9. ročníku hodiny výuky finanční gramotnosti. Tato tematika je také začleňována do vyučování ve všech ročnících. Plnění hlavních priorit školy Výuka cizích jazyků V 1. ročníku se většina žáků zapojila do kroužků, které jsou zaměřeny na anglický a německý jazyk. Povinná výuka cizích jazyků začíná ve 2. ročníku. Rodiče preferují i nadále výuku anglického jazyka, německý jazyk pokračoval formou kroužku. Výuka druhého cizího jazyka (německého popř. ruského nebo španělského jazyka) probíhá ve třídách s rozšířenou výukou jazyků od 6. ročníku a od 7. ročníku povinně u žáků klasických tříd. 17

18 . Aprobovanost vyučujících cizích jazyků je 100%. V tomto školním roce se dvěma jazykům učilo 242 žáků z celkového počtu 293 žáků 2. stupně. To znamená, že se znalostí dvou cizích jazyků odchází ze školy v současné době asi 82,59% žáků. Praktické využívání cizích jazyků Zaměření jazykové výuky ve škole musí vést k praktickému využití vědomostí a znalostí mimo školu. V tomto školním roce měly děti řadu možností: - spolupráce s dětmi z partnerské školy Trento (Povo a Villazzano) má už páté pokračování. Žáci a žákyně z Itálie navštívili v měsíci říjnu Znojmo. V průběhu týdne děti obou škol spolu absolvovaly spoustu akcí, kromě jiného poznaly město Znojmo a jeho památky, navštívily Vranov nad Dyjí a hlavní město ČR Prahu. Tuto spolupráci podporuje také Město Znojmo, žáci byli v průběhu návštěvy přijati místostarostou panem Janem Groisem a vedoucí odboru školství paní ing Denisou Krátkou. Zásluhu na výborném průběhu akce měly paní učitelky Hana Šotkovská a Martina Stanislavová a další zaměstnanci školy. Návštěvou italských dětí ve Znojmě byl ukončen 5. díl spolupráce. S vedením italské školy, kterou zastupoval její ředitel pan Nicola Cetrano, bylo dohodnuto, že spolupráce bude i nadále pokračovat. - v rámci projektu Comenius vycestovali žáci naší školy do Polska, Slovinska, Slovenska a Turecka. Celkem se do projektu zapojilo 72 dětí. Účastníci se domlouvali především anglicky. Příprava a realizace projektu byla zásluhou především paní učitelky Ivany Šťastné a Alice Dundové. Do příprav návštěv a vlastního provedení se dále zapojily paní učitelky Eva Kubíková, Libuše Košárková a Lucie Čimerová. Celý projekt podporovali i všichni zaměstnanci školy. - v tomto školním roce vyvrcholila naše účast v projektu EU a KrÚ JmK (Evropský fond pro regionální rozvoj, interkulturní vzdělávání dětí, žáků a pedagogů, reg.č. projektu: M00228 ). Jednalo se o jazykové vzdělávání žáků nižších ročníků v rámci kroužku německého jazyka, do kterého se zapojily třídy 1. a 2. ročníku. Děti se hravou formou setkávaly s prvním cizím jazykem. V rámci projektu navštívila skupina našich žáků s učiteli školu ve Vídni a následně jsme vídeňské děti přivítali ve Znojmě. Projekt zabezpečovaly paní učitelka Simona Pouzarová, Alice Dundová a Dana Habrová. V prosinci 2012 proběhla tradiční návštěva předvánoční Vídně, hlavního města Rakouska. Tento zájezd zajistila paní učitelka Simona Pouzarová. V měsíci květnu 2013 proběhla návštěva Francie a Paříže. Pro velký zájem mezi žáky byly uskutečněny dva poznávací zájezdy, které zajistily paní učitelky Hana Šotkovská a Libuše Košárková. Je vidět, že žáci měli celou řadu možností procvičovat si cizí jazyk v praxi, jejich zájem o poznávání cizích zemí byl velký. Proto i nadále budeme v pořádání podobných akcí pokračovat. Výuka informatiky Je zařazena do povinné výuky od 4. ročníku do 6. ročníku, od 7. ročníku ji mají žáci s rozšířenou výukou v rámci učebního programu, žáci klasických tříd jako součást volitelných předmětů. Po ukončení povinné základní docházky mají všichni žáci potřebné vědomosti pro využití moderní počítačové techniky. Významným vyvrcholením výuky informatiky a povinné školní docházky jsou ročníkové práce žáků 9. ročníku. Žáci zpracují za pomoci vyučujících téma 18

19 podle svého zájmu. Tyto práce se skládají ze tří částí práce v textovém editoru, zpracování v Power Pointu a prezentace své práce před spolužáky, vyučujícími a mnohdy i rodiči. Práce mají vysokou úroveň a ukazují, že pro dnešní mládež jsou počítače běžným společníkem. Zpracování různých prezentací se ale neobjevuje jen u žáků 9. ročníku. Jsou běžné ve všech třídách a v různých předmětech i u žáků nižších ročníku. Toto umožňuje vybavení školy výpočetní a prezenční technikou, které je na velmi dobré úrovni. Pouze 2 učebny nebyly vybaveny dataprojektorem. Škola disponuje mnoha výukovými programy, které jsou stále doplňovány na základě požadavků vyučujících, mnozí vyučující si vlastní výukové programy tvoří sami. Webové stránky, výuka informatiky Na internetu jsou umístěny webové stránky školy, které zachycují každodenní život školy. Na jejich vedení se výrazně podílí paní učitelka Hana Šotkovská a na základě podkladů pedagogických pracovníků je průběžně doplňuje pan učitel Radek Tomaštík. Webové stránky školy obsahují nejen všechny významné dokumenty (plán práce, výroční zprávu, školní řád, ), ale i zajímavosti ze života školy, obrazové přílohy z výletů, z hor, výsledky soutěží a hodnocení mimoškolních aktivit. Hojně navštěvovanou stránkou je jídelníček školní jídelny. Rodiče využívají možnost objednávat svým dětem obědy z domova. Oblast komunikace mezi žáky a dospělými, mezi žáky navzájem. Zájmem všech pracovníků školy je, aby se žáci ve škole cítili bezpečně a aby ve škole viděli místo, kam rádi chodí. Vzájemné působení dospělých a žáků je založeno na úctě a ohleduplnosti. Jak žáci, tak i dospělí mají svá práva a své povinnosti, na jejichž základě se k práci přistupuje. Pilotní testování MŠMT Individuální výchovné plány bylo zakončeno v Praze v prosinci 2013 závěrečnou konferencí. Bylo konstatováno, že postupy, které se ověřovaly, odpovídají požadavkům. Individuální výchovné plány byly zahrnuty do metodického materiálu MŠMT a byly doporučeny k dalšímu využívání. V průběhu celého školního roku jsme při jednání s rodiči nebyli nuceni tyto navrhované postupy použít. Spolupráce se zákonnými zástupci byla v tomto školním roce velmi dobrá. Proběhlo celkem 19 jednání s rodiči a jejich dětmi, vždy se podařilo společně najít řešení daného problému. Vybavení školy Ve vybavení školy přibyly nové výškově stavitelné lavice a židličky pro žáky, byly upraveny a vybaveny šatny na 1. a 2. podlaží, do některých tříd byly dodány nové skříně a další vybavení. V tomto trendu budeme pokračovat tak, aby se stále zlepšovalo pracovní prostředí pro žáky i učitele. 19

20 Reprezentace školy Školní rok 2013/2014 byl jedním z nejúspěšnějších roků v oblasti reprezentace školy v rámci vědomostních soutěží. Obeslali jsme okresní kola všech vědomostních soutěží. Ve výsledkových listinách se naši žáci neztratili. V krajských kolech jsme měli své zástupce v zeměpisné olympiádě (Jakub Marek, 9. A), biologické olympiádě (Ondřej Švanda, 6. A) a v olympiádě z anglického jazyka (Siddhartha Sivila, 8. B). Nejvýraznějšího úspěchu dosáhla Tereza Vlčková (9. B) v logické olympiádě, kterou pořádala společnost Mensa ČR. Přes krajské kolo se probojovala do celostátního finále, které se konalo v prostorách Parlamentu ČR v Praze. Mezi žáky 2. stupně ZŠ celé České republiky obsadila celkové 6. místo. Svůj talent a logické myšlení potvrdila Tereza v celostátní soutěži Matematický klokan - kategorie Kadet, kde obsadila 8. místo v ČR. Tereza se zúčastnila také okresních kol olympiád z českého jazyka a fyziky, vždy se umístila mezi nejlepšími žáky a dokázala svou všestrannost. Tento školní rok byl velmi úspěšný i v reprezentaci v oblasti sportu. Přestože nejsme sportovní školou, vyučující tělesné výchovy, pánové Jaroslav Polák, Milan Novotný a František Havlík, dokázali motivovat žáky k pravidelnému sportování a k účasti na řadě sportovních turnajů. Výsledkem bylo mimo jiné historické vítězství tří družstev v rámci okresního kola prestižní atletické soutěže Pohár rozhlasu. V krajském kole skončilo družstvo mladších žáků těsně na 4. místě. Další výrazné úspěchy dosáhla družstva dívek v krajském kole přespolního běhu, v basketbalu a netradičně i v kopané. Žáci 1. stupně obsadili 2. místo v okresu v malé kopané Mc Donald Cup. Družstvo připravoval a vedl pan Pavel Veselka. Tradičně se nám dařilo i ve výtvarných soutěžích. Kromě řady umístění mezi nejlepšími jsme zaznamenali 1. místa v soutěži Znojmo mýma očima ( Karla Zoufalá, 7. B), Stromy a my (Kristína Oselková, 9. A) a Voda a lidé (Kateřina Loucká, 6. A a Linda Růžičková 1. A). O výtvarné nadání našich žáků se nejenom v rámci vyučování staraly paní učitelky Kateřina Procházková, Eva Vizingrová, Iva Veselková, Sandra Štěpničková a další vyučující 1. stupně. Spolupráce s mateřskou školou Spolupráce s MŠ na náměstí Republiky probíhala po celý školní rok. Umožnili jsme dětem využívat tělocvičnu školy, pozvali jsme je na vánoční koncert Libohlásku. Také předškoláci tradičně navštívili vyučování ve třídách 1. ročníku. Výsledkem spolupráce je skutečnost, že většina předškoláků ze školky na naši školu nastupuje do 1. ročníku. Exkurze a školní vlastivědné zájezdy Všechny třídy absolvovaly se svými učiteli výlet do blízkého, nebo i vzdálenějšího okolí. Tyto akce napomohly k utváření pozitivních vztahů ve třídách. Uskutečnily se také tradiční exkurze do brněnského Planetária, ke Knínickým rybníkům. V rámci projektu Svět kolem nás navštívili žáci Technické muzeum v Brně, Muzeum techniky ve Žďáru nad Sázavou a další zajímavá místa v Jihomoravském kraji. V zimě byli žáci 1. stupně na škole v přírodě a žáci 2. stupně na lyžařském výcvikově vzdělávacím zájezdu. 20

V ý r o č n í z p r á v a o činnosti školy

V ý r o č n í z p r á v a o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola, Tasovice, okres Znojmo, příspěvková organizace V ý r o č n í z p r á v a o činnosti školy Školní rok 2013 / 2014 č. j. 155/14 Zpracoval: Mgr. Jaroslav Novák, ředitel školy

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ VALTICE

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ VALTICE VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ VALTICE ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Obsah I. Základní charakteristika školy str. 3 II. Údaje o pracovnících školy str. 7 III. Výsledky výchovy a vzdělávání str. 10 IV. Údaje o výsledcích inspekce

Více

O B S A H. Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů

O B S A H. Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů O B S A H I. Základní charakteristika školy II. III. IV. Přehled oborů vzdělávání, které škola vyučuje v souladu se zápisem ve školském rejstříku Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy Údaje

Více

Výroční zpráva. o činnosti Základní školy Javorník, okres Jeseník za školní rok 2010-2011

Výroční zpráva. o činnosti Základní školy Javorník, okres Jeseník za školní rok 2010-2011 Výroční zpráva o činnosti Základní školy Javorník, okres Jeseník za školní rok 2010-2011 CORPORATE GRAPHICS AND COMMUNICATIONS Výroční zpráva Základní škola Javorník, okres Jeseník Školní 72 Javorník 790

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Kroměříž 2011 OBSAH I. Základní data o škole... 2 II. Vzdělávací programy...

Více

V ý r o č n í z p r á v a o činnosti školy

V ý r o č n í z p r á v a o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola, Tasovice, okres Znojmo, příspěvková organizace V ý r o č n í z p r á v a o činnosti školy Školní rok 2012 / 2013 č. j. 146/13 Zpracoval: Mgr. Jaroslav Novák, ředitel školy

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Kroměříž 2012 OBSAH I. ZÁKLADNÍ DATA O ŠKOLE... 2 II. VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY...

Více

O B S A H. Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů

O B S A H. Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů O B S A H I. Základní charakteristika školy II. III. IV. Přehled oborů vzdělávání, které škola vyučuje v souladu se zápisem ve školském rejstříku Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy Údaje

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Kroměříž 2014 Úvodní slovo ředitele školy Úvodem mého zhodnocení školního roku 2013/2014 patří poděkování

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Kroměříž 2010 OBSAH I. Základní data o škole... 3 II. Vzdělávací programy....

Více

Výroční zpráva. Zpracoval: Mgr.Miroslav Zourek, ředitel školy

Výroční zpráva. Zpracoval: Mgr.Miroslav Zourek, ředitel školy Výroční zpráva Obsah: - Výroční zpráva ZŠ školní rok 2013/2014 - Výroční zpráva MŠ školní rok 2013/2014 - Zpráva o hospodaření školy za rok 2013 - Přílohy, fotogalerie Zpracoval: Mgr.Miroslav Zourek, ředitel

Více

školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno, Horácké náměstí 13

školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno, Horácké náměstí 13 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno, Horácké náměstí 13 1 1.0 Základní charakteristika školy Základní škola Brno, Horácké náměstí 13 je plně organizovaná škola městského typu. Je umístěna

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Mladá Boleslav, Jilemnického 1152, příspěvková organizace

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Mladá Boleslav, Jilemnického 1152, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Mladá Boleslav, Jilemnického 1152, příspěvková organizace Školní rok 2013-2014 V souladu se zákonem č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Senice na Hané, okres Olomouc, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Zpracovala: Mgr. Kateřina Prucková ředitelka školy Rozdělovník: Obec Senice

Více

Základní škola a Mateřská škola Žarošice, okres Hodonín, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Základní škola a Mateřská škola Žarošice, okres Hodonín, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Žarošice září 2014 Obsah: 1. Základní údaje 2. Charakteristika školy 3. Charakteristika žáků 4. Údaje o zápisu a přijetí žáků 5. Údaje o výsledcích

Více

Masarykova základní škola v Poličce

Masarykova základní škola v Poličce Masarykova základní škola v Poličce VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2008 2009-1 - Obsah Charakteristika školy 3 Organizace školního roku 2008 2009 4 Učební plány 5 Zaměstnanci školy 8 80. výročí otevření

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Senice na Hané, okres Olomouc, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Kateřina Prucková ředitelka školy Rozdělovník: Obec Senice

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2010/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2010/2011 Základní údaje Název školy: Sídlo školy: Základní škola, Staré Město, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace Základní škola, Komenského 1720, 686 03, Staré Město

Více

Základní škola a Mateřská škola Křenovice, okres Vyškov. Výroční zpráva o činnosti základní školy ve školním roce 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křenovice, okres Vyškov. Výroční zpráva o činnosti základní školy ve školním roce 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křenovice, okres Vyškov Školní 140, PSČ 683 52; telefon 544 223 131, 544 223 073 ; e-mail skola@zskrenovice.cz Výroční zpráva o činnosti základní školy ve školním roce 2012/2013

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2011/2012 Základní škola Ing. M. Plesingera-Božinova Neratovice 1. Základní údaje o škole 1.1. Škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1.4. Materiálně-technické

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Kroměříž 2009 I. Základní data o škole Název školy: Základní škola, Kroměříž,

Více

Základní školy a Mateřské školy Frenštát pod Radhoštěm, Záhuní 408, okres Nový Jičín. o činnosti a hospodaření školy za školní rok 2012/2013

Základní školy a Mateřské školy Frenštát pod Radhoštěm, Záhuní 408, okres Nový Jičín. o činnosti a hospodaření školy za školní rok 2012/2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní školy a Mateřské školy Frenštát pod Radhoštěm, Záhuní 408, okres Nový Jičín o činnosti a hospodaření školy za školní rok 2012/2013 zpracoval Ing. Josef Stieborský, ředitel školy

Více

za školní rok 2013-2014

za školní rok 2013-2014 2. Z Á K L A D N Í Š K O L A H O L E Š O V S M E T A N O V Y S A D Y 6 2 5, 7 6 9 0 1 H O L E Š O V VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2013-2014 Zpracovala: Mgr. Helena Moravčíková OBSAH I. Základní charakteristika

Více

Výroční zpráva o činnosti Základní školy a mateřské školy Dolní Kounice. školní rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti Základní školy a mateřské školy Dolní Kounice. školní rok 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti Základní školy a mateřské školy Dolní Kounice školní rok 2011/2012 a/ Základní údaje o škole Název školy: Základní škola a mateřská škola Dolní Kounice Sídlo: Dolní Kounice, Smetanova

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2008/09 Obsah 1.Základní charakteristika školy...6 1.1.Škola...6 1.2.Zřizovatel...6 1.3.Součásti

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2009/2010 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2009/2010 zpracovaná v souladu s ustanovením zákona č. 561/20005 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon),

Více

Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014

Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014 Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola název školy adresa školy právní forma IČO 49317032 IZO 049317032 identifikátor

Více

1. Základní údaje o škole

1. Základní údaje o škole 1. Základní údaje o škole 1.1. Škola Název: 17. základní škola a mateřská škola Plzeň, Malická 1, příspěvková organizace Sídlo: Malická 469/1, 301 00 Plzeň Právní forma: příspěvková organizace IZO: 600

Více

2010/2011. Výroční zpráva o činnosti ZŠ Čechtice, okr. Benešov

2010/2011. Výroční zpráva o činnosti ZŠ Čechtice, okr. Benešov 2010/2011 Výroční zpráva o činnosti ZŠ Čechtice, okr. Benešov Mgr. Bc. Lenka Proschková Základní škola Čechtice, okr. Benešov 31. 8. 2011 ZŠ Čechtice, okr. Benešov Na Lázni 335, Čechtice http://www.zscechtice.cz

Více

Výroční zpráva ZŠ Kolín V., Mnichovická 62 za školní rok 2009-10 Pedagogická rada schválila dne 2. 9. 2010 Školská rada schválila dne 20. 10. 2010 Obsah: 1. Úvodní slovo 2. Základní údaje o škole (název,

Více