KLIMATIZACE UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA. Před použitím si přečtěte pečlivě tuto příručku a uchovejte ji pro budoucí potřebu TYP: VENTILAČNÍ JEDNOTKA

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KLIMATIZACE UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA. Před použitím si přečtěte pečlivě tuto příručku a uchovejte ji pro budoucí potřebu TYP: VENTILAČNÍ JEDNOTKA"

Transkript

1 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA KLIMATIZACE Před použitím si přečtěte pečlivě tuto příručku a uchovejte ji pro budoucí potřebu TYP: VENTILAČNÍ JEDNOTKA P/NO : 88A0468P

2 Ventilační jednotka Uživatelská příručka OBSAH Bezpečnostní opatření... První spuštění...6 Seznámení s výrobkem...7 Pokyny pro použití (příslušenství)...0 Bezpečnost elektroinstalace...4 Vlastnosti...5 Údržba a servis...6 Kontrolní body a řešení problémů... VAŠE ZÁZNAMY Zde napište modelové a sériové číslo: Modelové číslo # Sériové číslo # Najdete je na štítku umístěném na boku každé z jednotek. Jméno prodejce: Datum koupě: S touto stránkou sešijte svůj doklad o koupi pro případ, že jej budete potřebovat pro prokázání data koupě nebo v souvislosti se zárukou. PROSTUDUJTE SI TUTO PŘÍRUČKU Uvnitř najdete mnoho cenných rad ohledně správného užívání a údržby svého ventilátoru. Již trocha preventivní péče z Vaší strany Vám může po dobu životnosti Vašeho výrobku ušetřit mnoho času a peněz. V tabulce rad pro odstranění problémů naleznete mnohá řešení běžných problémů. Pokud si nejdříve projdete naši tabulku Rad pro odstranění problémů, je možné, že vůbec nebudete potřebovat volat servis. UPOZORNĚNÍ Kvůli opravě nebo údržbě této jednotky volejte autorizovaného servisního technika. Kvůli instalaci kontaktujte instalačního technika. Ventilátor nesmí být bez dozoru používán malými dětmi nebo nezpůsobilými osobami. Děti by měly být pod dohledem, aby bylo zajištěno, že si nebudou s ventilátorem hrát. Pokud je nutné vyměnit napájecí kabel, smí tento úkon provést pouze autorizovaný pracovník výhradně za použití originálních náhradních dílů. Instalace musí být provedena v souladu s Vyhláškou o odborné způsobilosti v elektrotechnicwe pouze osobou s patřičnou kvalifikací a povolením. Ventilační jednotka

3 Bezpečnostní opatření Bezpečnostní opatření Aby nedošlo ke zranění uživatele nebo dalších lidí a k poškození majetku, musí být dodržovány následující pokyny. Při nesprávném užívání z důvodu nedodržení pokynů dojde ke zranění nebo škodě na majetku. Stupeň závažnosti je rozdělen následujícími označeními. VAROVÁNÍ Tento symbol označuje riziko úmrtí nebo vážného zranění. UPOZORNĚNÍ Tento symbol označuje riziko zranění nebo škody na majetku. Významy symbolů použitých v příručce jsou uvedeny v tabulce níže Určitě nedělejte Dodržte postup VAROVÁNÍ Instalace Nepoužívejte vadný nebo poddimenzovaný přerušovač obvodu. Používejte jistič nebo pojistku se správnou hodnotou. Hrozí riziko elektrického šoku. Panel a kryt řídící jednotky namontujte pevně. Kvůli elektroinstalaci kontaktujte dealera, prodejce, kvalifikovaného elektrikáře nebo autorizované servisní středisko. Nerozebírejte ani neopravujte výrobek sami. Hrozí zde nebezpečí úrazu elektrickým proudem Vždy výrobek instalujte na separátní elektrický okruh a jistěte zvláštním jističem. Výrobek vždy uzemněte. Hrozí riziko požáru nebo elektrického šoku. Používejte jistič nebo pojistku se správnou hodnotou. Hrozí riziko elektrického šoku. Neupravujte ani neprodlužujte napájecí kabel. Hrozí riziko požáru nebo elektrického šoku. Špatné zapojení nebo instalace může způsobit elektrický šok nebo požár. Neinstalujte, nedemontujte, nebo nepřeinstalovávejte výrobek sami (zákazníci). Hrozí riziko požáru, elektrického šoku, výbuchu nebo zranění Hrozí riziko požáru nebo elektrického šoku. Buďte opatrní při vybalování a instalaci produktu. Ostré hrany nohou způsobit poranění. Buďte obzvláště opatrní na hrany a žebra chladiče a výparníku. Kvůli instalaci vždy kontaktujte dealera nebo autorizované servisní středisko. Nikdy nemontujte výrobek na vadnou instalační konzoli. Nenechejte ventilační jednotku příliš dlouho v provozu, pokud je vysoká vlhkost a otevřené dveře nebo okno. Hrozí riziko požáru, elektrického šoku, výbuchu nebo zranění Hrozí nebezpečí zranění, nehody nebo poškození výrobku. Vlhkost by se mohla kondenzovat a nábytek by mohl zvlhnout nebo poškodit se. Uživatelská příručka

4 Bezpečnostní opatření Pro přeinstalování instalovaných produktů vždy kontaktujte prodejce nebo autorizované servisní středisko. Hrozí riziko požáru, elektrického šoku, výbuchu nebo zranění Neotvírejte kryt pro údržbu na šasí při chodu zařízení. Jinak může dojít k elektrickému šoku. Venkovní sací otvor vždy opatřete ochrannou síťkou, která zabrání ptákům, aby se dostali dovnitř. Zabraňuje cizím tělesům, aby se dostaly dovnitř (např. ptačí hnízda). Hrozí nebezpečí nedostatku kyslíku uvnitř místnosti. V oblastech, kde je znečištěný vzduch, který nemůže být nasáván přímo, nainstalujte nasávač vzduchu. Hrozí různá neštěstí včetně udušení kvůli nasávání nebezpečných plynů (CO, atd.) Výrobek instalujte pouze na místech, která udrží jeho hmotnost. Hrozí jinak nebezpečí, že zařízení může spadnout. Provoz Zajistěte, že elektrický kabel nebude během provozu vytažen nebo poškozen. Hrozí riziko požáru nebo elektrického šoku. Na napájecí kabel nic neumisťujte. Hrozí riziko požáru nebo elektrického šoku. Nezapojujte ani nevypojujte přívod elektrické energie během provozu. Hrozí riziko požáru nebo elektrického šoku. Nedotýkejte se, neovládejte nebo neopravujte výrobek mokrýma rukama. Hrozí riziko elektrického šoku. Neumisťujte topení nebo jiná topná zařízení poblíž napájecího kabelu. Hrozí riziko požáru nebo elektrického šoku. Nedovolte, aby do elektrických částí zatekla voda. Hrozí riziko požáru nebo elektrického šoku. Neskladujte, nepoužívejte ani neumisťujte hořlavé plyny ani jiné hořlaviny poblíž výrobku. Hrozí nebezpečí požáru nebo poruchy výrobku. Za bouřky nebo vichřice výrobek vypněte a zavřete okna. Pokud je to možné, zařízení z okna odstraňte ještě před příchodem vichřice. Jestliže uniká hořlavý plyn, vypněte přívod plynu, otevřete okna a důkladně vyvětrejte předtím, než zapnete zařízení. Nepoužívejte telefon a opakovaně nezapínejte a nevypínejte vypínače. Hrozí nebezpečí výbuchu nebo požáru. Je-li výrobek zasažen vodou (zatopen nebo ponořen), kontaktujte autorizované servisní středisko. Vychází-li z výrobku divné zvuky, zápach nebo kouř, okamžitě vypněte jistič nebo odpojte napájecí kabel. Hrozí riziko elektrického šoku nebo požáru. Nedovolte, aby se do výrobku dostala voda. Hrozí riziko poškození majetku, poruchy výrobku nebo elektrického šoku. Hrozí riziko požáru nebo elektrického šoku. Hrozí riziko požáru, elektrického šoku nebo selhání výrobku. 4 Ventilační jednotka

5 Vypněte hlavní přívod energie při čištění nebo údržbě produktu. Pokud výrobek není delší dobu používán, odpojte zástrčku z napájení nebo vypněte jistič. Bezpečnostní opatření Dejte pozor na topná zařízení Hrozí riziko elektrického šoku. Hrozí riziko poškození nebo poruchy nebo samovolného spuštění Hrozí nebezpečí požáru. Nedotýkejte se elektrického okruhu nebo jističe mokrýma rukama. Hrozí riziko elektrického šoku. Při čištění, údržbě nebo opravě výrobku ve výšce používejte stabilní stoličku nebo žebřík. Buďte opatrní a předejděte zranění. Instalace Pro zvedání a přenášení výrobku musí být přítomno dvě a více osob. Předejde se tak zranění. UPOZORNĚNÍ Neinstalujte výrobek na místo, kde bude přímo vystaven mořskému větru (slané vodní tříšti). Může dojít ke korozi výrobku. Koroze, obzvláště na žebrech chladiče a výparníku může způsobit nefunkčnost výrobku nebo jeho nízký výkon. Provoz Nevystavujte pokožku delší dobu přímému proudu chladného vzduchu. (Neseďte v průvanu.) Nepoužívejte výrobek pro speciální účely jako je skladování potravin, uměleckých děl, apod. Jedná se o běžný ventilátor, ne o speciální chladicí systém. Pro čištění používejte jemný hadřík. Nepoužívejte agresivních čisticích prostředků a rozpouštědel. Mohlo by dojít k poškození zdraví. Hrozí riziko poškození nebo ztráty majetku. Hrozí riziko požáru, elektrického šoku nebo poškození plastových částí výrobku. Nenašlapujte na výrobek ani na něj nic nepokládejte (venkovní jednotky). Hrozí riziko zranění a selhání výrobku. Při čištění, údržbě nebo opravě výrobku ve výšce používejte stabilní stoličku nebo žebřík. Buďte opatrní a předejděte zranění. Uživatelská příručka 5

6 První spuštění První spuštění Příprava před spuštěním. Před instalací kontaktujte instalačního odborníka.. Zapojte správně zástrčku do napájení.. Použijte separátní elektrický okruh. 4. Nepoužívejte prodlužovací kabel. 5. Výrobek nezapínejte/nevypínejte vytažením napájecí šňůry ze zásuvky. 6. Pokud je šňůra/zástrčka poškozená, vyměňte ji za náhradní, schválenou výrobcem. Použití. Nevystavujte se na delší dobu přímému proudu vzduchu. Může to být nebezpečné pro vaše zdraví. Nevystavujte přímému proudu vzduchu na delší dobu nájemníky, zvířata ani rostliny.. Z důvodu možného vzniku nedostatku kyslíku je potřeba místnosti se sporáky a topnými zařízeními větrat.. Nepoužívejte výrobek pro speciální účely (např. skladování cenných zařízení, potravin, zvířat, rostlin, uměleckých předmětů). Takovéto využívání výrobku může vést k poškození těchto předmětů. Čištění a údržba. Při výměně filtru se nedotýkejte se kovových částí jednotky. Může dojít ke zranění při dotknutí se ostrých kovových okrajů.. Při čištění vnitřku ventilátoru nepoužívejte vodu. Styk s vodou může poškodit izolaci a způsobit tak elektrický šok.. Před čištěním jednotky se ujistěte, že napájení a jistič jsou vypnuty. Ventilátor se za chodu otáčí velmi vysokou rychlostí. Existuje tak riziko zranění, pokud by došlo k zapnutí napájení při čištění vnitřních částí jednotky. Servis Pro opravy a údržbu kontaktujte autorizovaný servis. 6 Ventilační jednotka

7 Seznámení s výrobkem Seznámení s výrobkem Symboly použité v této příručce Tento symbol varuje před rizikem elektrického šoku. Tento symbol varuje před nebezpečím, které může způsobit poškození klimatizace. POZNÁMKA Vlastnosti Tento symbol označuje speciální poznámky. VAROVÁNÍ: Zařízení by mělo být instalováno v souladu s elektrickými normami. Tento návod slouží pouze k vysvětlení funkcí výrobku Ventilátor pro nasávání venkovního vzduchu Ventilátor sloužící pro nasávání venkovního vzduchu dovnitř. Řídicí jednotka. Ventilátor pro vyfukování vzduchu Slouží pro vyfukování odpadního vzduchu zevnitř ven 4. Kryt pro údržbu 5. Centrální výměník tepla Zde dochází ke změně teploty a vlhkosti mezi nasávaným a vyfukovaným vzduchem. 6. Vzduchový filtr Zabraňuje zanesení centrální výměníku tepla prachem Tvar centrálního výměníku tepla se může lišit v závislosti na modelu Uživatelská příručka 7

8 Seznámení s výrobkem Modely: LZ-H05GBA / LZ-H05GBA Ventilátor pro nasávání venkovního vzduchu Ventilátor sloužící pro nasávání venkovního vzduchu dovnitř. Řídicí jednotka. Ventilátor pro vyfukování vzduchu Slouží pro vyfukování odpadního vzduchu zevnitř ven 4. Kryt pro údržbu 4 5. Centrální výměník tepla Zde dochází ke změně teploty a vlhkosti mezi nasávaným a vyfukovaným vzduchem. 6. Vzduchový filtr Zabraňuje zanesení centrálního výměníku tepla prachem Tvar centrálního výměníku tepla se může lišit v závislosti na modelu Model: LZ-H050GBA Ventilační jednotka 4. Kryt pro údržbu. Vzduchový filtr Zabraňuje zanesení centrálního výměníku tepla prachem. Centrální výměník tepla Zde se vyměňuje teplo a vlhkost mezi nasávaným a vyfukovaným vzduchem. 4. Výfukový ventilátor ventilátor, který vyfukuje znečištěný vzduch ven. Tvar centrálního výměníku tepla se může lišit v závislosti na modelu 8 5. Řídící jednotka 6. Ventilátor pro nasávání venkovního vzduchu Ventilátor sloužící pro nasávání venkovního vzduchu dovnitř 7. Klapka (desková) Řídí, zda vzduch proudí přes centrální výměník tepla nebo ne. 8. Držák centrálního výměníku tepla Slouží pro upevnění centrálního výměníku tepla.

9 Modely: LZ-H080GBA / LZ-H00GBA Seznámení s výrobkem Kryt pro údržbu. Vzduchový filtr Zabraňuje zanesení centrálního výměníku tepla prachem. Centrální výměník tepla Zde se vyměňuje teplo a vlhkost mezi nasávaným a vyfukovaným vzduchem. 4. Výfukový ventilátor ventilátor, který vyfukuje znečištěný vzduch ven. 5. Řídící jednotka Tvar centrálního výměníku tepla se může lišit v závislosti na modelu Modely: LZ-H50GBA / LZ-H00GBA Ventilátor pro nasávání venkovního vzduchu Ventilátor sloužící pro nasávání venkovního vzduchu dovnitř 7. Klapka (desková) Řídí, zda vzduch proudí přes centrální výměník tepla nebo ne. 8. Držák centrálního výměníku tepla Slouží pro upevnění centrálního výměníku tepla Kryt pro údržbu. Vzduchový filtr Zabraňuje zanesení centrálního výměníku tepla prachem. Centrální výměník tepla Zde se vyměňuje teplo a vlhkost mezi nasávaným a vyfukovaným vzduchem. 4. Výfukový ventilátor ventilátor, který vyfukuje znečištěný vzduch ven. Tvar centrálního výměníku tepla se může lišit v závislosti na modelu Řídící jednotka 6. Ventilátor pro nasávání venkovního vzduchu Ventilátor sloužící pro nasávání venkovního vzduchu dovnitř 7. Klapka (desková) Řídí, zda vzduch proudí přes centrální výměník tepla nebo ne. 8. Držák centrálního výměníku tepla Slouží pro upevnění centrálního výměníku tepla Uživatelská příručka 9

10 Pokyny pro použití Pokyny pro použití (příslušenství) LCD Dálkové ovládání (PQRCVSL0 / PQRCVSL0QW) Informační štítek připevněte na vnitřek dvířek. Zvolte jazyk dle země, ve které se nacházíte. 6. Stavový displej. Tlačítko pro nastavení teploty. Tlačítko pro nastavení rychlosti ventilátoru 4. Tlačítko pro vypnutí/zapnutí 5. Tlačítko pro volbu pracovního režimu 6. Přijímač pro bezdrátové dálkové ovládání (*) Některá zařízení bezdrátové ovládání nepodporují 7. Tlačítko pro nastavení režimu ventilace 8. Tlačítko podfunkce 9. Tlačítko nastavení funkce 0. Tlačítko nastavení ventilace. Programovací tlačítko. Směrová tlačítka (nahoru, dolů, doleva, doprava) Pro zjištění pokojové teploty stiskněte tlačítko. Tlačítko pro zobrazení pokojové teploty 4. Tlačítko pro nastavení/vynulování 5. Tlačítko pro návrat (escape) Některé funkce nemusí být podporovány či zobrazovány v závislosti na typu produktu. 0 Ventilační jednotka

11 Pokyny pro použití Možnosti provozu a výběru intenzity foukání současný provoz s ventilační jednotkou Používá se v případě, že klimatizace je propojena s ventilačním zařízením. Je to funkce, která ochlazuje vzduch a přivádí čerstvý za použití ventilační jednotky při současném provozu funkce klimatizace. 4 Současný provoz s klimatizací Stiskněte tlačítko na dálkovém ovládání - Dá se použít pouze, když klimatizace a ventilační jednotka jsou propojeny. (Na displeji dálkového ovládání se zobrazuje Současný provoz ) Stisknutím tlačítka Start/Stop v režimu ventilace se ventilace spustí. Stisknutím tlačítka změníte režim ventilace. - Stisknutím tlačítka volby pracovního režimu volíte mezi režimy Výměník, -> Normální, -> Automaticky Displej dálkového ovládání zobrazuje údaje pouze tehdy, když je v režimu ventilace. Když se přepne do režimu klimatizace, ukazuje požadovanou teplotu. Stisknutím tlačítka v režimu ventilace můžete měnit intenzitu foukání. Můžete nastavit Pomalu, Rychle, Velmi rychle. Pokud je nainstalován senzor CO, můžete měnit mezi režimy Pomalu, Rychle, Velmi rychle, Automaticky 5 Návrat do režimu klimatizace: ) Automatický návrat: Pokud není během 5 a více sekund stisknuto žádné tlačítko, režim klimatizace se zapne automaticky. ) Ruční návrat: Stiskem tlačítka v režimu ventilace dojde k návratu ručně. Uživatelská příručka

12 Pokyny pro použití Možnosti provozu a výběru intenzity foukání samostatný provoz Je to funkce, která ochlazuje vzduch a přivádí čerstvý za použití ventilační jednotky. Samostatný provoz ventilační jednotky Stiskněte tlačítko ovládání. na dálkovém Stisknutím tlačítka ventilační režim. změníte Režim ventilace Výměník Normální Automaticky Zobrazení na displeji DO Význam Cirkulace vnitřního vzduchu bez ztráty tepla Přímá cirkulace vnitřního vzduchu bez průchodu centrálním výměníkem tepla Automatická cirkulace vnitřního vzduchu, kdy dochází k porovnávání vnitřní a vnější teploty NEJSPÍŠ JINÝ PŘEKLAD Ventilační jednotka

13 Rychlá ventilace/úsporná ventilace Pokyny pro použití Jedná se o provozní režimy, které slouží k efektivnějšímu provozu ventilace dosažené díky přídavným funkcím nastavení rychlé/úsporné ventilace Rychlý režim: rychlá ventilace V režimu ventilace stiskněte tlačítko. Tím je možno v režimu ventilace přepínat mezi režimy Rychlý a Úsporný. Na displeji se rozbliká Fast. Stisknutím tlačítka blikat přestane a funkce je nastavena. Stisknutím tlačítka opustíte režim nastavení. Stisknutím tlačítka nastavení opustíte režim Úsporný režim: Provádí efektivní ventilaci a šetří tak energii. V režimu ventilace stiskněte tlačítko. Tím je možno v režimu ventilace přepínat mezi režimy Rychlý a Úsporný. Na displeji se rozbliká Energy saving. Stisknutím tlačítka text blikat přestane a funkce je nastavena. Stisknutím tlačítka opustíte režim nastavení. Běžná ventilace a přímá expanzní ventilace mají stejné přídavné funkce Nastavení přídavných funkcí Ventilace/Topení/Zvlhčování jsou stejné jako na klimatizaci Uživatelská příručka

14 Bezpečnost elektroinstalace Bezpečnost elektroinstalace VAROVÁNÍ: Zařízení musí být řádně uzemněno. Z důvodu minimalizace nebezpečí elektrického šoku musíte zařízení vždy zapojit do uzemněné zásuvky. Doporučená metoda Před použitím se ujistěte, že je k dispozici řádné uzemnění VAROVÁNÍ: Z napájecího kabelu neodstraňujte zemnící kontakt. VAROVÁNÍ: Připojení zemnícího kabelu na šroub zemnícího bodu zařízení se neuzemní za předpokladu, že šroub nebude kovový, když bude izolovaný nebo zemnící bod nebude připojen na zemnící soustavu v domě. VAROVÁNÍ: Pokud máte jakékoli pochybnosti o tom, jestli je Ventilační jednotka řádně uzemněna, nechte si zemnící bod a zemnící soustavu prověřit kvalifikovaným elektrikářem. 4 Ventilační jednotka

15 Vlastnosti Vlastnosti Průchod vzduchu přes centrální výměník tepla Odvodní vzduch se vyfukuje ven přes centrální výměník tepla. Venkovní vzduch se přes centrální výměník dostává dovnitř. Centrální výměník tepla použijte na ventilační jednotce v létě/zimě, kdy je potřeba chladit/topit. klapka Odvodní vzduch Vratný vzduch Venkovní vzduch Přívodní vzduch centrální výměník tepla Normální ventilace Odvodní vzduch se vyfukuje přímo bez průchodu centrálním výměníkem tepla Ventilační jednotku v normálním režimu použijete na jaře/podzim, kdy použití centrálního výměníku není zapotřebí. klapka Odvodní vzduch Vratný vzduch Venkovní vzduch Přívodní vzduch centrální výměník tepla UPOZORNĚNÍ: v případě, že venkovní vzduch je silně znečištěn, např. žlutým pískem, ventilační jednotku vypněte. Uživatelská příručka 5

16 Údržba a servis Údržba a servis Návod na demontáž každé části Abyste zabránili zhoršení funkce ventilační jednotky, očisťujte pravidelně prach usazený na vzduchovém filtru a centrálním výměníku tepla. Intervaly pro čištění - Vzduchový filtr: Jednou a vícekrát každých 6 měsíců. - Centrální výměník tepla: Jednou a vícekrát každé roky (Intervaly pro čištění se mohou zkrátit kvůli vysokému znečištění vzduchu.) Způsob demontáže jednotlivých částí Model: LZ-H05GBA / LZ-H05GBA / LZ-H05GBA. Odstraňte kryt pro údržbu Vyjměte rukou kryt pro údržbu (Uvolněte pojistku a krytku odejměte). Vyjměte vzduchový filtr Vyjměte vzduchvý filrt obsažený v levé/pravé spodní části výměníku tepla. Pokud je jednotka připevněna ke stropu obráceně, pootočte výměníkem na druhou stranu. UPOZORNĚNÍ: Při vytahování vzduchového filtru dejte pozor na ostré hrany, abyste se o ně neporanili. kryt pro údržbu. Vytáhněte centrální výměník tepla ven Uchopte centrální výměník tepla za madlo a vytáhněte ho z šasí ( části) VAROVÁNÍ: Při čištění zařízení vypněte jistič. UPOZORNĚNÍ: Na práci byste měli použít pracovní rukavice. centrální výměník tepla 6 Ventilační jednotka

17 Model: LZ-H050GBA / LZ-H080GBA / LZ-H00GBA Údržba a servis. Odstraňte kryt pro údržbu Vyjměte rukou kryt pro údržbu (Uvolněte pojistku a krytku odejměte) šasí. Vyjměte vzduchový filtr Vyjměte vzduchvý filrt obsažený v levé/pravé spodní části výměníku tepla. Pokud je jednotka připevněna ke stropu obráceně, pootočte výměníkem na druhou stranu UPOZORNĚNÍ: Při vytahování vzduchového filtru dejte pozor na ostré hrany, abyste se o ně neporanili. vzduchový filtr šasí. Vytáhněte centrální výměník tepla ven Uchopte centrální výměník tepla za madlo a vytáhněte ho z šasí ( části) VAROVÁNÍ: Při čištění zařízení vypněte jistič. UPOZORNĚNÍ: Na práci byste měli použít pracovní rukavice. madlo šasí Uživatelská příručka 7

18 Údržba a servis Model: LZ-H50GBA / LZ-H00GBA. Odstraňte kryt pro údržbu Vyjměte rukou kryt pro údržbu (Uvolněte pojistku a krytku odejměte). Vyjměte vzduchový filtr Vyjměte vzduchvý filrt obsažený v levé/pravé spodní části výměníku tepla. Pokud je jednotka připevněna ke stropu obráceně, pootočte výměníkem na druhou stranu. UPOZORNĚNÍ: Při vytahování vzduchového filtru dejte pozor na ostré hrany, abyste se o ně neporanili. kryt pro údržbu šasí. Vytáhněte centrální výměník tepla ven Uchopte centrální výměník tepla za madlo a vytáhněte ho z šasí ( části) VAROVÁNÍ: Při čištění zařízení vypněte jistič. UPOZORNĚNÍ: Na práci byste měli použít pracovní rukavice. šasí 8 Ventilační jednotka

19 Návod na čištění a výměnu jednotlivých částí Údržba a servis. Vyčištění vzduchového filtru Vyčistěte každých 6 měsíců Odstraňte nečistoty ze vzduchového filtru vysavačem nebo ho omyjte vodou. (pokud je nános nečistot velký, můžete použít neutrální čisticí prostředek a vlažnou vodu) Po očištění vodou dobře usušte ve stínu. (Vzduchový filtr nevystavujte při sušení přímému slunci nebo žáru od ohně) Pokud je filtr poškozen, objednejte si nový od servisního střediska nebo vašeho dealera. vzduchový filtr vysavač. Vyčištění centrálního výměníku tepla Vysajte vysavačem nečistoty usazené na povrchu centrálního výměníku tepla Použijte měkký kartáč na delší rukojeti. Nepoužívejte kartáč s tvrdými štětinami (Mohlo by dojít k poškození centrálního výměníku.) Nikdy nečistěte centrální výměník tepla vodou. Po letech provozu je potřeba zvážit výměnu centrálního výměníku. Při kontaktování servisního střediska dříve než po uplynutí let od zakoupení výrobku je nutné počítat se servisním poplatkem. V případě potřeby servisního zásahu vždy kontaktujte vašeho dealera nebo autorizované servisní středisko. vzduchový filtr centrální výměník tepla Uživatelská příručka 9

20 Údržba a servis Sestavení a kontrola po provedení údržby. Připevnění centrálního výměníku tepla Bezpečně upevněte rohy (4 ze 6) centrálního výměníku tepla do držáku a zasuňte ho dovnitř šasí. centrální výměník tepla šasí připevněte vzduchový filtr k držáku držák centrálního výměníku tepla. Připevnění vzduchového filtru Vzduchový filtr připevněte na držák centrálního výměníku tepla. Dejte pozor, aby se povrch centrálního výměníku tepla nepoškodil. Prach zachycený na centrálním výměníku tepla může způsobit snížení výkonu ventilace. vzduchový filtr šasí. Nasazení krytu pro údržbu Umístěte kryt do kloubů napravo a zacvakněte vlevo (štítek se jménem je umístěn tak, aby byl čitelný). VAROVÁNÍ: Při čištění zařízení vypněte jistič. UPOZORNĚNÍ: Na práci byste měli použít pracovní rukavice. pojistka šasí 0 Ventilační jednotka

21 Případ Zkontrolujte... Příčina Zařízení neběží Je připojeno napájení? Chybí napájení Když se stiskne tlačítko ON, zařízení se nespustí Není vzduchový filtr nebo centrální výměník tepla silně znečištěn? Je venkovní teplota nižší než -0 C nebo vyšší než 45 C? Kontrolní body a řešení problémů Kontrolní body a řešení problémů Vyčistěte nebo vyměňte součásti dle návodu Zařízení je v pohotovostním režimu, který chrání centrální výměník tepla Ačkoli měníte rychlost ventilace, zařízení nereaguje a samo se nastavuje na Auto nebo Pomalu Je venkovní teplota nižší než -0 C nebo vyšší než 45 C? Zařízení je v provozním režimu, který chrání centrální výměník tepla. Uživatelská příručka

22 Kontrolní body a řešení problémů Ventilační jednotka

NÁVOD K OBSLUZE Okenní typ

NÁVOD K OBSLUZE Okenní typ TIMER POWER SLEEP TEMP HIGH MED LOW COOL MODE DRY NÁVOD K OBSLUZE Okenní typ model KWF1-09CRN1 ERP KWF1-12CRN1ERP UCHOVEJTE TENTO NÁVOD PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ OBSAH BEZPEČNOSTÍ INFORMACE... 1 POPIS ČÁSTÍ...

Více

K l i m a t i z a c e NÁSTĚNNÝ TYP - Inverter

K l i m a t i z a c e NÁSTĚNNÝ TYP - Inverter Návod k obsluze K l i m a t i z a c e NÁSTĚNNÝ TYP - Inverter ASD 9Ui-EK ASD 12Ui-EK (DS-9UIEK_DOS-9UIEK) (DS-12UIEK_DOS-12UIEK) Před provozem si pozorně přečtěte návod k obsluze. Ponechte jej pro další

Více

KLIMATIZACE MONTÁŽNÍ NÁVOD

KLIMATIZACE MONTÁŽNÍ NÁVOD MONTÁŽNÍ NÁVOD KLIMATIZACE ČEŠTINA Před montáží výrobku si prosím přečtěte celý tento montážní návod. Montáž je třeba provádět v souladu s národními normami elektroinstalací a smí jí vykonávat pouze oprávněné

Více

NÁVOD K POUŽITÍ Dělený klimatizační systém

NÁVOD K POUŽITÍ Dělený klimatizační systém NÁVOD K POUŽITÍ Dělený klimatizační systém 1 OBSAH NÁZEV ČÁSTÍ A SPÍNAČ NASTAVENÍ PROVOZU 3 MÍSTO PRO INSTALACI 4 ELEKTRICKÉ POŽADAVKY 4 BEZPEČNOSTNÍ 4 POUŽÍVÁNÍ DÁLKOVÉHO OVLÁDÁNÍ 4 Jak instalovat baterie

Více

NÁVOD K OBSLUZE ROCKY SERIES ASH-09AIR, ASH-12AIR

NÁVOD K OBSLUZE ROCKY SERIES ASH-09AIR, ASH-12AIR NÁVOD K OBSLUZE ROCKY SERIES ASH-09AIR, ASH-12AIR P eklad p vodního návodu k obsluze Bezpečnostní pokyny VAROVÁNÍ Provoz a údržba Toto zařízení mohou používat také děti starší 8 let a osoby se sníženými

Více

KLIMATIZACE UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

KLIMATIZACE UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA KLIMATIZACE Předtím, než začnete používat své vybavení, si pečlivě prostudujte tuto příručku. Ponechejte si ji pro budoucí použití. TYP: SLOUPOVÁ JEDNOTKA MODEL : APNH48GTLA0 ( UP48

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA KLIMATIZACE. Před použitím si přečtěte pečlivě tuto příručku a uchovejte ji pro budoucí potřebu TYP: VENTILAČNÍ JEDNOTKA

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA KLIMATIZACE. Před použitím si přečtěte pečlivě tuto příručku a uchovejte ji pro budoucí potřebu TYP: VENTILAČNÍ JEDNOTKA UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA KLIMATIZACE Před použitím si přečtěte pečlivě tuto příručku a uchovejte ji pro budoucí potřebu TYP: VENTILAČNÍ JEDNOTKA P/NO : MFL63284402 www.lge.com Ventilační jednotka Uživatelská

Více

DĚLENÁ NÁSTĚNNÁ JEDNOTKA NÁVOD K POUŽITÍ

DĚLENÁ NÁSTĚNNÁ JEDNOTKA NÁVOD K POUŽITÍ DĚLENÁ NÁSTĚNNÁ JEDNOTKA NÁVOD K POUŽITÍ AGW20RH U.I./AGE20RH U.E. AGW26RH U.I./AGE26RH U.E. AGW35RH U.I./AGE35RH U.E. AGW52RH U.I./AGE52RH U.E. AGW64RH U.I./AGE64RH U.E. Děkujeme, že jste si vybrali naše

Více

LG klimatizaèní jednotka konvertibilního typu

LG klimatizaèní jednotka konvertibilního typu LG ČESKY ENGLISH ITALIANO ESPAŇOL FANÇAS DEUTSCH LG klimatizaèní jednotka konvertibilního typu PŘÍUČKA UŽIVATELE DŮLEŽITÉ Přečtěte si prosím pečlivě a důkladně tuto příručku pro uživatele před instalací

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL ČESKY. KLIMATIZACE SPLITOVÉHO TYPU Pro všeobecné veřejné použití. Vnitřní jednotka Řady 42UQV025M, 035M, 050M, 060M

UŽIVATELSKÝ MANUÁL ČESKY. KLIMATIZACE SPLITOVÉHO TYPU Pro všeobecné veřejné použití. Vnitřní jednotka Řady 42UQV025M, 035M, 050M, 060M UŽIVATELSKÝ MANUÁL ČESKY KLIMATIZACE SPLITOVÉHO TYPU Pro všeobecné veřejné použití Vnitřní jednotka Řady 42UQV025M, 035M, 050M, 060M Venkovní jednotka Řady 38UYV025M, 035M, 050M, 060M Bezpečnostní opatření

Více

Mobilní klimatizace CL 3542. Obj. č. 105 11 29

Mobilní klimatizace CL 3542. Obj. č. 105 11 29 Mobilní klimatizace CL 3542 Základní upozornění Přečtěte si pečlivě návod k obsluze předtím, než uvedete zařízení do provozu a držte se pokynů v návodu včetně varování a popisu zabaleného uvnitř dodávky.

Více

Odsavač par CMD 98 NÁVOD K INSTALACI A POUŽITÍ

Odsavač par CMD 98 NÁVOD K INSTALACI A POUŽITÍ Odsavač par CMD 98 NÁVOD K INSTALACI A POUŽITÍ POPIS Jednotka je k dispozici ve verzi recirkulačního odsavače, odsavače s odtahem a odsavače s vnějším motorem. U recirkulačních odsavačů s filtrací (obr.1)

Více

BEZPEČNOST TOUSTOVAČE

BEZPEČNOST TOUSTOVAČE OBSAH BEZPEČNOST TOUSTOVAČE Důležité bezpečnostní pokyny... 6 Elektrotechnické požadavky... 8 Likvidace elektrického odpadu... 8 SOUČÁSTI A FUNKCE Součásti toustovače... 9 Funkce ovladačů...0 Funkce toustovače...

Více

Obr. 2 Obr. 3. Obr. 4 Obr. 5. Obr. 6 Obr. 7. Obr. 8 Obr. 9

Obr. 2 Obr. 3. Obr. 4 Obr. 5. Obr. 6 Obr. 7. Obr. 8 Obr. 9 Mod. 2481 CZ Obr. 1 Obr. 2 Obr. 3 Obr. 4 Obr. 5 Obr. 6 Obr. 7 Obr. 8 Obr. 9 Obr. 10 Obr. 11 Obr. 12 Obr. 13 VYSOKÉ NAPĚTÍ Nesundávejte kryty! Uvnitř je vysoké napětí! Obr. 14 Důležité varování TENTO SPOTŘEBIČ

Více

Mini odvlhčovač SCF 5800 Uživatelský manuál

Mini odvlhčovač SCF 5800 Uživatelský manuál Mini odvlhčovač SCF 5800 Uživatelský manuál Mini odvlhčovač Odvlhčovač kontroluje vzdušnou vlhkost a odstraňuje ze vzduchu přebytečnou vodu. Toto zajišťuje ochranu proti tvorbě plísní, vlhkých skvrn a

Více

NÁVOD K POUŽITÍ 12V/2,5A DC

NÁVOD K POUŽITÍ 12V/2,5A DC NÁVOD K POUŽITÍ 12V/2,5A DC Obsah Úvod... 1 Příslušenství... 1 Základní vlastnosti... 1 Základní složení/montáž... 2 Montážní postup... 2 Bezpečnost... 5 Ilustrace funkcí panelu... 7 Ilustrace funkcí zadní

Více

Manuál k instalaci a obsluze

Manuál k instalaci a obsluze Manuál k instalaci a obsluze Sušicí skříň pro 6 zásahových oděvů, (30kg) 540801 540801.doc 2 Obsah Obsah 3 Bezpečnostní předpisy 5 Specifikace 6 Rozměry 6 Technické údaje 6 Návod k montáži 7 Instalace

Více

LG MULTI klimatizaèní jednotka (ART COOL nástìnného typu) PŘÍRUČKA UŽIVATELE

LG MULTI klimatizaèní jednotka (ART COOL nástìnného typu) PŘÍRUČKA UŽIVATELE ČESKY ENGLISH ITALIANO ESPAŇOL FRANÇAS DEUTSCH LG LG MULTI klimatizaèní jednotka (ART COOL nástìnného typu) PŘÍRUČKA UŽIVATELE DŮLEŽITÉ Přečtěte si prosím pečlivě a důkladně tuto příručku pro uživatele

Více

NÁVOD K OBSLUZE MODEL: CXS 7204 A

NÁVOD K OBSLUZE MODEL: CXS 7204 A NÁVOD K OBSLUZE MODEL: CXS 7204 A 1 DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE. Přečtěte si všechny pokyny před použitím. UPOZORNĚNÍ! Tato varování jsou pro Vaší bezpečnost. Před instalací spotřebiče se ujistěte,

Více

NÁVOD K OBSLUZE. K l i m a t i z a c e NÁSTĚNNÝ SPLITOVÝ TYP třída A ASF 9UA ASF 12UA. Uchovejte tento manuál i pro budoucí použití.

NÁVOD K OBSLUZE. K l i m a t i z a c e NÁSTĚNNÝ SPLITOVÝ TYP třída A ASF 9UA ASF 12UA. Uchovejte tento manuál i pro budoucí použití. NÁVOD K OBSLUZE K l i m a t i z a c e NÁSTĚNNÝ SPLITOVÝ TYP třída A bezfreónové ekologické chladivo ASF 9UA ASF 12UA Uchovejte tento manuál i pro budoucí použití. BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ Nepokoušejte se

Více

Návod k obsluze. klimatizace Fuji, okenní typ. Model chlazení RK-7F RK-9F. Model s topením RK-9U. Uchovejte tento manuál i pro budoucí použití.

Návod k obsluze. klimatizace Fuji, okenní typ. Model chlazení RK-7F RK-9F. Model s topením RK-9U. Uchovejte tento manuál i pro budoucí použití. Návod k obsluze klimatizace Fuji, okenní typ bezfreónové ekologické chladivo Model chlazení RK-7F RK-9F Model s topením RK-9U Uchovejte tento manuál i pro budoucí použití. Obsah 1 Bezpečnostní opatření...

Více

PEW 9742 A PEW 6742 A ODSAVAČ PAR NÁVOD K OBSLUZE

PEW 9742 A PEW 6742 A ODSAVAČ PAR NÁVOD K OBSLUZE PEW 9742 A PEW 6742 A ODSAVAČ PAR NÁVOD K OBSLUZE Vážený zákazníku Děkujeme, že jste zakoupil výrobek značky PHILCO. Aby váš spotřebič sloužil co nejlépe, přečtěte si všechny pokyny v tomto návodu. OBSAH

Více

Návod k obsluze ventilátoru VC 40 S

Návod k obsluze ventilátoru VC 40 S Návod k obsluze ventilátoru VC 40 S Tento návod k obsluze je určen k tomu, aby bezpečné a správné manipulace a provoz chladicího ventilátoru. Přečtěte si prosím tento návod k obsluze před použitím zařízení.

Více

KLIMATIZACE MONTÁŽNÍ NÁVOD

KLIMATIZACE MONTÁŽNÍ NÁVOD MONTÁŽNÍ NÁVOD KLIMATIZACE Před montáží výrobku si prosím přečtěte celý tento montážní návod. Montáž je třeba provádět v souladu s národními normami elektroinstalací a smí jí vykonávat pouze oprávněné

Více

MODEL APD 9A APD 12A. kcal/h 2250 3000 W 2616 3490 EER 2,62 2,68 vysoké ot. db(a) 50 52 Hlučnost - vnitřní jednotka střední ot.

MODEL APD 9A APD 12A. kcal/h 2250 3000 W 2616 3490 EER 2,62 2,68 vysoké ot. db(a) 50 52 Hlučnost - vnitřní jednotka střední ot. 24 hodinový časovač: umožňuje kompletně naprogramovat jednotku na celý den Vysoušení 4 rychlosti ventilátoru: nízká, střední, vysoká a automatická Funkce AUTO - v závislosti na teplotě v místnosti si jednotka

Více

Návod k použití PODLAHOVÝ VYSAVAČ R-115

Návod k použití PODLAHOVÝ VYSAVAČ R-115 Návod k použití PODLAHOVÝ VYSAVAČ R-115 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze, tak jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte

Více

NÁVOD K POUŽITÍ EUROLITE PAR 56

NÁVOD K POUŽITÍ EUROLITE PAR 56 NÁVOD K POUŽITÍ EUROLITE PAR 56 Uchovejte pro další použiti! Kopírování zakázáno 1 / 8 42000550 Eurolite PAR 56 Návod k obsluze PŘED PRVNÍM POUŽITÍM SI POZORNĚ PŘEČTĚTE TENTO NÁVOD! PŘEDEJDETE TÍM MOŽNÝM

Více

OBECNÉ INSTALAČNÍ INSTRUKCE

OBECNÉ INSTALAČNÍ INSTRUKCE UPOZORNĚNÍ ČESKY OBECNÉ INSTALAČNÍ INSTRUKCE BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ: 1- Pro úspěšnou instalaci si nejprve přečtěte celý návod a projděte si všechny nákresy. 2- Abyste se vyvarovali možného zásahu elektrickým

Více

Vinotéka HWC 2335 HWC 2336DL. Návod k obsluze. Přečtete si pozorně tento návod před použitím této vinotéky značky Hoover.

Vinotéka HWC 2335 HWC 2336DL. Návod k obsluze. Přečtete si pozorně tento návod před použitím této vinotéky značky Hoover. Vinotéka HWC 2335 HWC 2336DL Návod k obsluze Přečtete si pozorně tento návod před použitím této vinotéky značky Hoover. 1 Děkujeme za Vaši volbu. Začíná Vám výlet do světa plné vůně a chuti. S Vaši novou

Více

FULL DC INVERTER SYSTEMS NÁVOD K OBSLUZE SDV4-105EAA, SDV4-140EAA, SDV4-160EAA

FULL DC INVERTER SYSTEMS NÁVOD K OBSLUZE SDV4-105EAA, SDV4-140EAA, SDV4-160EAA FULL DC INVERTER SYSTEMS NÁVOD K OBSLUZE SDV4-105EAA, SDV4-140EAA, SDV4-160EAA K O M E R Č N Í K L I M A T I Z A C E S D V 4 Překlad původního návodu k obsluze 1 Výfuk vzduchu 2 Přívod vzduchu 3 Upevňovací

Více

Předtím, než začnete používat své vybavení, si pečlivě prostudujte tento návod. Ponechejte si jej pro budoucí použití.

Předtím, než začnete používat své vybavení, si pečlivě prostudujte tento návod. Ponechejte si jej pro budoucí použití. UŽIVATELSKÝ NÁVOD KLIMATIZACE Předtím, než začnete používat své vybavení, si pečlivě prostudujte tento návod. Ponechejte si jej pro budoucí použití. TYP: KAZETOVA JEDNOTKA - ČTYŘCESTNÁ Zařízení splňuje

Více

Vinotéka. Přečtěte si pozorně tento návod před použitím spotřebiče. Návod k použití

Vinotéka. Přečtěte si pozorně tento návod před použitím spotřebiče. Návod k použití Vinotéka Přečtěte si pozorně tento návod před použitím spotřebiče. Návod k použití 1 ČÁSTI A FUNKCE 1. Ovládací panel a displej 2. Skříňka 3. Nožička k vyvážení 4. Přihrádka na víno 5. Skleněná dvířka

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA FE 1222

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA FE 1222 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Multifunkční horkovzdušná trouba FE 1222 0 a b c d e 2 3 4 a,b,c,d,e b,c d,e b,c b,c b,c b,c b,c 5 6 Uživatelský manuál Důležité! Před použitím trouby si pečlivě přečtěte uživatelský

Více

ODVLHČOVAČ VZDUCHU ADDH-10 ADDH-12 ADDH-20 ADDH 10 DIG

ODVLHČOVAČ VZDUCHU ADDH-10 ADDH-12 ADDH-20 ADDH 10 DIG Návod k obsluze ODVLHČOVAČ VZDUCHU ADDH-10 ADDH-12 ADDH-20 ADDH 10 DIG Čtěte prosím tento návod pozorně a uchovejte jej pro další použití. Umístění Dbejte na to, aby byl přístroj zapojen do správného zdroje

Více

NÁSTĚNNÉ KERAMICKÉ TOPIDLO

NÁSTĚNNÉ KERAMICKÉ TOPIDLO NÁSTĚNNÉ KERAMICKÉ TOPIDLO INSTRUKCE K INSTALACI A PROVOZU Před snahou smontovat, instalovat, spustit popsaný produkt anebo vykonat jeho údržbu si pečlivě přečtěte tento návod. Dodržujte všechny bezpečnostní

Více

AH S2 AM E. Odsavač par. Návod k instalaci a obsluze

AH S2 AM E. Odsavač par. Návod k instalaci a obsluze AH S2 AM E Odsavač par Návod k instalaci a obsluze AH S2 AM E Odsavač par Návod k instalaci a obsluze Vážený zákazníku, děkujeme Vám, že jste si zakoupil výrobek společnosti MERLONI Elettrodomestici, spa.

Více

Vysavač Návod k obsluze

Vysavač Návod k obsluze Vysavač Návod k obsluze CZ Před zapnutím přístroje se, prosím, seznamte s návodem k jeho obsluze, a to i v případě, že jste již obeznámeni s používáním přístrojů podobného typu. Používejte přístroj pouze

Více

NÁVOD K OBSLUZE MEZISTROPNÍ, POTRUBNÍ KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA

NÁVOD K OBSLUZE MEZISTROPNÍ, POTRUBNÍ KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA 1 NÁVOD K OBSLUZE MEZISTROPNÍ, POTRUBNÍ KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA S TEPELNÝM ČERPADLEM A5CC 10 CR, A5CC 15 CR, A5CC 20 CR A5CC 25 CR, A5CC 28 CR, A5CC CR, A5CC 50 CR, A5CC 60 CR ABV klima s.r.o., Bakovská

Více

32 AX3006/1 MOBILNÍ KLIMATIZAČNÍ ZAŘÍZENÍ S DÁLKOVÝM OVLÁDÁNÍM NÁVOD K OBSLUZE

32 AX3006/1 MOBILNÍ KLIMATIZAČNÍ ZAŘÍZENÍ S DÁLKOVÝM OVLÁDÁNÍM NÁVOD K OBSLUZE 32 AX3006/1 MOBILNÍ KLIMATIZAČNÍ ZAŘÍZENÍ S DÁLKOVÝM OVLÁDÁNÍM NÁVOD K OBSLUZE Obsah Klimatizační zařízení... - 2 - Popis zařízení... - 4 - Příslušenství... - 5 - Ovládací panel... - 6 - Provozní pokyny...

Více

PŘED POUŽITÍM MYČKY/PŘIPOJENÍ

PŘED POUŽITÍM MYČKY/PŘIPOJENÍ NÁVOD K POUŽITÍ PŘED POUŽITÍM MYČKY/PŘIPOJENÍ VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ JAK DOPLŇOVAT ZÁSOBNÍK SOLI JAK DOPLNIT DÁVKOVAČ LEŠTIDLA JAK DOPLŇOVAT DÁVKOVAČ MYCÍHO PROSTŘEDKU ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ 11 PŘED POUŽITÍM

Více

Mobilní klimatizace. 9 000 Btu/11 000 Btu. LCD displej 9 000 Btu/ 11 000 Btu

Mobilní klimatizace. 9 000 Btu/11 000 Btu. LCD displej 9 000 Btu/ 11 000 Btu Mobilní klimatizace 9 000 Btu/11 000 Btu LCD displej 9 000 Btu/ 11 000 Btu OBSAH Popis jednotky 1 Instrukce 2 Pracovní teplota a rozměry 3 Popis panelu ovládání 4 Popis panelu ovládání 5 Ovladač 6 Používání

Více

NÁVOD K OBSLUZE MULTI COMBI MC-F09AI, MC-F12AI, MC-F18AI, MC-F24AI

NÁVOD K OBSLUZE MULTI COMBI MC-F09AI, MC-F12AI, MC-F18AI, MC-F24AI NÁVOD K OBSLUZE MULTI COMBI MC-F09AI, MC-F12AI, MC-F18AI, MC-F24AI Pozor: Na Vašem výrobku je uveden tento symbol. Říká, že se elektrické a elektronické přístroje nemají likvidovat s domácím odpadem,

Více

2 Návod k obsluze. Česky. 38 Bedieningsinstructies

2 Návod k obsluze. Česky. 38 Bedieningsinstructies Česky 2 Návod k obsluze 8 14 20 26 32 38 Bedieningsinstructies BK 0012500 / REV PC Robotický čistič bazénů Nettoyeur de Piscine Automatischer Schwimmbeckenreiniger Limplafondos de Piscina Aspirador Automático

Více

NÁVOD PRO MONTÁŽ A OBSLUHU

NÁVOD PRO MONTÁŽ A OBSLUHU 2006-09 NÁVOD PRO MONTÁŽ A OBSLUHU Ohřívač s trubkovým výměníkem typ: typ: Kombinovaný: OW E 60.7 OW E100.7 OW E150.7 OW E200.7 Nepřímotopný výměník: W E 60.7 W E 100.7 W E 100.74-stacionární W E 150.7

Více

PŘED POUŽITÍM MYČKY/PŘIPOJENÍ

PŘED POUŽITÍM MYČKY/PŘIPOJENÍ NÁVOD K POUŽITÍ PŘED POUŽITÍM MYČKY/PŘIPOJENÍ VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ JAK DOPLŇOVAT ZÁSOBNÍK SOLI JAK DOPLNIT DÁVKOVAČ LEŠTIDLA JAK DOPLŇOVAT DÁVKOVAČ MYCÍHO PROSTŘEDKU ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ 11 PŘED POUŽITÍM

Více

JAK DOPLŇOVAT ZÁSOBNÍK SOLI JAK DOPLNIT DÁVKOVAČ LEŠTIDLA JAK DOPLŇOVAT DÁVKOVAČ MYCÍHO PROSTŘEDKU

JAK DOPLŇOVAT ZÁSOBNÍK SOLI JAK DOPLNIT DÁVKOVAČ LEŠTIDLA JAK DOPLŇOVAT DÁVKOVAČ MYCÍHO PROSTŘEDKU NÁVOD K POUŽITÍ PŘED POUŽITÍM MYČKY/PŘIPOJENÍ VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ JAK DOPLŇOVAT ZÁSOBNÍK SOLI JAK DOPLNIT DÁVKOVAČ LEŠTIDLA JAK DOPLŇOVAT DÁVKOVAČ MYCÍHO PROSTŘEDKU ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ 11 PŘED POUŽITÍM

Více

Návod k použití. Rekuperační jednotka. VUT 300 EVK mini EC VUT 300 EV mini EC VUT 301 EVK mini EC VUT 301 EV mini EC

Návod k použití. Rekuperační jednotka. VUT 300 EVK mini EC VUT 300 EV mini EC VUT 301 EVK mini EC VUT 301 EV mini EC Návod k použití Rekuperační jednotka VUT 300 EVK mini EC VUT 300 EV mini EC VUT 301 EVK mini EC VUT 301 EV mini EC 2 OBSAH Úvod Použití Obsah dodávky Struktura kódu produktu Technická data Bezpečnostní

Více

NÁVOD K POUŽITÍ MICRA 150 E. Pokojová rekuperační jednotka

NÁVOD K POUŽITÍ MICRA 150 E. Pokojová rekuperační jednotka NÁVOD K POUŽITÍ MICRA 50 E Pokojová rekuperační jednotka Vyrobeno v souladu s normou ISO 900 Panuškova 30/4 40 00 PRAHA 4 ČESKÁ REPUBLIKA TEL. +40 60 36 766 +40 737 336 30 info@dospelczech.cz nabidky@dospelczech.cz

Více

4-131-599-11(1) Vodotěsné pouzdro. Sada pro sport. Návod k obsluze SPK-WB. 2009 Sony Corporation Vytištěno v České republice

4-131-599-11(1) Vodotěsné pouzdro. Sada pro sport. Návod k obsluze SPK-WB. 2009 Sony Corporation Vytištěno v České republice 4-131-599-11(1) Vodotěsné pouzdro Sada pro sport Návod k obsluze SPK-WB 2009 Sony Corporation Vytištěno v České republice Záznam majitele Číslo modelu a výrobní číslo najdete uvnitř této sady. Zaznamenejte

Více

Návod k použití PODLAHOVÝ VYSAVAČ R-134

Návod k použití PODLAHOVÝ VYSAVAČ R-134 Návod k použití PODLAHOVÝ VYSAVAČ R-134 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte

Více

NÁVOD K POUŽITÍ A K INSTALACI. Mikrovlnná trouba DME715X

NÁVOD K POUŽITÍ A K INSTALACI. Mikrovlnná trouba DME715X CZ NÁVOD K POUŽITÍ A K INSTALACI Mikrovlnná trouba DME715X 2 OBSAH Důležité bezpečnostní pokyny. Pozorně si je pročtěte a uschovejte si je pro příští použití. Pokyny k ochraně životního prostředí...........................

Více

PEI 4701 ODSAVAČ PAR NÁVOD K OBSLUZE

PEI 4701 ODSAVAČ PAR NÁVOD K OBSLUZE PEI 4701 ODSAVAČ PAR NÁVOD K OBSLUZE Vážený zákazníku Děkujeme, že jste zakoupil výrobek značky PHILCO. Aby váš spotřebič sloužil co nejlépe, přečtěte si všechny pokyny v tomto návodu. OBSAH ČÁST 1: DŮLEŽITÁ

Více

NÁVOD K OBSLUZE MEZISTROPNÍ, POTRUBNÍ KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA FAN COIL

NÁVOD K OBSLUZE MEZISTROPNÍ, POTRUBNÍ KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA FAN COIL 1 NÁVOD K OBSLUZE MEZISTROPNÍ, POTRUBNÍ KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA FAN COIL 2-TRUBKOVÝ SYSTÉM ACC 10 CW, ACC 15 CW, ACC 20 CW ACC 25 CW, ACC 28 CW, ACC 38 CW ACC 40 CW, ACC 50 CW, ACC 60 CW ABV klima s.r.o.,

Více

LG Klimatizaèní jednotky kazetového typu

LG Klimatizaèní jednotky kazetového typu LG ČESKY ENGLISH ITALIANO ESPAŇOL FRANÇAS DEUTSCH LG Klimatizaèní jednotky kazetového typu PŘÍRUČKA UŽIVATELE DŮLEŽITÉ Přečtěte si prosím pečlivě a důkladně tuto příručku pro uživatele před instalací vaší

Více

INSTRUKCE PRO POUŽITÍ A INSTALACI

INSTRUKCE PRO POUŽITÍ A INSTALACI INSTRUKCE PRO POUŽITÍ A INSTALACI DÁLKOVÝ OVLADAČ PRO VENTILÁTOR Jmenovité napětí 220-240V, 50Hz PROSÍM PŘED POUŽITÍM PRODUKTU SI PEČLIVĚ PŘEČTĚTE VŠECHNY INSTRUKCE VAROVÁNÍ aby se snížilo riziko vzniku

Více

G3PB. Struktura číselného značení modelů. Informace pro objednávání. Relé SSR (jednofázová) Legenda číselného označení modelu.

G3PB. Struktura číselného značení modelů. Informace pro objednávání. Relé SSR (jednofázová) Legenda číselného označení modelu. Relé SSR (jednofázová) G3PB Kompaktní polovodičové úzkého profilu s chladičem pro řízení topných těles pro jmenovité napětí 48 V AC Kompaktní konstrukce díky optimálnímu tvaru chladiče. Možná montáž na

Více

Systém pro kontrolu tlaku v pneumatikách CE 100. Obj. č.: 52 69 05. Popis a ovládací prvky. Instalace

Systém pro kontrolu tlaku v pneumatikách CE 100. Obj. č.: 52 69 05. Popis a ovládací prvky. Instalace Popis a ovládací prvky Systém pro kontrolu tlaku v pneumatikách CE 100 Obj. č.: 52 69 05 1. Senzor intenzity světla 2. Tlačítko DOWN / ON/OFF 3. Tlačítko SET 4. Tlačítko UP 5. Konektor pro připojení napájení

Více

Návod k použití PODLAHOVÝ VYSAVAČ R-189

Návod k použití PODLAHOVÝ VYSAVAČ R-189 Návod k použití PODLAHOVÝ VYSAVAČ R-189 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze, tak jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte

Více

Manuál k udírně Bradley Smoker Horkovzdušná udírna BS712-240V

Manuál k udírně Bradley Smoker Horkovzdušná udírna BS712-240V Manuál k udírně Bradley Smoker Horkovzdušná udírna BS712-240V Důležitá bezpečnostní upozornění Potraviny velkých rozměrů do udírny nevkládejte, protože mohou způsobit požár. Zadní odpadní koš na vyhořelé

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Invertorové klimatizační jednotky FXNQ20A2VEB FXNQ25A2VEB FXNQ32A2VEB FXNQ40A2VEB FXNQ50A2VEB FXNQ63A2VEB

NÁVOD K OBSLUZE. Invertorové klimatizační jednotky FXNQ20A2VEB FXNQ25A2VEB FXNQ32A2VEB FXNQ40A2VEB FXNQ50A2VEB FXNQ63A2VEB NÁVOD K OBSLUZE Invertorové klimatizační jednotky SYSTEM FXNQ20A2VEB FXNQ25A2VEB FXNQ32A2VEB FXNQ40A2VEB FXNQ50A2VEB FXNQ63A2VEB OBSAH PŘEČTĚTE SI PŘED ZAHÁJENÍM PROVOZU Názvy a funkce součástí...2 Bezpečnostní

Více

Uživatelský manuál. Kompaktní jednotka 9000-11000 - 13000 BTU/h. Parapetní typ

Uživatelský manuál. Kompaktní jednotka 9000-11000 - 13000 BTU/h. Parapetní typ Uživatelský manuál Kompaktní jednotka 9000-11000 - 13000 BTU/h CZ Parapetní typ SWEEP START MODE LOUVER TEMP Kompaktní jednotka 9000-11000 - 13000 BTU/h CZ Kompaktní jednotka Klimatizace se skládá pouze

Více

7F ASF 9F ASF 12F ASF 7U ASF 9U ASF 12U

7F ASF 9F ASF 12F ASF 7U ASF 9U ASF 12U NÁVOD K OBSLUZE K l i m a t i z a c e NÁSTĚNNÝ SPLITOVÝ TYP bezfreónové ekologické chladivo ASF 7F ASF 9F ASF 12F ASF 7U ASF 9U ASF 12U Uchovejte tento manuál i pro budoucí použití. BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

Více

MIKROVLNNÁ TROUBA. Příručka pro uživatele

MIKROVLNNÁ TROUBA. Příručka pro uživatele MIKROVLNNÁ TROUBA Model: BM1240AX Příručka pro uživatele Tyto pokyny si pečlivě přečtěte dříve, než budete mikrovlnnou troubu instalovat a používat. Do místa níže zapište VÝROBNÍ Č., které najdete na štítku

Více

2013 AUDIO PARTNER s.r.o. Uživatelský manuál

2013 AUDIO PARTNER s.r.o. Uživatelský manuál 2013 AUDIO PARTNER s.r.o. Uživatelský manuál 1. NEŽ ZAČNETE Obsah balení: # # # - Intimidator Spot LED 150# - napájecí kabel # # # - 2 ks držáků## # # - záruční list # # # - 2 ks šroubů## # # - uživatelský

Více

NÁVOD K OBSLUZE KOMBINOVANÁ ČISTIČKA VZDUCHU S IONIZÁTOREM IONIC-CARE TRITON X6

NÁVOD K OBSLUZE KOMBINOVANÁ ČISTIČKA VZDUCHU S IONIZÁTOREM IONIC-CARE TRITON X6 NÁVOD K OBSLUZE KOMBINOVANÁ ČISTIČKA VZDUCHU S IONIZÁTOREM IONIC-CARE TRITON X6 ÚVOD Blahopřejeme vám ke koupi kombinované čističky vzduchu s ionizátorem Ionic-CARE TRITON X6, který při správné péči a

Více

KLIMATIZACE MONTÁŽNÍ NÁVOD

KLIMATIZACE MONTÁŽNÍ NÁVOD MONTÁŽNÍ NÁVOD KLIMATIZACE Před montáží výrobku si prosím přečtete celý tento montážní návod. Montáž je třeba provádět v souladu s národními normami elektroinstalací a smí jí vykonávat pouze oprávněné

Více

APY-09CL Mobilní klimatizační zařízení. Návod k obsluze

APY-09CL Mobilní klimatizační zařízení. Návod k obsluze APY-09CL Mobilní klimatizační zařízení Návod k obsluze Děkujeme, že jste si vybrali toto špičkové klimatizační zařízení. Před jeho použitím si pečlivě přečtěte tento návod. 24 BEZPEČNOST PŘED POUŽITÍM

Více

MODEL vnitřní jednotky RAI-25NH4 RAI-40NH4

MODEL vnitřní jednotky RAI-25NH4 RAI-40NH4 MANUÁL KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKY HITACHI MODEL vnitřní jednotky RAI-25NH4 RAI-40NH4 VNITŘNÍ JEDNOTKA Váš dodavatel: MULTI KLIMA s.r.o. Tel.: 257 960 934 Zbuzany 148 Fax: 257 960 934 252 25 Praha západ E-mail:

Více

Návod k obsluze a instalaci

Návod k obsluze a instalaci Návod k obsluze a instalaci Odsavač par FDW 908 IB XS OBSAH DOPORUČENÍ A POKYNY...2 TECHNICKÁ DATA...3 MONTÁŽ...5 OBSLUHA...14 ÚDRŽBA...16 DOPORUČENÍ A POKYNY MONTÁŽ Přístroj smí zapojit pouze kvalifikovaný

Více

Návod Sonair. přívodní ventilátor se zvýšeným útlumem hluku a účinnou filtrací

Návod Sonair. přívodní ventilátor se zvýšeným útlumem hluku a účinnou filtrací 1 Návod Sonair přívodní ventilátor se zvýšeným útlumem hluku a účinnou filtrací 2 Přívodní ventilátor Sonair USCHOVEJTE POBLÍŽ PŘÍSTROJE Použití tohoto přístroje není dovoleno osobám, jako například dětem,

Více

HC-UT 204. Digitální klešťový multimetr

HC-UT 204. Digitální klešťový multimetr HC-UT 204 Digitální klešťový multimetr Souhrn Manuál zahrnuje informace o bezpečnosti a výstrahy. Čtěte pozorně relevantní informace a věnujte velkou pozornost upozorněním a poznámkám.! Upozornění: Abyste

Více

Návod k obsluze a k instalaci

Návod k obsluze a k instalaci Vestavná chladnička OBSAH PŘED UVEDENÍM SPOTŘEBIČE DO PROVOZU strana 3 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ strana 3 MODEL: 1 FSI - 120 PREVENCE A VŠEOBECNÁ UPOZORNĚNÍ strana 4 JAK UŽÍVAT CHLADNIČKU strana 5 JAK

Více

DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER NÁVOD K OBSLUZE R32 MODELY CTXM15M2V1B FTXM20M2V1B FTXM25M2V1B FTXM35M2V1B FTXM42M2V1B

DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER NÁVOD K OBSLUZE R32 MODELY CTXM15M2V1B FTXM20M2V1B FTXM25M2V1B FTXM35M2V1B FTXM42M2V1B DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER NÁVOD K OBSLUZE R32 MODELY CTXM15M2V1B FTXM20M2V1B FTXM25M2V1B FTXM35M2V1B FTXM42M2V1B Funkce Pro vaše pohodlí a úsporu energie INTELLIGENT EYE Senzor INTELLIGENT EYE detekuje

Více

Důležité. Česky. 1Čištění holícího strojku

Důležité. Česky. 1Čištění holícího strojku 1 Důležité 1Před použitím Tento holící strojek pro mokré/suché holení se používá pro mokré holení s pěnou na holení nebo pro suché holení. Tento holící strojek je vodotěsný, a lze jej tudíž používat ve

Více

Odstraňte obal a ujistěte se, že jsou všechny součásti netknuté a plně v pořádku, zejména potom napájecí kabel.

Odstraňte obal a ujistěte se, že jsou všechny součásti netknuté a plně v pořádku, zejména potom napájecí kabel. Nezbytná preventivní opatření Přečtěte si následující instrukce velmi pečlivě, protože Vám poskytnou užitečné informace o instalaci zařízení a jeho údržbě pro případnou prevenci před možným zraněním. Odstraňte

Více

BAZÉNOVÝ ČISTIČ "SPEED CLEAN RX 5"

BAZÉNOVÝ ČISTIČ SPEED CLEAN RX 5 BAZÉNOVÝ ČISTIČ "SPEED CLEAN RX 5" Art.č. 061018 Stránka 1 z 9 Obsah BAZÉNOVÝ ČISTIČ "SPEED CLEAN RX 5"... 1 1 Bezpečnostní upozornění... 3 2 Návod k sestavení... 4 3 Příprava a provoz... 5 4 Typy a doporučení...

Více

Uživatelská příručka a údržba centrálních vysávacích jednotek

Uživatelská příručka a údržba centrálních vysávacích jednotek Uživatelská příručka a údržba centrálních vysávacích jednotek C 30 PREMIUM, C 40 PREMIUM, C 40 premium LCD 2 OBSAH OBECNÉ POKYNY...4 1 INSTALACE...5 1.1 Umístění centrální jednotky... 5 2 ÚDRŽBA... 5 2.1

Více

KLIMATIZACE UŽIVATELSKÝ NÁVOD. Předtím, než začnete používat své vybavení, si pečlivě prostudujte tento návod. Ponechejte si jej pro budoucí použití.

KLIMATIZACE UŽIVATELSKÝ NÁVOD. Předtím, než začnete používat své vybavení, si pečlivě prostudujte tento návod. Ponechejte si jej pro budoucí použití. UŽIVATELSKÝ NÁVOD KLIMATIZACE Předtím, než začnete používat své vybavení, si pečlivě prostudujte tento návod. Ponechejte si jej pro budoucí použití. ČEŠTINA TYP: KAZETOVÁ JEDNOTKA JEDNOCESTNÁ www.lg.com

Více

Návod k obsluze Klimatizace

Návod k obsluze Klimatizace POWER TIMER POWERFUL ION ALLERGEN BUSTER Pokojová jednotka CS-E9HKEA CS-E1HKEA Návod k obsluze Klimatizace Venkovní jednotka CU-E9HKEA CU-E1HKEA Před použitím zařízení si podrobně přečtěte tento návod

Více

NÁVOD K OBSLUZE BARON SERIES ASH-09AB, ASH-12AB

NÁVOD K OBSLUZE BARON SERIES ASH-09AB, ASH-12AB NÁVOD K OBSLUZE BARON SERIES ASH-09AB, ASH-12AB OBSAH Provoz a údržba Provozní poznámky...1 Poznámky k používání...3 Názvy a funkce jednotlivých součástí...5 Funkce bezdrátového dálkového ovladače...6

Více

NÁVOD K OBSLUZE MEZISTROPNÍ, POTRUBNÍ KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA FAN COIL NEOPLÁŠTĚNÁ

NÁVOD K OBSLUZE MEZISTROPNÍ, POTRUBNÍ KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA FAN COIL NEOPLÁŠTĚNÁ 1 NÁVOD K OBSLUZE MEZISTROPNÍ, POTRUBNÍ KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA FAN COIL NEOPLÁŠTĚNÁ 4-TRUBKOVÝ SYSTÉM ACW 200H, 300H, 400H, 600H, 800H, 1000H, 1200H ABV klima s.r.o., Bakovská 6A, 197 00 Praha 9 - Kbely

Více

Masážní přístroj krku a ramen JKW-821. Návod k použití

Masážní přístroj krku a ramen JKW-821. Návod k použití Masážní přístroj krku a ramen JKW-821 Návod k použití Obsah Obsah... 2 Důležité bezpečnostní pokyny... 3 Kde masážní přístroj používat... 3 Bezpečnostní opatření... 4 Případy, kdy by Masážní přístroj krku

Více

Návod k obsluze a údržbě

Návod k obsluze a údržbě Návod k obsluze a údržbě KERAMICKÝ ZÁŘIČ KH1006 Výrobky značky PRAKTIK dodává: SOLID CZECH a.s., Na Brně 1972, 500 06 Hradec Králové, Česká republika web: www.solid-czech.cz Technická data: Typ: KH1006

Více

ELEKTRICKÝ KONVEKTOROVÝ OHŘÍVAČ

ELEKTRICKÝ KONVEKTOROVÝ OHŘÍVAČ CZ ELEKTRICKÝ KONVEKTOROVÝ OHŘÍVAČ INSTRUKCE K PROVOZU Před snahou instalovat a spustit popsaný produkt anebo vykonat jeho údržbu si pečlivě přečtěte tento návod. Dodržujte všechny bezpečnostní pokyny.

Více

ARTEMIS. Distributor: firma Dalap

ARTEMIS. Distributor: firma Dalap ARTEMIS Distributor: firma Dalap BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ 1. Tento spotřebič není určen pro užívání osobami (včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi, nebo s nedostatkem

Více

Sombra vestavný modul. Návod k obsluze

Sombra vestavný modul. Návod k obsluze Sombra vestavný modul cz Návod k obsluze Vážení zákazníci, děkujeme, že jste si vybrali odsavač par GUTMANN. Před prvním použitím si prosím pozorně přečtěte následující informace a vysvětlení o správném

Více

KERAMICKÉ TOPIDLO INSTRUKCE K PROVOZU

KERAMICKÉ TOPIDLO INSTRUKCE K PROVOZU KERAMICKÉ TOPIDLO INSTRUKCE K PROVOZU Před snahou smontovat, instalovat, spustit popsaný produkt anebo vykonat jeho údržbu si pečlivě přečtěte tento návod. Dodržujte všechny bezpečnostní pokyny. Nedodržení

Více

Varování. Návod k použití. Údržba čelního skla. Parametry elektrického grilu. Připojení k el. napětí. Doporučení. Model

Varování. Návod k použití. Údržba čelního skla. Parametry elektrického grilu. Připojení k el. napětí. Doporučení. Model Návod k použití Doporučení Varování l1 1. Veškeré opravy spotřebiče, musí provádět pouze kvalifikovaný servisní technik. 2. Za žádných okolností nesmí být tento spotřebič upravován. Součásti, které musíte

Více

PÍSKOVÁ FILTRACE STANDARD

PÍSKOVÁ FILTRACE STANDARD PÍSKOVÁ FILTRACE STANDARD Návod k použití model: 58271 CZ Vážený zákazníku, děkujeme Vám za důvěru, kterou jste nám projevil nákupem tohoto výrobku. Věříme, že s ním budete plně spokojen. Tento návod slouží

Více

Odsavač. Model: 3CFT-TILE. Návod k montáži a k použití OD 8

Odsavač. Model: 3CFT-TILE. Návod k montáži a k použití OD 8 Odsavač Model: 3CFT-TILE Návod k montáži a k použití OD 8 3 4 5 Návod k montáži a k použití Vezměte si na pomoc také obrázky na prvních stranách s odkazy podle abecedy, které se uvádějí v dalším textu

Více

NÁVOD K POUŽITÍ. LED PAR-64 QCL 12x 10W IR, DMX. Uchovejte pro další použiti! Kopírování zakázáno. SK151232 BeamZ LED PAR-64 QCL 12x 10W IR, DMX 1 / 7

NÁVOD K POUŽITÍ. LED PAR-64 QCL 12x 10W IR, DMX. Uchovejte pro další použiti! Kopírování zakázáno. SK151232 BeamZ LED PAR-64 QCL 12x 10W IR, DMX 1 / 7 NÁVOD K POUŽITÍ LED PAR-64 QCL 12x 10W IR, DMX Uchovejte pro další použiti! Kopírování zakázáno SK151232 BeamZ LED PAR-64 QCL 12x 10W IR, DMX 1 / 7 Návod k obsluze VAROVÁNÍ! Chraňte přístroj před vodou

Více

S1200HP Návod pro uïívání a údrïbu

S1200HP Návod pro uïívání a údrïbu S1200HP Návod pro uïívání a údrïbu Vážený zákazníku, Blahopřejeme Vám k zakoupení výrobku Dé Longhi, světové jedničky na poli výroby přenosných klimatizačních zařízení. Roky zkušeností z celého světa nám

Více

KOMÍNOVÝ ODSAVAČ PAR AS35

KOMÍNOVÝ ODSAVAČ PAR AS35 KOMÍNOVÝ ODSAVAČ PAR AS35 Pro budoucí použití si prosím poznamenejte následující informace, které najdete na informačním štítku a datum prodeje, který je uveden na Vašem účtu / faktuře: Model Výrobní číslo

Více

POKYNY PRO INSTALACI A UŽÍVÁNÍ

POKYNY PRO INSTALACI A UŽÍVÁNÍ POKYNY PRO INSTALACI A UŽÍVÁNÍ Stropní Ventilátor Model Fresco (FN522XX) NEŽ ZAČNETE Správné použití: - Tento produkt je výhradně určen jako stropní ventilátor k nekomerčním účelům. - Tento produkt musí

Více

ODSAVAČ PAR NÁVOD K OBSLUZE PEW 612 PEW 912

ODSAVAČ PAR NÁVOD K OBSLUZE PEW 612 PEW 912 ODSAVAČ PAR NÁVOD K OBSLUZE PEW 612 PEW 912 Vážený zákazníku Děkujeme, že jste zakoupil výrobek značky PHILCO. Aby váš spotřebič sloužil co nejlépe, přečtěte si všechny pokyny v tomto návodu. OBSAH ČÁST

Více

Návod k použití PODLAHOVÝ VYSAVAČ R-112

Návod k použití PODLAHOVÝ VYSAVAČ R-112 Návod k použití PODLAHOVÝ VYSAVAČ R-112 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze, tak jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte

Více

Vzduchový vysoušeč rukou Jet Dryer. Návod na instalaci a používání

Vzduchový vysoušeč rukou Jet Dryer. Návod na instalaci a používání Vzduchový vysoušeč rukou Jet Dryer Návod na instalaci a používání Vzduchový vysoušeč rukou Komfortní a rychlé vysušení pomocí soustředěného proudu vzduchu Pomalu (cca 10 vteřin) vytahujte dlaně ven Vložte

Více

Horkovzdušná stanice PROSKIT SS-952B

Horkovzdušná stanice PROSKIT SS-952B Horkovzdušná stanice PROSKIT SS-952B Uživatelský manuál Děkujeme, že jsme si koupili horkovzdušnou stanici Pro'sKit SS-952B. Před použitím výrobku si, prosím, přečtěte tento manuál.ů Specifikace Napájení:

Více

Návod k použití: model 4204 parní čistič

Návod k použití: model 4204 parní čistič Návod k použití: model 4204 parní čistič Vážený zákazníku, Děkujeme, že jste zakoupil výrobek firmy Ariete. Model, který jste si vybrali, patří k sérii Vaporì sortiment čistících produktů pro domácnost,

Více

KOMBINOVANÁ CHLADNIČKA MODEL FIM-4825

KOMBINOVANÁ CHLADNIČKA MODEL FIM-4825 KOMBINOVANÁ CHLADNIČKA MODEL FIM-4825 Návod k použití a instalaci CH 51 FAGOR_FIM_4825.indd 1 21.4.2010 9:08:03 FAGOR_FIM_4825.indd 2 21.4.2010 9:08:04 FAGOR_FIM_4825.indd 3 21.4.2010 9:08:04 FAGOR_FIM_4825.indd

Více