Výroční zpráva o činnosti základní školy

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva o činnosti základní školy"

Transkript

1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Osnova vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a je v souladu s 7 vyhlášky 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy. Škola: Základní škola a Mateřská škola Vysoké Pole, okres Zlín, příspěvková organizace Školní rok : 2013/2014 Zpracoval: Mgr. Lubomír Martinek, ředitel školy Dne: 26. srpna 2014 Přílohy: č.1 - Údaje o hospodaření školy v roce 2013 č.2 - Výroční zpráva o použití finančních prostředků na DVPP v roce 2013 razítko školy podpis ředitele školy Pedagogická rada seznámena dne: Školská rada seznámena a schválila dne:

2 OBSAH I. Charakteristika školy 1 II. Vzdělávací program školy 2 III. Údaje o pracovnících školy 2-3 A) pedagogičtí pracovníci 2-3 B) nepedagogičtí pracovníci 3 IV. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) 4 V. Údaje o přijímání žáků do 1. ročníku 4 VI. Výsledky výchovy a vzdělávání 4-5 A) Celkový prospěch žáků ve školním roce 2013/ B) Počty žáků přijatých ke studiu na středních školách 5 C) Hodnocení výsledků výchovného působení 5-7 výsledky prevence sociálně patologických jevů 5-6 pochvaly a ocenění 6 napomenutí a důtky 6 snížené stupně z chování 6 zameškané a neomluvené hodiny 7 VII. Údaje o integrovaných žácích 7 VIII. Zájmová a mimoškolní činnost 7-8 A) soutěže a přehlídky 7 B) realizované školní projekty 7 C) významné mimoškolní akce a aktivity žáků 8 D) jiné výchovně vzdělávací aktivity školy 8 IX. Spolupráce školy s dalšími subjekty 8 X. Údaje o výsledcích inspekce provedené ČŠI 9 XI. Závěr 9-10

3 I. Charakteristika školy Název školy, sídlo: Základní škola a Mateřská škola Vysoké Pole, okres Zlín, příspěvková organizace Vysoké Pole 227, p. Újezd Základní škola nemá odloučené pracoviště. Zřizovatel, adresa zřizovatele: Obec Vysoké Pole, Vysoké Pole 118, p. Újezd Právní forma školy: právní subjekt (od ) Jméno ředitele školy: Mgr. Lubomír Martinek, od pověřen vedením ZŠ, od jmenován ředitelem školy; jmenování zřizovatelem na další funkční období od Kontakt na zařízení: telefon Web - Jméno pracovníka pro informace: Mgr.Martinek Lubomír, ředitel školy Mgr.Trčková Jana, učitelka ZŠ (v případě nepřítomnosti ŘŠ) Eva Sucháčková - informace o mateřské škole Alena Kozubíková - informace o školní družině Iva Bařinková - informace o školním stravování Datum zřízení (založení) školy: datum přestěhování ZŠ ze staré budovy do budovy MŠ Datum zařazení do školského rejstříku - poslední aktualizace zařazení do školského rejstříku: , č.j / Identifikační číslo školy (IZO) v síti škol: Součásti školy podle Rozhodnutí o zařazení do školského rejstříku a jejich kapacity : základní škola IZO kapacita - 65 žáků mateřská škola IZO kapacita - 30 dětí školní družina IZO kapacita - 25 žáků školní jídelna IZO kapacita - 90 jídel Základní údaje o škole a součástech, které sdružuje za školní rok 2013/2014 (dle zahajovacích výkazů na začátku školního roku): součásti školy počet tříd (skupin) počet ročníků počet žáků počet žáků na třídu (skupinu) skutečné úvazky počet žáků na ped.úvazek 1. stupeň ZŠ , ,027 školní družina 1 X ,586 X mateřská škola 1 X , školní jídelna X X MŠ - 28 ZŠ - zaměst.- 10 X 2 X Školská rada : zřízena zřizovatelem školy v lednu 2005, volby nové školské rady, zahajovací zasedání nové školské rady Složení školské rady - Mgr. Jana Trčková - předseda (zástupce školy) - Mgr. Petra Sporková - člen (zástupce rodičů) - p. Josef Zicha - člen (zástupce zřizovatele) Seznam mimoškolních a občanských sdružení při škole: SRPŠ není na škole oficiálně ustaveno. Občanská volnočasová sdružení nejsou při ZŠ zřízena. -1-

4 II. Vzdělávací program školy vzdělávací program ŠVP pro základní vzdělávání S přírodou se nám učí lépe, ŠVP pro základní vzdělávání S přírodou se nám učí lépe, -individuální vzdělávací plán č.j. školní rok 2013/2014 v ročnících počet žáků 35/13 1.,2.,3., /13 1žák- (2.ročník) 3žáci- (3. ročník) 4 Inovace vzdělávacích programů, zavádění nových metod výuky a vzdělávání: 1. Při realizaci výuky podle platných školních vzdělávacích programů se vyučující snažili o: -vytváření dobrých psychohygienických podmínek pro vzdělávání žáků, -vytváření příznivého, přátelského a podnětného školního prostředí, -vytváření partnerského vztahu mezi učitelem a žákem založeném na vzájemném respektování a důvěře, -uplatňování prvků tvořivé školy ve vyučování, -činnostní učení (maximální zapojení žáků do vyučování), -aktivní podíl žáků na osvojování nových teoretických poznatků a praktických dovedností, -problémové vyučování (aktivní řešení daných problémů žáky), -členění žáků do různých pracovních a tvůrčích skupin (hlavně u spojených ročníků), -používání interaktivních metod práce, -důraz na prožitkovost všech školních i mimoškolních činností, radost z objevování nového, -vytváření dostatečného prostoru pro seberealizaci každého žáka, -práce s počítačem - internet (vyhledávání potřebných informací), elektronická pošta, -realizaci menších (třídních) i větších (celoškolních) projektů. Nabídka nepovinných předmětů : Náboženství- Jan Můčka, Mgr., ICLic, p.marie Ambrůzová Nabídka zájmových útvarů: Národopisný kroužek -Mgr. Jana Trčková (spolupráce s DDM Val. Klobouky) Talentík (pohybově dramatický kroužek) - Mgr. Veronika Machalová Individuální práce s integrovanými žáky (1 hodina týdně) Mgr.V.Machalová (1 žák) Mgr.L.Martinek (3 žáci) Spolupráce se ZUŠ Val. Klobouky (hudební obor-výuka hra na hudební nástroj)-pobočka na kooperující ZŠ Drnovice Spolupráce se zájmovými organizacemi v obci (kopaná, stolní tenis, hasiči) Kurzy k doplnění základního vzdělání, počet účastníků kurzu, počet úspěšných absolventů : Mezinárodní spolupráce a programy : III. Údaje o pracovnících školy A) Pedagogičtí pracovníci ve školním roce 2013/2014: pracovníci počet fyzických osob skutečné úvazky interní pracovníci ZŠ - 4 ŠD - 1 MŠ -2 3,409 0,586 2,000 externí pracovníci 2 2- výuka náboženství- 3 hodiny týdně -2-

5 Další údaje o pedagogických pracovnících ve školním roce 2013/2014: pedagogičtí pracovníci pracovní zařazení, funkce skutečný úvazekkvalifikace, stupeň vzdělání, obor, aprobace roků ped. praxe 1. Mgr. Martinek Lubomír ředitel školy 1,0 VŠ 1. stupeň ZŠ Mgr. Trčková Jana učitelka ZŠ 1,0 VŠ 1. stupeň ZŠ 20,5+6 MD 3. Mgr. Veronika Machalová učitelka ZŠ 1,0 VŠ 1. stupeň ZŠ 1 4. Alena Kozubíková neaprobovaná uč. ZŠ 0,409 SŠ-vychovatelství ŠD 27+3MD vychovatelka ŠD 0, Eva Sucháčková vedoucí učitelka MŠ 1,0 SŠ-střední pedagogická škola 28+1 MD 6. Ludmila Strnadová učitelka MŠ 1,0 SŠ-střední pedagogická škola 31+3 MD Komentář k tabulkám doplňující výše uvedené údaje: Věkové složení pedagogických pracovníků je vcelku optimální (věkový průměr ZŠ=48, MŠ=52). Pedagogický sbor je dlouhodobě stabilizovaný. K datu ukončila pracovní poměr Mgr. Michaela Gbelcová (mateřská dovolená). Od na základě výběrového řízení nastoupila na naši školu aprobovaná učitelka 1. stupně ZŠ (speciální pedagogika) Mgr. Veronika Machalová (zástup za Mgr. Janu Streichsbierovou -mateřská dovolená). Většina učitelů je v nejlepším produktivním věku. Všichni pedagogičtí pracovníci školy vykonávající svoji pracovní pozici (učitelka MŠ, učitel(ka) 1.stupně ZŠ, vychovatelka ŠD) na hlavní pracovní poměr měli potřebnou kvalifikaci. Bez potřebné kvalifikace byly vyučovány jen některé výchovné předměty-vv,pč,tv (dobírání sníženého úvazku za ředitele školy vychovatelkou ŠD). Zajištění výuky z hlediska odborné a pedagogické způsobilosti učitelů: v % Požadovaný stupeň vzdělání: (kvalifikovanost) ZŠ- 87,14 MŠ-100 aprobovanost výuky : ZŠ- 87,14 MŠ-100 B) Nepedagogičtí pracovníci ve školním roce 2013/2014: počet fyzických osob přepočtené úvazky-skutečné interní pracovníci ZŠ-1, ŠJ- 2 MŠ-1 ZŠ -1,000 ŠJ -2,000 MŠ-0,500 externí pracovníci 0 0 Další údaje o nepedagogických pracovnících ve školním roce 2013/2014: ad*) Jarmila Sovadinová (zástup za p.zuzanu Mozgvovou-mateřská dovolená) ukončila pracovní poměr k Od uzavření pracovní smlouvy na dobu určitou jako uklizečka MŠ s p. Michaelou Strnkovou. ostatní pracovníci pracovní zařazení, funkce úvazekskutečný stupeň vzdělání, obor 1.Kamila Trčková školnice školy 0,5 střední zdravotnická škola uklizečka ZŠ 0,5 2.Jarmila Sovadinová/* uklizečka MŠ 0,5 vyučená 3.Iveta Bělašková kuchařka ZŠ a MŠ 1,0 vyučená kuchařka 4.Iva Bařinková vedoucí škol. stravování pomocná kuchařka 0,5 0,5 vyučená kuchařka -3-

6 IV. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků ( DVPP ) Výčet studií, kurzů, seminářů apod., kterých se pedagogičtí pracovníci zúčastnili ve školním roce 2013/2014, počet účastníků a finanční náklady na DVPP: Základní škola Výčet kurzů fin.náklady počet účastníků - Odchylky v motorickém vývoji dítěte. (Tč) 650,- 1 - Rozvíjíme čtenářskou a matematickou gramotnost (Ma) 400,- 1 - Dopravní výchova (Ma) 350,- 1 - Proč dítě zlobí? (Tč, Ma) 650,- 2 - Aktuální otázky školské legislativy (Mt) 400,- 1 - Seminář ČŠI projekt Národní systém inspekčního hodnocení vzdělávací soustavy v ČR (NIQES) zdarma 1 - Pracovní setkání ŘŠ ve Valašských Kloboukách -podzim jaro 2014(Mt) zdarma 1 Celkové finanční náklady na DVPP 2.450,-Kč Podrobný přehled DVPP a čerpání finančních prostředků na DVPP v kalendářním roce 2013 je uveden v příloze č. 2 této výroční zprávy. V. Údaje o přijímání žáků do 1. ročníku Zapsaní a zařazení žáci a děti ve školním roce 2013/2014: zapsaní do 1. ročníku- školní rok 2013/14 počet žádostí o odklad nastoupili do 1. ročníku zapsaní do 1. ročníku-školní rok 2014/2015 počet žádostí o odklad nastoupí do 1. ročníku 1.září Výsledky výchovy a vzdělávání A) Celkový prospěch žáků ZŠ ve 2. pololetí školního roku 2013/2014: počet žáků celkem z toho děvčat prospělo s vyznamenáním /z toho děvčat prospělo /z toho děvčat neprospělo /z toho děvčat hodnoceno slovně/z toho děvčat ročník nehodnoceno/ z toho děvčat /10 0/ /3 1/ /7 4/ /0 2/ celkem 1. stupeň /20 7/

7 -4- Průměr prospěchu v jednotlivých vyučovacích předmětech: předmět 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník Chování 1,000 1,000 1,000 1,000 Jazyk český 1,071 1,625 1,467 1,750 Jazyk anglický - - 1,533 2,000 Matematika 1,143 1,250 1,800 2,250 Prvouka 1,000 1,375 1,600 - Vlastivěda ,750 Přírodověda ,500 Hudební výchova 1,000 1,000 1,267 1,000 Výtvarná výchova 1,000 1,125 1,000 1,000 Tělesná výchova 1, ,000 1,000 Pracovní činnosti 1,000 1,000 1,000 1,000 Práce na PC celkem 1.stupeň 1,028 1,196 1,333 1,472 B) Počty žáků 5. ročníku přijatých ke studiu na středních školách a pokračování na 2. stupni ZŠ pro školní rok 2014/2015 : - viz výroční zpráva kooperující ZŠ Drnovice C)Hodnocení výsledků výchovného působení Výsledky prevence sociálně patologických jevů: Jedním z důležitých cílů našeho každodenního výchovně vzdělávacího úsilí byla snaha o vytváření takového školního prostředí a podmínek pro vzdělávání našich žáků, ve kterých by byla minimalizována většina škodlivých vlivů na jejich úspěšný všestranný rozvoj. K plnění těchto úkolů přispívala i oblast prevence sociálně patologických jevů. Především jsme se snažili působit v oblasti vzájemných vztahů. Žáci si měli uvědomovat vzájemnou odlišnost v názorech, chování apod. a tyto odlišnosti se učili respektovat. Vzájemná tolerance byla důležitou podmínkou každodenního dobrého a bezkonfliktního školního soužití. Na každého žáka jsme se snažili nahlížet jako na jedinečnou osobnost, která prožívá své radosti, starosti i trápení a má své kladné, ale i záporné stránky. Pokoušeli jsme se pomáhat jim odhalovat příčiny jejich problémů a ukazovat způsoby jejich řešení. Protože specifikem naší školy je práce s žáky mladšího školního věku, zaměřili jsme se již tradičně na oblast zájmových aktivit a vhodné trávení volného času našich žáků. Naše práce vycházela z Minimálního preventivního programu. Všechny aktivity byly rozděleny na: - úkoly plněné v rámci povinného školního vzdělávání - organizaci zájmových školních a mimoškolních akcí, vhodné a smysluplné využití volného času žáků. V rámci povinného školního vzdělávání bylo pro prevenci sociálně-patologických jevů vhodně využíváno aktuálně probírané učivo v hlavních vyučovacích předmětech. Žáci se učili základním principům vzájemného soužití, chování ke spolužákům, učitelům, zaměstnancům školy, ale i jiným dospělým osobám. Seznamovali se se zdravým životním stylem, zásadami péče o své zdraví, významem sportu pro jejich zdraví, negativními účinky některých špatných stravovacích návyků, kouření, pití alkoholu a užívání návykových látek. K plnění úkolů v oblasti vytváření dobrých vzájemných vztahů a citové výchovy přispívaly i předměty převážně s výchovným zaměřením a to hlavně z důvodu nutnosti časté vzájemné kooperace a spolupráce mezi žáky. K prohloubení vztahu mezi učiteli, žáky a jejich rodiči a lepšímu vzájemnému poznání nejvíce přispěly společné školní a mimoškolní akce a soutěže. Jejich počet, pestrost a kvalita organizace patří ke kladným stránkám školy. Cílem těchto akcí bylo nejen žáky pobavit a rozšířit jejich teoretické poznatky, vědomosti a praktické dovednosti, ale ukázat jim rovněž možnosti smysluplného a pravidelného trávení jejich volného času. Nabídka byla velmi pestrá. Našim tradičním hlavním partnerem při pořádání větších těchto akcí bylo Envi centrum pro krajinu ve Vysokém Poli. Většina společných akcí byla kladně hodnocena jak našimi žáky, tak jsme zaznamenali pozitivní ohlasy i ze strany veřejnosti (např. Svatomartinský světelný průvod obcí s programem, slavnostní rozsvícení vánočního stromu s programem, realizace projektu Cesta chleba, Den Země, programy pro žáky s vánoční a velikonoční tematikou aj.). Řadu jiných akcí jsme pořádali sami. Protože jsme malá základní škola, ve které pracují jen čtyři pedagogičtí pracovníci, znamenalo to pro ně velké úsilí, za což jim patří velký dík. V organizaci školních

8 -5- zájmových kroužků pokračovala již několikaletá velmi dobrá spolupráce s DDM Valašské Klobouky. Letos mohli žáci navštěvovat přímo ve škole pohybově zájmový kroužek Talentík (p.uč.machalová) a národopisný kroužek (p.uč.trčková). Na kooperující sousední základní škole v Drnovicích měli naši žáci možnost účastnit se výuky hry na některé hudební nástroje. Tuto činnost zde organizuje ZUŠ Valašské Klobouky. Velkou možnost sportovního vyžití poskytoval fotbalový oddíl žáků místní tělovýchovné jednoty. Někteří žáci se aktivně zapojili i do činnosti zájmového kroužku organizovaného Envi centrem. Škola pořádala řadu vlastních tradičních školních soutěží, jejichž zaměření bylo velmi pestré. Zúčastnili jsme se i soutěží pořádaných jinými školami a organizacemi. Přehled všech zájmových aktivit je možné si přečíst na jiném místě této výroční zprávy. Konstatováním, že škola dlouhodobě nemá problémy s výskytem závažnějších problémů v oblasti patologických jevů, je možné hodnotit i letošní školní rok velmi pozitivně. Pochvaly a ocenění (knižní odměny): 1. ročník - 3 žáci (2. pololetí) - aktivita, výborné školní výsledky, úspěšná reprezentace školy 2. ročník - 2 žáci (2. pololetí) - výborné školní výsledky, aktivita, školní soutěže 3. ročník - 3 žáci (2. pololetí) - celoroční zodpovědná školní práce a příkladné chování 4. ročník - 2 žáci (2. pololetí) - výborné školní výsledky, aktivita, reprezentace školy Napomenutí a důtky: Ve školním roce 2013/2014 nebylo žádnému žákovi uděleno kázeňské výchovné opatření Snížené stupně z chování ve školním roce 2013/2014: stupeň chování počet % ze všech žáků školy 2 uspokojivé neuspokojivé 0 0 Zameškané hodiny za školní rok 2013/2014: Ročník Pololetí počet zameškaných hodin z toho neomluveno % zameškaných hodin % neomluvených hodin 1. pololetí , ročník 2. pololetí ,86 0 za školní rok , pololetí , ročník 2. pololetí ,13 0 za školní rok , pololetí , ročník 2. pololetí ,67 0 za školní rok , pololetí , ročník 2. pololetí ,25 0 za školní rok , pololetí ,73 0 škola celkem 2. pololetí ,98 0 za školní rok ,71 0

9 -6- VII. Údaje o integrovaných žácích Žáci integrovaní ve třídách ve školním roce 2013/2014: druh postižení : ročník počet žáků sluchové postižení - 0 zrakové postižení - 0 s vadami řeči - 0 tělesné postižení - 0 lehké mentální postižení - 0 s kombinací postižení - 0 s vývojovými poruchami učení 3. 2 s vývojovými poruchami chování 2.,3. 2 VIII. Zájmová a mimoškolní činnost A) Soutěže a přehlídky počty zúčastněných žáků ve školním roce 2013/2014 počty účastníků : název soutěže, přehlídky školní kolo oblastní okresní kolo ústřední kolo kolo mluvené slovo Vysocký slavík-sólový zpěv Klokan-matematická soutěž lehkoatletletický čtyřboj Sportovní setkání 4 sousedních škol VV soutěž v rámci projektu Vypálené obce průkaz cyklisty-4.ročník Čtenářská soutěž- Čtú,Valaši,čtú Výtvarné soutěže 3 krát 3x 30 žáků 0 2 x 7 žáků 0 Rukodělné soutěže 2x B) Realizované školní projekty -školní projekt rozložený do 2. pololetí 2013/14 a 1. pololetí 2014/15 pod názvem Cesta chleba zaměřený na rozvoj vědomostí žáků zaměřených na pěstování obilí (příprava půdy, setí, pozorování růstu), jeho sklizeň (žně), mletí na mouku, poznávání a praktická práce s některými nástroji a stroji souvisejícími s těmito činnostmi, pečení chleba a dalších výrobků, šetření potravin apod. -zapojení žáků všech ročníku ZŠ do projektu rádia Valašsko Čtů, Valaši, čtů s cílem zvýšit zájem žáků školy o čtení a zlepšit jejich čtenářské dovednosti (školní kolo soutěže o nejlepšího čtenáře, zveřejnění jeho nahrávky v rádiu Valašsko a webových stránkách školy) -zapojení školy do celostátního internetového projektu Čtení pomáhá -zapojení školy do dlouhodobého projektu ve sběru starých baterií a elektrospotřebičů Recyklohraní -zapojení školy do celostátního projektu Kids to kids -pomoc dětem v chudých zemích (příprava balíčků-aj) -zapojení školy do celostátního projektu Požární ochrana očima dětí (spolupráce s místním hasičským sdružením) -zapojení školy do ročního projektu Historie vypálených obcí -návštěva některých žáků školy v těchto obcích a následné literární a výtvarné dokumentace -zapojení školy do celostátního projektu Ovoce do škol -zapojení školy do celostátního projektu Zdravé zuby -celoroční projekt v třídění odpadů -školní projekt v dodržování pitného režimu žáků Školní čaj -celoroční třídní projekty žáků jednotlivých ročníků ZŠ zaměřené na podporu chování žáků a zvýšení jejich motivace k vlastní školní práci -spaní žáků 2. a 5. ročníku ve škole s programem -celoroční projekt školní družiny Putujeme s Machem a Šebestovou

10 C) Významné mimoškolní akce, společné akce pro žáky, jejich rodiče a veřejnost, další aktivity žáků -Svatomartinský světelný průvod obcí s programem pro žáky a jejich rodiče organizovaný ve spolupráci s Envi centrem ve Vysokém Poli -slavnostní rozsvícení obecního vánočního stromu s programem dětí a žáků MŠ a ZŠ pro rodiče na Kamelotu vyhodnocení a výstava prací žáků v předvánoční soutěži Není anděl jako anděl -Den Země - téma Odpady - film o této problematice ve světě, brigáda a program na Envi centru (výrobky s odpadního materiálu, sázení stromů, příprava půdy a setí obilí) -vánoční zvyky a tradice (program na Envi centru-výroba svíček aj.) -velikonoční zvyky a tradice (program na Envi centru-pečení velik. pečiva, pletení pomlázek, zdobení vajíček aj.) -vystoupení národopisného kroužku (vítání občánků, beseda s důchodci, rozsvícení vánočního stromu aj.), -oslava Dětského dne -sportovní dopoledne (lehkoatletické školní závody, míčové hry, lukostřelba) -sportovní setkání čtyř okolních škol v lehké atletice a míčových hrách ve Slopném D) Jiné významné výchovně vzdělávací aktivity školy - školní branné cvičení spojené s požárním poplachem, branně turistickou vycházkou, soutěžemi a hrami - předvánoční koncert ZUŠ Val. Klobouky ve škole za účasti našich bývalých i současných žáků - vánoční koncert žáků ZŠ Újezd v místním kostele - vánoční besídky, předvánoční vycházky, krmení zvěře, zpívání koled v přírodě - účast všech ročníků na výchovně vzdělávacím koncertu v Domě umění ve Zlíně (společně se ZŠ Drnovice) - účast všech ročníků na divadelním představení v Městském divadle ve Zlíně (společně s předškoláky z MŠ) - plavecký výcvik žáků 2. a 3. ročníku na bazénu v Brumově - beseda studentek zubního lékařství na téma Dentální prevence - návštěva dětského filmového festivalu ve Zlíně (shlédnutí dětského filmu a program české televize) - loutkové divadlo pro MŠ a 1. ročník ZŠ - návštěva představení Hodina zpěvu Jaroslava Uhlíře ve Zlíně - vynášení mořeny s programem - výlet dětí MŠ a žáků 1. ročníku ZŠ do ZOO na Lešnou - výchovný koncert filharmonie Zlín V začarovaném lese v kongresovém sále - přírodovědně-vlastivědný poznávací zájezd žáků ZŠ do Napajedel - prohlídka zámku, návštěva muzeainteraktivní výstava hraček, prohlídka hřebčína, projížďka lodí po Baťově kanálu - beseda a školení žáků v oblasti dopravní výchovy IX. Spolupráce školy s dalšími subjekty - se ZUŠ ve Valašských Kloboukách (organizace hudebních koncertů, možnost žáků školy navštěvovat hudební na ZŠ Drnovice) - s kooperující ZŠ Drnovice, spádovou ZŠ Újezd a dalšími okolními školami s 1. stupněm ZŠ - se zřizovatelem Obcí Vysoké Pole, který dle svých možností podporuje mimoškolní aktivity a stará se o potřebné materiální zázemí školy - s trojkovou obcí odbor kultury a památkové péče Městského úřadu Valašské Klobouky - s DDM Valašské Klobouky organizace a vedení národopisného kroužku a kroužku zájmové angličtiny pro 2. ročník ZŠ - s centry zabývajícími se EVVO a ekologickou výchovou - ENVI Centrum Vysoké Pole, Kosenka Valašské Klobouky, Alcedo Vsetín - s Centrem pro rodinu Valašské Klobouky Mgr.Šenkeříková - se školními odbornými poradenskými centry - s PPP Zlín Louky (pobočka Slavičín) a Vsetín - s místními zájmovými organizacemi - s Farním úřadem v Újezdě

11 X. Údaje o výsledcích inspekce provedené ČŠI Provedené kontroly ze strany ČŠI za poslední školní rok: Ve školním roce 2013/2014 neproběhla v základní škole, mateřské škole a školní družině kontrola provedená Českou školní inspekcí. XI. Závěr Po předcházejícím poměrně hektické školním roku patřil školní rok 2013/2014 k relativně poklidnějším. Vstoupili jsme do něj povzbuzeni kladným hodnocením loňské hloubkové kontroly provedené Českou školní inspekcí a s vědomím, že naše pedagogické úsilí není marné a jde správným směrem. Je možné říct, že naše škola je konkurenceschopná a svými výsledky se může srovnávat se školami podobného charakteru. Toto konstatování potvrzují i dlouhodobé výsledky výstupních testování žáků pátých ročníků. Zásluhu na takovém hodnocení mají svým dílem všichni zaměstnanci školy. Přestože je kolektiv dlouhodobě stabilizovaný, došlo z důvodu odchodu na mateřskou dovolenou ke dvěma změnám. Po ročním působení ukončila pracovní poměr učitelka ZŠ Mgr. Michaela Gbelcová. Na základě výběrového řízení nastoupila na uvolněné místo Mgr. Veronika Machalová, která se se svojí nelehkou úlohou učitelky ve třídě se dvěma spojenými ročníky vypořádala vcelku úspěšně. Ke druhé změně došlo na pracovní pozici uklízečky v mateřské škole. Místo p. Mozgvové nastoupila od začátku kalendářního roku p. Michaela Strnková. Ke kladům tohoto školního roku patří pozitivní vývoj v počtu žáků. Proti minulým létům poklesu a následné několikaleté stagnaci, kdy jsme byli nuceni přistoupit k malotřídnímu způsobu vyučování, dochází opět k mírnému nárůstu počtu žáků ZŠ. Demografický vývoj ukazuje, že by tento trend měl pokračovat i v několika následujících letech, což je pro další budoucnost školy příznivá zpráva. Důkazem je 16 žáků zapsaných do 1 ročníku pro následující školní rok. Po tříletém úsilí všech učitelů ZŠ byl závěrečnou monitorovací zprávou ukončen projekt Evropské peníze do škol. Během této doby jsme ve formě nejrůznějších pracovních listů určených žákům k procvičování a upevnění nových poznatků a prezentací probíraného učiva vypracovali celkem 252 elektronických didaktických materiálů. Ty byly postupně ověřovány přímo ve výuce a i v následujících letech budou využívány ke zkvalitnění výuky. Tyto materiály byly předány do celostátní databáze a budou moci být využívány jinými školami, stejně jako naše škola bude moci recipročně používat podobné didaktické materiály vytvořené na jiných školách v ČR. Velkým pozitivem zapojení do tohoto projektu, který stál nemalé úsilí všech pedagogů, bylo vybavení novou moderní interaktivní PC technikou. Využíváním možností interaktivních tabulí a další počítačové techniky se vyučování stalo názornější a pro žáky podstatně atraktivnější. Společenské změny a potřeby praktického života vedly k tomu, že byl v minulém školním roce zásadněji aktualizován základní dokument stanovující obsah a strategii vzdělávání v ČR Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání. Naše škola na tuto skutečnost reagovala vydáním nového školního vzdělávacího programu pod názvem S přírodou se nám učí lépe. Do něj jsme v souladu s novými požadavky na vzdělávání doplnili témata jako finanční gramotnost, ochrana člověka za mimořádných situací, dopravní, dramatická, etická, taneční a pohybová výchova. Jejich realizace probíhala ve všech ročnících v rámci jednotlivých vyučovacích hodin a přes různé obtíže je možné hodnotit tuto změnu jako úspěšnou a pro naše žáky prospěšnou. Tradicí naší školy je realizace vlastních dlouhodobějších projektů, které přímo souvisejí se vzděláváním žáků a zajímavou formou jej doplňují a rozvíjejí. Kromě jiných menších jsme ve druhé polovině druhého pololetí zahájili větší školní projekt pod názvem Cesta chleba. Hlavním cílem bylo, aby žáci získali úctu k této základní potravině, místním tradicím a rozšířili si své teoretické vědomosti, ale i praktické dovednosti v pěstování obilí a výrobě chleba. Projekt bude ukončen v 1. pololetí příštího školního roku. Hlavním úkolem školy však vedle všech zajímavých, pestrých a úspěšných aktivit byla kvalitní výchovně

12 -9- vzdělávací práce. Ta se nám dařila na základě zodpovědné pedagogické práce a vzájemné spolupráce všech učitelů. Důležitým předpokladem jejich úspěšných výsledků bylo vytváření dobrého vztahu se svými žáky, založeném na vzájemné důvěře a respektu. Učitelé se je snažili dostatečně motivovat, získat jejich zájem o vyučování a rozvíjet přirozenou touhu dětí tohoto věku poznávat a objevovat nové. Invence, promyšlenost a nápaditost organizace vyučování, používání moderních učebních pomůcek a interaktivní techniky vedly k tomu, že vyučovací hodiny byly většinou pestré, zajímavé a odpovídaly moderním pedagogickým a didaktickým trendům. Vytvářením příjemné, klidné a uvolněné pracovní atmosféry jsme se snažili zmírnit ostych žáků vyjádřit vlastní názor a seberealizovat se. Vedle vzdělávací funkce vyučování bylo pro nás důležité, aby žákům přinášelo pokud možno kladné prožitky a příjemné pocity z vlastní práce. V případě vzdělávacích problémů se učitelé žákům věnovali individuálně buď přímo ve vyučování nebo v odpoledních hodinách. Jako malá škola, kde se všichni dobře známe a je jen malý prostor pro anonymitu, jsme neměli zásadní výchovné problémy. Žáci byli vedeni k dodržování základních norem chování, ke vzájemné úctě, sebeovládání a schopnosti podřídit se názorům jiných. Výsledky vzdělávání jsou podobné jako v minulém školním roce. Velmi dobře proběhlo zaškolení 1. ročníku a žáci si vytvořili dobré předpoklady pro své další vzdělávání. Bez vážnějších problémů probíhalo i vyučování ve spojené třídě. Poměrně vysoký počet vyznamenání ukazuje, že naprostá většina žáků přistupovala k plnění svých školních povinností zodpovědně a velmi dobře zvládla učivo předepsané učebními osnovami. Největší obtíže činila žákům matematika. Ty souvisely především s logickým myšlením a problémy s rozborem řešení slovních a úvahových úloh. Řada chyb vznikala i z nepozornosti. Příčinou byla často nižší koncentrovanost a menší schopnost soustředit se na řešení konkrétního úkolu. Další častou příčinou některých školních problémů, která významně také ovlivňovala úspěšnost žáků ve všech hlavních předmětech, byla i nižší úroveň čtenářských dovedností, hlavně čtení s porozuměním. S úrovní čtení přímo souvisela i úroveň jazykového vyjadřování. Dlouhodobě se snažíme žáky ke čtení motivovat a stejně tomu bylo i letos (organizací různých soutěží a zapojováním do projektů s touto tématikou, mimočítankovou četbou). V jazyku českém měli žáci největší problémy s využitím naučených mluvnických pravidel v písemném projevu. Vedle výchovných předmětů patřily k nejoblíbenějším přírodovědné předměty. Protože naši žáci bydlí na vesnici, měli k většině probíraných jevů velmi blízký vztah a často již s nimi měli i osobní zkušenost. K dobrému obrazu školy velmi přispěla kvalitní a pestrá práce školní družiny. Letos její činnost vycházela s celoročního projektu Putování s Machem a Šebestovou. Společným rysem všech činností byla nápaditost, pestrost, různorodost a přitažlivost pro žáky. Je jen škoda, že školní družina nemá pro své aktivity větší prostory. K plnění všech výchovně vzdělávacích úkolů a cílů potřebovala škola dobré materiálně-technické zázemí. Dobrou spoluprací vedení školy se zřizovatelem byly vytvořeny všechny základní podmínky pro plnění jejího poslání. Stav budovy i veškerého zařízení je velmi dobrý. Vnitřní i vnější prostory jsou účelně a vkusně vybaveny a zařízeny a jsou pro žáky bezpečné. Plně se začal využívat nově zbudovaný venkovní areál a přispěl ke zlepšení pohybově relaxačních aktivit dětí v MŠ a žáků ZŠ. Velkým handicapem školy byla absence tělocvičny popřípadě větších prostor po výuku TV v zimním období. Při pravidelných preventivních prohlídkách a kontrolách školy byl opakovaně konstatován velmi špatný stav oplocení školního areálu a špatný stav rozvodů topení. Po dohodě se zřizovatele by měly opravy proběhnout během hlavních prázdnin. Závěrem je možné konstatovat, že i přes řadu dílčích problémů byl školní rok 2013/2014 úspěšný. K tomuto hodnocení přispěla i nevšední událost a velká atrakce, kterou se nemohou pyšnit jiné školy a která přispěla k zpestření našich všedních školních dní. Od jarních měsíců mohli naši žáci každý den pozorovat úsilí čapího páru, který se usídlil na komíně školy, o vyvedení nového potomstva. Doufáme, že se jim to povedlo, že se jim u nás zalíbilo a budou nás navštěvovat pravidelně. Pak bychom mohli, podle návrhu žáků přejmenovat naši školu na Školu u čápa.

13 -10-

14

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva o činnosti základní školy Osnova vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a je v souladu s 7 vyhlášky

Více

CELOROČNÍ PLÁN PRÁCE

CELOROČNÍ PLÁN PRÁCE CELOROČNÍ PLÁN PRÁCE Škola: Základní škola a Mateřská škola Vysoké Pole, okres Zlín, příspěvková organizace Součásti : ZŠ Vysoké Pole ŠD Vysoké Pole MŠ Vysoké Pole Školní rok : 2014/2015 Učební plán :

Více

CELOROČNÍ PLÁN PRÁCE

CELOROČNÍ PLÁN PRÁCE CELOROČNÍ PLÁN PRÁCE Škola: Základní škola a Mateřská škola Vysoké Pole, okres Zlín, příspěvková organizace Součásti : ZŠ Vysoké Pole ŠD Vysoké Pole MŠ Vysoké Pole Školní rok : 2013/2014 Učební plán :

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2009/2010 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2009/2010 zpracovaná v souladu s ustanovením zákona č. 561/20005 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon),

Více

Základní škola Koryčanské Paseky, Rožnov p. R.

Základní škola Koryčanské Paseky, Rožnov p. R. Základní škola Koryčanské Paseky, Rožnov p. R. Zpracovala: Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Mgr. Radmila Máchová ředitelka školy 9. 9. 2014 Obsah Obsah... 1 Charakteristika školy...

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Č.j. 445/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Vypracovala: Mgr. et Ing. Hana Kindlová, ředitelka školy Dílčí zprávu o činnosti MŠ vypracovala: Mgr. Miroslava Krčová Sojovice, září

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA TEČOVICE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2008/2009

ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA TEČOVICE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA TEČOVICE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 Tečovice, 31.7. 2009 zpracovala: Mgr. Barbora Petrů Puhrová zpracovaná podle zákona

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti. Základní školy, Kroměříž, U Sýpek 1462, příspěvkové organizace

VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti. Základní školy, Kroměříž, U Sýpek 1462, příspěvkové organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy, Kroměříž, U Sýpek 1462, příspěvkové organizace školní rok 2012/2013 Obsah: 1. Základní údaje o škole str. 3 2. Vzdělávací program školy str. 5 3. Rámcový popis

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola a mateřská škola Lhota u Vsetína Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní údaje o škole Vzdělávací program školy Údaje o pracovnících školy Údaje o zařazování dětí

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Název školy dle ZL: Základní škola a Mateřská škola Havířov Životice Zelená, příspěvková organizace Sídlo školy dle ZL : Zelená 2/112, Havířov Životice

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/08 Obsah 1.Základní charakteristika školy...5 1.1.Škola...5 1.2.Zřizovatel...5 1.3.Součásti

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Základní škola a mateřská škola Huntířov, okres Jablonec nad Nisou, příspěvková organizace www.skola-huntirov.cz zshuntirov@volny.cz Zpracovala a

Více

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Vsetín 2007 Výroční zpráva o činnosti školy ZŠ Vsetín, Trávníky 1217 za školní rok 2006/2007 1) Základní údaje o škole zpracována dle 7, odst.

Více

Základní škola a Mateřská škola Prosenice příspěvková organizace, Školní č. 49, 751 21 Prosenice

Základní škola a Mateřská škola Prosenice příspěvková organizace, Školní č. 49, 751 21 Prosenice Základní škola a Mateřská škola Prosenice příspěvková organizace, Školní č. 49, 751 21 Prosenice V ý r o č n í z p r á v a o činnosti školy ve školním roce 2009 / 2010 zpracovala Mgr. Lenka Dvořáková ředitelka

Více

Základní škola Huslenky, okres Vsetín. Výroční zpráva. o činnosti školy 2012/ 2013. Zpracovala: Mgr. Vladislava Bednářová

Základní škola Huslenky, okres Vsetín. Výroční zpráva. o činnosti školy 2012/ 2013. Zpracovala: Mgr. Vladislava Bednářová Výroční zpráva o činnosti školy 2012/ 2013 Zpracovala: Mgr. Vladislava Bednářová 1 Charakteristika školského zařízení Název školy, sídlo: Základní škola Huslenky, okres Vsetín Zřizovatel, adresa zřizovatele:

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Předkladatel: Bc. Monika Petrášová ředitelka školy 1 (ze33) OBSAH: 1. Základní údaje o škole 1.1. Součásti školy, údaje za školní rok 2013 / 2014

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Kroměříž 2011 OBSAH I. Základní data o škole... 2 II. Vzdělávací programy...

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Staré Město, okres Uherské Hradiště Školní rok 2003/2004

VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Staré Město, okres Uherské Hradiště Školní rok 2003/2004 VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Staré Město, okres Uherské Hradiště Školní rok 2003/2004 Charakteristika školského zařízení Název školy: Základní škola, Staré Město, okres Uherské Hradiště Sídlo školy:

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Kroměříž 2014 Úvodní slovo ředitele školy Úvodem mého zhodnocení školního roku 2013/2014 patří poděkování

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Kroměříž 2012 OBSAH I. ZÁKLADNÍ DATA O ŠKOLE... 2 II. VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY...

Více

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIT-411/15-T

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIT-411/15-T INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIT-411/15-T Název právnické osoby vykonávající činnost školy/školského zařízení Základní škola a Mateřská škola Olšany u Prostějova Sídlo 798 14 Olšany u Prostějova 3 E-mail právnické

Více

1. Základní údaje. e-mail: skola@zszizkov.cz www.zszizkov.cz. Zřizovatel školy: Město Kutná Hora Adresa: Kutná Hora, Havlíčkovo nám.

1. Základní údaje. e-mail: skola@zszizkov.cz www.zszizkov.cz. Zřizovatel školy: Město Kutná Hora Adresa: Kutná Hora, Havlíčkovo nám. ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽIŽKOV VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2012/2013 Obsah str. 1. Základní údaje 3 1.2. Charakteristika školy 3 1.2.1. Úplnost a velikost školy 3 1.3. Priority výchovy a vzdělávání

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2012/2013-1 - VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY ZLÍN, NOVÁ CESTA 268, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE, ZLÍN ŠTÍPA PRO ŠKOLNÍ ROK 2012/13 Osnova je v souladu s ustanovením

Více

Masarykova základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové Plotiště, P. Jilemnického 420

Masarykova základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové Plotiště, P. Jilemnického 420 Masarykova základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové Plotiště, P. Jilemnického 420 VÝROČNÍ ZPRÁVA O činnosti školy za školní rok 2008 2009 Překládá: PaedDr. Ilona Hojná ředitelka školy 1. Základní

Více

Základní škola Huslenky, okres Vsetín. Výroční zpráva. o činnosti školy 2010/ 2011. Zpracovala: Mgr. Vladislava Bednářová

Základní škola Huslenky, okres Vsetín. Výroční zpráva. o činnosti školy 2010/ 2011. Zpracovala: Mgr. Vladislava Bednářová Výroční zpráva o činnosti školy 2010/ 2011 Zpracovala: Mgr. Vladislava Bednářová 1 Charakteristika školského zařízení Název školy, sídlo: Základní škola Huslenky, okres Vsetín příspěvková organizace Zřizovatel,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Ivančice 30. září 2013 Ing. Marta Špalková ředitelka Výroční zpráva byla schválena na schůzi školské rady dne: 2. 10. 2013 1 2 1. Základní údaje

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Kroměříž 2010 OBSAH I. Základní data o škole... 3 II. Vzdělávací programy....

Více

Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014

Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014 Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola název školy adresa školy právní forma IČO 49317032 IZO 049317032 identifikátor

Více

Základní škola Kravaře, okres Česká Lípa, příspěvková organizace. Školní 115, 471 03 Kravaře, okres Česká Lípa VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola Kravaře, okres Česká Lípa, příspěvková organizace. Školní 115, 471 03 Kravaře, okres Česká Lípa VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola Kravaře, okres Česká Lípa, příspěvková organizace Školní 115, 471 03 Kravaře, okres Česká Lípa VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Zpracoval: Mgr. Pavel Hartman, zástupce

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Základní škola Lukov, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Obsah (dle zákona 561/2004 Sb., školský zákon, a vyhlášky č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti

Více