Výroční zpráva o činnosti základní školy

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva o činnosti základní školy"

Transkript

1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Osnova vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a je v souladu s 7 vyhlášky 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy. Škola: Základní škola a Mateřská škola Vysoké Pole, okres Zlín, příspěvková organizace Školní rok : 2013/2014 Zpracoval: Mgr. Lubomír Martinek, ředitel školy Dne: 26. srpna 2014 Přílohy: č.1 - Údaje o hospodaření školy v roce 2013 č.2 - Výroční zpráva o použití finančních prostředků na DVPP v roce 2013 razítko školy podpis ředitele školy Pedagogická rada seznámena dne: Školská rada seznámena a schválila dne:

2 OBSAH I. Charakteristika školy 1 II. Vzdělávací program školy 2 III. Údaje o pracovnících školy 2-3 A) pedagogičtí pracovníci 2-3 B) nepedagogičtí pracovníci 3 IV. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) 4 V. Údaje o přijímání žáků do 1. ročníku 4 VI. Výsledky výchovy a vzdělávání 4-5 A) Celkový prospěch žáků ve školním roce 2013/ B) Počty žáků přijatých ke studiu na středních školách 5 C) Hodnocení výsledků výchovného působení 5-7 výsledky prevence sociálně patologických jevů 5-6 pochvaly a ocenění 6 napomenutí a důtky 6 snížené stupně z chování 6 zameškané a neomluvené hodiny 7 VII. Údaje o integrovaných žácích 7 VIII. Zájmová a mimoškolní činnost 7-8 A) soutěže a přehlídky 7 B) realizované školní projekty 7 C) významné mimoškolní akce a aktivity žáků 8 D) jiné výchovně vzdělávací aktivity školy 8 IX. Spolupráce školy s dalšími subjekty 8 X. Údaje o výsledcích inspekce provedené ČŠI 9 XI. Závěr 9-10

3 I. Charakteristika školy Název školy, sídlo: Základní škola a Mateřská škola Vysoké Pole, okres Zlín, příspěvková organizace Vysoké Pole 227, p. Újezd Základní škola nemá odloučené pracoviště. Zřizovatel, adresa zřizovatele: Obec Vysoké Pole, Vysoké Pole 118, p. Újezd Právní forma školy: právní subjekt (od ) Jméno ředitele školy: Mgr. Lubomír Martinek, od pověřen vedením ZŠ, od jmenován ředitelem školy; jmenování zřizovatelem na další funkční období od Kontakt na zařízení: telefon Web - Jméno pracovníka pro informace: Mgr.Martinek Lubomír, ředitel školy Mgr.Trčková Jana, učitelka ZŠ (v případě nepřítomnosti ŘŠ) Eva Sucháčková - informace o mateřské škole Alena Kozubíková - informace o školní družině Iva Bařinková - informace o školním stravování Datum zřízení (založení) školy: datum přestěhování ZŠ ze staré budovy do budovy MŠ Datum zařazení do školského rejstříku - poslední aktualizace zařazení do školského rejstříku: , č.j / Identifikační číslo školy (IZO) v síti škol: Součásti školy podle Rozhodnutí o zařazení do školského rejstříku a jejich kapacity : základní škola IZO kapacita - 65 žáků mateřská škola IZO kapacita - 30 dětí školní družina IZO kapacita - 25 žáků školní jídelna IZO kapacita - 90 jídel Základní údaje o škole a součástech, které sdružuje za školní rok 2013/2014 (dle zahajovacích výkazů na začátku školního roku): součásti školy počet tříd (skupin) počet ročníků počet žáků počet žáků na třídu (skupinu) skutečné úvazky počet žáků na ped.úvazek 1. stupeň ZŠ , ,027 školní družina 1 X ,586 X mateřská škola 1 X , školní jídelna X X MŠ - 28 ZŠ - zaměst.- 10 X 2 X Školská rada : zřízena zřizovatelem školy v lednu 2005, volby nové školské rady, zahajovací zasedání nové školské rady Složení školské rady - Mgr. Jana Trčková - předseda (zástupce školy) - Mgr. Petra Sporková - člen (zástupce rodičů) - p. Josef Zicha - člen (zástupce zřizovatele) Seznam mimoškolních a občanských sdružení při škole: SRPŠ není na škole oficiálně ustaveno. Občanská volnočasová sdružení nejsou při ZŠ zřízena. -1-

4 II. Vzdělávací program školy vzdělávací program ŠVP pro základní vzdělávání S přírodou se nám učí lépe, ŠVP pro základní vzdělávání S přírodou se nám učí lépe, -individuální vzdělávací plán č.j. školní rok 2013/2014 v ročnících počet žáků 35/13 1.,2.,3., /13 1žák- (2.ročník) 3žáci- (3. ročník) 4 Inovace vzdělávacích programů, zavádění nových metod výuky a vzdělávání: 1. Při realizaci výuky podle platných školních vzdělávacích programů se vyučující snažili o: -vytváření dobrých psychohygienických podmínek pro vzdělávání žáků, -vytváření příznivého, přátelského a podnětného školního prostředí, -vytváření partnerského vztahu mezi učitelem a žákem založeném na vzájemném respektování a důvěře, -uplatňování prvků tvořivé školy ve vyučování, -činnostní učení (maximální zapojení žáků do vyučování), -aktivní podíl žáků na osvojování nových teoretických poznatků a praktických dovedností, -problémové vyučování (aktivní řešení daných problémů žáky), -členění žáků do různých pracovních a tvůrčích skupin (hlavně u spojených ročníků), -používání interaktivních metod práce, -důraz na prožitkovost všech školních i mimoškolních činností, radost z objevování nového, -vytváření dostatečného prostoru pro seberealizaci každého žáka, -práce s počítačem - internet (vyhledávání potřebných informací), elektronická pošta, -realizaci menších (třídních) i větších (celoškolních) projektů. Nabídka nepovinných předmětů : Náboženství- Jan Můčka, Mgr., ICLic, p.marie Ambrůzová Nabídka zájmových útvarů: Národopisný kroužek -Mgr. Jana Trčková (spolupráce s DDM Val. Klobouky) Talentík (pohybově dramatický kroužek) - Mgr. Veronika Machalová Individuální práce s integrovanými žáky (1 hodina týdně) Mgr.V.Machalová (1 žák) Mgr.L.Martinek (3 žáci) Spolupráce se ZUŠ Val. Klobouky (hudební obor-výuka hra na hudební nástroj)-pobočka na kooperující ZŠ Drnovice Spolupráce se zájmovými organizacemi v obci (kopaná, stolní tenis, hasiči) Kurzy k doplnění základního vzdělání, počet účastníků kurzu, počet úspěšných absolventů : Mezinárodní spolupráce a programy : III. Údaje o pracovnících školy A) Pedagogičtí pracovníci ve školním roce 2013/2014: pracovníci počet fyzických osob skutečné úvazky interní pracovníci ZŠ - 4 ŠD - 1 MŠ -2 3,409 0,586 2,000 externí pracovníci 2 2- výuka náboženství- 3 hodiny týdně -2-

5 Další údaje o pedagogických pracovnících ve školním roce 2013/2014: pedagogičtí pracovníci pracovní zařazení, funkce skutečný úvazekkvalifikace, stupeň vzdělání, obor, aprobace roků ped. praxe 1. Mgr. Martinek Lubomír ředitel školy 1,0 VŠ 1. stupeň ZŠ Mgr. Trčková Jana učitelka ZŠ 1,0 VŠ 1. stupeň ZŠ 20,5+6 MD 3. Mgr. Veronika Machalová učitelka ZŠ 1,0 VŠ 1. stupeň ZŠ 1 4. Alena Kozubíková neaprobovaná uč. ZŠ 0,409 SŠ-vychovatelství ŠD 27+3MD vychovatelka ŠD 0, Eva Sucháčková vedoucí učitelka MŠ 1,0 SŠ-střední pedagogická škola 28+1 MD 6. Ludmila Strnadová učitelka MŠ 1,0 SŠ-střední pedagogická škola 31+3 MD Komentář k tabulkám doplňující výše uvedené údaje: Věkové složení pedagogických pracovníků je vcelku optimální (věkový průměr ZŠ=48, MŠ=52). Pedagogický sbor je dlouhodobě stabilizovaný. K datu ukončila pracovní poměr Mgr. Michaela Gbelcová (mateřská dovolená). Od na základě výběrového řízení nastoupila na naši školu aprobovaná učitelka 1. stupně ZŠ (speciální pedagogika) Mgr. Veronika Machalová (zástup za Mgr. Janu Streichsbierovou -mateřská dovolená). Většina učitelů je v nejlepším produktivním věku. Všichni pedagogičtí pracovníci školy vykonávající svoji pracovní pozici (učitelka MŠ, učitel(ka) 1.stupně ZŠ, vychovatelka ŠD) na hlavní pracovní poměr měli potřebnou kvalifikaci. Bez potřebné kvalifikace byly vyučovány jen některé výchovné předměty-vv,pč,tv (dobírání sníženého úvazku za ředitele školy vychovatelkou ŠD). Zajištění výuky z hlediska odborné a pedagogické způsobilosti učitelů: v % Požadovaný stupeň vzdělání: (kvalifikovanost) ZŠ- 87,14 MŠ-100 aprobovanost výuky : ZŠ- 87,14 MŠ-100 B) Nepedagogičtí pracovníci ve školním roce 2013/2014: počet fyzických osob přepočtené úvazky-skutečné interní pracovníci ZŠ-1, ŠJ- 2 MŠ-1 ZŠ -1,000 ŠJ -2,000 MŠ-0,500 externí pracovníci 0 0 Další údaje o nepedagogických pracovnících ve školním roce 2013/2014: ad*) Jarmila Sovadinová (zástup za p.zuzanu Mozgvovou-mateřská dovolená) ukončila pracovní poměr k Od uzavření pracovní smlouvy na dobu určitou jako uklizečka MŠ s p. Michaelou Strnkovou. ostatní pracovníci pracovní zařazení, funkce úvazekskutečný stupeň vzdělání, obor 1.Kamila Trčková školnice školy 0,5 střední zdravotnická škola uklizečka ZŠ 0,5 2.Jarmila Sovadinová/* uklizečka MŠ 0,5 vyučená 3.Iveta Bělašková kuchařka ZŠ a MŠ 1,0 vyučená kuchařka 4.Iva Bařinková vedoucí škol. stravování pomocná kuchařka 0,5 0,5 vyučená kuchařka -3-

6 IV. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků ( DVPP ) Výčet studií, kurzů, seminářů apod., kterých se pedagogičtí pracovníci zúčastnili ve školním roce 2013/2014, počet účastníků a finanční náklady na DVPP: Základní škola Výčet kurzů fin.náklady počet účastníků - Odchylky v motorickém vývoji dítěte. (Tč) 650,- 1 - Rozvíjíme čtenářskou a matematickou gramotnost (Ma) 400,- 1 - Dopravní výchova (Ma) 350,- 1 - Proč dítě zlobí? (Tč, Ma) 650,- 2 - Aktuální otázky školské legislativy (Mt) 400,- 1 - Seminář ČŠI projekt Národní systém inspekčního hodnocení vzdělávací soustavy v ČR (NIQES) zdarma 1 - Pracovní setkání ŘŠ ve Valašských Kloboukách -podzim jaro 2014(Mt) zdarma 1 Celkové finanční náklady na DVPP 2.450,-Kč Podrobný přehled DVPP a čerpání finančních prostředků na DVPP v kalendářním roce 2013 je uveden v příloze č. 2 této výroční zprávy. V. Údaje o přijímání žáků do 1. ročníku Zapsaní a zařazení žáci a děti ve školním roce 2013/2014: zapsaní do 1. ročníku- školní rok 2013/14 počet žádostí o odklad nastoupili do 1. ročníku zapsaní do 1. ročníku-školní rok 2014/2015 počet žádostí o odklad nastoupí do 1. ročníku 1.září Výsledky výchovy a vzdělávání A) Celkový prospěch žáků ZŠ ve 2. pololetí školního roku 2013/2014: počet žáků celkem z toho děvčat prospělo s vyznamenáním /z toho děvčat prospělo /z toho děvčat neprospělo /z toho děvčat hodnoceno slovně/z toho děvčat ročník nehodnoceno/ z toho děvčat /10 0/ /3 1/ /7 4/ /0 2/ celkem 1. stupeň /20 7/

7 -4- Průměr prospěchu v jednotlivých vyučovacích předmětech: předmět 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník Chování 1,000 1,000 1,000 1,000 Jazyk český 1,071 1,625 1,467 1,750 Jazyk anglický - - 1,533 2,000 Matematika 1,143 1,250 1,800 2,250 Prvouka 1,000 1,375 1,600 - Vlastivěda ,750 Přírodověda ,500 Hudební výchova 1,000 1,000 1,267 1,000 Výtvarná výchova 1,000 1,125 1,000 1,000 Tělesná výchova 1, ,000 1,000 Pracovní činnosti 1,000 1,000 1,000 1,000 Práce na PC celkem 1.stupeň 1,028 1,196 1,333 1,472 B) Počty žáků 5. ročníku přijatých ke studiu na středních školách a pokračování na 2. stupni ZŠ pro školní rok 2014/2015 : - viz výroční zpráva kooperující ZŠ Drnovice C)Hodnocení výsledků výchovného působení Výsledky prevence sociálně patologických jevů: Jedním z důležitých cílů našeho každodenního výchovně vzdělávacího úsilí byla snaha o vytváření takového školního prostředí a podmínek pro vzdělávání našich žáků, ve kterých by byla minimalizována většina škodlivých vlivů na jejich úspěšný všestranný rozvoj. K plnění těchto úkolů přispívala i oblast prevence sociálně patologických jevů. Především jsme se snažili působit v oblasti vzájemných vztahů. Žáci si měli uvědomovat vzájemnou odlišnost v názorech, chování apod. a tyto odlišnosti se učili respektovat. Vzájemná tolerance byla důležitou podmínkou každodenního dobrého a bezkonfliktního školního soužití. Na každého žáka jsme se snažili nahlížet jako na jedinečnou osobnost, která prožívá své radosti, starosti i trápení a má své kladné, ale i záporné stránky. Pokoušeli jsme se pomáhat jim odhalovat příčiny jejich problémů a ukazovat způsoby jejich řešení. Protože specifikem naší školy je práce s žáky mladšího školního věku, zaměřili jsme se již tradičně na oblast zájmových aktivit a vhodné trávení volného času našich žáků. Naše práce vycházela z Minimálního preventivního programu. Všechny aktivity byly rozděleny na: - úkoly plněné v rámci povinného školního vzdělávání - organizaci zájmových školních a mimoškolních akcí, vhodné a smysluplné využití volného času žáků. V rámci povinného školního vzdělávání bylo pro prevenci sociálně-patologických jevů vhodně využíváno aktuálně probírané učivo v hlavních vyučovacích předmětech. Žáci se učili základním principům vzájemného soužití, chování ke spolužákům, učitelům, zaměstnancům školy, ale i jiným dospělým osobám. Seznamovali se se zdravým životním stylem, zásadami péče o své zdraví, významem sportu pro jejich zdraví, negativními účinky některých špatných stravovacích návyků, kouření, pití alkoholu a užívání návykových látek. K plnění úkolů v oblasti vytváření dobrých vzájemných vztahů a citové výchovy přispívaly i předměty převážně s výchovným zaměřením a to hlavně z důvodu nutnosti časté vzájemné kooperace a spolupráce mezi žáky. K prohloubení vztahu mezi učiteli, žáky a jejich rodiči a lepšímu vzájemnému poznání nejvíce přispěly společné školní a mimoškolní akce a soutěže. Jejich počet, pestrost a kvalita organizace patří ke kladným stránkám školy. Cílem těchto akcí bylo nejen žáky pobavit a rozšířit jejich teoretické poznatky, vědomosti a praktické dovednosti, ale ukázat jim rovněž možnosti smysluplného a pravidelného trávení jejich volného času. Nabídka byla velmi pestrá. Našim tradičním hlavním partnerem při pořádání větších těchto akcí bylo Envi centrum pro krajinu ve Vysokém Poli. Většina společných akcí byla kladně hodnocena jak našimi žáky, tak jsme zaznamenali pozitivní ohlasy i ze strany veřejnosti (např. Svatomartinský světelný průvod obcí s programem, slavnostní rozsvícení vánočního stromu s programem, realizace projektu Cesta chleba, Den Země, programy pro žáky s vánoční a velikonoční tematikou aj.). Řadu jiných akcí jsme pořádali sami. Protože jsme malá základní škola, ve které pracují jen čtyři pedagogičtí pracovníci, znamenalo to pro ně velké úsilí, za což jim patří velký dík. V organizaci školních

8 -5- zájmových kroužků pokračovala již několikaletá velmi dobrá spolupráce s DDM Valašské Klobouky. Letos mohli žáci navštěvovat přímo ve škole pohybově zájmový kroužek Talentík (p.uč.machalová) a národopisný kroužek (p.uč.trčková). Na kooperující sousední základní škole v Drnovicích měli naši žáci možnost účastnit se výuky hry na některé hudební nástroje. Tuto činnost zde organizuje ZUŠ Valašské Klobouky. Velkou možnost sportovního vyžití poskytoval fotbalový oddíl žáků místní tělovýchovné jednoty. Někteří žáci se aktivně zapojili i do činnosti zájmového kroužku organizovaného Envi centrem. Škola pořádala řadu vlastních tradičních školních soutěží, jejichž zaměření bylo velmi pestré. Zúčastnili jsme se i soutěží pořádaných jinými školami a organizacemi. Přehled všech zájmových aktivit je možné si přečíst na jiném místě této výroční zprávy. Konstatováním, že škola dlouhodobě nemá problémy s výskytem závažnějších problémů v oblasti patologických jevů, je možné hodnotit i letošní školní rok velmi pozitivně. Pochvaly a ocenění (knižní odměny): 1. ročník - 3 žáci (2. pololetí) - aktivita, výborné školní výsledky, úspěšná reprezentace školy 2. ročník - 2 žáci (2. pololetí) - výborné školní výsledky, aktivita, školní soutěže 3. ročník - 3 žáci (2. pololetí) - celoroční zodpovědná školní práce a příkladné chování 4. ročník - 2 žáci (2. pololetí) - výborné školní výsledky, aktivita, reprezentace školy Napomenutí a důtky: Ve školním roce 2013/2014 nebylo žádnému žákovi uděleno kázeňské výchovné opatření Snížené stupně z chování ve školním roce 2013/2014: stupeň chování počet % ze všech žáků školy 2 uspokojivé neuspokojivé 0 0 Zameškané hodiny za školní rok 2013/2014: Ročník Pololetí počet zameškaných hodin z toho neomluveno % zameškaných hodin % neomluvených hodin 1. pololetí , ročník 2. pololetí ,86 0 za školní rok , pololetí , ročník 2. pololetí ,13 0 za školní rok , pololetí , ročník 2. pololetí ,67 0 za školní rok , pololetí , ročník 2. pololetí ,25 0 za školní rok , pololetí ,73 0 škola celkem 2. pololetí ,98 0 za školní rok ,71 0

9 -6- VII. Údaje o integrovaných žácích Žáci integrovaní ve třídách ve školním roce 2013/2014: druh postižení : ročník počet žáků sluchové postižení - 0 zrakové postižení - 0 s vadami řeči - 0 tělesné postižení - 0 lehké mentální postižení - 0 s kombinací postižení - 0 s vývojovými poruchami učení 3. 2 s vývojovými poruchami chování 2.,3. 2 VIII. Zájmová a mimoškolní činnost A) Soutěže a přehlídky počty zúčastněných žáků ve školním roce 2013/2014 počty účastníků : název soutěže, přehlídky školní kolo oblastní okresní kolo ústřední kolo kolo mluvené slovo Vysocký slavík-sólový zpěv Klokan-matematická soutěž lehkoatletletický čtyřboj Sportovní setkání 4 sousedních škol VV soutěž v rámci projektu Vypálené obce průkaz cyklisty-4.ročník Čtenářská soutěž- Čtú,Valaši,čtú Výtvarné soutěže 3 krát 3x 30 žáků 0 2 x 7 žáků 0 Rukodělné soutěže 2x B) Realizované školní projekty -školní projekt rozložený do 2. pololetí 2013/14 a 1. pololetí 2014/15 pod názvem Cesta chleba zaměřený na rozvoj vědomostí žáků zaměřených na pěstování obilí (příprava půdy, setí, pozorování růstu), jeho sklizeň (žně), mletí na mouku, poznávání a praktická práce s některými nástroji a stroji souvisejícími s těmito činnostmi, pečení chleba a dalších výrobků, šetření potravin apod. -zapojení žáků všech ročníku ZŠ do projektu rádia Valašsko Čtů, Valaši, čtů s cílem zvýšit zájem žáků školy o čtení a zlepšit jejich čtenářské dovednosti (školní kolo soutěže o nejlepšího čtenáře, zveřejnění jeho nahrávky v rádiu Valašsko a webových stránkách školy) -zapojení školy do celostátního internetového projektu Čtení pomáhá -zapojení školy do dlouhodobého projektu ve sběru starých baterií a elektrospotřebičů Recyklohraní -zapojení školy do celostátního projektu Kids to kids -pomoc dětem v chudých zemích (příprava balíčků-aj) -zapojení školy do celostátního projektu Požární ochrana očima dětí (spolupráce s místním hasičským sdružením) -zapojení školy do ročního projektu Historie vypálených obcí -návštěva některých žáků školy v těchto obcích a následné literární a výtvarné dokumentace -zapojení školy do celostátního projektu Ovoce do škol -zapojení školy do celostátního projektu Zdravé zuby -celoroční projekt v třídění odpadů -školní projekt v dodržování pitného režimu žáků Školní čaj -celoroční třídní projekty žáků jednotlivých ročníků ZŠ zaměřené na podporu chování žáků a zvýšení jejich motivace k vlastní školní práci -spaní žáků 2. a 5. ročníku ve škole s programem -celoroční projekt školní družiny Putujeme s Machem a Šebestovou

10 C) Významné mimoškolní akce, společné akce pro žáky, jejich rodiče a veřejnost, další aktivity žáků -Svatomartinský světelný průvod obcí s programem pro žáky a jejich rodiče organizovaný ve spolupráci s Envi centrem ve Vysokém Poli -slavnostní rozsvícení obecního vánočního stromu s programem dětí a žáků MŠ a ZŠ pro rodiče na Kamelotu vyhodnocení a výstava prací žáků v předvánoční soutěži Není anděl jako anděl -Den Země - téma Odpady - film o této problematice ve světě, brigáda a program na Envi centru (výrobky s odpadního materiálu, sázení stromů, příprava půdy a setí obilí) -vánoční zvyky a tradice (program na Envi centru-výroba svíček aj.) -velikonoční zvyky a tradice (program na Envi centru-pečení velik. pečiva, pletení pomlázek, zdobení vajíček aj.) -vystoupení národopisného kroužku (vítání občánků, beseda s důchodci, rozsvícení vánočního stromu aj.), -oslava Dětského dne -sportovní dopoledne (lehkoatletické školní závody, míčové hry, lukostřelba) -sportovní setkání čtyř okolních škol v lehké atletice a míčových hrách ve Slopném D) Jiné významné výchovně vzdělávací aktivity školy - školní branné cvičení spojené s požárním poplachem, branně turistickou vycházkou, soutěžemi a hrami - předvánoční koncert ZUŠ Val. Klobouky ve škole za účasti našich bývalých i současných žáků - vánoční koncert žáků ZŠ Újezd v místním kostele - vánoční besídky, předvánoční vycházky, krmení zvěře, zpívání koled v přírodě - účast všech ročníků na výchovně vzdělávacím koncertu v Domě umění ve Zlíně (společně se ZŠ Drnovice) - účast všech ročníků na divadelním představení v Městském divadle ve Zlíně (společně s předškoláky z MŠ) - plavecký výcvik žáků 2. a 3. ročníku na bazénu v Brumově - beseda studentek zubního lékařství na téma Dentální prevence - návštěva dětského filmového festivalu ve Zlíně (shlédnutí dětského filmu a program české televize) - loutkové divadlo pro MŠ a 1. ročník ZŠ - návštěva představení Hodina zpěvu Jaroslava Uhlíře ve Zlíně - vynášení mořeny s programem - výlet dětí MŠ a žáků 1. ročníku ZŠ do ZOO na Lešnou - výchovný koncert filharmonie Zlín V začarovaném lese v kongresovém sále - přírodovědně-vlastivědný poznávací zájezd žáků ZŠ do Napajedel - prohlídka zámku, návštěva muzeainteraktivní výstava hraček, prohlídka hřebčína, projížďka lodí po Baťově kanálu - beseda a školení žáků v oblasti dopravní výchovy IX. Spolupráce školy s dalšími subjekty - se ZUŠ ve Valašských Kloboukách (organizace hudebních koncertů, možnost žáků školy navštěvovat hudební na ZŠ Drnovice) - s kooperující ZŠ Drnovice, spádovou ZŠ Újezd a dalšími okolními školami s 1. stupněm ZŠ - se zřizovatelem Obcí Vysoké Pole, který dle svých možností podporuje mimoškolní aktivity a stará se o potřebné materiální zázemí školy - s trojkovou obcí odbor kultury a památkové péče Městského úřadu Valašské Klobouky - s DDM Valašské Klobouky organizace a vedení národopisného kroužku a kroužku zájmové angličtiny pro 2. ročník ZŠ - s centry zabývajícími se EVVO a ekologickou výchovou - ENVI Centrum Vysoké Pole, Kosenka Valašské Klobouky, Alcedo Vsetín - s Centrem pro rodinu Valašské Klobouky Mgr.Šenkeříková - se školními odbornými poradenskými centry - s PPP Zlín Louky (pobočka Slavičín) a Vsetín - s místními zájmovými organizacemi - s Farním úřadem v Újezdě

11 X. Údaje o výsledcích inspekce provedené ČŠI Provedené kontroly ze strany ČŠI za poslední školní rok: Ve školním roce 2013/2014 neproběhla v základní škole, mateřské škole a školní družině kontrola provedená Českou školní inspekcí. XI. Závěr Po předcházejícím poměrně hektické školním roku patřil školní rok 2013/2014 k relativně poklidnějším. Vstoupili jsme do něj povzbuzeni kladným hodnocením loňské hloubkové kontroly provedené Českou školní inspekcí a s vědomím, že naše pedagogické úsilí není marné a jde správným směrem. Je možné říct, že naše škola je konkurenceschopná a svými výsledky se může srovnávat se školami podobného charakteru. Toto konstatování potvrzují i dlouhodobé výsledky výstupních testování žáků pátých ročníků. Zásluhu na takovém hodnocení mají svým dílem všichni zaměstnanci školy. Přestože je kolektiv dlouhodobě stabilizovaný, došlo z důvodu odchodu na mateřskou dovolenou ke dvěma změnám. Po ročním působení ukončila pracovní poměr učitelka ZŠ Mgr. Michaela Gbelcová. Na základě výběrového řízení nastoupila na uvolněné místo Mgr. Veronika Machalová, která se se svojí nelehkou úlohou učitelky ve třídě se dvěma spojenými ročníky vypořádala vcelku úspěšně. Ke druhé změně došlo na pracovní pozici uklízečky v mateřské škole. Místo p. Mozgvové nastoupila od začátku kalendářního roku p. Michaela Strnková. Ke kladům tohoto školního roku patří pozitivní vývoj v počtu žáků. Proti minulým létům poklesu a následné několikaleté stagnaci, kdy jsme byli nuceni přistoupit k malotřídnímu způsobu vyučování, dochází opět k mírnému nárůstu počtu žáků ZŠ. Demografický vývoj ukazuje, že by tento trend měl pokračovat i v několika následujících letech, což je pro další budoucnost školy příznivá zpráva. Důkazem je 16 žáků zapsaných do 1 ročníku pro následující školní rok. Po tříletém úsilí všech učitelů ZŠ byl závěrečnou monitorovací zprávou ukončen projekt Evropské peníze do škol. Během této doby jsme ve formě nejrůznějších pracovních listů určených žákům k procvičování a upevnění nových poznatků a prezentací probíraného učiva vypracovali celkem 252 elektronických didaktických materiálů. Ty byly postupně ověřovány přímo ve výuce a i v následujících letech budou využívány ke zkvalitnění výuky. Tyto materiály byly předány do celostátní databáze a budou moci být využívány jinými školami, stejně jako naše škola bude moci recipročně používat podobné didaktické materiály vytvořené na jiných školách v ČR. Velkým pozitivem zapojení do tohoto projektu, který stál nemalé úsilí všech pedagogů, bylo vybavení novou moderní interaktivní PC technikou. Využíváním možností interaktivních tabulí a další počítačové techniky se vyučování stalo názornější a pro žáky podstatně atraktivnější. Společenské změny a potřeby praktického života vedly k tomu, že byl v minulém školním roce zásadněji aktualizován základní dokument stanovující obsah a strategii vzdělávání v ČR Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání. Naše škola na tuto skutečnost reagovala vydáním nového školního vzdělávacího programu pod názvem S přírodou se nám učí lépe. Do něj jsme v souladu s novými požadavky na vzdělávání doplnili témata jako finanční gramotnost, ochrana člověka za mimořádných situací, dopravní, dramatická, etická, taneční a pohybová výchova. Jejich realizace probíhala ve všech ročnících v rámci jednotlivých vyučovacích hodin a přes různé obtíže je možné hodnotit tuto změnu jako úspěšnou a pro naše žáky prospěšnou. Tradicí naší školy je realizace vlastních dlouhodobějších projektů, které přímo souvisejí se vzděláváním žáků a zajímavou formou jej doplňují a rozvíjejí. Kromě jiných menších jsme ve druhé polovině druhého pololetí zahájili větší školní projekt pod názvem Cesta chleba. Hlavním cílem bylo, aby žáci získali úctu k této základní potravině, místním tradicím a rozšířili si své teoretické vědomosti, ale i praktické dovednosti v pěstování obilí a výrobě chleba. Projekt bude ukončen v 1. pololetí příštího školního roku. Hlavním úkolem školy však vedle všech zajímavých, pestrých a úspěšných aktivit byla kvalitní výchovně

12 -9- vzdělávací práce. Ta se nám dařila na základě zodpovědné pedagogické práce a vzájemné spolupráce všech učitelů. Důležitým předpokladem jejich úspěšných výsledků bylo vytváření dobrého vztahu se svými žáky, založeném na vzájemné důvěře a respektu. Učitelé se je snažili dostatečně motivovat, získat jejich zájem o vyučování a rozvíjet přirozenou touhu dětí tohoto věku poznávat a objevovat nové. Invence, promyšlenost a nápaditost organizace vyučování, používání moderních učebních pomůcek a interaktivní techniky vedly k tomu, že vyučovací hodiny byly většinou pestré, zajímavé a odpovídaly moderním pedagogickým a didaktickým trendům. Vytvářením příjemné, klidné a uvolněné pracovní atmosféry jsme se snažili zmírnit ostych žáků vyjádřit vlastní názor a seberealizovat se. Vedle vzdělávací funkce vyučování bylo pro nás důležité, aby žákům přinášelo pokud možno kladné prožitky a příjemné pocity z vlastní práce. V případě vzdělávacích problémů se učitelé žákům věnovali individuálně buď přímo ve vyučování nebo v odpoledních hodinách. Jako malá škola, kde se všichni dobře známe a je jen malý prostor pro anonymitu, jsme neměli zásadní výchovné problémy. Žáci byli vedeni k dodržování základních norem chování, ke vzájemné úctě, sebeovládání a schopnosti podřídit se názorům jiných. Výsledky vzdělávání jsou podobné jako v minulém školním roce. Velmi dobře proběhlo zaškolení 1. ročníku a žáci si vytvořili dobré předpoklady pro své další vzdělávání. Bez vážnějších problémů probíhalo i vyučování ve spojené třídě. Poměrně vysoký počet vyznamenání ukazuje, že naprostá většina žáků přistupovala k plnění svých školních povinností zodpovědně a velmi dobře zvládla učivo předepsané učebními osnovami. Největší obtíže činila žákům matematika. Ty souvisely především s logickým myšlením a problémy s rozborem řešení slovních a úvahových úloh. Řada chyb vznikala i z nepozornosti. Příčinou byla často nižší koncentrovanost a menší schopnost soustředit se na řešení konkrétního úkolu. Další častou příčinou některých školních problémů, která významně také ovlivňovala úspěšnost žáků ve všech hlavních předmětech, byla i nižší úroveň čtenářských dovedností, hlavně čtení s porozuměním. S úrovní čtení přímo souvisela i úroveň jazykového vyjadřování. Dlouhodobě se snažíme žáky ke čtení motivovat a stejně tomu bylo i letos (organizací různých soutěží a zapojováním do projektů s touto tématikou, mimočítankovou četbou). V jazyku českém měli žáci největší problémy s využitím naučených mluvnických pravidel v písemném projevu. Vedle výchovných předmětů patřily k nejoblíbenějším přírodovědné předměty. Protože naši žáci bydlí na vesnici, měli k většině probíraných jevů velmi blízký vztah a často již s nimi měli i osobní zkušenost. K dobrému obrazu školy velmi přispěla kvalitní a pestrá práce školní družiny. Letos její činnost vycházela s celoročního projektu Putování s Machem a Šebestovou. Společným rysem všech činností byla nápaditost, pestrost, různorodost a přitažlivost pro žáky. Je jen škoda, že školní družina nemá pro své aktivity větší prostory. K plnění všech výchovně vzdělávacích úkolů a cílů potřebovala škola dobré materiálně-technické zázemí. Dobrou spoluprací vedení školy se zřizovatelem byly vytvořeny všechny základní podmínky pro plnění jejího poslání. Stav budovy i veškerého zařízení je velmi dobrý. Vnitřní i vnější prostory jsou účelně a vkusně vybaveny a zařízeny a jsou pro žáky bezpečné. Plně se začal využívat nově zbudovaný venkovní areál a přispěl ke zlepšení pohybově relaxačních aktivit dětí v MŠ a žáků ZŠ. Velkým handicapem školy byla absence tělocvičny popřípadě větších prostor po výuku TV v zimním období. Při pravidelných preventivních prohlídkách a kontrolách školy byl opakovaně konstatován velmi špatný stav oplocení školního areálu a špatný stav rozvodů topení. Po dohodě se zřizovatele by měly opravy proběhnout během hlavních prázdnin. Závěrem je možné konstatovat, že i přes řadu dílčích problémů byl školní rok 2013/2014 úspěšný. K tomuto hodnocení přispěla i nevšední událost a velká atrakce, kterou se nemohou pyšnit jiné školy a která přispěla k zpestření našich všedních školních dní. Od jarních měsíců mohli naši žáci každý den pozorovat úsilí čapího páru, který se usídlil na komíně školy, o vyvedení nového potomstva. Doufáme, že se jim to povedlo, že se jim u nás zalíbilo a budou nás navštěvovat pravidelně. Pak bychom mohli, podle návrhu žáků přejmenovat naši školu na Školu u čápa.

13 -10-

14

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva o činnosti základní školy evidenční číslo 42/15 Osnova vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva o činnosti základní školy Osnova vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a je v souladu s 7 vyhlášky

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA HODĚJICE VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a) Název školy: Základní škola Hodějice, okres Vyškov b) Zřizovatel školy: OÚ Hodějice c) Ředitelka

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. v platném znění. Charakteristika školského zařízení Základní škola, Školní

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

Údaje o hospodaření školy v roce 2007

Údaje o hospodaření školy v roce 2007 Údaje o hospodaření školy v roce 2007 na základě odst. 1/i 7 vyhlášky 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy Zařízení : Základní škola

Více

ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2013

ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2013 ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2013 (na základě odst. 1/i 7 vyhlášky 15/2005 Sb., ve znění pozdějších novel, kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy)

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2011

ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2011 ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2011 (na základě odst. 1/i 7 vyhlášky 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy) Škola: Základní škola

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy adresa školy Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013 právní forma IČO 48847747 IZO 04884774 identifikátor školy 600115607 vedení školy ZŠ a MŠ

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Štítary za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Štítary za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva ZŠ a MŠ Štítary za školní rok 2013/2014 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Štítary adresa školy Štítary 191,67102 právní forma příspěvková organizace

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem. č.j.: ŠVP 1 / 2007 IDENTIFIKAČNÍ

Více

Výroční zpráva. Základní škola a mateřská škola Louka, okr.

Výroční zpráva. Základní škola a mateřská škola Louka, okr. Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Louka, okres Hodonín příspěvková organizace, Louka 52, 696 76 Louka nad Veličkou školní rok 2014-2015 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Zpracovala: Mgr. Šárka Muchová, ředitelka školy Kateřinice 29. 8. 2013 Obsah 1 Základní údaje... 3 1.1 Název, sídlo,

Více

Údaje o hospodaření školy v roce 2009

Údaje o hospodaření školy v roce 2009 Údaje o hospodaření školy v roce 2009 (na základě odst. 1/i 7 vyhlášky 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy) Škola: Základní škola

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Štítary za školní rok 2014/2015

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Štítary za školní rok 2014/2015 Výroční zpráva ZŠ a MŠ Štítary za školní rok 2014/2015 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Štítary adresa školy Štítary 191,67102 právní forma příspěvková organizace

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

Přepočtený počet ped.prac. /prac.šj. na třídu /skupinu

Přepočtený počet ped.prac. /prac.šj. na třídu /skupinu 1 Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2005/2006 Charakteristika školského zařízení Název školy, sídlo, odloučená pracoviště: Základní škola Uherský Brod, Pod Vinohrady 1420, okr. Uherské Hradiště Zřizovatel,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace školní rok 2005/2006 Výroční zpráva o činnosti Zakladní školy a Mateřské školy Štarnov, okres

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2010/2011 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola

Více

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola, Šumná, okres Znojmo Šumná 92, 671 02 Šumná, Tel.: 515 291 299 zssumna@zssumna.cz Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Charakteristika školského zařízení Základní

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1019/07-09 Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Adresa: 542 32 Úpice, Komenského 151

Více

ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2014

ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2014 ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2014 (na základě odst. 1/i 7 vyhlášky 15/2005 Sb., ve znění pozdějších novel, kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy)

Více

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Název: Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Adresa: Oudoleň 123,

Více

V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato

V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato Základní škola a Mateřská škola Dolní Třebonín Dolní Třebonín 81, 38201 V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013 /

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2007/2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2007/2008 Základní škola a Mateřská škola Moravské Knínice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 27/28 MORAVSKÉ KNÍNICE Září 28 Zpracovala: Alena Matějíčková

Více

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ SYSTÉM VÝUKY Výuka podle školního vzdělávacího programu probíhá v 1. 9. ročníku základní školy. Školní vzdělávací program rozlišuje tři vzdělávací období: 1. období

Více

Výsledky výchovy a vzdělání

Výsledky výchovy a vzdělání MATEŘSKÉ ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠK. ROCE 2009/2010 Základní charakteristika mateřské školy a) Základní škola a mateřská škola Bzenec Odloučené pracoviště MŠ I Bzenec, Olšovská 1299 b)

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720 Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Identifikátor školy: 600 062 112 Termín

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Forma hospodaření: příspěvková organizace Zřizovatel: Obec Všemina, Všemina 162, 763 15 p.slušovice VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Podle ust. 10 zákona

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Životice u Nového Jičína, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2014/2015 Obsah 1. Základní údaje o škole (název, sídlo, charakteristika školy,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 1. Charakteristika školy 1.1. Základní škola a Mateřská škola Běšiny, okres Klatovy, příspěvková organizace úplná adresa: Běšiny 2, 339 01 Klatovy

Více

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 1 Základní údaje o škole 1.1 Název Základní škola Šťáhlavy sídlo: Komenského 126, Šťáhlavy, 332 03 IČ: 60611278 zřizovatel školy: Obec Šťáhlavy,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Ústí nad Labem, Neštěmická 787/38, příspěvková organizace. Neštěmická 787/38, 400 07 Ústí nad Labem

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Ústí nad Labem, Neštěmická 787/38, příspěvková organizace. Neštěmická 787/38, 400 07 Ústí nad Labem Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Ústí nad Labem, Neštěmická 787/38, příspěvková organizace Neštěmická 787/38, 400 07 Ústí nad Labem Identifikátor: 600 085 635 Termín

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11 Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 602 Termín konání inspekce:

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014. Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014. Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 Mateřské školy Údaje o mateřské škole za školní rok 2013/2014 Část I. Základní charakteristika mateřské

Více

Program školního roku 2014 2015

Program školního roku 2014 2015 Program školního roku 2014 2015 SOUTĚŽE A PROJEKTY : Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního významu Školní pěvecká soutěž

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Loket, okres Sokolov T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket Identifikátor školy: 600 073 041 Termín konání inspekce: 20. 22. března

Více

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU číslo jednací: ZŠ-263/2013 RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Obsah: I. Identifikační údaje II. Charakteristika ŠD III. Výchovný program IV. Vzdělávací část programu 1 I. Identifikační

Více

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010 / 2011 A/ Zpráva o činnosti školy Základní škola Víchová nad Jizerou Víchová nad Jizerou 140

Více

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Chodov, Nejdecká 254, okres Sokolov, příspěvková organizace Školní rok 2014/2015

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Chodov, Nejdecká 254, okres Sokolov, příspěvková organizace Školní rok 2014/2015 Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Chodov, Nejdecká 254, okres Sokolov, příspěvková organizace Školní rok 2014/2015 Výroční zpráva školní rok 2014/2015 1 1. Úvod Ředitelka Základní školy Chodov,

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola a Mateřská škola Dražice, okr. Tábor, 391 31 Dražice Minimální preventivní program 2015/2016 Škola bez drog a šikany Minimální preventivní program 2015/2016 Škola bez drog a šikany Škola:

Více

OSNOVA PRO ZPRACOVÁNÍ VÝROČNÍ ZPRÁVY O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY ( ÚPLNÉ ) ČÁST A CHARAKTERISTIKA ŠKOLY

OSNOVA PRO ZPRACOVÁNÍ VÝROČNÍ ZPRÁVY O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY ( ÚPLNÉ ) ČÁST A CHARAKTERISTIKA ŠKOLY OSNOVA PRO ZPRACOVÁNÍ VÝROČNÍ ZPRÁVY O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY ( ÚPLNÉ ) Osnova je v souladu s ustanovením 17e odst 2 zákona 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství, ve znění z. 139/1995

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Malšice, okres Tábor. Adresa: 391 75 Malšice 232. Identifikátor školy: 600 064 832

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Malšice, okres Tábor. Adresa: 391 75 Malšice 232. Identifikátor školy: 600 064 832 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Malšice, okres Tábor Adresa: 391 75 Malšice 232 Identifikátor školy: 600 064 832 Termín konání inspekce: 21.

Více

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy Výroční zpráva školy školní rok 2008/2009 1 Výroční zpráva Základní školy a mateřské školy Mořina školní rok 2008/2009 Název a sídlo školy Základní škola a mateřská škola Mořina, Mořina 57, 267 17 Zřizovatel

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva o činnosti základní školy Osnova vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a je v souladu s 7 vyhlášky

Více

Základní škola Pravlov škola rodinného typu

Základní škola Pravlov škola rodinného typu Základní škola Pravlov škola rodinného typu Kreativní škola V příjemném prostředí a tvořivé atmosféře, moderními metodami, kreativním vzděláváním rozvíjíme osobnost a schopnosti všech žáků na jejich maximální

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola Dobromilice, okres Prostějov adresa školy Komenského 119, Dobromilice,

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: 123 097/98 11070 Inspektorát č 12 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: 123 097/98 11070 Inspektorát č 12 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Č. j.: 123 097/98 11070 Inspektorát č 12 Signatura: al3bs101 Okresní pracoviště Brno-venkov INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola / školské zařízení: Základní škola-1. stupeň Holasice,

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1. Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1. Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Prvky pedagogického systému Marie Montessori VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013-2014 Č.j.: zsuprk_457/2014

Více

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace adresa školy Jindřichovice pod Smrkem

Více

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x Výroční zpráva ZŠ a MŠ Kařez, příspěvková organizace - 2010/2011 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Kařez, příspěvková organizace adresa školy Kařez 185 právní

Více

Školní vzdělávací program: Škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program: Škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program: Škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola: Základní a Mateřská škola Štěkeň, okres Strakonice Učební plán 1. stupeň 1. - 5. ročník oblasti předměty

Více

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRZEDSZKOLE KOMORNÍ LHOTKA Výroční zpráva o činnosti mateřské školy Školní rok 2010-2011 Mateřská škola przedszkole Komorní Lhotka 153 Základním posláním naší mateřské školy je zdravý tělesný,

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Organizační řád školy

Organizační řád školy Organizační řád školy Škola: Základní škola a Mateřská škola Vysoké Pole, okres Zlín, příspěvková organizace Platnost: od 1. září 2015 Rozsah působnosti: základní škola, mateřská škola, školní družina,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008 Základní škola a Mateřská škola Písečná u Jeseníku, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008 Vypracovala: Dana Brašíková V Písečné 23.září 2008 ředitelka školy Schváleno Školskou

Více

Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 154

Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 154 Základn Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 7/8 Nové Město na Moravě, 98 Zpracoval: Mgr Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název

Více

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Šárka Muchová, ředitelka školy Kateřinice 26. 8. 2014 Obsah 1 Základní údaje... 3 1.1 Název, sídlo,

Více

Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice

Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Koncepční záměr rozvoje základní školy v letech 2009-2013 * Konkrétní vize kvalitativního růstu školy * Vlastní hodnocení školy je vždy zaměřeno na cíle, které

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 112 130/99-110 38 Signatura: bk2cs103 Oblastní pracoviště č. 11 Jihlava Okresní pracoviště Jihlava INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Základní škola Polná, Poděbradova 79,

Více

Základní škola a Mateřská škola Koleč, okres Kladno. Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Koleč, okres Kladno. Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Koleč, okres Kladno č. j.: 446/12 Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2011/2012 V Kolči, dne 29. 10. 2012 Vypracovala: Mgr. Michaela Kalkušová Výroční

Více

KONCEPCE ROZVOJE ZŠ A MŠ V HOLASICÍCH. na období 2012 2015

KONCEPCE ROZVOJE ZŠ A MŠ V HOLASICÍCH. na období 2012 2015 KONCEPCE ROZVOJE ZŠ A MŠ V HOLASICÍCH na období 2012 2015 Brno, květen 2012 Obsah : I.. Úvodní informace II. Charakteristika školy III. Hlavní cíle školy 1. Oblast výchovně vzdělávací A: Předškolní vzdělávání

Více

třídy, herny, zahrada MŠ K zajištění stravování: výdejna stravy příprava svačin Zázemí pro zaměstnance:

třídy, herny, zahrada MŠ K zajištění stravování: výdejna stravy příprava svačin Zázemí pro zaměstnance: Výroční zpráva mateřské školy 1. Základní údaje o škole 1.1. Škola název školy Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 odloučené pracoviště Montessori adresa: Štefcova 1125 Hradec Králové

Více

Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2013 2014

Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2013 2014 Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy Školní rok 2013 2014 Mateřská škola Komorní Lhotka 153 Zřizovatel: OÚ Komorní Lhotka Ředitelka: Mgr.

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Janová VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy byla projednána na pedagogické radě dne 27.11.2014 Výroční zprávu v celém rozsahu schválila

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace školní rok 2006/2007 Výroční zpráva o činnosti Zakladní školy a Mateřské školy Štarnov, okres

Více

Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice

Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Vítězná 701, 696 02 Ratíškovice Minimální preventivní program v oblasti zneužívání návykových látek Škola bez drog 2014-2015 A. Organizace života školy B. Vzdělávání

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Šebetov, okres Blansko. Šebetov 118, 679 35 Šebetov. Identifikátor školy: 600 106 063

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Šebetov, okres Blansko. Šebetov 118, 679 35 Šebetov. Identifikátor školy: 600 106 063 Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Šebetov, okres Blansko Šebetov 118, 679 35 Šebetov Identifikátor školy: 600 106 063 Termín konání inspekce: 20. - 21. březen

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 042 110/99-5077 Signatura: ad2ns201 Oblastní pracoviště č. 4 Plzeň Okresní pracoviště Klatovy INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Zvláštní škola, Kašperské Hory, Bohdana

Více

Mateřské školy specifika součásti organizace školní rok 2013-2014

Mateřské školy specifika součásti organizace školní rok 2013-2014 Příloha č. 1 Základní škola a mateřská škola, Citonice, okres Znojmo, příspěvková organizace Mateřské školy specifika součásti organizace školní rok 2013-2014 Část I. Základní charakteristika mateřské

Více

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Roční plán EVVO ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Školní rok: 2014-2015 Cílové zaměření plánu environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty (EVVO) Poskytovat potřebné znalosti a dovednosti, které žákům umožní

Více

Vlastní hodnocení školy 2007/2008

Vlastní hodnocení školy 2007/2008 Vlastní hodnocení školy 2007/2008 I. Úvod Hodnocení školy vychází ze zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném as jiném vzdělávání (školský zákon) a vyhlášky č.15/2005

Více

Výroční zpráva 2010/2011 Vyhláška15/2005 Sb., 7

Výroční zpráva 2010/2011 Vyhláška15/2005 Sb., 7 Výroční zpráva 2010/2011 Vyhláška15/2005 Sb., 7 údaje o škole Mateřská škola U Roháčových kasáren 14/1215, Praha 10, příspěvková organizace telefon: 267311073, 267310191 fax 267310190 web. www.rohacovky.cz

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2008/2009 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

4. UČEBNÍ PLÁN. 4.1 I. stupeň 1. - 5. ročník

4. UČEBNÍ PLÁN. 4.1 I. stupeň 1. - 5. ročník 4. UČEBNÍ PLÁN 4.1 I. stupeň 1. - 5. ročník Předmět I. ročník II. ročník III. ročník IV. ročník V. ročník Český jazyk 7 + 2 8 + 2 8 +1 6 + 1 6 + 1 35 7 Anglický jazyk - - 3 3 3 9 - Matematika 4 4 + 1 4

Více

Základní škola Hrádek u Sušice

Základní škola Hrádek u Sušice Základní škola Hrádek u Sušice 1. Charakteristika školy 1.1. Název školy: Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy úplná adresa: Hrádek 73, 342 01 Sušice právní forma: právní subjekt od 1.1.1995 telefonní

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

Mateřská škola Štramberk Zauličí 185,742 66 Štramberk VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MŠ ZA ŠKOLNÍ ROK 2004-2005 Ve Štramberku dne 31.8.2005 Zpracovala: Pavla Bergerová Řídící učitelka MŠ Štramberk Zauličí Výroční

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009-2010 Hradec Králové, září 2010 Obsah: 1. Základní údaje o škole... 3 2.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Hradec Králové, říjen 2008. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Hradec Králové, říjen 2008. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Pedagogický systém Marie Montessori VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 2008 Hradec Králové, říjen 2008 Obsah

Více

Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace

Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Okružní 367, 364 71 Bochov Tel:353 902 221,739 456 408 IČ: 709 91 529 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2007/2008

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Horní Benešov, okres Bruntál, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009 Zpracovala: Libuše Špačková, ved. učitelka MŠ OBSAH 1.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora Sadová 1756, 286 01 Čáslav Identifikátor: 650 058 135 Termín konání inspekce: 16. - 18.

Více

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 26/27 Mateøská škola Janákova Základní škola a Mateøská škola námìstí Interbrigády, Praha 6, Antonína Èermáka 6 Základní škola a Mateřská škola náměstí Interbrigády,

Více