TDS 10 / TDS 20 TDS 30 / TDS 50

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "TDS 10 / TDS 20 TDS 30 / TDS 50"

Transkript

1 TDS 10 / TDS 20 TDS 30 / TDS 50 CS NÁVOD K OBSLUZE ELEKTRICKÝ PŘÍMOTOP TRT-BA-TDS TC-001-CS

2 Obsah Pokyny k návodu k obsluze... 1 Bezpečnost... 2 Informace o přístroji... 3 Transport a skladování... 4 Obsluha... 4 Chyby a poruchy... 4 Údržba a opravy... 5 Technická příloha... 6 Pokyny k návodu k obsluze Symboly Nebezpečí zasažení el. proudem! Upozorňuje na nebezpečí zasažení el. proudem, které může vést k ohrožení zdraví či dokonce života. Nebezpečí! Upozorňuje na nebezpečí poškození zdraví osob. Pozor! Upozorňuje na nebezpečí, které může způsobit věcné škody. Poskytnutí záruky a ručení Přístroj odpovídá základním bezpečnostním a zdravotním požadavkům příslušných ustanovení EU a byl jeho bezvadné fungování bylo ze strany výrobního závodu několikrát přezkoušeno. Pokud by se přesto objevily funkční poruchy, které nelze odstranit opatřeními v kapitole Závady a poruchy, obraťte se prosím na prodejce nebo smluvního partnera. V případě uplatnění záruky je třeba uvést sériové číslo (viz typový štítek). V případě nedodržení předpisů výrobce, zákonných požadavků nebo svévolném pozměnění přístrojů výrobce neručí za takto vzniklé škody. Zásahy do přístroje nebo neautorizovaná výměna jednotlivých dílů může výrazně narušit elektrickou bezpečnost přístroje a vede ke ztrátě záruky. Jakékoliv ručení za věcné škody či škody na zdraví a životě osob, vyplývající z nasazení a použití přístroje v rozporu s pokyny uvedenými v tomto návodu k obsluze, je vyloučeno. Technické změny designu a provedení v důsledku neustálého vývoje a zlepšování výrobku jsou vyhrazeny bez předchozího oznámení. Za škody v důsledku použití k jinému než určenému účelu se neručí. Poté rovněž zaniknou garanční nároky. Aktuální verzi návodu k obsluze naleznete na adrese: TDS 10 TDS 20 TDS 30 TDS 50 Právní upozornění Tato publikace nahrazuje všechny předchozí verze. Žádná část této publikace nesmí být v jakékoliv formě reprodukována ani zpracovávána, rozmnožována nebo šířena s použitím elektronických systémů bez písemného souhlasu společnosti Trotec. Technické změny vyhrazeny. Všechna práva vyhrazena. Názvy zboží budou dále používány bez záruky volné použitelnosti a v zásadě podle způsobu psaní výrobců. Všechny názvy zboží jsou registrované. Konstrukční změny v zájmu stálé optimalizace výrobků a změny tvaru a barvy zůstávají vyhrazeny. Rozsah dodávky se může odchylovat od vyobrazení výrobků. Tento dokument byl vypracován s náležitou pečlivostí. Trotec nepřebírá záruku za případné chyby nebo vynechávky. Trotec 1 Návod k obsluze Elektrický přímotop TDS 10 / TDS 20 / TDS 30 / TDS 50 CS

3 Bezpečnost Tento návod k obsluze si pozorně přečtěte před použitím přístroje a vždy jej mějte po ruce! Nebezpečí! Neodborné použití topného přístroje může vést k těžkým zraněním následkem popálení, k riziku požáru nebo zasažení elektrickým proudem. Zajistěte minimální vzdálenost alespoň 50 cm od hořlavých látek. Nepoužívejte přístroj v prostorách, kde je uchováván benzín, rozpouštědla, laky nebo jiné lehce hořlavé výpary. Nepoužívejte přístroj v bezprostřední blízkosti závěsů. K přístroji nesmějí mít přístup děti a zvířata. Přístroj mějte stále pod kontrolou. Přístroj připojte ke zdroji proudu pouze tehdy, jestliže jeho napětí a frekvence odpovídají hodnotám uvedeným na typovém štítku. Používejte výhradně prodlužovací kabely s průřezem vhodným pro uváděný výkon přístroje. Prodlužovací kabely musí být neustále plně rozvinuté. Pokud přístroj nepoužíváte, odpojte jej od sítě. Dodržujte podmínky skladování a provozu (viz kapitola Technická příloha). Před údržbou, ošetřením nebo opravou vždy vytáhněte vidlici přístroje ze zásuvky. Přístroj nepřikrývejte, mohl by se přehřát. Hrozí nebezpečí požáru. Použití v souladu s účelem zařízení Přístroje TDS 10 / TDS 20 / TDS 30 / TDS 50 používejte výhradně k vytápění v uzavřených prostorách, jako jsou sklady, provozovny, byty; i k vytápění místností obytných kontejnerů a buněk na stavbách. Dodržujte technické údaje. Použití k jinému než určenému účelu Přístroje TDS 10 / TDS 20 / TDS 30 / TDS 50 neinstalujte na vlhký ani zaplavený podklad. Nepoužívejte přístroj venku. Na přístroj neodkládejte žádné předměty za účelem sušení. Nepoužívejte tento přístroj v bezprostřední blízkosti umyvadel, van, sprch nebo bazénů. Svévolné konstrukční změny, nástavby nebo přestavby přístroje jsou zakázány. Kvalifikace personálu Osoby používající tento přístroj: si musejí být vědomy nebezpečí, které vzniká při práci s elektrickými přístroji ve vlhkém prostředí. si musejí prostudovat návod k obsluze a porozumět mu, zvláště kapitole Bezpečnost. Zbytková nebezpečí Nebezpečí zasažení el. proudem! Práce na elektrických konstrukčních částech smí provádět pouze autorizovaná odborná firma! Nebezpečí zasažení el. proudem! Před veškerými pracemi vytáhněte konektor ze zásuvky! Nebezpečí! Přístroj není hračka a nepatří do rukou dětem. Nebezpečí! Při neodborné manipulaci hrozí nebezpečí popálení a riziko úrazu elektrickým proudem. Přístroj používejte jen v souladu s jeho určením! Nebezpečí! Nenechávejte volně ležet obalový materiál. Mohl by být nebezpečný pro děti. Nebezpečí! Pokud tento přístroj používají nezaškolené osoby nesprávně nebo jinak než k určenému účelu, může představovat nebezpečí! Dbejte na kvalifikaci personálu! Pozor! Topný přístroj nesmí být zakrýván, aby nedošlo k jeho přehřátí, v důsledku čehož by mohlo vzniknout nebezpečí požáru! Chování v případě havárie 1. V případě havárie odpojte přístroj od el. proudu. 2. Vadný přístroj nepřipojujte zpět k síťové přípojce. CS Návod k obsluze Elektrický přímotop TDS 10 / TDS 20 / TDS 30 / TDS 50 2

4 Informace o přístroji Popis přístroje Popis přístroje Elektrické přímotopy TDS 10 / TDS 20 / TDS 30 / TDS 50 slouží ke generování a distribuci horkého vzduchu, např. pro vnitřní prostory. Přístroj vytváří teplo pomocí topné spirály. Vzduch v okolí topné spirály je ohříván. Ohřátý vzduch je vháněn pomocí ventilátoru do místnosti. Přístroj je vybaven vestavěným termostatem a vyrábí proto konstantní proud horkého vzduchu. Provoz ventilátoru bez funkce topení je rovněž možný (kromě TDS 10). 3 TDS 10 1 TDS TDS TDS Č. Ovládací prvek 1 Otočný přepínač termostatu 2 Síťový kabel 3 Spínač pro předvolby ventilátoru a stupňů topení 3 Návod k obsluze Elektrický přímotop TDS 10 / TDS 20 / TDS 30 / TDS 50 CS

5 Transport a skladování Odstraňte obalové materiály, které sloužily k ochraně přístroje během přepravy. Pokud topný přístroj vykazuje poškození, obraťte se na obchodníka, u kterého jste jej zakoupili. Skladování Pokud přístroj delší dobu nepoužíváte, před odstavením jej důkladně vyčistěte. Uskladněte jej v suchu a chraňte před prachem. Před opětovným uvedením přístroje do provozu zkontrolujte stav elektrického kabelu. V případě pochybností, zda je přístroj v bezchybném stavu, zavolejte do zákaznického servisu. Obsluha Výstraha! Přečtěte si výstrahy a pokyny v kapitole Bezpečnost a dodržujte je. Řiďte se jimi, abyste zajistili bezpečný provoz tohoto přístroje. Zkontrolujte, zda je síťový kabel neporušený. Pokud je síťový kabel porušený, musí jej výrobce, jeho zákaznický servis nebo podobně kvalifikovaný personál vyměnit. Zajistěte, aby elektrické vlastnosti zásuvky byly identické s návodem k obsluze nebo s hodnotami uvedenými na typovém štítku. Postavte přístroj na rovnou a suchou plochu. Ujistěte se, že tomto místě instalace nemůže přístroj přijít do styku s vlhkostí nebo vodou. Zapnutí přístroje 1. Zasuňte vidlici do příslušně jištěné zásuvky. 2. Otočte spínač do požadované polohy: Pozor! Přístroj zapínejte a vypínejte vždy přes ventilační stupeň (stupeň 1)! 1. topení Stupeň I TDS topení 3. topení Stupeň II Stupeň III TDS 20 / TDS 30 / TDS 50 Regulace termostatu TDS 10 C Změnou nastavení otočného spínače prostorového termostatu upravíte teplotu v místnosti. Při překročení nastavené hodnoty se topení vypne, zatímco ventilátor pracuje dále. Ochrana proti přehřátí Přístroj je vybaven bezpečnostním termostatem, který se aktivuje při jeho přehřátí. Přístroj se pak automaticky vypne. Když dojde k aktivaci bezpečnostního termostatu, nechte přístroj vychladnout a hledejte příčinu přehřátí. Pokud problém přetrvá, obraťte se na zákaznický servis. Vypnutí 1. Než přístroj vypnete, nechte ventilátor (1. stupeň) po dobu 3 minut běžet. 2. Otočte spínač do polohy Vytáhněte vidlici ze zásuvky. Chyby a poruchy TDS 20 Porucha Příčina Odstranění Přístroj je zapnutý, Topný odpor je Nechte jej vyměnit. ventilátor běží, ale přístroj netopí. přepálený. Prostorový termostat je Nechte jej vyměnit. defektní. Přístroj nelze zapnout. Motor je defektní. Nechte jej vyměnit. Síťové napájení je přerušeno. Vytáhněte síťovou zástrčku a zkontrolujte přípojku k síti. Interní termostat se sám Stiskněte tlačítko Reset nepřenastaví do základní umístěné vedle otočného polohy. spínače. Proud vzduchu je menší. Přívod vzduchu je ucpaný. Motor ventilátoru je defektní. C TDS 30 TDS 50 Přívod vzduchu vyčistěte a odstraňte nečistoty, které jej ucpaly. Nechte jej vyměnit. 1. jen ventilace 2. topení 3. topení Stupeň I Stupeň II CS Návod k obsluze Elektrický přímotop TDS 10 / TDS 20 / TDS 30 / TDS 50 4

6 Údržba a opravy V případě potřeby údržby a oprav, které vyžadují otevření krytu, se obraťte na zákaznický servis firmy Trotec. Činnosti před zahájením údržby Nedotýkejte se síťové zástrčky vlhkýma nebo mokrýma rukama. Před jakoukoliv prací vytáhněte síťovou vidlici! Vyčištění skříně Přístroje vyčistěte navlhčeným měkkým hadříkem, který nepouští vlákna. K navlhčení hadříku nepoužívejte spreje, rozpouštědla ani drsné čističe. 5 Návod k obsluze Elektrický přímotop TDS 10 / TDS 20 / TDS 30 / TDS 50 CS

7 Technická příloha Technická data Parametry Hodnota Model: TDS 10 TDS 20 TDS 30 TDS 50 Stupeň 1: 0,65 kw jen ventilace jen ventilace jen ventilace Topný výkon: Stupeň 2: 1,3 kw 1,65 kw 2,5 kw 4,5 kw Stupeň 3: 2,0 kw 3,3 kw 5,5 kw 9,0 kw Objemový proud vzduchu: 186 m 3 /h 476 m 3 /h 458 m 3 /h 708 m 3 /h Jmenovitý proud: 8,7 A 14,3 A 7,22 A 13 A Síťová přípojka: 1/N/PE~ 230 V 50 Hz 1/N/PE~ 230 V 50 Hz 3/PE~ 400 V 50 Hz 3/PE~ 400 V 50 Hz Přípojná vidlice: CEE 7/7 CEE 7/7 CEE 16 A, 5-pólová CEE 16 A, 5-pólová Rozměry (délka x šířka x výška): 240 x 255 x 384 (mm) 265 x 255 x 395 (mm) 270 x 255 x 400 (mm) 283 x 355 x 515 (mm) Hmotnost: 3,7 kg 5,3 kg 5,6 kg 9,5 kg Hladina akustického tlaku: 46 db (A) 46 db (A) 51 db (A) 52 db (A) Okolní podmínky -20 C až 45 C / max. 90 % r.v. -20 C až 45 C / max. 90 % r.v. -20 C až 45 C / max. 90 % r.v. -20 C až 45 C / max. 90 % r.v. Schéma zapojení TDS 10 d TDS 30 a b b f c c f g PE PE e d TDS 20 d TDS 50 a e c h c PE f g b PE d b Č. Označení Č. Označení Č. Označení Č. Označení a relay c motor e thermostat sensor g thermostat b heating elements d switch f self-resetting thermostat h time-delay thermostat CS Návod k obsluze Elektrický přímotop TDS 10 / TDS 20 / TDS 30 / TDS 50 6

8 Přehled a seznam náhradních dílů TDS 10 Upozornění! Čísla položek náhradních dílů se liší od čísel položek součástí uvedených v návodu k obsluze. Č. Náhradní díl Č. Náhradní díl Č. Náhradní díl 1 Front grill 9 Top panel 17 Fan 2 Switch Knob 10 Handle 18 Right panel 3 THermostat knob 11 Middle panel 19 Pull rivet nuts 4 Contral panel 12 Power cord 20 Stopple 5 Left panel 13 Wiring terminal 21 Heating elements 6 Re-set thermostat 14 Back grill 22 Bottom panel 7 Switch 15 Protection cover 23 Rubber feet 8 Bi-metal thermostat 16 Motor 7 Návod k obsluze Elektrický přímotop TDS 10 / TDS 20 / TDS 30 / TDS 50 CS

9 TDS 20 Upozornění! Čísla položek náhradních dílů se liší od čísel položek součástí uvedených v návodu k obsluze. Č. Náhradní díl Č. Náhradní díl Č. Náhradní díl 1 Front grill 9 Top panel 17 Pull rivet nuts 2 Protection cover 10 Handle 18 Stopple 3 Knob 11 Middle panel 19 Motor 4 Contral panel 12 Power cord 20 Air flue 5 Left panel 13 Wiring terminal 21 Fan 6 Re-set thermostat 14 Sensor holder 22 Heating elements 7 Switch 15 Back grill 23 Bottom panel 8 Bi-metal thermostat 16 Right panel 24 Rubber feet CS Návod k obsluze Elektrický přímotop TDS 10 / TDS 20 / TDS 30 / TDS 50 8

10 TDS 30 Upozornění! Čísla položek náhradních dílů se liší od čísel položek součástí uvedených v návodu k obsluze. Č. Náhradní díl Č. Náhradní díl Č. Náhradní díl 1 Control panel 11 Fixed support 21 Motor 2 Left side plate 12 Handle 22 Fan support 3 Switch 13 Inter panel 23 Feet 4 Thermostat 14 Protective ring 24 Bottom plate 5 Binding post 15 Line pressing plate 25 Fan 6 Binding post components 16 Relay 26 Heating element 7 Binding post pins 17 Industrial plug assembly 27 Front Grill 8 Re-set thermostat 18 Back grill 28 Thermostat knob 9 Protection cover 19 Power cord 29 Waterproof ring 10 Top casing 20 Right side plate 30 Switch knob 9 Návod k obsluze Elektrický přímotop TDS 10 / TDS 20 / TDS 30 / TDS 50 CS

11 TDS 50 Upozornění! Čísla položek náhradních dílů se liší od čísel položek součástí uvedených v návodu k obsluze. Č. Náhradní díl Č. Náhradní díl Č. Náhradní díl 1 Front grill 11 Top panel 21 Metal handle 2 Knob 12 Time Delay thermostat 22 Right panel 3 Contral panel 13 Non-self resetting thermostat 23 Plastic gaske 4 Heat Insulation plate 14 Back plate for plug 24 Tube cover 5 Left panel 15 Relay 25 Pull rivet nuts 6 Switch 16 Middle panel 26 Stoplle 7 Capillary thermostat 17 Sensor holder 27 Air flue 8 Support for non-self resetting thermostat 18 Industrial plug 28 Fan 9 Holder for non-self resetting thermostat 19 Back grill 29 Heating element 10 Lock 20 Motor 30 Bottom panel CS Návod k obsluze Elektrický přímotop TDS 10 / TDS 20 / TDS 30 / TDS 50 10

12 Likvidace Elektronické přístroje nepatří do domovního odpadu, ale v Evropské unii se musejí nechat odborně zlikvidovat podle směrnice 2002/96/ES EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY ze dne 27. ledna 2003 o starých elektrických a elektronických přístrojích. Tento přístroj zlikvidujte po ukončení jeho používání v souladu s platnými ustanoveními zákona. Prohlášení o shodě Ve smyslu směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/95/ES o elektrických zařízeních určených pro používání v určitých mezích napětí a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/108/ES o elektromagnetické kompatibilitě. Tímto prohlašujeme, že elektrické přímotopy TDS 10 / TDS 20 / TDS 30 / TDS 50 byly vyvinuty, zkonstruovány a vyrobeny v souladu s uvedenými směrnicemi ES. Aplikované harmonizované normy: EN :2012 EN :2009/A11:2012 EN 62233:2008 EN :2006/A1:2009 a A2:2011 EN :1997/A1:2001 a A2:2008 EN :2006/A1:2009 a A2:2009 EN :2013 Další aplikované normy: EN 62321:2009 Tuto značku naleznete na zadní straně přístroje. Výrobce: Trotec GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D Heinsberg Telefon: Fax: V Heinsbergu Jednatel: Detlef von der Lieck 11 Návod k obsluze Elektrický přímotop TDS 10 / TDS 20 / TDS 30 / TDS 50 CS

13

14

15

16 Trotec GmbH & Co. KG Grebbener Str. 7 D Heinsberg

TDS 75 / TDS 100 / TDS 120

TDS 75 / TDS 100 / TDS 120 TDS 75 / TDS 100 / TDS 120 CS NÁVOD K OBSLUZE ELEKTRICKÝ PŘÍMOTOP TRT-BA-TDS-75-100-120-TC-002-CS Obsah Pokyny k návodu k obsluze... 1 Bezpečnost... 2 Informace o přístroji... 3 Transport a skladování...

Více

TDS 10 M NÁVOD K OBSLUZE KERAMICKÝ TOPNÝ PŘÍSTROJ TRT-BA-TDS10M-TC-001-CS

TDS 10 M NÁVOD K OBSLUZE KERAMICKÝ TOPNÝ PŘÍSTROJ TRT-BA-TDS10M-TC-001-CS TDS 10 M CS NÁVOD K OBSLUZE KERAMICKÝ TOPNÝ PŘÍSTROJ TRT-BA-TDS10M-TC-001-CS Obsah Pokyny k návodu k obsluze... 1 Bezpečnost... 2 Informace o přístroji... 3 Technická data... 3 Transport a skladování...

Více

IR 1500 S NÁVOD K OBSLUZE SÁLAVÉ TOPIDLO TRT-BA-IR1500S-TC-001-CS

IR 1500 S NÁVOD K OBSLUZE SÁLAVÉ TOPIDLO TRT-BA-IR1500S-TC-001-CS IR 1500 S CS NÁVOD K OBSLUZE SÁLAVÉ TOPIDLO TRT-BA-IR1500S-TC-001-CS Obsah Pokyny k návodu k obsluze... 1 Bezpečnost... 2 Informace o přístroji... 3 Transport a skladování... 4 Montáž a instalace... 4

Více

TDS 20. CS Návod k obsluze - elektrický topný ventilátor

TDS 20. CS Návod k obsluze - elektrický topný ventilátor TDS 20 CS Návod k obsluze - elektrický topný ventilátor TRT-BA-TDS 20 -TC-001-CS TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com E-Mail:

Více

TDS 20 R / TDS 30 R / TDS 50 R

TDS 20 R / TDS 30 R / TDS 50 R TDS 20 R / TDS 30 R / TDS 50 R CS NÁVOD K OBSLUZE ELEKTRICKÝ TOPNÝ VENTILÁTOR TRT-BA-TDS20R-30R-50R-TC-001-CS Obsah Pokyny k návodu k obsluze... 1 Bezpečnost... 1 Informace o přístroji... 2 Transport

Více

TDS 20/50/75/120 R. CS Návod k obsluze - elektrický topný ventilátor

TDS 20/50/75/120 R. CS Návod k obsluze - elektrický topný ventilátor TDS 20/50/75/120 R CS Návod k obsluze - elektrický topný ventilátor TRT-BA-TDS R -TC-001-CS TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com

Více

B 25 E NÁVOD K OBSLUZE ZVLHČOVAČ VZDUCHU TRT-BA-B25E-TC-002-CS

B 25 E NÁVOD K OBSLUZE ZVLHČOVAČ VZDUCHU TRT-BA-B25E-TC-002-CS B 25 E CS NÁVOD K OBSLUZE ZVLHČOVAČ VZDUCHU TRT-BA-B25E-TC-002-CS Obsah Pokyny k návodu k obsluze... 1 Bezpečnost... 2 Informace o přístroji... 3 Transport a skladování... 3 Montáž... 3 Obsluha... 5 Chyby

Více

TTR 55 E. CS Návod k obsluze vysoušeč vzduchu TTR 55 E

TTR 55 E. CS Návod k obsluze vysoušeč vzduchu TTR 55 E TTR 55 E CS Návod k obsluze vysoušeč vzduchu TTR 55 E TRT-BA-TTR 55 E-TC-001-CS TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com E-mail:

Více

B 400. Návod k obsluze Zvlhčovač vzduchu B 400

B 400. Návod k obsluze Zvlhčovač vzduchu B 400 B 4 CS Návod k obsluze Zvlhčovač vzduchu B 4 TRT-BA-B4-TC--CS TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-555 Heinsberg Tel.: +49 45 96-4 Fax: +49 45 96- www.trotec.com E-mail: info@trotec.com Obsah Pokyny

Více

TIH 630 NÁVOD K OBSLUZE INFRAČERVENÁ TOPNÁ DESKA TRT-BA-TIH630-TC-001-CS

TIH 630 NÁVOD K OBSLUZE INFRAČERVENÁ TOPNÁ DESKA TRT-BA-TIH630-TC-001-CS TIH 630 CS NÁVOD K OBSLUZE INFRAČERVENÁ TOPNÁ DESKA TRT-BA-TIH630-TC-001-CS OBSAH 01. Bezpečnostní pokyny............... 1 02. Oblasti použití.................... 2 03. Záření..........................

Více

TDS 19 E / TDS 29 E / TDS 50 E

TDS 19 E / TDS 29 E / TDS 50 E TDS 19 E / TDS 29 E / TDS 50 E CS NÁVOD K OBSLUZE ELEKTRICKÉ TOPIDLO TRT-BA-TDS19E-TDS29E-TDS50E-TC-001-CS Obsah Pokyny k návodu k obsluze... 1 Bezpečnost... 2 Informace o přístroji... 4 Aktuální znění

Více

ELEKTRICKÉ SPORÁKY S ELEKTRICKOU TROUBOU

ELEKTRICKÉ SPORÁKY S ELEKTRICKOU TROUBOU Návod k použití a údržbě ELEKTRICKÉ SPORÁKY S ELEKTRICKOU TROUBOU 28.11.2004 Strana 1 (celkem 13) TECNOINOX 5410.256.00 CE Prohlášení o shodě Se směrnicemi 73/23/EEC až 93/68/EEC O nízkonapěťových zařízeních.

Více

FDU 2002-E 4 FDU 2002-E 6 FDU 2002-E Obsah 21 CZ Vysavač na popel NÁVOD K OBSLUZE Děkujeme vám, že jste si zakoupili tento vysavač na popel. Než ho začnete používat, přečtěte si, prosím, pozorně tento

Více

Bartscher GmbH Franz-Kleine-Straße 28 D-33154 Salzkotten Tel.: +49 (0) 5258 971-0 Německo Fax: +49 (0) 5258 971-120

Bartscher GmbH Franz-Kleine-Straße 28 D-33154 Salzkotten Tel.: +49 (0) 5258 971-0 Německo Fax: +49 (0) 5258 971-120 104915 V1/0315 CZ ČESKY Překlad originálního návodu k obsluze Obsah 1. Bezpečnost... 156 1.1 Bezpečnostní pokyny... 156 1.2 Informace týkající se návodu k obsluze... 157 1.3 Zdroje nebezpečí... 158 1.4

Více

ELEKTRICKÉ SMAŽÍCÍ PÁNVE

ELEKTRICKÉ SMAŽÍCÍ PÁNVE Návod k použití a údržbě Model: FTLE-FTRE-FTCE ELEKTRICKÉ SMAŽÍCÍ PÁNVE 15.8.2004 Strana 1 (celkem 10) TECNOINOX 5410.250.00 CE Prohlášení o shodě Se směrnicemi 73/23/EEC až 93/68/EEC O nízkonapěťových

Více

Návod k použití a údržbě Model: SPE OHŘÍVACÍ VANA

Návod k použití a údržbě Model: SPE OHŘÍVACÍ VANA Návod k použití a údržbě Model: SPE OHŘÍVACÍ VANA 15.8.2004 Strana 1 (celkem 9) TECNOINOX 5410.252.00 CE Prohlášení o shodě Se směrnicemi 73/23/EEC až 93/68/EEC O nízkonapěťových zařízeních. Se směrnicemi

Více

Návod k použití PODLAHOVÝ VYSAVAČ R-134

Návod k použití PODLAHOVÝ VYSAVAČ R-134 Návod k použití PODLAHOVÝ VYSAVAČ R-134 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte

Více

TTW 25000 S / TTW 35000 S

TTW 25000 S / TTW 35000 S TTW 25000 S / TTW 35000 S CS NÁVOD K OBSLUZE VENTILÁTOR TRT-BA-TTW25000S35000S-TC-001-CS OBSAH 01. Všeobecný popis........................ 01 02. Bezpečnostní pokyny.................... 01 03. Návod na

Více

Návod k obsluze ventilátoru VC 40 S

Návod k obsluze ventilátoru VC 40 S Návod k obsluze ventilátoru VC 40 S Tento návod k obsluze je určen k tomu, aby bezpečné a správné manipulace a provoz chladicího ventilátoru. Přečtěte si prosím tento návod k obsluze před použitím zařízení.

Více

Provozní návod *D1110284-1001* Bruska za mokra D1110284 - - 1001. Česky. Copyright by Posch Gesellschaft m.b.h., Made in Austria

Provozní návod *D1110284-1001* Bruska za mokra D1110284 - - 1001. Česky. Copyright by Posch Gesellschaft m.b.h., Made in Austria Provozní návod Bruska za mokra D111084 - - 1001 *D111084-1001* Česky Copyright by Posch Gesellschaft m.b.h., Made in Austria Výrobce Výrobce POSCH Gesellschaft m.b.h. Paul-Anton-Keller-Strasse 40 A-8430

Více

Invertorová svářečka BWIG180

Invertorová svářečka BWIG180 berlan Verze 1.1 Invertorová svářečka BWIG180 Návod k obsluze CE Číslo výrobku: 101 69 Označení výrobku: BWIG180 OBSAH Důležité pokyny 2 Před uvedením do provozu 2 Řádné používání 3 Všeobecné bezpečnostní

Více

Originál návodu. www.metabo.cz

Originál návodu. www.metabo.cz Originál návodu www.metabo.cz Vážený zákazníku, dekujeme Vám za důvěru, kterou jste nám svěřil při nákupu nového stroje značky METABO. Všechny výrobky jsou řádně testovány a podléhají přísným kontrolám

Více

KERAMICKÝ TEPLOVZDUŠNÝ VENTILÁTOR R-8059

KERAMICKÝ TEPLOVZDUŠNÝ VENTILÁTOR R-8059 KERAMICKÝ TEPLOVZDUŠNÝ VENTILÁTOR R-8059 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte

Více

Překlad původního návodu. Řídicí jednotka KEH. Návod k instalaci a použití. Superior Clamping and Gripping

Překlad původního návodu. Řídicí jednotka KEH. Návod k instalaci a použití. Superior Clamping and Gripping Překlad původního návodu Řídicí jednotka KEH Návod k instalaci a použití Superior Clamping and Gripping Překlad původního návodu Impressum: Autorské právo: Tento návod zůstává z hlediska autorského práva

Více

TTK 140 S / TTK 170 S / TTK 350 S / TTK 650 S

TTK 140 S / TTK 170 S / TTK 350 S / TTK 650 S TTK 140 S / TTK 170 S / TTK 350 S / TTK 650 S CS NÁVOD K OBSLUZE VYSOUŠEČ VZDUCHU TRT-BA-TTK140-170-350-650S-TC-002-CS Obsah Aktuální verzi návodu k obsluze naleznete na adrese: Pokyny k návodu k obsluze...

Více

Varování. Návod k použití. Údržba čelního skla. Parametry elektrického grilu. Připojení k el. napětí. Doporučení. Model

Varování. Návod k použití. Údržba čelního skla. Parametry elektrického grilu. Připojení k el. napětí. Doporučení. Model Návod k použití Doporučení Varování l1 1. Veškeré opravy spotřebiče, musí provádět pouze kvalifikovaný servisní technik. 2. Za žádných okolností nesmí být tento spotřebič upravován. Součásti, které musíte

Více

PROTECOR. pistole horkovzdušná 2000 W 51.07-HP-02

PROTECOR. pistole horkovzdušná 2000 W 51.07-HP-02 pistole horkovzdušná 2000 W PROTECOR 51.07-HP-02 1 2 9 3 Popis přístroje 1) Kovová výfuková trubice 2) 2-polohový přepínač 3) Síťový kabel 4) Rozptylová tryska 5) Redukční tryska 6) Reflektorová tryska

Více

GAA 1100 T # 55154. Copyright Güde GmbH & Co. KG - Birkichstrasse 6-74549 Wolpertshausen - Germany

GAA 1100 T # 55154. Copyright Güde GmbH & Co. KG - Birkichstrasse 6-74549 Wolpertshausen - Germany GAA 1100 T # 55154 Copyright Güde GmbH & Co. KG - Birkichstrasse 6-74549 Wolpertshausen - Germany 1 4 2 5 6 1 230 V / 50 Hz 50 l 3,05 m 3 /min 1100 W/P1 13,6 kg 20000 min -1 2 3 4 5 CZ Dříve než uvedete

Více

RU 24 NDT. Návod k použití 9000-608-26/30

RU 24 NDT. Návod k použití 9000-608-26/30 RU 24 NDT Návod k použití CZ 9000-608-26/30 CZ 2 9000-608-26/30 2016/06/06 Obsah Důležité informace 1. Obecné informace...4 1.1 Směrnice...4 1.2 Všeobecné pokyny...4 1.3 Likvidace přístroje...4 1.5 Použití

Více

CZ Ponorná čerpadla [v1_2015 03 10]

CZ Ponorná čerpadla [v1_2015 03 10] CZ Ponorná čerpadla [v1_2015 03 10] Návod k použití a údržbě POZOR: Pečlivě si přečtěte tento návod k použití před prvním použitím tohoto přístroje. Chybná obsluha může způsobit zranění a/nebo poškození.

Více

Budík s displejem LED

Budík s displejem LED Budík s displejem LED Obj.č. 64 00 36 NÁVOD K OBSLUZE Tento návod k obsluze patří k výrobku. Obsahuje důležitá upozornění ke zprovoznění a manipulaci. Na tuto skutečnost nezapomeňte, budete-li výrobek

Více

Register now! For your benefit Jetzt Registrieren und Profitieren! RTAC1 19POL. www.ewm-group.com. Návody k obsluze.

Register now! For your benefit Jetzt Registrieren und Profitieren! RTAC1 19POL. www.ewm-group.com. Návody k obsluze. Návody k obsluze Dálkový ovladač RTAC1 19POL Dbejte na dodatkové systémové dokumenty! Register now! For your benefit Jetzt Registrieren und Profitieren! www.ewm-group.com * *Details for ewm-warranty www.ewm-group.com

Více

NÁVOD K POUŽITÍ. LED PAR-64 QCL 12x 10W IR, DMX. Uchovejte pro další použiti! Kopírování zakázáno. SK151232 BeamZ LED PAR-64 QCL 12x 10W IR, DMX 1 / 7

NÁVOD K POUŽITÍ. LED PAR-64 QCL 12x 10W IR, DMX. Uchovejte pro další použiti! Kopírování zakázáno. SK151232 BeamZ LED PAR-64 QCL 12x 10W IR, DMX 1 / 7 NÁVOD K POUŽITÍ LED PAR-64 QCL 12x 10W IR, DMX Uchovejte pro další použiti! Kopírování zakázáno SK151232 BeamZ LED PAR-64 QCL 12x 10W IR, DMX 1 / 7 Návod k obsluze VAROVÁNÍ! Chraňte přístroj před vodou

Více

5. Demontáž 6. Údržba 7. Likvidace 8. Opravy a servis

5. Demontáž 6. Údržba 7. Likvidace 8. Opravy a servis Návod k obsluze HORNET Provedení W 40 W 40 G 40/12 G 40/12 G 40/24 G 40/24 Obsah 1. Bezpečnostní pokyny 1.1 Pracovně-bezpečnostní pokyny 1.2 Požadavky na místo instalace 2. Obecné informace 2.1 Výrobce

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 51 00 63

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 51 00 63 NÁVOD K OBSLUZE Verze 10/04 Obj. č.: 51 00 63 Všude tam, kde potřebujete k napájení velké proudy, vysokou účinnost, nízkou hmotnost napájecího přístroje s malými rozměry a s vysokou spolehlivostí, Vám

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL SUPERSTROBE 2700

UŽIVATELSKÝ MANUÁL SUPERSTROBE 2700 UŽIVATELSKÝ MANUÁL SUPERSTROBE 2700 1 OBSAH ÚVOD... 3 BEZPEČNOSTNÍ POKYNY... 3 PROVOZNÍ PODMÍNKY... 5 POPIS PŘÍSTROJE... 5 INSTALACE A ZAPOJENÍ... 6 ČIŠŤĚNÍ A ÚDRŽBA... 7 ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ ÚDAJE... 8

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Verze 10/04. Úvod Vážení zákazníci!

NÁVOD K OBSLUZE. Verze 10/04. Úvod Vážení zákazníci! NÁVOD K OBSLUZE Úvod Vážení zákazníci! Verze 10/04 Děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup našeho výkonného, kompaktního a spolehlivého napájecího zdroje v této přístrojové třídě. Věnujte prosím několik

Více

Pokyny k obsluze. Vzduchové topení Air Top Evo 40 Air Top Evo 55

Pokyny k obsluze. Vzduchové topení Air Top Evo 40 Air Top Evo 55 CZ Pokyny k obsluze Vzduchové topení Air Top Evo 40 Air Top Evo 55 1 1 O tomto dokumentu 1.1 Účel dokumentu Tyto pokyny k obsluze jsou součástí produktu a obsahují informace pro uživatele o bezpečném ovládání

Více

ELEKTRICKÝ VAŘIČ TĚSTOVIN

ELEKTRICKÝ VAŘIČ TĚSTOVIN Návod k použití a údržbě Model: CP35E7 ELEKTRICKÝ VAŘIČ TĚSTOVIN 28.11.2004 Strana 1 (celkem 11) TECNOINOX 5410.255.00 CE Prohlášení o shodě Se směrnicemi 73/23/EEC až 93/68/EEC O nízkonapěťových zařízeních.

Více

Originalbedienungsanleitung/Ersatzteilliste*) 4-8. Original operating instructions/spare parts list*) 9-13

Originalbedienungsanleitung/Ersatzteilliste*) 4-8. Original operating instructions/spare parts list*) 9-13 Festool GmbH Wertstraße 20 D-73240 Wendlingen Telefon: 07024/804-0 Telefax: 07024/804-608 http://www.festool.com VAC SYS VP Originalbedienungsanleitung/Ersatzteilliste*) 4-8 Original operating instructions/spare

Více

Návod k obsluze. Rotační míchadlo AOX-S (230 V) Rotační míchadlo AOX-S. Collomix GmbH 85080 Gaimersheim

Návod k obsluze. Rotační míchadlo AOX-S (230 V) Rotační míchadlo AOX-S. Collomix GmbH 85080 Gaimersheim Návod k obsluze (230 V) Collomix GmbH Daimlerstraße 9 Německo Telefon: +49 (0)8458 3298-0 Telefax: +49 (0)8458 3298-30 info@collomix.de www.collomix.de Made in Germany Výr. č. 37.123 Rev. 1 Strana 1 Ovládací

Více

Bezdrátový sluchátkový stereo systém

Bezdrátový sluchátkový stereo systém 4-529-909-11(1) Bezdrátový sluchátkový stereo systém Návod k obsluze 2014 Sony Corporation MDR-RF811RK Česky Bezdrátový sluchátkový stereo systém VAROVÁNÍ Abyste předešli nebezpečí vzniku požáru nebo úrazu

Více

Vibrátor betonu HEBR1500

Vibrátor betonu HEBR1500 Version 1.2 česky Vibrátor betonu HEBR1500 Návod na obsluhu Art.-Nr.: 100 08 Art.-Bez.: HEBR1500 Obsah Důležité upozornění 2 Před použitím 3 Řádné použití 3 Všeobecné bezpečnostní předpisy 4 Popis 5 Uvedení

Více

EO 10 klasik EO 15 P. TATRAMAT - ohrievače vody, s.r.o. Malý tlakový zásobník teplé vody Obsluha a instalace 2

EO 10 klasik EO 15 P. TATRAMAT - ohrievače vody, s.r.o. Malý tlakový zásobník teplé vody Obsluha a instalace 2 TATRAMAT - ohrievače vody, s.r.o. Malý tlakový zásobník teplé vody Obsluha a instalace 2 EO 10 klasik EO 15 P SK Uzavretý (tlakový) malý zásobník na teplú vodu Obsluha a inštalácia 22 OBSAH ZVLÁŠTNÍ POKYNY

Více

IDE 20 D / IDE 30 D / IDE 50 D / IDE 70 D

IDE 20 D / IDE 30 D / IDE 50 D / IDE 70 D IDE 20 D / IDE 30 D / IDE 50 D / IDE 70 D CS NÁVOD K OBSLUZE OLEJOVÝ PŘÍMOTOP TRT-BA-IDE20D-30D-50D-70D-TC-001-CS Obsah Pokyny k návodu k obsluze... 1 Informace o přístroji... 3 Bezpečnost... 1 Technická

Více

Bartscher GmbH Franz-Kleine-Straße 28 D-33154 Salzkotten Tel.: +49 (0) 5258 971-0 Německo Fax: +49 (0) 5258 971-120

Bartscher GmbH Franz-Kleine-Straße 28 D-33154 Salzkotten Tel.: +49 (0) 5258 971-0 Německo Fax: +49 (0) 5258 971-120 200069 V1/0615 CZ ČESKY Překlad originálního návodu k obsluze Obsah 1. Bezpečnost... 178 1.1 Bezpečnostní pokyny... 178 1.2 Informace týkající se návodu k obsluze... 180 1.3 Zdroje nebezpečí... 181 1.4

Více

HTE 50. Multifunkční kulma Návod k použití... 2-13

HTE 50. Multifunkční kulma Návod k použití... 2-13 HTE 50 z Multifunkční kulma Návod k použití... 2-13 z Česky Obsah Obsah balení 1 Pro seznámení... 2 Multifunkční kulma 2 Vysvětlení symbolů... 2 Žehlička na vlasy 3 Použití v souladu s určením... 3 Krepovačka

Více

Mini Plus 203530 V1/0213

Mini Plus 203530 V1/0213 Mini Plus 203530 V1/0213 CZ ČESKY Překlad originálního návodu k obsluze Návod k obsluze by měl být vždy po ruce! 1. Obecné informace... 38 1.1 Informace k návodu k obsluze... 38 1.2 Informace týkající

Více

IDE 20 D / IDE 30 D / IDE 50 D IDE 60 D / IDE 70 D

IDE 20 D / IDE 30 D / IDE 50 D IDE 60 D / IDE 70 D IDE 20 D / IDE 30 D / IDE 50 D IDE 60 D / IDE 70 D CS NÁVOD K OBSLUZE OLEJOVÝ PŘÍMOTOP TRT-BA-IDE20D-30D-50D-60D-70D-TC-001-CS Obsah Pokyny k návodu k obsluze... 1 Informace o přístroji... 3 Bezpečnost...

Více

Pásová a kotoučová bruska BBTS500

Pásová a kotoučová bruska BBTS500 Verze 1.1 Pásová a kotoučová bruska BBTS500 Návod k obsluze CE Číslo artiklu: 101 23 Označení artiklu: BBTS500 OBSAH Důležité pokyny 2 Před uvedením do provozu 2 Řádné používání 3 Všeobecné bezpečnostní

Více

Čistící zařízení vstřikovačů pro zážehové. Návod k použití. Ver. 1.1

Čistící zařízení vstřikovačů pro zážehové. Návod k použití. Ver. 1.1 Čistící zařízení vstřikovačů pro zážehové motory Návod k použití Ver. 1.1 Prázdná stránka 2 KAP. 1 - OBSAH KAP. 1 - OBSAH... 3 KAP. 2 CELKOVÝ POPIS... 4 2.1 POHLED ZPŘEDU DUC-3110... 5 2.2 POHLED ZEZADU

Více

Compact Ice A100062V V2/0413

Compact Ice A100062V V2/0413 Compact Ice A100062V V2/0413 CZ ČESKY Překlad originálního návodu k obsluze Dříve než začnete používat zařízení, přečtěte si návod k obsluze a potom jej uschovejte na dostupném místě! 1. Obecné informace...

Více

Kolébková pila wox d 700 1530 0901 380-420V / 50 Hz 5,20 kw wox d 700s 1530 0911 380-420V / 50 Hz 5,20 kw 1530 0912 380-420V / 50 Hz 7,50 kw wox d

Kolébková pila wox d 700 1530 0901 380-420V / 50 Hz 5,20 kw wox d 700s 1530 0911 380-420V / 50 Hz 5,20 kw 1530 0912 380-420V / 50 Hz 7,50 kw wox d Kolébková pila wox d 700 1530 0901 380-420V / 50 Hz 5,20 kw wox d 700s 1530 0911 380-420V / 50 Hz 5,20 kw 1530 0912 380-420V / 50 Hz 7,50 kw wox d 500 1532 0901 220-240V / 50 Hz 3,10 kw 1532 0902 380-420V

Více

ALBERT little. Návod k použití

ALBERT little. Návod k použití ALBERT little Návod k použití ALBERT little Gratulujeme! Právě jste zakoupili výjimečný odvlhčovač vzduchu Albert little (dále jen Albert), díky kterému již pro vás nebude žádný problém zlepšit vnitřní

Více

ELEKTRICKÝ VAŘIČ TĚSTOVIN

ELEKTRICKÝ VAŘIČ TĚSTOVIN Návod k použití a údržbě Mod. CP...E ELEKTRICKÝ VAŘIČ TĚSTOVIN ŘADA: TECNOINOX 650 MODELY: CP 35E/0 2.8.2004 1 Ze 9 1_2_VARIC_TESTOVIN_CP35E_EL.doc CP35E/0 CP35E/6/0 CP35E/G6/0 Vnější rozměry (cm) 35 x

Více

w w w. u f o i n f r a r e d. c o m

w w w. u f o i n f r a r e d. c o m INFRARED TECHNOLOGIES NÁVOD K OBSLUZE Infračerveného Zářiče Vážený zákazníci prosím pozorně přečtěte tento návod a dbejte na bezpečnostní pokyny! POZOR: POUŽÍVEJTE POUZE VE VODOROVNÉ POLOZE!!! UFO Infrared

Více

Čerpadlo pro hluboké studny BTBP100-4-2.2

Čerpadlo pro hluboké studny BTBP100-4-2.2 Verze 1.1 česká Čerpadlo pro hluboké studny BTBP100-4-2.2 Provozní návod Číslo artiklu: 27805 OBSAH VÝKONOVÝ DIAGRAM Důležité pokyny 2 Před uvedením do provozu 2 Řádné používání 3 Všeobecné bezpečnostní

Více

Benzínové vodní čerpadlo BWP80-60

Benzínové vodní čerpadlo BWP80-60 Benzínové vodní čerpadlo BWP80-60 Návod k obsluze Č.artiklu. 10087 Ozn.artiklu: BWP80-60 OBSAH Důležitá upozornění 2 Před uvedením do provozu 2 Použití podle účelu určení 3 Všeobecné bezpečnostní pokyny

Více

Bezdrátová sada aktivních reproduktorů FMS 8480. Obj. č.: 33 02 01

Bezdrátová sada aktivních reproduktorů FMS 8480. Obj. č.: 33 02 01 NÁVOD K OBSLUZE Verze 06/01 Bezdrátová sada aktivních reproduktorů FMS 8480 Obj. č.: 33 02 01 Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení do provozu a k obsluze. Jestliže

Více

Teplovodní tlaková myčka Série W

Teplovodní tlaková myčka Série W Teplovodní tlaková myčka Série W W17/250;W21/200;W25/200; W30/200;W20/300 1 1. Použití Přístroj je určen výhradně k mytí a čištění strojů, automobilů, budov, nářadí a různých omyvatelných ploch, které

Více

Návody k obsluze. kladkové polohovadlo TR-0102 099-010253-EW512 26.11.2010

Návody k obsluze. kladkové polohovadlo TR-0102 099-010253-EW512 26.11.2010 Návody k obsluze kladkové polohovadlo CZ TR-0102 Všeobecné pokyny Přečtěte si návod k obsluze! Návod k obsluze vás seznámí s bezpečným zacházením s výrobky. Přečtěte si návod k obsluze všech součástí systému!

Více

TTV 4500 / TTV 4500 HP / TTV 7000

TTV 4500 / TTV 4500 HP / TTV 7000 TTV 4500 / TTV 4500 HP / TTV 7000 CS NÁVOD K OBSLUZE AXIÁLNÍ VENTILÁTOR TRT-BA-TTV4500-4500HP-7000-TC-002-CS Obsah Aktuální verzi návodu k obsluze naleznete na adrese: Pokyny k návodu k obsluze... 1 Bezpečnost...

Více

STANLEY. Tichý invertorový generátor

STANLEY. Tichý invertorový generátor STANLEY Tichý invertorový generátor CZ CZ Překlad originálního návodu Vyrobeno v licenci společnosti: MATRIX sro - Postauer Straße 26 - D-84109 Wörth / Isar - www.matrix-direct.net Stanley je registrovaná

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 77 00 13

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 77 00 13 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 77 00 13 Pomocí tohoto laminovacího přístroje ochráníte Vaše dokumenty ve fotografické kvalitě, například průkazy, vizitky, členské průkazy nebo jmenovky či jiné doklady až do

Více

Návod k použití PODLAHOVÝ VYSAVAČ R-115

Návod k použití PODLAHOVÝ VYSAVAČ R-115 Návod k použití PODLAHOVÝ VYSAVAČ R-115 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze, tak jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte

Více

PEW 9742 A PEW 6742 A ODSAVAČ PAR NÁVOD K OBSLUZE

PEW 9742 A PEW 6742 A ODSAVAČ PAR NÁVOD K OBSLUZE PEW 9742 A PEW 6742 A ODSAVAČ PAR NÁVOD K OBSLUZE Vážený zákazníku Děkujeme, že jste zakoupil výrobek značky PHILCO. Aby váš spotřebič sloužil co nejlépe, přečtěte si všechny pokyny v tomto návodu. OBSAH

Více

A100155 / 5,5L A100265 / 6,5L V8/1014

A100155 / 5,5L A100265 / 6,5L V8/1014 A100155 / 5,5L A100265 / 6,5L V8/1014 CZ ČESKY Překlad originálního návodu k obsluze Dříve než začnete používat zařízení, přečtěte si návod k obsluze a potom jej uschovejte na dostupném místě! 1. Obecné

Více

PEI 4701 ODSAVAČ PAR NÁVOD K OBSLUZE

PEI 4701 ODSAVAČ PAR NÁVOD K OBSLUZE PEI 4701 ODSAVAČ PAR NÁVOD K OBSLUZE Vážený zákazníku Děkujeme, že jste zakoupil výrobek značky PHILCO. Aby váš spotřebič sloužil co nejlépe, přečtěte si všechny pokyny v tomto návodu. OBSAH ČÁST 1: DŮLEŽITÁ

Více

SAUNOVÁ KAMNA. 230 V, 50 Hz, 3,6 kw. Návod k montáži a použití. Karibu P/N: Artikel-Nr.: I-Nr.: Typ

SAUNOVÁ KAMNA. 230 V, 50 Hz, 3,6 kw. Návod k montáži a použití. Karibu P/N: Artikel-Nr.: I-Nr.: Typ SAUNOVÁ KAMNA 230 V, 50 Hz, 3,6 kw Návod k montáži a použití Karibu P/N: Artikel-Nr.: I-Nr.: Typ 70445 37.467.10 15011 Saunová kamna 3,6 kw s interním ovládáním a připojením typu Plug & Play CZ/09-2015,

Více

ČERPADLO ZAHRADNÍ ČERPADLO ZAHRADNÉ 230V 1000W 10.86-CZ-1000

ČERPADLO ZAHRADNÍ ČERPADLO ZAHRADNÉ 230V 1000W 10.86-CZ-1000 ČERPADLO ZAHRADNÍ Gartenpumpe ČERPADLO ZAHRADNÉ 230V 1000W 10.86-CZ-1000 Děkujeme Vám, že jste si zakoupili výrobek značky PROTECO. 1 2 3 4 5 6 7 8 1) rukojeť 2) výstupní připojení vody 3) vstupní připojení

Více

EXTRA RYCHLÝ SALAMANDER

EXTRA RYCHLÝ SALAMANDER Návod k použití a údržbě EXTRA RYCHLÝ SALAMANDER Mod. QSE40 - QSE60 10.8.2004 Strana 1 (celkem 11) TECNOINOX 5410.221.01 QSE40/0 QSE60/0 QSE60/4 Vnější rozměry (mm) 400 x 480 x 525 výška 600 x 480 x 525

Více

Uživatelská příručka a Instalační příručka. Pro instalatéra a uživatele. Uživatelská příručka a Instalační příručka VWZ MEH 61

Uživatelská příručka a Instalační příručka. Pro instalatéra a uživatele. Uživatelská příručka a Instalační příručka VWZ MEH 61 Uživatelská příručka a Instalační příručka Pro instalatéra a uživatele Uživatelská příručka a Instalační příručka VWZ MEH 6 CZ OBSAH Bezpečnost... 3. Kvalifi kace uživatele...3. Použité symboly...3.3 Potřebná

Více

NÁVOD K POUŽITÍ Party System 100W

NÁVOD K POUŽITÍ Party System 100W NÁVOD K POUŽITÍ Party System 100W Uchovejte pro další použiti! Kopírování zakázáno SK170717 Skytec Party System 100W 1 / 7 Návod k obsluze VAROVÁNÍ! Chraňte přístroj před vodou a vlhkostí Odpojte přístroj

Více

IF-91. Original-Gebrauchsanleitung V1/1115

IF-91. Original-Gebrauchsanleitung V1/1115 IF-91 300324 Original-Gebrauchsanleitung V1/1115 CZ ČESKY Obsah 1. Bezpečnost... 156 1.1 Bezpečnostní pokyny... 156 1.2 Informace týkající se návodu k obsluze... 159 1.3 Používání v souladu s určením...

Více

ODSAVAČ PAR NÁVOD K OBSLUZE PEW 612 PEW 912

ODSAVAČ PAR NÁVOD K OBSLUZE PEW 612 PEW 912 ODSAVAČ PAR NÁVOD K OBSLUZE PEW 612 PEW 912 Vážený zákazníku Děkujeme, že jste zakoupil výrobek značky PHILCO. Aby váš spotřebič sloužil co nejlépe, přečtěte si všechny pokyny v tomto návodu. OBSAH ČÁST

Více

Dříve než začnete používat zařízení, přečtěte si návod k obsluze a potom jej uschovejte na dostupném místě!

Dříve než začnete používat zařízení, přečtěte si návod k obsluze a potom jej uschovejte na dostupném místě! 200054 V6/0914 CZ ČESKY Překlad originálního návodu k obsluze Dříve než začnete používat zařízení, přečtěte si návod k obsluze a potom jej uschovejte na dostupném místě! 1. Obecné informace... 156 1.1

Více

Register and win! www.karcher.com K 2.100 K 2.199

Register and win! www.karcher.com K 2.100 K 2.199 K 2.100 K 2.199 Deutsch 3 English 10 Français 16 Italiano 23 Nederlands 30 Español 37 Português 44 Dansk 51 Norsk 57 Svenska 63 Suomi 69 Ελληνικά 75 Türkçe 82 Русский 89 Magyar 96 Čeština 103 Slovenščina

Více

RADIÁTOR MICA R-065. Návod k použití. česky. Radiátor Mica R-065

RADIÁTOR MICA R-065. Návod k použití. česky. Radiátor Mica R-065 Návod k použití RADIÁTOR MICA R-065 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte

Více

PROTECO. svařovací INVERTOR MMA 140 PROTECO 51.11-MMA-140

PROTECO. svařovací INVERTOR MMA 140 PROTECO 51.11-MMA-140 svařovací INVERTOR MMA 140 PROTECO 51.11-MMA-140 Označení na přístroji Vysvětlení symbolů. V tomto návodu nebo na přístroji jsou použity následující symboly: Bezpečnost produktu Výstraha Příkaz Před použitím

Více

APY-09CL Mobilní klimatizační zařízení. Návod k obsluze

APY-09CL Mobilní klimatizační zařízení. Návod k obsluze APY-09CL Mobilní klimatizační zařízení Návod k obsluze Děkujeme, že jste si vybrali toto špičkové klimatizační zařízení. Před jeho použitím si pečlivě přečtěte tento návod. 24 BEZPEČNOST PŘED POUŽITÍM

Více

Návod k použití TWK 6734 B-860-01

Návod k použití TWK 6734 B-860-01 Návod k použití TWK 6734 B-860-01 Návod k použití si pečlivě pročtěte, řiďte se jím a dobře si ho uschovejte! Tento spotřebič je určen pro domácnost a nikoli pro komerční využití. Případné technické změny,

Více

Instrukcja obsługi Elektryczny warnik do gotowania makaronu strony od 1 do 16. Električno kuhalo za tjesteninu stranica 33 do 48

Instrukcja obsługi Elektryczny warnik do gotowania makaronu strony od 1 do 16. Električno kuhalo za tjesteninu stranica 33 do 48 SNACK 132260 Instrukcja obsługi Elektryczny warnik do gotowania makaronu strony od 1 do 16 Návod k obsłużę Elektrický vařič nudlí stránka 17 až 32 Upute za upotrebu Električno kuhalo za tjesteninu stranica

Více

MULTIDEEP 4/7 MULTIDEEP 4/8

MULTIDEEP 4/7 MULTIDEEP 4/8 MULTIDEEP 4/7 MULTIDEEP 4/8 Návod k obsluze a montáži 1. ÚVOD Před použitím Vašeho čerpadla je nejprve nutné seznámit se s následujícím návodem a montážními pokyny. Tento návod Vám usnadní instalaci a

Více

Mobilní klimatizace CL 3542. Obj. č. 105 11 29

Mobilní klimatizace CL 3542. Obj. č. 105 11 29 Mobilní klimatizace CL 3542 Základní upozornění Přečtěte si pečlivě návod k obsluze předtím, než uvedete zařízení do provozu a držte se pokynů v návodu včetně varování a popisu zabaleného uvnitř dodávky.

Více

Systémová jednotka HBX PREMIUM 310

Systémová jednotka HBX PREMIUM 310 tepelná čerpadla Systémová jednotka HBX PREMIUM 310 06. 2015 verze 1.00 PZP HEATING a.s, Dobré 149, 517 93 Dobré Tel.: +420 494 664 203, Fax: +420 494 629 720 IČ : 28820614 Společnost zapsaná v obchodním

Více

Dříve než začnete používat zařízení, přečtěte si návod k obsluze a potom jej uschovejte na dostupném místě!

Dříve než začnete používat zařízení, přečtěte si návod k obsluze a potom jej uschovejte na dostupném místě! A120406 V5/0713 CZ ČESKY Překlad originálního návodu k obsluze Dříve než začnete používat zařízení, přečtěte si návod k obsluze a potom jej uschovejte na dostupném místě! 1. Obecné informace... 156 1.1

Více

Návod k obsluze (Překlad originálního návodu k obsluze)

Návod k obsluze (Překlad originálního návodu k obsluze) CZ WELDPLAST S6 Leister Process Technologies Galileo-Strasse 10 CH-6056 Kaegiswil/Švýcarsko Tel. +41 41 662 74 74 Fax +41 41 662 74 16 www.leister.com sales@leister.com Návod k obsluze (Překlad originálního

Více

Uživatelská příručka a Instalační příručka. Pro instalatéra a uživatele. Uživatelská příručka a Instalační příručka VWZ MWT 150

Uživatelská příručka a Instalační příručka. Pro instalatéra a uživatele. Uživatelská příručka a Instalační příručka VWZ MWT 150 Uživatelská příručka a Instalační příručka Pro instalatéra a uživatele Uživatelská příručka a Instalační příručka VWZ MWT 50 CZ OBSH Bezpečnost... 2. Kvalifi kace uživatele...2.2 Použité symboly...2.3

Více

Zahradní čerpadlo BGP1000

Zahradní čerpadlo BGP1000 Verze 1.1 Zahradní čerpadlo BGP1000 Návod k obsluze CE Číslo výrobku: 105 15 Označení výrobku: BGP1000 OBSAH Důležité pokyny 2 Před uvedením do provozu 2 Řádné používání 3 Všeobecné bezpečnostní pokyny

Více

Návod k obsluze (Překlad originálního návodu k obsluze)

Návod k obsluze (Překlad originálního návodu k obsluze) UNIPLAN E Leister Process Technologies Galileo-Strasse 10 CH-6056 Kaegiswil/Switzerland Tel. +41-41662 74 74 Fax +41-41662 74 16 www.leister.com sales@leister.com Návod k obsluze (Překlad originálního

Více

T 15/1. Register and win! www.kaercher.com

T 15/1. Register and win! www.kaercher.com T 15/1 Deutsch 5 English 10 Français 15 Italiano 0 Nederlands 5 Español 30 Português 35 Dansk 40 Norsk 45 Svenska 50 Suomi 55 Ελληνικά 60 Türkçe 66 Русский 71 Magyar 77 Čeština 8 Slovenščina 87 Polski

Více

Návod k obsluze SMARTair plus SMARTair plus mobile. Vždy na správné straně.

Návod k obsluze SMARTair plus SMARTair plus mobile. Vždy na správné straně. Návod k obsluze SMARTair plus SMARTair plus mobile Vždy na správné straně. A1 Rady uživateli... 2 A 1.1 Význam piktogramů... 2 A 1.2 Důležité pokyny... 2 A 1.3 Bezpečnostní opatření... 2 A 1.4 Účel a

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 35 02 88

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 35 02 88 NÁVOD K OBSLUZE Verze 05/01 Obj. č.: 35 02 88 Máte například hrací konzolu, DVD-přehrávač, videorekordér nebo satelitní přijímač a chtěli byste všechny tyto přístroje připojit k jednomu televiznímu přijímači

Více

EURONAKUPY.CZ. Návod k použití

EURONAKUPY.CZ. Návod k použití Návod k použití Kávovar Fresh-Aroma-Perfect Deluxe BEEM červená Kávovar Fresh-Aroma-Perfect Superior BEEM černá Kávovar Fresh-Aroma-Perfect Deluxe BEEM stříbrná www.euronakupy.cz Strana 1 (celkem 1) www.euronakupy.cz

Více

MG 148. z Masážní pás pro shiatsu masáž Návod k použití

MG 148. z Masážní pás pro shiatsu masáž Návod k použití MG 148 CZ z Masážní pás pro shiatsu masáž Návod k použití Beurer GmbH Söflinger Str. 218 89077 Ulm, Germany Tel.: +49 (0)731 / 39 89-144 Fax: +49 (0)731 / 39 89-255 www.beurer.de Mail: kd@beurer.de ČESKY

Více

V Ý S T R A H A N E O T V Í R A T! R I Z I K O E L E K T R I C K É H O Š O K U

V Ý S T R A H A N E O T V Í R A T! R I Z I K O E L E K T R I C K É H O Š O K U Bezpečnostní pokyny V Ý S T R A H A N E O T V Í R A T! R I Z I K O E L E K T R I C K É H O Š O K U VÝSTRAHA 1. Ke snížení rizika úrazu elektrickým proudem neodstraňujte kryt výrobku ani jeho zadní část.

Více

NÁVOD K OBSLUZE MEZISTROPNÍ, POTRUBNÍ KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA FAN COIL NEOPLÁŠTĚNÁ

NÁVOD K OBSLUZE MEZISTROPNÍ, POTRUBNÍ KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA FAN COIL NEOPLÁŠTĚNÁ 1 NÁVOD K OBSLUZE MEZISTROPNÍ, POTRUBNÍ KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA FAN COIL NEOPLÁŠTĚNÁ 4-TRUBKOVÝ SYSTÉM ACW 200H, 300H, 400H, 600H, 800H, 1000H, 1200H ABV klima s.r.o., Bakovská 6A, 197 00 Praha 9 - Kbely

Více

Návod k použití PODLAHOVÝ VYSAVAČ R-189

Návod k použití PODLAHOVÝ VYSAVAČ R-189 Návod k použití PODLAHOVÝ VYSAVAČ R-189 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze, tak jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte

Více

Návod k použití. Odsávač jezírkového kalu SR 1600 č.v. 7946

Návod k použití. Odsávač jezírkového kalu SR 1600 č.v. 7946 Návod k použití Odsávač jezírkového kalu SR 1600 č.v. 7946 GARDENA odsávač jezírkového kalu SR 1600 Vítejte v zahradě GARDENA Pročtěte si prosím pozorně tento návod k použití a řiďte se jeho pokyny. Seznamte

Více

Návod k montáži, obsluze a údržbě

Návod k montáži, obsluze a údržbě ávod k montáži, obsluze a údržbě Střešní ventilátor DV Wolf GmbH, Postfach 80, 808 Mainburg, tel. 087/7-0,Fax 087/700, www.wolf-heiztechnik.de Wolf Česká republika s.r.o., Rybnická 9, 00 Brno, tel. 7 9,

Více