Osnova výroční zprávy

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Osnova výroční zprávy"

Transkript

1 Osnova výroční zprávy 1. Název školy 2. Zřizovatel školy 3. Vedení školy 4. Školská rada 5. Charakteristika školy 6. Vybavení školy 7. Hodnocení, klima školy, školská rada 8. Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací programy 8.1. Přehled oborů základního vzdělávání 8.2. Vzdělávací programy 9. Charakteristika pedagogického sboru 10. Další vzdělávání pedagogických pracovníků 11. Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání 12. Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů 13. Zápis k povinné školní docházce a přijímání žáků do středních škol Zápis k povinné školní docházce Výsledky přijímacího řízení 14. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků Přehled o výsledcích vzdělávání žáků Celkový přehled o chování žáků Údaje o zameškaných hodinách Údaje o integrovaných žácích 15. Údaje o prevenci patologických jevů 16. Údaje o výsledcích inspekční činnosti ČŠI 17. Průběh vzdělávání a aktivity školy 18. Školní akce a projekty

2 19. Kulturní, vzdělávací a poznávací akce školy 20. Soutěže a olympiády 21. Přehled sportovních soutěží a kurzů 22. Školní výlety a exkurze 23. Škola v přírodě - Moravský Karlov 24. Školní družina, školní klub 25. Závěr Základní údaje o hospodaření Fotografická příloha školy Výroční zpráva schválená školskou radou 2.listopadu 2010

3 Výroční zpráva základní školy za školní rok 2009/2010 Předkladatel: Mgr. Marcela Vlasáková, ředitelka školy 1. Přesný název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol a datum posledního vydání rozhodnutí: Základní škola Mohelnice, Mlýnská 1 Mlýnská 1, Mohelnice Tel.: , web: ID datové schránky 4tmp8wz Datum posledního vydání rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Zřizovatel školy: Město Mohelnice, U Brány 2, Mohelnice Starosta: Ing. Zdeněk Jirásko Tel.: , web: 3. Vedení školy Ředitelka školy Statutární zástupce školy Zástupce ředitelky školy Mgr. Marcela Vlasáková Mgr.Jaroslav Tilcer Mgr. Ladislava Mertová 4. Školská rada Při škole je ze zákona zřízena Školská rada se zastoupením rodičů, učitelů a odpovědných pracovníků Města Mohelnice. Školská rada pracovala ve složení: předseda - Zdeňka Korkischová členové - Martina Večerková, Jana Krylová a Václav Křupka, Mgr. Dagmar Čepová, RNDr. Luděk Roller. 5. Charakteristika školy ZŠ Mlýnská je plně organizovanou městskou školou, v ročníku jsou dvě paralelní třídy, roč. po třech paralelních třídách a 9. roč. jsou čtyři třídy.

4 Základní škola sídlí ve dvou budovách, kde je umístěna: základní škola IZO: se stanovenou kapacitou 950 žáků školní družina IZO: se stanovenou kapacitou 150 žáků školní klub IZO: se stanovenou kapacitou 85 žáků školní jídelna IZO: se stanovenou kapacitou 900 jídel školní jídelna výdejna IZO: se stanovenou kapacitou 200 jídel Počet oddělení školní družiny: 5 Počet oddělení školního klubu: 1 Počet kroužků: 17 druhů Počet povinně volitelných předmětů: 35 skupin Počet nepovinných předmětů: 2 Naše škola vznikla v roce 1997 sloučením dvou samostatných úplných škol v rámci optimalizace školství okresu a města. Obě budovy jsou od sebe poměrně vzdálené a jsou situovány na opačném konci města. V roce 2006 došlo k přestěhování 2. stupně z Masarykovy ulice na budovu v Mlýnské ulici a část 1. stupně zůstala na budově v Masarykově ulici. Základní škola Mlýnská je úplná škola s postupným ročníkem. Škola vzdělává 525 žáků (chlapců a dívek). Průměrná naplněnost tříd je 21,00 žáků (z toho na 1. stupni 20,92 žáků a na 2. stupni 21,08 žáků). Mezi priority školy patří péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami ve specializovaných třídách a péče o integrované žáky. Další profilací školy je péče o nadané a talentované žáky. K bylo integrováno 39 žáků. Škola je spádovou školou pro 36 okolních obcí a neúplných škol. Je umístěna v klidné části města v blízkosti parku a dosahu autobusového nádraží. Před školou jsou autobusové zastávky pro děti z Křemačova a Třeštiny. 6. Vybavení školy V budovách školy je 26 tříd: Mlýnská 6 tříd 1. stupně a 13 tříd 2. stupně Masarykova 6 tříd 1. stupně v kmenových třídách a 4 odborné učebny. Součástí školy jsou tělocvičny, gymnastické sály, hřiště, jídelna s kuchyní, výdejna stravy, školní pozemky se skleníkem. U školy se nachází i parkoviště s vjezdem z hlavní ulice, které slouží zaměstnancům školy a rodičům, kteří vyzvedávají své děti ze školy či školní družiny. Škola má světlé, čisté a esteticky upravené prostory. Na vzhledu školy se podílejí ve velké míře také žáci a učitelé. Na chodbách máme zřízeny minigalerie pro výstavy prací žáků. Prostory pro výuku jsou dostatečné: stávající kmenové třídy a samostatné moderně zrekonstruované pracovny Př, Ch, tři učebny výpočetní techniky, pět učeben s interaktivní tabulí, učebny cizích jazyků, pracovna Vv + Hv, keramická dílna

5 (kruh i pec), dílny. Na odborné učebny navazují kabinety se sbírkami pomůcek. V přízemí je školní knihovna pro 1. a 2.stupeň a učitele. Pro volné chvíle žáků slouží pět oddělení družiny pro děti 1. stupně a školní klub pro žáky 2. stupně, cvičná kuchyň pro zájmovou činnost. K pohybovým aktivitám žáci využívají 2 tělocvičny, které slouží i potřebám veřejnosti, dva gymnastické sály, sportovní areál s fotbalovým hřištěm, běžeckou dráhou a volejbalovým kurtem. Vlastníme chatu s lyžařským vlekem na Moravském Karlově. Škola má své vlastní zařízení školního stravování. Strávníci si mohou vybírat ze dvou jídel. Jídelna je prostorná a světlá, vybavena novým stolovacím zařízením. Pro žáky na Masarykově ulici slouží výdejna stravy. K dispozici máme šatny se šatními skřínkami pro starší žáky a kompletní rekonstruované sociální zázemí. Jsme dobře vybaveni učebnicemi a učebními pomůckami, které jsou průběžně doplňovány a modernizovány. Jednou z priorit školy ve výuce i v běžném chodu školy je využití informačních a komunikačních technologií. Z toho vychází i vybavenost školy touto technikou. Pro výuku nejen ICT ale i dalších předmětů jsou určeny tři učebny výpočetní techniky, celkem 52 stanic. V rámci modernizace vybavenosti školy bylo zřízeno pět učeben s interaktivní tabulí, ve dvou s hlasovacím systémem. Učitelé mají k dispozici počítač ve sborovně a v kabinetech. Počítače jsou propojeny do počítačové sítě, přes kterou mají žáci i učitelé přístup na Internet. Každý pracovník školy a každý žák má možnost si nechat zřídit své přístupové heslo do školní počítačové sítě, svůj prostor na serveru pro ukládání dat a svou ovou schránku s adresou. Péče o integrované žáky na 1. stupni zabezpečují speciální pedagogové v učebně výpočetní techniky programy určenými pro tyto účely. Pro dodržování pitného režimu pracovníků školy i žáků slouží prodej nealkoholických nápojů a nápojový automat. Jsme zapojeni do projektu Školní mléko a Ovoce do škol. Škola nemá bezbariérový přístup. 7. Hodnocení, klima školy Hodnocení se u nás zaměřuje nejen na známkování znalostí, nýbrž hodnotíme také dovednosti žáků. Za tím účelem používáme vlastní upravené žákovské knížky. Důležité místo věnujeme i sebehodnocení každého žáka. K porovnávání úrovně vzdělávání využíváme srovnávací testy KEA společnosti Scio. Klima školy je příznivé, mezi žáky a učiteli vládnou partnerské vztahy. Opatření pro zabezpečení objektu školy, bezpečnost žáků a zaměstnanců jsou stanovena a deklarována v provozním řádu školy, ve školním řádu. Škola spolupracuje s Pedagogicko psychologickou poradnou Mohelnice, Domem dětí a mládeže, ZUŠ Mohelnice.

6 8. Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací programy 8.1 Přehled oborů základního vzdělávání a) nová soustava Kód Obor vzdělání Poznámky Zařazené třídy C/01 Základní škola ŠVP MLÝNEK RVP 1.-3.,6.-8. roč. b) dobíhající soustava Kód Obor vzdělání Kód oborů podle dřívějších předpisů C/001 Základní škola nebyl přidělen Zařazené třídy 4.-5.roč. 9. roč. 8.2 Vzdělávací programy Vzdělávací program ZÁKLADNÍ ŠKOLA - č.j /96-2 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM (viz Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání, č.j / ) MLÝNEK Zařazené třídy roč. 9. roč roč roč. Motivační název školního vzdělávacího programu MLÝNEK byl utvořen z počátečních písmen oblastí, na které se škola zaměřuje: M modernizace, L logika, Ý výsledky, N názornost, E efektivita, K kreativita. ŠVP MLÝNEK byl uplatněn ve výuce v a ročnících. Na zavedení tohoto programu do praxe byla zaměřena také hospitační činnost vedení školy. Metodické orgány na 1. i 2.stupni provedly zhodnocení dosažených klíčových kompetencí žáků ve výuce v jednotlivých předmětech a drobné změny podle praktických zkušeností vyučujících byly zapracovány zpět do ŠVP ve formě dodatků. Výrazně pozitivním poznatkem bylo zavedení inovačních metod a forem práce, uplatnění projektového vyučování, skupinové práce apod.

7 9. Charakteristika pedagogického sboru Pedagogický sbor tvoří ředitelka, 2 zástupci ředitele, 37 učitelů, 5 vychovatelek školní družiny a 1 vedoucí školního klubu. Sbor je smíšený s většinovou převahou žen, věkově je pestrý od mladých spolupracovníků až po zkušené kolegy. Ve sboru jsou zastoupeni pedagogové s kvalifikací pro speciální pedagogiku, a to především na 1. stupni. Na škole je 100% učitelů plně kvalifikovaných. Ve škole pracuje výchovný poradce, metodik prevence sociálně patologických jevů (v této souvislosti je ve škole umístěna i schránka důvěry, již mohou žáci, kteří si nevědí rady se svými problémy, využívat), koordinátor enviromentální výchovy, předmětová komise skupin předmětů učitelů 2. stupně a metodické sdružení učitelů 1. stupně. Vzdělávání a výchova žáků podle poznatků o psychosomatickém vývoji dětí a mládeže je další prioritou naší školy, tudíž je kladen velký důraz na další individuální vzdělávání pedagogických pracovníků. Důležitými oblastmi vzdělávání jsou psychologie, pedagogika, moderní metody v didaktice předmětů, jazykové kurzy a v neposlední řadě i práce s výpočetní a komunikační technikou. Cílem je širší využití výpočetní a moderní didaktické techniky ve vzdělávacím procesu žáků (např. práce žáků a učitelů s interaktivní tabulí). Základní údaje o pracovnících školy přepočteno na plně zaměstnané Počet pracovníků celkem 58,45 Počet učitelů 1.st.ZŠ 13,20 Počet učitelů 2.st.ZŠ 23,70 Počet vychovatelů ŠD 5,20 Asistent pedagoga 0 Počet správních zaměstnanců ZŠ 9,40 Počet správních zaměstnanců ŠJ 6,95

8 Údaje o pedagogických pracovnících Zařazení Vystudovaný obor/kombinace Název fakulty DPS Vyučovací předměty učitel zástupce ředitele učitel učitel učitel učitel učitel učitel Výchova mimo vyučování a český jazyk pro ročník Učitelství pro 1. stupeň ZŠ Učitelství anglického jazyka pro 2.st. ZŠ Učitelství občanské výchovy pro 2.st. ZŠ Učitelství pro školy 1. cyklu předměty a metodiky pro ročník ZDŠ Učitelství pro 1. stupeň ZŠ Učitelství 2. stupně ZŠ matematika, speciální pedagogika Učitelství pro školy, pro mládež vyžadující zvláštní péči Učitelství pro 1. stupeň ZŠ Učitelství pro 1. stupeň ZŠ s prohloubenou tělesnou výchovou Matematika + základy průmyslové výroby pro ročník ZDŠ Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů, aprobační předměty matematika fyzika Učitelství pro 1. stupeň ZŠ Chemie + přírodopis pro ročník ZDŠ Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů fyzika základy techniky Matematika + fyzika pro ročník ZDŠ Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů, aprobační předměty matematika zeměpis Učitelství cizích jazyků pro ZŠ němčina Učitelství pro střední školy učitelství německého jazyka a literatury Vychovatelství osob vyžadující zvláštní péči Učitelství pro 1. stupeň ZŠ Učitelství pro 1. stupeň ZŠ Učitelství pro 1. stupeň ZŠ Učitelství českého jazyka pro 2. st. ZŠ a učitelství němého jazyka pro 2. st. ZŠ Historie muzeologie odborné studium Učitelství českého jazyka pro 2. st. ZŠ a učitelství občanské výchovy pro 2. st. ZŠ Učitelství pro 2. st. ZŠ tělesná výchova technická výchova UP v Olomouc Masarykova univerzita Brno v Ostravě Přírodovědecká fakulta Přírodovědecká fakulta Univerzita Pardubice Masarykova univerzita V Brně v Ostravě Masarykova univerzita v Brně Ostravská univerzita Úvazek Aj 0, ročník (Masarykova 4) 1,000 AJ 1, ročník (Masarykova 4) 1, ročník (Masarykova 4) 1, ročník (Mlýnská 1) 1, ročník (Mlýnská 1) 1,000 Hv, Tv 1, ročník (Masarykova 4) 1,000 M, Tč1, Tč2, Pč 1,000 M, F, Inf, Inf1, Inf2 1,000 Z, Tv, Pě, SH, Pč 1,000 ano Ch, Př, SPp, SPř 1,000 F, Ov, SPp, Pč, Pě 1,000 F, Fp, Pč, Pě 1,000 M, Z, Tv 1,000 Nj, Vla, Přv, Ov, Rv 1,000 ano 1. ročník (Masarykova 4) 1, ročník (Mlýnská 1) 1, ročník (Mlýnská 1) 1, ročník (Masarykova 4) 1,000 Čj, Nj, Aj, Rv 1,000 ano D, Ov, SvS, VkZ 1,000 Čj, Ov, SvS, Pč, CvČ 1,000 Tv, Ov, Z, SH, Pč, Pě, Rv 1,000

9 Učitelství biologie pro ZŠ a učitelství rodinné výchovy pro ZŠ Učitelství pro střední školy obor matematika - čeština Učitelství pro 1. st. ZŠ Učitelství pro 1. st. ZŠ Učitelství pro školy 1.cyklu - aprobace český jazyk + výtvarná výchova pro roč. ZDŠ Masarykova univerzita v Brně Masarykova univerzita V Brně Přírodovědecká fakulta v Ústí nad Labem V Ostravě Př, Rv, Z, VkZ, SZe 1,000 ano Čj 0, ročník (Mlýnská 1) 1, ročník (Mlýnská 1) 1,000 Čj, Vv 1,000 Učitelství pro školy 1.cyklu - - předměty a metodiky pro roč. ZŠ Aj 0,682 zástupce ředitele Učitelství pro školy 1. cyklu předměty a metodiky pro roč. ZDŠ Aj (Masarykova 4) 1,000 Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů matematiky - biologie v Ostravě Př, M, Vv 1,000 Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů matematika - zeměpis Přírodovědecká fakulta M, Z, Ov, Rv 1,000 Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů Matematika základy techniky V Ostravě M, Vv, Rv, Inf, Inf2, Ov 1,000 Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů ruský jazyk výtvarná výchova ano Nj, Vv 1,000 Učitelství pro 2 stupeň ZŠ- český jazyk, občanská výchova ČJ, Ov, Vkz 1,000 ředitelka školy Vedoucí vychovatelka Vychovatelka Vychovatelka Učitelství pro 2. Stupeň přírodopis, speciální pedagogika Křesťanská výchova Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů, aprobační předměty matematika deskriptivní geometrie Up Olomouc Cyrilometodějská teologická fakulta Střední pedagogická škola v Přerově Střední pedagogická škola v Přerově Masarykova univerzita v Brně Při 0,091 náboženství 0,091 ano M, VkZ 1,000 Vychovatelka UP Olomouc 0,679 Vychovatelka Vychovatelka Střední průmyslová škola oděvní Prostějov Střední pedagogická škola Havířov 1,000 1,000 0,714 ano 0,857 0,857

10 Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků a aprobovanost ve výuce Odborná kvalifikace % Učitelé 1. stupně 100 Učitelé 2. stupně 100 Vychovatelky ŠD 100 Pedagogičtí pracovníci podle věkové skladby nad 55 let v důchod. Do 35 let let let Celkem do důch. věku věku muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy Údaje o nepedagogických pracovnících Funkce Úvazek Stupeň vzdělání ekonom školy 1,000 SOŠ samostatný odborný referent 1,000 SOŠ školník 1,000 SOU údržbář 0,200 SOU uklízečka 0,800 SOU uklízečka 1,000 SOU uklízečka 1,000 SOU uklízečka 1,000 SOU uklízečka 1,000 SOU uklízečka 0,800 SOU uklízečka 0,600 SOU vedoucí školní jídelny 1,000 SOŠ kuchařka 1,000 SOU kuchařka 1,000 SOU kuchařka 1,000 SOU kuchařka 0,250 SOU kuchařka 0,300 SOŠ kuchařka 1,000 SOU kuchařka 1,000 SOU skladnice 0,500 SOU

11 10. Další vzdělávání pedagogických pracovníků Pedagogický sbor se v rámci DVPP zúčastnil seminářů a vzdělávacích kurzů v nejrůznějších oblastech. Prioritou bylo absolvování seminářů k realizaci projektů, zvláště pak k projektu EU peníze školám, tvorbě tzv. šablon. V rámci zefektivnění environmentální výchovy se zúčastnili učitelé přírodovědných předmětů environmentální konference a spolupráce s ekologickým centrem Sluňákov byla prohloubena exkurzí pedagogických pracovníků s metodickými lekcemi ve zdejším pracovišti. V oblasti výchovného poradenství absolvovala výchovná poradkyně semináře inkluzivního vzdělávání a workshopu řemesel zaměřeného na úspěšné umísťování vycházejících žáků na odborná učiliště. Vyučující cizích jazyků absolvovali semináře projektu Brána jazyků pro 1. i 2. stupeň. Zúčastnili se okresní konference jazyků, metodických vzdělávacích kurzů dle nabídky NIDV Olomouc a také se nám podařilo začlenit do projektu EU Comenius pro anglický jazyk. Vzhledem ke zvyšujícímu se trendu práce s IAT a pořizování interaktivních učebnic navštívili učitelé 1. stupně seminář k učebnicím Nová škola Brno. Vedení školy prohloubilo své poznatky o nových právních předpisech v oblasti školské legislativy a EU peníze školám, dále v oblasti zvyšování kvality řízení lidských zdrojů. Další akreditované semináře se zaměřením na své obory absolvovali učitelé podle nabídek NIDV a Schola servis Olomouc (dějepis, výtvarná výchova, 1. stupeň Jak poznávat svět). Netradiční metody a formy práce ve výuce byly prezentovány v seminářích Třída plná pohody nebo Škola trochu jinak. Rozšiřující nebo doplňující studium realizovali tři pedagogičtí pracovníci na PdF UP, FF UP Olomouc obor psychologie, vychovatelství, studium učitelství pro 2. stupeň ZŠ. 11. Údaje o spolupráci s dalšími partnery a organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání Při tvorbě projektů OPVK pedagogové spolupracovali s PSUP Olomouc, s firmou ProfiMedia a bylo provedeno proškolení nových systémů.v rámci metodického sdružení učitelů a předmětových komisí byly realizovány ukázkové hodiny ve výuce, čímž byly předány metodické zkušenosti a pomoc při uplatňování klíčových dovedností a kompetencí žáků (prvky činnostního učení). Při zabezpečení výuky zaměřené na ochranu člověka během mimořádných okolností pokračovala úspěšná spolupráce se složkami integrovaného záchranného systému Hasiči Šumperk, Policie Šumperk, pracovníci Záchranné služby. V projektech péče o zdraví napomáhaly pracovnice OHS Olomouc, na výchově k dopravní bezpečnosti dětí se podíleli pracovníci DDM Mohelnice. Na rozvoji kulturně-výchovné činnosti spolupracovala také Městská knihovna a MKS Mohelnice, Muzeum Mohelnice. Při zabezpečování volby povolání žáků jsme spolupracovali s Úřadem práce, se středními školami a firmami v regionu. Účastí v projektu Řemesla jsme navázali další vztahy s ostatními školami a firmami v regionu Olomouckého kraje

12 i nad rámec oblasti Mohelnicka. V práci se žáky s poruchami učení a při řešení sociálně patologických jevů pokračuje spolupráce PPP v Mohelnici. Při škole pracuje odborová organizace, která se nepodílí na plnění úkolů ve vzdělávání. Všechny dohodnuté závěry jsou zakotveny v každoročně obnovované Kolektivní smlouvě. 12. Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů V tomto šk. roce byly podány čtyři rozvojové projekty pro financování z cizích zdrojů prostředků dotací MŠMT, EU: Prevence soc. pat. jevů Zdraví pro všechny, všichni pro zdraví. Schvalovacím řízením byl podpořen projekt Zdraví pro všechny, všichni pro zdraví financovaný z dotace MŠMT z Programu I zahrnutého v Programu na podporu prevence soc. pat. jevů u dětí a mládeže v působnosti resortu MŠMT na rok Realizován byl v průběhu 1. pololetí a září-prosinec. Kariérové poradenství a psychologická pomoc ve škole OPVK ROP Domluvíme se s cizinci i počítači OPVK 1.4. EU peníze školám Škola dětem pro budoucnost Účastníme se projektu Otevři se dovednostem řemesla 13. Zápis k povinné školní docházce a přijímání žáků do středních škol 13.1 Zápis k povinné školní docházce počet prvních tříd počet dětí přijatých do prvních tříd z toho počet dětí starších 6-ti let (nástup po odkladu) počet odkladů pro školní rok 2010/ Výsledky přijímacího řízení a) na víceletá gymnázia přijato: z pátého ročníku ze sedmého ročníku gymnázia 0 0 b) na střední školy: gymnázia obchodní akademie zdravotní školy průmyslové školy ostatní střední školy celkem

13 Studijní obory Učební obory c) počet žáků, kteří ukončili povinnou školní docházku Počet žáků, kteří ukončili povinnou školní docházku a odešli ze školy v devátém ročníku v nižším ročníku Údaje o výsledcích vzdělávání žáků 14.1 Přehled o výsledcích vzdělávání žáků 1. stupeň Třída Počet žáků Prospělo Prospělo s vyzn. Neprospělo Žáci s dostatečnou Žáci s výborným prospěchem I.A I.B II.A II.B III.A III.B IV.A IV.B IV.C V.A V.B V.C Celkem

14 2. stupeň Třída Počet žáků Prospělo Prospělo s vyzn. Neprospělo Počet žáků s dostatečnou Žáci s výborným prospěchem VI.A VI.B VI.C VII.A VII.B VII.C VIII.A VIII.B VIII.C IX.A IX.B IX.C IX.D Celkem Celkový přehled Počet žáků Prospělo s vyznamenáním Neprospělo Počet žáků s dostatečnou Žáci s výborným prospěchem 1. stupeň stupeň Celkem

15 14.2 Celkový přehled o chování žáků Počet žáků TU TU ŘŠ Pochvala Důtka Důtka 2. stupeň 3. stupeň 1. stupeň stupeň Celkem Údaje o zameškaných hodinách Počet omluvených hodin Počet omluvených hodin na žáka Počet neomluvených hodin Počet neomluvených hodin na žáka 1. stupeň , stupeň , ,52 Celkem , , Údaje o integrovaných žácích Druh postižení : Ročník Počet žáků Celkem individuálně integrovaní Zrakové postižení 6., 8. 2 Sluchové postižení - - Mentální postižení - - S kombinací postižení - - S vývojovými poruchami učení Skupinová integrace

16 15. Údaje o prevenci sociálně patologických jevů V oblasti řešení a prevence sociálně patologických jevů jsme za uplynulé období řešili řadu vážnějších přestupků, mezi něž patřilo záškoláctví, šikana a vydírání spolužáka (řešilo se v jedné z 6. tříd za účasti policie ČR), sebepoškozování, nevhodné, hrubé a agresivní chování žáků k učitelům, krádeže, vandalismus a kouření. Přesto lze říci, že mírné zlepšení situace, které nastalo v loňském školním roce, přetrvává i v letošním roce Přestupky byly řešeny s rodiči žáků, PPP, sociálními kurátorkami, v některých případech také policií ČR. 1 žákyně byla umístěna na diagnostický pobyt do Střediska sociální prevence v Olomouci Na Vozovce, 1 žákyně do SPV Zlín a jeden žák je v diagnostickém ústavu v Olomouci. Ve škole funguje také schránka důvěry. Podněty žáků řešila výchovná poradkyně ve spolupráci s třídními učiteli. Prevenci sociálně patologických jevů, zejména šikaně a zneužívání drog je na škole věnována velká pozornost. Toto téma prolíná řadou předmětů, jako je Ov, Vv, Rv, kde vyučující zařazovali vhodně do svých předmětů témata, která žákům pomáhala orientovat se v rizikových situacích a nacházet vhodná řešení. Žáci byli do této problematiky uváděni také formou besed a informačních akcí, které se zaměřovaly na tématiku dospívání, správného životního stylu, hygienických návyků, boje proti kouření, či problematiku AIDS (HIV AIDS, hygienické návyky, zdravá výživa, kouření vznik a důsledky, výživa, poruchy příjmu potravy, dospívání). Besedy se u dětí i vyučujících setkávaly s kladným ohlasem. Na prevenci sociálně patologických jevů byl zaměřen také školní projekt Zdraví pro všechny, všichni pro zdraví, který byl realizován v 7. třídách na školní chatě v Moravském Karlově. Prevenci sociálně patologických jevů lze předcházet také mapováním problémových tříd pomocí dotazníků. Tak tomu bylo i letos v 6. třídách. V budoucnu bychom chtěli využít tuto metodu i v dalších třídách. 16. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené ČŠI V tomto školním roce nebyla provedena inspekce ČŠI. 17. Průběh vzdělávání a aktivity školy Ve škole se dařilo plnit koncepční záměr v oblasti výchovně vzdělávacích cílů i materiálního zabezpečení školy, pedagogové v průběhu roku ověřovali školní vzdělávací program MLÝNEK. V hodnocení výsledků vzdělávání jsme využívali projekt KEA (komplexní evaluační analýza) společnosti Scio pro žáky tříd v matematice, českém jazyce a všeobecných dovednostech v 9. ročníku a v klíčových kompetencích v 8. ročníku. Projekt je dlouhodobý (4letý cyklus) a při zapojení velkého množství škol v republice bude vypovídat o srovnání naší školy s ostatními v jednotlivých oblastech. Tento projekt má vypovídající hodnotu, neboť probíhá již čtvrtým rokem. Zapojili jsme se též do testování SCIO ve 3. a 5. třídách v projektu STONOŽKA a v 8. třídách modul

17 přípravy na přijímací zkoušky. Za aktivní přístup k hodnocení kvality vlastní výchovně vzdělávací činnosti za poslední čtyři roky získala škola Zlatý certifikát společnosti SCIO. Výsledky vzdělávání se porovnávají i vstupními a výstupními prověrkami z matematiky a českého jazyka mezi paralelními třídami. 18. Školní akce a projekty Téma projektů volí vyučující podle věkových skupin, podle náplně učiva nebo reagují na aktuální dění ve společnosti. Projekty jsou třídní, ročníkové či celoškolní. Škola je zapojena do několika dlouhodobých projektů: Zdravý životní styl cyklus přednášek o hygieně, správné výživě, AIDS Zdraví pro všechny, všichni pro zdraví Ruku v ruce s tolerancí Příběhy bezpráví Den Země Globe - Tereza Život národnostních menšin v ČR ŠKOLNÍ AKADEMIE 2010 Řemesla Prevence sociálně patologických jevu dětí a mládeže - snaha o řešení palčivého problému (šikana, zneužívání návykových látek, kouření mladistvých ) Den otevřených dveří Ozdravné pobyty v přírodě na chatě v Moravském Karlově Lyžařské kurzy, prázdninové tábory, plavecký výcvik 2. a 3. tříd. Pedagogové vzájemně spolupracovali na dalších školních projektech: Zápis do 1. třídy s tematickým zaměřením Zdravé zuby 1. stupeň AJAX den s hasiči pro třídy Integrovaný záchranný systém Doprava 1. stupeň, bezpečně do školy Podej ruku knize Vánoční koledování Den dětí a další projekty Zdraví pro všechny, všichni pro zdraví Projekt Zdraví pro všechny, všichni pro zdraví!, který byl na naší ZŠ realizován od září do prosince 2009, se zabýval problematikou a prevencí sociálně patologických jevů. Hlavním cílem 1. části projektu byla inovace vzdělávacích aktivit zaměřených na oblast specifické primární prevence společensky nežádoucích jevů a na včasnou intervenci v této oblasti. V rámci projektu byla inovována a zkvalitněna výuka výchovy ke zdraví v 6. a 7. ročníku naší ZŠ. Dále vzniklo 5 vzdělávacích modulů, které byly implementovány do školního vzdělávacího programu. Součástí této části projektu byla i

18 realizace dvou projektových dnů zaměřených na mezilidské vztahy, podporu důvěry a kamarádství. Z těchto akcí byly vytvořeny tiskové zprávy, které byly publikovány na internetových stránkách školy, v Mohelnickém zpravodaji i Mohelnické televizi. Hlavním cílem 2. části projektu byla podpora dvou tříd 7. ročníku, kde docházelo k častým neshodám mezi žáky a projevům šikany. Realizace této části projektu probíhala na školní chatě v Moravském Karlově ve spolupráci s odborníkem z pedagogickopsychologické poradny. Projektový den Ruku v ruce s tolerancí Spolupráce mezi žáky, tolerance, empatie a sounáležitost to byly hlavní cíle projektového dne s názvem Ruku v ruce s tolerancí. Na ZŠ Mlýnská v Mohelnici se tento projektový den uskutečnil ve čtvrtek 27. listopadu. Žáci 6. a 7. ročníků mohli ve školní tělocvičně na různých stanovištích zažít hry, které navozovaly situace, kdy se musí pracovat v kolektivu a pro kolektiv. Ve skupinkách si vyzkoušeli poskytování první pomoci při zlomeninách končetin a následně transport zraněného kamaráda přes překážkovou dráhu. Své schopnosti partnerské tolerance si ověřili při hře, ve které se museli plně spolehnout na svého spolužáka. Při této fyzické aktivitě rozhodovala vzájemná spolupráce a citlivost. Žáci také dostali prostor plně vyjádřit svůj názor a projevit se, což byl také jeden z cílů tohoto projektového dne. Zároveň však museli tolerovat názory jiných a vcítit se do jejich představ. Na dlouhý pás papíru výtvarně ztvárňovali své představy o ideálním dnu. V části projektu nazvaném Filmotéka O zlém snu zhlédli emotivní film, ve kterém se vypráví příběh dívky vězněné v koncentračních táborech. Diváci byli uvedeni do situací, které v těchto táborech smrti panovaly. Uvědomili si problém holocaustu, na chvilku mohli zažít pocit lišit se od ostatních, dokonce si vyzkoušeli balit zavazadlo před transportem. Žáci poté živě diskutovali o problematice rasismu, xenofobie a diskriminace. Seznamovali se s historickými podklady, příklady totalitních režimů a s jejich následky. Zamýšleli se nad vzrůstající agresivitou dnešní mládeže a nebezpečí z toho plynoucí. Tento projektový den byl součástí projektu Zdraví pro všechny, všichni pro zdraví! podpořeného grantovou dotací z MŠMT, který na ZŠ Mlýnská od začátku září probíhal. Projekt Řemesla Tento projekt je organizován v krajském měřítku, na jeho realizaci se podílí řada základních, středních škol a řada firem Olomouckého kraje a je financován z dotace EU. Hlavním cílem projektu je aktivní motivace žáků ZŠ vedoucí ke zvýšení zájmů o studium technických a řemeslných oborů, vhodné představení těchto oborů a jejich přiblížení žákům ZŠ. Zajímavým prvkem je propojení prezentace střední školy, kde lze studovat vybraný obor s ukázkou následného možného uplatnění v praxi v příslušném podniku. Na naší škole běží tento projekt od září 2009 a bude končit v dubnu Projekt zahrnuje spektrum žáků od 7. po 9.třídy.V uplynulém období byli žáci 7. tříd seznamováni s touto tématikou formou besedy s VP a následnou prezentací své představy těchto obo-

19 rů ve výtvarné výchově. V 8. a 9. třídách proběhly exkurze do vybraných středních škol a také podniků, kde by bylo možno prezentované obory uplatnit - OP Prostějov, Zora Olomouc, Siemens, Hella Autotechnik Mohelnice. Více informací o tomto projektu lze nalézt na webových stránkách Příběhy bezpráví Naše škola se i letos zapojila do celorepublikového projektu Příběhy bezpráví měsíc filmu na školách, který organizuje společnost Člověk v tísni. Cílem projektu je seznámit žáky základních a středních škol s dějinami 20. století a upozornit je na ožehavá témata minulosti. Letošní ročník jsme věnovali holocaustu. Žáci devátého ročníku zhlédli film O zlém snu, který byl natočen na motivy vzpomínkové knihy Evy Erbenové a popisoval život v předválečném Československu a následné deportace Židů do koncentračních táborů. Na projekci filmu navázala beseda s panem Luďkem Štiplem, předsedou společnosti Respekt a tolerance. Díky ní se všichni účastníci dozvěděli mnoho zajímavých informací o životě Židů v našem regionu. Život národnostních menšin v ČR V rámci předmětu Seminář ze zeměpisu a průřezového tématu Multikulturní výchova pracovali žáci 9. ročníku naší základní školy na projektu Život národnostních menšin v ČR. Smyslem projektu bylo seznámení se s národnostními menšinami, které u nás žijí, jejich životem, zvyky a kulturou a také snaha o smazání xenofobních tendencí vyplývajících z neznalosti, nevědomosti a neporozumění při setkání se zástupci těchto národnostních menšin, s nimiž se mohou žáci v životě často dostat do přímého kontaktu. Žáci v semináři vytvořili krátké prezentace, představující nejpočetnější národnostní menšiny zastoupené v ČR. Součástí projektu byla exkurze do Muzea romské kultury v Brně, kde se žáci blíže seznámili nejen s romskou kulturou, ale také získali informace o původu Romů, holocaustu a problematice soužití různých kultur. V programu Můžeme se domluvit? řešili otázku častých konfliktů mezi různými kulturami, jejich příčiny, následky a možnosti řešení. Den Země Ve středu 21. dubna proběhla soutěž ve sběru papíru mezi třídami. Žákům prvního i druhého stupně se podařilo sběrovým papírem zaplnit přistavěný kontejner. Celkem se podařilo nasbírat přes pět tun starého papíru. Žáci v rámci oslav Dne Země také ověřovali své znalosti o přírodě. Třídní kolektivy soutěžily ve správném vyřešení otázek týkajících se nejen globálních problémů lidstva, ale především ochrany přírody a životního prostředí v místě školy i svého bydliště. Formou práce ve skupinách vyplňovaly pracovní listy a řešily úkoly, které se týkaly živé i neživé přírody a její ochrany. Mladší děti se formou různých činností seznámily s druhy stromů, plody, keři, bylinami i zvířaty, pro které je domovem les. V městském parku si potom mohly vše vyzkoušet na vlastní

20 kůži při různých aktivitách. Každá třída školy vytvářela mozaiku z uzávěrů PET lahví na téma Den Země. Na závěr se žáci zapojili do úklidu prostranství kolem školy, pomáhali na školním pozemku a školním hřišti. Školní akademie 2010 Dne se uskutečnil na ZŠ Mlýnská pátý ročník školní Akademie. Tento den oslavili žáci Akademií svůj svátek Mezinárodní den dětí. Připravili se pečlivě a pro své kamarády a blízké secvičili různorodý a bohatý program. Mottem samotné Akademie byly právě DĚTI Téma, které je blízké všem a bez rozdílu. Děti jsou budoucností každé společnosti. Dětský věk prožívá nebo už prožil každý z nás. Děti z mladších ročníků zatančily písně z pohádek a zazpívaly písničky, které provází jejich dětství. Po nich následovali starší žáci, a připomněli všem v sále krásu českých i ruských pohádek a pověstí. Upoutali nás tancem ve všech podobách a stylech. Zaujali svým zpěvem i hrou na hudební nástroj. Závěr školní Akademie již tradičně patřil žákům devátých ročníků, kteří se s námi rozloučili s humorem, vesele a s vtipem. Pobavili nás perličkami z nejúspěšnějších českých filmů, rozesmáli svými pohybovými výkony při hodině tělesné výchovy, ukázali nám, jak vypadá den teenagerů od probuzení až po noční diskotéku. Předvedli téměř profesionální tanec plný různorodých pohybových kreací a figur. Přinutili každého v sále při odpoledním vystoupení zavzpomínat s troškou nostalgie na svá dětská léta. Všichni, kteří se na naši Akademii přišli podívat, si odnesli hezké zážitky a vzpomínky. Děti se předvedly v tom nejlepším možném světle umí a zvládají mnoho, pokud jim dáme prostor a mají chuť a snahu něco dokázat. A to na jejich vystoupeních bylo znát. Ochrana člověka za mimořádných událostí Ve středu uspořádali učitelé Základní školy Mlýnská v Mohelnici pro žáky II. stupně tříd v pořadí již třetí ročník sportovně branného dne s názvem Ochrana člověka za mimořádných událostí. Žáci si na osmi různých stanovištích ověřili své fyzické a vědomostní schopnosti a praktické dovednosti. Branný závod se uskutečnil jen zčásti v prostorách školy, většinu času pak žáci strávili na školním hřišti a v přilehlém městském parku. Součástí závodu byla příprava žáků na chování člověka v krizových situacích a na jejich úspěšné řešení. Pod dohledem přítomných vojáků z posádky 6. polní v Přerově zvládli žáci překážkovou dráhu s plazením, odhazováním granátů do určeného prostoru a projevili i neobyčejnou pohyblivost a obratnost při přeskakování a zdolávání překážek na čas. Seznámili se s vybavením vojenského vozidla první pomoci a měli možnost některé z přístrojů také vyzkoušet. Pod dohledem odborného pracovníka záchranné služby poskytovali první pomoc zraněnému a starší ročníky předvedly celkovou resuscitaci. Na stanovišti topografie proběhla práce s buzolou a orientace s mapou v terénu. Žáci se dále seznámili s vybavením zásahových vozů a prací hasičského sboru. Tým hasičů jim představil nejnovější zařízení a techniku, která jim pomáhá a slouží při zásahu u požárů či jiné pomoci obyvatelům města. Své dešifrovací schopnosti si žáci vyzkoušeli na stanovišti zamotaných hlaviček. Řešili hádanky a

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy adresa školy Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013 právní forma IČO 48847747 IZO 04884774 identifikátor školy 600115607 vedení školy ZŠ a MŠ

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny. Základní škola a Mateřská škola Verneřice Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.cz Číslo účtu:925864329/0800 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A mateřské

Více

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Roční plán EVVO ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Školní rok: 2014-2015 Cílové zaměření plánu environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty (EVVO) Poskytovat potřebné znalosti a dovednosti, které žákům umožní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 www.zspelechovska.cz skola@zspelechovska.cz 191 žáků v 11 třídách 18 učitelů 2 vychovatelky ŠD 9 provozních zaměstnanců Nižší počet žáků individuální přístup

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016 S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových

Více

V l a s t n í p r o g r a m

V l a s t n í p r o g r a m S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark V l a s t n í p r o g r a m 1. Koordinace preventivních

Více

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Štítary Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Obsah : 1. Analýza výchovně vzdělávací práce ve školním roce 2013/2014 2. Úkoly ve školním roce 2014/2015 3. Minimální preventivní

Více

třídy, herny, zahrada MŠ K zajištění stravování: výdejna stravy příprava svačin Zázemí pro zaměstnance:

třídy, herny, zahrada MŠ K zajištění stravování: výdejna stravy příprava svačin Zázemí pro zaměstnance: Výroční zpráva mateřské školy 1. Základní údaje o škole 1.1. Škola název školy Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 odloučené pracoviště Montessori adresa: Štefcova 1125 Hradec Králové

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně Organizační zabezpečení školního roku 2015/2016 Charakteristika školy : 3. třídy a 1 oddělení ŠD l. Žáci a) počet žáků 39 b) počet tříd I. st. 3 c) počet oddělení ŠD 1 d) průměr žáků na třídu 13,00 2.

Více

2011/2012. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369. ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz

2011/2012. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369. ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2011/2012 ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz školní metodik prevence: Mgr. Marcela Morysová prevence@zsmilhor.cz

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Hradec Králové, říjen 2008. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Hradec Králové, říjen 2008. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Pedagogický systém Marie Montessori VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 2008 Hradec Králové, říjen 2008 Obsah

Více

Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO)

Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO) Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO) šk. rok 2014-2015 Š a MŠ Nerudova, České Budějovice Environmentální výchova je chápána nejen jako výchova k řešení problémů týkajících se životního

Více

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2004/2005 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 Milénova14, 638 00 Brno

Více

Program školního roku 2014 2015

Program školního roku 2014 2015 Program školního roku 2014 2015 SOUTĚŽE A PROJEKTY : Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního významu Školní pěvecká soutěž

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem. č.j.: ŠVP 1 / 2007 IDENTIFIKAČNÍ

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

Program školního roku

Program školního roku Program školního roku SOUTĚŽE A PROJEKTY : 2015 2016 Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Nadační fond Dětský čin roku Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního

Více

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň dosaženého vzdělání: Učitelství pro mateřské školy a vychovatelství RVP 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika čtyřleté denní

Více

Výroční zpráva 2006-2007

Výroční zpráva 2006-2007 Základní škola Školní 226 382 41 Kaplice IČO: 00 58 36 69 Výroční zpráva 2006-2007 strana 1 Základní informace o škole Název školy: Základní škola, Kaplice, Školní 226, okres Český Krumlov Datum vydání

Více

Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů

Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů Po celý školní rok je žákům v odpoledních hodinách k dispozici školní klub s nabídkou volnočasových aktivit a otevřena počítačová učebna.

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAKTICKÁ BOCHOV

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAKTICKÁ BOCHOV ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAKTICKÁ BOCHOV OKRUŽNÍ 367, 364071 Bochov ŠKOLNÍ STRATEGIE PREVENCE Příloha ŠVP pro ZV Oáza ( školní rok 2007 2010 ) Zpracovala : Mgr. Marta Giorgiutti, školní metodik prevence Garant

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Základní škola Budišov příspěvková organizace

Základní škola Budišov příspěvková organizace Základní škola Budišov příspěvková organizace Minimální preventivní program šk. rok 2012/2013 Charakteristika školy: Základní škola Budišov se nachází v klidné části městyse Budišov, obklopena parkem a

Více

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ SYSTÉM VÝUKY Výuka podle školního vzdělávacího programu probíhá v 1. 9. ročníku základní školy. Školní vzdělávací program rozlišuje tři vzdělávací období: 1. období

Více

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ OBSAH 1. Identifikační údaje 1. 1. Název ŠVP 1. 2. Předkladatel 1. 3. Zřizovatel 1. 4. Platnost dokumentu 1. 5. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2010 1. 6. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2011 1.7. Aktualizace

Více

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010 / 2011 A/ Zpráva o činnosti školy Základní škola Víchová nad Jizerou Víchová nad Jizerou 140

Více

Výroční zpráva ZŠ M. Alše a MŠ Mirotice, okres Písek

Výroční zpráva ZŠ M. Alše a MŠ Mirotice, okres Písek Z á k l a d n í š k o l a M i k o l á š e A l š e a M a t e ř s k á š k o l a M i r o t i c e, o k r e s P í s e k tel: 382 229 247, e-mail info@zsmirotice.cz http://www.zsmirotice.cz Výroční zpráva ZŠ

Více

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Vsetín 2010 Roční plán EVVO na školní rok 2010/2011 Výchozí situace: Účast žáků v přírodovědných olympiádách Dlouhodobě realizovaný projekt

Více

Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace

Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Okružní 367, 364 71 Bochov Tel:353 902 221,739 456 408 IČ: 709 91 529 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2007/2008

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Školní rok: 2014 2019 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DĚTMAROVICE, příspěvková organizace, DĚTMAROVICE 1002, 735 71 PŘEDKLADATEL: Mgr. PAVLA ZELENKOVÁ, ŠMP ZODPOVĚDNÁ OSOBA:

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz

Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz Vnitřní směrnice: ŠKOLNÍ PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY Obsah:

Více

Organizace školního roku 2015/2016

Organizace školního roku 2015/2016 Organizace školního roku 2015/2016 Důležité termíny školního roku 2015/2016 Událost Den v týdnu Termín Zahájení školního roku úterý 1.9. 2015 Podzimní prázdniny čtvrtek - pátek 29.10., 30.10. 2015 Vánoční

Více

Výsledky výchovy a vzdělání

Výsledky výchovy a vzdělání MATEŘSKÉ ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠK. ROCE 2009/2010 Základní charakteristika mateřské školy a) Základní škola a mateřská škola Bzenec Odloučené pracoviště MŠ I Bzenec, Olšovská 1299 b)

Více

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01 Škola, Palackého náměstí 100, 268 01 Název ŠVP Ochrana a tvorba životního prostředí Platnost 1.9.2010 Délka studia v letech: 4.0 Kód a název oboru Forma vzdělávání denní forma ročníkový Povinné předměty

Více

Výroční zpráva o činnosti školy 2014/2015

Výroční zpráva o činnosti školy 2014/2015 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola T.G.Masaryka Brodek u Konice, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy 2014/2015 Základní škola a mateřská

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA HODĚJICE VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a) Název školy: Základní škola Hodějice, okres Vyškov b) Zřizovatel školy: OÚ Hodějice c) Ředitelka

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIS-1238/10-S Název školy: Gymnázium, Vlašim, Tylova 271 Adresa: Tylova 271, 258 01 Vlašim Identifikátor: 600 006 751 IČ: 61664545 Místo

Více

Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince. Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT

Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince. Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT 1 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Trilobit Školní vzdělávací

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, MOSTNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, MOSTNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, MOSTNÍ 2013 Název projektu: Připraveni pro život Registrační číslo: CZ.1.07/1.2.39/02.0015 Tato informační brožurka o činnosti školy a Metodického a konzultačního centra byla zpracována

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Benešov, Dukelská 1818. Dukelská 1818, 256 01 Benešov. Identifikátor školy: 600 041 956

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Benešov, Dukelská 1818. Dukelská 1818, 256 01 Benešov. Identifikátor školy: 600 041 956 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Benešov, Dukelská 1818 Dukelská 1818, 256 01 Benešov Identifikátor školy: 600 041 956 Termín konání inspekce: 15. červen 2006

Více

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Základní škola a mateřská škola Brno, Vedlejší 10, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY TŘEMEŠNÁ

ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY TŘEMEŠNÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY TŘEMEŠNÁ ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Vzdělávací program 1.1 Vzdělávací program pro MŠ Třemešná vzdělávací program platnost Zvířátka kolem nás Do roku 2014 2. Personální zajištění

Více

Organizace školního roku 2015-2016

Organizace školního roku 2015-2016 Organizace školního roku 2015-2016 1) Organizace školního roku 2) Aktivity při ZŠ 3) Termíny nejdůležitějších akcí 4) Začátek vyučování a časové rozvržení vyučovacích hodin 5) Termíny třídnických hodin

Více

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016 Metodik prevence: Mgr. Alexandra Kožuchová Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka rozvíjet a posilovat

Více

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce na školní rok 2014/15 V Kunžaku 1. září 2014 a) Charakteristika školy Základní škola Sira Nicholse Wintona Kunžak má k 1. září 2013 9 tříd a 2 oddělení

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Brno, Milénova 14, 638 00 Brno MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Pro školní rok 2008-2009 Vypracoval: Jana Nálezková, ŠMP V letošním školním roce je základním principem preventivní strategie

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2010/2011 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

Dodatek preventivního programu pro školní rok 2012/2013

Dodatek preventivního programu pro školní rok 2012/2013 Základní škola praktická Králíky Nábřežní 130, Králíky 561 69 www.zspkraliky.cz IČO 61235105 zspkraliky@zspkraliky.cz tel., fax: 465 631 186 Dodatek preventivního programu pro školní rok 2012/2013 Vyučující

Více

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Svatoplukova 11, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Svatoplukova 11, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Svatoplukova 11, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2014/2015 1. Základní údaje o škole a charakteristika školy Základní škola a

Více

Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků. Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402

Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků. Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402 Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402 Opravdu zkušenosti? zahájení dotazníkových šetření v roce 2004 při zahájení prací na ŠVP pravidelná zadávání

Více

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 26/27 Mateøská škola Janákova Základní škola a Mateøská škola námìstí Interbrigády, Praha 6, Antonína Èermáka 6 Základní škola a Mateřská škola náměstí Interbrigády,

Více

Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016

Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016 Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016 Školní preventivní program: Škola: Základní škola Turnov, Skálova 600, 511 01 Turnov, tel.: 481 322 770 Školní rok: 2015/ 2016 Cíl: Cílem je vytváření

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace Minimální preventivní program Školní rok: 2010/2011 Vypracovala: Lucie Krausová metodik prevence 1. VÝCHODISKA

Více

á na pedagogických fakultách

á na pedagogických fakultách Pregraduální a rozšiřující í vzdělávání á na pedagogických fakultách Josef Šedlbauer, TU v Liberci 9.-10.4. 2008, Brno Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České

Více

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 1. Spolupráce VP s vedením školy - shromažďování údajů o uchazečích s SPU - informační materiály a přihlášky na VŠ - dny otevřených dveří spolupráce

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola Dobromilice, okres Prostějov adresa školy Komenského 119, Dobromilice,

Více

Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice

Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Vítězná 701, 696 02 Ratíškovice Minimální preventivní program v oblasti zneužívání návykových látek Škola bez drog 2014-2015 A. Organizace života školy B. Vzdělávání

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora Sadová 1756, 286 01 Čáslav Identifikátor: 650 058 135 Termín konání inspekce: 16. - 18.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY (ŠKOLNÍ ROK 2014/2015)

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY (ŠKOLNÍ ROK 2014/2015) Základní škola a Mateřská škola Bílý Potok, okres Liberec, příspěvková organizace Bílý Potok 220, 43 2 Hejnice Tel.: 482 322 10 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY (ŠKOLNÍ ROK 2014/201) Zprávu předkládá: Mgr.

Více

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace adresa školy Jindřichovice pod Smrkem

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program PLÁN Školní rok: 2014/2015 Ředitelka školy: Mgr. Ilona Vránková Školní metodik prevence sociálně patologických jevů: Mgr. Petra Nováková Termín seznámení pedagogických pracovníků

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014 Základní škola a Mateřská škola, Měník, okres Hradec Králové VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014 1) Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská škola, Měník, okres Hradec Králové

Více

Program environmentálního. vzdělávání, výchovy a osvěty. v ZŠ a MŠ Křižanov

Program environmentálního. vzdělávání, výchovy a osvěty. v ZŠ a MŠ Křižanov Základní škola a mateřská škola Křižanov, příspěvková organizace Program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v ZŠ a MŠ Křižanov 2014 2015 Koordinátor EVVO: Mgr. Ivana Hejtmánková ZŠ a MŠ Křižanov

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 Základní škola Řenče, okres Plzeň-jih, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 Budiž učitelům zlatým pravidlem, aby všechno bylo předkládáno všem smyslům, kolika

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-927/13-S

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-927/13-S Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIS-927/13-S Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Střední škola oděvního a grafického designu, Lysá nad Labem, Stržiště

Více

2010/2011. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice. Obránců míru 369 Kopřivnice. Pedagogové:

2010/2011. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice. Obránců míru 369 Kopřivnice. Pedagogové: MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2010/2011 ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice Obránců míru 369 Kopřivnice ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz školní metodik prevence: Mgr. Michaela Lukešová

Více

Školní preventivní strategie pro období 2014-2019

Školní preventivní strategie pro období 2014-2019 Školní preventivní strategie pro období 2014-2019 Schválil : Mgr. Jindřich Honzík Ředitel OU a PrŠ Hlučín Zpracovala :... Mgr. Marcela Kirmanová ŠMP Školní preventivní strategie je dlouhodobým preventivním

Více

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213 Gymnázium Boskovice Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213 ředitel: 516 802 216 výchovný poradce: 516 802 220 e-mail: info@gymbos.cz www.gymbos.cz Obecné informace

Více

Základní škola a mateřská škola Brtnice

Základní škola a mateřská škola Brtnice Základní škola a mateřská škola Brtnice Program práce ZŠ na školní rok 2013 2014 Program práce školy schválen na pedagogické radě 26. 8. 2013 Mgr. Blanka Čerklová ředitelka školy VIZE 1. Komunitní škola

Více

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem.

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň poskytovaného : Pedagogické lyceum 78-42-M/03 Pedagogické lyceum čtyřleté denní studium střední s maturitní zkouškou Týdenní ročníkový plán

Více

ŠKOLNÍ PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY

ŠKOLNÍ PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY ŠKOLNÍ PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY ZŠ a MŠ Vacov, Miřetice 38, Vacov, 384 86 2015/2016 Obsah: 1. Charakteristika školy... 3 2. Charakteristika EVVO... 4 3. Akce EVVO ve školním

Více

PLÁN DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ

PLÁN DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ Základní škola a Mateřská škola Karla Klostermanna Železná Ruda, příspěvková organizace Zahradní 403, Železná Ruda, PSČ 340 04, + 420 376 397 024 e-mail: skola@zszeleznaruda cz www.skolaruda.cz PLÁN DALŠÍHO

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Motto: Všichni bez rozdílu jsme součástí přírody Platnost dokumentu: 4 roky od 1.9.2012

Více

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá Juventa Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č.j.: 833/JUV/2014/Min (ze dne 11.7.2014) (účinnost

Více

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Název: Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Adresa: Oudoleň 123,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace školní rok 2005/2006 Výroční zpráva o činnosti Zakladní školy a Mateřské školy Štarnov, okres

Více

IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OPVK IP oblasti podpory 1.4 Číslo prioritní osy: 7.

IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OPVK IP oblasti podpory 1.4 Číslo prioritní osy: 7. Základní škola s rozšířenou výukou výtvarné výchovy Teplice, Koperníkova 2592 IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Číslo operačního programu: Název operačního programu: CZ.1.07 OP Vzdělávání

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Škola se zaměřením na environmentální výchovu VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Škola se zaměřením na environmentální výchovu VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Škola se zaměřením na environmentální výchovu VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006 2007 Hradec Králové, říjen 2007 Obsah 1 Základní údaje o škole. 2 1.1 Škola..

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2013/2014

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2013/2014 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2013/2014 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Základní škola a mateřská škola Olbramice, příspěvková organizace Hlavní 25 742 83 Olbramice

Více

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013 Metodik prevence sociálně patologických jevů Roční plán práce zabezpečuje Mgr. Pavel Hrabina Konzultační hodiny pro žáky a rodiče: kdykoliv

Více