VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK 2004/2005

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK 2004/2005"

Transkript

1 Z á k l a d n í š k o l a T. G. M a s a r y k a v B o j k o v i c í c h VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK 2004/2005 Charakteristika školského zařízení Název školy: Zřizovatel: Základní škola T. G. Masaryka Bojkovice, okres Uherské Hradiště Štefánikova 460, PSČ odloučené pracoviště (kmenové třídy post. ročníku) Palackého 172, Bojkovice MĚSTO Bojkovice Sušilova Bojkovice Právní forma: příspěvková organizace IČO: Ředitel školy : Zdeněk Ogrodník, Bojkovice, Domky 498 Statutární zástupce ředitele: Jiří Dolinský, Bojkovice, Bezručova 844 Kontakt na školské zařízení: telefon: spojovatelka ředitel školy, fax web: Pracovník pro informace: Miroslava Čubíková Datum zřízení školy: Datum zařazení do sítě: Datum poslední aktualizace v síti: Identifikační číslo ředitelství v síti:

2 Součásti školy podle Rozhodnutí o zařazení do sítě škol a jejich kapacity: školní družina školní jídelna 58 žáků 600 žáků Základní údaje o škole a součástech, které sdružuje za školní rok 2004/2005 Počet tříd Počet žáků Počet žáků na třídu Přepočtený počet pracovníků Počet žáků na pedag. úvazek I. stupeň ,5 11,0 22,5 II. stupeň ,5 22,6 14,9 školní družina ,0 29 školní jídelna ,0 - Rada školy zřízena v počtu členů 12, v uplynulém školním roce proběhla 2 jednání Mimoškolní a občanská sdružení Sdružení rodičů a přátel školy při Základní škole TGM v Bojkovicích zřízeno dne Vzdělávací program školy a) Vzdělávací program školy: post. roč.: MŠMT č.j /96-2 Základní škola b) Poskytovaný nadstandard: rozsáhlá mimoškolní činnost v oblasti pohybových aktivit c) Specializované třídy: rozšířená výuka tělesné výchovy d) Nabídka volitelných předmětů: sportovní hry, přírodovědná praktika, dějiny regionu, domácnost, technické činnosti, informatika, konverzace v německém jazyce, chemické praktikum, cvičení z českého jazyka a matematiky, společenskovědní seminář e) Nabídka nepovinných předmětů: sportovní hry, náboženství f) Mezinárodní spolupráce: škola spolupracuje s Národní federací klubů UNESCO a přidružených škol UNESCO České republiky 2

3 Údaje o pracovnících školy Pedagogičtí pracovníci ve školním roce 2004/2005: počet fyzických osob přepočtené úvazky Interní pracovníci 37 36,6 Externí pracovníci 4 PS na dobu určitou Další údaje o pedagogických pracovnících ve školním roce 2004/2005: Poř. Pracovní Roků pedagogické Kvalifikace Aprobace Úvazek číslo zařazení praxe 1. učitel, ŘŠ Pedag. a filosof. fakulta čj, tv 1, učitel, ZŘŠ Pedagogický institut fy, zpv 1, učitel Pedagogická fakulta 1.st 1, učitelka Pedagogická fakulta čj, vv 1, učitelka Pedagogická fakulta 1. st. 1, učitelka Střední pedagog. škola vychov. 1, učitelka Pedagogická fakulta 1. st. 1, učitelka Pedagogická fakulta čj, ov 1, učitel Pedagogická fakulta př, ze 1, učitelka Pedagogická fakulta rj, dě 1, učitelka Chem.-technol. fakulta ma, ch 1, učitelka Pedagogická fakulta ze, tv 1, učitelka Přírodovědecká fakulta ma, ch 1, učitelka Pedagogická fakulta 1.st 1, učitelka, ZŘŠ Pedag. a filosof. fakulta čj, dě 1, učitelka Pedagogická fakulta ma, ze 1, učitelka Pedagogická fakulta vych. 1, učitelka Přírodovědecká fakulta ma, ch 1, učitel Pedagogická fakulta ze, tv 1, učitel Pedagogická fakulta př, ov 1, učitelka Pedagogická fakulta 1. st. 1, učitelka Pedagogická fakulta 1. st. 1, vychovatelka ŠD Střední pedagog. škola vychov. 1, učitelka Pedagogická fakulta čj,ov 1, učitel Pedagogická fakulta ma,ze 1, asistentka učitele Střední zdrav. škola 1, učitelka Pedagogická fakulta 1. st 1, učitelka Pedagogická fakulta rv, dě, rj 1, učitelka Střední pedag. škola vychovat. 1, učitel Přírodovědecká fakulta ma, ch 0, učitelka Pedagogická fakulta 1. st 1, učitelka Pedagogická fakulta čj, ov 1, ved. vychovatelka ŠD Střední pedagog. škola vychov. 1, učitelka Pedagogická fakulta čj, hv 1, učitelka Pedagogická fakulta 1. st. 1, učitel Pedagogická fakulta 2. st. 1, učitelka Pedagogická fakulta ma, ov 1,0 33 3

4 Komentář: složení pedagogického sboru: 9 mužů a 28 žen věková struktura pedagogických pracovníků činila 44,1 roků z toho 1. stupeň 39,2 let 2. stupeň 44,6 let školní družina 48,5 let na snížený úvazek pracoval jeden pedagogický pracovník - v invalidním důchodu na 1. stupni zastupovaly za mateřskou dovolenou dvě pedagogické pracovnice s neúplným vzděláním, na 2. stupni pracovala asistentka pedagoga u dvou žákyň s kombinovaným postižením zbývajících 33 učitelů má úplné vysokoškolské vzdělání Zajištění výuky z hlediska odborné a pedagogické způsobilosti učitelů: v procentech Požadovaný stupeň vzdělání: 91,9 % Aprobovanost výuky: 84 % Komentář: aprobovanost výuky bude pravděpodobně absentovat při výuce cizích jazyků i v budoucnu Nepedagogičtí pracovníci ve školním roce 2004/2005: počet fyzických osob přepočtené úvazky Interní pracovníci 17 16,4 Další údaje o nepedagogických pracovnících ve školním roce 2003/2004: Poř.č. Pracovní zařazení Úvazek Stupeň vzdělání, obor 1. hospodářka 1,0 středoškolské SEŠ 2. vedoucí ŠJ 1,0 středoškolské střední hotelová škola 3. kuchařka 1,0 odborné učiliště - pekařka 4. kuchařka 1,0 střední odborné kuchařka 5. kuchařka 1,0 odborné učiliště kuchařka 6. kuchařka 1,0 střední odborné kuchařka 7. pomocná kuchařka 1,0 základní 8. pomocná kuchařka 1,0 základní 9. pomocná kuchařka 1,0 odborné učiliště krejčová 10. školník, údržbář 1,0 odborné učiliště strojní zámečník 11. uklizečka 1,0 odborné učiliště prodavačka 12. uklizečka 1,0 odborné učiliště prodavačka 13. uklizečka 1,0 základní 14. uklizečka 1,0 základní 15. uklizečka 1,0 středoškolské 16. uklizečka 1,0 odborné obráběč kovů 17. uklizečka 0,4 středoškolské - SPŠ Další vzdělávání pedagogických pracovníků: 4

5 TYP KURZU SEMINÁŘE POČET PEDAGOG.PRACOVNÍKŮ Speciální pedagogika pro učitele 5 Matematika na 1. stupni ZŠ 3 Jak na to? Netradiční vyučování 4 Nebojte se vyjmenovaných slov 1 Cesty minulosti 3 Populární hudba v hodinách Hv 1 Alternativní metody v LV 1 Moderní literatura 8 Projektové vyučování na 1. stupni 1 Matematika v ročníku 7 Zeměpis hrou 1 Jazyk anglický jazykový kurs, začátečníci 4 Jazyk anglický jazykový kurs, pokročilí 3 Jazyk německý na 2. stupni 1 Lyžařský instruktorský kurs 4 BOZP 2 Komentář: finanční náklady na DVPP činily za školní rok Kč Údaje o zařazování dětí a žáků Zapsaní a zařazení žáci a děti ve školním roce 2004/2005 Zapsaní do 1. tříd 2004 Počet žádostí o odklad Nastoupili do 1. třídy 2004 Zapsaní do 1.třídy 2005 Počet žádostí o odklad Nastoupí do 1. třídy Výsledky výchovy a vzdělávání Celkový prospěch žáků ve škole za uplynulý školní rok 2004/2005 Ročník Počet žáků celkem Prospělo s vyznamenáním Prospělo Neprospělo Hodnoceno slovně Celkem stupeň

6 Celkem 2. stupeň Škola celkem Počty žáků přijatých ke studiu do středních škol ve školním roce 2004/2005:. Přihlášeno Přijato Gymnázium 8leté 2 2 Gymnázium 6leté - - Gymnázium 4leté SOŠ SOU Na SŠ a gymnázia bylo přijato 57 žáků, což je 61,3 %. Na SOU bylo přijato 35 žáků, což je 37,7 %. Jedna žákyně ze zdravotních důvodů zůstává doma. Hodnocení výsledků výchovného působení Problematika výchovného poradenství Výchovná poradkyně je plně kvalifikována a její práce se řídí celoročním plánem výchovného poradenství, který je měsíčně vyhodnocován. Spolupráce s PPP, SVP HELP a Úřadem práce je hodnocena jako standardní a kvalitní. Výsledky prevence sociálně patologických jevů Škola má vypracován minimální preventivní program sociálně patologických jevů, zvláště protidrogové prevence. Kromě celé řady akcí dvě skupiny žákyň pearistek předávaly pomocí besed, her a soutěží svým vrstevníkům v 6. a 7. třídách informace o zdravém způsobu života, šikaně a návykových látkách. Proběhly besedy s tiskovou mluvčí České policie Jitkou Zámečníkovou o kriminalitě mládeže a o nebezpečí užívání návykových látek. Škola se snaží v primární prevenci připravit pro žáky pestrou škálu zájmových útvarů, volnočasových aktivit, soutěží, přednášek, apod. Pochvaly a ocenění Pedagogická rada udělila na konci školního roku 108 žákům pochvalu na vysvědčení za mimořádné školní výsledky, 62 žákům bylo předáno čestné uznání za výborný prospěch a vzorné chování, 58 žáků bylo oceněno čestným uznáním za vzornou reprezentaci školy v soutěžích. Nejlepších 11 vycházejících žáků za přítomnosti svých rodičů a třídních učitelů bylo přijato a oceněno starostou města v obřadní síni města Bojkovice. Napomenutí a důtky Pedagogická rada udělila 14 žákům napomenutí, 11 žákům důtku třídního učitele a 8 žákům důtku ředitele školy. Vesměs za porušování vnitřního školního řádu, drobnou nekázeň a neplnění školních povinností. Snížené stupně z chování na konci školního roku: 6

7 Počet % ze všech žáků 2 uspokojivé 1 0,0017 % 3 neuspokojivé 2 0,0034 % Absence žáků V tomto školním roce zameškali žáci školy celkem hodin (z toho 207 hodin neomluvených). Průměr na jednoho žáka činí 78,33 hodin (0,35 neomluvených) Neomluvené hodiny za školní rok 2004/2005: Počet % ze všech zameškaných hodin 1. pololetí 0 0 % 2. pololetí 207 0,45 % za školní rok 207 0,45 % Údaje o integrovaných žácích: Druh postižení ročník Počet žáků S kombinací postižení 9. ročník 2 S vývoj. poruchami učení a chování ročník 11 Komentář: Všichni integrovaní žáci měli vypracované individuální výukové plány, se kterými byli seznámeni rodiče a jednotliví vyučující. Učitelé žákům věnovali maximální péči se zaváděním různých metod práce s konkrétním přihlédnutím k jejich poruše. Mezi nejvíce zdravotně postižené žáky patřily sestry Dagmar a Petra Machů, které byly pod dohledem Zrakového centra Zlín. S těmito žákyněmi pracovala pedagogická asistentka. Výsledky obou sester byly výborné, spolupráce s rodiči příkladná. Soutěže a přehlídky počty zúčastněných žáků ve školním roce 2003/2004: Název soutěže Školní kolo Okresní kolo Oblastní kolo Olympiáda jazyka českého Konverzace v jazyce německém Konverzace v jazyce anglickém Dějepisná olympiáda Zeměpisná olympiáda Matematická olympiáda Biologická olympiáda Pythagoriáda Archimediáda Výtvarná soutěž Chemická olympiáda 4 2-7

8 Významná umístění: Sportovní soutěže: - starší žáci se stali přeborníky okresu a Zlínského kraje v atletickém víceboji, na mistrovství republiky v Litomyšli získali 3. místo - přeborníkem České republiky v atletickém víceboji se stal Václav Gabrhel - starší žáci se stali přeborníky Zlínského kraje ve volejbale - starší žáci a starší žákyně se stali přeborníky okresu v Poháru rozhlasu - mladší žákyně se staly přebornicemi okresu v přespolním běhu - škola se umístila v celkovém pořadí O pohár starosty města Uh. Hradiště v atletickém víceboji na 1. místě - mladší žáci na lehkoatletické olympiádě získali 6 zlatých, 8 stříbrných, 6 bronzových medailí - Zlínský kraj reprezentovali na dětské sportovní olympiádě v Brně 2 žáci Údaje o významných mimoškolních aktivitách Výkonným výborem Asociace školních a sportovních klubů v Praze byl škole udělen statut Centra sportu, které zajišťuje mimoškolní činnost nejen pro žáky bojkovské školy, nýbrž i pro děti z okolních škol a obcí. Centrum sportu dále zabezpečuje a organizuje krátkodobé i dlouhodobé turnaje, soutěže a pravidelné pohybové volnočasové aktivity. V tomto školním roce Centrum sportu zorganizovalo a uspořádalo 23 sportovních soutěží včetně turnajů. Na škole vyvíjejí svou činnost specializované volejbalové třídy chlapců zaměřené na výkonnostní sport. Tato družstva jsou dotována a sledována Českým volejbalovým svazem v Praze a Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. Ve srovnávací soutěži skončili mladší žáci na 2. a 4. místě. Starší žáci se umístili na 3. místě. Škola má dlouholetou sportovní tradici a každoročně dosahuje výborných výsledků v lehké atletice, volejbale i kopané, je pravidelným organizátorem okresních i krajských kol. Škola spolupracuje s Národní federací klubů UNESCO v Praze a přidružených škol UNESCO České republiky. Úzká spolupráce probíhá v této oblasti s Pedagogickou fakultou Univerzity Palackého v Olomouci. Ve školním roce jsme přivítali na třídenní pobyt skupinu 39 studentů z Aglie, Polska, Švédska a Finska. V regionální úrovni spolupracuje se všemi školskými zařízeními města Bojkovice, tělovýchovnými organizacemi a dalšími občanskými sdruženími. Jako újezdní škola pokračuje ve spolupráci s okolními obcemi, konkrétně s jejich starosty a s řediteli neúplných základních škol, jejichž děti navštěvují 2. stupeň naší školy. Údaje o výsledcích inspekce provedené ČŠI Ve školním roce 2004/2005 inspekční činnost ve škole neproběhla. 8

9 Vlastní hodnocení školy 1.Podmínky ke vzdělávání Materiálně technická oblast Výuka probíhá ve školním areálu ve Štefánikově ulici, ve čtyřech pavilonech, které nabízejí žákům i učitelům velmi solidní podmínky k plnění výchovně vzdělávacích cílů. Zejména učební pavilon, sportovní hala, vstupní a stravovací pavilon stavebně realizované v posledních deseti letech splňují svou kapacitou a vybaveností přísná kritéria na hygienu i modernizaci školní práce. Čtyři třídy prvního stupně, umístěné v polyfunkční budově na Palackého ulici, jsou standardně vybavené a rovněž splňují svůj účel. Pouze stará školní budova ve Štefánikově ulici z roku 1931 je z hygienických i zdravotních důvodů nevyhovující a v některých případech ohrožující zdraví dětí i zaměstnanců školy (vypadávání skel z oken, silně sešlapané schody, nevyhovující osvětlení). Zřizovatel školy Město Bojkovice připravuje generální opravu této budovy. Je paradoxem, že škola s rozšířenou výukou tělesné výchovy nemá vlastní venkovní víceúčelové hřiště a všechny hodiny tělesné výchovy probíhají na sportovišti Střední církevní školy. Je zpracován projekt na výstavbu polyfunkčního hřiště s umělým povrchem za 7,5 milionů Kč. Pedagogická oblast Základem úspěchu ve výchovně vzdělávací práci je plně profesionální, aktivní a soudržný pedagogický sbor. Pedagogové 1. stupně jsou až na dvě výjimky plně kvalifikovaní. Neúplná kvalifikovanost je dočasná a je výsledkem zastupování za mateřskou dovolenou. Ve školním roce 2006/2007 by měla být aprobovanost úplná. Padagogové druhého stupně mají kvalifikovanost úplnou. Nedostatkem na 2. stupni je nulová aprobovanost učitelů cizích jazyků. Pozitivem je stoprocentní aprobovanost v jazyce českém, matematice, přírodopisu, dějepisu, chemii, tělesné výchově a hudební výchově a téměř plná aprobovanost v ostatních předmětech. 2. Průběh vzdělávání Vzdělávání probíhá podle vzdělávacího programu Základní škola. K dosaženým cílům využívají pedagogové všech vyučovacích metod a moderních školních pomůcek, mezi jinými dataprojektory, počítače apod. Škola má k dispozici 2 odborné učebny informatiky a učebnu pro výuku cizích jazyků. Mimořádně výborné podmínky jsou vytvořeny pro tělesnou výchovu, specializované sportovní třídy a pro mimoškolní pohybové aktivity. 3. Podpora školy žákům, spolupráce s rodiči Vedení školy ve spolupráci s pedagogickým sborem v rámci svých finančních a organizačních podmínek vytváří žákům velmi solidní podmínky pro splnění cílů základního vzdělávání. Nadstandardní podmínky v oblasti učebních pomůcek, počítačů, audiovizuální techniky, sportovního zařízení jsou dobrou základnou pro solidní výsledky žáků. Plně profesionálně fundovaný pedagogický sbor je zárukou kvalitní pedagogické práce. Spolupráce s rodiči je v rovině dvou rovnocenných partnerů. Činnost a náplň práce dvanáctičlenné rady školy je věcná a pro školu přínosná. Členové rady školy se schází dvakrát ročně, v mimořádných případech vícekrát. Sdružení rodičů je dalším orgánem, který vy- 9

10 tváří most mezi školou a rodičovskou i občanskou veřejností. Důležitou náplní je pomoc ekonomická a sponzorská. Zájem o školní práci ze strany rodičovské veřejnosti je stále nevyhraněný a nepravidelný. I přes tento fakt lze účast na třídních schůzkách hodnotit pozitivně. Celoroční průměr účasti všech rodičů za školní rok činí 80,9 %. 4. Výsledky vzdělávání žáků Výsledky vzdělávání žáků lze hodnotit jako velmi dobré. Ve školním roce 2003/2004 bylo přijato na střední školy 56,4 % žáků, na tříleté učební obory 43,6 % žáků. Všichni žáci prospěli, nikdo nekonal opravnou zkoušku. Ve školním roce 2004/2005 bylo přijato na střední školy 61,3 % žáků, na tříleté učební obory 37,7 % žáků. Dva žáci neprospěli a opakují ročník. V oblasti výchovné se čím dál častěji projevují mezery v rodinné výchově. Ubývá slušnosti, zdvořilosti a úcty k autoritám, učitelům a zaměstnancům školy. Mimo školu se tvoří party žáků především z vyšších ročníků, které tráví volný čas nevhodně. Většina dětí z těchto part kouří a mají první zkušenosti s alkoholem. Nabídka vhodných zájmových útvarů ze strany školy, domu dětí a mládeže a velké zapojení dětí do sportovních pohybových aktivit zmenšují a otupují negativní dopady na cílové skupiny dětí. 5. Řízení školy, kvalita personální práce Vedení školy pracovalo ve složení ředitel školy, dva zástupci ředitele školy a výchovná poradkyně. Práce školního managementu se řídila dlouhodobým celoročním plánem, mimo jiné zaměřeným na kvalitu výuky, zavádění nových vyučovacích metod a zlepšení materiálně technických podmínek. Personalistika je sledována dlouhodobě s výhledem do pěti a deseti let. V současné době je zajištěna kvalifikovanost všech učitelů 1. a 2. stupně. Aprobovanost je 84%, neaprobovaně bylo odučeno 16 % vyučovacích hodin. Nejdůležitějším úkolem pro další období je zajištění odborně kvalifikovaných učitelů cizích jazyků a fyziky. Téměř všichni pedagogové využili nabídky vzdělávacích pedagogických institucí a absolvovali nejméně jednu akci ze svého oboru. Všichni učitelé se zúčastnili dalších kurzů SIPVZ. Kvalita dalšího vzdělávání učitelů je různorodá, je cítit určitou roztříštěnost ze strany vzdělávacích center a chybí vhodnější nabídka moderních pedagogických témat, konkrétně v oblasti školních vzdělávacích programů. 6. Úroveň výsledků práce školy Výchovně vzdělávací výsledky školy svou úrovní a také zapojením dětí do mimoškolních aktivit patří mezi nejlepší školy okresu. Nadstandardními podmínkami pro sportovní činnost a jejími výsledky se řadí mezi nejlepší ve Zlínském kraji a v oblasti lehké atletiky a volejbalu mezi nejlepší v rámci České republiky. Ekonomické zdroje od zřizovatele jsou podhodnoceny a zajišťují pouze finanční krytí výdajů na energie a nejnutnější údržby školy. Finanční rozpočet z odboru školství Zlínského kraje standardně zajišťuje oblast mzdovou a ostatních neinvestičních nákladů. 10

11 Závěr výroční zprávy Výsledky výchovně-vzdělávacího procesu, úspěšnost přijatých žáků na střední školy, solidní výsledky v naukových a sportovních soutěžích vyhlášených MŠMT signalizují správnost nastoupené cesty. Škola se řídí dlouhodobým a celoročním plánem, který je průběžně kontrolován a naplňován. V tomto roce byla zahájena výstavba školního parku s minigolfovým hřištěm. Datum zpracování zprávy: 27. červen 2005 Datum projednání na poradě pracovníků: 27. červen 2005 Datum projednání na radě školy: 10. říjen 2005 Podpis ředitele 11

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Charakteristika školského zařízení Základní

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. v platném znění. Charakteristika školského zařízení Základní škola, Školní

Více

Základní škola Hluk. Výroční zpráva o činnosti školy

Základní škola Hluk. Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Hluk Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2013/2014 Základní škola Hluk, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace nám. Komenského 950, 687 25 Hluk Odloučené pracoviště ZŠ (1.

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Kroměříž 2011 OBSAH I. Základní data o škole... 2 II. Vzdělávací programy...

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Kroměříž 2009 I. Základní data o škole Název školy: Základní škola, Kroměříž,

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Charakteristika školského zařízení Základní

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Kroměříž 2010 OBSAH I. Základní data o škole... 3 II. Vzdělávací programy....

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Staré Město, okres Uherské Hradiště Školní rok 2003/2004

VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Staré Město, okres Uherské Hradiště Školní rok 2003/2004 VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Staré Město, okres Uherské Hradiště Školní rok 2003/2004 Charakteristika školského zařízení Název školy: Základní škola, Staré Město, okres Uherské Hradiště Sídlo školy:

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 ZŠ Želechovice nad Dřevnicí, příspěvková organizace

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 ZŠ Želechovice nad Dřevnicí, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 ZŠ Želechovice nad Dřevnicí, příspěvková organizace 1. 9. 2011 Obsah 1.1. Základní údaje

Více

Gymnázium J. A. Komenského v Uherském Brodě. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2001/2002

Gymnázium J. A. Komenského v Uherském Brodě. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2001/2002 1 Gymnázium J. A. Komenského v Uherském Brodě Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2001/2002 V Uherském Brodě dne 4. září 2002 RNDr. Karel Radil ředitel školy Charakteristika školského zařízení

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Školní 222 763 15 Slušovice

Výroční zpráva o činnosti základní školy Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Školní 222 763 15 Slušovice 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Školní 222 763 15 Slušovice http://www.zsslusovice.cz 2 Výroční zpráva o činnosti základní školy

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola Štěpánkovice, příspěvková organizace Zahradní 10, PSČ 747 28, IČO 70984565 Tel.: 553 675 129, E-mail: zsstepankovice@volny.cz www.zsstepankovice.skolniweb.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Základní škola, Uherské Hradiště, Sportovní 777, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Zprávu předkládá: Mgr. Milan Melichárek, ředitel školy 1 Charakteristika

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Kroměříž 2014 Úvodní slovo ředitele školy Úvodem mého zhodnocení školního roku 2013/2014 patří poděkování

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Kroměříž 2012 OBSAH I. ZÁKLADNÍ DATA O ŠKOLE... 2 II. VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY...

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti. Základní školy, Kroměříž, U Sýpek 1462, příspěvkové organizace

VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti. Základní školy, Kroměříž, U Sýpek 1462, příspěvkové organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy, Kroměříž, U Sýpek 1462, příspěvkové organizace školní rok 2012/2013 Obsah: 1. Základní údaje o škole str. 3 2. Vzdělávací program školy str. 5 3. Rámcový popis

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2010/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2010/2011 Základní údaje Název školy: Sídlo školy: Základní škola, Staré Město, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace Základní škola, Komenského 1720, 686 03, Staré Město

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2012/2013-1 - VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY ZLÍN, NOVÁ CESTA 268, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE, ZLÍN ŠTÍPA PRO ŠKOLNÍ ROK 2012/13 Osnova je v souladu s ustanovením

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Základní škola, Uherské Hradiště, Sportovní 777, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Zprávu předkládá: Mgr. Milan Melichárek, ředitel školy 1 Charakteristika

Více

Přepočtený počet ped.prac. /prac.šj. na třídu /skupinu

Přepočtený počet ped.prac. /prac.šj. na třídu /skupinu 1 Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2005/2006 Charakteristika školského zařízení Název školy, sídlo, odloučená pracoviště: Základní škola Uherský Brod, Pod Vinohrady 1420, okr. Uherské Hradiště Zřizovatel,

Více

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Vsetín 2007 Výroční zpráva o činnosti školy ZŠ Vsetín, Trávníky 1217 za školní rok 2006/2007 1) Základní údaje o škole zpracována dle 7, odst.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2002 / 2003

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2002 / 2003 Střední průmyslová škola, Zlín, tř. Tomáše Bati 4187, 762 47 Zlín IČO 00559482, tel.: 577 005 311, fax : 577 005 333, e-mail : reditel@spszl.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2002 / 2003 CHARAKTERISTIKA

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Základní škola Zlín, Štefánikova 2514, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Ve Zlíně dne 27. srpna 2012-0 - Obsah: ČÁST A Základní údaje o škole str.1 ČÁST B Vzdělávací

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014 Základní škola, Liberec, Broumovská 847/7, příspěvková organizace Ředitel Základní školy, Liberec, Broumovská 847/7, příspěvková organizace (dále

Více

Základní škola, Městec Králové, Nám. Republiky 303

Základní škola, Městec Králové, Nám. Republiky 303 Základní škola, Městec Králové, Nám. Republiky 303 289 03 Městec Králové, okr. Nymburk, PO, IČO 70837414, tel./fax: 325 643 312, e-mail: zvsmk@mujbox.cz, web: www.zs-mesteckralove.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA ŘEDITELE

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2009/2010 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2009/2010 zpracovaná v souladu s ustanovením zákona č. 561/20005 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon),

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2012/2013 Základní škola a mateřská škola bratří Fričů Ondřejov nám. 9. května čp. 68, 251 65 Ondřejov IČO: 70989541 Tel. 323 649 227 E mail: reditelna@zsondrejov.cz Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní

Více

I. Základní údaje o škole

I. Základní údaje o škole I. Základní údaje o škole 1 1. Název školy: Základní škola Napajedla, Komenského 298, okres Zlín 2. Zřizovatel: Město Napajedla, Masarykovo náměstí 89, 76361 Napajedla 3. Právní forma školy: Příspěvková

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004 Sb., vyhlášky č. 15/2005 Sb. a zákona č. 106/1999 Sb.

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004 Sb., vyhlášky č. 15/2005 Sb. a zákona č. 106/1999 Sb. Základní škola Havířov-Šumbark Jarošova 33/851 okres Karviná, příspěvková organizace Jarošova 33/851, 736 01 Havířov-Šumbark Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004

Více

Základní škola Lešná, okres Vsetín. Výroční zpráva o činnosti školy

Základní škola Lešná, okres Vsetín. Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Lešná, okres Vsetín Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2013/2014 a) Základní údaje o škole Základní škola Lešná, okres Vsetín, č.p. 133, 756 41 Lešná. Zřizovatel: Obec Lešná, se

Více