Výroční zpráva školy. za školní rok 2008/2009. Základní škola Prostějov, ul.dr. Horáka 24

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva školy. za školní rok 2008/2009. Základní škola Prostějov, ul.dr. Horáka 24"

Transkript

1 Výroční zpráva školy za školní rok 2008/2009 Základní škola Prostějov, ul.dr. Horáka 24

2 Obsah Část I. Část II. Část III. Část IV. Část V. Část VI. Část VII. Část VIII. Část IX. Základní charakteristika školy Výsledky výchovy a vzdělávání Výsledky kontroly ČŠI Údaje o pracovnících školy Hodnocení práce školy a DVPP Údaje o školních aktivitách a prezentace školy na veřejnosti Výkon státní správy Další údaje o škole Výhled na příští školní rok Část X. Výroční zpráva o hospodaření za rok 2008 Část XI. Zhodnocení a závěr 2

3 Část I. Základní charakteristika školy a) Název organizace: Základní škola Prostějov, ul. Dr. Horáka 24, právní subjekt příspěvková organizace IČO DIČ CZ b) Zřizovatel : Městský úřad v Prostějově, nám. T. G. Masaryka c) Ředitel školy: Mgr. Ivan Pospíšil, Prostějov, B.Němcové 15 d) Typ školy a školských zařízení: I. stupeň II. stupeň výuka plavání školní družina školní jídelna Šk. rok Poče t tříd Celkový počet žáků Počet žáků na jednu třídu Počet žáků na učitele Počet všech pracovníků celkem Počet ped. pracovníků 08/09 07/08 08/09 07/08 08/09 07/08 08/09 07/08 08/09 07/08 08/09 07/ ,17 25,34 16,54 16, e) Datum zařazení do sítě škol: f) Celková kapacita školy a jejích součástí: ZŠ 800 žáků ŠD 250 žáků ŠJ jídel g) Učební program: ŠVP ZV Škola plná pohybu v a ročníku Základní škola čj /96-2 ve 4.a 5.ročníku v 9. ročníku 29738/ v 9. ročníku h) Mimoškolní a volnočasové aktivity školy: Sdružení rodičů a přátel školy Asociace školních sportovních klubů Škola plná pohybu o.s. 3

4 Část II. Výchovné působení Výsledky výchovy a vzdělávání a) Prospěch žáků na škole Ročník Počet žáků Prospělo s vyzn, Prospělo Neprospělo Šk. rok 08/09 07/08 08/09 07/08 08/09 07/08 08/09 07/ roč roč Celkem 1. 9.roč b) Snížený stupeň z chování Stupeň chování škol. rok 2008/2009 škol. rok 2007/2008 Počet Procento Počet Procento 2 8 1,37 4 0, ,34 2 0,34 c) Celkový počet neomluvených hodin Školní rok 2008/2009 Školní rok 2007/2008 I.pololetí II.pololetí d) Plnění učebních osnov a učebních plánů Školní rok 2008/2009 Název Číslo jednací Ročník ŠVP ZV Škola plná pohybu 1.,2. a 6.,7. ročník Základní škola /96-2 a 29738/ ročník a 8.-9.ročník Školní rok 2007/2008 Název Číslo jednací Ročník ŠVP ZV Škola plná pohybu 1. a 6. ročník Základní škola /96-2 a 29738/ ročník a 7.-9.ročník 4

5 e) Údaje o přijímacím řízení nebo o zařazování dětí 1. Zápis do 1.tříd v roce 2009: k zápisu se dostavilo 120 žáků z toho po odkladu 22 přijato 90 žáků žádostí o odklad Do školní družiny bylo zařazeno celkem 210 žáků 3. Do školní jídelny bylo přihlášeno v průměru 972 žáků včetně ZŠ Palacká Z toho: 123 ZŠ Čechovice a 75 MŠ Čechovice 198 výdejna ZŠ Palacká a 230 výdejna ZŠ Palacká Skálovo nám. 70 ZŠ a MŠ Mostkovice 530 ZŠ Dr.Horáka V rámci vedlejší činnosti vaříme asi 260 obědů denně. 4. Na střední školy bylo přijato: Gymnázium J.W. 5 žáků z 5.ročníku CMG 1 žák z 5.ročníku Reálné gymnázium 1žák z 7.ročníku SOU 1 žák z 8.ročníku Střední školy 45 žáků z 9.ročníku SOU 22 žáků z 9.ročníku f) Práce s integrovanými žáky Ve školním roce 2008/2009 jsme měli 11 integrovaných žáků. 2 žákyně byly integrovány z důvodu percepční nedoslýchavosti, u jednoho žáka se jednalo o těžkou vadu řeči a ostatní měli jednu nebo více specifických poruch učení. Všichni patří do kategorie žáků se zdravotním postižením a 10 z nich pracovalo 1x týdně 1 vyučovací hodinu v rámci reedukace. Celkem se na ní podílelo 5 dyslektických asistentek. Individuální vzdělávací plány, podle kterých tito žáci pracují, nám na začátku školního roku zkontrolovala Mgr. Dušková z PPP. Byla s námi tradičně v kontaktu i během školního roku. Projednávala konkrétní problémy žáků s třídními učitelkami a dyslektickými asistentkami. Velmi se osvědčily její návštěvy přímo v hodinách. Získala tak více informací potřebných pro kontrolní vyšetření v poradně. Před koncem 1. pololetí jsme do PPP i SPC odeslali průběžné hodnocení integrovaných žáků, koncem března pak další podklady ke kontrolním vyšetřením. Ta probíhala v PPP a SPC. Práce s integrovanými žáky, ale i žáky se zdravotním znevýhodněním a talentovanými žáky se nám daří. Úspěšnost práce závisí na individuálním přístupu v běžných hodinách, na důsledné spolupráci třídních učitelů, rodičů a dyslektických asistentek, na kvalitní domácí přípravě, ale i na vhodném využívání didaktických pomůcek, které ve škole máme. g) Práce s talentovanými žáky Na prvním stupni jsou sportovně talentovaní žáci soustředěni v plaveckých třídách. Na druhém stupni jsou pro sportovně talentované žáky zřízeny sportovní třídy se zaměřením na basketbal.. Pro sportovní činnost má škola ideální podmínky. V oblasti sportu vynikají: v kopané Adam Marčík, Michal Pavel, Robin Cigan, Aleš Studený v hokeji a judu Martin Pěnčík v plavání Martin Řehák, Markéta Nováková, Karolína Samsonová, Michael Koupil v tenise Lukáš Vágner, Dominik Balcar, Marieta Vágnerová v tanci Tereza Hrubá, Tereza Kohoutková, Tereza Baláková, Nela Krejčiříková, Adéla Bednářová 5

6 celkově jsou pro sport nadaní: Adéla Jetelová, Kristýna Matoušková, Jan Řehák, Eliška Hubáčková vyniká v krasobruslení. Od 6.ročníku jsou ve sportovních třídách soustředění žáci nadaní na basketbal. V jiných oblastech vynikají: v matematice: Matyáš Běhavý, Ladislav Bugr, Jan Obračaj ve výtvarné výchově Adéla Navarová, Amálie Poledníčková, Nela Kučerová, Marek Chytil v hudbě Daniela Urbanová Mimo tyto uvedené talenty je na škole celá řada nadaných žáků, s kterými se dlouhodobě pracuje ve škole v rámci výuky i mimo vyučování. Žáci jsou vedeni k samostatnosti a schopnosti orientovat se ve všech dostupných informačních zdrojích. Část III Údaje o výsledcích kontroly provedené Českou školní inspekcí Ve školním roce na škole proběhly tyto kontroly: Státní a veřejnosprávní kontrola využívání finančních prostředků státního rozpočtu Kontrola zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví žáků Inspekce zaměřená na hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání, hodnocení ŠVP a RVP se zaměřením na výuku cizích jazyků a výchovu ke zdraví a) Kvalifikovanost a aprobovanost učitelů Část IV Údaje o pracovnících školy školní rok 2008/09 školní rok 2007/ hod., 679 odb.zp. 685 hod. 677 odb.zp. tj. 99,27% tj.98,83% Na I.stupni bylo odučeno celkem 356 vyučovacích hodin učiteli odborně způsobilými tj.100%. Na II.stupni bylo odučeno celkem 328 vyučovacích hodin, z toho bylo 323 hodin odučeno učiteli odborně způsobilými a 5 vyučovacích hodin bylo odučeno bez odborné způsobilosti. Některé výrazné zvláštnosti v aprobovanosti Výuka na naší škola byla v tomto roce zajištěna téměř se 100% aprobovaností. Na I.stupni se podařilo dosáhnout 100% aprobovanosti. Garantem školy pro veškeré počítačové vybavení je pan učitel Lukáš Doležel s aprobací pro výuku informatiky. Pro zlepšení výuky počítačů využíváme dvě učebny výpočetní techniky. Učebny jsou přístupné i v odpoledních hodinách pro žáky toužící po internetu. Neaprobovaně se učí pouze rodinná výchova, kterou učí učitelé příbuzných oborů Ov. Na prvním stupni máme dvě učitelky se 100% aprobovaností pro výuku anglického jazyka (z toho je jedna na MD). Neaprobovaní vyučující cizích jazyků si neustále zvyšují svoji odbornost návštěvou jazykových seminářů se zaměřením na metodiku. Podobně i učitelé ostatních předmětů 6

7 mají zájem o další vzdělávání a rozšíření si svých odborných a hlavně metodických dovedností v rámci různých kurzů, seminářů a exkurzí. b) Konkrétní údaje o pracovnících školy, jejich kvalifikace k Titul, jméno, příjmení, funkce Kvalifikace Mgr.Ivan Pospíšil, ředitel školy TV, BV Mgr.Jaromíra Pospíšilová, ZŘ II.st. ČJ, HV, AJ PaedDr..Jindřiška Marková, ZŘ I.st. I.st.,VV Mgr.Kamila Francová, učitelka I.st. Mgr.Karolína Hanáková, učitelka I. st.,aj Mgr.Helena Hopjanová, učitelka I.st., HV Mgr.Marie Hrubá, učitelka I.st. Mgr. Jitka Chytilová, učitelka I.st., Aj MD Mgr.Jana Kissová, učitelka I.st Mgr.Petra Klvačová, učitelka I.st., speciální pedagogika, plavání Mgr.Zdeňka Kolečková, učitelka I.st.,TV Mgr.Renata Kratochvílová, koordinátora ŠVP, učitelka I.st., NJ Mgr.Alice Lorencová, učitelka I.st., HV, AJ Mgr.Ivana Mojžíšová, učitelka I.st.,VV PaedDr. Silvie Nakládalová, učitelka I.st.,VV Mgr.Jana Peková, učitelka I.st.,TV Mgr.Eva Vlková, učitelka I.st., spec.ped.(logopedie) Mgr.Martina Zbořilová, učitelka I.st., Vv Mgr. Eva Zlámalová, učitelka I.st., HV Mgr.Ivana Čeplová, výchovná poradkyně ČJ, D Mgr.Lukáš Doležel, učitel M, INF Mgr.Jitka Fajkusová, učitelka M, ZT Mgr.Lucie Ščudlová, učitelka BI, CH - MD Mgr.Petr Hlavica, učitel F, ZT Mgr.Božena Hovorková, učitelka PŘ, PČ Mgr. Jitka Chmelařová, učitelka VV, RJ Mgr.Libuše Ibrmajerová, učitelka RJ, D, NJ Mgr.Lenka Krčová, učitelka M, Z Mgr.Marie Nováčková, výchovná poradkyně RJ, OV, NJ Mgr.Ivo Novotný, učitel TV,Z Mgr.Dita Přikrylová, učitelka HV, M, INF studuje Mgr.Jan Kyzlink, učitel Z, TV Mgr.Kamila Sedláčková, koordinátora ŠVP, učitelka ČJ, OV PaedDr.Jaroslava Strachoňová, učitelka TV, ČJ, plavání Mgr.Hana Vlková, učitelka ČJ, OV Mgr.Danuše Zelená, učitelka ČJ, AJ, FJ Mgr.Petr Žůrek CH, Pč Mgr.Jana Hrubá, učitelka TV, Ze, plavání-md Mgr.Jana Novotná,vedoucí plaveckého výcviku I.st., plavání Zdeňka Líznová, vychovatelka Učitelství MŠ, plavání Markéta Havlíková, vychovatelka Vychovatelství, MD Ludmila Nováková, vychovatelka Vychovatelství 7

8 Jiřina Spáčilová, vychovatelka Bc Andrea Strakošová, vychovatelka Svatava Śvorčíková, vychovatelka Věra Teprová, vychovatelka Bc Dana Vlčková, vychovatelka Marie Vojáčková, vychovatelka Karla Vorálková, vedoucí vychovatelka ŠD Vychovatelství Vychovatelství Vychovatelství Vychovatelství Vychovatelství Vychovatelství Vychovatelství c) Počet absolventů, kteří nastoupili na školu školní rok 2008/2009 školní rok 2007/ d) Počet ostatních učitelů, kteří nastoupili nebo odešli školní rok 2008/2009 Nastoupili Karolína Hanáková - učitelka Andrea Strakošová - vychovatelka Dana Vlčková - vychovatelka Odešli Na jinou školu: Mimo školství: 0 0 e) Počet pracovníků v důchodovém věku a nekvalifikovaných školní rok 2008/2009 školní rok 2007/2008 Důchodový věk 2 3 Nekvalifikovaní 1 1 Část V Hodnocení práce školy a DVPP Hodnotící zpráva MS za školní rok 2008/2009 Sbor byl doplněn pí uč. Karolínou Hanákovou, do důchodu odešla pí uč.věra Popelková. Činnost MS ročník ZŠ Prostějov, ul. Dr. Horáka se ve školním roce 2008/2009 řídila předem stanoveným plánem práce aktualizovaným problematikou vyplývající z řešení úkolů spojených s výukou podle ŠVP v 1. a 2. ročníku. Hodnocení ŠVP: očekávané výstupy ve všech předmětech byly dosaženy. Učitelé se více zaměřili na propojení mezipředmětových vztahů. Snažili se vést žáky k samostatnému myšlení, objevování poznatků a osobní odpovědnosti. Uplatňovali nové, atraktivní a přitažlivé metody a formy práce. Řada učitelů mnohem více využívala počítačové a projekční techniky. Průřezová témata byla naplněna. Cíle předmětu jsou plněny průběžně a postupně dochází k osvojování a rozvíjení klíčových kompetencí žáků. ŠVP v 1. ročníku i v 2. ročníku stále klade důraz na činnostní učení, zůstává větší prostor pro komunikaci, spolupráci, hravé činnosti. Díky menšímu počtu žáků ve třídách se utváří příznivé 8

9 mikroklima třídy, učitel se dětem více individuálně věnuje, přizpůsobuje se jednotlivým potřebám žáka. Hodnocení žáků je motivační, žáci se učí sebehodnocení. K tomu přispívá i žákovské portfolio. Byly zpracovány časově tématické plány dle ŠVP Škola plná pohybu v 1. a 2. ročníku a dle Základní školy č.j /96-2 v ročníku. Učitelky I.st., hlavně v počátečním období školního roku 2008/2009, konzultovaly výsledky a problémy žáků, kteří přešli do 6. ročníku, s vyučujícími II.stupně. Tradičně dobrá je spolupráce s CMG, kdy ředitel Mgr.Jaroslav Fidrmuc seznamuje učitele s klasifikací nově přijatých žáků naší školy v I. pololetí školního roku. Učitelky 5. ročníku věnovaly zvýšenou péči žákům ucházejícím se o studium na víceletém gymnáziu. Výsledky přijímacích řízení Třída Počet uchazečů Přijatí Nepřijatí GJW CMG V.A V.B 0 V.C Celkem Péče byla věnována integrovaným žákům. Dle požadavků PPP a SPC byly ustanoveny 4 dyslektické asistentky na 1. stupni, které v součinnosti s třídními učitelkami sestavily individuální učební plány a hodnocení úspěšnosti práce. Školní družina Školní družina se ve školním roce 2008/2009 skládala ze sedmi oddělení, do kterých docházelo 210 žáků. Všechna oddělení byla umístěna v pavilónu ŠD. Žáci školní družiny mohli využívat tělocvičnu, keramickou dílnu, bazén školy, hřiště a venkovní areál určený pro školní družinu. Všechny vychovatelky měly potřebnou kvalifikaci pro zájmové vzdělávání ve školní družině. Vedoucí vychovatelka a jedna vychovatelka pracovala na celý úvazek, 1 vychovatelka pracovala na úvazek 0,96, 1 vychovatelka na úvazek 0,86, 1 vychovatelka na úvazek 0,83 týdně, 1 vychovatelka pracovala na úvazek 0,79 týdně, 1 vychovatelka na úvazek 0,61týdně, 1 vychovatelka 0,08 týdně, dohromady 6,13 týdně. Do zájmových kroužků ve školní družině se zapojilo v I. pololetí 217 žáků, v druhém pololetí 164 žáků. Pracovali v 13 zájmových útvarech: stolní tenis, malování, keramický kroužek, aerobic, doved.ruce, zdravotnický kroužek, gymnastika hrou, sportovní kroužek, hra na flétnu, hry ve vodě 2x, informatika, literárně dramatický. V druhém pololetí byl pro dlouhodobou neschopnost pí.vychovatelky ukončen kroužek literárně dramatický a aerobic. ŠD využila akcí pořádaných hvězdárnou, navštěvovala DDH, akce Duhy, Bijásku, maňáskového představení souboru Sluníčko Šternberk, loutkové představení Plumlov, akce pořádané SRPŠ k MDD. Zdravotnický kroužek reprezentoval naší školu na Okresní soutěži Hlídek mladých zdravotníků a obsadil 1. místo. v soutěži Dance show obsadili žáci 1.místo. Vychovatelky školní družiny se zúčastnily i ozdravného pobytu pro děti z prvního stupně ZŠ. V tomto školním roce byla školní družina vybavena elektrospotřebiči DVD a televizory, společenskými hry a sportovními potřebami v hodnotě ,- Kč. Finanční prostředky čerpala z fondu SRPŠ při Základní škole Prostějov, Dr.Horáka 24, Prostějov a to na odměny při soutěžích, kulturních akcí a z fondu školy. Škola zajišťovala finanční dotaci pro studium vychovatelek. 9

10 Placení poplatků za školní družinu probíhá hotově. Podle vyhlášky č.70/2005 poplatky vybírají pololetně ve výši 50,- Kč za měsíc. Poplatky vybírají vychovatelky a odevzdávají pí. ekonomce. Pro nízký počet zájemců nebyl o vedlejších prázdninách a ani o hlavních prázdninách ve ŠD provoz. Provoz byl zajištěn i ve dnech ředitelského volna. Na příští školní rok je přihlášeno 210 žáků, zůstává sedm oddělení a počet vychovatelek se nezmění. Provoz školní družiny od 6.30 hod do 7.45 hod a od hod do hod. Kroužky budou začínat od hod do hod. Sportovní třídy Na škole působí již pátým rokem sportovní třídy zaměřené na basketbal pro chlapce. Poslední rok jsme rozšířili zařazení do ST i pro děvčata. Žáci zařazeni do projektu ST mají 4 hodiny tělesné výchovy a jednu hodinu plavání v rámci rekonvalescence týdně. Tréninky probíhají na naší škole podle věku 2 5 krát týdně. Podrobný rozpis tréninků a obsazení trenéry je přístupný na stránkách školy. Snažíme se vytvořit co nejlepší podmínky pro naše mladé basketbalisty. K tomu slouží dvě tělocvičny, venkovní atletický areál, bazén a školní klub. Do budoucna plánujeme výstavbu sauny a rekonstrukci šaten a kabinetů. Žáci ST absolvují zimní a letní soustředění v Jeseníkách, nově jsme zařadili sportovní kurz v šestém ročníku (cyklistika, míčové hry, softbal, golf, základy kanoistiky atd.) Pro lepší spolupráci mezi školou a klubem, byla založena Trenérská rada. Zde se schází třídní učitelé sportovních tříd, hlavní trenér sportovních tříd pan E. Remenec a trenéři družstev. Nezapomínáme ani na výchovu těch nejmenších. Již od druhé třídy mají možnost naši žáci navštěvovat kroužek minikošíkové. Podařilo se vytvořit návaznost na sportovní třídy na základní škole. Ti nejlepší mohou pokračovat ve studiu i sportovní kariéře ve sportovních třídách na Gymnáziu J. Wolkera v Prostějově. Škola úzce spolupracuje s basketbalovým klubem BK Prostějov a marketinkovou firmou TK Plus. Přehled vzdělávání 1.st. 2008/2009 Název akce Pořadatel Jméno účast. Termín Hodnocení Zdravotník zotavovacích akcí ČČK Prostějov Francová, Zbořilová, Spáčilová Angličtina v pohybu Schola servis Hrubá, Vlková Zdravé zuby Olomouc Zlámalová Batoh nápadů do matematiky ZŠ Kollárova Zbořilová, Zbořilová Interaktivně na 1. stupni ZŠ Kollárova Hrubá, Kratochvílová, Vlková Přehled vzdělávání 2.st. 2008/09 Název akce Pořadatel Jméno Termín Hodnocení Seminář k Eko škola Sdr.Tereza Ščudlová říjen + Seminář k motivaci třídění odpadu Sdr. Tereza Ščudlová říjen +,využití 10

11 Přijímací řízení na SŠ Olomoucký kraj nádob ve škole Nováčková říjen +, nové postupy Seminář VP - PPP Nováčková listopad + Přijímací řízení na gymnázium GJW Nováčková prosinec +, priority Lyžařský instr. Kurs Schola servis Hlavica prosinec +, náročné Kurs keramiky Schola servis Chmelařová 1.pol. +, přínosné Práce s interaktivní tabulí Vedení školy a Únor +, přínosné pedagogové 2. st. Seznámení s novými učebnicemi Fraus Čeplová, Kyzlink,Sedláčkov á březen Seminář Aj interaktivně Oxford, Cambridge Sedláčková, Pospíšilová duben Primární prevence PPD Sedláčková říjen,červe n Interaktivní tabule v M Fraus Krčová, květen Fajkusová,Doležel +,pečlivě připravené +, objednávka + +, připravené. Seminář VV Schola servis Chmelařová 2. pol. +, náměty pro práci Přehled vzdělávání ŠD 2008/2009 Název akce Pořadatel Jméno účast. Termín Hodnocení Projekty ve školní družině Celostátní seminář pedagogických pracovníků ŠD/ŠK NIDV- Olomouc NIDV-Praha K.Vorálková K.Vorálková 11.6až Část VI Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti Přehled akcí 1. stupeň Kulturní akce Divadlo Duhová pohádka roč. Co se skrývá v písničce roč. Jak si hrají tatínkové roč. Jumping drums roč. Lovci mamutů 3.roč. O pejskovi a kočičce roč. Koncerty Doktora se nebojíme Pavel Novák 2. roč. První narozeniny Horáčka Vánoční koncert Horáčka roč roč 11

12 Filmová představení Nejkrásnější hádanka roč. Návštěvy knihovny Lidové pohádky roč. Umělé pohádky roč. Beseda o ilustrátorech roč. Exkurze a výstavy , Planetárium Brno roč Den se složkami IZS 3.A, 5.A, B Botanická zahrada roč. Umělecké dílny v Muzeu Prostějov Výtvarná dílna roč. Hudební dílna roč. Osudové osmičky roč. Osudové devítky 5. roč. Bezpečnostní a dopravní akce Besedy s Městskou policií - listopad ,3., 5. roč. Dětské dopravní hřiště 2krát 4.A,B,C Veřejná vystoupení Vítání dětí na radnici pí uč. A.Lorencová 1krát Vystoupení pro děti MŠ pohádka Sněhurka a sedm trpaslíků Dramatický kroužek pí uč. E.Vlková Vystoupení v DD v Lidické ul. ke Dni matek Dramatický kroužek pí uč. E. Vlková Humanitární akce Ostatní akce Stonožka podpora humanitární finanční sbírky dobrovolní dárci ( odesláno 3 500,- Kč na účet Přátelé stonožky ) Adopce Ranjeetha Prabhagarana : v roce 2008 posláno 5000,- Kč Drakiáda Uspávání přírody-lampionový průvod dětí 1. st Školní jarmark Mikulášská nadílka Vánoční besídka 1.A,C, 2.B, 5.B Vánoční besídka 4.C Den otevřených dveří- Mámo,táto,pojď si hrát,škola je náš kamarád Návštěva MŠ ul. Rumunská v 1.B,C Zápis dětí do 1. tříd Den naruby akce žáků 2.st. děti učí děti Velikonoce beseda s ing.hubáčkem Dravci ukázka dravců skupiny Seiferos Akce EKOŠKOLY ke Dni Země obrázky z vršků Akce ke Dni Země Běží celá škola Besídka ke Dni matek 2.A Besídka ke Dni matek 4.C Diskotéka ke Dni dětí sportovní olympiáda 2.6. Akce TK Prostějov pro děti na velodromu 1.A,B 4.B Svátek slabikáře přijetí dětí 1. ročníku mezi čtenáře Výlety a školy v přírodě Malá Morávka -chata Kopřivná 2.A,B,C- R. Kratochvílová, D.Kratochvílová, 12

13 L.Nováková, H.Hopjanová, J,Kissová Malá Morávka hotel Brano 1.C, 3.A,B, 4.C- K.Francová, M.Zbořilová, E.Zlámalová, Z.Kolečková, M.Vojáčková, A.Strakošová, D.Vlčková ZOO Kopeček u Olomouce 1.B, S.Nakládalová, P.Klvačová ZOO Lešná 4.A,B-J.Peková, I.Mojžíšová Teplice nad Bečvou-V.C-H.Vlková, L.Krčová Rožnov pod Radhoštěm-V.A,B.- M.Hrubá, E.Vlková, A.Lorencová Soutěže: Matematické a vědomostní: Branně vlastivědná soutěž místo Filip Kopa 2.B Kristýna Matoušková 2.B Kateřina Ondroušková 2.B 3. místo Filip Halouzka 3.A Markéta Vyhlídalová 3.A Daniel Ponížil 3.A Natálie Svoradová 3.B Matematická olympiáda Z5 školní kolo 11 řešitelů MO Z 5 okresní kolo účast 34 žáků okresu z toho 13 úspěšných řešitelů, z toho byli 4 úspěšní řešitelé z naší školy a to: 4. místo- Jan Obračaj,Zuzana Pěnčíková 5.A 5. místo- Tereza Hrubá 5.C 6. místo- Michaela Josefová Matematická soutěž Klokan - kategorie Klokánek 4.,5. roč Marek Maťcha 4. C 96 bodů Ondřej Nejezchleba 4. B 88 bodů Štěpán Tvrdý 4. B 88 bodů Emma Fojtíková 5. A 81 bodů Matematická soutěž Klokan - kategorie Cvrček 3. roč. Martin Rajtr 3. A 54 bodů Daniel Bureš 3. A 50 bodů Aneta Kůrová 3. A 48 bodů Karolína Ohlídalová 3. A 48 bodů Vědomostně srovnávací test KALIBRO 2008/09 Úspěšnost v % Škola,region Čeština Matematika Hum. základ Přírod. základ Angličtina ZŠ PV,Dr.Horáka 57,8 53,4 66,3 64,2 67,8 ČR 59,5 45,3 64,7 62,7 61,4 Výtvarné soutěže Barvy podzimu 18 prací Děti,pozor,červená! - okresní kolo 11 prací Požární ochrana očima dětí -výtvarná část 4 práce -literární část 1.a 2.místo - Ladislav Burgr 3.A 13

14 Bylinky naší zahrádky 5 prací 1. místo - Sabina Pilcová čestné uznání Adéla Navarová Jaro na Hané 2.místo žáci 5.B 2. místo Ladislav Dvorský 5.B Literární soutěž Náš svět 6 prací Recitační soutěž - školní kolo tři kategorie - celkem 70 zúčastněných I. kategorie nepostupová 1.roč.- 22 dětí 1.místo Daniela Urbanová 1.A 2. Dominika Ponížilová 1.A Tereza Králová 1.C 3. Eva Milerová 1.B Barbora Křupková 1.C II. kategorie 2. a 3. roč. 33 dětí 1.místo Anna Sekaninová 2.B Daniel Ponížil 3.A 2. Lucie Balogová 2. B Markéta Vyhlídalová 3.A 3. Marek Vinkler 2. A Kateřina Ondroušková 2.C Jan Novák 3.B Filip Kopa 2.B III. kategorie 4. a 5. roč. 15 dětí 1.místo Diana Kvapilová 5. B 2. Zuzana Pěnčíková 5. A 3. Amálie Poledníčková 4.B Michaela Jozefová 5. C - okresní kolo bez umístění Pěvecké soutěže: O hanáckyho kohóta okresní kolo Daniela Urbanová, 1A bez umístění Zdravotní soutěže: Akce Zdravé zuby výukový program péče o chrup pro 1.stupeň Eliška Krejčí 4.B Alexandr Přecechtěl 2.B Soutěž Hlídek mladých zdravotníků Okresní kolo 1. místo Lenka Skoumalová 5.A Barbora Hájková 4.C Vilém Kytlica 4.B Nicholas Maritz 3.B Ladislav Blechta 3.B Soutěž hlídek mladých zdravotníků Krajské kolo v Olomouci 8.místo Lenka Skoumalová 5.A Barbora Hájková 4.C Nicholas Maritz 3.B Ladislav Blechta 3.B Emma Herzogová 3.B Sportovní soutěže: Vánoční hrátky ve vodě soutěž družstev 2. tříd 14

15 Plaveme s EU - školní kolo dětí roč. 2.místo v republice Prostějovský vodníček 17.6 okresní soutěž - 60 dětí v kategorii neregistrovaných plavců Akce Běží celá škola všichni žáci roč. Přehazovaná okrskové kolo- dívky 1.místo okrskové kolo- hoši 1.místo okresní finále- hoši 4.místo okresní finále- dívky 4.místo Vybíjená okrskové kolo- hoši 2 místo okrskové kolo- dívky 2.místo okresní finále- hoši 4.místo okresní finále- dívky 4.místo IAAF Kid s Athletics místo - hoši 2. místo - dívky Běžecká soutěž v rámci Evropského dne bez aut 2.místo - Kristýna Matoušková 3.místo - Martin Pěnčík Mc Donald s Cup okrskové kolo 1.místo okresní finále 1.místo krajské kolo - 5.místo Soutěž mladých cyklistů místo Pažout Cup - minikopaná místo v rámci prostějovských škol Okresní finále atletického trojboje místo Bambiriáda zábavné sportovní soutěže IV.A,V.A,B XVI.lehkoatletická olympiáda dětí 1.stupně ve 4 disciplínách Pohár senátorky Boženy Sekaninové 1. místo v rámci prostějovských škol Sběrové akce Sběr vršků od PET lahví Papír soutěž firmy A.S.A. podzim kg Tereza Moudrá, 3.B kg jaro kg Dušan Tarkovský, 4.C 1 617kg 2. místo v rámci prostějovských škol odměna 5 000,- Kč 15

16 Přehled akcí 2. stupeň Naukové soutěže umístění připravil Zelená stezka, Zlatý list 6.místo skupina žáků B. Hovorková J. Chmelařová BIO 6.7.roč. 4.a 5.m. Grulichová, Korbelová B.Hovorková BIO 8.9.roč m. Koudelík,Němcová,Dědková B.Hovorková MO 8.roč. 3.m. Slepica L. Krčová MO 9. roč. úspěšný řešitel krajské kolo L. Krčová FO 8.9.roč. 1.m. Kolář, jediný ze ZŠ P. Hlavica CHO 8.9.roč. 5.m a 7. m. Kolář, Opravilová L. Ščudlová ZO 8.9. roč. 5.m. Koudelík J. Kyzlink Humanitní soutěže Recitační přehlídka v konkurenci ZUŠ Kočerhová H. Vlková finále, čestné uznání OČJ 4.m.- Kolář H. Vlková Soutěž v hanácké písni 1.m.- Ficová - postup D. Přikrylová Výtvarné soutěže Barvy podzimu, Jaro je tady 2.m. Marečková, Jak vypadá paní zima, Mladí tvůrci pro Dunaj, Barvy v botanické zahradě, Nakresli si svoje slunce, aj. Výsledky soutěží jsou zkreslené. Žáci soutěží se studenty gymnázií a ZUŠ. Soutěže jsou tak náročné, že např. ve FO se účastnila naše ZŠ jako jediná. Akce protidrogové prevence a sociálně patologických jevů - seznamovací pobyt žáků 6. ročníků zaměřený na posílení vztahů mezi sebou navzájem - Drogy (ne)přítel můj čtyřblokový program specifické primární drogové prevence pro žáky 8. ročníků, který poskytuje Kontaktní nízkoprahové centrum Prostějov - Den naruby na 1. stupni akce ke Dni učitelů - Běží celá škola Den bez drog 6. ročník běhu kolem školy - prezentace kyberšikany ve všech třídách na II. stupni spojená s informativním dopisem rodičům o výše uvedeném problému - podpora adoptovaného chlapce z Indie odesláno 5000,- Kč - beseda o drogách s bývalým uživatelem, organizovaná občanským sdružením Řekni ne drogám - řekni ano životu - netradiční sportovní dopoledne desetiboj na závěr škol. roku - besedy s policií v 6. a 9. ročnících - prevence kriminality Akce výchovného poradenství Testy Scio pro žáky 8. roč. k posouzení schopností ke studiu Besedy pro žáky 9. roč. na UP Prostějov o možnostech pracovního uplatnění Účast na burze škol, žáci 9. i 8. roč. Účast na akcích využitelných k volbě povolání Zlatá jehla,hanácký pohár,aj. Intenzivní návštěvy představitelů středního školství prezentace jejich škol, učilišť Průběžné konzultace se žáky i rodiči o vhodné volbě dalšího studia. 16

17 Akce humanitární Tradiční Stonožkové hnutí 9 300,- Kč. Prodej výrobků žáků školy během Stonožkového týdne v prosinci, ale i na veřejnosti. (ekologický jarmark, předvánoční prodej) Účast našich žáků za odměnu na vánočním koncertě v Praze. Bílá pastelka prodej pastelek na podporu nevidomých 1 500,- Kč Adopce indického chlapce 5 000,- Kč Člověk v tísni prodej propisovacích per na zřízení pracovně terapeutické dílny částka nejde upřesnit. Účast našich žáků na benefičním koncertu pořádaném ZUŠ, vstupné 1000,- Kč( hrazeno o.s. Škola plná pohybu). Akce tradiční i začínající Halloween rej masek, podpora výuky anglického jazyka Malá olympiáda AJ, žáci 6. a 7. roč. Vánoční jarmark spojený se schůzkami SRPŠ prezentace každé třídy a prodej vlastních výrobků Mikulášská nadílka žáci 9. roč. pro mladší spolužáky Účast žáků na kouzelnickém vystoupení k ukončení 1. pololetí Příprava blahopřání pro vyučující ke Dni učitelů Den naruby aneb učíme své mladší spolužáky Běží celá škola tradiční akce k podpoře zdraví Pomoc žáků při organizaci Dne dětí a atletické olympiády 1. st. Netradiční desetiboj sportovní akce k ukončení školního roku Projektový týden Týden v pravěku -6. roč.- naplnění cílů ŠVP Exkurze pro žáky Tutanchamon, Antropos Brno Akce ekologické Na škole působil kroužek Ekoškola pod vedením L. Ščudlové. Naplňoval cíle projektu naší školy EKO škola.šetření energií vytvoření polepek na vypínače.třídění odpadu ve třídách i na chodbách kontejnery. Vytvoření výukového programu na ŠD. Pravidelný dohled Eko týmů na všechny problémy daného tématu. Exkurze Den otevřených dveří Veolia čistička vod. Sběr pet vršků. Den Země výtvory z pet vršků, skládání obrazů. Výtvarná soutěž Nakresli své slunce Ke Dni Země přehlídka dravců na školním hřišti Sběr papíru ve 2 kolech, nezanedbatelná pomoc starších žáků při sběrových akcích Soutěže Zlatá stezka, zlatý list. Soutěž v botanické zahradě. ŘŠ podal přihlášku do projektu revitalizace školního pozemku. Pěvecký sbor Horáček a Sladké švestičky Oba sbory pokračovaly pod vedením Mgr.D. Přikrylové ve své činnosti. Uspořádaly na podzim koncert k 1.narozeninám sboru a před Vánocemi vánoční koncerty pro žáky školy i pro veřejnost. Pěvecká vystoupení byla vhodně doplněna recitací a průvodním slovem žáků starších pod vedením Mgr.H.Vlkové. Sport a tělesná výchova ve šk.roce 2008/

18 Již dva roky se na ZŠ Dr. Horáka vyučuje podle školního vzdělávacího programu,,škola plná pohybu.všichni žáci dostávají dobrý pohybový základ díky třem hodinám tělesné výchovy týdně. Přínosem pro větší pohybovou aktivitu jsou samozřejmě sportovní třídy. Pro tělesnou výchovu a sport má škola velmi dobré podmínky. Sportovní vybavení škola pravidelně doplňuje a snaží se zajistit všem žákům výborné podmínky pro rozmanité pohybové activity. V hodinách TV i žáci 2.stupně pravidelně využívají bazén, seznamují se se zdravým životním stylem. Ve školním roce 2008/2009 zajistila škola lyžařský zájezd pro žáky 7.tříd v Malenovicích , zúčastnilo se 42 žáků. Škola ze 2/3 zajistila lyžařskou výzbroj žáků. Byly velmi dobré podmínky, velký zájem žáků a dobrá úroveň lyžařů. Zimní soustředění pro 32 žáků sportovních tříd se konalo v Hynčičích. Přehled sportovních soutěží ve šk. roce 2008/2009 Atletický čtyřboj v atletice - st.žáků ,2. místo ml.žáků ,2. místo Atletický čtyřboj krajské finále - st.žákyně místo Přespolní běh okresní finále ,3.,4.,4. místo Okresní přebor v plavání - mladší žáci místo Přespolní běh kraj Jeseník - ml. žákyně místo Stolní tenis - st.žáci místo Florbal - okrskové kolo Krajský přebor v plavání - mladší místo ,2. místo Nestlé basket cup okres - ml. žákyně místo Halové závody v netr. atletice ,2. místo Košíková okresní finále žákyně místo Turnaj v ringu dívek místo Plavání Pohár CMG místo Košíková krajské finále místo Nestlé baske cup kraj - ml. Žákyně místo Coca - Cola cup - fotbal -skupina místo Minifotbal mladší - okrsek místo Minifotbal starší - okrsek místo 18

19 Minifotbal mladší - okresní finále místo O pohár Zdravého města Prostějova místo Pohár rozhlasu - okres ml ,2. místo - okres st ,4. místo Nestlé basket cup - republika místo Pohár rozhlasu - kraj - Olomouc ,3.,10 místo Ringo místo Prostějovská laťka ,2. místo Sportovní soutěže Ve školní roce 2008/2009 se žáci 2. stupně zúčastnili 25 sportovních soutěží pořádaných převážně Okresní radou Asociace školních sportovních klubů. Podzimní sportovní soutěže byly zahájeny okresním finále atletického čtyřboje. Starší žáci skončili na 4. místě, žákyně druhé a postoupily do krajského finále. Mladší žáci a žákyně bojovali za vytrvalého deště. Hoši vybojovali velmi cenné 2. místo,děvčata vyhrála o 1200 bodů. Pro mladší nebyla soutěž postupová. I v přespolním běhu, který se konal v lesoparku Hloučela, bylo umístění školy velmi dobré: mladší dívky zvítězily s velkým náskokem, kluci doběhli 3., obě družstva starších reprezentantů 4. Družstvo ml.žákyň reprezentovalo okres v krajském finále 21.října v Jeseníku. I v tvrdých horských podmínkách si děvčata vedla velmi dobře 3. místo byly zahájeny soutěže v plavání okresním přeborem. Pro nepřítomnost 9.ročníků školu zastupovaly pouze družstva žáků mladších. Chlapci se umístili na 2. místě, děvčata zvítězila. Soutěž byla postupová, v krajském finále, které se konalo v Prostějově, vybojovali ml.žáci opět 2. a 1. místo. Mezi tradiční plavecké soutěže patří plavecké závody jednotlivců a družstev O pohár CMG. V silné konkurenci 9 škol tří okresů naše škola získala 4.místo. Do podzimních soutěží spadaly tento školní rok stolní tenis ( 9. místo ) a florbal, kde 4.místem v okrsku naši žáci nepostoupili. Halové soutěže pokračovaly v březnu,,iaaf KID S ATLETICS, tj. týmovými halovými závody v netradičních atletických disciplínách. Děvčata zvítězila, kluci byli druzí. Byly zahájeny okresní soutěže v basketbalu a Nestlé basket cup 2009, kterých se zúčastnilo pouze družstvo dívek (chlapci ze sportovní basketbalové třídy nemohou startovat).děvčata postoupila z 1. místa v okrese a získala 3. místo v kraji. Po vyhraném krajském finále v Nestlé cupu postupovala dále. Netradiční ringo si získává stale větší oblibu, hlavně mezi děvčaty, proto se naše škola také přihlásila do soutěží v tomto sportu. 27.března pořádala ZŠ Majakovského turnaj - 2.místo,3.června okresní finále - 5.místo. Mezi jarní soutěže patří také soutěže fotbalové - Coca-cola cup a minifotbal. Skvělého výsledku dosáhli mladší žáci v okresní minifotbalové soutěži, kde zvítězili. Sportovní soutěže vyvrcholily třemi akcemi. Na tradiční Pohár rozhlasu v atletice se naši žáci velmi dobře připravili, okresní finále: mladší dívky 1., hoši 2., starší dívky 2., hoši 4.místo. Tři naše družstva zastupovala okres Prostějov na krajském finale v Olomouci 2.6. Chlapci a dívky 6.a 7. tříd si vedli výborně a získali zatím nejlepší umístění v této soutěži - dívky 2. místo, chlapci 3. místo. Prostějovská laťka ukončila atletické soutěže Skákalo se ve velmi nepříznivých podmínkách za vytrvalého deště. Přesto reprezentanti naší školy nezaváhali - 1.,2. místo. Největším sportovním úspěchem bylo 2.místo v ČR v Nestlé basket cupu. Mladší žákyně - basketbalistky se utkaly v celostátním finále v Brně a přivezly stříbrné medaile. V celkovém celoročním hodnocení Okresní rady AŠSK Prostějov,, Pohár senátorky Boženy Sekaninové se 2.stupeň ZŠ Dr.Horáka umístil na 3. místě (z 11 městských škol). 19

20 Aktivity školní družiny Kulturní Sportovní Přírodovědná Sluníčko Šternberk-maňáskové divadlo Hledá se Superstar Vánoční besídky v oddělení Loutkové divadlo- Plumlov Pohádkové odpoledne Atletický trojboj Soutěž O nejlepšího tanečníka Soutěž: Dance show Fotbalový zápas 1.-5.ročník smíšená družstva Přeskoky přes švihadlo Kdo naskáče nejvíce Hvězdárna, zimní obloha Péče o květiny v ŠD Vycházky Besedy domácí mazlíčci Dopravní Estetická Společensko vědní DDH Dopravní soutěž-poznej dopravní značky Převod dětí k zastávce MHD Orientace v okolí školy Soutěž výtvarná : zima, pohádkový příběh Vánoční výzdoba chodeb Jarní výzdoba pavilonů ŠD, Karneval, Drakiáda Zábavné soutěživé odpoledne pro děti Cesta pohádkovým lesem 20

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy Výroční zpráva školy za školní rok 2007/2008 Základní škola Prostějov, ul.dr. Horáka 24 Obsah Část I. Část II. Základní charakteristika školy Výsledky výchovy a vzdělávání 1 Část III. Část IV. Část V.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

Základní škola a Mateřská škola Určice, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola a Mateřská škola Určice, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Určice, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Část I. Základní charakteristika školy a) Název školy: Základní škola a Mateřská škola Určice, příspěvková

Více

Organizace školního roku 2015-2016

Organizace školního roku 2015-2016 Organizace školního roku 2015-2016 1) Organizace školního roku 2) Aktivity při ZŠ 3) Termíny nejdůležitějších akcí 4) Začátek vyučování a časové rozvržení vyučovacích hodin 5) Termíny třídnických hodin

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Název školy : Základní škola náměstí Svobody 3 Šternberk, příspěvková organizace Ředitel školy: Mgr. Pavel Konečný Způsob hospodaření školy : příspěvková organizace Školní

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU OBSAH 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika zařízení 3. Materiální podmínky 4. Personální podmínky 5. Ekonomické podmínky 6. Cíle vzdělávání 7. Formy a metody

Více

1. Zaměření školy profilace.

1. Zaměření školy profilace. Název školy: ZŠ Valašské Meziříčí, Žerotínova376, okres Vsetín, příspěvková organizace 1. Zaměření školy profilace. Zaměření školy vychází z výchovných a vzdělávacích potřeb žáků, z kvalifikovanosti pedagogického

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ADAMOV PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2013-2014 PaedDr. Dalimila HODAŇOVÁ výchovná poradkyně Rámcový plán činnosti výchovného poradce 1. pololetí

Více

Výroční zpráva 2006-2007

Výroční zpráva 2006-2007 Základní škola Školní 226 382 41 Kaplice IČO: 00 58 36 69 Výroční zpráva 2006-2007 strana 1 Základní informace o škole Název školy: Základní škola, Kaplice, Školní 226, okres Český Krumlov Datum vydání

Více

Výroční zpráva školy. za školní rok 2009/2010. Základní škola Prostějov, ul. Dr. Horáka 24

Výroční zpráva školy. za školní rok 2009/2010. Základní škola Prostějov, ul. Dr. Horáka 24 Výroční zpráva školy za školní rok 2009/2010 Základní škola Prostějov, ul. Dr. Horáka 24 Obsah Část I. Část II. Část III. Část IV. Část V. Část VI. Část VII. Část VIII. Část IX. Základní charakteristika

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ Pedagogicko-organizační záměry a provozně technické zajištění školního roku 2015 2016 ZŠ I.stupeň II.stupeň Celkem Počet žáků k 15. 9. 2015 200 134 334 Počet tříd

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA BOR. Školní rok 2013/2014. Kronika

ZÁKLADNÍ ŠKOLA BOR. Školní rok 2013/2014. Kronika ZÁKLADNÍ ŠKOLA BOR Školní rok 2013/2014 Kronika Novým ředitelem Základní školy Bor se stal Mgr. Daniel Koblen. Školní rok byl zahájen 2.9.2013 s 340 žáky na dvou stupních, v 15 třídách. Ve všech ročnících

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy adresa školy Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013 právní forma IČO 48847747 IZO 04884774 identifikátor školy 600115607 vedení školy ZŠ a MŠ

Více

Program školního roku

Program školního roku Program školního roku SOUTĚŽE A PROJEKTY : 2015 2016 Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Nadační fond Dětský čin roku Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního

Více

Oblasti k získávání údajů k hodnocení školní práce. v MŠ, ZŠ a SŠ pro sluchově postižené, Riegrova l. České Budějovice

Oblasti k získávání údajů k hodnocení školní práce. v MŠ, ZŠ a SŠ pro sluchově postižené, Riegrova l. České Budějovice Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, České Budějovice, Riegrova ul. Oblasti k získávání údajů k hodnocení školní práce v MŠ, ZŠ a SŠ pro sluchově postižené, Riegrova l České

Více

Výroční zpráva školy za rok 2006/2007

Výroční zpráva školy za rok 2006/2007 Výroční zpráva školy za rok 2006/2007 Název školy: Základní škola Hnátnice,okres Ústí nad Orlicí Adresa: Hnátnice 253 IČO : 70984913 Telefon: 465 548112 E-mail : zs.hnatni@worldonline.cz Škola sdružuje:

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Název: Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Adresa: Oudoleň 123,

Více

KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY

KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY školní rok 2011/2012 ZÁŘÍ 1. 9. Zahájení školního roku VŠ 9. 18. 9 Seznamovací pobyt - Chorvatsko (V.ročník) Šmerdová 12. 9. Zahájení plaveckého výcviku 1.B, 2.r., 3.r. MŠ Kom,

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Svatoplukova 11, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Svatoplukova 11, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Svatoplukova 11, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2014/2015 1. Základní údaje o škole a charakteristika školy Základní škola a

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Výsledky výchovy a vzdělání

Výsledky výchovy a vzdělání MATEŘSKÉ ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠK. ROCE 2009/2010 Základní charakteristika mateřské školy a) Základní škola a mateřská škola Bzenec Odloučené pracoviště MŠ I Bzenec, Olšovská 1299 b)

Více

A jdeme do posledního čtvrtletí školního roku 2008/2009!! Fotografie z vítání malých občánků na olomoucké radnici dne 4.4.2009

A jdeme do posledního čtvrtletí školního roku 2008/2009!! Fotografie z vítání malých občánků na olomoucké radnici dne 4.4.2009 A jdeme do posledního čtvrtletí školního roku 2008/2009!! Fotografie z vítání malých občánků na olomoucké radnici dne 4.4.2009 Hudební pásmo nacvičil Mgr.Roman Drápal s dětmi Pondělí 13.dubna Pondělí velikonoční

Více

Program školního roku 2014 2015

Program školního roku 2014 2015 Program školního roku 2014 2015 SOUTĚŽE A PROJEKTY : Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního významu Školní pěvecká soutěž

Více

ZŠ a MŠ Kladno, Vodárenská 2115

ZŠ a MŠ Kladno, Vodárenská 2115 č.j. 1513/2012/ZŠ a MŠ P R O V O Z N Í Ř Á D ZŠ a MŠ Kladno, Vodárenská 2115 I. Údaje o zařízení organizační součást ZŠ ADRESA: Základní škola a Mateřská škola Kladno, Vodárenská 2115 TELEFON: 312 681

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace školní rok 2005/2006 Výroční zpráva o činnosti Zakladní školy a Mateřské školy Štarnov, okres

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2010/2011 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola

Více

Organizace školního roku 2015/2016

Organizace školního roku 2015/2016 Organizace školního roku 2015/2016 Důležité termíny školního roku 2015/2016 Událost Den v týdnu Termín Zahájení školního roku úterý 1.9. 2015 Podzimní prázdniny čtvrtek - pátek 29.10., 30.10. 2015 Vánoční

Více

3. ÚDAJE O PRACOVNÍCÍCH. Příloha č. 2 Údaje o aprobovanosti Příloha č. 3 Přehled o pracovnících

3. ÚDAJE O PRACOVNÍCÍCH. Příloha č. 2 Údaje o aprobovanosti Příloha č. 3 Přehled o pracovnících Základní škola a Mateřská škola, Vysoké Veselí, okres Jičín K. H. Borovského 99, 507 03 Vysoké Veselí, IČO 75017075 Výroční zpráva školy 2009/2010 1. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Zřizovatel: obec Vysoké Veselí

Více

Pro zkvalitnění výuky a zajištění individuálního přístupu k dětem jsou ve třídách s počtem žáků nad 26 děleny každý týden tyto hodiny:

Pro zkvalitnění výuky a zajištění individuálního přístupu k dětem jsou ve třídách s počtem žáků nad 26 děleny každý týden tyto hodiny: 1. Vzdělávací program školy Ve všech ročnících bude probíhat výuka podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání ZŠ Votice s motivačním názvem Škola pro 21. století, 1.9. 2010 č.j.566/2010.

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem. č.j.: ŠVP 1 / 2007 IDENTIFIKAČNÍ

Více

Školská rada 11.9.2013

Školská rada 11.9.2013 Základní škola a mateřská škola Chotíkov, příspěvková organizace Chotíkov 173, 330 17 tel.: +420 377 821 580 e-mail: skola@zs-chotikov.cz Školská rada 11.9.2013 Zuzana Houdková zuzana.houdkova@zs-chotikov.cz

Více

Plán školy školní rok 2010/2011

Plán školy školní rok 2010/2011 Základní škola speciální, Základní škola praktická a Praktická škola Most, Jana Palacha 1534, příspěvková organizace. Plán školy školní rok 2010/2011 Organizace práce školy vychází z těchto bodů: I. Zvyšovat

Více

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Roční plán EVVO ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Školní rok: 2014-2015 Cílové zaměření plánu environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty (EVVO) Poskytovat potřebné znalosti a dovednosti, které žákům umožní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy Výroční zpráva školy školní rok 2008/2009 1 Výroční zpráva Základní školy a mateřské školy Mořina školní rok 2008/2009 Název a sídlo školy Základní škola a mateřská škola Mořina, Mořina 57, 267 17 Zřizovatel

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2012-2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2012-2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2012-2013 Základní škola a mateřská škola Milešovice, okr. Vyškov, příspěvková organizace Milešovice 112 683 54 Otnice 1. Základní údaje o škole 1.1 Základní údaje o škole Název

Více

Roční plán akcí 2014/2015

Roční plán akcí 2014/2015 Základní škola Staňkov, okres Domažlice, příspěvková organizace Komenského 196 345 61 Staňkov Roční plán akcí 2014/2015 Pedagogické rady, provozní porady, informační schůzky pro rodiče, schůzky předmětových

Více

Základní škola a mateřská škola Řečany nad Labem KONCEPCE ROZVOJE ZÁKLADNÍ ŠKOLY

Základní škola a mateřská škola Řečany nad Labem KONCEPCE ROZVOJE ZÁKLADNÍ ŠKOLY Základní škola a mateřská škola Řečany nad Labem KONCEPCE ROZVOJE ZÁKLADNÍ ŠKOLY ZÁKLADNÍ OBLASTI: 1. Vzdělávací program - poskytnout žákům, co nejkvalitnější základ všeobecného vzdělání 2. Mimoškolní

Více

Měsíční plán činností ZŠ Lipov

Měsíční plán činností ZŠ Lipov Měsíc: září Rok: 2014 1.9. všichni Slavnostní zahájení 24.9. 1. stupeň Koncert J. Uhlíře (Strážnice) 24.9. Šá + ž. Přespolní běh - okres (Hodonín) 29.9. Ve DVPP - ŠMP na škole (Hodonín) 30.9. Jv + 9. tř.

Více

PŘEHLED. úkolů, termínů a akcí

PŘEHLED. úkolů, termínů a akcí 1 PŘEHLED úkolů, termínů a akcí ve školním roce 2014 2015 ZŠ Dolní Dobrouč 2 Pedagogické rady: zahajovací I. čtvrtletí I. pololetí III. čtvrtletí II. pololetí závěrečná 28. 8. (čtvrtek) 12. 11. (středa)

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Základní umělecká škola Ústí nad Labem, Husova 349/19, příspěvková organizace. Školní rok 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Základní umělecká škola Ústí nad Labem, Husova 349/19, příspěvková organizace. Školní rok 2009/2010 Základní škola a Základní umělecká škola Ústí nad Labem, Husova 349/19, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2009/2010 ( zpracováno dle vyhlášky č. 225/2009 Sb. ) Září 2010 Obsah: 1. Základní

Více

Popis realizovaných opatření

Popis realizovaných opatření Příloha č. 2 Závěrečná zpráva příjemců dotace z rozvojového programu Na podporu škol, které realizují inkluzívní vzdělávání a vzdělávání dětí a žáků se sociokulturním znevýhodněním na rok 2010, č.j. 10936/2010-27.

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 1. Charakteristika školy 1.1. Základní škola a Mateřská škola Běšiny, okres Klatovy, příspěvková organizace úplná adresa: Běšiny 2, 339 01 Klatovy

Více

KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY

KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY školní rok 2015/2016 ZÁŘÍ 1. 9. Zahájení školního roku VŠ 8. 9. Fotografování prvňáčků TU 14. 9. Zahájení plaveckého výcviku 2.r., 3.r., MŠ Kom 22. 9. Měsíční porada všichni

Více

Hájkovo náměstí 1, 257 86 Miličín

Hájkovo náměstí 1, 257 86 Miličín Výroční zpráva o činnosti ZŠ a MŠ Miličín okres Benešov za školní rok 2010/2011 Č.j.: S24/11 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Miličín okres Benešov adresa

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace školní rok 2006/2007 Výroční zpráva o činnosti Zakladní školy a Mateřské školy Štarnov, okres

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA HODĚJICE VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a) Název školy: Základní škola Hodějice, okres Vyškov b) Zřizovatel školy: OÚ Hodějice c) Ředitelka

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014 Základní škola a Mateřská škola, Měník, okres Hradec Králové VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014 1) Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská škola, Měník, okres Hradec Králové

Více

1.Úvod. 2. Organizace školního roku 2014 /2015

1.Úvod. 2. Organizace školního roku 2014 /2015 1.Úvod V průběhu šk. roku budeme pokračovat v zavádění úprav ve ŠVP, platném od 1.9. 2013, v oblasti dopravní výchovy a ochrany zdraví. Pro tento šk. rok jsme změnili dodavatele v projektu Ovoce do škol.

Více

Organizace školního roku 2014 / 2015. Učební plán na školní rok ŠVP Cesty. 1. 2. 3. 4. 5. min.

Organizace školního roku 2014 / 2015. Učební plán na školní rok ŠVP Cesty. 1. 2. 3. 4. 5. min. Organizace školního roku 2014 / 2015 Učební plán na školní rok ŠVP Cesty min. hodin disponibilní hod. Český jazyk 9 10 8 7 7 35 6 Angličtina -- -- 3 3 3 9 0 Matematika 4 5 5 5 5 20 4 Prvouka 2 2 3 -- --

Více

KLUB PŘÁTEL ŠKOLY o. s., Hradec Králové, Mandysova 1434 ZÁPIS. ze zasedání 51. valné hromady dne 22. 1. 2015

KLUB PŘÁTEL ŠKOLY o. s., Hradec Králové, Mandysova 1434 ZÁPIS. ze zasedání 51. valné hromady dne 22. 1. 2015 KLUB PŘÁTEL ŠKOLY o. s., Hradec Králové, Mandysova 1434 ZÁPIS ze zasedání 51. valné hromady dne 22. 1. 2015 Program: 1. Prezence 2. Informace ze školy 3. Finanční situace 4. Pojištění Klubu 5. Účet Klubu

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2014/2015 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa školy Hradec

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště č. 15 - Zlín Inspekční zpráva Základní škola Salvátor Králova 380, 757 57 Valašské Meziříčí Identifikátor školy: 600 001 784 Zřizovatel: Arcibiskupství olomoucké,

Více

Mateřská škola Štramberk Zauličí 185,742 66 Štramberk VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MŠ ZA ŠKOLNÍ ROK 2004-2005 Ve Štramberku dne 31.8.2005 Zpracovala: Pavla Bergerová Řídící učitelka MŠ Štramberk Zauličí Výroční

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 www.zspelechovska.cz skola@zspelechovska.cz 191 žáků v 11 třídách 18 učitelů 2 vychovatelky ŠD 9 provozních zaměstnanců Nižší počet žáků individuální přístup

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 Základní škola Řenče, okres Plzeň-jih, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 Budiž učitelům zlatým pravidlem, aby všechno bylo předkládáno všem smyslům, kolika

Více

Výroční zpráva školy. za školní rok 2010/2011. Základní škola Prostějov, ul. Dr. Horáka 24

Výroční zpráva školy. za školní rok 2010/2011. Základní škola Prostějov, ul. Dr. Horáka 24 Výroční zpráva školy za školní rok 2010/2011 Základní škola Prostějov, ul. Dr. Horáka 24 Obsah Část I. Část II. Část III. Část IV. Část V. Část VI. Část VII. Část VIII. Část IX. Základní charakteristika

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Forma hospodaření: příspěvková organizace Zřizovatel: Obec Všemina, Všemina 162, 763 15 p.slušovice VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Podle ust. 10 zákona

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola Dobromilice, okres Prostějov adresa školy Komenského 119, Dobromilice,

Více

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRZEDSZKOLE KOMORNÍ LHOTKA Výroční zpráva o činnosti mateřské školy Školní rok 2010-2011 Mateřská škola przedszkole Komorní Lhotka 153 Základním posláním naší mateřské školy je zdravý tělesný,

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1. Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1. Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Prvky pedagogického systému Marie Montessori VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013-2014 Č.j.: zsuprk_457/2014

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1019/07-09 Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Adresa: 542 32 Úpice, Komenského 151

Více

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Štítary Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Obsah : 1. Analýza výchovně vzdělávací práce ve školním roce 2013/2014 2. Úkoly ve školním roce 2014/2015 3. Minimální preventivní

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2002/2003

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2002/2003 Základní škola Laškov, příspěvková organizace, okres Prostějov Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2002/2003 Zpracovala: Mgr. Pavlína Héniková, ředitelka školy. Podpis V Laškově 3.7.2003-1

Více

Základní škola Jihlava, Demlova 32

Základní škola Jihlava, Demlova 32 Základní škola Jihlava, Demlova 32 Právní forma: příspěvková organizace IČO: 47366257 Škola sdružuje: a) Základní škola, IZO: 108047610 b) Školní družina a školní klub, IZO: 118700081 c) Školní knihovna,

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIH-1434/14-H. Studnice 57, 547 48 Studnice skola.studnice@tiscali.

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIH-1434/14-H. Studnice 57, 547 48 Studnice skola.studnice@tiscali. Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIH-1434/14-H Název právnické osoby vykonávající činnost školy Sídlo E-mail právnické osoby Základní škola a Mateřská škola, Studnice,

Více

Výroční zpráva školní rok 2009/ 2010

Výroční zpráva školní rok 2009/ 2010 ZÁKLADNÍ ŠKOLA BRNO, HROZNOVÁ 1 Tel./záz./fax: 54321 1912; 54321 6880 e-mail: vedeni@zshroznova.cz Zřizovatel: Statutární město Brno, městská část Brno - střed Výroční zpráva školní rok 2009/ 2010 Základní

Více

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x Výroční zpráva ZŠ a MŠ Kařez, příspěvková organizace - 2010/2011 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Kařez, příspěvková organizace adresa školy Kařez 185 právní

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2008/2009 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět INFORMATORIUM aneb co byste o nás měli vědět školní rok 2015/2016 Kontaktní údaje Adresa: Základní škola, Masarykovo nám. č. 192, 739 32 Vratimov Telefon: 596 732 158 Telefon ŠD: 731 723 216 Fax: 596

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, ŠLAPANICE, OKRES BRNO-VENKOV, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Výroční zpráva 2004/2005

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, ŠLAPANICE, OKRES BRNO-VENKOV, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Výroční zpráva 2004/2005 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, ŠLAPANICE, OKRES BRNO-VENKOV, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Výroční zpráva 2004/2005 ŠLAPANICE 2005 Část I. Základní charakteristika školy A. Název, sídlo, zřizovatel název školy: Základní škola,

Více

Úřední hodiny ředitelka školy denně 13:30-14:30 a po domluvě. zástupce ředitele denně 7:00-8:00 a po domluvě

Úřední hodiny ředitelka školy denně 13:30-14:30 a po domluvě. zástupce ředitele denně 7:00-8:00 a po domluvě Vážení rodiče, předkládáme Vám informační materiál, který Vám pomůže zorientovat se v organizaci, výchovně- vzdělávacím programu a aktivitách naší školy ve školním roce 2012/2014. Další informace pak najdete

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2007/2008. Základní škola a mateřská škola, Hlušice. Projednáno se školní radou dne:.. Projednáno na pedagogické radě dne:.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2007/2008. Základní škola a mateřská škola, Hlušice. Projednáno se školní radou dne:.. Projednáno na pedagogické radě dne:. Základní škola a mateřská škola, Hlušice VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2007/2008 Projednáno se školní radou dne:.. Projednáno na pedagogické radě dne:. Vypracoval : Ing.Vladimír Kožíšek Obsah: 1. Základní

Více

2. Charakteristika školy

2. Charakteristika školy 2. Charakteristika školy Jsme úplnou školou s 1. 9. ročníkem. Kapacita školy je stanovena na 650 žáků, ale nyní je naše škola naplněna asi na 50 %. Žáci jsou rozděleni do 13 tříd. Průměrná naplněnost tříd

Více

Plán akcí ve školním roce 2008/2009 I.stupeň 1. a 2.třídy Září : Příprava a zahájení projektu Roční doby podzim Příprava programu pro práci s

Plán akcí ve školním roce 2008/2009 I.stupeň 1. a 2.třídy Září : Příprava a zahájení projektu Roční doby podzim Příprava programu pro práci s Plán akcí ve školním roce 2008/2009 I.stupeň 1. a 2.třídy Září : Příprava a zahájení projektu Roční doby podzim Příprava programu pro práci s předškoláky Zahájení výuky plavání Navázání spolupráce 1.a

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Základní škola Josefa Bublíka, Bánov, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Charakteristika školského zařízení Základní škola Josefa Bublíka, Bánov, okres Uherské

Více

ZŠ Pardubice, Josefa Ressla 2258 Výroční zpráva za školní rok 2007/2008

ZŠ Pardubice, Josefa Ressla 2258 Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 ZŠ Pardubice, Josefa Ressla 2258 Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 Pardubice, 1.9.2008 Schváleno školskou radou Mgr. Stanislav Šturma ředitel školy Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Vzdělávací program

Více

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Vychovávat dítě znamená učit je, jak se obejde bez nás. (Ernest Leskoué) 1. Metodická a koordinační

Více

Základní škola Svitávka, okres Blansko Výroční zpráva ZŠ Svitávka za školní rok 2011/2012

Základní škola Svitávka, okres Blansko Výroční zpráva ZŠ Svitávka za školní rok 2011/2012 Základní škola Svitávka, okres Blansko Výroční zpráva ZŠ Svitávka za školní rok 2011/2012 Svitávka 3. září 2012 Vypracoval: Mgr. Aleš Antl ředitel školy Obsah: 1) Základní charakteristika školy 2) Školská

Více

Výroční zpráva školy. za školní rok 2006/2007. Základní škola Prostějov, ul.dr. Horáka 24

Výroční zpráva školy. za školní rok 2006/2007. Základní škola Prostějov, ul.dr. Horáka 24 Výroční zpráva školy za školní rok 2006/2007 Základní škola Prostějov, ul.dr. Horáka 24 1 Obsah Část I. Část II. Část III. Část IV. Část V. Část VI. Část VII. Část VIII. Část IX. Část X. Základní charakteristika

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Bořitov, okres Blansko, příspěvková organizace Školní 125, 679 21 Bořitov Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok: 2014/2015 1 Část I. Základní údaje o škole Název školy:

Více