Úvod obecně. Předkladatel: Zdůvodnění realizace přijetí projektu. 1) Čtenářské desatero Sfumato a jeho přínos. Dosud přetrvávající problémy ve čtení

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Úvod obecně. Předkladatel: Zdůvodnění realizace přijetí projektu. 1) Čtenářské desatero Sfumato a jeho přínos. Dosud přetrvávající problémy ve čtení"

Transkript

1 Úvod obecně Předkladatel: Zdůvodnění realizace přijetí projektu 1) Čtenářské desatero Sfumato a jeho přínos Dosud přetrvávající problémy ve čtení Metodika Sfumato těmto problémům předchází!! 1. Žák neumí hlasitě číst Metodika je založena na hlasitém projevu, žák prochází hlasovým výcvikem. 2. Žák nečte plynule, zadrhává Plynulé čtení je charakteristickým rysem techniky Splývavé čtení je založeno na legatovém (t.j. vázaném) napojování hlásky na hlásku. 3. Žák má dvojité čtení, předčítá si Technika Splývavého čtení přímo zabrání vzniku tzv. dvojitého čtení. 4. Žák vynechává písmena K tomuto fenoménu nedochází, neboť se vytvořil čtecí návyk tak, že oči konají kontrolovaný sakadický pohyb v přesné posloupnosti z písmene na písmeno. 5. Žák zaměňuje písmeno za jiné Žák nezaměňuje písmena. V metodických krocích je veden tak, že si vytvoří dokonalý obraz písmene (pozná každou jeho část!), nedojde k záměně ani v případě otočení písmene o Žák má problémy při čtení tzv. těžkých slov (slova se skupinou souhlásek vedle sebe) 7. Žák dokonale nerozlišuje dlouhé a krátké samohlásky 8. Žák neovládá čtecí tempo, neumí zpomalit K tomuto úkazu nedochází, neboť se žák naučí správně fyziologicky tvořit jednotlivé hlásky a následně jejich navazování. Žák dokonale rozlišuje dlouhé a krátké samohlásky, je to předností této metody. Již od prvopočátku se hlasový aparát připravuje po dechové stránce na dlouhou expozici hlásky. Krátké samohlásky se docílí postupným zkracováním. K plnému zkrácení dojde při čtení tříhláskových slov (jednoslabičných) za přítomnosti fortisových konsonant, neboli tlačených (výbuchových) souhlásek, t.j. souhlásek s vyšším energetickým potenciálem. Technika Splývavého čtení vytváří časoprostor pro volbu tempa (rychlosti) čtení, neboť tu si určuje CNS podle rychlosti zpracování všech zpětných vazeb, které při čtení nastávají. 9. Žák má problémy s intonací ve větě. Žák nemá problémy při větné intonaci. Metodika Sfumato předkládá několik vývojových fází, kdy se žák učí pracovat s hlasem: barvit ho, tvarovat, přenášet akcent ve slově apod. 10. Žák nečte s porozuměním. Vrací se zrakem již k přečtenému, protože neví, co četl. Žák rozumí čtenému textu, neboť došlo k vytvoření dynamického stereotypu tak, že byly dodrženy a splněny veškeré atributy čtení. Žák prošel čtyřmi stádii (stupni) vývoje čtenářské gramotnosti: 1. stupeň: technický návyk (vytvoření dynamického stereotypu); 2. stupeň: znalost pojmu jako předpoklad; 3. stupeň: chápání sdělené myšlenky, orientace v kontextu; 4. stupeň: vytvoření si vlastního postoje k přečtenému (transformace).

2 2) Pilotní program proběhl v období (viz tabulka č. 1, 2) - 2-3) PF Prešov výzkumný projekt 4) II. etapa výchova lektora projekt bude předložen MŠMT SR pro uzavření kontraktu s vládou (bylo již přislíbeno) Tabulka č. 1 počet zúčastněných pedagogů na seminářích, víkendovém soustředění a letní škole "Splývavé čtení" "Jak na básničku" VS LŠ r. r. r. r. r. Kraj r r r r r r r Bratislavský Trnavský x 52 x Trenčianský x 35 x x 6 0 Nitrianský x Žilinský x x 0 Banskobystrický Prešovský x 158 x Košický semináře se nekonaly semináře se nekonaly víkend. soustředění se nekonalo 5 x Letní škola se nekonala 3 0 Celkem: Celkem : Tabulka č. 2 počet zúčastněných škol Základní školy Speciální školy Mateřské školy Pedag.-psych. poradny Kraj Celkový počet Účast šk. r (p + a) Účast šk. r (s) Celkový počet Účast šk. r (p + a) Účast šk. r (s) Celkový počet Účast šk. r (p + a) Účast šk. r (s) Celkový počet Účast šk. r (p + a) Účast šk. r (s) Bratislavský Trnavský Trenčianský Nitrianský Žilinský Banskobystrický Prešovský Košický Účast v jednotlivých obdobích: 28,9% 8,1% 31,5% 6,5% 1,2% 0,2% ,6% 26,3% Účast celková: 37,01% 38,07% 1,34% 37,89%

3 1. Údaje o predkladateľovi PF Prešov ve spolupráci s ABC MUSIC a) PF Prešov b) ABC Music v.o.s. DATUM VZNIKU právní formy ABC Music v.o.s. 23. června 2003 viz příloha výpis z obchodního rejstříku Popis profesionální orientace - provádění vzdělávacích programů akreditovaných pro účely zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů - pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti - vydavatelské a nakladatelské činnosti Cílové skupiny, na které se převážně zaměřujeme elementaristé - učitelé 1. stupně ZŠ, SZŠ, zvláštních a pomocných škol, pracovníci PPP, dyslektických center, VŠ učitelé PF, kteří se zaměřují na pedagogickou činnost v oblasti čtenářské gramotnosti, odborní asistenti a speciální pedagogové výzkumných ústavů pedagogických, popř. zájemci z předškolních zařízení zaměřující se na připravenost dětí pro vstup do 1. třídy, pedagogové tzv. nultých ročníků Organizační struktura a personální zabezpečení - prezident společnosti zabezpečující manažerskou práci v celoevropském měřítku kontakty, média, veřejná informovanost prostřednictvím webových stránek, jednání na mezinárodním poli, erudovaná interpretace v anglickém jazyce - výkonný ředitel společnosti zajišťující plánování organizace, personální kompetence, organizační a materiální zabezpečení vzdělávací organizace - garant programu erudovaná interpretace a obhajoba metody a metodických kroků projektu Sfumato Splývavé čtení, příprava odborných podkladů pro další zpracování - lektor metodiky autorka ochranná známka autorských práv - aplikant metodiky konzultace na dané téma v oblasti speciálního školství, včetně přípravy metodických materiálů - referent administrativní zajišťování - ekonom účetnické zpracování Systém a organizace vzdělávací činnosti, zaměření a výsledky v oblasti DVPP, mezinárodní spolupráce Průzkum zájmu o metodiku Sfumato se realizuje v celoevropském měřítku pilotními semináři. Na základě zájmu pedagogické veřejnosti se realizuje projekt DVPP za účelem vyškolení aplikanta, následně lektora dané tématiky. Projekt je zahájen Letní školou pro pedagogy, kde školení účastníci získají základní informace o technice metodiky SFUMATO. Další informace získávají na seminárních přednáškách, na které prolínavě navazují intenzivní soustředění, kde jsou jejich znalosti procvičovány spolu s problematikou vedoucí k nápravě systémových chyb. Cílem tohoto projektu je rozšířit novou metodiku výuky čtení u dětí využívající nejmodernějších poznatků, která vede k prevenci vzniku dyslektických dětí. Tato metodika také přispívá k lepšímu pochopení čteného textu a tím i učení u dětí s poruchou učení. Jednou z předností využití techniky splývavého čtení a revolučních metodických kroků je v tom, že žáci s lehkými dyslektickými projevy se mohou plně začlenit do vyučovacího procesu s ostatními žáky. Cílovou skupinu zde zastupují pedagogičtí pracovníci vyučující čtení na základních školách a odborní pracovníci ve školství

4 zabývající se problematikou výuky čtení, jímž formou seminářů a intenzivních kurzů bude upozorňováno na nedostatky a chyby prováděné při výuce a jak tyto chyby napravovat či vyvarovat. Autorka, PaedDr. Mária Navrátilová, má s touto metodou téměř třicetileté zkušenosti, které vykazují nemalé výsledky v porovnání s dosavadními metodami výuky čtení. MŠMT ČR ověřilo způsobilost uvedeného subjektu k provádění vzdělávacích programů zaměřených na další vzdělávání pedagogických pracovníků a udělilo instituci ABC Music v.o.s., IČ: Klášterec nad Orlicí 202 AKREDITACI pod č.j /05-25 s platností do k provádění vzdělávacích programů 1. ČTENÍ SFUMATO SPLÝVAVÉ ČTENÍ aneb čtení pro všechny děti 2. ČTENÍ SFUMATO SPLÝVAVÉ ČTENÍ aneb JAK NA BÁSNIČKU 3. ČTENÍ SFUMATO SPLÝVAVÉ ČTENÍ aneb VÍKENDOVÉ SOUSTŘEDĚNÍ 4. ČTENÍ SFUMATO SPLÝVAVÉ ČTENÍ aneb LETNÍ ŠKOLA PRO PEDAGOGY akreditovaných pod č.j / s platností do Na základě vyškolení a metodického vedení pedagogů v průběhu 4 let vznikla kvalitní základna pro spolupráci v oblasti aplikace již zmíněné metody v základním a speciálním školství, ve zvláštních a pomocných školách, u dětí mentálně i fyzicky postižených, v nápravných programech, u mládeže z výchovných ústavů. Nyní se připravuje výzkumná spolupráce s Pedagogickou fakultou v Prešově, jejímž předmětem činnosti bude srovnávání klasické metody čtení a metody Sfumato na čtenářských výsledcích žáků. Příloha A: výsledky: a) reference - ČR - SR - PL b) První české centrum pro nápravu špatně čtoucích dětí a mládeže, Praha Příklady: Kolářík c) Prvé slovenské centrum pre deti, ktoré majú problémy s čítaním, Košice Příklady: Mgr. Miklášová ČR: prof. PhDr. Zdeněk Matějček, CSc., Psychiatrické centrum Praha; Mgr. Iveta Čermáková; reference ČŠI z ; Mgr. Věra Hessová, ČŠI Liberec; Mgr. Radek Kypta; Mgr. Miluše Rychetská; Mgr. Jaroslav Novák, Pedagogické centrum Hradec Králové; PaedDr. Marcela Šnajdrová, Výzkumný ústav pedagogický Praha SR: doc. PhDr. Ľudmila Belásová, PhD., vedoucí katedry PF v Prešově; PaedDr. Zuzana Zajacová, ŠŠI Bratislava; Mgr. Zuzana Hrnčárová; Mgr. Marián Džačár, ředitel ZŠ Kúpeľná, Prešov PL: Mgr. Maria Jarczyk, ředitelka, Ośrodek pracy pozaszkolnej w Kryrach; Mgr. Urszula Polowy, PPP Wałbrzych Rekomendacja Příloha B: Metodika Sfumato a její autorka PaedDr. Mária Navrátilová Aplikace metodiky Sfumato reference

5 2. Informácie o plánovanom projekte a) POPIS PROJEKTU 2 etapy - I. výchova aplikanta 1. rok (2006/2007) - II. výchova lektora 2. rok (2007/2008)? b) CÍL VZDĚLÁVACÍ AKTIVITY = řeší zbytečné školní selhávání = řeší přenos smyslových informací a jejich zpracování!! Umožní získat vhled do řady oblastí, kterým je nutné věnovat zvýšenou pozornost ještě v době, než dítě vezme slabikář do ruky. Propojení mluvené a psané podoby jazyka je obohaceno o PROŽITKOVÉ VNÍMÁNÍ přímo v jádru fyziologického tvoření a tím se vytváří DOVEDNOST, která významně ovlivňuje MOTIVACI a ÚSPĚŠNOST v nabývání funkční a aktivní znalosti nejen čtenářské gramotnosti. Metoda originálně řeší grafickou a mluvenou podobu čtení, nedostatečné stimulace řečových funkcí a zároveň percepčních a kognitivních dovedností. Metoda zohledňuje ZRAKOVÉ VNÍMÁNÍ, HLASOVÝ PROJEV, SLUCHOVÉ VNÍMÁNÍ, FONOLOGICKÉ UVĚDOMĚNÍ zásadně v posloupnosti ZRAK-HLAS-SLUCH (a opačně). Ve své podstatě jde o kontrolovaný sakadický pohyb oka, který nepředbíhá fixačnímu pohybu. Jde o vytvoření kontrolovaného pohybu oka dopředu ještě před hlasovou expozicí. Tedy tzv. hlas jde za okem. Spektrografickým šetřením je patrné, že celý proces učení probíhá 20 pomaleji než u všech metod, které se dosud objevily. K úspěšnému nabývání dovedností číst i psát dochází na základě vytvoření BEZCHYBNÉHO DYNAMICKÉHO STEREOTYPU a na základě vytvoření časoprostoru k vědomému a kontrolovanému zpracování v CNS, kde se dodržuje INDIVIDUÁLNÍ ČASOVÝ SPÍNAČ dynamického stereotypu. ZÁVĚR: Při zachování přesných postupů v jednotlivých fázích učení přesto nejde o rigidní dodržování vzhledem k možnostem, které přináší uplatnění mezipředmětových vztahů. Z výše uvedeného vyplývá, že multisenzoriálního efektu nelze docílit bez účasti hlasového aparátu, který umožňuje rozvoj oslabených a nedostatečně vyvinutých funkcí. Takto chápaná metodická koncepce přinese dětem nejen plynulé čtení s porozuměním, ale i vytvoření základny pro správnou gramatickou znalost jazyka v různých jazykových mutacích vytvořených latinkou. Metoda SFUMATO má tři jádrová stádia a dvě okrajová stádia: 1) technika Jak na básničku tzv. před-gramotnostní období (předslabikářové období I.); 2) technika Splývavé čtení 1. fáze období OSBUA (předslabikářové období II.); 3) technika Splývavé čtení 2. fáze fáze dynamického stereotypu - ZRAK fixační a sakadické pohyby - HLAS intonační vývoj - SLUCH fáze senzace a fáze percepce 4) technika Jak na básničku období splývání jednotlivých atributů; 5) dramatizace čteného textu fáze konsolidace (techniky plynulého čtení, intonačního vývoje a dramatického prvku) Přínos pro cílovou skupinu a) Využívat mezipředmětových vztahů pro prožitkové učení b) Znát důvody jednotlivých kroků výuky, postupnost učení jednotlivých písmen c) Umět vytvářet bezchybný dynamický stereotyp technika práce d) Znát fáze intonačního vývoje ke vztahu fyziologického tvoření hlásek e) Slovní navazování prožitkového učení, kontrola čtenářské gramotnosti na základě vytváření obměněné reprodukce f) Postojové učení čtení, vytváření vlastního vztahu ke čtenému textu, rozvoj čtenářské fantazie.

6 c) AKTIVITY, kterými se plánuje dosažení cíle Organizační forma vzdělávací aktivity: Vzdělávání probíhá formou setkání tak, aby posluchač získal potřebný širokospektrální obzor pro zkvalitňování obsahu vzdělávání při výuce čtení jako základu dalšího vzdělávání, kde dochází k potřebnému zvyšování kompetencí dětí nejen u čtení, ale také lepšímu porozumění čteného textu a tím interpretaci čteného textu. První rok bude zahájen tzv. Letní školou pro pedagogy konanou v období letních prázdnin, kde budou školení pracovníci seznámeni s problematikou a získají znalosti nové metodiky, techniky vedoucí k nápravě popřípadě vyvarování se chyb v dosavadní metodice. Na tuto letní školu navazují semináře a intenzivní soustředění, kde učitelé budou získávat a procvičovat praktické dovednosti. Výcvik aplikanta končí na 4. setkání pedagogů, tzv. LETNÍ ŠKOLE, kde se mimo jiné budou vyhodnocovat videonahrávky školitelem. Tyto videonahrávky se budou pořizovat při výuce jednotlivých školených pracovníků v délce asi půl hodiny týdně. Metody výuky: přednáška (seminář) seznamování se s předloženou tematikou srovnávací metoda induktivní i deduktivní metody čtení problémové vyučování postupné odkrývání poznávaného práce s pamětí (zrakovou i sluchovou) práce formou stimulů zvyšování soustředění, udržovat koncentraci soutěživý prvek vyvolávání motivace, zapojení prožitkové opakovací prvek logické vyvozování (negativní i pozitivní ukazatel) činnostní výchova aktivace dalšího smyslového orgánu, propojení pracovní dílna trénink jednotlivých pracovních kroků videotrénink zaznamenávání pracovních výkonů a konzultace o jednotlivých případech (vzorcích), výstupy d) CIEĽOVÁ SKUPINA, pre koho je projekt určený Vzhledem k tomu, že se projekt týká problematiky výuky čtení na základních školách, budou prvotní cílovou skupinou učitelé a další odborní pedagogičtí pracovníci zabývající se výukou čtení, jenž se budou vzdělávat v modernějším přístupu ve výuce čtení. Druhotnou cílovou skupinou jsou žáci 1. ročníku, kteří se budou podle této metodiky vzdělávat a získávat tak jejich prostřednictvím klíčové kompetence pro další vzdělávání. Třetí cílovou skupinou budou vybraní pedagogové z první cílové skupiny, kteří mají nejlepší předpoklady k dalšímu šíření této metodiky pro jeho rychlejší rozvoj. Tito vybraní pedagogové po úspěšném přezkoušení obdrží certifikát, jenž je opravňuje ke školení dalších pedagogických pracovníků pro rychlejší rozvoj této metodiky. Profil absolventa - aplikant, popř. lektorant metodiky Sfumato Po učiteli se žádá, aby byl kurikulárně flexibilní, aby dokázal přizpůsobovat výuku dětem tak, aby nezaostávaly, aby je výuka nenudila, ale bavila. Volbou správné metodiky pomáháme zvýšit zájem dětí nejen o čtení, ale o jakékoliv probírané učivo. Správné čtení je základem získávání většiny informací a motivací dalšího vzdělávání, dává příležitost všem dětem pocítit úspěch. Projekt přináší kreativnější zapojení dítěte do výuky a tím i zvýšení motivace za přispění individuálnějšího přístupu k dětem. Forma závěrečné zkoušky a) ústní obhajoba, teoretické zdůvodňování b) test orientační průzkum znalostí c) certifikát aplikanta

7 e) ČASOVÝ PLÁN I. etapa zahájení: 9. měsíc, školní rok 2006-červen 2007 II. etapa srpen 2007-červen 2008? f) MEDIALIZACE Pod záštitou MŠMT na základě předloženého výzkumného projektu PF v Prešově, která je garantem projektu a ve spolupráci se vzdělávací institucí ABC Music v.o.s. jako překladatele KNOW-HOW - Na vědomí (mailem) všem základním a speciálním školám na území Slovenska - Regionální TV vysílání (jednotlivé kraje) - Regionální periodikum (jednotlivé kraje) - Umístění na portále MŠMT, jednotlivých krajů, Výzkumného ústavu 3. Rozpočet g) JEDNOTLIVÉ POLOŽKY ROZPOČTU Položka Předpokládané náklady Celkový rozpočet ,00 Sk ,00 Kč Lektorka ,00 Sk ,00 Kč Finanční odměna (včetně odvodů) ,00 Sk ,00 Kč Hodinová odměna Sk 56250Kč Doprava Sk Kč Stravování Sk Kč Ubytování Sk Kč Osobní náklady ,00 Sk ,00 Kč Náklady na zajištění prostor (800 - Sk / seminář) ,00 Sk ,00 Kč Režijní náklady účastníků ,00 Sk ,00 Kč Doprava semináře Sk Kč Letní škola Sk Kč Učební pomůcky pro účastníky ,00 Sk ,00 Kč Materiálně technické zabezpečení ,00 Sk ,00 Kč Den Trasa Počet km PO Žilina 233 ÚT Trenčín 74 ST Trnava 82,1 ČT Bratislava 53 PÁ Nitra 91,1 SO ČR 341 NE ČR PO Zvolen 355 ÚT Rimavská Sobota 81,2 ST Košice 127 ČT Humenné 83,5 PÁ Prešov 70,5 SO ČR 457 NE ČR PO Prešov - PF 457 ÚT Poprad 82 ST Liptovský Mikuláš 56,2 ČT Dolný Kubín 40,2 PÁ Martin 36,3 SO ČR 261 NE ČR

8 h) ZDÔVODNENIE JEDNOTLIVÝCH POLOŽIEK Lektorka: Položka Předpokládané náklady Lektorka: ,00 Sk ,00 Kč Finanční odměna (včetně odvodů) ,00 Sk ,00 Kč Hodinová odměna 731,25 Sk 562,50 Kč Měsíční částka ,00 Sk ,00 Kč Zdůvodnění: Zahrnuje: odlučné za práci v jiném územním celku náhradu za ztrátu času na cestách Know-How (autorská práva, ochranná známka) Doprava (náklady) ,00 Sk ,00 Kč Cena za 1 km 7,80 Sk 6,00 Kč Počet kilometrů (trasa / počet akcí) km km Zdůvodnění: Vlastní vozidlo (přeprava pomůcek a materiálů pro seminář) Cena za 1 km zahrnuje: základní sazba + průměrná spotřeba (3,80 Kč) Počet kilometrů zahrnuje: tabulka vzdáleností mezi městy popojíždění po městě a do místa ubytování (50 km) Stravování ,00 Sk ,90 Kč Cestovní normativ (mezinárodní) / den 550,00 Sk 423,00 Kč počet dnů 15 / 1 trasa 8 250,00 Sk 6 346,00 Kč Ubytování ,00 Sk ,00 Kč Předpoklad: 1 nocleh 800,00 Sk 615,40 Kč Počet nocí 15 / 1 trasa ,00 Sk 9 230,80 Kč Osobní náklady: Osobní náklady - Administrativní personál (vč. odvodů) ,00 Sk ,00 Kč Referent: ,00 Sk ,00 Kč koordinátor, organizační práce, distribuce, tisk a kompletace metodických materiálů ,00 Sk ,00 Kč Ekonom: ,00 Sk ,00 Kč zpracování dokladů, účetnictví, výkaznictví podle středisek ,00 Sk ,00 Kč Náklady na zajištění prostor: Náklady na zajištění prostor ,00 Sk ,00 Kč 1 pronájem 800,00 Sk 615,40 Kč 1 trasa ,00 Sk 9 231,00 Kč

9 Režijní náklady účastníků: Režijní náklady účastníků (375 účastníků / 100) ,00 Sk ,00 Kč Doprava: ,00 Sk ,00 Kč 1 účastník / seminář 300,00 Sk 231,00 Kč 25 účastníků / seminář 7 500,00 Sk 5 769,20 Kč 1 trasa ,00 Sk ,50 Kč Letní škola: (100 účastníků) ,00 Sk ,00 Kč Kurzovné ,00 Sk ,00 Kč 1 účastník / soustředění 6 450,00 Sk 4 900,00 Kč Doprava: ,00 Sk ,00 Kč 1 účastník / soustředění 1 950,00 Sk 1 500,00 Kč Ubytování: ,00 Sk ,00 Kč 1 noc / účastník 403,00 Sk 310,00 Kč 1 účastník / soustředění 2 418,00 Sk 1 860,00 Kč Stravování: ,00 Sk ,00 Kč 1 celodenní penze / účastník 260,00 Sk 200,00 Kč 1 účastník / soustředění 1 300,00 Sk 1 000,00 Kč Učební pomůcky pro účastníky: Učební pomůcky pro účastníky (375 účastníků) ,00 Sk ,00 Kč Účastník: 2 501,00 Sk 1 920,00 Kč Destičky s písmeny, 110,- Sk / sada 110,00 Sk 85,00 Kč CD Sfumato, 350,- Sk / kus 350,00 Sk 250,00 Kč Aplikace metod. VHS, 500,- Sk / kus 500,00 Sk 400,00 Kč Karty Dětský Mariáš, 60,- Sk / kus 60,00 Sk 45,00 Kč Pexeso, 26,- Sk / kus 26,00 Sk 20,00 Kč Hud. pohádka Zima + Jaro, 155,- Sk / kus 155,00 Sk 120,00 Kč Sada maňásků (kůzlata), 1300,- Sk / sada 1 300,00 Sk 1 000,00 Kč 25 účastníků: ,00 Sk ,00 Kč Materiálně technické zabezpečení: Materiálně technické zabezpečení ,00 Sk ,00 Kč 1 Dataprojektor ,00 Sk ,00 Kč 2 Reproduktor 3 900,00 Sk 3 000,00 Kč 1 Promítací plátno 3 900,00 Sk 3 000,00 Kč 1 Meotar 6 500,00 Sk 5 000,00 Kč 1 Mikrofon (na klopu) 6 500,00 Sk 5 000,00 Kč 375 VHS (pro účastníky pracovní nahrávky) ,00 Sk ,00 Kč Poštovné ,00 Sk ,00 Kč (Copy) papír pro tiskovou dokumentaci (metod. materiály účastníkům) ,00 Sk ,00 Kč

10 i) ZÍSKÁNÍ JINÝCH DOTACÍ MŠMT SR na základě zpracování výzkumné části projektu předpokládá uzavřít vládní kontrakt s ABC Music v.o.s. na výchovu lektora. 4. Doklady o identitě - PF Prešov - ABC Music v.o.s. (viz příloha)

11 5. Metodika Sfumato Splývavé čtení Úvod Stále se setkáváme s neúspěchy ve čtení, a proto je důležité nejen poruchy pojmenovat, ale hlavně postihnout příčinu špatného čtení a těmto nesprávným projevům předcházet. Na cestě k dobrému čtení je plynulá řada přechodů a na souhře celé řady jednotlivých funkcí získáme kompletní schopnost. a + b = c funkce složek metodické kroky správné čtení Podmínkou pro tuto rovnici, podmínkou úspěchu, je učitel sám. učitel musí být sám hluboce zaujat obsahem; nic nesmí považovat za ztrátu času; vidět vztah mezi tělesnými, duševními i rytmickými zákonitostmi ve vývoji dítěte (schopnost empatie). Sfumato Splývavé čtení Metodika SFUMATO Technika SPLÝVAVÉ ČTENÍ => řeší zbytečné školní selhávání => řeší přenos smyslových informací a jejich zpracování Podle záznamu ze SPEKTROGRAMU (viz obrázek číslo 1) je patrné, že v samém začátku se pracuje téměř 20 pomaleji než u dosud používaných metod učení čtení. Obr. č. 1: SPEKTROGRAM pro samohlásky o a ó-ó-ó-ó-ó-ó-ó-ó

12 Jednotlivé orgány, které se účastní při procesu učení, navazují na sebe v přesné posloupnosti ZRAK-HLAS-SLUCH. Z hlediska fyziologie centrálního nervového systému a smyslového vnímání orgány pracují na základě zpětných vazeb, pro které je vytvořený dostatečný časoprostor, dochází na pozadí (v CNS) k vědomému zpracování, k vytvoření dokonalého, bezchybného DYNAMICKÉHO STEREOTYPU. Pracujeme od jednoduššího ke složitějšímu na základě jednoznačnosti předkládaného (ZÁKON KONTRASTU) nejen z hlediska zraku a sluchu, ale i z hlediska hlasového aparátu, kterému je nutné věnovat stejnou důležitost, pozornost (viz výběr písmen). Dodržujeme správné fyziologické tvoření hlásek s dlouhou expozicí a správnou intonací (viz obr. č. 2) na PROŽITKOVÉM UČENÍ proto, aby došlo k lepšímu zapamatování. Pracujeme krokově na každý následující krok postoupíme teprve po dokonalém zvládnutí toho předcházejícího kroku. S opakovacím prvkem pracujeme v rámci využití mezipředmětových vztahů tak, aby se vytvořily dokonalé zrakové i sluchové obrazy. Pracujeme s vybavováním obrazů, dokreslováním, aby znalost předložného nebyla jen globální, ale i detailní. Tím docílíme dokonalý obraz. INTONAČNÍ VÝVOJ (viz. obr. č. 2) má své zákonitosti vycházející z intonace lidské řeči a opírající se o genetický vývoj. Fyziologické tvoření hlásek a jejich napojování probíhá s ohledem na respektování změn při zpomalení procesu, tedy tak, aby byl zachován hlasitý čtecí projev. VOLBA písmen O S B U A má své opodstatnění; aby došlo ke správné zrakové i sluchové analýze, nemělo by se jejich pořadí zaměňovat. Podpoří se i připravenost hlasového aparátu pro dokonalou plynulou čtecí techniku s ohledem na dechovou kapacitu (dochází k postupnému prodlužování dechové fráze). Obr. č. 2: INTONAČNÍ VÝVOJ PÍSMENO (HLÁSKA) SLABIKA JEDNOSLABIČNÉ SLOVO DVOUSLABIČNÉ SLOVO SLOVO VE VĚTĚ VÍCE SLOV VE VĚTĚ INTERPRETACE TEXTU DRAMATICKÝ PRVEK

13 METODICKÉ KROKY MYŠLENKOVÁ MAPA (obr. č. 3)

14 1. část: EXPOZICE HLÁSKY (uvedení písmene) Příprava zrakového, hlasového a sluchového aparátu. Vyvozování písmene využitím mezipředmětových vztahů: - pohybový, hudební, dramatický, výtvarný prvek; - činnostní výchova (zapojení hmatu, jemné motoriky). OKO HLAS SLUCH se vykmitává, nanahlíží dostatečně dlouho na písmeno; dlouze exponuje hlásku správně fyziologicky, učí se tzv. volat ve své mluvní tónině (dodržení hlasové hygieny); se učí zvukovou podobu předložené litery exponované hlasem. Sluchová dráha je mnohem komplikovanější než většina jiných senzorických drah, proto je třeba dostatečného času k naposlouchání. Z hlediska sluchové analýzy předkládáme hlásky v co největším protikladu, aby došlo k jejich dokonalému rozlišení. 2. část: 1. STUPEŇ SYNTÉZY (syntéza dvou hlásek) Čtecí výcvik a práce sluchová se záměnou písmen (nejdříve záměna samohlásek, poté souhlásek). OKO: HLAS: SLUCH: Po fixačním pohybu nastává sakadický pohyb z písmene na písmeno v přesné posloupnosti ještě v době hlasové expozice 1. hlásky => oko pracuje dopředu (v předstihu) tak, aby došlo ke zpracování v CNS všech zpětných vazeb (vědomé kontrolované zpracování). Na základě inervace svalstva hlasového aparátu exponujeme druhou hlásku navázáním (bez přerušení) legatovým způsobem správně fyziologicky (viz intonační křivka graf). Z důvodu dokonalé sluchové analýzy postupujeme od většího kontrastu k menšímu: ZVUK TÓN, TÓN TÓN. Syntéza dvou hlásek probíhá v koordinaci všech zúčastněných smyslových orgánů prostřednictvím hlasového aparátu, tedy v přesné posloupnosti ZRAK HLAS SLUCH velice pomalu, aby došlo k vytvoření bezchybného dynamického stereotypu, který je základem pro správné vytvoření techniky čtení. CNS má dost času k vytvoření všech zpětných vazeb a tempo si volí podle rychlosti zpracování, tedy individuálně. Uplatňuje se zde individuální časový spínač pro vytvoření dynamického stereotypu. Při legatovém provedení (napojování 2 hlásek) dbáme na správné fyziologické tvoření a hlasitý projev, což se projevuje ve správné intonaci (viz graf intonačního vývoje). Uplatňujeme zákon kontrastu. První i druhou hlásku tvoříme vždy co nejdéle, tak aby nám stačila dechová kapacita. V tomto okamžiku opět dochází k výcviku dechového i hlasového aparátu. 3. část: 2. STUPEŇ SYNTÉZY (syntéza tří hlásek princip jednoslabičnosti) Začíná se tvořit čtecí návyk. Vedeme žáka k obsahu přečteného, aby nedošlo jen k izolovanému technickému zpracování znaků. 1. fáze: používáme pouze dlouze exponující hlásky; 2. fáze: jako první písmeno používáme tzv. výbuchové tlačené, bezhlasné souhlásky. V první fázi je proces stále pomalý, dlouhá expozice každé hlásky. Soustřeďujeme se na předimenzování délky 1. hlásky, abychom oko soustředili na 1. písmeno. Upřednostníme fixační pohyb před sakadickým. Třetí hlásku exponujeme hlasitě co možná nejdéle. Sluch má dostatek času na naposlouchání a na rozlišení tří hlásek. Prodlužujeme dechovou frázi pro expozici dalších hlásek. Analyzuje se ZVUK TÓN ZVUK, TÓN TÓN ZVUK, TÓN TÓN TÓN. Z hlediska intonace dodržujeme melodickou linku podle grafu intonačního vývoje, který vychází z fyziologického tvoření hlásek a jejich napojování. Ve druhé fázi prostřednictvím tlačených, výbuchových souhlásek dochází ke zkracování délky samohlásek přirozenou cestou. Opakovací prvek zde hraje důležitou roli.

15 4. část: ČTENÍ SLOV. ČTENÍ ZE SLABIKÁŘE A) SYNTÉZA ČTYŘ HLÁSEK Přenášení akcentu ve slově. Změna intonace dle intonačního grafu. 1. fáze bez dlouhých samohlásek; 2. fáze s dlouhými samohláskami, které rozlišujeme výrazným čtením. Dochází k vytvoření dynamického stereotypu. Žák je veden k chápání přečteného, nejen otázkou učitele Co jsi přečetl? Co to znamená?, ale přímo v technice čtení (oko čte dopředu před hlasovou expozicí) je vytvořen časoprostor na zpracování přečteného. B) ČTENÍ ZE SLABIKÁŘE 1. fáze Hromadné čtení Zpočátku pouze hromadné čtení, kde se čtecí proces stále udržuje v pomalejším tempu. Upevňujeme čtecí návyk. Dodržujeme intonaci slova ve větě, změnu intonace při čtení více slov (viz graf). 2. fáze Kombinace hromadného a individuálního čtení Od hromadného čtení přecházíme k individuální četbě, kde čtecí tempo určuje CNS podle rychlosti zpracování. Dodržujeme individuální přístup. 3. fáze Dramatizace. Přednes čteného textu Podmínkou dobrého přednesu čteného textu je dramatická výchova. Dramatický projev je především akce, proto se musíme obrátit k vlastnímu tělu jako zdroji tvořivých podnětů a vidět v něm materiál, prostřednictvím kterého se budeme vyjadřovat. Žák není odsouzen jen k mechanické reprodukci slov, striktnímu čtení ve všem všudy definitivního textu, ale zapojuje se do obsahu napsaného, rozvíjí svou fantazii. Toto zážitkové učení přenášíme do čtenářského výkonu, umožní vyjádřit pocity z přečteného. Lépe se přibližuje správnému frázování a tempu čteného textu. Učíme se tím rozlišovat subjektivní a objektivní sdělení, komunikační záměr. Prostřednictvím obměněné reprodukce se vytváří vlastní postoj k přečtenému, pozitivní vztah k literatuře i k dalším druhům umění založených na uměleckém textu. Rozvíjí se emocionální a estetické cítění.

16 RADOST z volání - námět: RYBNÍK - KRUH musí být uzavřený, aby z něho nic neuniklo - děti se drží za ruce (ve stoje) nebo tisknou koleny v kruhu v sedu na zemi INTROVERTNÍ děti se zapojují postupně, učí se odzíráním, zapojují hlasový aparát, zesilují svůj projev podle vrstevníků DRAMATIZACE Báseň O strašidlech - co se děje o půl noci na hradě - prožitkové učení umožňuje zapojení všech dětí - fáč jako pomocná rekvizita HLAS - technika hlasitého projevu - vyvolávání tlaku na lis břišní - volání se zabarveným hlasem - správná hlasová hygiena

17 Děti, cítíte, jak při syčení vypouštíme vzduch? Jaký je? Teplý? Děti koordinují činnost - ukazují jednou rukou, prstem - druhou rukou kontrolují dech (Velice je tato kombinace pobavila)

18 Bubínky, bubínky, bubínečky to bylo rachotu! Děti mají rády překvapení, tajemno. Za odměnu dostaly vánoční bubínky. MEZIPŘEDMĚTOVÝ VZTAH S MATEMAT. ROZUMOVÁ VÝCHOVA určovaly: barvy počet čeho je více méně který je větší menší

19 Paní učitelka učí žáčka předškoláčka, jak má držet kostku a ta druhá letí, letí, až se srazí. V okamžiku, kdy se kostky srazí, voláme druhé písmenko (hlásku)

20 SEMINÁŘ ZPĚTNÁ VAZBA APLIKACE SFUMATO SPLÝVAVÉ ČTENÍ A JAK HO SPRÁVNĚ VYUČOVAT Mgr. Jana Černá, ředitelka, ZŠ Provodov, Zlín Mgr. Jaroslava Metličková, ředitelka, ZŠ Tachov, Kostelní Mgr. Marie Troblová, učitelka 1. tř., ZŠ Tachov, Kostelní Eva Kocourková,..., ZŠ J.A.Komenského Karlovy Vary, Kollárova Mgr. Radek Kypta, učitel, ZŠ Ústí nad Labem, E. Krásnohorské Mgr. Patricie Chodovská, učitelka, ZŠ Ústí n. Labem, E. Krásnohor Mgr. Ivana Nováková, učitelka, ZŠ Ústí n. Labem, E. Krásnohorské Mgr. Jana Stehlíková, učitelka, Spec. školy Louny, Poděbradova Mgr. Marián Džačár, ředitel, ZŠ Prešov, Kúpelná Mgr. Zuzana Hrnčárová, učitelka, ZŠ Trenčín, Šafárikova 10/ Ing. Kuzmiaková, rodič, Košice mgr Urszula Polowy, dyrektor, PPP Wałbrzych mgr Bożena Matczak, nauczytel, Nakło nad Notecia, Bydgoszcz Mgr. Helena Fialová, učitelka, Spec. školy Louny, Poděbradova Mgr. Miluše Škachová, učitelka, ZŠ Rumburk, U nemocnice Mgr. Eva Šefránková, inspektorka, ČŠI, Jihomor. insp., Brno, Křížová Mgr. Jana Závadová, ředitelka, ZŠ Březina, Blansko Mgr. Miroslava Hájková, inspektorka, ČŠI, Středoč. insp., Praha Mgr. J. Wagner, Mgr. J. Frojdová, Mgr. V. Raboch inspektoři, ČŠI, Pražský inspektorát, Praha PaedDr. Jana Rychlá, inspektorka, ČŠI, Středoč. insp., Kladno Mgr. Martina Chalachánová, ředitelka, ZŠ Lieskovec, Zvolen PaedDr. Zuzana Zajacová, inspektorka, SŠI Bratislava, Staré grunty Mgr. Blažena Bandžáková, ředitelka, ZŠ Červenica pri Sabinove, Sabinov

Projekt Sfumato čtenářská gramotnost žáků základních škol

Projekt Sfumato čtenářská gramotnost žáků základních škol Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK) Prioritní osa 7.1 Počáteční vzdělávání Oblast podpory 7.1.3 Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení Název výzvy: Středočeský kraj

Více

REFERENCE. a) ke způsobu interpretace přednášející

REFERENCE. a) ke způsobu interpretace přednášející REFERENCE a) ke způsobu interpretace přednášející 2006 3. PaedDr. Zuzana Zajacová, inspektorka, ŠŠI Bratislava, Staré grunty 52 *) 27.1.2006 2005 4. Mgr. Jana Pavlová, inspektorka, ČŠI, Středočeský inspektorát.,

Více

Projekt OPVK. Grantový projekt,,sfumato - čtenářská gramotnost žáků základních škol, registrační číslo CZ.1.07/1.3.48/02.0038

Projekt OPVK. Grantový projekt,,sfumato - čtenářská gramotnost žáků základních škol, registrační číslo CZ.1.07/1.3.48/02.0038 Projekt OPVK Grantový projekt,,sfumato - čtenářská gramotnost žáků základních škol, registrační číslo CZ.1.07/1.3.48/02.0038 Na grantový projekt byla poskytnuta dotace v rámci následujícího programu a

Více

UČEBNÍ PLÁN PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ

UČEBNÍ PLÁN PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ UČEBNÍ PLÁN PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ. stupeň Vzdělávací oblast Vzdělávací obor předmět.. 3. 4. 5. 6. předměty DČD* Jazyk a jazyková Čtení Čtení 3 3 3 3 6 0 komunikace Psaní Psaní 3

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 4. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Dodatek k ŠVP ZV č. 4. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Dodatek k ŠVP ZV č. 4 Název školního vzdělávacího programu: Škola pro děti - děti pro školu Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola: Základní škola Olomouc, Gagarinova 19, příspěvková organizace

Více

SFUMATO SPLÝVAVÉ ČTENÍ. Mgr. Milena Šilhánová

SFUMATO SPLÝVAVÉ ČTENÍ. Mgr. Milena Šilhánová SFUMATO SPLÝVAVÉ ČTENÍ Mgr. Milena Šilhánová O ŠKOLE PO ŠKOLE přednášky o výuce v naší škole Sfumato - Splývavé čtení středa 15. 1. 2014, 17:00, učebna 1. roč. ZŠ prezentace metody výuky českého jazyka

Více

Ukázka charakteristiky předmětu Český jazyk z pracovní verze ŠVP Základní školy logopedické, Praha 8

Ukázka charakteristiky předmětu Český jazyk z pracovní verze ŠVP Základní školy logopedické, Praha 8 Ukázka charakteristiky předmětu Český jazyk z pracovní verze ŠVP Základní školy logopedické, Praha 8 ČESKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávání v předmětu Český jazyk směřuje k: vnímání,

Více

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení se týká podmínek organizačního zabezpečení logopedické péče v resortu školství (dále jen logopedická

Více

Vzdělávání pedagogických pracovníků mateřských škol, se zaměřením na děti s obtížemi v chování

Vzdělávání pedagogických pracovníků mateřských škol, se zaměřením na děti s obtížemi v chování Grantový projekt v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Vzdělávání pedagogických pracovníků mateřských škol, se zaměřením na děti s obtížemi v chování Registrační číslo projektu:

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 1. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti čte

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Loket, okres Sokolov T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket Identifikátor školy: 600 073 041 Termín konání inspekce: 20. 22. března

Více

Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo CZ.1.07/1.3.48/02.0038 Název projektu Sfumato - čtenářská gramotnost žáků základních škol

Více

Alternativní způsoby učení dětí s mentálním postižením

Alternativní způsoby učení dětí s mentálním postižením Tento dokument byl vytvořen v rámci projektu ESF OPPA č. CZ.2.17/3.1.00/36073 Inovace systému odborných praxí a volitelných předmětů na VOŠ Jabok financovaného Evropským sociálním fondem. Alternativní

Více

LITERÁRNĚ DRAMATICKÝ OBOR

LITERÁRNĚ DRAMATICKÝ OBOR ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV LITERÁRNĚ DRAMATICKÝ OBOR Tento dokument obsahuje pouze vybrané kapitoly z kompletního školního vzdělávacího programu a slouží pouze k informovanosti

Více

Pořadové číslo : 2. 1. Název vzdělávacího programu: Prevence úrazů u dětí v mateřských školách

Pořadové číslo : 2. 1. Název vzdělávacího programu: Prevence úrazů u dětí v mateřských školách Pořadové číslo : 2 1. Název vzdělávacího programu: Prevence úrazů u dětí v mateřských školách 2. Obsah - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace: Analýza současného stavu

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Benešov, Dukelská 1818. Dukelská 1818, 256 01 Benešov. Identifikátor školy: 600 041 956

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Benešov, Dukelská 1818. Dukelská 1818, 256 01 Benešov. Identifikátor školy: 600 041 956 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Benešov, Dukelská 1818 Dukelská 1818, 256 01 Benešov Identifikátor školy: 600 041 956 Termín konání inspekce: 15. červen 2006

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11 Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 602 Termín konání inspekce:

Více

Software pro děti se speciálními potřebami. Specifické poruchy učení

Software pro děti se speciálními potřebami. Specifické poruchy učení Software pro děti se speciálními potřebami Text obsahuje výběr programů (nejen pro děti) s odkazy na výrobce/dodavatele. Nejsou zde obsaženy programy pro osoby s vadami zraku a sluchu. Bližší popis programů

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-35/12-T. Společnost s ručením omezeným

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-35/12-T. Společnost s ručením omezeným Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIT-35/12-T Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Sídlo: Střední škola podnikatelská Bílovec s. r. o. Dukelská 458,

Více

4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova

4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 4.7. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Výtvarná výchova 4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Výtvarný výchova spadá spolu

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Žadatel projektu: Základní škola Brno,Bakalovo nábřeží 8,příspěvková

Více

Identifikace. Koncepce ZŠ - Mateřská a základní škola Raduška. Název školy: ZAČÍT SPOLU Základní škola a Mateřská škola Kadaň

Identifikace. Koncepce ZŠ - Mateřská a základní škola Raduška. Název školy: ZAČÍT SPOLU Základní škola a Mateřská škola Kadaň Koncepce ZŠ - Mateřská a základní škola Raduška Identifikace Název školy: ZAČÍT SPOLU Základní škola a Mateřská škola Kadaň Adresa školy: Kpt. Jaroše 612, 432 01 Kadaň Ředitelka školy: Bc. Diana Roubová

Více

3. UČEBNÍ PLÁN 3. 1. Systém výuky

3. UČEBNÍ PLÁN 3. 1. Systém výuky 3. UČEBNÍ PLÁN 3. 1. Systém výuky Výuka podle ŠVP probíhá v 1. 9. postupném ročníku ZŠ. ŠVP (RVP) rozlišuje tři vzdělávací období: 1. období 1. 3. ročník 2. období 4. 5. ročník 3. období 6. 9. ročník.

Více

Ročník II. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed.

Ročník II. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed. Jazyková výchova Zvuková stránka jazyka-sluch, rozlišení hlásek, výslovnost samohlásek, souhlásek a souhláskových skupin. Modelace souvislé řeči/tempo, intonace, přízvuk/ Hláska, slabika, slovo, věta,

Více

Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Dramatická výchova CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Vyučovací předmět: DRAMATICKÁ VÝCHOVA

Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Dramatická výchova CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Vyučovací předmět: DRAMATICKÁ VÝCHOVA Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Dramatická výchova Vyučovací předmět: DRAMATICKÁ VÝCHOVA CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU 1. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Ve vyučovacím předmětu

Více

Charakteristika předmětu Anglický jazyk

Charakteristika předmětu Anglický jazyk Charakteristika předmětu Anglický jazyk Vyučovací předmět Anglický jazyk se vyučuje jako samostatný předmět s časovou dotací: Ve 3. 5. ročníku 3 hodiny týdně Výuka je vedena od počátečního vybudování si

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště Liberec Inspekční zpráva Integrovaná střední škola Vysoké nad Jizerou Dr. Farského 300 Identifikátor školy: 600 170 900 Zřizovatel: Ministerstvo zemědělství ČR,

Více

Část D. 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Část D. 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Část D Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání VÚP Praha 2005 Část D 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Za žáky se speciálními vzdělávacími potřebami jsou považováni žáci

Více

ANGLICKÝ JAZYK - I. období (1. 2. ročník)

ANGLICKÝ JAZYK - I. období (1. 2. ročník) ANGLICKÝ JAZYK - I. období (1. 2. ročník) Charakteristika předmětu Výuka tvoří úvod do cizojazyčného vzdělávání žáků. V tomto období je nejdůležitější probouzení zájmu o výuku angličtiny a vytváření kladného

Více

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI Název školy: ZŠ Liberec, Sokolovská Adresa: Sokolovská 328, Liberec 13, 460 14 IČO: 68 97 46 39 I. Společná ustanovení Základní charakteristika

Více

Školní vzdělávací program (ŠVP): TESAŘSKÉ PRÁCE. Učební obor (kód a název): 36-64-E/01 TESAŘSKÉ PRÁCE. Platnost ŠVP od 1.9.2011 č.j.

Školní vzdělávací program (ŠVP): TESAŘSKÉ PRÁCE. Učební obor (kód a název): 36-64-E/01 TESAŘSKÉ PRÁCE. Platnost ŠVP od 1.9.2011 č.j. Havlíčkova 1223/17, 697 37 Kyjov (zřizovatel: Jihomoravský kraj, Brno, Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82) Školní vzdělávací program (ŠVP): TESAŘSKÉ PRÁCE Učební obor (kód a název): 36-64-E/01 TESAŘSKÉ PRÁCE

Více

Český jazyk a literatura Charakteristika vzdělávacího oboru Český jazyk v prvním období

Český jazyk a literatura Charakteristika vzdělávacího oboru Český jazyk v prvním období Tematický plán třídy 2. B Charakteristika vzdělávacího oboru Český jazyk v prvním období je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Vybavuje žáka takovými znalostmi a dovednostmi, které

Více

český jazyk a literatura

český jazyk a literatura 1 český jazyk a literatura český jazyk a literatura Učivo Praktické čtení - pozorné, plynulé, přiměřeně rychlé, čtení hlasité i tiché, s porozuměním Zdokonalování techniky čtení Porozumění přiměřeným textům

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Stachy. 384 73 Stachy 253. Identifikátor školy: 600 063 046

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Stachy. 384 73 Stachy 253. Identifikátor školy: 600 063 046 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Stachy 384 73 Stachy 253 Identifikátor školy: 600 063 046 Termín konání inspekce: 11.

Více

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Karlovarský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. z tematické inspekce

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Karlovarský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. z tematické inspekce ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA z tematické inspekce Základní škola Karlovy Vary, Truhlářská 681/19 Truhlářská 681/19, 360 17 Karlovy

Více

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Škola pro život v 21.

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště OSTRAVA Inspekční zpráva Speciální školy při Městské nemocnici Ostrava - Fifejdy, Ostrava - Poruba, Ukrajinská 19 Ukrajinská 19/1535, 708 00 Ostrava-Poruba Identifikátor

Více

Předškolní a mimoškolní pedagogika Odborné předměty Výchova a vzdělávání Metody výchovy a vzdělávání

Předškolní a mimoškolní pedagogika Odborné předměty Výchova a vzdělávání Metody výchovy a vzdělávání VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 10, S 17 JMÉNO AUTORA: DATUM VYTVOŘENÍ: 9.2. 2013 PRO ROČNÍK: OBORU: VZDĚLÁVACÍ OBLAST. TEMATICKÝ OKRUH: Bc. Blažena Nováková 1. ročník Předškolní a mimoškolní pedagogika

Více

Školní vzdělávací program (ŠVP): MALÍŘSKÉ A NATĚRAČSKÉ PRÁCE. Obor vzdělání (kód a název): 36-57-E/01 MALÍŘSKÉ A NATĚRAČSKÉ PRÁCE

Školní vzdělávací program (ŠVP): MALÍŘSKÉ A NATĚRAČSKÉ PRÁCE. Obor vzdělání (kód a název): 36-57-E/01 MALÍŘSKÉ A NATĚRAČSKÉ PRÁCE Havlíčkova 1223/17, 697 37 Kyjov (zřizovatel: Jihomoravský kraj, Brno, Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82) Školní vzdělávací program (ŠVP): Obor vzdělání (kód a název): 36-57-E/01 Platnost ŠVP od 1.9.2011

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1019/07-09 Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Adresa: 542 32 Úpice, Komenského 151

Více

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIA-1002/15-A. Křesťanské gymnázium. Kozinova 1000, 102 00 Praha 10 - Hostivař

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIA-1002/15-A. Křesťanské gymnázium. Kozinova 1000, 102 00 Praha 10 - Hostivař INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIA-1002/15-A Název právnické osoby vykonávající činnost školy Sídlo E-mail právnické osoby IČ 60162961 Identifikátor 600006476 Právní forma Zastoupená Křesťanské gymnázium Kozinova

Více

4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie

4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie 4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště č. 15 - Zlín Inspekční zpráva Základní škola Salvátor Králova 380, 757 57 Valašské Meziříčí Identifikátor školy: 600 001 784 Zřizovatel: Arcibiskupství olomoucké,

Více

Metodický pokyn. k environmentálnímu vzdělávání, výchově a osvětě. ve školách a školských zařízeních

Metodický pokyn. k environmentálnímu vzdělávání, výchově a osvětě. ve školách a školských zařízeních Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR Č.j.: 32 338/2000-22 V Praze dne 14. prosince 2001 Metodický pokyn k environmentálnímu vzdělávání, výchově a osvětě ve školách a školských zařízeních 1.

Více

Elementárních klíčových kompetencí mohou žáci dosahovat pouze za přispění a dopomoci druhé osoby.

Elementárních klíčových kompetencí mohou žáci dosahovat pouze za přispění a dopomoci druhé osoby. Rozumová výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Rozumová výchova je vyučován v 1. až 10.ročníku ZŠS v časové dotaci 5 hodin týdně. V každém ročníku jsou přidány 2 disponibilní hodiny.

Více

Anotace IPn. Individuální projekt národní

Anotace IPn. Individuální projekt národní Anotace IPn Individuální projekty národní Číslo P: CZ.1.07 Název P: Číslo výzvy: Název výzvy: Prioritní osa: blast podpory: Typ Kód a název oblasti intervence: Název Předpokládané datum zahájení a ukončení

Více

Č e s k á š k o l n í i n s p e k c e. Č. j. 121 282/98-11018 Inspektorát č. 12-Brno INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č e s k á š k o l n í i n s p e k c e. Č. j. 121 282/98-11018 Inspektorát č. 12-Brno INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č e s k á š k o l n í i n s p e k c e Č. j. 121 282/98-11018 Inspektorát č. 12-Brno Signatura: al1cs101 Okresní pracoviště Blansko INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola / škol. zařízení: (přesný název, pod kterým je

Více

Logohrátky aneb maminko,tatínku, povídej si se mnou II

Logohrátky aneb maminko,tatínku, povídej si se mnou II Logohrátky aneb maminko,tatínku, povídej si se mnou II Anotace projektu (max. 600 znaků, může být zveřejněna) Projekt doplňuje systém logopedické péče na škole o systematickou logopedickou prevenci. Je

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Německý jazyk Období: 2. období, 3. období Počet hodin ročník: 0 66 66 66 Učební texty: 2. období A)

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Bílá cesta, Teplice, Verdunská 2958. Verdunská 2958, 415 01 Teplice. Identifikátor: 600 084 817

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Bílá cesta, Teplice, Verdunská 2958. Verdunská 2958, 415 01 Teplice. Identifikátor: 600 084 817 Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Bílá cesta, Teplice, Verdunská 2958 Verdunská 2958, 415 01 Teplice Identifikátor: 600 084 817 Termín konání inspekce: 5. - 7. březen

Více

Obsah ÚVOD 11 DÍL PRVNÍ PŘÍPRAVA NA LOGOPEDICKOU TERAPII

Obsah ÚVOD 11 DÍL PRVNÍ PŘÍPRAVA NA LOGOPEDICKOU TERAPII Obsah ÚVOD 11 DÍL PRVNÍ PŘÍPRAVA NA LOGOPEDICKOU TERAPII VÝVOJ ŘEČI 14 Základní podmínky anatomicko-fyziologické 15 Dýchání 15 Tvorba hlasu 16 Artikulace 16 Smyslové vnímání 16 Centrální nervový systém

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Ústí nad Labem, Neštěmická 787/38, příspěvková organizace. Neštěmická 787/38, 400 07 Ústí nad Labem

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Ústí nad Labem, Neštěmická 787/38, příspěvková organizace. Neštěmická 787/38, 400 07 Ústí nad Labem Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Ústí nad Labem, Neštěmická 787/38, příspěvková organizace Neštěmická 787/38, 400 07 Ústí nad Labem Identifikátor: 600 085 635 Termín

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Horní Jiřetín. Adresa: Školní 126, 435 43 Horní Jiřetín. Identifikátor: 600 083 845

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Horní Jiřetín. Adresa: Školní 126, 435 43 Horní Jiřetín. Identifikátor: 600 083 845 Ceská školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Horní Jiřetín Adresa: Školní 126, 435 43 Horní Jiřetín Identifikátor: 600 083 845 Termín konání inspekce: 17.

Více

Příloha č. 1 Žádost právnické osoby o poskytnutí finančních prostředků ze státního rozpočtu v roce 2013

Příloha č. 1 Žádost právnické osoby o poskytnutí finančních prostředků ze státního rozpočtu v roce 2013 Příloha č. 1 Žádost právnické osoby o poskytnutí finančních prostředků ze státního rozpočtu v roce 2013 Název poskytovatele dotace Název rozvojového programu Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Více

DIDAKTIKA PRÁCE S ICT V MŠ. Mgr. Daniel Janata daniel.janata@seznam.cz

DIDAKTIKA PRÁCE S ICT V MŠ. Mgr. Daniel Janata daniel.janata@seznam.cz DIDAKTIKA PRÁCE S ICT V MŠ Mgr. Daniel Janata daniel.janata@seznam.cz DIDAKTICKÉ ZÁSADY (PRINCIPY) VZDĚLÁVACÍHO PROCESU Didaktickými zásadami (principy) rozumíme nejobecnější pravidla didaktického procesu,

Více

Předmět: Cvičení s hudbou

Předmět: Cvičení s hudbou Předmět: Cvičení s hudbou Charakteristika volitelného předmětu cvičení s hudbou 2. stupeň Obsah tohoto vyučovacího předmětu vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a zdraví stanovených RVP ZV a realizuje

Více

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Výchovný poradce: Ing. Monika Hodaňová Konzultační hodiny: Konzultace se domlouvají individuálně osobně, telefonicky

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Merklín, okres Karlovy Vary. 362 34 Merklín 31. Identifikátor školy: 600 067 548

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Merklín, okres Karlovy Vary. 362 34 Merklín 31. Identifikátor školy: 600 067 548 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Merklín, okres Karlovy Vary 362 34 Merklín 31 Identifikátor školy: 600 067 548 Termín konání inspekce: 13. a 14. prosince 2006

Více

Školy - 7. mateřská škola základní škola střední škola konzervatoř vyšší odborná škola základní umělecká škola

Školy - 7. mateřská škola základní škola střední škola konzervatoř vyšší odborná škola základní umělecká škola ŠKOLSKÁ SOUSTAVA Školy - 7 mateřská škola základní škola střední škola konzervatoř vyšší odborná škola základní umělecká škola jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Školská zařízení 7 poskytuje

Více

ZRAKOVÁ PERCEPCE. (zrakové vnímání)

ZRAKOVÁ PERCEPCE. (zrakové vnímání) ZRAKOVÁ PERCEPCE (zrakové vnímání) 1. Vývoj zrakového vnímání a jeho vliv na nácvik čtení a psaní Zrakové vnímání se vyvíjí od narození dítěte. Nejdříve jsou vnímány světlo a tma, později obrysy předmětů.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Jana Blahoslava, Ivančice, Lány 2. 664 91 Ivančice, Lány 2. Identifikátor: 600 014 053

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Jana Blahoslava, Ivančice, Lány 2. 664 91 Ivančice, Lány 2. Identifikátor: 600 014 053 Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Gymnázium Jana Blahoslava, Ivančice, Lány 2 664 91 Ivančice, Lány 2 Identifikátor: 600 014 053 Termín konání inspekce: od 15.1.2007 do 16.1.2007

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora Sadová 1756, 286 01 Čáslav Identifikátor: 650 058 135 Termín konání inspekce: 16. - 18.

Více

6.24 Literární seminář volitelný předmět

6.24 Literární seminář volitelný předmět VZDĚLÁVACÍ OBLAST : VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura 6.24 Literární seminář volitelný předmět CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Literární seminář je jako

Více

I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE

I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení ve výchovně vzdělávacím procesu. Dobrá úroveň jazykové kultury

Více

ZÁŘÍ 1. TÝDEN 1. 4. 9. 2. TÝDEN 7. 11. 9. 3. TÝDEN 14. 18. 9.

ZÁŘÍ 1. TÝDEN 1. 4. 9. 2. TÝDEN 7. 11. 9. 3. TÝDEN 14. 18. 9. 1. TÝDEN 1. 4. 9. 2. TÝDEN 7. 11. 9. 3. TÝDEN 14. 18. 9. ZÁŘÍ Předčtenářské období: Seznámení s grafickou podobou zápisu vlastního jména. Hry se jmény spolužáků. Představa o zvukové struktuře slova identifikovat

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Jazyk a jazyková komunikace Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura má komplexní charakter a pro přehlednost je rozdělen do tří složek: Komunikační

Více

HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN

HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN ZÁVĚREČNÁ EVALUAČNÍ ZPRÁVA Příloha č. 2: Diagramy teorie změn hodnocených IPn v rámci projektu Hodnocení ukončených IPn TEORIE ZMĚNY: METODICKÁ PODPORA RŮSTU KVALITY UČITELSKÉ

Více

Rétorika a umění prezentace

Rétorika a umění prezentace školní vzdělávací program ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI PLACE HERE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI Název školy Adresa Palackého 211, Mladá Boleslav

Více

Vzdělávací aktivity ve vzdělávání

Vzdělávací aktivity ve vzdělávání Vzdělávací aktivity ve vzdělávání dospělých Cíle výuky, učební cíl Cíl výuky zachycuje to, co má účastník na konci učební jednotky vědět nebo umět. Učební cíl tedy popisuje ne to, co lektoři chtějí nebo

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIB-1008/11-B

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIB-1008/11-B Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIB-1008/11-B Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky,

Více

Studium pedagogiky pro učitele 2014

Studium pedagogiky pro učitele 2014 Studium pedagogiky pro učitele 2014 Obsah a průběh studia Obsah vzdělávacího programu Studium pedagogiky vychází z podmínek a požadavků stanovených v 22 odst. 1 písm. a) zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických

Více

4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova

4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova 4.7. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Hudební výchova 4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Hudební výchova spadá spolu

Více

STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ

STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ Obsah a průběh studia Studiem pro ředitele škol a školských zařízení získává jeho absolvent znalosti a dovednosti v oblasti řízení škol a školských zařízení,

Více

The adventures of Hocus and Lotus

The adventures of Hocus and Lotus The adventures of Hocus and Lotus 2015 Obsah 1. Popis vzdělávací činnosti... 3 2. Jazyky používané v průběhu školení... 3 3. Vzdělávací sektor, pro který je kurz určen... 3 4. Cílová skupina... 3 5. Instituce

Více

KDO, CO, PROČ A JAK? Informace pro zaměstnance o podpoře studentů se specifickými potřebami. Středisko Augustin

KDO, CO, PROČ A JAK? Informace pro zaměstnance o podpoře studentů se specifickými potřebami. Středisko Augustin KDO, CO, PROČ A JAK? Informace pro zaměstnance o podpoře studentů se specifickými potřebami Středisko Augustin STUDENT SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM KDO Lehce zrakově postižený/uživatel zraku Student, jehož zraková

Více

Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy

Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy Projekt Příprava dětí na povinnou školní docházku v posledním roce před zahájením povinné školní docházky dle očekávaných

Více

PROJEKT SPOLUPRÁCE MATEŘSKÉ ŠKOLY SLUNEČNICE A MĚSTSKÉ KNIHOVNY V JIŘÍKOVĚ

PROJEKT SPOLUPRÁCE MATEŘSKÉ ŠKOLY SLUNEČNICE A MĚSTSKÉ KNIHOVNY V JIŘÍKOVĚ PROJEKT SPOLUPRÁCE MATEŘSKÉ ŠKOLY SLUNEČNICE A MĚSTSKÉ KNIHOVNY V JIŘÍKOVĚ KNIHA JE NÁŠ KAMARÁD TYP PROJEKTU: DLOUHODOBÝ, CELOROČNÍ 1. CÍL PROJEKTU 2. CÍLOVÁ SKUPINA 3. PŘÍNOS PRO DĚTI 4. DÍLČÍ CÍLE 5.

Více

16. Hudební výchova 195

16. Hudební výchova 195 16. Hudební výchova 195 Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Hudební výchova Vyučovací předmět: Hudební výchova 1. NÁZEV VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU: HUDEBNÍ VÝCHOVA 2. CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO

Více

ZŠ a MŠ Brno, Blažkova 9

ZŠ a MŠ Brno, Blažkova 9 ZŠ a MŠ Brno, Blažkova 9 EU PENÍZE ŠKOLÁM Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Individualizace

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Blažovice, okres Brno-venkov. Nádražní 7, 664 08 Blažovice. Identifikátor: 600 110 567

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Blažovice, okres Brno-venkov. Nádražní 7, 664 08 Blažovice. Identifikátor: 600 110 567 Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Blažovice, okres Brno-venkov Nádražní 7, 664 08 Blažovice Identifikátor: 600 110 567 Termín konání inspekce:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát. Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát. Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185 Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185 Národních mučedníků 185, 339 01 Klatovy Identifikátor: 600 068 641 Termín konání

Více

1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání

1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání Zvyšování kvality ve vzdělávání Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

Více

Výtvarná výchova. Charakteristika vyučovacího předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvíjení klíčových kompetencí žáků

Výtvarná výchova. Charakteristika vyučovacího předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvíjení klíčových kompetencí žáků Vzdělávací obor: Výtvarná výchova Obsahové, časové a organizační vymezení Výtvarná výchova Charakteristika vyučovacího předmětu 1. 5. ročník 2 hodiny týdně Vzdělávací obor Výtvarná výchova zahrnuje využití

Více

IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OPVK IP oblasti podpory 1.4 Číslo prioritní osy: 7.

IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OPVK IP oblasti podpory 1.4 Číslo prioritní osy: 7. Základní škola s rozšířenou výukou výtvarné výchovy Teplice, Koperníkova 2592 IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Číslo operačního programu: Název operačního programu: CZ.1.07 OP Vzdělávání

Více

TISKOVÁ KONFERENCE PROJEKTU SYSTÉMOVÁ PODPORA INKLUZIVNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V ČR. Langhans, Praha, 26. 8. 2015

TISKOVÁ KONFERENCE PROJEKTU SYSTÉMOVÁ PODPORA INKLUZIVNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V ČR. Langhans, Praha, 26. 8. 2015 TISKOVÁ KONFERENCE PROJEKTU SYSTÉMOVÁ PODPORA INKLUZIVNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V ČR Langhans, Praha, 26. 8. 2015 1 Co je předmětem TK: Co si myslí o a co potřebují pedagogové pro vzdělávání žáků se SVP? Kde jsou

Více

Hodnocení žáků - ŠVP: Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace

Hodnocení žáků - ŠVP: Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace 6. Hodnocení žáků 6.1 Zásady klasifikace a hodnocení hodnocení žáka je nedílnou součástí výchovně vzdělávacího procesu a je komplexním posouzením prospěchu a chování žáka klasifikace je jednou z forem

Více

EU peníze školám. Základní škola Jablunkov, Lesní 190, příspěvková organizace. Žadatel projektu: 2 834 891Kč

EU peníze školám. Základní škola Jablunkov, Lesní 190, příspěvková organizace. Žadatel projektu: 2 834 891Kč Základní škola Jablunkov, Lesní 190, příspěvková organizace P R O J E K T O V Ý Z Á M Ě R EU peníze školám Žadatel projektu: Název projektu: Název operačního programu: Prioritní osa programu: Název oblasti

Více

1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání

1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání Zvyšování kvality ve vzdělávání Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

Více

Obsah Etické výchovy se skládá z následujících témat, která podmiňují a podporují pozitivní vývoj osobnosti žáka:

Obsah Etické výchovy se skládá z následujících témat, která podmiňují a podporují pozitivní vývoj osobnosti žáka: 4.4.4. Etická výchova Etická výchova (EtV) je doplňujícím vzdělávacím oborem, který se zaměřuje na systematické a metodicky propracované osvojování sociálních dovedností u žáků na základě zážitkové metody

Více

Přehled změn v ŠVP. Dodatek č. Datum Dodatek se týká: Dodatek č.1 31. 8. 2012 Podmínky pro přijetí ke studiu

Přehled změn v ŠVP. Dodatek č. Datum Dodatek se týká: Dodatek č.1 31. 8. 2012 Podmínky pro přijetí ke studiu Přehled změn v ŠVP Dodatek č. Datum Dodatek se týká: Dodatek č.1 31. 8. 2012 Podmínky pro přijetí ke studiu Dodatky Dodatek č.1 k č.j. V 465-SŠ-686/11 ke kapitole Charakteristika školního vzdělávacího

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 4. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas čte s porozuměním

Více

AUTOEVALUACE ŠKOLY. Autoevaluace školy

AUTOEVALUACE ŠKOLY. Autoevaluace školy AUTOEVALUACE ŠKOLY Autoevaluace školy Autoevaluace školy je podrobně rozpracovaná podle 9 vyhlášky č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náleţitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení

Více

Příloha č. 1 ke Školnímu vzdělávacímu programu základního vzdělávání pro žáky s mentálním postižením a poruchami komunikace

Příloha č. 1 ke Školnímu vzdělávacímu programu základního vzdělávání pro žáky s mentálním postižením a poruchami komunikace Logopedická základní škola, Měcholupy 1, příspěvková organizace Příloha č. 1 ke Školnímu vzdělávacímu programu základního vzdělávání pro žáky s mentálním postižením a poruchami komunikace Měcholupy 1.

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 112 103/99-11126 Signatura: ak1ls202 Oblastní pracoviště č. 11 Jihlava Okresní pracoviště Havlíčkův Brod INSPEKČNÍ ZPRÁVA Zařízení: Junior - dům dětí a mládeže,

Více

PLÁN DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ

PLÁN DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ Základní škola a Mateřská škola Karla Klostermanna Železná Ruda, příspěvková organizace Zahradní 403, Železná Ruda, PSČ 340 04, + 420 376 397 024 e-mail: skola@zszeleznaruda cz www.skolaruda.cz PLÁN DALŠÍHO

Více

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Plzeňský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Plzeňský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a mateřská škola Kozolupy okres Plzeň-sever 330 32 Kozolupy 1 Identifikátor školy: 600 071

Více

Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život

Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život Základní škola a Mateřská škola Neplachovice, okres Opava, příspěvková organizace Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život Projednán na pedagogické radě

Více

Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce

Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce Pracovní činnosti Charakteristika vyučovacího předmětu 2.stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Časová dotace v učebním plánu je 1 vyučovací hodina týdně.

Více

SYSTÉM. Mgr. Petr Kuš 24. června 2010 Institut pro místní správu Praha, vzdělávací středisko Benešov

SYSTÉM. Mgr. Petr Kuš 24. června 2010 Institut pro místní správu Praha, vzdělávací středisko Benešov SYSTÉM VZDĚLÁVÁNÍ LEKTORŮ Mgr. Petr Kuš 24. června 2010 Institut pro místní správu Praha, vzdělávací středisko Benešov Specifika vzdělávání lektorů v Institutu pro místní správu Praha velmi početný lektorský

Více

I. Sekaniny1804 Hudební výchova

I. Sekaniny1804 Hudební výchova Hudební výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, organizační a časové vymezení Vyučovací předmět Hudební výchova je součástí vzdělávací oblasti Umění a kultura. Hudba nás provází celým životem

Více