Úvod obecně. Předkladatel: Zdůvodnění realizace přijetí projektu. 1) Čtenářské desatero Sfumato a jeho přínos. Dosud přetrvávající problémy ve čtení

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Úvod obecně. Předkladatel: Zdůvodnění realizace přijetí projektu. 1) Čtenářské desatero Sfumato a jeho přínos. Dosud přetrvávající problémy ve čtení"

Transkript

1 Úvod obecně Předkladatel: Zdůvodnění realizace přijetí projektu 1) Čtenářské desatero Sfumato a jeho přínos Dosud přetrvávající problémy ve čtení Metodika Sfumato těmto problémům předchází!! 1. Žák neumí hlasitě číst Metodika je založena na hlasitém projevu, žák prochází hlasovým výcvikem. 2. Žák nečte plynule, zadrhává Plynulé čtení je charakteristickým rysem techniky Splývavé čtení je založeno na legatovém (t.j. vázaném) napojování hlásky na hlásku. 3. Žák má dvojité čtení, předčítá si Technika Splývavého čtení přímo zabrání vzniku tzv. dvojitého čtení. 4. Žák vynechává písmena K tomuto fenoménu nedochází, neboť se vytvořil čtecí návyk tak, že oči konají kontrolovaný sakadický pohyb v přesné posloupnosti z písmene na písmeno. 5. Žák zaměňuje písmeno za jiné Žák nezaměňuje písmena. V metodických krocích je veden tak, že si vytvoří dokonalý obraz písmene (pozná každou jeho část!), nedojde k záměně ani v případě otočení písmene o Žák má problémy při čtení tzv. těžkých slov (slova se skupinou souhlásek vedle sebe) 7. Žák dokonale nerozlišuje dlouhé a krátké samohlásky 8. Žák neovládá čtecí tempo, neumí zpomalit K tomuto úkazu nedochází, neboť se žák naučí správně fyziologicky tvořit jednotlivé hlásky a následně jejich navazování. Žák dokonale rozlišuje dlouhé a krátké samohlásky, je to předností této metody. Již od prvopočátku se hlasový aparát připravuje po dechové stránce na dlouhou expozici hlásky. Krátké samohlásky se docílí postupným zkracováním. K plnému zkrácení dojde při čtení tříhláskových slov (jednoslabičných) za přítomnosti fortisových konsonant, neboli tlačených (výbuchových) souhlásek, t.j. souhlásek s vyšším energetickým potenciálem. Technika Splývavého čtení vytváří časoprostor pro volbu tempa (rychlosti) čtení, neboť tu si určuje CNS podle rychlosti zpracování všech zpětných vazeb, které při čtení nastávají. 9. Žák má problémy s intonací ve větě. Žák nemá problémy při větné intonaci. Metodika Sfumato předkládá několik vývojových fází, kdy se žák učí pracovat s hlasem: barvit ho, tvarovat, přenášet akcent ve slově apod. 10. Žák nečte s porozuměním. Vrací se zrakem již k přečtenému, protože neví, co četl. Žák rozumí čtenému textu, neboť došlo k vytvoření dynamického stereotypu tak, že byly dodrženy a splněny veškeré atributy čtení. Žák prošel čtyřmi stádii (stupni) vývoje čtenářské gramotnosti: 1. stupeň: technický návyk (vytvoření dynamického stereotypu); 2. stupeň: znalost pojmu jako předpoklad; 3. stupeň: chápání sdělené myšlenky, orientace v kontextu; 4. stupeň: vytvoření si vlastního postoje k přečtenému (transformace).

2 2) Pilotní program proběhl v období (viz tabulka č. 1, 2) - 2-3) PF Prešov výzkumný projekt 4) II. etapa výchova lektora projekt bude předložen MŠMT SR pro uzavření kontraktu s vládou (bylo již přislíbeno) Tabulka č. 1 počet zúčastněných pedagogů na seminářích, víkendovém soustředění a letní škole "Splývavé čtení" "Jak na básničku" VS LŠ r. r. r. r. r. Kraj r r r r r r r Bratislavský Trnavský x 52 x Trenčianský x 35 x x 6 0 Nitrianský x Žilinský x x 0 Banskobystrický Prešovský x 158 x Košický semináře se nekonaly semináře se nekonaly víkend. soustředění se nekonalo 5 x Letní škola se nekonala 3 0 Celkem: Celkem : Tabulka č. 2 počet zúčastněných škol Základní školy Speciální školy Mateřské školy Pedag.-psych. poradny Kraj Celkový počet Účast šk. r (p + a) Účast šk. r (s) Celkový počet Účast šk. r (p + a) Účast šk. r (s) Celkový počet Účast šk. r (p + a) Účast šk. r (s) Celkový počet Účast šk. r (p + a) Účast šk. r (s) Bratislavský Trnavský Trenčianský Nitrianský Žilinský Banskobystrický Prešovský Košický Účast v jednotlivých obdobích: 28,9% 8,1% 31,5% 6,5% 1,2% 0,2% ,6% 26,3% Účast celková: 37,01% 38,07% 1,34% 37,89%

3 1. Údaje o predkladateľovi PF Prešov ve spolupráci s ABC MUSIC a) PF Prešov b) ABC Music v.o.s. DATUM VZNIKU právní formy ABC Music v.o.s. 23. června 2003 viz příloha výpis z obchodního rejstříku Popis profesionální orientace - provádění vzdělávacích programů akreditovaných pro účely zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů - pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti - vydavatelské a nakladatelské činnosti Cílové skupiny, na které se převážně zaměřujeme elementaristé - učitelé 1. stupně ZŠ, SZŠ, zvláštních a pomocných škol, pracovníci PPP, dyslektických center, VŠ učitelé PF, kteří se zaměřují na pedagogickou činnost v oblasti čtenářské gramotnosti, odborní asistenti a speciální pedagogové výzkumných ústavů pedagogických, popř. zájemci z předškolních zařízení zaměřující se na připravenost dětí pro vstup do 1. třídy, pedagogové tzv. nultých ročníků Organizační struktura a personální zabezpečení - prezident společnosti zabezpečující manažerskou práci v celoevropském měřítku kontakty, média, veřejná informovanost prostřednictvím webových stránek, jednání na mezinárodním poli, erudovaná interpretace v anglickém jazyce - výkonný ředitel společnosti zajišťující plánování organizace, personální kompetence, organizační a materiální zabezpečení vzdělávací organizace - garant programu erudovaná interpretace a obhajoba metody a metodických kroků projektu Sfumato Splývavé čtení, příprava odborných podkladů pro další zpracování - lektor metodiky autorka ochranná známka autorských práv - aplikant metodiky konzultace na dané téma v oblasti speciálního školství, včetně přípravy metodických materiálů - referent administrativní zajišťování - ekonom účetnické zpracování Systém a organizace vzdělávací činnosti, zaměření a výsledky v oblasti DVPP, mezinárodní spolupráce Průzkum zájmu o metodiku Sfumato se realizuje v celoevropském měřítku pilotními semináři. Na základě zájmu pedagogické veřejnosti se realizuje projekt DVPP za účelem vyškolení aplikanta, následně lektora dané tématiky. Projekt je zahájen Letní školou pro pedagogy, kde školení účastníci získají základní informace o technice metodiky SFUMATO. Další informace získávají na seminárních přednáškách, na které prolínavě navazují intenzivní soustředění, kde jsou jejich znalosti procvičovány spolu s problematikou vedoucí k nápravě systémových chyb. Cílem tohoto projektu je rozšířit novou metodiku výuky čtení u dětí využívající nejmodernějších poznatků, která vede k prevenci vzniku dyslektických dětí. Tato metodika také přispívá k lepšímu pochopení čteného textu a tím i učení u dětí s poruchou učení. Jednou z předností využití techniky splývavého čtení a revolučních metodických kroků je v tom, že žáci s lehkými dyslektickými projevy se mohou plně začlenit do vyučovacího procesu s ostatními žáky. Cílovou skupinu zde zastupují pedagogičtí pracovníci vyučující čtení na základních školách a odborní pracovníci ve školství

4 zabývající se problematikou výuky čtení, jímž formou seminářů a intenzivních kurzů bude upozorňováno na nedostatky a chyby prováděné při výuce a jak tyto chyby napravovat či vyvarovat. Autorka, PaedDr. Mária Navrátilová, má s touto metodou téměř třicetileté zkušenosti, které vykazují nemalé výsledky v porovnání s dosavadními metodami výuky čtení. MŠMT ČR ověřilo způsobilost uvedeného subjektu k provádění vzdělávacích programů zaměřených na další vzdělávání pedagogických pracovníků a udělilo instituci ABC Music v.o.s., IČ: Klášterec nad Orlicí 202 AKREDITACI pod č.j /05-25 s platností do k provádění vzdělávacích programů 1. ČTENÍ SFUMATO SPLÝVAVÉ ČTENÍ aneb čtení pro všechny děti 2. ČTENÍ SFUMATO SPLÝVAVÉ ČTENÍ aneb JAK NA BÁSNIČKU 3. ČTENÍ SFUMATO SPLÝVAVÉ ČTENÍ aneb VÍKENDOVÉ SOUSTŘEDĚNÍ 4. ČTENÍ SFUMATO SPLÝVAVÉ ČTENÍ aneb LETNÍ ŠKOLA PRO PEDAGOGY akreditovaných pod č.j / s platností do Na základě vyškolení a metodického vedení pedagogů v průběhu 4 let vznikla kvalitní základna pro spolupráci v oblasti aplikace již zmíněné metody v základním a speciálním školství, ve zvláštních a pomocných školách, u dětí mentálně i fyzicky postižených, v nápravných programech, u mládeže z výchovných ústavů. Nyní se připravuje výzkumná spolupráce s Pedagogickou fakultou v Prešově, jejímž předmětem činnosti bude srovnávání klasické metody čtení a metody Sfumato na čtenářských výsledcích žáků. Příloha A: výsledky: a) reference - ČR - SR - PL b) První české centrum pro nápravu špatně čtoucích dětí a mládeže, Praha Příklady: Kolářík c) Prvé slovenské centrum pre deti, ktoré majú problémy s čítaním, Košice Příklady: Mgr. Miklášová ČR: prof. PhDr. Zdeněk Matějček, CSc., Psychiatrické centrum Praha; Mgr. Iveta Čermáková; reference ČŠI z ; Mgr. Věra Hessová, ČŠI Liberec; Mgr. Radek Kypta; Mgr. Miluše Rychetská; Mgr. Jaroslav Novák, Pedagogické centrum Hradec Králové; PaedDr. Marcela Šnajdrová, Výzkumný ústav pedagogický Praha SR: doc. PhDr. Ľudmila Belásová, PhD., vedoucí katedry PF v Prešově; PaedDr. Zuzana Zajacová, ŠŠI Bratislava; Mgr. Zuzana Hrnčárová; Mgr. Marián Džačár, ředitel ZŠ Kúpeľná, Prešov PL: Mgr. Maria Jarczyk, ředitelka, Ośrodek pracy pozaszkolnej w Kryrach; Mgr. Urszula Polowy, PPP Wałbrzych Rekomendacja Příloha B: Metodika Sfumato a její autorka PaedDr. Mária Navrátilová Aplikace metodiky Sfumato reference

5 2. Informácie o plánovanom projekte a) POPIS PROJEKTU 2 etapy - I. výchova aplikanta 1. rok (2006/2007) - II. výchova lektora 2. rok (2007/2008)? b) CÍL VZDĚLÁVACÍ AKTIVITY = řeší zbytečné školní selhávání = řeší přenos smyslových informací a jejich zpracování!! Umožní získat vhled do řady oblastí, kterým je nutné věnovat zvýšenou pozornost ještě v době, než dítě vezme slabikář do ruky. Propojení mluvené a psané podoby jazyka je obohaceno o PROŽITKOVÉ VNÍMÁNÍ přímo v jádru fyziologického tvoření a tím se vytváří DOVEDNOST, která významně ovlivňuje MOTIVACI a ÚSPĚŠNOST v nabývání funkční a aktivní znalosti nejen čtenářské gramotnosti. Metoda originálně řeší grafickou a mluvenou podobu čtení, nedostatečné stimulace řečových funkcí a zároveň percepčních a kognitivních dovedností. Metoda zohledňuje ZRAKOVÉ VNÍMÁNÍ, HLASOVÝ PROJEV, SLUCHOVÉ VNÍMÁNÍ, FONOLOGICKÉ UVĚDOMĚNÍ zásadně v posloupnosti ZRAK-HLAS-SLUCH (a opačně). Ve své podstatě jde o kontrolovaný sakadický pohyb oka, který nepředbíhá fixačnímu pohybu. Jde o vytvoření kontrolovaného pohybu oka dopředu ještě před hlasovou expozicí. Tedy tzv. hlas jde za okem. Spektrografickým šetřením je patrné, že celý proces učení probíhá 20 pomaleji než u všech metod, které se dosud objevily. K úspěšnému nabývání dovedností číst i psát dochází na základě vytvoření BEZCHYBNÉHO DYNAMICKÉHO STEREOTYPU a na základě vytvoření časoprostoru k vědomému a kontrolovanému zpracování v CNS, kde se dodržuje INDIVIDUÁLNÍ ČASOVÝ SPÍNAČ dynamického stereotypu. ZÁVĚR: Při zachování přesných postupů v jednotlivých fázích učení přesto nejde o rigidní dodržování vzhledem k možnostem, které přináší uplatnění mezipředmětových vztahů. Z výše uvedeného vyplývá, že multisenzoriálního efektu nelze docílit bez účasti hlasového aparátu, který umožňuje rozvoj oslabených a nedostatečně vyvinutých funkcí. Takto chápaná metodická koncepce přinese dětem nejen plynulé čtení s porozuměním, ale i vytvoření základny pro správnou gramatickou znalost jazyka v různých jazykových mutacích vytvořených latinkou. Metoda SFUMATO má tři jádrová stádia a dvě okrajová stádia: 1) technika Jak na básničku tzv. před-gramotnostní období (předslabikářové období I.); 2) technika Splývavé čtení 1. fáze období OSBUA (předslabikářové období II.); 3) technika Splývavé čtení 2. fáze fáze dynamického stereotypu - ZRAK fixační a sakadické pohyby - HLAS intonační vývoj - SLUCH fáze senzace a fáze percepce 4) technika Jak na básničku období splývání jednotlivých atributů; 5) dramatizace čteného textu fáze konsolidace (techniky plynulého čtení, intonačního vývoje a dramatického prvku) Přínos pro cílovou skupinu a) Využívat mezipředmětových vztahů pro prožitkové učení b) Znát důvody jednotlivých kroků výuky, postupnost učení jednotlivých písmen c) Umět vytvářet bezchybný dynamický stereotyp technika práce d) Znát fáze intonačního vývoje ke vztahu fyziologického tvoření hlásek e) Slovní navazování prožitkového učení, kontrola čtenářské gramotnosti na základě vytváření obměněné reprodukce f) Postojové učení čtení, vytváření vlastního vztahu ke čtenému textu, rozvoj čtenářské fantazie.

6 c) AKTIVITY, kterými se plánuje dosažení cíle Organizační forma vzdělávací aktivity: Vzdělávání probíhá formou setkání tak, aby posluchač získal potřebný širokospektrální obzor pro zkvalitňování obsahu vzdělávání při výuce čtení jako základu dalšího vzdělávání, kde dochází k potřebnému zvyšování kompetencí dětí nejen u čtení, ale také lepšímu porozumění čteného textu a tím interpretaci čteného textu. První rok bude zahájen tzv. Letní školou pro pedagogy konanou v období letních prázdnin, kde budou školení pracovníci seznámeni s problematikou a získají znalosti nové metodiky, techniky vedoucí k nápravě popřípadě vyvarování se chyb v dosavadní metodice. Na tuto letní školu navazují semináře a intenzivní soustředění, kde učitelé budou získávat a procvičovat praktické dovednosti. Výcvik aplikanta končí na 4. setkání pedagogů, tzv. LETNÍ ŠKOLE, kde se mimo jiné budou vyhodnocovat videonahrávky školitelem. Tyto videonahrávky se budou pořizovat při výuce jednotlivých školených pracovníků v délce asi půl hodiny týdně. Metody výuky: přednáška (seminář) seznamování se s předloženou tematikou srovnávací metoda induktivní i deduktivní metody čtení problémové vyučování postupné odkrývání poznávaného práce s pamětí (zrakovou i sluchovou) práce formou stimulů zvyšování soustředění, udržovat koncentraci soutěživý prvek vyvolávání motivace, zapojení prožitkové opakovací prvek logické vyvozování (negativní i pozitivní ukazatel) činnostní výchova aktivace dalšího smyslového orgánu, propojení pracovní dílna trénink jednotlivých pracovních kroků videotrénink zaznamenávání pracovních výkonů a konzultace o jednotlivých případech (vzorcích), výstupy d) CIEĽOVÁ SKUPINA, pre koho je projekt určený Vzhledem k tomu, že se projekt týká problematiky výuky čtení na základních školách, budou prvotní cílovou skupinou učitelé a další odborní pedagogičtí pracovníci zabývající se výukou čtení, jenž se budou vzdělávat v modernějším přístupu ve výuce čtení. Druhotnou cílovou skupinou jsou žáci 1. ročníku, kteří se budou podle této metodiky vzdělávat a získávat tak jejich prostřednictvím klíčové kompetence pro další vzdělávání. Třetí cílovou skupinou budou vybraní pedagogové z první cílové skupiny, kteří mají nejlepší předpoklady k dalšímu šíření této metodiky pro jeho rychlejší rozvoj. Tito vybraní pedagogové po úspěšném přezkoušení obdrží certifikát, jenž je opravňuje ke školení dalších pedagogických pracovníků pro rychlejší rozvoj této metodiky. Profil absolventa - aplikant, popř. lektorant metodiky Sfumato Po učiteli se žádá, aby byl kurikulárně flexibilní, aby dokázal přizpůsobovat výuku dětem tak, aby nezaostávaly, aby je výuka nenudila, ale bavila. Volbou správné metodiky pomáháme zvýšit zájem dětí nejen o čtení, ale o jakékoliv probírané učivo. Správné čtení je základem získávání většiny informací a motivací dalšího vzdělávání, dává příležitost všem dětem pocítit úspěch. Projekt přináší kreativnější zapojení dítěte do výuky a tím i zvýšení motivace za přispění individuálnějšího přístupu k dětem. Forma závěrečné zkoušky a) ústní obhajoba, teoretické zdůvodňování b) test orientační průzkum znalostí c) certifikát aplikanta

7 e) ČASOVÝ PLÁN I. etapa zahájení: 9. měsíc, školní rok 2006-červen 2007 II. etapa srpen 2007-červen 2008? f) MEDIALIZACE Pod záštitou MŠMT na základě předloženého výzkumného projektu PF v Prešově, která je garantem projektu a ve spolupráci se vzdělávací institucí ABC Music v.o.s. jako překladatele KNOW-HOW - Na vědomí (mailem) všem základním a speciálním školám na území Slovenska - Regionální TV vysílání (jednotlivé kraje) - Regionální periodikum (jednotlivé kraje) - Umístění na portále MŠMT, jednotlivých krajů, Výzkumného ústavu 3. Rozpočet g) JEDNOTLIVÉ POLOŽKY ROZPOČTU Položka Předpokládané náklady Celkový rozpočet ,00 Sk ,00 Kč Lektorka ,00 Sk ,00 Kč Finanční odměna (včetně odvodů) ,00 Sk ,00 Kč Hodinová odměna Sk 56250Kč Doprava Sk Kč Stravování Sk Kč Ubytování Sk Kč Osobní náklady ,00 Sk ,00 Kč Náklady na zajištění prostor (800 - Sk / seminář) ,00 Sk ,00 Kč Režijní náklady účastníků ,00 Sk ,00 Kč Doprava semináře Sk Kč Letní škola Sk Kč Učební pomůcky pro účastníky ,00 Sk ,00 Kč Materiálně technické zabezpečení ,00 Sk ,00 Kč Den Trasa Počet km PO Žilina 233 ÚT Trenčín 74 ST Trnava 82,1 ČT Bratislava 53 PÁ Nitra 91,1 SO ČR 341 NE ČR PO Zvolen 355 ÚT Rimavská Sobota 81,2 ST Košice 127 ČT Humenné 83,5 PÁ Prešov 70,5 SO ČR 457 NE ČR PO Prešov - PF 457 ÚT Poprad 82 ST Liptovský Mikuláš 56,2 ČT Dolný Kubín 40,2 PÁ Martin 36,3 SO ČR 261 NE ČR

8 h) ZDÔVODNENIE JEDNOTLIVÝCH POLOŽIEK Lektorka: Položka Předpokládané náklady Lektorka: ,00 Sk ,00 Kč Finanční odměna (včetně odvodů) ,00 Sk ,00 Kč Hodinová odměna 731,25 Sk 562,50 Kč Měsíční částka ,00 Sk ,00 Kč Zdůvodnění: Zahrnuje: odlučné za práci v jiném územním celku náhradu za ztrátu času na cestách Know-How (autorská práva, ochranná známka) Doprava (náklady) ,00 Sk ,00 Kč Cena za 1 km 7,80 Sk 6,00 Kč Počet kilometrů (trasa / počet akcí) km km Zdůvodnění: Vlastní vozidlo (přeprava pomůcek a materiálů pro seminář) Cena za 1 km zahrnuje: základní sazba + průměrná spotřeba (3,80 Kč) Počet kilometrů zahrnuje: tabulka vzdáleností mezi městy popojíždění po městě a do místa ubytování (50 km) Stravování ,00 Sk ,90 Kč Cestovní normativ (mezinárodní) / den 550,00 Sk 423,00 Kč počet dnů 15 / 1 trasa 8 250,00 Sk 6 346,00 Kč Ubytování ,00 Sk ,00 Kč Předpoklad: 1 nocleh 800,00 Sk 615,40 Kč Počet nocí 15 / 1 trasa ,00 Sk 9 230,80 Kč Osobní náklady: Osobní náklady - Administrativní personál (vč. odvodů) ,00 Sk ,00 Kč Referent: ,00 Sk ,00 Kč koordinátor, organizační práce, distribuce, tisk a kompletace metodických materiálů ,00 Sk ,00 Kč Ekonom: ,00 Sk ,00 Kč zpracování dokladů, účetnictví, výkaznictví podle středisek ,00 Sk ,00 Kč Náklady na zajištění prostor: Náklady na zajištění prostor ,00 Sk ,00 Kč 1 pronájem 800,00 Sk 615,40 Kč 1 trasa ,00 Sk 9 231,00 Kč

9 Režijní náklady účastníků: Režijní náklady účastníků (375 účastníků / 100) ,00 Sk ,00 Kč Doprava: ,00 Sk ,00 Kč 1 účastník / seminář 300,00 Sk 231,00 Kč 25 účastníků / seminář 7 500,00 Sk 5 769,20 Kč 1 trasa ,00 Sk ,50 Kč Letní škola: (100 účastníků) ,00 Sk ,00 Kč Kurzovné ,00 Sk ,00 Kč 1 účastník / soustředění 6 450,00 Sk 4 900,00 Kč Doprava: ,00 Sk ,00 Kč 1 účastník / soustředění 1 950,00 Sk 1 500,00 Kč Ubytování: ,00 Sk ,00 Kč 1 noc / účastník 403,00 Sk 310,00 Kč 1 účastník / soustředění 2 418,00 Sk 1 860,00 Kč Stravování: ,00 Sk ,00 Kč 1 celodenní penze / účastník 260,00 Sk 200,00 Kč 1 účastník / soustředění 1 300,00 Sk 1 000,00 Kč Učební pomůcky pro účastníky: Učební pomůcky pro účastníky (375 účastníků) ,00 Sk ,00 Kč Účastník: 2 501,00 Sk 1 920,00 Kč Destičky s písmeny, 110,- Sk / sada 110,00 Sk 85,00 Kč CD Sfumato, 350,- Sk / kus 350,00 Sk 250,00 Kč Aplikace metod. VHS, 500,- Sk / kus 500,00 Sk 400,00 Kč Karty Dětský Mariáš, 60,- Sk / kus 60,00 Sk 45,00 Kč Pexeso, 26,- Sk / kus 26,00 Sk 20,00 Kč Hud. pohádka Zima + Jaro, 155,- Sk / kus 155,00 Sk 120,00 Kč Sada maňásků (kůzlata), 1300,- Sk / sada 1 300,00 Sk 1 000,00 Kč 25 účastníků: ,00 Sk ,00 Kč Materiálně technické zabezpečení: Materiálně technické zabezpečení ,00 Sk ,00 Kč 1 Dataprojektor ,00 Sk ,00 Kč 2 Reproduktor 3 900,00 Sk 3 000,00 Kč 1 Promítací plátno 3 900,00 Sk 3 000,00 Kč 1 Meotar 6 500,00 Sk 5 000,00 Kč 1 Mikrofon (na klopu) 6 500,00 Sk 5 000,00 Kč 375 VHS (pro účastníky pracovní nahrávky) ,00 Sk ,00 Kč Poštovné ,00 Sk ,00 Kč (Copy) papír pro tiskovou dokumentaci (metod. materiály účastníkům) ,00 Sk ,00 Kč

10 i) ZÍSKÁNÍ JINÝCH DOTACÍ MŠMT SR na základě zpracování výzkumné části projektu předpokládá uzavřít vládní kontrakt s ABC Music v.o.s. na výchovu lektora. 4. Doklady o identitě - PF Prešov - ABC Music v.o.s. (viz příloha)

11 5. Metodika Sfumato Splývavé čtení Úvod Stále se setkáváme s neúspěchy ve čtení, a proto je důležité nejen poruchy pojmenovat, ale hlavně postihnout příčinu špatného čtení a těmto nesprávným projevům předcházet. Na cestě k dobrému čtení je plynulá řada přechodů a na souhře celé řady jednotlivých funkcí získáme kompletní schopnost. a + b = c funkce složek metodické kroky správné čtení Podmínkou pro tuto rovnici, podmínkou úspěchu, je učitel sám. učitel musí být sám hluboce zaujat obsahem; nic nesmí považovat za ztrátu času; vidět vztah mezi tělesnými, duševními i rytmickými zákonitostmi ve vývoji dítěte (schopnost empatie). Sfumato Splývavé čtení Metodika SFUMATO Technika SPLÝVAVÉ ČTENÍ => řeší zbytečné školní selhávání => řeší přenos smyslových informací a jejich zpracování Podle záznamu ze SPEKTROGRAMU (viz obrázek číslo 1) je patrné, že v samém začátku se pracuje téměř 20 pomaleji než u dosud používaných metod učení čtení. Obr. č. 1: SPEKTROGRAM pro samohlásky o a ó-ó-ó-ó-ó-ó-ó-ó

12 Jednotlivé orgány, které se účastní při procesu učení, navazují na sebe v přesné posloupnosti ZRAK-HLAS-SLUCH. Z hlediska fyziologie centrálního nervového systému a smyslového vnímání orgány pracují na základě zpětných vazeb, pro které je vytvořený dostatečný časoprostor, dochází na pozadí (v CNS) k vědomému zpracování, k vytvoření dokonalého, bezchybného DYNAMICKÉHO STEREOTYPU. Pracujeme od jednoduššího ke složitějšímu na základě jednoznačnosti předkládaného (ZÁKON KONTRASTU) nejen z hlediska zraku a sluchu, ale i z hlediska hlasového aparátu, kterému je nutné věnovat stejnou důležitost, pozornost (viz výběr písmen). Dodržujeme správné fyziologické tvoření hlásek s dlouhou expozicí a správnou intonací (viz obr. č. 2) na PROŽITKOVÉM UČENÍ proto, aby došlo k lepšímu zapamatování. Pracujeme krokově na každý následující krok postoupíme teprve po dokonalém zvládnutí toho předcházejícího kroku. S opakovacím prvkem pracujeme v rámci využití mezipředmětových vztahů tak, aby se vytvořily dokonalé zrakové i sluchové obrazy. Pracujeme s vybavováním obrazů, dokreslováním, aby znalost předložného nebyla jen globální, ale i detailní. Tím docílíme dokonalý obraz. INTONAČNÍ VÝVOJ (viz. obr. č. 2) má své zákonitosti vycházející z intonace lidské řeči a opírající se o genetický vývoj. Fyziologické tvoření hlásek a jejich napojování probíhá s ohledem na respektování změn při zpomalení procesu, tedy tak, aby byl zachován hlasitý čtecí projev. VOLBA písmen O S B U A má své opodstatnění; aby došlo ke správné zrakové i sluchové analýze, nemělo by se jejich pořadí zaměňovat. Podpoří se i připravenost hlasového aparátu pro dokonalou plynulou čtecí techniku s ohledem na dechovou kapacitu (dochází k postupnému prodlužování dechové fráze). Obr. č. 2: INTONAČNÍ VÝVOJ PÍSMENO (HLÁSKA) SLABIKA JEDNOSLABIČNÉ SLOVO DVOUSLABIČNÉ SLOVO SLOVO VE VĚTĚ VÍCE SLOV VE VĚTĚ INTERPRETACE TEXTU DRAMATICKÝ PRVEK

13 METODICKÉ KROKY MYŠLENKOVÁ MAPA (obr. č. 3)

14 1. část: EXPOZICE HLÁSKY (uvedení písmene) Příprava zrakového, hlasového a sluchového aparátu. Vyvozování písmene využitím mezipředmětových vztahů: - pohybový, hudební, dramatický, výtvarný prvek; - činnostní výchova (zapojení hmatu, jemné motoriky). OKO HLAS SLUCH se vykmitává, nanahlíží dostatečně dlouho na písmeno; dlouze exponuje hlásku správně fyziologicky, učí se tzv. volat ve své mluvní tónině (dodržení hlasové hygieny); se učí zvukovou podobu předložené litery exponované hlasem. Sluchová dráha je mnohem komplikovanější než většina jiných senzorických drah, proto je třeba dostatečného času k naposlouchání. Z hlediska sluchové analýzy předkládáme hlásky v co největším protikladu, aby došlo k jejich dokonalému rozlišení. 2. část: 1. STUPEŇ SYNTÉZY (syntéza dvou hlásek) Čtecí výcvik a práce sluchová se záměnou písmen (nejdříve záměna samohlásek, poté souhlásek). OKO: HLAS: SLUCH: Po fixačním pohybu nastává sakadický pohyb z písmene na písmeno v přesné posloupnosti ještě v době hlasové expozice 1. hlásky => oko pracuje dopředu (v předstihu) tak, aby došlo ke zpracování v CNS všech zpětných vazeb (vědomé kontrolované zpracování). Na základě inervace svalstva hlasového aparátu exponujeme druhou hlásku navázáním (bez přerušení) legatovým způsobem správně fyziologicky (viz intonační křivka graf). Z důvodu dokonalé sluchové analýzy postupujeme od většího kontrastu k menšímu: ZVUK TÓN, TÓN TÓN. Syntéza dvou hlásek probíhá v koordinaci všech zúčastněných smyslových orgánů prostřednictvím hlasového aparátu, tedy v přesné posloupnosti ZRAK HLAS SLUCH velice pomalu, aby došlo k vytvoření bezchybného dynamického stereotypu, který je základem pro správné vytvoření techniky čtení. CNS má dost času k vytvoření všech zpětných vazeb a tempo si volí podle rychlosti zpracování, tedy individuálně. Uplatňuje se zde individuální časový spínač pro vytvoření dynamického stereotypu. Při legatovém provedení (napojování 2 hlásek) dbáme na správné fyziologické tvoření a hlasitý projev, což se projevuje ve správné intonaci (viz graf intonačního vývoje). Uplatňujeme zákon kontrastu. První i druhou hlásku tvoříme vždy co nejdéle, tak aby nám stačila dechová kapacita. V tomto okamžiku opět dochází k výcviku dechového i hlasového aparátu. 3. část: 2. STUPEŇ SYNTÉZY (syntéza tří hlásek princip jednoslabičnosti) Začíná se tvořit čtecí návyk. Vedeme žáka k obsahu přečteného, aby nedošlo jen k izolovanému technickému zpracování znaků. 1. fáze: používáme pouze dlouze exponující hlásky; 2. fáze: jako první písmeno používáme tzv. výbuchové tlačené, bezhlasné souhlásky. V první fázi je proces stále pomalý, dlouhá expozice každé hlásky. Soustřeďujeme se na předimenzování délky 1. hlásky, abychom oko soustředili na 1. písmeno. Upřednostníme fixační pohyb před sakadickým. Třetí hlásku exponujeme hlasitě co možná nejdéle. Sluch má dostatek času na naposlouchání a na rozlišení tří hlásek. Prodlužujeme dechovou frázi pro expozici dalších hlásek. Analyzuje se ZVUK TÓN ZVUK, TÓN TÓN ZVUK, TÓN TÓN TÓN. Z hlediska intonace dodržujeme melodickou linku podle grafu intonačního vývoje, který vychází z fyziologického tvoření hlásek a jejich napojování. Ve druhé fázi prostřednictvím tlačených, výbuchových souhlásek dochází ke zkracování délky samohlásek přirozenou cestou. Opakovací prvek zde hraje důležitou roli.

15 4. část: ČTENÍ SLOV. ČTENÍ ZE SLABIKÁŘE A) SYNTÉZA ČTYŘ HLÁSEK Přenášení akcentu ve slově. Změna intonace dle intonačního grafu. 1. fáze bez dlouhých samohlásek; 2. fáze s dlouhými samohláskami, které rozlišujeme výrazným čtením. Dochází k vytvoření dynamického stereotypu. Žák je veden k chápání přečteného, nejen otázkou učitele Co jsi přečetl? Co to znamená?, ale přímo v technice čtení (oko čte dopředu před hlasovou expozicí) je vytvořen časoprostor na zpracování přečteného. B) ČTENÍ ZE SLABIKÁŘE 1. fáze Hromadné čtení Zpočátku pouze hromadné čtení, kde se čtecí proces stále udržuje v pomalejším tempu. Upevňujeme čtecí návyk. Dodržujeme intonaci slova ve větě, změnu intonace při čtení více slov (viz graf). 2. fáze Kombinace hromadného a individuálního čtení Od hromadného čtení přecházíme k individuální četbě, kde čtecí tempo určuje CNS podle rychlosti zpracování. Dodržujeme individuální přístup. 3. fáze Dramatizace. Přednes čteného textu Podmínkou dobrého přednesu čteného textu je dramatická výchova. Dramatický projev je především akce, proto se musíme obrátit k vlastnímu tělu jako zdroji tvořivých podnětů a vidět v něm materiál, prostřednictvím kterého se budeme vyjadřovat. Žák není odsouzen jen k mechanické reprodukci slov, striktnímu čtení ve všem všudy definitivního textu, ale zapojuje se do obsahu napsaného, rozvíjí svou fantazii. Toto zážitkové učení přenášíme do čtenářského výkonu, umožní vyjádřit pocity z přečteného. Lépe se přibližuje správnému frázování a tempu čteného textu. Učíme se tím rozlišovat subjektivní a objektivní sdělení, komunikační záměr. Prostřednictvím obměněné reprodukce se vytváří vlastní postoj k přečtenému, pozitivní vztah k literatuře i k dalším druhům umění založených na uměleckém textu. Rozvíjí se emocionální a estetické cítění.

16 RADOST z volání - námět: RYBNÍK - KRUH musí být uzavřený, aby z něho nic neuniklo - děti se drží za ruce (ve stoje) nebo tisknou koleny v kruhu v sedu na zemi INTROVERTNÍ děti se zapojují postupně, učí se odzíráním, zapojují hlasový aparát, zesilují svůj projev podle vrstevníků DRAMATIZACE Báseň O strašidlech - co se děje o půl noci na hradě - prožitkové učení umožňuje zapojení všech dětí - fáč jako pomocná rekvizita HLAS - technika hlasitého projevu - vyvolávání tlaku na lis břišní - volání se zabarveným hlasem - správná hlasová hygiena

17 Děti, cítíte, jak při syčení vypouštíme vzduch? Jaký je? Teplý? Děti koordinují činnost - ukazují jednou rukou, prstem - druhou rukou kontrolují dech (Velice je tato kombinace pobavila)

18 Bubínky, bubínky, bubínečky to bylo rachotu! Děti mají rády překvapení, tajemno. Za odměnu dostaly vánoční bubínky. MEZIPŘEDMĚTOVÝ VZTAH S MATEMAT. ROZUMOVÁ VÝCHOVA určovaly: barvy počet čeho je více méně který je větší menší

19 Paní učitelka učí žáčka předškoláčka, jak má držet kostku a ta druhá letí, letí, až se srazí. V okamžiku, kdy se kostky srazí, voláme druhé písmenko (hlásku)

20 SEMINÁŘ ZPĚTNÁ VAZBA APLIKACE SFUMATO SPLÝVAVÉ ČTENÍ A JAK HO SPRÁVNĚ VYUČOVAT Mgr. Jana Černá, ředitelka, ZŠ Provodov, Zlín Mgr. Jaroslava Metličková, ředitelka, ZŠ Tachov, Kostelní Mgr. Marie Troblová, učitelka 1. tř., ZŠ Tachov, Kostelní Eva Kocourková,..., ZŠ J.A.Komenského Karlovy Vary, Kollárova Mgr. Radek Kypta, učitel, ZŠ Ústí nad Labem, E. Krásnohorské Mgr. Patricie Chodovská, učitelka, ZŠ Ústí n. Labem, E. Krásnohor Mgr. Ivana Nováková, učitelka, ZŠ Ústí n. Labem, E. Krásnohorské Mgr. Jana Stehlíková, učitelka, Spec. školy Louny, Poděbradova Mgr. Marián Džačár, ředitel, ZŠ Prešov, Kúpelná Mgr. Zuzana Hrnčárová, učitelka, ZŠ Trenčín, Šafárikova 10/ Ing. Kuzmiaková, rodič, Košice mgr Urszula Polowy, dyrektor, PPP Wałbrzych mgr Bożena Matczak, nauczytel, Nakło nad Notecia, Bydgoszcz Mgr. Helena Fialová, učitelka, Spec. školy Louny, Poděbradova Mgr. Miluše Škachová, učitelka, ZŠ Rumburk, U nemocnice Mgr. Eva Šefránková, inspektorka, ČŠI, Jihomor. insp., Brno, Křížová Mgr. Jana Závadová, ředitelka, ZŠ Březina, Blansko Mgr. Miroslava Hájková, inspektorka, ČŠI, Středoč. insp., Praha Mgr. J. Wagner, Mgr. J. Frojdová, Mgr. V. Raboch inspektoři, ČŠI, Pražský inspektorát, Praha PaedDr. Jana Rychlá, inspektorka, ČŠI, Středoč. insp., Kladno Mgr. Martina Chalachánová, ředitelka, ZŠ Lieskovec, Zvolen PaedDr. Zuzana Zajacová, inspektorka, SŠI Bratislava, Staré grunty Mgr. Blažena Bandžáková, ředitelka, ZŠ Červenica pri Sabinove, Sabinov

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro 1. stupeň ZŠ Slapy

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro 1. stupeň ZŠ Slapy ŠVP platný od 1. 9. 2013 podle platných úprav podle RVP vydaných MŠMT V souladu se školským zákonem č. 561/2004 Sb., je pro realizaci základního vzdělávání vydán Rámcový vzdělávací program pro základní

Více

TVOŘIVÁ ŠKOLA. Základní škola a Mateřská škola,lužany,okres Jičín. Školní vzdělávací program Tvořivá škola přepracovala ke dni 26.8.

TVOŘIVÁ ŠKOLA. Základní škola a Mateřská škola,lužany,okres Jičín. Školní vzdělávací program Tvořivá škola přepracovala ke dni 26.8. TVOŘIVÁ ŠKOLA Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola a Mateřská škola,lužany,okres Jičín Školní vzdělávací program Tvořivá škola přepracovala ke dni 26.8.2013: Mgr. Monika Tringelová

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání č.j. 396/2007. Základní škola Mšeno, okres Mělník

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání č.j. 396/2007. Základní škola Mšeno, okres Mělník ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání č.j. 396/2007 Základní škola Mšeno, okres Mělník Obsah ŠVP 1. Identifikační údaje 4 2. Charakteristika školy 6 3. Charakteristika ŠVP 9 3.1. Pojetí ŠVP

Více

VÝHODY A RIZIKA ZÁKLADNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ S LEHKÝM MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM V BĚŽNÝCH ANEBO SPECIÁLNÍCH ŠKOLÁCH

VÝHODY A RIZIKA ZÁKLADNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ S LEHKÝM MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM V BĚŽNÝCH ANEBO SPECIÁLNÍCH ŠKOLÁCH ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PEDAGOGICKÁ KATEDRA PEDAGOGIKY VÝHODY A RIZIKA ZÁKLADNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ S LEHKÝM MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM V BĚŽNÝCH ANEBO SPECIÁLNÍCH ŠKOLÁCH DIPLOMOVÁ PRÁCE Martina

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA. Katedra speciální pedagogiky

MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA. Katedra speciální pedagogiky MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra speciální pedagogiky Činnostně orientovaná výuka anglického jazyka u žáků se specifickými poruchami učení Diplomová práce Brno 2011 Vedoucí diplomové práce:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZPRACOVANÝ PODLE RVP PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZPRACOVANÝ PODLE RVP PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ ÚVOD ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZPRACOVANÝ PODLE RVP PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ č.j. ZŠ 345/2010-3 1 Obsah 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 4 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 5 2.1 Historie školy...

Více

ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA. Dodatek č.1/2013

ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA. Dodatek č.1/2013 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA Dodatek č.1/2013 Tímto dodatkem se upravuje školní vzdělávací program ZŠ Žabčice od 1. 9. 2013 takto: Základní škola a Mateřská škola

Více

Tento materiál byl zpracován v rámci projektu Integrovaný vzdělávací systém města Jáchymov (Mosty), reg.č. CZ.1.07/1.2.11/01.0003.

Tento materiál byl zpracován v rámci projektu Integrovaný vzdělávací systém města Jáchymov (Mosty), reg.č. CZ.1.07/1.2.11/01.0003. Diagnostika specifických poruch učení - vývojových poruch - a doporučené postupy náprav (metodický materiál pro učitele a rodiče) Indikátor : 04.33.10. CP,,Poruchy učení je termín označující heterogenní

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Masarykovy základní školy Brno, Kamenačky 3591/4

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Masarykovy základní školy Brno, Kamenačky 3591/4 pro základní vzdělávání Masarykovy základní školy Brno, Kamenačky 3591/4 Škola se stoletou tradicí Škola, která hledí do budoucnosti platnost: od 1. 9. 2007 verze 4 - platnost: od 1. 9. 2013 Čj.: MZŠ 526/2013

Více

Rozvoj kompetencí pedagoga II.

Rozvoj kompetencí pedagoga II. VÝSTUPY A VÝSLEDKY PROJEKTU Rozvoj kompetencí pedagoga II. CZ.1.07/1.3.05/03.0032 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Obsah Obsah str. 1 Úvodní

Více

1 SPECIFICKÉ PORUCHY UČENÍ A JEJICH ETIOLOGIE. 1.1 Specifické poruchy učení definice, klasifikace

1 SPECIFICKÉ PORUCHY UČENÍ A JEJICH ETIOLOGIE. 1.1 Specifické poruchy učení definice, klasifikace 8 1 SPECIFICKÉ PORUCHY UČENÍ A JEJICH ETIOLOGIE 1.1 Specifické poruchy učení definice, klasifikace V odborné literatuře pedagogické, psychologické se setkáváme s termínem specifické poruchy učení a chování,

Více

Základní škola Praha-Kolovraty. Školní vzdělávací program. pro základní vzdělávání KOPR

Základní škola Praha-Kolovraty. Školní vzdělávací program. pro základní vzdělávání KOPR Základní škola Praha-Kolovraty Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání KOPR Identifikační údaje Název vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, zpracován dle RVP

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání motivační název ŠVP ZV: Každý má svou šanci údaje o škole: název školy adresa školy Základní škola a mateřská škola Skalička, okr. Přerov ZŠ a MŠ Skalička

Více

INTERVIEW. NEBOJTE SE SPLÝVAVÉHO ČTENÍ, říká autorka metody M.Navrátilová. Sfumato (Splývavé čtení ) aneb jak to všechno vzniklo

INTERVIEW. NEBOJTE SE SPLÝVAVÉHO ČTENÍ, říká autorka metody M.Navrátilová. Sfumato (Splývavé čtení ) aneb jak to všechno vzniklo NEBOJTE SE SPLÝVAVÉHO ČTENÍ, říká autorka metody M.Navrátilová Klíč ke čtení s porozuměním je zakotven v technice čtení, znalosti pojmu jako takového a vlastní orientaci v kontextu. Vše je ukryto v rychlosti

Více

Zpráva. z vlastního hodnocení školy

Zpráva. z vlastního hodnocení školy Zpráva z vlastního hodnocení školy Škola:Základní Adresa: Veselí nad Lužnicí, Blatské sídliště 23 Identifikátor školy: IZO 000582719 Identifikátor právnické osoby: 600 064 581 Termín hodnocení: 16.10.2007

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Cesta k vědění strana 1

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Cesta k vědění strana 1 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Cesta k vědění strana 1 Obsah 1. Identifikační údaje... 2 2. Charakteristika školy... 3 2.1 Úplnost a velikost školy... 3 2.2 Vybavení školy... 3 2.3 Charakteristika

Více

Trochu jinak v běžné škole.

Trochu jinak v běžné škole. CZ.1.07/1.2.29/02.0003 Centrum integrované podpory Moravskotřebovsko a Jevíčsko Trochu jinak v běžné škole. Autorský tým PeadDr. Pavlína Baslerová Mgr. Jitka Dudková Mgr. Lenka Horáková Mgr. Zuzana Líčeníková

Více

Základní škola Dukelských hrdinů Karlovy Vary, Moskevská 25, Školní vzdělávací program. START dodatek č. 3 (platnost od 01. 09.

Základní škola Dukelských hrdinů Karlovy Vary, Moskevská 25, Školní vzdělávací program. START dodatek č. 3 (platnost od 01. 09. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání START dodatek č. 3 (platnost od 01. 09. 2013) ZÁKLADNÍ ŠKOLA DUKELSKÝCH HRDINŮ, KARLOVY VARY, MOSKEVSKÁ 25 1 Obsah 1 Identifikační údaje... 4 2 Charakteristika

Více

Základní škola a Mateřská škola Doksy Staré Splavy, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Doksy Staré Splavy, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Doksy Staré Splavy, příspěvková organizace -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Škola a zdraví Mateřská škola a Základní škola při dětské léčebně, Křetín 12 skolakretin.detskelecebny.cz Verze 3.0 Obsah 1. Identifikační údaje... 8 2. Charakteristika školy...

Více

Neučíme se pro školu, ale pro život. latinské přísloví

Neučíme se pro školu, ale pro život. latinské přísloví Učíme prožitkem. Úvodní slovo Základní škola a mateřská škola Hovorčovice je novou školou, kde bychom chtěli rozvíjet charakter a tvořivost dětí. Základní cíl práce pedagogických pracovníků naší školy

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Od hraní k učení, č.j.: 443/2013

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Od hraní k učení, č.j.: 443/2013 OFICIÁLNÍ NÁZEV: ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ MOTIVAČNÍ NÁZEV: OD HRANÍ K UČENÍ Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Od hraní k učení, č.j.: 443/2013 Platnost dokumentu

Více

Přejeme hodně úspěchů a nových sil při Vaší další práci.

Přejeme hodně úspěchů a nových sil při Vaší další práci. Milé koordinátorky a milí koordinátoři školního vzdělávacího programu, kolegyně a kolegové, máte za sebou dlouhou cestu plnou hledání, přemýšlení a společné práce završenou sepsáním tak významného vzdělávacího

Více

Cesta ke vzdělávání v Ústeckém kraji. Modul č. I. Emoční inteligence

Cesta ke vzdělávání v Ústeckém kraji. Modul č. I. Emoční inteligence Úvod Tato brožura vznikla v rámci realizace projektu. Tento projekt byl realizován od ledna 2010 do srpna 2012 a jeho výstupem bylo vypracování čtyř vzdělávacích modulů pro další. zkušeností různých vzdělávacích

Více

Tvořivá škola. Školní vzdělávací program ZŠ Doloplazy Zpracován podle RVP ZV. 1. Identifikační údaje

Tvořivá škola. Školní vzdělávací program ZŠ Doloplazy Zpracován podle RVP ZV. 1. Identifikační údaje Tvořivá škola Školní vzdělávací program ZŠ Doloplazy Zpracován podle RVP ZV 1. Identifikační údaje údaje o škole: název školy: Základní škola Doloplazy, okres Olomouc, příspěvková organizace adresa školy:

Více

ŠKOLNÍ PODPŮRNÝ PROGRAM

ŠKOLNÍ PODPŮRNÝ PROGRAM ŠKOLNÍ PODPŮRNÝ PROGRAM Doporučení dle priorit školy a projektu CPIV ZŠ Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, okr. Nymburk říjen-listopad 2011 1 1. Východiska pro stanovení priorit ZŠ Bedřicha Hrozného je

Více

Osobní počítač pomocník učitele i rodiče

Osobní počítač pomocník učitele i rodiče Osobní počítač pomocník učitele i rodiče (Využití počítače při reedukaci a kompenzaci poruch učení z pohledu speciálního pedagoga) Uvedení do problému V každé třídě se sejdou různé osobnosti a individuality;

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO ŽIVOT

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO ŽIVOT Číslo jednací: ZŠ-211/2013 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO ŽIVOT Základní škola N o v ý B o r, Generála Svobody 114, okr. Česká Lípa, příspěvková organizace 1 OBSAH: 1. Identifikační

Více

NAŠE TVOŘIVÁ ŠKOLA. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání 1. 5. ročník

NAŠE TVOŘIVÁ ŠKOLA. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání 1. 5. ročník NAŠE TVOŘIVÁ ŠKOLA Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání 1. 5. ročník 5. verze Krmelín 1. 9. 2013 Naše tvořivá škola - školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Obsah 1. Identifikační

Více

Základní škola a mateřská škola Svitavy-Lačnov. Š k o l n í v z d ě l á v a c í p r o g r a m p r o z á k l a d n í v z d ě l á v á n í.

Základní škola a mateřská škola Svitavy-Lačnov. Š k o l n í v z d ě l á v a c í p r o g r a m p r o z á k l a d n í v z d ě l á v á n í. Základní škola a mateřská škola Svitavy-Lačnov Š k o l n í v z d ě l á v a c í p r o g r a m p r o z á k l a d n í v z d ě l á v á n í Modrá škola platnost od. 9. 2009 aktualizace 28. 8. 204 Obsah IDENTIFIKAČNÍ

Více