Evaluace školy 2007/2008. zaměstnanci ZŠ Bernarda Bolzana o.p.s.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Evaluace školy 2007/2008. zaměstnanci ZŠ Bernarda Bolzana o.p.s."

Transkript

1 Evaluace školy 2007/2008 Vypracovali: Zpracovala: zaměstnanci ZŠ Bernarda Bolzana o.p.s. Mgr. Markéta Mašková Tábor, 31. srpna 2008

2 Obsah 1. Základní údaje o škole Škola Zřizovatel Součásti školy Kapacita jednotlivých součástí školy Údaje o školské radě Lokalizace a materiálně-technické podmínky školy Hlavní oblasti vlastního hodnocení Podmínky ke vzdělávání Průběh vzdělávání Podpora školy žákům, spolupráce s rodiči, vliv vzájemných vztahů školy, žáků, rodičů a dalších osob na vzdělávání Výsledky vzdělávání žáků Mezinárodní zkoušky Testování Řízení školy, kvalita personální práce, kvalita dvpp Základní údaje o pedagogických pracovnících školy Údaje o nepedagogických pracovnících Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) a ostatních pracovníků školy Úroveň výsledků práce školy zejména k podmínkám vzdělávání a ekonomickým zdrojům Závěr Cíle školy, stanovené ve strategickém plánu školy a jejich posouzení zejména s přihlédnutím k RVP Systém Marketingová strategie a management školy Materiálně-technické zajištění Oblasti, ve kterých škola dosahuje dobrých výsledků a oblasti, ve kterých je třeba úroveň vzdělávání zlepšit Účinnost opatření obsažených předchozím vlastním hodnocením Hlavní priority dalšího rozvoje školy,... 27

3 1. Základní údaje o škole 1.1. Škola Název: Základní škola Bernarda Bolzana obecně prospěšná společnost Adresa: Školní náměstí 199, Tábor Právní forma: Obecně prospěšná společnost IČO: IZO: RED_IZO: Statutární zástupce: Ing. Jan Švarc předseda správní rady Mgr. Zdeněk Trska ředitel školy Správní rada: Vladislava Benešová, Ing. Jitka Freundová, Martin Krejčí, Dagmar Sychrová, Ing. Pavel Šatný MBA, Ing. Josef Šindelka, Alena Wirthová, Jan Kočvara Datum poslední aktualizace v rejstříku: Datum zápisu do rejstříku: Datum zahájení činnosti: Zřizovatel Název: Nadační fond Základní škola Bernarda Bolzana Právní forma: Nadační fond IČO: Statutární zástupce: Ing. Pavel Šatný MBA předseda správní rady Kamarýtova 718, Tábor Správní rada: Ing. Arch. Martin Kraus, Ing. Jan Švarc, Václav Vančura, Marek Vošta, Ing. Milena Votavová 1.3. Součásti školy Id. práv. osoby IČO Název Id. zařízení zařízení Ulice Č.p. Místo PSČ Základní Školní škola náměstí 199 Tábor Školní druţina Školní náměstí 199 Tábor Školní klub Školní náměstí 199 Tábor Školní jídelna výdejna Školní náměstí 199 Tábor Kapacita jednotlivých součástí školy základní škola 225 ţáků školní druţina 110 ţáků školní klub 70 ţáků školní jídelna výdejna 225 ţáků

4 1.5. Údaje o školské radě Školská rada je ve škole zřízena v souladu se zákonem 561/2004 Sb. od května 2005 v následujícím sloţení: Předseda školské rady: Ing. Mgr. Oldřich Pecha Členové školské rady: Ing. Jitka Freundová, Ing. Iva Krausová, Mgr. Bc. Šárka Marounková, Radka Nováková, Mgr. Markéta Mašková, Mgr. Jana Nováková, Ing. Alena Sušková, Marek Vošta 2. Lokalizace a materiálně-technické podmínky školy ZŠ Bernarda Bolzana o.p.s. se nachází v centru města Tábor, v budově č.p. 199 na Školním náměstí. Je povaţována za školu rodinného typu, profiluje se výukou cizích jazyků a aplikací ICT. Budova je v dosahu městské hromadné dopravy a zároveň v těsné blízkosti klidových zón historického jádra. Je tak velmi atraktivní a dostupná pro rodičovskou veřejnost nejen z Tábora, ale i okolí. Ţáci školy jsou převáţně z mikroregionu Táborsko a okolí. Územní kontext projektu však nabývá širšího rozměru v případě realizace dalších mezinárodních projektů, kdy je škola jako multifunkční vzdělávací zařízení ideální základnou pro zahraniční partnery. Na základě "Dohody o partnerské spolupráci" mezi ZŠ Bernarda Bolzana o. p. s. a městem Tábor proběhl druhý rok monitorovací fáze projektu Multifunkční vzdělávací zařízení ZŠ Bernarda Bolzana o. p. s. Dohoda byla schválena zastupitelstvem města Tábora dne V rámci tohoto projektu, který byl následně podpořen strukturálními fondy Evropské unie, Ministerstvem pro místní rozvoj a Jihočeským krajem je vytvořeno technické zázemí pro celé zařízení. V rámci tohoto projektu je škola vybavena movitým majetkem (internet klub, ubytovací kapacita). Škola je provozovatelem multifunkčního zařízení, které doplňuje nabídku vzdělávacích a volnočasových aktivit dětí i dospělých a zároveň poskytuje zázemí pro výměnné pobyty ţáků a studentů. Největší část

5 dispozice budovy školy je věnována 1. a 2. stupni základního školství. Její součástí jsou dvě velmi dobře vybavené počítačové učebny, polyfunkční přednáškový sál, který lze vyuţít jako kinosál, ţákovská knihovna, jídelna a tělocvična. V prostorách školní budovy je integrována cenově přijatelná ubytovací kapacita pro mládeţ. 14. září roku 2007 bylo slavnostně otevřeno Dětské hřiště ZŠ Bernarda Bolzana v rámci dotace ze státního rozpočtu. Primární cílovou skupinu projektu tvoří ţáci ZŠ Bernarda Bolzana o.p.s. a děti organizované ve volnočasových aktivitách školního klubu. Cílem projektu je zvýšení fyzických dovedností dětí a zároveň vytvoření relaxačního prostoru. Vybavení ICT Učebny, třídy, kabinety, Přípojná místa Pracovní stanice Počítačové učebny Kmenové třídy 9 0 Odborné učebny 3 2 Volnočasové prostory 3 2 Sekretariát 2 2 Sborovny Vedení školy 4 4 Způsob zajištění přípojných míst v budovách školy: LAN 100 Mbit Způsob zajištění připojení k internetu: microwawe 2 Mb/s Způsob zajištění serverových sluţeb: MS Windows XP professional klient, MS Windows 2003 professional server, MasterEye, Symantec Klient Security Periferní zařízení: Tiskárny 4 Multifunkční tiskárny 6 Dataprojektor 5 Smartboard 3 3. Hlavní oblasti vlastního hodnocení Celá struktura včetně hlavních oblastí hodnocení jsou součástí školního vzdělávacího programu Barevná škola, který byl projednán pedagogickou a školskou radou. Pro zajištění dostatečně nezávislých a průkazných vstupů pro vlastní hodnocení se škola zúčastnila projektu Mapa školy společnosti Scio, které probíhalo od 15. října do 9. listopadu Provedené dotazníkové šetření zaměřené na analýzu školního klimatu a poskytlo naší škole dosud ne zcela známé informace o vztazích, názorech, postojích a přáních všech zúčastněných, které jsou pro chod školy velmi významné. Významnou součástí celého projektu je anonymní porovnání výsledků s ostatními zúčastněnými školami a při opakované účasti v projektu porovnávání školního klimatu s předchozími výsledky. Počty respondentů podle typů základních škol Dále byly pouţity další podklady a dokumenty: záznamy o provedených hospitacích, zápisy z jednání pedagogických rad, výsledky srovnávacích testů scio. Hlavní oblasti vlastního hodnocení jsou: podmínky ke vzdělávání, průběh vzdělávání, podpora školy ţákům, spolupráce s rodiči, vliv vzájemných vztahů školy, ţáků, rodičů a dalších osob na

6 vzdělávání, výsledky vzdělávání ţáků, řízení školy, kvalita personální práce, kvalita dvpp, úroveň výsledků práce školy zejména k podmínkám vzdělávání a ekonomickým zdrojům Podmínky ke vzdělávání Materiální podmínky Z výsledků evaluace školy za školní rok 2005/2006 vyplývá, ţe tato oblast byla slabou stránkou školy a na druhé straně byl očekáván pozitivní vliv stěhování do nových zrekonstruovaných prostor. Podle dotazníkového šetření provedeného společností Scio byla tato očekávání beze zbytku naplněna. V současnosti jsou podmínky ke vzdělávání hodnoceny velmi pozitivně. Ţáci 2. stupně se v hodnotě percentilu shodují s učiteli a rodiče hodnotí tuto oblast ještě lépe (percentil 82 znamená, ţe škola předstihla ostatní školy v hodnocení podmínek ke vzdělávání o 82%). V celkovém kontextu nelze přehlédnout, ţe ţáci příliš pozitivně materiální podmínky vhodné ke sportování a učitelé vzhledu budovy a výzdoby tříd a chodeb. Na tyto oblasti je nutno se dále zaměřit Průběh vzdělávání Kvalita výuky zaměřeno na znalosti

7 Kvalita výuky zaměřeno na kompetence Průběh vzdělávání z pohledu rodičů je hodnocen ve všech oblastech vysoce nadprůměrně, rodiče jsou jednoznačně s kvalitou výuky zaměřené na znalosti a kompetence velmi spokojeni. Hodnocení učitelů oblasti kompetencí dosahuje percentilu 79 (škola předstihla ostatní školy v hodnocení kvality výuky zaměřené na kompetence o 79%), coţ koresponduje se záměry RVP. Nízká hodnota u otázky Posuďte, jak škola rozvíjí u ţáků schopnost naučit se fakta vypovídá o tendencích nepřetěţovat ţáka a zamezit zbytečnému memorování. Průběh vzdělávání je očima ţáků 2. stupně hodnocen velmi dobře.

8 3.3. Podpora školy ţákům, spolupráce s rodiči, vliv vzájemných vztahů školy, ţáků, rodičů a dalších osob na vzdělávání Chování a výchova Tato oblast je hodnocena pozitivně rodiči a ţáky druhého stupně. Učitelé se domnívají, ţe schopnosti dodrţovat pravidla a respektovat autoritu škola rozvíjí u ţáků poměrně málo, celkově hodnotí učitelé školy tuto oblast percentilem 34. Z výsledků vyplývá, ţe je nutno se v dalším období na tuto oblast zaměřit především s ohledem na patrný rozpor mezi hodnocením ţáků 1. a 2. stupně, rodičů a učitelů. Hodnocení ze strany učitelů je ovlivněno poměrně vysokými nároky na tuto oblast. Atmosféra školy

9 Atmosféra školy je rodiči, učiteli a ţáky 2. stupně ohodnocena velmi dobře, je v rozporu s hodnocením dětí 1. stupně. Vnitřní vztahy Opět vysoce hodnoceno rodiči, učiteli a ţáky 2. stupně, v rozporu je hodnocení ţáky 1. stupně. Vnější vztahy Vnější vztahy mezi rodiči a učiteli jsou hodnoceny velmi vysoce, percentily 98 a 97 znamenají, ţe škola předstihla v této oblasti ostatní školy o 98% (97%). Nezbývá neţ tuto vysokou laťku udrţet také do dalšího sledovaného období. Vzájemné vztahy a atmosféra školy jsou v naší škole na velmi vysoké úrovni.

10 3.4. Výsledky vzdělávání ţáků Souhrnná statistika tříd školního roku 2007/2008 třída počet ţáků z toho sníţená hodnocení průměrný absence na ţáka známka prospěch V P 5 N Ch omluv. neomluv. třídní učitel 1.A ,000 45,00 0 Mgr. Berková Marie 2.A ,033 37,15 0 Mgr. Macháčková Jitka 3.A ,034 36,53 0 Mgr. Nováková Jana 4.A ,205 42,47 0 Mgr. Šedivá Pavla 5.A ,336 65,15 0 Mgr. Mašková Markéta 6.A ,309 52,75 0 Mgr. Kratochvílová Lenka 7.A ,496 53,84 0 Mgr. Uhlířová Zora 8.A ,578 71,31 0 Mgr,Bc.Kučerová Šárka 9.A ,710 57,06 0 Mgr. Dvořáková Pavlína Legenda: V prospěl s vyznamenáním P prospěl 5 neprospěl N nehodnocen Mezinárodní zkoušky Ţáci Základní školy Bernarda Bolzana o. p. s. skládali zkoušky Fit in Deutsch ve spolupráci s Goethe institutem. Škola se zapojila do systému testování CYLET (The British Council), kterého se ţáci účastnili ve třech jazykových úrovních: Starters - 10 ţáků Movers - 9 ţáků Flyers - 2 ţáci Testování Ve školním roce 2007/2008 proběhlo testování 7., 8. (testování klíčových kompetencí) a 9. třídy (Čj, M, OSP. Nj, Aj) v rámci projektu KEA (pravidelné sledování výsledků ţáků od 6. ročníku) Přehled výsledků: 7. a 8. třída - klíčové kompetence, výsledky obou tříd jsou v jednom grafu s porovnáním výsledků 7. A 8. tříd gymnázií a ZŠ

11 Podrobnější analýza po třídách

12 Výsledky ve všech částech porovnávání KK ţáků sedmé třídy jsou nadprůměrné, nejvyšší hodnotu dosáhli v uspořádávání informací, nejniţší ve čtení grafů a nákresů. Pro zajímavost jsou přiloţeny výsledky dotazníkového šetření ţáků opět v porovnání s ostatními ZŠ.

13

14 Výsledky ve všech částech porovnávání KK ţáků sedmé třídy jsou nadprůměrné, nejvyšší hodnotu dosáhli ţáci v empatii a neverbální komunikaci, nejniţší ve čtení grafů a nákresů. Ve výsledcích dotazníkového šetření ţáků v porovnání s ostatními ZŠ je zajímavý kontrast výsledku KK1 empatie a neverbální komunikace s částí dotazníku - sociální dovednosti.

15 9. třída

16

17

18 Pozice Základní školy Bernarda Bolzana o.p.s. v celkovém porovnání škol

19

20 Po shrnutí všech doloţených výsledků lze říci, ţe znalosti a dovednosti ţáků 7., 8. a 9. třídy naší školy převyšují průměrné ZŠ ve všech sledovaných oblastech. Komplexní zpráva scio zahrnuje některé další podrobné výsledky, např. průměrná klasifikace, vyuţití studijního potenciálu. Také tyto výsledky jsou pro školu pozitivní Řízení školy, kvalita personální práce, kvalita dvpp

21 Základní údaje o pedagogických pracovnících školy Pedagogický sbor se skládá z ředitele, dvou zástupců pro první a druhý stupeň, 13 učitelů a 3 vychovatelek. Zástupce pro 1. stupeň zodpovídá kromě výchovně-vzdělávacího procesu za volnočasové aktivity školy (krouţky, školní druţinu,školní klub, mimoškolní akce). Zástupce pro 2.stupeň zodpovídá kromě výchovně-vzdělávacího procesu za organizaci celoţivotního vzdělávání.

22 Pedagogičtí pracovníci Zdeněk Trska Mgr. Markéta Mašková, Mgr. Jana Nováková, Mgr. učitelství 1. stupně Aprobace pracovní zařazení Další funkce matematika - základy techniky učitelství 1. stupně ředitel zástupkyně ředitele pro 2. stupeň a celoţivotní vzdělávání Koordinátor ICT zástupkyně ředitele pro 1. stupeň a volnočasové aktivity preventista PO a BOZP Pavlína Dvořáková, Mgr. český jazyk - výtvarná výchova učitelka kariérní výchovný poradce, koordinátor ŠVP Jitka Macháčková, Mgr. Šárka Kučerová, Mgr., Bc. učitelství 1. stupně učitelka speciální pedagog a metodik prevence matematika - chemie učitelka koordinátor EVVO Marie Berková, Mgr. Zuzana Váchová, Mgr. Michaela Rysová, Mgr. Zuzana Buriánková Anna Dembovscaia Zora Uhlířová, Mgr. Lenka Kratochvílová, Mgr. Pavla Šedivá, Mgr. Jana Kubelová, Mgr. Kamila Cieślarová, Mgr. Blanka Bartáčková Ivana Bobková Radka Nováková učitelství 1. stupně - tělesná výchova matematika - biologie český jazyk německý jazyk anglický jazyk anglický jazyk - výtvarná výchova - ruský jazyk německý jazyk - dějepis učitelství 1. stupně učitelství 1. stupně český jazyk občanská výchova vychovatelství vychovatelství vychovatelství učitelka učitelka učitelka, vychovatelka učitelka učitelka učitelka učitelka učitelka učitelka učitelka, vychovatelka vychovatelka vychovatelka, učitelka vychovatelka Údaje o nepedagogických pracovnících jméno a příjmení Veronika Hýblová Alena Sušková, Ing. Michálková Věra Jan Bárta, Ing. Kovářová Jana Gucková Marie Jiří Hertík Nepedagogičtí pracovníci pracovní zařazení sekretářka, provozní manaţerka provozní manaţerka, ekonom sekretářka správce sítě vedoucí kuchařka kuchařka školník

23 Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) a ostatních pracovníků školy Druh DVP Školící instituce Počet zam. Nejběţnější aplikace MS Office 2007 Microsoft 1 Cviky k udrţení a obnovení psychické a fyzické harmonie ZVaS JČ 3 Výukové programy a interaktivní učebnice nakladatelství Tobiáš ZVaS JČ 2 Technika hlasu v mluveném projevu Descartes v.o.s. 1 Příběhy míst kolem nás Ochrana fauny ČR 2 Rozbor úloh MO kategorie Z6, 7, 8, 9 ZVaS JČ 2 Vzdělávací instituce Pohybové hry s hudbou TANDEM 1 Making your IWB more activ Oxford University Press 1 Interaktivní tabule jako pomůcka k vytváření výukových materiálů NIDV 1 Bohemian Ventures, Výuka jazykových dovedností Challenges s.r.o. 1 Nakladatelství Fraus, Matematika 6 autorský seminář s.r.o. 2 Nakladatelství Fraus, Třífázový model učení s.r.o. 1 Vyuţití reklamy a autentických materiálů v hodině Čj a literatury Descartes v.o.s. 1 Young Lerners: Introduction British Council 2 Vyuţití projektového vyučování ve školní praxi Ochrana fauny ČR 1 Základy mediální výchovy Univerzita Karlova 1 Babylonia aneb vyuţití metody webquest ve Goethe Centrum výuce Nj Pardubice 1 Nakladatelství Fraus, Seminář: a to je ta krásná země s.r.o. 3 Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, 3 Aktuální stav školské legislativy o.p.s. Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, 3 Pravidla odměňování o.p.s. Školení hodnotitelů individuálních a Ministerstvo školství, grantových projektů mládeţe a tělovýchovy 2 Instruktorský kurz vodní turistiky BP 1 Vyuţití her pro rozvoj početních dovedností na 1. stupni ZŠ Descartes v.o.s. 2 Nemocenské pojištění 2008 Mextra 1 Zákoník práce 2008 Mextra 1 ECDL Certicon, a.s. 1 NAREX CONSULT, DPH pro neziskové organizace akciová společnost 1 Nakladatelství Fraus, Interaktivitou k efektivitě s.r.o. 1 RVP a výuka školního dějepisu ZVaS JČ 1

24 Na základě předcházející evaluace školy a v souladu závěry tohoto hodnocení byla realizována školení a semináře pro celý pedagogický tým, a to ve třech základních oblastech: Problematika prevence o Šikana a její prevence PhDr. Martínek o Agrese PhDr. Martínek o Vrstevnický program PhDr. Martínek Projektové vyučování Mgr. Hruška (o.s. Step by Step) Interaktivní výuka učebnice Fraus o Úvodní seminář Mgr. Bílek o Aplikační workshop Mgr. Bílek 3.6. Úroveň výsledků práce školy zejména k podmínkám vzdělávání a ekonomickým zdrojům Škola se profilovala rozšířenou výukou jazyků a maximálním zapojováním IC technologií do výuky a popř. do volnočasových aktivit. Snahou zkušených učitelů bylo, aby výuka byla zajímavá a rozvíjela kompetence ţáků k vyjádření vlastního názoru, prezentaci výsledků své práce a k vlastní zodpovědnosti. Pedagogický tým vytvořil nový školní vzdělávací program, jehoţ základem je učební plán schválený školskou radou. Součástí nového školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání Barevná škola (dále jen ŠVP ZV Barevná škola) je výuka anglického jazyka od 1. ročníku. Výuka podle ŠVP ZV Barevná škola byla zahájena v 1. a 6. ročníku od školního roku 2007/08. Jedním z podpůrných programů bylo zapojení školy do projektu občanského sdruţení Step by step, jehoţ cílem je podpora pedagogického týmu při zavádění ŠVP. V ostatních ročnících pokračoval vzdělávací program s rozšířenou výukou ţivých jazyků, který byl schválen MŠMT a v roce 2006 po opětovném schválení MŠMT upraven pro plynulý přechod na nový školní vzdělávací program. Základní škola Bernarda Bolzana o.p.s. dále prohlubovala zaměření školy na rozšířenou výuku jazyků. Ţivé jazyky (němčina a angličtina) byly vyučovány ve skupinách o maximálním počtu třinácti ţáků, který umoţňuje individuální přístup. Členem pedagogického týmu byla i kolegyně ze zahraničí. Škola se zapojila do projektu občanského sdruţení Step by step, jehoţ cílem byla podpora pedagogického týmu při tvorbě ŠVP. Ţáci byli cíleně připravováni ke zvládnutí jazykových zkoušek systémů Fit in Deutsch a CYLET, na které v rámci celoţivotního vzdělávání navazují zkoušky Goethe institutu a The British council. Završením výuky jazyků byly reciproční pobyty ţáků. Jiţ několik let existují pevná partnerství se školami v Rakousku (Freistadt) a Německu (Cham, Megesheim). Novinkou školního roku 2007/2008 bylo navázání partnerské spolupráce se školami ve Švédsku a Dánsku. Švédská škola Hissing Karra v Göteborgu přijala ţáky 7. ročníku na týdenním pobytu, kterému předcházela návštěva švédských kolegů v Táboře. Komunikačním prostředkem v tomto partnerství je anglický jazyk. Ţáci 3. ročníku přijali ve čtyřdenním programu kamarády z partnerské školy z Megesheimu, ţáci 7., 8. a 9. třídy absolvovali reciproční pobyt ve spolupráci se školou ve Freistadtu spojené s výukou a programem. 4. Závěr 4.1. Cíle školy, stanovené ve strategickém plánu školy a jejich posouzení zejména s přihlédnutím k RVP Systém ŠVP Cílem ŠVP Barevná škola je připravit ţáky tak, aby se dovedli úspěšně vyrovnávat s nároky, které na ně současná společnost klade a zároveň vyuţívat nabízených příleţitostí. V tomto směru je nezbytné osvojení si klíčových kompetencí. Třebaţe byli podle školního vzdělávacího programu Barevná škola zatím vzděláváni ţáci 1. a 6. třídy, probíhá směřování ţáků k získávání klíčových kompetencí ve všech třídách. Dokladem toho jsou

25 výsledky testování ţáků 7. a 8. tříd ve školním roce 2007/2008, kde ve všech sledovaných částech klíčových kompetencí dosahují ţáci těchto ročníků nadprůměrných výsledků. ICT V uplynulém období jsme se soustředili na to, aby se ICT nestaly cílem, ale prostředkem výuky. Nutnou podmínkou pro zvládnutí aplikační fáze bylo průběţného vzdělávání pedagogického týmu, zejména v systému ECDL. Pět pedagogů naší školy se v uplynulých letech zúčastnilo školení a následně testování ECDL. Na tuto oblast se do dalšího období ještě více zaměříme, předpokládáme získání certifikace dalších 5 členů týmu. Jazyky Část školního vzdělávacího programu věnovaná jazykům vychází z cíle Evropské unie, aby kaţdý její občan ovládl kromě mateřštiny další dva cizí jazyky. K zabezpečení tohoto cíle škola intenzivně spolupracuje s British council a Goethe institutem. Při zkoumání dosahování tohoto cíle jsme opět pouţili výsledků testování společnosti scio. V Aj i v Nj dosahovali ţáci opět nadprůměrných výsledků. Oblast sociální integrace Klíčovým prvkem sociální integrace je aktivita v oblastech prevence škodlivých návyků a projevů rasismu, xenofobie a intolerance. Součástí standardní nabídky školy se stalo poradenské centrum - speciální pedagog a výchovný poradce, kteří byli k dispozici ţákům, rodičům i pedagogickému týmu. Klima ve třídách za odborného dohledu speciální pedagoţky a výchovné poradkyně. V případě potřeby je po dohodě aplikován sociometrický Braunův test Naše třída pro monitorování vrstevnických vztahů ve třídě, který byl vyhodnocován ve spolupráci s PPP Tábor. Učitelé byli pro tuto činnost školeni v rámci DVPP PhDr. Zdeňkem Martínkem. V této oblasti jsou dle Mapy školy (scio) výsledky v této oblasti mírně nadprůměrné. V dalším období se zaměříme na mapu školy EVVO Základním předpokladem zvýšení environmentálního povědomí ţáků školy je jejich ovlivňování vztahu k přírodě a odpovědnosti za jednání vůči okolnímu prostředí, Průřezové téma environmentální výchova se realizovala v rámci hodin odborných předmětů zejména přírodovědných předmětů a projektového vyučování dle tematických plánů s přihlédnutím k aktuálním událostem v jednotlivých dnech, týdnech i měsících. Děti, které se zúčastnily volnočasových aktivit v rámci školního klubu řešily environmentální problematiku v jednotlivých dílčích akcích a krouţkách dle plánu EVVO Marketingová strategie a management školy Marketingová strategie je součástí strategického plánu. Nejdůleţitější částí marketingové strategie je vize, smysl školy, její cíle. Dále je nutno stanovit co udělat pro dosaţení daného cíle (strategie) a třetí v řadě je zajistit, aby pracovníci ovládali danou taktiku. Bylo by chybou, zaměřovat se příliš na taktiku, a zapomínat při tom na cíl a smysl celé činnosti. Vize školy: Základní škola Bernarda Bolzana o.p.s. bude nejen místem povinného školního vzdělávání v rámci zákonem stanovených norem, ale i přirozeným centrem setkávání, centrem vzdělávání a zprostředkovaného i aktivního poznávání nejen dětí, ale i dospělých v systému celoţivotního učení. Chceme vytvořit pro děti takové prostředí, ve kterém budou šťastné a budou se cítit bezpečně. Takovou atmosféru školy povaţujeme za odrazový můstek pro činnostní učení zaměřené na praxi. Naším cílem je, aby si absolvent deváté třídy mohl odpovědět na tři základní otázky: Kdo jsem? Kam jdu? Co tam chci dělat? V předávání vize, celkového smyslu a strategických výhledů má nezastupitelnou roli management školy. Jádro činnosti managementu spočívá v péči o komunikaci a firemní kulturu - systém hodnot, způsobů chování a jednání pracovníků školy. Vlivem firemní kultury je moţné získat nebo udrţet nejenom klienty školy. Všeobecně platí, ţe pokud je management školy schopen zlepšit vztah pracovníků ke klientům, zlepší tím i jejich spokojenost, coţ je nejlepší reklama pro nové potenciální klienty. Identifikace pracovníků školy s firemní kulturou je hlavním cílem managementu školy. Pracovníci musí být v této oblasti nejen motivováni, ale i trénováni v rámci dalšího vzdělávání.

26 Ke zvýšení kvality řízení školy a získání způsobilosti k výkonu řídících činností absolvoval ředitel školy a zástupkyně pro 1. a 2. stupeň v letech vysokoškolský kurz školského managementu v rozsahu 652 hodin s názvem Funkční studium II školského managementu pro řídící pracovníky ve školství. Podle výsledků dotazníkového šetření uvedených v kapitole 3.3. Podpora školy ţákům, spolupráce s rodiči, vliv vzájemných vztahů školy, ţáků, rodičů a dalších osob na vzdělávání, lze vyvodit vysokou spokojenost ţáků, rodičů i učitelů školy s marketingovou strategií a managementem školy Materiálně-technické zajištění Škola podala v rámci 2. Výzvy Regionálního operačního programu NUTZ II. Jihozápad projekt Bolzanova barevná škola, který byl Regionální radou doporučen k podpoře. Cílem tohoto projektu je nejen modernizace budovy školy a vybudování nových prostor určených pro realizaci ŠVP ZV Barevná škola, ale i zlepšení vybavení celé školy pro zkvalitnění procesu vzdělávání. Konec školního roku 2007/2008 a prázdninové měsíce byly ve znamení realizace 1. etapy tohoto projektu. Nová kmenová třída byla vybudována z prostor bývalého bytu školníka, které doposud nebyly provozně vyuţívány. Na chodbě 1. NP byly instalovány akustické podhledy, kterými vedou sítě. Akustickými podhledy včetně optimalizace osvětlení byly osazeny rovněţ 3 kmenové třídy a jazyková učebna. Učebny byly vybaveny novými typy svítidel, v rámci výměny byla v kaţdé třídě provedena nová elektroinstalace. V souladu s hygienickými normami bylo osvětlení kaţdé třídy řešeno ve čtyřech okruzích. Pro ţáky 2. stupně bylo vybudováno peer to peer centrum. Jedná se o prostory vyuţívané dosud jako malá, prostorově nevyhovující kmenová učebna. Byly tak vytvořeny prostory pro plnohodnotné trávení volného času mládeţe, které byly osazeny odpovídajícím vybavením. Součástí projektu je i 15 souborů movitého majetku, z nichţ 12 bylo formou dodávky realizováno. Tyto soubory lze rozdělit na interiérové vybavení a informační technologie. Všechny poloţky interiérového vybavení splňují funkční, estetické i bezpečnostní poţadavky školního provozu. Moderní design, kvalita provedení a správná ergonomie byly standardním hlediskem při výběru jednotlivých poloţek. Jedná se zejména o skříně, lavice, ţidle, lavičky, tabule, stoly, nábytek a další školní interiérové vybavení. IC technologie odpovídají aktuálním poţadavkům ŠVP zejména oblastem jazykového vzdělávání a IT. V rámci 2. etapy projektu bude stavebně upravena část půdy budovy školy. Vznikne výtvarná a rukodělná dílna, keramická dílna s pecí, botanická laboratoř, jazyková učebna a sociální zařízení podle příslušné projektové dokumentace. Záměrem je vytvořit infrastrukturu pro zvyšování kreativity a schopnosti inovace ţáků a učitelů školy. Technický zásah do budovy školy v souvislosti s vytvořením nových výukových prostor vyţaduje rozdělení celé budovy do poţárních úseků a to nejen pro rekonstruované prostory. Jeho součástí je osazení poţárních dveří, které budou oddělovat jednotlivé prostory školy. Nové poţárně bezpečnostní řešení se týká také původních prostor školy, které nejsou součástí rekonstrukce. Pro zkvalitnění cílené implementace školního vzdělávacího programu Barevná škola do reálného ţivota bude vypracován projekt Bolzanova kreativní škola, který bude podán do 2. výzvy OP VK oblast podpory Zvyšování kvality ve vzdělávání. Podstatou projektu bude zajištění dalšího rozvoje klíčových kompetencí ţáků a učitelů v rámci strategií celoţivotního učení ve zrekonstruovaných prostorách školy. Hlavním cílem projektu je zvyšování kreativity, která je hnacím motorem inovace a klíčovým faktorem vývoje Základní školy Bernarda Bolzana. Jednotlivé aktivity projektu budou zaměřeny na podporu zavádění kurikulárních dokumentů do praxe, podporu komunikace učitel rodiče ţák prostřednictvím internetu, vyuţití evaluačního mechanismu CAF pro autoevaluaci školy, zkvalitnění výuky cizích jazyků, podporu projektového vyučování a výměnných pobytů. Pro hodnocení celé školy je jedním z určujících faktorů kvalita kontaktů mezi klientem a zaměstnancem. Pro zkvalitnění vnitřní i vnější komunikace bude v dalším období zaveden elektronický informační a komunikační systém, který bude vyuţíván jak pro řízení činnosti školy, tak pro komunikaci se ţáky a rodiči.

27 4.2. Oblasti, ve kterých škola dosahuje dobrých výsledků a oblasti, ve kterých je třeba úroveň vzdělávání zlepšit Pozitivní oblasti a dobré výsledky Jazykové vzdělávání, včetně recipročních pobytů Příprava na přijímací zkoušky Aplikace informačních technologií do výuky Sportovní kurzy (lyţe, snowboard, vodní turistika) Materiálně-technické zázemí Volnočasové aktivity Projekty, granty Oblasti s rezervami Doplňková činnost, celoţivotní vzdělávání Tělesná průprava včetně zázemí Fundraisingové moţnosti Nadačního fondu Základní škola Bernarda Bolzana 4.3. Účinnost opatření obsaţených předchozím vlastním hodnocením Na základě této analýzy byly v roce 2006 navrţeny hlavní priority dalšího rozvoje školy: Priorita - na základě nové školské legislativy a vnějších ekonomických vlivů vypracovat funkční ŠVP o Účinnost od 1. září 2007 probíhá v první a v šesté třídě výuka podle školního vzdělávacího programu Barevná škola Priorita - dle poptávky rodičovské veřejnosti udrţet a posílit jazykovou výuku o Účinnost na základě zpětné vazby ze strany rodičovské veřejnosti byla do ŠVP Barevná škola zakotvena výuka Aj od první třídy s důrazem na udrţování pravidelných kontaktů s partnerskými školami ve Švédsku, Dánsku a směřování ţáků k systému Cambridgeských zkoušek. Priorita - podporovat foundraisingové moţnosti o Účinnost vedení školy se zaměřilo na získávání dotací prostřednictvím grantů a projektů, které bylo v minulém období završeno úspěšným projektem Bolzanova barevná škola. V současném období proběhla 1. etapa projektu. V této oblasti se dále zaměříme na moţnost získávání prostředků prostřednictvím zřizovatele Nadační fond Základní škola Bernarda Bolzana. Priorita - zpracovat logistiku přestěhování školy na základě vnějších vstupů o Účinnost od probíhá výuka v nově zrekonstruovaných prostorách v budově č.p. 199 na Školním náměstí. Prostředky na rekonstrukci budovy byly získány ve spolupráci s městem Tábor prostřednictvím projektu Multifunkční vzdělávací zařízení 4.4. Hlavní priority dalšího rozvoje školy, Na základě této analýzy jsou navrţeny hlavní priority dalšího rozvoje, které budou projednány na pedagogické radě. Na základě zkušeností se zahájením výuky podle školního vzdělávacího programu Barevná škola, nové školské legislativy a vnějších ekonomických vlivů realizovat projekt na podporu švp Bolzanova barevná škola v rámci regionálního operačního programu Zpracovat projekt do Operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost s důrazem na jazykové vzdělávání, elektronickou formu komunikace mezi školou, ţáky a rodičovskou veřejností a implementaci ECDL do ŠVP Barevná škola Dle poptávky rodičovské veřejnosti udrţet a posílit jazykovou výuku anglického jazyka zejména v oblasti spolupráce na testování a certifikaci s Britskou radou Udrţet stávající partnerství s německými a rakouskou školou a prohloubit spolupráci se školami ve Švédsku a Dánsku zejména při tvorbě projektů mezinárodního rozměru

AUTOEVALUACE ŠKOLY. Autoevaluace školy

AUTOEVALUACE ŠKOLY. Autoevaluace školy AUTOEVALUACE ŠKOLY Autoevaluace školy Autoevaluace školy je podrobně rozpracovaná podle 9 vyhlášky č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náleţitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení

Více

PLÁN AUTOEVALUACE ŠKOLY

PLÁN AUTOEVALUACE ŠKOLY PLÁN AUTOEVALUACE ŠKOLY Základní škola Všehrdova 1, Lovosice 1. Autoevaluace školy Vyhláška č. 15/2005 Sb. stanoví zaměření a hlavní oblasti vlastního hodnocení školy, které se zpracovává za období jednoho

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Základní škola a Mateřská škola Verneřice, příspěvková organizace Název projektu: Moderní škola 2011 Název operačního programu:

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Základní škola a Mateřská škola Verneřice, příspěvková organizace Název projektu: Moderní škola 2011 Název operačního programu: PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Ţadatel projektu: Základní škola a Mateřská škola Verneřice,

Více

Úpravy Prováděcího dokument OP VK k 9. 6. 2010

Úpravy Prováděcího dokument OP VK k 9. 6. 2010 Úpravy Prováděcího dokument OP VK k 9. 6. 2010 Kapitola/ Strana PO1, 1.1 Kap.3.1.3/17 Úprava Rozdělení podporovaných aktivit GG na realizaci zahájenou 2008 ukončenou do 31. 12. 2012 a realizaci zahájenou

Více

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2009 jsou:

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2009 jsou: Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. Vlastní hodnocení školy 1. Právní vymezení Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. zpracovává na základě 11 a 12 odst. 2 zákona č. 561/2004

Více

STRUKTURA VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY

STRUKTURA VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY Základní škola, Česká Lípa, Školní 2520, příspěvková organizace STRUKTURA VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY Oblast 1.Podmínky ke vzdělávání Podoblast 1.1 Lidské zdroje 1.2 Materiální zdroje 1.3 Finanční zdroje

Více

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2008 jsou:

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2008 jsou: Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. Vlastní hodnocení školy pro školní rok 2008/09 1. Právní vymezení Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. zpracovává na základě 11 a 12 odst.

Více

Informace k realizaci projektu Kvalitní výuka (Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost -EU)

Informace k realizaci projektu Kvalitní výuka (Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost -EU) Informace k realizaci projektu Kvalitní výuka (Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost -EU) Projekt Kvalitní výuka v ZŠ Senohraby (dále jen projekt) bude realizován v předpokládaném termínu

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11 Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 602 Termín konání inspekce:

Více

Vnitřní organizační normy a směrnice

Vnitřní organizační normy a směrnice Základní škola a Mateřská škola Nový Jičín, Libhošť 90 příspěvková organizace se sídlem v Libhošti zastoupená ředitelkou Mgr.Dagmar Michálkovou IČO 750 27 518 Vnitřní organizační normy a směrnice Plán

Více

Strategický plán rozvoje školy na období roků 2007 2012

Strategický plán rozvoje školy na období roků 2007 2012 Strategický plán rozvoje školy na období roků 2007 2012 ŠKOLA PRO ŢIVOT, VE KTERÉM CHCEME OBSTÁT JAKO LIDÉ Cílem je připravit takového žáka, který bude mít dovednosti, vědomosti i morální vlastnosti použitelné

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OP VK - IP oblasti podpory 1.4 - unit costs Číslo prioritní osy: 7.1

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OP VK - IP oblasti podpory 1.4 - unit costs Číslo prioritní osy: 7.1 PROJEKTOVÝ ZÁMĚR I. Souhrnné informace o projektu Číslo operačního programu: Název operačního programu: Číslo výzvy: 21 CZ.1.07 OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název výzvy: Žádost o finanční podporu

Více

IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OPVK IP oblasti podpory 1.4 Číslo prioritní osy: 7.

IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OPVK IP oblasti podpory 1.4 Číslo prioritní osy: 7. Základní škola s rozšířenou výukou výtvarné výchovy Teplice, Koperníkova 2592 IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Číslo operačního programu: Název operačního programu: CZ.1.07 OP Vzdělávání

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY:

Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY: Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY: ZŠ Háj ve Slezsku,okres Opava,příspěvková organizace Zaměření autoevaluace CÍLE KRITÉRIA Podmínky ke vzdělávání Zlepšovat materiální podmínky ke vzdělávání škole, Zabezpečení

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIH-367/10-H

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIH-367/10-H Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIH-367/10-H Název školy: Gymnázium, Broumov, Hradební 218 Adresa: Hradební 218, 550 01 Broumov Identifikátor: 600 012 107 IČ: 48

Více

Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro tělesně postižené při Jedličkově ústavu v Praze.

Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro tělesně postižené při Jedličkově ústavu v Praze. Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro tělesně postižené při Jedličkově ústavu v Praze. 5.2 Evaluační činnost Vlastní hodnocení školy (VHŠ) napomáhá ke zkvalitnění vzdělávání. Cílem je zhodnocení

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Loket, okres Sokolov T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket Identifikátor školy: 600 073 041 Termín konání inspekce: 20. 22. března

Více

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Škola pro život v 21.

Více

Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince. Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT

Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince. Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT 1 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Trilobit Školní vzdělávací

Více

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace adresa školy Jindřichovice pod Smrkem

Více

VYHLAŠOVATEL MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŢE A TĚLOVÝCHOVY SEKCE ŘÍZENÍ OPERAČNÍCH PROGRAMŮ EVROPSKÉ UNIE

VYHLAŠOVATEL MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŢE A TĚLOVÝCHOVY SEKCE ŘÍZENÍ OPERAČNÍCH PROGRAMŮ EVROPSKÉ UNIE VYHLAŠOVATEL MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŢE A TĚLOVÝCHOVY SEKCE ŘÍZENÍ OPERAČNÍCH PROGRAMŮ EVROPSKÉ UNIE ZPROSTŘEDKUJÍCÍ SUBJEKT OPERAČNÍHO PROGRAMU ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ (OP RLZ) vyhlašuje VÝZVU pro

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr.

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr. I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů RNDr. Radmila Hýblová Vzdělávací programy základní vymezení ve školském zákonu (zákon

Více

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno Hybešova 15, 602 00 Brno IČ: 60555980 DIČ: CZ60555980

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno Hybešova 15, 602 00 Brno IČ: 60555980 DIČ: CZ60555980 Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno Hybešova 5, 602 00 Brno IČ: 60555980 DIČ: CZ60555980 SŠ Nabídka vzdělávacích programů DVPP na 2. pololetí školního

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

Školství MAS Region HANÁ

Školství MAS Region HANÁ Školství MAS Region HANÁ VIZE Materiální vybavení škol odpovídající 21. století, kvalitní pracovní podmínky pro pedagogy k zajištění moderní výuky, zlepšení podmínek i pro nepedagogické pracovníky škol.

Více

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ OBSAH 1. Identifikační údaje 1. 1. Název ŠVP 1. 2. Předkladatel 1. 3. Zřizovatel 1. 4. Platnost dokumentu 1. 5. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2010 1. 6. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2011 1.7. Aktualizace

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Ţadatel projektu: Název projektu: Škola Tobě Název operačního

Více

Základní škola, Česká Lípa, Školní 2520, příspěvková organizace ul. Školní, č.p. 2520, 470 05 Česká Lípa

Základní škola, Česká Lípa, Školní 2520, příspěvková organizace ul. Školní, č.p. 2520, 470 05 Česká Lípa UČEBNÍ PLÁN Učební plán pro 1. stupeň Vzdělávací oblast Vyučovací předmět 1. 2. 3. 4. 5. ŠVP RVP Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace Informační a komunikační technologie Český jazyk

Více

Poslání, vize a strategie školy Gymnázium Frýdlant

Poslání, vize a strategie školy Gymnázium Frýdlant Gymnázium, Frýdlant, Mládeže 884, příspěvková organizace tel. 482312078, fax 482312468, e-mail: gymfry@gymfry.cz Poslání, vize a strategie školy Gymnázium Frýdlant Poslání školy pro vzdělávací obor osmileté

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Merklín, okres Karlovy Vary. 362 34 Merklín 31. Identifikátor školy: 600 067 548

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Merklín, okres Karlovy Vary. 362 34 Merklín 31. Identifikátor školy: 600 067 548 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Merklín, okres Karlovy Vary 362 34 Merklín 31 Identifikátor školy: 600 067 548 Termín konání inspekce: 13. a 14. prosince 2006

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Název školy : Základní škola náměstí Svobody 3 Šternberk, příspěvková organizace Ředitel školy: Mgr. Pavel Konečný Způsob hospodaření školy : příspěvková organizace Školní

Více

EU peníze školám. Základní škola Jablunkov, Lesní 190, příspěvková organizace. Žadatel projektu: 2 834 891Kč

EU peníze školám. Základní škola Jablunkov, Lesní 190, příspěvková organizace. Žadatel projektu: 2 834 891Kč Základní škola Jablunkov, Lesní 190, příspěvková organizace P R O J E K T O V Ý Z Á M Ě R EU peníze školám Žadatel projektu: Název projektu: Název operačního programu: Prioritní osa programu: Název oblasti

Více

Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-304/09-J. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-304/09-J. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-304/09-J Název školy: Mateřská škola Markvartice Adresa: Markvartice 42, 675 22 Stařeč Identifikátor: 600 121 208 IČ: 70995184

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice Komenského 256, 38732 Sedlice Identifikátor školy: 650 055 551 Termín

Více

VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY

VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Nymburk, Letců R.A.F. 1989 Nymburk, Letců R.A.F. 1989 Termín vlastního hodnocení: 17. 6. 2007 VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLY Soulad školního programu s

Více

škol: 120 / žáci 1. st: 18 304 žáci 2. st: 12 408 rodiče: 26 525 učitelé: 2 442 provozní zaměstnanci: 812

škol: 120 / žáci 1. st: 18 304 žáci 2. st: 12 408 rodiče: 26 525 učitelé: 2 442 provozní zaměstnanci: 812 Mapa MŠ a ZŠ Počet respondentů školy: Počet škol / respondentů celkem: Mapa MŠ a ZŠ šetření klimatu školy MŠ a 1. až 9. ZŠ leden až březen 2013 žáci 1. stupně: 107 žáci 2. stupně: 77 rodiče: 181 učitelé:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Edvarda Beneše a Mateřská škola Písek, Mírové náměstí 1466. Písek, Mírové náměstí 1466

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Edvarda Beneše a Mateřská škola Písek, Mírové náměstí 1466. Písek, Mírové náměstí 1466 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Edvarda Beneše a Mateřská škola Písek, Mírové náměstí 1466 Písek, Mírové náměstí 1466 Identifikátor školy: 600 062 121 Termín

Více

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIM-1131/11-M. Sídlo: 787 01 Šumperk, Hlavní třída 31

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIM-1131/11-M. Sídlo: 787 01 Šumperk, Hlavní třída 31 Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIM-1131/11-M Název kontrolované osoby: Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Šumperk, Hlavní třída 31

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Stachy. 384 73 Stachy 253. Identifikátor školy: 600 063 046

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Stachy. 384 73 Stachy 253. Identifikátor školy: 600 063 046 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Stachy 384 73 Stachy 253 Identifikátor školy: 600 063 046 Termín konání inspekce: 11.

Více

ICT plán školy pro období 2012-2014

ICT plán školy pro období 2012-2014 ICT plán školy pro období 2012-2014 Škola: Základní škola Ostrava, Gebauerova 8, příspěvková organizace IČO: 70933901 tel/fax: 596 134 328 E-mail: zsgebauerova@seznam.cz www: http://www.zsgebauerova.cz/

Více

1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání

1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání Zvyšování kvality ve vzdělávání Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

Více

Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017

Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017 ZŠ T. G. Masaryka Kutná Hora, Jiráskovy sady 387 Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017 Mgr. Bc. Zdenka Mačinová, ředitelka školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015 2017

Více

STRATEGIE ROZVOJE ŠKOLY VE ŠKOLNÍCH LETECH: 2014-15 2015-16

STRATEGIE ROZVOJE ŠKOLY VE ŠKOLNÍCH LETECH: 2014-15 2015-16 STRATEGIE ROZVOJE ŠKOLY VE ŠKOLNÍCH LETECH: 2014-15 2015-16 NAŠÍM CÍLEM JE ŠKOLA, KTERÁ. je naplněná spokojenými žáky a studenty formuje osobnost jako celek a respektuje jedinečnost poskytuje kvalitní

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Žadatel projektu: Základní škola Brno,Bakalovo nábřeží 8,příspěvková

Více

AUTOEVALUACE ŠKOLY A JEJÍ EVALUAČNÍ ČINNOST (EVALUACE UČITELE)

AUTOEVALUACE ŠKOLY A JEJÍ EVALUAČNÍ ČINNOST (EVALUACE UČITELE) AUTOEVALUACE ŠKOLY A HODNOCENÍ ŽÁKŮ Před tvorbou školního vzdělávacího programu byly využívány dílčí kroky a nástroje evaluace a autoevaluace podle dokumentu zpracovaného školou Struktura a kriteria vlastního

Více

Nabídka kurzů v rámci udržitelnosti

Nabídka kurzů v rámci udržitelnosti Nabídka kurzů v rámci udržitelnosti Vysoká škola evropských a regionálních studií, o.p.s. nabízí v roce 2013 v rámci udržitelnosti projektů financovaných z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016 S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových

Více

Výroční zpráva základní školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva základní školy za školní rok 2010/2011 Výroční zpráva základní školy za školní rok 2010/2011 1. Základní údaje 1.1. Název školy Základní škola a Mateřská škola Svojšín, příspěvková organizace 1.2. Sídlo Svojšín 35, 349 01 Stříbro 1.3. Právní

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Žadatel projektu: Základní škola a Mateřská škola Žalany Název

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Dana Pražáková

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Dana Pražáková Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Dana Pražáková Kdo a co můţe ţádat: Oprávněný žadatel: základní škola se sídlem mimo hl. město Praha Jedna ZŠ může podat pouze 1 projekt Maximální možná částka

Více

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Šárka Muchová, ředitelka školy Kateřinice 26. 8. 2014 Obsah 1 Základní údaje... 3 1.1 Název, sídlo,

Více

školní rok 2008/2009 (úprava k 2.1.2009)

školní rok 2008/2009 (úprava k 2.1.2009) Plán personálního rozvoje pedagogických pracovníků Základní školy Marie Curie-Sklodowské Jáchymov, okres Karlovy Vary školní rok 2008/2009 (úprava k 2.1.2009) Preambule : Pedagogický pracovník je povinen

Více

Moderní škola, moderní výuka. EU peníze středním školám

Moderní škola, moderní výuka. EU peníze středním školám Projektový záměr Moderní škola, moderní výuka EU peníze středním školám Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Číslo operačního programu: 7.1 Název prioritní osy: Počáteční vzdělávání

Více

ABSOLVENTI STUDIA OBORU ŠKOLSKÝ MANAGEMENT 2009

ABSOLVENTI STUDIA OBORU ŠKOLSKÝ MANAGEMENT 2009 ABSOLVENTI STUDIA OBORU ŠKOLSKÝ MANAGEMENT 2009 PŘEHLED TÉMAT ZÁVĚREČNÝCH PRACÍ ABSOLVENTŮ STUDIA PRO VEDOUCÍ PEDAGOGICKÉ PRACOVNÍKY (Řazeno podle data závěrečné zkoušky.) Závěrečné práce jsou přístupné

Více

Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků. Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402

Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků. Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402 Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402 Opravdu zkušenosti? zahájení dotazníkových šetření v roce 2004 při zahájení prací na ŠVP pravidelná zadávání

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720 Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Identifikátor školy: 600 062 112 Termín

Více

1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání

1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání Zvyšování kvality ve vzdělávání Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1019/07-09 Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Adresa: 542 32 Úpice, Komenského 151

Více

IN SP EKČ N Í ZP R ÁVA

IN SP EKČ N Í ZP R ÁVA IN SP EKČ N Í ZP R ÁVA Čj. ČŠIC-3/16-C Název právnické osoby vykonávající činnost školy/školského zařízení Sídlo E-mail právnické osoby IČ 60816929 Identifikátor 600008347 Právní forma Zastoupená Zřizovatel

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Lipník nad Bečvou, Komenského sady 62, příspěvková organizace. Komenského sady 62, 751 31 Lipník nad Bečvou

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Lipník nad Bečvou, Komenského sady 62, příspěvková organizace. Komenského sady 62, 751 31 Lipník nad Bečvou Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Gymnázium Lipník nad Bečvou, Komenského sady 62, příspěvková organizace Komenského sady 62, 751 31 Lipník nad Bečvou Identifikátor: 600 017

Více

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Štítary Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Obsah : 1. Analýza výchovně vzdělávací práce ve školním roce 2013/2014 2. Úkoly ve školním roce 2014/2015 3. Minimální preventivní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

KATALOG PRODUKTŮ A SLUŽEB

KATALOG PRODUKTŮ A SLUŽEB KATALOG PRODUKTŮ A SLUŽEB 2011 PPŠ INSTITUT CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PŘEROV, s.r.o. PALACKÉHO 1380/19, 750 02 PŘEROV TEL: 581 259 138 MOBIL: 606 045 111, 724 972 133 E-MAIL: pps@ppsinstitut.cz http://www.ppsinstitut.cz

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 042 110/99-5077 Signatura: ad2ns201 Oblastní pracoviště č. 4 Plzeň Okresní pracoviště Klatovy INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Zvláštní škola, Kašperské Hory, Bohdana

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Veřovice, příspěvková organizace. 742 73 Veřovice 276. Identifikátor školy: 600 138 216

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Veřovice, příspěvková organizace. 742 73 Veřovice 276. Identifikátor školy: 600 138 216 Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Veřovice, příspěvková organizace 742 73 Veřovice 276 Identifikátor školy: 600 138 216 Termín konání inspekce:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá Juventa Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č.j.: 833/JUV/2014/Min (ze dne 11.7.2014) (účinnost

Více

6.3. AUTOEVALUACE ŠKOLY A JEJÍ EVALUAČNÍ ČINNOST (EVALUACE UČITELE)

6.3. AUTOEVALUACE ŠKOLY A JEJÍ EVALUAČNÍ ČINNOST (EVALUACE UČITELE) 6.3. AUTOEVALUACE ŠKOLY A JEJÍ EVALUAČNÍ ČINNOST (EVALUACE UČITELE) Výsledkem autoevaluace školy je strategický plán na pětileté období, který je též samostatnou přílohou ŠVP a je každoročně vyhodnocován

Více

Koncepce rozvoje Za kladnı s koly Dolnı Ber kovice Strategicky pla n na obdobı 2012 2015

Koncepce rozvoje Za kladnı s koly Dolnı Ber kovice Strategicky pla n na obdobı 2012 2015 Základní škola Dolní Beřkovice Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice Koncepce rozvoje Za kladnı s koly Dolnı Ber kovice Strategicky pla n na obdobı 2012 2015 Zpracovala: Mgr. Jana Basařová ředitelka školy

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

KONCEPCE ROZVOJE ŠVEHLOVY STŘEDNÍ ŠKOLY POLYTECHNICKÉ PROSTĚJOV 2014-2020

KONCEPCE ROZVOJE ŠVEHLOVY STŘEDNÍ ŠKOLY POLYTECHNICKÉ PROSTĚJOV 2014-2020 KONCEPCE ROZVOJE ŠVEHLOVY STŘEDNÍ ŠKOLY POLYTECHNICKÉ PROSTĚJOV 2014-2020 Vypracoval: Ing. Radomil Poles OBSAH Úvod... 2 1 Stručná charakteristika současného stavu... 2 1.1 Současný stav... 2 1.2 Vzdělávací

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

KONFERENCE PROJEKTU CESTA KE KVALITĚ. Zpracovala: Petra Nosková

KONFERENCE PROJEKTU CESTA KE KVALITĚ. Zpracovala: Petra Nosková KONFERENCE PROJEKTU CESTA KE KVALITĚ Zpracovala: Petra Nosková Základní škola, Jablonec nad Nisou, Liberecká 1734/31, příspěvková organizace Odloučená pracoviště: Polní 10 a J. Hory 33, Jablonec nad Nisou

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Oblasti k získávání údajů k hodnocení školní práce. v MŠ, ZŠ a SŠ pro sluchově postižené, Riegrova l. České Budějovice

Oblasti k získávání údajů k hodnocení školní práce. v MŠ, ZŠ a SŠ pro sluchově postižené, Riegrova l. České Budějovice Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, České Budějovice, Riegrova ul. Oblasti k získávání údajů k hodnocení školní práce v MŠ, ZŠ a SŠ pro sluchově postižené, Riegrova l České

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov. Školní 228, 382 81Besednice. Identifikátor: 600 059 081

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov. Školní 228, 382 81Besednice. Identifikátor: 600 059 081 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov Školní 228, 382 81Besednice Identifikátor: 600 059 081 Termín konání inspekce:

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIB-1008/11-B

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIB-1008/11-B Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIB-1008/11-B Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky,

Více

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016 Metodik prevence: Mgr. Alexandra Kožuchová Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka rozvíjet a posilovat

Více

Prevence rizikových forem chování a MŠMT

Prevence rizikových forem chování a MŠMT Prevence rizikových forem chování a MŠMT VII. ročník krajské konference k primární prevenci rizikového chování 24. října 2013 Kroměříž Ing. Radka Heřmánková odbor vzdělávání, oddělení prevence a speciálního

Více

Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIL-37/13-L

Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIL-37/13-L Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIL-37/13-L Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola, Liberec, Švermova 403/40, příspěvková organizace Sídlo: Švermova

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIH-1018/15-H. Střední škola vizuální tvorby, s.r.o.

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIH-1018/15-H. Střední škola vizuální tvorby, s.r.o. INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIH-1018/15-H Název právnické osoby vykonávající činnost školy Sídlo E-mail právnické osoby Střední škola vizuální tvorby, s.r.o. Černilovská 7, 500 03 Hradec Králové - Rusek info@vizualskola.cz

Více

Zdroje pro EVVO aktivity

Zdroje pro EVVO aktivity Zdroje pro EVVO aktivity Tato aktivita probíhá v rámci projektu "Environmentální vzdělávání úřadu jako příležitost pro kvalitní rozvoj obce", financovaného ze zdrojů Státního fondu životního prostředíčr.

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIS-1238/10-S Název školy: Gymnázium, Vlašim, Tylova 271 Adresa: Tylova 271, 258 01 Vlašim Identifikátor: 600 006 751 IČ: 61664545 Místo

Více

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Vsetín 2004 Základní škola Vsetín, Trávníky 1217 Matouše Václavka 1217 755 01 VSETÍN K o n t a k t y n a š k o l u Telefony (pevná linka):

Více

III. Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb

III. Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb Hlavní oblasti hodnocení činnosti škol a školských A: Rovnost příležitostí ke vzdělávání B: Vedení školy/školského III. Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb Kritéria

Více

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Zpracovala: Mgr. Šárka Muchová, ředitelka školy Kateřinice 29. 8. 2013 Obsah 1 Základní údaje... 3 1.1 Název, sídlo,

Více

Vývoj SIPVZ. Stručný popis realizace z věcného pohledu

Vývoj SIPVZ. Stručný popis realizace z věcného pohledu Vývoj SIPVZ Stručný popis realizace z věcného pohledu Radek Maca 1 Přehled usnesení vlád týkajících se SIPVZ Radek Maca 2 Cíle SIPVZ (vyplývají z usnesení vlád) Plán 1. etapy (UV 244/2001) Vytvořit podmínky

Více

ZPRÁVA Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY

ZPRÁVA Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY A U T O E V A L U A Č N Í Z P R Á V A INTEGROVANÁ STŘEDNÍ ŠKOLA CHEB OBRNĚNÉ BRIGÁDY 6, 350 11 CHEB ZPRÁVA Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY Zpracoval: PhDr. Bc. Miroslav Liška V Chebu dne 31. 10. 2011 Razítko

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Trivium Plus, o.p.s. Dobřany, okres Rychnov nad Kněžnou. Dobřany 2, 518 01 Dobruška. Identifikátor: 600 001 491

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Trivium Plus, o.p.s. Dobřany, okres Rychnov nad Kněžnou. Dobřany 2, 518 01 Dobruška. Identifikátor: 600 001 491 Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Trivium Plus, o.p.s. Dobřany, okres Rychnov nad Kněžnou Dobřany 2, 518 01 Dobruška Identifikátor: 600 001 491 Termín konání

Více

Základní škola Budišov příspěvková organizace

Základní škola Budišov příspěvková organizace Základní škola Budišov příspěvková organizace Minimální preventivní program šk. rok 2012/2013 Charakteristika školy: Základní škola Budišov se nachází v klidné části městyse Budišov, obklopena parkem a

Více

PRACOVNÍ SETKÁNÍ S PEDAGOGY ZAHRANIČNÍCH ŠKOL

PRACOVNÍ SETKÁNÍ S PEDAGOGY ZAHRANIČNÍCH ŠKOL PRACOVNÍ SETKÁNÍ S PEDAGOGY ZAHRANIČNÍCH ŠKOL Německo 18. 20. března 2010 Realschule v Hilposteinu (partnerská škola Obchodní akademie Rakovník) Ţáci od 5. do 10. třídy (11 17 let) Počet ţáků 1 030 Průměrný

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-2295/14-S. Základní škola Dobřichovice

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-2295/14-S. Základní škola Dobřichovice Název právnické osoby vykonávající činnost školy Sídlo E-mail právnické osoby IČ 47 003 557 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Identifikátor 600 053 083 Právní forma Zastoupená Zřizovatel Místo inspekční činnosti Čj. ČŠIS-2295/14-S

Více

Představení projektu

Představení projektu Představení projektu ŠANCE PRO VENKOVSKÉ ŠKOLY - ZNALOSTI, SCHOPNOSTI, DOVEDNOSTI Malenice, 28. 5. 2009 Vladimír Drye O projektu Realizátor projektu: MAS Chance in nature Partneři projektu: Základní škola

Více

Projektová fiše pro velké projekty realizovatelné v rámci programové období EU 2014-2020

Projektová fiše pro velké projekty realizovatelné v rámci programové období EU 2014-2020 Projektová fiše pro velké projekty realizovatelné v rámci programové období EU 2014-2020 A. Nositel projektu A.1 Název nositele projektu Základní škola, Dobrá, okres Frýdek-Místek A.2 Adresa nositele projektu

Více

ICT PLÁN ŠKOLY. Základní charakteristika ZŠ a MŠ

ICT PLÁN ŠKOLY. Základní charakteristika ZŠ a MŠ ICT PLÁN ŠKOLY Metodický pokyn MŠMT č.j.27 419/2004-55 Standard ICT služeb a Metodický pokyn č.j.27 670/2004-551 stanovuje zpracování ICT plánu školy. Základní charakteristika ZŠ a MŠ Název: Základní škola

Více

Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo Název projektu Příjemce Datum zahájení realizace 18.2.2010 Datum ukončení realizace 30.6.2012

Více

Zkušenosti s realizací ekologických auditů škol a školských zařízení ve městě Vsetín

Zkušenosti s realizací ekologických auditů škol a školských zařízení ve městě Vsetín Zkušenosti s realizací ekologických auditů škol a školských zařízení ve městě Vsetín Kolektiv autorů MěÚ Vsetín: Bc. Věra Goldová Ing. Milan Půček, MBAMBA Ing. JiříTrezner Martin Kučný (SPKP Vsetín o.p.s.)

Více