Evaluace školy 2007/2008. zaměstnanci ZŠ Bernarda Bolzana o.p.s.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Evaluace školy 2007/2008. zaměstnanci ZŠ Bernarda Bolzana o.p.s."

Transkript

1 Evaluace školy 2007/2008 Vypracovali: Zpracovala: zaměstnanci ZŠ Bernarda Bolzana o.p.s. Mgr. Markéta Mašková Tábor, 31. srpna 2008

2 Obsah 1. Základní údaje o škole Škola Zřizovatel Součásti školy Kapacita jednotlivých součástí školy Údaje o školské radě Lokalizace a materiálně-technické podmínky školy Hlavní oblasti vlastního hodnocení Podmínky ke vzdělávání Průběh vzdělávání Podpora školy žákům, spolupráce s rodiči, vliv vzájemných vztahů školy, žáků, rodičů a dalších osob na vzdělávání Výsledky vzdělávání žáků Mezinárodní zkoušky Testování Řízení školy, kvalita personální práce, kvalita dvpp Základní údaje o pedagogických pracovnících školy Údaje o nepedagogických pracovnících Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) a ostatních pracovníků školy Úroveň výsledků práce školy zejména k podmínkám vzdělávání a ekonomickým zdrojům Závěr Cíle školy, stanovené ve strategickém plánu školy a jejich posouzení zejména s přihlédnutím k RVP Systém Marketingová strategie a management školy Materiálně-technické zajištění Oblasti, ve kterých škola dosahuje dobrých výsledků a oblasti, ve kterých je třeba úroveň vzdělávání zlepšit Účinnost opatření obsažených předchozím vlastním hodnocením Hlavní priority dalšího rozvoje školy,... 27

3 1. Základní údaje o škole 1.1. Škola Název: Základní škola Bernarda Bolzana obecně prospěšná společnost Adresa: Školní náměstí 199, Tábor Právní forma: Obecně prospěšná společnost IČO: IZO: RED_IZO: Statutární zástupce: Ing. Jan Švarc předseda správní rady Mgr. Zdeněk Trska ředitel školy Správní rada: Vladislava Benešová, Ing. Jitka Freundová, Martin Krejčí, Dagmar Sychrová, Ing. Pavel Šatný MBA, Ing. Josef Šindelka, Alena Wirthová, Jan Kočvara Datum poslední aktualizace v rejstříku: Datum zápisu do rejstříku: Datum zahájení činnosti: Zřizovatel Název: Nadační fond Základní škola Bernarda Bolzana Právní forma: Nadační fond IČO: Statutární zástupce: Ing. Pavel Šatný MBA předseda správní rady Kamarýtova 718, Tábor Správní rada: Ing. Arch. Martin Kraus, Ing. Jan Švarc, Václav Vančura, Marek Vošta, Ing. Milena Votavová 1.3. Součásti školy Id. práv. osoby IČO Název Id. zařízení zařízení Ulice Č.p. Místo PSČ Základní Školní škola náměstí 199 Tábor Školní druţina Školní náměstí 199 Tábor Školní klub Školní náměstí 199 Tábor Školní jídelna výdejna Školní náměstí 199 Tábor Kapacita jednotlivých součástí školy základní škola 225 ţáků školní druţina 110 ţáků školní klub 70 ţáků školní jídelna výdejna 225 ţáků

4 1.5. Údaje o školské radě Školská rada je ve škole zřízena v souladu se zákonem 561/2004 Sb. od května 2005 v následujícím sloţení: Předseda školské rady: Ing. Mgr. Oldřich Pecha Členové školské rady: Ing. Jitka Freundová, Ing. Iva Krausová, Mgr. Bc. Šárka Marounková, Radka Nováková, Mgr. Markéta Mašková, Mgr. Jana Nováková, Ing. Alena Sušková, Marek Vošta 2. Lokalizace a materiálně-technické podmínky školy ZŠ Bernarda Bolzana o.p.s. se nachází v centru města Tábor, v budově č.p. 199 na Školním náměstí. Je povaţována za školu rodinného typu, profiluje se výukou cizích jazyků a aplikací ICT. Budova je v dosahu městské hromadné dopravy a zároveň v těsné blízkosti klidových zón historického jádra. Je tak velmi atraktivní a dostupná pro rodičovskou veřejnost nejen z Tábora, ale i okolí. Ţáci školy jsou převáţně z mikroregionu Táborsko a okolí. Územní kontext projektu však nabývá širšího rozměru v případě realizace dalších mezinárodních projektů, kdy je škola jako multifunkční vzdělávací zařízení ideální základnou pro zahraniční partnery. Na základě "Dohody o partnerské spolupráci" mezi ZŠ Bernarda Bolzana o. p. s. a městem Tábor proběhl druhý rok monitorovací fáze projektu Multifunkční vzdělávací zařízení ZŠ Bernarda Bolzana o. p. s. Dohoda byla schválena zastupitelstvem města Tábora dne V rámci tohoto projektu, který byl následně podpořen strukturálními fondy Evropské unie, Ministerstvem pro místní rozvoj a Jihočeským krajem je vytvořeno technické zázemí pro celé zařízení. V rámci tohoto projektu je škola vybavena movitým majetkem (internet klub, ubytovací kapacita). Škola je provozovatelem multifunkčního zařízení, které doplňuje nabídku vzdělávacích a volnočasových aktivit dětí i dospělých a zároveň poskytuje zázemí pro výměnné pobyty ţáků a studentů. Největší část

5 dispozice budovy školy je věnována 1. a 2. stupni základního školství. Její součástí jsou dvě velmi dobře vybavené počítačové učebny, polyfunkční přednáškový sál, který lze vyuţít jako kinosál, ţákovská knihovna, jídelna a tělocvična. V prostorách školní budovy je integrována cenově přijatelná ubytovací kapacita pro mládeţ. 14. září roku 2007 bylo slavnostně otevřeno Dětské hřiště ZŠ Bernarda Bolzana v rámci dotace ze státního rozpočtu. Primární cílovou skupinu projektu tvoří ţáci ZŠ Bernarda Bolzana o.p.s. a děti organizované ve volnočasových aktivitách školního klubu. Cílem projektu je zvýšení fyzických dovedností dětí a zároveň vytvoření relaxačního prostoru. Vybavení ICT Učebny, třídy, kabinety, Přípojná místa Pracovní stanice Počítačové učebny Kmenové třídy 9 0 Odborné učebny 3 2 Volnočasové prostory 3 2 Sekretariát 2 2 Sborovny Vedení školy 4 4 Způsob zajištění přípojných míst v budovách školy: LAN 100 Mbit Způsob zajištění připojení k internetu: microwawe 2 Mb/s Způsob zajištění serverových sluţeb: MS Windows XP professional klient, MS Windows 2003 professional server, MasterEye, Symantec Klient Security Periferní zařízení: Tiskárny 4 Multifunkční tiskárny 6 Dataprojektor 5 Smartboard 3 3. Hlavní oblasti vlastního hodnocení Celá struktura včetně hlavních oblastí hodnocení jsou součástí školního vzdělávacího programu Barevná škola, který byl projednán pedagogickou a školskou radou. Pro zajištění dostatečně nezávislých a průkazných vstupů pro vlastní hodnocení se škola zúčastnila projektu Mapa školy společnosti Scio, které probíhalo od 15. října do 9. listopadu Provedené dotazníkové šetření zaměřené na analýzu školního klimatu a poskytlo naší škole dosud ne zcela známé informace o vztazích, názorech, postojích a přáních všech zúčastněných, které jsou pro chod školy velmi významné. Významnou součástí celého projektu je anonymní porovnání výsledků s ostatními zúčastněnými školami a při opakované účasti v projektu porovnávání školního klimatu s předchozími výsledky. Počty respondentů podle typů základních škol Dále byly pouţity další podklady a dokumenty: záznamy o provedených hospitacích, zápisy z jednání pedagogických rad, výsledky srovnávacích testů scio. Hlavní oblasti vlastního hodnocení jsou: podmínky ke vzdělávání, průběh vzdělávání, podpora školy ţákům, spolupráce s rodiči, vliv vzájemných vztahů školy, ţáků, rodičů a dalších osob na

6 vzdělávání, výsledky vzdělávání ţáků, řízení školy, kvalita personální práce, kvalita dvpp, úroveň výsledků práce školy zejména k podmínkám vzdělávání a ekonomickým zdrojům Podmínky ke vzdělávání Materiální podmínky Z výsledků evaluace školy za školní rok 2005/2006 vyplývá, ţe tato oblast byla slabou stránkou školy a na druhé straně byl očekáván pozitivní vliv stěhování do nových zrekonstruovaných prostor. Podle dotazníkového šetření provedeného společností Scio byla tato očekávání beze zbytku naplněna. V současnosti jsou podmínky ke vzdělávání hodnoceny velmi pozitivně. Ţáci 2. stupně se v hodnotě percentilu shodují s učiteli a rodiče hodnotí tuto oblast ještě lépe (percentil 82 znamená, ţe škola předstihla ostatní školy v hodnocení podmínek ke vzdělávání o 82%). V celkovém kontextu nelze přehlédnout, ţe ţáci příliš pozitivně materiální podmínky vhodné ke sportování a učitelé vzhledu budovy a výzdoby tříd a chodeb. Na tyto oblasti je nutno se dále zaměřit Průběh vzdělávání Kvalita výuky zaměřeno na znalosti

7 Kvalita výuky zaměřeno na kompetence Průběh vzdělávání z pohledu rodičů je hodnocen ve všech oblastech vysoce nadprůměrně, rodiče jsou jednoznačně s kvalitou výuky zaměřené na znalosti a kompetence velmi spokojeni. Hodnocení učitelů oblasti kompetencí dosahuje percentilu 79 (škola předstihla ostatní školy v hodnocení kvality výuky zaměřené na kompetence o 79%), coţ koresponduje se záměry RVP. Nízká hodnota u otázky Posuďte, jak škola rozvíjí u ţáků schopnost naučit se fakta vypovídá o tendencích nepřetěţovat ţáka a zamezit zbytečnému memorování. Průběh vzdělávání je očima ţáků 2. stupně hodnocen velmi dobře.

8 3.3. Podpora školy ţákům, spolupráce s rodiči, vliv vzájemných vztahů školy, ţáků, rodičů a dalších osob na vzdělávání Chování a výchova Tato oblast je hodnocena pozitivně rodiči a ţáky druhého stupně. Učitelé se domnívají, ţe schopnosti dodrţovat pravidla a respektovat autoritu škola rozvíjí u ţáků poměrně málo, celkově hodnotí učitelé školy tuto oblast percentilem 34. Z výsledků vyplývá, ţe je nutno se v dalším období na tuto oblast zaměřit především s ohledem na patrný rozpor mezi hodnocením ţáků 1. a 2. stupně, rodičů a učitelů. Hodnocení ze strany učitelů je ovlivněno poměrně vysokými nároky na tuto oblast. Atmosféra školy

9 Atmosféra školy je rodiči, učiteli a ţáky 2. stupně ohodnocena velmi dobře, je v rozporu s hodnocením dětí 1. stupně. Vnitřní vztahy Opět vysoce hodnoceno rodiči, učiteli a ţáky 2. stupně, v rozporu je hodnocení ţáky 1. stupně. Vnější vztahy Vnější vztahy mezi rodiči a učiteli jsou hodnoceny velmi vysoce, percentily 98 a 97 znamenají, ţe škola předstihla v této oblasti ostatní školy o 98% (97%). Nezbývá neţ tuto vysokou laťku udrţet také do dalšího sledovaného období. Vzájemné vztahy a atmosféra školy jsou v naší škole na velmi vysoké úrovni.

10 3.4. Výsledky vzdělávání ţáků Souhrnná statistika tříd školního roku 2007/2008 třída počet ţáků z toho sníţená hodnocení průměrný absence na ţáka známka prospěch V P 5 N Ch omluv. neomluv. třídní učitel 1.A ,000 45,00 0 Mgr. Berková Marie 2.A ,033 37,15 0 Mgr. Macháčková Jitka 3.A ,034 36,53 0 Mgr. Nováková Jana 4.A ,205 42,47 0 Mgr. Šedivá Pavla 5.A ,336 65,15 0 Mgr. Mašková Markéta 6.A ,309 52,75 0 Mgr. Kratochvílová Lenka 7.A ,496 53,84 0 Mgr. Uhlířová Zora 8.A ,578 71,31 0 Mgr,Bc.Kučerová Šárka 9.A ,710 57,06 0 Mgr. Dvořáková Pavlína Legenda: V prospěl s vyznamenáním P prospěl 5 neprospěl N nehodnocen Mezinárodní zkoušky Ţáci Základní školy Bernarda Bolzana o. p. s. skládali zkoušky Fit in Deutsch ve spolupráci s Goethe institutem. Škola se zapojila do systému testování CYLET (The British Council), kterého se ţáci účastnili ve třech jazykových úrovních: Starters - 10 ţáků Movers - 9 ţáků Flyers - 2 ţáci Testování Ve školním roce 2007/2008 proběhlo testování 7., 8. (testování klíčových kompetencí) a 9. třídy (Čj, M, OSP. Nj, Aj) v rámci projektu KEA (pravidelné sledování výsledků ţáků od 6. ročníku) Přehled výsledků: 7. a 8. třída - klíčové kompetence, výsledky obou tříd jsou v jednom grafu s porovnáním výsledků 7. A 8. tříd gymnázií a ZŠ

11 Podrobnější analýza po třídách

12 Výsledky ve všech částech porovnávání KK ţáků sedmé třídy jsou nadprůměrné, nejvyšší hodnotu dosáhli v uspořádávání informací, nejniţší ve čtení grafů a nákresů. Pro zajímavost jsou přiloţeny výsledky dotazníkového šetření ţáků opět v porovnání s ostatními ZŠ.

13

14 Výsledky ve všech částech porovnávání KK ţáků sedmé třídy jsou nadprůměrné, nejvyšší hodnotu dosáhli ţáci v empatii a neverbální komunikaci, nejniţší ve čtení grafů a nákresů. Ve výsledcích dotazníkového šetření ţáků v porovnání s ostatními ZŠ je zajímavý kontrast výsledku KK1 empatie a neverbální komunikace s částí dotazníku - sociální dovednosti.

15 9. třída

16

17

18 Pozice Základní školy Bernarda Bolzana o.p.s. v celkovém porovnání škol

19

20 Po shrnutí všech doloţených výsledků lze říci, ţe znalosti a dovednosti ţáků 7., 8. a 9. třídy naší školy převyšují průměrné ZŠ ve všech sledovaných oblastech. Komplexní zpráva scio zahrnuje některé další podrobné výsledky, např. průměrná klasifikace, vyuţití studijního potenciálu. Také tyto výsledky jsou pro školu pozitivní Řízení školy, kvalita personální práce, kvalita dvpp

21 Základní údaje o pedagogických pracovnících školy Pedagogický sbor se skládá z ředitele, dvou zástupců pro první a druhý stupeň, 13 učitelů a 3 vychovatelek. Zástupce pro 1. stupeň zodpovídá kromě výchovně-vzdělávacího procesu za volnočasové aktivity školy (krouţky, školní druţinu,školní klub, mimoškolní akce). Zástupce pro 2.stupeň zodpovídá kromě výchovně-vzdělávacího procesu za organizaci celoţivotního vzdělávání.

22 Pedagogičtí pracovníci Zdeněk Trska Mgr. Markéta Mašková, Mgr. Jana Nováková, Mgr. učitelství 1. stupně Aprobace pracovní zařazení Další funkce matematika - základy techniky učitelství 1. stupně ředitel zástupkyně ředitele pro 2. stupeň a celoţivotní vzdělávání Koordinátor ICT zástupkyně ředitele pro 1. stupeň a volnočasové aktivity preventista PO a BOZP Pavlína Dvořáková, Mgr. český jazyk - výtvarná výchova učitelka kariérní výchovný poradce, koordinátor ŠVP Jitka Macháčková, Mgr. Šárka Kučerová, Mgr., Bc. učitelství 1. stupně učitelka speciální pedagog a metodik prevence matematika - chemie učitelka koordinátor EVVO Marie Berková, Mgr. Zuzana Váchová, Mgr. Michaela Rysová, Mgr. Zuzana Buriánková Anna Dembovscaia Zora Uhlířová, Mgr. Lenka Kratochvílová, Mgr. Pavla Šedivá, Mgr. Jana Kubelová, Mgr. Kamila Cieślarová, Mgr. Blanka Bartáčková Ivana Bobková Radka Nováková učitelství 1. stupně - tělesná výchova matematika - biologie český jazyk německý jazyk anglický jazyk anglický jazyk - výtvarná výchova - ruský jazyk německý jazyk - dějepis učitelství 1. stupně učitelství 1. stupně český jazyk občanská výchova vychovatelství vychovatelství vychovatelství učitelka učitelka učitelka, vychovatelka učitelka učitelka učitelka učitelka učitelka učitelka učitelka, vychovatelka vychovatelka vychovatelka, učitelka vychovatelka Údaje o nepedagogických pracovnících jméno a příjmení Veronika Hýblová Alena Sušková, Ing. Michálková Věra Jan Bárta, Ing. Kovářová Jana Gucková Marie Jiří Hertík Nepedagogičtí pracovníci pracovní zařazení sekretářka, provozní manaţerka provozní manaţerka, ekonom sekretářka správce sítě vedoucí kuchařka kuchařka školník

23 Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) a ostatních pracovníků školy Druh DVP Školící instituce Počet zam. Nejběţnější aplikace MS Office 2007 Microsoft 1 Cviky k udrţení a obnovení psychické a fyzické harmonie ZVaS JČ 3 Výukové programy a interaktivní učebnice nakladatelství Tobiáš ZVaS JČ 2 Technika hlasu v mluveném projevu Descartes v.o.s. 1 Příběhy míst kolem nás Ochrana fauny ČR 2 Rozbor úloh MO kategorie Z6, 7, 8, 9 ZVaS JČ 2 Vzdělávací instituce Pohybové hry s hudbou TANDEM 1 Making your IWB more activ Oxford University Press 1 Interaktivní tabule jako pomůcka k vytváření výukových materiálů NIDV 1 Bohemian Ventures, Výuka jazykových dovedností Challenges s.r.o. 1 Nakladatelství Fraus, Matematika 6 autorský seminář s.r.o. 2 Nakladatelství Fraus, Třífázový model učení s.r.o. 1 Vyuţití reklamy a autentických materiálů v hodině Čj a literatury Descartes v.o.s. 1 Young Lerners: Introduction British Council 2 Vyuţití projektového vyučování ve školní praxi Ochrana fauny ČR 1 Základy mediální výchovy Univerzita Karlova 1 Babylonia aneb vyuţití metody webquest ve Goethe Centrum výuce Nj Pardubice 1 Nakladatelství Fraus, Seminář: a to je ta krásná země s.r.o. 3 Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, 3 Aktuální stav školské legislativy o.p.s. Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, 3 Pravidla odměňování o.p.s. Školení hodnotitelů individuálních a Ministerstvo školství, grantových projektů mládeţe a tělovýchovy 2 Instruktorský kurz vodní turistiky BP 1 Vyuţití her pro rozvoj početních dovedností na 1. stupni ZŠ Descartes v.o.s. 2 Nemocenské pojištění 2008 Mextra 1 Zákoník práce 2008 Mextra 1 ECDL Certicon, a.s. 1 NAREX CONSULT, DPH pro neziskové organizace akciová společnost 1 Nakladatelství Fraus, Interaktivitou k efektivitě s.r.o. 1 RVP a výuka školního dějepisu ZVaS JČ 1

24 Na základě předcházející evaluace školy a v souladu závěry tohoto hodnocení byla realizována školení a semináře pro celý pedagogický tým, a to ve třech základních oblastech: Problematika prevence o Šikana a její prevence PhDr. Martínek o Agrese PhDr. Martínek o Vrstevnický program PhDr. Martínek Projektové vyučování Mgr. Hruška (o.s. Step by Step) Interaktivní výuka učebnice Fraus o Úvodní seminář Mgr. Bílek o Aplikační workshop Mgr. Bílek 3.6. Úroveň výsledků práce školy zejména k podmínkám vzdělávání a ekonomickým zdrojům Škola se profilovala rozšířenou výukou jazyků a maximálním zapojováním IC technologií do výuky a popř. do volnočasových aktivit. Snahou zkušených učitelů bylo, aby výuka byla zajímavá a rozvíjela kompetence ţáků k vyjádření vlastního názoru, prezentaci výsledků své práce a k vlastní zodpovědnosti. Pedagogický tým vytvořil nový školní vzdělávací program, jehoţ základem je učební plán schválený školskou radou. Součástí nového školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání Barevná škola (dále jen ŠVP ZV Barevná škola) je výuka anglického jazyka od 1. ročníku. Výuka podle ŠVP ZV Barevná škola byla zahájena v 1. a 6. ročníku od školního roku 2007/08. Jedním z podpůrných programů bylo zapojení školy do projektu občanského sdruţení Step by step, jehoţ cílem je podpora pedagogického týmu při zavádění ŠVP. V ostatních ročnících pokračoval vzdělávací program s rozšířenou výukou ţivých jazyků, který byl schválen MŠMT a v roce 2006 po opětovném schválení MŠMT upraven pro plynulý přechod na nový školní vzdělávací program. Základní škola Bernarda Bolzana o.p.s. dále prohlubovala zaměření školy na rozšířenou výuku jazyků. Ţivé jazyky (němčina a angličtina) byly vyučovány ve skupinách o maximálním počtu třinácti ţáků, který umoţňuje individuální přístup. Členem pedagogického týmu byla i kolegyně ze zahraničí. Škola se zapojila do projektu občanského sdruţení Step by step, jehoţ cílem byla podpora pedagogického týmu při tvorbě ŠVP. Ţáci byli cíleně připravováni ke zvládnutí jazykových zkoušek systémů Fit in Deutsch a CYLET, na které v rámci celoţivotního vzdělávání navazují zkoušky Goethe institutu a The British council. Završením výuky jazyků byly reciproční pobyty ţáků. Jiţ několik let existují pevná partnerství se školami v Rakousku (Freistadt) a Německu (Cham, Megesheim). Novinkou školního roku 2007/2008 bylo navázání partnerské spolupráce se školami ve Švédsku a Dánsku. Švédská škola Hissing Karra v Göteborgu přijala ţáky 7. ročníku na týdenním pobytu, kterému předcházela návštěva švédských kolegů v Táboře. Komunikačním prostředkem v tomto partnerství je anglický jazyk. Ţáci 3. ročníku přijali ve čtyřdenním programu kamarády z partnerské školy z Megesheimu, ţáci 7., 8. a 9. třídy absolvovali reciproční pobyt ve spolupráci se školou ve Freistadtu spojené s výukou a programem. 4. Závěr 4.1. Cíle školy, stanovené ve strategickém plánu školy a jejich posouzení zejména s přihlédnutím k RVP Systém ŠVP Cílem ŠVP Barevná škola je připravit ţáky tak, aby se dovedli úspěšně vyrovnávat s nároky, které na ně současná společnost klade a zároveň vyuţívat nabízených příleţitostí. V tomto směru je nezbytné osvojení si klíčových kompetencí. Třebaţe byli podle školního vzdělávacího programu Barevná škola zatím vzděláváni ţáci 1. a 6. třídy, probíhá směřování ţáků k získávání klíčových kompetencí ve všech třídách. Dokladem toho jsou

25 výsledky testování ţáků 7. a 8. tříd ve školním roce 2007/2008, kde ve všech sledovaných částech klíčových kompetencí dosahují ţáci těchto ročníků nadprůměrných výsledků. ICT V uplynulém období jsme se soustředili na to, aby se ICT nestaly cílem, ale prostředkem výuky. Nutnou podmínkou pro zvládnutí aplikační fáze bylo průběţného vzdělávání pedagogického týmu, zejména v systému ECDL. Pět pedagogů naší školy se v uplynulých letech zúčastnilo školení a následně testování ECDL. Na tuto oblast se do dalšího období ještě více zaměříme, předpokládáme získání certifikace dalších 5 členů týmu. Jazyky Část školního vzdělávacího programu věnovaná jazykům vychází z cíle Evropské unie, aby kaţdý její občan ovládl kromě mateřštiny další dva cizí jazyky. K zabezpečení tohoto cíle škola intenzivně spolupracuje s British council a Goethe institutem. Při zkoumání dosahování tohoto cíle jsme opět pouţili výsledků testování společnosti scio. V Aj i v Nj dosahovali ţáci opět nadprůměrných výsledků. Oblast sociální integrace Klíčovým prvkem sociální integrace je aktivita v oblastech prevence škodlivých návyků a projevů rasismu, xenofobie a intolerance. Součástí standardní nabídky školy se stalo poradenské centrum - speciální pedagog a výchovný poradce, kteří byli k dispozici ţákům, rodičům i pedagogickému týmu. Klima ve třídách za odborného dohledu speciální pedagoţky a výchovné poradkyně. V případě potřeby je po dohodě aplikován sociometrický Braunův test Naše třída pro monitorování vrstevnických vztahů ve třídě, který byl vyhodnocován ve spolupráci s PPP Tábor. Učitelé byli pro tuto činnost školeni v rámci DVPP PhDr. Zdeňkem Martínkem. V této oblasti jsou dle Mapy školy (scio) výsledky v této oblasti mírně nadprůměrné. V dalším období se zaměříme na mapu školy EVVO Základním předpokladem zvýšení environmentálního povědomí ţáků školy je jejich ovlivňování vztahu k přírodě a odpovědnosti za jednání vůči okolnímu prostředí, Průřezové téma environmentální výchova se realizovala v rámci hodin odborných předmětů zejména přírodovědných předmětů a projektového vyučování dle tematických plánů s přihlédnutím k aktuálním událostem v jednotlivých dnech, týdnech i měsících. Děti, které se zúčastnily volnočasových aktivit v rámci školního klubu řešily environmentální problematiku v jednotlivých dílčích akcích a krouţkách dle plánu EVVO Marketingová strategie a management školy Marketingová strategie je součástí strategického plánu. Nejdůleţitější částí marketingové strategie je vize, smysl školy, její cíle. Dále je nutno stanovit co udělat pro dosaţení daného cíle (strategie) a třetí v řadě je zajistit, aby pracovníci ovládali danou taktiku. Bylo by chybou, zaměřovat se příliš na taktiku, a zapomínat při tom na cíl a smysl celé činnosti. Vize školy: Základní škola Bernarda Bolzana o.p.s. bude nejen místem povinného školního vzdělávání v rámci zákonem stanovených norem, ale i přirozeným centrem setkávání, centrem vzdělávání a zprostředkovaného i aktivního poznávání nejen dětí, ale i dospělých v systému celoţivotního učení. Chceme vytvořit pro děti takové prostředí, ve kterém budou šťastné a budou se cítit bezpečně. Takovou atmosféru školy povaţujeme za odrazový můstek pro činnostní učení zaměřené na praxi. Naším cílem je, aby si absolvent deváté třídy mohl odpovědět na tři základní otázky: Kdo jsem? Kam jdu? Co tam chci dělat? V předávání vize, celkového smyslu a strategických výhledů má nezastupitelnou roli management školy. Jádro činnosti managementu spočívá v péči o komunikaci a firemní kulturu - systém hodnot, způsobů chování a jednání pracovníků školy. Vlivem firemní kultury je moţné získat nebo udrţet nejenom klienty školy. Všeobecně platí, ţe pokud je management školy schopen zlepšit vztah pracovníků ke klientům, zlepší tím i jejich spokojenost, coţ je nejlepší reklama pro nové potenciální klienty. Identifikace pracovníků školy s firemní kulturou je hlavním cílem managementu školy. Pracovníci musí být v této oblasti nejen motivováni, ale i trénováni v rámci dalšího vzdělávání.

26 Ke zvýšení kvality řízení školy a získání způsobilosti k výkonu řídících činností absolvoval ředitel školy a zástupkyně pro 1. a 2. stupeň v letech vysokoškolský kurz školského managementu v rozsahu 652 hodin s názvem Funkční studium II školského managementu pro řídící pracovníky ve školství. Podle výsledků dotazníkového šetření uvedených v kapitole 3.3. Podpora školy ţákům, spolupráce s rodiči, vliv vzájemných vztahů školy, ţáků, rodičů a dalších osob na vzdělávání, lze vyvodit vysokou spokojenost ţáků, rodičů i učitelů školy s marketingovou strategií a managementem školy Materiálně-technické zajištění Škola podala v rámci 2. Výzvy Regionálního operačního programu NUTZ II. Jihozápad projekt Bolzanova barevná škola, který byl Regionální radou doporučen k podpoře. Cílem tohoto projektu je nejen modernizace budovy školy a vybudování nových prostor určených pro realizaci ŠVP ZV Barevná škola, ale i zlepšení vybavení celé školy pro zkvalitnění procesu vzdělávání. Konec školního roku 2007/2008 a prázdninové měsíce byly ve znamení realizace 1. etapy tohoto projektu. Nová kmenová třída byla vybudována z prostor bývalého bytu školníka, které doposud nebyly provozně vyuţívány. Na chodbě 1. NP byly instalovány akustické podhledy, kterými vedou sítě. Akustickými podhledy včetně optimalizace osvětlení byly osazeny rovněţ 3 kmenové třídy a jazyková učebna. Učebny byly vybaveny novými typy svítidel, v rámci výměny byla v kaţdé třídě provedena nová elektroinstalace. V souladu s hygienickými normami bylo osvětlení kaţdé třídy řešeno ve čtyřech okruzích. Pro ţáky 2. stupně bylo vybudováno peer to peer centrum. Jedná se o prostory vyuţívané dosud jako malá, prostorově nevyhovující kmenová učebna. Byly tak vytvořeny prostory pro plnohodnotné trávení volného času mládeţe, které byly osazeny odpovídajícím vybavením. Součástí projektu je i 15 souborů movitého majetku, z nichţ 12 bylo formou dodávky realizováno. Tyto soubory lze rozdělit na interiérové vybavení a informační technologie. Všechny poloţky interiérového vybavení splňují funkční, estetické i bezpečnostní poţadavky školního provozu. Moderní design, kvalita provedení a správná ergonomie byly standardním hlediskem při výběru jednotlivých poloţek. Jedná se zejména o skříně, lavice, ţidle, lavičky, tabule, stoly, nábytek a další školní interiérové vybavení. IC technologie odpovídají aktuálním poţadavkům ŠVP zejména oblastem jazykového vzdělávání a IT. V rámci 2. etapy projektu bude stavebně upravena část půdy budovy školy. Vznikne výtvarná a rukodělná dílna, keramická dílna s pecí, botanická laboratoř, jazyková učebna a sociální zařízení podle příslušné projektové dokumentace. Záměrem je vytvořit infrastrukturu pro zvyšování kreativity a schopnosti inovace ţáků a učitelů školy. Technický zásah do budovy školy v souvislosti s vytvořením nových výukových prostor vyţaduje rozdělení celé budovy do poţárních úseků a to nejen pro rekonstruované prostory. Jeho součástí je osazení poţárních dveří, které budou oddělovat jednotlivé prostory školy. Nové poţárně bezpečnostní řešení se týká také původních prostor školy, které nejsou součástí rekonstrukce. Pro zkvalitnění cílené implementace školního vzdělávacího programu Barevná škola do reálného ţivota bude vypracován projekt Bolzanova kreativní škola, který bude podán do 2. výzvy OP VK oblast podpory Zvyšování kvality ve vzdělávání. Podstatou projektu bude zajištění dalšího rozvoje klíčových kompetencí ţáků a učitelů v rámci strategií celoţivotního učení ve zrekonstruovaných prostorách školy. Hlavním cílem projektu je zvyšování kreativity, která je hnacím motorem inovace a klíčovým faktorem vývoje Základní školy Bernarda Bolzana. Jednotlivé aktivity projektu budou zaměřeny na podporu zavádění kurikulárních dokumentů do praxe, podporu komunikace učitel rodiče ţák prostřednictvím internetu, vyuţití evaluačního mechanismu CAF pro autoevaluaci školy, zkvalitnění výuky cizích jazyků, podporu projektového vyučování a výměnných pobytů. Pro hodnocení celé školy je jedním z určujících faktorů kvalita kontaktů mezi klientem a zaměstnancem. Pro zkvalitnění vnitřní i vnější komunikace bude v dalším období zaveden elektronický informační a komunikační systém, který bude vyuţíván jak pro řízení činnosti školy, tak pro komunikaci se ţáky a rodiči.

27 4.2. Oblasti, ve kterých škola dosahuje dobrých výsledků a oblasti, ve kterých je třeba úroveň vzdělávání zlepšit Pozitivní oblasti a dobré výsledky Jazykové vzdělávání, včetně recipročních pobytů Příprava na přijímací zkoušky Aplikace informačních technologií do výuky Sportovní kurzy (lyţe, snowboard, vodní turistika) Materiálně-technické zázemí Volnočasové aktivity Projekty, granty Oblasti s rezervami Doplňková činnost, celoţivotní vzdělávání Tělesná průprava včetně zázemí Fundraisingové moţnosti Nadačního fondu Základní škola Bernarda Bolzana 4.3. Účinnost opatření obsaţených předchozím vlastním hodnocením Na základě této analýzy byly v roce 2006 navrţeny hlavní priority dalšího rozvoje školy: Priorita - na základě nové školské legislativy a vnějších ekonomických vlivů vypracovat funkční ŠVP o Účinnost od 1. září 2007 probíhá v první a v šesté třídě výuka podle školního vzdělávacího programu Barevná škola Priorita - dle poptávky rodičovské veřejnosti udrţet a posílit jazykovou výuku o Účinnost na základě zpětné vazby ze strany rodičovské veřejnosti byla do ŠVP Barevná škola zakotvena výuka Aj od první třídy s důrazem na udrţování pravidelných kontaktů s partnerskými školami ve Švédsku, Dánsku a směřování ţáků k systému Cambridgeských zkoušek. Priorita - podporovat foundraisingové moţnosti o Účinnost vedení školy se zaměřilo na získávání dotací prostřednictvím grantů a projektů, které bylo v minulém období završeno úspěšným projektem Bolzanova barevná škola. V současném období proběhla 1. etapa projektu. V této oblasti se dále zaměříme na moţnost získávání prostředků prostřednictvím zřizovatele Nadační fond Základní škola Bernarda Bolzana. Priorita - zpracovat logistiku přestěhování školy na základě vnějších vstupů o Účinnost od probíhá výuka v nově zrekonstruovaných prostorách v budově č.p. 199 na Školním náměstí. Prostředky na rekonstrukci budovy byly získány ve spolupráci s městem Tábor prostřednictvím projektu Multifunkční vzdělávací zařízení 4.4. Hlavní priority dalšího rozvoje školy, Na základě této analýzy jsou navrţeny hlavní priority dalšího rozvoje, které budou projednány na pedagogické radě. Na základě zkušeností se zahájením výuky podle školního vzdělávacího programu Barevná škola, nové školské legislativy a vnějších ekonomických vlivů realizovat projekt na podporu švp Bolzanova barevná škola v rámci regionálního operačního programu Zpracovat projekt do Operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost s důrazem na jazykové vzdělávání, elektronickou formu komunikace mezi školou, ţáky a rodičovskou veřejností a implementaci ECDL do ŠVP Barevná škola Dle poptávky rodičovské veřejnosti udrţet a posílit jazykovou výuku anglického jazyka zejména v oblasti spolupráce na testování a certifikaci s Britskou radou Udrţet stávající partnerství s německými a rakouskou školou a prohloubit spolupráci se školami ve Švédsku a Dánsku zejména při tvorbě projektů mezinárodního rozměru

Výroční zpráva o činnosti školy 2012/2013. 1. Základní údaje o škole. 1.1. škola

Výroční zpráva o činnosti školy 2012/2013. 1. Základní údaje o škole. 1.1. škola Výroční zpráva o činnosti školy 2012/2013 1. Základní údaje o škole 1.1. škola Název: Základní škola Bernarda Bolzana obecně prospěšná společnost Adresa: Školní náměstí 199, 390 01 Tábor Právní forma:

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-546/08-09. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-546/08-09. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-546/08-09 Název školy: Gymnázium, Broumov, Hradební 218 Adresa: Hradební 218, 550 01 Broumov Identifikátor: 600 012 107 IČ: 48

Více

Vlastní hodnocení školy

Vlastní hodnocení školy Základní škola, Příbram Březové Hory, Prokopská 337 261 01 Příbram VI tel. 318 623817; 607543945 tel., fax 318 635739 E-mail: 3zs@pbm.czn.cz www.zsbrezovehory.cz Vlastní hodnocení školy za období školního

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY Název organizace: GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Identifikátor školy: 600 008 002 IČO: 60 076 101 Adresa: 371 61 České Budějovice, Jírovcova 8 Telefon: 387 319 358 Fax: 387

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM GYMNÁZIA JANA AMOSE KOMENSKÉHO s.r.o., Bystřická 275/27, Dubí, 417 03

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM GYMNÁZIA JANA AMOSE KOMENSKÉHO s.r.o., Bystřická 275/27, Dubí, 417 03 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM GYMNÁZIA JANA AMOSE KOMENSKÉHO s.r.o., Bystřická 275/27, Dubí, 417 03 ŠVP byl vytvořen a inovován v rámci Operačního programu spolufinancovaného ze státního rozpočtu ČR a Evropského

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát. Předmět inspekční činnosti. Charakteristika školy. čj.

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát. Předmět inspekční činnosti. Charakteristika školy. čj. Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIB-461/10B Název školy Základní škola, Brno, Gajdošova 3 Adresa: Gajdošova 3, 615 00 Brno Identifikátor: 48510921 IČ: 600108007 Místo

Více

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA LUHAČOVICE VÝROČNÍ ZPRÁVA. za školní rok 2009/2010

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA LUHAČOVICE VÝROČNÍ ZPRÁVA. za školní rok 2009/2010 STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA LUHAČOVICE VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2009/2010 Luhačovice 30. října 2010 OBSAH 1. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 3 2. PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁVÁNÍ 4 3. MATERIÁLNÍ ZAJIŠTĚNÍ VZDĚLÁVACÍCH ČINNOSTÍ

Více

obsah základní údaje o škole hodnocení průběhu vzdělávání přehled oborů základního vzdělávání rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy

obsah základní údaje o škole hodnocení průběhu vzdělávání přehled oborů základního vzdělávání rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy obsah základní údaje o škole hodnocení průběhu vzdělávání přehled oborů základního vzdělávání rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy údaje o zápisu k povinné školní docházce údaje o výsledcích

Více

Základní škola Moravská Třebová, Palackého 1351, okres Svitavy. zpracoval : Mgr. Petr Vágner ředitel školy. V Moravské Třebové 24.8.

Základní škola Moravská Třebová, Palackého 1351, okres Svitavy. zpracoval : Mgr. Petr Vágner ředitel školy. V Moravské Třebové 24.8. zpracoval : Mgr. Petr Vágner ředitel školy V Moravské Třebové 24.8.2009 Projednáno pedagogickou radou 31.8.2009 1 Osnova výroční zprávy 1. Základní údaje o škole 2 2. Přehled realizovaných vzdělávacích

Více

Vlastní hodnocení školy

Vlastní hodnocení školy Masarykova základní škola Lanžhot se sídlem Masarykova 22, Lanžhot 691 51 Vlastní hodnocení školy V Lanţhotě 30.9.2011 Mgr. Helena Pláteníková ředitelka školy 1 Vlastní hodnocení školy Úvod Povinnost zpracovat

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy ZÁKLADNÍ ŠKOLA BRANDÝS N. L. ST. BOLESLAV PALACHOVA 337, okres Praha - východ Fakultní základní škola Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze 250 01 Brandýs nad Labem, Palachova 337, telefon/fax:

Více

PŘÍKLAD AUTOEVALUACE. Výsledky vzdělávání se zaměřením na jazykové vzdělávání

PŘÍKLAD AUTOEVALUACE. Výsledky vzdělávání se zaměřením na jazykové vzdělávání PŘÍKLAD AUTOEVALUACE Výsledky vzdělávání se zaměřením na jazykové vzdělávání Ing. Milena Dolejská Červen 2011 JIHLAVA OBSAH PŘÍKLAD AUTOEVALUACE... 3 1. Úvod - zdůvodnění vybraného zaměření... 3 2. Charakteristika

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY č.j. 400/2011 Název organizace: GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Identifikátor školy: 600 008 002 IČO: 60 076 101 Adresa: 371 61 České Budějovice, Jírovcova 8 Telefon: 387

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIH-201/14-H

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIH-201/14-H Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIH-201/14-H Název právnické osoby vykonávající činnost školy Sídlo E-mail právnické osoby Základní škola a Mateřská škola, Pilníkov,

Více

Základní škola Bodláka a Pampelišky, o.p.s. Veliš 40, okr. Jičín, tel. 493 773 611, 605 960 279, e-mail: info@zsbp.cz

Základní škola Bodláka a Pampelišky, o.p.s. Veliš 40, okr. Jičín, tel. 493 773 611, 605 960 279, e-mail: info@zsbp.cz Základní škola Bodláka a Pampelišky, o.p.s. Veliš 40, okr. Jičín, tel. 493 773 611, 605 960 279, e-mail: info@zsbp.cz IČO: 259 94 581, č.ú. 185 078 487/0300 ČSOB a.s., IZO 650 059 794, www.zsbp.cz Obsah

Více

Waldorfská škola Příbram

Waldorfská škola Příbram Waldorfská škola Příbram - Z á k l a d n í š k o l a, G y m n á z i u m a S t ř e d n í o d b o r n é u č i l i š t ě P Ř Í B R A M, H O R N I C K Á 327 Hornická 327, 261 01 Příbram 2, tel.: +420 318 623306,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2009/2010 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2009/2010 Výroční zpráva ZŠ Sušice, Lerchova ul. - 1 - VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy ve školním roce 2009/2010 Předkladatel: Mgr. Čestmír Kříţ, ředitel

Více

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Liberec, Kostelní 9, příspěvková organizace

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Liberec, Kostelní 9, příspěvková organizace Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Liberec, Kostelní 9, příspěvková organizace Adresa školy: Kostelní 9, 460 31 Liberec 2 Tel., fax 485 100 750 e-mail : eva.semusiova@szs-lib.cz

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2008/2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 Název školy dle ZL: Základní škola a Mateřská škola Havířov Ţivotice Zelená, příspěvková organizace Sídlo školy dle ZL : Zelená 2/112, Havířov Ţivotice

Více

ZŠ ŽIDLOCHOVICE, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY 2010

ZŠ ŽIDLOCHOVICE, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY 2010 ZŠ ŽIDLOCHOVICE, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY 2010 Základní škola Židlochovice, Tyršova 611 okres Brno-venkov, příspěvková organizace Ing. Jana Králová říjen 2010 Vlastní

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2013/2014 Výroční zprávu předkládá Mgr. Jana Jandáčková, ředitelka školy Výroční zpráva 2012/2013, strana 1 OBSAH 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělání

Více

Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (obecné informace)

Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (obecné informace) Školní vzdělávací program Základní školy Marie Curie-Sklodowské a mateřské školy Jáchymov, okres Karlovy Vary pro třídy s upraveným vzdělávacím programem Mathesius II Č.j.216/2009 Vzdělávání žáků se speciálními

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIH-965/09-H. o.p.s. Rychnov nad Kněžnou

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIH-965/09-H. o.p.s. Rychnov nad Kněžnou Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIH-965/09-H Název školy: Základní škola Mozaika, o.p.s. Rychnov nad Kněžnou Adresa: Tutleky 65, 517 41 Kostelec nad Orlicí Identifikátor:

Více

Základní škola Jilemnice, J.Harracha 97 Školní vzdělávací program. Devět šťastných let

Základní škola Jilemnice, J.Harracha 97 Školní vzdělávací program. Devět šťastných let Devět šťastných let ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ZÁKLADNÍ ŠKOLA JILEMNICE, J.HARRACHA 97 1.Identifikační údaje Název vzdělávacího programu: Devět šťastných let - pro základní vzdělávání

Více

Z Á K L A D N Í Š K O L A C H R A S T A V A náměstí 1.máje 228, okres Liberec příspěvková organizace tel/fax. 488880712 IČ: 72741643 VÝROČNÍ ZPRÁVA

Z Á K L A D N Í Š K O L A C H R A S T A V A náměstí 1.máje 228, okres Liberec příspěvková organizace tel/fax. 488880712 IČ: 72741643 VÝROČNÍ ZPRÁVA Z Á K L A D N Í Š K O L A C H R A S T A V A náměstí 1.máje 228, okres Liberec příspěvková organizace tel/fax. 488880712 IČ: 72741643 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 Výroční zpráva

Více

Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2011/2012 a zpráva o hospodaření školy za rok 2011

Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2011/2012 a zpráva o hospodaření školy za rok 2011 Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2011/2012 a zpráva o hospodaření školy za rok 2011 Základní škola a Mateřská škola Nymburk, Tyršova 446 - příspěvková organizace Tyršova 446, 288 02 Nymburk tel.:

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-626/08-09. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-626/08-09. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-626/08-09 Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Adresa: Úprkova 1, 500 09 Hradec Králové Identifikátor:

Více

Královéhradecký inspektorát České školní inspekce. Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Královéhradecký inspektorát České školní inspekce. Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIH-341/11-H Název kontrolované osoby: ACADEMIA MERCURII soukromá střední škola, s.r.o. Sídlo: Smiřických 740, 547 01 Náchod IČO:

Více

Technik dokončovacího zpracování tiskovin

Technik dokončovacího zpracování tiskovin Školní vzdělávací program Technik dokončovacího zpracování tiskovin čtyřleté denní studium dvouleté zkrácené studium Školní vzdělávací program zpracovaný podle Rámcového vzdělávacího programu vydaného

Více

Výroční zpráva. z a r o k 2 0 0 9-2010. Základní škola a Mateřská škola Horní Benešov, okres Bruntál, příspěvková organizace

Výroční zpráva. z a r o k 2 0 0 9-2010. Základní škola a Mateřská škola Horní Benešov, okres Bruntál, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Horní Benešov, okres Bruntál, příspěvková organizace Výroční zpráva o č i n n o s t i š k o l y z a r o k 2 0 0 9-2010 Zpracovatel: Mgr. Miloš Mayer, ředitel školy OBSAH

Více