Obsah: 1. Charakteristika školy

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Obsah: 1. Charakteristika školy"

Transkript

1 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2002/2003 ( dle zákona a. 564/1190 Sb. O státní správě a samosprávě ve školství, ve znění platných novel) Název školy: Základní škola Loučovice Sídlo školy: Loučovice 231 Zřizovatel školy: Obecní úřad Loučovice Ředitel školy: Zdeněk Vrba 10. července Obsah: 1. Charakteristika školy 2. Vzdělávací koncepce, přehled učebních plánů se schvalovacími doložkami MŠMT 3. Údaje o pracovnících školy,jejich kvalifikaci,praxi a odborné způsobilosti 4. Údaje o přijímacím řízení a zařazování dětí,výsledek ukončení školního vzdělání 5. Přehledné údaje o výsledcích vzdělávání žáků 6. Údaje o mimoškolních aktivitách 7. Kontrolní a hospitační činnost 8. Stížnosti - počet a výsledek řešení 9. Vzdělávání pedagogů 10. Předpoklady dalšího rozvoje Přílohy: Čerpání FKSP ve šk. roce 2002/2003 Nepřítomnost v zaměstnání Rozpis mzdových prostředků na rok 2003 Rozpočet na rok 2003 daný zřizovatelem a jeho čerpání Rozvaha rozpočtových a příspěvkových organizací Výkaz zisku a ztráty Seznam dojíždějících žáků a změny v počtu žáků v průběhu školního roku 2002/ Charakteristika školy

2 Základní škola Loučovice je plně organizovanou školou s devíti postup -nými ročníky. Součástí školy je rovněž školní družina, Mateřská škola a Školní jídelna. Zřizovatelem školy je obec Loučovice a příslušným odborem školství je Odbor školství,mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Jihočeského kraje v Českých Budějovicích. ZŠ Loučovice je právnickou osobou zřízenou jako příspěvková organizace s identifikačním číslem (IČO) Zdrojem financování jsou MŠMT ČR- Odbor školství,mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Jihočeského kraje v Českých Budějovicích,OÚ Loučovice, vlastní hospodářská činnost a sponzorské dary. Škola má zřízen běžný účet u ČS Vyšší Brod,na kterém jsou vedeny i prostředky VHČ, účet FKSP u ČSOB Č. Krumlov. ZŠ Loučovice tvoří tyto fondy: fond rozvoje investičního majetku fond odměn rezervní fond Škola je zařazena do sítě škol ŠÚ Č.Krumlov č. j. 66/96 ze dne Od bylo MŠMT č.j /03-21změněno zařazení do sítě škol. Od tohoto data jsou novými součástmi školy Školní jídelna a Mateřská škola. Škola v tomto školním roce vyučovala v ročníku a ročníku podle programu Obecná škola č. j V a ročníku škola vyučovala podle programu Základní škola č. j. 1687/96-2. Zázemí školy: budova školy a tělocvična jsou umístěny v blízkosti lesa uprostřed zeleně,stranou silničního i jiného ruchu.v budově školy je dostatečné množství prostor jak pro kmenové učebny jednotlivých tříd,tak pro odborné učebny (Fyzikachemie, učebna Hv, učebna informatiky, dílny, biologie, kreslírna, školní knihovna a učebna jazyků. Pro školní družinu a kuchyňku jsou školou využívány prostory v budově MŠ Loučovice.V této budově je rovněž umístěna školní jídelna. V tomto školním roce se podařilo odstranit dlouhotrvající problém. Škola dlouho postrádala školní hřiště v blízkosti školy. ZŠ byl připraven projekt hřiště pro veřejnost, které by se mělo skládat z víceúčelového hřiště s umělým povrchem, běžeckou dráhou a doskočištěm a z hřiště na malou kopanou s umělým povrchem. ZŠ též připravila projekty pro žádosti o dotace od MŠMT a z programu Phare. Tyto projekty

3 byly zastupitelstvem obce schváleny a podány. Na financování hřiště se podílela kromě obce také naše škola.nepodařilo se však finančně pokrýt celý projekt. Ten byl proto rozdělen do dvou částí bylo slavnostně otevřeno víceúčelové hřiště s umělým povrchem, které bylo vybudováno za dva měsíce. Toto hřiště umožňuje trénink míčových her, sprintů a skoku do dálky. Celkové náklady dosáhly Kč. Škola se na financování podílela částkou Kč. V letošním roce jsme připravili projekty a žádosti o dotace od Phare, MŠMT a Krajského úřadu Jihočeského kraje. Výstavbu druhé etapy tak máme z větší části finančně zajištěnu a v příštím školním roce by mělo být hřiště dokončeno. Škola má dostatek vedlejších prostor (kabinety, sklady atd.) Vybavení pomůckami je na dobré úrovni a je neustále doplňováno novými moderními pomůckami. V průběhu roku jsme se zaměřili na další zkvalitnění vybavení jednotlivých učeben především novou audiovizuální technikou.. Vybavení učebnicemi je na velmi dobré úrovni. Jejich evidence je vedena pomocí čárkových kódů. Ze zjištěného stavu vychází škola při doplňování učebnicového fondu dle aktuálních potřeb. V rámci projektu Indoš byla nově vybavena učebna informatiky. V učebně je 10 pracovišť pro žáky a server pro správce sítě. Kromě vyučování PVP informatika je učebna využívána i v dalších předmětech. Žákům je umožněn přístup do učebny a využití internetu tři odpoledne v týdnu. Snažili jsme se i o vylepšení vzhledu a vybavení učeben a dalších prostor. V souladu s hygienickými předpisy byly na WC nainstalovány bojlery a na WC tak zavedena teplá voda. V průběhu prázdnin byly vymalovány zbylé třídy včetně soklů. V tělocvičně byl y zrušeny nevyužité sklady a vybudována nová ubytovna s kapacitou 5 lůžek, s kychyňkou,wc a koupelnou. Ubytovna tak může být případně využita jako byt pro učitele. Pitný režim je zajištěn nápojovým automatem na teplé i studené nápoje. Žáci si tak mohou vybrat z 8 druhů teplých a dvou druhů studených nápojů. Automat škola provozuje na živnostenský list v rámci vedlejší hospodářské činnosti. V zhledem k přechodu na program Základní škola jsme zrušili smlouvu o pronájmu školního pozemku a začali ho postupně rekonstruovat.

4 2. Vzdělávací koncepce, přehled učebních plánů se schvalovacími doložkami MŠMT Škola vyučuje na 1. stupni ve čtvrtém a pátém ročníku a na 2. stupni v devátém ročníku podle programu Obecná škola č. j V 1. až 3. ročníku a 6. až 8. ročníku škola vyučovala podle programu Základní škola č. j. 1687/96-2. Škola je zařazena do sítě škol ŠÚ Č.Krumlov č. j. 66/96 ze dne se změnou zařazení od MŠMT č. j / Ve školním roce 2002/2003 nabídla škola ve shodě s učebním plánem kromě povinných předmětů i pět předmětů povinně volitelných a sice anglický jazyk, sportovní a pohybové aktivity, vedení domácnosti a příprava pokrmů, výtvarné projekty a základy práce s počítačem.nabídka byla dále rozšířena o nepovinné předměty náboženství a sborový zpěv. Při nabídce povinně volitelných předmětů škola vycházela jak ze předem zjištěného zájmu žáků tak z kapacitních možností počtu otevřených oddělení. Třídy byly děleny v nutných případech 4 a 9.tř. třída byla rozdělena na hodiny německého jazyka z důvodu vyššího počtu žáků. Rodinná výchova byla dělena ve shodě s učebním plánem v 9. ročníku. V 6., 7.a 8 ročníku byly třídy rozděleny na hodiny pracovní činností. Toto dělení bylo kompenzováno spojením skupin chlapců a dívek obou tříd v ročníku. Stejně tak byly spojeny i skupiny chlapců a dívek v těchto ročnících na tělesnou výchovu. Ve školním roce 2002/2003 bylo registrovány celkem 4 děti s vývojovými poruchami. Těmto žákům se věnovala p.uč. Chleborádová během výuky i ve zvláštních hodinách mimo rozvrh vyučování. Práce s žáky probíhala důsledně dle doporučení okresní pedagogické poradny. Logopedii zajišťovaly p. uč. Zadáková a Chleborádová. V logopedických kroužcích pracovaly s 20 dětmi formou individuální logopedické péče a kolektivních logopedických cvičení.

5 Plavecký výcvik se uskutečnil od do , zúčastnili se ho žáci 3. a 4 tř. Výcvik probíhal v bazénu BODY LINE s.r.o. Č. Krumlov v celkovém počtu deseti lekcí. Lyžařský výcvik žáků 7.tř. se uskutečnil v lyžařském areálu Kramolín. Vzhledem k zdravotním problémům vyučující Tv, která v minulých letech LVVZ zajišťovala, jsme byli nuceni zvolit jiný systém zajištění LVVZ. Lyžařský výcvik na základě smlouvy metodicky i organizačně zajišťovala firma OUTDOOR TRAINING. Oblast protidrogové prevence zajišťuje na škole protidrogový preventista p. uč. Jankovcová.Tento program byl součástí učebního plánu rodinné a občanské výchovy a zasahoval i do výuky dalších předmětů. Údaje o školní družině: k přihlášeno 31 žáků k přihlášeno 33 žáků k přihlášeno 34 žáků k přihlášeno 35 žáků k přihlášeno 33 žáků k přihlášeno 34 žáků k přihlášeno 33 žáků k přihlášeno 34 žáků k přihlášeno 33 žáků Průměrně přihlášeno 33 žáků Do školní družiny bylo umožněno chodit i žákům vyšších ročníků dojíždějícím z Přední Výtoně a přilehlých osad.vzhledem k rozvrhu nepřevýšil počet žáků, kteří byli ve družině ve stejný čas povolených 25 a nebylo tak nutno otevírat 2. oddělení. Údaje o Mateřské škole: Od bylo v MŠ ve dvou odděleních přihlášeno 58 dětí. Průměrná docházka činí 33,3 dítěte. Údaje o školní jídelně : od bylo ve školní jídelně vydáno

6 Údaje o Mateřské škole: Od bylo v MŠ ve dvou odděleních přihlášeno 58 dětí. Průměrná docházka činí 33,3 dítěte. Údaje o školní jídelně : od bylo ve školní jídelně vydáno 4179 jídel pro žáky MŠ obědů pro žáky ZŠ 3918 obědů pro zaměstnance 2255 obědů pro cizí strávníky. Od přešla ŠJ jako součást ZŠ pod ZŠ Loučovice. Zvláštní podmínky: posunutý začátek vyučování na 8,15 hod.,zkrácení odpolední přestávky na 50 min., hlavní dopolední přestávky na 15 min a odpoledních přestávek na 5 min. (povoleno MŠMT ČR ) Zajištění bezpečnosti práce: v přípravném týdnu uskutečněno školení všech zaměstnanců v oblasti BOZP a PO. Noví zaměstnanci školeni při nástupu. Na začátku školního roku bylo provedeno poučení žáků o bezpečnosti a seznámení s vnitřním řádem školy. V průběhu školního roku byli dle potřeby žáci vždy poučeni o bezpečnosti a chování v jednotlivých předmětech (např. Tv, Fy,Ch atd.), na vycházkách, výletech a dalších akcích. Pravidelně byly prováděny požadované revize a zjištěné závady odstraněny. Měsíčně prováděna protipožární kontrola. Pravidelně byla prováděna kontrola dozorů, uzamykání šaten atd byla provedena roční celková prověrka BOZP a PO a zjištěné závady byly odstraněny. Personální zajištění BOZP a PO: bezpečnostní technik - p.josef Kocourek požární preventista - p.petr Číž první pomoc - p. Jitka Zadáková

7 byla provedena prověrka BOZP v prostorách ZŠ, MŠ a ŠJ. Komise během kontroly nezjistila žádné závažnější nedostatky. Drobné závady byly odstraněny. Školní úrazy: Evidováno 14 Zaregistrováno 9 Mimoškolní úrazy 1 Revize: elektroinstalace: Hasicí přístroje Požární vodovod: Tělocvična: Spolupráce s rodiči: v průběhu roku byly uskutečněny čtyři třídní schůzky s informací o prospěchu a chování žáků. Rodiče měli možnost se informovat o prospěchu a chování žáků i na konzultačních odpoledních, která se konala vždy první pondělí v měsíci. V případě potřeby byli rodiče zváni do školy ke konzultacím, případně na jednání výchovné komise.v tomto školním roce výchovná komise zasedala celkem šestkrát. Rodiče spolupracovali se školou při přípravě školních výletů i při jejich realizaci. Péče o zaostávající žáky: na prvním stupni ve většině tříd formou doučovacích kroužků. Třídní učitelé 1. stupně v případě potřeby individuálním doučováním. Na druhém stupni doučování v Ma, Čj a Nj. Péče o nadané žáky: metodická pomoc v přípravě na soutěže, olympiády a přijímací zkoušky na SŠ, zadávání náročnějších individuálních úkolů, zapojení do mimoškolních aktivit. Činnost výchovného poradce: metodická pomoc vyučujícím a TU při řešení výchovných a výukových problémů, spolupráce s PPP při vyšetřeních, účast na jednání výchovné komise, rozmisťovací řízení žáků, konzultace s rodiči, schůzky žáků s náboráři SŠ a SOU.

8 Účast s vycházejícími žáky na výstavě SŠ a SOU v Českých Budějovicích. Účast s vycházejícími žáky na dnech otevřených dveří SŠ a SOU. Při řešení výchovných problémů škola dále spolupracovala s preventivním a krizovým centrem pro děti a mládež Spirála a odd. péče o rodinu a děti OÚ Č. Krumlov. 3.Údaje o pracovnících školy, jejich kvalifikaci, praxi a způsobilosti. Oproti minulému školnímu roku došlo k některým změnám ve složení pedagogického sboru i u správních zaměstnanců. Pedagogičtí pracovníci Jméno Vzdělání Aprobace Délka praxe Funkce Od-do p.vrba Z. VŠ - ped. fak. Ma-Bi 21. r. ŘŠ p.frantál F. VŠ - ped. fak. Fy-ZT 18. r. ZŘŠ p.jelenová M. VŠ - ped. fak. Nš 38.r. Učitelka p. Hanáková I. VŠ - ped. fak. 1. st. 2.r. Učitelka p. Hanák T. VŠ - ped. fak. 1. st. 2.r. Učitel p.straková H. VŠ - ped. fak. Nš 17. r. Učitelka p.zadáková J. SpgŠ r. Učitelka p.koriťáková M. SpgŠ r. Učitelka p.chleborádová A. SpgŠ r. Učitelka p.kocourek J. VŠ - ped. fak. Bi-Tv 36. r. Učitel p.jankovcová K. VŠ - ped. fak. Bi- Pv 31. r. Učitelka p.hrbáčková E. VŠ - ped. fak. Rj- Vv 21. r. Učitelka p.krejčová B. VŠ - ped. fak. Čj- Dě 35. r. Učitelka p.čábelová A. VŠ - ped. fak. Ma- Vv 29. r. Učitelka p.hrbáček J. VŠ - ped. fak. Ma- Fy 21. r. Učitelka p. Novotná D. SpgŠ r. Učitelka p. Bigasová P. SpgŠ r. vych. ŠD Prášková J. VŠ - ped. fak. Ma-Ch penze Učitelka p. Jandová J. SpgŠ r. Učitelka MŠ p. Hošková J. SpgŠ r. Učitelka MŠ p.olexová M. SpgŠ r. Učitelka

9 p.švihálková I. SpgŠ r. MŠ Učitelka MŠ Externí učitelé Délka Jméno Vzdělání Aprobace Funkce Od-do praxe uč.nábož. Daněk J. VŠ - ped. fak. M,Fy,dílny výchovy PhDr. Dušková J. VŠ- FF UK Nj,Aj uč.aj Správní zaměstnanci Jméno Vzdělání Délka praxe Funkce Číž P. SOU, strojní 22. r. Školník,údržbář Čížová A. Základní vzdělání 20. r. Uklizečka Ginzelová R. st. Základní vzdělání 38 r. Uklizečka Ginzelová R. ml. SOUtextilní 14 r. Uklizečka Podrová J. Základní vzdělání 20. r. Uklizečka Formánková L. SEŠ 20. r. Ekonomka p.hacklová M. SZP 12. r. Vedoucí ŠJ p.miczanová M. SOU- kuchařka 26. r. Kuchařka p.knoslová SOU- kuchařka 26. r. Kuchařka p.plzová K. Základní vzdělání 39. r. Pomocná kuchařka p.kraskopfová I. SOU- kuchař- číšník 12. r. Pomocná kuchařka p.sýkorová A. Základní vzdělání 31. r. Uklizečka p.šubová E. Základní vzdělání 27. r. Uklizečka 4. Údaje o přijímacím řízení a zařazování dětí,výsledek ukončení školního vzdělání K zápisu do školního ročníku se v roce 2003 dostavilo 22 dětí. Rodiče požádali o odklad školní docházky v čtyřech případech. Všem žádostem bylo rozhodnutím ŘŠ vyhověno. Ročníku proto bylo zatím přijato 18 žáků. Přehled o zápisu do prvního ročníku 1. Tomáš Doušek Loučovice 2. Martin Fabián Loučovice 3. Jan Furik Loučovice 4. Václav Kočka Loučovice 5. David Lašek Loučovice

10 6. Petr Pňáček Loučovice 7. Patrik Stibor Loučovice 8. Tomáš Sýkora Loučovice 9. Josef Talafous Loučovice 10. Kateřina Bajtarová Loučovice 11. Vladimíra Bajcarová Loučovice 12. Hedvika Baková Loučovice 13. Iva Caisová Loučovice 14. Andrea Danihelová Loučovice 15. Marina Hacklová Loučovice 16. Kamila Janáčková Loučovice 17. Michaela Kordinová Loučovice 18. Lucie Kovačíková Loučovice 19. Alena Ruczová Loučovice 20. Petra Součková Loučovice 21. Kristýna Steinbachová Loučovice 22. Kateřina Šrámková Loučovice Umístění žáků vycházejících z 9. a 7 tř. a žáků odcházejících na víceleté gymnázium. 9. tř. 8.tř. 7.tř. Celkem vycházejících žáků G SOŠ SOU SOU šestileté gymnázium Po 1.kole Po 2. kole Po 3. kole Celkem Přehledné údaje o výsledcích vzdělávání žáků Údaje o mimoškolních aktivitách: Sportovní soutěže: 43. ročník atletické olympiády: vzhledem k rekonstrukci hřiště po loňských povodních se nekonal Okresní kolo v malé kopané st. žáci:

11 postup do okresního kola Okresní kolo v malé kopané ml. žáci: účast v okrskovém kole Okresní kolo Coca-cola cupu: účast v prvním kole Stolní tenis okresní kolo: mladší žákyně 2. místo starší žákyně 3. místo mladší žáci 3. místo starší žáci 4.místo Pěvecké soutěže: Regionální přehlídka Dětská Porta: Duo 2. místo Jihočeský zvonek - okr. kolo: 1. místo Kulichová Lucie - sólo 2. místo Kalátová Štěpánka - sólo Soutěž hlídek Mladých zdravotníků: 4. místo družstvo A 2.stupně 5. místo družstvo B 2.stupně Vědomostní soutěže a olympiády: Okr. olympiáda v Nj: Daniel Aquino 1.místo

12 Recitační přehlídka v NJ Stifung Rolf Nitsch: účast dvou žáků bez určení pořadí Pythagoriáda: Lucie Kusová místo René Gondek místo účast dalších dvou žáků Okr. olympiáda v ČJ - účast jedné žákyně Soutěž mladých historiků: účast dvou žáků Celostátní matematická soutěž Klokan: Michala Soryčová -3. místo v okrese Dopravní soutěž: účast družstev mladších a starších žáků Kulturní akce: Divadelní představení: O čaroději Matlafouskovi - 1. stupeň v DK Loučovice Liška Bystrouška - 1. stupeň v DK Loučovice Divotvorný hrnec - zájezd 8. a 9. tř. do JD v Českých Budějovicích Zdravěnka se ohřeje - společné představení pro MŠ a 1. tř. v DK Loučovice Don Quichote de la Mancha - 2. stupeň vdk Vyšší Brod O selce Lakomce - 1. stupeň v DK Loučovice O líném Čiperovi - 1.stupeň v DK Loučovice O poslušných kůzlátkách - společné představení pro MŠ a 1. tř. v DK Loučovice Hudební představení: výchovný koncert pro 1. stupeň v DK Loučovice

13 výchovný koncert pro 2. stupeň v DK Loučovice audiovizuální představení na rozloučení se školním rokem pro 1. stupeň v DK Loučovice Výstavy: Vzdělání a řemeslo výstava pro vycházející žáky spojená s prezentací středních škol a učilišť - České Budějovice Činnost školní knihovny. Školní knihovna byla otevřena pro výpůjčky vždy v pondělí od 8 do 13 hodin. Třikrát týdně dopoledne či odpoledne byla otevřena pro studium s využitím volně přístupných encyklopedií, CD ROM a internetu. Knihovnu využívali vyučující i pro výuku v literární výchovy a informatiky. Počet výpůjček ve šk. roce 2002/2003 Učitelská knihovna: učitelé 3 svazků žáci 70 svazků Žákovská knihovna: učitelé 144 svazků žáci 771 svazků Celkem vypůjčeno: 99 svazků Knihy jsou půjčovány i ke studiu v knihovně - zejména slovníky, encyklopedie atd. Tato možnost je vyžívána zejména žáky 2. st. Činnost školní družiny: Literární činnost: - nácvik vystoupení na Vánoční akademii (básně a dramatizace pohádky

14 Otesánek F. Hrubína) - Mikulášská besídka spojená s nadílkou - návštěva knihovny v DK Loučovice, seznámení s knihami nejznámějších českých a světových autorů pro děti, nácvik básní, dramatizace, jazykolamy, hlavolamy, křížovky. Výtvarná činnost - ve školní družině i ve výtvarném kroužku se pod vedení p. uč. Bigasové žáci seznamují s novými a netradičními výtvarnými technikami - vosková batika na plátně, vitrážové malování, výroba gelových svíček, výroba svíček ze včelího vosku zdobených modrotiskem, zdobení květináčů ubrouskovou metodou, výroba svíček z parafínu a zdobení skleniček technikou windowcolor, malování kamenů, výroba ručního papíru o jeho zdobení tuží, savová technika zdobení triček doplněná textilní konturou, sypaná a vyvazovaná batika, výroba adventních věnců, pečení obřadniho pečiva, aranžování vánočních dárků, zdobení kraslic, výroba šperků z rychletvrdnoucí hmoty atd Pracovní výchova: - sběr léčivých rostlin, práce na zahradě u šk. družiny, exkurze do papírny Sportovní činnost a pohybová výchova: - polodenní výlet do okolí Loučovic - využití všech vhodných míst v okolí k vycházkám a hrám(,hřiště, park, okolní lesy atd.) - míčové hry, vybíjená, hry se švihadly, cvičení s hudebním doprovodem, - hry v přírodě( sáňkování a bobování,hry se sněhem, pohybové hry atd.) - 6x návštěva bazénu Marina Lipno Hudební výchova: nácvik písní, písničkové soutěže, koledy, hra na nástroje, cvičení s hudbou. Dopravní výchova: - opakování dopravních předpisů při procházkách obcí,zdůraznění některých dopravních situací se kterými se děti v obci mohou setkat, bezpečnost při jízdě na kole, koloběžce, kolečkových bruslích atd. Rozumová výchova:- základy první pomoci a zdravovědy - volné hry- využití společenských her, hry se stavebnicemi, hry v přírodě

15 - poznávání života v přírodě, seznámení se známými druhy rostlin, ochrana přírody atd. Činnost Mateřské školy: od MŠ přešla jako součást ZŠ pod ZŠ Loučovice. Zlepšila se tak spolupráce ZŠ a MŠ. Projevilo se ro např. při zápisu do ZŠ, při koordinaci kulturních akcí společných pro MŠ a 1. stupeň ZŠ, p. uč. Hanáková pozvala na několik odpolední budoucí prváky do školy, aby se seznámili blíže s tím co je od začátku školního roku čeká atd. Školní exkurze a výlety: 1. tř. červen 2003 školní výlet na Cisteciátský klášter a do Poštovního muzea ve Vyšším Brodě 2. tř. červen 2002 školní výlet do Českého Krumlova, návštěva zámku, zámecké zahrady, okresního muzea a muzea tortury 3.tř. září- listopad 2002 plavecký výcvik červen 2003 školní výlet do Jindřichova Hradce (muzeum), Třeboně (zámek), na Landštejn (prohlídka hradu spojená s koncertem) a Českých Budějovic( plavecký bazén) 4.tř. září- listopad 2002 plavecký výcvik prosinec školní výlet do Českých Budějovic spojený s návštěvou planetária a plaveckého bazénu. červen 2003 školní výlet červen 2003 školní výlet do Jindřichova Hradce (muzeum), Třeboně (zámek), na Landštejn (prohlídka hradu spojená s koncertem) a Českých Budějovic( plavecký bazén) 5.tř. červen 2002 školní výlet do Českého Krumlova, návštěva zámku, zámecké zahrady, okresního muzea a muzea tortury 6.A červen exkurze do SK Loučovice 6.B červen 2003 školní výlet do Koněpruských jeskyní a na Karlštejn

16 7.A červen 2003 školní výlet do Terezína a na Říp 7.B červen 2003 školní výlet doterezína a na Říp 8.A. červen 2003 do Koněpruských jeskyní a na Karlštejn 9. tř. září 2002 výstava Řemeslo a vzdělání spojená s propagací středních škol a odborných učilišť Celoškolní akce: mikulášská nadílka pro MŠ a žáky ZŠ pořádaná žáky 9. tř vánoční besídka pro MŠ vystoupení žáků školy na vánoční besídce pro důchodce Vánoční akademie pro1. a 2. stupeň a odpolední představení pro veřejnost spojená s výstavou žákovských prací s jejich prodejem sportovní den k MDD Pro žáky byly připraveny soutěže v kopané,vybíjené, nohejbalu, kreslení na silnici, přetahování lanem, chůze na chůdách atd. Součástí sportovního dne byla i šipkovaná a cesta pohádkovým lesem, kterou pro žáky 1.stupně připravili žáci 8.a 9. třídy. Akci připravili a zajistili všichni zaměstnanci školy. Občerstvení žáků, věcné ceny a materiální zabezpečení finančně zajistili sponzoři a OÚ Loučovice dary v celkové výši Kč. Na tuto akci byli pozváni i žáci MŠ Loučovice a ZvŠ Loučovice Seznam dojíždějících žáků do ZŠ Loučovice ve školním roce 2001/2002 Vyšší Brod 1. HANÁKOVÁ Veronika 2. JUNG Petr 3. KLECH Patrik

17 4. VIKTORIN Karel 5. KUSOVÁ Lucie 6. KUSOVÁ Magda 7. WINKLEROVÁ Veronika 8. HEČKO Petr 9. LEHER Miroslav 10.TROJANOVÁ Věra Malšín 1. ANDRÁŠIK Marcel Lipno nad Vltavou 1. LUPTÁKOVÁ Adéla 2. LUPTÁK Jan 3. NEUBAUER Jakub 4. MAREŠOVÁ Daniela 5. HRONOVÁ Lucie 6. MESZÁROSOVÁ Kateřina 7. FURIK Daniel 8. FURIKOVÁ Zuzana 9. JAROŠ Jan 10. KUČERA Jakub 11. MAJERIKOVÁ Nikola 12. VYHNALOVÁ Tereza 13. MACÁK Lukáš 14. RIGANOVÁ Veronika 15. KALIVODA Stanislav 16. KORTIŠ Jiří 17. ŠEJVL Petr 18. KOVARIKOVÁ Terezie 19. BŘEZINA Vlastimil 20. MAJERIK Josef

18 21. VALÍK Jan 22. RYNEŠOVÁ Eva 23. VÁVROVÁ Jiřina 24. ZÁMEČNÍKOVÁ Klára Slupečná 1. SELTENREICH Lukáš 2. HEČKO Petr Přední Výtoň 1. HLAVÁČKOVÁ Lucie 2. DVOŘÁK Tomáš 3. KLÁN Milan 4. ÚLEHLA Milan 5. POSLEDNÍ Denisa 6. STRAPÁČOVÁ Denisa 7. DANIŠOVÁ Irena 8. KOUPILOVÁ Kateřina Počet dojíždějících žáků v jednotlivých třídách 1. stupeň 1. tř. 2. tř. 3. tř. 4. tř. 5. tř stupeň 6a. tř. 7a. tř. 7b. tř. 8a. tř. 8b. tř. 9. tř Změny v počtu žáků v průběhu šk. roku 2001/2002 Stav na počátku roku : 250 žáků Přistěhováni: 3 žáků Přišli z jiné školy: 1 žák

19 Přešli na jinou školu: 0 žáci Odstěhováni: 5 žáků Stav na konci školního roku: 249 žáků Zájmové útvary Název zájm.útvaru Počet žáků Vedoucí zájmového útvaru Poznámka Mladý zdravotník- st. žáci 17 p. uč. Zadáková 1x týdně Výtvarný kroužek 26 p. uč. Bigasová 1x týdně Výtvarný kroužek 2.skup p. uč. Hanák 1x týdně Kytarový kroužek 14 p.uč. Hanáková 1x týdně Taneční kroužek 17 p. Grametbauerová 1x týdně Logopedie 11 p. uč. Zadáková 1x týdně Logopedie 9 p. uč. Chlebodárová 1x týdně Doučování 1.tř 9 p. uč. Straková dle potřeby Doučování 2.tř 22 p. uč. Hanák dle potřeby Doučování 3.tř. 14 p. uč. Koriťáková dle potřeby Doučování 4 tř. 12 p. uč. Jelenová 1x týdně Doučování 5.tř 23 p. uč. Hanáková 1x týdně Doučování NJ + příprava 26 p. uč. Hrbáčková dle potřeby na souteže Doučování 9.tř. Čj 18 p. uč. Krejčová Doučování 9.tř. Ma 19 p. uč. Čábelová Příprava k přijímacím zkouškám Příprava k přijímacím zkouškám 7. Kontrolní a hospitační činnost Hospitace vedení školy: Ředitel školy: ZŠ 4 hospitace ŠD 1 hospitace celkem 5 hospitací

20 Zástupce ředitele školy: ZŠ 6 hospitací U všech hospitací byly provedeny rozbory s vyučujícím a zápis o průběhu hospitace. Součástí některých hospitací byly kontrolní srovnávací písemné práce. Pravidelně byly prováděny kontroly dozorů nad žáky, kontroly odvádění žáků do učeben a šaten, uzamykání šaten a dalších prostor atd. Byly provedeny veškeré požadované revize a závady z nich vyplývající odstraněny. Kontrolní činnost nadřízených orgánů: : kontrola placení pojistného na zdravotní pojištění VZP ČR Výsledky kontroly: bez závad : Kontrola pojistného, provádění nemocenského pojištění a plnění úkolů v důchodovém pojištění Okresní správou sociálního zabezpečení v Č. Krumlově Výsledky kontroly: bez závad : Komplexní požární kontrola provedená pracovníkem HZS Jihočeského kraje Výsledky kontroly: bez závad 8. Stížnosti - počet a výsledek řešení Počet písemných stížností: 0 Počet ústních stížností: 0 Rozpočet FKSP na rok 2003 Příjmy: 2 % z hrubých mezd ,- Kč Převod zůstatku z r , - Kč CELKEM PŘÍJMY Kč

21 Výdaje: l. Příspěvek na stravné ,- Kč 2. Rekreace dospělých a zájezdy ,- Kč 3. Zdravotní preventivní péče (vitamíny) ,- Kč 4. Příspěvek na vstupenky 8 000,- Kč 5. Zlepšení pracovního prostředí ,- Kč 6. Dary při prac. a živ. výročích (15 %) ,- Kč Převod z r ,- Kč 8. Rekreace a tábory dětí ,- Kč 9. Kulturní akce (význ.výročí, besídka) 4 000,- Kč 10. Penzijní připojištění 16000,- Kč Celkem výdaje ,- Kč Individuální čerpání FKSP ve školním roce 2002/ Vzdělávání pedagogů IX. Bigasová - Příprava tecniky aranžování živých květů. IX. Jankovcová - Školení vých. poradců a protidrogových preventistů IX. Hrbáčková - II.konference učitelů NJ a AJ X. Hrbáček - Invex X. Hrbáčková - Setkání s němčinou X. Hanák - Jak učit a naučit základní početní operace na 1. st. ZŠ X. Hanáková - Vlastivěda trochu jinak X.- XI. Jankovcová - Školení v rámci programu Indoš- obsluha počítače X.- XI. Krejčová - Školení v rámci programu Indoš- obsluha počítače X.- XI. Zadáková - Školení v rámci programu Indoš- obsluha počítače X.- XI. Čábelová - Školení v rámci programu Indoš- obsluha počítače X.- XI. Jelenová - Školení v rámci programu Indoš- obsluha počítače X.- XI. Koriťáková - Školení v rámci programu Indoš- obsluha počítače X.- XI. Chleborádová - Školení v rámci programu Indoš- obsluha počítače XI. Hrbáčková - Seminář Nj - lektor XI. Bigasová - Kouzlo suchých květin a aranžování dárků XI. Hanák - Netradiční techniky a plastiky na 1. st ZŠ XI. Bigasová - Textilní techniky a jejich využití pro vyučování XII. Bigasová - Stará řemesla - drátování XII. Hrbáčková - Aktuální jazykové problémy v oblasti gramatiky I Hrbáčková - NJ -jak učit reálie II. Hanák - Chci učit, nevím jak- dramatická výchova

22 II. Hanáková - Chci učit, nevím jak- dramatická výchova II. Prášková - Práce s jedy - školení učitelů Bi, Ch II. Jankovcová - Práce s jedy - školení učitelů Bi, Ch II. Kocourek - Práce s jedy - školení učitelů Bi, Ch III. Jankovcová - Seminář vých. poradců III. Bigasová - Práce se včelím voskem III. Hrbáčková - Seminář Nj - lektor IV. Hanáková - Využití prostředků dramatické výchovy v ČJ na 1. stupni IV. Zadáková - Školení garantů první pomoci IV. Bigasová - Kurz výtvarných technik - velikonoční aranžmá IV. Hanák - Žák se specifickou poruchou učení na 1. stupni ZŠ V. Hanáková - Flétna v písničce V. Čábelová - Seminář pro učitele Tv - výuka atletiky VI. Čábelová - Akreditovaný dvouletý kurz Další vzdělávání uč. Ma průběžně Straková - Studium výchovného poradenství průběžně Zadáková - Seminář německého jazyka 2 hod. týdně Průběžně Koriťáková - Seminář německého jazyka 2 hod. týdně 10. Předpoklady dalšího rozvoje: 1. Oblast materiálně technického zabezpečení: - Zahájení 2. etapy výstavby školního hřiště - Rekonstrukce prostor ŠJ - naplnění hygienické vyhlášky č Rekonstrukce podlahy tělocvičny - pokračovat ve zlepšování pracovního prostředí, vybavení nábytkem atd. 2. Oblast výchovně vzdělávací: - zvýšení počtu především vzdělávacích soutěží, do kterých se žáci zapojí - plné využití počítačové učebny v dalších předmětech v návaznosti na projekt internet do škol - plné využití učebny jazyků - pokračování v tradičních akcích školy 3. Oblast personálního zabezpečení: - během prázdnin a v průběhu roku získat kvalifikovaného učitele chemie a fyziky

23 Výroční zpráva o činnosti ZŠ Loučovice za školní rok 2001/2002 bude projednána: se zřizovatelem na nejbližším zasedání OZ s pracovníky školy na poradě

Obsah: 1. Charakteristika školy

Obsah: 1. Charakteristika školy Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2003/2004 ( dle zákona a. 564/1190 Sb. O státní správě a samosprávě ve školství, ve znění platných novel) Název školy: Základní škola Loučovice Sídlo školy:

Více

za školní rok 2013/14

za školní rok 2013/14 za školní rok 2013/14 Základní škola a Mateřská škola Frymburk Sídlo školy: Frymburk 112 Zřizovatel školy: Městys Frymburk Ředitelka školy: Mgr. Milada Minaříková 2 Obsah: 1. Charakteristika školy a základní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 vydaná základní školou Strakonice, Krále Jiřího z Poděbrad 882 v souladu s 10 zákona č. 561/2004 Sb., školského zákona, ve znění pozdějších předpisů

Více

A) Organizace vyučování a provozu školy

A) Organizace vyučování a provozu školy Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2013-2014 Základní škola a Mateřská škola Zdíkov Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2013-2014 Základní škola a Mateřská škola Zdíkov A) Organizace vyučování

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní škola a Mateřská škola České Velenice Čsl. legií 325, 378 10 České Velenice VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní školy a Mateřské školy České Velenice za školní rok 2013 2014 V Českých Velenicích,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Osek nad Bečvou,okres Přerov Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2012/2013 (zákon č. 561/2004 Sb., vyhláška 15/2005 Sb.) Výroční zpráva ZŠ za školní rok 2012/2013

Více

Základní škola, Městec Králové, Nám. Republiky 303

Základní škola, Městec Králové, Nám. Republiky 303 Základní škola, Městec Králové, Nám. Republiky 303 289 03 Městec Králové, okr. Nymburk, PO, IČO 70837414, tel./fax: 325 643 312, e-mail: zvsmk@mujbox.cz, web: www.zs-mesteckralove.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA ŘEDITELE

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2008/2009

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Česká Bělá V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva je zpracována podle zákona č. 561/2004 Sb., 10, 12 a vyhlášky č.15/2005 7, 8. 1 Obsah: I. Charakteristika

Více

za školní rok 2011/2012

za školní rok 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 dle 7 zákona č. 225/2009 Sb. Strakonice 8. října 2012 ředitel školy: Mgr. Josef Mráz Výroční zpráva o činnosti školy 2011/2012, ZŠ Strakonice, ul.

Více

Základní škola Kravaře, okres Česká Lípa, příspěvková organizace. Školní 115, 471 03 Kravaře, okres Česká Lípa VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola Kravaře, okres Česká Lípa, příspěvková organizace. Školní 115, 471 03 Kravaře, okres Česká Lípa VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola Kravaře, okres Česká Lípa, příspěvková organizace Školní 115, 471 03 Kravaře, okres Česká Lípa VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Zpracoval: Mgr. Pavel Hartman, zástupce

Více

1. základní škola T. G. Masaryka Milevsko Jeřábkova 690 okres Písek

1. základní škola T. G. Masaryka Milevsko Jeřábkova 690 okres Písek 1. základní škola T. G. Masaryka Milevsko Jeřábkova 690 okres Písek o činnosti školy ve školním roce 2012/2013 V Milevsku 9. 9. 2013 Zpracoval: PaedDr. Martin Hrych Obsah 1. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 3

Více

1. ZŠ T. G. Masaryka Milevsko, Jeřábkova 690, okres Písek

1. ZŠ T. G. Masaryka Milevsko, Jeřábkova 690, okres Písek 1. základní škola T. G. Masaryka Milevsko Jeřábkova 690 okres Písek o činnosti školy ve školním roce 2010/2011 V Milevsku 1. 9. 2011 Zpracoval : PaedDr. Martin Hrych 1 Obsah 1. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY...

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Výroční zpráva ZŠ Sušice, Lerchova ul. - 1 - VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Předkladatel: Mgr. Čestmír Kříž, ředitel

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti Základní školy a Mateřské školy Větřní. školní rok 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti Základní školy a Mateřské školy Větřní. školní rok 2011/2012 7 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy a Mateřské školy Větřní školní rok 2011/2012 1 OBSAH OBSAH... 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 3 NÁZEV, SÍDLO, PRÁVNÍ FORMA, ZPŮSOB HOSPODAŘENÍ, IDENTIFIKAČNÍ ČÍSLO...

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2011/2012 Základní škola Ing. M. Plesingera-Božinova Neratovice 1. Základní údaje o škole 1.1. Škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1.4. Materiálně-technické

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Senice na Hané, okres Olomouc, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Kateřina Prucková ředitelka školy Rozdělovník: Obec Senice

Více

1. ZŠ T.G. Masaryka Milevsko, Jeřábkova 690, okres Písek

1. ZŠ T.G. Masaryka Milevsko, Jeřábkova 690, okres Písek 1.základní škola T. G. Masaryka Milevsko Jeřábkova 690 okres Písek o činnosti školy ve školním roce 2007/2008 V Milevsku 4. 9. 2008 Zpracoval : PaedDr. Martin Hrych 1 Obsah 1. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY...

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2005 / 2006

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2005 / 2006 Základní škola a Mateřská škola Česká Bělá V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2005 / 2006 Výroční zpráva je zpracována podle zákona č. 561/2004 Sb., 10, 12 a vyhlášky č.15/2005 7, 8. 1 Obsah: I. Charakteristika

Více

Výroční zpráva za školní rok 2007/2008

Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 Výroční zpráva je zpracována v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání ( školský zákon) a ve znění

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 dle 10 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb. ve znění platných novel (v textu jen zákon) Název školy: Základní škola a Mateřská škola Malenice, okr. Strakonice

Více

Výroční zpráva. Zpracoval: Mgr.Miroslav Zourek, ředitel školy

Výroční zpráva. Zpracoval: Mgr.Miroslav Zourek, ředitel školy Výroční zpráva Obsah: - Výroční zpráva ZŠ školní rok 2013/2014 - Výroční zpráva MŠ školní rok 2013/2014 - Zpráva o hospodaření školy za rok 2013 - Přílohy, fotogalerie Zpracoval: Mgr.Miroslav Zourek, ředitel

Více

OBSAH: CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 3 ZAMĚSTNANCI ŠKOLY...7 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2008/2009... 8 VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ČINNOST... 8

OBSAH: CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 3 ZAMĚSTNANCI ŠKOLY...7 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2008/2009... 8 VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ČINNOST... 8 OBSAH: CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 3 ZAMĚSTNANCI ŠKOLY...7 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2008/2009... 8 VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ČINNOST... 8 HODNOCENÍ ČINNOSTI A VÝSLEDKŮ ŽÁKŮ VEDOUCÍMI VZDĚLÁVACÍCH OBLASTÍ... 14

Více

Výroční zpráva. Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Bruntál. o činnosti a hospodaření školy za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva. Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Bruntál. o činnosti a hospodaření školy za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Bruntál Výroční zpráva o činnosti a hospodaření školy za školní rok 2011/2012 V Jindřichově 31. října 2012 Zpracovala: Mgr. Jaroslava Skalská Doplnila:

Více

Výroční zpráva školní rok 2008-09

Výroční zpráva školní rok 2008-09 Výroční zpráva školní rok 2008-09 Základní škola Velké Poříčí, okres Náchod Náměstí 320 549 32 Velké Poříčí Obsah: 1 Základní údaje o škole 1.1 Základní údaje o škole 1.2 Součásti školy 2 Personální údaje

Více

Základní škola a Mateřská škola Červené Pečky, okres Kolín

Základní škola a Mateřská škola Červené Pečky, okres Kolín Základní škola a Mateřská škola Červené Pečky, okres Kolín V Ý R O Č N Í Z P R Á V A ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 1 Obsah: Obsah 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 3 2. PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁVÁNÍ...

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2007/ 2008

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2007/ 2008 Základní škola a Mateřská škola Česká Bělá V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2007/ 2008 Výroční zpráva je zpracována podle zákona č. 561/2004 Sb., 10, 12 a vyhlášky č.15/2005 7, 8. 1 Obsah: V Ý R

Více

Masarykova základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové Plotiště, P. Jilemnického 420

Masarykova základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové Plotiště, P. Jilemnického 420 Masarykova základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové Plotiště, P. Jilemnického 420 VÝROČNÍ ZPRÁVA O činnosti školy za školní rok 2008 2009 Překládá: PaedDr. Ilona Hojná ředitelka školy 1. Základní

Více

Základní škola Kravaře, okres Česká Lípa, příspěvková organizace. Školní 115, 471 03 Kravaře, okres Česká Lípa VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola Kravaře, okres Česká Lípa, příspěvková organizace. Školní 115, 471 03 Kravaře, okres Česká Lípa VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola Kravaře, okres Česká Lípa, příspěvková organizace Školní 115, 471 03 Kravaře, okres Česká Lípa VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Zpracoval: Mgr. Zdeněk Šmída, ředitel

Více

Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2011 2012. O b s a h :

Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2011 2012. O b s a h : O b s a h : Obsah strana 2 Základní údaje o škole a jejím vedení 1. Charakteristika školy strana 3 Organizace výchovy a vzdělávání 2. Přehled učebních plánů se schvalovacími doložkami MŠMT ČR strana 6

Více

Výroční zpráva o činnosti Masarykovy základní školy Janovice nad Úhlavou okres Klatovy za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti Masarykovy základní školy Janovice nad Úhlavou okres Klatovy za školní rok 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti Masarykovy základní školy Janovice nad Úhlavou okres Klatovy za školní rok 2011/2012 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Masarykova základní škola Janovice nad Úhlavou

Více