Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download ""

Transkript

1

2

3

4

5

6

7 y ^1 F. X. ŠALDOVI K PADESÁTINÁM,

8

9 F. X. SALDO VI K PADESÁTINÁM. REDIGOVALI RUD, I. MALÝ A FERDINAND PUJMAN NAKLADATEL FR. BOROVÝ V PRAZE.

10 S0Z2 íoa

11 I.

12

13 ,. ANTONÍN SOVA: F. X. ŠALDOVI. Ml jsem tvá jara rád, uils je ovládat, Mládí mé vedle tvého : pevn když uchopils rádlo, když jsi táh* brázdu první a mil její rýhu, pochopils vážnost práce a pocítil její tíhu, její radost a krásu i nástrahu jejích zrad. Život byl tvrdý a kesal ti duši do jisker. Vyrstala tak vzdálena od híek pouhých a her, tance a zpvy jen nejvtších duch ji vábily sladce, vážná a zvídavá, smlá když stávala na kižovatce, ekajíc na kvt a sím a slunce na úder.. Plnýma rukama osívals, vzácný a tžký byl druh zrní, jež v dlani své vypíral vtry a sluncem Bh. Za kroky tvými vždy kníkaly ejky a nesly se adou nesmírn vážnou a žravou, jak tlesných soudc tvých radou, požírajíce ervy, jež z prsti tvj vyplil pluh,.. A tak jsem vídával jara tvá nádhernou zelení kvést v pozadí našich vsí pokorných, krajin a našich mst Nad tvými rozlohami ím astjší mrana táhla, lanji pila pole, tím toužnji zem práhla, istším pak vzduchem tím více proskoilo hvzd. asto však zašil jsi boui, veselý blesk byl šleh, zákrsky vytrhávals a zrdné obilí sžeh' jiskrami olorodnou silou mezi mrtvolami tanil jsi život kladu a zabíjcls myšlenkami, nenávist sklízet zvyklý, jak stlal jsi si, tak jsi leh*. Písklata niils, jež klubou se z ilisterií hnízd, jedovaté snes náprstníky z vražedných míst zákené zakuklence jsi zbablost jejich temnou až do pekel doprovázel a kdo jim tleskal, je nauil prohledat a íst. obnažil, na praný sázel, A že byl tvrdý tvj život, byl písnou eholí den, odkud jen stromy je vidt kvésti stech nad heben, ale tvou lásku k zemi a k svtu a k lidu všemu osamlost a hrdost vždy duchu vášnivému rozhoet dala istý ve plamen.

14 . Kdo jen tvou zalidnil samotu, naplnil tancem a hrou hodiny dn a nocí, kdy ozvny ješt mrou z práce i z in a hokost se sbíhá v srdci denn, pátel je málo a nejdražších srdcí ješt mén, a když jen svtlem jsme sami si hlubokou tmou? Budovals tvrdý ten život, jej klenul, byl z in ti zkut, bohatnuls vedle tch, kterým tu míjel a stál jen a chd, ale i jiní tu zbohatlí tebou pojednou stáli, uové nového života láskou se k tob pjali, teba že nenávist chtla, bys klet b/1 a odkopnut.. as je a dozrálo všecko, co na polích zasel jsi kdys, na vinicích již usládly hrozny pod tvj lis, úrodu bohatou svážíš a vozy se kolébají úvozy kamenitými v tom, jejž tak miluješ kraji, hospodá nepodplatný, jenž zemitých hrud má rys. Dívám se zblízka. A statek náš zddný, statek náš širokou bránu svou otvírá, ty se jí ubíráš, a jak vše pidáváš k ddictví slavnému mrtvými druhy a jak svou jedinou plnost skládáš do záiruhy, tanící vrné mládí ty kolem sebe miš.,.

15 II.

16

17 RUD. I. MALÝ: K SOB I K NÁM. Pedn. na jub, šaidov veeru 3. ledna 1918, uspoád. Komitétem pro umleckou vých, aspoluprac. Kmene". U nás, jak známo, generace se stídají velmi rychle. A my, kteí oaldu dnes oslavujeme, toužíce jej, dosud nejastjí jen kysele uctívaného a asto zneuctného, konen jednou též správn oceniti my vlastn nejsme již generace pímo pošaldovská, nýbrž další. Mezi námi a Šaldou jest již generace jím vychovaná a jím pouená, vychovaná jeho mladšími hesly a jeho mladší eí a mladšími vzory. Tato generace, generace cizí Saldovu jádru pravému, obrátila záhy Saldovy vlastní zbran, zbran, jimiž ji sám nauil vládnouti proti nmu a vychovala mu adu nepátel, z nichž skládá se práv i druhá ást generace nynjší. My tedy, kteí s nynjším Šaldou zavrhujeme nkterá scestí a bludy jeho vlastního mládí a tím i bludy a jedy jeho prvních a nevrných žák, spíše se nyní k Šaldovi pes hlavy jeho nkdejších žák vracíme, vychováni namnoze i jinými mistry, než které on sám kdysi doporuoval. Ano, vracíme. A já nad to i mimo to cítím, že my, kteí nejvíce milujeme Saldu padesátiletého pi tom a práv proto dáváme ruku pravému Saldovu m 1 á d í, a že rosteme z pravého jádra jeho osobnosti, já cítím, že jeho cesta k sob zárove byla i cestou k nám, kteí jsme vepsali na své štíty božstva, kterým byl on tak vím Janem Ktitelem. Nebo a v tom jest paradox jeho tvrího osudu, srovnáme-li jej s jinými a teba i slavnými jeho vrstevníky, jichž básnický zdroj iiž vysychá (Machar), zatím co Saldv jest nejživjší Šaldv tvrí vývoj jest podoben zázraku ek, tekoucích nazpátek, tekoucích ke svým pramenm, Saldv básnický vývoj od jeho prvních verš parnasistních až k nynjším Loutkám i dlníkm božím, nkterým novým devorytm, ke Chvále agonu. Písni jitní, Sv. Václavu i ostatním jeho novjším básním Saldv vývoj jest dojista vývojem od mládí matrikového i od mládí smysl a bojovné duchaplnosti k mladosti z milosti boží. O této cest nkolik slov. * Veškeru Saldovu spletit vtvitou innost, innost kazatele i básníka, vštce, bojovníka i uence nejznámji 11

18 a opravdu hluboce vyznauje nco, co uinilo ho víc a trvaleji tou jistou silnou individualitou než jiné básníky odlišná subjektivnost a jednostrannost a nežli samolibý a sebezbožující narcissism a to jest pedevším jeho rytíská služba hodnotám nadosobním. Tento kult hodnot nadosobních jest u nho s poátku kdy ješt tiskl své sonety v Lumíru arci rázu spíš negativního, a vnjšího, jest spíše jen parnassistickým sebezapíráním, ekl bych \ roste však ku prostým kladm tou mrou, jakou se Salda vyvíjí, jakou se dostává ke svému jádru u cíli. Nezapomínejme však, že toto jádro v nm tkví již od zaátku a že ho pudí tu ku parnassistické kázni a vázanosti, tu do romantické skutenosti a posléze k Bohu. Proto a jenom proto tento tak mohutn lyrický talent vystoupit mohl na veejnost s nejupjatjší a nejneosobnjší formou lyrické poesie: osmnáctiletý student akademického gymnasia tiskne v Lumíru mistrné sonety. Stavba jejich jest písná a pevná, rýmy pesné, obrazy urité, a byf i dekoraní vždy peliv rozvinuté, rytmus kovov zvuný a vybran stízhvý. Jsou zkrátka takové konstrukní dovednosti, že v niem si nezadávají ni oproti parnassistickým svým vzorm cizím Gautierovi, Leconte de Tlslcovi, Carducciovi, ni domácí lásce své ; Vrchlickému. Ale ni obsahem tchto básní a to jest píznané není lyrismus subjektivní, nýbrž spíš povšechný, neosobní; dvrná hnutí citová ustupují do pozadí ped zájmy malebnými (a zvlášt krajinomalebnými), slova bývají pompésní, ale nemají významu metafysicko-symbolíckého, nýbrž jen záznamného: zaznamenávají vjemy smyslové a zvlášt zrakové dostihujíce pi tom však, arci, malebné úinnosti zhusta až Chateaubriandovské a zpvnosti Lamartinské ncniohouf pi vší své parnassistické kázni nesluovati obrazy zevního svta, popisy pedstav, model s vnitrnou náladou mysli. Tak tomu v básních Letní noc, Podzimní veer, Niké, V cirku i jiných. Intelekt básníkv je dosud potemnlý, ídké idec jsou dosud neurité a nejisté, vznášejíce se nad skuteností v irém prostoru fantasie, tu historisující, tu mythotvorné, zasnné do daleka a neuritá... Pessimistický skepticism je nálada, splývá s citovou melancholií. Tato pezrálá, nemladá mladost ráda se vzdává kvietistickému snní v mlhavý naveer letní neb podzimní, kdy slunce v plái 12

19 . vichru" juž se noí ve kruh tmavý nekonených moí" a kdy veer s nocí ve objetí splývá"... Život jest marnost, smutné míjení zjev, žert jakés' kleté síly ; Bh neeksístuje. A jediným lékem proti tomuto metafysickému zlu jsou krása a sny, Umní, lhostejno, je-li pravdou i také jen fantasmatem... Než v noci vné temno vk náš shnilý jak vše se sítí k neznámému cíli, dej, tvj af svit se ke mn, kráso, schýlí. O za mi vždy, a zím t ve sn chvíli, af v vášni velké, v dívím oku vzatém, af pravdou jsi, i sladkým fantasmatem! (ecká vása.) Nicmén nitro Saldo vo jest píliš zdravé a dravé. Záhy zažízní po teplé krvi skuteností a pravdy, nesnášejíc dobe umlé roztržky s hlubinou bytí. Cítí, že všecko povšechné, vné a spolehlivé mže být látkou poesie jen potud, pokud jest vášní duše a hnutím vle a srdce. A tyto jeho pudy romantické a jeho zvídavý rozum analytický, rázem rozrazí žalá pamassistického illusionismu, do nhož zaal se zasklívati. Pochopiv bludy Gautierovy, Hugovy, Banvilleovy, jejichž, tak íkajíc, tvoivá" vle zvykla jen kombinovat a pilovat pojmy a pedstavy, vlastní i cizí vjemy, a pochopiv, že díla tohoto rázu musí psobit a by i na pohled byla sebe lesklejší a barvitjší spíše dojmem studené, abstraktní mosaiky než jakožto hejný vznt živé pravdy, kdyžt ideály jejich nejsou totožný s procítnou skuteností, kdyžt nejsou životní pravdou, nýbrž jen Ucha spekulace. Salda osvobodí se od jejich harmonie odvozené a jde hledat novou k umní koennjšímu, k umní vyvrajícímu práv z tch ran a zel životních, které chtl dotud jen nevidti. A Musset, Verlaine, Baudelaire, Sheley, Gustav Kahn,. vystídávají jeho první lásky, z nichž nejvtší, Jaroši. Vrchlický odnáší jeho nové poznání záchranné nejkrutji. Nejenom pátelé Vrchlického, ale i tém celý svt eský trne a zlobí se nad smlostí, s jakou vrhá se Salda na sbírky okolo Posledních sonet samotáe, vytýkaje jejich hladké a lesklé rétorinosti, že všecko poznání filosofické i umlecké splývá tu s imaginaní hrou, s fantastickou, abstrakní rozmarností, že všechen vnitní svt cit a tužeb jim st il se jen navyklou pedstavou, a že tudíž písn o oddanosti a o lásce, o vítzství a o vzdoru,. 13

20 tady nezpívají a ncvzncují, že hymny na život tu jenom se mluví, mluví, mluví... vášn a city jen pedstírajíce. Že volní tvoivost koní tu v abstrakcích, lžích, umlostech. Studuje Tainea a Taineovce, prodlévaje zálibn zvlášt u tchto, u Hennequina, Roda, Bourgeta, kteí Tainea jak potomka století doplují tak již i popírají, studuje Stendhala, analytického XVIII. a mimovolného romantika, vzpírajícího se nud a šablon pseudoklassické, studuje Zolu, zkoumá i okkultism a esoterism, inspiruje se mystikem ritu Albertem Ihouneyem, zkouší impressionism Goncourtv, miluje verše dekadent a symbolist, jejich rytmus nov a nezvykle harmonický a výrazný, te dobré reahstické pozorovatele : Tolstého, Kíplinga, Turgenva, Flauberta a ze všech tvoí si praporeníky romantismu a jenom pokud mu k tomu se hodí, ho vábí a uspokojují. Tak Zola se svou poetikou jen pokud se snaží sblížiti literaturu s koenným životem; Tainev analytický positivism imponuje mu práv jen pro své urputné nepátelství a zarytou skepsi k idealismu šablonovitému a dekoranímu, k básnickým allegoriím a kadidlm, maskám a líidlm imponuje mu svými analytickými nžkami" a anatomickým nožem", kterými páe švy a záhyby kostýmu" a stírá líidla, aby ohledat mohl živé, cukající se maso, svaly, krev, kosti pod nimi realitu zkrátka, je-h tam jaká a kohk jí je tam". Puzen svou vzpumou mladostí,^ kteráž jest pokaždé lanost a dychtivost po život" a u Saldy v této period po život ^smysl, nerv, krve, vtipu, puzen touto svou mladostí Salda vítzn prodral se krou a nánosem zestárlé doby, která ho s poátku svedla k napodobeni, a tápaje v, podzemní tm instinkt, hledaje vláhy svým koenm. Salda vzbudil a odpoutal, užito jeho slov, démony, o nichž byl pedchozí vk pesvden, že jsou zkováni železnými etzy a spoutáni navždy". A má z jejich reje zprvu i radost; Miluje kypivý var života a jeho bojovnou tíse a hrzu, miluje život v první ad jako dramatické divadlo, plné naptí a pekvapení a soudí život jak soudili staí saturnalie : ím pesteji, tím lépe". Odpoutal démony dobré i zlé a volá je rzn na pomoc, hned ty, hned zase ony a zápasí se všemi. Tu dává pednost prostým a pohotovým jistotám volným a citovým, ped atamorganickým poznáním rozumovým, abstrakním, tu zase, vydráždn neúplným a neúkojným inem 14

21 dává se svésti rozpadavou a rozkladnou tendencí rozumu analytického. Srdce romantické, duše všakrozen klassic k á, Sdda plnými doušky ssaje ducha své doby. Její drobivý rozdrobený a syrový subjektivism však záhy mu zkysne. Duch v základ harmonický, Salda zaíná trpt a trpí její i svou kulturní rozpojeností, trpí, že žádnému ze živl rozložených nemže vzdáti se cele a bezvýhradn, a bolestn, úporn, dojemn vzpíná se k syntesi. Studuje Carlylea, Ruskina a Charlesa Morice, syntetika, který jej zasvcuje do víry v onu tajemnou reahtu, jejížto jsme jenom viditelnými episodami." Vyvrcholením a zakonením této romantické a analytické Saldovy periody jsou povídky skupené kolem Života ironického a kniha essayí Boje o zítek. V Život ironickém i ostatních povídkách básník jest slovn a do písmene klenotníkem viny, hrzy, zloinu a pýchy," jak sám kdesi v Bojích o zítek charakterísuje tvrce, je tu klenotníkem, s nímž tovaryší a pomáhá mu smrt," je tu díttem, beroucím naivn do ruky dobro i zlo a milujícím je pro kontrasty barev a mystické reflexy, k nimž vydraždují." Je tu hrab Krištof dc Loges, jenž zmírá pádem pres koen, hon se za obnaženýma nohama dlnice, jež ješt ve starci vzbouily smyslné plameny. Umírá pro pointu : Co chceš? dobrá mrcha padá v tahu!" Je tu neklidný skeptik, jenž nemá pevného stedu, v kterém by práce a cit jeho zakotvily kupec El Hasan, který nemže pochopit lidí pevných a vyrovnaných. Sám zmítán druhých. vtrem svých nálad, nedvuje klidu a stálosti Jasnost a všeliký ideausm ho dráždí k tomu, by vyzkoušel, jak asi pevné má koeny. Chce vidt, že podléhají pokušení, hledaje dvody, jimiž by ospravedlnil svou vnitní pustotu a pro nž by klnouti mohl Bohu i životu." A sám trp, chce zkalit život i ostatním. A pointa, lék této povídky, kruté a zlé, bezútšné hry El Hasanovys vrnou a poctivou ženou Fatimou, s estným pítelem Bališadem? Jaký jest lék? Povídka koní pohádkou o perle, která jest symbolem krásy, zrozené z bolesti, o perle Jetim, což znaí sirotka, a sirotek proto, že její otec a matka, kteí zpsobili, že byla vylovena, tragicky zahynuli. Je tu plukovník Míintze,zabarikádovaný svou tvrdošíjností amodlaíci své práci a cti, kterého zasáhne život ironický práv 15

22 na nejcitlivjším míst. A je tu konen Varjan, srdce sžírané jedem nevreckým a ironickým, analytik a flagelant cit, filosof s duší dandyho, herec a divák zárove, básník, kterému vyschnou žívototvomé prameny, aby se na nho zašklebilo znechucení a nemohoucnost, hnus, smrt. Tento Varjan své churavé nitro léí láskou Melchioinou, která jest cudná, vrná a nerozdvojená. My mrtví toužíme po krvi", íká Varjan. Melchiora má silné a vzletné srdce, tebaže prosté a pokorné až dtsky, srdce, jež hloubji myslí než mže irý rozum. Je svaté. Pascal by je miloval. Ale, moudrá sleno, myslím, že není jistoty až ve smrti", hovoí Varjan kmelchioe. Pokud žijeme, kolotá všecko kolem nás i v nás. ert ví, kde je tu jistota?" V srdci", ekne Melchiora, osvíceném Bohem. Na vrné a estné srdce jest spolehnutí." A pece i nad touže Melchiorou tkví ješt Bh jako temný a hrozný mrak, k nmuž ona v nkterou chvíli ješt titansky volá: Chce se mi drážditi jej, pokoovati jej, urážeti jej, chce se mi rouhati se mu!" A co tuto ve dvou osobách, odehrává se v herece Em, Frau Land, asov, postupn. Nejosobnjší povídka ofrauland híšnici akajicnici jest prsten, kladoucí peef na celé údobí Ironického života a zasnubující je zárove s pozdjší osvíceností Loutek i dlník božích.varjan jest híšník. Frau Land jest híšnice a kajicnice. Frau Land jest samo bolestné hledání pravdy uprosted churavé doby, která strávila všecky staré životní zárodky a nemla nového obsahu, která tápala jen ve tm a pochybách a niemu nevila". Frau Land od mládí touží žít život hrdinský, viti v nco, co posvcovalo by život vyšším smyslem. Ideál se však nezjevuje, víra se nedostavuje. Její nitro znedviví a z mlin životních jev vyloví cynism. Vše je bagage." Le s nevírou roste i utrpení, nebo nevíra jest matkou nudy a hnusu a jak mže býti srdci, narozenému k lásce a k jistot, k obdivu, a napájenému jen žluí? Frau Land píše píteli Riedovi: Ach Riede,Riede, vy nevíte, jak mi zpustl svt! Vy nevíte, jaký strašný nepítel mi roste ve mn! Což není nic na svt, emu se lovk nemže smát? Nco, ped ím se mže pokoit, k emu se mže modlit, co je velké a krásné a co neklame? eho nelze podvrátit? Vedte mne k tomu, slyšíte, Riede? Chce se mi kleknout ped tím a plakat a modlit se. Chce se mn tolik slzí a bolesti a lásky, Riede, lásky." Aláskii 16

23 ji také vykoupí. Láska jí nauí plakat i modliti se, a její rouhavé srdce zjihne. Stane se kajicnící a pochopí Boha i zákony jeho. Když je zradou lásky pozemské pokoena, produševní se bolestí a sblíží se s praduchem svta i jeho krásou a pravdou nadosobní. Život ironický a ostatní povídky jsou, zkrátka, obrazem oaldova vnitního zápasu s odpoutanými démony romantickými a zárove jsou i závtí jeho vlastní pe s kulturním životem soudobým, s životem polotón a odstín, tíšt ironické," s dobou, která si vn jen hrála naschoyávanou s vnitním já," zatím co Salda hledá velké, celé, absolutní", božstvo, k nmuž by mohl modliti se. Obdobným pomníkem této doby na poli teoretickém jsou Boje o zítek, pna a vrcholné body vln myšlenkových, vzpínajících se k syntesi, dmoucích se úsilím slouit a doplnit naturalism aromantism živly klassickými, takže nejsou jen kniha teoretická nebo estetická, nýbrž in dynamický, dramatický, lyrický, osobnostní. Jsou zpovd vysoce osobní jako Povídky. V Bojích o zítek odškoduje se básník za to, že nešastná doba, surová ke všem svtjším instinktm jeho toužící duše, vypudila ho na drahnou dobu z jeho domovské obce básník. Rozhodn odmítám i názor, že na jeho doasné mlení básnické vliv mla jeho osláblá potence tvrí i domnnku, že od tvorby pvodní k innosti referentské, propaganí a kritické zapudily jej veejná nepíze a zvlášt útoky, ke kterým povel dal asopis Cas" po uveejnní Saldovy povídky Analysa" ve Vesn r Za to však zdrazuji, že naopalc práv jeho latentní básnická síla, pravda a výsostnost, jejichž touhy a zámry, nízká a surová doba napoád urážela a kížila jest, co Saldovi vtisklo do ruky kritickou zbra. Od jeho osvobození se z parnassismu a lživého klassicismu vtírá mu doba brutáln mladá i úpadková místo klad a absolutna, po kterých touží, jen bludy a negace romantické a analytické, jež dovedly nanejvýš jenom na as zviklati jeho tvrí a lidskou dvivost. Takto a jenom takto zrodil se v Saldovi kritik jakože jenom takto mže se zroditi každý veliký kritik. A velikým kritikem Salda opravdu také jest, tebaže kritika byla mu vedle jeho vlastní, pvodní tvorby povždy jen cosi mimoádného. Ke kritice, pesn mluveno, má právo jen ten, kdo se narodil k obdivu a k uctívání a byl v nich zklamán a zrazen," píše sám v Bojích o zítek, 17 2

24 I bere za svou pi všech estných lidí a umlc, dobou pomíjených a urážených a nesmiiteln se mstí na všech nízkých a malodušných, již jeho krásnou dámu, kteréž byl povždy vrným rytíem : Krásu, Pravdu, Poctivost umleckou urážejí a zneuctívají. Podvodníkem jest Saldovi každý umlec a každý spisovatel, jenž mluví o kráse, síle a bohatství života a nedává jich a který mluví o ideálech a šlechetnosti, rytíství a noblesse, ale jazyk jeho, e jeho, forma jeho, technika jeho, samo slovesné umní jeho jest pi tom nízké, jalové, slátané, zmatené, neisté." Hle, odtud musíme vyjíti, abychom pochopili všecky Šaldovy tvrdé a drsné namnoze polemiky a kritiky, jimiž od r hýí v Listech Uterámích, Rozhledech, Lumíru, asu, Naší dob, eské revui atd. až k nynjšímu Kmeni". Odtud musíme vyjíti, abychom pochopili jeho odsudek Dykova Hackenschmieda, a slovního i názorového materialismu Mrštíkova odsudek tím vášnivjší, že Mrštík byv dotud jeho osobním pítelem, urazil Saldova božstva, kterým," jak Salda sám praví: myln jsem myslil, že slouží i on." A to jest, co Salda neodpouští, to jest, za co se mstí. Odtud musíme vyjíti, abychom chápau jeho spory se Svtozorem a Šimákem, jeho redaktorem, jenž falšoval despoticky a z šosáckých dvod verše mladých básník, Svobody, Sovy, odtud musíme vyjíti, abychom pochopili pro odpariroval tak briskn všecky pseudoidealistické pohodlnosti, Laichtrovou poínaje a Rádiovou kone, abychom chápali, pro pel se i s Matjem apkem, Moderní Revuí, Herbenem, Horkým atd. I vzrstá mi Salda pro své polemiky a kritiky, za které zpravidla sklízel jen zášf a nenávist a pro které veejn zpravidla nejvíce klnou mu ti, kdo potají nejvíce z nho berou a získávají," tož pro velikodušnou neosobnost, s jakou neohrožen vrhá se do Labyrintu soudobých lží a kulturních zel, nákaz a nebezpeí, jimiž jsou jednou realistický positivism, po druhé demokratický utilísm, po tetí neinný mysticism a pokaždé egoism, malodušnost, mšfácká samolibost a pýcha lokajská pro tuto neohroženou velikodušnost, jakož i pro onu, s jakou on uprosted malé a nízké doby, nepoítaje se ziskem cudn staví svj oltá hodnotám nadosobním, prose je o smilování a inspiruje tak sta a sta nových lunlc vzrstá mi Salda na hrdinu až mythického, pipomínaje mi zvlášt Thcsea, kterýž sestoupil do Labyrinthu, aby tam ty vysvobodil, 18

25 kdož mli se státi koistí nestvry, a kterýž potom, vykonav práci, uprosted Athén založil oltá. Boje o zítek jsou tedy kniha syntetická a kniha vnitního úsilí o syntesu; démant prstenu, sbírající a sluující v sob paprsky pedchozích let a vrhající je zmocnn do budoucnosti, paprsky, jež byly v pedchozích letech rozloženy na prvky analytické, romantické a naturalistní. Jest posledním vysvobozením z éry parnassistní a jest i pekonáváním tch blud, jež pišly po nf. A zakládá zákonník nové krásy. Oproti rozumu analytickému, který se zavel otázkám srdce i duše" a který se vzdal všech otázek náboženských a metafysických, který se vzdal zkrátka všeho absolutního na prospch zjev nepodstatných, a oproti nálad naturalistické, které se život a píroda jevily mnohostí vcí a dj o vratké stálosti, náhodnou hrou stínu a svtla, vným peletem zmn, íší nevázanosti a anarchismu, kde vládnou jen požívanost a brutální pudy, nihilistický cit a vle, žádost bez ideálu, rozklad, rozklad, prach a dým Boje o zítek velebí péi o vnitní život duše a pvodní tvoivost umleckou, takovou tvoivost, která symbolicky se snaží vystihnout vnitní podstatu jev, za tím, co prchá a mizí, ono, jež trvá a zstává, zárove všajk i stále tvoí a je tedy každý vk mohutnjší a bohatší a proto i ímkoliv minulým nenapodobitelné : vlastní životní šávu, opravdovou životní podstatu, naprostou bytnost skutena jak hmotného tak duchového. Tvoivost, Boje o zítek velebí intuitívism, který sluuje síly rozložené v jednotné vyšší celky a smiuje zdánli\-ý rozpor mezi objektivism^em a subjektivismem", nevyluuje žádný zjev psychologický ni cit ni rozumování, ni vzrušení, vli ni sen ní vnjší sv*. Boje o zítek neví ve shodu lidské duše a tím i umní s pírodou. Chtjí vrátiti vnému duchu jeho vlast", chtjí spojiti ddictví", chtjí pivolat Umní ku pravd a také ke Kráse". A to syntetism, jak líí jej Charles Morice, Saldova kritická láska té doby. Staré umní bylo kvietistické, poskytovalo požitek, rozkoš, úlevu z reality a bolestí". Bylo hrou a konvencí", bylo cos vedle života". Žilo z kontrast: z kontrast fantasie a logiky, pravdy a krásy, nebe a zem, snu a života, zdraví a poesie" novému umní všecky ty rozpory mizí. Nové umní naopak neseno jest vášnivou je 19

26 snahou, sceliti všecky ty staré rány rozeklané, všecky kontrasty, které umní staré udržovalo, žijíc z nich". Nové umní naopak zasáhnouti chce i v sám život praktický, uíc, že i sám život má býti urován zákony krásy a svobody". Ale nejen to. Nové umní, hledajíc více pravdy, více síly, více rytmu, zákona a logiky í bolesti a rozkoše" stupuje a rozmnožuje íši života i Krásy a jí vlastn ani nehledá"... Malíi stále zostují zrakový život obecenstva, básníci uí nové kultue citové, novým odstínm cit, nálad, smutk a rozkoší"... Nové umní nechce ochudit život ni o hrzy, ne, spíše by rádo jich ješt pimnožilo, by mlo tak více látky, kterou pekonávat a ze které rst..." (Slyšíte z toho starý Saldv mystícism spíš ješt romantický a negativní. Konstrukci píhš rafinovanou!) Nové umní, tebaže smuje k celku" a práv protože není reprodukcí a otiskem výsek skutenosti" vzdává se cele pítomnosti. Žije skutený život bez abstrakce a pamti. Ohrožuje se stále, nereprodukuje. Není historické. Je dramatické. Sen a výjimka nepatí k jeho pathosu. Za to však jednota, zákonnost, logika, dslednost. Na místo staré, blouznivé obraznosti, cení si svých smysl jasnozivých, oka naroubovaného na srdce", logiky, cení si dobrého postehu ádn tlumoeného". Nikoli fantastiky, za to však pozorování, intuice, interpretace. Cení si zraku hrdinného, jenž vskutku vidí, t. j. poznává vždy denn znova, jenž nežije vzpomínkami, nýbrž sám sebou" a každý den nov eksperimentuje což znaí: vášniv žije každou vteinu". Whitman, Monet, Nietzsche, Goncourtové, impressionisti jsou v tuto dobu Saldovy charakteristické hrdinné zraky barbarské, A Neruda tof Šaldv nedosažený ideál hrdinného a sprostného" srdce básnického, s/dce, jež organickyje s životem srostlé, Nerudu Salda obdivuje, že posvtil každodennost a že svtu vzdává se bez reservy, že neví v jeho intriky, lest, zradu a klam", ba že i vesmíru ví a všecky vci si citem pitahuje", že zesrdeuje svt. Tof Šaldv ideál a my tu nemžeme si nepipomenouti jeho intelektuálního bužence ve Francii Andrea Suarsa, jenž volal toužebn za Dostojevským míti tvou pokoru, mít tvj dar slz!"^ Jest ješt jedna Saldova kniha, kteréž hybem dramatickým jest pekonávání romantismu a to jest kniha kri- 20

27 tíckých portrét Duše a dílo". Ba kniha tato dokonce jest na tomto principu vdom vystavna. Rousseau jest jí vdomým prologem romantismu a Flaubert jeho epilogem. Le kniha tato jest pokud jde o tento bod mnohem již klidnjší a sebevdomjší nežli jsou Boje o zítek. V Duši a díle" problémy, zjevy a figury hodnotí se již z hlediska romantismu opravdu pekonaného. Salda tu velebí ješt Rousseaua pro jeho lásku k životu, ale sám o sob íká již My Flaubertovci..." Flaubertem, nepímý m^r e a 1 i s t o u, koní se Saldova pou romantická. A dojista Salda jest Flaubertovec svými názory estetickými, jest Flaubertovec svou básnickou poctivostí, svou technikou, svým umlectvím. Pokud jde o víru umleckou i životní však, nutno nám Saldu vzít v ochranu ped Saldou samým. Saldv vývoj od parnassistního illusionismu dospl dál, mnohem dál než k pouhému flaubertovskému realismu, jenž zillusí životních rozarovává, Saldova vnitní mladost, mladost stále ohrozenjší a je to mladost, jak ukáži ihned pivedla Saldu k realismu mnohem kladnjšímu nežli jest Flaubertv, k realismu skoro pímému, náboženskému. Salda též není neúastnným umlcem-, estétem, mudrcem, vdoucím Salda zstává na po vzoru Flaubertov anebo Vignyho ; štstí i po své konversi, jež pišla se syntetismem i na dále romantickým, chcete-li, vášnivcem, propagátorem, apoštolem. Již v Literárních listech (ve stati Syntetism v novém umní) všímá si Salda ze zájmu syntetického co nejpozornji nového katolického idealismu v básnictví : Verlainea, Huysmanse, Bourgeta, Villiersa de lsle a tento zájem ho neopouští, nýbrž v nm vzrstá, když tyto symboliky a novoplatoniky francouzské vystídal Claudel a Péguy, kteí jsou katolíky již v legálním slova smyslu. Již jenom Boha a náboženství v jich pravém, legálním smyslu slova, bylo Saldovi teba, by jeho úporné úsilí o syntetism se šastn dokonalo ponkud ztroskotavši. By jeho syntetism pestal být umlou rekonstrukcí a stal se pevnou základnou, na které možno až primitivisticky bezpen stavti. Výsledkem tohoto procesu a zárove koncem úsilí o syntetism jest brožurka Um ní a náboženství. Pak mohly pijíti již jenom Loutky i dlníci boží a nové básn 21

28 , i novelly slovesné devoryty, což vše již svou kladnou silou básnickou a velkostí umleckou jest stálým a slavným díkinním Bohu za to, že básník našel sám sebe a zakotvil v stálosti. Jest ovšem j^ipomenouti, že ani v své fasi tak íkajíc nejkatolitjší Salda nemže v sob zapíti básníka, jenž prošel zahoklou školou Leopardiho a de Vignyho, Flaubertovou a Ibsenovou, že nemže v sob zapíti myslitele, kterému byla podobn jako Pascalovi a Kierkegaardovi pechodem k náboženskému hodnocení a cítní" ironie a skepse, V básni Za Detlevem v, Líliencron" napíše pojednou r. 1909: Já chtl bych jenom jedno ; tak v Života sedt sedle pevn jak ty jsi sedával v nm atd. A na ráz spadnouti pak na zem, když vypršeli tvoji dnové a nad sebou zít v pádu ješt tu bczezvukou hloubku erného nebeského smíchu,, Um.ní s náboženstvím setkalo se Šaldovi tehdy, kdy poznal, že obojí nebojí se nieho více než, že lovk mohl by býti oklamán a podveden o svj životní údl a tím i o samu možnost a píležitost své tvorby. Nechci svého štstí, chci své dílo!" volá mu obojí. Saldovi není pravým náboženstvím ono, které pikazuje mnišskou askesi, nýbrž to, které posvcuje životní orgiasm, vášnivé vnitní životní opojení a radost, píboj lásky a tvorby" to, zkrátka, které život posvcuje jako poesie a jako kesanství na p., ehož ze Saldových jsourozenc nevidl Nictzsche a co již chápe Berdajev. Saldovi není pravým náboženstvím ono, které psobí církevní odosobení jednotlivc, klášterní sebezapení a zapomenutí svta: nýbrž to, které ruší naše otroení pírodním a rozumovým zákonm; které na rozdíl cd vdy a spíše jako poesie jedinou opravdovou skutenost a jedinou opravdovou hodnotu pikládá práv jednotlivci a jednotlivinám. Jedinená krása kesanství jest pro mne práv v tom", píše, jak pojalo a vyslovilo nekonenou cenu každé lidské duše a nenahraditelnost ztráty její; neznám ídee vtší a naléhavjší básnicky ani idee tragitjší." Pravým náboženstvím jest Saldovi ono, které každému jednotlivci ponechává a posiluje jeho naprostou vnitn 22

29 tragickou svobodu, majíc úctu ped rytískostí každého karaktcru, každé vnitní zákonnosti a míry, majíc úctu ped každým božím posláním. Dogmatem, jak vidti, a to dogmatem dynamickým stává se tu karakter. Salda jest s Arthurem Bonusem pesvden, že každý lovk i pokud je tvrcem i pokud jen pracuje nasvémkarakteru a tím i sám každý tvrce jest lovkem svém vném osudu jest Boží spolupracovník. A že tedy vlastn již náboženským, lovkem, který siln ví v Svatého Ducha a to i když proti jeho dílu hotové mínní církevní anebo veejné se bouí. Zde pne se most, který rovn spojuje Šaldovo kesanství^ se syntetismem Boj o zítek. Již v Bojích o zítek jest Salda zasvceným a oddaným vrozvstem tvrího voluntarismu a lásky k životu, nového voluntarismu, jenž nanovo posiluje a posvcuje ty staré mohutnosti lidské duše, v nž lovk verejška ztratil již víru. Tak voluntarism, kult vytrvalého^úsilí o dokonalejší, o nejvyšší život spojuje Saldu a Saldu novjšího i staršího s filosofií na p. Bergsonovou, kterou však on uvítat mohl již jenom pátelsky sice, ale bez zisku, jelikož sám zatím vzdálil se již od mystického naturalismu mnohem více nežli sám Bergson. Na rozdíl od Bergsona totiž Salda posiluje a podpírá básnickou mohoucnost tvrí kesanským intelektualismem, pro njž mu dobrý smysl vychovala jeho vrozená náklonnost k^platonisování. Tento kesanský intelektualism smiuje Saldovi poslední jeho kontrast romantický, na kterém vybudována jest ješt jeho filosofie vývoje eského básnictví, jak nám ji pednesl ve spise Moderní eská literatura kontrast mezi spontánností a uvdomlou prací básnickou, mezi básníkovým rozumem a srdcem. Kesanství uí ho, že vášnivé srdce, jež bývá tím více ohroženo nihilismem, ím jeho ím jsou že toto srdce vázáno jest smysly jsou mén passivní, mén slepé a hluché, vnímavjší, kesanství uí ho, a podpíráno lidským a potencovan tvrcovým metafysickým, božským rozumem jasnozivým, jenž vli ke tvorb, k vlád a ke ctnosti uschopuje. Myšlenka stává se vášní, nikoliv naopak. A konen vidí Salda, že každé náboženství vedle svobody, lásky, a osobnosti, v lovku vychovávalo a pstilo i smysl pro spoleenskou družnost, která jest nezbytnou podmínkou každé národní kultury, pokud je hodná jména tohoto, A Šaldovým ideálem odjakživa byly 23

ri; ESKÉ KRITIKY L TÝŽ AUTOR VYDAL PROSTIBOLO DUŠE (VERŠE) ARNOŠT PROCHÁZKA ESKÉ KRITIKY V PRAZE MCMXII MODERNÍ REVUE 2 ANENSKÉ NÁMSTÍ 2 Autor pojal do tohoto soazku ze svých kritik vtšinou pouze takové,

Více

http://www.archive.org/details/studiepodobiznyoovrcli

http://www.archive.org/details/studiepodobiznyoovrcli Digitized by the Internet Archive in 2010 with funding from University of Toronto http://www.archive.org/details/studiepodobiznyoovrcli >:.:/^-' STUDIE A PODOBIZNY, NAPSAL JAROSLAV VRCHLICKY. W/i^ -'

Více

Piirchased for tíie. LIBRARY of tlie UNIVERSITY OF TORONTO. from the KATHLEEN MADILL BEQUEST

Piirchased for tíie. LIBRARY of tlie UNIVERSITY OF TORONTO. from the KATHLEEN MADILL BEQUEST \ Piirchased for tíie LIBRARY of tlie UNIVERSITY OF TORONTO from the KATHLEEN MADILL BEQUEST ROK BÁSmKV BAS NE JAROSLAVA VRCHLICKÉHO. (1899.) V PRAZE NÁKLADEM J. O T T Y. 1 PSÁNO Ol) 1. LEDNA IX) 31.

Více

^s SPISY VIKTORA DÝKA X. PÍ SEX O VRB (1903-1908) 1 938 FR. BOROVÝ - PRAHA / PISEN O VRB Prosy VIKTOR DYK 1938 FR. BOROVÝ - PRAHA ^Vžl^ J!TV 0^ - V'J

Více

JOZEF KUFFNER: VDA I BÁCHORA?

JOZEF KUFFNER: VDA I BÁCHORA? JOZEF KUFFNER: VDA I BÁCHORA? JOZEF KUFFNER: VÉDA I BÁCHORA? PABRKY K OTÁZCE SLOVANSKÉHO DÁVNOVKU. ADA DRUHÁ. ^^ :. NASE RUKOPISY. - II. PTÁCI ZPVY (VOGELSANGY) A JINÉ STOPY. III. NÁHODY A NAMÁTKY. IV.

Více

Celého díla sei? 20. Cena 16 kr.

Celého díla sei? 20. Cena 16 kr. .í*f*y / í Celého díla sei? 20. Cena 16 kr. žádejte práv vydaný nejnovjší a nejúplnjší bohat illustrovaný Seznam knih Cena 10 kr. Menší, Na 50 illustrací. o- Poštou proti zaslání 14 kr. v pošt. známkách.

Více

CESKO - AMERICKÉ EPIŠTOLY. Napsal JAR.E. SALABA VOJAN

CESKO - AMERICKÉ EPIŠTOLY. Napsal JAR.E. SALABA VOJAN CESKO - AMERICKÉ EPIŠTOLY Napsal JAR.E. SALABA VOJAN rýtun^ "^ L.

Více

Žít plný život. Obsah. George O. Wood. ...pinášející ovoce Ducha

Žít plný život. Obsah. George O. Wood. ...pinášející ovoce Ducha Žít plný život...pinášející ovoce Ducha George O. Wood Obsah 1. Vytvoení seznamu 2. Žij plný život s láskou 3. Žij plný život radostn 4. Žij plný život v pokoji 5. Žij plný život trpliv 6. Žij plný život

Více

Úspšný život. Úvod. Duchovní utváení. Chudí v duchu. George O. Wood

Úspšný život. Úvod. Duchovní utváení. Chudí v duchu. George O. Wood Úspšný život George O. Wood Úvod Když Dr. Robert Frost navštvoval církve, bhem modliteb v jedno nedlní ráno vznesl k Bohu tuto žádost: Pane, pomoz jim vystavt dostaten pevné základy, aby unesly tíhu, kterou

Více

^^r^ Ja.rN J LC2L SPISY JANA KOLIÁRA díl pevy slávy dcera 513772 9. M.SO N.ÍKLADEM KNIHKUPECTVÍ; I. L. KoBER 1862. SLÁVY DCERA LYRICKO -EPICKÁ BÁSE V PTI ZPVÍCH OD JAXA KOLLARA S PEIDAVKEM B.ás:^Í DROB^ÉJSiiCH

Více

VÍCE NEŽ POSLUŠNOST Jak vychovat dti, které milují Boha a své bližní

VÍCE NEŽ POSLUŠNOST Jak vychovat dti, které milují Boha a své bližní VÍCE NEŽ POSLUŠNOST Jak vychovat dti, které milují Boha a své bližní Pevzato z 15. kapitoly knihy Reba Bradleyho Tipy pro výchovu dtí, rozšíené vydání Nic neite skrze svár anebo marnou chválu, ale v pokoe

Více

Svatopluk Gech; vzpomínky. z CEST A ŽIVOTA. NAKLADATEL F. TOPI KNIHKUPEC V PRAZE.

Svatopluk Gech; vzpomínky. z CEST A ŽIVOTA. NAKLADATEL F. TOPI KNIHKUPEC V PRAZE. V)'' J k v^' i v Svatopluk Gech; vzpomínky z CEST A ŽIVOTA. I. NAKLADATEL F. TOPI KNIHKUPEC V PRAZE. SEBRANÉ SPISY SVATOPLUKA CECHA. DÍL V. VZPOMÍNKY Z CEST A ŽIVOTA. I. v PRAZE. NAKLADATEL F. TOPI

Více

V noci se pihnala vtrná boue a probudila muže, ženy i dti klanu Volných lovc. Rvala jim stany a stechy chýší nad hlavami, metala písek do oí, lekala

V noci se pihnala vtrná boue a probudila muže, ženy i dti klanu Volných lovc. Rvala jim stany a stechy chýší nad hlavami, metala písek do oí, lekala ONDEJ NEFF Na otázku: Jak jste se k tomuhle psaní dostal?" odpovídají autoi science fiction zpravidla rozpaitým ani nevím", i to se tak njak semlelo, bhsámví, jak vlastn". Ondej Neff je výjimkou z tohoto

Více

HEJEPIShA ítanka. SlÉZSKý. ild PRO DIL MATICE OPAVSKÉ TISKEM EMMV BEKOVÉ V OPAV. \?ACLA\? HAUER, - - SESTAVIU V OPAV 1906. DR, JOSEF P05PÍ5IL,

HEJEPIShA ítanka. SlÉZSKý. ild PRO DIL MATICE OPAVSKÉ TISKEM EMMV BEKOVÉ V OPAV. \?ACLA\? HAUER, - - SESTAVIU V OPAV 1906. DR, JOSEF P05PÍ5IL, U u / v ^. HEJEPIShA ítanka PRO ild SlÉZSKý. SESTAVIU I. DIL DR, JOSEF P05PÍ5IL, professor eského gymnasia \j Op a\? II. DIL \?ACLA\? HAUER, - - professor eského gymnasia \j O p a\j NÁKlíflDEM MATICE

Více

JOZEF KUFFNER: VEDA I BÁCHORA? ^ '-

JOZEF KUFFNER: VEDA I BÁCHORA? ^ '- JOZEF KUFFNER: VEDA I BÁCHORA? ^ '- VL JOZEF KUFFNER: VÉDA Cl BÁCHORA? PABERKY K OTÁZCE SLOVANSKÉHO DÁVNOVKU. 1912. F. TOPI V PRAZE. rada I { 920970 Tiskem Unie" v Praze. PROPOVÉ. Slovo k otázkám dje-

Více

MOTTO MOTTO. Nejlepším zp sobem, jak p edpov t budoucnost, je vytvo it ji. ~ Allan C. Kay. Nikdy, nikdy, nikdy se nevzdávej! ~ Sir Winston Churchill

MOTTO MOTTO. Nejlepším zp sobem, jak p edpov t budoucnost, je vytvo it ji. ~ Allan C. Kay. Nikdy, nikdy, nikdy se nevzdávej! ~ Sir Winston Churchill MOTTO MOTTO Nejlepším zpsobem, jak pedpovt budoucnost, je vytvoit ji. ~ Allan C. Kay Nikdy, nikdy, nikdy se nevzdávej! ~ Sir Winston Churchill Jste Michelangelo svého vlastního života. David, kterého tesáte,

Více

o v r iukjl biulibia.

o v r iukjl biulibia. o v r iukjl biulibia. w w \\^ FRANT. LAD. ELAKOVSKÉHO RUZE STOLISTÁ. BA SEN A PRAVDA. S podobiznou spisovatelovou. -i^

Více

Klíová slova: náboženství, nové (alternativní) náboženství, spiritualita, religiozita, mládež, náboženské prožívání

Klíová slova: náboženství, nové (alternativní) náboženství, spiritualita, religiozita, mládež, náboženské prožívání ABSTRAKT V bakaláské práci se zabývám spiritualitou v život stedoškolské mládeže a zamuji se na nová náboženství. V teoretické ásti definuji základní pojmy, popisuji historický vývoj nových náboženství,

Více

KESANSKÝ ASOPIS O RODIN. Z áí 2007 1 6

KESANSKÝ ASOPIS O RODIN. Z áí 2007 1 6 KESANSKÝ ASOPIS O RODIN Z áí 2007 1 6 !"#! "$%"&" ' ( ) "!$! * +,#&!-."/01 2# & ''"3!"# 4 5 6& "'7"!&"#& 8 9 & " 8 + "''& : + "'" 5'6 ; !" #$%&' Milí tenái, když se podívám z okna, vidím ulici, na které

Více

Skotská lo. P. Jan Kuník

Skotská lo. P. Jan Kuník Milí brati a milé sestry v Kristu, v duchu pede mnou hoí Kristv ohe, zapálený u chotovinského kostela o velikononí vigilii a pipomínám si své každoroní promluvy o tom, jak má tento ohe hoet v našich srdcích

Více

Purchased for the. LIBRARY of the UNIVERSITY OF TORONTO. the. froin KATHLEEN MADILL BEQUEST

Purchased for the. LIBRARY of the UNIVERSITY OF TORONTO. the. froin KATHLEEN MADILL BEQUEST Purchased for the LIBRARY of the UNIVERSITY OF TORONTO froin the KATHLEEN MADILL BEQUEST Sva^elc 4:. Bílá Hora násilná protireformace katolická. Pnspvek k djinám válek náboženských v echách. Na základ

Více

William Styron Sophiina volba PAMÁTCE MÉHO OTCE (1889 1978)

William Styron Sophiina volba PAMÁTCE MÉHO OTCE (1889 1978) William Styron Sophiina volba PAMÁTCE MÉHO OTCE (1889 1978) Wer zeigt ein Kind, so wie es steht? Wer stellt es ins Gestirn und gibt, das Maß des Abstands ihm in die Hand? Wer macht den Kindertod aus grauem

Více

František Xaver Šalda O TAK ZVANÉ NESMRTELNOSTI DÍLA BÁSNICKÉHO

František Xaver Šalda O TAK ZVANÉ NESMRTELNOSTI DÍLA BÁSNICKÉHO František Xaver Šalda O TAK ZVANÉ NESMRTELNOSTI DÍLA BÁSNICKÉHO O tak zvané nesmrtelnosti díla básnického František Xaver Šalda 1928 Bratru Aloisovi jako pokračováni některých našich hovorů Obsah Slovo

Více

HOSPODIN DAL, HOSPODIN VZAL Bu požehnané jméno Hospodinovo

HOSPODIN DAL, HOSPODIN VZAL Bu požehnané jméno Hospodinovo HOSPODIN DAL, HOSPODIN VZAL Bu požehnané jméno Hospodinovo CECIL ducille (Florida, USA, prosinec 2008) Chvála Bohu, zdravím vás všechny ve jménu Pána Ježíše. Je pro mne velkou výsadou a potšením být mezi

Více

-."#/! 0 1$-12.!!.231/! 4%1&

-.#/! 0 1$-12.!!.231/! 4%1& Petme si nejprve z Jana 7 od verše 16: Odpovdl jim Ježíš a ekl: Mé uení není mé, ale toho, jenž mne poslal. Bude-li kdo chtíti vli jeho initi, ten bude umti rozeznati, jest-li to uení z Boha, ili mluvím

Více

tyi ušlechtilé pravdy

tyi ušlechtilé pravdy tyi ušlechtilé pravdy Adžán Sumédhó Peložil Jakub Bartovský, 1993 Hrst list Jednou Vznešený prodléval v Kósambí, v simsapovém háji. Zvedl v ruce nkolik list a otázal se mnich: Co myslíte, mniši, eho je

Více

POLÍVKOVI SBORNÍK PRACÍ NAROZENINÁM K ŠEDESÁTÝM. Prof. Dr. J. USPOÁDAL Dr. SPOLENOSTÍ

POLÍVKOVI SBORNÍK PRACÍ NAROZENINÁM K ŠEDESÁTÝM. Prof. Dr. J. USPOÁDAL Dr. SPOLENOSTÍ SBORNÍK PRACÍ vnovansvh Prof. Dr. J. POLÍVKOVI K ŠEDESÁTÝM r NAROZENINÁM SPOLENOSTÍ NÁRODOPISNÉHO MUSEA ESKOSLOVANSKÉHO V PRAZE. USPOÁDAL Dr. JIÍ HORÁK. PRAHA 1918. VYTISKLA PRAŽSKÁ AKCIOVÁ TISKÁRNA V

Více

Richard Dawkins. S o b e c k ý gen MLADÁ FRONTA

Richard Dawkins. S o b e c k ý gen MLADÁ FRONTA Richard Dawkins S o b e c k ý gen MLADÁ FRONTA Copyright Oxford University Press 1976 This Edition Richard Dawkins 1989 This translation of The Selfish Gene, Second Edition Originally published in 1989

Více

Aplikované obory viz. dále + s psychologií a psychology se m žeme setkat i v dalších aplikovaných oblastech ve sportu, u soud (forenzní), v um ní

Aplikované obory viz. dále + s psychologií a psychology se m žeme setkat i v dalších aplikovaných oblastech ve sportu, u soud (forenzní), v um ní 1 EDMT PSYCHOLOGIE Psychologie = vda o lidské psychice, jednání a prožívání Základní teoretické obory rozvíjejí a zkoumají obecné zákonitosti lidské psychiky obecné poznatky tchto obor jsou využívány v

Více

Proud eky prof. Daniel Duda

Proud eky prof. Daniel Duda ást 1: A protéká jím eka Proud eky prof. Daniel Duda Jsme lidé s duchovní žízní. Ježíš zaslíbil hojnost duchovní vody. A pesto, jsme-li estní, i když jsme jej pijali a možná známe celá léta, mnozí z nás

Více