Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download ""

Transkript

1

2

3

4

5

6

7 y ^1 F. X. ŠALDOVI K PADESÁTINÁM,

8

9 F. X. SALDO VI K PADESÁTINÁM. REDIGOVALI RUD, I. MALÝ A FERDINAND PUJMAN NAKLADATEL FR. BOROVÝ V PRAZE.

10 S0Z2 íoa

11 I.

12

13 ,. ANTONÍN SOVA: F. X. ŠALDOVI. Ml jsem tvá jara rád, uils je ovládat, Mládí mé vedle tvého : pevn když uchopils rádlo, když jsi táh* brázdu první a mil její rýhu, pochopils vážnost práce a pocítil její tíhu, její radost a krásu i nástrahu jejích zrad. Život byl tvrdý a kesal ti duši do jisker. Vyrstala tak vzdálena od híek pouhých a her, tance a zpvy jen nejvtších duch ji vábily sladce, vážná a zvídavá, smlá když stávala na kižovatce, ekajíc na kvt a sím a slunce na úder.. Plnýma rukama osívals, vzácný a tžký byl druh zrní, jež v dlani své vypíral vtry a sluncem Bh. Za kroky tvými vždy kníkaly ejky a nesly se adou nesmírn vážnou a žravou, jak tlesných soudc tvých radou, požírajíce ervy, jež z prsti tvj vyplil pluh,.. A tak jsem vídával jara tvá nádhernou zelení kvést v pozadí našich vsí pokorných, krajin a našich mst Nad tvými rozlohami ím astjší mrana táhla, lanji pila pole, tím toužnji zem práhla, istším pak vzduchem tím více proskoilo hvzd. asto však zašil jsi boui, veselý blesk byl šleh, zákrsky vytrhávals a zrdné obilí sžeh' jiskrami olorodnou silou mezi mrtvolami tanil jsi život kladu a zabíjcls myšlenkami, nenávist sklízet zvyklý, jak stlal jsi si, tak jsi leh*. Písklata niils, jež klubou se z ilisterií hnízd, jedovaté snes náprstníky z vražedných míst zákené zakuklence jsi zbablost jejich temnou až do pekel doprovázel a kdo jim tleskal, je nauil prohledat a íst. obnažil, na praný sázel, A že byl tvrdý tvj život, byl písnou eholí den, odkud jen stromy je vidt kvésti stech nad heben, ale tvou lásku k zemi a k svtu a k lidu všemu osamlost a hrdost vždy duchu vášnivému rozhoet dala istý ve plamen.

14 . Kdo jen tvou zalidnil samotu, naplnil tancem a hrou hodiny dn a nocí, kdy ozvny ješt mrou z práce i z in a hokost se sbíhá v srdci denn, pátel je málo a nejdražších srdcí ješt mén, a když jen svtlem jsme sami si hlubokou tmou? Budovals tvrdý ten život, jej klenul, byl z in ti zkut, bohatnuls vedle tch, kterým tu míjel a stál jen a chd, ale i jiní tu zbohatlí tebou pojednou stáli, uové nového života láskou se k tob pjali, teba že nenávist chtla, bys klet b/1 a odkopnut.. as je a dozrálo všecko, co na polích zasel jsi kdys, na vinicích již usládly hrozny pod tvj lis, úrodu bohatou svážíš a vozy se kolébají úvozy kamenitými v tom, jejž tak miluješ kraji, hospodá nepodplatný, jenž zemitých hrud má rys. Dívám se zblízka. A statek náš zddný, statek náš širokou bránu svou otvírá, ty se jí ubíráš, a jak vše pidáváš k ddictví slavnému mrtvými druhy a jak svou jedinou plnost skládáš do záiruhy, tanící vrné mládí ty kolem sebe miš.,.

15 II.

16

17 RUD. I. MALÝ: K SOB I K NÁM. Pedn. na jub, šaidov veeru 3. ledna 1918, uspoád. Komitétem pro umleckou vých, aspoluprac. Kmene". U nás, jak známo, generace se stídají velmi rychle. A my, kteí oaldu dnes oslavujeme, toužíce jej, dosud nejastjí jen kysele uctívaného a asto zneuctného, konen jednou též správn oceniti my vlastn nejsme již generace pímo pošaldovská, nýbrž další. Mezi námi a Šaldou jest již generace jím vychovaná a jím pouená, vychovaná jeho mladšími hesly a jeho mladší eí a mladšími vzory. Tato generace, generace cizí Saldovu jádru pravému, obrátila záhy Saldovy vlastní zbran, zbran, jimiž ji sám nauil vládnouti proti nmu a vychovala mu adu nepátel, z nichž skládá se práv i druhá ást generace nynjší. My tedy, kteí s nynjším Šaldou zavrhujeme nkterá scestí a bludy jeho vlastního mládí a tím i bludy a jedy jeho prvních a nevrných žák, spíše se nyní k Šaldovi pes hlavy jeho nkdejších žák vracíme, vychováni namnoze i jinými mistry, než které on sám kdysi doporuoval. Ano, vracíme. A já nad to i mimo to cítím, že my, kteí nejvíce milujeme Saldu padesátiletého pi tom a práv proto dáváme ruku pravému Saldovu m 1 á d í, a že rosteme z pravého jádra jeho osobnosti, já cítím, že jeho cesta k sob zárove byla i cestou k nám, kteí jsme vepsali na své štíty božstva, kterým byl on tak vím Janem Ktitelem. Nebo a v tom jest paradox jeho tvrího osudu, srovnáme-li jej s jinými a teba i slavnými jeho vrstevníky, jichž básnický zdroj iiž vysychá (Machar), zatím co Saldv jest nejživjší Šaldv tvrí vývoj jest podoben zázraku ek, tekoucích nazpátek, tekoucích ke svým pramenm, Saldv básnický vývoj od jeho prvních verš parnasistních až k nynjším Loutkám i dlníkm božím, nkterým novým devorytm, ke Chvále agonu. Písni jitní, Sv. Václavu i ostatním jeho novjším básním Saldv vývoj jest dojista vývojem od mládí matrikového i od mládí smysl a bojovné duchaplnosti k mladosti z milosti boží. O této cest nkolik slov. * Veškeru Saldovu spletit vtvitou innost, innost kazatele i básníka, vštce, bojovníka i uence nejznámji 11

18 a opravdu hluboce vyznauje nco, co uinilo ho víc a trvaleji tou jistou silnou individualitou než jiné básníky odlišná subjektivnost a jednostrannost a nežli samolibý a sebezbožující narcissism a to jest pedevším jeho rytíská služba hodnotám nadosobním. Tento kult hodnot nadosobních jest u nho s poátku kdy ješt tiskl své sonety v Lumíru arci rázu spíš negativního, a vnjšího, jest spíše jen parnassistickým sebezapíráním, ekl bych \ roste však ku prostým kladm tou mrou, jakou se Salda vyvíjí, jakou se dostává ke svému jádru u cíli. Nezapomínejme však, že toto jádro v nm tkví již od zaátku a že ho pudí tu ku parnassistické kázni a vázanosti, tu do romantické skutenosti a posléze k Bohu. Proto a jenom proto tento tak mohutn lyrický talent vystoupit mohl na veejnost s nejupjatjší a nejneosobnjší formou lyrické poesie: osmnáctiletý student akademického gymnasia tiskne v Lumíru mistrné sonety. Stavba jejich jest písná a pevná, rýmy pesné, obrazy urité, a byf i dekoraní vždy peliv rozvinuté, rytmus kovov zvuný a vybran stízhvý. Jsou zkrátka takové konstrukní dovednosti, že v niem si nezadávají ni oproti parnassistickým svým vzorm cizím Gautierovi, Leconte de Tlslcovi, Carducciovi, ni domácí lásce své ; Vrchlickému. Ale ni obsahem tchto básní a to jest píznané není lyrismus subjektivní, nýbrž spíš povšechný, neosobní; dvrná hnutí citová ustupují do pozadí ped zájmy malebnými (a zvlášt krajinomalebnými), slova bývají pompésní, ale nemají významu metafysicko-symbolíckého, nýbrž jen záznamného: zaznamenávají vjemy smyslové a zvlášt zrakové dostihujíce pi tom však, arci, malebné úinnosti zhusta až Chateaubriandovské a zpvnosti Lamartinské ncniohouf pi vší své parnassistické kázni nesluovati obrazy zevního svta, popisy pedstav, model s vnitrnou náladou mysli. Tak tomu v básních Letní noc, Podzimní veer, Niké, V cirku i jiných. Intelekt básníkv je dosud potemnlý, ídké idec jsou dosud neurité a nejisté, vznášejíce se nad skuteností v irém prostoru fantasie, tu historisující, tu mythotvorné, zasnné do daleka a neuritá... Pessimistický skepticism je nálada, splývá s citovou melancholií. Tato pezrálá, nemladá mladost ráda se vzdává kvietistickému snní v mlhavý naveer letní neb podzimní, kdy slunce v plái 12

19 . vichru" juž se noí ve kruh tmavý nekonených moí" a kdy veer s nocí ve objetí splývá"... Život jest marnost, smutné míjení zjev, žert jakés' kleté síly ; Bh neeksístuje. A jediným lékem proti tomuto metafysickému zlu jsou krása a sny, Umní, lhostejno, je-li pravdou i také jen fantasmatem... Než v noci vné temno vk náš shnilý jak vše se sítí k neznámému cíli, dej, tvj af svit se ke mn, kráso, schýlí. O za mi vždy, a zím t ve sn chvíli, af v vášni velké, v dívím oku vzatém, af pravdou jsi, i sladkým fantasmatem! (ecká vása.) Nicmén nitro Saldo vo jest píliš zdravé a dravé. Záhy zažízní po teplé krvi skuteností a pravdy, nesnášejíc dobe umlé roztržky s hlubinou bytí. Cítí, že všecko povšechné, vné a spolehlivé mže být látkou poesie jen potud, pokud jest vášní duše a hnutím vle a srdce. A tyto jeho pudy romantické a jeho zvídavý rozum analytický, rázem rozrazí žalá pamassistického illusionismu, do nhož zaal se zasklívati. Pochopiv bludy Gautierovy, Hugovy, Banvilleovy, jejichž, tak íkajíc, tvoivá" vle zvykla jen kombinovat a pilovat pojmy a pedstavy, vlastní i cizí vjemy, a pochopiv, že díla tohoto rázu musí psobit a by i na pohled byla sebe lesklejší a barvitjší spíše dojmem studené, abstraktní mosaiky než jakožto hejný vznt živé pravdy, kdyžt ideály jejich nejsou totožný s procítnou skuteností, kdyžt nejsou životní pravdou, nýbrž jen Ucha spekulace. Salda osvobodí se od jejich harmonie odvozené a jde hledat novou k umní koennjšímu, k umní vyvrajícímu práv z tch ran a zel životních, které chtl dotud jen nevidti. A Musset, Verlaine, Baudelaire, Sheley, Gustav Kahn,. vystídávají jeho první lásky, z nichž nejvtší, Jaroši. Vrchlický odnáší jeho nové poznání záchranné nejkrutji. Nejenom pátelé Vrchlického, ale i tém celý svt eský trne a zlobí se nad smlostí, s jakou vrhá se Salda na sbírky okolo Posledních sonet samotáe, vytýkaje jejich hladké a lesklé rétorinosti, že všecko poznání filosofické i umlecké splývá tu s imaginaní hrou, s fantastickou, abstrakní rozmarností, že všechen vnitní svt cit a tužeb jim st il se jen navyklou pedstavou, a že tudíž písn o oddanosti a o lásce, o vítzství a o vzdoru,. 13

20 tady nezpívají a ncvzncují, že hymny na život tu jenom se mluví, mluví, mluví... vášn a city jen pedstírajíce. Že volní tvoivost koní tu v abstrakcích, lžích, umlostech. Studuje Tainea a Taineovce, prodlévaje zálibn zvlášt u tchto, u Hennequina, Roda, Bourgeta, kteí Tainea jak potomka století doplují tak již i popírají, studuje Stendhala, analytického XVIII. a mimovolného romantika, vzpírajícího se nud a šablon pseudoklassické, studuje Zolu, zkoumá i okkultism a esoterism, inspiruje se mystikem ritu Albertem Ihouneyem, zkouší impressionism Goncourtv, miluje verše dekadent a symbolist, jejich rytmus nov a nezvykle harmonický a výrazný, te dobré reahstické pozorovatele : Tolstého, Kíplinga, Turgenva, Flauberta a ze všech tvoí si praporeníky romantismu a jenom pokud mu k tomu se hodí, ho vábí a uspokojují. Tak Zola se svou poetikou jen pokud se snaží sblížiti literaturu s koenným životem; Tainev analytický positivism imponuje mu práv jen pro své urputné nepátelství a zarytou skepsi k idealismu šablonovitému a dekoranímu, k básnickým allegoriím a kadidlm, maskám a líidlm imponuje mu svými analytickými nžkami" a anatomickým nožem", kterými páe švy a záhyby kostýmu" a stírá líidla, aby ohledat mohl živé, cukající se maso, svaly, krev, kosti pod nimi realitu zkrátka, je-h tam jaká a kohk jí je tam". Puzen svou vzpumou mladostí,^ kteráž jest pokaždé lanost a dychtivost po život" a u Saldy v této period po život ^smysl, nerv, krve, vtipu, puzen touto svou mladostí Salda vítzn prodral se krou a nánosem zestárlé doby, která ho s poátku svedla k napodobeni, a tápaje v, podzemní tm instinkt, hledaje vláhy svým koenm. Salda vzbudil a odpoutal, užito jeho slov, démony, o nichž byl pedchozí vk pesvden, že jsou zkováni železnými etzy a spoutáni navždy". A má z jejich reje zprvu i radost; Miluje kypivý var života a jeho bojovnou tíse a hrzu, miluje život v první ad jako dramatické divadlo, plné naptí a pekvapení a soudí život jak soudili staí saturnalie : ím pesteji, tím lépe". Odpoutal démony dobré i zlé a volá je rzn na pomoc, hned ty, hned zase ony a zápasí se všemi. Tu dává pednost prostým a pohotovým jistotám volným a citovým, ped atamorganickým poznáním rozumovým, abstrakním, tu zase, vydráždn neúplným a neúkojným inem 14

21 dává se svésti rozpadavou a rozkladnou tendencí rozumu analytického. Srdce romantické, duše všakrozen klassic k á, Sdda plnými doušky ssaje ducha své doby. Její drobivý rozdrobený a syrový subjektivism však záhy mu zkysne. Duch v základ harmonický, Salda zaíná trpt a trpí její i svou kulturní rozpojeností, trpí, že žádnému ze živl rozložených nemže vzdáti se cele a bezvýhradn, a bolestn, úporn, dojemn vzpíná se k syntesi. Studuje Carlylea, Ruskina a Charlesa Morice, syntetika, který jej zasvcuje do víry v onu tajemnou reahtu, jejížto jsme jenom viditelnými episodami." Vyvrcholením a zakonením této romantické a analytické Saldovy periody jsou povídky skupené kolem Života ironického a kniha essayí Boje o zítek. V Život ironickém i ostatních povídkách básník jest slovn a do písmene klenotníkem viny, hrzy, zloinu a pýchy," jak sám kdesi v Bojích o zítek charakterísuje tvrce, je tu klenotníkem, s nímž tovaryší a pomáhá mu smrt," je tu díttem, beroucím naivn do ruky dobro i zlo a milujícím je pro kontrasty barev a mystické reflexy, k nimž vydraždují." Je tu hrab Krištof dc Loges, jenž zmírá pádem pres koen, hon se za obnaženýma nohama dlnice, jež ješt ve starci vzbouily smyslné plameny. Umírá pro pointu : Co chceš? dobrá mrcha padá v tahu!" Je tu neklidný skeptik, jenž nemá pevného stedu, v kterém by práce a cit jeho zakotvily kupec El Hasan, který nemže pochopit lidí pevných a vyrovnaných. Sám zmítán druhých. vtrem svých nálad, nedvuje klidu a stálosti Jasnost a všeliký ideausm ho dráždí k tomu, by vyzkoušel, jak asi pevné má koeny. Chce vidt, že podléhají pokušení, hledaje dvody, jimiž by ospravedlnil svou vnitní pustotu a pro nž by klnouti mohl Bohu i životu." A sám trp, chce zkalit život i ostatním. A pointa, lék této povídky, kruté a zlé, bezútšné hry El Hasanovys vrnou a poctivou ženou Fatimou, s estným pítelem Bališadem? Jaký jest lék? Povídka koní pohádkou o perle, která jest symbolem krásy, zrozené z bolesti, o perle Jetim, což znaí sirotka, a sirotek proto, že její otec a matka, kteí zpsobili, že byla vylovena, tragicky zahynuli. Je tu plukovník Míintze,zabarikádovaný svou tvrdošíjností amodlaíci své práci a cti, kterého zasáhne život ironický práv 15

22 na nejcitlivjším míst. A je tu konen Varjan, srdce sžírané jedem nevreckým a ironickým, analytik a flagelant cit, filosof s duší dandyho, herec a divák zárove, básník, kterému vyschnou žívototvomé prameny, aby se na nho zašklebilo znechucení a nemohoucnost, hnus, smrt. Tento Varjan své churavé nitro léí láskou Melchioinou, která jest cudná, vrná a nerozdvojená. My mrtví toužíme po krvi", íká Varjan. Melchiora má silné a vzletné srdce, tebaže prosté a pokorné až dtsky, srdce, jež hloubji myslí než mže irý rozum. Je svaté. Pascal by je miloval. Ale, moudrá sleno, myslím, že není jistoty až ve smrti", hovoí Varjan kmelchioe. Pokud žijeme, kolotá všecko kolem nás i v nás. ert ví, kde je tu jistota?" V srdci", ekne Melchiora, osvíceném Bohem. Na vrné a estné srdce jest spolehnutí." A pece i nad touže Melchiorou tkví ješt Bh jako temný a hrozný mrak, k nmuž ona v nkterou chvíli ješt titansky volá: Chce se mi drážditi jej, pokoovati jej, urážeti jej, chce se mi rouhati se mu!" A co tuto ve dvou osobách, odehrává se v herece Em, Frau Land, asov, postupn. Nejosobnjší povídka ofrauland híšnici akajicnici jest prsten, kladoucí peef na celé údobí Ironického života a zasnubující je zárove s pozdjší osvíceností Loutek i dlník božích.varjan jest híšník. Frau Land jest híšnice a kajicnice. Frau Land jest samo bolestné hledání pravdy uprosted churavé doby, která strávila všecky staré životní zárodky a nemla nového obsahu, která tápala jen ve tm a pochybách a niemu nevila". Frau Land od mládí touží žít život hrdinský, viti v nco, co posvcovalo by život vyšším smyslem. Ideál se však nezjevuje, víra se nedostavuje. Její nitro znedviví a z mlin životních jev vyloví cynism. Vše je bagage." Le s nevírou roste i utrpení, nebo nevíra jest matkou nudy a hnusu a jak mže býti srdci, narozenému k lásce a k jistot, k obdivu, a napájenému jen žluí? Frau Land píše píteli Riedovi: Ach Riede,Riede, vy nevíte, jak mi zpustl svt! Vy nevíte, jaký strašný nepítel mi roste ve mn! Což není nic na svt, emu se lovk nemže smát? Nco, ped ím se mže pokoit, k emu se mže modlit, co je velké a krásné a co neklame? eho nelze podvrátit? Vedte mne k tomu, slyšíte, Riede? Chce se mi kleknout ped tím a plakat a modlit se. Chce se mn tolik slzí a bolesti a lásky, Riede, lásky." Aláskii 16

23 ji také vykoupí. Láska jí nauí plakat i modliti se, a její rouhavé srdce zjihne. Stane se kajicnící a pochopí Boha i zákony jeho. Když je zradou lásky pozemské pokoena, produševní se bolestí a sblíží se s praduchem svta i jeho krásou a pravdou nadosobní. Život ironický a ostatní povídky jsou, zkrátka, obrazem oaldova vnitního zápasu s odpoutanými démony romantickými a zárove jsou i závtí jeho vlastní pe s kulturním životem soudobým, s životem polotón a odstín, tíšt ironické," s dobou, která si vn jen hrála naschoyávanou s vnitním já," zatím co Salda hledá velké, celé, absolutní", božstvo, k nmuž by mohl modliti se. Obdobným pomníkem této doby na poli teoretickém jsou Boje o zítek, pna a vrcholné body vln myšlenkových, vzpínajících se k syntesi, dmoucích se úsilím slouit a doplnit naturalism aromantism živly klassickými, takže nejsou jen kniha teoretická nebo estetická, nýbrž in dynamický, dramatický, lyrický, osobnostní. Jsou zpovd vysoce osobní jako Povídky. V Bojích o zítek odškoduje se básník za to, že nešastná doba, surová ke všem svtjším instinktm jeho toužící duše, vypudila ho na drahnou dobu z jeho domovské obce básník. Rozhodn odmítám i názor, že na jeho doasné mlení básnické vliv mla jeho osláblá potence tvrí i domnnku, že od tvorby pvodní k innosti referentské, propaganí a kritické zapudily jej veejná nepíze a zvlášt útoky, ke kterým povel dal asopis Cas" po uveejnní Saldovy povídky Analysa" ve Vesn r Za to však zdrazuji, že naopalc práv jeho latentní básnická síla, pravda a výsostnost, jejichž touhy a zámry, nízká a surová doba napoád urážela a kížila jest, co Saldovi vtisklo do ruky kritickou zbra. Od jeho osvobození se z parnassismu a lživého klassicismu vtírá mu doba brutáln mladá i úpadková místo klad a absolutna, po kterých touží, jen bludy a negace romantické a analytické, jež dovedly nanejvýš jenom na as zviklati jeho tvrí a lidskou dvivost. Takto a jenom takto zrodil se v Saldovi kritik jakože jenom takto mže se zroditi každý veliký kritik. A velikým kritikem Salda opravdu také jest, tebaže kritika byla mu vedle jeho vlastní, pvodní tvorby povždy jen cosi mimoádného. Ke kritice, pesn mluveno, má právo jen ten, kdo se narodil k obdivu a k uctívání a byl v nich zklamán a zrazen," píše sám v Bojích o zítek, 17 2

24 I bere za svou pi všech estných lidí a umlc, dobou pomíjených a urážených a nesmiiteln se mstí na všech nízkých a malodušných, již jeho krásnou dámu, kteréž byl povždy vrným rytíem : Krásu, Pravdu, Poctivost umleckou urážejí a zneuctívají. Podvodníkem jest Saldovi každý umlec a každý spisovatel, jenž mluví o kráse, síle a bohatství života a nedává jich a který mluví o ideálech a šlechetnosti, rytíství a noblesse, ale jazyk jeho, e jeho, forma jeho, technika jeho, samo slovesné umní jeho jest pi tom nízké, jalové, slátané, zmatené, neisté." Hle, odtud musíme vyjíti, abychom pochopili všecky Šaldovy tvrdé a drsné namnoze polemiky a kritiky, jimiž od r hýí v Listech Uterámích, Rozhledech, Lumíru, asu, Naší dob, eské revui atd. až k nynjšímu Kmeni". Odtud musíme vyjíti, abychom pochopili jeho odsudek Dykova Hackenschmieda, a slovního i názorového materialismu Mrštíkova odsudek tím vášnivjší, že Mrštík byv dotud jeho osobním pítelem, urazil Saldova božstva, kterým," jak Salda sám praví: myln jsem myslil, že slouží i on." A to jest, co Salda neodpouští, to jest, za co se mstí. Odtud musíme vyjíti, abychom chápau jeho spory se Svtozorem a Šimákem, jeho redaktorem, jenž falšoval despoticky a z šosáckých dvod verše mladých básník, Svobody, Sovy, odtud musíme vyjíti, abychom pochopili pro odpariroval tak briskn všecky pseudoidealistické pohodlnosti, Laichtrovou poínaje a Rádiovou kone, abychom chápali, pro pel se i s Matjem apkem, Moderní Revuí, Herbenem, Horkým atd. I vzrstá mi Salda pro své polemiky a kritiky, za které zpravidla sklízel jen zášf a nenávist a pro které veejn zpravidla nejvíce klnou mu ti, kdo potají nejvíce z nho berou a získávají," tož pro velikodušnou neosobnost, s jakou neohrožen vrhá se do Labyrintu soudobých lží a kulturních zel, nákaz a nebezpeí, jimiž jsou jednou realistický positivism, po druhé demokratický utilísm, po tetí neinný mysticism a pokaždé egoism, malodušnost, mšfácká samolibost a pýcha lokajská pro tuto neohroženou velikodušnost, jakož i pro onu, s jakou on uprosted malé a nízké doby, nepoítaje se ziskem cudn staví svj oltá hodnotám nadosobním, prose je o smilování a inspiruje tak sta a sta nových lunlc vzrstá mi Salda na hrdinu až mythického, pipomínaje mi zvlášt Thcsea, kterýž sestoupil do Labyrinthu, aby tam ty vysvobodil, 18

25 kdož mli se státi koistí nestvry, a kterýž potom, vykonav práci, uprosted Athén založil oltá. Boje o zítek jsou tedy kniha syntetická a kniha vnitního úsilí o syntesu; démant prstenu, sbírající a sluující v sob paprsky pedchozích let a vrhající je zmocnn do budoucnosti, paprsky, jež byly v pedchozích letech rozloženy na prvky analytické, romantické a naturalistní. Jest posledním vysvobozením z éry parnassistní a jest i pekonáváním tch blud, jež pišly po nf. A zakládá zákonník nové krásy. Oproti rozumu analytickému, který se zavel otázkám srdce i duše" a který se vzdal všech otázek náboženských a metafysických, který se vzdal zkrátka všeho absolutního na prospch zjev nepodstatných, a oproti nálad naturalistické, které se život a píroda jevily mnohostí vcí a dj o vratké stálosti, náhodnou hrou stínu a svtla, vným peletem zmn, íší nevázanosti a anarchismu, kde vládnou jen požívanost a brutální pudy, nihilistický cit a vle, žádost bez ideálu, rozklad, rozklad, prach a dým Boje o zítek velebí péi o vnitní život duše a pvodní tvoivost umleckou, takovou tvoivost, která symbolicky se snaží vystihnout vnitní podstatu jev, za tím, co prchá a mizí, ono, jež trvá a zstává, zárove všajk i stále tvoí a je tedy každý vk mohutnjší a bohatší a proto i ímkoliv minulým nenapodobitelné : vlastní životní šávu, opravdovou životní podstatu, naprostou bytnost skutena jak hmotného tak duchového. Tvoivost, Boje o zítek velebí intuitívism, který sluuje síly rozložené v jednotné vyšší celky a smiuje zdánli\-ý rozpor mezi objektivism^em a subjektivismem", nevyluuje žádný zjev psychologický ni cit ni rozumování, ni vzrušení, vli ni sen ní vnjší sv*. Boje o zítek neví ve shodu lidské duše a tím i umní s pírodou. Chtjí vrátiti vnému duchu jeho vlast", chtjí spojiti ddictví", chtjí pivolat Umní ku pravd a také ke Kráse". A to syntetism, jak líí jej Charles Morice, Saldova kritická láska té doby. Staré umní bylo kvietistické, poskytovalo požitek, rozkoš, úlevu z reality a bolestí". Bylo hrou a konvencí", bylo cos vedle života". Žilo z kontrast: z kontrast fantasie a logiky, pravdy a krásy, nebe a zem, snu a života, zdraví a poesie" novému umní všecky ty rozpory mizí. Nové umní naopak neseno jest vášnivou je 19

26 snahou, sceliti všecky ty staré rány rozeklané, všecky kontrasty, které umní staré udržovalo, žijíc z nich". Nové umní naopak zasáhnouti chce i v sám život praktický, uíc, že i sám život má býti urován zákony krásy a svobody". Ale nejen to. Nové umní, hledajíc více pravdy, více síly, více rytmu, zákona a logiky í bolesti a rozkoše" stupuje a rozmnožuje íši života i Krásy a jí vlastn ani nehledá"... Malíi stále zostují zrakový život obecenstva, básníci uí nové kultue citové, novým odstínm cit, nálad, smutk a rozkoší"... Nové umní nechce ochudit život ni o hrzy, ne, spíše by rádo jich ješt pimnožilo, by mlo tak více látky, kterou pekonávat a ze které rst..." (Slyšíte z toho starý Saldv mystícism spíš ješt romantický a negativní. Konstrukci píhš rafinovanou!) Nové umní, tebaže smuje k celku" a práv protože není reprodukcí a otiskem výsek skutenosti" vzdává se cele pítomnosti. Žije skutený život bez abstrakce a pamti. Ohrožuje se stále, nereprodukuje. Není historické. Je dramatické. Sen a výjimka nepatí k jeho pathosu. Za to však jednota, zákonnost, logika, dslednost. Na místo staré, blouznivé obraznosti, cení si svých smysl jasnozivých, oka naroubovaného na srdce", logiky, cení si dobrého postehu ádn tlumoeného". Nikoli fantastiky, za to však pozorování, intuice, interpretace. Cení si zraku hrdinného, jenž vskutku vidí, t. j. poznává vždy denn znova, jenž nežije vzpomínkami, nýbrž sám sebou" a každý den nov eksperimentuje což znaí: vášniv žije každou vteinu". Whitman, Monet, Nietzsche, Goncourtové, impressionisti jsou v tuto dobu Saldovy charakteristické hrdinné zraky barbarské, A Neruda tof Šaldv nedosažený ideál hrdinného a sprostného" srdce básnického, s/dce, jež organickyje s životem srostlé, Nerudu Salda obdivuje, že posvtil každodennost a že svtu vzdává se bez reservy, že neví v jeho intriky, lest, zradu a klam", ba že i vesmíru ví a všecky vci si citem pitahuje", že zesrdeuje svt. Tof Šaldv ideál a my tu nemžeme si nepipomenouti jeho intelektuálního bužence ve Francii Andrea Suarsa, jenž volal toužebn za Dostojevským míti tvou pokoru, mít tvj dar slz!"^ Jest ješt jedna Saldova kniha, kteréž hybem dramatickým jest pekonávání romantismu a to jest kniha kri- 20

27 tíckých portrét Duše a dílo". Ba kniha tato dokonce jest na tomto principu vdom vystavna. Rousseau jest jí vdomým prologem romantismu a Flaubert jeho epilogem. Le kniha tato jest pokud jde o tento bod mnohem již klidnjší a sebevdomjší nežli jsou Boje o zítek. V Duši a díle" problémy, zjevy a figury hodnotí se již z hlediska romantismu opravdu pekonaného. Salda tu velebí ješt Rousseaua pro jeho lásku k životu, ale sám o sob íká již My Flaubertovci..." Flaubertem, nepímý m^r e a 1 i s t o u, koní se Saldova pou romantická. A dojista Salda jest Flaubertovec svými názory estetickými, jest Flaubertovec svou básnickou poctivostí, svou technikou, svým umlectvím. Pokud jde o víru umleckou i životní však, nutno nám Saldu vzít v ochranu ped Saldou samým. Saldv vývoj od parnassistního illusionismu dospl dál, mnohem dál než k pouhému flaubertovskému realismu, jenž zillusí životních rozarovává, Saldova vnitní mladost, mladost stále ohrozenjší a je to mladost, jak ukáži ihned pivedla Saldu k realismu mnohem kladnjšímu nežli jest Flaubertv, k realismu skoro pímému, náboženskému. Salda též není neúastnným umlcem-, estétem, mudrcem, vdoucím Salda zstává na po vzoru Flaubertov anebo Vignyho ; štstí i po své konversi, jež pišla se syntetismem i na dále romantickým, chcete-li, vášnivcem, propagátorem, apoštolem. Již v Literárních listech (ve stati Syntetism v novém umní) všímá si Salda ze zájmu syntetického co nejpozornji nového katolického idealismu v básnictví : Verlainea, Huysmanse, Bourgeta, Villiersa de lsle a tento zájem ho neopouští, nýbrž v nm vzrstá, když tyto symboliky a novoplatoniky francouzské vystídal Claudel a Péguy, kteí jsou katolíky již v legálním slova smyslu. Již jenom Boha a náboženství v jich pravém, legálním smyslu slova, bylo Saldovi teba, by jeho úporné úsilí o syntetism se šastn dokonalo ponkud ztroskotavši. By jeho syntetism pestal být umlou rekonstrukcí a stal se pevnou základnou, na které možno až primitivisticky bezpen stavti. Výsledkem tohoto procesu a zárove koncem úsilí o syntetism jest brožurka Um ní a náboženství. Pak mohly pijíti již jenom Loutky i dlníci boží a nové básn 21

28 , i novelly slovesné devoryty, což vše již svou kladnou silou básnickou a velkostí umleckou jest stálým a slavným díkinním Bohu za to, že básník našel sám sebe a zakotvil v stálosti. Jest ovšem j^ipomenouti, že ani v své fasi tak íkajíc nejkatolitjší Salda nemže v sob zapíti básníka, jenž prošel zahoklou školou Leopardiho a de Vignyho, Flaubertovou a Ibsenovou, že nemže v sob zapíti myslitele, kterému byla podobn jako Pascalovi a Kierkegaardovi pechodem k náboženskému hodnocení a cítní" ironie a skepse, V básni Za Detlevem v, Líliencron" napíše pojednou r. 1909: Já chtl bych jenom jedno ; tak v Života sedt sedle pevn jak ty jsi sedával v nm atd. A na ráz spadnouti pak na zem, když vypršeli tvoji dnové a nad sebou zít v pádu ješt tu bczezvukou hloubku erného nebeského smíchu,, Um.ní s náboženstvím setkalo se Šaldovi tehdy, kdy poznal, že obojí nebojí se nieho více než, že lovk mohl by býti oklamán a podveden o svj životní údl a tím i o samu možnost a píležitost své tvorby. Nechci svého štstí, chci své dílo!" volá mu obojí. Saldovi není pravým náboženstvím ono, které pikazuje mnišskou askesi, nýbrž to, které posvcuje životní orgiasm, vášnivé vnitní životní opojení a radost, píboj lásky a tvorby" to, zkrátka, které život posvcuje jako poesie a jako kesanství na p., ehož ze Saldových jsourozenc nevidl Nictzsche a co již chápe Berdajev. Saldovi není pravým náboženstvím ono, které psobí církevní odosobení jednotlivc, klášterní sebezapení a zapomenutí svta: nýbrž to, které ruší naše otroení pírodním a rozumovým zákonm; které na rozdíl cd vdy a spíše jako poesie jedinou opravdovou skutenost a jedinou opravdovou hodnotu pikládá práv jednotlivci a jednotlivinám. Jedinená krása kesanství jest pro mne práv v tom", píše, jak pojalo a vyslovilo nekonenou cenu každé lidské duše a nenahraditelnost ztráty její; neznám ídee vtší a naléhavjší básnicky ani idee tragitjší." Pravým náboženstvím jest Saldovi ono, které každému jednotlivci ponechává a posiluje jeho naprostou vnitn 22

29 tragickou svobodu, majíc úctu ped rytískostí každého karaktcru, každé vnitní zákonnosti a míry, majíc úctu ped každým božím posláním. Dogmatem, jak vidti, a to dogmatem dynamickým stává se tu karakter. Salda jest s Arthurem Bonusem pesvden, že každý lovk i pokud je tvrcem i pokud jen pracuje nasvémkarakteru a tím i sám každý tvrce jest lovkem svém vném osudu jest Boží spolupracovník. A že tedy vlastn již náboženským, lovkem, který siln ví v Svatého Ducha a to i když proti jeho dílu hotové mínní církevní anebo veejné se bouí. Zde pne se most, který rovn spojuje Šaldovo kesanství^ se syntetismem Boj o zítek. Již v Bojích o zítek jest Salda zasvceným a oddaným vrozvstem tvrího voluntarismu a lásky k životu, nového voluntarismu, jenž nanovo posiluje a posvcuje ty staré mohutnosti lidské duše, v nž lovk verejška ztratil již víru. Tak voluntarism, kult vytrvalého^úsilí o dokonalejší, o nejvyšší život spojuje Saldu a Saldu novjšího i staršího s filosofií na p. Bergsonovou, kterou však on uvítat mohl již jenom pátelsky sice, ale bez zisku, jelikož sám zatím vzdálil se již od mystického naturalismu mnohem více nežli sám Bergson. Na rozdíl od Bergsona totiž Salda posiluje a podpírá básnickou mohoucnost tvrí kesanským intelektualismem, pro njž mu dobrý smysl vychovala jeho vrozená náklonnost k^platonisování. Tento kesanský intelektualism smiuje Saldovi poslední jeho kontrast romantický, na kterém vybudována jest ješt jeho filosofie vývoje eského básnictví, jak nám ji pednesl ve spise Moderní eská literatura kontrast mezi spontánností a uvdomlou prací básnickou, mezi básníkovým rozumem a srdcem. Kesanství uí ho, že vášnivé srdce, jež bývá tím více ohroženo nihilismem, ím jeho ím jsou že toto srdce vázáno jest smysly jsou mén passivní, mén slepé a hluché, vnímavjší, kesanství uí ho, a podpíráno lidským a potencovan tvrcovým metafysickým, božským rozumem jasnozivým, jenž vli ke tvorb, k vlád a ke ctnosti uschopuje. Myšlenka stává se vášní, nikoliv naopak. A konen vidí Salda, že každé náboženství vedle svobody, lásky, a osobnosti, v lovku vychovávalo a pstilo i smysl pro spoleenskou družnost, která jest nezbytnou podmínkou každé národní kultury, pokud je hodná jména tohoto, A Šaldovým ideálem odjakživa byly 23

Podpořte vydání knihy Básní a Energetických obrázků Duchovní léčitelky. S fotografiemi

Podpořte vydání knihy Básní a Energetických obrázků Duchovní léčitelky. S fotografiemi Podpořte vydání knihy Básní a Energetických obrázků Duchovní léčitelky S fotografiemi Část peněz ze zisku této knihy věnuje na podporu centra www.nightlife.mypage.cz Brána k uzdravení Těla, Duše i Světa.

Více

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ (pro soukromou pobožnost) 1.den Modleme se za celé lidstvo Nejmilosrdnější Ježíši, jehož vlastností je slitování a odpuštění, nehleď na naše hříchy, ale na důvěru, kterou

Více

Rudolf Medek: ZBOROV

Rudolf Medek: ZBOROV Rudolf Medek: ZBOROV Vìnováno památce bojovníkù a muèedníkù, kteøí v této válce položili svùj život za svobodu èeskoslovenského národa. I. Èeské i slovenské dìti, synové národa, omlazeného hrdinskou krví,

Více

Moderní umělecké směry (Prezentace 4-CJL - Česká moderna uplatňované směry 1)

Moderní umělecké směry (Prezentace 4-CJL - Česká moderna uplatňované směry 1) Moderní umělecké směry (Prezentace 4-CJL - Česká moderna uplatňované směry 1) Stanislav Kostka Neumann (1875 1947) Na počátek, protože: - Finančně zajištěný (rodina zámožného advokáta - Olšanská fila =

Více

Korpus fikčních narativů

Korpus fikčních narativů 1 Korpus fikčních narativů prózy z 20. let Dvojí domov (1926) Vigilie (1928) Zeměžluč oddíl (1931) Letnice (1932) prózy z 30. let Děravý plášť (1934) Hranice stínu (1935) Modrá a zlatá (1938) Tvář pod

Více

Ze života Sluncem a stínem Selské písně a České znělky Jiné písně České písně. Nakladatelství Lidové noviny

Ze života Sluncem a stínem Selské písně a České znělky Jiné písně České písně. Nakladatelství Lidové noviny Ze života Sluncem a stínem Selské písně a České znělky Jiné písně České písně Nakladatelství Lidové noviny UOBSAH ZE ŽIVOTA Vítězslavu Hálkovi / 9 Rodné mluvě/12 Píseň lidu / li Mrtvá země /15 Píseň otroků

Více

Jaroslav Vrchlický (1853 1912)

Jaroslav Vrchlický (1853 1912) Jaroslav Vrchlický (1853 1912) vl. jm. Emil Frída nar. v Lounech stud. G, filosofie, historie, románských jazyků vychovatel v severní Itálii sňatek s Ludmilou Podlipskou profesor literatury na Karlově

Více

Umělecké směry na přelomu 19. a 20. století v české poezii

Umělecké směry na přelomu 19. a 20. století v české poezii Umělecké směry na přelomu 19. a 20. století v české poezii Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice Projekt č. CZ. 1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_15_10 Tématický celek:

Více

Moravské gymnázium Brno s.r.o. Hana Blaudeová Český jazyk

Moravské gymnázium Brno s.r.o. Hana Blaudeová Český jazyk Číslo projektu Název školy Autor Tematická oblast Ročník 2. CZ.1.07/1.5.00/34.0743 Moravské gymnázium Brno s.r.o. Hana Blaudeová Český jazyk Datum tvorby 01.06.2013 Anotace -prezentace určená pro učitele

Více

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI 1. NEDĚLE PO SV. TROJICI formulář A1 (bohoslužby s večeří Páně) ÚVODNÍ ČÁST VSTUPNÍ HUDBA OTEVŘENÍ K: Ve jménu Boha Otce i Syna i Ducha svatého. S: Amen. POZDRAV K: Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho

Více

Alison Gross Am G C E7 Am G C Dm E7 1. Když zapadlo slunce a vkradla se noc a v šedivých mracích se ztrácel den, Am G C E7 Am G Am a když síly zla ve tmě převzaly moc, tu Alison Gross vyšla z hradu ven.

Více

Roní plán pro 1.roník

Roní plán pro 1.roník Roní plán pro 1.roník ( Nakladatelství Fraus) 1.období záí íjen dodržuje zásady bezpeného chování tak, aby neohrožoval zdraví své a zdraví jiných. Orientuje se v budov školy, vysvtlí rozdíl v chování o

Více

OSTRUŽINY. Žebříček TOP 10 básní z PSANCI.cz SRPEN 2009

OSTRUŽINY. Žebříček TOP 10 básní z PSANCI.cz SRPEN 2009 OSTRUŽINY Žebříček TOP 10 básní z PSANCI.cz SRPEN 2009 1. BÁSNÍCI (od puero) 2. Sonáta pro srpnový večer (od Verena) 3. Ve vaně (od milancholik) 4. (M.) Vzkaz lásky (od ivkaja) 5. Ach, vodo (od nostalgik)

Více

GENERACE PROKLETÝCH FRANCOUZSKÝCH BÁSNÍKŮ

GENERACE PROKLETÝCH FRANCOUZSKÝCH BÁSNÍKŮ GENERACE PROKLETÝCH FRANCOUZSKÝCH BÁSNÍKŮ MODERNÍ UMĚLECKÉ SMĚRY NA PŘELOMU 19. A 20. STOLETÍ AUTOR Mgr. Jana Tichá DATUM VYTVOŘENÍ 10. 9. 2012 ROČNÍK TEMATICKÁ OBLAST PŘEDMĚT KLÍČOVÁ SLOVA ANOTACE METODICKÉ

Více

Literární druhy a žánry hrou

Literární druhy a žánry hrou Literární druhy a žánry hrou MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ BYSTŘICE projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_03_14 Tématický celek:

Více

2. Čisté víno (Sem tam)

2. Čisté víno (Sem tam) 1. Čekání na zázrak (Sem tam) H # 1. Už padá půlnoc, zní jen můj těžký krok, oblohou snáší se k zemi mráz, vítr ztichl, zbyl jenom úplněk, () i čas zůstal na chvíli stát. 2. jinak nic, pouze průhledný

Více

Literární moderna - úvod

Literární moderna - úvod Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Literární

Více

Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha.

Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha. 1 KNÍŽKA MODLITEB Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha. 8 Srdce Ježíšovo a Mariino 9 Modlitba

Více

Jiří Wolker Život a dílo

Jiří Wolker Život a dílo Jiří Wolker Život a dílo Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice Projekt č. CZ. 1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_16_16 Tématický celek: Historie a umění Autor: PaedDr.

Více

Festival 2012 Autoři Ukázky Duo Duo - z autorského čtení Duo Duo - z autorského čtení. Verše přeložila Magdalena Rytinová. Na hoře bláznovství

Festival 2012 Autoři Ukázky Duo Duo - z autorského čtení Duo Duo - z autorského čtení. Verše přeložila Magdalena Rytinová. Na hoře bláznovství Festival 2012 Autoři Ukázky Duo Duo - z autorského čtení Duo Duo - z autorského čtení Verše přeložila Magdalena Rytinová. Na hoře bláznovství Jdu vstříc dešti, kapky deště a nebe, podobné ohromné skále,

Více

DOPIS BRATRA GEORGE WARNOCKA

DOPIS BRATRA GEORGE WARNOCKA DOPIS BRATRA GEORGE WARNOCKA 21. ledna 2005 Drazí pátelé, pišel nový rok a zcela jist pináší spoustu pekvapení pro celou planetu. Hodn si vážíme všech pátel, kteí nám poslali pozdravy, pání a dopisy, a

Více

ÚMYSLY APOŠTOLÁTU MODLITBY NA ROK 2005 - ERVEN

ÚMYSLY APOŠTOLÁTU MODLITBY NA ROK 2005 - ERVEN M ARTINOVY NOVINY 06/2005 RONIK IX. Ovoce Božího Ducha však je láska, radost, pokoj, trplivost, laskavost, dobrota, vrnost, tichost a sebeovládání. Proti tomu se zákon neobrací. Gal 5, 22-23 S LOVO NA

Více

ČESKÁ MEZIVÁLEČNÁ POEZIE PROLETÁŘSKÁ POEZIE

ČESKÁ MEZIVÁLEČNÁ POEZIE PROLETÁŘSKÁ POEZIE ČESKÁ MEZIVÁLEČNÁ POEZIE PROLETÁŘSKÁ POEZIE AUTOR Mgr. Jana Tichá DATUM VYTVOŘENÍ 8. 9. 2012 ROČNÍK TEMATICKÁ OBLAST PŘEDMĚT KLÍČOVÁ SLOVA ANOTACE METODICKÉ POKYNY 4. ročník Český jazyk a literatura Literární

Více

Karel Hynek Mácha - Máj Jméno autora: Mgr. Bohuslava Svobodová

Karel Hynek Mácha - Máj Jméno autora: Mgr. Bohuslava Svobodová VY_32_INOVACE_CJL_58 Karel Hynek Mácha - Máj Jméno autora: Mgr. Bohuslava Svobodová Období vytvoření: září 2013 Ročník: 2., popř. 3. a 4. (opakování) Tematická oblast: Čtenářská gramotnost absolventa OA

Více

Pobo nost v den památky V ech vìrných zemøelých I

Pobo nost v den památky V ech vìrných zemøelých I POBO NOST I 277 Pobo nost v den památky V ech vìrných zemøelých I Od svící na oltáøi se rozsvítí velikonoèní svíce. Knìz mù e zùstat ve fialovém ornátì nebo obléci pluviál. Kde jsou k tomu vhodné podmínky,

Více

Ondřej David Rada HLEDEJ PAŠIJE! (věnováno tatínkovi)

Ondřej David Rada HLEDEJ PAŠIJE! (věnováno tatínkovi) Ondřej David Rada HLEDEJ PAŠIJE! (věnováno tatínkovi) A v Pánův den jsem byl ve vytržení Ducha a uslyšel jsem za sebou mocný hlas, jako zvuk polnice, jak říká: Já jsem Alfa i Omega, Ten první i poslední.

Více

Jindřiška Šindlerová Projdi se mnou

Jindřiška Šindlerová Projdi se mnou Jindřiška Šindlerová Projdi se mnou edice Knihovnicka.cz Tribun EU 2008 Jindřiška Šindlerová Projdi se mnou edice Knihovnicka.cz Tribun EU 2008 KATALOGIZACE V KNIZE - NÁRODNÍ KNIHOVNA ČR Šindlerová, Jindřiška

Více

Slovo dětem: Ježíš na svatbě Píseň ze Svítá: S156 Svatba v Káni

Slovo dětem: Ježíš na svatbě Píseň ze Svítá: S156 Svatba v Káni 1 Vršovice 1.5.2011 Pozdrav: Milé sestry, milí bratři, milé děti, všechny vás vítám na naší společné bohoslužbě. Na setkání, kde smíme naslouchat Božímu slovu, těšit se z Božího pozvání a děkovat za ně.

Více

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající.

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající. BOŽÍ DAR Jaký je podle vás nejznámější verš z Bible? Většina lidí by jistě odpověděla, že jím je Jan 3:16 a skutečně je to tak! Tento verš by měli znát všichni křesťané. Nikdy se mi neomrzí, protože je

Více

Je takový osud, že co je v něm bez chvění, není pevné. Je taková láska, že se ti nedostává světa, byť jenom pro krůček.

Je takový osud, že co je v něm bez chvění, není pevné. Je taková láska, že se ti nedostává světa, byť jenom pro krůček. JE Je takový osud, že co je v něm bez chvění, není pevné. Je taková láska, že se ti nedostává světa, byť jenom pro krůček. Je taková rozkoš, že se trestáš za umění, když umění je hříchem. Je takové mlčení,

Více

ŠIKANA, AGRESE A NÁSILÍ NEPATÍ MEZI NÁS! Motto: lovk by se ml chovat tak, jak si myslí, že by se mli chovat všichni Václav Havel

ŠIKANA, AGRESE A NÁSILÍ NEPATÍ MEZI NÁS! Motto: lovk by se ml chovat tak, jak si myslí, že by se mli chovat všichni Václav Havel ŠIKANA, AGRESE A NÁSILÍ NEPATÍ MEZI NÁS! Motto: lovk by se ml chovat tak, jak si myslí, že by se mli chovat všichni Václav Havel ! Za šikanování se považuje, když jeden nebo více spolužák úmysln, vtšinou

Více

VY_12_INOVACE_70 Základní škola a mateřská škola Herálec, Herálec 38, 582 55; IČ: 70987882; tel.: 569445137

VY_12_INOVACE_70 Základní škola a mateřská škola Herálec, Herálec 38, 582 55; IČ: 70987882; tel.: 569445137 Operační program: Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: ŠKOLA PRO ŽIVOT Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2362 Kód: 01.02 Číslo materiálu: 70 I/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující

Více

Tušivá rozpomnění. Jezerní básníci. Přeložil Václav Renč. Vybral a sestavil Zdeněk Stříbrný K vydání připravil Zdeněk Beran

Tušivá rozpomnění. Jezerní básníci. Přeložil Václav Renč. Vybral a sestavil Zdeněk Stříbrný K vydání připravil Zdeněk Beran Tušivá rozpomnění Jezerní básníci Přeložil Václav Renč Vybral a sestavil Zdeněk Stříbrný K vydání připravil Zdeněk Beran Vydání knihy podpořilo Ministerstvo kultury České republiky. Translation Václav

Více

J. S. Machar, Antonín Sova

J. S. Machar, Antonín Sova Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 J. S.

Více

Slavnost a požehnání sňatku

Slavnost a požehnání sňatku Slavnost a požehnání sňatku tento obřad se používá, pokud se neslaví Eucharistie SHROMÁŽDĚNÍ SPOLEČENSTVÍ Všichni stojí. Ženich a nevěsta stojí před předsedajícím Milost našeho Pána Ježíše Krista, láska

Více

ADORACE MARIA, MATKA BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ

ADORACE MARIA, MATKA BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ ADORACE MARIA, MATKA BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ Chválená a velebená budiž bez ustání 3x Též Neposkvrněné početí nejblahoslavenější Panny a Matky Boží Marie. Úvod Dn. 1746: Buď veleben, milosrdný Bože, Že ses

Více

Vánoční besídka CB Žižkov 2010

Vánoční besídka CB Žižkov 2010 Vánoční besídka CB Žižkov 2010 Píseň 1 Pán Ježíš přikázal budete světlem Autor: Tomáš Najbrt Pán Ježíš přikázal budete světlem, budete svítit do okolí. Pán Ježíš přikázal před celým světem, velkým i dětem,

Více

BILÍKOVÁ, Adéla. Malý slovník abstraktních pojm. Knihovna msta Police nad Metují, 2000, 27 volných list v deskách+ videokazeta.

BILÍKOVÁ, Adéla. Malý slovník abstraktních pojm. Knihovna msta Police nad Metují, 2000, 27 volných list v deskách+ videokazeta. Andrea Hudáková: MALÝ SLOVNÍK ABSTRAKTNÍCH POJM BILÍKOVÁ, Adéla. Malý slovník abstraktních pojm. Knihovna msta Police nad Metují, 2000, 27 volných list v deskách+ videokazeta. Diplomová práce Adély Bilíkové

Více

O V O C E B O Ž Í H O D U C H A

O V O C E B O Ž Í H O D U C H A O V O C E B O Ž Í H O D U C H A VERŠE K NAUČENÍ: Galatským 5:22-23a Ovoce Božího Ducha však je láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, tichost a sebeovládání. 1. Korintským 13:4

Více

Ženy v korintském sboru

Ženy v korintském sboru Ženy v korintském sboru 1. Ježíši krásný, panovníku jasný, Boží i lidský synu, tebe milovat a oslavovat žádám každou hodinu. 2. Krásné jsou kraje, pole, luhy, háje, zavítá-li jarní čas: nad vše vezdejší

Více

Jan Neruda: ZPÌVY PÁTEÈNÍ

Jan Neruda: ZPÌVY PÁTEÈNÍ Jan Neruda: ZPÌVY PÁTEÈNÍ MOJE BARVA ÈERVENÁ A BÍLÁ Ten rudý prapor náš s tím bílým vedle polem - jak bije, šlehá po svém bidle holém! Hned plapolavì v rušnou dál se nese, hned truchle choulí se a zimniènì

Více

Téma: NERVY V KÝBLU. Téma: JE TO NA TOBĚ (UMÍME SE ROZHODOVAT?) Téma: JE TŘEBA BÝT IN? (aneb CO SE SVÝM VZHLEDEM?)

Téma: NERVY V KÝBLU. Téma: JE TO NA TOBĚ (UMÍME SE ROZHODOVAT?) Téma: JE TŘEBA BÝT IN? (aneb CO SE SVÝM VZHLEDEM?) Téma: NERVY V KÝBLU úvaha na biblický text Filipským 4, 6-7 Jak mi Bůh dal sílu překonat těžkou situaci (strach)? Proč prožíváme strach (úzkost) a jak s tím bojovat? Izaiáš 43, 1-2 1) Strach a obavy jsou

Více

NOCTURNO 2014. Do hlubin. Za okny měsíc neúspěšně trhá z očí noci třešně ne, nejsou to třešně, jsou to slzy a v nich se choulíme v jantaru zmrzlí

NOCTURNO 2014. Do hlubin. Za okny měsíc neúspěšně trhá z očí noci třešně ne, nejsou to třešně, jsou to slzy a v nich se choulíme v jantaru zmrzlí NOCTURNO 2014 Do hlubin Za okny měsíc neúspěšně trhá z očí noci třešně ne, nejsou to třešně, jsou to slzy a v nich se choulíme v jantaru zmrzlí Jsme to, nejsme to my zakletý v jantaru váhání Dívej se na

Více

Roní plán pro 2.roník

Roní plán pro 2.roník Roní plán pro 2.roník ( Nakladatelství Fraus) 1.období záí íjen dodržuje zásady bezpeného chování tak, aby neohrožoval zdraví své a zdraví jiných. Orientuje se v budov školy, vysvtlí rozdíl v chování o

Více

Bhagaván Šrí Ramana Maháriši Dodatek ke 40 veršům o Skutečnosti

Bhagaván Šrí Ramana Maháriši Dodatek ke 40 veršům o Skutečnosti Bhagaván Šrí Ramana Maháriši Dodatek ke 40 veršům o Skutečnosti (zveřejněno na www.rudolfskarnitzl.cz) (Bhagaván Šrí Ramana Maháriši je autorem veršů, zvýrazněných v textu kurzívou.) Vzývání To, co je

Více

MODLITBY MODLITBOVÝ BOJ MODLITBOVÁ KAMPAÒ

MODLITBY MODLITBOVÝ BOJ MODLITBOVÁ KAMPAÒ MODLITBY MODLITBOVÝ BOJ MODLITBOVÁ KAMPAÒ PRO KAŽDÉHO ÈLOVÌKA NYNÍ - NA KONCI ÈASÙ Modlitby "MODLITEBNÍHO BOJE" které dostala vizionáøka Marie Božího Milosrdenství od Nebeského Otce, Ježíše Krista a Panny

Více

Uzdravení snu. 27. kapitola. I. Obraz ukřižování

Uzdravení snu. 27. kapitola. I. Obraz ukřižování 27. kapitola Uzdravení snu I. Obraz ukřižování 1. Přání, aby s vámi bylo zacházeno nespravedlivě, představuje pokus učinit kompromis, který by spojil útok s nevinou. Kdo však dokáže spojit to, co je naprosto

Více

SPIRITIZMUS A BIBLE. Strašnice 24. dubna 2013

SPIRITIZMUS A BIBLE. Strašnice 24. dubna 2013 SPIRITIZMUS A BIBLE Strašnice 24. dubna 2013 TOUHA Znát budoucnost Být fit a zdráv Nahlédnout do tajemna Finanční prospěch SPIRITIZMUS SE JEVÍ JAKO CESTA CO JE TO SPIRITIZMUS? SPIRITIZMUS Založen na domněnce,

Více

Jindřiška Šindlerová. Projdi se mnou

Jindřiška Šindlerová. Projdi se mnou Jindřiška Šindlerová Projdi se mnou Tribun EU 2013 Jindřiška Šindlerová Cover Jindřiška Šindlerová Illustrations Jindřiška Šindlerová Obsah Projdi se mnou... 8 Noční sonety... 10 Lásko prolhaná!... 11

Více

Jaroslav Seifert - Nobelova cena za literaturu 1984

Jaroslav Seifert - Nobelova cena za literaturu 1984 Jaroslav Seifert - Nobelova cena za literaturu 1984 Město v slzách (1921) - představa světa bez bídy a nenávisti, touha léčit, potěšit; soucit s chudými, vidiny lidského štěstí - proletářská poezie Děti

Více

102. JEŽÍŠI, DÁVNO UŽ TO VÍM (hudba: AC Bratislava; text: Karel Sedláček) C # mi. 101. VÍM, ŽE TI NA MNĚ ZÁLEŽÍ (hudba a text: Markéta Plchová)

102. JEŽÍŠI, DÁVNO UŽ TO VÍM (hudba: AC Bratislava; text: Karel Sedláček) C # mi. 101. VÍM, ŽE TI NA MNĚ ZÁLEŽÍ (hudba a text: Markéta Plchová) 101. VÍM, Ž TI N MNĚ ZÁLŽÍ (hudba a text: Markéta Plchová) mi Vím, že Ti záleží na srdci mém, nejsem Ti lhostejný/á. V čase těžkých chvil, ve dnech bouřlivých, Ty dál nade mnou bdíš. mi Ruku mi podáváš,

Více

PRONÁSLEDOVÁNÍ CORRIE TEN BOOM (1974)

PRONÁSLEDOVÁNÍ CORRIE TEN BOOM (1974) PRONÁSLEDOVÁNÍ CORRIE TEN BOOM (1974) Svt je smrteln nemocný. Umírá... Velký Léka již podepsal úmrtní list. Pesto mají kesané ped sebou velké dílo. Mají být potoky živé vody, zdroji slitování pro ty, kteí

Více

Fotografie Jiřího Ortena: originály archiválií jsou uložené v Památníku národního písemnictví literární archiv.

Fotografie Jiřího Ortena: originály archiválií jsou uložené v Památníku národního písemnictví literární archiv. Znění tohoto textu vychází z díla Knihy veršů tak, jak bylo vydáno nakladatelstvím Český spisovatel v roce 1995 (ORTEN, Jiří. Knihy veršů. 1. vyd. Praha: Český spisovatel, 1995. 301 s. Spisy Jiřího Ortena,

Více

Související ustanovení ObZ: 66, 290, 1116 až 1157, 1158 a násl., 1223 až 1235, 1694, 1868 odst. 1, 2719, 2721, 2746, 2994, 3055, 3062, 3063,

Související ustanovení ObZ: 66, 290, 1116 až 1157, 1158 a násl., 1223 až 1235, 1694, 1868 odst. 1, 2719, 2721, 2746, 2994, 3055, 3062, 3063, Pídatné spoluvlastnictví Obecná ustanovení 1223 (1) Vc náležící spolen nkolika vlastníkm samostatných vcí urených k takovému užívání, že tyto vci vytváejí místn i úelem vymezený celek, a která slouží spolenému

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Deník duchovních cvičení

Deník duchovních cvičení Třetí meditace: Horské kázání. Bylo nutné omezit námět této meditace. Horské kázání je nepochybně nejvznešenějším projevem mravní a náboženské pravdy, jaký lidstvo zná. Vždyť je to dílo Ježíše Krista!

Více

OD 2. DUBNA 2012 DO 31. KVÌTNA 2012 8. DÍL KNIHA PRAVDY A VELKÉ VAROVÁNÍ

OD 2. DUBNA 2012 DO 31. KVÌTNA 2012 8. DÍL KNIHA PRAVDY A VELKÉ VAROVÁNÍ OD 2. DUBNA 2012 DO 31. KVÌTNA 2012 8. DÍL KNIHA PRAVDY A VELKÉ VAROVÁNÍ VELKÉ VAROVÁNÍ BOHA DNEŠNÍMU SVÌTU KNIHA PRAVDY 8. DÍL Poselství od 2. dubna 2012 do 31. kvìtna 2012 Poznámka korektora: Pøekladatelé

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve červen 2009 3. ročník/6. číslo Když kocour není doma... Slovo úvodem Když kocour není doma, myši mají pré.. Ježíš odešel. Oblak Otcovy slávy ho vzal našim

Více

Děkujeme Vám za nákup této e-knihy. Jsme rádi, že můžeme touto cestou přinášet dobré zprávy do světa digitálních

Děkujeme Vám za nákup této e-knihy. Jsme rádi, že můžeme touto cestou přinášet dobré zprávy do světa digitálních Děkujeme Vám za nákup této e-knihy. Jsme rádi, že můžeme touto cestou přinášet dobré zprávy do světa digitálních médií. Jestliže se Vám podařilo dokument stáhnout z nějakého webu bez placení, tak si jej,

Více

noční motýl prosím tě otevři

noční motýl prosím tě otevři když spíš když spíš má ticho zvláštní něhu svět ustane v svém koloběhu když spíš co tvůj sen skrývá nemám zdání zdá se ti asi o létání když spíš pokoj má barvu zralých pšenic slunce už sahá do okenic když

Více

Kamila Krátká z 8.A. KLEC a KLÍČ. Jestlipak víte, co se stane s člověkem, jenž utíká před světem? Stane se z něj to, co už nikdo nevidí,

Kamila Krátká z 8.A. KLEC a KLÍČ. Jestlipak víte, co se stane s člověkem, jenž utíká před světem? Stane se z něj to, co už nikdo nevidí, Kamila Krátká z 8.A píše poezii a v letošním roce získala za přednes básně Klec a klíč na regionální recitační soutěži Dětská scéna 2013 ocenění za autorský přínos. Ukázky z její tvorby zveřejňujeme v

Více

Prezentace 11-CJL -1-ročník Preromantismus

Prezentace 11-CJL -1-ročník Preromantismus Prezentace 11-CJL -1-ročník Preromantismus Preromantismus = módní směr, který se odvíjí od filozofie dobového osvícenství, je spojnicí mezi racionálním klasicismem a nastávající romantikou 19. století.

Více

1. zastavení: Maria obětuje Ježíše v chrámě a slyší předpověď o meči, který probodne její srdce

1. zastavení: Maria obětuje Ježíše v chrámě a slyší předpověď o meči, který probodne její srdce CESTA SEDMIBOLESTNÉ 1. zastavení: Maria obětuje Ježíše v chrámě a slyší předpověď o meči, který probodne její srdce píseň 810 Ó Maria útočiště naše, 3. sloka: 3. Když jsi v chrámě svoje nemluvňátko / Simeonu

Více

Datum: 21. 3. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.

Datum: 21. 3. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34. Datum: 21. 3. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.1013 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_227 Škola: Akademie - VOŠ, Gymnázium a SOŠUP Světlá

Více

NEŠPORY SVATÉ RODINY ÚVODNÍ VERŠ. Kněz: Lid: Slyš. Sláva Otci i Synu, * jako byla na počátku i nyní i vždycky, * a na věky.

NEŠPORY SVATÉ RODINY ÚVODNÍ VERŠ. Kněz: Lid: Slyš. Sláva Otci i Synu, * jako byla na počátku i nyní i vždycky, * a na věky. NEŠPORY SVATÉ RODINY revidovaná verze Kněz: Bo Slyš - že, po - spěš mi Lid: Kněz: na - še vo ÚVODNÍ VERŠ Sláva Otci i Synu, * Lid: po - moc! na - lá - ní! i Du - chu sva jako byla na počátku i nyní i vždycky,

Více

Nejkrásnjší neopakovatelný zážitek neslyšícího ve svtech slyšících

Nejkrásnjší neopakovatelný zážitek neslyšícího ve svtech slyšících Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze Nejkrásnjší neopakovatelný zážitek neslyšícího ve svtech slyšících Seminární práce k pedmtu filozofie Petr Vysuek Praha 2000-05-06 Nejkrásnjší neopakovatelný

Více

OD 1. SRPNA 2011 DO 30. ZÁØÍ 2011 4. DÍL KNIHA PRAVDY

OD 1. SRPNA 2011 DO 30. ZÁØÍ 2011 4. DÍL KNIHA PRAVDY OD 1. SRPNA 2011 DO 30. ZÁØÍ 2011 4. DÍL KNIHA PRAVDY A VELKÉ VAROVÁNÍ VELKÉ VAROVÁNÍ BOHA DNEŠNÍMU SVÌTU KNIHA PRAVDY 4. DÍL Poselství od 1. srpna 2011 do 30. záøí 2011 Poznámka korektora: Pøekladatelé

Více

SSOS_CJL_3.07 Josef Václav Sládek

SSOS_CJL_3.07 Josef Václav Sládek Číslo a název projektu Číslo a název šablony DUM číslo a název CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT SSOS_CJL_3.07

Více

XXX. NEÚNAVNÁ MODLITBA

XXX. NEÚNAVNÁ MODLITBA XXX. NEÚNAVNÁ MODLITBA Škola duchovního života Písmo svaté: Stále se radujte, bez přestání se modlete. Ve všech životních podmínkách děkujte Bohu. Tak to Bůh po Vás chce v Kristu Ježíši. (1Sol 5, 16-18)

Více

Jan Zahradníček. MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389

Jan Zahradníček. MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Jan Zahradníček

Více

Láska. Láska a odpovědné předávání lidského života. Cíl: Poznání zákonitosti odpovědného předávání lidského života. Obsah:

Láska. Láska a odpovědné předávání lidského života. Cíl: Poznání zákonitosti odpovědného předávání lidského života. Obsah: Láska Téma: Láska a odpovědné předávání lidského života Cíl: Poznání zákonitosti odpovědného předávání lidského života Obsah: Časová dotace: Doporučený věk: Přednáška o odpovědném rodičovství Čtvrtek 18.00

Více

RIZIKOVÉ CHOVÁNÍ U DTÍ A MLADISTVÝCH. Seminá k tématu primární prevence úraz dtí

RIZIKOVÉ CHOVÁNÍ U DTÍ A MLADISTVÝCH. Seminá k tématu primární prevence úraz dtí RIZIKOVÉ CHOVÁNÍ U DTÍ A MLADISTVÝCH Seminá k tématu primární prevence úraz dtí PROGRAM SEMINÁE 1. ÚVOD 2. CO JE TO ÚRAZ 3. NÁSLEDKY ÚRAZ 4. RIZIKOVÉ CHOVÁNÍ 5. PREVENCE ÚRAZ 2 ÚVOD Co už znáte z pedchozích

Více

Neděle 02.08.2015. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16

Neděle 02.08.2015. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16 Neděle 02.08.2015 Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16 Úvodní slovo Zjevení 7,9-17 Zj 7,9-10 Potom jsem uviděl, a hle, veliký zástup, který nikdo nemohl spočítat, ze všech národů, kmenů,

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL. 32 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

VÝUKOVÝ MATERIÁL. 32 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Identifikační údaje školy VÝUKOVÝ MATERIÁL Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf,příspěvková organizace Bratislavská 2166,407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz,tel.+420412372632 Číslo

Více

ARTHUR SCHOPENHAUER (1788-1860)

ARTHUR SCHOPENHAUER (1788-1860) IRACIONALISMUS CHARAKTERISTIKA iracionalis - nerozumový; podstatu skutečnosti lze pochopit jedině citem, vůlí, intuicí, vírou skepse vůči rozumu, zdůraznění jiných cest pochopení světa než rozumových dvě

Více

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE KRISTŮV RŮŽENEC 1 UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE Bůh každého z nás volá a vede. Každý na toto volání odpovídá podle rozhodnutí svého srdce v osobním projevu své modlitby. Křesťanství zná tři výrazové

Více

OD 13 DO 17 HODIN. Zpracovala Nová Milena, spolupracuje Jana Šmardová Koulová korektura webmaster Ing. Vlach

OD 13 DO 17 HODIN. Zpracovala Nová Milena, spolupracuje Jana Šmardová Koulová korektura webmaster Ing. Vlach OD 13 DO 17 HODIN Zpracovala Nová Milena, spolupracuje Jana Šmardová Koulová korektura webmaster Ing. Vlach Květnový kalendář narozenin našich kamarádů. Ahoj děti, Minulý měsíc jsme si vytvořily Knihu

Více

!" #$% #&#'#( )*!+,-#'.

! #$% #&#'#( )*!+,-#'. !" #$% #&#'#( )*!+,-#'.!+/0 123 14 5#$%67#&#'#( #$829,:3;76

Více

Dtské centrum pedagogika volného "asu v p#edškolním vku

Dtské centrum pedagogika volného asu v p#edškolním vku Univerzita Tomáše Bati ve Zlín Fakulta humanitních studií Institut mezioborových studií Brno Dtské centrum pedagogika volného "asu v p#edškolním vku (bakalá#ská práce) Vedoucí bakalá#ské práce: PaedDr.

Více

Na em se podílí? Umožuje napíklad pohyb, mnit výrazy oblieje, zadržovat stolici, psát i vykonávat rzné druhy manuální práce.

Na em se podílí? Umožuje napíklad pohyb, mnit výrazy oblieje, zadržovat stolici, psát i vykonávat rzné druhy manuální práce. SVALOVÁ SOUSTAVA Jedním ze základních projev života je pohyb, který je umožnn rznými zpsoby. U lovka ho realizují ve spolupráci s oprnou a nervovou soustavou svaly. Svaly však nezajišují lovku pouze pohyb

Více

Volnomyslné přírodní deníky

Volnomyslné přírodní deníky Volnomyslné přírodní deníky Karolína Tauberová 3. místo Próza do 23 let 1. 7. Dokud si vítr hraje s mými vlasy, kapky deště dopadají na tvář a slunce rozjasňuje oči, září mi úsměv na rtech a já cítím,

Více

Materiál seznamuje žáky se základními pojmy k tématu Písničkáři 1. Anotace. Mgr. Pavel Šupka

Materiál seznamuje žáky se základními pojmy k tématu Písničkáři 1. Anotace. Mgr. Pavel Šupka Anotace Autor Jazyk Očekávaný výstup Materiál seznamuje žáky se základními pojmy k tématu Písničkáři 1 Mgr. Pavel Šupka Čeština 26 41-M/01 Elektrotechnika 78-42-M/01 Technické lyceum 23-41-M/01 Strojírenství

Více

Název projektu: EU Peníze školám. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3498

Název projektu: EU Peníze školám. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3498 Název projektu: EU Peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3498 Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_140 Jméno autora: Jana Lanková Třída/ročník: 2. stupeň ZŠ praktické - výuka

Více

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká:

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Primice P. Jakuba Vavrečky 12. července 2014 5 EUCHARISTICKÁ MODLITBA Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Děkujeme ti, svatý Otče, a vyznáváme, že jsi veliký a žes všechna svá díla učinil v moudrosti

Více

Morality Karla IV., - jsou souborem praktických návodů pro život určených lidem mocným i prostým, které sepsal sám Karel IV.

Morality Karla IV., - jsou souborem praktických návodů pro život určených lidem mocným i prostým, které sepsal sám Karel IV. Morality Karla IV., - jsou souborem praktických návodů pro život určených lidem mocným i prostým, které sepsal sám Karel IV. 1. Královskou důstojnost zdobí, když ji poslouchá lid jí podřízený. A stejně

Více

OSTRUZINY.cz. Žebříček TOP 10 básní z PSANCI.cz ZÁŘÍ 2007

OSTRUZINY.cz. Žebříček TOP 10 básní z PSANCI.cz ZÁŘÍ 2007 OSTRUZINY.cz Žebříček TOP 10 básní z PSANCI.cz ZÁŘÍ 2007 1. Dole...nahoře (od LUKiO) 2. Tajemství (od Zorik von Masimo) 3. Linnéa (od otazník) 4. Dopravní modlitbička (od Lizzzie) 5. Definice lásky (od

Více

Pierre Franckh. způsobů, jak najít lásku

Pierre Franckh. způsobů, jak najít lásku Pierre Franckh 21 způsobů, jak najít lásku Důležité upozornění: Rady uveřejněné v této knížce byly autorem a nakladatelstvím pečlivě zpracovány a prověřeny, nemůže však za ně být převzata jakákoliv záruka.

Více

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Slavnost Narození Páně 25. prosince (vigilie, v den slavnosti) V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jednorozeného Syna, abychom měli život skrze něho. S touto vírou se modleme

Více

1. žádný verš. 2. verš dle předlohy. 3. Dávám Ti lásku z lásky,jen Tebe miluji, nevezmu nikdy zpátky,co dnes Ti slibuji.

1. žádný verš. 2. verš dle předlohy. 3. Dávám Ti lásku z lásky,jen Tebe miluji, nevezmu nikdy zpátky,co dnes Ti slibuji. Napište do objednávky číslo verše, který si přejete vytisknout. Prosíme o uvážení množství textu, který si přejete do oznámení vytisknout. Pokud bude text dlouhý, může se stát, že bude velmi špatně čitelný!

Více

4. O jakých částech Ostravy se autora zmiňuje? Znáte nějakou další část tohoto města?

4. O jakých částech Ostravy se autora zmiňuje? Znáte nějakou další část tohoto města? PL Petr Bezruč: Slezské písně; buřiči a dekadenti Ostrava Sto roků v šachtě žil, mlčel jsem, za sto let v rameni bezmasém svaly mi v železo ztuhly. Lehko se zasmát mi kdekdo moh, ve Vídni, v ústraní tichém.

Více

Heiden: Obsidian. Heiden: Obsidian. Nostalgia echo Katarze Trojice Na pohřbu Thujon Post lux tenebras Monomania Pohřben před sto lety.

Heiden: Obsidian. Heiden: Obsidian. Nostalgia echo Katarze Trojice Na pohřbu Thujon Post lux tenebras Monomania Pohřben před sto lety. Heiden: Obsidian Nostalgia echo Katarze Trojice Na pohřbu Thujon Post lux tenebras Monomania Pohřben před sto lety stránka 1 z 9 Nostalgia echo (Dante Alighieri, Božská komedie, překlad Vladimír Mikeš)

Více

Různá ponaučení a Různá po zlaté pravidlo

Různá ponaučení a Různá po zlaté pravidlo Různá ponaučení a zlaté pravidlo Mt 7,1-1212 Text Mt 7,1-1212 1 Nesuďte, abyste nebyli souzeni. 2 Neboť jakým soudem soudíte, takovým budete souzeni, a jakou měrou měříte, takovou Bůh naměří vám. 3 Jak

Více

Thyrsos Franti ek Halas

Thyrsos Franti ek Halas Thyrsos František Halas THYRSOS František Halas Ilustrace Jindøich Štyrský Nenaroditi se vùbec, to znamená štìstí. Ale pro toho, kdo se již zrodil, je nejlépe vrátiti se, odkud pøišel. SOFOKLES 4 SMUTEK

Více

Srdečně vás všechny vítám na tomto úžasném projektu, po jehož absolvování nebudete věřit, kým jste byla!

Srdečně vás všechny vítám na tomto úžasném projektu, po jehož absolvování nebudete věřit, kým jste byla! Srdečně vás všechny vítám na tomto úžasném projektu, po jehož absolvování nebudete věřit, kým jste byla! CO JE PRO VÁS DŮLEŽITÉ! UVĚDOMIT SI, PROČ JSTE ZDE A CO CHCETE VE SVÉM ŽIVOTĚ ZMĚNIT A NA TOM BUDEME

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

Vzdlávací obsah vyuovacího pedmtu ESKÝ JAZYK A LITERATURA pro 2. stupe: Jazyková výchova. 6. roník

Vzdlávací obsah vyuovacího pedmtu ESKÝ JAZYK A LITERATURA pro 2. stupe: Jazyková výchova. 6. roník Vzdlávací obsah vyuovacího pedmtu ESKÝ JAZYK A LITERATURA pro 2. stupe: Jazyková výchova 6. roník Samostatn pracuje s Pravidly eského pravopisu, SS a s dalšími slovníky a pírukami. Vyhledává samostatn

Více

Karel Hynek Mácha Večer na Bezdězu

Karel Hynek Mácha Večer na Bezdězu Karel Hynek Mácha Večer na Bezdězu Znění tohoto textu vychází z díla Romány a povídky tak, jak bylo vydáno v nakladatelství Laichter v roce 1906 (MÁCHA, Karel Hynek. Romány a povídky. K vydání upravil

Více

Karel Hynek Mácha. Život a dílo

Karel Hynek Mácha. Život a dílo Karel Hynek Mácha Život a dílo Karel Hynek Mácha (16. listopadu 1810 Praha 6. listopadu 1836 Litoměřice) jeden z největších českých básníků, ve své době nepochopen představitel romantismu a zakladatel

Více

Ježíš a hříšnice. Lk 7,36-50

Ježíš a hříšnice. Lk 7,36-50 Ježíš a hříšnice Lk 7,36-50 Text 7 36 Jeden z farizeů pozval Ježíše k jídlu. Vešel tedy do domu toho farizea a posadil se ke stolu. 37 V tom městě byla žena hříšnice. Jakmile se dověděla, že Ježíš je

Více

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI PROČ A JAK SE MODLIT KŘÍŽOVOU CESTU? (zpracováno podle Vojtěcha Kodeta) MÁME JISTOTU, ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI Již dva tisíce let nás posiluje jistota víry, že na život nejsme sami. Těsně před svým návratem

Více