Základní škola Moravská Tebová, Kostelní námstí 21, okres Svitavy. Plán práce školy. ve školním roce 2005/2006

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní škola Moravská Tebová, Kostelní námstí 21, okres Svitavy. Plán práce školy. ve školním roce 2005/2006"

Transkript

1 Základní škola Moravská Tebová, Kostelní námstí 21, okres Svitavy Plán práce školy ve školním roce 2005/2006 Schváleno na pedagogické rad dne Mgr. Jaroslava Skácelíková editelka školy

2 Schze pedagogické rady Schze pedagogické rady svolává a ídí editelka školy, zápisy poizuje tajemnice pedagogické rady paní uitelka Mgr. Miroslava Snášelová Organizaní zajištní nového školního roku J. Skácelíková Projednání Školního ádu a ádu školní družiny J. Skácelíková Schválení Školního ádu a ádu školní družiny Schválení Plánu práce školy na školní rok 2005/2006 J. Skácelíková Schválení Výroní zprávy školy za období 2004/ Pouení BOZP a PO Ing. Lorenz Plnní výchovn vzdlávací práce ve tídách t. uitelé Poznatky z hospitací a ídící innosti J. Skácelíková Pololetní klasifikace t. uitelé Hodnocení výchovn vzdlávací práce školy J. Skácelíková Zpráva výchovné poradkyn Z. Šafaíková Plnní výchovn vzdlávací práce ve tídách t. uitelé Poznatky z hospitací a ídící innosti J. Skácelíková Závrené hodnocení a klasifikace t. uitelé Organizaní zajištní nového školného roku J. Skácelíková Hodnocení práce školy ve školním roce 2005/2006 J. Skácelíková Personální zajištní a úvazky ve školním roce 2006/2007 J. Skácelíková

3 I. Správci kabinet Ov Kos j Snášelová Z Krejí Vv Trantírková Hv Vykydalová M Ferlíková Ch Purketová Cj Šafaíková F Ferlíková Tv Hájek Rv Šípová D Kos Pp Purketová P Purketová Šd Janíková Hošková II. Správci ueben knihovna Šípová tlocvina a hišt Hájek tídy tídní uitelé poítaová tída Cápal sborovna Šaecová pozemek Purketová knihovna - Šípová III. Další úkoly uitel zdravotník Draesslerová školní album Janíková bezpenostní technik Hrdina žákovská knihovna Šípová WWW stránky Cápal sklad uebnic Dubišarová didaktická technika Hrdina kroniká školy - Skácelíková uitelská knihovna - Šípová dvrník KM - Dostálová IV. Inventarizaní komise Diviš, Burianová, Stejskalová, Draesslerová, V. Komise pro provrky BOZP Krejí, Kos, Diviš

4 Plán práce školy ve školním roce 2005/2006 Výuka bude probíhat ve všech ronících podle uebního dokumentu vzdlávacího programu Základní škola. j /96-2,Dále bude probíhat podle úprav a doplk. j /98-22 s platností od Osnovy výtvarné výchovy dle. j / budou na naší škole používat alternativu A. Organizace školního roku bude vycházet ze souboru pedagogicko-organizaních informací pro základní školy na školní rok 2005/ j / Naše škola se bude dle možností zúastovat soutží a pehlídek zaazených MŠMT R do soutží typu A a B. V soutžích typu A se budeme úastnit tchto soutží: - pedmtové soutže - Soutž Matematická olympiáda Fyzikální olympiáda Chemická olympiáda Biologická olympiáda Zempisná olympiáda Djepisná olympiáda Olympiáda v eském jazyce Soutže v cizích jazycích - nmina Soutže v cizích jazycích ruština Soutže v cizích jazycích anglitina Pythagoriáda Matematický Klokan Soutž dtí a mládeže v programování Zodpovídá Vra Ferlíková, Martin Krejí, Petr Hrdina Vra Ferlíková Alena Purketová Alena Purketová Ivana Šípová, Jindich Kos Ivana Šípová, Jindich Kos Miroslava Snášelová Zdena Šafaíková, Martina Stejskalová Zdenka Šafaíková Michal Zatloukal, Magda Trantírková Petr Hrdina, Martin Krejí Vra Ferlíková, Martin Krejí, Petr Hrdina Roman Cápal - umlecké soutže Evropa ve škole literární a výtvarná soutž Náš svt literární soutž

5 V soutžích typu B se budeme úastnit tchto soutží: - umlecké soutže Mezinárodní dtská výtvarná soutž Lidice 2006, Alšova zem výtvarná soutž, Komenský a my literárn historická a výtvarná soutž - sportovní soutže Pohár rozhlasu v atletice s eskou spoitelnou Florbal Pespolní bh Stolní tenis Atletický tyboj Minifotbal-McDonald s Cup Dopravní soutž mladých cyklist vyuující Tv Petr Hrdina V soutžích typu C se budeme úastnit tchto akcí: - umlecké soutže Krásná jako kvítka Ahoj z prázdnin Píroda kolem nás - sportovní soutže Kinderiáda atletická soutž pro roníky - Eva Šaecová Coca Cola Školský pohár ve fotbale Na tyto soutže budeme pipravovat žáky naší školy. U ostatních soutží bude záležet na zájmu jednotlivých vyuujících a jejich iniciativ..

6 Koncepní zámry školy na školní rok 2005/2006 Zámry vycházejí z koncepce rozvoje školy, která byla zpracována 30. dubna 2003 jako souást Koncepce rozvoje školy na období 2003/ /2007 (souást pihlášky ke konkurznímu ízení), ze vzdlávacího programu Základní škola a ze souboru pedagogicko-organizaních informací MŠMT R pro základní školy na školní rok 2004/2005.j / Cílem pro tento školní rok je: Spádovost školy - udržovat naplnnost školy a zabránit odlivu žák do okolních škol ve mst - jako spádová škola spolupracovat se školami v Linharticích a ve Starém Mst a s mateskou školou v Boršov tak, aby žáci z tchto škol pecházeli na naši školu a plynule zvládali pechod z I. na II. stupe základní školy - draz klást pedevším na návaznost pi výuce cizích jazyk - rodie žák neúplných základních škol prostednictvím návštvy editelky na jejich tídní schzce informovat o dní na spádové škole - rodie žák ze ZŠ Staré Msto, Linhartice, Dlouhá Louka a rodie žák z MŠ Boršov budou pozváni na dny otevených dveí - zajišovat vzájemný kontakt editel spádových škol Práce s žáky - modernizovat vyuovací proces tak, aby se stal pro žáky zajímavým, pínosným z hlediska jejich vdomostí, zájm, klást draz na iniciativu žák, jejich tvoivost - usilovat o maximální zapojení žák do tvoivého vyuování - dsledn uplatovat pokyn ministra školství k prevenci zneužívání návykových látek ve škole - systematicky psobit proti vandalismu, šikan, násilí mezi žáky školy - zajišovat individuální péi o žáky s vývojovými poruchami uení - respektovat osobnost dítte, dodržovat Úmluvu o právech dítte v práci všech pracovník školy - ve vyuování se zamit na rozvoj tvoivého myšlení, na motivaci, na vzbuzení zájmu žák o uení, vzdlávání - pokraovat dál v ekologických projektech škola je lenem ekologického sdružení TEREZA, KONIKLEC, úastní se projektu Kyselý déš a Ozon - zapojit žáky do vytváení estetického prostedí školy umožnit jim podílet se na výzdob školy - zamit se na výuku matematiky, cizích jazyk, práce s PC - nabídnout žákm zájmové kroužky pi škole - pipravovat žáky na rzné typy soutží, vzbuzovat jejich zájem o získávání nových vdomostí a dovedností

7 Vybavenost školy - postupn vybavovat žáky i uitele moderními uebnicemi i pracovními sešity, které umožní používat více metody, které kladou draz na samostatnou práci a rozvíjejí samostatné myšlení - modernizovat vybavení školy v závislosti na množství pidlených financí - doplovat vybavení školy vhodnými pomckami tak, aby výuka byla názorná a efektivní - vybavovat školu vhodnou a moderní pedagogickou literaturou - pokraovat ve vybavování tíd moderním, jednoduchým a úelným nábytkem - vybavit kabinety modernjšími stoly pro uitele podle návrh a námt vyuujících zodpovídá editelka školy a zástupkyn editelky Prezentace školy - využívat webové stránky školy k prezentaci úspch žák, k informovanosti rodi o dní ve škole na základ podklad od vyuujících zajistí Roman Cápal - využívat tisk k seznamování veejnosti s aktuálním dním ve škole, s úspchy žák na základ podklad od vyuujících zajistí Miroslava Snášelová - nástnky a vitríny ve škole velmi asto obmovat, aby odrážely vnitní život školy, práci jednotlivých tíd, úspchy jednotlivých žák zajistí tídní uitelé roníku, vyuující výtvarné výchovy - pipravit druhý roník Akademie pro žáky I. a II. stupn ZŠ zajistí Andrea Draessslerová ve spolupráci s TU roníku a uiteli jazyk - prezentovat práci školy opt prostednictvím Informaního centra - pipravit den otevených dveí leden zajistí Zdenka Šafaíková Spolupráce s rodii - prohlubovat spolupráci školy a rodiny, psobit hlavn na rodie žák s výchovnými problémy, vasnou informovaností rodi pedcházet záškoláctví a jiným negativním jevm, spolupracovat pi výskytu tchto problém s odborem sociálních vcí Mstského úadu Moravská Tebová zajistí metodik prevence Ivana Šípová ve spolupráci s vyuujícími - rozšiovat spolupráci s rodii prostednictvím u zajistí tídní uitelé

8 Pedagogický sbor ízení - zkvalitovat ídící innost tak, aby se zvýšil podíl pracovník na ízení školy - vytváet pátelskou pracovní atmosféru ve sboru, podporovat iniciativu, finann oceovat kvalitní práci, iniciativu, nápaditost - trvale sledovat práci uitel neformální rozhovory, hospitace, názory rodiovské veejnosti - zapojovat více uitele do rzných vzdlávacích akcí využít celoživotní vzdlávání upednostovat studium jazyk, PC gramotnost, environmentální výchovu, studium výchovného-kariérového poradce, studium školního metodika prevence, studium uitele metodika pro pípravu ŠVP - pokraovat ve vzdlávání uitel v rámci SIPVZ - hospitaní a kontrolní innost bude provádna dle plánu hospitací - vnovat se více ovování znalostí žák editelské provrky - zamit se na dodržování smrnic školy NEJDLEŽITJŠÍ ÚKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2005/ zlepšit public relations - vydávání vlastních novin, roenky, sborníku propaganí akce - zlepšit otevenost školy veejnosti - zlepšit spolupráci s orgány a institucemi peujícími o dti - vnovat se péi o zamstnance kariérní rst, další vzdlávání - zlepšit káze žák, sjednocovat innost vyuujících v této oblasti - zlepšit prevenci šikany, rasismu, návykových látek - zlepšit prevenci záškoláctví - více se vnovat zapojení žák do soutží - vytváet zptnou vazbu školy, zavést evaluaci a autoevaluaci Tematické plány Tematické plány uiva v jednotlivých pedmtech zpracovávají vyuující takovým zpsobem, aby vycházely ze vzdlávacího programu Základní škola. Tempo a rozsah probíraného uiva zohlední vyuující podle výkonnosti žák. V tematických plánech nezapomenou vyuující také na opakování uiva a na souhrnné opakování uiva po vtších tematických celcích. ád školy Všichni žáci a pracovníci školy se ídí Školním ádem, který byl projednán a schválen na pedagogické rad Toho dne nabyl platnosti.

9 Pedagogický dozor nad žáky Dozor nad žáky vychází ze ZP paragraf 273 odstavec 1, 2, 3 a z Pracovního ádu pro zamstnance škol a školských zaízení vydaného MŠMT R pod. j / Rozvrh dozor na chodbách je vyvšen ve sborovn a byli s ním seznámeni všichni pedagogití pracovníci. Rozvrh dozor je vyvšen i na píslušných chodbách. Evidence žák školy Evidence žák školy je vedena ve tídních knihách, ve tídních výkazech a v katalogových listech. Povinností tídních uitel je ádn vést tyto dokumenty podle pokyn editelky školy a zástupkyn editelky Další zpsob evidence je v poítaovém programu v editeln. Je zde umístn i program pro tisk vysvdení. Spolupráce s rodii Ve škole byla ustavena Rada školy. Komunikace s rodii se dje prostednictvím schzek rodi s tídními uiteli nebo prostednictvím konzultací pro rodie. V záí, prosinci, beznu a kvtnu probíhají ve škole konzultaní hodiny pro rodie. Rodie také mohou po pedchozí domluv s vyuujícími hovoit v kteroukoliv dobu po vyuování, výjimen v dob pestávek. Výchovná poradkyn a metodik prevence vyhradí jedno odpoledne v týdnu ke konzultacím pro rodie a pro žáky. Podrobnosti jsou uvedeny v plánu výchovné kariérové poradkyn poradkyn a v plánu školního metodika prevence. Vlastní ízení práce školy Práce školy vychází z celoroního plánu práce školy, ze vzdlávacího programu Základní škola, z pedagogicko-organizaních informací MŠMT R na školní rok 2004/2005. j / a z msíních a týdenních plán editele školy. Aktuáln mimo stanovené pedagogické rady budou svolávány porady vyuujících. Pravideln týdn se budou konat porady širšího vedení školy. Mezi širší vedení školy patí krom editelky školy a zástupkyn editelky ICT koordinátor výchovný-kariérový poradce školní metodik prevence uitel-metodik pro pípravu školního vzdlávacího programu zástupce I. stupn vedoucí provozních pracovník paní uitelka povená spoluprací s tiskem Mgr. Roman Cápal Bc. Zdenka Šafaíková Mgr. Ivana Šípová Mgr. Martin Krejí Mgr. Eva Šaecová Pavel Diviš Mgr. Miroslava Snášelová

10 Seznam pracovník Základní školy Moravská Tebová, Kostelní námstí 21, okres Svitavy 1. Skácelíková Jaroslava editelka školy, tída VI. A 2. Šafaíková Zdenka zástupce editele, výchovný-kariérový poradce 3. Draesslerová Andrea uitelka I. A tída 4. Šaecová Eva uitelka I. B tída 5. Hošková Zdeka uitelka II. tída 6. Burianová Eva uitelka III. A tída 7. Krejí Gabriela uitelka III. B tída 8. Dostálová Miroslava uitelka IV. tída 9. Hrdina Petr uitel V. tída 10. Purketová Alena uitelka VI. B tída, metodik environmentální výchovy 11. Krejí Martin uitel VII. A tída 12. Kos Jindich uitel VII. B tída 13. Ferlíková Vra uitelka VIII. A tída 14. Snášelová Miroslava uitelka VIII. B tída 15. Šípová Ivana uitelka IX. A tída, metodik prevence 16. Cápal Roman uitelka IX. B tída, ICT koordinátor 17. Stejskalová Martina uitelka 18. Hájek Martin uitel 19. Zatloukal Michal uitel 20. Vykydalová Jitka uitelka 21. Trantírková Magda uitelka 22. Dubišarová Jana vychovatelka 23. Janíková Sylvie vychovatelka 24. Barvová Drahomíra úetní, mzdová úetní 25. Diviš Pavel školník, topi 26. Babouková Jana uklízeka 27. Biliová Vra uklízeka 28. Scholzová Jana uklízeka

INSPEKNÍ ZPRÁVA. Základní škola Moravská Tebová, Kostelní námstí 21, okres Svitavy. Kostelní námstí 21, 571 01 Moravská Tebová

INSPEKNÍ ZPRÁVA. Základní škola Moravská Tebová, Kostelní námstí 21, okres Svitavy. Kostelní námstí 21, 571 01 Moravská Tebová eská školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKNÍ ZPRÁVA Základní škola Moravská Tebová, Kostelní námstí 21, okres Svitavy Kostelní námstí 21, 571 01 Moravská Tebová Identifikátor školy: 600 100 677

Více

1. Charakteristika školy

1. Charakteristika školy 1. Charakteristika školy Základní škola Moravská Tebová, Kostelní námstí 2, okres Svitavy je škola v právní subjektivit, zízená od 1. 1. 1996 jako píspvková organizace msta Moravská Tebová. IO školy je

Více

Základní škola D dina

Základní škola D dina Základní škola Ddina 1 VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY ZA ROK 2004/2005 Zpracoval : Mgr. Mojmír Dundra, editel školy Úvod : Pi zpracování této zprávy jsem postupoval v souladu se zákonem NR. 561/2004 Sb.,

Více

Management školy. zástupce zástupce editele pro MŠ Mitušova 6 Lenka Prokopová. metodik.preventista sociáln Mgr.Robert Novotný

Management školy. zástupce zástupce editele pro MŠ Mitušova 6 Lenka Prokopová. metodik.preventista sociáln Mgr.Robert Novotný www.zsmitusova8.cz Vážení rodie,pedkládáme Vám informaní materiál,který Vám pomže zorientovat se v organizaci,výchovn- vzdlávacím programu a aktivitách naší školy ve školním roce 2007/2008 Management školy

Více

Školní vzdlávací program Stední škola ekonomicko-podnikatelská Studénka, o. p. s.

Školní vzdlávací program Stední škola ekonomicko-podnikatelská Studénka, o. p. s. Školní vzdlávací program Stední škola ekonomicko-podnikatelská Studénka, o. p. s. 1 Školní vzdlávací program ŠVP zpracován podle RVP Vzdlávací program: Studijní forma vzdlání: Vytvoen pro stední odborné

Více

Minimální preventivní program (vize 2007-2011)

Minimální preventivní program (vize 2007-2011) Minimální preventivní program (vize 2007-2011) Základní škola: ZŠ a MŠ Kollárova škola s rozšíenou výukou informatiky Motto: Cílem primární prevence je zvyšování odolnosti dtí a mládeže vi sociáln patologickým

Více

Gymnázium, Brno, tída Kapitána Jaroše 14. Školní vzdlávací program. Osmileté všeobecné studium

Gymnázium, Brno, tída Kapitána Jaroše 14. Školní vzdlávací program. Osmileté všeobecné studium Gymnázium, Brno, tída Kapitána Jaroše 14 Školní vzdlávací program Osmileté všeobecné studium Školní vzdlávací program byl sestaven v rámci projektu ESF Pilot - G OSMILETÉ VŠEOBECNÉ STUDIUM (zpracováno

Více

VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY ZA ROK 2002/2003

VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY ZA ROK 2002/2003 VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY ZA ROK 2002/2003 Zpracoval : Mgr. Mojmír Dundra editel školy Úvod : Pi zpracování této zprávy se postupovalo v souladu se zákonem NR. 564/1990 Sb., ve znní pozdjších pedpis.

Více

Výroní zpráva. o innosti. Základní škola a mateská škola Prostjov, Kollárova 4. za školní rok 2005/2006

Výroní zpráva. o innosti. Základní škola a mateská škola Prostjov, Kollárova 4. za školní rok 2005/2006 - 1 - Výroní zpráva o innosti Základní škola a mateská škola Prostjov, Kollárova 4 za školní rok 2005/2006 Poet stran : 23 Poet píloh : - 1 - 2-1. Základní údaje o škole 1.1 Název školy, sídlo, e-mail,

Více

Školní vzd lávací program DDM Luha ovice

Školní vzd lávací program DDM Luha ovice m dtí a mládeže Luhaovice, íspvková organizace Masarykova 76, 763 26 Luhaovice Školní vzdlávací program DDM Luhaovice Ve znaku máme klí, klí k zájmovému vzdlávání, alternativu nud. Zpracovala Bc. Eva Tomalová,

Více

ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM pro období 2007-2010 DM DTÍ A MLÁDEŽE PRAHA 9 MŠICKÁ 720, PRAHA 9 OBSAH ŠVP : 1. Identifikaní údaje DDM 2. Charakteristika DDM 2. 1. Prostorové a materiální podmínky 2. 2. Personální

Více

MINIMÁLNÍ PROGRAM PROTIDROGOVÉ PREVENCE ZŠ BEZNICE

MINIMÁLNÍ PROGRAM PROTIDROGOVÉ PREVENCE ZŠ BEZNICE Základní škola Beznice Rožmitálská 419 píspvková organizace tel. 318 682 165 262 72 Beznice tel./fax 318 682 358 Václav Sedláek, editel školy E-mail: reditel@zsbreznice.cz MINIMÁLNÍ PROGRAM PROTIDROGOVÉ

Více

Výroní zpráva o innosti školy za školní rok 2008-2009 podle vyhlášky MŠMT. 15/2005 7 a její novely. 225/2009 7

Výroní zpráva o innosti školy za školní rok 2008-2009 podle vyhlášky MŠMT. 15/2005 7 a její novely. 225/2009 7 Základní škola a Mateská škola eské Hemanice IO: 70988811 Telefon: ZŠ 465 549 534 MŠ 465 549 655 Adresa:. 50, 565 52 eské Hemanice, e-mail: škola@ceskehermanice.cz, www.skola.ceskehermanice.cz.j. 125/2009

Více

Výroní zpráva o innosti školy

Výroní zpráva o innosti školy Výroní zpráva o innosti školy ve školním roce 2004/2005 1. Název školy: Tyršova základní škola, Praha 5 Jinonice, U Tyršovy školy 1/430 Poslední zaazení do sít škol: 1.9.2003 2. Zizovatel: ÚM Praha 5,

Více

G Y M N Á Z I U M S V I T A V Y

G Y M N Á Z I U M S V I T A V Y G Y M N Á Z I U M S V I T A V Y PLÁN PRÁCE na školní rok 2007/2008... PaedDr. Milan Báa editel školy SVITAVY záí 2007 1. Základní informace o škole Adresa : Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové

Více

Výroní zpráva základní školy za školní rok 2009/2010

Výroní zpráva základní školy za školní rok 2009/2010 Výroní zpráva základní školy za školní rok 2009/2010 Základní škola Norbertov, Praha 6, Norbertov 1 Obsah strana: 1. Název školy 4 2. Zizovatel 4 3. Charakteristika školy 4 4. Údaje o vedení školy 4 5.

Více

Gymnázium, Prachatice, Zlatá stezka 137. Výroní zpráva o innosti školy za školní rok 2001/2002 a Zpráva o hospodaení školy za rok 2001

Gymnázium, Prachatice, Zlatá stezka 137. Výroní zpráva o innosti školy za školní rok 2001/2002 a Zpráva o hospodaení školy za rok 2001 Gymnázium, Prachatice, Zlatá stezka 137 Zlatá stezka 137, 383 01 Prachatice *****************************************************************************************************************************

Více

Tvorba školního vzdlávacího programu na Stední škole MESIT, o.p.s. v pedmtu ICT pro 1. roník. Ing. Lenka Blahová

Tvorba školního vzdlávacího programu na Stední škole MESIT, o.p.s. v pedmtu ICT pro 1. roník. Ing. Lenka Blahová Tvorba školního vzdlávacího programu na Stední škole MESIT, o.p.s. v pedmtu ICT pro 1. roník Ing. Lenka Blahová Bakaláská práce 2007 ***nascannované zadání s. 1*** ***nascannované zadání s. 2*** ABSTRAKT

Více

Plán práce školy 2010/2011

Plán práce školy 2010/2011 Obsah: Plán práce školy 2010/2011 Základní informace o škole Přehled tříd Učební plány Základní školy Moravská Třebová, Kostelní náměstí 21, okres Svitavy pro školní rok 2009/2010 (s určením disponibilních

Více

Gymnázium, Dín I, Komenského námstí 4. Výroní zpráva Školní rok 2004/2005

Gymnázium, Dín I, Komenského námstí 4. Výroní zpráva Školní rok 2004/2005 Gymnázium, Dín I, Komenského námstí 4 Výroní zpráva Školní rok 2004/2005 V Dín 26.9. 2005 Základní údaje o škole GYMNÁZIUM, DÍN I, KOMENSKÉHO NÁMSTÍ 4, PÍSPVKOVÁ ORGANIZACE Zizovatelem školy je Krajský

Více

V Ý R O N Í Z P R Á V A O INNOSTI ŠKOLY

V Ý R O N Í Z P R Á V A O INNOSTI ŠKOLY V Ý R O N Í Z P R Á V A O INNOSTI ŠKOLY 2006 2007 Strana 1 (celkem 24) 1. Základní údaje o škole Název školy: Stední odborná škola a Stední odborné uilišt, Mladá Boleslav, Jiínská 762 Sídlo školy: Jiínská

Více

8. HODNOCENÍ ŽÁK A AUTOEVALUACE. 8.1 Základní východiska pro hodnocení a klasifikaci

8. HODNOCENÍ ŽÁK A AUTOEVALUACE. 8.1 Základní východiska pro hodnocení a klasifikaci 8. HODNOCENÍ ŽÁK A AUTOEVALUACE 8.1 Základní východiska pro hodnocení a klasifikaci I. Úvod Nedílnou souástí výchovn vzdlávací innosti je hodnocení a klasifikace žák. Má funkci motivaní, diagnostickou

Více

Základní škola Moravská Tebová, Kostelní námstí 2, okres Svitavy. Školní ád. . j. 628/04 S úinností od 1. 9. 2004

Základní škola Moravská Tebová, Kostelní námstí 2, okres Svitavy. Školní ád. . j. 628/04 S úinností od 1. 9. 2004 Základní škola Moravská Tebová, Kostelní námstí 2, okres Svitavy Školní ád. j. 628/04 S úinností od 1. 9. 2004 Práva a povinnosti dtí, žák a jejich zákonných zástupc ve škole Žák školy má práva podle Úmluvy

Více

PLÁN PRÁCE 2014/2015

PLÁN PRÁCE 2014/2015 Základní škola Klimkovice ŠKOLA PODPORUJÍCÍ ZDRAVÍ PLÁN PRÁCE NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Plán práce 2014/2015 Stránka 1 Zpracovala: Mgr. Miroslava Hoňková, ředitelka školy Rozdělovník: Město Klimkovice..1x

Více

3. CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDLÁVACÍHO PROGRAMU

3. CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDLÁVACÍHO PROGRAMU 3. CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDLÁVACÍHO PROGRAMU 3. 1 Pojetí školního vzdlávacího programu Základní vzdlávání prochází zásadními zmnami. Každá škola získala více pedagogické autonomie s možností pizpsobení

Více

ŠKOLNÍ ÁD v plném znní po posledních úpravách a doplcích platný od 1. ledna 2005

ŠKOLNÍ ÁD v plném znní po posledních úpravách a doplcích platný od 1. ledna 2005 Gymnázium, Cheb, Nerudova 7 Poštovní schránka 20 350 40 Cheb ŠKOLNÍ ÁD v plném znní po posledních úpravách a doplcích platný od 1. ledna 2005 ím svobodnjší má být oban a celá spolenost, tím dležitjší je,

Více

MINIMÁLNÍ PROGRAM PROTIDROGOVÉ PREVENCE ZŠ BEZNICE

MINIMÁLNÍ PROGRAM PROTIDROGOVÉ PREVENCE ZŠ BEZNICE Základní škola Beznice, píspvková organizace tel.: 318 682 165 Škola trvale udržitelného rozvoje I. stupn tel./fax: 318 683 608 Rožmitálská 419 e-mail: reditel@zsbreznice.cz, 262 72 Beznice skola@zsbreznice.cz

Více

Vzdlávání žák základních škol v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva

Vzdlávání žák základních škol v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva Vzdlávání žák základních škol v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva V Ostrav dne 27.10.2005 mjr. Ing. Jií Pokorný, Ph.D. editel odboru prevence pplk. Ing. Libor Folwarczny editel odboru ochrany

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KARLA KLOSTERMANNA ŽELEZNÁ RUDA,

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KARLA KLOSTERMANNA ŽELEZNÁ RUDA, Č.j.: ZŠ/164/2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KARLA KLOSTERMANNA ŽELEZNÁ RUDA, p.o. Zahradní 403 340 04 Železná Ruda PLÁN PRÁCE ŠKOLY 1 ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 I.Výchova a vzdělávání Rozvíjet osobnost

Více

Školní ád Gymnázia T.G.Masaryka, Zastávka, U Školy 39

Školní ád Gymnázia T.G.Masaryka, Zastávka, U Školy 39 Školní ád Gymnázia T.G.Masaryka, Zastávka, U Školy 39 Podle 30 zákona 561/2004 Sb. ve znní pozdjších pedpis vydává editel školy školní ád Gymnázia T.G.Masaryka, Zastávka, U Školy 39, který vychází z platných

Více