Výroční zpráva ředitele školy

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva ředitele školy"

Transkript

1 Čj.: Hru-7/11/3 Výroční zpráva ředitele školy Základní škola a mateřská škola Hrubý Jeseník, okres Nymburk tel. : , Školní rok Zpracoval : Mgr. Oberhel Jaroslav V Hrubém Jeseníku

2 Obsah : A/ Výroční zpráva o činnosti školy 1. Úvod 2. Personální oblast 3. Materiální oblast 4. Výchovně vzdělávací oblast 5. Prevence sociálně patologických jevů 6. Spolupráce školy 7. Inspekční zprávy B/ Výroční zpráva o hospodaření školy za rok 2010 C/ Výroční zpráva o poskytování informací v roce 2010 D/ Přílohy 1. Protokoly o kontrolách provedených ve školním roce 2010/2011 2

3 A/ Výroční zpráva o činnosti školy 1. Úvod 1.1. Charakteristika školy 1.2. Učební plán 1.3. Výuka cizích jazyků 1.4. Zájmové útvary 1.5. Propagace školy 1.1. Charakteristika školy Základní škola v Hrubém Jeseníku je řazena mezi školy malotřídní a ve školním roce 2010/2011 byla organizována jako škola trojtřídní s pěti ročníky. Od je škola příspěvkovou organizací, jejíţ součástí je školní druţina, školní jídelna a mateřská škola. Počet našich ţáků se stabilizuje a dochází ke zlepšení, které by měly potvrdit následující dva roky, o čemţ vypovídá demografický vývoj v obci Hrubý Jeseník a Oskořínek. Celkový počet ţáků byl v tomto školním roce k , tj. průměrně 14,66 ţáků na třídu. Nejpočetnější byla třída třetí se 16 ţáky čtvrtého a pátého ročníku. Školní druţinu navštěvovalo 25 ţáků, mateřskou školu celkem 25 dětí, údaje k Ředitel školy ustanovil třídní učitele, vychovatele ve školní druţině a učitele v mateřské škole takto : 1.ročník : Oberhelová Jitka 2.ročník : Hurychová Veronika 3.ročník : Oberhelová Jitka 4.ročník : Oberhel Jaroslav ř.š. 5.ročník : Oberhel Jaroslav ř.š. školní druţina : Hájková Alena vedoucí učitelka mateřské školy : Pavlíčková Marcela učitelka mateřské školy : Ottová Jitka Zřizovatelem školy je Obec Hrubý Jeseník se sídlem v Hrubém Jeseníku 30, Oskořínek. Základní škola v Hrubém Jeseníku je organizací příspěvkovou, zařazena do sítě škol rozhodnutím ŠÚ Nymburk č.j. 277/ŠÚ/96 k Usnesením obecního zastupitelstva ze dne 12.září 2002 se škola stala k příspěvkovou organizací Učební plán školy Ve školním roce 2010/2011 se vyučovalo ve všech ročnících dle učebních osnov : ŠVP Škola pro obec č.j.: Hru-4/10/ Výuka cizích jazyků Výuka angličtiny probíhala ve všech ročnících. V 1., 2. a 3.ročníku vyučovala angličtinu paní učitelka Veronika Hurychová, absolventka 5.ročníku PG fakulty Univerzity Hradec Králové, obor učitelství pro 1.stupeň základní školy speciální pedagogika. Anglický jazyk ve 4. a 5.ročníku vyučoval ředitel školy Jaroslav Oberhel. V roce absolvoval jazykový a metodický kurz pro neaprobované učitele v rozsahu 200 hodin. Výuku zajišťovala jazyková škola AKCENT a probíhala ve spolupráci s Britskou radou a Goethe Institutem pod záštitou MŠMT. 3

4 1.4. Zájmové útvary V tomto školním roce probíhalo na naší škole pět zájmových útvarů : výtvarný krouţek, sportovní krouţek, krouţek hry na flétnu, krouţek počítačový. Všechny krouţky zajišťovali zaměstnanci školy : výtvarný krouţek - paní učitelka Jitka Oberhelová, krouţek hry na flétnu paní učitelka Veronika Hurychová, sportovní krouţek - ředitel školy Jaroslav Oberhel, krouţek počítačový paní vychovatelka Alena Hájková. Všechny krouţky se setkaly s velkým zájmem ţáků a pedagogičtí pracovníci byli za vedení krouţků odměněni z prostředků státního rozpočtu na OPPP Propagace školy Činnost naši školy propagují od února 2009 internetové stránky školy, které lze najít na adrese : Stránky obsahují aktuální informace pro rodiče a veřejnost, které jsou ještě rozpracovány po jednotlivých ročnících, historii a koncepci školy, dále pak dokumentaci školy ( Školní vzdělávací programy, řády školy, Minimální preventivní program, Program proti šikaně, Výsledky srovnávacích testů, ), ţáci zde zveřejňují své soutěţní práce, pedagogové nově tvořené výukové programy DUMy, nechybí fotogalerie MŠ i ZŠ. Na stránkách bohuţel doposud chybí výsledky práce a jejich propagace dětí ze školní druţiny a počítačového krouţku. Další způsob je vydávání školního časopisu, které však v tomto školním roce poněkud vázlo a byla vydána jen tři čísla. Pravidelně dáváme příspěvky do obecního zpravodaje, případně do zpravodaje obce Oskořínek. 4

5 2. Personální oblast 2.1. Pedagogičtí pracovníci 2.2. Úvazky pedagogických pracovníků 2.3. Další vzdělávání pedagogických pracovníků ( DVPP ) 2.4. Provozní zaměstnanci 2.5. Rozvázání pracovního poměru 2.1. Pedagogičtí pracovníci Titul Jméno a Kvalifikace Praxe Funkce příjmení Hájková Alena Úplné střední odborné vzdělání - 31 let vychovatelka, vychovatelka 21 let učitelka Mgr. Hlavičková Alena Vysokoškolské vzdělání 6 roků učitelka ( mateřská dovolená ) Mgr. Hurychová Úplné střední odborné vzdělání 4 roky učitelka Veronika vychovatelka Absolventk Pedagogické fakulty Univerzity Hradec Králové obor Učitelství pro 1.stupeň ZŠ speciální pedagogika Mgr. Oberhel Jaroslav Vysokoškolské vzdělání 20 let učitel, ředitel školy Mgr. Oberhelová Jitka Vysokoškolské vzdělání 20 let učitelka, učitelka MŠ Dis. Ottová Jitka Úplné střední odborné vzdělání zdravotní 11 let učitelka MŠ sestra VOŠ MILLS obor sociální práce Pavlíčková Marcela 2.2. Úvazky pedagogických pracovníků Úplné střední odborné vzdělání zdravotní sestra Absolventka 2.ročníku Vyšší odborné školy pedagogické a sociální Míra vyučovací povinnosti : Počet hodin : Učitel 1.stupně ZŠ 22 Učitel 1.stupně v 1.ročníku Ředitel ZŠ s 5 6 odděleními 13 Vychovatelka ŠD 30 Koordinátor ICT let vedoucí učitelka MŠ Jméno a příjmení : Úvazek : Přesčasové hodiny za týden : Hájková Alena - vychovatelka 0,78 Hájková Alena učitelka 0,23 Hurychová Veronika plný 3 Oberhel Jaroslav plný 2 Oberhelová Jitka učitelka ZŠ plný 3 Ottová Jitka plný Pavlíčková Marcela Plný Rysová Lenka asistent pedagoga 0,4 5

6 2.3. Další vzdělávání pedagogických pracovníků ( DVPP ) Plán DVPP dle 24 odst.3 Zákona č.563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů Obsah plánu DVPP 1) dle 1-10 Vyhlášky č.317/2005 o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků 1 písm.a) Studium ke splnění kvalifikačních předpokladů 3 Studium pedagogiky Hurychová Veronika září 2010 červen 2011 Ottová Jitka přijímací řízení PG fakulty Pavlíčková Marcela září 2010 červen 2011 PG fakulta UHK 5.ročník VOŠ pedagogická a sociální 2.ročník 1 písm.b) Studium ke splnění dalších kvalifikačních předpokladů 9 Studium k výkonu specializovaných činností Hájková Alena září 2010 červen 2011 dle nabídky "Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a středisko sluţeb školám, Nymburk, V Kolonii", NIDV Praha a dalších - Preventista sociálně patologických jevů 1 písm.c) Studium k prohlubování odborné kvalifikace 10 Průběţné vzdělávání všichni pedagogové září červen 2011 dle aktuální nabídky především "Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a středisko sluţeb školám, Nymburk, V Kolonii", NIDV Praha a dalších 2) dle 24 odst.4 písm.b) Zákona č.563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů samostudium všichni pedagogové září červen 2011 čerpání volna určuje aktuálně ředitel školy, vyuţívá především dnů volna o vedlejších prázdninách, zaměřeno především na koordinaci ŠVP s RVP, školní dokumentaci 6

7 Hájková Alena kurz P úvodní modul 3) SIPVZ Mgr. Oberhelová Jitka Hurychová Veronika kurz P - volitelný modul; říjen červen 2011 kurz P - volitelný modul; říjen červen 2011 dle aktuální nabídky především "Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a středisko sluţeb školám, Nymburk, V Kolonii" Mgr. Oberhel Jaroslav kurz P - 1. volitelný modul; říjen červen 2011 Plnění studia ke splnění kvalifikačních předpokladů Jméno a příjmení Název akce Zařízení Mgr.Hurychová Veronika PG fakulta UHK 5.ročník ZŠ splněno Ottová Jitka přijímací řízení PG fakulty MŠ Opětovně nesplněno Pavlíčková Marcela VOŠ pedagogická a sociální 2.ročník MŠ splněno Plnění vzdělávání k výkonu specializačních činností Jméno a příjmení Název akce Zařízení Hájková Alena Studium Preventista sociálně patologických jevů PDP Opětovně nesplněno 7

8 Plnění průběţného vzdělávání Jméno a příjmení Název akce Zařízení Hájková Alena Zdravotník zotavovacích akcí ŠD splněno Hájková Alena Prevence rizikového chování v praxi škol PDP splněno Hájková Alena Dokumentace školního metodika prevence PDP splněno Hájková Alena Příprava projektů na základní škole a vyuţívání ICT ve výuce pro základní školy ZŠ splněno Mgr. Oberhel Jaroslav Příprava projektů na základní škole a vyuţívání ICT ve výuce pro základní školy ZŠ splněno Mgr. Oberhelová Jitka Příprava projektů na základní škole a vyuţívání ICT ve výuce pro základní školy ZŠ splněno Mgr. Oberhelová Jitka Trnitá cesta malého čtenáře/rozvíjíme čtenářskou gramotnost na 1.stupni 1.díl ZŠ splněno Mgr. Oberhelová Jitka Trnitá cesta malého čtenáře/rozvíjíme čtenářskou gramotnost na 1.stupni 2.díl ZŠ splněno Mgr. Hurychová Veronika Příprava projektů na základní škole a vyuţívání ICT ve výuce pro základní školy ZŠ splněno Pavlíčková Marcela Komplexní přístup k ţákům se speciálními potřebami/ergoterapie ve speciálním školství a tvořivé činnosti v cyklu roku ve výuce a MŠ splněno volnočasových aktivitách Pavlíčková Marcela Jak můţe inspirovat lesní a venkovní pedagogika MŠ splněno Plnění samostudia plně vyuţito volných dnů u učitelů ZŠ, učitelky MŠ nevyčerpaly 12 dnů z důvodu provozu v MŠ Plnění vzdělávání k výkonu specializačních činností bylo opětovně nesplněno, ačkoli bylo minimálně po tři roky v nabídce DVPP, a proto bude funkce Preventisty sociálně patologických jevů přidělena ve školním roce 2012/2013 jinému pracovníkovi, který vzdělání splní, resp. se ke studiu přihlásí. Plnění studia SIPVZ všichni učitelé ZŠ prodělali Elearning : PowerPoint 2007 formou samostudia 2.4. Provozní zaměstnanci Jméno a příjmení Druh vykonávané Úvazek činnosti Rysová Šárka domovnice ZŠ plný Vlčková Milada vedoucí školní jídelny 0,38 Senohrábková Jana vedoucí kuchařka plný Geţová Kateřina kuchařka 0,5 Geţová Kateřina domovnice MŠ 0, Rozvázání pracovního poměru dohodou, ukončení pracovního poměru : K byl ukončen pracovní poměr na dobu určitou s paní Alenou Hájkovou učitelka. S paní Veronikou Hurychovou byl pracovní poměr prodlouţen na dobu neurčitou se sníţeným úvazkem od učitelka. 8

9 S paní Rysovou Lenka byl pracovní poměr prodlouţen na dobu neurčitou od asistent pedagoga v MŠ, úvazek 0,4 3. Materiální oblast 3.1. Budova 3.2. Pomůcky 3.3. Školní druţina 3.1. Budova Vzhledem k tomu, ţe velká část budovy byla vystavěna v 19. století, nemůţe stoprocentně vyhovovat dnešní době. Stále nám zůstává mnoho nedostatků, které je nutno postupně vyřešit a odstranit : výměna zbývajících oken ( kuchyň, jídelna, bývalá šatna, šatna personálu ŠJ ), nevyhovující tělocvična a venkovní prostory na výuku tělesné výchovy ( dráha pro běh, hřiště na vybíjenou ), velká vlhkost zdí ( budova nemá izolaci ). Problém s vytápěním budovy v zimních měsících je čím dál více problematičtější. Stáří akumulačních kamen a jejich ekonomická nevýhodnost vede ke zvyšování finančních prostředků na jejich chod, opravu a údrţbu. Problém s kvalitou vody byl vyřešen připojením k veřejnému vodovodnímu řádu Pomůcky V této oblasti nemáme prakticky problémy. Při nákupu školních potřeb a pomůcek pro ţáky vychází škola rodičům vstříc hromadnou objednávkou. Škola je vybavena 15 počítači, které jsou vyuţívány v zájmovém útvaru, ve výuce informatiky, matematiky, českého a cizího jazyka, vlastivědy a ve volném čase po vyučování, práci na PC si do svého programu vloţila i ŠD. Z prostředků ESF byly osazeny ve dvou učebnách nové interaktivní tabule vyuţívající projekce na současné keramické tabule, k ţákovským PC byly pořízeny nové monitory, školní počítačovou síť jsme zmodernizovali a data uloţili na serveru. V počítačové učebně je rovněţ umístěna interaktivní tabule. Dále ve škole máme dvě barevné televize, video, kopírku, tři magnetofony s CD, varhany Casio a několik starších typů audiovizuální techniky. V budově MŠ je televize, video, DVD přehrávač, 3ks PC a varhany Casio. V budově školky byl vyměněn starý nábytek v kanceláři Školní druţina Školní druţina je umístěna v přízemí školní budovy a má dvě místnosti. Jednu místnost vyuţívají děti jako hernu, druhou k praktickým činnostem. Na základě poţadavků vychovatelky ŠD bude nutné místnosti vymalovat, poţadavek umístění umyvadla v pracovně není ze stavebně technických podmínek moţný, protoţe by vyţadoval kompletní narušení a výkopové práce v celém přízemí budovy včetně obvodových zdí. 9

10 4. Výchovně vzdělávací oblast 4.1. Údaje o výsledcích vzdělávání ţáků 4.2. Výsledky zápisu 4.3. Péče o ţáky s VPU 4.4. Účast v soutěţích 4.5. Výchovně vzdělávací akce školy 4.6. Výsledky výstupních školních testů pro ţáky 5.ročníku 4.7. Výsledky výstupních školních testů pro ţáky 3.ročníku 4.8. Výsledky testů KALIBRO Škola a já klima školy 4.1. Údaje o výsledcích vzdělávání ţáků Ve školním roce 2010/2011 měla škola stav k : Počet : Tříd celkem 3 Ţáků celkem 44 Průměrný počet ţáků na třídu 14,66 Počet ţáků během školního roku kolísal z původních 46 v září na konečných 44. Počty tříd v jednotlivých ročnících a počty žáků ve třídách k : Třída Ročník Počet žáků Z toho chlapců Z toho dívek I I II II III

11 Seznam žáků v jednotlivých ročnících : 1.ročník 2.ročník 3.ročník 4.ročník 5.ročník Majer Josef Bohdálek Adam Diblíčková Denisa Hlíněný Jan Matyásková Kristýna do Cyrusová Barbora do Ditrichová Adéla Holý Marek Bohdálková Denisa Bulíček Radek Čihulová Jeníková Kateřina Novotný Adam Krištof Patrik Havlíčková Irena Veronika Svoboda Pavel Folta Lukáš Ottová Nikola Kunc Jaroslav Hlíněný Jan Pecka Michal Navrátilová Šlambor Vojtěch Juláková Marie Kurka Miloš Denisa Kolarovský Šmelhaus Jan Pavlíčková Vašková Diana Nešněra Vratislav Ondřej Eliška Vacík Jan Kopeš Jiří Šulc Michal Novotný Filip Vrabec Filip Mikešová Kurka Štěpán Vendula Lacinová Veronika Pech Matyáš Rulík Václav Slavík Patrik Uchytil Radek Vašek David Vokál Pavel Procento žáků s prvním stupněm z chování : K : 100% Celkový počet neomluvených hodin : K : 0 hod Říha Jiří Sodomová Viktorie Zajíček Štěpán Přehled prospěchu a docházky v 1. a 2. pololetí školního roku : Ročník Žáků Prospěl Neprospěl Absence Průměr absence Průměrný (hodin) na žáka prospěch 1.pololetí ,57 1,02 2.pololetí ,00 1,04 1.pololetí ,67 1,10 2.pololetí ,87 1,14 1.pololetí ,00 1,28 2.pololetí ,13 1,33 1.pololetí ,14 1,80 2.pololetí ,71 1,68 1.pololetí ,30 1,35 2.pololetí ,2 1,26 11

12 K přijímacímu řízení na víceleté gymnázium se v tomto školním roce přihlásila jedna ţákyně školy. Nebyla přijata Výsledky zápisu Zápis do 1.ročníku proběhl 10.února 2010 Přítomno : 14 Přijato : 14 Odklad : 0 K zápisu jiţ několik let nepřichází ţáci z obce Chleby. Důvodem je lepší dopravní obsluţnost do Nymburka. K zápisu se dostavili všechny děti z původního školského obvodu školy. Seznam dětí, které byly u zápisu : Příjmení, jméno : Obec : Broţová Andrea Ditrich Josef Erbsová Eliška Hurych Ondřej Juláková Anna Kubištová Karolína Otta Adam Pavlíček Ondřej Pecková Veronika Petráčková Kristýna Rys Jakub Říha Vojtěch Šifta Ondřej Zradičková Petra Hrubý Jeseník Šlotava Oskořínek Hrubý Jeseník Oskořínek Hrubý Jeseník Hrubý Jeseník Oskořínek Hrubý Jeseník Oskořínek Hrubý Jeseník Hrubý Jeseník Oskořínek Oskořínek Do 1.ročníku nastoupilo 1.září 2011 celkem čtrnáct ţáků Péče o ţáky s VPU Ţáci s VPU byli vzděláváni na základě vypracovaných individuálních vzdělávacích plánů Účast v soutěţích Školní kolo a účast ve výtvarné soutěţi Zahrada snů Školní kolo a účast ve výtvarné a literární soutěţi "Záchranáři 2011". Naše škola získala díky výtvarné práci Ondry Pavlíčka 6.místo v kategorii MŠ 2 a svou literární prací si Viktorie Sodomová z 5.ročníku vybojovala krásné 2.místo. Školní kol a účast v soutěţi Zdravé zuby ocenění pro Zajíčka Štěpána 12

13 Školní kolo a účast v literární a výtvarné soutěţe ( prezentační programy na PC ) Středočeský kraj : účast a umístění ve finále soutěţe Havlíčková Irena, Nešněra Vratislav, Mikešová Vendula, Říha Jiří, Bulíček Radek, Kurka Miloš 4.5. Výchovně vzdělávací akce školy 1. Zapojení ţáků do výzdoby školy 2. Projektové dny Sportovní den, Praha, Den Země, Den otevřených dveří spojený s vánoční besídkou a výstavou výtvarných prací, Zima, Les Bezpečnost na silnici 3. Cyklistické výlety po okolí 4. Divadelní představení v Nymburce 5. Návštěva divadelních představení 6. Návštěva hudebních pořadů 7. Návštěva kouzelnických pořadů 8. Návštěva výchovných revue 9. Dřevěná a keramická dílnička 10. Den na dopravním hřišti 4. a 5.ročník 11. Účast na dětském pochodu "Jeseňská dětská šlápota" 12. Veřejné vystoupení ţáků při oslavách obce Oskořínek 13. Výukový pobyt v Josefově Dole 4.6. Výsledky výstupních školních testů ţáků 5.ročníku V letošním školním roce byli ţáci 5.ročníku otestování srovnávacím testem KALIBRO, jehoţ cílem je porovnat procentuální úspěšnost odpovědí ţáků 5.ročníku v jednotlivých třídách a školách. I letos ţáci naší školy dosáhli vyššího počtu správných odpovědí, neţ byl průměr celého souboru ( cca ţáků ). Český jazyk, který je zaměřen na čtenářské dovednosti, zvládli oproti minulým ročníkům podstatně lépe. Úspěšnost je o 15% lepší ve srovnání s loňským rokem. V těchto testech ţáci pracovali samostatně. Individuální výsledky jsou k nahlédnutí u ředitele školy a ţáci je mají zapsané v ţákovských kníţkách. Výsledky jsou uvedeny v procentech správných odpovědí : Výsledek celostátní v % 5.ročník celkově Český jazyk 71,0% 76,8% Matematika 47,4% 63,8% Humanitní základ 63,3% 73,8% Přírodovědný základ 63,9% 78,2% Anglický jazyk 68,6% 73,3% Ekonomické dovednosti 61,5% 79,4% 13

14 Kromě KALIBRA byli ţáci testováni testem SCIO STONOŢKA. Ţáci byli testováni z Českého jazyka, Matematiky a Studijních předpokladů. Ze souhrnné zprávy vyplývá, ţe v obou vyučovaných předmětech měli ţáci lepší výsledek neţ 60% zúčastněných škol a porovnáním výsledků bylo zjištěno, ţe studijní potenciál je vyuţíván optimálně a výsledky odpovídají úrovni studijních předpokladů ţáků. Celkově lze hodnotit výstupní znalosti našich ţáků 5.ročníku průměrně. Jednotlivé výsledky jsou k nahlédnutí u ředitele školy 4.7. Výsledky výstupních školních testů ţáků 3.ročníku Ve školním roce 2010/2011 byli ţáci 3.ročníku otestování srovnávacím testem KALIBRO, jehoţ cílem je porovnat procentuální úspěšnost odpovědí ţáků 3.ročníku v jednotlivých třídách a školách. I ţáci 3.ročníku naší školy dosáhli vyššího počtu správných odpovědí, neţ byl průměr celého souboru ( cca 3000 ţáků ) a navázali tak na výsledky ţáků 5.ročníku. Výsledky jsou uvedeny v procentech správných odpovědí Celostátní výsledky Výsledky našich ţáků Český jazyk 65,50% 83,40% Matematika 59,10% 71,70% Anglický jazyk 64,40% 78,90% Prvouka 63,40% 91,00% 14

15 Výsledky ţáků 3.ročníku v testech KALIBRO lze povaţovat za mírně nadprůměrné Výsledky testů KALIBRO Škola a já klima školy Spokojenost ţáků se školou Téma Výsledek celostátní v % Naši žáci v % Celkově ţáci 67,9% 79,2% 1.ročník 72,5% 81,9% 2.ročník 69,6% 76,7% 3.ročník 67,9% 77,6% 4.ročník 66,1% 78,8% 5.ročník 65,4% 82,7% 15

16 Spokojenost rodičů se školou Téma Výsledek celostátní v % Výsledky naše v % Rodiče 85,4% 91,2% Učitelé 80,9% 94,4% 5. Prevence sociálně patologických jevů Ve školním roce 2010/2011 se pracovalo v této oblasti dle Minimálního protidrogového programu a Programu proti šikanování. Pravidelné diskuse protidrogového preventisty s dětmi (jednou měsíčně ), spolupráce s Policii ČR, snaha všech pracovníků školy o okamţité řešení problémů. Kromě tohoto máme programy, které negativní sociálně patologické jevy přinejmenším omezí, ne-li úplně vyřadí : zájmové krouţky v naší škole, hudební i výtvarné zájmy na umělecké škole, v Domě dětí a mládeţe v Nymburce. Děti se ve velkém počtu účastní akcí řízených pracovníky školy Miss čarodějnice, na den dětí Jeseňská šlápota, dětský karneval, propojení s TJ Hrubý Jeseník- oddíl kopané (mladší ţáci). 6. Spolupráce školy 6.1. Spolupráce s rodiči 6.2. Spolupráce se zřizovatelem 6.3. Spolupráce se spádovými školami 6.4. Spolupráce s tělovýchovnou jednotou 16

17 6.1. Spolupráce s rodiči V průběhu školního roku proběhly dvě rodičovské schůzky, na kterých byli rodiče seznámeni s klasifikací prospěchu a chování ţáků. Rodičovské schůzky byly organizovány v 1. a 3. čtvrtletí školního roku. Velmi dobrá spolupráce je v oblasti mimoškolní. Rodiče se zapojili do organizování zábavných akcí pro ţáky a nejen pro ně Spolupráce s Obecním úřadem Ve školním roce 2010/2011 byla spolupráce na velmi dobré úrovni Spolupráce se spádovými školami Spolupráce se spádovými školami je na úrovni minulých let. Přechod našich ţáků na 2.stupeň ZŠ Komenského Nymburk a ZŠ Křinec probíhá bez váţnějších komplikací a podle našich informací od pedagogů, ţáků a rodičů se naši ţáci řadí k lepšímu průměru Spolupráce s tělovýchovnou jednotou Velmi dobrá je spolupráce s místní tělovýchovnou jednotou. Nejenom ţe vyuţíváme její areál k výuce tělesné výchovy a odpočinkového programu druţiny, ale právě místní TJ zaštiťuje organizaci akcí : fotbalové turnaje, šlápota, 7. Inspekční zprávy Česká školní inspekce provedla kontrolu na škole ve dnech 22., 23. a 25.listopadu Závěry, celkové hodnocení školy : Právnická osoba poskytuje vzdělání v souladu se zřizovací listinou a údaji v rejstříku škol a školských zařízení. ŠVP obou typů škol jsou v souladu s příslušnými rámcovými vzdělávacími programy a jejich koncepce odpovídají dlouhodobým záměrům státu i kraje v oblasti školství. Aktivity školy směřují k naplňování ŠVP pro základní školství, smysluplně a zásadně ovlivňují život školy i formování osobnosti žáků a podporuje rozvoj jejich čtenářských dovedností. Zefektivnění vedení předškolního vzdělávání, ke kterému došlo od předchozí inspekce, napomáhá úspěšnému rozvoji gramotnosti dětí. Škola umožňuje dětem a žákům rovný přístup ke vzdělání, účelně využívá a získává finanční i materiální zdroje a prostředky pro svou činnost. Řízení školy, stejně jako personální i materiální podmínky vzdělávání dětí a žáků jsou na požadované úrovni a přispívají k úspěšné realizaci vzdělávacích programů i dobré připravenosti dětí k přechodu k vyššímu stupni vzdělávání a žáků na 2.stupni ZŠ. Významným pozitivem je zajištění péče o dítě se SVP. Projevy dosahování úrovně klíčových kompetencí a výsledky vzdělávání dětí a žáků dosahují požadované úrovně. Zprávu zpracoval: Mgr. Oberhel Jaroslav, ředitel školy V Hrubém Jeseníku razítko, podpis 17

18 B/ Výroční zpráva o hospodaření školy 1) Čerpání finančních prostředků od zřizovatele : Položky rozpočtu : Čerpání 2010 Náklady Spotřeba materiálu - všeobecný ,30 Kč Spotřeba materiálu - noviny, časopisy 6 291,00 Kč Spotřeba materiálu akce ţáci 43975,00 Kč Spotřeba materiálu - nákup DHIM ,20 Kč Spotřeba materiálu - učební pomůcky ,70 Kč Spotřeba materiálu - potraviny ,62 Kč Spotřeba elektrické energie ,00 Kč Spotřeba energie - dodávky tepla (uhlí, dříví) ,00 Kč Opravy a udrţování ,00 Kč Cestovné 5 232,00 Kč Ostatní sluţby - telefon ,40 Kč Ostatní sluţby - poštovné 1 181,00 Kč Ostatní sluţby - pojištění, revize, zpracování účet ,00 Kč Ostatní sluţby - školení (PO, ř.š., ved. ŠJ) 1 460,00 Kč Ostatní sluţby - programové vybavení 2 376,00 Kč Ostatní sluţby pronájem lavic ,60 Kč Ostatní sluţby plavecký výcvik ,00 Kč 52x Mzdové náklady ,00 Kč Jiné ostatní náklady - poplatky z účtu 7 370,00 Kč Odpisy 4 251,00 Kč Náklady celkem ,82 Kč Výnosy Stravné ,00 Kč Úroky bankovní 161,80 Kč Zúčtování fondů fond odměn ,00 Kč Zúčtování fondů rezervní fond ,99 Kč Jiné ostatní výnosy OR 3 133,83 Kč Jiné ostatní výnosy - odvedené školné ,00 Kč Jiné ostatní výnosy akce ţáci r ,00 Kč 18

19 Příspěvky a dotace na provoz od zřizovatele ,00 Kč Výnosy celkem ,82 Kč Hospodářský zisk 0,00 Kč 2) Čerpání finančních prostředků získaných doplňkovou činností Položky rozpočtu : Čerpání 2010 Náklady Náklady celkem Výnosy Výnosy celkem Hospodářský zisk 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč Zastupitelstvo obce se na svém zasedání dne podrobně seznámilo s výkazem zisků a ztrát zřízené příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola Hrubý Jeseník a vzalo na vědomí výsledek hospodaření za rok ) Čerpání finančních prostředků státního rozpočtu Položky rozpočtu : Čerpání 2010 Náklady Spotřeba materiálu - 1.třída 5 000,00 Kč Spotřeba materiálu - učebnice, učební pomůcky, plavání ,00 Kč Ostatní sluţby DVPP ,00 Kč Mzdové náklady - prostředky na platy ,00 Kč Mzdové náklady - prostředky OPPP (dohody) ,00 Kč Mzdová náklady asistent pedagoga ,00 Kč Zákonné sociální pojištění ,00 Kč Zákonné zdravotní pojištění ,00 Kč Zákonné sociální pojištění 9 175,00 Kč Zákonné zdravotní pojištění 3 303,00 Kč Ostatní sociální pojištění ,00 Kč Zákonné sociální náklady FKSP ,00 Kč Zákonné sociální náklady FKSP 734,00 Kč Ostatní sociální náklady 4 674,00 Kč Náhrada za pracovní neschopnost 3 923,00 Kč Ostatní sociální náklady ,00 Kč Náklady celkem ,00 Kč Výnosy 19

20 69x Příspěvky a dotace na provoz Výnosy celkem Hospodářský zisk ,00 Kč ,00 Kč 0,00 Kč Zprávu zpracoval: Mgr. Oberhel Jaroslav, ředitel školy razítko, podpis V Hrubém Jeseníku

21 C/Výroční zpráva za rok 2010 činnosti v oblasti poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. a) Počet podaných písemných žádostí o informace : 0 (nula) b) Počet podaných odvolání proti rozhodnutí: 0 (nula) c) Opis podstatných částí každého rozsudku soudu, kterým došlo k přezkoumání rozhodnutí o odmítnutí poskytnutí informace: - d) Další informace vztahující se k uplatňování zákona č. 106/1999 Sb.: - Zprávu zpracoval: Mgr. Oberhel Jaroslav, ředitel školy razítko, podpis V Hrubém Jeseníku Tato výroční zpráva byla projednána na pedagogické radě

22 D/ Přílohy : 22

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY. za školní rok 2005/2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY. za školní rok 2005/2006 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY za školní rok 2005/2006 Obsah 1. Základní údaje o škole str. 2-7 Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje a jsou 2. zařazeny ve školském rejstříku str. 8 3.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLA PRO OBEC ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HRUBÝ JESENÍK

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLA PRO OBEC ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HRUBÝ JESENÍK ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLA PRO OBEC ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HRUBÝ JESENÍK Č.j.: Hru-4/11/3 Dokument vstupuje v platnost dnem 1.9.2011 a nahrazuje tímto dokument z 25.8.2010

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Vodňany, Alešova 50, okr. Strakonice VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2010/2011 dle 10 odst.3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2010/2011 Základní škola Ing. M. Plesingera-Boţinova Neratovice 1. Základní údaje o škole 1.1. Škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1.4. Materiálně-technické

Více

Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-584/08-11. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-584/08-11. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-584/08-11 Základní škola Krucemburk, okres Havlíčkův Brod Adresa: Školní 440, 582 66 Krucemburk Identifikátor: 600

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát. Předmět inspekční činnosti. Charakteristika školy. čj.

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát. Předmět inspekční činnosti. Charakteristika školy. čj. Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIB-461/10B Název školy Základní škola, Brno, Gajdošova 3 Adresa: Gajdošova 3, 615 00 Brno Identifikátor: 48510921 IČ: 600108007 Místo

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2009/2010 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2009/2010 Výroční zpráva ZŠ Sušice, Lerchova ul. - 1 - VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy ve školním roce 2009/2010 Předkladatel: Mgr. Čestmír Kříţ, ředitel

Více

Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIK-717/13-K. Základní škola Hranice, okres Cheb

Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIK-717/13-K. Základní škola Hranice, okres Cheb INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIK-717/13-K Název právnické osoby vykonávající činnost školy/školského zařízení Sídlo E-mail právnické osoby IČO 60 611 405 Identifikátor 600 066 398 Právní forma Zastoupená Zřizovatel

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2010/2011 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2010/2011 I. Základní údaje o škole... 2 II. Přehled oborů, kterým škola vyučuje v souladu

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Osek nad Bečvou,okres Přerov Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2012/2013 (zákon č. 561/2004 Sb., vyhláška 15/2005 Sb.) Výroční zpráva ZŠ za školní rok 2012/2013

Více

Výroční zpráva. z a r o k 2 0 0 8-2009. Základní škola a Mateřská škola Horní Benešov, okres Bruntál, příspěvková organizace

Výroční zpráva. z a r o k 2 0 0 8-2009. Základní škola a Mateřská škola Horní Benešov, okres Bruntál, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Horní Benešov, okres Bruntál, příspěvková organizace Výroční zpráva o č i n n o s t i š k o l y z a r o k 2 0 0 8-2009 Zpracovatel: Mgr. Miloš Mayer, ředitel školy OBSAH

Více

1. základní škola T. G. Masaryka Milevsko Jeřábkova 690 okres Písek

1. základní škola T. G. Masaryka Milevsko Jeřábkova 690 okres Písek 1. základní škola T. G. Masaryka Milevsko Jeřábkova 690 okres Písek o činnosti školy ve školním roce 2012/2013 V Milevsku 9. 9. 2013 Zpracoval: PaedDr. Martin Hrych Obsah 1. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 3

Více

Obsah: A) ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 2 Základní údaje... 2 Charakteristika školy:... 3 Specifické zvláštnosti školy... 3 Materiální vybavení...

Obsah: A) ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 2 Základní údaje... 2 Charakteristika školy:... 3 Specifické zvláštnosti školy... 3 Materiální vybavení... Obsah: A) ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 2 Základní údaje... 2 Charakteristika školy:... 3 Specifické zvláštnosti školy... 3 Materiální vybavení... 3 B) PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁVÁNÍ... 4 Učební plán školy... 5

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2008/2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 Název školy dle ZL: Základní škola a Mateřská škola Havířov Ţivotice Zelená, příspěvková organizace Sídlo školy dle ZL : Zelená 2/112, Havířov Ţivotice

Více

Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2011/2012 a zpráva o hospodaření školy za rok 2011

Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2011/2012 a zpráva o hospodaření školy za rok 2011 Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2011/2012 a zpráva o hospodaření školy za rok 2011 Základní škola a Mateřská škola Nymburk, Tyršova 446 - příspěvková organizace Tyršova 446, 288 02 Nymburk tel.:

Více

Výroční zpráva. z a r o k 2 0 0 9-2010. Základní škola a Mateřská škola Horní Benešov, okres Bruntál, příspěvková organizace

Výroční zpráva. z a r o k 2 0 0 9-2010. Základní škola a Mateřská škola Horní Benešov, okres Bruntál, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Horní Benešov, okres Bruntál, příspěvková organizace Výroční zpráva o č i n n o s t i š k o l y z a r o k 2 0 0 9-2010 Zpracovatel: Mgr. Miloš Mayer, ředitel školy OBSAH

Více

Základní škola Moravská Třebová, Palackého 1351, okres Svitavy. zpracoval : Mgr. Petr Vágner ředitel školy. V Moravské Třebové 24.8.

Základní škola Moravská Třebová, Palackého 1351, okres Svitavy. zpracoval : Mgr. Petr Vágner ředitel školy. V Moravské Třebové 24.8. zpracoval : Mgr. Petr Vágner ředitel školy V Moravské Třebové 24.8.2009 Projednáno pedagogickou radou 31.8.2009 1 Osnova výroční zprávy 1. Základní údaje o škole 2 2. Přehled realizovaných vzdělávacích

Více

školní rok 2012/2013

školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Radostín nad Oslavou, příspěvková organizace 594 44 Radostín nad Oslavou okres Žďár nad Sázavou kraj Vysočina školní rok 2012/2013 V Radostíně nad Oslavou 26. srpna 2013

Více

Základní škola a Mateřská škola, Červený Kostelec, Olešnice 190. Výroční zpráva o činnosti školy za rok

Základní škola a Mateřská škola, Červený Kostelec, Olešnice 190. Výroční zpráva o činnosti školy za rok Základní škola a Mateřská škola, Červený Kostelec, Olešnice 190 Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2012 2013 1. Charakteristika školy a základní údaje: 1. 1. Škola Základní škola a Mateřská škola v

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2007-2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2007-2008 Základní škola Kovářov, okres Písek VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007-2008 Obsah: 1) Základní údaje o škole.. str. 2 2) Přehled oborů vzdělání str. 3 3) Přehled pracovníků školy. str. 3 4)

Více

za školní rok 2011/2012

za školní rok 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 dle 7 zákona č. 225/2009 Sb. Strakonice 8. října 2012 ředitel školy: Mgr. Josef Mráz Výroční zpráva o činnosti školy 2011/2012, ZŠ Strakonice, ul.

Více

Základní škola a Mateřská škola Červenka, příspěvková organizace IČO: 70882398. Výroční zpráva o činnosti školy. Školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Červenka, příspěvková organizace IČO: 70882398. Výroční zpráva o činnosti školy. Školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Červenka, příspěvková organizace IČO: 70882398 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2011/2012 Obsah: a) Základní údaje o škole, jimiţ jsou název, sídlo, charakteristika

Více

Z Á K L A D N Í Š K O L A C H R A S T A V A náměstí 1.máje 228, okres Liberec příspěvková organizace tel/fax. 488880712 IČ: 72741643 VÝROČNÍ ZPRÁVA

Z Á K L A D N Í Š K O L A C H R A S T A V A náměstí 1.máje 228, okres Liberec příspěvková organizace tel/fax. 488880712 IČ: 72741643 VÝROČNÍ ZPRÁVA Z Á K L A D N Í Š K O L A C H R A S T A V A náměstí 1.máje 228, okres Liberec příspěvková organizace tel/fax. 488880712 IČ: 72741643 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 Výroční zpráva

Více

Základní škola a Mateřská škola Prosenice příspěvková organizace, Školní č. 49, 751 21 Prosenice

Základní škola a Mateřská škola Prosenice příspěvková organizace, Školní č. 49, 751 21 Prosenice Základní škola a Mateřská škola Prosenice příspěvková organizace, Školní č. 49, 751 21 Prosenice V ý r o č n í z p r á v a o činnosti školy ve školním roce 2009 / 2010 zpracovala Mgr. Lenka Dvořáková ředitelka

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2011-2012 Projednáno na pedagogické radě dne 31. 8. 2012 Schváleno školskou radou dne 31. 8. 2012 Zpracoval: Mgr. Libor Mandovec ředitel ZŠ Kovářov Výroční zpráva

Více

Základní škola a Mateřská škola Červenka, příspěvková organizace IČO: 70882398. Výroční zpráva o činnosti školy. Školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Červenka, příspěvková organizace IČO: 70882398. Výroční zpráva o činnosti školy. Školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Červenka, příspěvková organizace IČO: 70882398 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2012/2013 Obsah: a) Základní údaje o škole, jimiţ jsou název, sídlo, charakteristika

Více

ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Základní škola Valašské Meziříčí, Ţerotínova 376, okres Vsetín, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Kontakty: tel. 571 611 199 E-mail: zszerotinova@zszerotinova.cz Internet: www.zszerotinova.cz

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Kroměříž 2011 OBSAH I. Základní data o škole... 2 II. Vzdělávací programy...

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-226/08-09

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-226/08-09 Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-226/08-09 Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové - Malšova Lhota, Lhotecká 39 Adresa: Lhotecká 39, 500 09

Více

Z á k l a d n í š k o l a a M a t e ř s k á š k o l a S e d l n i c e 742 56 Sedlnice č. 253, www.zs -sedlnice.cz

Z á k l a d n í š k o l a a M a t e ř s k á š k o l a S e d l n i c e 742 56 Sedlnice č. 253, www.zs -sedlnice.cz Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Obsah I. Základní údaje o škole... 3 II. Přehled oborů, kterým škola vyučuje v souladu se zápisem ve školském rejstříku... 4 III. Rámcový popis personálního

Více