Výroční zpráva ředitele školy

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva ředitele školy"

Transkript

1 Čj.: Hru-7/11/3 Výroční zpráva ředitele školy Základní škola a mateřská škola Hrubý Jeseník, okres Nymburk tel. : , Školní rok Zpracoval : Mgr. Oberhel Jaroslav V Hrubém Jeseníku

2 Obsah : A/ Výroční zpráva o činnosti školy 1. Úvod 2. Personální oblast 3. Materiální oblast 4. Výchovně vzdělávací oblast 5. Prevence sociálně patologických jevů 6. Spolupráce školy 7. Inspekční zprávy B/ Výroční zpráva o hospodaření školy za rok 2010 C/ Výroční zpráva o poskytování informací v roce 2010 D/ Přílohy 1. Protokoly o kontrolách provedených ve školním roce 2010/2011 2

3 A/ Výroční zpráva o činnosti školy 1. Úvod 1.1. Charakteristika školy 1.2. Učební plán 1.3. Výuka cizích jazyků 1.4. Zájmové útvary 1.5. Propagace školy 1.1. Charakteristika školy Základní škola v Hrubém Jeseníku je řazena mezi školy malotřídní a ve školním roce 2010/2011 byla organizována jako škola trojtřídní s pěti ročníky. Od je škola příspěvkovou organizací, jejíţ součástí je školní druţina, školní jídelna a mateřská škola. Počet našich ţáků se stabilizuje a dochází ke zlepšení, které by měly potvrdit následující dva roky, o čemţ vypovídá demografický vývoj v obci Hrubý Jeseník a Oskořínek. Celkový počet ţáků byl v tomto školním roce k , tj. průměrně 14,66 ţáků na třídu. Nejpočetnější byla třída třetí se 16 ţáky čtvrtého a pátého ročníku. Školní druţinu navštěvovalo 25 ţáků, mateřskou školu celkem 25 dětí, údaje k Ředitel školy ustanovil třídní učitele, vychovatele ve školní druţině a učitele v mateřské škole takto : 1.ročník : Oberhelová Jitka 2.ročník : Hurychová Veronika 3.ročník : Oberhelová Jitka 4.ročník : Oberhel Jaroslav ř.š. 5.ročník : Oberhel Jaroslav ř.š. školní druţina : Hájková Alena vedoucí učitelka mateřské školy : Pavlíčková Marcela učitelka mateřské školy : Ottová Jitka Zřizovatelem školy je Obec Hrubý Jeseník se sídlem v Hrubém Jeseníku 30, Oskořínek. Základní škola v Hrubém Jeseníku je organizací příspěvkovou, zařazena do sítě škol rozhodnutím ŠÚ Nymburk č.j. 277/ŠÚ/96 k Usnesením obecního zastupitelstva ze dne 12.září 2002 se škola stala k příspěvkovou organizací Učební plán školy Ve školním roce 2010/2011 se vyučovalo ve všech ročnících dle učebních osnov : ŠVP Škola pro obec č.j.: Hru-4/10/ Výuka cizích jazyků Výuka angličtiny probíhala ve všech ročnících. V 1., 2. a 3.ročníku vyučovala angličtinu paní učitelka Veronika Hurychová, absolventka 5.ročníku PG fakulty Univerzity Hradec Králové, obor učitelství pro 1.stupeň základní školy speciální pedagogika. Anglický jazyk ve 4. a 5.ročníku vyučoval ředitel školy Jaroslav Oberhel. V roce absolvoval jazykový a metodický kurz pro neaprobované učitele v rozsahu 200 hodin. Výuku zajišťovala jazyková škola AKCENT a probíhala ve spolupráci s Britskou radou a Goethe Institutem pod záštitou MŠMT. 3

4 1.4. Zájmové útvary V tomto školním roce probíhalo na naší škole pět zájmových útvarů : výtvarný krouţek, sportovní krouţek, krouţek hry na flétnu, krouţek počítačový. Všechny krouţky zajišťovali zaměstnanci školy : výtvarný krouţek - paní učitelka Jitka Oberhelová, krouţek hry na flétnu paní učitelka Veronika Hurychová, sportovní krouţek - ředitel školy Jaroslav Oberhel, krouţek počítačový paní vychovatelka Alena Hájková. Všechny krouţky se setkaly s velkým zájmem ţáků a pedagogičtí pracovníci byli za vedení krouţků odměněni z prostředků státního rozpočtu na OPPP Propagace školy Činnost naši školy propagují od února 2009 internetové stránky školy, které lze najít na adrese : Stránky obsahují aktuální informace pro rodiče a veřejnost, které jsou ještě rozpracovány po jednotlivých ročnících, historii a koncepci školy, dále pak dokumentaci školy ( Školní vzdělávací programy, řády školy, Minimální preventivní program, Program proti šikaně, Výsledky srovnávacích testů, ), ţáci zde zveřejňují své soutěţní práce, pedagogové nově tvořené výukové programy DUMy, nechybí fotogalerie MŠ i ZŠ. Na stránkách bohuţel doposud chybí výsledky práce a jejich propagace dětí ze školní druţiny a počítačového krouţku. Další způsob je vydávání školního časopisu, které však v tomto školním roce poněkud vázlo a byla vydána jen tři čísla. Pravidelně dáváme příspěvky do obecního zpravodaje, případně do zpravodaje obce Oskořínek. 4

5 2. Personální oblast 2.1. Pedagogičtí pracovníci 2.2. Úvazky pedagogických pracovníků 2.3. Další vzdělávání pedagogických pracovníků ( DVPP ) 2.4. Provozní zaměstnanci 2.5. Rozvázání pracovního poměru 2.1. Pedagogičtí pracovníci Titul Jméno a Kvalifikace Praxe Funkce příjmení Hájková Alena Úplné střední odborné vzdělání - 31 let vychovatelka, vychovatelka 21 let učitelka Mgr. Hlavičková Alena Vysokoškolské vzdělání 6 roků učitelka ( mateřská dovolená ) Mgr. Hurychová Úplné střední odborné vzdělání 4 roky učitelka Veronika vychovatelka Absolventk Pedagogické fakulty Univerzity Hradec Králové obor Učitelství pro 1.stupeň ZŠ speciální pedagogika Mgr. Oberhel Jaroslav Vysokoškolské vzdělání 20 let učitel, ředitel školy Mgr. Oberhelová Jitka Vysokoškolské vzdělání 20 let učitelka, učitelka MŠ Dis. Ottová Jitka Úplné střední odborné vzdělání zdravotní 11 let učitelka MŠ sestra VOŠ MILLS obor sociální práce Pavlíčková Marcela 2.2. Úvazky pedagogických pracovníků Úplné střední odborné vzdělání zdravotní sestra Absolventka 2.ročníku Vyšší odborné školy pedagogické a sociální Míra vyučovací povinnosti : Počet hodin : Učitel 1.stupně ZŠ 22 Učitel 1.stupně v 1.ročníku Ředitel ZŠ s 5 6 odděleními 13 Vychovatelka ŠD 30 Koordinátor ICT let vedoucí učitelka MŠ Jméno a příjmení : Úvazek : Přesčasové hodiny za týden : Hájková Alena - vychovatelka 0,78 Hájková Alena učitelka 0,23 Hurychová Veronika plný 3 Oberhel Jaroslav plný 2 Oberhelová Jitka učitelka ZŠ plný 3 Ottová Jitka plný Pavlíčková Marcela Plný Rysová Lenka asistent pedagoga 0,4 5

6 2.3. Další vzdělávání pedagogických pracovníků ( DVPP ) Plán DVPP dle 24 odst.3 Zákona č.563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů Obsah plánu DVPP 1) dle 1-10 Vyhlášky č.317/2005 o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků 1 písm.a) Studium ke splnění kvalifikačních předpokladů 3 Studium pedagogiky Hurychová Veronika září 2010 červen 2011 Ottová Jitka přijímací řízení PG fakulty Pavlíčková Marcela září 2010 červen 2011 PG fakulta UHK 5.ročník VOŠ pedagogická a sociální 2.ročník 1 písm.b) Studium ke splnění dalších kvalifikačních předpokladů 9 Studium k výkonu specializovaných činností Hájková Alena září 2010 červen 2011 dle nabídky "Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a středisko sluţeb školám, Nymburk, V Kolonii", NIDV Praha a dalších - Preventista sociálně patologických jevů 1 písm.c) Studium k prohlubování odborné kvalifikace 10 Průběţné vzdělávání všichni pedagogové září červen 2011 dle aktuální nabídky především "Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a středisko sluţeb školám, Nymburk, V Kolonii", NIDV Praha a dalších 2) dle 24 odst.4 písm.b) Zákona č.563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů samostudium všichni pedagogové září červen 2011 čerpání volna určuje aktuálně ředitel školy, vyuţívá především dnů volna o vedlejších prázdninách, zaměřeno především na koordinaci ŠVP s RVP, školní dokumentaci 6

7 Hájková Alena kurz P úvodní modul 3) SIPVZ Mgr. Oberhelová Jitka Hurychová Veronika kurz P - volitelný modul; říjen červen 2011 kurz P - volitelný modul; říjen červen 2011 dle aktuální nabídky především "Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a středisko sluţeb školám, Nymburk, V Kolonii" Mgr. Oberhel Jaroslav kurz P - 1. volitelný modul; říjen červen 2011 Plnění studia ke splnění kvalifikačních předpokladů Jméno a příjmení Název akce Zařízení Mgr.Hurychová Veronika PG fakulta UHK 5.ročník ZŠ splněno Ottová Jitka přijímací řízení PG fakulty MŠ Opětovně nesplněno Pavlíčková Marcela VOŠ pedagogická a sociální 2.ročník MŠ splněno Plnění vzdělávání k výkonu specializačních činností Jméno a příjmení Název akce Zařízení Hájková Alena Studium Preventista sociálně patologických jevů PDP Opětovně nesplněno 7

8 Plnění průběţného vzdělávání Jméno a příjmení Název akce Zařízení Hájková Alena Zdravotník zotavovacích akcí ŠD splněno Hájková Alena Prevence rizikového chování v praxi škol PDP splněno Hájková Alena Dokumentace školního metodika prevence PDP splněno Hájková Alena Příprava projektů na základní škole a vyuţívání ICT ve výuce pro základní školy ZŠ splněno Mgr. Oberhel Jaroslav Příprava projektů na základní škole a vyuţívání ICT ve výuce pro základní školy ZŠ splněno Mgr. Oberhelová Jitka Příprava projektů na základní škole a vyuţívání ICT ve výuce pro základní školy ZŠ splněno Mgr. Oberhelová Jitka Trnitá cesta malého čtenáře/rozvíjíme čtenářskou gramotnost na 1.stupni 1.díl ZŠ splněno Mgr. Oberhelová Jitka Trnitá cesta malého čtenáře/rozvíjíme čtenářskou gramotnost na 1.stupni 2.díl ZŠ splněno Mgr. Hurychová Veronika Příprava projektů na základní škole a vyuţívání ICT ve výuce pro základní školy ZŠ splněno Pavlíčková Marcela Komplexní přístup k ţákům se speciálními potřebami/ergoterapie ve speciálním školství a tvořivé činnosti v cyklu roku ve výuce a MŠ splněno volnočasových aktivitách Pavlíčková Marcela Jak můţe inspirovat lesní a venkovní pedagogika MŠ splněno Plnění samostudia plně vyuţito volných dnů u učitelů ZŠ, učitelky MŠ nevyčerpaly 12 dnů z důvodu provozu v MŠ Plnění vzdělávání k výkonu specializačních činností bylo opětovně nesplněno, ačkoli bylo minimálně po tři roky v nabídce DVPP, a proto bude funkce Preventisty sociálně patologických jevů přidělena ve školním roce 2012/2013 jinému pracovníkovi, který vzdělání splní, resp. se ke studiu přihlásí. Plnění studia SIPVZ všichni učitelé ZŠ prodělali Elearning : PowerPoint 2007 formou samostudia 2.4. Provozní zaměstnanci Jméno a příjmení Druh vykonávané Úvazek činnosti Rysová Šárka domovnice ZŠ plný Vlčková Milada vedoucí školní jídelny 0,38 Senohrábková Jana vedoucí kuchařka plný Geţová Kateřina kuchařka 0,5 Geţová Kateřina domovnice MŠ 0, Rozvázání pracovního poměru dohodou, ukončení pracovního poměru : K byl ukončen pracovní poměr na dobu určitou s paní Alenou Hájkovou učitelka. S paní Veronikou Hurychovou byl pracovní poměr prodlouţen na dobu neurčitou se sníţeným úvazkem od učitelka. 8

9 S paní Rysovou Lenka byl pracovní poměr prodlouţen na dobu neurčitou od asistent pedagoga v MŠ, úvazek 0,4 3. Materiální oblast 3.1. Budova 3.2. Pomůcky 3.3. Školní druţina 3.1. Budova Vzhledem k tomu, ţe velká část budovy byla vystavěna v 19. století, nemůţe stoprocentně vyhovovat dnešní době. Stále nám zůstává mnoho nedostatků, které je nutno postupně vyřešit a odstranit : výměna zbývajících oken ( kuchyň, jídelna, bývalá šatna, šatna personálu ŠJ ), nevyhovující tělocvična a venkovní prostory na výuku tělesné výchovy ( dráha pro běh, hřiště na vybíjenou ), velká vlhkost zdí ( budova nemá izolaci ). Problém s vytápěním budovy v zimních měsících je čím dál více problematičtější. Stáří akumulačních kamen a jejich ekonomická nevýhodnost vede ke zvyšování finančních prostředků na jejich chod, opravu a údrţbu. Problém s kvalitou vody byl vyřešen připojením k veřejnému vodovodnímu řádu Pomůcky V této oblasti nemáme prakticky problémy. Při nákupu školních potřeb a pomůcek pro ţáky vychází škola rodičům vstříc hromadnou objednávkou. Škola je vybavena 15 počítači, které jsou vyuţívány v zájmovém útvaru, ve výuce informatiky, matematiky, českého a cizího jazyka, vlastivědy a ve volném čase po vyučování, práci na PC si do svého programu vloţila i ŠD. Z prostředků ESF byly osazeny ve dvou učebnách nové interaktivní tabule vyuţívající projekce na současné keramické tabule, k ţákovským PC byly pořízeny nové monitory, školní počítačovou síť jsme zmodernizovali a data uloţili na serveru. V počítačové učebně je rovněţ umístěna interaktivní tabule. Dále ve škole máme dvě barevné televize, video, kopírku, tři magnetofony s CD, varhany Casio a několik starších typů audiovizuální techniky. V budově MŠ je televize, video, DVD přehrávač, 3ks PC a varhany Casio. V budově školky byl vyměněn starý nábytek v kanceláři Školní druţina Školní druţina je umístěna v přízemí školní budovy a má dvě místnosti. Jednu místnost vyuţívají děti jako hernu, druhou k praktickým činnostem. Na základě poţadavků vychovatelky ŠD bude nutné místnosti vymalovat, poţadavek umístění umyvadla v pracovně není ze stavebně technických podmínek moţný, protoţe by vyţadoval kompletní narušení a výkopové práce v celém přízemí budovy včetně obvodových zdí. 9

10 4. Výchovně vzdělávací oblast 4.1. Údaje o výsledcích vzdělávání ţáků 4.2. Výsledky zápisu 4.3. Péče o ţáky s VPU 4.4. Účast v soutěţích 4.5. Výchovně vzdělávací akce školy 4.6. Výsledky výstupních školních testů pro ţáky 5.ročníku 4.7. Výsledky výstupních školních testů pro ţáky 3.ročníku 4.8. Výsledky testů KALIBRO Škola a já klima školy 4.1. Údaje o výsledcích vzdělávání ţáků Ve školním roce 2010/2011 měla škola stav k : Počet : Tříd celkem 3 Ţáků celkem 44 Průměrný počet ţáků na třídu 14,66 Počet ţáků během školního roku kolísal z původních 46 v září na konečných 44. Počty tříd v jednotlivých ročnících a počty žáků ve třídách k : Třída Ročník Počet žáků Z toho chlapců Z toho dívek I I II II III

11 Seznam žáků v jednotlivých ročnících : 1.ročník 2.ročník 3.ročník 4.ročník 5.ročník Majer Josef Bohdálek Adam Diblíčková Denisa Hlíněný Jan Matyásková Kristýna do Cyrusová Barbora do Ditrichová Adéla Holý Marek Bohdálková Denisa Bulíček Radek Čihulová Jeníková Kateřina Novotný Adam Krištof Patrik Havlíčková Irena Veronika Svoboda Pavel Folta Lukáš Ottová Nikola Kunc Jaroslav Hlíněný Jan Pecka Michal Navrátilová Šlambor Vojtěch Juláková Marie Kurka Miloš Denisa Kolarovský Šmelhaus Jan Pavlíčková Vašková Diana Nešněra Vratislav Ondřej Eliška Vacík Jan Kopeš Jiří Šulc Michal Novotný Filip Vrabec Filip Mikešová Kurka Štěpán Vendula Lacinová Veronika Pech Matyáš Rulík Václav Slavík Patrik Uchytil Radek Vašek David Vokál Pavel Procento žáků s prvním stupněm z chování : K : 100% Celkový počet neomluvených hodin : K : 0 hod Říha Jiří Sodomová Viktorie Zajíček Štěpán Přehled prospěchu a docházky v 1. a 2. pololetí školního roku : Ročník Žáků Prospěl Neprospěl Absence Průměr absence Průměrný (hodin) na žáka prospěch 1.pololetí ,57 1,02 2.pololetí ,00 1,04 1.pololetí ,67 1,10 2.pololetí ,87 1,14 1.pololetí ,00 1,28 2.pololetí ,13 1,33 1.pololetí ,14 1,80 2.pololetí ,71 1,68 1.pololetí ,30 1,35 2.pololetí ,2 1,26 11

12 K přijímacímu řízení na víceleté gymnázium se v tomto školním roce přihlásila jedna ţákyně školy. Nebyla přijata Výsledky zápisu Zápis do 1.ročníku proběhl 10.února 2010 Přítomno : 14 Přijato : 14 Odklad : 0 K zápisu jiţ několik let nepřichází ţáci z obce Chleby. Důvodem je lepší dopravní obsluţnost do Nymburka. K zápisu se dostavili všechny děti z původního školského obvodu školy. Seznam dětí, které byly u zápisu : Příjmení, jméno : Obec : Broţová Andrea Ditrich Josef Erbsová Eliška Hurych Ondřej Juláková Anna Kubištová Karolína Otta Adam Pavlíček Ondřej Pecková Veronika Petráčková Kristýna Rys Jakub Říha Vojtěch Šifta Ondřej Zradičková Petra Hrubý Jeseník Šlotava Oskořínek Hrubý Jeseník Oskořínek Hrubý Jeseník Hrubý Jeseník Oskořínek Hrubý Jeseník Oskořínek Hrubý Jeseník Hrubý Jeseník Oskořínek Oskořínek Do 1.ročníku nastoupilo 1.září 2011 celkem čtrnáct ţáků Péče o ţáky s VPU Ţáci s VPU byli vzděláváni na základě vypracovaných individuálních vzdělávacích plánů Účast v soutěţích Školní kolo a účast ve výtvarné soutěţi Zahrada snů Školní kolo a účast ve výtvarné a literární soutěţi "Záchranáři 2011". Naše škola získala díky výtvarné práci Ondry Pavlíčka 6.místo v kategorii MŠ 2 a svou literární prací si Viktorie Sodomová z 5.ročníku vybojovala krásné 2.místo. Školní kol a účast v soutěţi Zdravé zuby ocenění pro Zajíčka Štěpána 12

13 Školní kolo a účast v literární a výtvarné soutěţe ( prezentační programy na PC ) Středočeský kraj : účast a umístění ve finále soutěţe Havlíčková Irena, Nešněra Vratislav, Mikešová Vendula, Říha Jiří, Bulíček Radek, Kurka Miloš 4.5. Výchovně vzdělávací akce školy 1. Zapojení ţáků do výzdoby školy 2. Projektové dny Sportovní den, Praha, Den Země, Den otevřených dveří spojený s vánoční besídkou a výstavou výtvarných prací, Zima, Les Bezpečnost na silnici 3. Cyklistické výlety po okolí 4. Divadelní představení v Nymburce 5. Návštěva divadelních představení 6. Návštěva hudebních pořadů 7. Návštěva kouzelnických pořadů 8. Návštěva výchovných revue 9. Dřevěná a keramická dílnička 10. Den na dopravním hřišti 4. a 5.ročník 11. Účast na dětském pochodu "Jeseňská dětská šlápota" 12. Veřejné vystoupení ţáků při oslavách obce Oskořínek 13. Výukový pobyt v Josefově Dole 4.6. Výsledky výstupních školních testů ţáků 5.ročníku V letošním školním roce byli ţáci 5.ročníku otestování srovnávacím testem KALIBRO, jehoţ cílem je porovnat procentuální úspěšnost odpovědí ţáků 5.ročníku v jednotlivých třídách a školách. I letos ţáci naší školy dosáhli vyššího počtu správných odpovědí, neţ byl průměr celého souboru ( cca ţáků ). Český jazyk, který je zaměřen na čtenářské dovednosti, zvládli oproti minulým ročníkům podstatně lépe. Úspěšnost je o 15% lepší ve srovnání s loňským rokem. V těchto testech ţáci pracovali samostatně. Individuální výsledky jsou k nahlédnutí u ředitele školy a ţáci je mají zapsané v ţákovských kníţkách. Výsledky jsou uvedeny v procentech správných odpovědí : Výsledek celostátní v % 5.ročník celkově Český jazyk 71,0% 76,8% Matematika 47,4% 63,8% Humanitní základ 63,3% 73,8% Přírodovědný základ 63,9% 78,2% Anglický jazyk 68,6% 73,3% Ekonomické dovednosti 61,5% 79,4% 13

14 Kromě KALIBRA byli ţáci testováni testem SCIO STONOŢKA. Ţáci byli testováni z Českého jazyka, Matematiky a Studijních předpokladů. Ze souhrnné zprávy vyplývá, ţe v obou vyučovaných předmětech měli ţáci lepší výsledek neţ 60% zúčastněných škol a porovnáním výsledků bylo zjištěno, ţe studijní potenciál je vyuţíván optimálně a výsledky odpovídají úrovni studijních předpokladů ţáků. Celkově lze hodnotit výstupní znalosti našich ţáků 5.ročníku průměrně. Jednotlivé výsledky jsou k nahlédnutí u ředitele školy 4.7. Výsledky výstupních školních testů ţáků 3.ročníku Ve školním roce 2010/2011 byli ţáci 3.ročníku otestování srovnávacím testem KALIBRO, jehoţ cílem je porovnat procentuální úspěšnost odpovědí ţáků 3.ročníku v jednotlivých třídách a školách. I ţáci 3.ročníku naší školy dosáhli vyššího počtu správných odpovědí, neţ byl průměr celého souboru ( cca 3000 ţáků ) a navázali tak na výsledky ţáků 5.ročníku. Výsledky jsou uvedeny v procentech správných odpovědí Celostátní výsledky Výsledky našich ţáků Český jazyk 65,50% 83,40% Matematika 59,10% 71,70% Anglický jazyk 64,40% 78,90% Prvouka 63,40% 91,00% 14

15 Výsledky ţáků 3.ročníku v testech KALIBRO lze povaţovat za mírně nadprůměrné Výsledky testů KALIBRO Škola a já klima školy Spokojenost ţáků se školou Téma Výsledek celostátní v % Naši žáci v % Celkově ţáci 67,9% 79,2% 1.ročník 72,5% 81,9% 2.ročník 69,6% 76,7% 3.ročník 67,9% 77,6% 4.ročník 66,1% 78,8% 5.ročník 65,4% 82,7% 15

16 Spokojenost rodičů se školou Téma Výsledek celostátní v % Výsledky naše v % Rodiče 85,4% 91,2% Učitelé 80,9% 94,4% 5. Prevence sociálně patologických jevů Ve školním roce 2010/2011 se pracovalo v této oblasti dle Minimálního protidrogového programu a Programu proti šikanování. Pravidelné diskuse protidrogového preventisty s dětmi (jednou měsíčně ), spolupráce s Policii ČR, snaha všech pracovníků školy o okamţité řešení problémů. Kromě tohoto máme programy, které negativní sociálně patologické jevy přinejmenším omezí, ne-li úplně vyřadí : zájmové krouţky v naší škole, hudební i výtvarné zájmy na umělecké škole, v Domě dětí a mládeţe v Nymburce. Děti se ve velkém počtu účastní akcí řízených pracovníky školy Miss čarodějnice, na den dětí Jeseňská šlápota, dětský karneval, propojení s TJ Hrubý Jeseník- oddíl kopané (mladší ţáci). 6. Spolupráce školy 6.1. Spolupráce s rodiči 6.2. Spolupráce se zřizovatelem 6.3. Spolupráce se spádovými školami 6.4. Spolupráce s tělovýchovnou jednotou 16

17 6.1. Spolupráce s rodiči V průběhu školního roku proběhly dvě rodičovské schůzky, na kterých byli rodiče seznámeni s klasifikací prospěchu a chování ţáků. Rodičovské schůzky byly organizovány v 1. a 3. čtvrtletí školního roku. Velmi dobrá spolupráce je v oblasti mimoškolní. Rodiče se zapojili do organizování zábavných akcí pro ţáky a nejen pro ně Spolupráce s Obecním úřadem Ve školním roce 2010/2011 byla spolupráce na velmi dobré úrovni Spolupráce se spádovými školami Spolupráce se spádovými školami je na úrovni minulých let. Přechod našich ţáků na 2.stupeň ZŠ Komenského Nymburk a ZŠ Křinec probíhá bez váţnějších komplikací a podle našich informací od pedagogů, ţáků a rodičů se naši ţáci řadí k lepšímu průměru Spolupráce s tělovýchovnou jednotou Velmi dobrá je spolupráce s místní tělovýchovnou jednotou. Nejenom ţe vyuţíváme její areál k výuce tělesné výchovy a odpočinkového programu druţiny, ale právě místní TJ zaštiťuje organizaci akcí : fotbalové turnaje, šlápota, 7. Inspekční zprávy Česká školní inspekce provedla kontrolu na škole ve dnech 22., 23. a 25.listopadu Závěry, celkové hodnocení školy : Právnická osoba poskytuje vzdělání v souladu se zřizovací listinou a údaji v rejstříku škol a školských zařízení. ŠVP obou typů škol jsou v souladu s příslušnými rámcovými vzdělávacími programy a jejich koncepce odpovídají dlouhodobým záměrům státu i kraje v oblasti školství. Aktivity školy směřují k naplňování ŠVP pro základní školství, smysluplně a zásadně ovlivňují život školy i formování osobnosti žáků a podporuje rozvoj jejich čtenářských dovedností. Zefektivnění vedení předškolního vzdělávání, ke kterému došlo od předchozí inspekce, napomáhá úspěšnému rozvoji gramotnosti dětí. Škola umožňuje dětem a žákům rovný přístup ke vzdělání, účelně využívá a získává finanční i materiální zdroje a prostředky pro svou činnost. Řízení školy, stejně jako personální i materiální podmínky vzdělávání dětí a žáků jsou na požadované úrovni a přispívají k úspěšné realizaci vzdělávacích programů i dobré připravenosti dětí k přechodu k vyššímu stupni vzdělávání a žáků na 2.stupni ZŠ. Významným pozitivem je zajištění péče o dítě se SVP. Projevy dosahování úrovně klíčových kompetencí a výsledky vzdělávání dětí a žáků dosahují požadované úrovně. Zprávu zpracoval: Mgr. Oberhel Jaroslav, ředitel školy V Hrubém Jeseníku razítko, podpis 17

18 B/ Výroční zpráva o hospodaření školy 1) Čerpání finančních prostředků od zřizovatele : Položky rozpočtu : Čerpání 2010 Náklady Spotřeba materiálu - všeobecný ,30 Kč Spotřeba materiálu - noviny, časopisy 6 291,00 Kč Spotřeba materiálu akce ţáci 43975,00 Kč Spotřeba materiálu - nákup DHIM ,20 Kč Spotřeba materiálu - učební pomůcky ,70 Kč Spotřeba materiálu - potraviny ,62 Kč Spotřeba elektrické energie ,00 Kč Spotřeba energie - dodávky tepla (uhlí, dříví) ,00 Kč Opravy a udrţování ,00 Kč Cestovné 5 232,00 Kč Ostatní sluţby - telefon ,40 Kč Ostatní sluţby - poštovné 1 181,00 Kč Ostatní sluţby - pojištění, revize, zpracování účet ,00 Kč Ostatní sluţby - školení (PO, ř.š., ved. ŠJ) 1 460,00 Kč Ostatní sluţby - programové vybavení 2 376,00 Kč Ostatní sluţby pronájem lavic ,60 Kč Ostatní sluţby plavecký výcvik ,00 Kč 52x Mzdové náklady ,00 Kč Jiné ostatní náklady - poplatky z účtu 7 370,00 Kč Odpisy 4 251,00 Kč Náklady celkem ,82 Kč Výnosy Stravné ,00 Kč Úroky bankovní 161,80 Kč Zúčtování fondů fond odměn ,00 Kč Zúčtování fondů rezervní fond ,99 Kč Jiné ostatní výnosy OR 3 133,83 Kč Jiné ostatní výnosy - odvedené školné ,00 Kč Jiné ostatní výnosy akce ţáci r ,00 Kč 18

19 Příspěvky a dotace na provoz od zřizovatele ,00 Kč Výnosy celkem ,82 Kč Hospodářský zisk 0,00 Kč 2) Čerpání finančních prostředků získaných doplňkovou činností Položky rozpočtu : Čerpání 2010 Náklady Náklady celkem Výnosy Výnosy celkem Hospodářský zisk 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč Zastupitelstvo obce se na svém zasedání dne podrobně seznámilo s výkazem zisků a ztrát zřízené příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola Hrubý Jeseník a vzalo na vědomí výsledek hospodaření za rok ) Čerpání finančních prostředků státního rozpočtu Položky rozpočtu : Čerpání 2010 Náklady Spotřeba materiálu - 1.třída 5 000,00 Kč Spotřeba materiálu - učebnice, učební pomůcky, plavání ,00 Kč Ostatní sluţby DVPP ,00 Kč Mzdové náklady - prostředky na platy ,00 Kč Mzdové náklady - prostředky OPPP (dohody) ,00 Kč Mzdová náklady asistent pedagoga ,00 Kč Zákonné sociální pojištění ,00 Kč Zákonné zdravotní pojištění ,00 Kč Zákonné sociální pojištění 9 175,00 Kč Zákonné zdravotní pojištění 3 303,00 Kč Ostatní sociální pojištění ,00 Kč Zákonné sociální náklady FKSP ,00 Kč Zákonné sociální náklady FKSP 734,00 Kč Ostatní sociální náklady 4 674,00 Kč Náhrada za pracovní neschopnost 3 923,00 Kč Ostatní sociální náklady ,00 Kč Náklady celkem ,00 Kč Výnosy 19

20 69x Příspěvky a dotace na provoz Výnosy celkem Hospodářský zisk ,00 Kč ,00 Kč 0,00 Kč Zprávu zpracoval: Mgr. Oberhel Jaroslav, ředitel školy razítko, podpis V Hrubém Jeseníku

21 C/Výroční zpráva za rok 2010 činnosti v oblasti poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. a) Počet podaných písemných žádostí o informace : 0 (nula) b) Počet podaných odvolání proti rozhodnutí: 0 (nula) c) Opis podstatných částí každého rozsudku soudu, kterým došlo k přezkoumání rozhodnutí o odmítnutí poskytnutí informace: - d) Další informace vztahující se k uplatňování zákona č. 106/1999 Sb.: - Zprávu zpracoval: Mgr. Oberhel Jaroslav, ředitel školy razítko, podpis V Hrubém Jeseníku Tato výroční zpráva byla projednána na pedagogické radě

22 D/ Přílohy : 22

Výroční zpráva ředitele školy

Výroční zpráva ředitele školy Čj.: Hru-9/14/3 Výroční zpráva ředitele školy Základní škola a mateřská škola Hrubý Jeseník, okres Nymburk tel.: 325 588 345, e-mail: zshrjesenik@volny.cz Školní rok 2013 2014 Zpracoval: Mgr. Oberhel Jaroslav

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804 Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové Identifikátor školy: 600 088 804 Termín konání

Více

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace adresa školy Jindřichovice pod Smrkem

Více

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Čj: ZŠLeH 123/2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 1. Základní

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Školní 81, 542 25 Janské Lázně Identifikátor školy: 650 061 152 Termín konání

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc Identifikátor školy: 600 140

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Zpracovala: Mgr. Šárka Muchová, ředitelka školy Kateřinice 29. 8. 2013 Obsah 1 Základní údaje... 3 1.1 Název, sídlo,

Více

Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince. Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT

Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince. Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT 1 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Trilobit Školní vzdělávací

Více

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Šárka Muchová, ředitelka školy Kateřinice 26. 8. 2014 Obsah 1 Základní údaje... 3 1.1 Název, sídlo,

Více

Minimální preventivní program na školní rok 2011/2012

Minimální preventivní program na školní rok 2011/2012 Základní škola Hrubý Jeseník, okres Nymburk tel. : 325 588 345, e-mail : zshrjesenik@volny.cz www.zshrjesenik.unas.cz Minimální preventivní program na školní rok 2011/2012 Č.j. : Hru-6/11/3 I. Úvod obecný

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice Komenského 256, 38732 Sedlice Identifikátor školy: 650 055 551 Termín

Více

ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2011

ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2011 ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2011 (na základě odst. 1/i 7 vyhlášky 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy) Škola: Základní škola

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 Vypracovala: Mgr. Marie Gottfriedová ředitelka Základní školy Trmice V Trmicích, 20.09.2006 OBSAH: 1. Základní údaje o škole 2. Vzdělávací programy

Více

Plán DVPP 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP Základní škola profesora Josefa Brože,, okres Prachatice Komenského 356, PSČ: 384 22 IČO: 47258721 tel.: 388 320 215 mail.: zspjb@zs-vlachovobrezi.net 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP Ředitel školy vydává

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace. Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace. Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc Identifikátor školy: 600

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIT-2048/10-T

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIT-2048/10-T Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát Název školy INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIT-2048/10-T Základní škola Hladké Životice okres Nový Jičín, příspěvková organizace Adresa: Hlavní 188, 742 47 Hladké

Více

Základní škola a Mateřská škola, Dětřichov nad Bystřicí okres Bruntál, příspěvková organizace. č.j. 65/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2010/2011

Základní škola a Mateřská škola, Dětřichov nad Bystřicí okres Bruntál, příspěvková organizace. č.j. 65/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2010/2011 č.j. 6/2 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2/2 Sídlo: Dětřichov nad Bystřicí č.38 právní forma: příspěvková organizace zřizovatel Obec Dětřichov nad Bystřicí IČ: 2993 identifikátor zařízení : 6 32 6 ředitelka:

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-508/07-R14. Dvořákova 37, 747 05 Malé Hoštice

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-508/07-R14. Dvořákova 37, 747 05 Malé Hoštice Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát Název školy/školského zařízení: Adresa: INSPEKČNÍ ZPRÁVA Identifikátor: 600 143 007 IČ: 709 993 68 Místo inspekce: čj. ČŠI-508/07-R14 Termín inspekce:

Více

Údaje o hospodaření školy v roce 2007

Údaje o hospodaření školy v roce 2007 Údaje o hospodaření školy v roce 2007 na základě odst. 1/i 7 vyhlášky 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy Zařízení : Základní škola

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace. Organizace školního roku 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace. Organizace školního roku 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace Organizace školního roku 2011/2012 Základní termíny: Zahájení vyučování 1. září 2011. Podzimní prázdniny 26. a 27. října 2011. Vánoční prázdniny

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Černošice, okres Praha - západ. Pod Školou 447, 252 28 Černošice. Identifikátor školy: 600 053 377

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Černošice, okres Praha - západ. Pod Školou 447, 252 28 Černošice. Identifikátor školy: 600 053 377 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát Učňovská 1/100, Praha 9 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Černošice, okres Praha - západ Pod Školou 447, 252 28 Černošice Identifikátor školy: 600 053 377 Termín

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Pardubický inspektorát. Základní škola a mateřská škola Krouna. Krouna 303, 539 43 Krouna

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Pardubický inspektorát. Základní škola a mateřská škola Krouna. Krouna 303, 539 43 Krouna Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a mateřská škola Krouna Krouna 303, 539 43 Krouna Identifikátor školy: 650 045 564 Termín konání inspekce: 10. 12. květen 2006

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola J. Š Baara, České Budějovice. Adresa: Jírovcova 967/9/a, 370 01 České Budějovice. Identifikátor školy: 600 057 640

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola J. Š Baara, České Budějovice. Adresa: Jírovcova 967/9/a, 370 01 České Budějovice. Identifikátor školy: 600 057 640 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola J. Š Baara, České Budějovice Adresa: Jírovcova 967/9/a, 370 01 České Budějovice Identifikátor školy: 600 057 640 Termín konání

Více

Údaje o hospodaření školy v roce 2009

Údaje o hospodaření školy v roce 2009 Údaje o hospodaření školy v roce 2009 (na základě odst. 1/i 7 vyhlášky 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy) Škola: Základní škola

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Merklín, okres Karlovy Vary. 362 34 Merklín 31. Identifikátor školy: 600 067 548

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Merklín, okres Karlovy Vary. 362 34 Merklín 31. Identifikátor školy: 600 067 548 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Merklín, okres Karlovy Vary 362 34 Merklín 31 Identifikátor školy: 600 067 548 Termín konání inspekce: 13. a 14. prosince 2006

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/9. ZŠ T.G.Masaryka Český Krumlov

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/9. ZŠ T.G.Masaryka Český Krumlov Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/9 ZŠ T.G.Masaryka Český Krumlov Základní údaje o škole : Základní škola T.G.Masaryka T.G.Masaryka 213 381 01 Český Krumlov Od 1.1.1993 je škola právním

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-584/08-11. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-584/08-11. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-584/08-11 Základní škola Krucemburk, okres Havlíčkův Brod Adresa: Školní 440, 582 66 Krucemburk Identifikátor: 600

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012 Vydaná dne 7. května 2013 Schválená školskou radou dne..

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014 Za organizaci : Mgr. Lea Šmikmátorová, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO

Více

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Příbram VII, Bratří Čapků 279 Bratří Čapků 279, 261 01 Příbram Identifikátor školy: 600 054 586 Vedoucí týmu: Mgr. Petr Jiroš

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Masarykova základní škola Žalhostice, okres Litoměřice. Žalhostice 126, PSČ 411 01. Identifikátor školy: 600081842

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Masarykova základní škola Žalhostice, okres Litoměřice. Žalhostice 126, PSČ 411 01. Identifikátor školy: 600081842 Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Masarykova základní škola Žalhostice, okres Litoměřice Žalhostice 126, PSČ 411 01 Identifikátor školy: 600081842 Termín konání inspekce: 28. únor

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát. Cyrilometodějské gymnázium v Prostějově. Komenského 17, 786 01 Prostějov

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát. Cyrilometodějské gymnázium v Prostějově. Komenského 17, 786 01 Prostějov - Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Cyrilometodějské gymnázium v Prostějově Komenského 17, 786 01 Prostějov Identifikátor školy: 600 015 211 Termín konání inspekce: 9. - 11.

Více

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Název: Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Adresa: Oudoleň 123,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola 102 142 157 100 ţáků Školní druţina 117 200 603 30 ţáků Školní jídelna 102 806 063 neuvádí se

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola 102 142 157 100 ţáků Školní druţina 117 200 603 30 ţáků Školní jídelna 102 806 063 neuvádí se VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Zaječice, okres Chrudim Zaječice 49 538 35 Zaječice tel. 469 665 452 IČO 71005285 ------------------------------------------------------------------------------------- http://www.skola-zajecice.cz

Více

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIU-70/10 U. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIU-70/10 U. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Ústecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIU-70/10 U Gymnázium dr. Václava Šmejkala, Ústí nad Labem, Stavbařů 5, příspěvková organizace Adresa: Stavbařů 5, 400 11 Ústí

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1028/08-04. okres Tachov, příspěvková organizace Adresa:

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1028/08-04. okres Tachov, příspěvková organizace Adresa: Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1028/08-04 Název školy: Základní škola a mateřská škola Chodová Planá, okres Tachov, příspěvková organizace Adresa: Pohraniční stráže

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIT-425/11-T

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIT-425/11-T Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIT-425/11-T Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola a Mateřská škola Dolní Moravice, okres Bruntál, příspěvková

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1019/07-09 Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Adresa: 542 32 Úpice, Komenského 151

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-487/07-R14

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-487/07-R14 Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-487/07-R14 Základní škola a Mateřská škola, Frýdlant nad Ostravicí, Náměstí 7, příspěvková organizace Adresa: Náměstí

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Škola Základní škola a mateřská škola Drnholec, okres Břeclav, příspěvková organizace. Svatoplukova 277/2, 691 83 Drnholec

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Škola Základní škola a mateřská škola Drnholec, okres Břeclav, příspěvková organizace. Svatoplukova 277/2, 691 83 Drnholec Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola Základní škola a mateřská škola Drnholec, okres Břeclav, příspěvková organizace Svatoplukova 277/2, 691 83 Drnholec Identifikátor školy:

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Personání zabezpečení

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013 Vydaná dne 27. března 2014 Schválená školskou radou

Více

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Základní škola a mateřská škola Brno, Vedlejší 10, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní

Více

Plán DVPP 2014/2015 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2014/2015 a Dlouhodobý plán DVPP Plán a Dlouhodobý plán Č.j.: 2ZŠ 185/14 Spisový znak Skartační znak Vypracoval: Schválil: Mgr. Ilona Vránková Pedagogická rada projednala dne: 28. 8. 2014 Ředitelka školy vydává v souladu se statutem školy

Více

VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY

VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Nymburk, Letců R.A.F. 1989 Nymburk, Letců R.A.F. 1989 Termín vlastního hodnocení: 17. 6. 2007 VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLY Soulad školního programu s

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola, Tachov, Petra Jilemnického 1995 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2006/2007 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání 3. Přehled pracovníků školy 4. Údaje o přijímacím

Více

ZUŠ CAMPANELLA Olomouc. VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti ZUŠ ve školním roce 2013/2014. zpracovala: PhDr. Iveta Hlubinková ředitelka ZUŠ

ZUŠ CAMPANELLA Olomouc. VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti ZUŠ ve školním roce 2013/2014. zpracovala: PhDr. Iveta Hlubinková ředitelka ZUŠ ZUŠ CAMPANELLA Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti ZUŠ ve školním roce 2013/2014 zpracovala: PhDr. Iveta Hlubinková ředitelka ZUŠ OBSAH 1 Základní údaje o škole 2 2 Charakteristika školy 2 3 Učební plány,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014 Základní škola a Mateřská škola, Měník, okres Hradec Králové VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014 1) Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská škola, Měník, okres Hradec Králové

Více

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Radvanice, okres Trutnov Adresa: 542 12 Radvanice v Čechách 171 Identifikátor školy: 650 060 831 Vedoucí týmu: Mgr. Pavel

Více

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy Výroční zpráva školy školní rok 2008/2009 1 Výroční zpráva Základní školy a mateřské školy Mořina školní rok 2008/2009 Název a sídlo školy Základní škola a mateřská škola Mořina, Mořina 57, 267 17 Zřizovatel

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Pardubice, Josefa Ressla 2258. Josefa Ressla 2258, 530 02 Pardubice - Zelené Předměstí

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Pardubice, Josefa Ressla 2258. Josefa Ressla 2258, 530 02 Pardubice - Zelené Předměstí Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Pardubice, Josefa Ressla 2258 Josefa Ressla 2258, 530 02 Pardubice - Zelené Předměstí Identifikátor školy: 600 096 106 Termín

Více

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr.

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr. I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů RNDr. Radmila Hýblová Vzdělávací programy základní vymezení ve školském zákonu (zákon

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Hoštka, okres Litoměřice, příspěvková organizace. Litoměřická 267, 411 72 Hoštka

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Hoštka, okres Litoměřice, příspěvková organizace. Litoměřická 267, 411 72 Hoštka Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a mateřská škola Hoštka, okres Litoměřice, příspěvková organizace Litoměřická 267, 411 72 Hoštka Identifikátor: 600 081 753 Termín

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720 Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Identifikátor školy: 600 062 112 Termín

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Pod Budčí, Zákolany. 273 28 Zákolany 50. Identifikátor: 600 044 122

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Pod Budčí, Zákolany. 273 28 Zákolany 50. Identifikátor: 600 044 122 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Pod Budčí, Zákolany 273 28 Zákolany 50 Identifikátor: 600 044 122 Termín konání inspekce: 11. a 13. červen

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/10 ZŠ T.G.Masaryka Český Krumlov

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/10 ZŠ T.G.Masaryka Český Krumlov Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/10 ZŠ T.G.Masaryka Český Krumlov Základní údaje o škole: Základní škola T.G.Masaryka T.G.Masaryka 213 381 01 Český Krumlov Od 1.1.1993 má škola právní

Více

Základní škola a mateřská škola Hrubý Jeseník, okres Nymburk tel. : 325 588 345, e-mail : zshrjesenik@volny.cz

Základní škola a mateřská škola Hrubý Jeseník, okres Nymburk tel. : 325 588 345, e-mail : zshrjesenik@volny.cz Základní škola a mateřská škola Hrubý Jeseník, okres Nymburk tel. : 325 588 345, e-mail : zshrjesenik@volny.cz 1.1 Úvodní ustanovení 1. Organizační řád školy upravuje organizační strukturu a řízení, formy

Více

Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků. Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402

Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků. Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402 Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402 Opravdu zkušenosti? zahájení dotazníkových šetření v roce 2004 při zahájení prací na ŠVP pravidelná zadávání

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2010/2011 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2010/2011 1. Základní údaje o škole: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265, PSČ 252 61 Zřizovatel: Obec Jeneč Ředitelka:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Liberec, U Školy 222/6. U Školy 222/6, 460 07 Liberec 7. Identifikátor školy: 600080188

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Liberec, U Školy 222/6. U Školy 222/6, 460 07 Liberec 7. Identifikátor školy: 600080188 Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Liberec, U Školy 222/6 U Školy 222/6, 460 07 Liberec 7 Identifikátor školy: 600080188 Termín konání inspekce: 16., 17. a 20.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola Dobromilice, okres Prostějov adresa školy Komenského 119, Dobromilice,

Více

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIM-337/10-M

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIM-337/10-M Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIM-337/10-M Sigmundova střední škola strojírenská, Lutín, Adresa: Identifikátor: 600 017 192 IČ: 66 935 733 Místo inspekce:

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. za za školní rok 2013 1997-2014 98

Výroční zpráva o činnosti školy. za za školní rok 2013 1997-2014 98 Výroční zpráva o činnosti školy za za školní rok 2013 1997-2014 98 dle 17 e) dle odst. 10 2 zákona odst. 3 č. zákona 564/90 Sb. č. 561/2004 ve znění platných Sb. novel Název školy: Základní škola, Vodňany,

Více

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x Výroční zpráva ZŠ a MŠ Kařez, příspěvková organizace - 2010/2011 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Kařez, příspěvková organizace adresa školy Kařez 185 právní

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola s rozšířenou výukou hudební výchovy, Teplice, Maršovská 1575/2. Maršovská 1575/2, 415 01 Teplice

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola s rozšířenou výukou hudební výchovy, Teplice, Maršovská 1575/2. Maršovská 1575/2, 415 01 Teplice Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola s rozšířenou výukou hudební výchovy, Teplice, Maršovská 1575/2 Maršovská 1575/2, 415 01 Teplice Identifikátor: 616 800 461 Termín

Více

žáků z toho spec. vyrovnávacích

žáků z toho spec. vyrovnávacích Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2010/2011 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola

Více

Organizační řád Základní školy a Mateřské školy Nový Jičín, Libhošť 90

Organizační řád Základní školy a Mateřské školy Nový Jičín, Libhošť 90 Organizační řád Základní školy a Mateřské školy Nový Jičín, Libhošť 90 I. Úvodní ustanovení Organizační řád upravuje organizační strukturu a řízení, formy a metody práce školy, práva a povinnosti pracovníků

Více

Základní škola Hrádek u Sušice

Základní škola Hrádek u Sušice Základní škola Hrádek u Sušice 1. Charakteristika školy 1.1. Název školy: Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy úplná adresa: Hrádek 73, 342 01 Sušice právní forma: právní subjekt od 1.1.1995 telefonní

Více

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 1 Základní údaje o škole 1.1 Název Základní škola Šťáhlavy sídlo: Komenského 126, Šťáhlavy, 332 03 IČ: 60611278 zřizovatel školy: Obec Šťáhlavy,

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-B-6/10-B. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-B-6/10-B. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát Název školy INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-B-6/10-B Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zrakově postižené, Brno, Kamenomlýnská 2 Adresa: Kamenomlýnská

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-547/07-08. příspěvková organizace

Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-547/07-08. příspěvková organizace Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-547/07-08 Název školy: Základní škola, Česká Lípa, Partyzánská 1053, příspěvková organizace Adresa: Partyzánská 1053, 470 01 Česká Lípa

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Ţadatel projektu: Název projektu: Škola Tobě Název operačního

Více

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Štítary Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Obsah : 1. Analýza výchovně vzdělávací práce ve školním roce 2013/2014 2. Úkoly ve školním roce 2014/2015 3. Minimální preventivní

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIS-2222/10-S. Komenského náměstí 94, 281 44 Zásmuky

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIS-2222/10-S. Komenského náměstí 94, 281 44 Zásmuky Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIS-2222/10-S Název kontrolované osoby: Sídlo: Základní škola Zásmuky, okres Kolín Komenského náměstí 94, 281 44 Zásmuky IČO: 48 66

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2012/2013 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah : 1. Základní údaje o škole 3 2. Vzdělávací program 4 3. Rámcový popis personálního

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Česká Skalice, okres Náchod. Adresa: Zelená 153, 552 03 Česká Skalice. Identifikátor právnické osoby: 600 093 875

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Česká Skalice, okres Náchod. Adresa: Zelená 153, 552 03 Česká Skalice. Identifikátor právnické osoby: 600 093 875 Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Česká Skalice, okres Náchod Adresa: Zelená 153, 552 03 Česká Skalice Identifikátor právnické osoby: 600 093 875 Termín

Více

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2004/2005 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 Milénova14, 638 00 Brno

Více

Koncepce rozvoje školy v letech 2013-2018

Koncepce rozvoje školy v letech 2013-2018 Koncepce rozvoje školy v letech 2013-2018 Základní škola Orlová Lutyně K.Dvořáčka 1230 okres Karviná, příspěvková organizace V Orlové, červenec 2013 Mgr. Zdeněk Nowak 1 OBSAH : 1. Obecné posouzení charakteristiky

Více

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9. Čajkovského 9/68, 779 00 Olomouc

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9. Čajkovského 9/68, 779 00 Olomouc Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 Čajkovského 9/68, 779 00 Olomouc Identifikátor: 600 016 935 Termín konání inspekce: 7. - 8. a 12. - 13. únor

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov. Školní 228, 382 81Besednice. Identifikátor: 600 059 081

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov. Školní 228, 382 81Besednice. Identifikátor: 600 059 081 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov Školní 228, 382 81Besednice Identifikátor: 600 059 081 Termín konání inspekce:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Žirovnice, okres Pelhřimov. Komenského 47, 394 68 Žirovnice. Identifikátor školy: 600 061 531

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Žirovnice, okres Pelhřimov. Komenského 47, 394 68 Žirovnice. Identifikátor školy: 600 061 531 Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Žirovnice, okres Pelhřimov Komenského 47, 394 68 Žirovnice Identifikátor školy: 600 061 531 Termín konání inspekce: 7.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Obchodní akademie, Orlová, příspěvková organizace. Polní 964, 735 14 Orlová-Lutyně. Identifikátor: 600 016 498

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Obchodní akademie, Orlová, příspěvková organizace. Polní 964, 735 14 Orlová-Lutyně. Identifikátor: 600 016 498 Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Obchodní akademie, Orlová, příspěvková organizace Polní 964, 735 14 Orlová-Lutyně Identifikátor: 600 016 498 Termín konání inspekce: 20.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Janová VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy byla projednána na pedagogické radě dne 27.11.2014 Výroční zprávu v celém rozsahu schválila

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2008/2009 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více