Výroční zpráva ředitele školy

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva ředitele školy"

Transkript

1 Čj.: Hru-7/11/3 Výroční zpráva ředitele školy Základní škola a mateřská škola Hrubý Jeseník, okres Nymburk tel. : , Školní rok Zpracoval : Mgr. Oberhel Jaroslav V Hrubém Jeseníku

2 Obsah : A/ Výroční zpráva o činnosti školy 1. Úvod 2. Personální oblast 3. Materiální oblast 4. Výchovně vzdělávací oblast 5. Prevence sociálně patologických jevů 6. Spolupráce školy 7. Inspekční zprávy B/ Výroční zpráva o hospodaření školy za rok 2010 C/ Výroční zpráva o poskytování informací v roce 2010 D/ Přílohy 1. Protokoly o kontrolách provedených ve školním roce 2010/2011 2

3 A/ Výroční zpráva o činnosti školy 1. Úvod 1.1. Charakteristika školy 1.2. Učební plán 1.3. Výuka cizích jazyků 1.4. Zájmové útvary 1.5. Propagace školy 1.1. Charakteristika školy Základní škola v Hrubém Jeseníku je řazena mezi školy malotřídní a ve školním roce 2010/2011 byla organizována jako škola trojtřídní s pěti ročníky. Od je škola příspěvkovou organizací, jejíţ součástí je školní druţina, školní jídelna a mateřská škola. Počet našich ţáků se stabilizuje a dochází ke zlepšení, které by měly potvrdit následující dva roky, o čemţ vypovídá demografický vývoj v obci Hrubý Jeseník a Oskořínek. Celkový počet ţáků byl v tomto školním roce k , tj. průměrně 14,66 ţáků na třídu. Nejpočetnější byla třída třetí se 16 ţáky čtvrtého a pátého ročníku. Školní druţinu navštěvovalo 25 ţáků, mateřskou školu celkem 25 dětí, údaje k Ředitel školy ustanovil třídní učitele, vychovatele ve školní druţině a učitele v mateřské škole takto : 1.ročník : Oberhelová Jitka 2.ročník : Hurychová Veronika 3.ročník : Oberhelová Jitka 4.ročník : Oberhel Jaroslav ř.š. 5.ročník : Oberhel Jaroslav ř.š. školní druţina : Hájková Alena vedoucí učitelka mateřské školy : Pavlíčková Marcela učitelka mateřské školy : Ottová Jitka Zřizovatelem školy je Obec Hrubý Jeseník se sídlem v Hrubém Jeseníku 30, Oskořínek. Základní škola v Hrubém Jeseníku je organizací příspěvkovou, zařazena do sítě škol rozhodnutím ŠÚ Nymburk č.j. 277/ŠÚ/96 k Usnesením obecního zastupitelstva ze dne 12.září 2002 se škola stala k příspěvkovou organizací Učební plán školy Ve školním roce 2010/2011 se vyučovalo ve všech ročnících dle učebních osnov : ŠVP Škola pro obec č.j.: Hru-4/10/ Výuka cizích jazyků Výuka angličtiny probíhala ve všech ročnících. V 1., 2. a 3.ročníku vyučovala angličtinu paní učitelka Veronika Hurychová, absolventka 5.ročníku PG fakulty Univerzity Hradec Králové, obor učitelství pro 1.stupeň základní školy speciální pedagogika. Anglický jazyk ve 4. a 5.ročníku vyučoval ředitel školy Jaroslav Oberhel. V roce absolvoval jazykový a metodický kurz pro neaprobované učitele v rozsahu 200 hodin. Výuku zajišťovala jazyková škola AKCENT a probíhala ve spolupráci s Britskou radou a Goethe Institutem pod záštitou MŠMT. 3

4 1.4. Zájmové útvary V tomto školním roce probíhalo na naší škole pět zájmových útvarů : výtvarný krouţek, sportovní krouţek, krouţek hry na flétnu, krouţek počítačový. Všechny krouţky zajišťovali zaměstnanci školy : výtvarný krouţek - paní učitelka Jitka Oberhelová, krouţek hry na flétnu paní učitelka Veronika Hurychová, sportovní krouţek - ředitel školy Jaroslav Oberhel, krouţek počítačový paní vychovatelka Alena Hájková. Všechny krouţky se setkaly s velkým zájmem ţáků a pedagogičtí pracovníci byli za vedení krouţků odměněni z prostředků státního rozpočtu na OPPP Propagace školy Činnost naši školy propagují od února 2009 internetové stránky školy, které lze najít na adrese : Stránky obsahují aktuální informace pro rodiče a veřejnost, které jsou ještě rozpracovány po jednotlivých ročnících, historii a koncepci školy, dále pak dokumentaci školy ( Školní vzdělávací programy, řády školy, Minimální preventivní program, Program proti šikaně, Výsledky srovnávacích testů, ), ţáci zde zveřejňují své soutěţní práce, pedagogové nově tvořené výukové programy DUMy, nechybí fotogalerie MŠ i ZŠ. Na stránkách bohuţel doposud chybí výsledky práce a jejich propagace dětí ze školní druţiny a počítačového krouţku. Další způsob je vydávání školního časopisu, které však v tomto školním roce poněkud vázlo a byla vydána jen tři čísla. Pravidelně dáváme příspěvky do obecního zpravodaje, případně do zpravodaje obce Oskořínek. 4

5 2. Personální oblast 2.1. Pedagogičtí pracovníci 2.2. Úvazky pedagogických pracovníků 2.3. Další vzdělávání pedagogických pracovníků ( DVPP ) 2.4. Provozní zaměstnanci 2.5. Rozvázání pracovního poměru 2.1. Pedagogičtí pracovníci Titul Jméno a Kvalifikace Praxe Funkce příjmení Hájková Alena Úplné střední odborné vzdělání - 31 let vychovatelka, vychovatelka 21 let učitelka Mgr. Hlavičková Alena Vysokoškolské vzdělání 6 roků učitelka ( mateřská dovolená ) Mgr. Hurychová Úplné střední odborné vzdělání 4 roky učitelka Veronika vychovatelka Absolventk Pedagogické fakulty Univerzity Hradec Králové obor Učitelství pro 1.stupeň ZŠ speciální pedagogika Mgr. Oberhel Jaroslav Vysokoškolské vzdělání 20 let učitel, ředitel školy Mgr. Oberhelová Jitka Vysokoškolské vzdělání 20 let učitelka, učitelka MŠ Dis. Ottová Jitka Úplné střední odborné vzdělání zdravotní 11 let učitelka MŠ sestra VOŠ MILLS obor sociální práce Pavlíčková Marcela 2.2. Úvazky pedagogických pracovníků Úplné střední odborné vzdělání zdravotní sestra Absolventka 2.ročníku Vyšší odborné školy pedagogické a sociální Míra vyučovací povinnosti : Počet hodin : Učitel 1.stupně ZŠ 22 Učitel 1.stupně v 1.ročníku Ředitel ZŠ s 5 6 odděleními 13 Vychovatelka ŠD 30 Koordinátor ICT let vedoucí učitelka MŠ Jméno a příjmení : Úvazek : Přesčasové hodiny za týden : Hájková Alena - vychovatelka 0,78 Hájková Alena učitelka 0,23 Hurychová Veronika plný 3 Oberhel Jaroslav plný 2 Oberhelová Jitka učitelka ZŠ plný 3 Ottová Jitka plný Pavlíčková Marcela Plný Rysová Lenka asistent pedagoga 0,4 5

6 2.3. Další vzdělávání pedagogických pracovníků ( DVPP ) Plán DVPP dle 24 odst.3 Zákona č.563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů Obsah plánu DVPP 1) dle 1-10 Vyhlášky č.317/2005 o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků 1 písm.a) Studium ke splnění kvalifikačních předpokladů 3 Studium pedagogiky Hurychová Veronika září 2010 červen 2011 Ottová Jitka přijímací řízení PG fakulty Pavlíčková Marcela září 2010 červen 2011 PG fakulta UHK 5.ročník VOŠ pedagogická a sociální 2.ročník 1 písm.b) Studium ke splnění dalších kvalifikačních předpokladů 9 Studium k výkonu specializovaných činností Hájková Alena září 2010 červen 2011 dle nabídky "Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a středisko sluţeb školám, Nymburk, V Kolonii", NIDV Praha a dalších - Preventista sociálně patologických jevů 1 písm.c) Studium k prohlubování odborné kvalifikace 10 Průběţné vzdělávání všichni pedagogové září červen 2011 dle aktuální nabídky především "Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a středisko sluţeb školám, Nymburk, V Kolonii", NIDV Praha a dalších 2) dle 24 odst.4 písm.b) Zákona č.563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů samostudium všichni pedagogové září červen 2011 čerpání volna určuje aktuálně ředitel školy, vyuţívá především dnů volna o vedlejších prázdninách, zaměřeno především na koordinaci ŠVP s RVP, školní dokumentaci 6

7 Hájková Alena kurz P úvodní modul 3) SIPVZ Mgr. Oberhelová Jitka Hurychová Veronika kurz P - volitelný modul; říjen červen 2011 kurz P - volitelný modul; říjen červen 2011 dle aktuální nabídky především "Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a středisko sluţeb školám, Nymburk, V Kolonii" Mgr. Oberhel Jaroslav kurz P - 1. volitelný modul; říjen červen 2011 Plnění studia ke splnění kvalifikačních předpokladů Jméno a příjmení Název akce Zařízení Mgr.Hurychová Veronika PG fakulta UHK 5.ročník ZŠ splněno Ottová Jitka přijímací řízení PG fakulty MŠ Opětovně nesplněno Pavlíčková Marcela VOŠ pedagogická a sociální 2.ročník MŠ splněno Plnění vzdělávání k výkonu specializačních činností Jméno a příjmení Název akce Zařízení Hájková Alena Studium Preventista sociálně patologických jevů PDP Opětovně nesplněno 7

8 Plnění průběţného vzdělávání Jméno a příjmení Název akce Zařízení Hájková Alena Zdravotník zotavovacích akcí ŠD splněno Hájková Alena Prevence rizikového chování v praxi škol PDP splněno Hájková Alena Dokumentace školního metodika prevence PDP splněno Hájková Alena Příprava projektů na základní škole a vyuţívání ICT ve výuce pro základní školy ZŠ splněno Mgr. Oberhel Jaroslav Příprava projektů na základní škole a vyuţívání ICT ve výuce pro základní školy ZŠ splněno Mgr. Oberhelová Jitka Příprava projektů na základní škole a vyuţívání ICT ve výuce pro základní školy ZŠ splněno Mgr. Oberhelová Jitka Trnitá cesta malého čtenáře/rozvíjíme čtenářskou gramotnost na 1.stupni 1.díl ZŠ splněno Mgr. Oberhelová Jitka Trnitá cesta malého čtenáře/rozvíjíme čtenářskou gramotnost na 1.stupni 2.díl ZŠ splněno Mgr. Hurychová Veronika Příprava projektů na základní škole a vyuţívání ICT ve výuce pro základní školy ZŠ splněno Pavlíčková Marcela Komplexní přístup k ţákům se speciálními potřebami/ergoterapie ve speciálním školství a tvořivé činnosti v cyklu roku ve výuce a MŠ splněno volnočasových aktivitách Pavlíčková Marcela Jak můţe inspirovat lesní a venkovní pedagogika MŠ splněno Plnění samostudia plně vyuţito volných dnů u učitelů ZŠ, učitelky MŠ nevyčerpaly 12 dnů z důvodu provozu v MŠ Plnění vzdělávání k výkonu specializačních činností bylo opětovně nesplněno, ačkoli bylo minimálně po tři roky v nabídce DVPP, a proto bude funkce Preventisty sociálně patologických jevů přidělena ve školním roce 2012/2013 jinému pracovníkovi, který vzdělání splní, resp. se ke studiu přihlásí. Plnění studia SIPVZ všichni učitelé ZŠ prodělali Elearning : PowerPoint 2007 formou samostudia 2.4. Provozní zaměstnanci Jméno a příjmení Druh vykonávané Úvazek činnosti Rysová Šárka domovnice ZŠ plný Vlčková Milada vedoucí školní jídelny 0,38 Senohrábková Jana vedoucí kuchařka plný Geţová Kateřina kuchařka 0,5 Geţová Kateřina domovnice MŠ 0, Rozvázání pracovního poměru dohodou, ukončení pracovního poměru : K byl ukončen pracovní poměr na dobu určitou s paní Alenou Hájkovou učitelka. S paní Veronikou Hurychovou byl pracovní poměr prodlouţen na dobu neurčitou se sníţeným úvazkem od učitelka. 8

9 S paní Rysovou Lenka byl pracovní poměr prodlouţen na dobu neurčitou od asistent pedagoga v MŠ, úvazek 0,4 3. Materiální oblast 3.1. Budova 3.2. Pomůcky 3.3. Školní druţina 3.1. Budova Vzhledem k tomu, ţe velká část budovy byla vystavěna v 19. století, nemůţe stoprocentně vyhovovat dnešní době. Stále nám zůstává mnoho nedostatků, které je nutno postupně vyřešit a odstranit : výměna zbývajících oken ( kuchyň, jídelna, bývalá šatna, šatna personálu ŠJ ), nevyhovující tělocvična a venkovní prostory na výuku tělesné výchovy ( dráha pro běh, hřiště na vybíjenou ), velká vlhkost zdí ( budova nemá izolaci ). Problém s vytápěním budovy v zimních měsících je čím dál více problematičtější. Stáří akumulačních kamen a jejich ekonomická nevýhodnost vede ke zvyšování finančních prostředků na jejich chod, opravu a údrţbu. Problém s kvalitou vody byl vyřešen připojením k veřejnému vodovodnímu řádu Pomůcky V této oblasti nemáme prakticky problémy. Při nákupu školních potřeb a pomůcek pro ţáky vychází škola rodičům vstříc hromadnou objednávkou. Škola je vybavena 15 počítači, které jsou vyuţívány v zájmovém útvaru, ve výuce informatiky, matematiky, českého a cizího jazyka, vlastivědy a ve volném čase po vyučování, práci na PC si do svého programu vloţila i ŠD. Z prostředků ESF byly osazeny ve dvou učebnách nové interaktivní tabule vyuţívající projekce na současné keramické tabule, k ţákovským PC byly pořízeny nové monitory, školní počítačovou síť jsme zmodernizovali a data uloţili na serveru. V počítačové učebně je rovněţ umístěna interaktivní tabule. Dále ve škole máme dvě barevné televize, video, kopírku, tři magnetofony s CD, varhany Casio a několik starších typů audiovizuální techniky. V budově MŠ je televize, video, DVD přehrávač, 3ks PC a varhany Casio. V budově školky byl vyměněn starý nábytek v kanceláři Školní druţina Školní druţina je umístěna v přízemí školní budovy a má dvě místnosti. Jednu místnost vyuţívají děti jako hernu, druhou k praktickým činnostem. Na základě poţadavků vychovatelky ŠD bude nutné místnosti vymalovat, poţadavek umístění umyvadla v pracovně není ze stavebně technických podmínek moţný, protoţe by vyţadoval kompletní narušení a výkopové práce v celém přízemí budovy včetně obvodových zdí. 9

10 4. Výchovně vzdělávací oblast 4.1. Údaje o výsledcích vzdělávání ţáků 4.2. Výsledky zápisu 4.3. Péče o ţáky s VPU 4.4. Účast v soutěţích 4.5. Výchovně vzdělávací akce školy 4.6. Výsledky výstupních školních testů pro ţáky 5.ročníku 4.7. Výsledky výstupních školních testů pro ţáky 3.ročníku 4.8. Výsledky testů KALIBRO Škola a já klima školy 4.1. Údaje o výsledcích vzdělávání ţáků Ve školním roce 2010/2011 měla škola stav k : Počet : Tříd celkem 3 Ţáků celkem 44 Průměrný počet ţáků na třídu 14,66 Počet ţáků během školního roku kolísal z původních 46 v září na konečných 44. Počty tříd v jednotlivých ročnících a počty žáků ve třídách k : Třída Ročník Počet žáků Z toho chlapců Z toho dívek I I II II III

11 Seznam žáků v jednotlivých ročnících : 1.ročník 2.ročník 3.ročník 4.ročník 5.ročník Majer Josef Bohdálek Adam Diblíčková Denisa Hlíněný Jan Matyásková Kristýna do Cyrusová Barbora do Ditrichová Adéla Holý Marek Bohdálková Denisa Bulíček Radek Čihulová Jeníková Kateřina Novotný Adam Krištof Patrik Havlíčková Irena Veronika Svoboda Pavel Folta Lukáš Ottová Nikola Kunc Jaroslav Hlíněný Jan Pecka Michal Navrátilová Šlambor Vojtěch Juláková Marie Kurka Miloš Denisa Kolarovský Šmelhaus Jan Pavlíčková Vašková Diana Nešněra Vratislav Ondřej Eliška Vacík Jan Kopeš Jiří Šulc Michal Novotný Filip Vrabec Filip Mikešová Kurka Štěpán Vendula Lacinová Veronika Pech Matyáš Rulík Václav Slavík Patrik Uchytil Radek Vašek David Vokál Pavel Procento žáků s prvním stupněm z chování : K : 100% Celkový počet neomluvených hodin : K : 0 hod Říha Jiří Sodomová Viktorie Zajíček Štěpán Přehled prospěchu a docházky v 1. a 2. pololetí školního roku : Ročník Žáků Prospěl Neprospěl Absence Průměr absence Průměrný (hodin) na žáka prospěch 1.pololetí ,57 1,02 2.pololetí ,00 1,04 1.pololetí ,67 1,10 2.pololetí ,87 1,14 1.pololetí ,00 1,28 2.pololetí ,13 1,33 1.pololetí ,14 1,80 2.pololetí ,71 1,68 1.pololetí ,30 1,35 2.pololetí ,2 1,26 11

12 K přijímacímu řízení na víceleté gymnázium se v tomto školním roce přihlásila jedna ţákyně školy. Nebyla přijata Výsledky zápisu Zápis do 1.ročníku proběhl 10.února 2010 Přítomno : 14 Přijato : 14 Odklad : 0 K zápisu jiţ několik let nepřichází ţáci z obce Chleby. Důvodem je lepší dopravní obsluţnost do Nymburka. K zápisu se dostavili všechny děti z původního školského obvodu školy. Seznam dětí, které byly u zápisu : Příjmení, jméno : Obec : Broţová Andrea Ditrich Josef Erbsová Eliška Hurych Ondřej Juláková Anna Kubištová Karolína Otta Adam Pavlíček Ondřej Pecková Veronika Petráčková Kristýna Rys Jakub Říha Vojtěch Šifta Ondřej Zradičková Petra Hrubý Jeseník Šlotava Oskořínek Hrubý Jeseník Oskořínek Hrubý Jeseník Hrubý Jeseník Oskořínek Hrubý Jeseník Oskořínek Hrubý Jeseník Hrubý Jeseník Oskořínek Oskořínek Do 1.ročníku nastoupilo 1.září 2011 celkem čtrnáct ţáků Péče o ţáky s VPU Ţáci s VPU byli vzděláváni na základě vypracovaných individuálních vzdělávacích plánů Účast v soutěţích Školní kolo a účast ve výtvarné soutěţi Zahrada snů Školní kolo a účast ve výtvarné a literární soutěţi "Záchranáři 2011". Naše škola získala díky výtvarné práci Ondry Pavlíčka 6.místo v kategorii MŠ 2 a svou literární prací si Viktorie Sodomová z 5.ročníku vybojovala krásné 2.místo. Školní kol a účast v soutěţi Zdravé zuby ocenění pro Zajíčka Štěpána 12

13 Školní kolo a účast v literární a výtvarné soutěţe ( prezentační programy na PC ) Středočeský kraj : účast a umístění ve finále soutěţe Havlíčková Irena, Nešněra Vratislav, Mikešová Vendula, Říha Jiří, Bulíček Radek, Kurka Miloš 4.5. Výchovně vzdělávací akce školy 1. Zapojení ţáků do výzdoby školy 2. Projektové dny Sportovní den, Praha, Den Země, Den otevřených dveří spojený s vánoční besídkou a výstavou výtvarných prací, Zima, Les Bezpečnost na silnici 3. Cyklistické výlety po okolí 4. Divadelní představení v Nymburce 5. Návštěva divadelních představení 6. Návštěva hudebních pořadů 7. Návštěva kouzelnických pořadů 8. Návštěva výchovných revue 9. Dřevěná a keramická dílnička 10. Den na dopravním hřišti 4. a 5.ročník 11. Účast na dětském pochodu "Jeseňská dětská šlápota" 12. Veřejné vystoupení ţáků při oslavách obce Oskořínek 13. Výukový pobyt v Josefově Dole 4.6. Výsledky výstupních školních testů ţáků 5.ročníku V letošním školním roce byli ţáci 5.ročníku otestování srovnávacím testem KALIBRO, jehoţ cílem je porovnat procentuální úspěšnost odpovědí ţáků 5.ročníku v jednotlivých třídách a školách. I letos ţáci naší školy dosáhli vyššího počtu správných odpovědí, neţ byl průměr celého souboru ( cca ţáků ). Český jazyk, který je zaměřen na čtenářské dovednosti, zvládli oproti minulým ročníkům podstatně lépe. Úspěšnost je o 15% lepší ve srovnání s loňským rokem. V těchto testech ţáci pracovali samostatně. Individuální výsledky jsou k nahlédnutí u ředitele školy a ţáci je mají zapsané v ţákovských kníţkách. Výsledky jsou uvedeny v procentech správných odpovědí : Výsledek celostátní v % 5.ročník celkově Český jazyk 71,0% 76,8% Matematika 47,4% 63,8% Humanitní základ 63,3% 73,8% Přírodovědný základ 63,9% 78,2% Anglický jazyk 68,6% 73,3% Ekonomické dovednosti 61,5% 79,4% 13

14 Kromě KALIBRA byli ţáci testováni testem SCIO STONOŢKA. Ţáci byli testováni z Českého jazyka, Matematiky a Studijních předpokladů. Ze souhrnné zprávy vyplývá, ţe v obou vyučovaných předmětech měli ţáci lepší výsledek neţ 60% zúčastněných škol a porovnáním výsledků bylo zjištěno, ţe studijní potenciál je vyuţíván optimálně a výsledky odpovídají úrovni studijních předpokladů ţáků. Celkově lze hodnotit výstupní znalosti našich ţáků 5.ročníku průměrně. Jednotlivé výsledky jsou k nahlédnutí u ředitele školy 4.7. Výsledky výstupních školních testů ţáků 3.ročníku Ve školním roce 2010/2011 byli ţáci 3.ročníku otestování srovnávacím testem KALIBRO, jehoţ cílem je porovnat procentuální úspěšnost odpovědí ţáků 3.ročníku v jednotlivých třídách a školách. I ţáci 3.ročníku naší školy dosáhli vyššího počtu správných odpovědí, neţ byl průměr celého souboru ( cca 3000 ţáků ) a navázali tak na výsledky ţáků 5.ročníku. Výsledky jsou uvedeny v procentech správných odpovědí Celostátní výsledky Výsledky našich ţáků Český jazyk 65,50% 83,40% Matematika 59,10% 71,70% Anglický jazyk 64,40% 78,90% Prvouka 63,40% 91,00% 14

15 Výsledky ţáků 3.ročníku v testech KALIBRO lze povaţovat za mírně nadprůměrné Výsledky testů KALIBRO Škola a já klima školy Spokojenost ţáků se školou Téma Výsledek celostátní v % Naši žáci v % Celkově ţáci 67,9% 79,2% 1.ročník 72,5% 81,9% 2.ročník 69,6% 76,7% 3.ročník 67,9% 77,6% 4.ročník 66,1% 78,8% 5.ročník 65,4% 82,7% 15

16 Spokojenost rodičů se školou Téma Výsledek celostátní v % Výsledky naše v % Rodiče 85,4% 91,2% Učitelé 80,9% 94,4% 5. Prevence sociálně patologických jevů Ve školním roce 2010/2011 se pracovalo v této oblasti dle Minimálního protidrogového programu a Programu proti šikanování. Pravidelné diskuse protidrogového preventisty s dětmi (jednou měsíčně ), spolupráce s Policii ČR, snaha všech pracovníků školy o okamţité řešení problémů. Kromě tohoto máme programy, které negativní sociálně patologické jevy přinejmenším omezí, ne-li úplně vyřadí : zájmové krouţky v naší škole, hudební i výtvarné zájmy na umělecké škole, v Domě dětí a mládeţe v Nymburce. Děti se ve velkém počtu účastní akcí řízených pracovníky školy Miss čarodějnice, na den dětí Jeseňská šlápota, dětský karneval, propojení s TJ Hrubý Jeseník- oddíl kopané (mladší ţáci). 6. Spolupráce školy 6.1. Spolupráce s rodiči 6.2. Spolupráce se zřizovatelem 6.3. Spolupráce se spádovými školami 6.4. Spolupráce s tělovýchovnou jednotou 16

17 6.1. Spolupráce s rodiči V průběhu školního roku proběhly dvě rodičovské schůzky, na kterých byli rodiče seznámeni s klasifikací prospěchu a chování ţáků. Rodičovské schůzky byly organizovány v 1. a 3. čtvrtletí školního roku. Velmi dobrá spolupráce je v oblasti mimoškolní. Rodiče se zapojili do organizování zábavných akcí pro ţáky a nejen pro ně Spolupráce s Obecním úřadem Ve školním roce 2010/2011 byla spolupráce na velmi dobré úrovni Spolupráce se spádovými školami Spolupráce se spádovými školami je na úrovni minulých let. Přechod našich ţáků na 2.stupeň ZŠ Komenského Nymburk a ZŠ Křinec probíhá bez váţnějších komplikací a podle našich informací od pedagogů, ţáků a rodičů se naši ţáci řadí k lepšímu průměru Spolupráce s tělovýchovnou jednotou Velmi dobrá je spolupráce s místní tělovýchovnou jednotou. Nejenom ţe vyuţíváme její areál k výuce tělesné výchovy a odpočinkového programu druţiny, ale právě místní TJ zaštiťuje organizaci akcí : fotbalové turnaje, šlápota, 7. Inspekční zprávy Česká školní inspekce provedla kontrolu na škole ve dnech 22., 23. a 25.listopadu Závěry, celkové hodnocení školy : Právnická osoba poskytuje vzdělání v souladu se zřizovací listinou a údaji v rejstříku škol a školských zařízení. ŠVP obou typů škol jsou v souladu s příslušnými rámcovými vzdělávacími programy a jejich koncepce odpovídají dlouhodobým záměrům státu i kraje v oblasti školství. Aktivity školy směřují k naplňování ŠVP pro základní školství, smysluplně a zásadně ovlivňují život školy i formování osobnosti žáků a podporuje rozvoj jejich čtenářských dovedností. Zefektivnění vedení předškolního vzdělávání, ke kterému došlo od předchozí inspekce, napomáhá úspěšnému rozvoji gramotnosti dětí. Škola umožňuje dětem a žákům rovný přístup ke vzdělání, účelně využívá a získává finanční i materiální zdroje a prostředky pro svou činnost. Řízení školy, stejně jako personální i materiální podmínky vzdělávání dětí a žáků jsou na požadované úrovni a přispívají k úspěšné realizaci vzdělávacích programů i dobré připravenosti dětí k přechodu k vyššímu stupni vzdělávání a žáků na 2.stupni ZŠ. Významným pozitivem je zajištění péče o dítě se SVP. Projevy dosahování úrovně klíčových kompetencí a výsledky vzdělávání dětí a žáků dosahují požadované úrovně. Zprávu zpracoval: Mgr. Oberhel Jaroslav, ředitel školy V Hrubém Jeseníku razítko, podpis 17

18 B/ Výroční zpráva o hospodaření školy 1) Čerpání finančních prostředků od zřizovatele : Položky rozpočtu : Čerpání 2010 Náklady Spotřeba materiálu - všeobecný ,30 Kč Spotřeba materiálu - noviny, časopisy 6 291,00 Kč Spotřeba materiálu akce ţáci 43975,00 Kč Spotřeba materiálu - nákup DHIM ,20 Kč Spotřeba materiálu - učební pomůcky ,70 Kč Spotřeba materiálu - potraviny ,62 Kč Spotřeba elektrické energie ,00 Kč Spotřeba energie - dodávky tepla (uhlí, dříví) ,00 Kč Opravy a udrţování ,00 Kč Cestovné 5 232,00 Kč Ostatní sluţby - telefon ,40 Kč Ostatní sluţby - poštovné 1 181,00 Kč Ostatní sluţby - pojištění, revize, zpracování účet ,00 Kč Ostatní sluţby - školení (PO, ř.š., ved. ŠJ) 1 460,00 Kč Ostatní sluţby - programové vybavení 2 376,00 Kč Ostatní sluţby pronájem lavic ,60 Kč Ostatní sluţby plavecký výcvik ,00 Kč 52x Mzdové náklady ,00 Kč Jiné ostatní náklady - poplatky z účtu 7 370,00 Kč Odpisy 4 251,00 Kč Náklady celkem ,82 Kč Výnosy Stravné ,00 Kč Úroky bankovní 161,80 Kč Zúčtování fondů fond odměn ,00 Kč Zúčtování fondů rezervní fond ,99 Kč Jiné ostatní výnosy OR 3 133,83 Kč Jiné ostatní výnosy - odvedené školné ,00 Kč Jiné ostatní výnosy akce ţáci r ,00 Kč 18

19 Příspěvky a dotace na provoz od zřizovatele ,00 Kč Výnosy celkem ,82 Kč Hospodářský zisk 0,00 Kč 2) Čerpání finančních prostředků získaných doplňkovou činností Položky rozpočtu : Čerpání 2010 Náklady Náklady celkem Výnosy Výnosy celkem Hospodářský zisk 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč Zastupitelstvo obce se na svém zasedání dne podrobně seznámilo s výkazem zisků a ztrát zřízené příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola Hrubý Jeseník a vzalo na vědomí výsledek hospodaření za rok ) Čerpání finančních prostředků státního rozpočtu Položky rozpočtu : Čerpání 2010 Náklady Spotřeba materiálu - 1.třída 5 000,00 Kč Spotřeba materiálu - učebnice, učební pomůcky, plavání ,00 Kč Ostatní sluţby DVPP ,00 Kč Mzdové náklady - prostředky na platy ,00 Kč Mzdové náklady - prostředky OPPP (dohody) ,00 Kč Mzdová náklady asistent pedagoga ,00 Kč Zákonné sociální pojištění ,00 Kč Zákonné zdravotní pojištění ,00 Kč Zákonné sociální pojištění 9 175,00 Kč Zákonné zdravotní pojištění 3 303,00 Kč Ostatní sociální pojištění ,00 Kč Zákonné sociální náklady FKSP ,00 Kč Zákonné sociální náklady FKSP 734,00 Kč Ostatní sociální náklady 4 674,00 Kč Náhrada za pracovní neschopnost 3 923,00 Kč Ostatní sociální náklady ,00 Kč Náklady celkem ,00 Kč Výnosy 19

20 69x Příspěvky a dotace na provoz Výnosy celkem Hospodářský zisk ,00 Kč ,00 Kč 0,00 Kč Zprávu zpracoval: Mgr. Oberhel Jaroslav, ředitel školy razítko, podpis V Hrubém Jeseníku

21 C/Výroční zpráva za rok 2010 činnosti v oblasti poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. a) Počet podaných písemných žádostí o informace : 0 (nula) b) Počet podaných odvolání proti rozhodnutí: 0 (nula) c) Opis podstatných částí každého rozsudku soudu, kterým došlo k přezkoumání rozhodnutí o odmítnutí poskytnutí informace: - d) Další informace vztahující se k uplatňování zákona č. 106/1999 Sb.: - Zprávu zpracoval: Mgr. Oberhel Jaroslav, ředitel školy razítko, podpis V Hrubém Jeseníku Tato výroční zpráva byla projednána na pedagogické radě

22 D/ Přílohy : 22

Výroční zpráva ředitele školy

Výroční zpráva ředitele školy Čj.: Hru-9/14/3 Výroční zpráva ředitele školy Základní škola a mateřská škola Hrubý Jeseník, okres Nymburk tel.: 325 588 345, e-mail: zshrjesenik@volny.cz Školní rok 2013 2014 Zpracoval: Mgr. Oberhel Jaroslav

Více

Výroční zpráva ředitele školy

Výroční zpráva ředitele školy Čj.: Hru-14/15/3 Výroční zpráva ředitele školy Základní škola a mateřská škola Hrubý Jeseník, okres Nymburk tel.: 325 588 345, e-mail: zshrjesenik@volny.cz Školní rok 2014 2015 Zpracoval: Mgr. Oberhel

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11 Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 602 Termín konání inspekce:

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIH-367/10-H

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIH-367/10-H Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIH-367/10-H Název školy: Gymnázium, Broumov, Hradební 218 Adresa: Hradební 218, 550 01 Broumov Identifikátor: 600 012 107 IČ: 48

Více

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace adresa školy Jindřichovice pod Smrkem

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Loket, okres Sokolov T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket Identifikátor školy: 600 073 041 Termín konání inspekce: 20. 22. března

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009. Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009. Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009 Za organizaci : Jana Mikulášková, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO :

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice Komenského 256, 38732 Sedlice Identifikátor školy: 650 055 551 Termín

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012 Vydaná dne 7. května 2013 Schválená školskou radou dne..

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Čj: ZŠLeH 123/2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 1. Základní

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013 Vydaná dne 27. března 2014 Schválená školskou radou

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Veřovice, příspěvková organizace. 742 73 Veřovice 276. Identifikátor školy: 600 138 216

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Veřovice, příspěvková organizace. 742 73 Veřovice 276. Identifikátor školy: 600 138 216 Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Veřovice, příspěvková organizace 742 73 Veřovice 276 Identifikátor školy: 600 138 216 Termín konání inspekce:

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2010/2011 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1019/07-09 Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Adresa: 542 32 Úpice, Komenského 151

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Edvarda Beneše a Mateřská škola Písek, Mírové náměstí 1466. Písek, Mírové náměstí 1466

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Edvarda Beneše a Mateřská škola Písek, Mírové náměstí 1466. Písek, Mírové náměstí 1466 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Edvarda Beneše a Mateřská škola Písek, Mírové náměstí 1466 Písek, Mírové náměstí 1466 Identifikátor školy: 600 062 121 Termín

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014 Za organizaci : Mgr. Lea Šmikmátorová, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720 Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Identifikátor školy: 600 062 112 Termín

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Štítary Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Obsah : 1. Analýza výchovně vzdělávací práce ve školním roce 2013/2014 2. Úkoly ve školním roce 2014/2015 3. Minimální preventivní

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora Sadová 1756, 286 01 Čáslav Identifikátor: 650 058 135 Termín konání inspekce: 16. - 18.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Suchodol, okres Příbram. Suchodol 39, 261 01 Příbram. Identifikátor: 600 054 772

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Suchodol, okres Příbram. Suchodol 39, 261 01 Příbram. Identifikátor: 600 054 772 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Suchodol, okres Příbram Suchodol 39, 261 01 Příbram Identifikátor: 600 054 772 Termín konání inspekce: 26.

Více

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Příbram VII, Bratří Čapků 279 Bratří Čapků 279, 261 01 Příbram Identifikátor školy: 600 054 586 Vedoucí týmu: Mgr. Petr Jiroš

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Merklín, okres Karlovy Vary. 362 34 Merklín 31. Identifikátor školy: 600 067 548

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Merklín, okres Karlovy Vary. 362 34 Merklín 31. Identifikátor školy: 600 067 548 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Merklín, okres Karlovy Vary 362 34 Merklín 31 Identifikátor školy: 600 067 548 Termín konání inspekce: 13. a 14. prosince 2006

Více

Údaje o hospodaření školy v roce 2007

Údaje o hospodaření školy v roce 2007 Údaje o hospodaření školy v roce 2007 na základě odst. 1/i 7 vyhlášky 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy Zařízení : Základní škola

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2012 Obsah A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2012 3 B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4 1. Dotace z rozpočtu MŠMT 4 2. Dotace

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Studénka, Butovická 346, okres Nový Jičín. Butovická 346, 742 13 Studénka. Identifikátor školy: 600 138 275

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Studénka, Butovická 346, okres Nový Jičín. Butovická 346, 742 13 Studénka. Identifikátor školy: 600 138 275 Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Studénka, Butovická 346, okres Nový Jičín Butovická 346, 742 13 Studénka Identifikátor školy: 600 138 275 Termín konání

Více

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIM-337/10-M

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIM-337/10-M Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIM-337/10-M Sigmundova střední škola strojírenská, Lutín, Adresa: Identifikátor: 600 017 192 IČ: 66 935 733 Místo inspekce:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Závišice. Závišice 110, 742 21 Kopřivnice. Identifikátor školy: 600 138 020

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Závišice. Závišice 110, 742 21 Kopřivnice. Identifikátor školy: 600 138 020 Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Závišice Závišice 110, 742 21 Kopřivnice Identifikátor školy: 600 138 020 Termín konání inspekce: 13.

Více

V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato

V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato Základní škola a Mateřská škola Dolní Třebonín Dolní Třebonín 81, 38201 V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013 /

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804 Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové Identifikátor školy: 600 088 804 Termín konání

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Školní 81, 542 25 Janské Lázně Identifikátor školy: 650 061 152 Termín konání

Více

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola K. V. Raise, Lázně Bělohrad, okres Jičín Adresa: Komenského 95, 507 81 Lázně Bělohrad Identifikátor: 600 092 143 Vedoucí

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště Zlín Inspekční zpráva Vyšší odborná škola pedagogická a sociální a Střední pedagogická škola Kroměříž, 1. máje 5 1. máje 5, 767 59 Kroměříž Identifikátor: 600

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Horní Jiřetín. Adresa: Školní 126, 435 43 Horní Jiřetín. Identifikátor: 600 083 845

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Horní Jiřetín. Adresa: Školní 126, 435 43 Horní Jiřetín. Identifikátor: 600 083 845 Ceská školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Horní Jiřetín Adresa: Školní 126, 435 43 Horní Jiřetín Identifikátor: 600 083 845 Termín konání inspekce: 17.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov. Školní 228, 382 81Besednice. Identifikátor: 600 059 081

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov. Školní 228, 382 81Besednice. Identifikátor: 600 059 081 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov Školní 228, 382 81Besednice Identifikátor: 600 059 081 Termín konání inspekce:

Více

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Šárka Muchová, ředitelka školy Kateřinice 26. 8. 2014 Obsah 1 Základní údaje... 3 1.1 Název, sídlo,

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIS-1238/10-S Název školy: Gymnázium, Vlašim, Tylova 271 Adresa: Tylova 271, 258 01 Vlašim Identifikátor: 600 006 751 IČ: 61664545 Místo

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 Vypracovala: Mgr. Marie Gottfriedová ředitelka Základní školy Trmice V Trmicích, 20.09.2006 OBSAH: 1. Základní údaje o škole 2. Vzdělávací programy

Více

742 71 Hodslavice 300 556750140 reditel@zshodslavice.cz www.zshodslavice.cz

742 71 Hodslavice 300 556750140 reditel@zshodslavice.cz www.zshodslavice.cz Základní škola a Mateřská škola Františka Palackého Hodslavice, příspěvková organizace 742 71 Hodslavice 300 556750140 reditel@zshodslavice.cz www.zshodslavice.cz -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Stachy. 384 73 Stachy 253. Identifikátor školy: 600 063 046

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Stachy. 384 73 Stachy 253. Identifikátor školy: 600 063 046 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Stachy 384 73 Stachy 253 Identifikátor školy: 600 063 046 Termín konání inspekce: 11.

Více

A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2012 3. B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4. C) Vyhodnocení hospodaření organizace 5. D) Výsledky kontrol 11

A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2012 3. B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4. C) Vyhodnocení hospodaření organizace 5. D) Výsledky kontrol 11 Obsah A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2012 3 B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4 1. Dotace z rozpočtu MŠMT 4 2. Dotace od zřizovatele Statutární město Opava 4 C) Vyhodnocení hospodaření organizace

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA HODĚJICE VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a) Název školy: Základní škola Hodějice, okres Vyškov b) Zřizovatel školy: OÚ Hodějice c) Ředitelka

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

Základní škola a mateřská škola Hrubý Jeseník, okres Nymburk tel. : 325 588 345, e-mail : zshrjesenik@volny.cz

Základní škola a mateřská škola Hrubý Jeseník, okres Nymburk tel. : 325 588 345, e-mail : zshrjesenik@volny.cz Základní škola a mateřská škola Hrubý Jeseník, okres Nymburk tel. : 325 588 345, e-mail : zshrjesenik@volny.cz 1.1 Úvodní ustanovení 1. Organizační řád školy upravuje organizační strukturu a řízení, formy

Více

Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince. Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT

Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince. Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT 1 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Trilobit Školní vzdělávací

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola Milotice nad Bečvou, okres Přerov. Milotice nad Bečvou 56, 753 67 Milotice nad Bečvou

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola Milotice nad Bečvou, okres Přerov. Milotice nad Bečvou 56, 753 67 Milotice nad Bečvou Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Mateřská škola Milotice nad Bečvou, okres Přerov Milotice nad Bečvou 56, 753 67 Milotice nad Bečvou Identifikátor školy: 600 146 201 Termín

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Blažovice, okres Brno-venkov. Nádražní 7, 664 08 Blažovice. Identifikátor: 600 110 567

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Blažovice, okres Brno-venkov. Nádražní 7, 664 08 Blažovice. Identifikátor: 600 110 567 Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Blažovice, okres Brno-venkov Nádražní 7, 664 08 Blažovice Identifikátor: 600 110 567 Termín konání inspekce:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Malšice, okres Tábor. Adresa: 391 75 Malšice 232. Identifikátor školy: 600 064 832

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Malšice, okres Tábor. Adresa: 391 75 Malšice 232. Identifikátor školy: 600 064 832 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Malšice, okres Tábor Adresa: 391 75 Malšice 232 Identifikátor školy: 600 064 832 Termín konání inspekce: 21.

Více

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy adresa školy Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013 právní forma IČO 48847747 IZO 04884774 identifikátor školy 600115607 vedení školy ZŠ a MŠ

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola, Ježov, příspěvková organizace. 696 48 Ježov 50. Identifikátor školy: 600 115 526

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola, Ježov, příspěvková organizace. 696 48 Ježov 50. Identifikátor školy: 600 115 526 Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a mateřská škola, Ježov, příspěvková organizace 696 48 Ježov 50 Identifikátor školy: 600 115 526 Termín konání inspekce: 21.

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2014/2015 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa školy Hradec

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Chodov, Nejdecká 254, okres Sokolov, příspěvková organizace Školní rok 2014/2015

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Chodov, Nejdecká 254, okres Sokolov, příspěvková organizace Školní rok 2014/2015 Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Chodov, Nejdecká 254, okres Sokolov, příspěvková organizace Školní rok 2014/2015 Výroční zpráva školní rok 2014/2015 1 1. Úvod Ředitelka Základní školy Chodov,

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010 Základní škola a Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Kamenná 404/4, příspěvková organizace Kamenná 404/4, Jablonec nad Nisou 466 01 tel. 483 319 948, e-mail zskamennajbc@seznam.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE

Více

ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2011

ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2011 ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2011 (na základě odst. 1/i 7 vyhlášky 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy) Škola: Základní škola

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2009

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2009 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2009 Vydaná dne 20. dubna 2010 Schválená školskou radou dne..

Více

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Název: Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Adresa: Oudoleň 123,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Přeštice, okres Plzeň-jih. Na Jordáně 1146, 334 01 Přeštice. Identifikátor školy: 600 070 492

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Přeštice, okres Plzeň-jih. Na Jordáně 1146, 334 01 Přeštice. Identifikátor školy: 600 070 492 Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Přeštice, okres Plzeň-jih Na Jordáně 1146, 334 01 Přeštice Identifikátor školy: 600 070 492 Termín konání inspekce: 7. 9. března

Více

Výroční zpráva za školní rok 2014/2015

Výroční zpráva za školní rok 2014/2015 V Nových Bránicích 31. 8. 2015 Čj.: 150831 Výroční zpráva za školní rok 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy Jubilejní základní škola Masarykova a mateřská škola Nové Bránice, okres Brno venkov,

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIT-2048/10-T

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIT-2048/10-T Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát Název školy INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIT-2048/10-T Základní škola Hladké Životice okres Nový Jičín, příspěvková organizace Adresa: Hlavní 188, 742 47 Hladké

Více

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a mateřská škola Dobrovice, okres Mladá Boleslav Komenského 46, 294 41 Dobrovice Identifikátor školy: 600 049 132 Vedoucí týmu:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Zpracovala: Mgr. Šárka Muchová, ředitelka školy Kateřinice 29. 8. 2013 Obsah 1 Základní údaje... 3 1.1 Název, sídlo,

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2013

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2013 Gymnázium a Střední odborná škola Jilemnice, přísp.org. Tkalcovská 460, 51401 Jilemnice telefon 481 549 259, email reditel@gymjil.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2013 Vypracoval: P.Kuříková, J.Lipská..

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola 5. května, Dvůr Králové nad Labem, 28. října 731, okres Trutnov. 28. října 731, 544 01 Dvůr Králové nad Labem

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola 5. května, Dvůr Králové nad Labem, 28. října 731, okres Trutnov. 28. října 731, 544 01 Dvůr Králové nad Labem Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola 5. května, Dvůr Králové nad Labem, 28. října 731, okres Trutnov 28. října 731, 544 01 Dvůr Králové nad Labem Identifikátor

Více

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1026/08-04

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1026/08-04 Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1026/08-04 Název školy Základní škola a Mateřská škola Osek, okres Rokycany, příspěvková organizace Adresa: Osek 16, 338 21 Osek Identifikátor:

Více

AUTOEVALUACE ŠKOLY. Autoevaluace školy

AUTOEVALUACE ŠKOLY. Autoevaluace školy AUTOEVALUACE ŠKOLY Autoevaluace školy Autoevaluace školy je podrobně rozpracovaná podle 9 vyhlášky č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náleţitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení

Více

Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace. Organizace školního roku 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace. Organizace školního roku 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace Organizace školního roku 2011/2012 Základní termíny: Zahájení vyučování 1. září 2011. Podzimní prázdniny 26. a 27. října 2011. Vánoční prázdniny

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Základní škola a Mateřská škola Dolní Hbity,okr. Příbram

Základní škola a Mateřská škola Dolní Hbity,okr. Příbram ZŠ a MŠ Dolní Hbity,okres Příbram je od 1.1. 2003 je příspěvkovou organizací. Zřizovatel školy: Obec Dolní Hbity Organizace je vedena u Českého statistického úřadu Praha pod identifikačním číslem: 71 00

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Benešov, Dukelská 1818. Dukelská 1818, 256 01 Benešov. Identifikátor školy: 600 041 956

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Benešov, Dukelská 1818. Dukelská 1818, 256 01 Benešov. Identifikátor školy: 600 041 956 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Benešov, Dukelská 1818 Dukelská 1818, 256 01 Benešov Identifikátor školy: 600 041 956 Termín konání inspekce: 15. červen 2006

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011 Základní škola a Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Kamenná 404/4, příspěvková organizace Kamenná 404/4, Jablonec nad Nisou 466 01 tel. 483 319 948, e-mail zskamennajbc@seznam.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014 Základní škola má právní subjektivitu od 1.1.1996, od 1.9.1996 je součástí právního subjektu mateřská škola (k 1.1.2014 bylo od právního subjektu odděleno detašované

Více

Údaje o hospodaření školy v roce 2009

Údaje o hospodaření školy v roce 2009 Údaje o hospodaření školy v roce 2009 (na základě odst. 1/i 7 vyhlášky 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy) Škola: Základní škola

Více

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 26/27 Mateøská škola Janákova Základní škola a Mateøská škola námìstí Interbrigády, Praha 6, Antonína Èermáka 6 Základní škola a Mateřská škola náměstí Interbrigády,

Více

Plán DVPP 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP Základní škola profesora Josefa Brože,, okres Prachatice Komenského 356, PSČ: 384 22 IČO: 47258721 tel.: 388 320 215 mail.: zspjb@zs-vlachovobrezi.net 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP Ředitel školy vydává

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Základní škola speciální, Semily, Nádražní 213, příspěvková organizace Tel: 481 540 638, 773 636 93, fax: 481 540 638, e-mail: iva_bartova@centrum.cz www.zsspecialnisemily.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE

Více

PLÁN DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ

PLÁN DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ Základní škola a Mateřská škola Karla Klostermanna Železná Ruda, příspěvková organizace Zahradní 403, Železná Ruda, PSČ 340 04, + 420 376 397 024 e-mail: skola@zszeleznaruda cz www.skolaruda.cz PLÁN DALŠÍHO

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 1 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, BRNO, JANA BROSKVY 3 Fakultní škola Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity přidružená škola UNESCO PSČ: 643 00 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 Základní škola

Více

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU OBSAH 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika zařízení 3. Materiální podmínky 4. Personální podmínky 5. Ekonomické podmínky 6. Cíle vzdělávání 7. Formy a metody

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Dobrá Voda u Českých Budějovic. Na Vyhlídce 6, 373 16 Dobrá Voda u Českých Budějovic

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Dobrá Voda u Českých Budějovic. Na Vyhlídce 6, 373 16 Dobrá Voda u Českých Budějovic Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Dobrá Voda u Českých Budějovic Na Vyhlídce 6, 373 16 Dobrá Voda u Českých Budějovic Identifikátor školy: 650

Více

Plán DVPP 2014/2015 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2014/2015 a Dlouhodobý plán DVPP Základní škola profesora Josefa Brože,, okres Prachatice Komenského 356, PSČ: 384 22 IČO: 47258721 tel.: 388 320 215 mail.: zspjb@zs-vlachovobrezi.net 2014/2015 a Dlouhodobý plán DVPP Ředitel školy vydává

Více

Vlastní hodnocení školy 2007/2008

Vlastní hodnocení školy 2007/2008 Vlastní hodnocení školy 2007/2008 I. Úvod Hodnocení školy vychází ze zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném as jiném vzdělávání (školský zákon) a vyhlášky č.15/2005

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Základní škola Zeleneč. Školní rok 2007/2008

Základní škola Zeleneč. Školní rok 2007/2008 Základní škola Zeleneč Školní rok 2007/2008 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy adresa školy právní forma IČO 71004637 IZO 102438269 identifikátor školy 600052222 vedení školy kontakt Základní

Více

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy Výroční zpráva školy školní rok 2008/2009 1 Výroční zpráva Základní školy a mateřské školy Mořina školní rok 2008/2009 Název a sídlo školy Základní škola a mateřská škola Mořina, Mořina 57, 267 17 Zřizovatel

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-508/07-R14. Dvořákova 37, 747 05 Malé Hoštice

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-508/07-R14. Dvořákova 37, 747 05 Malé Hoštice Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát Název školy/školského zařízení: Adresa: INSPEKČNÍ ZPRÁVA Identifikátor: 600 143 007 IČ: 709 993 68 Místo inspekce: čj. ČŠI-508/07-R14 Termín inspekce:

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola, Tachov, Petra Jilemnického 1995 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2006/2007 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání 3. Přehled pracovníků školy 4. Údaje o přijímacím

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005

Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005 Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005 Za organizaci : Jana Mikulášková, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO : 70988323 Mateřská

Více

Předškolní vzdělávání

Předškolní vzdělávání Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 Vlachova 1502, 155 00 Praha 5 identifikátor právnické osoby : 600 021 033 IČ : 71197613 Zřizovatel : Diakonie Českobratrské církve evangelické

Více