VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY. za školní rok 2007/2008

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY. za školní rok 2007/2008"

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY za školní rok 2007/2008

2 Obsah 1. Základní údaje o škole str Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje a jsou 2. zařazeny ve školském rejstříku str Přehled pracovníků školy str Údaje o přijímacím řízení, nebo o zápisu k povinné 4. školní docházce a následném přijetí do školy str Údaje o výsledcích vzdělávání žáků str Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků str Údaje o aktivitách školy a prezentaci školy na veřejnosti str Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí str Závěr Výroční zprávy o činnosti základní školy str. 39 Výroční zpráva o činnosti mateřské školy a evaluaci 10. výchovně vzdělávacího procesu str Poskytování informací podle zákona č.106/1999 Sb. str Výroční zpráva o hospodaření školy str Přílohy str. 48 a další 1

3 Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2007/2008 V souladu se Zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), a dle Vyhlášky č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy, předkládám výroční zprávu o činnosti školy za školní rok 2007/2008. Přerov nad Labem 13. září 2008 PaedDr. Irena Jarešová, ředitelka školy 2

4 1. Základní údaje o škole Úplný název školy: Základní škola a mateřská škola Přerov nad Labem, okres Nymburk (dle rozhodnutí MŠMT ze dne , č.j /05-21 s účinností od ) Sídlo: Přerov nad Labem 112, Přerov nad Labem Právní forma: příspěvková organizace IČO: Právní subjektivita: od Zřizovatel školy: Obec Přerov nad Labem Adresa: Přerov nad Labem 38, Přerov nad Labem Právní forma: obec IČO: Součásti Základní školy a mateřské školy Přerov nad Labem, okres Nymburk: Základní škola IZO kapacita 200 žáků Mateřská škola IZO kapacita 36*) dětí Školní družina IZO kapacita 50 žáků Školní jídelna IZO kapacita 250 strávníků *) Vzhledem ke stále se snižujícímu počtu žáků základní školy a zvyšujícím se požadavkům na umístění dětí do mateřské školy požádala dne ředitelka školy prostřednictvím zřizovatele Krajský úřad Středočeského kraje (odbor školství, Mgr. Zorka Brožíková) o navýšení kapacity mateřské školy o 18 dětí na 54 dětí a o změnu zápisu v rejstříku škol s účinností od Další, tj. třetí třída mateřské školy, bude zařízena a otevřena v přízemí budovy základní školy v blízkosti průchodu do budovy mateřské školy (místo jedné třídy s oddělením školní družiny pro školní družinu byla vyhrazena jiná třída v přízemí budovy školy). Otevřením třetí třídy mateřské školy budou účelně využity uvolněné prostory v budově základní školy, které vznikají v důsledku spojováním ročníků na 1. stupni do jedné 3

5 třídy nebo neotevřením třídy postupného ročníku na druhém stupni, a bude z větší části pokryta poptávka rodičů po volných místech v mateřské škole. Žádosti ředitelky školy o navýšení kapacity mateřské školy na 54 dětí a o změnu zápisu v rejstříku škol bylo Krajským úřadem Středočeského kraje dne vyhověno s účinností od pouze za podmínky doplnění počtu umyvadel na žákovských toaletách do počtu pěti. Podmínka doplnění počtu umyvadel byla školou splněna v červnu Aktuální souhlasné stanovisko Krajské hygienické stanice se sídlem v Nymburce k navýšení kapacity mateřské školy bylo Krajskému úřadu Středočeského kraje zasláno k doplnění již dříve zaslaných podkladů. Od školního roku 2008/2009 tak bude otevřena nová třída mateřské školy, neboť její kapacita byla po zápise do mateřské školy v březnu 2008 již naplněna. Vedení školy: Ředitelka školy PaedDr. Irena Jarešová Do funkce ředitelky školy jmenována zřizovatelem dne Zástupkyně ředitelky Mgr. Eva Průšová Do funkce zástupkyně ředitelky (zástupce statutárního orgánu) jmenována dne ředitelkou školy PaedDr. Irenou Jarešovou Vzdělávací programy: Základní škola, č. j /96-2 (na 1. stupni ve ročníku, na 2. stupni v ročníku; 7. ročník neotevřen) Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání MAXIM, č. j. 468/2006 (na 1. stupni v 1. a 2. ročníku, na 2. stupni v 6. ročníku) 4

6 Počet tříd, oddělení a žáků: školní rok 2006/2007 školní rok 2007/2008 základní škola k k počet tříd: 7 6 počet ročníků: 8 8 počet žáků celkem: z toho: 1. stupeň stupeň školní družina k k počet oddělení: 2 2 počet žáků celkem: z toho: 1. stupeň stupeň 1 1 Ve školním roce 2007/2008 probíhalo vzdělávání na 1. stupni ve 4 třídách (1. a 2. ročník byl spojen v I. třídě) a na 2. stupni ve 3 třídách (nebyl otevřen 7. ročník, neboť v předchozím školním roce nebyl otevřen 6. ročník, protože z 5. ročníku postupovali jen 4 žáci na 2. stupeň a ti přestoupili do základních škol v Semicích a Čelákovicích). Vzhledem k nižšímu počtu žáků ve škole a v souladu se školským zákonem požádala ředitelka školy PaedDr. Irena Jarešová zřizovatele o povolení výjimky z průměrného počtu žáků ve smyslu 23, odst. 3 školského zákona. Zřizovatel školy, Obec Přerov nad Labem zastoupená starostou Ing. Luďkem Červákem, žádost projednal a výjimku z průměrného počtu žáků na školní rok 2007/2008 schválil (rozhodnutí ze dne , č. j. 438/2007). V souladu s rozhodnutím o povolení výjimky byla mezi zřizovatelem a školou na kalendářní rok 2008 podepsána nová smlouva o úhradě zvýšených výdajů na vzdělávací činnost školy. 5

7 Školská rada: Školská rada při Základní škole a mateřské škole Přerov nad Labem, okres Nymburk pokračovala v činnosti, kterou ji vymezuje 168 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání. Na svá jednání zvala ředitelku školy PaedDr. Irenu Jarešovou a vzájemně spolupracovaly ve všech oblastech. Z důvodu odstoupení paní Lenky Kodešové, trvale bytem Přerov nad Labem 124, Přerov nad Labem, z funkce členky obecního zastupitelstva došlo ke změně jednoho člena školské rady. Novým členem školské rady za zřizovatele byl dne jmenován pan Petr Baumruk. Členy školské rady jsou: PaedDr. Alena Keřtofová, trvale bytem V Rybníčkách 1014, Čelákovice Marcela Pačesová, trvale bytem Přerov nad Labem 289, Přerov nad Labem Petr Baumruk, trvale bytem Přerov nad Labem 297, Přerov nad Labem Charakteristika školy: Úplnost a velikost školy: Základní škola a mateřská škola Přerov nad Labem, okres Nymburk je vesnická škola s dlouholetou tradicí, založená v roce Poskytuje stupeň základní vzdělání cca 80 dětem v 1. až 9. postupném ročníku. Škola je kapacitně plně vytížena v součásti mateřská škola a ze 76 % v součásti školní družina. Kapacita školní jídelny je vytížena z 51 % a kapacita základní školy z méně než poloviny. Umístění školy: Škola je umístěna v centru obce a má vymezenou spádovou oblast Obec Přerov nad Labem. Dopravně je dostupná pro děti a žáky z obcí ze směru Sadská (okres Nymburk) a Čelákovice (okres Praha východ). Jsme jedinou školou v okolí 10 km, která může splnit podmínku menšího počtu žáků ve třídách a umožnit tak integraci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků mimořádně nadaných se skutečným individuálním přístupem během běžného celodenního výchovně vzdělávacího procesu. Materiální, prostorové, technické a jiné podmínky: Vzdělávání probíhá v 8 kmenových učebnách (4 kmenové učebny jsou zároveň učebnou přírodopisu, chemie a výtvarné výchovy, učebnou dějepisu a zeměpisu, učebnou českého jazyka s knihovnou, učebnou anglického jazyka), v 1 odborné učebně (počítačová učebna), v učebně fyziky a matematiky, v žákovských dílnách a školní kuchyňce. Součástí školy 6

8 je tělocvična. Vedle školy je venkovní školní hřiště vhodné zejména pro míčové hry (odbíjená, vybíjená, košíková). Jsou zde i prostory pro šplh, skok daleký a vrh koulí, podmínky pro skok vysoký nejsou vyhovující (chybí doskočiště). Pro ostatní sportovní disciplíny (atletika zejm. běžecké disciplíny, sportovní hry - malá kopaná apod.) je tento prostor nevyhovující a škola využívá cca 400 m vzdálené sportovní hřiště TJ SOKOL. Dvě oddělení školní družiny využívají pro svoji činnost vhodné samostatné prostory ZŠ především dvě herny ŠD, tělocvičnu, PC učebnu, školní hřiště a hřiště TJ SOKOL. Ambulantní nácviky pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami probíhají v kmenových učebnách učitelek, které tyto nácviky vedou. Vzhledem k počtu žáků lze hodnotit prostorové podmínky školy jako vyhovující. Vzhled a vnitřní členění budovy, výzdoba a upravenost prostředí školy navozují osobitou a příjemnou atmosféru. Z hlediska materiálně technického zabezpečení vzdělávání stojí za zmínku vybavení jedné počítačové učebny s připojením k Internetu (7 ks PC, 2 tiskárny, jedna z nich barevná). ZŠ není dobře vybavena kvalitní audiovizuální a projekční technikou chybí např. videoprojektory, interaktivní tabule, digitální kamera; zpětných projektorů je málo a jsou zastaralé. Využíváme digitální fotoaparát, zastaralý zpětný projektor a dva videopřehrávače. Cílem do budoucna je vybavit školu moderní technikou a zvýšit počet žákovských PC. Dostačující je vybavení 2 multifunkčními zařízeními (kopírka, scanner, laserová tiskárna), která jsou k dispozici učitelům ve sborovně a ředitelně školy. Největším problémem současnosti je stále se zvyšující potřeba finančních prostředků na vnější i vnitřní opravy budovy celé školy (letité rozvody vody, odpadů, elektřiny, netěsnící okna, špatná izolace ). Vysoké finanční částky jsou vydávány na samotný provoz školy (plyn, elektřina, stočné..). Nižší částky mohou být pak postupně vydávány na modernizaci vybavení a zařízení školy (nutná je postupná obnova žákovského nábytku a školních tabulí). Průběžně jsou nakupovány moderní učební pomůcky, učební texty, učebnice, pravidelně doplňujeme časopisy pro děti i knižní fond knihovny, plánujeme vybudování knihovny a studovny. Přestože je zřizovatel přesvědčen o nutnosti existence školy v obci a neváhá (v oprávněných případech) navýšit obecní rozpočet pro školu i během kalendářního roku, je stále složitější vyjít s finančními částkami a zabezpečit zvyšující se požadavky na celkovou modernizaci školy a materiální zajištění současného vzdělávání. 7

9 Mateřské centrum: Vedení školy ve spolupráci se zřizovatelem nadále podporovalo činnost mateřského centra. Pro činnost mateřského centra zůstaly vyčleněny prostory v suterénu školy (žákovská kuchyňka) s veškerým zázemím (elektrická energie, topení, voda, toalety, sprcha). Mateřské centrum úspěšně rozvíjelo svou činnost a maminky postupně zajistily pro děti řadu akcí (např. Maškarní ples, Dětský den, Běh pohádkovým lesem...). Zaměření školy: Škola má vymezeny tyto klíčové oblasti svého působení: podpora žáků se speciálními vzdělávacími potřebami podpora rozvoje komunikativních dovedností žáků podpora vzdělávání v ICT prevence sociálně patologických jevů podpora rozvoje estetického cítění a dovedností rozvoj pohybových dovedností žáků ve školních i mimoškolních sportovních aktivitách podpora začlenění osobnostní a sociální výchovy žáků jako samozřejmé a běžné součásti celého výchovně vzdělávacího procesu podpora cíleného působení na utváření sebedůvěry žáků a jejich smyslu pro úctu, slušnost a toleranci vedení žáků k pochopení vztahů člověka a životního prostředí a k jeho ochraně V návaznosti na tyto klíčové oblasti byl koncipován vlastní ŠVP MAXIM (ve smyslu podporování rozvoje osobnosti po všech stránkách směrem k dosažení osobního maxima rozvoje osobnosti každého žáka), který byl ve školním roce 2007/2008 ověřován v 1., 2. a 6. ročníku. Autoevaluace (vlastní hodnocení) školy: V souladu se Zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, a dle Vyhlášky č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního 8

10 hodnocení školy, v platném znění, je zpracováváno vlastní hodnocení školy. Naše škola zpracovává vlastní hodnocení školy za období dvou školních roků. Vlastního hodnocení školy je zaměřeno na oblasti: Program školy, Podmínky ke vzdělávání, Průběh vzdělávání, Výsledky vzdělávání, Úroveň podpory ze strany vedení školy, Spolupráce s rodiči a Úroveň výsledků práce školy. Pro účely zjištění stavu a zpracování Zprávy z vlastního hodnocení školy byly v listopadu 2006 vytvořeny dotazníky pro učitele s otázkami vztahujícími se k zadaným oblastem. Cílem prvního dotazování v listopadu 2006 bylo analyzovat stávající stav školy v daných oblastech k počátku školního roku 2006/2007. Výsledkem bylo vypracování Zprávy z vlastního hodnocení školy č. 1 úvodní analýza k počátku školního roku 2006/2007. Na úvodní analýzu vlastního hodnocení školy navazovalo v září 2007 školního roku 2007/2008 druhé dotazníkové šetření. Cílem bylo porovnání výsledků obou dotazníkových šetření a zjištění závěrů pro další období. Výsledky šetření byly shrnuty ve Zprávě z vlastního hodnocení školy č. 2 za školní rok 2006/2007. Další dotazníkové šetření a vlastní hodnocení školy proběhne v září Výsledky šetření budou shrnuty ve Zprávě z vlastního hodnocení školy č. 3 za období školních roků 2007/2008 a 2008/2009. Ve školním roce 2007/2008 jsme byli úspěšní v těchto oblastech: ověřování ŠVP v 1., 2. a 6. ročníku základní školy navýšení kapacity mateřské školy individuální přístup k žákům a především k žákům se specifickými vývojovými poruchami učení či jinými specifiky vytváření bezpečného a pohodového klimatu školy, tolerantního a chápajícího prostředí respektující osobnost dítěte utváření školního prostředí motivujícího k rozvoji zájmu žáků o vlastní vzdělávání (knihy, výukové programy, vzdělávací postupy, kroužky, projekty, exkurze, poznávací výlety, besedy, divadla ) cílevědomé působení na všechny žáky v oblasti zneužívání návykových látek zajištění možnosti aktivního využití volného času žáků v rozšířené nabídce kroužků (angličtina hrou, počítačový, keramický, sportovní, pěvecký, sborový zpěv, aerobik body form, práce s materiály) a ve školní družině větší spolupráce mateřské školy a základní školy podpora dobrých vztahů mezi učiteli v pedagogickém sboru a jejich spolupráce 9

11 podpora dalšího vzdělávání a sebevzdělávání učitelů, uplatnění získaných poznatků v pedagogické praxi zavádění různých vzdělávacích forem a metod zvýšení PC gramotnosti učitelů a její praktické využití ve vzdělávání i v práci pedagogů úspěšná prezentace školy na veřejnosti (jarmarky, vystoupení pro rodiče, besídky, vývěsní skříňky, výstavy prací žáků, činnost redakce Rosnička, prezentace školy na www stránkách obce Přerov nad Labem a v Přerovském zpravodaji, vítání občánků, poznávací pobyty v zahraničí) zkvalitnění školního stravování a zlepšení vztahů mezi zaměstnanci školní jídelny a žáky získání sponzorských darů: finanční dary ve výši ,00 Kč, věcné dary ve výši 50,00 Kč rekonstrukce a modernizace materiálně technického vybavení a zařízení školy: - vybudování 2 umyvadel na toaletách v přízemí základní školy (v souvislosti s otevřením nové třídy mateřské školy místo třídy školní družiny) - rekonstrukce a vybavení nové (třetí) třídy mateřské školy - vybudování nových moderních prostor šaten mateřské školy (v 1. patře budovy mateřské školy vedle umýváren) - úpravy vzhledu zařízení stávajících šaten mateřské školy II. etapa modernizace veřejného dětského hřiště na Zámecké zahradě, které také slouží jako hřiště pro děti z mateřské školy (o dotaci ze Středočeského kraje na vybavení hřiště herními prvky požádala za zřizovatele paní Hana Veselá; na výběru herních prvků spolupracovaly učitelky školy, na zabudování prvků se podíleli rodiče dětí školy) 10

12 2. Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje a jsou zařazeny ve školském rejstříku S účinností od se do školského rejstříku zapisují obory vzdělání podle Klasifikace kmenových oborů vzdělání a Rámcové vzdělávací programy: C Základní vzdělání C/001 Základní škola - studium denní, dobíhající obor C/01 Základní škola - studium denní 11

13 3. Přehled pracovníků školy a) jmenný seznam - pedagogičtí zaměstnanci: PaedDr. Irena Jarešová, VŠ - učitelství ŠPMVZP, ředitelka školy, výchovná poradkyně, koordinátorka ŠVP, vyučuje Z, D na 2. stupni; SIPVZ P1-úvodní modul, 1 volitelný modul; od 2. pololetí vyučuje Ma, Fy v 6. roč. Mgr. Eva Průšová, VŠ - učitelství pro 2. st. ZŠ (Př Ch), zástupkyně ředitelky školy, vyučuje Př, Ch na 2. stupni; SIPVZ - P1-úvodní modul; metodik environmentální výchovy; od 2. pololetí vyučuje Fy v 9. roč. Mgr. František Plzák, VŠ - učitelství pro 2. st. ZŠ (Ma Fy), vyučuje Ma, Fy na 2. stupni; zemřel Mgr. Alena Kolenská, VŠ - učitelství pro 1. st. ZŠ, třídní učitelka 1. a 2. ročníku; SIPVZ P1-úvodní modul, 1 volitelný modul; logopedická asistentka, vedení ambulantních nácviků Mgr. Vratislava Tomášková, VŠ - učitelství pro 2. st. ZŠ (Čj Ov), třídní učitelka 3. ročníku Mgr. Eva Müllerová, VŠ - učitelství pro 1. st. ZŠ, třídní učitelka 4. a 5. ročníku; SIPVZ P1-úvodní modul, 1 volitelný modul; vedení ambulantních nácviků Alena Malínská, SŠ - učitelská způsobilost pro vyučování předmětů skupiny textil a oděv, správce ICTK, metodik IT; třídní učitelka 6. ročníku, vyučuje informatiku na 2. stupni (6., 8. a 9. ročník), Tv na 1. a 2. stupni; od 2. pololetí vyučuje Fy v 8. roč. PaedDr. Alena Keřtofová, VŠ - učitelství pro roč. ZŠ a SŠ (Čj Ov), třídní učitelka 8. ročníku, metodik prevence sociálně patologických jevů, vyučuje Čj, Ov, Rv, Orv, Hv, Tv na 2.stupni; SIPVZ P1- úvodní modul; od 2. pololetí vyučuje Ma v 8. roč. Marcela Svašková, SŠ vychovatelství a učitelství pro MŠ, třídní učitelka 9. ročníku, vyučuje Aj na 1. a 2. st., D na 2. stupni; SIPVZ P1-2 volitelné moduly; od 2. pololetí vyučuje Ma v 9. roč. Marie Drobná, SŠ - vychovatelství ŠD, vychovatelka ŠD; vyučuje Vv, Pč na 2.st. Mgr. Marie Řepová, VŠ - učitelství pro 1. st. ZŠ, vychovatelka ŠD; vedení ambulantních nácviků - pedagogičtí zaměstnanci na mateřské, nebo rodičovské dovolené: Mgr. Eva Žemberová Karolína Salačová 12

14 - provozní zaměstnanci: Ivana Veselá, uklizečka Renata Koutská, uklizečka Jiří Řepa, školník domovník b) personální zabezpečení základní školy (i pracovníci ŠD) pracovníci k fyzické osoby k přepočtení pracovníci k fyzické osoby k přepočtení pracovníci pedagogičtí 12 z toho 2 ŠD 10,61 z toho 1,4 ŠD 11 z toho 2 ŠD 10,12 z toho 1,35ŠD nepedagogičtí 3 2,72 3 2,50 celkem 15 13, ,62 c) věková struktura pedagogických pracovníků k věk do 30 let včetně let let let nad 60 let z toho důchodci počet z toho mužů Průměrný věk pedagogických pracovníků základní školy: 52 let d) kvalifikace pedagogických pracovníků základní školy k kvalifikovaní pracovníci nekvalifikovaní pracovníci 1. stupeň stupeň 2 4 vychovatelé 2 0 Na 2. stupni ZŠ vyučovali 4 pedagogové (tj. 66,6 %) bez kvalifikace pro výuku na tomto stupni základní školy, z toho 1 pedagog má kvalifikaci pro 1. stupeň ZŠ a 3 pedagogové nemají vysokoškolské vzdělání. 13

15 e) specifika pedagogických pracovníků 2. stupně ZŠ k pedagogičtí pracovníci 2. stupně základní školy počet celkem z toho: ženy muži všichni kvalifikovaní vysokoškolské vzdělání do 3 let praxe ve vedoucích funkcích výchovný poradce koordinátor ŠVP preventista sociálně patologických jevů f) odchody pedagogických pracovníků v daném školním roce (počet) 2 (pan Mgr. František Plzák zemřel a paní Mgr. Vratislava Tomášková ukončila pracovní poměr na dobu určitou ) g) nově přijatí absolventi učitelského studia v daném školním roce (počet) 1 (Mgr. Vratislava Tomášková) h) nově přijatí absolventi neučitelského studia v daném školním roce (počet) 0 i) nově přijatí pedagogičtí pracovníci bez požadované kvalifikace 0 j) počet ostatních pedagogických pracovníků, kteří si doplňují nebo rozšiřují vzdělání 2 (Karolína Salačová - tč. na rodičovské dovolené, distanční studium VŠ učitelství pro 1. stupeň ZŠ; Alena Malínská distanční studium pro ICT koordinátory; PaedDr. Irena Jarešová a PaedDr. Alena Keřtofová ukončení distančního studia oboru Etická výchova) 14

16 4. Údaje o přijímacím řízení, nebo o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy Přijímací řízení ke vzdělávání ve střední škole střední vzdělávání v šestiletém gymnáziu a osmiletém gymnáziu z 5. ročníku ze 7. ročníku stupeň vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou gymnázia zřizovaná krajem počet podaných počet podaných přijato přijato přihlášek přihlášek soukromá gymnázia církevní gymnázia střední vzdělávání z 9. ročníku z nižšího ročníku stupeň vzdělání: počet podaných počet podaných přijato přihlášek přihlášek přijato střední vzdělání střední vzdělání s výučním listem střední vzdělání s maturitní zkouškou

17 Zápis do 1. ročníku základní školy Zápis do 1. ročníku přítomno u zápisu: 15 přijato po odkladu: 2 Rozhodnutí o odkladu: 1 Celkem přijato k povinné školní docházce do 1. ročníku ve školním roce 2008/ žáků Zápis žáků do 1. ročníku se konal 7. února 2008 rodiče a jejich děti byli pozváni na Hrad Školštejn k plnění zajímavých úkolů. 16

18 5. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků Učební plán Základní škola č.j /96-2; školní rok 2007/2008 Povinné předměty ročník Předmět: Český jazyk *) *) *) **) 4 4 Anglický jazyk Matematika Prvouka 3 Přírodověda 1 2 Vlastivěda 2 2 Chemie 2 2 Fyzika 2 2 Přírodopis 2 1 Zeměpis 1 1 Dějepis 1 2 Občanská výchova 1 1 Rodinná výchova 1 1 Hudební výchova Výtvarná výchova Praktické činnosti Tělesná výchova Volitelné předměty Informatika 2 1 Konverzace v cizím jazyce (Aj) 1 Výukové programy 1 Anglický jazyk 1 Disponibilní dotace Přírodověda 1 Přírodopis 1 Anglický jazyk 1 1 Týdenní dotace Nepovinné předměty *) vzdělávání probíhá podle ŠVP MAXIM **) 7. ročník nebyl otevřen 17

19 Učební plán ŠVP MAXIM - 1. stupeň (platný od 1. ročníku školního roku 2006/007) Vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obory 1. stupeň ročník od 2006/ 2007 od 2007/ 2008 naše dotace minimální časová dotace Český jazyk a literatura Cizí jazyk - anglický Matematika a její aplikace Matematika Informační a Informatika komunikační 1 technologie 0 Prvouka Člověk a jeho svět Vlastivěda Přírodověda Umění a kultura Výtvarná výchova Hudební výchova Člověk a zdraví Tělesná výchova Výchova ke zdraví 0 10 Člověk a svět Pracovní činnosti práce 0 5 Průřezová témata Disponibilní časová dotace Povinné vzdělávací obory Konverzace v anglickém jazyce 1 1 celkem počet hodin v ročníku Český jazyk posílení x x x a literatura minimální časové Matematika x x dotace Prvouka x vzdělávacích Informatika x oborů Tělesná výchova x P 9 povinné vzdělávací obory Konverzace v anglickém jazyce Celková povinná časová dotace minimální počet hodin v ročníku maximální počet hodin v ročníku naše dotace x

20 Učební plán ŠVP - 2. stupeň (platný od 6. ročníku školního roku 2007/2008) 2. stupeň Vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace Vzdělávací obory ročník od 2007/ 2008 naše dotace Minimální časová dotace Český jazyk a literatura Cizí jazyk - anglický Matematika Informační a Informatika komunikační technologie 0 Člověk a společnost Člověk a příroda Umění a kultura Člověk a zdraví Člověk a svět práce Průřezová témata Disponibilní časová dotace Volitelné vzdělávací obory Dějepis Výchova k občanství (Orv)*) Fyzika Chemie Přírodopis Zeměpis Výtvarná výchova Hudební výchova Tělesná výchova Výchova ke zdraví (Orv) *) Pracovní činnosti Sportovní výchova 1 1 Základy ruského jazyka celkem počet hodin v ročníku posílení Cizí jazyk - anglický x x x x minimální Matematika x časové Informatika x x x dotace vzdělávacích Zeměpis x x oborů Výchova ke zdraví x P 18 volitelné vzdělávací obory Sportovní výchova Základy ruského jazyka x x xx xxx Celková povinná časová dotace minimální počet hodin v ročníku maximální počet hodin v ročníku naše dotace *) Výchova k občanství a Výchova ke zdraví je jedním integrovaným předmětem nazvaným Občanská a rodinná výchova (Orv) s 2 hodinovou týdenní dotací. 19

21 Přehled o třídách - stav k třída ročník třídní učitel počet žáků hoši dívky dojíždějí opakuje ročník končí docházku I Alena Kolenská II. 3. Vratislava Tomášková III Eva Müllerová 4 (přestup do ZŠ Semice) VI. 6. Alena Malínská VII ročník nebyl otevřen VII. 8. Alena Keřtofová IX. 9. Marcela Svašková V I. třídě byli spojeni žáci 1. a 2. ročníku. Ve III. třídě byli spojeni žáci 4. a 5. ročníku. Pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami vypracovali učitelé IVP. Tito žáci měli možnost docházet na pravidelné ambulantní nácviky ve škole, které byly vedeny kvalifikovanými učitelkami 1. stupně Mgr. A. Kolenskou, Mgr. E. Müllerovou a Mgr. M. Řepovou (tč. vychovatelka školní družiny a zastupující učitelka). Práci učitelek provádějících nácviky koordinovala a řídila výchovná poradkyně PaedDr. Irena Jarešová. Znovu se osvědčila dobrá spolupráce školy s Pedagogicko psychologickou poradnou v Nymburce, která diagnostikuje a provádí kontrolní vyšetření našich žáků. Termíny vyšetření zajišťovala výchovná poradkyně ve spolupráci s rodiči a PPP Nymburk. Logopedickou péči na naší škole zajišťovala logopedická asistentka Mgr. A. Kolenská. Pravidelně se účastnila všech odborných i metodických akcí pořádaných PPP Nymburk. Během školního roku měla v péči 15 dětí předškolního a školního věku. Spolupráce logopedické asistentky, ostatních učitelů a rodičů dětí byla na velmi dobré úrovni. 20

22 Dva žáci 3. ročníku byli na vysvědčení (po dohodě s rodiči) slovně hodnoceni z českého jazyka a matematiky. V 9. ročníku pokračoval ve vzdělávání jeden žák s kombinovanou vadou - po dohodě s rodiči i psycholožkou byl na vysvědčení hodnocen pouze známkami. Spolupráce s rodiči žáka byla velmi významná a vynikající, rodiče byli s kvalitou vzdělávání jejich syna a s přístupem našich učitelů spokojeni. Konzultační hodiny byly nabídnuty všem žákům školy a probíhaly během celého školního roku. Žáci si samostatně a podle individuálních potřeb domlouvali konzultace s učiteli v jednotlivých předmětech. Žáci ročníku se zúčastnili plaveckého výcviku podle rozpisu Plavecké školy Nymburk. ročník termín plavci neplavci akce p. učitelka plavecký výcvik 1. ročník Kolenská základní plavecký výcvik Kolenská zdokonalovací plav. výcvik Tomášková zdokonalovací plav. výcvik Müllerová plavecký výcvik 5. ročník Müllerová Dopravní výchova byla zařazena v ročníku v učebních plánech jednotlivých vyučujících i v plánech vychovatelek ŠD, v ročníku v učebních plánech občanské, rodinné a tělesné výchovy. Na dopravním hřišti v Nymburce byli žáci 4. ročníku a Projektem AJAX pro žáky ročníku jsme pokračovali ve spolupráci s Policií ČR obvodním oddělením v Nymburce. Projekt Ochrana člověka za mimořádných událostí byl připraven žáky 9. ročníku pro všechny žáky školy. Vylosované dvojice žáků (starší žák byl vždy ve dvojici s žákem 1. stupně) plnily praktické úkoly na jednotlivých stanovištích a získávaly body. Na závěr projektového dne bylo provedeno vyhodnocení a vyhlášeno pořadí dvojic. Výchovný program Zdravé zuby pro 1. stupeň vedla paní učitelka Alena Kolenská. Žáci, kteří správně vyplnili pracovní listy, obdrželi diplomy a získali titul : 1. ročník - začátečník 1 žák 2. ročník - mírně pokročilý 15 žáků 3. ročník - středně pokročilý 12 žáků 4. ročník - finalista 10 žáků 5. ročník - absolvent 4 žáci 21

23 Dne se naše škola zúčastnila projektu Hodnocení výsledků vzdělávání žáků 9. tříd ZŠ a víceletých gymnázií 2008 v rámci celostátního systémového projektu KVALITA I. (CERMAT), který je financován z Evropského sociálního fondu. Celkem se testování zúčastnilo žáků z škol. Žákům byly zadány tři testy (test dovedností v českém jazyce, test matematických dovedností a test obecných dovedností) a žákovský dotazník. Testování probíhalo podle jednotného schématu pro všechny zúčastněné školy od 8:00 do 14:30 hod. V určeném čase žáci řešili 15 úloh z matematiky (čas na řešení 60 minut), 23 úloh z českého jazyka (čas na řešení 40 minut) a 21 úloh z obecných dovedností (čas na řešení 40 minut). Záznamové archy s výsledky byly vyhodnoceny v CERMATU. První tabulka ukazuje počty zúčastněných žáků, druhá tabulka pak uvádí úspěšnost naší 9. třídy v porovnání s ostatními ZŠ ve Středočeském kraji i v České republice. Hodnocení výsledků vzdělávání žáků 9. tříd ZŠ a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií 2008 CERMAT počet účastníků Matematické Obecné Dovednosti v ČJ dovednosti dovednosti Středočeský kraj ČR - základní školy ČR - gymnázia ČR - celkem ZŠ Přerov n. L Matematické Obecné Dovednosti v ČJ dovednosti dovednosti ZŠ Přerov n. L. 36,5 % 50,4 % 48,8 % Středočeský kraj 34,7 % 55,3 % 47,9 % ČR - základní školy 33,6 % 54,3 % 46,6 % ČR - celkem 36,1 % 56,3 % 48,7 % Dne se 13 žáků 9. ročníku zúčastnilo testování SCIO projektu pod názvem "Srovnávací testování základních škol pro 9. třídy". Žáci vyplňovali testy z ČJ, Ma, AJ a OSP (Obecné studijní předpoklady). Každý zúčastněný žák obdržel individuální výsledkový list, který obsahoval srovnání výsledků žáka v rámci třídy, srovnání výsledků s průměrnými 22

Výroční zpráva o činnosti mateřské školy a evaluaci výchovně- vzdělávacího procesu za školní rok 2007/2008

Výroční zpráva o činnosti mateřské školy a evaluaci výchovně- vzdělávacího procesu za školní rok 2007/2008 Základní škola a mateřská škola Přerov nad Labem, okres Nymburk zastoupená ředitelkou školy PaedDr. Irenou Jarešovou Přerov nad Labem 112, 289 16 Přerov nad Labem Výroční zpráva o činnosti mateřské školy

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 A) Základní údaje o škole Název: Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Sídlo: Moravské Bránice

Více

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017 ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017 I. Charakteristika školy 1. Údaje o zařízení Základní škola adresa: Kožušany 79, Kožušany-Tážaly 783 75 telefon: 585 961 044 IČO: 70 990 166 ředitel: Mgr.

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 1. Výchovně vzdělávací oblast: 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ OBSAH 1. Identifikační údaje 1. 1. Název ŠVP 1. 2. Předkladatel 1. 3. Zřizovatel 1. 4. Platnost dokumentu 1. 5. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2010 1. 6. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2011 1.7. Aktualizace

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání vydán dne

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání vydán dne Základní škola a Mateřská škola Benešov nad Ploučnicí, příspěvková organizace IZO 600076211 Dodatek č. 1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání vydán dne 1. 9. 2007 Úprava ŠVP pro školní rok

Více

V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato

V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato Základní škola a Mateřská škola Dolní Třebonín Dolní Třebonín 81, 38201 V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013 /

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně Organizační zabezpečení školního roku 2015/2016 Charakteristika školy : 3. třídy a 1 oddělení ŠD l. Žáci a) počet žáků 39 b) počet tříd I. st. 3 c) počet oddělení ŠD 1 d) průměr žáků na třídu 13,00 2.

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Prevence sociálně patologických jevů a zneužívání návykových látek

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Prevence sociálně patologických jevů a zneužívání návykových látek MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Prevence sociálně patologických jevů a zneužívání návykových látek pro školy a školská zařízení OKRESU ZLÍN ZŠ Vlachovice, okres Zlín, příspěvková organizace 763 24 Vlachovice

Více

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá Juventa Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č.j.: 833/JUV/2014/Min (ze dne 11.7.2014) (účinnost

Více

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá Juventa Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č.j.: 833/JUV/2014/Min (ze dne 11.7.2014) (úprava

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 26/27 Mateøská škola Janákova Základní škola a Mateøská škola námìstí Interbrigády, Praha 6, Antonína Èermáka 6 Základní škola a Mateřská škola náměstí Interbrigády,

Více

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY .Učební plány:.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY Cíle a obsah základního vzdělání budou na naší škole naplňovány v těchto vzdělávacích oblastech. Každá oblast zahrnuje příslušné vzdělávací obory, v kterých

Více

1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků.

1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků. Školní vzdělávací program Základní škola Ječná 2007 1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků. Součástí

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA HODĚJICE VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a) Název školy: Základní škola Hodějice, okres Vyškov b) Zřizovatel školy: OÚ Hodějice c) Ředitelka

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace školní rok 2005/2006 Výroční zpráva o činnosti Zakladní školy a Mateřské školy Štarnov, okres

Více

PŘÍLOHA KE ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU ŠKOLA PRO VŠECHNY NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

PŘÍLOHA KE ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU ŠKOLA PRO VŠECHNY NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 PŘÍLOHA KE ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU ŠKOLA PRO VŠECHNY NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 Organizace vyučování ve školním roce 2016/2017 Ve školním roce 2016/2017 dochází z důvodu nízkého počtu žáků ve třídách

Více

Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk. Bedříšek. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk. Bedříšek. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk Bedříšek Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č. j.: ZŠBH/517/2013 (ze dne 26. 8. 2013) verze 2013/2014

Více

Údaje o hospodaření školy v roce 2007

Údaje o hospodaření školy v roce 2007 Údaje o hospodaření školy v roce 2007 na základě odst. 1/i 7 vyhlášky 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy Zařízení : Základní škola

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Kobeřice u Brna, okres Vyškov, příspěvková organizace Beneška 181, 684 01 Kobeřice u Brna tel.: 544 222 525 e-mail: zskoberice@centrum.cz Výroční zpráva o činnosti školy

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11 Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 602 Termín konání inspekce:

Více

7. Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2014/2015

7. Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2014/2015 7. Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2014/2015 Učební plán ŠVP - I. stupeň Vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předměty I. stupeň 1. 2. 3. 4. 5. 1. - 5. ročník

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DASKABÁT VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK Zpracovala: Mgr. Eva Motalová

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DASKABÁT VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK Zpracovala: Mgr. Eva Motalová ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DASKABÁT VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK 2009 2010 Zpracovala: Mgr. Eva Motalová 1 OBSAH: 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací

Více

Pro zkvalitnění výuky a zajištění individuálního přístupu k dětem jsou ve třídách s počtem žáků nad 26 děleny každý týden tyto hodiny:

Pro zkvalitnění výuky a zajištění individuálního přístupu k dětem jsou ve třídách s počtem žáků nad 26 děleny každý týden tyto hodiny: 1. Vzdělávací program školy Ve všech ročnících bude probíhat výuka podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání ZŠ Votice s motivačním názvem Škola pro 21. století, 1.9. 2010 č.j.566/2010.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

Základní škola a Mateřská škola Babice, příspěvková organizace, Babice 40 Šternberk PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE. Školní rok 2016/2017

Základní škola a Mateřská škola Babice, příspěvková organizace, Babice 40 Šternberk PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE. Školní rok 2016/2017 Základní škola a Mateřská škola Babice, příspěvková organizace, Babice 40 Šternberk PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE Školní rok 2016/2017 Výchovný poradce: Mgr Alena Pitnerová Ředitelka školy: Mgr. Marie

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Hradec Králové, říjen 2008. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Hradec Králové, říjen 2008. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Pedagogický systém Marie Montessori VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 2008 Hradec Králové, říjen 2008 Obsah

Více

Výsledky výchovy a vzdělání

Výsledky výchovy a vzdělání MATEŘSKÉ ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠK. ROCE 2009/2010 Základní charakteristika mateřské školy a) Základní škola a mateřská škola Bzenec Odloučené pracoviště MŠ I Bzenec, Olšovská 1299 b)

Více

Plán práce Školní rok Hlavní úkoly vyplývají z koncepce rozvoje a řízení školy.

Plán práce Školní rok Hlavní úkoly vyplývají z koncepce rozvoje a řízení školy. Základní škola a Mateřská škola Lukavice,okres Rychnov nad Kněžnou Plán práce Školní rok 2015 2016 Hlavní úkoly vyplývají z koncepce rozvoje a řízení školy. V mateřské škole se vyučuje podle ŠVP Studánky

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2010/2011 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY. za školní rok 2006/2007

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY. za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY za školní rok 2006/2007 Obsah 1. Základní údaje o škole str. 3-8 Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje a jsou 2. zařazeny ve školském rejstříku str. 9 3.

Více

Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014

Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014 Základní škola Horní Kruty, okres Kolín Horní Kruty 29, PSČ: 281 46 Tel: 321 796 926, 728 603 443 E-mail: zs.hornikruty@tiscali.cz Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014 I. Organizace provozu školy ve

Více

VLASTNÍ HODNOCENÍ ZŠ a MŠ Střelské Hoštice

VLASTNÍ HODNOCENÍ ZŠ a MŠ Střelské Hoštice Základní škola a Mateřská škola Střelské Hoštice, okres Strakonice VLASTNÍ HODNOCENÍ ZŠ a MŠ Střelské Hoštice za školní rok 2007/2008 a 2008/2009 Obsah: A. Struktura vlastního hodnocení školy B. Vyjádření

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov. Školní 228, 382 81Besednice. Identifikátor: 600 059 081

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov. Školní 228, 382 81Besednice. Identifikátor: 600 059 081 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov Školní 228, 382 81Besednice Identifikátor: 600 059 081 Termín konání inspekce:

Více

Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA. za školní rok 2012/2013

Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA. za školní rok 2012/2013 Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2012/2013 A) Základní údaje o škole Název: Základní škola a mateřská škola Moravské

Více

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ SYSTÉM VÝUKY Výuka podle školního vzdělávacího programu probíhá v 1. 9. ročníku základní školy. Školní vzdělávací program rozlišuje tři vzdělávací období: 1. období

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem. č.j.: ŠVP 1 / 2007 IDENTIFIKAČNÍ

Více

4. UČEBNÍ PLÁN. 4.1 I. stupeň 1. - 5. ročník

4. UČEBNÍ PLÁN. 4.1 I. stupeň 1. - 5. ročník 4. UČEBNÍ PLÁN 4.1 I. stupeň 1. - 5. ročník Předmět I. ročník II. ročník III. ročník IV. ročník V. ročník Český jazyk 7 + 2 8 + 2 8 +1 6 + 1 6 + 1 35 7 Anglický jazyk - - 3 3 3 9 - Matematika 4 4 + 1 4

Více

Harmonická škola pro život

Harmonická škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Harmonická škola pro život Základní škola a mateřská škola Ostrava - Lhotka, příspěvková organizace Identifikační údaje Předkladatel Základní škola Ostrava

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ADAMOV PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2013-2014 PaedDr. Dalimila HODAŇOVÁ výchovná poradkyně Rámcový plán činnosti výchovného poradce 1. pololetí

Více

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Roční plán EVVO ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Školní rok: 2014-2015 Cílové zaměření plánu environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty (EVVO) Poskytovat potřebné znalosti a dovednosti, které žákům umožní

Více

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Štítary Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Obsah : 1. Analýza výchovně vzdělávací práce ve školním roce 2013/2014 2. Úkoly ve školním roce 2014/2015 3. Minimální preventivní

Více

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x Výroční zpráva ZŠ a MŠ Kařez, příspěvková organizace - 2010/2011 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Kařez, příspěvková organizace adresa školy Kařez 185 právní

Více

Mateřské školy specifika součásti organizace školní rok 2013-2014

Mateřské školy specifika součásti organizace školní rok 2013-2014 Příloha č. 1 Základní škola a mateřská škola, Citonice, okres Znojmo, příspěvková organizace Mateřské školy specifika součásti organizace školní rok 2013-2014 Část I. Základní charakteristika mateřské

Více

Minimální preventivní program pro školní rok 2016/2017

Minimální preventivní program pro školní rok 2016/2017 Mateřská škola a Základní škola pro tělesně postižené Brno, Kociánka, příspěvková organizace Minimální preventivní program pro školní rok 2016/2017 Charakteristika školy: škola pro žáky s tělesným, případně

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Motto: Všichni bez rozdílu jsme součástí přírody Platnost dokumentu: 4 roky od 1.9.2012

Více

4.0 Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2013/2014. 4.1 Učební plán ŠVP I. stupeň (od 2. ročníku ve školním roce 2013/2014); A

4.0 Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2013/2014. 4.1 Učební plán ŠVP I. stupeň (od 2. ročníku ve školním roce 2013/2014); A 4.0 Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2013/2014 4.1 Učební plán ŠVP I. stupeň (od 2. ročníku ve školním roce 2013/2014); A Vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace Matematika

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Celoroční plán pro školní rok 2013-2014

Celoroční plán pro školní rok 2013-2014 Škola: Základní škola a Mateřská škola Kladno, Vodárenská 2115 Oblast: Dokumentace školy Základní právní norma: ZŠ a MŠ Kladno, Vodárenská 2115 Název: Celoroční plán pro školní rok 2013-2014 Č.j.: 1572/2013/ZŠ

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Část I. Základní údaje o škole Název školy: Základní škola a Mateřská škola Hlavnice, okres Opava, příspěvková organizace Adresa školy: Hlavnice 109,

Více

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ pro školní rok 2016/2017 Výchovné poradkyně: Mgr. Radoslava Spurná (nám. Spojenců 17) Mgr. Alena Nováková (Svatoplukova 80) Ing. Tatiana Chmelenská (Svatoplukova 80) Náplň práce

Více

třídy, herny, zahrada MŠ K zajištění stravování: výdejna stravy příprava svačin Zázemí pro zaměstnance:

třídy, herny, zahrada MŠ K zajištění stravování: výdejna stravy příprava svačin Zázemí pro zaměstnance: Výroční zpráva mateřské školy 1. Základní údaje o škole 1.1. Škola název školy Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 odloučené pracoviště Montessori adresa: Štefcova 1125 Hradec Králové

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice Komenského 256, 38732 Sedlice Identifikátor školy: 650 055 551 Termín

Více

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Vychovávat dítě znamená učit je, jak se obejde bez nás. (Ernest Leskoué) 1. Metodická a koordinační

Více

Organizace školního roku 2012/2013

Organizace školního roku 2012/2013 Organizace školního roku 2012/2013 Časový plán zahájení školního roku pondělí 3. září 2012 podzimní prázdniny čtvrtek 25. října a pátek 26. října 2012 vánoční prázdniny sobota 22. prosince 2012 až středa

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Základní škola a mateřská škola Brtnice

Základní škola a mateřská škola Brtnice Základní škola a mateřská škola Brtnice Program práce ZŠ na školní rok 2013 2014 Program práce školy schválen na pedagogické radě 26. 8. 2013 Mgr. Blanka Čerklová ředitelka školy VIZE 1. Komunitní škola

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2014/2015 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa školy Hradec

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

Základní škola Vlkoš. Výroční zpráva o činnostech základní školy ve šk.roce 2014/2015

Základní škola Vlkoš. Výroční zpráva o činnostech základní školy ve šk.roce 2014/2015 Základní škola Vlkoš Výroční zpráva o činnostech základní školy ve šk.roce 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a. Název školy, adresa : Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, okres Hodonín,

Více

Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů

Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů Po celý školní rok je žákům v odpoledních hodinách k dispozici školní klub s nabídkou volnočasových aktivit a otevřena počítačová učebna.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Vilémov, okres Děčín. Adresa: Vilémov 140. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Vilémov, okres Děčín. Adresa: Vilémov 140. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Vilémov, okres Děčín Adresa: 407 80 Vilémov 140 Identifikátor školy: 600 076 202 Termín konání inspekce: 25. -

Více

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Název: Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Adresa: Oudoleň 123,

Více

Poznámky ke školnímu učebnímu plánu

Poznámky ke školnímu učebnímu plánu Poznámky ke školnímu učebnímu plánu Školní učební plán je koncipován tak, aby dodržoval rámcový učební plán a zároveň naplňoval profilaci školy, její cíle a úkoly. Naše škola je zaměřením sportovní, ale

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2013 2014

Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2013 2014 Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy Školní rok 2013 2014 Mateřská škola Komorní Lhotka 153 Zřizovatel: OÚ Komorní Lhotka Ředitelka: Mgr.

Více

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRZEDSZKOLE KOMORNÍ LHOTKA Výroční zpráva o činnosti mateřské školy Školní rok 2010-2011 Mateřská škola przedszkole Komorní Lhotka 153 Základním posláním naší mateřské školy je zdravý tělesný,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Ostravice. Ostravice 300, Ostravice. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Ostravice. Ostravice 300, Ostravice. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Ostravice Ostravice 300, 739 14 Ostravice Identifikátor školy: 600 134 458 Termín konání inspekce: 14.

Více

Plán práce školního poradenského pracoviště na školní rok 2016/2017

Plán práce školního poradenského pracoviště na školní rok 2016/2017 Plán práce školního poradenského pracoviště na školní rok 2016/2017 Školní poradenské pracoviště bylo založeno 1.9.2016 na základě potřeb školy a změny legislativy, vyhláška 197/2016 ze dne 16.6.2016.

Více

Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace. Organizace školního roku 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace. Organizace školního roku 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace Organizace školního roku 2011/2012 Základní termíny: Zahájení vyučování 1. září 2011. Podzimní prázdniny 26. a 27. října 2011. Vánoční prázdniny

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1203/09-S

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1203/09-S Česká školní inspekce Středočeský inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1203/09-S Základní škola a mateřská škola Načeradec, okres Benešov Adresa: Načeradec č. 270, 257 08 Načeradec Identifikátor:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Ludvíkovice, příspěvková organizace Ludvíkovice 68. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Ludvíkovice, příspěvková organizace Ludvíkovice 68. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Ludvíkovice, příspěvková organizace 407 13 Ludvíkovice 68 Identifikátor školy: 6000764666 Termín konání inspekce:

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program PLÁN Školní rok: 2014/2015 Ředitelka školy: Mgr. Ilona Vránková Školní metodik prevence sociálně patologických jevů: Mgr. Petra Nováková Termín seznámení pedagogických pracovníků

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Malá Hraštice, okres Příbram. Malá Hraštice 57, Nový Knín. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Malá Hraštice, okres Příbram. Malá Hraštice 57, Nový Knín. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Malá Hraštice, okres Příbram Malá Hraštice 57, 262 03 Nový Knín Identifikátor školy: 600 054 659 Termín konání

Více

Základní škola Budišov příspěvková organizace

Základní škola Budišov příspěvková organizace Základní škola Budišov příspěvková organizace Minimální preventivní program šk. rok 2012/2013 Charakteristika školy: Základní škola Budišov se nachází v klidné části městyse Budišov, obklopena parkem a

Více

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016 Metodik prevence: Mgr. Alexandra Kožuchová Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka rozvíjet a posilovat

Více

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy adresa školy Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013 právní forma IČO 48847747 IZO 04884774 identifikátor školy 600115607 vedení školy ZŠ a MŠ

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16 Školní rok 2015-2016 začíná v úterý 1.září 2015 první pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 28.ledna 2016 druhé pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 30. Června 2016 Prázdniny

Více

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Výchovný poradce: Ing. Monika Hodaňová Konzultační hodiny: Konzultace se domlouvají individuálně osobně, telefonicky

Více

Organizace školního roku 2015/2016

Organizace školního roku 2015/2016 Organizace školního roku 2015/2016 Důležité termíny školního roku 2015/2016 Událost Den v týdnu Termín Zahájení školního roku úterý 1.9. 2015 Podzimní prázdniny čtvrtek - pátek 29.10., 30.10. 2015 Vánoční

Více

Plán výchovného poradce školní rok 2016/2017. Oblast kariérového poradenství

Plán výchovného poradce školní rok 2016/2017. Oblast kariérového poradenství Plán výchovného poradce školní rok 2016/2017 Oblast kariérového poradenství. v rámci hodin Pracovních činností podávat žákům informace o činnostech v souvislosti s volbou povolání, o přijímacím řízení,

Více

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět INFORMATORIUM aneb co byste o nás měli vědět školní rok 2015/2016 Kontaktní údaje Adresa: Základní škola, Masarykovo nám. č. 192, 739 32 Vratimov Telefon: 596 732 158 Telefon ŠD: 731 723 216 Fax: 596

Více

2. ročník. 3. ročník. Český jazyk Anglický jazyk Inf. a kom. technolog.- Informatika

2. ročník. 3. ročník. Český jazyk Anglický jazyk Inf. a kom. technolog.- Informatika Úprava č. 3 4. Učební plán (úpravy modře, změny zvýrazněny žlutě) 4.1 Učební plán pro 1. stupeň 1. stupeň Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory 1. 2. 3. 4. 5. ŠVP RVP Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk

Více