VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY. za školní rok 2007/2008

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY. za školní rok 2007/2008"

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY za školní rok 2007/2008

2 Obsah 1. Základní údaje o škole str Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje a jsou 2. zařazeny ve školském rejstříku str Přehled pracovníků školy str Údaje o přijímacím řízení, nebo o zápisu k povinné 4. školní docházce a následném přijetí do školy str Údaje o výsledcích vzdělávání žáků str Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků str Údaje o aktivitách školy a prezentaci školy na veřejnosti str Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí str Závěr Výroční zprávy o činnosti základní školy str. 39 Výroční zpráva o činnosti mateřské školy a evaluaci 10. výchovně vzdělávacího procesu str Poskytování informací podle zákona č.106/1999 Sb. str Výroční zpráva o hospodaření školy str Přílohy str. 48 a další 1

3 Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2007/2008 V souladu se Zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), a dle Vyhlášky č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy, předkládám výroční zprávu o činnosti školy za školní rok 2007/2008. Přerov nad Labem 13. září 2008 PaedDr. Irena Jarešová, ředitelka školy 2

4 1. Základní údaje o škole Úplný název školy: Základní škola a mateřská škola Přerov nad Labem, okres Nymburk (dle rozhodnutí MŠMT ze dne , č.j /05-21 s účinností od ) Sídlo: Přerov nad Labem 112, Přerov nad Labem Právní forma: příspěvková organizace IČO: Právní subjektivita: od Zřizovatel školy: Obec Přerov nad Labem Adresa: Přerov nad Labem 38, Přerov nad Labem Právní forma: obec IČO: Součásti Základní školy a mateřské školy Přerov nad Labem, okres Nymburk: Základní škola IZO kapacita 200 žáků Mateřská škola IZO kapacita 36*) dětí Školní družina IZO kapacita 50 žáků Školní jídelna IZO kapacita 250 strávníků *) Vzhledem ke stále se snižujícímu počtu žáků základní školy a zvyšujícím se požadavkům na umístění dětí do mateřské školy požádala dne ředitelka školy prostřednictvím zřizovatele Krajský úřad Středočeského kraje (odbor školství, Mgr. Zorka Brožíková) o navýšení kapacity mateřské školy o 18 dětí na 54 dětí a o změnu zápisu v rejstříku škol s účinností od Další, tj. třetí třída mateřské školy, bude zařízena a otevřena v přízemí budovy základní školy v blízkosti průchodu do budovy mateřské školy (místo jedné třídy s oddělením školní družiny pro školní družinu byla vyhrazena jiná třída v přízemí budovy školy). Otevřením třetí třídy mateřské školy budou účelně využity uvolněné prostory v budově základní školy, které vznikají v důsledku spojováním ročníků na 1. stupni do jedné 3

5 třídy nebo neotevřením třídy postupného ročníku na druhém stupni, a bude z větší části pokryta poptávka rodičů po volných místech v mateřské škole. Žádosti ředitelky školy o navýšení kapacity mateřské školy na 54 dětí a o změnu zápisu v rejstříku škol bylo Krajským úřadem Středočeského kraje dne vyhověno s účinností od pouze za podmínky doplnění počtu umyvadel na žákovských toaletách do počtu pěti. Podmínka doplnění počtu umyvadel byla školou splněna v červnu Aktuální souhlasné stanovisko Krajské hygienické stanice se sídlem v Nymburce k navýšení kapacity mateřské školy bylo Krajskému úřadu Středočeského kraje zasláno k doplnění již dříve zaslaných podkladů. Od školního roku 2008/2009 tak bude otevřena nová třída mateřské školy, neboť její kapacita byla po zápise do mateřské školy v březnu 2008 již naplněna. Vedení školy: Ředitelka školy PaedDr. Irena Jarešová Do funkce ředitelky školy jmenována zřizovatelem dne Zástupkyně ředitelky Mgr. Eva Průšová Do funkce zástupkyně ředitelky (zástupce statutárního orgánu) jmenována dne ředitelkou školy PaedDr. Irenou Jarešovou Vzdělávací programy: Základní škola, č. j /96-2 (na 1. stupni ve ročníku, na 2. stupni v ročníku; 7. ročník neotevřen) Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání MAXIM, č. j. 468/2006 (na 1. stupni v 1. a 2. ročníku, na 2. stupni v 6. ročníku) 4

6 Počet tříd, oddělení a žáků: školní rok 2006/2007 školní rok 2007/2008 základní škola k k počet tříd: 7 6 počet ročníků: 8 8 počet žáků celkem: z toho: 1. stupeň stupeň školní družina k k počet oddělení: 2 2 počet žáků celkem: z toho: 1. stupeň stupeň 1 1 Ve školním roce 2007/2008 probíhalo vzdělávání na 1. stupni ve 4 třídách (1. a 2. ročník byl spojen v I. třídě) a na 2. stupni ve 3 třídách (nebyl otevřen 7. ročník, neboť v předchozím školním roce nebyl otevřen 6. ročník, protože z 5. ročníku postupovali jen 4 žáci na 2. stupeň a ti přestoupili do základních škol v Semicích a Čelákovicích). Vzhledem k nižšímu počtu žáků ve škole a v souladu se školským zákonem požádala ředitelka školy PaedDr. Irena Jarešová zřizovatele o povolení výjimky z průměrného počtu žáků ve smyslu 23, odst. 3 školského zákona. Zřizovatel školy, Obec Přerov nad Labem zastoupená starostou Ing. Luďkem Červákem, žádost projednal a výjimku z průměrného počtu žáků na školní rok 2007/2008 schválil (rozhodnutí ze dne , č. j. 438/2007). V souladu s rozhodnutím o povolení výjimky byla mezi zřizovatelem a školou na kalendářní rok 2008 podepsána nová smlouva o úhradě zvýšených výdajů na vzdělávací činnost školy. 5

7 Školská rada: Školská rada při Základní škole a mateřské škole Přerov nad Labem, okres Nymburk pokračovala v činnosti, kterou ji vymezuje 168 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání. Na svá jednání zvala ředitelku školy PaedDr. Irenu Jarešovou a vzájemně spolupracovaly ve všech oblastech. Z důvodu odstoupení paní Lenky Kodešové, trvale bytem Přerov nad Labem 124, Přerov nad Labem, z funkce členky obecního zastupitelstva došlo ke změně jednoho člena školské rady. Novým členem školské rady za zřizovatele byl dne jmenován pan Petr Baumruk. Členy školské rady jsou: PaedDr. Alena Keřtofová, trvale bytem V Rybníčkách 1014, Čelákovice Marcela Pačesová, trvale bytem Přerov nad Labem 289, Přerov nad Labem Petr Baumruk, trvale bytem Přerov nad Labem 297, Přerov nad Labem Charakteristika školy: Úplnost a velikost školy: Základní škola a mateřská škola Přerov nad Labem, okres Nymburk je vesnická škola s dlouholetou tradicí, založená v roce Poskytuje stupeň základní vzdělání cca 80 dětem v 1. až 9. postupném ročníku. Škola je kapacitně plně vytížena v součásti mateřská škola a ze 76 % v součásti školní družina. Kapacita školní jídelny je vytížena z 51 % a kapacita základní školy z méně než poloviny. Umístění školy: Škola je umístěna v centru obce a má vymezenou spádovou oblast Obec Přerov nad Labem. Dopravně je dostupná pro děti a žáky z obcí ze směru Sadská (okres Nymburk) a Čelákovice (okres Praha východ). Jsme jedinou školou v okolí 10 km, která může splnit podmínku menšího počtu žáků ve třídách a umožnit tak integraci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků mimořádně nadaných se skutečným individuálním přístupem během běžného celodenního výchovně vzdělávacího procesu. Materiální, prostorové, technické a jiné podmínky: Vzdělávání probíhá v 8 kmenových učebnách (4 kmenové učebny jsou zároveň učebnou přírodopisu, chemie a výtvarné výchovy, učebnou dějepisu a zeměpisu, učebnou českého jazyka s knihovnou, učebnou anglického jazyka), v 1 odborné učebně (počítačová učebna), v učebně fyziky a matematiky, v žákovských dílnách a školní kuchyňce. Součástí školy 6

8 je tělocvična. Vedle školy je venkovní školní hřiště vhodné zejména pro míčové hry (odbíjená, vybíjená, košíková). Jsou zde i prostory pro šplh, skok daleký a vrh koulí, podmínky pro skok vysoký nejsou vyhovující (chybí doskočiště). Pro ostatní sportovní disciplíny (atletika zejm. běžecké disciplíny, sportovní hry - malá kopaná apod.) je tento prostor nevyhovující a škola využívá cca 400 m vzdálené sportovní hřiště TJ SOKOL. Dvě oddělení školní družiny využívají pro svoji činnost vhodné samostatné prostory ZŠ především dvě herny ŠD, tělocvičnu, PC učebnu, školní hřiště a hřiště TJ SOKOL. Ambulantní nácviky pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami probíhají v kmenových učebnách učitelek, které tyto nácviky vedou. Vzhledem k počtu žáků lze hodnotit prostorové podmínky školy jako vyhovující. Vzhled a vnitřní členění budovy, výzdoba a upravenost prostředí školy navozují osobitou a příjemnou atmosféru. Z hlediska materiálně technického zabezpečení vzdělávání stojí za zmínku vybavení jedné počítačové učebny s připojením k Internetu (7 ks PC, 2 tiskárny, jedna z nich barevná). ZŠ není dobře vybavena kvalitní audiovizuální a projekční technikou chybí např. videoprojektory, interaktivní tabule, digitální kamera; zpětných projektorů je málo a jsou zastaralé. Využíváme digitální fotoaparát, zastaralý zpětný projektor a dva videopřehrávače. Cílem do budoucna je vybavit školu moderní technikou a zvýšit počet žákovských PC. Dostačující je vybavení 2 multifunkčními zařízeními (kopírka, scanner, laserová tiskárna), která jsou k dispozici učitelům ve sborovně a ředitelně školy. Největším problémem současnosti je stále se zvyšující potřeba finančních prostředků na vnější i vnitřní opravy budovy celé školy (letité rozvody vody, odpadů, elektřiny, netěsnící okna, špatná izolace ). Vysoké finanční částky jsou vydávány na samotný provoz školy (plyn, elektřina, stočné..). Nižší částky mohou být pak postupně vydávány na modernizaci vybavení a zařízení školy (nutná je postupná obnova žákovského nábytku a školních tabulí). Průběžně jsou nakupovány moderní učební pomůcky, učební texty, učebnice, pravidelně doplňujeme časopisy pro děti i knižní fond knihovny, plánujeme vybudování knihovny a studovny. Přestože je zřizovatel přesvědčen o nutnosti existence školy v obci a neváhá (v oprávněných případech) navýšit obecní rozpočet pro školu i během kalendářního roku, je stále složitější vyjít s finančními částkami a zabezpečit zvyšující se požadavky na celkovou modernizaci školy a materiální zajištění současného vzdělávání. 7

9 Mateřské centrum: Vedení školy ve spolupráci se zřizovatelem nadále podporovalo činnost mateřského centra. Pro činnost mateřského centra zůstaly vyčleněny prostory v suterénu školy (žákovská kuchyňka) s veškerým zázemím (elektrická energie, topení, voda, toalety, sprcha). Mateřské centrum úspěšně rozvíjelo svou činnost a maminky postupně zajistily pro děti řadu akcí (např. Maškarní ples, Dětský den, Běh pohádkovým lesem...). Zaměření školy: Škola má vymezeny tyto klíčové oblasti svého působení: podpora žáků se speciálními vzdělávacími potřebami podpora rozvoje komunikativních dovedností žáků podpora vzdělávání v ICT prevence sociálně patologických jevů podpora rozvoje estetického cítění a dovedností rozvoj pohybových dovedností žáků ve školních i mimoškolních sportovních aktivitách podpora začlenění osobnostní a sociální výchovy žáků jako samozřejmé a běžné součásti celého výchovně vzdělávacího procesu podpora cíleného působení na utváření sebedůvěry žáků a jejich smyslu pro úctu, slušnost a toleranci vedení žáků k pochopení vztahů člověka a životního prostředí a k jeho ochraně V návaznosti na tyto klíčové oblasti byl koncipován vlastní ŠVP MAXIM (ve smyslu podporování rozvoje osobnosti po všech stránkách směrem k dosažení osobního maxima rozvoje osobnosti každého žáka), který byl ve školním roce 2007/2008 ověřován v 1., 2. a 6. ročníku. Autoevaluace (vlastní hodnocení) školy: V souladu se Zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, a dle Vyhlášky č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního 8

10 hodnocení školy, v platném znění, je zpracováváno vlastní hodnocení školy. Naše škola zpracovává vlastní hodnocení školy za období dvou školních roků. Vlastního hodnocení školy je zaměřeno na oblasti: Program školy, Podmínky ke vzdělávání, Průběh vzdělávání, Výsledky vzdělávání, Úroveň podpory ze strany vedení školy, Spolupráce s rodiči a Úroveň výsledků práce školy. Pro účely zjištění stavu a zpracování Zprávy z vlastního hodnocení školy byly v listopadu 2006 vytvořeny dotazníky pro učitele s otázkami vztahujícími se k zadaným oblastem. Cílem prvního dotazování v listopadu 2006 bylo analyzovat stávající stav školy v daných oblastech k počátku školního roku 2006/2007. Výsledkem bylo vypracování Zprávy z vlastního hodnocení školy č. 1 úvodní analýza k počátku školního roku 2006/2007. Na úvodní analýzu vlastního hodnocení školy navazovalo v září 2007 školního roku 2007/2008 druhé dotazníkové šetření. Cílem bylo porovnání výsledků obou dotazníkových šetření a zjištění závěrů pro další období. Výsledky šetření byly shrnuty ve Zprávě z vlastního hodnocení školy č. 2 za školní rok 2006/2007. Další dotazníkové šetření a vlastní hodnocení školy proběhne v září Výsledky šetření budou shrnuty ve Zprávě z vlastního hodnocení školy č. 3 za období školních roků 2007/2008 a 2008/2009. Ve školním roce 2007/2008 jsme byli úspěšní v těchto oblastech: ověřování ŠVP v 1., 2. a 6. ročníku základní školy navýšení kapacity mateřské školy individuální přístup k žákům a především k žákům se specifickými vývojovými poruchami učení či jinými specifiky vytváření bezpečného a pohodového klimatu školy, tolerantního a chápajícího prostředí respektující osobnost dítěte utváření školního prostředí motivujícího k rozvoji zájmu žáků o vlastní vzdělávání (knihy, výukové programy, vzdělávací postupy, kroužky, projekty, exkurze, poznávací výlety, besedy, divadla ) cílevědomé působení na všechny žáky v oblasti zneužívání návykových látek zajištění možnosti aktivního využití volného času žáků v rozšířené nabídce kroužků (angličtina hrou, počítačový, keramický, sportovní, pěvecký, sborový zpěv, aerobik body form, práce s materiály) a ve školní družině větší spolupráce mateřské školy a základní školy podpora dobrých vztahů mezi učiteli v pedagogickém sboru a jejich spolupráce 9

11 podpora dalšího vzdělávání a sebevzdělávání učitelů, uplatnění získaných poznatků v pedagogické praxi zavádění různých vzdělávacích forem a metod zvýšení PC gramotnosti učitelů a její praktické využití ve vzdělávání i v práci pedagogů úspěšná prezentace školy na veřejnosti (jarmarky, vystoupení pro rodiče, besídky, vývěsní skříňky, výstavy prací žáků, činnost redakce Rosnička, prezentace školy na www stránkách obce Přerov nad Labem a v Přerovském zpravodaji, vítání občánků, poznávací pobyty v zahraničí) zkvalitnění školního stravování a zlepšení vztahů mezi zaměstnanci školní jídelny a žáky získání sponzorských darů: finanční dary ve výši ,00 Kč, věcné dary ve výši 50,00 Kč rekonstrukce a modernizace materiálně technického vybavení a zařízení školy: - vybudování 2 umyvadel na toaletách v přízemí základní školy (v souvislosti s otevřením nové třídy mateřské školy místo třídy školní družiny) - rekonstrukce a vybavení nové (třetí) třídy mateřské školy - vybudování nových moderních prostor šaten mateřské školy (v 1. patře budovy mateřské školy vedle umýváren) - úpravy vzhledu zařízení stávajících šaten mateřské školy II. etapa modernizace veřejného dětského hřiště na Zámecké zahradě, které také slouží jako hřiště pro děti z mateřské školy (o dotaci ze Středočeského kraje na vybavení hřiště herními prvky požádala za zřizovatele paní Hana Veselá; na výběru herních prvků spolupracovaly učitelky školy, na zabudování prvků se podíleli rodiče dětí školy) 10

12 2. Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje a jsou zařazeny ve školském rejstříku S účinností od se do školského rejstříku zapisují obory vzdělání podle Klasifikace kmenových oborů vzdělání a Rámcové vzdělávací programy: C Základní vzdělání C/001 Základní škola - studium denní, dobíhající obor C/01 Základní škola - studium denní 11

13 3. Přehled pracovníků školy a) jmenný seznam - pedagogičtí zaměstnanci: PaedDr. Irena Jarešová, VŠ - učitelství ŠPMVZP, ředitelka školy, výchovná poradkyně, koordinátorka ŠVP, vyučuje Z, D na 2. stupni; SIPVZ P1-úvodní modul, 1 volitelný modul; od 2. pololetí vyučuje Ma, Fy v 6. roč. Mgr. Eva Průšová, VŠ - učitelství pro 2. st. ZŠ (Př Ch), zástupkyně ředitelky školy, vyučuje Př, Ch na 2. stupni; SIPVZ - P1-úvodní modul; metodik environmentální výchovy; od 2. pololetí vyučuje Fy v 9. roč. Mgr. František Plzák, VŠ - učitelství pro 2. st. ZŠ (Ma Fy), vyučuje Ma, Fy na 2. stupni; zemřel Mgr. Alena Kolenská, VŠ - učitelství pro 1. st. ZŠ, třídní učitelka 1. a 2. ročníku; SIPVZ P1-úvodní modul, 1 volitelný modul; logopedická asistentka, vedení ambulantních nácviků Mgr. Vratislava Tomášková, VŠ - učitelství pro 2. st. ZŠ (Čj Ov), třídní učitelka 3. ročníku Mgr. Eva Müllerová, VŠ - učitelství pro 1. st. ZŠ, třídní učitelka 4. a 5. ročníku; SIPVZ P1-úvodní modul, 1 volitelný modul; vedení ambulantních nácviků Alena Malínská, SŠ - učitelská způsobilost pro vyučování předmětů skupiny textil a oděv, správce ICTK, metodik IT; třídní učitelka 6. ročníku, vyučuje informatiku na 2. stupni (6., 8. a 9. ročník), Tv na 1. a 2. stupni; od 2. pololetí vyučuje Fy v 8. roč. PaedDr. Alena Keřtofová, VŠ - učitelství pro roč. ZŠ a SŠ (Čj Ov), třídní učitelka 8. ročníku, metodik prevence sociálně patologických jevů, vyučuje Čj, Ov, Rv, Orv, Hv, Tv na 2.stupni; SIPVZ P1- úvodní modul; od 2. pololetí vyučuje Ma v 8. roč. Marcela Svašková, SŠ vychovatelství a učitelství pro MŠ, třídní učitelka 9. ročníku, vyučuje Aj na 1. a 2. st., D na 2. stupni; SIPVZ P1-2 volitelné moduly; od 2. pololetí vyučuje Ma v 9. roč. Marie Drobná, SŠ - vychovatelství ŠD, vychovatelka ŠD; vyučuje Vv, Pč na 2.st. Mgr. Marie Řepová, VŠ - učitelství pro 1. st. ZŠ, vychovatelka ŠD; vedení ambulantních nácviků - pedagogičtí zaměstnanci na mateřské, nebo rodičovské dovolené: Mgr. Eva Žemberová Karolína Salačová 12

14 - provozní zaměstnanci: Ivana Veselá, uklizečka Renata Koutská, uklizečka Jiří Řepa, školník domovník b) personální zabezpečení základní školy (i pracovníci ŠD) pracovníci k fyzické osoby k přepočtení pracovníci k fyzické osoby k přepočtení pracovníci pedagogičtí 12 z toho 2 ŠD 10,61 z toho 1,4 ŠD 11 z toho 2 ŠD 10,12 z toho 1,35ŠD nepedagogičtí 3 2,72 3 2,50 celkem 15 13, ,62 c) věková struktura pedagogických pracovníků k věk do 30 let včetně let let let nad 60 let z toho důchodci počet z toho mužů Průměrný věk pedagogických pracovníků základní školy: 52 let d) kvalifikace pedagogických pracovníků základní školy k kvalifikovaní pracovníci nekvalifikovaní pracovníci 1. stupeň stupeň 2 4 vychovatelé 2 0 Na 2. stupni ZŠ vyučovali 4 pedagogové (tj. 66,6 %) bez kvalifikace pro výuku na tomto stupni základní školy, z toho 1 pedagog má kvalifikaci pro 1. stupeň ZŠ a 3 pedagogové nemají vysokoškolské vzdělání. 13

15 e) specifika pedagogických pracovníků 2. stupně ZŠ k pedagogičtí pracovníci 2. stupně základní školy počet celkem z toho: ženy muži všichni kvalifikovaní vysokoškolské vzdělání do 3 let praxe ve vedoucích funkcích výchovný poradce koordinátor ŠVP preventista sociálně patologických jevů f) odchody pedagogických pracovníků v daném školním roce (počet) 2 (pan Mgr. František Plzák zemřel a paní Mgr. Vratislava Tomášková ukončila pracovní poměr na dobu určitou ) g) nově přijatí absolventi učitelského studia v daném školním roce (počet) 1 (Mgr. Vratislava Tomášková) h) nově přijatí absolventi neučitelského studia v daném školním roce (počet) 0 i) nově přijatí pedagogičtí pracovníci bez požadované kvalifikace 0 j) počet ostatních pedagogických pracovníků, kteří si doplňují nebo rozšiřují vzdělání 2 (Karolína Salačová - tč. na rodičovské dovolené, distanční studium VŠ učitelství pro 1. stupeň ZŠ; Alena Malínská distanční studium pro ICT koordinátory; PaedDr. Irena Jarešová a PaedDr. Alena Keřtofová ukončení distančního studia oboru Etická výchova) 14

16 4. Údaje o přijímacím řízení, nebo o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy Přijímací řízení ke vzdělávání ve střední škole střední vzdělávání v šestiletém gymnáziu a osmiletém gymnáziu z 5. ročníku ze 7. ročníku stupeň vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou gymnázia zřizovaná krajem počet podaných počet podaných přijato přijato přihlášek přihlášek soukromá gymnázia církevní gymnázia střední vzdělávání z 9. ročníku z nižšího ročníku stupeň vzdělání: počet podaných počet podaných přijato přihlášek přihlášek přijato střední vzdělání střední vzdělání s výučním listem střední vzdělání s maturitní zkouškou

17 Zápis do 1. ročníku základní školy Zápis do 1. ročníku přítomno u zápisu: 15 přijato po odkladu: 2 Rozhodnutí o odkladu: 1 Celkem přijato k povinné školní docházce do 1. ročníku ve školním roce 2008/ žáků Zápis žáků do 1. ročníku se konal 7. února 2008 rodiče a jejich děti byli pozváni na Hrad Školštejn k plnění zajímavých úkolů. 16

18 5. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků Učební plán Základní škola č.j /96-2; školní rok 2007/2008 Povinné předměty ročník Předmět: Český jazyk *) *) *) **) 4 4 Anglický jazyk Matematika Prvouka 3 Přírodověda 1 2 Vlastivěda 2 2 Chemie 2 2 Fyzika 2 2 Přírodopis 2 1 Zeměpis 1 1 Dějepis 1 2 Občanská výchova 1 1 Rodinná výchova 1 1 Hudební výchova Výtvarná výchova Praktické činnosti Tělesná výchova Volitelné předměty Informatika 2 1 Konverzace v cizím jazyce (Aj) 1 Výukové programy 1 Anglický jazyk 1 Disponibilní dotace Přírodověda 1 Přírodopis 1 Anglický jazyk 1 1 Týdenní dotace Nepovinné předměty *) vzdělávání probíhá podle ŠVP MAXIM **) 7. ročník nebyl otevřen 17

19 Učební plán ŠVP MAXIM - 1. stupeň (platný od 1. ročníku školního roku 2006/007) Vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obory 1. stupeň ročník od 2006/ 2007 od 2007/ 2008 naše dotace minimální časová dotace Český jazyk a literatura Cizí jazyk - anglický Matematika a její aplikace Matematika Informační a Informatika komunikační 1 technologie 0 Prvouka Člověk a jeho svět Vlastivěda Přírodověda Umění a kultura Výtvarná výchova Hudební výchova Člověk a zdraví Tělesná výchova Výchova ke zdraví 0 10 Člověk a svět Pracovní činnosti práce 0 5 Průřezová témata Disponibilní časová dotace Povinné vzdělávací obory Konverzace v anglickém jazyce 1 1 celkem počet hodin v ročníku Český jazyk posílení x x x a literatura minimální časové Matematika x x dotace Prvouka x vzdělávacích Informatika x oborů Tělesná výchova x P 9 povinné vzdělávací obory Konverzace v anglickém jazyce Celková povinná časová dotace minimální počet hodin v ročníku maximální počet hodin v ročníku naše dotace x

20 Učební plán ŠVP - 2. stupeň (platný od 6. ročníku školního roku 2007/2008) 2. stupeň Vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace Vzdělávací obory ročník od 2007/ 2008 naše dotace Minimální časová dotace Český jazyk a literatura Cizí jazyk - anglický Matematika Informační a Informatika komunikační technologie 0 Člověk a společnost Člověk a příroda Umění a kultura Člověk a zdraví Člověk a svět práce Průřezová témata Disponibilní časová dotace Volitelné vzdělávací obory Dějepis Výchova k občanství (Orv)*) Fyzika Chemie Přírodopis Zeměpis Výtvarná výchova Hudební výchova Tělesná výchova Výchova ke zdraví (Orv) *) Pracovní činnosti Sportovní výchova 1 1 Základy ruského jazyka celkem počet hodin v ročníku posílení Cizí jazyk - anglický x x x x minimální Matematika x časové Informatika x x x dotace vzdělávacích Zeměpis x x oborů Výchova ke zdraví x P 18 volitelné vzdělávací obory Sportovní výchova Základy ruského jazyka x x xx xxx Celková povinná časová dotace minimální počet hodin v ročníku maximální počet hodin v ročníku naše dotace *) Výchova k občanství a Výchova ke zdraví je jedním integrovaným předmětem nazvaným Občanská a rodinná výchova (Orv) s 2 hodinovou týdenní dotací. 19

21 Přehled o třídách - stav k třída ročník třídní učitel počet žáků hoši dívky dojíždějí opakuje ročník končí docházku I Alena Kolenská II. 3. Vratislava Tomášková III Eva Müllerová 4 (přestup do ZŠ Semice) VI. 6. Alena Malínská VII ročník nebyl otevřen VII. 8. Alena Keřtofová IX. 9. Marcela Svašková V I. třídě byli spojeni žáci 1. a 2. ročníku. Ve III. třídě byli spojeni žáci 4. a 5. ročníku. Pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami vypracovali učitelé IVP. Tito žáci měli možnost docházet na pravidelné ambulantní nácviky ve škole, které byly vedeny kvalifikovanými učitelkami 1. stupně Mgr. A. Kolenskou, Mgr. E. Müllerovou a Mgr. M. Řepovou (tč. vychovatelka školní družiny a zastupující učitelka). Práci učitelek provádějících nácviky koordinovala a řídila výchovná poradkyně PaedDr. Irena Jarešová. Znovu se osvědčila dobrá spolupráce školy s Pedagogicko psychologickou poradnou v Nymburce, která diagnostikuje a provádí kontrolní vyšetření našich žáků. Termíny vyšetření zajišťovala výchovná poradkyně ve spolupráci s rodiči a PPP Nymburk. Logopedickou péči na naší škole zajišťovala logopedická asistentka Mgr. A. Kolenská. Pravidelně se účastnila všech odborných i metodických akcí pořádaných PPP Nymburk. Během školního roku měla v péči 15 dětí předškolního a školního věku. Spolupráce logopedické asistentky, ostatních učitelů a rodičů dětí byla na velmi dobré úrovni. 20

22 Dva žáci 3. ročníku byli na vysvědčení (po dohodě s rodiči) slovně hodnoceni z českého jazyka a matematiky. V 9. ročníku pokračoval ve vzdělávání jeden žák s kombinovanou vadou - po dohodě s rodiči i psycholožkou byl na vysvědčení hodnocen pouze známkami. Spolupráce s rodiči žáka byla velmi významná a vynikající, rodiče byli s kvalitou vzdělávání jejich syna a s přístupem našich učitelů spokojeni. Konzultační hodiny byly nabídnuty všem žákům školy a probíhaly během celého školního roku. Žáci si samostatně a podle individuálních potřeb domlouvali konzultace s učiteli v jednotlivých předmětech. Žáci ročníku se zúčastnili plaveckého výcviku podle rozpisu Plavecké školy Nymburk. ročník termín plavci neplavci akce p. učitelka plavecký výcvik 1. ročník Kolenská základní plavecký výcvik Kolenská zdokonalovací plav. výcvik Tomášková zdokonalovací plav. výcvik Müllerová plavecký výcvik 5. ročník Müllerová Dopravní výchova byla zařazena v ročníku v učebních plánech jednotlivých vyučujících i v plánech vychovatelek ŠD, v ročníku v učebních plánech občanské, rodinné a tělesné výchovy. Na dopravním hřišti v Nymburce byli žáci 4. ročníku a Projektem AJAX pro žáky ročníku jsme pokračovali ve spolupráci s Policií ČR obvodním oddělením v Nymburce. Projekt Ochrana člověka za mimořádných událostí byl připraven žáky 9. ročníku pro všechny žáky školy. Vylosované dvojice žáků (starší žák byl vždy ve dvojici s žákem 1. stupně) plnily praktické úkoly na jednotlivých stanovištích a získávaly body. Na závěr projektového dne bylo provedeno vyhodnocení a vyhlášeno pořadí dvojic. Výchovný program Zdravé zuby pro 1. stupeň vedla paní učitelka Alena Kolenská. Žáci, kteří správně vyplnili pracovní listy, obdrželi diplomy a získali titul : 1. ročník - začátečník 1 žák 2. ročník - mírně pokročilý 15 žáků 3. ročník - středně pokročilý 12 žáků 4. ročník - finalista 10 žáků 5. ročník - absolvent 4 žáci 21

23 Dne se naše škola zúčastnila projektu Hodnocení výsledků vzdělávání žáků 9. tříd ZŠ a víceletých gymnázií 2008 v rámci celostátního systémového projektu KVALITA I. (CERMAT), který je financován z Evropského sociálního fondu. Celkem se testování zúčastnilo žáků z škol. Žákům byly zadány tři testy (test dovedností v českém jazyce, test matematických dovedností a test obecných dovedností) a žákovský dotazník. Testování probíhalo podle jednotného schématu pro všechny zúčastněné školy od 8:00 do 14:30 hod. V určeném čase žáci řešili 15 úloh z matematiky (čas na řešení 60 minut), 23 úloh z českého jazyka (čas na řešení 40 minut) a 21 úloh z obecných dovedností (čas na řešení 40 minut). Záznamové archy s výsledky byly vyhodnoceny v CERMATU. První tabulka ukazuje počty zúčastněných žáků, druhá tabulka pak uvádí úspěšnost naší 9. třídy v porovnání s ostatními ZŠ ve Středočeském kraji i v České republice. Hodnocení výsledků vzdělávání žáků 9. tříd ZŠ a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií 2008 CERMAT počet účastníků Matematické Obecné Dovednosti v ČJ dovednosti dovednosti Středočeský kraj ČR - základní školy ČR - gymnázia ČR - celkem ZŠ Přerov n. L Matematické Obecné Dovednosti v ČJ dovednosti dovednosti ZŠ Přerov n. L. 36,5 % 50,4 % 48,8 % Středočeský kraj 34,7 % 55,3 % 47,9 % ČR - základní školy 33,6 % 54,3 % 46,6 % ČR - celkem 36,1 % 56,3 % 48,7 % Dne se 13 žáků 9. ročníku zúčastnilo testování SCIO projektu pod názvem "Srovnávací testování základních škol pro 9. třídy". Žáci vyplňovali testy z ČJ, Ma, AJ a OSP (Obecné studijní předpoklady). Každý zúčastněný žák obdržel individuální výsledkový list, který obsahoval srovnání výsledků žáka v rámci třídy, srovnání výsledků s průměrnými 22

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY. za školní rok 2005/2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY. za školní rok 2005/2006 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY za školní rok 2005/2006 Obsah 1. Základní údaje o škole str. 2-7 Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje a jsou 2. zařazeny ve školském rejstříku str. 8 3.

Více

Základní škola, Městec Králové, Nám. Republiky 303

Základní škola, Městec Králové, Nám. Republiky 303 Základní škola, Městec Králové, Nám. Republiky 303 289 03 Městec Králové, okr. Nymburk, PO, IČO 70837414, tel./fax: 325 643 312, e-mail: zvsmk@mujbox.cz, web: www.zs-mesteckralove.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA ŘEDITELE

Více

Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014

Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014 Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola název školy adresa školy právní forma IČO 49317032 IZO 049317032 identifikátor

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Kroměříž 2011 OBSAH I. Základní data o škole... 2 II. Vzdělávací programy...

Více

Výroční zpráva ZŠ J.A.Komenského Lysá nad Labem 2008-2009

Výroční zpráva ZŠ J.A.Komenského Lysá nad Labem 2008-2009 Výroční zpráva ZŠ J.A.Komenského Lysá nad Labem 2008-2009 Zpracovala Mgr. Marie Nováková ředitelka školy OBSAH 1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 3 1.1 Charakteristika školy.3 1.1.1 Škola... 3 1.1.2 Zřizovatel..

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2008/09 Obsah 1.Základní charakteristika školy...6 1.1.Škola...6 1.2.Zřizovatel...6 1.3.Součásti

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1. Základní údaje o škole, jimiž jsou název, sídlo, charakteristika školy,

Více

Výroční zpráva ZŠ J.A.Komenského Lysá nad Labem 2010-2011

Výroční zpráva ZŠ J.A.Komenského Lysá nad Labem 2010-2011 Výroční zpráva ZŠ J.A.Komenského Lysá nad Labem 2010-2011 Zpracovala Mgr. Marie Nováková ředitelka školy OBSAH 1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 4 1.1 Charakteristika školy.4 1.1.1 Škola... 4 1.1.2 Zřizovatel..

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Masarykova Základní škola a mateřská škola Hnojník 120, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 5 1.1 Základní

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA STUDENÁ, OKRES JINDŘICHŮV HRADEC

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA STUDENÁ, OKRES JINDŘICHŮV HRADEC ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA STUDENÁ, OKRES JINDŘICHŮV HRADEC Komenského 446, PSČ 378 56 Studená, tel. 384490020 e-mail:vedeni@zs.studena.cz, reditel@zs.studena.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Kroměříž 2010 OBSAH I. Základní data o škole... 3 II. Vzdělávací programy....

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Kroměříž 2012 OBSAH I. ZÁKLADNÍ DATA O ŠKOLE... 2 II. VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY...

Více

Základní škola Kravaře, okres Česká Lípa, příspěvková organizace. Školní 115, 471 03 Kravaře, okres Česká Lípa VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola Kravaře, okres Česká Lípa, příspěvková organizace. Školní 115, 471 03 Kravaře, okres Česká Lípa VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola Kravaře, okres Česká Lípa, příspěvková organizace Školní 115, 471 03 Kravaře, okres Česká Lípa VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Zpracoval: Mgr. Zdeněk Šmída, ředitel

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Bohumín tř. Dr. E. Beneše 456 okres Karviná, příspěvková organizace tř. Dr. E. Beneše 456, Bohumín 1, PSČ 735 81 Tel. 596 013 104 E-mail: skola@zsbenese.eu web: zsbenese.eu

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Ostrava - Krásné Pole Zpracovala a předkládá: 16. září 2014 RNDr. Věra Havelková Osnova výroční zprávy a) Základní údaje o škole b) Přehled oboru

Více

Základní škola Kravaře, okres Česká Lípa, příspěvková organizace. Školní 115, 471 03 Kravaře, okres Česká Lípa VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola Kravaře, okres Česká Lípa, příspěvková organizace. Školní 115, 471 03 Kravaře, okres Česká Lípa VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola Kravaře, okres Česká Lípa, příspěvková organizace Školní 115, 471 03 Kravaře, okres Česká Lípa VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Zpracoval: Mgr. Pavel Hartman, zástupce

Více

Masarykova základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové Plotiště, P. Jilemnického 420

Masarykova základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové Plotiště, P. Jilemnického 420 Masarykova základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové Plotiště, P. Jilemnického 420 VÝROČNÍ ZPRÁVA O činnosti školy za školní rok 2008 2009 Překládá: PaedDr. Ilona Hojná ředitelka školy 1. Základní

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012 / 2013

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012 / 2013 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012 / 2013 Základní škola a Mateřská škola Lišov Nová 611/14, Lišov, 373 72 Výroční zpráva o činnosti ZŠ a MŠ Lišov za školní rok 2012/2013 byla projednána

Více

Základní škola a Mateřská škola Krásný Dvůr

Základní škola a Mateřská škola Krásný Dvůr pořádá pořádá Základní škola a Mateřská škola Krásný Dvůr Krásný Dvůr 24.08.2013 Zpracovala: Mgr. Ivana Bejčková ředitelka školy 1 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola název školy Základní škola a Mateřská

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Kroměříž 2014 Úvodní slovo ředitele školy Úvodem mého zhodnocení školního roku 2013/2014 patří poděkování

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA Školní PÁTOVA rok 2013 406 2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA PÁTOVA 406 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA PÁTOVA 406 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČES

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA Školní PÁTOVA rok 2013 406 2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA PÁTOVA 406 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA PÁTOVA 406 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČES ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA PÁTOVA 406 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA PÁTOVA 406 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA PÁTOVA 406 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA PÁTOVA 406 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA PÁTOVA 406 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ

Více

ZŠ Kamenné Žehrovice, okres Kladno VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014. Ing. Marie Kolářová, ředitelka školy

ZŠ Kamenné Žehrovice, okres Kladno VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014. Ing. Marie Kolářová, ředitelka školy ZŠ Kamenné Žehrovice, okres Kladno VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2013/2014 Ing. Marie Kolářová, ředitelka školy Obsah 1.1. Základní údaje o škole 4 1.2. Pracovníci školy 5 1.3. Charakteristika školy 6 Školní

Více

Základní škola a Mateřská škola Žarošice, okres Hodonín, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Základní škola a Mateřská škola Žarošice, okres Hodonín, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Žarošice září 2014 Obsah: 1. Základní údaje 2. Charakteristika školy 3. Charakteristika žáků 4. Údaje o zápisu a přijetí žáků 5. Údaje o výsledcích

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové Svobodné Dvory, Spojovací 66. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2010-2011

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové Svobodné Dvory, Spojovací 66. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2010-2011 Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové Svobodné Dvory, Spojovací 66 VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2010-2011 Obsah 1. Základní údaje o škole 3 2. Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací

Více

Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2011/12

Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2011/12 Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2011/12 Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace Komenského 4, 679 04 Adamov

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Senice na Hané, okres Olomouc, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Kateřina Prucková ředitelka školy Rozdělovník: Obec Senice

Více

1. základní škola T. G. Masaryka Milevsko Jeřábkova 690 okres Písek

1. základní škola T. G. Masaryka Milevsko Jeřábkova 690 okres Písek 1. základní škola T. G. Masaryka Milevsko Jeřábkova 690 okres Písek o činnosti školy ve školním roce 2012/2013 V Milevsku 9. 9. 2013 Zpracoval: PaedDr. Martin Hrych Obsah 1. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 3

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy. za školní rok 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Olšany u Prostějova 798 14 Olšany u Prostějova č. 3 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Eva Pluskalová, ředitelka školy Výroční zpráva

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2011/2012 Základní škola, Praha 8, Žernosecká 3 Žernosecká 3/1597, 182 00 Praha 82 Kobylisy Předkládá: RNDr. Božena Čerňanská, Ph.D. ředitelka školy Praha,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA CHOTÍKOV PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 90. VÝROČÍ ZALOŽENÍ ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA CHOTÍKOV PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 90. VÝROČÍ ZALOŽENÍ ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA CHOTÍKOV PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 90. VÝROČÍ ZALOŽENÍ ŠKOLY Projednáno Pedagogickou radou Základní školy a Mateřské školy Chotíkov, příspěvková

Více