Základní škola a Mateřská škola, Červený Kostelec, Olešnice 190. Výroční zpráva o činnosti školy za rok

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní škola a Mateřská škola, Červený Kostelec, Olešnice 190. Výroční zpráva o činnosti školy za rok"

Transkript

1 Základní škola a Mateřská škola, Červený Kostelec, Olešnice 190 Výroční zpráva o činnosti školy za rok

2 1. Charakteristika školy a základní údaje: Škola Základní škola a Mateřská škola v Červeném Kostelci, Olešnici patří mezi školy s niţším počtem ţáků a tříd. Je to škola málotřídní dvoutřídní s 1. stupněm ZŠ, s ročníkem. Dále sdruţujeme jednotřídní mateřskou školu, školní druţinu a školní jídelnu. Školským úřadem v Náchodě byla naše škola zařazena do sítě škol, předškolních a školních zařízení s účinností od Zřizovatel Zřizovatelem školy je Město Červený Kostelec. Od získala naše škola právní subjektivitu Základní údaje Název školy: Adresa: Základní škola a Mateřská škola, Červený Kostelec, Olešnice 190. Základní škola a Mateřská škola Olešnice Červený Kostelec Telefon: ZŠ a ŠD MŠ a ŠJ Identifikační číslo(izo): Ředitel školy: Mgr. Jitka Švidroňová Součásti školy Typ školy: MŠ - jednotřídní ZŠ - málotřídní dvoutřídní ŠD - jednotřídní ŠJ - kuchyně Kapacita: škola 35 ţáků IZO: školní druţina 21 ţáků mateřská škola 25 dětí školní jídelna 47 obědů

3 1. 5. Rozdělení ţáků do tříd Ve školním roce na ZŠ pracovaly dvě třídy: I. třída s 1. a 5. ročníkem II. třída s 2., 3. a 4. ročníkem. Od září navštěvovalo školu 31 ţáků. V pololetí se jedna ţákyně přestěhovala, počet se tak ustálil na 30 ţácích. Byli rozděleni do tříd takto: I. třída 1. ročník 6 ţáků 5. ročník 7 ţáků II. třída - 2. ročník 6 ţáků (od pololetí 5) 3. ročník 7 ţáků 4. ročník 5 ţáků Na škole pracovalo 1 oddělení školní druţiny, kam bylo zapsáno na počátku školního roku 17 ţáků, v průběhu roku počet stoupl na 21 ţáků. Do mateřské školy nastoupilo na pravidelnou docházku 14 dětí a 4 byly zapsány pouze na 4 hodiny denně. V průběhu roku se počet zvýšil na celkem 20 dětí. Ve školní jídelně se pravidelně stravovalo 26 školáků, nepravidelně 2 ţáci, 5 dospělých a střídavý počet dětí z MŠ podle aktuální docházky. 2. Přehled učebních plánů a materiální zabezpečení Učební dokumenty Na škole se ve všech 5ti ročnících (obou třídách) vyučuje podle učebních plánů Základní škola č.j / V ZŠ v kaţdém ročníku přistupují pedagogové k výuce podle vlastních učebních plánů vypracovaných na jednotlivé měsíce a podle spojení ročníků tak, aby bylo splněno učivo předepsané osnovami a dané učebním plánem Základní škola. ŠD pracuje ve stísněných prostorách, které nevyhovují hygieně z prostorového hlediska. Paní vychovatelka proto vyuţívá i náhradní prostory jako je tělocvična, školní dvorek apod. Mateřská škola pracuje podle vlastního ŠVP s názvem Ţivot na vesnici po celý rok.

4 2. 2. Materiální vybavení Z didaktické techniky je na škole k dispozici barevný televizor a videorekordér v současnosti předány k dispozici mateřské škole. Dva kazetové magnetofony, dvojkazetový magnetofon s CD přehrávačem, zpětný projektor, radiopřijímače, multifunkční přístroj kopírka, tiskárna a skener a 5 počítačů 4 Indoše od MŠMT a jeden počítač v kanceláři školní jídelny, který je také připojen na internet, patří k další výbavě školy. Ţáci při nepravidelných návštěvách v počítačové třídě hojně vyuţívají výukové programy, které nám umoţňují zpestření vzdělávacího procesu a děti si tak zajímavou formou zopakují a procvičí probírané učivo. Všechny uvedené přístroje a zařízení vyuţívá ve své činnosti i školní druţina. Na tělesnou výchovu vyuţíváme vlastní tělocvičnu se základním vybavením, školní dvorek, hřiště u místní Sokolovny a přírodní prostory, které nám nabízí okolí školy. Pravidelně se všichni ţáci ZŠ i předškoláci z MŠ účastní plavecké výuky v Náchodě. V MŠ je k dispozici televizor a videopřehrávač ze školy, starý promítací přístroj na diaobrázky. Jako sponzorský dar obdrţela MŠ CD přehrávač. Byla provedena revize herních prvků na školní zahradě a je nutné po opravě a odstranění nevyhovujících nahradit je novými. Během školních prázdnin došlo ve školní kuchyni ke změnám. Město Červený Kostelec jako náš zřizovatel se rozhodlo zachovat v Olešnici školní kuchyni a nepřebudovat ji na výdejnu, kam by se dováţely obědy z nově vybudované kuchyně v Červeném Kostelci, a investovalo do přestavby. Kuchyně tak dostála investicí MÚ velkých změn, aby odpovídala normám EU. 3. Údaje o pracovnících školy, jejich kvalifikaci, způsobilosti a praxi Pedagogičtí pracovníci: Pracovní zařazení Jméno Vzdělání Úvazek Délka praxe Ředitelka školy Mgr. Jitka VŠ 100 % 25 let Švidroňová Učitelka ZŠ Mgr. Irena Šubrtová VŠ 100 % 29 let Učitelka ZŠ Zdeňka Burešová SŠ 54,5 % 11 let Vychovatelka ŠD Zdeňka Burešová SŠ 59,8 % 11 let Učitelka MŠ Ilona Pokorná SŠ 83,1 % 40 let Dodatek Učitelka MŠ Dis. Hana VOŠ 0 7 let MD Řeháková Učitelka MŠ Věra Házová SŠ 70,2 % 42 let Zástup za MD

5 3. 2. Nepedagogičtí pracovníci: Pracovní zařazení Jméno Úvazek Ekonomka Blanka Hrubá 30% Vedoucí ŠJ Blanka Hrubá 25% Kuchařka Zdeňka Hanušová 100 % Školnice ZŠ Magda Nývltová 65 % Topič Magda Nývltová 30 % Školnice MŠ Soňa Balášová 40 % Zaměstnanci na dohodu: Pracovní zařazení Jméno Počet hodin Drobná údrţba a opravy Radoslav Nývlt 7 hodin měsíčně Praní prádla Jitka Kovalová 12 hodin měsíčně Všechna místa na škole jsou kvalifikovaně obsazená, pouze několik hodin výchov je vyučováno nekvalifikovaně, i kdyţ paní vychovatelka má pedagogické vzdělání, ale ne vysokoškolské. Svou vedlejší práci však vykonává velmi svědomitě, moţná lépe neţ leckterý vysokoškolák. Důvod k tomuto kroku je velmi jednoduchý. Není moţné sehnat na školu vysokoškolsky kvalifikovaného učitele, který by k nám dojíţděl kvůli několika hodinám roztroušených do celého týdne. Všechny pedagogické i nepedagogické pracovnice se dále vzdělávají a prohlubují své znalosti v kursech DVPP pořádaných Centrem vzdělávání v Náchodě, ale i v Hradci Králové a jinde (viz. dále). 4. Údaje o přijímacím řízení a o zařazování dětí Koncem ledna se na všech spádových školách Červeného Kostelce konal zápis do 1. ročníku školního roku Na naší školu přišlo k zápisu 6 budoucích ţáčků se svými rodiči. Dva ţáci dostali ve správním řízení odklad školní docházky o jeden rok. Později do první třídy přihlásili rodiče ještě jednoho ţáka, který se do Olešnice přistěhoval. Zapsáno do 1. ročníku bylo tedy celkem 5 ţáků. Školu opouští 7 ţáků 5. ročníku, kteří budou pokračovat v dokončení povinné školní docházky na Základní škole V. Hejny v Červeném Kostelci. Od měsíce května se konal zápis do MŠ. Zatím rodiče přihlásili 7dětí.Počet dětí v MŠ neklesne a nebude muset dojít k dalšímu sníţení úvazků.

6 5. Přehledné údaje o výsledcích vzdělávání ţáků Výsledky vzdělávání v jednotlivých ročnících na konci školního roku: Ročník Ţáků Prospělo s vyznamenáním Prospělo Neprospělo Celkem Na konci školního roku nebyla na škole udělena ţádná sníţená známka z chování. Bylo uděleno několik pochval za vzorný prospěch a reprezentaci školy Hodnocení ţáků Ve dnech 25. a 26. dubna se ţáci 5. ročníků zúčastnili testování společností Cermat (Centrum pro zajišťování výsledků vzdělávání) v matematických dovednostech, dovednostech z českého jazyka a obecných dovednostech. Výsledky našich ţáků byly pro nás velmi příznivé, jak ukazuje následující tabulka: Matematické dovednosti Dovednosti v českém jazyce Obecné dovednosti Republikový průměr úspěšnosti v % Krajský průměr úspěšnosti v % Školní průměr úspěšnosti v % 61,6 62,4 70,6 61,4 62,5 67,0 62,8 63,6 72,2 Ve všech sledovaných oborech se naši ţáci umístili nad krajským průměrem i republikovým průměrem. Nejlépe oproti jiným školám dopadli v matematických dovednostech, v obecných dovednostech získali nejvyšší procentuální výsledek Integrovaní ţáci Ve škole byla jedna integrovaná ţákyně, která pracovala podle individuálně vzdělávacího plánu. U jedné ţákyně 1. ročníku se projevily výrazné nedostatky

7 ve zvládání učiva a po vyšetření v PPP v Náchodě bylo doporučeno, aby po prázdninách nastoupila do Speciálních škol v Červeném Kostelci Údaje o zameškaných hodinách Omluvené hodiny za školní rok podle jednotlivých ročníků: Ročník Počet omluvených hodin Průměr na ţáka , , , , ,7 Celkem ,0 Nebyla zaznamenána ţádná neomluvená hodina. 6. Spolupráce Spolupráce s rodiči Škola velmi dobře spolupracuje s rodiči. Během roku jsme uspořádali dvě společné schůzky rodičů ţáků ZŠ i MŠ a pravidelně se s nimi setkáváme při konzultačních hodinách kaţdý první čtvrtek v měsíci. Zástupci z řad rodičů nám během školního roku vedli přírodovědně turistický krouţek Spolupráce s Radou školy Rada školy vznikla na naší škole Pracuje ve tříčlenném sloţení. Díky její spolupráci se školou došlo jiţ k několika významným změnám v práci školy. Na popud ŠR byl změněn autobusový jízdní řád a ve škole mohlo dojít ke změně rozvrhu hodin. Vyučování začíná dříve a ţáci nemusí na odpolední vyučování. Rada školy se také výrazným způsobem zasadila o zachování školní kuchyně a ne k přeměně na výdejnu Spolupráce s MěÚ Spolupráce se zřizovatelem je na standardní úrovni, společně řešíme hlavně otázky rozpočtu školy, větších oprav a údrţby. Město také svolilo se zachováním školní kuchyně a poskytlo finance na její opravu.

8 6. 4. Spolupráce s dalšími sloţkami Dále spolupracujeme s Městským kulturním střediskem, které nám nabízí různé kulturní akce pro ţáky, s místním Sokolem a Hasiči. 7. Vzdělávání pedagogických i provozních pracovníků Pedagogičtí pracovníci: Mgr. Jitka Švidroňová Mgr. Irena Šubrtová Zdeňka Burešová Ilona Pokorná - Nový zákoník práce a změny ve školství z něho vyplývající - SIPVZ 2. volitelný modul vyuţití počítačů na 1. stupni ZŠ - Správní řízení ve školské praxi - Legislativa ve školství - Vyuţití testu rizika poruch učen a psaní pro rané školáky - SIPVZ 1. volitelný modul vyuţití počítačů na 1. stupni ZŠ - Výtvarné dílny pleteme z pedigového proutí - Vytváříme školní vzdělávací program pro školní druţiny - Výtvarné dílny Hrátky s textilem - Evaluace a autoevaluace v MŠ - Na pomoc učitelkám v MŠ změny v současné legislativě Nepedagogičtí pracovníci: Blanka Hrubá Zdenka Hanušová - Školení z hygienického minima - Stravování a zdravá výţiva - Účetní uzávěrka Školní jídelny - Aktuální změny v účetnictví - Školení z hygienického minima - Moderní trendy ve školním stravování Všechny pracovnice byly proškoleny v oblasti BOZP a PO, p. Švidroňová a Hrubá také jako vedoucí zaměstnanci.

9 8. Údaje o mimoškolních aktivitách Zájmové krouţky: Krouţek Sportovní hry Hra na flétnu Angličtina pro rodiče Přírodovědně turistický krouţek Náboţenství Vedoucí Zdeňka Burešová Zdeňka Burešová Mgr. Irena Šubrtová Bedřich Mertlík, Bernardová Antonín Špulák Všechny tyto zájmové útvary pracovaly pravidelně jednou týdně. Kromě toho navštěvovaly děti jak při hodinách výuky tak i při kaţdé jiné příleţitosti počítačovou učebnu, kde si pod dozorem pedagogů, kteří neměli právě přímou vyučovací povinnost, mohli procvičovat a prohlubovat poznatky z vyučování zábavnější formou na výukových programech schválených MŠMT Akce konané během školního roku: Září: - slavnostní zahájení školního roku - beseda o Tunisku a ţivotě dětí v Africe - společná schůzka rodičů ţáků ZŠ a MŠ - zahájení činnosti krouţku angličtiny pro rodiče Říjen: - konzultace pro rodiče - Olešenské posvícení pochod s medvědem do Červeného Kostelce - Divadlo na baterky Arnošt hledá princeznu - Divadelní představení Jak se zachraňuje Země - Dvoudenní projekt V naší škole straší spojený se školním nocováním Listopad: - konzultace pro rodiče - zahájení plaveckého výcviku - beseda v kině Luník na téma Nebezpečí okolo nás Prosinec: - zahájení projektu ve ŠD 24 pohádek pro adventní čas - konzultace pro rodiče - Mikuláš a Vánoce v MŠ - loutkové divadlo v MŠ pohádky O kůzlátkách a o Jeţíškovi - nadílka pro děti v ZŠ

10 - vánoční výtvarné dílny pro děti a rodiče - celorepubliková soutěţ vyhlášená výrobci vlnité lepenky ve zdobení vánočních stromečků Leden: - konzultace pro rodiče - zakončení plaveckého výcviku předáním Mokrých vysvědčení - beseda s učiteli věnovaná nebezpečí po nedávných větrných smrštích, upozornění na nebezpečí hrozící v lesích, falešná hrdinství Únor: - zápis nových prvňáčků - beseda ţáků 4. a 5. ročníku s pracovníkem KRNAPU o výskytu chráněných ţivočichů na našem území a v Krkonoších - Nebojte se strašidel divadelní představení loutkoherců z Prahy tvůrců televizního pořadu Hřiště 7 Březen: - účast na zahájení divadelního festivalu v Červeném Kostelci pohádka Taneček přes dvě pekla - účast v matematické soutěţi Klokánek a Cvrček - projekt Těšíme se na Velikonoce velikonoční dílny Duben: - konzultace pro rodiče - oslava Dne Země sázením stromečků před školou - testování ţáků 5. ročníku účastí na projekte Cermatu - seznámení s francouzskou národní hro Petanque Květen: - divadelní představení ţáků ZŠ V.Hejny v ČK pod vedením paní učitelky Pavlíkové Krása nevídaná - návštěva ţáků ŠD v místní knihovně - společná schůzka rodičů ţáků ZŠ a MŠ - besídka dětí MŠ k Svátku matek - beseda se členem zdravotní jednotky KFOR v Kosovu Petrem Sedláčkem - hudební představení zpěváka Pavla Nováka na téma Jak se máme chovat - dopoledne strávené se členy Městské policie z Červeného Kostelce

11 Červen: - konzultace pro rodiče - společný školní výlet ZŠ a MŠ do Holic, Třebechovic a Častolovic - závěrečná besídka a Svátek slabikáře prvňáčků - zakončení školního roku 9. Kontroly Kontroly provedené Českou školní inspekcí Ve dnech 16., 17. a 19. dubna 2007 byla provedena na naší škole kontrola ČŠI. Cílem inspekční činnosti bylo: 1. Zjištění a hodnocení formálních podmínek vzdělávání v celém subjektu 2. Hodnocení rozvoje výuky cizích jazyků (ve vzdělávacím oboru základní škola) Zpráva z této inspekce provedené vedoucí týmu Mgr. Bc. Květoslavou Dřevíkovskou, členkami Mgr. Věrou Noskovou a Mgr. Bc. Miluší Urbanovou je uloţena ve školní dokumentaci pod č.j. ČŠI / Poslední kontrola ČŠI na mateřské škole proběhla 7. a 11. listopadu Zpráva z této inspekce provedené paní inspektorkou Mgr. Radomírou Bartošovou je uloţena ve školní dokumentaci pod č.j / Kontroly provedené jinými kontrolními nebo inspekčními orgány Dne byla provedena kontrola placení pojistného, provádění nemocenského pojištění a plnění úkolů v důchodovém pojištění Okresní správou sociálního zabezpečení. Ze závěrů vyplývá, ţe nebyly zjištěny ţádné nedoplatky ani přeplatky. Dne 7. března bylo provedeno šetření z KÚ KHK odboru školství Mgr. Svatavou Odlovou a Dagmar Anschlagovou ve věci přijímacího řízení k předškolnímu vzdělávání. Ze zápisu, který je uloţen v dokumentaci školy pod č. j. 58/07, vyplývá, ţe řízení probíhá v souladu se zákonem. Kontrola dokladovosti o hospodaření v příspěvkové organizaci Základní škola a Mateřská škola, Červený Kostelec, Olešnice 190 byla provedena u paní Blanky Hrubé ekonomky, hospodářky a vedoucí školního stravování panem Zdislavám Kernerem interním auditorem. Závěr: nebylo shledáno závad.

12 Pan místostarosta Cejnar byl přítomen na zahájení školního roku, aby přivítal nové prvňáčky a přinesl jim drobné upomínkové předměty, na konci školního roku se přišel spolu s paní Petirovou za odbor školství rozloučit a popřát všem zaměstnancům pěknou dovolenou. Během roku byly provedeny pravidelné kontroly hasicích přístrojů a tělocvičného nářadí, revize BOZP a PO. Všechny organizační sloţky školy také kontrolovali zástupci hygienické stanice. Díky uděleným výjimkám nebyly shledány ţádné závaţnější nedostatky. Ty drobné byly během několika dnů odstraněny. 10. Závěr Školní rok byl slavnostně ukončen ve čtvrtek v odpoledních hodinách 28. června 2007 oslavou prvňáčků Svátek slabikáře a předáním vysvědčení. Slavnosti se zúčastnili také všichni rodiče a přátelé školy. 11. Závěrečné ustanovení Výroční zpráva o činnosti Základní školy a Mateřské školy v Červeném Kostelci, Olešnici za školní rok byla schválena radou školy, projednána na pedagogické radě a schválena všemi pedagogickými pracovníky školy. 12. Přílohy Vlastní hodnocení školy Výroční zpráva o hospodaření za rok Zpráva o poskytování informací za rok Výroční zpráva byla zaslána: Městskému úřadu v Červeném Kostelci jako našemu zřizovateli V Červeném Kostelci Olešnici dne Zapsala Mgr. Jitka Švidroňová ředitelka školy

Základní škola a Mateřská škola, Červený Kostelec, Olešnice 190. Výroční zpráva o činnosti školy za rok

Základní škola a Mateřská škola, Červený Kostelec, Olešnice 190. Výroční zpráva o činnosti školy za rok Základní škola a Mateřská škola, Červený Kostelec, Olešnice 190 Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2005 2006 1. Charakteristika školy Základní škola a Mateřská škola v Červeném Kostelci, Olešnici patří

Více

Základní škola a Mateřská škola, Červený Kostelec, Olešnice 190. Výroční zpráva o činnosti školy za rok

Základní škola a Mateřská škola, Červený Kostelec, Olešnice 190. Výroční zpráva o činnosti školy za rok Základní škola a Mateřská škola, Červený Kostelec, Olešnice 190 Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2012 2013 1. Charakteristika školy a základní údaje: 1. 1. Škola Základní škola a Mateřská škola v

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI NEÚPLNÉ ZÁKLADNÍ ŠKOLY NEUBUZ 2012/2013. Vypracovala: Mgr. Petra Výchopňová. 29.8.2013 Neubuz

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI NEÚPLNÉ ZÁKLADNÍ ŠKOLY NEUBUZ 2012/2013. Vypracovala: Mgr. Petra Výchopňová. 29.8.2013 Neubuz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI NEÚPLNÉ ZÁKLADNÍ ŠKOLY NEUBUZ 2012/2013 Vypracovala: Mgr. Petra Výchopňová 29.8.2013 Neubuz 1 Výroční zpráva O ČINNOSTI NEÚPLNÉ ZÁKLADNÍ ŠKOLY NEUBUZ 2012/2013 Charakteristika

Více

Základní škola a Mateřská škola Červenka, příspěvková organizace IČO: 70882398. Výroční zpráva o činnosti školy. Školní rok 2009/2010

Základní škola a Mateřská škola Červenka, příspěvková organizace IČO: 70882398. Výroční zpráva o činnosti školy. Školní rok 2009/2010 Základní škola a Mateřská škola Červenka, příspěvková organizace IČO: 70882398 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2009/2010 Obsah: a) Základní údaje o škole, jimiţ jsou název, sídlo, charakteristika

Více

Základní škola a Mateřská škola Červenka, příspěvková organizace IČO: 70882398. Výroční zpráva o činnosti školy. Školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Červenka, příspěvková organizace IČO: 70882398. Výroční zpráva o činnosti školy. Školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Červenka, příspěvková organizace IČO: 70882398 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2012/2013 Obsah: a) Základní údaje o škole, jimiţ jsou název, sídlo, charakteristika

Více

Obsah: A) ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 2 Základní údaje... 2 Charakteristika školy:... 3 Specifické zvláštnosti školy... 3 Materiální vybavení...

Obsah: A) ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 2 Základní údaje... 2 Charakteristika školy:... 3 Specifické zvláštnosti školy... 3 Materiální vybavení... Obsah: A) ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 2 Základní údaje... 2 Charakteristika školy:... 3 Specifické zvláštnosti školy... 3 Materiální vybavení... 3 B) PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁVÁNÍ... 4 Učební plán školy... 5

Více

Základní škola a Mateřská škola Červenka, příspěvková organizace IČO: 70882398. Výroční zpráva o činnosti školy. Školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Červenka, příspěvková organizace IČO: 70882398. Výroční zpráva o činnosti školy. Školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Červenka, příspěvková organizace IČO: 70882398 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2011/2012 Obsah: a) Základní údaje o škole, jimiţ jsou název, sídlo, charakteristika

Více

Výroční zpráva 2012/2013. Základní škola a Mateřská škola Jehnědí, okres Ústí nad Orlicí

Výroční zpráva 2012/2013. Základní škola a Mateřská škola Jehnědí, okres Ústí nad Orlicí Výroční zpráva 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Jehnědí, okres Ústí nad Orlicí Obsah: I/ Úvod II/ Informace o ZŠ a MŠ Jehnědí III/ Personální údaje IV/ Základní škola a školní družina Jehnědí

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2010/2011. Základní škola a Mateřská škola Tlustice, okres Beroun

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2010/2011. Základní škola a Mateřská škola Tlustice, okres Beroun Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Tlustice, okres Beroun 1. Základní údaje o škole Základní škola a Mateřská škola Tlustice, okres Beroun Tlustice

Více

Výroční zpráva o činnosti školy 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy 2013/2014 Základní škola Velešín Družstevní 340 IČO 00 58 23 37 Výroční zpráva o činnosti školy 2013/2014 Dle 11 a 12 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2010/2011 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2010/2011 I. Základní údaje o škole... 2 II. Přehled oborů, kterým škola vyučuje v souladu

Více

Výroční zpráva. z a r o k 2 0 0 8-2009. Základní škola a Mateřská škola Horní Benešov, okres Bruntál, příspěvková organizace

Výroční zpráva. z a r o k 2 0 0 8-2009. Základní škola a Mateřská škola Horní Benešov, okres Bruntál, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Horní Benešov, okres Bruntál, příspěvková organizace Výroční zpráva o č i n n o s t i š k o l y z a r o k 2 0 0 8-2009 Zpracovatel: Mgr. Miloš Mayer, ředitel školy OBSAH

Více

Základní škola P O H O Ř E L I C E,okres Zlín, příspěvková organizace. Pohořelice 126,763 61 Napajedla, tel. 577 944 191, email zspoh@ zlinedu.

Základní škola P O H O Ř E L I C E,okres Zlín, příspěvková organizace. Pohořelice 126,763 61 Napajedla, tel. 577 944 191, email zspoh@ zlinedu. Základní škola P O H O Ř E L I C E,okres Zlín, příspěvková organizace Pohořelice 126,763 61 Napajedla, tel. 577 944 191, email zspoh@ zlinedu.cz Čj. ZŠ/164/07 Vyřizuje Pohořelice dne 10. 9. 2007 Nedvědová

Více

Speciální základní škola a Mateřská škola, Trutnov Horská 160 541 02 Trutnov odloučené pracoviště Gorkého 77, Trutnov.

Speciální základní škola a Mateřská škola, Trutnov Horská 160 541 02 Trutnov odloučené pracoviště Gorkého 77, Trutnov. Speciální základní škola a Mateřská škola, Trutnov Horská 160 541 02 Trutnov odloučené pracoviště Gorkého 77, Trutnov Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2009/2010 OBSAH a) Základní údaje o

Více

Speciální základní škola a Mateřská škola, Trutnov Horská 160 541 02 Trutnov. Výroční zpráva

Speciální základní škola a Mateřská škola, Trutnov Horská 160 541 02 Trutnov. Výroční zpráva Speciální základní škola a Mateřská škola, Trutnov Horská 160 541 02 Trutnov Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2010/2011 OBSAH základní údaje o škole 3-6 přehled oborů vzdělávání 6 rámcový

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TŘANOVICE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Třanovice 92, 739 53 Hnojník IČ:75027089 č.j.: ZŠ a MŠ/149/2014

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TŘANOVICE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Třanovice 92, 739 53 Hnojník IČ:75027089 č.j.: ZŠ a MŠ/149/2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TŘANOVICE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Třanovice 92, 739 53 Hnojník IČ:75027089 č.j.: ZŠ a MŠ/149/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Obsah 1. Základní

Více

Základní škola a Mateřská škola Kozlovice. Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2013 2014. Zpracovala: Mgr. Hana Ulčáková, ředitelka školy

Základní škola a Mateřská škola Kozlovice. Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2013 2014. Zpracovala: Mgr. Hana Ulčáková, ředitelka školy Základní škola a Mateřská škola Kozlovice Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2013 2014 Zpracovala: Mgr. Hana Ulčáková, ředitelka školy Obsah 1. Základní údaje o škole 2. Charakteristika školy 3.

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Vypracovala: Mgr. Alena Botková ředitelka školy 1 Obsah: I. Základní údaje o škole 2 II. Charakteristika školy 3 III. Vzdělávací programy 3 IV. Personální

Více

Základní škola a Mateřská škola Prosenice příspěvková organizace, Školní č. 49, 751 21 Prosenice

Základní škola a Mateřská škola Prosenice příspěvková organizace, Školní č. 49, 751 21 Prosenice Základní škola a Mateřská škola Prosenice příspěvková organizace, Školní č. 49, 751 21 Prosenice V ý r o č n í z p r á v a o činnosti školy ve školním roce 2009 / 2010 zpracovala Mgr. Lenka Dvořáková ředitelka

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY OSTRAVA-PROSKOVICE, STAROVESKÁ 62, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZA ŠKOLNÍ ROK 2008/2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY OSTRAVA-PROSKOVICE, STAROVESKÁ 62, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZA ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY OSTRAVA-PROSKOVICE, STAROVESKÁ 62, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZA ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 V Ostravě-Proskovicích dne 30.6.2009 Předkladatel:... Mgr. Eva

Více

Výroční zpráva. školní rok 2007/2008. Výroční zpráva o činnosti Základní školy a Mateřské školy, Louka u Litvínova, okres Most

Výroční zpráva. školní rok 2007/2008. Výroční zpráva o činnosti Základní školy a Mateřské školy, Louka u Litvínova, okres Most Základní škola a Mateřská škola, Louka u Litvínova, okres Most 435 33 Louka u Litvínova, Husova 163 telefon: 476 744 393, IČO: 72 743 158 e-mail: zslouka@centrum.cz www.zslouka.cz Výroční zpráva školní

Více

Základní škola a Mateřská škola Cítov, okres Mělník

Základní škola a Mateřská škola Cítov, okres Mělník Základní škola a Mateřská škola Cítov, okres Mělník Zpracovala: Mgr. Marcela Mlejnková V Cítově 30. 9. 2014 1. Základní údaje o škole Základní škola a Mateřská škola Cítov, okres Mělník Sídlo školy: Cítov

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Osek nad Bečvou,okres Přerov Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2011/2012 (zákon č. 561/2004 Sb., vyhláška 15/2005 Sb.) Výroční zpráva ZŠ za školní rok 2011/2012

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Základní škola a mateřská škola Nýdek, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 1. Charakteristika školy 2. Přehled učebních plánů 3. Pedagogičtí pracovníci a další

Více

Výroční zpráva. z a r o k 2 0 0 9-2010. Základní škola a Mateřská škola Horní Benešov, okres Bruntál, příspěvková organizace

Výroční zpráva. z a r o k 2 0 0 9-2010. Základní škola a Mateřská škola Horní Benešov, okres Bruntál, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Horní Benešov, okres Bruntál, příspěvková organizace Výroční zpráva o č i n n o s t i š k o l y z a r o k 2 0 0 9-2010 Zpracovatel: Mgr. Miloš Mayer, ředitel školy OBSAH

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola a mateřská škola Jamné nad Orlicí 561 65 Jamné nad Orlicí 207, IČO: 70982244 tel: 465649140 e-mail: zsjamne@seznam.cz Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Zpráva schválena

Více

Z Á K L A D N Í Š K O L A C H R A S T A V A náměstí 1.máje 228, okres Liberec příspěvková organizace tel/fax. 488880712 IČ: 72741643 VÝROČNÍ ZPRÁVA

Z Á K L A D N Í Š K O L A C H R A S T A V A náměstí 1.máje 228, okres Liberec příspěvková organizace tel/fax. 488880712 IČ: 72741643 VÝROČNÍ ZPRÁVA Z Á K L A D N Í Š K O L A C H R A S T A V A náměstí 1.máje 228, okres Liberec příspěvková organizace tel/fax. 488880712 IČ: 72741643 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 Výroční zpráva

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA D O L N Í M Ě S T O O ČINNOSTI ŠKOLY

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA D O L N Í M Ě S T O O ČINNOSTI ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA D O L N Í M Ě S T O O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2013-2014 Základní škola Dolní Město, okres Havlíčkův Brod, získala od 1.1.2003 právní subjektivitu. Jejím zřizovatelem

Více

Výroční zpráva. školní rok 2006/2007

Výroční zpráva. školní rok 2006/2007 Základní škola a Mateřská škola, Louka u Litvínova, okres Most 435 33 Louka u Litvínova, Husova 163 telefon: 476 744 393, IČO: 72 743 158 e-mail: zslouka@centrum.cz www.zslouka.cz Výroční zpráva školní

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Osek nad Bečvou,okres Přerov Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2012/2013 (zákon č. 561/2004 Sb., vyhláška 15/2005 Sb.) Výroční zpráva ZŠ za školní rok 2012/2013

Více