Závěrečné shrnutí projektu

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Závěrečné shrnutí projektu"

Transkript

1 Závěrečné shrnutí projektu Číslo opatření Registrační číslo projektu CZ / /0295 Název projektu Modernizace studijních příleţitostí a zkvalitňování vzdělávání na SU Opava Příjemce Slezská univerzita v Opavě IČ Statutární zástupce/jméno a Doc. PhDr. Rudolf Ţáček, Dr., rektor příjmení, funkce Doc. RNDr. František Koliba, CSc., prorektor pro vědu a zahraniční styky (zmocněnec k podpisu dokumentů projektu) Popis průběhu realizace projektu od jeho začátku: cíle projektu, zhodnocení projektu, informace o hodnocení činnosti projektu od příslušníků cílových skupin.vyhodnocení plnění cílů projektu podle navržených indikátorů včetně porovnání plánu a skutečnosti Zhodnocení úspěšnosti projektu.výsledky a splněné aktivity v průběhu realizace projektu Řešení projektu probíhalo v jednotlivých klíčových aktivitách projektu dle stanoveného časového harmonogramu a v návaznosti na splnění jednotlivých monitorovacích ukazatelů včetně účelného způsobu hospodaření s rozpočtovými prostředky. Výstupem projektu je řada monografií, analýz, studijních opor, přehled jednotlivých předmětů, modulů a kurzů či školení, workshopů a konferencí, které se v rámci řešení projektu uskutečnili, dále byl uskutečněn nákup, instalace a konfigurace softwarových balíků vybraných produktů. Následně bylo zabezpečeno zpřístupnění moderních informačních technologií ve výuce vybraných předmětů katedry účetnictví a katedry informatiky na SU OPF Karviná a ústavu informatiky na FPF Opava. V průběhu řešení projektu docházelo k postupnému začleňování jednotlivých řešitelů projektu a nebyla opomenuta odpovídající prezentace projektu v tisku, na www stránkách a na konferencích a dalších prezentačních akcích dle pravidel publicity.výsledky projektu odpovídají vytyčeným záměrům. Projekt se snaţil přinést nový (komplexní) přístup k řešení modernizace studijních příleţitostí a zkvalitnění vzdělávání, profesionality a uplatnitelnosti na trhu práce v kontextu rozvoje a aplikace současně známých metod, nástrojů i principů uplatňovaných při realizaci výuky, její přípravě, analýze potřeb, nákupu zboţí a sluţeb, zabezpečení poţadavků publicity, monitoringu, a jeho vyhodnocování. Zároveň projekt zdůrazňuje hledisko ekonomické, sociální a technické včetně jejich vzájemné vazby. Zdůrazňujeme rovněţ aktuálnost, společenskou prospěšnost a nutnost řešeného projektu a zcela adekvátně zpracované a ověřené výsledky podložené v průběhu řešení projektu, doložené splněné monitorovací ukazatele, jakož i splněné jednotlivé klíčové aktivity včetně jednotlivých cílů projektu a dalších podmínek v návaznosti přírůček pro příjemce finanční podpory 1

2 projektů OP RLZ, metodického pokynu č. 2 a 3 k monitorovacím zprávám, navazujícím metodickým doporučením MŠMT a ESF a ostatní související legislativě. Z tohoto pohledu je moţné poukázat i na další perspektivnost projektu, význam z hlediska udržitelnosti). V kontextu plného členství České republiky v rámci evropského prostotu projekt věnoval pozornost aplikaci podmínek, právních norem a další související legislativy včetně komparace těchto aspektů Celkové zhodnocení cílů projektu: Projekt byl řešen v kontextu naplnění obsahu projektu, jeho cílů a monitorovacích ukazatelů a dalších požadavků pro příjemce finanční podpory projektů OP RLZ. Obsahem projektu se stal rozvoj oboru terciálního vzdělávání s respektováním potřeb informační společnosti, prohloubení vnitřní diferencializace a kvalitativního rozvoje studijních programů, organizace aktivních forem práce za účelem zapojení studentů ve výuce, zavedení aktivních forem výuky zaloţených na samostatné praktické práci v podmínkách reálné praxe, zvyšování kvalifikace pedagogických pracovníků ve vzdělávání, zlepšení moţností studentů a absolventů při uplatnění na trhu práce, prohloubení dlouhodobějších kontaktů univerzity s firmami a institucemi, propojení zájmu univerzity, státních institucí a podnikatelů při spolupráci v oblasti udrţitelného rozvoje s uplatněním vzdělanosti, informovanosti a sociální integrace cílových skupin (viz. projekt). Ověření potřebnosti řešení projektu - Verifikace projektu v praxi Základem projektu bylo připravit podmínky pro aktivní řešení problematiky nezaměstnanosti zacílené především na studenty univerzity, která absolvuje úspěšně různé typy vzdělání a má bez problému se uplatnit na trhu práce. viz příloha PPrilohy_UPKarvina.pdf. Úkolem Slezské univerzity v Opavě bylo připravit inovace dosavadních akreditovaných studijních programů tak, aby vycházely z aktuálních potřeb v podmínkách informační společnosti. Formy vzdělávání s podporou online technologií byly zaměřeny zejména na: špičkovou kvalifikaci především mladé populace s vazbou na realizované projekty na Slezské univerzitě v oblasti Virtuální univerzity -viz e-learning.opf.slu.cz., byla potvrzena vazba na podpůrné zahraniční investice v Moravskoslezském kraji. Byla posílena a zefektivněna vazby Slezské univerzity s institucemi v regionu, (vazba na personální a materiální rozvoj oboru terciárního vzdělávání prioritních pro potřeby tohoto kraje. vysoké míry flexibility celého procesu na měnící se poţadavky trhu práce, byly rozšířeny kapacity vysoké školy - Splněno Cílem projektu stalo získání podpory na aktivní modernizaci studijních oborů se zaměřením na takové změny rozvoje maximální kvality vzdělávání, které vedou ke: zvýšení konkurenceschopnosti Slezské univerzity Opava a všech jejích partneru v oblasti evropského prostoru vysokoškolského vzdělávání, posílení úlohy vysoké školy jako primárního zdroje informací, znalostí, inovací a metodik, které jsou zapotřebí pro ekonomický a sociální rozvoj státu a zajištění sociální soudrţnosti, vetší otevřenosti vysoké školy a jejích partnerů, základnímu rozvoji nových technologií a tím i společnosti (vazba na rozmanitost v oblasti informačních technologií, databázových systémů, informačních a účetních systémů) a zejména zkvalitnění výuky. Splněno. 2

3 Projekt byl veden za účelem splnění jednotlivých cílů vytyčených v projektu: Cílem projektu byla tedy inovace a vytvoření nových kurzů a rozšíření e-learningu s odborným zázemím v souladu s trendy informačních technologií a implementace v praxi. Jedná se o rozvoj komunikace, informovanosti, dovednosti a celkové vzdělanosti, která posiluje stabilní úroveň zaměstnanosti, zaloţené na kvalifikované a flexibilní pracovní síle, integraci cílových skupin obyvatelstva a konkurenceschopnosti podniku, při respektování principu udržitelného rozvoje. Konkrétní cíle: zvýšení počtu studentů sníţení neúspěšnosti studentů v bakalářských a doktorských studijních programech modernizace a vytvoření nových kurzů v rámci akreditovaných studijních programů dosaţení větší otevřenosti nabízených akreditovaných studijních programů podstatné rozšíření forem e-learnigového studia a uplatnění informačních komunikačních mobilních technologií prohloubení spolupráce s institucemi a podnikateli. Konkrétní cíle byly naplněny (viz. monitorovací ukazatele. Rozčlenění do dílčích cílů bylo založeno na základě specifikace přínosu: pro rozvoj teorie (v jednotlivých studijních programech a oborech). pro rozvoj metodologie (upřesnění terminologie, přístupy k ekonomickému rozvoji), pro praxi (podnikatelské subjekty, hospodářské komory, veřejnou správu, širší odbornou i laickou veřejnost), zejména z pohledu aplikace cílů, výsledků v rámci řešení projektu, resp. vzájemné návaznosti teorie, metodologie a praxe, pro zkvalitnění výukového procesu (prezenční, kombinované studium, celoţivotní vzdělávání). Inovativnost projektu Projekt vykazuje tyto přidané hodnoty: zavádění nejmodernějších trendů do výuky s akceptováním aktuálních informací; vyuţití moderních informačních technologií, které absolventům studia na SU usnadní nástup do praxe; konkurenceschopnost v rámci evropského ekonomického prostoru; spolupráci se silnými ekonomickými subjekty pro podchycení nejnovějších trendů v informačních technologiích; vyuţití kvalitního softwaru pro vedení seminářů a praktických cvičení, které zvýší konkurenceschopnost cílové skupiny, tedy studentů i pedagogů; zavedení elektronických forem výuky ve vazbě na strategické dokumenty a dlouhodobý záměr rozvoje SU. Splněno. Viz. Výroční zpráva o činnosti Slezské univerzity v Opavě za rok 20007, Opava květen SU rovněţ v souladu se záměrem deklarovaným v době svého zřízení naplňuje poslání v regionu s cílem výrazným způsobem přispět ke zvýšení vzdělanosti v oblasti severní Moravy a Slezska. Region náleţí k oblastem s vysokou nezaměstnaností a postupným dlouhotrvajícím poklesem počtu ekonomicky aktivních obyvatel. Výraznou roli v podmínkách ţivota má jeho z velké části příhraniční poloha s významnými historickými vazbami na polské Slezsko a Slovensko. Univerzitní města Opava i Karviná leţí v 3

4 bezprostřední blízkosti státní hranice s Polskou republikou. Mezi obyvatelstvem regionu jsou poměrně výrazně zastoupeni příslušníci jiných národností. Na území bývalých okresů Karviná a Frýdek-Místek ţije početná polská menšina, z dalších národností se jedná především o příslušníky menšiny slovenské a německé, v poslední době roste počet obyvatel vietnamské národnosti. SU přispívá k sociální konsolidaci regionu, podílí se na vytváření intelektuálního potenciálu pro rozvoj kulturního, vědeckého a společenského života. Připravuje odborníky pro management podniků, státní správu, školství, bankovní sféru atd., kteří mimo jiné vytvářejí personální předpoklady pro provádění úspěšné ekonomické a sociální transformace společnosti. Svou dosavadní činností si SU získala zájem, dobré postavení a autoritu v očích veřejnosti. Má velmi dobré vztahy s orgány státní správy, samosprávy a s podnikatelskou veřejností. Stálou součástí společenského ţivota regionu je vysoká publicita o práci a problematice univerzity. Podrobné informace o SU- viz. internetová adresa Viz.- výňatek z výroční zprávy o činnosti Slezské univerzity v Opavě. Zpráva je zpracována v souladu s 21, odst. 1, písm. a) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách, dále jen zákon ). Ve smyslu tohoto zákona vychází z poţadavků, stanovených MŠMT ČR. Úspěšnost projektu lze deklarovat jednotlivými přehledy: počty monitorovacích ukazatelů, publicitou, zapojením cílových skupin, spoluprací s partnery, v kontextu zapojení i specifické cílové skupiny, tj. handicapovaných osob. Cílem projektu se stalo naplnění jednotlivých cílů OP RLZ Efektivní trh práce zaloţený na kvalifikované pracovní síle, konkurenceschopnosti zaměstnavatelů, vyuţití výzkumně-vývojového potenciálu regionu, sociální integraci ohroţených skupin a rovnosti příleţitostí při respektování zásad udrţitelného rozvoje. Tj: Globální cíl - Vysoká a stabilní úroveň zaměstnanosti, zaloţená na kvalifikované a flexibilní pracovní síle, integraci sociálně vyloučených skupin obyvatelstva a konkurenceschopnosti podniků, při respektování principů udrţitelného rozvoje. Specifické cíle OP RLZ - rozvoj pruţného trhu práce, který přispívá k prevenci nezaměstnanosti a zvýšení zaměstnanosti osob, kterým hrozí vyloučení z trhu práce; sníţení počtu osob ohroţených sociální exkluzí prostřednictvím integrovaného přístupu a odstraňování bariér znesnadňujících účast na trhu práce; Specifické cíle II OP RLZ - rozvoj celoživotního učení prostřednictvím zvyšování kvality nabídky vzdělávání z hlediska potřeb trhu práce ve znalostní společnosti a ekonomice a prostřednictvím rozšiřování účasti všech subjektů v procesu vzdělávání; Rozvoj kvalifikované pracovní síly a rozšiřováním nabídky pracovních příležitostí pro absolventy kurzů. Pozitivně lze hodnotit odborné zaměření projektu. Orientuje se na problematiku, která je v současném období středem pozornosti široké odborné i laické pozornosti. Řada posluchačů jako specifické cílové skupiny do 25 let v rámci prezenční formy studia, ale i do 50 let v rámci kombinované formy studia, vyuţila plně získané praktické i teoretické zkušeností získané v rámci realizace projektu (zabývající se problematikou nových forem vzdělávání, informačních technologií,novými softwarovými produkty, moderními prostředky výuky, účetní a daňovými softwearovými produkty včetně získání znalostí o specifikách bariér, které musí osoby se zdravotním postižením překonat včetně determinace vyplývající ze zkoumané problematiky. V dané souvislosti je významné zapojení partnera projektu OS Trianon Český Těšín (viz. specifikace předmětu činnosti partnera). 4

5 Při vlastním zpracování projektu poukázal celý řešitelský tým na vysokou profesionalizaci při řešení při vlastní realizaci projektu. Pozitiva projektu - byly zcela naplněny předpokládané výstupy projektu. Očekávaný přínos řešení projektu se stal skutečností. Dosažení objektivního hodnocení viz. přehled jednotlivých monitorovacích ukazatelů a jejich komparace plán a skutečné hodnoty. Získané výsledky projektu mají výraznou vypovídací schopnost - představují základ pro tvorbu koncepce řešení dalšího rozvoje SU, ve vazbě na zaměření diplomových, bakalářských, seminárních a doktorských prací, včetně zaměření na potřeby a požadavky zaměstnavatelů v rámci zejména měst a obcí Moravskoslezského kraje, ale i dalších (viz. projekt a publicita projektu). Získané a vyhodnocené výsledky řešení projektu se rovněţ staly základem pro prezentaci SU, dalšího vzdělávání, nových forem, moderních a vysoce efektivních forem výuky i pro hlubší pochopení problémů jednotlivých cílových skupin. Význam řešení projektu pro Moravskoslezský kraj, institucionální význam (řešená problematika se dotýká studentů - absolventů, studentů aktivních, ale i budoucích uchazečů o studium (vazba na širší odbornou veřejnost z pohledu uplatnitelnosti na trhu práce, zapojení jednotlivých cílových skupin, spolupráce s řadou institucí, úřadů, význam v návaznosti na determinaci zkoumané problematiky například pro výuku studentů na SŠ a komparaci výuky s jinými VŠ. Prezentace projektu se stala jednoznačně pozitivní při rozhodování o dalším studiu, podávání žádostí apod. i pro studenty například středních škol v jednotlivých krajích, ale i například ze Slovenska (na základě prezentace projektu na konferenci pod názvem Ţilina bez bariér, prezentace v Bruselu (EP), na VŠE Praha, na zasedání poslanců Parlamentu ČR, na konferencích na UTB Zlín, SU OPF Karviná, FPF Opava, konferencích v Českém Těšíně a Czeszyně, Španělsko (Polytechnická univerzita Madrid), konference Obnovitelné energetické zdroje v teorii a v praxi, Karviná - konference Bez bariér bez hranic společně s OS Trianon (viz. publicita projektu). Z pohledu (aplikace teorie a praxe), jakoţ i z pohledu související jsou významné prezentace v zahraničí, (na WSEH - Wyszej Szkole Ekonomicno-Humanisticnej v Bialsko-Biale), komparace zapojení do projektové činnosti na zahraničních VŠ. V této souvislosti je významná i prezentace a komparace zkušeností s řadou podnikatelských a nepodnikatelských subjektů v rámci zemi EU. (jednání se zástupci EP, vazba na mezinárodní vědecký výbor a rovněţ spolupráce s jednotlivými profesními organizacemi profesní komory). V dané souvislosti je třeba potvrdit zejména nutnost komparace a spolupráci se zahraničními pracovišti. Cíle řešení povaţujeme za vysoce užitečné a splněné. Význam projektu je podstatně širší vzhledem k významu řešené problematiky. Stal se námětem i pro další významná jednání na akademické půdě, jednání výborů Evropského parlamentu, Parlamentu ČR, včetně institucionálního významu, stal se základem pro další náměty pro projektové žádosti a další rozvoj Slezské univerrzity, včetně významné a dlouhodobé partnerské spolupráce, jakož i námětem pro návrh nových předmětů, kurzů, pro konání konferencí workschopů, návrhy na rozšíření spektra vysokoškolského vzdělání včetně návrhů na další žádosti o akreditaci aktuálních, žádoucích - poptávaných, vysoce potřebných akreditovaných studijních oborů a programů. V dané souvislosti mělo zapojení do projektu u mnoha posluchačů (jednotlivých cílových skupin) pozitivní odezvu v dalším studiu navazujících magisterských programech, doktorských studijních programech, stalo námětem pro řadu témat bakalářských, diplomových či seminárních prací na obou fakultách včetně návaznosti na další profesní 5

6 rozvoj řešitelského kolektivu v podobě přihlášení, pokračování a dokončení doktorských studií, v přípravách na zahájení habilitačního či profesorského řízení. Zdůrazňujeme logický a účelný postup řešení. K vyuţití výsledků řešení docházelo průběžně, a dochází neustále (neméně důležité jsou dosažené výsledky využitelné v budoucnosti (po ukončení projektu) vazba na udržitelnost projektu. Priority projektu, jež byly deklarovány a splněny: Nové směry a myšlenkové přístupy, originalita projektu, nové podněty a řešení, Předpoklady k řešení výborné podmínky k řešení na SU a spolupráce s partnery, Vysoký přínos řešení projektu, uplatnitelnost výsledků, nové znalosti, Vysoká úroveň zpracování projektu, konkrétní cíle, náročné reálné splněné, Propracovaná a progresivní a osvědčená koncepce a metodika řešení projektu, Časový harmonogram prací viz. časový harmonogram doba řešení přiměřená, časový plán reálný v konktextu plnění jednotlivých klíčových aktivit projektu. Adekvátnost řešení projektu. Zdůvodněné finanční poţadavky projektu, vazba na plnění klíčových maktivit a monitorovacích ukazatelů ve vazbě na metodické pokyny, přírůčky a další dokumentaci projektů ESF z OP RLZ. Splněno. Bylo vyuţito přesunů moţných v rámci řešení projektu dle stanovených kritérií, řešitelský tým aktuálně reagoval na poţadavky trhu pracovních příleţitostí, poţadavky informačních technologií a dalších potřeb vycházejících z vzniklých poţadavků na profesionalizaci vzdělání a řešitelského týmu. Postupy a navrženou metodiku projekt řešil v návaznosti na splnění poţadavků dle příručky pro příjemce finanční podpory v kontextu související legislativy pro řešitele projektů OP RLZ včetně související účetní, daňové, sociální aj. legislativy. Projekt řešil klíčové a náročné (finančně, technicky, společensky, sociálně) problémy současnosti i budoucnosti, s nímiţ souvisí řada dalších neméně významných otázek. Klíčové aktivity projektu: 1. Analýza potřeb 2. Metodika zpracování 3. Nákup potřebného vybavení a sluţeb 4. Školení lektorů 5. Příprava struktury kurzů 6. Příprava učebních textů 7. Realizace kurzů 8. Hodnocení Klíčové aktivity projektu byly řešeny dle časového harmonogramu období realizace aţ Jednotlivá kriéria klíčových aktivit projektu byla naplněna. Složení řešitelského kolektivu je na odpovídající odborné i praktické úrovni vzhledem k splnění cílů projektu (návaznost na odbornou orientaci, zaměření i zájem jednotlivých řešitelů, realizace projektu dle věcného a časového harmonogramu - viz příloha harmonogram, Seznam pracovníků projektu). Podíl (časová náročnost dílčích etap práce) jednotlivých pracovníků - řešitelského týmu byla při konkrétním vyhodnocování podrobně rozvedena (v návaznosti na řešení projektu - viz. Výkazy práce jednotlivých řešitelů dle jednotlivých měsíců daného monitorovaného období ). 6

7 Metodická příprava a realizace vycházela z dojednaného postupu realizace projektu a z poţadovaných výstupů (jednání řídícího týmu projektu, spolupráce s dalšími řešiteli a partnery projektu, další týmy projektu viz. projekt, řešení projektu). Byla zvolena forma skupinové i individuální metodické přípravy před a v průběhu realizace projektu na základě získaných poznatků. Metodickou přípravu ovlivňovali především praktické požadavky zdravotně postižených na základě obsahu vyhlášky č.369/2001 Sb. Řízení projektu - spolupráce s partnery, rektorátním oddělením rozvoje na SU Opava a rovněž samostatným oddělením ESF na MŠMT. Řízení projektu zahrnovalo činnost jednotlivých týmů - řízení s přesným stanovením odpovědnosti za konkrétní dílčí i celkové úkoly. Koordinaci metodických a obsahových postupů příjemce a partnerů podílejících se na realizaci projektu Týmy pracovaly dle schváleného věcného a časového harmonogramu. Termín všech monitorovacích zpráv byl jednoznačně splněn. Podání monitorovacích zpráv všech 7. monitorovacích zpráv a 6. plateb žádost o platbu bylo úspěšně podáno a provedena kontrola rektorátním oddělením SU a MŠMT a následně zaslány požadované finanční prostředky. Závěrečná monitorovací zpráva zakomponovává dle poţadavků i monitorované období po podání 7. monitorovací zprávy projektu (osmé monitorované období). Nedílnou součástí realizace projektu byly v návaznosti na řešení jednotlivých ukazatelů a klíčových aktivit projektu byly přesně specifikovány poţadavky na vedení účetní agendy, zřízení BÚ, dle poţadavků pro příjemce, aplikace zákona o účetnictví a související daňové legislativy. V návaznosti na řešení projektu byly provedeny přesuny jednotlivých prostředků mezi kapitolami rozpočtu dle poţadavků pro příjemce finanční podpory projektů OP RLZ. V dané souvislosti byla významná spolupráce s rektorátním oddělením pro rozvoj SU Opava a samostatným oddělením ESF MŠMT, jeţ probíhala po celou dobu přípravy, realizace a hodnocení projektu. Spočívala v odborném vedení celého komplexu otázek projektu v vazbě na legislativní poţadavky a související agendu projektu. Řešitelský tým děkuje za podporu těmto oddělením. Zhodnocení metodiky postupu k naplnění cílů projektu: volby metod postupů přípravy, realizace a hodnocení projektu kontrola dodržování věcného a rovnoměrného čerpání položek a celkového rozpočtu projektu v návaznosti na dodržování zásad zákona o účetnictví, daňových předpisů a související legislativy a požadavků vyplývajících z příručky a Metodických pokynů ESF pracovní schůzky a jednání řídícího týmu projektu Odezva cílové skupiny - zájem podpořených osob o zapojení do projektu. Členění cílové skupiny (viz. projekt) Zapojení cílových skupin: 7

8 získávání a výběr účastníků projektu: studenti prezenční a kombinované formy studia v bakalářských, magisterských, navazujících magisterských a doktorských studijních programech a oborech propagace v návaznosti na zvýšení zájmu cílové skupiny viz. prezentace Den otevřených dveří na obou součástech univerzity, další prezentační akce (GAUDEAMUS aj.). Součástí aktivit projektu byla i tvorba metodických, vzdělávacích a informačních dokumentů, které přispívají k analýze strategických schopností informačních technologií a jejich uplatnění ve výuce a praxi. Tyto dokumenty slouţí k propagaci a upoutání pozornosti na cílové skupiny a oblast jiţ vytýčeného zájmu. Odborná veřejnost - workshopy, mezinárodní konference, studijní opory, skripta, monografie, seminární práce, studie. Viz.projekt - opatření pro zajištění publicity a propagace samotného ESF a EU kapitola číslo 17. Publicita. Návaznost na jednotlivé monitorovací ukazatelé a monitorovací zprávy. Způsoby práce s cílovou skupinou: Výuka byla realizována formou přednášek a seminářů akreditovaných kurzů, modulů workshopů, prezentací, praktických seminářů,aj. (viz. prezenční listiny, zkouškové katalogy). Cílová skupina zahrnovala i studenty ze zahraničí (viz. prezenční listiny, viz. informační sytém STAG). Dále studenti doktorského studijního programu Ekonomika a management Výborná spolupráce s posluchači (cílovou skupinou) Účast a prezentace posluchačů (cílové skupiny) na mezinárodní konferenci dne 17 a v rámci mezinárodní konference Obnovitelné energetické zdroje v teorii a v praxi (viz. program konference, název prezentace). Náročná výuka, vysoce odborná, profesní zaměření, zajištění z hlediska organizačního a časového hlediska Celkový zájem ze strany studentů. V dané souvislosti bylo patrné velmi pozitivní spojení teorie s praxí se zaměřením na perspektivu a získání zaměstnání posluchačů a rovněţ jejich profesní odborné zaměření, resp. zvýšení jejich kvalifikačních dovedností, profesionality, znalostí jednotlivého vysoce specializovaného softwarového vybavení včetně prezentačních technologií. Tuto skutečnost lze dokumentovat v případě studentů prezenčního i kombinovaného studia jednotlivých studijních programů i oborů včetně studentů doktorského studijního programu Ekonomika a management. Hodnocení kurzů: interní monitoring a shrnutí každého kurzu: Název kurzu Počet posluchačů Klasifikace jednotlivých posluchačů Hodnocení kurzů vyučujícími /přednášky, semináře, workschopy, zapojení do výuky odborníků z praxe, expertů vazba na spolupráci s profesními institucemi a organizacemi Hodnocení studenty Vyuţití studijní literatury, studijních opor,monografií, knihovní sluţby, softwarové produkty zakoupené z prostředků projektu 8

9 Vzor hodnocení Hodnocení od příslušníků cílové skupiny do 25 let na Filozoficko-přírodovědecké fakultě Slezské univerzity v Opavě V období od do se členové cílové skupiny do 25 let účastnili dobrovolné ankety. Odpovídali na 9 otázek, hodnocených stupnici 0 (nejhorší) aţ 5 (nejlepší). Průměrné hodnoceni kurzu realizovaných v rámci projektu na Filozoficko-přírodovědecké fakultě viz tabulka: Tvrzení Hodnocení 1. Předmět splnil mé očekávání, byl zajímavý a inspirativní. 3,6 2. Náročnost předmětu a poţadavky stanovené pro jeho absolvování odpovídaly jeho postavení a důleţitosti ve studijním plánu. 3,4 3. Předmět jako celek měl logickou, promyšlenou a ucelenou koncepci. 3,8 4. Výuka předmětu byla zabezpečená literaturou a jinými učebními pomůckami, technickým vybavením apod. 3,8 5. Způsob hodnocení stanovený vyučujícím byl objektivní a spravedlivý. 4,0 6. Vyučující na mne působil jako odborník se zaujetím pro obor. 4,6 7. Vyučující docházel do výuky připraven, jeho výklad byl srozumitelný. 4,0 8. Výuka se konala pravidelně, případné změny byly včas oznámeny. 4,4 9. Vyučující ochotně komunikoval se studenty, odpovídal na dotazy, poskytoval v případě potřeby konzultace. 4,6 Na požádání zpracovala: PhDr. Beáta Sedláčková. Ph.D. Zajištění udržitelnosti: Viz. projekt, udrţitelný rozvoj v oblastech: sociální, ekonomické, ekologické. nástěnné prezentace na jednotlivých součástech univerzit i partnerů, články v Novinách SU, celostátních a mez.periodikách, propagačních a informačních tiskovinách a na jednáních grémií a institucí. Vazba na studium a studijní programy, zájem o studium - splněno Řešení projektu vycházelo z nutnosti celoživotního vzdělávání profesního charakteru. Vzdělávání se stává mezinárodním tématem tohoto století. Vyspělé evropské země, pokud chtějí uspět ve světě prudce rostoucí konkurence a zároveň zachovat sociální smír a soudrţnost za současného pokračování rozvoje demokratické společnosti, musí zvládnout obrovský rozsah změn. Vlastní výukové programy, věda o výchově a vzdělávání prochází zásadními změnami. V souladu s ideou celoţivotního vzdělávání a učící se společnosti se centrem zájmu nyní stává populace dospělých v produktivním období ţivota. V dané souvislosti i vazba na zdravotně znevýhodněné osoby a moţnost jejich pracovní integrace. Univerzity ve světě i u nás na tyto změny v rámci svých moţností reagují, zavádějí studijní programy celoživotního studia profesního charakteru, rozvoj schopností, obohacení znalostí a rozvoj osobnosti k seberealizaci. 9

10 Prostřednictvím systému celoţivotního vzdělávání je tedy úkolem univerzit poskytovat moţnosti vzdělávat se po celou dobu ţivota člověka, v souladu s jeho potřebami a zájmy. Vzdělávání dospělých musí navazovat na jejich počáteční vzdělávání, a dále rozvíjet znalosti, dovednosti, potřebné pro plnohodnotnou práci i mimopracovní ţivot. Příprava, inovace výuky předmětů a vlastní realizace výuky byla vedena v návaznosti na požadavky Akreditační komise MŠMT: přesné stanovení a zařazení předmětu do oboru, specifika jednotlivých předmětů výkladů, vazba na profily předmětů, studijních programů, syllaby předmětů, vazba na kreditové ohodnocení, rozsahy výuky, zařazení předmětů do studijních programů, způsob zakončení předmětů (kurzů), rozsahy a obsahové zaměření individuálních prací studentů a způsoby kontroly, podmínky absolvování předmětů, návaznosti předmětů, podmiňující a vylučující návaznosti předmětů, struktura vyučujících, kódy předmětů, povinná a doporučená studijní literatura, následně tedy klíčová slova, anotace, obsah studijního materiálu. Formální a obsahová stránka publikací, vlastní invence, přehlednost, rozdělení do jednotlivých modulů, struktura modulů, uloţení na web. Předměty katedry účetnictví: Zájem o studium předmětů účetnictví vzrůstá - požadavek V současném období - v návaznosti na členství České republiky v Evropské unii dochází k zásadní změně v poptávce po studiu účetní teorie a praxe v evropském měřítku. Výuka účetnictví, výkaznictví a auditu vycházela z potřeby celospolečenské praxe (profilace studentů, struktura předmětů, zájem o zpracování bakalářských, diplomových a doktorských prací ze strany studentů i praxe - institucí, jakoţ i uplatnění studentů - absolventů v praxi). Zájem studentů vycházel z průzkumu prováděného u odborné veřejnosti i studentů SŠ nejen v rámci kaţdoročně prováděného Dne otevřených dveří OPF SU v Karviné i SŠ, ale i v rámci průzkumů a spolupráce s podnikatelskými i nepodnikatelskými subjekty, finančními úřady, okresními správami sociálního zabezpečení, úřady práce a jinými institucemi (návaznost na průzkumy podmínek rozvoje MSP zpracovávaných katedrou účetnictví od roku 1997 kaţdoročně v letech 1997 aţ 2008) a průzkum připravenosti podnikatelských i nepodnikatelských subjektů na mezinárodní harmonizaci účetnictví (v letech 2002 aţ 2008, opět kaţdoročně). Rovněţ počet studentů, kteří absolvovaly specializační modul pod názvem Účetní a daňové poradenství vzrůstal. Počet studentů modulu se pohybuje mezi studenty. Stejně tak byl patrný nárůst počtu studentů, zpracovávajících bakalářské a diplomové práce v kontextu účetní, auditu, výkaznictví, daňové aplikace, znalostí a komparace certifikačních systémů (viz. databáze Athos, IS STAG bakalářské a diplomové práce OPF SU, absolventi OPF SU). V této souvislosti byla a je nadále důleţitá spolupráce s podnikatelskými i nepodnikatelskými subjekty a s mnoha dalšími organizacemi, institucemi a profesními komorami a sdruţeními, 10

11 jejichţ činnost se dotýká činnosti účetní a auditorské profese, např.:institut Svazu účetních, Komora certifikovaných účetních ČR, Český institut interních auditorů, ISACA - Mezinárodní profesní sdruţení zaměřené na oblast auditu, kontroly a bezpečnosti informačních systémů, Komora auditorů ČR, auditorské společnosti a další profesní instituce. Významná byla a nadále je i návaznost na podmínky vycházející z determinace podmínek výkonu profesních vědomostí a klíčových dovedností v zemích Evropské unie (viz. Direktivy EU, zákon o účetnictví, mezinárodní vzdělávací standardy, aplikace podmínek mezinárodních profesních sdruţení IFAC (International Federation of Accountants - Mezinárodní federace účetních) a EMAA (European Management Accountants Association - Evropská asociace manaţerských účetních), Účetní dvůr (zemí EU). Dále je patrné i uplatnění studentů - absolventů v praxi v prestižních tuzemských i mezinárodních auditorských a účetních společnostech, finančních úřadech, interních auditorech apod. (viz. informace v textu, www. OPF SU, katedra účetnictví, Noviny SU, sborník z mezinárodních konferencí. Stejně tak je patrná návaznost na uznávání absolventům VŠ zejména ekonomického zaměření na první stupeň Certifikace účetní profese v ČR (Účetní asistent) a částečně zkoušek z 2. stupně (Bilanční účetní). Stupeň Certifikace je významným vodítkem pro získání uplatnění na stávajícím trhu práce, významné plus při získávání zaměstnání. Obsahově odborný profil studenta vychází primárně z dokonalého zvládnutí účetní legislativy, návaznosti účetnictví ČR na mezinárodní účetní standardy a ostatní prvky harmonizace účetnictví, shody a rozdíly forem mezinárodní harmonizace účetnictví (viz. prezenční listiny, IS STAG, zkouškové katalogy). Realizace výuky probíhala v předmětech Účetní poradenství - moduly a předměty Účetnictví nevýdělečných organizací, Rozbory hospodářské činnosti pro studenty prezenčního i kombinovaného studia, Accounting Counselling, Účetnictví pro manaţery, uskutečnila se řada workshopů, praktických seminářů a aplikací softwarových produktů v návaznosti na oblast účetnictví daňové aplikace audit a informační technologie. Dále byla patrná návaznost na jednotlivé ekonomické a informační systémy, nové verze softwarových produktů ÚČTO, STEREO, STRATEX, EVALENT.. V této souvislosti je patrná návaznost a spolupráce katedry účetnictví na SU OPF v Karviné a Ústavem financí a účetnictví Fakulty ekonomiky a managementu na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně (viz. prezenční listiny a IS STAG, jednotlivé studijní programy a obory a zkušební katalogy IS STAG). Oblast - Informatika Inovace studijních programů zaměřených na informační technologie V souladu s cílem Operačního programu byla uskutečněna inovace studijních programů a kurzů zaměřených na informatiku a účetní systémy. Modifikace struktury jednotlivých předmětů, náročnost na stále se zvyšující poţadavek účetní profese a vzdělávání pedagogických pracovníků vychází z náročných podmínek současného mezinárodního vývoje. Tudíţ je i vazbou jednotlivých předmětů, studijních oborů a jednotlivých studijních programů v návaznosti na poţadavky Akreditační komise MŠMT (jednotlivé studijní programy, studijní obory, návaznost na další rozvoj oboru v kontextu světového vývoje (ekonomické, účetní, informační systémy, databáze a databázové systémy, multiplikační efekty). 11

12 Význam elearningu při vysokoškolském studiu V současnosti je elearning jiţ povaţován za naprosto běţný doplněk vysokoškolské výuky, se kterým se počítá v prezenční i kombinované formě studia. Na VŠ se elearning vyskytuje především v kombinované formě studia, v menší míře i jako doplněk pro prezenční studenty. Tento trend je celosvětový a jiţ se pro něj vţil pojem Blended Learning. V rámci projektu OP RLZ bylo mj. vytvořeno několik desítek kurzů, které slouţí a budou nadále vyuţívány zejména pro podporu kombinovaného studia na Slezské univerzitě v Opavě. Jedná se o on-line kurzy pro systém Moodle, přístupné prostřednictvím internetu studentům Filozoficko-přírodovědecké fakulty (http://lei.fpf.slu.cz/moodle/). Kurzy byly od počátku vytvářeny jako doplněk ke klasickému kombinovanému studiu a jejich význam spočívá především v poskytování elektronických studijních materiálů a k procvičení teoretických pasáţí výuky. Na SU OPF jiţ elearning byl vyuţíván jiţ dříve, díky podpoře projektu došlo ke zkvalitnění výuky na obou součástech univerzity. Na Slezské univerzitě v Opavě existuje od roku 2008 oddělení elearningu jako součást Centra informačních technologií a do náplně jejich práce spadá mj. tvorba a editace on-line kurzů pro všechny součásti univerzity. Jeden z cílů, který si oddělení klade, je zvýšení kvality a vyuţívání internetových sluţeb pro potřeby výuky, včetně kvality internetových kurzů. V dané souvislosti byly řešeny otázky: v návaznosti na inovaci výuky, při procesu tvorby kurzu, při závěrečné evaluaci hotového kurzu: Pro koho je kurz určen? Kdo je cílová skupina? Pro jaké studium bude kurz používán? Jak významnou část výuky v daném předmětu bude on-line kurz zajišťovat? Jaké materiály bude nezbytné pro kurz připravit v elektronické podobě? Jaké činnosti a aktivity budou v rámci předmětu po studentech vyžadovány? Je možné a vhodné realizovat uvedené činnosti prostřednictvím elearningového systému? Jaký poměr mezi cvičnými a ostrými aktivitami bude nutné zvolit i s ohledem na zátěž v dalších předmětech, kterých se studenti účastní. Zvyšování kvalifikace V rámci zvyšování kvalifikace pedagogických pracovníků se uskutečnila školení zaměřených na informační a komunikační technologie. Jednalo se konkrétně o školení realizovaná firmou Oracle Czech, s.r.o., zaměřená na databáze, a školení věnovaná produktu Microsoft Dynamics NAV a školení v rámci Institutu Svazu účetních a VŠE Praha. Nezbytnou klíčovou aktivitou v rámci projektu se stalo školení pedagogických pracovníků (lektorů) se zaměřením na nové technologie používané ve výuce. Další klíčovou aktivitou projektu je příprava struktury kurzů v rámci akreditovaných studijních programů vycházejících z poţadavků jednotlivých studijních oborů vyučovaných na fakultách Slezské univerzity. Významnou aktivitou byla samotná realizace připravených nových, popř. inovovaných kurzů. Tato činnost dle harmonogramu projektu začala v zimním semestru akademického roku 2007/2008 a probíhala do konce letního semestru akademického roku 2007/2008 (viz. termín závěru řešení projektu). Školení Oracle 12

13 Školení realizovaná firmou Oracle Czech, s.r.o. byla prováděna v rámci mezinárodního vzdělávacího programu Oracle University a byla zakončena certifikátem firmy Oracle. Jednalo se o školení, která byla realizována ve školícím centru firmy Oracle v Praze. Například školení, pod názvem Oracle Database 10g: PL/SQL Fundamentals, proběhlo v prosinci 2007 (3 dny). Bylo zaměřeno na vyuţití a implementaci procedurálního jazyka PL/SQL, který je nadstavbou jazyka SQL pouţívanou na databázích firmy Oracle. Školení bylo věnováno syntaxi jazyka, pouţívání proměnných, datovým typům, operátorům a příkazům jazyka. Procvičováno bylo rovněţ vytváření programových bloků, procedur a funkcí v integraci s SQL jazykem (příkazy DDL, DML). Zahrnuto bylo rovněţ vyuţití explicitních kurzorů a výjimek. Další školení, Oracle Database 10g: XML Fundamentals, proběhlo v dubnu 2008 (opět 3 dny). Bylo zaměřeno na vyuţití a implementaci značkovacího jazyka XML. První část školení obsahovala vytváření a validaci XML dokumentů, transformaci XML dokumentů (XSLT), vyuţití šablon, XPath příkazy a další. Druhá část školení byla zaměřena na podporu standardu XML v rámci databází Oracle, byla zde zařazena témata jako např. ukládání a dotazování na XML v rámci databází Oracle (XSQL) nebo generování XML dokumentů z databází. Ve spolupráci s firmou Oracle byla rovněţ zakoupena multimediální CD s výukovými kurzy (6 témat věnovaných databázím Oracle), které tyly poskytnuty studentům Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné v prostorách studovny a fakultní knihovny. Školení Microsoft Dynamics NAV Školení zaměřená na produkt Microsoft Dynamics NAV 4.0 byla realizována na základě smlouvy mezi Obchodně podnikatelskou fakultou v Karviné a firmou Microsoft v rámci licence Academic Alliance. Tato školení se skládala ze dvou částí. Úvodní školení proběhlo v září 2007 (3 dny) a jeho cílem bylo seznámit účstníky s prostředím systému Microsoft Dynamics NAV, se základy práce se systémem, byly procvičeny základní vzorové operace. Druhé, navazující školení, bylo realizováno v lednu 2008 (opět 3 dny). Toto školení bylo jiţ zaměřeno na rozšíření znalostí v rámci práce se systémem, na pouţití vývojových prostředků systému, na dataporty, reporty atd. Vytváření a realizace kurzů Na základě získaných znalostí z uvedených školení vyly vytvořeny výukové kurzy (moduly) v rámci studijního oboru Manaţerská informatika v navazujícím stupni studia na Obchodně podnikatelské fakultě v Karviné. Tyto kurzy byly rozděleny do dvou základních skupin dle jejich zaměření. První skupina kurzů zaměřených na tvorbu www prezentací byla realizována na Obchodně podnikatelské fakultě v Karviné v zimním semestru akademického roku 2007/2008. Bylo vytvořeno 8 uzavřených kurzů, které zahrnovaly Nové trendy v oblasti tvorby www prezentací, Zpracování grafiky a grafické prvky na webu, Prezentaci informací pomocí tabulek, Formátování s vyuţitím CSS, Webdesign a tvorbu layoutu s vyuţitím CSS a Dynamický web s vyuţitím JavaScriptu. Další skupiny kurzů byly zaměřeny na produkt Microsoft Dynamics NAV 4.0. Tyto kurzy proběhly na Obchodně podnikatelské fakultě v Karviné v letním semestru akademického roku 2007/2008. Skládaly se z uzavřených modulů, které byly zaměřeny na Základy systému a jeho ovládání; Nákup, sklad a objednávkovou agendu; Prodej, sklad, fakturace a platby; Analýzy a náklady Business Intelligence a na Práce s tabulkami, reporty a dataporty. 13

Modernization of study occasions and raise of education quality at SU Opava

Modernization of study occasions and raise of education quality at SU Opava MPRA Munich Personal RePEc Archive Modernization of study occasions and raise of education quality at SU Opava Eva Sikorová and Marie Paseková Slezska Univerzita-Obchodne podnikatelska Fakulta University

Více

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti pro oblast vysokých škol na období 2016 2020

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti pro oblast vysokých škol na období 2016 2020 Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti pro oblast vysokých škol na období 2016 2020 Preambule Vysoké školy jsou nenahraditelnou součástí

Více

Úspěšný ředitel. Národní projekt. ... občas je zapotřebí podívat se na věci z úplně jiné perspektivy!

Úspěšný ředitel. Národní projekt. ... občas je zapotřebí podívat se na věci z úplně jiné perspektivy! Národní projekt Úspěšný ředitel... občas je zapotřebí podívat se na věci z úplně jiné perspektivy! TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČR M O D E L V Z D Ě L

Více

Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Příručka pro žadatele o finanční podporu z OP VK Vydal ŘO OP VK INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost VERZE:

Více

Odborný konzultant: Centrum evropského projektování - regionální rozvojová agentura Wonkova 1142 500 02 Hradec Králové

Odborný konzultant: Centrum evropského projektování - regionální rozvojová agentura Wonkova 1142 500 02 Hradec Králové Strategie rozvoje lidských zdrojů Královéhradeckého kraje 2007-2015 je výsledkem práce Rady pro rozvoj lidských zdrojů Královéhradeckého kraje a členů pracovních skupin. Odborný konzultant: Centrum evropského

Více

DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVÁNÍ A ROZVOJE VZDĚLÁVACÍ SOUSTAVY ČR

DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVÁNÍ A ROZVOJE VZDĚLÁVACÍ SOUSTAVY ČR Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č.j.: 20271/2010-20 DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVÁNÍ A ROZVOJE VZDĚLÁVACÍ SOUSTAVY ČR (2011-2015) březen 2011 Úvod OBSAH I. ROZVOJ SPOLEČNOSTI A VZDĚLÁVÁNÍ I.1 Mezinárodní

Více

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU PRO ROK 2012 Říjen 2011 1. ÚVOD 1.1. Základní informace o VŠEM Vysoká škola ekonomie a managementu, o.p.s., se sídlem Nárožní 2600/9a,

Více

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Příručka pro žadatele o finanční podporu z OP VK Vydal ŘO OP VK INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost platná

Více

Příručka pro ţadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Příručka pro ţadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Příručka pro ţadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost VERZE: 7 VYDAL: Řídící orgán OP VK DATUM PLATNOSTI: 10. ÚNORA 2011 DATUM ÚČINNOSTI: 10. BŘEZNA 2011 2 OBSAH

Více

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU PRO ROK 2004 KVĚTEN 2003 NÁRODNÍHO ODBOJE 17, 400 03 ÚSTÍ NAD LABEM TEL +420 475 603 923, +420 475 601 370, FAX +420 475 600 135 INFO@VSEM.CZ,

Více

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o. Výroční zpráva o činnosti za rok 2011

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o. Výroční zpráva o činnosti za rok 2011 , s.r.o. Výroční zpráva o činnosti za rok 2011 Praha 2012 VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE, s. r. o. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2011 Předkládá: Doc. Ing. Hana Bartošová, CSc. pověřená rektorka 1

Více

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Květen 2014 OBSAH 1. Úvod... 3 2. Základní údaje o vysoké škole... 4 Identifikační údaje... 4 Organizační schéma... 4 Složení statutárních

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Verze k 13. 3. 2015 CCI 2014CZ05M2OP001 Název Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Verze 1.2 První rok 2014 Poslední rok 2020 Způsobilý od 1. 1. 2014

Více

Dlouhodobý záměr Metropolitní univerzity Praha do roku 2015

Dlouhodobý záměr Metropolitní univerzity Praha do roku 2015 Dlouhodobý záměr Metropolitní univerzity Praha do roku 2015 Schváleno a projednáno: Správní radou MUP dne 6. září 2010 Vědeckou radou MUP dne 8. září 2010 1 Dlouhodobý záměr MUP pro roky 2011 2015 1. VÝCHODISKA

Více

Výroční zpráva o činnosti Moravské vysoké školy Olomouc, o.p.s. za rok 2010

Výroční zpráva o činnosti Moravské vysoké školy Olomouc, o.p.s. za rok 2010 Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. Jeremenkova 42, 772 00 Olomouc Tel./fax: +420 587 332 311, e-mail: mvso@mvso.cz, http://www.mvso.cz Výroční zpráva o činnosti Moravské vysoké školy Olomouc, o.p.s.

Více

Vysoká škola sociálně správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Výroční zpráva o činnosti za rok 2014

Vysoká škola sociálně správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Výroční zpráva o činnosti za rok 2014 Vysoká škola sociálně správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Výroční zpráva o činnosti za rok 2014 Havířov květen 2015 Obsah 1 Úvod... 6 2 Základní údaje o vysoké škole... 7 2.1 Úplný

Více

Ing. Marek Vochozka, MBA, Ph. D. rektor

Ing. Marek Vochozka, MBA, Ph. D. rektor Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích 212 Výroční zpráva činnosti Výroční zpráva o činnostio 212 1. Úvod Vážené čtenářky, vážení čtenáři, zpracování výroční zprávy je příležitostí

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání ÚVOD... 5 1 STRATEGIE PRO PŘÍSPĚVEK OPERAČNÍHO PROGRAMU KE STRATEGII UNIE ZAMĚŘENÉ NA INTELIGENTNÍ A UDRŽITELNÝ RŮST PODPORUJÍCÍ SOCIÁLNÍ ZAČLENĚNÍ A DOSAŽENÍ

Více

Podnikatelský inkubátor VŠB-TUO

Podnikatelský inkubátor VŠB-TUO Vazba na specifický cíl Strategie: Cílová hodnota: Mapování stávajících systémů komercializace výsledků VaV činnosti a jejich následná optimalizace A1 Podpora transferu a komercializace výsledků VaV činnosti

Více

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně. Výroční zpráva o činnosti za kalendářní rok 2014

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně. Výroční zpráva o činnosti za kalendářní rok 2014 AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Výroční zpráva o činnosti za kalendářní rok 2014 Brno, květen 2015 OBSAH 1 ÚVOD... 3 2 ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 3 2.1 KONTAKTNÍ ÚDAJE... 3 2.2 ORGANIZAČNÍ SCHÉMA...

Více

Dlouhodobý záměr rozvoje vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti Vysoké školy finanční a správní

Dlouhodobý záměr rozvoje vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti Vysoké školy finanční a správní Dlouhodobý záměr rozvoje vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti Vysoké školy finanční a správní na období 2011 2015 Praha, září 2010 Dlouhodobý záměr rozvoje

Více

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o. Výroční zpráva o činnosti za rok 2012

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o. Výroční zpráva o činnosti za rok 2012 , s.r.o. Výroční zpráva o činnosti za rok 2012 Praha 2013 VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE, s. r. o. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2012 Předkládá: Doc. Ing. Hana Bartošová, CSc. rektorka 1 Obsah Obsah

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání verze k 5. 5. 2014 1 ÚVOD... 6 1 STRATEGIE PRO PŘÍSPĚVEK OPERAČNÍHO PROGRAMU KE STRATEGII UNIE ZAMĚŘENÉ PRO INTELIGENTNÍ A UDRŽITELNÝ RŮST PODPORUJÍCÍ SOCIÁLNÍ

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2013/2014 Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace 2 1. ÚVOD... 3 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Více

REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE AKČNÍ PLÁN (2010 2011)

REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE AKČNÍ PLÁN (2010 2011) REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE AKČNÍ PLÁN (2010 2011) AKČNÍ PLÁN (2010 2011) Zpracovatel: Centrum EP - regionální rozvojová agentura Soukenická 54 500 03 Hradec Králové Web: www.cep-rra.cz

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA

MASARYKOVA UNIVERZITA MASARYKOVA UNIVERZITA DLOUHODOBÝ ZÁMĚR 2011 2015 MASARYKOVA UNIVERZITA POSLÁNÍ MASARYKOVY UNIVERZITY Posláním Masarykovy univerzity je vytvářet a šířit vědění, které přispívá ke kvalitě života a kultuře

Více

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o. Výroční zpráva o činnosti za rok 2013

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o. Výroční zpráva o činnosti za rok 2013 Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o. Výroční zpráva o činnosti za rok 2013 Praha 2014 VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE, s. r. o. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2013 Předkládá: Doc. Ing. Hana Bartošová,

Více

III. Implementační plán Strategie celoživotního učení MŠMT 2008

III. Implementační plán Strategie celoživotního učení MŠMT 2008 III. Implementační plán Strategie celoživotního učení 2008 1 OBSAH Seznam použitých zkratek 8 1. A. Podporovat kurikulární reformu s důrazem na zvýšení funkční gramotnosti žáků 12 1. A. 1. poskytovat materiální

Více

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o.

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o. , s.r.o. DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ, INOVAČNÍ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI VYSOKÉ ŠKOLY REGIONÁLNÍHO ROZVOJE NA OBDOBÍ 2011 2015 Praha 2010 VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE,

Více

Výroční zpráva o činnosti Moravské vysoké školy Olomouc, o.p.s. za rok 2012

Výroční zpráva o činnosti Moravské vysoké školy Olomouc, o.p.s. za rok 2012 Výroční zpráva o činnosti Moravské vysoké školy Olomouc, o.p.s. za rok 2012 V Olomouci, červen 2013 Zpracovalo širší vedení Moravské vysoké školy Olomouc 1. Úvod... 5 2. Základní údaje o vysoké škole...

Více