Závěrečné shrnutí projektu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Závěrečné shrnutí projektu"

Transkript

1 Závěrečné shrnutí projektu Číslo opatření Registrační číslo projektu CZ / /0295 Název projektu Modernizace studijních příleţitostí a zkvalitňování vzdělávání na SU Opava Příjemce Slezská univerzita v Opavě IČ Statutární zástupce/jméno a Doc. PhDr. Rudolf Ţáček, Dr., rektor příjmení, funkce Doc. RNDr. František Koliba, CSc., prorektor pro vědu a zahraniční styky (zmocněnec k podpisu dokumentů projektu) Popis průběhu realizace projektu od jeho začátku: cíle projektu, zhodnocení projektu, informace o hodnocení činnosti projektu od příslušníků cílových skupin.vyhodnocení plnění cílů projektu podle navržených indikátorů včetně porovnání plánu a skutečnosti Zhodnocení úspěšnosti projektu.výsledky a splněné aktivity v průběhu realizace projektu Řešení projektu probíhalo v jednotlivých klíčových aktivitách projektu dle stanoveného časového harmonogramu a v návaznosti na splnění jednotlivých monitorovacích ukazatelů včetně účelného způsobu hospodaření s rozpočtovými prostředky. Výstupem projektu je řada monografií, analýz, studijních opor, přehled jednotlivých předmětů, modulů a kurzů či školení, workshopů a konferencí, které se v rámci řešení projektu uskutečnili, dále byl uskutečněn nákup, instalace a konfigurace softwarových balíků vybraných produktů. Následně bylo zabezpečeno zpřístupnění moderních informačních technologií ve výuce vybraných předmětů katedry účetnictví a katedry informatiky na SU OPF Karviná a ústavu informatiky na FPF Opava. V průběhu řešení projektu docházelo k postupnému začleňování jednotlivých řešitelů projektu a nebyla opomenuta odpovídající prezentace projektu v tisku, na www stránkách a na konferencích a dalších prezentačních akcích dle pravidel publicity.výsledky projektu odpovídají vytyčeným záměrům. Projekt se snaţil přinést nový (komplexní) přístup k řešení modernizace studijních příleţitostí a zkvalitnění vzdělávání, profesionality a uplatnitelnosti na trhu práce v kontextu rozvoje a aplikace současně známých metod, nástrojů i principů uplatňovaných při realizaci výuky, její přípravě, analýze potřeb, nákupu zboţí a sluţeb, zabezpečení poţadavků publicity, monitoringu, a jeho vyhodnocování. Zároveň projekt zdůrazňuje hledisko ekonomické, sociální a technické včetně jejich vzájemné vazby. Zdůrazňujeme rovněţ aktuálnost, společenskou prospěšnost a nutnost řešeného projektu a zcela adekvátně zpracované a ověřené výsledky podložené v průběhu řešení projektu, doložené splněné monitorovací ukazatele, jakož i splněné jednotlivé klíčové aktivity včetně jednotlivých cílů projektu a dalších podmínek v návaznosti přírůček pro příjemce finanční podpory 1

2 projektů OP RLZ, metodického pokynu č. 2 a 3 k monitorovacím zprávám, navazujícím metodickým doporučením MŠMT a ESF a ostatní související legislativě. Z tohoto pohledu je moţné poukázat i na další perspektivnost projektu, význam z hlediska udržitelnosti). V kontextu plného členství České republiky v rámci evropského prostotu projekt věnoval pozornost aplikaci podmínek, právních norem a další související legislativy včetně komparace těchto aspektů Celkové zhodnocení cílů projektu: Projekt byl řešen v kontextu naplnění obsahu projektu, jeho cílů a monitorovacích ukazatelů a dalších požadavků pro příjemce finanční podpory projektů OP RLZ. Obsahem projektu se stal rozvoj oboru terciálního vzdělávání s respektováním potřeb informační společnosti, prohloubení vnitřní diferencializace a kvalitativního rozvoje studijních programů, organizace aktivních forem práce za účelem zapojení studentů ve výuce, zavedení aktivních forem výuky zaloţených na samostatné praktické práci v podmínkách reálné praxe, zvyšování kvalifikace pedagogických pracovníků ve vzdělávání, zlepšení moţností studentů a absolventů při uplatnění na trhu práce, prohloubení dlouhodobějších kontaktů univerzity s firmami a institucemi, propojení zájmu univerzity, státních institucí a podnikatelů při spolupráci v oblasti udrţitelného rozvoje s uplatněním vzdělanosti, informovanosti a sociální integrace cílových skupin (viz. projekt). Ověření potřebnosti řešení projektu - Verifikace projektu v praxi Základem projektu bylo připravit podmínky pro aktivní řešení problematiky nezaměstnanosti zacílené především na studenty univerzity, která absolvuje úspěšně různé typy vzdělání a má bez problému se uplatnit na trhu práce. viz příloha PPrilohy_UPKarvina.pdf. Úkolem Slezské univerzity v Opavě bylo připravit inovace dosavadních akreditovaných studijních programů tak, aby vycházely z aktuálních potřeb v podmínkách informační společnosti. Formy vzdělávání s podporou online technologií byly zaměřeny zejména na: špičkovou kvalifikaci především mladé populace s vazbou na realizované projekty na Slezské univerzitě v oblasti Virtuální univerzity -viz e-learning.opf.slu.cz., byla potvrzena vazba na podpůrné zahraniční investice v Moravskoslezském kraji. Byla posílena a zefektivněna vazby Slezské univerzity s institucemi v regionu, (vazba na personální a materiální rozvoj oboru terciárního vzdělávání prioritních pro potřeby tohoto kraje. vysoké míry flexibility celého procesu na měnící se poţadavky trhu práce, byly rozšířeny kapacity vysoké školy - Splněno Cílem projektu stalo získání podpory na aktivní modernizaci studijních oborů se zaměřením na takové změny rozvoje maximální kvality vzdělávání, které vedou ke: zvýšení konkurenceschopnosti Slezské univerzity Opava a všech jejích partneru v oblasti evropského prostoru vysokoškolského vzdělávání, posílení úlohy vysoké školy jako primárního zdroje informací, znalostí, inovací a metodik, které jsou zapotřebí pro ekonomický a sociální rozvoj státu a zajištění sociální soudrţnosti, vetší otevřenosti vysoké školy a jejích partnerů, základnímu rozvoji nových technologií a tím i společnosti (vazba na rozmanitost v oblasti informačních technologií, databázových systémů, informačních a účetních systémů) a zejména zkvalitnění výuky. Splněno. 2

3 Projekt byl veden za účelem splnění jednotlivých cílů vytyčených v projektu: Cílem projektu byla tedy inovace a vytvoření nových kurzů a rozšíření e-learningu s odborným zázemím v souladu s trendy informačních technologií a implementace v praxi. Jedná se o rozvoj komunikace, informovanosti, dovednosti a celkové vzdělanosti, která posiluje stabilní úroveň zaměstnanosti, zaloţené na kvalifikované a flexibilní pracovní síle, integraci cílových skupin obyvatelstva a konkurenceschopnosti podniku, při respektování principu udržitelného rozvoje. Konkrétní cíle: zvýšení počtu studentů sníţení neúspěšnosti studentů v bakalářských a doktorských studijních programech modernizace a vytvoření nových kurzů v rámci akreditovaných studijních programů dosaţení větší otevřenosti nabízených akreditovaných studijních programů podstatné rozšíření forem e-learnigového studia a uplatnění informačních komunikačních mobilních technologií prohloubení spolupráce s institucemi a podnikateli. Konkrétní cíle byly naplněny (viz. monitorovací ukazatele. Rozčlenění do dílčích cílů bylo založeno na základě specifikace přínosu: pro rozvoj teorie (v jednotlivých studijních programech a oborech). pro rozvoj metodologie (upřesnění terminologie, přístupy k ekonomickému rozvoji), pro praxi (podnikatelské subjekty, hospodářské komory, veřejnou správu, širší odbornou i laickou veřejnost), zejména z pohledu aplikace cílů, výsledků v rámci řešení projektu, resp. vzájemné návaznosti teorie, metodologie a praxe, pro zkvalitnění výukového procesu (prezenční, kombinované studium, celoţivotní vzdělávání). Inovativnost projektu Projekt vykazuje tyto přidané hodnoty: zavádění nejmodernějších trendů do výuky s akceptováním aktuálních informací; vyuţití moderních informačních technologií, které absolventům studia na SU usnadní nástup do praxe; konkurenceschopnost v rámci evropského ekonomického prostoru; spolupráci se silnými ekonomickými subjekty pro podchycení nejnovějších trendů v informačních technologiích; vyuţití kvalitního softwaru pro vedení seminářů a praktických cvičení, které zvýší konkurenceschopnost cílové skupiny, tedy studentů i pedagogů; zavedení elektronických forem výuky ve vazbě na strategické dokumenty a dlouhodobý záměr rozvoje SU. Splněno. Viz. Výroční zpráva o činnosti Slezské univerzity v Opavě za rok 20007, Opava květen SU rovněţ v souladu se záměrem deklarovaným v době svého zřízení naplňuje poslání v regionu s cílem výrazným způsobem přispět ke zvýšení vzdělanosti v oblasti severní Moravy a Slezska. Region náleţí k oblastem s vysokou nezaměstnaností a postupným dlouhotrvajícím poklesem počtu ekonomicky aktivních obyvatel. Výraznou roli v podmínkách ţivota má jeho z velké části příhraniční poloha s významnými historickými vazbami na polské Slezsko a Slovensko. Univerzitní města Opava i Karviná leţí v 3

4 bezprostřední blízkosti státní hranice s Polskou republikou. Mezi obyvatelstvem regionu jsou poměrně výrazně zastoupeni příslušníci jiných národností. Na území bývalých okresů Karviná a Frýdek-Místek ţije početná polská menšina, z dalších národností se jedná především o příslušníky menšiny slovenské a německé, v poslední době roste počet obyvatel vietnamské národnosti. SU přispívá k sociální konsolidaci regionu, podílí se na vytváření intelektuálního potenciálu pro rozvoj kulturního, vědeckého a společenského života. Připravuje odborníky pro management podniků, státní správu, školství, bankovní sféru atd., kteří mimo jiné vytvářejí personální předpoklady pro provádění úspěšné ekonomické a sociální transformace společnosti. Svou dosavadní činností si SU získala zájem, dobré postavení a autoritu v očích veřejnosti. Má velmi dobré vztahy s orgány státní správy, samosprávy a s podnikatelskou veřejností. Stálou součástí společenského ţivota regionu je vysoká publicita o práci a problematice univerzity. Podrobné informace o SU- viz. internetová adresa Viz.- výňatek z výroční zprávy o činnosti Slezské univerzity v Opavě. Zpráva je zpracována v souladu s 21, odst. 1, písm. a) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách, dále jen zákon ). Ve smyslu tohoto zákona vychází z poţadavků, stanovených MŠMT ČR. Úspěšnost projektu lze deklarovat jednotlivými přehledy: počty monitorovacích ukazatelů, publicitou, zapojením cílových skupin, spoluprací s partnery, v kontextu zapojení i specifické cílové skupiny, tj. handicapovaných osob. Cílem projektu se stalo naplnění jednotlivých cílů OP RLZ Efektivní trh práce zaloţený na kvalifikované pracovní síle, konkurenceschopnosti zaměstnavatelů, vyuţití výzkumně-vývojového potenciálu regionu, sociální integraci ohroţených skupin a rovnosti příleţitostí při respektování zásad udrţitelného rozvoje. Tj: Globální cíl - Vysoká a stabilní úroveň zaměstnanosti, zaloţená na kvalifikované a flexibilní pracovní síle, integraci sociálně vyloučených skupin obyvatelstva a konkurenceschopnosti podniků, při respektování principů udrţitelného rozvoje. Specifické cíle OP RLZ - rozvoj pruţného trhu práce, který přispívá k prevenci nezaměstnanosti a zvýšení zaměstnanosti osob, kterým hrozí vyloučení z trhu práce; sníţení počtu osob ohroţených sociální exkluzí prostřednictvím integrovaného přístupu a odstraňování bariér znesnadňujících účast na trhu práce; Specifické cíle II OP RLZ - rozvoj celoživotního učení prostřednictvím zvyšování kvality nabídky vzdělávání z hlediska potřeb trhu práce ve znalostní společnosti a ekonomice a prostřednictvím rozšiřování účasti všech subjektů v procesu vzdělávání; Rozvoj kvalifikované pracovní síly a rozšiřováním nabídky pracovních příležitostí pro absolventy kurzů. Pozitivně lze hodnotit odborné zaměření projektu. Orientuje se na problematiku, která je v současném období středem pozornosti široké odborné i laické pozornosti. Řada posluchačů jako specifické cílové skupiny do 25 let v rámci prezenční formy studia, ale i do 50 let v rámci kombinované formy studia, vyuţila plně získané praktické i teoretické zkušeností získané v rámci realizace projektu (zabývající se problematikou nových forem vzdělávání, informačních technologií,novými softwarovými produkty, moderními prostředky výuky, účetní a daňovými softwearovými produkty včetně získání znalostí o specifikách bariér, které musí osoby se zdravotním postižením překonat včetně determinace vyplývající ze zkoumané problematiky. V dané souvislosti je významné zapojení partnera projektu OS Trianon Český Těšín (viz. specifikace předmětu činnosti partnera). 4

5 Při vlastním zpracování projektu poukázal celý řešitelský tým na vysokou profesionalizaci při řešení při vlastní realizaci projektu. Pozitiva projektu - byly zcela naplněny předpokládané výstupy projektu. Očekávaný přínos řešení projektu se stal skutečností. Dosažení objektivního hodnocení viz. přehled jednotlivých monitorovacích ukazatelů a jejich komparace plán a skutečné hodnoty. Získané výsledky projektu mají výraznou vypovídací schopnost - představují základ pro tvorbu koncepce řešení dalšího rozvoje SU, ve vazbě na zaměření diplomových, bakalářských, seminárních a doktorských prací, včetně zaměření na potřeby a požadavky zaměstnavatelů v rámci zejména měst a obcí Moravskoslezského kraje, ale i dalších (viz. projekt a publicita projektu). Získané a vyhodnocené výsledky řešení projektu se rovněţ staly základem pro prezentaci SU, dalšího vzdělávání, nových forem, moderních a vysoce efektivních forem výuky i pro hlubší pochopení problémů jednotlivých cílových skupin. Význam řešení projektu pro Moravskoslezský kraj, institucionální význam (řešená problematika se dotýká studentů - absolventů, studentů aktivních, ale i budoucích uchazečů o studium (vazba na širší odbornou veřejnost z pohledu uplatnitelnosti na trhu práce, zapojení jednotlivých cílových skupin, spolupráce s řadou institucí, úřadů, význam v návaznosti na determinaci zkoumané problematiky například pro výuku studentů na SŠ a komparaci výuky s jinými VŠ. Prezentace projektu se stala jednoznačně pozitivní při rozhodování o dalším studiu, podávání žádostí apod. i pro studenty například středních škol v jednotlivých krajích, ale i například ze Slovenska (na základě prezentace projektu na konferenci pod názvem Ţilina bez bariér, prezentace v Bruselu (EP), na VŠE Praha, na zasedání poslanců Parlamentu ČR, na konferencích na UTB Zlín, SU OPF Karviná, FPF Opava, konferencích v Českém Těšíně a Czeszyně, Španělsko (Polytechnická univerzita Madrid), konference Obnovitelné energetické zdroje v teorii a v praxi, Karviná - konference Bez bariér bez hranic společně s OS Trianon (viz. publicita projektu). Z pohledu (aplikace teorie a praxe), jakoţ i z pohledu související jsou významné prezentace v zahraničí, (na WSEH - Wyszej Szkole Ekonomicno-Humanisticnej v Bialsko-Biale), komparace zapojení do projektové činnosti na zahraničních VŠ. V této souvislosti je významná i prezentace a komparace zkušeností s řadou podnikatelských a nepodnikatelských subjektů v rámci zemi EU. (jednání se zástupci EP, vazba na mezinárodní vědecký výbor a rovněţ spolupráce s jednotlivými profesními organizacemi profesní komory). V dané souvislosti je třeba potvrdit zejména nutnost komparace a spolupráci se zahraničními pracovišti. Cíle řešení povaţujeme za vysoce užitečné a splněné. Význam projektu je podstatně širší vzhledem k významu řešené problematiky. Stal se námětem i pro další významná jednání na akademické půdě, jednání výborů Evropského parlamentu, Parlamentu ČR, včetně institucionálního významu, stal se základem pro další náměty pro projektové žádosti a další rozvoj Slezské univerrzity, včetně významné a dlouhodobé partnerské spolupráce, jakož i námětem pro návrh nových předmětů, kurzů, pro konání konferencí workschopů, návrhy na rozšíření spektra vysokoškolského vzdělání včetně návrhů na další žádosti o akreditaci aktuálních, žádoucích - poptávaných, vysoce potřebných akreditovaných studijních oborů a programů. V dané souvislosti mělo zapojení do projektu u mnoha posluchačů (jednotlivých cílových skupin) pozitivní odezvu v dalším studiu navazujících magisterských programech, doktorských studijních programech, stalo námětem pro řadu témat bakalářských, diplomových či seminárních prací na obou fakultách včetně návaznosti na další profesní 5

6 rozvoj řešitelského kolektivu v podobě přihlášení, pokračování a dokončení doktorských studií, v přípravách na zahájení habilitačního či profesorského řízení. Zdůrazňujeme logický a účelný postup řešení. K vyuţití výsledků řešení docházelo průběžně, a dochází neustále (neméně důležité jsou dosažené výsledky využitelné v budoucnosti (po ukončení projektu) vazba na udržitelnost projektu. Priority projektu, jež byly deklarovány a splněny: Nové směry a myšlenkové přístupy, originalita projektu, nové podněty a řešení, Předpoklady k řešení výborné podmínky k řešení na SU a spolupráce s partnery, Vysoký přínos řešení projektu, uplatnitelnost výsledků, nové znalosti, Vysoká úroveň zpracování projektu, konkrétní cíle, náročné reálné splněné, Propracovaná a progresivní a osvědčená koncepce a metodika řešení projektu, Časový harmonogram prací viz. časový harmonogram doba řešení přiměřená, časový plán reálný v konktextu plnění jednotlivých klíčových aktivit projektu. Adekvátnost řešení projektu. Zdůvodněné finanční poţadavky projektu, vazba na plnění klíčových maktivit a monitorovacích ukazatelů ve vazbě na metodické pokyny, přírůčky a další dokumentaci projektů ESF z OP RLZ. Splněno. Bylo vyuţito přesunů moţných v rámci řešení projektu dle stanovených kritérií, řešitelský tým aktuálně reagoval na poţadavky trhu pracovních příleţitostí, poţadavky informačních technologií a dalších potřeb vycházejících z vzniklých poţadavků na profesionalizaci vzdělání a řešitelského týmu. Postupy a navrženou metodiku projekt řešil v návaznosti na splnění poţadavků dle příručky pro příjemce finanční podpory v kontextu související legislativy pro řešitele projektů OP RLZ včetně související účetní, daňové, sociální aj. legislativy. Projekt řešil klíčové a náročné (finančně, technicky, společensky, sociálně) problémy současnosti i budoucnosti, s nímiţ souvisí řada dalších neméně významných otázek. Klíčové aktivity projektu: 1. Analýza potřeb 2. Metodika zpracování 3. Nákup potřebného vybavení a sluţeb 4. Školení lektorů 5. Příprava struktury kurzů 6. Příprava učebních textů 7. Realizace kurzů 8. Hodnocení Klíčové aktivity projektu byly řešeny dle časového harmonogramu období realizace aţ Jednotlivá kriéria klíčových aktivit projektu byla naplněna. Složení řešitelského kolektivu je na odpovídající odborné i praktické úrovni vzhledem k splnění cílů projektu (návaznost na odbornou orientaci, zaměření i zájem jednotlivých řešitelů, realizace projektu dle věcného a časového harmonogramu - viz příloha harmonogram, Seznam pracovníků projektu). Podíl (časová náročnost dílčích etap práce) jednotlivých pracovníků - řešitelského týmu byla při konkrétním vyhodnocování podrobně rozvedena (v návaznosti na řešení projektu - viz. Výkazy práce jednotlivých řešitelů dle jednotlivých měsíců daného monitorovaného období ). 6

7 Metodická příprava a realizace vycházela z dojednaného postupu realizace projektu a z poţadovaných výstupů (jednání řídícího týmu projektu, spolupráce s dalšími řešiteli a partnery projektu, další týmy projektu viz. projekt, řešení projektu). Byla zvolena forma skupinové i individuální metodické přípravy před a v průběhu realizace projektu na základě získaných poznatků. Metodickou přípravu ovlivňovali především praktické požadavky zdravotně postižených na základě obsahu vyhlášky č.369/2001 Sb. Řízení projektu - spolupráce s partnery, rektorátním oddělením rozvoje na SU Opava a rovněž samostatným oddělením ESF na MŠMT. Řízení projektu zahrnovalo činnost jednotlivých týmů - řízení s přesným stanovením odpovědnosti za konkrétní dílčí i celkové úkoly. Koordinaci metodických a obsahových postupů příjemce a partnerů podílejících se na realizaci projektu Týmy pracovaly dle schváleného věcného a časového harmonogramu. Termín všech monitorovacích zpráv byl jednoznačně splněn. Podání monitorovacích zpráv všech 7. monitorovacích zpráv a 6. plateb žádost o platbu bylo úspěšně podáno a provedena kontrola rektorátním oddělením SU a MŠMT a následně zaslány požadované finanční prostředky. Závěrečná monitorovací zpráva zakomponovává dle poţadavků i monitorované období po podání 7. monitorovací zprávy projektu (osmé monitorované období). Nedílnou součástí realizace projektu byly v návaznosti na řešení jednotlivých ukazatelů a klíčových aktivit projektu byly přesně specifikovány poţadavky na vedení účetní agendy, zřízení BÚ, dle poţadavků pro příjemce, aplikace zákona o účetnictví a související daňové legislativy. V návaznosti na řešení projektu byly provedeny přesuny jednotlivých prostředků mezi kapitolami rozpočtu dle poţadavků pro příjemce finanční podpory projektů OP RLZ. V dané souvislosti byla významná spolupráce s rektorátním oddělením pro rozvoj SU Opava a samostatným oddělením ESF MŠMT, jeţ probíhala po celou dobu přípravy, realizace a hodnocení projektu. Spočívala v odborném vedení celého komplexu otázek projektu v vazbě na legislativní poţadavky a související agendu projektu. Řešitelský tým děkuje za podporu těmto oddělením. Zhodnocení metodiky postupu k naplnění cílů projektu: volby metod postupů přípravy, realizace a hodnocení projektu kontrola dodržování věcného a rovnoměrného čerpání položek a celkového rozpočtu projektu v návaznosti na dodržování zásad zákona o účetnictví, daňových předpisů a související legislativy a požadavků vyplývajících z příručky a Metodických pokynů ESF pracovní schůzky a jednání řídícího týmu projektu Odezva cílové skupiny - zájem podpořených osob o zapojení do projektu. Členění cílové skupiny (viz. projekt) Zapojení cílových skupin: 7

8 získávání a výběr účastníků projektu: studenti prezenční a kombinované formy studia v bakalářských, magisterských, navazujících magisterských a doktorských studijních programech a oborech propagace v návaznosti na zvýšení zájmu cílové skupiny viz. prezentace Den otevřených dveří na obou součástech univerzity, další prezentační akce (GAUDEAMUS aj.). Součástí aktivit projektu byla i tvorba metodických, vzdělávacích a informačních dokumentů, které přispívají k analýze strategických schopností informačních technologií a jejich uplatnění ve výuce a praxi. Tyto dokumenty slouţí k propagaci a upoutání pozornosti na cílové skupiny a oblast jiţ vytýčeného zájmu. Odborná veřejnost - workshopy, mezinárodní konference, studijní opory, skripta, monografie, seminární práce, studie. Viz.projekt - opatření pro zajištění publicity a propagace samotného ESF a EU kapitola číslo 17. Publicita. Návaznost na jednotlivé monitorovací ukazatelé a monitorovací zprávy. Způsoby práce s cílovou skupinou: Výuka byla realizována formou přednášek a seminářů akreditovaných kurzů, modulů workshopů, prezentací, praktických seminářů,aj. (viz. prezenční listiny, zkouškové katalogy). Cílová skupina zahrnovala i studenty ze zahraničí (viz. prezenční listiny, viz. informační sytém STAG). Dále studenti doktorského studijního programu Ekonomika a management Výborná spolupráce s posluchači (cílovou skupinou) Účast a prezentace posluchačů (cílové skupiny) na mezinárodní konferenci dne 17 a v rámci mezinárodní konference Obnovitelné energetické zdroje v teorii a v praxi (viz. program konference, název prezentace). Náročná výuka, vysoce odborná, profesní zaměření, zajištění z hlediska organizačního a časového hlediska Celkový zájem ze strany studentů. V dané souvislosti bylo patrné velmi pozitivní spojení teorie s praxí se zaměřením na perspektivu a získání zaměstnání posluchačů a rovněţ jejich profesní odborné zaměření, resp. zvýšení jejich kvalifikačních dovedností, profesionality, znalostí jednotlivého vysoce specializovaného softwarového vybavení včetně prezentačních technologií. Tuto skutečnost lze dokumentovat v případě studentů prezenčního i kombinovaného studia jednotlivých studijních programů i oborů včetně studentů doktorského studijního programu Ekonomika a management. Hodnocení kurzů: interní monitoring a shrnutí každého kurzu: Název kurzu Počet posluchačů Klasifikace jednotlivých posluchačů Hodnocení kurzů vyučujícími /přednášky, semináře, workschopy, zapojení do výuky odborníků z praxe, expertů vazba na spolupráci s profesními institucemi a organizacemi Hodnocení studenty Vyuţití studijní literatury, studijních opor,monografií, knihovní sluţby, softwarové produkty zakoupené z prostředků projektu 8

9 Vzor hodnocení Hodnocení od příslušníků cílové skupiny do 25 let na Filozoficko-přírodovědecké fakultě Slezské univerzity v Opavě V období od do se členové cílové skupiny do 25 let účastnili dobrovolné ankety. Odpovídali na 9 otázek, hodnocených stupnici 0 (nejhorší) aţ 5 (nejlepší). Průměrné hodnoceni kurzu realizovaných v rámci projektu na Filozoficko-přírodovědecké fakultě viz tabulka: Tvrzení Hodnocení 1. Předmět splnil mé očekávání, byl zajímavý a inspirativní. 3,6 2. Náročnost předmětu a poţadavky stanovené pro jeho absolvování odpovídaly jeho postavení a důleţitosti ve studijním plánu. 3,4 3. Předmět jako celek měl logickou, promyšlenou a ucelenou koncepci. 3,8 4. Výuka předmětu byla zabezpečená literaturou a jinými učebními pomůckami, technickým vybavením apod. 3,8 5. Způsob hodnocení stanovený vyučujícím byl objektivní a spravedlivý. 4,0 6. Vyučující na mne působil jako odborník se zaujetím pro obor. 4,6 7. Vyučující docházel do výuky připraven, jeho výklad byl srozumitelný. 4,0 8. Výuka se konala pravidelně, případné změny byly včas oznámeny. 4,4 9. Vyučující ochotně komunikoval se studenty, odpovídal na dotazy, poskytoval v případě potřeby konzultace. 4,6 Na požádání zpracovala: PhDr. Beáta Sedláčková. Ph.D. Zajištění udržitelnosti: Viz. projekt, udrţitelný rozvoj v oblastech: sociální, ekonomické, ekologické. nástěnné prezentace na jednotlivých součástech univerzit i partnerů, články v Novinách SU, celostátních a mez.periodikách, propagačních a informačních tiskovinách a na jednáních grémií a institucí. Vazba na studium a studijní programy, zájem o studium - splněno Řešení projektu vycházelo z nutnosti celoživotního vzdělávání profesního charakteru. Vzdělávání se stává mezinárodním tématem tohoto století. Vyspělé evropské země, pokud chtějí uspět ve světě prudce rostoucí konkurence a zároveň zachovat sociální smír a soudrţnost za současného pokračování rozvoje demokratické společnosti, musí zvládnout obrovský rozsah změn. Vlastní výukové programy, věda o výchově a vzdělávání prochází zásadními změnami. V souladu s ideou celoţivotního vzdělávání a učící se společnosti se centrem zájmu nyní stává populace dospělých v produktivním období ţivota. V dané souvislosti i vazba na zdravotně znevýhodněné osoby a moţnost jejich pracovní integrace. Univerzity ve světě i u nás na tyto změny v rámci svých moţností reagují, zavádějí studijní programy celoživotního studia profesního charakteru, rozvoj schopností, obohacení znalostí a rozvoj osobnosti k seberealizaci. 9

10 Prostřednictvím systému celoţivotního vzdělávání je tedy úkolem univerzit poskytovat moţnosti vzdělávat se po celou dobu ţivota člověka, v souladu s jeho potřebami a zájmy. Vzdělávání dospělých musí navazovat na jejich počáteční vzdělávání, a dále rozvíjet znalosti, dovednosti, potřebné pro plnohodnotnou práci i mimopracovní ţivot. Příprava, inovace výuky předmětů a vlastní realizace výuky byla vedena v návaznosti na požadavky Akreditační komise MŠMT: přesné stanovení a zařazení předmětu do oboru, specifika jednotlivých předmětů výkladů, vazba na profily předmětů, studijních programů, syllaby předmětů, vazba na kreditové ohodnocení, rozsahy výuky, zařazení předmětů do studijních programů, způsob zakončení předmětů (kurzů), rozsahy a obsahové zaměření individuálních prací studentů a způsoby kontroly, podmínky absolvování předmětů, návaznosti předmětů, podmiňující a vylučující návaznosti předmětů, struktura vyučujících, kódy předmětů, povinná a doporučená studijní literatura, následně tedy klíčová slova, anotace, obsah studijního materiálu. Formální a obsahová stránka publikací, vlastní invence, přehlednost, rozdělení do jednotlivých modulů, struktura modulů, uloţení na web. Předměty katedry účetnictví: Zájem o studium předmětů účetnictví vzrůstá - požadavek V současném období - v návaznosti na členství České republiky v Evropské unii dochází k zásadní změně v poptávce po studiu účetní teorie a praxe v evropském měřítku. Výuka účetnictví, výkaznictví a auditu vycházela z potřeby celospolečenské praxe (profilace studentů, struktura předmětů, zájem o zpracování bakalářských, diplomových a doktorských prací ze strany studentů i praxe - institucí, jakoţ i uplatnění studentů - absolventů v praxi). Zájem studentů vycházel z průzkumu prováděného u odborné veřejnosti i studentů SŠ nejen v rámci kaţdoročně prováděného Dne otevřených dveří OPF SU v Karviné i SŠ, ale i v rámci průzkumů a spolupráce s podnikatelskými i nepodnikatelskými subjekty, finančními úřady, okresními správami sociálního zabezpečení, úřady práce a jinými institucemi (návaznost na průzkumy podmínek rozvoje MSP zpracovávaných katedrou účetnictví od roku 1997 kaţdoročně v letech 1997 aţ 2008) a průzkum připravenosti podnikatelských i nepodnikatelských subjektů na mezinárodní harmonizaci účetnictví (v letech 2002 aţ 2008, opět kaţdoročně). Rovněţ počet studentů, kteří absolvovaly specializační modul pod názvem Účetní a daňové poradenství vzrůstal. Počet studentů modulu se pohybuje mezi studenty. Stejně tak byl patrný nárůst počtu studentů, zpracovávajících bakalářské a diplomové práce v kontextu účetní, auditu, výkaznictví, daňové aplikace, znalostí a komparace certifikačních systémů (viz. databáze Athos, IS STAG bakalářské a diplomové práce OPF SU, absolventi OPF SU). V této souvislosti byla a je nadále důleţitá spolupráce s podnikatelskými i nepodnikatelskými subjekty a s mnoha dalšími organizacemi, institucemi a profesními komorami a sdruţeními, 10

11 jejichţ činnost se dotýká činnosti účetní a auditorské profese, např.:institut Svazu účetních, Komora certifikovaných účetních ČR, Český institut interních auditorů, ISACA - Mezinárodní profesní sdruţení zaměřené na oblast auditu, kontroly a bezpečnosti informačních systémů, Komora auditorů ČR, auditorské společnosti a další profesní instituce. Významná byla a nadále je i návaznost na podmínky vycházející z determinace podmínek výkonu profesních vědomostí a klíčových dovedností v zemích Evropské unie (viz. Direktivy EU, zákon o účetnictví, mezinárodní vzdělávací standardy, aplikace podmínek mezinárodních profesních sdruţení IFAC (International Federation of Accountants - Mezinárodní federace účetních) a EMAA (European Management Accountants Association - Evropská asociace manaţerských účetních), Účetní dvůr (zemí EU). Dále je patrné i uplatnění studentů - absolventů v praxi v prestižních tuzemských i mezinárodních auditorských a účetních společnostech, finančních úřadech, interních auditorech apod. (viz. informace v textu, www. OPF SU, katedra účetnictví, Noviny SU, sborník z mezinárodních konferencí. Stejně tak je patrná návaznost na uznávání absolventům VŠ zejména ekonomického zaměření na první stupeň Certifikace účetní profese v ČR (Účetní asistent) a částečně zkoušek z 2. stupně (Bilanční účetní). Stupeň Certifikace je významným vodítkem pro získání uplatnění na stávajícím trhu práce, významné plus při získávání zaměstnání. Obsahově odborný profil studenta vychází primárně z dokonalého zvládnutí účetní legislativy, návaznosti účetnictví ČR na mezinárodní účetní standardy a ostatní prvky harmonizace účetnictví, shody a rozdíly forem mezinárodní harmonizace účetnictví (viz. prezenční listiny, IS STAG, zkouškové katalogy). Realizace výuky probíhala v předmětech Účetní poradenství - moduly a předměty Účetnictví nevýdělečných organizací, Rozbory hospodářské činnosti pro studenty prezenčního i kombinovaného studia, Accounting Counselling, Účetnictví pro manaţery, uskutečnila se řada workshopů, praktických seminářů a aplikací softwarových produktů v návaznosti na oblast účetnictví daňové aplikace audit a informační technologie. Dále byla patrná návaznost na jednotlivé ekonomické a informační systémy, nové verze softwarových produktů ÚČTO, STEREO, STRATEX, EVALENT.. V této souvislosti je patrná návaznost a spolupráce katedry účetnictví na SU OPF v Karviné a Ústavem financí a účetnictví Fakulty ekonomiky a managementu na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně (viz. prezenční listiny a IS STAG, jednotlivé studijní programy a obory a zkušební katalogy IS STAG). Oblast - Informatika Inovace studijních programů zaměřených na informační technologie V souladu s cílem Operačního programu byla uskutečněna inovace studijních programů a kurzů zaměřených na informatiku a účetní systémy. Modifikace struktury jednotlivých předmětů, náročnost na stále se zvyšující poţadavek účetní profese a vzdělávání pedagogických pracovníků vychází z náročných podmínek současného mezinárodního vývoje. Tudíţ je i vazbou jednotlivých předmětů, studijních oborů a jednotlivých studijních programů v návaznosti na poţadavky Akreditační komise MŠMT (jednotlivé studijní programy, studijní obory, návaznost na další rozvoj oboru v kontextu světového vývoje (ekonomické, účetní, informační systémy, databáze a databázové systémy, multiplikační efekty). 11

12 Význam elearningu při vysokoškolském studiu V současnosti je elearning jiţ povaţován za naprosto běţný doplněk vysokoškolské výuky, se kterým se počítá v prezenční i kombinované formě studia. Na VŠ se elearning vyskytuje především v kombinované formě studia, v menší míře i jako doplněk pro prezenční studenty. Tento trend je celosvětový a jiţ se pro něj vţil pojem Blended Learning. V rámci projektu OP RLZ bylo mj. vytvořeno několik desítek kurzů, které slouţí a budou nadále vyuţívány zejména pro podporu kombinovaného studia na Slezské univerzitě v Opavě. Jedná se o on-line kurzy pro systém Moodle, přístupné prostřednictvím internetu studentům Filozoficko-přírodovědecké fakulty (http://lei.fpf.slu.cz/moodle/). Kurzy byly od počátku vytvářeny jako doplněk ke klasickému kombinovanému studiu a jejich význam spočívá především v poskytování elektronických studijních materiálů a k procvičení teoretických pasáţí výuky. Na SU OPF jiţ elearning byl vyuţíván jiţ dříve, díky podpoře projektu došlo ke zkvalitnění výuky na obou součástech univerzity. Na Slezské univerzitě v Opavě existuje od roku 2008 oddělení elearningu jako součást Centra informačních technologií a do náplně jejich práce spadá mj. tvorba a editace on-line kurzů pro všechny součásti univerzity. Jeden z cílů, který si oddělení klade, je zvýšení kvality a vyuţívání internetových sluţeb pro potřeby výuky, včetně kvality internetových kurzů. V dané souvislosti byly řešeny otázky: v návaznosti na inovaci výuky, při procesu tvorby kurzu, při závěrečné evaluaci hotového kurzu: Pro koho je kurz určen? Kdo je cílová skupina? Pro jaké studium bude kurz používán? Jak významnou část výuky v daném předmětu bude on-line kurz zajišťovat? Jaké materiály bude nezbytné pro kurz připravit v elektronické podobě? Jaké činnosti a aktivity budou v rámci předmětu po studentech vyžadovány? Je možné a vhodné realizovat uvedené činnosti prostřednictvím elearningového systému? Jaký poměr mezi cvičnými a ostrými aktivitami bude nutné zvolit i s ohledem na zátěž v dalších předmětech, kterých se studenti účastní. Zvyšování kvalifikace V rámci zvyšování kvalifikace pedagogických pracovníků se uskutečnila školení zaměřených na informační a komunikační technologie. Jednalo se konkrétně o školení realizovaná firmou Oracle Czech, s.r.o., zaměřená na databáze, a školení věnovaná produktu Microsoft Dynamics NAV a školení v rámci Institutu Svazu účetních a VŠE Praha. Nezbytnou klíčovou aktivitou v rámci projektu se stalo školení pedagogických pracovníků (lektorů) se zaměřením na nové technologie používané ve výuce. Další klíčovou aktivitou projektu je příprava struktury kurzů v rámci akreditovaných studijních programů vycházejících z poţadavků jednotlivých studijních oborů vyučovaných na fakultách Slezské univerzity. Významnou aktivitou byla samotná realizace připravených nových, popř. inovovaných kurzů. Tato činnost dle harmonogramu projektu začala v zimním semestru akademického roku 2007/2008 a probíhala do konce letního semestru akademického roku 2007/2008 (viz. termín závěru řešení projektu). Školení Oracle 12

13 Školení realizovaná firmou Oracle Czech, s.r.o. byla prováděna v rámci mezinárodního vzdělávacího programu Oracle University a byla zakončena certifikátem firmy Oracle. Jednalo se o školení, která byla realizována ve školícím centru firmy Oracle v Praze. Například školení, pod názvem Oracle Database 10g: PL/SQL Fundamentals, proběhlo v prosinci 2007 (3 dny). Bylo zaměřeno na vyuţití a implementaci procedurálního jazyka PL/SQL, který je nadstavbou jazyka SQL pouţívanou na databázích firmy Oracle. Školení bylo věnováno syntaxi jazyka, pouţívání proměnných, datovým typům, operátorům a příkazům jazyka. Procvičováno bylo rovněţ vytváření programových bloků, procedur a funkcí v integraci s SQL jazykem (příkazy DDL, DML). Zahrnuto bylo rovněţ vyuţití explicitních kurzorů a výjimek. Další školení, Oracle Database 10g: XML Fundamentals, proběhlo v dubnu 2008 (opět 3 dny). Bylo zaměřeno na vyuţití a implementaci značkovacího jazyka XML. První část školení obsahovala vytváření a validaci XML dokumentů, transformaci XML dokumentů (XSLT), vyuţití šablon, XPath příkazy a další. Druhá část školení byla zaměřena na podporu standardu XML v rámci databází Oracle, byla zde zařazena témata jako např. ukládání a dotazování na XML v rámci databází Oracle (XSQL) nebo generování XML dokumentů z databází. Ve spolupráci s firmou Oracle byla rovněţ zakoupena multimediální CD s výukovými kurzy (6 témat věnovaných databázím Oracle), které tyly poskytnuty studentům Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné v prostorách studovny a fakultní knihovny. Školení Microsoft Dynamics NAV Školení zaměřená na produkt Microsoft Dynamics NAV 4.0 byla realizována na základě smlouvy mezi Obchodně podnikatelskou fakultou v Karviné a firmou Microsoft v rámci licence Academic Alliance. Tato školení se skládala ze dvou částí. Úvodní školení proběhlo v září 2007 (3 dny) a jeho cílem bylo seznámit účstníky s prostředím systému Microsoft Dynamics NAV, se základy práce se systémem, byly procvičeny základní vzorové operace. Druhé, navazující školení, bylo realizováno v lednu 2008 (opět 3 dny). Toto školení bylo jiţ zaměřeno na rozšíření znalostí v rámci práce se systémem, na pouţití vývojových prostředků systému, na dataporty, reporty atd. Vytváření a realizace kurzů Na základě získaných znalostí z uvedených školení vyly vytvořeny výukové kurzy (moduly) v rámci studijního oboru Manaţerská informatika v navazujícím stupni studia na Obchodně podnikatelské fakultě v Karviné. Tyto kurzy byly rozděleny do dvou základních skupin dle jejich zaměření. První skupina kurzů zaměřených na tvorbu www prezentací byla realizována na Obchodně podnikatelské fakultě v Karviné v zimním semestru akademického roku 2007/2008. Bylo vytvořeno 8 uzavřených kurzů, které zahrnovaly Nové trendy v oblasti tvorby www prezentací, Zpracování grafiky a grafické prvky na webu, Prezentaci informací pomocí tabulek, Formátování s vyuţitím CSS, Webdesign a tvorbu layoutu s vyuţitím CSS a Dynamický web s vyuţitím JavaScriptu. Další skupiny kurzů byly zaměřeny na produkt Microsoft Dynamics NAV 4.0. Tyto kurzy proběhly na Obchodně podnikatelské fakultě v Karviné v letním semestru akademického roku 2007/2008. Skládaly se z uzavřených modulů, které byly zaměřeny na Základy systému a jeho ovládání; Nákup, sklad a objednávkovou agendu; Prodej, sklad, fakturace a platby; Analýzy a náklady Business Intelligence a na Práce s tabulkami, reporty a dataporty. 13

Modernization of study occasions and raise of education quality at SU Opava

Modernization of study occasions and raise of education quality at SU Opava MPRA Munich Personal RePEc Archive Modernization of study occasions and raise of education quality at SU Opava Eva Sikorová and Marie Paseková Slezska Univerzita-Obchodne podnikatelska Fakulta University

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Havířov

Více

Workshop Sociální podnikání - vzdělávání. Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Technická univerzita v Liberci Banská Bystrice 21. 11.

Workshop Sociální podnikání - vzdělávání. Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Technická univerzita v Liberci Banská Bystrice 21. 11. Workshop Sociální podnikání - vzdělávání Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Technická univerzita v Liberci Banská Bystrice 21. 11. 2013 Na Technické univerzitě v Liberci na Ekonomické fakultě se vyučuje

Více

Ing. Michael Ledvina. RNDr. Petr Beránek. Stanislava Fojtíková. Ing. Eleonora Herlíková

Ing. Michael Ledvina. RNDr. Petr Beránek. Stanislava Fojtíková. Ing. Eleonora Herlíková Ing. Michael Ledvina Působení ve Svazu účetních člen Metodické rady Svazu účetních pro podnikatele předseda Metodické rady Svazu účetních pro neziskové auditor, člen KA ČR člen Komory certifikovaných účetních

Více

Řešení IPN KREDO na Vysoké škole logistiky v Přerově Libor Kavka

Řešení IPN KREDO na Vysoké škole logistiky v Přerově Libor Kavka Řešení IPN KREDO na Vysoké škole logistiky v Přerově Libor Kavka Prorektor pro aplikovaný výzkum a řízení projektů na Vysoké škole logistiky v Přerově Strategický plán rozvoje VŠLG Vychází z IPN KREDO

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Žadatel projektu: Základní škola Brno,Bakalovo nábřeží 8,příspěvková

Více

Studijní obor. Účetnictví a daně. Studijní program Ekonomika a management SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ

Studijní obor. Účetnictví a daně. Studijní program Ekonomika a management SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ Studijní obor Účetnictví a daně Studijní program Ekonomika a management SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ Obecné informace studijní obor je odborně garantován Katedrou financí a účetnictví výuka je zajišťována

Více

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Škola pro život v 21.

Více

JUDr. Ivan Barančík rektor - Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov

JUDr. Ivan Barančík rektor - Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov METODY UČENÍ V PROFESNĚ ZAMĚŘENÉM VZDĚLÁVÁNÍ JUDr. Ivan Barančík rektor - Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov INOVACE VÝSTUPŮ, OBSAHU A METOD BAKALÁŘSKÝCH PROGRAMŮ VYSOKÝCH ŠKOL NEUNIVERZITNÍHO TYPU,

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Ţadatel projektu: Název projektu: Škola Tobě Název operačního

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2014

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2014 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2014 Havířov

Více

ZÁVĚREČNÁ MONITOROVACÍ ZPRÁVA SHRNUTÍ

ZÁVĚREČNÁ MONITOROVACÍ ZPRÁVA SHRNUTÍ Registrační číslo projektu Název projektu Název příjemce CZ.1.04/1.1.02/35.00379 Vzděláváním zaměstnanců KOBLA, spol. s r.o. ke zvýšení jejich adaptability KOBLA, spol. s.r.o. IČ 42192153 Kontaktní osoba

Více

VYHLAŠOVATEL MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŢE A TĚLOVÝCHOVY SEKCE ŘÍZENÍ OPERAČNÍCH PROGRAMŮ EVROPSKÉ UNIE

VYHLAŠOVATEL MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŢE A TĚLOVÝCHOVY SEKCE ŘÍZENÍ OPERAČNÍCH PROGRAMŮ EVROPSKÉ UNIE VYHLAŠOVATEL MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŢE A TĚLOVÝCHOVY SEKCE ŘÍZENÍ OPERAČNÍCH PROGRAMŮ EVROPSKÉ UNIE ZPROSTŘEDKUJÍCÍ SUBJEKT OPERAČNÍHO PROGRAMU ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ (OP RLZ) vyhlašuje VÝZVU pro

Více

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020 Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020 Září 2015 Dlouhodobý záměr vzdělávací, vědecké a výzkumné, vývojové,

Více

1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání

1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání Zvyšování kvality ve vzdělávání Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

Více

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2011-2015

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2011-2015 AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2011-2015 AKTUALIZACE 2012 Brno, září 2011 1 ÚVOD Aktualizace Dlouhodobého

Více

Aktualizace Dlouhodobého záměru Západomoravské vysoké školy Třebíč, o. p. s. pro rok 2012

Aktualizace Dlouhodobého záměru Západomoravské vysoké školy Třebíč, o. p. s. pro rok 2012 Západomoravská vysoká škola Třebíč obecně prospěšná společnost Aktualizace Dlouhodobého záměru Západomoravské vysoké školy Třebíč, o. p. s. pro rok 2012 Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké,

Více

1. VÝCHODISKA AKTUALIZOVANÉHO DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU

1. VÝCHODISKA AKTUALIZOVANÉHO DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU Vysoká škola zdravotnická, o. p. s. Praha 5, Duškova 7 Aktualizovaný dlouhodobý záměr vzdělávací a výzkumné, vývojové, umělecké nebo další tvůrčí činnosti na rok 2015 1 OBSAH 1. VÝCHODISKA AKTUALIZOVANÉHO

Více

Rozvoj celoživotního vzdělávání na TU v Liberci. RNDr. Eva Dvořáková

Rozvoj celoživotního vzdělávání na TU v Liberci. RNDr. Eva Dvořáková Rozvoj celoživotního vzdělávání na TU v Liberci RNDr. Eva Dvořáková Celoživotní vzdělávání na TUL Zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (ZÁKON O VYSOKÝCH ŠKOLÁCH),

Více

Studijní obor. Sociální management. Studijní program Hospodářská politika a správa SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ

Studijní obor. Sociální management. Studijní program Hospodářská politika a správa SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ Studijní obor Sociální management Studijní program Hospodářská politika a správa studijní obor je odborně garantován Katedrou ekonomie a veřejné správy výuka je zajišťována vysoce kvalifikovanými pedagogy

Více

MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE STRATEGIE STRETEGIE MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE

MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE STRATEGIE STRETEGIE MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE 2009 MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE STRATEGIE 2009 STRETEGIE MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE Obsah Úvod... 2 1. Studenti VŠEM... 3 1.1 Studijní pobyty - Erasmus... 3 1.2 Krátkodobé studijní pobyty... 3 1.3 Intenzivní jazykové

Více

Informace k realizaci projektu Kvalitní výuka (Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost -EU)

Informace k realizaci projektu Kvalitní výuka (Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost -EU) Informace k realizaci projektu Kvalitní výuka (Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost -EU) Projekt Kvalitní výuka v ZŠ Senohraby (dále jen projekt) bude realizován v předpokládaném termínu

Více

Bankovní institut vysoká škola, a.s. Praha Karlovy Vary Písek Teplice Břeclav

Bankovní institut vysoká škola, a.s. Praha Karlovy Vary Písek Teplice Břeclav Bankovní institut vysoká škola, a.s. Kdo jsme? První soukromá vysoká škola Atraktivní studijní obory Univerzitní informační systém Skvělé zázemí a nejnovější technika Moderní bezbariérová budova Jsme součástí

Více

HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN

HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN ZÁVĚREČNÁ EVALUAČNÍ ZPRÁVA Příloha č. 2: Diagramy teorie změn hodnocených IPn v rámci projektu Hodnocení ukončených IPn TEORIE ZMĚNY: METODICKÁ PODPORA RŮSTU KVALITY UČITELSKÉ

Více

Prodlouţení ţivotnosti bytového fondu

Prodlouţení ţivotnosti bytového fondu Fakulta stavební VŠB TU Katedra městského inţenýrství Vzdělávací program na zvýšení fyzické dostupnosti bydlení a sníţení regionálních rozdílů ve fyzické dostupnosti bydlení Prodlouţení ţivotnosti bytového

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Název projektu: Rozumět si lépe, být si blíže Žadatel projektu:

Více

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Financování výzkumu a inovací z fondů EU a ČR v létech 2007-2013 2013 Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Strukturální fondy pro výzkum a inovace OP Podnikání a inovace OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Úpravy Prováděcího dokument OP VK k 9. 6. 2010

Úpravy Prováděcího dokument OP VK k 9. 6. 2010 Úpravy Prováděcího dokument OP VK k 9. 6. 2010 Kapitola/ Strana PO1, 1.1 Kap.3.1.3/17 Úprava Rozdělení podporovaných aktivit GG na realizaci zahájenou 2008 ukončenou do 31. 12. 2012 a realizaci zahájenou

Více

Marketing a management

Marketing a management Studijní obor Marketing a management Studijní program Ekonomika a management SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ studijní obor je odborně garantován Katedrou podnikové ekonomiky a managementu výuka je zajišťována

Více

Studijní obor. Evropská integrace. Studijní program Hospodářská politika a správa SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ

Studijní obor. Evropská integrace. Studijní program Hospodářská politika a správa SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ Studijní obor Evropská integrace Studijní program Hospodářská politika a správa studijní obor je odborně garantován katedrou ekonomie a veřejné správy výuka je zajišťována vysoce kvalifikovanými pedagogy

Více

MONITOROVACÍ ZPRÁVA o realizaci projektu Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů

MONITOROVACÍ ZPRÁVA o realizaci projektu Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů MONITOROVACÍ ZPRÁVA o realizaci projektu Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů Tuto Monitorovací zprávu je třeba zaslat v tištěné a elektronické podobě (na CD nebo disketě) poskytovateli finanční

Více

A. PROJEKT A JEHO KLÍČOVÉ AKTIVITY

A. PROJEKT A JEHO KLÍČOVÉ AKTIVITY ZADAVATEL: HLAVNÍ MĚSTO PRAHA se sídlem Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1 IČ: 00064581 DIČ:CZ00064581 MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Odbor školství, mládeže a sportu Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme

Více

Kulatý stůl l expertů. Jihlava 20.června 2007

Kulatý stůl l expertů. Jihlava 20.června 2007 Kulatý stůl l expertů Jihlava 20.června 2007 Základní informace Systémový projekt OP RLZ 3.3 Realizátor projektu: MPSV ČR Dodavatel VZ: sdružení NVF, BIVŠ, KPMG Subdodavatelé: SST, AMSP, ČIA Doba realizace:

Více

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o.

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o. , s.r.o. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ, INOVAČNÍ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI VŠRR PRO ROK 2011 Praha 2010 VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE, s. r. o. AKTUALIZACE

Více

Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti A. PROJEKT A JEHO KLÍČOVÉ AKTIVITY

Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti A. PROJEKT A JEHO KLÍČOVÉ AKTIVITY ZADAVATEL: HLAVNÍ MĚSTO PRAHA se sídlem Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1 IČ: 00064581 DIČ:CZ00064581 MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Odbor školství, mládeže a tělovýchovy Evropský sociální fond Praha &

Více

Individuální projekty národní

Individuální projekty národní Individuální projekty národní Číslo OP: CZ 1.07 Název OP: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Číslo výzvy: 49 Název výzvy: Žádost o finanční podporu z OP VK IPn oblast podpory 3.1 Prioritní osa: 7.3

Více

Modularizace a modernizace studijního programu počáteční přípravy učitele fyziky

Modularizace a modernizace studijního programu počáteční přípravy učitele fyziky Modularizace a modernizace studijního programu počáteční přípravy učitele fyziky Charakteristika projektu Název projektu: Modularizace a modernizace studijního programu počáteční přípravy učitele fyziky

Více

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2011-2015

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2011-2015 AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2011-2015 AKTUALIZACE 2015 Brno, květen 2014 1 ÚVOD Aktualizace Dlouhodobého

Více

Výměna zkušeností s realizací projektů OP VK. Praha, 17.září 2013. MŠMT, Křižíkova 34/148, 186 00 Praha 8 - Karlín. www.vzdelavanipedagogu.

Výměna zkušeností s realizací projektů OP VK. Praha, 17.září 2013. MŠMT, Křižíkova 34/148, 186 00 Praha 8 - Karlín. www.vzdelavanipedagogu. Výměna zkušeností s realizací projektů OP VK MŠMT, Křižíkova 34/148, 186 00 Praha 8 - Karlín Praha, 17.září 2013 www.vzdelavanipedagogu.cz 1 Projekt Vzdělávání pro udržitelný rozvoj pro pedagogy základních

Více

Ing. Jana Košťálová Uplatnění nástrojů projektového řízení v ESF projektech

Ing. Jana Košťálová Uplatnění nástrojů projektového řízení v ESF projektech Ing. Jana Košťálová Uplatnění nástrojů projektového řízení v ESF projektech Univerzita Pardubice Uplatnění nástrojů projektového řízení v ESF projektech ESF fondy a aktuální rozšíření realizace projektů

Více

Projektový záměr STÁŽE VE FIRMÁCH VZDĚLÁVÁNÍ PRAXÍ 2

Projektový záměr STÁŽE VE FIRMÁCH VZDĚLÁVÁNÍ PRAXÍ 2 STÁŽE VE FIRMÁCH VZDĚLÁVÁNÍ PRAXÍ 2 PhDr. Kateřina Šímová vedoucí oddělení stáží, Fond dalšího vzdělávání Obsah Souhrnné informace o projektu Hlavní a dílčí cíle projektu Cílová skupina projektu Zdůvodnění

Více

1. Zaměření projektu (1)

1. Zaměření projektu (1) ESF JPD Grantové schéma 4.1 Konkurenceschopnost CZ.4..7/4.1../87 INTERNAL CONTROL ACADEMY Eurodan, s.r.o. Ing. Rodan Svoboda +4 6 49 svoboda@eurodan.cz www.eurodan.cz 1. Zaměření projektu (1) Záměr projektu

Více

Monitorovací zpráva o realizaci projektu. Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů

Monitorovací zpráva o realizaci projektu. Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů Monitorovací zpráva o realizaci projektu Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů MONITOROVACÍ ZPRÁVA O REALIZACI PROJEKTU OPERAČNÍHO PROGRAMU ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ Zhotovitel zprávy za příjemce podpory:

Více

V souladu s touto podporovanou aktivitou výzva definovala následující osoby jako cílové skupiny projektových ţádostí:

V souladu s touto podporovanou aktivitou výzva definovala následující osoby jako cílové skupiny projektových ţádostí: Výzva č. 18, oblast podpory 2.2 Vysokoškolské vzdělávání V oblasti podpory 2.2 Vysokoškolské vzdělávání byla výzva s pořadovým číslem 18 pro příjem projektových ţádostí ostatních (IPo) vyhlášena 29. března

Více

EKONOMICKÁ STUDIA NA FF UP V OLOMOUCI SWOT ANALÝZA

EKONOMICKÁ STUDIA NA FF UP V OLOMOUCI SWOT ANALÝZA EKONOMICKÁ STUDIA NA FF UP V OLOMOUCI SWOT ANALÝZA Východisko rozvojového projektu č. 11 Rozvoj spolupráce s hospodářskou sférou při realizaci studijního oboru Aplikovaná ekonomická studia Vnitřní podmínky

Více

Název projektu: KLÍČ K ÚSPĚCHU NA TRHU PRÁCE A MOŽNOSTI VSTUPU NA VŠ

Název projektu: KLÍČ K ÚSPĚCHU NA TRHU PRÁCE A MOŽNOSTI VSTUPU NA VŠ Název projektu: KLÍČ K ÚSPĚCHU NA TRHU PRÁCE A MOŽNOSTI VSTUPU NA VŠ (projekt je spolufinancován z prostředků ESF a Státního rozpočtu ČR) Příjemce podpory: Soukromá vyšší odborná škola sociální o.p.s.,

Více

INSTITUCIONÁLNÍ PLÁN. Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. pro rok 2015

INSTITUCIONÁLNÍ PLÁN. Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. pro rok 2015 INSTITUCIONÁLNÍ PLÁN Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem pro rok 2015 Institucionální plán Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem pro rok 2015: projednala Vědecká rada UJEP

Více

Konference k projektu Rozvoj kvalifikační úrovně a kompetencí pracovníků v cestovním ruchu.

Konference k projektu Rozvoj kvalifikační úrovně a kompetencí pracovníků v cestovním ruchu. Konference k projektu Rozvoj kvalifikační úrovně a kompetencí pracovníků v cestovním ruchu. Martin Konečný Obsah Strana 3 Základní údaje o projektu Strana 4 Cíle projektu Strana 5 Cílové skupiny Strana

Více

INDIKATIVNÍ TABULKA SE SEZNAMEM PŘÍJEMCŮ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST. POŽADOVANÉ FINANČNÍ PROSTŘEDKY ŽADATELEM (Kč)

INDIKATIVNÍ TABULKA SE SEZNAMEM PŘÍJEMCŮ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST. POŽADOVANÉ FINANČNÍ PROSTŘEDKY ŽADATELEM (Kč) INDIKATIVNÍ TABULKA SE SEZNAMEM PŘÍJEMCŮ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST ČÍSLO VÝZVY: ČÍSLO A NÁZEV PRIORITNÍ OSY: ČÍSLO A NÁZEV OBLASTI PODPORY: VYHLAŠOVATEL VÝZVY: 28 (1.

Více

Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti Slezské univerzity v Opavě

Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti Slezské univerzity v Opavě Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti Slezské univerzity v Opavě Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné pro rok 2015 Karviná,

Více

Nové talenty pro vědu a výzkum

Nové talenty pro vědu a výzkum Nové talenty pro vědu a výzkum OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost oblast podpory 2.3 Lidské zdroje ve výzkumu a vývoji Slavnostní zahájení projektu Sylva Drábková Fakulta strojní VŠB-TUO Dolní oblast

Více

Závěrečná zpráva. Vzdělávání v egon centru ORP Tišnov. Rozhodnutí o poskytnutí dotace r.č. CZ.1.04/4.1.00/40.00071 ze dne 26. 2.

Závěrečná zpráva. Vzdělávání v egon centru ORP Tišnov. Rozhodnutí o poskytnutí dotace r.č. CZ.1.04/4.1.00/40.00071 ze dne 26. 2. Závěrečná zpráva Název projektu: Registrační číslo projektu: Vzdělávání v egon centru ORP Tišnov CZ.1.04/4.1.00/40.00071 Datum zahájení realizace: 1.3.2010 Datum ukončení realizace: 31.12.2012 Rozhodnutí

Více

VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ NA VUT V BRNĚ. 17. 9. 2009 / barokní aula VUT v Brně Vlastimil Bejček bejcek@cpp.vutbr.cz / 603 426 627

VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ NA VUT V BRNĚ. 17. 9. 2009 / barokní aula VUT v Brně Vlastimil Bejček bejcek@cpp.vutbr.cz / 603 426 627 VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ NA VUT V BRNĚ 17. 9. 2009 / barokní aula VUT v Brně Vlastimil Bejček bejcek@cpp.vutbr.cz / 603 426 627 PROGRAM 1. Informace o vzdělávání zaměstnanců na VUT v Brně 2. Mezinárodní

Více

Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012

Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012 Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012 Cílem Akčního plánu Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011 2012 (dále jen Akční

Více

Ministerstvo pro místnm. programu rozvoje lidských zdrojů v cestovním m ruchu

Ministerstvo pro místnm. programu rozvoje lidských zdrojů v cestovním m ruchu m Seznámen mení s projekty Operačního programu rozvoje lidských zdrojů v cestovním m ruchu Konference Hospitality & Tourism Summit 29. 10. 2007-30. 10.2007 Evropský sociáln lní fond součást finančních

Více

Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020

Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020 Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020 Marie Hatalová Jihlava 2. prosince 2014 Současný stav přípravy OPZ Schválení návrhu OPZ vládou ČR - 9. 7. 2014 Zaslání návrhu

Více

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o.

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o. , s.r.o. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ, INOVAČNÍ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI VŠRR PRO ROK 2012 o Praha 2011 VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE, s. r. o. AKTUALIZACE

Více

Strategie transformace vybraných VOŠ a integrace. rního vzdělávání

Strategie transformace vybraných VOŠ a integrace. rního vzdělávání Strategie transformace vybraných VOŠ a integrace do terciárního vzdělávání Michal Karpíšek, David Václavík Členové expertního týmu IPn Reforma terciárního vzdělávání Semináře pro VOŠ Praha a Brno, 10.

Více

KVALITNÍM VZDĚLÁVÁNÍM K ÚSPĚŠNÝM ABSOLVENTŮM

KVALITNÍM VZDĚLÁVÁNÍM K ÚSPĚŠNÝM ABSOLVENTŮM KVALITNÍM VZDĚLÁVÁNÍM K ÚSPĚŠNÝM ABSOLVENTŮM Cíle projektu: Hlavním cílem projektu je zvýšení kvality výuky s ohledem na zavádění nových ŠVP na SOŠ a SOU stavebním Kolín a uplatnitelnost jejich absolventů

Více

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC partner pro byznys inovace MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC Hlavní zaměření: Odborná specializace: EKONOMIKA a MANAGEMENT Inovační management Informační a komunikační technologie

Více

Aktuální stav OP VVV

Aktuální stav OP VVV OP VVV Aktuální stav OP VVV 6. 1. 2014 byl zveřejněn indikativní harmonogram výzev OP VVV pro rok 2015 13. 3. 2015 byla finální verze OP VVV po vypořádání připomínek znovu oficiálně předložena Evropské

Více

Příklad regionální strategie RLZ

Příklad regionální strategie RLZ Motto: Vize je uskutečňovaná myšlenka. Dobrá strategie je strategie realizovaná. Poslání strategie RLZ Nastolení systémové změny, zaměřené na zvyšování konkurenceschopnosti kraje a státu prostřednictvím

Více

SOUHRNNÁ INFORMACE O REALIZOVANÉM PROJEKTU

SOUHRNNÁ INFORMACE O REALIZOVANÉM PROJEKTU SOUHRNNÁ INFORMACE O REALIZOVANÉM PROJEKTU Registrační číslo CZ.2.17/3.1.00/33296 Název projektu Systém elektronické podpory studia Příjemce České vysoké učení technické v Praze Datum zahájení realizace

Více

Univerzity Jana Evangelisty Purkyně

Univerzity Jana Evangelisty Purkyně Aktualizace Dlouhodobého záměru Filozofické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně na rok 2015 Aktualizaci Dlouhodobého záměru Filozofické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Více

ZÁSADY KREDITNÍHO SYSTÉMU NA OSTRAVSKÉ UNIVERZITĚ V OSTRAVĚ

ZÁSADY KREDITNÍHO SYSTÉMU NA OSTRAVSKÉ UNIVERZITĚ V OSTRAVĚ Ostravská univerzita v Ostravě Dvořákova 7 701 03 Ostrava Čj.: 90910-146/2006 Ostrava 14.3.2006 SMĚRNICE REKTORA č. 81/2006 Úvod ZÁSADY KREDITNÍHO SYSTÉMU NA OSTRAVSKÉ UNIVERZITĚ V OSTRAVĚ Od akademického

Více

ANALÝZA VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB ÚŘEDNÍKŮ ÚSC

ANALÝZA VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB ÚŘEDNÍKŮ ÚSC ANALÝZA VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB ÚŘEDNÍKŮ ÚSC v rámci projektu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/3.2.07/01.0069 Tvorba vzdělávacích programů pro strategické řízení rozvoje měst a obcí Květen 2010

Více

Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo Aktualizace dlouhodobého záměru v oblasti pedagogické, výzkumné a tvůrčí činnosti SVŠE Znojmo na rok 2012

Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo Aktualizace dlouhodobého záměru v oblasti pedagogické, výzkumné a tvůrčí činnosti SVŠE Znojmo na rok 2012 Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo Aktualizace dlouhodobého záměru v oblasti pedagogické, výzkumné a tvůrčí činnosti SVŠE Znojmo na rok 2012 (Schváleno Kolegiem rektora dne 13. 2. 2012) 1 1. Úvod

Více

MODULU UPLATNĚNÍ NA TRHU PRÁCE ČÁST I.

MODULU UPLATNĚNÍ NA TRHU PRÁCE ČÁST I. PRŮVODCE STUDIEM PRO PREZENČNÍ FORMU STUDIA MODULU UPLATNĚNÍ NA TRHU PRÁCE ČÁST I. Milan Šimek Ostrava 2011 1 Název: Průvodce studiem pro prezenční formu studia modulu Uplatnění na trhu práce, část I Uplatnění

Více

Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření

Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 - Podpora rozvoje znalostní ekonomiky... 2 Prioritní osa 2 - Podpora vstupu

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI FAKULTY VOJENSKÉHO LEADERSHIPU PRO ROK 2015

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI FAKULTY VOJENSKÉHO LEADERSHIPU PRO ROK 2015 FAKULTA VOJENSKÉHO LEADERSHIPU UNIVERZITA OBRANY AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI FAKULTY VOJENSKÉHO LEADERSHIPU PRO ROK 2015 Brno, 2014

Více

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2011-2015

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2011-2015 AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2011-2015 Aktualizace 2011 Brno, září 2010 1. ÚVOD Aktualizace Dlouhodobého

Více

Inovace výuky předmětu Řízení projektů aneb přínosy projektu IN2.

Inovace výuky předmětu Řízení projektů aneb přínosy projektu IN2. Inovace výuky předmětu Řízení projektů aneb přínosy projektu IN2. Pavel Jirava, Ing. Ph.D. Ústav systémového inženýrství a informatiky Fakulta ekonomicko-správní Univerzita Pardubice Studentská 84, 532

Více

Klíčové aktivity projektu a jejich výstupy v podobě monitorovacích indikátorů

Klíčové aktivity projektu a jejich výstupy v podobě monitorovacích indikátorů Profesionalizace klíčových kompetencí řídících pracovníků škol a školských zařízení CZ.1.07/1.3.00/08.0235 CŠM PedF UK v Praze Klíčové aktivity projektu a jejich výstupy v podobě monitorovacích indikátorů

Více

Vyhláška rektora č. 4/2013 Přihlašování k tématům bakalářských prací a realizace odborných praxí v akademickém roce 2013/2014

Vyhláška rektora č. 4/2013 Přihlašování k tématům bakalářských prací a realizace odborných praxí v akademickém roce 2013/2014 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Vysoká škola sociálně-správní, Havířov Vyhláška rektora č. 4/2013 Přihlašování k tématům bakalářských prací a realizace odborných

Více

Vzdělávání studentů a učitelů gastronomických oborů prostřednictvím praktické zkušenosti ve spolupráci s Českou Asociací Hotelů a Restaurací

Vzdělávání studentů a učitelů gastronomických oborů prostřednictvím praktické zkušenosti ve spolupráci s Českou Asociací Hotelů a Restaurací Vzdělávání studentů a učitelů gastronomických oborů prostřednictvím praktické zkušenosti ve spolupráci s Českou Asociací Hotelů a Restaurací CZ.1.07/1.1.00/54.0050 Tento projekt je spolufinancován Evropským

Více

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o.

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o. , s.r.o. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ, INOVAČNÍ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI VŠRR PRO ROK 2013 o Praha 2012 VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE, s. r. o. AKTUALIZACE

Více

Moravská vysoká škola. Olomouc, o.p.s. www.mvso.cz

Moravská vysoká škola. Olomouc, o.p.s. www.mvso.cz Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. www.mvso.cz Obsah OBSAH... 2 1 VEDENÍ MVŠO... 3 2 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA MVŠO... 4 3 HISTORIE MVŠO... 5 4 NABÍDKA STUDIA... 6 strana 2 strana 3 1 Vedení MVŠO 2 Organizační

Více

Projekt TECH-NET. Nové materiály a technologie - spojení výzkumu, vývoje a technické praxe

Projekt TECH-NET. Nové materiály a technologie - spojení výzkumu, vývoje a technické praxe Projekt TECH-NET Nové materiály a technologie - spojení výzkumu, vývoje a technické praxe ing. Blanka Tomková Ph.D. Fakulta textilní TUL Hlavní manažer projektu Hlavní cíl projektu: OP VK - oblast podpory

Více

způsobilosti prostřednictvím realizace systémového rozvoje trenérských

způsobilosti prostřednictvím realizace systémového rozvoje trenérských Zkvalitnění programu pedagogické způsobilosti prostřednictvím realizace systémového rozvoje trenérských zdrojů Poskytovatel t projektu: MŠMT (OP RLZ) Zkld Základní charakteristika k projektu: Doba trvání

Více

Didaktické prostředky. Moderní trendy

Didaktické prostředky. Moderní trendy Didaktické prostředky Moderní trendy Didaktické prostředky v nejširším slova smyslu zahrnují vše, co napomáhá dosažení cílů vzdělávání. Jsou to zejména obsah, formy, principy, metody, pomůcky a didaktická

Více

Obnovitelné zdroje energie

Obnovitelné zdroje energie VZDĚLÁVÁCÍ PROGRAM CELOŢIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Obnovitelné zdroje energie Autorský tým: Ing. Antonín Rachůnek, Ing. Jaroslav Chlubný, Mgr. Věroslav Vala Obsah OBSAH...3 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE PROGRAMU DALŠÍHO

Více

Operační program Podnikání a inovace 2007-2013. Ing. Barbora Krejčová

Operační program Podnikání a inovace 2007-2013. Ing. Barbora Krejčová Operační program Podnikání a inovace 2007-2013 Ing. Barbora Krejčová Základní charakteristika CI - státní agentura, která poskytuje své služby bezplatně - řídicí orgán - Ministerstvo průmyslu a obchodu

Více

UNIVERZITA JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA

UNIVERZITA JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA UNIVERZITA JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA S.R.O. Žádost o prodloužení rozšíření akreditace (akreditace na dostudování stávajících studentů) navazující magisterský studijní program Speciální pedagogika se

Více

Studijní program EKONOMIKA A MANAGEMENT

Studijní program EKONOMIKA A MANAGEMENT Studijní program EKONOMIKA A MANAGEMENT Charakteristika studijního programu Účetnictví a daně Zájemci o studium mohou podat přihlášku v rámci studijního programu Ekonomika a management v bakalářském studijním

Více

Studijní obor EKONOMIKA PODNIKU Katedra podnikohospodářská VŠB TU Ostrava Ekonomická fakulta Sokolská 33, 701 21 Ostrava

Studijní obor EKONOMIKA PODNIKU Katedra podnikohospodářská VŠB TU Ostrava Ekonomická fakulta Sokolská 33, 701 21 Ostrava Studijní obor EKONOMIKA PODNIKU Katedra podnikohospodářská VŠB TU Ostrava Ekonomická fakulta Sokolská 33, 701 21 Ostrava Obor Ekonomika podniku druhý nejstarší obor daného profilu v ČR, nejstarší ekonomický

Více

Rozvoj poradenských služeb pro mimořádně nadanéžáky SŠ se speciálními vzdělávacími potřebami

Rozvoj poradenských služeb pro mimořádně nadanéžáky SŠ se speciálními vzdělávacími potřebami Rozvoj poradenských služeb pro mimořádně nadanéžáky SŠ se speciálními vzdělávacími potřebami Realizace projektu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Reg.č. CZ.1.07/1.2.00/08.0126 Realizační

Více

EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND

EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND PROJEKTY Janáčkovy akademie múzických umění v Brně Konference KULTURA A STRUKTURÁLNÍ FONDY 9. 12. 2005, Praha CHARAKTERISTIKA PROGRAMU Operační program ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ Priorita

Více

Projekt Systematickým vzděláváním k rozvoji zaměstnanců a kvalitě řízení Městského úřadu Luhačovice"

Projekt Systematickým vzděláváním k rozvoji zaměstnanců a kvalitě řízení Městského úřadu Luhačovice Projekt Systematickým vzděláváním k rozvoji zaměstnanců a kvalitě řízení Městského úřadu Luhačovice" Registrační číslo: CZ.1.04/4.1.01/69.00060 Zkrácený název projektu: Vzdělávání v MěÚ Luhačovice Datum

Více

Metodický dopis č. 13 Realizace vzdělávacích aktivit v Prioritní ose 3 oblast podpory 3.2 Podpora nabídky dalšího vzdělávání v rámci Globálních grantů

Metodický dopis č. 13 Realizace vzdělávacích aktivit v Prioritní ose 3 oblast podpory 3.2 Podpora nabídky dalšího vzdělávání v rámci Globálních grantů Metodický dopis č. 13 Realizace vzdělávacích aktivit v Prioritní ose 3 oblast podpory 3.2 Podpora nabídky dalšího vzdělávání v rámci Globálních grantů Strana 1 (celkem 7) Východisko V návaznosti na vyhlášení

Více

I. Fáze analýzy vzdělávacích potřeb úředníků ÚSC

I. Fáze analýzy vzdělávacích potřeb úředníků ÚSC PREZENTACE VÝSTUPŮ PROJEKTU v rámci projektu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/3.2.07/01.0069 Tvorba vzdělávacích programů pro strategické řízení rozvoje měst a obcí I. Fáze analýzy vzdělávacích

Více

Aktualizace dlouhodobého záměru rozvoje vzdělávací, výzkumné a vývojové a další tvůrčí činnosti. Vysoké školy finanční a správní pro rok 2010

Aktualizace dlouhodobého záměru rozvoje vzdělávací, výzkumné a vývojové a další tvůrčí činnosti. Vysoké školy finanční a správní pro rok 2010 Aktualizace dlouhodobého záměru rozvoje vzdělávací, výzkumné a vývojové a další tvůrčí činnosti Vysoké školy finanční a správní pro rok 2010 Praha říjen 2009 1 OBSAH 1. Východiska aktualizace dlouhodobého

Více

Firma příjemce voucheru. ACEMCEE, s. r. o. (www.acemcee.com) U Vodárny 2, 616 00 Brno. Informační a komunikační technologie

Firma příjemce voucheru. ACEMCEE, s. r. o. (www.acemcee.com) U Vodárny 2, 616 00 Brno. Informační a komunikační technologie Firma příjemce voucheru ACEMCEE, s. r. o. (www.acemcee.com) Sídlo Obor Velikost Profil U Vodárny 2, 616 00 Brno Informační a komunikační technologie Drobný podnik ACEMCEE je firma působící v oblastech

Více

Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo Název projektu Příjemce CZ.1.07/2.1.00/32.0008 Inovace vzdělávacích programů na Vyšší odborné

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PROJEKTU CZ.1.04/3.1.03/22.00170

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PROJEKTU CZ.1.04/3.1.03/22.00170 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PROJEKTU ÚDAJE O PROJEKTU Registrační číslo projektu Název projektu CZ.1.04/3.1.03/22.00170 Zajištění základní kvalifikace pro osobní asistenty a start dalšího profesního vzdělávání asistentů

Více

Evropský sociální fond 2014-2020 Vize MPSV pro oblasti trhu práce a sociálního začleňování

Evropský sociální fond 2014-2020 Vize MPSV pro oblasti trhu práce a sociálního začleňování Evropský sociální fond 2014-2020 Vize MPSV pro oblasti trhu práce a sociálního začleňování Ing. Vladimír Kváča, Ph.D. vrchní ředitel sekce fondů EU Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Venkov 2011,

Více

Příloha č. 5. výzvy k předkládání žádostí o finanční podporu z OP VK. Oblast podpory 1.3 - Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení

Příloha č. 5. výzvy k předkládání žádostí o finanční podporu z OP VK. Oblast podpory 1.3 - Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení Č. j.: 5056/2010-41 Příloha č. 5 výzvy k předkládání žádostí o finanční podporu z OP VK Oblast podpory 1.3 - Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení Zvyšování kvalifikace a odborných kompetencí

Více

Aktuální stav OP VVV

Aktuální stav OP VVV OP VVV Aktuální stav OP VVV 6. 1. 2015 byl zveřejněn indikativní harmonogram výzev OP VVV pro rok 2015 19. 1. 2015 byla finální verze OP VVV po vypořádání připomínek znovu předložena Evropské komisi 20.

Více

Národní soustava povolání

Národní soustava povolání OP RLZ, Opatření 3.3 Rozvoj dalšího profesního vzdělávání Systémový projekt Národní soustava povolání Ing. Michaela NAVRÁTILOVÁ Ministerstvo práce a sociálních věcíčr, Odbor 35, Odbor implementace programů

Více

Závěrečná hodnotící zpráva

Závěrečná hodnotící zpráva Název Projektu: Závěrečná hodnotící zpráva Město Kravaře realizovalo v období od 1.6.2010 do 31.5.2013 projekt "Vzdělávání v egon Centru Kravaře", který byl zaměřen na vzdělávání úředníků v oblasti egovernmentu

Více