Obecné zásady poskytování individuálních (mimořádných) dotací z rozpočtu města Hodonína. na rok 2016

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Obecné zásady poskytování individuálních (mimořádných) dotací z rozpočtu města Hodonína. na rok 2016"

Transkript

1 Obecné zásady poskytování individuálních (mimořádných) dotací z rozpočtu města Hodonína na rok 2016 Schváleno zastupitelstvem města Hodonína dne:

2 1. Úvod Město Hodonín může v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění pozdějších předpisů 85 přispívat organizacím na veřejněprospěšnou činnost. Tyto dotace budou poskytovány formou veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace. Při poskytování dotací je postupováno v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění a zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění. Tyto zásady stanovují pravidla pro poskytování tzv. individuálních dotací z rozpočtu města. Jedná se o dotace poskytované mimo jednotlivé schválené dotační programy. Tyto individuální dotace budou poskytovány z následujících položek rozpočtu města: - Rezerva na dotace na mimořádné účely, - Dotace neziskovým organizacím na nájmy, - Dotace z tzv. fondu solidarity, - Rezerva na dotace poskytovatelům sociálních služeb, - Sport přímé dotace, - a případně dalších položek rozpočtu města určených na konkrétní individuální dotace. Čl. I. Obecná část 2. Podmínky pro poskytování individuálních dotací 2.1 Podmínky žádosti o dotaci 1. Dotaci lze poskytnout pouze na základě řádně podané žádosti a na základě uzavřené veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace mezi danou organizací a Městem Hodonín. 2. Organizace vypracuje žádost o dotaci, a to na předepsaném tiskopise (příloha č. 1), která bude obsahovat: - náležitosti v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ( 10a, odst. 3), - přesný účel, na který je dotace žádána, - podrobný popis činnosti organizace, - podrobný popis daného projektu včetně zdůvodnění v čem spočívá mimořádnost daného projektu a uvedení důvodů proč na daný projekt nebylo žádáno v rámci některého z dotačních programů města. - rozpočet nákladů (výdajů) a výnosů (příjmů) účelu (projektu), na který je dotace žádána s uvedením nákladových položek, na jejichž krytí je dotace žádána, - čestné prohlášení o bezdlužnosti vůči městu a organizacím, u kterých je město zřizovatelem nebo zakladatelem ke dni podání žádosti, Dále organizace k žádosti přiloží: - rozpočet nákladů (výdajů) a výnosů (příjmů) organizace na rok, na který je dotace žádána (příloha č. 1 k žádosti o dotaci), - u žádostí o dotaci na celoroční provoz, opravy, rekonstrukce, vybavení a údržbu doloží žadatel také svůj vztah k majetku, kterého se žádost týká (nabývací titul (kupní smlouva, darovací smlouva apod.), list vlastnictví, smlouvu o nájmu, pronájmu, výpůjčce apod.), 2

3 - příspěvkové organizace zřízené jiným zřizovatelem než Městem Hodonínem jsou povinny doložit k žádosti o dotaci kopii zaevidované žádosti o dotaci na stejný účel, podanou nejdříve u svého zřizovatele, pokud ten takový dotační program vypsal. 3. Organizace, která nikdy nežádala od Města Hodonína dotaci, nebo u níž došlo ke změnám v náležitostech uvedených v bodech a) e) doloží při odevzdání žádosti také: a) Kopii statutu nebo stanov organizace, registrace stanov, u příspěvkových organizací zřizovací listinu, u církví zařazení do rejstříku registrovaných církví a náboženských společností. b) Aktuální smlouvu s peněžním ústavem o zřízení běžného účtu organizace. c) Potvrzení statutárního orgánu, na základě kterého jsou jmenovány osoby oprávněné vystupovat a jednat za organizaci (např. zápis členské schůze, jmenovací dekret, apod.). d) Doklad o IČ. e) Registraci plátce daně z příjmu na finančním úřadě, v případě, že je žadatel registrován u správce daně. 4. Finanční prostředky dotace mohou být použity pouze na účel dle uzavřené veřejnoprávní smlouvy. 5. Žádosti o dotaci mohou být podány v písemném vyhotovení osobně nebo poštou. Dále mohou být žádosti podány také v digitální podobě zaslané přes datovou schránku. Takto podané žádosti musí být opatřené uznávaným elektronickým podpisem popřípadě uznávanou elektronickou značkou popřípadě kvalifikovaným časovým razítkem. Žádosti podané jinou formou a žádosti podané po termínu nebudou akceptovány. Žádosti o dotace, které nebudou splňovat podmínky stanovené zákonem a těmito zásadami budou z dalšího projednávání odborem ekonomiky a financí vyřazeny. 6. Organizace nemůže žádat o individuální dotaci na stejný účel (projekt či službu), na který mohla podat žádost v rámci některého z dotačních programů vyhlášených Městem Hodonínem. V případě, že tak učiní, bude žádost o individuální dotaci z dalšího projednávání odborem ekonomiky a financí vyřazena. 2.2 Podmínky poskytnutí dotace 1. Každá žádost o individuální dotaci bude předložena k projednání příslušné komisi rady města (dle účelu, na který bude dotace žádána) a její vyjádření bude předáno orgánu města příslušnému k rozhodnutí o dotaci. 2. Město poskytne dotaci maximálně do výše 50% rozpočtovaných nákladů na daný projekt s výjimkou dotací z položky rozpočtu Dotace individuální - neziskovým organizacím na nájmy městských budov, kdy poskytnutá dotace může činit až 100% rozpočtovaných nákladů. 3. Dotaci lze použít pouze na náklady či výdaje stanovené ve smlouvě o poskytnutí dotace. 2.3 Podmínky vyúčtování dotace 1. Doložení použití dotace a její vyúčtování je organizace povinna předložit ke kontrole, kterou je oprávněn provádět odbor ekonomiky a financí, příslušná komise rady města (dle účelu dotace) a výbory zastupitelstva města. Příjemce dotace je povinen umožnit poskytovateli dotace provádět kontrolu ode dne podpisu smlouvy o poskytnutí dotace do uplynutí deseti let od data určeného pro předložení vyúčtování dotace. 2. Vyúčtování bude provedeno v předepsaném formátu (příloha č. 2), kde je organizace povinna uvést seznam jednotlivých účetních dokladů vztahujících se k dané dotaci 3

4 s uvedením čísla účetního dokladu, podrobného popisu dokladu (co, pro koho atp.), celkové částky dokladu a částky hrazené z dotace. Dále je organizace povinna k vyúčtování přiložit: - stručnou zprávu s vyhodnocením daného projektu (akce, činnosti apod.), na který byla dotace přidělena, - celkovou výsledovku organizace (v analytickém členění), - střediskovou výsledovku organizace (za každý projekt, na který obdržela dotaci) v analytickém členění, - celkovou rozvahu organizace, - účtový rozvrh s názvy jednotlivých účtů, - fotokopie všech účetních dokladů vztahujících se k dané dotaci včetně dokladů o jejich úhradě, - propagační materiály s uvedením loga a textu o finanční podpoře Města Hodonína (viz odst. 9., bodu 2.4 těchto zásad), - další přílohy stanovené ve smlouvě o poskytnutí dotace. Na vyžádání Města je organizace povinna předložit ke kontrole také veškeré ostatní doklady vztahující se k hospodaření organizace. 3. Vyúčtování dotace je organizace povinna předložit nejpozději do Organizace je povinna o veškerých nákladech a výnosech souvisejících s každým projektem, na který obdržela dotaci, účtovat odděleně, tzv. střediskově, aby bylo možno z účetnictví doložit veškeré náklady a výnosy související s tímto projektem. 5. Každé použití finančních prostředků dotace musí být doloženo takto: - bezhotovostní výdaje kopií prvotního dokladu (faktura, smlouva, rozhodnutí, vyhláška apod.) a kopií dokladu o úhradě (výpis z bankovního účtu), - hotovostní výdaje kopií prvotního dokladu (paragon, faktura, smlouva, rozhodnutí, vyhláška apod.). Veškeré účetní doklady (faktura, paragon, příjmový pokladní doklad atd.) musí být vystaveny osobou, která má příslušné oprávnění (živnostenský list) dané služby či prodej poskytovat. V případě, že organizace využije dotaci na úhradu ubytování či soustředění je povinna předložit také seznam zúčastněných osob včetně uvedení trvalého bydliště. V případě, že organizace využije dotaci na úhradu PHM je povinna předložit také kopii knihy jízd. V případě, že organizace využije dotaci na úhradu dokladů vystavených v cizí měně je povinna předložit také aktuální kurzovní lístek ČNB k datu úhrady. V případě, že tomu tak nebude, nebudou dané výdaje uznány. 6. Organizace je povinna na originálech prvotních účetních dokladů (faktura, paragon apod.) hrazených z prostředků individuální dotace uvádět text: Uhrazeno z dotace Města Hodonína v plné výši nebo Uhrazeno z dotace Města Hodonína ve výši xyz,- Kč. 2.4 Ostatní podmínky: 1. Organizace podáním žádosti o dotaci dává souhlas se zveřejněním předloženého vyúčtování na webových stránkách města. 2. Pokud organizace obdržela dotaci z rozpočtu města v roce předchozím a nesplnila podmínky vyplývající z uzavřených dohod či smluv, dotačního programu, zásad poskytování individuálních dotací nebo se dopustila porušení rozpočtové kázně dle 22 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, nemá nárok na poskytnutí dotace na rok 2016 a její žádost o dotaci na rok 2016 bude z projednávání vyřazena. V případě, že nesplnění podmínek u dotace v roce předchozím bude zjištěno až 4

5 po uzavření smlouvy o poskytnutí dotace na rok 2016, je organizace povinna tuto dotaci na rok 2016 vrátit, a to do termínu stanoveného odborem ekonomiky a financí. 3. Organizace může požádat o změnu účelu dotace či konkrétních nákladových položek, na které chce dotaci využít, a to do kalendářního roku, ve kterém obdržela dotaci a to pouze ze závažných důvodů, které posoudí příslušná komise rady města (dle účelu dotace) a následně žádost předloží k rozhodnutí orgánu města, který schválil přidělení dotace. Přesuny mezi jednotlivými nákladovými položkami jsou, bez schválení Městem, možné maximálně do výše 10% jednotlivých položek. 4. Nevyčerpanou část dotace je organizace povinna vrátit na účet města nejpozději do Organizace, která bude ke dni podání žádosti o dotaci nebo ke dni projednávání žádosti o dotaci zastupitelstvem města dlužníkem města nebo organizací zřízených a založených městem, nemá na poskytnutí této dotace nárok a její žádost bude odborem ekonomiky a financí vyřazena z projednávání a nebude předložena příslušnému orgánu města, případně bude z projednávání příslušného orgánu města vyřazena na jeho jednání. 6. Výplata dotace bude pozastavena organizaci, u které se v průběhu roku zjistí, že je dlužníkem města, nebo dlužníkem organizací, u kterých je město zřizovatelem nebo zakladatelem a to do doby uhrazení tohoto dluhu. Pokud organizace svůj dluh do neuhradí, ztrácí nárok na dotaci a je povinna tuto dotaci v celé výši vrátit do V případě, že bude zjištěno, že prostředky poskytnuté v první splátce dotace nebyly použity na stanovený účel, je Město oprávněno druhou splátku dotace již neposkytnout. 8. Pokud nebude dotace použita na stanovený účel, nebo nebude předloženo vyúčtování dle těchto zásad, případně bude porušena jiná povinnost, stanovená těmito zásadami či uzavřenou smlouvou o poskytnutí dotace je organizace povinna dotaci nebo její nesprávně použitou část Městu vrátit na jeho účet uvedený ve smlouvě a to do termínu uvedeném ve výzvě k vrácení dotace, případně nejpozději do Organizace, která obdrží dotaci z rozpočtu Města Hodonína, je povinna zajistit propagaci Města Hodonína (na propozicích, letácích, místních tabulích organizace). Propagace bude provedena formou uvedení loga na příslušném materiálu a textem ve znění: Akce se koná za finanční podpory Města Hodonína, nebo Činnost organizace je finančně podporována Městem Hodonínem. Logo města poskytne organizaci na vyžádání odbor ekonomiky a financí. 10. Organizace je povinna po dobu deseti let od data určeného pro předložení vyúčtování dotace archivovat žádost včetně příloh, smlouvu na poskytnutí dotace, originály dokladů prokazující čerpání dotace a vyúčtování dotace včetně příloh. 11. Organizace je povinna se při své činnosti řídit obecně platnými právními předpisy. Porušení této zásady může být důvodem k nepřiznání nebo odejmutí dotace. 3. Vzor žádosti Tiskopis žádosti obsahuje příloha č. 1 těchto zásad. Bližší pokyny k žádosti o dotaci a její náležitosti jsou uvedeny výše v bodu 2.1 těchto zásad. 4. Porušení rozpočtové kázně Pokud se příjemce dotace dopustí porušení rozpočtové kázně, postupuje město dle 22 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění. 5

6 1. Porušením rozpočtové kázně je každé neoprávněné použití nebo zadržení peněžních prostředků poskytnutých formou individuální dotace. 2. Při neoprávněném použití peněžních prostředků dotace, kdy jejich použitím byla porušena povinnost stanovená právním předpisem, přímo použitelným předpisem Evropské unie nebo veřejnoprávní smlouvou a v případě kdy příjemce peněžních prostředků neprokáže, jak byly tyto prostředky použity anebo při zadržení peněžních prostředků odpovídá odvod za porušení rozpočtové kázně výši neoprávněně použitých nebo zadržených prostředků. Odvody za porušení rozpočtové kázně při použití téže dotace se sčítají. Zadržením peněžních prostředků dotace je porušení povinnosti vrácení poskytnutých prostředků ve stanoveném termínu; dnem porušení rozpočtové kázně je v tomto případě den následující po dni, v němž marně uplynul termín stanovený pro vrácení poskytnutých prostředků. 3. Při neoprávněném použití peněžních prostředků dotace formou porušení povinnosti, která souvisí s účelem, na který byly peněžní prostředky poskytnuty, stanovené právním předpisem, přímo použitelným předpisem Evropské unie, veřejnoprávní smlouvou, ke kterému došlo po připsání peněžních prostředků na účet příjemce a formou porušení povinnosti, která souvisí s účelem dotace stanovené právním předpisem, přímo použitelným předpisem Evropské unie, veřejnoprávní smlouvou, ke kterému došlo před připsáním peněžních prostředků na účet příjemce a které ke dni připsání trvá, odpovídá odvod za porušení rozpočtové kázně výši stanovené v odst. 4. níže. 4. V níže uvedených případech neoprávněného použití peněžních prostředků dotace formou porušení povinnosti, která souvisí s účelem, na který byly peněžní prostředky poskytnuty je stanoven odvod za porušení rozpočtové kázně nižší než ve výši 100%. Jedná se o tyto případy: - nepředložení kompletního vyúčtování dotace ve stanoveném termínu, ale předložení vyúčtování do 15 dnů po stanoveném termínu výše odvodu činí 20% poskytnuté dotace, - nepředložení kompletního vyúčtování dotace do 15 dnů po stanoveném termínu výše odvodu činí 100% poskytnuté dotace, - nezajištění nebo nedoložení zajištění propagace Města Hodonína dle bodu 2.4 odst. 9. výše odvodu činí 20% poskytnuté dotace, - neuvedení textu dle bodu 2.3, odst. 6 na všech účetních dokladech hrazených z dotace výše odvodu činí 20% poskytnuté dotace, - nesprávné doložení použití prostředků dotace (viz bod 2.3, odst. 5) výše odvodu činí 100% dotace vztahující se k výdaji, - neposkytnutí požadovaných informací či nepředložení požadovaných dokladů výše odvodu činí 100% dotace, - poskytnutí požadovaných informací či předložení požadovaných dokladů až po opakované výzvě výše odvodu činí 10% dotace, - chybějící archivace (chybějící dokumenty a doklady dle bodu 2.4, odst. 10) výše odvodu činí 100% dotace, která se váže k chybějícím dokladům. Ve všech ostatních případech neoprávněného použití peněžních prostředků dotace formou porušení povinnosti, která souvisí s účelem, na který byly peněžní prostředky poskytnuty, je stanoven odvod za porušení rozpočtové kázně ve výši 100% poskytnuté dotace. 5. Dnem porušení rozpočtové kázně je den, kdy byly poskytnuté peněžní prostředky neoprávněně použity nebo den jejich připsání na účet příjemce u dotací poskytovaných zpětně. Dotace či její části se považují za vrácené dnem, kdy byly připsány na účet města. 6

7 5. Problematika veřejné podpory Dotace poskytované dle těchto zásad jsou ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, v platném znění, veřejnou finanční podporou a vztahují se na ně všechna ustanovení tohoto zákona. U každé žádosti o dotaci je individuálně posuzováno, zda je tato dotace slučitelná s podporou poskytovanou z veřejných zdrojů nebo zda se jedná o podporu de minimis neboli podporu malého rozsahu. Pokud je v okamžiku poskytnutí dotace slučitelná uvede se v dohodě ustanovení: Prokáže-li se po poskytnutí dotace, že tato naplňuje znaky veřejné podpory dle čl. 87 až 89 Smlouvy o založení evropského společenství, zavazuje se příjemce poskytnutou dotaci neprodleně vrátit zpět na účet poskytovatele. V případě, že se jedná o podporu de minimis je postupováno v souladu s příslušnými právními předpisy. V tomto případě se do dohody uvede ustanovení: Dotace je poskytnuta jako podpora de minimis na základě Nařízení komise (ES) č. 1998/2006 ze dne , o použití článků 87 a 88 Smlouvy o ES na podporu de minimis. Čl. II. Individuální dotace na podporu sportu 1. Úvod Tento článek doplňuje čl. I těchto zásad a stanovuje pravidla pro žádosti a poskytování individuálních dotací na podporu sportu, tj. z položek rozpočtu č. akce 3060 Dotace individuální - sport dospělých a č. akce 3130 Dotace individuální - rezerva na mimořádné účely. a) Finanční prostředky na individuální dotace na podporu sportu v dospělých kategoriích jsou poskytovány za účelem podpory činnosti jednotlivců a družstev soutěžících v dospělých kategoriích ve sportovních organizacích působících ve městě Hodoníně. Důvodem pro podporu tohoto účelu je zvýšení kvality sportovní úrovně v kategoriích dospělých, zachování možnosti pro pokračování činnosti dětí a mládeže také po dosažení dospělosti, zvýšení zájmu všech věkových kategorií o aktivní soutěžní sportovní činnost a umožnění sledování sportovních utkání a akcí veřejností. Finanční prostředky na tyto dotace jsou vyčleněny v rámci schváleného rozpočtu města na samostatné položce č. akce 3060 Dotace individuální - sport dospělých. Tyto prostředky spravuje odbor ekonomiky a financí. Veškeré individuální dotace na tento účel budou přidělovány na základě doporučení sportovní komise, radou města nebo zastupitelstvem města v závislosti na výši požadované dotace. b) Finanční prostředky na individuální dotace na mimořádné účely do oblasti sportu z rezervy na mimořádné účely jsou poskytovány za účelem podpory činnosti sportovních organizací působících ve městě Hodoníně, a to na: - celoroční činnost organizací, kterým nebyly poskytnuty dotace na sport dospělých a nemohly se zúčastnit poukázkového systému z důvodu, že nesplňují jeho podmínky, nebo 7

8 - organizování sportovní akce, která svým významem reprezentuje veřejný zájem města Hodonína, nebo - účast družstva nebo jednotlivce na mistrovství ČR nebo mezinárodní sportovní soutěži. Důvodem pro poskytování těchto dotací je podpora sportovní činnosti výše uvedených organizací. Finanční prostředky na tyto dotace jsou vyčleněny v rámci schváleného rozpočtu města na samostatné položce č. akce 3130 Dotace individuální - rezerva na mimořádné účely. Tyto prostředky spravuje odbor ekonomiky a financí. Veškeré individuální dotace na tento účel budou přidělovány na základě doporučení sportovní komise, radou města nebo zastupitelstvem města v závislosti na výši požadované dotace. 2. Maximální výše dotace a) Maximální výše dotace na podporu sportu v dospělých kategoriích v jednotlivém případě (pro jednu organizaci) může činit maximálně ,- Kč. b) Maximální výše dotace na mimořádné účely do oblasti sportu v jednotlivém případě (pro jednu organizaci) může činit maximálně ,- Kč. 3. Okruh způsobilých žadatelů a) Žádosti o dotaci na podporu sportu v dospělých kategoriích mohou podávat organizace registrované v ČR, které vykonávají sportovní činnost a tuto svou sportovní činnost vykonávají ke dni podání žádosti o dotaci alespoň 12 měsíců ve městě Hodoníně. b) Žádosti o dotaci na mimořádné účely do oblasti sportu mohou podávat organizace registrované v ČR, které vykonávají sportovní činnost a tuto svou sportovní činnost vykonávají ke dni podání žádosti ve městě Hodoníně nebo akce, na kterou dotaci žádají, proběhne v Hodoníně. 4. Lhůta pro podání žádosti a) Žádosti o dotace na podporu sportu v dospělých kategoriích je možné odevzdávat od do Při osobním podání do hodin, při podání na poště s razítkem pošty s datem Po tomto termínu nebudou žádosti přijímány a budou odborem ekonomiky a financí vráceny bez projednání zpět žadateli. b) Žádosti o dotace na mimořádné účely do oblasti sportu je možné odevzdávat kdykoliv v průběhu roku 2016, nejpozději však do O žádostech podaných do bude rozhodnuto nejpozději do , u žádostí podaných do bude rozhodnuto nejpozději do Po termínu nebudou žádosti přijímány a budou odborem ekonomiky a financí vráceny bez projednání zpět žadateli. 8

9 5. Lhůta pro rozhodnutí o žádosti a) Zastupitelstvo města rozhodne o jednotlivých žádostech o dotace na podporu sportu dospělých nejpozději do b) Zastupitelstvo města nebo rada města (dle výše žádosti) rozhodne o jednotlivých žádostech o dotace na mimořádné účely do oblasti sportu nejpozději do u žádostí podaných do a nejpozději do u žádostí podaných do Organizace budou o rozhodnutí vyrozuměny do 30 dnů od přijetí usnesení zastupitelstvem nebo radou města, ve stejné lhůtě budou vyzvány k podpisu smlouvy o poskytnutí dotace. V případě, že zastupitelstvo nebo rada města žádosti nevyhoví žádnou částkou, uvede v rozhodnutí důvod pro neschválení dotace. 6. Náležitosti žádosti o dotaci a) Organizace k žádosti o dotaci na podporu sportu dospělých vypracované v souladu s Obecnými zásadami poskytování individuálních (mimořádných) dotací z rozpočtu města Hodonína na rok 2016 dále přiloží tyto informace: - o nejvyšší soutěži, které se v rámci ČR organizace nebo její členové účastní, a informaci o úrovni této soutěže, - o účasti na mezinárodních soutěžích, - počet a seznam aktivně sportujících členů organizace soutěžících v dospělých kategoriích, - seznam uspořádaných utkání (soutěží, turnajů apod.) v Hodoníně během roku 2015 s uvedením návštěvnosti, - seznam plánovaných pořádaných utkání (soutěží, turnajů apod.) v Hodoníně během roku 2016, - o návštěvnosti uspořádaných utkání (soutěží, turnajů apod.) v Hodoníně v roce 2015, - o době působení v Hodoníně, - o výši členských příspěvků a částce členských příspěvků vybraných za rok b) Organizace k žádosti o dotaci na mimořádné účely do oblasti sportu vypracované v souladu s Obecnými zásadami poskytování individuálních (mimořádných) dotací z rozpočtu města Hodonína na rok 2016 dále přiloží tyto informace: - o činnosti organizace, - seznam členů organizace, - o organizované sportovní akci (v případě žádosti o dotaci na danou akci), - o akci (turnaji, soutěži apod.), které se družstvo nebo jednotlivec účastní ( v případě žádosti o dotaci na účast na akci), - o nejvyšší soutěži, které se v rámci ČR organizace nebo její členové účastní, - o době působení v Hodoníně, - o výši členských příspěvků a částce členských příspěvků vybraných za rok Jednotlivé výše požadované informace organizace doloží relevantním způsobem a uvede zdroj informací pro případné ověření. Výše uvedené informace posoudí Sportovní komise města, která je poradním orgánem rady města. V rámci své činnosti posoudí žádost v návaznosti na výše uvedené požadované 9

10 informace a navrhne výši dotace. V případě, že komise navrhne žádosti nevyhovět žádnou částkou, uvede v zápise z jednání komise důvod pro takový návrh. 7. Podmínky poskytnutí dotace Dotaci lze použít pouze na provozní náklady, konkrétně na: - Materiálové náklady nákup materiálu, DHM, jiné materiálové náklady a energie plyn, elektřina, vodné a stočné (v případě využití dotace na úhradu energií je organizace k vyúčtování povinna přiložit čestné prohlášení, že příspěvek byl použit v souvislosti se sportovní činností organizace v dané oblasti (dospělí nebo děti a mládež). - Nemateriálové náklady (služby) opravy, údržba, poštovné, telefon, nájemné, ubytování, doprava, ostraha, rozhodčí, propagace a jiné nemateriálové náklady. Konkrétní nákladové položky budou stanoveny v usnesení zastupitelstva nebo rady města a budou uvedeny ve smlouvě o poskytnutí dotace. Město neposkytne dotaci na: - pořízení investičního majetku či jeho zhodnocení, - osobní náklady (jak poskytované formou mzdy tak také formou fakturace služby), - cestovné (vyúčtované na základě cestovního příkazu), - náklady spojené s přestupy hráčů, - úhradu převodu soutěže a s tím spojené poplatky, - občerstvení, potraviny, stravné s výjimkou stravování poskytnutého v rámci ubytování na soustředění, a s výjimkou poskytnuté snídaně při ubytování. - finanční a věcné dary věnované sportovcům. Čl. III. Společná ustanovení Tyto Obecné zásady poskytování individuálních (mimořádných) dotací z rozpočtu města Hodonína na rok 2016 ruší Obecné zásady poskytování individuálních (mimořádných) dotací z rozpočtu města Hodonína na rok 2016 schválené zastupitelstvem města dne usnesením č Tyto Obecné zásady poskytování individuálních (mimořádných) dotací z rozpočtu města Hodonína na rok 2016 byly schváleny zastupitelstvem města dne a nabývají účinnosti dnem Přílohy: č. 1 - Tiskopis žádosti o dotaci včetně příloh č. 2 - Tiskopis vyúčtování dotace 10

PRAVIDLA pro poskytování dotací

PRAVIDLA pro poskytování dotací ORGANIZAČNÍ SMĚRNICE Název PRAVIDLA pro poskytování dotací Číslo dokumentu: SAM 3231 Vydání č.: 02 Výtisk č.: 01 Platnost od: 09.12.2015 Účinnost od : 01.01.2016 Platnost do: Zpracoval: JUDr. Jitka Kubová,

Více

Obecné zásady poskytování individuálních (mimořádných) dotací z rozpočtu města Hodonína. na rok 2017

Obecné zásady poskytování individuálních (mimořádných) dotací z rozpočtu města Hodonína. na rok 2017 Obecné zásady poskytování individuálních (mimořádných) dotací z rozpočtu města Hodonína na rok 2017 Schváleno zastupitelstvem města Hodonína dne: 17.1.2017 1. Úvod Město Hodonín může v souladu se zákonem

Více

Program přidělování dotací na podporu sociální oblasti. na rok 2016

Program přidělování dotací na podporu sociální oblasti. na rok 2016 Program přidělování dotací na podporu sociální oblasti na rok 2016 Schváleno zastupitelstvem města Hodonína dne: 1.9.2015 Úvod Město Hodonín může v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích v platném

Více

Smlouva o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Města Hodonína

Smlouva o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Města Hodonína ; ě S t O HDDONÍN -21- Smlouva o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Města Hodonína Město Hodonín Se sídlem: Masarykovo náměstí 1, Hodonín Zastoupené: Mgr. Milanem Lúčkou, starostou města IČ: 00284891

Více

Program přidělování dotací na podporu pro-rodinných aktivit. na rok 2017

Program přidělování dotací na podporu pro-rodinných aktivit. na rok 2017 Program přidělování dotací na podporu pro-rodinných aktivit na rok 2017 Schváleno zastupitelstvem města Hodonína dne: 6. 9. 2016 Úvod Město Hodonín může v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích v

Více

Program přidělování dotací na podporu kultury a cestovního ruchu. na rok 2016

Program přidělování dotací na podporu kultury a cestovního ruchu. na rok 2016 Program přidělování dotací na podporu kultury a cestovního ruchu na rok 2016 Schváleno zastupitelstvem města Hodonína dne: 1.9.2015 Úvod Město Hodonín může v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích

Více

Program přidělování dotací na podporu životního prostředí a zdraví. na rok 2017

Program přidělování dotací na podporu životního prostředí a zdraví. na rok 2017 Program přidělování dotací na podporu životního prostředí a zdraví na rok 2017 Schváleno zastupitelstvem města Hodonína dne: 6. 9. 2016 Úvod Město Hodonín může v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích

Více

SMĚRNICE SM/08/01/15

SMĚRNICE SM/08/01/15 MĚSTO HULÍN SMĚRNICE SM/08/01/15 PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z PROGRAMOVÉHO FONDU MĚSTA HULÍNA Zpracovatel: Schváleno: Útvar tajemníka Účinnost od: Účinnost do: Přílohy: Zastupitelstvo města Hulína,

Více

PROGRAM POSKYTOVÁNÍ MIMOŘÁDNÝCH DOTACÍ Z ROZPOČTU OBCE ŽELEZNÉ. Článek 1 Úvodní ustanovení

PROGRAM POSKYTOVÁNÍ MIMOŘÁDNÝCH DOTACÍ Z ROZPOČTU OBCE ŽELEZNÉ. Článek 1 Úvodní ustanovení PROGRAM POSKYTOVÁNÍ MIMOŘÁDNÝCH DOTACÍ Z ROZPOČTU OBCE ŽELEZNÉ Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Mimořádná dotace z rozpočtových prostředků Obce Železné je v souladu s těmito zákony a dalšími předpisy: a)

Více

Program přidělování dotací na podporu kultury a cestovního ruchu. na rok 2017

Program přidělování dotací na podporu kultury a cestovního ruchu. na rok 2017 Program přidělování dotací na podporu kultury a cestovního ruchu na rok 2017 Schváleno zastupitelstvem města Hodonína dne: 6.9.2016 Úvod Město Hodonín může v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích

Více

Zásady o poskytování dotace z rozpočtu města Slaného pro sportovní organizace (dále jen "Zásady")

Zásady o poskytování dotace z rozpočtu města Slaného pro sportovní organizace (dále jen Zásady) Město Slaný na základě ustanovení 85 a 102 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, vydává Zásady o poskytování dotace z rozpočtu města Slaného pro sportovní organizace.

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE. JUDr. Michalem Haškem, hejtmanem Jihomoravského kraje

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE. JUDr. Michalem Haškem, hejtmanem Jihomoravského kraje SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Smluvní strany: - 1 - Smlouva č..../12/orr 1. Jihomoravský kraj zastoupený: JUDr. Michalem Haškem, hejtmanem Jihomoravského kraje sídlo: Žerotínovo

Více

II. Vyhlašovatel programu, poskytovatel dotace

II. Vyhlašovatel programu, poskytovatel dotace PROGRAM MĚSTA NOVÝ JIČÍN NA PODPORU SPORTU I. Název programu II. Vyhlašovatel programu, poskytovatel dotace III. Úvodní ustanovení IV. Cíl programu (účelové určení) V. Vymezení okruhu žadatelů VI. Podmínky

Více

žadatelé o veřejnou finanční podporu z rozpočtu města Příbora Ing. Lenka Filipová, Bc.Eva Srněnská, Bc.Petra Friedlová

žadatelé o veřejnou finanční podporu z rozpočtu města Příbora Ing. Lenka Filipová, Bc.Eva Srněnská, Bc.Petra Friedlová MĚSTO PŘÍBOR MĚSTSKÝ ÚŘAD PŘÍBOR nám.s.freuda 19, 742 58 Příbor IČ: 00988328 Název vnitřního předpisu: P R A V I D L A pro poskytování veřejné finanční podpory z rozpočtu města Příbor Druh předpisu: PRAVIDLA

Více

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto SMLOUVU O POSKYTNUTÍ NEINVESTIČNÍ DOTACE NA PODPORU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto SMLOUVU O POSKYTNUTÍ NEINVESTIČNÍ DOTACE NA PODPORU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Příloha č. 2 Číslo smlouvy u poskytovatele dotace: VZOR Číslo smlouvy u příjemce dotace: VZOR SMLOUVA O POSKYTNUTÍ NEIVESTIČNÍ DOTACE NA PODPORU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB uzavřená v souladu s ust. 10a odst. 5

Více

VZOR VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVY O POSKYTNUTÍ DOTACE U DOTAČNÍHO TITULU č. 2

VZOR VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVY O POSKYTNUTÍ DOTACE U DOTAČNÍHO TITULU č. 2 VZOR VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVY O POSKYTNUTÍ DOTACE U DOTAČNÍHO TITULU č. 2 Smlouva o poskytnutí dotace uzavřená v souladu s 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších právních předpisů,

Více

Schváleno Zastupitelstvem města Ústí nad Labem: 30. 5. 2016 usn. č. 207/16

Schváleno Zastupitelstvem města Ústí nad Labem: 30. 5. 2016 usn. č. 207/16 Program pro poskytování dotací na kulturní akce, projekty, kulturní činnost a reprezentaci v oblasti kultury v roce 2016 z rozpočtu Statutárního města Ústí nad Labem Schváleno Zastupitelstvem města Ústí

Více

ZÁSADY poskytování účelových dotací pro sociální oblast

ZÁSADY poskytování účelových dotací pro sociální oblast ZÁSADY poskytování účelových dotací pro sociální oblast Za účelem zabezpečení a rozvoje sociální péče a uspokojování potřeb občanů ve smyslu ustanovení 35 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění

Více

P R O G R A M I ČÁSTEČNÁ ÚHRADA PROVOZNÍCH VÝDAJŮ/NÁKLADŮ SUBJEKTŮM POVĚŘENÝCH POSKYTOVÁNÍM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB OBECNÉHO HOSPODÁŘSKÉHO ZÁJMU

P R O G R A M I ČÁSTEČNÁ ÚHRADA PROVOZNÍCH VÝDAJŮ/NÁKLADŮ SUBJEKTŮM POVĚŘENÝCH POSKYTOVÁNÍM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB OBECNÉHO HOSPODÁŘSKÉHO ZÁJMU P R O G R A M I ČÁSTEČNÁ ÚHRADA PROVOZNÍCH VÝDAJŮ/NÁKLADŮ SUBJEKTŮM POVĚŘENÝCH POSKYTOVÁNÍM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB OBECNÉHO HOSPODÁŘSKÉHO ZÁJMU (Podmínky pro poskytování programové dotace) Článek I. OBECNÁ

Více

Pravidla dotačního programu města České Budějovice na podporu sportu v roce 2015

Pravidla dotačního programu města České Budějovice na podporu sportu v roce 2015 Pravidla dotačního programu města České Budějovice na podporu sportu v roce 2015 Schváleno Radou města Českých Budějovic dne 18.12.2014 na základě usnesení č. 2014/2014 1 Obsah: ÚVOD... 3 1. ZÁKLADNÍ RÁMEC

Více

Zásady pro poskytování dotací na sportovní činnost

Zásady pro poskytování dotací na sportovní činnost Zásady pro poskytování dotací na sportovní činnost Město Písek rozhodlo dne 05.11.2015 usnesením zastupitelstva města č. 264/15 vydat tyto Zásady pro poskytování dotací na sportovní činnost (dále zásady

Více

Město Ledeč nad Sázavou

Město Ledeč nad Sázavou Město Ledeč nad Sázavou Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou schvaluje směrnici č. 01 /2011 Poskytování příspěvků a dotací z rozpočtu města Platnost a účinnost od 28.února.2011 Obsah: A. Část obecná

Více

Smluvní strany. Článek 1 ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Vzor pro poskytnutí dotace nad 1 000 000 Kč. evidenční číslo smlouvy Poskytovatele: S-./ /.

Smluvní strany. Článek 1 ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Vzor pro poskytnutí dotace nad 1 000 000 Kč. evidenční číslo smlouvy Poskytovatele: S-./ /. Vzor pro poskytnutí dotace nad 1 000 000 Kč evidenční číslo smlouvy Poskytovatele: S-./ /. Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace podle Programu 2015 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského

Více

Zásady pro poskytování finančních dotací na volnočasové aktivity dětí a mládeže

Zásady pro poskytování finančních dotací na volnočasové aktivity dětí a mládeže Zásady pro poskytování finančních dotací na volnočasové aktivity dětí a mládeže Zastupitelstvo města Písek rozhodlo dne 24.09.2015 usnesením č. 225/15 vydat tyto Zásady pro poskytování dotací na volnočasové

Více

JIHOČESKÝ KRAJ. DOTAČNÍ PROGRAM (administrovaný Odborem evropských záležitostí)

JIHOČESKÝ KRAJ. DOTAČNÍ PROGRAM (administrovaný Odborem evropských záležitostí) JIHOČESKÝ KRAJ DOTAČNÍ PROGRAM (administrovaný Odborem evropských záležitostí) PRIORITNÍ OBLAST KVALITNÍ INFRASTRUKTURA, SLUŽBY, PROSTŘEDÍ A SPOLUPRÁCE PRO POSILOVÁNÍ ÚZEMNÍ SOUDRŽNOSTI PODPORA SPORTU

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 25. 6. 2015. Ing. Vladimír Zemek, Bc. Alena Macháčková

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 25. 6. 2015. Ing. Vladimír Zemek, Bc. Alena Macháčková MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 25. 6. 2015 Bod programu: 19 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Rada města Odbor finanční Ing. Vladimír Zemek, Bc. Alena Macháčková

Více

Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje. uzavřená

Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje. uzavřená Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje uzavřená smlouva č. podle ustanovení 10a odst. 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů jako smlouva veřejnoprávní

Více

I. Úvodní ustanovení. II. Zaměření a výše podpory

I. Úvodní ustanovení. II. Zaměření a výše podpory Příloha k Příkazu ministra č. 7/2011 Pravidla použití finančních prostředků dotačního programu Podpora veřejně účelných aktivit seniorských a proseniorských organizací s celostátní působností I. Úvodní

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 6. zasedání zastupitelstva města dne: 25. 6. 2015 Bod pořadu jednání: Poskytnutí dotace na podporu recyklace odpadů pro rok 2015 Zpracoval: odbor, oddělení:

Více

PODPORA SPORTOVNÍ ČINNOSTI PRO ROK 2016 SCHVÁLENÁ USNESENÍM RADY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 7 Č. 0268/16-R Z 21. JEDNÁNÍ ZE DNE 22.03.

PODPORA SPORTOVNÍ ČINNOSTI PRO ROK 2016 SCHVÁLENÁ USNESENÍM RADY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 7 Č. 0268/16-R Z 21. JEDNÁNÍ ZE DNE 22.03. PRAVIDLA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 7 PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ V PROGRAMU PODPORA SPORTOVNÍ ČINNOSTI PRO ROK 2016 SCHVÁLENÁ USNESENÍM RADY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 7 Č. 0268/16-R Z 21. JEDNÁNÍ ZE DNE 22.03.2016 I. ÚVODNÍ

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 3. zasedání zastupitelstva města dne: 26. 3. 2015 Bod pořadu jednání: Poskytnutí dotace a uzavření veřejnoprávní smlouvy o jejím poskytnutí na realizaci akce

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ PODPORY č...

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ PODPORY č... SMLOUVA O POSKYTNUTÍ PODPORY č.... (uzavřená dle 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů) Název: Zlínský kraj Sídlo: tř. Tomáše Bati 21, 761 90 Zlín IČO: 70891320

Více

Číslo vydání/ aktualizace: 8/0

Číslo vydání/ aktualizace: 8/0 PODMÍNKY dotace v rámci prioritní osy 4. Inovace, oblasti podpory 4.1 Zvyšování inovační výkonnosti podniků, programu INOVACE, podporované aktivity Projekty na ochranu práv průmyslového vlastnictví Číslo

Více

PROGRAM č. 1/2015/P obce Troubelice, pro poskytování dotací z rozpočtu obce Troubelice

PROGRAM č. 1/2015/P obce Troubelice, pro poskytování dotací z rozpočtu obce Troubelice Obec TROUBELICE tel./fax: +420 585 032 108 Program č: 1 Rok vydání: 2015 Datum účinnosti: 12. 3. 2015 Typ: platné Označení programu: 1/2015/P PROGRAM č. 1/2015/P obce Troubelice, pro poskytování dotací

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORA VSKÉHO KRAJE

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORA VSKÉHO KRAJE SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORA VSKÉHO KRAJE Smlouva Č. 031463/15/0S V Smluvní strany: 1. Jihomoravský kraj zastoupený: sídlo: rč: OIČ: kontaktní osobaly: tel.: fax: e-mail: bankovní spojení:

Více

OBSAH ČLÁNEK 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ. 3 ČLÁNEK 2 VYMEZENÍ POJMŮ. 3 ČLÁNEK 3 ZÁKLADNÍ RÁMEC DOTAČNÍHO PROGRAMU. 5 ČLÁNEK 7 OPRÁVNĚNÝ ŽADATEL O DOTACI.

OBSAH ČLÁNEK 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ. 3 ČLÁNEK 2 VYMEZENÍ POJMŮ. 3 ČLÁNEK 3 ZÁKLADNÍ RÁMEC DOTAČNÍHO PROGRAMU. 5 ČLÁNEK 7 OPRÁVNĚNÝ ŽADATEL O DOTACI. Pravidla pro poskytování dotací v rámci dotačního programu města Třeboně na podporu činnosti vedoucích oddílů, kroužků a sportovních trenérů při práci s dětmi a mládeží Číslo vnitřního předpisu: VP/12/2015

Více

PROGRAM PODPORY SPORTU Pravidla pro poskytování dotací pro rok 2016

PROGRAM PODPORY SPORTU Pravidla pro poskytování dotací pro rok 2016 MĚSTO HEŘMANŮV MĚSTEC PROGRAM PODPORY SPORTU Pravidla pro poskytování dotací pro rok 2016 I. Úvodní ustanovení 1. Poskytování dotací z Programu podpory sportu se realizuje v souladu s následujícími právními

Více

Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Rady hlavního města Prahy

Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Rady hlavního města Prahy Příloha č. 1 k důvodové zprávě Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ Rady hlavního města Prahy číslo 531 ze dne 28.4.2009 k návrhu na zrušení usnesení Rady HMP č. 249 ze dne 27.2.2007 k

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 9. zasedání zastupitelstva města dne: 29. 10. 2015 Bod pořadu jednání: Návrh správní rady Sportovního fondu na přidělení dotace ze Sportovního fondu statutárního

Více

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace Článek I Smluvní strany 359/OŠK/2015 Poskytovatel: statutární město Havířov Sídlo: 736 01 Havířov-Město, Svornosti 86/2 Zastoupen: Ing. Martinou Dresslerovou,

Více

Čl. I. Úvodní ustanovení

Čl. I. Úvodní ustanovení Město Luby nám.5. května 164 tel.: 354 420 410 351 37 Luby tel./fax.: 354 420 419 IČO 00254053 e-mail: starosta@mestoluby.cz PROGRAM PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU MĚSTA LUBY PRO INDIVIDUÁLNÍ DOTACE

Více

Pravidla pro poskytování dotací z Programu podpory volného času. pro rok 2016

Pravidla pro poskytování dotací z Programu podpory volného času. pro rok 2016 Pravidla pro poskytování dotací z Programu podpory volného času pro rok 2016 I. Úvodní ustanovení 1. Program podpory volného času je určen k podpoře volnočasových aktivit dětí, mládeže a spolkové činnosti

Více

PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ V RÁMCI DOTAČNÍHO ŘÍZENÍ VYHLÁŠENÉHO ZASTUPITELSTVEM MĚSTA NA DANÝ KALENDÁŘNÍ ROK (dále jen Pravidla )

PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ V RÁMCI DOTAČNÍHO ŘÍZENÍ VYHLÁŠENÉHO ZASTUPITELSTVEM MĚSTA NA DANÝ KALENDÁŘNÍ ROK (dále jen Pravidla ) PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ V RÁMCI DOTAČNÍHO ŘÍZENÍ VYHLÁŠENÉHO ZASTUPITELSTVEM MĚSTA NA DANÝ KALENDÁŘNÍ ROK (dále jen Pravidla ) I. Základní ustanovení 1. Účelem těchto Pravidel je stanovit jednotný

Více

VZOR VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVY O POSKYTNUTÍ DOTACE NA AKCI

VZOR VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVY O POSKYTNUTÍ DOTACE NA AKCI VZOR VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVY O POSKYTNUTÍ DOTACE NA AKCI Smlouva o poskytnutí dotace uzavřená v souladu s 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších právních předpisů, a se zákonem

Více

Podmínky a informace pro přidělení dotace na realizaci inženýrských sítí na akci Pěší zóna tř. Míru Sladkovského ul.

Podmínky a informace pro přidělení dotace na realizaci inženýrských sítí na akci Pěší zóna tř. Míru Sladkovského ul. Podmínky a informace pro přidělení dotace na realizaci inženýrských sítí na akci Pěší zóna tř. Míru Sladkovského ul. 1.O dotaci může žádat fyzická nebo právnická osoba písemně na předepsaném formuláři

Více

DOTAČNÍ PROGRAM PROGRAM NA PODPORU CESTOVNÍHO RUCHU A ZAHRANIČNÍCH VZTAHŮ

DOTAČNÍ PROGRAM PROGRAM NA PODPORU CESTOVNÍHO RUCHU A ZAHRANIČNÍCH VZTAHŮ DOTAČNÍ PROGRAM PROGRAM NA PODPORU CESTOVNÍHO RUCHU A ZAHRANIČNÍCH VZTAHŮ Dotační titul č. 4 Podpora cestovního ruchu v turistických regionech Jeseníky a Střední Morava PRAVIDL A 1. Název dotačního programu

Více

I. Úvodní ustanovení. II. Zaměření a výše podpory

I. Úvodní ustanovení. II. Zaměření a výše podpory Příloha k Příkazu ministra č. 7/2011 Pravidla použití finančních prostředků dotačního programu Podpora veřejně účelných aktivit seniorských a proseniorských organizací s celostátní působností I. Úvodní

Více

VZOR Příloha č. 4. Smlouva o poskytnutí vyrovnávací platby za závazek veřejné služby

VZOR Příloha č. 4. Smlouva o poskytnutí vyrovnávací platby za závazek veřejné služby VZOR Příloha č. 4 Smlouva o poskytnutí vyrovnávací platby za závazek veřejné služby uzavřená v souladu s ust. 269 odst. 2 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (v případě

Více

Program dotací z rozpočtu města Trutnova

Program dotací z rozpočtu města Trutnova Příloha č. 1 Program dotací z rozpočtu města Trutnova Okruh způsobilých žadatelů o dotace - Žadatel musí mít bydliště, sídlo či působnost na území obce. - Žadatel nesmí mít neuhrazené závazky vůči poskytovateli,

Více

Program 7.4 Archeologie

Program 7.4 Archeologie Program 7.4 Archeologie Vyhlášení programu k předkládání žádostí o dotaci Číslo a název oblasti podpory: 7. Kultura, památková péče a cestovní ruch Číslo a název programu: 7.4 Archeologie Záchrana a poznání

Více

PRAVIDLA pro poskytování dotací

PRAVIDLA pro poskytování dotací ORGANIZAČNÍ SMĚRNICE Název PRAVIDLA pro poskytování dotací Číslo dokumentu: SAM 3231 Vydání č.: 01 Výtisk č.: 01 Platnost od: 25.02.2015 Účinnost od : 26.02.2015 Platnost do: Zpracoval: Mgr. Kateřina Gaňová

Více

www.krasnalipa.cz 1) Účel dotace: A) Dotace na činnost

www.krasnalipa.cz 1) Účel dotace: A) Dotace na činnost Město Krásná Lípa vyhlašuje na základě usnesení zastupitelstva města č. 07-22/2015 ze dne 9. prosince 2015 Dotační program na podporu kulturní, sportovní, tělovýchovné činnosti a práci s mládeží v roce

Více

ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ PŘÍSPĚVKŮ Z ROZPOČTU MĚSTA

ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ PŘÍSPĚVKŮ Z ROZPOČTU MĚSTA Město Hranice QI 61-01-09 Městský úřad Hranice, Pernštejnské nám. 1 753 37 Hranice, IČ: 00301311 ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ PŘÍSPĚVKŮ Z ROZPOČTU MĚSTA ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ PŘÍSPĚVKŮ Z ROZPOČTU MĚSTA QI 61-01-09

Více

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace Článek I Smluvní strany 410/OŠK/2016 Poskytovatel: statutární město Havířov Sídlo: 736 01 Havířov-Město, Svornosti 86/2 Zastoupen: Ing. Martinou Dresslerovou,

Více

Program REALITY Vzor Podmínek pro III. stupeň objekt výdělečný. Platnost od: 7.8.2006

Program REALITY Vzor Podmínek pro III. stupeň objekt výdělečný. Platnost od: 7.8.2006 P o d m í n k y poskytnutí dotace ze státního rozpočtu a prostředků strukturálních fondů ES na projekt v rámci Operačního programu Průmysl a podnikání (dále jen PODMÍNKY ) - obecná část - Evidenční číslo

Více

2. Poskytovatelem dotace dle Programu je Ústecký kraj (dále jen poskytovatel ).

2. Poskytovatelem dotace dle Programu je Ústecký kraj (dále jen poskytovatel ). Program 2016 na podporu nové techniky, výstavby požárních zbrojnic pro jednotky SDH a podporu spolků a veřejně prospěšných organizací působících na poli požární ochrany, ochrany obyvatelstva a ostatních

Více

Název materiálu: OŠKS 13. Dotace na sport ze sportovního fondu

Název materiálu: OŠKS 13. Dotace na sport ze sportovního fondu Podklady na zasedání ZM dne: 31.3.2016 Název materiálu: OŠKS 13. Dotace na sport ze sportovního fondu Předkládá: Mgr. Jana Svobodová Vypracovala: Mgr. Martina Marková Zúčastní se projednávání v ZM: Mgr.

Více

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace Článek I Smluvní strany 152/OŠK/2015 Poskytovatel: statutární město Havířov Sídlo: 736 01 Havířov-Město, Svornosti 86/2 Zastoupen: Mgr. Danielem Vachtarčíkem,

Více

Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu Města Tábora

Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu Města Tábora Město Tábor Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu Města Tábora PLATNOST OD: ROZSAH PŮSOBNOSTI: Schválilo: Zastupitelstvo města Tábora Článek I. Úvodní ustanovení Na základě zákona č. 128/2000 Sb., o

Více

ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU MĚSTA KARLOVY VARY

ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU MĚSTA KARLOVY VARY ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU MĚSTA KARLOVY VARY schválené Zastupitelstvem města Karlovy Vary dne 16.11.2004 Úvod Článek I. 1. Účelem těchto zásad je stanovit jednotný postup při poskytování

Více

Podpora rozvoje v oblasti kultury a památkové péče v roce 2015

Podpora rozvoje v oblasti kultury a památkové péče v roce 2015 DOTAČNÍ PROGRAM Podpora rozvoje v oblasti kultury a památkové péče v roce 2015 1. Název dotačního programu a jeho vyhlašovatel 1.1. Název: Podpora rozvoje v oblasti kultury a památkové péče v roce 2015

Více

Ústecký kraj. na základě usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 23/26Z/2015 ze dne 14. 12. 2015 vyhlašuje

Ústecký kraj. na základě usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 23/26Z/2015 ze dne 14. 12. 2015 vyhlašuje Ústecký kraj na základě usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 23/26Z/2015 ze dne 14. 12. 2015 vyhlašuje DOTAČNÍ PROGRAM PODPORA ZAČÍNAJÍCÍCH PODNIKATELŮ V ÚSTECKÉM KRAJI PRO ROK 2016 I. Název dotačního

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 4. zasedání zastupitelstva města dne: 30. 4. 2015 Bod pořadu jednání: Poskytnutí dotace a uzavření veřejnoprávní smlouvy o jejím poskytnutí na úhradu části nákladů

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ ÚČELOVÉ DOTACE Z ROZPOČTU STATUTÁRNÍHO MĚSTA OPAVY

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ ÚČELOVÉ DOTACE Z ROZPOČTU STATUTÁRNÍHO MĚSTA OPAVY STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA *MMOPP009G04P* SMLOUVA O POSKYTNUTÍ ÚČELOVÉ DOTACE Z ROZPOČTU STATUTÁRNÍHO MĚSTA OPAVY uzavřená dle ust. 1746 ods. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku Článek I. SMLUVNÍ

Více

Zásady přidělování dotací v rámci rodinné politiky města Hodonína

Zásady přidělování dotací v rámci rodinné politiky města Hodonína Zásady přidělování dotací v rámci rodinné politiky města Hodonína Odbor sociálních služeb, MěÚ Hodonín, 2013 Schváleno Zastupitelstvem města Hodonína dne 15.10.2013 Nabývá účinnosti dnem schválení ZM Obsah

Více

OBEC DVORY NAD LUŽNICÍ. SMĚRNICE č. 1/2015. Pravidla pro poskytování dotací a peněžních darů z rozpočtu obce Dvory nad Lužnicí. Jan Herzog, starosta

OBEC DVORY NAD LUŽNICÍ. SMĚRNICE č. 1/2015. Pravidla pro poskytování dotací a peněžních darů z rozpočtu obce Dvory nad Lužnicí. Jan Herzog, starosta OBEC DVORY NAD LUŽNICÍ SMĚRNICE č. 1/2015 Pravidla pro poskytování dotací a peněžních darů z rozpočtu obce Dvory nad Lužnicí Jan Herzog, starosta Pravidla pro poskytování dotací a peněžních darů z rozpočtu

Více

Smlouva o poskytnutí dotace z Grantového programu města Semily v roce 2016

Smlouva o poskytnutí dotace z Grantového programu města Semily v roce 2016 Smluvní strany: Smlouva o poskytnutí dotace z Grantového programu města Semily v roce 2016 Město Semily se sídlem úřadu: Husova 82, 513 13 Semily IČ: 00276111 DIČ: CZ00276111 bankovní spojení: Česká spořitelna,

Více

Pravidla dotačního programu města České Budějovice na podporu památkové péče v roce 2012

Pravidla dotačního programu města České Budějovice na podporu památkové péče v roce 2012 Pravidla dotačního programu města České Budějovice na podporu památkové péče v roce 2012 Schváleno Radou města Českých Budějovic dne 8. 2. 2012 na základě usnesení č. 190/2012 1 Obsah: ÚVOD... 3 1. ZÁKLADNÍ

Více

JIHOČESKÝ KRAJ. DOTAČNÍ PROGRAM (administrovaný Odborem evropských záležitostí)

JIHOČESKÝ KRAJ. DOTAČNÍ PROGRAM (administrovaný Odborem evropských záležitostí) JIHOČESKÝ KRAJ DOTAČNÍ PROGRAM (administrovaný Odborem evropských záležitostí) PRIORITNÍ OSA KVALITNÍ INFRASTRUKTURA, SLUŽBY, PROSTŘEDÍ A SPOLUPRÁCE PRO POSILOVÁNÍ ÚZEMNÍ SOUDRŽNOSTI PODPORA MUZEÍ A GALERIÍ

Více

Pravidla a podmínky grantového řízení MČ Praha 1 v oblasti zdravotnictví pro rok 2009

Pravidla a podmínky grantového řízení MČ Praha 1 v oblasti zdravotnictví pro rok 2009 Pravidla a podmínky grantového řízení MČ Praha 1 v oblasti zdravotnictví pro rok 2009 A. Základní informace Městská část Praha1 vypsáním grantů chce podpořit činnost nestátních neziskových organizací a

Více

Podpora rodinné politiky na úrovni obcí pro rok 2016

Podpora rodinné politiky na úrovni obcí pro rok 2016 Výzva k podání žádostí o poskytnutí finanční podpory z dotačního programu Podpora rodinné politiky na úrovni obcí pro rok 2016 vyhlášeného Jihomoravským krajem se sídlem Žerotínovo nám. 3, 601 82 Brno

Více

veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje Článek I. Předmět a účel smlouvy

veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje Článek I. Předmět a účel smlouvy S m l o u v a o p o s k y t n u t í účelové neinvestiční dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje č. OLP/1097/2013 schválená Radou Libereckého kraje dne 21. 5. 2013 usnesením č. 825/13/RK Smluvní strany

Více

671609 0192 SMLOUVA č. ž. 27/ I. o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu města Brna

671609 0192 SMLOUVA č. ž. 27/ I. o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu města Brna 671609 0192 SMLOUVA č. ž. 27/ I. o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu města Brna Smluvní strany: 1. Statutární město Brno, Dominikánské nám 196/1, 602 00 Brno IČ 44 99 27 85 bankovní spojení:

Více

Dotační program vodohospodářské infrastruktury 2016

Dotační program vodohospodářské infrastruktury 2016 Dotační program vodohospodářské infrastruktury 2016 Pravidla pro žadatele a příjemce dotace (dále i jen Pravidla ) Článek 1. Předmět dotace Cílem programu je podpora výstavby zejména nové vodohospodářské

Více

Podpora rozvoje dětských skupin jako alternativních forem péče o předškolní děti pro rok 2015

Podpora rozvoje dětských skupin jako alternativních forem péče o předškolní děti pro rok 2015 Výzva k podání žádostí o poskytnutí finanční podpory z dotačního programu Podpora rozvoje dětských skupin jako alternativních forem péče o předškolní děti pro rok 2015 vyhlášeného Jihomoravským krajem

Více

PRAVIDLA pro poskytování individuálních dotací z rozpočtu Města Velké Opatovice

PRAVIDLA pro poskytování individuálních dotací z rozpočtu Města Velké Opatovice Město Velké Opatovice, Zámek 14, 679 63 Velké Opatovice PRAVIDLA pro poskytování individuálních dotací z rozpočtu Města Velké Opatovice podle zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů

Více

ZÁSADY HOSPODAŘENÍ. I. Obecná ustanovení

ZÁSADY HOSPODAŘENÍ. I. Obecná ustanovení ZÁSADY HOSPODAŘENÍ s finančními prostředky a dalším majetkem základních organizacích Odborového sdružení základních organizací Dopravního podniku Autobusy Praha, o.z. Tyto zásady jsou závazné pro ty základní

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Pro schůzi Zastupitelstva městské části

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Pro schůzi Zastupitelstva městské části Odbor organizační č.j.: 745/2015 Pořadové číslo: 10 V Praze dne: 7.9.2015 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Pro schůzi Zastupitelstva městské části Vyhlášení programů pro poskytnutí dotací z Dotačního fondu městské

Více

VZOR ŽÁDOSTI NESLOUŽÍ JAKO FORMULÁŘ ŽÁDOSTI! ŽÁDOST O DOTACI Z ROZPOČTU OLOMOUCKÉHO KRAJE NA ROK 2016

VZOR ŽÁDOSTI NESLOUŽÍ JAKO FORMULÁŘ ŽÁDOSTI! ŽÁDOST O DOTACI Z ROZPOČTU OLOMOUCKÉHO KRAJE NA ROK 2016 VZOR ŽÁDOSTI NESLOUŽÍ JAKO FORMULÁŘ ŽÁDOSTI! ŽÁDOST O DOTACI Z ROZPOČTU OLOMOUCKÉHO KRAJE NA ROK 2016 DOTAČNÍ PROGRAM DOTAČNÍ TITUL NÁZEV AKCE/ PROJEKTU 1. ÚDAJE O ŽADATELI Program na podporu sportu v

Více

Zastupitelstvo Kraje Vysočina

Zastupitelstvo Kraje Vysočina Zastupitelstvo Kraje Vysočina Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací městům s památkami světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO v Kraji Vysočina ze dne 10. 11. 2015 č. 13/15

Více

Smlouva o poskytnutí dotace

Smlouva o poskytnutí dotace Smlouva o poskytnutí dotace uzavřená ve smyslu 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších a 10a odst. 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve

Více

Formulář ke zveřejnění informací o Dotačním titulu

Formulář ke zveřejnění informací o Dotačním titulu Formulář ke zveřejnění informací o Dotačním titulu 1 Název dotačního programu Mimoškolní výchova žáků zaměřená na jejich všestranný rozvoj PAŽIT - 2016 2 Účel, na který mohou být peněžní prostředky poskytnuty

Více

SMLOUVA O PŘEVODU VLASTNICTVÍ NEMOVITÉ VĚCI

SMLOUVA O PŘEVODU VLASTNICTVÍ NEMOVITÉ VĚCI Příloha č. 1 k Aukční vyhlášce č. 15600 Vzor Kupní smlouvy A SMLOUVA O PŘEVODU VLASTNICTVÍ NEMOVITÉ VĚCI uzavřená dle ustanovení 2079 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen NOZ) mezi níže

Více

k příkazu ministryně č. 21/2015

k příkazu ministryně č. 21/2015 Příloha k příkazu ministryně č. 21/2015 Pravidla použití finančních prostředků dotačního programu Podpora veřejně účelných aktivit seniorských a proseniorských organizací s celostátní působností I. Úvodní

Více

GRANTOVÝ PROGRAM MOVITÉ KULTURNÍ DĚDICTVÍ

GRANTOVÝ PROGRAM MOVITÉ KULTURNÍ DĚDICTVÍ JIHOČESKÝ KRAJ GRANTOVÝ PROGRAM MOVITÉ KULTURNÍ DĚDICTVÍ PRAVIDLA Vypracoval: OKPP Schválil: ZK 7. 2. 2012 Platná od: 7. 2. 2012 Účinná od: 10. 2. 2012 Rozsah působnosti: Jihočeský kraj Struktura a obsah

Více

(ID O01502.0001) Čl. 1 Smluvní strany. Čl. 2 Účel smlouvy. Čl. 3 Závaznost návrhu

(ID O01502.0001) Čl. 1 Smluvní strany. Čl. 2 Účel smlouvy. Čl. 3 Závaznost návrhu ZK-07-2015-xx, př. 1 Počet stran: 16 SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE uzavřená na základě dohody smluvních stran nikoliv na úkor ochrany kterékoliv ze smluvních stran ve smyslu 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012

Více

PRAVIDLA pro poskytování příspěvků na podporu spolkového života a volnočasových aktivit z rozpočtu města Žamberka

PRAVIDLA pro poskytování příspěvků na podporu spolkového života a volnočasových aktivit z rozpočtu města Žamberka PRAVIDLA pro poskytování příspěvků na podporu spolkového života a volnočasových aktivit z rozpočtu města Žamberka Číslo dokumentu: SAM 3209 Vydání č.: 04 Výtisk č.: 01 Platnost od: 30. 03.2012 Účinnost

Více

Fond kulturního dědictví Libereckého kraje

Fond kulturního dědictví Libereckého kraje Fond kulturního dědictví Libereckého kraje Zásady pro poskytování dotací Čl. I. Úvodní ustanovení 1. Dotace podle těchto zásad se poskytuje v souladu s ustanovením 36 odst. 1 písm. c) nebo 59 odst. 2 písm.

Více

Dotační program: Zdravé obce, města, mikroregiony JMK

Dotační program: Zdravé obce, města, mikroregiony JMK Dotační program: Zdravé obce, města, mikroregiony JMK Obsah Článek I. Vyhlašovatel... 2 Článek II. Cíl dotačního programu... 2 Oddíl 2.01... 2 Oddíl 2.02... 2 Článek III. Okruh žadatelů... 2 Oddíl 3.01...

Více

Program přidělování dotací na podporu sportu dětí a mládeže na rok 2016

Program přidělování dotací na podporu sportu dětí a mládeže na rok 2016 Program přidělování dotací na podporu sportu dětí a mládeže na rok 2016 Schváleno zastupitelstvem města Hodonína dne: 1.9.2015 Úvod Město Hodonín může v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích v platném

Více

PRAVIDLA PRO PŘIDĚLOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU MĚSTA OSTROV NA PODPORU SPORTOVNÍCH, KULTURNÍCH A ZÁJMOVÝCH AKTIVIT

PRAVIDLA PRO PŘIDĚLOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU MĚSTA OSTROV NA PODPORU SPORTOVNÍCH, KULTURNÍCH A ZÁJMOVÝCH AKTIVIT PRAVIDLA PRO PŘIDĚLOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU MĚSTA OSTROV NA PODPORU SPORTOVNÍCH, KULTURNÍCH A ZÁJMOVÝCH AKTIVIT Zastupitelstvo města Ostrov schválilo usnesením č. 224/15 dne 11. listopadu 2015 tato Pravidla

Více

Zajištění školení zaměstnanců v oblasti optických komunikací a vláknové optiky

Zajištění školení zaměstnanců v oblasti optických komunikací a vláknové optiky Zadavatel: MAXPROGRES, s.r.o. Traťová 1 619 00 Brno ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ Předmět: Zajištění školení zaměstnanců v oblasti optických komunikací a vláknové optiky Květen 2006 Obsah 1

Více

Otázky a odpovědi. k dotačnímu titulu

Otázky a odpovědi. k dotačnímu titulu Otázky a odpovědi k dotačnímu titulu Podpora sociálních služeb dle 101a zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, pro rok 2015 Plzeňský kraj (18. 12. 2015) Čl. V., odst.

Více

PROGRAM SPORTOVCI ZAŘAZENÍ DO REPREZENTACE ČR ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ PODPORY

PROGRAM SPORTOVCI ZAŘAZENÍ DO REPREZENTACE ČR ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ PODPORY Zlínský kraj, IČ 70891320, třída Tomáše Bati 21, 761 90 Zlín Název: Identifikační číslo: MaS02-16 V roce: 2016 PROGRAM SPORTOVCI ZAŘAZENÍ DO REPREZENTACE ČR ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ PODPORY (dále jen Žádost

Více

Prevence domácího násilí s důrazem na práci s násilnými osobami a Programy zaměřené na práci s dětmi jako svědky domácího násilí pro rok 2009

Prevence domácího násilí s důrazem na práci s násilnými osobami a Programy zaměřené na práci s dětmi jako svědky domácího násilí pro rok 2009 Zásady poskytování dotací ze státního rozpočtu České republiky pro nestátní neziskové organizace v rámci dotačních titulů Prevence domácího násilí s důrazem na práci s násilnými osobami a Programy zaměřené

Více

ODPOVĚDNOSTNÍ ŘÁD. Směrnice nabývá účinnosti: Tato směrnice platí s účinností od 1.1.2006

ODPOVĚDNOSTNÍ ŘÁD. Směrnice nabývá účinnosti: Tato směrnice platí s účinností od 1.1.2006 ODPOVĚDNOSTNÍ ŘÁD Obec Rájec Adresa: Rájec č. 98, 789 01 Zábřeh Směrnici zpracoval: Marie Linhartová, účetní obce Směrnici schválil: Ludmila Balcárková, starostka obce Projednáno v zastupitelstvu obce

Více

DOTAČNÍ PROGRAM Program rozvoje venkova Jihomoravského kraje pro rok 2016

DOTAČNÍ PROGRAM Program rozvoje venkova Jihomoravského kraje pro rok 2016 DOTAČNÍ PROGRAM Program rozvoje venkova Jihomoravského kraje pro rok 2016 1. Název dotačního programu a jeho vyhlašovatel 1.1. Název: Program rozvoje venkova Jihomoravského kraje pro rok 2016 1.2. Vyhlašovatel:

Více

Zásady grantového programu města Veltrusy pro poskytování dotací z rozpočtu města

Zásady grantového programu města Veltrusy pro poskytování dotací z rozpočtu města Město Veltrusy sídlo: Palackého 9, 277 46 Veltrusy, IČO: 00237272 tel.: 315 781 187, fax: 315 781 003, podatelna@veltrusy.cz, datová schránka: yn2bwnn Zásady grantového programu města Veltrusy pro poskytování

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ INVESTIČNÍHO GRANTU Z ROZPOČTU MĚSTA VESELÍ NAD MORAVOU

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ INVESTIČNÍHO GRANTU Z ROZPOČTU MĚSTA VESELÍ NAD MORAVOU Agend.číslo: OS/0146/2016/E SMLOUVA O POSKYTNUTÍ INVESTIČNÍHO GRANTU Z ROZPOČTU MĚSTA VESELÍ NAD MORAVOU Uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku uvedenými smluvními stranami ve smyslu ustanovení 1746

Více