E V R O P S K Ý F O N D P R O R E G I O N Á L N Í R O Z V O J P R A H A & E U I N V E S T U J E M E D O V A Š Í B U D O U C N O S T I

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "E V R O P S K Ý F O N D P R O R E G I O N Á L N Í R O Z V O J P R A H A & E U I N V E S T U J E M E D O V A Š Í B U D O U C N O S T I"

Transkript

1 DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. 2 dle 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) zadavatel: Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost se sídlem: Praha 9, Sokolovská 217/42, PSČ: IČ: název veřejné zakázky: Bezbariérové zpřístupnění stanice metra I.P. Pavlova ev. č. veřejné zakázky: Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost jako zadavatel shora uvedené veřejné zakázky obdržel dne a níže uvedené žádosti o dodatečné informace k zadávacím podmínkám. Na tyto žádosti poskytuje zadavatel následující odpovědi. Dotaz č. 2: Prosíme o upřesnění a vyjasnění rozporu mezi Požární technickou zprávou a stav. dokumentací. Jedná se o rozpor vnitřních prosklených stěn označených D 002 a jejich požárních odolnosti. Dle požární zprávy ((5806_vytah_IPPavlova_fire_TZ_DSP_10_2012.pdf) jsou bez požární odolnosti: dle dokumentace stavební části a výkazu výměr mají požární odolnost 180 min. V případě, že požární odolnost mají jaké je její označení EW nebo EI? Platí informace dle požární zprávy. Dotaz č. 3: Ve VV Část: Slaboproudá zařízení (mimo EPS) oddíl AOC. Žádáme zadavatele o uvedení referenčního výrobku dle standardu Metra. Odbavovací čára: Sloupky s čidly a odrazkami typ ARGUS 32 (výrobce BREMA) Stránka 1 z 5

2 Označovače jízdenek (znehodnocovače) typ NJ24C (výrobce MIKROELEKTRONIK)Jízdenkový automat typ AVJ-G (výrobce MIKROELEKTRONIK) Majáček pro nevidomé typ OHM/C2 (výrobce ELVOS) Informační panel VIP typ SIP 2x16 (výrobce ELEN) Dotaz č. 4: V Části: Slaboproudá zařízení (mimo EPS) oddíl rozhlas. Žádáme zadavatele o upřesnění stávajícího systému kvůli kompatibilitě zařízení. Stávající systém: výrobce Dynacord - matice DPM - napájení DPP - mix DRM - monitor DCS - zesilovač DPA Dotaz č. 5: Ve VV část: Slaboproudá zařízení (mimo EPS). Žádáme zadavatele o specifikaci pol. č.46 dozbrojení rozhlasové ústředny (zesilovače, atd.) Rozhlasová ústředna doplněna již v rámci jiné akce. Položka č. 46 v současné době reprezentuje: Propojení v racku rozhlasové ústředny. Dotaz č. 6: Dle čl. 18 Požadavky na zpracování a uspořádání nabídky je uveden požadavek na krycí list nabídky. Tento krycí list ale nebyl součástí zadávací dokumentace. Má být krycí list vyhotoven každým uchazečem nebo bude zadavatelem zaslán dodatečně jako příloha ZD? Zadavatel nepředpokládá, že by dodatečně zasílal vzor krycího listu. Krycí list předloží uchazeči dle požadavků uvedených v zadávací dokumentaci. Stránka 2 z 5

3 Dotaz č. 7: V akci Výtah I.P. Pavlova chybí dokumentace Informačního systému a je použita dokumentace z akce Anděl a tudíž nesouhlasí VV s dokumentací u akce I.P. Pavlova. Žádáme o doplnění projektové dokumentace Informačního systému pro akci I.P. Pavlova Dokumentace informačního systému je součástí dokumentace ve složce PDF_vytah_pavlak\F_1_1_STAVBA\06_05_INFO_SYSTEM a navíc je dokumentace i v papírové formě. Dotaz č. 8: Dle Zadávací dokumentace je obsahem této Projektová dokumentace DVZ Dokumentace pro výběr Zhotovitele, která je, dle informací v Průvodní zprávě a jejího rozsahu, zhotovena z dokumentace ve stupni DUR Dokumentace pro Územní řízení a dokumentace DSP Dokumentace pro Stavební povolení. Dle zákona o veřejných zakázkách má být obsahem Zadávací dokumentace projektová dokumentace ve stupni DPS Dokumentace pro provedení stavby (tzv. Prováděcí neboli realizační projektová dokumentace.) Dle SoD je zhotovení DPS Dokumentace pro provedení stavby požadováno po Zhotoviteli. Dle Oznámení o zakázce se jedná o Stavební práce Provádění. Prosíme o vyjasnění výše uvedeného. Součástí zadávací dokumentace je mj. Projektová dokumentace pro výběr Zhotovitele, která obsahuje detailní požadavky zadavatele na předmět plnění. Součástí předmětu plnění dle smlouvy o dílo bude rovněž vyhotovení dokumentace pro provedení stavby. Dotaz č. 9: zadavatel požaduje doložit klíčové členy týmu splňující požadavky mj. na úroveň vzdělání. V případě klíčového člena č. 1 hlavního manažera výstavby, resp. klíčového člena č. 2 hlavního stavbyvedoucího pro realizaci stavební části díla, je požadovaná úroveň vzdělání omezena pouze na vysokoškolské vzdělání. Domníváme se, že požadavek zadavatele na doložení osoby pouze s vysokoškolským vzděláním je bezdůvodně omezující a porušuje principy uvedené v 6 ZVZ, neboť i osoba se středoškolským vzděláním může získat zadavatelem požadovanou odbornou kvalifikaci, tj. Stránka 3 z 5

4 osvědčení o autorizaci v požadovaném oboru, resp. osvědčení o odborné způsobilosti závodního a vykonávat danou pozici, tj. pozici hlavního manažera výstavby, resp. hlavního stavbyvedoucího pro realizaci stavební části díla. Obdobně je tomu i u klíčového člena č. 4 důlní měřič (pro práce v podzemí) a č. 5 bezpečnostní technik. Žádáme o potvrzení, že dodavatel může doložit osobu se středoškolským vzděláním prokazující kvalifikaci klíčového člena č. 1 hlavní manažer výstavby, resp. klíčového člena č. 2 hlavní stavbyvedoucí pro realizaci stavební části díla, resp. klíčového člena č. 4 důlní měřič (pro práce v podzemí), resp. klíčového člena č. 5 bezpečnostní technik. Zadavatel v rámci technického kvalifikačního předpokladu dle ust. 56 odst. 3 písm. c) ZVZ požaduje doložení vzdělání a odborné kvalifikace osob odpovědných za vedení realizace stavby, konkrétně požaduje vysokoškolské vzdělání klíčového člena č. 1 a klíčového člena č. 2, resp. klíčového člena č. 4 a klíčového člena č. 5. Tento požadavek zadavatele vyplývá z předmětu veřejné zakázky a je přiměřený rozsahu a složitosti zadávané veřejné zakázky. Požadavek na vysokoškolské vzdělání klíčového člena č. 1 a klíčového člena č. 2, resp. klíčového člena č. 4 a klíčového člena č. 5 je zvláštním požadavkem na tyto osoby, stejně jako požadavek na osvědčení o autorizaci v požadovaném oboru, resp. osvědčení o odborné způsobilosti, tj. pozici hlavního manažera výstavby, resp. hlavního stavbyvedoucího pro realizaci stavební části díla. Zadavatel konstatuje, že dodavatel prokáže splnění uvedeného technického kvalifikačního předpokladu předložením profesních životopisů jednotlivých osob, z nichž bude vyplývat splnění veškerých požadavků zadavatele uvedených v zadávacích podmínkách. Z uvedeného vyplývá, že dodavatel neprokáže splnění technického kvalifikačního předpokladu požadovaného zadavatelem dle ust. 56 odst. 3 písm. c) ZVZ, pokud k jeho prokázání doloží osobu se středoškolským vzděláním prokazující kvalifikaci klíčového člena. Dotaz č. 10: zadavatel požaduje doložit klíčové členy týmu splňující požadavky mj. na odbornou kvalifikaci. V případě klíčového člena č. 1 hlavního manažera výstavby a obdobně u klíčového člena č. 2 hlavního stavbyvedoucího pro realizaci stavební části díla, je požadováno prokázání odborné kvalifikace v rozsahu: - autorizace v oboru pozemní nebo dopravní stavby a/nebo geotechnika a/nebo mosty a inženýrské konstrukce a/nebo statika a dynamika staveb, - oprávnění dle 4 písm. c) vyhlášky č. 378/2012 Sb., kterou se mění vyhláška č. 298/2005 Sb., o požadavcích na odbornou kvalifikaci a odbornou způsobilost při hornické činnosti nebo činnosti prováděné hornickým způsobem a o změně některých právních předpisů, ve znění vyhlášky č. 240/2006 Sb., v platném znění, v rozsahu činností prováděných hornickým Stránka 4 z 5

5 způsobem podle 3 písm. c) a i) zákona č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, v platném znění. Jelikož se v případě odborné kvalifikace vyžadované u klíčového člena týmu č.1, resp. č. 2, jedná o požadavek na dvě různé kategorie odborné kvalifikace, kde autorizací jsou zastřešovány stavební práce a osvědčením o odborné způsobilosti závodního jsou zastřešovány práce prováděné hornickým způsobem, dá se předpokládat, že tato kvalifikace bude prokázána více než jednou osobou. Předpokládáme tedy správně, že odbornou kvalifikaci jak člena týmu č. 1, tak i člena týmu č. 2 lze prokázat dvěma osobami za předpokladu, že tyto osoby prokazující jednotlivou odbornou kvalifikaci budou splňovat i všechny ostatní kvalifikační požadavky na člena týmu, tj. vzdělání, znalost češtiny nebo slovenštiny, min. požadovanou praxi a zkušenost s řízením staveb? Zadavatel stanovil požadavek na klíčové členy týmu, kteří musí doložit své vzdělání a odbornou kvalifikaci v rozsahu uvedeném v zadávacích podmínkách této veřejné zakázky. Zadavatel však výslovně neomezil počet osob, jejichž prostřednictvím je možné prokázat splnění požadavků na konkrétního klíčového člena týmu, ani jakékoliv další omezující podmínky. Vzdělání a odbornou kvalifikaci klíčového člena č. 1, stejně jako vzdělání a odbornou kvalifikaci klíčového člena č. 2 je tak možné případně prokázat více než jednou jedinou osobou. Dotaz č. 11: zadavatel požaduje doložit u klíčového člena č. 2 hlavního stavbyvedoucího pro realizaci stavební části díla mj. odbornou kvalifikaci v rozsahu: - autorizace v oboru pozemní, dopravní stavby a/nebo geotechnika a/nebo mosty a inženýrské konstrukce a/nebo statika a dynamika staveb. Předpokládáme, že se jedná o administrativní chybu a že stejně jako u klíčového člena č. 1 hlavního manažera výstavby je možno doložit osobu s autorizací v oboru pozemní NEBO dopravní stavby a/nebo geotechnika a/nebo mosty a inženýrské konstrukce a/nebo statika a dynamika. Žádáme o potvrzení naší domněnky. Jak vyplývá z celého textu zadávací dokumentace, jedná se o administrativní nedopatření. Zadavatel požaduje u klíčového člena č. 2 autorizace v oboru pozemní nebo dopravní stavby a/nebo geotechnika a/nebo mosty a inženýrské konstrukce a/nebo statika a dynamika staveb. V Praze dne Stránka 5 z 5

ČÁST 2: veřejné zakázky na stavební práce

ČÁST 2: veřejné zakázky na stavební práce Příloha č.1b- Kvalifikační dokumentace pro 2. část Kvalifikační dokumentace k veřejné zakázce Administrace zadávacích řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách a řízení k uzavření koncesní

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU Zadavatel: Se sídlem: Zastoupený: IČ: Město Slušovice nám. Svobody 25, 763 15 Slušovice Ing. Petr Hradecký, starosta 00284475 všem dodavatelům IČ:, DIČ: Ve Slušovicích dne.. 31 7 2013 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

Více

Zadávací dokumentace na veřejnou zakázku zadávanou v režimu otevřeného podlimitního řízení

Zadávací dokumentace na veřejnou zakázku zadávanou v režimu otevřeného podlimitního řízení Zadávací dokumentace na veřejnou zakázku zadávanou v režimu otevřeného podlimitního řízení v souladu se Zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění (dále jen ZVZ ), v souladu se Směrnicí

Více

Úpravy zab. zař. pro ETCS v úseku Letohrad - Ústí nad Orlicí

Úpravy zab. zař. pro ETCS v úseku Letohrad - Ústí nad Orlicí Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Úpravy zab. zař. pro ETCS v úseku Letohrad - Ústí nad Orlicí Stručný popis zakázky nebo nákupu(ů) : Předmětem této zakázky je zpracování projektu a realizace

Více

Zadávací dokumentace dle zákona o veřejných zakázkách č.137/2006 Sb., zákon o veřejných zakázkách

Zadávací dokumentace dle zákona o veřejných zakázkách č.137/2006 Sb., zákon o veřejných zakázkách Zadávací dokumentace dle zákona o veřejných zakázkách č.137/2006 Sb., zákon o veřejných zakázkách Tato Zadávací dokumentace je vypracována jako podklad pro podání nabídek uchazečů veřejné zakázky na dodávky

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Veřejný zadavatel Název: Sídlem: IČO:

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Veřejný zadavatel Název: Sídlem: IČO: ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Veřejný zadavatel Název: Sídlem: IČO: vyhlašuje nadlimitní veřejnou zakázku na stavební práce zadávanou v otevřeném řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném

Více

Zateplení plášťů budov G a H

Zateplení plášťů budov G a H Lhotecká 559/7, 143 01 Praha 4 tel. 974828343 e-mail: trapp@polac.cz ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Zateplení plášťů budov G a H Zadávací dokumentace strana 1 (celkem 14) Zadávací dokumentace k veřejné zakázce Název

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K PODÁNÍ NABÍDEK PRO PODLIMITNÍ VEŘEJNOU ZAKÁZKU

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K PODÁNÍ NABÍDEK PRO PODLIMITNÍ VEŘEJNOU ZAKÁZKU ZADAVATEL Obchodní firma: Výzkumný ústav anorganické chemie, a. s. (dále VÚAnCh) Se sídlem: Revoluční 84, 400 01 Ústí nad Labem Jednající: Ing. Milanem Petrákem, místopředsedou představenstva, a Ing. Lubomírem

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE Dle rozdělovníku VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE Veřejná zakázka: Přechody pro chodce v obci Ženklava II. zadávaná v souladu s 18 odst. 5 zákona č. 137/2006

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE nadlimitní veřejné zakázky na služby

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE nadlimitní veřejné zakázky na služby ------------------------------- MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 4 ZADAVATEL: se sídlem Praha 4, Antala Staška 2059/80b IČO: 00063584 ZÁSTUPCE ZADAVATELE dle 151 ZVZ ROWAN LEGAL, advokátní kancelář s.r.o., se sídlem

Více

P R A H A & E U I N V E S T U J E M E D O V A Š Í B U D O U C N O S T I. ve smyslu zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen ZVZ )

P R A H A & E U I N V E S T U J E M E D O V A Š Í B U D O U C N O S T I. ve smyslu zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen ZVZ ) P R A H A & E U I N V E S T U J E M E D O V A Š Í B U D O U C N O S T I W W W. O P P K. C Z ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen ZVZ ) P O D R O B N É

Více

"VÝBĚR DODAVATELE SLUŽBY TECHNICKÝ DOZOR INVESTORA"

VÝBĚR DODAVATELE SLUŽBY TECHNICKÝ DOZOR INVESTORA "VÝBĚR DODAVATELE SLUŽBY TECHNICKÝ DOZOR INVESTORA" strana Obsah 2 1 Informace o zadavateli VZ 3 2 Informace o pořadateli VZ 3 3 Předmět plnění veřejné zakázky 3 4 Obchodní podmínky 3 5 Technické podmínky

Více

VÝZVA K ÚČASTI VE VÝBĚROVÉM ŘÍZENÍ

VÝZVA K ÚČASTI VE VÝBĚROVÉM ŘÍZENÍ VÝZVA K ÚČASTI VE VÝBĚROVÉM ŘÍZENÍ na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce s názvem,,zateplení ZŠ Zeměchy podle 6 a 18 odst. 5 zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších

Více

Výběrové řízení na generálního projektanta akce: Rozšíření Základní školy Vladislava Vančury, Nad Parkem 1180, Praha - Zbraslav

Výběrové řízení na generálního projektanta akce: Rozšíření Základní školy Vladislava Vančury, Nad Parkem 1180, Praha - Zbraslav Zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku malého rozsahu na služby zadanou dle Směrnice Městské části Praha Zbraslav č. 1/2014 pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu a v souladu s 18 odst. 5 dle

Více

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám veřejné zakázky č. 4

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám veřejné zakázky č. 4 VÁŠ DOPIS ZN. ČÍSLO JEDNACÍ SPISOVÁ ZNAČKA DATUM LCR099/39/001618/2015 5.8.2015 VYŘIZUJE TELEFON GSM FAX E-MAIL Hloušek 956 999 245 724 524 010 495 262 391 99_ozvz@lesycr.cz Dodatečné informace k zadávacím

Více

V souladu s ustanovením 38 odst. 1 zákona Vás zadavatel vyzývá k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace v zadávacím řízení:

V souladu s ustanovením 38 odst. 1 zákona Vás zadavatel vyzývá k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace v zadávacím řízení: ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, P. O. BOX 77 118 10 Praha 1 Tel.: 257042417 V Praze dne 17. července 2014 PID: 0 Č. j.: MF-52221/2014/9001/Se Věc: Výzva k podání nabídky ve zjednodušeném

Více

Výkon činností TDI a BOZP - Rekonstrukce mostu přes Lobezský potok u Penny MK-15

Výkon činností TDI a BOZP - Rekonstrukce mostu přes Lobezský potok u Penny MK-15 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Město Sokolov Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov tímto vyzývá k podání nabídky a prokázání kvalifikace a poskytuje zadávací dokumentaci na veřejnou zakázku malého

Více

A. Výzva pro uchazeče

A. Výzva pro uchazeče ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A. Výzva pro uchazeče k podání nabídky na zakázku na stavební práce PROJEKT reg.č. CZ.1.12/3.3.00/15.00857 HOTEL U SPORTOVNÍHO AREÁLU VÉSKA Tento projekt bude spolufinancován ze strukturálních

Více

Dětský domov Strančice, IČ: 43750672,Hrdinů 175,251 63 Strančice

Dětský domov Strančice, IČ: 43750672,Hrdinů 175,251 63 Strančice Dětský domov Strančice, IČ: 43750672,Hrdinů 175,251 63 Strančice Strančice dne 15.12.2008 čj. ST/ZPŘ/08 Výzva k podání nabídky Zadavatel veřejné zakázky Dětský domov Strančice, IČ:43750672 Vás ve smyslu

Více

Komunikace v lokalitě Nad Hejtmanem

Komunikace v lokalitě Nad Hejtmanem Zadávací dokumentace (v souladu s ustanovením zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách) k veřejné zakázce Komunikace v lokalitě Nad Hejtmanem Zadavatel: Zástupce zadavatele: Město Planá nad Lužnicí

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE HAMZOVA ODBORNÁ pro děti a dospělé ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č.810/11/tes Ve smyslu 18 odst. 3 zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon ) a interního předpisu HL k zajištění

Více

Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace ve zjednodušeném podlimitním řízení

Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace ve zjednodušeném podlimitním řízení Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace ve zjednodušeném podlimitním řízení Vážený pane / Vážená paní, dovoluji si Vás na základě ustanovení 38 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách,

Více

Rekonstrukce vnitřních prostor MěÚ + EPS + EZS - 3.etapa, 1.patro

Rekonstrukce vnitřních prostor MěÚ + EPS + EZS - 3.etapa, 1.patro Výběrové řízení formou poptávky na dodavatele stavby M Ě S T O S O K O L O V Vás poptává k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce: Rekonstrukce vnitřních prostor MěÚ + EPS

Více

Zadávací dokumentace. Sdružená komunikace pro pěší a cyklisty Jablunkov Žihla

Zadávací dokumentace. Sdružená komunikace pro pěší a cyklisty Jablunkov Žihla Zadavatel: Město Jablunkov Dukelská č.p. 144 739 91 Jablunkov Zadávací dokumentace pro podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce zadanou ve zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona č. 137/2006 Sb.,

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ ZADAVATEL: Město Stříbro Sídlem: Masarykovo nám. 1, 349 01 Stříbro Zastoupený: starostou města Bc. Karlem Lukešem IČ: 00260177 VEŘEJNÁ ZAKÁZKA:

Více

(ES) 13 1828/2006 2014 2015 DODATEČNÉ INFORMACE Č. 8 K ZADÁVACÍ DOKUMENTACI

(ES) 13 1828/2006 2014 2015 DODATEČNÉ INFORMACE Č. 8 K ZADÁVACÍ DOKUMENTACI Zadavatel: Česká republika Ministerstvo pro místní rozvoj se sídlem Praha 1, Staroměstské nám. 6, PSČ: 110 15 IČ: 66002222 Zastoupen: Janem Králem, MBA ředitelem Odboru řízení a koordinace NSRR Veřejná

Více

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM č. 1

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM č. 1 DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM č. 1 ZADAVATEL: Česká republika CENIA, česká informační agentura životního prostředí IČO: 45249130 Vršovická 1442/65, 100 10 Praha 10 Zastoupený Ing. Vladimírem

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Přírodovědecká fakulta 128 43 PRAHA 2 - Albertov 6 +42 2 2491 9868 fax: +42 2 21952174 JMÉNO FIRMY ADRESA adresa Naše Č.j.: PID: UK 13- V Praze dne Vyřizuje: ing.bečvář Telefon:

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE pro otevřené řízení podle zákona č.137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, pro podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce Stavební úpravy za účelem změny užívání domu č.p. 1738

Více