Předmět 129ATV2 ateliér občanské stavby menšího rozsahu Bakalářský stupeň programu Architektura a stavitelství Platnost inovace od 09/2013

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Předmět 129ATV2 ateliér občanské stavby menšího rozsahu Bakalářský stupeň programu Architektura a stavitelství Platnost inovace od 09/2013"

Transkript

1 PROJEKT INOVACE PROGRAMU ARCHITEKTURA A STAVITELSTVÍ CZ.2.17/3.1.00/36043 Předmět 129ATV2 ateliér občanské stavby menšího rozsahu Bakalářský stupeň programu Architektura a stavitelství Platnost inovace od 09/2013 Rozsah: Počet kreditů: 8 Zakončení: kz Ateliérová tvorba je aplikační předmět, ve kterém studenti skloubí získané poznatky z širokého spektra architektonických disciplín s vlastním výtvarným názorem a kreativitou. V tomto druhém ateliéru jsou zadávány různé typy občanských staveb do konkrétního prostředí. Po širokých diskusích, úvahách a hodnoceních prací jiných architektů studenti předkládají vlastní návrhy ve formě architektonické studie. Literatura: platná legislativa, periodika - zejména: Wettbewerb aktuel, Detail, Architekt, Stavba, Stavebnictví a interiér, Materiály pro stavbu, apod., Neufert a jiné typologie staveb. Garanti předmětu 129ATV2: Ing. arch. Iva Knappová Doc. Ing. arch. Ing. Zuzana Pešková, PhD. garant předmětu pro projekt OPPA Cíl inovace: Větší spolupráce školy a praxe. Způsob realizace: Kromě tradičních rolí ve výuce ateliérové tvorby, které představuje pedagog a vyučující vstupuje do vzdělávacího procesu studenta osoba třetí ZADAVATEL. Ten je představován zástupcem obce, státní správy, zájmové organizace, podnikatelského subjektu, apod. Jeho úlohou je předložení námětu projektu pro studenty, spolupráce při formulování přesného zadání a poskytnutí podkladů, konzultace projektu v rozpracovanosti a účast na závěrečné výstavě studentských prací se zhodnocením studentských výstupů. Přínos projektu: Ve výuce je zjednodušeně modelován kontakt architekta se zadavatelem zakázky. Zadání projektů jsou na zcela konkrétních lokalitách a vychází z reálných potřeb praxe. Řešení vazby projektu v kontextu k řešené lokalitě se stává výchozím prvkem celého projektu. Nabízí se širší možnost publikování výstupů ateliérové tvorby (výstavy mimo školní budovu, články, apod.), což povede k pozitivní propagaci programu Architektura a stavitelství. Některé myšlenky studentských prací mohou být dále dopracovány a realizovány. Speciální motivace pro studenty: Kromě získání projekčních zkušeností, setkání se s odborníky z praxe a splnění studijních povinností při zdárném absolvování předmětu je pro nejlepší studentské projekty v ročníku připravena speciální motivační odměna v celkové výši ,- Kč, která bude rozdělena mezi projekty oceněné Žlutou kartou.

2 Harmonogram průběhu výuky: I. FÁZE: PŘÍPRAVA /pedagog+zadavatel/ 1. týden v září ( ) 2. týden v září ( ) 3. týden v září ( ) Zahájení burzy zadání. Všem pedagogům předmětu budou nabídnuty náměty zadavatelů na studentské projekty. Garant předmětu pro projekt OPPA bude mít k dispozici základní nabídku projektů. Pokud budou chtít ostatní vyučující předmětu přispět se svými zadáními, které splňují podmínky inovace výuky, poskytnou je ostatním buď přímo, nebo prostřednictvím garantů předmětu. V ateliéru bude řešeno vždy jedno zadání pro všechny. Ve vazbě na schůzi katedry proběhne schůzka vyučujících předmětu. Z každého ateliéru se musí zúčastnit alespoň jeden pedagog. Jednotlivé ateliéry nahlásí témata, na nichž budou pracovat. Témata jednotlivých ateliérů budou zveřejněna studentům. Pedagogové jednotlivých ateliérů kontaktují zadavatele, upřesní si rámcová zadání a připraví si výchozí podklady pro zahájení výuky. II. FÁZE: VÝUKA /pedagog+student+zadavatel/ 1. týden výuky Představení zadání studentům. Typologický úvod ke zvolenému druhu stavby. Diskuze. Úkol na příště: Zadání rešerší formou analýzy zvolených objektů. 2. týden výuky Návštěva řešené lokality (doporučeno ve skupině s pedagogem, ale možno řešit i individuální formou). Setkání se zadavatelem. Průzkumy a rozbory na místě. Diskuze o kladech a záporem místa. Doplnění a zpřesnění rámcového zadání. Vyhodnocení rešerší (lze rozdělit i do více hodin za sebou). Úkol na příště: Společný model lokality s vazbou na okolní zástavbu. Skica vazeb na okolí. Vyhodnocení silných a slabých stránek. První pracovní modely. 3. týden výuky Práce na koncepci. Koncepční modely, varianty řešení. Stanovení hlavních myšlenek, nutných vazeb na okolí, nejdůležitějších bodů, které musí projekt splňovat. Diskuze. Úkol na příště: rozpracování koncepce, hmotového a provozního řešení. 4. týden výuky Upřesňování koncepce projektu. Hmotové řešení podložené hrubým provozním ověřením na základě zjištěných kapacit provozů. Vazby na okolí. Diskuze. Úkol na příště: příprava prezentace koncepce projektu. 5. týden výuky První ateliérová kontrola: Každý student bude prezentovat svou

3 koncepci projektu prezentace v digitální podobě. Musí obsahovat analýzu lokality, z ní vycházející koncepci řešení projektu prezentovanou formou situace, hmotový návrh, provozní rozložení, koncepci nosné konstrukce a ukázku architektonického výrazu, ke kterému by měl výsledek směřovat. Úkol na příště: rozpracování koncepce do řezů, půdorysů, pohledů. 6. týden výuky Individuální práce na projektu. Upřesňování formy, funkce, konstrukce 7. týden výuky Individuální práce na projektu. Upřesňování formy, funkce, konstrukce 8. týden výuky Individuální práce na projektu. Upřesňování formy, funkce, konstrukce 9. týden výuky Individuální práce na projektu. Upřesňování formy, funkce, konstrukce Výklad ke správné prezentaci projektu. Co má obsahovat situace, jak správně kreslit půdorysy, řezy a pohledy. Grafické tipy. Zopakování zásad pro tvorbu perspektivy/vizualizace. Úkol na příště: zapracování výtek a připomínek, příprava prezentace. 10. týden výuky Druhá ateliérová kontrola: Prezentace rozpracovaných projektů před dokončením za účasti zadavatele. Každý student bude prezentovat svůj projekt v digitální podobě. Prezentace bude obsahovat vysvětlení myšlenky projektu, jeho koncepce, dořešenou situaci, jednotlivé půdorysy, řezy, pohledy, perspektivu z normálního horizontu a případně další doplňující zobrazení. 11. týden výuky Finalizace projektu, konzultování prezentace. 12. týden výuky Finalizace projektu, konzultování prezentace. 13. týden výuky Časová rezerva. Konzultační den Před odevzdáním projektu je doporučeno nabídnout studentům ještě alespoň jeden konzultační termín.

4 III. FÁZE: PREZENTACE Školní výstava Termín cca ve 3. týdnu zkouškového období (upřesní vedoucí k129) Výstava v místě řešené lokality (doporučeno) Publikování (doporučeno) Každý ateliér bude vystavovat studentské projekty v ateliéru D ve vymezeném sektoru. Skupinu projektů stejného zadání bude uvádět společný poster ( plachta ), který bude obsahovat zadání projektu situaci s vymezeným řešeným územím, fotografii stávajícího stavu, shrnutí hlavních úkolů a stavební program. Soupis všech studentů daného ateliéru a zmenšené perspektivy ze stejného stanoviště pro lepší porovnání jednotlivých řešení. Nedílnou součástí společného posteru musí být loga OPPA, Prahy a EU včetně doprovodných textů. Doporučen je i společný model řešené lokality s vazbou na okolní zástavbu. Ideální je vyjímatelná část, do které lze vkládat jednotlivé modely dílčích řešení. Obsah odevzdaných dílčích elaborátů je specifikován níže. Vedoucí každého ateliéru bude zodpovídat za kulturní prezentování studentských projektů až do ukončení výstavy. Ve škole proběhne standardní hodnocení katedrou. Vedoucí katedry navrhne projekty, které by měly získat motivační odměnu. Jmenovaná katedrová komise vybere z nominovaných projektů pět nejlepších bez určení pořadí. V době trvání výstavy bude pozván zadavatel, který se setká se studenty a slovně zhodnotí výsledky jejich práce. Doporučeno je, aby si mohl zadavatel nejprve výstavu prohlédnout pouze v doprovodu pedagogů a pak teprve sdělil své poznatky studentům. Pedagogové domluví se zadavatelem způsob poskytnutí výstupů studentských prací. Ideální formou je uspořádání výstavy v místě řešené lokality a umožnění přímého kontaktu studentů a místních obyvatel. Zajímavé studentské projekty je doporučeno publikovat. Nemusí jít vždy o odborné časopisy. Nabízí se i regionální periodika. Podmínky udělení klasifikovaného zápočtu: 1. AKTIVNÍ ÚČAST NA HODINÁCH ATELIÉROVÉ TVORBY Výuka ateliérů je postavena především na dialogu pedagogů a studentů, proto je nezbytně nutné, aby se studenti AKTIVNĚ účastnili výuky ve škole. Povoleny jsou MAXIMÁLNĚ TŘI NEÚČASTI na hodinách ateliérové tvorby. Vedoucí ateliéru je povinen vést si prezenci - samozřejmě aktivních účastí. V případě, že student nebude mít dostatečný počet aktivních účastí na hodinách, nesplňuje základní podmínku udělení klasifikovaného zápočtu. (Ve zvláště odůvodněných a průkazných případech lze zažádat o udělení výjimky.) 2. SPLNĚNÉ ATELIÉROVÉ KONTROLY (PREZENTACE DÍLČÍCH ETAP PROJEKTU) Absolvování předepsaných ateliérových kontrol (prezentací dílčích etap projektu), na kterých student prezentuje rozpracovanost svého projektu. Vedoucí ateliéru jeho práci zhodnotí a oklasifikuje. Pokud během tzv. katedrové kontroly v závěru výuky semestru práce vykazuje

5 výrazné nedostatky, jsou vyučující povinni na tuto skutečnost studenta jednoznačně upozornit. Pedagog dokonce může, měl by, či musí studentovi výuku ukončit podle závažnosti přestupku. 3. ODEVZDÁNÍ PŘEDEPSANÉHO ELABORÁTU Pro odevzdání předepsaného elaborátu je katedrou stanoven jednotný termín. Ten může být zcela výjimečně ze závažných a průkazných důvodů vedoucím atelieru posunut na základě individuální žádosti do konce zkouškového období příslušného semestru. Výsledná klasifikace v sobě zahrnuje dílčí hodnocení - 1. architektonické /urbanistické, 2. práce v ateliéru, 3. odevzdaná dokumentace - viz katedrový hodnotící formulář. Způsob klasifikace: A projekty výjimečné, excelentní od velmi talentovaných studentů se zodpovědným přístupem ke studiu. B projekty nadstandardní, nápadité od studentů talentovaných, pracovitých, zodpovědných. C dobrý projekt, který nevykazuje žádné nedostatky ani chyby, student plnil všechny předepsané povinnosti bez problémů, projektování mu nečiní velké obtíže, ale má ještě rezervy. D projekty, ve kterých se vyskytují chyby, nedořešené problémy, ale které mají slušnou výchozí koncepci, student splnil předepsané povinnosti, práce na projektu byla pro něj obtížnější. E projekty vykazující chyby, problémy, bez nápadu, se slabou koncepcí, student splnil předepsané povinnosti pro udělení zápočtu, ale nemá potenciál stát se tvůrčím architektem. F projekty nesplňující obsah zadání, s hrubými chybami, od studentů se špatným přístupem ke studiu. Nesplňují podmínky pro udělení klasifikovaného zápočtu. Pozn.: Známku je nutno zapsat do KOSu nejpozději do tří dnů od jejího udělení, a to i v případě, že student projekt neodevzdal zapisuje se F. Forma výsledného elaborátu odevzdaná každým studentem: Výsledný elaborát se bude skládat ze čtyř částí. Pokud student neodevzdá ve stanovený den všechny části svého elaborátu, nemůže mu být udělen klasifikovaný zápočet. 1) POSTER Formát 700x1000 mm. Počet: 1 nebo 2 (dle potřeby) Obsah: POSTER 1 - HLAVNÍ ZÓNA 1 / hlavní perspektiva 700/400 mm (zákres do fotografie). Doporučeno volit pro všechny stejné místo pohledu. ZÓNA 2 / jednotná zóna 700/50 mm, určená pro název projektu, ateliér, jméno autora a jeho fotografii. Pod názvem projektu musí být uvedena loga OPPA, Prahy, EU a doprovodné texty. Doporučeno volit jednotnou grafiku pro celý ateliér. ZÓNA 3 / jednotná zóna 700/50 mm, určená pro prezentaci vývoje koncepce projektu, jeho koncepci a hlavní myšlenku.

6 ZÓNA 4 / jednotná zóna 700/40 mm, určená pro textovou anotaci projektu (co bylo cílem řešení, jaká je koncepce návrhu, architektonické, provozní řešení, koncepce konstrukčního řešení, kapacity provozů. ZÓNA 5 / projekt - situace, půdorysy, řezy, pohledy, statické(konstrukční) schéma POSTER 2 - DOPLŇKOVÝ ZÓNA 6 / perspektiva 700/400 mm ZÓNA 7 / projekt doplňkové půdorysy, řezy, pohledy, statické(konstrukční) schéma, další vizualizace, detaily, materiálové řešení, apod. Poster 1 Vizualizace 1 Poster 2 Vizualizace 2 Postery lze tisknout odděleně nebo v jednom pruhu 700x2000 mm. Podmínkou je možnost oddělit od sebe plachty tak, aby horní část o rozměrech 700 x 1000 mm byla zcela samostatná, ucelená a obsahovala všechny podstatné informace o projektu. (Důvodem je možnost projekty snadno vystavovat.) 2) MODEL Pracovní model z kartonu bez barevného řešení v měřítku 1: 200, nebo upraveném dle velikosti a rozsahu stavby. Ideální je model, který lze vložit do celkového modelu řešené lokality, aby bylo možné ověřit si širší vazby. Při výstavě bude model umístěn na trojbokém lepenkovém podstavci pod posterem. 3) BROŽURA O PROJEKTU (skicář) Formát A4.

7 Svázaná brožura obsahující: 1. Zadání projektu 2. Typologické cvičení 3. Komentované rešerše 4. Průzkumy a rozbory lokality 5. Jednotlivé fáze práce na koncepci stavby, skicy 6. Dílčí varianty řešení 7. Výsledný projekt všechny půdorysy, pohledy a řezy (i ty, které nejsou na posteru prezentované). Brožura může být tištěna černobíle. Bude umístěna do zářezu lepenkového podstavce pod model. Doporučeno je zpracovávat brožuru průběžně a při kontrolních termínech ji prezentovat. Pozn.: V kategorii prezentace projektu hodnotí nejenom grafická úroveň a přehlednost posteru, ale i kvalita modelu a úroveň zpracování brožury. Přičemž váha posteru činí 50%, modelu 30% a brožury 20%. 4) POSTER V DIGITÁLNÍ PODOBĚ Finální podobu posteru v digitální podobě poskytne student zvolenému pedagogovi svého ateliéru. Vedoucí ateliéru pak předá nejpozději v den katedrového hodnocení projektů všechny postery svých studentů garantovi předmětu za projekt OPPA (CD, flash disk, datová zásilka). Digitální podoba projektů je jedním z výstupů celého projektu Inovace programu architektura a stavitelství a bude použita ke zveřejnění. Přesný formát souboru, rozlišení a velikost bude upřesněn v průběhu semestru. Všechny výše uvedené body jsou závazné pro všechny pedagogy, kteří vyučují předmět 129ATV2. Jakékoli další doplnění sylabu předmětu je vítané, stejně tak jako individuální pojetí naplnění bodů inovace výuky ateliérové tvorby.

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD Univerzity Hradec Králové ze dne 29. července 2009

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD Univerzity Hradec Králové ze dne 29. července 2009 Vnitřní předpisy Univerzity Hradec Králové Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon

Více

SMĚRNICE DĚKANA FEKT doplňující studijní a zkušební řád VUT

SMĚRNICE DĚKANA FEKT doplňující studijní a zkušební řád VUT VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ SMĚRNICE DĚKANA FEKT doplňující studijní a zkušební řád VUT K ČLÁNKU 2 AKADEMICKÝ ROK A ČASOVÉ ČLENĚNÍ STUDIA (4) Vytváření

Více

STUDIJNÍ ŘÁD Bratislavské vysoké školy práva I. ČÁST ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Akademické svobody a akademická práva

STUDIJNÍ ŘÁD Bratislavské vysoké školy práva I. ČÁST ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Akademické svobody a akademická práva STUDIJNÍ ŘÁD Bratislavské vysoké školy práva Bratislavská vysoká škola práva stanoví průběh studia tímto studijním řádem jako vnitřním předpisem školy, který přijala podle zákona č. 131/ 2002 Z. z. o vysokých

Více

Úplné znění Studijního a zkušebního řádu Vysoké školy chemicko-technologické v Praze ze dne 15. července 2014

Úplné znění Studijního a zkušebního řádu Vysoké školy chemicko-technologické v Praze ze dne 15. července 2014 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 15. července 2013

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKU. Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKU. Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKU Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika Kapitola 1 Identifikační údaje Název školního vzdělávacího

Více

PŘÍLOHA Č. 5 MANUÁL PRO HODNOCENÍ PROJEKTŮ PRO OBLAST INTERVENCE 3.3 INTEGROVANÉHO OPERAČNÍHO PROGRAMU

PŘÍLOHA Č. 5 MANUÁL PRO HODNOCENÍ PROJEKTŮ PRO OBLAST INTERVENCE 3.3 INTEGROVANÉHO OPERAČNÍHO PROGRAMU PŘÍLOHA Č. 5 MANUÁL PRO HODNOCENÍ PROJEKTŮ PRO OBLAST INTERVENCE 3.3 INTEGROVANÉHO OPERAČNÍHO PROGRAMU Řízená kopie elektronická Vydání: 1 Revize: 0 Strana 1 z 46 OBSAH: 1. ÚVOD... 3 2. PODMÍNKA NESTRANNOSTI

Více

Metodická příručka pro ředitele škol

Metodická příručka pro ředitele škol Metodická příručka pro ředitele škol Kariérní cesta rozvoje profesních kompetencí v kariérním systému učitelů ČR Obsah Úvod...1 1. Struktura kariérního systému učitelů ČR...1 2. Standard učitele...2 2.1.

Více

EU peníze středním školám

EU peníze středním školám EU peníze středním školám Příručka pro střední školy - - žadatele a příjemce v oblasti podpory 1.5 Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost VERZE: 1 VYDAL: Řídicí orgán OP VK DATUM PLATNOSTI:

Více

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI. Část I Základní ustanovení

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI. Část I Základní ustanovení Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 14. dubna 2005

Více

SMĚRNICE DĚKANA HF JAMU PRO STUDIUM 1/2007 PRO AKADEMICKÝ ROK

SMĚRNICE DĚKANA HF JAMU PRO STUDIUM 1/2007 PRO AKADEMICKÝ ROK SMĚRNICE DĚKANA HF JAMU PRO STUDIUM 1/2007 PRO AKADEMICKÝ ROK 2007/2008 Základní ustanovení Studium bakalářských, navazujících magisterských a doktorských studijních programů uskutečňovaných na Hudební

Více

STAV A TRENDY HODNOCENÍ VÝZKUMU V ZAHRANIČÍ

STAV A TRENDY HODNOCENÍ VÝZKUMU V ZAHRANIČÍ STAV A TRENDY HODNOCENÍ VÝZKUMU V ZAHRANIČÍ František Hronek 1. ÚVOD Cílem této studie je podat informace o aktuálním stavu a trendech hodnocení (evaluace) v zahraničí. Podrobněji je uvedena problematika

Více

METODIKA INOVACE PŘEDMĚTŮ V RÁMCI PROJEKTU INPROTUL. Ing. Magdalena Zbránková, Ph.D.

METODIKA INOVACE PŘEDMĚTŮ V RÁMCI PROJEKTU INPROTUL. Ing. Magdalena Zbránková, Ph.D. METODIKA INOVACE PŘEDMĚTŮ V RÁMCI PROJEKTU INPROTUL Ing. Magdalena Zbránková, Ph.D. Liberec 2012 METODIKA INOVACE PŘEDMĚTŮ V RÁMCI PROJEKTU INPROTUL Interní materiál OBSAH Seznam tabulek a obrázků......

Více

C. IMPLEMENTAČNÍ ČÁST

C. IMPLEMENTAČNÍ ČÁST PROGRAM ROZVOJE ÚSTECKÉHO KRAJE Zpracovatel: SPF Group, v.o.s. Masarykova 129/106 400 01 Ústí nad Labem Datum: červen 2013 OBSAH Obsah... 2 1 Úvod... 3 2 Projektový cyklus a akční plán... 4 2.1 Akční plán...

Více

Vzdělávací program jako základní kategorie dalšího profesního vzdělávání

Vzdělávací program jako základní kategorie dalšího profesního vzdělávání Vzdělávací program jako základní kategorie dalšího profesního vzdělávání Předkládá: sdružení NVF, BIVŠ, KPMG Zpracovali: Doc. PhDr. Jaroslav Mužík, Dr.Sc. PhDr. Zdeněk Palán, Ph.D. a kolektiv Největší

Více

Návrh doporučené struktury minimálního preventivního programu prevence rizikového chování pro základní školy

Návrh doporučené struktury minimálního preventivního programu prevence rizikového chování pro základní školy Návrh doporučené struktury minimálního preventivního programu prevence rizikového chování pro základní školy Michal Miovský a kol. m o n o g r a f i e Návrh doporučené struktury minimálního preventivního

Více

NÁVRH KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ ŠKOL V PROBLEMATICE PRVNÍ POMOCI

NÁVRH KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ ŠKOL V PROBLEMATICE PRVNÍ POMOCI NÁVRH KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ ŠKOL V PROBLEMATICE PRVNÍ POMOCI Mgr. Pavla Trčková, MUDr. Ondřej Franěk a kol. Projekt: CZ.1.07/1.3.40/02.0022 První pomoc prožitkem PAMATUJ POSKYTNI PŘEDÁVEJ Realizátor

Více

Metropolitní univerzita Praha, o.p.s Studijní a zkušební řád

Metropolitní univerzita Praha, o.p.s Studijní a zkušební řád Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 a odst. 4, 41 odst. 2 a 87 písm. a) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých

Více

PŘÍRUČKA, JAK VE ŠKOLE PODPOROVAT SPOLUPRÁCI UČITELŮ

PŘÍRUČKA, JAK VE ŠKOLE PODPOROVAT SPOLUPRÁCI UČITELŮ PŘÍRUČKA, JAK VE ŠKOLE PODPOROVAT SPOLUPRÁCI UČITELŮ Konsorcium a autoři příručky Konsorcium Generational Change in the Teaching Profession (2AgePro) vzniklo jako řešitelský tým projektu Grundtvig financovaného

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola a ateřská škola Ostrava - Krásné Pole, Družební 336, příspěvková organizace Dokument vstupuje v platnost dnem 1. 9. 2013 RNDr. Věra Havelková,

Více

OBSAH 1. Úvod... 3 2. Analýza... 18 3. Závěr... 47 Analytická část - přílohy....49

OBSAH 1. Úvod... 3 2. Analýza... 18 3. Závěr... 47 Analytická část - přílohy....49 květen 2010 OBSAH 1. Úvod... 3 1.1 Metodický postup zpracování analytická část... 4 1.2. Vymezení pojmu brownfields... 7 1.3. Stávající stav brownfields v České republice... 8 1.4. Mezinárodní zkušenosti

Více

VYŠŠÍ ODBORNÉ ŠKOLY NA ROZCESTÍ

VYŠŠÍ ODBORNÉ ŠKOLY NA ROZCESTÍ S T U D I E B Y L A S P O L U F I N A N C O V Á N A E V R O P S K Ý M S O C I Á L N Í M F O N D E M A S T Á T N Í M R O Z P O Č T E M Č E S K É R E P U B L I K Y VYŠŠÍ ODBORNÉ ŠKOLY NA ROZCESTÍ Analýza

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY na veřejnou zakázku ANALÝZY A SYSTÉMOVÁ PŘÍPRAVA zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v

Více

ŘÁD ŠKOLY (ŠKOLNÍ ŘÁD)

ŘÁD ŠKOLY (ŠKOLNÍ ŘÁD) ŘÁD ŠKOLY (ŠKOLNÍ ŘÁD) čj. ZD-004/08-2010 Střední škola informačních technologií, s.r.o. Vychází ze zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon), vyhlášky MŠMT č. 13/2005 Sb. o středním vzdělávání a z rámcových

Více

Informace k soutěži o prostředky z IP 2015 Pedagogická činnost. Česká zemědělská univerzita v Praze Provozně ekonomická fakulta

Informace k soutěži o prostředky z IP 2015 Pedagogická činnost. Česká zemědělská univerzita v Praze Provozně ekonomická fakulta Česká zemědělská univerzita v Praze Provozně ekonomická fakulta Materiál pro jednání kolegia děkana PEF ČZU v Praze dne 6. 5. 2015 Předkládá: Ing. Martin Pelikán, Ph.D. děkan PEF ČZU v Praze Název materiálu:

Více

PROGRAM REALIZACE STRATEGICKÉ KONCEPCE HL. M. PRAHY NA OBDOBÍ 2009-2015

PROGRAM REALIZACE STRATEGICKÉ KONCEPCE HL. M. PRAHY NA OBDOBÍ 2009-2015 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA PROGRAM REALIZACE STRATEGICKÉ KONCEPCE HL. M. PRAHY NA OBDOBÍ 2009-2015 Zpracoval Útvar rozvoje hl. m. Prahy, Odbor strategické koncepce ve spolupráci s odbory Magistrátu hl. m. Prahy

Více

obsah základní údaje o škole hodnocení průběhu vzdělávání přehled oborů základního vzdělávání rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy

obsah základní údaje o škole hodnocení průběhu vzdělávání přehled oborů základního vzdělávání rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy obsah základní údaje o škole hodnocení průběhu vzdělávání přehled oborů základního vzdělávání rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy údaje o zápisu k povinné školní docházce údaje o výsledcích

Více

Zhodnocení možností aplikace integrovaného plánu rozvoje města v rámci Operačního programu Praha Konkurenceschopnost

Zhodnocení možností aplikace integrovaného plánu rozvoje města v rámci Operačního programu Praha Konkurenceschopnost Zhodnocení možností aplikace integrovaného plánu rozvoje města v rámci Operačního programu Praha Konkurenceschopnost se zapracováním dosavadních zkušeností s realizací integrovaných plánů rozvoje měst

Více

OBECNÍ RECYKLAČNÍ (SBĚRNÝ) DVŮR (OBORD)

OBECNÍ RECYKLAČNÍ (SBĚRNÝ) DVŮR (OBORD) Název úkolu : OBECNÍ RECYKLAČNÍ (SBĚRNÝ) DVŮR (OBORD) TYPOVÝ PROJEKT Objednatel : Kontaktní osoba : Zlínský kraj tř. T.Bati 21, 761 90 Zlín Ing. Tomáš Hladík tel. : 577 043 399 Odpovědný zpracovatel :

Více

Žákovské projekty cesta ke kompetencím

Žákovské projekty cesta ke kompetencím Žákovské projekty cesta ke kompetencím Příručka pro učitele středních odborných škol 1 Žákovské projekty cesta ke kompetencím Příručka pro učitele středních odborných škol 1 Publikace vznikla v rámci národního

Více