Pro studenta ukončení studia, prokázání teoretických poznatků, schopnost práce s literaturou, prohloubení znalostí

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Pro studenta ukončení studia, prokázání teoretických poznatků, schopnost práce s literaturou, prohloubení znalostí"

Transkript

1 Absolventská práce

2 Význam práce Pro studenta ukončení studia, prokázání teoretických poznatků, schopnost práce s literaturou, prohloubení znalostí Pro školu archivace, zdroj informací pro další studenty

3 Charakter práce dle původu Původné dokumenty Sumarizační dokumenty Kompilačné dokumenty

4 Předpoklady pro napsání práce Schopnost definovat pracovní hypotézy Schopnost zvolit si metodu a techniku zpracování Schopnost odlišit vlastní a převzaté myšlenky Schopnost samostatně a tvořivě vyjádřit myšlenky Schopnost pracovat s bibliografickými zdroji Schopnost spojit teorii s praxí Schopnost napsat práci s z hlediska gramatiky konec

5 Úkoly studenta Písemně vypracovat zadání práce Připravit se ke každé konzultaci Dodržovat časový plán Samostatně uvažovat o tématu, vyhledávat informace, konstruktivně diskutovat s vedoucím práce a nečekat na poskytnutí kompletního návodu Respektovat připomínky vedoucího práce, odevzdat mu včas zpracovanou část práce k posouzení Být odpovědný za úroveň práce

6 Úkoly školitele Pomoci studentovi vymezit obsah práce Pomoc při zpracovaní plánu psaní práce Vést studenta ke samostatné práci Pomoc při výběru metod průzkumu Doporučit odbornou literaturu a literární zdroje Konzultovat a kontrolovat dodržování plánu práce

7 Postup zpracování Výběr témata, cíle a obsah práce Shromáždit literaturu Vypracovat harmonogram zpracování práce Nastudovat literaturu Revidovat osnovu Vlastní zpracování práce Čas na korekturu textu Rozsah práce minimálně 40 normostran (30 řádku po 60 úderů nebo znaků)

8 Struktura práce Úvod obal, titulní list, čestné vyhlášení, poděkování, abstrakt v českém jazyku, abstrakt v cizím jazyce, obsah, seznam obrázků, tabulek, grafů, slovník Hlavní text Přílohy (nepovinně) Závěrečná část (nepovinně)

9 Vzor obalu Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická, Příbram I., Jiráskovy sady 113 (14b, tučné) ZVLÁDÁNÍ AGRESE PACIENTA Z POHLEDU ZÁCHRANÁŘE (16b) MATURITNÍ PRÁCE (12b) 2012 (14b) JOZEF MRKVIČKA

10 Vzor titulního listu Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická, Příbram I., Jiráskovy sady 113 (14b, tučné) ZVLÁDÁNÍ AGRESE PACIENTA Z POHLEDU ZÁCHRANÁŘE (16b) MATURITNÍ PRÁCE (12b) Vedoucí práce: Mgr. Lenka Moudrá PŘÍBRAM, 2012 (14b) JOSEF MRKVIČKA

11 Čestné vyhlášení Na samostatné straně, dolu Vzor: Prohlašuji, že jsem absolventskou práci vypracoval(a) samostatně a všechny použité prameny jsem uvedl(a) podle platného autorského zákona v seznamu bibliografických odkazů. V Příbrami, podpis autora

12 Poděkování (nepovinné) Na samostatné straně např. vedoucímu práce, rodině, přátelům. Vzor: Děkuji Mgr. Lence Moudré za cenné rady, připomínky při zpracování absolventské práce. Děkuji zaměstnancům Oblastní nemocnice Příbram za pomoc při získání údajů pro napsání práce. V Příbrami, podpis autora

13 Abstrakt ve státním jazyce Povinná část práce, zveřejňuje se v databázových systémech Na samostatné straně Jde o zkrácené, přesné vyjádření obsahu práce Má být srozumitelný čtenáři i bez studia celé práce Obsahuje cca slov, nemá přesáhnout 1 str. Používají se zde celé věty, slovesa v činném rodu ve 3 osobě Neosahuje zdůvodnění práce, citace ani hodnocení práce Součástí abstraktu je 3-7 klíčových slov Klíčová slova jsou jedno nebo víceslovné termíny, které vystihují obsah práce

14 Abstrakt ve státním jazyce - vzor MRKVIČKA, Josef: Zvládání agrese pacienta z pohledu záchranáře Absolventská práce Josef Mrkvička. - Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická,příbram I., Jiráskovy sady 113. Školitel absolventské práce: Mgr. Lenka Moudra. Příbram, SZŠ a VOŠ zdravotnická, s. Vlastní text abstraktu. Klíčová slova: Agrese. Pacient. Záchranář.

15 Abstrakt v cizím jazyce Povinná část práce, zveřejňuje se v databázových systémech Na samostatné straně Překlad abstraktu v českém jazyce do cizího jazyku anglicky, německy, rusky

16 Obsah Na nové straně Je vyjádřením názvů jednotlivých částí, kapitol, podkapitol Typ, velikost písma a název jednotlivých kapitol, podkapitol včetně čísla strany musí být identický s textem práce Název kapitol musí vystihovat podstatu obsahu

17 Obsah - vzor ÚVOD TEORETICKÁ ČÁST 1 NÁZEV PRVNÍ KAPITOLY Název první podkapitoly 1.2 Název druhé podkapitoly. 1.3 Název třetí podkapitoly.. 2 NÁZEV DRUHÉ KAPITOLY Název první podkapitoly 2.2 Název druhé podkapitoly. 3 NÁZEV TŘETÍ KAPITOLY Název první podkapitoly 3.2 Název druhé podkapitoly. 3.3 Název třetí podkapitoly..

18 Seznam obrázků, tabulek, grafů, zkratek Vždy na nové straně Uvádí se v závislosti od témata a počtu Uvést číslo strany na které se nachází Seznam obrázků - vzor Obrázek 1 Bezdomovec v roli agresora 12 Obrázek 2 Dítě jako oběť agrese.. 14 Seznam tabulek - vzor Tabulka 1 Nejčastější formy agrese. 18 Tabulka 2 Výskyt agrese u pacientů 32

19 Obsah vzor - pokračování PRAKTICKÁ ČÁST 4 PROBLÉM PRŮZKUMU Cíle a hypotézy průzkumu Metodologie a metody průzkumu 4.3 Charakteristika průzkumné ho vzorku 5 VÝSLEDKY PRŮZKUMU Interpretace výsledků průzkumu Diskuze Závěr průzkumu a doporučení pro praxi ZÁVĚR. SEZNAM BIBLIOGRAFICKÝCH ODKAZŮ PŘÍLOHY

20 Seznam obrázků, tabulek, grafů, zkratek Seznam grafů - vzor Graf 1 Bezdomovec v roly agresora 12 Graf 2 Dítě jako oběť agrese.. 14 Seznam zkratek - vzor Caps. - kapsula Cm - centimetr č. - číslo J - jednotka Pokud se neuvede seznam zkratek je nutno v textu uvést vždy úplné názvy!!!!

21 Úvod Píše se až po napsání nové práce Uvádí se na novou stranu Autor zde vymezí zkoumanou problematiku, vysvětlí účel práce, definuje cíl práce a informuje o použitých metodách Při psaní se používá přítomný čas pro tvrzení, které jsou známé, ověřené, minulý čas pro experimentální přístup a výsledky průzkumu.

22 Jádro práce Člení se na kapitoly a podkapitoly, vhodné jsou 3-4 kapitoly Text stručně a výstižně popisuje problematiku Autor má prokázat hloubku teoretických poznatků Text každé kapitoly možno členit na úvod, jádro a závěr Používají se citace a parafrázování Ne plagiátorství!!!!!

23 Citát Doslovný převzatý text nějakého dokumentu Musí být uveden v uvozovkách, doslovně včetně možných překlepů Musí vyjadřovat celou myšlenku a ne vyňat z původního textu tak, aby ztratil smysl Použít metodu prvního údaje (jména) a datumu Xxxxxxx: yyyyyyyyyyy (Jakušová, 2007, s.43). CITÁT CITACE

24 Příklady citací Jakušová definuje znak kvality jako stav úplné spokojenosti zákazníka (Jakušová, 2009, s.42). Všeobecné znaky kvality jsou společné pro všechny systémy řízení kvality, které Jakušová charakterizuje takto: Znaky kvality jsou.. (2009, s.42). Úkolem sestry, která identifikovala riziko pádu, jako tvrdí Jakušová (2009, s.105), je toto riziko odvrátit nebo alespoň snížit.

25 Parafráze Je přepovídání určitého textu vlastními slovy Student zjednodušeně vysvětluje podstatu problému tj. yjadřuje cizí myšlenky vlastními slovy Text se nedává do uvozovek!!!! Například: Xxxxxxxxxxxxxx (Jakušová, 2009). text Autor, rok Bakalářská práce je žánrem příbuzná absolventské práci (Jakušová, 2009).konec 8. 10

26 Tabulka Označují je arabskou číslicí a názvem Měla by následovat za textem, ve kterém se u údajích mluví,pokud možno na té samé straně Příklad: Tabulka 1 Prostory čekárny OUPD (Zdroj: Bošková, 2011, s.12) Absolutní četnost Relativní četnost Nedostatek židlí vzhledem k počtu pacientů/klientů Nevhodné barvy výmalby 3 4 Málo propagačního materiálu 3 4 Jsem s prostory v čekárně zcela spokojen/a Jiné. Prosím uveďte 0 0 Celkem

27 Obrázek Centrují se doprostřed strany Označují se arabskou číslicí pod obrázek včetně zdroje Příklad: Obrázek 1 Schéma ošetřovatelského procesu (Zdroj: Kozierová, 1998, s.13)

28 Praktická = průzkumná = empirická část práce Při výběru problému zvážit dimenze: Dimenze podstaty má průzkum teoretický nebo praktický význam? Je problém důležitý? Bude řešení přínosem pro studijný obor? Dimenze metodologické Je problém řešitelný? Můžou se proměnné přesně definovat a měřit? Praktická dimenze jsou dostatečné materiální, finanční, technické, prostředky pro realizaci? Jsou k dispozícii respondenti a čas? Etické dimenze Jsou metody průzkumu ve shode s lidskými právy?

29 Graf Zobrazen na straně, kde se popisují jeho údaje Označení pod grafem!!! Příklad: 70% Nedostatek židlí vzhledem k počtu pacientů/klientů Nevhodné barvy výmalby 4% 4% 22% Graf 1 Vybavení čekárně (Zdroj: Bošková, 2011, s.14) 0% Málo propagačního materiálu Jsem s prostory v čekárně zcela spokojen/a Jiné. Prosím uveďte Pokud jste autorem tabulky, grafu nebo obrázku, není nutné uvádět zdroj!!!!

30 Definování problému Opisný, relační nebo kauzální charakter Musí být empiricky ověřitelný Možno ho formulovat jako: Výrok (oznamovací věta) Např. Význam rozvrhu pracovních změn u nelékařských zdravotnických povolání Otázka Např. v jaké míře uplatňují záchranáři metodu ošetřovatelského procesu při své práci? Problém relačního charakteru Např. Jaká je závislost kvality života od charakteru a intenzity bolesti?

31 Definování cílů Musí být reální, konkrétní, jasné, přesné Mají směřovat k řešení problému Vyjadřují se v neurčitku např.: změřit, zjistit, porovnat, identifikovat, popsat, určit, změřit. Příklady cílů: - Zjistit názory záchranářů- můžu na ženy záchranářky v poskytovaní první pomoci - Identifikovat nejčastější nebezpečí hrozící záchranářům při výkonu povolání

32 Definování hypotéz Hypotéza je nepotvrzený předpoklad o existenci nebo souvislosti, podmíněnosti nepoznaných jevů. Vědecká hypotéza má být Testovatelná ověřitelná a lze ji vyvrátit Formulovaná v souladu s logikou V souladu se známými fakty ne jim protiřečit Být plodná vysvětlit nová, neznámá fakta

33 Definování hypotéz Např. Hypotéza 1 Předpokládáme, že většina mužů záchranářů hodnotí ženy v povolání záchranáře pozitivně Hypotéza 2 Předpokládáme,že názory mužů záchranářů na ženy záchranáře jsou závislé od dosaženého vzdělání Hypotéza 3 Předpokládáme,že názory mužů záchranářů na ženy záchranáře se víc liší v závislosti od dosaženého vzdělání než délky praxe

34 Definování metod a metodiky Obsahuje: Charakteristiku objektu zkoumání Pracovní postupy Způsob zjištění údajů a jejich zdroje Použité metody vyhodnocení a interpretace výsledků Doklad (fotokopie) o povolení realizovat průzkum se vkládá do přílohy absolventské práce!!!!

35 Definování metod a metodiky Příklad: Pro sběr dat jsme využili nestandardizovaný dotazník. Dotazník obsahoval 30 položek, z toho byly 3 identifikační, 12 uzavřených, 10 polouzavřených a 5 otevřených. Distribuovali jsme 250 dotazníků, vrátilo se nám 227 dotazníků. Návratnost byla 90,8%. Zjištěné údaje byly zpracované v počítačovém programu MS Excel. Při zpracovaní výsledků jsme využili absolutní a relativní četnost. Výsledky nezevšeobecňujeme, týkají se pouze našeho zkoumaného souboru. Výzkum se probíhal v období leden duben Výzkum jsme realizovali na stanovištích RZP Středočeského kraje.

36 Stanovení vzorky, souboru skupina lidí, která je předmětem zkoumání = cílová skupina představuje tzv. základní soubor přesné určení populace je podmínkou správné interpretace výsledků pro studenty je nutné zmenšit rozsah výzkumu, proto je nutné udělat ze základné skupiny výběrový soubor

37 Stanovení vzorky, souboru výběrový soubor tvoří skupina respondentů, která je reprezentativním vzorkem Reprezentativní vzorek je homogenní, dostatečně velký vzorek vybraný správným způsobem Výběr souboru může být: Náhodný Systematický záměrný Stratifikovaný - oblastní Skupinový

38 Stanovení vzorky, souboru Příklad: Výběrový soubor tvořilo celkem 80 záchranářů, z toho bylo 40 mužů a 40 žen. Ve věkovém rozmezí od let bylo 32% záchranářů, let mělo 56% záchranářů, let bylo věkové rozmezí 17% záchranářů a 5% respondentů bylo ve věku nad 50 let. Průměrný věk byl

39 Prezentace a interpretace výsledků Student představuje své výsledky zjištěné v průzkumné činnosti Podrobně se vyhodnocují dosažené cíle, odpovědi na průzkumné otázky Výsledky mají být zpracované stručně a přehledně Vhodná je kombinace textu, tabulky (grafu, obrázku) se zvýrazněním údajů a trendů Výsledky ke kterým autor dospěl se musí logicky uspořádat a zhodnotit

40 Diskuze Je nejtěžší a nejdůležitější část práce Odpovídá na otázky položené v úvodu práce Zde se analyzují, interpretují, zdůvodňují zjištěné výsledky Nesmí chybět vlastní pohled na problematiku Student porovnává výsledky s výsledky jiných autorů Nutno odpovědět na otázky: Co znamenají zjištěné výsledky? K jakým závěrům jsme dospěli? Jak řešili tuto problematiku jiní autoři? Výsledky a diskuze by měli tvořit 30-40% práce

41 Doporučení pro praxi Jsou adresným vyjádřením návrhů na implementaci změny v praxi Odvozují se z výsledků průzkumu Příklad: Cíle, které jsme si stanovili v absolventské práci se nám podařilo dosáhnout. Dospěli jsme k názoru, že sestry patří mezi rizikové skupiny postižené mobbingem. Na základě analýzy výsledků navrhujeme pro manažment nemocnice: - Zlepšit komunikaci zhora na dol - Vytvořit nástroj pro monitorování mobbingu Pro staniční sestry na lůžkových oddělených navrhujeme: - Komunikovat se sestrami čestne.

42 Závěr Obsahuje stručné shrnutí výsledků práce Sumárně poskytuje věcné závěry, vlastní přínos nebo pohled autora Může obsahovat návrhy na další empirický výzkum, poukázat na problémy, které si zaslouží další řešení Nemá přinášet nové poznatky tj. neobsahovat nic, co není již uvedeno v textu práce

43 Seznam bibliografických odkazů Uvádí se všechny použité dokumenty Nedoporučuje se uvádět středoškolské učebnice Zdroje mají být co nejaktuálnější (ne starší než 10 let) Odkazy na zdroje se uvádí abecedně Použít minimálně 20 zdrojů!!!! Do seznamu uvádět podle zaslaného vzoru

44 Přílohy nepovinná část Slouží na umístění doplňkového textu, tabulek, obrázků. Před jejich zařazením se vkládá list se seznamem příloh Každá příloha začíná na nové straně a je označená samostatným velkým písmenem (Příloha A, Příloha B ) Ke každé příloze uvést pramen, ze kterého jsme materiál získali

45 Přílohy vzor Sluníčko Příloha A Zdroj: (Jakušová, 2007, s.43)

46 Formálna úprava Rozsah práce minimálně 40 normostran Písmo Times New Roman Řádkování 1,5 Zarovnání textu do bloku Okraje: horní a dolní 2,5 cm, levý 3,5 cm, pravý 2 cm Číslování stran: do rozsahu práce se počítají strany od titulního listu, ale číslo je zobrazeno až u úvodu, čísla se zobrazují na zápatí arabskými čísly

47 Hodnocení práce - školitel Význam práce pro praxi Obsah práce teoretické východiska, přístup, zvolené metody Úpravu práce stylistika, logika, citační normy Celkovou úroveň práce studenta, samostatnost, přehled v problematice, iniciativa

48 Hodnocení práce - oponent Výběr témata Hodnocení obsahu práce Metodická a metodologická stránka práce Schopnost práce s literaturou Jazyková stránka práce Zpracování výsledků výzkumu Přínos pro praxi Připomínky a negativní stanoviska Otázky do diskuze

49 Prezentace výsledků První obrázek: Název školy Název práce Jméno a příjmení autora

50 Prezentace výsledků Následující obrázky: Úvod cíl a důvod výběru témata Problém, cíle, hypotézy výzkumu Metody a metodika Výsledky Doporučení pro praxi Závěr

51 Prezentace výsledků Velkost písma ne menší než 22bodů Přiměření počet obrázků, tabulek, grafů. Estetická úprava Kontrast mezi pozadím a barvou písma Na jednom snímku ne víc než 10 řádků Pozadí u všech snímků stejné Verbalizace snímků nemá překročit 10 min.!!!!! Dejte si na prezentaci záležet jeden obrázek řekne víc než tisíc slov Prezentaci nečíst!!!! Slouží pro zlepšení pocitů komise

52 Co udělat? Používejte jednoduché věty a přímou řeč Mluvte ve 2. osobě množného čísla Používejte činný rod sloves Použijte hodně přídavných jmen Prezentaci si doma opakovaně vyzkoušejte Použijte příklady na ilustraci myšlenky

53 Co nedělat? Nepoužívat žargon a vulgarizmy Nepište si projev slovo za slovem Neprezentujte velké množství detailů Nechovejte se povýšenecky Zůstaňte sami sebou Závěrečná zkouška je významný mezník v životě každého studenta, celý akt si zaslouží důstojnost, proto si nechte rifle, kanady, dredy, piercing a podobné ozdoby na jinou příležitost!!!!

54 Děkuji za pozornost Případné dotazy a připomínky si ráda vyslechnu v čase konzultačních hodin nebo zodpovím na meilu:

Absolventská, maturitní práce

Absolventská, maturitní práce Absolventská, maturitní práce 2013 Význam práce Pro studenta ukončení studia, prokázání teoretických poznatků, schopnost práce s literaturou, prohloubení znalostí Pro školu archivace, zdroj informací pro

Více

Soukromá vyšší odborná škola podnikatelská, s. r. o.

Soukromá vyšší odborná škola podnikatelská, s. r. o. Soukromá vyšší odborná škola podnikatelská, s. r. o. Studijní obor: 64-31-N/10 Řízení malého a středního podniku METODICKÝ POKYN KE ZPRACOVÁNÍ ABSOLVENTSKÉ PRÁCE Studijní materiál Ostrava 2015/2016 Úvod

Více

Pokyn k vypracování absolventské práce

Pokyn k vypracování absolventské práce Pokyn k vypracování absolventské práce 1 Cíle absolventské práce Absolventská práce je vyvrcholením vyššího odborného studia. Student v ní prokazuje celkovou odbornou úroveň i připravenost pro vlastní

Více

POKYNY K BAKALÁŘSKÉ PRÁCI (BP)

POKYNY K BAKALÁŘSKÉ PRÁCI (BP) POKYNY K BAKALÁŘSKÉ PRÁCI (BP) 1) Hlavní fakta..str.1 2) Sep.sks.cz..str.2 3) Téma. str.2 4) Postupy psaní BP.str.3 5) Projekt.str.4 6) Metody...str.5 7) Struktura BP. str.5 8) Formální úprava...str.7

Více

Projekt inovace vzdělávání na SOŠ a SOU Horky nad Jizerou. Pokyny pro zpracování ročníkové práce z předmětu FIKTIVNÍ FIRMA. Verze 1.

Projekt inovace vzdělávání na SOŠ a SOU Horky nad Jizerou. Pokyny pro zpracování ročníkové práce z předmětu FIKTIVNÍ FIRMA. Verze 1. Projekt inovace vzdělávání na SOŠ a SOU Horky nad Jizerou Pokyny pro zpracování ročníkové práce z předmětu FIKTIVNÍ FIRMA Verze 1.1 Tento projekt byl spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním

Více

POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ ABSOLVENTSKÉ PRÁCE

POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ ABSOLVENTSKÉ PRÁCE Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Brno, Merhautova 15 Adresa: Merhautova 15, Brno Telefon: 545 576 263 e-mail: skola@szsmerh.cz PSČ: 613 00 Fax: 545 425 850 WWW: http://www.szsmerh.cz

Více

Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. Tajovského 2, 736 01 Havířov Podlesí. Pokyn pro zpracování maturitní práce

Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. Tajovského 2, 736 01 Havířov Podlesí. Pokyn pro zpracování maturitní práce 1. Téma maturitní práce Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. Tajovského 2, 736 01 Havířov Podlesí Pokyn pro zpracování maturitní práce Žák si téma maturitní práce vylosuje, na losovaném

Více

Vyšší odborná škola zdravotnická, managementu a veřejnoprávních studií, s.r.o. METODICKÁ PŘÍRUČKA KE ZPRACOVÁNÍ ABSOLVENTSKÉ PRÁCE

Vyšší odborná škola zdravotnická, managementu a veřejnoprávních studií, s.r.o. METODICKÁ PŘÍRUČKA KE ZPRACOVÁNÍ ABSOLVENTSKÉ PRÁCE Vyšší odborná škola zdravotnická, managementu a veřejnoprávních studií, s.r.o. METODICKÁ PŘÍRUČKA KE ZPRACOVÁNÍ ABSOLVENTSKÉ PRÁCE Obsah: Úvod... 2 1 Zadání, harmonogram a vedení absolventských prací...

Více

Metodický manuál pro vypracování seminární práce

Metodický manuál pro vypracování seminární práce Metodický manuál pro vypracování seminární práce Liberec 2008 Obsah: 1. Význam a cíl seminární práce 2. Formální úprava seminární práce 2.1. Titulní stránka 2.2. Řazení listů seminární práce 2.3. Vlastní

Více

Vše co potřebujete vědět o (své) bakalářské práci

Vše co potřebujete vědět o (své) bakalářské práci Vše co potřebujete vědět o (své) bakalářské práci 1. Zadávání Bakalářské práce se zadávají během letního semestru předposledního roku studia. Nejpozději do 15. března je katedrou zveřejněna nabídka témat,

Více

S T A N D A R D M A T U R I T N Í P R Á C E

S T A N D A R D M A T U R I T N Í P R Á C E S T A N D A R D M A T U R I T N Í P R Á C E Žáci zpracovávají maturitní práci na závěr svého studia v posledním ročníku k naplnění maturitních zkoušek. Standard se týká všech čtyřletých oborů vzdělávání.

Více

S M Ě R N I C E Ř E D I T E L E Š K O L Y MATURITNÍ PRÁCE (PROJEKT)

S M Ě R N I C E Ř E D I T E L E Š K O L Y MATURITNÍ PRÁCE (PROJEKT) OBSAH S M Ě R N I C E Ř E D I T E L E Š K O L Y MATURITNÍ PRÁCE (PROJEKT) ČÍSLO SMĚRNICE VVP 001/2012 DATUM VYDÁNÍ 2012-09-03 ÚČINNOST OD 2012-09-04 ZPRACOVALI SCHVÁLIL ZŘŠ, VMT RNDr. Jiří Šlégl, ředitel

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek: Anotace: CZ.1.07/1.5.00/34.0410

Více

Zásady formálního zpracování diplomové práce

Zásady formálního zpracování diplomové práce Zásady formálního zpracování diplomové práce Stránkový rozsah diplomové práce, musí být odvozen od jejího obsahu, to je věcného splnění zadání. Diplomová práce má být napsána na počítači na bílém neprůsvitném

Více

23-41-M/01 STROJÍRENSTVÍ 36-45-M/01 TECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ BUDOV 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

23-41-M/01 STROJÍRENSTVÍ 36-45-M/01 TECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ BUDOV 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE Střední průmyslová škola, Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Frýdek- Místek, příspěvková organizace 28. října 1598, 738 01 Frýdek-Místek ředitel: 558 406 211 558 406 111

Více

Metodický pokyn k vypracování absolventské práce

Metodický pokyn k vypracování absolventské práce SOUKROMÁ VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ MEDEA, s.r.o. Na Chodovci 2700/54, 141 00 Praha 4, IČ: 250 52 241 tel.: 775 266 778 info@skolamedea.cz www.skolamedea.cz Metodický pokyn k vypracování absolventské

Více

Institut průmyslově právní výchovy. P O K Y N Y pro vypracování odborné práce

Institut průmyslově právní výchovy. P O K Y N Y pro vypracování odborné práce Institut průmyslově právní výchovy P O K Y N Y pro vypracování odborné práce Zadávání odborných prací Každý posluchač si může zvolit jedno z vypsaných témat nebo navrhnout vlastní téma. U vypsaných témat

Více

Schválil: Mgr. Pavel Cielecký Podpis: Mgr. Pavel Cielecký, v. r.

Schválil: Mgr. Pavel Cielecký Podpis: Mgr. Pavel Cielecký, v. r. Příkaz ředitele č. 8a Povinná zkouška profilové části maturitní zkoušky z odborných předmětů formou Název předpisu: vypracování maturitní práce a její obhajoby Datum platnosti: od 1. února 2016 Inovace

Více

Gymnázium, Mimoň, Letná 263, příspěvková organizace. Maturitní práce. (aktualizace k 1. 2. 2016) OBSAH. 1. Obecná ustanovení... 2

Gymnázium, Mimoň, Letná 263, příspěvková organizace. Maturitní práce. (aktualizace k 1. 2. 2016) OBSAH. 1. Obecná ustanovení... 2 Gymnázium, Mimoň, Letná 263, příspěvková organizace Maturitní práce (aktualizace k 1. 2. 2016) OBSAH 1. Obecná ustanovení... 2 2. Organizace a realizace... 3 3. Termíny... 3 4. Hodnocení zpracování a obhajoby

Více

ZÁVAZNÉ POKYNY PRO VYPRACOVÁNÍ BAKALÁŘSKÉ, DIPLOMOVÉ A DISERTAČNÍ PRÁCE

ZÁVAZNÉ POKYNY PRO VYPRACOVÁNÍ BAKALÁŘSKÉ, DIPLOMOVÉ A DISERTAČNÍ PRÁCE ZÁVAZNÉ POKYNY PRO VYPRACOVÁNÍ BAKALÁŘSKÉ, DIPLOMOVÉ A DISERTAČNÍ PRÁCE Bakalářskou/diplomovou prací se ověřují vědomosti a dovednosti, které student získal během studia a jeho schopnosti využívat je při

Více

Metodika k vypracování. bakalářské a diplomové práce

Metodika k vypracování. bakalářské a diplomové práce ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Metodika k vypracování bakalářské a diplomové práce Ludvík Eger Hana Kunešová Plzeň 2015 Název: Autor: Vydavatel: Metodika k vypracování bakalářské a diplomové

Více

Požadavky na zpracování maturitní práce

Požadavky na zpracování maturitní práce Požadavky na zpracování maturitní práce Formální úprava maturitní práce 1. Struktura maturitní práce Maturitní práce má následující členění: 1. Titulní list (viz Příloha) 2. Prohlášení (viz Příloha), poté

Více

Standard pro písemné práce k bakalářské zkoušce

Standard pro písemné práce k bakalářské zkoušce Standard pro písemné práce k bakalářské zkoušce na Ústavu pedagogických věd FF MU Platný pro obory Pedagogika a Sociální pedagogika a poradenství od akademického roku 2010/2011 BAKALÁŘSKÁ OBOROVÁ PRÁCE

Více

METODY A TECHNIKY SOCIÁLNÍHO VÝZKUMU

METODY A TECHNIKY SOCIÁLNÍHO VÝZKUMU METODY A TECHNIKY SOCIÁLNÍHO Zimní semestr 2014/2015 PEF ČZU 2. cvičení zápočtový úkol, opakování předchozího cvičení, konceptualizace výzkumného problému, empirický model výzkumného problému sociologického

Více

EKONOMICKÉ DŮSLEDKY SJEDNOCENÍ NĚMECKA

EKONOMICKÉ DŮSLEDKY SJEDNOCENÍ NĚMECKA Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Hospodářská politika EKONOMICKÉ DŮSLEDKY SJEDNOCENÍ NĚMECKA Economic Consequences of German Reunification Bakalářská / Diplomová práce Vedoucí

Více

Absolventská a bakalářská práce

Absolventská a bakalářská práce Absolventská a bakalářská práce Smysl absolventské práce aneb co mám ukázat, že umím Rozšířit vědomosti, akademické i praktické schopnosti a dovednosti Samostatná práce s literaturou a citacemi Vytvoření

Více

Pokyny pro zpracování bakalářských prací

Pokyny pro zpracování bakalářských prací Grafická a multimediální laboratoř Vysoká škola ekonomická v Praze 2014 Pokyny pro zpracování bakalářských prací Obsah Struktura bakalářské práce... 2 Vstupní část práce... 2 Hlavní textová část práce...

Více

Pokyny k vypracování závěrečné maturitní práce pro obor Ekonomika v multimediální sféře (EMS)

Pokyny k vypracování závěrečné maturitní práce pro obor Ekonomika v multimediální sféře (EMS) Pokyny k vypracování závěrečné maturitní práce pro obor Ekonomika v multimediální sféře (EMS) Závěrečná maturitní práce je autorské dílo žáků maturitních ročníků vymezené ve školském zákoně č. 561/2004

Více

JAK PSÁT BP/DP. Mgr. Hana Hlaváčková hana.hlavackova@mup.cz

JAK PSÁT BP/DP. Mgr. Hana Hlaváčková hana.hlavackova@mup.cz 1 JAK PSÁT BP/DP Mgr. Hana Hlaváčková hana.hlavackova@mup.cz 2 Obsah přednášky Vyhledávání zdrojů Relevantní a nerelevantní zdroje Formální náležitosti studentských textů Titulní strana Rozsah práce Grafická

Více

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická F. Křižíka Praha 1, Na Příkopě 16. Pokyny pro formální zpracování absolventské práce

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická F. Křižíka Praha 1, Na Příkopě 16. Pokyny pro formální zpracování absolventské práce Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická F. Křižíka Praha 1, Na Příkopě 16 Pokyny pro formální zpracování absolventské práce Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická

Více

Základní informace k absolventským pracím 1 na KJJ

Základní informace k absolventským pracím 1 na KJJ Základní informace k absolventským pracím 1 na KJJ Autoři odevzdají AP ve stanoveném počtu výtisků a na předepsaném elektronickém nosiči ve stanovené lhůtě před obhajobou. Vedoucím oddělení či pověřená

Více

Seminární práce obecné a technické pokyny

Seminární práce obecné a technické pokyny Seminární práce obecné a technické pokyny Rozsah běžné seminární práce Orientačně 10 normovaných stran skutečného textu (Úvod, Hlavní část, Závěr). Obvyklá struktura seminární práce Vlastní struktura,

Více

Formální uspořádání diplomové práce

Formální uspořádání diplomové práce Příloha č. 4 směrnice rektorky SR 04/2015 (v. 1.0) V tomto dokumentu jsou pro vysvětlení použity komentáře. Pokud se Vám nezobrazí, zvolte v MS Wordu 2007 na kartě Revize v sekci Sledování zvolte styl

Více

Metodický návod ke zpracování ročního projektu

Metodický návod ke zpracování ročního projektu Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do Vaší budoucnosti Metodický návod ke zpracování ročního projektu PRAKTICKÁ OBECNÁ PŘÍRUČKA PRO ŽÁKY VYŠŠÍHO STUPNĚ OSMILETÉHO A ŠESTILETÉHO GYMNÁZIA A PRO

Více

Instrukce ke konání maturitních zkoušek ve školním roce 2015/2016 QI 75-04-04

Instrukce ke konání maturitních zkoušek ve školním roce 2015/2016 QI 75-04-04 List číslo: 1 / 31 Druh dokumentu: Instrukce Vydání: 2 Identifikační označení: QI 75-04-04 Výtisk číslo: 1 Instrukce ke konání maturitních zkoušek ve školním roce 2015/2016 QI 75-04-04 Tato instrukce je

Více

ZADÁNÍ MATURITNÍ PRÁCE

ZADÁNÍ MATURITNÍ PRÁCE ZADÁNÍ MATURITNÍ PRÁCE Jméno a příjmení: Téma: Cíl: Název maturitní práce: Studijní obor: Zahraniční gastronomie Na základě dostupné literatury a zdrojů vypracovat ucelený přehled o zahraniční gastronomii

Více

78-42-M/01 TECHNICKÉ LYCEUM

78-42-M/01 TECHNICKÉ LYCEUM Střední průmyslová škola, Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Frýdek- Místek, příspěvková organizace 28. října 1598, 738 01 Frýdek-Místek ředitel: 558 406 211 558 406 111

Více

18. konferenci a 8. sjezd

18. konferenci a 8. sjezd Společnost důlních měřičů a geologů Občanské sdružení Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava 17. listopadu 15/2172 708 33 Ostrava Poruba a Institut Geodézie a Důlního Měřictví Hornicko geologická

Více

STRUKTURA MATURITNÍ PRÁCE

STRUKTURA MATURITNÍ PRÁCE STRUKTURA MATURITNÍ PRÁCE Přední strana obalu (fólie) Přední strana desek absolventské práce Titulní strana Abstrakt, resumé 5 až 7 vět, které charakterizují AP, metody, cíle, strukturu ap., není v ich

Více

Rozsah: minimálně 4 strany formátu A4 - (bez příloh) - jedna strana textu znamená jeden list A4, rozsah teoretické části: maximálně na 4 strany

Rozsah: minimálně 4 strany formátu A4 - (bez příloh) - jedna strana textu znamená jeden list A4, rozsah teoretické části: maximálně na 4 strany Obecné pokyny k vypracování seminární práce z předmětu psychologie a komunikace ve 3. ročníku Základní terminologie: Cíl výzkumné práce slovní vyjádření úkolu, který má práce splnit (Cílem výzkumu je např.:

Více

Metodická pomůcka ke zpracování maturitních prací

Metodická pomůcka ke zpracování maturitních prací Metodická pomůcka ke zpracování maturitních prací Rozsah maturitní práce je 10 20 stran hlavního textu, počítáno tedy od úvodu po závěr; nepočítají se tedy přílohy ani úvodní stránky. V poslední fázi zpracování

Více

Pokyny pro formální zpracování maturitní práce

Pokyny pro formální zpracování maturitní práce Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická F. Křižíka Praha 1, Na Příkopě 16 Pokyny pro formální zpracování maturitní práce V Praze dne: 15. 10. 2008 Ing. Jan Hildebrand ředitel školy

Více

Pokyny pro vypracování maturitního projektu

Pokyny pro vypracování maturitního projektu Pokyny pro vypracování maturitního projektu Prostudujte si prosím pečlivě následující pokyny k vypracování maturitního projektu. Maturitní projekt musí obsahovat: 1. Titulní strana (nečísluje se) Obsahuje:

Více

Podmínky pro vypracování ročníkových prací ve 3. ročníku (pravidla a termíny pro školní rok 2010/2011)

Podmínky pro vypracování ročníkových prací ve 3. ročníku (pravidla a termíny pro školní rok 2010/2011) Podmínky pro vypracování ročníkových prací ve 3. ročníku (pravidla a termíny pro školní rok 2010/2011) Smysl ročníkové práce ve 3. ročníku Ročníková práce má prokázat schopnost studenta/-ky samostatně,

Více

STŘEDNÍ PEDAGOGICKÁ ŠKOLA BOSKOVICE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Pokyn ředitelky školy k vypracování ročníkové písemné prezentační práce

STŘEDNÍ PEDAGOGICKÁ ŠKOLA BOSKOVICE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Pokyn ředitelky školy k vypracování ročníkové písemné prezentační práce STŘEDNÍ PEDAGOGICKÁ ŠKOLA BOSKOVICE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Pokyn ředitelky školy k vypracování ročníkové písemné prezentační práce Boskovice 2015 Střední pedagogická škola Boskovice, příspěvková organizace

Více

Pokyny pro vypracování maturitní práce pro školní rok 2017/2018

Pokyny pro vypracování maturitní práce pro školní rok 2017/2018 STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Pokyny pro vypracování maturitní práce pro školní rok 2017/2018 Při vypracování práce se řiďte následujícími

Více

ABSOLVENTSKÁ PRÁCE. Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň, Koterovská 85. Vyšší odborná škola

ABSOLVENTSKÁ PRÁCE. Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň, Koterovská 85. Vyšší odborná škola Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň, Koterovská 85 Vyšší odborná škola ABSOLVENTSKÁ PRÁCE název práce (neuvádí se na deskách) Plzeň květen 2013 Jméno a příjmení autora

Více

TROJKAM STUDIO, s. r. o. Uživatelská příručka. E-learningový systém MUZA, příručka pro účastníky kurzů

TROJKAM STUDIO, s. r. o. Uživatelská příručka. E-learningový systém MUZA, příručka pro účastníky kurzů TROJKAM STUDIO, s. r. o. Uživatelská příručka E-learningový systém MUZA, příručka pro účastníky kurzů Artur Filipiak 15.5.2010 Obsah Uživatelský účet... 4 Registrace nového účtu... 4 Přihlášení do systému...

Více

Celá práce musí být tisknutelná to znamená: všechny obrázky, formuláře, tabulky atd. (které nelze do práce vložit) budou naskenované.

Celá práce musí být tisknutelná to znamená: všechny obrázky, formuláře, tabulky atd. (které nelze do práce vložit) budou naskenované. Pokyny pro vypracování maturitní práce pro školní rok 2014/2015 Při vypracování práce se řiďte následujícími pokyny. Charakteristika jednotlivých částí práce 1. Titulní strana (nečísluje se stránka ani

Více

Samostatná odborná práce

Samostatná odborná práce Samostatná odborná práce A. Zadání samostatné odborné práce (SOP) 29-54-H/01 CUKRÁŘ Žáci budou dle stanovené osnovy vypracovávat písemnou dokumentaci ke slavnostnímu výrobku (dort)a ke specifickému výrobku.

Více

Gymnázium a Střední odborná škola Moravské Budějovice. Pravidla pro tvorbu seminárních a maturitních prací

Gymnázium a Střední odborná škola Moravské Budějovice. Pravidla pro tvorbu seminárních a maturitních prací Gymnázium a Střední odborná škola Moravské Budějovice Pravidla pro tvorbu seminárních a maturitních prací Obsah 1. Rychlý přehled... 3 1.1. Vzhled stránky:... 3 1.2. Formát nadpisů:... 3 1.3. Formát odstavcového

Více

Pokyny k vypracování

Pokyny k vypracování Střední odborná škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace Lískovecká 2089, 738 01 Frýdek-Místek Pokyny k vypracování dlouhodobé práce - praktické maturitní práce Základní pravidla psaní odborné práce

Více

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA 5. ROČNÍK

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA 5. ROČNÍK VZDĚLÁVACÍ OBLAST: VZDĚLÁVACÍ OBOR: PŘEDMĚT: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ČESKÝ JAZYK A LITERATURA 5. ROČNÍK Téma, učivo Rozvíjené kompetence, očekávané výstupy Mezipředmětové vztahy

Více

3. splnění všech povinných složek studijního programu

3. splnění všech povinných složek studijního programu PODMÍNKY PRO ZÍSKÁNÍ OSVĚDČENÍ UNIVERZITY TŘETÍHO VĚKU UJEP Děkujeme Vám za Váš zájem o dvouleté studium Univerzity třetího věku UJEP Ústí nad Labem 2011 2013 a zde uvádíme podmínky pro ukončení studia

Více

5.1.1.2 Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu. Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět - Český jazyk a literatura Ročník: 1.

5.1.1.2 Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu. Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět - Český jazyk a literatura Ročník: 1. 5.1.1.2 Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět - Český jazyk a literatura Ročník: 1. Výstup Zná jednotlivá písmena tiskací a psací, malá

Více

Studium Vám zabere 60 minut. Projití příkladů a nácvik tvorby vlastních bibliografických citací dalších 60 minut.

Studium Vám zabere 60 minut. Projití příkladů a nácvik tvorby vlastních bibliografických citací dalších 60 minut. Tematický blok 1 Význam ZP a požadavky na odbornou úroveň DP; Postup při výběru tématu ZP; Obecná struktura ZP; Metodika zpracování Zadání ZP s Osnovou a Odbornou literaturou. Zpracování plánu konzultací

Více

Absolventská práce formální úprava

Absolventská práce formální úprava Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola Praha 1, Alšovo nábřeží 6 Absolventská práce formální úprava Obecná struktura absolventské práce - titulní list - čestné prohlášení - poděkování

Více

Uživatelem definované požadavky a parametry systému

Uživatelem definované požadavky a parametry systému Uživatelem definované požadavky a parametry systému J. Rybička, J. Přichystal, P. Talandová Koncepce parametrů Obecný model procesu zpracování dokumentu počítačem předpokládá, že uživatel pokud možno co

Více

Střední zdravotnická škola Beroun. Manuál k vypracování maturitní práce

Střední zdravotnická škola Beroun. Manuál k vypracování maturitní práce Střední zdravotnická škola Beroun Manuál k vypracování maturitní práce Základní kritéria Název maturitní práce musí vystihovat obsah práce. V maturitní práci se věnujte jen zvolenému tématu. Maturitní

Více

Pokyny k vypracování absolventské práce ZŠ a MŠ Kladno, Vodárenská 2115

Pokyny k vypracování absolventské práce ZŠ a MŠ Kladno, Vodárenská 2115 Pokyny k vypracování absolventské práce ZŠ a MŠ Kladno, Vodárenská 2115 Úvod Milí žáci, vypracováním absolventské práce získáte mnoho zkušeností a především schopnost samostatné práce a uvažování, které

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta managementu v Jindřichově Hradci. Diplomová práce. Bc. Natalija Lichnovská

Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta managementu v Jindřichově Hradci. Diplomová práce. Bc. Natalija Lichnovská Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta managementu v Jindřichově Hradci Diplomová práce Bc. Natalija Lichnovská 2008 Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta managementu v Jindřichově Hradci Vyhodnocení

Více

FAKULTA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE A MEZINÁRODNÍCH STUDIÍ MENDELOVY UNIVERZITY V BRNĚ. Vyhláška děkana č. 4/2014. o bakalářských pracích

FAKULTA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE A MEZINÁRODNÍCH STUDIÍ MENDELOVY UNIVERZITY V BRNĚ. Vyhláška děkana č. 4/2014. o bakalářských pracích FAKULTA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE A MEZINÁRODNÍCH STUDIÍ MENDELOVY UNIVERZITY V BRNĚ Brno 7. ledna 2014 č.j.: 258/2014-391 Vyhláška děkana č. 4/2014 o bakalářských pracích Článek 1 Postup zadávání bakalářských

Více

ROČNÍKOVÁ PRÁCE Z název předmětu. Název práce

ROČNÍKOVÁ PRÁCE Z název předmětu. Název práce 25 45 65 50 (VZOR ÚVODNÍCH STRÁNEK PRÁCE) Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická, Brno, Sokolská 1 ROČNÍKOVÁ PRÁCE Z název předmětu Název práce 25 Studijní obor: Technické lyceum 78 42

Více

POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ MATURITNÍ PRÁCE

POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ MATURITNÍ PRÁCE Integrovaná střední škola hotelového provozu, obchodu a služeb, Příbram Gen. R. Tesaříka 114, 261 01 Příbram I, IČ: 00508268, e-mail: iss@pbm.czn.cz, www:iss.pb.cz POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ MATURITNÍ PRÁCE

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD základní školy

ŠKOLNÍ ŘÁD základní školy ŠKOLNÍ ŘÁD základní školy Vypracoval: Schválil: kolektiv pedagogických pracovníků Mgr. Hana Pražanová, ředitelka školy Pedagogická rada projednala dne: 25. 08. 2015 Školní řád nabývá platnosti dne: 25.

Více

Vyhláška k předmětu Semestrální projekt 2 (BB2M, KB2M)

Vyhláška k předmětu Semestrální projekt 2 (BB2M, KB2M) Bakalářský studijní obor Mikroelektronika a technologie FEKT VUT v Brně Akademický rok 2011/2012 Vyhláška k předmětu Semestrální projekt 2 (BB2M, KB2M) pro studenty 3. ročníku oboru Mikroelektronika a

Více

Zásady a doporučení pro tvorbu prezentací SZŠ A VOŠ MERHAUTOVA 15, BRNO

Zásady a doporučení pro tvorbu prezentací SZŠ A VOŠ MERHAUTOVA 15, BRNO Zásady a doporučení pro tvorbu prezentací SZŠ A VOŠ MERHAUTOVA 15, BRNO Struktura prezentace Titulní snímek název prezentované práce, jméno autora, jméno vedoucího práce Úvodní snímek zadání projektu,

Více

Ostatní portálové aplikace

Ostatní portálové aplikace Akademický informační systém ŠKODA AUTO VYSOKÁ ŠKOLA o.p.s. Ostatní portálové aplikace Svazek 9 Verze: 1.20 Datum: 10. března 2016 Autor: Jitka Šedá, Martin Tyllich Obsah Seznam obrázků 5 1 Absolventi

Více

Formální stránka maturitní práce ( Kuchařka ) Jaromír Hanzal SGJŠ 2014

Formální stránka maturitní práce ( Kuchařka ) Jaromír Hanzal SGJŠ 2014 Formální stránka maturitní práce ( Kuchařka ) Jaromír Hanzal SGJŠ 2014 Základy úspěchu Nastudování Pokynů a pravidel pro psaní maturitní práce Dodržení tématu Dodržení rozsahu Samostatná práce Dodržení

Více

Tvorba jednotek výsledků učení ECVET na základě standardů profesních kvalifikací v NSK. Verze připravená pro úpravu již vytvořených jednotek

Tvorba jednotek výsledků učení ECVET na základě standardů profesních kvalifikací v NSK. Verze připravená pro úpravu již vytvořených jednotek Tvorba jednotek výsledků učení ECVET na základě standardů profesních kvalifikací v NSK Verze připravená pro úpravu již vytvořených jednotek Pracovní návrh 7 září 2015 Pracovní verze metodiky tvorby jednotek

Více

Absolventská a bakalářská práce

Absolventská a bakalářská práce Absolventská a bakalářská práce Smysl absolventské práce aneb co mám ukázat, že umím Rozšířit vědomosti, akademické i praktické schopnosti a dovednosti Samostatná práce s literaturou a citacemi Vytvoření

Více

FAKULTA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE A MEZINÁRODNÍCH STUDIÍ MENDELOVY UNIVERZITY V BRNĚ. Vyhláška děkana č. 5/2014. o diplomových pracích

FAKULTA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE A MEZINÁRODNÍCH STUDIÍ MENDELOVY UNIVERZITY V BRNĚ. Vyhláška děkana č. 5/2014. o diplomových pracích FAKULTA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE A MEZINÁRODNÍCH STUDIÍ MENDELOVY UNIVERZITY V BRNĚ Brno 7. ledna 2014 č.j.: 259/2014-391 Vyhláška děkana č. 5/2014 o diplomových pracích Článek 1 Postup zadávání diplomových

Více

Maturitní práce s obhajobou obor Cestovní ruch školní rok 2014/2015

Maturitní práce s obhajobou obor Cestovní ruch školní rok 2014/2015 Maturitní práce s obhajobou obor Cestovní ruch školní rok 2014/2015 Praktická maturitní zkouška pro obor Cestovní ruch má charakter písemné práce a její ústní obhajoby. Cílem práce je příprava zájezdu

Více

Centrální databáze nežádoucích událostí

Centrální databáze nežádoucích událostí Centrální databáze nežádoucích událostí srovnání zdravotnických zařízení 4.čtvrtletí 2009 Kabinet veřejného zdravotnictví 3.lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze Obsah Centrální databáze nežádoucích

Více

OBSAHOVÁ STRÁNKA DP, BP

OBSAHOVÁ STRÁNKA DP, BP OBSAHOVÁ STRÁNKA DP, BP Obsahová stránka BP i DP se řídí: 1. Směrnicí rektora č. 9/2007 Úprava, odevzdávání a zveřejňování vysokoškolských kvalifikačních prací na VUT v Brně 2. Směrnicí děkana č. 2/2007

Více

Absolventské práce 9. ročníku pravidla pro tvorbu, průběh obhajob, kritéria hodnocení

Absolventské práce 9. ročníku pravidla pro tvorbu, průběh obhajob, kritéria hodnocení Absolventské práce 9. ročníku pravidla pro tvorbu, průběh obhajob, kritéria hodnocení Absolventská práce je jednou z forem, pomocí které škola ověřuje dovednosti, schopnosti a znalosti žáka, který končí

Více

Náležitosti protokolů z měření hluku

Náležitosti protokolů z měření hluku Náležitosti protokolů z měření hluku A. OBECNĚ Protokol musí mít všechny náležitosti dané akreditačními nebo autorizačními požadavky a metodickými návody Ministerstva zdravotnictví (dále jen MZ ) musí

Více

SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI, KTERÉ BY MĚL ŽÁK ZÁVĚREČNOU PRACÍ PROKÁZAT

SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI, KTERÉ BY MĚL ŽÁK ZÁVĚREČNOU PRACÍ PROKÁZAT ROČNÍKOVÉ PRÁCE ROČNÍKOVÉ PRÁCE JSOU PROJEKTEM NAŠÍ ŠKOLY, KTERÝ JE URČEN PRO ŽÁKY 9. TŘÍD. HLAVNÍM CÍLEM JE NAUČIT SE VYUŽÍVAT ZÍSKANÉ POZNATKY V PRAXI A VHODNĚ DOPLNIT UČIVO ZÁKLADNÍ ŠKOLY. KAŽDÝ ŽÁK

Více

Výzkumy volebních preferencí

Výzkumy volebních preferencí Výzkumy volebních preferencí Tomáš Lebeda Tomas.Lebeda@upol.cz Volební preference nejenže sociální realitu měří, ale ony ji do jisté míry spoluutvářejí. *** Chybná interpretace v médiích může mít dopad

Více

Formální úprava bakalářských a diplomových prací. Univerzita Karlova v Praze Husitská teologická fakulta

Formální úprava bakalářských a diplomových prací. Univerzita Karlova v Praze Husitská teologická fakulta Formální úprava bakalářských a diplomových prací Odevzdání práce Univerzita Karlova v Praze Husitská teologická fakulta Bakalářské a diplomové práce se odevzdávají na Studijním oddělení UK HTF a to ve

Více

Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Kopřivnice, příspěvková organizace. Střední odborná škola MATURITNÍ PRÁCE

Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Kopřivnice, příspěvková organizace. Střední odborná škola MATURITNÍ PRÁCE Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Kopřivnice, příspěvková organizace Střední odborná škola MATURITNÍ PRÁCE název práce Obor: Třída: Školní rok: jméno a příjmení autora

Více

(VZOR ÚVODNÍ STRÁNKY MATURITNÍ PRÁCE) MATURITNÍ PRÁCE. Téma. Technika služeb a průvodcovství. Školní rok: 2014/2015

(VZOR ÚVODNÍ STRÁNKY MATURITNÍ PRÁCE) MATURITNÍ PRÁCE. Téma. Technika služeb a průvodcovství. Školní rok: 2014/2015 45 45 3 5 50 (VZOR ÚVODNÍ STRÁNKY MATURITNÍ PRÁCE) MATURITNÍ PRÁCE Téma 25 Studijní obor: Předmět: Třída: Cestovní ruch 65-42-M/02 Technika služeb a průvodcovství 4. CR Školní rok: 2014/2015 Jméno: Příjmení:

Více

Seminární práce z fyziky stručné pokyny

Seminární práce z fyziky stručné pokyny Seminární práce z fyziky stručné pokyny Rozsah a obvyklá struktura seminární práce Orientační rozsah seminární práce je 10 normovaných stran vlastního textu (tím se rozumějí kapitoly Úvod, Hlavní část,

Více

Ročníková práce. Metodika tvorby. Jan Divišek Alena Beňadiková

Ročníková práce. Metodika tvorby. Jan Divišek Alena Beňadiková Ročníková práce Metodika tvorby Jan Divišek Alena Beňadiková první rozsáhlejší odborná práce studenta střední školy podstata: výběr a zpracování tématu, jeho definice, popis v širším odborném kontextu,

Více

OŠETŘOVATELSKÝ PROCES Sestra má mít vrozenou inteligenci, charisma, má pomáhat všem potřebným, je profesionálně empatická, teoreticky i prakticky zdatná, v praxi tvořivá, rychlá a spolehlivá v rozhodování,

Více

Metodika pro vnitřní evaluaci Individuálních projektů systémových (IPs) podpořených z Prioritní osy 3

Metodika pro vnitřní evaluaci Individuálních projektů systémových (IPs) podpořených z Prioritní osy 3 Metodika pro vnitřní evaluaci Individuálních projektů systémových (IPs) podpořených z Prioritní osy 3 Prioritní osa 3 Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání. 1 Operační

Více

4. ROČNÍK STUDIJNÍHO OBORU ZDRAVOTNICKÝ ASISTENT

4. ROČNÍK STUDIJNÍHO OBORU ZDRAVOTNICKÝ ASISTENT POKYNY K VYPRACOVÁNÍ OŠETŘOVATELSKÉ KASUISTIKY Z PŘEDMĚTU OŠETŘOVÁNÍ NEMOCNÝCH 4. ROČNÍK STUDIJNÍHO OBORU ZDRAVOTNICKÝ ASISTENT 1. CÍL OŠETŘOVATELSKÉ KAZUISTIKY Práce souhrnně popisuje konkrétní ošetřovatelský

Více

JAK PSÁT ABSOLVENTSKOU PRÁCI

JAK PSÁT ABSOLVENTSKOU PRÁCI JAK PSÁT ABSOLVENTSKOU PRÁCI TERMÍNY 10. 9. Každý učitel vypíše 3 témata, pokud již nemá s žáky domluvené, budou viset na nástěnce v 9.A a 9.B 15. 9. Žáci 9.A a 9.B mají každý vybrané téma, do 30.9. sepíšou

Více

www.studujtehomeopatii.cz

www.studujtehomeopatii.cz Podmínky studia Komu je studium určeno? Praktická homeopatie podle Hahnemanna je odborný kurz určený převážně lékařům, veterinářům, farmaceutům a dalším odborníkům ve zdravotnictví. Našim cílem je, aby

Více

Směrnice děkanky č. 1/2010 pro vypracování a hodnocení bakalářské a diplomové práce

Směrnice děkanky č. 1/2010 pro vypracování a hodnocení bakalářské a diplomové práce Vysoké učení technické v Brně Fakulta podnikatelská Datum vydání: 19. 1. 2010 Č.j.: 8/17900/2010/Sd Za věcnou stránku odpovídá: Ing. Vojtěch Bartoš, Ph.D. Účinnost: 19.1.2010 Závaznost: Fakulta podnikatelská

Více

Směrnice pro vedení, vypracování a zveřejňování bakalářských prací na Vysoké škole polytechnické Jihlava

Směrnice pro vedení, vypracování a zveřejňování bakalářských prací na Vysoké škole polytechnické Jihlava Vysoká škola polytechnická Jihlava Č. j. KR/11/00111 11/02088 Směrnice pro vedení, vypracování a zveřejňování bakalářských prací na Vysoké škole polytechnické Jihlava Úvod Tato směrnice obsahuje základní

Více

Hodnocení žáků a autoevaluace

Hodnocení žáků a autoevaluace Hodnocení žáků a autoevaluace 1) Hodnocení žáků Je důležitou součástí výchovně vzdělávacího procesu a činností, kterou učitel ve škole vykonává průběžně. Hodnocení žáka poskytuje zpětnou vazbu hlavně žákovi

Více

PROJEKT BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

PROJEKT BAKALÁŘSKÉ PRÁCE PROJEKT BAKALÁŘSKÉ PRÁCE KOMUNIKACE A LIDSKÉ ZDROJE Název BAKALÁŘSKÉ práce Výzkum spokojenosti zákazníků firmy P&B service s.r.o. s jejím sortimentem produktů podle ISO 9000/1. TERMÍN UKONČENÍ STUDIA A

Více

Google Apps. dokumenty 5. verze 2012

Google Apps. dokumenty 5. verze 2012 Google Apps dokumenty verze 0 Obsah Obsah... Úvod... Formuláře... K čemu jsou formuláře dobré?... Spuštění formuláře... Nastavení formuláře... Vytváření otázek... 6 Změna vzhledu formuláře... 8 Zveřejnění

Více

Pokyny k vypracování absolventské práce ZŠ a MŠ Kladno, Vodárenská 2115

Pokyny k vypracování absolventské práce ZŠ a MŠ Kladno, Vodárenská 2115 Pokyny k vypracování absolventské práce ZŠ a MŠ Kladno, Vodárenská 2115 Úvod Milí žáci, vypracováním absolventské práce získáte mnoho zkušeností a především schopnost samostatné práce a uvažování, které

Více

Způsob zpracování a pokyny k obsahu a rozsahu maturitní práce

Způsob zpracování a pokyny k obsahu a rozsahu maturitní práce Způsob zpracování a pokyny k obsahu a rozsahu maturitní práce 1 Způsob zpracování práce Práce bude odevzdána ve stanoveném termínu, a to ve dvou formách: a) Dva výtisky ve svázané podobě dle uvážení studenta

Více

9.dubna 2015 Pokyny k sepsání diplomové práce

9.dubna 2015 Pokyny k sepsání diplomové práce 9.dubna 2015 Pokyny k sepsání diplomové práce Každý diplomant je povinen při sepisování diplomové práce závazně dodržovat tyto pokyny. Vedoucí diplomové práce je naopak oprávněn vrátit studentovi diplomovou

Více

S T A N D A R D S A M O S T A T N É

S T A N D A R D S A M O S T A T N É S T A N D A R D S A M O S T A T N É O D B O R N É P R Á C E Žáci zpracovávají samostatnou odbornou práci na závěr svého studia v posledním ročníku k naplnění závěrečných zkoušek. Standard se týká tříletých

Více

Dodatek č. 1. 5.18 Španělský jazyk. Učební osnovy. 5.18.1 Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení

Dodatek č. 1. 5.18 Španělský jazyk. Učební osnovy. 5.18.1 Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení GYMNÁZIUM FRÝDLANT NAD OSTRAVICÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Dodatek č. 1 Učební osnovy 5.18 Španělský jazyk 5.18.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení ročník 1.

Více