TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŽENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŽENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ)"

Transkript

1 Č.j. MUCH /2011 TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŽENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ) P ř e h l e d u s n e s e n í z 25. schůze Rady města Chebu konané dne 29. prosince 2011 Usnesení RM č. 539/25/2011 Schválení programu Usnesení RM č. 540/25/2011 Volba ověřovatelů zápisu Usnesení RM č. 541/25/2011 Zpráva starosty a místostarostů mat. bez čísla bez materiálu bez materiálu Usnesení RM č. 542/25/2011 mat. č. 491/2011 Návrh podmínek výzvy k podání nabídek na veřejnou zakázku Chebský hrad oprava jihovýchodních kasemat Usnesení RM č. 543/25/2011 mat. č. 466/2011 Návrh na vydání Směrnice Rady města Chebu Odpisový plán Usnesení RM č. 544/25/2011 mat. č. 474/2011 Žádost o odložení splátek za prodej bytu Usnesení RM č. 545/25/2011 mat. č. 475/2011 Žádosti o poskytnutí grantů na jednorázové akce dle Směrnice SPA č. 50/2010 v roce 2012 Usnesení RM č. 546/25/2011 mat. č. 476/2011 Národní rada osob se zdravotním postižením ČR o.s. žádost o prominutí dluhu Usnesení RM č. 547/25/2011 mat. č. 489/2011 Návrh Směrnice ke zpracování a kontrole rozpočtu města Chebu Usnesení RM č. 548/25/2011 mat. č. 490/2011 Rozpočtové opatření na rok 2012 číslo 1 Usnesení RM č. 549/25/2011 mat. č. 443/2011 Pronájem nemovitého majetku nebytového objektu a pozemků formou veřejné elektronické aukce Usnesení RM č. 550/25/2011 mat. č. 480/2011 Bytové záležitosti - podání fyzických osob Usnesení RM č. 551/25/2011 mat. č. 467/2011 Další právní úkony a záležitosti I. částečná změna v usnesení ZM II. prodej nemovitého majetku bytových jednotek a nebytové jednotky ve vlastnictví města Cheb Usnesení RM č. 552/25/2011 mat. č. 468/2011 I. Zřízení věcných břemen na nemovitostech v majetku města Chebu II. Další právní úkony a záležitosti - částečná změna usnesení RM č. 467/16/2010 ze dne , usnesení RM č. 65/3/2009 ze dne a částečná změna usnesení

2 Rady města Cheb č. 548/19/2009 ze dne a RM č. 46/2/2010 ze dne Usnesení RM č. 553/25/2011 mat. č. 469/2011 Podání fyzické osoby žádost o schválení splátek kupní ceny Usnesení RM č. 554/25/2011 mat. č. 470/2011 Schválení pronájmu nemovitého majetku pozemků ve vlastnictví města Cheb Usnesení RM č. 555/25/2011 mat. č. 471/2011 Další majetkoprávní úkony a záležitosti úprava výše ročního nájemného u smluv na pronájem pozemků pro zemědělské účely s účinností od Usnesení RM č. 556/25/2011 mat. č. 472/2011 Majetkoprávní vypořádání pozemků mezi městem Cheb a Karlovarským krajem Usnesení RM č. 557/25/2011 mat. č. 473/2011 Jiné majetkoprávní úkony podání právnických osob Usnesení RM č. 558/25/2011 mat. č. 484/2011 Projednání petice občanů města Chebu Usnesení RM č. 559/25/2011 mat. č. 487/2011 Další majetkoprávní úkony a záležitosti částečná změna usnesení Rady města Chebu Usnesení RM č. 560/25/2011 mat. č. 486/2011 Další právní úkony a záležitosti úplatné nabytí vodohospodářského zařízení Usnesení RM č. 561/25/2011 mat. č. 455/2011 Pojmenování nových ulic Usnesení RM č. 562/25/2011 mat. č. 477/2011 Vyhrazené parkování Monika Veberová Májová ulice Usnesení RM č. 563/25/2011 mat. č. 493/2011 PETICE 9/11 proti placenému parkování v ulici Komenského Usnesení RM č. 564/25/2011 mat. č. 442/2011 Vyhlášení veřejné zakázky na služby v rámci projektu Individuální projekt města Chebu na změnu situace sociálně vyloučených obyvatel města, zejména obyvatel sídliště Zlatý vrch s názvem: Výběr dodavatelů služeb sociální integrace v rámci individuálního projektu: Zlatý vrch Usnesení RM č. 565/25/2011 mat. č. 481/2011 Žádost o poskytnutí příspěvků z rozpočtu města Cheb na rok 2012 Usnesení RM č. 566/25/2011 mat. č. 485/2011 Žádost o poskytnutí příspěvku na celoroční činnost z rozpočtu města dle směrnice SPA č. 50/201 Usnesení RM č. 567/25/2011 mat. č. 488/2011 I. Žádost o přednostní pronájem bytu v domě s pečovatelskou službou (dále DPS) II. Změna termínu aktualizace žádostí o umístění do DPS III. Žádost o změnu doby nájmu z doby určité na dobu neurčitou k bytu v DPS 2

3 Usnesení RM č. 568/25/2011 mat. č. 463/2011 Členství města Chebu v Asociaci poskytovatelů a uživatelů elektronických nástrojů pro výběrová řízení a elektronické aukce (APUeN) Usnesení RM č. 569/25/2011 mat. č. 494/2011 Změna Zásad, kterými se mění čl. IX. a X. Zásad č. 14/2011 pro poskytování cestovních náhrad Zastupitelům města Chebu Usnesení RM č. 570/25/2011 mat. bez čísla Návrh programu 13. zasedání Zastupitelstva města Chebu konaného dne

4 U s n e s e n í z 25. schůze Rady města Chebu konané dne 29. prosince 2011 Usnesení RM č. 539/25/2011 Schválení programu mat. bez čísla program schůze Rady města Chebu dle návrhu. Usnesení RM č. 540/25/2011 Volba ověřovatelů zápisu bez materiálu v o l í MUDr. Jana Svobodu a doc. Dr. Ing. Miroslava Plevného ověřovateli zápisu. Usnesení RM č. 541/25/2011 Zpráva starosty a místostarostů bez materiálu b e r e n a v ě d o m í zprávy starosty a místostarostů. Usnesení RM č. 542/25/2011 mat. č. 491/2011 Návrh podmínek výzvy k podání nabídek na veřejnou zakázku Chebský hrad oprava jihovýchodních kasemat 1. Návrh podmínek výzvy k podání nabídek na veřejnou zakázku Chebský hrad oprava jihovýchodních kasemat 2. Sloţení hodnotící komise na veřejnou zakázku Chebský hrad oprava jihovýchodních kasemat p o v ě ř u j e RNDr. Pavla Vanouška, starostu města 1. Schválit zhotovitele díla dle návrhu předloţeného jmenovanou hodnotící komisí 2. Řešit případná odvolání uchazečů 3. Uzavřít smlouvu o dílo s vybraným uchazečem Bc. Miroslavě Rodové, pracovnici odboru kanceláře starosty 1. Zaslat výzvu k podání nabídek realizovanou v souladu se schváleným návrhem podmínek na centrální adresu v určených termínech 2. Oznámit jmenování členům komise a zajistit organizačně zasedání komise 4

5 3. Po zveřejnění zadávacích podmínek na centrální adrese zajistit zveřejnění zadávacích podmínek včetně sloţení hodnotící komise na webových stránkách města Chebu 4. Oznámit výsledky soutěţe účastníkům a na centrální adresu 5. Zveřejnit výsledky soutěţe v informačním formuláři na webových stránkách města Chebu. Usnesení RM č. 543/25/2011 mat. č. 466/2011 Návrh na vydání Směrnice Rady města Chebu Odpisový plán v y d á v á Směrnici Rady města Chebu Odpisový plán s tím, ţe proti předloţenému návrhu se do přílohy číslo 1 nově zařazují poloţky: a) budovy nebytové ostatní, odpisová skupina VII, stanovená doba uţívání 120 let, b) budovy pro obchod a sluţby, odpisová skupina VII, stanovená doba uţívání 120 let, c) ostatní stavby rozhledna, odpisová skupina VI, stanovená doba uţívání 150 let, a v příloze č. 1 se do tabulky k číslům stanovené doby uţívání doplňuje v letech, Ing. Ladislavě Holcové, vedoucí odboru finančního, v termínu do zajistit zavedení schválené směrnice do evidence. Usnesení RM č. 544/25/2011 mat. č. 474/2011 Žádost o odložení splátek za prodej bytu Zastupitelstvu města Chebu v y h o v ě t ţádosti xxxx o odklad splácení měsíčních splátek od srpna 2011 do konce dubna 2012, týkající se bytové jednotky č. 2, v Chebu, xxxx. Do uhradí najednou zbytek kupní ceny tj Kč s 10% ročním smluvním úrokem, s tím ţe kdyţ nebude termín úhrady dodrţen, bude spis předán právnímu oddělení k vymáhání soudní cestou, RNDr. Pavlu Vanouškovi, starostovi předloţit materiál k projednání Zastupitelstvu města Chebu na zasedání konaném dne Usnesení RM č. 545/25/2011 mat. č. 475/2011 Žádosti o poskytnutí grantů na jednorázové akce dle Směrnice SPA č. 50/2010 v roce 2012 Zastupitelstvu města Chebu s c h v á l i t poskytnutí grantu na jednorázovou akci pořádanou fyzickou osobou na základě vlastního projektu dle Směrnice SPA č. 50/2010 pro rok 2012 z oblasti tělovýchovy, a to následujícímu ţadateli: Žadatel Název akce Částka v Kč 1. Černý Jiří, Cheb Děti fitness aneb sportem proti drogám ,- 5

6 Celkem ,- n e s c h v á l i t poskytnutí grantů na jednorázové akce pořádané fyzickou osobou na základě vlastních projektů dle Směrnice SPA č. 50/2010 pro rok 2012, a to následujícímu ţadateli: a) z oblasti tělovýchovy Žadatel Název akce 1. Černý Jiří, Cheb DĚTSKÁ DANCE MÁNIE b) z oblasti kultury Žadatel Název akce 1. Černý Jiří, Cheb I. dětský ples princů a princezen města Chebu RNDr. Pavlu Vanouškovi, starostovi předloţit materiál k projednání Zastupitelstvu města Chebu na zasedání konaném dne Usnesení RM č. 546/25/2011 mat. č. 476/2011 Národní rada osob se zdravotním postižením ČR o.s. žádost o prominutí dluhu Zastupitelstvu města Chebu schválit prominutí dluhu Národní radě osob se zdravotním postiţením ČR o.s., IČ , se sídlem Praha 7, Partyzánská 1/7, ve výši Kč, včetně smluvní pokuty 0,05 % za kaţdý den prodlení, na půjčce z Fondu rezerv a rozvoje města Chebu na předfinancování projektu, RNDr. Pavlu Vanouškovi, starostovi, zajistit předloţení materiálu Zastupitelstvu města Chebu dne Usnesení RM č. 547/25/2011 mat. č. 489/2011 Návrh Směrnice ke zpracování a kontrole rozpočtu města Chebu v y d á v á Směrnici Rady města Chebu ke zpracování a kontrole rozpočtu města Chebu Ing. Ladislavě Holcové, vedoucí odboru finančního, - v termínu do zajistit zavedení schválené směrnice do evidence - předloţit směrnici k informaci a připomínkám finančnímu výboru na jeho schůzi v lednu Usnesení RM č. 548/25/2011 mat. č. 490/2011 Rozpočtové opatření na rok 2012 číslo 1 6

7 převod částky tis. Kč u odboru MaP v rámci jedné akce správa budov - jmenovité akce z běţných výdajů do výdajů kapitálových; Zastupitelstvu města Chebu schválit rozpočtové opatření na rok 2012 č. 1, sníţení finančních prostředků v příjmové části ve výši tis. Kč, navýšení ve výdajové části ve výši tis. Kč a navýšení financování ve výši tis. Kč; celkové příjmy upraveného rozpočtu jsou tis. Kč a výdaje tis. Kč, saldo příjmů a výdajů je kryto financováním ve výši tis. Kč, RNDr. Pavlu Vanouškovi, starostovi, zajistit předloţení materiálu Zastupitelstvu města Chebu dne Usnesení RM č. 549/25/2011 mat. č. 443/2011 Pronájem nemovitého majetku nebytového objektu a pozemků formou veřejné elektronické aukce a) o d m í t á všechny předloţené nabídky učiněné dne v soutěţním kole elektronické aukce výběrového řízení na pronájem nemovitého majetku - nebytového objektu budovy s č.p jiná stavba, v ulici Nad Řekou 3, umístěného na stavební parcele č. 2631, zastavěná plocha a nádvoří o celkové výměře 93 m², dále pozemků st.p.č. 2631, zastavěná plocha a nádvoří o celkové výměře 93 m² a poz.p.č. 2199/7 ostatní plocha, jiná plocha o celkové výměře 189 m², vše v katastrálním území Cheb, obec a okres Cheb, za účelem provozování restaurace se zázemím o celkové výměře nebytových prostor 74,33 m², přilehlé terasy situované na části poz.p.č. 2197/7 o celkové výměře 96 m² a předzahrádky situované na části poz.p.č. 2197/7 o celkové výměře 93 m² b) opakování výběrového řízení formou elektronické aukce na pronájem nemovitého majetku uvedeného v odstavci a), podmínky pro provedení výběrového řízení na pronájem nemovitého majetku uvedeného v odstavci a) ve stejném rozsahu a za podmínek tak, jak byly zveřejněné dne , mimo podmínky pro stanovení minimální nabídkové výše ročního nájemného, u které mění původní výši Kč/rok na Kč/rok a stanoví výpovědní dobu pro ukončení nájmu 6 měsíců Ing. Pavlu Vančovi, vedoucímu odboru majetkoprávního Městského úřadu Cheb - zabezpečit zveřejnění záměru a podmínek výběrového řízení do vyrozumět všechny zájemce kteří učinili své nabídky o zrušení a opakování výběrového řízení do Usnesení RM č. 550/25/2011 mat. č. 480/2011 Bytové záležitosti - podání fyzických osob r o z h o d l a 7

8 1. uzavřít se společnými nájemci xxxx, nájemní smlouvu k bytu zvláštního určení číslo 04, Cheb, xxxx, na dobu určitou jednoho roku za smluvní nájemné ve výši 45 Kč/m²/měsíc, které bude navyšováno indexem růstu inflace a se stanovením povinnosti předání bytu číslo 05, Cheb, xxxx ve stavu způsobilém řádnému uţívání, 2. uzavřít nájemní smlouvu k bytu číslo 3, Cheb, Evropská 1061/11, o velikosti 1+4 a podlahové ploše 118,70 m 2 s xxxx, na dobu určitou 1 roku za smluvní nájemné ve výši 45 Kč/m 2 /měsíc, které bude navyšováno indexem růstu inflace, 3. ukončit nájemní smlouvu na nebytový prostor, v objektu náměstí xxxx, dohodou k s xxxx za předpokladu, ţe nebytový prostor bude vyklizen a předán ve stavu způsobilém pro jeho pronájem novému uţivateli k , 4. ukončit nájemní smlouvu na pronájem nebytových prostor v objektu na st.p.č. 647/5 v k.ú. Cheb v ulici xxxx, dohodou k s xxxx, 5. ukončit smlouvu o výpůjčce nebytových prostor dohodou se společností Český svaz bojovníků za svobodu, o. s., IČ: , na nebytový prostor v objektu Karlova 392/17, Cheb, situovaný na části stavební parcely č v k.ú. Cheb k , 6. prodlouţit nájemní smlouvu na nebytový prostor v objektu nám. Krále Jiřího z Poděbrad 3/18, Cheb (prodejna belgické čokolády) v 1. NP o celkové výměře 79,90 m 2 na dobu určitou 5 let, se zachováním aktuálního ročního nájemného ve výši Kč+ sazba DPH, xxxx, Zastupitelstvu města Chebu 7. schválit xxxx splátkový kalendář na úhradu dluhu za nájemné a zálohy plnění poskytovaných sluţeb s uţíváním bytu č. 01, Cheb, xxxx na úhradu dluhu ke dni ve výši Kč (z toho jistina Kč, poplatek z prodlení ve výši Kč) v měsíčních splátkách ve výši Kč (maximálně 25 splátek) s tím, ţe jmenovaná do 15 dnů ode dne doručení sdělení tohoto usnesení uzavře s vlastníkem nemovitosti městem Cheb, náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, dohodu o splátkách a bude ji řádně dodrţovat a souběţně bude řádně hradit běţné měsíční předpisy; sankcí za nedodrţení splátkového kalendáře bude ztráta výhody splátek; po úhradě jistiny dluhu můţe ţadatelka poţádat o prominutí vyměřeného prodlení za pozdní úhradu dluhu ke dni úhrady poslední splátky jistiny v případě, ţe úhradu jistiny dluhu splní řádně, v plné výši a včas podle splátkového kalendáře. 8. schválit xxxx splátkový kalendář na úhradu dluhu za nájemné a zálohy plnění poskytovaných sluţeb s uţíváním bytu č. 05, Cheb, xxxx na úhradu dluhu ke dni ve výši Kč (z toho jistina Kč, poplatek z prodlení ve výši Kč) v měsíčních splátkách ve výši Kč (maximálně 24 splátek) s tím, ţe jmenovaní do 15 dnů ode dne doručení sdělení tohoto usnesení uzavřou s vlastníkem nemovitosti městem Cheb, náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, dohodu o splátkách a budou ji řádně dodrţovat; sankcí za nedodrţení splátkového kalendáře bude ztráta výhody splátek; po úhradě jistiny dluhu můţou ţadatelé poţádat o prominutí vyměřeného prodlení za pozdní úhradu dluhu ke dni úhrady poslední splátky jistiny v případě, ţe úhradu jistiny dluhu splní řádně, v plné výši a včas podle splátkového kalendáře, 9. prominout xxxx, dluh váznoucí na nájemném a zálohách plnění poskytovaných sluţeb s uţíváním bytu číslo 12, Cheb, xxxx, ve výši Kč s aktuálním poplatkem z prodlení vyčísleným ke dni schválení prominutí, z důvodu nepravděpodobnosti vymahatelnosti pohledávky, 8

9 Bc. Tomáši Lindovi, místostarostovi předloţit body 7 aţ 9, které jsou v pravomoci Zastupitelstva města Chebu, k jejich projednání na zasedání dne Usnesení RM č. 551/25/2011 mat. č. 467/2011 Další právní úkony a záležitosti I. částečná změna v usnesení ZM II. prodej nemovitého majetku bytových jednotek a nebytové jednotky ve vlastnictví města Cheb Zastupitelstvu města Chebu s c h v á l i t I. částečnou změnu v usnesení ZM 1. částečnou změnu v usnesení ZM č. 127/35/2010, bod č. I./3., ze dne (změnu sjednané kupní ceny), tj. převod bytové jednotky č. 839/4 v č.p. 839 (xxxx), se spoluvlastnickým podílem ve výši 6623/35657 na společných částech budovy č.p. 839 a se spoluvlastnickým podílem ve výši 6623/35657 na stav.p.č. 2010, k.ú. Cheb, do výlučného vlastnictví xxxx, za celkovou cenu sjednanou ve výši Kč, která můţe být kupující sníţena slevou ve výši 10 % na celkovou částku ceny sjednané ve výši Kč, a to v případě, ţe kupující splní podmínky pro její přiznání, 2. částečnou změnu v usnesení ZM č. 19/2/2010, bod č. I./14., ze dne (změnu nabyvatele), tj. převod bytové jednotky č. 1055/2 v č.p (xxxx), se spoluvlastnickým podílem ve výši 8573/43953 na společných částech budovy č.p a se spoluvlastnickým podílem ve výši 8573/43953 na stav.p.č. 2267, k.ú. Cheb, do výlučného vlastnictví xxxx, za celkovou cenu sjednanou ve výši Kč, která můţe být kupujícímu sníţena slevou ve výši 10 % na celkovou částku ceny sjednané ve výši Kč a to v případě, ţe kupující splní podmínky pro její přiznání, Ke sjednané kupní ceně jsou kupující povinni prodávajícímu uhradit náklady související s převodem bytové jednotky vypočtené dle článku VII. odst. 3) Zásad postupu při majetkoprávních úkonech obce, II. prodej bytových jednotek a nebytové jednotky ve vlastnictví města Cheb A./1. převod bytové jednotky č. 684/4 v č.p. 684 (xxxx), se spoluvlastnickým podílem ve výši 6921/ na společných částech budovy č.p. 684 a se spoluvlastnickým podílem ve výši 6921/ na stav.p.č. 1748, k.ú. Cheb, do podílového spoluvlastnictví takto: ½ do výlučného vlastnictví xxxx, ¼ do výlučného vlastnictví xxxx a ¼ do výlučného vlastnictví xxxx, za celkovou cenu sjednanou ve výši Kč, která můţe být kupujícím sníţena slevou ve výši 10 % na celkovou částku ceny sjednané ve výši Kč, a to v případě, ţe kupující splní podmínky pro její přiznání, A./2. převod bytové jednotky č. 684/8 v č.p. 684 (xxxx), se spoluvlastnickým podílem ve výši 4727/ na společných částech budovy č.p. 684 a se spoluvlastnickým podílem ve výši 4727/ na stav.p.č. 1748, k.ú. Cheb, do podílového spoluvlastnictví takto: 1/3 do výlučného vlastnictví xxxx do výlučného vlastnictví xxxx a 1/3 do výlučného vlastnictví xxxx, za celkovou cenu sjednanou ve výši Kč, která můţe být kupujícím sníţena slevou ve výši 10 % na celkovou částku ceny sjednané ve výši Kč, a to v případě, ţe kupující splní podmínky pro její přiznání, 9

10 A./3. převod bytové jednotky č. 684/9 v č.p. 684 (xxxx), se spoluvlastnickým podílem ve výši 4706/ na společných částech budovy č.p. 684 a se spoluvlastnickým podílem ve výši 4706/ na stav.p.č. 1748, k.ú. Cheb, do výlučného vlastnictví xxxx, za celkovou cenu sjednanou ve výši Kč, která můţe být kupující sníţena slevou ve výši 10 % na celkovou částku ceny sjednané ve výši Kč, a to v případě, ţe kupující splní podmínky pro její přiznání, A./4. převod bytové jednotky č. 684/10 v č.p. 684 (xxxx), se spoluvlastnickým podílem ve výši 6955/ na společných částech budovy č.p. 684 a se spoluvlastnickým podílem ve výši 6955/ na stav.p.č. 1748, k.ú. Cheb, do výlučného vlastnictví xxxx, bytem Cheb, xxxx, za celkovou cenu sjednanou ve výši Kč, která můţe být kupující sníţena slevou ve výši 10 % na celkovou částku ceny sjednané ve výši Kč, a to v případě, ţe kupující splní podmínky pro její přiznání, A./5. převod bytové jednotky č. 684/12 v č.p. 684 (xxxx), se spoluvlastnickým podílem ve výši 4793/ na společných částech budovy č.p. 684 a se spoluvlastnickým podílem ve výši 4793/ na stav.p.č. 1748, k.ú. Cheb, do výlučného vlastnictví xxxx za celkovou cenu sjednanou ve výši Kč, která můţe být kupující sníţena slevou ve výši 10 % na celkovou částku ceny sjednané ve výši Kč, a to v případě, ţe kupující splní podmínky pro její přiznání, A./6. převod bytové jednotky č. 684/14 v č.p. 684 (xxxx), se spoluvlastnickým podílem ve výši 7100/ na společných částech budovy č.p. 684 a se spoluvlastnickým podílem ve výši 7100/ na stav.p.č. 1748, k.ú. Cheb, do výlučného vlastnictví xxxx, za celkovou cenu sjednanou ve výši Kč, která můţe být kupující sníţena slevou ve výši 10 % na celkovou částku ceny sjednané ve výši Kč, a to v případě, ţe kupující splní podmínky pro její přiznání, A./7. převod bytové jednotky č. 684/16 v č.p. 684 (xxx), se spoluvlastnickým podílem ve výši 8928/ na společných částech budovy č.p. 684 a se spoluvlastnickým podílem ve výši 8928/ na stav.p.č. 1748, k.ú. Cheb, do výlučného vlastnictví xxxx, za celkovou cenu sjednanou ve výši Kč, která můţe být kupující sníţena slevou ve výši 10 % na celkovou částku ceny sjednané ve výši Kč, a to v případě, ţe kupující splní podmínky pro její přiznání, A./8. převod nebytové jednotky č. 684/101 v č.p. 684 (xxxx), se spoluvlastnickým podílem ve výši 10964/ na společných částech budovy č.p. 684 a se spoluvlastnickým podílem ve výši 10964/ na stav.p.č. 1748, k.ú. Cheb, do výlučného vlastnictví xxxx, za celkovou cenu sjednanou ve výši Kč, B. převod bytové jednotky č. 238/1 v č.p. 238 (xxxx), se spoluvlastnickým podílem ve výši 7630/29060 na společných částech budovy č.p. 238 a se spoluvlastnickým podílem ve výši 7630/29060 na stav.p.č. 1341, k.ú. Cheb, do výlučného vlastnictví xxxx, za celkovou cenu sjednanou ve výši Kč, která můţe být kupující sníţena slevou ve výši 10 % na celkovou částku ceny sjednané ve výši Kč, a to v případě, ţe kupující splní podmínky pro její přiznání, Ke sjednané kupní ceně jsou kupující povinni prodávajícímu uhradit skutečné náklady související s převodem bytové jednotky vypočtené dle písm. j) Stanovení podmínek pro prodej budov, Bc. Tomáši Lindovi, místostarostovi, předloţit zprávu Zastupitelstvu města Chebu dne Usnesení RM č. 552/25/2011 mat. č. 468/

11 I. Zřízení věcných břemen na nemovitostech v majetku města Chebu II. Další právní úkony a záležitosti - částečná změna usnesení RM č. 467/16/2010 ze dne , usnesení RM č. 65/3/2009 ze dne a částečná změna usnesení Rady města Cheb č. 548/19/2009 ze dne a RM č. 46/2/2010 ze dne I. 1. uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemena vybudování kabelového vedení nízkého napětí, 1 ks sloupu do 1 m 2, 7 ks přípojkových skříní do 1 m 2, na části pozemkové parcely č. 2300/1, části pozemkové parcely č. 992/10, části pozemkové parcely č. 976/3, části pozemkové parcely č. 976/1, části pozemkové parcely č. 983/5, části pozemkové parcely č. 983/1, části pozemkové parcely č. 3264, části pozemkové parcely č. 3261, části pozemkové parcely č. 975/49, části pozemkové parcely č. 977/21 a části pozemkové parcely č. 2350/2 v katastrálním území a obec Cheb pro ţadatele a oprávněného z věcného břemena společnost ČEZ Distribuce, a.s. IČ , se sídlem Děčín IV Podmokly, Teplická 874/8, zastoupená společností ELECTROSUN s.r.o. IČ se sídlem Bobnice, U Zvoničky 3. Délka kabelového vedení nízkého napětí na pozemcích města je 457 běţných metrů. Ţadatel zaplatí při podpisu smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemena jednorázový poplatek ve výši Kč včetně 20 % DPH ( Kč bez DPH) a při podpisu smlouvy o zřízení věcného břemena dále uhradí správní poplatek za vklad věcného břemena do katastru nemovitostí; 2. uzavření smlouvy o zřízení věcného břemena spočívajícího v právu umístění a provozování vodovodní přípojky na části pozemkové parcely č. 1238, dle geometrického plánu pro vymezení rozsahu věcného břemene č /2011 v katastrálním území a obci Cheb, pro ţadatele a oprávněného z věcného břemena ČZS základní organizace U Jodoka Cheb, IČ , se sídlem Cheb, ul. Tršnická. Délka vodovodní přípojky na pozemku města je 8 běţných metrů. Ţadatel zaplatí při podpisu smlouvy o zřízení věcného břemena jednorázový poplatek ve výši Kč včetně 20 % DPH (2 000 Kč bez DPH) a dále uhradí správní poplatek za vklad věcného břemena do katastru nemovitostí; 3. uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemena a vybudování kabelového vedení nízkého napětí, 6 ks přípojkových skříní v pilíři do1m 2, 1 ks rozpojovací skříně v pilíři do 1 m 2 na části pozemkové parcely č. 117/3, části pozemkové parcely č. 135/1 a části pozemkové parcely č. 1065/5 v katastrálním území Háje u Chebu, obec Cheb pro ţadatele a oprávněného z věcného břemena společnost ČEZ Distribuce, a.s. IČ , se sídlem Děčín IV Podmokly, Teplická 874/8, zastoupená společností SEG s.r.o. IČ , se sídlem Plzeň, Skladová 4. Délka kabelového vedení nízkého napětí na pozemcích města je 194 běţných metrů. Ţadatel zaplatí při podpisu smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemena jednorázový poplatek ve výši Kč včetně 20 % DPH ( Kč bez DPH) a při podpisu smlouvy o zřízení věcného břemena dále uhradí správní poplatek za vklad věcného břemena do katastru nemovitostí; 4. uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemena a vybudování vodovodní přípojky na části pozemkové parcely č. 960/1 v katastrálním území Háje u Chebu, obec Cheb pro ţadatele a oprávněného z věcného břemena xxxx. Délka vodovodní přípojky na pozemku města je 5,90 běţných metrů. Ţadatel zaplatí při podpisu smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemena jednorázový poplatek ve výši Kč včetně 20 % DPH (2 000 Kč bez DPH) a při podpisu smlouvy o zřízení věcného břemena dále uhradí správní poplatek za vklad věcného břemena do katastru nemovitostí; 5. uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemena a vybudování vodovodní přípojky na části pozemkové parcely č. 960/1 v katastrálním území Háje u Chebu, obec Cheb pro 11

12 ţadatele a oprávněného z věcného břemena xxxx. Délka vodovodní přípojky na pozemku města je 6,20 běţných metrů. Ţadatel zaplatí při podpisu smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemena jednorázový poplatek ve výši Kč včetně 20 % DPH (2 000 Kč bez DPH) a při podpisu smlouvy o zřízení věcného břemena dále uhradí správní poplatek za vklad věcného břemena do katastru nemovitostí; 6. uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemena a vybudování kanalizační přípojky na části pozemkové parcely č. 367/1 v katastrálním území Háje u Chebu, obec Cheb pro ţadatele a oprávněné z věcného břemena xxxx. Délka kanalizační přípojky na pozemku města je 3,10 běţných metrů. Ţadatelé zaplatí při podpisu smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemena jednorázový poplatek ve výši Kč včetně 20 % DPH (2 000 Kč bez DPH) a při podpisu smlouvy o zřízení věcného břemena dále uhradí správní poplatek za vklad věcného břemena do katastru nemovitostí; 7. uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemena a vybudování kabelového vedení nízkého napětí, umístění přípojkové skříně do 1 m 2 na části pozemkové parcely č. 274/97 v katastrálním území Skalka u Chebu, obec Cheb pro ţadatele a oprávněného z věcného břemena společnost ČEZ Distribuce, a.s. IČ , se sídlem Děčín IV Podmokly, Teplická 874/8, zastoupená společností Chebská elektro firma s.r.o. IČ , se sídlem Cheb, Pekařská 7. Délka kabelového vedení nízkého napětí na pozemku města je 5 běţných metrů. Ţadatel zaplatí při podpisu smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemena jednorázový poplatek ve výši Kč včetně 20 % DPH (3 000 Kč bez DPH) a při podpisu smlouvy o zřízení věcného břemena dále uhradí správní poplatek za vklad věcného břemena do katastru nemovitostí; 8. uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemena a vybudování kabelové přípojky vysokého napětí na části pozemkové parcely č. 358 v katastrálním území Skalka u Chebu, obec Cheb pro ţadatele a oprávněné z věcného břemena společnost BENNEX s.r.o. IČ , se sídlem Praha, Děkanská vinice I, 5/987 a společnost BETA-DELTA- INTERNACIONAL s.r.o. IČ , se sídlem Karlovy Vary, Jáchymovská 27. Délka kabelové přípojky VN na pozemku města je 11,5 běţných metrů. Ţadatelé zaplatí při podpisu smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemena jednorázový poplatek ve výši Kč včetně 20 % DPH (2 300 Kč bez DPH) a při podpisu smlouvy o zřízení věcného břemena dále uhradí správní poplatek za vklad věcného břemena do katastru nemovitostí; 9. uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemena a vybudování elektrické přípojky na části pozemkové parcely č. 933/1 v katastrálním území Podhrad, obec Cheb pro ţadatele a oprávněné z věcného břemena xxxx. Délka elektrické přípojky na pozemku města je 9 běţných metrů. Ţadatelé zaplatí při podpisu smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemena jednorázový poplatek ve výši Kč včetně 20 % DPH (2 000 Kč bez DPH) a při podpisu smlouvy o zřízení věcného břemena dále uhradí správní poplatek za vklad věcného břemena do katastru nemovitostí; II. 1. částečnou změnu usnesení Rady města Cheb č. 467/16/2010 ze dne , I. bod I. č. 7 - Zřízení věcných břemen na nemovitostech v majetku města Chebu, kdy se výše uvedený bod. č. 7 ruší a nahrazuje tímto novým zněním: uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemena a vybudování kabelového vedení nízkého napětí a pojistkového pilíře do 1 m 2 na části pozemkové parcely č. 291/141 v katastrálním území Háje u Chebu, obec Cheb pro ţadatele a oprávněného z věcného břemena společnost ČEZ Distribuce, a.s. IČ , se sídlem Děčín 4, Teplická 874/8, zastoupena společností Stav-elektro s.r.o. IČ , se sídlem Chodov, Vintířovská 1149, 12

13 PSČ , jednatelem Jaromírem Obdrţálkem. Délka kabelového vedení nízkého napětí na pozemku města je 2 běţné metry. Ţadatel doplatí při podpisu smlouvy o zřízení věcného břemena jednorázový poplatek ve výši Kč včetně 20 % DPH (1 000 bez DPH) a dále uhradí správní poplatek za vklad věcného břemena do katastru nemovitostí; 2. částečnou změnu usnesení Rady města Cheb č. 65/3/2009 ze dne , bod č. 2 a bod č. 4 - Zřízení věcných břemen na nemovitostech v majetku města Chebu, kdy se výše uvedené body č. 2 a 4 ruší a nahrazuje tímto novým zněním: uzavření smlouvy o zřízení věcného břemena dle GP č /2011, GP č /2011 a GP č /2011 pro vymezení rozsahu věcného břemena na části pozemku, spočívajícího v právu umístění a provozování optického vedení pro rozvod datové sítě na části pozemkové parcely č. 34/1, části pozemkové parcely č. 34/8, části pozemkové parcely č. 2359/7, části pozemkové parcely č. 2619/1, části pozemkové parcely č. 2367/2, části pozemkové parcely č. 243/8, části pozemkové parcely č. 301/1, části pozemkové parcely č. 301/22, části pozemkové parcely č. 315/3, části pozemkové parcely č. 315/5, části pozemkové parcely č. 315/6, části pozemkové parcely č. 2360/1, části pozemkové parcely č. 2360/13, části pozemkové parcely č. 2360/14, části pozemkové parcely č. 2360/15, části pozemkové parcely č. 2360/18, části pozemkové parcely č. 2426/2, části pozemkové parcely č. 2426/15, části pozemkové parcely č. 2426/16, části pozemkové parcely č a části pozemkové parcely č. 2376/2 v katastrálním území a obci Cheb, pro ţadatele a oprávněného z věcného břemena firmu WIA spol. s r.o., IČ , se sídlem Praha 1, Štěpánská 61. Ţadatel uhradí správní poplatek za vklad věcného břemena do katastru nemovitostí a bude mu vrácen přeplatek za 89 běţných metrů ve výši Kč včetně 19 % DPH; 3. částečnou změnu usnesení Rady města Cheb č. 548/19/2009 ze dne I. Zřízení věcných břemen na nemovitostech v majetku města Cheb, bod č.1 a Rady města Cheb č. 46/2/2010 ze dne , bod IV. a) - Změnu části usnesení Rady města Chebu - Zřízení věcných břemen na nemovitostech v majetku města Chebu, spočívající ve změně sazby DPH z 19 % na 20 %, kdy se původní znění uvedených bodů usnesení ruší a nahrazuje tímto novým zněním: uzavření smlouvy o zřízení věcného břemena, dle geometrického plánu pro vymezení rozsahu věcného břemena č /2010, spočívajícího v právu umístění a provozování kabelového vedení nízkého napětí na části pozemkové parcely č. 1602/7 a části pozemkové parcely č. 1602/5 v katastrálním území a obci Cheb pro ţadatele a oprávněného z věcného břemena společnost ČEZ Distribuce, a.s., IČ se sídlem Děčín 4, Teplická 874/8, zastoupena společností ELECTROSUN s.r.o. IČ se sídlem Bobnice, Zvoničky 3. Délka kabelového vedení nízkého napětí na pozemku města je 41 běţných metrů. Ţadateli bude při podpisu smlouvy o zřízení věcného břemena vrácen přeplatek ve výši ve výši 720 Kč včetně 20 % DPH (600 Kč bez DPH). Ţadatel uhradí při podpisu smlouvy o zřízení věcného břemena správní poplatek za vklad věcného břemena do katastru nemovitostí; p o v ě ř u j e RNDr. Pavla Vanouška, starostu města Chebu podpisem smluv uvedených v bodě č. I. II. Ing. Pavlu Vančovi, vedoucímu odboru majetkoprávního zajistit vypracování a podpis předmětných smluv do Usnesení RM č. 553/25/2011 mat. č. 469/2011 Podání fyzické osoby žádost o schválení splátek kupní ceny 13

14 Zastupitelstvu města Chebu s c h v á l i t splátkový kalendář k zaplacení kupní ceny Kč za díl b o výměře 71 m 2 pozemkové parcely č. 158/57 v k.ú. Háje u Chebu, schválené podle usnesení ZM č. 158/9/2011 ze dne pro prodej xxxx, celkem 25 pravidelných měsíčních splátek po Kč 1.136, s 10% smluvním úrokem, s tím, ţe se splácením bude započato v kalendářním měsíci následujícím po podpisu kupní smlouvy, ukončeno bude nejpozději v 25. měsíci od jeho započetí, a s tím, ţe nesplacením i jediné splátky ve stanoveném termínu se stává splatným celý zbytek dluţné částky najednou, Bc. Tomáši Lindovi, místostarostovi, předloţit zprávu Zastupitelstvu města Chebu dne Usnesení RM č. 554/25/2011 mat. č. 470/2011 Schválení pronájmu nemovitého majetku pozemků ve vlastnictví města Cheb 1. v katastrálním území Cheb pronájem pozemku o ploše 20 m 2 situovaného na části stavební parcely č. 268/2 zastavěná plocha a nádvoří o celkové výměře 752 m 2 v k.ú. Cheb pro xxxx na dobu neurčitou, s tříměsíční výpovědní lhůtou, za účelem užívání jako pozemek pod předzahrádkou a stanovit sjednané nájemné ve výši Kč/kalendářní rok, tj. 200 Kč /m 2 /kalendářní rok, upravovanou maximálně o % částku míry inflace vyjádřenou procentním přírůstkem průměrného ročního indexu spotřebitelských cen, zveřejněného Českým statistickým úřadem, 2. v katastrálním území Cheb pronájem pozemku o ploše 965 m 2 situovaného na stavební parcele č zastavěná plocha a nádvoří o celkové výměře 965 m 2 v k.ú. Cheb pro společnost České dráhy a.s., IČ , se sídlem Praha 1, Nábřeţí L. Svobody 1222, PSČ , na dobu neurčitou, s tříměsíční výpovědní lhůtou, za účelem užívání jako pozemek pod stavbou a stanovit sjednané nájemné ve výši Kč/kalendářní rok, tj. 50 Kč/m 2 /kalendářní rok, upravovanou maximálně o % částku míry inflace vyjádřenou procentním přírůstkem průměrného ročního indexu spotřebitelských cen, zveřejněného Českým statistickým úřadem, 3. v katastrálním území Cheb pronájem pozemku o ploše 6 m 2 situovaného na pozemkové parcele č. 836/1 orná půda o celkové výměře m 2, pozemku o ploše 58 m 2 situovaného na pozemkové parcele č. 879/1 ostatní plocha o celkové výměře m 2 a pozemku o ploše 6 m 2 situovaného na pozemkové parcele č ostatní plocha o celkové výměře m 2, všechny v k.ú. Cheb, pro společnost RoBiN OIL s.r.o., IČ , se sídlem Kladno, Libušina 172, PSČ , na dobu neurčitou, s tříměsíční výpovědní lhůtou, za účelem přístupu, údržby a oprav trafostanice a stanovit sjednané nájemné ve výši Kč/kalendářní rok, tj. 200 Kč/m 2 /kalendářní rok, upravovanou maximálně o % částku míry inflace vyjádřenou procentním přírůstkem průměrného ročního indexu spotřebitelských cen, zveřejněného Českým statistickým úřadem, 4. v katastrálním území Cheb pronájem pozemku o ploše m 2 situovaného na části pozemkové parcely č orná půda o celkové výměře m 2 v k.ú. Cheb pro xxxx, na dobu neurčitou s výpovědí vţdy k daného kalendářního roku doručenou minimálně 6 měsíců před tímto datem, za účelem 14

15 provozování zemědělské činnosti sekání trávy a stanovit sjednané roční nájemné dle Článku 2 Směrnice č. 9/2011 ve výši Kč, tj ,07 Kč/ha/kalendářní rok, 5. v katastrálním území Cheb pronájem pozemku o ploše m 2 situovaného na části p.p.č. 2987/1 ostatní plocha o celkové výměře m 2, pozemku o ploše m 2 situovaného na části p.p.č vodní plocha, rybník, o celkové výměře m 2, pozemku o ploše m 2 situovaného na části p.p.č vodní plocha, rybník, o celkové výměře m 2, pozemku o ploše m 2 situovaného na p.p.č vodní plocha, nádrţ umělá, o celkové výměře m 2, pozemku o ploše m 2 situovaného na p.p.č. 3172/1 trvalý travní porost o celkové výměře m 2 a pozemku o ploše m 2 situovaného na části p.p.č. 3176/12 trvalý travní porost o celkové výměře m 2, všechny v k.ú. Cheb, pro sdruţení Český rybářský svaz, místní organizace Cheb, IČ , se sídlem Cheb, Jiráskova 2, PSČ , na dobu neurčitou, s výpovědní lhůtou vţdy k daného kalendářního roku, doručenou druhé smluvní straně minimálně 6 měsíců před tímto datem, za účelem chovu ryb pro potřeby Českého rybářského svazu, místní organizace Cheb, a stanovit sjednané nájemné ve výši Kč/kalendářní rok, tj Kč/ha/kalendářní rok, upravovanou maximálně o % částku míry inflace vyjádřenou procentním přírůstkem průměrného ročního indexu spotřebitelských cen, zveřejněného Českým statistickým úřadem, 6. v katastrálním území Hradiště u Chebu pronájem pozemku o ploše m 2 situovaného na pozemkové parcele č. 154/2 v k.ú. Hradiště u Chebu, pro xxxx, na dobu neurčitou, s výpovědní lhůtou vţdy k daného kalendářního roku, doručenou druhé smluvní straně minimálně 6 měsíců před tímto datem, za účelem chovu sladkovodních ryb a stanovit sjednané nájemné ve výši Kč /kalendářní rok, tj Kč/ha/kalendářní rok, upravovanou maximálně o % částku míry inflace vyjádřenou procentním přírůstkem průměrného ročního indexu spotřebitelských cen, zveřejněného Českým statistickým úřadem, 7. v katastrálním území Ostroh pronájem pozemku o ploše m 2 situovaného na části p.p.č. 191/2 ostatní plocha o celkové výměře m 2, pozemku o ploše 462 m 2 situovaného na části p.p.č. 207/2 lesní pozemek o celkové výměře m 2 a pozemku o ploše 554 m 2 situovaného na části p.p.č. 366/1 orná půda, ZPF, o celkové výměře m 2, všechny v k.ú. Ostroh, pro společnost Lázeňský dvůr OSTROH s.r.o., IČ , se sídlem Cheb, Růţový kopeček 397/11, PSČ , na dobu neurčitou, s tříměsíční výpovědní lhůtou, za účelem užívání jako zázemí sousedního podnikatelského objektu parkové úpravy a parkoviště a stanovit sjednané nájemné ve výši Kč /kalendářní rok, tj. 20 Kč/m 2 /kalendářní rok, upravovanou maximálně o % částku míry inflace vyjádřenou procentním přírůstkem průměrného ročního indexu spotřebitelských cen, zveřejněného Českým statistickým úřadem, Ing. Pavlu Vančovi, vedoucímu odboru majetkoprávního Městského úřadu Cheb - zabezpečit zpracování nájemních smluv a jejich zaslání nájemcům uvedeným v usnesení. Usnesení RM č. 555/25/2011 mat. č. 471/2011 Další majetkoprávní úkony a záležitosti úprava výše ročního nájemného u smluv na pronájem pozemků pro zemědělské účely s účinností od navýšení smluvní výše ročního nájemného u nájemních smluv na pronájem pozemků pro zemědělské účely od dle Směrnice 9/2011 Čl. 2 schválené Radou města Chebu usnesením RM č. 90/5/2011 v těch případech, kdy stávající výše ročního nájemného 15

16 je pod aktuálně platnou minimální roční výší nájemného, a navýší se právě na tuto sazebníkovou minimální roční výši nájemného, Ing. Pavlu Vančovi, vedoucímu odboru majetkoprávního Městského úřadu Cheb - zabezpečit zpracování dodatků nájemních smluv a jejich zaslání nájemcům. Usnesení RM č. 556/25/2011 mat. č. 472/2011 Majetkoprávní vypořádání pozemků mezi městem Cheb a Karlovarským krajem záměr darovat nemovitý majetek do vlastnictví Karlovarského kraje, s právem hospodařit s majetkem kraje zapsaným pro Krajskou správu a údrţbu silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizaci, IČ: , se sídlem Sokolov, Chebská 282, , IČ: , zapsané v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Plzni oddíl Pr, vloţka 114, z důvodu narovnání majetkoprávních vztahů mezi oběma subjekty takto: pozemkové parcely č. 671/3 a 671/5 v katastrálním území Háje u Chebu, pozemkovou parcelu č. 258/18 v katastrálním území Hradiště u Chebu, pozemkovou parcelu č. 185/49 v katastrálním území Dolní Dvory a pozemkovou parcelu č. 21/20 v katastrálním území Stříţov u Chebu, Ing. Pavlu Vančovi, vedoucímu odboru majetkoprávního, zajistit zveřejnění záměru darovat nemovitý majetek na dobu 15 kalendářních dnů a zabezpečit další projednání v orgánech města Chebu. Usnesení RM č. 557/25/2011 mat. č. 473/2011 Jiné majetkoprávní úkony podání právnických osob b e r e n a v ě d o m í 1) podání společnosti Elit Profit, spol. s r. o. ohledně ţádosti o posunutí termínu dokončení rekonstrukce zámku dle sjednaného záměru, 2) podání společnosti Elit Profit, spol. s r. o. ohledně vyuţití předkupního práva na celý zámek a objektu roty, včetně pozemků, Zastupitelstvu města Chebu s c h v á l i t k bodu 1) posunutí termínu dokončení rekonstrukce zámku dle sjednaného záměru z na , kdy v případě ţe dojde k převodu objektu zámku na třetí osobu, přejde tento souhlas i povinnost na tuto třetí osobu, k bodu 2) v případě převodu nemovitého majetku na třetí osobu vyuţit předkupního práva a nabýt stavební parcely č. 59/3 a 315 a pozemkové parcely č. 63, 82/1, 82/3, 84 a 1493, vše v katastrálním území Starý Hrozňatov zpět do vlastnictví města Cheb za cenu, za kterou byly tyto pozemky prodány společnosti Elit Profit, spol. s r. o., tedy za ,- Kč, n e s c h v á l i t 16

17 k bodu 2) úplatné nabytí celého zámku a objektu roty, včetně pozemků dle nabídky společnosti Elit Profit, spol. s r. o., jelikoţ tato nabídka na vyuţití předkupního práva nebyla podána v souladu se smluvním ujednáním mezi městem Cheb a společností Elit Profit, spol. s r. o., Bc. Tomáši Lindovi, místostarostovi předloţit zprávu Zastupitelstvu města Chebu dne Usnesení RM č. 558/25/2011 mat. č. 484/2011 Projednání petice občanů města Chebu p r o j e d n a l a obsah petice občanů města Chebu doručené Městskému úřadu Cheb dne , ohledně provozu na motokrosové dráze, text odpovědi na petici občanů uvedenou v příloze důvodové zprávy, Ing. Pavlu Vančovi, vedoucímu odboru majetkoprávního Městského úřadu Cheb, zabezpečit odeslání odpovědi starosty města na předmětnou petici občanů. Usnesení RM č. 559/25/2011 mat. č. 487/2011 Další majetkoprávní úkony a záležitosti částečná změna usnesení Rady města Chebu částečnou změnu usnesení RM č. 541/19/2009 ze dne , kdy původní text usnesení výpůjčku nemovitého majetku pozemku o výměře m 2 situovaného na pozemkové parcele č. 512/5 ostatní plocha o celkové výměře m 2 a pozemku o výměře 242 m 2 situovaného na stavební parcele č zastavěná plocha a nádvoří o celkové výměře 242 m 2 v katastrálním území Cheb, za účelem zabezpečení sportovní činnosti oddílu rychlostní kanoistiky TJ Eska Cheb IČ: , se sídlem Praţská 2471/16, Cheb, na dobu určitou, a to 15 let od získání dotace. V případě, ţe sportovní oddíl dotaci do nezíská, bude výpůjčka k tomuto dni ukončena, se nahrazuje textem výpůjčku nemovitého majetku pozemku o ploše m 2 situovaného na pozemkové parcele č. 512/5 ostatní plocha o celkové výměře m 2 a pozemku o ploše 242 m 2 situovaného na stavební parcele č zastavěná plocha a nádvoří o celkové výměře 242 m 2, oba v katastrálním území Cheb, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou, pro Tělovýchovnou jednotu Eska Cheb, oddíl rychlostní kanoistiky, IČ: , se sídlem Praţská 2471/16, Cheb, za účelem zabezpečení sportovní činnosti oddílu rychlostní kanoistiky TJ Eska Cheb, Ing. Pavlu Vančovi, vedoucímu odboru majetkoprávního Městského úřadu Cheb zabezpečit zpracování dodatku smlouvy o výpůjčce a jeho zaslání vypůjčiteli. Usnesení RM č. 560/25/2011 mat. č. 486/2011 Další právní úkony a záležitosti úplatné nabytí vodohospodářského zařízení 17

18 Zastupitelstvu města Chebu s c h v á l i t úplatné nabytí vodohospodářského zařízení Vodovod Skalka u Chebu Cetnov ve výši Kč + DPH od společnosti Aqua Servis MTM s.r.o. se sídlem Cheb, 17. listopadu 22, IČ za podmínky, ţe společnost CHEVAK Cheb, a.s. vysloví souhlas s jeho vkladem do základního kapitálu formou nepeněţitého vkladu ve výši kupní ceny stanovené znaleckým posudkem. V kupní smlouvě bude sjednána odkládací podmínka spočívající ve finančním plnění pro prodávající společnost Aqua Servis MTM s.r.o. a rozvazovací podmínka s moţností zrušení kupní smlouvy; Bc. Tomáši Lindovi, místostarostovi, předloţit zprávu Zastupitelstvu města Chebu dne Usnesení RM č. 561/25/2011 mat. č. 455/2011 Pojmenování nových ulic Zastupitelstvu města Cheb s c h v á l i t návrh pojmenování nových ulic Táborská (Háje), Osadnická a Duhová (Podhrad), Buková a Dubová (Zlatý vrch), Bc. Tomáši Lindovi, místostarostovi, předloţit výše uvedený materiál ke schválení na zasedání Zastupitelstvu města Chebu dne Usnesení RM č. 562/25/2011 mat. č. 477/2011 Vyhrazené parkování Monika Veberová Májová ulice s o u h l a s í s umístěním vyhrazeného parkování pro xxxx z důvodu parkování vozidla realitní kanceláře umístěné v objektu Májová 23 v počtu míst 1. Ing. Václavu Zoulovi, vedoucímu odboru silničního hospodářství a dopravy, zajistit vydání stanoviska pro potřeby odboru majetkoprávního k ţádosti o povolení vyhrazeného parkování v zóně placeného stání ve smyslu usnesení RM v termínu do Usnesení RM č. 563/25/2011 mat. č. 493/2011 PETICE 9/11 proti placenému parkování v ulici Komenského s o u h l a s í s návrhem odpovědi uvedeným v příloze tohoto materiálu. Ing. Václavu Zoulovi, vedoucímu odboru silničního hospodářství a dopravy, 18

19 zajistit odeslání odpovědi na PETICI č. 9/11 do s doplněním informace o tom, ţe parkování v části ulice Komenského v úseku Sládkova - Baltazara Neumanna zůstane nezpoplatněna. Usnesení RM č. 564/25/2011 mat. č. 442/2011 Vyhlášení veřejné zakázky na služby v rámci projektu Individuální projekt města Chebu na změnu situace sociálně vyloučených obyvatel města, zejména obyvatel sídliště Zlatý vrch s názvem: Výběr dodavatelů služeb sociální integrace v rámci individuálního projektu: Zlatý vrch 1) výsledek zadávacího řízení pro veřejnou zakázku s názvem: Výběr dodavatelů sluţeb sociální integrace v rámci individuálního projektu: Zlatý vrch, Část č. 3 předmětu veřejné zakázky Nejlepší učebnou je pracoviště ; 2) uzavření smlouvy na plnění Části 3 předmětu veřejné zakázky s uchazečem bfz o. p. s., se sídlem Provaznická 16, Cheb, IČ: ; 3) zahájení nového otevřeného nadlimitního řízení na nadlimitní veřejnou zakázku s názvem Výběr dodavatelů sluţeb sociální integrace v rámci individuálního projektu: Zlatý vrch ke schválenému projektu Individuální projekt města Chebu na změnu situace sociálně vyloučených obyvatel města, zejména obyvatel sídliště Zlatý vrch, registrační číslo CZ.1.04/3.2.00/ , Rozhodnutí o poskytnutí dotace č.: OPLZZ/ZS /2011 vydané Ministerstvem práce a sociálních věcí v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost; 4) znění zadávacích podmínek předmětné veřejné zakázky pro části 1, 2, 4, 5, 6 a 7; j m e n u j e členy a náhradníky členů hodnotící komise předmětné veřejné zakázky dle ustanovení 74 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, dle důvodové zprávy; tato komise bude současně dle 71 odst. 3 citovaného zákona plnit funkci komise pro otevírání obálek; p o v ě ř u j e 1) RNDr. Pavla Vanouška, starostu města, k podpisu smlouvy s uchazečem bfz o. p. s., se sídlem Provaznická 16, Cheb, IČ: , v souladu s podmínkami zadávacího řízení, vypracovanou JUDr. Tomášem Nevečeřalem, advokátem advokátní kanceláře Janstová, Smetana & Nevečeřal, se sídlem Římská 104/14, Praha 2; 2) JUDr. Tomáše Nevečeřala, advokáta advokátní kanceláře Janstová, Smetana & Nevečeřal, se sídlem Římská 104/14, Praha 2, IČ: , č. ev. ČAK 11697, DIČ: CZ (dále Advokát), zajištěním organizace a administrace nového otevřeného nadlimitního řízení na výše uvedenou veřejnou zakázku na sluţby v rámci individuálního projektu Individuální projekt města Chebu na změnu situace sociálně vyloučených obyvatel města, zejména obyvatel sídliště Zlatý vrch, registrační číslo CZ.1.04/3.2.00/ , Rozhodnutí o poskytnutí dotace č.: OPLZZ/ZS /2011 vydané Ministerstvem práce a sociálních věcí v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost, a to na základě uzavřené Mandátní smlouvy o poskytování právních a poradenských sluţeb. Advokát je osobou zmocněnou jednat jménem zadavatele v rozsahu 151 zákona o veřejných zakázkách, v platném znění; 3) JUDr. Tomáše Nevečeřala, advokáta advokátní kanceláře Janstová, Smetana & Nevečeřal zveřejnit na internetových portálech oznámení o zakázce a oznámení o uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky; 19

20 4) RNDr. Pavla Vanouška, starostu města, rozhodovat jménem zadavatele o vyloučení jednoho či více dodavatelů z účasti v řízení, o zrušení řízení, o způsobu vyřízení námitek dle 80 zákona o veřejných zakázkách, v platném znění; Bc. Anně Doubkové, vedoucí odboru SvZ, - postupovat ve smyslu rozhodnutí usnesení rady města - spolupracovat s JUDr. Tomášem Nevečeřalem, pověřeným provedením nadlimitní veřejné zakázky; - oznámit jmenování členům a náhradníkům členů komisí pro otevírání obálek a hodnocení nabídek veřejné zakázky; - předloţit radě města návrh hodnotící komise, která vybere nejvhodnější nabídky na předmětnou veřejnou zakázku ke konečnému schválení; Bc. Miroslavě Rodové, pracovnici pro oblast veřejných zakázek, odbor KS - zveřejnit informaci o zahájení zadávacího řízení na oficiálních webových stránkách města Chebu a na úřední desce. Usnesení RM č. 565/25/2011 mat. č. 481/2011 Žádost o poskytnutí příspěvků z rozpočtu města Cheb na rok 2012 n e v y h o v u j e 1) ţádosti xxxx, o poskytnutí příspěvku z rozpočtu města Chebu na rok 2012; 2) ţádosti o příspěvek na provoz a rozvoj Domova sv. Josefa v Ţirči; Bc. Anně Doubkové, vedoucí odboru SvZ, informovat ţadatele o usnesení RM do Usnesení RM č. 566/25/2011 mat. č. 485/2011 Žádost o poskytnutí příspěvku na celoroční činnost z rozpočtu města dle směrnice SPA č. 50/201 o d k l á d á projednání ţádosti organizace KOTEC o. s., se sídlem Nádraţní náměstí 299, Mariánské Lázně, komisi sociální a zdravotní. projednat opakovaně návrh na poskytnutí příspěvku souběţně s ţádostí společnosti AMICA CENTRUM s.r.o. a případnými dalšími došlými ţádostmi a předloţit návrh radě města v lednu Usnesení RM č. 567/25/2011 mat. č. 488/2011 I. Žádost o přednostní pronájem bytu v domě s pečovatelskou službou (dále DPS) II. Změna termínu aktualizace žádostí o umístění do DPS III. Žádost o změnu doby nájmu z doby určité na dobu neurčitou k bytu v DPS 20

TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŽENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ)

TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŽENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ) TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŽENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ) P ř e h l e d u s n e s e n í ze 4. schůze Rady města Chebu konané

Více

Usnesení z 19. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 20.06. 2011

Usnesení z 19. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 20.06. 2011 Město Horažďovice Usnesení z 19. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 20.06. 2011 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů

Více

115. VÝPIS Z USNESENÍ

115. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 115. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 19.04.2010 378/2010 115. RM V a) schvaluje změnu termínu pořádání trhu v měsíci dubnu na den 22.04.2010,

Více

uzavírají podle ustanovení 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník ), tuto

uzavírají podle ustanovení 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník ), tuto Statutární město Přerov IČ: 003 01 825 DIČ: CZ00301825 se sídlem Bratrská 709/34, Přerov I-Město, 750 02 Přerov zastoupené náměstkem primátora Pavlem Košutkem (dále jako Město ) MMPr/SML/2183/2015 a Česká

Více

TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŽENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ)

TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŽENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ) Č.j. MUCH 95034/2014 TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŽENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ) Usnesení z 19. schůze Rady města Chebu konané

Více

U s n e s e n í z 15. schůze rady města ze dne 13. září 2004

U s n e s e n í z 15. schůze rady města ze dne 13. září 2004 Město Trutnov Zpracováno dne : 13.09.2004 U s n e s e n í z 15. schůze rady města ze dne 13. září 2004 OBSAH Majetek města Nemovitosti - doporučení pro ZM 2004-1123/15 Mladobucká čp. 98 2004-1124/15 Dlouhá

Více

Usnesení z 20. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 11.07. 2011

Usnesení z 20. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 11.07. 2011 Město Horažďovice Usnesení z 20. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 11.07. 2011 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů

Více

Zásady pro prodej bytových domů Městské části Praha 5

Zásady pro prodej bytových domů Městské části Praha 5 Zásady pro prodej bytových domů Městské části Praha 5 Základní pojmy Pro účely těchto Zásad pro prodej nemovitostí (pozemků, jejichž součástí jsou bytové domy) Městské části Praha 5 (dále jen Zásady )

Více

D O P L Ň K O V Á P R A V I D L A. pro prodej bytových a nebytových jednotek z majetku města Děčína ve vybraných domech

D O P L Ň K O V Á P R A V I D L A. pro prodej bytových a nebytových jednotek z majetku města Děčína ve vybraných domech D O P L Ň K O V Á P R A V I D L A pro prodej bytových a nebytových jednotek z majetku města Děčína ve vybraných domech (schváleno na zasedání Městského zastupitelstva v Děčíně dne 2. 7. 1998 usnesením

Více

Nájemní smlouva podle 2201 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, kterou uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku smluvní strany

Nájemní smlouva podle 2201 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, kterou uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku smluvní strany Nájemní smlouva podle 2201 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, kterou uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku smluvní strany Statutární město Přerov se sídlem Bratrská 709/34, Přerov

Více

VÝPIS USNESENÍ 35. schůze Rady města Slavičín dne 26. 1. 2016

VÝPIS USNESENÍ 35. schůze Rady města Slavičín dne 26. 1. 2016 VÝPIS USNESENÍ 35. schůze Rady města Slavičín dne 26. 1. 2016 Poznámka: - zveřejněna je upravená verze usnesení z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000

Více

Příloha č. 01. usnesení z 12. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 17. prosince 2015

Příloha č. 01. usnesení z 12. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 17. prosince 2015 Příloha č. 01 usnesení z 12. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 17. prosince 2015 Zastupitelstvo města schvaluje: I. NÁVRH NA ODKOUPENÍ POZEMKU DO VLASTNICTVÍ MĚSTA STŘÍBRA: Odkoupení pozemku stav.

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 66. schůzi 10.03.2014 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

MĚSTO HOLÝŠOV Z Á S A D Y. I. Předmět úpravy. II. Způsob prodeje. 1. Podmínky a způsob prodeje bytů jsou obecně upraveny zákonem o vlastnictví bytů.

MĚSTO HOLÝŠOV Z Á S A D Y. I. Předmět úpravy. II. Způsob prodeje. 1. Podmínky a způsob prodeje bytů jsou obecně upraveny zákonem o vlastnictví bytů. MĚSTO HOLÝŠOV Z Á S A D Y prodeje bytů z vlastnictví města Holýšova podle zákona č. 72/1994 Sb., kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovým

Více

SMLOUVA O PLNĚNÍ ZÁVAZKU VEŘEJNÉ SLUŽBY OBECNÉHO HOSPODÁŘSKÉHO ZÁJMU

SMLOUVA O PLNĚNÍ ZÁVAZKU VEŘEJNÉ SLUŽBY OBECNÉHO HOSPODÁŘSKÉHO ZÁJMU SMLOUVA O PLNĚNÍ ZÁVAZKU VEŘEJNÉ SLUŽBY OBECNÉHO HOSPODÁŘSKÉHO ZÁJMU Smlouva č.: SMF/3/2016 kterou v souladu s ustanovením 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

Více

USNESENÍ z 20. schůze Rady města Přerova konané dne 25. října 2011. 873/20/1/2011 Program 20. schůze Rady města Přerova

USNESENÍ z 20. schůze Rady města Přerova konané dne 25. října 2011. 873/20/1/2011 Program 20. schůze Rady města Přerova USNESENÍ z 20. schůze Rady města Přerova konané dne 25. října 2011 873/20/1/2011 Program 20. schůze Rady města Přerova 1. schvaluje program 20. schůze Rady města Přerova konané dne 25. října 2011 2. schvaluje

Více

- 1 - Příloha k zápisu 5. zasedání Rady MČ Brno-Židenice konaného 24.01.2011. V Brně 27.01.2011 USNESENÍ. 5. zasedání Rady MČ Brno-Židenice

- 1 - Příloha k zápisu 5. zasedání Rady MČ Brno-Židenice konaného 24.01.2011. V Brně 27.01.2011 USNESENÍ. 5. zasedání Rady MČ Brno-Židenice - 1 - Příloha k zápisu 5. zasedání Rady MČ Brno-Židenice konaného 24.01.2011 V Brně 27.01.2011 USNESENÍ 5. zasedání Rady MČ Brno-Židenice 1. Schválení programu 05/2011 zasedání Rady MČ Brno-Židenice a

Více

Město Horažďovice. Usnesení z 15. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 09.05. 2011

Město Horažďovice. Usnesení z 15. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 09.05. 2011 Město Horažďovice Usnesení z 15. jednání Rady v Horažďovicích konaného dne 09.05. 2011 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle

Více

Článek I. Základní ustanovení. Článek II. Příjmy fondu

Článek I. Základní ustanovení. Článek II. Příjmy fondu OBEC BRUMOVICE Vyhláška č. 22/2000 O vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení obce Brumovice v rámci programu poskytování státních půjček na opravy, modernizaci a rozšíření bytového

Více

U S N E S E N Í. z 20. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město konané dne 20. srpna 2008

U S N E S E N Í. z 20. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město konané dne 20. srpna 2008 Použité zkratky: U S N E S E N Í z 20. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město konané ÚL město MO ÚL město ÚMO ÚL město RMO ÚL město ZMO ÚL město EO OSOM MmÚL Ústí nad Labem město Městský obvod

Více

HLASOVÁNÍ PRO: 5 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0 SCHVÁLENO

HLASOVÁNÍ PRO: 5 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0 SCHVÁLENO Přítomni: 5 Město Kraslice Nám. 28. října 1438, 358 20 Kraslice USNESENÍ z 5. schůze Rady města Kraslic, která se uskutečnila dne 23. 2. 2011 v 15:00 hodin v malé zasedací síni Městského úřadu v Kraslicích.

Více

V Ý P I S Usnesení Rady města Kralup nad Vltavou z jednání dne 11. září 2012 (RM č. 24)

V Ý P I S Usnesení Rady města Kralup nad Vltavou z jednání dne 11. září 2012 (RM č. 24) V Ý P I S Usnesení Rady města Kralup nad Vltavou z jednání dne 11. září 2012 (RM č. 24) Jedna se pouze o výpis z usnesení, dle zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisu,

Více

USNESENÍ. z 16. schůze Rady města Hranic, dne 20. 10. 2015

USNESENÍ. z 16. schůze Rady města Hranic, dne 20. 10. 2015 MĚSTO HRANICE USNESENÍ z 16. schůze Rady města Hranic, dne 20. 10. 2015 Usnesení 571/2015 - RM 16 ze dne 20. 10. 2015 Zahájení program rady města s doplněním uvedeným v zápise. Usnesení 572/2015 - RM 16

Více

Zásady o poskytování finančních příspěvků z rozpočtu města Slaného pro sportovní a zájmové organizace (dále jen Zásady )

Zásady o poskytování finančních příspěvků z rozpočtu města Slaného pro sportovní a zájmové organizace (dále jen Zásady ) Město Slaný na základě ustanovení 85 a 102 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, vydává Zásady o poskytování finančních příspěvků z rozpočtu města Slaného pro

Více

Program: 1) Přísedící u Okresního soudu ve Strakonicích. 2) Rozpočtová opatření. 3) Majetkové záležitosti. Usnesení č.336/zm/2008-č.

Program: 1) Přísedící u Okresního soudu ve Strakonicích. 2) Rozpočtová opatření. 3) Majetkové záležitosti. Usnesení č.336/zm/2008-č. - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění ----------------------------------------------------------------------------------------

Více

U S N E S E N Í z 3. schůze rady města konané dne 2. února 2016

U S N E S E N Í z 3. schůze rady města konané dne 2. února 2016 Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů. Statutární město Děčín U S N E S E N Í z 3. schůze rady města konané dne 2. února

Více

Informace z 18. schůze Rady města Milevska

Informace z 18. schůze Rady města Milevska Informace z 18. schůze Rady města Milevska Místo a čas konání: 29.10.2012 v 16,00 hodin v kanceláři starosty města Účast: Bc. Zdeněk Herout starosta města, Mgr. Martin Třeštík místostarosta, Mgr. Vlasta

Více

záměr a podmínky výběrového řízení č. 309/2015 formou elektronické aukce na pronájem stavby - budovy bez čp/če s využitím jako garáž,

záměr a podmínky výběrového řízení č. 309/2015 formou elektronické aukce na pronájem stavby - budovy bez čp/če s využitím jako garáž, Město Cheb odbor správy majetku Městského úřadu Cheb náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, 350 20 Cheb, IČ 00253979 Č. j. MUCH/30115/2015-SM V Chebu dne 13. 4. 2015 Z Á M Ě R města Cheb pronajmout budovu

Více

O PRODEJI NEMOVITOSTÍ Z MAJETKU MĚSTA FYZICKÝM A PRÁVNICKÝM OSOBÁM

O PRODEJI NEMOVITOSTÍ Z MAJETKU MĚSTA FYZICKÝM A PRÁVNICKÝM OSOBÁM 1. Předmět působnosti PRAVIDLA O PRODEJI NEMOVITOSTÍ Z MAJETKU MĚSTA FYZICKÝM A PRÁVNICKÝM OSOBÁM Pravidla stanoví postup při prodeji nemovitostí z vlastnictví města. Zastupitelstvo města může rozhodnout,

Více

Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 21 konané dne 6. listopadu 2013

Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 21 konané dne 6. listopadu 2013 Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 21 konané dne 6. listopadu 2013 Přítomni: Ing. Dominik, Ing. Hrodek, Ing. Kroužecký, Mgr. Morava, p. Šenkýř, Mgr. Mrzílková, Ing. Kocourek Omluven: Pozdní příchod:

Více

Postup a zásady nabytí a převodu pozemků do vlastnictví a z vlastnictví statutárního města Děčín

Postup a zásady nabytí a převodu pozemků do vlastnictví a z vlastnictví statutárního města Děčín Postup a zásady nabytí a převodu pozemků do vlastnictví a z vlastnictví statutárního města Děčín Článek I Nabytí a převod pozemků do vlastnictví a z vlastnictví statutárního města Děčína Statutární město

Více

Smlouva o obstarání správy společných částí domu a výkonu dalších povinností uzavřená podle 733 a násl. Občanského zákoníku v platném znění.

Smlouva o obstarání správy společných částí domu a výkonu dalších povinností uzavřená podle 733 a násl. Občanského zákoníku v platném znění. Smlouva o obstarání správy společných částí domu a výkonu dalších povinností uzavřená podle 733 a násl. Občanského zákoníku v platném znění. I. Smluvní strany Objednatel: Společenství Golfová 884 887 Zapsané

Více

OSM 12. Název materiálu: Vyhlášení prodeje pozemků v bytové zóně Hruštice-Károvsko

OSM 12. Název materiálu: Vyhlášení prodeje pozemků v bytové zóně Hruštice-Károvsko Podklady na zasedání ZM dne: 25.06.2015 OSM 12. Název materiálu: Vyhlášení prodeje pozemků v bytové zóně Hruštice-Károvsko Předkládá: Ing. Tomáš Hocke Vypracoval: Růžena Jarošová Stanislava Syrotiuková

Více

Město Horažďovice. Usnesení ze 46. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 27.08.2012

Město Horažďovice. Usnesení ze 46. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 27.08.2012 Město Horažďovice Usnesení ze 46. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 27.08.2012 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů

Více

4. Zápůjčka je bezúročná. 5. Žadatel o Zápůjčku odpovídá za pravdivost údajů uvedených v Žádosti i dokladech poskytnutých ke kontrole.

4. Zápůjčka je bezúročná. 5. Žadatel o Zápůjčku odpovídá za pravdivost údajů uvedených v Žádosti i dokladech poskytnutých ke kontrole. Zásady pro poskytování návratných bezúročných zápůjček z rozpočtu Města Rychvald na financování výměny kotlů na pevná paliva v rodinných domech na území města Rychvald v souvislosti s poskytováním dotací

Více

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 10. června 2015

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 10. června 2015 U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 10. června 2015 č. 157 u p r a v e n á v e r z e 1. projednala předložený materiál č. 14, pronájem pozemku p.č. 1195/16 k.ú. Kynšperk nad Ohří

Více

PROGRAM PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBORU KULTURY, PAMÁTKOVÉ PÉČE, LÁZEŇSTVÍ A CESTOVNÍHO RUCHU

PROGRAM PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBORU KULTURY, PAMÁTKOVÉ PÉČE, LÁZEŇSTVÍ A CESTOVNÍHO RUCHU PROGRAM PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBORU KULTURY, PAMÁTKOVÉ PÉČE, LÁZEŇSTVÍ A CESTOVNÍHO RUCHU Rada Karlovarského kraje (dále jen rada ) se usnesla na těchto Pravidlech pro

Více

RM 87 13.03.2014 USNESENÍ

RM 87 13.03.2014 USNESENÍ Spis. zn.: 21300/2014 Č.j.: 21810/2014 USNESENÍ z 87. schůze rady města Šumperka ze dne 13. 3. 2014. Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných

Více

Rada města Příbora. z 56. schůze Rady města Příbora dne 15. ledna 2013

Rada města Příbora. z 56. schůze Rady města Příbora dne 15. ledna 2013 M Ě S T O P Ř Í B O R Rada města Příbora U S N E S E N Í z 56. schůze Rady města Příbora dne 15. ledna 2013 VARIANTA USNESENÍ URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ Text usnesení byl upraven v souladu se zákonem č. 101/2000

Více

Pravidla pro nakládání s nemovitým majetkem ve vlastnictví Obce Ostružná

Pravidla pro nakládání s nemovitým majetkem ve vlastnictví Obce Ostružná Pravidla pro nakládání s nemovitým majetkem ve vlastnictví Obce Ostružná schválené v souladu s ust. 38, 39, 85 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, Zastupitelstvem obce Ostružná

Více

Město Vejprty, Tylova 870/6, PSČ 431 91, IČO 00262170

Město Vejprty, Tylova 870/6, PSČ 431 91, IČO 00262170 Město Vejprty, Tylova 870/6, PSČ 431 91, IČO 00262170 V ý p i s u s n e s e n í z 21. řádného jednání rady města dne 25. srpna 2008 od 13.00 hod. na Městském úřadě ve Vejprtech Usnesení č. 389/08 Rada

Více

Smlouva o ubytování. Článek I Smluvní strany

Smlouva o ubytování. Článek I Smluvní strany číslo smlouvy objednatele: 437/OSV/2016 číslo smlouvy ubytovatele: Smlouva o ubytování Článek I Smluvní strany 1. Objednatel: Havířov, statutární město se sídlem: Svornosti 2,73601 Havířov-Město není zapsán

Více

Smlouvu o nájmu bytu č..

Smlouvu o nájmu bytu č.. 1) Městská část Praha 5 se sídlem Praha 5, nám. 14. října 4, IČ 00063 631 jednající statutárním zástupcem MČ Praha 5 na straně jedné jako pronajímatel a 2). datum narození: dosud bytem: na straně druhé

Více

Z Á P I S Z 22. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 07. 12. 2011

Z Á P I S Z 22. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 07. 12. 2011 Z Á P I S Z 22. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 07. 12. 2011 Místo konání: Městský úřad Slaný Čas konání: 7. prosince 2011 Přítomni: RNDr. Ivo Rubík, p. Jaroslav Hložek, Mgr. Martin Hrabánek, Ing. Petr

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 08.12.2014

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 08.12.2014 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 08.12.2014 Přítomni: Hosté: Ing. Jaroslava Martanová, Ing. Jiří Cais, Ing. Karel Hudeček, Stanislav Hlava Ing. Bohumil Petrášek Zdeněk Ženíšek, tajemník Martina

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY. Stavební úpravy turistické ubytovny TJ Valašské Meziříčí dokončení rekonstrukce

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY. Stavební úpravy turistické ubytovny TJ Valašské Meziříčí dokončení rekonstrukce VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY v rámci veřejné zakázky malého rozsahu, zadávané mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů Stavební úpravy turistické ubytovny TJ Valašské

Více

PRAVIDLA PRO PŘIDĚLOVÁNÍ BYTŮ V MAJETKU MĚSTA ODOLENA VODA

PRAVIDLA PRO PŘIDĚLOVÁNÍ BYTŮ V MAJETKU MĚSTA ODOLENA VODA PRAVIDLA PRO PŘIDĚLOVÁNÍ BYTŮ V MAJETKU MĚSTA ODOLENA VODA Čl. A Obecná ustanovení 1. Těmito pravidly se stanoví pravidla pro hospodaření s bytovým fondem v majetku města Odolena Voda. Nájemní vztahy se

Více

Pravidla. pro uskutečňování Programu podpory českého kulturního dědictví v zahraničí v oblasti lektorátů a Krajanského vzdělávacího programu

Pravidla. pro uskutečňování Programu podpory českého kulturního dědictví v zahraničí v oblasti lektorátů a Krajanského vzdělávacího programu Příloha č. 2 usnesení vlády ze dne 13. května 2015 č. 348 Pravidla pro uskutečňování Programu podpory českého kulturního dědictví v zahraničí v oblasti lektorátů a Krajanského vzdělávacího programu I.

Více

V Ý P I S U S N E S E N Í. ze 23. schůze Rady města Slavičín, konané dne 20.9.2011

V Ý P I S U S N E S E N Í. ze 23. schůze Rady města Slavičín, konané dne 20.9.2011 V Ý P I S U S N E S E N Í ze 23. schůze Rady města Slavičín, konané dne 20.9.2011 Usnesení č. 23/0435/11 Rozpočtová opatření r e v o k u j e usnesení č. 22/0409/10 v bodě h) a i) a) schválit rozpočtová

Více

Dotační program města Uherský Brod na podporu kulturních akcí

Dotační program města Uherský Brod na podporu kulturních akcí Dotační program města Uherský Brod na podporu kulturních akcí Článek I. Účel 1) Dotační program města Uherský Brod na podporu kulturních akcí (dále jen Program) je určen k poskytování dotací z rozpočtu

Více

Pronájem a nájem nebytových prostor a pozemků

Pronájem a nájem nebytových prostor a pozemků Město Broumov Třída Masarykova 239, 550 14 Broumov SMĚRNICE RADY MĚSTA Název: Pronájem a nájem nebytových prostor a pozemků Číslo dokumentu: SRM/06 Vydání č.: 02 Výtisk č.: 1 Účinnost od: 01.03.2014 Účinnost

Více

PRAVIDLA PRO PRODEJ BYTŮ A NEBYTOVÝCH PROSTOR V MAJETKU MĚSTA VRBNO POD PRADĚDEM

PRAVIDLA PRO PRODEJ BYTŮ A NEBYTOVÝCH PROSTOR V MAJETKU MĚSTA VRBNO POD PRADĚDEM PRAVIDLA PRO PRODEJ BYTŮ A NEBYTOVÝCH PROSTOR V MAJETKU MĚSTA VRBNO POD PRADĚDEM Čl. I Základní ustanovení 1) Těmito Pravidly se stanoví postup při prodeji bytů a nebytových prostor, které jsou dosud ve

Více

SMLOUVYA O DÍLO číslo smlouvy objednatele: číslo smlouvy zhotovitele : 01/08/2012

SMLOUVYA O DÍLO číslo smlouvy objednatele: číslo smlouvy zhotovitele : 01/08/2012 Se^í službo mleta SMLOUVYA O DÍLO číslo smlouvy objednatele: číslo smlouvy zhotovitele : 01/08/2012 smlouva číslo Jli itsjz- Smluvní strany: Zhotovitel: Fibre Optics Service s.r.o. se sídlem Švihovská

Více

Město Světlá nad Sázavou

Město Světlá nad Sázavou Město Světlá nad Sázavou náměstí Trčků z Lípy 18, 582 91 Světlá nad Sázavou U S N E S E N Í z veřejného zasedání Zastupitelstva města Světlá nad Sázavou, které se konalo dne 25. 4. 2012 od 16,00 hodin

Více

níže uvedeného dne měsíce a roku uzavřely tuto kupní smlouvu:

níže uvedeného dne měsíce a roku uzavřely tuto kupní smlouvu: smlouva č í s l o Kupní smlouva Smluvní strany:, prodávající strana: S^fÉŽto Poděbrady, IČ 00239640, se sídlem Poděbrady, Jiřího náměstí 20/1, PSČ 290 01, zastoupené starostou města Poděbrady panem PhDr.

Více

Město Horažďovice. Usnesení z 87. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 07.07.2014

Město Horažďovice. Usnesení z 87. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 07.07.2014 Město Horažďovice Usnesení z 87. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 07.07.2014 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle

Více

Informace o přijatých usneseních ze 2. schůze Rady města Šluknov

Informace o přijatých usneseních ze 2. schůze Rady města Šluknov Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Pravidla pronájmu bytů v majetku statutárního města Brna svěřených městské části Brno-Královo Pole

Pravidla pronájmu bytů v majetku statutárního města Brna svěřených městské části Brno-Královo Pole Pravidla pronájmu bytů v majetku statutárního města Brna svěřených městské části Brno-Královo Pole Článek 1 Úvod V souladu s čl. 2 odst. 1 Pravidel pronájmu bytů v domech v majetku statutárního města Brna

Více

Směrnice č. 1/2005 Rady města Žďáru nad Sázavou,

Směrnice č. 1/2005 Rady města Žďáru nad Sázavou, Směrnice č. 1/2005 Rady města Žďáru nad Sázavou, kterou se stanovují pravidla pro vyřizování stížností a peticí Rada města Žďár nad Sázavou schválila dne 20.6.2005 dle 102 odst. 2 písm. b) a n) zákona

Více

Zásady přidělování obecních bytů (včetně bytových náhrad) Městské části Praha 5

Zásady přidělování obecních bytů (včetně bytových náhrad) Městské části Praha 5 Zásady přidělování obecních bytů (včetně bytových náhrad) Městské části Praha 5 I. Úvodní ustanovení 1. Zásady nakládání s bytovým fondem Městské části Praha 5 (dále jen Zásady ) vychází z ustanovení zákona

Více

Smlouva o partnerství v rámci realizace projektu "Komunitní plánování sociálních služeb ORP Tábor"

Smlouva o partnerství v rámci realizace projektu Komunitní plánování sociálních služeb ORP Tábor U S N E S E N Í z 20. schůze Rady města Tábora, konané 31.10.2011 v kanceláři starosty města, Ing. Jiřího Fišera. 1112 / 20 / 11 19/03 19/03 Finanční plán Technických služeb Tábor s. r. o. pro rok 2012

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE I. Smluvní strany Statutární město Jihlava se sídlem: Masarykovo náměstí 1, 586 28 Jihlava IČ: 00286010, DIČ: CZ00286010 zastoupené: bankovní spojení: Česká spořitelna a. s.,

Více

Závazná pravidla pro MěÚ a Bytovou komisi Rady města Pelhřimov

Závazná pravidla pro MěÚ a Bytovou komisi Rady města Pelhřimov Závazná pravidla pro MěÚ a Bytovou komisi Rady města Pelhřimov Závazná pravidla pro nájem bytů ve vlastnictví města Tato pravidla se nevztahují Čl. 1 Předmět úpravy a) na služební byty města Pelhřimova

Více

U S N E S E N Í z 21. schůze rady města konané dne 23. října 2008

U S N E S E N Í z 21. schůze rady města konané dne 23. října 2008 Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů. Statutární město Děčín U S N E S E N Í z 21. schůze rady města konané dne 23.

Více

Město Mariánské Lázně

Město Mariánské Lázně Město Mariánské Lázně Pravidla pro poskytování dotací na sportovní činnost Město Mariánské Lázně rozhodlo dne 11.12.2012 usnesením zastupitelstva města č. ZM/481/12 vydat tato Pravidla pro poskytování

Více

Název veřejné zakázky: Sdružené služby dodávky zemního plynu pro Mikroregion Střední Haná na rok 2013

Název veřejné zakázky: Sdružené služby dodávky zemního plynu pro Mikroregion Střední Haná na rok 2013 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE nadlimitní veřejné zakázky zadávané druhem otevřeného řízení dle 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky: Sdružené služby dodávky zemního

Více

z 27. zasedání Zastupitelstva města Nový Bydžov konaného dne 26.10.2009 od 16:00 hodin ve Velké zasedací síni Městského úřadu Nový Bydžov

z 27. zasedání Zastupitelstva města Nový Bydžov konaného dne 26.10.2009 od 16:00 hodin ve Velké zasedací síni Městského úřadu Nový Bydžov U S N E S E N Í z 27. zasedání Zastupitelstva města Nový Bydžov konaného dne 26.10.2009 od 16:00 hodin ve Velké zasedací síni Městského úřadu Nový Bydžov Přítomni: Česák, RNDr. Haltuf, Hruška, RNDr. Janoušek,

Více

Z á p i s z 14. jednání Rady města Strakonice konaného 9. března 2011 v kanceláři starosty

Z á p i s z 14. jednání Rady města Strakonice konaného 9. března 2011 v kanceláři starosty - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění Z á p i s z 14. jednání Rady města

Více

Usnesení. Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF. Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF. Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH

Usnesení. Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF. Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF. Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH Město Moravská Třebová 1 Usnesení z 97. schůze Rady města Moravská Třebová, která se konala v pondělí 16.12.2013 od 16:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na nám. T. G. Masaryka za účasti 7 členů

Více

Stanovy spolku. I. Úvodní ustanovení. 1.Název spolku : KLUB PŘÁTEL HISTORICKÝCH VOJENSKÝCH JEDNOTEK z.s.

Stanovy spolku. I. Úvodní ustanovení. 1.Název spolku : KLUB PŘÁTEL HISTORICKÝCH VOJENSKÝCH JEDNOTEK z.s. Stanovy spolku I. Úvodní ustanovení 1.Název spolku : KLUB PŘÁTEL HISTORICKÝCH VOJENSKÝCH JEDNOTEK z.s. (dále jen spolek ). 2. Sídlo spolku : Třebestovice, Kerská 160, PSČ : 289 12, Česká republika 3. KLUB

Více

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 13. ledna 2016

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 13. ledna 2016 U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 13. ledna 2016 č. 1/2016 u p r a v e n á v e r z e 1. souhlasí s podáním žádosti o dotaci z Integrovaného regionálního operačního programu pro

Více

Metodika pro uzavírání smluv o zřízení služebnosti k služebným pozemkům ve vlastnictví statutárního města Brna dotčeným stavbami inženýrských sítí

Metodika pro uzavírání smluv o zřízení služebnosti k služebným pozemkům ve vlastnictví statutárního města Brna dotčeným stavbami inženýrských sítí Metodika pro uzavírání smluv o zřízení služebnosti k služebným pozemkům ve vlastnictví statutárního města Brna dotčeným stavbami inženýrských sítí Obsah: Metodický postup při uzavírání smluv o zřízení

Více

Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Rada MO Střekov. U S N E S E N Í 1. jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne 19.1.2016

Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Rada MO Střekov. U S N E S E N Í 1. jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne 19.1.2016 Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Rada MO Střekov U S N E S E N Í 1. jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne 19.1.2016 Projednané návrhy: 1. Stanovení paušálu za používání mobilních telefonů.

Více

Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu města Poděbrady

Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu města Poděbrady Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu města Poděbrady Čl. 1 Obecná ustanovení 1. Tato směrnice upravuje postup při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu specifikovaných v 6, 12, 18

Více

Dotační program vyhlášený obcí Dobříkov. Podpora, rozvoj a prezentace sportu, sportovních a spolkových aktivit v roce 2016. Základní ustanovení

Dotační program vyhlášený obcí Dobříkov. Podpora, rozvoj a prezentace sportu, sportovních a spolkových aktivit v roce 2016. Základní ustanovení Příloha č.2. Dotační program vyhlášený obcí Dobříkov Podpora, rozvoj a prezentace sportu, sportovních a spolkových aktivit v roce 2016 1. Právní předpisy a dokumenty Základní ustanovení Podpora poskytovaná

Více

Výtah ze zápisu z jednání Rady města Lanškroun dne 15. února 2010

Výtah ze zápisu z jednání Rady města Lanškroun dne 15. února 2010 Spisový znak: 101 2.2 Počet listů dokumentu: 5 Počet listů příloh: 0 Spisová značka: SEK/4910/2010/PBr Přítomni: 7, dle prezenční listiny Výtah ze zápisu z jednání Rady města Lanškroun dne 15. února 2010

Více

Statutární město Plzeň Bytový odbor Magistrátu města Plzeň oznamuje ve smyslu 39 odst.1 zákona č.128/2000 Sb. o obcích ve znění pozdějších předpisů

Statutární město Plzeň Bytový odbor Magistrátu města Plzeň oznamuje ve smyslu 39 odst.1 zákona č.128/2000 Sb. o obcích ve znění pozdějších předpisů Statutární město Plzeň Bytový odbor Magistrátu města Plzeň oznamuje ve smyslu 39 odst.1 zákona č.128/2000 Sb. o obcích ve znění pozdějších předpisů záměr statutárního města Plzeň Statutární město Plzeň

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU MĚSTA NÁCHODA

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU MĚSTA NÁCHODA SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU MĚSTA NÁCHODA Smlouva č.: SMF/94/2016 kterou v souladu s ustanovením 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, s ustanovením 10a zákona č.

Více

Zásady pro nakládání s pozemky a pro umísťování reklamních zařízení na pozemcích a stavbách ve vlastnictví statutárního města Pardubice

Zásady pro nakládání s pozemky a pro umísťování reklamních zařízení na pozemcích a stavbách ve vlastnictví statutárního města Pardubice Zásady pro nakládání s pozemky a pro umísťování reklamních zařízení na pozemcích a stavbách ve vlastnictví statutárního města Pardubice schválené Radou města Pardubic dne 22.4.2008 usnesením č.2289/2008,

Více

SOCIÁLNÍ SLUŽBY UHERSKÝ BROD,

SOCIÁLNÍ SLUŽBY UHERSKÝ BROD, ZŘIZOVACÍ LISTINA příspěvkové organizace Článek I. Základní ustanovení Město Uherský Brod v souladu s ustanovením 84 odst. 2 písm. e) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších

Více

111. zasedání RM Rychvald USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA RYCHVALD DNE 29. 09. 2014

111. zasedání RM Rychvald USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA RYCHVALD DNE 29. 09. 2014 Usnesení ze 111. zasedání Rady města Rychvald, dne 29. 09. 2014 Kontrola usnesení 111/1. Rada města b e r e n a v ě d o m í kontrolu svých přijatých usnesení Zápisy z jednání komisí RM 111/2. Rada města

Více

z 22. zasedání Zastupitelstva města Nový Bydžov konaného dne 17.12.2008 od 16:00 hodin ve Velké zasedací síni Městského úřadu Nový Bydžov

z 22. zasedání Zastupitelstva města Nový Bydžov konaného dne 17.12.2008 od 16:00 hodin ve Velké zasedací síni Městského úřadu Nový Bydžov U S N E S E N Í z 22. zasedání Zastupitelstva města Nový konaného dne 17.12.2008 od 16:00 hodin ve Velké zasedací síni Městského úřadu Nový Přítomni: Omluveni: Česák, Hruška, RNDr. Janoušek, Klouček, Ing.

Více

*MVCRX00V18YX* MVCRX00V18YX prvotní identifikátor

*MVCRX00V18YX* MVCRX00V18YX prvotní identifikátor *MVCRX00V18YX* MVCRX00V18YX prvotní identifikátor RÁMCOVÁ KUPNÍ SMLOUVA NA DODÁVKY ALTERNATIVNÍCH SPOTŘEBNÍCH MATERIÁLŮ PRO STÁVAJÍCÍ TISKÁRNY A KOPÍROVACÍ STROJE PRO ROK 2012 Číslo smlouvy dodavatele

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Malenovice, IČ 00576964 za rok 2015

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Malenovice, IČ 00576964 za rok 2015 Elektronický podpis - 4.3.2016 KUMSX01M3GEL Certifikát autora podpisu : KRAJSKÝ ÚŘAD Jméno : Ing. Eva Hubinková Vydal : PostSignum Qualified C... Platnost do : 26.7.2016 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor podpory

Více

KUPNÍ SMLOUVA. spojená s. dohodou o předkupním právu a dohodou o výhradě zpětné koupě (dále možno jen kupní smlouva )

KUPNÍ SMLOUVA. spojená s. dohodou o předkupním právu a dohodou o výhradě zpětné koupě (dále možno jen kupní smlouva ) KUPNÍ SMLOUVA spojená s dohodou o předkupním právu a dohodou o výhradě zpětné koupě (dále možno jen kupní smlouva ) 1. Město Česká Kamenice, se sídlem Česká Kamenice, Náměstí Míru 219, 407 21, Ič 00261220,

Více

Zásady hospodaření s nemovitostmi

Zásady hospodaření s nemovitostmi Zásady hospodaření s nemovitostmi Zastupitelstvo obce Osek nad Bečvou schválilo dne 10.7.2008 tyto zásady pro nabývání majetku obcí Osek nad Bečvou a převodu a pronájmu nemovitostí z majetku obce Osek

Více

2015/OKP/0692 SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE MČ Praha 10. mezi těmito subjekty

2015/OKP/0692 SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE MČ Praha 10. mezi těmito subjekty 2015/OKP/0692 SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE MČ Praha 10 č. OKP 28/2015 mezi těmito subjekty Městská část Praha 10 se sídlem v Praze 10, Vršovická 68, PSČ 101 38 zastoupena JUDr. Radmilou Kleslovou, starostkou

Více

Pravidla pro uzavírání nájemních smluv k bytům ve vlastnictví města Veselí nad Moravou

Pravidla pro uzavírání nájemních smluv k bytům ve vlastnictví města Veselí nad Moravou č. j. MVNM/180/2016 Pravidla pro uzavírání nájemních smluv k bytům ve vlastnictví města Veselí nad Moravou Tato pravidla upravují závazný postup pro uzavírání nájemních smluv k bytům nebo k jiným nemovitostem

Více

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 31

MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 31 bez osobních údajůúdajů MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 31 DNE: 14.12.2015 JEDNACÍ ČÍSLO: 474/2015/KS NÁZEV: Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu města Žďáru nad Sázavou ANOTACE:

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce zadávané podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce zadávané podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce zadávané podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů název veřejné zakázky: Regenerace zeleně vybraných lokalit města Dvůr

Více

Obecně závazná vyhláška města Milovice č. 1 / 2011 o místních poplatcích

Obecně závazná vyhláška města Milovice č. 1 / 2011 o místních poplatcích Obecně závazná vyhláška města Milovice č. 1 / 2011 o místních poplatcích Zastupitelstvo města Milovice vydává dne 31.1.2011 podle 10 písm. d) a 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní

Více

U S N E S E N Í. 45. schůze Rady města Krnova, konané v úterý dne 27. 11. 2012 ve 13:00 hod. v zasedací místnosti MěÚ v Krnově

U S N E S E N Í. 45. schůze Rady města Krnova, konané v úterý dne 27. 11. 2012 ve 13:00 hod. v zasedací místnosti MěÚ v Krnově Rada města KRNOVA SS 045/12/Za U S N E S E N Í 45. schůze Rady města Krnova, konané v úterý dne 27. 11. 2012 ve 13:00 hod. v zasedací místnosti MěÚ v Krnově čís. usn. 1727/45 1771/45 Rozdělovník - členové

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY č.../2013

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY č.../2013 SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY č.../2013 Poskytovatelem sociální služby: Adresa: Sídlo: DOMOV PRO SENIORY JAVORNÍK, p. o., Školní 104, 790 70 J a v o r n í k J A V O R N Í K IČO: 75004101 Zapsán:

Více

Usnesení 98. schůze rady městského obvodu konané dne 18.12.2013

Usnesení 98. schůze rady městského obvodu konané dne 18.12.2013 98. schůze rady městského obvodu konané dne 18.12.2013 čís. 2889/RMOb-Vit/1014/98-2932/RMOb-Vit/1014/98 Petr Dlabal starosta MUDr. Jindřich Prokop místostarosta Strana 1 Přehled usnesení rady městského

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 23. schůzi 02.01.2012 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

U s n e s e n í z 20. schůze rady města z 22. listopadu 2004

U s n e s e n í z 20. schůze rady města z 22. listopadu 2004 Město Trutnov - Zpracováno dne : 22.11.2004 U s n e s e n í z 20. schůze rady města z 22. listopadu 2004 OBSAH Majetek města Nemovitosti - doporučení pro ZM 2004-1413/20 Libeč čp. 89 2004-1414/20 Voletinská

Více

U S N E S E N Í z 25. zasedání Rady města Uherského Brodu dne 29. 10. 2003

U S N E S E N Í z 25. zasedání Rady města Uherského Brodu dne 29. 10. 2003 U S N E S E N Í z 25. zasedání Rady města Uherského Brodu dne 29. 10. 2003 číslo obsah odpovídá 476/R25/03 RM schvaluje výzvu k podání nabídek na veřejnou zakázku Vývoz a následné zpracování a uložení

Více

R Á M C O V Á S M L O U V A

R Á M C O V Á S M L O U V A R Á M C O V Á S M L O U V A O P O S K Y T O V Á N Í I N Z E R T N Í C H S L U Ž E B ÚZSVM ÚP Plzeň č. /2015 uzavřená dle ustanovení 1746 odstavce 2. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský

Více

OBEC P Í Š Ť, okres Opava 747 18 Píšt' 58

OBEC P Í Š Ť, okres Opava 747 18 Píšt' 58 OBEC pišť W OBEC P Í Š Ť, okres Opava 747 18 Píšt' 58 Záměr Obce Píší' na prodej obecního nemovitého majetku Obec Píšť jako výlučný vlastník nemovitostí níže specifikovaných zveřejňuje podle 39 odst. 1

Více