Zpráva Odborné rady velitelů OSH Plzeň - jih za období

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zpráva Odborné rady velitelů OSH Plzeň - jih za období 2010-2014"

Transkript

1 Zpráva Odborné rady velitelů OSH Plzeň - jih za období Vážené hasičky, hasiči, vážení hosté, dovolte mi, abych vám předložil hodnotící zprávu Odborné rady velitelů za uplynulé volební období. Zasedání odborné rady probíhalo podle předem schválených plánů práce. Dále se rada řídila Programem činnosti ORV pro období let Podle svých možností se členové účastnili jednání rady, soutěží, školení, velitelských dnů a výročí sborů. Členové rady připravovali materiál pro odbornou přípravu jednotek. Odborná rada velitelů pracovala na začátku volebního období v tomto složení: Stanislav Novotný, František Javůrek, Vlastimil Přibáň, Václav Brada, František Cibulka, Jaroslav Kolář, Luboš Hajšman, Karel Sejpka, Petr Steiner a Zbyšek Zuber. Zástupcem v Krajské odborné radě za naše okresní sdružení byl Karel Sejpka. V roce 2011 z rady odešel Vlastimil Přibáň, který do rady docházel jako zástupce HZS Pk. V průběhu roku 2012 naše řady navždy opustil František Javůrek a na podzim ze zdravotních důvodů ukončil svoji práci v odborné radě dlouholetý člen Karel Sejpka. Z tohoto důvodu byla odborná rada velitelů doplněna v roce 2013 Milanem Dvořákem a Josefem Bradou. Do Krajské odborné rady velitelů začal docházet Zbyšek Zuber. Podle potřeby na jednání docházel starosta Okresního sdružení Plzeň - jih pan Josef Černý. V roce 2010 odborná rada připravila návrh Směrnice rozhodčích klasické soutěže včetně testových otázek pro školení rozhodčích klasické soutěže, vydala CD nosič pro velitele okrsků, zpracovala sešit Výcvikového roku, připravila školení na jarní velitelské dny okrsků. V tomto roce proběhly zkoušky odborností a to 20. února na HZ v Dobřanech. Odbornost Strojník získali čtyři členové, Hasič III. stupně dvanáct členů a Hasič II. stupně čtyři členové. 10. dubna na hasičské zbrojnici v Nepomuku proběhlo školení rozhodčích pro klasickou soutěž. Školení se zúčastnilo 28 členů SDH, kteří byli proškoleni a na závěr složili praktickou a písemnou zkoušku a byl jim vydán průkaz rozhodčího pro klasickou soutěž. Další zkoušky odborností proběhly 13. dubna na hasičské zbrojnici ve Štěnovicích. Odbornost Strojník získali čtyři členové, Hasič III. stupně čtrnáct členů a Hasiče II. stupně pět členů. V roce 2011 rada mimo jiného připravila podklady pro nové webové stránky v sekci odborné rady velitelů. Vedoucím rady jsou stránky pravidelně obměňovány aktuálními informacemi. Dále jsme vydali sešit Výcvikového roku, CD nosič pro velitele okrsků a sborů, rada připravila témata odborné přípravy pro jarní a podzimní dny okrsků. 9. dubna proběhlo školení rozhodčích požárního sportu a následné prodloužení kvalifikace rozhodčího. Školení se zúčastnilo devět rozhodčích. V roce 2012 jsme naposledy provedli vyhodnocení sešitů Výcvikového roku jednotek na okrese Plzeň - jih. V roce 2013 již nevydáváme CD nosič, na webu máme odkazy na jednotlivé stránky, kde lze najít ucelené informace jak pro velitele všech stupňů, tak starosty a členy sdružení.

2 V tomto roce proběhly zkoušky odborností a to 19. ledna na HZ v Dobřanech. Odbornost Strojník získali dva členové, Hasič III. stupně pět členů a Hasič II. stupně šest členů. Školení rozhodčích požárního sportu proběhlo ve dnech dubna na hasičské zbrojnici ve Starém Plzenci. Školení provedl pan Květoslav Filip. Školení se zúčastnilo celkem jedenáct uchazečů o získání kvalifikace rozhodčí. V roce 2014 se rada zabývala odbornou přípravou jednotek Sboru dobrovolných hasičů obcí, která od 1. ledna 2014 probíhá jiným způsobem. Rada řešila přestavbu vozidla Volkswagen Transportér pro dopravu kompletní časomíry a ostatních technických potřeb pro měření na soutěžích. Ke konci roku rada projednala úpravu Pravidel klasické soutěže. To je přehled toho nejvýznamnějšího, co rada řešila a udělala v uplynulém období v jednotlivých kalendářních rocích. Na jednáních se rada zabývala kontrolou plnění úkolů, přípravou organizačních zabezpečení soutěží v požárním sportu a klasické soutěži, přípravou podkladů pro odbornou přípravu jednotek SDH obcí a jarních a podzimních velitelských dnů okrsků. Členové rady prováděli školení na velitelských dnech. Rada připravovala CD nosiče pro velitele jednotek a funkcionáře SDH, podílela se na zabezpečení školení rozhodčích v požárním sportu a klasické soutěži. Dále se odborná rada snažila o dobrou úroveň webových stránek OSH PJ v sekci odborné rady velitelů. Na těchto stránkách jsou ke stažení všechny zápisy z jednání rady, různé dokumenty k využití při soutěžích, školení a výcviku. Na zasedáních se zabývala průběhem a kvalitou soutěží na všech úrovních, hodnotila průběh jarních a podzimních velitelských dnů okrsků, vyhodnocovala odbornou přípravu funkcionářů a jednotek SDH obcí. Podílela se na pořádání okresních kol v požárním sportu a klasické soutěži. Pomohla zabezpečit i krajská kola v požárním sportu. Na jednáních se zabývala vystupováním členů Sdružení na veřejnosti nejen při soutěžích a slavnostech. To je obecný výčet náplně odborné rady velitelů za uplynulé volební období. Mohu říci, že jsme odbornou radou, která se nezabývá pouze soutěžemi, ale snažíme se řešit celou problematiku represe. Někteří z vás možná namítnou, že odborná rada nemá žádnou právní podporu, abychom mohli zasahovat do odborné přípravy jednotek sboru dobrovolných hasičů, konání velitelských dnů, včetně jejich obsahu. Jsme přeci jen občanské sdružení, ne zřizovatel jednotky nebo orgán státní správy, která má na starost požární ochranu. Snažíme se zvyšovat úroveň členů občanského sdružení, z kterého se rekrutují členové výjezdových jednotek sboru dobrovolných hasičů obcí. Je potřeba, aby naši členové včetně velitelů a strojníků byli co nejlépe připraveni na plnění úkolů v jednotkách při různých typech zásahů. Snažíme se pomáhat mnohým velitelům všech úrovní, kteří mnohdy začínají a nemají potřebné zkušenosti. Myslím si, že se odborná rada odvedla kus práce, která samozřejmě nekončí. Stále je co zlepšovat. V uplynulém období se nám nepodařilo zajistit účast členů rady na všech okrskových soutěžích a jarních a podzimních velitelských dnech. Mnohdy jsme nedostali včas datum

3 konání akce, někdy to bylo zapříčiněno roztříštěností akcí, kdy na jeden termín se pořádalo několik akcí. V neposlední řadě je si nutno přiznat, že i z naší strany se na zajišťování akcí nepodíleli všichni členové rady. Dále se nám nepovedlo více motivovat naše členy pro zvýšení kvalifikace a získání odznaků Hasič III. I. stupně, odborností Strojník a Velitel. Zkoušky těchto odborností se neuskutečnily v roce 2011 a Nepovedlo se nám zkvalitnit odbornou přípravu v jednotkách SDH obcí. I přes zpracovaný sešit Výcvikový rok a zpracování odkazů na příslušné webové stránky, na kterých velitelé jednotek našli veškerou potřebnou legislativu ke školení a výcviku. I účast na školeních velitelů, velitelů družstev, strojníků a nositelů DT a dalších specializačních kurzů byla velice slabá. I přes úpravu disciplín organizačním zabezpečením se nám nepovedlo zvýšit účast sborů na okresním kole v požárním sportu jak v kategorii mužů, tak žen. Také se nám nedaří zajistit dostatečný počet kvalifikovaných rozhodčích, kteří by rozhodovali na Okresních kolech v požárním sportu a klasické soutěži. Veliký dluh máme i v oblasti ochrany obyvatel, kde se nám dlouhodobě nedaří zvýšit její úroveň a zapojení jednotek do činnosti v této tak potřebné oblasti. Ještě bych se chtěl zastavit u jedné oblasti, která je nedílnou součástí našeho Sdružení. To je chování a vystupování členů na veřejnosti. Vážnost u spoluobčanů si nezískali hasiči tím, že jsou hasiči, ale tím, jak se na veřejnosti chovali, jednali a vystupovali. Možná, že se mnozí divíte, proč vám to vůbec říkám. Je to jen reakce na současnost, na současné chování a vystupování některých členů sborů dobrovolných hasičů na všech úrovních. Na chování a vystupování hasičů, kteří se zřejmě shlédli v chování některých politiků, a nejen jich. Obdobně se chovají i někteří naši zástupci, kteří nás zastupují ve vyšších orgánech. Možná by stálo za to, zastavit se v této uspěchané době a uvědomit si, proč jsem dobrovolně vstoupil do řad hasičstva. Myslím, že to nebylo proto, abychom se nechali osočovat, pomlouvat a urážet se. V žádném případě Vás nechci moralizovat, jen mi dovolte, abych vás požádal již po několikáté o to, abychom začali každý sám u sebe, abychom se pokusili tento žalostný stav změnit k lepšímu. Jak vidíte, jsou témata, kterými se rada musí zabývat i v následujícím období. Mě dovolte, abych z tohoto místa poděkoval členům rady za odvedenou práci. Věřím, že nově zvolená odborná rada bude pracovat mnohem lépe a bude nápomocna všem těm, kteří chtějí pomoci na poli hasičském. V Blovicích 31. ledna 2015 Zpracoval: Zbyšek Zuber

4 Program činnosti ORV pro období let Příloha č. 1 Podpora činnosti jednotek SDH obcí a jejich odborná příprava 1) Za hlavní poslání každého člena SH ČMS považovat budování dobrého jména Sdružení zejména připraveností k provádění zásahů při požárech, živelních pohromách, technických a jiných haváriích včetně připravenosti k ochraně obyvatelstva a životního prostředí v souvislosti s těmito událostmi v duchu hesla Bližnímu ku pomoci vlasti ku prospěchu. 2) Vyhledávat a získávat členy SH ČMS pro činnost v jednotkách sborů dobrovolných hasičů obcí a podniků, spolupůsobit při zřizování a vybavování těchto jednotek resp. požárních hlídek v obcích. Připravovat nejlepší a nejzkušenější členy SH ČMS pro funkce velitelů, strojníků a pro další funkce v jednotce. 3) Odpovědné subjekty na všech úrovních upozorňovat na zanedbaný stav v oblasti vybavení členů jednotek osobními ochrannými prostředky a technickými prostředky včetně požární techniky a společně s nimi hledat možnosti, jak výrazně zlepšit zanedbaný stav v této oblasti s cílem zajistit zvýšení bezpečnosti práce členů jednotek sborů dobrovolných hasičů a zlepšení technické vybavenosti v těchto jednotkách. Zabezpečovat potřebnou údržbu vlastních i svěřených prostředků a zařízení. 4) Působit na zlepšení systému odborné přípravy tak, aby odborná příprava velitelů, strojníků, techniků a dalších funkcí byla dostupná širšímu počtu aktivních členů SH ČMS zařazených v jednotkách sborů dobrovolných hasičů obcí s cílem zajištění jejich lepší zastupitelnosti. 5) Působit na pořádání prověřovacích a taktických cvičení, organizovat kvalifikační hasičské soutěže, memoriály, pohárové soutěže, mládežnické soutěže i další prospěšné akce za účelem zvýšení odborné úrovně členů SH ČMS a působení na veřejnost. K tomu využívat možnosti mezinárodní spolupráce hasičů. 6) Pro zabezpečení odborných znalostí členů SDH realizovat publikační činnost Oblast ochrany obyvatelstva 1) Spolupracovat s HZS ČR v oblasti ochrany obyvatelstva při realizaci koncepce ochrany obyvatelstva do roku 2020 s výhledem do roku ) Využít a zobecnit zkušenosti z realizace projektu Zabezpečení přípravy lektorů dalšího vzdělávání v oblasti ochrany obyvatelstva při mimořádných událostech a podporovat specializované kurzy v této oblasti v rámci celé ČR.

5 3) Společně s HZS ČR a orgány státní správy a samosprávy krajů a obcí hledat možnosti a vytvářet předpoklady pro zapojení sborů dobrovolných hasičů a JSDHO do plnění úkolů ochrany obyvatelstva. 4) Získávat a odborně připravovat pro aktivní preventivní a výchovnou činnost členy sdružení, vybavovat je potřebnými informacemi a pomůckami a vést je k úzké spolupráci s obcemi, právnickými i fyzickými osobami s cílem předcházení vzniku požárů a jiných nebezpečí. 5) Zprostředkovávat veřejnosti hlavní zásady požární ochrany pro oblast občanského života i podnikatelskou činnost, vyjádřené v právních a technických předpisech ČR a EU. Působit tak na vyšší úroveň péče o bezpečný domov provádění výrobní a jiné činnosti, a také na zvyšování právního vědomí společnosti v oblasti požární ochrany. 6) Propagovat a informovat veřejnost o činnosti hasičů na tiskových konferencích a ve veřejných médiích. 7) Působit na veřejnost s cílem motivovat ji pro dobrovolnou činnost v požární ochraně a k ochraně života, zdraví, majetku a životního prostředí. 8) Rozvíjet a zdokonalovat výtvarnou a literární soutěž Požární ochrana očima dětí Hasičský sport 1) Snaha o podporu při budování sportovních areálů (formou dotací apod.). 2) Podporovat postupové soutěže v disciplínách požárního sportu a nadále razit co nejvíce společných soutěží s HZS ČR, jak na úrovni okresů, krajů tak především celostátní. 3) Podporovat a nadále rozvíjet seriál soutěží Český pohár v běhu na 100m překážek. Stálé body jednání - Kontrola a plnění úkolů. - Informace z jednání VV OSH ČMS PJ. - Informace o zabezpečování úkolů souvisejících s přípravou předpisů důležitých v oblasti PO. - Stav na úseku odborné přípravy. - Informace členů OR z činnosti sborů a okrsků, spolupráce s HZS Plzeňského kraje. - Rozbor výjimečných a složitých zásahů, prověřovacích a taktických cvičení. - Organizační záležitosti.

Program činnosti Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska do roku 2020

Program činnosti Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska do roku 2020 Program činnosti Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska do roku 2020 Program činnosti Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska (dále jen SH ČMS nebo Sdružení ) pro období let 2015 2020 schválen V. sjezdem

Více

ZPRAVODAJ. Sdružení hasičů ČMS - okresu Písek *********************************************************************************** Číslo 2014

ZPRAVODAJ. Sdružení hasičů ČMS - okresu Písek *********************************************************************************** Číslo 2014 SDRUŽENÍ HASIČŮ ČMS - OKRESU PÍSEK ZPRAVODAJ Pobočka : Lannova 63, 370 01, České Budějovice Sdružení hasičů ČMS - okresu Písek ***********************************************************************************

Více

Statut odborných rad

Statut odborných rad Soubor předpisů SH ČMS I / 7 2010 Statut odborných rad Statut odborných rad Sdružení hasičů Čech,Moravy a Slezska (dále jen SH ČMS) vychází ze Stanov přijatých III. řádným sjezdem SH ČMS v Klatovech konaným

Více

Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Okresní sdružení hasičů Brno-venkov Zubatého 1, 614 00 Brno. Zápis

Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Okresní sdružení hasičů Brno-venkov Zubatého 1, 614 00 Brno. Zápis Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Okresní sdružení hasičů Brno-venkov Zubatého 1, 614 00 Brno Zápis Ze shromáždění představitelů sborů, které se konalo dne 15. 11. 2013 v zasedací místnosti na KŘ

Více

Výroční zpráva SH ČMS

Výroční zpráva SH ČMS Výroční zpráva SH ČMS 2014 Obsah výroční zprávy SH ČMS za rok 2014 1. Úvodní slovo starosty sdružení 2. Vznik organizace, její poslání a cíle 3. Organizační struktura 4. Zprávy o činnosti a) Zpráva o

Více

O čem se také hovořilo na IV.sjezdu SH ČMS. Starosta SH ČMS Ing. Karel Richter, zahájení sjezdu:

O čem se také hovořilo na IV.sjezdu SH ČMS. Starosta SH ČMS Ing. Karel Richter, zahájení sjezdu: O čem se také hovořilo na IV.sjezdu SH ČMS. Tento výtah byl vytvořen zkrácením stenografického zápisu z jednání sjezdu, který byl zveřejněn na www.dh.cz - http://www.dh.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=950:stenografickyzaznam&catid=4:sjezd-sdrueni-hasi-ech-moravy-a-slezska&itemid=130

Více

Zápis z jednání Shromáždění starostů OSH 25. 4. 2014 v Přibyslavi

Zápis z jednání Shromáždění starostů OSH 25. 4. 2014 v Přibyslavi Přítomni: Zápis z jednání Shromáždění starostů OSH 25. 4. 2014 v Přibyslavi dle prezenční listiny starostové OSH ze 77 přítomno 73 nepřítomno 4 starosta SH ČMS přítomen 1 VV SH ČMS z 18 přítomno 15 nepřítomno

Více

BOHUMÍR MARTÍNEK METODICKÝ MANUÁL PRO PŘÍPRAVU TECHNIKŮ OCHRANY OBYVATELSTVA

BOHUMÍR MARTÍNEK METODICKÝ MANUÁL PRO PŘÍPRAVU TECHNIKŮ OCHRANY OBYVATELSTVA Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Ústřední hasičská škola Jánské Koupele BOHUMÍR MARTÍNEK METODICKÝ MANUÁL PRO PŘÍPRAVU TECHNIKŮ OCHRANY OBYVATELSTVA Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Ústřední

Více

Koncepce požární prevence v České republice do roku 2016

Koncepce požární prevence v České republice do roku 2016 Koncepce požární prevence v České republice do roku 2016 Ministerstvo vnitra generální ředitelství HZS ČR Požární prevence je řešení, které se každému vyplatí Hlavním posláním Hasičského záchranného sboru

Více

KE DNI 31. PROSINCE 2008

KE DNI 31. PROSINCE 2008 ZPRÁVA O ČINNOSTI ČSV KE DNI 31. PROSINCE 2008 Obsah vnitřní přílohy: Zpráva o činnosti ČSV ke dni 31. prosince 2008 (strany Činnost 1 20) Seznam vyšších chovů (strany: Matky 1 4) Napsali jste nám (strana:

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Soubor předpisů SH ČMS I/5 2015

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Soubor předpisů SH ČMS I/5 2015 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Soubor předpisů SH ČMS I/5 2015 V souladu s ustanovením čl. 100 odst. 1 písm. a) a článku 101 stanov Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska (dále jen SH ČMS ) vydává výkonný výbor SH ČMS

Více

O R G A N I Z A Č N Í

O R G A N I Z A Č N Í Soubor předpisů SH ČMS I / 5-2006 O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D V souladu s ustanovením čl. 97 Stanov Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska (dále jen SH ČMS) vydává výkonný výbor SH ČMS tento Organizační

Více

Čl. l: Úvodní ustanovení

Čl. l: Úvodní ustanovení Organizační řád Soubor předpisů SH ČMS I/5 2006 V souladu s ustanovením čl. 97 Stanov Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska (dále jen SH ČMS) vydává výkonný výbor SH ČMS tento Organizační řád. Jeho účelem

Více

Část první Základní a obecná ustanovení HLAVA PRVNÍ: ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Část první Základní a obecná ustanovení HLAVA PRVNÍ: ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ STANOVY Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska ve znění přijatém III. řádným sjezdem, konaným ve dnech 2. a 3. července 2005 v Klatovech a změn přijatých Shromážděním starostů OSH 17. 10. 2014 Část první

Více

Část první Základní a obecná ustanovení HLAVA PRVNÍ: ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Část první Základní a obecná ustanovení HLAVA PRVNÍ: ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ STANOVY Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska ve znění přijatém III. řádným sjezdem, konaným ve dnech 2. a 3. července 2005 v Klatovech a změn přijatých Shromážděním starostů OSH 1814. 104. 20142 Část

Více

ROČNÍ ZPRÁVA O STAVU POŽÁRNÍ OCHRANY KRAJE VYSOČINA

ROČNÍ ZPRÁVA O STAVU POŽÁRNÍ OCHRANY KRAJE VYSOČINA ROČNÍ ZPRÁVA O STAVU POŽÁRNÍ OCHRANY KRAJE VYSOČINA za rok 2008 Obsah: I. Zpráva o stavu požární ochrany kraje Vysočina za rok 2008... 5 1. Úvod... 7 2. Hlavní údaje o HZS kraje Vysočina... 8 2.1 Hasičský

Více

Zpráva o stavu požární ochrany ve Zlínském kraji

Zpráva o stavu požární ochrany ve Zlínském kraji Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje Přílucká 213, 760 01 Zlín Č.j.: HSZL-527-1/Ř-2010 Zlín, 19. února 2010 Zpráva o stavu požární ochrany ve Zlínském kraji Zpráva o činnosti Hasičského záchranného

Více

Koncepce ochrany obyvatelstva do roku 2020 s výhledem do roku 2030

Koncepce ochrany obyvatelstva do roku 2020 s výhledem do roku 2030 III. Ministerstvo vnitra generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky Koncepce ochrany obyvatelstva do roku 2020 s výhledem do roku 2030 PRAHA 2013 Summary Koncepce ochrany obyvatelstva

Více

Řád výkonu služby v jednotkách požární ochrany

Řád výkonu služby v jednotkách požární ochrany Řád výkonu služby v jednotkách požární ochrany Čl. 1 Obecná ustanovení (1) Řád výkonu služby v jednotkách požární ochrany (dále jen jednotka ) se vztahuje na jednotky hasičských záchranných sborů (dále

Více

Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje

Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje Roční zpráva o stavu požární ochrany v kraji a o činnosti a hospodaření HZS Pardubického kraje 2010 plk. Ing. Miroslav Kvasnička ředitel HZS Pardubického kraje

Více

Pravidla dobrovolnické pomoci při mimořádných událostech

Pravidla dobrovolnické pomoci při mimořádných událostech Pravidla dobrovolnické pomoci při mimořádných událostech Pracovní skupina při Ministerstvu vnitra České republiky Dobrovolníci při mimořádných událostech a krizových stavech Pomůcka pro občany, veřejnou

Více

Vyhodnocení stavu realizace Koncepce ochrany obyvatelstva do roku 2006 s výhledem do roku 2015 III./2

Vyhodnocení stavu realizace Koncepce ochrany obyvatelstva do roku 2006 s výhledem do roku 2015 III./2 Vyhodnocení stavu realizace Koncepce ochrany obyvatelstva do roku 2006 s výhledem do roku 2015 III./2 Obsah: 1. Úvod 3 2. Analýza současného stavu Koncepce ochrany obyvatelstva do roku 2006... s výhledem

Více

Výroční zpráva o činnosti Městského úřadu Kojetín za rok 2013

Výroční zpráva o činnosti Městského úřadu Kojetín za rok 2013 Výroční zpráva o činnosti Městského úřadu Kojetín za rok 2013 Obsah: str. 1) Úvodní slovo tajemnice 3 5 Organizační struktura 6 2) Organizační záležitosti 2.1. Organizační změny a počty pracovníků 7-8

Více

Vysočina bezpečný region. Vysočina. bezpečný region

Vysočina bezpečný region. Vysočina. bezpečný region 1 Vysočina bezpečný region Obsah Slovo úvodem... 1 Integrovaný záchranný systém... 2 Základní složky IZS... 6 Ostatní složky IZS... 14 Slovo úvodem Péče o bezpečnost regionu... 18 Tísňové linky... 24 Vážení

Více

HASIČSKÝ ZPRAVODAJ OKRESNÍHO SDRUŽENÍ HASIČŮ ČESKÝ KRUMLOV PRO SBORY DOBROVOLNÝCH HASIČŮ. Ročník: 2011 Vydáno dne: 24.03.

HASIČSKÝ ZPRAVODAJ OKRESNÍHO SDRUŽENÍ HASIČŮ ČESKÝ KRUMLOV PRO SBORY DOBROVOLNÝCH HASIČŮ. Ročník: 2011 Vydáno dne: 24.03. HASIČSKÝ ZPRAVODAJ OKRESNÍHO SDRUŽENÍ HASIČŮ ČESKÝ KRUMLOV PRO SBORY DOBROVOLNÝCH HASIČŮ Ročník: 2011 Vydáno dne: 24.03.2011 Číslo: 1/2011 Obsah: 1.) Nástin úkolů na rok 2011 2.) Informace o jednání výkonného

Více

Metodika pro zřizování jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí

Metodika pro zřizování jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí Copyright MV-GŘ HZS ČR Ministerstvo vnitra generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. MV- 52763-6/PO-2008 Metodika pro zřizování jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí Praha 2009 0 Obsah:

Více

Vyhodnocení hlavních směrů činnosti ČMMJ po III. sjezdu A) ÚSEK KULTURNĚ-PROPAGAČNÍ

Vyhodnocení hlavních směrů činnosti ČMMJ po III. sjezdu A) ÚSEK KULTURNĚ-PROPAGAČNÍ Vyhodnocení hlavních směrů činnosti ČMMJ po III. sjezdu A) ÚSEK KULTURNĚ-PROPAGAČNÍ Výchova a vzdělávání a) Dbát na dodržování mysliveckých zvyků a tradic, etickou kulturní úroveň členů. b) Informovat

Více

Zpráva výboru Folklorního sdružení ČR o činnosti

Zpráva výboru Folklorního sdružení ČR o činnosti Richarda Klaudy Ač jsem spatřil světlo světa v moravské metropoli v městě Brně, sahají rodinné kořeny na Vysočinu, kde jsem prožil část svého mládí. Tam se mi dostal pod kůži život venkovského lidu se

Více

Zpráva o činnosti Ústřední hasičské školy Jánské Koupele za rok 2008

Zpráva o činnosti Ústřední hasičské školy Jánské Koupele za rok 2008 Zpráva o činnosti Ústřední hasičské školy Jánské Koupele za rok 2008 Úvodem základní činnosti Ústřední hasičská škola SH ČMS v Jánských Koupelích v roce 2008 zabezpečovala svoji činnost v následujících

Více

Ing. Filip Uhlík, ředitel. strana 2. Výroční zpráva 2013

Ing. Filip Uhlík, ředitel. strana 2. Výroční zpráva 2013 Výroční zpráva 2013 Regionální rozvojová agentura Plzeňského kraje působí v oblasti služeb regionálního rozvoje více než 14 let. Posláním agentury je poskytovat odbornou poradenskou podporu především územním

Více