Program shromáždění: K jednání shromáždění k jednotlivým bodům programu

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Program shromáždění: K jednání shromáždění k jednotlivým bodům programu"

Transkript

1 Program shromáždění: 1. Zahájení shromáždění představitelů SDH 2. Volba zapisovatele, ověřovatele zápisu, návrhové a mandátové komise 3. Zpráva o činnosti OSH Sokolov za uplynulé období 4. Zprávy okresních odborných rad OORM, ORV, OORP 5. Rozpočet a placení členských příspěvků 6. Zpráva okresní kontrolní a revizní rady 7. Organizační zabezpečení výročních valných hromad SDH hlášenky SDH 8. Hlavní zaměření OSH Sokolov na léta Evidence SDH internetový portál 10. Oceňování a vyznamenání 11. Zpráva ČFPS o.s o projektu soustředění mládeže za rok 2010 podpora pro rok Návrh rozpočtu na rok Diskuse 14. Zpráva návrhové komise 15. Usnesení ze shromáždění představitelů SDH 16. Závěr K jednání shromáždění k jednotlivým bodům programu

2 1. Zahájení shromáždění, presence a přivítání hostů provedl starosta OSH Sokolov pan David Grůza 2. Návrh programu jednání shromáždění představitelů Schváleno jednohlasně Zapisovatel Kubeš Jan Ověřovatel zápisu Grůza David, Ptáček Jan Návrhová komise Zapf Ladislav, Balák Petr Mandátová komise Petr Kvak, Martin Kasal Schváleno jednohlasně 3. Zpráva o činnosti za uplynulé období přednesl starosta OSH Sokolov pan David Grůza Bez připomínek 4. Zprávy o činnosti OORM, ORV, ORP Schváleno jednohlasně Připomínky: pouze k organizaci soutěží v roce 2011 dodal pan Zapf, že by se měli sbory, které jsou požádány o spolupráci při zajištění těchto soutěží kontaktovat cca. 4 měsíce předem 5. Placení členských příspěvků: Pro rok 2011 se navrhuje placení ČP pro dospělé (nad 18 let) 200,- Kč a pro MH (6-18 let) 100,- Kč. Členové přípravky do 6 let ČP neplatí a členové nad 65 let platí 100,- Kč. ČP se odvádí bezhotovostní platbou na účet OSH Sokolov č /0300 ČSOB a.s s variabilním symbolem (registrační číslo SDH) pro identifikaci. S odvodem ČP každého SDH bude zaslán, nebo předán na OSH jmenný seznam platících členů s evidenčními čísly. Za správnost zodpovídá starosta SDH. ČP budou odvedeny do a do bude proveden odvod ČP na ústředí SH ČMS. Schváleno jednohlasně Bez připomínek 6. Zpráva okresní kontrolní a revizní rady přednesl pan Martin Kasal člen OKRR

3 Schváleno jednohlasně Bez připomínek 7. Organizační zabezpečení výročních valných hromad SDH Žádám Vás o vyhotovení přiložených hlášení o činnosti SDH do Výroční valné hromady se uskuteční nejpozději do Prosím o sdělení termínu VVH SDH do , aby mohl být vyslán člen VV OSH. Přiložené hlášení pošlete panu Zapfovi na a ten je zkontroluje a pošle vám je zpět, až poté je odešlete na OSH Sokolov. 8. Hlavní zaměření OSH Sokolov na rok Postavení hasičů ve společnosti 1)V úzké spolupráci s představiteli obcí, státní správy, poslanci a senátory Parlamentu ČR, dalšími orgány, institucemi, občanskými sdruženími a podnikateli, zvýšit úsilí o zlepšení podmínek nutných k zabezpečení činnosti dobrovolných hasičů. Za tímto účelem vyhledávat vhodné možnosti na všech stupních, včetně navrhování potřebných legislativních změn. 2)Působit na veřejnost ve smyslu zvyšování se společenského uznání hasičů s důrazem na nezastupitelnou činnost dobrovolných hasičů. 3)Sledovat navrhované změny právních předpisů v požární ochraně i v dalších oblastech s cílem iniciovat a prosazovat zájmy hasičů. 4)Vytvářet podmínky : a)pro zapojení vybraných organizačních celků jednotek SH ČMS do mezinárodní pomoci při živelních pohromách i mimořádných událostech. c)pro rozvoj spolupráce s dalšími občanskými sdruženími a svazy, zejména se sdruženími a svazy, které mají svoji činnost obdobně zaměřenou jako SH ČMS. II. Výstavba sdružení 1)V činnosti Sdružení v souladu se stanovami SH ČMS zlepšovat činnost organizačních jednotek Sdružení. 2)Zkvalitnit systém přenosu informací uvnitř SH ČMS s přihlédnutím na www stránky SH ČMS, KSH, OSH a SDH. opírat se o přijaté Stanovy SH ČMS a s plnou odpovědností a důsledností prosazovat jejich dodržování. 3) Nadále vylepšovat zavedený program evidence členské základny, pružně a aktuálně reagovat na oprávněné připomínky uživatelů s cílem jeho využití v maximálně možném počtu organizačních jednotek sdružení.

4 4) Prohlubovat spolupráci s krajskými orgány samosprávy i státní správy, s pověřenými obcemi a s obcemi s rozšířenou pravomocí s cílem vytvořit pro činnost sdružení a zejména sborů dobrovolných hasičů (SDH) v kraji ty nejlepší podmínky 5) Rozvíjet odbornou úroveň funkcionářů SH ČMS, organizovat školení a semináře, vytvářet studijní a metodické pomůcky (Universita 3. věku, školení starostů OSH, hospodářů, ekonomů atd.) 6) Usilovat o získání státních a jiných dotačních prostředků, které jsou určeny k rozvoji činnosti SH ČMS včetně provozních nákladů všech článků, za tímto účelem aktivně sledovat průběžně vyhlašované grantové programy a v rámci možností na ně reagovat zpracováním projektů. III. Podpora činnosti jednotek SDH obcí a jejich odborná příprava 1)Za hlavní poslání každého člena SH ČMS považovat připravenost k provádění zásahů při požárech, živelních pohromách, technických a jiných havárií v duchu Bližnímu ku pomoci vlasti ku prospěchu. 2)Vyhledávat a získávat členy SH ČMS pro činnost v hasičských jednotkách, spolupůsobit při zřizování těchto jednotek a požárních hlídek. Připravovat nejlepší členy SH ČMS pro funkce velitelů, strojníků a pro další funkce v požární ochraně. 3)Upozorňovat odpovědné subjekty a hledat společně s nimi možnosti, jak výrazně zlepšit zanedbalý stav v oblasti osobní ochrany a bezpečnosti práce členů dobrovolných hasičských jednotek a jak zlepšit technické vybavení v těchto jednotkách. Zabezpečovat potřebnou údržbu vlastních i svěřených prostředků a zařízení. 4)Působit na zlepšení systému odborné přípravy tak, aby odborná příprava velitelů, strojníků a dalších funkcí v požární ochraně byla dostupná širšímu počtu aktivních členů SH ČMS zařazených v hasičských jednotkách při zachování kvality odborné přípravy, s cílem zajištění jejich lepší zastupitelnosti v jednotkách. 5)Působit na pořádání prověřovacích a taktických cvičení, pořádat kvalifikační hasičské soutěže, memoriály, pohárové soutěže, mládežnické soutěže i další prospěšné akce za účelem zvýšení odborné úrovně členů SH ČMS a působení na veřejnost. K tomu využívat možnosti mezinárodní spolupráce hasičů. 6)Podílet se na rozvoji efektivního systému likvidace požárů, havárií a jiných mimořádných událostí. IV. Preventivně výchovná oblast 1) Získávat a odborně připravovat pro aktivní preventivní a výchovnou činnost členy sdružení, vybavovat je potřebnými informacemi a pomůckami a vést je k úzké spolupráci

5 s obcemi, právnickými i fyzickými osobami s cílem předcházení vzniku požárů i jiných nebezpečí. 2) Zprostředkovávat veřejnosti hlavní zásady požární ochrany pro oblast občanského života i podnikatelskou činnost vyjádřené v právních a technických předpisech ČR a EU. Působit tak na vyšší úroveň péče o bezpečný domov provádění výrobní a jiné činnosti a na zvyšování právního vědomí společnosti v oblasti požární ochrany. 3) Propagovat a informovat veřejnost o činnosti hasičů. (tiskové konference, tiskové zprávy ). 4) Působit na veřejnost s cílem motivovat ji pro dobrovolnou činnost v požární ochraně a k ochraně života, zdraví, majetku a životního prostředí. 5) Rozvíjet a zdokonalovat výtvarnou a literární soutěž Požární ochrana očima dětí. za tímto účelem úzce spolupracovat s HZS, jak při vyhlašování, propagaci, tak při vyhodnocování V. Oblast ochrany obyvatelstva 1) Rozvíjet spolupráci s HZS ČR v oblasti ochrany obyvatelstva a rozvíjet koncepci ochrany obyvatelstva do roku 2013 s výhledem do roku ) Podporovat specializované kurzy v ÚHŠ a CHH z oblast ochrany obyvatelstva 3) Získávat členy SH ČMS k základní odborné přípravě velitelů družstev v oblasti ochrany obyvatelstva. VI. Práce s mládeží 1) Zabezpečit a důsledně věnovat pozornost činnosti mladých hasičů v duchu získávání znalostí a dovedností v oblasti PO a její historie. Pomocí plnění celostátní hry Plamen a celoroční činnosti dorostu zdůraznit příslušnost k SDH s jejich osobní přípravou jako potencionálních nástupců pro převzetí úkolů v rámci svých sborů. 2) Uvést do praxe aktualizovaný vzdělávací systém pro mládež SH ČMS odznaky odborností a specializací. 3) Rozvíjet oblast vzdělávání vedoucích a instruktorů kolektivů mladých hasičů zejména pomocí vzdělávacích kurzů, seminářů a letních škol. 4) Aktivně se podílet na tvorbě a připomínkování legislativních norem a předpisů, které se přímo dotýkají oblasti práce s dětmi a mládeží ve volném čase jako jsou např. Zákon o veřejně prospěšných organizacích a nový návrh Zákona o dobrovolnictví a dobrovolnické službě a další. 5) Usilovat o získání státních a jiných dotačních prostředků, které jsou určeny k rozvoji celoroční činnosti mládeže SH ČMS včetně provozních nákladů všech článků. 6) Pokračovat v nastartovaném trendu pořádání celostátních propagačních a presentačních

6 akcí (Festival Přípravky SH ČMS, Propagační jízda a další). 7) Dle možností a potřeb rozvíjet publikační a propagační činnost na úseku mládeže SH ČMS. 8.)podporovat projekt DOROST VII. Oblast společenského dění, historie a muzejnictví 1)Zachovávat hasičské tradice. 2)Dbát o ochranu historických materiálů a dokumentace z činnosti hasičstva. 3)Rozvíjet a podporovat Aktiv a kluby ZH, mezilidské vztahy a kulturně společenskou činnost. 5)Rozvíjet činnost uměleckých hasičských souborů a další zájmovou činnost hasičů. VIII. Ekonomická oblast 1)Hledat nové možnosti získání finančních prostředků pro činnost SH ČMS. 2)Pečovat a rozšiřovat nemovitý i movitý majetek ve vlastnictví a v péči SH ČMS. 5)Zvýšit podíl členů SH ČMS pojištěných u Hasičské vzájemné pojišťovny, a. s., a podporovat obchodní činnost Výzbrojny požární ochrany, a. s. 7) Usilovat o zvýšení prostředků z grantů pro SH ČMS Schváleno jednohlasně Bez připomínek 9. Evidence SDH přednesl pan Balák 10. Oceňování Oceňování a vyznamenání se řídí schváleným statutem vyznamenání. Každá žádost bude obsahovat podrobnou historii daného subjektu. Návrh bude vždy schválen daným statutárním orgánem. Návrhy vyznamenání se budou v rámci OSH Sokolov odevzdávat ve dvou termínech do 30.3 a daného roku. Oceňování je podmíněno, že daný subjekt bude mít zaplaceny řádně členské příspěvky s vyznačením do vložky členského průkazu v opačném případě, bude návrh ze strany OSH zamítnut. Schváleno jednohlasně

7 11. Zpráva o projektu soustředění mládeže za rok 2010 přednesl David Grůza 12. Návrh rozpočtu na rok 2011 Schválen jednohlasně 13. Diskuze Návrh nevyloučení pana Karla Vrby z VV OSH z důvodu nečinnosti Schváleno jednohlasně a nový člen bude v nejbližší době doplněn 14. Zpráva návrhové komise 15. Usnesení ze shromáždění představitelů návrhová komise přednesla návrh usnesení, které bude součástí zápisu z jednání představitelů SDH okresu Sokolov. Usnesení schváleno jednohlasně 16. Závěr Na závěr poděkoval starosta OSH Sokolov za účast na shromáždění a popřál přítomným mnoho úspěchů v roce Ověřovatelé zápisu : David Grůza Jan Ptáček V Březové dne

8 Usnesení ze shromáždění představitelů SDH okresu Sokolov 1. Zahájení shromáždění 2. Návrh programu jednání a volba zapisovatele, návrhové a mandátové komise, ověřovatelů zápisu SCHVÁLENO JEDNOHLASNĚ 3. Zpráva o činnosti OSH Sokolov - SCHVÁLENO JEDNOHLASNĚ 4. Zprávy okresních odborných rad - SCHVÁLENO JEDNOHLASNĚ 5. Placení ČP na rok SCHVÁLENO JEDNOHLASNĚ 6. Zpráva OKRR - SCHVÁLENO JEDNOHLASNĚ 7. Organizační zabezpečení VVH SDH - SCHVÁLENO JEDNOHLASNĚ 8. Hlavní zaměření OSH Sokolov na léta SCHVÁLENO JEDNOHLASNĚ 9. Evidence SDH - SCHVÁLENO JEDNOHLASNĚ 10. Oceňování - SCHVÁLENO JEDNOHLASNĚ 11. Práva ČFPS o.s o projektu soustředění za rok 2010 a jeho následovná podpora v roce SCHVÁLENO JEDNOHLASNĚ 12. Návrh rozpočtu na rok SCHVÁLENO JEDNOHLASNĚ 13. Diskuze - SCHVÁLENO JEDNOHLASNĚ

9 Položka příjem Výdej poznámka Provoz kanceláře OSH 6000,- 500,- Kč měsíčně Spotřeba materiálu 7000,- Nákup hasičského zboží 5000,- Ocenění, medaile Výkony spojů, pošt 100,- Cestovní výdaje OSH ,- Granty MV, MŠMT, SHČMS Grant MV mzdy ,- 1x dohoda o PP G7 požární sport 4500,- G1 odborná příprava 5000,- G5 plamen 1800,- Dotace MŠMT vzdělání 6000,- Grant provoz OSH ,- Příspěvek SH ČMS ,- Vlastní zdroje 30% k dotacím ,- ČP dospělí ,- ČP mladý hasič 6000,- Odvod ČP dospělí 9700,- Odvod ČP mladý hasič 610,- Poplatky banka? Provize HVP 2500,- Provize VPO? Návrh rozpočtu okresního sdružení hasičů Sokolov na rok 2011 Celkem , ,- Rozpočet vychází z roku 2010, dle stavu členské základny, poskytnutých grantů a výdajů Schváleno jednohlasně Bez připomínek

10 Vážení a milí hasiči, kamarádi Dovolte mi abych Vás přivítal v prostorách kanceláře okresního sdružení hasičů Sokolov v Březové u Sokolova. Sešli jsme se zde, abychom zhodnotily uplynulý rok 2010 a následně se připravily na rok následující. V letošním roce prošlo naše okresní sdružení mnohými změnami a tyto změny znamenaly i velkou inovaci nejen ve vedení, ale taktéž v celkovém přístupu k práci. Jelikož já sám jsme nováčkem ve výkonném výboru okresního sdružení a tato funkce je i mým prvním postem jako funkcionáře SH ČMS snažil jsem se se změnami na úrovni okresu poprat po svém. Jsem novou a mladou krví v postu starosty okresního sdružení a věřím, že tato obměna byla zapotřebí. Okresní sdružení Sokolov bylo do mého příchodu vedeno jednou osobou panem Matouškem a toto vedení nebylo zcela totožné se stanovami SH ČMS, ale taktéž v souladu s představami Vás zástupců sborů dobrovolných hasičů okresu Sokolov. Již zmiňovaná změna vedení okresního sdružení nám jako novým zástupcům okresu přineslo mnoho poznatků z jichž předchozích probíhajících jednání poskládaného výkonného výboru ze dne Do nového výkonného výboru byly dosazeni lidé, kteří z mého pohledu dokázali od prosince 2009 do března 2010 udělat velký kus práce, který dokázal naše okresní sdružení opět postavit na nohy a rozjet novou etapu, která již dnes vím, že je velmi úspěšná. K celoroční činnosti okresního sdružení hasičů Sokolov mohu podat asi tuto zprávu. V březnu 2010 jsem přebral okresní sdružení v mínusu cca ,- Kč. Jednalo se o bankovní účet, na kterém zbylo 785,- Kč a v pokladně mi mělo být předáno ,- Kč čehož jsem se do dnešního dne nedočkal. Vybrané příspěvky ze základních organizací byly použity na zaplacení pochybných půjček firmě MAD a tudíž okresní sdružení bylo znovu v situaci jako před pěti lety. Při mé osobní snaze a agitaci u výkonného výboru projednávat pan Matouška pouze v našem kruhu sdružení, jsem i já po čase usoudil, že i tudy cesta nevede a podaly jsme na pana Matouška trestní oznámení. Výsledkem bylo odložení věci z důvodu nenaplnění trestné podstaty věci. Po projednání VV OSH byla podána stížnost proti rozhodnutí orgánů činných v trestním řízení, kde nám bylo sděleno, že orgán nepochybil. K celkovému uzavření tématu bývalého starosty OSH Sokolov je vedena věc se spoluprácí s právníkem z Karlových Varů panem Fílou, který nás v dané věci zastupuje. Ke kladným a to velice kladným zprávám patří celkové fungování okresního sdružení Sokolov od Podařilo se nám uspořádat okresní kolo hry Plamen na celý víkend, z kterého byli samotní účastníci překvapení. V rámci jednání s ústředím se nám podařilo získat již zmizelé dotace z loňského roku na MTZ SDH, za což tří velké díky paní ing. Němečkové, která pro nás tyto finanční zdroje našla. Dále jsme se dokázali vypořádat s dluhem vůči finančnímu úřadu Sokolov za předešlých pět let ve výši cca ,- Kč. Uspořádali jsme shromáždění představitelů okresu Sokolov, které bylo pojato formou školení různých funkcí a vedení agendy SDH. Zajistili jsme účast na krajském kole v disciplínách požárního sportu, kde nás reprezentovalo družstvo z Chodova. Po cca. 8 měsících jsme dokázali dostat okresní sdružení

11 do kladných čísel a dnes již víme, že finanční prostředky, které jsme nashromáždili během této doby nám budou velmi nápomocny v dalším roce. V závěru mého hodnocení působnosti bych velice rád poděkoval městu Chodov a Vintířov za pomoc při řešení naší finanční situace na počátku našeho působení a dále celému výkonnému výboru za jejich ochotu a obětavou práci, která vedla k úspěšnému vyvedení okresu z problému a i z podvědomí ostatních jako emiráty. Naše snaha slib, že okresní sdružení bude fungovat jako řádná organizační složka SH ČMS si myslím, že je zcela naplňován s našimi vizemi. Jde vidět, že dobrý kolektiv se dokáže zasadit o bezproblémové fungování a já mohu s hrdostí říci, že členové VV OSH Sokolov jsou kolektivem a jejich práce je nápomocna Vám všem.

12 Zpráva okresní odborné rady mládeže za rok 2010 Průměrně se na radu mládeže scházelo 5 vedoucích mládeže nebo jejich zástupci a ti byli seznamování s problematikou mládežnických soutěží a všeho co se okolo kolektivů MH jedná. Celkem se uskutečnilo 6 porad OORM, kde byl zvolen výbor OORM ve znění Katzer Tomáš, Kastlová Marie, Vašíček Richard Před každou radou mládeže byli všichni zástupci SDH obesláni místem a časem konání rady OORM SMS zprávou. Dotace MH: MTZ Horní Slavkov, Sokolov, Chodov, Březová Tábory Chodov, Březová Hra plamen Pořádající : SDH Krajová 2.kolo v Josefově Postoupil: Horní Slavkov do krajského kola v Klatovech Postoupil: Horní Slavkov na MČR v Litomyšli Skončili na 10 místě Okresní kolo v Josefově se moc vydařilo a velké poděkování patří pořádajícímu SDH Krajková Hra Plamen kolo pořádalo SDH Chodov dne od 9:00 2.kolo bude pořádat SDH Sokolov cca. Květen 2011 Čerpání dotací 2010 SDH co žádali o dotace MTZ a tábor byla v pořádku odevzdána do termínu a odeslány na SH ČMS.

13 Rada mládeže Zabývala se výrobou 5 sad překážek, které doposud obdrželo SDH Krajková a na dalších se pracuje. Nebyla možnost tento úkol z finančních důvodů realizovat. Dále jsou ve sledování a nadále se tento úkol bude řešit. Byly rozdány materiály pro přípravu odznaků odborností 1x kniha a 1x CD vedoucím mládeže SDH okresu obdržené na SH ČMS v Přibyslavi, kterého se účastnili za OORM Katzer Tomáš a Grůza David. Přípravu odznaků se složením zkoušky bylo domluveno, že se zkouška bude konat v kanceláři OSH Sokolov a to v termínu první sobota v Březnu a Dubnu. Proběhlo školení vedoucích a instruktorů a to v termínu na Březové v klubovně mladých hasičů Březová. Účastnilo se celkem 13 osob a všichni po napsání testu prošli. Z 13 zúčastněných byli 4 z okresu Cheb. Krajská rada mládeže Je přibližně domluvena na polovinu prosince, kde se bude projednávat termín pro K. Ligu mladých hasičů 2011, okresní a krajská kola hry plamen Karlovarská liga MH 2010 V letošním ročníku se liga navýšila o další 3 závody a to ve Skalné, Sokolově a Libé. Tyto sbory se velice dobře svého úkolu zhostily a tím obohatily dětskou ligu o další a velice kvalitní závody.ročník 2010 v obou kategoriích po velkém zápolení vyhrálo SDH Plesná a přerušilo tak tříletou neporazitelnost Horního Slavkova.

14 Zpráva kontrolní revizní rady OSH Sokolov za rok 2010 OKRR začala pracovat v Březnu roku 2010 ve složení předsedy pan František Turanský a členové pan Martin Kasal a slečna Baláková. V měsíci Březnu OKRR provedla výchozí kontrolu účetnictví na základě, které byly provedeny kroky vedoucí k podání trestního oznámení na bývalého starostu OSH Sokolov pana Františka Matouška. Obsah a výsledek tohoto kroku bude projednán v dalším z bodů tohoto jednání. Dále byl v měsíci dubnu a květnu proveden průzkum jaký majetek je ve vlastnictví OSH Sokolov. Na základě této kontroly bylo zjištěno, že nejsou vypracovány žádné inventární seznamy a majetek, který byl ve vlastnictví OSH byl nalezen na několika SDH okresu Sokolov. Tento majetek byl sepsán, byly vyhotoveny inventární seznamy a na majetek, který byl fyzicky umístěn na SDH byly vypracovány zápůjčkové listy. Zvláštní kapitolou v oblasti majetku, byly rozpracované překážky pro požární sport mládeže, u kterých muselo dojít nejprve k dopracování a poté k rozdělení na SDH. Vzhledem ke skutečnosti, že VV OSH Sokolov mohlo uvolnit finanční prostředky na výše uvedené práce až v měsíci září tak termín předání se posunul na konec tohoto roku. Historicky poprvé budou po sedmi letech provedeny inventury majetku OSH a o tomto bude proveden zápis, který bude zaslán na SH ČMS do Prahy. V oblasti financování a vedení účetnictví byly v roce 2010 provedeny celkem tři kontroly. Vzhledem ke skutečnosti, že účetnictví je vedeno pracovníkem SH ČMS panem Ing. Ivanem Jirotou, což je další článek kontroly (jednou za tři měsíce), nebylo shledáno žádného pochybení. Začátkem roku 2011 bude provedena OKRR kontrola provedených inventur majetku a uzavření účetnictví za rok O tomto kroku a jeho závěrech budete informováni na zasedání představitelů sborů okresu Sokolov v jarních měsících roku 2011.

15 Zpráva okresní odborné rady velitelů za rok 2010 Rada velitelů okresu Sokolov pracuje ve složení Ing. Jiří Kiss SDH Chodov, Martin Rosocha SDH Kraslice, Zdeněk Beneš SDH Horní Slavkov. V roce 2010 se okresní rada velitelů sešla celkem třikrát, a to v únoru, v březnu a červnu. Hlavními tématy projednání byly postupové soutěže, termíny pohárových soutěží zařazených do krajské ligy 2010 (celkem čtyři Kraslice, Horní Slavkov, Chodov a Krásno, bohužel Horní Slavkov interních důvodů soutěž neuspořádal), dále stav rozhodčích a jejich plánované školení, dotace krajského úřadu na organizaci krajské ligy a chod sdružení, odborná témata týkající se odborné přípravy členů jednotek (např. projednán nový řád výkonu služby pro JSDH obcí platný a účinný od ). Všechny zápisy jsou zveřejněny na oficiálním webu OSH Sokolov sekce,,odborná rada velitelů. Bylo projednáno a schváleno, že v roce 2010 nebude organizována okresní soutěž z důvodu nezájmu ostatních SDH, do krajského kola bylo schváleno radou velitelů družstvo mužů SDH Chodov doplněné jedním členem z Horního Slavkova a družstvo žen SDH Chodov. Na krajské soutěži muži obsadili 3. Místo. Ženy bohužel z důvodu nemoci krajskou soutěž neabsolvovaly. Dalším schváleným bodem bylo zorganizovat rozšířenou radu velitelů okresu Sokolov s účastí všech velitelů okresu Sokolov. Po dohodě s ředitelem HZS KK ÚO Sokolov Ing. Pavlem Růžičkou, který by se chtěl tohoto sezení zúčastnit a z důvodu absolvování kurzu by nemohl, byl dohodnut předběžný termín v březnu V únoru 2011 proběhne celokrajná schůzka všech vedoucích družstev, které se zúčastňují krajské ligy. Zde budou upřesněny termíny a pravidla ligy pro rok V rámci zvyšování odborné kvalifikace rozhodčích bylo v letošním roce připravováno a organizováno školení rozhodčích dne v Březové. Z důvodu nezájmu (přihlášeni pouze dva členové), bylo školení zrušeno. Okres Sokolov má oficiálně proškolené pouze 3 rozhodčí a tento stav chceme změnit. Další školení rozhodčích bude organizovat okres Cheb v zimě Přesný termín bude upřesněn. Byl bych rád, kdyby se školení za okres Sokolov zúčastnilo minimálně 10 členů z našich SDH. Další významnou akcí v roce 2010, která byla organizována na náš popud i v rámci krajského sdružení, byla pomoc po srpnových povodních v Ústeckém a Libereckém kraji. Bylo předáno celkem 250 ks PS II v hodnotě 300 tisíc Kč, které byly určeny pro SDH z celého kraje v rámci sponzorství od Koalice pro Karlovarský kraj. Všem je třeba poděkovat za to, že tohoto daru se i sbory v naše okrese vzdaly a poskytly pomoc sborům, které to potřebují. Dále si velmi cením, že SDH Sokolov v květnu 2010 organizovalo velmi prestižní a kvalitní soutěž v disciplínách TFA Hasičský Permoník. Jeho členům patří velké poděkování za uspořádání velmi organizačně náročné soutěže. Totéž platí i pro aktivity, které směřují a vyvíjí při náročné práci s mládeží. Závěrem bych chtěl poděkovat všem, kteří se podílí na chodu OSH Sokolov, hlavně členům výkonného výboru OSH a členům všech odborných rad přeji hodně sil do náročné práce. Je bezpochyby vidět, že se odvedl kus velmi kvalitní práce. Všem SDH okresu Sokolov, kteří organizují nejen sportovní akce a aktivně se podílí na činnosti rady velitelů a okresního sdružení, děkuji za spolupráci.

16

Program činnosti Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska do roku 2020

Program činnosti Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska do roku 2020 Program činnosti Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska do roku 2020 Program činnosti Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska (dále jen SH ČMS nebo Sdružení ) pro období let 2015 2020 schválen V. sjezdem

Více

ZPRAVODAJ. Sdružení hasičů ČMS - okresu Písek *********************************************************************************** Číslo 2014

ZPRAVODAJ. Sdružení hasičů ČMS - okresu Písek *********************************************************************************** Číslo 2014 SDRUŽENÍ HASIČŮ ČMS - OKRESU PÍSEK ZPRAVODAJ Pobočka : Lannova 63, 370 01, České Budějovice Sdružení hasičů ČMS - okresu Písek ***********************************************************************************

Více

Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Okresní sdružení hasičů Brno-venkov Zubatého 1, 614 00 Brno. Zápis

Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Okresní sdružení hasičů Brno-venkov Zubatého 1, 614 00 Brno. Zápis Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Okresní sdružení hasičů Brno-venkov Zubatého 1, 614 00 Brno Zápis Ze shromáždění představitelů sborů, které se konalo dne 15. 11. 2013 v zasedací místnosti na KŘ

Více

Výroční zpráva SH ČMS

Výroční zpráva SH ČMS Výroční zpráva SH ČMS 2014 Obsah výroční zprávy SH ČMS za rok 2014 1. Úvodní slovo starosty sdružení 2. Vznik organizace, její poslání a cíle 3. Organizační struktura 4. Zprávy o činnosti a) Zpráva o

Více

Zápis z jednání Shromáždění starostů OSH 25. 4. 2014 v Přibyslavi

Zápis z jednání Shromáždění starostů OSH 25. 4. 2014 v Přibyslavi Přítomni: Zápis z jednání Shromáždění starostů OSH 25. 4. 2014 v Přibyslavi dle prezenční listiny starostové OSH ze 77 přítomno 73 nepřítomno 4 starosta SH ČMS přítomen 1 VV SH ČMS z 18 přítomno 15 nepřítomno

Více

Čl. l: Úvodní ustanovení

Čl. l: Úvodní ustanovení Organizační řád Soubor předpisů SH ČMS I/5 2006 V souladu s ustanovením čl. 97 Stanov Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska (dále jen SH ČMS) vydává výkonný výbor SH ČMS tento Organizační řád. Jeho účelem

Více

O R G A N I Z A Č N Í

O R G A N I Z A Č N Í Soubor předpisů SH ČMS I / 5-2006 O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D V souladu s ustanovením čl. 97 Stanov Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska (dále jen SH ČMS) vydává výkonný výbor SH ČMS tento Organizační

Více

O čem se také hovořilo na IV.sjezdu SH ČMS. Starosta SH ČMS Ing. Karel Richter, zahájení sjezdu:

O čem se také hovořilo na IV.sjezdu SH ČMS. Starosta SH ČMS Ing. Karel Richter, zahájení sjezdu: O čem se také hovořilo na IV.sjezdu SH ČMS. Tento výtah byl vytvořen zkrácením stenografického zápisu z jednání sjezdu, který byl zveřejněn na www.dh.cz - http://www.dh.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=950:stenografickyzaznam&catid=4:sjezd-sdrueni-hasi-ech-moravy-a-slezska&itemid=130

Více

Část první Základní a obecná ustanovení HLAVA PRVNÍ: ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Část první Základní a obecná ustanovení HLAVA PRVNÍ: ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ STANOVY Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska ve znění přijatém III. řádným sjezdem, konaným ve dnech 2. a 3. července 2005 v Klatovech a změn přijatých Shromážděním starostů OSH 17. 10. 2014 Část první

Více

Časopis Českého svazu včelařů určeno členům ČSV Ročník 66 (147)

Časopis Českého svazu včelařů určeno členům ČSV Ročník 66 (147) PŘÍLOHA VČELAŘSTVÍ č. 7 Včelařství Časopis Českého svazu včelařů určeno členům ČSV Ročník 66 (147) Obsah Změna Stanov ČSV, o. s. 2 Zpráva o činnosti a hospodaření ČSV, o. s. v roce 2012 3 I. Charakteristika

Více

Část první Základní a obecná ustanovení HLAVA PRVNÍ: ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Část první Základní a obecná ustanovení HLAVA PRVNÍ: ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ STANOVY Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska ve znění přijatém III. řádným sjezdem, konaným ve dnech 2. a 3. července 2005 v Klatovech a změn přijatých Shromážděním starostů OSH 1814. 104. 20142 Část

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Soubor předpisů SH ČMS I/5 2015

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Soubor předpisů SH ČMS I/5 2015 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Soubor předpisů SH ČMS I/5 2015 V souladu s ustanovením čl. 100 odst. 1 písm. a) a článku 101 stanov Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska (dále jen SH ČMS ) vydává výkonný výbor SH ČMS

Více

Zpráva výboru Folklorního sdružení ČR o činnosti

Zpráva výboru Folklorního sdružení ČR o činnosti Richarda Klaudy Ač jsem spatřil světlo světa v moravské metropoli v městě Brně, sahají rodinné kořeny na Vysočinu, kde jsem prožil část svého mládí. Tam se mi dostal pod kůži život venkovského lidu se

Více

Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015

Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č. j.: MŠMT-26 533/2012-51 Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015 Úvod Ministerstvo školství,

Více

Výroční zpráva o činnosti Městského úřadu Kojetín za rok 2013

Výroční zpráva o činnosti Městského úřadu Kojetín za rok 2013 Výroční zpráva o činnosti Městského úřadu Kojetín za rok 2013 Obsah: str. 1) Úvodní slovo tajemnice 3 5 Organizační struktura 6 2) Organizační záležitosti 2.1. Organizační změny a počty pracovníků 7-8

Více

Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na rok 2016

Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na rok 2016 Návrh pro PV MSMT-22479/2015-2 III. Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na rok 2016 NEINVESTIČNÍ PROGRAMY Obsah I. Základní poslání Programů...3 1. Cíle Programů...3

Více

Zpráva o činnosti okresního sdružení hasičů Vyškov za uplynulé období

Zpráva o činnosti okresního sdružení hasičů Vyškov za uplynulé období Zpráva o činnosti okresního sdružení hasičů Vyškov za uplynulé období Dovolte mi seznámit vás s činnosti okresního sdružení hasičů za uplynulé období od okresního shromáždění delegátů Sborů dobrovolných

Více

KE DNI 31. PROSINCE 2008

KE DNI 31. PROSINCE 2008 ZPRÁVA O ČINNOSTI ČSV KE DNI 31. PROSINCE 2008 Obsah vnitřní přílohy: Zpráva o činnosti ČSV ke dni 31. prosince 2008 (strany Činnost 1 20) Seznam vyšších chovů (strany: Matky 1 4) Napsali jste nám (strana:

Více

Zpráva o činnosti Českomoravského odborového svazu pracovníků školství od V. sjezdu

Zpráva o činnosti Českomoravského odborového svazu pracovníků školství od V. sjezdu Zpráva o činnosti Českomoravského odborového svazu pracovníků školství od V. sjezdu Vydal: Českomoravský odborový svaz pracovníků školství Praha 2011 Usnesení V. sjezdu Českomoravského odborového svazu

Více

OKNO bulletin Unie nestátních neziskových organizací Olomouckého kraje 2 / 2008

OKNO bulletin Unie nestátních neziskových organizací Olomouckého kraje 2 / 2008 OKNO do neziskového sektoru NADAČNÍ FOND OKNO bulletin Unie nestátních neziskových organizací Olomouckého kraje 2 / 2008 Česká republika proti bariérám v EU Jelikož se Česká republika pomalu připravuje

Více

GENERÁLNÍ INSPEKCE BEZPEČNOSTNÍCH SBORŮ ZPRÁVA O ČINNOSTI INSPEKCE ZA ROK 2012

GENERÁLNÍ INSPEKCE BEZPEČNOSTNÍCH SBORŮ ZPRÁVA O ČINNOSTI INSPEKCE ZA ROK 2012 GENERÁLNÍ INSPEKCE BEZPEČNOSTNÍCH SBORŮ ZPRÁVA O ČINNOSTI INSPEKCE ZA ROK 2012 PRAHA 2013 Úvod 4 1 Základní informace o organizaci 6 1.1 Zřízení organizace 6 1.2 Vývoj organizace 7 1.3 Současný stav organizace

Více

2/2002 Z OBSAHU 10. ROČNÍK. MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY http://www.smocr.cz, e-mail: smocr@smocr.cz, kancelar@smocr.

2/2002 Z OBSAHU 10. ROČNÍK. MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY http://www.smocr.cz, e-mail: smocr@smocr.cz, kancelar@smocr. 10. ROČNÍK 2/2002 Z OBSAHU Komise v roce 2001 Platy starostů Zasedání společného Výboru ČR a Výboru regionů EU MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY http://www.smocr.cz, e-mail: smocr@smocr.cz, kancelar@smocr.cz

Více

Vyhodnocení hlavních směrů činnosti ČMMJ po III. sjezdu A) ÚSEK KULTURNĚ-PROPAGAČNÍ

Vyhodnocení hlavních směrů činnosti ČMMJ po III. sjezdu A) ÚSEK KULTURNĚ-PROPAGAČNÍ Vyhodnocení hlavních směrů činnosti ČMMJ po III. sjezdu A) ÚSEK KULTURNĚ-PROPAGAČNÍ Výchova a vzdělávání a) Dbát na dodržování mysliveckých zvyků a tradic, etickou kulturní úroveň členů. b) Informovat

Více

Vzor dokumentů k zajištění výročních valných hromad SDH

Vzor dokumentů k zajištění výročních valných hromad SDH Vzor dokumentů k zajištění výročních valných hromad SDH - tento vzor není závazný a slouží pouze pro upřesnění jednotlivých kroků konání VVH SDH a to SDH, kteří nemají tolik zkušeností z konáním VVH -

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 pedagogická část

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 pedagogická část Gymnázium, Krnov, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 pedagogická část Schváleno pedagogickou radou dne: 1. 10. 2013 Schváleno školskou radou dne: 11. 10. 2013.

Více

2. celostátní sněm TOP 09

2. celostátní sněm TOP 09 Obsah 04 07 10 11 16 18 22 24 26 28 32 38 44 46 48 66 68 Úvodník Návrh programu 2. celostátního sněmu TOP 09 Zpráva o politické a organizační Činnosti A/ Zpráva o činnosti předsednictva TOP 09 B/ Zpráva

Více

VEDOUCÍ PŘEDSTAVITELÉ NRZP ČR

VEDOUCÍ PŘEDSTAVITELÉ NRZP ČR VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 VEDOUCÍ PŘEDSTAVITELÉ NRZP ČR Václav Krása předseda NRZP ČR v.krasa@nrzp.cz Mgr. Jiří Morávek I. místopředseda NRZP ČR mistopredseda@nrzp.cz prof. PaedDr. Ján Jesenský, CSc místopředseda

Více

Sedlčansko - pohoda v srdci Čech

Sedlčansko - pohoda v srdci Čech Výroční zpráva MAS Sedlčansko, o.p.s. za rok 2009 Sedlčansko - pohoda v srdci Čech Zprávu předkládá: Jiří KUŽEL ředitel společnosti V Krásné Hoře nad Vltavou dne 2010 Razítko a podpis:.. 1 Obsah: 1. Úvod.

Více

ANALÝZA NEFORMÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍCH PRACUJÍCÍCH S DĚTMI A MLÁDEŽÍ V JIHOMORAVSKÉM KRAJI

ANALÝZA NEFORMÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍCH PRACUJÍCÍCH S DĚTMI A MLÁDEŽÍ V JIHOMORAVSKÉM KRAJI ANALÝZA NEFORMÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍCH PRACUJÍCÍCH S DĚTMI A MLÁDEŽÍ V JIHOMORAVSKÉM KRAJI Obsah 1 Úvod... 3 2 Zadání... 4 3 Metodika analýzy... 6 3.1 Objekt a předmět analýzy...

Více

AUDITOR 7/2011. Malí a střední auditoři v (po)krizové době Hospodářská recese nepřichází. Obsah

AUDITOR 7/2011. Malí a střední auditoři v (po)krizové době Hospodářská recese nepřichází. Obsah AUDITOR 7/2011 Obsah AKTUALITY Jiří Mikyna novým ředitelem úřadu KA ČR... 2 Ze zasedání Výkonného výboru KA ČR (Jiří Mikyna)... 2 Aktuální změny v nabídce vzdělávacích akcí na 2. pol. 2011 (Monika Kryštůfková)...

Více