Program shromáždění: K jednání shromáždění k jednotlivým bodům programu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Program shromáždění: K jednání shromáždění k jednotlivým bodům programu"

Transkript

1 Program shromáždění: 1. Zahájení shromáždění představitelů SDH 2. Volba zapisovatele, ověřovatele zápisu, návrhové a mandátové komise 3. Zpráva o činnosti OSH Sokolov za uplynulé období 4. Zprávy okresních odborných rad OORM, ORV, OORP 5. Rozpočet a placení členských příspěvků 6. Zpráva okresní kontrolní a revizní rady 7. Organizační zabezpečení výročních valných hromad SDH hlášenky SDH 8. Hlavní zaměření OSH Sokolov na léta Evidence SDH internetový portál 10. Oceňování a vyznamenání 11. Zpráva ČFPS o.s o projektu soustředění mládeže za rok 2010 podpora pro rok Návrh rozpočtu na rok Diskuse 14. Zpráva návrhové komise 15. Usnesení ze shromáždění představitelů SDH 16. Závěr K jednání shromáždění k jednotlivým bodům programu

2 1. Zahájení shromáždění, presence a přivítání hostů provedl starosta OSH Sokolov pan David Grůza 2. Návrh programu jednání shromáždění představitelů Schváleno jednohlasně Zapisovatel Kubeš Jan Ověřovatel zápisu Grůza David, Ptáček Jan Návrhová komise Zapf Ladislav, Balák Petr Mandátová komise Petr Kvak, Martin Kasal Schváleno jednohlasně 3. Zpráva o činnosti za uplynulé období přednesl starosta OSH Sokolov pan David Grůza Bez připomínek 4. Zprávy o činnosti OORM, ORV, ORP Schváleno jednohlasně Připomínky: pouze k organizaci soutěží v roce 2011 dodal pan Zapf, že by se měli sbory, které jsou požádány o spolupráci při zajištění těchto soutěží kontaktovat cca. 4 měsíce předem 5. Placení členských příspěvků: Pro rok 2011 se navrhuje placení ČP pro dospělé (nad 18 let) 200,- Kč a pro MH (6-18 let) 100,- Kč. Členové přípravky do 6 let ČP neplatí a členové nad 65 let platí 100,- Kč. ČP se odvádí bezhotovostní platbou na účet OSH Sokolov č /0300 ČSOB a.s s variabilním symbolem (registrační číslo SDH) pro identifikaci. S odvodem ČP každého SDH bude zaslán, nebo předán na OSH jmenný seznam platících členů s evidenčními čísly. Za správnost zodpovídá starosta SDH. ČP budou odvedeny do a do bude proveden odvod ČP na ústředí SH ČMS. Schváleno jednohlasně Bez připomínek 6. Zpráva okresní kontrolní a revizní rady přednesl pan Martin Kasal člen OKRR

3 Schváleno jednohlasně Bez připomínek 7. Organizační zabezpečení výročních valných hromad SDH Žádám Vás o vyhotovení přiložených hlášení o činnosti SDH do Výroční valné hromady se uskuteční nejpozději do Prosím o sdělení termínu VVH SDH do , aby mohl být vyslán člen VV OSH. Přiložené hlášení pošlete panu Zapfovi na a ten je zkontroluje a pošle vám je zpět, až poté je odešlete na OSH Sokolov. 8. Hlavní zaměření OSH Sokolov na rok Postavení hasičů ve společnosti 1)V úzké spolupráci s představiteli obcí, státní správy, poslanci a senátory Parlamentu ČR, dalšími orgány, institucemi, občanskými sdruženími a podnikateli, zvýšit úsilí o zlepšení podmínek nutných k zabezpečení činnosti dobrovolných hasičů. Za tímto účelem vyhledávat vhodné možnosti na všech stupních, včetně navrhování potřebných legislativních změn. 2)Působit na veřejnost ve smyslu zvyšování se společenského uznání hasičů s důrazem na nezastupitelnou činnost dobrovolných hasičů. 3)Sledovat navrhované změny právních předpisů v požární ochraně i v dalších oblastech s cílem iniciovat a prosazovat zájmy hasičů. 4)Vytvářet podmínky : a)pro zapojení vybraných organizačních celků jednotek SH ČMS do mezinárodní pomoci při živelních pohromách i mimořádných událostech. c)pro rozvoj spolupráce s dalšími občanskými sdruženími a svazy, zejména se sdruženími a svazy, které mají svoji činnost obdobně zaměřenou jako SH ČMS. II. Výstavba sdružení 1)V činnosti Sdružení v souladu se stanovami SH ČMS zlepšovat činnost organizačních jednotek Sdružení. 2)Zkvalitnit systém přenosu informací uvnitř SH ČMS s přihlédnutím na www stránky SH ČMS, KSH, OSH a SDH. opírat se o přijaté Stanovy SH ČMS a s plnou odpovědností a důsledností prosazovat jejich dodržování. 3) Nadále vylepšovat zavedený program evidence členské základny, pružně a aktuálně reagovat na oprávněné připomínky uživatelů s cílem jeho využití v maximálně možném počtu organizačních jednotek sdružení.

4 4) Prohlubovat spolupráci s krajskými orgány samosprávy i státní správy, s pověřenými obcemi a s obcemi s rozšířenou pravomocí s cílem vytvořit pro činnost sdružení a zejména sborů dobrovolných hasičů (SDH) v kraji ty nejlepší podmínky 5) Rozvíjet odbornou úroveň funkcionářů SH ČMS, organizovat školení a semináře, vytvářet studijní a metodické pomůcky (Universita 3. věku, školení starostů OSH, hospodářů, ekonomů atd.) 6) Usilovat o získání státních a jiných dotačních prostředků, které jsou určeny k rozvoji činnosti SH ČMS včetně provozních nákladů všech článků, za tímto účelem aktivně sledovat průběžně vyhlašované grantové programy a v rámci možností na ně reagovat zpracováním projektů. III. Podpora činnosti jednotek SDH obcí a jejich odborná příprava 1)Za hlavní poslání každého člena SH ČMS považovat připravenost k provádění zásahů při požárech, živelních pohromách, technických a jiných havárií v duchu Bližnímu ku pomoci vlasti ku prospěchu. 2)Vyhledávat a získávat členy SH ČMS pro činnost v hasičských jednotkách, spolupůsobit při zřizování těchto jednotek a požárních hlídek. Připravovat nejlepší členy SH ČMS pro funkce velitelů, strojníků a pro další funkce v požární ochraně. 3)Upozorňovat odpovědné subjekty a hledat společně s nimi možnosti, jak výrazně zlepšit zanedbalý stav v oblasti osobní ochrany a bezpečnosti práce členů dobrovolných hasičských jednotek a jak zlepšit technické vybavení v těchto jednotkách. Zabezpečovat potřebnou údržbu vlastních i svěřených prostředků a zařízení. 4)Působit na zlepšení systému odborné přípravy tak, aby odborná příprava velitelů, strojníků a dalších funkcí v požární ochraně byla dostupná širšímu počtu aktivních členů SH ČMS zařazených v hasičských jednotkách při zachování kvality odborné přípravy, s cílem zajištění jejich lepší zastupitelnosti v jednotkách. 5)Působit na pořádání prověřovacích a taktických cvičení, pořádat kvalifikační hasičské soutěže, memoriály, pohárové soutěže, mládežnické soutěže i další prospěšné akce za účelem zvýšení odborné úrovně členů SH ČMS a působení na veřejnost. K tomu využívat možnosti mezinárodní spolupráce hasičů. 6)Podílet se na rozvoji efektivního systému likvidace požárů, havárií a jiných mimořádných událostí. IV. Preventivně výchovná oblast 1) Získávat a odborně připravovat pro aktivní preventivní a výchovnou činnost členy sdružení, vybavovat je potřebnými informacemi a pomůckami a vést je k úzké spolupráci

5 s obcemi, právnickými i fyzickými osobami s cílem předcházení vzniku požárů i jiných nebezpečí. 2) Zprostředkovávat veřejnosti hlavní zásady požární ochrany pro oblast občanského života i podnikatelskou činnost vyjádřené v právních a technických předpisech ČR a EU. Působit tak na vyšší úroveň péče o bezpečný domov provádění výrobní a jiné činnosti a na zvyšování právního vědomí společnosti v oblasti požární ochrany. 3) Propagovat a informovat veřejnost o činnosti hasičů. (tiskové konference, tiskové zprávy ). 4) Působit na veřejnost s cílem motivovat ji pro dobrovolnou činnost v požární ochraně a k ochraně života, zdraví, majetku a životního prostředí. 5) Rozvíjet a zdokonalovat výtvarnou a literární soutěž Požární ochrana očima dětí. za tímto účelem úzce spolupracovat s HZS, jak při vyhlašování, propagaci, tak při vyhodnocování V. Oblast ochrany obyvatelstva 1) Rozvíjet spolupráci s HZS ČR v oblasti ochrany obyvatelstva a rozvíjet koncepci ochrany obyvatelstva do roku 2013 s výhledem do roku ) Podporovat specializované kurzy v ÚHŠ a CHH z oblast ochrany obyvatelstva 3) Získávat členy SH ČMS k základní odborné přípravě velitelů družstev v oblasti ochrany obyvatelstva. VI. Práce s mládeží 1) Zabezpečit a důsledně věnovat pozornost činnosti mladých hasičů v duchu získávání znalostí a dovedností v oblasti PO a její historie. Pomocí plnění celostátní hry Plamen a celoroční činnosti dorostu zdůraznit příslušnost k SDH s jejich osobní přípravou jako potencionálních nástupců pro převzetí úkolů v rámci svých sborů. 2) Uvést do praxe aktualizovaný vzdělávací systém pro mládež SH ČMS odznaky odborností a specializací. 3) Rozvíjet oblast vzdělávání vedoucích a instruktorů kolektivů mladých hasičů zejména pomocí vzdělávacích kurzů, seminářů a letních škol. 4) Aktivně se podílet na tvorbě a připomínkování legislativních norem a předpisů, které se přímo dotýkají oblasti práce s dětmi a mládeží ve volném čase jako jsou např. Zákon o veřejně prospěšných organizacích a nový návrh Zákona o dobrovolnictví a dobrovolnické službě a další. 5) Usilovat o získání státních a jiných dotačních prostředků, které jsou určeny k rozvoji celoroční činnosti mládeže SH ČMS včetně provozních nákladů všech článků. 6) Pokračovat v nastartovaném trendu pořádání celostátních propagačních a presentačních

6 akcí (Festival Přípravky SH ČMS, Propagační jízda a další). 7) Dle možností a potřeb rozvíjet publikační a propagační činnost na úseku mládeže SH ČMS. 8.)podporovat projekt DOROST VII. Oblast společenského dění, historie a muzejnictví 1)Zachovávat hasičské tradice. 2)Dbát o ochranu historických materiálů a dokumentace z činnosti hasičstva. 3)Rozvíjet a podporovat Aktiv a kluby ZH, mezilidské vztahy a kulturně společenskou činnost. 5)Rozvíjet činnost uměleckých hasičských souborů a další zájmovou činnost hasičů. VIII. Ekonomická oblast 1)Hledat nové možnosti získání finančních prostředků pro činnost SH ČMS. 2)Pečovat a rozšiřovat nemovitý i movitý majetek ve vlastnictví a v péči SH ČMS. 5)Zvýšit podíl členů SH ČMS pojištěných u Hasičské vzájemné pojišťovny, a. s., a podporovat obchodní činnost Výzbrojny požární ochrany, a. s. 7) Usilovat o zvýšení prostředků z grantů pro SH ČMS Schváleno jednohlasně Bez připomínek 9. Evidence SDH přednesl pan Balák 10. Oceňování Oceňování a vyznamenání se řídí schváleným statutem vyznamenání. Každá žádost bude obsahovat podrobnou historii daného subjektu. Návrh bude vždy schválen daným statutárním orgánem. Návrhy vyznamenání se budou v rámci OSH Sokolov odevzdávat ve dvou termínech do 30.3 a daného roku. Oceňování je podmíněno, že daný subjekt bude mít zaplaceny řádně členské příspěvky s vyznačením do vložky členského průkazu v opačném případě, bude návrh ze strany OSH zamítnut. Schváleno jednohlasně

7 11. Zpráva o projektu soustředění mládeže za rok 2010 přednesl David Grůza 12. Návrh rozpočtu na rok 2011 Schválen jednohlasně 13. Diskuze Návrh nevyloučení pana Karla Vrby z VV OSH z důvodu nečinnosti Schváleno jednohlasně a nový člen bude v nejbližší době doplněn 14. Zpráva návrhové komise 15. Usnesení ze shromáždění představitelů návrhová komise přednesla návrh usnesení, které bude součástí zápisu z jednání představitelů SDH okresu Sokolov. Usnesení schváleno jednohlasně 16. Závěr Na závěr poděkoval starosta OSH Sokolov za účast na shromáždění a popřál přítomným mnoho úspěchů v roce Ověřovatelé zápisu : David Grůza Jan Ptáček V Březové dne

8 Usnesení ze shromáždění představitelů SDH okresu Sokolov 1. Zahájení shromáždění 2. Návrh programu jednání a volba zapisovatele, návrhové a mandátové komise, ověřovatelů zápisu SCHVÁLENO JEDNOHLASNĚ 3. Zpráva o činnosti OSH Sokolov - SCHVÁLENO JEDNOHLASNĚ 4. Zprávy okresních odborných rad - SCHVÁLENO JEDNOHLASNĚ 5. Placení ČP na rok SCHVÁLENO JEDNOHLASNĚ 6. Zpráva OKRR - SCHVÁLENO JEDNOHLASNĚ 7. Organizační zabezpečení VVH SDH - SCHVÁLENO JEDNOHLASNĚ 8. Hlavní zaměření OSH Sokolov na léta SCHVÁLENO JEDNOHLASNĚ 9. Evidence SDH - SCHVÁLENO JEDNOHLASNĚ 10. Oceňování - SCHVÁLENO JEDNOHLASNĚ 11. Práva ČFPS o.s o projektu soustředění za rok 2010 a jeho následovná podpora v roce SCHVÁLENO JEDNOHLASNĚ 12. Návrh rozpočtu na rok SCHVÁLENO JEDNOHLASNĚ 13. Diskuze - SCHVÁLENO JEDNOHLASNĚ

9 Položka příjem Výdej poznámka Provoz kanceláře OSH 6000,- 500,- Kč měsíčně Spotřeba materiálu 7000,- Nákup hasičského zboží 5000,- Ocenění, medaile Výkony spojů, pošt 100,- Cestovní výdaje OSH ,- Granty MV, MŠMT, SHČMS Grant MV mzdy ,- 1x dohoda o PP G7 požární sport 4500,- G1 odborná příprava 5000,- G5 plamen 1800,- Dotace MŠMT vzdělání 6000,- Grant provoz OSH ,- Příspěvek SH ČMS ,- Vlastní zdroje 30% k dotacím ,- ČP dospělí ,- ČP mladý hasič 6000,- Odvod ČP dospělí 9700,- Odvod ČP mladý hasič 610,- Poplatky banka? Provize HVP 2500,- Provize VPO? Návrh rozpočtu okresního sdružení hasičů Sokolov na rok 2011 Celkem , ,- Rozpočet vychází z roku 2010, dle stavu členské základny, poskytnutých grantů a výdajů Schváleno jednohlasně Bez připomínek

10 Vážení a milí hasiči, kamarádi Dovolte mi abych Vás přivítal v prostorách kanceláře okresního sdružení hasičů Sokolov v Březové u Sokolova. Sešli jsme se zde, abychom zhodnotily uplynulý rok 2010 a následně se připravily na rok následující. V letošním roce prošlo naše okresní sdružení mnohými změnami a tyto změny znamenaly i velkou inovaci nejen ve vedení, ale taktéž v celkovém přístupu k práci. Jelikož já sám jsme nováčkem ve výkonném výboru okresního sdružení a tato funkce je i mým prvním postem jako funkcionáře SH ČMS snažil jsem se se změnami na úrovni okresu poprat po svém. Jsem novou a mladou krví v postu starosty okresního sdružení a věřím, že tato obměna byla zapotřebí. Okresní sdružení Sokolov bylo do mého příchodu vedeno jednou osobou panem Matouškem a toto vedení nebylo zcela totožné se stanovami SH ČMS, ale taktéž v souladu s představami Vás zástupců sborů dobrovolných hasičů okresu Sokolov. Již zmiňovaná změna vedení okresního sdružení nám jako novým zástupcům okresu přineslo mnoho poznatků z jichž předchozích probíhajících jednání poskládaného výkonného výboru ze dne Do nového výkonného výboru byly dosazeni lidé, kteří z mého pohledu dokázali od prosince 2009 do března 2010 udělat velký kus práce, který dokázal naše okresní sdružení opět postavit na nohy a rozjet novou etapu, která již dnes vím, že je velmi úspěšná. K celoroční činnosti okresního sdružení hasičů Sokolov mohu podat asi tuto zprávu. V březnu 2010 jsem přebral okresní sdružení v mínusu cca ,- Kč. Jednalo se o bankovní účet, na kterém zbylo 785,- Kč a v pokladně mi mělo být předáno ,- Kč čehož jsem se do dnešního dne nedočkal. Vybrané příspěvky ze základních organizací byly použity na zaplacení pochybných půjček firmě MAD a tudíž okresní sdružení bylo znovu v situaci jako před pěti lety. Při mé osobní snaze a agitaci u výkonného výboru projednávat pan Matouška pouze v našem kruhu sdružení, jsem i já po čase usoudil, že i tudy cesta nevede a podaly jsme na pana Matouška trestní oznámení. Výsledkem bylo odložení věci z důvodu nenaplnění trestné podstaty věci. Po projednání VV OSH byla podána stížnost proti rozhodnutí orgánů činných v trestním řízení, kde nám bylo sděleno, že orgán nepochybil. K celkovému uzavření tématu bývalého starosty OSH Sokolov je vedena věc se spoluprácí s právníkem z Karlových Varů panem Fílou, který nás v dané věci zastupuje. Ke kladným a to velice kladným zprávám patří celkové fungování okresního sdružení Sokolov od Podařilo se nám uspořádat okresní kolo hry Plamen na celý víkend, z kterého byli samotní účastníci překvapení. V rámci jednání s ústředím se nám podařilo získat již zmizelé dotace z loňského roku na MTZ SDH, za což tří velké díky paní ing. Němečkové, která pro nás tyto finanční zdroje našla. Dále jsme se dokázali vypořádat s dluhem vůči finančnímu úřadu Sokolov za předešlých pět let ve výši cca ,- Kč. Uspořádali jsme shromáždění představitelů okresu Sokolov, které bylo pojato formou školení různých funkcí a vedení agendy SDH. Zajistili jsme účast na krajském kole v disciplínách požárního sportu, kde nás reprezentovalo družstvo z Chodova. Po cca. 8 měsících jsme dokázali dostat okresní sdružení

11 do kladných čísel a dnes již víme, že finanční prostředky, které jsme nashromáždili během této doby nám budou velmi nápomocny v dalším roce. V závěru mého hodnocení působnosti bych velice rád poděkoval městu Chodov a Vintířov za pomoc při řešení naší finanční situace na počátku našeho působení a dále celému výkonnému výboru za jejich ochotu a obětavou práci, která vedla k úspěšnému vyvedení okresu z problému a i z podvědomí ostatních jako emiráty. Naše snaha slib, že okresní sdružení bude fungovat jako řádná organizační složka SH ČMS si myslím, že je zcela naplňován s našimi vizemi. Jde vidět, že dobrý kolektiv se dokáže zasadit o bezproblémové fungování a já mohu s hrdostí říci, že členové VV OSH Sokolov jsou kolektivem a jejich práce je nápomocna Vám všem.

12 Zpráva okresní odborné rady mládeže za rok 2010 Průměrně se na radu mládeže scházelo 5 vedoucích mládeže nebo jejich zástupci a ti byli seznamování s problematikou mládežnických soutěží a všeho co se okolo kolektivů MH jedná. Celkem se uskutečnilo 6 porad OORM, kde byl zvolen výbor OORM ve znění Katzer Tomáš, Kastlová Marie, Vašíček Richard Před každou radou mládeže byli všichni zástupci SDH obesláni místem a časem konání rady OORM SMS zprávou. Dotace MH: MTZ Horní Slavkov, Sokolov, Chodov, Březová Tábory Chodov, Březová Hra plamen Pořádající : SDH Krajová 2.kolo v Josefově Postoupil: Horní Slavkov do krajského kola v Klatovech Postoupil: Horní Slavkov na MČR v Litomyšli Skončili na 10 místě Okresní kolo v Josefově se moc vydařilo a velké poděkování patří pořádajícímu SDH Krajková Hra Plamen kolo pořádalo SDH Chodov dne od 9:00 2.kolo bude pořádat SDH Sokolov cca. Květen 2011 Čerpání dotací 2010 SDH co žádali o dotace MTZ a tábor byla v pořádku odevzdána do termínu a odeslány na SH ČMS.

13 Rada mládeže Zabývala se výrobou 5 sad překážek, které doposud obdrželo SDH Krajková a na dalších se pracuje. Nebyla možnost tento úkol z finančních důvodů realizovat. Dále jsou ve sledování a nadále se tento úkol bude řešit. Byly rozdány materiály pro přípravu odznaků odborností 1x kniha a 1x CD vedoucím mládeže SDH okresu obdržené na SH ČMS v Přibyslavi, kterého se účastnili za OORM Katzer Tomáš a Grůza David. Přípravu odznaků se složením zkoušky bylo domluveno, že se zkouška bude konat v kanceláři OSH Sokolov a to v termínu první sobota v Březnu a Dubnu. Proběhlo školení vedoucích a instruktorů a to v termínu na Březové v klubovně mladých hasičů Březová. Účastnilo se celkem 13 osob a všichni po napsání testu prošli. Z 13 zúčastněných byli 4 z okresu Cheb. Krajská rada mládeže Je přibližně domluvena na polovinu prosince, kde se bude projednávat termín pro K. Ligu mladých hasičů 2011, okresní a krajská kola hry plamen Karlovarská liga MH 2010 V letošním ročníku se liga navýšila o další 3 závody a to ve Skalné, Sokolově a Libé. Tyto sbory se velice dobře svého úkolu zhostily a tím obohatily dětskou ligu o další a velice kvalitní závody.ročník 2010 v obou kategoriích po velkém zápolení vyhrálo SDH Plesná a přerušilo tak tříletou neporazitelnost Horního Slavkova.

14 Zpráva kontrolní revizní rady OSH Sokolov za rok 2010 OKRR začala pracovat v Březnu roku 2010 ve složení předsedy pan František Turanský a členové pan Martin Kasal a slečna Baláková. V měsíci Březnu OKRR provedla výchozí kontrolu účetnictví na základě, které byly provedeny kroky vedoucí k podání trestního oznámení na bývalého starostu OSH Sokolov pana Františka Matouška. Obsah a výsledek tohoto kroku bude projednán v dalším z bodů tohoto jednání. Dále byl v měsíci dubnu a květnu proveden průzkum jaký majetek je ve vlastnictví OSH Sokolov. Na základě této kontroly bylo zjištěno, že nejsou vypracovány žádné inventární seznamy a majetek, který byl ve vlastnictví OSH byl nalezen na několika SDH okresu Sokolov. Tento majetek byl sepsán, byly vyhotoveny inventární seznamy a na majetek, který byl fyzicky umístěn na SDH byly vypracovány zápůjčkové listy. Zvláštní kapitolou v oblasti majetku, byly rozpracované překážky pro požární sport mládeže, u kterých muselo dojít nejprve k dopracování a poté k rozdělení na SDH. Vzhledem ke skutečnosti, že VV OSH Sokolov mohlo uvolnit finanční prostředky na výše uvedené práce až v měsíci září tak termín předání se posunul na konec tohoto roku. Historicky poprvé budou po sedmi letech provedeny inventury majetku OSH a o tomto bude proveden zápis, který bude zaslán na SH ČMS do Prahy. V oblasti financování a vedení účetnictví byly v roce 2010 provedeny celkem tři kontroly. Vzhledem ke skutečnosti, že účetnictví je vedeno pracovníkem SH ČMS panem Ing. Ivanem Jirotou, což je další článek kontroly (jednou za tři měsíce), nebylo shledáno žádného pochybení. Začátkem roku 2011 bude provedena OKRR kontrola provedených inventur majetku a uzavření účetnictví za rok O tomto kroku a jeho závěrech budete informováni na zasedání představitelů sborů okresu Sokolov v jarních měsících roku 2011.

15 Zpráva okresní odborné rady velitelů za rok 2010 Rada velitelů okresu Sokolov pracuje ve složení Ing. Jiří Kiss SDH Chodov, Martin Rosocha SDH Kraslice, Zdeněk Beneš SDH Horní Slavkov. V roce 2010 se okresní rada velitelů sešla celkem třikrát, a to v únoru, v březnu a červnu. Hlavními tématy projednání byly postupové soutěže, termíny pohárových soutěží zařazených do krajské ligy 2010 (celkem čtyři Kraslice, Horní Slavkov, Chodov a Krásno, bohužel Horní Slavkov interních důvodů soutěž neuspořádal), dále stav rozhodčích a jejich plánované školení, dotace krajského úřadu na organizaci krajské ligy a chod sdružení, odborná témata týkající se odborné přípravy členů jednotek (např. projednán nový řád výkonu služby pro JSDH obcí platný a účinný od ). Všechny zápisy jsou zveřejněny na oficiálním webu OSH Sokolov sekce,,odborná rada velitelů. Bylo projednáno a schváleno, že v roce 2010 nebude organizována okresní soutěž z důvodu nezájmu ostatních SDH, do krajského kola bylo schváleno radou velitelů družstvo mužů SDH Chodov doplněné jedním členem z Horního Slavkova a družstvo žen SDH Chodov. Na krajské soutěži muži obsadili 3. Místo. Ženy bohužel z důvodu nemoci krajskou soutěž neabsolvovaly. Dalším schváleným bodem bylo zorganizovat rozšířenou radu velitelů okresu Sokolov s účastí všech velitelů okresu Sokolov. Po dohodě s ředitelem HZS KK ÚO Sokolov Ing. Pavlem Růžičkou, který by se chtěl tohoto sezení zúčastnit a z důvodu absolvování kurzu by nemohl, byl dohodnut předběžný termín v březnu V únoru 2011 proběhne celokrajná schůzka všech vedoucích družstev, které se zúčastňují krajské ligy. Zde budou upřesněny termíny a pravidla ligy pro rok V rámci zvyšování odborné kvalifikace rozhodčích bylo v letošním roce připravováno a organizováno školení rozhodčích dne v Březové. Z důvodu nezájmu (přihlášeni pouze dva členové), bylo školení zrušeno. Okres Sokolov má oficiálně proškolené pouze 3 rozhodčí a tento stav chceme změnit. Další školení rozhodčích bude organizovat okres Cheb v zimě Přesný termín bude upřesněn. Byl bych rád, kdyby se školení za okres Sokolov zúčastnilo minimálně 10 členů z našich SDH. Další významnou akcí v roce 2010, která byla organizována na náš popud i v rámci krajského sdružení, byla pomoc po srpnových povodních v Ústeckém a Libereckém kraji. Bylo předáno celkem 250 ks PS II v hodnotě 300 tisíc Kč, které byly určeny pro SDH z celého kraje v rámci sponzorství od Koalice pro Karlovarský kraj. Všem je třeba poděkovat za to, že tohoto daru se i sbory v naše okrese vzdaly a poskytly pomoc sborům, které to potřebují. Dále si velmi cením, že SDH Sokolov v květnu 2010 organizovalo velmi prestižní a kvalitní soutěž v disciplínách TFA Hasičský Permoník. Jeho členům patří velké poděkování za uspořádání velmi organizačně náročné soutěže. Totéž platí i pro aktivity, které směřují a vyvíjí při náročné práci s mládeží. Závěrem bych chtěl poděkovat všem, kteří se podílí na chodu OSH Sokolov, hlavně členům výkonného výboru OSH a členům všech odborných rad přeji hodně sil do náročné práce. Je bezpochyby vidět, že se odvedl kus velmi kvalitní práce. Všem SDH okresu Sokolov, kteří organizují nejen sportovní akce a aktivně se podílí na činnosti rady velitelů a okresního sdružení, děkuji za spolupráci.

16

Program činnosti Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska do roku 2020

Program činnosti Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska do roku 2020 Program činnosti Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska do roku 2020 Program činnosti Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska (dále jen SH ČMS nebo Sdružení ) pro období let 2015 2020 schválen V. sjezdem

Více

Vzor dokumentů k zajištění výročních valných hromad SDH

Vzor dokumentů k zajištění výročních valných hromad SDH Vzor dokumentů k zajištění výročních valných hromad SDH - tento vzor není závazný a slouží pouze pro upřesnění jednotlivých kroků konání VVH SDH a to SDH, kteří nemají tolik zkušeností z konáním VVH -

Více

Metodika a zásady odborného vzdělávání členů SHČMS v oblasti ochrany obyvatelstva

Metodika a zásady odborného vzdělávání členů SHČMS v oblasti ochrany obyvatelstva Metodika a zásady odborného vzdělávání členů SHČMS v oblasti ochrany obyvatelstva Úvod ÚOROO po svém jednání dne 23. února 2011, po projednání prvotní informace ve Vedení SHČMS konaného dne 8. března 2011

Více

Zpráva Odborné rady velitelů OSH Plzeň - jih za období 2010-2014

Zpráva Odborné rady velitelů OSH Plzeň - jih za období 2010-2014 Zpráva Odborné rady velitelů OSH Plzeň - jih za období 2010-2014 Vážené hasičky, hasiči, vážení hosté, dovolte mi, abych vám předložil hodnotící zprávu Odborné rady velitelů za uplynulé volební období.

Více

Zápis ze Shromáždění představitelů Sborů dobrovolných hasičů okresu Trutnov, konaného dne 24.4.2009 ve velkém sále MěÚ v Trutnově

Zápis ze Shromáždění představitelů Sborů dobrovolných hasičů okresu Trutnov, konaného dne 24.4.2009 ve velkém sále MěÚ v Trutnově Zápis ze Shromáždění představitelů Sborů dobrovolných hasičů okresu Trutnov, konaného dne 24.4.2009 ve velkém sále MěÚ v Trutnově zahájení: 16 30 hod. přítomni: Výkonný výbor OSH Trutnov zástupci SDH okresu

Více

Z Á P I S z Výroční valné hromady okrsku Zahořany v Zahořanech 25.1.2014

Z Á P I S z Výroční valné hromady okrsku Zahořany v Zahořanech 25.1.2014 Z Á P I S z Výroční valné hromady okrsku Zahořany v Zahořanech 25.1.2014 Program: 1) Zahájení: p. Dolejš 2) Volba návrhové komise p. Dolejš 3) Zpráva o činnosti okrsku p. Dolejš 4) Zpráva velitele okrsku

Více

Zápis z jednání Výkonného výboru Krajského sdružení hasičů Královéhradeckého kraje, konaného 5. 3. 2015 od 16.00 hod v Bílých Poličanech

Zápis z jednání Výkonného výboru Krajského sdružení hasičů Královéhradeckého kraje, konaného 5. 3. 2015 od 16.00 hod v Bílých Poličanech Zápis z jednání Výkonného výboru Krajského sdružení hasičů Královéhradeckého kraje, konaného 5. 3. 2015 od 16.00 hod v Bílých Poličanech Přítomní členové VV: J. Orsák, I. Kraus, K. Salava, A. Ulrych, E.

Více

Prezentace na konferenci Ochrana obyvatelstva 2012. Zabezpečení vzdělávání členů sborů dobrovolných hasičů SHČMS v oblasti ochrany obyvatelstva

Prezentace na konferenci Ochrana obyvatelstva 2012. Zabezpečení vzdělávání členů sborů dobrovolných hasičů SHČMS v oblasti ochrany obyvatelstva Prezentace na konferenci Ochrana obyvatelstva 2012 Téma: Zabezpečení vzdělávání členů sborů dobrovolných hasičů SHČMS v oblasti ochrany obyvatelstva Mgr.Bohumír Martínek, Ph.D. Vedoucí Ústřední odborné

Více

SMĚRNICE ČINNOSTI S KOLEKTIVY MLADÝCH HASIČŮ. Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska

SMĚRNICE ČINNOSTI S KOLEKTIVY MLADÝCH HASIČŮ. Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska SMĚRNICE ČINNOSTI S KOLEKTIVY MLADÝCH HASIČŮ Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska ------------------------------------------------------------------------------------------------- H L A V A I Článek

Více

Z Á P I S z Výroční valné hromady okrsku Zahořany ve Staněticích 23.2.2013

Z Á P I S z Výroční valné hromady okrsku Zahořany ve Staněticích 23.2.2013 Program: 1) Zahájení: p. Dolejš 2) Volba návrhové komise p. Dolejš 3) Zpráva o činnosti okrsku p. Dolejš 4) Zpráva velitele okrsku p. Odvody 5) Zpráva hospodáře p. Kruml František 6) Zpráva strojníka p.

Více

Stanovy. LT U SMRKU o.s.

Stanovy. LT U SMRKU o.s. Stanovy LT U SMRKU o.s. Článek 1 Název, sídlo, symboly 1) LT U SMRKU o.s. je suverénním a dobrovolným občanským sdružením (o.s.) na základě zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších

Více

Plán akcí 2012 Místo konání akce Název akce Kontakt

Plán akcí 2012 Místo konání akce Název akce Kontakt 18.1. 18.1. 19.1. 24.1. 31.1. 21.2. 28.2. 13.3. 13.3. 21.3. 22.3. 27.3. 3.4. 13.4. 14.4. 17.4. 3.5. 3.5. 4.5. 5.5. 9.5. 22.5. 22.5. 23.5. 24.5. 25.5. 26.5. 5.6. 9.6. Výkonný výbor SH ČMS Odborná rada historie

Více

Jednání starostů SDH po obvodech 4. 11. 2013

Jednání starostů SDH po obvodech 4. 11. 2013 Jednání starostů SDH po obvodech 4. 11. 2013 Program jednání 1) Zpráva o činnosti OSH Ústí nad Orlicí, 2) Výsledky soutěží v roce 2013, 3) Zajištění výročních valných hromad, 5) Hlášení o činnosti sboru

Více

Stanovy. Čl. 1 Základní ustanovení. Čl. 2 Obsah činnosti

Stanovy. Čl. 1 Základní ustanovení. Čl. 2 Obsah činnosti Stanovy Asociace středoškolských klubů České republiky, o. s. Adresa: Česká 11, Brno 602 00 Registrováno u: Ministerstva vnitra České republiky Číslo a datum registrace: VSP/1-34/90-R ze dne 3. 5. 1990

Více

pod záštitou poslankyně Parlamentu ČR Mgr. Marie Benešové

pod záštitou poslankyně Parlamentu ČR Mgr. Marie Benešové Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Krajské sdružení hasičů Ústecký kraj a Okresní sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Louny Organizační zabezpečení krajského kola hry Plamen a celoroční činnosti

Více

Stanovy HOROLEZCI Jeseník, z. s.

Stanovy HOROLEZCI Jeseník, z. s. Stanovy HOROLEZCI Jeseník, z. s. Čl. I Základní ustanovení 1. HOROLEZCI Jeseník, z. s. (dále jen spolek ) je dobrovolné sdružení fyzických osob, které je založeno v souladu s příslušnými ustanoveními zákona

Více

Ocenění a vyznamenání členů a Sborů dobrovolných hasičů. zpracoval Michal Bílek

Ocenění a vyznamenání členů a Sborů dobrovolných hasičů. zpracoval Michal Bílek Ocenění a vyznamenání členů a Sborů dobrovolných hasičů zpracoval Michal Bílek Jak můžete ocenit své členy - Řídíme se Statutem čestných vyznamenání a titulů SH ČMS, který byl schválen shromážděním starostů

Více

Povinnosti funkcionářů SDH

Povinnosti funkcionářů SDH Povinnosti funkcionářů SDH Rozdělení práce ve výboru Sboru dobrovolných hasičů. Na základě zákona č. 83/90 ze dne 27. 3. 1990 o sdružování občanů v návaznosti na Stanovy SH ČMS ve znění přijatém II. řádným

Více

Stanovy. Spolku rodičů a přátel Středního odborného učiliště potravinářského v Praze 4-Písnice, Libušská 320/111. Čl. 1

Stanovy. Spolku rodičů a přátel Středního odborného učiliště potravinářského v Praze 4-Písnice, Libušská 320/111. Čl. 1 Stanovy Spolku rodičů a přátel Středního odborného učiliště potravinářského v Praze 4-Písnice, Libušská 320/111 Čl. 1 1. Název spolku: (dále jen spolek ) Spolek rodičů a přátel Středního odborného učiliště

Více

Metodický pokyn starosty SH ČMS pro soutěž Požární ochrana očima dětí 2014

Metodický pokyn starosty SH ČMS pro soutěž Požární ochrana očima dětí 2014 Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Kancelář Sdružení, Římská 45, Praha 2 Metodický pokyn starosty SH ČMS pro soutěž Požární ochrana očima dětí 2014 a) vyhlašovatelem soutěže je Sdružení hasičů Čech,

Více

Statut odborných rad

Statut odborných rad Soubor předpisů SH ČMS I / 7 2010 Statut odborných rad Statut odborných rad Sdružení hasičů Čech,Moravy a Slezska (dále jen SH ČMS) vychází ze Stanov přijatých III. řádným sjezdem SH ČMS v Klatovech konaným

Více

SMĚRNICE ČINNOSTI S KOLEKTIVY MLADÝCH HASIČU. Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska

SMĚRNICE ČINNOSTI S KOLEKTIVY MLADÝCH HASIČU. Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska SMĚRNICE ČINNOSTI S KOLEKTIVY MLADÝCH HASIČU Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska ------------------------------------------------------------------------------------------------- H L A V A I. Článek

Více

Tréninkový plán jarního kola soustředění v termínu 10-13.2 2011

Tréninkový plán jarního kola soustředění v termínu 10-13.2 2011 Tréninkový plán jarního kola soustředění v termínu 10-13.2 2011 10.2 2011 do 9:00 příjezd a ubytování 9:30 18:00 trénink 11.2 2011 9:00 18:00 trénink 12.2 2011 9:00-18:00 trénink 13.2 2011 9:00-15:00 trénink

Více

Zpráva o činnosti ORV OSH Pardubice za rok 2014

Zpráva o činnosti ORV OSH Pardubice za rok 2014 Zpráva o činnosti ORV OSH Pardubice za rok 2014 Vážená paní starostko Okresního sdružení, vážení hosté. Vážení zástupci jednotlivých sborů našeho okresu. Dovolte mi, abych Vás ve stručnosti seznámil s

Více

Stanovy. Modrá hvězda života záchranná vodní stanice potápěčů Karlovy Vary, z.s. I. Úvodní ustanovení

Stanovy. Modrá hvězda života záchranná vodní stanice potápěčů Karlovy Vary, z.s. I. Úvodní ustanovení Stanovy Modrá hvězda života záchranná vodní stanice potápěčů Karlovy Vary, z.s. I. Úvodní ustanovení 1. Název spolku: Modrá hvězda života záchranná vodní stanice potápěčů Karlovy Vary, z.s. (dále jen MHŽ

Více

Zápis z jednání Výkonného výboru OSH Trutnov konaného dne 13.3.2014 v kanceláři OSH Trutnov

Zápis z jednání Výkonného výboru OSH Trutnov konaného dne 13.3.2014 v kanceláři OSH Trutnov Zápis z jednání Výkonného výboru OSH Trutnov konaného dne 13.3.2014 v kanceláři OSH Trutnov Začátek: 15 00 hod Přítomní: členové VV: Jiří Orsák, Ing. Jiří Šeps, Miloslav Bárta, Zdeněk Pelc, Jaroslav Jansa,

Více

Požární ochrana očima dětí pro rok 2013

Požární ochrana očima dětí pro rok 2013 Kancelář Sdružení, Římská 45, Praha 2 Metodický pokyn starosty SH ČMS pro soutěž Požární ochrana očima dětí pro rok 2013 a) vyhlašovatelem soutěže je Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska. Soutěže se

Více

M E T O D I C K Ý N Á V O D

M E T O D I C K Ý N Á V O D M E T O D I C K Ý N Á V O D k zajištění výročních valných hromad SDH ( dále jen VVH ) VVH proběhnou v období listopad 2013 až leden 2014. VVH okrsků proběhnou do 28. února 2014! K přípravě VVH se uskuteční

Více

STANOVY Svatý Florián Dobrovolní hasiči roku

STANOVY Svatý Florián Dobrovolní hasiči roku STANOVY Svatý Florián Dobrovolní hasiči roku Úplné znění Název spolku: Svatý Florián Dobrovolní hasiči roku, z. s. Užívané zkratky: SF DHR, z. s. Sídlo: Brno, Zubatého 1, 614 00 Obsah stanov: I. Základní

Více

Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, OSH Vsetín, tel. 571 417 854

Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, OSH Vsetín, tel. 571 417 854 Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, OSH Vsetín, tel. 571 417 854 Metodický pokyn pro soutěž Požární ochrana očima dětí pro rok 2008 (soutěž je zařazena do Souboru pedagogicko - organizačních informací

Více

Stanovy Sdružení rodičů Křídlo při ZŠ a MŠ Křídlovická, z.s.

Stanovy Sdružení rodičů Křídlo při ZŠ a MŠ Křídlovická, z.s. Stanovy Sdružení rodičů Křídlo při ZŠ a MŠ Křídlovická, z.s. Článek I. Název a sídlo Sdružení rodičů Křídlo při ZŠ a MŠ Křídlovická, z.s. 1. Sdružení rodičů Křídlo při ZŠ a MŠ Křídlovická, z.s., je spolkem

Více

Stanovy občanského sdružení fyzických a právnických osob Domácí umění, o.s.

Stanovy občanského sdružení fyzických a právnických osob Domácí umění, o.s. Stanovy občanského sdružení fyzických a právnických osob Domácí umění, o.s. Část I. OBECNÁ USTANOVENÍ čl. 1 Obsah a cíl 1. Občanské sdružení fyzických a právnických osob DOMÁCÍ UMĚNÍ, o.s. (dále jen sdružení

Více

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ. Kruh přátel Severáčku

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ. Kruh přátel Severáčku STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ 1. Název : Kruh přátel Severáčku Kruh přátel Severáčku Článek 1 Název a sídlo 2. Sídlo : Frýdlantská 1359/19, 460 01 Liberec Článek 2 Statut sdružení 1. Sdružení je dobrovolnou,

Více

Právní předpisy a předpisy SH ČMS

Právní předpisy a předpisy SH ČMS Právní předpisy a předpisy SH ČMS -zákon o PO a související předpisy -stanovy SH ČMS, statut vyznamenání, stejnokrojový předpis 1. Fyzická osoba je mimo jiné povinna ze zákona o PO č.133/1985 Sb.ve znění

Více

Brdský zálesák Mníšek pod Brdy. Stanovy spolku

Brdský zálesák Mníšek pod Brdy. Stanovy spolku Brdský zálesák Mníšek pod Brdy Stanovy spolku Čl. I Název a sídlo Brdský zálesák (dále jen spolek ) má své sídlo v Mníšku pod Brdy, na adrese Městské kulturní středisko, V Lipkách 610, 252 10 Mníšek pod

Více

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ. Dobrovolnické centrum Kladno

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ. Dobrovolnické centrum Kladno STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ Dobrovolnické centrum Kladno Čl. I. Název a sídlo sdružení Název občanského sdružení: Dobrovolnické centrum Kladno, o. s. (dále jen Sdružení ). Sídlo sdružení od 1.6.2011: ulice

Více

PŘI NÁSTUPU NA SOUSTŘEDĚNÍ ODEVZDAT ORIGINÁL S RAZÍTKEM

PŘI NÁSTUPU NA SOUSTŘEDĚNÍ ODEVZDAT ORIGINÁL S RAZÍTKEM Podmínky účasti - cena soustředění je 1000,- Kč za 3 dny - termín konání 29.4 1.5 2011 atletický stadion Pacov - PŘIHLÁŠKY POSÍLAT NA EMAIL cfpscr@email.cz A PŘI NÁSTUPU NA SOUSTŘEDĚNÍ ODEVZDAT ORIGINÁL

Více

ZPRAVODAJ OSH. 1/2016 únor. Úvodem. Z obsahu. Nový vzhled webových stránek OSH. Okresní sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Ústí nad Orlicí

ZPRAVODAJ OSH. 1/2016 únor. Úvodem. Z obsahu. Nový vzhled webových stránek OSH. Okresní sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Ústí nad Orlicí Okresní sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Ústí nad Orlicí ZPRAVODAJ OSH 1/2016 únor Úvodem Vážené hasičky a hasiči, dostává se Vám do rukou, resp. do monitorů, první vydání elektronického čtvrtletníku

Více

Metodický pokyn starosty SH ČMS

Metodický pokyn starosty SH ČMS Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Kancelář sdružení, Římská 45, Praha 2 Metodický pokyn starosty SH ČMS Ročník : 2008 V Praze dne: 27. listopadu 2008 Číslo: 2 Metodický pokyn Sdružení hasičů Čech,

Více

Činnost KORM za rok 2014

Činnost KORM za rok 2014 Činnost KORM za rok 2014 Vážené hasičky, hasiči, vážení hosté, dovolte mi, abych Vás v krátkosti seznámil s činností KORM PK za rok 2014. Zasedání KORM se doposud uskutečnilo celkem třikrát, čtvrtá rada

Více

STATUT ČESTNÝCH VYZNAMENÁNÍ A TITULŮ SH ČMS

STATUT ČESTNÝCH VYZNAMENÁNÍ A TITULŮ SH ČMS Soubor předpisů SH ČMS I/3-2006 STATUT ČESTNÝCH VYZNAMENÁNÍ A TITULŮ SH ČMS I. Řádní členové Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska v souladu se Stanovami sdružení, zákonnými předpisy a potřebami občanů,

Více

S T A N O V Y. sportovního klubu SK SALH. I. Základní ustanovení

S T A N O V Y. sportovního klubu SK SALH. I. Základní ustanovení S T A N O V Y sportovního klubu SK SALH I. Základní ustanovení 1. Sportovní klub SK SALH je dobrovolným sdružením občanů provozující tělovýchovu, sport, turistiku, osvětovou a hospodářskou činnost. V SK

Více

ZÁPIS z jednání Výkonného výboru Okresního sdružení hasičů Olomouc, konaného dne 31. března 2015 v jednací síni HZS Ol. kraje

ZÁPIS z jednání Výkonného výboru Okresního sdružení hasičů Olomouc, konaného dne 31. března 2015 v jednací síni HZS Ol. kraje ZÁPIS z jednání Výkonného výboru Okresního sdružení hasičů Olomouc, konaného dne 31. března 2015 v jednací síni HZS Ol. kraje Volební období 2015 2020 Přítomni: se. Vlastimila Švubová, se. Lenka Trnková,

Více

STANOVY. Asociace techniků bezpečnosti práce a požární ochrany České republiky, z. s. Čl. 1 Název

STANOVY. Asociace techniků bezpečnosti práce a požární ochrany České republiky, z. s. Čl. 1 Název STANOVY Asociace techniků bezpečnosti práce a požární ochrany České republiky, z. s. Čl. 1 Název Asociace techniků bezpečnosti práce a požární ochrany České republiky, z. s. Čl. 2 Sídlo Sukova 49/4, 602

Více

Zápis z Výkonného výboru OSH Trutnov konaného dne 9.2.2012 v kanceláři OSH Trutnov

Zápis z Výkonného výboru OSH Trutnov konaného dne 9.2.2012 v kanceláři OSH Trutnov Zápis z Výkonného výboru OSH Trutnov konaného dne 9.2.2012 v kanceláři OSH Trutnov Začátek: 15 00 hod Přítomní: členové VV:, Ing. Jiří Šeps, Miloslav Bárta, Jiří Dufek, Zdeněk Pelc, František Podolník,

Více

Zpráva o činnosti okresního sdružení hasičů Vyškov za uplynulé období

Zpráva o činnosti okresního sdružení hasičů Vyškov za uplynulé období Zpráva o činnosti okresního sdružení hasičů Vyškov za uplynulé období Dovolte mi seznámit vás s činnosti okresního sdružení hasičů za uplynulé období od okresního shromáždění delegátů Sborů dobrovolných

Více

Z á p i s č. 6/2012. z jednání výkonného výboru OSH Rokycany ze dne 31. října 2012

Z á p i s č. 6/2012. z jednání výkonného výboru OSH Rokycany ze dne 31. října 2012 Z á p i s č. 6/2012 z jednání výkonného výboru OSH Rokycany ze dne 31. října 2012 l) Zahájení starosta Frost uvítal přítomné, zejména hosta bývalého člena výkonného výboru p. Bohumila Prokopce, kterému

Více

Stanovy Veslařského klubu Vajgar

Stanovy Veslařského klubu Vajgar Stanovy Veslařského klubu Vajgar Čl. 1 Název a sídlo Název: Veslařský klub Vajgar, z.s. (dále též klub ) Sídlo: Nábřeží Ladislava Stehny 847/II, 377 01 Jindřichův Hradec Čl. 2 Statut klubu 1. Veslařský

Více

S T A N O V Y. Sdružení rodičů a přátel Gymnázia. J. A. Komenského v Uherském Brodě

S T A N O V Y. Sdružení rodičů a přátel Gymnázia. J. A. Komenského v Uherském Brodě S T A N O V Y Sdružení rodičů a přátel Gymnázia J. A. Komenského v Uherském Brodě I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Založení sdružení Sdružení rodičů a přátel G y m n á z i a J. A. Komenského v Uherském

Více

Metodický pokyn starosty SH ČMS

Metodický pokyn starosty SH ČMS Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Kancelář sdružení, Římská 45, Praha 2 Metodický pokyn starosty SH ČMS Ročník : 2010 V Praze dne: 26. 11. 2010 Číslo: 3 Metodický pokyn SH ČMS k získání odznaků odbornosti

Více

se sídlem v Prachaticích, Rumpálova 402 Článek 1 Charakteristika Sdružení

se sídlem v Prachaticích, Rumpálova 402 Článek 1 Charakteristika Sdružení STANOVY SDRUŽENÍ ČLENŮ A PŘÁTEL STANICE MLADÝCH OCHRÁNCŮ PŘÍRODY D Ř Í P A T K A se sídlem v Prachaticích, Rumpálova 402 Článek 1 Charakteristika Sdružení (1) Organizace se nazývá Sdružení členů a přátel

Více

INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ,

INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. 1 Obsah 1. Slovo úvodem... 3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň... 4 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...

Více

Požární ochrana očima dětí pro rok 2015

Požární ochrana očima dětí pro rok 2015 Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Kancelář Sdružení, Římská 45, Praha 2 Metodický pokyn starosty SH ČMS pro soutěž Požární ochrana očima dětí pro rok 2015 a) vyhlašovatelem soutěže je Sdružení hasičů

Více

článek IV Práva a povinnosti členů

článek IV Práva a povinnosti členů Stanovy občanského sdružení s názvem Aktovka 1. Občanské sdružení má název Aktovka Článek I Název a sídlo 2. Občanské sdružení s názvem Aktovka (dále jen sdružení ) sídlí na adrese Žimrovice 25, Hradec

Více

STANOVY SDRUŽENÍ RODIČŮ A PŘÁTEL ŠKOLY PŘI SPŠ STAVEBNÍ BRNO, O.S.

STANOVY SDRUŽENÍ RODIČŮ A PŘÁTEL ŠKOLY PŘI SPŠ STAVEBNÍ BRNO, O.S. STANOVY SDRUŽENÍ RODIČŮ A PŘÁTEL ŠKOLY PŘI SPŠ STAVEBNÍ BRNO, O.S. Článek 1 Úvodní ustanovení 1) Název sdružení: Sdružení rodičů a přátel školy při Střední průmyslové škole stavební Brno, o.s. (dále jen

Více

Zápis z jednání VV KSH Pardubického kraje ze dne 29.3.2011 ve Svojanově

Zápis z jednání VV KSH Pardubického kraje ze dne 29.3.2011 ve Svojanově Zápis z jednání VV KSH Pardubického kraje ze dne 29.3.2011 ve Svojanově Přítomni : - dle prezenční listiny ( příloha zápisu) Program jednání : 1) Zahájení, 2) Zpráva starosty KSH 3) Informace z ústředních

Více

S T A N O V Y. Tělovýchovná jednota Slezan Jindřichov, z.s. Základní ustanovení II. Poslání a cíle

S T A N O V Y. Tělovýchovná jednota Slezan Jindřichov, z.s. Základní ustanovení II. Poslání a cíle S T A N O V Y Tělovýchovná jednota Slezan Jindřichov, z.s. I. Základní ustanovení 1. TJ Slezan Jindřichov, z.s. (dále jen TJ) je dobrovolným sdružením fyzických osob provozující tělovýchovu, sport a osvětovou

Více

Stanovy Spolku přátel Třeboně

Stanovy Spolku přátel Třeboně Stanovy Spolku přátel Třeboně strana 1 Stanovy Spolku přátel Třeboně Článek 1. Název a sídlo 1. Název občanského sdružení je: Spolek přátel Třeboně ( dále jen Spolek ) 2. Sídlem Spolku přátel Třeboně je:

Více

Stanovy NosiNET z. s.

Stanovy NosiNET z. s. Stanovy NosiNET z. s. Čl. 1. Základní ustanovení 1. NosiNET z. s. (dále Spolek ) je dobrovolný, nezávislý a neziskový spolek fyzických a právnických osob. 2. Na Spolek se dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský

Více

Spolek přátel obchodní akademie v Plzni, z. s. Stanovy. I. Název, sídlo a účel spolku

Spolek přátel obchodní akademie v Plzni, z. s. Stanovy. I. Název, sídlo a účel spolku Spolek přátel obchodní akademie v Plzni, z. s. Stanovy I. Název, sídlo a účel spolku Spolek s názvem Spolek přátel Obchodní akademie v Plzni, z. s. (dále jen Spolek ) se sídlem v Plzni, je samosprávnou

Více

Spolek rodičů a přátel při Základní škole a mateřské škole Hranice, Šromotovo. Stanovy. I. Název a sídlo

Spolek rodičů a přátel při Základní škole a mateřské škole Hranice, Šromotovo. Stanovy. I. Název a sídlo Spolek rodičů a přátel při Základní škole a mateřské škole Hranice, Šromotovo Stanovy I. Název a sídlo Název: Spolek rodičů a přátel při Základní škole a mateřské škole Hranice, Šromotovo Používaná zkratka:

Více

Zápis a usnesení ze zasedání 23. valné hromady

Zápis a usnesení ze zasedání 23. valné hromady Zápis a usnesení ze zasedání 23. valné hromady konané dne 6.5.2015 od 17:00 h. v prostorách Základní školy Sportovní 777, Uherské Hradiště, PSČ 686 01. Valnou hromadu (dále jen VH) k zasedání řádně svolal

Více

Výroční zpráva SDH Suhrovice. Rok 2014. Vypracoval Ladislav Bartoň, starosta SDH Suhrovice

Výroční zpráva SDH Suhrovice. Rok 2014. Vypracoval Ladislav Bartoň, starosta SDH Suhrovice Výroční zpráva SDH Suhrovice Rok 2014 Vypracoval Ladislav Bartoň, starosta SDH Suhrovice Dovolte mi, abych Vás informoval prostřednictvím výroční zprávy o stavu a činnosti SDH Suhrovice v uplynulém roce

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření JSDH Popůvky za rok 2014

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření JSDH Popůvky za rok 2014 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření JSDH Popůvky za rok 2014 Pro rok 2014 byly stanoveny tyto hlavní úkoly: 1. Zabezpečovat průběžné plnění práce sboru na rok 2014. 2. Podílet se na zabezpečování akceschopnosti

Více

Stanovy Spolku rodičů a přátel školy při ZUŠ F. Pišingera, Trhové Sviny

Stanovy Spolku rodičů a přátel školy při ZUŠ F. Pišingera, Trhové Sviny Stanovy Spolku rodičů a přátel školy při ZUŠ F. Pišingera, Trhové Sviny Sokolská 1052, 374 01 Spolek podporující činnost žáků ZUŠ F. Pišingera, Trhové Sviny. Rodiče, zákonní zástupci a přítomní přátelé

Více

Zápis z jednání výkonného výboru OSH Olomouc konaného dne11.10.2011 v Olomouci strana č. 1

Zápis z jednání výkonného výboru OSH Olomouc konaného dne11.10.2011 v Olomouci strana č. 1 Přítomni: Hosté: Zápis z jednání výkonného výboru OSH Olomouc strana č. 1 br. Ing. Kropáč Jiří, br. Šmoldas Karel, br. Geprt Antonín, se. Švubová Vlastimila, br. Dostál Mojmír, br. Mácha Roman br. Siegel

Více

Spolek rodičů při ZŠ Novolíšeňská, Brno. Stanovy. Článek I. Název Spolku Spolek rodičů při ZŠ Novolíšeňská, Brno (dále jen Spolek )

Spolek rodičů při ZŠ Novolíšeňská, Brno. Stanovy. Článek I. Název Spolku Spolek rodičů při ZŠ Novolíšeňská, Brno (dále jen Spolek ) Spolek rodičů při ZŠ Novolíšeňská, Brno Stanovy Článek I. Název Spolku Spolek rodičů při ZŠ Novolíšeňská, Brno (dále jen Spolek ) Článek II. Sídlo Spolku Novolíšeňská 2411/10, Brno, PSČ 628 00 Článek III.

Více

Stanovy. Čl. I. Název a sídlo

Stanovy. Čl. I. Název a sídlo Stanovy Čl. I. Název a sídlo 1. Tyto stanovy jsou základním vnitřním předpisem dobrovolného seskupení občanů dle nového občanského zákoníku (zákona 89/2012 Sb. dále NOZ ) s názvem Občanská vzdělávací jednota

Více

STANOVY. DĚTI KŘIVOKLÁTSKA, z.s. 270 23 KŘIVOKLÁT 93 IČO 70847789

STANOVY. DĚTI KŘIVOKLÁTSKA, z.s. 270 23 KŘIVOKLÁT 93 IČO 70847789 STANOVY DĚTI KŘIVOKLÁTSKA, z.s. 270 23 KŘIVOKLÁT 93 IČO 70847789 1 Stanovy Děti Křivoklátska, z.s. zapsaného spolku Článek I. Základní ustanovení 1. Děti Křivoklátska, z. s. (dále jen zapsaný spolek )

Více

Stanovy zapsaného spolku HC Lední medvědi Pelhřimov. Článek I. Základní ustanovení

Stanovy zapsaného spolku HC Lední medvědi Pelhřimov. Článek I. Základní ustanovení Stanovy zapsaného spolku HC Lední medvědi Pelhřimov Článek I. Základní ustanovení 1. HC Lední medvědi, zapsaný spolek je dobrovolným nezávislým zájmovým sdružením fyzických a právnických osob, provozujících

Více

RIDERS ČR o.s. Stanovy občanského sdružení. Čl. 1 Název a sídlo. Čl. 2 Cíl a zaměření činnosti. Čl. 3 Členství

RIDERS ČR o.s. Stanovy občanského sdružení. Čl. 1 Název a sídlo. Čl. 2 Cíl a zaměření činnosti. Čl. 3 Členství Stanovy občanského sdružení RIDERS ČR o.s. Čl. 1 Název a sídlo 1. Na základě zákona č. 83/1990 Sb. ve znění pozdějších změn a doplňků se zakládá občanské sdružení s názvem RIDERS ČR o.s. (dále jen Sdružení).

Více

STANOVY Spolek rodičů a přátel Duhovky

STANOVY Spolek rodičů a přátel Duhovky STANOVY Spolek rodičů a přátel Duhovky I. Název a sídlo, působnost a charakter spolku 1) Spolek rodičů a přátel Duhovky je nezávislým spolkem, zejména rodičů a jiných zákonných zástupců účastníků zájmového

Více

FINANČNÍ ŘÁD VYSOKOŠKOLSKÉHO ODBOROVÉHO SVAZU

FINANČNÍ ŘÁD VYSOKOŠKOLSKÉHO ODBOROVÉHO SVAZU FINANČNÍ ŘÁD VYSOKOŠKOLSKÉHO ODBOROVÉHO SVAZU 1. Systém hospodaření VOS Základní ustanovení 1.1 Systém hospodaření s majetkem včetně peněžních prostředků VOS se řídí: Obecně závaznými právními předpisy,

Více

Asociace nestátních neziskových organizací Jihočeského kraje Stanovy Asociace NNO JČK, z.s.

Asociace nestátních neziskových organizací Jihočeského kraje Stanovy Asociace NNO JČK, z.s. Asociace nestátních neziskových organizací Jihočeského kraje Stanovy spolku Preambule Nestátní neziskové organizace významnou měrou přispívají k řešení mnoha problémů v oblastech sociální problematiky,

Více

Stanovy občanského sdružení Komunitní škola Kasejovice, o.s.

Stanovy občanského sdružení Komunitní škola Kasejovice, o.s. Stanovy občanského sdružení Komunitní škola Kasejovice, o.s. Článek I. Název a sídlo sdružení 1. Název sdružení: Komunitní škola Kasejovice, o.s. (zkráceně KŠ Kasejovice, o.s.) Názvu sdružení v mezinárodním

Více

k zajištění výročních valných hromad u SDH pro rok 2005-2010

k zajištění výročních valných hromad u SDH pro rok 2005-2010 Vzor dokumentů (tento vzor není závazný a slouží pouze pro upřesnění jednotlivých kroků konání VVH SDH a to SDH, kteří nemají tolik zkušeností z konáním VVH) k zajištění výročních valných hromad u SDH

Více

Stanovy občanského sdružení. I. Název. II. Sídlo a působnost profesního sdružení. III. Vznik, charakteristika a právní postavení profesního sdružení

Stanovy občanského sdružení. I. Název. II. Sídlo a působnost profesního sdružení. III. Vznik, charakteristika a právní postavení profesního sdružení Stanovy občanského sdružení I. Název Český institut pro supervizi II. Sídlo a působnost profesního sdružení 1. Sídlem profesního sdružení je Křižíkova 76/61, Praha 8, 186 00 2. Působnost profesního sdružení

Více

Moudrá Sovička z.s. Stanovy spolku. Čl. I. Název a sídlo spolku

Moudrá Sovička z.s. Stanovy spolku. Čl. I. Název a sídlo spolku Moudrá Sovička z.s. Stanovy spolku Čl. I. Název a sídlo spolku Moudrá Sovička z.s. (dále jen spolek ) má své sídlo v Žichlínku, na adrese Žichlínek 243, 563 01, Žichlínek. Anglický ekvivalent jména spolku:

Více

Stanovy. Česká asociace rusistů, z.s. Článek I Postavení, sídlo, působnost

Stanovy. Česká asociace rusistů, z.s. Článek I Postavení, sídlo, působnost Česká asociace rusistů, z.s. Stanovy Článek I Postavení, sídlo, působnost 1. Spolek má název Česká asociace rusistů, z.s., zkratka ČAR. 2. Česká asociace rusistů je dobrovolnou, nezávislou zájmovou organizací

Více

Unie soudních znalců, o. s.

Unie soudních znalců, o. s. OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ Unie soudních znalců, o. s. Čl. 1 Název a sídlo Název: Unie soudních znalců, o. s. (dále jen Unie ) Sídlo: Šumenská 7 143 00 Praha 4 Čl. 2 Statut UNIE 1. Unie je dobrovolná a nezávislá,

Více

Hlava I Základní ustanovení

Hlava I Základní ustanovení 1. Stanovy Royal Rangers v ČR, z.s. Hlava I Základní ustanovení 1 Název spolku: Royal Rangers v ČR, z.s. (dále jen RR v ČR) 2 Sídlo spolku: Oldřichovice 328, 739 61 Třinec 1 3 Územní působnost: Česká republika

Více

Požární ochrana očima dětí pro rok 2012

Požární ochrana očima dětí pro rok 2012 Metodický pokyn MORP hl.m. Prahy a MSH hl.m. Prahy pro soutěž Požární ochrana očima dětí pro rok 2012 a) vyhlašovatelem soutěže je Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska. Soutěže se mohou zúčastnit děti,

Více

STANOVY. Článek 1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE. Asociace speciálních pedagogů České republiky, o..s.

STANOVY. Článek 1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE. Asociace speciálních pedagogů České republiky, o..s. ASOCIACE SPECIÁLNÍCH PEDAGOGŮ ČESKÉ REPUBLIKY, o. s. STANOVY Článek 1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název sdružení: Zkrácené označení: Asociace speciálních pedagogů České republiky, o..s. ASP ČR, o. s. Sídlo: Základní

Více

STANOVY LETECKÉHO KLUBU VINTAGE, o.s.

STANOVY LETECKÉHO KLUBU VINTAGE, o.s. STANOVY LETECKÉHO KLUBU VINTAGE, o.s. I. Název, sídlo, působnost a poslání organizace. 1.1 Letecký klub VINTAGE, o.s. (dále jen LKV) je občanským sdružením, jehož posláním je sdružovat na principu dobrovolnosti

Více

KLUB RODIČŮ A PŘÁTEL GYMNÁZIA LOUNY. Stanovy. Adresa: Poděbradova 661, 440 01 Louny IČO: 64018130 Založen: 4.3.1992. Zpracováno Radou Klubu rodičů

KLUB RODIČŮ A PŘÁTEL GYMNÁZIA LOUNY. Stanovy. Adresa: Poděbradova 661, 440 01 Louny IČO: 64018130 Založen: 4.3.1992. Zpracováno Radou Klubu rodičů KLUB RODIČŮ A PŘÁTEL GYMNÁZIA LOUNY Stanovy Adresa: Poděbradova 661, 440 01 Louny IČO: 64018130 Založen: 4.3.1992 Zpracováno Radou Klubu rodičů 2011 I. Základní ustanovení 1. Klub rodičů a přátel gymnázia

Více

Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Krajské sdružení hasičů Ústecký kraj a Okresní sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Teplice

Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Krajské sdružení hasičů Ústecký kraj a Okresní sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Teplice Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Krajské sdružení hasičů Ústecký kraj a Okresní sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Teplice Organizační zabezpečení krajského kola hry Plamen a celoroční činnosti

Více

Pod povrchem podpovrchem@seznam.cz www.cajovna.pt.sweb.cz Velké náměstí 44 383 01 Prachatice. STANOVY občanského sdružení.

Pod povrchem podpovrchem@seznam.cz www.cajovna.pt.sweb.cz Velké náměstí 44 383 01 Prachatice. STANOVY občanského sdružení. STANOVY občanského sdružení Pod povrchem Podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů, jsou přijaty následující stanovy: Část I. - Základní údaje 1. Název a sídlo sdružení:

Více

Stanovy sdružení Otevřená GeoInfrastruktura. I. Název a sídlo. II. Charakter sdružení. III. Základní cíle sdružení. IV.

Stanovy sdružení Otevřená GeoInfrastruktura. I. Název a sídlo. II. Charakter sdružení. III. Základní cíle sdružení. IV. Stanovy sdružení Otevřená GeoInfrastruktura Název: Otevřená GeoInfrastruktura Název anglicky: Open GeoInfrastructure Zkratka: osgeo.cz Sídlo: Podevsí 33, Dolní Lhota, 747 66 I. Název a sídlo II. Charakter

Více

Organizační zabezpečení

Organizační zabezpečení Č.j. OSH 18/2014 Organizační zabezpečení OKRESNÍHO VYHODNOCENÍ CELOSTÁTNÍ HRY MLADÝCH HASIČŮ PLAMEN 2 0 1 4 konaná pod záštitou senátora senátu ČR pana ing. Miroslava Krejči a starostky obce Varvažov paní

Více

STANOVY RADY RODIČŮ PŘI MATEŘSKÉ ŠKOLE, PRAHA 5 BARRANDOV, KURANDOVÉ 669, z. s. Kurandové 669/8, 152 00 Praha 5 Hlubočepy

STANOVY RADY RODIČŮ PŘI MATEŘSKÉ ŠKOLE, PRAHA 5 BARRANDOV, KURANDOVÉ 669, z. s. Kurandové 669/8, 152 00 Praha 5 Hlubočepy STANOVY RADY RODIČŮ PŘI MATEŘSKÉ ŠKOLE, PRAHA 5 BARRANDOV, KURANDOVÉ 669, z. s. Kurandové 669/8, 152 00 Praha 5 Hlubočepy I. Základní ustanovení 1. Rada rodičů při Mateřské škole, Praha 5 Barrandov, Kurandové

Více

Zpravodaj ORM č. 1/ 2013

Zpravodaj ORM č. 1/ 2013 Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Okresní sdružení hasičů Tel. 724 874 049, e-mail: osh.novyjicin@c-mail.cz Nový Jičín dne 20.února 2013 Zpravodaj ORM č. 1/ 2013 Všem: vedoucím kolektivů MH, vedoucím

Více

STANOVY SPOLKU SDRUŽENÍ RODIČŮ A PŘÁTEL ŠKOLY PŘI GYMNÁZIU FRANTIŠKA ŽIVNÉHO V BOHUMÍNĚ. Článek I: Úvodní ustanovení

STANOVY SPOLKU SDRUŽENÍ RODIČŮ A PŘÁTEL ŠKOLY PŘI GYMNÁZIU FRANTIŠKA ŽIVNÉHO V BOHUMÍNĚ. Článek I: Úvodní ustanovení STANOVY SPOLKU SDRUŽENÍ RODIČŮ A PŘÁTEL ŠKOLY PŘI GYMNÁZIU FRANTIŠKA ŽIVNÉHO V BOHUMÍNĚ Článek I: Úvodní ustanovení 1. Název spolku: Sdružení rodičů a přátel školy při Gymnáziu Františka Živného v Bohumíně,

Více

Zápis z jednání výkonného výboru OSH Olomouc konaného dne 12. června 2012 v Olomouci

Zápis z jednání výkonného výboru OSH Olomouc konaného dne 12. června 2012 v Olomouci Přítomni: s. Vlastimila Švubová, s. Lenka Trnková, br. Ing. Jiří Kropáč, br. Mojmír Dostál, br. Roman Mácha, br. Jaroslav Rozsíval, br. Karel Šmoldas, br. Ing. Lukáš Pluháček,, br. Jiří Čepelák, br. Květoslav

Více

Stanovy. Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, o.s., klub Klokánek

Stanovy. Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, o.s., klub Klokánek Stanovy Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, o.s., klub Klokánek I. Název a sídlo 1) Název sdružení: Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, o.s., klub Klokánek (

Více

Zápis ORM MSH hl. m.m Praha z aktivu vedoucích mládeže konaného dne 3. 9. 2013

Zápis ORM MSH hl. m.m Praha z aktivu vedoucích mládeže konaného dne 3. 9. 2013 Zápis ORM MSH hl. m.m Praha z aktivu vedoucích mládeže konaného dne 3. 9. 2013 Místo konání: MSH Praha, Ohradní 26, Praha 4 Začátek: 18.00 hod Svolavatel: ORM MSH hl. město Praha Přítomni: viz prezenční

Více

Z Á P I S z jednání výkonného výboru OSH Plzeň sever, konaného dne 13. února 2014 v zasedací místnosti OSH v Plzni, Pobřežní 17

Z Á P I S z jednání výkonného výboru OSH Plzeň sever, konaného dne 13. února 2014 v zasedací místnosti OSH v Plzni, Pobřežní 17 Z Á P I S z jednání výkonného výboru OSH Plzeň sever, konaného dne 13. února 2014 v zasedací místnosti OSH v Plzni, Pobřežní 17 Přítomni: dle prezenční listiny Omluveni: p. Štefl, p. Frána, p. Fila, p.

Více

Spolek rodičů a přátel školy při Základní škole Příbor Jičínská STANOVY SPOLKU. Čl. I Název, sídlo a charakter spolku

Spolek rodičů a přátel školy při Základní škole Příbor Jičínská STANOVY SPOLKU. Čl. I Název, sídlo a charakter spolku Spolek rodičů a přátel školy při Základní škole Příbor Jičínská STANOVY SPOLKU Čl. I Název, sídlo a charakter spolku Spolek rodičů a přátel školy při Základní škole Příbor Jičínská (dále jen spolek ) je

Více

Z á p i s č. 6/2010. z jednání výkonného výboru OSH ČMS Rokycany dne 1. září 2010

Z á p i s č. 6/2010. z jednání výkonného výboru OSH ČMS Rokycany dne 1. září 2010 Z á p i s č. 6/2010 z jednání výkonného výboru OSH ČMS Rokycany dne 1. září 2010 1) Zahájení P. starosta Frost uvítal přítomné a seznámil s programem dnešního jednání. Program byl přítomnými schválen 2)

Více

PRŮBĚH PORADY Uvítání. Ohlédnutí za prázdninami a letnímy tábory

PRŮBĚH PORADY Uvítání. Ohlédnutí za prázdninami a letnímy tábory Aktiv mládeţe Městské sdruţení hasičů hl. m. PRAHA ZÁZNAM DATUM: 5.10.2011 ČAS: 18:00-20:30 MÍSTO: ORGANIZÁTOR: SVOLAVATEL: ÚČASTNÍCI: Ohradní 26, Praha 4 - Michle ORM MSH hl. m. PRAHA Petr Veselý Vedoucí

Více

Cech provozovatelů Malých vodních elektráren, z.s.

Cech provozovatelů Malých vodních elektráren, z.s. Stanovy Cech provozovatelů Malých vodních elektráren, z.s. (dále jen spolek ) Článek I. Název a sídlo spolku. 1) Název spolku zní Cech provozovatelů Malých vodních elektráren, z.s. 2) Sídlem spolku je:

Více