Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download ""

Transkript

1 DOMÁCÍ UMĚLÁ PLICNÍ VENTILACE K. ČADOVÁ Oddělení chronické resuscitační a intenzívní péče OCHRIP Fakultní nemocnice v Motole Praha, Česká republika 1

2 Kandidáti DUPV Pacienti, kteří úspěšně překonali akutní kritický stav, ale nadále zůstávají ventilodependentní Dříve - doţivotní pobyt na ARO či JIP 90.léta 20.stol. DUPV - děti (náklady - rodina, sponzor) Dnes - děti i dospělí - moţnost téměř normálního ţivota v rodinném prostředí internet + média - více informací 2

3 3

4 Základní diagnóza Pneumologická - CHOPN, - těţká kyfoskolióza, deformity hrudníku Neurologická - neuromuskulární onemocnění: progresívní svalová dystrofie spin.svalová atrofie, neurofibromatosa, ALS - poranění krční míchy, permanentní vegetativní stav - neuroinfekce Pacienti jsou při vědomí, oběhově kompenzováni, event.. i několik hodin denně schopni dýchat spontánně. 4

5 Projekt DUPV 2003 ustanovení indikační komise MZČR 2004 předány první přístroje Počet DUPV celkem..76 Ukončené Nerealizované..10 DUPV k Čekající...2 5

6 Realizované DUPV CHOPN Úrazy páteře Infekce CNS Hydrocefalus Glykogenóza Hypoxie CNS,PVS A-V malformace m.kmene DMO Neurofibromatóza Jiné neuropatie ALS Spin.sval.atrofie W-H M.Duchénne,Becker

7 25 Pacienti na DUPV rozdělení dle věkových skupin Počet pacientů let let let let let let let let 7

8 Věk pacientů na DUPV Ţeny - 35 % Muţi - 65% 8

9 Indikace a postup DUPV indikuje ošetřující lékař ARO/JIP nutné posouzení i odborníků dle zákl.dg.. + přidruţených onemocnění -pneumologie,, neurologie, vnitřní lékařství, kardiologie Po náleţitém zváţení situace Žádost o realizaci DUPV - Oficiální formulář MZ ČR (www.stránky MZ ČR) 9

10 Ţádost o realizaci DUPV Osoba zodpovědná za ošetřování - rodiče, manţel/ka, event. dospělé děti - souhlas + zaškolení v oš. péči, obsluha přístrojů, RHB - souhlas pacienta ev.. zákonného zástupce Psychologické vyšetření pacienta a osob, které budou o pacienta pečovat - bez VŠ vzdělání nutný IQ test Sociální statut rodiny ekonomická situace - moţnost soc.. dávek - šetření v bytě (moţnosti úprav) 10

11 Léčebný a ošetřovatelský plán Zpracován propouštějícím zdravotnickým zařízením (navrhovatelem). Pokud bude pacient v péči jiného zdravotnického zařízení, musí jako poskytovatel péče s plánem souhlasit. Obsah: - aktuální zdravotní stav pacienta (lékařská zpráva) - plán domácí péče, rozepsaný denní reţim - seznam nezbytných výkonů, soupis přístrojového vybavení, zdrav. materiálu - postup řešení naléhavých stavů - seznam všech osob a institucí, které se na DUPV podílejí: praktický lékař individuální smlouva se ZP, preskripce ZZ poskytující komplexní péči - poskytovatel hospitalizace agentura domácí péče 3 h /den hrazeno ZP záchranná sluţba- přednostní SMS, převoz na kontrol. vyš. 11

12 Technické vybavení Kladné vyjádření Komise pro DUPV přidělen ventilátor pro DUPV násl. max. 28 dní po dodání (hrazeno ZP) - adaptace pacienta, doškolení rodiny Kompletní přístrojové vybavení tepelný zvlhčovač, koncentrátor kyslíku.. hradí ZP (TRN) přenosná odsávačka. spoluúčast ZP a pacienta (ORL) inhalátor.hradí ZP (TRN) pulzní oxymetr,, ruční dýchací vak, obličejová maska. hradí pacient, event. sponzor. Imobilní pacienti mají nárok na polohovatelné lůţko s matrací + vozík (REH) 12

13 Domácí ARO 13

14 Vybavení pro DUPV Fonační ventil Tracheostomické kanyly 14

15 15

16 Bezpečný provoz přístrojů Ventilátor Připojen náhradní zdroj pro případ výpadku el. proudu (zdroj zajistí chod přístroje po dobu 16 hodin, baterie ventilátoru pouze 2 4 hodiny) - do příjezdu ZS zbývá pouze ruční dýchací vak Těsnost dýchacího okruhu,, bezpečné napojení příkonu kyslíku, výměna filtrů ( CAVE - rozpojení okruhu u imobilních pacientů) Koncentrátor kyslíku Rezervní malá kyslíková tlaková láhev (pronájem) Bateriový přenosný koncentrátor (pronájem) Odsávačka Filtry, utěsnění sběrné nádoby v případě nejvyšší nouze lze nahradit vysavačem. Kontakty na servisní techniky k příslušným přístrojům 16

17 Propuštění do domácí péče Zdravotní stav : Oběhová stabilita Bez infektu, v optimální moţné kondici Minimum vstupů (PEG, PMK) Účelná medikace, kterou rodina zvládne Tracheostoma - vyšité, dostatečně široké, aby případnou urgentní výměnu byla schopna provést i rodina (dostupná náhradní kanyla). - kanyla s vnitřní vloţkou (s okénkovou vloţkou můţe pacient i omezeně fonovat), fonační ventil s příkonem O2 Pokyny pro bezpečný pobyt doma, technické tips and tricks, rozvrh denních aktivit 17

18 Komplikace A / Technické porucha přístrojů, TSK B / Zdravotní progrese základního onemocnění Pacienti s CHOPN náchylnější k sezónním respiračním infekcím Převaha emfyzému s výskytem bul PNO Pravostranná srdeční dekomp. hospitalizace Obtíţe s TS granulace, dyskineza trach.. stěny. Pacienti s nervosvalovým postižením pohybový deficit riziko otlaků, svalové kontraktury, deformita páteře, osteoporosa. Obtíţe GIT polykání zpomalená pasáţ aţ subileus, Obtíţe s TS velikost, správný tvar a poloha tracheostomické kanyly. Kontroly ambulance ARO, OCHRIP, TRN - 1x/měsíc 18

19 Pacienti OCHRIP na DUPV OCHRIP FN Motol - v posledních 6 letech připraveno a Komisí pro DUPV schváleno 8 dospělých pacientů 3x CHOPN 2x progresivní svalová dystrofie m.duchénne 1x neurofibromatosa m.recklinghausen (Y- dynamický stent v DDC) 1x poradiační myelopatie C míchy (Ca faryngu) 1x atyp.forma polyradikuloneuritidy Guillain-Barré V současnosti jsou v domácí péči 4 pacienti. Věkové rozpětí let doba pobytu doma.. 2 měsíce 5 ½ roku 19

20 Finanční stránka DUPV Vstupní pořizovací náklady dosahují cca Kč - ventilátor Kč, - tepelný zvlhčovač Kč - odsávačka Kč - oxymetr Kč - inhalátor Kč - obličejová maska, ruční dýchací vak Kč - polohovatelné lůţko Kč - antidekubitární matrace Kč Měsíční náklady DUPV cca Kč (spotřební zdravotnický materiál, intenzívní domácí péče). Měsíc hospitalizace na OCHRIP v kategorii TISS kódu představuje hodnotu cca Kč. 20

21 Závěr Porovnáním vychází DUPV levněji neţ pobyt na lůţku intenzívní péče ARO/JIP. Čísla ale nejsou v tomto případě hlavním hlediskem. Pro pacienty je moţnost léčby v domácím prostředí finančně nevyčíslitelná. Mohou strávit několik dalších let se svými blízkými ve známém prostředí. Věříme, ţe program DUPV bude v současné financemi ovládané době i nadále pokračovat. Kandidátů splňujících kritéria domácí péče přibývá a DUPV představuje jednu z mála pozitivních motivací pro ţivot. 21

22 22

23 23

24 Děkuji za pozornost 24

KKCCS0009, Standard pro diagnostiku a léčbu pacientů se sekundárním zhoubným onemocněním jater, především u kolorektálního karcinomu

KKCCS0009, Standard pro diagnostiku a léčbu pacientů se sekundárním zhoubným onemocněním jater, především u kolorektálního karcinomu 9 KKCCS0009, Standard pro diagnostiku a léčbu pacientů se sekundárním zhoubným onemocněním jater, především u kolorektálního karcinomu NÁRODNÍ SADA KLINICKÝCH STANDARDŮ 11 KLINICKÝ STANDARD PRO DIAGNOSTIKU

Více

Vzdělávací program oboru DĚTSKÉ LÉKAŘSTVÍ

Vzdělávací program oboru DĚTSKÉ LÉKAŘSTVÍ Vzdělávací program oboru DĚTSKÉ LÉKAŘSTVÍ Cíl specializačního vzdělávání... 2 Minimální požadavky na specializační vzdělávání... 2. Základní pediatrický kmen v délce minimálně 24 měsíců...2 2.2 Vlastní

Více

Možnosti podpory rodiny s dítětem s onemocněním SMA

Možnosti podpory rodiny s dítětem s onemocněním SMA Možnosti podpory rodiny s dítětem s onemocněním SMA Kolektiv autorů, Kolpingova rodina Smečno Odborný garant: MUDr. Jana Haberlová, Ph.D. Možnosti podpory rodiny s dítětem s onemocněním SMA Kolektiv autorů,

Více

Sociální práce se seniory ve zdravotnickém zařízení 3 Mgr. Eva Weinfurterová, Oddělení sociální péče, FN Plzeň

Sociální práce se seniory ve zdravotnickém zařízení 3 Mgr. Eva Weinfurterová, Oddělení sociální péče, FN Plzeň Multidisciplinární péče Časopis pro pracovníky a studenty působící ve zdravotní a sociální oblasti ISSN 1801-0199 MK ČR 16684 Ročník 1, 2006, Číslo 1, vychází čtvrtletně Jednotlivá čísla naleznete na našich

Více

Problematiky lidí v ekonomické a sociální nouzi

Problematiky lidí v ekonomické a sociální nouzi Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra podnikání a oceňování Problematiky lidí v ekonomické a sociální nouzi Člověk bez domova Bakalářská práce Autor: Lenka Lepková Ekonomika a management ZSS Vedoucí

Více

Číselník VZP ZP Metodika

Číselník VZP ZP Metodika Číselník VZP ZP Metodika Verze 811 (verze Číselníku: PZT_810) 31.8.2011 ZDRAVOTNICKÉ PROSTŘEDKY PŘEDEPISOVANÉ NA POUKAZ (část P) ZDRAVOTNICKÉ PROSTŘEDKY ZVLÁŠŤ ÚČTOVANÝ MATERIÁL (část M) Metodika k Číselníku

Více

Vzdělávací program oboru PRAKTICKÉ LÉKAŘSTVÍ PRO DĚTI A DOROST

Vzdělávací program oboru PRAKTICKÉ LÉKAŘSTVÍ PRO DĚTI A DOROST Vzdělávací program oboru PRAKTICKÉ LÉKAŘSTVÍ PRO DĚTI A DOROST Cíl specializačního vzdělávání... Minimální požadavky na specializační vzdělávání.... Základní pediatrický kmen v délce minimálně 4 měsíců....

Více

Závazné pokyny pro vyplňování statistického formuláře A (MZ) 1-01: Roční výkaz o činnosti poskytovatele zdravotních služeb pro obor

Závazné pokyny pro vyplňování statistického formuláře A (MZ) 1-01: Roční výkaz o činnosti poskytovatele zdravotních služeb pro obor Program statistických zjišťování Ministerstva zdravotnictví na rok 2014 ÚZIS ČR Závazné pokyny pro vyplňování statistického formuláře A (MZ) 1-01: Roční výkaz o činnosti poskytovatele zdravotních služeb

Více

Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH:

Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH: Věstník Ročník 015 MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Částka 5 Vydáno: 0. KVĚTNA 015 Cena: 88 Kč OBSAH: 1. Vzdělávací program oboru ANGIOLOGIE...3. Vzdělávací program oboru DĚTSKÁ A DOROSTOVÁ PSYCHIATRIE...6

Více

UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ

UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2015 Anna Ratmanová Univerzita Pardubice Fakulta zdravotnických studií Znalosti a dovednosti osob zajišťujících zdravotnické dozory na

Více

Vzdělávací program specializačního vzdělávání v oboru URGENTNÍ MEDICÍNA MZ ČR URGENTNÍ MEDICÍNA

Vzdělávací program specializačního vzdělávání v oboru URGENTNÍ MEDICÍNA MZ ČR URGENTNÍ MEDICÍNA Vzdělávací program specializačního vzdělávání v oboru 1 Cíl specializačního vzdělávání... 2 2 Vstupní podmínky a průběh specializačního vzdělávání... 2 3 Učební plán... 3 3.1 Učební osnova základního modulu...

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2010

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2010 Ústav sociální péče pro mládež Jeseník, příspěvková organizace V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2010 Název organizace : Ústav sociální péče pro mládež Jeseník, příspěvková organizace 1 Sídlo organizace: Moravská

Více

Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH:

Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH: Věstník Ročník 205 MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Částka Vydáno: 2. ČERVENCE 205 Cena: 38 Kč OBSAH:. Komunitní ošetřovatelská péče...2 2. Specifické léčebné programy odsouhlasené Ministerstvem

Více

ZAJIŠTĚNÍ ZDRAVOTNÍ PÉČE V RÁMCI PROCESU TRANSFORMACE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB. Doc. prim. MUDr. Iva Holmerová, Ph.D. Mgr. Monika Válková

ZAJIŠTĚNÍ ZDRAVOTNÍ PÉČE V RÁMCI PROCESU TRANSFORMACE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB. Doc. prim. MUDr. Iva Holmerová, Ph.D. Mgr. Monika Válková ZAJIŠTĚNÍ ZDRAVOTNÍ PÉČE V RÁMCI PROCESU TRANSFORMACE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Doc. prim. MUDr. Iva Holmerová, Ph.D. Mgr. Monika Válková 1 Základní terminologie Sociální službou je činnost nebo soubor činností

Více

Vyšší odborná škola a střední zdravotnická škola MILLS, s.r.o. Téma: Poranění páteře v akutní péči

Vyšší odborná škola a střední zdravotnická škola MILLS, s.r.o. Téma: Poranění páteře v akutní péči Vyšší odborná škola a střední zdravotnická škola MILLS, s.r.o. Téma: Poranění páteře v akutní péči Obor: Diplomovaný zdravotnický záchranář dálkové studium Vypracovala: Klára Rozmarová Vedoucí práce: MUDr.

Více

Jméno a příjmení: Datum narození: Bydliště: razítko a podpis ředitelky školy

Jméno a příjmení: Datum narození: Bydliště: razítko a podpis ředitelky školy Jméno a příjmení: Datum narození: Bydliště: razítko a podpis ředitelky školy 1 SEZNÁMENÍ S PŘEDPISY s pravidly silničního provozu s protipoţárními předpisy (zákon č. 133/1985 Sb., v platném znění, vyhl.

Více

Dětské centrum Veská Výroční zpráva o činnosti a hopodaření organizace za rok 2012

Dětské centrum Veská Výroční zpráva o činnosti a hopodaření organizace za rok 2012 Dětské centrum Veská Výroční zpráva o činnosti a hopodaření organizace za rok 2012 Adresa: Veská 21, 533 04 Sezemice IČO: 1900543 Telefon: 466934001 Fax: 466265871 Email: info@dcveska.cz Web: www.dcveska.cz

Více

UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. 2012 Jana ŠINDELÁŘOVÁ

UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. 2012 Jana ŠINDELÁŘOVÁ UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2012 Jana ŠINDELÁŘOVÁ Univerzita Pardubice Fakulta zdravotnických studií Znalosti všeobecných sester v oblasti kolostomických a tracheostomických

Více

sesterská sekce Hradec Králové Univerzita Hradec Králové 11. 12. dubna 2014 celostátní konferenci pořádá

sesterská sekce Hradec Králové Univerzita Hradec Králové 11. 12. dubna 2014 celostátní konferenci pořádá Sborník abstrakt sesterská sekce Hradec Králové Univerzita Hradec Králové 11. 12. dubna 2014 celostátní konferenci pořádá Česká pneumologická a ftizeologická společnost ČLS JEP Plicní klinika LF UK a FN

Více

RESP/8 Urgentní bronchoskopie v nestandardních podmínkách

RESP/8 Urgentní bronchoskopie v nestandardních podmínkách Programy kvality a standardy léčebných postupů Plicní Urgentní bronchoskopie v nestandardních podmínkách str. 1 Urgentní bronchoskopie v nestandardních podmínkách Standard léčebného plánu A. Identifikační

Více

ZDRAVOTNICKÉ PROSTŘEDKY PŘEDEPISOVANÉ NA POUKAZ

ZDRAVOTNICKÉ PROSTŘEDKY PŘEDEPISOVANÉ NA POUKAZ ZDRAVOTNICKÉ PROSTŘEDKY PŘEDEPISOVANÉ NA POUKAZ Aktualizace Číselníku zdravotnických prostředků (dále jen číselník) předepisovaných na Poukaz na léčebnou a ortopedickou pomůcku, Poukaz na foniatrickou

Více

I. Plnění úkolů v oblasti hlavní činnosti organizace 4

I. Plnění úkolů v oblasti hlavní činnosti organizace 4 OBSAH I. Plnění úkolů v oblasti hlavní činnosti organizace 4 strana I.1. Management 4 Základní údaje o organizaci, vedení, změny 4 Organizační schéma 5 Optimalizace sluţby 5 Pozitivní prezentace 6 Mimorozpočtové

Více

Vzdělávací program nástavbového oboru * PRACOVNÍ LÉKAŘSTVÍ

Vzdělávací program nástavbového oboru * PRACOVNÍ LÉKAŘSTVÍ Vzdělávací program nástavbového oboru * PRACOVNÍ LÉKAŘSTVÍ Cíl vzdělávání v nástavbovém oboru... Minimální požadavky na vzdělávání v nástavbovém oboru.... Specializovaný výcvik v délce minimálně 36 měsíců...

Více

Akreditováno 2007 Reakreditováno 2010. Výroční zpráva Svitavské nemocnice, a.s. 2012

Akreditováno 2007 Reakreditováno 2010. Výroční zpráva Svitavské nemocnice, a.s. 2012 Akreditováno 2007 Reakreditováno 2010 Výroční zpráva Svitavské nemocnice, a.s. 2012 OBSAH: strana Obsah 2 I. Úvodní slovo ředitele a předsedy představenstva... 3 II. Identifikační údaje o společnosti 4,5

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI BAKALÁŘSKÁ PRÁCE ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2012 Vladimír Janda, DiS. FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ Studijní program: Specializace ve zdravotnictví Vladimír Janda, DiS.

Více

ROZVOJ IKTOVÉHO CENTRA a vznik nového rehabilitačního lůžkového oddělení. ZE SOKOLOVA AŽ NA TAIWAN provádíme unikátní operace

ROZVOJ IKTOVÉHO CENTRA a vznik nového rehabilitačního lůžkového oddělení. ZE SOKOLOVA AŽ NA TAIWAN provádíme unikátní operace Zima 2013 Časopis skupiny Nemos Group ROZVOJ IKTOVÉHO CENTRA a vznik nového rehabilitačního lůžkového oddělení ZE SOKOLOVA AŽ NA TAIWAN provádíme unikátní operace STALO SE NA MIKULÁŠE příběh klientky z

Více

PALIATIVNÍ PÉČE O PACIENTY V TERMINÁLNÍM STÁDIU NEMOCI

PALIATIVNÍ PÉČE O PACIENTY V TERMINÁLNÍM STÁDIU NEMOCI Doporučený diagnostický a léčebný postup pro všeobecné praktické lékaře PALIATIVNÍ PÉČE O PACIENTY V TERMINÁLNÍM STÁDIU NEMOCI Autoři: MUDr. Bohumil Skála, Ph.D. Společnost všeobecného lékařství ČLS JEP

Více

KATALOG SOCIÁLNÍCH SLUŢEB

KATALOG SOCIÁLNÍCH SLUŢEB KATALOG SOCIÁLNÍCH SLUŢEB pro Boskovice a Boskovicko 2011 Obsah Úvod... 3 Sociální sluţby... 4 Městská správa sociálních sluţeb Boskovice, příspěvková organizace: Domov pro seniory... 5 Domov se zvláštním

Více

Příručka pacienta. Motto nemocnice: Nabízíme kvalitní zdravotní péči a vstřícný přístup zdravotnického personálu.

Příručka pacienta. Motto nemocnice: Nabízíme kvalitní zdravotní péči a vstřícný přístup zdravotnického personálu. DĚKUJEME SPONZORŮM, KTEŘÍ PŘISPĚLI NA REALIZACI PŘÍRUČKY PACIENTA Příručka pacienta Společnost zaměřená na rozvoj a distribuci léků pro vzácná onemocnění Motto nemocnice: Nabízíme kvalitní zdravotní péči

Více

Podpora pečujících z pohledu sociální práce ve zdravotnickém zařízení. Bc. Dagmar Martinková (dagmar.martinkova@uvn.cz)

Podpora pečujících z pohledu sociální práce ve zdravotnickém zařízení. Bc. Dagmar Martinková (dagmar.martinkova@uvn.cz) Podpora pečujících z pohledu sociální práce ve zdravotnickém zařízení Bc. Dagmar Martinková (dagmar.martinkova@uvn.cz) 25.6.2015 Zdravotně sociální práce v ÚVN Praha Komplexní zdravotní, sociální, psychická

Více