Výroční zpráva. o činnosti Základní školy. Velehrad

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva. o činnosti Základní školy. Velehrad"

Transkript

1 Výroční zpráva o činnosti Základní školy Velehrad od září 2014 do června 2015

2 Osnova je v souladu s ustanovením 10 zákona 161/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (ŠKOLSKÝ ZÁKON) a 7 Vyhlášky č. 15/2005 Sb., včetně novely č.225/2009 Sb. Charakteristika školy,základní údaje 1. Název školy, sídlo, forma hospodaření Základní škola Velehrad,okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace Sídlo: Salašská 300, Velehrad IČO: IZO: Zřizovatel školy Obec Velehrad, Hradišťská 231, Velehrad 3. Datum zřízení (založení) školy Právní subjektivita od Datum zařazení do sítě škol , č.j. 2127/99 5. Ředitel školy, jmenování do funkce Mgr. Radomír Válek statutární zástupce ředitele školy Mgr. František Pekáček 6. Celková kapacita školy a jejich součásti Škola kapacita 250 žáků Šk.družina kapacita 50 žáků 2oddělení IZO= Šk.jídelna kapacita 300 jídel IZO= Šk.klub kapacita 60 žáků IZO= Kontakt na zařízení telefon: 572/ fax: 572/ web:

3 8. Základní údaje o škole a součástech, které škola sdružuje Druh Počet tříd/skupin Počet žáků Počet žáků na třídu/skupinu Přepoč.počet zam.ped./šj Počet žáků na ped.úvazek 1.stupeň 5/ ,2 13,318/3,750 12,239 2.stupeň 4/ , ŠD 0/ ,600 Šklub 0/ ŠJ 9/ , Rada školy zřízena od , v novém složení pracuje od prosince 2014 Počet členů : 9 Ukončení volebního období v 12/ Občanské sdružení při škole Kruh přátel při ZŠ Velehrad zřízen v lednu 1999 Vzdělávací programy školy Vzdělávací program Č.j. MŠMT Školní rok 2014/2015 V ročnících počet žáků Tvořivá škola na ZŠ Velehrad Inovace vzdělávacích programů: Tvořivá škola-činnostní učení Projektové vyučování Volitelné předměty: Nepovinné předměty: Disponibilní hodiny: Literárně dramatická výchova 9.tř. Jazyk německý 7.tř.- 9.tř. Cvičení z matematiky tř. Náboženství 1. 9.tř. - 7 skupin 9 hodin na I.stupni 18 hodin na II.stupni

4 Popis personálního zabezpečení školy Údaje o pedagogických pracovnících Pracovníci Počet fyzických osob Přepočtené úvazky Interní(učitelé,vychovatelé,asi 14/2 ŠD 13,318/1,600 at.) Externí-náboženství 6 - Pedagogický pracovník pořadové číslo Pracovní zařazení funkce Úvazek Kvalifikace, stupeň vzdělání, aprobace Roků pedagogické praxe 1. Učitelka 1 VŠ Učitelka 1 VŠ Učitelka 1 VŠ Učitelka 1 VŠ Učitelka 1 VŠ Učitelka 1 VŠ M+Z Učitelka 1 VŠ JA+TEOL Učitel 1 VŠ Bi+Z+Ge Učitelka 1 VŠ M+Tech.V Učitelka 0,500 VŠ JČ+JN Učitelka 0,818 VŠ Dě+JČ ŘŠ 1 VŠ TV ZŘŠ 1 VŠ JČ+OV Vychovatelka 0,800 SPedŠ Vychovatelka 0,800 VŠ 1, Asistent pedagoga 0,570 Soukr.SŠ ped.+soc. 4 Kvalifikovanost je 100%. Částečně neaprobovaně je vyučována Ch,JA,Hv,Vv. Předměty JA,IN, byly na I.stupni vyučovány vyučujícími II.stupně. Výuka JA v 1. a ve 2.třídě vyučována s týdenní dotací 1 hodiny. Výuku provádějí vyučující II.stupně. Vychovatelka ŠD si rozšířila svoji kvalifikaci studiem na VŠ spec.ped..

5 Údaje o nepedagogických pracovnících Pracovníci Počet fyzických osob Přepočtené úvazky Interní - správní 4 4,000 Interní - školní jídelna 4 3,750 Externí 6 - Ostatní pracovníci Pořadové číslo Pracovní zařazení, funkce Úvazek Stupeň vzdělání, obor 1. Hospodářka 1 střední ek.škola 2. Školník 1 vyučen-mechanik 3. Správní zaměstnanec 1 vyučena-prodavačka 4. Správní zaměstnanec 1 vyučena-přadlena 5. Vedoucí kuchařka 1 vyučena v oboru 6. Pomocná kuchařka 1 Vyučena-SOU Stroj. 7. Pomocná kuchařka 1 vyučena-prodavačka 8. Vedoucí šk.jídelny 0,750 střední ek.škola Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) a ostatních pracovníků školy: - Vzdělávání managementu školy Ředitel školy a zástupce ředitele absolvovali cyklus vzdělávání vedoucích pracovníků pořádaný OŠ MěÚ Uherské Hradiště Témata: Rétorika, mluvený projev,efektivní školský management, komunitní školství, změny právních předpisů psychohygiena ředitele školy, personalistika ředitele - Průběžné vzdělávání EU-peníze školám - ředitel, zástupce ředitele Výuka cizích jazyků - 3 učitelky Výtvarné semináře - školní družina Seminář práce na PC - učitel - Prevence Třída je náš tým - 1 učitelka Hasík-požární ochrana - 2 učitelky Setkání výchovných poradců - 1 učitelka Školení pro metodika prevence - 1 učitelka Školení dyslektických pracovníků - 1 učitelka

6 Údaje o zápisu k povinné školní docházce a přijímacím řízení 1. Zapsaní a zařazení žáci Zapsané do Počet žádostí Nastoupili do Zapsaní do Počet žádostí Nastoupili do 1.třídy 2/2013 o odklad 1.třídy 9/ třídy 2/2014 o odklad 1.třídy 9/ Žáci přijatí ke studiu na SŠ a SOU Gymnázia 8 letá Gymnázia 4 letá SOŠ vč.konzervatoří SOU, U Přihlášení Přijatí Přihlášeni Přijatí Přihlášeni Přijatí Přihlášeni Přijatí Z celkového počtu 143 přijatých žáků se Jan Bajaja umístil na 13 místě na Gymnáziu v Uherském Hradišti, nakonec však nastoupil na SGV Velehrad podobně jako Nela Obdržálková. ZŠ již tradičně pořádá pro žáky 8. a 9.třídy a jejich rodiče setkání s náboráři SŠ a SOU z regionu Uherského Hradiště i Uherského Brodu.Toto nabídkové odpoledne se konalo za účasti 16 zástupců středních škol a SOU. Žáci 9.ročníku spolu s rodiči využili Dnů otevřených dveří SŠ a SOU a navštívili Zážitkové dopoledne v Uherském Hradišti. Žáci obdrželi informační a propagační materiály z jednotlivých SŠ a SOU. V měsíci říjnu se zúčastnili informačního semináře na ÚP Uh. Hradiště. Výsledky výchovy a vzdělávání Celkový prospěch žáků na konci školního roku 2014/2015 Ročník Počet žáků celkem Prospělo s vyznamenán ím Prospělo Neprospělo Hodnoceno slovně Celkem 1.st.: Celkem 2.st ŠKOLA CELKEM

7 Hodnocení výsledků výchovného působení a) Pochvaly a ocenění V průběhu školního roku byly uděleny pochvaly žákům, kteří reprezentovali školu v různých soutěžích zaměřených sportovně, literárně, pěvecky, výtvarně a vědomostně. Naši žáci reprezentovali školu jak v soutěžích Mikroregionu Buchlov, tak v oblastních a okresních soutěžích. b) Snížené stupně z chování Na konci školního roku nebyly uděleny. c) Neomluvené hodiny Žádný z žáků neměl na konci školního roku neomluvenou hodinu. d) Kárná opatření Na závěr školního roku neudělila pedagogická rada žádnou ředitelskou důtku. e) Školní úrazy Ve školním roce bylo zapsáno 10 školních úrazů, které vznikly v TV, při lyžování, na chodbě a v kmenové třídě. Ani jeden nebyl způsoben jinou osobou nebo zapříčiněn nedostatečným dozorem. Tj. 6,14 % z celkového počtu zdravá ZŠ. Údaje o integrovaných žácích: Druh postižení Ročník Počet žáků Sluchové postižení 0 0 Zrakové postižení 0 0 S vadami řeči 0 0 Tělesné postižení 0 0 S kombinací postižení 7. 1 S vývojovými poruch.učení Hodnocení výsledků výchovného působení Problematikou výchovného poradenství na škole se zabývá mimo třídních učitelů a beztřídních učitelů v úzké spolupráci výchovná poradkyně. Výchovná poradkyně vede deník výchovného poradenství. Případné problémy jsou řešeny i ve spolupráci s pracovnicemi PPP Uherské Hradiště a centrem HELP v Uherském Hradišti. Pracovnice PPP navštěvuje ZŠ alespoň 2x ročně. Na základě potřeby navštíví naši školu na požádání.této služby a programu využila třídní učitelka 7.třídy. Třídní učitelé i žáci školy úzce spolupracují nejenom s výchovnou poradkyní, ale také s dyslektickou asistentkou a se školním metodikem prevence. Náplň jejich práci a pomoci jak dětem, tak i rodičům mohou rodiče nastudovat na www stránkách ZŠ.

8 Integrovaní žáci a žáci se specifickými poruchami Do PPP Uherské Hradiště byly zasílány žádosti o vyšetření žáků. Integrovaní žáci pracují dle individuálních vzdělávacích plánů, jejich výukové nesnáze a problémy jsou konzultovány prostřednictvím dyslektické pracovnice ZŠ s PPP. Ve školním roce 2014/2015 ve škole bylo dle individuálního vzdělávacího plánu vyučováno 15 žáků. Jeden žák trpí kombinovanými potížemi a je pravidelně sledován a jeho vzdělávání je konzultováno s SPC Zlín. S žákem pracuje také asistentka pedagoga. Všichni integrovaní žáci navštěvují dyslektické kroužky. Žáci využívají speciální programy k procvičování probíraného učiva. V případě nutnosti jednají rodiče o potížích žáka s třídní učitelkou za přítomnosti výchovné poradkyně nebo i dyslektické pracovnice ZŠ. Údaje o prevenci sociálně patologických jevů (PSPJ) Problematika PSPJ je na škole rozdělená na I. a II.stupeň. Na I.stupni se problematikou zabývá metodické sdružení při škole, na II.stupni je řízena metodičkou prevence, která velmi úzce spolupracuje v této oblasti s metodickým sdružením a s výchovnou poradkyní. Stranou v této oblasti nezůstávají ani ostatní pedagogičtí pracovníci a vedení školy. Práce v PSPJ vychází ze školního preventivního programu, který klade důraz na zdravý životní styl a na včasnou prevenci problémů. Žáci jsou s preventivním programem seznámeni na třídních hodinách a na jednotlivých přednáškách. Mezi cíle preventivního programu patřilo: - posílení pozitivních vztahů ve třídách - podpora vlastních aktivit žáků - zapojení nových žáků do kolektivu tříd - dobrá informovanost všech žáků v oblasti PSPJ - prevence násilí a šikany - užívání návykových látek a jejich škodlivost - výchova ke zdravému životnímu stylu - smysluplné trávení volného času - socializace ve třídách - internetová šikana a její prevence Preventivní program byl realizován nejen formou přednášek a besed, ale také prakticky na vycházkách, výletech, exkurzích, na školách v přírodě, na LVK, ve volnočasových aktivitách pořádaných školou. Důležitou úlohu v této oblasti hraje také práce Žákovského parlamentu, který je složen ze zástupců žáků 5. 9.třídy. ŽP se pravidelně schází s vedením ZŠ 1x měsíčně a je seznamován s úkoly a plány na další období, probírá návrhy a připomínky z řad dětí. Závěry jsou přenášeny prostřednictvím zástupců do jednotlivých tříd při hodinách OV a TH. Vedení školy musí konstatovat, že se na škole dosud nedaří používat SCHRÁNKU DŮVĚRY, kterou mají děti možno využívat na adresné nebo anonymní dotazy, náměty či připomínky. Tato schránka je k dispozici v přízemí školní budovy a je dostupná každému žákovi školy. Podobný problém řešíme i se zástupci žákovského parlamentu, kteří jsou vyzývání vedením ZŠ ke konzultaci problémů a návrhů i v meziobdobí pravidelných schůzek.

9 Soutěže a přehlídky, prezentace školy Název soutěže, Přehlídky Počty účastníků Školní kolo Počty účastníků Oblastní kolo Počty účastníků Okresní kolo Recitace Pěvecká soutěž Olympiáda Jč Matemat.klokan Pythagoriáda Atletická soutěž Grafická soutěž Literární soutěž Dopravní soutěž Florbal Stolní tenis Přehazovaná McDonalds cup PO soutěž Rubikon Mezinárodní účast Celostátní kolo Většina aktivit a soutěží žáků školy je včetně fotografií prezentována na webových stránkách školy, vybrané akce byly zveřejňovány v regionálním tisku, ve Zpravodaji obce Velehrad. Škola je zařazena do sítě Tvořivých škol, která vychází z činnostního učení. Proškoleny jsou vvšechny vyučující I.stupně a zřídka učitelů II.stupně. Vyučující používají ve výuce prvků a metod činnostního učení především na I.stupni. Škola je již tradičně místem prázdninového vzdělávacího proškolování vyučujících z celé ČR v činnostním učení. Toto proškolování organizuje společnost Tvořivá škola z Brna. Jednalo se zejména o tyto kurzy: Prázdninové proškolení Činností učení ČJ v 4.a 5.ročníku Prázdninové proškolení Činností učení Vlastivěda ve 4. a 5.ročníku. Školení se zúčastnilo 92 vyučujících včetně učitelek ze ZŠ Velehrad. Mimo učeben na proškolování, stravování účastníků, škola frekventantům zabezpečuje a poskytuje možnosti a programy doplňkové, tj. poznání historie Velehradu a okolí, včetně návštěvy basiliky, lapidária, archeoskanzenu a přírodní scenérie okolí Chřibů. ZŠ Velehrad patří mezi 43 partnerských škol ČR, které zpracovaly a MŠMT Praha předložily projekt týkající se rozvoji technické vzdělanosti dětí v ČR. V síti Tvořivých škol- činnostního učení je v celé ČR registrováno bezmála 960 základních škol. Základní škola Velehrad je spolu se ZŠ Slušovice, Kašava a Fryšták zapojena do projektu Modernizace výuky v technických předmětech na výše zmíněných školách. Díky tomuto projektu došlo k částečnému vybavení pracovny pro polytechnickou výchovu, škola získala pomůcky pro fyziku, přírodovědu a vlastivědu. V tomto školním roce vyučující využívali nabyté zkušenosti z tohoto projektu. Díky vybavené školní dílně a poměrně slušné zásobě materiálu, který získala škola od rodičů sponzorů, začaly děti II.stupně pracovat na výrobcích ze dřeva, kovu a plastu.

10 Školní družina Pevnou součástí činnosti a života školy je školní družina pro žáky 1.-4.třídy, která pro přihlášené žáky naplňuje období po vyučování do příchodu rodičů z práce. Školní družina nabízí dětem různorodou výchovnou, vzdělávací, ale také a především relaxační činnost v oblastech literární,výtvarné,hudební a pohybové aktivity. Velkým problémem byl omezený počet žáků ve školní družině, jelikož zájem rodičů i dětí převyšoval kapacitu. Vedení ZŠ naplánovalo pro příští školní rok otevření ranní školní družiny pro děti, jejíž rodiče spěchají do zaměstnání. Ve spolupráci s DDM ŠIKULA Uherské Hradiště, nabídla škola dětem účast v příměstském táboře, který se uskutečnil měsíci červenci. Mezi dětmi i rodiči měl velký ohlas. Tým pedagogických i nepedagogických pracovníků ZŠ Velehrad je tvůrčím a obětavým kolektivem zaměstnanců,kteří mají snahu poskytnout dětem množství informací, zkušeností, podnětů a vědomostí pro jejich orientaci, vzdělanost i výchovu. Velmi pozitivně je hodnocena spolupráce MŠ Velehrad s naší školou. Pro žáky MŠ škola připravila ukázkové hodiny, společné kulturní,sportovní,ale i poznávací akce na úrovni školy a obce.nejenom pro předškolní děti. Projektová činnost školy ZŠ pokračovala v projektu MŠMT ŠABLONY pod názvem ERIC-každý ve třídě čte. Smyslem zpracovaného a realizovaného programu je výuka JA v první a druhé třídě.třídy mají rozšířenou týdenní vyučovací dotaci o 1 hodinu, kterou vyučují proškolené třídní učitelky. Již zmíněný projekt naší školy s Tvořivou školou a dalšími 43 základními školami v ČR neustále probíhá a to formou seminářů, účastí na konferencích a speciálních prázdninových seminářích pro vyučující. Projekt pod názvem ETIKETA určen pro žáky 8. a 9.třídy realizuje škola ve spolupráci s DDM Šikula. Žáci absolvují 6 seminářů na nichž se seznamují s chováním mezi sebou, k dospělým, pobytu v kině, divadle, v restauraci, ale také probírají a prakticky zkouší jednotlivé životní situace jak se chovat ve společnosti. Na závěr celého projektu získají žáci dekret o slušném chování. Mimo tyto velké projekty jsou v průběhu školního roku realizovány menší projekty a to jak třídní, předmětové, tak i celoškolní. Z množství stojí za zmínku: - Historie Velehradu ve výzdobě školy (výtvarné zpracování historie doplněná textovým průvodcem) - Malování na sklo, výtvarné zpracování Velké Moravy na velkoplošný materiál - Zpracování Absolventských prací žáků 9.třídy - Vánoční jarmark - Tvořivé dílničky na Archeoskanzenu - Barevné dny

11 - Spolupráce s Lesy ČR - Pokračujeme v projektu Žákovský parlament (ŽP),který se spolu s vedením ZŠ podílí na přípravě a realizaci mnohých akcí ve škole.zástupci 5.-9.ročníku svými náměty mají snahu zlepšovat prostředí školy,činnosti a akce pořádané pro žáky ZŠ.Vedení školy se s členy ŽP scházelo jednou měsíčně. Setkání byla vždy přínosná,podařilo se objasnit a vyřešit různé situace v životě školy.o jednáních zástupci informují v třídnických hodinách své spolužáky. - Vedení školy zavedlo pro lepší informovanost žáků a pro zveřejnění jejich úspěchů pondělní společná setkání celé školy ve vstupním vestibulu budovy. Tato setkání přináší žákům i vyučujícím komplexnější informace o akcích, které děti tento týden čekají a současně zhodnotí uplynulý týden. V rámci ICT je využívána pracovna výpočetní techniky a učebna s interaktivní tabulí. Všechny počítače jsou zapojeny do systému a připojeny k internetu.veškeré školní i mimoškolní aktivity jsou prezentovány prostřednictvím webových stránek. Dokumenty z akcí školy je možno dětem promítat na pěti velkoplošných plátnech (pracovna ICT,interaktivní tabule ve dvou učebnách,pracovna VV v podkroví, učebna 1.,3.,8. a 9.třídy). V kabinetech jsou vyučujícím k dispozici počítače s připojením na internet. Na velmi dobré úrovni je spolupráce s Kruhem přátel školy a to nejenom při zabezpečování pravidelných společných akcí karneval,vánoční jarmark, školní ples,den dětí atd., ale také finanční podpora Kruhu při dalších kulturních, sportovních a vědomostních akcích školy. Velmi pozitivně lze hodnotit pravidelný nácvik polonézy žáky 9.třídy paní Kristýnou Krysovou, kterou úspěšně zahajují ples Kruhu přátel ZŠ. Se společností DENTAL MEDIC nabídlo vedení školy dětem 1.stupně teoretický a praktický seminář PÉČE O CHRUP. Seminář měl velký ohlas u dětí, vyučujících, ale i doma u rodičů. V únoru školního roku se škola zapojila do projektu RODILÝ MLUVČÍ ve škole. Jednalo se o podporu zvyšování jazykové vybavenosti našich žáků. Jednou týdně navštívil naši školu rodilý mluvčí Chris, který za účasti vyučující JA vedl ve třídách 5.-9.ročníku hodinu jen v jazyce anglickém. Jelikož neuměl česky, děti se musely velmi snažit dávat pozor a spolupracovat s rodilým mluvčím. Projekt měl velký úspěch u dětí. * Dalším projektem, jehož se zúčastnili naši žáci bylo Testování žáků 3.,5.,7. a 9.třídy v JČ,JA,MA,CH,FY,Bi,Člověk a jeho svět. Celorepublikové porovnání bylo různé, pohybovalo se od 45% až do 80%. * Vedení ZŠ zabezpečilo dvěma žákům finanční zdroje na nákup obědů.projekt Obědy pro děti od Women for Women o.p.s. Praha, který byl pomocí i pro rodiče těchto žáků. * V průběhu II.pololetí uskutečnilo vedení ZŠ ve spolupráci s OÚ Velehrad setkání rodičů jednotlivých tříd s vedení ZŠ a OÚ. Na závěr těchto setkání proběhlo společné pracovní setkání pod vedením profesionální pracovnice. Výsledkem byl společný postup jednotlivých partnerů na zlepšení práce jak školy, tak pomoci rodičů a vedení obce. Výčet aktivit pořádaných školou pro žáky

12 - Absolventské práce žáků 9.třídy každý žák z 9.třídy zpracuje práci v rozsahu stran na zvolené téma, přičemž pracuje pod vedením konzultanta vyučujícího. Svoji hotovou práci obhajuje ke konci kalendářního roku před třídou, všemi konzultanty,zástupci obcí, školské rady a rodičů. Na závěr školního roku jsme ve spolupráci s vedením ZŠ Ovětimany uskutečnili společnou prezentační Obhajobu vybraných pěti prací z každé školy za účasti ostatních deváťáků. Společná obhajoba se setkala s velkým úspěchem a vedení ZŠ Velehrad plánuje do budoucna takovou obhajobu pro většinu škol Mikroregionu Buchlov. - Adopce na dálku žáci věnují část výtěžku Vánočního jarmarku na zdravotní zajištění a školní výuku indické adoptivní dívce BRIGIT. Tuto dívku hodláme podporovat ve vzdělávání do ukončení školní docházky. Žáci školy mohou celý rok sledovat korespondenci s adoptivní dívkou. Žáky tato adopce vede k sociálnímu cítění, kamarádství a vztahu k lidem. - Vánoční jarmark každá třída má vyrobené dárky a vánoční předměty,které nabízí příchozím rodičům a návštěvníkům Vánočního zpívání. - Dopravní hřiště v Uh.Hradišti žáci 4.třídy pravidelně navštěvují DDM, kde se jak teoreticky, tak i prakticky učí bezpečně se pohybovat a orientovat v silničním provozu.snahou vedení ZŠ je naučit děti bezpečnému pohybu na komunikacích a zamezit případným střetům chodců a cyklistů s auty. - Setkání rodičů s náboráři SŠ a SOU nabízíme žákům a jejich rodičům orientaci v nabídce středních škol. - Setkání s důchodci obce Velehrad děti svým kulturním vystoupením zpříjemní odpoledne pořádané Obcí Velehrad pro důchodce. - Výcvik peeraktivistů, který pořádá PPP v Uh.Hradišti,zástupkyně z řad žáků pak následně v hodinách OV předávají své zkušenosti ve třídách II.stupně - Bruslení žáků školy na zimním stadionu akce probíhá pravidelně poslední den I.pololetí - Návštěva Slováckého divadla - divadelní seminář - Návštěva Vincentina žáci II.stupně navštívili Den otevřených dveří tohoto zařízení - Besedy s Policií ČR - mluvčí PČR besedoval s dětmi školy o nebezpečných situacích, které mohou děti překvapit v jejich životě.beseda proběhla v 2.,5.,8. a 9.třídě. - Netradiční olympiáda akce pořádaná pro žáky I.stupně ve školní tělocvičně - Volba povolání 9.třída navštívila Úřad práce v Uh.Hradišti a následně Burzu středních škol,případně Zážitkové dopoledne pořádané SHZPŠ Uh.Hradiště - Vánoční a Velikonoční dílničky pořádané žáky II stupně pro prvostupňové děti - Výstavy v Uherském Hradišti děti navštívily výstavy v Galerii SM a Slovácké muzeum v Uherském Hradišti - Mikulášská nadílka zajišťovaná žáky 9.třídy - Den otevřených dveří na Stojanově gymnáziu Velehrad - Klamy a hlavolamy seminář v Kovosteelu Staré Město - Ples Kruhu přátel školy žáci 9.třídy uvedli ples polonézou - Ekologické besedy pořádané pro žáky II.stupně v rámci enviromentální výchovy - Recitační soutěž školní i okrskové kolo - Zazpívej slavíčku školní kolo pořádané i pro děti mateřské školy Velehrad - Tupecký džbáneček žákyně naší školy vybojovala 1.místo v kategorii 1.-5.ročníku. - Matematický KLOKAN a Pythagoriáda - Zelené Chřiby a čištění Salašky spolupráce s Lesy ČR v rámci projektu se žáci podíleli na čistotě lesů a okolí obcí Salaš,Velehrad a Modrá.

13 - Noc s Andersenem spojena se spaním v soukromém zámku Ořechov - Koncertní a divadelní vystoupení pro žáky školy. - Hasík žáci 2. a 6.třídy absolvovali přednáškový cyklus zaměřený na protipožární výchovu - Přechod a přejezd Chřibů Pohár ředitele školy- soutěž pro nejmenší na odrážedlech,koloběžkách,na kolech - Velehradský cyklotriál soutěž pro žáky 5.-9.ročníku v běhu,pádlování,jízdě na kole. Akce se zúčastnili i pozvaní žáci ze ZŠ Tupesy. - Den dětí pořádaný Kruhem přátel školy, Obcí Velehrad a vyučujícími ZŠ Velehrad - Tvořivé dílničky v Archeoskanzenu Modrá pro děti I.stupně - Mikroregion Buchlov účast našich dětí na sportovních střetnutích kopaná,florbal,přehazovaná - Dny lidí dobré vůle na Velehradě vyhodnocení našich dětí za účast ve výtvarné soutěži Cesta dvou bratří - Školní turnaj ve florbalu a ve stolním tenisu - Spolupráce s Místní knihovnou Modrá - Sběr papíru a elektroodpadu tak jako předchozí rok proběhl sběr starého papíru (jarní i podzimní sběr) - Zapojení školy do soutěže RECYKLOHRANÍ při které děti a zaměstnanci školy sbírají elektromateriál, za který získávají bonusy - Kosmetická průprava - děvčatům z 8. a 9.třídy jsme zajistili praktickou instruktáž kosmetické úpravy odborným personálem ze střední školy kosmetické - Poslední zvonění žáci 9.třídy připravují pro své spolužáky na závěr školního roku, tzv. rozloučení se školou. - Mobilní planetárium účast žáků 1. 5.třídy v prostorách školní tělocvičny - Zájmová činnost při škole pracovalo 9 zájmových útvarů, které nabídly našim žákům zdokonalit se v oblastech sportovních, kulturních,přírodovědných, ale také nabídly dětem kvalitnější přípravu na přijímací zkoušky na SŠ - Výstava hub v obci Salaš Základní údaje o hospodaření školy a) příjmy Hospodářský rok=kalendářní rok 2014 Celkové příjmy ,53 1. ze státního rozpočtu ,- 2. od zřizovatele ,- 3. z hlavní činnosti ,53 4. z hospodářské doplňkové činnosti ,- 5. asistenční činnost Nadační fond ČR ,-

14 b) výdaje Hospodářský rok=kalendářní rok 2014 Celkové výdaje ,46 1. ze státního rozpočtu ,- 2. od zřizovatele ,- 3. z hlavní činnosti ,90 4. z hospodářské doplňkové činnosti ,56 5. asistenční činnost Nadační fond ČR ,- c) hospodářský výsledek Hospodářský rok=kalendářní rok 2014 Celkový hospodářský výsledek ,07 1. ze státního rozpočtu 0 2. od zřizovatele 0 3. z hlavní činnosti ,63 4. z hospodářské - doplňkové činnosti ,44 Údaje o výsledcích inspekce provedené ČŠI a dalších kontrol 1. Provedení kontroly ze strany ČŠI Termín: průběžně během školního roku Typ inspekce: rychlá inspekční šetření elektronického zjišťování k problematice školského zákona Závěry : 0 Opatření: 0

15 Závěr výroční zprávy V průběhu školního roku 2014/2015 se pedagogičtí, ale i provozní pracovníci řídili celoročním plánem a harmonogramem plánu práce. K docílení žádoucích výsledků byl tento plán rozpracován do měsíčních a týdenních plánů práce. Nedílnou součástí a podpůrným prvkem celoročního pránu práce ZŠ byly plány práce jednotlivých školních útvarů jako jsou metodické sdružení, jednotlivé předmětové komise, prány práce výchovné poradkyně, preventisty patologických jevů a plánů práce jednotlivých třídních učitelů. Výchovné i vzdělávací úkoly se podařilo naplnit. Důraz byl kladen na zlepšení komunikace mezi učitelem a žákem, mezi žáky vzájemně s cílem rozvoje verbálního projevu žáka. K tomuto úkolu směřovala i práce a spolupráce vedení školy s žákovským parlamentem. Pro zlepšení komunikace mezi učiteli a rodiči přispělo zrekonstruování webových stránek školy a vzájemná informace o ových adresách rodičů a vyučujících. Webové stránky jsou přehlednější, rozděleny na logické a snadno dostupné informace. K vzájemné spolupráci mezi vyučujícími, vedením ZŠ, vedením obcí a rodiči přispěly večery u kávy a čaje. Na těchto střetnutích došlo k výměně zkušeností, postřehů, ale také kritik práce všech zúčastněných subjektů. Vyvrcholením mnoha večerů bylo společné sezení workshop za účasti zástupců jednotlivých složek. Cílem našich schůzek bylo zlepšení spolupráce, zkvalitnění a výuky a dohoda zúčastněných na pochopení žáků v jejich věkových zvláštnostech. ZŠ Velehrad patří mezi malé vesnické školy a svým počtem žáků se řadí mezi školy rodinného typu. K této vzájemné dostupnosti mezi žákem a vyučujícím bezesporu přispívají i pravidelná setkávání žáků celé školy se svými vyučujícími a s vedením školy, které se uskutečňuje každé pondělí před vyučováním ve vstupní hale školy. Z celkového počtu 163 žáků prospělo s vyznamenáním 113 žáků, žádný žák nebyl klasifikován nedostatečnou známkou. O kvalitní přípravě našich žáků vypovídají přijímací zkoušky na SŠ a SOŠ. Z 12 vycházejících žáků byli přijati 3 žáci na renomované Gymnázium Uherské Hradiště, 2 žáci na Stojanovo gymnázium Velehrad na čtyřleté studium a 2 žáci na osmileté studium v Uherském Hradišti. ZŠ Velehrad je architektonicky a urbanisticky na velmi vysoké úrovni, začleněna do krásného prostředí obce Velehrad. Umožňuje dětem, ale i dospělým vzdělávat se v kvalitním prostředí splňující všechny atributy potřebné pro nerušenou práci a dosahování výborných výsledků. Díky historii Velehradu, přírodním a vzdělávacím lokalitám obce Modrá, jako je Skanzen, Živá voda a také díky přírodním možnostem podhorské obce Salaš mají naše děti snadný a komplexní dosah pro vzdělání a výchovu. Závěrem lze konstatovat, že kolektiv pracovníků školy, vedení všech tří obcí, Kruh přátel školy a všichni rodiče našich dětí mají eminentní zájem o prosperitu školy. Pro školu vytváří ještě lepší technické, ekonomické a přátelské podmínky.

16 Datum zpracování zprávy: Datum projednání ve školní radě: Datum projednání na pedagogické radě: Mgr.Radomír Válek ředitel školy

INFORMACE PRO RODIČE. Školní rok 2015/2016

INFORMACE PRO RODIČE. Školní rok 2015/2016 Základní škola Velehrad, Salašská 300, 687 06 Velehrad INFORMACE PRO RODIČE Školní rok 2015/2016 Vážení rodiče, v rámci dobré spolupráce rodiny se školou Vám poskytujeme základní informace o naší škole.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ZLÍNĚ ŠTÍPĚ PRO ŠKOL. ROK 2003/04 Osnova je v souladu s ustanovením 17e odst 2 písm. a) g) zákona 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství, v platném

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY ZLÍN, NOVÁ CESTA 268, ZLÍN - ŠTÍPA PRO ŠKOL. ROK 2006-2007

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY ZLÍN, NOVÁ CESTA 268, ZLÍN - ŠTÍPA PRO ŠKOL. ROK 2006-2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY ZLÍN, NOVÁ CESTA 268, ZLÍN - ŠTÍPA PRO ŠKOL. ROK 2006-2007 Osnova je v souladu s ustanovením 10 zákona 561/2004 Sb., o předškolním,základním,středním,vyšším odborném

Více

Výroční zpráva. Základní škola a mateřská škola Louka, okr.

Výroční zpráva. Základní škola a mateřská škola Louka, okr. Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Louka, okres Hodonín příspěvková organizace, Louka 52, 696 76 Louka nad Veličkou školní rok 2014-2015 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Název školy : Základní škola náměstí Svobody 3 Šternberk, příspěvková organizace Ředitel školy: Mgr. Pavel Konečný Způsob hospodaření školy : příspěvková organizace Školní

Více

Základní škola Svitávka, okres Blansko Výroční zpráva ZŠ Svitávka za školní rok 2009/2010

Základní škola Svitávka, okres Blansko Výroční zpráva ZŠ Svitávka za školní rok 2009/2010 Základní škola Svitávka, okres Blansko Výroční zpráva ZŠ Svitávka za školní rok 2009/2010 Svitávka 3. září 2010 Vypracoval: Mgr. Aleš Antl ředitel školy Obsah: 1) Základní charakteristika školy 2) Školská

Více

Základní škola Kopřivnice Lubina okres Nový Jičín, příspěvková organizace

Základní škola Kopřivnice Lubina okres Nový Jičín, příspěvková organizace Základní škola Kopřivnice Lubina okres Nový Jičín, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2012 / 2013 Obsah 1. Charakteristika školy... 2 2. Přehled učebních plánů... 10

Více

Výroční zpráva 2007/2008

Výroční zpráva 2007/2008 Výroční zpráva 2007/2008 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, příspěvková organizace adresa školy Stará Rudná 121, 793 35 právní forma příspěvková

Více

ZŠ SENOŽATY. školní rok

ZŠ SENOŽATY. školní rok VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti ZŠ SENOŽATY školní rok 2005 2006 Mgr. Zdeněk Vaněk Zprávu zpracoval: ředitel ZŠ Senožaty Mgr. Zdeněk Vaněk Zpráva byla uzavřena: 31. 08. 2006 Zpráva byla předána: Městskému úřadu-odbor

Více

Základní škola a mateřská škola Útvina ČTYŘLÍSTEK. IČO 60610751 Identifikátor 600067319 ředitel: Mgr.Romana Prášilová

Základní škola a mateřská škola Útvina ČTYŘLÍSTEK. IČO 60610751 Identifikátor 600067319 ředitel: Mgr.Romana Prášilová 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola Útvina adresa školy Útvina 153, 36401 Toužim právní forma příspěvková organizace IČO 60610751 Identifikátor 600067319 vedení

Více

Základní škola Kopřivnice Lubina okres Nový Jičín, příspěvková organizace

Základní škola Kopřivnice Lubina okres Nový Jičín, příspěvková organizace Základní škola Kopřivnice Lubina okres Nový Jičín, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2014 / 2015 Obsah 1. Charakteristika školy... 2 2. Přehled učebních plánů... 10

Více

Výroční zpráva 2006-2007

Výroční zpráva 2006-2007 Základní škola Školní 226 382 41 Kaplice IČO: 00 58 36 69 Výroční zpráva 2006-2007 strana 1 Základní informace o škole Název školy: Základní škola, Kaplice, Školní 226, okres Český Krumlov Datum vydání

Více

Základní škola Zeleneč. Školní rok 2007/2008

Základní škola Zeleneč. Školní rok 2007/2008 Základní škola Zeleneč Školní rok 2007/2008 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy adresa školy právní forma IČO 71004637 IZO 102438269 identifikátor školy 600052222 vedení školy kontakt Základní

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Bořitov, okres Blansko, příspěvková organizace Školní 125, 679 21 Bořitov Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok: 2014/2015 1 Část I. Základní údaje o škole Název školy:

Více

Základní škola a Mateřská škola Úvalno, okres 2014/15. příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Úvalno, okres 2014/15. příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Úvalno, okres Bruntál, 2014/15 příspěvková organizace 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název: Základní škola a Mateřská škola Úvalno, okres Bruntál, příspěvková organizace

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 1. Charakteristika školy 1.1. Základní škola a Mateřská škola Běšiny, okres Klatovy, příspěvková organizace úplná adresa: Běšiny 2, 339 01 Klatovy

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Výroční zpráva ZŠ BUKOVINA školní rok 2009 / 2010 A/ Zpráva o školním roku 2009 / 2010 Část I. Základní charakteristika školy Část II. Výsledky výchovy a vzdělávání Část III. Údaje o výsledcích ČŠI Část

Více

Výroční zpráva ZŠ M. Alše a MŠ Mirotice, okres Písek

Výroční zpráva ZŠ M. Alše a MŠ Mirotice, okres Písek Z á k l a d n í š k o l a M i k o l á š e A l š e a M a t e ř s k á š k o l a M i r o t i c e, o k r e s P í s e k tel: 382 229 247, e-mail info@zsmirotice.cz http://www.zsmirotice.cz Výroční zpráva ZŠ

Více

VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY

VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY 3. základní škola Malé náměstí 3 350 02 CHEB - 1 - Vlastní hodnocení školy Obsah: 1 Stanovené cíle... 3 2 Podklady pro zpracování:... 3 3 Oblasti hodnocení školy... 3 3.1 Podmínky

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. za za školní rok 2014 1997-2015 98

Výroční zpráva o činnosti školy. za za školní rok 2014 1997-2015 98 Výroční zpráva o činnosti školy za za školní rok 2014 1997-2015 98 dle 17 e) dle odst. 10 2 zákona odst. 3 č. zákona 564/90 Sb. č. 561/2004 ve znění platných Sb. novel Název školy: Základní škola, Vodňany,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY ZA ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY ZA ROK 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola, Prostřední Bečva, okres Vsetín 756 56, Prostřední Bečva 207 Telefon: +420 571 643 206 E-mail: zakladniskola@prostrednibecva.cz www.zsmsbecva.webnode.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY

Více

Základní škola a Mateřská škola Určice, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola a Mateřská škola Určice, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Určice, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Část I. Základní charakteristika školy a) Název školy: Základní škola a Mateřská škola Určice, příspěvková

Více

Základní škola a Mateřská škola Razová

Základní škola a Mateřská škola Razová V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Základní škola a Mateřská škola Razová ve školním roce 2008/9 I. Základní charakteristika školy a) Základní škola a Mateřská škola Razová, příspěvková organizace

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Základní škola Josefa Bublíka, Bánov, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Charakteristika školského zařízení Základní škola Josefa Bublíka, Bánov, okres Uherské

Více

Vý roč ní zprá vá o č innosti s kolý

Vý roč ní zprá vá o č innosti s kolý Vý roč ní zprá vá o č innosti s kolý VE ŠKOLNÍM ROCE 2014/2015 (č.j. 107/2015) Základní škola a mateřská škola Skalsko, okres Mladá Boleslav Vážení přátelé, dostává se Vám do rukou výroční zpráva o činnosti

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Forma hospodaření: příspěvková organizace Zřizovatel: Obec Všemina, Všemina 162, 763 15 p.slušovice VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Podle ust. 10 zákona

Více

Vyhodnocení minimálního preventivního programu 2010/2011

Vyhodnocení minimálního preventivního programu 2010/2011 Vyhodnocení minimálního preventivního programu 2010/2011 ŠKOLA: Barevná škola - ZŠ Polešovice, 687 37 tel. 572593161 zspolesovice@uhedu.cz, www.zspolesovice.uhedu.cz Školní rok: 2010/2011 Ředitelka školy:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ KUNICE 2014/15. Zpracovala: Mgr. Blanka Chramostová

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ KUNICE 2014/15. Zpracovala: Mgr. Blanka Chramostová VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ KUNICE 2014/15 Zpracovala: Mgr. Blanka Chramostová Základní škola Kunice, příspěvková organizace Na Návsi 60, 251 63 Kunice skola.kunice@zskunice.cz Telefon: +420 724 040 211 www.zskunice.cz

Více

Základní škola Zeleneč. Školní rok 2008/2009

Základní škola Zeleneč. Školní rok 2008/2009 Základní škola Zeleneč Školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy adresa školy právní forma IČO 71004637 IZO 102438269 identifikátor školy 600052222 vedení školy kontakt Základní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2012-2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2012-2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2012-2013 Základní škola a mateřská škola Milešovice, okr. Vyškov, příspěvková organizace Milešovice 112 683 54 Otnice 1. Základní údaje o škole 1.1 Základní údaje o škole Název

Více

Základní škola a Mateřská škola Neznašov Neznašov 29, 373 02 Neznašov. Výroční zpráva za školní rok 2014/2015

Základní škola a Mateřská škola Neznašov Neznašov 29, 373 02 Neznašov. Výroční zpráva za školní rok 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Neznašov Neznašov 29, 373 02 Neznašov Výroční zpráva za školní rok 2014/2015 Charakteristika školy Naše škola se nachází v centru obce Neznašov, 3 km od Týna nad Vltavou.

Více

1. Základní údaje o škole

1. Základní údaje o škole 1. Základní údaje o škole Název školy právnické osoby (dle zápisu do školského rejstříku MŠMT ČR Rozhodnutí z 1.3.2006): Základní škola Jeseník nad Odrou okres Nový Jičín, příspěvková organizace Právní

Více

Výroční zpráva školní rok 2009/ 2010

Výroční zpráva školní rok 2009/ 2010 ZÁKLADNÍ ŠKOLA BRNO, HROZNOVÁ 1 Tel./záz./fax: 54321 1912; 54321 6880 e-mail: vedeni@zshroznova.cz Zřizovatel: Statutární město Brno, městská část Brno - střed Výroční zpráva školní rok 2009/ 2010 Základní

Více

Hájkovo náměstí 1, 257 86 Miličín

Hájkovo náměstí 1, 257 86 Miličín Výroční zpráva o činnosti ZŠ a MŠ Miličín okres Benešov za školní rok 2010/2011 Č.j.: S24/11 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Miličín okres Benešov adresa

Více

O B S A H Obsah: Část 1. Základní údaje 2. Obory vzdělávání 3. Přehled pracovníků školy 4.

O B S A H Obsah: Část 1. Základní údaje  2. Obory vzdělávání 3. Přehled pracovníků školy 4. Základní škola a mateřská škola, Tupesy, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2014-2015 Strana:1/17 O B S A H Obsah: Část Strana 1. Základní údaje 3 1.1. Základní údaje

Více

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIM-403/13-M

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIM-403/13-M Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIM-403/13-M Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola Dolní Újezd, okres Přerov, příspěvková organizace Sídlo:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2005 2006. Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod Náchodská 288, 549 22 Nový Hrádek

VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2005 2006. Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod Náchodská 288, 549 22 Nový Hrádek Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod Náchodská 288, 549 22 Nový Hrádek VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2005 2006 Vyrocni_zprava_2005-2006.docx Strana 1 (celkem 11) Výroční zpráva Základní školy, Nový Hrádek,

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y ZA Š K O L N Í R O K 2 0 1 4 / 2 0 1 5

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y ZA Š K O L N Í R O K 2 0 1 4 / 2 0 1 5 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y ZA Š K O L N Í R O K 2 0 1 4 / 2 0 1 5 V Bukovci 20. srpna 2015 Zpracovala Mgr. Lucie Nožková Název: Sídlo: IČ: 75027283 Právní forma: Zřizovatel:

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA VENDRYNĚ 236, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK. VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY podle vyhlášky MŠMŠT č. 15/2005 Sb.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA VENDRYNĚ 236, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK. VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY podle vyhlášky MŠMŠT č. 15/2005 Sb. ZÁKLADNÍ ŠKOLA VENDRYNĚ 236, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY podle vyhlášky MŠMŠT č. 15/2005 Sb. Projednáno v pedagogické radě dne: 8.11.2007 Úvod Vlastní hodnocení školy je prováděno na základě

Více

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Záklladníí školla Hrádek u Sušiice, okres Kllatovy Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 V Hrrádku 1.. 9.. 2009 Zprracoval la:: IIvana Kůrrková Základní údaje o škole název školy... Základní škola Hrádek

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2007/2008. Základní škola a mateřská škola, Hlušice. Projednáno se školní radou dne:.. Projednáno na pedagogické radě dne:.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2007/2008. Základní škola a mateřská škola, Hlušice. Projednáno se školní radou dne:.. Projednáno na pedagogické radě dne:. Základní škola a mateřská škola, Hlušice VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2007/2008 Projednáno se školní radou dne:.. Projednáno na pedagogické radě dne:. Vypracoval : Ing.Vladimír Kožíšek Obsah: 1. Základní

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok: 2011/2012 Škola: ZŠ Polešovice zspolesovice@uhedu.cz Ředitelka školy: Mgr. Jiřina Martykánová Tel. 572593161 Školní metodik prev.: Mgr. Renata Šimková simkovar@seznam.cz

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY EDUCAnet Soukromé gymnázium Brno, o.p.s. Arménská 21, 625 00 Brno - Bohunice VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY za školní rok 2008/2009 Strana 1 (celkem 12) Tato výroční zpráva je zpracována na základě 10 odst. 3 a

Více

Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIL-772/10-L. organizace. ředitelem Mgr. Bc. Jiřím Dvořákem

Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIL-772/10-L. organizace. ředitelem Mgr. Bc. Jiřím Dvořákem Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Název kontrolované osoby: Základní škola, Liberec, Lesní 575/12, příspěvková organizace Sídlo: Lesní 575/12 460 01 Liberec 1 IČO: 46 744 924

Více

Minimální preventivní program 2015/ 2016

Minimální preventivní program 2015/ 2016 Minimální preventivní program 2015/ 2016 Základní škola Kopřivnice Lubina okres Nový Jičín, příspěvková organizace Adresa: ZŠ Kopřivnice Lubina, Lubina č. 60, 742 21 Kopřivnice Jméno ředitele: Mgr. Ivana

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013 2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013 2014 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013 2014 Projednáno na pedagogické radě 7. 10. 2014 Schváleno školskou radou 7. 10. 2014 V Kojetíně 7. 10. 2014 Telefon 581762036 IČO 61985571 Mgr. Pavlíček

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIB-1335/13-B. Základní škola, Znojmo, Mládeže 3

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIB-1335/13-B. Základní škola, Znojmo, Mládeže 3 Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIB-1335/13-B Název právnické osoby vykonávající činnost školy a školských zařízení Sídlo E-mail právnické osoby Základní škola, Znojmo,

Více

2. Charakteristika školy

2. Charakteristika školy 2. 2.1. Úplnost a velikost školy, příspěvková organizace je úplnou základní školou s 1. až 9. ročníkem, která poskytuje základní vzdělání dětem z Lipůvky, ale i z jiných spádových obcí (Svinošice, Milonice,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. za školní rok 2007/08

Výroční zpráva o činnosti školy. za školní rok 2007/08 Základní škola a Mateřská škola Kobeřice u Brna, okres Vyškov, příspěvková organizace, Beneška 181, 684 01 IČO: 70983640, tel: 544 222 525 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2007/08 Zpracovala:

Více

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIU-534/10 U. Základní škola Jirkov, Studentská 1427, okres Chomutov

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIU-534/10 U. Základní škola Jirkov, Studentská 1427, okres Chomutov Česká školní inspekce Ústecký inspektorát Název školy INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIU-534/10 U Základní škola Jirkov, Studentská 1427, okres Chomutov Adresa: Studentská 1427, 431 11 Jirkov Identifikátor: 600

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok: 2012/2013 Škola: ZŠ Polešovice zspolesovice@uhedu.cz Ředitel školy: Mgr. Radim Pikner Tel. 572593161 Školní metodik prev.: Mgr. Renata Šimková simkovar@seznam.cz

Více

Základní škola a mateřská škola Čáslavice 675 24 Čáslavice 110 IČO: 702 830 44 IZO: 102 655 499 REDIZO: 600 122 115

Základní škola a mateřská škola Čáslavice 675 24 Čáslavice 110 IČO: 702 830 44 IZO: 102 655 499 REDIZO: 600 122 115 Základní škola a mateřská škola Čáslavice, 675 24 Čáslavice 110 tel: 568 883 177, e-mail: blechazscaslavice@gmail.com Výroční zpráva za školní rok 2014/2015 Základní škola a mateřská škola Čáslavice 675

Více

Výroční zpráva Základní školy a mateřské školy Stádlec za školní rok 2014/2015

Výroční zpráva Základní školy a mateřské školy Stádlec za školní rok 2014/2015 Výroční zpráva Základní školy a mateřské školy Stádlec za školní rok 2014/2015 Požadovaný podklad k výroční zprávě o stavu a rozvoji výchovně vzdělávací soustavy podle 10 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb.,

Více

3. ÚDAJE O PRACOVNÍCÍCH. Příloha č. 2 Údaje o aprobovanosti Příloha č. 3 Přehled o pracovnících

3. ÚDAJE O PRACOVNÍCÍCH. Příloha č. 2 Údaje o aprobovanosti Příloha č. 3 Přehled o pracovnících Základní škola a Mateřská škola, Vysoké Veselí, okres Jičín K. H. Borovského 99, 507 03 Vysoké Veselí, IČO 75017075 Výroční zpráva školy 2009/2010 1. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Zřizovatel: obec Vysoké Veselí

Více

VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY

VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY 2009/2010/2011 Vlastní hodnocení školy Toto vlastní hodnocení školy je zpracováno za období třech školních roků 2008/2009, 2009/2010 a 2010/2011. Návrh struktury vlastního hodnocení

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2012/2013 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TUPOLEVOVA Dobratická 525, 199 00 Praha Letňany, odloučené pracoviště MŠ Havířovská 476, Praha 9 tel.: 286 920 533, e-mail: reditel@tupolevka.cz, http:// www.tupolevka.cz

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Základní umělecká škola Ústí nad Labem, Husova 349/19, příspěvková organizace. Školní rok 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Základní umělecká škola Ústí nad Labem, Husova 349/19, příspěvková organizace. Školní rok 2009/2010 Základní škola a Základní umělecká škola Ústí nad Labem, Husova 349/19, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2009/2010 ( zpracováno dle vyhlášky č. 225/2009 Sb. ) Září 2010 Obsah: 1. Základní

Více

Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIE-744/13-E. Lipoltická 245, 533 61 Choltice

Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIE-744/13-E. Lipoltická 245, 533 61 Choltice Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIE-744/13-E Název právnické osoby vykonávající činnost školy a školského zařízení: Sídlo: IČO: 60 157 046 Identifikátor: 600 096 246

Více

Gymnázium J. A. Komenského v Uherském Brodě. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2004/2005

Gymnázium J. A. Komenského v Uherském Brodě. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2004/2005 Gymnázium J. A. Komenského v Uherském Brodě 1 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2004/2005 V Uherském Brodě dne 25. října 2005 RNDr. Karel Radil ředitel školy Základní údaje o škole 2 Název

Více

Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIE-133/14-E

Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIE-133/14-E INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIE-133/14-E Název právnické osoby vykonávající činnost školy a školského zařízení Sídlo E-mail právnické osoby IČO 70 884 064 Základní škola, Heřmanův Městec, okres Chrudim Náměstí

Více

Základní škola Jablůnka, okres Vsetín

Základní škola Jablůnka, okres Vsetín Základní škola Jablůnka, okres setín ýroční zpráva o činnosti školy za šk.rok /8 ýroční zpráva o činnosti Základní školy Jablůnka, okres setín za školní rok /8. Základní údaje o škole. škola název školy

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-237/12-T. Energetiků 144, 735 14 Orlová-Lutyně

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-237/12-T. Energetiků 144, 735 14 Orlová-Lutyně Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIT-237/12-T Název právnické osoby vykonávající činnost školy/školského zařízení: Sídlo: Střední odborná škola NET OFFICE Orlová,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. ve školním roce 2013-2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. ve školním roce 2013-2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ve školním roce 2013-2014 1. Základní údaje o škole Název školy: Základní škola a Mateřská škola Hrabenov Sídlo: Hrabenov, Školní 175, 789 63 Ruda nad Moravou, okres Šumperk

Více

Výroční zpráva. o činnosti školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva. o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Skorošice, příspěvková organizace Skorošice 90, 790 66 Skorošice Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 www.zs.skorosice.cz mailto:zs.skorosice@tiscali.cz

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Horšovský Týn, okres Domažlice. Zámecký park 3, 346 01 Horšovský Týn. Identifikátor školy: 600 065 669

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Horšovský Týn, okres Domažlice. Zámecký park 3, 346 01 Horšovský Týn. Identifikátor školy: 600 065 669 Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Horšovský Týn, okres Domažlice Zámecký park 3, 346 01 Horšovský Týn Identifikátor školy: 600 065 669 Termín konání inspekce: 22.

Více

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIJ-245/14-J. zs.stepanov@seznam.cz

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIJ-245/14-J. zs.stepanov@seznam.cz Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIJ-245/14-J Název právnické osoby vykonávající činnost školy/školského zařízení Základní škola a Mateřská škola Štěpánov nad Svratkou,

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-517/13-S. příspěvková organizace. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-517/13-S. příspěvková organizace. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola a Mateřská škola Kolešovice, okres Rakovník Sídlo: 270 02 Kolešovice 235

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 (základní škola)

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 (základní škola) Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 (základní škola) 1. Charakteristika školy 1.1. Název školy, adresa, právní forma, IZO, IČO, telefonní, e-mailové spojení, ředitel školy Základní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY Školní rok: 2012/2013 Zpracovala: Mgr. Jiřina Janovská, řed.školy V Karlštejně, dne 15.9.2013 Obsah: Charakteristika školy..3 Plnění učebních plánů a učebních osnov.... 4

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY- 2014/2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY- 2014/2015 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY- 2014/2015 Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA PONIKLÁ, OKRES SEMILY čp. 148, 512 42 Poniklá IČO: 72743077 tel. 481585206 email: zs@ponikla.cz Charakteristika: Úplná základní škola- 9

Více

O B S A H. Základní škola a mateřská škola Ostrožská Lhota, příspěvková organizace školní rok 2014 / 2015 Strana: 2/9

O B S A H. Základní škola a mateřská škola Ostrožská Lhota, příspěvková organizace školní rok 2014 / 2015 Strana: 2/9 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2014 / 2015 O B S A H Část Strana 1. Základní údaje 3 1. 1 Základní údaje o škole 3 1. 2 Základní údaje o zřizovateli 3 1. 3 Údaje o školské radě 3 1. 4

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Základní škola speciální Bystré Zámecká 1 569 92 BYSTRÉ IČO: 70838267 Základní škola speciální Bystré Tato výroční zpráva byla schválena Školskou radou

Více

I.Hlavní úkoly školního roku 2012/2013

I.Hlavní úkoly školního roku 2012/2013 Škola: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KOSTELNÍ HLAVNO,OKRES PRAHA-VÝCHOD ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Směrnice: 5 Roční plán 2012/2013 Č.j.: 178/2012-5 Účinnost od: 01.09.2012 Spisový znak: 1.1.1 Počet příloh:

Více

PLÁN PRÁCE PLÁN AKCÍ

PLÁN PRÁCE PLÁN AKCÍ PLÁN PRÁCE PLÁN AKCÍ ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Organizace školního roku Období školního vyučování ve školním roce 2014/2015 začne v pondělí 1. září 2014. Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno ve čtvrtek

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ VENDRYNĚ 236, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK. za školní rok 2006/2007

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ VENDRYNĚ 236, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK. za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ VENDRYNĚ 236, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK za školní rok 2006/2007 Zpracovala a předkládá: Ředitelka ZŠ Vendryně 236, okres Frýdek-Místek Mgr. Bohuslava Burá Hlavní činnost školy 1. Charakteristika

Více

V ý r o č n í. z p r á v a. Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace. Školní rok 2014-2015

V ý r o č n í. z p r á v a. Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace. Školní rok 2014-2015 Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace V ý r o č n í z p r á v a Školní rok 2014-2015 Výroční zpráva byla schválena Školskou radou d 27. 8. 2015.

Více

příspěvková organizace IČO: 48004529 Zahájení činnosti: 1.9.1965 Identifikátor práv.osoby: 600135942

příspěvková organizace IČO: 48004529 Zahájení činnosti: 1.9.1965 Identifikátor práv.osoby: 600135942 Výroční zpráva školy 2008/09 Základní škola U Lesa 713, 734 01 Karviná Ráj Základní data Sídlo školy: U Lesa 713, 734 01 Karviná-Ráj Zřizovatel: Statutární město Karviná Ředitel: Mgr.Tomas Vlachopulos

Více

Základní škola Svitávka, okres Blansko Výroční zpráva ZŠ Svitávka za školní rok 2011/2012

Základní škola Svitávka, okres Blansko Výroční zpráva ZŠ Svitávka za školní rok 2011/2012 Základní škola Svitávka, okres Blansko Výroční zpráva ZŠ Svitávka za školní rok 2011/2012 Svitávka 3. září 2012 Vypracoval: Mgr. Aleš Antl ředitel školy Obsah: 1) Základní charakteristika školy 2) Školská

Více

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIU-435/14-U

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIU-435/14-U INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIU-435/14-U Název právnické osoby vykonávající činnost školy a školského zařízení Sídlo E-mail právnické osoby Základní škola a Střední škola, Most, Jana Palacha 1534, příspěvková

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY (školní rok 2006/2007)

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY (školní rok 2006/2007) Základní škola a mateřská škola Příbram na Moravě, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY (školní rok 2006/2007) Příbram na Moravě č.p. 102, 664 84 Zastávka

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010 / 2011

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010 / 2011 Základní škola T. G. Masaryka a mateřská škola - przedszkole Komorní Lhotka, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010 / 2011 Obsah 1. Základní údaje o škole 2. Přehled

Více

Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2014/2015

Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2014/2015 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2014/2015 Základní údaje o škole: Název školy: Základní škola Šestajovice, okres Praha - východ Sídlo: Šestajovice, Komenského 158 (ZŠ) Právní forma: právnická

Více

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIZ-115/11-Z. Mgr. Radomírem Válkem ředitelem školy. Salašská 300, 687 06 Velehrad

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIZ-115/11-Z. Mgr. Radomírem Válkem ředitelem školy. Salašská 300, 687 06 Velehrad Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIZ-115/11-Z Název kontrolované osoby: Sídlo: Základní škola, Velehrad, okres Uherské Hradiště Salašská 300, 687 06 Velehrad IČ: 46 956

Více

Základní škola a Mateřská škola Bělotín, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Základní škola a Mateřská škola Bělotín, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Bělotín, příspěvková organizace 753 64 Bělotín 2, tel./fax: 581 612 127, e-mail: zsbelotin@centrum.cz Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 a) základní

Více

Výroční zpráva o činnosti školy 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy 2010/2011 Výroční zpráva o činnosti školy 2010/2011 Obsah: 1. Základní údaje o škole...3 2. Charakteristika školy..4 3. Školy a školská zařízení členění..7 4. Souhrnné údaje o žácích..8 5. Údaje o přijímání dětí/žáků

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 (Dle Vyhlášky MŠMT ČR 15/2005 Sb.)

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 (Dle Vyhlášky MŠMT ČR 15/2005 Sb.) Základní škola Jablonec nad Nisou Mšeno, Arbesova 30, příspěvková organizace 466 04 JABLONEC NAD NISOU Tel.: 483 737 111 e-mail: info@arbesovka.cz http://www.arbesovka.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy. za školní rok 2013/2014 Základní škola Horní Kruty, okres Kolín Horní Kruty 29, PSČ: 281 46 Tel: 321 796 926, 728 603 443 E-mail: zs.hornikruty@tiscali.cz Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Vypracovala: PaedDr.

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013. Mgr. Hana Bajnárková ředitelka ZŠ a MŠ Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2012/2013 Strana 1 (celkem 21) OBSAH 1. Základní údaje o škole...

Více

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Svatoplukova 11, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Svatoplukova 11, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Svatoplukova 11, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2014/2015 1. Základní údaje o škole a charakteristika školy Základní škola a

Více

Výroční zpráva Základní školy Mikulovice

Výroční zpráva Základní školy Mikulovice Výroční zpráva Základní školy Mikulovice za šk. rok 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a. Název školy: Základní škola a Mateřská škola, Mikulovice u Znojma, příspěvková organizace Adresa:

Více

Výroční zpráva. školní rok 2008/09

Výroční zpráva. školní rok 2008/09 Základní škola Kralupy nad Vltavou, Komenského náměstí 198 okres Mělník, příspěvková organizace Výroční zpráva školní rok 2008/09 O B S A H: I. Základní údaje II. III. IV. Rámcový popis personálního zabezpečení

Více

1.1 škola Mezinárodní Montessori Mateřská škola název školy

1.1 škola Mezinárodní Montessori Mateřská škola název školy Výroční zpráva za školní rok 2014/15 Vypracovaly ke dni 18.8.2015: MUDr. Darina Gurutidu, ředitelka projektu Mgr. Martina Schejbalová, ředitelka ZŠ a MŠ Perlička Č.j. 034/2015 a) Základní údaje o škole:

Více

Výroční zpráva o činnosti školy 2010/11

Výroční zpráva o činnosti školy 2010/11 ZÁKLADNÍ ŠKOLA Jindřicha Pravečka, VÝPRACHTICE, okres Ústí nad Orlicí Výroční zpráva o činnosti školy 2010/11 Struktura podle 7 vyhlášky č. 15/2005, v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním,

Více

Výroční zpráva o činnosti - Základní škola Orlová Lutyně K.Dvořáčka 1230 okres Karviná, příspěvková organizace, za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti - Základní škola Orlová Lutyně K.Dvořáčka 1230 okres Karviná, příspěvková organizace, za školní rok 2009/2010 Č.j.:1/1609/09 Výroční zpráva o činnosti - Základní škola Orlová Lutyně K.Dvořáčka 1230 okres Karviná, příspěvková organizace, za školní rok 2009/2010 OSNOVA 1. Charakteristika školy zaměření, vybavení,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Zvláštní škola, Česká Třebová, nám. 17. listopadu 2060. nám. 17. listopadu 2060, 560 02 Česká Třebová

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Zvláštní škola, Česká Třebová, nám. 17. listopadu 2060. nám. 17. listopadu 2060, 560 02 Česká Třebová Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Zvláštní škola, Česká Třebová, nám. 17. listopadu 2060 nám. 17. listopadu 2060, 560 02 Česká Třebová Identifikátor školy: 600 024 717 Termín

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIS-2728/11-S. Příspěvková organizace. Mgr. Radana Šimčíková.

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIS-2728/11-S. Příspěvková organizace. Mgr. Radana Šimčíková. Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIS-2728/11-S Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Sídlo: Základní škola Tehov, okres Praha-východ Tehov č. 78, 251 01

Více

Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIL-37/13-L

Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIL-37/13-L Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIL-37/13-L Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola, Liberec, Švermova 403/40, příspěvková organizace Sídlo: Švermova

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2007-2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2007-2008 Základní škola praktická a základní škola speciální Chodov,okres Sokolov, příspěvková organizace Nejdecká 254, 357 35 Chodov VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2007-2008 V Chodově dne 30. 9. 2008 zpracovala Mgr.

Více

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE. 1. Údaje o škole. 2. Členění organizace. Základní škola a mateřská škola Ostrava-Výškovice, Šeříková 33, příspěvková

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE. 1. Údaje o škole. 2. Členění organizace. Základní škola a mateřská škola Ostrava-Výškovice, Šeříková 33, příspěvková VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE 1. Údaje o škole Název školy: Základní škola a mateřská škola Ostrava-Výškovice, Šeříková 33, příspěvková organizace Sídlo: Šeříková

Více

Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIC-163/13-C

Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIC-163/13-C Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIC-163/13-C Název právnické osoby Základní škola Český Krumlov, Za Nádražím 222 vykonávající činnost školy: Sídlo: Za Nádražím 222, 381

Více