Tým zpracovatelů Koncepce prevence kriminality města Krnova

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Tým zpracovatelů Koncepce prevence kriminality města Krnova"

Transkript

1 Koncepce prevence kriminality města Krnova na období SRPEN 2008

2 Tým zpracovatelů Koncepce prevence kriminality města Krnova Ing. Otakar Válek - manažer prevence kriminality Ing. Igor Kozelek - tajemník městského úřadu Mgr. František Fojtík - vedoucí odboru sociálního Martina Nováková, DiS. - K-centrum Krystal Ing. Tomáš Kolárik projektový manažer Npor. Jaroslav Obr - velitel OO PČR v Krnově Pavel Moravec velitel MP Krnov Renata Ramazanová starostka Mgr. Alena Krušinová místostarostka Koncepce prevence kriminality města Krnova byla zpracována za finanční podpory v rámci Programu prevence kriminality pro rok 2008 z rozpočtu Ministerstva vnitra ČR. 2

3 Obsah Obsah Úvod Pojem prevence kriminality Oblasti prevence kriminality Úrovně preventivních aktivit Strategie prevence kriminality Tvorba Koncepce prevence kriminality města Krnova na období Programy prevence kriminality města Krnova v letech Pracovní skupina pro tvorbu koncepce prevence kriminality Postup zpracování koncepce prevence kriminality Implementace a aktualizace koncepce prevence kriminality Koncepce prevence kriminality města Krnova Popis současného stavu Analýza kriminality závěry Sociodemografická analýza - závěry Institucionální analýza závěry Sociologické šetření vnímání pocitu bezpečí občanů závěry SWOT analýza Vize, cíle a cílové skupiny Vize Obecné cíle Cílové skupiny Opatření k jednotlivým cílům Cíl č. 1 Zvyšování informovanosti občanů o možnostech a způsobech ochrany před trestnou činností Cíl č. 2 Zvýšení nabídky služeb a počtu aktivit v oblasti PK Cíl č. 3 Zvýšení počtu pracovníků působících v oblasti PK a jejich odbornosti Cíl č. 4 Posílení materiálně-technického vybavení sloužící pro účely PK Cíl č. 5 Vytvoření uceleného a funkčního systému koordinace institucí působících v oblasti PK Dlouhodobé řešení oblasti prevence kriminality na úrovni města Seznam použitých zkratek

4 1. Úvod 1.1 Pojem prevence kriminality Pod pojmem prevence kriminality (dále jen PK) rozumíme činnost vedoucí k upevňování zákonnosti, k předcházení a zamezování trestné činnosti, k výchově občanů v duchu důsledného zachovávání zákonů a pravidel občanského soužití. Jsou to všechna opatření vedoucí k předcházení trestné činnosti a k odhalení trestných činů a zjištění jejich pachatelů. 1.2 Oblasti prevence kriminality Prevenci kriminality rozdělujeme do tří hlavních oblastí: 1. sociální prevence 2. situační prevence, včetně informování veřejnosti o možnostech ochrany před trestnou činností 3. a pomoci obětem trestných činů Ad 1 Sociální prevence má za cíl změnu chování pachatele trestné činnosti nebo potencionálního pachatele. Představuje aktivity ovlivňující proces začlenění jedince do společnosti a aktivity zaměřené na změnu nepříznivých společenských a ekonomických podmínek, které jsou považovány za klíčové příčiny páchání trestné činnosti. Efektivita sociální prevence je obtížně statisticky či ekonomicky měřitelná, lze ji jen odhadovat. Nejčastějším příkladem sociálně preventivních aktivit je podpora nízkoprahových volnočasových zařízení pro rizikové cílové skupiny. Ad 2 Situační prevence staví na zkušenosti, že určité druhy kriminality se objevují v určité době, na určitých místech a za určitých okolností. Prostřednictvím opatření organizační, režimové, fyzické a technické povahy se snaží situační kriminogenní podmínky (příčiny a okolnosti, které vedou nebo mohou vést k páchání trestné činnosti a které ovlivňují vznik a vývoj kriminality nebo ji doprovázejí) minimalizovat. Typickými příklady tohoto druhu prevence je instalace kamerového systému, osvětlení veřejných prostranství, vybudování zpomalovacích retardérů nebo také opatření nemateriální povahy, jako např. informační kampaně. Ad 3 Prevence viktimnosti (viktim = oběť) a pomoc obětem trestných činů je založena na konceptech bezpečného chování, které se odlišuje s ohledem na různé kriminální situace a psychickou připravenost ohrožených osob. V praxi se jedná o skupinové a individuální zdravotní, psychologické a právní poradenství, trénink v obranných strategiích a propagaci možností ochrany před trestnou činností. 1.3 Úrovně preventivních aktivit Veškeré aktivity v oblasti prevence kriminality se realizují v primární, sekundární a terciární rovině. Primární prevence je necíleně orientovaná na celou společnost, její instituce a občany. Spočívá převážně ve zlepšování životních podmínek, zvláště sociálních, ale i materiálních, v péči o náležité fungování všech prosociálních aktivit, které vedou k vhodnému začlenění jedinců do společnosti a k pozitivnímu rozvoji společnosti. Zahrnuje především výchovné, vzdělávací, volnočasové, osvětové a poradenské aktivity zaměřené na nejširší veřejnost. Zvláštní pozornost je věnována 4

5 pozitivnímu ovlivňování dětí a mládeže (využívání volného času, možnosti sportovního vyžití). Těžiště primární prevence spočívá v rodinách, ve školách a v místních společenstvích. Sekundární prevence je cíleně orientována na jedince a skupiny kriminálně rizikové, ať již jako potencionální pachatele nebo oběti trestné činnosti (specializovaná sociální péče), na sociálně patologické jevy (např. drogové a alkoholové závislosti, záškoláctví, gamblerství, povalečství, vandalismus, interetnické konflikty, dlouhodobou nezaměstnanost) a příčiny kriminogenních situací. Zaměřuje se též na ochranu materiálních hodnot, které jsou častěji objektem zájmu delikventů. Terciární prevence představuje resocializační opatření vůči těm, kteří již trestný čin spáchali. Dále se zaměřuje na lokality, které již byly kriminalitou zasaženy a na osoby, které se již staly oběťmi trestných činů. Jejím cílem je udržet dosažené výsledky předchozích opatření a obnova nefunkčního sociálního prostředí. 2. Strategie prevence kriminality Vláda ČR dne 15. října 2007 usnesením č schválila Strategii prevence kriminality na období (dále jen Strategie PK). Systém prevence kriminality je v ní nově rozčleněn na tři úrovně: republikovou, krajskou a městskou. Jednotlivé úrovně se liší svým teritoriálním vymezením, typem realizátorů, mírou kompetencí klíčových partnerů, postupy při zpracování analýz, zpracováním rozdílných koncepčních materiálů a způsoby vyhodnocování své činnosti. Liší se také nároky na personální obsazení a na míru zapojení a odpovědnosti zúčastněných subjektů. Úkolem republikové úrovně je koordinovat preventivní aktivity jednotlivých článků systému, zkvalitňovat systém prevence po stránce personální, metodické a informační, zabezpečovat realizaci meziresortních i celorepublikových projektů, a vytvářet podmínky pro finanční zabezpečení realizace úkolů vyplývajících ze Strategie PK. Cílem krajské úrovně je přenesení preventivní politiky státu na úroveň kraje. Strategie PK posiluje samosprávnou roli krajů a dává jim tak možnost realizovat ve svém správním území vlastní preventivní politiku, a to prostřednictvím krajských programů PK, které budou zaměřeny na koncepční řešení bezpečnostní situace na daném území. Úkolem městské úrovně je především ochrana lokálních komunit před kriminalitou, předcházení páchání trestné činnosti, omezování příležitostí k páchání trestné činnosti a posilování pocitu bezpečí občanů. Městskou úroveň tvoří síť velkých měst (nad 25 tisíc obyvatel), která mají při splnění stanovených podmínek možnost čerpat finanční prostředky z kapitoly Ministerstva vnitra na realizaci Městského programu prevence kriminality. Jednou z nutných podmínek čerpání finančních prostředků je vytvoření Koncepce prevence kriminality města Krnova na období

6 3. Tvorba Koncepce prevence kriminality města Krnova na období Programy prevence kriminality města Krnova v letech Město Krnov bylo zařazeno do programu prevence kriminality na místní úrovni, jehož vyhlašovatelem bylo Ministerstvo vnitra ČR, již v roce Prostředky z MV ČR na realizaci prvních dílčích projektů město čerpalo v roce následujícím. Ze sledovaných statistik vyplývá, že Krnov patřil mezi nejhůře hodnocená města v České republice co do počtu trestných činů spáchaných na svém území. V roce 1996 nám připadla nelichotivá třetí příčka v počtu trestných činů na počet obyvatel (tzv. index nápadu trestné činnosti ) mezi sledovanými městy. V posledních několika letech se naopak Krnov díky úspěšné realizaci programů prevence kriminality zařadil mezi města s nejmenším nápadem trestných činů v ČR. V průběhu let 1996 až 2008 realizovalo město Krnov 60 projektů prevence kriminality v celkové částce ,- Kč. Navíc, město v rámci grantové politiky každoročně z vlastního rozpočtu podporuje projekty PK realizované krnovskými organizacemi. Po celou dobu realizace programu koordinuje aktivity v oblasti prevence komise, resp. pracovní skupina PK, schvalovaná radou města. Pracovní skupina v různém složení předkládala zastupitelstvu ke schválení střednědobé koncepce prevence kriminality. Tato koncepce z velké části navazuje na poslední schválenou koncepci PK na období Přehled preventivních projektů od roku 2000 rok Název projektu Celkové náklady MV ČR Rozpočet města 2000 kamera PČR propagace revize lan. centra celostátní konference lezecká stěna Krystal, o.p.s lezecká stěna modernizace MKDS Krystal, o.p.s mobilní kamerové zařízení Krystal, o.p.s modernizace MKDS Právo na každý den Krystal, o.p.s Výkon společensky prospěšného činitele mládeže Partnerství Krystal, o.p.s rozšíření MKDS Bezpečný domov koncepce prevence kriminality

7 3.2 Pracovní skupina pro tvorbu koncepce prevence kriminality Pro vytvoření koncepce PK byla radou města usnesením č. 711/27 z 27. listopadu 2007 ustanovena pracovní skupina pro prevenci kriminality ve složení: - Ing. Otakar Válek, manažer prevence kriminality - Ing. Igor Kozelek, tajemník MěÚ Krnov - Mgr. František Fojtík, vedoucí odboru sociálního - Martina Nováková, DiS., K-centrum Krystal - Ing. Tomáš Kolárik, projektový manažer - p. Pavel Moravec, velitel Městské policie Krnov - Ing. Michal Brunclík, učitel ZŠ - por. Bc. Marian Paštinský, Policie ČR okresní ředitelství 3.3 Postup zpracování koncepce prevence kriminality Pro tvorbu střednědobé koncepce PK byla ustanovena výše uvedená pracovní skupina složená ze zástupců institucí působících v oblasti prevence kriminality. Zároveň byl rozhodnutím rady č. 911/33 ze dne jmenován nový manažer PK, který je hlavním koordinátorem tvorby koncepce. Při tvorbě koncepce vycházeli členové pracovní skupiny ze svých odborných znalostí a z těchto strategických dokumentů: - Koncepce prevence kriminality města Krnova na období (viz příloha č. 1) - Analýza kriminality v městě Krnově za rok 2007 (viz příloha č. 2) Materiál zpracovaný převážně Policií ČR analyzující statistiky počtu trestných činů spáchaných na území města a doplněný o informace ze statistik oddělení přestupků MěÚ. - Sociodemografická analýza města Krnova 2007 (viz příloha č. 3) Rozbor vybraných ukazatelů města Krnova vývoj nezaměstnanosti, demografické údaje, sociálně a zdravotně znevýhodněné skupiny, příčiny kriminality a prokriminogenní podmínky aj. - Institucionální analýza 2007 (viz příloha č. 4) Popis činností subjektů a institucí působících v oblasti prevence kriminality, zejména prevence sociální, na území města Krnova. - Sociologické šetření vnímání pocitu bezpečí občanů 2007 (viz příloha č. 5) - SWOT analýza (viz níže) Koncepce byla zpracována manažerem prevence kriminality a zohledňuje připomínky členů pracovní skupiny a týmu zpracovatelů, které byly uplatňovány na několikerých pracovních jednáních. Konečné znění koncepce schválilo zastupitelstvo města usnesením č. ze dne 17. září Koncepce definuje vizi jako ideální stav, kterého by ráda obec na konci období dosáhla. Vize je rozpracována do pěti obecných cílů a k jejich dosažení definuje patnáct opatření. Rozsah opatření je navržen tak, aby potřeby každé z definovaných cílových skupin koncepce byly řešeny alespoň v jednom opatření. 7

8 VIZE CÍLE OPATŘENÍ Dlouhodobé snižování počtu trestných činů a jiných deliktů spáchaných na území města Zvyšování pocitu bezpečí občanů Udržení a zvyšování počtu stávajících aktivit PK, jejich kvality a efektivity Zkvalitnit materiálně-technické vybavení sloužící pro účely PK Zvyšování informovanosti občanů o možnostech a způsobech ochrany před trestnou činností Zvýšení nabídky služeb a počtu aktivit v oblasti PK Zvýšení počtu pracovníků působících v oblasti PK a jejich odbornosti Vytvoření uceleného a funkčního systému koordinace institucí působících v oblasti PK Modernizace městského kamerového dohlížecího systému (MKDS) Rozšíření městského kamerového dohlížecího systému (MKDS) Podpora vybavenosti kontrolních orgánů Realizace průzkumu priorit volnočasových aktivit dětí a mládeže Informace pro zahraniční návštěvníky Jednotný systém informací v oblasti preventivních aktivit Přednáškové cykly pro cílové skupiny ohrožené trestnou činností Realizace a aktualizace průzkumů potřeb občanů v oblasti prevence kriminality Podpora volnočasových pobytových aktivit v průběhu prázdninových měsíců a o víkendech Zefektivnění finanční podpory organizacím působících v oblasti PK Skupinové terapie prvoodsouzených Podpora vzdělávání pracovníků působících v oblasti PK Podpora peer programu Systém včasné intervence (SVI) CPTED (Crime Prevention Through Environmental Design) 3.4 Implementace a aktualizace koncepce prevence kriminality Město Krnov počítá se zachováním stávajícího institucionálního zabezpečení prevence kriminality na místní úrovni a s podporou jeho rozvoje. Rozsah institucí podílejících se na území města na realizaci preventivních aktivit není z pohledu samosprávy uzavřený. Město bude podporovat vstup nových subjektů do implementace koncepce prevence kriminality. Pracovní skupina je odpovědná za průběžné monitorování a vyhodnocování realizace koncepce. Složení pracovní skupiny bude obměňováno, případně rozšiřováno v závislosti na aktuálních potřebách řešení konkrétních projektů. Koncepce bude každoročně procházet revizí a aktualizací, zejména ve věci konkretizace výše nákladů na realizaci jednotlivých opatření. První aktualizace proběhne již v závěru roku 2008 doplněním o výstupy z Průzkumu drogové scény, který je v současnosti realizován. Aktuální verze koncepce bude zveřejňována na internetových stránkách města Krnova 4. Koncepce prevence kriminality města Krnova 4.1 Popis současného stavu Základní informace o aktuálním stavu ve městě Krnově v oblasti prevence kriminality vycházejí z výsledků jednotlivých analýz. 8

9 Ze statistik trestné činnosti (viz příloha č. 2) zpracovaných Policií ČR vyplývá, že vývoj kriminality ve městě má sestupnou tendenci, a že Krnov má třetí nejmenší index nápadu trestné činnosti mezi sledovanými městy nad 25 tisíc obyvatel Analýza kriminality závěry U většiny sledovaných statistických údajů z hlediska meziročního srovnání se počet trestných činů snižuje. Neplatí to však bez výjimky. Ze statistik vyplývá, že se na území města Krnova zvyšuje počet krádeží vloupáním, a to zejména do restaurací a chat, a také krádeží kapesních. Z hlediska struktury pachatelů je zřejmá vzrůstající tendence u podílu recidivistů na páchání násilné trestné činnosti a alarmující je zvyšující se počet mladistvých stíhaných pro násilné trestné činy a krádeže vloupáním, kde meziroční nárůst oproti roku 2006 je více než dvojnásobný. Z informací o vývoji přestupků vyplývá, že nejvíce jich je pácháno v oblasti majetkové, kdy se jedná vesměs o přestupky klasifikované jako krádež, přičemž podíl nezletilých a mladistvých nepřesahuje 10 % celkového nápadu. Z informací od pracovníků přestupkové komise MěÚ vyplynulo, že neplatí předsudek, že výrazný podíl na páchání přestupků mají Rómové, kteří tvoří velké procento krnovské populace. Naopak, lze z hlediska přestupků potvrdit zřetelné růstové trendy páchání závadové činnosti u mládeže ve věku 15 až 18 let a zvyšování počtu přestupků na úseku ochrany před alkoholismem a přestupků souvisejících se záškoláctvím. Zajímavostí je, že přestupky majetkové povahy formou krádeží v obchodních domech jsou více páchány seniory v důchodovém věku než nezletilými a mladistvými Sociodemografická analýza - závěry Město Krnov je s obyvatel (údaj ke dni ) 48. největší město v České republice. Z pohledu prevence kriminality je důležitým kriminogenním faktorem příhraniční poloha města. Z demografického hlediska je v Krnově velká kapacita obyvatelstva převážně s nižší vzdělanostní úrovní. Taktéž vysokoškoláků je v porovnání s celorepublikovým průměrem v obci méně. Nezaměstnanost má podobně jako na celém území ČR také v Krnově klesající tendenci, nicméně 8,8% (údaj za rok 2007) míry nezaměstnanosti je stále značně vysoké číslo oproti republikovému průměru. V rámci absolutního počtu nezaměstnaných na území obce vzrůstá podíl občanů dlouhodobě bez práce, zejména ve věkové skupině 50 až 59 let. Podobnou tendenci lze vysledovat u osob závislých na systému dávek hmotné nouze, dříve dávek sociální potřebnosti. Jednou z níže definovaných cílových skupin koncepce je dysfunkční rodina. Statistiky, o které by bylo možné se v tomto ohledu opřít, neexistují, nicméně vodítkem mohou být statistiky počtu evidovaných případů rodin řešených sociálně-právní ochranou dětí. I zde mají statistiky klesající tendenci, avšak nikoli výraznou. Naopak, zvyšuje se závažnost projednávaných případů. K bylo oddělením sociálně-právní ochrany evidováno živých spisů, což je poměrně vysoké číslo. Město Krnov patří mezi obce s vysokým podílem romského etnika. Romové samotní se ke své národnosti oficiálně nehlásí, což potvrdily poslední výsledky sčítání lidu z roku 2001, nicméně dle kvalifikovaného odhadu terénních pracovníků pro romskou komunitu žije v Krnově 1300 až 9

10 1400 Romů. Převážná většina romských obyvatel je soustředěna do tří městských lokalit. Tato soustředěnost etnika je zdrojem některých specifických problémů. Významným problémem obce z hlediska PK je požívání alkoholu na veřejnosti, žebrota v okolí nově vybudovaných nákupních center, bezdomovectví a latentní drogová scéna Institucionální analýza závěry Spektrum institucí působících v oblasti prevence kriminality na území obce je široké a pestré, avšak některé služby prevence ve městě chybějí. Rezervy lze spatřovat také v míře spolupráce a ve vymezení kompetencí mezi již fungujícími institucemi. Devizou krnovského institucionálního zázemí pro práci na poli prevence je dlouholetá praxe (město Krnov vstoupilo do programu prevence kriminality již v roce 1996) a poměrně štědrá finanční podpora z rozpočtu města Krnova. Nedostatkem je naopak stagnace nabídky služeb prevence, jejich rozsah a malý počet nově vzniklých subjektů pracujících s rizikovými skupinami Sociologické šetření vnímání pocitu bezpečí občanů závěry Z výsledků šetření zaměřeného především na názory občanů související s pocitem bezpečí a s městským kamerovým dohlížecím systémem (dále MKDS) vyplývá, že Krnov je svými občany vnímán jako bezpečné město. Pocit bezpečí ustupuje pouze v určitých lokalitách, a to v návaznosti na denní dobu. Za nebezpečné lokality jsou považovány oblasti ulic Vrchlického (27%), Mánesova (18%) a Alšova (16%), následuje ulice Stará (17%). Hlavním, v průzkumu uváděným, důvodem této skutečnosti je početná romská komunita, zejména pak její chování k ostatním občanům. Jako další riziková lokalita byla označena oblast Hypernovy (16%), a to především v souvislosti s výskytem bezdomovců. MKDS je občany vnímán pozitivně, zvyšuje jejich pocit bezpečí. Téměř 60% si přeje rozšíření kamer do okolí svého bydliště. Nejvíce respondentů se vyjádřilo k rozšíření monitoringu do oblasti Hypernovy (85%), jako druhé nejvhodnější místo byla označena oblast městských parků (82%), následována oblastmi okolí hudebních klubů a diskoték (78%). Informovanost o kamerovém systému je nedostatečná, pouze 34% dotázaných ví, které lokality jsou monitorovány. Za jevy nejvíce ohrožující respondenty na území města bylo označeno výtržnictví (76%), obtěžování bezdomovci (65%), krádeže kol (65%) a vykrádání rekreačních objektů (65%). Občané označili za největší rizikové faktory, kterým je nutno věnovat zvýšenou pozornost, především Romy (21%), bezdomovce (20%) a drogy (15%). Jako nejvíce preferovaná opatření sloužící k eliminaci rizikových faktorů a zvýšení pocitu bezpečí občanů byla uvedena častější přítomnost policistů v ulicích, lepší pouliční osvětlení a rozšíření městského kamerového dohlížecího systému. 4.2 SWOT analýza SWOT analýza identifikuje silné a slabé stránky systému prevence, příležitosti a rizika pro oblasti prevence kriminality a sociální prevence. 10

11 SILNÉ STRÁNKY - dlouhodobě funkční systém prevence kriminality v Krnově - funkční a kvalitní síť sociálních služeb - dobrá odborná úroveň a zkušenosti zástupců subjektů působících v oblasti PK - spektrum organizací angažujících se v oblasti preventivních aktivit a jejich ochota spolupracovat - zkušenosti organizací s realizací projektů a získáváním finančních prostředků z různých zdrojů - veřejností kladně vnímaná činnost Městské policie Krnov PŘÍLEŽITOSTI - realizace systému včasné intervence - využití stávajících dotačních programů PK a fondů EU - rozvoj vzájemné spolupráce a zapojení více subjektů do systému PK - zajištění a rozšíření vzdělávacích programů pro pracovníky zapojené do systému PK - rozvoj specializovaných sociálních služeb - využití potenciálu moderních informačních technologií SLABÉ STRÁNKY - nedostatečné odborné vzdělání pracovníků činných v oblasti PK - nedostatečná mediální informovanost veřejnosti o PK - nedostatek finančních prostředků na aktivity PK - nedostatečná nabídka nízkoprahových volnočasových aktivit, zejména v prázdninových měsících - pasivní přístup škol v zapojení do systému prevence kriminality - nedostatek specialistů a terénních pracovníků zapojených do systému PK - nedostatečné informační propojení mezi organizacemi působícími v oblasti PK OHROŽENÍ - nárůst počtu sociálně vyloučených lokalit a nárůst trestné činnosti nejen v nich - ukončení finanční podpory na aktivity PK - negativní postoj veřejnosti k určité skupině osob - negativní sociodemografický trend ukazatele (např. stárnutí populace) - nedostatečné zakotvení prevence kriminality v legislativě ČR - příhraniční poloha 5. Vize, cíle a cílové skupiny Vize, cíle a opatření byly formulovány v souladu se Strategií PK a na základě výše uvedených analýz. Dále bylo využito také konkrétních zkušeností a postřehů odborníků působících v oblasti PK. 5.1 Vize Vizí rozumíme stav, kterého chceme na konci období platnosti strategie prevence kriminality dosáhnout. Koncepcí by mělo být dosaženo následujícího: - dlouhodobého snížení počtu trestných činů a jiných deliktů spáchaných na území města - zvýšení pocitu bezpečí občanů - udržení a zvýšení počtu stávajících aktivit PK, jejich kvality a efektivity 11

12 5.2 Obecné cíle Obecnými cíly koncepce je navrhnout taková opatření a cíle, aby byl zachován pozitivní trend ve vývoji počtu spáchaných trestných činů na území města a zároveň aby se jejich prostřednictvím ještě více omezily příležitosti k páchání trestných činů. Podporovány by měly být především projekty situační prevence, které znesnadňují páchání trestných činů, zvyšují riziko dopadení pro pachatele, snižují zisky z trestné činnosti a odstraňují záminky pro trestnou činnost. V oblasti sociální prevence je nutné předcházet nežádoucím společenským jevům v rodinách, ve škole a ve společnosti, zmírnit dopad sociálně patologických jevů na jedince a společnost, zvýšit rozvoj dovedností jednotlivce a začlenit jej do společnosti. Za nejdůležitější cíle považujeme: Cíl č.1 - zvyšování informovanosti občanů o možnostech a způsobech ochrany před trestnou činností Cíl č.2 - zvýšení nabídky služeb a počtu aktivit v oblasti PK Cíl č.3 - zvýšení počtu pracovníků působících v oblasti PK a jejich odbornosti Cíl č.4 - posílení materiálně-technického vybavení sloužící pro účely PK Cíl č.5 - vytvoření uceleného a funkčního systému koordinace institucí působících v oblasti PK 5.3 Cílové skupiny Míra efektivity koncepce souvisí s cíleným zaměřením pozornosti na konkrétní skupiny občanů reprezentující největší riziko, a to ať už z pohledu oběti či pachatele. Pozornost tak bude zaměřena především na: - děti a mladistvé ohrožené sociálněpatologickými jevy a s kriminální zkušeností - recidivisty - seniory - zahraniční návštěvníky regionu - oběti trestné činnosti a oběti domácího násilí - dysfunkční rodiny - pracovníky působící na poli prevence - skupiny ohrožené sociálním vyloučením (bezdomovci, navrátilci z výkonu trestu, drogově závislí) 6. Opatření k jednotlivým cílům 6.1 Cíl č. 1 Zvyšování informovanosti občanů o možnostech a způsobech ochrany před trestnou činností Ve věci zvyšování informovanosti lze spatřovat tři základní problémy: 1) Roztříštěnost informačních toků. Na poli prevence kriminality na úrovni obce pracuje široké spektrum organizací a institucí, které jednotlivě zveřejňují prostřednictvím publikací, internetu a tiskovin informace o svých aktivitách. Je žádoucí, aby byl vytvořen jednotný systém, ve kterém budou shromažďovány a zpřístupněny informace o preventivních aktivitách na území obce. 2) Absence některých druhů informací. I z průzkumu pocitu bezpečí vyplynulo, že občané nevědí o některých podstatných aktivitách v oblasti prevence. Je proto nutné věnovat zvýšenou pozornost propagaci těchto aktivit. 3) Zajištění toku specifických informací k cílovým skupinám dle jejich potřeb. Každá výše uvedená cílová skupina má specifické požadavky na druh, rozsah a formu informací, které jsou pro ně z hlediska prevence důležité. 12

13 Opatření Realizace průzkumu priorit volnočasových aktivit dětí a mládeže Vytvoření průzkumu, z něhož by bylo patrné, které volnočasové aktivity jsou mládeží upřednostňovány, a které na území města chybí. - zefektivnění toku finančních prostředků z grantů města do nejžádanějších volnočasových aktivit - podpora chybějících volnočasových aktivit ve městě - děti a mládež z krnovského regionu Kč rozpočet města Město Krnov, některá z krnovských středních škol Časový horizont červen 2009 Výstup: průzkum Opatření Informace pro zahraniční návštěvníky Vytvoření informačního bulletinu, případně informačních tabulí na hraničních přejezdech, upozorňující zahraniční návštěvníky města (zejména Poláky) na legislativní odlišnosti. - snížení počtu přestupků a trestných činů páchaných zahraničními návštěvníky města - zahraniční návštěvníci Bude stanoveno po zpracování projektového záměru. MV ČR, programy příhraniční spolupráce, Město Krnov Město Krnov Časový horizont červen 2010 Kritéria: pokles počtu přestupků a trestných činů spáchaných zahraničními návštěvníky Výstupy: bulletiny, informační tabule Opatření Jednotný systém informací v oblasti preventivních aktivit Vytvoření internetových stránek s odkazy na veškeré stávající a plánované aktivity institucí a organizací působících v oblasti PK a s informacemi o provedených průzkumech, šetřeních a statistikách. - zvýšení informovanosti občanů a institucí - výchova k občanské odpovědnosti - snadnější orientace v systému prevence - občané města Krnova Kč MV ČR, Město Krnov Vybraná NNO působící v oblasti PK. Časový horizont do konce roku 2009 Kritéria: návštěvnost stánek Výstupy: webové stránky 13

14 Opatření Přednáškové cykly pro cílové skupiny ohrožené trestnou činností Realizace kontinuálních tématických přednášek a seminářů pro ohrožené rizikové cílové skupiny, zejména pro mládež a seniory. - zvýšení informovanosti cílových skupin o potenciálních hrozbách - žáci druhého stupně ZŠ - studenti SŠ - senioři Kč MV ČR, ESF, MŠMT, Moravskoslezský kraj, Město Krnov Město Krnov, školská zařízení, Městská policie Krnov, Policie ČR Časový horizont Kritéria: počet uskutečněných přednášek a seminářů, počet účastníků Výstupy: přednášky a semináře, sylaby Opatření Realizace a aktualizace průzkumů potřeb občanů v oblasti prevence kriminality Zpracování aktuálních průzkumů potřebných k efektivní realizaci systému prevence kriminality (např. nový sociologický průzkum, bezpečnostní analýza, aktualizace průzkumu pocitu bezpečí občanů, průzkumy veřejného mínění, průzkumy potřeb romského etnika). - zvýšení kvality koncepce prevence kriminality - efektivnější vynakládání finančních prostředků na preventivní programy - občané města Krnova - instituce poskytující služby v oblasti prevence kriminality Budou stanoveny po zpracování projektového záměru. ESF, MV ČR, Město Krnov Město Krnov Časový horizont 2009 Výstupy: analýzy a průzkumy 14

15 6.2 Cíl č. 2 Zvýšení nabídky služeb a počtu aktivit v oblasti PK Na území města je realizována celá řada preventivních aktivit a nabízeno široké spektrum služeb v oblasti prevence kriminality. Spektrum služeb a aktivit však není dostačující, zejména pokud se týká služeb pro dysfunkční rodiny, oběti trestných činů a domácího násilí a sociálně vyloučené skupiny. Nástrojem podporujícím vznik těchto potřebných služeb je zejména efektivní systém veřejné finanční podpory města Krnova a provázanost komunitního plánu sociálních služeb se systémem prevence. Opatření Podpora volnočasových pobytových aktivit v průběhu prázdninových měsíců a o víkendech Organizace dlouhodobějších pobytů (zejména příměstských táborů) a víkendových akcí pro rizikovou skupinu dětí a mládeže s přihlédnutím ke specifickým potřebám dětí a mládeže z romské komunity. - efektivní trávení volného času dětmi a mládeží v tzv. hluchých měsících (prázdniny), respektive dnech, kdy standardní nabídka volnočasových aktivit je omezená - snížení počtu přestupků a závadového chování u cílové skupiny - děti a mládež Bude stanoveno po zpracování projektového záměru. MŠMT, Moravskoslezský kraj, soukromé fondy a nadace, Město Krnov NNO působící v oblasti volnočasových aktivit Časový horizont Kritéria: snížení počtu bezprizorních dětí a mládeže (z hlediska trávení volného času). Snížení počtu přestupků a závadového chování u dětí a mládeže. Počet realizovaných pobytů a víkendových akcí, počet účastníků. Výstupy: pobyty a víkendové akce Opatření Zefektivnění finanční podpory organizacím působících v oblasti PK Vytvoření takových pravidel veřejné finanční podpory z rozpočtu města Krnova a vyhlašování takových grantových okruhů, které budou zohledňovat aktuální potřeby řešení problematiky na poli prevence. Zavedení víceletých dotačních titulů. - podpora stávajících potřebných služeb na poli prevence a podpora vzniku služeb nových - rozvoj stávajících poskytovatelů služeb prevence kriminality - organizace působící v oblasti prevence kriminality Dle alokace finančních prostředků na grantový systém v oblasti PK závisí na politickém rozhodnutí zastupitelstva města. Město Krnov Město Krnov Časový horizont 2009 Kritéria: stabilizace sítě poskytovatelů služeb v oblasti prevence. Počet nově vzniklých služeb a programů. Výstupy: aktualizované podmínky pro přidělování veřejné finanční podpory. 15

16 Opatření Skupinové terapie prvoodsouzených Organizování terapií pro vytipované prvoodsouzené s cílem analyzovat příčiny pohnutek vedoucích ke spáchání trestného činu, motivovat prvoodsouzené k rozhodnutí nepokračovat v trestné činnosti. - klesající počet recidivistů - prvoodsouzení vracející se z výkonu trestu, případně vykonávající alternativní tresty Kč ESF, Ministerstvo spravedlnosti ČR, MV ČR, Město Krnov Město Krnov, psychoterapeut Časový horizont Kritéria: počet klientů absolvujících terapie, ne-recidiva účastníků terapií. Výstupy: skupinové terapie 6.3 Cíl č. 3 Zvýšení počtu pracovníků působících v oblasti PK a jejich odbornosti Dle názorů členů pracovní skupiny je jedním z největších nedostatků systému prevence kriminality na obecní úrovni nízký počet erudovaných pracovníků, zejména výchovných poradců, terénních pracovníků a streetworkrů, odborných psychologů a sociálních pracovníků. Nejpalčivějším problémem je absence odborných psychologů v regionu. Členové pracovní skupiny však nenalezli žádné opatření řešící tento problém. U stávajících pracovníků lze mnohdy pochybovat o jejich dostatečné odbornosti reflektující moderní trendy vývoje kriminality a zejména moderní metody práce s ohroženými skupinami. Opatření Podpora vzdělávání pracovníků působících v oblasti PK Podpora realizace široké nabídky vzdělávacích aktivit, případně podpora účasti na těchto vzdělávacích aktivitách, zvyšujících odbornost cílových skupin. - zvýšení odbornosti - zefektivnění práce s ohroženými skupinami - pedagogové - speciální pedagogové - výchovní poradci - romští asistenti - sociální pracovníci a pracovníci v sociálních službách - městští strážníci - terénní pracovníci - streetworkeři Bude stanoveno po zpracování projektových záměrů. Veřejná finanční podpora města Krnova, MŠMT, Moravskoslezský kraj, ESF školská zařízení, Město Krnov, vzdělávací instituce Časový horizont Kritéria: počet pracovníků, kteří si zvýší kvalifikaci. Počet realizovaných vzdělávacích akcí. Snížení počtu klientů z ohrožených skupin, u nichž je nutné přistoupit k represivnímu řešení. Výstupy: vzdělávací akce, získaná osvědčení o absolvování vzdělávacích akcí. 16

17 Opatření Podpora peer programu Vyškolení vrstevníků žáků a studentů, kteří mají největší šanci včas detekovat problém svého spolužáka a díky vzdělání v oblasti prevence jsou schopni spolužáky nasměrovat k odborné pomoci. - řešení problémů u dětí a mládeže v co možná nejrannějším stádiu, nejlépe při jejich vzniku - budování důvěry v pomoc od dospělých odborníků - děti a mládež na ZŠ a SŠ Kč MV ČR, soukromé nadace a fondy, Město Krnov vybraná NNO a školská zařízení Časový horizont 2010 Kritéria: počet škol zapojených do peer programu. Počet žáků a studentů, kteří díky peer programu vyhledají odbornou pomoc. Počet vyškolených vrstevníků. Výstupy: program peer 6.4 Cíl č. 4 Posílení materiálně-technického vybavení sloužícího PK Z hlediska finanční náročnosti se jedná o nejnákladnější opatření, která však mají nenahraditelné místo v systému prevence kriminality. Pracovní skupinou navržená opatření (MKDS, testery) na posílení materiálně-technického vybavení bude sloužit k řešení situační prevence ve městě Krnově. Opatření Modernizace městského kamerového dohlížecího systému (MKDS) Město Krnov využívá MKDS na bázi analogové technologie (vyjma záznamového zařízení), která má omezené možnosti při zobrazování, mobilitě, nočním vidění. - zvýšení počtu identifikace pachatelů přestupků a trestných činů - snížení počtu přestupků a trestných činů ve sledovaných lokalitách - občané města Krnova Kč MV ČR, Město Krnov Město Krnov Městská policie Krnov Časový horizont Kritéria: nápad trestné činnosti a přestupků v monitorované lokalitě. Objasněnost trestných činů a přestupků. Počet usvědčených pachatelů. Výstupy: nové kamery 17

18 Opatření Rozšíření městského kamerového dohlížecího systému (MKDS) Na základě odborného posouzení bylo vytipováno několik dalších rizikových lokalit ve městě Krnově, kde by bylo žádoucí vytvořit nové kamerové body. - zvýšení počtu identifikace pachatelů přestupků a trestných činů - snížení počtu přestupků a trestných činů ve sledovaných lokalitách - občané města Krnova Bude stanoveno po zpracování projektového záměru. MV ČR, Město Krnov Město Krnov Městská policie Krnov Časový horizont Kritéria: nápad trestné činnosti a přestupků v monitorované lokalitě. Objasněnost trestných činů a přestupků. Počet usvědčených pachatelů. Výstupy: dva nové kamerové body Opatření Podpora vybavenosti kontrolních orgánů Zakoupení technických prostředků umožňujících účinnou kontrolu požívání alkoholických nápojů a omamných látek. - snížení počtu přestupků a trestných činů páchaných pod vlivem alkoholických nápojů a omamných látek - primární cílová skupina - kontrolní orgány - sekundární cílová skupina - občané města Krnova Kč MV ČR, Město Krnov Město Krnov Časový horizont 2009 Kritéria: využitelnost technických prostředků 6.5 Cíl č. 5 Vytvoření uceleného a funkčního systému koordinace institucí působících v oblasti PK Aby výše uvedená opatření byla z hlediska prevence kriminality účinná, je nezbytné vytvořit ucelený a funkční systém koordinace institucí, které každá jednotlivě pracují na poli prevence kvalitně. Při řešení problémů prevence je nejdůležitějším faktorem včasnost, která je možná pouze za předpokladu jasně vymezených kompetencí jednotlivých institucí a vzájemné koordinace a informovanosti. 18

19 Opatření Systém včasné intervence (SVI) Zavedení systémového propojení mezi subjekty, které řeší problematiku delikventních dětí a které slouží k rychlému předávání informací prostřednictvím elektronických médií. - minimalizace počtu případů delikvence dětí, která by unikla pozornosti kompetentních institucí - zvýšení úspěšnosti a efektivity řešení problémů delikvence dětí - zlepšení spolupráce mezi jednotlivými institucemi při řešení problémů spojených s trestnou činností dětí - primární cílová skupina - instituce podílející se na řešení trestné činnosti dětí. - sekundární cílová skupina - děti Kč MV ČR, MPSV, Město Krnov Město Krnov odbor sociální Časový horizont 2009 Kritéria: počet institucí zapojených do SVI, počty záznamů ze strany jednotlivých institucí, rychlost a účinnost opatření k řešení problémů trestné činnosti dětí. Výstupy: SVI Opatření CPTED (Crime Prevention Through Environmental Design) Uplatňování zásad situační prevence v urbanistickém projektování, např. zohledňování prokriminogenních faktorů při projektování městské zeleně. - snížit množství rizikových lokalit z hlediska kriminality - primární cílová skupina - instituce odpovědné za architektonické a urbanistické řešení veřejných prostor a budov - sekundární cílová skupina - občané města Krnova. - - zadavatel architektonických a urbanistických studií (většinou Město Krnov) Časový horizont Kritéria: snižování kriminogenních faktorů v konkrétních lokalitách, snižování počtu trestných činů a přestupků v lokalitách projektovaných s přihlédnutím k metodě CPTED. Výstupy: projekty a architektonické studie zohledňující zásady CPTED. 7. Dlouhodobé řešení oblasti prevence kriminality na úrovni města Dlouhodobé zapojení města Krnova do programů prevence kriminality a velmi pozitivní výsledky projektů prevence jsou již samy o sobě dostatečnou zárukou pro pokračování práce v oblasti prevence i nad časově omezený rámec Strategie PK. Město počítá se zachováním pozice manažera prevence kriminality, pracovní skupiny, která bude obměňována v závislosti na aktuálních potřebách. Dokumenty, které slouží jako podkladový materiál k tvorbě koncepce PK, budou i v následujících letech aktualizovány z důvodu zefektivnění finanční podpory do oblasti prevence. 19

20 V rámci veřejné finanční podpory z rozpočtu města jsou již dlouhodobě vyčleňovány nemalé prostředky na realizaci projektů organizací působících na poli prevence, případně město samo je realizátorem mnoha z těchto aktivit. Záměrem města je tuto tendenci zachovat. Seznam použitých zkratek CPTED ESF EU MěÚ MKDS MP MPSV MŠMT MVČR NNO OO PČR PK SŠ SVI ZŠ Crime Prevention Through Environmental Design Evropský sociální fond Evropská unie Městský úřad Městský kamerový dohlížecí systém Městská policie Ministerstvo práce a sociálních věcí Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Ministerstvo vnitra ČR Nevládní nezisková organizace Obvodní oddělení Policie ČR Prevence kriminality Střední škola Systém včasné intervence Základní škola 20

Město Rychnov u Jablonce nad Nisou. Liberecký kraj

Město Rychnov u Jablonce nad Nisou. Liberecký kraj Město Rychnov u Jablonce nad Nisou Liberecký kraj Plán práce prevence kriminality na období 2013 2015 OBSAH: 1. Úvod 3 2. Bezpečnostní analýza v období 2010 2012 3 2.1. Hlavní problémové oblasti v oblasti

Více

Město Nová Role Karlovarský kraj

Město Nová Role Karlovarský kraj Město Nová Role Karlovarský kraj Plán práce prevence kriminality na období 2013 2015 MĚSTA NOVÁ ROLE Schválen 10. 12. 2012 usnesením ZMě Nová Role č. 16/07 2) 1 Obsah I. Úvod statistické údaje ustanovení

Více

Město Letohrad. Pardubický kraj. Plán prevence kriminality na období 2012 2014 MĚSTA LETOHRADU

Město Letohrad. Pardubický kraj. Plán prevence kriminality na období 2012 2014 MĚSTA LETOHRADU Město Letohrad Pardubický kraj Plán prevence kriminality na období 2012 2014 MĚSTA LETOHRADU Schválen dne 6. 6. 2012 usnesením RM č. 163/2012 OBSAH: 1. Úvod 3 2. Bezpečnostní analýza v období 2010 3 2.1.

Více

Město Nová Role Karlovarský kraj

Město Nová Role Karlovarský kraj Město Nová Role Karlovarský kraj Plán prevence kriminality na období 2017 2020 MĚSTA NOVÁ ROLE Schválen 14.12.2016 usnesením ZMě Nová Role č. 20/07 Obsah I. Úvod statistické údaje činnost pracovní skupiny

Více

Vyhodnocení PLÁNU PREVENCE KRIMINALITY MĚSTA VSETÍN NA ROK 2016

Vyhodnocení PLÁNU PREVENCE KRIMINALITY MĚSTA VSETÍN NA ROK 2016 PR PREVENCE KRIMINALITY VE VSETÍNĚ Město Vsetín Vyhodnocení PLÁNU PREVENCE KRIMINALITY MĚSTA VSETÍN NA ROK 2016 Zpracoval: Mgr. Nikolaj Martinák Vsetín 20. února 2017 Obsah : ÚVOD 3 VÝCHODISKA 4 CÍLE PREVENCE

Více

PREVENCE KRIMINALITY REALIZOVANÁ KARLOVARSKÝM KRAJEM

PREVENCE KRIMINALITY REALIZOVANÁ KARLOVARSKÝM KRAJEM PREVENCE KRIMINALITY REALIZOVANÁ KARLOVARSKÝM KRAJEM I. krajská konference prevence kriminality a rizikového chování 22. 23. 9. 2010 Koncepce prevence kriminality Karlovarského kraje na léta 2009-2011

Více

Výsledky zjišťování pocitu bezpečí občanů Města Krnova 2006

Výsledky zjišťování pocitu bezpečí občanů Města Krnova 2006 Výsledky zjišťování pocitu bezpečí občanů Města Krnova 2006 Metodologie výzkumu: Metoda výzkumu: Dotazníkové šetření Sběr dat: Květen 2006 Vyhodnocení dat: Prosinec 2006 Cílová skupina: Občané města Krnova

Více

Městský program. prevence kriminality pro rok

Městský program. prevence kriminality pro rok Městský program prevence kriminality pro rok 2010 Město Smiřice OBSAH Obsah... 2 1. Úvod... 3 2. Cíle programu... 3 3. Prostředky k naplňování cílů... 3 4. Východiska programu... 4 5. Dílčí projekt...

Více

PLÁN PREVENCE KRIMINALITY OBCE MALÁ SKÁLA

PLÁN PREVENCE KRIMINALITY OBCE MALÁ SKÁLA PLÁN PREVENCE KRIMINALITY OBCE MALÁ SKÁLA na léta 2017 až 2020-2017 - 1 Čj.: 140/17/OU Výtisk číslo: 2 Počet listů: 13 OBSAH: I. Úvod, struktura prevence kriminality, úrovně preventivních aktivit II. Bezpečnostní

Více

PREVENCE KRIMINALITY MĚSTA KRÁSNÁ LÍPA. Databanka projektů na období 2012 až 2016

PREVENCE KRIMINALITY MĚSTA KRÁSNÁ LÍPA. Databanka projektů na období 2012 až 2016 PREVENCE KRIMINALITY MĚSTA KRÁSNÁ LÍPA Databanka projektů na období 2012 až 2016 0 Zpracovatelský tým: PhDr. Leona Kupčíková (Ústav pro ekopolitiku, o.p.s.) Mgr. Lucie Hanková (Město Krásná Lípa) Hana

Více

Kriminalita a její prevence v Moravskoslezském m kraji

Kriminalita a její prevence v Moravskoslezském m kraji Kriminalita a její prevence v Moravskoslezském m kraji 13. 11. 2013 Workshop: Prevence sociálních a bezpečnostních rizik v transformující se společnosti 21. století Moravskoslezský kraj - vybrané statistické

Více

2. AKČNÍ PLÁN REALIZACE STRATEGIE PROTIDROGOVÉ POLITIKY MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE NA OBDOBÍ 2007 2009

2. AKČNÍ PLÁN REALIZACE STRATEGIE PROTIDROGOVÉ POLITIKY MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE NA OBDOBÍ 2007 2009 2. AKČNÍ PLÁN REALIZACE STRATEGIE PROTIDROGOVÉ POLITIKY MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE NA OBDOBÍ 2007 2009 Moravskoslezský kraj Krajský úřad kraje odbor sociálních věcí 2. akční plán realizace Strategie protidrogové

Více

Městský program. prevence kriminality pro rok Město Smiřice

Městský program. prevence kriminality pro rok Město Smiřice Městský program prevence kriminality pro rok 2011 Město Smiřice OBSAH 1. Úvod...3 2. Podklady pro zpracování programu...3 2.1 Vyhodnocení průzkumu potřeb...3 2.2 Zpráva o bezpečnostní situaci v teritoriu

Více

BEZPEČNOSTNÍ ANALÝZA r k Programu prevence kriminality Jablonce nad Nisou na rok 2015

BEZPEČNOSTNÍ ANALÝZA r k Programu prevence kriminality Jablonce nad Nisou na rok 2015 BEZPEČNOSTNÍ ANALÝZA r. 2014 k Programu prevence kriminality Jablonce nad Nisou na 2015 Zpracoval Ing. Jiří Vaníček, vedoucí oddělení krizového řízení, s využitím podkladových materiálů PČR, městské policie,

Více

1. AKČNÍ PLÁN REALIZACE STRATEGIE PROTIDROGOVÉ POLITIKY MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE NA OBDOBÍ 2005 2006

1. AKČNÍ PLÁN REALIZACE STRATEGIE PROTIDROGOVÉ POLITIKY MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE NA OBDOBÍ 2005 2006 1. AKČNÍ PLÁN REALIZACE STRATEGIE PROTIDROGOVÉ POLITIKY MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE NA OBDOBÍ 2005 2006 Moravskoslezský kraj Krajský úřad kraje odbor sociálních věcí 1. AKČNÍ PLÁN REALIZACE STRATEGIE PROTIDROGOVÉ

Více

Komunitní služby v kontextu transformace péče o ohrožené děti. PhDr. Miloslav Macela

Komunitní služby v kontextu transformace péče o ohrožené děti. PhDr. Miloslav Macela Komunitní služby v kontextu transformace péče o ohrožené děti PhDr. Miloslav Macela OPZ 2014 2020, jeho investiční priority a konkrétní výzvy Investiční priority 2. 1. - 2. 3. (sociální začleňování), ale

Více

Koncepce prevence kriminality Karlovarského kraje a krajská protidrogová strategie na léta 2013-2016

Koncepce prevence kriminality Karlovarského kraje a krajská protidrogová strategie na léta 2013-2016 Koncepce prevence kriminality Karlovarského kraje a krajská protidrogová strategie na léta 2013-2016 republiková a resortní krajská lokální Primární Sekundární terciární Úrovně systému prevence Úrovně

Více

V. krajská konference prevence kriminality a rizikového chování 26.11.2014. Program prevence kriminality pro rok 2015

V. krajská konference prevence kriminality a rizikového chování 26.11.2014. Program prevence kriminality pro rok 2015 V. krajská konference prevence kriminality a rizikového chování 26.11.2014 Program prevence kriminality pro rok 2015 Koncepce prevence kriminality KK na léta 2013-2016 Dokument prevence kriminality na

Více

Podpora odlehčovacích služeb pro osoby se sníženou soběstačností, sociální rehabilitace a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

Podpora odlehčovacích služeb pro osoby se sníženou soběstačností, sociální rehabilitace a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Příloha č. 1 Popis podporovaných aktivit výzvy 034/03_16_047/CLLD_15_01_271 Podpora odlehčovacích služeb pro osoby se sníženou soběstačností, sociální rehabilitace a sociálně aktivizační služby pro rodiny

Více

Úlohu 2. akčního plánu realizace Strategie protidrogové politiky Moravskoslezského kraje na období lze vymezit následujícím způsobem:

Úlohu 2. akčního plánu realizace Strategie protidrogové politiky Moravskoslezského kraje na období lze vymezit následujícím způsobem: Druhý akční plán realizace Strategie politiky Moravskoslezského na období 2007 2009 Druhý akční plán realizace Strategie politiky Moravskoslezského na období 2007 2009 reaguje na priority vymezené Národní

Více

Odbor školství, mládeže a sportu, Moravskoslezského kraje, 2007

Odbor školství, mládeže a sportu, Moravskoslezského kraje, 2007 Zpráva o plnění 1. akčního plánu realizace strategie prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže na období 2005 2006 Odbor školství, mládeže a sportu, Moravskoslezského kraje, 2007 1 Úvod Strategie

Více

Koncepce prevence kriminality Města Nový Bydžov Leden 2012 Ing. Daniela Lusková a kol.

Koncepce prevence kriminality Města Nový Bydžov Leden 2012 Ing. Daniela Lusková a kol. Koncepce prevence kriminality Města Nový Bydžov 2012-2015 Leden 2012 Ing. Daniela Lusková a kol. 1. OBSAH: Kapitola strana 1. Obsah 2 2. Úvod 3 3. Problematika prevence kriminality 4 4. Postup tvorby koncepce

Více

OPZ - IP 2.3 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD)

OPZ - IP 2.3 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD) OPZ - IP 2.3 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD) SEMINÁŘ PRO MAS PRAHA 29. 7. 2015 VĚCNÉ ZAMĚŘENÍ OPZ IP 2.3 CLLD Specifický cíl 2.3.1: Zvýšit zapojení lokálních aktérů do řešení problémů nezaměstnanosti

Více

Statutární město Ostrava ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. o plnění cílů a opatření Strategie protidrogové politiky statutárního města Ostravy

Statutární město Ostrava ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. o plnění cílů a opatření Strategie protidrogové politiky statutárního města Ostravy Statutární město Ostrava ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o plnění cílů a opatření Strategie protidrogové politiky statutárního města Ostravy ZA ROK 2016 1 ÚVOD Zpracování Závěrečné zprávy o plnění cílů a opatření Strategie

Více

ČÁST 5 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA ETNICKÉ MENŠINY: 5.1 Udržení stávajících sociálních služeb terénních a ambulantních

ČÁST 5 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA ETNICKÉ MENŠINY: 5.1 Udržení stávajících sociálních služeb terénních a ambulantních ČÁST 5 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA ETNICKÉ MENŠINY: Název Cíle: Popis a zdůvodnění Cíle: Na která zjištění z analýz cíl reaguje Seznam opatření, které vedou k naplnění Cíle: 5.1 Udržení stávajících

Více

Aktuální otázky a informace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy z oblasti primární prevence rizikového chování

Aktuální otázky a informace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy z oblasti primární prevence rizikového chování Aktuální otázky a informace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy z oblasti primární prevence rizikového chování Dítě a droga Krajská konference k problematice rizikového chování dětí, žáků a studentů

Více

Město Kyjov. Akční plán protidrogové politiky města Kyjova na období 2014-2015

Město Kyjov. Akční plán protidrogové politiky města Kyjova na období 2014-2015 Město Kyjov Akční plán protidrogové politiky města Kyjova na období 2014-2015 Zpracoval: Odbor sociálních věcí a školství Říjen 2013 Akční plán protidrogové politiky města Kyjova na období 2014-2015 je

Více

Zajistit uživatelům potřebnou péči v jejich přirozeném sociálním prostředí

Zajistit uživatelům potřebnou péči v jejich přirozeném sociálním prostředí Strategické cíle Strategický cíl č.1 Zajistit uživatelům potřebnou péči v jejich přirozeném sociálním prostředí Cílová skupina lidé se sníženou soběstačností z důvodu věku, chronického onemocnění, duševního

Více

Charakteristika kriminologie, předmět, pojem a význam Stav, struktura a dynamika kriminality Vznik kriminologie, historické směry Uveďte jednotlivé

Charakteristika kriminologie, předmět, pojem a význam Stav, struktura a dynamika kriminality Vznik kriminologie, historické směry Uveďte jednotlivé Charakteristika kriminologie, předmět, pojem a význam Stav, struktura a dynamika kriminality Vznik kriminologie, historické směry Uveďte jednotlivé kriminologické školy, jejich charakteristiku Vznik čsl.

Více

KONCEPCE ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ,VÝCHOVY A OSVĚTY VE ZLÍNSKÉM KRAJI

KONCEPCE ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ,VÝCHOVY A OSVĚTY VE ZLÍNSKÉM KRAJI Příloha č. 1 KONCEPCE ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ,VÝCHOVY A OSVĚTY VE ZLÍNSKÉM KRAJI - 1 - 1. Terminologie V koncepci environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty ve Zlínském kraji je jednotně užívána

Více

Koncepce prevence kriminality a sociálně patologických jevů Plzeňského kraje na léta 2009 2011

Koncepce prevence kriminality a sociálně patologických jevů Plzeňského kraje na léta 2009 2011 Koncepce prevence kriminality a sociálně patologických jevů Plzeňského kraje na léta 2009 2011 Autoři: Krajský úřad Plzeňského kraje, Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Centrum aplikované antropologie

Více

Strategie primární prevence rizikových projevů chování PPP ÚK 2013 2015

Strategie primární prevence rizikových projevů chování PPP ÚK 2013 2015 Strategie primární prevence rizikových projevů chování PPP ÚK 2013 2015 Strategie primární prevence rizikových projevů chování (dále jen Strategie) 2013-2015 vychází z: 1. Závěrečné zprávy - hodnocení

Více

Statutární město Ostrava ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. o plnění cílů a opatření Strategie protidrogové politiky statutárního města Ostravy

Statutární město Ostrava ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. o plnění cílů a opatření Strategie protidrogové politiky statutárního města Ostravy Statutární město Ostrava ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o plnění cílů a opatření Strategie protidrogové politiky statutárního města Ostravy ZA ROK 2017 1 ÚVOD Zpracování Závěrečné zprávy o plnění cílů a opatření Strategie

Více

Odbor sociálních věcí Oddělení sociálně-právní ochrany dětí

Odbor sociálních věcí Oddělení sociálně-právní ochrany dětí M Ě S T S K Ý Ú Ř A D T Ř E B Í Č Odbor sociálních věcí Oddělení sociálně-právní ochrany dětí Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč, adresa pro doručení písemnosti: Masarykovo nám. 116/6, 674 01 Třebíč Název

Více

Role a aktivity Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v oblasti primární prevence rizikového chování

Role a aktivity Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v oblasti primární prevence rizikového chování Role a aktivity Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v oblasti primární prevence rizikového chování II. krajská konference prevence kriminality a rizikového chování 2. listopadu 2011 Sokolov Ing.

Více

STRATEGIE PREVENCE KRIMINALITY NA ÚZEMÍ ÚSTECKÉHO KRAJE NA OBDOBÍ

STRATEGIE PREVENCE KRIMINALITY NA ÚZEMÍ ÚSTECKÉHO KRAJE NA OBDOBÍ STRATEGIE PREVENCE KRIMINALITY NA ÚZEMÍ ÚSTECKÉHO KRAJE NA OBDOBÍ 2009 2011 Ústí nad Labem 2008 Tým zpracovatelů Strategie prevence kriminality Ústeckého kraje Lenka Balogová Klára Laňková Jana Matonohová

Více

Analýza rovných příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Analýza rovných příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Analýza rovných příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami pro výzvu č. 02 globálního grantu Olomouckého kraje Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků

Více

Program prevence kriminality pro rok 2013 Příspěvek z rozpočtu Karlovarského kraje na aktivity v oblasti prevence kriminality

Program prevence kriminality pro rok 2013 Příspěvek z rozpočtu Karlovarského kraje na aktivity v oblasti prevence kriminality Program prevence kriminality pro rok 2013 Příspěvek z rozpočtu Karlovarského kraje na aktivity v oblasti prevence kriminality Finanční prostředky ze státního rozpočtu, z kapitoly MV Příjemcem dotace je

Více

Priorita 2: Pomoc a poradenství obětem trestné činnosti se zvláštním zaměřením na skupiny zvlášť zranitelných obětí.

Priorita 2: Pomoc a poradenství obětem trestné činnosti se zvláštním zaměřením na skupiny zvlášť zranitelných obětí. Akční plán prevence kriminality města Bruntál na rok 2016 Priorita 1: Rozvoj systému prevence kriminality, posilování spolupráce, kompetence a kapacity relevantních partnerů, rozšiřování prostoru pro působení

Více

Pilotní projekt Bezpečná lokalita Bezpečné bydlení se rozjíždí v Brně a ve Zlíně

Pilotní projekt Bezpečná lokalita Bezpečné bydlení se rozjíždí v Brně a ve Zlíně Pilotní projekt Bezpečná lokalita Bezpečné bydlení se rozjíždí v Brně a ve Zlíně Majetková kriminalita stále dosahuje vysokého zastoupení v celkovém stavu a dynamice trestné činnosti na území České republiky.

Více

Město Aš - Projekty prevence kriminality

Město Aš - Projekty prevence kriminality Město Aš - Projekty prevence kriminality Prevence kriminality napříč městem Aš příklady dobré praxe Projekty v Aši Historie Město Aš realizuje preventivní opatření od roku 2002. Kdy byla zpracována první

Více

Plán prevence kriminality na léta v Příboře

Plán prevence kriminality na léta v Příboře Plán prevence kriminality na léta 2013-2016 v Příboře Obsah: I. Úvod...3 II. Charakteristika a rozdělení prevence v ČR...4 III. Analytická část 1. Analýza bezpečnostní situace na území města Příbora...6

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE. na období

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE. na období Základní škola a Mateřská škola Horní Moštěnice, příspěvková organizace ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE na období 2012 2017 Základním principem primární prevence rizikového chování u žáků je výchova k předcházení

Více

Program prevence kriminality Kraje Vysočina. na rok 2014

Program prevence kriminality Kraje Vysočina. na rok 2014 BRK-01-2014-13P, př. 2 Počet listů: 8 KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA Odbor sekretariátu hejtmana Žižkova 57, 587 33 Jihlava, Česká republika Program prevence kriminality Kraje Vysočina na rok 2014 Obsah 1.

Více

Příloha č. 2 k výzvě - Popis podporovaných aktivit

Příloha č. 2 k výzvě - Popis podporovaných aktivit Příloha č. 2 k výzvě - Popis podporovaných aktivit Podpora typu A 1. Podpora transformace a deinstitucionalizace pobytových sociálních služeb (pro osoby se zdravotním postižením) a zařízení ústavní péče

Více

II. krajská konference prevence kriminality a rizikového chování, Sokolov, 2.11.2011

II. krajská konference prevence kriminality a rizikového chování, Sokolov, 2.11.2011 II. krajská konference prevence kriminality a rizikového chování, Sokolov, 2.11.2011 Období 2009-2011 Koncepce prevence kriminality Karlovarského kraje na léta 2009 2011... Krajský program prevence kriminality

Více

NÁVRH AKČNÍHO PLÁNU REALIZACE KONCEPCE VČASNÉ PÉČE O DĚTI ZE SOCIÁLNĚ ZNEVÝHODŇUJÍCÍHO PROSTŘEDÍ

NÁVRH AKČNÍHO PLÁNU REALIZACE KONCEPCE VČASNÉ PÉČE O DĚTI ZE SOCIÁLNĚ ZNEVÝHODŇUJÍCÍHO PROSTŘEDÍ NÁVRH AKČNÍHO PLÁNU REALIZACE KONCEPCE VČASNÉ PÉČE O DĚTI ZE SOCIÁLNĚ ZNEVÝHODŇUJÍCÍHO PROSTŘEDÍ Vláda ČR na svém zasedání dne 14. května 2008 schválila usnesením č. 539 Zprávu vlády o realizaci Koncepce

Více

Prevence rizikového chování u dětí a mládeže ve školním prostředí

Prevence rizikového chování u dětí a mládeže ve školním prostředí Prevence rizikového chování u dětí a mládeže ve školním prostředí Praha, 14. června 2017 1 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 811 111 msmt@msmt.cz

Více

Dům dětí a mládeže RADOVÁNEK, Kaznějov, Pod Továrnou 333, 331 51 Kaznějov

Dům dětí a mládeže RADOVÁNEK, Kaznějov, Pod Továrnou 333, 331 51 Kaznějov Dům dětí a mládeže RADOVÁNEK, Kaznějov, Pod Továrnou 333, 331 51 Kaznějov Minimální preventivní program 2013-2014 Příloha celoročního plánu. Program protidrogové prevence pro školní rok 2013-2014 Úvod:

Více

STANDARD č. 7: PREVENCE

STANDARD č. 7: PREVENCE STANDARD č. 7: PREVENCE Cíle kritéria: 7. Prevence KRITÉRIA 7a) OSPOD aktivně vyhledává a monitoruje ohrožené děti. Prokazatelně koordinuje, případně vytváří podmínky pro preventivní aktivity ve svém správním

Více

STANDARDY KVALITY SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY, STANDARD 7 Orgán sociálně-právní ochrany dětí Městského úřadu Vítkov Prevence

STANDARDY KVALITY SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY, STANDARD 7 Orgán sociálně-právní ochrany dětí Městského úřadu Vítkov Prevence Město Vítkov Název dokumentu: Název zařízení: Identifikační číslo: 00300870 Zřizovatel: Standard kvality sociálně-právní ochrany č. 7 Orgán sociálně-právní ochrany Město Vítkov Sídlo: náměstí Jana Zajíce

Více

HODNOCENÍ PROJEKTU MOST 2002

HODNOCENÍ PROJEKTU MOST 2002 HODNOCENÍ PROJEKTU MOST 2002 I. OBECNÉ PODMÍNKY MĚSTO KRNOV Počet obyvatel 25820 Program realizován v letech 1997-2002 Celkové náklady na prevenci kriminality 1997 246.096,20 na místní úrovni 1998 4.071.220,47

Více

Pracovní skupina prevence kriminality a protidrogové prevence. PhDr. Julius Kopčanský

Pracovní skupina prevence kriminality a protidrogové prevence. PhDr. Julius Kopčanský Pracovní skupina prevence kriminality a protidrogové prevence PhDr. Julius Kopčanský 1. Komunitní plán (do r. 2006) Vznik magistrátní komise PK a PP již před rokem 2005 (jiné PS ale již existovaly) Práce

Více

Směrnice k primární prevenci sociálně patologických jevů u žáků ve škole

Směrnice k primární prevenci sociálně patologických jevů u žáků ve škole Základní škola a Mateřská škola Habry, V Zahradách 18, 582 81 Habry Směrnice k primární prevenci sociálně patologických jevů u žáků ve škole Obsah: 1. Předmět úpravy 2. Vymezení základních pojmů 3. Začlenění

Více

1) priorita vzdělávání AKČNÍ PLÁN DEKÁDY ROMSKÉ INKLUZE 2005 2015 ČESKÁ REPUBLIKA

1) priorita vzdělávání AKČNÍ PLÁN DEKÁDY ROMSKÉ INKLUZE 2005 2015 ČESKÁ REPUBLIKA 1) priorita vzdělávání AKČNÍ PLÁN DEKÁDY ROMSKÉ INKLUZE 2005 2015 ČESKÁ REPUBLIKA Prioritní oblast Cíl Úkol Indikátor 1. Včasná péče Zvýšit účast sociálně dětí v předškolním vzdělávání. Vytvoření komplexního

Více

Program prevence kriminality města Mělníka. pro rok 2016

Program prevence kriminality města Mělníka. pro rok 2016 Program prevence kriminality města Mělníka pro rok 2016 Zpracovala: Bc. Irena Podivínská, DiS. manažerka prevence kriminality Mělník, 10. 02. 2016 1 Program prevence kriminality města Mělníka pro rok 2016

Více

Akční plán realizace protidrogové politiky v Olomouckém kraji na období

Akční plán realizace protidrogové politiky v Olomouckém kraji na období Akční plán realizace protidrogové politiky v Olomouckém kraji na období 2017 2018 Zpracovali: Mgr. Zuzana Starostová PhDr. Ladislav Spurný Strana 1 (celkem 12) Základním strategickým dokumentem Olomouckého

Více

Strategická část. stručná verze. k připomínkování

Strategická část. stručná verze. k připomínkování Strategická část stručná verze k připomínkování Vznik strategie, návaznost na ostatní dokumenty Strategická část Komunitního plánování sociálních služeb na území místní akční skupiny Chance in Nature Local

Více

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016 S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových

Více

PERSEFONA, o.s. Tel.: 737 834 345 545 245 996 E-mail: domacinasili@persefona.cz

PERSEFONA, o.s. Tel.: 737 834 345 545 245 996 E-mail: domacinasili@persefona.cz PERSEFONA, o.s. Komplexní služby obětem domácího násilí sexuálního zneužívání znásilnění Vzdělávání laické i odborné veřejnosti Analytická a publikační činnost Tel.: 737 834 345 545 245 996 E-mail: domacinasili@persefona.cz

Více

Problematika primární prevence v základních školách

Problematika primární prevence v základních školách Problematika primární prevence v základních školách Co je to primární prevence rizikového chování Základním principem je výchova k předcházení a minimalizaci rizikových projevů chování, ke zdravému životnímu

Více

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE FAKULTA PROVOZNĚ EKONOMICKÁ Teze k diplomové práci Analýza kriminality v Ústeckém kraji v letech 1992 a 2002 Vedoucí diplomové práce: Ing. Josef Zilvar, CSc. Vypracoval:

Více

Bezpečnostní analýza podklad Programu prevence kriminality města Mělníka. na rok 2016

Bezpečnostní analýza podklad Programu prevence kriminality města Mělníka. na rok 2016 Bezpečnostní analýza podklad Programu prevence kriminality města Mělníka na rok 2016 Zpracovala: Bc. Irena Podivínská, DiS. manažerka prevence kriminality 01. února 2016 Prevence kriminality z pohledu

Více

Prevence rizikových forem chování a MŠMT

Prevence rizikových forem chování a MŠMT Prevence rizikových forem chování a MŠMT VII. ročník krajské konference k primární prevenci rizikového chování 24. října 2013 Kroměříž Ing. Radka Heřmánková odbor vzdělávání, oddělení prevence a speciálního

Více

Koncepce prevence kriminality Města Nový Bydžov

Koncepce prevence kriminality Města Nový Bydžov Koncepce prevence kriminality Města Nový Bydžov 2010-2014 Červen 2010 Ing. Daniela Lusková a kol. 1. OBSAH: Kapitola strana 1. Obsah 2 2. Úvod 3 3. Problematika prevence kriminality 4 4. Postup tvorby

Více

PLÁN MĚSTA CHEBU V OBLASTI PROTIDROGOVÉ POLITIKY A OSTATNÍCH PATOLOGICKÝCH ZÁVISLOSTÍ NA ROK

PLÁN MĚSTA CHEBU V OBLASTI PROTIDROGOVÉ POLITIKY A OSTATNÍCH PATOLOGICKÝCH ZÁVISLOSTÍ NA ROK PLÁN MĚSTA CHEBU V OBLASTI PROTIDROGOVÉ POLITIKY A OSTATNÍCH PATOLOGICKÝCH ZÁVISLOSTÍ NA ROK 2016 Město Cheb, odbor sociálních věcí a zdravotnictví Cheb, 2015 1 ÚVOD Plán města Cheb v oblasti protidrogové

Více

Opatření. 5 4 1 2. Občané ohroženi sociálním vyloučením a etnické

Opatření. 5 4 1 2. Občané ohroženi sociálním vyloučením a etnické Zpráva o naplňování cílů a opatření komunitních plánů v lokalitách Olomouckého kraje za rok 2013 Název komunitního plánu 2. Komunitní plán sociálních služeb města Kojetína na období let 2012-2016 Časová

Více

Město Litoměřice. Bc. Miroslava Najmanová

Město Litoměřice. Bc. Miroslava Najmanová Město Litoměřice Bc. Miroslava Najmanová Co je prevence kriminality - veškerá opatření, která směřují ke snižování rizik výskytu trestných činů, jakož i jejich škodlivých důsledků pro jednotlivce a společnost,

Více

Školní preventivní strategie pro období 2014-2019

Školní preventivní strategie pro období 2014-2019 Školní preventivní strategie pro období 2014-2019 Schválil : Mgr. Jindřich Honzík Ředitel OU a PrŠ Hlučín Zpracovala :... Mgr. Marcela Kirmanová ŠMP Školní preventivní strategie je dlouhodobým preventivním

Více

Primární prevence rizikového chování (užívání návykových látek)

Primární prevence rizikového chování (užívání návykových látek) Primární prevence rizikového chování (užívání návykových látek) Prevence (u alkoholu a drog) je v širším smyslu slova definována jako intervence určená k zamezení či snížení výskytu, šíření a škodlivých

Více

Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017

Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017 ZŠ T. G. Masaryka Kutná Hora, Jiráskovy sady 387 Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017 Mgr. Bc. Zdenka Mačinová, ředitelka školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015 2017

Více

Zlínský kraj Prevence sociálně patologických jevů. Uherský Brod 28.3.2008 II. konference k prevenci SPJ

Zlínský kraj Prevence sociálně patologických jevů. Uherský Brod 28.3.2008 II. konference k prevenci SPJ Zlínský kraj Prevence sociálně patologických jevů Uherský Brod 28.3.2008 II. konference k prevenci SPJ Osnova prezentace Prevence z pohledu krajského úřadu Výskyt SPJ ve Zlínském kraji Předpoklady pro

Více

Obecná priorita A12: VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ A STUDENTŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI SPOLEČNĚ S OSTATNÍMI

Obecná priorita A12: VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ A STUDENTŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI SPOLEČNĚ S OSTATNÍMI PODKLAD PRO JEDNÁNÍ MINITÝMU PRO PODPORU INKLUZE Formulace kritérií splnění dílčích cílů se opírala rovněž o souhrnné výsledky dotazníkového šetření potřeb na školách pro jednotlivá klíčová témata. Konkrétní

Více

Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období

Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období ZŠ T. G. Masaryka Kutná Hora, Jiráskovy sady 387 Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017 Mgr. Bc. Zdenka Mačinová, ředitelka školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015 2017

Více

Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013

Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013 Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013 Plán rozvoje sociálních služeb se řídí zákony: zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách zákon

Více

Program prevence kriminality Kraje Vysočina. na rok 2016

Program prevence kriminality Kraje Vysočina. na rok 2016 BRK-02-2016-03P, př. 2 Počet stran: 8 KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA Odbor sekretariátu hejtmana Žižkova 57, 587 33 Jihlava, Česká republika Program prevence kriminality Kraje Vysočina na rok 2016 Obsah 1.

Více

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště ZŠ a MŠ Vlasatice Statut školního poradenského pracoviště 1. Úvod MŠMT změnilo v souladu s 4 odst. 4 zákona č.561/2004 Sb. (školský zákon) Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání s účinností

Více

Akční plán školské primární prevence rizikového chování v hl. m. Praze na rok 2017 s výhledem pro rok 2018

Akční plán školské primární prevence rizikového chování v hl. m. Praze na rok 2017 s výhledem pro rok 2018 Akční plán školské primární prevence rizikového chování v hl. m. Praze na rok 2017 s výhledem pro rok 2018 Mgr. Jana Havlíková Odbor zdravotnictví, sociální péče a prevence Oddělení prevence Obsah Popis

Více

ANALÝZA VÝSKYTU SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ NA ZÁKLADNÍCH A STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH v obcích a městech spadajících pod rozšířenou působnost města Bruntál

ANALÝZA VÝSKYTU SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ NA ZÁKLADNÍCH A STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH v obcích a městech spadajících pod rozšířenou působnost města Bruntál ANALÝZA VÝSKYTU SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ NA ZÁKLADNÍCH A STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH v obcích a městech spadajících pod rozšířenou působnost města Bruntál spolufinancováno Městem Bruntál a Moravskoslezským krajem

Více

Vymezení podporovaných aktivit

Vymezení podporovaných aktivit I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Vymezení podporovaných aktivit pro předkládání žádostí o finanční podporu v rámci globálního grantu Jihomoravského kraje v OP VK Oblast podpory 1.2

Více

Monitorovací ukazatele. sledované rozvojovými partnerstvími

Monitorovací ukazatele. sledované rozvojovými partnerstvími Monitorovací ukazatele sledované rozvojovými partnerstvími 1 Obsah prezentace: princip monitorování širší kontext monitorovacích indikátorů u Programu Iniciativy Společenství EQUAL společné minimum EK

Více

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 02 pro oblast podpory 1.2 - Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita:

Více

ZK-05-2008-18, př. 1 Počet stran: 56. Bezpečnostní analýza kraje Vysočina

ZK-05-2008-18, př. 1 Počet stran: 56. Bezpečnostní analýza kraje Vysočina ZK-05-2008-18, př. 1 Počet stran: 56 Bezpečnostní analýza kraje Vysočina 1 Obsah I. Úvod II. Legislativa a vymezení základních pojmů III. Doporučení k prevenci kriminality v kraji IV. Bezpečnostní analýza

Více

Koncepce prorodinné politiky města Hradce Králové na období

Koncepce prorodinné politiky města Hradce Králové na období Koncepce prorodinné politiky města Hradce Králové na období 2016 2020 schválená usnesením Zastupitelstva města Hradce Králové č. 1017/2016 dne 29. 3. 2016 Hradec Králové věnuje dlouhodobě pozornost vytváření

Více

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011 Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011 Kritéria pro hodnocení 1) 1 Rovný přístup ke vzdělávání 2 Školní vzdělávací programy (vzdělávací programy)

Více

SYSTÉM VČASNÉ INTERVENCE KARLOVY VARY. Karlovy Vary 2010

SYSTÉM VČASNÉ INTERVENCE KARLOVY VARY. Karlovy Vary 2010 SYSTÉM VČASNÉ INTERVENCE KARLOVY VARY Karlovy Vary 2010 Příprava projektu Dlouhodobá kvalitní spolupráce subjektů péče o ohrožené děti Komise a pracovní skupina prevence kriminality Grantový systém města

Více

Program protidrogové prevence města Benešov na rok 2015

Program protidrogové prevence města Benešov na rok 2015 Program protidrogové prevence města Benešov na rok 2015 2015 OBSAH Úvod... 1 1. Preventivní aktivity pro rok 2015... 2 1.1 Přednášky pro žáky základních škol Benešov... 2 1.2 Informační setkání pro rodiče...

Více

Koncepce prevence kriminality Města Vítkova na období

Koncepce prevence kriminality Města Vítkova na období Koncepce prevence kriminality Města Vítkova na období 2018-2022 Koncepce prevence kriminality Města Vítkova na období 2018-2022 prosinec 2017 Strana 1 (celkem 13) Obsah 1. Úvod... 3 2. Bezpečnostní analýza

Více

STANDARD Č. 7 Prevence

STANDARD Č. 7 Prevence STANDARD Č. 7 Prevence Prevence (z lat. praevenire, předcházet) je soustava opatření, která mají předcházet nějakému nežádoucímu jevu, například nemocem, drogovým závislostem, zločinům, nehodám, neúspěchu

Více

Program prevence kriminality Kraje Vysočina. na rok 2015

Program prevence kriminality Kraje Vysočina. na rok 2015 BRK-02-2015-10,př. 2 Počet stran: 7 KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA Odbor sekretariátu hejtmana Žižkova 57, 587 33 Jihlava, Česká republika Program prevence kriminality Kraje Vysočina na rok 2015 Obsah 1.

Více

SWOT ANALÝZA. SWOT analýza v oblasti vzdělávání na území ORP Kaplice

SWOT ANALÝZA. SWOT analýza v oblasti vzdělávání na území ORP Kaplice SWOT ANALÝZA SWOT analýza v oblasti vzdělávání na území ORP Kaplice Silné stránky Pestrá nabídka volnočasových aktivit Právní subjektivita některých škol a školských zařízení nezávislost, kreativita Úspěchy

Více

Obsah prezentace Role a úloha MŠMT v primární prevenci Strategické dokumenty (Strategie MŠMT a krajské plány prevence) Metodické doporučení Co dělat,

Obsah prezentace Role a úloha MŠMT v primární prevenci Strategické dokumenty (Strategie MŠMT a krajské plány prevence) Metodické doporučení Co dělat, Aktuální informace MŠMT k oblasti primární prevence rizikového chování III. krajská konference prevence kriminality a rizikového chování Karlovy Vary 2012 Ing. Radka Heřmánková odbor speciálního vzdělávání

Více

Program protidrogové prevence města Benešov na rok 2014

Program protidrogové prevence města Benešov na rok 2014 Program protidrogové prevence města Benešov na rok 2014 2014 MěÚ Benešov OSVZ Masarykovo nám. 100, 25601 Benešov verze ze dne 27.8.2014 Dokument schválen RM dne 27.8.2014, usnesení č. 981-16/2014/RM ze

Více

KRÁTKODOBÝ REALIZAČNÍ PLÁN PROTIDROGOVÉ POLITIKY JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA OBDOBÍ

KRÁTKODOBÝ REALIZAČNÍ PLÁN PROTIDROGOVÉ POLITIKY JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA OBDOBÍ KRÁTKODOBÝ REALIZAČNÍ PLÁN PROTIDROGOVÉ POLITIKY JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA OBDOBÍ 2017 2018 KONKRETIZACE CÍLŮ A OPATŘENÍ PRO JEDNOTLIVÉ OBLASTI, FINANCOVÁNÍ 1 Obsah KRÁTKODOBÝ REALIZAČNÍ PLÁN PROTIDROGOVÉ

Více

Program prevence kriminality města Mělníka. pro rok 2014

Program prevence kriminality města Mělníka. pro rok 2014 Program prevence kriminality města Mělníka pro rok 2014 Zpracovala: Bc. Irena Podivínská, DiS. manažerka prevence kriminality Mělník, 31. 01. 2014 Program prevence kriminality města Mělníka pro rok 2014

Více

NÁVRHOVÁ ČÁST. Zpracování Strategického plánu rozvoje města Příbram na období let

NÁVRHOVÁ ČÁST. Zpracování Strategického plánu rozvoje města Příbram na období let NÁVRHOVÁ ČÁST Zpracování Strategického plánu rozvoje města Příbram na období let 2014-2020 2014 Doc. Ing. Lubor Hruška, Ph.D. a kolektiv PROCES Centrum pro rozvoj obcí a regionů, s.r.o. a 1 Dokument zpracovala

Více

Dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb

Dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb Dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb Pedagogicko-psychologická poradna 5 odstavce 3 bod c,d,e c) poskytuje poradenské služby žákům se zvýšeným rizikem školní neúspěšnosti nebo

Více

KONCEPCE PREVENCE KRIMINALITY KRAJE VYSOČINA

KONCEPCE PREVENCE KRIMINALITY KRAJE VYSOČINA ZK-05-2008-18, př. 2 Počet stran: 11 KONCEPCE PREVENCE KRIMINALITY KRAJE VYSOČINA na léta 2009 až 2011 Obsah I. Východiska II. Stanovení cílů III. Priority koncepce IV. Systém prevence kriminality a úloha

Více

Město Příbram odbor: Městská policie Příbram 23. 2. 2015. Text Usnesení RM: Rada bere na vědomí Výsledky dotazníkového šetření Cítíte se v Příbrami

Město Příbram odbor: Městská policie Příbram 23. 2. 2015. Text Usnesení RM: Rada bere na vědomí Výsledky dotazníkového šetření Cítíte se v Příbrami Město Příbram ZM odbor: Městská policie Příbram 23. 2. 2015 Název bodu jednání: [>>>Výsledky dotazníkového šetření Cítíte se v Příbrami bezpečně?

Více