Tým zpracovatelů Koncepce prevence kriminality města Krnova

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Tým zpracovatelů Koncepce prevence kriminality města Krnova"

Transkript

1 Koncepce prevence kriminality města Krnova na období SRPEN 2008

2 Tým zpracovatelů Koncepce prevence kriminality města Krnova Ing. Otakar Válek - manažer prevence kriminality Ing. Igor Kozelek - tajemník městského úřadu Mgr. František Fojtík - vedoucí odboru sociálního Martina Nováková, DiS. - K-centrum Krystal Ing. Tomáš Kolárik projektový manažer Npor. Jaroslav Obr - velitel OO PČR v Krnově Pavel Moravec velitel MP Krnov Renata Ramazanová starostka Mgr. Alena Krušinová místostarostka Koncepce prevence kriminality města Krnova byla zpracována za finanční podpory v rámci Programu prevence kriminality pro rok 2008 z rozpočtu Ministerstva vnitra ČR. 2

3 Obsah Obsah Úvod Pojem prevence kriminality Oblasti prevence kriminality Úrovně preventivních aktivit Strategie prevence kriminality Tvorba Koncepce prevence kriminality města Krnova na období Programy prevence kriminality města Krnova v letech Pracovní skupina pro tvorbu koncepce prevence kriminality Postup zpracování koncepce prevence kriminality Implementace a aktualizace koncepce prevence kriminality Koncepce prevence kriminality města Krnova Popis současného stavu Analýza kriminality závěry Sociodemografická analýza - závěry Institucionální analýza závěry Sociologické šetření vnímání pocitu bezpečí občanů závěry SWOT analýza Vize, cíle a cílové skupiny Vize Obecné cíle Cílové skupiny Opatření k jednotlivým cílům Cíl č. 1 Zvyšování informovanosti občanů o možnostech a způsobech ochrany před trestnou činností Cíl č. 2 Zvýšení nabídky služeb a počtu aktivit v oblasti PK Cíl č. 3 Zvýšení počtu pracovníků působících v oblasti PK a jejich odbornosti Cíl č. 4 Posílení materiálně-technického vybavení sloužící pro účely PK Cíl č. 5 Vytvoření uceleného a funkčního systému koordinace institucí působících v oblasti PK Dlouhodobé řešení oblasti prevence kriminality na úrovni města Seznam použitých zkratek

4 1. Úvod 1.1 Pojem prevence kriminality Pod pojmem prevence kriminality (dále jen PK) rozumíme činnost vedoucí k upevňování zákonnosti, k předcházení a zamezování trestné činnosti, k výchově občanů v duchu důsledného zachovávání zákonů a pravidel občanského soužití. Jsou to všechna opatření vedoucí k předcházení trestné činnosti a k odhalení trestných činů a zjištění jejich pachatelů. 1.2 Oblasti prevence kriminality Prevenci kriminality rozdělujeme do tří hlavních oblastí: 1. sociální prevence 2. situační prevence, včetně informování veřejnosti o možnostech ochrany před trestnou činností 3. a pomoci obětem trestných činů Ad 1 Sociální prevence má za cíl změnu chování pachatele trestné činnosti nebo potencionálního pachatele. Představuje aktivity ovlivňující proces začlenění jedince do společnosti a aktivity zaměřené na změnu nepříznivých společenských a ekonomických podmínek, které jsou považovány za klíčové příčiny páchání trestné činnosti. Efektivita sociální prevence je obtížně statisticky či ekonomicky měřitelná, lze ji jen odhadovat. Nejčastějším příkladem sociálně preventivních aktivit je podpora nízkoprahových volnočasových zařízení pro rizikové cílové skupiny. Ad 2 Situační prevence staví na zkušenosti, že určité druhy kriminality se objevují v určité době, na určitých místech a za určitých okolností. Prostřednictvím opatření organizační, režimové, fyzické a technické povahy se snaží situační kriminogenní podmínky (příčiny a okolnosti, které vedou nebo mohou vést k páchání trestné činnosti a které ovlivňují vznik a vývoj kriminality nebo ji doprovázejí) minimalizovat. Typickými příklady tohoto druhu prevence je instalace kamerového systému, osvětlení veřejných prostranství, vybudování zpomalovacích retardérů nebo také opatření nemateriální povahy, jako např. informační kampaně. Ad 3 Prevence viktimnosti (viktim = oběť) a pomoc obětem trestných činů je založena na konceptech bezpečného chování, které se odlišuje s ohledem na různé kriminální situace a psychickou připravenost ohrožených osob. V praxi se jedná o skupinové a individuální zdravotní, psychologické a právní poradenství, trénink v obranných strategiích a propagaci možností ochrany před trestnou činností. 1.3 Úrovně preventivních aktivit Veškeré aktivity v oblasti prevence kriminality se realizují v primární, sekundární a terciární rovině. Primární prevence je necíleně orientovaná na celou společnost, její instituce a občany. Spočívá převážně ve zlepšování životních podmínek, zvláště sociálních, ale i materiálních, v péči o náležité fungování všech prosociálních aktivit, které vedou k vhodnému začlenění jedinců do společnosti a k pozitivnímu rozvoji společnosti. Zahrnuje především výchovné, vzdělávací, volnočasové, osvětové a poradenské aktivity zaměřené na nejširší veřejnost. Zvláštní pozornost je věnována 4

5 pozitivnímu ovlivňování dětí a mládeže (využívání volného času, možnosti sportovního vyžití). Těžiště primární prevence spočívá v rodinách, ve školách a v místních společenstvích. Sekundární prevence je cíleně orientována na jedince a skupiny kriminálně rizikové, ať již jako potencionální pachatele nebo oběti trestné činnosti (specializovaná sociální péče), na sociálně patologické jevy (např. drogové a alkoholové závislosti, záškoláctví, gamblerství, povalečství, vandalismus, interetnické konflikty, dlouhodobou nezaměstnanost) a příčiny kriminogenních situací. Zaměřuje se též na ochranu materiálních hodnot, které jsou častěji objektem zájmu delikventů. Terciární prevence představuje resocializační opatření vůči těm, kteří již trestný čin spáchali. Dále se zaměřuje na lokality, které již byly kriminalitou zasaženy a na osoby, které se již staly oběťmi trestných činů. Jejím cílem je udržet dosažené výsledky předchozích opatření a obnova nefunkčního sociálního prostředí. 2. Strategie prevence kriminality Vláda ČR dne 15. října 2007 usnesením č schválila Strategii prevence kriminality na období (dále jen Strategie PK). Systém prevence kriminality je v ní nově rozčleněn na tři úrovně: republikovou, krajskou a městskou. Jednotlivé úrovně se liší svým teritoriálním vymezením, typem realizátorů, mírou kompetencí klíčových partnerů, postupy při zpracování analýz, zpracováním rozdílných koncepčních materiálů a způsoby vyhodnocování své činnosti. Liší se také nároky na personální obsazení a na míru zapojení a odpovědnosti zúčastněných subjektů. Úkolem republikové úrovně je koordinovat preventivní aktivity jednotlivých článků systému, zkvalitňovat systém prevence po stránce personální, metodické a informační, zabezpečovat realizaci meziresortních i celorepublikových projektů, a vytvářet podmínky pro finanční zabezpečení realizace úkolů vyplývajících ze Strategie PK. Cílem krajské úrovně je přenesení preventivní politiky státu na úroveň kraje. Strategie PK posiluje samosprávnou roli krajů a dává jim tak možnost realizovat ve svém správním území vlastní preventivní politiku, a to prostřednictvím krajských programů PK, které budou zaměřeny na koncepční řešení bezpečnostní situace na daném území. Úkolem městské úrovně je především ochrana lokálních komunit před kriminalitou, předcházení páchání trestné činnosti, omezování příležitostí k páchání trestné činnosti a posilování pocitu bezpečí občanů. Městskou úroveň tvoří síť velkých měst (nad 25 tisíc obyvatel), která mají při splnění stanovených podmínek možnost čerpat finanční prostředky z kapitoly Ministerstva vnitra na realizaci Městského programu prevence kriminality. Jednou z nutných podmínek čerpání finančních prostředků je vytvoření Koncepce prevence kriminality města Krnova na období

6 3. Tvorba Koncepce prevence kriminality města Krnova na období Programy prevence kriminality města Krnova v letech Město Krnov bylo zařazeno do programu prevence kriminality na místní úrovni, jehož vyhlašovatelem bylo Ministerstvo vnitra ČR, již v roce Prostředky z MV ČR na realizaci prvních dílčích projektů město čerpalo v roce následujícím. Ze sledovaných statistik vyplývá, že Krnov patřil mezi nejhůře hodnocená města v České republice co do počtu trestných činů spáchaných na svém území. V roce 1996 nám připadla nelichotivá třetí příčka v počtu trestných činů na počet obyvatel (tzv. index nápadu trestné činnosti ) mezi sledovanými městy. V posledních několika letech se naopak Krnov díky úspěšné realizaci programů prevence kriminality zařadil mezi města s nejmenším nápadem trestných činů v ČR. V průběhu let 1996 až 2008 realizovalo město Krnov 60 projektů prevence kriminality v celkové částce ,- Kč. Navíc, město v rámci grantové politiky každoročně z vlastního rozpočtu podporuje projekty PK realizované krnovskými organizacemi. Po celou dobu realizace programu koordinuje aktivity v oblasti prevence komise, resp. pracovní skupina PK, schvalovaná radou města. Pracovní skupina v různém složení předkládala zastupitelstvu ke schválení střednědobé koncepce prevence kriminality. Tato koncepce z velké části navazuje na poslední schválenou koncepci PK na období Přehled preventivních projektů od roku 2000 rok Název projektu Celkové náklady MV ČR Rozpočet města 2000 kamera PČR propagace revize lan. centra celostátní konference lezecká stěna Krystal, o.p.s lezecká stěna modernizace MKDS Krystal, o.p.s mobilní kamerové zařízení Krystal, o.p.s modernizace MKDS Právo na každý den Krystal, o.p.s Výkon společensky prospěšného činitele mládeže Partnerství Krystal, o.p.s rozšíření MKDS Bezpečný domov koncepce prevence kriminality

7 3.2 Pracovní skupina pro tvorbu koncepce prevence kriminality Pro vytvoření koncepce PK byla radou města usnesením č. 711/27 z 27. listopadu 2007 ustanovena pracovní skupina pro prevenci kriminality ve složení: - Ing. Otakar Válek, manažer prevence kriminality - Ing. Igor Kozelek, tajemník MěÚ Krnov - Mgr. František Fojtík, vedoucí odboru sociálního - Martina Nováková, DiS., K-centrum Krystal - Ing. Tomáš Kolárik, projektový manažer - p. Pavel Moravec, velitel Městské policie Krnov - Ing. Michal Brunclík, učitel ZŠ - por. Bc. Marian Paštinský, Policie ČR okresní ředitelství 3.3 Postup zpracování koncepce prevence kriminality Pro tvorbu střednědobé koncepce PK byla ustanovena výše uvedená pracovní skupina složená ze zástupců institucí působících v oblasti prevence kriminality. Zároveň byl rozhodnutím rady č. 911/33 ze dne jmenován nový manažer PK, který je hlavním koordinátorem tvorby koncepce. Při tvorbě koncepce vycházeli členové pracovní skupiny ze svých odborných znalostí a z těchto strategických dokumentů: - Koncepce prevence kriminality města Krnova na období (viz příloha č. 1) - Analýza kriminality v městě Krnově za rok 2007 (viz příloha č. 2) Materiál zpracovaný převážně Policií ČR analyzující statistiky počtu trestných činů spáchaných na území města a doplněný o informace ze statistik oddělení přestupků MěÚ. - Sociodemografická analýza města Krnova 2007 (viz příloha č. 3) Rozbor vybraných ukazatelů města Krnova vývoj nezaměstnanosti, demografické údaje, sociálně a zdravotně znevýhodněné skupiny, příčiny kriminality a prokriminogenní podmínky aj. - Institucionální analýza 2007 (viz příloha č. 4) Popis činností subjektů a institucí působících v oblasti prevence kriminality, zejména prevence sociální, na území města Krnova. - Sociologické šetření vnímání pocitu bezpečí občanů 2007 (viz příloha č. 5) - SWOT analýza (viz níže) Koncepce byla zpracována manažerem prevence kriminality a zohledňuje připomínky členů pracovní skupiny a týmu zpracovatelů, které byly uplatňovány na několikerých pracovních jednáních. Konečné znění koncepce schválilo zastupitelstvo města usnesením č. ze dne 17. září Koncepce definuje vizi jako ideální stav, kterého by ráda obec na konci období dosáhla. Vize je rozpracována do pěti obecných cílů a k jejich dosažení definuje patnáct opatření. Rozsah opatření je navržen tak, aby potřeby každé z definovaných cílových skupin koncepce byly řešeny alespoň v jednom opatření. 7

8 VIZE CÍLE OPATŘENÍ Dlouhodobé snižování počtu trestných činů a jiných deliktů spáchaných na území města Zvyšování pocitu bezpečí občanů Udržení a zvyšování počtu stávajících aktivit PK, jejich kvality a efektivity Zkvalitnit materiálně-technické vybavení sloužící pro účely PK Zvyšování informovanosti občanů o možnostech a způsobech ochrany před trestnou činností Zvýšení nabídky služeb a počtu aktivit v oblasti PK Zvýšení počtu pracovníků působících v oblasti PK a jejich odbornosti Vytvoření uceleného a funkčního systému koordinace institucí působících v oblasti PK Modernizace městského kamerového dohlížecího systému (MKDS) Rozšíření městského kamerového dohlížecího systému (MKDS) Podpora vybavenosti kontrolních orgánů Realizace průzkumu priorit volnočasových aktivit dětí a mládeže Informace pro zahraniční návštěvníky Jednotný systém informací v oblasti preventivních aktivit Přednáškové cykly pro cílové skupiny ohrožené trestnou činností Realizace a aktualizace průzkumů potřeb občanů v oblasti prevence kriminality Podpora volnočasových pobytových aktivit v průběhu prázdninových měsíců a o víkendech Zefektivnění finanční podpory organizacím působících v oblasti PK Skupinové terapie prvoodsouzených Podpora vzdělávání pracovníků působících v oblasti PK Podpora peer programu Systém včasné intervence (SVI) CPTED (Crime Prevention Through Environmental Design) 3.4 Implementace a aktualizace koncepce prevence kriminality Město Krnov počítá se zachováním stávajícího institucionálního zabezpečení prevence kriminality na místní úrovni a s podporou jeho rozvoje. Rozsah institucí podílejících se na území města na realizaci preventivních aktivit není z pohledu samosprávy uzavřený. Město bude podporovat vstup nových subjektů do implementace koncepce prevence kriminality. Pracovní skupina je odpovědná za průběžné monitorování a vyhodnocování realizace koncepce. Složení pracovní skupiny bude obměňováno, případně rozšiřováno v závislosti na aktuálních potřebách řešení konkrétních projektů. Koncepce bude každoročně procházet revizí a aktualizací, zejména ve věci konkretizace výše nákladů na realizaci jednotlivých opatření. První aktualizace proběhne již v závěru roku 2008 doplněním o výstupy z Průzkumu drogové scény, který je v současnosti realizován. Aktuální verze koncepce bude zveřejňována na internetových stránkách města Krnova 4. Koncepce prevence kriminality města Krnova 4.1 Popis současného stavu Základní informace o aktuálním stavu ve městě Krnově v oblasti prevence kriminality vycházejí z výsledků jednotlivých analýz. 8

9 Ze statistik trestné činnosti (viz příloha č. 2) zpracovaných Policií ČR vyplývá, že vývoj kriminality ve městě má sestupnou tendenci, a že Krnov má třetí nejmenší index nápadu trestné činnosti mezi sledovanými městy nad 25 tisíc obyvatel Analýza kriminality závěry U většiny sledovaných statistických údajů z hlediska meziročního srovnání se počet trestných činů snižuje. Neplatí to však bez výjimky. Ze statistik vyplývá, že se na území města Krnova zvyšuje počet krádeží vloupáním, a to zejména do restaurací a chat, a také krádeží kapesních. Z hlediska struktury pachatelů je zřejmá vzrůstající tendence u podílu recidivistů na páchání násilné trestné činnosti a alarmující je zvyšující se počet mladistvých stíhaných pro násilné trestné činy a krádeže vloupáním, kde meziroční nárůst oproti roku 2006 je více než dvojnásobný. Z informací o vývoji přestupků vyplývá, že nejvíce jich je pácháno v oblasti majetkové, kdy se jedná vesměs o přestupky klasifikované jako krádež, přičemž podíl nezletilých a mladistvých nepřesahuje 10 % celkového nápadu. Z informací od pracovníků přestupkové komise MěÚ vyplynulo, že neplatí předsudek, že výrazný podíl na páchání přestupků mají Rómové, kteří tvoří velké procento krnovské populace. Naopak, lze z hlediska přestupků potvrdit zřetelné růstové trendy páchání závadové činnosti u mládeže ve věku 15 až 18 let a zvyšování počtu přestupků na úseku ochrany před alkoholismem a přestupků souvisejících se záškoláctvím. Zajímavostí je, že přestupky majetkové povahy formou krádeží v obchodních domech jsou více páchány seniory v důchodovém věku než nezletilými a mladistvými Sociodemografická analýza - závěry Město Krnov je s obyvatel (údaj ke dni ) 48. největší město v České republice. Z pohledu prevence kriminality je důležitým kriminogenním faktorem příhraniční poloha města. Z demografického hlediska je v Krnově velká kapacita obyvatelstva převážně s nižší vzdělanostní úrovní. Taktéž vysokoškoláků je v porovnání s celorepublikovým průměrem v obci méně. Nezaměstnanost má podobně jako na celém území ČR také v Krnově klesající tendenci, nicméně 8,8% (údaj za rok 2007) míry nezaměstnanosti je stále značně vysoké číslo oproti republikovému průměru. V rámci absolutního počtu nezaměstnaných na území obce vzrůstá podíl občanů dlouhodobě bez práce, zejména ve věkové skupině 50 až 59 let. Podobnou tendenci lze vysledovat u osob závislých na systému dávek hmotné nouze, dříve dávek sociální potřebnosti. Jednou z níže definovaných cílových skupin koncepce je dysfunkční rodina. Statistiky, o které by bylo možné se v tomto ohledu opřít, neexistují, nicméně vodítkem mohou být statistiky počtu evidovaných případů rodin řešených sociálně-právní ochranou dětí. I zde mají statistiky klesající tendenci, avšak nikoli výraznou. Naopak, zvyšuje se závažnost projednávaných případů. K bylo oddělením sociálně-právní ochrany evidováno živých spisů, což je poměrně vysoké číslo. Město Krnov patří mezi obce s vysokým podílem romského etnika. Romové samotní se ke své národnosti oficiálně nehlásí, což potvrdily poslední výsledky sčítání lidu z roku 2001, nicméně dle kvalifikovaného odhadu terénních pracovníků pro romskou komunitu žije v Krnově 1300 až 9

10 1400 Romů. Převážná většina romských obyvatel je soustředěna do tří městských lokalit. Tato soustředěnost etnika je zdrojem některých specifických problémů. Významným problémem obce z hlediska PK je požívání alkoholu na veřejnosti, žebrota v okolí nově vybudovaných nákupních center, bezdomovectví a latentní drogová scéna Institucionální analýza závěry Spektrum institucí působících v oblasti prevence kriminality na území obce je široké a pestré, avšak některé služby prevence ve městě chybějí. Rezervy lze spatřovat také v míře spolupráce a ve vymezení kompetencí mezi již fungujícími institucemi. Devizou krnovského institucionálního zázemí pro práci na poli prevence je dlouholetá praxe (město Krnov vstoupilo do programu prevence kriminality již v roce 1996) a poměrně štědrá finanční podpora z rozpočtu města Krnova. Nedostatkem je naopak stagnace nabídky služeb prevence, jejich rozsah a malý počet nově vzniklých subjektů pracujících s rizikovými skupinami Sociologické šetření vnímání pocitu bezpečí občanů závěry Z výsledků šetření zaměřeného především na názory občanů související s pocitem bezpečí a s městským kamerovým dohlížecím systémem (dále MKDS) vyplývá, že Krnov je svými občany vnímán jako bezpečné město. Pocit bezpečí ustupuje pouze v určitých lokalitách, a to v návaznosti na denní dobu. Za nebezpečné lokality jsou považovány oblasti ulic Vrchlického (27%), Mánesova (18%) a Alšova (16%), následuje ulice Stará (17%). Hlavním, v průzkumu uváděným, důvodem této skutečnosti je početná romská komunita, zejména pak její chování k ostatním občanům. Jako další riziková lokalita byla označena oblast Hypernovy (16%), a to především v souvislosti s výskytem bezdomovců. MKDS je občany vnímán pozitivně, zvyšuje jejich pocit bezpečí. Téměř 60% si přeje rozšíření kamer do okolí svého bydliště. Nejvíce respondentů se vyjádřilo k rozšíření monitoringu do oblasti Hypernovy (85%), jako druhé nejvhodnější místo byla označena oblast městských parků (82%), následována oblastmi okolí hudebních klubů a diskoték (78%). Informovanost o kamerovém systému je nedostatečná, pouze 34% dotázaných ví, které lokality jsou monitorovány. Za jevy nejvíce ohrožující respondenty na území města bylo označeno výtržnictví (76%), obtěžování bezdomovci (65%), krádeže kol (65%) a vykrádání rekreačních objektů (65%). Občané označili za největší rizikové faktory, kterým je nutno věnovat zvýšenou pozornost, především Romy (21%), bezdomovce (20%) a drogy (15%). Jako nejvíce preferovaná opatření sloužící k eliminaci rizikových faktorů a zvýšení pocitu bezpečí občanů byla uvedena častější přítomnost policistů v ulicích, lepší pouliční osvětlení a rozšíření městského kamerového dohlížecího systému. 4.2 SWOT analýza SWOT analýza identifikuje silné a slabé stránky systému prevence, příležitosti a rizika pro oblasti prevence kriminality a sociální prevence. 10

11 SILNÉ STRÁNKY - dlouhodobě funkční systém prevence kriminality v Krnově - funkční a kvalitní síť sociálních služeb - dobrá odborná úroveň a zkušenosti zástupců subjektů působících v oblasti PK - spektrum organizací angažujících se v oblasti preventivních aktivit a jejich ochota spolupracovat - zkušenosti organizací s realizací projektů a získáváním finančních prostředků z různých zdrojů - veřejností kladně vnímaná činnost Městské policie Krnov PŘÍLEŽITOSTI - realizace systému včasné intervence - využití stávajících dotačních programů PK a fondů EU - rozvoj vzájemné spolupráce a zapojení více subjektů do systému PK - zajištění a rozšíření vzdělávacích programů pro pracovníky zapojené do systému PK - rozvoj specializovaných sociálních služeb - využití potenciálu moderních informačních technologií SLABÉ STRÁNKY - nedostatečné odborné vzdělání pracovníků činných v oblasti PK - nedostatečná mediální informovanost veřejnosti o PK - nedostatek finančních prostředků na aktivity PK - nedostatečná nabídka nízkoprahových volnočasových aktivit, zejména v prázdninových měsících - pasivní přístup škol v zapojení do systému prevence kriminality - nedostatek specialistů a terénních pracovníků zapojených do systému PK - nedostatečné informační propojení mezi organizacemi působícími v oblasti PK OHROŽENÍ - nárůst počtu sociálně vyloučených lokalit a nárůst trestné činnosti nejen v nich - ukončení finanční podpory na aktivity PK - negativní postoj veřejnosti k určité skupině osob - negativní sociodemografický trend ukazatele (např. stárnutí populace) - nedostatečné zakotvení prevence kriminality v legislativě ČR - příhraniční poloha 5. Vize, cíle a cílové skupiny Vize, cíle a opatření byly formulovány v souladu se Strategií PK a na základě výše uvedených analýz. Dále bylo využito také konkrétních zkušeností a postřehů odborníků působících v oblasti PK. 5.1 Vize Vizí rozumíme stav, kterého chceme na konci období platnosti strategie prevence kriminality dosáhnout. Koncepcí by mělo být dosaženo následujícího: - dlouhodobého snížení počtu trestných činů a jiných deliktů spáchaných na území města - zvýšení pocitu bezpečí občanů - udržení a zvýšení počtu stávajících aktivit PK, jejich kvality a efektivity 11

12 5.2 Obecné cíle Obecnými cíly koncepce je navrhnout taková opatření a cíle, aby byl zachován pozitivní trend ve vývoji počtu spáchaných trestných činů na území města a zároveň aby se jejich prostřednictvím ještě více omezily příležitosti k páchání trestných činů. Podporovány by měly být především projekty situační prevence, které znesnadňují páchání trestných činů, zvyšují riziko dopadení pro pachatele, snižují zisky z trestné činnosti a odstraňují záminky pro trestnou činnost. V oblasti sociální prevence je nutné předcházet nežádoucím společenským jevům v rodinách, ve škole a ve společnosti, zmírnit dopad sociálně patologických jevů na jedince a společnost, zvýšit rozvoj dovedností jednotlivce a začlenit jej do společnosti. Za nejdůležitější cíle považujeme: Cíl č.1 - zvyšování informovanosti občanů o možnostech a způsobech ochrany před trestnou činností Cíl č.2 - zvýšení nabídky služeb a počtu aktivit v oblasti PK Cíl č.3 - zvýšení počtu pracovníků působících v oblasti PK a jejich odbornosti Cíl č.4 - posílení materiálně-technického vybavení sloužící pro účely PK Cíl č.5 - vytvoření uceleného a funkčního systému koordinace institucí působících v oblasti PK 5.3 Cílové skupiny Míra efektivity koncepce souvisí s cíleným zaměřením pozornosti na konkrétní skupiny občanů reprezentující největší riziko, a to ať už z pohledu oběti či pachatele. Pozornost tak bude zaměřena především na: - děti a mladistvé ohrožené sociálněpatologickými jevy a s kriminální zkušeností - recidivisty - seniory - zahraniční návštěvníky regionu - oběti trestné činnosti a oběti domácího násilí - dysfunkční rodiny - pracovníky působící na poli prevence - skupiny ohrožené sociálním vyloučením (bezdomovci, navrátilci z výkonu trestu, drogově závislí) 6. Opatření k jednotlivým cílům 6.1 Cíl č. 1 Zvyšování informovanosti občanů o možnostech a způsobech ochrany před trestnou činností Ve věci zvyšování informovanosti lze spatřovat tři základní problémy: 1) Roztříštěnost informačních toků. Na poli prevence kriminality na úrovni obce pracuje široké spektrum organizací a institucí, které jednotlivě zveřejňují prostřednictvím publikací, internetu a tiskovin informace o svých aktivitách. Je žádoucí, aby byl vytvořen jednotný systém, ve kterém budou shromažďovány a zpřístupněny informace o preventivních aktivitách na území obce. 2) Absence některých druhů informací. I z průzkumu pocitu bezpečí vyplynulo, že občané nevědí o některých podstatných aktivitách v oblasti prevence. Je proto nutné věnovat zvýšenou pozornost propagaci těchto aktivit. 3) Zajištění toku specifických informací k cílovým skupinám dle jejich potřeb. Každá výše uvedená cílová skupina má specifické požadavky na druh, rozsah a formu informací, které jsou pro ně z hlediska prevence důležité. 12

13 Opatření Realizace průzkumu priorit volnočasových aktivit dětí a mládeže Vytvoření průzkumu, z něhož by bylo patrné, které volnočasové aktivity jsou mládeží upřednostňovány, a které na území města chybí. - zefektivnění toku finančních prostředků z grantů města do nejžádanějších volnočasových aktivit - podpora chybějících volnočasových aktivit ve městě - děti a mládež z krnovského regionu Kč rozpočet města Město Krnov, některá z krnovských středních škol Časový horizont červen 2009 Výstup: průzkum Opatření Informace pro zahraniční návštěvníky Vytvoření informačního bulletinu, případně informačních tabulí na hraničních přejezdech, upozorňující zahraniční návštěvníky města (zejména Poláky) na legislativní odlišnosti. - snížení počtu přestupků a trestných činů páchaných zahraničními návštěvníky města - zahraniční návštěvníci Bude stanoveno po zpracování projektového záměru. MV ČR, programy příhraniční spolupráce, Město Krnov Město Krnov Časový horizont červen 2010 Kritéria: pokles počtu přestupků a trestných činů spáchaných zahraničními návštěvníky Výstupy: bulletiny, informační tabule Opatření Jednotný systém informací v oblasti preventivních aktivit Vytvoření internetových stránek s odkazy na veškeré stávající a plánované aktivity institucí a organizací působících v oblasti PK a s informacemi o provedených průzkumech, šetřeních a statistikách. - zvýšení informovanosti občanů a institucí - výchova k občanské odpovědnosti - snadnější orientace v systému prevence - občané města Krnova Kč MV ČR, Město Krnov Vybraná NNO působící v oblasti PK. Časový horizont do konce roku 2009 Kritéria: návštěvnost stánek Výstupy: webové stránky 13

14 Opatření Přednáškové cykly pro cílové skupiny ohrožené trestnou činností Realizace kontinuálních tématických přednášek a seminářů pro ohrožené rizikové cílové skupiny, zejména pro mládež a seniory. - zvýšení informovanosti cílových skupin o potenciálních hrozbách - žáci druhého stupně ZŠ - studenti SŠ - senioři Kč MV ČR, ESF, MŠMT, Moravskoslezský kraj, Město Krnov Město Krnov, školská zařízení, Městská policie Krnov, Policie ČR Časový horizont Kritéria: počet uskutečněných přednášek a seminářů, počet účastníků Výstupy: přednášky a semináře, sylaby Opatření Realizace a aktualizace průzkumů potřeb občanů v oblasti prevence kriminality Zpracování aktuálních průzkumů potřebných k efektivní realizaci systému prevence kriminality (např. nový sociologický průzkum, bezpečnostní analýza, aktualizace průzkumu pocitu bezpečí občanů, průzkumy veřejného mínění, průzkumy potřeb romského etnika). - zvýšení kvality koncepce prevence kriminality - efektivnější vynakládání finančních prostředků na preventivní programy - občané města Krnova - instituce poskytující služby v oblasti prevence kriminality Budou stanoveny po zpracování projektového záměru. ESF, MV ČR, Město Krnov Město Krnov Časový horizont 2009 Výstupy: analýzy a průzkumy 14

15 6.2 Cíl č. 2 Zvýšení nabídky služeb a počtu aktivit v oblasti PK Na území města je realizována celá řada preventivních aktivit a nabízeno široké spektrum služeb v oblasti prevence kriminality. Spektrum služeb a aktivit však není dostačující, zejména pokud se týká služeb pro dysfunkční rodiny, oběti trestných činů a domácího násilí a sociálně vyloučené skupiny. Nástrojem podporujícím vznik těchto potřebných služeb je zejména efektivní systém veřejné finanční podpory města Krnova a provázanost komunitního plánu sociálních služeb se systémem prevence. Opatření Podpora volnočasových pobytových aktivit v průběhu prázdninových měsíců a o víkendech Organizace dlouhodobějších pobytů (zejména příměstských táborů) a víkendových akcí pro rizikovou skupinu dětí a mládeže s přihlédnutím ke specifickým potřebám dětí a mládeže z romské komunity. - efektivní trávení volného času dětmi a mládeží v tzv. hluchých měsících (prázdniny), respektive dnech, kdy standardní nabídka volnočasových aktivit je omezená - snížení počtu přestupků a závadového chování u cílové skupiny - děti a mládež Bude stanoveno po zpracování projektového záměru. MŠMT, Moravskoslezský kraj, soukromé fondy a nadace, Město Krnov NNO působící v oblasti volnočasových aktivit Časový horizont Kritéria: snížení počtu bezprizorních dětí a mládeže (z hlediska trávení volného času). Snížení počtu přestupků a závadového chování u dětí a mládeže. Počet realizovaných pobytů a víkendových akcí, počet účastníků. Výstupy: pobyty a víkendové akce Opatření Zefektivnění finanční podpory organizacím působících v oblasti PK Vytvoření takových pravidel veřejné finanční podpory z rozpočtu města Krnova a vyhlašování takových grantových okruhů, které budou zohledňovat aktuální potřeby řešení problematiky na poli prevence. Zavedení víceletých dotačních titulů. - podpora stávajících potřebných služeb na poli prevence a podpora vzniku služeb nových - rozvoj stávajících poskytovatelů služeb prevence kriminality - organizace působící v oblasti prevence kriminality Dle alokace finančních prostředků na grantový systém v oblasti PK závisí na politickém rozhodnutí zastupitelstva města. Město Krnov Město Krnov Časový horizont 2009 Kritéria: stabilizace sítě poskytovatelů služeb v oblasti prevence. Počet nově vzniklých služeb a programů. Výstupy: aktualizované podmínky pro přidělování veřejné finanční podpory. 15

16 Opatření Skupinové terapie prvoodsouzených Organizování terapií pro vytipované prvoodsouzené s cílem analyzovat příčiny pohnutek vedoucích ke spáchání trestného činu, motivovat prvoodsouzené k rozhodnutí nepokračovat v trestné činnosti. - klesající počet recidivistů - prvoodsouzení vracející se z výkonu trestu, případně vykonávající alternativní tresty Kč ESF, Ministerstvo spravedlnosti ČR, MV ČR, Město Krnov Město Krnov, psychoterapeut Časový horizont Kritéria: počet klientů absolvujících terapie, ne-recidiva účastníků terapií. Výstupy: skupinové terapie 6.3 Cíl č. 3 Zvýšení počtu pracovníků působících v oblasti PK a jejich odbornosti Dle názorů členů pracovní skupiny je jedním z největších nedostatků systému prevence kriminality na obecní úrovni nízký počet erudovaných pracovníků, zejména výchovných poradců, terénních pracovníků a streetworkrů, odborných psychologů a sociálních pracovníků. Nejpalčivějším problémem je absence odborných psychologů v regionu. Členové pracovní skupiny však nenalezli žádné opatření řešící tento problém. U stávajících pracovníků lze mnohdy pochybovat o jejich dostatečné odbornosti reflektující moderní trendy vývoje kriminality a zejména moderní metody práce s ohroženými skupinami. Opatření Podpora vzdělávání pracovníků působících v oblasti PK Podpora realizace široké nabídky vzdělávacích aktivit, případně podpora účasti na těchto vzdělávacích aktivitách, zvyšujících odbornost cílových skupin. - zvýšení odbornosti - zefektivnění práce s ohroženými skupinami - pedagogové - speciální pedagogové - výchovní poradci - romští asistenti - sociální pracovníci a pracovníci v sociálních službách - městští strážníci - terénní pracovníci - streetworkeři Bude stanoveno po zpracování projektových záměrů. Veřejná finanční podpora města Krnova, MŠMT, Moravskoslezský kraj, ESF školská zařízení, Město Krnov, vzdělávací instituce Časový horizont Kritéria: počet pracovníků, kteří si zvýší kvalifikaci. Počet realizovaných vzdělávacích akcí. Snížení počtu klientů z ohrožených skupin, u nichž je nutné přistoupit k represivnímu řešení. Výstupy: vzdělávací akce, získaná osvědčení o absolvování vzdělávacích akcí. 16

17 Opatření Podpora peer programu Vyškolení vrstevníků žáků a studentů, kteří mají největší šanci včas detekovat problém svého spolužáka a díky vzdělání v oblasti prevence jsou schopni spolužáky nasměrovat k odborné pomoci. - řešení problémů u dětí a mládeže v co možná nejrannějším stádiu, nejlépe při jejich vzniku - budování důvěry v pomoc od dospělých odborníků - děti a mládež na ZŠ a SŠ Kč MV ČR, soukromé nadace a fondy, Město Krnov vybraná NNO a školská zařízení Časový horizont 2010 Kritéria: počet škol zapojených do peer programu. Počet žáků a studentů, kteří díky peer programu vyhledají odbornou pomoc. Počet vyškolených vrstevníků. Výstupy: program peer 6.4 Cíl č. 4 Posílení materiálně-technického vybavení sloužícího PK Z hlediska finanční náročnosti se jedná o nejnákladnější opatření, která však mají nenahraditelné místo v systému prevence kriminality. Pracovní skupinou navržená opatření (MKDS, testery) na posílení materiálně-technického vybavení bude sloužit k řešení situační prevence ve městě Krnově. Opatření Modernizace městského kamerového dohlížecího systému (MKDS) Město Krnov využívá MKDS na bázi analogové technologie (vyjma záznamového zařízení), která má omezené možnosti při zobrazování, mobilitě, nočním vidění. - zvýšení počtu identifikace pachatelů přestupků a trestných činů - snížení počtu přestupků a trestných činů ve sledovaných lokalitách - občané města Krnova Kč MV ČR, Město Krnov Město Krnov Městská policie Krnov Časový horizont Kritéria: nápad trestné činnosti a přestupků v monitorované lokalitě. Objasněnost trestných činů a přestupků. Počet usvědčených pachatelů. Výstupy: nové kamery 17

18 Opatření Rozšíření městského kamerového dohlížecího systému (MKDS) Na základě odborného posouzení bylo vytipováno několik dalších rizikových lokalit ve městě Krnově, kde by bylo žádoucí vytvořit nové kamerové body. - zvýšení počtu identifikace pachatelů přestupků a trestných činů - snížení počtu přestupků a trestných činů ve sledovaných lokalitách - občané města Krnova Bude stanoveno po zpracování projektového záměru. MV ČR, Město Krnov Město Krnov Městská policie Krnov Časový horizont Kritéria: nápad trestné činnosti a přestupků v monitorované lokalitě. Objasněnost trestných činů a přestupků. Počet usvědčených pachatelů. Výstupy: dva nové kamerové body Opatření Podpora vybavenosti kontrolních orgánů Zakoupení technických prostředků umožňujících účinnou kontrolu požívání alkoholických nápojů a omamných látek. - snížení počtu přestupků a trestných činů páchaných pod vlivem alkoholických nápojů a omamných látek - primární cílová skupina - kontrolní orgány - sekundární cílová skupina - občané města Krnova Kč MV ČR, Město Krnov Město Krnov Časový horizont 2009 Kritéria: využitelnost technických prostředků 6.5 Cíl č. 5 Vytvoření uceleného a funkčního systému koordinace institucí působících v oblasti PK Aby výše uvedená opatření byla z hlediska prevence kriminality účinná, je nezbytné vytvořit ucelený a funkční systém koordinace institucí, které každá jednotlivě pracují na poli prevence kvalitně. Při řešení problémů prevence je nejdůležitějším faktorem včasnost, která je možná pouze za předpokladu jasně vymezených kompetencí jednotlivých institucí a vzájemné koordinace a informovanosti. 18

19 Opatření Systém včasné intervence (SVI) Zavedení systémového propojení mezi subjekty, které řeší problematiku delikventních dětí a které slouží k rychlému předávání informací prostřednictvím elektronických médií. - minimalizace počtu případů delikvence dětí, která by unikla pozornosti kompetentních institucí - zvýšení úspěšnosti a efektivity řešení problémů delikvence dětí - zlepšení spolupráce mezi jednotlivými institucemi při řešení problémů spojených s trestnou činností dětí - primární cílová skupina - instituce podílející se na řešení trestné činnosti dětí. - sekundární cílová skupina - děti Kč MV ČR, MPSV, Město Krnov Město Krnov odbor sociální Časový horizont 2009 Kritéria: počet institucí zapojených do SVI, počty záznamů ze strany jednotlivých institucí, rychlost a účinnost opatření k řešení problémů trestné činnosti dětí. Výstupy: SVI Opatření CPTED (Crime Prevention Through Environmental Design) Uplatňování zásad situační prevence v urbanistickém projektování, např. zohledňování prokriminogenních faktorů při projektování městské zeleně. - snížit množství rizikových lokalit z hlediska kriminality - primární cílová skupina - instituce odpovědné za architektonické a urbanistické řešení veřejných prostor a budov - sekundární cílová skupina - občané města Krnova. - - zadavatel architektonických a urbanistických studií (většinou Město Krnov) Časový horizont Kritéria: snižování kriminogenních faktorů v konkrétních lokalitách, snižování počtu trestných činů a přestupků v lokalitách projektovaných s přihlédnutím k metodě CPTED. Výstupy: projekty a architektonické studie zohledňující zásady CPTED. 7. Dlouhodobé řešení oblasti prevence kriminality na úrovni města Dlouhodobé zapojení města Krnova do programů prevence kriminality a velmi pozitivní výsledky projektů prevence jsou již samy o sobě dostatečnou zárukou pro pokračování práce v oblasti prevence i nad časově omezený rámec Strategie PK. Město počítá se zachováním pozice manažera prevence kriminality, pracovní skupiny, která bude obměňována v závislosti na aktuálních potřebách. Dokumenty, které slouží jako podkladový materiál k tvorbě koncepce PK, budou i v následujících letech aktualizovány z důvodu zefektivnění finanční podpory do oblasti prevence. 19

20 V rámci veřejné finanční podpory z rozpočtu města jsou již dlouhodobě vyčleňovány nemalé prostředky na realizaci projektů organizací působících na poli prevence, případně město samo je realizátorem mnoha z těchto aktivit. Záměrem města je tuto tendenci zachovat. Seznam použitých zkratek CPTED ESF EU MěÚ MKDS MP MPSV MŠMT MVČR NNO OO PČR PK SŠ SVI ZŠ Crime Prevention Through Environmental Design Evropský sociální fond Evropská unie Městský úřad Městský kamerový dohlížecí systém Městská policie Ministerstvo práce a sociálních věcí Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Ministerstvo vnitra ČR Nevládní nezisková organizace Obvodní oddělení Policie ČR Prevence kriminality Střední škola Systém včasné intervence Základní škola 20

Koncepce prevence kriminality hl. m. Prahy

Koncepce prevence kriminality hl. m. Prahy Příloha č. 1 k usnesení ZHMP č. 20/17 ze dne 30.10.2008 Koncepce prevence kriminality hl. m. Prahy na léta 2009 až 2012 Motto: Každý občan má právo na bezpečné město Zpracovala: Ing. Alena Šindlerová OKR

Více

MĚSTA VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ

MĚSTA VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ MĚSTO VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ KONCEPCE PREVENCE KRIMINALITY MĚSTA VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ NA LÉTA 2009 2011 Vallaššsské Meziiřřííčíí,, 119.. ssrrpna 2008 Zprracovattellé: : JJan Camffrrlla,, Moniika Ševčííková OBSAH

Více

Koncepce prevence kriminality Moravskoslezského kraje na léta 2009 2011 byla zpracována na základě metodiky a doporučení k tvorbě koncepcí prevence

Koncepce prevence kriminality Moravskoslezského kraje na léta 2009 2011 byla zpracována na základě metodiky a doporučení k tvorbě koncepcí prevence Koncepce prevence kriminality Moravskoslezského kraje na léta 2009-2011 Koncepce prevence kriminality Moravskoslezského kraje na léta 2009 2011 byla zpracována na základě metodiky a doporučení k tvorbě

Více

Koncepce prevence kriminality Moravskoslezského kraje na období 2012 2016

Koncepce prevence kriminality Moravskoslezského kraje na období 2012 2016 Koncepce prevence kriminality Moravskoslezského kraje na období 2012 2016 OBSAH 1. Úvod...3 2. Popis současného stavu v kraji ve vztahu k prevenci kriminality...4 2.1. Vybrané socio-demografické jevy...5

Více

Institucionální analýza Královéhradeckého kraje

Institucionální analýza Královéhradeckého kraje Krajský úřad Královéhradeckého kraje Odbor sociálních věcí Institucionální analýza Královéhradeckého kraje Příloha č. 1 ke Koncepci prevence kriminality Královéhradeckého kraje Obsah Obsah... 2 Institucionální

Více

Statutární město Ostrava magistrát PLÁN. prevence kriminality statutárního města Ostravy na léta 2012 2014 1/31

Statutární město Ostrava magistrát PLÁN. prevence kriminality statutárního města Ostravy na léta 2012 2014 1/31 PLÁN prevence kriminality statutárního města Ostravy na léta 2012 2014 1/31 Úvod Prevence kriminality je definována jako ofenzivní strategie boje s trestnou činností. Představuje soubor nejrůznějších aktivit

Více

KONCEPCE PREVENCE KRIMINALITY MĚSTA KUTNÁ HORA NA LÉTA 2012-2015

KONCEPCE PREVENCE KRIMINALITY MĚSTA KUTNÁ HORA NA LÉTA 2012-2015 KONCEPCE PREVENCE KRIMINALITY MĚSTA KUTNÁ HORA NA LÉTA 2012-2015 Úvod... 4 1. Kriminalita její zdroje a formy... 8 2. Koncepce prevence kriminality na období 2012-2015... 10 2.1. Systém prevence kriminality

Více

PLÁN PREVENCE KRIMINALITY MĚSTA TŘEBOŇ NA LÉTA 2013 2015

PLÁN PREVENCE KRIMINALITY MĚSTA TŘEBOŇ NA LÉTA 2013 2015 PLÁN PREVENCE KRIMINALITY MĚSTA TŘEBOŇ NA LÉTA 2013 2015 Motto: město pro zdraví těla i ducha 1 OBSAH: 1. Úvod 2. Obvod obce s rozšířenou působností Třeboň 3. Systém prevence kriminality v ČR 4. Bezpečnostní

Více

PLÁN PREVENCE KRIMINALITY MĚSTA KRÁSNÁ LÍPA. na období 2012 až 2016

PLÁN PREVENCE KRIMINALITY MĚSTA KRÁSNÁ LÍPA. na období 2012 až 2016 PLÁN PREVENCE KRIMINALITY MĚSTA KRÁSNÁ LÍPA na období 2012 až 2016 0 Zpracovatelský tým: PhDr. Leona Kupčíková (Ústav pro ekopolitiku, o.p.s.) Mgr. Lucie Hanková (Město Krásná Lípa) Hana Volfová (Kostka

Více

II. NÁRODNÍ STRATEGIE PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ DĚTÍ A MLÁDEŽE NA OBDOBÍ 2013-2018

II. NÁRODNÍ STRATEGIE PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ DĚTÍ A MLÁDEŽE NA OBDOBÍ 2013-2018 II. NÁRODNÍ STRATEGIE PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ DĚTÍ A MLÁDEŽE NA OBDOBÍ 2013-2018 Praha 2013 Obsah Úvodem... 3 1. Základní východiska, principy a cíle Strategie... 4 1.1. Východiska strategie...

Více

II. NÁRODNÍ STRATEGIE PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ DĚTÍ A MLÁDEŽE NA OBDOBÍ 2013-2018

II. NÁRODNÍ STRATEGIE PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ DĚTÍ A MLÁDEŽE NA OBDOBÍ 2013-2018 II. NÁRODNÍ STRATEGIE PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ DĚTÍ A MLÁDEŽE NA OBDOBÍ 2013-2018 Praha 2013 Obsah Úvodem... 3 1. Základní východiska, principy a cíle Strategie... 4 1.1. Východiska strategie...

Více

STRATEGIE. Odbor školství, mládeže a sportu, Krajský úřad Moravskoslezský kraj, 2005 -1- V MORAVSKOSLEZSKÉM

STRATEGIE. Odbor školství, mládeže a sportu, Krajský úřad Moravskoslezský kraj, 2005 -1- V MORAVSKOSLEZSKÉM STRATEGIE PREVENCE SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ U DĚTÍ A MLÁDEŽE V MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI NA OBDOBÍ 2005-2008 Odbor školství, mládeže a sportu, Krajský úřad Moravskoslezský kraj, 2005-1- Obsah 1ÚVOD...3

Více

Koncepce prevence kriminality ve Zlínském kraji na léta 2005-2007

Koncepce prevence kriminality ve Zlínském kraji na léta 2005-2007 Koncepce prevence kriminality ve Zlínském kraji na léta 2005-2007 1 KONCEPCE PREVENCE KRIMINALITY VE ZLÍNSKÉM KRAJI NA LÉTA 2005-2007 Obsah: 1. Úvod 3 2. Základní informace - členění Zlínského kraje 4

Více

PROGRAM ROZVOJE KRAJE VYSOČINA

PROGRAM ROZVOJE KRAJE VYSOČINA ZK-07-2011-xx, př. 1 Počet stran: 76 PROGRAM ROZVOJE KRAJE VYSOČINA Programová část SWOT analýza prosinec 2011 Zpracoval: KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA 2 OBSAH: Úvod... 5 Struktura programové části Programu

Více

Strategický plán rozvoje městské části Praha 14 pro období 2015 až 2025

Strategický plán rozvoje městské části Praha 14 pro období 2015 až 2025 Strategický plán rozvoje městské části Praha 14 pro období 2015 až 2025 Název projektu: Strategické plánování a řízení v úřadu MČ Praha 14 v praxi Registrační číslo projektu: CZ.1.04/4.1.01/89.00087 Obsah

Více

Priority rozvoje sociálních služeb pro období 2009-2012 MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚ CÍ

Priority rozvoje sociálních služeb pro období 2009-2012 MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚ CÍ Priority rozvoje sociálních služeb pro období 2009-2012 MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚ CÍ Úvod Priority rozvoje sociálních služeb představují rámcový dokument, který pojímá sociální služby komplexně

Více

MĚSTSKÝ PROGRAM PREVENCE KRIMINALITY

MĚSTSKÝ PROGRAM PREVENCE KRIMINALITY MĚSTSKÝ PROGRAM PREVENCE KRIMINALITY Český Těšín 2015 OBSAH Úvod Bezpečnostní analýza Institucionální analýza Projekty programu prevence kriminality města Český Těšín 2015 1) Český Těšín - Rozšíření městského

Více

Strategický plán rozvoje městské části Praha 14 pro období 2015 až 2025

Strategický plán rozvoje městské části Praha 14 pro období 2015 až 2025 Strategický plán rozvoje městské části Praha 14 pro období 2015 až 2025 Název projektu: Strategické plánování a řízení v úřadu MČ Praha 14 v praxi Registrační číslo projektu: CZ.1.04/4.1.01/89.00087 Obsah

Více

Strategie prevence kriminality v České republice na léta 2012 až 2015

Strategie prevence kriminality v České republice na léta 2012 až 2015 I I I. Strategie prevence kriminality v České republice na léta 2012 až 2015 Je lépe zločinu předcházet než jej trestat! Cesare Beccaria (1738 1794), O zločinech a trestech 1 OBSAH 1. Úvod 2. Vize cílového

Více

PLÁN PREVENCE KRIMINALITY

PLÁN PREVENCE KRIMINALITY MĚSTO STRAKONICE PLÁN PREVENCE KRIMINALITY 2014-2018 Poděkování Poděkování všem, kteří se aktivně podíleli na vytvoření PLÁNU PREVENCE KRIMINALITY 1 Obsah 1 ÚVOD... 3 2 BEZPEČNOSTNÍ ANALÝZA... 5 2.1 PROTIPRÁVNÍ

Více

Strategický protidrogový plán Olomouckého kraje na období 2015-2018

Strategický protidrogový plán Olomouckého kraje na období 2015-2018 Strategický protidrogový plán Olomouckého kraje na období 2015-2018 Zpracovali: Mgr. Zuzana Starostová PhDr. Ladislav Spurný - oblast primární prevence 1 Předmluva... 3 2 Strategické dokumenty Olomouckého

Více

Plán prevence kriminality města Hlučín na léta 2012 2015

Plán prevence kriminality města Hlučín na léta 2012 2015 Plán prevence kriminality města Hlučín na léta 2012 2015 ÚVOD Prevence kriminality spočívá v eliminaci trestné činnosti ještě před jejím započetím nebo před jejím pokračováním. Zahrnujeme pod ní veškeré

Více

II. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve městě Havlíčkův Brod na období 2013-2015 Město Havlíčkův Brod

II. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve městě Havlíčkův Brod na období 2013-2015 Město Havlíčkův Brod II. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve městě Havlíčkův Brod na období 2013-2015 Město Havlíčkův Brod 1 Autoři dokumentu Členové pracovních skupin: - rodiny s dětmi, děti, mládež a mladí dospělí

Více

TYPY PROJEKTŮ PREVENCE KRIMINALITY

TYPY PROJEKTŮ PREVENCE KRIMINALITY TYPY PROJEKTŮ PREVENCE KRIMINALITY Ministerstvo vnitra, odbor prevence kriminality listopad 2007 OBSAH ÚVOD 3 SOCIÁLNÍ PREVENCE 5 Sportovní aktivity 6 Skate + in line 7 Školní hřiště 8 Sportovní plácky

Více

ÚVOD. 1 35 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení). 2 3 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.

ÚVOD. 1 35 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení). 2 3 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Plán rozvoje sociálních služeb města Sokolova na období let 2014 2018 OBSAH ÚVOD... 1 1 Analýza města Sokolova... 4 1.1 Obecná charakteristika území... 4 1.2 Demografické údaje a sociální problémy... 5

Více

Strategie protidrogové. politiky kraje Vysočina. na léta 2006 2010

Strategie protidrogové. politiky kraje Vysočina. na léta 2006 2010 ; KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA Odbor sekretariátu hejtmana Žižkova 57, 587 33 Jihlava, Česká republika Strategie protidrogové politiky kraje Vysočina na léta 2006 2010 tel.: 564 602 125, fax: 564 602 421,

Více

KONCEPCE PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ DĚTÍ A MLÁDEŽE NA ÚZEMÍ HL. M. PRAHY NA OBDOBÍ 2014 AŽ 2020

KONCEPCE PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ DĚTÍ A MLÁDEŽE NA ÚZEMÍ HL. M. PRAHY NA OBDOBÍ 2014 AŽ 2020 Příloha č. 1 k usnesení Zastupitelstva HMP č. 37/25 ze dne 27. 3. 2014 KONCEPCE PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ DĚTÍ A MLÁDEŽE NA ÚZEMÍ HL. M. PRAHY NA OBDOBÍ 2014 AŽ 2020 Koncepci primární prevence

Více

KONCEPCE PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ DĚTÍ A MLÁDEŽE NA ÚZEMÍ HL. M. PRAHY NA OBDOBÍ 2014 AŽ 2020

KONCEPCE PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ DĚTÍ A MLÁDEŽE NA ÚZEMÍ HL. M. PRAHY NA OBDOBÍ 2014 AŽ 2020 Příloha č. 1 k usnesení Zastupitelstva HMP č. 37/25 ze dne 27. 3. 2014 KONCEPCE PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ DĚTÍ A MLÁDEŽE NA ÚZEMÍ HL. M. PRAHY NA OBDOBÍ 2014 AŽ 2020 Koncepci primární prevence

Více

Tento projekt je spolufinancován z fondů EU a Středočeského kraje. Komunitní plán sociálních služeb města Slaný

Tento projekt je spolufinancován z fondů EU a Středočeského kraje. Komunitní plán sociálních služeb města Slaný Tento projekt je spolufinancován z fondů EU a Středočeského kraje Komunitní plán sociálních služeb města Slaný Pracovní verze 2008-2009 Vážení spoluobčané, žijeme ve století, pro které je charakteristický

Více

TYPY PROJEKTŮ PREVENCE KRIMINALITY

TYPY PROJEKTŮ PREVENCE KRIMINALITY TYPY PROJEKTŮ PREVENCE KRIMINALITY Ministerstvo vnitra, odbor prevence kriminality 2008 Odbor prevence kriminality MV Zpracovali: Martin Dočkal, Ivana Dostálová, 2008 Ilustrace Pavel Koutský OBSAH ÚVOD

Více