Tým zpracovatelů Koncepce prevence kriminality města Krnova

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Tým zpracovatelů Koncepce prevence kriminality města Krnova"

Transkript

1 Koncepce prevence kriminality města Krnova na období SRPEN 2008

2 Tým zpracovatelů Koncepce prevence kriminality města Krnova Ing. Otakar Válek - manažer prevence kriminality Ing. Igor Kozelek - tajemník městského úřadu Mgr. František Fojtík - vedoucí odboru sociálního Martina Nováková, DiS. - K-centrum Krystal Ing. Tomáš Kolárik projektový manažer Npor. Jaroslav Obr - velitel OO PČR v Krnově Pavel Moravec velitel MP Krnov Renata Ramazanová starostka Mgr. Alena Krušinová místostarostka Koncepce prevence kriminality města Krnova byla zpracována za finanční podpory v rámci Programu prevence kriminality pro rok 2008 z rozpočtu Ministerstva vnitra ČR. 2

3 Obsah Obsah Úvod Pojem prevence kriminality Oblasti prevence kriminality Úrovně preventivních aktivit Strategie prevence kriminality Tvorba Koncepce prevence kriminality města Krnova na období Programy prevence kriminality města Krnova v letech Pracovní skupina pro tvorbu koncepce prevence kriminality Postup zpracování koncepce prevence kriminality Implementace a aktualizace koncepce prevence kriminality Koncepce prevence kriminality města Krnova Popis současného stavu Analýza kriminality závěry Sociodemografická analýza - závěry Institucionální analýza závěry Sociologické šetření vnímání pocitu bezpečí občanů závěry SWOT analýza Vize, cíle a cílové skupiny Vize Obecné cíle Cílové skupiny Opatření k jednotlivým cílům Cíl č. 1 Zvyšování informovanosti občanů o možnostech a způsobech ochrany před trestnou činností Cíl č. 2 Zvýšení nabídky služeb a počtu aktivit v oblasti PK Cíl č. 3 Zvýšení počtu pracovníků působících v oblasti PK a jejich odbornosti Cíl č. 4 Posílení materiálně-technického vybavení sloužící pro účely PK Cíl č. 5 Vytvoření uceleného a funkčního systému koordinace institucí působících v oblasti PK Dlouhodobé řešení oblasti prevence kriminality na úrovni města Seznam použitých zkratek

4 1. Úvod 1.1 Pojem prevence kriminality Pod pojmem prevence kriminality (dále jen PK) rozumíme činnost vedoucí k upevňování zákonnosti, k předcházení a zamezování trestné činnosti, k výchově občanů v duchu důsledného zachovávání zákonů a pravidel občanského soužití. Jsou to všechna opatření vedoucí k předcházení trestné činnosti a k odhalení trestných činů a zjištění jejich pachatelů. 1.2 Oblasti prevence kriminality Prevenci kriminality rozdělujeme do tří hlavních oblastí: 1. sociální prevence 2. situační prevence, včetně informování veřejnosti o možnostech ochrany před trestnou činností 3. a pomoci obětem trestných činů Ad 1 Sociální prevence má za cíl změnu chování pachatele trestné činnosti nebo potencionálního pachatele. Představuje aktivity ovlivňující proces začlenění jedince do společnosti a aktivity zaměřené na změnu nepříznivých společenských a ekonomických podmínek, které jsou považovány za klíčové příčiny páchání trestné činnosti. Efektivita sociální prevence je obtížně statisticky či ekonomicky měřitelná, lze ji jen odhadovat. Nejčastějším příkladem sociálně preventivních aktivit je podpora nízkoprahových volnočasových zařízení pro rizikové cílové skupiny. Ad 2 Situační prevence staví na zkušenosti, že určité druhy kriminality se objevují v určité době, na určitých místech a za určitých okolností. Prostřednictvím opatření organizační, režimové, fyzické a technické povahy se snaží situační kriminogenní podmínky (příčiny a okolnosti, které vedou nebo mohou vést k páchání trestné činnosti a které ovlivňují vznik a vývoj kriminality nebo ji doprovázejí) minimalizovat. Typickými příklady tohoto druhu prevence je instalace kamerového systému, osvětlení veřejných prostranství, vybudování zpomalovacích retardérů nebo také opatření nemateriální povahy, jako např. informační kampaně. Ad 3 Prevence viktimnosti (viktim = oběť) a pomoc obětem trestných činů je založena na konceptech bezpečného chování, které se odlišuje s ohledem na různé kriminální situace a psychickou připravenost ohrožených osob. V praxi se jedná o skupinové a individuální zdravotní, psychologické a právní poradenství, trénink v obranných strategiích a propagaci možností ochrany před trestnou činností. 1.3 Úrovně preventivních aktivit Veškeré aktivity v oblasti prevence kriminality se realizují v primární, sekundární a terciární rovině. Primární prevence je necíleně orientovaná na celou společnost, její instituce a občany. Spočívá převážně ve zlepšování životních podmínek, zvláště sociálních, ale i materiálních, v péči o náležité fungování všech prosociálních aktivit, které vedou k vhodnému začlenění jedinců do společnosti a k pozitivnímu rozvoji společnosti. Zahrnuje především výchovné, vzdělávací, volnočasové, osvětové a poradenské aktivity zaměřené na nejširší veřejnost. Zvláštní pozornost je věnována 4

5 pozitivnímu ovlivňování dětí a mládeže (využívání volného času, možnosti sportovního vyžití). Těžiště primární prevence spočívá v rodinách, ve školách a v místních společenstvích. Sekundární prevence je cíleně orientována na jedince a skupiny kriminálně rizikové, ať již jako potencionální pachatele nebo oběti trestné činnosti (specializovaná sociální péče), na sociálně patologické jevy (např. drogové a alkoholové závislosti, záškoláctví, gamblerství, povalečství, vandalismus, interetnické konflikty, dlouhodobou nezaměstnanost) a příčiny kriminogenních situací. Zaměřuje se též na ochranu materiálních hodnot, které jsou častěji objektem zájmu delikventů. Terciární prevence představuje resocializační opatření vůči těm, kteří již trestný čin spáchali. Dále se zaměřuje na lokality, které již byly kriminalitou zasaženy a na osoby, které se již staly oběťmi trestných činů. Jejím cílem je udržet dosažené výsledky předchozích opatření a obnova nefunkčního sociálního prostředí. 2. Strategie prevence kriminality Vláda ČR dne 15. října 2007 usnesením č schválila Strategii prevence kriminality na období (dále jen Strategie PK). Systém prevence kriminality je v ní nově rozčleněn na tři úrovně: republikovou, krajskou a městskou. Jednotlivé úrovně se liší svým teritoriálním vymezením, typem realizátorů, mírou kompetencí klíčových partnerů, postupy při zpracování analýz, zpracováním rozdílných koncepčních materiálů a způsoby vyhodnocování své činnosti. Liší se také nároky na personální obsazení a na míru zapojení a odpovědnosti zúčastněných subjektů. Úkolem republikové úrovně je koordinovat preventivní aktivity jednotlivých článků systému, zkvalitňovat systém prevence po stránce personální, metodické a informační, zabezpečovat realizaci meziresortních i celorepublikových projektů, a vytvářet podmínky pro finanční zabezpečení realizace úkolů vyplývajících ze Strategie PK. Cílem krajské úrovně je přenesení preventivní politiky státu na úroveň kraje. Strategie PK posiluje samosprávnou roli krajů a dává jim tak možnost realizovat ve svém správním území vlastní preventivní politiku, a to prostřednictvím krajských programů PK, které budou zaměřeny na koncepční řešení bezpečnostní situace na daném území. Úkolem městské úrovně je především ochrana lokálních komunit před kriminalitou, předcházení páchání trestné činnosti, omezování příležitostí k páchání trestné činnosti a posilování pocitu bezpečí občanů. Městskou úroveň tvoří síť velkých měst (nad 25 tisíc obyvatel), která mají při splnění stanovených podmínek možnost čerpat finanční prostředky z kapitoly Ministerstva vnitra na realizaci Městského programu prevence kriminality. Jednou z nutných podmínek čerpání finančních prostředků je vytvoření Koncepce prevence kriminality města Krnova na období

6 3. Tvorba Koncepce prevence kriminality města Krnova na období Programy prevence kriminality města Krnova v letech Město Krnov bylo zařazeno do programu prevence kriminality na místní úrovni, jehož vyhlašovatelem bylo Ministerstvo vnitra ČR, již v roce Prostředky z MV ČR na realizaci prvních dílčích projektů město čerpalo v roce následujícím. Ze sledovaných statistik vyplývá, že Krnov patřil mezi nejhůře hodnocená města v České republice co do počtu trestných činů spáchaných na svém území. V roce 1996 nám připadla nelichotivá třetí příčka v počtu trestných činů na počet obyvatel (tzv. index nápadu trestné činnosti ) mezi sledovanými městy. V posledních několika letech se naopak Krnov díky úspěšné realizaci programů prevence kriminality zařadil mezi města s nejmenším nápadem trestných činů v ČR. V průběhu let 1996 až 2008 realizovalo město Krnov 60 projektů prevence kriminality v celkové částce ,- Kč. Navíc, město v rámci grantové politiky každoročně z vlastního rozpočtu podporuje projekty PK realizované krnovskými organizacemi. Po celou dobu realizace programu koordinuje aktivity v oblasti prevence komise, resp. pracovní skupina PK, schvalovaná radou města. Pracovní skupina v různém složení předkládala zastupitelstvu ke schválení střednědobé koncepce prevence kriminality. Tato koncepce z velké části navazuje na poslední schválenou koncepci PK na období Přehled preventivních projektů od roku 2000 rok Název projektu Celkové náklady MV ČR Rozpočet města 2000 kamera PČR propagace revize lan. centra celostátní konference lezecká stěna Krystal, o.p.s lezecká stěna modernizace MKDS Krystal, o.p.s mobilní kamerové zařízení Krystal, o.p.s modernizace MKDS Právo na každý den Krystal, o.p.s Výkon společensky prospěšného činitele mládeže Partnerství Krystal, o.p.s rozšíření MKDS Bezpečný domov koncepce prevence kriminality

7 3.2 Pracovní skupina pro tvorbu koncepce prevence kriminality Pro vytvoření koncepce PK byla radou města usnesením č. 711/27 z 27. listopadu 2007 ustanovena pracovní skupina pro prevenci kriminality ve složení: - Ing. Otakar Válek, manažer prevence kriminality - Ing. Igor Kozelek, tajemník MěÚ Krnov - Mgr. František Fojtík, vedoucí odboru sociálního - Martina Nováková, DiS., K-centrum Krystal - Ing. Tomáš Kolárik, projektový manažer - p. Pavel Moravec, velitel Městské policie Krnov - Ing. Michal Brunclík, učitel ZŠ - por. Bc. Marian Paštinský, Policie ČR okresní ředitelství 3.3 Postup zpracování koncepce prevence kriminality Pro tvorbu střednědobé koncepce PK byla ustanovena výše uvedená pracovní skupina složená ze zástupců institucí působících v oblasti prevence kriminality. Zároveň byl rozhodnutím rady č. 911/33 ze dne jmenován nový manažer PK, který je hlavním koordinátorem tvorby koncepce. Při tvorbě koncepce vycházeli členové pracovní skupiny ze svých odborných znalostí a z těchto strategických dokumentů: - Koncepce prevence kriminality města Krnova na období (viz příloha č. 1) - Analýza kriminality v městě Krnově za rok 2007 (viz příloha č. 2) Materiál zpracovaný převážně Policií ČR analyzující statistiky počtu trestných činů spáchaných na území města a doplněný o informace ze statistik oddělení přestupků MěÚ. - Sociodemografická analýza města Krnova 2007 (viz příloha č. 3) Rozbor vybraných ukazatelů města Krnova vývoj nezaměstnanosti, demografické údaje, sociálně a zdravotně znevýhodněné skupiny, příčiny kriminality a prokriminogenní podmínky aj. - Institucionální analýza 2007 (viz příloha č. 4) Popis činností subjektů a institucí působících v oblasti prevence kriminality, zejména prevence sociální, na území města Krnova. - Sociologické šetření vnímání pocitu bezpečí občanů 2007 (viz příloha č. 5) - SWOT analýza (viz níže) Koncepce byla zpracována manažerem prevence kriminality a zohledňuje připomínky členů pracovní skupiny a týmu zpracovatelů, které byly uplatňovány na několikerých pracovních jednáních. Konečné znění koncepce schválilo zastupitelstvo města usnesením č. ze dne 17. září Koncepce definuje vizi jako ideální stav, kterého by ráda obec na konci období dosáhla. Vize je rozpracována do pěti obecných cílů a k jejich dosažení definuje patnáct opatření. Rozsah opatření je navržen tak, aby potřeby každé z definovaných cílových skupin koncepce byly řešeny alespoň v jednom opatření. 7

8 VIZE CÍLE OPATŘENÍ Dlouhodobé snižování počtu trestných činů a jiných deliktů spáchaných na území města Zvyšování pocitu bezpečí občanů Udržení a zvyšování počtu stávajících aktivit PK, jejich kvality a efektivity Zkvalitnit materiálně-technické vybavení sloužící pro účely PK Zvyšování informovanosti občanů o možnostech a způsobech ochrany před trestnou činností Zvýšení nabídky služeb a počtu aktivit v oblasti PK Zvýšení počtu pracovníků působících v oblasti PK a jejich odbornosti Vytvoření uceleného a funkčního systému koordinace institucí působících v oblasti PK Modernizace městského kamerového dohlížecího systému (MKDS) Rozšíření městského kamerového dohlížecího systému (MKDS) Podpora vybavenosti kontrolních orgánů Realizace průzkumu priorit volnočasových aktivit dětí a mládeže Informace pro zahraniční návštěvníky Jednotný systém informací v oblasti preventivních aktivit Přednáškové cykly pro cílové skupiny ohrožené trestnou činností Realizace a aktualizace průzkumů potřeb občanů v oblasti prevence kriminality Podpora volnočasových pobytových aktivit v průběhu prázdninových měsíců a o víkendech Zefektivnění finanční podpory organizacím působících v oblasti PK Skupinové terapie prvoodsouzených Podpora vzdělávání pracovníků působících v oblasti PK Podpora peer programu Systém včasné intervence (SVI) CPTED (Crime Prevention Through Environmental Design) 3.4 Implementace a aktualizace koncepce prevence kriminality Město Krnov počítá se zachováním stávajícího institucionálního zabezpečení prevence kriminality na místní úrovni a s podporou jeho rozvoje. Rozsah institucí podílejících se na území města na realizaci preventivních aktivit není z pohledu samosprávy uzavřený. Město bude podporovat vstup nových subjektů do implementace koncepce prevence kriminality. Pracovní skupina je odpovědná za průběžné monitorování a vyhodnocování realizace koncepce. Složení pracovní skupiny bude obměňováno, případně rozšiřováno v závislosti na aktuálních potřebách řešení konkrétních projektů. Koncepce bude každoročně procházet revizí a aktualizací, zejména ve věci konkretizace výše nákladů na realizaci jednotlivých opatření. První aktualizace proběhne již v závěru roku 2008 doplněním o výstupy z Průzkumu drogové scény, který je v současnosti realizován. Aktuální verze koncepce bude zveřejňována na internetových stránkách města Krnova 4. Koncepce prevence kriminality města Krnova 4.1 Popis současného stavu Základní informace o aktuálním stavu ve městě Krnově v oblasti prevence kriminality vycházejí z výsledků jednotlivých analýz. 8

9 Ze statistik trestné činnosti (viz příloha č. 2) zpracovaných Policií ČR vyplývá, že vývoj kriminality ve městě má sestupnou tendenci, a že Krnov má třetí nejmenší index nápadu trestné činnosti mezi sledovanými městy nad 25 tisíc obyvatel Analýza kriminality závěry U většiny sledovaných statistických údajů z hlediska meziročního srovnání se počet trestných činů snižuje. Neplatí to však bez výjimky. Ze statistik vyplývá, že se na území města Krnova zvyšuje počet krádeží vloupáním, a to zejména do restaurací a chat, a také krádeží kapesních. Z hlediska struktury pachatelů je zřejmá vzrůstající tendence u podílu recidivistů na páchání násilné trestné činnosti a alarmující je zvyšující se počet mladistvých stíhaných pro násilné trestné činy a krádeže vloupáním, kde meziroční nárůst oproti roku 2006 je více než dvojnásobný. Z informací o vývoji přestupků vyplývá, že nejvíce jich je pácháno v oblasti majetkové, kdy se jedná vesměs o přestupky klasifikované jako krádež, přičemž podíl nezletilých a mladistvých nepřesahuje 10 % celkového nápadu. Z informací od pracovníků přestupkové komise MěÚ vyplynulo, že neplatí předsudek, že výrazný podíl na páchání přestupků mají Rómové, kteří tvoří velké procento krnovské populace. Naopak, lze z hlediska přestupků potvrdit zřetelné růstové trendy páchání závadové činnosti u mládeže ve věku 15 až 18 let a zvyšování počtu přestupků na úseku ochrany před alkoholismem a přestupků souvisejících se záškoláctvím. Zajímavostí je, že přestupky majetkové povahy formou krádeží v obchodních domech jsou více páchány seniory v důchodovém věku než nezletilými a mladistvými Sociodemografická analýza - závěry Město Krnov je s obyvatel (údaj ke dni ) 48. největší město v České republice. Z pohledu prevence kriminality je důležitým kriminogenním faktorem příhraniční poloha města. Z demografického hlediska je v Krnově velká kapacita obyvatelstva převážně s nižší vzdělanostní úrovní. Taktéž vysokoškoláků je v porovnání s celorepublikovým průměrem v obci méně. Nezaměstnanost má podobně jako na celém území ČR také v Krnově klesající tendenci, nicméně 8,8% (údaj za rok 2007) míry nezaměstnanosti je stále značně vysoké číslo oproti republikovému průměru. V rámci absolutního počtu nezaměstnaných na území obce vzrůstá podíl občanů dlouhodobě bez práce, zejména ve věkové skupině 50 až 59 let. Podobnou tendenci lze vysledovat u osob závislých na systému dávek hmotné nouze, dříve dávek sociální potřebnosti. Jednou z níže definovaných cílových skupin koncepce je dysfunkční rodina. Statistiky, o které by bylo možné se v tomto ohledu opřít, neexistují, nicméně vodítkem mohou být statistiky počtu evidovaných případů rodin řešených sociálně-právní ochranou dětí. I zde mají statistiky klesající tendenci, avšak nikoli výraznou. Naopak, zvyšuje se závažnost projednávaných případů. K bylo oddělením sociálně-právní ochrany evidováno živých spisů, což je poměrně vysoké číslo. Město Krnov patří mezi obce s vysokým podílem romského etnika. Romové samotní se ke své národnosti oficiálně nehlásí, což potvrdily poslední výsledky sčítání lidu z roku 2001, nicméně dle kvalifikovaného odhadu terénních pracovníků pro romskou komunitu žije v Krnově 1300 až 9

10 1400 Romů. Převážná většina romských obyvatel je soustředěna do tří městských lokalit. Tato soustředěnost etnika je zdrojem některých specifických problémů. Významným problémem obce z hlediska PK je požívání alkoholu na veřejnosti, žebrota v okolí nově vybudovaných nákupních center, bezdomovectví a latentní drogová scéna Institucionální analýza závěry Spektrum institucí působících v oblasti prevence kriminality na území obce je široké a pestré, avšak některé služby prevence ve městě chybějí. Rezervy lze spatřovat také v míře spolupráce a ve vymezení kompetencí mezi již fungujícími institucemi. Devizou krnovského institucionálního zázemí pro práci na poli prevence je dlouholetá praxe (město Krnov vstoupilo do programu prevence kriminality již v roce 1996) a poměrně štědrá finanční podpora z rozpočtu města Krnova. Nedostatkem je naopak stagnace nabídky služeb prevence, jejich rozsah a malý počet nově vzniklých subjektů pracujících s rizikovými skupinami Sociologické šetření vnímání pocitu bezpečí občanů závěry Z výsledků šetření zaměřeného především na názory občanů související s pocitem bezpečí a s městským kamerovým dohlížecím systémem (dále MKDS) vyplývá, že Krnov je svými občany vnímán jako bezpečné město. Pocit bezpečí ustupuje pouze v určitých lokalitách, a to v návaznosti na denní dobu. Za nebezpečné lokality jsou považovány oblasti ulic Vrchlického (27%), Mánesova (18%) a Alšova (16%), následuje ulice Stará (17%). Hlavním, v průzkumu uváděným, důvodem této skutečnosti je početná romská komunita, zejména pak její chování k ostatním občanům. Jako další riziková lokalita byla označena oblast Hypernovy (16%), a to především v souvislosti s výskytem bezdomovců. MKDS je občany vnímán pozitivně, zvyšuje jejich pocit bezpečí. Téměř 60% si přeje rozšíření kamer do okolí svého bydliště. Nejvíce respondentů se vyjádřilo k rozšíření monitoringu do oblasti Hypernovy (85%), jako druhé nejvhodnější místo byla označena oblast městských parků (82%), následována oblastmi okolí hudebních klubů a diskoték (78%). Informovanost o kamerovém systému je nedostatečná, pouze 34% dotázaných ví, které lokality jsou monitorovány. Za jevy nejvíce ohrožující respondenty na území města bylo označeno výtržnictví (76%), obtěžování bezdomovci (65%), krádeže kol (65%) a vykrádání rekreačních objektů (65%). Občané označili za největší rizikové faktory, kterým je nutno věnovat zvýšenou pozornost, především Romy (21%), bezdomovce (20%) a drogy (15%). Jako nejvíce preferovaná opatření sloužící k eliminaci rizikových faktorů a zvýšení pocitu bezpečí občanů byla uvedena častější přítomnost policistů v ulicích, lepší pouliční osvětlení a rozšíření městského kamerového dohlížecího systému. 4.2 SWOT analýza SWOT analýza identifikuje silné a slabé stránky systému prevence, příležitosti a rizika pro oblasti prevence kriminality a sociální prevence. 10

11 SILNÉ STRÁNKY - dlouhodobě funkční systém prevence kriminality v Krnově - funkční a kvalitní síť sociálních služeb - dobrá odborná úroveň a zkušenosti zástupců subjektů působících v oblasti PK - spektrum organizací angažujících se v oblasti preventivních aktivit a jejich ochota spolupracovat - zkušenosti organizací s realizací projektů a získáváním finančních prostředků z různých zdrojů - veřejností kladně vnímaná činnost Městské policie Krnov PŘÍLEŽITOSTI - realizace systému včasné intervence - využití stávajících dotačních programů PK a fondů EU - rozvoj vzájemné spolupráce a zapojení více subjektů do systému PK - zajištění a rozšíření vzdělávacích programů pro pracovníky zapojené do systému PK - rozvoj specializovaných sociálních služeb - využití potenciálu moderních informačních technologií SLABÉ STRÁNKY - nedostatečné odborné vzdělání pracovníků činných v oblasti PK - nedostatečná mediální informovanost veřejnosti o PK - nedostatek finančních prostředků na aktivity PK - nedostatečná nabídka nízkoprahových volnočasových aktivit, zejména v prázdninových měsících - pasivní přístup škol v zapojení do systému prevence kriminality - nedostatek specialistů a terénních pracovníků zapojených do systému PK - nedostatečné informační propojení mezi organizacemi působícími v oblasti PK OHROŽENÍ - nárůst počtu sociálně vyloučených lokalit a nárůst trestné činnosti nejen v nich - ukončení finanční podpory na aktivity PK - negativní postoj veřejnosti k určité skupině osob - negativní sociodemografický trend ukazatele (např. stárnutí populace) - nedostatečné zakotvení prevence kriminality v legislativě ČR - příhraniční poloha 5. Vize, cíle a cílové skupiny Vize, cíle a opatření byly formulovány v souladu se Strategií PK a na základě výše uvedených analýz. Dále bylo využito také konkrétních zkušeností a postřehů odborníků působících v oblasti PK. 5.1 Vize Vizí rozumíme stav, kterého chceme na konci období platnosti strategie prevence kriminality dosáhnout. Koncepcí by mělo být dosaženo následujícího: - dlouhodobého snížení počtu trestných činů a jiných deliktů spáchaných na území města - zvýšení pocitu bezpečí občanů - udržení a zvýšení počtu stávajících aktivit PK, jejich kvality a efektivity 11

12 5.2 Obecné cíle Obecnými cíly koncepce je navrhnout taková opatření a cíle, aby byl zachován pozitivní trend ve vývoji počtu spáchaných trestných činů na území města a zároveň aby se jejich prostřednictvím ještě více omezily příležitosti k páchání trestných činů. Podporovány by měly být především projekty situační prevence, které znesnadňují páchání trestných činů, zvyšují riziko dopadení pro pachatele, snižují zisky z trestné činnosti a odstraňují záminky pro trestnou činnost. V oblasti sociální prevence je nutné předcházet nežádoucím společenským jevům v rodinách, ve škole a ve společnosti, zmírnit dopad sociálně patologických jevů na jedince a společnost, zvýšit rozvoj dovedností jednotlivce a začlenit jej do společnosti. Za nejdůležitější cíle považujeme: Cíl č.1 - zvyšování informovanosti občanů o možnostech a způsobech ochrany před trestnou činností Cíl č.2 - zvýšení nabídky služeb a počtu aktivit v oblasti PK Cíl č.3 - zvýšení počtu pracovníků působících v oblasti PK a jejich odbornosti Cíl č.4 - posílení materiálně-technického vybavení sloužící pro účely PK Cíl č.5 - vytvoření uceleného a funkčního systému koordinace institucí působících v oblasti PK 5.3 Cílové skupiny Míra efektivity koncepce souvisí s cíleným zaměřením pozornosti na konkrétní skupiny občanů reprezentující největší riziko, a to ať už z pohledu oběti či pachatele. Pozornost tak bude zaměřena především na: - děti a mladistvé ohrožené sociálněpatologickými jevy a s kriminální zkušeností - recidivisty - seniory - zahraniční návštěvníky regionu - oběti trestné činnosti a oběti domácího násilí - dysfunkční rodiny - pracovníky působící na poli prevence - skupiny ohrožené sociálním vyloučením (bezdomovci, navrátilci z výkonu trestu, drogově závislí) 6. Opatření k jednotlivým cílům 6.1 Cíl č. 1 Zvyšování informovanosti občanů o možnostech a způsobech ochrany před trestnou činností Ve věci zvyšování informovanosti lze spatřovat tři základní problémy: 1) Roztříštěnost informačních toků. Na poli prevence kriminality na úrovni obce pracuje široké spektrum organizací a institucí, které jednotlivě zveřejňují prostřednictvím publikací, internetu a tiskovin informace o svých aktivitách. Je žádoucí, aby byl vytvořen jednotný systém, ve kterém budou shromažďovány a zpřístupněny informace o preventivních aktivitách na území obce. 2) Absence některých druhů informací. I z průzkumu pocitu bezpečí vyplynulo, že občané nevědí o některých podstatných aktivitách v oblasti prevence. Je proto nutné věnovat zvýšenou pozornost propagaci těchto aktivit. 3) Zajištění toku specifických informací k cílovým skupinám dle jejich potřeb. Každá výše uvedená cílová skupina má specifické požadavky na druh, rozsah a formu informací, které jsou pro ně z hlediska prevence důležité. 12

13 Opatření Realizace průzkumu priorit volnočasových aktivit dětí a mládeže Vytvoření průzkumu, z něhož by bylo patrné, které volnočasové aktivity jsou mládeží upřednostňovány, a které na území města chybí. - zefektivnění toku finančních prostředků z grantů města do nejžádanějších volnočasových aktivit - podpora chybějících volnočasových aktivit ve městě - děti a mládež z krnovského regionu Kč rozpočet města Město Krnov, některá z krnovských středních škol Časový horizont červen 2009 Výstup: průzkum Opatření Informace pro zahraniční návštěvníky Vytvoření informačního bulletinu, případně informačních tabulí na hraničních přejezdech, upozorňující zahraniční návštěvníky města (zejména Poláky) na legislativní odlišnosti. - snížení počtu přestupků a trestných činů páchaných zahraničními návštěvníky města - zahraniční návštěvníci Bude stanoveno po zpracování projektového záměru. MV ČR, programy příhraniční spolupráce, Město Krnov Město Krnov Časový horizont červen 2010 Kritéria: pokles počtu přestupků a trestných činů spáchaných zahraničními návštěvníky Výstupy: bulletiny, informační tabule Opatření Jednotný systém informací v oblasti preventivních aktivit Vytvoření internetových stránek s odkazy na veškeré stávající a plánované aktivity institucí a organizací působících v oblasti PK a s informacemi o provedených průzkumech, šetřeních a statistikách. - zvýšení informovanosti občanů a institucí - výchova k občanské odpovědnosti - snadnější orientace v systému prevence - občané města Krnova Kč MV ČR, Město Krnov Vybraná NNO působící v oblasti PK. Časový horizont do konce roku 2009 Kritéria: návštěvnost stánek Výstupy: webové stránky 13

14 Opatření Přednáškové cykly pro cílové skupiny ohrožené trestnou činností Realizace kontinuálních tématických přednášek a seminářů pro ohrožené rizikové cílové skupiny, zejména pro mládež a seniory. - zvýšení informovanosti cílových skupin o potenciálních hrozbách - žáci druhého stupně ZŠ - studenti SŠ - senioři Kč MV ČR, ESF, MŠMT, Moravskoslezský kraj, Město Krnov Město Krnov, školská zařízení, Městská policie Krnov, Policie ČR Časový horizont Kritéria: počet uskutečněných přednášek a seminářů, počet účastníků Výstupy: přednášky a semináře, sylaby Opatření Realizace a aktualizace průzkumů potřeb občanů v oblasti prevence kriminality Zpracování aktuálních průzkumů potřebných k efektivní realizaci systému prevence kriminality (např. nový sociologický průzkum, bezpečnostní analýza, aktualizace průzkumu pocitu bezpečí občanů, průzkumy veřejného mínění, průzkumy potřeb romského etnika). - zvýšení kvality koncepce prevence kriminality - efektivnější vynakládání finančních prostředků na preventivní programy - občané města Krnova - instituce poskytující služby v oblasti prevence kriminality Budou stanoveny po zpracování projektového záměru. ESF, MV ČR, Město Krnov Město Krnov Časový horizont 2009 Výstupy: analýzy a průzkumy 14

15 6.2 Cíl č. 2 Zvýšení nabídky služeb a počtu aktivit v oblasti PK Na území města je realizována celá řada preventivních aktivit a nabízeno široké spektrum služeb v oblasti prevence kriminality. Spektrum služeb a aktivit však není dostačující, zejména pokud se týká služeb pro dysfunkční rodiny, oběti trestných činů a domácího násilí a sociálně vyloučené skupiny. Nástrojem podporujícím vznik těchto potřebných služeb je zejména efektivní systém veřejné finanční podpory města Krnova a provázanost komunitního plánu sociálních služeb se systémem prevence. Opatření Podpora volnočasových pobytových aktivit v průběhu prázdninových měsíců a o víkendech Organizace dlouhodobějších pobytů (zejména příměstských táborů) a víkendových akcí pro rizikovou skupinu dětí a mládeže s přihlédnutím ke specifickým potřebám dětí a mládeže z romské komunity. - efektivní trávení volného času dětmi a mládeží v tzv. hluchých měsících (prázdniny), respektive dnech, kdy standardní nabídka volnočasových aktivit je omezená - snížení počtu přestupků a závadového chování u cílové skupiny - děti a mládež Bude stanoveno po zpracování projektového záměru. MŠMT, Moravskoslezský kraj, soukromé fondy a nadace, Město Krnov NNO působící v oblasti volnočasových aktivit Časový horizont Kritéria: snížení počtu bezprizorních dětí a mládeže (z hlediska trávení volného času). Snížení počtu přestupků a závadového chování u dětí a mládeže. Počet realizovaných pobytů a víkendových akcí, počet účastníků. Výstupy: pobyty a víkendové akce Opatření Zefektivnění finanční podpory organizacím působících v oblasti PK Vytvoření takových pravidel veřejné finanční podpory z rozpočtu města Krnova a vyhlašování takových grantových okruhů, které budou zohledňovat aktuální potřeby řešení problematiky na poli prevence. Zavedení víceletých dotačních titulů. - podpora stávajících potřebných služeb na poli prevence a podpora vzniku služeb nových - rozvoj stávajících poskytovatelů služeb prevence kriminality - organizace působící v oblasti prevence kriminality Dle alokace finančních prostředků na grantový systém v oblasti PK závisí na politickém rozhodnutí zastupitelstva města. Město Krnov Město Krnov Časový horizont 2009 Kritéria: stabilizace sítě poskytovatelů služeb v oblasti prevence. Počet nově vzniklých služeb a programů. Výstupy: aktualizované podmínky pro přidělování veřejné finanční podpory. 15

16 Opatření Skupinové terapie prvoodsouzených Organizování terapií pro vytipované prvoodsouzené s cílem analyzovat příčiny pohnutek vedoucích ke spáchání trestného činu, motivovat prvoodsouzené k rozhodnutí nepokračovat v trestné činnosti. - klesající počet recidivistů - prvoodsouzení vracející se z výkonu trestu, případně vykonávající alternativní tresty Kč ESF, Ministerstvo spravedlnosti ČR, MV ČR, Město Krnov Město Krnov, psychoterapeut Časový horizont Kritéria: počet klientů absolvujících terapie, ne-recidiva účastníků terapií. Výstupy: skupinové terapie 6.3 Cíl č. 3 Zvýšení počtu pracovníků působících v oblasti PK a jejich odbornosti Dle názorů členů pracovní skupiny je jedním z největších nedostatků systému prevence kriminality na obecní úrovni nízký počet erudovaných pracovníků, zejména výchovných poradců, terénních pracovníků a streetworkrů, odborných psychologů a sociálních pracovníků. Nejpalčivějším problémem je absence odborných psychologů v regionu. Členové pracovní skupiny však nenalezli žádné opatření řešící tento problém. U stávajících pracovníků lze mnohdy pochybovat o jejich dostatečné odbornosti reflektující moderní trendy vývoje kriminality a zejména moderní metody práce s ohroženými skupinami. Opatření Podpora vzdělávání pracovníků působících v oblasti PK Podpora realizace široké nabídky vzdělávacích aktivit, případně podpora účasti na těchto vzdělávacích aktivitách, zvyšujících odbornost cílových skupin. - zvýšení odbornosti - zefektivnění práce s ohroženými skupinami - pedagogové - speciální pedagogové - výchovní poradci - romští asistenti - sociální pracovníci a pracovníci v sociálních službách - městští strážníci - terénní pracovníci - streetworkeři Bude stanoveno po zpracování projektových záměrů. Veřejná finanční podpora města Krnova, MŠMT, Moravskoslezský kraj, ESF školská zařízení, Město Krnov, vzdělávací instituce Časový horizont Kritéria: počet pracovníků, kteří si zvýší kvalifikaci. Počet realizovaných vzdělávacích akcí. Snížení počtu klientů z ohrožených skupin, u nichž je nutné přistoupit k represivnímu řešení. Výstupy: vzdělávací akce, získaná osvědčení o absolvování vzdělávacích akcí. 16

17 Opatření Podpora peer programu Vyškolení vrstevníků žáků a studentů, kteří mají největší šanci včas detekovat problém svého spolužáka a díky vzdělání v oblasti prevence jsou schopni spolužáky nasměrovat k odborné pomoci. - řešení problémů u dětí a mládeže v co možná nejrannějším stádiu, nejlépe při jejich vzniku - budování důvěry v pomoc od dospělých odborníků - děti a mládež na ZŠ a SŠ Kč MV ČR, soukromé nadace a fondy, Město Krnov vybraná NNO a školská zařízení Časový horizont 2010 Kritéria: počet škol zapojených do peer programu. Počet žáků a studentů, kteří díky peer programu vyhledají odbornou pomoc. Počet vyškolených vrstevníků. Výstupy: program peer 6.4 Cíl č. 4 Posílení materiálně-technického vybavení sloužícího PK Z hlediska finanční náročnosti se jedná o nejnákladnější opatření, která však mají nenahraditelné místo v systému prevence kriminality. Pracovní skupinou navržená opatření (MKDS, testery) na posílení materiálně-technického vybavení bude sloužit k řešení situační prevence ve městě Krnově. Opatření Modernizace městského kamerového dohlížecího systému (MKDS) Město Krnov využívá MKDS na bázi analogové technologie (vyjma záznamového zařízení), která má omezené možnosti při zobrazování, mobilitě, nočním vidění. - zvýšení počtu identifikace pachatelů přestupků a trestných činů - snížení počtu přestupků a trestných činů ve sledovaných lokalitách - občané města Krnova Kč MV ČR, Město Krnov Město Krnov Městská policie Krnov Časový horizont Kritéria: nápad trestné činnosti a přestupků v monitorované lokalitě. Objasněnost trestných činů a přestupků. Počet usvědčených pachatelů. Výstupy: nové kamery 17

18 Opatření Rozšíření městského kamerového dohlížecího systému (MKDS) Na základě odborného posouzení bylo vytipováno několik dalších rizikových lokalit ve městě Krnově, kde by bylo žádoucí vytvořit nové kamerové body. - zvýšení počtu identifikace pachatelů přestupků a trestných činů - snížení počtu přestupků a trestných činů ve sledovaných lokalitách - občané města Krnova Bude stanoveno po zpracování projektového záměru. MV ČR, Město Krnov Město Krnov Městská policie Krnov Časový horizont Kritéria: nápad trestné činnosti a přestupků v monitorované lokalitě. Objasněnost trestných činů a přestupků. Počet usvědčených pachatelů. Výstupy: dva nové kamerové body Opatření Podpora vybavenosti kontrolních orgánů Zakoupení technických prostředků umožňujících účinnou kontrolu požívání alkoholických nápojů a omamných látek. - snížení počtu přestupků a trestných činů páchaných pod vlivem alkoholických nápojů a omamných látek - primární cílová skupina - kontrolní orgány - sekundární cílová skupina - občané města Krnova Kč MV ČR, Město Krnov Město Krnov Časový horizont 2009 Kritéria: využitelnost technických prostředků 6.5 Cíl č. 5 Vytvoření uceleného a funkčního systému koordinace institucí působících v oblasti PK Aby výše uvedená opatření byla z hlediska prevence kriminality účinná, je nezbytné vytvořit ucelený a funkční systém koordinace institucí, které každá jednotlivě pracují na poli prevence kvalitně. Při řešení problémů prevence je nejdůležitějším faktorem včasnost, která je možná pouze za předpokladu jasně vymezených kompetencí jednotlivých institucí a vzájemné koordinace a informovanosti. 18

19 Opatření Systém včasné intervence (SVI) Zavedení systémového propojení mezi subjekty, které řeší problematiku delikventních dětí a které slouží k rychlému předávání informací prostřednictvím elektronických médií. - minimalizace počtu případů delikvence dětí, která by unikla pozornosti kompetentních institucí - zvýšení úspěšnosti a efektivity řešení problémů delikvence dětí - zlepšení spolupráce mezi jednotlivými institucemi při řešení problémů spojených s trestnou činností dětí - primární cílová skupina - instituce podílející se na řešení trestné činnosti dětí. - sekundární cílová skupina - děti Kč MV ČR, MPSV, Město Krnov Město Krnov odbor sociální Časový horizont 2009 Kritéria: počet institucí zapojených do SVI, počty záznamů ze strany jednotlivých institucí, rychlost a účinnost opatření k řešení problémů trestné činnosti dětí. Výstupy: SVI Opatření CPTED (Crime Prevention Through Environmental Design) Uplatňování zásad situační prevence v urbanistickém projektování, např. zohledňování prokriminogenních faktorů při projektování městské zeleně. - snížit množství rizikových lokalit z hlediska kriminality - primární cílová skupina - instituce odpovědné za architektonické a urbanistické řešení veřejných prostor a budov - sekundární cílová skupina - občané města Krnova. - - zadavatel architektonických a urbanistických studií (většinou Město Krnov) Časový horizont Kritéria: snižování kriminogenních faktorů v konkrétních lokalitách, snižování počtu trestných činů a přestupků v lokalitách projektovaných s přihlédnutím k metodě CPTED. Výstupy: projekty a architektonické studie zohledňující zásady CPTED. 7. Dlouhodobé řešení oblasti prevence kriminality na úrovni města Dlouhodobé zapojení města Krnova do programů prevence kriminality a velmi pozitivní výsledky projektů prevence jsou již samy o sobě dostatečnou zárukou pro pokračování práce v oblasti prevence i nad časově omezený rámec Strategie PK. Město počítá se zachováním pozice manažera prevence kriminality, pracovní skupiny, která bude obměňována v závislosti na aktuálních potřebách. Dokumenty, které slouží jako podkladový materiál k tvorbě koncepce PK, budou i v následujících letech aktualizovány z důvodu zefektivnění finanční podpory do oblasti prevence. 19

20 V rámci veřejné finanční podpory z rozpočtu města jsou již dlouhodobě vyčleňovány nemalé prostředky na realizaci projektů organizací působících na poli prevence, případně město samo je realizátorem mnoha z těchto aktivit. Záměrem města je tuto tendenci zachovat. Seznam použitých zkratek CPTED ESF EU MěÚ MKDS MP MPSV MŠMT MVČR NNO OO PČR PK SŠ SVI ZŠ Crime Prevention Through Environmental Design Evropský sociální fond Evropská unie Městský úřad Městský kamerový dohlížecí systém Městská policie Ministerstvo práce a sociálních věcí Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Ministerstvo vnitra ČR Nevládní nezisková organizace Obvodní oddělení Policie ČR Prevence kriminality Střední škola Systém včasné intervence Základní škola 20

Město Nová Role Karlovarský kraj

Město Nová Role Karlovarský kraj Město Nová Role Karlovarský kraj Plán práce prevence kriminality na období 2013 2015 MĚSTA NOVÁ ROLE Schválen 10. 12. 2012 usnesením ZMě Nová Role č. 16/07 2) 1 Obsah I. Úvod statistické údaje ustanovení

Více

Město Letohrad. Pardubický kraj. Plán prevence kriminality na období 2012 2014 MĚSTA LETOHRADU

Město Letohrad. Pardubický kraj. Plán prevence kriminality na období 2012 2014 MĚSTA LETOHRADU Město Letohrad Pardubický kraj Plán prevence kriminality na období 2012 2014 MĚSTA LETOHRADU Schválen dne 6. 6. 2012 usnesením RM č. 163/2012 OBSAH: 1. Úvod 3 2. Bezpečnostní analýza v období 2010 3 2.1.

Více

Město Rychnov u Jablonce nad Nisou. Liberecký kraj

Město Rychnov u Jablonce nad Nisou. Liberecký kraj Město Rychnov u Jablonce nad Nisou Liberecký kraj Plán práce prevence kriminality na období 2013 2015 OBSAH: 1. Úvod 3 2. Bezpečnostní analýza v období 2010 2012 3 2.1. Hlavní problémové oblasti v oblasti

Více

NÁVRH AKČNÍHO PLÁNU REALIZACE KONCEPCE VČASNÉ PÉČE O DĚTI ZE SOCIÁLNĚ ZNEVÝHODŇUJÍCÍHO PROSTŘEDÍ

NÁVRH AKČNÍHO PLÁNU REALIZACE KONCEPCE VČASNÉ PÉČE O DĚTI ZE SOCIÁLNĚ ZNEVÝHODŇUJÍCÍHO PROSTŘEDÍ NÁVRH AKČNÍHO PLÁNU REALIZACE KONCEPCE VČASNÉ PÉČE O DĚTI ZE SOCIÁLNĚ ZNEVÝHODŇUJÍCÍHO PROSTŘEDÍ Vláda ČR na svém zasedání dne 14. května 2008 schválila usnesením č. 539 Zprávu vlády o realizaci Koncepce

Více

Výsledky zjišťování pocitu bezpečí občanů Města Krnova 2006

Výsledky zjišťování pocitu bezpečí občanů Města Krnova 2006 Výsledky zjišťování pocitu bezpečí občanů Města Krnova 2006 Metodologie výzkumu: Metoda výzkumu: Dotazníkové šetření Sběr dat: Květen 2006 Vyhodnocení dat: Prosinec 2006 Cílová skupina: Občané města Krnova

Více

STANDARD č. 7: PREVENCE

STANDARD č. 7: PREVENCE STANDARD č. 7: PREVENCE Cíle kritéria: 7. Prevence KRITÉRIA 7a) OSPOD aktivně vyhledává a monitoruje ohrožené děti. Prokazatelně koordinuje, případně vytváří podmínky pro preventivní aktivity ve svém správním

Více

2. AKČNÍ PLÁN REALIZACE STRATEGIE PROTIDROGOVÉ POLITIKY MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE NA OBDOBÍ 2007 2009

2. AKČNÍ PLÁN REALIZACE STRATEGIE PROTIDROGOVÉ POLITIKY MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE NA OBDOBÍ 2007 2009 2. AKČNÍ PLÁN REALIZACE STRATEGIE PROTIDROGOVÉ POLITIKY MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE NA OBDOBÍ 2007 2009 Moravskoslezský kraj Krajský úřad kraje odbor sociálních věcí 2. akční plán realizace Strategie protidrogové

Více

PREVENCE KRIMINALITY MĚSTA KRÁSNÁ LÍPA. Databanka projektů na období 2012 až 2016

PREVENCE KRIMINALITY MĚSTA KRÁSNÁ LÍPA. Databanka projektů na období 2012 až 2016 PREVENCE KRIMINALITY MĚSTA KRÁSNÁ LÍPA Databanka projektů na období 2012 až 2016 0 Zpracovatelský tým: PhDr. Leona Kupčíková (Ústav pro ekopolitiku, o.p.s.) Mgr. Lucie Hanková (Město Krásná Lípa) Hana

Více

OPZ - IP 2.3 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD)

OPZ - IP 2.3 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD) OPZ - IP 2.3 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD) SEMINÁŘ PRO MAS PRAHA 29. 7. 2015 VĚCNÉ ZAMĚŘENÍ OPZ IP 2.3 CLLD Specifický cíl 2.3.1: Zvýšit zapojení lokálních aktérů do řešení problémů nezaměstnanosti

Více

STANDARD Č. 7 Prevence

STANDARD Č. 7 Prevence STANDARD Č. 7 Prevence Prevence (z lat. praevenire, předcházet) je soustava opatření, která mají předcházet nějakému nežádoucímu jevu, například nemocem, drogovým závislostem, zločinům, nehodám, neúspěchu

Více

ČÁST 5 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA ETNICKÉ MENŠINY: 5.1 Udržení stávajících sociálních služeb terénních a ambulantních

ČÁST 5 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA ETNICKÉ MENŠINY: 5.1 Udržení stávajících sociálních služeb terénních a ambulantních ČÁST 5 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA ETNICKÉ MENŠINY: Název Cíle: Popis a zdůvodnění Cíle: Na která zjištění z analýz cíl reaguje Seznam opatření, které vedou k naplnění Cíle: 5.1 Udržení stávajících

Více

HODNOCENÍ PROJEKTU MOST 2002

HODNOCENÍ PROJEKTU MOST 2002 HODNOCENÍ PROJEKTU MOST 2002 I. OBECNÉ PODMÍNKY MĚSTO KRNOV Počet obyvatel 25820 Program realizován v letech 1997-2002 Celkové náklady na prevenci kriminality 1997 246.096,20 na místní úrovni 1998 4.071.220,47

Více

Odbor školství, mládeže a sportu, Moravskoslezského kraje, 2007

Odbor školství, mládeže a sportu, Moravskoslezského kraje, 2007 Zpráva o plnění 1. akčního plánu realizace strategie prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže na období 2005 2006 Odbor školství, mládeže a sportu, Moravskoslezského kraje, 2007 1 Úvod Strategie

Více

1. AKČNÍ PLÁN REALIZACE STRATEGIE PROTIDROGOVÉ POLITIKY MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE NA OBDOBÍ 2005 2006

1. AKČNÍ PLÁN REALIZACE STRATEGIE PROTIDROGOVÉ POLITIKY MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE NA OBDOBÍ 2005 2006 1. AKČNÍ PLÁN REALIZACE STRATEGIE PROTIDROGOVÉ POLITIKY MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE NA OBDOBÍ 2005 2006 Moravskoslezský kraj Krajský úřad kraje odbor sociálních věcí 1. AKČNÍ PLÁN REALIZACE STRATEGIE PROTIDROGOVÉ

Více

Aktuální otázky a informace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy z oblasti primární prevence rizikového chování

Aktuální otázky a informace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy z oblasti primární prevence rizikového chování Aktuální otázky a informace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy z oblasti primární prevence rizikového chování Dítě a droga Krajská konference k problematice rizikového chování dětí, žáků a studentů

Více

KONCEPCE ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ,VÝCHOVY A OSVĚTY VE ZLÍNSKÉM KRAJI

KONCEPCE ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ,VÝCHOVY A OSVĚTY VE ZLÍNSKÉM KRAJI Příloha č. 1 KONCEPCE ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ,VÝCHOVY A OSVĚTY VE ZLÍNSKÉM KRAJI - 1 - 1. Terminologie V koncepci environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty ve Zlínském kraji je jednotně užívána

Více

Role a aktivity Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v oblasti primární prevence rizikového chování

Role a aktivity Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v oblasti primární prevence rizikového chování Role a aktivity Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v oblasti primární prevence rizikového chování II. krajská konference prevence kriminality a rizikového chování 2. listopadu 2011 Sokolov Ing.

Více

Pilotní projekt Bezpečná lokalita Bezpečné bydlení se rozjíždí v Brně a ve Zlíně

Pilotní projekt Bezpečná lokalita Bezpečné bydlení se rozjíždí v Brně a ve Zlíně Pilotní projekt Bezpečná lokalita Bezpečné bydlení se rozjíždí v Brně a ve Zlíně Majetková kriminalita stále dosahuje vysokého zastoupení v celkovém stavu a dynamice trestné činnosti na území České republiky.

Více

SWOTA ANALÝZA V OBLASTI PS OSOBY V SOCIÁLNÍ KRIZI

SWOTA ANALÝZA V OBLASTI PS OSOBY V SOCIÁLNÍ KRIZI SWOTA ANALÝZA V OBLASTI PS OSOBY V SOCIÁLNÍ KRIZI Vize: Na začátku setkání byla stanovena vize pro rok 2017 v oblasti spadající do zájmu uvedené PS. - Město Nymburk má v roce 2017 zajištěné dostupné sociální

Více

Koncepce prevence kriminality a sociálně patologických jevů Plzeňského kraje na léta 2009 2011

Koncepce prevence kriminality a sociálně patologických jevů Plzeňského kraje na léta 2009 2011 Koncepce prevence kriminality a sociálně patologických jevů Plzeňského kraje na léta 2009 2011 Autoři: Krajský úřad Plzeňského kraje, Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Centrum aplikované antropologie

Více

Národní akční program. bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. na období 2008-2009

Národní akční program. bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. na období 2008-2009 Národní akční program bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na období 2008-2009 Schválen na 16. zasedání Rady vlády pro BOZP dne 10. 12. 2007 Úvod Národní akční program bezpečnosti a ochrany zdraví při

Více

PERSEFONA, o.s. Tel.: 737 834 345 545 245 996 E-mail: domacinasili@persefona.cz

PERSEFONA, o.s. Tel.: 737 834 345 545 245 996 E-mail: domacinasili@persefona.cz PERSEFONA, o.s. Komplexní služby obětem domácího násilí sexuálního zneužívání znásilnění Vzdělávání laické i odborné veřejnosti Analytická a publikační činnost Tel.: 737 834 345 545 245 996 E-mail: domacinasili@persefona.cz

Více

1) priorita vzdělávání AKČNÍ PLÁN DEKÁDY ROMSKÉ INKLUZE 2005 2015 ČESKÁ REPUBLIKA

1) priorita vzdělávání AKČNÍ PLÁN DEKÁDY ROMSKÉ INKLUZE 2005 2015 ČESKÁ REPUBLIKA 1) priorita vzdělávání AKČNÍ PLÁN DEKÁDY ROMSKÉ INKLUZE 2005 2015 ČESKÁ REPUBLIKA Prioritní oblast Cíl Úkol Indikátor 1. Včasná péče Zvýšit účast sociálně dětí v předškolním vzdělávání. Vytvoření komplexního

Více

Město Aš - Projekty prevence kriminality

Město Aš - Projekty prevence kriminality Město Aš - Projekty prevence kriminality Prevence kriminality napříč městem Aš příklady dobré praxe Projekty v Aši Historie Město Aš realizuje preventivní opatření od roku 2002. Kdy byla zpracována první

Více

Pracovní skupina prevence kriminality a protidrogové prevence. PhDr. Julius Kopčanský

Pracovní skupina prevence kriminality a protidrogové prevence. PhDr. Julius Kopčanský Pracovní skupina prevence kriminality a protidrogové prevence PhDr. Julius Kopčanský 1. Komunitní plán (do r. 2006) Vznik magistrátní komise PK a PP již před rokem 2005 (jiné PS ale již existovaly) Práce

Více

Komunitní plán sociálních služeb Českolipsko

Komunitní plán sociálních služeb Českolipsko Op1-1 Zajištění pobytových odlehčovacích služeb Podpora vzniku sociální služby na základě zmapování skutečné poptávky pro osoby se zdravotním postižením i pro klienty cílové skupiny seniorů. Tento typ

Více

Město Kyjov. Akční plán protidrogové politiky města Kyjova na období 2014-2015

Město Kyjov. Akční plán protidrogové politiky města Kyjova na období 2014-2015 Město Kyjov Akční plán protidrogové politiky města Kyjova na období 2014-2015 Zpracoval: Odbor sociálních věcí a školství Říjen 2013 Akční plán protidrogové politiky města Kyjova na období 2014-2015 je

Více

Kriminalita dětí a mládeže

Kriminalita dětí a mládeže Kriminalita dětí a mládeže Největším lákadlem ke špatným skutkům je naděje na beztrestnost. Cicero Marcus Tullius Kriminalita mládeže zahrnuje jednání osob do věku 18 let. Důsledkem je překročení právních

Více

PRIORITY PRO CÍLOVOU SKUPINU DĚTI, MLÁDEŽ, RODINA

PRIORITY PRO CÍLOVOU SKUPINU DĚTI, MLÁDEŽ, RODINA PRIORITY PRO CÍLOVOU SKUPINU DĚTI, MLÁDEŽ, RODINA Priorita 1 Opatření 1.1. Rozvoj nízkoprahového zařízení pro děti a mládež Rozšíření sociální služby nízkoprahové zařízení pro děti a mládež ve Znojmě o

Více

Koncepce prevence kriminality města Bíliny na období 2012 až 2015

Koncepce prevence kriminality města Bíliny na období 2012 až 2015 Koncepce prevence kriminality města Bíliny na období 2012 až 2015 Je lépe zločinu předcházet, než jej trestat! Cesare Beccaria (1738 1794), O zločinech a trestech Zpracovali: František Krejčí, Mgr. Radka

Více

koncepce boje proti extremismu pro rok 2014

koncepce boje proti extremismu pro rok 2014 koncepce boje proti extremismu pro rok 2014 Odbor bezpečnostní politiky Praha 2014 Koncepce boje proti extremismu pro rok 2014 byla schválena vládou dne 21. května 2014 usnesením č. 372. Text neprošel

Více

Priorita VI. - Řešení/podpora zaměstnávání ohrožených osob

Priorita VI. - Řešení/podpora zaměstnávání ohrožených osob Opatření VI. 1.: Podpora zaměstnávání ohrožených osob Ze sociologického šetření prováděného v rámci komunitního plánování v Mladé Boleslavi vyplynulo, že problém získat a udržet si práci je pro dotazované

Více

Prevence kriminality v sociálně vyloučených lokalitách. JUDr. Tomáš Koníček odbor prevence kriminality Ministerstvo vnitra

Prevence kriminality v sociálně vyloučených lokalitách. JUDr. Tomáš Koníček odbor prevence kriminality Ministerstvo vnitra Prevence kriminality v sociálně vyloučených lokalitách JUDr. Tomáš Koníček odbor prevence kriminality Ministerstvo vnitra Program prevence kriminality a extremismu Úsvit varianta řádného Programu prevence

Více

PROJEKT. Sociální služby města Velké Meziříčí. AUGUR Consulting s.r.o.

PROJEKT. Sociální služby města Velké Meziříčí. AUGUR Consulting s.r.o. Dlouholetý člen České marketingové společnosti dodržující kodex ESOMAR a principy SIMAR PROJEKT Analýzy a empirická šetření se zaměřením na cílové skupiny rodiny s dětmi, mládež do 26 let a osoby ohrožené

Více

Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013. Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011

Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013. Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011 Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013 Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011 Sociální integrace a rovné příležitosti Podpora a rozvoj systému sociálních služeb je

Více

Prevence rizikových forem chování a MŠMT

Prevence rizikových forem chování a MŠMT Prevence rizikových forem chování a MŠMT VII. ročník krajské konference k primární prevenci rizikového chování 24. října 2013 Kroměříž Ing. Radka Heřmánková odbor vzdělávání, oddělení prevence a speciálního

Více

Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017

Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017 ZŠ T. G. Masaryka Kutná Hora, Jiráskovy sady 387 Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017 Mgr. Bc. Zdenka Mačinová, ředitelka školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015 2017

Více

Střední škola automobilní Holice, Holice, Nádražní 301, tel.:466 682 029,fax.:466 923 173, e-mail:spsauto@spsauto.cz

Střední škola automobilní Holice, Holice, Nádražní 301, tel.:466 682 029,fax.:466 923 173, e-mail:spsauto@spsauto.cz Střední škola automobilní Holice, Holice, Nádražní 301, tel.:466 682 029,fax.:466 923 173, e-mail:spsauto@spsauto.cz ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM dlouhodobý V Holicích dne 28.8. 2010 vypracovala: Ing.Smitková

Více

Navýšení kapacity pobytových služeb pro osoby s chronickým duševním onemocněním a osoby ohrožené závislostí na návykových látkách

Navýšení kapacity pobytových služeb pro osoby s chronickým duševním onemocněním a osoby ohrožené závislostí na návykových látkách PRIORITY PRO CÍLOVOU SKUPINU OSOBY OHROŽENÉ SOCIÁLNÍM VYLOUČENÍM, OSOBY V KRIZI, ETNICKÉ MENŠINY Priorita 1 Podpora ambulantních a terénních služeb pro osoby bez přístřeší Opatření 1.1. Zřízení centra

Více

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016 S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových

Více

Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013

Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013 Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013 Plán rozvoje sociálních služeb se řídí zákony: zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách zákon

Více

Stručný obsah projektu Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené děti a rodiny

Stručný obsah projektu Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené děti a rodiny Příloha č. 6 Stručný obsah projektu Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené děti a rodiny Aktivita 01: Návrh optimalizace řízení a financování systému péče o ohrožené děti a rodiny

Více

STRATEGICKÉ DOKUMENTY

STRATEGICKÉ DOKUMENTY STRATEGICKÉ DOKUMENTY Koncepce Hygienické služby a prevence Zákon č. 258/2000 Sb. jeho novela Zdraví 21 Zdraví 2020 MUDr. Stanislav Wasserbauer ředitel odboru strategie a řízení ochrany a podpory zdraví

Více

Návrh cílů a opatření do strategickéčásti Střednědobého plánu sociálních služeb ve Zlíně na období 2013-2017

Návrh cílů a opatření do strategickéčásti Střednědobého plánu sociálních služeb ve Zlíně na období 2013-2017 Návrh cílů a opatření do strategickéčásti Střednědobého plánu sociálních služeb ve Zlíně na období 2013-2017 Pracovní skupina č. 1 Děti, mládež, rodina 1. Priorita: Slabá finanční gramotnost občanů Cíl:

Více

Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012

Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012 Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012 Cílem Akčního plánu Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011 2012 (dále jen Akční

Více

S AGRESÍ A ŠIKANOU VE STŘEDU I JINDY A JAK? Martina Bártová Petra Tučková Příspěvek na konferenci Kam kráčí(š) primární prevence? Praha 2008 OBSAH PŘÍSPĚVKU: seznámení s profesní dráhou preventisty seznámení

Více

Efektivní strategie podpory zdraví. Efektivní spolupráce ziskových, státních a neziskových organizací v podpoře zdraví

Efektivní strategie podpory zdraví. Efektivní spolupráce ziskových, státních a neziskových organizací v podpoře zdraví Efektivní strategie podpory zdraví Efektivní spolupráce ziskových, státních a neziskových organizací v podpoře zdraví MUDr. Stanislav Wasserbauer ředitel odboru strategie a řízení ochrany a podpory zdraví

Více

Dům dětí a mládeže RADOVÁNEK, Kaznějov, Pod Továrnou 333, 331 51 Kaznějov

Dům dětí a mládeže RADOVÁNEK, Kaznějov, Pod Továrnou 333, 331 51 Kaznějov Dům dětí a mládeže RADOVÁNEK, Kaznějov, Pod Továrnou 333, 331 51 Kaznějov Minimální preventivní program 2013-2014 Příloha celoročního plánu. Program protidrogové prevence pro školní rok 2013-2014 Úvod:

Více

Problémový okruh č. 1 Kultura a společenský život 2014-2020

Problémový okruh č. 1 Kultura a společenský život 2014-2020 Výstupy z jednání pracovní skupiny MAS Bohumínsko SPOLEČNOST, 6. srpna 2013 od 15,30h v Petrovicích u Karviné Příprava Integrované strategie území MAS Bohumínsko - Strategický pilíř SPOLEČNOST Tento strategický

Více

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011 Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011 Kritéria pro hodnocení 1) 1 Rovný přístup ke vzdělávání 2 Školní vzdělávací programy (vzdělávací programy)

Více

Profil absolventa vyššího odborného studia oboru sociální práce

Profil absolventa vyššího odborného studia oboru sociální práce Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola Cheb Hradební 2, 350 38 Cheb tel: 354 422 877, 354 422 259 fax: 354 422 089 E-mail : szs.cheb@worldonline.cz http://szscheb.cz Profil absolventa vyššího

Více

Role MŠMT v primární prevenci rizikového chování Pražské drogové fórum primární prevence, Praha 21. května 2014

Role MŠMT v primární prevenci rizikového chování Pražské drogové fórum primární prevence, Praha 21. května 2014 Role MŠMT v primární prevenci rizikového chování Pražské drogové fórum primární prevence, Praha 21. května 2014 1 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234

Více

ANALÝZA VÝSKYTU SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ NA ZÁKLADNÍCH A STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH v obcích a městech spadajících pod rozšířenou působnost města Bruntál

ANALÝZA VÝSKYTU SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ NA ZÁKLADNÍCH A STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH v obcích a městech spadajících pod rozšířenou působnost města Bruntál ANALÝZA VÝSKYTU SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ NA ZÁKLADNÍCH A STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH v obcích a městech spadajících pod rozšířenou působnost města Bruntál spolufinancováno Městem Bruntál a Moravskoslezským krajem

Více

Návrat obyvatel azylového domu pro muže v Kroměříži do společnosti a na trh práce

Návrat obyvatel azylového domu pro muže v Kroměříži do společnosti a na trh práce Návrat obyvatel azylového domu pro muže v Kroměříži do společnosti a na trh práce Seminář Jak úspěšně čerpat dotace EU Co nás čeká? Projektová gramatika Kdo? Město Kroměříž a Azylový dům pro muže o.p.s.

Více

Zlínský kraj Prevence sociálně patologických jevů. Uherský Brod 28.3.2008 II. konference k prevenci SPJ

Zlínský kraj Prevence sociálně patologických jevů. Uherský Brod 28.3.2008 II. konference k prevenci SPJ Zlínský kraj Prevence sociálně patologických jevů Uherský Brod 28.3.2008 II. konference k prevenci SPJ Osnova prezentace Prevence z pohledu krajského úřadu Výskyt SPJ ve Zlínském kraji Předpoklady pro

Více

ÚKOLY PRO JEDNOTLIVÉ RESORTY

ÚKOLY PRO JEDNOTLIVÉ RESORTY REALIZAČNÍ PLÁN KONCEPCE ROMSKÉ INTEGRACE 2010 2013 1. Ministr vlády pro lidská práva ÚKOLY PRO JEDNOTLIVÉ RESORTY 1.1 Připravit do 31. 12. 2011 novelu zákona č. 273/2001 Sb., o právech příslušníků národnostních

Více

Koordinace ucelené rehabilitace osob se zdravotním postižením

Koordinace ucelené rehabilitace osob se zdravotním postižením Koordinace ucelené rehabilitace osob se zdravotním postižením Pilotní projekt Praha, 22. 10. 2010 Mgr. Pavel Duba, MPSV Odbor sociálních služeb a sociálního začleňování Ucelená rehabilitace -je souvislá

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLY NA ROK 2010-2014

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLY NA ROK 2010-2014 ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLY NA ROK 2010-2014 Ředitel: Mgr. Miroslav Dočkal Školní metodik prevence: Mgr. Aleš Mosler Datum: Září 2010 1 Obsah 1. Východiska realizace školní prevence...3 1. 1. Charakteristika

Více

III. Národní plán rozvoje sociálních služeb pro období 2011-2016

III. Národní plán rozvoje sociálních služeb pro období 2011-2016 III. Národní plán rozvoje sociálních služeb pro období 2011-2016 M I N I S T E R S T V O P R Á C E A S O C I Á L N Í C H V Ě C Í ČR Úvod Národní plán rozvoje sociálních služeb pro období 2011 2016 (dále

Více

Memorandum o spolupráci

Memorandum o spolupráci Memorandum o spolupráci Česká republika - Úřad vlády ČR Agentura pro sociální začleňování (dále jen Agentura ) zastoupená: Bc. Martinem Šimáčkem, ředitelem sídlem: nábřeží Edvarda Beneše 4, 118 01, Praha

Více

Koncepce prevence kriminality města Moravská Třebová 2013 2016

Koncepce prevence kriminality města Moravská Třebová 2013 2016 Koncepce prevence kriminality města Moravská Třebová 2013 2016 Všude tam, kde lze žít, lze žít dobře Obsah: 1. Úvod význam a využití koncepce 2. Schéma spolupráce subjektů 3. Analýza trestné činnosti 3.1.

Více

CÍL 2: SPRAVEDLNOST VE ZDRAVÍ

CÍL 2: SPRAVEDLNOST VE ZDRAVÍ CÍL 2: SPRAVEDLNOST VE ZDRAVÍ DO ROKU 2020 SNÍŽIT ZDRAVOTNÍ ROZDÍLY MEZI SOCIOEKONOMICKÝMI SKUPINAMI NEJMÉNĚ O JEDNU ČTVRTINU ZLEPŠENÍM ÚROVNĚ DEPRIVO- VANÝCH POPULAČNÍCH SKUPIN Spravedlnost ve zdraví

Více

Rodinná politika pojetí a aktuální informace

Rodinná politika pojetí a aktuální informace Rodinná politika pojetí a aktuální informace (Brno, 20. 6. 2014) 1 Rodinná politika a aktéři rodinné politiky Pojetí rodinné politiky, sociální politika OECD: Soubor opaření zaměřených na: - vyrovnání

Více

Dotazník k získání doplňujících informací k meziobecní spolupráci (2. část)

Dotazník k získání doplňujících informací k meziobecní spolupráci (2. část) Dotazník k získání doplňujících informací k meziobecní spolupráci (2. část) Název správního území ORP : Název obce: Velikost obce (počet obyvatel) : 0-500 501-3000 3001-10000 10001-25000 více než 25000

Více

C Í L E Š K O L N Í P R E V E N T I V N Í S T R A T E G I E

C Í L E Š K O L N Í P R E V E N T I V N Í S T R A T E G I E S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark C Í L E Š K O L N Í P R E V E N T I V N Í S T R A

Více

Koncepce prevence kriminality hl. m. Prahy

Koncepce prevence kriminality hl. m. Prahy Příloha č. 1 k usnesení ZHMP č. 20/17 ze dne 30.10.2008 Koncepce prevence kriminality hl. m. Prahy na léta 2009 až 2012 Motto: Každý občan má právo na bezpečné město Zpracovala: Ing. Alena Šindlerová OKR

Více

Školní preventivní strategie

Školní preventivní strategie Školní preventivní strategie 2013-2018 Úvod: Školní preventivní strategie vychází z pokynu MŠMT, č. j. 14514/2000-51, který do prevence sociálně patologických jevů zařazuje konzumaci drog včetně alkoholu,

Více

2. Evropský sociální fond

2. Evropský sociální fond 2. Evropský sociální fond Úkoly Evropského sociálního fondu vyplývají jednak přímo ze Smlouvy (speciální ustanovení o ESF), jednak z rámce úkolů strukturálních fondů. Smlouva o ES: Hlava XI článek 146/ex-čl.

Více

Školní preventivní strategie pro období 2014-2019

Školní preventivní strategie pro období 2014-2019 Školní preventivní strategie pro období 2014-2019 Schválil : Mgr. Jindřich Honzík Ředitel OU a PrŠ Hlučín Zpracovala :... Mgr. Marcela Kirmanová ŠMP Školní preventivní strategie je dlouhodobým preventivním

Více

KONCEPCE PREVENCE KRIMINALITY MĚSTA NOVÝ JIČÍN NA LÉTA 2013-2015

KONCEPCE PREVENCE KRIMINALITY MĚSTA NOVÝ JIČÍN NA LÉTA 2013-2015 KONCEPCE PREVENCE KRIMINALITY MĚSTA NOVÝ JIČÍN NA LÉTA 2013-2015 Zpracovala: Mgr. Daniela Susíková, Mgr. Antonín Urban, kolektiv členů Komise prevence kriminality města Nový Jičín, pracovníci Městského

Více

PLÁN PREVENCE KRIMINALITY MĚSTA TŘEBOŇ NA LÉTA 2013 2015

PLÁN PREVENCE KRIMINALITY MĚSTA TŘEBOŇ NA LÉTA 2013 2015 PLÁN PREVENCE KRIMINALITY MĚSTA TŘEBOŇ NA LÉTA 2013 2015 Motto: město pro zdraví těla i ducha 1 OBSAH: 1. Úvod 2. Obvod obce s rozšířenou působností Třeboň 3. Systém prevence kriminality v ČR 4. Bezpečnostní

Více

Analýza cílových skupin sociálních služeb

Analýza cílových skupin sociálních služeb Analýza cílových skupin sociálních služeb Zpracováno v rámci zakázky Zpracování analytických podkladů pro projekt Podpora zavádění, realizace a vyhodnocování procesu střednědobého plánování rozvoje sociálních

Více

NÁSTROJE PODPORUJÍCÍ STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ V OBCÍCH

NÁSTROJE PODPORUJÍCÍ STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ V OBCÍCH NÁSTROJE PODPORUJÍCÍ STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ V OBCÍCH MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR OPERAČNÍ PROGRAM LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST Odbor regionální politiky Konference 10. června 2015 TÉMATA PREZENTACE Metodiky

Více

Aktuální analýza kriminality na území Moravskoslezského kraje a prevence kriminality jako nedílná součást policejní práce

Aktuální analýza kriminality na území Moravskoslezského kraje a prevence kriminality jako nedílná součást policejní práce Aktuální analýza kriminality na území a prevence kriminality jako nedílná součást policejní práce OSTRAVA 3. října 2012 Městské ředitelství Ostrava Moravskoslezského kraje Územní odbory Bruntál, Frýdek-Místek,

Více

MAS Střední Haná, o.p.s. Ing. Jarmila Matoušková

MAS Střední Haná, o.p.s. Ing. Jarmila Matoušková MAS Střední Haná, o.p.s. Ing. Jarmila Matoušková Základní informace o MAS Mapa území MAS Střední Haná Základní informace o MAS Počet členů MAS dle sektorů Obce na území MAS: Ivaň, Kojetín, Lřenovice, Lobodic,

Více

Městská část Praha 9

Městská část Praha 9 Městská část Praha 9 vyhlašuje Grantové programy pro rok 2015 pro právnické a fyzické osoby (dále jen organizace) I. Programy v oblasti využití volného času dětí a mládeže 1. Celoroční činnost včetně materiálního

Více

Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020

Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020 Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020 Marie Hatalová Jihlava 2. prosince 2014 Současný stav přípravy OPZ Schválení návrhu OPZ vládou ČR - 9. 7. 2014 Zaslání návrhu

Více

Koncepce prevence kriminality Moravskoslezského kraje na léta 2009 2011 byla zpracována na základě metodiky a doporučení k tvorbě koncepcí prevence

Koncepce prevence kriminality Moravskoslezského kraje na léta 2009 2011 byla zpracována na základě metodiky a doporučení k tvorbě koncepcí prevence Koncepce prevence kriminality Moravskoslezského kraje na léta 2009-2011 Koncepce prevence kriminality Moravskoslezského kraje na léta 2009 2011 byla zpracována na základě metodiky a doporučení k tvorbě

Více

preventivní péče ústavní nebo ochranné výchovy

preventivní péče ústavní nebo ochranné výchovy Systém péče v ČR Systém péče v České republice se dělí na dvě základní skupiny. Do první skupiny patří zařízení, která pracují s klienty v rámci preventivní péče. Druhá skupina zařízení se již věnuje dětem,

Více

IP Podpora vzdělávání v sociální oblasti v MSK III CZ.1.04/3.1.00/A9.00011. lektor: Mgr. Jaroslava Krömerová

IP Podpora vzdělávání v sociální oblasti v MSK III CZ.1.04/3.1.00/A9.00011. lektor: Mgr. Jaroslava Krömerová Proces střednědobého plánování rozvoje sociálních služeb v Moravskoslezském kraji v letech 2015 2020 v kontextu návaznosti na rozvoj a strategii komunitního plánování sociálních služeb v Ostravě IP Podpora

Více

PRVNÍ VÝZVA CESTA K UDRŽITELNOSTI

PRVNÍ VÝZVA CESTA K UDRŽITELNOSTI PRVNÍ VÝZVA CESTA K UDRŽITELNOSTI PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE PŮSOBÍCÍ VE ZLÍNSKÉM, OLOMOUCKÉM A MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI Vypracoval: Nadace Partnerství Schválil: RNDr. Miroslav Kundrata, ředitel nadace

Více

Mládež a právo z pohledu Orgánu sociálně-právní ochrany dětí. Bc. Jana Majerovič Krůfová, kurátor pro mládež, OSPOD Jilemnice

Mládež a právo z pohledu Orgánu sociálně-právní ochrany dětí. Bc. Jana Majerovič Krůfová, kurátor pro mládež, OSPOD Jilemnice Mládež a právo z pohledu Orgánu sociálně-právní ochrany dětí Bc. Jana Majerovič Krůfová, kurátor pro mládež, OSPOD Jilemnice Sociálně-právní ochrana dětí Výkon státní správy v rámci přenesené působnosti

Více

Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace SNP 2304/6, Ústí nad Labem, IČ 44226233 SMĚRNICE č. 17/2007 Poradenské sluţby ve škole Obsah: ČL.1 ČL.2 ČL.3 ČL.4 ČL.5

Více

Podpora meziobecní spolupráce

Podpora meziobecní spolupráce Preference obcí a měst v oblasti meziobecní Ing. Marek Jetmar, Ph.D. Vedoucí odborného týmu, SMO ČR REGIONÁLNÍ ROZVOJ MEZI TEORIÍ A PRAXÍ 6 OD REGIONÁLNÍHO KE GLOBÁLNÍMU ROZVOJI 21. května 2015, Vysoká

Více

Aktuální stav OP VVV

Aktuální stav OP VVV OP VVV Aktuální stav OP VVV 6. 1. 2015 byl zveřejněn indikativní harmonogram výzev OP VVV pro rok 2015 19. 1. 2015 byla finální verze OP VVV po vypořádání připomínek znovu předložena Evropské komisi 20.

Více

Setkání pracovních skupin Kravaře

Setkání pracovních skupin Kravaře Setkání pracovních skupin Kravaře Dana Diváková 10. 9. 2013 1 Co je komunitní plánování Komunitní plánování /dále jen KP/ je metoda, která umožňuje zpracovávat rozvojové materiály pro různé oblasti veřejného

Více

KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE STŘEDOČESKÉHO KRAJE. Územní odbor Mělník. Č. j.: KRPS - 44570/Čj-2014-0106UO Mělník 6. února 2014.

KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE STŘEDOČESKÉHO KRAJE. Územní odbor Mělník. Č. j.: KRPS - 44570/Čj-2014-0106UO Mělník 6. února 2014. KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE STŘEDOČESKÉHO KRAJE Územní odbor Mělník Č. j.: KRPS - 44570/Čj-2014-0106UO Mělník 6. února 2014 Počet listů: 5 Zpráva o situaci v oblasti vnitřní bezpečnosti a veřejného pořádku

Více

Prioritní oblasti primární prevence MŠMT. PhDr. Pavla Doležalová

Prioritní oblasti primární prevence MŠMT. PhDr. Pavla Doležalová Prioritní oblasti primární prevence MŠMT PhDr. Pavla Doležalová Tři úrovně koordinace - zák. 379/2005 Sb. MŠMT Resorty-spolupráce Kraje- metodici prevence, krajští koordinátoři Primární prevence Školy

Více

Strategické dokumenty JMK

Strategické dokumenty JMK Strategické dokumenty JMK Koncepční dokumenty Jihomoravského kraje a jejich vzájemné vazby Dílčí koncepce Dlouhodobý záměr vzdělávání a vzdělávací soustavy Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Koncepce

Více

Formulář závěrů ze SWOT analýzy. Zpracovatelé analýzy (seznam členů pracovní skupiny, kteří se na zpracování SWOT analýzy podíleli):

Formulář závěrů ze SWOT analýzy. Zpracovatelé analýzy (seznam členů pracovní skupiny, kteří se na zpracování SWOT analýzy podíleli): Formulář závěrů ze SWOT analýzy Název pracovní skupiny: Osoby s mentálním a kombinovaným postižením Moderátor: PaedDr. Zdenka Šándorová, Ph.D. Zapisovatel: PaedDr. Zdenka Šándorová, Ph.D. Zpracovatelé

Více

SPOLUPRÁCE ŠKOLY S POLICIÍ ČR PŘI PREVENCI A PŘI VYŠETŘOVÁNÍ KRIMINALITY DĚTÍ A MLÁDEŽE A KRIMINALITY NA DĚTECH A MLÁDEŽI PÁCHANÉ

SPOLUPRÁCE ŠKOLY S POLICIÍ ČR PŘI PREVENCI A PŘI VYŠETŘOVÁNÍ KRIMINALITY DĚTÍ A MLÁDEŽE A KRIMINALITY NA DĚTECH A MLÁDEŽI PÁCHANÉ Základní škola, Liberec, ul. 5.května 64/49, příspěvková organizace tel: 485 105 631 e-mail: info@zs5kveten.cz SPOLUPRÁCE ŠKOLY S POLICIÍ ČR PŘI PREVENCI A PŘI VYŠETŘOVÁNÍ KRIMINALITY DĚTÍ A MLÁDEŽE A

Více

2015-2020 STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA NOVÁ ROLE Část C Implementační část

2015-2020 STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA NOVÁ ROLE Část C Implementační část STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA NOVÁ ROLE Část C Implementační část ABRI, s.r.o. Zpracováno ke dni 01. 09. 2015 Strategický dokument zpracoval pracovní tým společnosti ABRI, s.r.o. Vedoucí týmu: Mgr. Miloslav

Více

Národní akční program. bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. pro období 2011 2012

Národní akční program. bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. pro období 2011 2012 Národní akční program bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro období 2011 2012 Schváleno Radou vlády pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci dne 10. prosince 2010. ÚVOD Národní akční program bezpečnosti

Více

Mládež a právo z pohledu Orgánu sociálně-právní ochrany dětí. Bc. Dagmar Neugebauerová OSPOD Brno sever

Mládež a právo z pohledu Orgánu sociálně-právní ochrany dětí. Bc. Dagmar Neugebauerová OSPOD Brno sever Mládež a právo z pohledu Orgánu sociálně-právní ochrany dětí Bc. Dagmar Neugebauerová OSPOD Brno sever Sociálně-právní ochrana dětí Výkon státní správy v rámci přenesené působnosti Realizace všech zákonných

Více

Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod

Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Š K O L N Í P O R A D E N S T V Í PORADENSKÉ SLUŽBY VE ŠKOLE VÝCHOVNÝ PORADCE METODIK PREVENCE SPECIÁLNÍ PEDAGOG

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í. č. 393 ze dne 18.06.2013. Akční plán pro rok 2013 Strategického plánu MČ Praha 3

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í. č. 393 ze dne 18.06.2013. Akční plán pro rok 2013 Strategického plánu MČ Praha 3 č.j.: 416/2013 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í č. 393 ze dne 18.06.2013 Akční plán pro rok 2013 Strategického plánu MČ Praha 3 Zastupitelstvo městské části I. b e r e

Více

PROJEKT NA ROK 2012. Zájmové vzdělávání probíhá v SVČ Lužánky v následujících činnostech:

PROJEKT NA ROK 2012. Zájmové vzdělávání probíhá v SVČ Lužánky v následujících činnostech: PROJEKT NA ROK 2012 Posláním Lužánek Střediska volného času, je podporovat pozitivní formování osobnosti, a to vytvářením prostoru a podmínek pro volnočasové aktivity a vzdělávání široké veřejnosti, především

Více

SWOT analýza vzdělávání v rámci ORP Slaný pro návrh Lokální strategie rozvoje základního vzdělávání

SWOT analýza vzdělávání v rámci ORP Slaný pro návrh Lokální strategie rozvoje základního vzdělávání Průběžná evaluace postupu implementace Operačního programu Praha-Adaptibilita 2011 SWOT analýza vzdělávání v rámci ORP Slaný pro návrh Lokální strategie rozvoje základního vzdělávání Registrační číslo

Více

Koncepční záměry a úkoly v období 2014 2016

Koncepční záměry a úkoly v období 2014 2016 Dlouhodobý plán Základní a mateřské školy Heřmánek Koncepční záměry a úkoly v období 2014 2016 Oblast řízení a správy - zlepšit a stále zlepšovat komunikaci v týmu a organizaci práce a vzájemnou vykazatelnost

Více

SMĚRNICE č.503 /2013. Poradenské služby ve škole

SMĚRNICE č.503 /2013. Poradenské služby ve škole SMĚRNICE č.503 /2013 Poradenské služby ve škole Obsah: ČL.1 - ČL.2 - ČL.3 - ČL.4 - ČL.5 - ČL.6 - ČL.7 - ČL.8 - ČL.9 - ČL.10 - ČL.11 - Úvod Obsah poradenských služeb Pracovníci poskytující poradenské služby

Více