6 Domov pro seniory SKALKA v Chebu, příspěvková organizace

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "6 Domov pro seniory SKALKA v Chebu, příspěvková organizace"

Transkript

1 6 Domov pro seniory SKALKA v Chebu, příspěvková organizace Americká 52, Cheb IČ: tel.: , DOMÁCÍ ŘÁD DOMOVA PRO SENIORY SKALKA V CHEBU, příspěvkové organizace

2 Tento domácí řád je dokumentem Domova pro seniory SKALKA v Chebu, příspěvkové organizace, dále jen domov, je k dispozici každému zájemci o poskytnutí služby, uživatelům, všem pracovníkům domova i návštěvám v domově. Domácí řád je vyvěšen ve společných prostorách domova a dále je k dispozici u všech vedoucích pracovníků, kteří jsou povinni podat k domácímu řádu na požádání informace a vysvětlení. Domácí řád je závazný pro všechny uživatele, pracovníky a další osoby, které navštíví domov. Základní zásady Každý uživatel naší služby nebo zájemce o naši službu má nárok na bezplatné poskytnutí základního sociálního poradenství. Toto poradenství poskytují sociální pracovnice domova a ředitelka domova. Poskytované služby v našem domově zachovávají lidskou důstojnost uživatelů, vycházejí z individuálně určených potřeb uživatelů, působí na uživatele aktivně, podporují udržení samostatnosti uživatelů, motivují je k takovým činnostem, které nevedou k dlouhodobému setrvání nebo prohlubování nepříznivé sociální situace a posilují jejich sociální začleňování. Veškerá péče o uživatele je poskytována takovými způsoby, 1

3 aby bylo vždy důsledně zajištěno dodržování lidských práv a základních svobod uživatelů. Základní povinnosti všech osob zdržujících se v domově Všichni uživatelé domova a pracovníci tohoto zařízení dodržují zásady ohleduplnosti, pomoci, úcty a tolerance, což jsou zásadní předpoklady pro příjemnou atmosféru a pohodu. Již samotný název domov by měl dát každému pocit bezpečí a všestranného zabezpečení, což je hlavním úkolem a předpokladem činnosti všech pracovníků domova. Domov nabízí všem uživatelům možnost přispět svým dílem k příjemnému spolužití. Polední a noční klid V době od 12,00 do 14,00 hodin a v době od 22,00 do 6,00 hodin je potřeba v domově dodržovat klid. Abychom umožnili našim uživatelům nerušený odpočinek, jsou uživatelé, pracovníci i návštěvy žádáni, aby v této době nepouštěli hlasitě televizor nebo radiopřijímač, nehovořili hlasitě na chodbách domova a nevykonávali jakékoli činnosti, které by narušily klid při odpočinku uživatelů. Uzamykání domova Z důvodu bezpečnosti našich uživatelů je v době od 18,30 hod. do 6,00 hod. (v měsících říjnu až dubnu) a v době od 21,00 hod. do 6,00 hod. (v měsících květnu až září) objekt domova uzamčen. V případě, že se některý uživatel domova nebo blízká osoba uživatele potřebuje v době uzamčení do domova dostat, použije zvonek u hlavního vchodu, kterým přivolá personál domova. Potřebuje-li se dostat ven, přivolá si signalizačním tlačítkem personál, který mu otevře hlavní vchod a zase ho uzamkne. 2

4 Návštěvy Prosíme návštěvy, aby se při příchodu a odchodu zapsaly ve vstupní hale do Knihy návštěv. K návštěvám mohou hosté využít pokoj uživatele i společné prostory domova. Po domluvě s domovem mohou uživatelé v prostorách domova pořádat setkání rodiny i pořádat rodinné oslavy. Návštěvy se psy zodpovídají za udržování čistoty v domově a před domovem. Pokud návštěvník domova narušuje svým chováním klid v domově nebo ohrožuje uživatele, a to i přes žádost personálu o nápravu, má personál právo návštěvu z prostor domova vykázat. Kamerový systém Z důvodu zajištění bezpečnosti uživatelů jsou všechny společné prostory chodeb a vstupního vestibulu monitorovány kamerovým systémem. Zákaz kouření a používání otevřeného ohně V celém objektu domova se nedoporučuje kouřit s výjimkou vyhrazené místnosti ke kouření, kuřárně, v přízemí domova. Pokud některý uživatel bude kouřit ve svém pokoji a nebude respektovat uvedené doporučení domova, personál mu v době kouření neposkytne péči až do doby, kdy po vykouření cigarety bude v místnosti dostatečně vyvětráno. Kouření v lůžku je zakázáno, porušení tohoto zákazu je považováno za obecné ohrožení z důvodu bezpečnosti všech přítomných v domově a je považováno za hrubé porušení povinností uživatele vyplývajících ze smlouvy a vnitřních předpisů poskytovatele. Pokud by uživatel porušil zákaz kouření v lůžku opakovaně, může mu být domovem vypovězena smlouva o poskytnutí sociální služby. Dále v celém objektu platí zákaz používání otevřeného ohně (plynový vařič apod.) z důvodu, že objekt je z důvodu seniorské klientely zařazen do kategorie se zvýšeným požárním nebezpečím (dle ust. 4 zákona č.133/85 Sb. o požární 3

5 ochraně, ve znění pozdějších předpisů). Zapalovat svíčky v domově na pokojích uživatelů je povoleno, jsou-li při tom dodržena pravidla pro jejich bezpečné hoření. Těmito pravidly se rozumí nenechat hořet svíčky v nepřítomnosti uživatele nebo pracovníka, použít bezpečný obal hořící svíčky (skleněný pohárek, talířek apod.), zapalovat svíčky mimo dosah hořlavých materiálů. Ubytování Každému uživateli je poskytnuto ubytování na jednolůžkovém (dvoulůžkovém) pokoji s vlastní koupenou a toaletou. Na každém pokoji je stropní osvětlení, přípojka na společnou televizní anténu a přípojka na kabelovou televizi s možností připojení k internetu. Dále je každý pokoj vybaven bezdrátovým signalizačním systémem Senior (nouzové tlačítko). Pokoj je vždy, když uživatel nemá své vlastní vybavení nebo se tak uživatel s domovem dohodnou, vybaven vybavením domova (polohovací ošetřovatelské lůžko včetně antidekubitní matrace, skříň na ošacení, stůl, židle, seniorské křeslo, kompenzační pomůcky apod.). Uživatel si vybavuje svůj pokoj osobními věcmi (oblečení, oblíbené předměty, obrázky na zeď apod.). Vlastní nábytek by měl být bezpečný, hygienicky nezávadný, v přiměřeném množství, které nebrání pohybu a poskytování služby na pokoji. Pokud má uživatel pokoj vybaven nábytkem domova, zachází s ním šetrně a ohleduplně. Elektrospotřebiče na pokoji Každý uživatel si může po dohodě s vedením domova vybavit pokoj vlastními elektrickými spotřebiči. Uživatel, který je ubytován v domově a má pokoj vybaven vlastním televizorem, platí si sám koncesionářský poplatek za příjem České televize a v případě, že má pokoj vybaven vlastním radiopřijímačem, také poplatek za příjem rozhlasu. 4

6 Soupisy vybavení pokojů Vybavení domova a vlastního majetku uživatele na jednotlivých pokojích je sepsáno a uloženo v deskách nazvaných Místní inventární soupisy vybavení pokojů uživatelů, které se nacházejí v denní místnosti pracovníků v sociálních službách. Uživatelům se doporučuje, aby neprodleně oznamovali změny ve svém majetku na pokojích svému klíčovému pracovníkovi, který je povinen po zjištění změny v majetku uživatele nebo při změně ve vybavení pokoje uživatele vybavením domova tyto změny v místních inventárních soupisech aktualizovat. V pokojích nelze svévolně upravovat a opravovat majetek domova, ani provádět jiné změny týkající se majetku poskytovatele. Uživatelé mohou využívat všechny společné prostory domova (jídelna, terapeutická místnost, společenské místnosti, apod.). Klíče od pokojů uživatelů a poštovních schránek Pokud se tak uživatel s domovem dohodnou, obdrží uživatel jeden klíč od pokoje a jeden od poštovní schránky. O počtu a přidělování klíčů je vedena evidence a svévolné přidělávání klíčů a předávání jiným osobám, které nejsou uživateli domova, je nepřípustné. Případnou ztrátu klíče hlásí uživatel neprodleně poté, co ztrátu zjistí, přítomnému pracovníkovi v sociálních službách. Ve vstupní hale domova má každý uživatel svoji poštovní schránku označenou jménem. Jménem uživatele jsou označeny i dveře pokoje uživatele. Přihlášení k trvalému pobytu v domově, změna výplaty důchodu uživatele Při nástupu do domova je uživatel informován o možnosti přihlášení k trvalému pobytu v domově. V případě, že si uživatel přeje se přihlásit k trvalému pobytu na adrese domova, sociální pracovnice mu s touto změnou pomohou. Stejně tak mu pomohou se související výměnou občanského průkazu a dále sociální pracovnice uživateli pomohou s případnou změnou termínu výplaty důchodu. 5

7 Chov drobných domácích zvířat v domově Uživatel má možnost na pokoji po předchozí domluvě s vedením domova pečovat o drobná domácí zvířata. Povolení chovat vlastní domácí zvíře na pokoji (andulka, křeček apod.) závisí na soběstačnosti uživatele o zvíře pečovat. Úklid a udržování čistoty v domově Úklid pokoje zajišťují pracovníci domova v míře určené domovem. Uživatelům se doporučuje udržovat čistotu na pokojích a čistotu a pořádek ve společných prostorách domova. Vstup pracovníků domova do pokoje uživatele Uživatel je povinen umožnit vstoupit do svého pokoje pověřeným pracovníkům domova a jiným osobám i v době své nepřítomnosti, je-li jejich vstup do pokoje odůvodněn zejména zajištěním bezpečnosti uživatelů domova, potřebou ochrany zdraví uživatelů nebo v případě jiných nouzových a havarijních situací, které mohou v domově nastat. Stěhování z pokoje na pokoj V případě, že v pokoji uživatele je třeba provést opravy nebo úpravy, kdy uživatel nemůže v pokoji zůstat, nebo z jiných vážných důvodů je třeba, aby uživatel svůj pokoj uvolnil, domov poskytne uživateli náhradní ubytování a prostřednictvím svých pracovníků zajistí přestěhování. Hlášení pobytu uživatele mimo domov po dobu přesahující 24 hodin Pobyt uživatele mimo domov po dobu minimálně 24 hodin se oznamuje z důvodu vrácení části úhrady za stravu domovu předem. 6

8 Podrobný postup je uveden ve vnitřní směrnici domova Směrnice o poskytovaných službách domova včetně jejich úhrad, se kterou je uživatel při uzavírání smlouvy o poskytnutí služby vždy seznámen a tato je k dispozici u sociálních pracovnic a dále vyvěšena v seznamu vnitřních směrnic a pravidel domova na ochozu v 1. patře ve vstupní hale domova. Pobyt uživatele mimo domov z důvodu umístění ve zdravotnickém zařízení se vždy považuje za předem oznámený pobyt mimo domov a odhlášení stravy se v tomto případě řídí rovněž dle vnitřních pravidel domova (směrnice domova Směrnice o poskytovaných službách domova včetně jejich úhrad ). Oznamování nepřítomnosti je důležité i pro informovanost domova o počtu uživatelů v objektu (při možné havarijní situaci je třeba znát aktuální počet uživatelů v domově). I delší nepřítomnost během dne doporučujeme uživatelům oznámit pracovníkům v sociálních službách a domluvit si případně potřebnou změnu v poskytování služby, např. pozdější převzetí stravy apod. Stravování Domov poskytuje stravu v rozsahu tří jídel denně (snídaně, oběd, večeře, celodenní čaj). Uživatelé mají možnost docházet do společné jídelny, nebo pokud se tak uživatel s domovem dohodnou, pracovníci domova donášejí stravu do jeho pokoje. Úhrada za ubytování, stravu a fakultativní činnosti Podrobný postup je uveden ve vnitřní směrnici domova Směrnice o poskytovaných službách domova včetně jejich úhrad, se kterou je uživatel při uzavírání smlouvy o poskytnutí služby vždy seznámen a tato je k dispozici u sociálních pracovnic a dále vyvěšena v seznamu vnitřních směrnic a pravidel domova na ochozu v 1. patře ve vstupní hale domova. 7

9 Uživatelé, kteří platí úhradu hotově na pokladně domova, platí 12. den v měsíci (pokud je 12. den sobota, platí se v pátek, pokud je 12. den neděle, platí se v pondělí) v čase od 8:00 11:30. Prosíme o dodržování tohoto termínu a času. Ve výjimečných případech se lze dohodnout na jiném termínu (hospitalizace, lékařské vyšetření). Úschova finančních prostředků a cenností Uživatel může kdykoliv požádat sociální pracovnici o uschování cenností a finančních prostředků do úschovy domova (depozitum v trezoru domova). O převzetí finančních prostředků nebo cenností do úschovy vypíše sociální pracovnice Složní list finančních prostředků nebo Složní list cenností. Každý pohyb na depozitu stvrzuje uživatel svým podpisem, pokud není s uživatelem ujednáno jinak (např. postačuje podpis zmocněnce, opatrovníka). Domov přijme do úschovy finanční prostředky jednoho uživatele maximálně do výše Kč a cennosti, které jsou dle písemného sdělení uživatele rovněž maximálně v hodnotě do Kč. Odpovědnost za škodu Uživatel odpovídá za škodu vzniklou jeho úmyslným zaviněním či nedbalostí na majetku domova nebo majetku jiného uživatele. Škodu na majetku domova nebo ztrátu vybavení v majetku uživatele nebo majetku domova je povinen každý uživatel neprodleně oznámit jakémukoli pracovníkovi domova, který informaci neprodleně předá svému nadřízenému. Dobrovolníci V souladu s 5 zákona č. 198/2002 Sb., o dobrovolnické službě, ve znění pozd. předpisů, může domov uzavřít se zájemcem o výkon dobrovolnictví dohodu o výkonu dobrovolnických činností. 8

10 Domov spolupracuje s dobrovolníky, kteří podporují uživatele v době volného času uživatelů (aktivizační činnosti, doprovody na kulturní a společenské akce apod.). Pokud si uživatel přeje doprovod dobrovolníka nebo účast na některé činnosti spolu s dobrovolníkem, má možnost o něj požádat v pracovní dny u sociální pracovnice. Sociální pracovnice s uživatelem a dobrovolníkem dohodne datum, hodinu a zaměření jejich společného setkání. Četnost setkání s dobrovolníky je limitována aktuálním počtem aktivních dobrovolníků a časovými možnostmi dobrovolníků. Vždy se dobrovolníci při výkonu dobrovolnictví řídí etickým kodexem dobrovolníka domova, domácím řádem domova a dalšími vnitřními předpisy domova. Stížnosti na kvalitu služeb Stížnost na poskytování sociální služby může podat kdokoli z uživatelů domova, z pracovníků nebo jiných osob (např. rodinní příslušníci). Mohou ji podat vedoucím pracovníkům v sociálních službách, sociální pracovnici nebo ředitelce domova. Stížnost může být podána ústně nebo písemně, popř. může uživatel vhodit svou stížnost do schránky na stížnosti, která je umístěna v zadní části vstupní haly domova. Stížnosti jsou vyřizovány ve stanovené lhůtě do 30 dní od přijetí stížnosti. V případě, že stěžovatel není spokojen, jak byla jeho stížnost vyřízena domovem, může požádat o přešetření vyřízení stížnosti odbor kontroly Krajského úřadu v Karlových Varech, Závodní 353/88, Karlovy Vary sám nebo prostřednictvím domova ve dvojím vyhotovení. Dále má uživatel možnost obrátit se se svou stížností k ombudsmanovi Kancelář veřejného ochránce práv, Údolní 39, Brno Podrobný postup, jak podat stížnost a jak s ní bude dále nakládáno, je uveden ve vnitřním předpisu domova Standard kvality č. 7 Podávání stížností, který je 9

11 k dispozici u sociálních pracovnic a dále vyvěšen v seznamu vnitřních směrnic a pravidel domova na ochozu v 1. patře ve vstupní hale domova. Požární ochrana Všechny pokoje jsou vybaveny požárním hlásičem. V domově jsou vyznačeny únikové východy a chodby u výtahu jsou vybaveny hasicím přístrojem. Každý uživatel je poučen o havarijních situacích, k nimž může v domově dojít, a o způsobu jejich řešení. Závěrečná ustanovení Tento domácí řád nabývá účinnosti dne Jakékoli případné změny tohoto domácího řádu mohou být uskutečněny pouze se souhlasem ředitelky organizace. Tento domácí řád plně nahrazuje předchozí domácí řád ze dne V Chebu, dne Mgr. Radka Müllerová ředitelka 10

Domov pro seniory SKALKA v Chebu

Domov pro seniory SKALKA v Chebu Domov pro seniory SKALKA v Chebu Americká 52, 350 02 Cheb IČ:711 75 245 tel.: 354 433 307, fax 354 529 174, info@domovskalka.cz DOMÁCÍ ŘÁD DOMOVA PRO SENIORY SKALKA V CHEBU OBSAH D O M Á C Í Ř Á D... 2

Více

Domácí řád. pro uživatele sociálních služeb v Domově důchodců Sloup v Čechách. - Domově pro seniory

Domácí řád. pro uživatele sociálních služeb v Domově důchodců Sloup v Čechách. - Domově pro seniory Domácí řád pro uživatele sociálních služeb v Domově důchodců Sloup v Čechách - Domově pro seniory Základní údaje o organizaci: Název a sídlo : Domov důchodců Sloup v Čechách p.o. Benešova 1, 471 52 Sloup

Více

A - VNITŘNÍ PRAVIDLA

A - VNITŘNÍ PRAVIDLA SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA PARDUBIC Domov pro seniory U Kostelíčka Pardubice Štrossova 357, 530 03 Pardubice tel.: 466 613 176 www.ssmpce.cz e-mail: kostelicek@ssmpce.cz A - VNITŘNÍ PRAVIDLA DOMOVA PRO SENIORY

Více

VNITŘNÍ PRAVIDLA. Domova pro seniory POHODA v Netolicích

VNITŘNÍ PRAVIDLA. Domova pro seniory POHODA v Netolicích VNITŘNÍ PRAVIDLA Domova pro seniory POHODA v Netolicích Budějovická 159, 384 11 Netolice Platná od 1.1.2007 Poslední provedená aktualizace platí od 1.7.2015. Tímto dnem končí platnost předchozího dokumentu.

Více

SENIOR Otrokovice, příspěvková organizace Ul. Školní 1299, 765 02 Otrokovice VNITŘNÍ PRAVIDLA POBYTU

SENIOR Otrokovice, příspěvková organizace Ul. Školní 1299, 765 02 Otrokovice VNITŘNÍ PRAVIDLA POBYTU SENIOR Otrokovice, příspěvková organizace Ul. Školní 1299, 765 02 Otrokovice VNITŘNÍ PRAVIDLA POBYTU Pravidla jsou určena uživatelům poskytovaných sociálních služeb: Domov pro seniory Přílohy Příloha č.

Více

Domov pro seniory Vychodilova, příspěvková organizace Vychodilova 3077/20, 616 00 Brno zařízení Tábor. Domácí řád

Domov pro seniory Vychodilova, příspěvková organizace Vychodilova 3077/20, 616 00 Brno zařízení Tábor. Domácí řád Domov pro seniory Vychodilova, příspěvková organizace Vychodilova 3077/20, 616 00 Brno zařízení Tábor Domácí řád Poslání: Posláním Domova pro seniory Vychodilova je zmírnění negativních vlivů stárnutí

Více

DOMOV SENIORŮ JENŠTEJN, poskytovatel sociálních služeb. 250 73 Jenštejn Vinořská 78 info@dsjenstejn.cz tel.: 286851150 fax:286 851 905.

DOMOV SENIORŮ JENŠTEJN, poskytovatel sociálních služeb. 250 73 Jenštejn Vinořská 78 info@dsjenstejn.cz tel.: 286851150 fax:286 851 905. DOMOV SENIORŮ JENŠTEJN, poskytovatel sociálních služeb 250 73 Jenštejn Vinořská 78 info@dsjenstejn.cz tel.: 286851150 fax:286 851 905 Domov seniorů Vnitřní pravidla poskytování služeb II. vydání ze dne

Více

Vnitřní pravidla zajištění sociální služby Domova pro seniory

Vnitřní pravidla zajištění sociální služby Domova pro seniory Městská správa sociálních služeb Havlíčkova 19 680 01 Boskovice Platí s účinností od 1.9.2011 Vnitřní pravidla zajištění sociální služby Domova pro seniory Vypracoval: Tým pracovníků DS Schválila : Bc.

Více

VNITŘNÍ PRAVIDLA pro Domov se zvláštním režimem

VNITŘNÍ PRAVIDLA pro Domov se zvláštním režimem VNITŘNÍ PRAVIDLA pro Domov se zvláštním režimem Vnitřní pravidla SENIOR centra Blansko, příspěvkové organizace, se sídlem v Blansku, Pod Sanatorkou 2363/3 (dále jen SENIOR centrum Blansko) vychází ze zákona

Více

Domácí řád. DsD - 04

Domácí řád. DsD - 04 Strana 1 z 30 Domácí řád Stručný obsah Domácí řád upravuje vnitřní pravidla a život klientů Domova seniorů Drachtinka. Tento dokument nebo jeho část v jakékoliv formě může být zpřístupněn jiné osobě pouze

Více

příspěvková organizace Věstonická 4304/1, 628 00 Brno Domácí řád Poskytovaná služba: Domov pro seniory

příspěvková organizace Věstonická 4304/1, 628 00 Brno Domácí řád Poskytovaná služba: Domov pro seniory příspěvková organizace Věstonická 4304/1, 628 00 Brno Domácí řád Poskytovaná služba: Domov pro seniory Dokument: K dokumentu: Název: Domácí řád Název: Platnost od: 1. 1. 2015 do : Aktualizace č.: 8 Strana:

Více

Vnitřní pravidla Domácí řád domova pro seniory Sociálních služeb města Moravská Třebová

Vnitřní pravidla Domácí řád domova pro seniory Sociálních služeb města Moravská Třebová IČ Sociální služby města Moravská Třebová Svitavská 8, 571 01 Moravská Třebová IČO: 00194263 Tel. 461 318 252 Fax: 461 353 348 E-mail: soc.sluzby@mtrebova-city.cz Vnitřní pravidla Domácí řád domova pro

Více

Městský ústav sociálních služeb Strakonice Domov pro seniory Lidická 189, Strakonice

Městský ústav sociálních služeb Strakonice Domov pro seniory Lidická 189, Strakonice Městský ústav sociálních služeb Strakonice Domov pro seniory Lidická 189, Strakonice Vydání: 10 Ze dne: 1. 7. 2014 Platnost od: 1. 7. 2014 Výtisk č.: 1 Název dokumentu: Domácí řád DATUM: 1. 7. 2014 SCHVÁLIL:

Více

Domov pro seniory Buchlovice DOMÁCÍ ŘÁD

Domov pro seniory Buchlovice DOMÁCÍ ŘÁD Domov pro seniory Buchlovice DOMÁCÍ ŘÁD Motto: Stáří je přirozenou součástí života. I my budeme, jedou takoví, jako jsou nyní naši uživatelé. Dejme jim takovou péči, abychom si sami mohli říct: Tak bych

Více

Domov Severka Jiříkov, příspěvková organizace, Filipovská 582/20, 407 53 Jiříkov DOMÁCÍ ŘÁD. Domova se zvláštním režimem

Domov Severka Jiříkov, příspěvková organizace, Filipovská 582/20, 407 53 Jiříkov DOMÁCÍ ŘÁD. Domova se zvláštním režimem Domov Severka Jiříkov, příspěvková organizace, Filipovská 582/20, 407 53 Jiříkov DOMÁCÍ ŘÁD Domova se zvláštním režimem Domov se zvláštním režimem v Jiříkově (dále jen Domov) poskytuje občanům (dále jen

Více

VNITŘNÍ PRAVIDLA. Kontakty: F: 271 198 404 www.dshaje.cz info@dshaje.cz

VNITŘNÍ PRAVIDLA. Kontakty: F: 271 198 404 www.dshaje.cz info@dshaje.cz VNITŘNÍ PRAVIDLA Domov pro seniory Háje příspěvková organizace hlavního města Prahy K Milíčovu 734, 149 00 Praha 4 - Háje Informace o domově: IČO 708 75 111 Banka PPF, č. účtu 2001400005/6000 Domov pro

Více

Domácí řád Domova důchodců Humburky

Domácí řád Domova důchodců Humburky Domov důchodců Humburky Humburky 100, 504 01 Nový Bydžov tel.+fax: 495 493 843, tel: 495 490 339 Domácí řád Domova důchodců Humburky Platnost: od 1.7.2015 Schválil ředitel Domova důchodců Humburky : Josef

Více

Směrnice č. DOZPHD100 Domácí řád Domov pro osoby se zdravotním postižením

Směrnice č. DOZPHD100 Domácí řád Domov pro osoby se zdravotním postižením Domovy sociálních služeb Háj a Nová Ves, příspěvková organizace Kubátova 269 417 22 Háj u Duchcova Směrnice č. DOZPHD100 Domácí řád Domov pro osoby se zdravotním postižením Úvod Domácí řád upravuje normy

Více

Domov pro seniory SENIOR B

Domov pro seniory SENIOR B SENIOR Otrokovice, příspěvková organizace Školní 1299, 765 02 Otrokovice VNITŘNÍ PRAVIDLA POBYTU Pravidla jsou určena uživatelům poskytovaných sociálních služeb: Domov pro seniory SENIOR B Přílohy Příloha

Více

Člověk s mentální retardací je lidskou bytostí se svébytnou hodnotou a důstojností!

Člověk s mentální retardací je lidskou bytostí se svébytnou hodnotou a důstojností! Člověk s mentální retardací je lidskou bytostí se svébytnou hodnotou a důstojností! Barborka Domov pro osoby se zdravotním postižením K. Čapka 3333, 767 01 Kroměříž D o m o v n í ř á d Platnost: 20. 1.

Více

SMĚRNICE č. 2/2014. Domovní řád

SMĚRNICE č. 2/2014. Domovní řád Domov pro seniory Dobětice, příspěvková organizace Šrámkova 38/A ; Ústí nad Labem, PSČ 400 11 TELEFON: 472 772 902 BANKOVNÍ SPOJENÍ: 3783800277 / 0100 FAX: 472 778 878 IČO: 44555407 e-mail: info@dd-dobetice.cz

Více

DOMÁCÍ ŘÁD ROZSAH PLATNOSTI

DOMÁCÍ ŘÁD ROZSAH PLATNOSTI DOMÁCÍ ŘÁD ROZSAH PLATNOSTI Domácí řád Domova pro seniory Ďáblice (dále jen Domov ) se vydává v souladu s ustanovením 88 písm. d) zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,

Více

DOMÁCÍ ŘÁD VNITŘNÍ PRAVIDLO DSO A PŘÍLOHA STANDARDU Č. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 12, 13, 14 CÍL A ÚČEL PRAVIDLA 1. ÚČEL, POSLÁNÍ A CÍLE SOCIÁLNÍ SLUŽBY

DOMÁCÍ ŘÁD VNITŘNÍ PRAVIDLO DSO A PŘÍLOHA STANDARDU Č. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 12, 13, 14 CÍL A ÚČEL PRAVIDLA 1. ÚČEL, POSLÁNÍ A CÍLE SOCIÁLNÍ SLUŽBY DOMÁCÍ ŘÁD VNITŘNÍ PRAVIDLO DSO A PŘÍLOHA STANDARDU Č. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 12, 13, 14 CÍL A ÚČEL PRAVIDLA 1) Domácí řád Domova pro seniory ONDRÁŠ, p. o. (dále jen DSO) vychází ze zákona č. 108/2006 Sb.,

Více

Diakonie ČCE středisko v Myslibořicích Domov na zámku Myslibořice 1, 675 60 MYSLIBOŘICE, IČ : 00839345

Diakonie ČCE středisko v Myslibořicích Domov na zámku Myslibořice 1, 675 60 MYSLIBOŘICE, IČ : 00839345 Diakonie ČCE středisko v Myslibořicích Domov na zámku Myslibořice 1, 675 60 MYSLIBOŘICE, IČ : 00839345 DOMOVNÍ ŘÁD Článek 1 Účel domovního řádu Domovní řád obsahuje zásady pro klidné a ohleduplné soužití

Více

NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD. Návštěvní řád obsahuje zásady a pravidla chování návštěvníků v Domově seniorů TGM.

NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD. Návštěvní řád obsahuje zásady a pravidla chování návštěvníků v Domově seniorů TGM. 1 NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD Návštěvní řád obsahuje zásady a pravidla chování návštěvníků v Domově seniorů TGM. Návštěvní řád je závazný pro všechny klienty, zaměstnance, dobrovolníky, stážisty a především návštěvníky

Více

Centrum sociálních služeb Hrabyně

Centrum sociálních služeb Hrabyně Centrum sociálních služeb Hrabyně DOMÁCÍ ŘÁD Vnitřní pravidla o poskytování sociální služby v domově pro osoby se zdravotním postižením ~ 2 ~ ČLÁNEK I. ÚVOD Domácí řád Vnitřní pravidla o poskytování sociální

Více

VNITŘNÍ PRAVIDLA DOMOVA SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM

VNITŘNÍ PRAVIDLA DOMOVA SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM Domov Březiny, příspěvková organizace, Rychvaldská 531, 735 41 Petřvald Řád č. 04/15/ZVR ŽIVOT V DOMOVĚ VNITŘNÍ PRAVIDLA DOMOVA SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM Zpracovali: Ing. Pavel Zelek, Bc. Pavla Hýžová, Datum

Více

Domácí řád. DOMOVA PRO SENIORY SLEZSKÉ HUMANITY, obecně prospěšné společnosti, KARVINÁ Tyršova 2346, Karviná 734 01

Domácí řád. DOMOVA PRO SENIORY SLEZSKÉ HUMANITY, obecně prospěšné společnosti, KARVINÁ Tyršova 2346, Karviná 734 01 Domácí řád DOMOVA PRO SENIORY SLEZSKÉ HUMANITY, obecně prospěšné společnosti, KARVINÁ Tyršova 2346, Karviná 734 01 Obsah: I. Úvod II. Ubytování III. Odpovědnost za škodu IV. Úschova cenných věcí V. Stravování

Více

Smlouva o poskytování služeb sociální péče v Domově důchodců Pečovatelské služby města Příbram

Smlouva o poskytování služeb sociální péče v Domově důchodců Pečovatelské služby města Příbram www.senioripribram.cz Brodská 100, Příbram VIII, 261 01 Smlouva o poskytování služeb sociální péče v Domově důchodců Pečovatelské služby města Příbram (dále jen Smlouva) Číslo Smlouvy: tato smlouva je

Více

Smlouva o poskytování sociální služby

Smlouva o poskytování sociální služby Smlouva o poskytování sociální služby v Domově se zvláštním režimem o. p. s. č../2014 (dále jen Smlouva) Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli Uživatel: Pan (paní): Narozen (narozena): Bydliště: (

Více