1 Technické a v!eobecné informace

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "1 Technické a v!eobecné informace"

Transkript

1 Pokyny k ru ení za výrobek 1 Technické a v!eobecné informace 1.1 Pokyny k ru ení za výrobek Pokyny 0 k ru ení za výrobek Upozorn ní k bezpe nosti produktu a ru ení za produkt: Podle ru ení výrobce za jeho produkty definovaném v $zákonu o ru ení za výrobek' (PHG v Rakousku, ProdHaftG v N mecku, PrHG ve #výcarsku, Codice del Consumo v Itálii) jsou následující informace o otvíravém a otvíravém/sklopném kování pro k ídla oken a balkonových dve í závazné a musí být respektovány. Nedodr"ení zbavuje výrobce povinnosti ru ení Informace o produktu a pou"ití v souladu s ur ením Otvíravé a otvíravé/sklopné kování ve smyslu této definice je kování pro otvíravá a/nebo sklopná k ídla oken a balkonových dve í v pozemním stavitelství. Slou"í k uvedení oken a balkonových dve í za pou"ití ru ní páky do oto né nebo sklopné polohy omezené n "kovým provedením. P i zav ení k ídla a zaji!t ní kování je z pravidla nutné p ekonat odpor t sn ní. K ídla, která jsou tímto otvíravým a otvíravým/sklopným kováním vybavena, mohou být: - otvíravá (O) - otvírav -sklopná (OS) nebo - sklopn -otvíravá (SO) nebo - sklopná (S). Otvíravé a otvíravé/sklopné kování se pou"ívá u kolmo instalovaných oken a balkonových dve í ze d eva, plastu, hliníku nebo oceli a jejich p íslu!ných materiálových kombinací. Pou"ití v souladu s ur ením zahrnuje dodr"ení v!ech údaj v p íslu!ných podkladech k produktu Zp soby pou"ití, které se od n j odchylují, nespl ují definici pou"ití v souladu s ur ením. Okna a balkonové dve e chránící p ed vloupáním, okna a balkonové dve e pro vlhké prostory a ty k pou"ití v prost edí s agresivními, korozivními slo"kami obsa"enými ve vzduchu vy"adují kování s individuáln dohodnutými vlastnostmi odpovídajícími danému p ípadu pou"ití. Otev ená okna a balkonové dve e mají jen stínící funkci a nespl ují po"adavky na t snost spár, bezpe nost v i p ívalovému de!ti, zvukovou izolaci, tepelnou izolaci a ochranu p ed vloupáním. P i v tru a pr vanu je nutno okna a balkonové dve e zav ít a zajistit. O vítr a pr van ve smyslu této definice se jedná, kdy" se k ídla oken a balkonových dve í nacházející se v n které otev ené poloze tlakem pop. sáním vzduchu samo inn a nekontrolovan otevírají nebo zavírají. Odolnost v i zatí"ení v trem v zav eném a zaji!t ném stavu závisí na dané konstrukci oken a balkonových dve í. Pokud je nutná odolnost v i zatí"ení v trem podle DIN EN (p edev!ím zku!ební tlak p3), je t eba v souvislosti s danou konstrukcí oken a materiálem rámu sladit vhodné sestavy kování a individuáln je dohodnout. Obecn m "e posuvné kování spl ovat po"adavky na bezbariérové bydlení podle DIN K tomu jsou v!ak nutné p íslu!né sestavy kování a zp soby montá"e do oken a balkonových dve í, které je t eba sladit a individuáln je dohodnout Pou"ití v rozporu s ur ením a chybné pou"ití Jedná se o chybné pou"ití - tedy pou"ití produktu v rozporu s ur ením - otvíravého a otvíravého/sklopného kování pro okna a balkonové dve e, p edev!ím tehdy, kdy": - jsou vkládány p eká"ky do rozsahu otev ení a tím je zamezeno pou"ití v souladu s ur ením - na k ídla oken a balkonových dve í p sobí dodate né zatí"ení - p i otev ení pop. zav ení (oto ením nebo sklopením) je zasahováno mezi osazovací rám a k ídlo nebo p i zav ení k ídla se v této oblasti nachází osoba nebo ásti t la - kdy" k ídlo není po celém rozsahu pohybu pomalu rukou vedeno a" do absolutní zav ené nebo otev ené polohy - k ídlo je p itla eno v i okraji otev ení (ost ní) Základy ru ení Dané celkové kování smí být sestaveno jen ze sou ástí kování ze systému MACO otvíravého a otvíravého/sklopného kování MULTI-MATIC. Sestavu kování není dovoleno m nit, roz!i ovat ani omezovat. V p ípad pou"ití sestav neschválených výrobním závodem a/nebo neodborn provedené montá"e kování a/nebo p i pou"ití neoriginálních, pop. výrobním závodem neschválených systémových díl p íslu!enství nebude p evzato ru ení. V!echna kování oken a balkonových dve í vy"adují odbornou, systematickou inspekci a údr"bu, aby byla zaru ena jejich pou"itelnost a bezpe nost. Tato údr"ba musí být provedena podle na!ich podklad k údr"b - písemn a prokazateln, jinak nelze za kování p evzít ru ení. Na!e zadání ke zpracování v produktových katalozích, návody na upevn ní/montá"ní pokyny a pr vodní dokumentace jsou závazné a musí být v neomezené mí e dodr"eny, jinak nelze za bezpe nost pop. trvalou funk nost kování p evzít ru ení. P i pou"ití d ev ných, plastových, ocelových profil nebo profil z lehké slitiny musí být respektovány údaje výrobc profil, pop. vlastník systému. Výrobce oken zásadn odpovídá za dodr"ení stanovených systémových rozm r (nap. rozm r mezery pro t sn ní). Ty se musí pravideln kontrolovat, p edev!ím p i prvním pou"ití nových sou ástí kování, p i výrob a následn a" po montá" oken. Sou ásti kování jsou zásadn konstruovány tak, aby ur ité systémové rozm ry, pokud jsou ovlivn ny kováním, bylo mo"né áste n nebo zcela nastavit. 8

2 Pokyny k ru ení za výrobek Pokud by odchylka od t chto rozm r, která je p í inou defektu, byla zji!t na a" po instalaci okna, nebude za vzniklé dodate né náklady p evzato ru ení Výkony v souvislosti s produkty Základem bezpe nosti a pou"itelnosti kování MACO je dodr"ování v!ech údaj v podkladech produkt, které spole nost MACO dává k dispozici. Tyto podklady jsou udr"ovány a aktuální verzi lze získat v ásti Download na stránkách V ásti Download je v bod Certifikáty také uvedena klasifikace produkt podle EN Maximální hmotnosti k ídla a rozm ry ve falci k ídla Definované maximální hmotnosti k ídla a rozm ry ve falci k ídla pro jednotlivá provedení kování se v "ádném p ípad nesmí p ekro it. Stavební prvek s nejni"!í p ípustnou nosností ur uje maximální mo"nou hmotnost k ídla. Dodr"ujte údaje aplika ních schémat, návod na upevn ní/montá"ních pokyn a p i azení konstruk ních sou ástí P edpisy výrobce o skladb kování (nap. umíst ní vn j!ích úchyt, uspo ádání kování pro okna a balkónové dve e omezující násilné vniknutí) jsou závazné Údr"ba produktu V!eobecn Inspekce a údr"ba jsou základní sou ásti údr"by. Prokazatelné o!et ování je op t základem pro zákonné ru ení, pop. na!e záru ní pln ní. Musí být dodr"eny v!echny inspek ní intervaly a návody na údr"bu. Tyto údaje jsou uvedeny v návodech k obsluze a údr"b p íslu!ného otvíravého pop. otvíravého/ sklopného kování. Nastavení kování i vým nu díl smí provád t jen odborná provozovna. Stejn tak i zav!ení pop. vyv!ení k ídel smí provád t jen odborná provozovna. P i o!et ení povrchu, nap. p i lakování nebo lazurování oken a balkonových dve í, musí v!echny sou ásti kování z stat tímto o!et ením nedot eny a být chrán ny p ed zne i!t ním Zachování kvality povrchu Elektrolyticky nanesené pozinkování není v b "ném klimatu místnosti napadáno, kdy" se na sou ástech kování nevytvá í kondenzát nebo se ob as vznikající kondenzát m "e rychle odpa it. Aby kvalita povrchu sou ástí kování z stala trvale zachována a zabránilo se negativním vliv m koroze, musí být bezpodmíne n dodr"eny následující body: Kování pop. polodrá"ky se p edev!ím ve fázi výstavby musí dostate n v trat, aby nebyly vystaveny p ímému p sobení vlhkosti ani vývoji kondenzátu. Pokud by nebylo mo"né systematicky v trat, proto"e na p íklad nelze vstoupit na erstvý betonový pot r nebo se nesmí vyvolat pr van, uve te okna do sklopné polohy a ze strany místnosti je vzduchot sn zalepte. Stávající vlhkost ve vzduchu místnosti odvád jte kondenza ními su!i i ven. Na kování se nesmí nacházet usazeniny a ne istoty ze stavebních materiál (prach ze stavebních inností, sádrová omítka, cement atd.). Agresivní výpary v polodrá"ce (nap.: zp sobené kyselinou mraven í nebo octovou, pavkem, aminoslou eninami nebo slou eninami pavku, aldehydy, fenoly, kyselinou t íslovou atd.) mohou ve spojení s nepatrnou tvorbou kondenzátu rychle zp sobit korozi sou ástí kování. P i výskytu t chto agresivních výpar je obecn nutné zajistit u oken a balkonových dve í dostate né v trání polodrá"ek. To platí p edev!ím u oken a balkonových dve í z dubového d eva nebo jiných druh d eva s vysokým podílem kyseliny t íslové. Nesmí se pou"ívat materiály t sn ní pojené kyselinou octovou i jinými kyselinami nebo takové s vý!e uvedenými obsa"enými látkami, proto"e povrch m "e být napadán jak p ímým kontaktem s materiálem t sn ní tak i jeho výpary. Kování se smí istit jen!etrnými, ph neutrálními a z ed nými isticími prost edky. V "ádném p ípad se nesmí pou"ívat agresivní isticí prost edky obsahující kyseliny nebo abrazivní prost edky s obsa"enými látkami uvedenými v odstavci vý!e Povinnost poskytnutí informací a instruktá"e Ke spln ní povinnosti poskytnout informace a instruktá" a také pro práce na údr"b podle zákona o ru ení za výrobek je k dispozici: - pro specializované obchodníky: katalogy, návody k obsluze a údr"b, návody na upevn ní/montá"ní pokyny a pr vodní dokumentace ke konstruk ním sou ástem - pro zpracovatele: katalogy, dílenské výkresy, návody k obsluze a údr"b, návody na upevn ní/montá"ní pokyny a pr vodní dokumentace ke konstruk ním sou ástem - pro stavebníky a koncové u"ivatele (spot ebitele): návody k obsluze a údr"b Aby byla zabezpe ena funkce posuvného kování pro k ídla oken a balkonových dve í: - "ádáme projektanty, aby si od výrobce vy"ádali v!echny relevantní informace o produktu a respektovali je - "ádáme specializované obchodníky, aby respektovali v!echny relevantní informace o produktu a od výrobce si je vy"ádali spolu s návody na upevn ní/montá"ními pokyny, dílenskými výkresy, pr vodní dokumentací ke konstruk ním sou ástem a návody k obsluze a údr"b a p edali je zpracovateli - "ádáme zpracovatele, aby respektovali v!echny relevantní informace o produktu a od výrobce nebo specializovaného obchodníka si vy"ádali p edev!ím návody k obsluze a údr"b a p edali je stavebník m a koncovým u"ivatel m Pou"ití druhov p íbuzného kování Druhov p íbuzné kování s posuvnými kole ky a uzáv ry, nap. kování pro posuvné shrnovací dve e, je t eba vykládat ohledn 9

3 Pokyny k ru ení za výrobek informací o produktu a pou"ití v souladu s ur ením, chybného pou"ití, výkony v souvislosti s produkty, údr"by produkt, povinností poskytnutí informací a instruktá"e obdobn podle toho, co je relevantní Vylou ení z ru ení Ru ení výrobce lze mimo jiné vylou it také tím, "e: - chyba je zp sobena právním p edpisem nebo ú edním na ízením, kterému produkt musí odpovídat vlastnosti produktu podle aktuálního stavu v deckého a technického vývoje k dob, kdy je u"ívající (výrobce) uvedl do ob hu, nebylo mo"né uznat jako chybné - kdy" u"ívající (výrobce) vyrobil jen základní materiál nebo díl í produkt, u kterého do!lo k chyb následkem konstrukce produktu, do kterého byl základní materiál nebo díl í produkt vestav n, nebo z d vodu návodu výrobce tohoto produktu. V souvislosti s bodem 1.1 a jeho díl ími body je nutno respektovat také sm rnici Kování pro okna a balkonové dve e - zadání/pokyny k produktu a k ru ení (VHBH) od sdru"ení Gütegemeinschaft Schlösser und Beschläge e.v. (Sdru"ení pro zaji! ování jakosti: zámky a kování, registrované sdru"ení). Download na stránkách 10

4 Definice kování 1.2 Definice kování 0Definice kování 1.2. Definice vztahující se ke kování Otvírav -sklopné kování R zné polohy kování (uzav ená, sklopná a otevírací poloha) musí být nastaveny ovládáním minimáln dv ma okenními klikami Otvíravé kování Otvírav sklopná kování otevírají a zavírají okna a balkonové dve e. Otvírav sklopná kování se pou"ívají, aby se aktivní k ídla oken a balkonových dve í ovládáním pomocí okenní kliky mohla dostat z uzav ené polohy nejprve do otevírací (oto né) polohy, a potom do sklopné polohy (koncové polohy n "ek) (viz p íklad pro aktivní k ídla s kováním vpravo nebo vlevo) Jednoru ní otvírav sklopné kování Ovládáním okenní klikou lze dosáhnout r zných poloh kování (uzav ená, otevírací a sklopná poloha) Dvouru ní otvírav sklopné kování R zné polohy kování (uzav ená, otevírací a sklopná poloha) musí být nastaveny ovládáním minimáln dv ma okenními klikami Sklopn otvíravé kování Otvíravá kování se pou"ívají, aby se aktivní k ídla oken a balkonových dve í ovládáním pomocí okenní kliky mohla dostat z uzav ené polohy do otevírací (oto né) polohy. Otvíravá kování jsou zpravidla provedena jako jednoru ní otvíravá kování (viz p íklad pro aktivní k ídla s kováním vpravo nebo vlevo) Montá"ní poloha kování V následujících definicích je pod pojmem $kování' pot eba chápat v!echny funk ní prvky, jako nap. p ekrývací li!ty, uzavírací prvky a/nebo táhla, které slou"í tomu, aby se kování aktivního k ídla dostalo do uzav ené nebo naopak otev ené polohy (nap. sklopná nebo otevírací poloha). Z toho jsou p itom vyjmuty okenní kliky. Montá"ní poloha lo"isek (na p íklad úhlová páska n "ek s n "kovým lo"iskem a rohové lo"isko s k ídlovou páskou) je separátn definována v kapitole V popisu provedení okna tak musí být vzájemn odd len popsána montá"ní poloha kování a lo"isek. Okenní klika pro ovládání kování aktivního k ídla je zpravidla viditeln umíst na. U dvouru ních provedení platí p íslu!ným zp sobem toté" pro v!echny pot ebné okenní kliky. Odli!ná provedení musí být v popisu provedení okna specifikována zvlá! Viditelná kování Kování, u kterých jsou funk ní prvky, jako nap íklad táhla nebo uzavírací prvky, viditelné i na zav eném k ídle. K nim pat í nap íklad viditelné uzáv ry táhel. Sklopn otvíravá kování otevírají a zavírají okna a balkonové dve e. Sklopn otevíravá kování se pou"ívají, aby se aktivní k ídla oken a balkonových dve í ovládáním pomocí okenní kliky mohla dostat z uzav ené polohy nejprve do sklopné polohy (koncové polohy n "ek), a potom do otevírací (oto né) polohy (viz p íklad pro aktivní k ídla s kováním vpravo nebo vlevo) Jednoru ní sklopn otvíravé kování Ovládáním okenní klikou lze dosáhnout r zných poloh kování (uzav ená, sklopná a otvírací poloha) Dvouru ní sklopn otvíravé kování Skrytá kování Kování, u kterých jsou funk ní prvky, jako nap íklad p ekrývací li!ty a/nebo táhla, namontovány do oblasti lemu mezi rám k ídla a osazovací rám a nejsou viditelné na zav eném k ídle. K tomu jsou tyto p edpoklady: - Nepr svitné (nepr hledné) materiály rámu - Konstrukce oken, u kterých je p i zav eném k ídle zakrytá oblast lemu z vn j!í a vnit ní strany mezi rámem k ídla a osazovacím rámem.to se m "e vyskytovat na p íklad v plo!n lícující konstrukci okenního profilu, kde p i zav eném k ídle je 11

5 Definice kování pohled do oblasti lemu umo"n n kolem dokola viditelnou spárou (stínovou drá"kou) mezi rámem k ídla a osazovacím rámem Montá"ní poloha lo"isek Dále bude definována montá"ní poloha lo"isek, p i em" u jednoho provedení okna lze pracovat s r znými montá"ními polohami lo"isek: P íklad: Viditelné lo"isko ve spodní a nap l skryté lo"isko v horní rohové oblasti Viditelná lo"iska Kování, u kterých jsou v!echna lo"iska na stran osazovacího rámu u zav eného k ídla viditelná. Zpravidla jsou p itom minimáln áste n viditelné i p íslu!né díly lo"iska na stran k ídla Skrytá lo"iska Kování, u kterých v!echna lo"iska na stran osazovacího rámu u zav eného k ídla nejsou viditelná. K tomu jsou tyto p edpoklady: - Nepr svitné (nepr hledné) materiály rámu - Konstrukce oken, u kterých je p i zav eném k ídle zakrytá oblast lemu z vn j!í a vnit ní strany mezi rámem k ídla a osazovacím rámem áste n skrytá lo"iska Kování, u kterých jsou v!echna lo"iska na stran osazovacího rámu u zav eného k ídla jen áste n viditelná. K tomu mohou p isp t následující p edpoklady: - áste n transparentní materiály rámu - Konstrukce oken, u kterých není p i zav eném k ídle kompletn zakrytá oblast lemu z vn j!í a/nebo vnit ní strany mezi rámem k ídla a osazovacím rámem. - Kování, jejich" lo"iska jsou do k ídla zapu!t na tak, "e p i kolmém sm ru pohledu na plochu uzav eného k ídla jsou sice zakryta, ale p i bo ním pohledu jsou alespo áste n viditelná. To se m "e vyskytovat na p íklad v plo!n lícující konstrukci okenního profilu, kde p i zav eném k ídle je pohled do oblasti lemu umo"n n kolem dokola viditelnou spárou (stínovou drá"kou) mezi rámem k ídla a osazovacím rámem. 12

6 Sm rnice k bezpe nému zpracování 1.3 Sm rnice k bezpe nému zpracování Sm rnice 0 k bezpe nému zpracování 1.3. Sm rnice k bezpe nému zpracování: (sm rnice TBDK sdru"ení Gütegemeinschaft Schlösser und Beschläge e.v. $ download na stránkách Úvod Aby se zaru ila trvalá funk nost a tím i bezpe nost obsluhy oken a balkonových dve í po dobu jejich o ekávané doby pou"ití, je nutné p ikládat zvlá!tní význam upevn ní bezpe nostn relevantních díl kování. T mi se rozumí nosné ásti, jako nap. n "ková lo"iska a rohová lo"iska. Tato sm rnice uvádí v tabulkách 1 a 2 (viz bod 1.3.6) závazné údaje k silám na n "kových a rohových lo"iscích v zamontovaném stavu, které musí výrobci oken a balkonových dve í na svých výrobcích p i pou"ívání otvíravých a otvírav sklopných kování zajistit. Sou asn poskytuje jako pomoc doporu ení, jak tyto údaje splnit. Odpov dnost za dostate nou pevnost díl kování má výrobce kování. Odpov dnost za odborné upevn ní díl kování na materiálu rámu (rám k ídla a osazovací rám) a zaji!t ní zde uvedených po"adavk má výrobce oken a balkonových dve í. V tabulkách 1 a 2 (viz bod 1.3.6) uvedené síly musí být výrobcem oken a balkonových dve í zaji!t ny, v závislosti na dané, maximální hmotnosti jím vyráb ných k ídel nebo zvlá!tních údajích výrobce kování ve spojení s p íslu!nými aplika ními schématy. Doklady podle této sm rnice mohou být výrobci oken a balkonových dve í poskytnuty spole n s p íslu!nými popisy systému a pokyny ke zpracování. Pro trvalé zaji!t ní sil stanovených touto sm rnicí musí výrobce oken a balkonových dve í integrovat vhodná opat ení do vlastní kontroly výroby. Dal!í pokyny k vlastní kontrole výroby jsou uvedeny mimo jiné v EN Oblast pou"ití Tato sm rnice stanoví po"adavky na upevn ní nosných díl otvíravých a otvírav sklopných kování podle definicí v kapitole 1.2. Uvedené po"adavky se p íslu!n uplat ují na srovnatelná kování pro jiné typy otevírání. Ustanovení v této sm rnici platí pro v!echny materiály a jejich kombinace, ze kterých se vyráb jí okna a balkonové dve e Trvalá funk nost $ doklady Otvíravá a otvírav sklopná kování jsou z hlediska trvalé funk nosti testována podle evropské normy EN , podle QM328 nebo RAL-GZ 607/3. Jedná se p itom o reprodukovatelné zkou!ky kování. Výsledky z t chto zkou!ek jsou p íslu!nou dokumentací kování a ustanoveními v této sm rnici p ená!eny na pou"ití v oknech a balkonových dve ích. Doklad z hlediska trvalé funk nosti oken a balkonových dve í se musí provád t podle EN Výsledky mohou být klasifikovány podle EN Odpov dnost za trvalou funk nost svých produkt má výrobce oken a balkonových dve í. Nezávisle na daném materiálu rámu musí výrobce oken a balkonových dve í respektovat v!echny údaje a pokyny poskytovatel systému Doporu ení pro upevn ní Obecn se doporu uje pou"ívat kvalitní!rouby ur ené k montá"i oken dostate ných rozm r. Pou"ité!rouby musí odpovídat danému materiálu okna. Musí být realizovány dal!í po"adavky, které naleznete v p íslu!ných návodech na upevn ní/montá"ních pokynech Provád ní zkou!ek Pro provád ní zkou!ek jsou zku!ební vzorky vybaveny tak, jak to odpovídá zp sobu výroby výrobce oken a balkonových dve í nebo danému popisu systému. Zku!ební vzorky musí být voleny reprezentativn pro zp sob výroby, nap íklad podle nejnep ízniv j!í situace (v!echny!rouby, ást!roub nebo "ádný!roub ve výztu"ném profilu). Na internetových stránkách vydavatele této sm rnice ( je ke sta"ení p ipraven návrh formulá e (zku!ební zakázka) P íprava zku!ebních vzork Zku!ební vzorky vyrábí p ednostn kompletn výrobce oken / poskytovatel systému podle v!ech detail p edpokládaného zp sobu výroby. K tomu je pot ebný podrobný popis zku!ebního vzorku a jeho výroby, aby ve zpráv o zkou!ce mohla být uvedena úplná dokumentace. Pro zkou!ku je pot eba minimáln 5 shodných zku!ebních vzork. V p ípad pot eby musí být pro zji!t ní realizovatelného zatí"ení v tahu vyrobeny 2 dal!í zku!ební vzorky. Po"adavky s ohledem na zatí"ení v tahu jsou stanoveny v tabulce 1 a tabulce 2 v bod 1.3.6, zpravidla jsou závislé na p edpokládané max. hmot k ídla (max. hmotnosti k ídla). Pokud je podle p íru ky ift $Vytvá ení aplika ních schémat pro otvíravá a otvírav sklopná kování' nutné respektovat alternativní údaje k silám ve spojení s p íslu!nými aplika ními schématy, musí být uvedeny výrobcem kování. Zku!ební vzorky musí být p ed zkou!kou ulo"eny minimáln 8 hodin p i pokojové teplot 15 a" 30 C Dokumentace zku!ebních vzork Podstatnými ástmi dokumentace zku!ebních vzork jsou: - popis rámu k ídla a osazovacího rámu (geometrie profilu, materiál, druh a poloha vyztu"ení, 13

7 Sm rnice k bezpe nému zpracování - pou"ití p ídavných zásuvných díl nebo jiných pom cek se!roubování... atd.) - pou"ité díly kování (výrobce, typ) - maximální hmotnost k ídla, které má výrobce oken vyráb t, nebo alternativní údaje k silám ve spojení s p íslu!nými aplika ními schématy - pou"ité upev ovací prost edky /!rouby (typ, délka, pr m r, hloubka za!roubování, po et stoupání závitu p ená!ejících sílu atd.) - provedení!roubového spojení, nap íklad s p edvrtáním nebo bez n j (pr m r a hloubka) nebo alternativního upevn ní, nap íklad pomocí sev ení, pop. popis dal!ích detail výrobku (nap íklad vypnutí utahovacího momentu nebo dráhy p i!roubování atd.) Kontrola n "kového lo"iska Zkou!ka na kusu profilu Pokud jsou pozice!roub konstruk n omezeny na svislý profil rámu, sta í pro provedení zkou!ky kus profilu cca 300 mm. Vn j!í se!roubování se musí provést minimáln 50 mm od kraj ezu. N "kové lo"isko se na kus profilu umís uje st edov ve funk ní pozici. Zku!ební vzorek se pro zkou!ku zatí"ení tahem vkládá do uchycení, jako nap íklad v obr. 3. Vnit ní strana kusu profilu se p itom naplocho p ikládá k horní plo!e úchytného úhelníku. Poznámka: U systém s otevíráním sm rem ven se k horní plo!e úchytného úhelníku naplocho p ikládá vn j!í strana kusu profilu. Konce vybrání v úchytném úhelníku musí být vzdáleny minimáln 10 mm od konc n "kového lo"iska Zkou!ka na rohu rámu Pokud jsou pozice!roub z konstruk ních d vod p edpokládány na svislém a vodorovném kusu profilu (nap íklad u skrytých lo"isek) nebo jsou v oblasti rohového spojení rámu (nap íklad u d ev ných oken), musí být pou"it roh rámu. Roh rámu musí být zvolen tak, aby bylo mo"né n "kové lo"isko kompletn p i!roubovat. Vn j!í se!roubování se musí provést minimáln 50 mm od kraj ezu rohu rámu. Zku!ební vzorek se pro zkou!ku zatí"ení tahem vkládá do p íslu!ného uchycení, jako nap íklad v obr. 4. Vnit ní strana rohu rámu se p itom naplocho p ikládá k horním plochám úchytného úhelníku. Poznámka: U systém s otevíráním sm rem ven se k horním plochám úchytného úhelníku naplocho p ikládá vn j!í strana rohu rámu. Konce vybrání v úchytném úhelníku musí být vzdáleny minimáln 10 mm od konc n "kového lo"iska Pr b h zkou!ky Ve spojení s n "kovým lo"iskem se v"dy pou"ívá p íslu!né rameno n "ek pro p enos síly. Vhodnými opat eními je nutné zabránit deformaci ramene n "ek nebo zkroucení úhlového záv su, aby se bod p enosu síly nezm nil. V p ípad pot eby se provede p edb "ná zkou!ka na 2 zku!ebních vzorcích, aby se zjistilo realizovatelné ta"né zatí"ení se zku!ebním vzorkem. Samotná zkou!ka se provádí na 5 stejných zku!ebních vzorcích. Zku!ební vzorky jsou zat "ovány rychlostí posuvu 10 mm/min, dokud se nedosáhne p íslu!ného ta"ného zatí"ení stanoveného podle p edpokládané hmotnosti k ídla. Tato maximální ta"ná síla se udr"uje po dobu 5 vte in. Potom se provede odleh ení Údaje k silám V tabulce 1 a 2 uvedené síly jsou dány zku!ebními velikostmi podle EN Alternativní údaje k silám ve spojení s p íslu!nými aplika ními schématy podle p íru ky ift $Vytvá ení aplika ních schémat pro otvíravá a otvírav sklopná kování' musí být zji!t ny a uvedeny výrobcem kování. Na obr. 1 a 2 jsou ilustrativn vyobrazena viditelná lo"iska. Vyobrazení v!ak p íslu!n platí také pro montá"ní polohy $ áste n skrytá' a $skrytá' podle definic v kapitole 1.2. V tabulkách 1 a 2 uvedené síly se vztahují k trvalé funk nosti podle EN a neobsahují ani statická dodate ná zatí"ení ani dodate ná zatí"ení podle EN nebo EN Z hlediska dodate ných zatí"ení jsou pot ebné ke kompletnímu systému okna nebo systému balkonových dve í zvlá!tní doklady podle t chto norem v p íslu!né po"adované klasifikaci podle EN

8 Sm rnice k bezpe nému zpracování Legenda 1. Materiál rámu - upevn ní lo"iska odpovídající výrobním zp sob m výrobce oken 2. Upínací deska - nejlépe z oceli Obr. 1 : Provád ní zkou!ky pro lo"isko n "ek, ta"ná síla dle tabulky 1 Tabulka 1 Testování statického zatí"ení pro n "ky s lo"iskem n "ek Aplikace zatí"ení 90 ve sm ru otevírání podle obr. 1 max. hmotnost k ídla ta"ná síla F Následující výpo tové vzorce lze pou"ít pro výpo et mezihodnot U kování s maximální p ípustnou hmotností k ídel (m F ) 130 kg, i pro men!í hodnoty ne" 50kg platí : F = 5 x m F x 10 x x m F = maximální hmotnost k ídla v kg F = síla v N, s ní" je t eba zkou!et U kování s maximální p ípustnou hmotností k ídel (m F ) > 130 kg, i pro hodnoty v t!í ne" 200 kg platí : F = 5 x m F x 10 x x m F = maximální hmotnost k ídla v kg F = síla v N, s ní" je t eba zkou!et Pr b h zatí"ení ( ta"né síly F): 10 mm / min 15

9 Sm rnice k bezpe nému zpracování Legenda 1. Provedení rohu a upevn ní spodního lo"iska odpovídající výrobním zp sob m výrobce oken 2. Upínací deska - nejlépe z oceli ( úhel X = 30 ) Obr. 2 : Provád ní zkou!ky pro spodní lo"isko, tla ná síla F dle tabulky 2 Tabulka 2 Zatí"ení dle obr.2 max. hmotnost k ídla tla ná síla F Následující výpo tové vzorce lze pou"ít pro výpo et mezihodnot U kování s maximální p ípustnou hmotností k ídel (m F ) 130 kg, i pro men!í hodnoty ne" 50kg platí : F = 2,5 x m F x 10 x 1300 ² 1200 x 2 + (m x 10)² F m F = maximální hmotnost k ídla v kg F = síla v N, s ní" je t eba zkou!et U kování s maximální p ípustnou hmotností k ídel (m F ) > 130 kg, i pro hodnoty v t!í ne" 200 kg platí : F = 2,5 x m F x 10 x 1550 ² 1400 x 2 + (m x 10)² F m F = maximální hmotnost k ídla v kg F = síla v N, s ní" je t eba zkou!et Pr b h zatí"ení ( tla né síly F ): 10 mm / min 16

10 Sm rnice k bezpe nému zpracování Obr. 3 : Zkou!ka na profilu s délkou 300 mm A 1:1 A 1. Bod pro zku!ební zatí"ení 2. Zku!ební p ípravek 17

11 Sm rnice k bezpe nému zpracování Obr. 4 : Zkou!ka na rohu rámu X 2. X 1: Bod pro zku!ební zatí"ení 2. Zku!ební p ípravek 3. Vodící díl 4. Pohled bez vodicího dílu 18

12 1.4 Pokyny k transportu/manipulaci s okenními prvky Pokyny k transportu/manipulaci s okenními prvky Pokyny 0 k transportu/manipulaci s okenními prvky 1.5 Pokyny k transportu/manipulaci s okenními prvky Neodborná manipulace a nesprávný transport oken pop. prvk balkonových dve í m "e mít za následek nebezpe né situace a zp sobit záva"né nehody a" zabití. Aby se jím zabránilo, je t eba respektovat následující pokyny. P i nakládání a vykládání je nutné zvolit silové body, které vytvá ejí pouze reak ní síly odpovídající konstruk nímu dimenzování sou ástí kování pro zamý!lenou polohu vestav ní. P i manipulaci a transportu je nutné zajistit, aby se kování nacházelo v zaji!t né poloze a zabránilo se tak nekontrolovaným náraz m k ídla. Pou"ijte vhodné prost edky k zaji!t ní. Smí se pou"ívat výlu n jen transportní pojistky odpovídající vzdálenosti mezi profilem a rámem. Transport v"dy realizujte pokud mo"no v zamý!lené poloze vestav ní. Pokud transport v zamý!lené poloze vestav ní není mo"ný, je nutné k ídlo vyv sit a transportovat odd len od jeho osazovacího rámu. P i transportu i nakládání a vykládání, p edev!ím s podporou pom cek, jako jsou nap íklad p ísavky, transportní sít, zdvi"né vozíky nebo je áby, mohou p sobit reak ní síly, které zp sobí po!kození nebo chybné zatí"ení vestav ného kování. Proto musí být ve v!ech krocích transportu, nakládání a vykládání dodr"eny pop. respektovány následující pokyny. Charakter a poloha silových bod mají p i transportu, nakládání a vykládání zna ný vliv na p sobení reak ních sil. Silové body se v"dy musí zvolit tak, aby výsledné reak ní síly byly vyná!eny v souladu s konstruk ním dimenzováním sou ástí kování pro zamý!lenou polohu vestav ní. To platí p edev!ím pro lo"iska. P i transportu okenních prvk vznikají následkem vibra ních pohyb ne bezvýznamné reak ní síly, které mohou rovn " zp sobit po!kození nebo chybné zatí"ení vestav ného kování. V"dy musíte pou"ít transportní pojistky odpovídající vzdálenosti mezi profilem a rámem (na p íklad distan ní!palíky), aby bylo k ídlo b hem transportu dr"eno v ur ené poloze v osazovacím rámu a tedy aby p sobící reak ní síly byly vyná!eny p ímo k ídlem p es osazovací rám. Okenní prvky se pokud mo"no musí v"dy transportovat v zamý!lené poloze vestav ní, aby výsledné reak ní síly byly vyná!eny v souladu s konstruk ním dimenzováním sou ástí kování pro zamý!lenou polohu vestav ní. To platí p edev!ím pro lo"iska. Pokud transport v zamý!lené poloze vestav ní není mo"ný, je nutné p íslu!ná k ídla vyv sit a transportovat odd len od jejich osazovacího rámu. 19

13 Technické údaje a vlastnosti 1.5 Technické údaje a vlastnosti Technické 0 údaje a vlastnosti 1.5 Technické údaje a vlastnosti #í ka!tulpu: 16 mm Rozm r trnu: 15 mm / 6,5 mm Uzavírací epy: 8 mm Posun uzavíracích ep : 2x19 mm Pr m r a!í ka kastlíku p evodovky: 25x12 mm Hloubka kastlíku p evodovky se!tulpem: 27,5 mm Otvor na ty hran: 7 mm Rozm ry speciálního trnu (viz technické listy) Materiál a povrchy Ocelový a zinkový tlakový odlitek, nerezový materiál plan"et pro rohové p evody a kvalitní plast pro r zné drobné díly. Ocelové díly: Pozinkované a pasivované podle ÖN EN ISO 2081:2009, zkou!ené podle ÖN EN ISO 9227:2012 (zkou!ka solnou mlhou) a klasifikované podle ÖN EN 1670:2008. Díly lo"isek: Ocel galvanicky pozinkovaná (silber - look, st íbrné provedení) nebo prá!kov povrstvena. U prá!kov povrstveného provedení je standardem bílá (RAL 9016), jsou mo"né v!echny dal!í barvy RAL (závisí na mno"ství). Dal!í informace naleznete v bod Uzáv r Speciáln tvarovaný uzáv rový ep MULTI lze nastavit pouhým nato ením. Standardní nastavení je 10 mm; svislý ep 9 mm, vodorovný ep 12 mm. V!echny prvky kování MULTI-MATIC jsou vybaveny i.s. epy (inteligentní bezpe nost). i.s. ep má regulovatelný p ítlak a samostatn vyrovnává vzdálenost mezi profilem a rámem mm N "ková a rohová lo"iska Rohová lo"iska jsou krom zcela skrytých rohových lo"isek nastavitelná $t ídimenzionáln ' (vý!kov, do stran a p ítlak). N "ky lze zvedat i sni"ovat a lze regulovat jejich p ítlak Polohovací pojistka - pojistka proti chybné manipulaci Tém v!echny otvírav sklopné p evodovky jsou vybaveny napevno vestav nou pojistkou proti chybné manipulaci (p evodovky fix od 431 mm, variabilní od 801 mm). Pojistka proti chybné manipulaci je konstruována tak, aby p i normální obsluze zamezila ve!kerým chybám manipulace mezi polohou pro otevírání a zav enou polohou, resp. polohou pro otevírání a skláp ní. Správn nastavená polohovací pojistka navíc vrací k ídlo do p vodn nastavené pozice P ímé spojení MULTI Tvarov mimo ádn p esný systém spojení rohových p evod s n "kami a p evodovkami slou"í k pevnému spojení dvou se azených!tulp, nap íklad mezi p evodovkou a rohovým p evodem Spojení MULTI-MATIC Zkracování r znými ezy vy"aduje speciální zkracovací za ízení. Díky dvojitému!roubování není nutná spojovací desti ka. 20

14 Údaje u profil 1.6 Údaje u profil Údaje 0 u profil S CHLÖS S E R UND BE S CHLÄGE B 0 0 Detail Y max A 18/20/22 mm (9/13) 4 Detail X 300 Detail X Detail X Gütegemeinschaft Schlösser und Beschläge e.v., Offerstr. 12, D Velbert, 2/98 21

15 Údaje u profil S CHLÖS S E R UND BE S CHLÄGE 16 Eurofalc B A A 4 8 DETAIL X DETAIL X DETAIL X Euronut 6/8/4 od. 7/8/4 A B C 9 mm 13 mm 18 n. 20 mm 22 n. 24 mm Euronut 6 n. 7 mm 10 n. 11 mm C 8 Vydal: Gütegemeinschaft Schlösser und Beschläge e.v., Offerstr. 12, D Velbert, 3/98 22

16 Povrchové úpravy MACO 1.7 Povrchové úpravy MACO Povrchové 0 úpravy MACO Povrchová úprava MACO silber-look (st íbrné provedení) Jako první výrobce stavebního kování za ala spole nost MACO p i galvanickém zinkování ji" roku 2000 pou"ívat CrVI pasivaci s následnou stabilizací s obsahem silikát. Tento postup p inesl skv lé výsledky vlastností povrchu a p edstavil první alternativu k CrVI chromátování. Nejvy!!í odolnost proti korozi díky ekologicky!etrnému postupu: Díky nejmodern j!ím za ízením a neustálému vývoji speciáln v oblasti galvanotechniky (nap. stabilizace pomocí nanostrukturované slou eniny k emíku) se spole nosti MACO poda ilo splnit po"adavky t ídy 4 podle EN ISO 1670:2008. A navíc jde o vysloven ekologicky!etrný postup naná!ení povrchu bez pou"ití CrVI. Oblasti pou"ití: Galvanicky pozinkované kování se ukázalo jako nejlépe vhodné pro b "nou zát ". Do vy!!ích zát "í, jako jsou vlhké prostory, potraviná ské provozy, p ímo ské oblasti, ur ité druhy d eva apod., je v!ak toto kování jen relativn vhodné. To je dané chemickou reakcí pozinkované vrstvy s agresivními látkami. V oblastech pou"ití, ve kterých je nutná vysoká chemická odolnost, spole nost MACO doporu uje pou"ívat kování TRI- COAT-PLUS. U"itek pro zpracovatele: a) kvalitní povrchová úprava silber-look (st íbrné provedení) b) vysoká odolnost proti korozi díky t íd 4 podle EN ISO 1670:2008 c) dokonale vhodné pro normální vlivy prost edí / oblasti pou"ití d) kvalita ov ená externími akreditovanými zku!ebními ústavy a interními testy, jako nap.: zkou!ka solnou mlhou podle DIN EN ISO 9227, atmosférické zkou!ky atd. e) jedni ka v oblasti kvality na základ dlouholetých zku!eností s galvanickým zinkováním f) na!e okenní a dve ní kování se zu!lech uje na deseti galvanických za ízeních provozovaných podle nejnov j!ích technických poznatk v na!em výrobním závod MACO TRICOAT-PLUS Kování MACO TRICOAT-PLUS bylo vyvinuto na bázi kování MACO TRICOAT a je vyráb no speciáln pro oblasti pou"ití, ve kterých je nutná zvý!ená ochrana proti korozi. Specifickou vlastností kování MACO TRICOAT-PLUS je fakt, "e se u kompletn smontovaného kování s povrchovou úpravou silber- look (st íbrné provedení) na galvanicky pozinkovanou povrchovou vrstvu naná!í je!t organický Top-Coat (elektromá ecí lak a hydro vypalovací lak). Díky tomuto systému lakování je kování MACO TRICOAT- PLUS chemicky velmi odolné a p ed í tak svou odolností proti korozi galvanicky pozinkované kování. Nejvy!!í odolnost proti korozi díky ekologicky!etrnému postupu Kvalita kování MACO TRICOAT dalece p esahuje po"adavky t ídy 5 podle EN ISO 1670:2008. Spole nost MACO to garantuje svou zárukou 15 let na povrchovou úpravu TRICOAT- PLUS. Spole nost MACO je svým progresivním postupem naná!ení TRICOAT-PLUS jediným výrobcem kování, který nabízí kompletní sortiment s nejvy!!í odolností v i korozi. A jako u povrchové úpravy MACO silber-look (st íbrné provedení) jde o vysloven ekologicky!etrný postup naná!ení na bázi vodou editelných lak. Oblasti pou"ití: V zásad v!ude tam, kde galvanicky pozinkovaná povrchová vrstva ji" není dostate n odolná proti korozi; nap. v p ímo ských oblastech, ve velkých pr myslových zónách, v prostorách vystavených vlhkosti, v provozovnách se silnou korozní zát "í, u druh d eva s vysokým obsahem kyselin (dub, accoya - chemicky upravené d evo), v krytých bazénech, v potraviná ských provozech, jako jsou eznictví, sýrárny, atd. U"itek pro zpracovatele: a) 15 let záruka na povrchovou úpravu b) rozli!ovací znak c) jedine ný krásný vzhled d) dlouhá "ivotnost za extrémních podmínek e) nejvy!!í odolnost proti korozi f) kvalita ov ená externími akreditovanými zku!ebními ústavy a interními testy, jako je nap. zkou!ka solnou mlhou podle EN ISO 9227, atmosférické zkou!ky atd. g) bez výskytu koroze b hem stavební fáze h) e!ení pro problematické oblasti pou"ití i) desetiletá záruka na povrch p i pou"ití chemicky upraveného d eva accoya a dubového d eva Zachování ochrany povrchu prvk kování Abychom mohli zaru it bezvadnou funkci okenního kování, musíme dodr"et adu sm rnic. 23

17 Povrchové úpravy MACO Aby m l koncový zákazník dlouho radost z bezvadné funkce a vzhledu oken a kování, musí se dodr"et následující body. P í iny koroze prvk kování: Pokud se i p es ochranu povrchu v jednotlivých p ípadech po krátké dob objeví na prvcích kování koroze, jsou její p í inou zpravidla ní"e uvedené body: a) Vlastním p vodcem koroze je atmosférický kyslík. Koroze se objeví prakticky jen tehdy, kdy" relativní vlhkost vzduchu dosáhne kritické hodnoty cca 60 a" b) Dal!í p í inou koroze m "e být kondenzace vody na kovových ástech; ta je podmín ná poklesem pod rosný bod p i silných teplotních výkyvech. c) Napadení korozí se je!t zhor!uje zne i!t ním vzduchu plyny (pr myslová atmosféra, výfukové plyny) jako nap. oxid si i itý (SO2) a oxid dusíku (NO2) a jejich slou eniny za p ítomnosti vlhkosti - kyselina si i itá (H2SO3), kyselina sírová (H2SO4), kyselina dusi ná (HNO3). Toto zne i!t ní vzduchu p sobí i v suchém stavu korozivn. d) V souvislosti s bodem c) se musí zohlednit otázka stanovi!t doty ného objektu, nap. oblasti s hustým silni ním provozem, pr myslové zóny, isti ky, ale také mo ský vzduch, vzduch s obsahem chlóru, intenzivní chov zví at. e) Ale i ne!kodné látky jako nap. papír / lepenka a r zné druhy d eva pou"ívaného p i výrob oken obsahují áste n agresivní slo"ky (kyseliny, zásady, chloridy), které mohou p i kontaktu s kováním po!kodit pasivaci a vyvolat korozi. f) Dal!í p í inou koroze je sádrová omítka, cement a jiné stavební materiály, jako nap. silikon pojený kyselinou octovou, který se p i výrob oken hojn pou"ívá. g) astým a nedostate n zohled ovaným zdrojem po!kození jsou isticí prost edky, které po!kodí pasivaci nap. chemicky ( isticí prost edky na octové bázi, kyselé isticí prost edky s kyselinou citrónovou, odstra ova e cementových povlak s kyselinou fosfore nou, siln zásadité isticí prost edky) nebo mechanickým ot rem (abrazivní isticí prost edky, ocelová vlna) a zrychlí tak napadení korozí. Opat ení k zachování ochrany povrch : a) Kování, p íp. prostory mezi profilem a rámem, se musí - p edev!ím b hem stavební fáze - dostate n v trat, aby se zamezilo p ímému vlivu vlhka a kondenzaci vody. b) Kování chra te p ed nánosy ne istot a zne i!t ním stavebními materiály (stavební prach, sádrová omítka, cement, atd.), tzn. okna odpovídajícím zp sobem zakryjte. c) Agresivní výpary mohou ve spojení i s malým mno"stvím kondenzované vody vést k rychlé korozi prvk kování. d) U rám a k ídel ze d eva s vysokým podílem kyseliny t íslové se musí vhodnou úpravou povrchu zajistit, aby se tyto látky ze d eva neodpa ovaly. e) Nepou"ívejte t sn ní pojené kyselinou octovou nebo kyselinami nebo takové s vý!e uvedenými obsa"enými látkami. f) Kování ist te nebo le!t te pouze jemnými, z ed nými ph neutrálními isticími prost edky. g) Kování se nesmí po!kodit ná adím s hranami nebo ost ím. Podrobn j!í informace o povrchových úpravách MACO naleznete na na!ich webových stránkách nebo v prospektu povrchových úprav obj

18 Bezpe nost podle EN Bezpe nost podle EN Bezpe nost podle EN Popis provedení kování Klasifikace podle normy EN Po adové íslo Provedení ze strany rámu Provedení kování k ídla Úhelník záv su lo"iska n "ek Rohový záv s Rohový záv s Hmotnost k ídla Kategorie pou"ití Dlouhodobá funk nost Ohnivzdornostvzdornost Kategorie pou"ití Odolnost proti korozi Ochranný ú inek Pou"ití Velikost vzorku ( v mm ) 1. Standard / kg / / Standard kg /1200 Aktuální seznam produktových ad pro klasifika ní kód je k dispozici na v rubrice Downloads. 25

19 Popis kování 1.9 Popis kování Popis kování Popis kování pro otvírav -sklopná okna - jednok ídlá 0 Otvírav -sklopná okna jednok ídlá Mo"né velikosti: viz oblasti pou"ití Otvírav -sklopná k ídla U okenních sestav se dv ma klikami vedle sebe: bezpodmíne n pou"ijte pojistky otvírání nebo uzamykatelné kliky. U balkonových dve í: dve ní západka a madélko. Alternativn : uzamykatelná p evodovka s vlo"kou, klikami a rozetami na vnit ní a vn j!í stran. Otvírav -sklopné kování %MACO MULTI% ovládané jednou rukou Polohovací pojistka v poloze pro otevírání i pro skláp ní, protipr vanová pojistka, vodorovný sklopný díl, okenní klika a se iditelné n "ky, rohová lo"iska, k ídlové díly lo"isek a i.s. bezpe nostní ep. St ední závora od!í ky a vý!ky k ídla v kovací drá"ce 1000 mm, u plastových oken od 800 mm nebo podle údaj výrobce profilu. Druhé n "ky: od!í ky k ídla v kovací drá"ce 1300 mm nebo hmotnosti k ídla nad 100 kg. 1 Dopl kové mo"nosti: omezova otevírání 90, MULTI-Vent, omezova otvírání, uzamykatelné okenní kliky. U oken, která se budou otevírat pouze za ú elem i!t ní: skrytá nebo samozavírací pojistka otvírání. 26

20 Popis kování Popis kování otvírav -sklopná okna - dvouk ídlá 0 Otvírav -sklopná okna dvouk ídlá Mo"né velikosti: vý!ka k ídla v kovací drá"ce jako u otvírav sklopného jednok ídlého okna,!í ka k ídla v kovací drá"ce otvírav -sklopného k ídla do 1550 mm (1) Otvírav -sklopná k ídla Otvírav -sklopné kování <MACO MULTI< ovládané jednou rukou Dopl kové mo"nosti: omezova otevírání 90, MULTI-Vent, omezova otvírání, uzamykatelné okenní kliky. U oken, která se budou otevírat pouze za ú elem i!t ní: skrytá nebo samozavírací pojistka otevírání. U balkonových dve í: dve ní západka a madélko Alternativn : uzamykatelná p evodovka s vlo"kou, klikami a rozetami na vnit ní a vn j!í stran. Polohovací pojistka v poloze pro otevírání i pro skláp ní, protipr vanová pojistka, vodorovný sklopný díl, okenní klika a se iditelné n "ky, rohová lo"iska, k ídlové díly lo"isek a i.s. bezpe nostní ep. St ední závora od!í ky a vý!ky k ídla v kovací drá"ce 1000 mm, u plastových oken od 800 mm nebo podle údaj výrobce profilu. Druhé n "ky: od!í ky k ídla v kovací drá"ce 1300 mm nebo hmotnosti k ídla nad 100 kg. #tulpová k ídla 2 1 Vodorovná závora!tulpového k ídla nebo p evodovka!tulpového k ídla, se íditelný horní otvíravý záv s (podle konstrukce okna), se iditelné rohové lo"isko a p ítla ný pant. P ítla ný pant od vý!ky k ídla v kovací drá"ce 1000 mm, u plastových oken od 800 mm nebo podle údaj výrobce profilu. U balkónových dve í: 2 p ítla né panty. Oblasti pou"ití a s nimi související vý!ky klik otvírav -sklopných p evodovek jsou závazné$ Od vý!ky k ídla v kovací drá"e 1750 mm se nesmí klika otvírav -sklopného okna umístit ní"e ne" je jedna t etina celkové vý!ky$ 27

21 Popis kování Popis kování pro!ikmá okna 0 #ikmá okna Mo"né velikosti: viz oblasti pou"ití (1) Otvírav -sklopná k ídla Dopl kové mo"nosti: uzamykatelné okenní kliky, samozavírací pojistka otevírání, protipr vanová pojistka, MULTI-Vent, omezova otvírání. U balkonových dve í: dve ní západka a madélko. Alternativn : uzamykatelná p evodovka s vlo"kou, klikami a rozetami na vnit ní a vn j!í stran. Otvírav -sklopné kování %MACO MULTI% ovládané jednou rukou Polohovací pojistka v poloze pro otevírání i pro skláp ní, vodorovný sklopný díl, okenní klika a se iditelné n "ky pro!ikmá okna s kloubem, rohová lo"iska, k ídlové díly lo"isek a i.s. bezpe nostní ep. St ední závora od!í ky a vý!ky k ídla v kovací drá"ce 1000 mm, u plastových oken od 800 mm nebo podle údaj výrobce profilu. Pozor 1 1 Údaje o úhlech se týkají výhradn kování. Oblast pou"ití se musí u ka"dého systému profil ov it. 28

22 Popis kování Popis kování pro oblouková okna - jednok ídlá 0 Oblouková a kruhová okna jednok ídlá Druhé n "ky: od!í ky k ídla 1070 mm Mo"né velikosti (viz oblasti pou"ití): (1) Otvírav -sklopná k ídla Otvírav -sklopné kování %MACO MULTI& ovládané jednou rukou s polohovací pojistkou v poloze pro otevírání i pro skláp ní, s vodorovným sklopným dílem, n "kami pro kruhový oblouk, se iditelným spodním lo"iskem, k ídlovým dílem lo"iska, i.s. bezpe nostním epem a okenní klikou

23 Popis kování Popis kování pro oblouková okna - dvouk ídlá 0 Oblouková okna dvouk ídlá (1) Otvírav -sklopná k ídla Otvírav -sklopné kování %MACO MULTI% ovládané jednou rukou Polohovací pojistka v poloze pro otevírání i pro skláp ní, zvedací klín, vodorovný sklopný díl, okenní klika a se iditelné n "ky pro oblouková okna, rohová lo"iska, k ídlové díly a i.s. bezpe nostní ep. Dopl kové mo"nosti: uzamykatelné okenní kliky, samozavírací pojistka otevírání, dve ní západka, MULTI-Vent, omezova otvírání. U balkonových dve í: dve ní západka a madélko. (2) #tulpová k ídla Vodorovná závora!tulpového k ídla nebo p evodovka!tulpového k ídla, se iditelný horní otvíravý záv s (podle konstrukce okna), se iditelné rohové lo"isko a p ítla ný pant. P ítla ný pant od vý!ky k ídla v kovací drá"ce 1000 mm, u plastových oken od 800 mm nebo podle údaj výrobce profilu. U balkonových dve í: 2 p ítla né panty. Dopl kové mo"nosti: uzamykatelné okenní kliky, samozavírací pojistka otevírání, omezova otvírání. U balkonových dve í: dve ní západka. Alternativn : uzamykatelná p evodovka s vlo"kou, klikami a rozetami na vnit ní a vn j!í stran. Alternativn : uzamykatelná p evodovka s vlo"kou, klikami a rozetami na vnit ní a vn j!í stran

24 Popis kování Popis kování pro segmentová okna - jednok ídlá 0 Segmentová okna (s obloukem) jednok ídlá (1) P i vý!ce segmentu oblouku do 10 '!í ky k ídla v kovací drá"ce Otvírav -sklopné kování %MACO MULTI% ovládané jednou rukou Polohovací pojistka v poloze pro otevírání i pro skláp ní, vodorovný sklopný díl, okenní klika a se iditelné n "ky pro!ikmá okna s kloubem, rohová lo"iska, k ídlové díly lo"isek a i.s. bezpe nostní ep. Druhé n "ky: od!í ky k ídla v kovací drá"ce 1300 mm. Dopl kové mo"nosti: uzamykatelné okenní kliky, samozavírací pojistka otvírání, dve ní západka, MULTI-Vent, omezova otvírání. Otvírav -sklopné kování %MACO MULTI% ovládané jednou rukou Polohovací pojistka v poloze pro otevírání i pro skláp ní, zvedací klín, vodorovný sklopný díl, okenní klika a zvedací klín pro oblouková okna, rohová lo"iska, k ídlové díly lo"isek a i.s. bezpe nostní ep. Druhé n "ky: od!í ky k ídla v kovací drá"ce 1300 mm. Dopl kové mo"nosti: uzamykatelné okenní kliky, samozavírací pojistka otvírání, dve ní západka, MULTI-Vent, omezova otvírání. U balkonových dve í: dve ní západka a madélko. Alternativn : uzamykatelná p evodovka s vlo"kou, klikami a rozetami na vnit ní a vn j!í stran. U balkonových dve í: dve ní západka a madélko. Alternativn : uzamykatelná p evodovka s vlo"kou, klikami a rozetami na vnit ní a vn j!í stran. (2) 1 P i vý!ce segmentu oblouku více ne" 10 '!í ky k ídla v kovací drá"ce 31

25 Popis kování Popis kování pro segmentová okna - dvouk ídlá 0 Segmentová okna (s obloukem) dvouk ídlá (1) U otvírav -sklopných k ídel p i vý!ce segmentu oblouku do 10 '!í ky k ídla v kovací drá"ce Otvírav -sklopné kování %MACO MULTI% ovládané jednou rukou Polohovací pojistka v poloze pro otevírání i pro skláp ní, vodorovný sklopný díl, okenní klika a se iditelné n "ky pro!ikmá okna s kloubem, rohová lo"iska, k ídlové díly lo"isek a i.s.bezpe nostní ep. Druhé n "ky: od!í ky k ídla v kovací drá"ce 1300 mm. P ítla ný pant od vý!ky k ídla v kovací drá"ce 1000 mm, u plastových oken od 800 mm nebo podle údaj výrobce profilu. U balkonových dve í: 2 p ítla né panty. Dopl kové mo"nosti: omezova otev ení 90, omezova otvírání, uzamykatelné okenní kliky. U oken, která se budou otevírat pouze za ú elem i!t ní: skrytá nebo samozavírací pojistka otvírání. U balkonových dve í: dve ní západka. Alternativn : uzamykatelná p evodovka s vlo"kou, klikami a rozetami na vnit ní a vn j!í stran. (2) #tulpové k ídlo p i vý!ce segmentu oblouku do 10 '!í ky k ídla v kovací drá"ce Vodorovná závora!tulpového k ídla nebo p evodovka!tulpového k ídla, se iditelný horní otvíravý záv s pro!ikmá okna (podle konstrukce okna), polohovatelné rohové lo"isko a p ítla ný pant

26 Popis kování Specifikace kování pro segmentová okna dvouk ídlá více ne" 10' 0 Segmentová okna dvouk ídlá (1) U otvírav -sklopných k ídel p i vý!ce segmentu oblouku nad 10 '!í ky k ídla v kovací drá"ce Otvírav -sklopné kování %MACO MULTI% ovládané jednou rukou Polohovací pojistka v poloze pro otevírání i pro skláp ní, zvedací uzáv r, vodorovný sklopný díl, okenní klika a se iditelné n "ky pro oblouková okna, rohová lo"iska, k ídlové díly lo"isek a i.s.bezpe nostní epy. Druhé n "ky: od!í ky k ídla v kovací drá"ce 1000 mm. P ítla ný pant od vý!ky k ídla v kovací drá"ce 1000 mm, u plastových oken od 800 mm nebo podle údaj výrobce profilu. U balkonových dve í: 2 p ítla né panty. Dopl kové mo"nosti: omezova otev ení 90, omezova otvírání, uzamykatelné okenní kliky. U oken, která se budou otevírat pouze za ú elem i!t ní: skrytá nebo samozavírací pojistka otvírání. U balkonových dve í: dve ní západka. Alternativn : uzamykatelná p evodovka s vlo"kou, klikami a rozetami na vnit ní a vn j!í stran. (2) #tulpové k ídlo p i vý!ce segmentu oblouku nad 10 '!í ky k ídla v kovací drá"ce Vodorovná závora!tulpového k ídla nebo p evodovka!tulpového k ídla, se iditelný horní otvíravý záv s pro oblouková okna (podle konstrukce okna), rohová lo"iska a k ídlové díly lo"isek

27 Popis kování Specifikace kování pro otvíravá k ídla jednok ídlá 0 Otvíravá okna jednok ídlá Mo"né velikosti: v zásad odpovídají velikostem uvedeným u otvírav -sklopného kování. Maximální velikosti a p ilo"ené formáty, pom r!í ka/vý!ka viz oblasti pou"ití. Dopl kové mo"nosti: uzamykatelné okenní kliky, omezova otevírání 90, MULTI-Vent, omezova otvírání. U balkonových dve í: západka, 2 p ítla né panty a madélko. Alternativn : uzamykatelná dve ní p evodovka s vlo"kou, klikami a rozetami na vnit ní a vn j!í stran. (1) Otvíravá okna Otvíravá p evodovka ase iditelnýhorní otvíravý záv s *MACO MULTI& Podle konstrukce okna, se iditelné rohové lo"isko, spodní lo"isko a okenní kliky. 1 P ítla ný pant od vý!ky k ídla v kovací drá"ce 1000 mm, u plastových oken od 800 mm nebo podle údaj výrobce profilu. St ední závora naho e a dole od!í ky k ídla v kovací drá"ce 1000 mm, u plastových oken od 800 mm nebo podle údaj výrobce profilu. 34

28 Popis kování Specifikace kování pro otvíravá k ídla dvouk ídlá 0 Otvíravá okna dvouk ídlá Mo"né velikosti: Vý!ka k ídla v kovací drá"ce jako u otvírav sklopných jednok ídlých oken,!í ka k ídla otvíravých k ídel do 1550 mm. (1) Otvíravá k ídla Otvíravá p evodovka MACO MULTI a se iditelný horní otvíravý záv s Podle konstrukce okna, se iditelné rohové lo"isko, spodní lo"isko a okenní kliky. P ítla ný pant od vý!ky k ídla v kovací drá"ce 1000 mm, u plastových oken od 800 mm nebo podle údaj výrobce profilu. U balkonových dve í: 2 p ítla né panty. Dopl kové mo"nosti: omezova otevírání 90, MULTI-Vent, omezova otvírání, uzamykatelné okenní kliky. U oken, která se budou otevírat pouze za ú elem i!t ní: skrytá nebo samozavírací pojistka otvírání. U balkonových dve í: dve ní západka. Alternativn : uzamykatelná p evodovka s vlo"kou, klikami a rozetami na vnit ní a vn j!í stran. P ítla ný pant od vý!ky k ídla v kovací drá"ce 1000 mm, u plastových oken od 800 mm nebo podle údaj výrobce profilu. St ední závora naho e a dole od!í ky k ídla v kovací drá"ce 1000 mm, u plastových oken od 800 mm nebo podle údaj výrobce profilu. Dopl kové mo"nosti: uzamykatelné okenní kliky, omezova otevírání 90, MULTI-Vent, omezova otvírání. U balkonových dve í: dve ní západka, 2 p ítla né panty a madélko. 2 1 Alternativn : uzamykatelná p evodovka s vlo"kou, klikami a rozetami na vnit ní a vn j!í stran. (2) #tulpová k ídla Vodorovná závora!tulpového k ídla, p evodovka!tulpového k ídla nebo protib "ná hranová zástr, se iditelný horní otvíravý záv s (podle konstrukce okna), se iditelné rohové lo"isko a spodní lo"isko. Pozor Konstrukce oken se!í kou k ídla v kovací drá"ce nad 1000 mm, u plastových oken nad 800 mm nebo podle údaj výrobce profil není pou"ití protib "né hranové zástr e mo"né, proto"e ji nelze p evést k centrální zástr i. 35

29 Popis kování Specifikace kování pro sklopná k ídla 0 Sklopná okna jednok ídlá (hmotnost k ídla max. 80 kg) (1) 1 Ovládací klika na horní stran. Hranová zástr se zabudovanými sklopnými n "kami, dva sklopné záv sy a okenní klika. (2) Otvírav -sklopné kování %MACO MULTI% ovládané jednou rukou Ovládací klika na svislém profilu k ídla. Polohovací pojistka v poloze pro otevírání i pro skláp ní, dve ní západka, okenní klika a se iditelné n "ky, svislé st ední závory a i.s. bezpe nostní ep. Od!í ky k ídla v kovací drá"ce 1300 mm se musí pou"ít dvoje sklopné n "ky. Od 60 kg pou"ijte t i sklopné záv sy. U plastových oken se!í kou k ídla v kovací drá"ce od 1000 mm nebo u d ev ných oken se!í kou k ídla v kovací drá"ce od 1200 mm pou"ijte t i sklopné záv sy. Pozor Záchytné a isticí n "ky MACO: Maximální hmotnost k ídla v záchytné poloze: 120 kg Maximální hmotnost k ídla v isticí poloze: 40 kg Podlo"ení okenního skla v oblasti sklopných záv s * V p ípad pou"ití dodr"te sm rnici $Záchytné a isticí n "ky pro sklopná k ídla a sklopná sv tlíková okna'. ( 36

30 Popis kování Specifikace kování pro kombinace oken 1 0 Okenní kombinace Trojk ídlé okno bez sloupku (1) Otvírav -sklopná k ídla Otvírav -sklopné kování <MACO MULTI< ovládané jednou rukou s polohovací pojistkou v poloze pro otevírání i pro skláp ní, dve ní západka, vodorovný sklopný díl, okenní klika a se iditelné n "ky, spodní lo"iska, k ídlové díly lo"isek a i.s. bezpe nostní ep. St ední závora od!í ky a vý!ky k ídla v kovací drá"ce 1000 mm, u plastových oken od 800 mm nebo podle údaj výrobce profilu. Druhé n "ky: od!í ky k ídla v kovací drá"ce 1300 mm nebo hmotnosti k ídla > 100 kg. (2) #tulpová k ídla Vodorovná závora!tulpového k ídla nebo p evodovka!tulpového k ídla, se íditelný horní otvíravý záv s (podle konstrukce okna), se iditelné rohové lo"isko a spodní lo"isko. P ítla ný pant od vý!ky k ídla v kovací drá"ce 1000 mm, u plastových oken od 800 mm nebo podle údaj výrobce profilu. U balkonových dve í: 2 p ítla né panty. Dopl kové mo"nosti: omezova otevírání 90, MULTI-Vent, omezova otvírání, uzamykatelné okenní kliky. U oken, která se budou otevírat pouze za ú elem i!t ní: skrytá nebo samozavírací pojistka otevírání. U balkonových dve í: dve ní západka. Alternativn : uzamykatelná p evodovka s vlo"kou, klikami a rozetami na vnit ní a vn j!í stran. 37

31 Popis kování Specifikace kování pro kombinace oken 2 0 Okenní kombinace Trojk ídlé okno se sloupkem (1) Otvírav -sklopná k ídla Otvírav -sklopné kování %MACO MULTI% ovládané jednou rukou Polohovací pojistka v poloze pro otevírání i pro skláp ní, dve ní západka, vodorovný sklopný díl, okenní klika a se iditelné n "ky, spodní lo"iska, k ídlové díly lo"isek a i.s. bezpe nostní ep. St ední závora od!í ky a vý!ky k ídla v kovací drá"ce 1000 mm, u plastových oken od 800 mm nebo podle údaj výrobce profilu. Druhé n "ky: od!í ky k ídla v kovací drá"ce 1300 mm nebo hmotnosti k ídla > 100 kg. (2) U balkonových dve í: dve ní západka. Alternativn : uzamykatelná dve ní p evodovka s vlo"kou, klikami a rozetami na vnit ní a vn j!í stran. (3) Sklopná k ídla Varianta 1 Ovládací klika na horní stran, hranová zástr se zabudovanými sklopnými n "kami, dva sklopné záv sy a okenní klika. Od!í ky k ídla v kovací drá"ce 1400 mm pou"ijte t i sklopné záv sy. Varianta 2 Ovládací klika na svislém profilu k ídla. Otvírav -sklopné kování <MACO MULTI< ovládané jednou rukou s polohovací pojistkou v poloze pro otevírání i pro skláp ní, dve ní západka, okenní klika a polohovatelné n "ky pro spárové v trání, svislé st ední závory a i.s. bezpe nostní ep. #tulpová k ídla Vodorovná závora!tulpového k ídla nebo p evodovka!tulpového k ídla, se íditelný horní otvíravý záv s (podle konstrukce okna), se iditelné rohové lo"isko a spodní lo"isko. 3 P ítla ný pant od vý!ky k ídla v kovací drá"ce 1000 mm, u plastových oken od 800 mm nebo podle údaj výrobce profilu. U balkonových dve í: 2 p ítla né panty. Dopl kové mo"nosti: omezova otevírání 90, MULTI-Vent, omezova otvírání, uzamykatelné okenní kliky. 2 1 U oken, která se budou otevírat pouze za ú elem i!t ní: skrytá nebo samozavírací pojistka otevírání. 38

32 Popis kování Specifikace kování s odolností proti vloupání dle norem 0 Odolnost proti vloupání podle ÖNORM B 5338/S a DIN EN (1) Kování odpovídá zp sobu otevírání v p edchozím textu (viz A - M); odolnost proti vloupání podle ÖNORM nebo DIN, t ída odolnosti 1, 2 nebo 3. Upozorn ní: U t chto norem se jedná o kompletní zkou!ku systému hotového okna. Tato zkou!ka zahrnuje následující oblasti: a) zasklení b) kování c) montá" p íp. ukotvení okna ve zdivu Zkou!ku systému musí zpravidla provést zpracovatel. Protokol o zkou!ce poskytujeme za ur itých p edpoklad. Kování musí do detailu odpovídat pou"itému materiálu. Podrobn j!í informace vám poskytnou na!i odborní poradci. 39

33 Návody k obsluze a údr"b 1.10 Návody k obsluze a údr"b Návody k obsluze a údr"b Návod k obsluze a údr"b PVC 0 40

34 Návody k obsluze a údr"b 41

35 Návody k obsluze a údr"b Návod k obsluze a údr"b D EVO DT 0 42

36 Návody k obsluze a údr"b 43

37 Certifikáty 1.11 Certifikáty Certifikáty RAL-Certifikát okna PVC 0 44

38 Certifikáty RAL-Certifikát okna D EVO 0 45

39 Certifikáty Certifikát nezávadnosti 46

40 Certifikáty PIV-certifikát - Silber-look 0 47

TECHNIKA V POHYBU MACO MULTI-MATIC OTVÍRAVÉ A OTVÍRAVĚ SKLOPNÉ KOVÁNÍ. Katalog

TECHNIKA V POHYBU MACO MULTI-MATIC OTVÍRAVÉ A OTVÍRAVĚ SKLOPNÉ KOVÁNÍ. Katalog TECHNIKA V POHYBU MACO MULTI-MATIC OTVÍRAVÉ A OTVÍRAVĚ SKLOPNÉ KOVÁNÍ Katalog 2014 www.maco.cz www.maco-kovanie.sk Definice kování 1.2 Definice kování 0Definice kování 1.2. Definice vztahující se ke kování

Více

Upevňování nosných dílů otevíravých a otevíravě sklopných kování

Upevňování nosných dílů otevíravých a otevíravě sklopných kování Gütegemeinschaft Schlösser und Beschläge e.v. (Společnost pro jakost zámků a kování) Směrnice: TBDK PŘEKLAD ORIGINÁLNÍHO VYDÁNÍ Vydání: 2008-07-24 Směrnice s definicemi otevíravých a otevíravě sklopných

Více

Montážní pokyny k panelům Montáž střešního prosvětlovacího panelu KS1000 PC a KS 1000 PC Double Skin

Montážní pokyny k panelům Montáž střešního prosvětlovacího panelu KS1000 PC a KS 1000 PC Double Skin Montážní pokyny k panelům Montáž střešního prosvětlovacího panelu KS1000 PC a KS 1000 PC Double Skin USKLADNĚNÍ Střešní prosvětlovací panely musí být skladovány tak, aby byly chráněny proti povětrnostním

Více

BODOVÝ STŘEŠNÍ SVĚTLÍK

BODOVÝ STŘEŠNÍ SVĚTLÍK BODOVÝ STŘEŠNÍ SVĚTLÍK Návod k montáži bodových střešních světlíků DEKLIGHT ACG Plocha, na kterou se instaluje manžeta, přechodový profil nebo křídlo světlíku, musí být zcela rovná, suchá, bez mastnot

Více

Návod na montáž a údržbu zásobníku na dešťovou a pitnou vodu GRAF Herkules

Návod na montáž a údržbu zásobníku na dešťovou a pitnou vodu GRAF Herkules Návod na montáž a údržbu zásobníku na dešťovou a pitnou vodu GRAF Herkules Zásobník na dešťovou vodu a pitnou vodu Herkules pro umístění na zemi a instalaci pod zemí. Body uvedené v tomto návodu je nutné

Více

ZAŘÍZENÍ PRO ODBĚR VZORKŮ VZ

ZAŘÍZENÍ PRO ODBĚR VZORKŮ VZ Technické podmínky 1 RK 12 1075 R A Y M A N spol. s r. o. KLADNO ZAŘÍZENÍ PRO ODBĚR VZORKŮ VZ RK 12 1075 Obr. 1 Zařízení pro odběr vzorků LEGENDA: 1. Pneumatický válec 2. Těleso vzorkovacího zařízení 3.

Více

Kritéria zelených veřejných zakázek v EU pro zdravotnětechnické armatury

Kritéria zelených veřejných zakázek v EU pro zdravotnětechnické armatury Kritéria zelených veřejných zakázek v EU pro zdravotnětechnické armatury Zelené veřejné zakázky jsou dobrovolným nástrojem. V tomto dokumentu jsou uvedena kritéria EU, která byla vypracována pro skupinu

Více

STÍRÁNÍ NEČISTOT, OLEJŮ A EMULZÍ Z KOVOVÝCH PÁSŮ VE VÁLCOVNÁCH ZA STUDENA

STÍRÁNÍ NEČISTOT, OLEJŮ A EMULZÍ Z KOVOVÝCH PÁSŮ VE VÁLCOVNÁCH ZA STUDENA STÍRÁNÍ NEČISTOT, OLEJŮ A EMULZÍ Z KOVOVÝCH PÁSŮ VE VÁLCOVNÁCH ZA STUDENA ÚVOD Při válcování za studena je povrch vyválcovaného plechu znečištěn oleji či emulzemi, popř. dalšími nečistotami. Nežádoucí

Více

Chladírenské otočné dvoukřídlé dveře

Chladírenské otočné dvoukřídlé dveře OBSAH : Úvod, legislativa vztahující se k výrobkům (dveřím) 1. Charakteristika a použití 2. Standardní rozměry 3. Popis standardního provedení 4. Technické parametry 5. Nadstandardní provedení za příplatek

Více

NÁVOD NA SEŘÍZENÍ A ÚDRŽBU DŘEVĚNÝCH OKEN

NÁVOD NA SEŘÍZENÍ A ÚDRŽBU DŘEVĚNÝCH OKEN Vážený zákazníku, NÁVOD NA SEŘÍZENÍ A ÚDRŽBU DŘEVĚNÝCH OKEN dovolujeme si obrátit se na Vás, abychom Vám poskytli alespoň základní množství důležitých informací týkajících se servisu a údržby dřevěných

Více

KAPITOLA 6.3 POŽADAVKY NA KONSTRUKCI A ZKOUŠENÍ OBALŮ PRO INFEKČNÍ LÁTKY KATEGORIE A TŘÍDY 6.2

KAPITOLA 6.3 POŽADAVKY NA KONSTRUKCI A ZKOUŠENÍ OBALŮ PRO INFEKČNÍ LÁTKY KATEGORIE A TŘÍDY 6.2 KAPITOLA 6.3 POŽADAVKY NA KONSTRUKCI A ZKOUŠENÍ OBALŮ PRO INFEKČNÍ LÁTKY KATEGORIE A TŘÍDY 6.2 POZNÁMKA: Požadavky této kapitoly neplatí pro obaly, které budou používány dle 4.1.4.1, pokynu pro balení

Více

5.6.16.6. Dřevoobráběcí stroje

5.6.16.6. Dřevoobráběcí stroje 5.6.16.6. Dřevoobráběcí stroje http://www.guard7.cz/lexikon/lexikon-bozp/stroje-technicka-zarizenipristroje-a-naradi/drevoobrabeci-stroje Bezpečnostní pravidla pro obsluhu dřevoobráběcích strojů koutočové

Více

Manipulace a montáž. Balení, přeprava, vykládka a skladování na stavbě 9.1 Manipulace na stavbě a montáž 9.2 Montáž panelů 9.2

Manipulace a montáž. Balení, přeprava, vykládka a skladování na stavbě 9.1 Manipulace na stavbě a montáž 9.2 Montáž panelů 9.2 Manipulace a montáž 9. Balení, přeprava, vykládka a skladování na stavbě 9. Manipulace na stavbě a montáž 9.2 Montáž panelů 9.2 Upozornění: Přestože všechny informace poskytnuté v této publikaci jsou podle

Více

1 SPECIFIKACE P EDM TU ZKOUŠEK

1 SPECIFIKACE P EDM TU ZKOUŠEK TRUHLÁ STVÍ PETR KAISER s.r.o. Protokol. 1390 CPD 023 12/Z Str.: 2/5 1 SPECIFIKACE P EDM TU ZKOUŠEK 1.1 Specifikace vzork : D ev né okno jednoduché jednok ídlové velikost zkušebního vzorku 1200 mm x 1500

Více

Obklady podhledů krovů lamelami z PVC montážní návod

Obklady podhledů krovů lamelami z PVC montážní návod Obklady podhledů krovů lamelami z PVC montážní návod Účelem tohoto návodu je popsání základních pravidel a doporučení, které je potřeba dodržovat během montáže střešního podbití z PVC lamel a profilů při

Více

ZÁKLADNÍ POŽADAVKY BEZPEČNOSTI PRO OBSLUHU A PRÁCI NA ELEKTRICKÝCH ZAŘÍZENÍCH

ZÁKLADNÍ POŽADAVKY BEZPEČNOSTI PRO OBSLUHU A PRÁCI NA ELEKTRICKÝCH ZAŘÍZENÍCH ZÁKLADNÍ POŽADAVKY BEZPEČNOSTI PRO OBSLUHU A PRÁCI NA ELEKTRICKÝCH ZAŘÍZENÍCH 1 Základní pojmy Obsluha elektrických zařízení Pracovní úkony spojené s provozem zařízení jako jsou spínání, ovládání, regulování,

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 57 08 22

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 57 08 22 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 57 08 22 Účel použití čerpadla Výkonné a robustní čerpadlo k vyprazdňování zahradních rybníčků, k čerpání vody ze sklepů, plaveckých bazénků, vsakovacích jam nebo ze zaplavených

Více

PALETOVÉ REGÁLY SUPERBUILD NÁVOD NA MONTÁŽ

PALETOVÉ REGÁLY SUPERBUILD NÁVOD NA MONTÁŽ PALETOVÉ REGÁLY SUPERBUILD NÁVOD NA MONTÁŽ Charakteristika a použití Příhradový regál SUPERBUILD je určen pro zakládání všech druhů palet, přepravek a beden všech rozměrů a pro ukládání kusového, volně

Více

1 BUBNOVÁ BRZDA. Bubnové brzdy používané u vozidel jsou třecí s vnitřními brzdovými čelistmi.

1 BUBNOVÁ BRZDA. Bubnové brzdy používané u vozidel jsou třecí s vnitřními brzdovými čelistmi. 1 BUBNOVÁ BRZDA Bubnové brzdy používané u vozidel jsou třecí s vnitřními brzdovými čelistmi. Nejdůležitější části bubnové brzdy : brzdový buben, brzdové čelisti, rozporné zařízení, vratné pružiny, štít

Více

Systém WAGA. WAGA Multi/Joint řada 3000 Výjimečné spojení s jištěním tahových sil WAGA Multi/Joint - XL DN 50-600 (5/2008)

Systém WAGA. WAGA Multi/Joint řada 3000 Výjimečné spojení s jištěním tahových sil WAGA Multi/Joint - XL DN 50-600 (5/2008) Systém WAGA WAGA Multi/Joint řada 3000 Výjimečné spojení s jištěním tahových sil WAGA Multi/Joint - XL DN 50-600 (5/2008) Konstrukční řada WAGA, Multi/Joint 3000: Konstrukční řada Waga, Multi/Joint 3000

Více

BEZPEČNOSTNÍ ODBĚROVÝ NÁVAREK. BON 9x NÁVAREK PRO MĚŘENÍ TEPLOTY

BEZPEČNOSTNÍ ODBĚROVÝ NÁVAREK. BON 9x NÁVAREK PRO MĚŘENÍ TEPLOTY BEZPEČNOSTNÍ ODBĚROVÝ NÁVAREK BON 9x NÁVAREK PRO MĚŘENÍ TEPLOTY Datum: Počet stran: Strana: TPNM 01/01 10.1.2011 8 1 Tato průvodní dokumentace obsahuje technické podmínky, které stanovují údaje o výrobku,

Více

SKLÁDACÍ SKLADOVACÍ KONTEJNER KOVOBEL

SKLÁDACÍ SKLADOVACÍ KONTEJNER KOVOBEL SKLÁDACÍ SKLADOVACÍ KONTEJNER KOVOBEL VÝŠKA 2600 mm NÁVOD K MONTÁŽI A POUŽÍVÁNÍ A KATALOG NÁHRADNÍCH DÍLŮ KOVOBEL, výrobní družstvo Telefon: +420 379 724 441 Cihlářská 503 Fax : +420 379 722 552 344 01

Více

Spacial. Objevte novou generaci rozváděčů: Spacial SF systém řadových skříní Spacial SM samostatně stojící skříň. univerzálnost čas efektivita služby

Spacial. Objevte novou generaci rozváděčů: Spacial SF systém řadových skříní Spacial SM samostatně stojící skříň. univerzálnost čas efektivita služby Spacial Objevte novou generaci rozváděčů: Spacial SF systém řadových skříní Spacial SM samostatně stojící skříň univerzálnost čas efektivita služby Specifikace rozváděčových skříní > www.schneider-electric.cz

Více

DELTA 1K- FloorFinish

DELTA 1K- FloorFinish Technický list Nr. D-6005-1 Stand: 02 /10 DELTA 1K- FloorFinish Charakteristika Vodouředitelná, hedvábně matná barevná 1 K akrylová krycí vrstva pro obvykle zatížené podlahové plochy v interiérové a exteriérové

Více

TECHNICKÉ PARAMETRY PROFILU WINDEK PVC CLIMA STAR

TECHNICKÉ PARAMETRY PROFILU WINDEK PVC CLIMA STAR TECHNICKÉ PARAMETRY PROFILU WINDEK PVC CLIMA STAR 5 největších předností profilu WINDEK PVC CLIMA STAR **** 6-ti komorový systém **** **** vypěněná komora v rámu okna **** **** systém dorazového a středového

Více

Systém přívodu vzduchu/odvodu. ecotec pro/plus. Návod k montáži. Návod k montáži. Pro servisního technika VU/VUW INT II../5-3, VU/VUW INT II..

Systém přívodu vzduchu/odvodu. ecotec pro/plus. Návod k montáži. Návod k montáži. Pro servisního technika VU/VUW INT II../5-3, VU/VUW INT II.. Návod k montáži Pro servisního technika Návod k montáži Systém přívodu vzduchu/odvodu spalin pro ecotec pro/plus VU/VUW INT II../-, VU/VUW INT II../- CZ Vydavatel/Výrobce Vaillant GmbH Berghauser Str.

Více

Návod k obsluze, údržbě a montáži výměníků tepla

Návod k obsluze, údržbě a montáži výměníků tepla Návod k obsluze, údržbě a montáži výměníků tepla Úvod Tepelné výměníky společnosti WätaS jsou koncipované jako výměníky tepla vzduch-voda. Používají se pro chladiče nebo ohřívače, přímé výparníky / kondenzátory

Více

Technické podmínky. Praskliny na fasádě budou lokálně vyspraveny za použití helikální výztuže o průměru D 6 mm.

Technické podmínky. Praskliny na fasádě budou lokálně vyspraveny za použití helikální výztuže o průměru D 6 mm. Technické podmínky. Všeobecné podmínky. Dodávané materiály a výrobky budou splňovat požadavky příslušných platných norem, vyhlášek a hygienických předpisů. Při výstavbě budou použity materiály s ověřeným

Více

Popis Kazetová markýza Typ 680

Popis Kazetová markýza Typ 680 Popis 1 2 3 4 5 9 8 7 6 13 11 10 5 Mark680 Obr. 86: 1 Kazetové profily z protla ovaného hliníku 2 Navíjecí h ídel, pozinkovaná trubka Ø 78x1 mm s drážkou 3 Úložná sko epina z protla ovaného hliníku 4 Upev

Více

www.paulin.cz Pokyny pro údržbu a užívání ETICS Paulín Thermokappa 2000 a Thermokappa 3000

www.paulin.cz Pokyny pro údržbu a užívání ETICS Paulín Thermokappa 2000 a Thermokappa 3000 Pokyny pro údržbu a užívání ETICS Paulín Thermokappa 2000 a Thermokappa 3000 1 POKYNY PRO ÚDRŽBU A UŽÍVÁNÍ 3 1.1 Úvodní ustanovení 3 1.2 Základní pravidla pro kontrolu a údržbu 3 1.3 Opatření pro údržbu

Více

Návod k instalaci a obsluze

Návod k instalaci a obsluze CORREX MP Anoda s cizím zdrojem napětí CZ Návod k instalaci a obsluze MAGONTEC Group MAGONTEC GmbH Obsah Strana 1 Bezpečnostní pokyny...3 2 Používání v souladu s určením...5 3 Funkce...5 4 Objem dodávky...5

Více

MACO MULTI-MATIC OTVÍRAVÉ A OTVÍRAVĚ SKLOPNÉ KOVÁNÍ

MACO MULTI-MATIC OTVÍRAVÉ A OTVÍRAVĚ SKLOPNÉ KOVÁNÍ TECHNIKA V POHYBU MACO MULTI-MATIC OTVÍRAVÉ A OTVÍRAVĚ SKLOPNÉ KOVÁNÍ Katalog 2014 www.maco.cz www.maco-kovanie.sk Legenda 0Legenda Pro dřevěná okna Balicí množství Pro plastová a hliníková okna Paletové

Více

Popis. Markýza s kloubovým ramenem Typ 730/740 LB. 22 TK4527B0-DECZ fm/ Obr. 34: Markýza s kloubovým ramenem Typ 730/740

Popis. Markýza s kloubovým ramenem Typ 730/740 LB. 22 TK4527B0-DECZ fm/ Obr. 34: Markýza s kloubovým ramenem Typ 730/740 Popis Markýza s kloubovým ramenem 730/740 1 2 3 4 5 9 8 7 14 6 5 5 13 12 11 10 w04207v7 Obr. 34: Markýza s kloubovým ramenem 730/740 7 1 2 3 4 5 8 7 6 9 5 13 12 11 10 730LB Obr. 35: Markýza s kloubovým

Více

DOMOVNÍ ŘÁD. Článek l Úvodní ustanovení

DOMOVNÍ ŘÁD. Článek l Úvodní ustanovení DOMOVNÍ ŘÁD Článek l Úvodní ustanovení Domovní řád upravuje podmínky a způsob užívání bytů, nebytových prostorů a společných částí výše uvedeného domu (dále jen dům ) včetně organizačních pravidel. Domovní

Více

SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2009/76/ES

SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2009/76/ES L 201/18 Úřední věstník Evropské unie 1.8.2009 SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2009/76/ES ze dne 13. července 2009 o hladině akustického tlaku kolových zemědělských a lesnických traktorů působícího

Více

Obsah. Všeobecné pokyny. Upozorn ní HELLA Venkovní žaluzie - clony ve tvaru U

Obsah. Všeobecné pokyny. Upozorn ní HELLA Venkovní žaluzie - clony ve tvaru U Tento návod je pot eba p ed montáží a používáním p e íst! Obsah Upozorn ní HELLA Venkovní žaluzie - clony ve tvaru U... Všeobecné pokyny... CE Ozna ení... Bezpe nostní pokyny... P ed montáží... 5 : Ná

Více

MONTÁŽNÍ NÁVOD DELTA DESIGN PLECHOVÉ KAZETY, LAMELY A TRAPÉZY

MONTÁŽNÍ NÁVOD DELTA DESIGN PLECHOVÉ KAZETY, LAMELY A TRAPÉZY MONTÁŽNÍ NÁVOD DELTA DESIGN PLECHOVÉ KAZETY, LAMELY A TRAPÉZY VŠEOBECNĚ PRACOVNÍ POSTUP 1. Projektová dokumentace zpracovává se na základě dokumentace skutečného provedení stavby - dodá investor, nebo

Více

Dveřní zavírače s kluznou lištou TS 92 TS 91 DORMA CONTUR DESIGN

Dveřní zavírače s kluznou lištou TS 92 TS 91 DORMA CONTUR DESIGN Dveřní zavírače s kluznou lištou DORMA TS 92 TS 91 CONTUR DESIGN reddot design award winner 2005 DORMA TS 92 DORMA TS 91 Dveřní zavírače s kluznou lištou Univerzální dveřní zavírače pro standardní dveře

Více

TECHNICKÉ PODMÍNKY TP ATE 78522 TECHNICKÉ PODMÍNKY DODACÍ TP ATE 78522

TECHNICKÉ PODMÍNKY TP ATE 78522 TECHNICKÉ PODMÍNKY DODACÍ TP ATE 78522 ATE, s.r.o. automatizační technika Wolkerova 14 350 02 Cheb tel: 354 435 070 fax: 354 438 402 tel ČD: 972 443 321 e-mail: ate@atecheb.cz IČ: 48360473 DIČ: CZ48360473 ATE, s.r.o. Strana 1 Celkem stránek:

Více

Ploché výrobky z konstrukčních ocelí s vyšší mezí kluzu po zušlechťování technické dodací podmínky

Ploché výrobky z konstrukčních ocelí s vyšší mezí kluzu po zušlechťování technické dodací podmínky Ploché výrobky z konstrukčních ocelí s vyšší mezí kluzu po zušlechťování technické dodací podmínky Způsob výroby Dodávaný stav Podle ČSN EN 10025-6 září 2005 Způsob výroby oceli volí výrobce Pokud je to

Více

ODSAVA PAR KQ 60X, KQ 90X, KO 60X

ODSAVA PAR KQ 60X, KQ 90X, KO 60X NÁVOD K POUITÍ ODSAVA PAR KQ 60X, KQ 90X, KO 60X NO 35/06 OBECNÉ ÚDAJE PRO KONE NÉHO UIVATELE OCHRANA IVOTNÍHO PROST EDÍ Likvidace odpadu Rozt i te odpad podle r zných materiál (kartón, polystyrén, atd.)

Více

TECHNICKÉ KRESLENÍ A CAD

TECHNICKÉ KRESLENÍ A CAD Přednáška č. 7 V ELEKTROTECHNICE Kótování Zjednodušené kótování základních geometrických prvků Někdy stačí k zobrazení pouze jeden pohled Tenké součásti kvádr Kótování Kvádr (základna čtverec) jehlan Kvalitativní

Více

Montážní návod Graf EcoBloc Inspect flex 205

Montážní návod Graf EcoBloc Inspect flex 205 Montážní návod Graf EcoBloc Inspect flex 205 GRAF EcoBloc Inspect flex 205 Objednací íslo 402005 Body popsané v tomto návodu je eba bezpodmíne zohlednit, i jejich nerespektování zaniká jakýkoliv nárok

Více

PŘESNÁ VYVRTÁVACÍ HLAVA

PŘESNÁ VYVRTÁVACÍ HLAVA NAREX MTE s.r.o., Moskevska 63, CZ-10100 Praha 10, Czech Republic Tel: +420 246 002 249, 246 002 321, 246 002 333 Fax: +420 246 002 335, 246 002 343 PŘESNÁ VYVRTÁVACÍ HLAVA Typ 205bh (ISO-TPGT) Ø10 100mm

Více

1 SPECIFIKACE P EDM TU ZKOUŠEK

1 SPECIFIKACE P EDM TU ZKOUŠEK TRUHLÁ STVÍ PETR KAISER s.r.o. Protokol. 1390 CPD 030 12/Z Str.: 2 / 6 1 SPECIFIKACE P EDM TU ZKOUŠEK 1.1 Specifikace vzork : D ev né vn jší (vchodové) dve e rámové jednok ídlové ven otevíravé, typ EURO

Více

Návod k použití pro Hydraulický zvedák

Návod k použití pro Hydraulický zvedák Návod k použití pro Hydraulický zvedák Katalogové číslo: 229062 Přístroj Vysoce kvalitní hydraulický válec, velká nožní deska ze speciální litiny pro větší stabilitu, volně pohyblivá sklopná zdvihací páka,

Více

Redukční tlakový ventil typ 2357-1/6 Přepouštěcí ventil typ 2357-2/7

Redukční tlakový ventil typ 2357-1/6 Přepouštěcí ventil typ 2357-2/7 Redukční tlakový ventil typ 2357-1/6 Přepouštěcí ventil typ 2357-2/7 Redukční ventil typ 2357-1 Přepouštěcí ventil typ 2357-2 Redukční ventil typ 2357-6 Obrázek 1 tlakový regulátor typ 2357 Návod k montáži

Více

Návod k použití plášťů z produkce MITAS a.s.

Návod k použití plášťů z produkce MITAS a.s. Návod k použití plášťů z produkce MITAS a.s. A) Výroba plášťů z produkce MITAS a.s. je založena na nejnovějších poznatcích a nejmodernějších technologiích. Tyto pláště svými technickými parametry (tj.

Více

1 KOLA A PNEUMATIKY. Nejčastěji používaná kola automobilů se skládají z těchto částí : disky s ráfky, hlavy (paprskové hlavy), pneumatiky.

1 KOLA A PNEUMATIKY. Nejčastěji používaná kola automobilů se skládají z těchto částí : disky s ráfky, hlavy (paprskové hlavy), pneumatiky. 1 KOLA A PNEUMATIKY Nejčastěji používaná kola automobilů se skládají z těchto částí : disky s ráfky, hlavy (paprskové hlavy), pneumatiky. DISKOVÉ KOLO Skládá se z : ráfku zabezpečuje spojení pneumatiky

Více

Návod k montáži a obsluze EB 5866 CS. Elektrické regulační ventily. Pneumatické regulační ventily

Návod k montáži a obsluze EB 5866 CS. Elektrické regulační ventily. Pneumatické regulační ventily Elektrické regulační ventily 3222/5857, 3222/5824, 3222/5825, 3222/5757-3, 3222/5757-7, 3222/5724, 3222/5725, 3222/5725-7 Pneumatické regulační ventily Typ 3222/2780 Typ 3222/5857 Typ 3222/5757-3 Typ 3222/5757-7

Více

Základní technické podmínky pro zpracování projektové dokumentace a provádění staveb vodovodů, vodovodních přípojek a umístění vodoměrů

Základní technické podmínky pro zpracování projektové dokumentace a provádění staveb vodovodů, vodovodních přípojek a umístění vodoměrů Základní technické podmínky pro zpracování projektové dokumentace a provádění staveb vodovodů, vodovodních přípojek a umístění vodoměrů 1. Výstavba nových,výměna,rekonstrukce nebo přeložky stávajících

Více

Evropské technické osvědčení ETA-05/0070

Evropské technické osvědčení ETA-05/0070 Deutsches Institut für Bautechnik (Německý institut pro stavební techniku) Ústav veřejného práva 10829 Berlín, Kolonnenstraße 30 L Německo Telefon: +49 (0)30 787 30 0 Fax: +49 (0)30 787 30 320 E-mail:

Více

9561CR 9561CVR 9562CR 9562CVR 9564CR 9564CVR 9565CR 9565CVR. GB Angle Grinder INSTRUCTION MANUAL. PL Szlifierka k towa INSTRUKCJA OBS UGI

9561CR 9561CVR 9562CR 9562CVR 9564CR 9564CVR 9565CR 9565CVR. GB Angle Grinder INSTRUCTION MANUAL. PL Szlifierka k towa INSTRUKCJA OBS UGI GB Angle Grinder INSTRUCTION MANUAL UA PL Szlifierka k towa INSTRUKCJA OBS UGI RO Polizor unghiular MANUAL DE INSTRUC IUNI DE Winkelschleifer BEDIENUNGSANLEITUNG HU SK CZ 956CR 956CVR 956CR 956CVR 9564CR

Více

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA OBSAH

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA OBSAH B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA OBSAH B.1. Urbanistické, architektonické a stavebn technické ešení 2 B.1.1. Zhodnocení staveništ 2 B.1.2. Urbanistické a architektonické ešení stavby.. 2 B.1.3. Technické ešení

Více

S t ř e d o f r e k v e n č n í g e n e r á t o r HF1-VA5

S t ř e d o f r e k v e n č n í g e n e r á t o r HF1-VA5 ! Výroba elektrotechnických zařízení a systémů V E Z A S S t ř e d o f r e k v e n č n í g e n e r á t o r HF1-VA5 Návod k použití a technický popis Prosinec 2006 Hradec Králové! 1 OBSAH 1.Úvod 3 2. Technické

Více

Návod pro montáž, obsluhu a údržbu. EK6 Uzemňovač 12 KV / 25 kv

Návod pro montáž, obsluhu a údržbu. EK6 Uzemňovač 12 KV / 25 kv Návod pro montáž, obsluhu a údržbu EK6 Uzemňovač 12 KV / kv Vaše bezpečnost na prvním místě - vždy! Proto uvádíme tato doporučení na začátku našeho návodu na montáž, obsluhu a údržbu: Instalujte spínací

Více

Popis Markýza s kloubovým ramenem polouzav ená Typ 750

Popis Markýza s kloubovým ramenem polouzav ená Typ 750 Popis 1 2 3 4 5 6 10 9 8 7 14 13 12 11 6 w04208v3 Obr. 59: Markýza s kloubovým ramenem Typ 750 1 2 3 4 6 5 9 8 7 10 14 13 6 12 11 750 LB Obr. 60: Markýza s kloubovým ramenem Typ 750 LB 1 Ochranný profil

Více

Návod na použití a montáž

Návod na použití a montáž Uzavírací ventil s ucpávkovým těsněním 1.0 Všeobecně k návodu k použití... 11-2 2.0 Bezpečnostní upozornění... 11-2 2.1 Význam symbolů...11-2 2.2 Výrazy vztahující se k bezpečnosti...11-2 3.0 Skladování

Více

TECHNICKÝ LIST BETONOVÉ TVÁRNICE

TECHNICKÝ LIST BETONOVÉ TVÁRNICE TECHNICKÝ LIST BETONOVÉ TVÁRNICE BETONOVÁ CIHLA Cihla betonová cihla na bázi cementu a plniva (kameniva) modifikované zušlechťujícími přísadami s povrchovou úpravou History povrchová úprava History vzniká

Více

Novinka-V- Elektromagnetické ventily VMPA1 2.5. snadná výměna ventilu. průtok až do 360 l/min

Novinka-V- Elektromagnetické ventily VMPA1 2.5. snadná výměna ventilu. průtok až do 360 l/min snadná výměna ventilu průtok až do 360 l/min také jako modulární multifunkční ventilový terminál až pro 64 ventilů 2005/07 - změny vyhrazeny výrobky 2006/2007 2/-1 hlavní údaje Inovační Variabilní Bezpečný

Více

Souprava uzavíracích přípravků RUP - F2

Souprava uzavíracích přípravků RUP - F2 internet: http: //www.fastra.cz strana 1/13 Souprava uzavíracích přípravků RUP - F2 Návod k obsluze výrobce: FASTRA, s r.o. Libenice 30 - Skalka 280 02 Kolín internet: http: //www.fastra.cz strana 2/13

Více

Konstrukce D E T A I L Y 4/2012

Konstrukce D E T A I L Y 4/2012 D E T A I L Y 4/2012 Obsah 1 SOKL/UKOTVENÍ STĚNY 1.1 soklu u fasády se zadním odvětráváním 2 NAPOJENÍ OKEN 2.1 Montáž pomocí montážní pěny 2.2 Montáž pomocí komprimované pásky 2.3 Montáž pomocí multifunkční

Více

4. NÁVOD NA OBSLUHU 4.1 Použítí pro odstranění polovodivé vrstvy

4. NÁVOD NA OBSLUHU 4.1 Použítí pro odstranění polovodivé vrstvy . VŠEOBECNĚ. Názvosloví Názvosloví a definice užívané v dokumentaci jsou v souladu s normami užívanými ve strojírenství a elektrotechnice..2 Provedení Součásti nástroje jsou eloxovány nebo pokoveny. Jednotlivé

Více

IČO: 00264334 Statutární zástupce: Starosta pan Vladimír Urban. A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace

IČO: 00264334 Statutární zástupce: Starosta pan Vladimír Urban. A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace A.1 Identifikační údaje A.1.1 Údaje o stavbě A.1. 1a Název stavby A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA Oprava oplocení v mateřské škole Podlusky č. p. 2275. A.1. 1b Místo stavby Adresa: č. p. 2275, Roudnice n. L. Podlusky

Více

Odvlh ova D 850E. - instala ní a uživatelský návod na použití

Odvlh ova D 850E. - instala ní a uživatelský návod na použití Odvlh ova D 850E - instala ní a uživatelský návod na použití Obsah 1. Popis za ízení 1.1. Všeobecné údaje 1.2. Technické údaje 2. Použití a provoz 2.1. Použití 2.2. Umíst ní a montáž 2.3. P íprava na spušt

Více

Návod k obsluze Loupací přístroj FWSG RA 32 / 40 / 50 / 63

Návod k obsluze Loupací přístroj FWSG RA 32 / 40 / 50 / 63 FRIATOOLS Česky Návod k obsluze Loupací přístroj FWSG RA 32 / 40 / 50 / 63 Hlavice s imbusem (1) Aretace (2) Držák nože (3) Loupací nůž(4) Obsah Tělo zařízení (7) Závitové vřeteno (6) Kleština (5) 1. Úvodní

Více

Oblasti použití Desky určeny pro použití především v interiérech, pro použití v exteriérech je nutné přizpůsobit výběr typu a kotvení.

Oblasti použití Desky určeny pro použití především v interiérech, pro použití v exteriérech je nutné přizpůsobit výběr typu a kotvení. AMF-Mineralplatten GmbH. Betriebs KG Elsenthal 15. D-94481 Grafenau - SRN AKUSTICKÉ DESKY HERADESIGN - VLASTNOSTI 1. Základní vlastnosti Akustické desky Heradesign jsou vyráběny z dřevěné vlny s různou

Více

7. Stropní chlazení, Sálavé panely a pasy - 1. část

7. Stropní chlazení, Sálavé panely a pasy - 1. část Základy sálavého vytápění (2162063) 7. Stropní chlazení, Sálavé panely a pasy - 1. část 30. 3. 2016 Ing. Jindřich Boháč Obsah přednášek ZSV 1. Obecný úvod o sdílení tepla 2. Tepelná pohoda 3. Velkoplošné

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Výzva k podání nabídky a prokázání kvalifikace pro veřejnou zakázku: KOUTEX 2014 (recyklace textilního odpadu) - zadávanou jako zakázku malého rozsahu nespadající pod aplikaci zákona

Více

Návod k montáži. Rockfon Eclipse

Návod k montáži. Rockfon Eclipse Návod k montáži Rockfon Eclipse Rockfon Eclipse OBECNÉ INFORMACE Popis systému: Rockfon Eclipse bezrámový stropní ostrůvek, který je k dispozici v mnoha tvarech a velikostech. Podhledové prvky ve tvaru

Více

Technický list StoPox WG 100 getönt /barevný/

Technický list StoPox WG 100 getönt /barevný/ Vodou emulgovaný epoxidový podkladní nátěr Charakteristika Použití Vlastnosti Vzhled do interiéru a na nezastřešené plochy na podlahové plochy pro cementem vázané podklady - plochy betonové nebo s potěrem

Více

OBKLADOVÁ FASÁDNÍ DESKA

OBKLADOVÁ FASÁDNÍ DESKA Tyto betonové obkladní fasádní desky jsou určeny k vytváření předsazených odvětrávaných fasád občanských a bytových budov zejména montované a skeletové konstrukce. Kotvení obkladových fasádních desek je

Více

Popis Kazetová markýza Typ 890

Popis Kazetová markýza Typ 890 Popis 1 2 3 4 5 10 9 8 7 6 6 15 13 12 ke/04046 0010-2 Obr. 109: s volánem 1 Kazetové profily z protla ovaného hliníku 2 Navíjecí h ídel, pozinkovaná trubka Ø 85 x 1 mm s drážkou 3 Upev ovací konzola, protla

Více

Tel/fax: +420 545 222 581 IČO:269 64 970

Tel/fax: +420 545 222 581 IČO:269 64 970 PRÁŠKOVÁ NITRIDACE Pokud se chcete krátce a účinně poučit, přečtěte si stránku 6. 1. Teorie nitridace Nitridování je sycení povrchu součásti dusíkem v plynné, nebo kapalném prostředí. Výsledkem je tenká

Více

Sp. zn.: ČŠIG-S-471/11-G

Sp. zn.: ČŠIG-S-471/11-G název zakázky: č. ev. IS VZ US: 60065031 název zadavatele: Česká školní inspekce sídlo Fráni Šrámka 37, 150 21 Praha 5 IČ: 00638994 právní forma: organizační složka státu Seznam dotazů a odpovědí zpracovaný

Více

ETA 10/0221 20/05/2015. Evropské technické posouzení

ETA 10/0221 20/05/2015. Evropské technické posouzení Člen www.eota.eu Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. Prosecká 811/76a 190 00 Praha Česká Republika eota@tzus.cz Evropské technické posouzení ETA 10/0221 20/05/2015 Subjekt pro technické posuzování

Více

NÁVOD K POUŢITÍ BEZPEČNOSTNÍ ZÁSADY, PROVOZ A ÚDRŢBA PRO MECHANICKÝ KLÍN

NÁVOD K POUŢITÍ BEZPEČNOSTNÍ ZÁSADY, PROVOZ A ÚDRŢBA PRO MECHANICKÝ KLÍN BRANO a.s., 747 41 Hradec nad Moravicí Česká republika tel.:+420/ 553 632 316, 553 632 303 http://www.brano.eu; zz-info@brano.eu; info@brano.eu NÁVOD K POUŢITÍ BEZPEČNOSTNÍ ZÁSADY, PROVOZ A ÚDRŢBA PRO

Více

INDUKČNÍ ODSAVAČE PAR

INDUKČNÍ ODSAVAČE PAR SYSTEMAIR a.s. Sídlo firmy: Oderská 333/5, 196 00 Praha 9 Kanceláře a sklad: Hlavní 826, 250 64 Hovorčovice Tel : 283 910 900-2 Fax : 283 910 622 E-mail: central@systemair.cz http://www.systemair.cz INDUKČNÍ

Více

SBOČKA DOPRAVNÍCH POTRUBÍ RK 12 0645

SBOČKA DOPRAVNÍCH POTRUBÍ RK 12 0645 Technické podmínky 1 RK 12 0645 R A Y M A N spol. s r. o. KLADNO SBOČKA DOPRAVNÍCH POTRUBÍ RK 12 0645 POČET STRAN: 7 Revize č. 0 PLATÍ OD: 09/2011 Technické podmínky 2 RK 12 0645 Tyto technické podmínky

Více

SERVOPOHON PRO OVLÁDÁNÍ OTO NÝCH BRAN

SERVOPOHON PRO OVLÁDÁNÍ OTO NÝCH BRAN UŽIVATELSKÝ NÁVOD SERVOPOHON PRO OVLÁDÁNÍ OTO NÝCH BRAN ADA TERRIER OBSAH 1.1 Všeobecné bezpe nostní zásady 1 1.2 Instalace 2 A. Standardní instalace 2 B. Tabulka rozm 2 C. Instalace servomotoru 3 D. Elektrické

Více

Série FSW-40. Průtokový spínač pro kapaliny. Návod k použití

Série FSW-40. Průtokový spínač pro kapaliny. Návod k použití Série FSW-40 Průtokový spínač pro kapaliny Návod k použití OBECNÝ POPIS Průtokový spínač OMEGA série FSW-40 je vybaven spínači 15A SPDT, které dovolují pomocí šroubku plynulé nastavení bodu sepnutí i za

Více

Upevnění na nosníky a trapézový plech

Upevnění na nosníky a trapézový plech Přehled produktů 8.0 Svěrka TCS jako jednoduchý závěs 8.1 Kloub univerzální pro libovolný upevňovací úhel 8.2 Svěrky pro upevnění na válcované nosníky 8.3 Příložka upínací pro upevnění k nosníku / dimenzování

Více

PO ÁRNÍ ZPRÁVA. K projektu na akci: "Prodejní d ev ný stánek firmy KONRÁD, spol. s r.o."

PO ÁRNÍ ZPRÁVA. K projektu na akci: Prodejní d ev ný stánek firmy KONRÁD, spol. s r.o. PROPOS Slabyhoud Sokolská 3720, Chomutov PO ÁRNÍ ZPRÁVA K projektu na akci: "Prodejní d ev ný stánek firmy KONRÁD, spol. s r.o." Chomutov, kv ten 2005 Vypracoval: Ing. P. Slabyhoud Sokolská 3720 Chomutov

Více

9565CLR. GB Angle Grinder INSTRUCTION MANUAL. PL Szlifierka k towa INSTRUKCJA OBS UGI. RO Polizor unghiular MANUAL DE INSTRUC IUNI

9565CLR. GB Angle Grinder INSTRUCTION MANUAL. PL Szlifierka k towa INSTRUKCJA OBS UGI. RO Polizor unghiular MANUAL DE INSTRUC IUNI GB Angle Grinder INSTRUCTION MANUAL UA PL Szlifierka k towa INSTRUKCJA OBS UGI RO Polizor unghiular MANUAL DE INSTRUC IUNI DE Winkelschleifer BEDIENUNGSANLEITUNG HU SK CZ 9565CLR 1 1 002978 2 001035 3

Více

Návod k montáži a předpisy pro manipulaci s pístovými ventily KLINGER. s bezazbestovým provedením kroužku ventilu Modul KX

Návod k montáži a předpisy pro manipulaci s pístovými ventily KLINGER. s bezazbestovým provedením kroužku ventilu Modul KX Strana 1 Návod k montáži a předpisy pro manipulaci s pístovými ventily KLINGER Konstrukční řada KVN DN 10-50 s bezazbestovým provedením kroužku ventilu Modul KX 1 Pouzdro 2 Horní část 3 Ruční kolečko 5

Více

Promat. Ucpávky. utěsnění prostupů instalací. kabelové přepážky. a přepážky k zabudování. do stěn a stropů

Promat. Ucpávky. utěsnění prostupů instalací. kabelové přepážky. a přepážky k zabudování. do stěn a stropů Promat Ucpávky utěsnění prostupů instalací kabelové přepážky a přepážky k zabudování do stěn a stropů 7 Ucpávky PROMASTOP utěsnění prostupů instalací Kabelové přepážky a přepážky k zabudování do stěn a

Více

Nástupiště TISCHER a SUDOP

Nástupiště TISCHER a SUDOP MONTÁŢNÍ NÁVOD pro dodávky a montáž stavebních dílců, vyráběných společností ŽPSV a.s. zapsané v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Brně, spisová značka B. 744, den zápisu 29. 4. 1992. Nástupiště

Více

Domovní řád. Datum platnosti: Datum účinnosti: Změna: 1.4.2014 1.4.2014 1

Domovní řád. Datum platnosti: Datum účinnosti: Změna: 1.4.2014 1.4.2014 1 Domovní řád Datum platnosti: Datum účinnosti: Změna: 1.4.2014 1.4.2014 1 Dne: 24.3.2014 Dne: 31.3.2014 1 / 7 Domovní řád Za účelem zabezpečení pořádku a čistoty v domech, k zajištění podmínek řádného užívání

Více

OVĚŘENÍ ELEKTRICKÉHO ZAŘÍZENÍ STROJŮ NOVĚ UVÁDĚNÝCH DO PROVOZU PODLE ČSN/STN EN 60204-1 Ed. 2

OVĚŘENÍ ELEKTRICKÉHO ZAŘÍZENÍ STROJŮ NOVĚ UVÁDĚNÝCH DO PROVOZU PODLE ČSN/STN EN 60204-1 Ed. 2 OVĚŘENÍ ELEKTRICKÉHO ZAŘÍZENÍ STROJŮ NOVĚ UVÁDĚNÝCH DO PROVOZU PODLE ČSN/STN EN 60204-1 Ed. 2 Ing. Leoš KOUPÝ, ILLKO, s. r. o. Masarykova 2226, 678 01 Blansko ČR, www.illko.cz, l.koupy@illko.cz ÚVOD Stroj

Více

Provozní deník jakosti vody

Provozní deník jakosti vody Provozní deník jakosti vody Pro zdroje tepla z hliníku Pro odbornou firmu Logamax plus GB162 Logano plus GB202 Logano plus GB312 Logano plus GB402 Před montáží a údržbou pečlivě pročtěte. 6 720 642 944

Více

Comfort-Wohnungs-Lüftung. Komfortní jednotka bytového větraní CWL CWL s rekuperací

Comfort-Wohnungs-Lüftung. Komfortní jednotka bytového větraní CWL CWL s rekuperací Technische Technická dokumentace Dokumentation Comfort-Wohnungs-Lüftung Komfortní jednotka bytového větraní CWL CWL s rekuperací Komfortní rekuperační jednotka CWL-180 až 400 Zařízení ve třech základních

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU ve smyslu ustanovení 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb. Výměna 4 ks interiérových dveří v budově kina Art Veřejná zakázka (zatrhněte)

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA Zdravotně technické instalace

TECHNICKÁ ZPRÁVA Zdravotně technické instalace STAVBA: Rekonstrukce budovy C sídlo ÚP Brno, Příkop 11, Brno list č.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA Zdravotně technické instalace Obsah: 1. Všeobecně 1.1 Rozsah řešení 1.2 Podklady 1.3 Použité normy a předpisy 1.4

Více

Průtokové křivky Funkční schémata Technické tabulky 0 0. Uzavírací ventily 50 - T50 1. Šroubení s funkcí 55 2

Průtokové křivky Funkční schémata Technické tabulky 0 0. Uzavírací ventily 50 - T50 1. Šroubení s funkcí 55 2 Mechanicky a manuálně ovládané rozváděče, doplňkové ventily Série Kapitola Průtokové křivky Funkční schémata Technické tabulky 0 0 S.p.A. 50 LURANO (BG) Italia Via ascina Barbellina, 0 Tel. 05/9777 Fax

Více

Popis Kazetová markýza Typ 580

Popis Kazetová markýza Typ 580 Popis 1 2 3 -x 4 8 7 6 5 12 11 9 580 Obr. 70: 1 Kazetové profily složené z podlahového profilu s nalisovanou úložnou sko epinou a st ešního profilu z protla ovaného hliníku 2 Navíjecí h ídel, pozinkovaná

Více

Marapur PU. Sítotisková barva

Marapur PU. Sítotisková barva Strana: 1/5 Marapur PU Sítotisková barva Rozsah použití Potiskované materiály Dvousložková barva vhodná na předupravený polyetylén a polypropylén jako hlavní oblast použití, ale je také vhodná na polyuretan

Více

NÁVOD NA POUŽITÍ CS 230 N

NÁVOD NA POUŽITÍ CS 230 N NÁVOD NA POUŽITÍ Ruční kotoučová pila CS 230 N Certifikát kvality Blahopřejeme Vám ke koupi výrobku vysoké. Výrobek prochází na konci výroby vnitřní kontrolou a splňuje vysokou technickou úroveň. Firma

Více

2-komponentní elastický, barevný epoxidový uzavírací nátěr

2-komponentní elastický, barevný epoxidový uzavírací nátěr Technický list Vydání 09/09 Identifikační č.: 02 08 01 02 017 0 000001 Verze č. 06 Sikafloor - 354 2-komponentní elastický, barevný epoxidový uzavírací nátěr Popis výrobku Sikafloor -354 je houževnatě

Více

Vnitřní předpis bytového družstva č. 3 Domovní řád

Vnitřní předpis bytového družstva č. 3 Domovní řád Vnitřní předpis bytového družstva č. 3 Domovní řád Za účelem zajištění podmínek řádného a bezpečného užívání bytů, zabezpečení pořádku a čistoty v obytných domech, jakož i v zájmu upevnění občanského soužití,

Více

PODNIKOVÁ NORMA PN KP 4201. TVAROVANÉ / TRAPÉZOVÉ PLECHY z hliníku a slitin hliníku

PODNIKOVÁ NORMA PN KP 4201. TVAROVANÉ / TRAPÉZOVÉ PLECHY z hliníku a slitin hliníku PODNIKOVÁ NORMA PN KP 4201 TVAROVANÉ / TRAPÉZOVÉ PLECHY z hliníku a slitin hliníku Platnost od: 1. ledna 2016 Vydání č.: 1 Předmluva Citované normy ČSN EN ISO 6892-1 Kovové materiály Zkoušení tahem Část

Více