Èeské republiky. Informaèní bulletin 5/99

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Èeské republiky. Informaèní bulletin 5/99"

Transkript

1 Státní veterinární správa Èeské republiky Informaèní bulletin 5/99 Veterinární laktologie v roce 1998

2 ,QIRUPDþQt EXOOHWLQ 6WiWQt YHWHULQiUQt VSUiY\ ý5 þ 1 6WiWQt YHWHULQiUQt VSUiYD ýhvnp UHSXEOLN\,QIRUPDþQt EXOOHWLQ Veterinární laktologie v roce 1998 Sestavili: 09U -Lt +/9Èý. 0JU -DURVODYD -È.29È 51U 2OGLFK 9// 6F Editor: 51U 2OGLFK 9// 6F RGERU YHWHULQiUQt K\JLHQ\ RFKUDQ\ YHHMQpKR ]GUDYt D HNRORJLH 696 ý5 - Státní veterinární ústav Jihlava RGERU LQIRUPDWLN\ 696 ý5 RGERU LQIRUPDWLN\ 696 ý5 =SUDFRYiQR QD ]inodg GDW ],QIRUPDþQtKR V\VWpPX 696 ý5 H]HQ Obsah 1. Úvod RþW\ VWiG GRMQLF D GRMQLF Kvalita a jakost mléka H]LGXD LQKLELþQtFK OiWHN Y ED]pQRYpP POpFH tSUDYD SURJUDPX 0/e

3 ,QIRUPDþQt EXOOHWLQ 6WiWQt YHWHULQiUQt VSUiY\ ý5 þ 2 1. Úvod 7DWR SXEOLNDFH GRSOXMH GUXKp D WHWt þtvor,qirupdþqtkr EXOOHWLQX MHå MVRX YQRYiQD YHWHULQiUQt SURKOtGFH MDWHþQêFK ]YtDW D YHWHULQiUQtPX K\JLHQLFNpPX GR]RUX D VSROX V QLPL QDYD]XMH QD DGX YHWHULQiUQtFK K\JLHQLFNêFK URþHQHN NWHUp E\O\ Y\GiYiQ\ RG URNX 3RGNODGHP SUR ODNWRORJLFNRX VWXGLL E\OD GDWD RG RNUHVQtFK YHWHULQiUQtFK ODNWRORJ ]DKUQXMtFt NURP ~GDM R YODVWQt þlqqrvwl LQVSHNWRU SHGHYãtP YêVOHGN\ UR]ERU Y]RUN POpND SURYiGQêFK SUDYLGHOQ Y FHQWUiOQtFK ODERUDWRtFK SUR YãHFKQ\ GRGDYDWHOH POpND SUR POpNiUHQVNp ]SUDFRYiQt 9 REODVWL SUREOHPDWLN\ UH]LGXt LQKLELþQtFK OiWHN Y POpFH SRVN\WOD VYp YêVOHGN\ UHIHUHQþQt ODERUDWR ]H 6WiWQtKR YHWHULQiUQtKR ~VWDYX Y -LKODY HORURþQt X]iYUND MH ]SUDFRYiYiQD Y UiPFL SRVXQXWpKR tzv. hygienického roku po vzoru Evropské unie, tedy za období od do XEOLNDFH MH WHFKQLFN\ ]SUDFRYiQD Y HOHNWURQLFNp SRGRE YH IRUPiWX 3) 7HQWR IRUPiW QiP GRYROXMH SRXåtW XUþLWp QRYLQN\ NWHUp Y GtYMãtFK SXEOLNDFtFK SDStURYêFK QHE\O\ StSXVWQp 1DS VH MHGQi R SRXåLWt EDUHY v JUDILFNêFK SUH]HQWDFtFK D R V\VWpP RGND] QD JUDILFNp StORK\ JUDI\ PDS\ L WDEXON\ 3RþW\ VWiG GRMQLF D GRMQLF Tabulka Tabulka Tabulka 9HWHULQiUQt NRQWUROD V\URYpKR NUDYVNpKR POpND Y FHOp ý5 ]D SROROHWt K\JLHQLFNpKR URNX Då 9HWHULQiUQt NRQWUROD V\URYpKR NUDYVNpKR POpND Y FHOp ý5 ]D SROROHWt K\JLHQLFNpKR URNX Då 9HWHULQiUQt NRQWUROD V\URYpKR NUDYVNpKR POpND Y FHOp ý5 ]D K\JLHQLFNê URN Då M8SUMA.XLS; A M8SUMA.XLS; B M8SUMA.XLS; A-B Tabulka 3UYRYêURED NUDYVNpKR POpND SRGOH RNUHV ý5 Y URFH VWUDQ\ M8OKR1.XLS 9 URFH SRNUDþRYDO WUHQG SL NWHUpP VH RG URNX QHXVWiOH VQLåXMt SRþW\ VWiG GRMQLF 0H]LURþQt ~E\WHN SURWL URNX þlqlo Y URFH SLEOLåQ VWiG WM DVL ] WRKR PDOêFK D DVL YHONêFK VWiG 3RþHW NXV GRMQLF SRNOHVO R WR MH R 3RNOHV SRþWX GRMQLF MH QLåãt QHå SRNOHV SRþWX VWiG FRå VYGþt o MLVWp NRQFHQWUDFL 9H VURYQiQt V URNHP MH SRþHW VWiG SUDNWLFN\ SRORYLþQt 3RþHW GRMQLF NOHVi SR FHOp VOHGRYDQp REGREt RG URNX VH VQtåLO R YtFH QHå WHWLQX 3HYDKD GRMQLF VH QDFKi]t YH YHONêFK VWiGHFK SLþHPå MDNR GOtWNR PH]L YHONêP D PDOêP VWiGHP MH ]YROHQ SRþHW NXV 3UPUQp VWiGR Pi Y VRXþDVQp GRE NXV SUPUQp YHONp VWiGR NXV PDOp NXV 3HV FHONRYê SRNOHV GRãOR RMHGLQOH YQNWHUêFK okresech k QiUVWX SRþWX VWiG StSDGQ SRþWX GRMQLF 9 StSDG RNUHVX 7HSOLFH þlqlo QiUVW SRþWX SRX]H NXV ]H QD GRMQLF FRå MH VDPR]HMP QiUVW ]FHOD QHYê]QDPQê ] KOHGLVND FHONRYpKR SRþWX 2NUHV ÒVWt QDG 2UOLFt MH MHGLQêP StNODGHP ]YêãHQt SRþWX VWiG R VWiG L QiUVWX SRþWX GRMQLF R NXV FRå MH FFD 1DSURWL WRPX RNUHV\ 2ORPRXF.ROtQ.ODWRY\ D 7HEtþ MVRX W\SLFNêP StNODGHP VRXþDVQpKR WUHQGX YHGRXFtKR NH NRQFHQWUDFL ]Y\ãRYiQt SRþWX GRMQLF YH VWiG 9H YãHFK WFKWR RNUHVHFK VH SRþHW VWiG VQtåLO D SHVWR GRãOR N FHONRYpPX QiUVWX SRþWX GRMQLF -H YãDN WHED NRQVWDWRYDW åh ]YêãHQt SRþWX GRMQLF þlqlor Y RNUHVH.ODWRY\ kusy cca 1,7 Y RNUHVH.ROtQ NXV\ FFD D Y RNUHVH 7HEtþ NXV FFD 3RX]H RNUHV 2ORPRXF Y\Ni]DO SRGVWDWQê QiUVW NXV\ FRå MH DVL =YêãHQt SRþWX VWiG D VQtåHQt SRþWX GRMQLF Y\ND]XMt RNUHV\ 0RVW MHGQR VWiGR ýhvni /tsd MHGQR VWiGR D 3O]HVHYHU VWiG -DN MH YLGW WDWR ]YêãHQt MVRX RSW WpP EH]Yê]QDPQi MHGQi VH R PDOi þtvod Grafy 3RþW\ VWiG GRMQLF Då 3RþW\ GRMQLF Då M8DOJ.XLS Mapy 6URYQiQt SRþW VWiG D GRMQLF Y OHWHFK D M8DOJNIC.CDR

4 ,QIRUPDþQt EXOOHWLQ 6WiWQt YHWHULQiUQt VSUiY\ ý5 þ 3 3. Kvalita a jakost mléka Grafy HONRYp YêVOHGN\ Y\ãHWHQt ED]pQRYpKR POpND Y ý5 FHONRYp SRþW\ PLNURRUJDQLVP Då SRþW\ VRPDWLFNêFK EXQN Då M8CPMPSB.XLS Grafy 5R]ORåHQt YãHFK VWiG SRGOH SRþW VRPDWLFNêFK EXQN Då M8KOLAC.XLS; graf Grafy Mapy 5R]ORåHQt PDOêFK D YHONêFK VWiG SRGOH SRþW VRPDWLFNêFK EXQN Då 6URYQiQt SDUDPHWU V\URYpKR NUDYVNpKR POpND Y OHWHFK D SRþW\ VRPDWLFNêFK EXQN FHONRYp SRþW\ PLNURRUJDQLVP M8KOLAC.XLS; graf M8PSBCPM.CDR 3RSUYp RG URNX VH SUPUQê SRþHW VRPDWLFNêFK EXQN 36 QHVQtåLO 1DRSDN GRãOR N QiUVWX SUPUX z na 209 7HQWR REUDW MH PRåQp Y\VYWOLW SUDYGSRGREQêP VSROXSVREHQtP QNROLND IDNWRU 9 SUYp DG MGH R MLå XYHGHQp ]Y\ãRYiQt SUPUQêFK SRþW NUDY YH VWiG 36 MH REHFQ Y\ããt YH YWãtFK VWiGHFK QHå v PHQãtFK DOãtP YOLYHP PåH EêW YOLY HNRQRPLFNê 0OpNiUQ\ SHVWiYDMt SODWLW StSODWN\ za jakost mléka. Tomuto ]GYRGQQt YãDN RGSRUXMH ]DWtP VWiOH VH ]OHSãXMtFt NYDOLWD ] KOHGLVND FHONRYpKR SRþWX PLNURRUJDQLVP 30 DOãt PRåQp D ]Gi VH L SLMDWHOQp Y\VYWOHQt Pi URYQå HNRQRPLFNê GYRG 7tP MH VWDY GRMtFtFK ]Dt]HQt QiURN\ QD ~GUåEX D VHt]HQt GRMtFtFK ]Dt]HQt SL VRXþDVQpP QHGRVWDWNX ILQDQFt. WRPXWR ]iyux O]H GRMtW SL SRGUREQMãtP UR]ERUX YêãH XYHGHQpKR JUDIX QHER" GRFKi]t NH ]YêãHQt 36 MDN YH YHONêFK WDN L Y PDOêFK stádech. 3L LQWHUSUHWDFL YêVOHGN ]MLã"RYDQêFK 36 D 30 MH QXWQp XSR]RUQLW QD ]SVRE VWDWLVWLFNpKR ]SUDFRYiQt GDW -HGQi VH R DULWPHWLFNp SUPU\ MHGQRWOLYêFK JHRPHWULFNêFK SUPU NWHUp MVRX QDYtF YiåHQp QD SRþHW GRMQLF 7HQWR ]SVRE YêSRþWX GiYi VDPR]HMP MLQp YêVOHGN\ QHå SURVWê DULWPHWLFNê SUPU NWHUê Y\ND]XMt FHQWUiOQt ODERUDWRH 3RGOH QDãHKR PtQQt YãDN OpSH Y\SRYtGi R YêVOHGQp NYDOLW QDNXSRYDQpKR POpND SURWRåH EH] YiåHQt QD SRþHW GRMQLF E\ YêVOHGHN PDOpKR VWiGD GRGiYDMtFtKR Då O POpND PO VWHMQRX YiKX MDNR SURGXNFH VWiGD YHONpKR GRGiYDMtFtKR Då O 9iåHQtP VH WDWR FK\ED HOLPLQXMH L NG\å VDPR]HMP N XUþLWp FK\E GRFKi]t QHER" NXV\ PDMt U]QRX XåLWNRYRVW ÒGDM R XåLWNRYRVWL YãDN QHQt Y VRXþDVQp GRE PRåQp ]tvndw RG YãHFK SURGXFHQW SURWR MH QXWQp SRXåtYDW WRWR QiKUDGQt HãHQt 8UþLWêP XNOLGQQtP SL KRGQRFHQt 36 PåH EêW åh VH QDGiOH VQLåXMH PQRåVWYt POpND QHVSOXMtFtKR OLPLW\ ý61 WM QDG D WR ]HMPpQD YH YHONêFK VWiGHFK HONRYp ]KRUãHQt NYDOLW\ ] KOHGLVND 36 MGH QD YUXE ]YWãHQt SRGtOX POpND PH]L D VRPDWLFNêFK EXQN QD ~NRU POpND V 36 SRG 3L SRURYQiYiQt NYDOLW\ POpND Y MHGQRWOLYêFK RNUHVHFK QD PDSiFK PH]L URN\ D MH QXWQp Y]tW RSW v ~YDKX SRþW\ VWiG UHVSHNWLYH GRMQLF Y StVOXãQpP RNUHVH 0DOê SRþHW PåH EêW GYRGHP IDOHãQ St]QLYêFK þl QDRSDN QHSt]QLYêFK YêVOHGN 6URYQiYiQt MH Y WFKWR StSDGHFK WHED EUiW V XUþLWRX UH]HUYRX -HGQi VH QDStNODG o VHYHURþHVNp SiQHYQt RNUHV\ D ~]HPt YHONêFK PVW NWHUi MVRX EUiQD MDNR VDPRVWDWQp ~]HPQt FHON\ 3UDKX Brno a Ostravu). 5H]LGXD LQKLELþQtFK OiWHN Y ED]pQRYpP POpFH Grafy a tabulka 9\ãHWHQt ED]pQRYpKR POpND QD UH]LGXD LQKLELþQtFK OiWHN SRþW\ Y]RUN QD 5,/ Då SURFHQWRYê SRGtO QiOH] 5,/ Då - identifikace RIL graf a tabulka) M8RIL1.XLS 3RþW\ QiOH] UH]LGXt LQKLELþQtFK OiWHN 5,/ MVRX Y\MiGHQR Y SURFHQWHFK SUDNWLFN\ NRQVWDQWQt MLå WHWt URN 0QRåVWYt RGHEtUDQêFK Y]RUN NOHVi 3RNOHV YSRGVWDW ORJLFN\ NRStUXMH VQtåHQt SRþWX VWiG 9 åigqpp StSDG QHMGH R SRNOHV VOHGRYiQt WRKRWR GOHåLWpKR XND]DWHOH ]GUDYRWQt QH]iYDGQRVWL 5RYQå VSHNWUXP LQKLELþQtFK OiWHN ]VWiYi WDNND QHPQQp 6 QDSURVWRX SHYDKRX VH MHGQi R SHQLFLOtQRYi DQWLELRWLND PQRKG\ MHãW Y NRPELQDFL V QHRP\FLQHP þl VWUHSWRP\FLQHP 3L Y\ãHWRYiQt MVRX ]MLã"RYiQ\ SRQNXG QLåãt NRQFHQWUDFH WDNåH MH QXWQp Y]RUN\ þdvwml O\RI\OL]RYDW NRQFHQWURYDW DE\ E\OR PRåQp XUþLW W\S LQKLELþQt OiWN\ -H PRåQp åh StþLQRX MH Y\OXþRYiQt UH]LGXt SR YêUREFHP XGiYDQp RFKUDQQp OKW

5 ,QIRUPDþQt EXOOHWLQ 6WiWQt YHWHULQiUQt VSUiY\ ý5 þ 4 3tSUDYD SURJUDPX 0/e.2.RQFHP URNX E\OD GLVWULEXRYiQD QD RNUHVQt D PVWVNp YHWHULQiUQt VSUiY\ 296 SUYQt YHU]H SRþtWDþRYpKR SURJUDPX SUR VEU GDW ] YHWHULQiUQt ODNWRORJLH 9tPH åh GtN\ QPX EXGH PRåQp SHVQML D SUEåQ Y\KRGQRFRYDW VWDY D WUHQG\ SL SURGXNFL POpND =NXãHEQt SURYR] E\ PO ]DþtW Y GUXKp SRORYLQ K\JLHQLFNpKR URNX 3URJUDP 0/e.2 MDN MH ]NUiFHQ QD]êYiQ MH SOQRKRGQRWQRX VRXþiVWt,QIRUPDþQtKR V\VWpPX 696 ý5 D ]DSOQt GRVDYDGQt PH]HUX Y V\VWpPX VEUX D ]SUDFRYiQt SULPiUQtFK GDW -H XUþHQ NH ]SUDFRYiQt YêVOHGN Y\ãHWHQt MHGQRWOLYêFK Y]RUN QOpND QD Y\EUDQp ]GUDYRWQt D MDNRVWQt XND]DWHOH Y FHQWUiOQtFK ODERUDWRtFK 2StUi VH R NDWDORJ ]HPGOVNêFK VWiMt UHVSHNWLYH MHKR þivw REVDKXMtFt LQIRUPDFH R VWiMtFK GRMQLF GRGiYDMtFtFK POpNR k mlékárenskému opracování. Je konstruován tak, ae\ L SR MHKR ]DYHGHQt E\OR PRåQp SRNUDþRYDW Y QNROLNDOHWp þdvryp DG SL VWHMQpP ]SUDFRYiQt ODNWRORJLFNêFK GDW 3L UXWLQQtP SURYR]X SRþtWi V PRGHPRYêP SHQRVHP YêVOHGN ] FHQWUiOQtFK ODERUDWRt QD MHGQRWOLYp 296 V Y\XåLWtP LQWHUQt NRPXQLNDþQt VtW 696 ý5,0,/ 9HGHQt 696 ý5 EXGH PtW N GLVSR]LFL PVtþQt DNWXDOL]DFH ODNWRORJLFNêFK ~GDM V PRåQRVWt GRVWDW VH Då QD YêVOHGN\ MHGQRWOLYêFK Y]RUN POpND 3UR ~SOQRVW MH WHED GRGDW åh ~GDMH R NRQWUROiFK ODNWRORJ StPR YH VWiMtFK GRMQLF VH YNOiGDMt GR MLå fungujícího hygienického programu DOZOR, kde jsou od ostatních akcí veterinárního hygienického dozoru odlišeny speciálním kódem. 0OpNiUQ\ D Y QiYD]QRVWL QD Q FHQWUiOQt ODERUDWRH SHMGRX SRVWXSQ QD NyG\ VWiMt NWHUp MVRX SRXåtYiQ\ v,qirupdþqtp V\VWpPX 696 ý5 7HQWR IDNW SRYDåXMHPH ]D YHOLFH GOHåLWê SURWRåH QiP XPRåQt VOHGRYDW YD]E\ PH]L MHGQRWOLYêPL GDWRYêPL RNUXK\ Y,QIRUPDþQtP V\VWpPX 696 ý5 D ]DSDGi GR FHONRYpKR WUHQGX YêYRMH informatiky s GUD]HP QD LGHQWLILNDFL D UHJLVWUDFL KRVSRGiVNêFK ]YtDW SRGOH SRåDGDYN 8 7HFKQLFNi StSUDYD SXEOLNDFH,QIRUPDþQt FHQWUXP 696 ý5 U sila 1139, Liberec 30 tel.: 048 / , fax: 048 /

6 9HWHULQiUQt NRQWUROD V\URYpKR NUDYVNpKR POpND FHOi ý5 SROROHWt Då VWiGD GRMQLF VWiGD GRMQLF YãHFKQD QDG NV GR NV VWiGD GRMQLF SRþHW VWiG SRþHW GRMQLF SUPU GRMQLF YH VWiG 36 [ UR]ORåHQt VWiG GOH *3 36 VWiG VWiG YãHFK SROROHWQt *3 36 [ QDG NV GR NV VWiG PpQ QHå YtFH QHå FHONHP Y 30 [ 5,/ SRþHW Y]RUN 5,/ SRþHW SR]LWLYQtFK 5,/ SR]LWLYQtFK NRQWUROD SUYRYêURE\ POpND SRþHW PtVWQtFK ãhwhqt SRþHW Y\GDQêFK RVYGþHQt DULWPHWLFNê SUPU ] JHRPHWULFNêFK SUPU ]GH Y WLVtFtFK 0VXPD[OV

7 9HWHULQiUQt NRQWUROD V\URYpKR NUDYVNpKR POpND FHOi ý5 SROROHWt Då VWiGD GRMQLF VWiGD GRMQLF YãHFKQD QDG NV GR NV VWiGD GRMQLF SRþHW VWiG SRþHW GRMQLF SUPU GRMQLF YH VWiG 36 [ UR]ORåHQt VWiG GOH *3 36 VWiG VWiG YãHFK SROROHWQt *3 36 [ QDG NV GR NV VWiG PpQ QHå YtFH QHå FHONHP Y 30 [ 5,/ SRþHW Y]RUN 5,/ SRþHW SR]LWLYQtFK 5,/ SR]LWLYQtFK NRQWUROD SUYRYêURE\ POpND SRþHW PtVWQtFK ãhwhqt SRþHW Y\GDQêFK RVYGþHQt DULWPHWLFNê SUPU ] JHRPHWULFNêFK SUPU ]GH Y WLVtFtFK 0VXPD[OV

8 9HWHULQiUQt NRQWUROD V\URYpKR NUDYVNpKR POpND FHOi ý5 FHOê URN Då VWiGD GRMQLF VWiGD GRMQLF YãHFKQD QDG NV GR NV VWiGD GRMQLF SRþHW VWiG SRþHW GRMQLF SUPU GRMQLF YH VWiG 36 [ UR]ORåHQt VWiG GOH *3 36 VWiG VWiG YãHFK SROROHWQt *3 36 [ QDG NV GR NV VWiG PpQ QHå YtFH QHå FHONHP Y 30 [ 5,/ SRþHW Y]RUN 5,/ SRþHW SR]LWLYQtFK 5,/ SR]LWLYQtFK NRQWUROD SUYRYêURE\ POpND SRþHW PtVWQtFK ãhwhqt SRþHW Y\GDQêFK RVYGþHQt DULWPHWLFNê SUPU ] JHRPHWULFNêFK SUPU ]GH Y WLVtFtFK 0VXPD[OV

9 3UYRYêURED NUDYVNpKR POpND SRGOH RNUHV ý5 Y URFH 671Ë ý+< RNUHV SRþHW VWiG SRþHW GRMQLF PtVWQt ãhwhqt.30 3UDKD PVWR 3UDKD YêFKRG 3< 3UDKD ]isdg 3= HQHãRY 1 HURXQ.ODGQR./.ROtQ.2.XWQi +RUD.+ 0OQtN 0 0ODGi ROHVODY 0 1\PEXUN 1 3tEUDP 3 5DNRYQtN 5 -,ä1ë ý+< RNUHV SRþHW VWiG SRþHW GRMQLF PtVWQt ãhwhqt.30 ýhvnp XGMRYLFH ýhvnê.uxpory. -LQGLFKY +UDGHF -+ 3HOKLPRY 3 3tVHN 3, 3UDFKDWLFH 37 6WUDNRQLFH 67 7iERU 7 0RNU[OV VWUDQD ]

10 3UYRYêURED NUDYVNpKR POpND SRGOH RNUHV ý5 Y URFH =È31Ë ý+< RNUHV SRþHW VWiG SRþHW GRMQLF PtVWQt ãhwhqt.30 RPDåOLFH 2 KHE 6RNRORY +62.DUORY\ 9DU\.9.ODWRY\.7 3O]H PVWR 30 3O]H VHYHU 36 3O]H MLK 3-5RN\FDQ\ 52 7DFKRY Ë ý+< RNUHV SRþHW VWiG SRþHW GRMQLF PtVWQt ãhwhqt.30 ýhvni /tsd / þtq KRPXWRY 9 /LEHUHF -DEORQHF Q1 /-1 /LWRPLFH /7 /RXQ\ /1 0RVW 02 7HSOLFH 73 ÒVWt QDG /DEHP 8/ 0RNU[OV VWUDQD ]

11 3UYRYêURED NUDYVNpKR POpND SRGOH RNUHV ý5 Y URFH 9é+21Ë ý+< RNUHV SRþHW VWiG SRþHW GRMQLF PtVWQt ãhwhqt.30 +DYOtþNY URG + +UDGHF.UiORYp +. KUXGLP 5 -LþtQ - 1iFKRG 1 3DUGXELFH 38 5\FKQRY QDG.QåQRX 5. 6HPLO\ 60 6YLWDY\ 6< 7UXWQRY 78 ÒVWt QDG 2UOLFt Ë 0259 RNUHV SRþHW VWiG SRþHW GRMQLF PtVWQt ãhwhqt.30 UXQWiO 5 )UêGHN 0tVWHN )0.DUYLQi., 1RYê -LþtQ 1-2ORPRXF 2/ 2SDYD 23 2VWUDYD PVWR 26 3HURY 35 âxpshun -HVHQtN 68-9VHWtQ 96 0RNU[OV VWUDQD ]

12 3UYRYêURED NUDYVNpKR POpND SRGOH RNUHV ý5 Y URFH -,ä1ë 0259 RNUHV SRþHW VWiG SRþHW GRMQLF PtVWQt ãhwhqt.30 ODQVNR. UQR PVWR 0 UQR YHQNRY 2 HFODY 9 +RGRQtQ +2 -LKODYD -,.URPtå.0 3URVWMRY 39 7HEtþ 75 8KHUVNp +UDGLãW 8+ 9\ãNRY 9< =OtQ =/ =QRMPR =1 äiu QDG 6i]DYRX =5 FHOi ýhvni UHSXEOLND SRþHW VWiG SRþHW GRMQLF PtVWQt ãhwhqt SRþHW VRPDWLFNêFK EXQN Y WLVtFtFK QD PO POpND 30 FHONRYê SRþHW PLNURRUJDQLVP Y WLVtFtFK QD PO POpND.30 SRþHW SURYHGHQêFK NRQWURO SUYRYêURE\ POpND 0RNU[OV VWUDQD ]

13 3RþW\ GRMQLF 3RþW\ VWiG GRMQLF SRþHW VWiG GRMQLF PDOi VWiGD YHONi VWiGD FHONHP 3RþW\ GRMQLF SRþHW GRMQLF PDOi VWiGD YHONi VWiGD FHONHP PDOi VWiGD YHONi VWiGD GR NXV GRMQLF QDG NXV GRMQLF 0GRM[OV

14 Srovnání poètù stád a dojnic v letech 1997 a 1998 Stáda dojnic v tìchto okresech se v roce 1998 proti roku 1997 zvýšil poèet stád dojnic Dojnice v tìchto okresech se v roce 1998 proti roku 1997 zvýšil poèet dojnic M8DOJNIC.CDR

15 HONRYp YêVOHGN\ Y\ãHWHQt ED]pQRYpKR POpND Y ý5 HONRYp SRþW\ PLNURRUJDQLVP 30 30POPOpND PDOi VWiGD YHONi VWiGD SUPU 3RþW\ VRPDWLFNêFK EXQN 36 36POPOpND PDOi VWiGD YHONi VWiGD SUPU PDOi VWiGD YHONi VWiGD GR NXV GRMQLF QDG NXV GRMQLF 0FSPSVE[OV

16 5R]ORåHQt VWiG SRGOH SRþW VRPDWLFNêFK EXQN PpQ QHå 6 PO 6 PO 6 PO 6 PO YtFH QHå 6 PO 0NRODF[OV JUDI

17 5R]ORåHQt VWiG SRGOH SRþW VRPDWLFNêFK EXQN PDOi VWiGD GR NV YHONi VWiGD QDG NV PpQ QHå 6 PO 6 PO 6 PO 6 PO YtFH QHå 6 PO 0NRODF[OV JUDI

18 Srovnání parametrù syrového kravského mléka v letech 1997 a 1998 Poèty somatických bunìk v tìchto okresech se v roce 1998 proti roku 1997 snížil poèet somatických bunìk o více než na 1 ml v tìchto okresech se v roce 1998 proti roku 1997 zvýšil poèet somatických bunìk o více než na 1 ml Celkové poèty mikroorganismù v tìchto okresech se v roce 1998 proti roku 1997 snížil celkový poèet mikroorganismù o více než na 1 ml v tìchto okresech se v roce 1998 proti roku 1997 zvýšil celkový poèet mikroorganismù o více než na 1 ml M8PSBCPM.CDR

19 9\ãHWHQt ED]pQRYpKR POpND QD UH]LGXD LQKLELþQtFK OiWHN 3RþW\ Y]RUN Y\ãHWHQp QD UH]LGXD LQKLELþQtFK OiWHN SRþHW Y]RUN PDOi VWiGD YHONi VWiGD FHONHP 3URFHQWRYê SRGtO QiOH] UH]LGXt LQKLELþQtFK OiWHN SRGtO QiOH] 5,/ PDOi VWiGD YHONi VWiGD SUPU,GHQWLILNDFH 5,/ PDOi VWiGD GRNXV GRMQLF YHONi VWiGD QDG NXV GRMQLF </ 03 / " </ 03 / " 31 SHQLFLOLQ 12 QHRP\FLQ 03 DPS\F\OLQ GWWRVWUHSWRP\FLQ 7 WHWUDF\NOLQ / GH]LQI OiWN\ 3112 GWWRQHRP\FLQ 7</ W\ORVLQ " QHVSHFLILNRYiQR 0ULO[OV

TRŽNÍ POSOUZENÍ NEMOVITOSTI

TRŽNÍ POSOUZENÍ NEMOVITOSTI TRŽNÍ POSOUZENÍ NEMOVITOSTI Typ: Byt / Prodej Adresa: Jana Přibíka 953/15, Praha Plocha užitná: 67 m² Kategorie: Budova: Vlastnictví: Lokalita 1000 m od Jana Přibíka 953/15, Praha Data odpovídají období

Více

SARDINIE )$.8/7$7,91Ë 9é/(7< 6UGFH D SHUOD 6DUGLQLH ± FHORGHQQt YêOHW V þhvnêp YêNODGHP 1DYãWtYtPH QHMNUiVQČMãt KRUVNê QiURGQt SDUN 6DUGLQLH NWHUê MH SUiYHP QD]êYiQ VUGFHP RVWURYD 9 PČVWHþNX 0DPRLDGD QDYãWtYtPH

Více

6ROiUQtRGSX]RYDþNUWN$DKUDERã$ 2EMþ. 9KRGQpSRX]GUR]Dt]HQt.HPR* 6ROiUQtRGSX]RYDþNUWN$DKUDERã$ ]DKiQtNUW\DKUDERãHVHLVPLFNêPLRWHV\Y

6ROiUQtRGSX]RYDþNUWN$DKUDERã$ 2EMþ. 9KRGQpSRX]GUR]Dt]HQt.HPR* 6ROiUQtRGSX]RYDþNUWN$DKUDERã$ ]DKiQtNUW\DKUDERãHVHLVPLFNêPLRWHV\Y Kemo YêUREHNþ% Cenová skupina: 6 CE 40240280124 6ROiUQtRGSX]RYDþNUWN$DKUDERã$ 2EMþ 9KRGQpSRX]GUR]Dt]HQt.HPR* 6ROiUQtRGSX]RYDþNUWN$DKUDERã$ ]DKiQtNUW\DKUDERãHVHLVPLFNêPLRWHV\Y zemi (agreslyqtpnplwiqtp3uryr]qtqdswtvh]tvniyi]qdg]hpqlqvwdorydného

Více

Státní veterinární správa Èeské republiky. Informaèní bulletin è. 4/2002

Státní veterinární správa Èeské republiky. Informaèní bulletin è. 4/2002 Státní veterinární správa Èeské republiky Informaèní bulletin è. 4/2002 Program ochrany zvíøat - situace v roce 2001 ,QIRUPDþQtEXOOHWLQ6WiWQtYHWHULQiUQtVSUiY\ý5þ 1 6WiWQtYHWHULQiUQtVSUiYDýHVNpUHSXEOLN\,QIRUPDþQtEXOOHWLQþ

Více

Automatizace technologií.,qj3hwu'rohådo. Ekvitermní regulátor teploty TERM2.7

Automatizace technologií.,qj3hwu'rohådo. Ekvitermní regulátor teploty TERM2.7 Automatizace technologií,qj3hwu'rohådo 3Ë58ý.$352*5$0È725$ Ekvitermní regulátor teploty TERM2.7 3Ë58ý.$352*5$0È725$ Ekvitermní regulátor teploty TERM2.7 AutoTech 1998 Vrchlického 312/16 360 20 KARLOVY

Více

I N E S. Mezinárodní stupnice hodnocení

I N E S. Mezinárodní stupnice hodnocení I N E S Mezinárodní stupnice hodnocení ]iydåqrvwlmdghuqêfkxgiorvwt 8åLYDWHOVNiStUXþND 5HYLGRYDQpDUR]ãtHQpY\GiQt 3LSUDYHQRVSROHþQ0H]LQiURGQtDJHQWXURXSURDWRPRYRXHQHUJLLD$JHQWXURXSUR MDGHUQRXHQHUJLLSL2(&'

Více

Senzor magnetického pole

Senzor magnetického pole Senzor magnetického pole KMZ51 2EMHGQDFt þtvor Senzor magnetického pole Vlastnosti: vysoká citlivost, YHVWDYQi NRPSHQ]DþQt FtYND YHVWDYQi FtYND VHWreset. 3RXæLWt navigace, PHQt ]HPVNpKR PDJQHWLFNpKR SROH

Více

HROMADNÉ GARÁŽE VOJTÍŠKOVA - PRAHA 4

HROMADNÉ GARÁŽE VOJTÍŠKOVA - PRAHA 4 ATELIÉR EKOLOGICKÝCH MODELÙ OZNÁMENÍ ZÁMÌRU VÝSTAVBY HROMADNÉ GARÁŽE VOJTÍŠKOVA - PRAHA 4 Duben 2003 O=1È0(1Ë =È058 9é67$VBY GARÁä( VOJTÍŠKOVA PRAHA 11 CHODOV 2=1È0(1Ë=È0589é67$9%< +520$'1é&+*$5ÈäË VOJTÍŠKOVA

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Zápěstní přístroj pro měření krevního tlaku KP 6185 0197. Obj. č.: 84 01 46

NÁVOD K OBSLUZE. Zápěstní přístroj pro měření krevního tlaku KP 6185 0197. Obj. č.: 84 01 46 NÁVOD K OBSLUZE Zápěstní přístroj pro měření krevního tlaku KP 6185 0197 Obj. č.: 84 01 46 Obsah Strana Úvod... 2 Bezpečnostní upozornění... 2 Jaké hodnoty tlaku krve jsou normální?... 2 Další upozornění...

Více

Digitální spínací hodiny SURPRQWiåHSRGRPtWNRX

Digitální spínací hodiny SURPRQWiåHSRGRPtWNRX Digitální spínací hodiny SURPRQWiåHSRGRPtWNRX 2EMþ Výtisk: 100% recyklovaný papír, bezchlórový, bílený Tento návod k obsluze je publikace fa. Conrad Electronic GmbH, Klaus-Conrad- Straße i, D-92240 Hirschau.

Více

Tento návod k obsluze je publikace fa. Conrad Electronic GmbH, Klaus-Conrad- Straße 1, D Hirschau.

Tento návod k obsluze je publikace fa. Conrad Electronic GmbH, Klaus-Conrad- Straße 1, D Hirschau. Verze 06/00 MEGAFON 2EMþ30 01 07 Výtisk 100% recyklovaný papír, bezchlórový, bílený Tento návod k obsluze je publikace fa. Conrad Electronic GmbH, Klaus-Conrad- Straße 1, D-92240 Hirschau. Jsou vyhrazena

Více

VELLEMAN-KIT BLIKAJÍCÍ SRDCE

VELLEMAN-KIT BLIKAJÍCÍ SRDCE VELLEMAN-KIT BLIKAJÍCÍ SRDCE Typ: MK 101 Technická data: - QDSiMHFt QDSWt 15 V (9V baterie) - RGEU P$ - osazení 2 tranzistory a 28 LED diod - UR]PU\[PP Tato jednoduchá stavebnice ve tvaru srdce je efektním

Více

2/2006 1HRPH]XMH VH QD SRXKRX YêXNX VWXGHQW$ ale je v širším pojetí metodou sdílení a SH- GiYiQt LQIRUPDFt SURWR þtp GiO YtFH

2/2006 1HRPH]XMH VH QD SRXKRX YêXNX VWXGHQW$ ale je v širším pojetí metodou sdílení a SH- GiYiQt LQIRUPDFt SURWR þtp GiO YtFH Úvodník 9iåHQtþWHQiL PiWH SHG VHERX þtvor LQWHUQHWRYpKR þdvrslvx 1DPtþHN MHKRå KODYQtP WpPDWHm bude HOHNWURQLFNpY]GOiYiQt Dnešní doba klade vyšší nároky na kvalifikaci a rozvoj bez ohledu na to, ]GD PiPH

Více

S Theodorem o hieroglyfech Václav Loukota

S Theodorem o hieroglyfech Václav Loukota S Theodorem o hieroglyfech Václav Loukota S Theodorem o hieroglyfech Václav Loukota S Theodorem o hieroglyfech Václav Loukota V O LV O X G L O B AT O R Václav Loukota S Theodorem o hieroglyfech Obálka

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV EKONOMIKY FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF ECONOMY VÝBĚR BANKOVNÍHO, RESP. NEBANKOVNÍHO ÚVĚRU PRO

Více

165 let Vám poskytujeme zdravotní péči. Děkujeme za důvěru!!! Stejné místo, nové přístupy, kvalitnější péče!!!

165 let Vám poskytujeme zdravotní péči. Děkujeme za důvěru!!! Stejné místo, nové přístupy, kvalitnější péče!!! ZPRAVODAJ NEMOCNICE ROČNÍK XIII / ČÍSLO 7-8 / ČERVENEC-SRPEN 2013 MĚSTSKÁ NEMOCNICE OSTRAVA 165 let Vám poskytujeme zdravotní péči Vznik městské nemocnice se datuje rokem 1848. Je nejstarší nemocnicí,

Více

BONA-KO I Í ÚTULEK, KOZLY 35, 470 01 ESKÁ LÍPA, tel.: 736 271 294 a 487 824 371,

BONA-KO I Í ÚTULEK, KOZLY 35, 470 01 ESKÁ LÍPA, tel.: 736 271 294 a 487 824 371, M BONA-KO I Í ÚTULEK, KOZLY 35, 470 01 ESKÁ LÍPA, tel.: 736 271 294 a 487 824 371, KASTRA NÍ PROGRAM TITULNÍ OBÁLKA Kocour-kastrát Šmudla, 1,5 let foto: MVDr. uboš Hrib VÝCHOVNÝ A VZD LÁVACÍ PROGRAM KAPACITA

Více

%/,.$-Ë&Ë9È12ý1Ë67520(ý(. Typ: MK 100

%/,.$-Ë&Ë9È12ý1Ë67520(ý(. Typ: MK 100 GM ELECTRONIC s r o F-KV-MK100 %/,.$-Ë&Ë9È12ý1Ë67520(ý(. Typ: MK 100 Technická data: - QDSiMHFt QDSWt 9 EDWHULH - RGEU PD[P$ - osazení 4 tranzistory a 16 LED diod 7DWR MHGQRGXFKi VWDYHEQLFH YH WYDUX EOLNDMtFtKR

Více

.,ä29$7.$ handicap centrum o.s. Ä3RPiKiPHY\MHWVSUiYQêPVPUHP³. ý$623,6 K MPAS.

.,ä29$7.$ handicap centrum o.s. Ä3RPiKiPHY\MHWVSUiYQêPVPUHP³. ý$623,6 K MPAS. .,ä29$7.$ handicap centrum o.s. Ä3RPiKiPHY\MHWVSUiYQêPVPUHP³ ý$623,6 K MPAS þ www.krizovatka-hc.cz 2 Rokycanova 2654 530 03 Pardubice tel.: 776 468 078 e-mail: centrum@krizovatka-hc.cz www.krizovatka-hc.cz

Více

HP 17 BII Plus Dùležité informace =H YãHKR QHMGtYH VL SURþWWH SUYQt NDSLWROX NWHUi REVDKXMH SRSLV SUiFH V StVWURMHP YêUD]\ NWHUp MVRX Y QiYRGX SRXåtYiQ\ D YãHREHFQê SHKOHG MHKR IXQNFt 3R MHMtP

Více

ATS 404. Ovládací prvky. Návod k obsluze

ATS 404. Ovládací prvky. Návod k obsluze ATS 404 2EMHGQDFt þtvor Návod k obsluze Obsah OVLÁDACÍ PRVKY... 1 SYMBOLY NA DISPLEJI... 2 NAPÁJENÍ... 2 9ORåHQt EDWHULt... 2 9êPQD EDWHULt... 2 Poznámky k vybitým bateriím... 2 3RXåLWt H[WHUQtKR QDSiMHFtKR

Více

Technické údaje. Série MPX HSORWQ NRPSHQ]RYDQê kalibrovaný výstup 0.5V Då 4.5V. Silikonový tlakový VHQ]RU Då 36, Vakuová strana

Technické údaje. Série MPX HSORWQ NRPSHQ]RYDQê kalibrovaný výstup 0.5V Då 4.5V. Silikonový tlakový VHQ]RU Då 36, Vakuová strana Motorola Semiconductor 2EMHGQDFt þtvor Technické údaje 7HSORWQ NRPSHQ]RYDQê kalibrovaný výstup 0.5V 4.5V,GHiOQt SUR V\VWpP\ ]DORåHQp QD Ei]L PLNURSURFHVRU$ 7HSORWQ NRPSHQ]RYDQê Y rozsahu 0 & C Patentovaný

Více

Servopohony vzduchotechnických

Servopohony vzduchotechnických 4 627 Servopohony vzduchotechnických klapek GCA13...1 5RWDþQt SURYHGHQt WtSRORKRYi UHJXODFH havarijní funkce, napájení 24V~ Elektrické servopohony, jmenovitý krouticí moment 16 Nm, havarijní funkce ]DMLãWQi

Více

Proč a jak se měří KVALITA ve zdravotnictví?

Proč a jak se měří KVALITA ve zdravotnictví? Proč a jak se měří KVALITA ve zdravotnictví? Předmluva Obsah Úvod 04 Dostává se vám do rukou brožurka, která má za cíl srozumitelným způsobem popsat současné možnosti hodnocení kvality zdravotních služeb.

Více

Servopohony vzduchotechnických

Servopohony vzduchotechnických 4 613 Servopohony vzduchotechnických klapek 5RWDþQt SURYHGHQt GYRXSRORKRYi UHJXODFH havarijní funkce, napájení 24V~ nebo 230V~ GCA12...2 GCA32...2 Elektrické servopohony, jmenovitý krouticí moment 16 Nm,

Více

úř ř Á Ř Í É Á Í é ď ž é Í ř ďé ř ů é ý ř ů ů Íé ý ý ú Í éý ý ů ď ý ý ř é ú ž ř ř ň é ý ň é ý ř ř ř ř ř ř ř é Ž ó é é ř é ů ž ů ž ú Á Ú Ú É ť Ť Ř ÁÉ Ť ň Ý úř Ú Ťř ó ú ú ž ř ý ý Á ú ý ř úť Ě Ě Ť Ť Ý ŘÁ

Více

ZPRAVODAJ NEMOCNICE. První miminko roku 2015 v Městské nemocnici Ostrava MĚSTSKÁ NEMOCNICE OSTRAVA

ZPRAVODAJ NEMOCNICE. První miminko roku 2015 v Městské nemocnici Ostrava MĚSTSKÁ NEMOCNICE OSTRAVA ZPRAVODAJ NEMOCNICE ROČNÍK XV / ČÍSLO 1 / LEDEN 2015 MĚSTSKÁ NEMOCNICE OSTRAVA Milí kolegové a kolegyně, ještě jednou nám všem přeji zdraví, slušnost a naději pro rok 2015. Moje dnešní pozice v době, kdy

Více

Technická data QDSiMHFt QDSWt : 5 V = (4,8 5,2 V) ]HVLORYDþ P$ HL RMBT E36LS RF MODULÁTOR S BOOSTEREM A. 60â29$ý(0. : ,4 mm UR]PU\ ' V H)

Technická data QDSiMHFt QDSWt : 5 V = (4,8 5,2 V) ]HVLORYDþ P$ HL RMBT E36LS RF MODULÁTOR S BOOSTEREM A. 60â29$ý(0. : ,4 mm UR]PU\ ' V H) 2EMHGQDFt þtvor 7HQWR 8+) PRGXOiWRU SHYiGt videosignál a DXGLRVLJQiO QDS ] kamery, videorekordéru nebo VDWHOLWQtKR SLMtPDþH QD 8+) VLJQiO NWHUê P$åH EêW ]GURMHP SUR DQWpQQt ]GtNX WHOHYL]RUX 3tVWURM REVDKXMH

Více

KOMBINOVANÝ SVODIČ PŘ EPĚ TÍ TYPU 1+2+3

KOMBINOVANÝ SVODIČ PŘ EPĚ TÍ TYPU 1+2+3 KOMBINOVANÝ SVODIČ PŘ EPĚ TÍ TYPU 1+2+3 DS250VG-300 Iimp 25 ka 10 Years Guarantee Premium Quality DS250VG-300 67 36 A 10.6 DS250VG-300 Technologie VG u svodičů přepětí itel je používaná po celém světě

Více

6(=1$0 3ě,+/Èâ(1é&+ 32+/('È9(. 0ČVWVNê VRXG Y 3UD]H 6OH]VNi 3UDKD 6S ]Q 063+,16 3- GQH 'OXåQtN 3HWU.RĜtQHN 3tVNRYi 3UDKD,ý 5ý 9ČĜLWHO 2EYRGQt VRXG SUR 3UDKX SOXNX E 3UDKD,ý 5ý -8'U 6WDQLVODYD 9RKUDGVNi

Více

Kavárna Kavárna V Zahradě 8: :30 28 rezidence Jindřišská

Kavárna Kavárna V Zahradě 8: :30 28 rezidence Jindřišská Kavárna Kavárna V Zahradě 8:0 - - 19:0 28 rezidence Jindřišská ČVUT V PRAZE FAKULTA ARCHITEKTURY THÁKUROVA 9, PRAHA 6 - DEJVICE Jindřišská 28, Praha 1 k.ú. Nové Město (727181) 111 Ústav památkové péče

Více

Relé na plošném spoji G2R Omron

Relé na plošném spoji G2R Omron Relé na plošném spoji G2R Omron 2EMHGQD tþtvor 50 39 32 50 39 91 Úzké výkonové relé pro ]iwåhgr$ S 8 mm vzduchovou mezerou a dráhou sepnutí mezi cívkou a kontaktem ÒURYH ]DEUiQQt VYRGRYpPX SURXGX 37, dle

Více

%H]SHþQRVWQt SRN\Q\ SRGOH WHSORW\ WYRt U$]Qp K\GUiW\ QHMþDVWML hexahydrát chloridu. åhoh]lwpkr. 3UDFRYLäW

%H]SHþQRVWQt SRN\Q\ SRGOH WHSORW\ WYRt U$]Qp K\GUiW\ QHMþDVWML hexahydrát chloridu. åhoh]lwpkr. 3UDFRYLäW &KORULG åhoh]lwê 2EMHGQDFt þtvor 1HEH]SHÿí &KORULG æhoh]lwë SRGOH WHSORW\ WYRt U$]Qp K\GUiW\ QHMþDVWML hexahydrát chloridu 3UDFRYLäW åhoh]lwpkr Okrové na vlhkém vzduchu roztékající, OHKFH UR]SXVWQp NU\VWDON\

Více

&HVWRYQtUDGLRSLMtPDþVEXGtNHP

&HVWRYQtUDGLRSLMtPDþVEXGtNHP NÁVOD K OBSLUZE DOUBLEBIRD RŒDŒS RADIO DATA SYSTÉM Obr. viz titulní list QP originálu DUAL ALARM SUPER KOMPAKT CESTOVNÍ RADIOBUDÍK &HVWRYQtUDGLRSLMtPDþVEXGtNHP DB 92014 RDS TRAVEL CLOCK RADIO 2EMþ 8SR]RUQQt

Více

Kraj se vyslovil proti dotěžení kamene. Na Žulové stezce v Horkách se pracuje. Geopark není součástí Unesco

Kraj se vyslovil proti dotěžení kamene. Na Žulové stezce v Horkách se pracuje. Geopark není součástí Unesco MYŠLENKY MOUDRÝCH Malá chyba na začátku se stane velkou na konci. Giordano Bruno Kdy si vyřídit občanský průkaz? -DN MVPH MLå LQIRUPRYDOL SLORWQt SURMHNW Y\ĜL]RYiQt REþDQVNêFK SUĤND]Ĥ QD 0ČVWVNpP ~ĜDGČ

Více

Obsah. 3R]RU %H]SRGPtQHþQ SHþtVW. 1. Popis výrobku. 3RXåtYiQt StVWURMH Y souladu s platnými SHGSLV\

Obsah. 3R]RU %H]SRGPtQHþQ SHþtVW. 1. Popis výrobku. 3RXåtYiQt StVWURMH Y souladu s platnými SHGSLV\ Cyklocomputer KSS 08 2EMHGQDFt þtvor Tento návod k REVOX]H E\ YiP PO GRSRPRFL ke VSUiYQp PRQWiåL D REVOX]H YDãHKR F\NORFRPSXWHUX 3URWR VL QiYRG SHG PRQWiåt SHþOLY SHþWWH D YãLPQWH VL ]HMPpQD EH]SHþQRVWQtFK

Více

1iURGQtSURJUDP HãHQtSUREOHPDWLN\+,9$,'6YýHVNp republice v období let 2003-2007

1iURGQtSURJUDP HãHQtSUREOHPDWLN\+,9$,'6YýHVNp republice v období let 2003-2007 Ministerstvo zdravotnictví s RGYROiQtPQD8VQHVHQtYOiG\ýHVNp UHSXEOLN\þS LMDORY GRKRG V ministerstvy práce a sociálních Y tãnrovwytpoighåhdw OHVQpYê KRY\YQLWUDDREUDQ\WHQWR 1iURGQtSURJUDP HãHQtSUREOHPDWLN\+,9$,'6YýHVNp

Více

Á Ě É ó ř ž Á Ě É š ř Ň úř ř ď Ž ř š Á Ě É Á ř ú ř ř ř ř ó š ň ř ř ř ř ž ř ž ř Ž ř ř ň ž ř š ž ú Ž šř ř š Ě Í Í É Í ř ř ř š ř ž ž ř Á Ě É Ň ž ř ř ž š Ř š ž ř ř ž ř ž š ú š ř ž Ř Á Ě Í Í É Í š ž ř ž ž šť

Více

7HFKQLFNp ]PQ\ Y\KUD]HQ\

7HFKQLFNp ]PQ\ Y\KUD]HQ\ 3U$WRNRYê JHQHUiWRU LPSXOV$ 52.-,QGXNþQt- 2EMHGQDFt þtvor 12 60 55 Technické údaje: 3ULQFLS PHQt 0HQt ~URYQt SRþtWDþ U\FKORVWL Vydávaná frekvence je SURSRUFLRQHOQt PQRåVWYt GRE Snímací systém: LQGXNþQt

Více

0tVWR 3HWURYLFH 1 PþLFH]iSDGQtþiVWREFH 1 PþLFHYêFKRGQtþiVWREFH +ROHãtQ 'RXEUDYLFH ÒKUQVUiåHNYPP VWDQLFH VUiå N\ NU R X S\ VU iån \ NUR XS\ QH QH QH QH QH QH QH QH QH QH QH 6ORXS 5R]VWiQt %ODQVNR %DELFHQDG6YLWDYRX

Více

Odpočívky na českých dálnicích

Odpočívky na českých dálnicích Odpočívky na českých dálnicích Obsah Úvod................... 4 Přehled odpočívek........ 8 Dálnice D1.......... 1 14 Dálnice D2............. 16 Dálnice D3............. 19 Dálnice D4............. 22 Dálnice

Více

SENZOR VLHKOSTI DGD&*6-H14

SENZOR VLHKOSTI DGD&*6-H14 SENZOR VLHKOSTI DGD&*6-H14 2EMHGQD tþtvor Data a aplikace Verze 2 Úvod 2EH QMHSRYDåRYiQR]DREWtåQpVHstrojit výkonný YOKNRPU QHER NRQWUROpU YOKNRVWL SRPR t VHQ]RUX vlhkosti. Senzor vlhkosti firmy Chichibu

Více

7HSORPUV displejem LED

7HSORPUV displejem LED 7HSORPUV displejem LED 2EMHGQD tþtvor '%OHæLWp1HRGNODGQSHÿtVW 3L änrgi K Y]QLNOë K QHGRGUæHQtP WRKRWR návodu k SRæLWt]DQLNiQiURNQD]iUXNX=DQiV- OHGQpäNRG\WtPWRY]QLNOpQHUXÿtPH Obsah stránka Provozní podmínky...

Více

Ing. Petr MACHYL DYNATECH

Ing. Petr MACHYL DYNATECH Ing. Petr MACHYL DYNATECH.YWHQ 3Ë58ý.$352*5$0È725$ 6QtPDþWHSORW\3WV komunikací STS/485 Ing. Petr MACHYL DYNATECH Keplerova 709/24 400 07 Ústí nad Labem Telefon 047 / 55 04 285 e-mail dynatech@seznam.cz

Více

1. Popis výrobku. Obsah. 3R]RUQ þwwh

1. Popis výrobku. Obsah. 3R]RUQ þwwh Aktivní výhybka EXN-93 2EMHGQDFt þtvor 3HþWWH VL SURVtP SR]RUQ FHOê WHQWR QiYRG MHãW SHG SLSRMHQtP StVWURMH 1HVH]QiPtWH VH SRX]H VH VSUiYQRX REVOXKRX DOH WDNp ]iuryh VH YãHPL WHFKQLFNêPL PRåQRVWPL StVWURMH

Více

Á ÁŽ É Á ž Č ěž ě Č Č Í ě š ú ž ě ě ň ň ť Č ě Ý ě ž ďě Ú Č ě Č ť ě Í ě ď ž ž ž ě ě Í ě ž ň Č Ž š Í ě ě Č ž ě ě Č ě ě ě ž ě š ň ě ě ě Í š ž ž ě ž ž ě Í ě ž ě š š š ž š Ž š ó Í Ž Í Í Ó ž ě Č ž ě ě ě ž Č

Více

Obsah Podmínky provozu...2

Obsah Podmínky provozu...2 se svítivými diodami 2EMHGQDFt þtvor 3R]RU %H]SRGPtQHÿQ ÿwwh 3HþWWH VL SHþOLY WHQWR QiYRG 1D ãnrg\ ]S$VREHQp QH]QDORVWt WRKRWR QiYRGX VH QHY]WDKXMH ]iuxnd =D QiVOHGQp ãnrg\ ] WRKR SO\QRXFt QHUXþtPH Obsah

Více

ÚVOD POKYNY K 80Ë671Ë

ÚVOD POKYNY K 80Ë671Ë STEREOFONNÍ SATELITNÍ 3,-Ë0$ý 65 2EMHGQDFt þtvor 3HþWWH VL SURVtP SRiGQ WHQWR PDQXiO GtYH QHå XYHGHWH StVWURM GR SURYR]X! ÚVOD 6DWHOLWQt SLMtPDþ 6(* 65 GLVSRQXMH následujícím vybavením : 400 programových

Více

Obsah. Návod k obsluze

Obsah. Návod k obsluze Diktafon na mikrokazety Pearlcorder S720 Pearlcorder S722 Pearlcorder S724 2EMHGQDFt þtvor Návod k obsluze 3URYHWH SURVtP WHVW QDKUiYiQt %XGHWH WDN PtW ]DUXþHQR EH]FK\EQp QDKUiYiQt 'NXMHPH YiP ]D NRXSL

Více

Ř Ý ý ó ý ý žó ý é ó ó é é ž ý ó ó é ó ó é ů ú ř ř é ý ř ó ž ý ý ř Š ó ó é ř Š ó é ý ó ó ý é ý Č ů ř ú Č é ř ú Č é ó é ř ý ž ň é ý é ř ó é ž é ř ž Ú Ž ř ů úř ž ó ý ů ů ó ů ý ž ů é ů Ý ý ó ó ó ý ů ý žó

Více

RUDOLF JELÍNEK a.s. -LĜt.RĖDĜtN MPpQR D SĜtMPHQt X I\]LFNêFK RVRE Qi]HY X SUiYQLFNêFK RVRE

RUDOLF JELÍNEK a.s. -LĜt.RĖDĜtN MPpQR D SĜtMPHQt X I\]LFNêFK RVRE Qi]HY X SUiYQLFNêFK RVRE 2 3URKOiãHQt SURYR]RYDWHOH SRWUDYLQiĜVNpKR SRGQLNX R OLKRYLQČ NWHUi E\OD Y\UREHQD QD ~]HPt ýhvnp republiky,ý2 E\OR OL SĜLGČOHQR MPpQR D SĜtMPHQt X I\]LFNêFK RVRE Qi]HY X SUiYQLFNêFK RVRE Místo podnikání

Více

ř é Í ř é ú ý ú š ř ů š š Ž ý ý Š Í ř š ř ř é ř ó ú é ěř ů ř ě ř é Ý ů ř ý ěř ž é ě é š ř ř ě é š é ě Ý ě é ě ě ř ý ř é ř é ř ů ě ší ř é ř ů ě ě š ě ů é ó ě š ř ý ě ě Ť ý Ž é Ú ř ě ě ý ě ď ě Ž ř ř Ž ž

Více

é á ě Č á č ú ú é č á á ě Í ě ě šžá ó Č Éé á ě éč Í é ě š ů á š é ž á á éč Č é ě ž š é Žá á Í ž é Í é ě é ě á é č á ú éč é é É č á ť š Š áě á é á ě Č á ó Á Ř č É Ž ú é č áž á ě ě šžá Č é á ě éč ě ě š ů

Více

á ě č č ú řá ě řá ř č Ú č á ě ú řá ě řá á úř ř ř š á č ú á řá á ě ě š ř ů á é ěř š á á ě á řá ě ě š ř ů á á řá é ě ú úč ůú ř ě ů č ř ř čá ř Ž ř š é ř šť é ě é ř ř ů č ř ř čá ř Ž ř ď é ř š é ě é ř Ť č á

Více

RUDOLF JELÍNEK a.s. -LĜt.RĖDĜtN. konarik@rjelinek.cz 14.2.2013-16.9.2013. MPpQR D SĜtMPHQt X I\]LFNêFK RVRE Qi]HY X SUiYQLFNêFK RVRE

RUDOLF JELÍNEK a.s. -LĜt.RĖDĜtN. konarik@rjelinek.cz 14.2.2013-16.9.2013. MPpQR D SĜtMPHQt X I\]LFNêFK RVRE Qi]HY X SUiYQLFNêFK RVRE 2 3URKOiãHQt SURYR]RYDWHOH SRWUDYLQiĜVNpKR SRGQLNX R OLKRYLQČ NWHUi E\OD Y\UREHQD QD ~]HPt ýhvnp republiky,ý2 E\OR OL SĜLGČOHQR Výrobce MPpQR D SĜtMPHQt X I\]LFNêFK RVRE Qi]HY X SUiYQLFNêFK RVRE 49971361

Více

ý úř š úř ř Ú Ú Í Í ý ý úř ď úř úř ř š ý ú ř š ř ů ú ř ř ň é š š š ú ú ř ř ú ř ý ů ř ú ř ř é ú ú ú ť é ý ů ý ů ř ý é ť š ř ř š ř é ý ř š š ň ř ř é ř é ř é ř ú ý ř é ř ú Č š é š é Č ú ý ú ř ý ú ý ý ř ň

Více

2EVDK. 9iã(ULFVVRQ5H 'RNXPHQWDFH &'VLQIRUPDFHPLDVDGRX NRPXQLNDþQtFKSURJUDP. +RYRU 6H]QKRYRU 1DVWDYHQt 6,0WRRONLW 1RYiSR]QiPND

2EVDK. 9iã(ULFVVRQ5H 'RNXPHQWDFH &'VLQIRUPDFHPLDVDGRX NRPXQLNDþQtFKSURJUDP. +RYRU 6H]QKRYRU 1DVWDYHQt 6,0WRRONLW 1RYiSR]QiPND 2EVDK ÒYRG 9iã(ULFVVRQ5H 'RNXPHQWDFH &'VLQIRUPDFHPLDVDGRX NRPXQLNDþQtFKSURJUDP =DþtQiPH.RQWUROQtVH]QDP 3UDFRYQtUHåLP\ %DWHULH.DUWD6,0 =DSQXWtDY\SQXWt =DY HQêIOLS 2WHY HQêIOLS %H]SHþQRVW =DY HQêIOLS 7ODþtWNDWHOHIRQX

Více

Í Č Ý ě ě ř é š Š š ó Í ř ř š š Í ř ř ý ř é ř ě ě Ú ř ž ž ř š Í ě š Šť ý ž Ť ěž š ř ř š ř ú ě ú ý ě Í Á Á Í Ý Ě ŠÁ Ř Ě ŘÍ Á ÚĚ Č Ě Ů Á Á Č Ě Š Ě É Á Á Ř Ě ÁŽ ÚČ Ě ÁŘŮ Ě Š Ř Ř úš ř ř š Í Í Í ř é ř š é ý

Více

Získejte nové zákazníky a odměňte ty stávající slevovým voucherem! V čem jsme jiní? Výše slevy Flexibilní doba zobrazení Délka platnosti voucheru

Získejte nové zákazníky a odměňte ty stávající slevovým voucherem! V čem jsme jiní? Výše slevy Flexibilní doba zobrazení Délka platnosti voucheru J s m e j e d i n ý s l e v o v ý s e r v e r B E Z P R O V I Z E s v o u c h e r y p r o u ž i v a t e l e Z D A R M A! Z í s k e j t e n o v é z á k a z n í kzy v! i d i t e l n t e s e n a i n t e r!

Více

3RXåLWt Y VRXODGX V XUþHQtP. '$OHåLWp -H QXWQR VL SHþtVW. 7LUiå

3RXåLWt Y VRXODGX V XUþHQtP. '$OHåLWp -H QXWQR VL SHþtVW. 7LUiå 3HG]HVLORYDþ SUR kondenzátorový mikrofon v SMD provedení 2EMHGQDFt þtvor 19 15 66 7LUiå Tento návod k obsluze je publikací Conrad Electronic GmbH, Klaus-Conrad-Straße 1, D-92240 Hirschau. Všechna práva,

Více

RUDOLF JELÍNEK a.s. -LĜt.RĖDĜtN MPpQR D SĜtMPHQt X I\]LFNêFK RVRE Qi]HY X SUiYQLFNêFK RVRE

RUDOLF JELÍNEK a.s. -LĜt.RĖDĜtN MPpQR D SĜtMPHQt X I\]LFNêFK RVRE Qi]HY X SUiYQLFNêFK RVRE 2 3URKOiãHQt SURYR]RYDWHOH SRWUDYLQiĜVNpKR SRGQLNX R OLKRYLQČ NWHUi E\OD Y\UREHQD QD ~]HPt ýhvnp republiky,ý2 E\OR OL SĜLGČOHQR Výrobce MPpQR D SĜtMPHQt X I\]LFNêFK RVRE Qi]HY X SUiYQLFNêFK RVRE 49971361

Více

Hyperbarická komora slouží už 50 let

Hyperbarická komora slouží už 50 let ZPRAVODAJ NEMOCNICE ROČNÍK XV / ČÍSLO 5 / ZÁŘÍ 2015 MĚSTSKÁ NEMOCNICE OSTRAVA Hyperbarická komora slouží už 50 let 9H VWĜHGX ]iĝt VL RGGČOHQt &HQWUD K\SHUEDULFNp PHGLFtQ\ QDãt QHPRFQLFH SĜL SRPQČOR Yê]QDPQp

Více

ž ý é Ú ž ý é č ř ř Í ý é ú ř ž ý é ý ž é ř ů ý ý é ž ý é č š ý é é ř é é ž é ě č ř ý é ů é č é ůč č ř š ý ř é č é ě ý ě ě ě š é č ě ž š ů Í š č é ý ě Š č é ě č é ě ě š ť ř ě ů ý ř ý ů ě ý ý ř ě ů éč š

Více

á ř á á Č É ř ř é á Š á ý ř ř áž á é ř ý á á é á éí á á á ř é á Š á ý ř é á ř é ř á Ž á Í á Žá á ů á á á ž é á ž á š é é Í é Í é Í ž ý ý é á á Í á Í ř ý á ú Í á é ý ž Žá ý ť ř áš á ž á ř ý á Ž ř áš Ž á

Více

RUDOLF JELÍNEK a.s. -LĜt.RĖDĜtN. konarik@rjelinek.cz 1.12.2012-17.1.2014. MPpQR D SĜtMPHQt X I\]LFNêFK RVRE Qi]HY X SUiYQLFNêFK RVRE

RUDOLF JELÍNEK a.s. -LĜt.RĖDĜtN. konarik@rjelinek.cz 1.12.2012-17.1.2014. MPpQR D SĜtMPHQt X I\]LFNêFK RVRE Qi]HY X SUiYQLFNêFK RVRE 2 3URKOiãHQt SURYR]RYDWHOH SRWUDYLQiĜVNpKR SRGQLNX R OLKRYLQČ NWHUi E\OD Y\UREHQD QD ~]HPt ýhvnp republiky,ý2 E\OR OL SĜLGČOHQR Výrobce MPpQR D SĜtMPHQt X I\]LFNêFK RVRE Qi]HY X SUiYQLFNêFK RVRE 49971361

Více

ř ř Š ů ř ý ř ř Š ů ř ý Í ř š ý š ž Ž šř ý ů ř š ř š ů Š ů ř ý ý ř ů ý ž ů Í ý ý ů Í ý ó š Í ž ř ů ý ž ř ó ř ř úř ů ý š ý ť Š ů š ů ý ž ů ž ň ůž š ý Í šř ř ž ž ů ú ů š š ý ř říš ú úř ř ž ď ž ž ů ž ž ř

Více

Ý Á Ř é á ší ě ý ů á é ří á í á í í ěří ř á á í á ř č áš ý ý é á í Š ší é ů ř č ý ří Ž ě ý í á ý ó é č ý ý ó ý á í š čá í á Ž é á í Ž á í Í š ě ší ě ž í ě ě ě éř é žř č ó žč ě ěř ž á í ě é óž ý é ř í é

Více

ď é Í Á é ě Ř Ú Š ě š š Ř ý š ý š ě ý ý ý é ě š ý ů ů ú ě é é ů ě ý ě Š Ř š Č Č š ú ě é Ř ň š é ť Ř š éě é Í é ú ů Áž ď ě ž ť ď ý ý š ú é ďď ď ú ý š ú ž é Ř š ě Č š é ž Č ú š š š ď Ý ŘÍ š ť Č Č ó š ú ž

Více

žá ě ýž íř ě á é ší ů í á í í á é ě ě ž ě í ž á á ě ě á ž ěš ý č í ě í ě ž ě ě á ůž ó ž ě ě ě Í ř ří ě á ý á á é ě á é á ů č ý é ě Ý á ř ž í ě á í ň é

žá ě ýž íř ě á é ší ů í á í í á é ě ě ž ě í ž á á ě ě á ž ěš ý č í ě í ě ž ě ě á ůž ó ž ě ě ě Í ř ří ě á ý á á é ě á é á ů č ý é ě Ý á ř ž í ě á í ň é žá ě ýž ř ě á é š ů á á é ě ě ž ě ž á á ě ě á ž ěš ý č ě ě ž ě ě á ůž ó ž ě ě ě Í ř ř ě á ý á á é ě á é á ů č ý é ě Ý á ř ž ě á ň é ý č é á š ž é ž ý é á ě á ě ť ř ř é ý ě á ů á ýž ň ž ř á ý ý é ř ě ě

Více

Š Ž ů Č á ž ř á ň á ř ž ů Č žá á ž č á ž ř á ž ž ř ž ď á ř ž ž á á ů ž á č á řč á ř ž ů á á ž ď á ř á ň á á á á á č ř ď á ř á á ž ů ř á á ř á á ž á č Č á á ů ř Ž Č čá Č ř á á ř Č ň ž ř ř č Ř Ž á ž á ř

Více

Vysočina Arenu v Novém Městě na Moravě obsadily traktory

Vysočina Arenu v Novém Městě na Moravě obsadily traktory M Ě SÍČNÍK PRO OBČANY VYSOČINY OKRES JIHLAVA ROČNÍK 14 Č ÍSLO 10 Ř ÍJEN 2017 Náklad 232 000 výtisků www.novinykrajevysocina.cz Vyzkoušejte eambulanci Výhody: Možnost objednávat se 24 hodin, 365 dní v roce

Více

nám. TGM þ 38/10 tel/fax mob Krajský soud Brno JUDr. Ludmila Hanzlíková Ing. Vladislav Gasnárek Brno tel.

nám. TGM þ 38/10 tel/fax mob Krajský soud Brno JUDr. Ludmila Hanzlíková Ing. Vladislav Gasnárek Brno tel. 6SROHþQi NDQFHOiĜ EêYDOê PČVWVNê ~ĜDG nám. TGM þ 38/10 690 02 %ĜHFODY %ĜHFODY ý M tel/fax 519 325 137 mobil 728 715 815 %ĜHFODY 22.5.2014 Krajský soud Brno JUDr. Ludmila Hanzlíková ý M,16 Brno 9ČF Žádost

Více

SINUMERIK 840D/810D. ManualTurn. Obsluha / programování. Vydání: åLYDWHOVNi GRNXPHQWDFH

SINUMERIK 840D/810D. ManualTurn. Obsluha / programování. Vydání: åLYDWHOVNi GRNXPHQWDFH SINUMERIK 840D/810D Obsluha / programování Vydání: 08.00 ManualTurn 8åLYDWHOVNi GRNXPHQWDFH Úvod 1 Obsluha 2 SINUMERIK 840D/810D ManualTurn Obsluha / programování 3 tsudyqp IXQNFH pro zpracování 6RXVWUXåHQt

Více

Ě Ý ě ř Č Á Ý ř ý Č ě ř ř ě č Č ú ý ě ě é ř Ý ě ý č ů ě ř ě Š řč č é ě é Č é č ř ě ř ě ů ý ú ů ř ý ř é ě ý ř ý ú ě ý é ž řů ě ř é é ř ř ý ě č ě ě é ý ý ý ř é č Č ř ů ý ř ž é ý ý é ěř ř ě ž ž é řů řů é

Více

ř ř š ý Š ř ž ř š ř šš é é ď š ý š ř ů š ř ů ř é ý ů ť š ř ů Í é é ý š š š ř Í ř é š ž ý ř ř ž ř ů ý ý é š š š š é ř ú é é é ý é š š ď ř é ú é é ř ž Š ř ý ř ř Ž ř é ýš é é ý ú ů ř ř ř ž ý ř ú ř ř ú é é

Více

obsah PŘEDMLUVA 6 Kniha pro Národní park Podyjí Tomáš Rothröckl 6

obsah PŘEDMLUVA 6 Kniha pro Národní park Podyjí Tomáš Rothröckl 6 obsah PŘEDMLUVA 6 Kniha pro Národní park Podyjí Tomáš Rothröckl 6 Vývoj přírody a krajiny pod vlivem člověka Jiří Kacetl, Martin Markel, Antonín Reiter, Martin Škorpík, Libor Šturc, Pavel Vajčner 164 I.

Více

Á Á úř ž é ť ř é ó é ř ž úř Ž é ž é ů ů ó ř ž ů ů ň Ž ř ř úř é ž ř é ř ó Ž Íř úř ř Ý Ž ů Ž ů é ó Ž é ť Ž ř ů úř ó ř ř Ž Ž ř ť ů ř Ž Ž ú ř ř Š é Ž ó ř ó é é É Í ů Ž ů ů Ž Š úř úř ú ó ř ř ř é ř ó ř ř ť ú

Více

ů š š Č Ě Í ř ě á ě ý š é ž ý é ú ů é á ě č ě š é Ž ý ý ť č š ý Ž á ě é š ě ě á ř é é ó ó Í Ďá é ý á Ž é é Í Ž á ř á á ť á Í é ř é é ř é á Í Í ř ó é Ó ř č é č ě č č é ě éť ř Í Í á Í á ř á á É š Í š ř á

Více

3/2015 cena 90 Kč / 4,20

3/2015 cena 90 Kč / 4,20 3/2015 cena 90 Kč / 4,20 odborný časopis pro nakládání s odpady a životní prostředí TÉMA: NOVÉ TECHNOLOGIE PRO ODPADY Dva pohledy na smlouvy obcí Problematické zapojení živnostníků Ministerstvo vysvětluje

Více

ř é ď š ý š ý Í Ž é ř é ř é é Ž é ř ř é Ú ř ř é ř ů ř é ř é Ž é ř ř é é Š ř ř ů é Ž ř é ř ř š é Š é ř ř Š ý ý ý Í ř ů ý ý Ž é ř é Ž é é ý Ž š ůž Ž ř ý ů ř ř é ůž é š é ř ř ý ř Ž Í ř éé ř é ří Ž ř é Í ůž

Více

9iåHQtVSROXREþDQp. 2 2EHFQt~DG informuje. 5 Reklama a inzerce. organizací a institucí PODZIM strana OBSAH :

9iåHQtVSROXREþDQp. 2 2EHFQt~DG informuje. 5 Reklama a inzerce. organizací a institucí PODZIM strana OBSAH : ýwyuwohwqtnqdãtrefh PODZIM 2004 5RþQtNþtVOR 3UiFHQDStVWDYE N MŠ. Foto OÚ. strana OBSAH : 2 2EHFQt~DG informuje 3 '$OHåLWpLQIRUPDFH a provozní doby 3 Narození, jubilanti, úmrtí 4 Usnesení zastupitelstva

Více

9mWHMWH. 9mWHMWHYHVYÀWÀEH]GUgWRYkGLJLWgOQmNRPXQLNDFH ]QD³N\0RWRUROD7À mqgv HMVWHVLY\EUDOLPRELOQm WHOHIRQ0RWRURODV. .OgYHVD]DSQXWm Y\SQXWmWHOHIRQX

9mWHMWH. 9mWHMWHYHVYÀWÀEH]GUgWRYkGLJLWgOQmNRPXQLNDFH ]QD³N\0RWRUROD7À mqgv HMVWHVLY\EUDOLPRELOQm WHOHIRQ0RWRURODV. .OgYHVD]DSQXWm Y\SQXWmWHOHIRQX 9mWHMWH 9mWHMWHYHVYÀWÀEH]GUgWRYkGLJLWgOQmNRPXQLNDFH ]QD³N\0RWRUROD7À mqgv HMVWHVLY\EUDOLPRELOQm WHOHIRQ0RWRURODV 'LVSOHM.RQHNWRU KDQGVIUHH =GHSÎLSRMmWH KDQGVIUHH.OgYHVDSUR XNRQ HQmKRYRUX 8NRQ³XMHWHOHIRQQm

Více

Š é ě ěř é ě é ř ě ř Ž é č ř é č Í č ř ě é ř ě č č č ý ý ř č é é ř č é ď ě ř ř ě ň Žď č ř Ž é č š é ú č é č é ř ě ř ě úř úř ý é ě ř ř č š é ř é ý č ř Ž é č š é Ž Ž č é č ě ý ě ň š ěř ěř é ě ěř é ě ď ě

Více

Odpočívky na českých dálnicích

Odpočívky na českých dálnicích Odpočívky na českých dálnicích Obsah Úvod....4 Přehled odpočívek...8 Dálnice D1...1 14 Dálnice D2...16 Dálnice D3...19 Dálnice D4...22 Dálnice D5...25 Dálnice D6...28 Dálnice D7...31 Dálnice D8...34 Dálnice

Více

Í Í ř š š š ž ú š ř ř ř ž ů ž ř Í Í ú ř ř ž ř ž ř ř š ř š ř ů ů š ž ř ž ř ř ř ř ř ř ú š ř ů Ž ň ř ž š ž ů ř ž ř ř ů ž ů ů ř ů ř ř š ž ú ú ž ů ř ř ž ž ž ů ž ž ž ů ř ž ů ř ř š ž ú ž ř ř ř ř ú ů ž ú ř ř ř

Více

"DOKONALÉ EŠENÍ B(=3(ý1267, =DEH]SHþRYDFt~VWHGQD.,QVWDODþQtPDQXiO

DOKONALÉ EŠENÍ B(=3(ý1267, =DEH]SHþRYDFt~VWHGQD.,QVWDODþQtPDQXiO "DOKONALÉ EŠENÍ B(=3(ý1267, =DEH]SHþRYDFt~VWHGQD,QVWDODþQtPDQXiO OBSAH OBSAH 1 1 SEZNÁMENÍ.. 4 1.1 VLASTNOSTI. 4 1.2 TECHNICKÉ PARAMETRY.. 4 1.3 D23/.

Více

ó ž Ž ť Ó Ž Č Ž ž ž Ž ž Ž Š Ž ď ž Ž ž ž Š Ž ž Š Ž Ž ó Ž Ž Č ó ž Ž ž ž ž Ů ž ž Ž Ů ť ž Ž ž Ž Ž ž ž Ž É ó É É ž Ž Ž ó Ž Ě ť ó Á Ž Á ť Ó Ů Ů Ý ÓŽ Ž Ó ž Č Ž ž ž Ů Ů ž Ů ž ž ž ž ž ž ž É ť ó Š ž ó Š ž ť ó Ď

Více

Á Š ř á ář Á É Í á š Ř ÁŘ á é ř č á ž é ř š ů ř á é ě š ď ř š šč Č á ě ý č ář é ď ý ý ř ě č ě ý Č Á Ě Ý Č ř ě ý č á š ž áš ě ž š ž č ě é č ě č éř ř š ý š ž á é áš č á ů á š š ř éž ř ý č á á ě ř á á ý ř

Více

úř č éš á ě ž á ý á á á úř á ě ě ř ář ú Š á á ě á šř š ě ž ý ě úř é ď á č á ě á ě ě ě š ř ů šť úř á á ě á á ě ř ý ý řá ý á ě ý á ů ě č ú ěř š ý úř ý á éč ě ý ý ú ů úř á á ě ě é ú éě ř ěř é ě ý ý á á á

Více

ý á ř é é č ř á ě Č é á ž é é čě á í é čě říš ý á é á á číš ě ú ú á á ý ýš í Ž čě é č é á í áš ýš ý ř ř á ě ě é ž í á š ě č ž é ú š ě úž é í ě á á ý ó í ýš ďé ěě řá říš ý á ó š žá š ý ř ú ř ú á š í ě ď

Více

š ř Č šť ň ř ž Č Č ř ž š š ď Č Č ť ř ř ž ř ř ž š ř ř ř ř š ř ď š ř š ř ž š š ř š š š š š ď š ď š š ř š ř Ž Á š ř ž ř ů š ř ů ř Ú ř Ú ů ů ň ř ů š ř š Ú ř š ď š š š š ůž ř ň ř ň š š š Č Ú š ž ř ž ř ř š š

Více

Í ř Á ě ř é ř š ř ř ž ď ě Š ž ř ř ý ř ř é ř ě ě Ú ř žž ř ší ě š š šš š Ť š š ř Ú ě ý ě É Í Í š ř ý ř ý ž š ěš é é šš š ě ř ů ý š š ě é ř ě é ě ě ž ý é é ý ě ěř ý ěř ž ě ž ž ý ě ř ě é é é š ř ž šš ě š ř

Více

í í Ú Č ě Š Č í ě ě íú ň í íú ě ú ě í Ó ří ů ě Í Ů í í í Ú í ů í ÚČ ěž í Í ě úč í Č í Ů ů ů í ř íř ú í Č í ů í í ů í ř í ř Č í ř íří ř í í ň íúí ě Í ň ří ň ří ří ř ří í Ž ě ří ě ě ě Í ť Íř í íř ú Č ří

Více

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY MSPH 93 INS 19842/2013-A-10 21 C 215/2011-30 ý(6.è 5(38%/,.$ ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY 2EYRGQt VRXG SUR 3UDKX VH VtGOHP 3UDKD QiP.LQVNêFK UR]KRGO SĜHGVHGN\Qt VHQiWX -8'U /DGRX =iylãnryrx MDNR VDPRVRXGN\Qt

Více

ý ř ě Í ě ÍÍ ž ý ř ž Í ý é ž ý ý ž é ů ž ž ž é ž ě ě ž ě ě é ě ž š ů é ě ř ž ý Í Í ť ž ěř ě š ž é ě š ě ř é ř ě ý ž ě ř š š ě ř ě ý Í ý ů é š žš ě ž ě ř ž ě é é ě é ž é ž ž ě ě ě Í ý ů ří ř š Íř é ě é

Více

STECOMTRA s.r.o. Dlužník: Greener, s.r.o.

STECOMTRA s.r.o. Dlužník: Greener, s.r.o. .UDMVNpPX VRXGX Y 2VWUDYČ,QVROYHQþQt QDYUKRYDWHO - YČĜLWHO STECOMTRA s.r.o. LGHQWLILNDþQt þtvor VtGOR 9UDWLPRY )UêGHFNi 36ý UHMVWĜtNRYê VRXG Y 2VWUDYČ VS ]Q & Dlužník: Greener, s.r.o. LGHQWLILNDþQt þtvor

Více

í í ú ř Í ř í á í é é é Í á ý ň ř í š í č í í á í í é í í í á á ó ě Í í ě í í í í í řá ů čč ř č á í í í ě á ě ě í á í š ť Í ě Í ř ě í ě č Í ř é č š ě

í í ú ř Í ř í á í é é é Í á ý ň ř í š í č í í á í í é í í í á á ó ě Í í ě í í í í í řá ů čč ř č á í í í ě á ě ě í á í š ť Í ě Í ř ě í ě č Í ř é č š ě ú ř Í ř á é é é Í á ý ň ř š č á é á á ó Í řá ů čč ř č á á á š ť Í Í ř č Í ř é č š á č ý č é ó á č ř ů á č č š á ů á Í á á é č ú ó ť ý Í ř č é Í č š á ř á é á ř á ř ů ř ř á áž á Í ý é é č ý čů á é é é č

Více

š š ř ů Í š ř ů š ů ý Ž ř Ě úř ů ř ů š ř ů ť Ž ý ř ř ů ř ú Ž ý ž ů ý ř ů ů ž ž š Ž ž š Á ď ř ýš ý ř ý ž ž ř ř ý ú ú ů ň ý ň ý ú ř ý ú ď ň ýů ý ý ý ř ý ýš š úř ú ů ž ý ř Ž ý ý ř ř ž ř ř ú ý ř úř ž ř ž ř

Více

Š Ř Á Á Á Á Ě ď Šř Ů É Č Á Š Ú ů š é ř ý š ý é ý é ýř š š é ř š š šš ů ů ř ří ý ý š ý é Č Á ř Ž ř š ů š Ž é é ř Ž Ž Ů ř š ů ů Ž š š ř ř é ř ů š š ý ď ý é ř ř ý Í Ž ů ř š é š é Ž š ý š š Ž ř ý š Ž ř é ž

Více