Příručka pro žadatele. Vydávání licencí na dovoz ovoce a zeleniny OBSAH

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Příručka pro žadatele. Vydávání licencí na dovoz ovoce a zeleniny OBSAH"

Transkript

1 Ve Smečkách 33, Praha 1 tel.: fax: Příručka pro žadatele Vydávání licencí na dovoz ovoce a zeleniny OBSAH 1. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO PODÁVÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOVOZNÍ LICENCE DOVOZ V RÁMCI CELNÍ KVÓTY Česnek - licence A Konzervované houby PREFERENČNÍ DOVOZ A DOVOZ V RÁMCI KVÓT DG TAXUD DOVOZ MIMO CELNÍ KVÓTU... 9 Upozornění pro žadatele: Tato příručka má pouze informativní charakter a obsahuje pouze vybrané informace. Na základě jejího obsahu nelze uplatňovat žádné právní nároky. Úplné a závazné znění jednotlivých nařízení ES jsou k dispozici na internetové adrese: VYDÁVÁNÍ LICENCÍ PRO OVOCE A ZELENINU 1/12

2 1. Sektor ovoce a zeleniny, všeobecné podmínky pro podávání žádostí o dovozní licence V sektoru čerstvého ovoce a zeleniny a v sektoru zpracovaného ovoce a zeleniny je pro dovoz ze třetích zemí do EU požadována dovozní licence při dovozu česneku a příbuzných plodin. Pro vnitrounijní obchod (dovoz do ČR ze států EU) se dovozní licence nevyžaduje. V rámci Společenství existují dovozní kvóty, jejichž prostřednictvím může dovozce získat určitou slevu na cle. Jedná se o dovozní kvótu pro dovoz čerstvého česneku a dále o kvótu pro dovoz konzervovaných hub. K využití těchto režimů je vyžadována dovozní licence a případně splnění dalších podmínek stanovených příslušnou legislativou EU. Dovozní licence je platná a může být použita ve všech členských zemích Evropské unie. O licence může požádat subjekt pouze v tom státě, v němž má sídlo a v němž je registrován pro účely DPH. Licence se předkládá celnímu orgánu při přijetí prohlášení o propuštění do volného oběhu. Žádost o licenci 1. Žádosti o licence se přijímají od pondělí do pátku do 13:00 hodin. Žádosti podané po 13:00 hodině se považují za přijaté následující pracovní den. 2. Žádosti o licence se podávají na formuláři AGRIM v případě žádosti o dovozní licenci, nebo na formuláři AGREX v případě žádosti o vývozní licenci. 3. Žádosti o licence je možné na Státní zemědělský intervenční fond (dále jen Fond ) doručit osobně, nebo je zaslat na adresu Fondu poštou nebo faxem, případně zaslat e- mailem na adresu 4. Žádost o licenci může být zrušena pouze písemnou formou, a to do 13:00 hodin v den podání žádosti. 5. Žádost o licenci musí obsahovat zejména název a sídlo žadatele, KN kód produktu a jeho slovní popis dle TARIC, množství produktu číslicí i slovy a razítko a podpis žadatele (oprávněné osoby). Žádost musí případně obsahovat další povinné údaje, pokud to stanovuje příslušná legislativa (bližší informace jsou uvedené dále v kapitolách věnovaných jednotlivým režimům). 6. Žádosti, které nejsou v souladu s podmínkami stanovenými příslušnou legislativou EU, se zamítají. Finanční záruka 1. Zároveň s žádostí o licenci musí být složena finanční záruka, kterou se žadatel zavazuje, že množství produktů, na které podává žádost o licenci, doveze nebo vyveze v době platnosti licence. 2. Záruka se skládá na bankovní účet Fondu vedený u České národní banky. 3. Záruka musí být složena nejpozději do 13:00 hodin v den podání žádosti o licenci. Záruka se pokládá za přijatou okamžikem, kdy má Fond příslušnou částku k dispozici na bankovním účtu, což zpravidla bývá do jednoho až dvou dnů po provedení bankovního převodu nebo po hotovnostním složení záruky na pobočce ČNB. 4. V případě, že záruka není složena včas a ve správné výši, žádost o licenci se zamítá. 5. Sazba záruky pro jednotlivé dovozní a vývozní režimy je stanovena příslušnou legislativou EU. 6. Záruka se neskládá v případě, že její celková výše je nižší nebo rovna 100 EUR. Žadatel se však nesmí vyhýbat složení licenční záruky tím, že v jeden den nebo v krátkém VYDÁVÁNÍ LICENCÍ PRO OVOCE A ZELENINU 2/12

3 časovém období podá bez složené licenční záruky více jednotlivých žádostí na produkt stejného kódu KN a stejnou zemi původu, nebo i různé země původu, je-li údaj o zemi nepovinný (čl. 4 odst. 1 a čl. 14 odst. 6 nařízení Komise (ES) č. 376/2008). V případě pochybností o opodstatněnosti takto podaných žádostí bude držitel licencí vyzván k podání vysvětlení (formou čestného prohlášení), případně k předložení dalších dodatečných dokladů. Pokud se jejich kontrolou prokáže, že žádosti o licence byly podány účelově s cílem vyhnout se složení licenční záruky, může fond držiteli licencí uložit pokutu podle zákona č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu. Vystavení licence a platnost licence Datum vydání licencí a platnost licencí se liší v závislosti na typu režimu. Licence je vydána buď neprodleně, nebo po čekací době, která je stanovena příslušnou legislativou EU. Bližší podrobnosti jsou uvedené v jednotlivých kapitolách. Vrácení využité licence Licenci je nutné vrátit vydávajícímu orgánu ve lhůtě stanovené legislativou EU, zpravidla do 2 měsíců po skončení platnosti licence, v případě dovozních kvót do 45 dnů po skončení platnosti licence. V případě nedodržení termínu složená finanční záruka částečně nebo zcela propadá. Prodloužení platnosti licence Prodloužení platnosti licence není za běžných podmínek možné. Lze o něj požádat pouze na základě zásahu vyšší moci a držitel licence musí prokázat, že na události, které zabránily použití licence v původní době její platnosti, neměl vliv a před podáním žádosti o licenci o nich nemohl vědět. Převod licenčních práv Práva vyplývající z licence jsou převoditelná držitelem na jednoho nabyvatele během doby platnosti licence. Převod se týká množství, které ještě nebylo dovezeno/vyvezeno. Závazky vyplývající z licence nejsou převoditelné. Převoditelnost licencí může být u některých režimů omezena příslušnou legislativou EU. Nabyvatel může své právo postoupit zpět držiteli. Zpětné postoupení se týká množství, které ještě nebylo dovezeno/vyvezeno. Podmínky vrácení finanční záruky Složená finanční záruka je držiteli licence vrácena v plné výši, pokud je Fondu ve stanovené lhůtě doručeno vyhotovení č. 1 dovozní licence obsahující potvrzení celního úřadu o přijetí dovozního prohlášení. Licence se vrací nejpozději do dvou měsíců následujících po uplynutí doby platnosti licence, pokud není legislativou EU stanoveno jinak (např. režim dovozních kvót). V případě, že jsou uvedené doklady doručeny Fondu po uplynutí výše stanovených lhůt, nejpozději však do 730 kalendářních dnů následujících po uplynutí platnosti licence, dochází k částečnému propadu složené finanční záruky. Jsou-li doklady doručeny Fondu po uplynutí 730 VYDÁVÁNÍ LICENCÍ PRO OVOCE A ZELENINU 3/12

4 kalendářních dnů následujících po skončení platnosti licence, dochází k plnému propadu finanční záruky. Dále, s výjimkou případů vyšší moci, jistota zcela nebo zčásti propadá, jestliže se v době platnosti licence dovoz/vývoz neuskuteční nebo jestliže se uskuteční pouze částečně. Příslušná legislativa Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1308/2013 ze dne 17. prosince 2013, kterým se stanoví společná organizace zemědělských trhů se zemědělskými produkty, v platném znění Nařízení Komise (ES) č. 376/2008 ze dne 23. dubna 2008, kterým se stanoví společná pravidla k režimu dovozních a vývozních licencí a osvědčení o stanovení náhrady předem pro zemědělské produkty, v platném znění Nařízení Komise (ES) č. 1301/2006 ze dne 31. srpna 2006, kterým se stanoví společná pravidla ke správě dovozních celních kvót pro zemědělské produkty, které podléhají režimu dovozních licencí, v platném znění Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 907/2014 ze dne 11. března 2014, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013, pokud jde o platební agentury a další subjekty, finanční řízení, schválení účetní závěrky, jistoty a použití eura, v platném znění Nařízení Komise (ES) č. 341/2007 ze dne 29. března 2007 o otevření a správě celních kvót a zavedení režimu dovozních licencí a osvědčení o původu pro česnek a některé jiné zemědělské produkty dovážené ze třetích zemí, v platném znění Nařízení Komise (ES) č. 1979/2006 ze dne 22. prosince 2006 o otevření a správě celních kvót pro konzervované houby dovážené ze třetích zemí, v platném znění VYDÁVÁNÍ LICENCÍ PRO OVOCE A ZELENINU 4/12

5 2. Dovoz v rámci celní kvóty 2.1. Česnek - licence A Základní legislativa Nařízení Komise (ES) č. 341/2007 ze dne 29. března 2007 o otevření a správě celních kvót a zavedení režimu dovozních licencí a osvědčení o původu pro česnek a některé jiné zemědělské produkty dovážené ze třetích zemí. Prováděcí nařízení Komise (ES) č. 628/2014 ze dne 12. června 2014, pokud jde o dovozní celní kvóty pro česnek pocházející z Číny. Dovozní celní kvóty (Příloha I NK 341/2007) Původ Argentina Čína Ostatní třetí země Typ dovozce Číslo kvóty 1. podobdobí červen srpen Kvóta (v tunách) 2. podobdobí září listopad 3. podobdobí prosinec-únor 4. podobdobí březen-květen Tradiční Nový celkem Tradiční Nový celkem Tradiční Nový celkem Dovozní rok: Trvá od do Je rozdělen na 4 podobdobí viz tabulka KN kód: Valorické clo: 9,6 % Výše záruky: 60 EUR/T Termíny pro podání žádosti: dubna pro 1. podobdobí (červen srpen) července pro 2. podobdobí (září listopad) října pro 3. podobdobí (prosinec únor) ledna pro 4. podobdobí (březen květen) Rozdělení dovozců: Tradiční dovozce (70% kvóty) je takový dovozce, který splňuje následující dvě podmínky: 1) Dovozce, který obdržel a užíval licence A v každém z předchozích tří ukončených dovozních roků. 2) Dovozce, který dovezl alespoň 50 tun ovoce a zeleniny dle části IX přílohy I nařízení (EU) č. 1308/2013 nebo vyvezl alespoň 50 tun česneku kódu do třetích zemí, a to během posledního ukončeného dovozního roku, který předchází podání žádosti. Tento VYDÁVÁNÍ LICENCÍ PRO OVOCE A ZELENINU 5/12

6 důkaz předkládá žadatel prostřednictvím vývozních či dovozních celních dokladů s první žádostí na daný dovozní rok. Doklady musí být řádně potvrzeny celním úřadem. Nový dovozce (30% kvóty) musí splňovat následující podmínky: Dovozce, který dovezl alespoň 50 tun ovoce a zeleniny dle části IX přílohy I nařízení (EU) č. 1308/2013 nebo vyvezl alespoň 50 tun česneku kódu do třetích zemí v každém ze dvou posledních kalendářních roků, které předchází žádosti. Tento důkaz předkládá žadatel prostřednictvím vývozních či dovozních celních dokladů s první žádostí na daný dovozní rok. Doklady musí být řádně potvrzeny celním úřadem. Množství, na které lze podat žádost o licenci: Tradiční dovozce může v daném dovozním kvótovém roce podat žádost (či více žádostí) do maxima svého referenčního množství. Referenční množství je průměr skutečně dovezeného množství česneku kódu za předchozí tři ukončené kalendářní roky. Rozvržení referenčního množství do jednotlivých čtvrtletí a zemí původu je ponecháno na dovozci. Nový dovozce čtvrtletně může podat žádost maximálně o 10 % z celkového množství, které je k dispozici v součtu pro nového i tradičního dovozce v dané kvótě pro dané čtvrtletí a původ (viz následující tabulka). Maximální množství, o které může žádat nový dovozce Původ 1. podobdobí červen srpen 2. podobdobí září listopad Kvóta (v tunách) 3. podobdobí prosinec - únor 4. podobdobí březen - květen Argentina ,7 Čína 1 182, , ,5 Ostatní třetí země 134, ,7 55,2 Žadatel do žádosti uvede: Pole 7: Vyvážející země nepovinný údaj, uveďte zemi a zaškrtněte křížkem NE Pole 8: Země původu - povinný údaj, uveďte zemi a zaškrtněte křížkem ANO Pole 15: Slovní popis produktu dle KN Pole 16: KN kód produktu Pole 20: Tradiční/nový dovozce. Pořadové číslo: (číslo kvóty). Podmínka: Žádosti může podávat dovozce pouze ve státě, ve kterém má sídlo a v němž je registrován pro účely DPH. Vydání licence: Licence se vydávají od 23. dne měsíce, v kterém byla žádost podána, do konce tohoto měsíce. Komise může stanovit přídělový koeficient. Platnost licence: 1. podobdobí: podobdobí: podobdobí: podobdobí: Termín vrácení licence: Do 45 dnů po ukončení doby platnosti licence. VYDÁVÁNÍ LICENCÍ PRO OVOCE A ZELENINU 6/12

7 Práva vyplývající z licencí nelze převádět. Poznámka: K propuštění do volného oběhu při dovozu z Íránu, Libanonu, Malajsie, Tchaj-wanu, Vietnamu a Spojených arabských emirátů je nezbytné splnit podmínky uvedené v čl. 15 a 16 NK 341/2007. Licence může být vydána pouze v případě, je-li splněna podmínka uvedená v čl. 17 NK 341/ Konzervované houby Základní legislativa: Nařízení Komise (ES) č. 1979/2006 ze dne 22. prosince o otevření a správě celních kvót pro konzervované houby dovážené ze třetích zemí Prováděcí nařízení Komise (ES) č. 637/2014 ze dne 13. června 2014, pokud jde o dovozní celní kvóty pro konzervované houby pocházející z Číny Dovozní celní kvóty (Příloha I NK 1979/2006) Čína Původ Ostatní třetí země Typ dovozce Číslo kvóty Tradiční Nový Tradiční Nový Množství v kvótě (v tunách) Dovozní rok: KN kód + valorické clo: % % % Výše záruky: 40 EUR/T Podání žádosti: Žádosti se podávají prvních pět pracovních dní v lednu. Rozdělení dovozců: Tradiční dovozce (95% kvóty) je takový dovozce, který splňuje následující dvě podmínky: 1) Dovozce, který dovážel do Unie konzervované houby výše uvedených tří KN kódů nejméně ve dvou ze tří předcházejících kalendářních roků. 2) Dovozce, který během roku předcházejícího podání žádosti dovezl nejméně 100 tun produktů dle části X přílohy I nařízení (EU) č. 1308/2013 (produkty zpracované z ovoce a zeleniny). Tyto důkazy předkládá žadatel prostřednictvím dovozních celních dokladů řádně potvrzených celním úřadem. Nový dovozce (5% kvóty) je takový dovozce, který splňuje následující dvě podmínky: VYDÁVÁNÍ LICENCÍ PRO OVOCE A ZELENINU 7/12

8 1) Dovozce, který v každém ze dvou předešlých kalendářních roků dovezl nejméně 50 tun produktů dle části X přílohy I nařízení (EU) č. 1308/2013 (produkty zpracované z ovoce a zeleniny). Tento důkaz předkládá žadatel prostřednictvím dovozních celních dokladů řádně potvrzených celním úřadem. 2) V případě, že dovozce získal v předchozím kalendářním roce licenci, předloží důkaz, že dovezl alespoň 50 %. Množství, na které lze podat žádost o licenci: Tradiční dovozce - nejvýše 150% svého referenčního množství. Referenční množství je maximální objem čisté odkapané váhy konzervovaných hub dovezených za kalendářní rok během jednoho z posledních tří kalendářních roků. Důkazy jsou podány prostřednictvím použité dovozní licence či předložením dovozních celních dokladů řádně potvrzených celním úřadem. Nový dovozce - max. 1% dostupného množství pro danou zemi původu Žadatel do žádosti uvede: Pole 7: Vyvážející země nepovinný údaj, uveďte zemi a zaškrtněte křížkem NE Pole 8: Země původu - povinný údaj, uveďte zemi a zaškrtněte křížkem ANO Pole 15: Slovní popis produktu dle KN Pole 16: KN kód produktu Pole 20: Tradiční/nový dovozce. Pořadové číslo: (číslo kvóty). Podmínka: Žádosti může podávat dovozce pouze ve státě, ve kterém má sídlo a v němž je registrován pro účely DPH. Vydání licence: Licence se vydávají sedmý pracovní den po ukončení oznamovací lhůty Evropské Komisi (členské státy do desátého pracovního dne měsíce ledna nahlásí Komisi množství, na která byly podány žádosti o licence). Komise může stanovit přídělový koeficient. Platnost licence: Licence jsou platné ode dne skutečného vydání včetně dne vydání do příslušného roku. Termín vrácení licence: Do 45 dnů po ukončení doby platnosti licence. Práva vyplývající z licencí nelze převádět. VYDÁVÁNÍ LICENCÍ PRO OVOCE A ZELENINU 8/12

9 3. Preferenční dovoz a dovoz v rámci kvót DG TAXUD Dovoz v rámci tarifní preference a kvót DG TAXUD (informace lze nalézt na stránkách TARICu) podléhá předložení dovozní licence, a to pro jakékoliv požadované množství. Dovozní licence je vydána za naprosto stejných podmínek jako licence B (licence pro běžný dovoz), pouze v rámci tarifní preference se v žádosti o licenci uvede následující poznámka: Poznámky k žádosti Pole 20: Tarifní preference Týká se produktů s KN kódy uvedenými v kapitole Dovoz mimo celní kvótu Základní legislativa: Nařízení Komise (ES) č. 341/2007 ze dne 29. března 2007 o otevření a správě celních kvót a zavedení režimu dovozních licencí a osvědčení o původu pro česnek a některé jiné zemědělské produkty dovážené ze třetích zemí Hospodářský rok: KN kódy + popis dle TARICu: Cibule, šalotka, česnek, pór a jiná cibulová zelenina, čerstvá nebo chlazená; Česnek ex (konkrétně ) Cibule, šalotka, česnek, pór a jiná cibulová zelenina, čerstvá nebo chlazená; Pór a jiná cibulová zelenina; Ostatní ex (konkrétně ) Zelenina (též vařená ve vodě nebo v páře), zmrazená; Ostatní zelenina; Ostatní; Česnek a Allium ampeloprasum ex (konkrétně ) Zelenina (též vařená ve vodě nebo v páře), zmrazená; Zeleninové směsi; Směsi zeleniny obsahující česnek a/nebo Allium ampeloprasum ex (konkrétně ) Zelenina prozatímně konzervovaná (například oxidem siřičitým, ve slaném nálevu, v sířené vodě nebo v jiných konzervačních roztocích), avšak v tomto stavu nezpůsobilá k přímému požívání; Ostatní zelenina; zeleninové směsi; Zelenina; Ostatní; Česnek a Allium ampeloprasum ex (konkrétně ) Zelenina prozatímně konzervovaná (například oxidem siřičitým, ve slaném nálevu, v sířené vodě nebo v jiných konzervačních roztocích), avšak v tomto stavu nezpůsobilá k přímému požívání; Ostatní zelenina; zeleninové směsi; Zeleninové směsi, Směsi zeleniny obsahující česnek a/nebo Allium ampeloprasum ex (konkrétně ) Zelenina sušená, v celku, rozřezaná na kousky nebo plátky, rozdrcená nebo v prášku, avšak jinak neupravovaná; Ostatní zelenina; zeleninové směsi; Ostatní; Česnek a Allium ampeloprasum a směsi zeleniny obsahující česnek a/nebo Allium ampeloprasum Země původu: Všechny třetí země Výše záruky: 50 EUR/T VYDÁVÁNÍ LICENCÍ PRO OVOCE A ZELENINU 9/12

10 Podání žádosti: Průběžně od pondělí do pátku Množství, pro které se vyžaduje licence: Licence je nutná pro jakékoliv množství Žadatel do žádosti uvede: Pole 7: Vyvážející země nepovinný údaj, uveďte zemi a zaškrtněte křížkem NE Pole 8: Země původu - povinný údaj, uveďte zemi a zaškrtněte křížkem ANO Pole 15: Slovní popis produktů dle KN pokrývající desetimístný KN kód (viz výše) Pole 16: Osmimístný KN kód produktu s předponou ex (viz výše) Podmínka: Žádosti může podávat dovozce pouze ve státě, ve kterém má sídlo a v němž je registrován pro účely DPH. Vydání licence: Licence se vydávají ihned. Platnost licence: 3 měsíce ode dne vydání včetně dne vydání. Termín vrácení licence: Do 2 měsíců po skončení doby platnosti licence. Práva vyplývající z licencí nelze převádět. Poznámka: Při dovozu česneku kódu KN z Íránu, Libanonu, Malajsie, Tchaj-wanu, Vietnamu a Spojených arabských emirátů je nutné postupovat podle podmínek uvedených v čl. 15 a 16 NK 341/2007. VYDÁVÁNÍ LICENCÍ PRO OVOCE A ZELENINU 10/12

11 Vzor vyplněné žádosti Vždy se zaškrtne NE Vždy se zaškrtne ANO Obchodní název produktu Záruka se uvede v EUR Slovní popis přesně dle TARIC osmimístný KN kód dle TARIC Uvést množství číslicí + měrné jednotky Uvést množství slovy + měrné jednotky Podepsat a potvrdit dle obchodního rejstříku VYDÁVÁNÍ LICENCÍ PRO OVOCE A ZELENINU 11/12

12 Kontaktní osoby: Oddělení zahraničního obchodu a správy záruk Bc. Pavlína Horsáková (tel: , Mgr. Irena Hrčková (tel: , obecná ová odresa: FAX: , 563 VYDÁVÁNÍ LICENCÍ PRO OVOCE A ZELENINU 12/12

Příručka pro žadatele. Vydávání licencí pro ovoce a zeleninu (čerstvé i zpracované) OBSAH

Příručka pro žadatele. Vydávání licencí pro ovoce a zeleninu (čerstvé i zpracované) OBSAH Ve Smečkách 33, 110 00 Praha 1 tel.: +420 222 871 620 fax: +420 222 871 765 e-mail: info@szif.cz, http://www.szif.cz Příručka pro žadatele Vydávání licencí pro ovoce a zeleninu (čerstvé i zpracované) OBSAH

Více

Vydávání licencí na dovoz a vývoz rýže

Vydávání licencí na dovoz a vývoz rýže Ve smečkách 33, 110 00 Praha 1 tel.: 222 871 556 fax: 296 326 111 e-mail: info@szif.cz Vydávání licencí na dovoz a vývoz rýže Tato příručka má informativní charakter a obsahuje pouze vybrané informace.

Více

Příručka pro žadatele. Vydávání licencí pro ovoce a zeleninu (čerstvé i zpracované) OBSAH

Příručka pro žadatele. Vydávání licencí pro ovoce a zeleninu (čerstvé i zpracované) OBSAH Ve Smečkách 33, 110 00 Praha 1 tel.: +420 222 871 620 fax: +420 222 871 765 e-mail: info@szif.cz, http://www.szif.cz Příručka pro žadatele Vydávání licencí pro ovoce a zeleninu (čerstvé i zpracované) OBSAH

Více

Dovozní a vývozní licence pro mléko a mléčné výrobky. Obsah: 1. ZÁKLADNÍ LEGISLATIVA... 2 2. OBECNÝ POSTUP PŘI VYDÁVÁNÍ LICENCÍ... 4 3. DOVOZ...

Dovozní a vývozní licence pro mléko a mléčné výrobky. Obsah: 1. ZÁKLADNÍ LEGISLATIVA... 2 2. OBECNÝ POSTUP PŘI VYDÁVÁNÍ LICENCÍ... 4 3. DOVOZ... Dovozní a vývozní licence pro mléko a mléčné výrobky Obsah: 1. ZÁKLADNÍ LEGISLATIVA... 2 2. OBECNÝ POSTUP PŘI VYDÁVÁNÍ LICENCÍ... 4 3. DOVOZ... 6 3.1. Preferenční dovoz mimo režim kvót... 7 3.2. Dovoz

Více

Dovozní licence pro ovoce a zeleninu

Dovozní licence pro ovoce a zeleninu Ve Smečkách 33, 110 00 Praha 1 tel.: +420 222 871 620 fax: +420 222 871 765 e-mail: info@szif.cz http://www.szif.cz Dovozní licence pro ovoce a zeleninu Při dovozu čerstvého ovoce a zeleniny ze třetích

Více

Příručka pro žadatele Vydávání licencí pro dovoz etanolu zemědělského původu

Příručka pro žadatele Vydávání licencí pro dovoz etanolu zemědělského původu Příručka pro žadatele Vydávání licencí pro dovoz etanolu zemědělského původu Obsah 1. Všeobecné podmínky licenčního systému... 2 2. Dovozní režimy... 5 2.1. Dovoz za plné dovozní clo... 5 2.2. Preferenční

Více

Příručka pro žadatele Vydávání licencí pro olivový olej a stolní olivy

Příručka pro žadatele Vydávání licencí pro olivový olej a stolní olivy Příručka pro žadatele Vydávání licencí pro olivový olej a stolní olivy Obsah 1. Všeobecné podmínky licenčního systému... 2 2. Dovozní režimy... 5 2.1. Běžný dovoz (plné dovozní clo)... 5 2.2. Tarifní preference

Více

Vydávání licencí na dovoz a vývoz vína a ethyl alkoholu

Vydávání licencí na dovoz a vývoz vína a ethyl alkoholu Ve Smečkách 33, 110 00 Praha 1 tel.: 222 871 556 fax: 296 326 111 e-mail: info@szif.cz Vydávání licencí na dovoz a vývoz vína a ethyl alkoholu Dovoz vína, hroznové šťávy a hroznového moštu ze třetích zemí

Více

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 498/2012 ze dne 12. června 2012 o přidělování celních kvót na vývoz dřeva z Ruské federace do Evropské unie

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 498/2012 ze dne 12. června 2012 o přidělování celních kvót na vývoz dřeva z Ruské federace do Evropské unie L 152/28 Úřední věstník Evropské unie 13.6.2012 PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 498/2012 ze dne 12. června 2012 o přidělování celních kvót na vývoz dřeva z Ruské federace do Evropské unie EVROPSKÁ KOMISE,

Více

Příručka pro žadatele Soukromé skladování sýrů. dle nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/1852

Příručka pro žadatele Soukromé skladování sýrů. dle nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/1852 Příručka pro žadatele Soukromé skladování sýrů dle nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/1852 Obsah 1. Obecné podmínky pro složení záruk... 2 2. Záruky na soukromé skladování sýrů... 3 3. Závěrečná

Více

Příručka pro žadatele. Vydávání licencí na dovoz konopí

Příručka pro žadatele. Vydávání licencí na dovoz konopí Ve smečkách 33, 110 00 Praha 1 tel.: 222 871 556 fax: 296 326 111 e-mail: info@szif.cz Příručka pro žadatele Vydávání licencí na dovoz konopí OBSAH 1. Běžný dovoz... 2 1.1. Dovoz pravého konopí... 2 1.2.

Více

Příručka pro žadatele. Vydávání licencí na dovoz vepřového masa

Příručka pro žadatele. Vydávání licencí na dovoz vepřového masa Příručka pro žadatele Vydávání licencí na dovoz vepřového masa OBSAH 1. DOVOZ v režimu celních kvót řízených systémem licencí... 2 1.1 Dovoz vepřového masa do EU... 2 1.2 Dovoz vepřového masa z Ukrajiny...

Více

Příručka pro žadatele. Vydávání licencí na dovoz drůbežího masa a vajec

Příručka pro žadatele. Vydávání licencí na dovoz drůbežího masa a vajec Příručka pro žadatele Vydávání licencí na dovoz drůbežího masa a vajec OBSAH 1. DRŮBEŽ... 2 DOVOZ v režimu celních kvót řízených systémem licencí... 2 1.1 Dovoz soleného drůbežího masa a jiných drůbežích

Více

(Legislativní akty) NAŘÍZENÍ

(Legislativní akty) NAŘÍZENÍ 25.6.2015 L 160/1 I (Legislativní akty) NAŘÍZENÍ NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2015/936 ze dne 9. června 2015 o společných pravidlech dovozu textilních výrobků pocházejících z některých třetích

Více

Příručka pro žadatele. Licence na dovoz drůbežího masa a vajec

Příručka pro žadatele. Licence na dovoz drůbežího masa a vajec tel.: 222 871 871 fax: 296 871 765 Datová schránka: jn2aiqd Příručka pro žadatele Licence na dovoz drůbežího masa a vajec Stránka 1 z 24 OBSAH 1. ÚVOD... 3 2. DRŮBEŽ... 4 DOVOZ v režimu celních kvót řízených

Více

Příručka pro žadatele. Vydávání licencí na dovoz vepřového masa

Příručka pro žadatele. Vydávání licencí na dovoz vepřového masa Příručka pro žadatele Vydávání licencí na dovoz vepřového masa OBSAH 1. DOVOZ v režimu celních kvót řízených systémem licencí... 2 1.1 Dovoz vepřového masa do EU... 2 1.2 Dovoz vepřového masa původem z

Více

ZÁRUKY. Obecné informace pro žadatele týkající se přijetí, uvolnění, propadnutí záruky

ZÁRUKY. Obecné informace pro žadatele týkající se přijetí, uvolnění, propadnutí záruky Ve Smečkách 33, 110 00 Praha 1 tel.: +420 222 871 620 fax: +420 222 871 765 e-mail: info@szif.cz http://www.szif.cz Obecné informace pro žadatele týkající se přijetí, uvolnění, propadnutí záruky Platnost

Více

Vydávání licencí pro vepřové maso

Vydávání licencí pro vepřové maso Vydávání licencí pro vepřové maso Dovozní režimy Dovoz vepřového masa v rámci kvót DOVOZ VEŠKERÝCH PRODUKTŮ Z ODVĚTVÍ VEPŘOVÉHO MASA DO SPOLEČENSTVÍ V RÁMCI KVÓT JE PODMÍNĚN PŘEDLOŽENÍM DOVOZNÍ LICENCE.

Více

Příručka pro žadatele Vydávání licencí pro obiloviny

Příručka pro žadatele Vydávání licencí pro obiloviny Příručka pro žadatele Vydávání licencí pro obiloviny Obsah 1 Vývoz obilovin... 2 1.1 Vývoz výživy pro psy a kočky kódu KN 23091090 do Švýcarska... 2 2 Dovoz obilovin... 3 2.1 Dovoz ječmene v rámci kvóty

Více

Obchodní podmínky intervenčního prodeje másla podle NK (ES) č. 1898/2005, kap. II., v platném znění (dále jen Obchodní podmínky )

Obchodní podmínky intervenčního prodeje másla podle NK (ES) č. 1898/2005, kap. II., v platném znění (dále jen Obchodní podmínky ) Obchodní podmínky intervenčního prodeje másla podle NK (ES) č. 1898/2005, kap. II., v platném znění (dále jen Obchodní podmínky ) Státní zemědělský intervenční fond (dále jen SZIF ) zveřejňuje dle 11c

Více

Příručka pro žadatele. Licence pro vývoz a dovoz obilovin

Příručka pro žadatele. Licence pro vývoz a dovoz obilovin Příručka pro žadatele Licence pro vývoz a dovoz obilovin Obsah 1 Vývoz obilovin... 2 1.1 Vývoz výživy pro psy a kočky kódu KN 23091090 do Švýcarska... 2 2 Dovoz obilovin... 3 2.1 Dovoz ječmene v rámci

Více

Zákon č. 100/2004 Sb.

Zákon č. 100/2004 Sb. Zákon č. 100/2004 Sb. Úplné znění zákona o obchodování s ohroženými druhy k 1. 6. 2015 ("čistopis") Pracovní dokument České inspekce životního prostředí. Zpracováno na základě těchto dokumentů: 1 úplné

Více

Příručka pro žadatele. Vydávání licencí na dovoz a vývoz rýže OBSAH

Příručka pro žadatele. Vydávání licencí na dovoz a vývoz rýže OBSAH Ve smečkách 33, 110 00 Praha 1 tel.: 222 871 556 fax: 296 326 111 e-mail: info@szif.cz Příručka pro žadatele Vydávání licencí na dovoz a vývoz rýže OBSAH 1. Dovoz... 2 1.1. Běžný dovoz (plné dovozní clo)...

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Nákup domácích kompostérů

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Nákup domácích kompostérů ZADÁVACÍ DOKUMENTACE vydaná v souladu se závaznými pokyny pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP verze ke dni 27. 1. 2012 k veřejné zakázce na dodávky s názvem: zadávané v souladu s ustanovením 18 odst.

Více

Příručka pro žadatele. Licence na dovoz a vývoz rýže

Příručka pro žadatele. Licence na dovoz a vývoz rýže Příručka pro žadatele Licence na dovoz a vývoz rýže 1 OBSAH 1. Úvod... 3 2. Dovoz... 3 2.1. Běžný dovoz (plné dovozní clo)... 3 2.2. Dovoz v režimu celních kvót řízených systémem licencí (snížené dovozní

Více

Vydávání licencí pro vejce a drůbeží maso

Vydávání licencí pro vejce a drůbeží maso Dovozní režimy Vydávání licencí pro vejce a drůbeží maso 1. Dovoz nesoleného drůbežího masa a jiných produktů 2. Dovoz soleného drůbežího masa z Brazílie, Thajska a jiných třetích zemí 3. Správa celních

Více

DODÁVKA CUKRU Z INTERVENČNÍCH ZÁSOB VE PROSPĚCH NEJCHUDŠÍCH OSOB V ROCE 2008

DODÁVKA CUKRU Z INTERVENČNÍCH ZÁSOB VE PROSPĚCH NEJCHUDŠÍCH OSOB V ROCE 2008 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO VYPRACOVÁNÍ NABÍDKY ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU podle 12 odst. 6 zákona č. 137/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů 1) Zakázka malého rozsahu s názvem : DODÁVKA CUKRU Z INTERVENČNÍCH

Více

HUBRU - síťová a SAN infrastruktura, serverová infrastruktura, datové úložiště, slaboproudé rozvody

HUBRU - síťová a SAN infrastruktura, serverová infrastruktura, datové úložiště, slaboproudé rozvody Zadávací dokumentace k veřejné zakázce zadávané v zadávacím řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky: HUBRU - síťová

Více

ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. 1 Předmět úpravy

ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. 1 Předmět úpravy Zákon č. 124/2002 Sb. ze dne 13. března 2002 o převodech peněžních prostředků, elektronických platebních prostředcích a platebních systémech (zákon o platebním styku) Ve znění změn podle zákona č. 257/2004

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky s názvem: Dodávka praček pro DS Bohnice tato veřejná zakázka na dodávky není zadávána dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve

Více

Rekonstrukce elektroinstalace silnoproudu a slaboproudu budovy TF III.

Rekonstrukce elektroinstalace silnoproudu a slaboproudu budovy TF III. Výzva/Zadávací dokumentace k veřejné zakázce zadávané v zadávacím řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky: Rekonstrukce

Více

1987R2658 CS 01.01.2000 002.001 1

1987R2658 CS 01.01.2000 002.001 1 1987R2658 CS 01.01.2000 002.001 1 Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah B NAŘÍZENÍ RADY (EHS) č. 2658/87 ze dne 23. července 1987

Více

R Á M C O V Á S M L O U V A

R Á M C O V Á S M L O U V A R Á M C O V Á S M L O U V A č. uzavřená podle 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů Smluvní strany 1.

Více

Stroje do truhlářské dílny do Dřevařského pavilonu FLD ČZU

Stroje do truhlářské dílny do Dřevařského pavilonu FLD ČZU Zadávací dokumentace k veřejné zakázce zadávané v zadávacím řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky: Stroje do truhlářské

Více

METODIKA k provádění nařízení vlády č. 73/2015 Sb.,

METODIKA k provádění nařízení vlády č. 73/2015 Sb., 2016 METODIKA k provádění nařízení vlády č. 73/2015 Sb., o podmínkách poskytování plateb v oblastech Natura 2000 na zemědělské půdě, ve znění pozdějších předpisů METODIKA K PROVÁDĚNÍ NAŘÍZENÍ VLÁDY č.

Více

PROJEKT OVOCE A ZELENINA DO ŠKOL

PROJEKT OVOCE A ZELENINA DO ŠKOL PROJEKT OVOCE A ZELENINA DO ŠKOL METODICKÁ PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE O PODPORU NA PRODUKTY A DOPROVODNÁ OPATŘENÍ OBSAH: 1. Základní informace o projektu Ovoce a zelenina do škol 1.1 Legislativa 1.2 Základní

Více

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Územní pracoviště Střední Čechy, Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2 O Z N Á M E N Í

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Územní pracoviště Střední Čechy, Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2 O Z N Á M E N Í 2009/SKL/2016-SKLM Č.j.: UZSVM/SKL/2164/2016-SKLM Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Územní pracoviště Střední Čechy, Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2 O Z N Á M E N Í o výběrovém řízení

Více

č. 79/2007 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 11. dubna 2007 o podmínkách provádění agroenvironmentálních opatření

č. 79/2007 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 11. dubna 2007 o podmínkách provádění agroenvironmentálních opatření Ve znění: č. 79/2007 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 11. dubna 2007 o podmínkách provádění agroenvironmentálních opatření Předpis č. K datu Poznámka 114/2008 Sb. (k 15.4.2008) mění celkem 49 novelizačních bodů;

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky s názvem: Dodávka setů stolních PC včetně základního SW pro DS Bohnice tato veřejná zakázka na dodávky není zadávána dle zákona č. 137/2006

Více

I. Smluvní strany. Jméno a příjmení/titul/název firmy:... Adresa trvalého bydliště/sídlo:... Datum narození/ič:

I. Smluvní strany. Jméno a příjmení/titul/název firmy:... Adresa trvalého bydliště/sídlo:... Datum narození/ič: Smlouva o dodávce vody (dále jen Smlouva ) uzavřená v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu (dále jen zákon ) mezi smluvními stranami:

Více

Návrh PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ RADY,

Návrh PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ RADY, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 27.11.2013 COM(2013) 835 final 2013/0412 (NLE) Návrh PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ RADY, kterým se rozšiřuje konečné antidumpingové clo uložené prováděcím nařízením Rady (EU) č. 791/2011

Více

Ministerstvo vnitra ČR Policie ČR. Č.j. PPR-2266-211/ČJ-2014-990640 Počet listů: 9 Přílohy: 5/27. Zadávací dokumentace

Ministerstvo vnitra ČR Policie ČR. Č.j. PPR-2266-211/ČJ-2014-990640 Počet listů: 9 Přílohy: 5/27. Zadávací dokumentace Ministerstvo vnitra ČR Policie ČR Č.j. PPR-2266-211/ČJ-2014-990640 Počet listů: 9 Přílohy: 5/27 Zadávací dokumentace (dále jen,,zd ) pro nadlimitní veřejnou zakázku zadanou dle 21 odst. 1 písm. a) zákona

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VČ. ZADÁVACÍ DOKUMENTACE vydaná v souladu s Pravidly, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova na období 2014 2020, č.j. 40495/2015-MZE

Více

ZÁKON ze dne 24. dubna 1996 o rostlinolékařské péči a změnách některých souvisejících zákonů ČÁST PRVNÍ ROSTLINOLÉKAŘSKÁ PÉČE

ZÁKON ze dne 24. dubna 1996 o rostlinolékařské péči a změnách některých souvisejících zákonů ČÁST PRVNÍ ROSTLINOLÉKAŘSKÁ PÉČE 1 z 18 147 ZÁKON ze dne 24. dubna 1996 o rostlinolékařské péči a změnách některých souvisejících zákonů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ ROSTLINOLÉKAŘSKÁ PÉČE ODDÍL I ZÁKLADNÍ

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2015 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 35 Rozeslána dne 15. dubna 2015 Cena Kč 339, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2015 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 35 Rozeslána dne 15. dubna 2015 Cena Kč 339, O B S A H : Ročník 2015 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Rozeslána dne 15. dubna 2015 Cena Kč 339, O B S A H : 72. Nařízení vlády o podmínkách poskytování plateb pro oblasti s přírodními nebo jinými zvláštními omezeními

Více

VÝZVA PRO PŘEDLOŽENÍ NABÍDKY PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU. DDÚ, SVP, ZŠ a ŠJ Brno, Hlinky 140 - projektové práce"

VÝZVA PRO PŘEDLOŽENÍ NABÍDKY PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU. DDÚ, SVP, ZŠ a ŠJ Brno, Hlinky 140 - projektové práce VÝZVA PRO PŘEDLOŽENÍ NABÍDKY PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU DDÚ, SVP, ZŠ a ŠJ Brno, Hlinky 140 - projektové práce" uskutečňovanou v souladu s 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2015 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 160 Rozeslána dne 28. prosince 2015 Cena Kč 230, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2015 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 160 Rozeslána dne 28. prosince 2015 Cena Kč 230, O B S A H : Ročník 2015 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 160 Rozeslána dne 28. prosince 2015 Cena Kč 230, O B S A H : 374. Zákon o ozdravných postupech a řešení krize na finančním trhu 375. Zákon, kterým se mění

Více

79 NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 11. dubna 2007 o podmínkách provádění agroenvironmentálních opatření

79 NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 11. dubna 2007 o podmínkách provádění agroenvironmentálních opatření Upozornění: Tento text vytvořený Ministerstvem zemědělství je neoficiálním zněním nařízení vlády. Jedná se pouze o dokument informativního a pracovního charakteru a Ministerstvo zemědělství nepřebírá odpovědnost

Více

Inteligentní zastávky Ústí nad Labem

Inteligentní zastávky Ústí nad Labem Textová část zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku Inteligentní zastávky Ústí nad Labem nadlimitní veřejná zakázka na dodávku inteligentních zastávek zadávaná v otevřeném řízení, dle zákona o veřejných

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ. 1 Předmět úpravy

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ. 1 Předmět úpravy Ú PL NÉ ZNĚNÍ zákona č. 242/2000 Sb., o ekologickém zemědělství a o změně zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů 242/2000 Sb. ZÁKON ze

Více

Zákon ze dne. 2012. Čl. I.

Zákon ze dne. 2012. Čl. I. Zákon ze dne. 2012 kterým se mění zákon č. 58/1995 Sb., o pojišťování a financování vývozu se státní podporou a o doplnění zákona č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů,

Více

DODÁVKA SUŠENÉHO ODSTŘEDĚNÉHO MLÉKA VE PROSPĚCH NEJCHUDŠÍCH OSOB V ROCE 2010

DODÁVKA SUŠENÉHO ODSTŘEDĚNÉHO MLÉKA VE PROSPĚCH NEJCHUDŠÍCH OSOB V ROCE 2010 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO VYPRACOVÁNÍ NABÍDKY ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU 1) Zakázka malého rozsahu s názvem : DODÁVKA SUŠENÉHO ODSTŘEDĚNÉHO MLÉKA VE PROSPĚCH NEJCHUDŠÍCH OSOB V ROCE 2010 2) Identifikační

Více

OBECNÉ PODMÍNKY PODÁVÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOVOZNÍ A VÝVOZNÍ LICENCE PRO ZEMĚDĚLSKÉ PRODUKTY S PLATNOSTÍ OD

OBECNÉ PODMÍNKY PODÁVÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOVOZNÍ A VÝVOZNÍ LICENCE PRO ZEMĚDĚLSKÉ PRODUKTY S PLATNOSTÍ OD OBECNÉ PODMÍNKY PODÁVÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOVOZNÍ A VÝVOZNÍ LICENCE PRO ZEMĚDĚLSKÉ PRODUKTY S PLATNOSTÍ OD 6. 11. 2016 V Praze dne 1. listopadu 2016 Dovolujeme si informovat žadatele, že dne 30. července 2016

Více

HSOS-11543-2/2015 Ostrava 26. 11. 2015 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU

HSOS-11543-2/2015 Ostrava 26. 11. 2015 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU HSOS-11543-2/2015 Ostrava 26. 11. 2015 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU Název veřejné zakázky: Zadavatel: Česká republika Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje Sídlo: Výškovická

Více

Výzva k podání nabídek v rámci poptávkového řízení na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu

Výzva k podání nabídek v rámci poptávkového řízení na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu Výzva k podání nabídek v rámci poptávkového řízení na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu tato veřejná zakázka je zadávána jako zakázka malého rozsahu dle ustanovení 12 odst. 3 a 18 odst. 5 zákona

Více

(požadavky a podmínky pro zpracování nabídky)

(požadavky a podmínky pro zpracování nabídky) Zadávací dokumentace pro podlimitní veřejnou zakázku na dodávky zadávanou zjednodušeným podlimitním řízením podle 25 písm. a) a 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

Více

ZÁSADY POSKYTOVÁNÍ PROGRAMOVÝCH DOTACÍ

ZÁSADY POSKYTOVÁNÍ PROGRAMOVÝCH DOTACÍ PARDUBICKÝ KRAJ Směrnice ZÁSADY POSKYTOVÁNÍ PROGRAMOVÝCH DOTACÍ VNITŘNÍ NORMA VN/13/2015 Platnost od 18. 9. 2015 Účinnost od 18. 9. 2015 Platnost do Závaznost pro všechny zaměstnance kraje zařazené do

Více

ADMINISTRÁTOR VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

ADMINISTRÁTOR VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK ADMINISTRÁTOR VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu 2016 Č.j.: 279047/2016-ČRA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce malého rozsahu na poskytnutí služeb Česká rozvojová

Více

ZÁKON ze dne 11. června 1998 o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých dalších zákonů ČÁST PRVNÍ HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ

ZÁKON ze dne 11. června 1998 o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých dalších zákonů ČÁST PRVNÍ HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ 1 z 27 157 ZÁKON ze dne 11. června 1998 o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých dalších zákonů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ

Více

Textová část zadávací dokumentace. Kanalizace Jimlín Zeměchy IV. etapa

Textová část zadávací dokumentace. Kanalizace Jimlín Zeměchy IV. etapa Ing. Rostislav Mareš, Fügnerova 1358, 440 01 Louny Telefon : 722091410 IČ : 74569589 E-mail : Rostislav.Mares@seznam.cz Textová část zadávací dokumentace podlimitní veřejné zakázky na stavební práce zadávané

Více

HSOS-4691-2/2015 Ostrava dne 21. 5. 2015 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU

HSOS-4691-2/2015 Ostrava dne 21. 5. 2015 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU HSOS-4691-2/2015 Ostrava dne 21. 5. 2015 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU Název veřejné zakázky: Zadavatel: Česká republika Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje Sídlo: Výškovická

Více

Poskytování podpory pro odstředěné mléko (OM) a sušené odstředěné mléko (SOM) využívané jako krmivo a prodej takového SOM

Poskytování podpory pro odstředěné mléko (OM) a sušené odstředěné mléko (SOM) využívané jako krmivo a prodej takového SOM Ve Smečkách 33, 110 00 Praha 1 tel.: 222 871 556 fax: 296 326 111 e-mail: info@szif.cz Poskytování podpory pro odstředěné mléko (OM) a sušené odstředěné mléko (SOM) využívané jako krmivo a prodej takového

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2005 IV. volební období. Vládní návrh. na vydání

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2005 IV. volební období. Vládní návrh. na vydání PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2005 IV. volební období 1004 Vládní návrh na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 408/2000 Sb., o ochraně práv k odrůdám rostlin a o změně zákona č. 92/1996

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek V Plzni dne 24. 4. 2014 Výzva k podání nabídek Zadavatel veřejné zakázky malého rozsahu v řízení podle 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon

Více

EVROPSKÁ UNIE EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI

EVROPSKÁ UNIE EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI ZADÁVACÍ DOKUMENTACE poptávkového řízení n a veřejnou zakázku malého rozsahu Zajištění občerstvení v průběhu Hodnotitelských komisí programů OPPI Příloha č. 1: Krycí list nabídky Příloha č. 2: Čestné prohlášení

Více

ROZDÍLOVÁ TABULKA NÁVRHU PŘEDPISU ČR S LEGISLATIVOU EU. Ustanovení Obsah CELEX č. Ustanovení Obsah

ROZDÍLOVÁ TABULKA NÁVRHU PŘEDPISU ČR S LEGISLATIVOU EU. Ustanovení Obsah CELEX č. Ustanovení Obsah ROZDÍLOVÁ TABULKA NÁVRHU PŘEDPISU ČR S LEGISLATIVOU EU Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., ve znění pozdějších Bod 15 15. V 29 odst. 3 písm. b) se slova rozsah plnění a zrušují. 32006L0112

Více

Město Moravský Krumlov V 000488 Refinancování stávajícího hypotečního úvěru Města Moravský Krumlov

Město Moravský Krumlov V 000488 Refinancování stávajícího hypotečního úvěru Města Moravský Krumlov Zadávací dokumentace pro podlimitní veřejnou zakázku na služby zadanou ve zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění: úvěru Města Moravský Krumlov

Více

ZÁKON 321 ze dne 29. dubna 2004 o vinohradnictví a vinařství a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o vinohradnictví a vinařství)

ZÁKON 321 ze dne 29. dubna 2004 o vinohradnictví a vinařství a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o vinohradnictví a vinařství) ZÁKON 321 ze dne 29. dubna 2004 o vinohradnictví a vinařství a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o vinohradnictví a vinařství) Změna: 179/2005 Sb. Parlament se usnesl na tomto zákoně České

Více

VÝZVA. Zástupce zadavatele: Mgr. Michal Šedivý, vrchní ředitel sekce kabinetu ministryně

VÝZVA. Zástupce zadavatele: Mgr. Michal Šedivý, vrchní ředitel sekce kabinetu ministryně VÝZVA k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na služby ve smyslu ustanovení 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ), dle Směrnice

Více

Číslo vydání/ aktualizace: 8/0

Číslo vydání/ aktualizace: 8/0 PODMÍNKY dotace v rámci prioritní osy 4. Inovace, oblasti podpory 4.1 Zvyšování inovační výkonnosti podniků, programu INOVACE, podporované aktivity Projekty na ochranu práv průmyslového vlastnictví Číslo

Více

VEŘEJNÁ NABÍDKA POZEMKŮ URČENÝCH K PŘEVODU OPRÁVNĚNÝM OSOBÁM A PRÁVNÍM NÁSTUPCŮM PODLE ZÁKONA

VEŘEJNÁ NABÍDKA POZEMKŮ URČENÝCH K PŘEVODU OPRÁVNĚNÝM OSOBÁM A PRÁVNÍM NÁSTUPCŮM PODLE ZÁKONA VEŘEJNÁ NABÍDKA POZEMKŮ URČENÝCH K PŘEVODU OPRÁVNĚNÝM OSOBÁM A PRÁVNÍM NÁSTUPCŮM PODLE ZÁKONA č. 229/1991 Sb., V ÚPLNÉM ZNĚNÍ (ZÁKON O PŮDĚ), UVEŘEJNĚNÁ STÁTNÍM POZEMKOVÝM ÚŘADEM DNE 13. 6. 2016 1) Oprávněné

Více

69/2006 Sb. ZÁKON ze dne 3. února 2006. o provádění mezinárodních sankcí ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Předmět úpravy

69/2006 Sb. ZÁKON ze dne 3. února 2006. o provádění mezinárodních sankcí ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Předmět úpravy 69/2006 Sb. ZÁKON ze dne 3. února 2006 o provádění mezinárodních sankcí Ve znění zákona č. 227/2009 Sb., 281/2009 Sb., 139/2011 Sb. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ

Více

KUPNÍ SMLOUVA. Prodávajícím:.. se sídlem:.. Společnost zapsána v Zastoupena:.. Kontaktní osoba:.. Bankovní spojení:.. Plátce DPH:..

KUPNÍ SMLOUVA. Prodávajícím:.. se sídlem:.. Společnost zapsána v Zastoupena:.. Kontaktní osoba:.. Bankovní spojení:.. Plátce DPH:.. Stránka 1 z 8 Příloha č. 2 KUPNÍ SMLOUVA uzavřená podle právního řádu České republiky v souladu s ustanovením 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále též jako Občanský

Více

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Územní pracoviště Brno, Příkop 11, 602 00 Brno

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Územní pracoviště Brno, Příkop 11, 602 00 Brno 1891/BBV/2016-BBVM Č.j.: UZSVM/BBV/5712/2016-BBVM Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Územní pracoviště Brno, Příkop 11, 602 00 Brno Oznámení o výběrovém řízení č. BBV/17/2016 s následnou

Více

PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE. Vydávání dovozních a vývozních licencí

PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE. Vydávání dovozních a vývozních licencí PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE Vydávání dovozních a vývozních licencí Platnost od 1. 1. 2019 OBECNÁ PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE O LICENCE 1 OBSAH 1. Úvod... 3 2. Legislativa upravující vydávání licencí... 4 2.1 Legislativa

Více

112/2016 Sb. ZÁKON ze dne 16. března 2016 o evidenci tržeb

112/2016 Sb. ZÁKON ze dne 16. března 2016 o evidenci tržeb 112/2016 Sb. ZÁKON ze dne 16. března 2016 o evidenci tržeb (platí od 1. 12. 2016 s výjimkou) Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1 Předmět úpravy Tento zákon

Více

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) /... ze dne XXX,

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) /... ze dne XXX, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne XXX [ ](2015) XXX draft PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) /... ze dne XXX, kterým se stanoví prováděcí pravidla k některým ustanovením nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU)

Více

2 Dotace poskytované v rámci opatření zalesňování zemědělské půdy

2 Dotace poskytované v rámci opatření zalesňování zemědělské půdy Strana 2234 Sbírka zákonů č. 185 / 2015 185 NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 22. července 2015 o podmínkách poskytování dotací v rámci opatření zalesňování zemědělské půdy a o změně některých souvisejících nařízení

Více

se sídlem orgánů Zenklova 3S/čp. 1, 180 48 Praha 8 - Libeň

se sídlem orgánů Zenklova 3S/čp. 1, 180 48 Praha 8 - Libeň Městská část Praha 8 se sídlem orgánů Zenklova 3S/čp. 1, 180 48 Praha 8 - Libeň Městská část Praha 8 Vás ve smyslu ustanovení 38 odst. 1 zákona Č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších

Více

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Územní pracoviště Brno, Příkop 11, 60200 Brno

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Územní pracoviště Brno, Příkop 11, 60200 Brno 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 4566/BHO/2016-BHOM Č.j.: UZSVM/BHO/4569/2016-BHOM Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Územní pracoviště Brno, Příkop

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 1978 Sbírka zákonů č. 112 / 2016 112 ZÁKON ze dne 16. března 2016 o evidenci tržeb Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1 Předmět úpravy Tento zákon

Více

Nadlimitní veřejná zakázka na dodávky. Infuzní roztoky

Nadlimitní veřejná zakázka na dodávky. Infuzní roztoky Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně 656 91 Brno, Pekařská 53, Česká republika tel.: 00420 543 181 111, fax: 00420 543 182 002 Nadlimitní veřejná zakázka na dodávky Infuzní roztoky dle ust. 44 a násl.

Více

Smlouva o provedení penetračních testů a zpracování bezpečnostního auditu informačního systému pro prezentaci voleb

Smlouva o provedení penetračních testů a zpracování bezpečnostního auditu informačního systému pro prezentaci voleb Smlouva o provedení penetračních testů a zpracování bezpečnostního auditu informačního systému pro prezentaci voleb (č. ev. ČSÚ: 155-2013-S) Česká republika Český statistický úřad se sídlem: Na padesátém

Více

Výzva k podání nabídky

Výzva k podání nabídky PSYCHIATRICKÁ NEMOCNICE BRNO Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na služby zadávanou mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen

Více

Čestné prohlášení k žádosti o poskytnutí grantu. ázev žadatele nebo jméno a příjmení fyzické osoby: IČ nebo datum narození fyzické osoby: Prohlašuji, že nemáme žádné závazky po lhůtě splatnosti vůči zdravotním

Více

Návrh. VYHLÁŠKA ze dne... 2016 k provedení některých ustanovení celního zákona

Návrh. VYHLÁŠKA ze dne... 2016 k provedení některých ustanovení celního zákona Návrh VYHLÁŠKA ze dne... 216 k provedení některých ustanovení celního zákona Ministerstvo financí stanoví podle 7 zákona č. /216 Sb., celní zákona: 1 Doplňující náležitosti celního prohlášení pro celní,

Více

23.3.2011 Úřední věstník Evropské unie L 77/25

23.3.2011 Úřední věstník Evropské unie L 77/25 23.3.2011 Úřední věstník Evropské unie L 77/25 NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 284/2011 ze dne 22. března 2011, kterým se stanoví zvláštní podmínky a podrobné postupy dovozu plastového kuchyňského nádobí z polyamidu

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE veřejné zakázky s názvem: Dodávka zkracovací pily Veřejná zakázka je (potenciálně) spolufinancována z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OPPIK) Identifikace

Více

Fond kulturního dědictví Libereckého kraje

Fond kulturního dědictví Libereckého kraje Fond kulturního dědictví Libereckého kraje Zásady pro poskytování dotací Čl. I. Úvodní ustanovení 1. Dotace podle těchto zásad se poskytuje v souladu s ustanovením 36 odst. 1 písm. c) nebo 59 odst. 2 písm.

Více

Zakázka na dodávky. s názvem. HD záznamové stroje. ve vztahu k Zákonu se jedná o veřejnou zakázku nadlimitní otevřené řízení ZADÁVACÍ PODMÍNKY

Zakázka na dodávky. s názvem. HD záznamové stroje. ve vztahu k Zákonu se jedná o veřejnou zakázku nadlimitní otevřené řízení ZADÁVACÍ PODMÍNKY Zakázka na dodávky zadávaná podle ustanovení 8, 12 odstavec (1), 14, 21 odstavec (1) písmeno a) a souvisejících zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů (dále jen Zákon)

Více

Úřad vlády České republiky Odbor analýz a koordinace vědy, výzkumu a inovací

Úřad vlády České republiky Odbor analýz a koordinace vědy, výzkumu a inovací Úřad vlády České republiky Odbor analýz a koordinace vědy, výzkumu a inovací Č. j.: 4510/2015-OKP Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem: Vyhodnocení

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 4192 Sbírka zákonů č. 331 / 2014 Částka 131 331 ZÁKON ze dne 10. prosince 2014, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

Více

č. 79/2007 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 11. dubna 2007 o podmínkách provádění agroenvironmentálních opatření

č. 79/2007 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 11. dubna 2007 o podmínkách provádění agroenvironmentálních opatření Ve znění: č. 79/2007 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 11. dubna 2007 o podmínkách provádění agroenvironmentálních opatření Předpis č. K datu Poznámka 114/2008 Sb. (k 15.4.2008) mění celkem 49 novelizačních bodů;

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon )

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ) Kontaktní osoba: Petra Danningerová Telefon: 267 994 203 Fax: 272 936 597 E-mail: Petra.danningerova@sfzp.cz č.j. SFZP 072274/2012 Datum: 28. 3. 2012 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006

Více

Usnesení č. 4/185 Příloha č. 1 Strana 1 Počet stran přílohy: 8

Usnesení č. 4/185 Příloha č. 1 Strana 1 Počet stran přílohy: 8 Usnesení č. 4/185 Příloha č. 1 Strana 1 Program poskytování příspěvků na podporu včelařství v Moravskoslezském kraji pro rok 2009 (1) Podle tohoto Programu poskytování příspěvků na podporu včelařství v

Více

Část A Obecné podmínky pro poskytnutí pomoci na základě OP Zemědělství

Část A Obecné podmínky pro poskytnutí pomoci na základě OP Zemědělství Pravidla pro žadatele o finanční pomoc z OP Zemědělství - Opatření 2.1. Posílení přizpůsobivosti a rozvoje venkovských oblastí, podopatření 2.1.2. a 2.1.3. investiční záměr a) se zapracovaným zpřesněním

Více

ideální podíl o velikosti 1/300 na stavb bez p./ e., na pozemku parc.. 1675/2 v katastrálním území Moravský Žižkov

ideální podíl o velikosti 1/300 na stavb bez p./ e., na pozemku parc.. 1675/2 v katastrálním území Moravský Žižkov BBV/17/2016 Be ad pro zastupování státu ve v cech majetkových odbor OP B eclav nám. T. G. M. 3, 690 15 B eclav vyhlašuje výb rové ízení. BBV/17/2016 o nejvhodn jší nabídku na koupi nemovité v ci: ideální

Více

Materiál do meziresortního připomínkového řízení ZÁKON. ze dne 2016,

Materiál do meziresortního připomínkového řízení ZÁKON. ze dne 2016, Materiál do meziresortního připomínkového řízení III. ZÁKON ze dne 2016, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění

Více

Výzva k předkládání žádostí o dotace v roce 2016

Výzva k předkládání žádostí o dotace v roce 2016 PARDUBICKÝ KRAJ Krajský úřad Odbor rozvoje, fondů EU, cestovního ruchu a sportu Oddělení sportu a cestovního ruchu Výzva k předkládání žádostí o dotace v roce 2016 Název dotačního programu: Podpora výstavby,

Více

o opatřeních týkajících se dovozu, vývozu a zpětného vývozu zboží porušujícího některá práva duševního vlastnictví a o změně některých dalších zákonů

o opatřeních týkajících se dovozu, vývozu a zpětného vývozu zboží porušujícího některá práva duševního vlastnictví a o změně některých dalších zákonů 191/1999 Sb. ZÁKON ze dne 29. července 1999 o opatřeních týkajících se dovozu, vývozu a zpětného vývozu zboží porušujícího některá práva duševního vlastnictví a o změně některých dalších zákonů Změna:

Více