Zpráva o vysi? výsledku přezkoumání hospodaření

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zpráva o vysi? výsledku přezkoumání hospodaření"

Transkript

1 KRAJSKÝ ÚŘAD PLZEŇSKÉHO KRAJE ODBOR EKONOMICKÝ ODDELENÍ PŘEZKOUMÁVÁNÍ HOSPODAŘENÍ OBCÍ A KONTROLY,?':'E"%,akyoupova?18, Pzeň Výtisk č. 1 (,j: PK-EK/'1682/18 Zpráva o vysi? výsedku přezkoumání hospodaření ÚSC Kdyně, IC,0: za rok 2018 Přezkoumání se uskutečnio ve dnech: ' ' na zákadě zákona č. 420/2004 sb., opřezkoumávání hospodaření územních samosprávných ceků a dobrovoných svazků obcí. Místo provederí přezkoumání: MÚ Kdyně Náměstí 1, Kdyně Přezkournané období: ' ' Přezkoumárí vykonay: kontroorka pověřená řízením přezkoumání: Bc. Hana škoríková kontroorky: Eva Veseáková, Dis. Jitka Vofíková Při přezkoumárí byi přítomni: Oskar Hamrus - starosta města Ing. štěpánka Mrázová - tajemnice města Vasta Lišková - účetní města Banka Sůčová - účetní města Marcea Rejchová - mzdová účetní, pokadní

2 A. Přezkoumané písemnosti Předmětem přezkoumání hospodaření jsou údaje uvedené v 2 odst. 1 a 2 zákona o přezkoumávání hospodaření. Přezkoumání hospodaření byo provedeno výběrovým způsobem sohedem navýznamnost jednotívých skutečností pode předmětu a obsahu přezkoumání. Připosuzování jednotivých právních úkonů se vychází I ze znění právních předpisů patných ke dni uskutečnění tohoto úkonu: Druh písemnosti Popis písemnosti Návrh rozpočtu - zveřej-něn na úřední desce a v eektronické podobě Rozpočtová opatření č. 1- Č. 16 schváena RM, Schváený rozpočet Stanovení závaznýchukazateů zřízeným orqanízacím Střednědobý vý-hed rozpočtu Z'v'ěrečný účet Bankovní výpisy Dohoda o hmotné odpovědnosti, Faktury ' Havní kniha - Inventurní soupisy, majetku a závazků po schváení řádně zveřejněna -schváen ZM 19. '12. 2Č)17 jako schodkový, schodek hrazen z přebytků minuých et, po schváení zveřejněn v eektronické podobě od dosud Mš, Zš a příspěvéové organizace na období schváen ZM , řádně zveřejněn na úřední desce a v eektronické podobě, na období schváen ZM '8 řádně zveře'něn na úřední desce a v eektronické podobě za rok 20'7 schváen ZM bez výhrad, návrh zveřejněn na úřední desce a v eektronické podobě 20, 'Í) BÚ KB za období eden - prosinec, - 2) B) čsob (výdajové) za období eden - prosinec, 3) BU CSOB municipání konto za období eden - červen, i 4) BU CNB za období eden - říjen ze dne E 'na správu pokadny MÚ Kdyně s B. SOčová 1 ) Thísené řady 44ÍDO' I 44B" 9 I předpisy došých faktur, 2) čisené řady předpisy došých faktur, 'se-stavenak-3'.10.20í1-8ak3'í ' sestavené k 3' , Kniha došých faktu.r za období eden - prosinec Kniha odesaných faktur ', za jbdobí eden - prosinec Í) příjmové a-výdajovó poéadní dokady čísené řa-dy , 1355' pokadna města, 2) příjmové pokadní dokady ' a výdajové i pokadní dokady pokadna Spoečností BYTSERVIS ipokadní denrk ' pokadna města za září - prosínec, sestavenk3-''.jo ak3'.-2.20' Rozvaha Účetní dokady - 1) čísené řady účetní dokady Bů čs(í3, - ' i2) čísené řady účetní dokady k BÚ ipokadn7 dokady -»» I 2

3 Učtov' rozvrh Výkaz pro hodnocení pnění rozpočtu Výkaz zisku a ztráty Rozvaha zřízených příspěvkových organízací i Vý'kaz zisku a ztráty - ', zřízených příspěvkových ', organizací ' ZřÍzovacÍ istína organizačních sožek a ' příspěvkových organizací, odpisový pán JSmÍouvy a d-a-íší materiáy k poskytnutým účeovým dotacím i Smouvy nájemní j 'Smouvy o převodu majetku (koupě, prodej, isměna, převod) Smouvy o půjčce Smouv ostatní i ' čnb,- '-" - -" - ' 3) čísené řady účetní dokady BÚ KB, ', 4) čísené řady 1 500' předpísy pohedávek a i faktur vydaných, :5) čísené řady účetní dokady k výdajům BÚ - i CSOB ' 6) čísené řady '82 - vnjtřní účetní dokady patný pro-ro'r 20' za obdo6í eden -I říjen, prosinec sestavenk o8ak '8 - Masarykova ZŠ, Centrum -vodní zábavy, Te-chnické sužby, MKS Modrá hvězda, ZUŠ sestavená k Masarykova ZŠ, Centrum vodní zábavy, Technické sužby, MKS Modrá hvězda, ZUš sestavený k ',Zřizovací Ístina- příspěvkové organízace: "MÍěstská ' poikinika Kdyně, příspěvková organízace". i 1) Smouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Kdyně na rekonstrukci varhan v Kostee sv. Mikuáše ', ve Kdyni ze dne 24. 'I. 20'8 - poskytnutí ,00 Kč Rímskokatoické farnosti. 2) Smouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Kdyně na rekonstrukci eetr. rozvodů a osvětení náhradního hřiště ze dne poskytnutí ,00 Kč pro SK Kdyně 1920 z.s.. 3) Smouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Kdyně na rekonstrukci bytu v sokoovně v Prapořišti ze dne ,00 Kč pro TJ Soko Prapořiště z.s. 1 ) Nájemní smouva ze dne nájem pozemku p.č. 992/'I v k.ú. Úsiov od Lesů Č:R. pozemků p.č. 395/43 a p.č v k.ú. Kdyně. 2) Nájemní smouva ze dne " '8 pronájem 1)Kupnísmouvač.2520I80205zedine = -, nákup pozemku p.č. 683 v k.ú. Kdyně. i2) Kupní smouva ze dne nákup pozemků i p.c. 917/14, p.č. 918/'16, p.č. 924/2 a p.č. 927/1 v k.ú. Kdyně. 3) Kupní smouva ze dne '8 - prodéj pozemku p.č. 1622/2 v k.ú. Prapořiště. 4) Kupní smouva ze dne prodej pozemku st.p.č.675/3 jehož součástí je objekt výroby, pozemků p.č. 395/53, p,č. 3p5/55, a p.č. 395/2' v k.ú. Kdyně ipř0spěvkpvé organizaci Technické sužby Kdyně ',Smouva o-poskinutí -návratné finančríí -pomoci Kupní smouva ze dn'e parodej speciáního 3

4 i nakádání s majetkem - -'- ' --' - a'-'- '--- y - - i Dokumentace k veře)nym zakázkám Zápisy z jednání rady - včetně usnesení Znpisy -z jedn-ání - zastupitestva včetně usnesení k výthe uvedeným kupním-a- nájemním smouváím Stavební úpravy-objeí<tu č.p ve Kdyni - rekonstrukce žeezářství, za období edenšprosinecza období prosinec prosinec 20'8 B. Zjištění z konečného přezkoumání Při přezkoumání hospodařerí ÚSC Kdyně: nebyy zjištěny méně závažné chyby a nedostatky. byy zjištěny násedující závažné chyby a nedostatky: Předmět: Zákon č. 420/2004 Sb. 2 odst. 2 písm. c) zadávání a uskutečňování veřejných zakázek, s výjimkou úkonů a postupů přezkoumaných orgánem dohedu pode zváštního právního předpisu Právní předpís: Zákon č. 134/2016 sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů - 6 odst. 2 - Zadavate nedodrže ve vztahu k dodavateům zásadu rovného zacházení a zákazu diskriminace. Nedostatek: zákazu dískriminace Nebyo postupováno a zákazu omezování díe zásad transparentnosti, účasti dodavateů rovného de 6 zacházení, zákona o veřejných prokazateně zakázkách. nevyzvaa Účetní 3 dodavatee jednotka na neproveda dodávky a sužby: výběr "Obstarání dodavatee správy nebo nemovitostí." K Dodatek porušení č. 3 zákona mezi městem o veřejných (vastníkem zakázkách nemovitostí) došo tím, a firmou že by (správcem) dne ke Smouvě sepsán o navýšena obstarání odměna správy správci nemovitosti na 20% a výkon předepsaného daších práv nájemného. a povinností, Ceková kde výše v č. odměny 5 bya za být sužby, vypsáno propacená výběrové řízení v roce na 2018, podimitní činia 2 zakázku maého,90 Kč rozsahu (bez DPH). na sužby. Správně měo Předmět: Zákon č. 420/2004 Sb. 2 odst. 2 písm. h) účetnictví vedené územním cekem Právní předpis: Zákon č. 320/2001 sb., o finanční kontroe, ve znění pozdějších předpisů - 9 odst. 1 - Územní samosprávný ceek nekontroova hospodaření s veřejnými prostředky u příspěvkových organizací ve své působnosti. Nedostatek: svých příspěvkových Kontroní skupině organizací. neby Jednao doožen se žádný např. Protoko o příspěvkové o kontroe organizace hospodaření 4 «

5 Masarykova zákadní škoa Kdyně, Centrum vodní zábavy Kdyně, MKS Modrá hvězda Kdyně-, ZUš Kdyně. C. Závěr 1. Pnění opatřerí k odstranění nedostatků zjištěných a) při přezkoumání hospodaření územríího ceku za předchozí roky nebyy zjištěny chyby a nedostatky. b) při díčím přezkoumárí za rok 20'8 byy zjištěny násedující méně závažné chyby a nedostatky: Předmět: Zákon č. 420/2004 Sb. 2 odst. 1 písm. a) pnění příjrnů a výdajů rozpočtu včetně peněžrích operací, týkajících se rozpočtových prostředků Právní předpis: Zákon č. 128/2000 sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů - 93 odst. 1 - Obecní úřad neinformova o místě, době a navrzeném programu pfipravovaného zasedání zastupiteístva obce aespoň 7 dní před zasedáním zastupitestva obce na úřední desce. (nenapraveno) Nedostatek: V navrženém programu ze zasedání zastupitestva města ze dne bod 3) Převod nemovitostí není uveden podrobný soupis bodů, o kterých byo rozhodováno. Pod tímto bodem byo schváeno usnesení o prodeji a nákupu nemovitostí a pozemků sedmi kupních smuv. Tímto nebyo zajíštěno řádné informování občaríů o všech záežitostech, které mají být na zasedání projednány a rozhodovány. Předmět: Zákon č. 420/2004 Sb. 2 odst. 2 písm. h) účetnictví vedené územním cekem Právní předpis: Zákon č. 128/2000 sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů - 95 odst. 1 - Zápis ze zasedání zastupitestva obce nemě předepsané náežitosti. (nenapraveno) Nedostatek: O průběhu zasedání zastupitestva obce pořizuje zápis, který podepisuje starosta nebo rríístostarosta a určení ověřovateé. V zápíse se vždy uvede počet přítomných čenů zastupitestva obce, schváený pořad jednání zastupitestva obce, průběh a výsedek hasování a přijatá usnesení. Kontroou zápisů ze zastupitestva města byo zjištěno, že zápisy neobsahují schváený pořad jednání zastupitestva. Zápis ze zasedání ZM ze dne neobsahuje podpis starosty (příp.místostarosty) a ověřovatee zápísu. Přijatá usnesení nejsou součástí zápisů, ae jsou vedeny na samostatném dokumentu, kde chybí podpís starosty (příp. místostarosty) a ověřovateů - viz zápís usnesení ze dne IB Usnesení (v samostatném dokumentu) často nekorespondují se zápisem. Např. vzápisech je uvedeno schváení programu, schváení přísušných ověřovateů, ae v samostatném dokumentu se přijaté usnesení není uvedeno. 5

6 Byy zjištěny násedující závažné chyby a nedostatky: Předmět: Zákon č. 420/2004 Sb. 2 odst. 1 písm. a) pněrí příjmů a výdajů rozpočtu včetně peněžních operací, týkajících se rozpočtových prostředků Právní předpis: Zákon č. 250/2000 sb., o rozpočtových pravidech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů - Od odst. 1,2 - Veřejnoprávní smouva o poskytnutí dotace nebo návratné finanční výpomoci včetně dodatků nebya zveřejněna nejméně po dobu 3 et ode dne zveřejnění. (nenapraveno) Nedostatek: Kontroní skupině nebyo dooženo zveřejnění veřejnoprávních smuv o poskytnutí dotace na úřední desce města způsobem umožňujícím dákový přístup do 30 dnů ode dne uzavření těchto smuv, jak ukádá ustanovení 10 zákona č. 250/2000 sb., o rozpočtových pravidech územních rozpočtů. Jednao se o tyto smouvy: 1) Smouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Kdyně na rekonstrukci varhan v-kostee sv. Mikuáše ze dne 24. I' s Římskokatoickou farností Kdyně na částku ,00 Kč 2) Smouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Kdyně na rekonstrukci rozvodů a osvětení náhradního hříště ze dne C)18 s SK Kdyně 1920, z. s. na částku ,00 Kč 3) Smouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města Kdyně na rekonstrukci bytu v Sokoovně v Prapořišti ze dne 24. "I s TJ Soko Prapořiště, z. s. na částku ,00 Kč Právní předpis: Zákon č. 128/2000 sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů - 85 písm. c) - Zastupitestvo obce nerozhodo o poskytnutí dotace a návratné finanční výpomoci nad Kč v jednotivých případech a uzavření veřejnoprávních smuv o jejich poskytnutí. (nenapraveno) Nedostatek: Zastupitestvo města nerozhodo o právních úkonech spadajících do jeho pravomoci. Na zákadě Smouvy o poskytnutí návratné finanční výpomocí ze dne bya účetním dokadem č ze dne poskytnuta částka ve výši ,-Kč Techníckým sužbám Kdyně, příspěvkové organizací. Poskytnutí návratné fínanční výpomoci a Smouva o poskytnutí bya schváena pouze radou města dne (překročení kompetencí rady města).. Při přezkoumání hospodařerí ÚSC Kdyně za rok 2018 Byy zjištěny méně závažné chyby a nedostatky ( 10 odst. 3 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb.): Předmět: Zákon č. 420/2004 Sb. 2 odst. 1 písm. a) pněrí příjrnů a výdajů rozpočtu včetně peněžních operací, týkajících se rozpočtových prostředků Právní předpis: Zákon č. 128/2000 sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 6

7 - 93 odst. 1 - Obecní úřad neinformova o místě, době a navúeném programu připravovaného zasedání zastupitestva obce aespoň 7 dní před zasedáním zastupitestva obce na úřední desce. Nedostatek: V navrženém programu ze zasedání zastupitestva města ze dne '8 bod 3) Převod nemovitostí není uveden podrobný soupis bodů, o kterých byo rozhodováno. Pod tímto bodem byo schváeno usnesem o prodejí a nákupu nemovitostí a pozemků sedmi kupních smuv. Tímto nebyo zajištěno řádné informování občanů o všech záežitostech, které mají být na zasedání projednány a rozhodovány. Předmět: Zákon č. 420/2004 Sb. 2 odst. 2 písm. h) účetnic'm vedené územrím cekem Právní předpís: Zákon č. 128/2000 sb., o obcích, ve znění pozdějších předpísů - 95 odst. 1 - Zápis ze zasedání zastupitestva obce nemě předepsané náežitosti. Nedostatek: O průběhu zasedání zastupítestva obce pořizuje zápís, který podepisuje starosta nebo místostarosta a určení ověřovateé. V zápíse se vždy uvede počet přítomných čenů zastupitestva obce, schváený pořad jednání zastupitestva obce, průběh a výsedek hasování a přijatá usnesení. Kontroou zápisů ze zastupitestva města byo zjištěno, že zápísy neobsahují schváený pořad jednání zastupitestva. Zápís ze zasedání ZM ze dne '8 neobsahuje podpis starosty (příp.místostarosty) a ověřovatee zápisu. Přijatá usnesení nejsou součástí zápisů, ae jsou vedeny na samostatném dokumentu, kde chybí podpis starosty (příp. místostarosty) a ověřovateů - viz zápis usnesení ze dne Usnesení (v samostatném dokumentu) často nekorespondují se zápisem. Např. v zápisech je uvedeno schváení programu, schváení přísušných ověřovateů, ae v samostatném dokumentu se přijaté usnesení není uvedeno. Byy zjištěny závažné chyby a nedostatky ( 10 odst. 3 písm. c) zákona č. 420/2004 Sb.): c') v porušení rozpočtové kázně nebo ve vzniku správního deiktu pode zákona upravujícího rozpočtová pravida územních rozpočtů Veřejnoprávní smouva o poskytnutí dotace nebo návratné finanční výpomoci včetně dodatků nebya zveřejněna nejméně po dobu 3 et ode dne zveřejnění. c4) překročení působnosti, porušení povinnosti Územní samosprávný ceek nekontroova hospodaření s veřejnýmí prostředky u příspěvkových organízací ve své působnosti. Zadavate nedodrže ve vztahu k dodavateům zásadu rovného zacházení a zákazu diskrirmnace. Zastupitestvo obce nerozhodo o poskytnutí dotace a návratné finanční výpomoci nad Kč v jednotivých případech a uzavření veřejnoprávních smuv o jejich poskytnutí. 7

8 I. Při přezkoumání hospodařeríí ÚSC Kdyně za rok 2018 Neuvádí se zjištěná rizika de 10 odst. 4 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb. IV. Při přezkoumání hospodařerí ÚSC Kdyně za rok 2018 Byy zjištěny de 10 odst. 4 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb. násedující ukazatee: a) podí pohedávek na rozpočtu územního ceku b) podí závazků na rozpočtu územního ceku c) podí zastaveného majetku na cekovém majetku územniho ceku 713% 4,87 % 3,04% By zjištěn de 10 odst. 4 písm. c) zákona č. 420/2004 Sb. násedující duh územního ceku: A. I Duh územního ceku nepřekroči 60 % průměru jeho příjmů za posední 4 rozpočtové roky pode právního předpisu upravujícího rozpočtovou odpovědnost,,ověřiy jsme poměr duhu ÚSC Kdyně k průměru jeho příjrnů za posední 4 rozpočtové roky pode právního předpisu upravujícího rozpočtovou odpovědnost. Ověření poměru duhu jsme provedy výběrovým způsobem tak, abychom získay přiměřenou jistotu kvysovení násedujícího závěru. Na zákadě p;edožených prí podkadů a námi provedených postupů jsme dospěy k zjištění, že duh úsc Kdyně nepřekročí 60 % průměru jeho příjrnů za posední 4 rozpočtové roky a činí 22;14%." Krajský úřad Pzeňského kraje dne Podpisy kontroorek: Eva Veseáková Jitka Vofíková "A /?,,,, 1, i' )/'

9 '%,' Bc. Hana škoríková kontroorka pověřená řízením přezkoumání?' I=J'T o,-. ti níi? a./?- 0 A) o. 'F g?;2.1'.úa Územní ceek prohašuje, že poskyt pravdívé a úpné ínformace o předmětu přezkoumání a o okonostech vztahujících se kněmu pode 2 zákona č. 420/2004 sb., opřezkoumávání hospodaření územních samosprávných ceků a dobrovoných svazků. Tato zpráva o výsedku přezkoumání je návrhem zprávy o výsedku přezkoumání hospodaření, přičemž konečným zněním zprávy se stává okamžikem marného upynutí Ihůty stanoyené v 6 odst. 1 písm. d) zákona č. 420/2004 sb., k podání písemného stanoviska kontroorovi pověřenému řízením přezkoumání na adresu: Krajský úřad Pzeňského kraje, odbor ekonorí'iický, odděení přezkoumávání hospodaření obcí a kontroy, škroupova 18, Pzeň. Tento návrh zprávy o výsedku přezkoumání hospodaření obsahuje i výsedky konečného a ďíčího přezkoumání. Sobsahem návrhu zprávy o výsedku přezkoumání hospodaření ÚSC Kdyně o počtu 10 stran by seznámen a jeho výtisk číso 1 obdrže ] /' /,í' / -'-! Oskar Hamrus starosta města bíí:íěsva x<.d vx:ě X ČO DO'.'a-5 3aia?a Náměstí Kdyně 2 Dne: Rozděovrík Výtisk č. Počet výtisků Předáno Převza(a) 1 1 ÚSC Kdyně Oskar Hamrus 2 1 Krajský úřad Pzeňského kraje Eva Veseáková DiS. 9

10 Poučení: Územní ceek je ve smysu ustanovení 13 odst. 1 písm. b) zákona č. 420/2004 sb., povinen přijmout opatření k nápravě chyb a nedostatků uvedených v této zprávě o výsedku přezkoumání hospodaření a podat o tom písem,nou informaci přísušném přezkoumávajícímu orgánu (Kí'ajský úřad Pzeňského k'raje, Škroupova 18, Pzeň), a to nejpozději do5dnů po projednání této zprávy spou se závěrečným účtem v orgánech územního ceku. Územní ceek je dáe ve smysu ustanovení 13 odst. 2 zákona č. 420/2004 sb., povinen v ínformacích pode ustanovení 13 odst. "1 písm. b) téhož zákona uvést Ihůtu, ve které podá přísušnému přezkoumávajícímu orgánu písemnou zprávu o pnění příjatých opatření a vtéto Ihůtě přísušnému přezkoumávajícímu orgánu uvedenou zprávu zasat. Nespněním těchto povínností se územní ceek dopustí přestupku pode ustanovení 14 odst. 1 písm. b) a c) zákona č. 420/2004 sb., Za to Ize uožit územnímu ceku pode ustanovení 14 odst. 2 zákona č. 420/2004 Sb. pokutu do výše ,00 Kč. 10

,grajský ÚŘAD F"aLZEŇSKÉHO KRAJE ODBOR EKONOMICKY Dt#l FNÍ PŘEZKOUMÁVÁNÍ HOSPODAŘENÍ OBCÍ A KONTROLY

,grajský ÚŘAD FaLZEŇSKÉHO KRAJE ODBOR EKONOMICKY Dt#l FNÍ PŘEZKOUMÁVÁNÍ HOSPODAŘENÍ OBCÍ A KONTROLY ,grajský ÚŘAD F"aLZEŇSKÉHO KRAJE ODBOR EKONOMICKY Dt# FNÍ PŘEZKOUMÁVÁNÍ HOSPODAŘENÍ OBCÍ A KONTROLY kroupova '18,- 306 13 Pzeň '3ž"-ší Ú' Výtisk č. 1 Čj: PK-EK/2848/18 Zpráva o výsedku přezkoumání hospodaření

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření USC DSO Kdyňsko, IC;O:

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření USC DSO Kdyňsko, IC;O: #%W M KRAJSKY URAD PLZENSKEHO KRAJE ODBOR EKONOMICKÝ, ODDĚLENÍ PŘEZKOUMÁVÁNÍ HOSPODAŘENi OBCiA KONTROLY y: ' :. s, ktoupova 18. 306 {3 Pzeň Výtisk č. 1 (,j: EK/1387/17 Zpráva o výsedku přezkoumání hospodaření

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření KRAJSKÝ ÚŘAD PLZEŇSKÉHO KRAJE ODBOR EKONOMICKÝ QDDĚLENÍ PŘEZKOUMÁVÁNÍ HOSPODAŘENÍ OBCÍA KONTROLY «@. '.. k.%. s Výtisk č. 1 Čj: EK/1689/17 Zpráva o výsedku přezkoumání hospodaření USC Kdyně, K;0: 00253464

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření ÚSC Loučim, IČO: za rok 2015

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření ÚSC Loučim, IČO: za rok 2015 Výtisk Č. 1 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření ÚSC Loučim, IČO: 00572624 za rok 2015 Přezkoumání 23.5.2016 se uskutečnilo ve dnech: na základě zákona Č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření ÚSC Tlumačov, IČ: za rok 2011

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření ÚSC Tlumačov, IČ: za rok 2011 KRAJSKÝ ÚŘAD PLZEŇSKÉHO KRAJE ODBOR EKONOMICKÝ, ODDĚLENÍ PŘEZKOUMÁVÁNÍ HOSPODAŘENÍ OBCÍ A KONTROLY Škroupova 18, 306 13 Plzeň Výtisk č. 1 Čj: EK/3435/11 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření ÚSC Tlumačov,

Více

Zpráva o výsledku přez~oumání hospodaření USC Hamry, IC: za rok 2012

Zpráva o výsledku přez~oumání hospodaření USC Hamry, IC: za rok 2012 KRAJSKÝ ÚŘAD PLZEŇSKÉHO KRAJE.'--'''''. DBOR EKONOMICKÝ, ODDĚLENÍ PŘEZKOUMÁ VÁNÍ HOSPODAŘENÍ "Ii, j' /' I A KONTROLY ~ ~"ŠkrO ova 18, 306 13 Plzeň ~ 'E.? o '1', ""$>/'b-~." o6o'!.~" Výtisk Č. 2 Čj: EK/2266112

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření ÚSC Loučim, IČO: 00572624 za rok 2013

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření ÚSC Loučim, IČO: 00572624 za rok 2013 KRAJsKÝ ÚŘAD PLZE " SKÉHO KRAJE DBOR EKONOMICKÝ, ODDĚLENÍ PŘEZKOUMÁ VÁNÍ HOSPODAŘENÍ OBCÍ A KONTROLY Škr upova 18, 306 13 Plzeň Výtisk Č. 1 Čj: EK/40221l3 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření ÚSC

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření ÚSC OSO Oomažlicko, IČ: 18232507 za rok 2011

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření ÚSC OSO Oomažlicko, IČ: 18232507 za rok 2011 KRAJSKÝ ÚŘAD PLZEŇSKÉHO KRAJE ODBOR EKONOMICKÝ, ODDĚLENÍ PŘEZKOUMÁ VÁNÍ HOSPODAŘENÍ OBCÍ A KONTROLY {.: 18, 306 13 P1zeň Výtisk č. 1 Čj: EK/491 0/11 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření ÚSC OSO Oomažlicko,

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření ÚSC Chocomyšl, IČ: 00572527 za rok 2011

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření ÚSC Chocomyšl, IČ: 00572527 za rok 2011 KRAJSKÝ ÚŘAD PLZEŇSKÉHO KRAJE ODBOR EKONOMICKÝ, ODDĚLENÍ PŘEZKOUMÁ VÁNÍ HOSPODAŘENÍ OBCÍ A KONTROLY Škr upova 18, 306 13 Plzeň Výtisk Č. 1 Čj: EK/4004111 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření ÚSC Chocomyšl,

Více

A. Přezkoumané písemnosti

A. Přezkoumané písemnosti Obecní úřad Ose k IS~;;~ik Doilo 1 9-02- 2015 Člslo íecnacr ~JI1J rr~y Č. svazku Skart. zn. 1// 41 Výtisk Č. 1 Čj: EK/2227/14 Zpráva o výsledku přezkoumán! hospodaření USC Ose k, ICO: 00258954 za rok 2014

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření ÚSC Čachrov, IČ: za rok 2010

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření ÚSC Čachrov, IČ: za rok 2010 ~Q PlZEN,t 4 f.(c'~ 0,.. JSKÝ ÚŘAD PLZEŇSKÉHO KRAJE ~" ~'J' ~r. 9REKONOMlCKÝ, ODDĚLENÍ PŘEZKOUMÁVÁNÍ HOSPODAŘENÍ ~..r-~i A KONTROLY kroupova 18, 306 13 Plzeň Výtisk č. 1 Čj: EK/5078/10 Zpráva o výsledku

Více

... Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření ÚSC Zdemyslice, IČO: za rok ~ JSKÝ úřad PLZE..,SKÉHO KRAJE

... Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření ÚSC Zdemyslice, IČO: za rok ~ JSKÝ úřad PLZE..,SKÉHO KRAJE ~ JSKÝ úřad PLZE..,SKÉHO KRAJE J '/;* : \ 3 R EKO OMlCKÝ, ODDĚLENÍ PŘEZKOUMÁ VÁNÍ HOSPODAŘENÍ ľc OBC A KO TROL Y "~ pova 18 306 13 Plzeň.. J Výtisk Č. 1 Čj: EK/2394/13... Zpráva o výsledku přezkoumání

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření ÚSC Čachrov, IČO: za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření ÚSC Čachrov, IČO: za rok 2014 KRAJsKÝ ÚŘAD PLZEŇSKÉHO KRAJE ODBOR EKONOMICKÝ, ODDĚLENÍ PŘEZKOUMÁ VÁNÍ HOSPODAŘENÍ.{ BCÍ A KONTROLY ~E _-\< r-: i(: o+'. upova 18, 306 13 Plzeň ~ p~'i.!..' ~,.'!} "' Výtisk č. 1 Čj: EKJ2115114 Zpráva

Více

Krajský úřad Ústeckého kraje

Krajský úřad Ústeckého kraje Krajský úřad Ústeckého kraje Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem odbor kontroly JID: Jednací číslo.: 32976/2015/KUUK 366/KON/2014 Stejnopis č. 1 ZPRÁVA o výsledku přezkoumání hospodaření obec

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření ÚSC Skapce, IČO: za rok 2016

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření ÚSC Skapce, IČO: za rok 2016 Výtisk č. 1 Čj: EK/2094/16 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření ÚSC Skapce, IČO: 00868833 za rok 2016 Přezkoumání se uskutečnilo dne: 24.04.2017 na základě zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání

Více

KRAJsKÝ ÚŘAD PLZEŇSKÉHO KRAJE ODBOR EKONOMICKÝ, ODDĚLENÍ PŘEZKOUMÁ VÁNÍ HOSPODAŘENÍ. 'toj j /J(J. C.J. r-/ Ulolono

KRAJsKÝ ÚŘAD PLZEŇSKÉHO KRAJE ODBOR EKONOMICKÝ, ODDĚLENÍ PŘEZKOUMÁ VÁNÍ HOSPODAŘENÍ. 'toj j /J(J. C.J. r-/ Ulolono KRAJsKÝ ÚŘAD PLZEŇSKÉHO KRAJE ODBOR EKONOMICKÝ, ODDĚLENÍ PŘEZKOUMÁ VÁNÍ HOSPODAŘENÍ 9BCÍ A KONTROLY OM ČACHR V o'f.\'.~e. oupova 18, 306 13 Plzeň O o ~ - 8-06- 2016 I=': -~~ loj - T Yj \'.' ~ c srj ~~..".,

Více

INFORMACE. k návrhu závěrečného účtu Obce Svojšín za rok 2014

INFORMACE. k návrhu závěrečného účtu Obce Svojšín za rok 2014 v. OBEC SVOJSIN Svojšín č.p. 135,34901 tel. 374 693 112 e-mail: obecsvojsin.cz Stříbro INFORMACE k návrhu závěrečného účtu Obce Svojšín za rok 2014 V souladu s ust. 17 odst. 6 zákona č. 250/2000 Sb., o

Více

Krajský úřad Ústeckého kraje

Krajský úřad Ústeckého kraje Krajský úřad Ústeckého kraje Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem odbor kontroly JID: Jednací číslo.: 2871/2012/KÚÚK 322/KON/2012 Stejnopis č. 2Na pozemku p.p. 594/5 v k.ú. Dušníky 1. ZPRÁVA o

Více

Krajský úřad Usteckého kraje

Krajský úřad Usteckého kraje , Krajský úřad Usteckého kraje Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem odbor kontroly JID: Jednací číslo.: 772/2013/KUUK 357/KON/2012 Stejnopis č. 1 ZPRÁVA O výsledku přezkoumání hospodaření obec

Více

Krajský úřad Usteckého kraje

Krajský úřad Usteckého kraje , Krajský úřad Usteckého kraje Velká Hradební 3118/48,40002 odbor kontroly Ústí nad Labem JID: Jednací číslo.: 2645/2012/KUUK 181/KON/2011 Stejnopis Č. 1 ZPRÁVA O výsledku přezkoumání hospodaření obec

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření ÚSC Čachrov, IČO: za rok 2016

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření ÚSC Čachrov, IČO: za rok 2016 KRAJSKÝ ÚŘAD PLZEŇSKÉHO KRAJE ODBOR EKONOMICKÝ 9D'0 ~LENí PŘEZKOUMÁ VÁNí HOSPODAŘENí Skrot ova 18, 306 13 Plzeň OBcí A KONTROLY Výtisk č. 1 Čj: EK/2206/16 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření ÚSC

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly SpZn: ČJ: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Obec Byzhradec, IČ: 00274771 za rok 2013 Přezkoumání se uskutečnilo

Více

Krajský úřad Ústeckého kraje

Krajský úřad Ústeckého kraje Krajský úřad Ústeckého kraje Velká Hradební 3118/48, 400 02 odbor kontroly Ústí nad Labem JID: Jednací čislo.: 1552/2013/KUUK 504/KON/2012 Stejnopis Č. 1 ZPRÁVA O výsledku přezkoumání hospodaření obec

Více

Krajský úřad Ústeckého kraje

Krajský úřad Ústeckého kraje Krajský úřad Ústeckého kraje Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem odbor kontroly JID: Jednací číslo.: 3284/2013/KUUK 436/KON/2012 Stejnopis č. 1 ZPRÁVA o výsledku přezkoumání hospodaření obec

Více

Krajský úřad Ústeckého kraje

Krajský úřad Ústeckého kraje Krajský úřad Ústeckého kraje Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem odbor kontroly JID: Jednací číslo.: 189/2016/KUUK 614/KON/2015 ZPRÁVA přezkoumání hospodaření obec Siřejovice, IČ: 00264369 za

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření ÚSC Čachrov, IČ: za rok 2009

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření ÚSC Čachrov, IČ: za rok 2009 ~KÝ ÚŘAD PLZE v SKÉHO KRAJE R EKONOMICKÝ, ODDĚLENÍ PŘEZKOUMÁ VÁNÍ HOSPODAŘENÍ OBCI A KO TROL Y Škroupova 18,306 13 Plzeň Výtisk Č. 1 Čj: EK/2012/09 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření ÚSC Čachrov,

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Chlístov, IČ: 00579122 za rok 2018 Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech:

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD PLZEŇSKÉHO KRAJE ODBOR EKONOMICKÝ, ODDĚLENÍ PŘEZKOUMÁVÁNÍ HOSPODAŘENÍ OBCÍ A KONTROLY Škroupova 18. 306 13 Plzeň

KRAJSKÝ ÚŘAD PLZEŇSKÉHO KRAJE ODBOR EKONOMICKÝ, ODDĚLENÍ PŘEZKOUMÁVÁNÍ HOSPODAŘENÍ OBCÍ A KONTROLY Škroupova 18. 306 13 Plzeň KRAJSKÝ ÚŘAD PLZEŇSKÉHO KRAJE ODBOR EKONOMICKÝ, ODDĚLENÍ PŘEZKOUMÁVÁNÍ HOSPODAŘENÍ OBCÍ A KONTROLY Škroupova 18. 306 13 Plzeň Výtisk č. 1 Čj: EK/3053/11 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření ÚSC Předslav,

Více

Krajský úřad Ústeckého kraje

Krajský úřad Ústeckého kraje Krajský úřad Ústeckého kraje Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem odbor kontroly JID: Jednací číslo.: 3744/2017/KUUK 91/KON/2016 Stejnopis č. 1 ZPRÁVA o výsledku přezkoumání hospodaření obec Rtyně

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření ÚSC Javor, IČ: za rok 2011

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření ÚSC Javor, IČ: za rok 2011 KRAJSKÝ ÚŘAD PLZEŇSKÉHO KRAJE ODBOR EKONOMICKÝ, ODDĚLENÍ PŘEZKOUMÁVÁNÍ HOSPODAŘENÍ OBCÍ A KONTROLY Škroupova 18, 306 13 Plzeň Výtisk č. 2 Čj: EK/4086/11 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření ÚSC Javor,

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly SpZn: ČJ: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Dobrovolný svazek obcí 1866, IČ: 69860947 za rok 2014 Přezkoumání

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly SpZn: ČJ: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Obec Sběř, IČ: 00272086 za rok 2012 Přezkoumání se uskutečnilo ve

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly SpZn: ČJ: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Obec Světí, IČ: 00653462 za rok 2013 Přezkoumání se uskutečnilo ve

Více

Krajský úřad Ústeckého kraje

Krajský úřad Ústeckého kraje Krajský úřad Ústeckého kraje Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem odbor kontroly JID: Jednací číslo.: 1304/2015/KUUK PH/Dobříň/2014 Stejnopis č. 1 ZPRÁVA o výsledku přezkoumání hospodaření obec

Více

Krajský úřad Ústeckého kraje

Krajský úřad Ústeckého kraje Krajský úřad Ústeckého kraje Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem odbor kontroly JID: Jednací číslo.: 2267/2014/KUUK 274/KON/2013 Stejnopis č. 2 ZPRÁVA o výsledku přezkoumání hospodaření obec

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání h;spodaření ŮSC Bezdružice, IČO: za rok 2017

Zpráva o výsledku přezkoumání h;spodaření ŮSC Bezdružice, IČO: za rok 2017 KRAJSKÝ ÚŘAD PLZEŇSKÉHO KRAJE ODBOR EKONOMICKÝ,Ú""' DĚLENÍ PŘEZKOUMÁVÁNÍ HOSPODAŘENÍ OBCÍ A KONTROLY!,, 'j:"", upova 18, 306 13 Plzeň : j)?,i,"" městský i "' ' ' " výtisk č. 1 BEZDR'JŽICE l ' " ' 1 6 -:-

Více

kraje Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření městyse

kraje Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření městyse Krajsk' úřad Středočeskěho.. kraje Zborovská 11 15021 Praha 5 SpZn: Čj.: SZ 075979/2012/KUSK 00152112013/KUSK Stejnopis č.!2. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření městyse VRCHOTOVY IČ: 00233005 za

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření ÚSC Cheznovice, IČ: 00258750 za rok 2009

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření ÚSC Cheznovice, IČ: 00258750 za rok 2009 v, Obecní úřcd v ChMno1jQiDf~. KRAJSKY URAD PLZ~NSKE!l0 ~JE '" PSČ 33Q otj,.. ť'j. dr/ ODBOR EKONOMICKY, ODDELENI PREZKOUMA VANI l-t SPODMlliNr- /!/f,. ~~ f7 \l PLZf,'~s BCl A KONTROLY -,'icv)..9..,,,,-

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení kontroly obcí a analýz. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení kontroly obcí a analýz. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení kontroly obcí a analýz SpZn: ČJ: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Dobrovolný svazek obcí Policka, IČ: 75017270 za rok 2011 Přezkoumání

Více

DSO SVAZEK OBCÍ MIKROREGIONU KNĚŽEVES

DSO SVAZEK OBCÍ MIKROREGIONU KNĚŽEVES Zborovská 11 150 21 Praha 5 SpZn: SZ_086804/2016/KUSK Stejnopis č.1 Čj.: 012331/2017/KUSK Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření DSO SVAZEK OBCÍ MIKROREGIONU KNĚŽEVES IČ: 70129622 za rok 2016 Přezkoumání

Více

Krajský úřad Ústeckého kraje

Krajský úřad Ústeckého kraje Krajský úřad Ústeckého kraje Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem odbor kontroly JID: Jednací číslo.: 2395/2013/KUUK 315/KON/2012 Stejnopis č. 1 ZPRÁVA o výsledku přezkoumání hospodaření obec

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření městyse VRCHOTOVYJANOVICE. IČ: 00233005 za rok 2011

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření městyse VRCHOTOVYJANOVICE. IČ: 00233005 za rok 2011 Krajsk' úřad Středočeského kraje.. I.: I' Zborovská 11 150 21 Praha 5 SpZn: SZ 1I2857/20111KUSK Čj.: 00316I/2012/KUSK Stejnopis č. L Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření městyse VRCHOTOVYJANOVICE

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly SpZn: ČJ: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Obec Sběř, IČ: 00272086 za rok 2014 Přezkoumání se uskutečnilo ve

Více

Krajský úřad Ústeckého kraje

Krajský úřad Ústeckého kraje Krajský úřad Ústeckého kraje Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem odbor kontroly JID: Jednací číslo.: 628/2017/KUUK 317/KON/2016 Stejnopis č. 2 ZPRÁVA o výsledku přezkoumání hospodaření obec Chotiměř,

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly SpZn: ČJ: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Obec Lukavec u Hořic, IČ: 00271781 za rok 2013 Přezkoumání se uskutečnilo

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Ubušínek

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Ubušínek Krajský úřad Kraje Vysočina odbor kontroly Žižkova 57, 587 33 Jihlava Stejnopis č.: 1 Č. j.: KUJI 39119/2018 KO Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Ubušínek se sídlem Ubušínek 41, 592 65 Rovečné,

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly SpZn: ČJ: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Obec Vysoká Srbská, IČ: 00273228 za rok 2012 Přezkoumání se uskutečnilo

Více

Krajský úřad Ústeckého kraje

Krajský úřad Ústeckého kraje Krajský úřad Ústeckého kraje Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem odbor kontroly JID: Jednací číslo.: 1017/2012/KUUK 191/KON/2011 Stejnopis č. 2 ZPRÁVA o výsledku přezkoumání hospodaření obec

Více

Krajský úřad Usteckého kraje

Krajský úřad Usteckého kraje , Krajský úřad Usteckého kraje Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem odbor kontroly JID: Jednací číslo.: 91643//2014/KUUK 286/KON/2014 Stejnopis Č. 1 ZPRÁVA O výsledku přezkoumání hospodaření obec

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce OSTŘEDEK. IČ: za rok 2011

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce OSTŘEDEK. IČ: za rok 2011 Krajský úřad Středočeského..:.... Zborovská 11 15021 Praha 5 kraje SpZn: Čj.: SZ 129093/20111KUSK 00461112012/KUSK Stejnopis Č. ~ Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce OSTŘEDEK IČ: 00232424 za

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický - oddělení metodiky a kontroly

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický - oddělení metodiky a kontroly KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický - oddělení metodiky a kontroly SpZn: Čj: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Obec Samšina, IČ: 00272078 za rok 2012 Přezkoumání se uskutečnilo

Více

Střezetice 48. 503 12 Všestary

Střezetice 48. 503 12 Všestary KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly SpZn: ČJ: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Střezetice, IČ: 00269646 za rok 2012 Přezkoumání se uskutečnilo

Více

Krajský úřad Ústeckého kraje

Krajský úřad Ústeckého kraje Krajský úřad Ústeckého kraje Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem odbor kontroly JID: Jednací číslo.: 189/2014/KUUK 201/KON/2013 Stejnopis č. 1 ZPRÁVA o výsledku přezkoumání hospodaření obec Chotiněves,

Více

Krajský úřad Ústeckého kraje

Krajský úřad Ústeckého kraje Krajský úřad Ústeckého kraje Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem odbor kontroly Evidenční číslo: 540/2010/KUUK Jednací číslo.: 267/KON/2009 Stejnopis č. 1 ZPRÁVA o výsledku přezkoumání hospodaření

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce ŘIMOVICE. IČ: za rok Bc. Petr Venclovský Jiří Černovský

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce ŘIMOVICE. IČ: za rok Bc. Petr Venclovský Jiří Černovský Zborovská 11 15021 Praha 5 SpZn: Čj.: SZ_12627712011/KUSK 004019/2012/KUSK Stejnopis č. L Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce ŘIMOVICE IČ: 00508497 za rok 2011 Přezkoumání 28.5.2012 se uskutečnilo

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly SpZn: ČJ: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Obec Třebihošť, IČ: 00278378 za rok 2013 Přezkoumání se uskutečnilo

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly ČJ: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Chyjice, IČ: 00578355 za rok 2015 Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech:

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodařeni ŮSC Ceská Kubice, IČO: za rok 2017

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodařeni ŮSC Ceská Kubice, IČO: za rok 2017 ' KRAJSKÝ ÚŘAD PLZEŇSKÉHO KRAJE ODBOR EKONOMICKÝ ODDĚLENÍ PŘEZKOUMÁVÁNÍ HOSPODAŘENÍ OBCÍ A KONTROLY Škroupova 18, 306 13 Plzeň N., výtisk č. 1 čj: EK/2593/17 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodařeni ŮSC

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly ČJ: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Stanovice, IČ: 00578207 za rok 2016 Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech:

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly SpZn: ČJ: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Obec Borová, IČ: 00654141 za rok 2012 Přezkoumání se uskutečnilo ve

Více

Krajský úřad Ústeckého kraje

Krajský úřad Ústeckého kraje Příloha č. 6 Krajský úřad Ústeckého kraje Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem odbor kontroly JID: Jednací číslo.: 1376/2017/KUUK 85/KON/2016 Stejnopis č. 1 ZPRÁVA o výsledku přezkoumání hospodaření

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení kontroly obcí a analýz

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení kontroly obcí a analýz KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení kontroly obcí a analýz SpZn: ČJ: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Obec Bystré, IČ: 00274763 za rok 2011 Přezkoumání se uskutečnilo

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce NEBOVIDY. IČ: 00235571 za rok 2010

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce NEBOVIDY. IČ: 00235571 za rok 2010 Zborovská 11 15021 Praha5 SpZn: Čj.: SZ 03802312010IKUSK 007555/20111KUSK Stejnopis č. ~ Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce NEBOVIDY IČ: 00235571 za rok 2010 Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech:

Více

Krajský úřad Ústeckého kraje

Krajský úřad Ústeckého kraje Krajský úřad Ústeckého kraje Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem odbor kontroly JID: Jednací číslo.: 1741/2017/KUUK 66/KON/2016 ZPRÁVA o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolný svazek obcí

Více

Krajský úřad Ústeckého kraje

Krajský úřad Ústeckého kraje Krajský úřad Ústeckého kraje Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem odbor kontroly JID: Jednací číslo.: 1851/2012/KUUK 370/KON/2011 Stejnopis č. 1 ZPRÁVA o výsledku přezkoumání hospodaření obec

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce BRATČICE. IČ: 00640212 za rok 2013

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce BRATČICE. IČ: 00640212 za rok 2013 Krajsk' úřad Středočeského kraje.. : I Zborovská 11 15021 Praha 5 SpZn: Čj.: SZ 077920/2013/KUSK 102165/2013/KUSK Stejnopis Č. 2 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce BRATČICE IČ: 00640212 za

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Zborovská 11 15021 Praha 5 SpZn: Čj.: SZ 0802631201 OIKUSK 016430/20111KUSK Stejnopis č.1j Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce DALEKÉ DUŠNÍKY IČ: 00242071 za rok 2010 Přezkoumání se uskutečnilo

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření. Obec Jezdovice

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření. Obec Jezdovice Krajský úřad Kraje Vysočina odbor kontroly Žižkova 57, 587 33 Jihlava Stejnopis č.: Č. j.: KUJI 13136/2018 KO Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Jezdovice se sídlem Jezdovice 90, 589 01 Třešť,

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly SpZn: ČJ: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Obec Bukovice, IČ: 00653675 za rok 2014 Přezkoumání se uskutečnilo

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly SpZn: ČJ: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Obec Soběraz, IČ: 00578576 za rok 2013 Přezkoumání se uskutečnilo

Více

Krajský úřad Jihomoravského kraje Odbor kontrolní a právní - oddělení přezkumu obcí Žerotínovo nám Brno

Krajský úřad Jihomoravského kraje Odbor kontrolní a právní - oddělení přezkumu obcí Žerotínovo nám Brno Krajský úřad Jihomoravského kraje Odbor kontrolní a právní - oddělení přezkumu obcí Žerotínovo nám. 3 601 82 Brno SpZn.: S - JMK 82979/2018 OKP Č. j.: JMK./2019 Z P R Á V A o výsledku přezkoumání hospodaření

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Rynárec

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Rynárec / Krajský úřad Kraje Vysočina odbor kontroly Žižkova 57, 58733 Jihlava Stejnopis č.: 1 Č. j.: KUJI 12492/2017 KO Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Rynárec se sídlem Rynárec 24,39401 Rynárec,

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Urbanice, IČ: 00580490 za rok 2012

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Urbanice, IČ: 00580490 za rok 2012 PARDUBICKÝ KRAJ Krajský úřad Přezkoumání Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Urbanice, IČ: 00580490 za rok 2012 se uskutečnilo ve dnech: 11.1.2013 11.4.2013 na základě zákona Č. 420/2004 Sb.,

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly SpZn: ČJ: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Obec Sběř, IČ: 00272086 za rok 2013 Přezkoumání se uskutečnilo ve

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření. za rok 2005

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření. za rok 2005 Č.j. : KUJCK 7398/2005/OEKO Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2005 Název ÚC: Obec Loučovice IČ: 00245984 Přezkoumání se uskutečnilo dne 6. 10. 2005 jako dílčí přezkoumání a dne 8. 3. 2006

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly SpZn: ČJ: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Obec Libchyně, IČ: 00654094 za rok 2015 Přezkoumání se uskutečnilo

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření. Obec Chřenovice

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření. Obec Chřenovice Krajský úřad Kraje Vysočina odbor kontroly Žižkova 57, 587 33 Jihlava Stejnopis č.: Č. j.: KUJI 40680/2017 KO Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Chřenovice se sídlem Chřenovice 76, 584 01 Ledeč

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce KONĚTOPY

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce KONĚTOPY Krajský úřad Středočeského kraje ODBOR FINANČNÍ KONTROLY Zborovská 11 15021 Praha 5 SpZn: SZ_085827/2010/KUSK Stejnopis č. 2 Čj.: 006785/2011/KUSK Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce KONĚTOPY

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce DOLNÍ CHVATLINY. IČ: za rok 2011

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce DOLNÍ CHVATLINY. IČ: za rok 2011 Zborovská 11 15021 Praha 5 SpZn: Čj.: SZ 078280/2011/KUSK 00341212012/KUSK Stejnopis č. t Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce DOLNÍ CHVATLINY IČ: 00235351 za rok 2011 Přezkoumání se uskutečnilo

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly ČJ: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Trnov, IČ: 00275433 za rok 2016 Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech:

Více

Dobrovolný svazek obcí Stráně Hořičky Hořičky

Dobrovolný svazek obcí Stráně Hořičky Hořičky KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly SpZn: ČJ: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Dobrovolný svazek obcí Stráně, IČ: 70873399 za rok 2014 Přezkoumání

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly SpZn: ČJ: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Obec Čermná, IČ: 00277711 za rok 2014 Přezkoumání se uskutečnilo ve

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení kontroly obcí a analýz

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení kontroly obcí a analýz KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení kontroly obcí a analýz SpZn: ČJ: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Obec Čermná, IČ: 00277711 za rok 2010 Přezkoumání se uskutečnilo

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly SpZn: ČJ: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Obec Žďár nad Metují, IČ: 00273279 za rok 2012 Přezkoumání se uskutečnilo

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce , ~, DALEKE DUSNIKY. IČ: za rok 2009

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce , ~, DALEKE DUSNIKY. IČ: za rok 2009 Zborovská 11 15021 Praha 5 SpZn: Čj.: SZ 056767/2009/KUSK 004788/201O/KUSK Stejnopis č. /.../ I Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce, ~, DALEKE DUSNIKY IČ: 00242071 za rok 2009 Přezkoumání 15.9.2009

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly SpZn: ČJ: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Obec Jasenná, IČ: 00272736 za rok 2013 Přezkoumání se uskutečnilo

Více

SpZn: SZ_096751/2012/KUSK Stejnopis č. Čj.: 007407/2013/KUSK. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce VINAŘICE. IČ: 00509868 za rok 2012

SpZn: SZ_096751/2012/KUSK Stejnopis č. Čj.: 007407/2013/KUSK. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce VINAŘICE. IČ: 00509868 za rok 2012 Zborovská 11 150 21 Praha 5 SpZn: SZ_096751/2012/KUSK Stejnopis č. Čj.: 007407/2013/KUSK Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce VINAŘICE IČ: 00509868 za rok 2012 Přezkoumání se uskutečnilo dne:

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly SpZn: ČJ: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Obec Žernov, IČ: 00273295 za rok 2012 Přezkoumání se uskutečnilo ve

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce POČAPLY. IČ: 00662933 za rok 2011

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce POČAPLY. IČ: 00662933 za rok 2011 Zborovská 11 15021 Praha 5 SpZn: Čj.: SZ_107140/2011IKUSK 001793120 12/KUSK Stejnopis č. ~ Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce POČAPLY IČ: 00662933 za rok 2011 1. Přezkoumání 23.5.2012 se uskutečnilo

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly SpZn: ČJ: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Obec Mokrovousy, IČ: 00269158 za rok 2014 Přezkoumání se uskutečnilo

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly SpZn: ČJ: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Dobrovolný svazek obcí Mikroregion Horka, IČ: 70953945 za rok 2013

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení kontroly obcí a analýz

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení kontroly obcí a analýz KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení kontroly obcí a analýz SpZn: ČJ: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Obec Dolní Branná, IČ: 00277738 za rok 2011 Přezkoumání se uskutečnilo

Více

E K O N O M I C K Ý O D B O R O D D Ě L E N Í P Ř E Z K U M U A M E T O D I K Y H O S P O D A Ř E N Í O B C Í

E K O N O M I C K Ý O D B O R O D D Ě L E N Í P Ř E Z K U M U A M E T O D I K Y H O S P O D A Ř E N Í O B C Í E K O N O M I C K Ý O D B O R O D D Ě L E N Í P Ř E Z K U M U A M E T O D I K Y H O S P O D A Ř E N Í O B C Í č.j.: KUJCK 27339/2013 OEKO-PŘ stejnopis č. 2 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za

Více

KRAJsKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický - oddělení metodiky a kontroly

KRAJsKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický - oddělení metodiky a kontroly KRAJsKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický - oddělení metodiky a kontroly SpZn: Čj: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Obec Libňatov, IČ: 00278084 za rok 2012 Přezkoumání se uskutečnilo

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání obce Měšín

Zpráva o výsledku přezkoumání obce Měšín Krajský úřad Kraje Vysočina odbor kontroly Žižkova 57, 587 33 Jihlava Stejnopis č.: /' Č. j.: KUJI 19024/2015 KO Zpráva o výsledku přezkoumání obce Měšín hospodaření se sídlem Měšín 33, 58601 Jihlava 1,

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení kontroly obcí a analýz

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení kontroly obcí a analýz KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení kontroly obcí a analýz SpZn: ČJ: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Obec Vysoká Srbská, IČ: 00273228 za rok 2011 Přezkoumání se uskutečnilo

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly SpZn: ČJ: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Heřmanice, IČ: 00272647 za rok 2013 Přezkoumání se uskutečnilo

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly SpZn: ČJ: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Obec Sendraž, IČ: 00654086 za rok 2015 Přezkoumání se uskutečnilo

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení kontroly obcí a analýz

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení kontroly obcí a analýz KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení kontroly obcí a analýz SpZn: ČJ: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Obec Bystré, IČ: 00274763 za rok 2010 Přezkoumání se uskutečnilo

Více