LISTY. Volby do Poslanecké snìmovny Parlamentu ÈR. Noc s Andersenem. Vydává město Stod OZNAMUJE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "LISTY. Volby do Poslanecké snìmovny Parlamentu ÈR. Noc s Andersenem. Vydává město Stod OZNAMUJE"

Transkript

1 STODSKÉ LISTY Volby do Parlamentu ÈR Stod pomohl pøi povodních Noc s Andersenem Co se dìlo v ISŠaU Na kafíèku s... Mìstys Stod až farnost Stod Vydává město Stod Vítìz Stodské školní florbalové ligy Kalendáø kulturních akcí Èíslo 4 / 2006 Roèník XI. ZDARMA Volby do Poslanecké snìmovny Parlamentu ÈR Vážení obèané, s nadcházejícím jarem se pøiblížil termín konání voleb do Poslanecké snìmovny PÈR, který pøipadl na 2. a 3. èervna V pátek se volební místnosti otevøou ve 14,00 hodin a uzavøou ve 22,00 hodin, v sobotu se otevøou v 8,00 hodin a uzavøou ve 14,00hodin. Volební místnost pro okrsek è. 2, který má sídlo v kulturním domì ve Stodì, tentokrát bude v malém sále KD. Pro volièe to znamená, že nejpozdìji 3 dny pøed konáním voleb obdrží hlasovací lístky do PS PÈR v doruèovací obálce modré barvy. Hlasovací lístky budou vybaveny informaèním letákem s pokyny pro hlasování. Volit do Poslanecké snìmovny PÈR lze také s volièským prùkazem. Voliè mùže požádat (osobnì nebo písemnì - s ovìøeným podpisem volièe)o vydání volièského prùkazu kdykoli od dne vyhlášení voleb do Poslanecké snìmovny PÈR do okamžiku uzavøení stálého nebo zvláštního seznamu volièù(v pøípadì písemné žádosti nejpozdìji 7 dnù pøede dnem voleb). Obecní nebo zastupitelský úøad vydá volièský prùkaz volièi nejdøíve 15 dnù pøede dnem voleb, a to:osobnì volièi, osobì, která se prokáže plnou mocí s ovìøeným podpisem volièe žádajícího vydání volièského prùkazu, nebo jej zašle poštou. Volièský prùkaz opravòuje k zápisu do výpisu ze zvláštního seznamu ve dnech voleb do Poslanecké snìmovny PÈR v jakémkoli volebním okrsku, popøípadì zvláštním volebním okrsku. O Z N Á M E N Í o dobì a místì konání voleb do Poslanecké snìmovny PÈR Starosta mìsta Stod podle 15 odst. 1 zákona è. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu Èeské republiky a zmìnì a doplnìní nìkterých dalších zákonù, ve znìní pozdìjších pøedpisù. OZNAMUJE 1. Volby do Poslanecké snìmovny Parlamentu ÈR se uskuteèní: dne od 14,00 hod. do 22,00 hodin a dne od 8,00 hod. do 14,00 hodin. 2. Místem konání voleb ve volebním okrsku è.1 - budova MìÚ Stod zasedací místnost- nám. ÈSA 294 je volební místnost v 1. patøe - zasedací místnost pro volièe bydlící : Baarova, Èapkova, Jiráskova, Komenského nám., Krandova, Krátká, Mládežnická, Nábøežní, Nádražní, Nám. ÈSA, Plzeòská, Pøíèní, Strojnická, Šafaøíkova, U Elektrárny, V Lukách, K Hájeèku ve volebním okrsku è. 2 - kulturní dùm Stod - Nádražní 722, je volební místnost ve malém sále KDpro volièe bydlící : B. Nìmcové, Dìlnická, Hradecká, Kotovická, Luèní, Sokolská, Støíbrská, Tyršova, U Cihelny, Rolnická, ve volebním okrsku è.3 - Základní škola a mateøská škola Stod - Domažlická 237 je volební místnost v uèebnì v pøízemí pro volièe bydlící : 28. øíjna, Alšova, Bezruèova, Domažlická, Družstevní, Jungmannova, Kostelní, Kpt. Kudlièe, Musejní, Na Jízdárnì, Na Vršíèku, Nová, Ostrovní, Palackého, Polní, Revoluèní, Riegrova, Støelická, Šeøíková, U Radbuzy, Úzká, Vrabinská, Zahradní, Žižkova, Klostermannova ve volebním okrsku è.4 - Lelov je volební místnost v sále Mysliveckého sdružení Stod, Lelov, èp. 2 pro volièe bydlící: v Lelovì 3. Volièi bude umožnìno hlasování poté, kdy prokáže svoji totožnost a státní obèanství Èeské republiky (obèanským prùkazem nebo cestovním pasem Èeské republiky). Neprokáže-li uvedené skuteènosti stanovenými doklady, nebude mu hlasování umožnìno. 4. Volièi budou dodány 3 dny pøede dnem konání voleb hlasovací lístky. V den voleb voliè mùže obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti. 5. Každý voliè se musí pøed hlasováním odebrat do prostoru urèeného pro úpravu hlasovacích lístkù, jinak mu okrsková volební komise hlasování neumožní. Ve Stodì dne Lubomír Jungbauer - starosta mìsta Stod pomohl pøi povodních Noc s Andersenem Letos poprvé mìly stodské dìti možnost strávit Noc s Andersenem v mìstské knihovnì. Tato akce se v naší republice konala již po šesté. O co jde? Dìti tráví v knihovnì podveèer nebo celou noc, podle možností knihovny, a ètou si zde pohádky, hrají rùzné hry, je pro nì pøipraven zajímavý program. Každá knihovna si pøipravuje program vlastní, ale vždy existuje nìjaké téma, které by do svých aktivit mìla zahrnout. Letos to byl tøeba Václav Ètvrtek, autor mnoha pohádkových postavièek a pøedloh k veèerníèkùm. Kdo by neznal Køemílka a Vochomùrku, Rumcajse, Manku, hajného Robátka, vodníky Èesílka, Volšoveèka, vílu Amálku a mnohé další. Co se dìlo ve Stodì? Po pøivítání si dìti vylosovaly jednu ze tøí skupin: Rumcajsové a Manky, Køemílkové a Vochomùrkové, Jeníèkové a Maøenky a hned je èekal první úkol - složit rozstøíhanou zprávu. Podle ní mìly v urèitých knihách nalézt èásti mapy. Na mapì byla vyznaèena cesta, po které dìti došly až ke Mlejnu, kde na nì èekaly vstupenky v podobì mušlí do podvodní øíše. Ve Špitální kapli, která se pro tuto noc zmìnila v podvodní øíši vládce moøí a vodní víly si dìti vyslechly èást andersenovy pohádky Malá moøská víla. Poté hádaly pohádkovou bytost, skládaly slib vládci vodní øíše, že se budou starat o to, aby pohádková øíše nikdy nezanikla. Do knihovny se dìti vrátily plné dojmù, takže pøišla vhod veèeøe. Když se posilnily, èekalo je luštìní Pohádkového milionáøe, turnaj v pexesu, malování i chatování s ostatními úèastníky Noci s Andersenem. Tìch bylo celkem Na 24. zasedání zastupitelstva mìsta bylo rozhodnuto o finanèní pomoci jihoèeským obcím Hamr a Val, které byly postiženy pøi letošních jarních povodních. Finanèní dar ve výši Kè pøedala osobnì delegace mìsta starostovi tìchto obcí panu Janu Prùchovi. Do postižených obcí byly rovnìž zapùjèeny ètyøi vysoušeèe z rezerv našeho mìsta. -stpokraèování na str. 2

2 pokraèování ze str dìtí a 2590 dospìlých na 487 spacích místech Èech, Moravy, Nìmecka, Polska, Slovenska a Slovinska. Ve Stodì pøi pohádkách usínalo 21 dìtí a staralo se o nì 5 dospìlých. Co jiného mohlo být ráno k snídani než pohádkové buchty, které nenapekla maminka, ale uèòové oboru kuchaø- èíšník zdejší integrované školy? Byly výborné. No a pak nás èekalo vyhodnocení soutìží, malování chaloupek a závìreèná píseò - Není nutno, aby bylo pøímo veselo, a to již na chodbì na své dìti èekali nedoèkaví rodièe. Tak zas za rok. za knihovnu Dagmar Myslíková Co se dìlo v ISŠaU Po úspìšné akci konané v mìsíci únoru se ve dnech a uskuteènil další gastronomický den v budovì praktického vyuèování Integrované støední školy Stod na Komenského námìstí na téma " Dny èeské kuchynì ". Návštìvníci se mohli tìšit na hotová i minutková jídla, mouèníky, nápoje za pøíznivé ceny v pìkném prostøedí a s obsluhou žákù III. roèníku. O tom, že se akce setkala s velkým ohlasem u hostù svìdèí i fotografie zaplnìné restaurace. Srdeènì Vás zveme na další gastronomickou akci, která na sebe nenechá pøíliš dlouho èekat. Dne se uskuteènila v ISŠ Na Jízdárnì v Ostravì celorepubliková soutìž škol sdružených v projektu NAM ŠKO- LÁM (projekt zahrnuje bezplatnou dodávku a instalaci plnohodnotného radiotelefonního PCO NAM Global, a to vèetnì proškolení uèitelského sboru na správu monitorovacího software NET-G a komponentù PCO NAM Global, vytvoøení výukových skript a poøádání soutìže pro pedagogy i studenty), kterou poøádala spoleènost NAM systém, a.s., s názvem "ZE- LENÁ MYŠ 2006". Soutìž byla urèena jak studentùm, tak èlenùm pedagogického sboru a ve høe byly hodnotné vìcné ceny. V kategorii støední školy se umístila ISŠ Stod na celkovém 2. místì. V kategorii student získal žák 3. roèníku oboru mechanik elektronik Jiøí Velich 3. místo a v kategorii pedagog získal uèitel odborného výcviku Václav Honal 2. místo. Naše fotografie je z pøedávání cen. Dne se uskuteènila soutìž pøi pøíležitosti veletrhu " Pragoalarm - bezpeèný domov 2006 ", ve které obsadil 3. místo žák III. roèníku studijního oboru mechanik - elektronik Ondøej Èerný. Pøípravu žáka na soutìž vedl uèitel odborného výcviku pan Václav Honal. Všem dìkujeme za pøíkladnou reprezentaci ISŠ Stod. Ing.Martin Jurák, zástupce øeditele PV a VMV Na kafíèku s... Nápad na následující rozhovor jsem dostal po pøeètení øíjnového èísla loòských Stodských listù. Tam se psalo o tom, že Stod má mistra Evropy v leteckém modeláøství - Honzu Klika, také jeho fotka tam byla. Ten èlánek napsal, mnì tehdy neznámý, Pavel Bejèek, který je náèelníkem modeláøského klubu ve Stodì. A to mne zajímalo. Vydal jsem se proto do jeho dílny a tam jsme povídali (a to kafíèko bylo taky). O modeláøích se øíká, že jsou to takoví blázni, kteøí si doma staví letadélka a pak se za nimi honí po poli. Jste blázen? Ne, to se o rybáøích øíká také. Každý má nìjaké hobby. My jen dìláme svého koníèka, který nás baví a to není marnotratnost. Dokonce mám takovou definici pro koníèky: je to strašnì tìžká práce, kterou by za peníze èlovìk nikdy nedìlal. Navíc se mi líbí v partì modeláøù, ti se sice dovedou velice "hecovat", ale je zajímavé, že kdykoliv nìkdo nìco potøebuje, tak staèí zavolat a všichni se snaží pomoci. A to už se všude nevidí. Jak jste se k leteckému modeláøství vùbec dostal? Tak jako skoro každý kluk. Když mi bylo deset snažil jsem se, coby samouk, stavìt nìco, co by letìlo. Mìl jsem také velké štìstí, že se vedle nás pøistìhoval soused, který byl bývalý mistr republiky a mìl zkušenosti se stavbou modelù. Ten mi poradil s tím, co jsem potøeboval vìdìt. Ono je totiž velice dùležité mít nìkoho, komu zavoláte a on vám poradí, když si nevíte rady. Potom jsem dlouhá léta jsem vedl modeláøský kroužek v Plzni. Když jsem se oženil a pøistìhoval se do Stoda, tak tolik èasu zase nebylo - práce, rodina apod. Modelaøina, to je ale celoživotní láska. Kdo ji jednou okusil, vždycky se k ní vrátí. Tak i já. Jednou mi mùj tehdy pìtiletý syn øekl, abych udìlal letadýlko - a už byl mùj návrat k modelaøinì jasný. Vím, že se zabýváte modelaøinou i profesionálnì. Ano. Modelaøinou se u nás (tedy myšleno v Èesku) živí mnoho lidí. Zajímavostí je, že zhruba 70% svìtové produkce stavebnic volnì létajících modelù pochází právì z Èeské republiky. S bratrem máme firmu. Která vyrábí stavebnici vìtronì a ta už také putuje po celém svìtì. A co modeláøstký klub? Je tìžké postavit takové letadlo? Náš klub se specializuje na volnì létající modely, z nich zhruba 80% létá venku a 20% v hale. Dosahujeme také mnohých úspìchù - o nìkterých jsem psal už ve Stodských listech. Postavit letadlo není tak velký problém. Trochu šikovný deváák, který bude vìdìt, co s rukama by to mìl bez problémù zvládnout. Ale "nauèit" to letadlo létat, to bývá vìtší kumšt. My takové èleny, kteøí to umí, v klubu máme. Jste náèelníkem stodského klubu, jste trenérem ÈR pro volnì létající modely, vy sám jste dosáhl mnoha úspìchù. Jste spokojený, nebo máte nìjaký nesplnìný sen? Motivace je samozøejmì vždycky, napø. jsem nikdy nebyl mistr republiky. Ale o tom tento koníèek není. To nejkrásnìjší je, když se z neživé hmoty, vlivem správné konstrukce, precizní práce, znalostí a zkušeností zrodí nìco, co se vznese do vzduchu, letí to, reaguje na povìtrnostní podmínky a zdárnì pøistane. To je ten nejkrásnìjší pocit. To, že to nìkdy pøinese titul mistra republiky nebo Evropy, to není tak dùležité. Všichni Vám jistì budou pøát, abyste takových krásných pocitù zažíval co nejvíce. Za ètenáøe se ptal Pavel Cích Poznámka redakce: Pokud chcete vidìt klub leteckých modeláøù v akci, pøijïte 28. kvìtna na oslavu Dne dìtí na stadion. Jan Klik postaví pro tuto pøíležitost nové letadlo. Prý bude super! Zastupitelé ocenili modeláøe Ve slavnostní èásti 24. veøejného zasedání zastupitelstva mìsta pøedal starosta Lubomír Jungbauer ocenìní za vzornou reprezentaci Stoda mistru Evropy Janu Klikovi. Tento èlen stodského modeláøského klubu volného letu získal mistrovský titul na mistrovství Evropy ve Francii v kategorii halových modelù F1D. Klub modeláøù získal od mìsta rovnìž dotaci na èinnost za velmi dobré výsledky v republikových soutìžích. Zastupitelé popøáli èlenùm klubu mnoho úspìchù na letošním mistrovství svìta, které probìhne v Rumunsku. Mistr Evropy Jan Klik pøedvedl zastupitelùm svùj halový model, který váží jen neuvìøitelných 1,5 gramu Oprava sportovní haly O havarijním stavu podlahy ve sportovní hale jsme vás již informovali. V minulých dnech dostalo vedení mìsta pøíznivou zprávu o pøedbìžném schválení dotace z ministerstva školství a tìlovýchovy ve výši Kè. Pøedpokládaná oprava však bude stát 2 miliony korun. Zbývající èást prostøedkù bude tedy hrazena z prostøedkù mìsta. SOUTÌŽ na dodávku hasièského auta Obchodní soutìže na dodávku hasièské cisterny pro naše dobrovolné hasièe se zúèastnili jen dvì firmy. Soutìžní komise vybrala firmu, která dodá toto tolik potøebné hasièské vozidlo za cenu 5,6 milionu korun. Je to sice cena vyšší, než se pøedpokládalo, ale hasièské vozidlo bude dodáno již s dýchací technikou splòující normy EU. Pøed vedením mìsta stojí však úkol zajištìní finanèních prostøedkù na nákup vozidla. Dùvodem je jistì i pokrácení dotace Plzeòského kraje o jeden milion korun. Nákup protipovodòových hrází Jarní tání pøeèkalo naše mìsto na rozdíl od jiných èástí republiky bez úhony. Meteorologové však varují, že lokální povodeò mùže pøijít kdykoliv a kdekoliv. Toho si je vìdomo vedení mìsta po zkušenostech z minulých let. Proto bylo rozhodnuto o zakoupení mobilních hrázek. Jedná se o zaøízení, které se plní vodou a jeden deseti metrový blok nahradí až 180 pytlù s pískem. Instalace je velmi rychlá, jednoduchá a zvládnou ji ètyøi osoby. Mobilní hrázky v délce 60 metrù budou uskladnìny a pøipraveny k nasazení v naší hasièské zbrojnici.

3 Mìstys Stod až farnost Stod Za pozvednutí na mìstys, ke kterému došlo v roce 1315, vdìèí Stod snahám osmého probošta Pernolda, jež se o toto pozvednutí u krále Jana Lucemburského zasazoval v takové míøe, že král toto pozvednutí nejenže potvrdil, ale navíc udìlil Stodu tržní právo, takže od té doby se ve Stodì mohl každý pátek konat veøejný trh se všemi obvyklými právy a užitky. Stejnému proboštovi se v roce 1324 podaøilo získat do majetku klášter Maškrov, který dnes známe jako zámeèek se statkem. Jeho pùvodními majiteli byli bratøi Ulrich a Busco von Radina. Traduje se, že se naši pøedci vyznaèovali obdivuhodnou vìrností ke klášteru. To bylo pøíèinou, proè se naopak klášter v roce 1363 pod vedením 10. probošta Johanna rozhodl obdarovat Stod novými právy a svobodami. Konkrétnì se jednalo o právo dìdické, právo soudní, právo vedení mìstské úøední knihy a právo užívání mìstské peèetì. Na základì dìdického práva mohli poddaní dìdit majetek až do ètvrtého kolene. Zato si klášter z pozice vrchnosti vymínil každoroèní dìdický úrok a sice z každého polního statku podíl jeèmene, který musel být klášternímu pivovaru odveden vždy v den svatého Martina a z každé chalupy ètyødenní výnos v dobì skliznì. Právo soudní opravòovalo Stod vyøizovat pomocí magistrátu soudní spory, vynášet rozsudky a vykonávat právo, s výjimkou dùležitých pøípadù, které smìly být rozhodovány jen za souhlasu s vrchnosti. Na obecní peèeti byli vyobrazeni dva andìlé nesoucí misku s hlavou svatého Jan Køtitele, pod níž se nacházelo jelení trojparoží, hroznatùv erb. Na soudní peèeti se taktéž nacházel erb Hroznaty a nad ním bohynì spravedlnosti. Do mìstské úøední knihy se zaznamenávaly veškeré pøevody pozemkù, dohody a pøedpisy. To samé bylo uloženo v truhlici opatøené tøemi klíèi, jež smìla být otevøena pouze v pøítomnosti sedmi èlenù rady, jež složili pøísahu. Potud naše historie do období husitských válek. Aèkoliv nemáme k dispozici žádné pøesné záznamy o osudu naší obce v dobì husitských válek, je pøesto jasné, že ani Stod neminula vojenská tažení a že zde došlo k ubytování a stravování vojsk. Stod totiž v roce 1421, kdy husitský vojevùdce Žižka dobyl a vydrancoval klášter, ležel bojišti nejblíže. Historik Palacký nám z tohoto období pøedkládá zprávu rady mìsta Norimberku radì mìsta Ulm, v níž mimo jiné stojí: "Husité prý táhli s nìkolika tisíci muži lesem a dobyli významné kláštery Chotìšov, Kladruby a zpustošili také zámek Švamberk." Trvalou vzpomínku na husitské války v sobì nese Mariánský sloup stojící nedaleko Chotìšova u silnice smìrem na Stod. Na tomto místì byl zaživa upálen správce zámku, jež bránil klášter a odmítal vyzradit úkryt chrámových pokladù a zøíci se své víry. Pozdìji pak byl na tomto místì postaven køíž, jež v roce 1687 nahradila souèasná socha. Teprve mnohaletou prací se klášteru podaøilo znovu nabýt svùj ztracený blahobyt. Pravdìpodobnì díky této skuteènosti se v roce 1453 cítil 17. probošt Václav nucen, dát Stod za 1500 kop maïarských grošù do zástavy Johannu Rauschengrünovi, ovšem za podmínky možnosti opìtovného vykoupení. Tento stav netrval dlouho, jelikož již následný probošt Plottner, jež vedl klášter v letech , tohoto práva vykoupení využil. V dalším období došlo v historii našeho mìsta k nìkolika událostem, jež velkým dílem pøispìly k jeho rozkvìtu. Pøedevším je tøeba zmínit právo váreèné, jež mìstu v roce 1544 udìlil 23. probošt Matyáš. Tímto byla udìlena pravomoc, zøídit sladovnu a pivovar a vaøit pšenièné a jeèné pivo. Z každé várky však muselo být odvedeno urèité množství klášteru. Právo vaøit pivo pøipadalo pouze majitelùm statkù a pùdy. V listinì o právu váreèném se uvádí: "Já Matyáš, z boží vùle probošt, Elizabeth, pøevorka, Dorothea, podpøevorka, Magdalena, tøetí pøedstavená a celý konvent Chotìšovského kláštera øádu premonstrátek pøiznáváme tímto dokumentem a povolujeme mocí této listiny, že obyvatelé mìstyse Stod mohou na podle svého vlastního uvážení nejpøíhodnìjším místì zbudovat sladovnu a pivovar a vaøit a prodávat pivo. Nám a našim následovníkùm však musí být z každé várky, a už jeèného èi pšenièného piva, odvedeno deset grošù..." Na základì tohoto práva byl ve Stodì založen obèanský pivovar, jež spravoval obcí zjednaný sládek. Na základì dochovaných vzpomínek se tento obèanský pivovar nacházel nedaleko bývalého mlýna. (z nìmeckého originálu pøeložila sleèna Milada Vlachová) MÁJOVÝ POHÁR - 1. roèník Firma AGRI FAIR - POWER LIFT s.r.o. se sídlem ve Stodì u Plznì si dovoluje pozvat všechny rekreaèní sportovce i ostatní obèany Stoda na veøejný bìžecký závod na m. Jedná se o výbìh na Køížový vrch, který probìhne pod záštitou naší firmy. Vaši pøátelé a rodinní pøíslušníci, kteøí se nezúèastní bìžeckého závodu, mohou trasu projít pìšky, povzbuzovat závodníky na trase a navštívit rozhlednu na Køížovém vrchu, kde bude cíl závodu. Tato akce se koná u pøíležitosti 15-letého výroèí firmy. Datum: sobota 20. kvìtna 2006 Sraz úèastníkù: 10,00 hod. Start bìhu: 10,30 hod. Místo startu: Pohostinství "Ve mlejnì", Stod (za budovou ÚSP) Vítìzové jednotlivých kategoriích obdrží hodnotné ceny. Obèerstvení pro závodníky zdarma. Doplòující informace obdržíte na tel. è Beseda o Austrálii Mìstská knihovna upoøádala besedu s cestovateli a spisovateli Lenkou a Václavem Špilarovými besedu o Austrálii. Proè jsme si vybrali zrovna Austrálii? Zdála se nám velmi zajímavá. Nejen proto, že se tam asi málokdo z nás dostane, ale také proto, že je to úžasná zemì plná kontrastù. Jsou v ní husté lesy, pralesy, ale také pouštì a moèály. Krom toho izolace od zbytku svìta zpùsobila, že se zde zachovaly unikátní rostlinné i živoèišné druhy. Potìšilo nás, že zasedací síò byla zaplnìna do posledního místìèka. Kdo pøišel, urèitì neprohloupil a bìhem tøí hodin se dozvìdìl spoustu zajímavých informací. Již nyní vás mùžeme potìšit tím, že nám manželé Špillarovi pøislíbili další besedu s promítáním na podzim. Komu by se to zdálo dlouho, mùže si zatím z knihovny vypùjèit nìkterý z jejich cestopisù, kde jsou i nádherné fotografie. Dagmar Myslíková - mìstská knihovna BATIKA Na batikovací odpoledne se nás v DDM sešlo 9. Po krátkém úvodním vysvìtlení ohlednì pracovního postupu, se každý pustil do vázání a omotávání pøineseného trièka. Možnosti byly rùzné. Od kroužkù, kruhù, proužkù a pásù k maèkaným hadím vzorùm. S napìtím jsme ponoøili svá dílka do rùzných barev a trpìlivì èekali na výsledek. Ten však stál za to. Co triko, to originál. Všichni odcházeli velice spokojení a s otázkou " Kdy bude batika pøíštì?". Tak sledujte naše nabídky a možná se u nìjaké barevné práce sejdeme. KOŠÍKY Pøedvelikonoèní sobota byla v DDM ve znamení proutí. Pro obtížnost jsme vynechali klasickou vrbu, ale pletli jsme z liány zvané "pedik". Tento materiál je poddajnìjší než vrba, takže pletení neèinilo potíže ani dìtem. 20 dìtí a dospìlých celé odpoledne usilovnì zaplétalo a protahovalo. Dìti upletly krásné misky s pevným dnem, maminky a babièky zvládly klasický košík na vajíèka. Všichni úèastníci odcházeli domù zaslouženì pyšní na své proutìné výrobky. Blanka Multrusová a Petra Hadaèová UPOZORNÌNÍ Mìstská knihovna ve Stodì upozoròuje ètenáøe, že z dùvodu inventury knihovního fondu bude ve dnech èervence UZAVØENA Knihy s mùžete nabrat v èervnu a termín vrácení vám bude automaticky posunut na srpen. MKS Stod poøádá dne 26. èervna 2006 ZÁJEZD DO DIVADLA NA VINOHRADECH na muzikál DO NAHA! podle stejnojmenného britského filmu. Režie a choreografie Radek Balaš. Hrají: Filip Blažek, Jiøí Plachý, Zlata Adamovská, Pavel Rímský, Ladislav Frej, Oldøich Vlach, Barbora Munzarová, Jiøina Jirásková, Jana Hlaváèová, Jaroslav Satoranský a mnoho dalších. Pøihlášky v Mìstské knihovnì ve Stodì. Tel

4 Vítìz Stodské školní florbalové ligy Poslední finálové utkání Stodské školní florbalové ligy mezi Mamlasy a Starými Béèky probíhalo velmi dramaticky. V prvním poloèase Stará Béèka vedla už 4:1. Avšak Mamlasové se výhry nechtìli vzdát a povedlo se jim otoèit na 4:5 ve svùj prospìch. Starým Béèkùm se však také povedl v samém závìru obrat a vítìzstvím 6:5 vyhráli vítìznou trofej. Závìr byl velmi napínavý a plný emocí, pøesto v šesté minutì a jedenácté vteøinì bylo rozhodnuto. Vítìzem Stodské školní florbalové ligy pro rok se stalo družstvo STARÁ BÉÈKA! V kanadském bodování play off uspìl na prvním místì a to s pøehledem FILIP HÖFLER s celkovým poètem 44 získaných bodù /vstøelenými 32 brankami/. Na druhém místì se umístil Petr Trapp s 25 body (vstøelenými 18 brankami) a na tøetím místì Mirek Lederer s 25 body ( vstøelenými 17 brankami). Všechna družstva èeká slavnostní vyhlášení s rautem a pøedáním zajímavých a lákavých cen. Nejlepší tøi družstva èeká sportovní víkend na turistické základnì na Bubnu. Pro pøíští školní rok uvažujeme nejen o 2. roèníku pro žáky tøíd, ale také novì i o školní florbalové lize pro žáky tøídy ZŠ. Úspìch florbalového družstva mužù Po loòském postupu do vyšší soutìže hrálo od záøí letošního roku florbalové družstvo mužù DDM Stod soutìž 3. florbalové ligy. V soutìži se náš tým neztratil ani mezi družstvy z velkých mìst-praha, Kadaò, Litomìøice, Králùv Dvùr Našim hráèùm se podaøil závìr sezóny a družstvo DDM Stod obsadilo v 3. florbalové lize 3.místo /rozhodla vzájemná utkání/-viz. tabulka. Toto umístìní je historickým úspìchem našeho družstvanováèka v této soutìži. Hráèùm gratulujeme a pøejeme jim další úspìchy. 3. liga mužù - divize I 1. FBC DDM SK ANUS Kadaò : Craken team SSK Future : DDM Stod : FBC Potápìèi Stochov : Akcent Sparta Praha B : LFP Litomìøice : FBŠ EXEL Bohemians B : TJ JM Chodov B : Tipsport T.B.C. Králùv Dvùr : FBC Merkur Praha : SK B.U.H. Praha : AGC Malá Strana : TJ Sokol Praha Krè : S tvojí dcerou ne Ještì se fotografií vracíme k výbornému divadelnímu pøedstavení S tvojí dcerou ne, kterou jste mohli vidìt v kulturním domì. Vynikající herecké výkony všech úèinkujících i samotný námìt urèitì pøispìly k dobré náladì, takže diváci opouštìli pøedstavení s úsmìvem na rtech a urèitì si smíchem prodloužili život o hezkých pár dní. Akce DDM Stod KVÌTEN: slavnostní ukonèení Stodské školní florbalové ligy, slavnostní ukonèení volejbalové sezóny žákyò - v DDM pobyt èlenù ZÚ myslivecký na turistické základnì Buben úèast volejbalistek DDM Stod na Poháru Plzeòského kraje mladších žákyò- Plzeò sobotní tancování - na programu: jive, rokenrol, pro dívky a ženy, DDM od 9:30 hodin, 50,-Kè Mezimìstské atletické utkání - ZŠ Stod, Holýšov, Chotìšov, Hradec - pro žáky a žákynì 5. tøíd - dopoledne, stadion mìsta úèast èlenù ZÚ myslivecký na soutìži o Zlatou srnèí trofej - Plasy Crazy auto show II.-jízda autíèek na dálkové ovládání, pro holky a kluky, bližší informace v DDM p. Zoubek Diskotéka DDM-pro žáky ZŠ, pøipraven zajímavý program, v sále KD, bližší informace DDM Workschop - hra na DIDJERIDU - v DDM, bližší informace v DDM p. Zoubek Den dìtí - sportovní odpoledne na stadionu mìsta, bohatý program Víkend na Bubnu pro rodièe s malými dìtmi, bližší informace na tel pí. Hadaèová DDM Vstiš turnaj ve stolním tenisu - od 17:00 hodin v sokolovnì, pro dívky a hochy ZŠ ÈERVEN: pobyt vítìzù Stodské školní florbalové ligy na turistické základnì Buben úèast volejbalistek DDM Stod na Poháru plzeòského kraje žákyò-èusby CUP Sportovní soustøedìní na Bubnu - urèeno ženám ze sportovních kroužkù DDM, bližší informace na tel pí. Jelínková STYLE-všem zájemcùm-tanec, módní trendy a experimenty, soutìže - bližší informace sl. Brichcínová Sobotní tancování - mambo. Urèeno ženám a dívkám, v DDM od 9:30 hodin, poplatek 50,-Kè. Kromì tìchto akcí jsme pro vás pøipravili další nabídku èinností, o které vás informujeme v mìsíèní nabídce, na plakátech. Bližší informace na tel , na Velikonoèní turnaje Deštivé prázdninové poèasí nenechalo chladným žádného pøíznivce halových sportù. A tak úèast na pøehazované a sálové kopané, které si pro dìti pøipravil na velikonoèní prázdniny Dùm dìtí a mládeže Stod, byla veliká. Ètvrteèní pøehazovaná skonèila v kategorii starších výhrou týmu FC Nehodíme.V kategorii mladších po urputném boji zvítìzil tým H5N1 nad Pumami. V sálové kopané -starší kategorie- obsadil první místo tým SSTISST složený z ostøílených hráèù, pøesto jim ostatní týmy nenechaly vítìzství zadarmo a svedly s favority opravdu napínavé boje. Mladší se tentokrát sešli jen ve dvou týmech - Jezeïáci a Bagøi. Po dvou remízách nakonec rozhodovaly penalty, ze kterých vyšli jako vítìzové Jezeïáci. Na závìr turnaje probìhla soutìž v žonglování s míèem, kterou suverénnì vyhrál Josef Mlynáøík Odmìnou všem úèastníkùm obou turnajù byl kromì cen, také pocit pøíjemnì stráveného dopoledne. VOLEJBALOVÝ TURNAJ pro pracovní kolektivy Stoda a blízkého okolí se koná 27. kvìtna 2006 v areálu Slavoje Stod Hrát mohou smíšená družstva 6-ti hráèù, kde budou nejménì dvì ženy. Každé družstvo musí mít vlastní volejbalový míè. Zápisné za družstvo je 300,- Kè (na zakoupení cen) Další upøesnìní pravidel až na místì. PØIHLÁŠKY zasílejte nejpozdìji do na adresu: Stodská nemocnice a.s. oddìlení RHC - p. Kvíderová Hradecká STOD Na všechny se tìší letošní poøadatelé! Dobíjecí místo Na Køížovém vrchu za rozhlednou je oznaèeno místo kde je, podle senzibilù, zaznamenán obrovský tok energie. Na tento bod jsme položili kámen a pracovnì jsme jej nazvali "Dobíjecí místo". Skuteènì, èlovìk, který je citlivìjší, postaví se na kámen, chvíli na nìm zùstane a soustøedí se, naèerpá chybìjící energii. Pøijïte to vyzkoušet. Bang, bang - støílím, støílím! V pátek se sedm stateèných herního klubu DDM Stod zúèastnilo turnaje v karetní høe Bang, který se konal v Plzni-knihovna Skrvòany. Èekalo nás pøíjemné prostøedí divokého západu. Nechybìl Da-ta bar, ve kterém jsme se mohli obèerstvit.v Da-ta bance jsme si zakoupili dolary, bez kterých nešlo pøistoupit ke stolu a zaèít hrát. U pìti stolù vždy sedìlo šest hráèù-každý hráè se jednou vystøídal v roli šerifa, další role byly známé jen jemu-odpadlík, bandita, pomocník šerifa. Každý hráè pøed zaèátkem hry musel vložit po dolaru do banku. Na jeho šikovnosti, taktice a štìstí záviselo, zda bude vítìzem a získá èást dolarù z banku èi bude poražen. Nemusím pøipomínat, že šerif s pomocníkem bangovali proti banditùm, odpadlík si brousil zuby na smrt všech pøítomných. Po šesti lítých zápasech byl nejúspìšnìjší nejbohatší kovboj. Nejmovitìjší kovboje èekalo finále. Pro ostatní hráèe byl pøipraven zajímavý doprovodný program-nabíjení revolveru, jízda na koních okoøenìná pøestøelkou. V pozdních veèerních hodinách jsme se vraceli z turnaje s dobrým pocitem a spoustou zážitkù. Zahráli jsme si s cizími kovboji, mezi kterými byli dìti i dospìlí. Turnaj se odehrával v pøátelské a pøíjemné atmosféøe. Navázali jsme nové kontakty s dalšími nadšenci o tuto hru. Dìkujeme partì nadšených kovbojù za uspoøádání akce. Pøijï si s námi-a jsi dospìlý èi malý zahrát spoleèenské karetní èi deskové hry do našeho herního klubu DDM Stod. Nebudeš se nudit. Je to skvìlý relax a zábava. Tìšíme se na Tebe.Bližší informace v DDM Stod.

5 PANELOVÝ DÙM VE STODU MÁ NOVÝ KABÁT Zeptali jsem se zástupcù spoleèenství vlastníkù ve Stodu, Sokolské ulici è. 596 pana Kubìny a paní Kardové jak celá renovace jejich domu probíhala.. Oba dotazovaní dnes s úsmìvem a s projevem patøièné pýchy øíkají: " Myšlenkou na zateplení domu a nové fasády jsme se zabývali již dlouho, proto jsme také mìli pøipravený Renovaèní program u Modré pyramidy, stavební spoøitelny a.s. Po setkání s jejími pracovníky jsme zjistili, že lze naši vizi realizovat. Pan Motyèka s paní Strakovou pøipravili veškeré podklady, vysvìtlili vše vlastníkùm a po odsouhlasení zaèal kolobìh podepisování. Musíme øíci, že vše probìhlo velmi dobøe. Rádi bychom podìkovali nejen pracovníkùm Modré pyramidy, kteøí vlastníkùm trpìlivì vysvìtlovali administrativní stránku, ale i všem èlenùm výboru a našim " sousedùm" - vlastníkùm a firmì Sládek - Stavby s.r.o.. Dnes jsme na svùj dùm pyšní. Je viditelnou ozdobou mìsta. Nebýt úvìru od Modré Firma OTM-PRODUKT k.s. ve Stodì pøijme pro výrobu nábytku vyuèené truhláøe nebo pracovníky s praxí v døevovýrobì nebo ve výrobì nábytku. Informace na telefonu pyramidy a naší odvahy, stále bychom bydleli v "šedém" paneláku. A již nyní je z vyúètování tepla zøejmé, že jsme ušetøili, pøestože zateplení bylo dokonèeno až v polovinì roku A CO VY? Máte se kam obrátit? Pøijïte, poradci Modré pyramidy stavební spoøitelny, a.s. Vám rádi poradí v centru úvìrové podpory ve Stodì, Nádražní 769, tel Nejbližší prezentace financování renovací bytových domù Modrou pyramidou se budou konat v Holýšovì v kulturním domì od hod. za úèasti Èeskomoravské záruèní a rozvojová banky, firmy TES s.r.o. - realizace malých kotelen a firmy Sládek -Stavby s.r.o. (zateplení, fasády, støechy, výmìna oken). Další prezentace bude v Pobìžovicích v hotelu HUBERTUS od hod. Zájemci o prezentaci nech se zaevidují minimálnì 3 dny pøed danou akcí na tel (pí. Straková). V sobotu 22. dubna se v obøadní síni stodské radnice konalo dalèí vítání obèánkù. Do pamìtní knihy mìsta Stod se zapsali: Jaroslav Patera, Markéta Blábolová, Marek Šindeláø, Jana Pittrová, Štìpán a Richard Frýbort, Jakub Jindøich, Karolína Šiková, Tomáš Jindøich, David Klásek, Kateøina Gogová, Zuzana Vizingrová, Barbora Gebelová, Adéla Koèová, Michal Broum, Lukáš Lohynský, Terezie Kvítková a Natálie Šmidingrová. Všem pøejeme pevné zdraví a mnoho štìstí v životì. Ve ètvrtek 27. dubna zavítali do stodského kulturního domu Staropražští heligonkáøi Štìpána Kozáka. Muzika to byla skvìlá a nálada v sále byla výborná. Teï víme, že to nebyla rozhodnì poslední akce tohoto druhu u nás. Budou další!ve ètvrtek 27. dubna zavítali do stodského kulturního domu Staropražští heligonkáøi Štìpána Kozáka. Muzika to byla skvìlá a nálada v sále byla výborná. Teï víme, že to nebyla rozhodnì poslední akce tohoto druhu u nás. Budou další! Amatérský závod horských kol pro širokou veøejnost Babylonská Šlapka v sobotu `06 BABYLON u Domažlic trasy: 15 a 30 km starty: 12 a 14 h prezentace od 10 h MTB pro radost KALENDÁØ KULTURNÍCH AKCÍ duben - kvìten 2006 kontakt: MKS Stod - tel.: KVÌTEN Den matek v kulturním domì od hodin. V programu se pøedstaví dìti z MŠ, ZŠ, ZUŠ, uèni z ISŠU a dìti z taneèní školy DANCE, Beseda s Policií ÈR od hodin v zasedací síni radnice, Absolventský koncert ZUŠ od hodin v zasedací síni radnice Rybáøské závody na Novomlýnském rybníce ve Stodì, v 6.00 registrace, v 7.00 zahájení a ve hodin zakonèení závodù, obèerstvení zajištìno, poøádá Rybáøská organizace Stod Májový pohár, bìh na Køížový vrch, sraz úèastníkù v hodin ve "Mlejnì", poøádá AGRI FAIR Stod Taneèní zábava v kulturním domì, hraje skupina KEÈUP, poøádá p. Teršl Koncert na pìší zónì od hodin, poøádá ZUŠ GIGANTFEST - Klášterní dvùr Gigant v Záluží u Stoda, zahájení v pátek od hodin, úèinkují: Nezmaøi, Žalman a spol., Wabi Danìk, Jen tak tak, Slepá kolej, Modrotisk, Viki a Bobeš a další v sobotu od 9.00 hodin stará øemesla, tradice, historie, jarmark, chovatelé, lodní modeláøi, semináøe, soutìže Bohatý program pro dìti i dospìlé po celý den v parku a u Dvorského rybníka, hudební soutìž pro dìti do 15 let, výstava Lidová plastika od hodin úèinkují: Vìra Martinová, Strašlivá podívaná, Lokálka, Blue Gate, Máci, Samson a jeho parta, Za, Malá pohoda, Lenka Filipová a další Konferenciér festivalu Láïa Souèek, zvuk Mirek Hron. Bohaté obèerstvení, speciality na grilu, koláèe, nealko + alko nápoje, možnost stanování Volejbalový turnaj pro pracovní kolektivy Stoda a blízkého okolí od hodin na stadionu ve Stodì, poøádá Stodská nemocnice a. s Den dìtí - sportovní odpoledne od 14. hodin se soutìžemi na stadionu mìsta, poøádá DDM a MKS Zdenìk Izer a Petr Freund v poøadu "Dnes vás baví holohlaví" od hodinv kulturním domì, pøedprodej vstupenek od v mìstské knihovnì, ÈERVEN 3. a Okresní kolo hasièské soutìže Plamen, poøádají hasièi Stod Fotbalové utkání klubu Amfora a výbìru Stoda v hodin, Výstava loutek divadla Alfa v zasedací místnosti MìÚ Stod, 17. a Krajské kolo hasièské soutìže, poøádají hasièi Stod Kinematograf bratøí Èadíkù, promítání èeských filmù v letním kinì, ÈERVENEC 1. a Kinematograf bratøí Èadíkù, promítání èeských filmù v letním kinì, Koncert skupiny TUBLATANKA od hodin v letním kinì, poøádá p. Teršl Koncert skupin KARAMEL a TURBO od hodin v letním kinì, poøádá p. Teršl Letní slavnost na Køížovém vrchu od hodin, Výstava fotografií - "Stod v minulosti a souèasnosti, co nám mìsto hyzdí a co nám zde vadí" v zasedací síni MìÚ Stod, 22. a Stodská pou v areálu stadionu a letního kina, v sobotu od hodin se koná fotbalové utkání staré gardy Škodovky proti starým pánùm Stoda. Pøipravujeme: Eurodvùr - klášterní statek Gigant v Záluží u Stoda, setkání obèanù mikroregionu Radbuza s odpoledním koncertem skupiny Èechomor a veèerní lidovou veselicí.

Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008. Obsah výroèní zprávy

Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008. Obsah výroèní zprávy Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008 Obsah výroèní zprávy 1. Úvodem k èinnosti OS 2. Vznik a poslání OS 3. Rada OS 4. Aktivity v roce 2008 5. Podìkování dárcùm 6. Kontaktní údaje 7. Závìr 1. Slovo

Více

Hejkal. prosinec 2005 cena 5 Kè. Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná. Hejkala? Nový Hejkal. Nového Hejkala

Hejkal. prosinec 2005 cena 5 Kè. Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná. Hejkala? Nový Hejkal. Nového Hejkala nový nový Hejkal 3. roèník Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná prosinec 2005 cena 5 Kè INFORMACE PRO OBÈANY Nový Hejkal Nového Hejkala Starosta CHCETE PSÁT DO Hejkala? Máte-li zájem podìlit se s ostatními

Více

POZEMNÍ. HOKEJ Mnichovice. O pozemním hokeji. www.mladeznickyhokej.mnichovice.cz

POZEMNÍ. HOKEJ Mnichovice. O pozemním hokeji. www.mladeznickyhokej.mnichovice.cz O pozemním hokeji Pozemní hokej je kolektivní sport urèený pro muže i ženy. Jedná se o klasický staroanglický sport, mezi které lze zaøadit i kriket a ragby. Ve svìtì se setkáme obecnì s názvem hokej -

Více

26. - 27. dubna 2014, Èesk? republika

26. - 27. dubna 2014, Èesk? republika 26. - 27. dubna 2014, Èesk? republika - world karate cup - 15 let tradice - nová rozcvièovna - - prize money - pro všechny vìkové kategorie Pozvání Kamil Guzek Øeditel Grand Prix Hradec Králové Pozvání

Více

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice VÍTÁME VÁS VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice VÍTÁME VÁS VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice roèník 6, èíslo 1 vyšlo: záøí 2011 VÍTÁME VÁS VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 Vážení rodièe, milé dìti, studenti i dospìlí! Vítáme vás na

Více

R A N Ž Á D A C O S E D Ì L O Z A J Í M A V É H O. Vypravili jsme se na ruzyòské letištì. Dovedou Múzy studovat? Vytváøeli jsme brože a šperky

R A N Ž Á D A C O S E D Ì L O Z A J Í M A V É H O. Vypravili jsme se na ruzyòské letištì. Dovedou Múzy studovat? Vytváøeli jsme brože a šperky R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice roèník 5, èíslo 6 vyšlo: únor 2011 C O S E D Ì L O Z A J Í M A V É H O Vypravili jsme se na ruzyòské letištì V prùbìhu ledna

Více

25. - 26. dubna 2015, Èesk? republika

25. - 26. dubna 2015, Èesk? republika 25. - 26. dubna 2015, Èesk? republika - world karate cup - 16 let tradice - nová rozcvièovna - - prize money - pro všechny vìkové kategorie Pozvání Kamil Guzek Øeditel Grand Prix Hradec Králové Pozvání

Více

Úvodní slovo pøedsedy

Úvodní slovo pøedsedy Výroèní zpráva Obèanské sdružení K srdci klíè Úvodní slovo pøedsedy Vážení pøátelé, kolegové, ètenáøi této výroèní zprávy Dokument, který právì držíte v rukou, popisuje události, které ovlivnily èinnost

Více

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice vyšlo: bøezen 2011 roèník 5, èíslo 7 CO SE DÌLO ZAJÍMAVÉHO Èáry máry ententýky, letìli jsme do Afriky! Po celý týden letošních

Více

BELLE PRESTIGE. - podpora prodeje - reklamní kampaò na klíè (návrh, casting, výroba, realizace), - promotion, - distribuce, - hostesky, - openingy,

BELLE PRESTIGE. - podpora prodeje - reklamní kampaò na klíè (návrh, casting, výroba, realizace), - promotion, - distribuce, - hostesky, - openingy, BELLE PRESTIGE 2009 BELLE PRESTIGE Karlovarská modelingová a hostesingová agentura Belle Prestige zastupuje modelky, fotomodelky, hostesky, dìti, modely a promotéry nejen pro Karlovarský kraj. Vedle toho

Více

CZECH KARATE FEDERATION & CITY OF HRADEC KRÁLOVÉ. 23-24 DUBNA 2011 www.karaterec.com CONGRESS CZECH

CZECH KARATE FEDERATION & CITY OF HRADEC KRÁLOVÉ. 23-24 DUBNA 2011 www.karaterec.com CONGRESS CZECH CZECH KARATE FEDERATION & CITY OF HRADEC KRÁLOVÉ PRESENT: 23-24 DUBNA 2011 www.karaterec.com KARATE IN CONGRESS CENTRE ALDIS HRADEC KRÁLOVÉ CZECH REPUBLIC Ing. Jiøí Boèek / President Èeského svazu karate

Více

ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO

ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO REGIONÁLNÍ ROZVOJOVÁ AGENTURA ÚSTECKÉHO KRAJE èíslo 47 ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO CENTRA PØI RRA ÚK 01 ÈTRNÁCTÉ KOLO PØÍJMU ŽÁDOSTÍ O DOTACE Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA SPUŠTÌNO V ØÍJNU 2011 Ve 14. kole pøíjmu

Více

VÝROÈNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

VÝROÈNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Právníci s citem VÝROÈNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 www.probonoaliance.cz Pro bono aliance, z.s., Londýnská 31, 120 00 Praha 2 Právníci s historií 5 let Pro bono centra 10 let organizace 15 let Školy lidských

Více

Mladé nápady pro Èeský Západ SPOV PK / 13. 2. 2007

Mladé nápady pro Èeský Západ SPOV PK / 13. 2. 2007 Mladé nápady pro Èeský Západ SPOV PK / 13. 2. 2007 místní akèní skupina - MAS vznikala v letech 2003-2004 - Mikroregion Konstantinolázeòsko, Støíbrský region, mìsto Planá a obec Hnìvnice - snaží se o maximální

Více

R A N Ž Á D A. Zážitky s našimi CPD. Zabavili jsme se Pexesádou. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice

R A N Ž Á D A. Zážitky s našimi CPD. Zabavili jsme se Pexesádou. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice vyšlo: únor 2012 roèník 6, èíslo 7 CO SE DÌLO ZAJÍMAVÉHO Zážitky s našimi CPD V prùbìhu února jsme v rámci našich Center

Více

Kdo jsme. www.pohyblivareklamni.cz. je obchodní znaèkou PMDP,a.s.

Kdo jsme. www.pohyblivareklamni.cz. je obchodní znaèkou PMDP,a.s. Kdo jsme je obchodní znaèkou PMDP,a.s. Nabízíme kreativní reklamu postavenou na odbornì stanovené strategii, kvalitní grafické pøípravì a precizní výrobì. Jsme výhradním pronajímatelem exkluzivní sítì

Více

rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní stability. Spoleènosti tvoøí fakticky koncern.

rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní stability. Spoleènosti tvoøí fakticky koncern. 1. Úvodní slovo Vážení akcionáøi a obchodní partneøi, rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s se sídlem v Èeské Lípì, Dìèínì a Varnsdorfu úspìšným rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní

Více

se níže uvedeného dne mìsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. obèanského zákoníku domluvili na této smlouvì o nájmu bytu: I Pøedmìt nájmu

se níže uvedeného dne mìsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. obèanského zákoníku domluvili na této smlouvì o nájmu bytu: I Pøedmìt nájmu Smluvní strany Jméno a pøíjmení: Trvalé bydlištì: Rodné èíslo: Èíslo OP: dále jen pronajímatel, na stranì jedné a Jméno a pøíjmení: Trvalé bydlištì: Rodné èíslo: Èíslo OP: dále jen nájemce, na stranì druhé

Více

Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku. Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí

Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku. Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí 2014 Výronízprávaoinnosti Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí 1. Základní údaje: Právní forma Statutární zástupce Sídlo obèanské sdružení

Více

Obèanské sdružení I MY (Spoleènost pøátel Rolnièky pro podporu lidí s postižením)

Obèanské sdružení I MY (Spoleènost pøátel Rolnièky pro podporu lidí s postižením) Obèanské sdružení I MY (Spoleènost pøátel Rolnièky pro podporu lidí s postižením) vzniklo v Sobìslavi v bøeznu 2000. Cílem sdružení je pomáhat prosazovat zájmy dìtí i dospìlých s postižením a jejich rodin,

Více

DÌTI NA STARTU PREZENTACE PROJEKTU

DÌTI NA STARTU PREZENTACE PROJEKTU DÌTI NA STARTU PREZENTACE PROJEKTU ÈESKÝ SVAZ AEROBIKU A FITNESS FISAFCZ Ohradské nám1628/7a, Praha 5-Stodùlky 155 00 IÈO :60458054, DIÈ: CZ 60458054 wwwfisafcz / wwwceskosehybecz CO JSOU DÌTI NA STARTU?

Více

ZÁPADOÈESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

ZÁPADOÈESKÁ UNIVERZITA V PLZNI ZÁPADOÈESKÁ UNIVERZITA V PLZNI http://www.zcu.cz Historie Západoèeská univerzita v Plzni vznikla slouèením Vysoké školy strojní a elektrotechnické v Plzni a Pedagogické fakulty v Plzni v roce 1991 na základì

Více

Nejvìtším úspìchem Novoveselské házené byl postup družstva mužù do 1.ligy. Spoleèné foto házenkáøù Nového Veselí a Dukly Praha po utkání 3.

Nejvìtším úspìchem Novoveselské házené byl postup družstva mužù do 1.ligy. Spoleèné foto házenkáøù Nového Veselí a Dukly Praha po utkání 3. Nejvìtším úspìchem Novoveselské házené byl postup družstva mužù do 1.ligy. Spoleèné foto házenkáøù Nového Veselí a Dukly Praha po utkání 3. kola Èeského poháru. Roèenka Tìlocvièné jednoty Sokol Nové Veselí

Více

Výroèní zpráva 2004 Slovo úvodem I.

Výroèní zpráva 2004 Slovo úvodem I. 2004 VÝROÈNÍ ZPRÁVA Výroèní zpráva 2004 Slovo úvodem I. Tato výroèní zpráva se vydává za období od 1.1.2004 do 31.12.2004. Sdružení Pro obnovu rozhledny na Sedle je od 10.12.2002 registrováno u Ministerstva

Více

LISTY OZNAMUJE. Povodeò se stále projevuje. O Z N Á M E N Í o dobì a místì konání voleb do zastupitelstev obcí. Vydává město Stod

LISTY OZNAMUJE. Povodeò se stále projevuje. O Z N Á M E N Í o dobì a místì konání voleb do zastupitelstev obcí. Vydává město Stod STODSKÉ LISTY Volby do zastupitelstev Hasièi se doèkali Sprejeøi øádili Oprava ve školce Z historie Stoda Zájezd pro milovníky dechovky Nové cestovní pasy DDM - Den otevøených dveøí Vydává město Stod Èíslo

Více

2. Komunitní plán sociálních slu eb mìsta Litomìøice na období let 2007-2009

2. Komunitní plán sociálních slu eb mìsta Litomìøice na období let 2007-2009 Královské město Litoměřice 2. Komunitní plán sociálních slu eb mìsta Litomìøice na období let 2007-2009 1.4. Základní vymezení pojmù Zadavatelé slu by platí, zøizují, zadávají, organizují a dìlají

Více

HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015

HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015 PRVNÍ SOUKROMÁ HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015 STUDIUM PRO ABSOLVENTY ZÁKLADNÍ ŠKOLY Studijní obor 65-42 - M/01 HOTELNICTVÍ KDO JSME První soukromá hotelová škola, spol. s r. o. má dlouholetou tradici,

Více

Návrh na konání místního referenda. podle zákona è. 22/2004 Sb., o místním referendu a o zmìnì nìkterých zákonù

Návrh na konání místního referenda. podle zákona è. 22/2004 Sb., o místním referendu a o zmìnì nìkterých zákonù Mìstský úøad Hostinné Námìstí 69 543 71 Hostinné V Hostinném, 29. 7. 2014 Návrh na konání místního referenda podle zákona è. 22/2004 Sb., o místním referendu a o zmìnì nìkterých zákonù Pøípravný výbor

Více

Kateøina Zitová Krize šance pro Vás? A proè ne! Kniha I. Nevážné pojednání o tom jak nalézt štìstí a klid v sobì aneb jak pohlédnout pravdì do oèí Kateøina Zitová Krize šance pro Vás? A proè ne! Autorská

Více

Úøad prùmyslového vlastnictví. s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u. Údaje o ochranné známce - oznaète køížkem

Úøad prùmyslového vlastnictví. s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u. Údaje o ochranné známce - oznaète køížkem Úøad prùmyslového vlastnictví Antonína Èermáka 2a, 160 68 Praha 6 : (02) 203 83 111, 24 31 15 55 : (02) 24 32 47 18 PØIHLÁŠKA OCHRANNÉ ZNÁMKY s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u è. jednací,

Více

PØESTUPNÍ ØÁD PRO NEPROFESIONÁLNÍ FOTBALISTY

PØESTUPNÍ ØÁD PRO NEPROFESIONÁLNÍ FOTBALISTY Èlánek 7 Spoleèná a závìreèná ustanovení 1. a) První registraci hráèe je možno provést kdykoli v prùbìhu roku. b) Zmìny v registraci se provádìjí výhradnì v termínech stanovených pøestupními øády, pøípadnì

Více

Úøad mìstské èásti - odbor správy majetku a investic Libušská 35 14200 PRAHA - LIBUŠ

Úøad mìstské èásti - odbor správy majetku a investic Libušská 35 14200 PRAHA - LIBUŠ Úøad mìstské èásti - odbor správy majetku a investic 14200 PRAHA - LIBUŠ INFORMACE Q ZÁMÌRU DLE ZÁKONA È. 100/2001 Sb. NÁZEV ZÁMÌRU: Nekryté víceúèelové sportovištì Kokotská, parc.è. 557/1, k.ú. Libuš.

Více

METODIKA N 4 Jak ve kole vytvoøit zdravìj í prostøedí

METODIKA N 4 Jak ve kole vytvoøit zdravìj í prostøedí METODIKA N 4 Jak ve škole vytvoøit zdravìjší prostøedí Pøíruèka o efektivní školní drogové prevenci à Obsah Úvodní slovo ministrynì školství, mládeže a tìlovýchovy Ètenáøùm à K èeskému vydání Úvod Cíl

Více

ØÍJEN 2010 Zaè?n?me v nové budovì: Dolákova 537/26 Praha 8 - Bohnice

ØÍJEN 2010 Zaè?n?me v nové budovì: Dolákova 537/26 Praha 8 - Bohnice R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice roèník 5, èíslo 2 vyšlo: øíjen 2010 C O J E U N Á S N O V É H O ØÍJEN 2010 Zaè?n?me v nové budovì: Dolákova 537/26 Praha 8 - Bohnice

Více

R A N Ž Á D A. Hudba dunìla na letošním KobylaFestu. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice

R A N Ž Á D A. Hudba dunìla na letošním KobylaFestu. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice vyšlo: prosinec 2014 roèník 9, èíslo 4 CO SE DÌLO ZAJÍMAVÉHO Hudba dunìla na letošním KobylaFestu Na 4. roèník festivalu

Více

ÚÈAST ZDARMA. v praxi REKONSTRUKCE A SANACE V PRAXI. www.rasvp.cz PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV

ÚÈAST ZDARMA. v praxi REKONSTRUKCE A SANACE V PRAXI. www.rasvp.cz PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV a sanace v praxi PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV ÚÈAST ZDARMA 18. 2. ÚSTÍ NAD LABEM 3. 3. HRADEC KRÁLOVÉ 5. 3. OSTRAVA 17. 3. BRNO 20. 3. PRAHA 24. 3. PLZEÒ

Více

skupina PASPORTAPROJEKT OBECBOROVÁ

skupina PASPORTAPROJEKT OBECBOROVÁ skupina PASPORTAPROJEKT DOPRAVNÍHOZNAČ ENÍ ISO901:209 ISO1401:205 OHSAS1801:208 OBEC Vypracoval:MichalŠ ustek Datum:ř íjen2012 Pasport a projekt dopravního znaèení - obec Borová 1. ÚVOD K PASPORTU A PROJEKTU

Více

LU!EBNÍ ZÁVODY DRASLOVKA a.s., KOLÍN

LU!EBNÍ ZÁVODY DRASLOVKA a.s., KOLÍN LU!EBNÍ ZÁVODY DRASLOVKA a.s., KOLÍN V rámci pøípravy projektu byla provedena analýza budov rozsáhlého areálu chemického závodu a na základì výbìrových kritérií vyhodnoceno 5 objektù jako nejvhodnìjší

Více

Copyright 1996, 2003 SAMUEL, Biblická práce pro děti ISBN 80-239-0735-2

Copyright 1996, 2003 SAMUEL, Biblická práce pro děti ISBN 80-239-0735-2 první kapitola Nejúrodnìjší misijní pole svìta 0 Nejúrodnìjší misijní pole svìta není na nìjakém zvláštním místì. Není to nìjaká urèitá zemì. Je to urèitý druh lidí jsou to dìti! Žádná skupina lidí není

Více

MICHÁLKOVICKÝ ROÈNÍK XXII l ZDARMA l ÈÍSLO 141 Jaro je tady! Svátky jara, Velikonoce, na pøelomu mìsíce bøezna a dubna, nám dávají zapomenout na všechny nepøíjemnosti uplynulého zimního období. Pøíroda

Více

z jednání øádné valné hromady Severomoravská plynárenská, a.s. se sídlem Ostrava-Moravská Ostrava, Plynární 2748/6, PSC: 702 72 IC: 47675748

z jednání øádné valné hromady Severomoravská plynárenská, a.s. se sídlem Ostrava-Moravská Ostrava, Plynární 2748/6, PSC: 702 72 IC: 47675748 27. z jednání øádné valné hromady Severomoravská plynárenská, a.s. se sídlem strava-moravská strava, Plynární 2748/6, v PSC: 702 72 v IC: 47675748 konané v Kongresovém sále Hotelu Imperial strava, ul.

Více

BOSKOVICE MLADÝCH VÝTVARNÍKÙ Klub pøátel Boskovic 1997 1

BOSKOVICE MLADÝCH VÝTVARNÍKÙ Klub pøátel Boskovic 1997 1 BOSKOVICE MLADÝCH VÝTVARNÍKÙ Klub pøátel Boskovic 1997 1 Po literární soutìži pro mládež, která úspìšnì probìhla v roce 1996 pod názvem Z babièèiny truhly, uspoøádal Klub pøátel Boskovic za finanèní podpory

Více

Nadaèní fond Zelený poklad vznikl již v roce 1999 z Nadace životního prostøedí mìsta Plznì - Zelený poklad, zøizovatelem je mìsto Plzeò.

Nadaèní fond Zelený poklad vznikl již v roce 1999 z Nadace životního prostøedí mìsta Plznì - Zelený poklad, zøizovatelem je mìsto Plzeò. Nadaèní fond Zelený poklad vznikl již v roce 1999 z Nadace životního prostøedí mìsta Plznì - Zelený poklad, zøizovatelem je mìsto Plzeò. Posláním Nadaèního fondu Zelený poklad je podporovat projekty zamìøené

Více

NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ

NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ SOCIÁLNÍ DIALOG VE STAVEBNICT VÍ Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR Václavské náměstí 21

Více

VŠEOBECNÉ VÝSTAVNÍ A PRODEJNÍ PODMÍNKY VÝSTAVIŠTÌ FLORA OLOMOUC, a.s.

VŠEOBECNÉ VÝSTAVNÍ A PRODEJNÍ PODMÍNKY VÝSTAVIŠTÌ FLORA OLOMOUC, a.s. VŠEOBECNÉ VÝSTAVNÍ A PRODEJNÍ PODMÍNKY VÝSTAVIŠTÌ FLORA OLOMOUC, a.s. 1. Poøadatel akce: Výstavištì Flora Olomouc, a.s., Wolkerova 17, 771 11 Olomouc telefon: 585 726 111, fax: 585 413 370, e-mail: info@flora-ol.cz

Více

a SLUŽEB NÁVAZNÝCH MIKROREGIONU NOVOBYDŽOVSKO a v dosahu 30 km

a SLUŽEB NÁVAZNÝCH MIKROREGIONU NOVOBYDŽOVSKO a v dosahu 30 km ADRESÁØ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB a SLUŽEB NÁVAZNÝCH MIKROREGIONU NOVOBYDŽOVSKO a v dosahu 30 km Domovy pro osoby se zdravotním postižením Domov pro osoby se zdravotním postižením Chotìlice Chotìlice 89, 503 53

Více

MICHÁLKOVICKÝ ROÈNÍK XXIII l ZDARMA l ÈÍSLO 153 4/2014 www.michalkovice.cz AKTUALITY z mìstského obvodu Pozvání na dubnové zastupitelstvo Srdeènì zveme obèany na zasedání zastupitelstva mìstského obvodu,

Více

generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM

generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM SLOVO ÚVODEM Dobrý den, držíte v rukou produktový katalog Agentského obchodního klientského místa ÈSOB Pojišśovny (AOKM). Tento katalog

Více

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00252557. Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2012

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00252557. Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2012 PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00252557 Název: Mìsto Mladá Vožice Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci

Více

Již více než 20 let na adrese

Již více než 20 let na adrese 01/014 INFORMACE nové služby akèní nabídky novinky KONTAKT Díky naším informacím mají klienti vždy na realitním trhu náskok pøed ostatními!!! Nová služba pro naše klienty Pøipravili jsme pro Vás zcela

Více

z Programu obnovy venkova Jihoèeského obèanské vybavenosti Mikroregionu

z Programu obnovy venkova Jihoèeského obèanské vybavenosti Mikroregionu èerven 2014 OZVÌNY Z RATIBOØSKÝCH HOR 1 Ze zasedání zastupitelstva obce Zastupitelstvo obce se sešlo ve støedu 14. 5. a 11. 6. 2014. Po zahájení a po kontrole usnesení z minulého zasedání zastupitelstva

Více

Kritéria ovìøitelnosti bodovì ohodnocených výsledkù

Kritéria ovìøitelnosti bodovì ohodnocených výsledkù Kritéria ovìøitelnosti bodovì ohodnocených výsledkù Druh Pravdivost podle 12 odst. 1 zákona z hlediska každého urèujícího pro jednotlivé druhy výsledkù u v e d e n o n í ž e p r o j e d n o t l i v é d

Více

STRUKTURA ZAMÌSTNANCÙ ZEMÌDÌLSKÝCH FIREM

STRUKTURA ZAMÌSTNANCÙ ZEMÌDÌLSKÝCH FIREM PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH STRUKTURA ZAMÌSTNANCÙ ZEMÌDÌLSKÝCH FIREM SOCIÁLNÍ DIALOG V ZEMÌDÌLST VÍ Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR Václavské náměstí 21

Více

Výroèní zpráva - AKCENTA ENERGIE, a. s.

Výroèní zpráva - AKCENTA ENERGIE, a. s. Výroèní zpráva - AKCENTA ENERGIE, a. s. 2 0 1 0 Výroèní zpráva - AKCENTA ENERGIE, a. s. Obsah ÚVODNÍ SLOVO ØEDITELE ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEÈNOSTI ORGÁNY SPOLEÈNOSTI, ORGANIZAÈNÍ STRUKTURA ZPRÁVA PØEDSTAVENSTVA

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky doporučení JÁ AFFILIATE PARTNER KAMARÁD ZÁKAZNÍK I. Všeobecná ustanovení Vyplnìním registraèního formuláøe a souhlasem s Obchodními podmínkami, souhlasí registrující se uživatel

Více

Body celkem. Øešitel BLOK 2. Vánoèní turnaj HALAS ligy v logice Praha 15. prosinec 2012

Body celkem. Øešitel BLOK 2. Vánoèní turnaj HALAS ligy v logice Praha 15. prosinec 2012 Øešitel Body celkem Vánoèní turnaj HALAS ligy v logice Praha. prosinec 0 BLK Køížky a koleèka Zrcadla Padouši a poctivci Tykadla Bludištì / Mrakodrapy Hvìzdy a mìsíce Lev a Jednorožec Nejbližší úseèka

Více

ÚÈAST ZDARMA. v praxi REKONSTRUKCE A SANACE V PRAXI. www.rasvp.cz PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV

ÚÈAST ZDARMA. v praxi REKONSTRUKCE A SANACE V PRAXI. www.rasvp.cz PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV a sanace v praxi PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV ÚÈAST ZDARMA REKONSTRUKCE A SANACE V PRAXI 21. 2. HRADEC KRÁLOVÉ 28. 2. OSTRAVA 12. 3. BRNO 19. 3. PRAHA PØEDEVŠÍM

Více

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice C O J E U N Á S N O V É H O. Z Krynické do Dolákovy

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice C O J E U N Á S N O V É H O. Z Krynické do Dolákovy R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice roèník 4, èíslo 13 vyšlo: èerven 2010 C O J E U N Á S N O V É H O Z Krynické do Dolákovy Dùm dìtí a mládeže v Praze 8 se kvùli rozšiøování

Více

Support Cup 2012. Přejděte z hlediště zahrát si na hřiště a reprezentujte svůj klub v konkurenci ostatních ligových fanklubů.

Support Cup 2012. Přejděte z hlediště zahrát si na hřiště a reprezentujte svůj klub v konkurenci ostatních ligových fanklubů. Support Cup 2012 Přejděte z hlediště zahrát si na hřiště a reprezentujte svůj klub v konkurenci ostatních ligových fanklubů. Popis: Turnaj Support Cup, je první turnaj svého druhu v České republice. Pozvánku

Více

Více správných informací - vìtší šance na trhu práce navíc podtrhuje nutnost dalšího vzdìlávání i ve vztahu k pracovní kariéøe. S tím je i spojeno

Více správných informací - vìtší šance na trhu práce navíc podtrhuje nutnost dalšího vzdìlávání i ve vztahu k pracovní kariéøe. S tím je i spojeno Vážení pøátelé, již po druhé jsme pro Vás pøipravili aktivity v rámci Týdnù vzdìlávání dospìlých v kém kraji. Posláním Týdnù vzdìlávání dospìlých je inspirovat každého z nás k aktivní úèasti na vzdìlání.

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Zpráva o èinnosti za oddílový rok 2010-2011

Zpráva o èinnosti za oddílový rok 2010-2011 Junák-svaz skautù a skautek ÈR, støedisko Kopøivnice, ev.è. 814.04 Zpráva o èinnosti za oddílový rok 2010-2011 Pár slov úvodem Další z významných oddílových rokù je za námi a to nejdùležitìjší a nejvýznamnìjší

Více

Zámìr: Komplex pro bydlení a ubytování TRIANGLE, Praha 6, k.ú. Støešovice

Zámìr: Komplex pro bydlení a ubytování TRIANGLE, Praha 6, k.ú. Støešovice PID HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDí Váš dopis zn SZn. S-M HM P-O69712/2007 /OOPNI/EIA/329-2/Be Vyøizuje/linka Ing. Beranová/4443 Datum 12.6.2007 ZÁVÌR ZJIŠøOVACíHO

Více

Svìtové dìdictví UNESCO VÖLKLINGEN

Svìtové dìdictví UNESCO VÖLKLINGEN Svìtové dìdictví UNESCO VÖLKLINGEN Lumír Pecold, Vladimír Tkáè Internet Geographic Magazine www.ingema.net Nìmecko VÖLKLINGEN 15 D SAARLAND SÁRSKO Hutì ve Völklingenu byly zahrnuty do seznamu UNESCO jako

Více

E.ON Junior Cup 2013 - Velké finále

E.ON Junior Cup 2013 - Velké finále E.ON Junior Cup 2013 - Velké finále Pokyny pro trenéry a vedoucí týmů Vážený trenére, dovolte nám ještě jednou pogratulovat k úspěchu Vašeho fotbalového týmu, který se dokázal probojovat do Velkého finále

Více

INSTRUKCE PRO BEZPROBLÉMOVÝ PRÙBÌH TESTOVÁNÍ 14. AŽ 21./29. KVÌTNA 2015 ÈJ MA OSP

INSTRUKCE PRO BEZPROBLÉMOVÝ PRÙBÌH TESTOVÁNÍ 14. AŽ 21./29. KVÌTNA 2015 ÈJ MA OSP INSTRUKCE PRO BEZPROBLÉMOVÝ PRÙBÌH TESTOVÁNÍ 14. AŽ 21./29. KVÌTNA 2015 ÈJ MA OSP Do aplikace ScioDat mùžete vstoupit po zadání pøihlašovacích údajù na stránce: http://testovani.scio.cz Pøihlašovací údaje

Více

Diakonie Dubá Výroèní zpráva 2013

Diakonie Dubá Výroèní zpráva 2013 Diakonie Dubá Výroèní zpráva 2013 1900 2013 Úvodem V poslední dobì musím èasto pøemýšlet nad tím, jak negativnì nás formuje souèasný životní styl. Døíve lidé žili tak, že zdroj své obživy mìli pøed oèima

Více

Zámìr: Rekonstrukce objektu na hotel, Senovážná 4/1254, Praha 1

Zámìr: Rekonstrukce objektu na hotel, Senovážná 4/1254, Praha 1 PID HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDf Váš dopis zn. SZn. S-MHMP-381315/2007/00PNI/EIA/473-2/Pac Vyøizuje/linka Mgr. Pacner/4322 Datum 14.02.2008 ZÁVÌR ZJIŠ OV ACíHO

Více

J I. celku: Dílèí pøezkoumání hospodaøení probìhlo v sídle územního. stejnopis è. 2. Zpráva o výsledku pøezkoumání hospodaøení za rok 2013

J I. celku: Dílèí pøezkoumání hospodaøení probìhlo v sídle územního. stejnopis è. 2. Zpráva o výsledku pøezkoumání hospodaøení za rok 2013 :.j.è KUJCK 3,ykèinezU IÈ 067927 se uskuteènilo ve dnech: 31.3.2014, 7.8.2013, na základì zákona È. 420/2004 KSJARKÝ ÚØAD J I 23358/201 OEKO.PØ stejnopis è. 2 Zpráva o výsledku pøezkoumání hospodaøení

Více

MÌSTA TÝNIŠTÌ NAD ORLICÍ

MÌSTA TÝNIŠTÌ NAD ORLICÍ Z P R AVO DA J MÌSTA TÝNIŠTÌ NAD ORLICÍ ÈERVENEC 010 Zábìr týniš ského kostela sv. Mikuláše z titulní strany, který Vás bude provázet po celý rok, je z luk mezi albrechtickou hrázkou a øekou Orlicí. Hrázka,

Více

Sbírka instrukcí a sdìlení

Sbírka instrukcí a sdìlení Roèník 2002 Sbírka instrukcí a sdìlení MINISTERSTVA SPRAVEDLNOSTI ÈESKÉ REPUBLIKY Èástka 6 Rozeslána dne 27. prosince 2002 Cena 46,- Kè OBSAH 48.Instrukce Ministerstva spravedlnosti ze dne 18. prosince

Více

MICHÁLKOVICKÝ ROÈNÍK XXIII l ZDARMA l ÈÍSLO 159 AKTUALITY z mìstského obvodu Nové topení v kulturním domì V uplynulém mìsíci byla provádìna rekonstrukce systému vytápìní v michálkovickém kulturním domì.

Více

Praha206. 23.-25. listopadu 2006. sbor CASD Peroutkova 57 Praha 5 - Smíchov

Praha206. 23.-25. listopadu 2006. sbor CASD Peroutkova 57 Praha 5 - Smíchov "Řeknitobezváhání." 2.unijnísetkáníSI 23.-25. listopadu 2006 sbor CSD Peroutkova 57 Praha 5 - Smíchov inspirující øeèníci zkušenosti a svìdectví chvály a hudba duchovní obnova obchodní a neziskové prezentace

Více

PRAKTICKÝ KURZ ORTOPEDICKÉ CHIRURGIE NOHY

PRAKTICKÝ KURZ ORTOPEDICKÉ CHIRURGIE NOHY B R NO 5. 2. - 6. 2. 2 010 ECPA-CZ,o.p.s. poøádá PRAKTICKÝ KURZ ORTOPEDICKÉ CHIRURGIE NOHY ve spolupráci s Anatomickým ústavem LF MU Brno Kurz se koná pod záštitou: Èeské spoleènosti chirurgie nohy Místo

Více

POPLACH. Co vše mojepco umožòuje? 12:47

POPLACH. Co vše mojepco umožòuje? 12:47 PŘÍRUČKA UŽIVATELE Co vše mojepco umožòuje? Mobilní telefon s pøipojením k internetu a mojepco, mi umožòují neustálou kontrolu nad: stavem objektu zabezpeèovacím zaøízením (vypnuto/zapnuto) pøípadnými

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEØSKÁ ŠKOLA OTY PAVLA

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEØSKÁ ŠKOLA OTY PAVLA Z RADNICE BUŠTÌHRADSKÝ ZPRAVODAJ 5/2006 SLOVO STAROSTKY Vážení spoluobèané, dnes se setkáváme na stránkách Buštìhradského zpravodaje naposledy. Jak všichni víte, ve dnech 20. a 21. øíjna tohoto roku se

Více

è.13 Sportovní družstvo SDH Pøedín v akci

è.13 Sportovní družstvo SDH Pøedín v akci PØEDÍNSKÝ ZPRAVODAJ è.13 Sportovní družstvo SDH Pøedín v akci Informace z Obecního úøadu Pøedín Nejdùležitìjší body programu obecního zastupitelstva za období kvìten øíjen 2004 25. 5. 2004 ZO rozhodlo

Více

R A N Ž Á D A. Všeználek putoval po svìtì. Jedeme na in-line! Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice

R A N Ž Á D A. Všeználek putoval po svìtì. Jedeme na in-line! Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice vyšlo: èerven 2015 roèník 9, èíslo 10 CO SE DÌLO ZAJÍMAVÉHO Všeználek putoval po svìtì Všeználek cestovatel bylo další setkání

Více

BULLETIN jaro/léto. 2 0 1 0 Informace pro ty, kteøí se zajímají o to, co je u nás nového, co se u nás dìje. DÙM TØÍ PØÁNÍ, o.s.

BULLETIN jaro/léto. 2 0 1 0 Informace pro ty, kteøí se zajímají o to, co je u nás nového, co se u nás dìje. DÙM TØÍ PØÁNÍ, o.s. BULLETIN jaro/léto 2 0 1 0 Informace pro ty, kteøí se zajímají o to, co je u nás nového, co se u nás dìje. DÙM TØÍ PØÁNÍ, o.s. Obsah Na úvod Proè bulletin Pár zajímavých dat o nás Co se dìje v Domeèku

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Mgr. Tereza Beníšková PRVNÍ TØÍDOU BEZ PLÁÈE Vydala Grada Publishing, a.s. U Prùhonu 22, 170 00 Praha 7 tel.: +420 220 386 401, fax: +420 220 386

Více

Obce Štítná nad Vláøí - Popov

Obce Štítná nad Vláøí - Popov è. 47 PROSINEC 2011 Obce Štítná nad Vláøí - Popov Roèník XII. Vánoèní píseò Už se zase tìšíme na Ježíška, copak nám asi nadìlí, copak asi dostanem od Ježíška, to bychom všichni rádi vìdìli Hlavnì a jsou

Více

VYTÁPÌNÍ NETRDIÈNÍMI ZDROJI TEPL JROSLV DUFK Praha 2003 Jaroslav Dufka VYTÁPÌNÍ NETRDIÈNÍMI ZDROJI TEPL Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli èást kopírována nebo rozmnožována

Více

155_1995_Sb-1.txt. Zmìna: 132/2000 Sb., 118/2000 Sb. (èást), 220/2000 Sb., 375/2000 Sb.

155_1995_Sb-1.txt. Zmìna: 132/2000 Sb., 118/2000 Sb. (èást), 220/2000 Sb., 375/2000 Sb. 155/1995 Sb. ZÁKON ze dne 30. èervna 1995 o dùchodovém pojištìní Zmìna: 19/1996 Sb. Zmìna: 218/1996 Sb. Zmìna: 255/1996 Sb. Zmìna: 134/1997 Sb. (èást) Zmìna: 129/1997 Sb. Zmìna: 289/1997 Sb. Zmìna: 134/1997

Více

PØEDÍNSKÝ ZPRAV A ODAJ

PØEDÍNSKÝ ZPRAV A ODAJ PØEDÍNSKÝ ZPRAVODAJ è.14 Pøedín - jaro na zahrádce - bøezen 2005 Vážení spoluobèané, Dovolte abych Vás v tomto prvním letošním vydání Pøedínského zpravodaje informoval o investièních akcích, které se intenzívnì

Více

Zpravodaj obce Lobodice ÚVOD. Vážení spoluobèané,

Zpravodaj obce Lobodice ÚVOD. Vážení spoluobèané, ÚVOD Vážení spoluobèané, dostává se vám do rukou první, zkušební èíslo Zpravodaje obce. Rádi bychom Vás prostøednictvím tohoto Zpravodaje informovali o dìní v obci, o událostech, které se staly, o tom,

Více

Pavel Kras EXCEL pro pokroèilé Praktická pøíruèka pro potøeby sekretáøek, asistentù, úèetních, administrativních pracovníkù a studentù pøíslušných oborù Pøedpokládá základní znalost práce s PC a s Excelem

Více

Roèník X - èíslo 7: srpen - záøí 2004 Noviny mìstské èásti Praha 18

Roèník X - èíslo 7: srpen - záøí 2004 Noviny mìstské èásti Praha 18 Roèník X - èíslo 7: srpen - záøí 2004 Noviny mìstské èásti Praha 18 Vážení spoluobèané, po tøech mìsících dostáváte do rukou opìt Letòanské listy. Èervenec a srpen byly pro dìti mìsíce prázdnin a pro nás,

Více

ZPRAVODAJ OBCE LOBODICE

ZPRAVODAJ OBCE LOBODICE ZPRAVODAJ OBCE LOBODICE 1/ 2015 Vydává obec Lobodice, nákladem 250 ks, ZDARMA do Vaší schránky. Zveme Vás na HODY 2015 18. - 20. 9. 2015 www.lobodice.cz Slovo starosty Vážení obèané, dovolte mi jako novì

Více

Pøíruèka pro obce a jejich zastupitele

Pøíruèka pro obce a jejich zastupitele Pøíruèka pro obce a jejich zastupitele NÁRODNÍ MONITOROVACÍ STØEDISKO PRO DROGY A DROGOVÉ ZÁVISLOSTI Identifikace a øešení rizik spojených s hraním hazardních her Pøíruèka pro obce a jejich zastupitele

Více

Pomoc obìtem trestných èinù v Ostravì

Pomoc obìtem trestných èinù v Ostravì PORADENSKÉ A INFORMAÈNÍ CENTRUM Pomoc obìtem trestných èinù v Ostravì Podání trestního oznámení Pomoc a poradenství obìtem trestných èinù Další místa pomoci KONTAKTUJTE NÁS Telefon: 596 128 309 731 625

Více

SMLOUVA o závazku veøejné služby v drážní dopravì k zajištìní základní dopravní obslužnosti území Moravskoslezského kraje. Èlánek 1 SMLUVNÍ STRANY

SMLOUVA o závazku veøejné služby v drážní dopravì k zajištìní základní dopravní obslužnosti území Moravskoslezského kraje. Èlánek 1 SMLUVNÍ STRANY (ti~' ~ \~. ".r.. ~ -,," (/~ '- /'-" / o~ '- :~.~~:-""" SMLOUVA o závazku veøejné služby v drážní dopravì k zajištìní základní dopravní obslužnosti území Moravskoslezského kraje 1. Moravskoslezský kraj

Více

Licence: DEIG XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011)

Licence: DEIG XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011) A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 13 / 2011 IÈO: 00667129 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Úèetní jednotka

Více

/ Bøezen DESET LET MÌSTA ŠENOVA. Pozvání

/ Bøezen DESET LET MÌSTA ŠENOVA. Pozvání / Bøezen 2008 Uvnitø najdete u MìÚ informuje 2 Kultura - 6 Školství 7 Život ve mìstì 8 Sport 12 DESET LET MÌSTA ŠENOVA Paní Zima se nás letos rozhodla potrestat a takøka naším územím jen proletìla a nám

Více

PRAKTICKÝ KADAVERÓZNÍ KURZ

PRAKTICKÝ KADAVERÓZNÍ KURZ Edukaèní centrum praktické anatomie a Anatomický ústav LF MU v Brnì poøádá PRAKTICKÝ KADAVERÓZNÍ KURZ KOLENO, HLEZNO, ZADONOŽÍ REKONSTRUKCE a MINIINVAZIVITA BRNO 16.10. - 17.10.2013 Místo konání: Anatomický

Více

2 NášþÚJEZDEC SLOVO STAROSTY Vážení spoluobèané, dovolte mi, abych v našem obecním zpravodaji krátce zhodnotil osmimìsíèní èinnost zastupitelstva obce Újezdec. Pøipomínám, že v komunálních volbách 2002

Více

Pro obec Suché Lazce zpracovalo webdesign studio

Pro obec Suché Lazce zpracovalo webdesign studio davedesign - SL zpravodaj str 1., 16. Sucholazecká hasièárna dostala nový kabát v podobì fasády, plastová okna a byly provedeny drobné stavební úpravy v interiéru. Hrstka tìch, kteøí mìli èas a chu, se

Více

MICHÁLKOVICKÝ ROÈNÍK XXII l ZDARMA l ÈÍSLO 138 1/2013 www.michalkovice.cz Š astný nový rok Pøežili jsme ve zdraví hektický konec 9 roku 2012, pøežili jsme konec svìta pøedpovídaný starým mayským kalendáøem,

Více

SLOVO K ÈLENSKÉ ZÁKLADNÌ

SLOVO K ÈLENSKÉ ZÁKLADNÌ SLOVO K ÈLENSKÉ ZÁKLADNÌ Kolegové a kolegynì, do konce dubna máme za povinnost zaplatit èlenský pøíspìvek. Bohužel, nìkteøí z Vás na tuto povinnost trochu pozapomnìli. Mrzí nás to o to víc, že nevíme,

Více

Naše hody. POZVÁNKA NA HODY Obecní úřad v Ostopovicích pořádá 24. června t.r. tradiční MLADÉ HODY, na něž zve všechny naše občany

Naše hody. POZVÁNKA NA HODY Obecní úřad v Ostopovicích pořádá 24. června t.r. tradiční MLADÉ HODY, na něž zve všechny naše občany ČÍSLO 2 ROČNÍK X. ČERVEN 2001 ZDARMA Naše hody Èerven mìní slunovratem jaro v léto. Je mìsícem tøešní, jahod, rùží, kvetoucích luk i senoseèe. V naší obci se koncem èervna konají Mladé hody s dlouholetou

Více