LISTY. Volby do Poslanecké snìmovny Parlamentu ÈR. Noc s Andersenem. Vydává město Stod OZNAMUJE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "LISTY. Volby do Poslanecké snìmovny Parlamentu ÈR. Noc s Andersenem. Vydává město Stod OZNAMUJE"

Transkript

1 STODSKÉ LISTY Volby do Parlamentu ÈR Stod pomohl pøi povodních Noc s Andersenem Co se dìlo v ISŠaU Na kafíèku s... Mìstys Stod až farnost Stod Vydává město Stod Vítìz Stodské školní florbalové ligy Kalendáø kulturních akcí Èíslo 4 / 2006 Roèník XI. ZDARMA Volby do Poslanecké snìmovny Parlamentu ÈR Vážení obèané, s nadcházejícím jarem se pøiblížil termín konání voleb do Poslanecké snìmovny PÈR, který pøipadl na 2. a 3. èervna V pátek se volební místnosti otevøou ve 14,00 hodin a uzavøou ve 22,00 hodin, v sobotu se otevøou v 8,00 hodin a uzavøou ve 14,00hodin. Volební místnost pro okrsek è. 2, který má sídlo v kulturním domì ve Stodì, tentokrát bude v malém sále KD. Pro volièe to znamená, že nejpozdìji 3 dny pøed konáním voleb obdrží hlasovací lístky do PS PÈR v doruèovací obálce modré barvy. Hlasovací lístky budou vybaveny informaèním letákem s pokyny pro hlasování. Volit do Poslanecké snìmovny PÈR lze také s volièským prùkazem. Voliè mùže požádat (osobnì nebo písemnì - s ovìøeným podpisem volièe)o vydání volièského prùkazu kdykoli od dne vyhlášení voleb do Poslanecké snìmovny PÈR do okamžiku uzavøení stálého nebo zvláštního seznamu volièù(v pøípadì písemné žádosti nejpozdìji 7 dnù pøede dnem voleb). Obecní nebo zastupitelský úøad vydá volièský prùkaz volièi nejdøíve 15 dnù pøede dnem voleb, a to:osobnì volièi, osobì, která se prokáže plnou mocí s ovìøeným podpisem volièe žádajícího vydání volièského prùkazu, nebo jej zašle poštou. Volièský prùkaz opravòuje k zápisu do výpisu ze zvláštního seznamu ve dnech voleb do Poslanecké snìmovny PÈR v jakémkoli volebním okrsku, popøípadì zvláštním volebním okrsku. O Z N Á M E N Í o dobì a místì konání voleb do Poslanecké snìmovny PÈR Starosta mìsta Stod podle 15 odst. 1 zákona è. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu Èeské republiky a zmìnì a doplnìní nìkterých dalších zákonù, ve znìní pozdìjších pøedpisù. OZNAMUJE 1. Volby do Poslanecké snìmovny Parlamentu ÈR se uskuteèní: dne od 14,00 hod. do 22,00 hodin a dne od 8,00 hod. do 14,00 hodin. 2. Místem konání voleb ve volebním okrsku è.1 - budova MìÚ Stod zasedací místnost- nám. ÈSA 294 je volební místnost v 1. patøe - zasedací místnost pro volièe bydlící : Baarova, Èapkova, Jiráskova, Komenského nám., Krandova, Krátká, Mládežnická, Nábøežní, Nádražní, Nám. ÈSA, Plzeòská, Pøíèní, Strojnická, Šafaøíkova, U Elektrárny, V Lukách, K Hájeèku ve volebním okrsku è. 2 - kulturní dùm Stod - Nádražní 722, je volební místnost ve malém sále KDpro volièe bydlící : B. Nìmcové, Dìlnická, Hradecká, Kotovická, Luèní, Sokolská, Støíbrská, Tyršova, U Cihelny, Rolnická, ve volebním okrsku è.3 - Základní škola a mateøská škola Stod - Domažlická 237 je volební místnost v uèebnì v pøízemí pro volièe bydlící : 28. øíjna, Alšova, Bezruèova, Domažlická, Družstevní, Jungmannova, Kostelní, Kpt. Kudlièe, Musejní, Na Jízdárnì, Na Vršíèku, Nová, Ostrovní, Palackého, Polní, Revoluèní, Riegrova, Støelická, Šeøíková, U Radbuzy, Úzká, Vrabinská, Zahradní, Žižkova, Klostermannova ve volebním okrsku è.4 - Lelov je volební místnost v sále Mysliveckého sdružení Stod, Lelov, èp. 2 pro volièe bydlící: v Lelovì 3. Volièi bude umožnìno hlasování poté, kdy prokáže svoji totožnost a státní obèanství Èeské republiky (obèanským prùkazem nebo cestovním pasem Èeské republiky). Neprokáže-li uvedené skuteènosti stanovenými doklady, nebude mu hlasování umožnìno. 4. Volièi budou dodány 3 dny pøede dnem konání voleb hlasovací lístky. V den voleb voliè mùže obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti. 5. Každý voliè se musí pøed hlasováním odebrat do prostoru urèeného pro úpravu hlasovacích lístkù, jinak mu okrsková volební komise hlasování neumožní. Ve Stodì dne Lubomír Jungbauer - starosta mìsta Stod pomohl pøi povodních Noc s Andersenem Letos poprvé mìly stodské dìti možnost strávit Noc s Andersenem v mìstské knihovnì. Tato akce se v naší republice konala již po šesté. O co jde? Dìti tráví v knihovnì podveèer nebo celou noc, podle možností knihovny, a ètou si zde pohádky, hrají rùzné hry, je pro nì pøipraven zajímavý program. Každá knihovna si pøipravuje program vlastní, ale vždy existuje nìjaké téma, které by do svých aktivit mìla zahrnout. Letos to byl tøeba Václav Ètvrtek, autor mnoha pohádkových postavièek a pøedloh k veèerníèkùm. Kdo by neznal Køemílka a Vochomùrku, Rumcajse, Manku, hajného Robátka, vodníky Èesílka, Volšoveèka, vílu Amálku a mnohé další. Co se dìlo ve Stodì? Po pøivítání si dìti vylosovaly jednu ze tøí skupin: Rumcajsové a Manky, Køemílkové a Vochomùrkové, Jeníèkové a Maøenky a hned je èekal první úkol - složit rozstøíhanou zprávu. Podle ní mìly v urèitých knihách nalézt èásti mapy. Na mapì byla vyznaèena cesta, po které dìti došly až ke Mlejnu, kde na nì èekaly vstupenky v podobì mušlí do podvodní øíše. Ve Špitální kapli, která se pro tuto noc zmìnila v podvodní øíši vládce moøí a vodní víly si dìti vyslechly èást andersenovy pohádky Malá moøská víla. Poté hádaly pohádkovou bytost, skládaly slib vládci vodní øíše, že se budou starat o to, aby pohádková øíše nikdy nezanikla. Do knihovny se dìti vrátily plné dojmù, takže pøišla vhod veèeøe. Když se posilnily, èekalo je luštìní Pohádkového milionáøe, turnaj v pexesu, malování i chatování s ostatními úèastníky Noci s Andersenem. Tìch bylo celkem Na 24. zasedání zastupitelstva mìsta bylo rozhodnuto o finanèní pomoci jihoèeským obcím Hamr a Val, které byly postiženy pøi letošních jarních povodních. Finanèní dar ve výši Kè pøedala osobnì delegace mìsta starostovi tìchto obcí panu Janu Prùchovi. Do postižených obcí byly rovnìž zapùjèeny ètyøi vysoušeèe z rezerv našeho mìsta. -stpokraèování na str. 2

2 pokraèování ze str dìtí a 2590 dospìlých na 487 spacích místech Èech, Moravy, Nìmecka, Polska, Slovenska a Slovinska. Ve Stodì pøi pohádkách usínalo 21 dìtí a staralo se o nì 5 dospìlých. Co jiného mohlo být ráno k snídani než pohádkové buchty, které nenapekla maminka, ale uèòové oboru kuchaø- èíšník zdejší integrované školy? Byly výborné. No a pak nás èekalo vyhodnocení soutìží, malování chaloupek a závìreèná píseò - Není nutno, aby bylo pøímo veselo, a to již na chodbì na své dìti èekali nedoèkaví rodièe. Tak zas za rok. za knihovnu Dagmar Myslíková Co se dìlo v ISŠaU Po úspìšné akci konané v mìsíci únoru se ve dnech a uskuteènil další gastronomický den v budovì praktického vyuèování Integrované støední školy Stod na Komenského námìstí na téma " Dny èeské kuchynì ". Návštìvníci se mohli tìšit na hotová i minutková jídla, mouèníky, nápoje za pøíznivé ceny v pìkném prostøedí a s obsluhou žákù III. roèníku. O tom, že se akce setkala s velkým ohlasem u hostù svìdèí i fotografie zaplnìné restaurace. Srdeènì Vás zveme na další gastronomickou akci, která na sebe nenechá pøíliš dlouho èekat. Dne se uskuteènila v ISŠ Na Jízdárnì v Ostravì celorepubliková soutìž škol sdružených v projektu NAM ŠKO- LÁM (projekt zahrnuje bezplatnou dodávku a instalaci plnohodnotného radiotelefonního PCO NAM Global, a to vèetnì proškolení uèitelského sboru na správu monitorovacího software NET-G a komponentù PCO NAM Global, vytvoøení výukových skript a poøádání soutìže pro pedagogy i studenty), kterou poøádala spoleènost NAM systém, a.s., s názvem "ZE- LENÁ MYŠ 2006". Soutìž byla urèena jak studentùm, tak èlenùm pedagogického sboru a ve høe byly hodnotné vìcné ceny. V kategorii støední školy se umístila ISŠ Stod na celkovém 2. místì. V kategorii student získal žák 3. roèníku oboru mechanik elektronik Jiøí Velich 3. místo a v kategorii pedagog získal uèitel odborného výcviku Václav Honal 2. místo. Naše fotografie je z pøedávání cen. Dne se uskuteènila soutìž pøi pøíležitosti veletrhu " Pragoalarm - bezpeèný domov 2006 ", ve které obsadil 3. místo žák III. roèníku studijního oboru mechanik - elektronik Ondøej Èerný. Pøípravu žáka na soutìž vedl uèitel odborného výcviku pan Václav Honal. Všem dìkujeme za pøíkladnou reprezentaci ISŠ Stod. Ing.Martin Jurák, zástupce øeditele PV a VMV Na kafíèku s... Nápad na následující rozhovor jsem dostal po pøeètení øíjnového èísla loòských Stodských listù. Tam se psalo o tom, že Stod má mistra Evropy v leteckém modeláøství - Honzu Klika, také jeho fotka tam byla. Ten èlánek napsal, mnì tehdy neznámý, Pavel Bejèek, který je náèelníkem modeláøského klubu ve Stodì. A to mne zajímalo. Vydal jsem se proto do jeho dílny a tam jsme povídali (a to kafíèko bylo taky). O modeláøích se øíká, že jsou to takoví blázni, kteøí si doma staví letadélka a pak se za nimi honí po poli. Jste blázen? Ne, to se o rybáøích øíká také. Každý má nìjaké hobby. My jen dìláme svého koníèka, který nás baví a to není marnotratnost. Dokonce mám takovou definici pro koníèky: je to strašnì tìžká práce, kterou by za peníze èlovìk nikdy nedìlal. Navíc se mi líbí v partì modeláøù, ti se sice dovedou velice "hecovat", ale je zajímavé, že kdykoliv nìkdo nìco potøebuje, tak staèí zavolat a všichni se snaží pomoci. A to už se všude nevidí. Jak jste se k leteckému modeláøství vùbec dostal? Tak jako skoro každý kluk. Když mi bylo deset snažil jsem se, coby samouk, stavìt nìco, co by letìlo. Mìl jsem také velké štìstí, že se vedle nás pøistìhoval soused, který byl bývalý mistr republiky a mìl zkušenosti se stavbou modelù. Ten mi poradil s tím, co jsem potøeboval vìdìt. Ono je totiž velice dùležité mít nìkoho, komu zavoláte a on vám poradí, když si nevíte rady. Potom jsem dlouhá léta jsem vedl modeláøský kroužek v Plzni. Když jsem se oženil a pøistìhoval se do Stoda, tak tolik èasu zase nebylo - práce, rodina apod. Modelaøina, to je ale celoživotní láska. Kdo ji jednou okusil, vždycky se k ní vrátí. Tak i já. Jednou mi mùj tehdy pìtiletý syn øekl, abych udìlal letadýlko - a už byl mùj návrat k modelaøinì jasný. Vím, že se zabýváte modelaøinou i profesionálnì. Ano. Modelaøinou se u nás (tedy myšleno v Èesku) živí mnoho lidí. Zajímavostí je, že zhruba 70% svìtové produkce stavebnic volnì létajících modelù pochází právì z Èeské republiky. S bratrem máme firmu. Která vyrábí stavebnici vìtronì a ta už také putuje po celém svìtì. A co modeláøstký klub? Je tìžké postavit takové letadlo? Náš klub se specializuje na volnì létající modely, z nich zhruba 80% létá venku a 20% v hale. Dosahujeme také mnohých úspìchù - o nìkterých jsem psal už ve Stodských listech. Postavit letadlo není tak velký problém. Trochu šikovný deváák, který bude vìdìt, co s rukama by to mìl bez problémù zvládnout. Ale "nauèit" to letadlo létat, to bývá vìtší kumšt. My takové èleny, kteøí to umí, v klubu máme. Jste náèelníkem stodského klubu, jste trenérem ÈR pro volnì létající modely, vy sám jste dosáhl mnoha úspìchù. Jste spokojený, nebo máte nìjaký nesplnìný sen? Motivace je samozøejmì vždycky, napø. jsem nikdy nebyl mistr republiky. Ale o tom tento koníèek není. To nejkrásnìjší je, když se z neživé hmoty, vlivem správné konstrukce, precizní práce, znalostí a zkušeností zrodí nìco, co se vznese do vzduchu, letí to, reaguje na povìtrnostní podmínky a zdárnì pøistane. To je ten nejkrásnìjší pocit. To, že to nìkdy pøinese titul mistra republiky nebo Evropy, to není tak dùležité. Všichni Vám jistì budou pøát, abyste takových krásných pocitù zažíval co nejvíce. Za ètenáøe se ptal Pavel Cích Poznámka redakce: Pokud chcete vidìt klub leteckých modeláøù v akci, pøijïte 28. kvìtna na oslavu Dne dìtí na stadion. Jan Klik postaví pro tuto pøíležitost nové letadlo. Prý bude super! Zastupitelé ocenili modeláøe Ve slavnostní èásti 24. veøejného zasedání zastupitelstva mìsta pøedal starosta Lubomír Jungbauer ocenìní za vzornou reprezentaci Stoda mistru Evropy Janu Klikovi. Tento èlen stodského modeláøského klubu volného letu získal mistrovský titul na mistrovství Evropy ve Francii v kategorii halových modelù F1D. Klub modeláøù získal od mìsta rovnìž dotaci na èinnost za velmi dobré výsledky v republikových soutìžích. Zastupitelé popøáli èlenùm klubu mnoho úspìchù na letošním mistrovství svìta, které probìhne v Rumunsku. Mistr Evropy Jan Klik pøedvedl zastupitelùm svùj halový model, který váží jen neuvìøitelných 1,5 gramu Oprava sportovní haly O havarijním stavu podlahy ve sportovní hale jsme vás již informovali. V minulých dnech dostalo vedení mìsta pøíznivou zprávu o pøedbìžném schválení dotace z ministerstva školství a tìlovýchovy ve výši Kè. Pøedpokládaná oprava však bude stát 2 miliony korun. Zbývající èást prostøedkù bude tedy hrazena z prostøedkù mìsta. SOUTÌŽ na dodávku hasièského auta Obchodní soutìže na dodávku hasièské cisterny pro naše dobrovolné hasièe se zúèastnili jen dvì firmy. Soutìžní komise vybrala firmu, která dodá toto tolik potøebné hasièské vozidlo za cenu 5,6 milionu korun. Je to sice cena vyšší, než se pøedpokládalo, ale hasièské vozidlo bude dodáno již s dýchací technikou splòující normy EU. Pøed vedením mìsta stojí však úkol zajištìní finanèních prostøedkù na nákup vozidla. Dùvodem je jistì i pokrácení dotace Plzeòského kraje o jeden milion korun. Nákup protipovodòových hrází Jarní tání pøeèkalo naše mìsto na rozdíl od jiných èástí republiky bez úhony. Meteorologové však varují, že lokální povodeò mùže pøijít kdykoliv a kdekoliv. Toho si je vìdomo vedení mìsta po zkušenostech z minulých let. Proto bylo rozhodnuto o zakoupení mobilních hrázek. Jedná se o zaøízení, které se plní vodou a jeden deseti metrový blok nahradí až 180 pytlù s pískem. Instalace je velmi rychlá, jednoduchá a zvládnou ji ètyøi osoby. Mobilní hrázky v délce 60 metrù budou uskladnìny a pøipraveny k nasazení v naší hasièské zbrojnici.

3 Mìstys Stod až farnost Stod Za pozvednutí na mìstys, ke kterému došlo v roce 1315, vdìèí Stod snahám osmého probošta Pernolda, jež se o toto pozvednutí u krále Jana Lucemburského zasazoval v takové míøe, že král toto pozvednutí nejenže potvrdil, ale navíc udìlil Stodu tržní právo, takže od té doby se ve Stodì mohl každý pátek konat veøejný trh se všemi obvyklými právy a užitky. Stejnému proboštovi se v roce 1324 podaøilo získat do majetku klášter Maškrov, který dnes známe jako zámeèek se statkem. Jeho pùvodními majiteli byli bratøi Ulrich a Busco von Radina. Traduje se, že se naši pøedci vyznaèovali obdivuhodnou vìrností ke klášteru. To bylo pøíèinou, proè se naopak klášter v roce 1363 pod vedením 10. probošta Johanna rozhodl obdarovat Stod novými právy a svobodami. Konkrétnì se jednalo o právo dìdické, právo soudní, právo vedení mìstské úøední knihy a právo užívání mìstské peèetì. Na základì dìdického práva mohli poddaní dìdit majetek až do ètvrtého kolene. Zato si klášter z pozice vrchnosti vymínil každoroèní dìdický úrok a sice z každého polního statku podíl jeèmene, který musel být klášternímu pivovaru odveden vždy v den svatého Martina a z každé chalupy ètyødenní výnos v dobì skliznì. Právo soudní opravòovalo Stod vyøizovat pomocí magistrátu soudní spory, vynášet rozsudky a vykonávat právo, s výjimkou dùležitých pøípadù, které smìly být rozhodovány jen za souhlasu s vrchnosti. Na obecní peèeti byli vyobrazeni dva andìlé nesoucí misku s hlavou svatého Jan Køtitele, pod níž se nacházelo jelení trojparoží, hroznatùv erb. Na soudní peèeti se taktéž nacházel erb Hroznaty a nad ním bohynì spravedlnosti. Do mìstské úøední knihy se zaznamenávaly veškeré pøevody pozemkù, dohody a pøedpisy. To samé bylo uloženo v truhlici opatøené tøemi klíèi, jež smìla být otevøena pouze v pøítomnosti sedmi èlenù rady, jež složili pøísahu. Potud naše historie do období husitských válek. Aèkoliv nemáme k dispozici žádné pøesné záznamy o osudu naší obce v dobì husitských válek, je pøesto jasné, že ani Stod neminula vojenská tažení a že zde došlo k ubytování a stravování vojsk. Stod totiž v roce 1421, kdy husitský vojevùdce Žižka dobyl a vydrancoval klášter, ležel bojišti nejblíže. Historik Palacký nám z tohoto období pøedkládá zprávu rady mìsta Norimberku radì mìsta Ulm, v níž mimo jiné stojí: "Husité prý táhli s nìkolika tisíci muži lesem a dobyli významné kláštery Chotìšov, Kladruby a zpustošili také zámek Švamberk." Trvalou vzpomínku na husitské války v sobì nese Mariánský sloup stojící nedaleko Chotìšova u silnice smìrem na Stod. Na tomto místì byl zaživa upálen správce zámku, jež bránil klášter a odmítal vyzradit úkryt chrámových pokladù a zøíci se své víry. Pozdìji pak byl na tomto místì postaven køíž, jež v roce 1687 nahradila souèasná socha. Teprve mnohaletou prací se klášteru podaøilo znovu nabýt svùj ztracený blahobyt. Pravdìpodobnì díky této skuteènosti se v roce 1453 cítil 17. probošt Václav nucen, dát Stod za 1500 kop maïarských grošù do zástavy Johannu Rauschengrünovi, ovšem za podmínky možnosti opìtovného vykoupení. Tento stav netrval dlouho, jelikož již následný probošt Plottner, jež vedl klášter v letech , tohoto práva vykoupení využil. V dalším období došlo v historii našeho mìsta k nìkolika událostem, jež velkým dílem pøispìly k jeho rozkvìtu. Pøedevším je tøeba zmínit právo váreèné, jež mìstu v roce 1544 udìlil 23. probošt Matyáš. Tímto byla udìlena pravomoc, zøídit sladovnu a pivovar a vaøit pšenièné a jeèné pivo. Z každé várky však muselo být odvedeno urèité množství klášteru. Právo vaøit pivo pøipadalo pouze majitelùm statkù a pùdy. V listinì o právu váreèném se uvádí: "Já Matyáš, z boží vùle probošt, Elizabeth, pøevorka, Dorothea, podpøevorka, Magdalena, tøetí pøedstavená a celý konvent Chotìšovského kláštera øádu premonstrátek pøiznáváme tímto dokumentem a povolujeme mocí této listiny, že obyvatelé mìstyse Stod mohou na podle svého vlastního uvážení nejpøíhodnìjším místì zbudovat sladovnu a pivovar a vaøit a prodávat pivo. Nám a našim následovníkùm však musí být z každé várky, a už jeèného èi pšenièného piva, odvedeno deset grošù..." Na základì tohoto práva byl ve Stodì založen obèanský pivovar, jež spravoval obcí zjednaný sládek. Na základì dochovaných vzpomínek se tento obèanský pivovar nacházel nedaleko bývalého mlýna. (z nìmeckého originálu pøeložila sleèna Milada Vlachová) MÁJOVÝ POHÁR - 1. roèník Firma AGRI FAIR - POWER LIFT s.r.o. se sídlem ve Stodì u Plznì si dovoluje pozvat všechny rekreaèní sportovce i ostatní obèany Stoda na veøejný bìžecký závod na m. Jedná se o výbìh na Køížový vrch, který probìhne pod záštitou naší firmy. Vaši pøátelé a rodinní pøíslušníci, kteøí se nezúèastní bìžeckého závodu, mohou trasu projít pìšky, povzbuzovat závodníky na trase a navštívit rozhlednu na Køížovém vrchu, kde bude cíl závodu. Tato akce se koná u pøíležitosti 15-letého výroèí firmy. Datum: sobota 20. kvìtna 2006 Sraz úèastníkù: 10,00 hod. Start bìhu: 10,30 hod. Místo startu: Pohostinství "Ve mlejnì", Stod (za budovou ÚSP) Vítìzové jednotlivých kategoriích obdrží hodnotné ceny. Obèerstvení pro závodníky zdarma. Doplòující informace obdržíte na tel. è Beseda o Austrálii Mìstská knihovna upoøádala besedu s cestovateli a spisovateli Lenkou a Václavem Špilarovými besedu o Austrálii. Proè jsme si vybrali zrovna Austrálii? Zdála se nám velmi zajímavá. Nejen proto, že se tam asi málokdo z nás dostane, ale také proto, že je to úžasná zemì plná kontrastù. Jsou v ní husté lesy, pralesy, ale také pouštì a moèály. Krom toho izolace od zbytku svìta zpùsobila, že se zde zachovaly unikátní rostlinné i živoèišné druhy. Potìšilo nás, že zasedací síò byla zaplnìna do posledního místìèka. Kdo pøišel, urèitì neprohloupil a bìhem tøí hodin se dozvìdìl spoustu zajímavých informací. Již nyní vás mùžeme potìšit tím, že nám manželé Špillarovi pøislíbili další besedu s promítáním na podzim. Komu by se to zdálo dlouho, mùže si zatím z knihovny vypùjèit nìkterý z jejich cestopisù, kde jsou i nádherné fotografie. Dagmar Myslíková - mìstská knihovna BATIKA Na batikovací odpoledne se nás v DDM sešlo 9. Po krátkém úvodním vysvìtlení ohlednì pracovního postupu, se každý pustil do vázání a omotávání pøineseného trièka. Možnosti byly rùzné. Od kroužkù, kruhù, proužkù a pásù k maèkaným hadím vzorùm. S napìtím jsme ponoøili svá dílka do rùzných barev a trpìlivì èekali na výsledek. Ten však stál za to. Co triko, to originál. Všichni odcházeli velice spokojení a s otázkou " Kdy bude batika pøíštì?". Tak sledujte naše nabídky a možná se u nìjaké barevné práce sejdeme. KOŠÍKY Pøedvelikonoèní sobota byla v DDM ve znamení proutí. Pro obtížnost jsme vynechali klasickou vrbu, ale pletli jsme z liány zvané "pedik". Tento materiál je poddajnìjší než vrba, takže pletení neèinilo potíže ani dìtem. 20 dìtí a dospìlých celé odpoledne usilovnì zaplétalo a protahovalo. Dìti upletly krásné misky s pevným dnem, maminky a babièky zvládly klasický košík na vajíèka. Všichni úèastníci odcházeli domù zaslouženì pyšní na své proutìné výrobky. Blanka Multrusová a Petra Hadaèová UPOZORNÌNÍ Mìstská knihovna ve Stodì upozoròuje ètenáøe, že z dùvodu inventury knihovního fondu bude ve dnech èervence UZAVØENA Knihy s mùžete nabrat v èervnu a termín vrácení vám bude automaticky posunut na srpen. MKS Stod poøádá dne 26. èervna 2006 ZÁJEZD DO DIVADLA NA VINOHRADECH na muzikál DO NAHA! podle stejnojmenného britského filmu. Režie a choreografie Radek Balaš. Hrají: Filip Blažek, Jiøí Plachý, Zlata Adamovská, Pavel Rímský, Ladislav Frej, Oldøich Vlach, Barbora Munzarová, Jiøina Jirásková, Jana Hlaváèová, Jaroslav Satoranský a mnoho dalších. Pøihlášky v Mìstské knihovnì ve Stodì. Tel

4 Vítìz Stodské školní florbalové ligy Poslední finálové utkání Stodské školní florbalové ligy mezi Mamlasy a Starými Béèky probíhalo velmi dramaticky. V prvním poloèase Stará Béèka vedla už 4:1. Avšak Mamlasové se výhry nechtìli vzdát a povedlo se jim otoèit na 4:5 ve svùj prospìch. Starým Béèkùm se však také povedl v samém závìru obrat a vítìzstvím 6:5 vyhráli vítìznou trofej. Závìr byl velmi napínavý a plný emocí, pøesto v šesté minutì a jedenácté vteøinì bylo rozhodnuto. Vítìzem Stodské školní florbalové ligy pro rok se stalo družstvo STARÁ BÉÈKA! V kanadském bodování play off uspìl na prvním místì a to s pøehledem FILIP HÖFLER s celkovým poètem 44 získaných bodù /vstøelenými 32 brankami/. Na druhém místì se umístil Petr Trapp s 25 body (vstøelenými 18 brankami) a na tøetím místì Mirek Lederer s 25 body ( vstøelenými 17 brankami). Všechna družstva èeká slavnostní vyhlášení s rautem a pøedáním zajímavých a lákavých cen. Nejlepší tøi družstva èeká sportovní víkend na turistické základnì na Bubnu. Pro pøíští školní rok uvažujeme nejen o 2. roèníku pro žáky tøíd, ale také novì i o školní florbalové lize pro žáky tøídy ZŠ. Úspìch florbalového družstva mužù Po loòském postupu do vyšší soutìže hrálo od záøí letošního roku florbalové družstvo mužù DDM Stod soutìž 3. florbalové ligy. V soutìži se náš tým neztratil ani mezi družstvy z velkých mìst-praha, Kadaò, Litomìøice, Králùv Dvùr Našim hráèùm se podaøil závìr sezóny a družstvo DDM Stod obsadilo v 3. florbalové lize 3.místo /rozhodla vzájemná utkání/-viz. tabulka. Toto umístìní je historickým úspìchem našeho družstvanováèka v této soutìži. Hráèùm gratulujeme a pøejeme jim další úspìchy. 3. liga mužù - divize I 1. FBC DDM SK ANUS Kadaò : Craken team SSK Future : DDM Stod : FBC Potápìèi Stochov : Akcent Sparta Praha B : LFP Litomìøice : FBŠ EXEL Bohemians B : TJ JM Chodov B : Tipsport T.B.C. Králùv Dvùr : FBC Merkur Praha : SK B.U.H. Praha : AGC Malá Strana : TJ Sokol Praha Krè : S tvojí dcerou ne Ještì se fotografií vracíme k výbornému divadelnímu pøedstavení S tvojí dcerou ne, kterou jste mohli vidìt v kulturním domì. Vynikající herecké výkony všech úèinkujících i samotný námìt urèitì pøispìly k dobré náladì, takže diváci opouštìli pøedstavení s úsmìvem na rtech a urèitì si smíchem prodloužili život o hezkých pár dní. Akce DDM Stod KVÌTEN: slavnostní ukonèení Stodské školní florbalové ligy, slavnostní ukonèení volejbalové sezóny žákyò - v DDM pobyt èlenù ZÚ myslivecký na turistické základnì Buben úèast volejbalistek DDM Stod na Poháru Plzeòského kraje mladších žákyò- Plzeò sobotní tancování - na programu: jive, rokenrol, pro dívky a ženy, DDM od 9:30 hodin, 50,-Kè Mezimìstské atletické utkání - ZŠ Stod, Holýšov, Chotìšov, Hradec - pro žáky a žákynì 5. tøíd - dopoledne, stadion mìsta úèast èlenù ZÚ myslivecký na soutìži o Zlatou srnèí trofej - Plasy Crazy auto show II.-jízda autíèek na dálkové ovládání, pro holky a kluky, bližší informace v DDM p. Zoubek Diskotéka DDM-pro žáky ZŠ, pøipraven zajímavý program, v sále KD, bližší informace DDM Workschop - hra na DIDJERIDU - v DDM, bližší informace v DDM p. Zoubek Den dìtí - sportovní odpoledne na stadionu mìsta, bohatý program Víkend na Bubnu pro rodièe s malými dìtmi, bližší informace na tel pí. Hadaèová DDM Vstiš turnaj ve stolním tenisu - od 17:00 hodin v sokolovnì, pro dívky a hochy ZŠ ÈERVEN: pobyt vítìzù Stodské školní florbalové ligy na turistické základnì Buben úèast volejbalistek DDM Stod na Poháru plzeòského kraje žákyò-èusby CUP Sportovní soustøedìní na Bubnu - urèeno ženám ze sportovních kroužkù DDM, bližší informace na tel pí. Jelínková STYLE-všem zájemcùm-tanec, módní trendy a experimenty, soutìže - bližší informace sl. Brichcínová Sobotní tancování - mambo. Urèeno ženám a dívkám, v DDM od 9:30 hodin, poplatek 50,-Kè. Kromì tìchto akcí jsme pro vás pøipravili další nabídku èinností, o které vás informujeme v mìsíèní nabídce, na plakátech. Bližší informace na tel , na Velikonoèní turnaje Deštivé prázdninové poèasí nenechalo chladným žádného pøíznivce halových sportù. A tak úèast na pøehazované a sálové kopané, které si pro dìti pøipravil na velikonoèní prázdniny Dùm dìtí a mládeže Stod, byla veliká. Ètvrteèní pøehazovaná skonèila v kategorii starších výhrou týmu FC Nehodíme.V kategorii mladších po urputném boji zvítìzil tým H5N1 nad Pumami. V sálové kopané -starší kategorie- obsadil první místo tým SSTISST složený z ostøílených hráèù, pøesto jim ostatní týmy nenechaly vítìzství zadarmo a svedly s favority opravdu napínavé boje. Mladší se tentokrát sešli jen ve dvou týmech - Jezeïáci a Bagøi. Po dvou remízách nakonec rozhodovaly penalty, ze kterých vyšli jako vítìzové Jezeïáci. Na závìr turnaje probìhla soutìž v žonglování s míèem, kterou suverénnì vyhrál Josef Mlynáøík Odmìnou všem úèastníkùm obou turnajù byl kromì cen, také pocit pøíjemnì stráveného dopoledne. VOLEJBALOVÝ TURNAJ pro pracovní kolektivy Stoda a blízkého okolí se koná 27. kvìtna 2006 v areálu Slavoje Stod Hrát mohou smíšená družstva 6-ti hráèù, kde budou nejménì dvì ženy. Každé družstvo musí mít vlastní volejbalový míè. Zápisné za družstvo je 300,- Kè (na zakoupení cen) Další upøesnìní pravidel až na místì. PØIHLÁŠKY zasílejte nejpozdìji do na adresu: Stodská nemocnice a.s. oddìlení RHC - p. Kvíderová Hradecká STOD Na všechny se tìší letošní poøadatelé! Dobíjecí místo Na Køížovém vrchu za rozhlednou je oznaèeno místo kde je, podle senzibilù, zaznamenán obrovský tok energie. Na tento bod jsme položili kámen a pracovnì jsme jej nazvali "Dobíjecí místo". Skuteènì, èlovìk, který je citlivìjší, postaví se na kámen, chvíli na nìm zùstane a soustøedí se, naèerpá chybìjící energii. Pøijïte to vyzkoušet. Bang, bang - støílím, støílím! V pátek se sedm stateèných herního klubu DDM Stod zúèastnilo turnaje v karetní høe Bang, který se konal v Plzni-knihovna Skrvòany. Èekalo nás pøíjemné prostøedí divokého západu. Nechybìl Da-ta bar, ve kterém jsme se mohli obèerstvit.v Da-ta bance jsme si zakoupili dolary, bez kterých nešlo pøistoupit ke stolu a zaèít hrát. U pìti stolù vždy sedìlo šest hráèù-každý hráè se jednou vystøídal v roli šerifa, další role byly známé jen jemu-odpadlík, bandita, pomocník šerifa. Každý hráè pøed zaèátkem hry musel vložit po dolaru do banku. Na jeho šikovnosti, taktice a štìstí záviselo, zda bude vítìzem a získá èást dolarù z banku èi bude poražen. Nemusím pøipomínat, že šerif s pomocníkem bangovali proti banditùm, odpadlík si brousil zuby na smrt všech pøítomných. Po šesti lítých zápasech byl nejúspìšnìjší nejbohatší kovboj. Nejmovitìjší kovboje èekalo finále. Pro ostatní hráèe byl pøipraven zajímavý doprovodný program-nabíjení revolveru, jízda na koních okoøenìná pøestøelkou. V pozdních veèerních hodinách jsme se vraceli z turnaje s dobrým pocitem a spoustou zážitkù. Zahráli jsme si s cizími kovboji, mezi kterými byli dìti i dospìlí. Turnaj se odehrával v pøátelské a pøíjemné atmosféøe. Navázali jsme nové kontakty s dalšími nadšenci o tuto hru. Dìkujeme partì nadšených kovbojù za uspoøádání akce. Pøijï si s námi-a jsi dospìlý èi malý zahrát spoleèenské karetní èi deskové hry do našeho herního klubu DDM Stod. Nebudeš se nudit. Je to skvìlý relax a zábava. Tìšíme se na Tebe.Bližší informace v DDM Stod.

5 PANELOVÝ DÙM VE STODU MÁ NOVÝ KABÁT Zeptali jsem se zástupcù spoleèenství vlastníkù ve Stodu, Sokolské ulici è. 596 pana Kubìny a paní Kardové jak celá renovace jejich domu probíhala.. Oba dotazovaní dnes s úsmìvem a s projevem patøièné pýchy øíkají: " Myšlenkou na zateplení domu a nové fasády jsme se zabývali již dlouho, proto jsme také mìli pøipravený Renovaèní program u Modré pyramidy, stavební spoøitelny a.s. Po setkání s jejími pracovníky jsme zjistili, že lze naši vizi realizovat. Pan Motyèka s paní Strakovou pøipravili veškeré podklady, vysvìtlili vše vlastníkùm a po odsouhlasení zaèal kolobìh podepisování. Musíme øíci, že vše probìhlo velmi dobøe. Rádi bychom podìkovali nejen pracovníkùm Modré pyramidy, kteøí vlastníkùm trpìlivì vysvìtlovali administrativní stránku, ale i všem èlenùm výboru a našim " sousedùm" - vlastníkùm a firmì Sládek - Stavby s.r.o.. Dnes jsme na svùj dùm pyšní. Je viditelnou ozdobou mìsta. Nebýt úvìru od Modré Firma OTM-PRODUKT k.s. ve Stodì pøijme pro výrobu nábytku vyuèené truhláøe nebo pracovníky s praxí v døevovýrobì nebo ve výrobì nábytku. Informace na telefonu pyramidy a naší odvahy, stále bychom bydleli v "šedém" paneláku. A již nyní je z vyúètování tepla zøejmé, že jsme ušetøili, pøestože zateplení bylo dokonèeno až v polovinì roku A CO VY? Máte se kam obrátit? Pøijïte, poradci Modré pyramidy stavební spoøitelny, a.s. Vám rádi poradí v centru úvìrové podpory ve Stodì, Nádražní 769, tel Nejbližší prezentace financování renovací bytových domù Modrou pyramidou se budou konat v Holýšovì v kulturním domì od hod. za úèasti Èeskomoravské záruèní a rozvojová banky, firmy TES s.r.o. - realizace malých kotelen a firmy Sládek -Stavby s.r.o. (zateplení, fasády, støechy, výmìna oken). Další prezentace bude v Pobìžovicích v hotelu HUBERTUS od hod. Zájemci o prezentaci nech se zaevidují minimálnì 3 dny pøed danou akcí na tel (pí. Straková). V sobotu 22. dubna se v obøadní síni stodské radnice konalo dalèí vítání obèánkù. Do pamìtní knihy mìsta Stod se zapsali: Jaroslav Patera, Markéta Blábolová, Marek Šindeláø, Jana Pittrová, Štìpán a Richard Frýbort, Jakub Jindøich, Karolína Šiková, Tomáš Jindøich, David Klásek, Kateøina Gogová, Zuzana Vizingrová, Barbora Gebelová, Adéla Koèová, Michal Broum, Lukáš Lohynský, Terezie Kvítková a Natálie Šmidingrová. Všem pøejeme pevné zdraví a mnoho štìstí v životì. Ve ètvrtek 27. dubna zavítali do stodského kulturního domu Staropražští heligonkáøi Štìpána Kozáka. Muzika to byla skvìlá a nálada v sále byla výborná. Teï víme, že to nebyla rozhodnì poslední akce tohoto druhu u nás. Budou další!ve ètvrtek 27. dubna zavítali do stodského kulturního domu Staropražští heligonkáøi Štìpána Kozáka. Muzika to byla skvìlá a nálada v sále byla výborná. Teï víme, že to nebyla rozhodnì poslední akce tohoto druhu u nás. Budou další! Amatérský závod horských kol pro širokou veøejnost Babylonská Šlapka v sobotu `06 BABYLON u Domažlic trasy: 15 a 30 km starty: 12 a 14 h prezentace od 10 h MTB pro radost KALENDÁØ KULTURNÍCH AKCÍ duben - kvìten 2006 kontakt: MKS Stod - tel.: KVÌTEN Den matek v kulturním domì od hodin. V programu se pøedstaví dìti z MŠ, ZŠ, ZUŠ, uèni z ISŠU a dìti z taneèní školy DANCE, Beseda s Policií ÈR od hodin v zasedací síni radnice, Absolventský koncert ZUŠ od hodin v zasedací síni radnice Rybáøské závody na Novomlýnském rybníce ve Stodì, v 6.00 registrace, v 7.00 zahájení a ve hodin zakonèení závodù, obèerstvení zajištìno, poøádá Rybáøská organizace Stod Májový pohár, bìh na Køížový vrch, sraz úèastníkù v hodin ve "Mlejnì", poøádá AGRI FAIR Stod Taneèní zábava v kulturním domì, hraje skupina KEÈUP, poøádá p. Teršl Koncert na pìší zónì od hodin, poøádá ZUŠ GIGANTFEST - Klášterní dvùr Gigant v Záluží u Stoda, zahájení v pátek od hodin, úèinkují: Nezmaøi, Žalman a spol., Wabi Danìk, Jen tak tak, Slepá kolej, Modrotisk, Viki a Bobeš a další v sobotu od 9.00 hodin stará øemesla, tradice, historie, jarmark, chovatelé, lodní modeláøi, semináøe, soutìže Bohatý program pro dìti i dospìlé po celý den v parku a u Dvorského rybníka, hudební soutìž pro dìti do 15 let, výstava Lidová plastika od hodin úèinkují: Vìra Martinová, Strašlivá podívaná, Lokálka, Blue Gate, Máci, Samson a jeho parta, Za, Malá pohoda, Lenka Filipová a další Konferenciér festivalu Láïa Souèek, zvuk Mirek Hron. Bohaté obèerstvení, speciality na grilu, koláèe, nealko + alko nápoje, možnost stanování Volejbalový turnaj pro pracovní kolektivy Stoda a blízkého okolí od hodin na stadionu ve Stodì, poøádá Stodská nemocnice a. s Den dìtí - sportovní odpoledne od 14. hodin se soutìžemi na stadionu mìsta, poøádá DDM a MKS Zdenìk Izer a Petr Freund v poøadu "Dnes vás baví holohlaví" od hodinv kulturním domì, pøedprodej vstupenek od v mìstské knihovnì, ÈERVEN 3. a Okresní kolo hasièské soutìže Plamen, poøádají hasièi Stod Fotbalové utkání klubu Amfora a výbìru Stoda v hodin, Výstava loutek divadla Alfa v zasedací místnosti MìÚ Stod, 17. a Krajské kolo hasièské soutìže, poøádají hasièi Stod Kinematograf bratøí Èadíkù, promítání èeských filmù v letním kinì, ÈERVENEC 1. a Kinematograf bratøí Èadíkù, promítání èeských filmù v letním kinì, Koncert skupiny TUBLATANKA od hodin v letním kinì, poøádá p. Teršl Koncert skupin KARAMEL a TURBO od hodin v letním kinì, poøádá p. Teršl Letní slavnost na Køížovém vrchu od hodin, Výstava fotografií - "Stod v minulosti a souèasnosti, co nám mìsto hyzdí a co nám zde vadí" v zasedací síni MìÚ Stod, 22. a Stodská pou v areálu stadionu a letního kina, v sobotu od hodin se koná fotbalové utkání staré gardy Škodovky proti starým pánùm Stoda. Pøipravujeme: Eurodvùr - klášterní statek Gigant v Záluží u Stoda, setkání obèanù mikroregionu Radbuza s odpoledním koncertem skupiny Èechomor a veèerní lidovou veselicí.

LISTY OZNAMUJE. Povodeò se stále projevuje. O Z N Á M E N Í o dobì a místì konání voleb do zastupitelstev obcí. Vydává město Stod

LISTY OZNAMUJE. Povodeò se stále projevuje. O Z N Á M E N Í o dobì a místì konání voleb do zastupitelstev obcí. Vydává město Stod STODSKÉ LISTY Volby do zastupitelstev Hasièi se doèkali Sprejeøi øádili Oprava ve školce Z historie Stoda Zájezd pro milovníky dechovky Nové cestovní pasy DDM - Den otevøených dveøí Vydává město Stod Èíslo

Více

Øeditel ústavu sociální péèe Mgr. Radomír Bednáø požádal naše mìsto o pomoc pøi získání nového

Øeditel ústavu sociální péèe Mgr. Radomír Bednáø požádal naše mìsto o pomoc pøi získání nového STODSKÉ LISTY Rozpoèet mìsta 10. reprezentaèní ples Zasedala bezpeènostní rada Doprava zpùsobuje tìžkosti Kormoráni na Radbuze Je konec plesù ve Stodì? Ptaèí chøipka Volejbalistky vedou tabulku Vydává

Více

ÈERVENEC 2007 18. ROÈNÍK CENA 5 KÈ. ZUŠ pøedstavila mladé talenty. Novinky z mateøské školky

ÈERVENEC 2007 18. ROÈNÍK CENA 5 KÈ. ZUŠ pøedstavila mladé talenty. Novinky z mateøské školky ÈERVENEC 2007 ZPRAVODAJ 7 MÌSTA ØEVNIC 18. ROÈNÍK CENA 5 KÈ Øevnice pøivítaly Karla IV. Novinky z mateøské školky ZUŠ pøedstavila mladé talenty 2 Ruch 7/2007 Z RADY MÌSTA EKOS Øevnice Ing. Zdráhal informoval

Více

Vážení spoluobèané. roèník XXlll. prosinec 2014. èíslo 5. krásné prožití vánoèních svátkù. a mnoho osobních i pracovních úspìchù

Vážení spoluobèané. roèník XXlll. prosinec 2014. èíslo 5. krásné prožití vánoèních svátkù. a mnoho osobních i pracovních úspìchù Vánoèní vydání roèník XXlll. prosinec 2014 èíslo 5...bylo nás 10 dìtí a mládí mé nebylo právì skvìlé, ještìže jsme nemìly hladu. Mìli jsme chaloupku a k ní kousek pole. Když nebyly peníze, chodilo se vyvìøovat,

Více

Chýnov, Za Oborou. Nová výstavba v Záhosticích. èíslo 88 duben 2011 Ze zasedání zastupitelstva

Chýnov, Za Oborou. Nová výstavba v Záhosticích. èíslo 88 duben 2011 Ze zasedání zastupitelstva èíslo 88 duben 2011 Ze zasedání zastupitelstva Zmìnou v obsazení místa èlena zastupitelstva zaèalo jeho další zasedání. Z dùvodu špatného zdravotního stavu se p. Tomáš Hes st. rozhodl rezignovat na svùj

Více

LUHAÈOVICKÉ NOVINY. Benefièní akce 2011 plná podìkování

LUHAÈOVICKÉ NOVINY. Benefièní akce 2011 plná podìkování roèník XIX. leden 01 www.luhacovice.cz LUHAÈOVICKÉ NOVINY Hotel Alexandria slavil prvenství Nová nadìje zápisu Luhaèovic na Seznam památek UNESCO Benefièní akce 011 plná podìkování Pøedvánoèní pøekvapení

Více

Den dìtí je stále živým svátkem

Den dìtí je stále živým svátkem Den dìtí je stále živým svátkem 6 X. roèník První èervnový den je v kalendáøi oznaèen jako Mezinárodní den dìtí. Poprvé byl slaven 1. èervna 1950, a to rovnou ve více než padesáti zemích svìta. Mnozí ètenáøi

Více

LISTY OPRAVA SPORTOVNÍ HALY. Nové oznaèníky JEDNOSTRANNÉ ZVYŠOVÁNÍ NÁJEMNÉHO. Vydává město Stod. Èíslo 7 / 2006 Roèník XI. ZDARMA

LISTY OPRAVA SPORTOVNÍ HALY. Nové oznaèníky JEDNOSTRANNÉ ZVYŠOVÁNÍ NÁJEMNÉHO. Vydává město Stod. Èíslo 7 / 2006 Roèník XI. ZDARMA STODSKÉ LISTY Volební období konèí Jednostranne zvyšování nájemného Zaèala nejvìtší investièní akce Zahájení mateøského centra v DDM Vydává město Stod Pohádkový test pro chytré dìti Na kafíèku s... Èíslo

Více

Slovo starosty. Informace z radnice

Slovo starosty. Informace z radnice Slovo starosty O zlobì a závisti Vážení obèané, v poslední dobì se stává obvyklou skuteèností, že na svùj stùl zaèínám dostávat anonymní dopisy podepsané vizitkou Chlumeètí obèané. Poslední z nich je psán

Více

ROČNÍK X. (XXVIII.) V HORAŽĎOVICÍCH DNE 27. DUBNA 2007 ČÍSLO 4. starostou Velkých Hydèic Jaroslavem Portášikem lávku otevøela.

ROČNÍK X. (XXVIII.) V HORAŽĎOVICÍCH DNE 27. DUBNA 2007 ČÍSLO 4. starostou Velkých Hydèic Jaroslavem Portášikem lávku otevøela. http://obzor.muhorazdovice.cz ROČNÍK X. (XXVIII.) V HORAŽĎOVICÍCH DNE 27. DUBNA 2007 ČÍSLO 4 Španìlský sál Praāského hradu slavnostní setkání pøedstavitelù mìst a obcí soutìāících o Cenu za nejlepší pøípravu

Více

ŠEDESÁT PĚT LET MANŽELSTVÍ

ŠEDESÁT PĚT LET MANŽELSTVÍ číslo 11 - listopad 2011 - cena 11 Kč H L U B O C K Ý Z P R A V O D A J Novomanželská fotografie z archivu manželů Hoďánkových. Reprodukce: Jan Pirgl, www. janpirgl. net. rozhovor ŠEDESÁT PĚT LET MANŽELSTVÍ

Více

/ Èerven DESET LET MÌSTA ŠENOV. Pozvání

/ Èerven DESET LET MÌSTA ŠENOV. Pozvání / Èerven 2008 Uvnitø najdete u MìÚ informuje 2 Kultura - 4 Život ve mìstì 5 Školství 9 Sport 10 DESET LET MÌSTA ŠENOV Ahoj léto, ahoj prázdniny, ahoj plavky... zrovna tato slova známé písnièky mì napadají

Více

ZPRAVODAJ. obce Strání. Roèník XXX Èíslo 2 rok 2009 cena: zdarma. Pøejeme všem spoluobèanùm pøíjemné prožití velikonoèních svátkù!

ZPRAVODAJ. obce Strání. Roèník XXX Èíslo 2 rok 2009 cena: zdarma. Pøejeme všem spoluobèanùm pøíjemné prožití velikonoèních svátkù! ZPRAVODAJ obce Strání Roèník XXX Èíslo 2 rok 2009 cena: zdarma Pøejeme všem spoluobèanùm pøíjemné prožití velikonoèních svátkù! Pavel Mimochodek starosta Antonín Zámeèník místostarosta Na apríla, ve støedu

Více

Hlubocký baseballový tým mladších kadetů po vítězném utkání na českém poháru. Foto Jan Pirgl, www.janpirgl.net. WWW.HLUBOKA.CZ

Hlubocký baseballový tým mladších kadetů po vítězném utkání na českém poháru. Foto Jan Pirgl, www.janpirgl.net. WWW.HLUBOKA.CZ číslo 7-8 - červenec-srpen 2010 - cena 10 Kč H L U B O C K Ý Z P RA VO D A J L é t o p l n é B A S E B A L L U Hlubocký baseballový tým mladších kadetů po vítězném utkání na českém poháru. Foto Jan Pirgl,

Více

Náchodský zpravodaj 1. Mìsíc poté

Náchodský zpravodaj 1. Mìsíc poté ský zpravodaj 1 Mìsíc poté ský zpravodaj Obsah Zprávy z radnice...str. 2, 3 Kronika... str. 4 Ohlédnutí za Ferdou Mravencem.. str. 4 ZŠ Komenského... str. 5 100 let kaple na Lipí... str. 6 Èervnová výroèí...

Více

Ètvrtletník obce Dlouhoòovice

Ètvrtletník obce Dlouhoòovice DLO HOÒOVICKÝ Ètvrtletník obce Dlouhoòovice CENA 6 Kè OBÈASNÍK è. 49 1/2011 DLOUHOÒOVICKÝ OBÈASNÍK 2 ( DLOUHOÒOVICKÝ OBÈASNÍK (3 ÚVODNÍK V á ž e n í s p o l u o b è a n é, è t e n á ø i Dlouhoòovického

Více

ZDRAVÝ IVOTNÍ STYL BYLINKY

ZDRAVÝ IVOTNÍ STYL BYLINKY / Kvìten 2009 Uvnitø najdete u MìÚ informuje 2 Kultura - 5 kolství 7 ivot ve mìstì 9 Sport 12 ZDRAVÝ IVOTNÍ STYL BYLINKY Nemyslím si, e by vùbec Karla Hynka Máchu mohlo pøi psaní jeho nejslavnìj í básnì

Více

PIVOVAR NÁCHOD, a. s.

PIVOVAR NÁCHOD, a. s. Náchodský zpravodaj 1 Úvodník Po dlouhém a toužebnì vyhlíženém èase koneènì pøišlo jaro a s ním to ménì povzbudivé vše, co bylo skryto pod hromadami snìhu. Plastové lahve, nedopalky, stopy po psích miláècích,

Více

ZDRAVÝ IVOTNÍ STYL BYLINKY

ZDRAVÝ IVOTNÍ STYL BYLINKY / Èerven 2009 Uvnitø najdete u MìÚ informuje 2 Kultura - 8 kolství 10 ivot ve mìstì 11 Sport 15 ZDRAVÝ IVOTNÍ STYL BYLINKY Jaro se pomalu chystá ustoupit létu a my, lidé, se pøipravujeme na èas dovolených,

Více

ROČNÍK X. (XXVIII.) V HORAŽĎOVICÍCH DNE 29. ČERVNA 2007 ČÍSLO 6. Zastupitelé rozhodli o budoucím odprodeji

ROČNÍK X. (XXVIII.) V HORAŽĎOVICÍCH DNE 29. ČERVNA 2007 ČÍSLO 6. Zastupitelé rozhodli o budoucím odprodeji http://obzor.muhorazdovice.cz ROČNÍK X. (XXVIII.) V HORAŽĎOVICÍCH DNE 29. ČERVNA 2007 ČÍSLO 6 Mìsto zdobí novì opravený ocelový pøíhradový most pøes Otavu pocházející z r. 1909. Promìny Horaāïovic Dne

Více

725 let mìsta. Stráže p.ralskem. 27. kvìtna 2006

725 let mìsta. Stráže p.ralskem. 27. kvìtna 2006 ROČNÍK 15 KVĚTEN 2006 ZDARMA MĚSÍČNÍK http://www.strazpr.cz ZPRAVODAJ MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM - IČO 260 967 UZÁVĚRKA: 15. 4. 2006 TISK: 29. 4. 2006 REDAKČNÍ RADA: K. HUML, J. VANĚK, B. RYCHTAŘÍK, E, HORČÍK,

Více

BLÍŽENCI 21. 5. 21. 6.

BLÍŽENCI 21. 5. 21. 6. Placeno pøevodem è. 70324 Kvìten 2003 do každého domu èíslo 5 BLÍŽENCI 21. 5. 21. 6. Zdravíme nejen všechny naše pravidelné ètenáøe, ale i ty, kteøí se teprve teï rozhodli pøeèíst si naši pravidelnou astrologickou

Více

Obnovená klášterní zahrada

Obnovená klášterní zahrada 10/kvìten/2006 vydává mìsto Èeská Lípa - ètrnáctideník - distribuováno zdarma - neprodejné - vychází 19. kvìtna 2006 Obnovená klášterní zahrada již slouží veřejnosti V rámci Mezinárodního dne muzeí byla

Více

MICHÁLKOVICKÝ ROÈNÍK XXII l ZDARMA l ÈÍSLO 146 Aktuality z mìstského obvodu Požadavky na kapitálový rozpoèet zaslány Michálkovice, jako každoroènì, zaslaly Magistrátu mìsta Ostravy své požadavky na kapitálový

Více

Zpráva o èinnosti finanèního výboru v roce 2008

Zpráva o èinnosti finanèního výboru v roce 2008 bečkodromu za humny, kde probíhají letní táboráky. Určitě podpoříte nejen můj názor, že dědina v poslední době velmi ožila. Některé věci se ale nedaří uskutečnit, a jak to bývá, většinou z nedostatku finan

Více

Z obsahu: Každé èíslo OM najdete na www.dk-ostrov.cz o týden døíve než ve schránce.

Z obsahu: Každé èíslo OM najdete na www.dk-ostrov.cz o týden døíve než ve schránce. 3 XII. roèník Domov v Mariánské nabízí hodnotný život Základním posláním Domova pro osoby se zdravotním postižením v Mariánské, pøíspìvkové organizace, která je zaøízením sociálních služeb Karlovarského

Více

ZPRAVODAJ. obce Strání. Roèník XXVIII Èíslo 2 rok 2007 cena: zdarma. Pøejeme všem spoluobèanùm pøíjemné prožití velikonoèních svátkù!

ZPRAVODAJ. obce Strání. Roèník XXVIII Èíslo 2 rok 2007 cena: zdarma. Pøejeme všem spoluobèanùm pøíjemné prožití velikonoèních svátkù! ZPRAVODAJ obce Strání Roèník XXVIII Èíslo 2 rok 2007 cena: zdarma Pøejeme všem spoluobèanùm pøíjemné prožití velikonoèních svátkù! Pavel Mimochodek starosta Antonín Zámeèník místostarosta Foto: Barbora

Více

Náchodský zpravodaj 1. L i s t o p a d

Náchodský zpravodaj 1. L i s t o p a d Náchodský zpravodaj 1 Náchodský zpravodaj L i s t o p a d podzimní mìsíc to poslední, mìsíc prvního snìhu o svátku svatomartinském, zvaný též mìsíc svatého Huberta, nejvyššího patrona myslivcù. Obsah Zprávy

Více

MÌSTSKÝ ÚØAD STUDÉNKA ZÍSKAL DALŠÍ VÝZNAMNÉ OCENÌNÍ

MÌSTSKÝ ÚØAD STUDÉNKA ZÍSKAL DALŠÍ VÝZNAMNÉ OCENÌNÍ Z MÌSTSKÉHO ÚØADU SLOVO MÍSTAROSTY MÍSTOSTAROSTY Vážení spoluobèané, dovolte, abych Vám sdìlil nìkolik informací o dìní v našem mìstì a seznámil Vás s chystanými postupnými kroky rozvoje našeho mìsta.

Více

Muèírna na zámku se otevírá 1. dubna v 10 hodin

Muèírna na zámku se otevírá 1. dubna v 10 hodin DUBEN 2007 èíslo 4 V. roèník Muèírna na zámku se otevírá 1. dubna v 10 hodin Potupná maska Nejvìtší muèírna v ÈR, která bude otevøena ve sklepních prostorách zámku v Moravské Tøebové, se veøejnosti zpøístupní

Více