ANALÝZA KAPACIT A DOSTUPNOSTI MÍSTNÍ SÍTĚ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PRO

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ANALÝZA KAPACIT A DOSTUPNOSTI MÍSTNÍ SÍTĚ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PRO"

Transkript

1 ANALÝZA KAPACIT A DOSTUPNOSTI MÍSTNÍ SÍTĚ CH SLUŽEB PRO OBČANY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 12 zadavatel: ÚMČ Praha 12 zpracovali: Dagmar a Jan Špatenkovi 2014

2 Obsah: Analýza kapacit a dostupnosti místní sítě sociálních služeb pro občany městské části Praha Úvod... 5 Kapitola 1: Návrh komunitního plánu a místní síť sociálních služeb Prioritní oblast: Rodina, děti a mládež Odborné sociální poradenství Azylové bydlení Krizová pomoc Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Terénní programy pro děti a mládež Prioritní oblast: Senioři Odborné sociální poradenství Osobní asistence Pečovatelská služba Tísňová péče Odlehčovací služby Domovy pro seniory, domovy se zvláštním režimem Prioritní oblast: Osoby se zdravotním a mentálním postižením Odborné sociální poradenství Osobní asistence Odlehčovací služby Denní stacionáře Týdenní stacionáře Raná péče Tlumočnické služby Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením Sociální rehabilitace Sociálně terapeutické dílny Domovy pro seniory, domovy se zvláštním režimem Prioritní oblast: Osoby ohrožené sociálním vyloučením Odborné sociální poradenství Azylové domy

3 Krizová pomoc Terénní programy Prioritní oblast: Cizinci Odborné sociální poradenství Prioritní oblast: Osoby závislé na návykových látkách Odborné sociální poradenství Následná péče Terénní programy Průřezová opatření Odborné sociální poradenství Kapitola 2: Charakteristiky kapacit, dostupnosti poskytovatelů místní sítě sociálních služeb pro občany MČ Praha Pečovatelská služba Sociální služby MČ Praha 12, příspěvková organizace Kapacita služby I Kapacita služby II Kapacita služby III Dostupnost služby pro občany Prahy Pečovatelská služba Farní charita Praha 4 - Chodov Kapacita služby I Kapacita služby II Kapacita služby III Dostupnost služby pro občany Prahy Odlehčovací služby Sociální služby MČ Praha 12, příspěvková organizace Kapacita služby I Kapacita služby II Kapacita služby III Dostupnost služby pro občany Prahy Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Proxima sociale o.p.s Kapacita služby I Kapacita služby II Kapacita služby III Dostupnost služby pro občany Prahy Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež o.s. Lačhe Čhave Kapacita služby I

4 Kapacita služby II Kapacita služby III Dostupnost služby pro občany Prahy Terénní programy Proxima sociale o.p.s Kapacita služby I Kapacita služby II Kapacita služby III Dostupnost služby pro občany Prahy Odborné sociální poradenství Proxima sociale o.p.s Kapacita služby I Kapacita služby II Kapacita služby III Dostupnost služby pro občany Prahy Kapitola 3: Zhodnocení získaných poznatků, závěry, potenciál rozvoje kapacit a dostupnosti sociálních služeb pro občany MČ Praha Zhodnocení šetření kapacit a dostupnosti vybraných sociálních služeb Doporučení k návazným šetřením Doporučení v oblasti plánování a řízení sociálních služeb Místní síť sociálních služeb Použité zdroje Seznam zkratek

5 Úvod Předmětem analýzy je zjištění kapacit a dostupnosti poskytovatelů místní sítě sociálních služeb v návaznosti na proces kontinuálního zjišťování potřeb na území městské části Praha 12. Cílem této analýzy je zjištění reálných kapacit a dostupnosti u definovaných poskytovatelů sociálních služeb, které byly v rámci procesu zjišťování potřeb identifikovány jako potřebné pro občany městské části Praha 12. Analýza je zpracována s vědomím opakovatelnosti šetření v následujících letech, a to prostřednictvím vlastních sil odboru sociálních věcí Úřadu městské části Praha 12. Detailní šetření uvnitř sociálních služeb bylo realizováno na vybraném vzorku poskytovatelů sociálních služeb tak, aby bylo otestováno a do praxe zavedeno průběžné zjišťování nezbytných údajů týkajících se kapacity a dostupnosti služeb. Analýza je zaměřena pouze na oblast sociálních služeb poskytovaných podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů. V dokumentu jsou tedy analyzovány pouze ty části strategické dokumentace, které se vztahují k sociálním službám, a pouze ty prostředky sloužící pro naplnění cílů MČ Praha 12, které jsou sociální službou poskytovanou podle výše uvedeného zákona. Analýza je jedním z plánovacích podkladů MČ Praha 12 a je určena pro potřebu ÚMČ Praha 12 a jejích partnerů zapojených prostřednictvím struktur komunitního plánování sociálních služeb městské části Praha 12. Dokument vznikl za pomoci dotace Hlavního města Prahy určené na podporu plánovacích procesů městských částí. Cílem dokumentu je tedy sledování poskytovatelů místní sítě sociálních služeb z hlediska kapacit a dostupnosti pro občany Prahy 12. Analýza tudíž nemůže sledovat kvalitativní hledisko, v daném rozsahu a zadání není možné zjišťovat či zohledňovat kvalitu daných poskytovatelů. K tomuto účelu MČ Praha 12 využívá jiných nástrojů. Tato analýza zkoumá především následující otázky: - odpovídá nabídka poskytovatelů místní sítě sociálních služeb politice MČ Praha 12 v sociální oblasti? - mohou opravdu všichni občané Prahy 12 využívat sociální služby, pokud je potřebují? o jsou tyto služby pro občany dostupné? o disponují tyto služby dostatečnou kapacitou? - ve kterých oblastech je možno místní síť sociálních služeb rozvíjet tak, aby odpovídaly cílům MČ Praha 12? V první části řešení tedy dochází k porovnání cílů MČ Praha 12 v oblasti podpory osob v nepříznivé sociální situaci a prostředků, které má MČ Praha 12 k dispozici. Jde tedy o porovnání: - cílů, opatření a aktivit návrhu Komunitního plánu 1 a - nabídky sociálních služeb pro občany MČ Praha 12 Nabídka sociálních služeb je v této části zkoumána z hlediska její existence, formy a způsobu pomoci. 1 Analýza pracuje s návrhem Komunitního plánu rozvoje sociálních služeb MČ Praha 12 na období let

6 Výstupem je: - stručný popis nabízené pomoci místní sítí sociálních služeb - popis rozdílů mezi potřebami návrhu Komunitního plánu a nabídkou místní sítě sociálních služeb - indikování oblastí potenciálu rozvoje sociálních služeb V druhé fázi dochází ke zjišťování základních i podrobných a vysvětlujících informací, které se týkají kapacit a dostupnosti vybraných služeb místní sítě. Ve spolupráci se zadavatelem byla vytvořena struktura vedení rozhovorů vedených v terénu za účelem získání potřebných kvantitativních a zejména kvalitativních dat a informací. V této části byly vytipovány sociální služby, které jsou předmětem zkoumání. Smyslem je otestování a zavedení způsobů zjišťování potřebných informací v oblasti kapacit a dostupnosti sociálních služeb pro všechny služby místní sítě. Toto zjišťování musí probíhat opakovatelně a průběžně. Situace se průběžně mění, reakce na problémy znamená i potřebnost některých nových služeb či naopak některé služby již nemusejí být potřebné či přesouvají svou činnost do jiných oblastí. Sběr informací byl realizován prostřednictvím zadavatele. Sebrané informace jsou ve výzkumu interpretovány, záznamy z rozhovorů jsou zpracovatelem využity a po zpracování analýzy vráceny pořizovateli těchto záznamů, ty tak nejsou výstupem analýzy. Nabídka sociálních služeb byla zkoumána z hlediska jejich dostupného rozsahu pro občany MČ Praha 12 v oblastech: a) kapacita služby V oblasti kapacity služby jde zejména o: - kapacity služby (v závislosti na druhu sociální služby a v jednotkách podle metodického postupu využívaného MHMP) - kapacita pro občany MČ Praha 12 (počet či odhad počtu klientů z MČ Praha 12 v uplynulém období) - využití kapacit služby celkem i občany Prahy 12 (dle charakteru služby, přesné údaje či kvalifikované odhady) - charakteristika využití kapacit (tj. zhodnocení využití kapacit, výkyvů v roce, převisu poptávky po službě, rozdíly v poptávce či možnostech poskytování jednotlivých činností v rámci sociální služby) - charakteristika využití kapacit ve vztahu ke klientům z MČ Praha 12 b) dostupnost služby V oblasti dostupnosti služby jde zejména o pozitivní či negativní stránky z hlediska: - dopravní dostupnost - časovou dostupnost - finanční dostupnost 6

7 - kapacitní dostupnost (čekací lhůty apod.) c) potenciál služby V oblasti potenciálu využití služby pro naplňování cílů MČ Praha 12 jde o: - specifikaci možností rozvoje služby v souladu s cíli MČ Praha 12 o kapacitního o kvalitativního o frakčního (např. rozvoj činností v rámci služby) - specifikace nezbytných předpokladů pro rozvoj služby Závěrečná kapitola zhodnocuje získané podněty, které spočívají zejména v těchto oblastech: 1) interpretace výstupů vlastního šetření v oblasti kapacit a dostupnosti 2) doporučení pro opakování a průběžnou realizace zjišťování v následujícím období 3) doporučení pro další směřování MČ Praha 12 v oblasti řízení a plánování rozvoje sociálních služeb Kapitola 1: Návrh komunitního plánu a místní síť sociálních služeb Tato kapitola zjišťuje soulad zaměření sociálních služeb místní sítě a návrhu komunitního plánu sociálních služeb. Cílem je zjistit, zda nastavení místní sítě a opatření návrhu komunitního plánu navzájem odpovídají, zda mohou služby místní sítě naplnit poptávku MČ Praha 12 ve stávajícím nastavení. Každý dílčí cíl návrhu Komunitního plánu (pokud jeho naplnění lze dosáhnout prostřednictvím sociálních služeb) je tedy podroben zkoumání, zda existuje sociální služba, která jej může naplnit, zda její poslání odpovídá cílům městské části a činnosti služby odpovídají popisu aktivit dílčích cílů komunitního plánu. Tato kapitola tedy identifikuje, že existují či neexistují prostředky k naplnění cílů MČ Praha 12, resp. rozsah shody cílů a základního směřování poskytovatelů sociálních služeb a městské části Praha 12 (a tím i potřeb jejích občanů, jelikož zjišťování potřeb bylo zásadním podkladem pro formulaci politiky MČ Praha 12). Komunitní plán MČ Praha 12 definuje následující prioritní oblasti: - Rodina, děti, mládež - Senioři - OZP a mentálně postižení - Osoby ohrožené sociálním vyloučením (cizinci, osoby bez přístřeší, osoby závislé na návykových látkách) 7

8 V textu níže je vždy definována daná prioritní oblast návrhu komunitního plánu, dále dílčí cíl, který je stručně popsán. Na tento dílčí cíl jsou navázány konkrétní sociální služby, u kterých je uveden stručný popis jejich poslání, cílů a činností. Výstupem této části je zhodnocení zjištěné shody, neshody obojí a případný prostor (potenciál) pro další rozvoj služby v dané prioritní oblasti Prioritní oblast: Rodina, děti a mládež Vize: Věnovat zvýšený důraz na poskytování odborných a kvalitních služeb pro rodiny, děti a mládež, kteří se ocitnou v obtížné životní situaci (týká se poskytování sociálních služeb, sociálně-právní ochrany, náhradní rodinné péče). Obecně věnovat důraz podpoře funkční rodiny dostupnost bydlení, vzdělávání, apod Odborné sociální poradenství Strategický cíl 1 Zajištění sítě sociálních služeb pro rodiny, děti a mládež na území MČ Praha 12 Popis cíle: Definovat a zajišťovat na území MČ Praha 12 sít sociálních služeb pro rodinu, děti a mládež, které se ocitnou v obtížné životní situaci. Jedná se o ambulantní, terénní a pobytové služby. Dílčí cíl / Opatření 1.1 Podpora Odborného sociálního poradenství 37 Popis aktivit zajistit poskytování sociální služby odborného sociální poradenství převážně rodinám s dětmi a mládeži v obtížných životních situacích, kteří je nejsou schopni sami řešit služby odborného sociálního poradenství dále rozvíjet a podporovat vzhledem k vysoké kvalitě poradenství v lokalitě podpora dluhového poradenství, rodinných a mezilidských vztahů, sociální pomoci, bydlení Výstupy fungující služby služba umí reagovat / má zmapované aktuální trendy a problematické oblasti občané znají zdroje pomoci, práva a povinnosti, způsoby řešení situace, vědí kam se obrátit, orientují se v problému přemístění / přiblížení služby odborného sociálního poradenství do prostoru v lepší dopravní a místní dostupnosti pro občany MČ Praha 12 Monitorovací indikátory kapacita (návštěvnost, počet klientů za rok, počet poskytnutých úkonů, záznamy z konzultací) otevírací doba zlepšení situace klientů 8

9 NÁZEV Proxima sociale o.p.s. Občanská poradna odborné sociální poradenství Poslání služby dle webu lidé v nepříznivé sociální situaci, nebo jim taková situace hrozí, neznají svá práva a povinnosti, nemají informace o dostupných službách a potřebují podporu při hájená svých zájmů Rakovského 3138/2, Praha 12 Seznamovat občany v nepříznivých sociálních situacích s jejich právy a povinnostmi podle platných právních norem a pomáhat jim s uplatňováním jejich práv 2,24 úv Posláním Občanské poradny Proxima Sociale o.p.s. je seznamovat občany v nepříznivých sociálních situacích s jejich právy a povinnostmi podle platných právních norem a poskytovat jim informace, rady a pomoc vhodnou pro řešení jejich situace. Výsledky porovnání Popis shody a rozdílů mezi obsahem návrhu KPSS a nabídkou služby oblast Popis Vize vs. Poslání a cíle Služba postihuje i širší CS než pouze v rámci této prioritní oblasti, přispívá k naplnění Vize MČ služby Popis aktivit a výstupy Služba naplňuje požadavky návrhu KPSS přímo. vs. Úkony služby Potenciál služeb Je dán požadovanými kapacitami, návrh KPSS umožňuje případnou podporu služeb pro specifické CS, pokud bude identifikována jejich potřebnost pro občany Prahy Azylové bydlení Strategický cíl 1 Zajištění sítě sociálních služeb pro rodiny, děti a mládež na území MČ Praha 12 Popis cíle: Definovat a zajišťovat na území MČ Praha 12 sít sociálních služeb pro rodinu, děti a mládež, které se ocitnou v obtížné životní situaci. Jedná se o ambulantní, terénní a pobytové služby. Dílčí cíl / Opatření 1.2 Podpora dostupnosti azylového bydlení 57 9

10 Popis aktivit podpora dostupnosti pobytové služby azylového bydlení a zachování stávajících kapacit zajištění odborné pomoci a podpory lidem převážně rodinám s dětmi, kteří se ocitnou v obtížné životní situaci Výstupy existence 3 poskytovatelů sociální služby azylové domy dle 57 na území MČ Praha 12 zachování kapacity klienti mají informace, znají zdroje pomoci klienti mají zázemí na určitou dobu MČ Praha 12 bude iniciovat vznik většího počtu míst v azylových domech pro muže/páry s dětmi viz opatření EKN krajské strategie MHMP Monitorovací indikátory změna v rodině klienta (zlepšení situace v rodině) kapacita (návštěvnost, počet klientů za rok, počet poskytnutých úkonů, počet individuálních plánů, otevírací doba) NÁZEV Proxima sociale o.p.s. Azylový byt azylové domy ženy s dětmi, těhotné ženy Rakovského 3138/2, Praha 12 Poskytovat přechodné ubytování a podporu ženám s dětmi a těhotným ženám, s cílem jejich samostatného zapojení do budoucího běžného života Posláním Azylového bytu Proxima Sociale o.p.s. je poskytovat přechodné ubytování a podporu ženám s dětmi a těhotným ženám, s cílem jejich samostatného zapojení do budoucího běžného života. 7 L Centrum sociálních služeb Praha Zdroj: iregistr.mpsv.cz NÁZEV Azylový dům pro ženy Azylové domy Osoby bez přístřeší Amortova 1281/7, Praha 12 Posláním AD je poskytnout dočasné ubytování ženám, které se ocitly v nepříznivé sociální nebo životní situaci a jsou ohroženy sociálním vyloučením. 25 L 10

11 Sociální služby městské části Praha 12, příspěvková organizace NÁZEV Sekce azylového bydlení azylové domy matky (otcové) s nezletilými dětmi Olbramovická 703, Praha 12 Poskytnutím ubytování ve vybavených bytových jednotkách, a zajištěním okamžité pomoci vytvořit osobám v krizi podmínky pro řešení jejich rodinné či jiné situace. Při poskytování služby podporovat jejich soběstačnost a váhu rozhodování za vlastní osobu 12 L Poslání služby: zajistit okamžitou pomoc matkám (otcům) s dětmi, kteří se ocitli v nepříznivé životní situaci spojené se ztrátou bydlení, dočasně řešit otázku bydlení a vytvořit časový prostor pro další kroky činěné na základě vlastního rozhodování klienta Výsledky porovnání Popis shody a rozdílů mezi obsahem návrhu KPSS a nabídkou služby oblast Popis Vize vs. Poslání a cíle Všechny služby přispívají k naplnění Vize MČ, postihují cílovou skupinu. služby Popis aktivit a výstupy Služby naplňují požadavky návrhu KPSS přímo. KPSS podporu tří služeb přímo požaduje vs. Úkony služby Potenciál služby Je dán požadovanými kapacitami, návrh KPSS umožňuje případnou podporu služeb pro specifické CS, pokud bude identifikována jejich potřebnost pro občany Prahy Krizová pomoc Strategický cíl 1 Zajištění sítě sociálních služeb pro rodiny, děti a mládež na území MČ Praha 12 Popis cíle: Definovat a zajišťovat na území MČ Praha 12 sít sociálních služeb pro rodinu, děti a mládež, které se ocitnou v obtížné životní situaci. Jedná se o ambulantní, terénní a pobytové služby. Dílčí cíl / Opatření 1.3 Podpora krizové pomoci 60 11

12 Popis aktivit zachování kapacity služby krizové pomoci ve formě ambulantní i pobytové (pro rodiče/páry s dětmi a dospělé) podpora poskytování služby pro řešení případů dětí se syndromem CAN, vč. problematiky SPO rozvoj/vybudování pobytové služby krizové pomoci pro děti mladší 18 let s akutní pomocí psychologa Výstupy je poskytnuto bezpečné zázemí na omezenou dobu (krátkodobé ubytování) a okamžitá pomoc v krizové situaci hledání možností k vybudování nové služby krizové pomoci pro umístění dětí mladších 18 let na alespoň 24 hodin ve vhodných prostorách ve spolupráci s MHMP rodina / klienti znají zdroje pomoci, orientují se v problému, znají způsoby řešení Monitorovací indikátory Dětské krizové centrum kapacita (počet klientů, počet úkonů, otevírací doba) zlepšení situace klientů vytvořené řešení pro zajištění / vybudování nové služby NÁZEV Dětské krizové centrum - krizová pomoc dětem týraným, zneužívaným a zanedbávaným a jejich rodinám krizová pomoc děti a mládež ve věku od 6 do 26 let ohrožené společensky nežádoucími jevy oběti domácího násilí oběti trestné činnosti osoby v krizi osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženy rodiny s dítětem/dětmi (zdroj: iregistr.mpsv.cz) V Zápolí 1250, Praha 4 poskytování odborné psychosociální pomoci specializované na krizové životní situace a zejména na problematiku dětí týraných, zneužívaných, zanedbávaných či jinak ohrožených na zdravém vývoji a poskytování odborné pomoci dětem a jejich rodinám v závažných životních situacích; pomoc vychází z individuálně určených potřeb klientů se zvláštním přihlédnutím k právům a oprávněným zájmům dětí 5,04 úv Posláním služby krizové pomoci Dětského krizového centra, z.s. v Praze je poskytování odborné psychosociální pomoci specializované na krizové životní situace a zejména na problematiku dětí týraných, zneužívaných, zanedbávaných či jinak ohrožených na zdravém vývoji a poskytování odborné pomoci dětem a jejich rodinám v závažných životních situacích, které vnímají jako naléhavé, ohrožující a krizové a nedaří se ji zvládat běžnými způsoby. Pomoc vychází z individuálně určených potřeb klientů při zachování lidské důstojnosti, se zvláštním přihlédnutím k právům a oprávněným zájmům dětí. 12

13 NÁZEV Proxima sociale o.p.s. Krizová pomoc krizová pomoc rodiče s dětmi nebo dospělí v krizové situaci spojené se ztrátou bydlení Rakovského 3138/2, Praha 12 Poskytovat podporu a krátkodobé ubytování osobám v situaci, kterou vnímají jako krizovou, s cílem jejich stabilizace a navázání na další zdroje pomoci Posláním Krizové pomoci Proxima Sociale o.p.s. je poskytovat podporu a krátkodobé ubytování osobám v situaci, kterou vnímají jako krizovou, s cílem jejich stabilizace a navázání na další zdroje pomoci. 3 L Výsledky porovnání Popis shody a rozdílů mezi obsahem návrhu KPSS a nabídkou služby oblast Popis Vize vs. Poslání a cíle Poslání služeb je slučitelné s Vizí MČ. Cíle služeb podporují naplňování Vize MČ služby Popis aktivit a výstupy Služba je přímo poptávána. Její vymezení odpovídá popisu aktivit v návrhu KPSS, plán umožňuje existenci více poskytovatelů dané vs. Úkony služby služby Potenciál služby Služba, přestože ji lze považovat za celoměstského charakteru, náleží mezi základní služby, která naplňuje dané opatření. V dané prioritní oblasti lze zvažovat kromě specifikace potřebných kapacit zaměření na specifickou problematiku Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež Strategický cíl 1 Zajištění sítě sociálních služeb pro rodiny, děti a mládež na území MČ Praha 12 Popis cíle: Definovat a zajišťovat na území MČ Praha 12 sít sociálních služeb pro rodinu, děti a mládež, které se ocitnou v obtížné životní situaci. Jedná se o ambulantní, terénní a pobytové služby. Dílčí cíl/opatření 1.4 Podpora nízkoprahových zařízení pro děti a mládež 62 Popis aktivit zajištění odborné pomoci a podpory dětem a mládeži (6-26 let), kteří se ocitnou v obtížné životní situaci zajištění prostoru pro neorganizované děti a mládež 13

14 zajištění přístupu k informacím a podpory v každodennosti (preventivní působení, podpora při řešení rodinných a školních problémů, každodenní problémy) zajištění výchovných programů pro neorganizovanou mládež s konkrétním cílem Výstupy existence 2 nízkoprahových klubů na území MČ Praha 12 služba bude umět reagovat na trendy a aktuální potřeby v oblasti rizikového chování dětí a mládeže na území MČ Praha 12 zachování kapacity v nízkoprahových zařízeních pro děti a mládež zajištění dlouhodobé nájemní smlouvy pro služby Monitorovací indikátory kapacita (návštěvnost, počet klientů za rok, počet poskytnutých úkonů, počet individuálních plánů) snížení rizikového chování a kriminality otevírací doba - minimálně 3x týdně dle standardů sociálních služeb a údajů v registru sociálních služeb klient nízkoprahového zařízení pro děti a mládež zná a ví, kam se může obrátit v případě konkrétního problému. klient zná rizika svého jednání a chování závěrečná zpráva (evaluace kvality a efektivity služby) 1x ročně o.s. Lačhe čhave NÁZEV ROZHLEDNA nízkoprahové zařízení pro děti a mládež děti a mládež 6 26 let ohrožené společensky nežádoucími jevy se zvláštním zřetelem k dětem a mládeži vietnamské menšiny, rodiny s dětmi do 6 let Smolkova 565, Praha 12 Zlepšení kvality života, rovné příležitosti všech, předcházení a snižování rizik u dětí a mládeže ohrožených společensky nežádoucími jevy v lokalitě Praha 12, Libuši a blízkém okolí Zlepšení kvality života, rovné příležitosti všech, předcházení a snižování rizik u dětí a mládeže ohrožených společensky nežádoucími jevy v lokalitě Praha 12, Libuši a blízkém okolí 3,54 úv 14

15 Není uvedeno Proxima sociale o.p.s. NÁZEV Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež KROK nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Výsledky porovnání děti a mládež let nacházející se v obtížné životní situaci 15 Rakovského 3138/2, Praha 12 V rámci předcházení rizik spojených s životním stylem a obdobím dospívání poskytovat bezpečný prostor (bez drog, alkoholu a agrese) pro volnočasové aktivity dětem a mládeži ve věku 12 až 19 let převážně z Prahy 12. V klubu mohou bezplatně a anonymně využít poradenství, podporu a pomoc sociálních pracovníků při řešení životních situací, s kterými si mladí lidé nevědí rady a jsou pro ně obtížně řešitelné 2,82 úv Posláním klubu Krok je v rámci předcházení rizik spojených s životním stylem a obdobím dospívání poskytovat bezpečný prostor (bez drog, alkoholu a agrese) pro volnočasové aktivity dětem a mládeži ve věku 12 až 19 let převážně z Prahy 12. V klubu mohou bezplatně a anonymně využít poradenství, podporu a pomoc sociálních pracovníků při řešení životních situací, se kterými si mladí lidé nevědí rady a jsou pro ně obtížně řešitelné. Popis shody a rozdílů mezi obsahem návrhu KPSS a nabídkou služby oblast Popis Vize vs. Poslání a cíle Poslání služeb je slučitelné s Vizí MČ. Cíle služeb podporují naplňování Vize MČ služby Popis aktivit a výstupy Služby jsou přímo poptávány. Jejich vymezení odpovídá popisu aktivit v návrhu KPSS, plán požaduje existenci více poskytovatelů vs. Úkony služby dané služby. První služba nad rámec požadavků návrhu KPSS klade důraz na oblast rovných příležitostí.

16 Potenciál služby Služba, kterou lze považovat za lokálního charakteru, náleží mezi základní služby, která naplňuje dané opatření. MČ proklamuje konkrétnější podporu službě i jejího zajištění. Rozvoj služeb je vázán na specifikaci kapacitního požadavku MČ Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Strategický cíl 1 Zajištění sítě sociálních služeb pro rodiny, děti a mládež na území MČ Praha 12 Popis cíle: Definovat a zajišťovat na území MČ Praha 12 sít sociálních služeb pro rodinu, děti a mládež, které se ocitnou v obtížné životní situaci. Jedná se o ambulantní, terénní a pobytové služby. Dílčí cíl / Opatření Podpora sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi Popis aktivit podpora rodin s dětmi, u kterých je ohrožen vývoj v důsledku dopadů dlouhodobé krizové sociální situace pro účely sociálně právní ochrany dle zákona 359/1999 Sb. podpora setrvání dětí v přirozeném rodinném prostředí (bezpečné fungující prostředí rodiny) zajištění a zvýšení dostupnosti služeb zaměřit se na celou rodinu (práce i s dětmi sanační i pěstounské) propojení s návaznými aktivitami pobytový a příměstský tábor, podpůrné rodičovské skupiny Výstupy podpora a sanace rodin s dětmi setrvání dětí z ohrožených rodin v bezpečně fungujícím přirozeném prostředí rodiny rodina zná zdroje pomoci, orientuje se v problému, zná způsoby řešení Monitorovací počet rodin, počet hodin s uvedenými rodinami indikátory přehled změn v rodině pravidelný report, pravidelné hodnocení MČ a organizace (čtvrtletně) zlepšení situace klientů, změna v rodině Dětské krizové centrum NÁZEV Dětské krizové centrum SAS pro rodiny s dětmi děti a mládež ve věku od 6 do 26 let ohrožené společensky nežádoucími jevy oběti domácího násilí V Zápolí 1250, Praha 4 poskytování odborné psychosociální pomoci specializované na krizové životní situace a zejména na problematiku dětí týraných, zneužívaných, zanedbávaných či jinak ohrožených na zdravém není v síti MHMP 16

17 oběti trestné činnosti rodiny s dítětem/dětmi (zdroj iregistr.mpsv.cz) vývoji a poskytování odborné pomoci dětem a jejich rodinám v závažných životních situacích; pomoc vychází z individuálně určených potřeb klientů se zvláštním přihlédnutím k právům a oprávněným zájmům dětí Posláním sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi Dětského krizového centra je poskytování odborné psychosociální pomoci rodinám s dětmi, jejichž vývoj je ohrožen v důsledku dlouhodobého dopadu nepříznivé sociální situace, v důsledku týrání, sexuálního zneužívání, zanedbávání či jinak ohrožených na zdravém vývoji a všestranném rozvoji negativními vlivy v prostředí, dysfunkčností rodiny, výskytem sociálně patologických jevů v přirozeném prostředí dítěte. Pomoc vychází z individuálně určených potřeb klientů při zachování lidské důstojnosti, se zvláštním přihlédnutím k právům a oprávněným zájmů dětí. o.s. Lačhe čhave NÁZEV DOMINO SAS pro rodiny s dětmi děti a mládež 6 26 let ohrožené společensky nežádoucími jevy se zvláštním zřetelem k dětem a mládeži vietnamské menšiny, rodiny s dětmi do 6 let Smolkova 565, Praha 12 Poskytnout služby rodině s dítětem, u kterého je jeho vývoj ohrožen v důsledku dopadů dlouhodobě krizové sociální situace, kterou rodiče nedokáží sami bez pomoci překonat, a u kterého existují další rizika ohrožení jeho vývoje 1,13 úv Účelem sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi je poskytnout služby rodině s dítětem, u kterého je jeho vývoj ohrožen v důsledku dopadů dlouhodobě krizové sociální situace, kterou rodiče nedokáží sami bez pomoci překonat, a u kterého existují další rizika ohrožení jeho vývoje. 17

18 LATA - programy pro ohroženou mládež, o.s. NÁZEV Lata programy SAS pro rodiny s dětmi Není uvedeno mládež let ohrožené společensky nežádoucími jevy, rodiny s dětmi do 18 let terénní služba Věříme, že každý v dospívání potřebuje někoho, kdo jej přijímá takového, jaký je. Mladým lidem pomáháme zvládat jejich nepříznivou nebo ohrožující situaci a posilujeme jejich samostatnost. K tomu využíváme vrstevnickou podporu dobrovolníka a další navazující služby pro klienta a jeho rodinu 4,35 úv NÁZEV Proxima sociale o.p.s. Sanace rodiny SAS pro rodiny s dětmi rodina s nezletilými dětmi v obtížné sociální situaci, nebo se sníženými sociálními dovednostmi a rodičovskými kompetencemi, kdy tyto faktory ohrožují příznivý vývoj dítěte, rodina, jejíž dítě/děti byly umístěny do ústavní výchovy Rakovského 3138/2, Praha 12 Podpořit zájem dítěte na zdravý a bezpečný domov v přirozeném prostředí jeho rodiny 3,04 úv 18

19 Posláním služby Sanace rodiny Proxima Sociale o.p.s. je podpora rodin v jejich úsilí zlepšit svou nepříznivou životní situaci a vytvořit zdravé a bezpečné prostředí pro zdárný vývoj dětí. 19

20 Výsledky porovnání Popis shody a rozdílů mezi obsahem návrhu KPSS a nabídkou služby oblast Popis Vize vs. Poslání a cíle Poslání služeb je slučitelné s Vizí MČ. Cíle služeb podporují naplňování Vize MČ. Služby se mírně odlišují posláním. služby Popis aktivit a výstupy Služba je přímo poptávána. Její vymezení odpovídá popisu aktivit v návrhu KPSS, plán umožňuje existenci více poskytovatelů dané vs. Úkony služby služby, návrh KPSS se zaměřuje podporu na sociální práce s klienty Potenciál služby Služby, kterou lze považovat za lokálního charakteru, náleží mezi základní služby, které naplňují dané opatření. Možnosti rozvoje jsou dány existencí 4 poskytovatelů služby Terénní programy pro děti a mládež Strategický cíl 1 Zajištění sítě sociálních služeb pro rodiny, děti a mládež na území MČ Praha 12 Popis cíle: Definovat a zajišťovat na území MČ Praha 12 sít sociálních služeb pro rodinu, děti a mládež, které se ocitnou v obtížné životní situaci. Jedná se o ambulantní, terénní a pobytové služby. Dílčí cíl/ Opatření 1.6 Podpora terénních programů pro děti a mládež 69 Popis aktivit vyhledávání a zajištění odborné pomoci a podpory neorganizovaným dětem a mládeži, kteří se ocitnou v obtížné životní situaci působit směrem ke snížení rizikového chování vhodnými metodami sociální práce zajištění přístupu k informacím a podpory v každodennosti (preventivní působení, podpora při řešení rodinných a školních problémů, každodenní problémy) podporovat zajištění této služby v rámci fungujících NZDM podpora virtuálního terénu E-terén (zaměřit se na oblast sociálních sítí) Výstupy služba bude umět reagovat na trendy a aktuální potřeby v oblasti rizikového chování na území MČ Praha 12 navýšení kapacity terénních pracovníků a rozšíření terénního programu do dalších lokalit Prahy 12, kde je identifikován nárůst této cílové skupiny monitoring rizikových jevů v lokalitě zajištění dlouhodobé nájemní smlouvy pro služby klient zná rizika svého jednání a chování a ví, kam se může obrátit v problémové situaci Monitorovací indikátory počet klientů počet kontaktů, poskytnutých úkonů počet terénních pracovníků 20

Střednědobý plán rozvoje. sociálních služeb. města Chodova

Střednědobý plán rozvoje. sociálních služeb. města Chodova Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb města Chodova na období 2014 2017 Obsah ÚVOD... 4 Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb...4 Způsob tvorby střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb...5

Více

O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH

O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH CO JSOU SOCIÁLNÍ SLUŽBY? Sociální služby se tedy snaží: podporovat rozvoj nebo alespoň zachování stávající soběstačnosti uživatele, jeho návrat do vlastního domácího prostředí, obnovení

Více

KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 14. aktualizace na období 2014 2016. (text neprošel jazykovou a grafickou úpravou)

KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 14. aktualizace na období 2014 2016. (text neprošel jazykovou a grafickou úpravou) KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 14 aktualizace na období 2014 2016 (text neprošel jazykovou a grafickou úpravou) Cílem plánování sociálních služeb je vytvořit prostředí pro

Více

KOMUNITNÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 3 NA OBDOBÍ 2010-2014

KOMUNITNÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 3 NA OBDOBÍ 2010-2014 KOMUNITNÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 3 NA OBDOBÍ 2010-2014 1 OBSAH: I. Základní informace a východiska 1.1. Seznam použitých zkratek 1.2. Metoda komunitního plánování a základní

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH A NÁVAZNÝCH SLUŽEB 2014 Vážení spoluobčané a návštěvníci Prahy 12, opět po roce se Vám dostává do rukou Katalog sociálních a návazných služeb, který

Více

Vybrané statistické údaje o financování sociálních služeb a příspěvku na péči

Vybrané statistické údaje o financování sociálních služeb a příspěvku na péči MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚ CÍ Vybrané statistické údaje o financování sociálních služeb a příspěvku na péči Informace obsažené v materiálu jsou vybraným souborem dat, kterými disponuje MPSV z vlastních

Více

PLÁN SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ČESKÝ KRUMLOV

PLÁN SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ČESKÝ KRUMLOV PLÁN SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ČESKÝ KRUMLOV VERZE: 10. 11. 2014 - K PŘIPOMÍNKOVÁNÍ Projekt Pokračování a udržení procesu plánování rozvoje sociálních služeb

Více

Návrh cílů a opatření 2. Komunitního plánu sociálních a souvisejících služeb ve městě Český Krumlov na léta 2009 2011 k připomínkování

Návrh cílů a opatření 2. Komunitního plánu sociálních a souvisejících služeb ve městě Český Krumlov na léta 2009 2011 k připomínkování Návrh cílů a 2.KPSS ve městě Český Krumlov na léta 2009 2011 k připomínkování Návrh cílů a 2. Komunitního plánu sociálních a souvisejících služeb ve městě Český Krumlov na léta 2009 2011 k připomínkování

Více

Komunitní plánování sociálních služeb... 3 Plánování sociálních služeb na Smiřicku... 4 Základní popis území... 6

Komunitní plánování sociálních služeb... 3 Plánování sociálních služeb na Smiřicku... 4 Základní popis území... 6 PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB REGIONU SMIŘICE NA OBDOBÍ 2014-2016 Obsah 1. Komunitní plánování sociálních služeb... 3 2. Plánování sociálních služeb na Smiřicku... 4 3. Základní popis území... 6 3.1 Identifikace

Více

AKTUALIZACE NÁVRHOVÉ ČÁSTI PRO ROK 2011 AKČNÍ PLÁN 2011

AKTUALIZACE NÁVRHOVÉ ČÁSTI PRO ROK 2011 AKČNÍ PLÁN 2011 AKČNÍ PLÁN 2011 Aktualizovaná návrhová část Rozvojového plánu sociálních služeb města České Budějovice na roky 2008-2013 k 15.12.2010 Schváleno: RM dne 2.3.2011 usn. č. 359/2011 ZM dne 10.3.2011 usn. č.

Více

PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ ORP ČESKÝ KRUMLOV. Návrh

PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ ORP ČESKÝ KRUMLOV. Návrh PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ ORP ČESKÝ KRUMLOV Návrh VERZE k 27.04.2012 (neprošlo jazykovou ani grafickou korekturou) ÚVODNÍ SLOVO Bude doplněno Strana 2 Obsah ÚVODNÍ SLOVO... 2 OBSAH... 3 1 ÚVODNÍ

Více

květen 2011 Komunitní plán sociálních služeb ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Tábor

květen 2011 Komunitní plán sociálních služeb ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Tábor květen 2011 Komunitní plán sociálních služeb ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Tábor 2011-2014 Seznam použitých zkratek AA AD ADHD DD DD DPC DPL DPS DS ESF EU JČK KP KPSS MMR MŠ MÚ (MěÚ)

Více

1 SOCIÁLNÍ SLUŽBY. 1.1 Sociální služby dle zákona o sociálních službách

1 SOCIÁLNÍ SLUŽBY. 1.1 Sociální služby dle zákona o sociálních službách 1 SOCIÁLNÍ SLUŽBY Obce mají základní povinnosti v oblasti sociální politiky vymezené zákonem o obcích, a to tak, že obec v samostatné působnosti ve svém územním obvodu dále pečuje v souladu s místními

Více

Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na území obce s rozšířenou působností Vimperk

Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na území obce s rozšířenou působností Vimperk Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na území obce s rozšířenou působností Vimperk Zpracovatel: Partneři projektu: Jihočeská rozvojová o.p.s. Riegrova 1756/51, 370 01 Č. Budějovice www.jr-spolecnost.cz

Více

Akční plán sociálních služeb města Brna pro rok 2014. Prováděcí dokument ke Komunitnímu plánu sociálních služeb města Brna pro období 2013-2015

Akční plán sociálních služeb města Brna pro rok 2014. Prováděcí dokument ke Komunitnímu plánu sociálních služeb města Brna pro období 2013-2015 Akční plán sociálních služeb města Brna pro rok 2014 Prováděcí dokument ke Komunitnímu plánu sociálních služeb města Brna pro období 2013-2015 Proces komunitního plánování je od počátku otevřen všem, kdo

Více

7 Sociální politika obce

7 Sociální politika obce ZÁKLADNÍ PRINCIPY FUNGOVÁNÍ SOCIÁLNÍ OBCE A JEJÍCH POLITIKA ORGÁNŮ OBCE Sociální politika obce PaedDr. Miroslav Pilát, Ph.D. Ing. Iva Červinková Mgr. Irena Sonntagová Domy, silnice, chodníky, vodovody,

Více

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb správního obvodu ORP Šlapanice na období 2015 2018

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb správního obvodu ORP Šlapanice na období 2015 2018 Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb správního obvodu ORP Šlapanice na období 2015 2018 3. komunitní plán ORP Šlapanice Projekt Komunitní plánování pro obec s rozšířenou působností Šlapanice CZ.1.04/3.1.03/97.00047

Více

II. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve městě Havlíčkův Brod na období 2013-2015 Město Havlíčkův Brod

II. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve městě Havlíčkův Brod na období 2013-2015 Město Havlíčkův Brod II. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve městě Havlíčkův Brod na období 2013-2015 Město Havlíčkův Brod 1 Autoři dokumentu Členové pracovních skupin: - rodiny s dětmi, děti, mládež a mladí dospělí

Více

KATALOG SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA OPAVY

KATALOG SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA OPAVY KATALOG SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA OPAVY Vážení přátelé, v této chvíli se Vám dostává do rukou nové vydání katalogu sociálních a souvisejících služeb pro občany města

Více

Příloha Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb na území hlavního města Prahy na období 2013 2015

Příloha Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb na území hlavního města Prahy na období 2013 2015 Příloha Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb na území hlavního města Prahy na období 2013 2015 Odbor zdravotnictví, sociální péče a prevence MHMP dne 30.6.2012 Mgr. Pavel Bareš, Bc. David Pospíšil,

Více

KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Město Polička Palackého nám. 160, 572 01 Polička Odbor sociálních věcí a zdravotnictví KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB pro město Poličku a části Střítež, Lezník a Modřec rok 2013 2016 navazuje na KPSS

Více

3. KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ HUSTOPEČE

3. KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ HUSTOPEČE 3. KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ HUSTOPEČE MĚSTO HUSTOPEČE Dukelské nám. 2/2, 693 17 Hustopeče 3. Komunitní plán ORP Hustopeče: 2014-2016 3 2014 2016 Motto Jsem

Více

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb na území hlavního města Prahy na období 2013 2015

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb na území hlavního města Prahy na období 2013 2015 Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb na území hlavního města Prahy na období 2013 2015 Odbor zdravotnictví, sociální péče a prevence MHMP dne 30. 6. 2012 Mgr. Pavel Bareš, Bc. David Pospíšil, DiS.,

Více

ÚVOD. 1 35 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení). 2 3 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.

ÚVOD. 1 35 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení). 2 3 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Plán rozvoje sociálních služeb města Sokolova na období let 2014 2018 OBSAH ÚVOD... 1 1 Analýza města Sokolova... 4 1.1 Obecná charakteristika území... 4 1.2 Demografické údaje a sociální problémy... 5

Více

AKTUALIZACE 1.KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB REGIONU LIBEREC

AKTUALIZACE 1.KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB REGIONU LIBEREC AKTUALIZACE 1.KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB REGIONU LIBEREC Příloha č.2 ~ 1 ~ Přehled výstupů za jednotlivé pracovní skupiny: 1. REKAPITULACE: Cíl: Zajištění dostupné sítě sociálních a navazujících

Více

Jaké nároky a jaká práva mají lidé podle tohoto zákona a komu je zákon určen?

Jaké nároky a jaká práva mají lidé podle tohoto zákona a komu je zákon určen? Otázky a odpovědi k zákonu č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a k zákonu č. 109/2006 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o sociálních službách Obecně k účelu zákona Co

Více

AKČNÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

AKČNÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB AKČNÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PARDUBICKÉHO KRAJE NA ROK 2015 Obsah 1. Úvod... 3 1.1. Popis aktuální situace a zdrojů pro plánování sociálních služeb... 4 1.2. Proces plánování sociálních služeb...

Více

AKČNÍ PLÁN MĚSTA KOLÍNA PRO OBLAST ROZVOJE SOCIÁLNÍCH A NÁVAZNÝCH SLUŽEB

AKČNÍ PLÁN MĚSTA KOLÍNA PRO OBLAST ROZVOJE SOCIÁLNÍCH A NÁVAZNÝCH SLUŽEB Tento plán vznikl v rámci projektu města Kolína: Komunitní plán rozvoje sociálních služeb města Kolína na období 2015 2019 reg. č. CZ.1.04/3.1.03/97.00057, který je podpořen z Evropského sociálního fondu

Více

PRŮVODCE SOCIÁLNÍMI SLUŽBAMI V JIHOČESKÉM KRAJI

PRŮVODCE SOCIÁLNÍMI SLUŽBAMI V JIHOČESKÉM KRAJI PRŮVODCE SOCIÁLNÍMI SLUŽBAMI V JIHOČESKÉM KRAJI Údaje o jednotlivých poskytovatelích sociálních služeb jsou platné k 15. 10. 2010 Aktuální informace o sociálních službách jsou dostupné na: http://iregistr.mpsv.cz

Více

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb obce Chlebičov 2014-2017

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb obce Chlebičov 2014-2017 Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb obce Chlebičov 2014-2017 Zpracováno v rámci projektu Sociální služby SOH spolufinancovaného z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. Úvodní

Více