ANALÝZA KAPACIT A DOSTUPNOSTI MÍSTNÍ SÍTĚ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PRO

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ANALÝZA KAPACIT A DOSTUPNOSTI MÍSTNÍ SÍTĚ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PRO"

Transkript

1 ANALÝZA KAPACIT A DOSTUPNOSTI MÍSTNÍ SÍTĚ CH SLUŽEB PRO OBČANY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 12 zadavatel: ÚMČ Praha 12 zpracovali: Dagmar a Jan Špatenkovi 2014

2 Obsah: Analýza kapacit a dostupnosti místní sítě sociálních služeb pro občany městské části Praha Úvod... 5 Kapitola 1: Návrh komunitního plánu a místní síť sociálních služeb Prioritní oblast: Rodina, děti a mládež Odborné sociální poradenství Azylové bydlení Krizová pomoc Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Terénní programy pro děti a mládež Prioritní oblast: Senioři Odborné sociální poradenství Osobní asistence Pečovatelská služba Tísňová péče Odlehčovací služby Domovy pro seniory, domovy se zvláštním režimem Prioritní oblast: Osoby se zdravotním a mentálním postižením Odborné sociální poradenství Osobní asistence Odlehčovací služby Denní stacionáře Týdenní stacionáře Raná péče Tlumočnické služby Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením Sociální rehabilitace Sociálně terapeutické dílny Domovy pro seniory, domovy se zvláštním režimem Prioritní oblast: Osoby ohrožené sociálním vyloučením Odborné sociální poradenství Azylové domy

3 Krizová pomoc Terénní programy Prioritní oblast: Cizinci Odborné sociální poradenství Prioritní oblast: Osoby závislé na návykových látkách Odborné sociální poradenství Následná péče Terénní programy Průřezová opatření Odborné sociální poradenství Kapitola 2: Charakteristiky kapacit, dostupnosti poskytovatelů místní sítě sociálních služeb pro občany MČ Praha Pečovatelská služba Sociální služby MČ Praha 12, příspěvková organizace Kapacita služby I Kapacita služby II Kapacita služby III Dostupnost služby pro občany Prahy Pečovatelská služba Farní charita Praha 4 - Chodov Kapacita služby I Kapacita služby II Kapacita služby III Dostupnost služby pro občany Prahy Odlehčovací služby Sociální služby MČ Praha 12, příspěvková organizace Kapacita služby I Kapacita služby II Kapacita služby III Dostupnost služby pro občany Prahy Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Proxima sociale o.p.s Kapacita služby I Kapacita služby II Kapacita služby III Dostupnost služby pro občany Prahy Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež o.s. Lačhe Čhave Kapacita služby I

4 Kapacita služby II Kapacita služby III Dostupnost služby pro občany Prahy Terénní programy Proxima sociale o.p.s Kapacita služby I Kapacita služby II Kapacita služby III Dostupnost služby pro občany Prahy Odborné sociální poradenství Proxima sociale o.p.s Kapacita služby I Kapacita služby II Kapacita služby III Dostupnost služby pro občany Prahy Kapitola 3: Zhodnocení získaných poznatků, závěry, potenciál rozvoje kapacit a dostupnosti sociálních služeb pro občany MČ Praha Zhodnocení šetření kapacit a dostupnosti vybraných sociálních služeb Doporučení k návazným šetřením Doporučení v oblasti plánování a řízení sociálních služeb Místní síť sociálních služeb Použité zdroje Seznam zkratek

5 Úvod Předmětem analýzy je zjištění kapacit a dostupnosti poskytovatelů místní sítě sociálních služeb v návaznosti na proces kontinuálního zjišťování potřeb na území městské části Praha 12. Cílem této analýzy je zjištění reálných kapacit a dostupnosti u definovaných poskytovatelů sociálních služeb, které byly v rámci procesu zjišťování potřeb identifikovány jako potřebné pro občany městské části Praha 12. Analýza je zpracována s vědomím opakovatelnosti šetření v následujících letech, a to prostřednictvím vlastních sil odboru sociálních věcí Úřadu městské části Praha 12. Detailní šetření uvnitř sociálních služeb bylo realizováno na vybraném vzorku poskytovatelů sociálních služeb tak, aby bylo otestováno a do praxe zavedeno průběžné zjišťování nezbytných údajů týkajících se kapacity a dostupnosti služeb. Analýza je zaměřena pouze na oblast sociálních služeb poskytovaných podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů. V dokumentu jsou tedy analyzovány pouze ty části strategické dokumentace, které se vztahují k sociálním službám, a pouze ty prostředky sloužící pro naplnění cílů MČ Praha 12, které jsou sociální službou poskytovanou podle výše uvedeného zákona. Analýza je jedním z plánovacích podkladů MČ Praha 12 a je určena pro potřebu ÚMČ Praha 12 a jejích partnerů zapojených prostřednictvím struktur komunitního plánování sociálních služeb městské části Praha 12. Dokument vznikl za pomoci dotace Hlavního města Prahy určené na podporu plánovacích procesů městských částí. Cílem dokumentu je tedy sledování poskytovatelů místní sítě sociálních služeb z hlediska kapacit a dostupnosti pro občany Prahy 12. Analýza tudíž nemůže sledovat kvalitativní hledisko, v daném rozsahu a zadání není možné zjišťovat či zohledňovat kvalitu daných poskytovatelů. K tomuto účelu MČ Praha 12 využívá jiných nástrojů. Tato analýza zkoumá především následující otázky: - odpovídá nabídka poskytovatelů místní sítě sociálních služeb politice MČ Praha 12 v sociální oblasti? - mohou opravdu všichni občané Prahy 12 využívat sociální služby, pokud je potřebují? o jsou tyto služby pro občany dostupné? o disponují tyto služby dostatečnou kapacitou? - ve kterých oblastech je možno místní síť sociálních služeb rozvíjet tak, aby odpovídaly cílům MČ Praha 12? V první části řešení tedy dochází k porovnání cílů MČ Praha 12 v oblasti podpory osob v nepříznivé sociální situaci a prostředků, které má MČ Praha 12 k dispozici. Jde tedy o porovnání: - cílů, opatření a aktivit návrhu Komunitního plánu 1 a - nabídky sociálních služeb pro občany MČ Praha 12 Nabídka sociálních služeb je v této části zkoumána z hlediska její existence, formy a způsobu pomoci. 1 Analýza pracuje s návrhem Komunitního plánu rozvoje sociálních služeb MČ Praha 12 na období let

6 Výstupem je: - stručný popis nabízené pomoci místní sítí sociálních služeb - popis rozdílů mezi potřebami návrhu Komunitního plánu a nabídkou místní sítě sociálních služeb - indikování oblastí potenciálu rozvoje sociálních služeb V druhé fázi dochází ke zjišťování základních i podrobných a vysvětlujících informací, které se týkají kapacit a dostupnosti vybraných služeb místní sítě. Ve spolupráci se zadavatelem byla vytvořena struktura vedení rozhovorů vedených v terénu za účelem získání potřebných kvantitativních a zejména kvalitativních dat a informací. V této části byly vytipovány sociální služby, které jsou předmětem zkoumání. Smyslem je otestování a zavedení způsobů zjišťování potřebných informací v oblasti kapacit a dostupnosti sociálních služeb pro všechny služby místní sítě. Toto zjišťování musí probíhat opakovatelně a průběžně. Situace se průběžně mění, reakce na problémy znamená i potřebnost některých nových služeb či naopak některé služby již nemusejí být potřebné či přesouvají svou činnost do jiných oblastí. Sběr informací byl realizován prostřednictvím zadavatele. Sebrané informace jsou ve výzkumu interpretovány, záznamy z rozhovorů jsou zpracovatelem využity a po zpracování analýzy vráceny pořizovateli těchto záznamů, ty tak nejsou výstupem analýzy. Nabídka sociálních služeb byla zkoumána z hlediska jejich dostupného rozsahu pro občany MČ Praha 12 v oblastech: a) kapacita služby V oblasti kapacity služby jde zejména o: - kapacity služby (v závislosti na druhu sociální služby a v jednotkách podle metodického postupu využívaného MHMP) - kapacita pro občany MČ Praha 12 (počet či odhad počtu klientů z MČ Praha 12 v uplynulém období) - využití kapacit služby celkem i občany Prahy 12 (dle charakteru služby, přesné údaje či kvalifikované odhady) - charakteristika využití kapacit (tj. zhodnocení využití kapacit, výkyvů v roce, převisu poptávky po službě, rozdíly v poptávce či možnostech poskytování jednotlivých činností v rámci sociální služby) - charakteristika využití kapacit ve vztahu ke klientům z MČ Praha 12 b) dostupnost služby V oblasti dostupnosti služby jde zejména o pozitivní či negativní stránky z hlediska: - dopravní dostupnost - časovou dostupnost - finanční dostupnost 6

7 - kapacitní dostupnost (čekací lhůty apod.) c) potenciál služby V oblasti potenciálu využití služby pro naplňování cílů MČ Praha 12 jde o: - specifikaci možností rozvoje služby v souladu s cíli MČ Praha 12 o kapacitního o kvalitativního o frakčního (např. rozvoj činností v rámci služby) - specifikace nezbytných předpokladů pro rozvoj služby Závěrečná kapitola zhodnocuje získané podněty, které spočívají zejména v těchto oblastech: 1) interpretace výstupů vlastního šetření v oblasti kapacit a dostupnosti 2) doporučení pro opakování a průběžnou realizace zjišťování v následujícím období 3) doporučení pro další směřování MČ Praha 12 v oblasti řízení a plánování rozvoje sociálních služeb Kapitola 1: Návrh komunitního plánu a místní síť sociálních služeb Tato kapitola zjišťuje soulad zaměření sociálních služeb místní sítě a návrhu komunitního plánu sociálních služeb. Cílem je zjistit, zda nastavení místní sítě a opatření návrhu komunitního plánu navzájem odpovídají, zda mohou služby místní sítě naplnit poptávku MČ Praha 12 ve stávajícím nastavení. Každý dílčí cíl návrhu Komunitního plánu (pokud jeho naplnění lze dosáhnout prostřednictvím sociálních služeb) je tedy podroben zkoumání, zda existuje sociální služba, která jej může naplnit, zda její poslání odpovídá cílům městské části a činnosti služby odpovídají popisu aktivit dílčích cílů komunitního plánu. Tato kapitola tedy identifikuje, že existují či neexistují prostředky k naplnění cílů MČ Praha 12, resp. rozsah shody cílů a základního směřování poskytovatelů sociálních služeb a městské části Praha 12 (a tím i potřeb jejích občanů, jelikož zjišťování potřeb bylo zásadním podkladem pro formulaci politiky MČ Praha 12). Komunitní plán MČ Praha 12 definuje následující prioritní oblasti: - Rodina, děti, mládež - Senioři - OZP a mentálně postižení - Osoby ohrožené sociálním vyloučením (cizinci, osoby bez přístřeší, osoby závislé na návykových látkách) 7

8 V textu níže je vždy definována daná prioritní oblast návrhu komunitního plánu, dále dílčí cíl, který je stručně popsán. Na tento dílčí cíl jsou navázány konkrétní sociální služby, u kterých je uveden stručný popis jejich poslání, cílů a činností. Výstupem této části je zhodnocení zjištěné shody, neshody obojí a případný prostor (potenciál) pro další rozvoj služby v dané prioritní oblasti Prioritní oblast: Rodina, děti a mládež Vize: Věnovat zvýšený důraz na poskytování odborných a kvalitních služeb pro rodiny, děti a mládež, kteří se ocitnou v obtížné životní situaci (týká se poskytování sociálních služeb, sociálně-právní ochrany, náhradní rodinné péče). Obecně věnovat důraz podpoře funkční rodiny dostupnost bydlení, vzdělávání, apod Odborné sociální poradenství Strategický cíl 1 Zajištění sítě sociálních služeb pro rodiny, děti a mládež na území MČ Praha 12 Popis cíle: Definovat a zajišťovat na území MČ Praha 12 sít sociálních služeb pro rodinu, děti a mládež, které se ocitnou v obtížné životní situaci. Jedná se o ambulantní, terénní a pobytové služby. Dílčí cíl / Opatření 1.1 Podpora Odborného sociálního poradenství 37 Popis aktivit zajistit poskytování sociální služby odborného sociální poradenství převážně rodinám s dětmi a mládeži v obtížných životních situacích, kteří je nejsou schopni sami řešit služby odborného sociálního poradenství dále rozvíjet a podporovat vzhledem k vysoké kvalitě poradenství v lokalitě podpora dluhového poradenství, rodinných a mezilidských vztahů, sociální pomoci, bydlení Výstupy fungující služby služba umí reagovat / má zmapované aktuální trendy a problematické oblasti občané znají zdroje pomoci, práva a povinnosti, způsoby řešení situace, vědí kam se obrátit, orientují se v problému přemístění / přiblížení služby odborného sociálního poradenství do prostoru v lepší dopravní a místní dostupnosti pro občany MČ Praha 12 Monitorovací indikátory kapacita (návštěvnost, počet klientů za rok, počet poskytnutých úkonů, záznamy z konzultací) otevírací doba zlepšení situace klientů 8

9 NÁZEV Proxima sociale o.p.s. Občanská poradna odborné sociální poradenství Poslání služby dle webu lidé v nepříznivé sociální situaci, nebo jim taková situace hrozí, neznají svá práva a povinnosti, nemají informace o dostupných službách a potřebují podporu při hájená svých zájmů Rakovského 3138/2, Praha 12 Seznamovat občany v nepříznivých sociálních situacích s jejich právy a povinnostmi podle platných právních norem a pomáhat jim s uplatňováním jejich práv 2,24 úv Posláním Občanské poradny Proxima Sociale o.p.s. je seznamovat občany v nepříznivých sociálních situacích s jejich právy a povinnostmi podle platných právních norem a poskytovat jim informace, rady a pomoc vhodnou pro řešení jejich situace. Výsledky porovnání Popis shody a rozdílů mezi obsahem návrhu KPSS a nabídkou služby oblast Popis Vize vs. Poslání a cíle Služba postihuje i širší CS než pouze v rámci této prioritní oblasti, přispívá k naplnění Vize MČ služby Popis aktivit a výstupy Služba naplňuje požadavky návrhu KPSS přímo. vs. Úkony služby Potenciál služeb Je dán požadovanými kapacitami, návrh KPSS umožňuje případnou podporu služeb pro specifické CS, pokud bude identifikována jejich potřebnost pro občany Prahy Azylové bydlení Strategický cíl 1 Zajištění sítě sociálních služeb pro rodiny, děti a mládež na území MČ Praha 12 Popis cíle: Definovat a zajišťovat na území MČ Praha 12 sít sociálních služeb pro rodinu, děti a mládež, které se ocitnou v obtížné životní situaci. Jedná se o ambulantní, terénní a pobytové služby. Dílčí cíl / Opatření 1.2 Podpora dostupnosti azylového bydlení 57 9

10 Popis aktivit podpora dostupnosti pobytové služby azylového bydlení a zachování stávajících kapacit zajištění odborné pomoci a podpory lidem převážně rodinám s dětmi, kteří se ocitnou v obtížné životní situaci Výstupy existence 3 poskytovatelů sociální služby azylové domy dle 57 na území MČ Praha 12 zachování kapacity klienti mají informace, znají zdroje pomoci klienti mají zázemí na určitou dobu MČ Praha 12 bude iniciovat vznik většího počtu míst v azylových domech pro muže/páry s dětmi viz opatření EKN krajské strategie MHMP Monitorovací indikátory změna v rodině klienta (zlepšení situace v rodině) kapacita (návštěvnost, počet klientů za rok, počet poskytnutých úkonů, počet individuálních plánů, otevírací doba) NÁZEV Proxima sociale o.p.s. Azylový byt azylové domy ženy s dětmi, těhotné ženy Rakovského 3138/2, Praha 12 Poskytovat přechodné ubytování a podporu ženám s dětmi a těhotným ženám, s cílem jejich samostatného zapojení do budoucího běžného života Posláním Azylového bytu Proxima Sociale o.p.s. je poskytovat přechodné ubytování a podporu ženám s dětmi a těhotným ženám, s cílem jejich samostatného zapojení do budoucího běžného života. 7 L Centrum sociálních služeb Praha Zdroj: iregistr.mpsv.cz NÁZEV Azylový dům pro ženy Azylové domy Osoby bez přístřeší Amortova 1281/7, Praha 12 Posláním AD je poskytnout dočasné ubytování ženám, které se ocitly v nepříznivé sociální nebo životní situaci a jsou ohroženy sociálním vyloučením. 25 L 10

11 Sociální služby městské části Praha 12, příspěvková organizace NÁZEV Sekce azylového bydlení azylové domy matky (otcové) s nezletilými dětmi Olbramovická 703, Praha 12 Poskytnutím ubytování ve vybavených bytových jednotkách, a zajištěním okamžité pomoci vytvořit osobám v krizi podmínky pro řešení jejich rodinné či jiné situace. Při poskytování služby podporovat jejich soběstačnost a váhu rozhodování za vlastní osobu 12 L Poslání služby: zajistit okamžitou pomoc matkám (otcům) s dětmi, kteří se ocitli v nepříznivé životní situaci spojené se ztrátou bydlení, dočasně řešit otázku bydlení a vytvořit časový prostor pro další kroky činěné na základě vlastního rozhodování klienta Výsledky porovnání Popis shody a rozdílů mezi obsahem návrhu KPSS a nabídkou služby oblast Popis Vize vs. Poslání a cíle Všechny služby přispívají k naplnění Vize MČ, postihují cílovou skupinu. služby Popis aktivit a výstupy Služby naplňují požadavky návrhu KPSS přímo. KPSS podporu tří služeb přímo požaduje vs. Úkony služby Potenciál služby Je dán požadovanými kapacitami, návrh KPSS umožňuje případnou podporu služeb pro specifické CS, pokud bude identifikována jejich potřebnost pro občany Prahy Krizová pomoc Strategický cíl 1 Zajištění sítě sociálních služeb pro rodiny, děti a mládež na území MČ Praha 12 Popis cíle: Definovat a zajišťovat na území MČ Praha 12 sít sociálních služeb pro rodinu, děti a mládež, které se ocitnou v obtížné životní situaci. Jedná se o ambulantní, terénní a pobytové služby. Dílčí cíl / Opatření 1.3 Podpora krizové pomoci 60 11

12 Popis aktivit zachování kapacity služby krizové pomoci ve formě ambulantní i pobytové (pro rodiče/páry s dětmi a dospělé) podpora poskytování služby pro řešení případů dětí se syndromem CAN, vč. problematiky SPO rozvoj/vybudování pobytové služby krizové pomoci pro děti mladší 18 let s akutní pomocí psychologa Výstupy je poskytnuto bezpečné zázemí na omezenou dobu (krátkodobé ubytování) a okamžitá pomoc v krizové situaci hledání možností k vybudování nové služby krizové pomoci pro umístění dětí mladších 18 let na alespoň 24 hodin ve vhodných prostorách ve spolupráci s MHMP rodina / klienti znají zdroje pomoci, orientují se v problému, znají způsoby řešení Monitorovací indikátory Dětské krizové centrum kapacita (počet klientů, počet úkonů, otevírací doba) zlepšení situace klientů vytvořené řešení pro zajištění / vybudování nové služby NÁZEV Dětské krizové centrum - krizová pomoc dětem týraným, zneužívaným a zanedbávaným a jejich rodinám krizová pomoc děti a mládež ve věku od 6 do 26 let ohrožené společensky nežádoucími jevy oběti domácího násilí oběti trestné činnosti osoby v krizi osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženy rodiny s dítětem/dětmi (zdroj: iregistr.mpsv.cz) V Zápolí 1250, Praha 4 poskytování odborné psychosociální pomoci specializované na krizové životní situace a zejména na problematiku dětí týraných, zneužívaných, zanedbávaných či jinak ohrožených na zdravém vývoji a poskytování odborné pomoci dětem a jejich rodinám v závažných životních situacích; pomoc vychází z individuálně určených potřeb klientů se zvláštním přihlédnutím k právům a oprávněným zájmům dětí 5,04 úv Posláním služby krizové pomoci Dětského krizového centra, z.s. v Praze je poskytování odborné psychosociální pomoci specializované na krizové životní situace a zejména na problematiku dětí týraných, zneužívaných, zanedbávaných či jinak ohrožených na zdravém vývoji a poskytování odborné pomoci dětem a jejich rodinám v závažných životních situacích, které vnímají jako naléhavé, ohrožující a krizové a nedaří se ji zvládat běžnými způsoby. Pomoc vychází z individuálně určených potřeb klientů při zachování lidské důstojnosti, se zvláštním přihlédnutím k právům a oprávněným zájmům dětí. 12

13 NÁZEV Proxima sociale o.p.s. Krizová pomoc krizová pomoc rodiče s dětmi nebo dospělí v krizové situaci spojené se ztrátou bydlení Rakovského 3138/2, Praha 12 Poskytovat podporu a krátkodobé ubytování osobám v situaci, kterou vnímají jako krizovou, s cílem jejich stabilizace a navázání na další zdroje pomoci Posláním Krizové pomoci Proxima Sociale o.p.s. je poskytovat podporu a krátkodobé ubytování osobám v situaci, kterou vnímají jako krizovou, s cílem jejich stabilizace a navázání na další zdroje pomoci. 3 L Výsledky porovnání Popis shody a rozdílů mezi obsahem návrhu KPSS a nabídkou služby oblast Popis Vize vs. Poslání a cíle Poslání služeb je slučitelné s Vizí MČ. Cíle služeb podporují naplňování Vize MČ služby Popis aktivit a výstupy Služba je přímo poptávána. Její vymezení odpovídá popisu aktivit v návrhu KPSS, plán umožňuje existenci více poskytovatelů dané vs. Úkony služby služby Potenciál služby Služba, přestože ji lze považovat za celoměstského charakteru, náleží mezi základní služby, která naplňuje dané opatření. V dané prioritní oblasti lze zvažovat kromě specifikace potřebných kapacit zaměření na specifickou problematiku Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež Strategický cíl 1 Zajištění sítě sociálních služeb pro rodiny, děti a mládež na území MČ Praha 12 Popis cíle: Definovat a zajišťovat na území MČ Praha 12 sít sociálních služeb pro rodinu, děti a mládež, které se ocitnou v obtížné životní situaci. Jedná se o ambulantní, terénní a pobytové služby. Dílčí cíl/opatření 1.4 Podpora nízkoprahových zařízení pro děti a mládež 62 Popis aktivit zajištění odborné pomoci a podpory dětem a mládeži (6-26 let), kteří se ocitnou v obtížné životní situaci zajištění prostoru pro neorganizované děti a mládež 13

14 zajištění přístupu k informacím a podpory v každodennosti (preventivní působení, podpora při řešení rodinných a školních problémů, každodenní problémy) zajištění výchovných programů pro neorganizovanou mládež s konkrétním cílem Výstupy existence 2 nízkoprahových klubů na území MČ Praha 12 služba bude umět reagovat na trendy a aktuální potřeby v oblasti rizikového chování dětí a mládeže na území MČ Praha 12 zachování kapacity v nízkoprahových zařízeních pro děti a mládež zajištění dlouhodobé nájemní smlouvy pro služby Monitorovací indikátory kapacita (návštěvnost, počet klientů za rok, počet poskytnutých úkonů, počet individuálních plánů) snížení rizikového chování a kriminality otevírací doba - minimálně 3x týdně dle standardů sociálních služeb a údajů v registru sociálních služeb klient nízkoprahového zařízení pro děti a mládež zná a ví, kam se může obrátit v případě konkrétního problému. klient zná rizika svého jednání a chování závěrečná zpráva (evaluace kvality a efektivity služby) 1x ročně o.s. Lačhe čhave NÁZEV ROZHLEDNA nízkoprahové zařízení pro děti a mládež děti a mládež 6 26 let ohrožené společensky nežádoucími jevy se zvláštním zřetelem k dětem a mládeži vietnamské menšiny, rodiny s dětmi do 6 let Smolkova 565, Praha 12 Zlepšení kvality života, rovné příležitosti všech, předcházení a snižování rizik u dětí a mládeže ohrožených společensky nežádoucími jevy v lokalitě Praha 12, Libuši a blízkém okolí Zlepšení kvality života, rovné příležitosti všech, předcházení a snižování rizik u dětí a mládeže ohrožených společensky nežádoucími jevy v lokalitě Praha 12, Libuši a blízkém okolí 3,54 úv 14

15 Není uvedeno Proxima sociale o.p.s. NÁZEV Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež KROK nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Výsledky porovnání děti a mládež let nacházející se v obtížné životní situaci 15 Rakovského 3138/2, Praha 12 V rámci předcházení rizik spojených s životním stylem a obdobím dospívání poskytovat bezpečný prostor (bez drog, alkoholu a agrese) pro volnočasové aktivity dětem a mládeži ve věku 12 až 19 let převážně z Prahy 12. V klubu mohou bezplatně a anonymně využít poradenství, podporu a pomoc sociálních pracovníků při řešení životních situací, s kterými si mladí lidé nevědí rady a jsou pro ně obtížně řešitelné 2,82 úv Posláním klubu Krok je v rámci předcházení rizik spojených s životním stylem a obdobím dospívání poskytovat bezpečný prostor (bez drog, alkoholu a agrese) pro volnočasové aktivity dětem a mládeži ve věku 12 až 19 let převážně z Prahy 12. V klubu mohou bezplatně a anonymně využít poradenství, podporu a pomoc sociálních pracovníků při řešení životních situací, se kterými si mladí lidé nevědí rady a jsou pro ně obtížně řešitelné. Popis shody a rozdílů mezi obsahem návrhu KPSS a nabídkou služby oblast Popis Vize vs. Poslání a cíle Poslání služeb je slučitelné s Vizí MČ. Cíle služeb podporují naplňování Vize MČ služby Popis aktivit a výstupy Služby jsou přímo poptávány. Jejich vymezení odpovídá popisu aktivit v návrhu KPSS, plán požaduje existenci více poskytovatelů vs. Úkony služby dané služby. První služba nad rámec požadavků návrhu KPSS klade důraz na oblast rovných příležitostí.

16 Potenciál služby Služba, kterou lze považovat za lokálního charakteru, náleží mezi základní služby, která naplňuje dané opatření. MČ proklamuje konkrétnější podporu službě i jejího zajištění. Rozvoj služeb je vázán na specifikaci kapacitního požadavku MČ Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Strategický cíl 1 Zajištění sítě sociálních služeb pro rodiny, děti a mládež na území MČ Praha 12 Popis cíle: Definovat a zajišťovat na území MČ Praha 12 sít sociálních služeb pro rodinu, děti a mládež, které se ocitnou v obtížné životní situaci. Jedná se o ambulantní, terénní a pobytové služby. Dílčí cíl / Opatření Podpora sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi Popis aktivit podpora rodin s dětmi, u kterých je ohrožen vývoj v důsledku dopadů dlouhodobé krizové sociální situace pro účely sociálně právní ochrany dle zákona 359/1999 Sb. podpora setrvání dětí v přirozeném rodinném prostředí (bezpečné fungující prostředí rodiny) zajištění a zvýšení dostupnosti služeb zaměřit se na celou rodinu (práce i s dětmi sanační i pěstounské) propojení s návaznými aktivitami pobytový a příměstský tábor, podpůrné rodičovské skupiny Výstupy podpora a sanace rodin s dětmi setrvání dětí z ohrožených rodin v bezpečně fungujícím přirozeném prostředí rodiny rodina zná zdroje pomoci, orientuje se v problému, zná způsoby řešení Monitorovací počet rodin, počet hodin s uvedenými rodinami indikátory přehled změn v rodině pravidelný report, pravidelné hodnocení MČ a organizace (čtvrtletně) zlepšení situace klientů, změna v rodině Dětské krizové centrum NÁZEV Dětské krizové centrum SAS pro rodiny s dětmi děti a mládež ve věku od 6 do 26 let ohrožené společensky nežádoucími jevy oběti domácího násilí V Zápolí 1250, Praha 4 poskytování odborné psychosociální pomoci specializované na krizové životní situace a zejména na problematiku dětí týraných, zneužívaných, zanedbávaných či jinak ohrožených na zdravém není v síti MHMP 16

17 oběti trestné činnosti rodiny s dítětem/dětmi (zdroj iregistr.mpsv.cz) vývoji a poskytování odborné pomoci dětem a jejich rodinám v závažných životních situacích; pomoc vychází z individuálně určených potřeb klientů se zvláštním přihlédnutím k právům a oprávněným zájmům dětí Posláním sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi Dětského krizového centra je poskytování odborné psychosociální pomoci rodinám s dětmi, jejichž vývoj je ohrožen v důsledku dlouhodobého dopadu nepříznivé sociální situace, v důsledku týrání, sexuálního zneužívání, zanedbávání či jinak ohrožených na zdravém vývoji a všestranném rozvoji negativními vlivy v prostředí, dysfunkčností rodiny, výskytem sociálně patologických jevů v přirozeném prostředí dítěte. Pomoc vychází z individuálně určených potřeb klientů při zachování lidské důstojnosti, se zvláštním přihlédnutím k právům a oprávněným zájmů dětí. o.s. Lačhe čhave NÁZEV DOMINO SAS pro rodiny s dětmi děti a mládež 6 26 let ohrožené společensky nežádoucími jevy se zvláštním zřetelem k dětem a mládeži vietnamské menšiny, rodiny s dětmi do 6 let Smolkova 565, Praha 12 Poskytnout služby rodině s dítětem, u kterého je jeho vývoj ohrožen v důsledku dopadů dlouhodobě krizové sociální situace, kterou rodiče nedokáží sami bez pomoci překonat, a u kterého existují další rizika ohrožení jeho vývoje 1,13 úv Účelem sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi je poskytnout služby rodině s dítětem, u kterého je jeho vývoj ohrožen v důsledku dopadů dlouhodobě krizové sociální situace, kterou rodiče nedokáží sami bez pomoci překonat, a u kterého existují další rizika ohrožení jeho vývoje. 17

18 LATA - programy pro ohroženou mládež, o.s. NÁZEV Lata programy SAS pro rodiny s dětmi Není uvedeno mládež let ohrožené společensky nežádoucími jevy, rodiny s dětmi do 18 let terénní služba Věříme, že každý v dospívání potřebuje někoho, kdo jej přijímá takového, jaký je. Mladým lidem pomáháme zvládat jejich nepříznivou nebo ohrožující situaci a posilujeme jejich samostatnost. K tomu využíváme vrstevnickou podporu dobrovolníka a další navazující služby pro klienta a jeho rodinu 4,35 úv NÁZEV Proxima sociale o.p.s. Sanace rodiny SAS pro rodiny s dětmi rodina s nezletilými dětmi v obtížné sociální situaci, nebo se sníženými sociálními dovednostmi a rodičovskými kompetencemi, kdy tyto faktory ohrožují příznivý vývoj dítěte, rodina, jejíž dítě/děti byly umístěny do ústavní výchovy Rakovského 3138/2, Praha 12 Podpořit zájem dítěte na zdravý a bezpečný domov v přirozeném prostředí jeho rodiny 3,04 úv 18

19 Posláním služby Sanace rodiny Proxima Sociale o.p.s. je podpora rodin v jejich úsilí zlepšit svou nepříznivou životní situaci a vytvořit zdravé a bezpečné prostředí pro zdárný vývoj dětí. 19

20 Výsledky porovnání Popis shody a rozdílů mezi obsahem návrhu KPSS a nabídkou služby oblast Popis Vize vs. Poslání a cíle Poslání služeb je slučitelné s Vizí MČ. Cíle služeb podporují naplňování Vize MČ. Služby se mírně odlišují posláním. služby Popis aktivit a výstupy Služba je přímo poptávána. Její vymezení odpovídá popisu aktivit v návrhu KPSS, plán umožňuje existenci více poskytovatelů dané vs. Úkony služby služby, návrh KPSS se zaměřuje podporu na sociální práce s klienty Potenciál služby Služby, kterou lze považovat za lokálního charakteru, náleží mezi základní služby, které naplňují dané opatření. Možnosti rozvoje jsou dány existencí 4 poskytovatelů služby Terénní programy pro děti a mládež Strategický cíl 1 Zajištění sítě sociálních služeb pro rodiny, děti a mládež na území MČ Praha 12 Popis cíle: Definovat a zajišťovat na území MČ Praha 12 sít sociálních služeb pro rodinu, děti a mládež, které se ocitnou v obtížné životní situaci. Jedná se o ambulantní, terénní a pobytové služby. Dílčí cíl/ Opatření 1.6 Podpora terénních programů pro děti a mládež 69 Popis aktivit vyhledávání a zajištění odborné pomoci a podpory neorganizovaným dětem a mládeži, kteří se ocitnou v obtížné životní situaci působit směrem ke snížení rizikového chování vhodnými metodami sociální práce zajištění přístupu k informacím a podpory v každodennosti (preventivní působení, podpora při řešení rodinných a školních problémů, každodenní problémy) podporovat zajištění této služby v rámci fungujících NZDM podpora virtuálního terénu E-terén (zaměřit se na oblast sociálních sítí) Výstupy služba bude umět reagovat na trendy a aktuální potřeby v oblasti rizikového chování na území MČ Praha 12 navýšení kapacity terénních pracovníků a rozšíření terénního programu do dalších lokalit Prahy 12, kde je identifikován nárůst této cílové skupiny monitoring rizikových jevů v lokalitě zajištění dlouhodobé nájemní smlouvy pro služby klient zná rizika svého jednání a chování a ví, kam se může obrátit v problémové situaci Monitorovací indikátory počet klientů počet kontaktů, poskytnutých úkonů počet terénních pracovníků 20

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu:

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Modul 5 Sociálně - právní minimum Lekce č. 9 Sociální služby Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Podpora celoživotního vzdělávání pracovníků poskytovatelů sociálních služeb v Jihomoravském

Více

SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM sociální služba dle zákona 108/2006 Sb.,o sociálních službách - veřejně garantovaná

SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM sociální služba dle zákona 108/2006 Sb.,o sociálních službách - veřejně garantovaná SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM sociální služba dle zákona 108/2006 Sb.,o sociálních službách - veřejně garantovaná Studijní materiál pro účastníky kurzu Osvětový pracovník a konzultant

Více

Služby sociální péče a služby sociální prevence

Služby sociální péče a služby sociální prevence Služby sociální péče a služby sociální prevence Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů upravuje tyto formy sociálních služeb: Podle typu sociální situace rozlišujeme

Více

Systém sociálních služeb v České republice

Systém sociálních služeb v České republice WORKSHOP ZAMĚŘENÝ NA SYSTÉM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Systém sociálních služeb Otrokovice 10. září 2009 Ing. Alena Havlíková vedoucí oddělení sociálních služeb sociální odbor MěÚ Otrokovice Co rozumíme pod pojmem

Více

Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015

Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015 Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015 Výstupy v roce 37 odborné sociální poradenství Cíl C.7 Optimalizace sítě odborného sociálního poradenství Cíl D.1 Zajistit síť krizových poradenských

Více

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb:

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb: 1. Základní informace o sociálních službách: V lednu roku 2007 vstoupil v platnost zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, který upravuje podmínky poskytování pomoci a podpory fyzickým osobám v nepříznivé

Více

TENTO MATERIÁL SLOUŽÍ POUZE JAKO POMŮCKA K SHROMAŽĎOVÁNÍ ÚDAJŮ TAK, ABY MOHLY BÝT ULOŽENY DO ELEKTRONICKÉ PODOBY DOTAZNÍKU. V PÍSEMNÉ PODOBĚ NEBUDE

TENTO MATERIÁL SLOUŽÍ POUZE JAKO POMŮCKA K SHROMAŽĎOVÁNÍ ÚDAJŮ TAK, ABY MOHLY BÝT ULOŽENY DO ELEKTRONICKÉ PODOBY DOTAZNÍKU. V PÍSEMNÉ PODOBĚ NEBUDE TENTO MATERIÁL SLOUŽÍ POUZE JAKO POMŮCKA K SHROMAŽĎOVÁNÍ ÚDAJŮ TAK, ABY MOHLY BÝT ULOŽENY DO ELEKTRONICKÉ PODOBY DOTAZNÍKU. V PÍSEMNÉ PODOBĚ NEBUDE DOTAZNÍK AKCEPTOVÁN. Dotazník pro obce Střednědobý plán

Více

Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013

Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013 Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013 Plán rozvoje sociálních služeb se řídí zákony: zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách zákon

Více

6. Zařízení sociálních služeb

6. Zařízení sociálních služeb 6. Zařízení sociálních Hlavním smyslem sociálních je zajištění pomoci při péči o vlastní osobu, zajištění stravování, ubytování, pomoci při zabezpečení chodu domácnosti, ošetřování, pomoc s výchovou, poradenství,

Více

PŘÍLOHA: POPIS JEDNOTLIVÝCH REGISTROVANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

PŘÍLOHA: POPIS JEDNOTLIVÝCH REGISTROVANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PŘÍLOHA: POPIS JEDNOTLIVÝCH REGISTROVANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Zdroj: 1) Webové stránky poskytovatelů 2) Registr poskytovatelů sociálních služeb k datu 16.10.2015 3) Informace od poskytovatelů sociálních

Více

Strategická část. stručná verze. k připomínkování

Strategická část. stručná verze. k připomínkování Strategická část stručná verze k připomínkování Vznik strategie, návaznost na ostatní dokumenty Strategická část Komunitního plánování sociálních služeb na území místní akční skupiny Chance in Nature Local

Více

Raná péče v ČR-preventivní komunitní služba pro rodiny dětí s postižením. Mgr. Pavla Matyášová Společnost pro ranou péči 3. března 2012, Olomouc

Raná péče v ČR-preventivní komunitní služba pro rodiny dětí s postižením. Mgr. Pavla Matyášová Společnost pro ranou péči 3. března 2012, Olomouc Raná péče v ČR-preventivní komunitní služba pro rodiny dětí s postižením Mgr. Pavla Matyášová Společnost pro ranou péči 3. března 2012, Olomouc V ČR raná péče v systému sociálních služeb Raná péče je terénní

Více

NÁVRH PRIORIT A OPATŘENÍ KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ORP TIŠNOV NA OBDOBÍ 2013-2014

NÁVRH PRIORIT A OPATŘENÍ KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ORP TIŠNOV NA OBDOBÍ 2013-2014 NÁVRH PRIORIT A OPATŘENÍ KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ORP TIŠNOV NA OBDOBÍ 2013-2014 SYSTÉMOVÉ PRIORITY Priorita č. 1 Nastavení procesů komunitního plánování sociálních služeb na úrovni ORP Tišnov

Více

Zpráva o naplňování Komunitního plánu rozvoje sociálních služeb v městské části Praha 12 v roce 2011

Zpráva o naplňování Komunitního plánu rozvoje sociálních služeb v městské části Praha 12 v roce 2011 Příloha usnesení Rady městské části Praha 12 č. 43.22.11 Zpráva o naplňování Komunitního plánu rozvoje sociálních služeb v městské části Praha 12 v roce 2011 Radě městské části Praha 12 je předkládána

Více

Podpora odlehčovacích služeb pro osoby se sníženou soběstačností, sociální rehabilitace a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

Podpora odlehčovacích služeb pro osoby se sníženou soběstačností, sociální rehabilitace a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Příloha č. 1 Popis podporovaných aktivit výzvy 034/03_16_047/CLLD_15_01_271 Podpora odlehčovacích služeb pro osoby se sníženou soběstačností, sociální rehabilitace a sociálně aktivizační služby pro rodiny

Více

Zápis ze společného jednání pracovních skupin komunitního plánování sociálních a návazných služeb na městské části Praha 10

Zápis ze společného jednání pracovních skupin komunitního plánování sociálních a návazných služeb na městské části Praha 10 Zápis ze společného jednání pracovních skupin komunitního plánování sociálních a návazných služeb na městské části Praha 10 Datum konání: 1. 6. 2016, 13:00 hod-15:15 hod. Místo konání: ÚMČ Praha 10, Vršovická

Více

Dodatek č. 1 k Střednědobému plánu rozvoje sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí a obcí v jeho správním obvodu 2009 2013 ze dne 17. 12.

Dodatek č. 1 k Střednědobému plánu rozvoje sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí a obcí v jeho správním obvodu 2009 2013 ze dne 17. 12. Zastupitelstvo města Frýdlant nad Ostravicí svým usnesením č. 6/4.1. ze dne 15. 9. 2011 podle ustanovení 84 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů,

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ. č. Z ze dne

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ. č. Z ze dne MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ č. Z-32-016-14 ze dne 16.9.2014 Komunitní plánování sociálních služeb v městské části Praha 12 32. zasedání Zastupitelstva mě stské č ásti 1.

Více

Zajistit uživatelům potřebnou péči v jejich přirozeném sociálním prostředí

Zajistit uživatelům potřebnou péči v jejich přirozeném sociálním prostředí Strategické cíle Strategický cíl č.1 Zajistit uživatelům potřebnou péči v jejich přirozeném sociálním prostředí Cílová skupina lidé se sníženou soběstačností z důvodu věku, chronického onemocnění, duševního

Více

Základní zásady základní sociální

Základní zásady základní sociální Předmět úpravy Podmínky pro poskytování sociálních služeb a příspěvku na péči Podmínky pro vydávání oprávnění k poskytování soc.služeb, pro výkon veřejné správy a inspekci soc.. služeb Předpoklady pro

Více

Údaje o poskytované sociální službě

Údaje o poskytované sociální službě Příloha č. 4a Výkaz poskytovaných služeb: Průběžná zpráva o průběhu poskytování sociální služby Projekt "Podpora a rozvoj služeb sociální prevence v Moravskoslezském kraji " CZ.1.04/3.1.00/05.00009 Údaje

Více

Sociální služby v Pardubickém kraji. v kontextu péče o osoby s poruchou. autistického spektra

Sociální služby v Pardubickém kraji. v kontextu péče o osoby s poruchou. autistického spektra Sociální služby v Pardubickém kraji v kontextu péče o osoby s poruchou autistického spektra Bc. Edita Moučková Krajský úřad Pardubického kraje 20. 4. 2015 ÚVOD Poruchou autistického spektra trpí v ČR odhadem

Více

Příloha č. 3 Priority a opatření veřejné finanční podpory města Tišnova pro oblast sociálních služeb na období 2013-2014

Příloha č. 3 Priority a opatření veřejné finanční podpory města Tišnova pro oblast sociálních služeb na období 2013-2014 Priorita č. 1 Opatření 1. 1 Opatření 1. 2 PLÁN VEŘEJNÉ FINANČNÍ PODPORY MĚSTA TIŠNOVA - oblast sociálních služeb 2013 2014 Nastavení procesů komunitního plánování sociálních služeb na úrovni ORP Tišnov

Více

3. Sociální péče v Libereckém kraji zaměřená na seniory

3. Sociální péče v Libereckém kraji zaměřená na seniory 3. Sociální péče v Libereckém kraji zaměřená na seniory 3.1. Teoretický úvod Obecně je možné sociální služby charakterizovat jako specializované činnosti zaměřené na pomoc lidem, kteří se dostali do nepříznivé

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2011

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2011 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2011 Název organizace : Sociální služby městské části Praha 12, příspěvková organizace Sídlo organizace: Olbramovická 703/9, 142 00 Praha 4 IČ: 70882169 Statutární zástupce: PaedDr.

Více

1. Poradenské a podpůrné služby pro osoby v nepříznivé sociální situaci.

1. Poradenské a podpůrné služby pro osoby v nepříznivé sociální situaci. Přehled silných a slabých stránek zaměřených na oblast sociálních a návazných služeb v souvislosti s aktualizací Komunitního plánu sociálních a návazných služeb MČ Praha 10 na období 2017-2020 Popis silných

Více

Monitoring plnění opatření z KP

Monitoring plnění opatření z KP Příloha A stav k 31. 8. 2014 KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA ČESKÁ LÍPA Monitoring plnění opatření z KP ZJIŠTĚNÍ STAVU PLNĚNÍ číslo opatření název opatření plánované období realizace stav plnění

Více

Opatření. 5 4 1 2. Občané ohroženi sociálním vyloučením a etnické

Opatření. 5 4 1 2. Občané ohroženi sociálním vyloučením a etnické Zpráva o naplňování cílů a opatření komunitních plánů v lokalitách Olomouckého kraje za rok 2013 Název komunitního plánu 2. Komunitní plán sociálních služeb města Kojetína na období let 2012-2016 Časová

Více

Pečovatelská služba pro město Chomutov a přilehlé obce

Pečovatelská služba pro město Chomutov a přilehlé obce Seznamte se s výhodami státem registrované terénní sociální služby Společnosti Společně proti času o.p.s. Váš partner pro spokojené stáří ve Vašem domácím prostředí Společně s naší péči a pomocí při každodenních

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ. č. R ze dne

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ. č. R ze dne MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ č. R-007-028-15 ze dne 2.2.2015 Zpráva o naplňování Komunitního plánu rozvoje sociálních služeb v městské části Praha 12 v roce 2014 Rada městské části

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce:

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství školy: Spojovací 632, 277 11 Neratovice tel.:

Více

Sociální služby v kostce

Sociální služby v kostce Sociální služby v kostce Sociální služby v ČR začal v roce 2007 řešit zákon č. 108/2006 Sb. o sociálních službách a vyhláška 505/2006 Sb. (v novém znění vyhláška 162/2010 Sb.). Na tento zákon se mnoho

Více

Poskytnutá finanční podpora z rozpočtu města 2016 (v Kč) Vyrovnávací platba 2016 (v Kč)

Poskytnutá finanční podpora z rozpočtu města 2016 (v Kč) Vyrovnávací platba 2016 (v Kč) Sumarizace nákladů a souvisejících hodnot sledovaných u služeb v aktuální síti města (včetně podrobného přehledu registrovaných sociálních služeb, kterým město Hradec Králové poskytlo finanční dotaci)

Více

Monitorovací zpráva o realizaci komunitního plánu sociálních služeb pro region Znojmo za rok 2008.

Monitorovací zpráva o realizaci komunitního plánu sociálních služeb pro region Znojmo za rok 2008. Monitorovací zpráva o realizaci komunitního plánu sociálních služeb pro region za rok 2008. Vize komunitního plánování: Dosáhnout takového rozvoje sociální sféry, aby reagoval na zjištěné potřeby občanů.

Více

O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH

O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH CO JSOU SOCIÁLNÍ SLUŽBY? Sociální služby se tedy snaží: podporovat rozvoj nebo alespoň zachování stávající soběstačnosti uživatele, jeho návrat do vlastního domácího prostředí, obnovení

Více

VYHODNOCENÍ REALÍZACE CÍ LŮ A OPATR ENÍ

VYHODNOCENÍ REALÍZACE CÍ LŮ A OPATR ENÍ VYHODNOCENÍ REALÍZACE CÍ LŮ A OPATR ENÍ AKČNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA BLANSKO PRO ROK 2012 Cílová skupina: Senioři Cíl 1 Podpora stávajících služeb Opatření 1.1 Odborné sociální poradenství - Naplněno.

Více

Komunitní plánování AKČNÍ PLÁN KOMUNITNÍHO PLÁNU MĚSTA AŠE

Komunitní plánování AKČNÍ PLÁN KOMUNITNÍHO PLÁNU MĚSTA AŠE Komunitní plánování AKČNÍ PLÁN KOMUNITNÍHO PLÁNU MĚSTA AŠE 2016 Obsah: Stručná popis.. str. 2. 3. Struktura součinnosti a procesů. str. 4. Členění akčního plánu. str. 5. 7. Plán aktivit. str. 8. Závěr..

Více

Vyhodnocení I. Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb a služeb souvisejících na území správního obvodu města Frenštát pod Radhoštěm na období

Vyhodnocení I. Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb a služeb souvisejících na území správního obvodu města Frenštát pod Radhoštěm na období Vyhodnocení I. Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb a služeb souvisejících na území správního obvodu města Frenštát pod Radhoštěm na období let 2010 2014 1 MOTTO: Smyslem plánování je.. aby lidé

Více

Priorita VII. - Podpora pobytových služeb

Priorita VII. - Podpora pobytových služeb Opatření VII.1.: Udržení a rozvoj kapacity domova pro seniory. Dům seniorů Mladá Boleslav v současné době poskytuje pobytovou službu osobám, které v důsledku složitého zdravotního stavu, omezené soběstačnosti,

Více

Analýza priorit a návrhů v oblasti sociálních služeb Olomouckého kraje

Analýza priorit a návrhů v oblasti sociálních služeb Olomouckého kraje Analýza priorit a návrhů v oblasti sociálních služeb Olomouckého kraje OSNOVA: 1. Úvod: 2. Popis územního a časového rozsahu jednotlivých komunitních plánů sociálních služeb /střednědobých plánů rozvoje

Více

Podpora lidí v tom, v čem opravdu potřebují s využitím komunitního plánování aneb Systémově, společně a statečně

Podpora lidí v tom, v čem opravdu potřebují s využitím komunitního plánování aneb Systémově, společně a statečně Podpora lidí v tom, v čem opravdu potřebují s využitím komunitního plánování aneb Systémově, společně a statečně Mgr. Šárka Hlisnikovská únor 2015, Ostrava Pár tezí a otázek na počátek S kým spoluprac

Více

ČÁST 5 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA ETNICKÉ MENŠINY: 5.1 Udržení stávajících sociálních služeb terénních a ambulantních

ČÁST 5 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA ETNICKÉ MENŠINY: 5.1 Udržení stávajících sociálních služeb terénních a ambulantních ČÁST 5 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA ETNICKÉ MENŠINY: Název Cíle: Popis a zdůvodnění Cíle: Na která zjištění z analýz cíl reaguje Seznam opatření, které vedou k naplnění Cíle: 5.1 Udržení stávajících

Více

Program J1 grant nad 200 000,- Kč. OA - Osobní asistence 1 632 670 0 300 000 ne ano

Program J1 grant nad 200 000,- Kč. OA - Osobní asistence 1 632 670 0 300 000 ne ano Příloha č. 6 k usnesení Rady HMP č. 1736 ze dne 23. 10. 2012 IČO Název žadatele Číslo registrace socální služby Program J1 grant nad 200 000,- Kč Název služby Druh služby Požadavek na dotaci HMP 2012 Grant

Více

1 SOCIÁLNÍ SLUŽBY. 1.1 Sociální služby dle zákona o sociálních službách

1 SOCIÁLNÍ SLUŽBY. 1.1 Sociální služby dle zákona o sociálních službách 1 SOCIÁLNÍ SLUŽBY Obce mají základní povinnosti v oblasti sociální politiky vymezené zákonem o obcích, a to tak, že obec v samostatné působnosti ve svém územním obvodu dále pečuje v souladu s místními

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 432/2015 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 406 ze dne 08.06.2015 Akční plán pro rok 2015 Komunitního plánu rozvoje sociálních a návazných služeb na území Městské části Praha

Více

Priorita V. - Podpora setrvání občanů v domácím prostředí

Priorita V. - Podpora setrvání občanů v domácím prostředí Opatření V. 1.: Udržení a rozvoj současných kapacit pečovatelských služeb V současné době v Mladé Boleslavi a přilehlých obcích zajišťují pečovatelskou službu pro občany tři organizace, a to PS města Mladá

Více

Pomoc seniorům a lidem v závěru života z pohledu Zlínského kraje

Pomoc seniorům a lidem v závěru života z pohledu Zlínského kraje Pomoc seniorům a lidem v závěru života z pohledu Zlínského kraje Závěr života 75% osob umírá v institucionální péči Volby Informace Kvalita Kompetence Nástroje Role kraje Role kraje, obcí Zjišťování potřeb

Více

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 783/2014

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 783/2014 č.j.: 783/2014 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 730 ze dne 01.09.2014 Doporučení komise sociální a zdravotní Rady městské části Praha 3 Rada městské části I. b e r e n a v ě d

Více

VYHODNOCENÍ REALÍZACE CÍ LŮ A OPATR ENÍ AKČNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB BLANSKO PRO ROK 2015

VYHODNOCENÍ REALÍZACE CÍ LŮ A OPATR ENÍ AKČNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB BLANSKO PRO ROK 2015 VYHODNOCENÍ REALÍZACE CÍ LŮ A OPATR ENÍ AKČNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB BLANSKO PRO ROK 2015 Úvod Komunitní plán sociálních služeb Blansko 2013-2016, schválený Zastupitelstvem města Blansko, definuje priority

Více

Komunitní plánování - věc veřejná

Komunitní plánování - věc veřejná Komunitní plánování - věc veřejná Jak zjistit, co lidé opravdu chtějí? Jak zlepšit život v obci? Co to je komunitní plánování? Metoda, která umožňuje zpracovávat rozvojové materiály pro různé oblasti veřejného

Více

Odborné sociální poradenství ( 37 odst. 3 ZSS, 4 vyhlášky)

Odborné sociální poradenství ( 37 odst. 3 ZSS, 4 vyhlášky) Příloha č. 3 Přehled druhů sociálních služeb, jejich cílových skupin dle ustanovení zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, forem poskytování, způsob stanovení kapacity

Více

Sociální a zdravotní služby 2011

Sociální a zdravotní služby 2011 Sociální a zdravotní služby 2011 Hlavní činností Charity ČR je pomoc potřebným na celém území České republiky prostřednictvím zdravotních a sociálních služeb. Tyto služby jsou poskytovány spoluobčanům

Více

Zápis ze společného jednání pracovních skupin KPSS

Zápis ze společného jednání pracovních skupin KPSS Zápis ze společného jednání pracovních skupin KPSS Datum konání: 19. 11. 2014 2014, 15:00 Místo konání: ÚMČ Praha 10, 1. patro, budova B Zasedací sál Přítomni: Pavel Petřík, vedoucí odboru sociálního,

Více

Komunitní plán rozvoje sociálních služeb na území městské části Praha 12 v letech 2015 2020

Komunitní plán rozvoje sociálních služeb na území městské části Praha 12 v letech 2015 2020 Příloha usnesení Zastupitelstva městské části Praha 12 č. Z-07-006-15 Komunitní plán rozvoje sociálních služeb na území městské části Praha 12 v letech 2015 2020 Obsah Obsah... 1 1. Plánování rozvoje sociálních

Více

Vnitřní předpis č. 33 /2014. Veřejný závazek. Obsah: 1 - Služba DOZP Všebořice 2 - Služba Chráněné bydlení

Vnitřní předpis č. 33 /2014. Veřejný závazek. Obsah: 1 - Služba DOZP Všebořice 2 - Služba Chráněné bydlení Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem, příspěvková organizace, středisko DOZP Všebořice Pod Vodojemem 312/3C, 400 10 Ústí nad Labem, IČ 751 49 541 Vnitřní předpis č. 33 /2014 Veřejný

Více

Sociální služby v ČR. Mirka Wildmannová

Sociální služby v ČR. Mirka Wildmannová Sociální služby v ČR Mirka Wildmannová 12.11.2010 19.11.2010 Sociální služby - definice Nástroj sociálního zabezpečení sociální pomoci Poskytovány lidem společensky znevýhodněným, a to s cílem zlepšit

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD HUSTOPEČE Dukelské nám. 2/2, 693 17 Hustopeče SOCIÁLNÍ ODBOR

MĚSTSKÝ ÚŘAD HUSTOPEČE Dukelské nám. 2/2, 693 17 Hustopeče SOCIÁLNÍ ODBOR MĚSTSKÝ ÚŘAD HUSTOPEČE Dukelské nám. 2/2, 693 17 Hustopeče SOCIÁLNÍ ODBOR VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: SOC/415/07 Krajský úřad Jihomoravského kraje VYŘIZUJE: Mgr. Josef Mauler TEL.: 519441029 Žerotínovo

Více

Sociální poradenství

Sociální poradenství Sociální poradenství Dle zákona č. 108/2006 o sociálních službách: 2 odst. 1) Každá osoba má nárok na bezplatné poskytnutí základního sociálního poradenství ( 37 odst. 2) o možnostech řešení nepříznivé

Více

Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb

Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb Poslání: V rámci pobytové služby je našim posláním komplexní péče o osoby se sníženou soběstačností, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické

Více

Návrh cílů a opatření do strategickéčásti Střednědobého plánu sociálních služeb ve Zlíně na období 2013-2017

Návrh cílů a opatření do strategickéčásti Střednědobého plánu sociálních služeb ve Zlíně na období 2013-2017 Návrh cílů a opatření do strategickéčásti Střednědobého plánu sociálních služeb ve Zlíně na období 2013-2017 Pracovní skupina č. 1 Děti, mládež, rodina 1. Priorita: Slabá finanční gramotnost občanů Cíl:

Více

Služby na území Mladovožicka

Služby na území Mladovožicka Služby na území Mladovožicka Priority a opatření Priorita 1. Podpora systému poskytovaných služeb 1.1. Zachování stávajících sociálních služeb ve správním obvodu obce s pověřeným obecním úřadem Mladá Vožice

Více

ZÁMĚRY TKS 2016. charita záměr realizátor cílová skupina. Charitní dům pro seniory Hnojník

ZÁMĚRY TKS 2016. charita záměr realizátor cílová skupina. Charitní dům pro seniory Hnojník ZÁMĚRY TKS 2016 charita záměr realizátor cílová skupina požadovaná částka Charita sv. Alexandra Podpora osob se, vybavenost chráněných dílen chráněné dílny a sociální Charity sv. Alexandra osoby zdravotně

Více

DOTAZNÍK PRO POSKYTOVATELE SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB OBYVATELŮM KOLÍNA ZA ROK 2006

DOTAZNÍK PRO POSKYTOVATELE SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB OBYVATELŮM KOLÍNA ZA ROK 2006 TENTO PROJEKT KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA KOLÍNA JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ DOTAZNÍK PRO POSKYTOVATELE SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB OBYVATELŮM KOLÍNA ZA ROK 2006 Instrukce k

Více

Priorita XII. - Zajištění služeb pro obyvatele/osoby v krizi

Priorita XII. - Zajištění služeb pro obyvatele/osoby v krizi Opatření XII. 1.: Podpora nízkoprahových terénních sociálních služeb pro osoby bez přístřeší Nízkoprahové terénní sociální služby pro osoby bez přístřeší poskytuje v Mladé Boleslavi středisko Naděje. Zde

Více

Příloha č. 1 k usnesení Zastupitelstva HMP č. 39/44 ze dne

Příloha č. 1 k usnesení Zastupitelstva HMP č. 39/44 ze dne Příloha č. 1 k usnesení Zastupitelstva HMP č. 39/44 ze dne 29. 5. 2014 Kód služby Číslo registrace socální služby IČ Název žadatele Název služby Druh služby Kód programu Požadavek na dotaci HMP 2014 jednotka

Více

SYSTÉM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

SYSTÉM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB SYSTÉM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Zpracoval(a): Mgr. Jaroslava Krömerová Datum: 30. 11. 2016 Kdo sociální služby zřizuje? Zřizovatelé MPSV, kraje, obce Nestátní neziskové organizace Podnikatelské subjekty (FO,

Více

KOMUNITNÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MČ PRAHA 12 PROVÁDĚCÍ DOKUMENT PRO ROK 2012

KOMUNITNÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MČ PRAHA 12 PROVÁDĚCÍ DOKUMENT PRO ROK 2012 Příloha usnesení Zastupitelstva městské části Praha 12 č. 97/2012 KOMUNITNÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MČ PRAHA 12 PROVÁDĚCÍ DOKUMENT PRO ROK 2012 Zpracovatelé: Jana Knoblochová zástupkyně starosty

Více

Podpora odborných partnerství: potřeby seniorů a pečujících osob v Plzeňském kraji (2012)

Podpora odborných partnerství: potřeby seniorů a pečujících osob v Plzeňském kraji (2012) Analýza potřeb seniorů v Plzeňském kraji z perspektivy poskytovatelů: Služby osobní asistence (pracovní verze analýzy určená k připomínkování) 21.2.2013 Zpracovatel: Centrum pro komunitní práci západní

Více

Veřejné informace o službě

Veřejné informace o službě Odlehčovací služba Místo poskytování služby: Urxova 297/4, Třebeš, 500 06 Hradec Králové 6 Veřejné informace o službě Právní forma: fyzická osoba IČO: 48162485 Statutární zástupce: Adresa sídla poskytovatele:,

Více

Novela zákona o sociálních službách. Mgr. Veronika Himlová , Jirkov

Novela zákona o sociálních službách. Mgr. Veronika Himlová , Jirkov Novela zákona o sociálních službách Mgr. Veronika Himlová 13. 9. 2016, Jirkov 1 Harmonogram Vnější připomínkové řízení září - říjen 2016 Předpokládaná účinnost 2. pol. 2017 2 Konzultační proces Na přípravě

Více

Vnitřní předpis ITY z.s. č. 1/2017

Vnitřní předpis ITY z.s. č. 1/2017 Vnitřní předpis č. 1/2017 1. Cíle a předmět činnosti spolku 2. Organizační řád 3. Kompetence pracovníků v sociální službě 4. Práva a povinnosti zaměstnanců 5. Nouzové a havarijních situace 6. Závěrečné

Více

3.4.1.1 Opatření 1 - Udržení a doplnění pobytových služeb pro seniory

3.4.1.1 Opatření 1 - Udržení a doplnění pobytových služeb pro seniory 3.4.1 PRIORITA: Podpora seniorů - Prachatice 3.4.1.1 Opatření 1 - Udržení a doplnění pobytových služeb pro seniory STRUČNÝ POPIS VÝCHOZÍ SITUACE: V Prachaticích je zajištěna služba domovy pro seniory,

Více

Minimální síť sociálních služeb pro ORP Votice

Minimální síť sociálních služeb pro ORP Votice Minimální síť sociálních služeb pro ORP Votice Tento dokument popisuje strukturu Minimální sítě sociálních služeb na území ORP Votice a neinvestiční výdaje, které je třeba poskytnout na stabilizaci a udržitelnost

Více

NÁVRH OKRESNÍ MINIMÁLNÍ SÍTĚ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PRO ROK 2017 ORP HODONÍN

NÁVRH OKRESNÍ MINIMÁLNÍ SÍTĚ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PRO ROK 2017 ORP HODONÍN NÁVRH OKRESNÍ MINIMÁLNÍ SÍTĚ SOIÁLNÍH SLUŽEB PRO ROK 2017 ORP HODONÍN Proces optimalizace sítě sociálních služeb reaguje na potřebu vytvořit udržitelnou a efektivní síť služeb nezbytných pro sociální stabilitu

Více

Střednědobý plán rozvoje. sociálních služeb. města Chodova

Střednědobý plán rozvoje. sociálních služeb. města Chodova Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb města Chodova na období 2014 2017 Obsah ÚVOD... 4 Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb...4 Způsob tvorby střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb...5

Více

PRÁVNÍ ÚPRAVA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ČR Mgr. Ivana Štěpánková

PRÁVNÍ ÚPRAVA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ČR Mgr. Ivana Štěpánková PRÁVNÍ ÚPRAVA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ČR Mgr. Ivana Štěpánková SPOLEČNÝ ZÁKLAD Zákon FS ČSSR č.100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení Zákon ČNR č. 114/1988 Sb., o působnosti orgánů ČR v sociálním zabezpečení

Více

Akční plán na rok 2016 (3. komunitní plán sociálních a souvisejících služeb Jablonecka )

Akční plán na rok 2016 (3. komunitní plán sociálních a souvisejících služeb Jablonecka ) Akční plán na rok 2016 (3. komunitní plán sociálních a souvisejících služeb Jablonecka 2016 2019) Obsah 1) Základní síť sociálních služeb ORP Jablonec nad Nisou... 2 2) Rozdělení sociálních služeb dle

Více

systému péče o ohrožené děti

systému péče o ohrožené děti Seminář pro členy krajských koordinačních skupin k transformaci systému péče o ohrožené děti Transformace a sjednocení Síť služeb Transformace stávajících služeb systému péče o ohrožené děti Benešov 13.

Více

Priorita IX. - Podpora poradenských služeb

Priorita IX. - Podpora poradenských služeb Opatření IX. 1.: Podpora odborného sociálního poradenství. Sociální poradenství je základním druhem sociálních služeb a dle zákona č. 108/2006 o sociálních službách, se dělí na dva typy, tedy základní

Více

Příloha č. 6 Struktura financování sociálních služeb v Karlovarském kraji v letech 2011 2014 1

Příloha č. 6 Struktura financování sociálních služeb v Karlovarském kraji v letech 2011 2014 1 Příloha č. 6 Struktura financování sociálních služeb v Karlovarském kraji v letech 2011 2014 1 Azylové domy Celkové finanční zdroje v letech 2011-2014 1 Údaje ze žádostí poskytovatelů sociálních služeb

Více

Důvodová zpráva. Příloha: Akční plán na rok 2017 (3. komunitní plán sociálních a souvisejících služeb Jablonecka )

Důvodová zpráva. Příloha: Akční plán na rok 2017 (3. komunitní plán sociálních a souvisejících služeb Jablonecka ) Důvodová zpráva V procesu komunitního plánování je hlavním dokumentem 3. komunitní plán sociálních a souvisejících služeb Jablonecka na období 2016 2019. Dalším dokumentem je akční plán na daný rok. Akční

Více

Sasanky, sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi. Sociální služby pro rodiny s dětmi (program Podpora pro rodinu a dítě)

Sasanky, sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi. Sociální služby pro rodiny s dětmi (program Podpora pro rodinu a dítě) Program podpory v sociální oblasti 2017 ŽADATELÉ: Poř. číslo IČ Žadatel dotace Název projektu/účel 1 4253965 ABATAB, spolek pro péči o rodinu Sasanky, sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi ne

Více

ZO ČSOP Vlašim Oblasti kde můžete pomoci: Kontakt a informace: Dagmar Tlustošová www.csopvlasim.cz

ZO ČSOP Vlašim Oblasti kde můžete pomoci: Kontakt a informace: Dagmar Tlustošová www.csopvlasim.cz ZO ČSOP Vlašim Český svaz ochránců přírody Vlašim je občanské sdružení, které se od roku 1990 věnuje péči o přírodu a krajinu Podblanicka. Věnujeme se praktické ochraně přírody (péči o přírodovědně cenné

Více

30 Základní prohlášení organizace

30 Základní prohlášení organizace Domov pro seniory Havlíčkův Brod, p.o. 580 01 Havlíčkův Brod, Husova 2119 tel.569 333 150-161, e-mail: h.hlavackova@ddhb.cz Domov pro seniory Havlíčkův Brod, p. o. 30 Základní prohlášení organizace Domov

Více

MODEL FINANCOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE ZLÍNSKÉM KRAJI V ROCE 2014

MODEL FINANCOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE ZLÍNSKÉM KRAJI V ROCE 2014 MODEL FINANCOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE ZLÍNSKÉM KRAJI V ROCE 2014 Nastavení modelové struktury financování (nastavení maximálních nákladů na jednotku a % podíl jednotlivých zdrojů financování na těchto

Více

Systém péče o ohrožené děti v Pardubickém kraji

Systém péče o ohrožené děti v Pardubickém kraji Systém péče o ohrožené děti v Pardubickém kraji Dokumenty vztahující se ke změnám v systému péče o ohrožené děti 2 Úmluva o právech dítěte (ratifikovaná ČR 1994) Evropská úmluva o lidských právech Národní

Více

Akční plán rozvoje sociálních služeb a služeb souvisejících v městské části Praha 5 na rok 2016

Akční plán rozvoje sociálních služeb a služeb souvisejících v městské části Praha 5 na rok 2016 Akční plán rozvoje sociálních služeb a služeb souvisejících v městské části Praha 5 na rok Zpracoval: Odbor sociální problematiky ÚMČ Praha 5 listopad 2015 www.kpss5.info Akční plán rozvoje sociálních

Více

Dotace poskytnuté městem Ústí nad Labem na sociální služby a služby blízké službám sociálním v roce 2015 - za jednotlivé oblasti sociální péče

Dotace poskytnuté městem Ústí nad Labem na sociální služby a služby blízké službám sociálním v roce 2015 - za jednotlivé oblasti sociální péče Oblast péče o seniory Dotace poskytnuté městem Ústí nad Labem na Domov pro seniory Dobětice, p.o. Domov pro seniory Dobětice, p.o. Domov pro seniory Severní Terasa, p.o. 20 let s vámi - oslavy 20. výročí

Více

Zastupitelstvo Kraje Vysočina. Dodatek č. 1. ze dne

Zastupitelstvo Kraje Vysočina. Dodatek č. 1. ze dne Zastupitelstvo Kraje Vysočina Dodatek č. 1 ze dne 2. 2. 2016 k Zásadám Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 07/15 pro poskytování příspěvku na vyrovnávací platbu v roce 2016 Čl. 1 Změnové ustanovení 1) Článek

Více

Návrh modelu sociální služby TERÉNNÍ ODLEHČOVACÍ SLUŽBY

Návrh modelu sociální služby TERÉNNÍ ODLEHČOVACÍ SLUŽBY Návrh modelu sociální služby TERÉNNÍ ODLEHČOVACÍ SLUŽBY Model služby byl navržen v rámci Závěrečné zprávy č. 6 projektu Evaluace poskytování sociálních služeb v MSK, CZ.1.04/3.1.00/A9.00019. Vymezení typických

Více

Sociální rehabilitace

Sociální rehabilitace Název poskytovatele: Druh služby: Jméno služby: Forma služby: Název zařízení a místo poskytování: Dítě a kůň, z.s. Sdružení pro hipoterapii Sociální rehabilitace Sociální rehabilitace Ambulantní, terénní

Více

VYHODNOCENÍ REALIZACE CÍLŮ A OPATŘENÍ

VYHODNOCENÍ REALIZACE CÍLŮ A OPATŘENÍ VYHODNOCENÍ REALIZACE CÍLŮ A OPATŘENÍ AKČNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB BLANSKO PRO ROK 2013 Úvod Komunitní plán sociálních služeb Blansko 2013-2016, schválený Zastupitelstvem města Blansko, definuje priority

Více

Nový obor Sociální činnost 75-41-M/01

Nový obor Sociální činnost 75-41-M/01 Nový obor Sociální činnost 75-41-M/01 Čtyřleté studium ukončené maturitní zkouškou Zahájení výuky na SZŠ ÚO 1. 9. 2010, 1 třída, 30 žáků Vznikl sloučením oboru 75-41-M/003 Sociální péče - pečovatelská

Více

Osobní asistence (Pardubice) ano Sociální rehabilitace - PC učebna ne Provozní místnost - Setkávání bez bariér ne 53100

Osobní asistence (Pardubice) ano Sociální rehabilitace - PC učebna ne Provozní místnost - Setkávání bez bariér ne 53100 Výsledky dotačnícho řízení z Programu podpory v sociální oblasti na rok Poř. číslo IČ Žadatel dotace Název projektu/účel 1 4253965 ABATAB, spolek pro péči o rodinu Sasanky, sociálně aktivizační služby

Více

Monitoring plnění KP

Monitoring plnění KP Příloha A stav k 19. 3. 2013 číslo opatření KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA ČESKÁ LÍPA Monitoring plnění KP název opatření plánované období realizace ZJIŠTĚNÍ STAVU PLNĚNÍ stav plnění zásadní důvody

Více

Příloha usnesení Zastupitelstva městské části Praha 12 č. 138/2012

Příloha usnesení Zastupitelstva městské části Praha 12 č. 138/2012 Příloha usnesení Zastupitelstva městské části Praha 12 č. 138/2012 Výběrové řízení na podporu projektů v sociální oblasti na území MČ Praha 12 pro číslo 1. 2. 3. 4. 5. Svaz tělesně postižených v ČR, o.s.

Více

Analýza skutečné potřebnosti služeb pro cílovou skupinu seniorů

Analýza skutečné potřebnosti služeb pro cílovou skupinu seniorů Analýza skutečné potřebnosti služeb pro cílovou skupinu seniorů Zpracovatel: GI projekt o.p.s. Zadavatel: 14.9.2012 1 Cíle projektu Identifikace skutečných potřeb cílové skupiny seniorů v Libereckém kraji

Více

Schválená částka dotace v Kč. Číslo usnesení RMZ/ZMZ. 1 ABAPO, s.r.o ABAPO osobní asistence /12Z/

Schválená částka dotace v Kč. Číslo usnesení RMZ/ZMZ. 1 ABAPO, s.r.o ABAPO osobní asistence /12Z/ Přehled schválených a vyplacených dotací ze Sociálního fondu statutárního města Zlína (v souladu s uzavřenými smlouvami o poskytnutí v roce 2016) - registrované sociální služby a primární podpora rodin

Více

Občanské sdružení D.R.A.K.

Občanské sdružení D.R.A.K. Občanské sdružení D.R.A.K. Oblačná 450/1, 460 05 Liberec 5 Seminář "Dobrá praxe - IP5, 19.05.2015 Veřejná zakázka č. OLP/136/2014: Zajištění služby sociální prevence sociálně aktivizační služby pro rodiny

Více

DOTACE. Účelové dotace v oblasti sociální péče pro rok 2015 (rozdělováno celkem Kč 400.000,--)

DOTACE. Účelové dotace v oblasti sociální péče pro rok 2015 (rozdělováno celkem Kč 400.000,--) Název organizace Požadované Poskytnutá Obsah projektu Kč 1. Sdružení zdravotně postižených občanů a jejich přátel Rehabilitační pobyt 20.000,-- 10.000,-- - doprava 2. Asociace rodičů a přátel zdravotně

Více