MĚSÍČNÍK CHRUDIMSKÉ RADNICE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MĚSÍČNÍK CHRUDIMSKÉ RADNICE"

Transkript

1 CHRUDIMSKÝ ROK HUDBY 2009 MĚSÍČNÍK CHRUDIMSKÉ RADNICE XII. ROČNÍK turistický portál: PROSINEC 2009 Bude v prosinci Jakub Jan Ryba: Česká mše vánoční 740. Chrudimský hudební pátek Pátek 18. prosince 2009 v hodin velký sál Muzea Českou mši vánoční uslyšíte v podání Chrudimské komorní filharmonie. Vstupné: 150 Kč Vánoční koncert sboru Salvátor Sobota 26. prosince 2009, v a v hodin kostel Nanebevzetí Panny Marie Vstupné: zdarma Provdaná nevěsta opereta Pondělí 28. prosince 2009 v hodin Divadlo Karla Pippicha Vstupné: 250 Kč Pro předplatitele Divadelní řady A, B, C podzim 09, zvýhodněná cena 150 Kč Představení se koná za podpory: Vodárenská společnost Chrudim, a. s. Milí spoluobčané, protože se konec roku nemilosrdně blíží, dovolte mi, abych Vám popřál klidný prosinec, pokud možno bez stresu a spěchu, co nejpříjemnější, nejpohodovější a nejšťastnější prožití svátků vánočních a úspěšný vstup do roku Jan Čechlovský, starosta města Osobnost města Chrudim 2009 Připomínáme, že se blíží termín odevzdání návrhů na cenu Osobnost města Chrudim Tato cena se uděluje osobnostem za vynikající aktivity, které přinášejí prospěch občanům i samotnému městu Chrudim ve všech důležitých oblastech jeho života, například v oblasti společenské, kulturní, sociální, sportovní, vzdělávací, vědecké, ekonomické, ekologické, technické, podnikatelské apod. Město Chrudim udělí cenu (ceny) bez ohledu na obor (oblast) činnosti a pořadí důležitosti, to znamená, že všechny ceny mají stejnou hodnotu. Cena však nemusí být udělena vůbec. Ceny Osobnost města Chrudim za rok 2009 budou slavnostně předávány v roce Návrhy na udělení ceny mohou podat: a) komise Rady města Chrudim b) členové Zastupitelstva města Chrudim c) spolky a sdružení d) jiné právnické osoby Návrh na udělení ceny musí obsahovat: a) jméno a příjmení, adresu navrhovaného kandidáta b) obor (oblast činnosti) c) zdůvodnění návrhu d) souhlas navrhovaného se zveřejněním jeho jména a činnosti e) údaje o navrhovateli a jeho podpis Písemné návrhy přijímá do konce tohoto roku Odbor školství a kultury MěÚ Chrudim (dále OŠK), Pardubická 67, Chrudim, tel (Mgr. Josef Štěpánek) nebo tel , (Bc. Hana Kadlecová). Pravidla pro udílení ceny a formulář k návrhům jsou k dispozici na OŠK a rovněž jsou umístěny na www. chrudim-city.cz. jš Mikulášský jarmark Sobota 5. prosince od 8 do 12 hodin Resselovo náměstí Slavnostní rozsvícení vánočního stromu Neděle 6. prosince v 17 hodin Resselovo náměstí Stříbrná neděle v Muzeu Trh vánočních dárků s vůní cukroví, svíček a medoviny. Neděle 13. prosince od 9 do 16 hodin prostory Muzea Přílohy: Vademecum chrudimské kultury 365 dní Zastupitelstva města Chrudim po dalších 365 dnech XVI. řádné zasedání Zastupitelstva města Chrudim se uskuteční v pondělí dne 14. prosince 2009 v hodin v budově MěÚ na Pardubické ul. 67 ve velké zasedací síni ve 2. patře. Příští uzávěrka:

2 79. jednání Rady města Chrudim Radní měli na svém 79. řádném jednání dne 4. listopadu 2009 na programu celkem 18 bodů. Rada města mimo jiné: - schválila rozpočtové opatření č. 10/2009 ke schválenému rozpočtu města Chrudim na rok 2009 (příjmová část rozpočtu se navyšuje o Kč dotace a nedaňové příjmy, celková výše rozpočtu města je nyní Kč); - schválila změnu odpisového plánu na roky 2009 a 2010 v příspěvkové organizaci Speciální základní škola Chrudim (důvodem změn je nákup schodolezu v hodnotě Kč); - svěřila Odboru školství a kultury Městského úřadu Chrudim rozhodování o přijímání darů v příspěvkových organizacích školství a kultury, zřizovaných městem Chrudim (pravomoc Rady města tak byla přenesena na Odbor školství a kultury, který bude o přijatých darech informovat RM vždy jednou za půl roku); - schválila záměr vytvořit Chrudimský panteon ve vestibulu budovy Muzea v č. p. 85/IV (Realizován by měl být v příštích dvou letech v návaznosti na výročí dotčených osobností podle jednoduché architektonické studie. Prostor bude sloužit k uctění a oslavě chrudimské historie, kultury a vědy.); - schválila změnu limitu mzdových prostředků Městské knihovny Chrudim navýšení o Kč, bez nároku na zvýšení rozpočtu města (prostředky budou hrazeny z dotace určené na zajištění výkonu regionálních funkcí knihoven, kterou poskytuje Pardubický kraj); - schválila změnu termínu předání dokončeného díla a uzavření dodatku č. 4 se zhotovitelem stavby Rekreační lesy Podhůra modernizace cest, firmou Lubomír Dvořák, Havlíčkův Brod (termín se posunuje z na , stavba byla zahájena ); - schválila změnu ceny díla a uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo se zhotovitelem stavby Rekonstrukce ulice Široká (část u Muzea) a Pobřežní, Chrudim firmou STRABAG a. s., Hradec Králové (vícepráce na stavbě činí celkem Kč); - schválila konání vánočních trhů na Resselově náměstí v termínu od do a prodej vánočních stromků již od s tím, že na trhu se nesmí prodávat CD nosiče, cigaretové výrobky a alkoholické nápoje, s výjimkou medoviny a svařeného vína; - doporučila Zastupitelstvu města (dále jen ZM) schválit směnu části pozemku orné půdy o výměře cca 100 m 2, který je v majetku města Chrudim, za část pozemku orné půdy o výměře cca 10 m 2, který je ve společném jmění manželů Miroslava a Jany Štěrbových z Chrudimi (rozdíl v cenách směňovaných nemovitostí bude stanoven znaleckým posudkem), dále doporučila ZM schválit úplatné nabytí části pozemku orné půdy o výměře cca 135 m 2, z vlastnictví paní Hany Čáslavské, paní Marcely Čáslavské a pana Karla Čáslavského z Chrudimi, do vlastnictví města Chrudim, a to za cenu stanovenou znaleckým posudkem. Nedoporučila ZM schválit směnu části pozemku o výměře cca 157 m 2, který je v majetku města Chrudim, za spoluvlastnické podíly o výměře 340 m 2, které jsou ve vlastnictví pana Jaroslava Bohuňka, pana Václava Peciny, pana Vladimíra Šenka, paní Jiřiny Vávrové, pana Antonína Budínského a ve společném jmění manželů Vladimíra a Jiřiny Jeřábkových (všichni bytem v Chrudimi); nedoporučila ZM schválit prodej části pozemku trvalého travního porostu o výměře cca 75 m 2, do společného jmění manželů Ondřeje a Zdeňky Semerádových, Chrudim; - rozhodla dodatečně o tom, že nebude vůči společnosti Sportovní areály města Chrudim, s. r. o. za rok 2008 požadováno povýšení nájemného za pronájem nemovitostí o průměrnou míru inflace roku 2007, zjištěnou Českým statistickým úřadem, a tím zároveň nedojde ke zvýšení nájemného v roce 2009; - schválila Smlouvu o poskytnutí dotace na činnost a provoz turistického informačního centra (smlouva se uzavírá mezi městem Chrudim a Pardubickým krajem, na jejím základě bude městu poskytnuta neinvestiční dotace z rozpočtových prostředků Pardubického kraje ve výši Kč); - schválila návrh vzoru smlouvy o předání psa do dočasné péče s následným převodem vlastnického práva a svěřila starostovi pravomoc uzavírat tyto smlouvy (v souladu s ustanovením 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích); - schválila uzavření smlouvy o dílo na akci Oprava střechy domu čp. 302, ulice Pardubická, Chrudim havárie s firmou Vertikál Chrudim spol. s r. o., Chrudim (celková nabídková cena včetně DPH činí Kč. Dle směrnice č. 4/2007, o veřejných zakázkách, je možné v případě havárií zadat veřejnou zakázku malého rozsahu bez vypsání výběrového řízení); - udělila České republice Úřadu práce v Chrudimi souhlas s umístěním části oploceného areálu úřadu práce na části stavebního pozemku o výměře cca 1 m 2 a udělila Ing. Vratislavovi Mračkovi, Chrudim, souhlas s dočasným umístěním přístavby zádveří o rozměrech 1,5 x 2,3 m (stavební úprava vstupu herny Cadillac v Chrudimi); dále schválila pronájem celkem 15 pozemků nebo částí pozemků; - schválila změnu rozsahu výpůjčky pozemků v k. ú. Škrovád od města Slatiňany (jedná se o pozemky, na kterých nebudou realizovány původně plánované hipostezky); - vzala na vědomí žádost Regionálního muzea v Chrudimi o finanční příspěvek na činnost muzea pro rok sd V Chrudimi dne 9. listopadu 2009 Čj.: CR 45735/2009 Stanovisko ke spalovně nebezpečného odpadu v Rybitví Město Chrudim je od roku 2001 zapojeno do světového projektu WHO OSN Zdravé město a Místní agenda 21, kterým směřuje k trvale udržitelnému rozvoji při zlepšování životního prostředí svých obyvatel. Za tyto aktivity získalo mj. celou řadu ocenění od Ministerstva životního prostředí České republiky, ale i na světové úrovni v rámci soutěže UNEP (program životního prostředí OSN) LivCom Awards. Při realizaci metody Místní agenda 21, která vychází z komunikace s obyvateli našeho města, bereme jejich názory a přání zodpovědně a vážně se jimi zabýváme. V této souvislosti vyjadřujeme značnou míru překvapení a znepokojení nad kladným posudkem EIA, který získal projekt společnosti AVE CZ Modernizace spalovny průmyslových odpadů, Provozovna Pardubice. I my zastáváme názor, že aglomerace Hradec Králové Pardubice Chrudim, již nyní značně zatížená průmyslovou výrobou a dopravou, by měla být uchráněna dalšího zatěžování životního prostředí podobným zařízením. Za město Chrudim s připravovaným projektem spalovny nebezpečného odpadu nesouhlasíme. NE spalovně odpadů! Prvním důvodem je skutečnost, že realizace projektu přinese v každém případě další zatížení životního prostředí města tranzitní dopravou, která při svozu průmyslových odpadů z celé jižní části Pardubického kraje povede stále ještě středem města. V této souvislosti musíme poukázat na to, že se i EIA zmiňuje o možné zvýšené imisní koncentraci suspendovanými částicemi frakce PM10 až na maximum. Druhým důvodem je potom ta skutečnost, že v současné době, kdy není dostatek důkazů o příčinné spojitosti mezi provozem spalovny a zdravím lidí, považujeme za prioritní přístup předběžné opatrnosti. Ten z hlediska ochrany zdraví podle našeho názoru jednoznačně správně předpokládá, že negativní vliv existuje. Z hlediska ochrany zdraví je správné předpokládat, že pokud existuje možnost negativního vlivu na zdraví, může docházet ke zhoršení zdravotního stavu obyvatel v dotčené oblasti. Vědomi si odpovědnosti vůči našim spoluobčanům a respektu k jejich odmítavému postoji k záměru MODERNIZACE SPALOVNY PRŮMYSLOVÝCH ODPADŮ, Provozovna Pardubice, se město Chrudim přidává na stranu svých obyvatel a vedení města Pardubice i dalších obcí Pardubického kraje a podporuje snahu zabránit výstavbě výše zmiňované spalovny v Pardubicích. Za město Chrudim Jan Čechlovský, starosta města Petr Řezníček, 1. místostarosta Pavel Kobetič, místostarosta Roman Málek, místostarosta Adresáti: Krajský úřad Pardubického kraje Ing. Josef Hejduk vedoucí Odboru životního prostředí a zemědělství Komenského náměstí Pardubice Ministerstvo životního prostředí Ing. Jaroslava Honová ředitelka odboru posuzování vlivu na životní prostředí Vršovická Praha 10 Vršovice Oprava V minulém čísle na titulní straně pod snímkem u článku k výročí 17. listopadu byl uveden text Listopad 1986 v Chrudimi. Samozřejmě, že se jednalo o listopad Omlouváme se za tuto tiskovou chybu. Přijměte prosím omluvu také za nedopatření, kvůli kterému z listopadového čísla vypadl pravidelní měsíční program Centra sociálních služeb a pomoci. Děkujeme za pochopení. redakce 2

3 Od ledna roku 2010 se bude platit daň z nemovitosti ve dvojnásobné výši. Proč tomu tak je? Inu proto, že Poslanecká sněmovna PČR schválila tzv. Janotův balíček (zákon č. 362/2009 Sb.). Tímto zákonem se změnily některé další zákony, a to v souvislosti s návrhem zákona o státním rozpočtu na rok Jednou z dílčích změn je právě novela zákona o dani z nemovitostí, která upravuje sazby daně, a to tak, že je zvyšuje o 100 %. Jinými slovy řečeno, základní sazby za m 2 se zdvojnásobují (tam, kde jste dodnes platili např. 1 Kč za metr, budete od ledna platit 2 Kč). Celá úprava směřuje k tomu, aby se zvýšil výnos daně z nemovitosti, která je zdrojem peněz pro rozpočty obcí. Co však nebývá vždy řečeno úplně Odbor školství a kultury MěÚ Chrudim (dále jen OŠK) sděluje všem zájemcům o poskytnutí příspěvků, dotací a grantů z prostředků města Chrudim na rok 2010, že termín podání žádostí pro všechny tyto formy podpory města je do Formuláře žádostí a Pravidla pro přidělování jsou k dispozici na OŠK MěÚ Chrudim, Pardubická 67, a na webových stránkách města www. chrudim-city.cz. Žádosti musí obsahovat všechny předepsané náležitosti včetně příloh a musí splňovat podmínky uvedené v Pravidlech. Žádosti doručené po termínu (rozhodující je razítko pošty nebo podatelny MěÚ Chrudim) a žádosti, které nebudou splňovat předepsané náležitosti, budou vyřazeny z projednávání. Město Chrudim bude prostřednictvím OŠK přijímat žádosti o: 1) příspěvky na podporu sportu a tělovýchovy v Chrudimi 2) dotace pro kulturní neziskové aktivity ve městě Chrudim 3) dotace ostatní nezařaditelné mezi sport a kulturu Jak je to se zvýšením daně z nemovitosti? nahlas je, že ten, kdo upravil výši daně tímto způsobem, je stát, nikoliv obce. Pouze stát určuje základní sazbu daně a obce mají podle zákona možnost dále ovlivnit výši daně tím, že mohou v rámci obecně závazné vyhlášky 1) stanovit použití koeficientu, kterým zvýší základní sazbu daně pro jednotlivé vybrané části obce o 1 kategorii (tj. v případě Chrudimi o 25 %), ale také mohou tuto daň snížit; 2) stanovit tzv. místní koeficient daně, kterým se základní výše vypočtené daně násobí. Takový koeficient v případě přijetí platí pro celé území obce a může být v rozpětí 2 5 (tedy daň se může zvýšit o 100 až 500 %). Kolik se tedy bude platit v Chrudimi? Město deklarovalo, že nebude navyšovat daň Příspěvky, dotace a granty na rok 2010 z nemovitostí, a svůj slib splnilo. V červnu letošního roku Zastupitelstvo města přijalo obecně závaznou vyhlášku o stanovení koeficientů pro daň z nemovitosti. V rámci této vyhlášky nebyl přijat žádný místní koeficient pro výpočet daně (který jinak přijala celá řada obcí a měst v ČR) a není využita ani možnost zvýšit daň o 1 kategorii ve vybraných částech města. Naopak v lokalitách, které nemají dostatečnou občanskou vybavenost, platí snížený koeficient daně (platí se cca o 10 až 30 % nižší daň). Jak se nyní ukazuje, záměr to byl správný, protože v případě použití místního koeficientu by po úpravách, které nyní provedl stát, vzrostla daňová povinnost v minimální míře 4. jč 4) granty v rámci programu Zdravé město a MA 21 Rada města Chrudim schválila na svém jednání dne grantová témata v rámci programu Zdravé město a MA 21 na rok 2010: 1. Podpora rozvoje občanské společnosti 1. A Organizace dílčích aktivit v rámci osvětových kampaní podporujících zdraví a udržitelný rozvoj Evropský den mobility, Evropský den bez aut, Dny zdraví, Národní dny bez úrazů, Světový den bez tabáku, Den Země 1. B Organizace akcí podporujících rozvoj občanské společnosti 2. Prevence sociálně nežádoucích jevů 2. A Podpora projektů na zmírňování ohrožení sociálním vyloučením 2. B Terénní pracovník pro romskou komunitu 3. Zdraví A Realizace projektů v souladu s programem Zdraví 21 (cíl č. 5 Zdravé stárnutí, č. 8 Snížení výskytu neinfekčních nemocí, č. 9 Snížení výskytu poranění způsobených násilím a úrazy, č. 11 Zdravější životní styl, č. 12 Snížit škody způsobené alkoholem, drogami a tabákem) 3. B Grant na bezplatný provoz venkovních hřišť a sportovišť u školských zařízení (zpřístupnění i neorganizované veřejnosti) 4. Ochrana životního prostředí 4. A Aktivity věnované dalšímu vzdělávaní v problematice ochrany životního prostředí 4. B Zabezpečení ekologických auditů na školách zřizovaných městem Chrudim 5. Zdravá škola 5. A Podpora začínajících realizátorů projektu Zdravá škola 5. B Podpora nových projektů ve Zdravých školách Upozorňujeme, že příjemce příspěvku (dotace) je povinen předložit řádné vyúčtování příspěvku (dotace) OŠK na předepsaném formuláři do jednoho měsíce po skončení akce, nejpozději do ! Bližší informace: Mgr. Josef Štěpánek (tel ), Monika Slaninová (tel , jš Až se zima zeptá zatím se ptáme my ředitele Technických služeb na úklid sněhu ve městě V posledních měsících se hodně hovoří o tzv. chodníkové novele, tedy povinnosti měst jako vlastníků uklízet komunikace i chodníky. Proto jsme se zeptali ředitele Technických služeb, jak je tato organizace na letošní zimu připravená. Jak bude zajištěn úklid sněhu na chodnících? Na úklid sněhu z chodníků bude nasazena veškerá dostupná mechanizace, jak ve vlastnictví TS, tak zapůjčená. Na úklid sněhu v centru města a na chodnících, které vedou z místa bydliště, tj. zejména ze sídlišť do centra města a do míst s největším soustředěním zaměstnavatelů, budou nasazeny tři malé nákladní automobily (Multikary a Gasolone) vybavené radlicí a kartáčem na odstraňování sněhu a sypačem na případný posyp. Na úklid a odstranění sněhu s následným posypem je dána časová lhůta do 12 hodin po skončení sněžení. Hlavním předpokladem pro bezproblémový úklid sněhu ze všech chodníků je jejich dostatečná šířka, únosnost a kvalita povrchu. Po odstranění sněhu a posypu I. zóny (pořadí) se Zimní údržba v Chrudimi mechanizace zaměří na II. zónu, kde je časový limit do 24 hodin po události. Třetí a poslední zóna, v níž jsou zahrnuty chodníky s malou frekvencí chodců, a to je zejména v okrajových částech města a v okolních obcích, které patří k městu Chrudim, má časovou lhůtu 48 hodin po skončení sněžení. Ve všech třech zónách (pořadích) bude jezdit malá mechanizace, tj. malotraktory s radlicí a kartáčem, které budou zajišťovat úklid úzkých chodníků, kudy neprojede širší mechanizace. Po odstranění sněhu se zde bude zajišťovat posyp pomocí ručně vedených vozíků, u kterých lze regulovat množství posypového materiálu. Jsme si vědomi toho, že odstraňování sněhu z chodníků nebude jednoduché vzhledem k jejich proměnlivé šíři a místy i kvalitě povrchu a zejména k parkujícím automobilům. Do současné doby zajišťovaly TS pouze úklid chodníků, které přiléhaly k veřejnému prostranství a pozemkům. Údržba se zde prováděla na cca 40 km chodníků. Takzvaným chodníkovým zákonem to bylo rozšířeno na všechny chodníky ve městě, kde jejich délka narostla na cca 150 až 160 km. Zimní údržba komunikací zůstává bez podstatných změn. Miroslav Skokan A ještě prosba vedení města. Chtěli bychom požádat všechny občany města, aby nám s odstraňováním sněhu z chodníků pomohli a v případě, že je to v jejich možnostech, uklízeli chodníky před svými domy stejně jako dříve. Předem děkujeme Vám všem, kteří nám pomůžete k tomu, aby většina chodníků byla včas schůdná. Jan Čechlovský, Petr Řezníček Nabídka z Infocentra a otevírací doba během Vánoc V příjemném adventním čase si Vám dovolujeme nabídnout tipy na drobné dárky: - vánoční pohledy, - svíčky a zvonky s motivem Chrudimi, - medovinu s chrudimskou etiketou, - katalog plakátů Alfonse Muchy, - brožuru Deset let pěveckého sboru Salvátor a mnoho dalšího. Otevírací doba Infocentra: hod ZAVŘENO 3

4 Městu Chrudim, které realizuje projekt Zdravé město a místní Agendu 21, byl ve středu udělen titul Bezpečná komunita. Starosta města Jan Čechlovský převzal z rukou Bo Henriksona, zástupce Světové zdravotnické organizace z Institutu Karolínské univerzity ve Stockholmu, oficiální plaketu Bezpečné komunity. Při této příležitosti obdrželo město Chrudim i oficiální dopis od ministryně zdravotnictví ČR Dany Juráskové. Chrudim se tak stala druhým městem v České republice, které se může pyšnit titulem Bezpečná komunita, a zároveň 171. městem na světě, jenž se snaží řešit prevenci úrazů systematicky. Bezpečnou komunitou rozumíme stále se vyvíjející, pokračující projekt, který se zaměřuje na prevenci úrazů ve městě. Jeho cílem je postupně snižovat počet úrazů a osobní zodpovědností obyvatel přispívat k omezení úrazů a jejich následků na zdraví. Stejně jako projekt Zdravé město a místní Agenda 21 probíhá projekt Bezpečná komunita pod patronací Světové zdravotnické organizace (WHO) a předpokládá zapojení velkého množství partnerů (Městské policie, Policie ČR, ČČK, Mama klubu, mateřských a základních škol i škol vyššího typu, Centra J. J. Pestalozziho, Besipu, hasičů apod.). Oblast prevence úrazů je velmi široký pojem, ale v Chrudimi si pod ním můžeme představit kampaň Na kolo jen s přilbou, kampaň Vidíš mě (zaměřenou na používání reflexních materiálů), mapování nebezpečných míst ve městě v souvislosti s bezpečnou cestou dětí do školy, zásady Prevencí úrazů od dětí až po seniory Parkovací karty poskytování první pomoci, využívání dopravního hřiště, bezbariérové úpravy přechodů pro chodce, chodníků apod. Oblast prevence úrazů se soustřeďuje i na problematiku domácího násilí, řešení dětských hřišť, práci s rizikovými skupinami (drogy, šikana, sekty apod.), ale i na seniory. Pro ty jsou pravidelně připravovány besedy, programy s názvem Bezpečný domov, ale i v rámci každodenních aktivit se Centrum sociálních služeb a pomoci Chrudim snaží připravovat pro seniory řadu aktivizačních programů, které jsou zaměřeny na udržování fyzické i psychické kondice (trénování paměti, kondiční cvičení, plavání, vycházky apod.). Pro širokou veřejnost se pravidelně připravují Národní dny bez úrazů a akce Pomoc, topím se, které na problematiku úrazů poukazují a praktickými ukázkami přispívají k většímu proškolení občanů. št Opět se blíží doba, kdy budou vydávány parkovací karty pro parkování vozidel ve vymezených oblastech města Chrudim. Touto cestou bychom Vás rádi informovali, jak správně požádat o vydání parkovací karty na kalendářní rok 2010 v souladu s Nařízením města Chrudim č. 3/2005 ve znění pozdějších předpisů (dále jen Nařízení města ). Žádosti o vydání parkovací karty budou přijímány od 1. prosince 2009 v recepci Městského úřadu Chrudim v přízemí budovy MěÚ na Pardubické ulici a to v provozní době recepce: v pondělí a ve středu od 7.30 do hodin, v úterý, ve čtvrtek a v pátek od 7.30 do hodin. Žádost o vydání parkovací karty mohou podat občané s trvalým bydlištěm ve vymezené oblasti, kteří jsou zároveň provozovateli silničního motorového vozidla a nejsou vlastníky či nájemci garáže, dále právnické osoby a fyzické osoby podnikající se sídlem nebo provozovnou ve vymezené oblasti. Údaje uvedené v žádosti je žadatel povinen při podání žádosti prokázat předložením občanského průkazu (trvalý pobyt), výpisu z obchodního rejstříku či živnostenského listu (sídlo nebo provozovna), případně platnou nájemní smlouvou (provozovna). Podpisem čestného prohlášení, které je součástí žádosti, žadatel stvrzuje, že není vlastníkem nebo nájemcem garáže. Při podání žádosti je zároveň třeba uhradit částku za užívání parkovacího místa, která se pro příští kalendářní rok pohybuje v rozmezí až Kč (podle oblasti města, ve které je parkovací místo žádáno, viz Nařízení města a Nabídkový ceník). K zaevidování budou přijímány pouze řádně vyplněné a oprávněnou osobou podepsané žádosti společně s příslušnými výše uvedenými doklady. Při podání žádosti bude žadateli zároveň sdělen termín, ve kterém bude karta připravena k vyzvednutí. Znění Nařízení města Chrudim č. 3/2005 včetně pozdějších předpisů je uvedeno na internetové adrese v kapitole právních předpisů města. Formulář žádosti o vydání parkovací karty je přístupný na stejné internetové adrese v kapitole Odboru dopravy. Ing. Martin Klimek, vedoucí Odboru dopravy MěÚ Chrudim Zvýšení nájmů v městských bytech od S účinností od dochází u městských bytů ke zvýšení nájemného, které schválila Rada města na svém zasedání dne Toto zvýšení vychází z ustanovení Zákona číslo 107/2006 Sb., o jednostranném zvyšování nájemného z bytu, a o změně zákona č. 40/1964 Sb; občanský zákoník, v platném znění, a v souladu se Sdělením Ministerstva pro místní rozvoj č. 180/2009 Sb. Tento zákon umožňuje jednostranně zvýšit nájemné pronajímatelem. V obcích s počtem obyvatel tis. končí možnost zvýšení nájemného v roce Základní cena nájemného za 1m 2 podlahové plochy bude tak v městských bytech od činit 51,95 Kč/ m 2 /měsíčně u bytů v kvalitě standard a 46,76 Kč/ m 2 /měsíčně u bytů se sníženou kvalitou. Protože město Chrudim nezvyšovalo jednostranně nájem v předešlých letech, rozhodlo se využít poslední příležitost nájem jednostranně zvýšit. Nájemné se však nezvyšuje v domech s pečovatelskou službou a v bytových domech, kde byla městu v minulosti poskytnuta dotace. Ke zvýšení nájemného nedochází jen v Chrudimi, ale obdobně postupovali i v jiných městech Čech a Moravy. U nájmů z nebytových prostorů může město v souladu s podmínkami nájemní smlouvy zvyšovat nájemné o průměrnou míru inflace předešlého roku, zjištěnou Českým statistickým úřadem. V roce 2009 se však město Chrudim s ohledem na finanční a ekonomickou krizi rozhodlo nájemné u nebytových prostorů nezvýšit. Inflace vyhlášená ČSÚ za rok 2008 činila 6,3 %. O případném zvýšení nájmů k nebytovým prostorům v roce 2010 rozhodne tedy míra inflace roku 2009, která bude zveřejněna počátkem roku Inflace se očekává velmi nízká, je tedy možné, že nájemné k nebytovým prostorům se v průběhu roku 2010 zvýši jen nepatrně, nebo vůbec. Daniel Stuchlík Nový kurz snižování hmotnosti v Chrudimi od 14. ledna 2010 V kurzu máte možnost: - naučit se správné stravovací a pohybové návyky, - zacvičit si přiměřeně svým tělesným možnostem, - získat kvalitní informace a pomůcky usnadňující hubnutí, - příjemně strávit čas ve společnosti lidí majících stejný cíl. Kurz probíhá pod odborným vedením psycholožky PhDr. Ivy Málkové, lektorky Jany Boučkové a cvičitelky Jany Machové ze společnosti STOB. První ukázková lekce 14. ledna na ZŠ Dr. Malíka v hod. Kurz je vhodný i pro diabetiky 2. typu. Informace na tel , Další informace na št 4

5 Otevření kostela Nanebevzetí Panny Marie na Resselově náměstí bylo návštěvníky i obyvateli města Chrudim hodnoceno jednoznačně pozitivně. Od 22. června do konce září 2009, kdy byl kostel veřejnosti otevřen, jej navštívilo celkem lidí. Pro zajímavost přinášíme návštěvnost kostela v jednotlivých měsících: červen 562 návštěvníků, červenec 3 594, srpen a září Dny s nejvyšší návštěvností kostela byly: Den otevřených dveří památek 12. září (964), sobota 8. srpna Stejně jako řada jiných odvětví lidské činnosti i film začínal víceméně jako kuriozita, jejíž epochální budoucnost si uměl představit jen málokdo. Tomu odpovídá i množství dokumentace, z níž můžeme rekonstruovat pravěk kinematografie, a v případě venkovského města to platí dvojnásob. Když pomineme promítání s pomocí skioptikonu (například v roce 1884), za první veřejnou filmovou produkci v Chrudimi je považována série představení Štěpána Poselta z Jablonce konaná na začátku roku 1897 (necelé dva roky po bratrech Lumiérových) v sále Měšťanské besedy. Třikrát denně se promítaly snímky Veselí karbaníci, Zahradník, Sjezd velocipedistů, Koupající se lid a další. V období do 1. světové války do Chrudimi zajížděla putovní kina, jež hrála v městském divadle, na veřejných prostranstvích či jinde. První pokusy o zřízení stálého biografu ve městě spadají do období těsně před první světovou válkou. V roce 1911 údajně zakoupilo několik zdejších obchodníků skvostný biograf, dochovalo se několik žádostí soukromých osob o povolení zřídit stálé kino. Nejpozději od roku 1914 působilo v Dělnickém domě stálé kino Josefa Baara. V roce 1920 toto zařízení převzalo družstvo Dělnický dům a pojmenovalo jej Lido Bio. Město Chrudim si o licenci na stálé kino požádalo v roce 1913, první městský biograf však zahájil provoz až na začátku června 1919 ve velkém sálu Průmyslového muzea. Pokus o rekord 2009 vypouštění balónků s přáníčky Ježíškovi Počátkem listopadu mnozí z Vás přišli společně s pořadateli z Mateřského centra Mama klub v Chrudimi uložit k zimnímu spánku broučky. Ty necháme spát až do další jarní akce pro veřejnost, kterou bude také již tradiční předvelikonoční Vynášení Morény. Pořadatelé však neusnou ani v prosinci, a tak Vás všechny a děti především zveme ve čtvrtek v na chrudimské Resselovo náměstí, abychom zde již podruhé společně poslali k nebi přání Ježíškovi na balóncích. K dobré náladě zde přispějí děti a paní učitelky se souborem Tralaláček z MŠ Strojařů. Tato akce je součástí soutěže České děti čtou s Ježíškem, do níž se zapojíme společně s dalšími městy, obcemi, školami, školkami a různými Zpřístupnění kostela Nanebevzetí Panny Marie o Chrudimské pouti (365), neděle 9. srpna taktéž při pouti (266) a sobota 5. září během Folklorního festivalu (244). Všechny strany se dohodly, že by měl být kostel Nanebevzetí Panny Marie zpřístupněn i v roce Předpokládáme, že v příštím roce by měl být kostel otevřen přibližně již od poloviny května do konce září. redakce Pamětní deska Aloise Hniličky odhalena V úterý 10. listopadu v hodin byla v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Chrudimi slavnostně odhalena pamětní deska Aloise Hniličky (* 21. března 1826, 10. listopadu 1909). Událo se tak v den 100. výročí úmrtí tohoto významného hudebního skladatele a varhaníka. Odhalení předcházel pietní akt s položením věnce u hrobu A. Hniličky na hřbitově u sv. Václava v Chrudimi. Pamětní desku v kostele odhalil starosta města Chrudim Mgr. Jan Čechlovský a požehnal ji pan arciděkan ThLic. Ing. Jiří Heblt; květinu položily členky pěveckého sboru Slavoj. Poté se konala Chrudim filmová II. období 1897 až 1918 V popisovaném období studovalo v Chrudimi několik mladých mužů, jejichž jména se později spojila s filmem. Na obchodní akademii se od roku 1916 mohli potkávat dva budoucí herci: Mirko Eliáš ( , narozen v Chocni) a Vítězslav Boček ( , narozen v Kutné Hoře). První z nich byl založením typický bohém a dobrodruh. Hrál například s Voskovcem a Werichem ve filmu Svět patří nám (1937), s Hugo Haasem v Mravnosti nade vše (1937), největší roli získal ve Fričových Hordubalech (1937). Vítězslav Boček byl synem chrudimského úředníka, nadšeného ochotníka. Hrál nejprve u divadelních společností, posléze v renomovaných divadlech. Vystupoval ve více než 40 filmech, spíše však ve vedlejších rolích (např. Zborov 1938, Krakatit 1948, Němá barikáda 1949). Největší příležitost dostal ve snímku Vyděrač (1937) po boku Adiny Mandlové. Hrál i v Temnu (1950), které se natáčelo v blízkém Kočí. Další dvojici studentů tvořili budoucí spisovatelé, jejichž díla byla zfilmována: František Zavřel a Petr Jilemnický. Zavřel studoval v letech na chrudimském gymnáziu. Na motivy jeho dvou frašek vznikly filmové komedie Dědečkem proti své vůli (1939) s Oldřichem Novým v hlavní roli a veselohra Panna s Věrou Ferbasovou (1940). Zavřelovou manželkou byla po určitou dobu dcera Jaroslava Vrchlického Eva ( ), slavná herečka Národního sdruženími. Pokusíme se tím překonat rekord ve vypouštění balónků v ČR. Základnou pro letošní ročník bude náměstí v Hradci Králové, odkud přes éter rádia Frekvence 1 odstartuje vypouštění pohádkový princ Jan Čenský. Balónky s přáníčkem od nás obdržíte zdarma těsně před akcí. Děti, které nechtějí na dárek čekat až do Vánoc, mohou s sebou přinést již nakreslené či napsané přání. Podepsané ho mohou ještě před vypuštěním balónků vhodit do připravené schránky přímo na místě a poté, co se balónky vznesou k nebi, bude deset z nich vylosováno a odměněno dárečky. Za mateřské centrum Mama klub Chrudim Markéta Růžičková zádušní mše za Aloise Hniličku, při níž vystoupili členové pěveckých sborů Salvátor a Slavoj a pod vedením dirigenta Tomáše Židka předvedli skladbu A. Hniličky Requiem d moll, op. 190.Pamětní deska o rozměrech 70 cm 50 cm 3 cm je zhotovena z bílého mramoru (sivec) dovezeného z Makedonie a text je psán zlaceným písmem. Město Chrudim, které desku nechalo zhotovit, děkuje firmě Kamenosochařství František Pleskot, Heřmanův Městec, za kvalitní práci. hk divadla, která se také objevila v několika filmech. V letech studoval tehdejší Královskou zemskou střední hospodářskou školu v Chrudimi pozdější spisovatel Petr Jilemnický ( ), jehož některá díla byla zfilmována například na základě povídky ze sbírky Kompas v nás vznikl slovenský snímek Škaredá dedina (1975), v němž se objevila hlinecká rodačka Valerie Kaplanová. Máte informace či dokumenty k filmovému a televiznímu dění na Chrudimsku? Neváhejte a ozvěte se. Kontaktní osoby: Stanislav Novotný, Městský úřad Chrudim, tel , stanislav. Petr Boček a Ivo Šulc, Státní okresní archiv Chrudim, tel , Petr Boček, SOkA Chrudim Pozvání na vánoční jarmark Vánoční čas už je tu zas, světýlka lásky teď rozsvěcí v nás Barevný podzim uklidil poslední listy, červená jablíčka odpočívají ve sklepě a papíroví draci nám naposledy zamávali nad našimi hlavami. Svatý Martin přivezl první sněhové vločky a čertík s Mikulášem donesli období plné očekávání a radostných příprav. Vánoční čas už je tu zas. Všichni mají plné ruce práce, aby i ty letošní Vánoce byly nej. Ani my, děti z Mateřské školy Strojařů v Chrudimi, společně se svými paními učitelkami nezahálíme. Vyrábíme pro Vás vánoční svícny, adventní věnce, vánoční přáníčka, ozdoby, voňavé perníčky, keramické zvonečky, hrníčky a další drobnosti, kterými Vás chceme potěšit na tradičním vánočním jarmarku. Zastavte se v předvánočním shonu, najděte si chvilku a přijměte pozvání v úterý od 7.30 do hodin do naší mateřské školy. Těšíme se na Vás! Radostné Vánoce a mnoho šťastných chvil v novém roce 2010 Vám přeje za celý kolektiv MŠ Eva Saidlová, zástupkyně ředitelky. 5

6 Výročí měsíce Václav Anderle Plán Centra sociálních služeb a pomoci Chrudim prosinec ve hod. přednáší pan Mgr. Ivan Slejška na téma Diapozitivy ze staré Chrudimě (3. část) společenská místnost v Soukenické ulici v hod. vystoupí v Soukenické ulici baletky ZUŠ pod vedením paní P. Kymplové ve hod. si v pracovní terapii v Soukenické ulici můžete s paní Alenou Kindlovou vyrobit čertíka ze šustí ve hod. v Klubu seniorů v Městském parku ochutnávka jídel ve hod. Vás zveme do společenské místnosti v Soukenické ulici na předvánoční povídání s paní Kamilou Skopovou, při kterém ochutnáme lahodný a voňavý vánoční punč v hod. v Měšťanské restauraci Seznamte se, prosím. K tanci a poslechu Vám zahraje pan Zdeněk Škvařil se svou skupinou. Den otevřených dveří v ZŠ Dr. Jana Malíka Žáci a pedagogický sbor Základní školy Chrudim, Dr. Jana Malíka Vás srdečně zvou na Den otevřených dveří, který se bude konat v sobotu od 8.45 hodin. Od hodin rodiče budoucích prvňáčků budou mít možnost získat podrobnější informace o vzdělávacím programu školy ve sborovně ve druhém podlaží. Zdeněk Brož, ředitel ZŠ Chrudim, Dr. J. Malíka Před 160 lety, 23. prosince 1849, zemřel v Chrudimi malíř a rytec Václav Anderle. Narodil se 13. února 1814 v Litomyšli, ve svém rodném městě vystudoval gymnázium a ve svých 24 letech odešel do Vídně na malířsko-sochařskou akademii. Ve Vídni, kde se oženil se svou krajankou, dcerou litomyšlského měšťana, Barborou Khomovou, zůstal řadu let i po svých studiích, nedostatek finančních prostředků ho však přivedl do Chrudimě, kde (a také v jejím okolí) maloval nové a restauroval staré kostelní obrazy. Zemřel na choleru v největším rozmachu svých uměleckých sil. Kromě kostelních obrazů maloval V. Anderle i krajiny a žánrové obrazy (Chrudimská pouť, Na střelnici v Litomyšli), především však byl mimořádně zručným portrétistou: jeho oleje, miniatury či lepty vzbudily velkou pozornost mezi jeho chrudimskými spoluobčany (díky Anderlemu tak známe podobu řady chrudimských osobností (např. malířů Jana Kokeše a Josefa Papáčka, Josefa Klimeše, Karla, rytíře z Peyersfeldu) a také jeho vlastní podobu. Mnoho Anderlových prací uchovává ve svých sbírkách zdejší Regionální muzeum. Pavel Kobetič Chrudimská univerzita třetího věku: 8. a v hod. v Gymnáziu Josefa Ressela v Chrudimi pokračování výuky na počítači vedené panem Martinem Kellerem 1. a v 9.00 hod. v Klubu seniorů v Městském parku pokračuje výuka anglického jazyka vedená paní Eliškou Machačovou ve hod. ve společenské místnosti v Soukenické ulici Zdravý životní styl Mozek a smysly (druhá skupina účastníků) od hod. se bude v Měšťanské restauraci konat slavnostní ukončení pro všechny studenty Chrudimské univerzity třetího věku. Pásma vánočních koled a písniček v podání dětí z mateřských škol ve hod. nám v Domě s pečovatelskou službou v ulici Obce Ležáků zazpívají děti z MŠ U Stadionu, v Domě s pečovatelskou službou v ulici Strojařů nás potěší svým vystoupením děti z MŠ Strojařů ve hod. vystoupí v Domě s pečovatelskou službou v ulici Komenského děti z MŠ Dr. Malíka ve hod. nám v Centru sociálních služeb a pomoci Chrudim v Soukenické ulici zpříjemní odpoledne soubor Klíček z MŠ Svatopluka Čecha. Příjemné prožití Vánoc a rok 2010 plný zdraví, úcty, tolerance a ochoty si vzájemně pomáhat přejí Vám všem zaměstnanci Centra sociálních služeb a pomoci Chrudim. Obchodní akademie Chrudim, Tyršovo náměstí 250, Chrudim, nabízí ve školním roce 2010/2011 žákům 9. tříd studium v 1. ročnících. Otevíráme 3 první ročníky ve čtyřletém denním studiu maturitního oboru Obchodní akademie (63 41 M/02). Bez přijímacích zkoušek. Všechny zájemce o studium srdečně zveme na akce Dny otevřených dveří: 9. prosince 2009 od do hodin 20. ledna 2010 od do hodin nebo po domluvě mimo tyto dny. Tel , Dům dětí a mládeže Chrudim Palackého 418, , Chrudim, tel., fax , Akce v prosinci prosince OK volejbal SŠ chlapci 2. prosince KK plavání ZŠ, SŠ 2. prosince OK v šachu družstev ZŠ 5. prosince Vánoční tvoření dekorace, svíčky, drátování 5. prosince Setkání LT Smrčná pečení vánočních perníčků prosince Vánoční jarmark v DDM prosince (Vá)noční maraton ZK plavání 13. prosince Prezentace činnosti DDM Muzeum Chrudim Dům dětí a mládeže nabízí další aktivity: Každé pondělí a středu od do hod. keramické kurzy pro veřejnost. Příjemné prožití vánočních svátků a veselé vykročení do roku 2010 přejí pracovníci DDM Chrudim. Speciální základní škola Chrudim Možná je právě 1. prosince, kdy čtete tento článek. Možná si zrovna dnes koupíte na našem Vánočním jarmarku dárek pro své blízké. Možná jste byli tento den zvědaví na informace o zahájení projektu Stimulace, příležitost, úspěch z fondů EU. Každopádně jsme rádi, že naše příspěvky sledujete a se zájmem očekáváte, co nového Vám přinesou. V předvánočním shonu žáci vyrábějí dárečky, oblékají školu do zimních motivů, učí se péct cukroví a jiné vánoční dobroty. Oceňují vystoupení spolužáků z dramatického kroužku Rozmarýn i žáků ZUŠ, kteří nás všechny svými výkony rozveselují v pošmourných nevlídných dnech. Vycházející žáci navštívili OU Chroustovice a začínají se rozhodovat o svém budoucím povolání. Malí školáčci se těší na první sníh, kdy se školní družinou vyrazí sáňkovat. Starší chlapci navštěvují zdokonalující plavecký výcvik a své dovednosti zkoušejí i na ledové ploše zimního stadionu Chrudim. Pokud bude zima přívětivá, čeká 7. ročník lyžařský výcvik. Především se ale všichni velmi těšíme na Vánoce. Přejeme Vám (i nám) do nového roku hodně zdraví, štěstí, spokojenosti v osobním i pracovním životě, veselou mysl a žádné chmury na tváři. Za pedagogy Mgr. Iva Holubcová Základní organizace svazu neslyšících a nedoslýchavých Tichý svět v Chrudimi, o. s. zve své členy i širokou veřejnost na tyto akce: od hod. v restauraci hotelu Bohemia vánoční posezení s tombolou. Vánoční nálada, vystoupení dětí z Mumínku, poslech hudby, překvapení z tomboly! V Chrudimi se koná kurz znakového jazyka, který začal v říjnu 2009 a bude ukončen v dubnu Koná se 1 týdně v prostorách Mama klubu. Zájemci se mohou hlásit u paní Alinčové, tel Do pronajatých prostor v Široké ulici (dům ochránců přírody) zhruba 1 v měsíci dojíždí odborník na opravu sluchadel, který zajišťuje také prodej součástek a baterií do sluchadel a poradenství o kompenzačních pomůckách. Nejbližší termín: od do hodin. Ing. Hana Vohradníková, Tichý svět, o. s. 6

7 Technickou gramotností pedagogů ke zvyšování kvality a efektivity výuky Vánoční zvonění s Kuřátky Seminář sebeobrany i pro širokou veřejnost a exhibice bojových umění Shotokan karate Chrudim ve spolupráci s chomutovským Tiger Relax Clubem pořádá v sobotu 19. prosince jednodenní seminář sebeobrany, který je určen i pro laiky z řad široké veřejnosti a bude zaměřen na zvládnutí základních sebeobraných situací a boj na ulici. V neděli 20. prosince se potom v tělocvičně ZŠ U Stadionu koná od 10 hodin tradiční vánoční exhibice bojových umění karate-do a allkampf-jitsu. Z bohatého programu budete moci shlédnout např. techniky přerážení, ukázky cvičení kata či demonstrace pokročilé sebeobrany proti více útočníkům. Více informací: tel Jan Štěpán, Shotokan karate Chrudim Přerušení provozu v chrudimských mateřských školách o vánočních prázdninách Odbor školství a kultury sděluje všem rodičům, jejichž děti navštěvují mateřské školy v Chrudimi, že provoz mateřských škol bude přerušen o vánočních prázdninách v termínu od do V případě, že rodiče projeví zájem o umístění svého dítěte do mateřské školy v době vánočních prázdnin, bude službu vykonávat Mateřská škola, Chrudim 2, Dr. Jana Malíka 765. jš Základní škola Chrudim, Dr. Jana Malíka realizuje v současné době projekt v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Pardubického kraje Technickou gramotností pedagogů ke zvyšování kvality a efektivity výuky. Hlavním cílem projektu, který potrvá do roku 2011, je zlepšování podmínek pro využívání výpočetní techniky žáky i učiteli a podpora zavádění nových efektivních metod, organizačních forem a výukových činností a to v souladu se vzdělávacím programem školy. V první fázi projektu byla pořízena technika za více než osm set tisíc korun. Především osmnáct notebooků pro práci pedagogů, dvě interaktivní tabule a dataprojektory. Zároveň se uskutečnily úvodní vzdělávací semináře pro jednotlivé skupiny učitelů. Před začátkem nového školního roku absolvoval celý pedagogický sbor společný třídenní seminář v hotelu Mánes ve Svratce pod vedením zkušených lektorů. Tento seminář byl zaměřen na efektivní využívání techniky, kterou škola v rámci projektu získala. V projektu jsou pedagogové rozděleni do třech základních skupin. Skupina začátečníci se učila pracovat v aplikaci Word 2007, která poskytuje nástroje dovolující snadno vytvářet profesionálně vypadající dokumenty, např. upravovat text, formátovat, vkládat obrázky či tabulky. Skupina pokročilí si procvičovala práci v aplikaci PowerPoint 2007, která umožňuje rychlé vytváření efektivních prezentací. Skupina pedagogů ve skupině experti se seznámila s prací v aplikaci Publisher 2007, která obsahuje nové nástroje, které umožňují vytvářet pracovní sešity, metodické příručky i učebnice podle specifických potřeb uživatele. Všechny skupiny se učily pod vedením lektora Jaroslava Bise využívat nástroje interaktivní tabule s použitím aplikace Activstudio Proffesional Edition se zaměřením na tvorbu vlastních materiálů pro interaktivní tabule, které jsou ve škole instalovány. Jaromír Zajíček všechny učitele učil, jak správně pracovat s digitálním fotoaparátem, na co si dávat pozor při vlastním fotografování a jak fotografie zpracovávat. V závěrečném bloku každý učitel zpracoval výstup, který také své skupině prezentoval. Vznikly tak zajímavé práce odrážející zkušenosti a odbornosti jednotlivých pedagogů. Na tento seminář budou v tomto i příštím školním roce navazovat další semináře, konzultace a tvorba dalších výukových materiálů. Projekt, jehož celkový rozpočet je téměř tři a půl milionu korun, je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Ing. Blanka Němcová Zápis dětí do 1. tříd chrudimských základních škol Zápis dětí do 1. tříd základních škol pro školní rok 2010/2011 proběhne ve dnech 22. a 23. ledna Zápis dětí do 1. třídy Speciální základní školy Chrudim se uskuteční pouze 22. ledna jš Lyžaři, pozor! Začíná nová sezóna hory již mají sníh, který vydrží až do jara! Od 9. ledna 2010 jezdíme každou sobotu na hory za velmi levný peníz. Můžete se přihlásit do oddílu, pak to již máte za hubičku. Přihlášky do oddílu i na zájezdy přijímá paní Kašpárková v obchodním středisku ETS, Fibichova ulice (u polikliniky Chrudim) od pondělí do čtvrtka 8 11 a hodin. Tel Podrobnosti na Všechny vás srdečně zve do prima zimy Jarda Voženílek, předseda LO. S rodiči ve školce Po příjemných listopadových podvečerech Halloweenu a Martinské slavnosti strávených v Mateřské škole Na Valech čeká děti, jejich rodiče a učitelky vánoční setkání ve třídách, protože magické, pohádkově kouzelné a tajemné Vánoce jsou tu. Děti obdarují své blízké nejen vlastnoručně vyrobenými dárky, ale i písničkou, hrou, pohlazením a pohodou. I děti se budou radovat z pěkných dárků. Ale společně prožité chvíle při hraní, zpívání a nejrůznějším dělání, které paní učitelky připravují, se nedají ničím nahradit. Čas, který dětem společně věnujeme, je ten nejlepší vánoční dárek. Jana Kobetičová Po ukončení 11. ročníku festivalu Tradice Evropy už chrudimská Kuřátka se Zrníčky připravují další koncert pro chrudimskou veřejnost. Tentokrát si do divadla pozvala kamarády od Kyjova a z Pardubic. Moravský soubor Děcka ze Skoronic přiveze krásné moravské koledy, pardubická kapela Paduana Hispanica představí divákům barokní a renesanční hudbu. Pokud máte chuť nechat se pohladit úsměvem malých dětských interpretů a chcete se vánočně naladit, přijďte do chrudimského divadla v pátek v hod. Dostane se Vám vinšování v podobě společného zpívání koled i lidových písní z různých oblastí naší vlasti. A nezapomeňte na zvoneček, těšíme se, jak rozezníme celé divadlo. Za všechna Kuřátka a Zrníčka z Chrudimě přejeme všem našim kamarádům a přátelům milé a hezké chvíle prožité s rodinou v čase vánočních svátků a velkou dávku pevného zdraví v novém roce. Mgr. Radka Ehrenbergerová, vedoucí souboru Vítání občánků 9. listopadu 2009 Bára Markupová, Nicolas Bakeš, Bára Chaloupková, Natálie Hiklová, Milan Murgaš, Anežka Mrkvičková, Jakub Jan Dočekal a Anna Zítková. 16. listopadu 2009 Štěpán Seifert, Viktorie Rulíková, Kryštof Beránek, Sofie Černá, Matyáš Halamka, Linda Vlčková, Adéla Šustrová, Lucie Filippi, Olivek Petržílek, Klaudie Ulrichová, Michaela Stejskalová, Gita Lőwyová a Nikola Horálková. av Vánoční zpívání v parku Na Střelnici spojené s oslavou 30 let ochránců přírody v Chrudimi Budeme pouštět lodičky v ořechových skořápkách s betlémským světlem po náhonu řeky Chrudimky, poslechneme si proslov místního duchovního a za doprovodu hudebního nástroje zazpíváme koledy. Čeká Vás svátečně osvícený park v přírodní památce Ptačí ostrovy, na jehož úpravách se velkou měrou podílelo právě ČSOP, za což dostalo ocenění na Pražském hradě. Budeme podávat teplý vánoční čaj, který pro Vás připraví čajovna Luna, a dostanete také malý dárek od spoluorganizátora akce. Vánoční zpívání v parku Na Střelnici se koná 23. prosince 2009 od 17 hod. Zastávka MHD Chrudim U Kapličky (Malecká) Tibor Schwarz, DiS., Ekocentrum Zelený dům při ČSOP v Chrudimi 7

8 Po uzávěrce: Výročí 17. listopadu 1989 i 1939 v Chrudimi Zahájení výstavy Do švestek to nevydrží bylo pojato vesele i vážně, MVDr. J. Lacina připomněl výročí 17. listopadu 1989 i Do švestek to vydrželo, to byl název expozice v prostorách bývalé chrudimské věznice. Návštěvníci mohli nahlédnout do původních vězeňských cel. Shromáždění občanů na Resselově náměstí k děkovné bohoslužbě. Chrudimští duchovní při děkovné bohoslužbě. Slavnostní koncert spojených sborů regionu pod vedením Tomáše Židka Studenti v Parku republiky zasadili strom k výročí 17. listopadu. č. 12/2009 vychází Vydává město Chrudim, Resselovo náměstí 77, Chrudim I, IČO Telefon redakce , fax , Redakční rada: Jan Čechlovský, Sylva Drašnarová, František Chmelík, Pavel Kobetič, Roman Málek, Stanislav Novotný, Petr Řezníček, Josef Štěpánek. Jazyková úprava: Bohumila Novotná. Autor příspěvku odpovídá za věcnou a jazykovou správnost. Texty Po uzávěrce neprošly jazykovou korekturou. Redakce neručí za obsah příspěvků externích dopisovatelů. Přílohy Zpravodaje nejsou redigovány redakční radou CHZ a nejsou jí ani jazykově upravovány. Náklad výtisků. Grafická úprava Reklama&tisk, Chrudim, tisk Tiskárna PORS s. r. o., Chrudim. Registrováno Ministerstvem kultury České republiky pod značkou MK ČR E Vychází 1x měsíčně. Distribuce zdarma do všech domácností na území města Chrudimě. Přetisk povolen pouze se svolením vydavatele. Uzávěrka čísla 11. listopadu

9 KČT Chrudim Vejšlapy v prosinci 2009 Středa Čachnov Svratouch Svratka (9 km) Sraz v 7.00 hod. na nádraží ČD Chrudim, odjezd vlaku v 7.25 hod. Vedoucí: manželé Naumecovi, tel Sobota Vítání zimy na Monaku (14 km) Sraz v hod. na nádraží ČD Chrudim, odchod v hod. Vedoucí: L. Machová, H. Línková, tel POZOR ZMĚNA! Čtvrtek Kukátko od hod. v restauraci Bowling Sobota Předvánoční Brno Sraz v 5.50 hod. na nádraží ČD Chrudim, odjezd vlaku v 6.08 hod. Vedoucí: manželé Hurtovi, tel Sobota Chrudim zámek Slatiňany Chrudim (12 km) Sraz ve hod. u mostu přes Chrudimku pod nemocnicí, odchod v hod. Vedoucí: J. Jahnický, V. Písař, tel Pátek Výstup na Kunětickou horu Sraz v 8.15 hod. na nádraží ČD Chrudim, odjezd vlaku v 8.30 hod. Vedoucí: G. Zajícová, tel Změny po uzávěrce vyhrazeny! Aktuální informace na tel. číslech, uvedených u každé akce, na na našich vývěskách a v chrudimském Informačním centru. Zveme mezi nás i širokou veřejnost, všechny ty, kteří mají rádi přírodu a turistiku. Jiří Jahnický, předseda klubu, tel Treking Chrudim akce v prosinci 2009 Treking Chrudim akce v prosinci Mikulášský zájezd, BUS lyžařská turistika, pěší turistika (2 15 km) Vlastimil Škvára, tel , Silvestr u pramene Chrudimky vlak, lyžařská turistika, pěší turistika (20 km) Vlastimil Škvára, tel , Silvestr pěšky nebo běžky vlak, lyžařská turistika, pěší turistika (15 km) Vlastimil Škvára, tel , Vlastimil Škvára KRB Chrudim pořádá: v neděli 13. prosince 2009 ve hodin 245. malou cenu Monaka Cena Evy Novotné ve čtvrtek 24. prosince 2009 od hodin 246. malou cenu Monaka vánoční Místo startu: silnice pod restaurací Monaco u Slatiňan. Délka běhu: m (přesně), zájemci se slabší výkonností a děti mohou absolvovat menší (červený) okruh, dlouhý jen cca m. Zveme Vás též na 26. ročník Nočního běhu Aušperskem ve čtvrtek 17. prosince 2009 v hodin (Zaječice u Chrasti u Chrudimi) a dále na 31. ročník Novoročního běhu Chrudimí v pátek 1. ledna 2010 v hodin (před Divadlem Karla Pippicha v Chrudimi). Další informace najdete na Provoz krytého plaveckého bazénu a sauny v prosinci 2009 Plavecký bazén Dětský bazén Sauna 1. út Ženy 2. st Muži 3. čt Ženy 4. pá Spol. 5. so Spol. 6. ne Spol. 7. po Muži 8. út Ženy 9. st Muži 10. čt Ženy 11. pá Spol. 12. so Spol. 13. ne Spol. 14. po Muži 15. út Ženy 16. st Muži 17. čt Ženy 18. pá Spol. 19. so Spol. 20. ne Spol. 21. po Muži 22. út Ženy 23. st Muži 24. čt. Zavřeno Zavřeno Zavřeno 25. pá. Zavřeno Zavřeno Zavřeno 26. so. Zavřeno Zavřeno Zavřeno 27. ne Spol. 28. po Muži 29. út Ženy 30. st Muži 31. čt. Zavřeno Zavřeno Zavřeno Pozn: Změny v provozních hodinách jsou vyhrazeny. Informace na tel Dne bude krytý plavecký bazén zavřen. Krásné prožití Vánoc a hodně zdraví v roce 2010 přejí zaměstnanci Sportovních areálů města Chrudim, s. r. o. Podrobné informace o provozní době na Oddíl basketbalu TJ Sokol BC DARREN Chrudim zve své příznivce v prosinci do sportovní haly OP U a TJ Sokol BC DARREN Chrudim BK Loko Trutnov LIGA U TJ Sokol BC DARREN Chrudim TJ Šumperk Klub rekreačních běžců tradičně zahajuje sportovní vstup do nového roku běžeckou akcí Chrudimí. Na startu již 31. ročníku Novoročního běhu se sejdou příznivci tohoto běhu před Divadlem Karla Pippicha 1. ledna 2010 v hodin. Tato akce se koná pod záštitou starosty města Chrudim Jana Čechlovského jako vzpomínka na příkladného sportovce a významného občana Chrudimi JUDr. Josefa Poupěte. Trať měří 4 km, vede podél řeky Chrudimky se stoupáním na Kopanici a přes střed města se vrací zpět k Divadlu. Prezentace je od hodin v Café sport (první ulice vpravo od hotelu Alfa, Radoušova 17), kde je šatna, občerstvení a budou tu rovněž vyhlášeny výsledky. Startovné činí 20 Kč. Každý účastník obdrží upomínku a pro prvních 60 běžců jsou připraveny hodnotné ceny. Hlavními sponzory jsou Decomkov s. r. o. Praha, Café sport a město Chrudim. Pořádající Klub rekreačních běžců zve občany, sportovce našeho města a okolí, aby využili této možnosti si zasportovat na Nový rok, prověřit si svoji fyzickou kondici a udělat něco pro své zdraví. Těšíme se na Vaši účast při 31. ročníku tohoto běhu. Informace a přihlášky podá Marcela Holinková, tel , Novoroční běh Chrudimí 9

10 2inF_inz_Chrudim_Sedmicka_178x130.indd 1 Chrudim, Resselovo nám. 12 OBC Balustráda Tel.: Radost z nákupu 11/16/09 4:30:28 PM Při nákupu nad 1000 Kč dostanete jako dárek rychlovarnou konvici RK2180 v ceně 990 Kč zdarma. Akce platí od do ZDARMA! 990,- Kč ELKO VALENTA, člen sítě elektroprodejen 10

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

Den otevřených dveří HZ Topol 24. května 2013 od 8:00 do 17:00 hodin

Den otevřených dveří HZ Topol 24. května 2013 od 8:00 do 17:00 hodin 2013 Národní dny bez úrazů Kampaň Národní dny bez úrazů je jednou z největších komunitních kampaní, která je zacílena na prevenci úrazů zejména u dětí a mládeže. Kampaň Národní dny bez úrazů, probíhající

Více

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně čj. MCH 4836/2012 spisová značka 4834/2012/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 59. zasedání dne 24. října 2012 1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně R M 1 / 5 9 / 1 2 program

Více

RO 4 29. 12. 2014. Strana 1 (celkem 4)

RO 4 29. 12. 2014. Strana 1 (celkem 4) VÝTAH z USNESENÍ ze 4. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce Ludgeřovice. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj,

Více

Výtah z usnesení Rady města Lanškroun č. 23 ze dne 05.10.2015. Služební cesta do Hajdúszoboszló a Dzierżoniówa

Výtah z usnesení Rady města Lanškroun č. 23 ze dne 05.10.2015. Služební cesta do Hajdúszoboszló a Dzierżoniówa Výtah z usnesení Rady města Lanškroun č. 23 ze dne 05.10.2015 USNESENÍ č. 542/RM/2015 Služební cesta do Hajdúszoboszló a Dzierżoniówa Rada města Lanškroun schválila zahraniční služební cestu Jaroslava

Více

Prosinec 2011 I letos vystoupí na vánočním koncertu Chvála Bohu s Frantou Černým

Prosinec 2011 I letos vystoupí na vánočním koncertu Chvála Bohu s Frantou Černým Časopis vydávaný Obecním úřadem Javorník Prosinec 2011 I letos vystoupí na vánočním koncertu Chvála Bohu s Frantou Černým Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE Zápis z prosincového zasedání 12.12.2011 1. Určení

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně:

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně: MOZAIKOVNÍK školní rok 2009 / 2010 Pracoviště I. stupně: Základní škola Mozaika, o.p.s. U Stadionu 1166 516 01 Rychnov nad Kněžnou tel.: 732 234 209 (sborovna) 739 007 826 603 709 174 (p. ředitelka) Pracoviště

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

b) postoupení pohledávky váznoucí na bytu č. 16, Na Valech 200, Rumburk 1, ve výši 1.411,- Kč za cenu min. 1.411,-Kč,

b) postoupení pohledávky váznoucí na bytu č. 16, Na Valech 200, Rumburk 1, ve výši 1.411,- Kč za cenu min. 1.411,-Kč, z 15. schůze Rady města Rumburk, konané dne 9. dubna 2015 1. Schválení programu Usnesení č. 215/2015 Rada města Rumburk projednala a schválila doplněný program 15. schůze rady města Rumburk. 2. Kontrola

Více

Usnesení č. 4/2015 ze 4. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA SLATIŇANY ze dne 15. dubna 2015

Usnesení č. 4/2015 ze 4. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA SLATIŇANY ze dne 15. dubna 2015 Zastupitelstvo města Slatiňany Usnesení č. 4/2015 ze 4. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA SLATIŇANY ze dne 15. dubna 2015 45/4/2015/ZMS schválilo program 4. zasedání zastupitelstva města Slatiňany ve znění

Více

Kaple sv. Barbory na frýdeckém zámku. úterý 4.12. 17.00 Mše svatá

Kaple sv. Barbory na frýdeckém zámku. úterý 4.12. 17.00 Mše svatá Datum Čas Název akce Místo konání sobota 1.12. 15.00-18.00 Doneste si zvoneček, rozsvítíme stromeček aneb VELKÝ POHÁDKOVÝ MEJDAN Vánoční dílny neděle 2.12. 09.00-18.00 Advent na náměstí - Reprodukovaná

Více

PODKLADY. k 7. zasedání. Zastupitelstva města Chrudim. konaného dne 24.8.2015

PODKLADY. k 7. zasedání. Zastupitelstva města Chrudim. konaného dne 24.8.2015 PODKLADY k 7. zasedání Zastupitelstva města Chrudim konaného dne 24.8.2015 Město Chrudim PROGRAM 7. zasedání Zastupitelstva města Chrudim, konané dne 24.8.2015 v 16:00 hod. zasedací místnost MěÚ, Pardubická

Více

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, MUDr. Kulich, Bc. Omastová, Mgr. Rosůlek, PaedDr. Štoček

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, MUDr. Kulich, Bc. Omastová, Mgr. Rosůlek, PaedDr. Štoček z 31. zasedání Rady města Nový Bydžov konaného dne 15. 10. 2007 od 15:30 hodin v malé zasedací místnosti Městského úřadu Nový Bydžov ----------- Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, MUDr. Kulich, Bc. Omastová,

Více

MĚSTO PŘÍBRAM. Obecně závazná vyhláška č. 1/2011 ze dne 24.01.2011. o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

MĚSTO PŘÍBRAM. Obecně závazná vyhláška č. 1/2011 ze dne 24.01.2011. o místním poplatku za užívání veřejného prostranství MĚSTO PŘÍBRAM Obecně závazná vyhláška č. 1/2011 ze dne 24.01.2011 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství Zastupitelstvo města Příbram se na svém zasedání dne 24.01.2011 usneslo vydat podle

Více

Zásady krátkodobého pronajímání nebytových prostor ve vlastnictví města Napajedla aktualizace 2014

Zásady krátkodobého pronajímání nebytových prostor ve vlastnictví města Napajedla aktualizace 2014 Zásady krátkodobého pronajímání nebytových prostor ve vlastnictví města Napajedla aktualizace 2014 Schváleno RM dne 19.03.2014 usnesením č. 70/1416/2014 Nabývá účinnosti dne 01.04.2014 Zásady pronajímání

Více

USNESENÍ rady města Slatiňany ze schůze č. 46/2008 konané dne 18. srpna 2008 Rada města Slatiňany:

USNESENÍ rady města Slatiňany ze schůze č. 46/2008 konané dne 18. srpna 2008 Rada města Slatiňany: USNESENÍ rady města Slatiňany ze schůze č. 46/2008 konané dne 18. srpna 2008 Rada města Slatiňany: 682/46/2008/RMS schválila rozšířený návrh program jednání 683/46/2008/RMS neschválila poskytnutí finančního

Více

MĚSTO TRUTNOV RADA MĚSTA

MĚSTO TRUTNOV RADA MĚSTA MĚSTO TRUTNOV RADA MĚSTA ZÁSADY č. 1/2004 pro postup při pronájmu nebo poskytnutí jako výpůjčky vymezených nebytových prostor na dobu nepřesahující 29 dnů Vydává ÚPLNÉ ZNĚNÍ č. 2 (účinnost od 1.1.2010)

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009 MOZAIKOVNÍK školní rok 2008 / 2009 Organizace školního roku 2008/2009 Zahájení školního roku 1. září 2008 Ukončení 1.pololetí 29. ledna 2009 Ukončení 2. pololetí 29. června 2009 PRÁZDNINY Podzimní prázdniny

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

Usnesení. a) závazné ukazatele stanovené radě města

Usnesení. a) závazné ukazatele stanovené radě města Město Moravská Třebová 1 Usnesení z 12. zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 3.3.2008 od 15.00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na ul. Olomoucké za účasti 19 členů

Více

Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012

Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012 Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012 Cílem Akčního plánu Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011 2012 (dále jen Akční

Více

1784/89/2009 - Pronájem pozemků v majetku Města Nový Bydžov k nepodnikatelským účelům s účinností od 6. října 2009

1784/89/2009 - Pronájem pozemků v majetku Města Nový Bydžov k nepodnikatelským účelům s účinností od 6. října 2009 z 89. zasedání Rady města Nový Bydžov konaného dne 5. října 2009 od 15:30 hodin v malé zasedací místnosti Městského úřadu Nový Bydžov ----------- Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, Ing. Kubánek, MUDr. Kulich,

Více

prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8

prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8 prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8 První adventní neděli jsme slavnostně rozsvítili vánoční strom, zde měly pásmo vánočních koled, básniček a písniček děti z naší základní a mateřské školy a

Více

VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE

VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE Kde nás najdete BOSKOVICKO a MORAVSKÝ KRAS Boskovice leží na střední Moravě asi 40 km severně od Brna na hranici mezi Boskovickou brázdou a Drahanskou vrchovinou

Více

Směrnice k žádostem o vybrané dotace na rok 2015 (stavby, investice, akce pro neorganizovanou mládež)

Směrnice k žádostem o vybrané dotace na rok 2015 (stavby, investice, akce pro neorganizovanou mládež) Směrnice k žádostem o vybrané dotace na rok 2015 (stavby, investice, akce pro neorganizovanou mládež) 1. Úvodní ustanovení (1) V návaznosti na Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro NNO na

Více

U S N E S E N Í. 53. zasedání Rady MČ Brno Židenice

U S N E S E N Í. 53. zasedání Rady MČ Brno Židenice - 1 - Příloha k zápisu 53. zasedání Rady MČ Brno Židenice konaného dne 2.3.2009 U S N E S E N Í 53. zasedání Rady MČ Brno Židenice 1. Schválení programu 53/2009 zasedání Rady MČ Brno Židenice a jmenování

Více

ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ PRO NEZISKOVÉ ORGANIZACE Z ROZPOČTU OBCE DĚTMAROVICE

ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ PRO NEZISKOVÉ ORGANIZACE Z ROZPOČTU OBCE DĚTMAROVICE Obec Dětmarovice ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ PRO NEZISKOVÉ ORGANIZACE Z ROZPOČTU OBCE DĚTMAROVICE Zastupitelstvo obce Dětmarovice na svém jednání dne 12.12.2007 usnesením číslo 154/7 schválilo Zásady

Více

MĚSTO BRUNTÁL NAŘÍZENÍ č. 1/2009

MĚSTO BRUNTÁL NAŘÍZENÍ č. 1/2009 MĚSTO BRUNTÁL NAŘÍZENÍ č. 1/2009 O PLACENÉM PARKOVÁNÍ VE MĚSTĚ BRUNTÁLE Rada města Bruntálu se na svém zasedání dne 17. 2. 2009 usnesením č. 1892/50R/2009 usnesla vydat v souladu s ustanovením 11 odst.

Více

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 21. ročník září 2015 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 Usnesením č. 38/2015 zastupitelé vzali na vědomí informaci o stavu smlouvy o smlouvě budoucí o realizaci projektu pro zpracování

Více

ze 7. schůze Rady města Rumburka, konané dne 23. prosince 2010

ze 7. schůze Rady města Rumburka, konané dne 23. prosince 2010 ze 7. schůze Rady města Rumburka, konané dne 23. prosince 2010 1. Schválení programu Usnesení č. 78/2010 Rada města Rumburka projednala a schválila doplněný program 7. schůze rady města. 2. Kontrola plnění

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2014/2015 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa školy Hradec

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

USNESENÍ. z 64. schůze Rady města Hranic, dne 14. 1. 2014

USNESENÍ. z 64. schůze Rady města Hranic, dne 14. 1. 2014 MĚSTO HRANICE USNESENÍ z 64. schůze Rady města Hranic, dne 14. 1. 2014 Usnesení 2081/2014 - RM 64 ze dne 14. 1. 2014 Kontrola plnění usnesení 1. bere na vědomí kontrolu plnění usnesení k 14.1. 2014 bez

Více

7.12. 2015 - pondělí Zdravotní cvičení pro seniory 7:45 8:45 Počítačové kurzy 9:00 12:00 Kondiční cvičení ženy 9:00 10:00

7.12. 2015 - pondělí Zdravotní cvičení pro seniory 7:45 8:45 Počítačové kurzy 9:00 12:00 Kondiční cvičení ženy 9:00 10:00 SPOLEČENSKÉ, AKTIVIZAČNÍ CENTRUM PRO SENIORY Středisko sociálních služeb Městské části Praha 9 Harrachovská 422/2, Praha 9 Prosek, www.ssspraha9.cz tel.: 724-905 785, 286582298, e-mail: dunderova@ssspraha9.cz

Více

Usnesení -BN z 18. jednání Rady města Benešov nad Ploučnicí, konané v kanceláři starosty města dne 16.12.2009

Usnesení -BN z 18. jednání Rady města Benešov nad Ploučnicí, konané v kanceláři starosty města dne 16.12.2009 Usnesení -BN z 18. jednání Rady města Benešov nad Ploučnicí, konané v kanceláři starosty města dne 16.12.2009 Na základě usnesení 200/2009 ze dne 02.12.2009 ZaM s v ě ř u j e v souladu s ustanovením 100

Více

RADA OBCE BORŠICE 687 09 Boršice, telefon: 572 501 121, e-mail: ou@borsice.cz. Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015

RADA OBCE BORŠICE 687 09 Boršice, telefon: 572 501 121, e-mail: ou@borsice.cz. Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015 Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015 Přítomni: Mgr. Petra Dostálová, Petr Dula, Ing. Roman Jílek, Helena Veselá, Ing. Stanislav Volčík Omluveni: - Jednání řídil: starosta Kontrola zápisu

Více

Rada města Usnesení č. 01/09

Rada města Usnesení č. 01/09 Rada města Usnesení č. 01/09 z jednání rady města konaného dne 12.01.2009 Usnesení obsahuje: 6 stran, body č. 1-50 RM schvaluje 1) a) Smlouvu o podmínkách poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu

Více

čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV Rada města Chropyně

čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV Rada města Chropyně čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 91. zasedání dne 26. října 2009 ZNĚNÍ PO ODSTRANĚNÍ ADMINISTRATIVNÍ CHYBY R M 1 / 9 1 / 0 9 Informativní

Více

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012.

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012. U S N E S E NÍ z 57. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 13. února 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

Pracovní aktiv zástupců klubů OFS Jihlava Jihlava, 19.8.2013, 16,00 hod.

Pracovní aktiv zástupců klubů OFS Jihlava Jihlava, 19.8.2013, 16,00 hod. Program: Pracovní aktiv zástupců klubů OFS Jihlava Jihlava, 19.8.2013, 16,00 hod. 1. Žádosti na údržbu prostřednictvím FAČR pro rok 2014 2. Vyúčtování programu IV. MŠMT údržba rok 2013 1. Žádosti na údržbu

Více

Rada vyslovila uznání a poděkování

Rada vyslovila uznání a poděkování Vzdělávání: Rada vyslovila uznání a poděkování Nenuď se doma nebo někde na ulici!!! Rada města Bruntálu v úterý 22. listopadu vyslovila uznání a poděkování řediteli, pedagogickému sboru a nepedagogickým

Více

Město Kolín. Článek 1 Základní ustanovení

Město Kolín. Článek 1 Základní ustanovení Město Kolín Nařízení města Kolína č. 6/2014 O placeném stání silničních motorových vozidel na místních komunikacích ve vymezených oblastech města Kolína určující úseky místních komunikací ve vymezených

Více

Program školního roku 2014 2015

Program školního roku 2014 2015 Program školního roku 2014 2015 SOUTĚŽE A PROJEKTY : Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního významu Školní pěvecká soutěž

Více

personální obsazení správní rada

personální obsazení správní rada výroční zpráva2013 Výroční zpráva Janovská o.p.s. je podávána podle zákona o obecně prospěšných společnostech a byla schválena správní radou Janovská o.p.s. kontakt Janov nad Nisou 520, 468 11 +420 739

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 3 /2007 konané dne 28. února 2007

USNESENÍ ze schůze RM č. 3 /2007 konané dne 28. února 2007 USNESENÍ ze schůze RM č. 3 /2007 konané dne 28. února 2007 RM schvaluje: 1. Předložený Závěrečný účet Města Tišnova za rok 2006 a doporučuje ZM ke schválení. 2. Předložený výkaz hospodaření ZŠ nám. 28.

Více

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice Statutární město Brno Příloha k zápisu 79. zasedání Rady MČ Brno - Židenice konaného dne 14.11.2005 U S N E S E N Í 79. zasedání Rady MČ Brno Židenice 1. Schválení programu 79/2005 zasedání Rady MČ Brno

Více

V Ř E S K O V Á K listopad 2011

V Ř E S K O V Á K listopad 2011 V Ř E S K O V Á K listopad 2011 Úvodní slovo Vážení spoluobčané,na bývalé skládce směr Lhovice došlo ke spálení dřevního odpadu a kompletnímu srovnání. Bohužel někteří neukáznění občané sem zase vyvážejí

Více

M Ě S T O P R O S E Č

M Ě S T O P R O S E Č M Ě S T O P R O S E Č Směrnice Rady města Proseč Pravidla pro poskytování příspěvků na podporu spolkového života a volnočasových aktivit Rada města Proseč se na svém zasedání dne 23. 10. 2012 usnesením

Více

Z Á P I S Z 52. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 16. 3. 2005

Z Á P I S Z 52. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 16. 3. 2005 Z Á P I S Z 52. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 16. 3. 2005 Místo konání: MĚSTSKÝ ÚŘAD SLANÝ Čas konání: 16. března 2005 Přítomni: RNDr. Ivo Rubík, p. Jaroslav Hložek (dostavil se 16.40), Ing. Pavel Bartoníček,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo 2417/47/15

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo 2417/47/15 ZNALECKÝ POSUDEK číslo 2417/47/15 NEMOVITÉ VĚCI: Spoluvlastnické podíly ve výši 1/12 na pozemcích parcelní čísla 992 a 994/1v katastrálním území Přelouč Katastrální údaje : Kraj Pardubický, okres Pardubice,

Více

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Fišera, Navrátil

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Fišera, Navrátil z 86. schůze Rady města Nový Bydžov konané dne 13. 2. 2006 od 15:30 hodin v malé zasedací místnosti Městského úřadu ----------- Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Fišera,

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 010 164/99-5009 Oblastní pracoviště: č. 1 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 010 164/99-5009 Oblastní pracoviště: č. 1 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 010 164/99-5009 Oblastní pracoviště: č. 1 Signatura: ba4os201 Obvodní pracoviště: Praha INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Střední odborná škola pro sluchově postižené,

Více

U S N E S E N Í Rady Městské části Praha Běchovice číslo 1/001/14 ze dne 12.11.2014

U S N E S E N Í Rady Městské části Praha Běchovice číslo 1/001/14 ze dne 12.11.2014 číslo 1/001/14 k návrhu na schválení programu 1. jednání Rady MČ Praha - Běchovice a) předložený program 1. jednání RMČ Praha - Běchovice a) se zněním programu jednání číslo 2/001/14 k návrhu na schválení

Více

Usnesení. přísp. 2007

Usnesení. přísp. 2007 Město Moravská Třebová 1 Usnesení z 8. zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 29.10.2007 od 15.00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na ul. Olomoucké za účasti 21 členů

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 24. řádné jednání rady městské části, konané dne 11. 6. 2014 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, S. Hasenkopfová, F.

Více

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Navrátil, Fišera

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Navrátil, Fišera z 79. schůze Rady města Nový Bydžov konané dne 14. 11. 2005 od 15:30 hodin v malé zasedací místnosti Městského úřadu ----------- Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Navrátil,

Více

Program školního roku

Program školního roku Program školního roku SOUTĚŽE A PROJEKTY : 2015 2016 Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Nadační fond Dětský čin roku Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního

Více

Pravidla pro přidělování transferů z rozpočtu obce Tlumačov na podporu činnosti spolků a neziskových organizací v oblasti mládeže a sportu

Pravidla pro přidělování transferů z rozpočtu obce Tlumačov na podporu činnosti spolků a neziskových organizací v oblasti mládeže a sportu Pravidla pro přidělování transferů z rozpočtu obce Tlumačov na podporu činnosti spolků a neziskových organizací v oblasti mládeže a sportu Schváleno usnesením Zastupitelstva obce Tlumačov Z11/26/09/14

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1019/07-09 Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Adresa: 542 32 Úpice, Komenského 151

Více

čj. MCH 5371/2009 spisová značka 5379/2009/OVV Rada města Chropyně

čj. MCH 5371/2009 spisová značka 5379/2009/OVV Rada města Chropyně čj. MCH 5371/2009 spisová značka 5379/2009/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 90. zasedání dne 14. října 2009 R M 1 / 9 0 / 0 9 Informativní zprávu o plnění úkolů uložených Radou města

Více

Dotační program Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na rok 2015 Podpora polytechnické výchovy v mateřských a základních školách

Dotační program Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na rok 2015 Podpora polytechnické výchovy v mateřských a základních školách Dotační program Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na rok 2015 ze dne 25. 5. 2015, č. j.: MSMT-40749/2014 Podpora polytechnické výchovy v mateřských a základních školách Ministerstvo školství,

Více

Usnesení č. 8/2011 z 8. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA SLATIŇANY ze dne 14. prosince 2011

Usnesení č. 8/2011 z 8. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA SLATIŇANY ze dne 14. prosince 2011 Zastupitelstvo města Slatiňany Usnesení č. 8/2011 z 8. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA SLATIŇANY ze dne 14. prosince 2011 106/8/2011/ZMS schválilo program 8. zasedání zastupitelstva města Slatiňany ve znění

Více

ze zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo ve středu 24.září 2014 od 18,30 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu

ze zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo ve středu 24.září 2014 od 18,30 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu Z á p i s č. 4 ze zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo ve středu 24.září 2014 od 18,30 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu Přítomni: p. Havelka,p.Halák.,p. Mišta, p.novák,.p.

Více

Zápis č. 21/2012. ze zasedání Zastupitelstva Městské části Praha-Satalice, konaného dne 28. 3. 2012 v Základní škole Praha-Satalice

Zápis č. 21/2012. ze zasedání Zastupitelstva Městské části Praha-Satalice, konaného dne 28. 3. 2012 v Základní škole Praha-Satalice Zápis č. 21/2012 ze zasedání Zastupitelstva Městské části Praha-Satalice, konaného dne 28. 3. 2012 v Základní škole Praha-Satalice Přítomni: PhDr. František Jenčík, Mgr. Milada Voborská, p. Richard Čech,

Více

Usnesení RM č. 65/2012-RADA ze dne 25.10.2012

Usnesení RM č. 65/2012-RADA ze dne 25.10.2012 65/2012-RADA/2878-65. Rada města ověřovatelem zápisu Petra Procházku 65/2012-RADA/2879-65. Rada města předložený program jednání RM 65/2012-RADA/2880-65. Rada města -oznámení Stavebního úřadu MěÚ Žamberk

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 28. řádné jednání rady městské části, konané dne 5. 10. 2015 v 15:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: Z. Vejvodová, M. Bernardová,

Více

( založena roku 1948 ) zakládající člen Českomoravské jednoty neslyšících Polenská 4382/2c, 586 01, Jihlava, tel., sms: 728 313 798 Pokorná, 773 586

( založena roku 1948 ) zakládající člen Českomoravské jednoty neslyšících Polenská 4382/2c, 586 01, Jihlava, tel., sms: 728 313 798 Pokorná, 773 586 JIHLAVSKÁ UNIE NESLYŠÍCÍCH ( založena roku 1948 ) zakládající člen Českomoravské jednoty neslyšících Polenská 4382/2c, 586 01, Jihlava, tel., sms: 728 313 798 Pokorná, 773 586 004 Nováková, 773 586 001

Více

Z á p i s ze zasedání Rady města Heřmanův Městec ze dne 17.12.2014

Z á p i s ze zasedání Rady města Heřmanův Městec ze dne 17.12.2014 - 29 - Z á p i s ze zasedání Rady města Heřmanův Městec ze dne 17.12.2014 Přítomno: 7 členů Program: 1. Kontrola usnesení 2. Kulturní akce v kině a sokolovně 3. Byty nájemní smlouva p. Rajsiglová 4. Žádosti

Více

ROČNÍK 6 LISTOPAD 2015 ČÍSLO 11

ROČNÍK 6 LISTOPAD 2015 ČÍSLO 11 ROČNÍK 6 LISTOPAD 2015 ČÍSLO 11 TAKTICKÉ HASIČSKÉ CVIČENÍ V MALÉ BYSTŘICI Podobně jako v loňském roce se i letos naše jednotka dobrovolných hasičů zúčastnila taktického hasičského cvičení. A co víc, dokonce

Více

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ GRANTU hl. m. PRAHY PRO OBLAST ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ rok 2014 (žádost je určena pro právnické osoby)

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ GRANTU hl. m. PRAHY PRO OBLAST ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ rok 2014 (žádost je určena pro právnické osoby) ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ GRANTU hl. m. PRAHY PRO OBLAST ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ rok 2014 (žádost je určena pro právnické osoby) 1. Tematická oblast grantu: Podporovaná aktivita tématické oblasti: (Pozor: při změně

Více

Výroční zpráva. za rok. Novoveský okrašlovací spolek, občanské sdružení Nová Ves nad Nisou

Výroční zpráva. za rok. Novoveský okrašlovací spolek, občanské sdružení Nová Ves nad Nisou Novoveský okrašlovací spolek, občanské sdružení Nová Ves nad Nisou Výroční zpráva za rok 2009 1. Základní informace 2. Činnost spolku v roce 2009 3. Hospodaření sdružení v roce 2009 1. Základní informace

Více

Zápis č. 26/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 9. prosince 2014 v kanceláři starosty města Proseč

Zápis č. 26/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 9. prosince 2014 v kanceláři starosty města Proseč Zápis č. 26/2014 Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 9. prosince 2014 v kanceláři starosty města Proseč Přítomni: Jan Macháček, Miloslav Hurych, Karel Hloušek, Radek Šenkýř, Tomáš Háp 26. zasedání Rady

Více

Informace z usnesení 88. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 17.7.2013

Informace z usnesení 88. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 17.7.2013 Informace z usnesení 88. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 17.7.2013 1. Žádost o prominutí poplatku z prodlení uživatel bytu č.3 na ulici Dunajská č.o. 25 v Brně Starém Lískovci, nyní bytem Merhautova

Více

Pravidla pro poskytování finančních příspěvků na volnočasové aktivity dětí a mládeže

Pravidla pro poskytování finančních příspěvků na volnočasové aktivity dětí a mládeže Pravidla pro poskytování finančních příspěvků na volnočasové aktivity dětí a mládeže Zastupitelstvo města Písek rozhodlo dne 03.11.2011 usnesením č. 244/11 vydat tato Pravidla pro poskytování příspěvků

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 54. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 3. prosince 2001 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín. 2. Kontrola plnění

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 26.2.2014, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 26.2.2014, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 26.2.2014, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace Minimální preventivní program Školní rok: 2010/2011 Vypracovala: Lucie Krausová metodik prevence 1. VÝCHODISKA

Více

KRONIKA JIMRAMOVA 2006. Obrazová dokumentace

KRONIKA JIMRAMOVA 2006. Obrazová dokumentace KRONIKA JIMRAMOVA 2006 Obrazová dokumentace Zima byla dlouhá se spoustou sněhu Za vločkou vločka z oblohy padá chvilinku počká a potom taje Na staré sesli sedí pan Lada obrázky kreslí zimního kraje Ladovská

Více

1. Varianta prohlídkový zámek + galerie. 2. Varianta prohlídkový zámek + hotel. 3. Varianta prohlídkový zámek + seniorský program

1. Varianta prohlídkový zámek + galerie. 2. Varianta prohlídkový zámek + hotel. 3. Varianta prohlídkový zámek + seniorský program Zámek Brtnice Program investora pro vyhledávací studii k jednotlivým variantám využití zámku v Brtnici. 1. Varianta prohlídkový zámek + galerie Využití celého zámku jako universálního turistického cíle

Více

Městská část Praha - Zbraslav Zastupitelstvo městské části Souhrn 24. řádné zasedání zastupitelstva městské části, konané dne 24. 9. 2014 v 17:00 hod.

Městská část Praha - Zbraslav Zastupitelstvo městské části Souhrn 24. řádné zasedání zastupitelstva městské části, konané dne 24. 9. 2014 v 17:00 hod. Městská část Praha - Zbraslav Souhrn 24. řádné zasedání zastupitelstva městské části, konané dne 24. 9. 2014 v 17:00 hod. 7. Prodej 3/8 pozemků parc.č. 2048, 2050, 2051, 2049, 2052/3, 2052/2, 2052/4, 2052/5

Více

USNESENÍ z 35. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 18. 12. 2013 (č. usnesení 923/2013-939/2013)

USNESENÍ z 35. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 18. 12. 2013 (č. usnesení 923/2013-939/2013) MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ z 35. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 18. 12. 2013 (č. usnesení 923/2013-939/2013) Poznámka: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti

Více

P R A C O V N Í Ř Á D

P R A C O V N Í Ř Á D Základní umělecká škola Vsetín Podsedky 285, 755 01 Vsetín P R A C O V N Í Ř Á D č.j.: 15/2007 pro zaměstnance škol a školských zařízení zřízených Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, krajem,

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2009

V Ř E S K O V Á K květen 2009 V Ř E S K O V Á K květen 2009 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v úvodním slovu vás chci pochválit za dovoz dřevního odpadu ke spálení. Tentokrát se tam nacházel skutečně jen spalitelný odpad. Věřím, že

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 Na začátku školního roku při nástupu do školní družiny dostane každý žák pro rodiče: Zápisní lístek (u zápisu) Pokyny pro zájemce ŠD Notýsek školní družiny,,vnitřní řád školní

Více

Program na leden 2012

Program na leden 2012 Program na leden 2012 Po Čt 9.1. Setkání s klienty - diskuse s p. ředitelem - od 14.00 hod. na jídelně 12. 1. Vystoupení Církevní mateřské školy z Pacova - od 13.30 hod. na společ. místnosti Pá 6.1. Mše

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Motto: Všichni bez rozdílu jsme součástí přírody Platnost dokumentu: 4 roky od 1.9.2012

Více

Plánujeme: Exkurze do planetária v Hradci Králové Autoškolka. (Cena: 25 30 Kč, 10 Kč doplácí SRPDŠ) (Cena: 25 30 Kč, 10 Kč doplácí SRPDŠ)

Plánujeme: Exkurze do planetária v Hradci Králové Autoškolka. (Cena: 25 30 Kč, 10 Kč doplácí SRPDŠ) (Cena: 25 30 Kč, 10 Kč doplácí SRPDŠ) Plánujeme: v MFC 4. 4. Pořad Chovejte se jako člověk (Cena: 30 35 Kč, 10 Kč doplácí SRPDŠ) 1. třídy v MFC 4. 4. 16. 4. 20. 4. Exkurze do planetária v Hradci Králové Autoškolka (Cena: 25 30 Kč, 10 Kč doplácí

Více

NÁRODNÍ PROGRAM PODPORY CESTOVNÍHO RUCHU NPPCR

NÁRODNÍ PROGRAM PODPORY CESTOVNÍHO RUCHU NPPCR NÁRODNÍ PROGRAM PODPORY CESTOVNÍHO RUCHU NPPCR MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR podprogram Cestování dostupné všem seminář pro žadatele 9. prosince 2015 Národní program podpory cestovního ruchu dotační

Více

MĚSTO MIMOŇ Odbor správní Městského úřadu Mimoň Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ

MĚSTO MIMOŇ Odbor správní Městského úřadu Mimoň Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ MĚSTO MIMOŇ Odbor správní Městského úřadu Mimoň Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 2. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 09.01.2012 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského

Více

CHARITNÍ LISTY 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 5 číslo 5 květen 2012

CHARITNÍ LISTY 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 5 číslo 5 květen 2012 CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV ročník 5 číslo 5 květen 2012 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV U příležitosti 20. výročí Vás dne 19. května 2012 srdečně zveme na prohlídku našich

Více

Z Á P I S Z 46. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 22. 12. 2004

Z Á P I S Z 46. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 22. 12. 2004 Z Á P I S Z 46. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 22. 12. 2004 Místo konání: MĚSTSKÝ ÚŘAD SLANÝ Čas konání: 22. prosince 2004 Přítomni: RNDr. Ivo Rubík, p. Jaroslav Hložek, Ing. Pavel Bartoníček, p. Karel

Více

Usnesení z XII. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 19. června 2008

Usnesení z XII. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 19. června 2008 Město Hustopeče, se sídlem Dukelské nám. 2, Hustopeče Zastupitelstvo města Hustopeče Usnesení z XII. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 19. června 2008 I. ZM PROJEDNALO: 1) zprávu kontrolního

Více

Připravované akce ROK 2014. Prosinec 2014. Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě

Připravované akce ROK 2014. Prosinec 2014. Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě Připravované akce ROK 2014 Prosinec 2014 Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě Mikulášská zastavení a dobrá hudba navíc Perníčkové odpoledne na Vážce Dámský klub - rumové

Více

Vydává Obec Maletín, Maletín č. 21, 789 01 Zábřeh, IČO: 302988, vydáno dne 1. 07. 2008 ev. číslo MK ČR: E 10391

Vydává Obec Maletín, Maletín č. 21, 789 01 Zábřeh, IČO: 302988, vydáno dne 1. 07. 2008 ev. číslo MK ČR: E 10391 MALETÍNSKÝ ZPRAVODAJ Vydává Obec Maletín, Maletín č. 21, 789 01 Zábřeh, IČO: 302988, vydáno dne 1. 07. 2008 ev. číslo MK ČR: E 10391 Číslo 5 ročník 14, červen 2008 Z usnesení zastupitelstva obce ze dne

Více

4. MČ P7 vypisuje granty na podporu sportovní činnosti. Zadání grantů na podporu sportovní činnosti stanovuje Rada MČ P7.

4. MČ P7 vypisuje granty na podporu sportovní činnosti. Zadání grantů na podporu sportovní činnosti stanovuje Rada MČ P7. Pravidla pro grantovou podporu činnosti nestátních neziskových organizací působících na území MČ Praha 7, které zajišťují dlouhodobě organizovanou sportovní výchovu mládeže registrované v jednotlivých

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 12. 12. 2011

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 12. 12. 2011 ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 12. 12. 2011 Zasedání zahájeno: v 18:00 hodin Místo konání: kancelář obecního úřadu Počet zastupitelů: 9 Přítomni: - Chadimová Pavla, Holánek Josef, Bajerová

Více