MĚSÍČNÍK CHRUDIMSKÉ RADNICE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MĚSÍČNÍK CHRUDIMSKÉ RADNICE"

Transkript

1 CHRUDIMSKÝ ROK HUDBY 2009 MĚSÍČNÍK CHRUDIMSKÉ RADNICE XII. ROČNÍK turistický portál: PROSINEC 2009 Bude v prosinci Jakub Jan Ryba: Česká mše vánoční 740. Chrudimský hudební pátek Pátek 18. prosince 2009 v hodin velký sál Muzea Českou mši vánoční uslyšíte v podání Chrudimské komorní filharmonie. Vstupné: 150 Kč Vánoční koncert sboru Salvátor Sobota 26. prosince 2009, v a v hodin kostel Nanebevzetí Panny Marie Vstupné: zdarma Provdaná nevěsta opereta Pondělí 28. prosince 2009 v hodin Divadlo Karla Pippicha Vstupné: 250 Kč Pro předplatitele Divadelní řady A, B, C podzim 09, zvýhodněná cena 150 Kč Představení se koná za podpory: Vodárenská společnost Chrudim, a. s. Milí spoluobčané, protože se konec roku nemilosrdně blíží, dovolte mi, abych Vám popřál klidný prosinec, pokud možno bez stresu a spěchu, co nejpříjemnější, nejpohodovější a nejšťastnější prožití svátků vánočních a úspěšný vstup do roku Jan Čechlovský, starosta města Osobnost města Chrudim 2009 Připomínáme, že se blíží termín odevzdání návrhů na cenu Osobnost města Chrudim Tato cena se uděluje osobnostem za vynikající aktivity, které přinášejí prospěch občanům i samotnému městu Chrudim ve všech důležitých oblastech jeho života, například v oblasti společenské, kulturní, sociální, sportovní, vzdělávací, vědecké, ekonomické, ekologické, technické, podnikatelské apod. Město Chrudim udělí cenu (ceny) bez ohledu na obor (oblast) činnosti a pořadí důležitosti, to znamená, že všechny ceny mají stejnou hodnotu. Cena však nemusí být udělena vůbec. Ceny Osobnost města Chrudim za rok 2009 budou slavnostně předávány v roce Návrhy na udělení ceny mohou podat: a) komise Rady města Chrudim b) členové Zastupitelstva města Chrudim c) spolky a sdružení d) jiné právnické osoby Návrh na udělení ceny musí obsahovat: a) jméno a příjmení, adresu navrhovaného kandidáta b) obor (oblast činnosti) c) zdůvodnění návrhu d) souhlas navrhovaného se zveřejněním jeho jména a činnosti e) údaje o navrhovateli a jeho podpis Písemné návrhy přijímá do konce tohoto roku Odbor školství a kultury MěÚ Chrudim (dále OŠK), Pardubická 67, Chrudim, tel (Mgr. Josef Štěpánek) nebo tel , (Bc. Hana Kadlecová). Pravidla pro udílení ceny a formulář k návrhům jsou k dispozici na OŠK a rovněž jsou umístěny na www. chrudim-city.cz. jš Mikulášský jarmark Sobota 5. prosince od 8 do 12 hodin Resselovo náměstí Slavnostní rozsvícení vánočního stromu Neděle 6. prosince v 17 hodin Resselovo náměstí Stříbrná neděle v Muzeu Trh vánočních dárků s vůní cukroví, svíček a medoviny. Neděle 13. prosince od 9 do 16 hodin prostory Muzea Přílohy: Vademecum chrudimské kultury 365 dní Zastupitelstva města Chrudim po dalších 365 dnech XVI. řádné zasedání Zastupitelstva města Chrudim se uskuteční v pondělí dne 14. prosince 2009 v hodin v budově MěÚ na Pardubické ul. 67 ve velké zasedací síni ve 2. patře. Příští uzávěrka:

2 79. jednání Rady města Chrudim Radní měli na svém 79. řádném jednání dne 4. listopadu 2009 na programu celkem 18 bodů. Rada města mimo jiné: - schválila rozpočtové opatření č. 10/2009 ke schválenému rozpočtu města Chrudim na rok 2009 (příjmová část rozpočtu se navyšuje o Kč dotace a nedaňové příjmy, celková výše rozpočtu města je nyní Kč); - schválila změnu odpisového plánu na roky 2009 a 2010 v příspěvkové organizaci Speciální základní škola Chrudim (důvodem změn je nákup schodolezu v hodnotě Kč); - svěřila Odboru školství a kultury Městského úřadu Chrudim rozhodování o přijímání darů v příspěvkových organizacích školství a kultury, zřizovaných městem Chrudim (pravomoc Rady města tak byla přenesena na Odbor školství a kultury, který bude o přijatých darech informovat RM vždy jednou za půl roku); - schválila záměr vytvořit Chrudimský panteon ve vestibulu budovy Muzea v č. p. 85/IV (Realizován by měl být v příštích dvou letech v návaznosti na výročí dotčených osobností podle jednoduché architektonické studie. Prostor bude sloužit k uctění a oslavě chrudimské historie, kultury a vědy.); - schválila změnu limitu mzdových prostředků Městské knihovny Chrudim navýšení o Kč, bez nároku na zvýšení rozpočtu města (prostředky budou hrazeny z dotace určené na zajištění výkonu regionálních funkcí knihoven, kterou poskytuje Pardubický kraj); - schválila změnu termínu předání dokončeného díla a uzavření dodatku č. 4 se zhotovitelem stavby Rekreační lesy Podhůra modernizace cest, firmou Lubomír Dvořák, Havlíčkův Brod (termín se posunuje z na , stavba byla zahájena ); - schválila změnu ceny díla a uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo se zhotovitelem stavby Rekonstrukce ulice Široká (část u Muzea) a Pobřežní, Chrudim firmou STRABAG a. s., Hradec Králové (vícepráce na stavbě činí celkem Kč); - schválila konání vánočních trhů na Resselově náměstí v termínu od do a prodej vánočních stromků již od s tím, že na trhu se nesmí prodávat CD nosiče, cigaretové výrobky a alkoholické nápoje, s výjimkou medoviny a svařeného vína; - doporučila Zastupitelstvu města (dále jen ZM) schválit směnu části pozemku orné půdy o výměře cca 100 m 2, který je v majetku města Chrudim, za část pozemku orné půdy o výměře cca 10 m 2, který je ve společném jmění manželů Miroslava a Jany Štěrbových z Chrudimi (rozdíl v cenách směňovaných nemovitostí bude stanoven znaleckým posudkem), dále doporučila ZM schválit úplatné nabytí části pozemku orné půdy o výměře cca 135 m 2, z vlastnictví paní Hany Čáslavské, paní Marcely Čáslavské a pana Karla Čáslavského z Chrudimi, do vlastnictví města Chrudim, a to za cenu stanovenou znaleckým posudkem. Nedoporučila ZM schválit směnu části pozemku o výměře cca 157 m 2, který je v majetku města Chrudim, za spoluvlastnické podíly o výměře 340 m 2, které jsou ve vlastnictví pana Jaroslava Bohuňka, pana Václava Peciny, pana Vladimíra Šenka, paní Jiřiny Vávrové, pana Antonína Budínského a ve společném jmění manželů Vladimíra a Jiřiny Jeřábkových (všichni bytem v Chrudimi); nedoporučila ZM schválit prodej části pozemku trvalého travního porostu o výměře cca 75 m 2, do společného jmění manželů Ondřeje a Zdeňky Semerádových, Chrudim; - rozhodla dodatečně o tom, že nebude vůči společnosti Sportovní areály města Chrudim, s. r. o. za rok 2008 požadováno povýšení nájemného za pronájem nemovitostí o průměrnou míru inflace roku 2007, zjištěnou Českým statistickým úřadem, a tím zároveň nedojde ke zvýšení nájemného v roce 2009; - schválila Smlouvu o poskytnutí dotace na činnost a provoz turistického informačního centra (smlouva se uzavírá mezi městem Chrudim a Pardubickým krajem, na jejím základě bude městu poskytnuta neinvestiční dotace z rozpočtových prostředků Pardubického kraje ve výši Kč); - schválila návrh vzoru smlouvy o předání psa do dočasné péče s následným převodem vlastnického práva a svěřila starostovi pravomoc uzavírat tyto smlouvy (v souladu s ustanovením 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích); - schválila uzavření smlouvy o dílo na akci Oprava střechy domu čp. 302, ulice Pardubická, Chrudim havárie s firmou Vertikál Chrudim spol. s r. o., Chrudim (celková nabídková cena včetně DPH činí Kč. Dle směrnice č. 4/2007, o veřejných zakázkách, je možné v případě havárií zadat veřejnou zakázku malého rozsahu bez vypsání výběrového řízení); - udělila České republice Úřadu práce v Chrudimi souhlas s umístěním části oploceného areálu úřadu práce na části stavebního pozemku o výměře cca 1 m 2 a udělila Ing. Vratislavovi Mračkovi, Chrudim, souhlas s dočasným umístěním přístavby zádveří o rozměrech 1,5 x 2,3 m (stavební úprava vstupu herny Cadillac v Chrudimi); dále schválila pronájem celkem 15 pozemků nebo částí pozemků; - schválila změnu rozsahu výpůjčky pozemků v k. ú. Škrovád od města Slatiňany (jedná se o pozemky, na kterých nebudou realizovány původně plánované hipostezky); - vzala na vědomí žádost Regionálního muzea v Chrudimi o finanční příspěvek na činnost muzea pro rok sd V Chrudimi dne 9. listopadu 2009 Čj.: CR 45735/2009 Stanovisko ke spalovně nebezpečného odpadu v Rybitví Město Chrudim je od roku 2001 zapojeno do světového projektu WHO OSN Zdravé město a Místní agenda 21, kterým směřuje k trvale udržitelnému rozvoji při zlepšování životního prostředí svých obyvatel. Za tyto aktivity získalo mj. celou řadu ocenění od Ministerstva životního prostředí České republiky, ale i na světové úrovni v rámci soutěže UNEP (program životního prostředí OSN) LivCom Awards. Při realizaci metody Místní agenda 21, která vychází z komunikace s obyvateli našeho města, bereme jejich názory a přání zodpovědně a vážně se jimi zabýváme. V této souvislosti vyjadřujeme značnou míru překvapení a znepokojení nad kladným posudkem EIA, který získal projekt společnosti AVE CZ Modernizace spalovny průmyslových odpadů, Provozovna Pardubice. I my zastáváme názor, že aglomerace Hradec Králové Pardubice Chrudim, již nyní značně zatížená průmyslovou výrobou a dopravou, by měla být uchráněna dalšího zatěžování životního prostředí podobným zařízením. Za město Chrudim s připravovaným projektem spalovny nebezpečného odpadu nesouhlasíme. NE spalovně odpadů! Prvním důvodem je skutečnost, že realizace projektu přinese v každém případě další zatížení životního prostředí města tranzitní dopravou, která při svozu průmyslových odpadů z celé jižní části Pardubického kraje povede stále ještě středem města. V této souvislosti musíme poukázat na to, že se i EIA zmiňuje o možné zvýšené imisní koncentraci suspendovanými částicemi frakce PM10 až na maximum. Druhým důvodem je potom ta skutečnost, že v současné době, kdy není dostatek důkazů o příčinné spojitosti mezi provozem spalovny a zdravím lidí, považujeme za prioritní přístup předběžné opatrnosti. Ten z hlediska ochrany zdraví podle našeho názoru jednoznačně správně předpokládá, že negativní vliv existuje. Z hlediska ochrany zdraví je správné předpokládat, že pokud existuje možnost negativního vlivu na zdraví, může docházet ke zhoršení zdravotního stavu obyvatel v dotčené oblasti. Vědomi si odpovědnosti vůči našim spoluobčanům a respektu k jejich odmítavému postoji k záměru MODERNIZACE SPALOVNY PRŮMYSLOVÝCH ODPADŮ, Provozovna Pardubice, se město Chrudim přidává na stranu svých obyvatel a vedení města Pardubice i dalších obcí Pardubického kraje a podporuje snahu zabránit výstavbě výše zmiňované spalovny v Pardubicích. Za město Chrudim Jan Čechlovský, starosta města Petr Řezníček, 1. místostarosta Pavel Kobetič, místostarosta Roman Málek, místostarosta Adresáti: Krajský úřad Pardubického kraje Ing. Josef Hejduk vedoucí Odboru životního prostředí a zemědělství Komenského náměstí Pardubice Ministerstvo životního prostředí Ing. Jaroslava Honová ředitelka odboru posuzování vlivu na životní prostředí Vršovická Praha 10 Vršovice Oprava V minulém čísle na titulní straně pod snímkem u článku k výročí 17. listopadu byl uveden text Listopad 1986 v Chrudimi. Samozřejmě, že se jednalo o listopad Omlouváme se za tuto tiskovou chybu. Přijměte prosím omluvu také za nedopatření, kvůli kterému z listopadového čísla vypadl pravidelní měsíční program Centra sociálních služeb a pomoci. Děkujeme za pochopení. redakce 2

3 Od ledna roku 2010 se bude platit daň z nemovitosti ve dvojnásobné výši. Proč tomu tak je? Inu proto, že Poslanecká sněmovna PČR schválila tzv. Janotův balíček (zákon č. 362/2009 Sb.). Tímto zákonem se změnily některé další zákony, a to v souvislosti s návrhem zákona o státním rozpočtu na rok Jednou z dílčích změn je právě novela zákona o dani z nemovitostí, která upravuje sazby daně, a to tak, že je zvyšuje o 100 %. Jinými slovy řečeno, základní sazby za m 2 se zdvojnásobují (tam, kde jste dodnes platili např. 1 Kč za metr, budete od ledna platit 2 Kč). Celá úprava směřuje k tomu, aby se zvýšil výnos daně z nemovitosti, která je zdrojem peněz pro rozpočty obcí. Co však nebývá vždy řečeno úplně Odbor školství a kultury MěÚ Chrudim (dále jen OŠK) sděluje všem zájemcům o poskytnutí příspěvků, dotací a grantů z prostředků města Chrudim na rok 2010, že termín podání žádostí pro všechny tyto formy podpory města je do Formuláře žádostí a Pravidla pro přidělování jsou k dispozici na OŠK MěÚ Chrudim, Pardubická 67, a na webových stránkách města www. chrudim-city.cz. Žádosti musí obsahovat všechny předepsané náležitosti včetně příloh a musí splňovat podmínky uvedené v Pravidlech. Žádosti doručené po termínu (rozhodující je razítko pošty nebo podatelny MěÚ Chrudim) a žádosti, které nebudou splňovat předepsané náležitosti, budou vyřazeny z projednávání. Město Chrudim bude prostřednictvím OŠK přijímat žádosti o: 1) příspěvky na podporu sportu a tělovýchovy v Chrudimi 2) dotace pro kulturní neziskové aktivity ve městě Chrudim 3) dotace ostatní nezařaditelné mezi sport a kulturu Jak je to se zvýšením daně z nemovitosti? nahlas je, že ten, kdo upravil výši daně tímto způsobem, je stát, nikoliv obce. Pouze stát určuje základní sazbu daně a obce mají podle zákona možnost dále ovlivnit výši daně tím, že mohou v rámci obecně závazné vyhlášky 1) stanovit použití koeficientu, kterým zvýší základní sazbu daně pro jednotlivé vybrané části obce o 1 kategorii (tj. v případě Chrudimi o 25 %), ale také mohou tuto daň snížit; 2) stanovit tzv. místní koeficient daně, kterým se základní výše vypočtené daně násobí. Takový koeficient v případě přijetí platí pro celé území obce a může být v rozpětí 2 5 (tedy daň se může zvýšit o 100 až 500 %). Kolik se tedy bude platit v Chrudimi? Město deklarovalo, že nebude navyšovat daň Příspěvky, dotace a granty na rok 2010 z nemovitostí, a svůj slib splnilo. V červnu letošního roku Zastupitelstvo města přijalo obecně závaznou vyhlášku o stanovení koeficientů pro daň z nemovitosti. V rámci této vyhlášky nebyl přijat žádný místní koeficient pro výpočet daně (který jinak přijala celá řada obcí a měst v ČR) a není využita ani možnost zvýšit daň o 1 kategorii ve vybraných částech města. Naopak v lokalitách, které nemají dostatečnou občanskou vybavenost, platí snížený koeficient daně (platí se cca o 10 až 30 % nižší daň). Jak se nyní ukazuje, záměr to byl správný, protože v případě použití místního koeficientu by po úpravách, které nyní provedl stát, vzrostla daňová povinnost v minimální míře 4. jč 4) granty v rámci programu Zdravé město a MA 21 Rada města Chrudim schválila na svém jednání dne grantová témata v rámci programu Zdravé město a MA 21 na rok 2010: 1. Podpora rozvoje občanské společnosti 1. A Organizace dílčích aktivit v rámci osvětových kampaní podporujících zdraví a udržitelný rozvoj Evropský den mobility, Evropský den bez aut, Dny zdraví, Národní dny bez úrazů, Světový den bez tabáku, Den Země 1. B Organizace akcí podporujících rozvoj občanské společnosti 2. Prevence sociálně nežádoucích jevů 2. A Podpora projektů na zmírňování ohrožení sociálním vyloučením 2. B Terénní pracovník pro romskou komunitu 3. Zdraví A Realizace projektů v souladu s programem Zdraví 21 (cíl č. 5 Zdravé stárnutí, č. 8 Snížení výskytu neinfekčních nemocí, č. 9 Snížení výskytu poranění způsobených násilím a úrazy, č. 11 Zdravější životní styl, č. 12 Snížit škody způsobené alkoholem, drogami a tabákem) 3. B Grant na bezplatný provoz venkovních hřišť a sportovišť u školských zařízení (zpřístupnění i neorganizované veřejnosti) 4. Ochrana životního prostředí 4. A Aktivity věnované dalšímu vzdělávaní v problematice ochrany životního prostředí 4. B Zabezpečení ekologických auditů na školách zřizovaných městem Chrudim 5. Zdravá škola 5. A Podpora začínajících realizátorů projektu Zdravá škola 5. B Podpora nových projektů ve Zdravých školách Upozorňujeme, že příjemce příspěvku (dotace) je povinen předložit řádné vyúčtování příspěvku (dotace) OŠK na předepsaném formuláři do jednoho měsíce po skončení akce, nejpozději do ! Bližší informace: Mgr. Josef Štěpánek (tel ), Monika Slaninová (tel , jš Až se zima zeptá zatím se ptáme my ředitele Technických služeb na úklid sněhu ve městě V posledních měsících se hodně hovoří o tzv. chodníkové novele, tedy povinnosti měst jako vlastníků uklízet komunikace i chodníky. Proto jsme se zeptali ředitele Technických služeb, jak je tato organizace na letošní zimu připravená. Jak bude zajištěn úklid sněhu na chodnících? Na úklid sněhu z chodníků bude nasazena veškerá dostupná mechanizace, jak ve vlastnictví TS, tak zapůjčená. Na úklid sněhu v centru města a na chodnících, které vedou z místa bydliště, tj. zejména ze sídlišť do centra města a do míst s největším soustředěním zaměstnavatelů, budou nasazeny tři malé nákladní automobily (Multikary a Gasolone) vybavené radlicí a kartáčem na odstraňování sněhu a sypačem na případný posyp. Na úklid a odstranění sněhu s následným posypem je dána časová lhůta do 12 hodin po skončení sněžení. Hlavním předpokladem pro bezproblémový úklid sněhu ze všech chodníků je jejich dostatečná šířka, únosnost a kvalita povrchu. Po odstranění sněhu a posypu I. zóny (pořadí) se Zimní údržba v Chrudimi mechanizace zaměří na II. zónu, kde je časový limit do 24 hodin po události. Třetí a poslední zóna, v níž jsou zahrnuty chodníky s malou frekvencí chodců, a to je zejména v okrajových částech města a v okolních obcích, které patří k městu Chrudim, má časovou lhůtu 48 hodin po skončení sněžení. Ve všech třech zónách (pořadích) bude jezdit malá mechanizace, tj. malotraktory s radlicí a kartáčem, které budou zajišťovat úklid úzkých chodníků, kudy neprojede širší mechanizace. Po odstranění sněhu se zde bude zajišťovat posyp pomocí ručně vedených vozíků, u kterých lze regulovat množství posypového materiálu. Jsme si vědomi toho, že odstraňování sněhu z chodníků nebude jednoduché vzhledem k jejich proměnlivé šíři a místy i kvalitě povrchu a zejména k parkujícím automobilům. Do současné doby zajišťovaly TS pouze úklid chodníků, které přiléhaly k veřejnému prostranství a pozemkům. Údržba se zde prováděla na cca 40 km chodníků. Takzvaným chodníkovým zákonem to bylo rozšířeno na všechny chodníky ve městě, kde jejich délka narostla na cca 150 až 160 km. Zimní údržba komunikací zůstává bez podstatných změn. Miroslav Skokan A ještě prosba vedení města. Chtěli bychom požádat všechny občany města, aby nám s odstraňováním sněhu z chodníků pomohli a v případě, že je to v jejich možnostech, uklízeli chodníky před svými domy stejně jako dříve. Předem děkujeme Vám všem, kteří nám pomůžete k tomu, aby většina chodníků byla včas schůdná. Jan Čechlovský, Petr Řezníček Nabídka z Infocentra a otevírací doba během Vánoc V příjemném adventním čase si Vám dovolujeme nabídnout tipy na drobné dárky: - vánoční pohledy, - svíčky a zvonky s motivem Chrudimi, - medovinu s chrudimskou etiketou, - katalog plakátů Alfonse Muchy, - brožuru Deset let pěveckého sboru Salvátor a mnoho dalšího. Otevírací doba Infocentra: hod ZAVŘENO 3

4 Městu Chrudim, které realizuje projekt Zdravé město a místní Agendu 21, byl ve středu udělen titul Bezpečná komunita. Starosta města Jan Čechlovský převzal z rukou Bo Henriksona, zástupce Světové zdravotnické organizace z Institutu Karolínské univerzity ve Stockholmu, oficiální plaketu Bezpečné komunity. Při této příležitosti obdrželo město Chrudim i oficiální dopis od ministryně zdravotnictví ČR Dany Juráskové. Chrudim se tak stala druhým městem v České republice, které se může pyšnit titulem Bezpečná komunita, a zároveň 171. městem na světě, jenž se snaží řešit prevenci úrazů systematicky. Bezpečnou komunitou rozumíme stále se vyvíjející, pokračující projekt, který se zaměřuje na prevenci úrazů ve městě. Jeho cílem je postupně snižovat počet úrazů a osobní zodpovědností obyvatel přispívat k omezení úrazů a jejich následků na zdraví. Stejně jako projekt Zdravé město a místní Agenda 21 probíhá projekt Bezpečná komunita pod patronací Světové zdravotnické organizace (WHO) a předpokládá zapojení velkého množství partnerů (Městské policie, Policie ČR, ČČK, Mama klubu, mateřských a základních škol i škol vyššího typu, Centra J. J. Pestalozziho, Besipu, hasičů apod.). Oblast prevence úrazů je velmi široký pojem, ale v Chrudimi si pod ním můžeme představit kampaň Na kolo jen s přilbou, kampaň Vidíš mě (zaměřenou na používání reflexních materiálů), mapování nebezpečných míst ve městě v souvislosti s bezpečnou cestou dětí do školy, zásady Prevencí úrazů od dětí až po seniory Parkovací karty poskytování první pomoci, využívání dopravního hřiště, bezbariérové úpravy přechodů pro chodce, chodníků apod. Oblast prevence úrazů se soustřeďuje i na problematiku domácího násilí, řešení dětských hřišť, práci s rizikovými skupinami (drogy, šikana, sekty apod.), ale i na seniory. Pro ty jsou pravidelně připravovány besedy, programy s názvem Bezpečný domov, ale i v rámci každodenních aktivit se Centrum sociálních služeb a pomoci Chrudim snaží připravovat pro seniory řadu aktivizačních programů, které jsou zaměřeny na udržování fyzické i psychické kondice (trénování paměti, kondiční cvičení, plavání, vycházky apod.). Pro širokou veřejnost se pravidelně připravují Národní dny bez úrazů a akce Pomoc, topím se, které na problematiku úrazů poukazují a praktickými ukázkami přispívají k většímu proškolení občanů. št Opět se blíží doba, kdy budou vydávány parkovací karty pro parkování vozidel ve vymezených oblastech města Chrudim. Touto cestou bychom Vás rádi informovali, jak správně požádat o vydání parkovací karty na kalendářní rok 2010 v souladu s Nařízením města Chrudim č. 3/2005 ve znění pozdějších předpisů (dále jen Nařízení města ). Žádosti o vydání parkovací karty budou přijímány od 1. prosince 2009 v recepci Městského úřadu Chrudim v přízemí budovy MěÚ na Pardubické ulici a to v provozní době recepce: v pondělí a ve středu od 7.30 do hodin, v úterý, ve čtvrtek a v pátek od 7.30 do hodin. Žádost o vydání parkovací karty mohou podat občané s trvalým bydlištěm ve vymezené oblasti, kteří jsou zároveň provozovateli silničního motorového vozidla a nejsou vlastníky či nájemci garáže, dále právnické osoby a fyzické osoby podnikající se sídlem nebo provozovnou ve vymezené oblasti. Údaje uvedené v žádosti je žadatel povinen při podání žádosti prokázat předložením občanského průkazu (trvalý pobyt), výpisu z obchodního rejstříku či živnostenského listu (sídlo nebo provozovna), případně platnou nájemní smlouvou (provozovna). Podpisem čestného prohlášení, které je součástí žádosti, žadatel stvrzuje, že není vlastníkem nebo nájemcem garáže. Při podání žádosti je zároveň třeba uhradit částku za užívání parkovacího místa, která se pro příští kalendářní rok pohybuje v rozmezí až Kč (podle oblasti města, ve které je parkovací místo žádáno, viz Nařízení města a Nabídkový ceník). K zaevidování budou přijímány pouze řádně vyplněné a oprávněnou osobou podepsané žádosti společně s příslušnými výše uvedenými doklady. Při podání žádosti bude žadateli zároveň sdělen termín, ve kterém bude karta připravena k vyzvednutí. Znění Nařízení města Chrudim č. 3/2005 včetně pozdějších předpisů je uvedeno na internetové adrese v kapitole právních předpisů města. Formulář žádosti o vydání parkovací karty je přístupný na stejné internetové adrese v kapitole Odboru dopravy. Ing. Martin Klimek, vedoucí Odboru dopravy MěÚ Chrudim Zvýšení nájmů v městských bytech od S účinností od dochází u městských bytů ke zvýšení nájemného, které schválila Rada města na svém zasedání dne Toto zvýšení vychází z ustanovení Zákona číslo 107/2006 Sb., o jednostranném zvyšování nájemného z bytu, a o změně zákona č. 40/1964 Sb; občanský zákoník, v platném znění, a v souladu se Sdělením Ministerstva pro místní rozvoj č. 180/2009 Sb. Tento zákon umožňuje jednostranně zvýšit nájemné pronajímatelem. V obcích s počtem obyvatel tis. končí možnost zvýšení nájemného v roce Základní cena nájemného za 1m 2 podlahové plochy bude tak v městských bytech od činit 51,95 Kč/ m 2 /měsíčně u bytů v kvalitě standard a 46,76 Kč/ m 2 /měsíčně u bytů se sníženou kvalitou. Protože město Chrudim nezvyšovalo jednostranně nájem v předešlých letech, rozhodlo se využít poslední příležitost nájem jednostranně zvýšit. Nájemné se však nezvyšuje v domech s pečovatelskou službou a v bytových domech, kde byla městu v minulosti poskytnuta dotace. Ke zvýšení nájemného nedochází jen v Chrudimi, ale obdobně postupovali i v jiných městech Čech a Moravy. U nájmů z nebytových prostorů může město v souladu s podmínkami nájemní smlouvy zvyšovat nájemné o průměrnou míru inflace předešlého roku, zjištěnou Českým statistickým úřadem. V roce 2009 se však město Chrudim s ohledem na finanční a ekonomickou krizi rozhodlo nájemné u nebytových prostorů nezvýšit. Inflace vyhlášená ČSÚ za rok 2008 činila 6,3 %. O případném zvýšení nájmů k nebytovým prostorům v roce 2010 rozhodne tedy míra inflace roku 2009, která bude zveřejněna počátkem roku Inflace se očekává velmi nízká, je tedy možné, že nájemné k nebytovým prostorům se v průběhu roku 2010 zvýši jen nepatrně, nebo vůbec. Daniel Stuchlík Nový kurz snižování hmotnosti v Chrudimi od 14. ledna 2010 V kurzu máte možnost: - naučit se správné stravovací a pohybové návyky, - zacvičit si přiměřeně svým tělesným možnostem, - získat kvalitní informace a pomůcky usnadňující hubnutí, - příjemně strávit čas ve společnosti lidí majících stejný cíl. Kurz probíhá pod odborným vedením psycholožky PhDr. Ivy Málkové, lektorky Jany Boučkové a cvičitelky Jany Machové ze společnosti STOB. První ukázková lekce 14. ledna na ZŠ Dr. Malíka v hod. Kurz je vhodný i pro diabetiky 2. typu. Informace na tel , Další informace na št 4

5 Otevření kostela Nanebevzetí Panny Marie na Resselově náměstí bylo návštěvníky i obyvateli města Chrudim hodnoceno jednoznačně pozitivně. Od 22. června do konce září 2009, kdy byl kostel veřejnosti otevřen, jej navštívilo celkem lidí. Pro zajímavost přinášíme návštěvnost kostela v jednotlivých měsících: červen 562 návštěvníků, červenec 3 594, srpen a září Dny s nejvyšší návštěvností kostela byly: Den otevřených dveří památek 12. září (964), sobota 8. srpna Stejně jako řada jiných odvětví lidské činnosti i film začínal víceméně jako kuriozita, jejíž epochální budoucnost si uměl představit jen málokdo. Tomu odpovídá i množství dokumentace, z níž můžeme rekonstruovat pravěk kinematografie, a v případě venkovského města to platí dvojnásob. Když pomineme promítání s pomocí skioptikonu (například v roce 1884), za první veřejnou filmovou produkci v Chrudimi je považována série představení Štěpána Poselta z Jablonce konaná na začátku roku 1897 (necelé dva roky po bratrech Lumiérových) v sále Měšťanské besedy. Třikrát denně se promítaly snímky Veselí karbaníci, Zahradník, Sjezd velocipedistů, Koupající se lid a další. V období do 1. světové války do Chrudimi zajížděla putovní kina, jež hrála v městském divadle, na veřejných prostranstvích či jinde. První pokusy o zřízení stálého biografu ve městě spadají do období těsně před první světovou válkou. V roce 1911 údajně zakoupilo několik zdejších obchodníků skvostný biograf, dochovalo se několik žádostí soukromých osob o povolení zřídit stálé kino. Nejpozději od roku 1914 působilo v Dělnickém domě stálé kino Josefa Baara. V roce 1920 toto zařízení převzalo družstvo Dělnický dům a pojmenovalo jej Lido Bio. Město Chrudim si o licenci na stálé kino požádalo v roce 1913, první městský biograf však zahájil provoz až na začátku června 1919 ve velkém sálu Průmyslového muzea. Pokus o rekord 2009 vypouštění balónků s přáníčky Ježíškovi Počátkem listopadu mnozí z Vás přišli společně s pořadateli z Mateřského centra Mama klub v Chrudimi uložit k zimnímu spánku broučky. Ty necháme spát až do další jarní akce pro veřejnost, kterou bude také již tradiční předvelikonoční Vynášení Morény. Pořadatelé však neusnou ani v prosinci, a tak Vás všechny a děti především zveme ve čtvrtek v na chrudimské Resselovo náměstí, abychom zde již podruhé společně poslali k nebi přání Ježíškovi na balóncích. K dobré náladě zde přispějí děti a paní učitelky se souborem Tralaláček z MŠ Strojařů. Tato akce je součástí soutěže České děti čtou s Ježíškem, do níž se zapojíme společně s dalšími městy, obcemi, školami, školkami a různými Zpřístupnění kostela Nanebevzetí Panny Marie o Chrudimské pouti (365), neděle 9. srpna taktéž při pouti (266) a sobota 5. září během Folklorního festivalu (244). Všechny strany se dohodly, že by měl být kostel Nanebevzetí Panny Marie zpřístupněn i v roce Předpokládáme, že v příštím roce by měl být kostel otevřen přibližně již od poloviny května do konce září. redakce Pamětní deska Aloise Hniličky odhalena V úterý 10. listopadu v hodin byla v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Chrudimi slavnostně odhalena pamětní deska Aloise Hniličky (* 21. března 1826, 10. listopadu 1909). Událo se tak v den 100. výročí úmrtí tohoto významného hudebního skladatele a varhaníka. Odhalení předcházel pietní akt s položením věnce u hrobu A. Hniličky na hřbitově u sv. Václava v Chrudimi. Pamětní desku v kostele odhalil starosta města Chrudim Mgr. Jan Čechlovský a požehnal ji pan arciděkan ThLic. Ing. Jiří Heblt; květinu položily členky pěveckého sboru Slavoj. Poté se konala Chrudim filmová II. období 1897 až 1918 V popisovaném období studovalo v Chrudimi několik mladých mužů, jejichž jména se později spojila s filmem. Na obchodní akademii se od roku 1916 mohli potkávat dva budoucí herci: Mirko Eliáš ( , narozen v Chocni) a Vítězslav Boček ( , narozen v Kutné Hoře). První z nich byl založením typický bohém a dobrodruh. Hrál například s Voskovcem a Werichem ve filmu Svět patří nám (1937), s Hugo Haasem v Mravnosti nade vše (1937), největší roli získal ve Fričových Hordubalech (1937). Vítězslav Boček byl synem chrudimského úředníka, nadšeného ochotníka. Hrál nejprve u divadelních společností, posléze v renomovaných divadlech. Vystupoval ve více než 40 filmech, spíše však ve vedlejších rolích (např. Zborov 1938, Krakatit 1948, Němá barikáda 1949). Největší příležitost dostal ve snímku Vyděrač (1937) po boku Adiny Mandlové. Hrál i v Temnu (1950), které se natáčelo v blízkém Kočí. Další dvojici studentů tvořili budoucí spisovatelé, jejichž díla byla zfilmována: František Zavřel a Petr Jilemnický. Zavřel studoval v letech na chrudimském gymnáziu. Na motivy jeho dvou frašek vznikly filmové komedie Dědečkem proti své vůli (1939) s Oldřichem Novým v hlavní roli a veselohra Panna s Věrou Ferbasovou (1940). Zavřelovou manželkou byla po určitou dobu dcera Jaroslava Vrchlického Eva ( ), slavná herečka Národního sdruženími. Pokusíme se tím překonat rekord ve vypouštění balónků v ČR. Základnou pro letošní ročník bude náměstí v Hradci Králové, odkud přes éter rádia Frekvence 1 odstartuje vypouštění pohádkový princ Jan Čenský. Balónky s přáníčkem od nás obdržíte zdarma těsně před akcí. Děti, které nechtějí na dárek čekat až do Vánoc, mohou s sebou přinést již nakreslené či napsané přání. Podepsané ho mohou ještě před vypuštěním balónků vhodit do připravené schránky přímo na místě a poté, co se balónky vznesou k nebi, bude deset z nich vylosováno a odměněno dárečky. Za mateřské centrum Mama klub Chrudim Markéta Růžičková zádušní mše za Aloise Hniličku, při níž vystoupili členové pěveckých sborů Salvátor a Slavoj a pod vedením dirigenta Tomáše Židka předvedli skladbu A. Hniličky Requiem d moll, op. 190.Pamětní deska o rozměrech 70 cm 50 cm 3 cm je zhotovena z bílého mramoru (sivec) dovezeného z Makedonie a text je psán zlaceným písmem. Město Chrudim, které desku nechalo zhotovit, děkuje firmě Kamenosochařství František Pleskot, Heřmanův Městec, za kvalitní práci. hk divadla, která se také objevila v několika filmech. V letech studoval tehdejší Královskou zemskou střední hospodářskou školu v Chrudimi pozdější spisovatel Petr Jilemnický ( ), jehož některá díla byla zfilmována například na základě povídky ze sbírky Kompas v nás vznikl slovenský snímek Škaredá dedina (1975), v němž se objevila hlinecká rodačka Valerie Kaplanová. Máte informace či dokumenty k filmovému a televiznímu dění na Chrudimsku? Neváhejte a ozvěte se. Kontaktní osoby: Stanislav Novotný, Městský úřad Chrudim, tel , stanislav. Petr Boček a Ivo Šulc, Státní okresní archiv Chrudim, tel , Petr Boček, SOkA Chrudim Pozvání na vánoční jarmark Vánoční čas už je tu zas, světýlka lásky teď rozsvěcí v nás Barevný podzim uklidil poslední listy, červená jablíčka odpočívají ve sklepě a papíroví draci nám naposledy zamávali nad našimi hlavami. Svatý Martin přivezl první sněhové vločky a čertík s Mikulášem donesli období plné očekávání a radostných příprav. Vánoční čas už je tu zas. Všichni mají plné ruce práce, aby i ty letošní Vánoce byly nej. Ani my, děti z Mateřské školy Strojařů v Chrudimi, společně se svými paními učitelkami nezahálíme. Vyrábíme pro Vás vánoční svícny, adventní věnce, vánoční přáníčka, ozdoby, voňavé perníčky, keramické zvonečky, hrníčky a další drobnosti, kterými Vás chceme potěšit na tradičním vánočním jarmarku. Zastavte se v předvánočním shonu, najděte si chvilku a přijměte pozvání v úterý od 7.30 do hodin do naší mateřské školy. Těšíme se na Vás! Radostné Vánoce a mnoho šťastných chvil v novém roce 2010 Vám přeje za celý kolektiv MŠ Eva Saidlová, zástupkyně ředitelky. 5

6 Výročí měsíce Václav Anderle Plán Centra sociálních služeb a pomoci Chrudim prosinec ve hod. přednáší pan Mgr. Ivan Slejška na téma Diapozitivy ze staré Chrudimě (3. část) společenská místnost v Soukenické ulici v hod. vystoupí v Soukenické ulici baletky ZUŠ pod vedením paní P. Kymplové ve hod. si v pracovní terapii v Soukenické ulici můžete s paní Alenou Kindlovou vyrobit čertíka ze šustí ve hod. v Klubu seniorů v Městském parku ochutnávka jídel ve hod. Vás zveme do společenské místnosti v Soukenické ulici na předvánoční povídání s paní Kamilou Skopovou, při kterém ochutnáme lahodný a voňavý vánoční punč v hod. v Měšťanské restauraci Seznamte se, prosím. K tanci a poslechu Vám zahraje pan Zdeněk Škvařil se svou skupinou. Den otevřených dveří v ZŠ Dr. Jana Malíka Žáci a pedagogický sbor Základní školy Chrudim, Dr. Jana Malíka Vás srdečně zvou na Den otevřených dveří, který se bude konat v sobotu od 8.45 hodin. Od hodin rodiče budoucích prvňáčků budou mít možnost získat podrobnější informace o vzdělávacím programu školy ve sborovně ve druhém podlaží. Zdeněk Brož, ředitel ZŠ Chrudim, Dr. J. Malíka Před 160 lety, 23. prosince 1849, zemřel v Chrudimi malíř a rytec Václav Anderle. Narodil se 13. února 1814 v Litomyšli, ve svém rodném městě vystudoval gymnázium a ve svých 24 letech odešel do Vídně na malířsko-sochařskou akademii. Ve Vídni, kde se oženil se svou krajankou, dcerou litomyšlského měšťana, Barborou Khomovou, zůstal řadu let i po svých studiích, nedostatek finančních prostředků ho však přivedl do Chrudimě, kde (a také v jejím okolí) maloval nové a restauroval staré kostelní obrazy. Zemřel na choleru v největším rozmachu svých uměleckých sil. Kromě kostelních obrazů maloval V. Anderle i krajiny a žánrové obrazy (Chrudimská pouť, Na střelnici v Litomyšli), především však byl mimořádně zručným portrétistou: jeho oleje, miniatury či lepty vzbudily velkou pozornost mezi jeho chrudimskými spoluobčany (díky Anderlemu tak známe podobu řady chrudimských osobností (např. malířů Jana Kokeše a Josefa Papáčka, Josefa Klimeše, Karla, rytíře z Peyersfeldu) a také jeho vlastní podobu. Mnoho Anderlových prací uchovává ve svých sbírkách zdejší Regionální muzeum. Pavel Kobetič Chrudimská univerzita třetího věku: 8. a v hod. v Gymnáziu Josefa Ressela v Chrudimi pokračování výuky na počítači vedené panem Martinem Kellerem 1. a v 9.00 hod. v Klubu seniorů v Městském parku pokračuje výuka anglického jazyka vedená paní Eliškou Machačovou ve hod. ve společenské místnosti v Soukenické ulici Zdravý životní styl Mozek a smysly (druhá skupina účastníků) od hod. se bude v Měšťanské restauraci konat slavnostní ukončení pro všechny studenty Chrudimské univerzity třetího věku. Pásma vánočních koled a písniček v podání dětí z mateřských škol ve hod. nám v Domě s pečovatelskou službou v ulici Obce Ležáků zazpívají děti z MŠ U Stadionu, v Domě s pečovatelskou službou v ulici Strojařů nás potěší svým vystoupením děti z MŠ Strojařů ve hod. vystoupí v Domě s pečovatelskou službou v ulici Komenského děti z MŠ Dr. Malíka ve hod. nám v Centru sociálních služeb a pomoci Chrudim v Soukenické ulici zpříjemní odpoledne soubor Klíček z MŠ Svatopluka Čecha. Příjemné prožití Vánoc a rok 2010 plný zdraví, úcty, tolerance a ochoty si vzájemně pomáhat přejí Vám všem zaměstnanci Centra sociálních služeb a pomoci Chrudim. Obchodní akademie Chrudim, Tyršovo náměstí 250, Chrudim, nabízí ve školním roce 2010/2011 žákům 9. tříd studium v 1. ročnících. Otevíráme 3 první ročníky ve čtyřletém denním studiu maturitního oboru Obchodní akademie (63 41 M/02). Bez přijímacích zkoušek. Všechny zájemce o studium srdečně zveme na akce Dny otevřených dveří: 9. prosince 2009 od do hodin 20. ledna 2010 od do hodin nebo po domluvě mimo tyto dny. Tel , Dům dětí a mládeže Chrudim Palackého 418, , Chrudim, tel., fax , Akce v prosinci prosince OK volejbal SŠ chlapci 2. prosince KK plavání ZŠ, SŠ 2. prosince OK v šachu družstev ZŠ 5. prosince Vánoční tvoření dekorace, svíčky, drátování 5. prosince Setkání LT Smrčná pečení vánočních perníčků prosince Vánoční jarmark v DDM prosince (Vá)noční maraton ZK plavání 13. prosince Prezentace činnosti DDM Muzeum Chrudim Dům dětí a mládeže nabízí další aktivity: Každé pondělí a středu od do hod. keramické kurzy pro veřejnost. Příjemné prožití vánočních svátků a veselé vykročení do roku 2010 přejí pracovníci DDM Chrudim. Speciální základní škola Chrudim Možná je právě 1. prosince, kdy čtete tento článek. Možná si zrovna dnes koupíte na našem Vánočním jarmarku dárek pro své blízké. Možná jste byli tento den zvědaví na informace o zahájení projektu Stimulace, příležitost, úspěch z fondů EU. Každopádně jsme rádi, že naše příspěvky sledujete a se zájmem očekáváte, co nového Vám přinesou. V předvánočním shonu žáci vyrábějí dárečky, oblékají školu do zimních motivů, učí se péct cukroví a jiné vánoční dobroty. Oceňují vystoupení spolužáků z dramatického kroužku Rozmarýn i žáků ZUŠ, kteří nás všechny svými výkony rozveselují v pošmourných nevlídných dnech. Vycházející žáci navštívili OU Chroustovice a začínají se rozhodovat o svém budoucím povolání. Malí školáčci se těší na první sníh, kdy se školní družinou vyrazí sáňkovat. Starší chlapci navštěvují zdokonalující plavecký výcvik a své dovednosti zkoušejí i na ledové ploše zimního stadionu Chrudim. Pokud bude zima přívětivá, čeká 7. ročník lyžařský výcvik. Především se ale všichni velmi těšíme na Vánoce. Přejeme Vám (i nám) do nového roku hodně zdraví, štěstí, spokojenosti v osobním i pracovním životě, veselou mysl a žádné chmury na tváři. Za pedagogy Mgr. Iva Holubcová Základní organizace svazu neslyšících a nedoslýchavých Tichý svět v Chrudimi, o. s. zve své členy i širokou veřejnost na tyto akce: od hod. v restauraci hotelu Bohemia vánoční posezení s tombolou. Vánoční nálada, vystoupení dětí z Mumínku, poslech hudby, překvapení z tomboly! V Chrudimi se koná kurz znakového jazyka, který začal v říjnu 2009 a bude ukončen v dubnu Koná se 1 týdně v prostorách Mama klubu. Zájemci se mohou hlásit u paní Alinčové, tel Do pronajatých prostor v Široké ulici (dům ochránců přírody) zhruba 1 v měsíci dojíždí odborník na opravu sluchadel, který zajišťuje také prodej součástek a baterií do sluchadel a poradenství o kompenzačních pomůckách. Nejbližší termín: od do hodin. Ing. Hana Vohradníková, Tichý svět, o. s. 6

7 Technickou gramotností pedagogů ke zvyšování kvality a efektivity výuky Vánoční zvonění s Kuřátky Seminář sebeobrany i pro širokou veřejnost a exhibice bojových umění Shotokan karate Chrudim ve spolupráci s chomutovským Tiger Relax Clubem pořádá v sobotu 19. prosince jednodenní seminář sebeobrany, který je určen i pro laiky z řad široké veřejnosti a bude zaměřen na zvládnutí základních sebeobraných situací a boj na ulici. V neděli 20. prosince se potom v tělocvičně ZŠ U Stadionu koná od 10 hodin tradiční vánoční exhibice bojových umění karate-do a allkampf-jitsu. Z bohatého programu budete moci shlédnout např. techniky přerážení, ukázky cvičení kata či demonstrace pokročilé sebeobrany proti více útočníkům. Více informací: tel Jan Štěpán, Shotokan karate Chrudim Přerušení provozu v chrudimských mateřských školách o vánočních prázdninách Odbor školství a kultury sděluje všem rodičům, jejichž děti navštěvují mateřské školy v Chrudimi, že provoz mateřských škol bude přerušen o vánočních prázdninách v termínu od do V případě, že rodiče projeví zájem o umístění svého dítěte do mateřské školy v době vánočních prázdnin, bude službu vykonávat Mateřská škola, Chrudim 2, Dr. Jana Malíka 765. jš Základní škola Chrudim, Dr. Jana Malíka realizuje v současné době projekt v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Pardubického kraje Technickou gramotností pedagogů ke zvyšování kvality a efektivity výuky. Hlavním cílem projektu, který potrvá do roku 2011, je zlepšování podmínek pro využívání výpočetní techniky žáky i učiteli a podpora zavádění nových efektivních metod, organizačních forem a výukových činností a to v souladu se vzdělávacím programem školy. V první fázi projektu byla pořízena technika za více než osm set tisíc korun. Především osmnáct notebooků pro práci pedagogů, dvě interaktivní tabule a dataprojektory. Zároveň se uskutečnily úvodní vzdělávací semináře pro jednotlivé skupiny učitelů. Před začátkem nového školního roku absolvoval celý pedagogický sbor společný třídenní seminář v hotelu Mánes ve Svratce pod vedením zkušených lektorů. Tento seminář byl zaměřen na efektivní využívání techniky, kterou škola v rámci projektu získala. V projektu jsou pedagogové rozděleni do třech základních skupin. Skupina začátečníci se učila pracovat v aplikaci Word 2007, která poskytuje nástroje dovolující snadno vytvářet profesionálně vypadající dokumenty, např. upravovat text, formátovat, vkládat obrázky či tabulky. Skupina pokročilí si procvičovala práci v aplikaci PowerPoint 2007, která umožňuje rychlé vytváření efektivních prezentací. Skupina pedagogů ve skupině experti se seznámila s prací v aplikaci Publisher 2007, která obsahuje nové nástroje, které umožňují vytvářet pracovní sešity, metodické příručky i učebnice podle specifických potřeb uživatele. Všechny skupiny se učily pod vedením lektora Jaroslava Bise využívat nástroje interaktivní tabule s použitím aplikace Activstudio Proffesional Edition se zaměřením na tvorbu vlastních materiálů pro interaktivní tabule, které jsou ve škole instalovány. Jaromír Zajíček všechny učitele učil, jak správně pracovat s digitálním fotoaparátem, na co si dávat pozor při vlastním fotografování a jak fotografie zpracovávat. V závěrečném bloku každý učitel zpracoval výstup, který také své skupině prezentoval. Vznikly tak zajímavé práce odrážející zkušenosti a odbornosti jednotlivých pedagogů. Na tento seminář budou v tomto i příštím školním roce navazovat další semináře, konzultace a tvorba dalších výukových materiálů. Projekt, jehož celkový rozpočet je téměř tři a půl milionu korun, je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Ing. Blanka Němcová Zápis dětí do 1. tříd chrudimských základních škol Zápis dětí do 1. tříd základních škol pro školní rok 2010/2011 proběhne ve dnech 22. a 23. ledna Zápis dětí do 1. třídy Speciální základní školy Chrudim se uskuteční pouze 22. ledna jš Lyžaři, pozor! Začíná nová sezóna hory již mají sníh, který vydrží až do jara! Od 9. ledna 2010 jezdíme každou sobotu na hory za velmi levný peníz. Můžete se přihlásit do oddílu, pak to již máte za hubičku. Přihlášky do oddílu i na zájezdy přijímá paní Kašpárková v obchodním středisku ETS, Fibichova ulice (u polikliniky Chrudim) od pondělí do čtvrtka 8 11 a hodin. Tel Podrobnosti na Všechny vás srdečně zve do prima zimy Jarda Voženílek, předseda LO. S rodiči ve školce Po příjemných listopadových podvečerech Halloweenu a Martinské slavnosti strávených v Mateřské škole Na Valech čeká děti, jejich rodiče a učitelky vánoční setkání ve třídách, protože magické, pohádkově kouzelné a tajemné Vánoce jsou tu. Děti obdarují své blízké nejen vlastnoručně vyrobenými dárky, ale i písničkou, hrou, pohlazením a pohodou. I děti se budou radovat z pěkných dárků. Ale společně prožité chvíle při hraní, zpívání a nejrůznějším dělání, které paní učitelky připravují, se nedají ničím nahradit. Čas, který dětem společně věnujeme, je ten nejlepší vánoční dárek. Jana Kobetičová Po ukončení 11. ročníku festivalu Tradice Evropy už chrudimská Kuřátka se Zrníčky připravují další koncert pro chrudimskou veřejnost. Tentokrát si do divadla pozvala kamarády od Kyjova a z Pardubic. Moravský soubor Děcka ze Skoronic přiveze krásné moravské koledy, pardubická kapela Paduana Hispanica představí divákům barokní a renesanční hudbu. Pokud máte chuť nechat se pohladit úsměvem malých dětských interpretů a chcete se vánočně naladit, přijďte do chrudimského divadla v pátek v hod. Dostane se Vám vinšování v podobě společného zpívání koled i lidových písní z různých oblastí naší vlasti. A nezapomeňte na zvoneček, těšíme se, jak rozezníme celé divadlo. Za všechna Kuřátka a Zrníčka z Chrudimě přejeme všem našim kamarádům a přátelům milé a hezké chvíle prožité s rodinou v čase vánočních svátků a velkou dávku pevného zdraví v novém roce. Mgr. Radka Ehrenbergerová, vedoucí souboru Vítání občánků 9. listopadu 2009 Bára Markupová, Nicolas Bakeš, Bára Chaloupková, Natálie Hiklová, Milan Murgaš, Anežka Mrkvičková, Jakub Jan Dočekal a Anna Zítková. 16. listopadu 2009 Štěpán Seifert, Viktorie Rulíková, Kryštof Beránek, Sofie Černá, Matyáš Halamka, Linda Vlčková, Adéla Šustrová, Lucie Filippi, Olivek Petržílek, Klaudie Ulrichová, Michaela Stejskalová, Gita Lőwyová a Nikola Horálková. av Vánoční zpívání v parku Na Střelnici spojené s oslavou 30 let ochránců přírody v Chrudimi Budeme pouštět lodičky v ořechových skořápkách s betlémským světlem po náhonu řeky Chrudimky, poslechneme si proslov místního duchovního a za doprovodu hudebního nástroje zazpíváme koledy. Čeká Vás svátečně osvícený park v přírodní památce Ptačí ostrovy, na jehož úpravách se velkou měrou podílelo právě ČSOP, za což dostalo ocenění na Pražském hradě. Budeme podávat teplý vánoční čaj, který pro Vás připraví čajovna Luna, a dostanete také malý dárek od spoluorganizátora akce. Vánoční zpívání v parku Na Střelnici se koná 23. prosince 2009 od 17 hod. Zastávka MHD Chrudim U Kapličky (Malecká) Tibor Schwarz, DiS., Ekocentrum Zelený dům při ČSOP v Chrudimi 7

8 Po uzávěrce: Výročí 17. listopadu 1989 i 1939 v Chrudimi Zahájení výstavy Do švestek to nevydrží bylo pojato vesele i vážně, MVDr. J. Lacina připomněl výročí 17. listopadu 1989 i Do švestek to vydrželo, to byl název expozice v prostorách bývalé chrudimské věznice. Návštěvníci mohli nahlédnout do původních vězeňských cel. Shromáždění občanů na Resselově náměstí k děkovné bohoslužbě. Chrudimští duchovní při děkovné bohoslužbě. Slavnostní koncert spojených sborů regionu pod vedením Tomáše Židka Studenti v Parku republiky zasadili strom k výročí 17. listopadu. č. 12/2009 vychází Vydává město Chrudim, Resselovo náměstí 77, Chrudim I, IČO Telefon redakce , fax , Redakční rada: Jan Čechlovský, Sylva Drašnarová, František Chmelík, Pavel Kobetič, Roman Málek, Stanislav Novotný, Petr Řezníček, Josef Štěpánek. Jazyková úprava: Bohumila Novotná. Autor příspěvku odpovídá za věcnou a jazykovou správnost. Texty Po uzávěrce neprošly jazykovou korekturou. Redakce neručí za obsah příspěvků externích dopisovatelů. Přílohy Zpravodaje nejsou redigovány redakční radou CHZ a nejsou jí ani jazykově upravovány. Náklad výtisků. Grafická úprava Reklama&tisk, Chrudim, tisk Tiskárna PORS s. r. o., Chrudim. Registrováno Ministerstvem kultury České republiky pod značkou MK ČR E Vychází 1x měsíčně. Distribuce zdarma do všech domácností na území města Chrudimě. Přetisk povolen pouze se svolením vydavatele. Uzávěrka čísla 11. listopadu

9 KČT Chrudim Vejšlapy v prosinci 2009 Středa Čachnov Svratouch Svratka (9 km) Sraz v 7.00 hod. na nádraží ČD Chrudim, odjezd vlaku v 7.25 hod. Vedoucí: manželé Naumecovi, tel Sobota Vítání zimy na Monaku (14 km) Sraz v hod. na nádraží ČD Chrudim, odchod v hod. Vedoucí: L. Machová, H. Línková, tel POZOR ZMĚNA! Čtvrtek Kukátko od hod. v restauraci Bowling Sobota Předvánoční Brno Sraz v 5.50 hod. na nádraží ČD Chrudim, odjezd vlaku v 6.08 hod. Vedoucí: manželé Hurtovi, tel Sobota Chrudim zámek Slatiňany Chrudim (12 km) Sraz ve hod. u mostu přes Chrudimku pod nemocnicí, odchod v hod. Vedoucí: J. Jahnický, V. Písař, tel Pátek Výstup na Kunětickou horu Sraz v 8.15 hod. na nádraží ČD Chrudim, odjezd vlaku v 8.30 hod. Vedoucí: G. Zajícová, tel Změny po uzávěrce vyhrazeny! Aktuální informace na tel. číslech, uvedených u každé akce, na na našich vývěskách a v chrudimském Informačním centru. Zveme mezi nás i širokou veřejnost, všechny ty, kteří mají rádi přírodu a turistiku. Jiří Jahnický, předseda klubu, tel Treking Chrudim akce v prosinci 2009 Treking Chrudim akce v prosinci Mikulášský zájezd, BUS lyžařská turistika, pěší turistika (2 15 km) Vlastimil Škvára, tel , Silvestr u pramene Chrudimky vlak, lyžařská turistika, pěší turistika (20 km) Vlastimil Škvára, tel , Silvestr pěšky nebo běžky vlak, lyžařská turistika, pěší turistika (15 km) Vlastimil Škvára, tel , Vlastimil Škvára KRB Chrudim pořádá: v neděli 13. prosince 2009 ve hodin 245. malou cenu Monaka Cena Evy Novotné ve čtvrtek 24. prosince 2009 od hodin 246. malou cenu Monaka vánoční Místo startu: silnice pod restaurací Monaco u Slatiňan. Délka běhu: m (přesně), zájemci se slabší výkonností a děti mohou absolvovat menší (červený) okruh, dlouhý jen cca m. Zveme Vás též na 26. ročník Nočního běhu Aušperskem ve čtvrtek 17. prosince 2009 v hodin (Zaječice u Chrasti u Chrudimi) a dále na 31. ročník Novoročního běhu Chrudimí v pátek 1. ledna 2010 v hodin (před Divadlem Karla Pippicha v Chrudimi). Další informace najdete na Provoz krytého plaveckého bazénu a sauny v prosinci 2009 Plavecký bazén Dětský bazén Sauna 1. út Ženy 2. st Muži 3. čt Ženy 4. pá Spol. 5. so Spol. 6. ne Spol. 7. po Muži 8. út Ženy 9. st Muži 10. čt Ženy 11. pá Spol. 12. so Spol. 13. ne Spol. 14. po Muži 15. út Ženy 16. st Muži 17. čt Ženy 18. pá Spol. 19. so Spol. 20. ne Spol. 21. po Muži 22. út Ženy 23. st Muži 24. čt. Zavřeno Zavřeno Zavřeno 25. pá. Zavřeno Zavřeno Zavřeno 26. so. Zavřeno Zavřeno Zavřeno 27. ne Spol. 28. po Muži 29. út Ženy 30. st Muži 31. čt. Zavřeno Zavřeno Zavřeno Pozn: Změny v provozních hodinách jsou vyhrazeny. Informace na tel Dne bude krytý plavecký bazén zavřen. Krásné prožití Vánoc a hodně zdraví v roce 2010 přejí zaměstnanci Sportovních areálů města Chrudim, s. r. o. Podrobné informace o provozní době na Oddíl basketbalu TJ Sokol BC DARREN Chrudim zve své příznivce v prosinci do sportovní haly OP U a TJ Sokol BC DARREN Chrudim BK Loko Trutnov LIGA U TJ Sokol BC DARREN Chrudim TJ Šumperk Klub rekreačních běžců tradičně zahajuje sportovní vstup do nového roku běžeckou akcí Chrudimí. Na startu již 31. ročníku Novoročního běhu se sejdou příznivci tohoto běhu před Divadlem Karla Pippicha 1. ledna 2010 v hodin. Tato akce se koná pod záštitou starosty města Chrudim Jana Čechlovského jako vzpomínka na příkladného sportovce a významného občana Chrudimi JUDr. Josefa Poupěte. Trať měří 4 km, vede podél řeky Chrudimky se stoupáním na Kopanici a přes střed města se vrací zpět k Divadlu. Prezentace je od hodin v Café sport (první ulice vpravo od hotelu Alfa, Radoušova 17), kde je šatna, občerstvení a budou tu rovněž vyhlášeny výsledky. Startovné činí 20 Kč. Každý účastník obdrží upomínku a pro prvních 60 běžců jsou připraveny hodnotné ceny. Hlavními sponzory jsou Decomkov s. r. o. Praha, Café sport a město Chrudim. Pořádající Klub rekreačních běžců zve občany, sportovce našeho města a okolí, aby využili této možnosti si zasportovat na Nový rok, prověřit si svoji fyzickou kondici a udělat něco pro své zdraví. Těšíme se na Vaši účast při 31. ročníku tohoto běhu. Informace a přihlášky podá Marcela Holinková, tel , Novoroční běh Chrudimí 9

10 2inF_inz_Chrudim_Sedmicka_178x130.indd 1 Chrudim, Resselovo nám. 12 OBC Balustráda Tel.: Radost z nákupu 11/16/09 4:30:28 PM Při nákupu nad 1000 Kč dostanete jako dárek rychlovarnou konvici RK2180 v ceně 990 Kč zdarma. Akce platí od do ZDARMA! 990,- Kč ELKO VALENTA, člen sítě elektroprodejen 10

Zásady krátkodobého pronajímání nebytových prostor ve vlastnictví města Napajedla aktualizace 2014

Zásady krátkodobého pronajímání nebytových prostor ve vlastnictví města Napajedla aktualizace 2014 Zásady krátkodobého pronajímání nebytových prostor ve vlastnictví města Napajedla aktualizace 2014 Schváleno RM dne 19.03.2014 usnesením č. 70/1416/2014 Nabývá účinnosti dne 01.04.2014 Zásady pronajímání

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli vánoční přáníčka - stříhali, lepili, vyšívali a za pomoci

Více

V Ř E S K O V Á K listopad 2011

V Ř E S K O V Á K listopad 2011 V Ř E S K O V Á K listopad 2011 Úvodní slovo Vážení spoluobčané,na bývalé skládce směr Lhovice došlo ke spálení dřevního odpadu a kompletnímu srovnání. Bohužel někteří neukáznění občané sem zase vyvážejí

Více

Evropský týden mobility, Evropský den bez aut

Evropský týden mobility, Evropský den bez aut 2013 Evropský týden mobility, Evropský den bez aut Evropský týden mobility je kampaň zaměřená na širokou veřejnost. Jejím cílem je upozornit na problémy se stále narůstající automobilovou dopravou na straně

Více

nádherný stromek se rozsvítil do dáli. Rádi bychom Vám krásné svátky popřáli. Kolektiv MŠ

nádherný stromek se rozsvítil do dáli. Rádi bychom Vám krásné svátky popřáli. Kolektiv MŠ Bělostná pokrývka krajinu tiše zahalila, nádherný stromek se rozsvítil do dáli. Všechna srdce se vánoční náladou naplnila Rádi bychom Vám krásné svátky popřáli. Kolektiv MŠ LYŽAŘSKÝ KURZ 24. 28. 1. 2011

Více

PROGRAM PROSINEC 2011. !!! UPOZORNĚNÍ!!! Od 23.12.2011 do 1.1.2012 bude UNB UZAVŘENA. Rádi Vás opět uvidíme v novém roce. Své narozeniny oslaví:

PROGRAM PROSINEC 2011. !!! UPOZORNĚNÍ!!! Od 23.12.2011 do 1.1.2012 bude UNB UZAVŘENA. Rádi Vás opět uvidíme v novém roce. Své narozeniny oslaví: Unie neslyšících Brno, o.s., člen Českomoravské jednoty neslyšících Poskytovatel služeb pro sluchově postižené ve městě Brně a okolí Palackého tř. 120, 612 00 Brno, tel./fax: 541245321, 725 605 216, IČO:

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST

STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 O projektu DOTEK Dům obnovy tradice, ekologie a kultury je projekt Střediska ekologické výchovy

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 27. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 26. dubna 2004 ve 13:20 hodin v zasedací místnosti společnosti Technis Kojetín s r.o., Padlých

Více

USNESENÍ z 35. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 18. 12. 2013 (č. usnesení 923/2013-939/2013)

USNESENÍ z 35. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 18. 12. 2013 (č. usnesení 923/2013-939/2013) MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ z 35. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 18. 12. 2013 (č. usnesení 923/2013-939/2013) Poznámka: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti

Více

Ž E N K L A V S K É INFORMACE PRO OB

Ž E N K L A V S K É INFORMACE PRO OB OBECNÍ ŽENKLAVSKÝ ÚŘAD ZPRAVODAJ ŽENKLAVA VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K É INFORMACE PRO OBČANY PROSINEC 2014 Keramická dílna s rodiči v MŠ Štrůdlování v ZŠ INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. Složení obecního zastupitelstva

Více

PROGRAMY. občanského sdružení. pro děti, mládež, rodinu a komunitu VOLNOČASOVÉ SOCIÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ

PROGRAMY. občanského sdružení. pro děti, mládež, rodinu a komunitu VOLNOČASOVÉ SOCIÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ 02/09 občanské sdružení Posláním o. s. Neposeda je napomáhat svou činností k rozvoji občanské společnosti na území Prahy 21 a okolí, zejména podporováním aktivit pro děti, mládež a rodinu. Naším cílem

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně:

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně: MOZAIKOVNÍK školní rok 2009 / 2010 Pracoviště I. stupně: Základní škola Mozaika, o.p.s. U Stadionu 1166 516 01 Rychnov nad Kněžnou tel.: 732 234 209 (sborovna) 739 007 826 603 709 174 (p. ředitelka) Pracoviště

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2011 / 2012. Nabídka akcí na školní rok 2011/2012. MOZAIKOVNÍK školní rok 2011 / 2012. Vážení rodiče,

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2011 / 2012. Nabídka akcí na školní rok 2011/2012. MOZAIKOVNÍK školní rok 2011 / 2012. Vážení rodiče, Vážení rodiče, Nabídka akcí na školní rok 2011/2012 rádi bychom Vás upozornili na dvě akce, které jsou v letošním školním roce rozšiřující nabídkou k našemu vzdělávacímu programu. Prosíme, prostudujte

Více

čj. MCH 5371/2009 spisová značka 5379/2009/OVV Rada města Chropyně

čj. MCH 5371/2009 spisová značka 5379/2009/OVV Rada města Chropyně čj. MCH 5371/2009 spisová značka 5379/2009/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 90. zasedání dne 14. října 2009 R M 1 / 9 0 / 0 9 Informativní zprávu o plnění úkolů uložených Radou města

Více

Usnesení č. 4/2015 ze 4. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA SLATIŇANY ze dne 15. dubna 2015

Usnesení č. 4/2015 ze 4. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA SLATIŇANY ze dne 15. dubna 2015 Zastupitelstvo města Slatiňany Usnesení č. 4/2015 ze 4. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA SLATIŇANY ze dne 15. dubna 2015 45/4/2015/ZMS schválilo program 4. zasedání zastupitelstva města Slatiňany ve znění

Více

P O Z V Á N K A P R O G R A M

P O Z V Á N K A P R O G R A M P O Z V Á N K A na 129. schůzi Rady města Kolína, která se koná dne 16.12.2013 od 13:30 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kolín. Zahájení zahájení a ověření zápisu z minulé schůze P R O G R A

Více

PŘÍLOHA: AKČNÍ PLÁN 2014-2018 Koordinátor aktivit: Mgr. Tomáš Černý, Manažer cestovního ruchu

PŘÍLOHA: AKČNÍ PLÁN 2014-2018 Koordinátor aktivit: Mgr. Tomáš Černý, Manažer cestovního ruchu PŘÍLOHA: AKČNÍ PLÁN 2014-2018 Koordinátor aktivit: Mgr. Tomáš Černý, 1. MARKETINGOVÁ ZNAČKA A PROPAGACE Marketingová značka Kvalitní a reprezentativní materiál o městě Turistické informace Cizojazyčné

Více

CHARITNÍ LISTY. ročník 1 číslo 4 červen 2008 PROJEKT REKONSTRUKCE VÍCEÚČELOVÉHO CHARITNÍHO DOMU V HALENKOVĚ

CHARITNÍ LISTY. ročník 1 číslo 4 červen 2008 PROJEKT REKONSTRUKCE VÍCEÚČELOVÉHO CHARITNÍHO DOMU V HALENKOVĚ CHARITNÍ LISTY ročník 1 číslo 4 červen 2008 PROJEKT REKONSTRUKCE VÍCEÚČELOVÉHO CHARITNÍHO DOMU V HALENKOVĚ Vzhledem k tomu, že se blíží ukončení rekonstrukce charitního domu v Halenkově, dovolte mi krátkou

Více

Evropský týden mobility, Evropský den bez aut

Evropský týden mobility, Evropský den bez aut 2014 Evropský týden mobility, Evropský den bez aut Evropský týden mobility je kampaň zaměřená na širokou veřejnost. Jejím cílem je upozornit na problémy se stále narůstající automobilovou dopravou na straně

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

V Ý T A H Z U S N E S E N Í Rady města Lanškroun ze dne 10.06.2013

V Ý T A H Z U S N E S E N Í Rady města Lanškroun ze dne 10.06.2013 V Ý T A H Z U S N E S E N Í Rady města Lanškroun ze dne 10.06.2013 248/2013 Rada města Lanškroun doporučila zastupitelstvu města vyslovit souhlas se záměrem uzavřít smlouvu o vzájemné spolupráci s městem

Více

Grantové schéma na podporu zájmových aktivit v roce 2015 v Kralupech nad Vltavou

Grantové schéma na podporu zájmových aktivit v roce 2015 v Kralupech nad Vltavou Grantové schéma na podporu zájmových aktivit v roce 2015 Všechny programy jsou určeny pro fyzické a právnické osoby působící I. Program Podpora volného času a prevence kriminality mládeže Podpora soustavné

Více

Interaktivní pořad plný písniček k nám zavítal 23. listopadu a jmenoval se Pohádková minishow.

Interaktivní pořad plný písniček k nám zavítal 23. listopadu a jmenoval se Pohádková minishow. Základní škola Ořech a její KFOŠ A je tu zase prosinec. Prý měsíc klidu, pohody a radostného očekávání vánoc. No, mnozí z nás dobře víme, že umí být občas pořádně hektický a náročný. I když vždy krásný.

Více

RO 4 29. 12. 2014. Strana 1 (celkem 4)

RO 4 29. 12. 2014. Strana 1 (celkem 4) VÝTAH z USNESENÍ ze 4. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce Ludgeřovice. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj,

Více

Zápis z 41. schůze rady města konané dne 9.5. 2012

Zápis z 41. schůze rady města konané dne 9.5. 2012 Město Pohořelice Zápis z 41. schůze rady města konané dne 9.5. 2012 Účast: Ing. Svoboda, Bc. Miroslav Novák, Mgr. Polák, Petr Hemala, Ing. Kudrna, Mgr. Janičatová a tajemník MVDr. Michalica Omluven: Mgr.

Více

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012.

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012. U S N E S E NÍ z 57. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 13. února 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

pro orgány krajů, okresní úřady a orgány obcí

pro orgány krajů, okresní úřady a orgány obcí Page 1 of 9 Věstník vlády pro orgány krajů, okresní úřady a orgány obcí Ročník 2 Vydán dne 22. února 2002 Částka 1 OBSAH: 1. Směrnice Ministerstva financí ze dne 12. února 2002 č. j. : 124/1354/2002, kterou

Více

b) postoupení pohledávky váznoucí na bytu č. 16, Na Valech 200, Rumburk 1, ve výši 1.411,- Kč za cenu min. 1.411,-Kč,

b) postoupení pohledávky váznoucí na bytu č. 16, Na Valech 200, Rumburk 1, ve výši 1.411,- Kč za cenu min. 1.411,-Kč, z 15. schůze Rady města Rumburk, konané dne 9. dubna 2015 1. Schválení programu Usnesení č. 215/2015 Rada města Rumburk projednala a schválila doplněný program 15. schůze rady města Rumburk. 2. Kontrola

Více

MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU

MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU Z Á P I S č. 5 ze schůze Rady města Ždírec nad Doubravou dne 17.1.2007. Přítomni: Jan Martinec, Jiří Pavlíček, Bohumír Nikl, Jindřich Kyncl, Hubert Kolář Program schůze: 1) Program

Více

Projekt peníze SŠ. Střední škola obchodní a právní, s.r.o., Jablonec nad Nisou

Projekt peníze SŠ. Střední škola obchodní a právní, s.r.o., Jablonec nad Nisou Projekt peníze SŠ Střední škola obchodní a právní, s.r.o., Jablonec nad Nisou Číslo projektu : CZ.1.07/1.5.00/34.0040 Šablony III/2 č. V12_Zpracování žádosti o dotace Evropská unie a svět, P3 ANOTACE Jedná

Více

VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE

VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE Kde nás najdete BOSKOVICKO a MORAVSKÝ KRAS Boskovice leží na střední Moravě asi 40 km severně od Brna na hranici mezi Boskovickou brázdou a Drahanskou vrchovinou

Více

Žádosti o příspěvek formou školského grantu rok 2012 1. etapa

Žádosti o příspěvek formou školského grantu rok 2012 1. etapa Žádosti o příspěvek formou školského grantu rok 2012 1. etapa žadatel IČ účel požadovaná částka v Kč Mateřská škola Sovička, Česká Lípa, Antonína Sovy 1740, PO Mateřská škola Pastelka, Česká Lípa, Svárovská

Více

ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ PRO NEZISKOVÉ ORGANIZACE Z ROZPOČTU OBCE DĚTMAROVICE

ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ PRO NEZISKOVÉ ORGANIZACE Z ROZPOČTU OBCE DĚTMAROVICE Obec Dětmarovice ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ PRO NEZISKOVÉ ORGANIZACE Z ROZPOČTU OBCE DĚTMAROVICE Zastupitelstvo obce Dětmarovice na svém jednání dne 12.12.2007 usnesením číslo 154/7 schválilo Zásady

Více

CHARITNÍ LISTY 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 5 číslo 5 květen 2012

CHARITNÍ LISTY 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 5 číslo 5 květen 2012 CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV ročník 5 číslo 5 květen 2012 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV U příležitosti 20. výročí Vás dne 19. května 2012 srdečně zveme na prohlídku našich

Více

Město Rokytnice nad Jizerou

Město Rokytnice nad Jizerou Město Rokytnice nad Jizerou ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ (GRANTŮ) Z ROZPOČTU MĚSTA ROKYTNICE NAD JIZEROU na kulturní a sportovní akce, volnočasové aktivity, vzdělávání, činnost zájmových

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 Na začátku školního roku při nástupu do školní družiny dostane každý žák pro rodiče: Zápisní lístek (u zápisu) Pokyny pro zájemce ŠD Notýsek školní družiny,,vnitřní řád školní

Více

Zajišťujeme dětské narozeninové oslavy!

Zajišťujeme dětské narozeninové oslavy! MATÝSKŮV OBČASNÍČEK Č. 42 LEDEN 2010 NOVINKY V MATÝSKU OD LEDNA 2010: Matýskáček, malý žáček Cena dopolední aktivity pro děti Matýskáček, malý žáček : 100,-/2,5 hodiny V ceně program pro děti, svačinka

Více

personální obsazení správní rada

personální obsazení správní rada výroční zpráva2013 Výroční zpráva Janovská o.p.s. je podávána podle zákona o obecně prospěšných společnostech a byla schválena správní radou Janovská o.p.s. kontakt Janov nad Nisou 520, 468 11 +420 739

Více

USNESENÍ rady města Slatiňany ze schůze č. 50/2012 konané dne 20. srpna 2012

USNESENÍ rady města Slatiňany ze schůze č. 50/2012 konané dne 20. srpna 2012 Rada města Slatiňany: USNESENÍ rady města Slatiňany ze schůze č. 50/2012 konané dne 20. srpna 2012 731/50/2012/RMS schválila návrh programu 50. schůze rady města Slatiňany 732/50/2012/RMS schválila ceny

Více

Město Kolín. Článek 1 Základní ustanovení

Město Kolín. Článek 1 Základní ustanovení Město Kolín Nařízení města Kolína č. 6/2014 O placeném stání silničních motorových vozidel na místních komunikacích ve vymezených oblastech města Kolína určující úseky místních komunikací ve vymezených

Více

U S N E S E N Í Rady Městské části Praha Běchovice číslo 1/001/14 ze dne 12.11.2014

U S N E S E N Í Rady Městské části Praha Běchovice číslo 1/001/14 ze dne 12.11.2014 číslo 1/001/14 k návrhu na schválení programu 1. jednání Rady MČ Praha - Běchovice a) předložený program 1. jednání RMČ Praha - Běchovice a) se zněním programu jednání číslo 2/001/14 k návrhu na schválení

Více

jednání Rady města Ústí nad Labem

jednání Rady města Ústí nad Labem jednání Rady města Ústí nad Labem dne: 10. 6. 2015 bod programu: 37 věc: Dodatek č. 5 k zřizovací listině Pečovatelské služby Ústí nad Labem, příspěvkové organizace Klub seniorů dopad na rozpočet: bez

Více

Třinec přátelský rodině

Třinec přátelský rodině TŘINEC Třinec přátelský rodině Město Třinec vítěz Soutěže Obec přátelská rodině v kategorii od 10 001 do 50 000 obyvatel Dne 12.03.2013 byly ministryní práce a sociálních věcí Ing. Müllerovou slavnostně

Více

Výsledky projednání Rady města Kolína ze 159. schůze konané dne 03.11.2014. Usnesení č. 159/3192/2014 159/3205/2014

Výsledky projednání Rady města Kolína ze 159. schůze konané dne 03.11.2014. Usnesení č. 159/3192/2014 159/3205/2014 Výsledky projednání Rady města Kolína ze 159. schůze konané dne 03.11.2014. Usnesení č. 159/3192/2014 159/3205/2014 Jedná se o upravenou verzi dokumentu z daného zasedání z důvodů dodržení přiměřenosti

Více

PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP ZŠ, ZUŠ a MŠ Stachy 384 73 Stachy 253 Jméno a příjmení ředitele zastupující ředitelka

Více

Smíšeného pěveckého sboru

Smíšeného pěveckého sboru Přehled koncertů, akcí a vystoupení Smíšeného pěveckého sboru VOŠP a SPgŠ Litomyšl za školní rok 2007/08 zpracováno 19. 6. 2008 PODZIM 2007 20. 9. 2007 Koncert pro Městský úřad Litomyšl, Zámecké divadélko,

Více

Dotační program pro oblast protidrogových aktivit v roce 2015

Dotační program pro oblast protidrogových aktivit v roce 2015 Dotační program vyhlášený Jihomoravským krajem Dotační program pro oblast protidrogových aktivit v roce 2015 I. Základní ustanovení 1. Právní předpisy a dokumenty Podpora poskytovaná Jihomoravským krajem

Více

Týden 7. 12. - 13. 12. 2013

Týden 7. 12. - 13. 12. 2013 správný cíl Vaší cesty Týden 7. 12. - 13. 12. 2013 Hradecké lyžaře odveze do Deštného v Orlických horách přímou linkou skibus. Provoz skibusu, který vznikl v roce 2011 jako společný projekt dopravního

Více

Projekt Zdravé město a jeho přínosy pro město Chrudim

Projekt Zdravé město a jeho přínosy pro město Chrudim Projekt Zdravé město a jeho přínosy pro město Chrudim Členství v NSZM ČR a jeho přínosy pro město Zastřešení mezinárodními institucemi WHO Strategický rozvoj podle standardů EU a OSN postup podle metodiky

Více

Rada města Chropyně. Usnesení

Rada města Chropyně. Usnesení čj. MCH 231/2009 spisová značka 230/2010 OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 98. zasedání dne 10. února 2010 R M 1 / 9 8 / 1 0 Informativní zprávu o plnění úkolů uložených Radou města

Více

Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj.

Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj. Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Září : Kamaráde, pojď si s námi hrát Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj. - osvojovat si a dodržovat základy společenského chování

Více

Otevřené brány. Vážení spoluobčané,

Otevřené brány. Vážení spoluobčané, Vážení spoluobčané, přinášíme Vám desáté a poslední číslo Obecního zpravodaje v letošním roce. Advent jsme zahájili akcí Rozvěcování vánočního stromku. Tato akce se konala 29. 11. 2014 a nutno podotknout,

Více

Pracovní aktiv zástupců klubů OFS Jihlava Jihlava, 19.8.2013, 16,00 hod.

Pracovní aktiv zástupců klubů OFS Jihlava Jihlava, 19.8.2013, 16,00 hod. Program: Pracovní aktiv zástupců klubů OFS Jihlava Jihlava, 19.8.2013, 16,00 hod. 1. Žádosti na údržbu prostřednictvím FAČR pro rok 2014 2. Vyúčtování programu IV. MŠMT údržba rok 2013 1. Žádosti na údržbu

Více

U S N E S E N Í z 13. schůze Rady města Hranice, konané dne 11.05. 2011 od 15.00 hod. na MěÚ Hranice

U S N E S E N Í z 13. schůze Rady města Hranice, konané dne 11.05. 2011 od 15.00 hod. na MěÚ Hranice U S N E S E N Í z 13. schůze Rady města Hranice, konané dne 11.05. 2011 od 15.00 hod. na MěÚ Hranice Přítomni : Miroslav Picka, František Jurčák, PhDr. Hana Levá, František Černý, Michal Bláha Usnesení

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

Kalendář událostí 3 obcí 2014

Kalendář událostí 3 obcí 2014 Kalendář událostí 3 obcí 2014 Ples SDH Prostřední Lánov - ples hasičů s tombolou 11. 1. 2014 Lánov Pořadatel: SDH Prostřední Lánov, Petr Paulů, 604 230 934 Myslivecký ples - tradiční ples myslivců s bohatou

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 38. řádné jednání rady městské části, konané dne 8. 10. 2014 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, S. Hasenkopfová, F.

Více

MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí

MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí Vážené starostky a starostové, pro zpracování Strategie rozvoje území pokrývající oblast svazků obcí Poorlicko a Orlice od Vás naše Místní

Více

Půlmaraton Plzeňského kraje 2015

Půlmaraton Plzeňského kraje 2015 Datum Start Vzdálenost Cíl Limit 16. 5. 2015 silnice před areálem Škodaland 11:00 21,0975 km silnice před areálem Škodaland 3 hodiny Kategorie: Pro zařazení do kategorie je rozhodující ročník narození.

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009 MOZAIKOVNÍK školní rok 2008 / 2009 Organizace školního roku 2008/2009 Zahájení školního roku 1. září 2008 Ukončení 1.pololetí 29. ledna 2009 Ukončení 2. pololetí 29. června 2009 PRÁZDNINY Podzimní prázdniny

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 61. schůzi dne 25. 7. 2005 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

INFORMAČNÍ BULLETIN PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ V LIBERECKÉM KRAJI

INFORMAČNÍ BULLETIN PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ V LIBERECKÉM KRAJI INFORMAČNÍ BULLETIN PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ V LIBERECKÉM KRAJI Zveřejňujeme informační bulletin pro školy a školská zařízení v Libereckém kraji k 9. lednu 2009. K dispozici ve formátu *.rtf a *.pdf

Více

1. Varianta prohlídkový zámek + galerie. 2. Varianta prohlídkový zámek + hotel. 3. Varianta prohlídkový zámek + seniorský program

1. Varianta prohlídkový zámek + galerie. 2. Varianta prohlídkový zámek + hotel. 3. Varianta prohlídkový zámek + seniorský program Zámek Brtnice Program investora pro vyhledávací studii k jednotlivým variantám využití zámku v Brtnici. 1. Varianta prohlídkový zámek + galerie Využití celého zámku jako universálního turistického cíle

Více

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA NAŠÍ OBCE SE KONALO 17.6. 2015: Zastupitelé schválili následující usnesení:. Usn. č. 80/2015 Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnění záměru

Více

KRONIKA JIMRAMOVA 2006. Obrazová dokumentace

KRONIKA JIMRAMOVA 2006. Obrazová dokumentace KRONIKA JIMRAMOVA 2006 Obrazová dokumentace Zima byla dlouhá se spoustou sněhu Za vločkou vločka z oblohy padá chvilinku počká a potom taje Na staré sesli sedí pan Lada obrázky kreslí zimního kraje Ladovská

Více

Usnesení. a) závazné ukazatele stanovené radě města

Usnesení. a) závazné ukazatele stanovené radě města Město Moravská Třebová 1 Usnesení z 12. zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 3.3.2008 od 15.00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na ul. Olomoucké za účasti 19 členů

Více

INFORMAČNÍ BULLETIN PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ V LIBERECKÉM KRAJI

INFORMAČNÍ BULLETIN PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ V LIBERECKÉM KRAJI INFORMAČNÍ BULLETIN PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ V LIBERECKÉM KRAJI Zveřejňujeme informační bulletin pro školy a školská zařízení v Libereckém kraji k 28. srpnu 2008. K dispozici ve formátu *.rtf a *.pdf

Více

www.deti-detem.cz Děti dětem Velký vánoční koncert pro handicapované děti a děti z Dětských domovů z celé ČR neděle 14.12.2014 od 15.

www.deti-detem.cz Děti dětem Velký vánoční koncert pro handicapované děti a děti z Dětských domovů z celé ČR neděle 14.12.2014 od 15. Děti dětem Velký vánoční koncert pro handicapované děti a děti z Dětských domovů z celé ČR neděle 14.12.2014 od 15.00 hodin sál Bohuslava Martinů na pražské HAMU, Malostranské náměstí 13, 118 00 Praha

Více

RM 01/14/07 RM 02/14/07

RM 01/14/07 RM 02/14/07 R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení ze 14. zasedání dne 19.3.2007 RM 01/14/07 postup na odstranění autovraku vozu Liaz u objektu tzv. Cikorky dle zákona č. 13/1992 Sb., o pozemních komunikacích,

Více

NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně

NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně Národní dotační programy Regionální politika Podpora obnovy a rozvoje venkova Obnova obecního a krajského

Více

Dolnobrannský zpravodaj

Dolnobrannský zpravodaj Číslo 8 Dolnobrannský zpravodaj Strana 5 Ze života školy V listopadu tohoto roku vzniklo v Dolní Branné nové občanské sdružení. Nese jméno ŠKOLÁK a jeho hlavním cílem je podporovat činnost školy, pořádat

Více

Místní poplatek za užívání veřejného prostranství

Místní poplatek za užívání veřejného prostranství 1. Identifikační číslo: 2. Kód: 3. Pojmenování životní situace: Místní poplatek za užívání veřejného prostranství 4. Základní informace k životní situaci: Veřejným prostranstvím jsou všechna náměstí, ulice,

Více

Zápis z 7. jednání Sociální komise konané dne 02.06.2015, 8.00 10.30 hodin

Zápis z 7. jednání Sociální komise konané dne 02.06.2015, 8.00 10.30 hodin Zápis z 7. jednání Sociální komise konané dne 02.06.2015, 8.00 10.30 hodin MěÚ, Masarykovo náměstí 128, Rožnov pod Radhoštěm Přítomni: předseda: Petr Jelínek, Ing. Rudolf Konečný, Bc. Klára Maňáková, Bc.

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu ZŠ a MŠ Olešnice. Celoroční hra: Jaro, léto, podzim, zima celý rok je prima.

Školní vzdělávací program pro školní družinu ZŠ a MŠ Olešnice. Celoroční hra: Jaro, léto, podzim, zima celý rok je prima. Školní vzdělávací program pro školní družinu ZŠ a MŠ Olešnice Celoroční hra: Jaro, léto, podzim, zima celý rok je prima Školní rok 2009 / 2010 Celoroční hra Charakteristika školní družiny, vybavení Školní

Více

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Navrátil, Fišera

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Navrátil, Fišera z 97. schůze Rady města Nový Bydžov konané dne 19. 6. 2006 od 15:30 hodin v malé zasedací místnosti Městského úřadu ----------- Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Navrátil,

Více

Z Á P I S č. 2/2015 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 10.02.2015

Z Á P I S č. 2/2015 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 10.02.2015 Z Á P I S č. 2/2015 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 10.02.2015 Přítomní: Ing. Karel Souček - předseda, Aleš Navrátil místopředseda Členové: Ing. Petra Dokládalová, Ing. Jiřina Frýbová,

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

Organizace nevidomých, Havlíčkova 38, 586 01 Jihlava, IČO:266159932 VÝROČNÍ ZPRÁVA

Organizace nevidomých, Havlíčkova 38, 586 01 Jihlava, IČO:266159932 VÝROČNÍ ZPRÁVA Organizace nevidomých, Havlíčkova 38, 586 01 Jihlava, IČO:266159932 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti a hospodaření občanského sdružení společnosti za rok 2010 Myšlenka pomoci nevidomým a zrakově postiženým vychází

Více

Dny zdraví v Chrudimi

Dny zdraví v Chrudimi 2013 Dny zdraví v Chrudimi Chrudim - říjen 2013 Podpora ZDRAVÍ a s ním související KVALITA ŽIVOTA jsou hlavními oblastmi zájmu Zdravých měst, obcí a regionů ČR. Cestou dlouhodobému a komplexnímu vytváření

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola JIH, Mariánské Lázně, Komenského 459, příspěvková organizace http://www.skolajih.cz druzina@skolajih.cz tel.: +420 351 011 001 fax: +420 351 011 000 VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY I. ÚVODNÍ

Více

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Číslo jednací RM-13-2015 Termín jednání 13. dubna 2015 Začátek jednání 16:00 Ing. Zdeněk Praus Starosta městyse Bc. Miloš Tichý Místostarosta městyse Přítomni Antonín

Více

Ředitelka Gymnázia Moravská Třebová vyhlásila 3. kolo přijímacího řízení do oboru vzdělání 74 41 K/801 Gymnázium všeobecné (prima)

Ředitelka Gymnázia Moravská Třebová vyhlásila 3. kolo přijímacího řízení do oboru vzdělání 74 41 K/801 Gymnázium všeobecné (prima) Ředitelka Gymnázia Moravská Třebová vyhlásila 3. kolo přijímacího řízení do oboru vzdělání 74 41 K/801 Gymnázium všeobecné (prima) Informace pro žáky budoucích 1. ročníků čtyřletého (1.A) a osmiletého

Více

Mapa stránek Praha 3

Mapa stránek Praha 3 ŘAD Úřední deska Aktuálně Volba prezidenta republiky Volná pracovní místa Potřebuji vyřídit X Tiskopisy Organizační struktura ÚMČ Praha 3 Tajemník Odbor kancelář úřadu Oddělení personální práce a mezd

Více

Usnesení ze 7. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 15. prosince 2011

Usnesení ze 7. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 15. prosince 2011 Město Hustopeče, se sídlem Dukelské nám. 2, Hustopeče Zastupitelstvo města Hustopeče Usnesení ze 7. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 15. prosince 2011 I. ZM PROJEDNALO: 1. Zahájení 2. Sdělení

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 05/2014 konané dne 13. března 2014

USNESENÍ ze schůze RM č. 05/2014 konané dne 13. března 2014 USNESENÍ ze schůze RM č. 05/2014 konané dne 13. března 2014 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/05/2014 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu

Více

Souhradní 1393, 751 31 Lipník nad Bečvou. Rozbory hospodaření. za rok 2013

Souhradní 1393, 751 31 Lipník nad Bečvou. Rozbory hospodaření. za rok 2013 Souhradní 1393, 751 31 Lipník nad Bečvou Rozbory hospodaření za rok 2013 V Lipníku nad Bečvou 11. února 2014 Hlavním účelem, k němuž je příspěvková organizace zřízena, jsou činnosti vykonávané ve prospěch

Více

Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012

Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012 Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012 Cílem Akčního plánu Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011 2012 (dále jen Akční

Více

Usnesení z 25. schůze v roce 2014, konané 5. listopadu 2014 R A D A M Ě S T A. I. schvaluje

Usnesení z 25. schůze v roce 2014, konané 5. listopadu 2014 R A D A M Ě S T A. I. schvaluje R A D A M Ě S T A B Í L I N Y Usnesení z 25. schůze v roce 2014, konané 5. listopadu 2014 Usnesení s termínem č.: 1025 KC Kaskáda 19.11. 1095 ONI 31.01.2015 229 KC Kaskáda 30.11. R A D A M Ě S T A I. schvaluje

Více

Ž Á D O S T p r o r o k 2 0 1 5

Ž Á D O S T p r o r o k 2 0 1 5 Formulář pro žádost o Státní neinvestiční dotaci Tento formulář je určen pouze pro podání žádosti o neinvestiční dotaci prostřednictvím České unie sportu. Není určen pro podávání žádosti jiným svazům.

Více

2/2012. I. Úvodní ustanovení

2/2012. I. Úvodní ustanovení MĚSTO CHEB 2/2012 Pravidla pro pronajímání bytů v domech s pečovatelskou službou v Chebu, Dřevařská 13, Lesní 33, Kamenná 40 Rada města Chebu dne 12. ledna 2012 usnesením č. RM 11/1/2012 schválila tato

Více

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ŠKOLSKÁ KULTURNÍ KOMISE VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ČERVEN - SRPEN 2013 Sportovní den Rozloučení s předškoláky INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. ZO Ženklava oznamuje, že 16. zasedání zastupitelstva

Více

120, 612 00 541245321, 725 605 216, IČO:

120, 612 00 541245321, 725 605 216, IČO: Unie neslyšících Brno, o.s., člen Českomoravské jednoty neslyšících Poskytovatel služeb pro sluchově postižené ve městě Brně a okolí Palackého tř. 120, 612 00 Brno, tel./fax: 541245321, 725 605 216, IČO:

Více

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Přítomni: při zahájení celkem 12 členů Omluveni: Jan Fára, František Hrma, Václav

Více

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ REJ. v sobotu 15. března 2014 od 14:00 hodin. o. s. Karabina a SK Zvole zvou všechny maškary na. Vyhlašuji "J a r n í s b í r á n í"

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ REJ. v sobotu 15. března 2014 od 14:00 hodin. o. s. Karabina a SK Zvole zvou všechny maškary na. Vyhlašuji J a r n í s b í r á n í Přijďte se podívat mezi nás. Pravidelné tréninky: oddíl Trénink Orientační běh Tomáš Hájek st 17-18.30, 18.45-20.15 Šachy Jana Straková út 17-19, pá 15-17 děti, ne 19-21 dospělí Wushu Tomáš Veselý út 16-19,

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 24. řádné jednání rady městské části, konané dne 11. 6. 2014 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, S. Hasenkopfová, F.

Více

Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí

Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí Program schůze 113/6/2015 program schůze 1. Kontrola usnesení 2. Majetkoprávní záležitosti 3. Neinvestiční

Více

Vyhodnocení plnění Minimálního preventivního programu ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

Vyhodnocení plnění Minimálního preventivního programu ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Vyhodnocení plnění Minimálního preventivního programu ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Jahodová Olga V Lačnově 16. 9. 2014 Zhodnocení školního roku 2013/2014 v rámci MPP Průběh školního roku 2013/2014

Více

Město Králíky Zápis z jednání č. 38 rady města konané 25.09.2013

Město Králíky Zápis z jednání č. 38 rady města konané 25.09.2013 Město Králíky Zápis z jednání č. 38 rady města konané 25.09.2013 Přítomni členové rady města: Omluveni: Za městský úřad: Jana Ponocná, Ing. Ladislav Tóth, Mgr. Vlastimil Kubíček Antonín Vyšohlíd, Mgr.

Více