Sprejeři. Z obsahu 1. čísla. Zpravodaj bytového družstva Družba v Ústí nad Labem Ročník 13 Číslo 1/2005

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Sprejeři. Z obsahu 1. čísla. Zpravodaj bytového družstva Družba v Ústí nad Labem Ročník 13 Číslo 1/2005"

Transkript

1 Zpravodaj bytového družstva Družba v Ústí nad Labem Ročník 13 Číslo 1/2005 Družstevní ples Dne opět BD pořádalo tradiční družstevní ples v sále Setuzy. Po zahájení vystoupily minimažoretky Motýlek pod vedením paní Hany Faltlové a Jarmily Králové s novou skladbou, kterou si pro nás připravily. Samozřejmě slavily velký úspěch i když chřipka některým děvčátkům neumožnila vystoupit. Budeme čekat na příští rok a těšit se na jejich další vystoupení. Děkujeme. K tanci a poslechu hrála kapela ALTERNATIVA II pod vedením Pavla Šůly. Tím, že po celou noc byl neustále plný parket, můžeme více než kladně kapelu hodnotit. Vyprodaný sál, bohatá tombola vše bylo připraveno tak, aby nebylo zdržováno tancechtivých návštěvníků plesu a jsem přesvědčena, Sprejeři Někteří naši mladí spoluobčané (tzv. týnejdžři), domnívajíc se, že mají jakési výtvarné cítění, nám své schopnosti ukazují na stěnách nejrůznějších objektů. Osobně nemám nic proti tomu, když se tito umělci barevně projeví na šedých betonových plochách, kterých je kolem nás stále dost (např.) betonové ploty kolem fabrik jejichž vedení si raději nakoupí luxusní auta, než řešit barevný plot. Tam tyto výtvory splní alespoň účel rozbití souvislé šedé barvy. Ale co mi osobně nejvíc vadí je to, že se naši mladí výtvarníci bezohledně projevují na nedávno dokončených nových fasádách zateplených domů. A v jednom případě dokonce i na fasádě domu, který ještě není ani dokončen. Domnívám se, že ze strany této skupiny mladých lidí je to vrchol netolerance a neúcty k vynaloženým hodnotám. Předpokládám, že oni sami asi nevědí kolik finančních prostředků museli lidé, kteří v těchto domech žijí, vynaložit (a mohli to být např. i jejich rodiče nebo prarodiče), aby se fasáda jejich domu vynořila z panelákové šedi. Na přiložených snímcích je zřejmé jaká umělecká díla nám chtěl jejich tvůrce (nebo tvůrci) předat. OR a OBS Bukov chce touto cestou poděkovat funkcionářům a členům samosprávy 631 (Plynárenská 1 9) za jejich všímavost že tato společenská událost přispěla k setkání širší družstevní veřejnosti. Na závěr mi dovolte poděkovat všem, kteří se na přípravě a organizaci plesu podíleli a hlavně sponzorům, díky jim byla tombola tak bohatá: Termo +, Termo Con, První družstevní spol. s r. o. Lanter, Livaizol, Mezas, Alpstav, Ekosféra, Infosystém, Gasservis, Sklenářství Havlíček, Truhlářství Čúp, Tepostav, Instalatérství Růžička, Instalatérství Worel, Pekárny Inpeko. Budeme-li organizovat ples i v příštím roce přijďte se pobavit na družstevní ples v roce Monika Sobotková, P-PD Pokračování na str. 4 Z obsahu 1. čísla Informace z přestavenstva Informace z-představenstva strana 2 Rozhovor strana 2 Informace z-11. valné strana 3 Vady hromady panelové delegátů výstavby rad v členských roce 2004 družstev SČMBD strana strana 4 3 Směrnice Celkové dluhy č. 2/03 v-období 1 8/2004 strana 3 strana 5 Zpráva kontrolní komise Informace o-šetření ke stížností změně za rok informačního 2003 systémustrana 4 strana 7 Rozhovor s-panem Internet Karlem do Jedličkou vašich bytů strana 75 Celkové Představuje dluhy se k 28. vám 2. obvod 2005 Krásné Březno strana 7 Bydlím, Činnost bydlíš, technického bydlímeúseku BD strana 8 Panelákové za 1. pololetí děti 2004 strana 8

2 Družstevník březen Informace z představenstva Na 18. jednání PD konaném dne PD projednalo a schválilo: a) pořídit zkušební audio záznam z jednání představenstva dne , b) plán práce představenstva na I. pololetí 2005, c) navýšení fondu provoz domu na HS 118 o + 4 Kč/m 2 s účinností od a postupné navyšování vždy o + 4 Kč/m 2 s účinností od a , d) doporučení kontrolní komise, aby s okamžitou platností byly zápisy z jednání EK v souladu s jednacím řádem BD, e) úpravu Stanov, čl. 65, odst. 3 do doby konání SD na jaře 2005 na základě souhlasného stanoviska kontrolní komise ze sedmi členů představenstva mohou být 3 zaměstnanci družstva, f) vyloučení z BD pro porušení Stanov, čl. 22, odst. 1, písm b), g) individuální předpis úhrad za užívání bytu a služeb s tím spojených s účinností od , h) pronájem NP v domě Rabasova 3189/19 za účelem provozování služeb opravy prádla Milová Helena, Rabasova 3189/19, i) zrušení smlouvy o podnájmu družstevního bytu Pokorná Petra, Zahradní 302/8, podnájemník Kotlíková Jaroslava, j) příjem nových členů BD s požadavkem na byt po neplatičích, k) podnájmy družstevních bytů. PD dále projednalo a bere na vědomí: a) splnění úkolů ze zápisu PD č. 17/04, b)zhodnocení činnosti představenstva družstva a obvodových rad za II. pololetí 2004, c) převody členských práv a povinností včetně majetkového vypořádání na základě 230 Obch. zák., d) změnu vlastníka bytu prodej, e) změnu vlastníka bytu, f) změny v evidenci bydlících družstevníků, g kontrolní zprávu č. 9/2004 o činnosti poradních orgánů představenstva družstva. Na 1. jednání PD konaném dne PD projednalo a schválilo: a) plány práce odborných komisí představenstva na I. pololetí 2005, b) plány práce obvodových rad na I. pololetí 2005, c) složení hodnotitelské komise pro přiznání FO na I. pololetí 2005: předseda Ing. Jareš, členové Ing. Vais, Mgr. Šabata, d) prominutí poplatku z prodlení za rok 2004 ve výši 4868 Kč s podmínkou, že žadatel bude pravidelně platit nájemné a splácet dlužnou pohledávku Jozičová Nives, Višňová 1, e) splátkový kalendář na úhradu poplatku a vypracování nájemní smlouvy na NP 500 Kč měsíčně, počínaje lednem 05 prosinec Milová Helena, Rabasova 19, f) doplnění Směrnice č. 2/03 O úhradách za opravy v bytech a domech BD v části III.,odst. 7) ve znění: Při havárii na zařízení, které si dle této směrnice hradí uživatel bytu, nelze uplatňovat jako pojistnou událost z pojištění BD Družba. Z těchto důvodů BD doporučuje uživatelům bytů uzavřít pojištění domácnosti. V ostatním zůstává Směrnice č. 2/03 v původním znění., g) ukončení p. Emila Pekary ve funkci člena TK a jmenování p. Jaroslava Tykala za člena TK s účinností k , h) podnájmy družstevních bytů, i) žádosti HS o navýšení fondu provoz domu: HS 105 o +2 Kč/m 2, HS 109 na 20 Kč /m 2, HS na 8,50 Kč/m 2, HS 703 o + 5 Kč/m 2 s účinností od a HS 106 o + 3 Kč/m 2 s účinností od , j) znovupřijetí za člena BD po úhradě dlužné pohledávky a zápisného, k) souhlas vlastníka objektu s umístěním administrativního sídla v družstevním bytě Beneš Miroslav, Neštěmická 1, l) obsahové zaměření časopisu Družstevník v roce PD dále projednalo a bere na vědomí: a) splnění úkolů ze zápisu PD č. 18/04, b) informace o aktualizaci internetových stránek BD Družba, c) informace z jednání s p. Benešem dne , d) informaci o výplatě zálohy firmě Hampejs, e) organizační zajištění družstevního plesu dne , f) převody členských práv a povinností včetně vzájemného majetkového vypořádání na základě 230 Obchod. zákoníku, g) změna vlastníka prodej bytu, h) změnu v evidenci vlastníka bytu, i) změny v evidenci bydlících družstevníků, j) zapracování úkolů z podzimních obvodových konferencí delegátů do plánu práce představenstva na I. pololetí 2005, k) zhodnocení činnosti a spolupráce obvodových rad s představenstvem BD za rok PD zamítá: a) žádost o prominutí poplatku za vypracování nájemní smlouvy na NP Milová Helena, Rabasova 19. Na 2. jednání PD konaném dne PD projednalo a schválilo: a) navýšení fondu provoz domu HS 114 o + 3 Kč/m 2 s účinností od , b) prominutí poplatku z prodlení ve výši 511 Kč, sankci ve výši 1000 Kč za podnájem uhradit do a poplatek za podnájem uhradit do Wolfová Jana, Čechova 20, c) navýšení paušálů firmy První družstevní, s. r. o. na výtahy o + 5% se 100% ním plněním povinností firmy a upřesněním jednotlivých úkonů zahrnutých do paušální platby, d) vyloučení z BD pro porušení Stanov čl. 22, odst. 1, písm. b), e) zřízení administrativního sídla firmy Valiro v družstevním bytě: Vacek Libor, Jana zajíce 2876/9, f) navýšení poplatku na správu HS 608 o + 50 Kč/ byt s účinností od g) znovupřijetí za člena BD po úhradě dlužné pohledávky a zápisného, h) podnájmy družstevních bytů, i) pozastavení činnosti v představenstvu Ing. Lacinovi (Stanovy čl. 65, odst. 6) na dobu do vyřešení případu nezodpovědného hospodaření s finančními prostředky BD s tím, že po tuto dobu se bude Ing. Lacina zúčastňovat jednání představenstva s hlasem poradním. PD projednalo a bere na vědomí: a) splnění úkolů ze zápisu PD č. 1/05, b) informaci o stavu organizačního zajištění družstevního plesu dne c) zprávu o převodech bytů do osobního vlastnictví a vzniku SVJ, d) informaci o stavu podání a vyřizování žalob na vyklizení bytů, e) informaci o prodeji ubytovny v Řeháčkově ulici, f) převody členských práv a povinností včetně vzájemného majetkového vypořádání na základě 230 Obchod. zákoníku, g) změny v evidenci bydlících družstevníků, h) informace Ing. Vaise o průběhu kontroly na První družstevní s.r.o., i) kontrolní zprávu č. 7/2004 s nápravnými opatřeními zde uvedenými. Na 3. jednání PD konaném dne PD projednalo a schválilo: a) možnosti správy cizích SVJ na základě individuálního přístupu a zhodnocení, b) plán kontrolní činnosti BD na rok 2005, c) druhý návrh rozpočtu BD na rok 2005, d) žádosti o navýšení fondu provoz domu s účinností od : HS o + 7 Kč/m 2, HS 107 (Werichova 2 12) na 20 Kč/ m 2, HS 705 o + 4 Kč/m 2, e) žádosti o navýšení fondu provoz domu s účinností od , HS : o + 7 Kč/m 2, HS : o + 3,50 Kč/m 2, f) zařazení HS , Neštěmická 27 a 29 do plánu oprav v roce 2005 na sanaci a následné zateplení severních štítových stěn na uvedených objektech, g) rozdělení spotřební a základní složky tepla pro rozúčtování za rok 2004 v poměru 50 % základní složky a 50 % spotřební složky, h) k otázce instalace internetu v objektech BD doporučení vedení BD, aby do objektů v Krásném Březně vstoupila firma Dozimont a do ostatních objektů BD firma Coprosys a to na základě rámcových smluv. S firmou Losan rámcová smlouva uzavřena není, a proto bude v tomto směru respektován stav k , i) souhlas vlastníka objektu s umístěním administrativního sídla firmy v družstevním bytě Koval Jaroslav, Žežická 669/27, j) exkurzi zaměstnanců BD a členů PD v SBD Most, kde je využíván informační systém Integri již několik let, k) vyloučení z BD pro porušení Stanov čl. 22, odst. 1, písm. b) l) přijetí nových členů BD s požadavkem na byt po neplatičích, m) znovupřijetí za člena BD po úhradě dlužné pohledávky a zápisného, n) podnájmy družstevních bytů, o) postoupení pohledávek přidělení bytu, p) zrušení podnájmu družstevního bytu pro porušování Domovního řádu Matějka Josef, Kosmova 646/12, podnájemník Pehl Patrik, q) povolení sloučení 2 bytových jednotek č. 10 a č. 11 v ul. Na Pile 2/1148 s tím, že nebudou zazděny vstupní vchodové dveře u obou bytů z chodby domu Brožová Jana, Pánek Miroslav, r) povolení sloučení 2 bytových jednotek č. 12 a č.13 v osobním vlastnictví v ul. Nová 34 s tím, že z chodby domu nebudou zazděny vstupní vchodové dveře u obou bytů Ing. Fišer Zdeněk, Nová 34.

3 Družstevník březen PD projednalo a bere na vědomí: a) splnění úkolů ze zápisu PD č. 2/05, b) informaci kontrolní komise o provedených kontrolách a vyřízených stížnostech ve II. pololetí 2004, c) zprávu o kontrolní činnosti BD ve II. pololetí 2004, d) informaci o podaných žádostech na odstranění VPV a na přiznání státní dotace na rok , e) informace vedoucích OBS o problematice na jednotlivých obvodech BD, f) informaci o možnosti využití informačního systému Integri v podmínkách BD, g) převody členských práv a povinností včetně majetkového vypořádání na základě 230 Obchodního zákoníku, h) změna vlastníka bytu prodej bytu, i) změny v evidenci bydlících družstevníků, j) písemné námitky Ing. Laciny proti nezákonnému postupu představenstva BD ze dne Na 4. jednání PD konaném dne PD projednalo a schválilo: a) zálohové částky odměny členů PD na 1. čtvrtletí 2005, b) nápravná opatření obsažená ve stanovisku P-PD v záležitosti výtahů, c) materiály, které obdrží delegáti OK a SD obvyklé ekonomické podklady, návrh Směrnice o kontrolní činnosti a organizační schéma BD s komentářem, d) navýšení fondu provoz domu u HS 101 o + 3 Kč/m 2, HS 612 o + 1 Kč/m 2, HS o + 4 Kč/m 2, HS o + 3 Kč/m 2 s účinností od , HS 602 na 20 Kč/m 2 s účinností od , e) prominutí poplatku z prodlení za 11/04 ve výši 912 Kč Lalák Baltazar, U Piv. Zahr. 8, f) stanovisko představenstva družstva k námitce Ing. Laciny proti pozastavení jeho činnosti v představenstvu, g) změnu informačního systému na komplexní a v této souvislosti jmenovanou pracovní komisi ve složení: Bc. Šetlík, p. Mráz, Ing. Lacina, Ing. Fibigr, Ing. Kolář a p. Freiport, h) provedení výměny rozvaděče vč. frekvenčního měniče na Kontrolou dodržování povinností stanovených zákonem o požární ochraně č. 133/1985 Sb. ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o Po) zpracovaných podle ustanovení 5 odst. 1 a 2 zákona Po provedenou požárním technikem p. Brožem bylo zjištěno, že snad i snahou občanů zvelebovat si kromě bytů i chodby, dochází k porušování stanoveného zákona a vyhlášky o Po. Skutečností ale je, že podél zábradlí, zdí jsou mimo jiné staré botníky, nepotřebné odložené skříně apod. Tyto, bohužel už tak úzké únikové chodby ještě více zužují a v případě výskytu požáru nebo jiného rizika by se hromadná evakuace obyvatel mohla zkomplikovat. 5, odst. 1, písm. b) zákona o požární ochraně zní: Vytvářet podmínky pro hašení požáru a pro záchranné práce, zejména udržovat volné příjezdové komunikace a nástupní plochy pro požární techniku, únikové cesty a volný přístup k nouzovým východům, k rozvodným zařízením elektrické energie, k uzávěrům vody, plynu, topení, k věcným prostředkům požární ochrany. výtahy na HS 602, Spartakiádní 27 a HS 449-4, Keplerova 42, i) vyloučení z BD pro porušení Stanov čl. 22, odst. 1, písm. b), j) uzavření 3. dohody (poslední) na splátky dlužné pohledávky Buchla Pavel, Rabasova 3187/27, k) příjem nových členů BD s požadavkem na byt po neplatičích, l) znovupřijetí za člena BD po úhradě dlužné pohledávky a zápisného, m) podnájmy družstevních bytů, n) přidělení bytu, o) způsob vyúčtování spotřeby tepla za rok 2004 v sušárnách, které užívají uživatelé bytů č. 10, 20, 23 v ul. Poláčkova 16 a bytu č. 26 v ul. Poláčkova 20 a to I. pololetí 04 podle m 2 a II. pololetí 04 dle EITN. PD projednalo a bere na vědomí: a) zprávu Ing. Vaise o provedené kontrole v První družstevní s. r. o. s tím, že jednatel pověřený řízením s. r. o., p. Forst, jednou za čtvrtletí při pracovních schůzkách seznámí pí. Sobotkovou s evidencí telefonních hovorů a dále s postupem ISA, b) splnění úkolů ze zápisu PD č. 3/05, c) zprávu o koncepci BD, d) zprávu P-TK v záležitosti výtahů, e) zhodnocení družstevního plesu dne , f) informaci o návštěvě zaměstnanců a funkcionářů BD v SBD Krušnohor v Mostě, g) informaci z jednání komise pro úpravu Směrnice o kontrolní činnosti, h) dopis p. Kolompára, Keplerova 48, i) informaci o provedení kontroly SEI v souvislosti s dodávkou el. proudu na odběrná místa k bytům, j) informaci o konání výběrového řízení na VPV ve dnech a , k) převody čl. práv a povinností včetně vzájemného majetkového vypořádání na základě 230 Obch. zák., l) změny v evidenci družstevníků. PD zamítá: a) prominutí poplatku z prodlení za dlužné platby v roce Malík Jaroslav, U Piv. Zahr. 18. Sobotková Monika předseda představenstva družstva Poličky a botníky musejí z chodeb zmizet 11, odst. 3, písm. b) vyhl. 246/2001 Sb. zní: K provedení evakuace osob, zvířat a materiálu a k provedení záchranných prací zajišťují právnické osoby a podnikající fyzické osoby, aby byly trvale volně průchodné komunikační prostory (chodby, schodiště apod.), které jsou součástí únikových cest tak, aby nebyla omezena nebo ohrožena evakuace nebo záchranné práce. K porušování dochází ze strany uživatelů bytů, a proto BD Družba jako majitel objektů u družstevních bytů nařizuje uživatelům bytů, kteří mají na svých patrech nebo schodištích police, skříně, různé stolečky, botníky, nahromaděný starý papír a další předměty tvořící překážku v únikové cestě, aby věci odstranili nejpozději do konce měsíce dubna letošního roku. Pokud nebude takto učiněno, dojde ze strany pronajímatele k vyklizení uvedených předmětů na náklady uživatele a je možné i uživatele žalovat za obecné ohrožení a podle 78, odst. 1, písm. a), k), m) zákona č. 133/1985 Sb. hrozí pokuta až do výše dvaceti pěti tisíc korun. M. Sobotková, V. Brož Rozhovor Po odchodu p. Pekary do důchodu byl od 1. ledna 2005 jmenován do funkce provozně technického úseku p. Luboš Mráz. Za redakci Družstevníka jsem ho požádal o krátký rozhovor. Co předcházelo Vašemu jmenování do nové funkce? Od roku 1992 jsem vedoucím OBS Střekov. Kolem roku 1999 mne představenstvo BD navrhlo jako nástupce technického náměstka. Z toho důvodu jsem absolvoval odborný kurs na stavební fakultě ČVUT v Praze. Jaká je spolupráce s vedoucími jednotlivých lokalit? Samozřejmě, mění se moje odpovědnost, ale vzhledem k dlouhodobé vzájemné spolupráci nevyskytují se žádné potíže. S vedoucími Krásného Března a Bukova je dobrá. Na Severní Terasu nastoupil od do funkce vedoucího OBS p. Tykal, energetik BD, který se postupně seznamuje s problematikou tohoto obvodu. Poněkud obtížnější je situace na obvodě Stříbrníky-Dobětice, kde je dosavadní vedoucí OBS dlouhodobě nemocen. Hlavním úkolem je dnes zabezpečení VPV. Co to pro vás znamená? Musel jsem se seznámit urychleně s akcemi, které byly započaty v roce 2004 a budou dokončeny letos. Jsou to dvě akce ve Všebořicích a pět v Krásném Březně. Akce, které probíhají na Střekově znám a jsem s nimi podrobně seznámen. V současnosti BD Družba žádá o poskytnutí státní dotace na 11 samospráv v Krásném Březně. Nyní budou probíhat výběrová řízení a k tomu předchází rozesílání výzev pro stav. firmy, zajištění pozvánek pro hodnotitelské komise aj. Došlo i ke kumulaci funkcí, nebudou proto nějaké problémy? Na otázku některých družstevníků, zda budu zvládat dvě funkce najednou (Vedoucí OBS Střekov a vedoucí provozně technického úseku. pozn. red.) musím říci že ano, protože část mých povinností jako vedoucího Střekova byla přenesena na technickoadministrativní pracovnici p. Kratochvílovou. Pro Vás ta kumulace funkcí znamená věnovat více času práci. Co s tím souvisí? Kromě běžné práce se pravidelně zúčastňuji zasedání představenstva, schůzí na všech obvodech a obvodových konferencích. Co tomu všemu říká rodina? Mohu odpovědět jednou větou: Nech nám doma fotografii, ať víme alespoň jak vypadáš. Za redakci ing. Z. Vais

4 Družstevník březen Vady panelové výstavby v roce 2004 V roce 2004 se povedlo Bytovému družstvu Družba získat na jedenáct objektů, které vstoupily do programu Vad panelové výstavby, státní dotaci v celkové výši Kč. Aby se tak stalo, museli technici a administrativní pracovníci družstva připravit podklady, které musely být kompletní, aby v příštím okamžiku mohla být zahájena rozsáhlá oprava domu. Nesmělo chybět nic. Jedna žádost představuje na třicet dokladů, mezi které patří např.statický posudek, výpis a snímek z katastru nemovitostí, prohlášení vlastníků, že souhlasí s žádostí o dotaci, rozpočet opravy, technické řešení opravy projektovou dokumentaci aj. Tím samozřejmě vše nekončí. Státní dotace je zpravidla uvolněna na podzim a musí být proinvestována do konce roku, a proto firmy, které mají opravy provádět musí využít každého vhodného dne, aby tyto práce byly provedeny. V roce 2005 pokračuje další část oprav, již v režii družstevníků a opravy mají být dokončeny dle termínů ve smlouvách o dílo. Státní dotace představuje zhruba % nákladů a směřovaly k domům na Střekově, Všebořicích a v Krásném Březně (viz tabulka). Cílem bytového družstva Družba je provést opravy a zateplení na všech objektech. Mnohé objekty jsou značně zchátralé, kde koroze betonu a ocelových výztuží neúprosně pokračuje. Zábradlí lodžií je potřeba vyměnit a nebo opravit. V dezolátním stavu jsou taktéž podlahy nebo dlažby na lodžiích. Zateplením domů se zabrání tepelným mostům a tepelným ztrátám, takže nájemníci mohou ušetřit až 35 % nákladů za teplo, ale přesto si uživatelé bytů musí uvědomit, že se byty vytápět musí, jinak by došlo k celkovému podchlazení celého objektu. Shromáždění delegátů dne 24.dubna 2003 uložilo představenstvu BD postupovat dle odsouhlasených priorit: opravy střech, opravy vad panelové výstavby včetně zateplení. V současné době již máme plně zateplené domy na Severní terase, Stříbrníkách, z větší části na Střekově, Bukově a zbývá především Krásné Březno,které je nejmladším, ale kvalitou nejhorším sídlištěm. Na závěr bychom chtěli upozornit,že zateplením údržba na domě nekončí. Do budoucích let je potřeba vyměnit okna, výtahy, kanalizaci, vchodové dveře a nadále provádět drobnou údržbu. Odstraňování vad panelové výstavby p.č. HS adresa Náklady st. dotace počet bytů Střekov Tolstého Tolstého Karla IV Truhlářova Kr.Březno Vojanova Vojanova ,6 Vojanova ,2 Vojanova U Piv. zahrady Všebořice Listopadu listopadu Celkem Luboš Mráz Vedoucí tech. úseku Sprejeři Dokončení ze str. 1 a pozornost při tom, když došlo k poškození fasády jejich domu. Jen škoda na tomto objektu dosáhla výše cca 32 tis. Kč. Na základě této skutečnosti byla provedena prohlídka všech nově zateplených domů v obvodu Bukov (ul. Zahradní, 17. listopadu a Spartakiádní) kde jsou zjištěny další škody ve výši více než 53 tis. Kč. Celková zjištěná škoda dosáhla výše cca 85 tis. Kč, které pokud by se Policii nepodařilo pachatele nalézt ponesou opět sami družstevníci. Při zjišťování skutečností kolem tohoto případu jsme zásluhou všímavých členů družstva získali i jména možných pachatelů, jež jsme pochopitelně při podání trestního oznámení poskytli Policii ČR. Žádáme všechny členy družstva, kterým není lhostejné to co se kolem nás děje, aby si všímali takovýchto projevů vandalismu, zejména poškozování družstevního majetku. Není samozřejmě nutné v podobných případech zasahovat přímo a ohrožovat své zdraví a život od případného umělce, ale spíše využívat např. svědectví osob, fotoaparátů, kamer k prokázání vzniklé škody a určení případného viníka. Nebuďme lhostejní k poškozování a ničení družstevního majetku, veškeré způsobené škody a jejich případné opravy jdou na účet provozu domu příslušné samosprávy a tedy z našich kapes. Čím více finančních prostředků budeme vynakládat na odstranění podobných následků, tím méně nám na provozu domu zbývá na řádně plánované akce (okna, výtahy, střechy apod). Únor 2005 Josef Dyrynk Správce domů OBS Bukov a Předseda OR Bukov

5 Bytové družstvo Družba, Ústí nad Labem G DESIGN spol. s r.o. Velká Hradební 1025/ Ústí nad Labem Tel/ fax: , SMĚRNICE č. 2/03 BD o úhradách za opravy v bytech a domech BD DRUŽBA I. Úvodní ustanovení Společnost G DESIGN spol.s r.o. si Vám dovoluje nabídnout své služby: Plastová okna Demontáž a likvidace stávajících oken, dodávka a montáž nových oken, zednické začištění. Jedná se o plastová okna z německého profilového systému SALAMANDER (čtyř nebo pětikomorový profil zpevněný ocelovými zinkovanými výztuhami), osazené rakouským celoobvodovým kováním MACO a izolačním dvojsklem. Možno dodat i žaluzie a parapety. Doprava zdarma, celoročně množstevní sleva při bjednávce nad 10 kusů. Při objednávce do zimní sleva! Stavební práce Rekonstrukce bytových jader (demontáž starého jádra, výstavba, obklady, atd). Vše včetně projektu a zajištění stavebního povolení. Směrnice je vydána v návaznosti na Občanský zákoník a Stanovy BD Družba. Specifikuje, které opravy jsou hrazeny z fondu provozu domu a které jsou hrazeny hotově uživatelem bytu. Směrnice je závazná pro všechny zaměstnance družstva, ustanovené správce domů, volené členy výborů samospráv a členy družstva bez ohledu na finanční zůstatek na účtu samosprávy. II. Druhy oprav Opravy se dělí podle místa, druhu, rozsahu a způsobu opravy. 1. Podle místa se opravy dělí na: a) opravy ve společných částech domu, b) opravy v bytech, c) opravy v nebytových prostorech 2. Podle druhu a rozsahu se opravy dělí na: a) havárie, b) preventivní údržbu, c) běžné opravy, d) generální opravy domu 3. Podle způsobu se opravy dělí na: a) opravy svépomocí, b) opravy prostřednictvím dodavatelské firmy, c) opravy První družstevní, s.r.o. III. Výklad pojmů 1. Společné části domu jsou části domu, určené pro společné užívání, a to i když jsou umístěny mimo dům, zejména základy, střecha, hlavní svislé a vodorovné konstrukce, vchody, schodiště, chodby, okna, dveře, balkóny, lodžie, terasy, prádelny, sušárny, kočárkárny, kotelny, rozvody tepla (u objektů s centrální dodávkou tepla), rozvody teplé a studené vody, kanalizace, plynu, elektřiny, vzduchotechniky, výtahy, hromosvody, společné antény a společná zařízení domu (např. vybavení prádelny, mandlu apod.) 2. Nebytový prostor místnost nebo soubor místností, které jsou rozhodnutím stavebního úřadu určeny k jiným účelům než bydlení, nebytovými prostory nejsou příslušenství bytu nebo příslušenství nebytového prostoru. 3. Havárie takový stav, při kterém dochází nebo jehož trváním hrozí poškozování majetku družstva nebo uživatelů či je ohroženo zdraví nebo životy osob. Havarijní oprava je alespoň provizorní odstranění již vzniklé závady tak, aby se zabránilo vzniku dalších nebo hrozících škod na majetku družstva a uživatelů či ohrožení zdraví a životů osob. 4 1

6 4. Preventivní údržba činnost, konaná za účelem udržení objektu v provozuschopném stavu. Spočívá v pravidelné kontrole stavu objektu a provádění preventivních zásahů. 5. Běžná oprava souhrn činností, konaných po poruše za účelem navrácení do provozuschopného stavu. Sestává se z doby, potřebné k vyhledání poruchy, odstranění nedostatků a v kontrole správné funkce. 6. Generální oprava domu souhrn činnost, při kterých se provádí úplná rekonstrukce nebo výměna jednotlivých částí domu jak vnějších, tak i vnitřních, např. střecha, fasáda, okna, vnitřní rozvody apod. 7. Pojistná událost taková situace, kdy vznikne v domě škoda na majetku družstva nebo osob a to vlivem událostí či okolností, jež jsou uvedeny v pojistné smlouvě. Při havárii na zařízení, které si dle této směrnice hradí uživatel bytu, nelze uplatňovat jako pojistnou událost z pojištění BD Družba. Z těchto důvodů BD doporučuje uživatelům uzavřít pojištění domácnosti. IV. Úhrada z fondu provozu domu 1. Ústřední topení Z fondu provozu domu jsou hrazeny veškeré opravy, výměny a první nátěry radiátorů, přívodního potrubí a těsnění. Výměny TRV včetně měřičů tepelné energie nebo indikátorů vytápění. (mimo případů poškození uživatelem) 6. Kanalizace Z fondu provozu domu jsou hrazeny opravy a výměny stoupaček, u WC včetně novodurového kolena. Rovněž i dešťové svody procházející bytem. Utěsnění odpadu z mísy, opravy odpadů ze sifonů vany, dřezu, umyvadla a podobně včetně zaústění do zařizovacího předmětu, hradí uživatel. Toto není součást svislého kanalizačního svodu. 7. Ostatní a) Vchodové dveře: včetně zárubní poškození, které vzniklo násilným vniknutím do bytu je hrazeno z fondu provozu domu a to pouze tehdy, je-li proveden a doložen zápisem o nahlášení případu policii ČR. V opačném případě hradí opravy uživatel bytu. b) Veškeré opravy a výměny zařizovacích předmětů: v bytě hradí uživatel. Jedná se o plynové sporáky a kotlíky, kuchyňské linky komplet, elektrické sporáky a dvouvařiče, osvětlovací tělesa, mísy WC komplet včetně splachovačů, vany, umyvadla a dřezy, vodovodní baterie a kohoutky, garnyže, koupelové skříňky, vestavěné skříně, všechny vnitřní bytové dveře, veškeré podlahové krytiny včetně opravy a výměny parket. c) Schránky: opravy či výměny dopisních schránek jsou hrazeny z fondu provozu domu. d) Plísně v bytech: opravy bytů, ve kterých se vyskytuje plíseň se budou hradit z fondu provozu domu včetně nutných oprav omítek, spojených s plísněmi. V případě špatného užívání bytu opravy a náklady s tím spojené hradí uživatel. V případě špatné finanční situace samosprávy může být výborem samosprávy a technickým úsekem stanoveno i přispívání uživatelů bytů nad rámec této směrnice. 2. Studená a teplá užitková voda Z fondu provozu domu jsou hrazeny veškeré opravy potrubních stoupaček a přívodů do bytů až k uzavíracím ventilům. Opravy těchto ventilů a jejich výměny a vše co je instalováno za nimi hradí uživatel bytu, včetně vodoměrů na SV a TUV mimo jejich repase (cejchování). 3. Plyn Z fondu provozu domu je hrazeno kompletní vedení až po připojení sporáku ve standardním provedení, tj. ocelové potrubí včetně regulátoru. V odůvodněných případech - v jiném, modernějším provedení. Opravy a výměny sporáků hradí uživatel. 4. Elektroinstalace Z fondu provozu domu jsou hrazeny veškeré vodiče ve stěnách a bytovém jádru, kabelový přívod od jističe na chodbě k jističům v bytě, telefonní domácí rozvod včetně veškerých svorkovnic a vchodových (venkovních) zvonkových tlačítek. Jističe za elektroměrem, zásuvky, vypínače, domácí telefony hradí uživatel včetně montáže. Dosavadní Směrnice č. 2/00 se ruší. Tato Směrnice č.2/03 byla schválena představenstvem BD Družba dne a nabývá účinnosti dnem schválení. Úprava Směrnice č. 2/2003 v části III, odst. 7 - Při havárii na zařízení,... uzavřít pojištění domácnosti schváleno představenstvem BD Družba dne Monika Sobotková v. r. předseda představenstva 5. Okna Z fondu provozu domu jsou hrazeny opravy a výměny křídel i rámů oken, vnější nátěr oken a instalace prvního těsnění. Veškeré výměny kování hradí uživatel, včetně výměny skel mimo odůvodněných případů. (při výměně či opravě křídel nebo rámů oken) 2 3

7 Družstevník březen Informace ke změně informačního systému Ráda Vás seznamuji s informací, že představenstvo projednává návrh vedení na změnu Informačního systému IS. Doposud IS, s kterým BD Družba pracuje není komplexní, mnoho záležitostí chybí. Nejdůležitější co chybí jsou technické záležitosti a dále provázanost s účetnictvím. Zatím účetnictví (UFO Drusoft) pracuje pod operačním systémem MS DOS. Programy neobsahují to, co bychom si přáli. Doba předčila stávající systém a nyní je nutná změna. Je jmenována a schválena představenstvem pracovní komise, která bude doporučovat představenstvu nový IS. Široká nabídka programů, která se zabývá družstevnictvím zase tak moc není, ale je z čeho vybírat tak, aby se i do budoucna dalo s programem pracovat. Nejznámější je program INEGRI a DOMUS. Zájem je ten, aby bylo možné dodávat informace až členům družstva domů do jeho PC prostřednictvím internetové sítě. Uživatelé této služby by si mohli vyhledat údaje týkající se předpisu nájmu, stav pohledávek, informace o vyúčtování apod., pouze jeho bytu. Bylo by to pro nájemníky, kteří mají přístup na internet. Nechme rozhodnutí na komisi a příště podáme další informace. Internet do Vašich bytů Naše BD je středem zájmu poptávky dodavatelů např. služeb internetu. Již v září 2004 solidní firmy oslovily naše družstvo, protože vědí, že bez souhlasu pronajímatele nikdo nemůže vstupovat do našich objektů a následně se prezentovaly na obvodových konferencí delegátů. Mezi tím proběhla celá řada jednání se zástupci firem COPROSYS, METROPOLNET, DOZIMONT, LOSAN a TETA. Některé nesolidní firmy mnohde vstoupily do našich objektů a bohužel s těmito již nebudou žádná jednání. Po vzájemných jednáních jsme došli k závěru, sepsání rámcových smluv, kde jsou dohovořeny výhody pro BD Družba s úsporou finančních prostředků. Rámcové smlouvy jsou podepsány s firmou COPROSYS, TETA, DOZIMONT (pro K.Březno), METROPOLNET (pouze Maková ). Uvádíme cenovou nabídku pro porovnání Celkové dluhy k Kód Jméno Kód dluhu Kód prostory Dluh plateb Kumul. předpis Kumul. platby Předpis- Dluhy ROZDÍL Štěpánek Jan VC Skořepová Martina V Budilová Eda VC Neubauer Petr V Fiurášek Marcel Č Beníšková Gabriela Č Rejl Milan Č VC Beránek Jaroslav I Malík Jaroslav L Hejduková Kateřina V Borshchyk Inna VC Kotlík Martin I Ryska Karel L Šťastný Milan V Teplický Pavel I Koutová Helena M Banda Jonáš V Hříbal Miroslav Č Ružička Břetislav Č Horváth Ladislav I Ružička František X Tutter Václav V Černíková Karolína L Kresl Jiří M Panáček Petr J Mikešová Eva V Ferková Darina L Kroková Mária V Grunerová Dana J Svobodová Věra J Bendík Milan V Belová Martina V Ferko Ladislav D Králík Rudolf M Mikulecký David I Tettech Oman L Duna Arpád L Rop Radek I Výše dluhu Kč Firma Cena za zřízení rychlost Cena s DPH Pozn. DOZIMONT 2 261, Sdílená 128 Kb/s 356, 192 kb/s 475, 256 kb/s 594, 512 kb/s 1 249, COPROSYS 1 490, Garant., 5 Gb Pod 128 kb/s 495, tabulkou 256 kb/s 695, 512 kb/s 895, kb/s 1 195, Firma Cena za zřízení rychlost Cena s DPH Pozn. LOSAN Dle počtu uživatelů Sdílená , 128 kb/s 593, , 256 kb/s 833, 11 a víc 1 666, 700 kb/s 1 178, Pozn.: zdarma nové telefonní číslo, 95 Kč měsíční paušál, volání ve špičce místní za 1,25 Kč/min a meziměstské za 1,85 Kč/min, volání mimo špičku místní za 0,69 Kč/min a meziměstské za 0,90 Kč/min. Všude je uveden objem stažených dat 5 Gb. Firma Losan nabízí rychlost 256 kb/s s omezením objemu stažených dat 1 kb/s, přičemž ostatní firmy na osobní požádání to zajistí také, ale za daleko nižší cenu. Monika Sobotková, P-PD

8 Družstevník březen Bydlím, bydlíš, bydlíme Kdybychom se rodičů bydlících na našich sídlištích zeptali na to, co ve svém živote považují za nejdůležitější, jejich odpověď by byla zřejmě jednoznačná. Bez ohledu na jejich věk, sociální postavení, dosažený stupeň vzdělání, pohlaví, rodinný stav a národnost odpověděli by s největší pravděpodobností, že na světě není pro ně nic podstatnějšího, než jejich děti. A vskutku, pořídí-li si člověk potomky, očekává se od něho právem odpovědné chování vůči těmto, alespoň zpočátku bezbranným tvorům. Co všechno takové odpovědné chování zahrnuje je jasné: dětem musíme zajistit stravu, ošacení, pocit bezpečí, samozřejmě střechu nad hlavou, musíme jim pomoci se naučit chodit a mluvit, posíláme je do škol a pomáháme jim v plnění školních povinností, sledujeme jejich zájmy a hledáme způsoby, jak jimi naplnit jejich volný čas. Upozorňujeme je na možné nebezpečí, ba dokonce jim určité činnosti zakazujeme, neboť máme více zkušeností a víme, že by mohlo dojít k ohrožení jejich zdraví jak fyzického, tak duševního. To vše činíme z důvodu velice prostého, o to však významnějšího, své děti máme zkrátka rádi a chceme pro ně to nejlepší. Panelákové děti Většina rodičů jistě svým dětem zajišťuje láskyplný a bezpečný domov, avšak nemusíme být příliš bedlivými pozorovateli, abychom si nevšimli, že kolem nás se každý den dlouhé hodiny bezprizorně pohybují děti, které jsme skutečně nikdy neviděli v doprovodu rodiče. Jsou to jakési děti ulice vyznačující se znuděným výrazem ve tváři, s rukama v kapsách chodí, jak se říká od ničeho k ničemu, jejich velice oblíbenou činností Je plivání na všechny světové strany, veškerý odpad, který vyprodukují odhazují kolem sebe, přestože popelnice je od nich jen pár kroků, tu a tam něco počmárají a poničí, aby se předvedli před svými kamarády, a zcela veřejně a bez uzardění pokuřují cigarety, byť jim je nějakých 13, 15 let a nacházejí se přímo v místě, kde bydlí. Kdo jsou rodiče těchto dětí a proč nechali jejich situaci dojít tak daleko? Jak a proč nastal ten zlom, kdy ze všemi obdivovaného usměvavého miminka či batolete se stal postrach svého okolí? Žijeme ve složité době a odpovědět na tyto otázky není jednoznačná, možných příčin je více. Nekomplexní péče a konzumní způsob života. Zcela všichni rodiče svoje děti živí a šatí, nějaké podvyživené či otrhané děti kolem nás rozhodně nevidíme. Je však potřeba si uvědomit, že tím starost o dítě nekončí (třebaže to stojí hodně peněz). Pošleme-li potom dítě ven, aby si tam hrálo, či do školy, ať se tam o něj starají (a nás příliš neobtěžují), je to bohužel málo. Necítí-li dítě náš zájem o to, co venku či ve škole dělá, nemá žádnou motivaci k tomu nedělat lumpárny a naplno se učit podle svých možností. Je třeba stanovit jasná pravidla, pomáhat a kontrolovat děti v jejich dodržování, jejich volný Před třemi tisíci lety se šířil na sever od Dunaje nekonečný prales. V něm stáda jelenů a zubrů hledala pastvu, medvědi a vlci slídili po kořisti, černá zvěř rozrývala půdu, bobři zakládali vodní stavby, roje včel bzučely v dutých stromech, hejna ptáků pokrývala vodní hladiny a oživovala koruny stromů.vodní toky svou šířkou zavlažovaly rozlehlé lužní lesy, zanášejíce náplavem jejich půdu i podrost. V polohách mírně zvýšených slabé obláčky dýmu prozrazovaly lidská obydlí. Prvními obyvateli našeho území byli zemědělci a pastýři. Skupiny jam ukazují, že bývalo pohromadě 7 10 chatek, byla to osada příbuzenstva, rodu, jehož členové si navzájem pomáhali, společně obdělávali půdu a vycházeli na lov. Okrouhlé i čtyřhranné chaty, přibližně o deseti metrech čtverečních, byly napolo v zemi vyhloubené a vypěchované, zprvu hned nad zemí zakončené střechou z rákosu či slámy, později vyvýšené mazaninou a vepřovicemi s dveřním otvorem. Uprostřed bylo ohniště se stále živým ohněm, z něhož stoupal kouř otvorem ve střeše. Nad jezery a tůněmi byly budovány chaty na kůlech. Naši předkové také často obývali různé dutiny ve skalách a jeskyně, které jim skýtaly ochranu především v zimním období. Pozdější obyvatelé stavěli své chalupy z tesaných kmenů na kamenné podezdívce, tento typ staveb se zachoval dodnes. Pro dostupnost materiálu a rychlost výstavby byly oblíbené až do doby, kdy celá města lehla popelem. Veliký požár zachvátil Ústí r. 1538, po němž zůstalo jen šest domů. Červenému kohoutovi zvlášť vyhovovaly doškové a šindelové střechy. Když nádeník Karamula ze Štětí v roce 1788 neopatrně zacházel s loučí, shořelo 26 domů a 13 stodol. Před trestem utekl až do Drážďan, brzy se však vrátil a byl zatčen. Dvojnásobný výprask mu byl zmírněn na 14 dní veřejně prospěšné práce.požárům takového rozsahu zabránila až kamenná a cihlová výstavba. A od té už je jen krůček k naší, někým zatracované, ale pro mnohé z nás jediné možné panelové. Zdeňka Vaisová A dnes čas vyplnit smysluplnou činností, to vše ale stojí poměrně dost času a úsilí. Před tímto rodiče někdy raději dají přednost jednoduchým lákadlům dnešní doby, ať už je to televize, počítač či návštěva supermarketu. Je pro ně samozřejmě pohodlnější aplikovat jakousi volnou výchovu, z dětí dělají malé dospěláky, přiznávají jim různá práva, ale už je nenaučí odpovědnosti. Děti podporují k odporu k dospělým autoritám (vychovatel, pedagog, soused upozorňující na nevhodné chování dítěte atd.) To vše se nakonec obrátí proti rodičům, milý potomek se dostane do puberty a má pocit, že všechno může a nikdo, ani rodiče mu nemají co rozkazovat, v kolik má přijít domů, že nesmí kouřit, pít alkohol, zkoušet drogy, apod. Neúplná rodina. Jak vyplývá ze statistiky ČSÚ (rok 2002), ročně u nás skončí rozvodem 46 % sňatků, tedy téměř polovina. Okolo nás je tedy mnoho dětí, které vyrůstají pouze s jedním rodičem (90 % s matkou, 8 % s otcem, 2 % společná či střídavá péče). Je smutné, že zvláště otcové mnohdy nejeví o dítě mnoho zájmu. Dítě je tak traumatizované rozvodem a vším nepříjemným, co mu mnohdy předchází, přichází většinou o mužský rodičovský vzor, ztrácí pocit bezpečí a jistoty. Jestliže si představíme, že osamělá matka pracuje na směnný provoz, je cesta k tomu aby dítě rostlo jako dříví v lese otevřená. Jak se ukazuje z výzkumu Národního centra pro rodinu, ke známým důvodům rozvodů se přidalo to, že rodiče jsou stále zaměstnanější a pro rodinu si nechávají méně času. Kladou na sebe stále větší nároky a nezvládají běžný provoz rodiny. Dochází ke konfliktům a na řádnou výchovu dítěte se zapomíná. Nedostává-li se dítěti pozornosti doma, hledá ji jinde. Snaží se vyniknout před spolužáky a kamarády, upozorňuje na sebe nevhodným chováním ve škole a venku, sáhne po drogách. V poslední době můžeme bohužel zaznamenat vzrůstající počet problémového chování dětí a mládeže. Slyšíme o otřesných činech, jejichž se dopustily děti, diskutuje se o snížení věkové odpovědnosti dětí. O odpovědnosti rodičů, kteří ani často nevědí, kde jejich děti jsou a co dělají, se téměř nemluví. Jedná se o celospolečenský problém, se kterým se setkáváme ve městě i na vesnicích. Zvláště sídliště jsou na řádění nevychovaných dětských vandalů zranitelnější. Nudící se partička výrostků na vesnici těžko půjde udělat nepořádek nebo pomalovat nějaký místní domek. To by museli přelézt plot a vniknout na soukromý pozemek, což už není taková legrace. Navíc lidé se tam navzájem dobře znají. Zaneřádit společný prostor paneláku nebo prostranství sídliště je mnohem jednodušší. Díky tomu pak řada lidí ztrácí sílu a chuť se starat o své okolí. Ono totiž vytvořit něco hezkého trvá hodiny nebo celé dny a týdny, kdežto zničit to či udělat někde nepořádek je pro nudící se výrostky otázkou pár minut. Těmto tendencím lze čelit pouze prevencí a dobrou vůlí všech rodičů najít si společně čas a sílu vést své děti k odpovědnosti a pořádku. Můžeme sice napínat své síly na hromadění hmotných statků, ale děti jsou to hlavní co po nás na světě zbude. A svět bude takový, jako budou ony. OR Střekov Vydává představenstvo a vedení bytového družstva Družba v Ústí nad Labem. Řídí redakční rada ve složení: Ing. Zdeněk Vais, předseda, Ing. Břetislav Lacina, Josef Dyrynk. Odpovědný zástupce redakce: Ing. Zdeněk Vais. Vychází pro potřeby členů a funkcionářů BD Družba. Sídlo redakce: Ústí-nad Labem-Střekov, Dobrovského 15, PSČ , tel.:

Výňatek ze Zprávy předsedy představenstva o činnosti představenstva na jarní shromáždění delegátů BD DRUŽBA ze dne 24. 5. 2012

Výňatek ze Zprávy předsedy představenstva o činnosti představenstva na jarní shromáždění delegátů BD DRUŽBA ze dne 24. 5. 2012 Zpravodaj bytového družstva DRUŽBA v Ústí nad Labem Ročník 20 Číslo 2/2012 Výňatek ze Zprávy předsedy představenstva o činnosti představenstva na jarní shromáždění delegátů BD DRUŽBA ze dne 24. 5. 2012

Více

Zpravodaj bytového družstva DRUŽBA v Ústí nad Labem Ročník 21 Číslo 3/2013. Jaké budou podmínky v družstvu po 1. 1. 2014 z pohledu změn v legislativě?

Zpravodaj bytového družstva DRUŽBA v Ústí nad Labem Ročník 21 Číslo 3/2013. Jaké budou podmínky v družstvu po 1. 1. 2014 z pohledu změn v legislativě? Zpravodaj bytového družstva DRUŽBA v Ústí nad Labem Ročník 21 Číslo 3/2013 Jaké budou podmínky v družstvu po 1. 1. 2014 z pohledu změn v legislativě? V souvislosti se změnami a platností hlavních zákonů

Více

Zpráva předsedy představenstva na podzimní SD dne 6. 12. 2011

Zpráva předsedy představenstva na podzimní SD dne 6. 12. 2011 Zpravodaj bytového družstva DRUŽBA v Ústí nad Labem Ročník 19 Číslo 4/2011 Zpráva předsedy představenstva na podzimní SD dne 6. 12. 2011 Po krátkém úvodu a uvítání přítomných byly zrekapitulovány obvodové

Více

květen 2004 Energetický audit a jeho význam KONTROLOVAT BYTY JE POVINNOST SPRÁVA DRUŽSTVA, Bedřichovická 21

květen 2004 Energetický audit a jeho význam KONTROLOVAT BYTY JE POVINNOST SPRÁVA DRUŽSTVA, Bedřichovická 21 1 květen 2004 KONTROLOVAT BYTY JE POVINNOST Nájemce bytu a osoby, které žijí s nájemcem ve společné domácnosti, mají vedle práva užívat byt i právo užívat společné prostory a zařízení domu, jsou povinni

Více

Představenstvo Bytového družstva Svitavy v souladu s uzavřenou dohodou o správcovství Vás žádá o spolupráci a zabezpečení těchto úkolů

Představenstvo Bytového družstva Svitavy v souladu s uzavřenou dohodou o správcovství Vás žádá o spolupráci a zabezpečení těchto úkolů B Y T O V É D R U Ž S T V O S V I T A V Y Školní 335/5 568 02 Svitavy, tel.fax. 461 533 746, e-mail: info.bdsy@seznam.cz www.bdsvitavy.cz ---------------------------------------------------------------------------------------

Více

RAVODAJ "..'" I ~ $]1. MÝTY O BYTOVÝCH DRUŽSTVECH Je čeho se obávat?

RAVODAJ ..' I ~ $]1. MÝTY O BYTOVÝCH DRUŽSTVECH Je čeho se obávat? "..'" I ~ RAVODAJ STAVEBNíHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA MíR TEPLICE 33.Číslo - duben 2002 MÝTY O BYTOVÝCH DRUŽSTVECH Je čeho se obávat? Čas od času proběhne v médiích zpráva, jak složitá je situace bývalých členů

Více

Novoroční přání. ROČNÍK II. LEDEN 2010 www.klatovy.cz ZDARMA

Novoroční přání. ROČNÍK II. LEDEN 2010 www.klatovy.cz ZDARMA informační měsíčník Města Klatovy ROČNÍK II. LEDEN 2010 www.klatovy.cz ZDARMA Novoroční přání foto Klatovský deník Novoroční ohňostroj. Starosta města Klatovy Mgr. Rudolf Salvetr při projevu. Vážení spoluobčané,

Více

Jarní shromáždění delegátů OSBD Česká Lípa se bude konat dne 23. 5. 2013 v 15:30 hodin v sále Hotelu Merkur v České Lípě. 1

Jarní shromáždění delegátů OSBD Česká Lípa se bude konat dne 23. 5. 2013 v 15:30 hodin v sále Hotelu Merkur v České Lípě. 1 číslo 2 duben 2013 Vážení čtenáři Zpravodaje. Na stránkách našeho časopisu se často věnujeme problematice dluhů na nájmu u družstevních bytů a dluhů za úhrady spojené s užíváním bytů v osobním vlastnictví.

Více

Společné stanovisko svazů bytových družstev ke schvalování a změnám stanov BD a SVJ v r. 2014

Společné stanovisko svazů bytových družstev ke schvalování a změnám stanov BD a SVJ v r. 2014 Zpravodaj bytového družstva DRUŽBA v Ústí nad Labem Ročník 22 Číslo 3/2014 Společné stanovisko svazů bytových družstev ke schvalování a změnám stanov BD a SVJ v r. 2014 V souvislosti s novou legislativou

Více

pro členy družstva POHOTOVOSTNÍ A HAVARIJNÍ SLUŽBA SBD POKROK Vyšlo v listopadu 2003 číslo 03/2003 Obsah:

pro členy družstva POHOTOVOSTNÍ A HAVARIJNÍ SLUŽBA SBD POKROK Vyšlo v listopadu 2003 číslo 03/2003 Obsah: pro členy družstva Dočkáme se nových bytů? Stavební bytová družstva stavěla již od sedmdesátých let 19. století. Dodnes existují nástupci v podobě "Obecně prospěšných bytových družstev", tzv. Lidová bytová

Více

pro členy družstva Vyšlo v listopadu 2004 číslo 04/2004 Obsah:

pro členy družstva Vyšlo v listopadu 2004 číslo 04/2004 Obsah: pro členy družstva Vyšlo v listopadu 2004 číslo 04/2004 Obsah: Šance na bydlení pro střední vrstvy Po rekonstrukci vlády letos v létě prezentovalo Ministerstvo pro místní rozvoj záměry na podporu nové

Více

ČESKÁ LÍPA Vydává Okresní stavební bytové družstvo Česká Lípa - dvouměsíčník - distribuováno zdarma - neprodejné

ČESKÁ LÍPA Vydává Okresní stavební bytové družstvo Česká Lípa - dvouměsíčník - distribuováno zdarma - neprodejné ZPRAVODAJ OSBD číslo 1 únor 2008 ČESKÁ LÍPA Vydává Okresní stavební bytové družstvo Česká Lípa - dvouměsíčník - distribuováno zdarma - neprodejné Problémy, které nám přinášejí nová okna, nemusejí hned

Více

naleznete odpověď na mnoho Vašich otázek. I tyto stanovy jste nalezli ve své poštovní schránce. Pokud budete mit jakékoliv

naleznete odpověď na mnoho Vašich otázek. I tyto stanovy jste nalezli ve své poštovní schránce. Pokud budete mit jakékoliv li Z 10. číslo - listopad 1997 Vážení čtenáři, do Vaší poštovní schránky jsme vložili jubilejní desáté číslo Zpravodaje. Naší snahou bylo informovat Vás o veškerém družstevním dění a seznamovat Vás se

Více

o Brno vební b DRUŽBA ové družstv Slavíme 55. výročí založení. DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ!!! ÚVODNÍ SLOVO Vážení členové družstva,

o Brno vební b DRUŽBA ové družstv Slavíme 55. výročí založení. DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ!!! ÚVODNÍ SLOVO Vážení členové družstva, DRUŽBA vební b yt ové družstv o Brno DRUŽBA,, sta stav byt yto družstvo Číslo 33 Červen 2014 ÚVODNÍ SLOVO Vážení členové družstva, poprvé v tomto roce se Vám dostává nové číslo Informačních listů. Stejně

Více

ZPRAVODAJ. Stavebního bytového družstva Ocelář Kladno

ZPRAVODAJ. Stavebního bytového družstva Ocelář Kladno ZPRAVODAJ SBD Ocelář Kladno č. 3 podzim 2004 strana 1 ZPRAVODAJ Stavebního bytového družstva Ocelář Kladno číslo 3 podzim 2004 3 Úvodní slovo Vážení členové družstva, vážení čtenáři! Dovolte, abychom již

Více

I N F O R M A Č N Í L I S T č. 66/2011

I N F O R M A Č N Í L I S T č. 66/2011 B Y T O V É D R U Ž S T V O S V I T A V Y Školní 335/5 568 02 Svitavy, tel.fax. 461 533 746, e-mail: info.bdsy@seznam.cz www.bdsvitavy.cz I N F O R M A Č N Í L I S T č. 66/2011 Představenstvo Bytového

Více

ZAMĚSTNANEC A BYDLENÍ

ZAMĚSTNANEC A BYDLENÍ ZAMĚSTNANEC A BYDLENÍ 2011 ANEB JAK ZNALOSTÍ PRÁV A POVINNOSTÍ PŘEDCHÁZET MOŽNÝM PROBLÉMŮM S BYDLENÍM ZAMĚSTNANEC A BYDLENÍ ANEB JAK ZNALOSTÍ PRÁV A POVINNOSTÍ PŘEDCHÁZET MOŽNÝM PROBLÉMŮM S BYDLENÍM Autor:

Více

I N F O R M A Č N Í L I S T č. 69/2013

I N F O R M A Č N Í L I S T č. 69/2013 B Y T O V É D R U Ž S T V O S V I T A V Y Školní 335/5 568 02 Svitavy, tel.fax. 461 533 746, e-mail: info.bdsy@seznam.cz www.bdsvitavy.cz I N F O R M A Č N Í L I S T č. 69/2013 Představenstvo Bytového

Více

MOSTECKÝ ZPRAVODAJ 11/2006 ZDARMA CO NAJDETE UVNITŘ TOHOTO VYDÁNÍ: Informační periodikum o službách města Mostu. ročník IV.

MOSTECKÝ ZPRAVODAJ 11/2006 ZDARMA CO NAJDETE UVNITŘ TOHOTO VYDÁNÍ: Informační periodikum o službách města Mostu. ročník IV. MOSTECKÝ ZPRAVODAJ Informační periodikum o službách města Mostu 11/2006 ročník IV. CO NAJDETE UVNITŘ TOHOTO VYDÁNÍ: ZDARMA 32 000 výtisků O Obliba Matyldy u Mostečanů stoupá strana 2 O Blíží se čas zimní

Více

ZPRAVODAJ. Stavebního bytového družstva Ocelář Kladno

ZPRAVODAJ. Stavebního bytového družstva Ocelář Kladno ZPRAVODAJ SBD Ocelář Kladno č. 6 jaro 2007 strana 1 ZPRAVODAJ Stavebního bytového družstva Ocelář Kladno číslo 6 jaro 2007 6 Družstvo se představuje Ekonomický úsek Vážení členové družstva a vlastníci

Více

Vstříc investorům. Kousek od infarktu. Třídění odpadu se začíná dařit

Vstříc investorům. Kousek od infarktu. Třídění odpadu se začíná dařit Vydává Městský úřad v Hrádku nad Nisou číslo 3 ročník 14 cena 10 Kč březen 2005 Třídění odpadu se začíná dařit V předminulém roce se město připojilo do systému společnosti Ekokom, která zajišťuje vyplácení

Více

Fotografie: Josef Gregárek Fotografie: Tomáš Gregárek

Fotografie: Josef Gregárek Fotografie: Tomáš Gregárek 2010 My děti, učitelé a zaměstnanci školy Vás srdečně zveme na Den otevřených dveří do naší krásně opravené školy. Škola bude otevřena pro všechny ve čtvrtek 7. 10. 2010 od 8.00 do 19.00 hodin. Přijďte

Více

OHLÉDNUTÍ ZA HISTORIÍ ZPRAVODAJE

OHLÉDNUTÍ ZA HISTORIÍ ZPRAVODAJE 50/06 Představenstvo informuje čtěte na straně 2 Semináře pro předsedy samospráv čtěte na straně2 Máte problémy s rosením oken? čtěte na straně 3 Nová smlouva na pojištění... čtěte na straně 4 Pojištění

Více

Praktické informace pro společenství vlastníků 2014

Praktické informace pro společenství vlastníků 2014 1 2 Praktické informace pro společenství vlastníků 2014 Obsah CO NOVÉHO V PLZEŇSKÉM SERVISU Datel, ochránce Vašich domů Samolepka na schránky PRÁVNÍ ČÁST Nový občanský zákoník EKONOMICKÁ ČÁST Promlčené

Více

MOSTECKÝ ZPRAVODAJ 9/2006 ZDARMA CO NAJDETE UVNITŘ TOHOTO VYDÁNÍ: Informační periodikum o službách města Mostu. ročník IV.

MOSTECKÝ ZPRAVODAJ 9/2006 ZDARMA CO NAJDETE UVNITŘ TOHOTO VYDÁNÍ: Informační periodikum o službách města Mostu. ročník IV. MOSTECKÝ ZPRAVODAJ Informační periodikum o službách města Mostu 9/2006 ročník IV. CO NAJDETE UVNITŘ TOHOTO VYDÁNÍ: ZDARMA 32 000 výtisků O Historie společnosti Technické služby města Mostu strana 2 O HC

Více

obec Přerov nad Labem

obec Přerov nad Labem obec Přerov nad Labem Zdarma 1 2014 Úvodní slovo strarostky Výzva místostarostky Z veřejného zasedání zastupitelstva Kalendář akcí Projekt skupinového vodovodu řízený Mikroregionem Polabí (MP) provázelo

Více

Emil Katschner. Cena 10 Kč Číslo 2 ÚNOR 2008

Emil Katschner. Cena 10 Kč Číslo 2 ÚNOR 2008 Cena 10 Kč Číslo 2 ÚNOR 2008 Emil Katschner Podobizna na obálce únorového Polického měsíčníku nám připomíná v pořadí druhého reprezentanta generace Katschnerů, která v Polici zapustila své kořeny na dlouhou

Více

Výroční zpráva 2014 Okresní stavební bytové družstvo Česká Lípa Barvířská 738 Česká Lípa

Výroční zpráva 2014 Okresní stavební bytové družstvo Česká Lípa Barvířská 738 Česká Lípa Výroční zpráva 2014 Okresní stavební bytové družstvo Česká Lípa Barvířská 738 Česká Lípa Obsah: Úvodní slovo předsedy představenstva Profil OSBD Česká Lípa a předmět činnosti Základní informace rozmístění

Více

Zpravodaj města Stráž pod Ralskem

Zpravodaj města Stráž pod Ralskem Zpravodaj města Stráž pod Ralskem www.strazpr.cz ROČNÍK XIX KVĚTEN 201 0 cena 6 Kč SLOVO STAROSTKY Konečně jsme se dočkali krásného počasí. Příroda se probudila, zahrádky lákají k jarním pracím. Jarní

Více

Letos dojde na změny termínů

Letos dojde na změny termínů pro členy a klienty Stavebního bytového družstva POKROK 01 I 2014 Obsah SBD POKROK pomáhá SVJ a družstvům 2 Jak je to s pozemky pod bytovými domy podle nového občanského zákoníku 3 4 Aktuální situace v

Více