Sprejeři. Z obsahu 1. čísla. Zpravodaj bytového družstva Družba v Ústí nad Labem Ročník 13 Číslo 1/2005

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Sprejeři. Z obsahu 1. čísla. Zpravodaj bytového družstva Družba v Ústí nad Labem Ročník 13 Číslo 1/2005"

Transkript

1 Zpravodaj bytového družstva Družba v Ústí nad Labem Ročník 13 Číslo 1/2005 Družstevní ples Dne opět BD pořádalo tradiční družstevní ples v sále Setuzy. Po zahájení vystoupily minimažoretky Motýlek pod vedením paní Hany Faltlové a Jarmily Králové s novou skladbou, kterou si pro nás připravily. Samozřejmě slavily velký úspěch i když chřipka některým děvčátkům neumožnila vystoupit. Budeme čekat na příští rok a těšit se na jejich další vystoupení. Děkujeme. K tanci a poslechu hrála kapela ALTERNATIVA II pod vedením Pavla Šůly. Tím, že po celou noc byl neustále plný parket, můžeme více než kladně kapelu hodnotit. Vyprodaný sál, bohatá tombola vše bylo připraveno tak, aby nebylo zdržováno tancechtivých návštěvníků plesu a jsem přesvědčena, Sprejeři Někteří naši mladí spoluobčané (tzv. týnejdžři), domnívajíc se, že mají jakési výtvarné cítění, nám své schopnosti ukazují na stěnách nejrůznějších objektů. Osobně nemám nic proti tomu, když se tito umělci barevně projeví na šedých betonových plochách, kterých je kolem nás stále dost (např.) betonové ploty kolem fabrik jejichž vedení si raději nakoupí luxusní auta, než řešit barevný plot. Tam tyto výtvory splní alespoň účel rozbití souvislé šedé barvy. Ale co mi osobně nejvíc vadí je to, že se naši mladí výtvarníci bezohledně projevují na nedávno dokončených nových fasádách zateplených domů. A v jednom případě dokonce i na fasádě domu, který ještě není ani dokončen. Domnívám se, že ze strany této skupiny mladých lidí je to vrchol netolerance a neúcty k vynaloženým hodnotám. Předpokládám, že oni sami asi nevědí kolik finančních prostředků museli lidé, kteří v těchto domech žijí, vynaložit (a mohli to být např. i jejich rodiče nebo prarodiče), aby se fasáda jejich domu vynořila z panelákové šedi. Na přiložených snímcích je zřejmé jaká umělecká díla nám chtěl jejich tvůrce (nebo tvůrci) předat. OR a OBS Bukov chce touto cestou poděkovat funkcionářům a členům samosprávy 631 (Plynárenská 1 9) za jejich všímavost že tato společenská událost přispěla k setkání širší družstevní veřejnosti. Na závěr mi dovolte poděkovat všem, kteří se na přípravě a organizaci plesu podíleli a hlavně sponzorům, díky jim byla tombola tak bohatá: Termo +, Termo Con, První družstevní spol. s r. o. Lanter, Livaizol, Mezas, Alpstav, Ekosféra, Infosystém, Gasservis, Sklenářství Havlíček, Truhlářství Čúp, Tepostav, Instalatérství Růžička, Instalatérství Worel, Pekárny Inpeko. Budeme-li organizovat ples i v příštím roce přijďte se pobavit na družstevní ples v roce Monika Sobotková, P-PD Pokračování na str. 4 Z obsahu 1. čísla Informace z přestavenstva Informace z-představenstva strana 2 Rozhovor strana 2 Informace z-11. valné strana 3 Vady hromady panelové delegátů výstavby rad v členských roce 2004 družstev SČMBD strana strana 4 3 Směrnice Celkové dluhy č. 2/03 v-období 1 8/2004 strana 3 strana 5 Zpráva kontrolní komise Informace o-šetření ke stížností změně za rok informačního 2003 systémustrana 4 strana 7 Rozhovor s-panem Internet Karlem do Jedličkou vašich bytů strana 75 Celkové Představuje dluhy se k 28. vám 2. obvod 2005 Krásné Březno strana 7 Bydlím, Činnost bydlíš, technického bydlímeúseku BD strana 8 Panelákové za 1. pololetí děti 2004 strana 8

2 Družstevník březen Informace z představenstva Na 18. jednání PD konaném dne PD projednalo a schválilo: a) pořídit zkušební audio záznam z jednání představenstva dne , b) plán práce představenstva na I. pololetí 2005, c) navýšení fondu provoz domu na HS 118 o + 4 Kč/m 2 s účinností od a postupné navyšování vždy o + 4 Kč/m 2 s účinností od a , d) doporučení kontrolní komise, aby s okamžitou platností byly zápisy z jednání EK v souladu s jednacím řádem BD, e) úpravu Stanov, čl. 65, odst. 3 do doby konání SD na jaře 2005 na základě souhlasného stanoviska kontrolní komise ze sedmi členů představenstva mohou být 3 zaměstnanci družstva, f) vyloučení z BD pro porušení Stanov, čl. 22, odst. 1, písm b), g) individuální předpis úhrad za užívání bytu a služeb s tím spojených s účinností od , h) pronájem NP v domě Rabasova 3189/19 za účelem provozování služeb opravy prádla Milová Helena, Rabasova 3189/19, i) zrušení smlouvy o podnájmu družstevního bytu Pokorná Petra, Zahradní 302/8, podnájemník Kotlíková Jaroslava, j) příjem nových členů BD s požadavkem na byt po neplatičích, k) podnájmy družstevních bytů. PD dále projednalo a bere na vědomí: a) splnění úkolů ze zápisu PD č. 17/04, b)zhodnocení činnosti představenstva družstva a obvodových rad za II. pololetí 2004, c) převody členských práv a povinností včetně majetkového vypořádání na základě 230 Obch. zák., d) změnu vlastníka bytu prodej, e) změnu vlastníka bytu, f) změny v evidenci bydlících družstevníků, g kontrolní zprávu č. 9/2004 o činnosti poradních orgánů představenstva družstva. Na 1. jednání PD konaném dne PD projednalo a schválilo: a) plány práce odborných komisí představenstva na I. pololetí 2005, b) plány práce obvodových rad na I. pololetí 2005, c) složení hodnotitelské komise pro přiznání FO na I. pololetí 2005: předseda Ing. Jareš, členové Ing. Vais, Mgr. Šabata, d) prominutí poplatku z prodlení za rok 2004 ve výši 4868 Kč s podmínkou, že žadatel bude pravidelně platit nájemné a splácet dlužnou pohledávku Jozičová Nives, Višňová 1, e) splátkový kalendář na úhradu poplatku a vypracování nájemní smlouvy na NP 500 Kč měsíčně, počínaje lednem 05 prosinec Milová Helena, Rabasova 19, f) doplnění Směrnice č. 2/03 O úhradách za opravy v bytech a domech BD v části III.,odst. 7) ve znění: Při havárii na zařízení, které si dle této směrnice hradí uživatel bytu, nelze uplatňovat jako pojistnou událost z pojištění BD Družba. Z těchto důvodů BD doporučuje uživatelům bytů uzavřít pojištění domácnosti. V ostatním zůstává Směrnice č. 2/03 v původním znění., g) ukončení p. Emila Pekary ve funkci člena TK a jmenování p. Jaroslava Tykala za člena TK s účinností k , h) podnájmy družstevních bytů, i) žádosti HS o navýšení fondu provoz domu: HS 105 o +2 Kč/m 2, HS 109 na 20 Kč /m 2, HS na 8,50 Kč/m 2, HS 703 o + 5 Kč/m 2 s účinností od a HS 106 o + 3 Kč/m 2 s účinností od , j) znovupřijetí za člena BD po úhradě dlužné pohledávky a zápisného, k) souhlas vlastníka objektu s umístěním administrativního sídla v družstevním bytě Beneš Miroslav, Neštěmická 1, l) obsahové zaměření časopisu Družstevník v roce PD dále projednalo a bere na vědomí: a) splnění úkolů ze zápisu PD č. 18/04, b) informace o aktualizaci internetových stránek BD Družba, c) informace z jednání s p. Benešem dne , d) informaci o výplatě zálohy firmě Hampejs, e) organizační zajištění družstevního plesu dne , f) převody členských práv a povinností včetně vzájemného majetkového vypořádání na základě 230 Obchod. zákoníku, g) změna vlastníka prodej bytu, h) změnu v evidenci vlastníka bytu, i) změny v evidenci bydlících družstevníků, j) zapracování úkolů z podzimních obvodových konferencí delegátů do plánu práce představenstva na I. pololetí 2005, k) zhodnocení činnosti a spolupráce obvodových rad s představenstvem BD za rok PD zamítá: a) žádost o prominutí poplatku za vypracování nájemní smlouvy na NP Milová Helena, Rabasova 19. Na 2. jednání PD konaném dne PD projednalo a schválilo: a) navýšení fondu provoz domu HS 114 o + 3 Kč/m 2 s účinností od , b) prominutí poplatku z prodlení ve výši 511 Kč, sankci ve výši 1000 Kč za podnájem uhradit do a poplatek za podnájem uhradit do Wolfová Jana, Čechova 20, c) navýšení paušálů firmy První družstevní, s. r. o. na výtahy o + 5% se 100% ním plněním povinností firmy a upřesněním jednotlivých úkonů zahrnutých do paušální platby, d) vyloučení z BD pro porušení Stanov čl. 22, odst. 1, písm. b), e) zřízení administrativního sídla firmy Valiro v družstevním bytě: Vacek Libor, Jana zajíce 2876/9, f) navýšení poplatku na správu HS 608 o + 50 Kč/ byt s účinností od g) znovupřijetí za člena BD po úhradě dlužné pohledávky a zápisného, h) podnájmy družstevních bytů, i) pozastavení činnosti v představenstvu Ing. Lacinovi (Stanovy čl. 65, odst. 6) na dobu do vyřešení případu nezodpovědného hospodaření s finančními prostředky BD s tím, že po tuto dobu se bude Ing. Lacina zúčastňovat jednání představenstva s hlasem poradním. PD projednalo a bere na vědomí: a) splnění úkolů ze zápisu PD č. 1/05, b) informaci o stavu organizačního zajištění družstevního plesu dne c) zprávu o převodech bytů do osobního vlastnictví a vzniku SVJ, d) informaci o stavu podání a vyřizování žalob na vyklizení bytů, e) informaci o prodeji ubytovny v Řeháčkově ulici, f) převody členských práv a povinností včetně vzájemného majetkového vypořádání na základě 230 Obchod. zákoníku, g) změny v evidenci bydlících družstevníků, h) informace Ing. Vaise o průběhu kontroly na První družstevní s.r.o., i) kontrolní zprávu č. 7/2004 s nápravnými opatřeními zde uvedenými. Na 3. jednání PD konaném dne PD projednalo a schválilo: a) možnosti správy cizích SVJ na základě individuálního přístupu a zhodnocení, b) plán kontrolní činnosti BD na rok 2005, c) druhý návrh rozpočtu BD na rok 2005, d) žádosti o navýšení fondu provoz domu s účinností od : HS o + 7 Kč/m 2, HS 107 (Werichova 2 12) na 20 Kč/ m 2, HS 705 o + 4 Kč/m 2, e) žádosti o navýšení fondu provoz domu s účinností od , HS : o + 7 Kč/m 2, HS : o + 3,50 Kč/m 2, f) zařazení HS , Neštěmická 27 a 29 do plánu oprav v roce 2005 na sanaci a následné zateplení severních štítových stěn na uvedených objektech, g) rozdělení spotřební a základní složky tepla pro rozúčtování za rok 2004 v poměru 50 % základní složky a 50 % spotřební složky, h) k otázce instalace internetu v objektech BD doporučení vedení BD, aby do objektů v Krásném Březně vstoupila firma Dozimont a do ostatních objektů BD firma Coprosys a to na základě rámcových smluv. S firmou Losan rámcová smlouva uzavřena není, a proto bude v tomto směru respektován stav k , i) souhlas vlastníka objektu s umístěním administrativního sídla firmy v družstevním bytě Koval Jaroslav, Žežická 669/27, j) exkurzi zaměstnanců BD a členů PD v SBD Most, kde je využíván informační systém Integri již několik let, k) vyloučení z BD pro porušení Stanov čl. 22, odst. 1, písm. b) l) přijetí nových členů BD s požadavkem na byt po neplatičích, m) znovupřijetí za člena BD po úhradě dlužné pohledávky a zápisného, n) podnájmy družstevních bytů, o) postoupení pohledávek přidělení bytu, p) zrušení podnájmu družstevního bytu pro porušování Domovního řádu Matějka Josef, Kosmova 646/12, podnájemník Pehl Patrik, q) povolení sloučení 2 bytových jednotek č. 10 a č. 11 v ul. Na Pile 2/1148 s tím, že nebudou zazděny vstupní vchodové dveře u obou bytů z chodby domu Brožová Jana, Pánek Miroslav, r) povolení sloučení 2 bytových jednotek č. 12 a č.13 v osobním vlastnictví v ul. Nová 34 s tím, že z chodby domu nebudou zazděny vstupní vchodové dveře u obou bytů Ing. Fišer Zdeněk, Nová 34.

3 Družstevník březen PD projednalo a bere na vědomí: a) splnění úkolů ze zápisu PD č. 2/05, b) informaci kontrolní komise o provedených kontrolách a vyřízených stížnostech ve II. pololetí 2004, c) zprávu o kontrolní činnosti BD ve II. pololetí 2004, d) informaci o podaných žádostech na odstranění VPV a na přiznání státní dotace na rok , e) informace vedoucích OBS o problematice na jednotlivých obvodech BD, f) informaci o možnosti využití informačního systému Integri v podmínkách BD, g) převody členských práv a povinností včetně majetkového vypořádání na základě 230 Obchodního zákoníku, h) změna vlastníka bytu prodej bytu, i) změny v evidenci bydlících družstevníků, j) písemné námitky Ing. Laciny proti nezákonnému postupu představenstva BD ze dne Na 4. jednání PD konaném dne PD projednalo a schválilo: a) zálohové částky odměny členů PD na 1. čtvrtletí 2005, b) nápravná opatření obsažená ve stanovisku P-PD v záležitosti výtahů, c) materiály, které obdrží delegáti OK a SD obvyklé ekonomické podklady, návrh Směrnice o kontrolní činnosti a organizační schéma BD s komentářem, d) navýšení fondu provoz domu u HS 101 o + 3 Kč/m 2, HS 612 o + 1 Kč/m 2, HS o + 4 Kč/m 2, HS o + 3 Kč/m 2 s účinností od , HS 602 na 20 Kč/m 2 s účinností od , e) prominutí poplatku z prodlení za 11/04 ve výši 912 Kč Lalák Baltazar, U Piv. Zahr. 8, f) stanovisko představenstva družstva k námitce Ing. Laciny proti pozastavení jeho činnosti v představenstvu, g) změnu informačního systému na komplexní a v této souvislosti jmenovanou pracovní komisi ve složení: Bc. Šetlík, p. Mráz, Ing. Lacina, Ing. Fibigr, Ing. Kolář a p. Freiport, h) provedení výměny rozvaděče vč. frekvenčního měniče na Kontrolou dodržování povinností stanovených zákonem o požární ochraně č. 133/1985 Sb. ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o Po) zpracovaných podle ustanovení 5 odst. 1 a 2 zákona Po provedenou požárním technikem p. Brožem bylo zjištěno, že snad i snahou občanů zvelebovat si kromě bytů i chodby, dochází k porušování stanoveného zákona a vyhlášky o Po. Skutečností ale je, že podél zábradlí, zdí jsou mimo jiné staré botníky, nepotřebné odložené skříně apod. Tyto, bohužel už tak úzké únikové chodby ještě více zužují a v případě výskytu požáru nebo jiného rizika by se hromadná evakuace obyvatel mohla zkomplikovat. 5, odst. 1, písm. b) zákona o požární ochraně zní: Vytvářet podmínky pro hašení požáru a pro záchranné práce, zejména udržovat volné příjezdové komunikace a nástupní plochy pro požární techniku, únikové cesty a volný přístup k nouzovým východům, k rozvodným zařízením elektrické energie, k uzávěrům vody, plynu, topení, k věcným prostředkům požární ochrany. výtahy na HS 602, Spartakiádní 27 a HS 449-4, Keplerova 42, i) vyloučení z BD pro porušení Stanov čl. 22, odst. 1, písm. b), j) uzavření 3. dohody (poslední) na splátky dlužné pohledávky Buchla Pavel, Rabasova 3187/27, k) příjem nových členů BD s požadavkem na byt po neplatičích, l) znovupřijetí za člena BD po úhradě dlužné pohledávky a zápisného, m) podnájmy družstevních bytů, n) přidělení bytu, o) způsob vyúčtování spotřeby tepla za rok 2004 v sušárnách, které užívají uživatelé bytů č. 10, 20, 23 v ul. Poláčkova 16 a bytu č. 26 v ul. Poláčkova 20 a to I. pololetí 04 podle m 2 a II. pololetí 04 dle EITN. PD projednalo a bere na vědomí: a) zprávu Ing. Vaise o provedené kontrole v První družstevní s. r. o. s tím, že jednatel pověřený řízením s. r. o., p. Forst, jednou za čtvrtletí při pracovních schůzkách seznámí pí. Sobotkovou s evidencí telefonních hovorů a dále s postupem ISA, b) splnění úkolů ze zápisu PD č. 3/05, c) zprávu o koncepci BD, d) zprávu P-TK v záležitosti výtahů, e) zhodnocení družstevního plesu dne , f) informaci o návštěvě zaměstnanců a funkcionářů BD v SBD Krušnohor v Mostě, g) informaci z jednání komise pro úpravu Směrnice o kontrolní činnosti, h) dopis p. Kolompára, Keplerova 48, i) informaci o provedení kontroly SEI v souvislosti s dodávkou el. proudu na odběrná místa k bytům, j) informaci o konání výběrového řízení na VPV ve dnech a , k) převody čl. práv a povinností včetně vzájemného majetkového vypořádání na základě 230 Obch. zák., l) změny v evidenci družstevníků. PD zamítá: a) prominutí poplatku z prodlení za dlužné platby v roce Malík Jaroslav, U Piv. Zahr. 18. Sobotková Monika předseda představenstva družstva Poličky a botníky musejí z chodeb zmizet 11, odst. 3, písm. b) vyhl. 246/2001 Sb. zní: K provedení evakuace osob, zvířat a materiálu a k provedení záchranných prací zajišťují právnické osoby a podnikající fyzické osoby, aby byly trvale volně průchodné komunikační prostory (chodby, schodiště apod.), které jsou součástí únikových cest tak, aby nebyla omezena nebo ohrožena evakuace nebo záchranné práce. K porušování dochází ze strany uživatelů bytů, a proto BD Družba jako majitel objektů u družstevních bytů nařizuje uživatelům bytů, kteří mají na svých patrech nebo schodištích police, skříně, různé stolečky, botníky, nahromaděný starý papír a další předměty tvořící překážku v únikové cestě, aby věci odstranili nejpozději do konce měsíce dubna letošního roku. Pokud nebude takto učiněno, dojde ze strany pronajímatele k vyklizení uvedených předmětů na náklady uživatele a je možné i uživatele žalovat za obecné ohrožení a podle 78, odst. 1, písm. a), k), m) zákona č. 133/1985 Sb. hrozí pokuta až do výše dvaceti pěti tisíc korun. M. Sobotková, V. Brož Rozhovor Po odchodu p. Pekary do důchodu byl od 1. ledna 2005 jmenován do funkce provozně technického úseku p. Luboš Mráz. Za redakci Družstevníka jsem ho požádal o krátký rozhovor. Co předcházelo Vašemu jmenování do nové funkce? Od roku 1992 jsem vedoucím OBS Střekov. Kolem roku 1999 mne představenstvo BD navrhlo jako nástupce technického náměstka. Z toho důvodu jsem absolvoval odborný kurs na stavební fakultě ČVUT v Praze. Jaká je spolupráce s vedoucími jednotlivých lokalit? Samozřejmě, mění se moje odpovědnost, ale vzhledem k dlouhodobé vzájemné spolupráci nevyskytují se žádné potíže. S vedoucími Krásného Března a Bukova je dobrá. Na Severní Terasu nastoupil od do funkce vedoucího OBS p. Tykal, energetik BD, který se postupně seznamuje s problematikou tohoto obvodu. Poněkud obtížnější je situace na obvodě Stříbrníky-Dobětice, kde je dosavadní vedoucí OBS dlouhodobě nemocen. Hlavním úkolem je dnes zabezpečení VPV. Co to pro vás znamená? Musel jsem se seznámit urychleně s akcemi, které byly započaty v roce 2004 a budou dokončeny letos. Jsou to dvě akce ve Všebořicích a pět v Krásném Březně. Akce, které probíhají na Střekově znám a jsem s nimi podrobně seznámen. V současnosti BD Družba žádá o poskytnutí státní dotace na 11 samospráv v Krásném Březně. Nyní budou probíhat výběrová řízení a k tomu předchází rozesílání výzev pro stav. firmy, zajištění pozvánek pro hodnotitelské komise aj. Došlo i ke kumulaci funkcí, nebudou proto nějaké problémy? Na otázku některých družstevníků, zda budu zvládat dvě funkce najednou (Vedoucí OBS Střekov a vedoucí provozně technického úseku. pozn. red.) musím říci že ano, protože část mých povinností jako vedoucího Střekova byla přenesena na technickoadministrativní pracovnici p. Kratochvílovou. Pro Vás ta kumulace funkcí znamená věnovat více času práci. Co s tím souvisí? Kromě běžné práce se pravidelně zúčastňuji zasedání představenstva, schůzí na všech obvodech a obvodových konferencích. Co tomu všemu říká rodina? Mohu odpovědět jednou větou: Nech nám doma fotografii, ať víme alespoň jak vypadáš. Za redakci ing. Z. Vais

4 Družstevník březen Vady panelové výstavby v roce 2004 V roce 2004 se povedlo Bytovému družstvu Družba získat na jedenáct objektů, které vstoupily do programu Vad panelové výstavby, státní dotaci v celkové výši Kč. Aby se tak stalo, museli technici a administrativní pracovníci družstva připravit podklady, které musely být kompletní, aby v příštím okamžiku mohla být zahájena rozsáhlá oprava domu. Nesmělo chybět nic. Jedna žádost představuje na třicet dokladů, mezi které patří např.statický posudek, výpis a snímek z katastru nemovitostí, prohlášení vlastníků, že souhlasí s žádostí o dotaci, rozpočet opravy, technické řešení opravy projektovou dokumentaci aj. Tím samozřejmě vše nekončí. Státní dotace je zpravidla uvolněna na podzim a musí být proinvestována do konce roku, a proto firmy, které mají opravy provádět musí využít každého vhodného dne, aby tyto práce byly provedeny. V roce 2005 pokračuje další část oprav, již v režii družstevníků a opravy mají být dokončeny dle termínů ve smlouvách o dílo. Státní dotace představuje zhruba % nákladů a směřovaly k domům na Střekově, Všebořicích a v Krásném Březně (viz tabulka). Cílem bytového družstva Družba je provést opravy a zateplení na všech objektech. Mnohé objekty jsou značně zchátralé, kde koroze betonu a ocelových výztuží neúprosně pokračuje. Zábradlí lodžií je potřeba vyměnit a nebo opravit. V dezolátním stavu jsou taktéž podlahy nebo dlažby na lodžiích. Zateplením domů se zabrání tepelným mostům a tepelným ztrátám, takže nájemníci mohou ušetřit až 35 % nákladů za teplo, ale přesto si uživatelé bytů musí uvědomit, že se byty vytápět musí, jinak by došlo k celkovému podchlazení celého objektu. Shromáždění delegátů dne 24.dubna 2003 uložilo představenstvu BD postupovat dle odsouhlasených priorit: opravy střech, opravy vad panelové výstavby včetně zateplení. V současné době již máme plně zateplené domy na Severní terase, Stříbrníkách, z větší části na Střekově, Bukově a zbývá především Krásné Březno,které je nejmladším, ale kvalitou nejhorším sídlištěm. Na závěr bychom chtěli upozornit,že zateplením údržba na domě nekončí. Do budoucích let je potřeba vyměnit okna, výtahy, kanalizaci, vchodové dveře a nadále provádět drobnou údržbu. Odstraňování vad panelové výstavby p.č. HS adresa Náklady st. dotace počet bytů Střekov Tolstého Tolstého Karla IV Truhlářova Kr.Březno Vojanova Vojanova ,6 Vojanova ,2 Vojanova U Piv. zahrady Všebořice Listopadu listopadu Celkem Luboš Mráz Vedoucí tech. úseku Sprejeři Dokončení ze str. 1 a pozornost při tom, když došlo k poškození fasády jejich domu. Jen škoda na tomto objektu dosáhla výše cca 32 tis. Kč. Na základě této skutečnosti byla provedena prohlídka všech nově zateplených domů v obvodu Bukov (ul. Zahradní, 17. listopadu a Spartakiádní) kde jsou zjištěny další škody ve výši více než 53 tis. Kč. Celková zjištěná škoda dosáhla výše cca 85 tis. Kč, které pokud by se Policii nepodařilo pachatele nalézt ponesou opět sami družstevníci. Při zjišťování skutečností kolem tohoto případu jsme zásluhou všímavých členů družstva získali i jména možných pachatelů, jež jsme pochopitelně při podání trestního oznámení poskytli Policii ČR. Žádáme všechny členy družstva, kterým není lhostejné to co se kolem nás děje, aby si všímali takovýchto projevů vandalismu, zejména poškozování družstevního majetku. Není samozřejmě nutné v podobných případech zasahovat přímo a ohrožovat své zdraví a život od případného umělce, ale spíše využívat např. svědectví osob, fotoaparátů, kamer k prokázání vzniklé škody a určení případného viníka. Nebuďme lhostejní k poškozování a ničení družstevního majetku, veškeré způsobené škody a jejich případné opravy jdou na účet provozu domu příslušné samosprávy a tedy z našich kapes. Čím více finančních prostředků budeme vynakládat na odstranění podobných následků, tím méně nám na provozu domu zbývá na řádně plánované akce (okna, výtahy, střechy apod). Únor 2005 Josef Dyrynk Správce domů OBS Bukov a Předseda OR Bukov

5 Bytové družstvo Družba, Ústí nad Labem G DESIGN spol. s r.o. Velká Hradební 1025/ Ústí nad Labem Tel/ fax: , SMĚRNICE č. 2/03 BD o úhradách za opravy v bytech a domech BD DRUŽBA I. Úvodní ustanovení Společnost G DESIGN spol.s r.o. si Vám dovoluje nabídnout své služby: Plastová okna Demontáž a likvidace stávajících oken, dodávka a montáž nových oken, zednické začištění. Jedná se o plastová okna z německého profilového systému SALAMANDER (čtyř nebo pětikomorový profil zpevněný ocelovými zinkovanými výztuhami), osazené rakouským celoobvodovým kováním MACO a izolačním dvojsklem. Možno dodat i žaluzie a parapety. Doprava zdarma, celoročně množstevní sleva při bjednávce nad 10 kusů. Při objednávce do zimní sleva! Stavební práce Rekonstrukce bytových jader (demontáž starého jádra, výstavba, obklady, atd). Vše včetně projektu a zajištění stavebního povolení. Směrnice je vydána v návaznosti na Občanský zákoník a Stanovy BD Družba. Specifikuje, které opravy jsou hrazeny z fondu provozu domu a které jsou hrazeny hotově uživatelem bytu. Směrnice je závazná pro všechny zaměstnance družstva, ustanovené správce domů, volené členy výborů samospráv a členy družstva bez ohledu na finanční zůstatek na účtu samosprávy. II. Druhy oprav Opravy se dělí podle místa, druhu, rozsahu a způsobu opravy. 1. Podle místa se opravy dělí na: a) opravy ve společných částech domu, b) opravy v bytech, c) opravy v nebytových prostorech 2. Podle druhu a rozsahu se opravy dělí na: a) havárie, b) preventivní údržbu, c) běžné opravy, d) generální opravy domu 3. Podle způsobu se opravy dělí na: a) opravy svépomocí, b) opravy prostřednictvím dodavatelské firmy, c) opravy První družstevní, s.r.o. III. Výklad pojmů 1. Společné části domu jsou části domu, určené pro společné užívání, a to i když jsou umístěny mimo dům, zejména základy, střecha, hlavní svislé a vodorovné konstrukce, vchody, schodiště, chodby, okna, dveře, balkóny, lodžie, terasy, prádelny, sušárny, kočárkárny, kotelny, rozvody tepla (u objektů s centrální dodávkou tepla), rozvody teplé a studené vody, kanalizace, plynu, elektřiny, vzduchotechniky, výtahy, hromosvody, společné antény a společná zařízení domu (např. vybavení prádelny, mandlu apod.) 2. Nebytový prostor místnost nebo soubor místností, které jsou rozhodnutím stavebního úřadu určeny k jiným účelům než bydlení, nebytovými prostory nejsou příslušenství bytu nebo příslušenství nebytového prostoru. 3. Havárie takový stav, při kterém dochází nebo jehož trváním hrozí poškozování majetku družstva nebo uživatelů či je ohroženo zdraví nebo životy osob. Havarijní oprava je alespoň provizorní odstranění již vzniklé závady tak, aby se zabránilo vzniku dalších nebo hrozících škod na majetku družstva a uživatelů či ohrožení zdraví a životů osob. 4 1

6 4. Preventivní údržba činnost, konaná za účelem udržení objektu v provozuschopném stavu. Spočívá v pravidelné kontrole stavu objektu a provádění preventivních zásahů. 5. Běžná oprava souhrn činností, konaných po poruše za účelem navrácení do provozuschopného stavu. Sestává se z doby, potřebné k vyhledání poruchy, odstranění nedostatků a v kontrole správné funkce. 6. Generální oprava domu souhrn činnost, při kterých se provádí úplná rekonstrukce nebo výměna jednotlivých částí domu jak vnějších, tak i vnitřních, např. střecha, fasáda, okna, vnitřní rozvody apod. 7. Pojistná událost taková situace, kdy vznikne v domě škoda na majetku družstva nebo osob a to vlivem událostí či okolností, jež jsou uvedeny v pojistné smlouvě. Při havárii na zařízení, které si dle této směrnice hradí uživatel bytu, nelze uplatňovat jako pojistnou událost z pojištění BD Družba. Z těchto důvodů BD doporučuje uživatelům uzavřít pojištění domácnosti. IV. Úhrada z fondu provozu domu 1. Ústřední topení Z fondu provozu domu jsou hrazeny veškeré opravy, výměny a první nátěry radiátorů, přívodního potrubí a těsnění. Výměny TRV včetně měřičů tepelné energie nebo indikátorů vytápění. (mimo případů poškození uživatelem) 6. Kanalizace Z fondu provozu domu jsou hrazeny opravy a výměny stoupaček, u WC včetně novodurového kolena. Rovněž i dešťové svody procházející bytem. Utěsnění odpadu z mísy, opravy odpadů ze sifonů vany, dřezu, umyvadla a podobně včetně zaústění do zařizovacího předmětu, hradí uživatel. Toto není součást svislého kanalizačního svodu. 7. Ostatní a) Vchodové dveře: včetně zárubní poškození, které vzniklo násilným vniknutím do bytu je hrazeno z fondu provozu domu a to pouze tehdy, je-li proveden a doložen zápisem o nahlášení případu policii ČR. V opačném případě hradí opravy uživatel bytu. b) Veškeré opravy a výměny zařizovacích předmětů: v bytě hradí uživatel. Jedná se o plynové sporáky a kotlíky, kuchyňské linky komplet, elektrické sporáky a dvouvařiče, osvětlovací tělesa, mísy WC komplet včetně splachovačů, vany, umyvadla a dřezy, vodovodní baterie a kohoutky, garnyže, koupelové skříňky, vestavěné skříně, všechny vnitřní bytové dveře, veškeré podlahové krytiny včetně opravy a výměny parket. c) Schránky: opravy či výměny dopisních schránek jsou hrazeny z fondu provozu domu. d) Plísně v bytech: opravy bytů, ve kterých se vyskytuje plíseň se budou hradit z fondu provozu domu včetně nutných oprav omítek, spojených s plísněmi. V případě špatného užívání bytu opravy a náklady s tím spojené hradí uživatel. V případě špatné finanční situace samosprávy může být výborem samosprávy a technickým úsekem stanoveno i přispívání uživatelů bytů nad rámec této směrnice. 2. Studená a teplá užitková voda Z fondu provozu domu jsou hrazeny veškeré opravy potrubních stoupaček a přívodů do bytů až k uzavíracím ventilům. Opravy těchto ventilů a jejich výměny a vše co je instalováno za nimi hradí uživatel bytu, včetně vodoměrů na SV a TUV mimo jejich repase (cejchování). 3. Plyn Z fondu provozu domu je hrazeno kompletní vedení až po připojení sporáku ve standardním provedení, tj. ocelové potrubí včetně regulátoru. V odůvodněných případech - v jiném, modernějším provedení. Opravy a výměny sporáků hradí uživatel. 4. Elektroinstalace Z fondu provozu domu jsou hrazeny veškeré vodiče ve stěnách a bytovém jádru, kabelový přívod od jističe na chodbě k jističům v bytě, telefonní domácí rozvod včetně veškerých svorkovnic a vchodových (venkovních) zvonkových tlačítek. Jističe za elektroměrem, zásuvky, vypínače, domácí telefony hradí uživatel včetně montáže. Dosavadní Směrnice č. 2/00 se ruší. Tato Směrnice č.2/03 byla schválena představenstvem BD Družba dne a nabývá účinnosti dnem schválení. Úprava Směrnice č. 2/2003 v části III, odst. 7 - Při havárii na zařízení,... uzavřít pojištění domácnosti schváleno představenstvem BD Družba dne Monika Sobotková v. r. předseda představenstva 5. Okna Z fondu provozu domu jsou hrazeny opravy a výměny křídel i rámů oken, vnější nátěr oken a instalace prvního těsnění. Veškeré výměny kování hradí uživatel, včetně výměny skel mimo odůvodněných případů. (při výměně či opravě křídel nebo rámů oken) 2 3

7 Družstevník březen Informace ke změně informačního systému Ráda Vás seznamuji s informací, že představenstvo projednává návrh vedení na změnu Informačního systému IS. Doposud IS, s kterým BD Družba pracuje není komplexní, mnoho záležitostí chybí. Nejdůležitější co chybí jsou technické záležitosti a dále provázanost s účetnictvím. Zatím účetnictví (UFO Drusoft) pracuje pod operačním systémem MS DOS. Programy neobsahují to, co bychom si přáli. Doba předčila stávající systém a nyní je nutná změna. Je jmenována a schválena představenstvem pracovní komise, která bude doporučovat představenstvu nový IS. Široká nabídka programů, která se zabývá družstevnictvím zase tak moc není, ale je z čeho vybírat tak, aby se i do budoucna dalo s programem pracovat. Nejznámější je program INEGRI a DOMUS. Zájem je ten, aby bylo možné dodávat informace až členům družstva domů do jeho PC prostřednictvím internetové sítě. Uživatelé této služby by si mohli vyhledat údaje týkající se předpisu nájmu, stav pohledávek, informace o vyúčtování apod., pouze jeho bytu. Bylo by to pro nájemníky, kteří mají přístup na internet. Nechme rozhodnutí na komisi a příště podáme další informace. Internet do Vašich bytů Naše BD je středem zájmu poptávky dodavatelů např. služeb internetu. Již v září 2004 solidní firmy oslovily naše družstvo, protože vědí, že bez souhlasu pronajímatele nikdo nemůže vstupovat do našich objektů a následně se prezentovaly na obvodových konferencí delegátů. Mezi tím proběhla celá řada jednání se zástupci firem COPROSYS, METROPOLNET, DOZIMONT, LOSAN a TETA. Některé nesolidní firmy mnohde vstoupily do našich objektů a bohužel s těmito již nebudou žádná jednání. Po vzájemných jednáních jsme došli k závěru, sepsání rámcových smluv, kde jsou dohovořeny výhody pro BD Družba s úsporou finančních prostředků. Rámcové smlouvy jsou podepsány s firmou COPROSYS, TETA, DOZIMONT (pro K.Březno), METROPOLNET (pouze Maková ). Uvádíme cenovou nabídku pro porovnání Celkové dluhy k Kód Jméno Kód dluhu Kód prostory Dluh plateb Kumul. předpis Kumul. platby Předpis- Dluhy ROZDÍL Štěpánek Jan VC Skořepová Martina V Budilová Eda VC Neubauer Petr V Fiurášek Marcel Č Beníšková Gabriela Č Rejl Milan Č VC Beránek Jaroslav I Malík Jaroslav L Hejduková Kateřina V Borshchyk Inna VC Kotlík Martin I Ryska Karel L Šťastný Milan V Teplický Pavel I Koutová Helena M Banda Jonáš V Hříbal Miroslav Č Ružička Břetislav Č Horváth Ladislav I Ružička František X Tutter Václav V Černíková Karolína L Kresl Jiří M Panáček Petr J Mikešová Eva V Ferková Darina L Kroková Mária V Grunerová Dana J Svobodová Věra J Bendík Milan V Belová Martina V Ferko Ladislav D Králík Rudolf M Mikulecký David I Tettech Oman L Duna Arpád L Rop Radek I Výše dluhu Kč Firma Cena za zřízení rychlost Cena s DPH Pozn. DOZIMONT 2 261, Sdílená 128 Kb/s 356, 192 kb/s 475, 256 kb/s 594, 512 kb/s 1 249, COPROSYS 1 490, Garant., 5 Gb Pod 128 kb/s 495, tabulkou 256 kb/s 695, 512 kb/s 895, kb/s 1 195, Firma Cena za zřízení rychlost Cena s DPH Pozn. LOSAN Dle počtu uživatelů Sdílená , 128 kb/s 593, , 256 kb/s 833, 11 a víc 1 666, 700 kb/s 1 178, Pozn.: zdarma nové telefonní číslo, 95 Kč měsíční paušál, volání ve špičce místní za 1,25 Kč/min a meziměstské za 1,85 Kč/min, volání mimo špičku místní za 0,69 Kč/min a meziměstské za 0,90 Kč/min. Všude je uveden objem stažených dat 5 Gb. Firma Losan nabízí rychlost 256 kb/s s omezením objemu stažených dat 1 kb/s, přičemž ostatní firmy na osobní požádání to zajistí také, ale za daleko nižší cenu. Monika Sobotková, P-PD

8 Družstevník březen Bydlím, bydlíš, bydlíme Kdybychom se rodičů bydlících na našich sídlištích zeptali na to, co ve svém živote považují za nejdůležitější, jejich odpověď by byla zřejmě jednoznačná. Bez ohledu na jejich věk, sociální postavení, dosažený stupeň vzdělání, pohlaví, rodinný stav a národnost odpověděli by s největší pravděpodobností, že na světě není pro ně nic podstatnějšího, než jejich děti. A vskutku, pořídí-li si člověk potomky, očekává se od něho právem odpovědné chování vůči těmto, alespoň zpočátku bezbranným tvorům. Co všechno takové odpovědné chování zahrnuje je jasné: dětem musíme zajistit stravu, ošacení, pocit bezpečí, samozřejmě střechu nad hlavou, musíme jim pomoci se naučit chodit a mluvit, posíláme je do škol a pomáháme jim v plnění školních povinností, sledujeme jejich zájmy a hledáme způsoby, jak jimi naplnit jejich volný čas. Upozorňujeme je na možné nebezpečí, ba dokonce jim určité činnosti zakazujeme, neboť máme více zkušeností a víme, že by mohlo dojít k ohrožení jejich zdraví jak fyzického, tak duševního. To vše činíme z důvodu velice prostého, o to však významnějšího, své děti máme zkrátka rádi a chceme pro ně to nejlepší. Panelákové děti Většina rodičů jistě svým dětem zajišťuje láskyplný a bezpečný domov, avšak nemusíme být příliš bedlivými pozorovateli, abychom si nevšimli, že kolem nás se každý den dlouhé hodiny bezprizorně pohybují děti, které jsme skutečně nikdy neviděli v doprovodu rodiče. Jsou to jakési děti ulice vyznačující se znuděným výrazem ve tváři, s rukama v kapsách chodí, jak se říká od ničeho k ničemu, jejich velice oblíbenou činností Je plivání na všechny světové strany, veškerý odpad, který vyprodukují odhazují kolem sebe, přestože popelnice je od nich jen pár kroků, tu a tam něco počmárají a poničí, aby se předvedli před svými kamarády, a zcela veřejně a bez uzardění pokuřují cigarety, byť jim je nějakých 13, 15 let a nacházejí se přímo v místě, kde bydlí. Kdo jsou rodiče těchto dětí a proč nechali jejich situaci dojít tak daleko? Jak a proč nastal ten zlom, kdy ze všemi obdivovaného usměvavého miminka či batolete se stal postrach svého okolí? Žijeme ve složité době a odpovědět na tyto otázky není jednoznačná, možných příčin je více. Nekomplexní péče a konzumní způsob života. Zcela všichni rodiče svoje děti živí a šatí, nějaké podvyživené či otrhané děti kolem nás rozhodně nevidíme. Je však potřeba si uvědomit, že tím starost o dítě nekončí (třebaže to stojí hodně peněz). Pošleme-li potom dítě ven, aby si tam hrálo, či do školy, ať se tam o něj starají (a nás příliš neobtěžují), je to bohužel málo. Necítí-li dítě náš zájem o to, co venku či ve škole dělá, nemá žádnou motivaci k tomu nedělat lumpárny a naplno se učit podle svých možností. Je třeba stanovit jasná pravidla, pomáhat a kontrolovat děti v jejich dodržování, jejich volný Před třemi tisíci lety se šířil na sever od Dunaje nekonečný prales. V něm stáda jelenů a zubrů hledala pastvu, medvědi a vlci slídili po kořisti, černá zvěř rozrývala půdu, bobři zakládali vodní stavby, roje včel bzučely v dutých stromech, hejna ptáků pokrývala vodní hladiny a oživovala koruny stromů.vodní toky svou šířkou zavlažovaly rozlehlé lužní lesy, zanášejíce náplavem jejich půdu i podrost. V polohách mírně zvýšených slabé obláčky dýmu prozrazovaly lidská obydlí. Prvními obyvateli našeho území byli zemědělci a pastýři. Skupiny jam ukazují, že bývalo pohromadě 7 10 chatek, byla to osada příbuzenstva, rodu, jehož členové si navzájem pomáhali, společně obdělávali půdu a vycházeli na lov. Okrouhlé i čtyřhranné chaty, přibližně o deseti metrech čtverečních, byly napolo v zemi vyhloubené a vypěchované, zprvu hned nad zemí zakončené střechou z rákosu či slámy, později vyvýšené mazaninou a vepřovicemi s dveřním otvorem. Uprostřed bylo ohniště se stále živým ohněm, z něhož stoupal kouř otvorem ve střeše. Nad jezery a tůněmi byly budovány chaty na kůlech. Naši předkové také často obývali různé dutiny ve skalách a jeskyně, které jim skýtaly ochranu především v zimním období. Pozdější obyvatelé stavěli své chalupy z tesaných kmenů na kamenné podezdívce, tento typ staveb se zachoval dodnes. Pro dostupnost materiálu a rychlost výstavby byly oblíbené až do doby, kdy celá města lehla popelem. Veliký požár zachvátil Ústí r. 1538, po němž zůstalo jen šest domů. Červenému kohoutovi zvlášť vyhovovaly doškové a šindelové střechy. Když nádeník Karamula ze Štětí v roce 1788 neopatrně zacházel s loučí, shořelo 26 domů a 13 stodol. Před trestem utekl až do Drážďan, brzy se však vrátil a byl zatčen. Dvojnásobný výprask mu byl zmírněn na 14 dní veřejně prospěšné práce.požárům takového rozsahu zabránila až kamenná a cihlová výstavba. A od té už je jen krůček k naší, někým zatracované, ale pro mnohé z nás jediné možné panelové. Zdeňka Vaisová A dnes čas vyplnit smysluplnou činností, to vše ale stojí poměrně dost času a úsilí. Před tímto rodiče někdy raději dají přednost jednoduchým lákadlům dnešní doby, ať už je to televize, počítač či návštěva supermarketu. Je pro ně samozřejmě pohodlnější aplikovat jakousi volnou výchovu, z dětí dělají malé dospěláky, přiznávají jim různá práva, ale už je nenaučí odpovědnosti. Děti podporují k odporu k dospělým autoritám (vychovatel, pedagog, soused upozorňující na nevhodné chování dítěte atd.) To vše se nakonec obrátí proti rodičům, milý potomek se dostane do puberty a má pocit, že všechno může a nikdo, ani rodiče mu nemají co rozkazovat, v kolik má přijít domů, že nesmí kouřit, pít alkohol, zkoušet drogy, apod. Neúplná rodina. Jak vyplývá ze statistiky ČSÚ (rok 2002), ročně u nás skončí rozvodem 46 % sňatků, tedy téměř polovina. Okolo nás je tedy mnoho dětí, které vyrůstají pouze s jedním rodičem (90 % s matkou, 8 % s otcem, 2 % společná či střídavá péče). Je smutné, že zvláště otcové mnohdy nejeví o dítě mnoho zájmu. Dítě je tak traumatizované rozvodem a vším nepříjemným, co mu mnohdy předchází, přichází většinou o mužský rodičovský vzor, ztrácí pocit bezpečí a jistoty. Jestliže si představíme, že osamělá matka pracuje na směnný provoz, je cesta k tomu aby dítě rostlo jako dříví v lese otevřená. Jak se ukazuje z výzkumu Národního centra pro rodinu, ke známým důvodům rozvodů se přidalo to, že rodiče jsou stále zaměstnanější a pro rodinu si nechávají méně času. Kladou na sebe stále větší nároky a nezvládají běžný provoz rodiny. Dochází ke konfliktům a na řádnou výchovu dítěte se zapomíná. Nedostává-li se dítěti pozornosti doma, hledá ji jinde. Snaží se vyniknout před spolužáky a kamarády, upozorňuje na sebe nevhodným chováním ve škole a venku, sáhne po drogách. V poslední době můžeme bohužel zaznamenat vzrůstající počet problémového chování dětí a mládeže. Slyšíme o otřesných činech, jejichž se dopustily děti, diskutuje se o snížení věkové odpovědnosti dětí. O odpovědnosti rodičů, kteří ani často nevědí, kde jejich děti jsou a co dělají, se téměř nemluví. Jedná se o celospolečenský problém, se kterým se setkáváme ve městě i na vesnicích. Zvláště sídliště jsou na řádění nevychovaných dětských vandalů zranitelnější. Nudící se partička výrostků na vesnici těžko půjde udělat nepořádek nebo pomalovat nějaký místní domek. To by museli přelézt plot a vniknout na soukromý pozemek, což už není taková legrace. Navíc lidé se tam navzájem dobře znají. Zaneřádit společný prostor paneláku nebo prostranství sídliště je mnohem jednodušší. Díky tomu pak řada lidí ztrácí sílu a chuť se starat o své okolí. Ono totiž vytvořit něco hezkého trvá hodiny nebo celé dny a týdny, kdežto zničit to či udělat někde nepořádek je pro nudící se výrostky otázkou pár minut. Těmto tendencím lze čelit pouze prevencí a dobrou vůlí všech rodičů najít si společně čas a sílu vést své děti k odpovědnosti a pořádku. Můžeme sice napínat své síly na hromadění hmotných statků, ale děti jsou to hlavní co po nás na světě zbude. A svět bude takový, jako budou ony. OR Střekov Vydává představenstvo a vedení bytového družstva Družba v Ústí nad Labem. Řídí redakční rada ve složení: Ing. Zdeněk Vais, předseda, Ing. Břetislav Lacina, Josef Dyrynk. Odpovědný zástupce redakce: Ing. Zdeněk Vais. Vychází pro potřeby členů a funkcionářů BD Družba. Sídlo redakce: Ústí-nad Labem-Střekov, Dobrovského 15, PSČ , tel.:

F O N D O P R A V SMĚRNICE Č. 1/ 2012 STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ

F O N D O P R A V SMĚRNICE Č. 1/ 2012 STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ SMĚRNICE Č. 1/ 2012 PRAVIDLA PRO TVORBU A POUŽITÍ DLOUHODOBÉ ZÁLOHY NA OPRAVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU A PRO ZAJIŠŤOVÁNÍ OPRAV V DOMĚ F O N D O P R A V Valašské

Více

ZAJIŠŤOVÁNÍ A FINANCOVÁNÍ OPRAV A ÚDRŽBY DOMŮ A BYTŮ A JEJICH PŘÍSLUŠENSTVÍ A VÝDAJŮ NA TECHNICKÉ ZHODNOCENÍ DOMŮ

ZAJIŠŤOVÁNÍ A FINANCOVÁNÍ OPRAV A ÚDRŽBY DOMŮ A BYTŮ A JEJICH PŘÍSLUŠENSTVÍ A VÝDAJŮ NA TECHNICKÉ ZHODNOCENÍ DOMŮ Stavební bytové družstvo SCHZ předpis č.: OS - 03 vydání č.: 2 platnost od : 27.5.2005 počet str. : 8 typ ON: organizační směrnice název ON: ZAJIŠŤOVÁNÍ A FINANCOVÁNÍ OPRAV A ÚDRŽBY DOMŮ A BYTŮ A JEJICH

Více

BYTOVÉ DRUŽSTVO JW PLATEBNÍ ŘÁD. Bytového družstva JW. PLATEBNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA JW, IČ 021 21 590 Stránka 1

BYTOVÉ DRUŽSTVO JW PLATEBNÍ ŘÁD. Bytového družstva JW. PLATEBNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA JW, IČ 021 21 590 Stránka 1 BYTOVÉ DRUŽSTVO JW PLATEBNÍ ŘÁD Bytového družstva JW 2014 PLATEBNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA JW, IČ 021 21 590 Stránka 1 OBSAH 1. Úvodní ustanovení... 3 2. Základní pojmy... 3 3. Základní úhrady... 3 4. Platby

Více

Zásady. pro stanovení nájemného a rozúčtování cen služeb v bytech a nebytových prostorách v majetku družstva aktualizované znění.

Zásady. pro stanovení nájemného a rozúčtování cen služeb v bytech a nebytových prostorách v majetku družstva aktualizované znění. Zásady pro stanovení nájemného a rozúčtování cen služeb v bytech a nebytových prostorách v majetku družstva aktualizované znění Základní pojmy 1. Nájemným se rozumí cena za užívání pronajatého družstevního

Více

BYTOVÉ DRUŽSTVO ZÁHORSKÉHO PLATEBNÍ ŘÁD. Bytového družstva Záhorského. PLATEBNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA ZÁHORSKÉHO Stránka 1

BYTOVÉ DRUŽSTVO ZÁHORSKÉHO PLATEBNÍ ŘÁD. Bytového družstva Záhorského. PLATEBNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA ZÁHORSKÉHO Stránka 1 BYTOVÉ DRUŽSTVO ZÁHORSKÉHO PLATEBNÍ ŘÁD Bytového družstva Záhorského 2014 PLATEBNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA ZÁHORSKÉHO Stránka 1 1. Úvodní ustanovení... 3 2. Základní pojmy... 3 3. Základní úhrady... 3 4.

Více

NÁJEMNÍ SMLOUVA. uzavřeli dle ustanovení 2235 a násl. zák. č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník) tuto nájemní smlouvu:

NÁJEMNÍ SMLOUVA. uzavřeli dle ustanovení 2235 a násl. zák. č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník) tuto nájemní smlouvu: Smlouva č. NÁJEMNÍ SMLOUVA NS 1) Městská část Praha 3 se sídlem Havlíčkovo nám. č. 9, Praha 3 zastoupená zástupcem starosty panem PhDr. Matějem Stropnickým (dále jen pronajímatel) 2) Pan, paní, manželé

Více

D O M O V N Í Ř Á D Úvodní ustanovení Základní pojmy 1. 2. 3. 4. Práva a povinnosti z nájmu bytu 2. 3. 4. 5. 6.

D O M O V N Í Ř Á D Úvodní ustanovení Základní pojmy 1. 2. 3. 4. Práva a povinnosti z nájmu bytu 2. 3. 4. 5. 6. D O M O V N Í Ř Á D čl. 1 Úvodní ustanovení Domovní řád upravuje podmínky a způsob užívání domů, bytů, nebytových prostorů a společných částí domu v domech SBD Mír Teplice, přičemž základní úprava vzájemných

Více

PRAVIDLA PRO STANOVENÍ NÁJEMNÉHO A ÚHRAD ZA PLNĚNÍ POSKYTOVANÁ S UŽÍVÁNÍM BYTŮ POŘÍZENÝCH V DRUŽSTEVNÍ BYTOVÉ VÝSTAVBĚ

PRAVIDLA PRO STANOVENÍ NÁJEMNÉHO A ÚHRAD ZA PLNĚNÍ POSKYTOVANÁ S UŽÍVÁNÍM BYTŮ POŘÍZENÝCH V DRUŽSTEVNÍ BYTOVÉ VÝSTAVBĚ Organizační směrnice 1/11- včetně dodatků PRAVIDLA PRO STANOVENÍ NÁJEMNÉHO A ÚHRAD ZA PLNĚNÍ POSKYTOVANÁ S UŽÍVÁNÍM BYTŮ POŘÍZENÝCH V DRUŽSTEVNÍ BYTOVÉ VÝSTAVBĚ Úvod Směrnice upravuje způsob stanovení

Více

P R A V I D L A pro rozúčtování služeb spojených s užíváním bytu a nebytových prostor za rok 2014 a následující roky.

P R A V I D L A pro rozúčtování služeb spojených s užíváním bytu a nebytových prostor za rok 2014 a následující roky. Obecně prospěšné bytové družstvo Teplice P R A V I D L A pro rozúčtování služeb spojených s užíváním bytu a nebytových prostor za rok 2014 a následující roky. Pravidla jsou stanovena se zřetelem na předpis

Více

Smlouva o nájmu bytu Smlouva číslo :../.. SZ ÚMČ Praha 15...

Smlouva o nájmu bytu Smlouva číslo :../.. SZ ÚMČ Praha 15... Příloha č. 8 Zásad vzorová nájemní smlouva byt standartní Smlouva o nájmu bytu Smlouva číslo :../.. SZ ÚMČ Praha 15... Městskou částí Praha 15 se sídlem Boloňská 478/1, 109 00 Praha 10 Horní Měcholupy

Více

Směrnice o nájemném z bytů a úhradách za plnění poskytovaná s užíváním bytů

Směrnice o nájemném z bytů a úhradách za plnění poskytovaná s užíváním bytů 1. Tato směrnice upravuje Směrnice o nájemném z bytů a úhradách za plnění poskytovaná s užíváním bytů Čl. 1 Předmět úpravy a) nájemné v družstevních bytech a družstevních nebyt. prostorech (dále jen byt

Více

KVALITATIVNÍ STANDARD

KVALITATIVNÍ STANDARD Příloha č. 2 k SoSBK č.. KVALITATIVNÍ STANDARD RODINNÝCH DOMŮ PROJEKTŮ DOBŘEJOVICE, HOSTOUŇ, ŠKVOREC, VYSOKÝ ÚJEZD, HLUBOČINKA OBSAH A) Konstrukce a povrchové úpravy B) Stavební prvky C) Vybavení RD Položka

Více

Zápis. z 1. shromáždění společenství vlastníků domu čp. 866-869Jana Zajíce, Pardubice konané dne 28. 4. 2014 v KD Dubina v 17.

Zápis. z 1. shromáždění společenství vlastníků domu čp. 866-869Jana Zajíce, Pardubice konané dne 28. 4. 2014 v KD Dubina v 17. Zápis z 1. shromáždění společenství vlastníků domu čp. 866-869Jana Zajíce, Pardubice konané dne 28. 4. 2014 v KD Dubina v 17.00 hodin V domě je 88 bytových jednotek, z toho je 69 v osobním vlastnictví

Více

PROHLÁŠENÍ VLASTNÍKA BUDOVY

PROHLÁŠENÍ VLASTNÍKA BUDOVY 684 Vzor č. 33 (1/13) PROHLÁŠENÍ VLASTNÍKA BUDOVY o vymezení jednotek podle zákona č. 72/1994 Sb. Obsah: A) Popis budovy B) Vymezení jednotek v budově C) Určení společných částí budovy D) Úprava práv k

Více

Zásady postupu při převodu vlastnictví jednotek ve vlastnictví hl. m. Prahy, svěřených do správy Městské části Praha 7

Zásady postupu při převodu vlastnictví jednotek ve vlastnictví hl. m. Prahy, svěřených do správy Městské části Praha 7 Zásady postupu při převodu vlastnictví jednotek ve vlastnictví hl. m. Prahy, svěřených do správy Městské části Praha 7 I. Úvodní ustanovení Tyto Zásady se vztahují na převod vlastnictví jednotek v domech,

Více

Stavební bytové družstvo Kralupy nad Vltavou, Štefánikova 720, Kralupy nad Vltavou. Směrnice č. 3/2014

Stavební bytové družstvo Kralupy nad Vltavou, Štefánikova 720, Kralupy nad Vltavou. Směrnice č. 3/2014 Stavební bytové družstvo Kralupy nad Vltavou, Štefánikova 720, Kralupy nad Vltavou Směrnice č. 3/2014 o nájemném z družstevních bytů a družstevních nebytových prostorů a úhradách za plnění spojená s užíváním

Více

SMĚRNICE č. 12/2005. Článek 1 Nebytové prostory

SMĚRNICE č. 12/2005. Článek 1 Nebytové prostory ORLOVAN, městské bytové družstvo Energetiků 640, Orlová Lutyně SMĚRNICE č. 12/2005 Nájem nebytových prostorů a užívání společných prostorů v domě Schválena: shromážděním delegátů dne 8. 6. 2006 Nabývá

Více

Macocha, stavební bytové družstvo, Pražská 66, 678 30 Blansko. Směrnice č. 3/2014

Macocha, stavební bytové družstvo, Pražská 66, 678 30 Blansko. Směrnice č. 3/2014 Macocha, stavební bytové družstvo, Pražská 66, 678 30 Blansko Směrnice č. 3/2014 O nájemném z bytů a nebytových prostorů a úhradách za plnění spojená s užíváním bytů a nebytových prostorů (1) Tato směrnice

Více

Dodatek č. 3 ke SMLOUVĚ O NÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR

Dodatek č. 3 ke SMLOUVĚ O NÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR Dodatek č. 3 ke SMLOUVĚ O NÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR I. Smluvní strany 1. PB-CENTRUM spol. s r. o. se sídlem: Mírové náměstí 3097/37, 400 01 Ústí nad Labem zastoupená: Ing. Františkem Budínem, jednatelem

Více

Platební řád BD Slancova, Praha 8

Platební řád BD Slancova, Praha 8 Platební řád BD Slancova, Praha 8 Bytové družstvo Slancova, Praha 8 (dále jen družstvo) podle Stanov Bytového družstva Slancova přijímá a schvaluje tato pravidla pro úhradu nájmů družstevních bytů (příspěvků

Více

S M L O U V A O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU A POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

S M L O U V A O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU A POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB S M L O U V A O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU A POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB Trávníky, bytové družstvo se sídlem na adrese Příčná 1541, 765 02 Otrokovice IČO: 00048852 zapsané v rejstříku u Krajského

Více

Organizační směrnice č. 1/2014

Organizační směrnice č. 1/2014 Stavební bytové družstvo RADOST, Komenského 22, 680 01 Boskovice Organizační směrnice č. 1/2014 Nájemné z bytů a nebytových prostorů a úhrady za plnění spojená s užíváním bytů a nebytových prostorů (1)

Více

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO STRAKONICE Heydukova 116, Strakonice, 386 01, tel.: 383 313 711 POZVÁNKA

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO STRAKONICE Heydukova 116, Strakonice, 386 01, tel.: 383 313 711 POZVÁNKA Strana 1 (celkem 6) STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO STRAKONICE Heydukova 116, Strakonice, 386 01, tel.: 383 313 711 POZVÁNKA Na shromáždění delegátů Stavebního bytového družstva Strakonice, konané ve čtvrtek

Více

Vnitrodružstevní směrnice SBD Šumperk č.40/2014. Sazebník úhrad za činnost a úkony družstva

Vnitrodružstevní směrnice SBD Šumperk č.40/2014. Sazebník úhrad za činnost a úkony družstva Vnitrodružstevní směrnice SBD Šumperk č.40/2014 Sazebník úhrad za činnost a úkony družstva K usměrňování vnitřní ekonomiky družstva v oblasti správy bytového a nebytového fondu a k zajištění ekonomické

Více

bytových jednotek a společných prostor

bytových jednotek a společných prostor Technická specifikace bytových jednotek a společných prostor Budovy E1 a E2 Konstrukce budovy Kostra základy a základová deska železobeton obvodové a vnitřní nosné zdi železobeton zdi mezi byty železobeton

Více

Organizační směrnice č. 3/07 POMĚROVÉ MĚŘENÍ SPOTŘEBY TEPLA A VODY V DOMÁCNOSTECH

Organizační směrnice č. 3/07 POMĚROVÉ MĚŘENÍ SPOTŘEBY TEPLA A VODY V DOMÁCNOSTECH Organizační směrnice č. 3/07 POMĚROVÉ MĚŘENÍ SPOTŘEBY TEPLA A VODY V DOMÁCNOSTECH Úvod Směrnice upravuje vztahy mezi družstvem a členy nájemci družstevních bytů, členy vlastníky bytů, nečleny vlastníky

Více

Rozvoj stavební bytové družstvo správce a vlastník bytového fondu. U Cukrovaru 1282/9, 747 05 Opava. 1. Vyúčtování služeb a provozu domu za rok 2013

Rozvoj stavební bytové družstvo správce a vlastník bytového fondu. U Cukrovaru 1282/9, 747 05 Opava. 1. Vyúčtování služeb a provozu domu za rok 2013 Rozvoj stavební bytové družstvo správce a vlastník bytového fondu U Cukrovaru 1282/9, 747 05 Opava 553 780 700 E-mail: epodatelna@rozvojsbd.cz FAX 553 732 965 http: www.rozvojsbd.cz Obsah: 1. Vyúčtování

Více

Směrnice č. 3/2015. Bytové družstvo DRUŽBA. Práce s dlužníky a postup při udělování výstrah

Směrnice č. 3/2015. Bytové družstvo DRUŽBA. Práce s dlužníky a postup při udělování výstrah Bytové družstvo DRUŽBA Dobrovského 869/15, 400 03 Ústí nad Labem IČ: 00043907 zapsané v obchodním rejstříku, vedeného Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl Dr XXVI, vložka 281 Směrnice č. 3/2015 Práce

Více

Prodej novostavby RD o velikosti 5+1 v Kostelci nad Labem

Prodej novostavby RD o velikosti 5+1 v Kostelci nad Labem Prodej novostavby RD o velikosti 5+1 v Kostelci nad Labem Druh zděná novostavba rodinného domu Velikost 5+1 Praha cca 10km Soc. zařízení ano Zdi štuk Obec Kostelec nad Labem Nadzemní podl. 2 Parkování

Více

STANDARDY BYTOVÝ DŮM U STARÉ ELEKTRÁRNY. Společné části domu

STANDARDY BYTOVÝ DŮM U STARÉ ELEKTRÁRNY. Společné části domu STANDARDY BYTOVÝ DŮM U STARÉ ELEKTRÁRNY Společné části domu - domácí telefon s elektrickým vrátným na hlavních vstupních dveřích - poštovní schránky - čistící zóny - elektricky ovládána vjezdová brána

Více

Domovní řád. Článek l Úvodní ustanovení. Článek 2 Užívání bytu

Domovní řád. Článek l Úvodní ustanovení. Článek 2 Užívání bytu Domovní řád Článek l Úvodní ustanovení V souladu s potřebou zabezpečení řádného hospodaření s bytovým a nebytovým fondem obce Horní Maršov, který je v domech ve výlučném vlastnictví města Horní Maršov,

Více

Zásady. I. Základní ustanovení. II. Vymezení pojmů

Zásady. I. Základní ustanovení. II. Vymezení pojmů Zásady postupu při prodeji bytů a bytových domů v majetku Města Horažďovice Zastupitelstvo města Horažďovice schválilo svým usnesením č. 22 dne 1. 12. 2008 tyto Zásady postupu při prodeji bytů a bytových

Více

čl. l Předmět a rozsah úpravy

čl. l Předmět a rozsah úpravy Z Á S A D Y pro stanovení výše nájemného z bytů pořízených v družstevní bytové výstavbě a úhrad za plnění poskytovaná s užíváním bytu a místností nesloužících k bydlení (garáže) (1) Tyto zásady upravují

Více

v roce 1970 V roce 1996 Bytové družstvo Dolní 28, Prostějov, družstvo. V roce 1998 2001/2002 EKONOMSERVIS s.r.o.

v roce 1970 V roce 1996 Bytové družstvo Dolní 28, Prostějov, družstvo. V roce 1998 2001/2002 EKONOMSERVIS s.r.o. Panelová výstavba domu v Prostějově, na ulici Dolní 28 byla dokončena v roce 1970. Panelový dům byl dostavěn s 60-ti bytovými jednotkami, dvěma prádelnami a dalším zázemí pro potřeby bydlících. V roce

Více

Prohlášení vlastníka podle 4 zákona č. 72/1994 Sb., v platném znění (dále jen "zákon")

Prohlášení vlastníka podle 4 zákona č. 72/1994 Sb., v platném znění (dále jen zákon) Prohlášení vlastníka podle 4 zákona č. 72/1994 Sb., v platném znění (dále jen "zákon") Hlavní město Praha Městská část Praha 10, Vršovická 1429/68, Praha 10 IČ : 00063941 zastoupená Ing. Milanem Richterem,

Více

Usnesení SD z 25. 11. 2004 čtěte na straně 3 Přehled poplatků za úkony... čtěte na straně 4 Převod bytů do vlastnictví čtěte na straně 5

Usnesení SD z 25. 11. 2004 čtěte na straně 3 Přehled poplatků za úkony... čtěte na straně 4 Převod bytů do vlastnictví čtěte na straně 5 44/04 Představenstvo družstva informuje čtěte na straně 2 Trend dobrých výsledků čtěte na straně 2 Změny nájmu od 1. 1. 2005 čtěte na straně 2 Usnesení SD z 25. 11. 2004 čtěte na straně 3 Přehled poplatků

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 487-325-2013

ZNALECKÝ POSUDEK č. 487-325-2013 ZNALECKÝ POSUDEK č. 487-325-2013 O obvyklé ceně bytové jednotky č. 742/112, která je součástí bytového domu č. p. 740, č. p. 741 a č. p. 742, stojící na pozemku p. č. st. 1203, p. č. st. 1204 a p. č. st.

Více

Společenství vlastníků jednotek Dědinova 2002 2004 se sídlem Dědinova 2004/5, Praha 4 - Chodov, PSČ 148 00, IČ 02410940

Společenství vlastníků jednotek Dědinova 2002 2004 se sídlem Dědinova 2004/5, Praha 4 - Chodov, PSČ 148 00, IČ 02410940 Společenství vlastníků jednotek Dědinova 2002 2004 se sídlem Dědinova 2004/5, Praha 4 - Chodov, PSČ 148 00, IČ 02410940 Zápis ze shromáždění vlastníků jednotek bytového domu konané dne 4. 11. 2014 od 19.00

Více

Zápis s jednání členské schůze Bytového družstva Nevanova 1037-1042, v ZŠ Laudova, konané dne 30.května 2013

Zápis s jednání členské schůze Bytového družstva Nevanova 1037-1042, v ZŠ Laudova, konané dne 30.května 2013 Zápis s jednání členské schůze Bytového družstva Nevanova 1037-1042, v ZŠ Laudova, konané dne 30.května 2013 1 - Zahájení členské schůze Předseda představenstva p. V.Strupek přivítal přítomné členy BD

Více

Směrnice č.2/2014. Úvodní ustanovení. Čl. 1 Předmět úpravy

Směrnice č.2/2014. Úvodní ustanovení. Čl. 1 Předmět úpravy Okresní stavební bytové družstvo Havlíčkův Brod Jihlavská 564, 580 01 Havlíčkův Brod tel. ústředna: 569 430 920 fax: 569 430 949 e-mail: osbdhb@osbdhb.cz Směrnice č.2/2014 O nájemném z družstevních bytů

Více

Směrnice č. 1/2010 o nájemném z bytů pořízených v družstevní bytové výstavbě a úhradách za plnění poskytovaná s užíváním těchto bytů

Směrnice č. 1/2010 o nájemném z bytů pořízených v družstevní bytové výstavbě a úhradách za plnění poskytovaná s užíváním těchto bytů Stavební bytové družstvo L I A Z Jablonec nad Nisou Směrnice č. 1/2010 o nájemném z bytů pořízených v družstevní bytové výstavbě a úhradách za plnění poskytovaná s užíváním těchto bytů (1) Tato směrnice

Více

Zápis ze schůze Výboru Společenství vlastníků jednotek v domě č.p. 473 v Milovicích, konané dne 27.10.2010

Zápis ze schůze Výboru Společenství vlastníků jednotek v domě č.p. 473 v Milovicích, konané dne 27.10.2010 Zápis ze schůze Výboru Společenství vlastníků jednotek v domě č.p. 473 v Milovicích, konané dne 27.10.2010 Přítomni: p. Milan Slavíček předseda p. Zdeněk Lážek místopředseda pí. Lenka Dúpalová členka výboru

Více

6) Jednotkou je byt nebo nebytový prostor jako vymezená část domu podle zákona č. 72/1994 Sb.

6) Jednotkou je byt nebo nebytový prostor jako vymezená část domu podle zákona č. 72/1994 Sb. Společenství vlastníků jednotek pro dům Španielova 1284-1290, IČ 247 37 755, se sídlem Španielova 1288, Praha 6 Řepy, zapsáno v rejstříku společenství vlastníků jednotek u Městského soudu v Praze, v odd.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 680/115/2011 - 1 -

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 680/115/2011 - 1 - - 1 - ZNALECKÝ POSUDEK č. 680/115/2011 o ceně obvyklé bytové jednotky č. 1156/4, v budově č.p. 1156 na pozemku č. parc. 2061/288, vč. příslušenství a spoluvlastnického podílu na společných částech domu

Více

Dotaz do právní poradny č. 5.

Dotaz do právní poradny č. 5. Dotaz do právní poradny č. 5. Výklad části prohlášení vlastníka budovy, kdy součástí jednotky má být i balkon uvedený v prohlášení. Z výše uvedeného balkonu dochází k zatékání vody z tohoto balkonu do

Více

Rozvoj stavební bytové družstvo správce a vlastník bytového fondu. Opava, U Cukrovaru 1282/9, PSČ 747 05

Rozvoj stavební bytové družstvo správce a vlastník bytového fondu. Opava, U Cukrovaru 1282/9, PSČ 747 05 Rozvoj stavební bytové družstvo správce a vlastník bytového fondu Opava, U Cukrovaru 1282/9, PSČ 747 05 553780700 E-mail: epodatelna@rozvojsbd.cz FAX 553732965 http: www.rozvojsbd.cz Obsah: 1. Vyúčtování

Více

Písemná žádost podaná na SBD Přerov na vydání souhlasu s provedením zamýšlených úprav musí obsahovat:

Písemná žádost podaná na SBD Přerov na vydání souhlasu s provedením zamýšlených úprav musí obsahovat: Podmínky, za kterých lze provádět stavební a jiné úpravy v bytech, garážích a ostatních prostorách v majetku SBD Přerov, v platném znění v souladu s přijatými stanovami shromážděním delegátů dne 23.5.2007,

Více

Čl. I Předmět úpravy. Čl. II Základní pojmy

Čl. I Předmět úpravy. Čl. II Základní pojmy Směrnice č. 3/2014 o nájemném z družstevních bytů a družstevních nebytových prostorů a úhradách za plnění spojená s užíváním těchto bytů a nebytových prostorů (1) Tato směrnice upravuje Čl. I Předmět úpravy

Více

ZPRAVODAJ. č. 2/2014. Na Valech 176, 537 01 Chrudim II

ZPRAVODAJ. č. 2/2014. Na Valech 176, 537 01 Chrudim II Na Valech 176, 537 01 Chrudim II ZPRAVODAJ č. 2/2014 PROSINEC 2014 - Určeno pro potřebu samospráv, jejich členů, pro potřebu společenství vlastníků ve správě družstva a jejich členů (Ustanovení vyplývající

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO UPLATŇOVÁNÍ KLIENTSKÝCH ZMĚN

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO UPLATŇOVÁNÍ KLIENTSKÝCH ZMĚN VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO UPLATŇOVÁNÍ KLIENTSKÝCH ZMĚN Uplatňování Klientských změn Po uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí kupní a po uhrazení první zálohy na Kupní cenu je Klient oprávněn požadovat na Prodávajícím

Více

Směrnice pro provádění a financování drobných a jiných oprav a údržby zařízení v bytových jednotkách LBD - Ostrava

Směrnice pro provádění a financování drobných a jiných oprav a údržby zařízení v bytových jednotkách LBD - Ostrava Směrnice pro provádění a financování drobných a jiných oprav a údržby zařízení v bytových jednotkách LBD - Ostrava 1. Postup při provádění a financování drobných oprav zařízení v byt. jednotkách LBD Těmito

Více

Jak a kdo hradí opravy v bytě?

Jak a kdo hradí opravy v bytě? Jak a kdo hradí opravy v bytě? Stávající úpravy vztahů nájemník, pronajímatel, vlastník, podnájemník, společenství vlastníků, bytové družstvo apod. a jejich vzájemné vztahy zejména v oblasti úhrady oprav

Více

Bytové družstvo Žižkova 2801

Bytové družstvo Žižkova 2801 Bytové družstvo Žižkova 2801 se sídlem Karviná-Hranice, Žižkova 2801/3, PSČ 733 01 IČ: 285 97 036 Zápis v OR vedeném KS Ostrava, oddíl Dr., vložka 2375 Zápis z jednání členské schůze, konané dne 18.6.2014

Více

Směrnice Města Klatov o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území města Klatov

Směrnice Města Klatov o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území města Klatov Směrnice Města Klatov o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území města Klatov Zastupitelstvo města schválilo na svém řádném zasedání dne 10. 2. 2015 usnesením č. 4/VII tuto

Více

STÁTNÍ FOND ROZVOJE BYDLENÍ PROGRAM PANEL 2013 + / STARTOVNÍ PODMÍNKY

STÁTNÍ FOND ROZVOJE BYDLENÍ PROGRAM PANEL 2013 + / STARTOVNÍ PODMÍNKY STÁTNÍ FOND ROZVOJE BYDLENÍ PROGRAM PANEL 2013 + / STARTOVNÍ PODMÍNKY PANEL 2013 + (NAŘÍZENÍ VLÁDY Č. 468/2012 Sb.) - Příjem žádostí od 11. ledna 2013 - Finanční zdroje 210 mil. Kč startovací rozpočet

Více

Směrnice č. 102/2011

Směrnice č. 102/2011 Směrnice č. 102/2011 Směrnice o nájemném z bytů pořízených v družstevní bytové výstavbě a úhradách za plnění poskytovaná s užíváním těchto bytů (1) Tato směrnice upravuje Čl. 1 Předmět úpravy a) nájemné

Více

DOPLŇUJÍCÍ PŘEDPIS KE STANOVÁM č. 1 - dále jen pravidla "Bytového družstva U soutoku" zkráceně "BD U soutoku" Čl. 1.

DOPLŇUJÍCÍ PŘEDPIS KE STANOVÁM č. 1 - dále jen pravidla Bytového družstva U soutoku zkráceně BD U soutoku Čl. 1. DOPLŇUJÍCÍ PŘEDPIS KE STANOVÁM č. 1 - dále jen pravidla "Bytového družstva U soutoku" zkráceně "BD U soutoku" Sídlem družstva je: U zastávky 1544/7, PSČ 143 00 Praha 4 - Modřany, IČ 630 81 750. Čl. 1 Předmět

Více

PROHLÁŠENÍ VLASTNÍKA BUDOVY

PROHLÁŠENÍ VLASTNÍKA BUDOVY PROHLÁŠENÍ VLASTNÍKA BUDOVY vyhotovené podle 4 zákona č. 72/1994 Sb., kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovým prostorům a doplňují některé

Více

vydává toto prohlášení dle 1166 zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění. Obsah:

vydává toto prohlášení dle 1166 zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění. Obsah: Prohlášení o rozdělení práva k nemovité věci na vlastnické právo k jednotkám podle 1166 zákona č. 89/2012 Sb.,občanský zákoník, v platném znění (dále jen "zákon") Městská část Praha 10, Vršovická 1429/68,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 67*458*14

ZNALECKÝ POSUDEK č. 67*458*14 ZNALECKÝ POSUDEK č. 67*458*14 NEMOVITÁ VĚC: Bytová jednotka č. 2736/10 nacházející se v bytovém domě č.p. 2735, 2736 a 2737 v ulici Větrná, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu a

Více

S m ě r n i c e Pravidla pro určování výše nájemného a úhrad za užívání bytu a za plnění poskytovaná s užíváním bytů a garáží

S m ě r n i c e Pravidla pro určování výše nájemného a úhrad za užívání bytu a za plnění poskytovaná s užíváním bytů a garáží NOVÝ ŽIVOT, stavební bytové družstvo, se sídlem Bučovice, Slovenská 910, okres Vyškov PSČ 685 01 IČ 00050318 S m ě r n i c e Pravidla pro určování výše nájemného a úhrad za užívání bytu a za plnění poskytovaná

Více

P R O H L Á Š E N Í V L A S T N Í K A o vymezení jednotek v rozestavěném domě podle ustanovení 4 zákona č. 72/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů

P R O H L Á Š E N Í V L A S T N Í K A o vymezení jednotek v rozestavěném domě podle ustanovení 4 zákona č. 72/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů P R O H L Á Š E N Í V L A S T N Í K A o vymezení jednotek v rozestavěném domě podle ustanovení 4 zákona č. 72/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů PŘÍLOHA č.1 I. VLASTNÍK DOMU ROZESTAVĚNÉ BUDOVY Ing.

Více

Pravidla pro pronajímání bytů v majetku a správě CHOMUTOVSKÉ BYTOVÉ a.s. schválena na zasedání představenstva dne 20.02.2014

Pravidla pro pronajímání bytů v majetku a správě CHOMUTOVSKÉ BYTOVÉ a.s. schválena na zasedání představenstva dne 20.02.2014 Pravidla pro pronajímání bytů v majetku a správě CHOMUTOVSKÉ BYTOVÉ a.s. schválena na zasedání představenstva dne 20.02.2014 usnesením č. 635/14 Jana Vaňhová v.r. předseda představenstva PRAVIDLA pro pronajímání

Více

Konstrukční řešení. Úprava povrchů vnějších. Úprava povrchů vnitřních

Konstrukční řešení. Úprava povrchů vnějších. Úprava povrchů vnitřních Konstrukční řešení základy nosné svislé konstrukce vodorovné konstrukce obvodové zdivo mezibytové zdivo příčky monolitické, železobetonová deska monolitické železobetonové zděné z keramického materiálu

Více

Pravidla pro tvorbu, čerpání a použití prostředků z Fondu rozvoje bydlení (statut fondu)

Pravidla pro tvorbu, čerpání a použití prostředků z Fondu rozvoje bydlení (statut fondu) MĚSTO STARÉ MĚSTO nám. Hrdinů 100, 686 03 Staré Město Pravidla pro tvorbu, čerpání a použití prostředků z Fondu rozvoje bydlení (statut fondu) Fond rozvoje bydlení byl zřízen usnesením Obecního zastupitelstva

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4030-46/2015

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4030-46/2015 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4030-46/2015 O ceně bytové jednotky č.985/43 zapsané v KN na LV č.7881, vymezené v bytovém domě čp.985 zapsaném v KN na LV č.6042, stojící na pozemku p.č.st.3742,zapsaném na LV č.6042,

Více

tuto smlouvu o zajišťování správy společných částí domu

tuto smlouvu o zajišťování správy společných částí domu Smlouva o zajišťování správy společných částí domu Podle příslušných ustanovení obchodního zákoníku, zejména ustanovení 566 až 575 a ve smyslu zák.č.72/1994 Sb. ve znění pozdějších předpisů, kterým se

Více

ROZBORY HOSPODAŘENÍ HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST MĚSTA SPRAVOVÁNÍ MAJETKU MĚSTA. za I. pololetí 2015

ROZBORY HOSPODAŘENÍ HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST MĚSTA SPRAVOVÁNÍ MAJETKU MĚSTA. za I. pololetí 2015 ROZBORY HOSPODAŘENÍ HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST MĚSTA SPRAVOVÁNÍ MAJETKU MĚSTA za I. pololetí 2015 Správu provádí: Správa nemovitostí Klatovy s.r.o. Adresa: Dobrovského 148/II, Klatovy IČ: 26383161 Tel. a fax

Více

Společenství vlastníků jednotek pro dům Nový Bohdalec č.p. 1484, Praha 10

Společenství vlastníků jednotek pro dům Nový Bohdalec č.p. 1484, Praha 10 Společenství vlastníků jednotek pro dům Nový Bohdalec č.p. 1484, Praha 10 Shromáždění vlastníků jednotek 17.5.2012 od 19:00 1) Zahájení, informace o činnosti Výboru SVJ 2) Informace o činnosti správce

Více

smlouvu o nájmu nebytových prostor

smlouvu o nájmu nebytových prostor SMLOUVA O NÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR Regionální rada regionu soudržnosti Severozápad se sídlem: Mírové náměstí 3097/37, 400 01 Ústí nad Labem IČ: 75082136 DIČ: CZ75082136 (není plátcem DPH) zastoupená: Ing.

Více

Z Á S A D Y. o nájemném a úhradě za plnění poskytovaná s užíváním bytu

Z Á S A D Y. o nájemném a úhradě za plnění poskytovaná s užíváním bytu Stavební bytové družstvo HLUBINA Ostrava-Zábřeh se sídlem Rudná 70, Ostrava-Zábřeh 700 30, IČO 00051071, zapsáno v OR u KOS v Ostravě, oddíl DR XXII, vložka 170 Z Á S A D Y o nájemném a úhradě za plnění

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA (dále jen stanovy ) Bytové družstvo Ostružinová Medlánky se zakládá jako bytové družstvo za účelem koupě bytového domu na ulici Ostružinová 496/1, 497/5, 498/3, 499/7, 500/9 a

Více

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ NEMOVITOSTI A ČINNOSTI SPRÁVCE ZA ROK 2012 A NÁVRH INVESTIC V ROCE 2013

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ NEMOVITOSTI A ČINNOSTI SPRÁVCE ZA ROK 2012 A NÁVRH INVESTIC V ROCE 2013 ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ NEMOVITOSTI A ČINNOSTI SPRÁVCE ZA ROK 2012 A NÁVRH INVESTIC V ROCE 2013 V Praze dne 25. 3. 2013 Vážení členové Výboru Společenství vlastníků Klausova 2559/11, dovoluji si Vám tímto

Více

3330/244/11-1 - Ing. Vítězslav Suchý, U stadionu 1355/16, 434 01 Most tel.: 476 709 704 mobil: 605 947 813 E-mail: vit.suchy@volny.

3330/244/11-1 - Ing. Vítězslav Suchý, U stadionu 1355/16, 434 01 Most tel.: 476 709 704 mobil: 605 947 813 E-mail: vit.suchy@volny. 3330/244/11-1 - o ceně : Bytu č. 1066/12 v č.p. 1066, v bloku domů složeném z domů č.p. 1066, 1067 a 1068 na pozemcích p. č. 2349, 2350 a 2357, v katastrálním území 775258 Střekov. Okres : CZ0427 Ústí

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. Hlavní třída 565/77 708 00 Ostrava - Poruba

ZNALECKÝ POSUDEK. Hlavní třída 565/77 708 00 Ostrava - Poruba ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 12784-064/11 o ceně bytové jednotky č.424/21 umístěné v domě čp.421, 422, 423,424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431 na ul.šrámkova, katastrální území Lesná, obec Brno, okres Brno

Více

ČLENSKÁ SCHŮZE BD. BD Lehovec 904,Kukelská 904/3, 198 00 Praha 9

ČLENSKÁ SCHŮZE BD. BD Lehovec 904,Kukelská 904/3, 198 00 Praha 9 ČLENSKÁ SCHŮZE BD BD Lehovec 904,Kukelská 904/3, 198 00 Praha 9 PROGRAM SCHŮZE 1. ÚVOD A VOLBA MANDÁTOVÉ, NÁVRHOVÉ A VOLEBNÍ KOMISE 2. ZPRÁVA MANDÁTOVÉ KOMISE 3. SCHVALOVÁNÍ NOVÝCH STANOV 4. INFORMACE

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA BYTOVÉHO DRUŽSTVA PAVLIŠOVSKÁ 2283, 2284 a 2285 ZA ROK 2013 1. ÚVOD 2. PŘEDMĚT ČINNOSTI 3. ORGÁNY DRUŽSTVA 3.1 PŘEDSTAVENSTVO DRUŽSTVA 3.2 KONTROLNÍ KOMISE 3.3 ČLENSKÁ SCHŮZE 4. ÚDAJE O

Více

ZÁPIS ZE SCHŮZE DOMOVNÍHO VÝBORU

ZÁPIS ZE SCHŮZE DOMOVNÍHO VÝBORU ZÁPIS ZE SCHŮZE DOMOVNÍHO VÝBORU Společenství vlastníků č. 637 Pořadí jednání 4. Datum konání schůze 6. 12. 2011 Zahájení v Místo konání 19:00 hodin vchod 3100, zasedací místnost Účast členů výboru 10

Více

P O Z V Á N K A Bytového družstva Suchý vršek Zahájení a volba předsedajícího schůze a volba zapisovatele Zpráva kontrolní komise

P O Z V Á N K A Bytového družstva Suchý vršek Zahájení a volba předsedajícího schůze a volba zapisovatele Zpráva kontrolní komise P O Z V Á N K A na členskou schůzi Bytového družstva Suchý vršek, se sídlem Praha 13, Suchý vršek 2110, PSČ: 158 00, IČ: 25060881, zapsaného v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl

Více

INFORMAČNÍ MEMORANDUM

INFORMAČNÍ MEMORANDUM INFORMAČNÍ MEMORANDUM Prodej bytového fondu v konkurzní podstatě úpadce TIBA, a.s. Předmětem prodeje je: 26 bytových jednotek na adrese U Stadionu 894, 895 a 896, 293 01 Mladá Boleslav s podílem na společných

Více

S m l o u v a. o zajišťování správy, provozu a oprav společných částí domu podle 269 odst. 2 Obchodního zákoníku

S m l o u v a. o zajišťování správy, provozu a oprav společných částí domu podle 269 odst. 2 Obchodního zákoníku S m l o u v a o zajišťování správy, provozu a oprav společných částí domu podle 269 odst. 2 Obchodního zákoníku Průkopník, stavební bytové družstvo, družstvo, 635 00 Brno, Foltýnova 1, zastoupené předsedou

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 27.04.2015

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 27.04.2015 Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 27.04.2015 Přítomni: Ing. Jaroslava Martanová, Ing. Jiří Cais, Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Karel Hudeček, Stanislav Hlava Hosté: Zdeněk Ženíšek, tajemník Martina

Více

Pravidla pro provádění klientských změn projekt Prague Marina

Pravidla pro provádění klientských změn projekt Prague Marina Pravidla pro provádění klientských změn projekt Prague Marina 1. UPLATŇOVÁNÍ KLIENTSKÝCH ZMĚN Po uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o převodu vlastnictví jednotky (dále jen Smlouva ) ohledně převodu bytové

Více

Stavební bytové družstvo Hlubina Ostrava-Zábřeh, Rudná 70, Ostrava-Zábřeh. Směrnice č. 3/2002

Stavební bytové družstvo Hlubina Ostrava-Zábřeh, Rudná 70, Ostrava-Zábřeh. Směrnice č. 3/2002 Stavební bytové družstvo Hlubina Ostrava-Zábřeh, Rudná 70, Ostrava-Zábřeh Směrnice č. 3/2002 pro rozúčtování nákladů za spotřebované teplo pro vytápění, za spotřebovanou TUV a za VaS v domech spravovaných

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 6233-85/2011

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 6233-85/2011 ZNALECKÝ POSUDEK č. 6233-85/2011 o ceně bytové jednotky č.350/9 situované v budově č.p.350, postavené na pozemku parc.č.315, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy č.p.350 a včetně

Více

Město Příbram. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA č. 2/2008 ze dne 15. 12. 2008

Město Příbram. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA č. 2/2008 ze dne 15. 12. 2008 Město Příbram OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA č. 2/2008 ze dne 15. 12. 2008 o tvorbě a použití účelových prostředků Fondu oprav a modernizace bytového fondu na území města Příbram Zastupitelstvo města Příbram

Více

VALACH STYLOVÉ BYDLENÍ D Ř E V O S T A V B A. GARANCE PEVNÝCH CEN! Např. 100m 2 dům 970.000,- Kč ZDRAVÝ A TEPLÝ DŮM P R O J E K T Z DA R MA

VALACH STYLOVÉ BYDLENÍ D Ř E V O S T A V B A. GARANCE PEVNÝCH CEN! Např. 100m 2 dům 970.000,- Kč ZDRAVÝ A TEPLÝ DŮM P R O J E K T Z DA R MA D Ř E V O S T A V B A VALACH STYLOVÉ BYDLENÍ P R O J E K T Z DA R MA D Ř E V O S T A V B A ZDRAVÝ A TEPLÝ DŮM NÍZKOENERGETICKÝ PROVOZ GARANCE PEVNÝCH CEN! Např. 100m 2 dům 970.000,- Kč VALACH HOBBY - dům

Více

ZÁSADY pro určování běžné a jiné správní činnosti družstva a stanovení příspěvků a poplatků na tyto činnosti

ZÁSADY pro určování běžné a jiné správní činnosti družstva a stanovení příspěvků a poplatků na tyto činnosti Směrnice č. 118/2015 ZÁSADY pro určování běžné a jiné správní činnosti družstva a stanovení příspěvků a poplatků na tyto činnosti K zajištění jednotného postupu pro určování běžné a jiné správní činnosti

Více

Barvířská 738, 470 01 Česká Lípa IČ: 00005622, zaps. v OR u KS Ústí n.l., oddíl Dr. XXVI, vložka 320

Barvířská 738, 470 01 Česká Lípa IČ: 00005622, zaps. v OR u KS Ústí n.l., oddíl Dr. XXVI, vložka 320 Žádost o předložení cenové nabídky. Okresní stavební bytové družstvo Česká Lípa Barvířská 738, 470 01 Česká Lípa IČ: 5622, zaps. v OR u KS Ústí n.l., oddíl Dr. XXVI, vložka 320 OSBD Česká Lípa plánuje

Více

Všeobecný rozsah prací vč. popisu jednotlivých částí díla

Všeobecný rozsah prací vč. popisu jednotlivých částí díla Okresní stavební bytové družstvo Česká Lípa Barvířská 738, 470 01 Česká Lípa IČ: 5622, zaps. v OR u KS Ústí n.l., oddíl Dr. XXVI, vložka 320 Žádost o předložení cenové nabídky. OSBD Česká Lípa plánuje

Více

Zpráva předsedy představenstva na podzimní SD dne 6. 12. 2011

Zpráva předsedy představenstva na podzimní SD dne 6. 12. 2011 Zpravodaj bytového družstva DRUŽBA v Ústí nad Labem Ročník 19 Číslo 4/2011 Zpráva předsedy představenstva na podzimní SD dne 6. 12. 2011 Po krátkém úvodu a uvítání přítomných byly zrekapitulovány obvodové

Více

Metodika oprav volných bytů

Metodika oprav volných bytů Metodika oprav volných bytů Schválená Radou městské části Brno Starý Lískovec na 46. schůzi konané dne 13. 8. 2008 usnesením č. 19, ve znění změn schválených na 94. schůzi konané dne 11. 11. 2009, 103.

Více

DOMOVNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA

DOMOVNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA DOMOVNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA Bytové družstvo INSTART IČ: 00549380 zapsané v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze oddíl Dr., vložka 417, se dnem zápisu 23. 11. 1990 1 Úvodní ustanovení 1.1 V souladu

Více

POZVÁNKA. 15. listopadu 2011

POZVÁNKA. 15. listopadu 2011 Společenství Plickova 571 a 572 Plickova 572/1, 149 00 Praha 4 IČ: 27405320 www.naseplickova.over.cz POZVÁNKA na 6.výroční shromáždění Společenství Plickova 571 a 572, které se koná v úterý dne 15. listopadu

Více

Shromáždění delegátů 20. listopadu 2010. Schválení účetní závěrky a rozdělení zisku Písemný materiál č. 1

Shromáždění delegátů 20. listopadu 2010. Schválení účetní závěrky a rozdělení zisku Písemný materiál č. 1 Shromáždění delegátů 20. listopadu 2010 Přijatá usnesení Schválení účetní závěrky a rozdělení zisku Písemný materiál č. 1 1. Shromáždění delegátů schvaluje roční účetní závěrku za rok 2009. 2. Shromáždění

Více

Zápis ze zasedání výboru

Zápis ze zasedání výboru Zápis ze zasedání výboru Datum: 8.2.2007 20:00 Místo jednání: výměník Litoměřická 405/9 Přítomen: Nepřítomen: Robert Stránský Hana Marková Yveta Bravencová Martin Krejčí Markéta Krčová Přizván: pan a paní

Více

SPRÁVNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO ROZVOJ Jihlavská 1276 / 17, 140 00 Praha 4 ZÁSADY HOSPODAŘENÍ SBD ROZVOJ

SPRÁVNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO ROZVOJ Jihlavská 1276 / 17, 140 00 Praha 4 ZÁSADY HOSPODAŘENÍ SBD ROZVOJ SPRÁVNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO ROZVOJ Jihlavská 1276 / 17, 140 00 Praha 4 ZÁSADY HOSPODAŘENÍ SBD ROZVOJ Schválené shromážděním delegátů dne 6. 6. 2007 a 2. 11. 2011 Zásady hospodaření SBD Rozvoj Shromáždění delegátů

Více

Standardní vybavení Horní lán - III. etapa - jednotka 104-1.NP - dispozice komerční prostor

Standardní vybavení Horní lán - III. etapa - jednotka 104-1.NP - dispozice komerční prostor 030 hrubá stavba obvodové zdivo z keramických cihlových bloků 300 mm + 160 mm zateplení (obvodové zdivo může být částečně nahrazeno konstrukčními prvky se statickou funkcí - monolitické betonové stěny

Více

NABÍDKA SPRÁVY NEMOVITOSTI

NABÍDKA SPRÁVY NEMOVITOSTI 1 Sídlo : Mezibranská3, 110 00 Praha 1 Tel/fax : +420 296 22 00 52 E-mail : kancelar@eloca.cz NABÍDKA SPRÁVY NEMOVITOSTI Adresa a popis nemovitosti : Adresa : Praha 13, Trávníčkova 1767-1771 Typ nemovitosti

Více

Nájemní smlouva. I. Předmět a účel nájmu

Nájemní smlouva. I. Předmět a účel nájmu Nájemní smlouva příloha č. 1 Městská část Praha 14 198 21 Praha 9, Bratří Venclíků 1073 IČ 00231312 DIČ CZ 00231312 zastoupená Bc. Radkem Vondrou, starostou bankovní spojení : č.ú 19-9800050998/6000 vedeného

Více