Sprejeři. Z obsahu 1. čísla. Zpravodaj bytového družstva Družba v Ústí nad Labem Ročník 13 Číslo 1/2005

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Sprejeři. Z obsahu 1. čísla. Zpravodaj bytového družstva Družba v Ústí nad Labem Ročník 13 Číslo 1/2005"

Transkript

1 Zpravodaj bytového družstva Družba v Ústí nad Labem Ročník 13 Číslo 1/2005 Družstevní ples Dne opět BD pořádalo tradiční družstevní ples v sále Setuzy. Po zahájení vystoupily minimažoretky Motýlek pod vedením paní Hany Faltlové a Jarmily Králové s novou skladbou, kterou si pro nás připravily. Samozřejmě slavily velký úspěch i když chřipka některým děvčátkům neumožnila vystoupit. Budeme čekat na příští rok a těšit se na jejich další vystoupení. Děkujeme. K tanci a poslechu hrála kapela ALTERNATIVA II pod vedením Pavla Šůly. Tím, že po celou noc byl neustále plný parket, můžeme více než kladně kapelu hodnotit. Vyprodaný sál, bohatá tombola vše bylo připraveno tak, aby nebylo zdržováno tancechtivých návštěvníků plesu a jsem přesvědčena, Sprejeři Někteří naši mladí spoluobčané (tzv. týnejdžři), domnívajíc se, že mají jakési výtvarné cítění, nám své schopnosti ukazují na stěnách nejrůznějších objektů. Osobně nemám nic proti tomu, když se tito umělci barevně projeví na šedých betonových plochách, kterých je kolem nás stále dost (např.) betonové ploty kolem fabrik jejichž vedení si raději nakoupí luxusní auta, než řešit barevný plot. Tam tyto výtvory splní alespoň účel rozbití souvislé šedé barvy. Ale co mi osobně nejvíc vadí je to, že se naši mladí výtvarníci bezohledně projevují na nedávno dokončených nových fasádách zateplených domů. A v jednom případě dokonce i na fasádě domu, který ještě není ani dokončen. Domnívám se, že ze strany této skupiny mladých lidí je to vrchol netolerance a neúcty k vynaloženým hodnotám. Předpokládám, že oni sami asi nevědí kolik finančních prostředků museli lidé, kteří v těchto domech žijí, vynaložit (a mohli to být např. i jejich rodiče nebo prarodiče), aby se fasáda jejich domu vynořila z panelákové šedi. Na přiložených snímcích je zřejmé jaká umělecká díla nám chtěl jejich tvůrce (nebo tvůrci) předat. OR a OBS Bukov chce touto cestou poděkovat funkcionářům a členům samosprávy 631 (Plynárenská 1 9) za jejich všímavost že tato společenská událost přispěla k setkání širší družstevní veřejnosti. Na závěr mi dovolte poděkovat všem, kteří se na přípravě a organizaci plesu podíleli a hlavně sponzorům, díky jim byla tombola tak bohatá: Termo +, Termo Con, První družstevní spol. s r. o. Lanter, Livaizol, Mezas, Alpstav, Ekosféra, Infosystém, Gasservis, Sklenářství Havlíček, Truhlářství Čúp, Tepostav, Instalatérství Růžička, Instalatérství Worel, Pekárny Inpeko. Budeme-li organizovat ples i v příštím roce přijďte se pobavit na družstevní ples v roce Monika Sobotková, P-PD Pokračování na str. 4 Z obsahu 1. čísla Informace z přestavenstva Informace z-představenstva strana 2 Rozhovor strana 2 Informace z-11. valné strana 3 Vady hromady panelové delegátů výstavby rad v členských roce 2004 družstev SČMBD strana strana 4 3 Směrnice Celkové dluhy č. 2/03 v-období 1 8/2004 strana 3 strana 5 Zpráva kontrolní komise Informace o-šetření ke stížností změně za rok informačního 2003 systémustrana 4 strana 7 Rozhovor s-panem Internet Karlem do Jedličkou vašich bytů strana 75 Celkové Představuje dluhy se k 28. vám 2. obvod 2005 Krásné Březno strana 7 Bydlím, Činnost bydlíš, technického bydlímeúseku BD strana 8 Panelákové za 1. pololetí děti 2004 strana 8

2 Družstevník březen Informace z představenstva Na 18. jednání PD konaném dne PD projednalo a schválilo: a) pořídit zkušební audio záznam z jednání představenstva dne , b) plán práce představenstva na I. pololetí 2005, c) navýšení fondu provoz domu na HS 118 o + 4 Kč/m 2 s účinností od a postupné navyšování vždy o + 4 Kč/m 2 s účinností od a , d) doporučení kontrolní komise, aby s okamžitou platností byly zápisy z jednání EK v souladu s jednacím řádem BD, e) úpravu Stanov, čl. 65, odst. 3 do doby konání SD na jaře 2005 na základě souhlasného stanoviska kontrolní komise ze sedmi členů představenstva mohou být 3 zaměstnanci družstva, f) vyloučení z BD pro porušení Stanov, čl. 22, odst. 1, písm b), g) individuální předpis úhrad za užívání bytu a služeb s tím spojených s účinností od , h) pronájem NP v domě Rabasova 3189/19 za účelem provozování služeb opravy prádla Milová Helena, Rabasova 3189/19, i) zrušení smlouvy o podnájmu družstevního bytu Pokorná Petra, Zahradní 302/8, podnájemník Kotlíková Jaroslava, j) příjem nových členů BD s požadavkem na byt po neplatičích, k) podnájmy družstevních bytů. PD dále projednalo a bere na vědomí: a) splnění úkolů ze zápisu PD č. 17/04, b)zhodnocení činnosti představenstva družstva a obvodových rad za II. pololetí 2004, c) převody členských práv a povinností včetně majetkového vypořádání na základě 230 Obch. zák., d) změnu vlastníka bytu prodej, e) změnu vlastníka bytu, f) změny v evidenci bydlících družstevníků, g kontrolní zprávu č. 9/2004 o činnosti poradních orgánů představenstva družstva. Na 1. jednání PD konaném dne PD projednalo a schválilo: a) plány práce odborných komisí představenstva na I. pololetí 2005, b) plány práce obvodových rad na I. pololetí 2005, c) složení hodnotitelské komise pro přiznání FO na I. pololetí 2005: předseda Ing. Jareš, členové Ing. Vais, Mgr. Šabata, d) prominutí poplatku z prodlení za rok 2004 ve výši 4868 Kč s podmínkou, že žadatel bude pravidelně platit nájemné a splácet dlužnou pohledávku Jozičová Nives, Višňová 1, e) splátkový kalendář na úhradu poplatku a vypracování nájemní smlouvy na NP 500 Kč měsíčně, počínaje lednem 05 prosinec Milová Helena, Rabasova 19, f) doplnění Směrnice č. 2/03 O úhradách za opravy v bytech a domech BD v části III.,odst. 7) ve znění: Při havárii na zařízení, které si dle této směrnice hradí uživatel bytu, nelze uplatňovat jako pojistnou událost z pojištění BD Družba. Z těchto důvodů BD doporučuje uživatelům bytů uzavřít pojištění domácnosti. V ostatním zůstává Směrnice č. 2/03 v původním znění., g) ukončení p. Emila Pekary ve funkci člena TK a jmenování p. Jaroslava Tykala za člena TK s účinností k , h) podnájmy družstevních bytů, i) žádosti HS o navýšení fondu provoz domu: HS 105 o +2 Kč/m 2, HS 109 na 20 Kč /m 2, HS na 8,50 Kč/m 2, HS 703 o + 5 Kč/m 2 s účinností od a HS 106 o + 3 Kč/m 2 s účinností od , j) znovupřijetí za člena BD po úhradě dlužné pohledávky a zápisného, k) souhlas vlastníka objektu s umístěním administrativního sídla v družstevním bytě Beneš Miroslav, Neštěmická 1, l) obsahové zaměření časopisu Družstevník v roce PD dále projednalo a bere na vědomí: a) splnění úkolů ze zápisu PD č. 18/04, b) informace o aktualizaci internetových stránek BD Družba, c) informace z jednání s p. Benešem dne , d) informaci o výplatě zálohy firmě Hampejs, e) organizační zajištění družstevního plesu dne , f) převody členských práv a povinností včetně vzájemného majetkového vypořádání na základě 230 Obchod. zákoníku, g) změna vlastníka prodej bytu, h) změnu v evidenci vlastníka bytu, i) změny v evidenci bydlících družstevníků, j) zapracování úkolů z podzimních obvodových konferencí delegátů do plánu práce představenstva na I. pololetí 2005, k) zhodnocení činnosti a spolupráce obvodových rad s představenstvem BD za rok PD zamítá: a) žádost o prominutí poplatku za vypracování nájemní smlouvy na NP Milová Helena, Rabasova 19. Na 2. jednání PD konaném dne PD projednalo a schválilo: a) navýšení fondu provoz domu HS 114 o + 3 Kč/m 2 s účinností od , b) prominutí poplatku z prodlení ve výši 511 Kč, sankci ve výši 1000 Kč za podnájem uhradit do a poplatek za podnájem uhradit do Wolfová Jana, Čechova 20, c) navýšení paušálů firmy První družstevní, s. r. o. na výtahy o + 5% se 100% ním plněním povinností firmy a upřesněním jednotlivých úkonů zahrnutých do paušální platby, d) vyloučení z BD pro porušení Stanov čl. 22, odst. 1, písm. b), e) zřízení administrativního sídla firmy Valiro v družstevním bytě: Vacek Libor, Jana zajíce 2876/9, f) navýšení poplatku na správu HS 608 o + 50 Kč/ byt s účinností od g) znovupřijetí za člena BD po úhradě dlužné pohledávky a zápisného, h) podnájmy družstevních bytů, i) pozastavení činnosti v představenstvu Ing. Lacinovi (Stanovy čl. 65, odst. 6) na dobu do vyřešení případu nezodpovědného hospodaření s finančními prostředky BD s tím, že po tuto dobu se bude Ing. Lacina zúčastňovat jednání představenstva s hlasem poradním. PD projednalo a bere na vědomí: a) splnění úkolů ze zápisu PD č. 1/05, b) informaci o stavu organizačního zajištění družstevního plesu dne c) zprávu o převodech bytů do osobního vlastnictví a vzniku SVJ, d) informaci o stavu podání a vyřizování žalob na vyklizení bytů, e) informaci o prodeji ubytovny v Řeháčkově ulici, f) převody členských práv a povinností včetně vzájemného majetkového vypořádání na základě 230 Obchod. zákoníku, g) změny v evidenci bydlících družstevníků, h) informace Ing. Vaise o průběhu kontroly na První družstevní s.r.o., i) kontrolní zprávu č. 7/2004 s nápravnými opatřeními zde uvedenými. Na 3. jednání PD konaném dne PD projednalo a schválilo: a) možnosti správy cizích SVJ na základě individuálního přístupu a zhodnocení, b) plán kontrolní činnosti BD na rok 2005, c) druhý návrh rozpočtu BD na rok 2005, d) žádosti o navýšení fondu provoz domu s účinností od : HS o + 7 Kč/m 2, HS 107 (Werichova 2 12) na 20 Kč/ m 2, HS 705 o + 4 Kč/m 2, e) žádosti o navýšení fondu provoz domu s účinností od , HS : o + 7 Kč/m 2, HS : o + 3,50 Kč/m 2, f) zařazení HS , Neštěmická 27 a 29 do plánu oprav v roce 2005 na sanaci a následné zateplení severních štítových stěn na uvedených objektech, g) rozdělení spotřební a základní složky tepla pro rozúčtování za rok 2004 v poměru 50 % základní složky a 50 % spotřební složky, h) k otázce instalace internetu v objektech BD doporučení vedení BD, aby do objektů v Krásném Březně vstoupila firma Dozimont a do ostatních objektů BD firma Coprosys a to na základě rámcových smluv. S firmou Losan rámcová smlouva uzavřena není, a proto bude v tomto směru respektován stav k , i) souhlas vlastníka objektu s umístěním administrativního sídla firmy v družstevním bytě Koval Jaroslav, Žežická 669/27, j) exkurzi zaměstnanců BD a členů PD v SBD Most, kde je využíván informační systém Integri již několik let, k) vyloučení z BD pro porušení Stanov čl. 22, odst. 1, písm. b) l) přijetí nových členů BD s požadavkem na byt po neplatičích, m) znovupřijetí za člena BD po úhradě dlužné pohledávky a zápisného, n) podnájmy družstevních bytů, o) postoupení pohledávek přidělení bytu, p) zrušení podnájmu družstevního bytu pro porušování Domovního řádu Matějka Josef, Kosmova 646/12, podnájemník Pehl Patrik, q) povolení sloučení 2 bytových jednotek č. 10 a č. 11 v ul. Na Pile 2/1148 s tím, že nebudou zazděny vstupní vchodové dveře u obou bytů z chodby domu Brožová Jana, Pánek Miroslav, r) povolení sloučení 2 bytových jednotek č. 12 a č.13 v osobním vlastnictví v ul. Nová 34 s tím, že z chodby domu nebudou zazděny vstupní vchodové dveře u obou bytů Ing. Fišer Zdeněk, Nová 34.

3 Družstevník březen PD projednalo a bere na vědomí: a) splnění úkolů ze zápisu PD č. 2/05, b) informaci kontrolní komise o provedených kontrolách a vyřízených stížnostech ve II. pololetí 2004, c) zprávu o kontrolní činnosti BD ve II. pololetí 2004, d) informaci o podaných žádostech na odstranění VPV a na přiznání státní dotace na rok , e) informace vedoucích OBS o problematice na jednotlivých obvodech BD, f) informaci o možnosti využití informačního systému Integri v podmínkách BD, g) převody členských práv a povinností včetně majetkového vypořádání na základě 230 Obchodního zákoníku, h) změna vlastníka bytu prodej bytu, i) změny v evidenci bydlících družstevníků, j) písemné námitky Ing. Laciny proti nezákonnému postupu představenstva BD ze dne Na 4. jednání PD konaném dne PD projednalo a schválilo: a) zálohové částky odměny členů PD na 1. čtvrtletí 2005, b) nápravná opatření obsažená ve stanovisku P-PD v záležitosti výtahů, c) materiály, které obdrží delegáti OK a SD obvyklé ekonomické podklady, návrh Směrnice o kontrolní činnosti a organizační schéma BD s komentářem, d) navýšení fondu provoz domu u HS 101 o + 3 Kč/m 2, HS 612 o + 1 Kč/m 2, HS o + 4 Kč/m 2, HS o + 3 Kč/m 2 s účinností od , HS 602 na 20 Kč/m 2 s účinností od , e) prominutí poplatku z prodlení za 11/04 ve výši 912 Kč Lalák Baltazar, U Piv. Zahr. 8, f) stanovisko představenstva družstva k námitce Ing. Laciny proti pozastavení jeho činnosti v představenstvu, g) změnu informačního systému na komplexní a v této souvislosti jmenovanou pracovní komisi ve složení: Bc. Šetlík, p. Mráz, Ing. Lacina, Ing. Fibigr, Ing. Kolář a p. Freiport, h) provedení výměny rozvaděče vč. frekvenčního měniče na Kontrolou dodržování povinností stanovených zákonem o požární ochraně č. 133/1985 Sb. ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o Po) zpracovaných podle ustanovení 5 odst. 1 a 2 zákona Po provedenou požárním technikem p. Brožem bylo zjištěno, že snad i snahou občanů zvelebovat si kromě bytů i chodby, dochází k porušování stanoveného zákona a vyhlášky o Po. Skutečností ale je, že podél zábradlí, zdí jsou mimo jiné staré botníky, nepotřebné odložené skříně apod. Tyto, bohužel už tak úzké únikové chodby ještě více zužují a v případě výskytu požáru nebo jiného rizika by se hromadná evakuace obyvatel mohla zkomplikovat. 5, odst. 1, písm. b) zákona o požární ochraně zní: Vytvářet podmínky pro hašení požáru a pro záchranné práce, zejména udržovat volné příjezdové komunikace a nástupní plochy pro požární techniku, únikové cesty a volný přístup k nouzovým východům, k rozvodným zařízením elektrické energie, k uzávěrům vody, plynu, topení, k věcným prostředkům požární ochrany. výtahy na HS 602, Spartakiádní 27 a HS 449-4, Keplerova 42, i) vyloučení z BD pro porušení Stanov čl. 22, odst. 1, písm. b), j) uzavření 3. dohody (poslední) na splátky dlužné pohledávky Buchla Pavel, Rabasova 3187/27, k) příjem nových členů BD s požadavkem na byt po neplatičích, l) znovupřijetí za člena BD po úhradě dlužné pohledávky a zápisného, m) podnájmy družstevních bytů, n) přidělení bytu, o) způsob vyúčtování spotřeby tepla za rok 2004 v sušárnách, které užívají uživatelé bytů č. 10, 20, 23 v ul. Poláčkova 16 a bytu č. 26 v ul. Poláčkova 20 a to I. pololetí 04 podle m 2 a II. pololetí 04 dle EITN. PD projednalo a bere na vědomí: a) zprávu Ing. Vaise o provedené kontrole v První družstevní s. r. o. s tím, že jednatel pověřený řízením s. r. o., p. Forst, jednou za čtvrtletí při pracovních schůzkách seznámí pí. Sobotkovou s evidencí telefonních hovorů a dále s postupem ISA, b) splnění úkolů ze zápisu PD č. 3/05, c) zprávu o koncepci BD, d) zprávu P-TK v záležitosti výtahů, e) zhodnocení družstevního plesu dne , f) informaci o návštěvě zaměstnanců a funkcionářů BD v SBD Krušnohor v Mostě, g) informaci z jednání komise pro úpravu Směrnice o kontrolní činnosti, h) dopis p. Kolompára, Keplerova 48, i) informaci o provedení kontroly SEI v souvislosti s dodávkou el. proudu na odběrná místa k bytům, j) informaci o konání výběrového řízení na VPV ve dnech a , k) převody čl. práv a povinností včetně vzájemného majetkového vypořádání na základě 230 Obch. zák., l) změny v evidenci družstevníků. PD zamítá: a) prominutí poplatku z prodlení za dlužné platby v roce Malík Jaroslav, U Piv. Zahr. 18. Sobotková Monika předseda představenstva družstva Poličky a botníky musejí z chodeb zmizet 11, odst. 3, písm. b) vyhl. 246/2001 Sb. zní: K provedení evakuace osob, zvířat a materiálu a k provedení záchranných prací zajišťují právnické osoby a podnikající fyzické osoby, aby byly trvale volně průchodné komunikační prostory (chodby, schodiště apod.), které jsou součástí únikových cest tak, aby nebyla omezena nebo ohrožena evakuace nebo záchranné práce. K porušování dochází ze strany uživatelů bytů, a proto BD Družba jako majitel objektů u družstevních bytů nařizuje uživatelům bytů, kteří mají na svých patrech nebo schodištích police, skříně, různé stolečky, botníky, nahromaděný starý papír a další předměty tvořící překážku v únikové cestě, aby věci odstranili nejpozději do konce měsíce dubna letošního roku. Pokud nebude takto učiněno, dojde ze strany pronajímatele k vyklizení uvedených předmětů na náklady uživatele a je možné i uživatele žalovat za obecné ohrožení a podle 78, odst. 1, písm. a), k), m) zákona č. 133/1985 Sb. hrozí pokuta až do výše dvaceti pěti tisíc korun. M. Sobotková, V. Brož Rozhovor Po odchodu p. Pekary do důchodu byl od 1. ledna 2005 jmenován do funkce provozně technického úseku p. Luboš Mráz. Za redakci Družstevníka jsem ho požádal o krátký rozhovor. Co předcházelo Vašemu jmenování do nové funkce? Od roku 1992 jsem vedoucím OBS Střekov. Kolem roku 1999 mne představenstvo BD navrhlo jako nástupce technického náměstka. Z toho důvodu jsem absolvoval odborný kurs na stavební fakultě ČVUT v Praze. Jaká je spolupráce s vedoucími jednotlivých lokalit? Samozřejmě, mění se moje odpovědnost, ale vzhledem k dlouhodobé vzájemné spolupráci nevyskytují se žádné potíže. S vedoucími Krásného Března a Bukova je dobrá. Na Severní Terasu nastoupil od do funkce vedoucího OBS p. Tykal, energetik BD, který se postupně seznamuje s problematikou tohoto obvodu. Poněkud obtížnější je situace na obvodě Stříbrníky-Dobětice, kde je dosavadní vedoucí OBS dlouhodobě nemocen. Hlavním úkolem je dnes zabezpečení VPV. Co to pro vás znamená? Musel jsem se seznámit urychleně s akcemi, které byly započaty v roce 2004 a budou dokončeny letos. Jsou to dvě akce ve Všebořicích a pět v Krásném Březně. Akce, které probíhají na Střekově znám a jsem s nimi podrobně seznámen. V současnosti BD Družba žádá o poskytnutí státní dotace na 11 samospráv v Krásném Březně. Nyní budou probíhat výběrová řízení a k tomu předchází rozesílání výzev pro stav. firmy, zajištění pozvánek pro hodnotitelské komise aj. Došlo i ke kumulaci funkcí, nebudou proto nějaké problémy? Na otázku některých družstevníků, zda budu zvládat dvě funkce najednou (Vedoucí OBS Střekov a vedoucí provozně technického úseku. pozn. red.) musím říci že ano, protože část mých povinností jako vedoucího Střekova byla přenesena na technickoadministrativní pracovnici p. Kratochvílovou. Pro Vás ta kumulace funkcí znamená věnovat více času práci. Co s tím souvisí? Kromě běžné práce se pravidelně zúčastňuji zasedání představenstva, schůzí na všech obvodech a obvodových konferencích. Co tomu všemu říká rodina? Mohu odpovědět jednou větou: Nech nám doma fotografii, ať víme alespoň jak vypadáš. Za redakci ing. Z. Vais

4 Družstevník březen Vady panelové výstavby v roce 2004 V roce 2004 se povedlo Bytovému družstvu Družba získat na jedenáct objektů, které vstoupily do programu Vad panelové výstavby, státní dotaci v celkové výši Kč. Aby se tak stalo, museli technici a administrativní pracovníci družstva připravit podklady, které musely být kompletní, aby v příštím okamžiku mohla být zahájena rozsáhlá oprava domu. Nesmělo chybět nic. Jedna žádost představuje na třicet dokladů, mezi které patří např.statický posudek, výpis a snímek z katastru nemovitostí, prohlášení vlastníků, že souhlasí s žádostí o dotaci, rozpočet opravy, technické řešení opravy projektovou dokumentaci aj. Tím samozřejmě vše nekončí. Státní dotace je zpravidla uvolněna na podzim a musí být proinvestována do konce roku, a proto firmy, které mají opravy provádět musí využít každého vhodného dne, aby tyto práce byly provedeny. V roce 2005 pokračuje další část oprav, již v režii družstevníků a opravy mají být dokončeny dle termínů ve smlouvách o dílo. Státní dotace představuje zhruba % nákladů a směřovaly k domům na Střekově, Všebořicích a v Krásném Březně (viz tabulka). Cílem bytového družstva Družba je provést opravy a zateplení na všech objektech. Mnohé objekty jsou značně zchátralé, kde koroze betonu a ocelových výztuží neúprosně pokračuje. Zábradlí lodžií je potřeba vyměnit a nebo opravit. V dezolátním stavu jsou taktéž podlahy nebo dlažby na lodžiích. Zateplením domů se zabrání tepelným mostům a tepelným ztrátám, takže nájemníci mohou ušetřit až 35 % nákladů za teplo, ale přesto si uživatelé bytů musí uvědomit, že se byty vytápět musí, jinak by došlo k celkovému podchlazení celého objektu. Shromáždění delegátů dne 24.dubna 2003 uložilo představenstvu BD postupovat dle odsouhlasených priorit: opravy střech, opravy vad panelové výstavby včetně zateplení. V současné době již máme plně zateplené domy na Severní terase, Stříbrníkách, z větší části na Střekově, Bukově a zbývá především Krásné Březno,které je nejmladším, ale kvalitou nejhorším sídlištěm. Na závěr bychom chtěli upozornit,že zateplením údržba na domě nekončí. Do budoucích let je potřeba vyměnit okna, výtahy, kanalizaci, vchodové dveře a nadále provádět drobnou údržbu. Odstraňování vad panelové výstavby p.č. HS adresa Náklady st. dotace počet bytů Střekov Tolstého Tolstého Karla IV Truhlářova Kr.Březno Vojanova Vojanova ,6 Vojanova ,2 Vojanova U Piv. zahrady Všebořice Listopadu listopadu Celkem Luboš Mráz Vedoucí tech. úseku Sprejeři Dokončení ze str. 1 a pozornost při tom, když došlo k poškození fasády jejich domu. Jen škoda na tomto objektu dosáhla výše cca 32 tis. Kč. Na základě této skutečnosti byla provedena prohlídka všech nově zateplených domů v obvodu Bukov (ul. Zahradní, 17. listopadu a Spartakiádní) kde jsou zjištěny další škody ve výši více než 53 tis. Kč. Celková zjištěná škoda dosáhla výše cca 85 tis. Kč, které pokud by se Policii nepodařilo pachatele nalézt ponesou opět sami družstevníci. Při zjišťování skutečností kolem tohoto případu jsme zásluhou všímavých členů družstva získali i jména možných pachatelů, jež jsme pochopitelně při podání trestního oznámení poskytli Policii ČR. Žádáme všechny členy družstva, kterým není lhostejné to co se kolem nás děje, aby si všímali takovýchto projevů vandalismu, zejména poškozování družstevního majetku. Není samozřejmě nutné v podobných případech zasahovat přímo a ohrožovat své zdraví a život od případného umělce, ale spíše využívat např. svědectví osob, fotoaparátů, kamer k prokázání vzniklé škody a určení případného viníka. Nebuďme lhostejní k poškozování a ničení družstevního majetku, veškeré způsobené škody a jejich případné opravy jdou na účet provozu domu příslušné samosprávy a tedy z našich kapes. Čím více finančních prostředků budeme vynakládat na odstranění podobných následků, tím méně nám na provozu domu zbývá na řádně plánované akce (okna, výtahy, střechy apod). Únor 2005 Josef Dyrynk Správce domů OBS Bukov a Předseda OR Bukov

5 Bytové družstvo Družba, Ústí nad Labem G DESIGN spol. s r.o. Velká Hradební 1025/ Ústí nad Labem Tel/ fax: , SMĚRNICE č. 2/03 BD o úhradách za opravy v bytech a domech BD DRUŽBA I. Úvodní ustanovení Společnost G DESIGN spol.s r.o. si Vám dovoluje nabídnout své služby: Plastová okna Demontáž a likvidace stávajících oken, dodávka a montáž nových oken, zednické začištění. Jedná se o plastová okna z německého profilového systému SALAMANDER (čtyř nebo pětikomorový profil zpevněný ocelovými zinkovanými výztuhami), osazené rakouským celoobvodovým kováním MACO a izolačním dvojsklem. Možno dodat i žaluzie a parapety. Doprava zdarma, celoročně množstevní sleva při bjednávce nad 10 kusů. Při objednávce do zimní sleva! Stavební práce Rekonstrukce bytových jader (demontáž starého jádra, výstavba, obklady, atd). Vše včetně projektu a zajištění stavebního povolení. Směrnice je vydána v návaznosti na Občanský zákoník a Stanovy BD Družba. Specifikuje, které opravy jsou hrazeny z fondu provozu domu a které jsou hrazeny hotově uživatelem bytu. Směrnice je závazná pro všechny zaměstnance družstva, ustanovené správce domů, volené členy výborů samospráv a členy družstva bez ohledu na finanční zůstatek na účtu samosprávy. II. Druhy oprav Opravy se dělí podle místa, druhu, rozsahu a způsobu opravy. 1. Podle místa se opravy dělí na: a) opravy ve společných částech domu, b) opravy v bytech, c) opravy v nebytových prostorech 2. Podle druhu a rozsahu se opravy dělí na: a) havárie, b) preventivní údržbu, c) běžné opravy, d) generální opravy domu 3. Podle způsobu se opravy dělí na: a) opravy svépomocí, b) opravy prostřednictvím dodavatelské firmy, c) opravy První družstevní, s.r.o. III. Výklad pojmů 1. Společné části domu jsou části domu, určené pro společné užívání, a to i když jsou umístěny mimo dům, zejména základy, střecha, hlavní svislé a vodorovné konstrukce, vchody, schodiště, chodby, okna, dveře, balkóny, lodžie, terasy, prádelny, sušárny, kočárkárny, kotelny, rozvody tepla (u objektů s centrální dodávkou tepla), rozvody teplé a studené vody, kanalizace, plynu, elektřiny, vzduchotechniky, výtahy, hromosvody, společné antény a společná zařízení domu (např. vybavení prádelny, mandlu apod.) 2. Nebytový prostor místnost nebo soubor místností, které jsou rozhodnutím stavebního úřadu určeny k jiným účelům než bydlení, nebytovými prostory nejsou příslušenství bytu nebo příslušenství nebytového prostoru. 3. Havárie takový stav, při kterém dochází nebo jehož trváním hrozí poškozování majetku družstva nebo uživatelů či je ohroženo zdraví nebo životy osob. Havarijní oprava je alespoň provizorní odstranění již vzniklé závady tak, aby se zabránilo vzniku dalších nebo hrozících škod na majetku družstva a uživatelů či ohrožení zdraví a životů osob. 4 1

6 4. Preventivní údržba činnost, konaná za účelem udržení objektu v provozuschopném stavu. Spočívá v pravidelné kontrole stavu objektu a provádění preventivních zásahů. 5. Běžná oprava souhrn činností, konaných po poruše za účelem navrácení do provozuschopného stavu. Sestává se z doby, potřebné k vyhledání poruchy, odstranění nedostatků a v kontrole správné funkce. 6. Generální oprava domu souhrn činnost, při kterých se provádí úplná rekonstrukce nebo výměna jednotlivých částí domu jak vnějších, tak i vnitřních, např. střecha, fasáda, okna, vnitřní rozvody apod. 7. Pojistná událost taková situace, kdy vznikne v domě škoda na majetku družstva nebo osob a to vlivem událostí či okolností, jež jsou uvedeny v pojistné smlouvě. Při havárii na zařízení, které si dle této směrnice hradí uživatel bytu, nelze uplatňovat jako pojistnou událost z pojištění BD Družba. Z těchto důvodů BD doporučuje uživatelům uzavřít pojištění domácnosti. IV. Úhrada z fondu provozu domu 1. Ústřední topení Z fondu provozu domu jsou hrazeny veškeré opravy, výměny a první nátěry radiátorů, přívodního potrubí a těsnění. Výměny TRV včetně měřičů tepelné energie nebo indikátorů vytápění. (mimo případů poškození uživatelem) 6. Kanalizace Z fondu provozu domu jsou hrazeny opravy a výměny stoupaček, u WC včetně novodurového kolena. Rovněž i dešťové svody procházející bytem. Utěsnění odpadu z mísy, opravy odpadů ze sifonů vany, dřezu, umyvadla a podobně včetně zaústění do zařizovacího předmětu, hradí uživatel. Toto není součást svislého kanalizačního svodu. 7. Ostatní a) Vchodové dveře: včetně zárubní poškození, které vzniklo násilným vniknutím do bytu je hrazeno z fondu provozu domu a to pouze tehdy, je-li proveden a doložen zápisem o nahlášení případu policii ČR. V opačném případě hradí opravy uživatel bytu. b) Veškeré opravy a výměny zařizovacích předmětů: v bytě hradí uživatel. Jedná se o plynové sporáky a kotlíky, kuchyňské linky komplet, elektrické sporáky a dvouvařiče, osvětlovací tělesa, mísy WC komplet včetně splachovačů, vany, umyvadla a dřezy, vodovodní baterie a kohoutky, garnyže, koupelové skříňky, vestavěné skříně, všechny vnitřní bytové dveře, veškeré podlahové krytiny včetně opravy a výměny parket. c) Schránky: opravy či výměny dopisních schránek jsou hrazeny z fondu provozu domu. d) Plísně v bytech: opravy bytů, ve kterých se vyskytuje plíseň se budou hradit z fondu provozu domu včetně nutných oprav omítek, spojených s plísněmi. V případě špatného užívání bytu opravy a náklady s tím spojené hradí uživatel. V případě špatné finanční situace samosprávy může být výborem samosprávy a technickým úsekem stanoveno i přispívání uživatelů bytů nad rámec této směrnice. 2. Studená a teplá užitková voda Z fondu provozu domu jsou hrazeny veškeré opravy potrubních stoupaček a přívodů do bytů až k uzavíracím ventilům. Opravy těchto ventilů a jejich výměny a vše co je instalováno za nimi hradí uživatel bytu, včetně vodoměrů na SV a TUV mimo jejich repase (cejchování). 3. Plyn Z fondu provozu domu je hrazeno kompletní vedení až po připojení sporáku ve standardním provedení, tj. ocelové potrubí včetně regulátoru. V odůvodněných případech - v jiném, modernějším provedení. Opravy a výměny sporáků hradí uživatel. 4. Elektroinstalace Z fondu provozu domu jsou hrazeny veškeré vodiče ve stěnách a bytovém jádru, kabelový přívod od jističe na chodbě k jističům v bytě, telefonní domácí rozvod včetně veškerých svorkovnic a vchodových (venkovních) zvonkových tlačítek. Jističe za elektroměrem, zásuvky, vypínače, domácí telefony hradí uživatel včetně montáže. Dosavadní Směrnice č. 2/00 se ruší. Tato Směrnice č.2/03 byla schválena představenstvem BD Družba dne a nabývá účinnosti dnem schválení. Úprava Směrnice č. 2/2003 v části III, odst. 7 - Při havárii na zařízení,... uzavřít pojištění domácnosti schváleno představenstvem BD Družba dne Monika Sobotková v. r. předseda představenstva 5. Okna Z fondu provozu domu jsou hrazeny opravy a výměny křídel i rámů oken, vnější nátěr oken a instalace prvního těsnění. Veškeré výměny kování hradí uživatel, včetně výměny skel mimo odůvodněných případů. (při výměně či opravě křídel nebo rámů oken) 2 3

7 Družstevník březen Informace ke změně informačního systému Ráda Vás seznamuji s informací, že představenstvo projednává návrh vedení na změnu Informačního systému IS. Doposud IS, s kterým BD Družba pracuje není komplexní, mnoho záležitostí chybí. Nejdůležitější co chybí jsou technické záležitosti a dále provázanost s účetnictvím. Zatím účetnictví (UFO Drusoft) pracuje pod operačním systémem MS DOS. Programy neobsahují to, co bychom si přáli. Doba předčila stávající systém a nyní je nutná změna. Je jmenována a schválena představenstvem pracovní komise, která bude doporučovat představenstvu nový IS. Široká nabídka programů, která se zabývá družstevnictvím zase tak moc není, ale je z čeho vybírat tak, aby se i do budoucna dalo s programem pracovat. Nejznámější je program INEGRI a DOMUS. Zájem je ten, aby bylo možné dodávat informace až členům družstva domů do jeho PC prostřednictvím internetové sítě. Uživatelé této služby by si mohli vyhledat údaje týkající se předpisu nájmu, stav pohledávek, informace o vyúčtování apod., pouze jeho bytu. Bylo by to pro nájemníky, kteří mají přístup na internet. Nechme rozhodnutí na komisi a příště podáme další informace. Internet do Vašich bytů Naše BD je středem zájmu poptávky dodavatelů např. služeb internetu. Již v září 2004 solidní firmy oslovily naše družstvo, protože vědí, že bez souhlasu pronajímatele nikdo nemůže vstupovat do našich objektů a následně se prezentovaly na obvodových konferencí delegátů. Mezi tím proběhla celá řada jednání se zástupci firem COPROSYS, METROPOLNET, DOZIMONT, LOSAN a TETA. Některé nesolidní firmy mnohde vstoupily do našich objektů a bohužel s těmito již nebudou žádná jednání. Po vzájemných jednáních jsme došli k závěru, sepsání rámcových smluv, kde jsou dohovořeny výhody pro BD Družba s úsporou finančních prostředků. Rámcové smlouvy jsou podepsány s firmou COPROSYS, TETA, DOZIMONT (pro K.Březno), METROPOLNET (pouze Maková ). Uvádíme cenovou nabídku pro porovnání Celkové dluhy k Kód Jméno Kód dluhu Kód prostory Dluh plateb Kumul. předpis Kumul. platby Předpis- Dluhy ROZDÍL Štěpánek Jan VC Skořepová Martina V Budilová Eda VC Neubauer Petr V Fiurášek Marcel Č Beníšková Gabriela Č Rejl Milan Č VC Beránek Jaroslav I Malík Jaroslav L Hejduková Kateřina V Borshchyk Inna VC Kotlík Martin I Ryska Karel L Šťastný Milan V Teplický Pavel I Koutová Helena M Banda Jonáš V Hříbal Miroslav Č Ružička Břetislav Č Horváth Ladislav I Ružička František X Tutter Václav V Černíková Karolína L Kresl Jiří M Panáček Petr J Mikešová Eva V Ferková Darina L Kroková Mária V Grunerová Dana J Svobodová Věra J Bendík Milan V Belová Martina V Ferko Ladislav D Králík Rudolf M Mikulecký David I Tettech Oman L Duna Arpád L Rop Radek I Výše dluhu Kč Firma Cena za zřízení rychlost Cena s DPH Pozn. DOZIMONT 2 261, Sdílená 128 Kb/s 356, 192 kb/s 475, 256 kb/s 594, 512 kb/s 1 249, COPROSYS 1 490, Garant., 5 Gb Pod 128 kb/s 495, tabulkou 256 kb/s 695, 512 kb/s 895, kb/s 1 195, Firma Cena za zřízení rychlost Cena s DPH Pozn. LOSAN Dle počtu uživatelů Sdílená , 128 kb/s 593, , 256 kb/s 833, 11 a víc 1 666, 700 kb/s 1 178, Pozn.: zdarma nové telefonní číslo, 95 Kč měsíční paušál, volání ve špičce místní za 1,25 Kč/min a meziměstské za 1,85 Kč/min, volání mimo špičku místní za 0,69 Kč/min a meziměstské za 0,90 Kč/min. Všude je uveden objem stažených dat 5 Gb. Firma Losan nabízí rychlost 256 kb/s s omezením objemu stažených dat 1 kb/s, přičemž ostatní firmy na osobní požádání to zajistí také, ale za daleko nižší cenu. Monika Sobotková, P-PD

8 Družstevník březen Bydlím, bydlíš, bydlíme Kdybychom se rodičů bydlících na našich sídlištích zeptali na to, co ve svém živote považují za nejdůležitější, jejich odpověď by byla zřejmě jednoznačná. Bez ohledu na jejich věk, sociální postavení, dosažený stupeň vzdělání, pohlaví, rodinný stav a národnost odpověděli by s největší pravděpodobností, že na světě není pro ně nic podstatnějšího, než jejich děti. A vskutku, pořídí-li si člověk potomky, očekává se od něho právem odpovědné chování vůči těmto, alespoň zpočátku bezbranným tvorům. Co všechno takové odpovědné chování zahrnuje je jasné: dětem musíme zajistit stravu, ošacení, pocit bezpečí, samozřejmě střechu nad hlavou, musíme jim pomoci se naučit chodit a mluvit, posíláme je do škol a pomáháme jim v plnění školních povinností, sledujeme jejich zájmy a hledáme způsoby, jak jimi naplnit jejich volný čas. Upozorňujeme je na možné nebezpečí, ba dokonce jim určité činnosti zakazujeme, neboť máme více zkušeností a víme, že by mohlo dojít k ohrožení jejich zdraví jak fyzického, tak duševního. To vše činíme z důvodu velice prostého, o to však významnějšího, své děti máme zkrátka rádi a chceme pro ně to nejlepší. Panelákové děti Většina rodičů jistě svým dětem zajišťuje láskyplný a bezpečný domov, avšak nemusíme být příliš bedlivými pozorovateli, abychom si nevšimli, že kolem nás se každý den dlouhé hodiny bezprizorně pohybují děti, které jsme skutečně nikdy neviděli v doprovodu rodiče. Jsou to jakési děti ulice vyznačující se znuděným výrazem ve tváři, s rukama v kapsách chodí, jak se říká od ničeho k ničemu, jejich velice oblíbenou činností Je plivání na všechny světové strany, veškerý odpad, který vyprodukují odhazují kolem sebe, přestože popelnice je od nich jen pár kroků, tu a tam něco počmárají a poničí, aby se předvedli před svými kamarády, a zcela veřejně a bez uzardění pokuřují cigarety, byť jim je nějakých 13, 15 let a nacházejí se přímo v místě, kde bydlí. Kdo jsou rodiče těchto dětí a proč nechali jejich situaci dojít tak daleko? Jak a proč nastal ten zlom, kdy ze všemi obdivovaného usměvavého miminka či batolete se stal postrach svého okolí? Žijeme ve složité době a odpovědět na tyto otázky není jednoznačná, možných příčin je více. Nekomplexní péče a konzumní způsob života. Zcela všichni rodiče svoje děti živí a šatí, nějaké podvyživené či otrhané děti kolem nás rozhodně nevidíme. Je však potřeba si uvědomit, že tím starost o dítě nekončí (třebaže to stojí hodně peněz). Pošleme-li potom dítě ven, aby si tam hrálo, či do školy, ať se tam o něj starají (a nás příliš neobtěžují), je to bohužel málo. Necítí-li dítě náš zájem o to, co venku či ve škole dělá, nemá žádnou motivaci k tomu nedělat lumpárny a naplno se učit podle svých možností. Je třeba stanovit jasná pravidla, pomáhat a kontrolovat děti v jejich dodržování, jejich volný Před třemi tisíci lety se šířil na sever od Dunaje nekonečný prales. V něm stáda jelenů a zubrů hledala pastvu, medvědi a vlci slídili po kořisti, černá zvěř rozrývala půdu, bobři zakládali vodní stavby, roje včel bzučely v dutých stromech, hejna ptáků pokrývala vodní hladiny a oživovala koruny stromů.vodní toky svou šířkou zavlažovaly rozlehlé lužní lesy, zanášejíce náplavem jejich půdu i podrost. V polohách mírně zvýšených slabé obláčky dýmu prozrazovaly lidská obydlí. Prvními obyvateli našeho území byli zemědělci a pastýři. Skupiny jam ukazují, že bývalo pohromadě 7 10 chatek, byla to osada příbuzenstva, rodu, jehož členové si navzájem pomáhali, společně obdělávali půdu a vycházeli na lov. Okrouhlé i čtyřhranné chaty, přibližně o deseti metrech čtverečních, byly napolo v zemi vyhloubené a vypěchované, zprvu hned nad zemí zakončené střechou z rákosu či slámy, později vyvýšené mazaninou a vepřovicemi s dveřním otvorem. Uprostřed bylo ohniště se stále živým ohněm, z něhož stoupal kouř otvorem ve střeše. Nad jezery a tůněmi byly budovány chaty na kůlech. Naši předkové také často obývali různé dutiny ve skalách a jeskyně, které jim skýtaly ochranu především v zimním období. Pozdější obyvatelé stavěli své chalupy z tesaných kmenů na kamenné podezdívce, tento typ staveb se zachoval dodnes. Pro dostupnost materiálu a rychlost výstavby byly oblíbené až do doby, kdy celá města lehla popelem. Veliký požár zachvátil Ústí r. 1538, po němž zůstalo jen šest domů. Červenému kohoutovi zvlášť vyhovovaly doškové a šindelové střechy. Když nádeník Karamula ze Štětí v roce 1788 neopatrně zacházel s loučí, shořelo 26 domů a 13 stodol. Před trestem utekl až do Drážďan, brzy se však vrátil a byl zatčen. Dvojnásobný výprask mu byl zmírněn na 14 dní veřejně prospěšné práce.požárům takového rozsahu zabránila až kamenná a cihlová výstavba. A od té už je jen krůček k naší, někým zatracované, ale pro mnohé z nás jediné možné panelové. Zdeňka Vaisová A dnes čas vyplnit smysluplnou činností, to vše ale stojí poměrně dost času a úsilí. Před tímto rodiče někdy raději dají přednost jednoduchým lákadlům dnešní doby, ať už je to televize, počítač či návštěva supermarketu. Je pro ně samozřejmě pohodlnější aplikovat jakousi volnou výchovu, z dětí dělají malé dospěláky, přiznávají jim různá práva, ale už je nenaučí odpovědnosti. Děti podporují k odporu k dospělým autoritám (vychovatel, pedagog, soused upozorňující na nevhodné chování dítěte atd.) To vše se nakonec obrátí proti rodičům, milý potomek se dostane do puberty a má pocit, že všechno může a nikdo, ani rodiče mu nemají co rozkazovat, v kolik má přijít domů, že nesmí kouřit, pít alkohol, zkoušet drogy, apod. Neúplná rodina. Jak vyplývá ze statistiky ČSÚ (rok 2002), ročně u nás skončí rozvodem 46 % sňatků, tedy téměř polovina. Okolo nás je tedy mnoho dětí, které vyrůstají pouze s jedním rodičem (90 % s matkou, 8 % s otcem, 2 % společná či střídavá péče). Je smutné, že zvláště otcové mnohdy nejeví o dítě mnoho zájmu. Dítě je tak traumatizované rozvodem a vším nepříjemným, co mu mnohdy předchází, přichází většinou o mužský rodičovský vzor, ztrácí pocit bezpečí a jistoty. Jestliže si představíme, že osamělá matka pracuje na směnný provoz, je cesta k tomu aby dítě rostlo jako dříví v lese otevřená. Jak se ukazuje z výzkumu Národního centra pro rodinu, ke známým důvodům rozvodů se přidalo to, že rodiče jsou stále zaměstnanější a pro rodinu si nechávají méně času. Kladou na sebe stále větší nároky a nezvládají běžný provoz rodiny. Dochází ke konfliktům a na řádnou výchovu dítěte se zapomíná. Nedostává-li se dítěti pozornosti doma, hledá ji jinde. Snaží se vyniknout před spolužáky a kamarády, upozorňuje na sebe nevhodným chováním ve škole a venku, sáhne po drogách. V poslední době můžeme bohužel zaznamenat vzrůstající počet problémového chování dětí a mládeže. Slyšíme o otřesných činech, jejichž se dopustily děti, diskutuje se o snížení věkové odpovědnosti dětí. O odpovědnosti rodičů, kteří ani často nevědí, kde jejich děti jsou a co dělají, se téměř nemluví. Jedná se o celospolečenský problém, se kterým se setkáváme ve městě i na vesnicích. Zvláště sídliště jsou na řádění nevychovaných dětských vandalů zranitelnější. Nudící se partička výrostků na vesnici těžko půjde udělat nepořádek nebo pomalovat nějaký místní domek. To by museli přelézt plot a vniknout na soukromý pozemek, což už není taková legrace. Navíc lidé se tam navzájem dobře znají. Zaneřádit společný prostor paneláku nebo prostranství sídliště je mnohem jednodušší. Díky tomu pak řada lidí ztrácí sílu a chuť se starat o své okolí. Ono totiž vytvořit něco hezkého trvá hodiny nebo celé dny a týdny, kdežto zničit to či udělat někde nepořádek je pro nudící se výrostky otázkou pár minut. Těmto tendencím lze čelit pouze prevencí a dobrou vůlí všech rodičů najít si společně čas a sílu vést své děti k odpovědnosti a pořádku. Můžeme sice napínat své síly na hromadění hmotných statků, ale děti jsou to hlavní co po nás na světě zbude. A svět bude takový, jako budou ony. OR Střekov Vydává představenstvo a vedení bytového družstva Družba v Ústí nad Labem. Řídí redakční rada ve složení: Ing. Zdeněk Vais, předseda, Ing. Břetislav Lacina, Josef Dyrynk. Odpovědný zástupce redakce: Ing. Zdeněk Vais. Vychází pro potřeby členů a funkcionářů BD Družba. Sídlo redakce: Ústí-nad Labem-Střekov, Dobrovského 15, PSČ , tel.:

Zásady. pro stanovení nájemného a rozúčtování cen služeb v bytech a nebytových prostorách v majetku družstva aktualizované znění.

Zásady. pro stanovení nájemného a rozúčtování cen služeb v bytech a nebytových prostorách v majetku družstva aktualizované znění. Zásady pro stanovení nájemného a rozúčtování cen služeb v bytech a nebytových prostorách v majetku družstva aktualizované znění Základní pojmy 1. Nájemným se rozumí cena za užívání pronajatého družstevního

Více

BYTOVÉ DRUŽSTVO JW PLATEBNÍ ŘÁD. Bytového družstva JW. PLATEBNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA JW, IČ 021 21 590 Stránka 1

BYTOVÉ DRUŽSTVO JW PLATEBNÍ ŘÁD. Bytového družstva JW. PLATEBNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA JW, IČ 021 21 590 Stránka 1 BYTOVÉ DRUŽSTVO JW PLATEBNÍ ŘÁD Bytového družstva JW 2014 PLATEBNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA JW, IČ 021 21 590 Stránka 1 OBSAH 1. Úvodní ustanovení... 3 2. Základní pojmy... 3 3. Základní úhrady... 3 4. Platby

Více

Smlouva o převodu družstevní jednotky do vlastnictví člena

Smlouva o převodu družstevní jednotky do vlastnictví člena Smlouva o převodu družstevní jednotky do vlastnictví člena níže uvedeného dne, měsíce a roku Bytové družstvo IMOBILIEN sídlem družstva je : Hanychovská 886/16b, Liberec 3, 46010 IČ : 27291120 zapsané v

Více

BYTOVÉ DRUŽSTVO ZÁHORSKÉHO PLATEBNÍ ŘÁD. Bytového družstva Záhorského. PLATEBNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA ZÁHORSKÉHO Stránka 1

BYTOVÉ DRUŽSTVO ZÁHORSKÉHO PLATEBNÍ ŘÁD. Bytového družstva Záhorského. PLATEBNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA ZÁHORSKÉHO Stránka 1 BYTOVÉ DRUŽSTVO ZÁHORSKÉHO PLATEBNÍ ŘÁD Bytového družstva Záhorského 2014 PLATEBNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA ZÁHORSKÉHO Stránka 1 1. Úvodní ustanovení... 3 2. Základní pojmy... 3 3. Základní úhrady... 3 4.

Více

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO STRAKONICE Heydukova 116, Strakonice, 386 01, tel.: 383 313 711 POZVÁNKA

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO STRAKONICE Heydukova 116, Strakonice, 386 01, tel.: 383 313 711 POZVÁNKA Strana 1 (celkem 6) STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO STRAKONICE Heydukova 116, Strakonice, 386 01, tel.: 383 313 711 POZVÁNKA Na shromáždění delegátů Stavebního bytového družstva Strakonice, konané ve čtvrtek

Více

Doplňující informace k jednotlivým bodům programu členské schůze konané 17.6.2014 od 19.00 hodin. Zpráva o činnosti představenstva

Doplňující informace k jednotlivým bodům programu členské schůze konané 17.6.2014 od 19.00 hodin. Zpráva o činnosti představenstva Doplňující informace k jednotlivým bodům programu členské schůze konané 17.6.2014 od 19.00 hodin Zpráva o činnosti představenstva Níže jsou uvedeny činnosti, které byly zajišťovány členy představenstva

Více

Zápis z jednání shromáždění. konaného dne 24. května 2006 v 18 hod.

Zápis z jednání shromáždění. konaného dne 24. května 2006 v 18 hod. Zápis z jednání shromáždění Společenství vlastníků jednotek domu Bochovská 560, 561, 562, 563 a 564 se sídlem Praha 5, Jinonice, Bochovská 564/7 konaného dne 24. května 2006 v 18 hod. v posluchárně č.

Více

SMĚRNICE č. 12/2005. Článek 1 Nebytové prostory

SMĚRNICE č. 12/2005. Článek 1 Nebytové prostory ORLOVAN, městské bytové družstvo Energetiků 640, Orlová Lutyně SMĚRNICE č. 12/2005 Nájem nebytových prostorů a užívání společných prostorů v domě Schválena: shromážděním delegátů dne 8. 6. 2006 Nabývá

Více

Dokument: Směrnice pro stavební úpravy v bytových jednotkách v domě Haškova 5-15, Příloha 1

Dokument: Směrnice pro stavební úpravy v bytových jednotkách v domě Haškova 5-15, Příloha 1 Dokument: Směrnice pro stavební úpravy v bytových jednotkách v domě Haškova 5-15, Příloha 1 Jde o prohlášení Převodce (Nový domov SBD) o tom co je převedeno na Nabyvatele (člen SBD), do jeho vlastnictví

Více

SMLOUVA O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU.

SMLOUVA O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU. SMLOUVA O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU. Podle příslušných ustanovení obchodního zákoníku, zejména ustanovení 566 a 575 a ve smyslu zákona č.72/1994sb. v platném znění, kterým se upravují některé

Více

ZAJIŠŤOVÁNÍ A FINANCOVÁNÍ OPRAV A ÚDRŽBY DOMŮ A BYTŮ A JEJICH PŘÍSLUŠENSTVÍ A VÝDAJŮ NA TECHNICKÉ ZHODNOCENÍ DOMŮ

ZAJIŠŤOVÁNÍ A FINANCOVÁNÍ OPRAV A ÚDRŽBY DOMŮ A BYTŮ A JEJICH PŘÍSLUŠENSTVÍ A VÝDAJŮ NA TECHNICKÉ ZHODNOCENÍ DOMŮ Stavební bytové družstvo SCHZ předpis č.: OS - 03 vydání č.: 2 platnost od : 27.5.2005 počet str. : 8 typ ON: organizační směrnice název ON: ZAJIŠŤOVÁNÍ A FINANCOVÁNÍ OPRAV A ÚDRŽBY DOMŮ A BYTŮ A JEJICH

Více

PROHLÁŠENÍ VLASTNÍKA BUDOVY

PROHLÁŠENÍ VLASTNÍKA BUDOVY PROHLÁŠENÍ VLASTNÍKA BUDOVY 4 zákona č. 72/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů Družstvo Benkova 1698-1700 Benkova 1699/7 149 00 Praha 4, Chodov 1 PROHLÁŠENÍ VLASTNÍKA BUDOVY 4 zákona č. 72/1994 Sb.,

Více

F O N D O P R A V SMĚRNICE Č. 1/ 2012 STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ

F O N D O P R A V SMĚRNICE Č. 1/ 2012 STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ SMĚRNICE Č. 1/ 2012 PRAVIDLA PRO TVORBU A POUŽITÍ DLOUHODOBÉ ZÁLOHY NA OPRAVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU A PRO ZAJIŠŤOVÁNÍ OPRAV V DOMĚ F O N D O P R A V Valašské

Více

Organizační směrnice č. 3/07 POMĚROVÉ MĚŘENÍ SPOTŘEBY TEPLA A VODY V DOMÁCNOSTECH

Organizační směrnice č. 3/07 POMĚROVÉ MĚŘENÍ SPOTŘEBY TEPLA A VODY V DOMÁCNOSTECH Organizační směrnice č. 3/07 POMĚROVÉ MĚŘENÍ SPOTŘEBY TEPLA A VODY V DOMÁCNOSTECH Úvod Směrnice upravuje vztahy mezi družstvem a členy nájemci družstevních bytů, členy vlastníky bytů, nečleny vlastníky

Více

Rozvoj stavební bytové družstvo správce a vlastník bytového fondu. U Cukrovaru 1282/9, Kateřinky, 747 05 Opava. Opava, září 2014

Rozvoj stavební bytové družstvo správce a vlastník bytového fondu. U Cukrovaru 1282/9, Kateřinky, 747 05 Opava. Opava, září 2014 Rozvoj stavební bytové družstvo správce a vlastník bytového fondu U Cukrovaru 1282/9, Kateřinky, 747 05 Opava 553 780 700 E-mail: epodatelna@rozvojsbd.cz FAX 553 732 965 http: www.rozvojsbd.cz Obsah: Úvodní

Více

KVALITATIVNÍ STANDARD

KVALITATIVNÍ STANDARD Příloha č. 2 KVALITATIVNÍ STANDARD BYTOVÉ OBJEKTY A, B OBYTNÝ SOUBOR KOLOVRATY OBSAH A) Konstrukce a povrchové úpravy B) Stavební prvky C) Vybavení bytových jednotek Položka standard popis A) KONSTRUKCE

Více

Platební řád. Článek 1. A/ Členové družstva, kteří jsou nájemci družstevního bytu, jsou povinni hradit:

Platební řád. Článek 1. A/ Členové družstva, kteří jsou nájemci družstevního bytu, jsou povinni hradit: Platební řád Bytové družstvo Lucemburská 2136/16 podle článku 26 a násl. Stanov Bytového družstva přijímá a schvaluje tato pravidla pro platby členů družstva (dále jen Platební řád ): Článek 1. A/ Členové

Více

Článek I. Předmět úpravy

Článek I. Předmět úpravy Směrnice č.2/2011 O nájemném z bytů pořízených v družstevní bytové výstavbě a úhradách za plnění poskytovaná s užíváním těchto bytů Článek I. Předmět úpravy (1) Tato směrnice upravuje: a) nájemné v bytech

Více

Členská schůze SVJ Nevanova 5,3,1 Praha 6 konaná 11.12.2014

Členská schůze SVJ Nevanova 5,3,1 Praha 6 konaná 11.12.2014 Členská schůze SVJ Nevanova 5,3,1 Praha 6 konaná 11.12.2014 1 Program členské schůze SVJ Prezentace Volba skrutátora a součet hlasovacích podílů Zpráva o hospodaření SVJ za roky 2012, 2013 a k 31. 10.

Více

P R O H L Á Š E N Í V L A S T N Í K A o vymezení jednotek podle ustanovení 4 zákona č. 72/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů I.

P R O H L Á Š E N Í V L A S T N Í K A o vymezení jednotek podle ustanovení 4 zákona č. 72/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů I. Strana 1 (celkem 21) P R O H L Á Š E N Í V L A S T N Í K A o vymezení jednotek podle ustanovení 4 zákona č. 72/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů I. VLASTNÍK Družstvo Něvská 687/688 IČ: 265 03 581

Více

NÁJEMNÍ SMLOUVA. uzavřeli dle ustanovení 2235 a násl. zák. č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník) tuto nájemní smlouvu:

NÁJEMNÍ SMLOUVA. uzavřeli dle ustanovení 2235 a násl. zák. č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník) tuto nájemní smlouvu: Smlouva č. NÁJEMNÍ SMLOUVA NS 1) Městská část Praha 3 se sídlem Havlíčkovo nám. č. 9, Praha 3 zastoupená zástupcem starosty panem PhDr. Matějem Stropnickým (dále jen pronajímatel) 2) Pan, paní, manželé

Více

Platební řád BD Slancova, Praha 8

Platební řád BD Slancova, Praha 8 Platební řád BD Slancova, Praha 8 Bytové družstvo Slancova, Praha 8 (dále jen družstvo) podle Stanov Bytového družstva Slancova přijímá a schvaluje tato pravidla pro úhradu nájmů družstevních bytů (příspěvků

Více

PRAVIDLA PRO STANOVENÍ NÁJEMNÉHO A ÚHRAD ZA PLNĚNÍ POSKYTOVANÁ S UŽÍVÁNÍM BYTŮ POŘÍZENÝCH V DRUŽSTEVNÍ BYTOVÉ VÝSTAVBĚ

PRAVIDLA PRO STANOVENÍ NÁJEMNÉHO A ÚHRAD ZA PLNĚNÍ POSKYTOVANÁ S UŽÍVÁNÍM BYTŮ POŘÍZENÝCH V DRUŽSTEVNÍ BYTOVÉ VÝSTAVBĚ Organizační směrnice 1/11- včetně dodatků PRAVIDLA PRO STANOVENÍ NÁJEMNÉHO A ÚHRAD ZA PLNĚNÍ POSKYTOVANÁ S UŽÍVÁNÍM BYTŮ POŘÍZENÝCH V DRUŽSTEVNÍ BYTOVÉ VÝSTAVBĚ Úvod Směrnice upravuje způsob stanovení

Více

Výroční zpráva za rok 2014

Výroční zpráva za rok 2014 Výroční zpráva za rok 2014 Zpráva o hospodaření Zajištění a financování služeb Veškeré platby členů SVJ související s úhradou předpisů a záloh na zajišťované služby byly řádně vedeny a za rok 2014 jsou

Více

S M L O U V A O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU A POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

S M L O U V A O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU A POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB S M L O U V A O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU A POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB Trávníky, bytové družstvo se sídlem na adrese Příčná 1541, 765 02 Otrokovice IČO: 00048852 zapsané v rejstříku u Krajského

Více

Zápis ze zasedání výboru Datum: 2.4.2009 18:45 Místo jednání: výměník, Litoměřická 405/9 Přítomen: Nepřítomen: Yveta Bravencová Hana Marková Miroslav Klíma Martin Krejčí Angel Dončev Přizván: Příští zasedání:

Více

PROHLÁŠENÍ VLASTNÍKA BUDOVY

PROHLÁŠENÍ VLASTNÍKA BUDOVY PROHLÁŠENÍ VLASTNÍKA BUDOVY vyhotovené podle 4 zákona č. 72/1994 Sb., kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovým prostorům a doplňují některé

Více

Pravidla o prodeji bytů ve vlastnictví města Žamberka

Pravidla o prodeji bytů ve vlastnictví města Žamberka ORGANIZAČNÍ SMĚRNICE Název : Pravidla o prodeji bytů ve vlastnictví města Žamberka Číslo dokumentu: SAM 3216 Vydání č.: 03 Výtisk č.: 01 Platnost od: 22.09.2010 Účinnost od : 22.09.2010 Platnost do: Zpracoval:

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA

STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA MMOPP00EIPAX SMLOUVA O PŘEVODU VLASTNICTVÍ NEBYTOVÉ JEDNOTKY uzavřená dle zák. č. 72/1994 Sb., kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické vztahy

Více

Směrnice o nájemném z bytů a úhradách za plnění poskytovaná s užíváním bytů

Směrnice o nájemném z bytů a úhradách za plnění poskytovaná s užíváním bytů 1. Tato směrnice upravuje Směrnice o nájemném z bytů a úhradách za plnění poskytovaná s užíváním bytů Čl. 1 Předmět úpravy a) nájemné v družstevních bytech a družstevních nebyt. prostorech (dále jen byt

Více

vydává toto prohlášení dle 1166 zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění. Obsah:

vydává toto prohlášení dle 1166 zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění. Obsah: 1. Prohlášení o rozdělení práva k nemovité věci na vlastnické právo k jednotkám podle 1166 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen "zákon") Městská část Praha 10, Vršovická 1429/68,

Více

Zápis ze shromáždění

Zápis ze shromáždění Zápis ze shromáždění Datum konání: 9. 11. 2009 Místo konání: ZŠ Mládežnická Trutnov, budova bývalého kina Program 1. Volba zapisovatele, volba skrutátora, kontrola usnášeníschopnosti 2. Zpráva o činnosti

Více

Organizační směrnice č. 1/2014

Organizační směrnice č. 1/2014 Stavební bytové družstvo RADOST, Komenského 22, 680 01 Boskovice Organizační směrnice č. 1/2014 Nájemné z bytů a nebytových prostorů a úhrady za plnění spojená s užíváním bytů a nebytových prostorů (1)

Více

v roce 1970 V roce 1996 Bytové družstvo Dolní 28, Prostějov, družstvo. V roce 1998 2001/2002 EKONOMSERVIS s.r.o.

v roce 1970 V roce 1996 Bytové družstvo Dolní 28, Prostějov, družstvo. V roce 1998 2001/2002 EKONOMSERVIS s.r.o. Panelová výstavba domu v Prostějově, na ulici Dolní 28 byla dokončena v roce 1970. Panelový dům byl dostavěn s 60-ti bytovými jednotkami, dvěma prádelnami a dalším zázemí pro potřeby bydlících. V roce

Více

ČLENSKÁ SCHŮZE BD. BD Lehovec 904,Kukelská 904/3, 198 00 Praha 9

ČLENSKÁ SCHŮZE BD. BD Lehovec 904,Kukelská 904/3, 198 00 Praha 9 ČLENSKÁ SCHŮZE BD BD Lehovec 904,Kukelská 904/3, 198 00 Praha 9 PROGRAM SCHŮZE 1. ÚVOD A VOLBA MANDÁTOVÉ, NÁVRHOVÉ A VOLEBNÍ KOMISE 2. ZPRÁVA MANDÁTOVÉ KOMISE 3. SCHVALOVÁNÍ NOVÝCH STANOV 4. INFORMACE

Více

D O M O V N Í Ř Á D Úvodní ustanovení Základní pojmy 1. 2. 3. 4. Práva a povinnosti z nájmu bytu 2. 3. 4. 5. 6.

D O M O V N Í Ř Á D Úvodní ustanovení Základní pojmy 1. 2. 3. 4. Práva a povinnosti z nájmu bytu 2. 3. 4. 5. 6. D O M O V N Í Ř Á D čl. 1 Úvodní ustanovení Domovní řád upravuje podmínky a způsob užívání domů, bytů, nebytových prostorů a společných částí domu v domech SBD Mír Teplice, přičemž základní úprava vzájemných

Více

Organizační směrnice č. 4/12 - včetně dodatků

Organizační směrnice č. 4/12 - včetně dodatků Organizační směrnice č. 4/12 - včetně dodatků STANOVENÍ VÝŠE POPLATKŮ ZA NEBĚŽNÉ ADMINISTRATIVNÍ A TECHNICKÉ ÚKONY Směrnice stanovuje výše poplatků, které nejsou řešeny Stanovami OSBD a jinými předpisy.

Více

Prohlášení. vydává toto prohlášení dle 1166 zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění. Obsah:

Prohlášení. vydává toto prohlášení dle 1166 zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění. Obsah: Prohlášení o rozdělení práva k nemovité věci na vlastnické právo k jednotkám podle 1166 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen "zákon") Městská část Praha 10, Vršovická 1429/68,

Více

vydává toto prohlášení dle 1166 zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění. Obsah:

vydává toto prohlášení dle 1166 zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění. Obsah: Prohlášení o rozdělení práva k nemovité věci na vlastnické právo k jednotkám podle 1166 zákona č. 89/2012 Sb.,občanský zákoník, v platném znění (dále jen "zákon") Městská část Praha 10, Vršovická 1429/68,

Více

Zápis z členské schůze ze dne 23. 5. 2012

Zápis z členské schůze ze dne 23. 5. 2012 Zápis z členské schůze ze dne 23. 5. 2012 Členská schůze Bytového družstva Ostružinová Medlánky se sídlem Brno, Ostružinová 497/5, 621 00 Brno, IČ 293 00 070, konaná dne 23. 5. 2012 v 18:30 hodin ve Společenském

Více

Zápis z jednání výboru Společenství vlastníků jednotek domu 9. května 483 a 484 se sídlem 9. května 484, Rajhrad

Zápis z jednání výboru Společenství vlastníků jednotek domu 9. května 483 a 484 se sídlem 9. května 484, Rajhrad Zápis z jednání výboru Společenství vlastníků jednotek domu 9. května 483 a 484 se sídlem 9. května 484, Rajhrad Místo konání: byt předsedy SVJ, 9. května 484, Rajhrad Datum a čas konání: 5. června 2009,

Více

NABÍDKA SPRÁVY NEMOVITOSTI

NABÍDKA SPRÁVY NEMOVITOSTI 1 Sídlo : Mezibranská3, 110 00 Praha 1 Tel/fax : +420 296 22 00 52 E-mail : kancelar@eloca.cz NABÍDKA SPRÁVY NEMOVITOSTI Adresa a popis nemovitosti : Adresa : Praha 13, Trávníčkova 1767-1771 Typ nemovitosti

Více

Sazebník. příspěvku na správu a plateb za úkony správy SBD Třinec

Sazebník. příspěvku na správu a plateb za úkony správy SBD Třinec Sazebník příspěvku na správu a plateb za úkony správy SBD Třinec (schváleno shromážděním delegátů dne 25.4.2007, doplněn usnesením SD 28.11.2007, 17.6.2009, 23.6.2010, 22.06.2011, 12.06.2013, 18.06.2014,

Více

Zpráva o hospodaření a činnosti správce za rok 2014. Zpracováno pro shromáždění Společenství vlastníků pro dům Vondroušova 1154-1160 dne 27.5.

Zpráva o hospodaření a činnosti správce za rok 2014. Zpracováno pro shromáždění Společenství vlastníků pro dům Vondroušova 1154-1160 dne 27.5. Zpráva o hospodaření a činnosti správce za rok 2014 Zpracováno pro shromáždění Společenství vlastníků pro dům Vondroušova 1154-1160 dne 27.5.2015 V roce 2014 byla do fondu oprav předepisována částka ve

Více

O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU A POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB PŘI UŽÍVÁNÍ BYTU.

O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU A POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB PŘI UŽÍVÁNÍ BYTU. S M L O U V A O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU A POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB PŘI UŽÍVÁNÍ BYTU. Vlastníci bytů a nebytových jednotek Jméno a příjmení : datum nar. číslo jednotky, ulice, č.p., obec, PSČ

Více

Macocha, stavební bytové družstvo, Pražská 66, 678 30 Blansko. Směrnice č. 3/2014

Macocha, stavební bytové družstvo, Pražská 66, 678 30 Blansko. Směrnice č. 3/2014 Macocha, stavební bytové družstvo, Pražská 66, 678 30 Blansko Směrnice č. 3/2014 O nájemném z bytů a nebytových prostorů a úhradách za plnění spojená s užíváním bytů a nebytových prostorů (1) Tato směrnice

Více

Smlouva o nájmu bytu Smlouva číslo :../.. SZ ÚMČ Praha 15...

Smlouva o nájmu bytu Smlouva číslo :../.. SZ ÚMČ Praha 15... Příloha č. 8 Zásad vzorová nájemní smlouva byt standartní Smlouva o nájmu bytu Smlouva číslo :../.. SZ ÚMČ Praha 15... Městskou částí Praha 15 se sídlem Boloňská 478/1, 109 00 Praha 10 Horní Měcholupy

Více

Stavební bytové družstvo Kralupy nad Vltavou, Štefánikova 720, 278 01 Kralupy nad Vltavou

Stavební bytové družstvo Kralupy nad Vltavou, Štefánikova 720, 278 01 Kralupy nad Vltavou Stavební bytové družstvo Kralupy nad Vltavou, Štefánikova 720, 278 01 Kralupy nad Vltavou Směrnice č. 1/2011 o nájemném z bytů pořízených v družstevní bytové výstavbě a úhradách za plnění poskytovaná s

Více

a) Roční účetní závěrka za rok 2014.

a) Roční účetní závěrka za rok 2014. 3. Projednání a schválení Roční účetní závěrky za rok 2014 a návrhu Rozpočtu SVJ na rok 2015. a) Roční účetní závěrka za rok 2014. Účetní závěrka za rok 2014 byla předána pověřenému vlastníkovi správcem

Více

Pravidla pro pronajímání bytů v majetku a správě CHOMUTOVSKÉ BYTOVÉ a.s. schválena na zasedání představenstva dne 20.02.2014

Pravidla pro pronajímání bytů v majetku a správě CHOMUTOVSKÉ BYTOVÉ a.s. schválena na zasedání představenstva dne 20.02.2014 Pravidla pro pronajímání bytů v majetku a správě CHOMUTOVSKÉ BYTOVÉ a.s. schválena na zasedání představenstva dne 20.02.2014 usnesením č. 635/14 Jana Vaňhová v.r. předseda představenstva PRAVIDLA pro pronajímání

Více

Pravidla Domovní správy

Pravidla Domovní správy ;/0 Městský úřad Stráž pod Ralskem Pravidla Domovní správy schválené Radou města Stráž pod Ralskem dne 20. prosince 2010 usnesením č. R/425/2010 Datum účinnosti: 1. ledna 2011 Strana 1 (celkem 5) Domovní

Více

3330/244/11-1 - Ing. Vítězslav Suchý, U stadionu 1355/16, 434 01 Most tel.: 476 709 704 mobil: 605 947 813 E-mail: vit.suchy@volny.

3330/244/11-1 - Ing. Vítězslav Suchý, U stadionu 1355/16, 434 01 Most tel.: 476 709 704 mobil: 605 947 813 E-mail: vit.suchy@volny. 3330/244/11-1 - o ceně : Bytu č. 1066/12 v č.p. 1066, v bloku domů složeném z domů č.p. 1066, 1067 a 1068 na pozemcích p. č. 2349, 2350 a 2357, v katastrálním území 775258 Střekov. Okres : CZ0427 Ústí

Více

DOMOVNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA

DOMOVNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA DOMOVNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA čl.1 Úvodní ustanovení Domovní řád upravuje podmínky a způsob užívání bytů, nebytových prostor a společných částí domu bytového družstva, přičemž základní úprava vzájemných

Více

Stavební bytové družstvo Kralupy nad Vltavou, Štefánikova 720, Kralupy nad Vltavou. Směrnice č. 3/2014

Stavební bytové družstvo Kralupy nad Vltavou, Štefánikova 720, Kralupy nad Vltavou. Směrnice č. 3/2014 Stavební bytové družstvo Kralupy nad Vltavou, Štefánikova 720, Kralupy nad Vltavou Směrnice č. 3/2014 o nájemném z družstevních bytů a družstevních nebytových prostorů a úhradách za plnění spojená s užíváním

Více

Z á s a d y. pro prodej bytů, nebytových prostor a bytových domů z majetku města Staré Město

Z á s a d y. pro prodej bytů, nebytových prostor a bytových domů z majetku města Staré Město Z á s a d y pro prodej bytů, nebytových prostor a bytových domů z majetku města Staré Město I. Úvodní ustanovení 1. Město Staré Město (dále jen město) má ve svém majetku k 30.6.2007 celkem 54 bytových

Více

PROHLÁŠENÍ VLASTNÍKA BUDOVY

PROHLÁŠENÍ VLASTNÍKA BUDOVY PROHLÁŠENÍ VLASTNÍKA BUDOVY vyhotovené podle 4 zákona č. 72/1994 Sb., kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovým prostorům a doplňují některé

Více

Rozvoj stavební bytové družstvo správce a vlastník bytového fondu. U Cukrovaru 1282/9, 747 05 Opava. 1. Vyúčtování služeb a provozu domu za rok 2013

Rozvoj stavební bytové družstvo správce a vlastník bytového fondu. U Cukrovaru 1282/9, 747 05 Opava. 1. Vyúčtování služeb a provozu domu za rok 2013 Rozvoj stavební bytové družstvo správce a vlastník bytového fondu U Cukrovaru 1282/9, 747 05 Opava 553 780 700 E-mail: epodatelna@rozvojsbd.cz FAX 553 732 965 http: www.rozvojsbd.cz Obsah: 1. Vyúčtování

Více

KVALITATIVNÍ STANDARD

KVALITATIVNÍ STANDARD KVALITATIVNÍ STANDARD RODINNÝCH DOMŮ PROJEKTU Písnice - Vrtilka OBSAH A) Konstrukce a povrchové úpravy B) Stavební prvky C) Vybavení RD Položka standard popis A) KONSTRUKCE A POVRCHOVÉ ÚPRAVY základy Betonové

Více

Pravidla pro rozúčtování nákladů domů SVJ Jilmová 4-10, schválená členskou schůzí dne 21. 06. 2012

Pravidla pro rozúčtování nákladů domů SVJ Jilmová 4-10, schválená členskou schůzí dne 21. 06. 2012 Pravidla pro rozúčtování nákladů domů SVJ Jilmová 4-10, schválená členskou schůzí dne 21. 06. 2012 Výtah elektrická energie hrazeno ve službách dle počtu nahlášených osob v bytové jednotce *). Spotřeba

Více

S m l o u v a o převodu družstevní jednotky

S m l o u v a o převodu družstevní jednotky S m l o u v a o převodu družstevní jednotky I. Smluvní strany Střekovský domov, bytové družstvo, IČ 27331440, zapsané u Krajského soudu v Ústí nad Labem, odd. Dr., vložka 856, se sídlem v Ústí nad Labem,

Více

Domovní řád. Společenství pro dům Ružinovská 1227/16, Praha 4

Domovní řád. Společenství pro dům Ružinovská 1227/16, Praha 4 Domovní řád SVJ Ružinovská 1227 1/ Domovní řád Společenství pro dům Ružinovská 1227/1, Praha 4 Za účelem zabezpečení pořádku a čistoty v domě, k zajištění podmínek řádného užívání bytových jednotek a společných

Více

Zápis ze zasedání výboru

Zápis ze zasedání výboru Zápis ze zasedání výboru Datum: 8.2.2007 20:00 Místo jednání: výměník Litoměřická 405/9 Přítomen: Nepřítomen: Robert Stránský Hana Marková Yveta Bravencová Martin Krejčí Markéta Krčová Přizván: pan a paní

Více

Zápis č. 6/07 z členské schůze Bytového družstva Tererova 1357/10 konané dne 27. 3. 2007 v Praze

Zápis č. 6/07 z členské schůze Bytového družstva Tererova 1357/10 konané dne 27. 3. 2007 v Praze Zápis č. 6/07 z členské schůze Bytového družstva Tererova 1357/10 konané dne 27. 3. 2007 v Praze Schůzi řídí: Radek Živný Zapisovatel zápisu: Iva Chludilová Ověřovatel zápisu: Michal Beránek Sčitatel hlasů:

Více

Zásady postupu při převodu vlastnictví jednotek ve vlastnictví hl. m. Prahy, svěřených do správy Městské části Praha 7

Zásady postupu při převodu vlastnictví jednotek ve vlastnictví hl. m. Prahy, svěřených do správy Městské části Praha 7 Zásady postupu při převodu vlastnictví jednotek ve vlastnictví hl. m. Prahy, svěřených do správy Městské části Praha 7 I. Úvodní ustanovení Tyto Zásady se vztahují na převod vlastnictví jednotek v domech,

Více

P R A V I D L A pro rozúčtování služeb spojených s užíváním bytu a nebytových prostor za rok 2014 a následující roky.

P R A V I D L A pro rozúčtování služeb spojených s užíváním bytu a nebytových prostor za rok 2014 a následující roky. Obecně prospěšné bytové družstvo Teplice P R A V I D L A pro rozúčtování služeb spojených s užíváním bytu a nebytových prostor za rok 2014 a následující roky. Pravidla jsou stanovena se zřetelem na předpis

Více

shromáždění vlastníků jednotek na den 27.5.2014, od 19,00 hodin, v sušárně domu 479/8. Program shromáždění:

shromáždění vlastníků jednotek na den 27.5.2014, od 19,00 hodin, v sušárně domu 479/8. Program shromáždění: Předseda výboru Společenství vlastníků jednotek pro dům č. p. 478, 479 ulice Mazovská, Praha 8, svolává v souladu s 1207 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (NOZ): shromáždění vlastníků jednotek

Více

V y h l á š k a. Obce Praskačka č. 5/96 ze dne 6.9.l996. Domovní řád

V y h l á š k a. Obce Praskačka č. 5/96 ze dne 6.9.l996. Domovní řád V y h l á š k a Obce Praskačka č. 5/96 ze dne 6.9.l996 Domovní řád Zastupitelstvo Obce Praskačka se podle 36 odst. l písm. f zák. č. 367/l992 Sb. o obcích ve znění pozdějších předpisů usneslo dne 6.9.l996.vydat

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 31.10.2011

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 31.10.2011 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 31.10.2011 Přítomni: Hosté: Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Jaroslava Martanová, Mgr. Dagmar Rűckerová, Věra Vávrová, Luboš Drenčeni Zdeněk Ženíšek, tajemník MěÚ Martina

Více

KVASINY - BYTOVÉ DOMY A,B,C www.k2investicni.cz

KVASINY - BYTOVÉ DOMY A,B,C www.k2investicni.cz www.kinvesticni.cz INVESTOR: K INVESTIČNÍ s.r.o. MAPA KVASIN FOTOMAPA KVASIN BYTOVÉ DOMY A, B, C INVESTOR: K INVESTIČNÍ s.r.o. www.kinvesticni.cz TŘI BYTOVÉ DOMY BD-A, BD-B A BD-C JSOU SITUOVÁNY V SAMÉM

Více

ZÁPIS ZE SHROMÁŽDĚNÍ DELEGÁTŮ konaného dne 24. dubna 2004 v sále Městské knihovny v Děčíně IV

ZÁPIS ZE SHROMÁŽDĚNÍ DELEGÁTŮ konaného dne 24. dubna 2004 v sále Městské knihovny v Děčíně IV Oblastní stavební bytové družstvo Děčín se sídlem v Děčíně IV, Jeronýmova 425, PSČ 405 63 zapsáno v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl Dr XXVI, vložka 302 ZÁPIS ZE SHROMÁŽDĚNÍ

Více

Domovní řád ČÁST I. Čl.1 OBECNÁ USTANOVENÍ

Domovní řád ČÁST I. Čl.1 OBECNÁ USTANOVENÍ Bytové družstvo Varnsdorfská 346 IČO: 25681010 se sídlem: Praha 9, Varnsdorfská 346 zapsané v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze v oddíle Dr., vložce 4169 Domovní řád ČÁST I. Čl.1 OBECNÁ USTANOVENÍ

Více

Zápis ze společné schůze sdružení vlastníků jednotek Jablonecká 409 420, 713 a 714 a družstevníků nájemců členů SBD Praha

Zápis ze společné schůze sdružení vlastníků jednotek Jablonecká 409 420, 713 a 714 a družstevníků nájemců členů SBD Praha Zápis ze společné schůze sdružení vlastníků jednotek Jablonecká 409 420, 713 a 714 a družstevníků nájemců členů SBD Praha Konání schůze: 29.11.2006 od 19 hod. v Gymnáziu Českolipská 373, Praha 9. Zápis

Více

Čl. 1 Předmět úpravy. (1) Tyto směrnice upravují

Čl. 1 Předmět úpravy. (1) Tyto směrnice upravují Směrnice Stavebního bytového družstva Benešov u Prahy č. 1/2013 o nájemném z družstevních bytů a družstevních nebytových prostorů a úhradách za plnění spojená s užíváním těchto bytů a nebytových prostorů

Více

Zápis. z 1. shromáždění společenství vlastníků domu čp. 866-869Jana Zajíce, Pardubice konané dne 28. 4. 2014 v KD Dubina v 17.

Zápis. z 1. shromáždění společenství vlastníků domu čp. 866-869Jana Zajíce, Pardubice konané dne 28. 4. 2014 v KD Dubina v 17. Zápis z 1. shromáždění společenství vlastníků domu čp. 866-869Jana Zajíce, Pardubice konané dne 28. 4. 2014 v KD Dubina v 17.00 hodin V domě je 88 bytových jednotek, z toho je 69 v osobním vlastnictví

Více

INFORMACE SPRÁVCE O HOSPODAŘENÍ ZA OBDOBÍ 1-12/2014 a stavu ke dni 30.4.2015 SUBJEKT : SVJ Ladova 5/2043 ZÁKLADNÍ ÚDAJE

INFORMACE SPRÁVCE O HOSPODAŘENÍ ZA OBDOBÍ 1-12/2014 a stavu ke dni 30.4.2015 SUBJEKT : SVJ Ladova 5/2043 ZÁKLADNÍ ÚDAJE INFORMACE SPRÁVCE O HOSPODAŘENÍ ZA OBDOBÍ 1-12/2014 a stavu ke dni 30.4.2015 SUBJEKT : SVJ Ladova 5/2043 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Správce : Green Lions a.s., Vocelova 1, Praha 2, tel. 224 217 069 Facility Manager

Více

Zápis ze shromáždění společenství vlastníků

Zápis ze shromáždění společenství vlastníků SVJ Bellušova 1803-1804 www.svj-bellusova.cz svj.bellusova@seznam.cz Zápis ze shromáždění společenství vlastníků SVJ Bellušova 1803-1804 se sídlem Bellušova 1803/5, Praha 5, Stodůlky, PSČ 155 00 Identifikační

Více

Zápis ze shromáždění společenství vlastníků

Zápis ze shromáždění společenství vlastníků SVJ Bellušova 1803-1804 www.svj-bellusova.cz svj.bellusova@seznam.cz Zápis ze shromáždění společenství vlastníků SVJ Bellušova 1803-1804 se sídlem Bellušova 1803/5, Praha 5, Stodůlky, PSČ 155 00 Identifikační

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA (dále jen stanovy ) Bytové družstvo Ostružinová Medlánky se zakládá jako bytové družstvo za účelem koupě bytového domu na ulici Ostružinová 496/1, 497/5, 498/3, 499/7, 500/9 a

Více

Směrnice o nájemném z bytu

Směrnice o nájemném z bytu Směrnice o nájemném z bytu Datum platnosti: Datum účinnosti: Změna: 12.6.2014 12.6.2014 0 Dne: 14.5.2014 Dne: 12.6.2014 1 / 5 Směrnice o nájemném z bytu Čl. 1 Předmět úpravy (1) Tyto směrnice upravují

Více

Zastupitelstvo města Žlutice

Zastupitelstvo města Žlutice Zastupitelstvo města Žlutice Z á s a d y postupu při prodeji bytů a bytových domů z majetku města Žlutice Zastupitelstvo města Žlutice se usneslo na zásadách postupu, podle kterých budou převáděny panelové

Více

KVALITATIVNÍ STANDARD

KVALITATIVNÍ STANDARD Příloha č. 2 k SoSBK č.. KVALITATIVNÍ STANDARD RODINNÝCH DOMŮ PROJEKTŮ DOBŘEJOVICE, HOSTOUŇ, ŠKVOREC, VYSOKÝ ÚJEZD, HLUBOČINKA OBSAH A) Konstrukce a povrchové úpravy B) Stavební prvky C) Vybavení RD Položka

Více

Zápis z členské schůze bytového družstva RIVERSIDE

Zápis z členské schůze bytového družstva RIVERSIDE Zápis z členské schůze bytového družstva RIVERSIDE Schůze konaná dne: 29. 11. 2012 Začátek konání: 18:00 hod Skutečné zahájení: 18:00 hod Ukončení schůze: 20:00 hod Místo konání: ZŠ Křídlovická Počet zúčastněných

Více

Shromáždění delegátů 20. listopadu 2010. Schválení účetní závěrky a rozdělení zisku Písemný materiál č. 1

Shromáždění delegátů 20. listopadu 2010. Schválení účetní závěrky a rozdělení zisku Písemný materiál č. 1 Shromáždění delegátů 20. listopadu 2010 Přijatá usnesení Schválení účetní závěrky a rozdělení zisku Písemný materiál č. 1 1. Shromáždění delegátů schvaluje roční účetní závěrku za rok 2009. 2. Shromáždění

Více

PROHLÁŠENÍ VLASTNÍKA BUDOVY

PROHLÁŠENÍ VLASTNÍKA BUDOVY 684 Vzor č. 33 (1/13) PROHLÁŠENÍ VLASTNÍKA BUDOVY o vymezení jednotek podle zákona č. 72/1994 Sb. Obsah: A) Popis budovy B) Vymezení jednotek v budově C) Určení společných částí budovy D) Úprava práv k

Více

Zápis ze shromáždění společenství vlastníků jednotek v budově č.p. 730,731 Otradovická, Praha 4, konané dne 2.12.2010 v jídelně ZŠ Písnická Praha 4

Zápis ze shromáždění společenství vlastníků jednotek v budově č.p. 730,731 Otradovická, Praha 4, konané dne 2.12.2010 v jídelně ZŠ Písnická Praha 4 Zápis ze shromáždění společenství vlastníků jednotek v budově č.p. 730,731 Otradovická, Praha 4, konané dne 2.12.2010 v jídelně ZŠ Písnická Praha 4 Přítomni: dle prezenční listiny, která tvoří přílohu

Více

PROHLÁŠENÍ VLASTNÍKA sepsán v souladu s ustanovením 1166 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník. I. Vlastník

PROHLÁŠENÍ VLASTNÍKA sepsán v souladu s ustanovením 1166 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník. I. Vlastník PROHLÁŠENÍ VLASTNÍKA sepsán v souladu s ustanovením 1166 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník I. Vlastník bytové družstvo: BD Dřevařská 10, družstvo se sídlem: Dřevařská 854/10, 602 00 Brno IČ:

Více

Směrnice č. 102/2011

Směrnice č. 102/2011 Směrnice č. 102/2011 Směrnice o nájemném z bytů pořízených v družstevní bytové výstavbě a úhradách za plnění poskytovaná s užíváním těchto bytů (1) Tato směrnice upravuje Čl. 1 Předmět úpravy a) nájemné

Více

SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ Č.P. 497, 498, 499, 500, 501 ZÁPIS ZE IV. SCHŮZE SHROMÁŽDĚNÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK

SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ Č.P. 497, 498, 499, 500, 501 ZÁPIS ZE IV. SCHŮZE SHROMÁŽDĚNÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK ZÁPIS ZE IV. SCHŮZE SHROMÁŽDĚNÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK domu č.p. 497, 498, 499, 500, 501, ul. J.A.Komenského v Mostě konané dne 26.11. 2007 od 17. 00 hod. Program shromáždění: 1. Zahájení 2. Kontrola usnášení

Více

ZÁPIS ZE SHROMÁŽDĚNÍ Společenství vlastníků jednotek Františkova 903 911, Praha 9 Černý Most

ZÁPIS ZE SHROMÁŽDĚNÍ Společenství vlastníků jednotek Františkova 903 911, Praha 9 Černý Most ZÁPIS ZE SHROMÁŽDĚNÍ Společenství vlastníků jednotek Františkova 903 911, Praha 9 Černý Most konaného dne 22.11.2009 od 19,00 hodin ve společných prostorách domu č.p. 908 Jednání se konalo dne 22.11.2011

Více

bytových jednotek a společných prostor

bytových jednotek a společných prostor Technická specifikace bytových jednotek a společných prostor Budovy E1 a E2 Konstrukce budovy Kostra základy a základová deska železobeton obvodové a vnitřní nosné zdi železobeton zdi mezi byty železobeton

Více

Vnitřní směrnice pro vedení účetnictví SVJ Sídliště 738, Hostinné

Vnitřní směrnice pro vedení účetnictví SVJ Sídliště 738, Hostinné Vnitřní směrnice pro vedení účetnictví SVJ Sídliště 738, Hostinné Verze vnitřních směrnic: č. 1 Vypracovala: Bc. Michaela Hartlová DiS. Schválili: Ing. Miroslav Balatka, předseda výboru SVJ Petr Soukup,

Více

Vzor standardní NS pro bytové domy Příloha č. 5 NÁJEMNÍ SMLOUVA. Čl. 1 Smluvní strany

Vzor standardní NS pro bytové domy Příloha č. 5 NÁJEMNÍ SMLOUVA. Čl. 1 Smluvní strany Vzor standardní NS pro bytové domy Příloha č. 5 NÁJEMNÍ SMLOUVA (1) Město Napajedla IČO: 002 84 220 Masarykovo náměstí 89 763 61 Napajedla (dále jen pronajímatel ) a Čl. 1 Smluvní strany zastoupené NBTH,

Více

Z p r á v a - představenstva o činnosti SBD Štýřice v Brně, Jílová 41

Z p r á v a - představenstva o činnosti SBD Štýřice v Brně, Jílová 41 Z p r á v a - představenstva o činnosti SBD Štýřice v Brně, Jílová 41 Představenstvo družstva předkládá zprávu o činnosti za funkční období od 21. května 2014 do dnešního dne tj. do 24. června 2015. 1.

Více

INFORMAČNÍ MEMORANDUM

INFORMAČNÍ MEMORANDUM INFORMAČNÍ MEMORANDUM Prodej bytového fondu v konkurzní podstatě úpadce TIBA, a.s. Předmětem prodeje je: 26 bytových jednotek na adrese U Stadionu 894, 895 a 896, 293 01 Mladá Boleslav s podílem na společných

Více

Horky CZ s.r.o. Horky nad Jizerou 144, 294 73 Brodce

Horky CZ s.r.o. Horky nad Jizerou 144, 294 73 Brodce Horky CZ s.r.o. Horky nad Jizerou 144, 294 73 Brodce Nabídka na komplexní správu nemovitosti Společenství pro dům K Botiči 409/2 Praha 10 - Vršovice kontakt: Lenka Skalická Kancelář: Bystrá 761, Praha

Více

Pozvánka. Na Shromáždění Společenství vlastníků jednotek

Pozvánka. Na Shromáždění Společenství vlastníků jednotek Pozvánka Na Shromáždění Společenství vlastníků jednotek Výbor Společenství vlastníků jednotek domu Vinohradská 3216 Svolává Shromáždění Společenství vlastníků jednotek Které se bude konat ve čtvrtek 28.

Více

Dokončení domu základní

Dokončení domu základní Svislé nosné konstrukce Obvodové konstrukce Stropy Střešní konstrukce Střešní krytina Vnitřní příčky Omítky vnitřní zděné Dokončení domu základní zděné, cihelné bloky 240 mm fasádní zateplovaní systém

Více

POROVNÁNÍ. Kritérium BD SVJ

POROVNÁNÍ. Kritérium BD SVJ POROVNÁNÍ mezi bytovým družstvem (BD) a společenstvím vlastníků jednotek (SVJ) Kritérium BD SVJ Pramen práva Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník (dále jen ObchZ) Nemovitost katastr nemovitostí Budova

Více

Zápis s jednání členské schůze Bytového družstva Nevanova 1037-1042, v ZŠ Laudova, konané dne 30.května 2013

Zápis s jednání členské schůze Bytového družstva Nevanova 1037-1042, v ZŠ Laudova, konané dne 30.května 2013 Zápis s jednání členské schůze Bytového družstva Nevanova 1037-1042, v ZŠ Laudova, konané dne 30.května 2013 1 - Zahájení členské schůze Předseda představenstva p. V.Strupek přivítal přítomné členy BD

Více

Nabídka ceny na vedení účetnictví a správu nemovitosti

Nabídka ceny na vedení účetnictví a správu nemovitosti Nabídka ceny na vedení účetnictví a správu nemovitosti zpracovaná pro paní Janu Putnovou předseda výboru Společenství vlastníků pro dům Jugoslávská 32, Brno IČ: 03621804 Stránka 1 z 5 Na základě Vaší poptávky

Více