Upravený návrh Směrnice Evropského parlamentu a Rady o hlášení událostí v civilním letectví 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Upravený návrh Směrnice Evropského parlamentu a Rady o hlášení událostí v civilním letectví 1"

Transkript

1 Upravený návrh Směrnice Evropského parlamentu a Rady o hlášení událostí v civilním letectví 1 (2001/C 332 E/19) (Text s významem pro EHP) KOM(2001) 532 v konečném znění /0343(COD) (Předloženo Komisí podle článku 250, odst. 2 Smlouvy ES dne 26. září 2001) PŮVODNÍ NÁVRH EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE, Nezměněno UPRAVENÝ NÁVRH s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství a zejména na druhý odstavec článku 80 této smlouvy, s ohledem na návrh Komise, s ohledem na stanovisko Hospodářského a Sociálního výboru, s ohledem na stanovisko Výboru regionů, v souladu s postupem stanoveným v článku 251 Smlouvy, vzhledem k těmto důvodům: (1) V poslední dekádě zůstává nehodovost v civilním letectví dosti neměnná, vzniká obava, že předpovídaný růst provozu by v blízké budoucnosti mohl vést k nepřijatelnému nárůstu počtu nehod. (2) Směrnice Rady 94/56/ES ze dne 21. listopadu 1994, kterou se stanoví základní zásady platné pro vyšetřování nehod a incidentů v civilním letectví, je zaměřena na 1 Úř. věst. C 120 E, , s

2 prevenci budoucích nehod umožněním rychlého průběhu vyšetřování. (3) Zkušenosti ukázaly, že než dojde k nehodě, mnoho incidentů a další četné nedostatky svědčí o existenci bezpečnostních rizik. (4) Zlepšení bezpečnosti civilního letectví vyžaduje lepší znalosti těchto událostí, které by usnadnily analýzu a směrovaly monitorování k iniciování nápravných akcí. (5) Když se tyto události týkají letadla registrovaného v členském státu nebo jsou provozované podnikem založeným v členském státě, měly by tyto události být hlášeny, i když se staly mimo území Společenství. (6) Každý členský stát by měl zřídit závazné systémy hlášení. (7) Personál, pracující v různých kategoriích v civilním letectví, sleduje události zajímavé pro prevenci nehod a měl by je proto hlásit. (8) Efektivnost detekce potenciálního rizika by se velmi zvýšila výměnou informací o událostech. (9) Je nezbytný podpůrný software pro výměnu informací mezi různými systémy. (10) Bezpečnostní informace jsou k dispozici právnickým osobám, oprávněným řídit bezpečnost civilního letectví nebo vyšetřovat nehody a incidenty v rámci Společenství, a přiměřeně i lidem, kteří se z toho mohou poučit a podniknout či iniciovat nezbytnou činnost ke zlepšení bezpečnosti. (11) Citlivý charakter bezpečnostních informací je takový, že jediným způsobem, 2

3 jak zajistit shromažďování takových informací, je zajištění jejich důvěrnosti, ochrana jejich zdroje a důvěry personálu pracujícího v civilním letectví. (12) Veřejnosti by měly být poskytovány všeobecné informace o úrovni bezpečnosti letectví. (13) Závazné systémy hlášení jsou doplňovány důvěrnými programy především pro sběr informací o incidentech souvisejících s lidským faktorem. (14) Měla by být prováděna zákonná opatření v zájmu vytvoření programů důvěrného hlášení. (15) Měla by být přijata opatření nezbytná pro provádění této směrnice v souladu s rozhodnutím Rady 1999/468/ES ze dne 28. června 1999, kterým se stanoví postupy pro výkon prováděcích pravomocí delegovaných na Komisi 2. (16) Měl by být zajištěn soulad s technickými požadavky na hlášení, které vypracovali národní znalci v organizacích EUROCONTROL a JAA. V seznamu událostí, které by měly být hlášeny, je k práci těchto dvou evropských organizací přihlíženo. (17) Cíle navržené činnosti zlepšit bezpečnost ve vzdušném prostoru podle zásad podřízenosti a úměrnosti, stanovených v článku 5 Smlouvy, nemohou členské státy dostatečně dosáhnout, protože systémy hlášení, které členské státy provozují izolovaně, jsou méně efektivní než koordinovaná síť s výměnou informací umožňující včasnější identifikaci případných bezpečnostních problémů, a (16) Měl by být zajištěn soulad s technickými požadavky na hlášení, které vypracovali národní znalci v organizacích EUROCONTROL a JAA. V seznamu událostí, které by měly být hlášeny, je k práci těchto dvou evropských organizací přihlíženo. V úvahu by také měl být brán vývoj v rámci ICAO. Nezměněno 2 Úř. věst. L 184, , s

4 proto ho může lépe dosáhnout Společenství. Tato směrnice se omezuje na minimum, požadované k dosažení tohoto cíle, a nepřekračuje to, co je pro tento účel nezbytné. PŘIJALY TUTO SMĚRNICI: Článek 1 Cíl Účelem této směrnice je přispět ke zlepšení bezpečnosti vzdušného prostoru zajištěním toho, že informace, rozhodující pro bezpečnost, budou hlášeny, předávány, sbírány, ukládány, chráněny a rozšiřovány, a tak byla usnadněna jejich efektivní analýza a monitorování. Výhradním cílem hlášení událostí je prevence budoucích nehod a incidentů a ne přisuzování viny či odpovědnosti. Článek 2 Rozsah 1. Tato směrnice se vztahuje na události, ke kterým došlo na území Společenství. 2. Tato směrnice se také uplatňuje mimo území Společenství v případech výskytu událostí týkajících se letadla registrovaného v členském státě či provozovaného podnikem zřízeným v členském státě. Článek 3 Definice Pro účel této Směrnice: Vyloučení identifikace znamená odstranit z předložených zpráv všechny osobní 4

5 podrobnosti o zpravodaji a technické detaily, které by mohly vést ke zjištění totožnosti zpravodaje nebo třetích stran na základě dedukce z těchto informací. Událost znamená nehody, incidenty a vážné incidenty, jak je definováno v článku 3, bod (a), (j) a (k) směrnice 94/56/ES, jakož i další závady nebo funkční poruchy letadla, jeho vybavení, pozemního zařízení a jakéhokoliv prvku Leteckého navigačního systému, který je používán nebo určen k používání za účelem provozu letadla nebo v souvislosti s provozem letadla či v souvislosti se zajištěním služby řízení letového provozu nebo navigační pomoci letadlu; Událost, podléhající povinnosti hlášení znamená událost, která ohrožuje, nebo by, pokud nebude napravena, mohla ohrozit letadlo, jeho cestující či jakékoliv jiné osoby. Nekompletní seznam příkladů událostí, podléhajících povinnosti hlášení, je uveden v příloze I a II. Článek 4 Povinné hlášení (1) Členské státy požadují, aby události, podléhající povinnosti hlášení, byly hlášeny příslušnému orgánu, uvedenému v článku 5 odstavec (1), každou osobou, která: (a) je provozovatelem nebo velitelem letadla s turbopohonem nebo veřejného dopravního letadla používaného nebo provozovaného pod kontrolou příslušného orgánu civilního letectví; (b) provádí činnost výroby nebo údržby takového letadla či jakéhokoliv jeho zařízení či jeho části; (c) podepisuje osvědčení revize údržby nebo předání do provozu, pokud jde o 5

6 takové letadlo, jeho část či zařízení; (d) vykonává funkci, pro kterou je požadována kvalifikace leteckého dispečera; (e) vykonává funkci vedoucího pracovníka letiště, které je přístupné veřejným dopravním letadlům; (f) vykonává funkci spojenou s instalací, modifikací, údržbou, opravou, přezkušováním, letovou kontrolou nebo inspekcí zařízení na zemi, které je používáno nebo určeno k používání za účelem provozu letadla nebo v souvislosti s provozem letadla či v souvislosti se zajištěním služby řízení letového provozu nebo navigační pomoci letadlu; (g) vykonává funkci spojenou s manipulací s letadlem na zemi, včetně zásobování palivem, obsluhy, přípravy formuláře pro náklad, nakládání, odmrazování a odvlečení. 2. Členské státy podporují dobrovolné hlášení každou osobou, která vykonává jiné operace v civilním letectví, podobné funkcím uvedeným v odstavci Komise může v souladu s postupem, stanoveným v článku 10 odstavec 2, rozhodnout doplnit odstavec 1 novými kategoriemi zpravodajů a upravit přílohy rozvedením nebo změnou příkladů. Článek 5 Shromažďování a ukládání informací 1. Členské státy určí příslušný orgán, který vypracuje mechanizmus shromažďování, hodnocení, zpracování a ukládání zpráv o událostech. 6

7 Následující orgány mohou být pověřeny touto odpovědností: (a) Národní civilní letectví za předpokladu, že je řádně zajištěna nezávislost této funkce na jakékoliv jiné povinnosti tohoto orgánu. (b) Vyšetřovací orgán nebo právnická osoba založené podle článku 6 směrnice 94/56/ES. 2. Hlášení shromažďovaná podle ustanovení článku 4 jsou ukládána v databázi. 3. Členské státy zajistí, aby informace, týkající se bezpečnosti a odvozené z analýzy důvěrného hlášení podle článku 9, byly také ukládány v této databázi. Článek 6 Výměna informací 1. Členské státy se podílejí na vzájemné výměně informací zpřístupňováním všech příslušných informací týkajících se bezpečnosti a uložených v databázi uvedené v článku 5 odstavec 2, příslušným orgánům členských států a Komisi. Databáze je kompatibilní se softwarem popsaným v odstavci 2. Databáze je kompatibilní se softwarem popsaným v odstavci Po přijetí hlášení ho příslušný orgán členského státu, určený v souladu s článkem 5 odstavec 1, zaregistruje do své databáze a uvědomí přiměřeně příslušný orgán členského státu, kde došlo k události, kde je registrováno letadlo, kde bylo letadlo vyrobeno, a/nebo kde je provozovatel certifikován. 7

8 2. Komise vyvine specifický software pro účel této směrnice. Členské státy mohou tento software používat pro vedení své vlastní databáze. 3. Komise může stanovit příslušná opatření k umožnění výměny informací předvídaných v odstavci 1 v souladu s postupem stanoveným v článku 10 odstavec Komise vyvine specifický software pro účel této směrnice. Členské státy mohou tento software používat pro vedení své vlastní databáze. 4. Komise může stanovit příslušná opatření k umožnění výměny informací předvídaných v odstavci 1 v souladu s postupem stanoveným v článku 10 odstavec 2. Článek 7 Nezměněno Šíření informací 1. Jakákoliv právnická osoba oprávněná řídit bezpečnost civilního letectví nebo vyšetřovat nehody civilního letectví v rámci Společenství má přístup k informacím o událostech shromažďovaných a vyměňovaných v souladu s články 5 a 6, aby si mohla vzít ponaučení z nahlášených událostí. 2. Komise může v souladu s postupem stanoveným v článku 10 odstavec 2 rozhodnout o vydání vybraných informací kategoriím zpravodajů uvedených v článku 4 odstavec 1 a dalším zainteresovaným stranám. Taková rozhodnutí, která mohou být generická nebo individuální vycházejí z potřeby: - poskytovat osobám a/nebo organizacím informace, které potřebují k nápravě nedostatků v letecké bezpečnosti nebo - umožnit provedení analýzy událostí orgány specializovanými na leteckou bezpečnost či na přímo související záležitosti. Rozhodnutí šířit informace podle tohoto odstavce může být omezeno na to, co je přísně požadováno pro účely jejich Rozhodnutí šířit informace podle tohoto odstavce má být omezeno na to, co je přísně požadováno pro účely jejich 8

9 uživatele, aniž jsou dotčena ustanovení článku 8. uživatele, aniž jsou dotčeny ustanovení článku 8. Příjemce informace se zase zaváže dále informaci nešířit. 3. Členské státy publikují nejméně jednou za rok přehled o bezpečnosti obsahující informace o typech událostí shromážděných jejich vnitrostátním programem povinného hlášení událostí, aby informovaly veřejnost o úrovni bezpečnosti informací. Členské státy mohou také publikovat hlášení s vyloučením identifikace. Článek 8 3. Členské státy publikují nejméně jednou za rok přehled o bezpečnosti, obsahující informace o typech událostí shromážděných jejich vnitrostátním programem povinného hlášení událostí, aby informovaly veřejnost o úrovni bezpečnosti v civilním letectví. Členské státy mohou také publikovat hlášení s vyloučením identifikace. Nezměněno Ochrana informací 1. Informace vyměněné v souladu s článkem 6 a rozšiřované v souladu s článkem 7 odstavec 1 a článkem 7 odstavec 2 jsou důvěrné a jsou používány výhradně pro účely, které se týkají činností účastníků a příjemců. 2. Bez ohledu na typ hodnocení události se jména či adresy jednotlivých osob nezaznamenávají do databáze uvedené v článku 5 odstavec Příslušný orgán neprozradí jméno osoby podávající hlášení nebo osoby, ke které se hlášení vztahuje, ledaže by tak bylo požadováno v kontextu soudních vyšetřování nebo ledaže by příslušné osoby zveřejnění schválily. 4. Členské státy upustí od zahájení soudních řízení, pokud jde o neúmyslné či nezáměrné porušení zákona, o kterém se dozvěděly pouze na základě hlášení podle vnitrostátního programu povinného hlášení události. 1. Informace vyměněné v souladu s článkem 6 a rozšiřované v souladu s článkem 7 odstavec 1 a článkem 7 odstavec 2 jsou důvěrné a jsou používány výhradně pro účely, které se týkají činností uvedených v článku 1. Nezměněno Zrušeno 3. Členské státy upustí od zahájení soudních řízení, pokud jde o neúmyslné či nezáměrné porušení zákona, o kterém se dozvěděly pouze na základě hlášení podle vnitrostátního programu povinného hlášení události, vyjma případu hrubé nedbalosti. 9

10 5. Členské státy přizpůsobí své právní a správní předpisy tak, aby zajistily, že zaměstnanci, kteří řádně a přesně hlásí incidenty, o kterých mohou mít poznatky, neutrpí jakoukoliv újmu ze strany svého zaměstnavatele. 6. Tento článek se uplatňuje, aniž by byla dotčena vnitrostátní pravidla, týkající se přístupu soudních orgánů k informacím. Článek 9 4. Členské státy přizpůsobí své právní a správní předpisy tak, aby zajistily, že zaměstnanci, kteří řádně a přesně hlásí incidenty, o kterých mohou mít poznatky, neutrpí jakoukoliv újmu ze strany svého zaměstnavatele. 5. Tento článek se uplatňuje, aniž by byla dotčena vnitrostátní pravidla, týkající se přístupu soudních orgánů k informacím. Nezměněno Důvěrné hlášení Členské státy přizpůsobí své právní a správní předpisy tak, aby povolovaly institucím, vytvořeným za účelem shromažďování, analyzování a šíření informací o pozorovaných nedostatcích v leteckém systému, vyloučit identifikování dobrovolných hlášení událostí, nepodléhajících povinnosti ohlášení, ale které zpravodaj vnímá jako aktuální nebo potenciální riziko, a poskytovat tyto informace stranám, které je mohou využít ke zlepšení letecké bezpečnosti. Článek 10 Výbor 1. Komisi je nápomocen výbor ustanovený článkem 12 nařízení Rady (EHS) č. 3922/91 ze dne 16. prosince 1991 o harmonizaci technických požadavků a administrativních postupů v oblasti civilního letectví Kde je odkazováno na tento odstavec, uplatňuje se článek 5 a 7 rozhodnutí 1999/468/ES s ohledem na ustanovení článku 8 tohoto rozhodnutí. 3 Úř. věst. č. L 373, , s

11 3. Období, uvedené v článku 5 odstavec 6 rozhodnutí 1999/468/ES, je stanoveno na tři měsíce. Článek 11 Realizace 1. Členské státy uvedou v platnost právní a správní předpisy, nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí, nejpozději do. Neprodleně o nich uvědomí Komisi. Tato opatření přijatá členskými státy musí obsahovat odkaz na tuto směrnici nebo musí být takový odkaz učiněn při jejich úředním vyhlášení. Členské státy rozhodnou, jak takové odkazy realizují. 1. Členské státy uvedou v platnost právní a správní předpisy, nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí, nejpozději dva roky po jejím vstupu v platnost. Neprodleně o nich uvědomí Komisi. Nezměněno 2. Členské státy sdělí Komisi znění hlavních vnitrostátních právních předpisů, které přijmou v oblasti působnosti této směrnice. Článek 12 Vstup v platnost Tato směrnice vstupuje v platnost dvacátý den po svém vyhlášení v Úředním věstníku Evropských společenství. Článek 13 Určení Tato směrnice je určena členským státům. 11

12 PŘÍLOHA I SEZNAM PŘÍKLADŮ UDÁLOSTÍ PODLÉHAJÍCÍCH POVINNOSTI HLÁŠENÍ Poznámka: Ačkoliv tato příloha uvádí většinu událostí, které by měly být hlášeny, nemůže být zcela vyčerpávající a měly by být hlášeny i jakékoliv jiné události, splňující kritéria podle hodnocení příslušných osob. A. LETOVÉ PROVOZY LETADEL (i) Provoz letadla (a) Vyhýbací manévr požadovaný k vyhnutí se kolizi s letadlem, terénem nebo jiným objektem či nebezpečné situaci nebo když by byla bývala vyhýbací akce vhodná. (b) Incidenty při startování nebo přistávání, včetně bezpečnostních nebo nouzových přistání. Incidenty, jako například předčasné přistání, přejetí či vyjetí ze vzletové a přistávací dráhy. Starty, zrušené starty, přistání či pokusy o přistání na uzavřené, obsazené či nesprávné vzletové a přistávací dráze. (c) Hrubé selhání při dosahování předpovídaného výkonu během startu či počátečního stoupání. (d) Kriticky nízké množství paliva nebo neschopnost přenést palivo nebo použít celkové množství použitelného paliva. (e) Ztráta kontroly (včetně částečné nebo dočasné ztráty kontroly) z jakékoliv příčiny. (f) Události blízko či nad V 1, vyplývající z rizikových nebo potenciálně rizikových situací nebo z jejich vytváření (například zamítnutý start, náraz ocasní plochy, pokles výkonu motoru atd.). (g) Vytváření rizikové nebo potenciálně rizikové situace. (h) Nezáměrná významná odchylka od rychlosti letu, plánované trasy či výšky letu (více než 300 stop ve vzdušném prostoru mimo RVSM) z jakékoliv příčiny. (i) Klesání pod určenou výšku letu nebo minimální klesání z výšky bez požadované optické kontroly. (j) Těžké přistání přistání, u kterého se počítá s kontrolou těžkého přistání. (k) Překročení limitů nerovnováhy paliva. 12

13 (l) Nesprávné nastavení kódu SSR nebo dílčí stupnice výškoměru, které vede nebo by mohlo vést k rizikové situaci. (m) Nesprávné programování zařízení používaného pro navigaci nebo pro kalkulace výkonu či chybné vstupy do těchto zařízení, nebo použití nesprávných dat, které vedlo nebo by mohlo vést k rizikové situaci. (n) Nesprávný příjem nebo nesprávná interpretace radiotelefonních zpráv, které vedly nebo by mohly vést k rizikové situaci. (o) Špatné fungování nebo poruchy palivového systému, které měly významný vliv na zásobování palivem a/nebo na distribuci paliva. (p) Letadlo opouští zpevněný povrch, což vede nebo by mohlo vést k riziku. (q) Nahodilá nesprávná operace jakéhokoliv ovládacího prvku, která vedla, nebo by mohla vést k významnému riziku. (r) Neschopnost dosáhnout plánované konfigurace letadla pro jakoukoliv fázi letu (například přistávacího podvozku a dveří, klapek, stabilizátorů, náběžných klapek atd.). (s) Riziko nebo potenciální riziko, které vzniká v důsledku jakékoliv záměrné simulace podmínek selhání pro účely výcviku, kontroly systému nebo školení. (t) Abnormální vibrace pociťované posádkou. (u) Abnormální akumulace námrazy, mající za následek významné účinky na výkon nebo na kvalitu řízení. (v) Provoz jakéhokoliv základního výstražného systému spojeného s řízením letadla, například signalizátor konfigurace, signalizátor ztráty rychlosti (chvění páky ručního řízení), signalizátor nadměrné rychlosti atd., ledaže: (w) Posádka definitivně zjistila, že indikace byla chybná, za předpokladu, že chybná výstraha nezpůsobila problémy nebo riziko vyplývající z reakce posádky na výstrahu. (x) Ledaže bylo v provozu pro účely výcviku či zkoušení. (y) Výstraha GPWS, když: 1. se letadlo přibližuje k zemi více, než bylo naplánováno či očekáváno; nebo 2. je výstraha známa v IMC nebo v noci a je zjištěno, že byla vyvolána vysokou rychlostí klesání (způsob 1); nebo 3. výstraha vyplývá ze selhání při volbě podvozku nebo klapky v příslušném okamžiku při přiblížení na přistání (způsob 4); nebo 13

14 4. jakýkoliv problém či jakékoliv riziko vzniká, či by mohlo vzniknout, jako výsledek reakce posádky na výstrahu, například možný redukovaný odstup od ostatního provozu. To by mohlo zahrnovat výstrahu jakéhokoliv druhu nebo typu, tj. pravou, rušivou nebo chybnou. (z) Varování GPWS v případě, že jakákoliv činnost nebo riziko vzniká, nebo by mohla vzniknout následkem reakce posádky na varování. (aa) ACAS RAs. (bb) Incidenty proudových nebo turbovrtulových letadel způsobující významné škody nebo vážná zranění. (ii) Stavy nouze (a) Požár, exploze, kouř nebo toxické či škodlivé výpary, i když byly ohně uhašeny. (b) Použití jakéhokoliv nestandardního postupu posádkou letadla či kabiny pro piloty, která řeší stavy nouze. (c) Nepřiměřenost jakýchkoliv postupů navržených k použití ve stavu nouze, včetně použití pro účely údržby, výcviku či zkoušení. (d) Evakuace ve stavu nouze. (e) Pokles tlaku. (f) Použití jakéhokoliv záchranného zařízení nebo jakýchkoliv postupů předepsaných pro stav nouze k řešení situace za letu nebo na zemi. (g) Prohlášení stavu nouze ( Mayday nebo Pan ). (h) To, že jakýkoliv nouzový systém či zařízení, včetně všech výstupních dveří a osvětlení, nefungují dostatečně, včetně použití pro účely údržby, výcviku či zkoušení. (i) Události vyžadující nouzové použití kyslíku posádkou letadla. (iii) Neschopnost posádky (a) Nezpůsobilost jakéhokoliv člena posádky letadla, včetně nezpůsobilosti před odletem, jestliže je posuzována, že mohla vést k nezpůsobilosti po startu. (b) Nezpůsobilost jakéhokoliv člena posádky kabiny pro piloty, která je činí neschopné plnit základní povinnosti ve stavu nouze. 14

15 (iv) Zranění Události, které vedly nebo mohly vést k závažnému zranění cestujících nebo posádky, ale nejsou považovány za podléhající povinnosti hlásit je jako nehodu. (v) Meteorologie (a) Úder blesku, který měl za následek významné poškození letadla nebo ztrátu či funkční poruchu jakékoliv významného provozu. (b) Krupobití, které mělo za následek významné poškození letadla nebo ztrátu či funkční poruchu jakékoliv významného provozu. (c) Střetnutí s prudkou turbulencí střetnutí, které má za následek zranění cestujících, nebo je považováno za takové, které vyžaduje kontrolu turbulence letadla. (d) Nárazy ostrého větru, které mají za následek významné potíže s řízením. (vi) Bezpečnost (a) Neoprávněné zasahování do letadla včetně ohrožení bombou nebo únosem. (b) Problémy při kontrolování opilých, násilných či neukázněných cestujících, které měly za následek nebezpečnou situaci. (c) Zjištění černého pasažéra. (vii) Další události (a) Opakované případy specifického typu události, která by samostatně nebyla pokládána za podléhající povinnosti nahlášení, ale která v důsledku svého častého výskytu vytváří potenciální riziko. (b) Střetnutí s ptáky, které mělo za následek významné poškození letadla nebo ztrátu či funkční poruchu jakékoliv významného provozu. (c) Střetnutí se souputnou turbulencí, které má za následek významné potíže s řízením. (d) Jakákoliv další událost jakéhokoliv typu považovaná za takovou, která ohrožuje nebo by mohla ohrozit letadlo či jeho cestující. B. LETADLO PO TECHNICKÉ STRÁNCE (viii) Konstrukce Konstrukční poruchy letadla, které nejsou klasifikovány jako nehoda. 15

16 Poznámka: Ne všechny konstrukční poruchy je nutno hlásit. K rozhodnutí, zda je porucha dostatečně závažná, aby byla hlášena, je požadováno odborné technické posouzení. V úvahu lze vzít následující příklady: 1. Poškození základního konstrukčního prvku, které nelze kvalifikovat jako přípustné poškození (prvek s omezenou životností). Základní konstrukční prvky jsou ty, které významně přispívají k přepravování nákladů za letu, po zemi a k vyrovnávání tlaku a jejichž porucha by mohla mít za následek katastrofické selhání letadla. 2. Typické příklady takových prvků jsou uváděny pro velká letadla v AC/ACJ (a) tolerance poškození a hodnocení únavy konstrukce a v ekvivalentním materiálu ACJ pro vrtulníky. 3. Závada či poškození překračující přípustná poškození základního konstrukčního prvku, která byla kvalifikována jako přípustná poškození zjištěná během plánovaných inspekcí. 4. Poškození nebo závada překračující povolené tolerance konstrukčního prvku, jehož porucha by mohla snížit konstrukční ovladatelnost v takové míře, že už není dosahováno požadovaných rezerv chvění, divergence nebo reverze řízení. 5. Poškození nebo závada konstrukčního prvku, které by mohly vést k uvolnění částí hmoty, které mohou zranit cestující v letadle. 6. Poškození nebo závada konstrukčního prvku, které by mohly ohrozit řádný provoz systémů. 7. Ztráta jakékoliv součásti konstrukce letadla za letu. (ix) Systémy Jsou navržena tato obecně použitelná kritéria, která lze aplikovat na všechny systémy: (a) Ztráta, významná funkční porucha či závada jakéhokoliv systému, dílčího systému nebo souboru zařízení, když nelze uspokojivě uskutečnit standardní provozní procedury, správné postupy atd. (b) Nezpůsobilost posádky řídit systém: například 1. nekomentované akce; 2. nesprávná a neúplná reakce, včetně omezení pohybu či ovladatelnosti; 3. vybočení; 4. mechanické odpojení nebo selhání; 16

17 (c) Selhání nebo nesprávná činnost výlučných funkcí systému (jeden systém by mohl integrovat několik funkcí). (d) Zasahování do systémů nebo mezi systémy. (e) Selhání nebo nesprávná funkce ochranného zařízení či nouzového systému spojeného se systémem. (f) Ztráta redundance systému mimo limity. (g) Jakákoliv událost vyplývající z nepředpokládaného chování systému. (h) Pro typy letadel s jednoduchými nezávislými hlavními systémy, dílčími systémy nebo soubory zařízení. Ztráta, významná funkční porucha či závada v jakémkoliv hlavním systému, dílčím systému nebo souboru zařízení. (i) Pro typy letadel s vícenásobnými nezávislými hlavními systémy, dílčími systémy nebo soubory zařízení. Ztráta, významná funkční porucha či závada u více než jednoho hlavního systému, dílčího systému nebo souboru zařízení. (j) Provoz jakéhokoliv základního výstražného systému spojeného se systémy nebo zařízením letadla, pokud posádka definitivně nezjistila, že indikace byla chybná a pokud chybná výstraha nezpůsobila problémy nebo riziko vyplývající z reakce posádky na výstrahu. (k) Unikání hydraulických kapalin, paliv, nafty či jiných kapalin, které mělo za následek riziko požáru nebo případnou nebezpečnou kontaminaci konstrukce letadla, systémů či zařízení, nebo riziko pro cestující. (l) Nesprávná funkce nebo závada jakéhokoliv indikačního systému, jestliže mají za následek možnost zavádějících indikací pro posádku. (m) Selhání, chybná funkce či závada, jestliže se vyskytnou v kritické fázi letu a týkají se provozu tohoto systému. (n) Výskyt výrazného deficitu skutečných výkonů ve srovnání se schváleným výkonem, který měl za následek rizikovou situaci (se zřetelem na přesnost metody výpočtu výkonu), včetně brzdění, spotřeby paliva atd. (o) Asymetrie kontrolních prvků letu, například klapek, náběžných klapek, rušičů vztlaku atd. V příloze II je uveden seznam příkladů událostí, podléhajících povinnosti hlášení, vyplývajících z aplikace těchto obecně použitelných kritérií na konkrétní systémy. 17

18 (x) Pohonné systémy a systémy APU (včetně motorů, vrtulí, rotorových systémů a APU) (a) Motory Typy letadel s jedním nebo dvěma motory (a) Zhasnutí, zastavení nebo významná chybná funkce jakéhokoliv motoru. Typy letadel se třemi nebo více motory (b) Zhasnutí, zastavení nebo významná chybná funkce více než jednoho motoru. Motory: Všechny typy letadel (c) Zhasnutí, zastavení nebo významná chybná funkce jakéhokoliv motoru, když se to stane v kritické fázi letu (například V 1 nebo během přibližování k zemi/přistávání) nebo za výjimečných okolností nebo za vzniku nepředpokládaných následků (například nezvládnutelné selhání, požár, problémy s řízením letadla atd.). (d) Nezvládnutelné selhání, závažné překročení otáček či neschopnost řídit rychlost jakékoliv součásti s vysokou rychlostí rotace (například pomocná hnací jednotka, vzduchový spouštěč, vzduchový cyklický stroj, vzduchový motor, vrtule nebo rotor). (e) Selhání nebo chybná funkce jakékoliv části motoru nebo motorové skupiny, které mají za následek následující: 1. nezadržení úlomků o vysokých energiích; 2. trvalý vnitřní a vnější požár nebo únik horkého plynu; 3. rozpad konstrukce motoru nebo armatury nebo částečná či úplná ztráta hlavní části motorové skupiny; 4. závada motoru způsobující viditelné výpary nebo výskyt jakéhokoliv druhu škodlivých či toxických výparů v klimatizované kabině. (f) Nekontrolovaná ztráta tahu/energie, změna či oscilace tam, kde: 1. by to mohlo mít vliv na více než jeden motor ve vícemotorovém letadle, zejména v případě dvoumotorového letadla nebo 2. je to považováno za nadměrné pro použití jednomotorového letadla nebo 3. se to týká vícemotorového letadla, kde stejný nebo podobný typ motoru je používán při použití jednomotorového letadla. (g) Jakákoliv závada, způsobující částečné vyřazení, zjištěná v součásti při kontrole její životnosti před ukončením plné životnosti této součásti. 18

19 (h) Závady společného původu, které by mohly způsobit tak vysokou intenzitu vypínání, že je možnost při stejném letu vypnout více než jeden motor. (i) Tah v jiném směru, než požaduje pilot, nebo tahový reverzní systém, který nefunguje nebo funguje nahodile. (j) Závažně nedostatečná reakce na pilotův pohyb plynovou pákou pro použití jednoho motoru. (k) Nefunguje motorový omezovač nebo kontrolní zařízení v případě potřeby nebo fungují nahodile. (l) Významné překročení parametrů motoru. (m) Neschopnost při použití běžných postupů vypnout motor nebo regulovat energii, tah nebo rpm. (n) Neschopnost znovu zapnout provozuschopný motor. (b) Vrtule a převody 1. poškození nebo závada, které by mohly vést k úplné či částečné separaci listu vrtule nebo k závažným vibracím; 2. poškození nebo závada převodovky vrtule/připevnění, které by mohlo za letu vést k separaci mechanizmu vrtule a/nebo k chybným funkcím řízení vrtule; 3. předčasný zpětný tah; 4. předčasné automatické nastavení listů vrtule do praporové polohy nebo předčasné nastavení listů vrtule; 5. výrazné překročení otáček; 6. ztráta schopnosti řídit klopení. (c) APU 1. vypnutí při použití APU v souladu s MEL; 2. neschopnost vypnout APU; 3. výrazné překročení otáček; 4. neschopnost zapnout APU, když je to nutné z provozních důvodů. (xi) ETOPS (a) Ztráta jednoho hydraulického systému. 19

20 (b) Ztráta jednoho odvzdušňovacího systému. (c) Jakékoliv selhání či jakákoliv chybná funkce, které by mohly mít vliv na integritu operací ETOPS. (xii) Další události (a) Událost, která není běžně považována za podléhající povinnosti hlášení (například vybavení, zařízení kabiny pro piloty, vodní systémy, položky zahrnuté do Seznamu minimálního vybavení), kde okolnosti vedly k ohrožení letadla nebo jeho cestujících. (b) Požár, výbuch, kouř nebo toxické či škodlivé výpary. (c) Jakákoliv jiná událost, která by mohla ohrozit letadlo nebo ovlivnit bezpečnost cestujících v letadle či lidi nebo majetek v okolí letadla nebo na zemi. (d) Selhání nebo závada rozhlasu pro cestující, které mají za následek ztrátu vysílání rozhlasu pro cestující nebo jeho neslyšitelnost. (e) Ztráta kontroly místa pilota během letu. C. ÚDRŽBA A OPRAVA LETADLA (xiii) Nesprávná montáž částí či komponent letadla zjištěná při příležitosti inspekce nebo zkoušky, které nebyly plánovány pro tento specifický účel. (xiv) Unikání horkého vzduchu, které má za následek poškození konstrukce. (xv) Jakákoliv závada, způsobující částečné vyřazení součásti, zjištěná při kontrole její životnosti před ukončením plné životnosti této součásti. (xvi) Jakékoliv poškození nebo zničení (například lomy, praskliny, koroze, otevřené spáry, odpojování atd.) vyplývající z jakékoliv příčiny (jako například třepetání, ztráta ovladatelnosti nebo konstrukční závada) u: (a) základní konstrukce nebo hlavního konstrukčního prvku (podle Manuálu oprav výrobce), kde takové poškození nebo zničení překračuje přípustné limity specifikované v manuálu oprav a vyžaduje opravu nebo úplné či částečné nahrazení prvku; (b) sekundární konstrukce, která v důsledku toho ohrozila nebo mohla ohrozit letadlo; (c) motoru, vrtule nebo rotorového systému vrtulníku. 20

21 (xvii) Jakékoliv selhání, chybná funkce či závada jakéhokoliv systému nebo zařízení, či poškození nebo zničení zjištěné jako důsledek harmonizace se směrnicí o letové způsobilosti nebo jiným závazným pokynem vydaným zákonným orgánem, když: (a) je zjištěno poprvé každým dopravcem nebo organizací zavádějícím harmonizaci; (b) při jakékoliv další harmonizaci, kde dochází k překročení povolených limitů uvedených v pokynu a/nebo nejsou dostupné publikované postupy oprav/nápravy. Například je požadováno hlášení, jestliže zjištěný stav vyžaduje podat žádost na Projektový úřad nebo regulační orgán pro rozšíření limitů a/nebo pro speciální projekty či procedury oprav/nápravy; (xviii) Selhání nebo závady na jakékoliv části podléhající konečné životnosti nebo na jakýchkoliv kritických částech (jak je definováno v manuálech výrobců). (xix) To, že jakýkoliv nouzový systém či zařízení, včetně všech výstupních dveří a osvětlení, nefungují dostatečně, včetně toho, když jsou používány pro účely údržby nebo zkoušení. (xx) Nesoulad nebo závažné chyby při plnění požadovaných postupů údržby. C. SLUŽBY LETECKÉHO PROVOZU, ZAŘÍZENÍ A POZEMNÍ SLUŽBY (xxi) Služby leteckého provozu (a) Poskytnutí značně nesprávné, neadekvátní či zavádějící informace z jakýchkoliv pozemních zdrojů například, ATC, ATIS, meteorologické služby, navigační databáze, mapy, tabulky, manuály atd. (b) Zajištění méně volného prostoru, než je předepsáno. (c) Nesprávné nastavení výškoměru. (d) Nesprávný přenos, příjem či interpretace závažných zpráv, jestliže to má za následek rizikovou situaci. (e) Vzdálenost mezi letadly je menší, než je pro danou situaci předepsáno. (f) Neoprávněné narušení jakékoliv formy regulovaného vzdušného prostoru. (g) Neoprávněné nebo nelegální přenosy RTF. (h) Selhání pozemních nebo satelitních zařízení ATS. (i) Významné poškození či závažné poničení povrchů letištní pohybové plochy. 21

22 (j) Letištní pohybové plochy zablokované letadly, vozidly, zvířaty či cizími objekty, což má za následek rizikovou nebo potenciálně rizikovou situaci (k) Chyby nebo nedostatky ve značení překážek nebo rizik na letištní pohybové ploše, které mají za následek rizikovou situaci. (xxii) Letištní plocha a zařízení letištní plochy (a) Selhání, závažná chybná funkce nebo nepoužitelnost osvětlení letiště. (b) Závažná kontaminace konstrukce letadla či systémů a zařízení vzniklá v důsledku dopravy zavazadel nebo nákladu. (c) Nesprávné naložení cestujících, zavazadel nebo nákladu, které pravděpodobně má významný vliv na hmotnost letadla a/nebo rovnováhu. (d) Nesprávné uložení zavazadel či nákladu (včetně příručních zavazadel), které pravděpodobně nějakým způsobem ohrožuje letadlo, jeho zařízení nebo cestující či ztěžuje evakuaci ve stavu nouze. (e) Nevhodné uložení nákladních kontejnerů či jiných hlavních položek nákladu. (f) Doprava nebo navržená doprava nebezpečného zboží v rozporu s příslušnými nařízeními včetně nesprávného značení nálepkami a balení nebezpečného zboží. (xxiii) Dopravování cestujících, zavazadel a nákladu (a) Kolize mezi pohybujícím se letadlem během letu a jiným letadlem, vozidlem či jiným pozemním objektem. (b) Závažné rozlití během zásobení palivem. (c) Nakládání nesprávného množství paliva, které pravděpodobně má významný vliv na odolnost, výkon, rovnováhu nebo pevnost konstrukce letadla. (d) Nakládání kontaminovaného či nesprávného paliva nebo jiných základních kapalin (včetně kyslíku a pitné vody). (xxiv) Pozemní manipulace s letadly, obsluha a údržba (a) Selhání, chybná funkce nebo závada pozemního zařízení používaného ke zkoušení nebo kontrolování systémů a zařízení letadla, kdykoliv požadované postupy pravidelné kontroly a zkoušení jasně neidentifikovaly problém, jestliže to má za následek rizikovou situaci. (b) Porušení nebo závažné chyby v dodržování požadovaných postupů obsluhy a údržby. 22

23 PŘÍLOHA II Následující pododstavce uvádějí příklady událostí, podléhajících povinnosti hlášení, vyplývajících z aplikace těchto obecně použitelných kritérií na konkrétní systémy uvedené v příloze I, písmeno B), ix). 1. Klimatizace/ventilace (a) úplná ztráta chlazení letecké elektrotechniky; (a) pokles tlaku. 2. Automatický letový systém (a) selhání automatického letového systému, kterým se dosahuje plánované operace při zapnutí; (b) závažný hlášený problém posádky s řízením letadla napojeného na automatický letový systém; (c) selhání jakéhokoliv odpojeného zařízení automatického letového systému; (d) neočekávaná změna automatického letového režimu. 3. Komunikační systémy (a) selhání nebo závada systému rozhlasu pro cestující, které mají za následek ztrátu vysílání rozhlasu pro cestující nebo jeho neslyšitelnost; (b) celková ztráta komunikace za letu. 4. Elektrický systém (a) ztráta rozvodné soustavy jednoho elektrického systému (AC nebo DC); (b) celková ztráta nebo ztráta více než jednoho systému výroby elektřiny; (c) selhání záložního (nouzového) systému výroby elektřiny. 5. Pilotní prostor/kabina/náklad (a) ztráta kontroly místa pilota během letu; 23

24 (b) selhání jakéhokoliv nouzového systému nebo zařízení včetně signalizačního systému nouzové evakuace, všech výstupních dveří, nouzového osvětlení atd.; (c) ztráta retenční schopnosti systému nakládání nákladu. 6. Protipožární systém (a) protipožární výstrahy, kromě těch, které byly okamžitě potvrzeny jako chybné; (b) nezjištěné selhání nebo nezjištěná závada protipožárního systému, které by mohlo vést ke ztrátě či omezení protipožární ochrany; (c) absence výstrahy v případě skutečného požáru. 7. Ovládací prvky letu (a) asymetrie klapek, stabilizátorů, náběžných klapek atd.; (b) omezení pohybu, nezvladatelnost nebo špatná či opožděná reakce v provozu základních systémů řízení letu nebo jejich přidružených systémů vyvažovacích klapek a blokování; (c) vybočení při pozemním řízení letadla; (d) vibrace pociťované posádkou při pozemním řízení letadla; (e) odpojení nebo selhání mechanického řízení letadla; (f) závažné narušení běžného řízení letadla nebo snížení kvality letu. 8. Palivová soustava (a) chybná funkce systému udávajícího množství paliva, která má za následek celkovou ztrátu nebo chybné údaje o množství paliva na palubě; (b) únik paliva, který má za následek velkou ztrátu, riziko požáru, závažnou kontaminaci; (c) chybná funkce nebo závady systému rychlého vypouštění paliva, které mají za následek nahodilou ztrátu významného množství paliva, riziko požáru, nebezpečnou kontaminaci zařízení letadla nebo neschopnost rychle vypouštět palivo; (d) chybné funkce nebo závady palivové soustavy, které měly významný vliv na zásobování palivem a/nebo distribuci paliva; (e) neschopnost přenosu nebo použití celkového množství použitelného paliva. 24

25 9. Hydraulika (a) ztráta jednoho hydraulického systému (pouze ETOPS); (b) selhání funkce izolačního systému; (c) ztráta více než jednoho kapalinového okruhu; (d) selhání záložního hydraulického systému; (e) náhodné zvětšení náporové větrné turbíny. 10. Protinámrazový systém (a) nezjištěná ztráta nebo snížený výkon protinámrazového systému; (b) ztráta více než jedné sondovací vytápěcí soustavy; (c) neschopnost symetrického odmrazování křídel; (d) abnomální akumulace námrazy, která má za následek závažné účinky na výkon či kvalitu řízení; (e) významné ovlivnění schopnosti posádky vidět. 11. Indikační/výstražné/registrační systémy (a) chybná funkce nebo závada jakéhokoliv indikačního systému, jestliže by možnost závažných zavádějících ukazatelů pro posádku mohla vést k neadekvátní činnosti posádky mající vliv na základní systém; (b) ztráta červené výstražné funkce v systému; (c) selhání nebo chybná funkce registračních systémů (FDR, CVR); (d) pro skleněné pilotní prostory: ztráta nebo chybná funkce více než jedné zobrazovací jednotky či počítače zahrnutých do funkce zobrazení/výstraha. 12. Systém/brzdy/pneumatiky přistávacího zařízení (a) požár brzd; 25

26 (b) závažný pokles účinnosti brzdění; (c) nesymetrické brzdění, které má za následek závažné odchýlení od dráhy; (d) selhání systému vysunutí podvozku volným poklesem (včetně během plánovaných zkoušek); (e) nežádoucí vysunutí/zatažení podvozku nebo dveří podvozku; (f) vícenásobné prasknutí pneumatik. 13. Navigační systémy (včetně systému přesného přibližování) a letecké datové systémy (a) ztráta nebo vícenásobné selhání navigačního zařízení; (b) celkové selhání nebo vícenásobné selhání zařízení leteckého datového systému; (c) závažně zavádějící indikace. 14. Kyslík (a) pro přetlakované letadlo: ztráta zásoby kyslíku v pilotním prostoru (b) ztráta zásoby kyslíku pro značný počet cestujících (více než 10 %), včetně zjištění ztráty během údržby nebo výcviku či za účelem zkoušení. 15. Systém vypouštění vzduchu (a) unikání horkého proudu vzduchu, které má za následek protipožární výstrahu nebo poškození konstrukce; (b) ztráta všech systémů vypouštění vzduchu; (c) selhání systému detekce unikání horkého proudu vzduchu. Zdroj: Official Journal of European Communities C 332 E, , s Překlad: Lidmila Zrzavecká Korektura: ODIS 26

SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2003/42/ES. ze dne 13. června 2003. o hlášení událostí v civilním letectví

SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2003/42/ES. ze dne 13. června 2003. o hlášení událostí v civilním letectví SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2003/42/ES ze dne 13. června 2003 o hlášení událostí v civilním letectví EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE, s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

Více

PŘÍLOHY. návrhu NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY

PŘÍLOHY. návrhu NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 7.12.2015 COM(2015) 613 final ANNEXES 1 to 10 PŘÍLOHY [ ] návrhu NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY o společných pravidlech v oblasti civilního letectví a o zřízení Agentury

Více

Revidovaný překlad právního předpisu Evropských společenství SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2004/36/ES. ze dne 21.

Revidovaný překlad právního předpisu Evropských společenství SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2004/36/ES. ze dne 21. SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2004/36/ES ze dne 21. dubna 2004 o bezpečnosti letadel třetích zemí, která používají letiště Společenství EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE, s ohledem na Smlouvu

Více

EVROPSKÁ UNIE EVROPSKÝ PARLAMENT

EVROPSKÁ UNIE EVROPSKÝ PARLAMENT EVROPSKÁ UNIE EVROPSKÝ PARLAMENT RADA Štrasburk 11. března 2008 (OR. en) 2005/0191 (COD) LEX 888 PE-CONS 3601/x/08 REV x AVIATION 9 CODEC 30 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY O SPOLEČNÝCH PRAVIDLECH

Více

ze dne 20. listopadu 2003

ze dne 20. listopadu 2003 UPOZORNĚNÍ: Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj. Nařízení jsou závazná ve znění zveřejněném v tištěném vydání Úředního věstníku Evropské unie. B NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2042/2003 ze

Více

ze dne 20. listopadu 2003 (Text s významem pro EHP)

ze dne 20. listopadu 2003 (Text s významem pro EHP) UPOZORNĚNÍ: Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj. Nařízení jsou závazná ve znění zveřejněném v tištěném vydání Úředního věstníku Evropské unie. B NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2042/2003 ze

Více

SMĚRNICE KOMISE 2003/94/ES. ze dne 8. října 2003,

SMĚRNICE KOMISE 2003/94/ES. ze dne 8. října 2003, SMĚRNICE KOMISE 2003/94/ES ze dne 8. října 2003, kterou se stanoví zásady a pokyny pro správnou výrobní praxi pro humánní léčivé přípravky a hodnocené humánní léčivé přípravky (Text s významem pro EHP)

Více

(Legislativní akty) SMĚRNICE

(Legislativní akty) SMĚRNICE 16.12.2011 Úřední věstník Evropské unie L 334/1 I (Legislativní akty) SMĚRNICE SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2011/91/EU ze dne 13. prosince 2011 o údajích nebo značkách určujících šarži, ke které

Více

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel, 24. května 2005 (OR. en) 15311/04 Interinstitucionální spis: 2003/0139 (COD) ENV 645 MI 303 RELEX 596 CODEC 1288 OC 470

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel, 24. května 2005 (OR. en) 15311/04 Interinstitucionální spis: 2003/0139 (COD) ENV 645 MI 303 RELEX 596 CODEC 1288 OC 470 RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel, 24. května 2005 (OR. en) 15311/04 Interinstitucionální spis: 2003/0139 (COD) ENV 645 MI 303 RELEX 596 CODEC 1288 OC 470 PRÁVNÍ PŘEDPISY A JINÉ AKTY: Předmět : Nařízení Evropského

Více

13/sv. 18. NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 258/97 ze dne 27. ledna 1997 o nových potravinách a nových složkách potravin

13/sv. 18. NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 258/97 ze dne 27. ledna 1997 o nových potravinách a nových složkách potravin 244 CS Úřední věstník Evropské unie 13/sv. 18 31997R0258 14.2.1997 ÚŘEDNÍ VĚSTNÍK EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ L 43/1 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 258/97 ze dne 27. ledna 1997 o nových potravinách

Více

Směrnice Evropského parlamentu A Rady 2000/55/ES ze dne 18. září 2000 o požadavcích na energetickou účinnost předřadníků k zářivkám

Směrnice Evropského parlamentu A Rady 2000/55/ES ze dne 18. září 2000 o požadavcích na energetickou účinnost předřadníků k zářivkám Směrnice Evropského parlamentu A Rady 2000/55/ES ze dne 18. září 2000 o požadavcích na energetickou účinnost předřadníků k zářivkám EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE, s ohledem na Smlouvu o založení

Více

SMĚRNICE RADY. ze dne 19. října 1992

SMĚRNICE RADY. ze dne 19. října 1992 SMĚRNICE RADY ze dne 19. října 1992 o zavádění opatření pro zlepšení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci těhotných zaměstnankyň a zaměstnankyň krátce po porodu nebo kojících zaměstnankyň (desátá směrnice

Více

USPOŘÁDÁNÍ LETOVÉHO PROVOZU

USPOŘÁDÁNÍ LETOVÉHO PROVOZU MINISTERSTVO DOPRAVY A SPOJŮ ČR POSTUPY PRO LETOVÉ NAVIGAČNÍ SLUŽBY USPOŘÁDÁNÍ LETOVÉHO PROVOZU Doc 4444 / L 4444 Opatření Ministerstva dopravy a spojů č.j. 184/2002-220-SP ze dne 26.2.2002 KONTROLNÍ

Více

11.4.2006 CS Úřední věstník Evropské unie L 102/35

11.4.2006 CS Úřední věstník Evropské unie L 102/35 11.4.2006 CS Úřední věstník Evropské unie L 102/35 SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2006/22/ES ze dne 15. března 2006 o minimálních podmínkách pro provedení nařízení Rady (EHS) č. 3820/85 a (EHS)

Více

(Nelegislativní akty) NAŘÍZENÍ

(Nelegislativní akty) NAŘÍZENÍ 23.1.2015 L 17/1 II (Nelegislativní akty) NAŘÍZENÍ NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2015/68 ze dne 15. října 2014, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 167/2013, pokud

Více

Příloha VII návrhu nařízení Komise o letovém provozu OPS. Část NCO IR

Příloha VII návrhu nařízení Komise o letovém provozu OPS. Část NCO IR Evropská agentura pro bezpečnost letectví Příloha VII návrhu nařízení Komise o letovém provozu OPS Část NCO IR R.F010-02 Evropská agentura pro bezpečnost letectví, 2012. Všechna práva vyhrazena. Dokument

Více

Částka 82. ZÁKON ze dne 14. června 2012, kterým se mění zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

Částka 82. ZÁKON ze dne 14. června 2012, kterým se mění zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony Strana 3218 Sbírka zákonů č. 239 / 2012 Částka 82 239 ZÁKON ze dne 14. června 2012, kterým se mění zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony Parlament

Více

SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2000/53/ES. ze dne 18. září 2000. o vozidlech s ukončenou životností

SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2000/53/ES. ze dne 18. září 2000. o vozidlech s ukončenou životností SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2000/53/ES ze dne 18. září 2000 o vozidlech s ukončenou životností EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE, s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

Více

Nařízení NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 165/2014

Nařízení NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 165/2014 Nařízení NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 165/2014 ze dne 4. února 2014 o tachografech v silniční dopravě, o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 3821/85 o záznamovém zařízení v silniční dopravě

Více

(Legislativní akty) NAŘÍZENÍ

(Legislativní akty) NAŘÍZENÍ 25.6.2015 L 160/1 I (Legislativní akty) NAŘÍZENÍ NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2015/936 ze dne 9. června 2015 o společných pravidlech dovozu textilních výrobků pocházejících z některých třetích

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh. NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. /2011. ze dne [ ]

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh. NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. /2011. ze dne [ ] CS CS CS KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ Návrh V Bruselu dne XXX C NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. /2011 ze dne [ ] kterým se mění nařízení Komise (ES) č. 1702/2003, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro certifikaci

Více

Příloha č. III.2. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY MĚSTA Český Krumlov

Příloha č. III.2. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY MĚSTA Český Krumlov Příloha č. III.2. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY MĚSTA Český Krumlov OBSAH : PREAMBULE strana ČÁST I. OBECNÁ USTANOVENÍ 3 ČLÁNEK 1 : ÚVODNÍ USTANOVENÍ ČLÁNEK 2 : PRIORITA DOKUMENTŮ ČLÁNEK 3 : DEFINICE POJMŮ

Více

Revidovaný překlad právního předpisu Evropských společenství. NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 12/98. ze dne 11. prosince 1997,

Revidovaný překlad právního předpisu Evropských společenství. NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 12/98. ze dne 11. prosince 1997, NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 12/98 ze dne 11. prosince 1997, kterým se stanoví podmínky, za nichž může dopravce nerezident provozovat vnitrostátní silniční přepravu cestujících uvnitř členského státu RADA EVROPSKÉ

Více

Staženo z ISAPu, Evidence revidovaných překladů (Databáze 3A) Dne 21.7.2003 ROZHODNUTÍ KOMISE. ze dne 15. června 2001

Staženo z ISAPu, Evidence revidovaných překladů (Databáze 3A) Dne 21.7.2003 ROZHODNUTÍ KOMISE. ze dne 15. června 2001 ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 15. června 2001 o standardních smluvních doložkách pro předávání osobních údajů do třetích zemí podle směrnice 95/46/ES (oznámeno pod číslem dokumentu K(2001) 1539) (Text s významem

Více

SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2009/16/ES ze dne 23. dubna 2009 o státní přístavní inspekci (přepracované znění) (Text s významem pro EHP)

SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2009/16/ES ze dne 23. dubna 2009 o státní přístavní inspekci (přepracované znění) (Text s významem pro EHP) 28.5.2009 Úřední věstník Evropské unie L 131/57 SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2009/16/ES ze dne 23. dubna 2009 o státní přístavní inspekci (přepracované znění) (Text s významem pro EHP) EVROPSKÝ

Více

Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah

Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah 2008R0692 CS 04.02.2015 008.001 1 Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah B NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 692/2008 ze dne 18. července 2008

Více

Názvy textilií a související označování textilních výrobků etiketami ***I

Názvy textilií a související označování textilních výrobků etiketami ***I P7_TA(2010)0168 Názvy textilií a související označování textilních výrobků etiketami ***I Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 18.května 2010 o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady

Více

Nařízení (ES) č. 593/2007 se mění takto: 1) Článek 6 se nahrazuje tímto: Článek 6

Nařízení (ES) č. 593/2007 se mění takto: 1) Článek 6 se nahrazuje tímto: Článek 6 L 350/46 Úřední věstník Evropské unie 30.12.2008 NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1356/2008 ze dne 23. prosince 2008, kterým se mění nařízení (ES) č. 593/2007 o poplatcích a platbách vybíraných Evropskou agenturou

Více

Srovnávací tabulka pro posouzení implementace předpisu Evropské unie

Srovnávací tabulka pro posouzení implementace předpisu Evropské unie Čl. 1, odst. 1, písm. a) Čl. 1, odst. 1, písm. b) Čl. 1, odst. 1, písm. c) Čl. 1, odst. 2, písm. a), bod 1. odst., Směrnice 2011/92/EU se mění takto: 1) Článek 1 se mění takto: a) v odstavci 2 se doplňuje

Více

DOPORUČENÍ. DOPORUČENÍ KOMISE ze dne 24. září 2013 o auditech a posouzeních prováděných oznámenými subjekty v oblasti zdravotnických prostředků

DOPORUČENÍ. DOPORUČENÍ KOMISE ze dne 24. září 2013 o auditech a posouzeních prováděných oznámenými subjekty v oblasti zdravotnických prostředků 25.9.2013 Úřední věstník Evropské unie L 253/27 DOPORUČENÍ DOPORUČENÍ KOMISE ze dne 24. září 2013 o auditech a posouzeních prováděných oznámenými subjekty v oblasti zdravotnických prostředků (Text s významem

Více

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY. (ES) č. 1071/2009

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY. (ES) č. 1071/2009 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1071/2009 ze dne 21. října 2009, kterým se zavádějí společná pravidla týkající se závazných podmínek pro výkon povolání podnikatele v silniční dopravě a zrušuje

Více

PRO PŘÍPRAVU A ORGANIZACI ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD A INCIDENTŮ V CIVILNÍM LETECTVÍ

PRO PŘÍPRAVU A ORGANIZACI ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD A INCIDENTŮ V CIVILNÍM LETECTVÍ ÚSTAV PRO ODBORNÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD BERANOVÝCH 130 199 01 PRAHA 99 Č.j. 584/2016 -ÚZPLN Výtisk č.: Schvaluji: Ing. Pavel Štrůblředitel METODICKÁ SMĚRNICE PRO PŘÍPRAVU A ORGANIZACI ZJIŠŤOVÁNÍ

Více

NAŘÍZENÍ. NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1005/2009 ze dne 16. září 2009 o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu

NAŘÍZENÍ. NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1005/2009 ze dne 16. září 2009 o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu 31.10.2009 Úřední věstník Evropské unie L 286/1 I (Akty přijaté na základě Smlouvy o ES a Smlouvy o Euratomu, jejichž uveřejnění je povinné) NAŘÍZENÍ NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1005/2009

Více

2004R0852 CS 20.04.2009 002.001 1. B NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 852/2004 ze dne 29. dubna 2004 o hygieně potravin

2004R0852 CS 20.04.2009 002.001 1. B NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 852/2004 ze dne 29. dubna 2004 o hygieně potravin 2004R0852 CS 20.04.2009 002.001 1 Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah B NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 852/2004

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2009 V. volební období. Návrh. poslance Miroslava Kalouska a dalších.

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2009 V. volební období. Návrh. poslance Miroslava Kalouska a dalších. PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2009 V. volební období 847 Návrh poslance Miroslava Kalouska a dalších na vydání ZÁKONA, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Celní

Více

319 C5-0375/2000 2000/0139(COD)

319 C5-0375/2000 2000/0139(COD) Návrh na směrnici Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 97/67/ES s ohledem na další otvírání poštovních služeb Společenství hospodářské soutěži (KOM(2000) 319 C5-0375/2000 2000/0139(COD)

Více

Evropská agentura pro bezpečnost letectví

Evropská agentura pro bezpečnost letectví Evropská agentura pro bezpečnost letectví Rozhodnutí výkonného ředitele 2003/19/RM ROZHODNUTÍ č. 2003/19/RM VÝKONNÉHO ŘEDITELE AGENTURY ze dne 28. listopadu 2003 o přijatelných způsobech průkazu a poradenském

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 14.1.2008 KOM(2007) 872 v konečném znění 2008/0002 (COD) Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY o nových potravinách, kterým se mění nařízení (ES) č. XXX/XXXX

Více

(Legislativní akty) SMĚRNICE

(Legislativní akty) SMĚRNICE 24.4.2015 L 106/1 I (Legislativní akty) SMĚRNICE SMĚRNICE RADY (EU) 2015/637 ze dne 20. dubna 2015 o opatřeních v oblasti koordinace a spolupráce s cílem usnadnit konzulární ochranu nezastoupených občanů

Více

LETOVÉ NAVIGAČNÍ SLUŽBY

LETOVÉ NAVIGAČNÍ SLUŽBY 36 Letecká stavba (1) Leteckou stavbou je a) dráha ke vzletům a přistávání letadel bez zřetele na její stavebně technické provedení, b) dráhy a plochy určené k pohybům a stáním letadel souvisejícím s jejich

Více

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 10. listopadu 2006 (OR. en) 14224/1/06 REV 1. Interinstitucionální spis: 2004/0270B (COD) AGRILEG 174 CODEC 1140 OC 770

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 10. listopadu 2006 (OR. en) 14224/1/06 REV 1. Interinstitucionální spis: 2004/0270B (COD) AGRILEG 174 CODEC 1140 OC 770 RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 10. listopadu 2006 (OR. en) Interinstitucionální spis: 2004/0270B (COD) 14224/1/06 REV 1 AGRILEG 174 CODEC 1140 OC 770 PRÁVNÍ PŘEDPISY A JINÉ AKTY Předmět: Společný postoj přijatý

Více

O p r a v y. Datum záznamu a podpis 1 2 3 4 5 6 7. opravy

O p r a v y. Datum záznamu a podpis 1 2 3 4 5 6 7. opravy Počet stran 43 Strana 2 CAA-TI-011-7/97 ZÁZNAM O ZMĚNÁCH A OPRAVÁCH Z m ě n y O p r a v y Číslo změny Datum platnosti Datum záznamu a podpis Číslo opravy Datum platnosti Datum záznamu a podpis 1 2 3 4

Více

Předmět úpravy (k 102 odst. 1 zákona)

Předmět úpravy (k 102 odst. 1 zákona) 108/1997 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva dopravy a spojů ze dne 23. dubna 1997, kterou se provádí zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání

Více

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 852/2004. ze dne 29. dubna 2004. o hygieně potravin

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 852/2004. ze dne 29. dubna 2004. o hygieně potravin NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 852/2004 ze dne 29. dubna 2004 o hygieně potravin REGULATION (EC) No 852/2004 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 29 April 2004 on the hygiene

Více

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY. (ES) č. 561/2006

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY. (ES) č. 561/2006 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 561/2006 ze dne 15. března 2006 o harmonizaci některých předpisů v sociální oblasti týkajících se silniční dopravy, o změně nařízení Rady (EHS) č. 3821/85

Více

Úřední věstník Evropské unie L 148. Právní předpisy. Nelegislativní akty. Svazek 57. 20. května 2014. České vydání. Obsah NAŘÍZENÍ

Úřední věstník Evropské unie L 148. Právní předpisy. Nelegislativní akty. Svazek 57. 20. května 2014. České vydání. Obsah NAŘÍZENÍ Úřední věstník Evropské unie L 148 České vydání Právní předpisy Svazek 57 20. května 2014 Obsah II Nelegislativní akty NAŘÍZENÍ Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 522/2014 ze dne 11. března

Více

PŘÍLOHA B USTANOVENÍ O DOPRAVNÍCH PROSTŘEDCÍCH A O PŘEPRAVĚ

PŘÍLOHA B USTANOVENÍ O DOPRAVNÍCH PROSTŘEDCÍCH A O PŘEPRAVĚ PŘÍLOHA B USTANOVENÍ O DOPRAVNÍCH PROSTŘEDCÍCH A O PŘEPRAVĚ ČÁST 8 Požadavky na osádky vozidel, jejich výbavu, provoz a průvodní doklady KAPITOLA 8.1 VŠEOBECNÉ POŽADAVKY NA DOPRAVNÍ JEDNOTKY A JEJICH VYBAVENÍ

Více

1997L0067 CS 27.02.2008 003.001 1

1997L0067 CS 27.02.2008 003.001 1 1997L0067 CS 27.02.2008 003.001 1 Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah B SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 97/67/ES ze dne

Více

Informace o nařízení ES o spolupráci v oblasti ochrany spotřebitele

Informace o nařízení ES o spolupráci v oblasti ochrany spotřebitele Informace o nařízení ES o spolupráci v oblasti ochrany spotřebitele Dne 29. 12. 2006 vstoupilo v platnost Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2006/2004 o spolupráci mezi vnitrostátními orgány

Více

s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (COM(2011)0876),

s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (COM(2011)0876), P7_TA-PROV(2013)0298 Prioritní látky v oblasti vodní politiky ***I Legislativní usnení Evropského parlamentu ze dne 2. července 2013 o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou mění směrnice

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ. Předmět úpravy

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ. Předmět úpravy Platné znění zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, s vyznačením navrhovaných změn a doplnění způsobených zákonem č. 55/2012 Sb., účinné k 1. 4. 2012 Parlament se

Více

(Nelegislativní akty) NAŘÍZENÍ

(Nelegislativní akty) NAŘÍZENÍ 22.5.2014 L 152/1 II (Nelegislativní akty) NAŘÍZENÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 548/2014 ze dne 21. května 2014 kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/125/ES, pokud jde o malé, střední

Více

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) /... ze dne XXX,

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) /... ze dne XXX, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne XXX [ ](2015) XXX draft PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) /... ze dne XXX, kterým se stanoví prováděcí pravidla k některým ustanovením nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU)

Více

STANOVENÍ ORGANIZACE ZABEZPEČENÍ POŽÁRNÍ OCHRANY

STANOVENÍ ORGANIZACE ZABEZPEČENÍ POŽÁRNÍ OCHRANY Stránka 1/ 16 Dodatek číslo 1 číslo 2 číslo 3 Účinnost od : STANOVENÍ ORGANIZACE ZABEZPEČENÍ POŽÁRNÍ OCHRANY Rozdělovník: 1. předseda představenstva 2. místopředseda představenstva 3. vedoucí útvaru účtárna

Více

L 189/164 Úřední věstník Evropské unie 27.6.2014

L 189/164 Úřední věstník Evropské unie 27.6.2014 L 189/164 Úřední věstník Evropské unie 27.6.2014 SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2014/68/EU ze dne 15. května 2014 o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se dodávání tlakových

Více

22/1997 Sb. ČR. Technické požadavky na výrobky. Hlava I. Úvodní ustanovení. Předmět úpravy

22/1997 Sb. ČR. Technické požadavky na výrobky. Hlava I. Úvodní ustanovení. Předmět úpravy 22/1997 Sb. ČR Neoficiální úplné znění zákona ze dne 24. ledna 1997 č. 22/1997 Sb. ČR, o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů; ve znění zákona č. 71/2000 Sb.; zákona

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 1.8.2006 KOM(2006)432 v konecném znení 2006/0146(COD) Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY o odstranění kontrol na hranicích členských států v silniční

Více

ZÁKON ze dne 14. března 2006 o změně některých zákonů souvisejících s přijetím stavebního zákona a zákona o vyvlastnění

ZÁKON ze dne 14. března 2006 o změně některých zákonů souvisejících s přijetím stavebního zákona a zákona o vyvlastnění ZÁKON ze dne 14. března 2006 o změně některých zákonů souvisejících s přijetím stavebního zákona a zákona o vyvlastnění Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ Změna zákona o státní

Více

189/1999 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ

189/1999 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ Systém ASPI - stav k 21.1.2015 do částky 8/2015 Sb. a 3/2015 Sb.m.s. 189/1999 Sb. - o nouzových zásobách ropy - poslední stav textu 189/1999 Sb. ZÁKON ze dne 29. července 1999 o nouzových zásobách ropy,

Více

Evropská agentura pro bezpečnost letectví. AMC a GM k Části 21

Evropská agentura pro bezpečnost letectví. AMC a GM k Části 21 Konsolidované znění Evropská agentura pro bezpečnost letectví AMC a GM k Části 21 Přijatelné způsoby průkazu a poradenský materiál pro certifikaci letové způsobilosti letadel a souvisejících výrobků, letadlových

Více

(není relevantní pro transpozici)

(není relevantní pro transpozici) Čl. 1 Číslo Sb. z. Ustanovení (, odst., Účelem této směrnice je na prvním místě prevence vzniku odpadních elektrických a elektronických zařízení (OEEZ) a dále jeho opětovné použití, recyklace a další formy

Více

Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah

Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah 2006D0502 CS 22.03.2011 005.001 1 Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah B ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 11. května 2006, kterým se po

Více

Návrh. pozdějších předpisů

Návrh. pozdějších předpisů Návrh VYHLÁŠKA ze dne...2014, kterou se mění vyhláška č. 410/2006 Sb., o ochraně civilního letectví před protiprávními činy a o změně vyhlášky Ministerstva dopravy a spojů č. 108/1997 Sb., kterou se provádí

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2015 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 160 Rozeslána dne 28. prosince 2015 Cena Kč 230, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2015 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 160 Rozeslána dne 28. prosince 2015 Cena Kč 230, O B S A H : Ročník 2015 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 160 Rozeslána dne 28. prosince 2015 Cena Kč 230, O B S A H : 374. Zákon o ozdravných postupech a řešení krize na finančním trhu 375. Zákon, kterým se mění

Více

Evropská agentura pro bezpečnost letectví

Evropská agentura pro bezpečnost letectví Rozhodnutí výkonného ředitele 2003/15/RM Konečná verze 14/11/2003 Evropská agentura pro bezpečnost letectví ROZHODNUTÍ Č. 2003/15/RM VÝKONNÉHO ŘEDITELE AGENTURY ze dne 14. listopadu 2003 o certifikačních

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti simple shop and rent s.r.o. pro internetový obchod www.simplerent.cz ČÁST A: Obecná ustanovení I. Předmět všeobecných obchodních podmínek II. Předmět Smlouvy ČÁST

Více

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY,

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 30.9.2010 KOM(2010) 539 v konečném znění 2010/0267 (COD) C7-0294/10 Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 73/2009, kterým se stanoví

Více

PŘÍLOHA B USTANOVENÍ O DOPRAVNÍCH PROSTŘEDCÍCH A O PŘEPRAVĚ

PŘÍLOHA B USTANOVENÍ O DOPRAVNÍCH PROSTŘEDCÍCH A O PŘEPRAVĚ PŘÍLOHA B USTANOVENÍ O DOPRAVNÍCH PROSTŘEDCÍCH A O PŘEPRAVĚ 1188 ČÁST 8 POŽADAVKY NA OSÁDKY VOZIDEL, JEJICH VÝBAVU, PROVOZ A PRŮVODNÍ DOKLADY 1189 KAPITOLA 8.1 VŠEOBECNÉ POŽADAVKY NA DOPRAVNÍ JEDNOTKY

Více

285/2009 Sb. ZÁKON ze dne 22. července 2009, ČÁST PRVNÍ. Změna zákona o bankách

285/2009 Sb. ZÁKON ze dne 22. července 2009, ČÁST PRVNÍ. Změna zákona o bankách Systém ASPI - stav k 3.4.2011 do částky 33/2011 Sb. a 14/2011 Sb.m.s. Obsah a text 285/2009 Sb. - poslední stav textu 285/2009 Sb. ZÁKON ze dne 22. července 2009, kterým se mění některé zákony v souvislosti

Více

160 ZÁVAZNÝ POKYN policejního prezidenta ze dne 4. prosince 2009, kterým se upravuje postup na úseku bezpečnosti a plynulosti silničního provozu

160 ZÁVAZNÝ POKYN policejního prezidenta ze dne 4. prosince 2009, kterým se upravuje postup na úseku bezpečnosti a plynulosti silničního provozu 160 ZÁVAZNÝ POKYN policejního prezidenta ze dne 4. prosince 2009, PRO VNITŘNÍ POTŘEBU kterým se upravuje postup na úseku bezpečnosti a plynulosti silničního provozu (opr. tisk. chyby SIAŘ PP ČR čá. 170/2011)

Více

(Akty přijaté na základě Smlouvy o ES a Smlouvy o Euratomu, jejichž uveřejnění je povinné) SMĚRNICE

(Akty přijaté na základě Smlouvy o ES a Smlouvy o Euratomu, jejichž uveřejnění je povinné) SMĚRNICE 30.6.2009 Úřední věstník Evropské unie L 170/1 I (Akty přijaté na základě Smlouvy o ES a Smlouvy o Euratomu, jejichž uveřejnění je povinné) SMĚRNICE SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2009/48/ES ze

Více

Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah

Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah 2000L0029 CS 30.06.2014 023.001 1 Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah B SMĚRNICE RADY 2000/29/ES ze dne 8. května 2000 o ochranných

Více

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na čl. 77 odst. 2 písm. d) této smlouvy,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na čl. 77 odst. 2 písm. d) této smlouvy, 27.6.2014 Úřední věstník Evropské unie L 189/93 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 656/2014 ze dne 15. května 2014, kterým se stanoví pravidla pro ostrahu vnějších námořních hranic v kontextu

Více

Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah

Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah 2007R1451 CS 01.09.2013 002.001 1 Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah B NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1451/2007 ze dne 4. prosince 2007

Více

1) Vysvětlení nezbytnosti navrhované právní úpravy a odůvodnění jejích hlavních principů

1) Vysvětlení nezbytnosti navrhované právní úpravy a odůvodnění jejích hlavních principů III. ODŮVODNĚNÍ A. OBECNÁ ČÁST 1) Vysvětlení nezbytnosti navrhované právní úpravy a odůvodnění jejích hlavních principů Vyhláška ponese název Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 108/1997 Sb., kterou se

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2009 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 91 Rozeslána dne 4. září 2009 Cena Kč 62, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2009 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 91 Rozeslána dne 4. září 2009 Cena Kč 62, O B S A H : Ročník 2009 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Rozeslána dne 4. září 2009 Cena Kč 62, O B S A H : 298. Zákon, kterým se mění zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů

Více

(Nelegislativní akty) ROZHODNUTÍ

(Nelegislativní akty) ROZHODNUTÍ 14.5.2011 Úřední věstník Evropské unie L 126/1 II (Nelegislativní akty) ROZHODNUTÍ ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 26. dubna 2011 o technické specifikaci pro interoperabilitu subsystému Energie transevropského

Více

ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. 1 Předmět úpravy

ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. 1 Předmět úpravy Úplné znění zákona č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 425/1990 Sb., zákonem č. 542/1991 Sb., zákonem č. 169/1993 Sb.,

Více

Přehled otázek. Kurz Požární prevence P

Přehled otázek. Kurz Požární prevence P Přehled otázek Kurz Požární prevence P 2010 Přehled otázek - Stavební prevence 1.) Co se rozumí pod pojmem požární bezpečnost stavebních objektů pro účely ČSN 73 0802 a) schopnost stavebních objektů bránit

Více

SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY

SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY Strana 1 Směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 98/5/ES ze dne 16. února 1998 SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY č. 98/5/ES ze dne 16. února 1998, o usnadnění trvalého výkonu povolání advokáta v jiném

Více

(Text s významem pro EHP) (2011/786/EU)

(Text s významem pro EHP) (2011/786/EU) L 319/106 Úřední věstník Evropské unie 2.12.2011 ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 29. listopadu 2011 o požadavcích na bezpečnost, které mají splňovat evropské normy pro kola, kola pro mladší děti a zavazadlové

Více

N á v r h ZÁKON. ze dne... 2017. Hlava I. Obecná ustanovení. Díl 1. Úvodní ustanovení. 1 Účel a předmět úpravy

N á v r h ZÁKON. ze dne... 2017. Hlava I. Obecná ustanovení. Díl 1. Úvodní ustanovení. 1 Účel a předmět úpravy III. N á v r h ZÁKON ze dne... 2017 o vybraných výrobcích s ukončenou životností a o změně souvisejících zákonů (zákon o vybraných výrobcích s ukončenou životností) Parlament se usnesl na tomto zákoně

Více

Z LEGISLATIVY EVROPSKÉ UNIE

Z LEGISLATIVY EVROPSKÉ UNIE Z LEGISLATIVY EVROPSKÉ UNIE Cílem této rubriky je podat přehled o vybraných významných právě připravovaných či již přijatých legislativních aktech Evropské unie, které mají z hlediska svého obsahu vazby

Více

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 23. dubna 2013 (OR. en) 5394/1/13 REV 1. Interinstitucionální spisy: 2011/0156 (COD)

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 23. dubna 2013 (OR. en) 5394/1/13 REV 1. Interinstitucionální spisy: 2011/0156 (COD) RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 23. dubna 2013 (OR. en) Interinstitucionální spisy: 2011/0156 (COD) 5394/1/13 REV 1 DENLEG 4 AGRI 20 SAN 17 CODEC 94 PARLNAT 98 PRÁVNÍ PŘEDPISY A JINÉ AKTY Předmět: Postoj Rady

Více

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ. o uplatňování směrnice 2009/20/ES o pojištění majitelů lodí pro námořní nároky

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ. o uplatňování směrnice 2009/20/ES o pojištění majitelů lodí pro námořní nároky EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 29.3.2016 COM(2016) 167 final ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ o uplatňování směrnice 2009/20/ES o pojištění majitelů lodí pro námořní nároky CS CS 1. ÚVOD Směrnice

Více

Zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v prostředí s nebezpečím výbuchu

Zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v prostředí s nebezpečím výbuchu práci v prostředí s nebezpečím výbuchu Strana: 1 z: 24 práci v prostředí s nebezpečím výbuchu Schválil: Ing. Tomáš Procházka, v.r. generální ředitel Synthesia, a.s. Určeno jen pro vnitřní potřebu. Předávání,

Více

CERTIFIKAČNÍ SPECIFIKACE PRO KLUZÁKY A MOTOROVÉ KLUZÁKY

CERTIFIKAČNÍ SPECIFIKACE PRO KLUZÁKY A MOTOROVÉ KLUZÁKY Konsolidované znění Evropská agentura pro bezpečnost letectví CERTIFIKAČNÍ SPECIFIKACE PRO KLUZÁKY A MOTOROVÉ KLUZÁKY CS-22 Ve znění: Změna Datum účinnosti Rozhodnutí výkonného ředitele č. 2003/13/RM ze

Více

ROZHODNUTÍ EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY

ROZHODNUTÍ EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY L 74/30 Úřední věstník Evropské unie 16.3.2013 ROZHODNUTÍ ROZHODNUTÍ EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY ze dne 11. ledna 2013, kterým se stanoví rámec infrastruktury veřejných klíčů Evropského systému centrálních

Více

Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah

Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah 2007R1394 CS 02.07.2012 001.001 1 Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah B NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1394/2007

Více

KONTROLNÍ SEZNAM STRAN Směrnice CAA/S-SLS-010-0/2012

KONTROLNÍ SEZNAM STRAN Směrnice CAA/S-SLS-010-0/2012 ZÁMĚRNĚ NEPUŽIT KNTRLNÍ SEZNAM STRAN Směrnice CAA/S-SLS-010-0/2012 Strana číslo erze Datum Strana číslo erze Datum 1-60 1. vydání 01.03.2012 1. vydání 1 01.03.2012 ZÁMĚRNĚ NEPUŽIT 1. vydání 2 01.03.2012

Více

SIKLA BOHEMIA, s r.o.

SIKLA BOHEMIA, s r.o. Všeobecné obchodní podmínky platné od 01.04.2011 Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP) vydala obchodní společnost Sikla Bohemia, s.r.o. se sídlem v Praze 20, Do Čertous 2620/11, PSČ 193 21, dále

Více

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 92-237

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 92-237 EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů 8. 10. 2013 2013/0072(COD) POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 92-237 Návrh stanoviska Hans-Peter Mayer (PE516.966v02-00) Evropského parlamentu

Více

Oprava pěší komunikace/chodníku v lokalitě Za Chlumem, ulice Litoměřická

Oprava pěší komunikace/chodníku v lokalitě Za Chlumem, ulice Litoměřická S M L O U V A O D Í L O uzavřená podle ust. 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění Čl. I. Smluvní strany Objednatel: Město Bílina Břežánská 50/4, 418 31 Bílina Zastoupení:

Více

Příloha č. 2 k zadávací dokumentaci - Zabezpečení ochrany prostor objektu Ústavu pro studium totalitních režimů

Příloha č. 2 k zadávací dokumentaci - Zabezpečení ochrany prostor objektu Ústavu pro studium totalitních režimů Příloha č. 2 k zadávací dokumentaci - Zabezpečení ochrany prostor objektu Ústavu pro studium totalitních režimů SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ BEZPEČNOSTNÍCH SLUŽEB č. Objednatel: I. Smluvní strany Česká republika

Více

MEZINÁRODNÍ AUDITORSKÝ STANDARD ISA 265 OBSAH

MEZINÁRODNÍ AUDITORSKÝ STANDARD ISA 265 OBSAH MEZINÁRODNÍ AUDITORSKÝ STANDARD PŘEDÁVÁNÍ INFORMACÍ OSOBÁM POVĚŘENÝM SPRÁVOU A ŘÍZENÍM ÚČETNÍ JEDNOTKY A VEDENÍ (Účinný pro audity účetních závěrek sestavených za období počínající 15. prosincem 2009 nebo

Více

Stanovy společenství vlastníků jednotek s názvem Společenství vlastníků domu Vlastina 846/40

Stanovy společenství vlastníků jednotek s názvem Společenství vlastníků domu Vlastina 846/40 Stanovy společenství vlastníků jednotek s názvem Společenství vlastníků domu Vlastina 846/40 Preambule 1. Společenství vlastníků jednotek s názvem Společenství vlastníků domu Vlastina 846/40 (dále jen

Více

***I NÁVRH ZPRÁVY. CS Jednotná v rozmanitosti CS 2011/0281(COD) 5. 6. 2012

***I NÁVRH ZPRÁVY. CS Jednotná v rozmanitosti CS 2011/0281(COD) 5. 6. 2012 EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova 5. 6. 2012 2011/0281(COD) ***I NÁVRH ZPRÁVY o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví společná organizace trhů

Více

2002R1774 CS 07.08.2009 010.001 1

2002R1774 CS 07.08.2009 010.001 1 2002R1774 CS 07.08.2009 010.001 1 Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah B NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1774/2002

Více

Úřední věstník Evropské unie. NAŘÍZENÍ RADY (EHS) č. 2299/89. ze dne 24. července 1989

Úřední věstník Evropské unie. NAŘÍZENÍ RADY (EHS) č. 2299/89. ze dne 24. července 1989 07/sv. 1 277 31989R2299 29.7.1989 ÚŘEDNÍ VĚSTNÍK EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ L 220/1 NAŘÍZENÍ RADY (EHS) č. 2299/89 ze dne 24. července 1989 o kodexu chování pro používání počítačových rezervačních systémů

Více

22/2003 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY. kterým se stanoví technické požadavky na spotřebiče plynných paliv

22/2003 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY. kterým se stanoví technické požadavky na spotřebiče plynných paliv 22/2003 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY kterým se stanoví technické požadavky na spotřebiče plynných paliv Vláda nařizuje podle 22 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých

Více