Problematika transplantací se zaměřením na kostní dřeň

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Problematika transplantací se zaměřením na kostní dřeň"

Transkript

1 Masarykova univerzita Přírodovědecká fakulta Ústav experimentální biologie Oddělení fyziologie a imunologie živočichů Problematika transplantací se zaměřením na kostní dřeň Bakalářská práce Brno 2007 Nela Tinková Vedoucí práce: Mgr. Monika Dušková, Dr.

2 Prohlašuji, že předložená bakalářská práce je mým původním autorským dílem, které jsem vypracovala samostatně. Veškerou literaturu, z níž jsem při zpracování své práce čerpala, řádně cituji a je uvedena v seznamu použité literatury. V Brně

3 V první řadě bych chtěla poděkovat své vedoucí paní Mgr. Monice Duškové, Dr. za cenné rady a pomoc při zpracování mé práce. Dále mé velké dík patří paní MUDr. Kateřině Benešové, Ph.D., Petru Kopřivovi a Veronice Tinkové. Všem těmto lidem nesmírně děkuji za trpělivost, ochotu a čas, který mi věnovali při tvorbě mé bakalářské práce.

4 OBSAH Abstrakt 6 Úvod 7 1. Transplantace Základní informace a rozdělení Historie Transplantační centra v ČR Dárci Kadaverózní Živí Etika transplantačního programu Kontraindikace Legislativní Medicínské Biologicko-imunologické aspekty transplantace MHC Rejekce GvHD Léčba Imunosupresivní látky Kortikosteroidy (Glukokortikoidy) Mykofenolát mofetil Azathioprin Cyklofosfamid Metotrexát Cyklosporin A Takrolimus - FK Sirolimus - Rapamycin Monoklonální látky Přípravné režimy před transplantací krvetvorných buněk Kostní dřeň a krvetvorné buňky Funkce, umístění a rozdělení kostní dřeně Transplantace krvetvorných buněk 29

5 3.3 Odběr krvetvorných buněk Zpracování odebraný krvetvorných buněk Kryokonzervace Nemoci vedoucí k transplantaci krvetvorných buněk Leukémie Chronická myeloidní leukémie Chronická lymfatická leukémie Akutní myeloidní leukémie Akutní lymfatická leukémie Získaná aplastická anémie Vrozené syndromy selhávání kostní dřeně Lymfomy Hodgkinova choroba Nehodgkinské lymfomy Mnohočetný myelom Život po transplantaci kostní dřeni Komplikace Zpomalení tělesného růstu Neplodnost Zákal čočky Snížení funkce štítné žlázy Plicní problém Infekce Relaps původního onemocnění 41 Závěr 42 Použitá literatura 43 Internetové zdroje 45 Jiné zdroje 46 Zkratky 47

6 Abstrakt Práce přibližuje problematiku transplantací lidem s nemedicínským vzděláním a je členěna na kapitoly, v nichž se zaměřuje zejména na obecné pojednání o transplantacích, historii, etiku, podmínky transplantace a na imunosupresivní látky. Podrobněji je pak rozebrána transplantace kostní dřeně a diagnózy vedoucí k transplantaci kostní dřeně. Graduation theses makes problems of transplantation clear to people without medicine knowledge. It is classified into chapters, there is treatise on transplantation, history, ethic, conditions of transplantation and immunosuppression medicines. Further there is analysed transplantation of bone marrow and diagnosis leads to transpalnation of bone marrow. 6

7 Úvod Vývoj transplantací začíná v 60. letech dvacátého století, kdy jsou zvládnuty veškeré technické problémy a transplantace se jeví jako perspektivní oblast medicíny. V 70. letech byly objeveny další imunosupresiva (hlavně cyklosporin A), které napomáhají úspěšné transplantaci. Přetrvávajícím problémem transplantací je stále velmi málo vhodných a ochotných dárců a i přes pokročilou imunosupresivní léčbu se stále objevují negativní reakce (např. rejekce). V současné době se řeší otázka xenogenních transplantacích, které by v budoucnu mohly zvýšit počet dárců. Potencionální dárci by se nehledali pouze mezi lidmi, ale bylo by možné použit i orgány odebrané od zvířat. Transplantace vyžadují velkou odbornou profesionalitu jak v přípravě k transplantaci, tak i po transplantaci. Transplantace jsou také nesmírně finančně náročné. I když jsou tyto výkony hrazeny zdravotními pojišťovnami, nezbývají finanční prostředky na další rozvoj oboru, výzkum a zlepšení nemocničního prostředí. Tyto chybějící finanční prostředky jsou získávány od sponzorů a z grantů. 7

8 1. Transplantace 1.1 Základní informace a rozdělení Transplantace je přenos živých buněk, tkáně nebo orgánu pocházejících od stejného nebo jiného jedince (dárce, donor) do organismu stejného nebo jiného nemocného (příjemce, akceptor). Rozlišujeme čtyři typy transplantací podle vztahu mezi transplantátem a transplantovaným jedincem. autologní transplantace syngenní transplantace alogenní transplantace xenogenní transplantace Při autologní transplantaci je dárce i příjemce tatáž osoba. Nemocnému se odebere vlastní tkáň či orgán (např. kostní dřeň - KD). U syngenní transplantace jsou dárce s příjemcem geneticky shodní (jednovaječná dvojčata). Díky genetické identitě nejsou spuštěny imunologické reakce. Alogenní transplantace (homotransplantace) probíhá mezi jedinci stejného druhu (z člověka na člověka), kteří nejsou stejně geneticky vybaveni. Dárcem může být sourozenec příjemce (pravděpodobnost, že dárce bude vhodný, je kolem 25 %), další člen rodiny (10 %) nebo úplně neznámý člověk s co největší podobností HLA systému (The Human Leucocyte Antigen) s příjemcem. U alogenní transplantace skoro vždy nastává odhojovací reakce (Vaňásek a kolektiv, 1996). Xenogenní transplantace (heterotransplantace) je mezi jedinci dvou různých živočišných druhů (ze zvířete na člověka). Tento typ transplantace je ve fázi výzkumu a zatím se v klinické medicíně nepoužívá. Perspektivním zvířetem pro člověka se jeví prase (Vaňásek a kolektiv, 1996). Dále rozlišujeme transplantace solidních orgánů, transplantace krve (resp. erytrocytů, trombocytů, granulocytů) a krvetvorných buněk (kostní dřeně nebo periferních kmenových buněk) (osobní sdělení, MUDr. Kateřina Benešová, Ph.D.). Pokud je po transplantaci obnoveno krevní řečiště, tak orgán, který se transplantuje, se označuje jako transplantát. Není-li krevní řečiště rekonstruováno, mluvíme o štěpu (Ferenčík a kolektiv, 2004). 8

9 Transplantaci do původního fyziologického místa nazýváme ortotopická transplantace, při heterotopické transplantaci se transplantát přenáší na jiné místo (Nečas, 2000). Mezi nejběžnější transplantace v klinické praxi patří krevní transfúze a transplantace rohovky. Co se týče orgánové transplantace (solidní orgány a krvetvorné buňky), tak zde vévodí transplantace ledvin (celosvětově cca ročně), jater (cca 5 000), srdce (cca 3 000), plic a slinivky břišní (pankreas). Situaci v ČR ilustruje obr. 1. Alogenních transplantací kostní dřeně se v Evropě provádí kolem za rok (Hořejší a Bartůňková, 2002). počet pacientů ledvina srdce plíce pankreas játra kombinace L+P čekatelé (Obr. 1) Národní čekací listina v ČR k (osobní sdělení, MUDr. Martin Holcát). 1.2 Historie (pozn.: L+P = ledvina+pankreas) Transplantologie je samostatný medicínský obor, zabývající se problematikou transplantací. Na základě získaných poznatků rostou možnosti i úspěchy prováděných transplantací uskutečněna vůbec první experimentální transplantace - jednalo se o transplantaci ledviny u psa, kterou provedl vídeňský chirurg Emmerich Ullman - ledvina, která byla odebrána a posléze transplantována na krční cévy, vylučovala moč několik dní (Třeška a kolektiv, 2002) 1952 provedena první transplantace ledvin u člověka - transplantovaná ledvina byla funkční ihned po operaci, avšak ztratila funkci 22 dní poté, pacient za dalších 10 dní zemřel pro selhání ledvin (URL 11) 9

10 prosince první úspěšnou transplantaci ledvin provedli Joseph Murray a Hartwel Harrison v Bostonu mezi jednovaječnými dvojčaty - pacient žil s ledvinou dalších 9 let (Stites a Terr, 1994, URL 11) listopadu uskutečněna první klinická transplantace ledvin v Československu ve Fakultní nemocnici (FN) v Hradci Králové - příjemcem byla 16letá dívka, která po 16 dnech zemřela na infekci (URL 10) 1963 první transplantace plic v Mississipi, kterou provedl James Hardy a Jackson - pacient zemřel po 18 dnech (Třeška a kolektiv, 2002, URL 1) první klinická transplantace jater uskutečněna Starzlem v Denveru - operace skončila masivním krvácením a úmrtím nemocného (URL 12) března první úspěšná transplantace ledviny v Československu provedena Jaroslavem Hejnalem v Ústavu experimentální chirurgie - pacient žil s transplantovaným orgánem 3 roky (URL 10) první transplantaci pankreatu v Minneapolis uskutečnil Richard Lillehei (Třeška a kolektiv, 2002) prosince první vydařená transplantace lidského srdce provedena Christianem Barnardem v Kapském městě - příjemce zemřel 18. den po operaci na zánět průdušek a plic (Třeška a kolektiv, 2002, URL) v červenci uskutečněna poprvé úspěšná transplantace jater v Denveru - pacient žil po výkonu déle než 1 rok (URL 12) 1968 provedena první transplantace kostní dřeně (TKD) lékařským týmem vedeným prof. Dr. E. D. Thomasem v Seattlu (Kavan a kolektiv, 1998) 9. července první transplantaci srdce v tehdejším Československu provedl tým akademika Šišky, pacientka po 6 hodinách zemřela (URL) 1983 u nás poprvé úspěšně provedena transplantace jater v Brně týmem II. chirurgické kliniky vedeným V. Kořístkem (URL 12) 1984 provedena první úspěšná transplantace srdce v Československu v Institutu klinické a experimentální medicíny (IKEM) v Praze (URL) 1986 začíná skutečný klinický rozvoj transplantačního programu v Československu první alogenní transplantace krvetvorných buněk (TKB) v Československu v Ústavu hematologie a krevní transfúze (ÚHKT) v Praze (osobní sdělení, MUDr. Kateřina Benešová, Ph.D.) 10

11 1989 proběhla první transplantace kostní dřeně u dítěte ve FN Motol (Kavan a kolektiv, 1998) 1997 tým profesora Pavla Pafka ve FN Motol realizoval první transplantaci plic v ČR (URL 3) 1.3 Transplantační centra v ČR Praha IKEM (Institut klinické a experimentální medicíny) Transplantace solidních orgánů - klinika transplantační chirurgie je největším transplantačním centrem (TC) v České republice a probíhají zde transplantace ledvin (od roku 1966), slinivky břišní (1983), srdce (1984) a jater (1995) - do konce roku 2004 lékaři IKEM provedli celkem 3166 transplantací ledvin, 555 transplantací srdce, 377 transplantací jater a 230 transplantací slinivky břišní - IKEM je v současné době jediným centrem v ČR, které provádí transplantace jater u dětských pacientů (URL 13) Praha FN Motol Transplantace solidních orgánů - v dnešní době převažují transplantace plic a srdečních chlopní u dospělých - od roku 1981 zahájen dětský program transplantací ledvin (URL 3) Transplantace krvetvorných buněk - probíhají zde TKB jak u dospělých, tak u dětských pacientů - s počtem cca 200 nově diagnostikovaných pacientů se zhoubným nádorem za rok se jedná o největší pracoviště svého druhu v ČR - v roce 2003 na klinice podstoupilo TKB 81 pacientů (URL 16) FN Brno Transplantace solidních orgánů - CKTCH (Centru kardiovaskulární a transplantační chirurgie) vzniklo 1. ledna 1991 a provádí se zde transplantace srdce u dospělých i dětí a transplantace jater a ledvin (pouze u dospělých) - do roku 2005 provedeno 280 transplantací srdce (z toho 14 u dětí), 270 transplantací jater a 814 transplantací ledvin, z toho 6 ledvin poskytli živí dárci (URL 7) 11

12 Transplantace krvetvorných buněk - od roku 1995 zde probíhají TKB u dospělých nemocných později i u dětských pacientů (osobní sdělení, MUDr. Kateřina Benešová, Ph.D.) - za rok 2005 bylo celkem provedeno 102 transplantací, z toho 29 alogenních (včetně transplantací od nepříbuzenských dárců) a 73 autologních (URL 2) FN Hradec Králové Transplantace solidních orgánů - historie TC začíná rokem 1978, avšak transplantace se prováděly sporadicky již od roku 1961, jedná se o transplantace ledvin - počet transplantací ledvin se koncem roku 2006 přiblížil k 900, maximum bylo dosaženo v roce 1997 (67 transplantací) (URL 6) Transplantace krvetvorných buněk - transplantace krvetvorných buněk se zde provádějí od roku 1993 (osobní sdělení, MUDr. Kateřina Benešová, Ph.D.) - v letech 2001 až 2003 bylo na oddělení klinické hematologie II. interní kliniky FN Hradec Králové provedeno celkem 171 TKB (135 autologních transplantací a 36 alogenních transplantací) (Slováček a kolektiv, 2005) FN Plzeň Transplantace solidních orgánů - transplantace ledvin zahájeny v roce do konce roku 2003 transplantováno celkem 484 ledvin (URL 5) Transplantace krvetvorných buněk - v roce 1991 zde byla uskutečněna první transplantace krvetvorných buněk - ročně je zde prováděno transplantací krvetvorných buněk a periferních kmenových buněk krvetvorby (URL 15) FN Olomouc Transplantace solidních orgánů - od roku 1995 se zde provádějí transplantace ledvin Transplantace krvetvorných buněk - od roku 1997 se zde transplantuje krvetvorná tkáň - za deset let bylo provedeno více než 540 transplantací krvetvorných buněk (URL 8) 12

13 FNsP Ostrava Transplantace solidních orgánů - ostravské TC vzniklo v roce 1992 a provádějí se zde transplantace ledvin (URL 9) Situaci v rámci celé republiky odráží obr. 2, ze kterého zle porovnat aktivitu jednotlivých transplantačních center. (Obr. 2) Počet dárců na milion obyvatel v jednotlivých TC a v ČR od do (URL 4). 1.4 Dárci Orgány se získávají jak od živých dárců, tak i od kadaverózních (s bijícím srdcem a prokázanou smrtí mozku nebo s nebijícím srdcem). Okamžikem smrti u dárce s nebijícím srdcem je zástava se současnou srdeční masáží a umělým dýcháním bez obnovení srdeční činnosti. V současné době, kdy ubývá kadaverózních dárců, se počet transplantací od živých dárců rok od roku zvyšuje, přesto stále tvoří jen malé procento (obr. 3) (osobní sdělení, MUDr. Martin Holcát) Kadaverózní dárci mohou poskytnout a) s bijícím srdcem (HBD - Heart Beating Donor) - ledviny, játra, slinivku břišní, srdce, plíce, tenké střevo, klouby, muskuloskeletální tkáň (hlavice kosti stehenní, části obratlů, žeber) tukovou a oční tkáň (celý bulbus, spojivka, rohovka), kožní tkáň a kardiovaskulární tkáň (cévy, srdeční chlopně) b) s nebijícím srdcem (NHBD - Non-Heart Beating Donor) - ledviny, játra, oční rohovky, kožní a cévní štěpy, srdeční chlopně 13

14 1.4.2 Živí dárci - placentu, chrupavku, kožní tkáň (ke kultivaci kožních a pigmentových buněk), jaterní tkáň, muskuloskeletální a krvetvorná tkáň (kostní dřeň, periferní kmenové buňky, pupečníková krev), kardiovaskulární tkáň (cévy), zárodečná tkáň (sperma), příštítná tělíska a ledviny (Třeška a kolektiv, 2002, osobní sdělení, MUDr. Martin Holcát). počet pacientů tx od živých dárců ledvin kadaverozní tx ledvin roky (Obr. 3) Poměr živých a kadaverózních dárců ledvin v ČR (osobní sdělení, MUDr. Martin Holcát). (pozn.: tx-transplantace) 1.5 Etika transplantačního programu V transplantační medicíně se řeší otázky spojené se záchranou života. Stejně důležité jsou však i etické otázky, které v souvislosti s touto problematikou vyvstávají. Poptávka orgánů či tkání významně převyšuje nabídku. Tento problém se řeší zařazováním pacientů do čekacích listin. Na těchto listinách je dlouhý seznam jmen lidí, u nichž je transplantace jediným řešením záchrany života. Samozřejmě není možné, aby výběr vhodného příjemce probíhal podle neměnných pravidel. Není nic neobvyklého, že některý příjemce čeká déle na orgán či tkáň než druhý, což je dáno hlavně imunologickykompatibilitou orgánů a aktuálním stavem příjemce, jak nutně daný orgán potřebuje. Také důležitý je očekávaný profit, který z transplantace příjemce bude mít. Mohou nastat situace, kdy jsou k dispozici dva vhodní příjemci. Jeden z nich je v lepším zdravotním stavu, než druhý. Provede-li se transplantace u pacienta s horším zdravotním stavem, může se stát, že se zdravotní stav druhého příjemce zhorší natolik, že by se už transplantace nemusel dožít nebo se dostane do stavu, kdy mu již ani transplantace nepomůže. Na druhou stranu může být dříve provedena transplantace u pacienta s lepším stavem, což by 14

15 ovšem znamenalo výrazné zhoršení prognózy prvního pacienta. Tyto a další závažné otázky řeší etické komise. Osoby, které se rozhodnou pomoci druhým a nabídnou jim svůj orgán, by měly být zcela anonymní a nesmějí za své dárcovství žádat peníze či jinou odměnu, poněvadž obchodování s orgány je považováno za vysoce nemorální a trestné dle trestního zákona. Taktéž nutit někoho k dárcovství orgánů je nemorální, toto rozhodnutí musí vycházet z vlastní svobodné vůle dárce (Payne, 1992). Živí dárci většinou poskytují krev, kostní dřeň a případně ledviny. Jejich souhlas s odběrem orgánu musí být ve formě písemného prohlášení a dárce může kdykoliv svobodně svůj souhlas odvolat. Od mrtvých, resp. kadaverozních dárců lze odebírat ledviny, srdce, plíce, játra a další živé orgány, které nesmí a ani nemohou být odebrány živým osobám. Odběr od kadaverózního dárce lze provést, pokud je u něj prokázána smrt mozku (tím se rozumí nezvratná ztráta všech funkcí celého mozku včetně mozkového kmene). Zjištění smrti možného kadaverózního dárce musí být vždy prováděno nejméně dvěma k tomu odborně způsobilými lékaři, kteří dárce vyšetří nezávisle na sobě. Tito lékaři, kteří zjišťují smrt, se nesmějí zúčastnit odběru od tohoto dárce nebo transplantace a také nesmějí být ošetřujícími lékaři uvažovaného příjemce (transplantační zákon). Tento způsob vyšetření by měl zajistit, aby nedošlo ke střetu zájmů. Jelikož lékař, který by měl provádět transplantaci, by mohl mít zájem na co nejrychlejším prohlášení smrti dárce. V ČR nelze odběr z těla zemřelé osoby uskutečnit, pouze pokud s tím zemřelý za svého života prokazatelně nesouhlasil (např. je evidován v Národním registru osob nesouhlasících s posmrtným odběrem tkání a orgánů). Pokud neexistuje písemná nebo ústní (v přítomnosti lékaře a svědka) forma prohlášení, kterým zemřelý za svého života vyslovil nesouhlas s posmrtným odběrem, platí, že s odběrem souhlasí (transplantační zákon). Jedná se o tzv. předpokládaný souhlas (Opting-out) a je praktikován v ČR, na Slovensku, v Rakousku, Španělsku, Francii, Belgii, Finsku, Řecku, Maďarsku, Itálii a Bulharsku. Naopak v některých státech (Německo, Dánsko, Velká Británie, Irsko, Nizozemí, Kanada, USA, Japonsko, Jihoafrická republika, Austrálie a Nový Zéland) se setkáváme s opačným případem, čili s předpokládaným nesouhlasem (Opting-in) (osobní sdělení, MUDr. Martin Holcát). Na první pohled se systém opting-in může zdát lepší, jak z hlediska etického, tak z pohledu demokracie. Zásadním problémem však je, že v ČR se o problematice dárcovství 15

16 nehovoří a povědomí veřejnosti je prakticky nulové. Systém opting-in by u nás znamenal prakticky konec transplantací pro naprostý nezájem potencionálních dárců. Opting-out systém je v našich podmínkách i přes své nedostatky (stěží lze předpokládat, že ti, kteří se nepřihlásí jako "nedárci", se chtějí skutečně dárci stát) lepší volbou. Existují i případy odmítnutí transplantace nejen ze strany dárce (jednou z překážek může být strach z rizika a následků transplantace), ale i ze strany příjemce. Důvodem jsou např. náboženské předsudky (Payne, 1992). 1.6 Kontraindikace Dárcem orgánů může být pouze osoba, která splňuje přísná legislativní a medicínská kritéria. Okolnosti, které nedovolují transplantace se nazývají kontraindikace. legislativní kontraindikace medicínské kontraindikace Legislativní - vyplývají z transplantačního zákona (zákon č. 285/2002 Sb., o darování, odběrech a transplantacích tkání a orgánů a o změně některých zákonů, v platném znění) - v ustanovení 3 až 9 transplantačního zákona jsou mimo jiné stanoveny podmínky pro nepřípustnost odběru u žijících dárců: pokud by provedení odběru mohlo vážným způsobem ohrozit zdraví nebo život dárce dárce je osobou nacházející se ve výkonu trestu odnětí svobody nebo ve vazbě nebo v ochranném léčení, s výjimkou dárcovství mezi dětmi a rodiči, sourozenci a mezi manželi dárce nevyslovil svobodný, informovaný a konkrétní souhlas (písemná forma) s darováním tkáně či orgánu konkrétní osobě; za nezletilou osobu a osobu zbavenou způsobilosti vyslovuje souhlas jeho zákonný zástupce; není-li příjemce osobou blízkou dárci, musí s darováním vyslovit souhlas také etická komise - ustanovení 11 a 13 transplantačního zákona pojednává o nepřípustnosti odběru od zemřelého (kadaverózního) dárce: zemřelý za svého života vyslovil prokazatelně nesouhlas s posmrtným odběrem tkání a orgánů 16

17 nelze vyloučit, že zemřelý trpěl nemocí či stavem, které by mohly ohrozit zdraví nebo život příjemce zemřelého nelze identifikovat byl by zmařen účel pitvy nařízené podle trestního řádu u zemřelého, u něhož je podezření, že byl obětí násilného trestného činu Medicínské neznámá příčina úmrtí nebo onemocnění neznámé povahy neznámá doba zástavy krevního oběhu extrakraniální malignita a metastázy přenosná infekční onemocnění (např. hepatitida, tuberkulóza) HIV pozitiva generalizovaná sepse (Třeška a kolektiv, 2002) 1.7 Biologicko-imunologické aspekty transplantace Major Histocompatibility Complex - MHC Hlavní histokompatibilní komplex (MHC) umožňuje organismu rozpoznat vlastní a cizí látky. MHC je tvořen glykoproteiny važící peptidy, které jsou dále prezentovány T-lymfocytům. Rozlišujeme MHC molekuly 1. třídy (MHC I) a 2. třídy (MHC II). MHC I nalezneme na všech jaderných buňkách a trombocytech a MHC II se vyskytují na antigen prezentujících buňkách (APC) jako např. na B-lymfocytech, makrofázích a dalších buňkách. U lidí MHC koresponduje s HLA systémem (Vaňásek a kolektiv, 1996). HLA je hlavní systém transplantačních antigenů, které v důsledku velikého polymorfismu antigenů charakterizují každého člověka jako imunogenetickou individualitu. HLA systém obsahuje antigeny I. třídy A, B, C (na jaderných buňkách a trombocytech) a II. třídy DR, DP, DQ (APC) (Vaňásek a kolektiv, 1996). Nejlepší přijetí transplantátu je u jednovaječných dvojčat (syngenní transplantace) a to díky stejnému HLA systému. I přes snahu najít co nejvíce podobné HLA antigeny dárce a příjemce, dochází v určitém počtu případů k odmítnutí štěpu-rejekci. Pacienti jsou pod lékařským dohledem a rejekce je potlačována medikamenty (Mačák a Mačáková, 2004). 17

18 1.7.2 Rejekce Bez větších problémů se přenáší málo prokrvené nebo bezcévnaté tkáně (rohovky, šlachy, mozkové pleny, srdeční chlopně). Rejekce je v těchto případech malá a hojení probíhá dobře (Mačák a Mačáková, 2004). Tyto tkáně se v imunologii označují jako tzv. privilegované, důvodem abnormální nízké reaktivity je typ cévní, resp. lymfatické drenáže, která neumožňuje prostup imunokompetentních buněk do těchto tkání. Ne vždy je ale transplantát bez problému přijat. Tzv. imunologické bariéry tvoří obrovský problém při transplantacích. Imunitní systém je schopen tolerovat pouze orgány, které se velmi blíží tkáním příjemce z hlediska antigenního složení buněčných povrchů. Rejekce může vést až úplnému poškození transplantátu. Klíčovou roli hrají T-lymfocyty, které indukují imunitní odpověď na cizorodý štěp. Rozlišujeme tři základní typy rejekcí, které se od sebe liší dynamikou a mechanismy (Krejsek a Kopecký, 2004). hyperakutní rejekce (několik hodin po transplantaci) akutní rejekce (dny až 90 dnů) chronická rejekce (100 dnů až roky) Hyperakutní rejekce je rychlý trombotický uzávěr cév transplantátu, ke kterému dochází v průběhu několika minut po spojení krevního řečiště příjemce s cévním zásobením orgánu. Příčinou je destrukce endotelu transplantátu preexistujícími protilátkami proti antigenům endotelu a pak následnou aktivaci komplementu. Rychlost reakce je dána přirozenou imunitou, která je hlavním patogenetickým mechanismem hyperakutní rejekce (Krejsek a Kopecký, 2004). Hyperakutní odhojení transplantátu je jednou z překážek, která brání v realizaci xenotransplantací (Nečas, 2000). U akutní rejekce se jedná o odumření endotelových buněk transplantátu v průběhu odhojovací reakce. Projevuje se během 2-5 týdnů po transplantaci. Ve většině případů je tlumena imunosupresivy, takže v současné době nepředstavuje z klinického hlediska nejzávažnější problém. Podstatou patogenetického mechanismu akutní rejekce je indukce aloreaktivity v příjemci (Krejsek a Kopecký, 2004). Pravděpodobnost vzniku akutní rejekce je tím větší, čím větší je odlišnost v HLA systémech dárce a příjemce (Nečas, 2000). Součásti chronické rejekce jsou neimunologické faktory. Histologicky odpovídá fibróze se ztrátou normální orgánové struktury transplantátu (Nečas, 2000). Představuje riziko u % nemocných a bez jakékoliv léčby přežije pouze 18 % postižených. 18

19 Náchylní mohou být pacienti, kteří nedostali zcela identického dárce, mají-li vyšší věk nebo byli už postiženi akutní rejekcí (Vaňásek a kolektiv, 1996) Graft versus Host Disease - GvHD Významným problémem transplantace je již zmiňovaná imunologická identita jedince, určována u člověka HLA systémem. Rozpoznání těchto struktur transplantovaných buněk příjemce vede k reakci hostitele proti štěpu (k rejekci). U alogenní transplantace krvetvorných buněk se však setkáváme s reakcí štěpu proti hostiteli (GvHD). Buňky (T-lymfocyty, NK-buňky a makrofágy) obsažené ve štěpu rozpoznávají příjemcovy antigeny a vyvolají GvHD, jelikož příjemcova KD je úplně utlumena imunosupresivní léčbou. Výjimečně se s obrazem GvHD můžeme setkat i u autologních a syngenních transplantací, kdy organismus nesprávně rozpozná své vlastní antigeny a tím je vyvolán autoimunní proces (Arvidson, 1998). V roce 1966 Billngham definoval tři základní kritéria nezbytná pro vznik GvHD: štěp musí obsahovat imunologicky kompetentní T-lymfocyty, či-li závažnost GvHD souvisí s počtem dárcovských T-buněk buňky příjemce musí exprimovat tkáňové antigeny, které jsou dárcovskými imunokompetentními buňkami rozpoznány jako cizí příjemce musí být dostatečně imunosuprimován ( utlumen jeho imunitní systém), nesmí být schopen reagovat a zničit transplantované buňky (Indrák a kolektiv, 2006). Z klinického hlediska lze rozlišovat dvě základní formy GvHD, akutní a chronickou. K akutní formě GvHD dochází většinou v období do dne +100 po převodu štěpu. Základní klinické projevy jsou zejména kožní (rash, tvorba puchýřů a odluponání kůže), gastrointestinální (např. nauzea, zvracení, průjem) a jaterní (ikterus). Klinické stážování rozlišuje čtyři stupně akutní GvHD. Nástup chronické formy GvHD je časově limitován po dni +100 po transplantaci. Může postihovat kterýkoliv systém, tkáň a orgán. V rámci stážování lze rozlišovat dvě formy. V imunosupresivní léčbě jak akutní, tak chronické GvHD nadále dominují kortikoidy doplněné aplikací cyklosporinu A (CsA) a mykofenolátu mofetilu (MMF). Fatální vyústění bývá způsobeno infekčními komplikacemi umožněnými těžkým imunodeficitem vyplývajícím jak ze samotné GvHD, tak nezbytné imunosupresivní léčby (Indrák a kolektiv, 2006). 19

20 2. Léčba 2.1 Imunosupresivní látky Imunosupresivní látky, které se užívají už několik desítek let, tlumí nežádoucí aktivitu imunitního systému. Podávají se po alogenních transplantacích (tab. 1) a také na autoimunitní onemocnění. Intenzivní imunosuprese je nezbytná při hojení transplantátu a zabránění jeho rejekci. Aplikace imunosupresivních látek je často spojena s velmi závažnými vedlejšími účinky. Látky se mohou používat v podobě monoterapie, nebo v kombinaci s dalšími imunosupresivními látkami a protizánětlivými preparáty, zvláště kortikosteroidy (Krejsek a Kopecký, 2004). Užívají se buď krátkodobě ve vysokých dávkách, a nebo delší dobu v menším množství. Jsou podávány perorálně (ústy) i parenterálně (vpravován do těla jinak než zažívacím traktem). Od imunosupresivních látek se očekává nejmenší negativní dopad na imunitní systém, dlouhodobý imunosupresivní efekt a výhodné ekonomické aspekty této problematiky (Krejsek a Kopecký, 2004). Orgánové transplantace Užívané imunosupresivní léky Odpověď Ledviny Cyklosporin, azathioprin, prednison, velmi dobrá Srdce monoklonální protilátka, takrolimus dobrá Játra Cyklosporin, prednison, azathioprin, takrolimus přijatelná Kostní dřeň Cyklosporin, cyklofosfamid, prednison, metotrexát, vyčištění dárcovské dřeně monoklonálními protilátkami proti T-buňkám velmi dobrá (Tab. 1) Klinické užití imunosupresivních léčiv při orgánových transplantací (Katzung, 2006) Kortikosteroidy (Glukokortikoidy) Kortikosteroidy při výběru imunosupresivní léčby zůstávají stále na prvním místě. Ovlivňují transkripci řady genů a to vazbou na vnitrobuněčný receptor. Blokáda transkripce umožňuje vysvětlit mnoho protizánětlivých i imunosupresivních účinků glukokortikoidů. V minulosti byly glukokortikoidy hlavní součástí imunosupresivních režimů u nemocných po transplantaci orgánu. V současnosti jsou využívány spíše přerušovaně ve vysokých dávkách k léčbě rejekčních epizod (Krejsek a Kopecký, 2004). 20

21 Přehled účinků kortikosteroidů v tab. 2. Účinky kortikosteroidů Působí na IL-1, TNF-α, GM-CSF, IL-3,IL-4, IL-5, IL-8 NOS Fosfolipáza A 2 Cyclooxygenáza typu 2 Adhezivní molekuly Endonukleázy Fyziologický efekt zánět způsobený cytokiny NO Prostaglandiny Leukotrieny Redukce emigrace leukocytů z cév Indukce apoptózy lymfocytů a eosinofylů (Tab. 2) Účinky kortikosteroidů (upraveno dle: Janeway a kolektiv, 2001). (pozn.: IL - interleukin, TNF - tumor nekrotizující faktor, GM-CSF - granulocyty a makrofágy stimulujici růstový faktor, NOS - syntáza oxidu dusnatého) Mezi kortikosteroidy patří např. prednison (obr. 4), který se využívá jak k léčbě akutní rejekce, tak k prevenci proti rejekci. Dříve byl značně užíván v kombinaci s azathioprinem a cyklosporinem (Klompmaker, 1995). (Obr. 4) Vzorec prednisonu (Janeway a kolektiv, 2001). Látky blokující proliferaci lymfocytů Tyto imunosupresivní látky zasahují do proliferačních a diferenciačních pochodů T a B lymfocytů a tím dochází ke snížení produkce protilátek. Mykofenolát mofetil Azathioprin Cyklofosfamid Metotrexát Mykofenolát mofetil Mykofenolát mofetil se podává perorálně a esterolytickým štěpením vzniká kyselina mykofenolová, která se řadí mezi imunosupresiva ovlivňující syntézu guanosinových nukleotidů. 21

VZTAH DÁRCE A PŘÍJEMCE

VZTAH DÁRCE A PŘÍJEMCE TRANSPLANTAČNÍ IMUNITA Transplantace je přenos buněk, tkáně nebo orgánu z jedné části těla na jinou nebo z jednoho jedince na jiného. Transplantační reakce je dána genetickými rozdíly mezi dárcem a příjemcem.

Více

Odběr krvetvorných buněk z periferní krve: příprava, průběh a komplikace

Odběr krvetvorných buněk z periferní krve: příprava, průběh a komplikace Odběr krvetvorných buněk z periferní krve: příprava, průběh a komplikace Helena Švábová, Andrea Žmijáková Interní hematologická a onkologická klinika FN Brno Separační středisko je součástí Interní hematologické

Více

Časná a pozdní toxicita léčby lymfomů. David Belada FN a LF UK v Hradci Králové

Časná a pozdní toxicita léčby lymfomů. David Belada FN a LF UK v Hradci Králové Časná a pozdní toxicita léčby lymfomů David Belada FN a LF UK v Hradci Králové Co je to toxicita léčby? Toxicita léčby lymfomů Jaký je rozdíl mezi časnou a pozdní toxicitou? Dá se toxicita předvídat? Existuje

Více

TRANSPLANTAČNÍ PROGRAM v ČR

TRANSPLANTAČNÍ PROGRAM v ČR TRANSPLANTAČNÍ PROGRAM v ČR ZEMŘELÍ DÁRCI ORGÁNŮ - zásadní podmínka i limit transplantační medicíny Petr Němec, N Eva Pokorná Česká transplantační společnost Kongres ČSARIM, České Budějovice 2009 Organizace

Více

STANDARDNÍ LÉČBA. MUDr. Evžen Gregora OKH FNKV Praha

STANDARDNÍ LÉČBA. MUDr. Evžen Gregora OKH FNKV Praha STANDARDNÍ LÉČBA MUDr. Evžen Gregora OKH FNKV Praha STANDARDNÍ LÉČBA OBECNĚ 1/ Cíl potlačení aktivity choroby zmírnění až odstranění příznaků choroby navození dlouhodobého, bezpříznakového období - remise

Více

OBRANNÝ IMUNITNÍ SYSTÉM

OBRANNÝ IMUNITNÍ SYSTÉM Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_02_3_04_BI2 OBRANNÝ IMUNITNÍ SYSTÉM Základní znaky: není vrozená specificky rozpoznává cizorodé látky ( antigeny) vyznačuje se

Více

A) Dárci a odběry. Druh buněk / tkání Počet dárců * Počet odběrů tabl. 1 :Žijící dárci / odběry buněk a tkání pro autologní použití

A) Dárci a odběry. Druh buněk / tkání Počet dárců * Počet odběrů tabl. 1 :Žijící dárci / odběry buněk a tkání pro autologní použití PŘEHLED ČINNOSTI TKÁŇOVÝCH BANK ZA ROK 2007 ODBĚR, ZPRACOVÁNÍ A DISTRIBUCE LIDSKÝCH TKÁNÍ A BUNĚK Název, číslo tkáňové banky: Buněčná tkáňová banka, FN Olomouc, I P. Pavlova 6, event. č. BTB59 Vedoucí

Více

+ F1 F2 + TRANSPLANTAČNÍ PRAVIDLA. Inbrední kmen A. Inbrední kmen B. Genotyp aa. Genotyp bb. Genotype ab. ab x ab. aa ab ab bb Genotypy

+ F1 F2 + TRANSPLANTAČNÍ PRAVIDLA. Inbrední kmen A. Inbrední kmen B. Genotyp aa. Genotyp bb. Genotype ab. ab x ab. aa ab ab bb Genotypy IMUNOGENETIKA II TRANSPLANTAČNÍ PRAVIDLA Inbrední kmen A Inbrední kmen B - F1 - e x F2 y y TRANSPLANTAČNÍ PRAVIDLA Inbrední kmen A Inbrední kmen B - F1 - e 3 4 x 3 4 F2 - - y y Transplantace orgánů,, které

Více

Evropský den onemocnění prostaty 15. září 2005 Aktivita Evropské urologické asociace a České urologické společnosti

Evropský den onemocnění prostaty 15. září 2005 Aktivita Evropské urologické asociace a České urologické společnosti Evropský den onemocnění prostaty 15. září 2005 Aktivita Evropské urologické asociace a České urologické společnosti prim. MUDr. Jan Mečl Urologické oddělení Krajská nemocnice Liberec Co je to prostata?

Více

Časná a pozdní toxicita léčby lymfomů, životní styl po léčbě lymfomu. David Belada FN a LF UK v Hradci Králové

Časná a pozdní toxicita léčby lymfomů, životní styl po léčbě lymfomu. David Belada FN a LF UK v Hradci Králové Časná a pozdní toxicita léčby lymfomů, životní styl po léčbě lymfomu David Belada FN a LF UK v Hradci Králové 1.Toxicita léčby lymfomů Co je to toxicita léčby? Jaký je rozdíl mezi časnou a pozdní toxicitou?

Více

Urychlení úpravy krvetvorby poškozené cytostatickou terapií (5-fluorouracil a cisplatina) p.o. aplikací IMUNORu

Urychlení úpravy krvetvorby poškozené cytostatickou terapií (5-fluorouracil a cisplatina) p.o. aplikací IMUNORu Urychlení úpravy krvetvorby poškozené cytostatickou terapií (5-fluorouracil a cisplatina) p.o. aplikací IMUNORu Úvod Myelosuprese (poškození krvetvorby) patří mezi nejčastější vedlejší účinky chemoterapie.

Více

Antigeny. Hlavní histokompatibilitní komplex a prezentace antigenu

Antigeny. Hlavní histokompatibilitní komplex a prezentace antigenu Antigeny Hlavní histokompatibilitní komplex a prezentace antigenu Antigeny Antigeny: kompletní (imunogen) - imunogennost - specificita nekompletní (hapten) - specificita antigenní determinanty (epitopy)

Více

L. Telecká, J. Rutarová CKTCH Brno

L. Telecká, J. Rutarová CKTCH Brno Dárcovský program v ČR L. Telecká, J. Rutarová CKTCH Brno Počet dárců/milion obyvatel ve vybraných evropských zemích v r.2010 Počet dárců na mil.obyv mil.obyv.. v ČR v letech 1992-2011 24 23,2 22 21,3

Více

Vakcíny z nádorových buněk

Vakcíny z nádorových buněk Protinádorové terapeutické vakcíny Vakcíny z nádorových buněk V. Vonka, ÚHKT, Praha Výhody vakcín z nádorových buněk 1.Nabízejí imunitnímu systému pacienta celé spektrum nádorových antigenů. 2. Jejich

Více

Kapitola III. Poruchy mechanizmů imunity. buňka imunitního systému a infekce

Kapitola III. Poruchy mechanizmů imunity. buňka imunitního systému a infekce Kapitola III Poruchy mechanizmů imunity buňka imunitního systému a infekce Imunitní systém Zásadně nutný pro přežití Nezastupitelná úloha v obraně proti infekcím Poruchy imunitního systému při rozvoji

Více

MYELOFIBROSA - DIAGNOSTIKA A LÉČEBNÉ MOŽNOSTI

MYELOFIBROSA - DIAGNOSTIKA A LÉČEBNÉ MOŽNOSTI MYELOFIBROSA - DIAGNOSTIKA A LÉČEBNÉ MOŽNOSTI DEFINICE: chronické myeloproliferativní (klonální) onemocnění charakteristické zmnožením vaziva v kostní dřeni a extramedulární krvetvorbou (první popis -

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI TKÁŇOVÉHO ZAŘÍZENÍ

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI TKÁŇOVÉHO ZAŘÍZENÍ VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI TKÁŇOVÉHO ZAŘÍZENÍ ROK: 4 tkáňové zařízení: Hematologicko - onkologické oddělení Fakultní nemocnice Plzeň alej Svobody 8, Plzeň 34 6 číslo tkáňové banky: odpovědná osoba: ICCBBA

Více

PŘEHLED ČINNOSTI TKÁŇOVÝCH BANK ZA ROK 2008 ODBĚR, ZPRACOVÁNÍ A DISTRIBUCE LIDSKÝCH TKÁNÍ A BUNĚK Název, číslo tkáňové banky:

PŘEHLED ČINNOSTI TKÁŇOVÝCH BANK ZA ROK 2008 ODBĚR, ZPRACOVÁNÍ A DISTRIBUCE LIDSKÝCH TKÁNÍ A BUNĚK Název, číslo tkáňové banky: PŘEHLED ČINNOSTI TKÁŇOVÝCH BANK ZA ROK 2008 ODBĚR, ZPRACOVÁNÍ A DISTRIBUCE LIDSKÝCH TKÁNÍ A BUNĚK Název, číslo tkáňové banky: Buněčná tkáňová banka event. č. BTB59 Vedoucí Tkáňové banky: Doc. MUDr. E.

Více

Trombocytopenie v těhotenství

Trombocytopenie v těhotenství Trombocytopenie v těhotenství doc. MUDr. Antonín Pařízek, CSc. Gynekologicko-porodnická klinika 1. LF UK a VFN v Praze Definice normální počet trombocytů u netěhotných žen 150-400 x 10 9 /l v těhotenství

Více

Rozbor léčebné zátěže Thomayerovy nemocnice onkologickými pacienty a pilotní prezentace výsledků péče

Rozbor léčebné zátěže Thomayerovy nemocnice onkologickými pacienty a pilotní prezentace výsledků péče Rozbor léčebné zátěže Thomayerovy nemocnice onkologickými pacienty a pilotní prezentace výsledků péče Výstupy analýzy dat zdravotnického zařízení a Národního onkologického registru ČR Prof. MUDr. Jitka

Více

Potransfuzní reakce. Rozdělení potransfuzních reakcí a komplikací

Potransfuzní reakce. Rozdělení potransfuzních reakcí a komplikací Potransfuzní reakce Potransfuzní reakcí rozumíme nežádoucí účinek podaného transfuzního přípravku. Od roku 2005 (dle platné legislativy) rozlišujeme: závažná nežádoucí příhoda ( vzniká v souvislosti s

Více

Transplantace ledvin. Vítejte na našem dialyzačním středisku

Transplantace ledvin. Vítejte na našem dialyzačním středisku Transplantace ledvin Vítejte na našem dialyzačním středisku Proč se provádí transplantace ledvin? Úspěšná transplantace je jediným řešením, jak se po selhání ledvin zbavit potřeby dialýzy. Po transplantaci

Více

PNEUMOKOKOVÉ INFEKCE A MOŽNOSTI PREVENCE aneb CO MŮŽE ZPŮSOBIT PNEUMOKOK

PNEUMOKOKOVÉ INFEKCE A MOŽNOSTI PREVENCE aneb CO MŮŽE ZPŮSOBIT PNEUMOKOK PNEUMOKOKOVÉ INFEKCE A MOŽNOSTI PREVENCE aneb CO MŮŽE ZPŮSOBIT PNEUMOKOK Očkování! Nejvýznamnější možnost prevence infekčních chorob! Lepší infekční chorobě předcházet než ji léčit! Významný objev v medicíně,

Více

Progrese HIV infekce z pohledu laboratorní imunologie

Progrese HIV infekce z pohledu laboratorní imunologie Progrese HIV infekce z pohledu laboratorní imunologie 1 Lochmanová A., 2 Olbrechtová L., 2 Kolčáková J., 2 Zjevíková A. 1 OIA ZÚ Ostrava 2 klinika infekčních nemocí, FN Ostrava HIV infekce onemocnění s

Více

Akutní leukémie a myelodysplastický syndrom. Hemato-onkologická klinika FN a LF UP Olomouc

Akutní leukémie a myelodysplastický syndrom. Hemato-onkologická klinika FN a LF UP Olomouc Akutní leukémie a myelodysplastický syndrom Hemato-onkologická klinika FN a LF UP Olomouc Akutní leukémie (AL) Představují heterogenní skupinu chorob charakterizovaných kumulací klonu nevyzrálých, nádorově

Více

Současné trendy v epidemiologii nádorů se zaměřením na Liberecký kraj

Současné trendy v epidemiologii nádorů se zaměřením na Liberecký kraj Institut biostatistiky a analýz, Lékařská a přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, Brno Současné trendy v epidemiologii nádorů se zaměřením na Mužík J. Epidemiologie nádorů v ČR Epidemiologická

Více

Nové léčebné možnosti v léčbě mnohočetného myelomu GROUP. Roman Hájek 3.9.2005. Lednice

Nové léčebné možnosti v léčbě mnohočetného myelomu GROUP. Roman Hájek 3.9.2005. Lednice Nové léčebné možnosti v léčbě mnohočetného myelomu CZECH CMG M Y E L O M A GROUP ČESKÁ MYELOMOVÁ SKUPINA ČESKÁ MYELOMOVÁ SKUPINA CZECH CMG M Y E L O M A NADAČNÍ FOND GROUP Roman Hájek 3.9.2005 Lednice

Více

PŘEHLED ČINNOSTI TKÁŇOVÝCH BANK 2011

PŘEHLED ČINNOSTI TKÁŇOVÝCH BANK 2011 PŘEHLED ČINNOSTI TKÁŇOVÝCH BANK 2011 ODBĚR, ZPRACOVÁNÍ A DISTRIBUCE LIDSKÝCH TKÁNÍ A BUNĚK Název, číslo tkáňové banky: Oční tkáňová banka OTB01 Vedoucí Tkáňové banky: Prof. MUDr. Pavel Kuchynka, CSc. MUDr.

Více

LÉČBA RELAPSU MNOHOČETNÉHO MYELOMU. MUDr. Miroslava Schützová. 5. vzdělávací seminář pro nemocné s mnohočetným myelomem, jejich rodinu a přátele

LÉČBA RELAPSU MNOHOČETNÉHO MYELOMU. MUDr. Miroslava Schützová. 5. vzdělávací seminář pro nemocné s mnohočetným myelomem, jejich rodinu a přátele LÉČBA RELAPSU MNOHOČETNÉHO MYELOMU MUDr. Miroslava Schützová 5. vzdělávací seminář pro nemocné s mnohočetným myelomem, jejich rodinu a přátele 20. - 21. listopadu 2009 Karlova Studánka ČESKÁ MYELOMOVÁ

Více

Bezpečnostně právní akademie Brno

Bezpečnostně právní akademie Brno Bezpečnostně právní akademie Brno Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Eva Hrobařová Název materiálu: Nemoci imunitního systému Označení materiálu:

Více

PREZENTACE ANTIGENU A REGULACE NA ÚROVNI Th (A DALŠÍCH) LYMFOCYTŮ PREZENTACE ANTIGENU

PREZENTACE ANTIGENU A REGULACE NA ÚROVNI Th (A DALŠÍCH) LYMFOCYTŮ PREZENTACE ANTIGENU PREZENTACE ANTIGENU A REGULACE NA ÚROVNI Th (A DALŠÍCH) LYMFOCYTŮ PREZENTACE ANTIGENU Podstata prezentace antigenu (MHC restrikce) byla objevena v roce 1974 V současnosti je zřejmé, že to je jeden z klíčových

Více

Erytrocyty. Hemoglobin. Krevní skupiny a Rh faktor. Krevní transfúze. Somatologie Mgr. Naděžda Procházková

Erytrocyty. Hemoglobin. Krevní skupiny a Rh faktor. Krevní transfúze. Somatologie Mgr. Naděžda Procházková Erytrocyty. Hemoglobin. Krevní skupiny a Rh faktor. Krevní transfúze. Somatologie Mgr. Naděžda Procházková Formované krevní elementy: Buněčné erytrocyty, leukocyty Nebuněčné trombocyty Tvorba krevních

Více

Cévní mozková příhoda. Petr Včelák

Cévní mozková příhoda. Petr Včelák Cévní mozková příhoda Petr Včelák 12. 2. 2015 Obsah 1 Cévní mozková příhoda... 1 1.1 Příčiny mrtvice... 1 1.2 Projevy CMP... 1 1.3 Případy mrtvice... 1 1.3.1 Česko... 1 1.4 Diagnóza a léčba... 2 1.5 Test

Více

III/2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím IVT

III/2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím IVT GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU, HAVLÍČKOVA 13 Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast CZ.1.07/1.5.00/34.0437 III/2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím IVT Člověk a příroda

Více

Současné výsledky transplantací ledvin

Současné výsledky transplantací ledvin Současné výsledky transplantací ledvin MUDr. Tomáš Reischig transplantační nefrolog, I. interní klinika Úvod Není pochyb o tom, že transplantace ledviny je nejlepší léčebnou možností pro pacienty s chronickým

Více

Specifika péče o nemocné po transplantaci srdce

Specifika péče o nemocné po transplantaci srdce Specifika péče o nemocné po transplantaci srdce I. Málek Den otevřených dveří pro spolupracující lékaře Klinika kardiologie IKEM 16. 10. 2012 Transplantace srdce Základní údaje 3 000 operací ročně ve

Více

ZEMŘELÍ DÁRCI ORGÁNŮ - zásadní podmínka i limit transplantační medicíny

ZEMŘELÍ DÁRCI ORGÁNŮ - zásadní podmínka i limit transplantační medicíny ZEMŘELÍ DÁRCI ORGÁNŮ - zásadní podmínka i limit transplantační medicíny Problematika zemřelých dárců orgánů up to date Eva Pokorná Transplantcentrum IKEM Praha Transplantační program Rejekce Do poloviny

Více

Obsah. Seznam zkratek... 15. Předmluva k 5. vydání... 21

Obsah. Seznam zkratek... 15. Předmluva k 5. vydání... 21 Obsah Seznam zkratek... 15 Předmluva k 5. vydání... 21 1 Základní pojmy, funkce a složky imunitního systému... 23 1.1 Hlavní funkce imunitního systému... 23 1.2 Antigeny... 23 1.3 Druhy imunitních mechanismů...

Více

Mnohočetný myelom. Jan Straub a kolektiv. (Morbus Kahler, plazmocytom) Stručný průvodce pro pacienty a jejich blízké. Česká myelomová skupina

Mnohočetný myelom. Jan Straub a kolektiv. (Morbus Kahler, plazmocytom) Stručný průvodce pro pacienty a jejich blízké. Česká myelomová skupina Mnohočetný myelom (Morbus Kahler, plazmocytom) Stručný průvodce pro pacienty a jejich blízké Jan Straub a kolektiv Česká myelomová skupina 12m Tato příručka je určena nemocným, kterým bylo zjištěno onemocnění

Více

Faktory ovlivňující počet zemřelých dárců orgánů

Faktory ovlivňující počet zemřelých dárců orgánů Faktory ovlivňující počet zemřelých dárců orgánů Eva Pokorná Transplantcentrum IKEM Praha Zemřelí dárci orgánů / 1 mil. obyv. 25 ČR 1989-2009 23,2 20 21,3 19,8 20,9 19,2 20,5 18,6 20,1 19 21 19,3 19,4

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Téma / kapitola Mendelova 2. stupeň Základní Zdravověda

Více

Patogeneze infekcí herpetickými viry u imunodeficientních pacientů. K.Roubalová, NRL pro herpetické viry, SZÚ, Praha

Patogeneze infekcí herpetickými viry u imunodeficientních pacientů. K.Roubalová, NRL pro herpetické viry, SZÚ, Praha Patogeneze infekcí herpetickými viry u imunodeficientních pacientů K.Roubalová, NRL pro herpetické viry, SZÚ, Praha Herpetické viry u imunokompetentních hostitelů Rovnovážný stav mezi virem a hostitelem

Více

Život s karcinomem ledviny

Život s karcinomem ledviny Život s karcinomem ledviny Život s karcinomem ledviny není lehký. Ale nikdo na to nemusí být sám. Rodina, přátelé i poskytovatelé zdravotní péče, všichni mohou pomoci. Péče o pacienta s karcinomem buněk

Více

Léčba anemie. Prim. MUDr. Jan Straub I. Interní klinika VFN Praha

Léčba anemie. Prim. MUDr. Jan Straub I. Interní klinika VFN Praha Léčba anemie Prim. MUDr. Jan Straub I. Interní klinika VFN Praha Anemie Nedostatek červených krvinek - erytrocytů resp. krevního barviva - hemoglobinu Stupně anemie normální KO hgb 120-175 g/l lehká anemie

Více

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství Maturitní témata Předmět: Ošetřovatelství 1. Ošetřovatelství jako vědní obor - charakteristika a základní rysy - stručný vývoj ošetřovatelství - významné historické osobnosti ošetřovatelství ve světě -

Více

Krevní skupiny a jejich genetika. KBI / GENE Mgr. Zbyněk Houdek

Krevní skupiny a jejich genetika. KBI / GENE Mgr. Zbyněk Houdek Krevní skupiny a jejich genetika KBI / GENE Mgr. Zbyněk Houdek Systém AB0 V lidské populaci se vyskytují jedinci s krevní skupinou A, B, AB a 0. Jednotlivé krevní skupiny se od sebe liší tím zda erytrocyty

Více

Co jsou imunodeficience? Imunodeficience jsou stavy charakterizované zvýšenou náchylností k infekcím

Co jsou imunodeficience? Imunodeficience jsou stavy charakterizované zvýšenou náchylností k infekcím Imunodeficience. Co jsou imunodeficience? Imunodeficience jsou stavy charakterizované zvýšenou náchylností k infekcím Základní rozdělení imunodeficiencí Primární (obvykle vrozené) Poruchy genů kódujících

Více

Imunitní systém, transplantace

Imunitní systém, transplantace Imunitní systém, transplantace Imunita Schopnost organizmu bránit se proti antigenům z vnějšího i vnitřního prostředí Spouští imunitní odpověď Řídí ji imunitní systém Imunitní systém Zajišťuje integritu

Více

KOTVA CZ.1.07/1.4.00/21.3537

KOTVA CZ.1.07/1.4.00/21.3537 KOTVA CZ.1.07/1.4.00/21.3537 Identifikátor materiálu EU: PRIR - 60 Anotace Autor Jazyk Vzdělávací oblast Vzdělávací obor PRIR = Oblast/Předmět Očekávaný výstup Speciální vzdělávací potřeby Prezentace žáka

Více

SAMOSTATNÁ PRÁCE 2012 jmeno a prijmeni

SAMOSTATNÁ PRÁCE 2012 jmeno a prijmeni ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI SAMOSTATNÁ PRÁCE 2012 jmeno a prijmeni ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI Příušnice Samostatná práce Informatika a výpočetní technika KIV/IFYER jmeno a prijmeni Obsah 1 Příušnice

Více

CMG LÉČBA RELAPSU, NOVÉ LÉKY, KLINICKÉ STUDIE. MUDr. Miroslava Schützová. Poděbrady 11. září 2010. Hemato-onkologické odd. FN Plzeň NADAČNÍ FOND

CMG LÉČBA RELAPSU, NOVÉ LÉKY, KLINICKÉ STUDIE. MUDr. Miroslava Schützová. Poděbrady 11. září 2010. Hemato-onkologické odd. FN Plzeň NADAČNÍ FOND LÉČBA RELAPSU, NOVÉ LÉKY, KLINICKÉ STUDIE MUDr. Miroslava Schützová Hemato-onkologické odd. FN Plzeň Poděbrady 11. září 2010 ČESKÁ MYELOMOVÁ SKUPINA CZECH CMG M Y E L O M A NADAČNÍ FOND GROUP Česká myelomová

Více

Krev a míza. Napsal uživatel Zemanová Veronika Pondělí, 01 Březen 2010 12:07

Krev a míza. Napsal uživatel Zemanová Veronika Pondělí, 01 Březen 2010 12:07 Krev je součástí vnitřního prostředí organizmu, je hlavní mimobuněčnou tekutinou. Zajišťuje životní pochody v buňkách, účastní se pochodů, jež vytvářejí a udržují stálé vnitřní prostředí v organizmu, přímo

Více

Orofaciální karcinomy - statistické zhodnocení úspěšnosti léčby

Orofaciální karcinomy - statistické zhodnocení úspěšnosti léčby Orofaciální karcinomy - statistické zhodnocení úspěšnosti léčby Autor: David Diblík, Martina Kopasová, Školitel: MUDr. Richard Pink, Ph.D. Výskyt Zhoubné (maligní) nádory v oblasti hlavy a krku (orofaciální

Více

Národní onkologické centrum V. A. Fanardžyana

Národní onkologické centrum V. A. Fanardžyana Národní onkologické centrum V. A. Fanardžyana Klinické studie provedené v Národním onkologickém centru, s nádorovým onemocněním mléčné žlázy, konečníku, střeva, plic a děložního čípku. STANDARDNÍ CHEMOTERAPIE,

Více

Radiační patofyziologie. Zdroje záření. Typy ionizujícího záření: Jednotky pro měření radiace:

Radiační patofyziologie. Zdroje záření. Typy ionizujícího záření: Jednotky pro měření radiace: Radiační patofyziologie Radiační poškození vzniká účinkem ionizujícího záření. Co se týká jeho původu, ionizující záření vzniká: při radioaktivním rozpadu prvků, přichází z kosmického prostoru, je produkováno

Více

CO POTŘEBUJETE VĚDĚT O NÁDORECH

CO POTŘEBUJETE VĚDĚT O NÁDORECH CO POTŘEBUJETE VĚDĚT O NÁDORECH varlat OBSAH Co jsou varlata................................... 2 Co jsou nádory................................... 3 Jaké jsou rizikové faktory vzniku nádoru varlete......

Více

SOUHRNNÝ PŘEHLED SUBJEKTIVNÍCH HODNOCENÍ

SOUHRNNÝ PŘEHLED SUBJEKTIVNÍCH HODNOCENÍ Studie Mladý ječmen STUDIE NA MLADÝ JEČMEN / r. 2002 Studii vypracoval MUDr. Miloslav Lacina ve spolupráci se společností Green Ways s.r.o.. Probíhala v roce 2002 v období podzim-zima - v období velké

Více

Strašák EBOLA TÝKÁ SE TAKÉ NÁS EVROPANY? Bc. Helena Marcinková

Strašák EBOLA TÝKÁ SE TAKÉ NÁS EVROPANY? Bc. Helena Marcinková Strašák EBOLA TÝKÁ SE TAKÉ NÁS EVROPANY? Bc. Helena Marcinková Ebola a Česká republika máme se bát? Jaké je riziko, že se Ebola dostane do České republiky a začne se tu šířit? Riziko pro turisty nebo obchodní

Více

Imunitní systém. Přesnější definice: Tkáně a buňky lidského těla schopné protektivně reagovat na vlivy působící proti udržení homeostázy.

Imunitní systém. Přesnější definice: Tkáně a buňky lidského těla schopné protektivně reagovat na vlivy působící proti udržení homeostázy. Imunitní systém Systém tkání buněk a molekul zajišťujících odolnost organismu vůči infekčním chorobám Přesnější definice: Tkáně a buňky lidského těla schopné protektivně reagovat na vlivy působící proti

Více

Možnosti využití hematologické léčby u MG

Možnosti využití hematologické léčby u MG Možnosti využití hematologické léčby u MG Tomáš Kozák 3. lékařská fakulta UK v Praze a FN Královské Vinohrady Autoimunitní choroby (AID) Ehrlich a Morgenroth, 1901: horror autotoxicus Shoenfeld, 1999,

Více

Umělá ledvina v Blansku slaví 20. výročí.

Umělá ledvina v Blansku slaví 20. výročí. Umělá ledvina v Blansku slaví 20. výročí. Letos v červenci uplynulo 20 let od zahájení činnosti dialyzačního střediska v Nemocnici Blansko. Jeho hlavním úkolem je provádět pravidelné očišťování krve tzv.

Více

KREV. Autor: Mgr. Anna Kotvrdová 29. 8. 2012

KREV. Autor: Mgr. Anna Kotvrdová 29. 8. 2012 KREV Autor: Mgr. Anna Kotvrdová 29. 8. 2012 KREV Vzdělávací oblast: Somatologie Tematický okruh: Krev Mezioborové přesahy a vazby: Ošetřovatelství, Klinická propedeutika, První pomoc, Biologie, Vybrané

Více

Imunoprofylaxe RSV infekce. M.Čihař, K.Liška¹, K.Klenková Neonatologické oddělení, FN Na Bulovce ¹Neonatologické oddělení, VFN, Praha

Imunoprofylaxe RSV infekce. M.Čihař, K.Liška¹, K.Klenková Neonatologické oddělení, FN Na Bulovce ¹Neonatologické oddělení, VFN, Praha Imunoprofylaxe RSV infekce M.Čihař, K.Liška¹, K.Klenková Neonatologické oddělení, FN Na Bulovce ¹Neonatologické oddělení, VFN, Praha RSV - RNA (objeven 1956) - Skupina paramyxoviridae - 2 skupiny (povrchové

Více

Funkce imunitního systému

Funkce imunitního systému Téma: 22.11.2010 Imunita specifická nespecifická,, humoráln lní a buněč ěčná Mgr. Michaela Karafiátová IMUNITA je soubor vrozených a získaných mechanismů, které zajišťují obranyschopnost (rezistenci) jedince

Více

A Co je HIV? HIV AIDS Co je AIDS? Co znamená být HIV pozitivní? HIV AIDS. HIV HIV AIDS HIV

A Co je HIV? HIV AIDS Co je AIDS? Co znamená být HIV pozitivní? HIV AIDS. HIV HIV AIDS HIV A Co je HIV? HIV (virus lidského imunodeficitu) je virus, který způsobuje ztrátu obranyschopnosti (imunity) člověka před nejrůznějšími infekcemi. Tento virus napadá zejména určitou skupinu bílých krvinek,

Více

Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_02_3_20_BI2 HORMONÁLNÍ SOUSTAVA

Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_02_3_20_BI2 HORMONÁLNÍ SOUSTAVA Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_02_3_20_BI2 HORMONÁLNÍ SOUSTAVA NADLEDVINY dvojjediná žláza párově endokrinní žlázy uložené při horním pólu ledvin obaleny tukovým

Více

Fludeoxythymidine ( 18 F) 1 8 GBq k datu a hodině kalibrace voda na injekci, chlorid sodný 9 mg/ml

Fludeoxythymidine ( 18 F) 1 8 GBq k datu a hodině kalibrace voda na injekci, chlorid sodný 9 mg/ml Příbalová informace Informace pro použití, čtěte pozorně! Název přípravku 3 -[ 18 F]FLT, INJ Kvalitativní i kvantitativní složení 1 lahvička obsahuje: Léčivá látka: Pomocné látky: Léková forma Injekční

Více

Civilizační choroby. Jaroslav Havlín

Civilizační choroby. Jaroslav Havlín Civilizační choroby Jaroslav Havlín Civilizační choroby Vlastnosti Nejčastější civilizační choroby Příčiny vzniku Statistiky 2 Vlastnosti Pravděpodobně způsobené moderním životním stylem (lifestyle diseases).

Více

TĚLNÍ TEKUTINY KREVNÍ ELEMENTY

TĚLNÍ TEKUTINY KREVNÍ ELEMENTY Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_01_3_11_BI1 TĚLNÍ TEKUTINY KREVNÍ ELEMENTY KREVNÍ BUŇKY ČERVENÉ KRVINKY (ERYTROCYTY) Bikonkávní, bezjaderné buňky Zvýšený počet:

Více

Terapie hairy-cell leukémie

Terapie hairy-cell leukémie Terapie hairy-cell leukémie David Belada, II.interní klinika, OKH FN a LF v Hradci Králové Lymfomové fórum 2010 Grand Hotel Bellevue, Vysoké Tatry 12.-14.3.2010 Úvod Poprvé popsána v roce 1958 (Bouroncle

Více

SEZNAM LABORATORNÍCH VYŠETŘENÍ

SEZNAM LABORATORNÍCH VYŠETŘENÍ Laboratoř morfologická SME 8/001/01/VERZE 01 SEZNAM LABORATORNÍCH VYŠETŘENÍ Cytologické vyšetření nátěru kostní dřeně Patologické změny krevního obrazu, klinická symptomatologie s možností hematologického

Více

MUDr. Ivo Palásek MUDr. Michael Doubek, Ph.D. Prof. MUDr. Jiří Vorlíček, CSc.

MUDr. Ivo Palásek MUDr. Michael Doubek, Ph.D. Prof. MUDr. Jiří Vorlíček, CSc. CHRONICKÁ LYMFATICKÁ LEUKEMIE Informace pro pacienty a jejich blízké MUDr. Ivo Palásek MUDr. Michael Doubek, Ph.D. Prof. MUDr. Jiří Vorlíček, CSc. Ilustrace Michael Doubek Interní hematoonkologická klinika

Více

Aktivní buněčná imunoterapie v léčbě nádorových onemocnění

Aktivní buněčná imunoterapie v léčbě nádorových onemocnění Aktivní buněčná imunoterapie v léčbě nádorových onemocnění Vývoj léčivých přípravků 2 Představení společnosti SOTIO je česká biotechnologická společnost vyvíjející nové léčivé přípravky zaměřené na léčbu

Více

Registr Herceptin Karcinom prsu

Registr Herceptin Karcinom prsu I. Primární diagnostika Registr Herceptin Karcinom prsu Vstupní parametry Rok narození Věk Kód zdravotní pojišťovny (výběr) o 111 o 201 o 205 o 207 o 209 o 211 o 213 o 217 o 222 Datum stanovení diagnózy

Více

KOLOREKTÁLNÍ KARCINOM: VÝZVA PRO ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL, SCREENING A ORGANIZACI LÉČEBNÉ PÉČE

KOLOREKTÁLNÍ KARCINOM: VÝZVA PRO ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL, SCREENING A ORGANIZACI LÉČEBNÉ PÉČE KOLOREKTÁLNÍ KARCINOM: VÝZVA PRO ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL, SCREENING A ORGANIZACI LÉČEBNÉ PÉČE Brno, 29. května 2015: Moravská metropole se již počtvrté stává hostitelem mezinárodní konference Evropské dny

Více

Obsah. Autoři. Předmluva. Introduction. Úvod. 1. Patogeneze a biologie metastatického procesu (Aleš Rejthar) 1.1. Typy nádorového růstu

Obsah. Autoři. Předmluva. Introduction. Úvod. 1. Patogeneze a biologie metastatického procesu (Aleš Rejthar) 1.1. Typy nádorového růstu Obsah Autoři Předmluva Introduction Úvod 1. Patogeneze a biologie metastatického procesu (Aleš Rejthar) 1.1. Typy nádorového růstu 1.2. Šíření maligních nádorů 1.3. Souhrn 1.4. Summary 2. Obecné klinické

Více

se konají v posluchárně III. interní kliniky 9.25-11.00 hod. skupiny 2, 4, 5 v úterý a čtvrtek skupiny 1, 3 ve středu a pátek

se konají v posluchárně III. interní kliniky 9.25-11.00 hod. skupiny 2, 4, 5 v úterý a čtvrtek skupiny 1, 3 ve středu a pátek Studijní program : Zubní lékařství Název předmětu : Vnitřní lékařství 3 Rozvrhová zkratka : IN3/ZUA22 Rozvrh výuky : 30 hodin seminářů 30 hodin praktických cvičení Zařazení výuky : 4. ročník, 7. semestr

Více

Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp. zn. sukls10679/2012 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp. zn. sukls10679/2012 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp. zn. sukls10679/2012 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU THYMOGLOBULINE 5 mg/ml, prášek pro infuzní roztok SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Více

Klinické sledování. Screening kardiomyopatie na podkladě familiární transthyretinové amyloidózy. u pacientů s nejasnou polyneuropatií

Klinické sledování. Screening kardiomyopatie na podkladě familiární transthyretinové amyloidózy. u pacientů s nejasnou polyneuropatií Klinické sledování Screening kardiomyopatie na podkladě familiární transthyretinové amyloidózy u pacientů s nejasnou polyneuropatií Informace pro pacienta Vážená paní, vážený pane, Na základě dosud provedených

Více

Druh buněk / tkání Počet dárců Počet odběrů tabl. 1 :Ţijící dárci / odběry buněk a tkání pro autologní pouţití

Druh buněk / tkání Počet dárců Počet odběrů tabl. 1 :Ţijící dárci / odběry buněk a tkání pro autologní pouţití PŘEHLED ČINNOSTI TKÁŇOVÝCH BANK 2012 ODBĚR, ZPRACOVÁNÍ A DISTRIBUCE LIDSKÝCH TKÁNÍ A BUNĚK Název, číslo tkáňové banky: Oční tkáňová banka OTB01 Vedoucí Tkáňové banky: Prof. MUDr. Pavel Kuchynka, CSc. Vedoucí

Více

Kouření vonných listů, kořeníči drog se vyskytuje v lidské společnosti tisíce let. Do Evropy se tabák dostal po roce 1492 v té době byl považován za

Kouření vonných listů, kořeníči drog se vyskytuje v lidské společnosti tisíce let. Do Evropy se tabák dostal po roce 1492 v té době byl považován za Mgr. Jakub Dziergas Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Tento výukový materiál byl zpracován v rámci akce EU peníze středním školám - OP VK 1.5. Výuková sada OBČANSKÁ

Více

Co nás učí nádory? Prof. RNDr. Jana Šmardová, CSc. Ústav patologie FN Brno Přírodovědecká a Lékařská fakulta MU Brno

Co nás učí nádory? Prof. RNDr. Jana Šmardová, CSc. Ústav patologie FN Brno Přírodovědecká a Lékařská fakulta MU Brno Co nás učí nádory? Prof. RNDr. Jana Šmardová, CSc. Ústav patologie FN Brno Přírodovědecká a Lékařská fakulta MU Brno Brno, 17.5.2011 Izidor (Easy Door) Osnova přednášky 1. Proč nás rakovina tolik zajímá?

Více

DOTAZNÍK VÝUKOVÝCH POTŘEB PRO SESTRY NA DĚTSKÉ JEDNOTCE TRANSPLANTACE KOSTNÍ DŘENĚ

DOTAZNÍK VÝUKOVÝCH POTŘEB PRO SESTRY NA DĚTSKÉ JEDNOTCE TRANSPLANTACE KOSTNÍ DŘENĚ Vítejte na stránkách dotazníku, který je zaměřen na rozpoznání metod výcviku sester pracujících na dětské jednotce transplantace kostní dřeně. Prosím věnujte pár minut vyplnění tohoto dotazníku a sdělte

Více

Roman Hájek Tomáš Jelínek. Plazmocelulární leukémie (PCL)

Roman Hájek Tomáš Jelínek. Plazmocelulární leukémie (PCL) Roman Hájek Tomáš Jelínek Plazmocelulární leukémie (PCL) Definice (1) vzácná forma plazmocelulární dyskrázie nejagresivnější z lidských monoklonálních gamapatií incidence: 0,04/100 000 obyvatel evropské

Více

Funkce oběhové soustavy

Funkce oběhové soustavy Oběhová soustava Funkce oběhové soustavy Zajišťuje oběh krve (u savců krev stahy srdce). Krev spolu s tkáňovým mokem a mízou tvoří vnitřní prostředí organismu, podílejí se na udržování homeostázy (stálého

Více

V roce 1981 byly v USA poprvé popsány příznaky nového onemocnění, které později dostalo jméno AIDS /Acquired Immune Deficiency Syndrome/ neboli

V roce 1981 byly v USA poprvé popsány příznaky nového onemocnění, které později dostalo jméno AIDS /Acquired Immune Deficiency Syndrome/ neboli Lenka Klimešová V roce 1981 byly v USA poprvé popsány příznaky nového onemocnění, které později dostalo jméno AIDS /Acquired Immune Deficiency Syndrome/ neboli Syndrom získaného imunodeficitu. V roce 1983

Více

Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sp. zn. sukls10679/2012 PŘÍBALOVÁ INFORMACE

Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sp. zn. sukls10679/2012 PŘÍBALOVÁ INFORMACE Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sp. zn. sukls10679/2012 PŘÍBALOVÁ INFORMACE THYMOGLOBULINE 5 mg/ml, prášek pro infuzní roztok. Immunoglobulinum antithymocytarum (cuniculum) Přečtěte si pozorně

Více

HIV (z klinického pohledu)

HIV (z klinického pohledu) HIV (z klinického pohledu) David Jilich HIV centrum, Nemocnice Na Bulovce, Praha 11.12. 2014 Vývoj situace ve světě Changes in incidance rate 2001 to 2009 zdroj: UNAIDS Zákadní charakteristika virová infekce

Více

Krevní skupiny EU peníze středním školám Didaktický učební materiál

Krevní skupiny EU peníze středním školám Didaktický učební materiál Krevní skupiny EU peníze středním školám Didaktický učební materiál Anotace Označení DUMU: VY_32_INOVACE_BI1.10 Předmět: Biologie Tematická oblast: Biologie člověka Autor: RNDr. Marta Najbertová Datum

Více

Imunitní systém. selhání normálních obranných reakcí organismu IMUNODEFICITNÍ ONEM. imunitně zprostředkované poškození tkání

Imunitní systém. selhání normálních obranných reakcí organismu IMUNODEFICITNÍ ONEM. imunitně zprostředkované poškození tkání Imunitní onemocnění Imunitní systém fce imunitního systému: rozpoznání vnějších škodlivin a obrana proti nim rozpoznání vnitřních škodlivin (vč. vadných bb. např. nádorových) a jejich odstranění rozpoznání

Více

Obranné mechanismy organismu, imunita. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

Obranné mechanismy organismu, imunita. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Obranné mechanismy organismu, imunita Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Prosinec 2010 Mgr. Radka Benešová IMUNITNÍ SYSTÉM Imunitní systém

Více

Změny v legislativě u kadaverózních dárců po novele transplantačního zákona

Změny v legislativě u kadaverózních dárců po novele transplantačního zákona XX. kongres České společnosti anesteziologie, resuscitace a intenzívní medicíny, Brno 19. - 21. 9. 2013 Změny v legislativě u kadaverózních dárců po novele transplantačního zákona Bc. Jana Dědičová Bc.

Více

Biologie krve, krevní elementy a krevní srážení

Biologie krve, krevní elementy a krevní srážení Biologie krve, krevní elementy a krevní srážení 1 Složení krve 2 Krevní buňky savců v řádkovacím elektronovém mikroskopu 3 Normální nátěr periferní krve Trombocyt Lymfocyt Granulocyt (neutrofilní) 4 Normální

Více

Armáda dává naději. o 212 alogenních (od dárce), z toho yy 49 od příbuzného dárce, yy 163 od nepříbuzného dárce.

Armáda dává naději. o 212 alogenních (od dárce), z toho yy 49 od příbuzného dárce, yy 163 od nepříbuzného dárce. Komu dáváme naději? Dětem i dospělým, jejichž život ohrožují poruchy krvetvorby, imunity a metabolismu. Transplantace kostní dřeně je pak jediná a velmi účinná léčba u dětí se 70 až 80procentní úspěšností,

Více

Imunodeficiemtní choroby

Imunodeficiemtní choroby Imunodeficiemtní choroby Primární vrozené Sekundární- získané Podle postižené složky: Protilátkové T lymfocytů Kombinované Fagocytů komplementu Primární imunodeficience Selektivní deficit IgA Brutonova

Více

ANAMNESTICKÝ ZDRAVOTNÍ DOTAZNÍK

ANAMNESTICKÝ ZDRAVOTNÍ DOTAZNÍK ANAMNESTICKÝ ZDRAVOTNÍ DOTAZNÍK Pro účely preventivní sportovně-kardiologické prohlídky ve zdravotnickém zařízení ProCorde s.r.o. v Chomutově. Příjmení, jméno:............................... Rodné číslo:.....................

Více

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Zdravotně sociální fakulta. Fyziologie (podpora pro kombinovanou formu studia) MUDr.

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Zdravotně sociální fakulta. Fyziologie (podpora pro kombinovanou formu studia) MUDr. JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Zdravotně sociální fakulta Fyziologie (podpora pro kombinovanou formu studia) MUDr. Aleš Hejlek Cíle předmětu: Seznámit studenty s fyziologií všech systémů s

Více

Bc. PharmDr. Ivana Minarčíková, Ph.D. www. farmakoekonomie.cz www.elekarnice.cz

Bc. PharmDr. Ivana Minarčíková, Ph.D. www. farmakoekonomie.cz www.elekarnice.cz Bc. PharmDr. Ivana Minarčíková, Ph.D. www. farmakoekonomie.cz www.elekarnice.cz CÍL: alkoholem způsobená jaterní cirhóza alkoholem vyvolaná transplantace jater alkoholem způsobená pankreatitida Vyčíslení

Více

Vyšetření je možno provádět jen na písemný požadavek ošetřujícího lékaře.

Vyšetření je možno provádět jen na písemný požadavek ošetřujícího lékaře. Scintigrafie Vyšetření, při kterém je podáno malé množství radioaktivní látky většinou do žíly, někdy ústy. Tato látka vysílá z vyšetřovaného orgánu záření, které je pomocí scintilační kamery zachyceno

Více

Oběhová soustava. Oběhová soustava je tvořena složitou sítí cév a srdcem

Oběhová soustava. Oběhová soustava je tvořena složitou sítí cév a srdcem Oběhová soustava Oběhová soustava je tvořena složitou sítí cév a srdcem Zabezpečuje: Přepravu (transport): - přepravcem je krev (soustava oběhová) - zabezpečuje přísun základních kamenů živin do buněk,

Více