Příbalová informace: informace pro uživatele

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Příbalová informace: informace pro uživatele"

Transkript

1 Příbalová informace: informace pro uživatele Neupogen 30 MU/0,5 ml (0,6 mg/ml) Neupogen 48 MU/0,5 ml (0,96 mg/ml) injekční roztok v předplněné injekční stříkačce Neupogen 0,3 mg/ml injekční roztok filgrastimum Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje. Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře, lékárníka nebo zdravotní sestry. Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy. Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4. Co naleznete v této příbalové informaci 1. Co je Neupogen a k čemu se používá 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete užívat Neupogen 3. Jak se Neupogen užívá 4. Možné nežádoucí účinky 5. Jak Neupogen uchovávat 6. Obsah balení a další informace 7. Návod pro aplikaci přípravku Neupogen 1. Co je Neupogen a k čemu se používá Neupogen je růstový faktor bílých krvinek (faktor stimulující kolonie granulocytů) a patří do skupiny léčiv nazývané cytokiny. Růstové faktory jsou bílkoviny, které se přirozeně tvoří v těle, ale mohou být vyrobeny biotechnologií uměle a použity jako lék. Neupogen stimuluje kostní dřeň (místo, kde vznikají nové krvinky) ke zvýšené tvorbě bílých krvinek. Ke snížení počtu bílých krvinek (neutropenie) může dojít z několika důvodů a toto snížení způsobuje, že je Vaše tělo méně odolné infekci. Neupogen rychle stimuluje kostní dřeň k produkci nových bílých krvinek. Neupogen se může používat: na zvýšení počtu bílých krvinek po léčbě chemoterapií pro prevenci infekcí na zvýšení počtu bílých krvinek po transplantaci kostní dřeně pro prevenci infekcí před vysokými dávkami chemoterapie, aby kostní dřeň vytvořila více kmenových buněk, které mohou být sesbírány a vráceny zpět po léčbě. Tyto buňky mohou být odebrány Vám nebo dárci. Kmenové buňky se potom vrací do kostní dřeně a produkují krevní buňky. na zvýšení počtu bílých krvinek, když trpíte těžkou chronickou neutropenií pro prevenci infekcí. u pacientů s pokročilou infekcí HIV, což pomůže snížit riziko infekce.

2 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Neupogen používat Nepoužívejte Neupogen když jste alergický(á) na léčivou látku filgrastim nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6). Upozornění a opatření Před použitím přípravku Neupogen se poraďte se svým lékařem, lékarníkem nebo zdravotní sestrou. Prosím řekněte svému lékaři před začátkem léčby, když máte: srpkovitou anémii, protože Neupogen může způsobit krizi u srpkovité anémie (zúžení nebo uzavření malých krevních cév) alergii na přírodní pryž (latex). Kryt jehly předplněné stříkačky může být vyroben z druhu přírodní pryže a může způsobit závažnou alergickou reakci. osteoporózu (nemoc kostí) Prosím, řekněte ihned svému lékaři během léčby přípravkem Neupogen, pokud: dostanete bolesti v levé horní části břicha, pod žebry na levé straně nebo bolesti horní části levého ramene (mohou to být příznaky zvětšení sleziny (splenomegalie) nebo možného roztržení sleziny) zaznamenáte nezvyklé krvácení nebo tvorbu modřin (mohou to být příznaky poklesu počtu krevních destiček (trombocytopenie) se sníženou srážlivostí krve). máte náhlé příznaky alergie jako je vyrážka, svědění nebo kopřivka, otok obličeje, rtů, jazyka nebo jiných částí těla, dušnost, sípání nebo potíže s dechem, protože se může jednat o příznaky závažné alergické reakce. Ztráta odpovědi na filgrastim Pokud u Vás dojde ke ztrátě odpovědi nebo selhání schopnosti udržet odpověď na léčbu filgrastimem, bude Váš lékař zkoumat důvody, proč k tomu došlo včetně toho, zda byly vytvořeny protilátky, které neutralizují účinek filgrastimu. Váš lékař Vás může chtít pečlivě sledovat, viz bod 4 příbalové informace. Pokud máte závažnou chronickou neutropenii (nedostatek bílých krvinek v krvi), můžete být ohrožen(a) vznikem zhoubného onemocnění krve (leukemie, myelodysplastický syndrom (MDS)). Riziko vzniku zhoubného onemocnění krve a provedení potřebných vyšetření prodiskutujte se svým lékařem. Pokud se u Vás vyvine nebo by se mohlo vyvinout zhoubné onemocnění krve, smíte Neupogen používat pouze v případě, že o tom rozhodne Váš lékař. Jste-li dárcem/dárkyní kmenových buněk, musíte být ve věku od 16 do 60 let. Buďte zvlášť opatrní u ostatních přípravků, které stimulují tvorbu bílých krvinek. Neupogen je jedním ze skupiny přípravků, které stimulují tvorbu bílých krvinek. Váš ošetřující lékař má vždy zaznamenat přesný název přípravku, který užíváte. Další léčivé přípravky a Neupogen

3 Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat. Těhotenství a kojení Neupogen nebyl testován na těhotných nebo kojících ženách. Je důležité, abyste svému lékaři sdělila, zda: jste těhotná; myslíte si, že byste mohla být těhotná; nebo plánujete otěhotnět. Pokud při léčbě přípravkem Neupogen otěhotníte, informujte, prosím, svého lékaře. Může Vám doporučit zaregistrovat se do Programu sledování těhotenství společnosti Amgen. Kontaktní údaje na místní zastoupení společnosti Amgen jsou uvedeny na konci této příbalové informace. Pokud nerozhodne lékař jinak, musíte přestat kojit, jestliže používáte Neupogen. Pokud při léčbě přípravkem Neupogen kojíte, může Vám lékař doporučit zaregistrovat se do Programu sledování kojení společnosti Amgen. Kontaktní údaje na místní zastoupení společnosti Amgen jsou uvedeny na konci této příbalové informace. Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů Neupogen by neměl ovlivnit Vaši schopnost řídit motorová vozidla a obsluhovat stroje. Přesto doporučujeme vyčkat, jak se budete cítit po podání přípravku Neupogen před řízením motorových vozidel nebo obsluhováním strojů. Neupogen obsahuje sodík a sorbitol Neupogen obsahuje méně než 1 mmol (23 mg) sodíku na 0,6 mg/ml nebo 0,96 mg/ml, tzn., že je prakticky bez sodíku. Neupogen obsahuje sorbitol (E420). Pokud Vám Váš lékař řekl, že nesnášíte některé cukry, poraďte se se svým lékařem, než začnete tento léčivý přípravek užívat. 3. Jak se Neupogen užívá Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se svým lékařem, zdravotní sestrou nebo lékárníkem. Jak se Neupogen podává a jakou dávku mám užívat? Neupogen se obvykle podává jako denní injekce těsně pod kůži (tzv. subkutánní injekce). Může také být podán jako denní pomalá injekce do žíly (tzv. intravenózní injekce). Obvyklá dávka závisí na Vaší nemoci a hmotnosti. Váš lékař Vám řekne, jakou dávku přípravku Neupogen máte užívat. Pacienti, kteří mají transplantaci kostní dřeně po chemoterapii: První dávku přípravku Neupogen obvykle dostanete nejdříve 24 hodin po chemoterapii a nejdříve 24 hodin po transplantaci kostní dřeně.

4 Vy nebo Vaši ošetřovatelé, se můžete naučit, jak si aplikovat subkutánní injekci, takže můžete pokračovat ve Vaší léčbě i doma. Přesto to nikdy nezkoušejte sami, dokud jste nebyli dostatečně poučeni svým lékařem. Jak dlouho budu Neupogen užívat? Budete užívat Neupogen, dokud počet Vašich bílých krvinek nebude normální. Počet bílých krvinek ve Vašem těle bude pravidelně sledován pravidelnými testy krve. Váš lékař Vám řekne, jak dlouho budete potřebovat užívat Neupogen. Použití u dětí Neupogen se podává dětem, které dostávají chemoterapii, nebo které trpí závažně nízkým počtem bílých krvinek (neutropenie). Dávkování pro děti léčené chemoterapií je stejné jako pro dospělé. Jestliže jste užil(a)více přípravku Neupogen než jste měl(a) Nikdy si sami nezvyšujte dávku, kterou Vám naordinoval Váš lékař. Pokud si myslíte, že jste použil(a) více léku, než jste měl(a), kontaktujte Vašeho lékaře hned, jak je to možné. Jestliže jste zapomněl(a) užít Neupogen Pokud jste si zapomněl(a) aplikovat injekci, nebo jste si aplikoval(a) příliš malé množství, kontaktujte Vašeho lékaře hned, jak je to možné. Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) zapomenutou dávku. Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře, zdravotní sestry nebo lékárníka. 4. Možné nežádoucí účinky Prosíme, oznamte Vašemu lékaři okamžitě, pokud během léčby: budete mít alergickou reakci včetně slabosti, poklesu krevního tlaku, problému s dýcháním, otoku obličeje (anafylaxe), kožní vyrážky, svědivé vyrážky (urtikárie), otoku rtů, úst, jazyka nebo krku (angioedém) a dušnosti (dyspnoe). U pacientů se zhoubným onemocněním je častá přecitlivělost; budete mít kašel, horečku a potíže s dýcháním (dyspnoe), protože můžete mít příznaky akutního syndromu dechové tísně (ARDS). ARDS je u pacientů se zhoubným onemocněním méně častý; budete mít bolesti v levé horní části břicha, pod žebry na levé straně nebo v levém rameni, protože tyto příznaky mohou souviset s postižením sleziny (zvětšení sleziny (splenomegalie) nebo roztržení sleziny). budete léčeni se závažnou chronickou neutropenií a budete mít krev v moči (hematurie). Váš lékař může pravidelně kontrolovat Vaši moč v případě, že se u Vás vyskytne tento nežádoucí účinek nebo budete mít bílkovinu v moči (proteinurie). Pokud se u Vás vyskytne některý z následujících nežádoucích účinků nebo jejich kombinace: - budete mít otok nebo opuchlinu, které mohou být spojeny s méně častým močením, dušnost, otoky břicha a pocit plnosti a celkový pocit únavy. Tyto příznaky mají obvykle rychlý nástup.

5 Mohou to být příznaky méně častého (může postihnout až 1 ze 100 pacientů) stavu nazývaného syndrom zvýšené permeability kapilár, který způsobuje prosakování krve z malých cév do Vašeho těla a vyžaduje okamžitou lékařskou pomoc. Velmi častým nežádoucím účinkem při používání přípravku Neupogen je bolest svalů nebo kostí (muskuloskeletální bolest), kterou je možné zmírnit obvyklými léky proti bolesti (analgetika). U pacientů podstupujících transplantaci kmenových buněk nebo transplantaci kostní dřeně se může vyskytnout reakce štěpu proti hostiteli (Graft versus host disease - GvHD) je to reakce dárcových buněk proti pacientovi dostávajícímu transplantát; mezi projevy a příznaky patří vyrážka na dlaních nebo ploskách nohou a vředy a boláky v ústech, ve střevě, v játrech, na kůži nebo v očích, plicích, pochvě a na kloubech. Velmi často je u zdravých dárců kmenových buněk pozorováno zvýšení počtu bílých krvinek (leukocytóza) a snížení počtu krevních destiček, které snižují srážlivost krve (trombocytopénie), tyto účinky bude lékař sledovat. Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého. Velmi časté nežádoucí účinky (má je více než 1 z 10 pacientů užívající Neupogen): u pacientů se zhoubným onemocněním biochemické změny krve, zvýšení hladiny některých enzymů v krvi, snížená chuť k jídlu, bolest hlavy, bolest v ústech a krku (orofaryngální bolest), kašel, průjem, zvracení, zácpa, nevolnost, kožní vyrážka, neobvyklé padání nebo slábnutí vlasů (alopecie), bolest svalů nebo kostí (muskuloskeletální bolest), celková slabost (asténie), únava (vyčerpanost), bolestivost a otok výstelky trávicího traktu, která vede od úst až po konečník (zánět sliznice), dušnost (dyspnoe). u zdravých dárců kmenových buněk snížení počtu krevních destiček, což snižuje schopnost krve srážet se (trombocytopenie), zvýšení počtu bílých krvinek (leukocytóza), bolest hlavy, bolest svalů nebo kostí (muskuloskeletální bolest). u pacientů s těžkou chronickou neutropenií zvětšení sleziny (splenomegalie) nízký počet červených krvinek (anémie) biochemické změny krve zvýšení hladiny některých enzymů v krvi bolest hlavy

6 krvácení z nosu (epistaxe) průjem zvětšená játra (hepatomegalie) kožní vyrážka bolest svalů nebo kostí (muskuloskeletální bolest) bolest kloubů (artralgie) u pacientů s HIV bolest svalů nebo kostí (muskuloskeletální bolest) Časté nežádoucí účinky (má je více než 1 ze 100 pacientů užívající Neupogen): u pacientů se zhoubným onemocněním alergická reakce (přecitlivělost na lék), nízký krevní tlak (hypotenze), bolest při močení (dysurie), bolest na hrudi, vykašlávání krve (hemoptýza). u zdravých dárců kmenových buněk zvýšení hladiny některých enzymů v krvi dušnost (dyspnoe) zvětšení sleziny (splenomegalie) u pacientů s těžkou chronickou neutropenií roztržení sleziny snížení počtu krevních destiček, což snižuje srážlivost krve (trombocytopenie) biochemické změny krve zánět žil v kůži (kožní vaskulitida) neobvyklé padání nebo slábnutí vlasů (alopecie) onemocnění, při kterém je nízká hustota kostí, proto jsou slabší, křehčí a snadněji se lámou (osteoporóza) krev v močí (hematurie) bolest v místě vpichu u pacientů s HIV zvětšení sleziny (splenomegalie) Méně časté nežádoucí účinky (má je více než 1 z 1000 pacientů užívající Neupogen): u pacientů se zhoubným onemocněním roztržení sleziny zvětšení sleziny (splenomegalie) silná bolest kostí, na hrudi, střev nebo kloubů (krize srpkovité anémie), odmítnutí transplantované kostní dřeně (reakce štěpu proti hostiteli), bolest a otok kloubů, podobné dně (pseudodna), těžký zápal plic způsobující těžkosti s dýcháním (akutní syndrom dechové tísně), plíce nepracují, jak by měly, což způsobuje dušnost (respirační selhání), otok a/nebo voda na plicích (plicní edém), zápal plic (intersticiální plicní choroba), abnormální RTG snímky plic (plicní infiltrace),

7 švestkově zbarvené, vyvýšené, bolestivé rány na kůži končetin a občas i na obličeji a krku s horečkou (Sweetův syndrom) zánět žil v kůži (kožní vaskulitida), zhoršení revmatoidní artritidy, neovyklé změny v moči, bolest, poškození jater způsobené ucpáním malých žil v játrech (venookluzivní onemocnění), krvácení z plic (plicní hemoragie), změna regulace množství tekutin ve Vašem těle, která může způsobit otoky. u zdravých dárců kmenových buněk roztržení sleziny silné bolesti kostí, hrudníku, střev nebo kloubů (krize u srpkovité anémie) náhlá, život ohrožující alergická reakce (anafylaktická reakce) biochemické změny krve plicní krvácení (plicní hemoragie) vykašlávání krve (hemoptýza) abnormální RTG snímky plic (plicní infiltrace) nedostatečné vstřebávání kyslíku v plicích (hypoxie) zvýšení hladiny některých enzymů v krvi zhoršení revmatoidní artitidy u pacientů s těžkou chronickou neutropenií silné bolesti kostí, hrudníku, střev nebo kloubů (krize u srpkovité anémie) přemíra bílkovin v moči (proteinurie) u pacientů s HIV silné bolesti kostí, hrudníku, střev nebo kloubů (krize u srpkovité anémie) Hlášení nežádoucích účinků Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu: Státní ústav pro kontrolu léčiv Šrobárova Praha 10 Webové stránky: Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku. 5. Jak Neupogen uchovávat Uchovávejte tento přípravek mimo dosah a dohled dětí. Uchovávejte v chladničce (2 až 8 C). Uchovávejte vnitřní obal v krabičce, aby byl přípravek chráněn před světlem.

8 Náhodné vystavení přípravku teplotám pod bodem mrazu nemá nepříznivý vliv na stabilitu přípravku Neupogen. Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na štítku injekční stříkačky a krabičce za EXP. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. Nepoužívejte tento přípravek, když bude zabarvený, zakalený nebo v něm budou volné částice. Neupogen má být čirá, bezbarvá tekutina. Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí. 6. Obsah balení a další informace Co Neupogen obsahuje Léčivou látkou je filgrastimum 30 milionů jednotek (0,6 mg/ml) nebo 48 milionů jednotek (0,96 mg/ml). Léčivou látkou je filgrastimum 30 milionů jednotek v 1 ml lahvičce (0,3 mg/ml) nebo 48 milionů jednotek v 1,6 ml lahvičce (0,3 mg/ml). Pomocné látky jsou trihydrát octanu sodného, sorbitol (E420), polysorbát 80, voda na injekci. Jak Neupogen vypadá a co obsahuje toto balení Neupogen je čirý bezbarvý injekční roztok/ koncentrát pro přípravu infuzního roztoku (sterilní koncentrát) v předplněné stříkačce. V jednom balení přípravku Neupogen je jedna nebo pět předplněných stříkaček. V jednom balení přípravku Neupogen je 1 nebo 5 lahviček. Na trhu nemusí být všechny velikosti balení. Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce: Amgen Europe B.V. Minervum ZK Breda Nizozemsko Držitel rozhodnutí o registraci: Amgen Europe B.V. Minervum ZK Breda Nizozemsko Výrobce: Amgen Technology Ireland (ADL) Pottery Road Dun Laoghaire Co Dublin Irsko

9 Tento lék je obchodován v EHP pod názvem Neupogen, s výjimkou Kypru, Řecka a Itálie, kde se nazývá Granulokine. Tato příbalová informace byla naposledy revidována v květnu 2015 Podrobné informace o tomto přípravku najdete na následujících internetových stránkách: 7. Návod pro aplikaci přípravku Neupogen Tato část obsahuje informace jak aplikovat injekci přípravku Neupogen. Důležité: nepokoušejte se aplikovat si injekci sám/sama, dokud nebudete dostatečně poučeni Vaším lékařem nebo zdravotní sestrou. Neupogen se aplikuje injekcí těsně pod kůži. Tato aplikace je známa jako subkutánní injekce. Vybavení nezbytné pro podání injekce K podání podkožní injekce sám/sama sobě budete potřebovat: novou předplněnou injekční stříkačku Neupogen lihové nebo podobné tampóny. Co si mám přichystat, abych si mohl(a) sám/sama podat podkožní injekci? 1. Z chladničky vyjměte jednu vaničku s injekční stříkačkou a ponechte ji 30 minut při pokojové teplotě nebo ji jemně držte v dlani několik minut. Tak bude injekce příjemnější. Neohřívejte Neupogen jiným způsobem (například v mikrovlnné troubě nebo horké vodě). 2. Předplněnou stříkačku neprotřepávejte. 3. Uchopte vaničku a odtrhněte papírovou fólii. 4. Vaničku obraťte a uchopte předplněnou stříkačku. 5. Nesundavejte kryt jehly, dokud nejste připraven(a) k injekci. 6. Zkontrolujte datum použitelnosti přípravku, uvedené na injekční stříkačce (EXP). Přípravek nepoužívejte po uplynutí posledního dne uvedeného měsíce. 7. Zkontrolujte vzhled přípravku Neupogen. Roztok musí být čirý a bezbarvý. Pokud došlo ke změně barvy, zkalení nebo obsahuje volné částice, nepoužívejte ho. 8. Pečlivě si umyjte ruce. 9. Najděte si pohodlné, dobře osvětlené, čisté místo a umístěte vše potřebné na dosah. Jak si připravit injekci Neupogen? Před tím, než si Neupogen podáte, musíte učinit následující kroky: 1. Aby nedošlo k ohnutí jehly, pevně uchopte předplněnou stříkačku za skleněnou část. Jemně sejměte kryt jehly bez kroucení jako na obrázcích 1 a Nedotýkejte se jehly a netlačte na píst. 3. Můžete si všimnout malé vzduchové bubliny v předplněné stříkačce. Nemusíte vzduchovou bublinu před aplikací odstraňovat. Injekce

10 roztoku obsahujícího vzduchovou bublinu je neškodná. 4. Nyní můžete předplněnou stříkačku použít. Kam si mám injekci aplikovat? Nejlepší místo, kam si aplikovat injekci je horní část stehen a břicha. Pokud Vám injekci aplikuje někdo jiný, může injekci umístit na zadní stranu paží. Pokud je oblast zarudlá nebo bolestivá, můžete změnit místo vpichu. Jak si mám injekci podat? 1. Kůži vydezinfikujte pomocí alkoholového čtverečku a volně (bez mačkání) uchopte mezi palec a ukazováček kožní řasu. 2. Jehlu zaveďte celou do kůže, jak Vám ukázala zdravotní sestra nebo lékař. 3. Zlehka zatáhněte za píst, abyste se ujistil(a), že nebyla nabodnuta céva. Spatříte-li ve stříkačce krev, jehlu vytáhněte a zaveďte na jiné místo. 4. Tlačte na píst pomalu a rovnoměrně. Kožní řasu stále držte, dokud není stříkačka prázdná. 5. Po aplikaci roztoku vytáhněte jehlu a uvolněte kožní řasu. 6. Pokud si všimnete kapky krve, jemně ji setřete bavlněným polštářkem nebo gázou. Místo vpichu netřete. Pokud potřebujete, můžete překrýt místo vpichu náplastí. 7. Každou stříkačku použijte pouze jednou. Nepoužívejte Neupogen, který mohl zbýt ve stříkačce. Pamatujte: pokud máte jakékoliv potíže, neostýchejte se, prosím, požádat o pomoc a radu svého lékaře nebo zdravotní sestru. Likvidace použitých injekčních stříkaček Na použitou injekční stříkačku nenasazujte zpět kryt, mohl(a) byste se poranit. Použité stříkačky uchovávejte mimo dosah a dohled dětí. Použité stříkačky nesmí být vyhozeny do běžného odpadkového koše v domácnosti. Váš lékárník bude vědět jak zlikvidovat použité stříkačky nebo stříkačky, které už nebudete potřebovat. Místní zástupce držitele rozhodnutí o registraci: Česká republika Amgen s.r.o. Klimentská Praha 1 Tel : Následující informace je určena pouze pro zdravotnické pracovníky: Pokud je Neupogen používán jako koncentrát pro přípravu infuzního roztoku, má být ředěn ve 20 ml 5% roztoku glukózy. Přečtěte si prosím detailní návod v Souhrnu údajů o přípravku.

PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Ristempa 6 mg injekční roztok. 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna předplněná injekční stříkačka obsahuje 6 mg pegfilgrastimum* v 0,6 ml

Více

Příbalová informace: informace pro uživatele. Prolia 60 mg injekční roztok v předplněné injekční stříkačce denosumabum

Příbalová informace: informace pro uživatele. Prolia 60 mg injekční roztok v předplněné injekční stříkačce denosumabum Příbalová informace: informace pro uživatele Prolia 60 mg injekční roztok v předplněné injekční stříkačce denosumabum Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat,

Více

sp.zn. sukls195019/2009

sp.zn. sukls195019/2009 sp.zn. sukls195019/2009 Příbalová informace: informace pro uživatele PENTASA 1 g rektální suspenze mesalazinum Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat,

Více

Příbalová informace: informace pro uživatele. Meronem 500 mg, prášek pro injekční/infuzní roztok Meronem 1 g, prášek pro injekční/infuzní roztok

Příbalová informace: informace pro uživatele. Meronem 500 mg, prášek pro injekční/infuzní roztok Meronem 1 g, prášek pro injekční/infuzní roztok Příbalová informace: informace pro uživatele Meronem 500 mg, prášek pro injekční/infuzní roztok Meronem 1 g, prášek pro injekční/infuzní roztok meropenemum Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci

Více

Příbalová informace: informace pro uživatele. Vidaza 25 mg/ml prášek pro injekční suspenzi Azacitidinum

Příbalová informace: informace pro uživatele. Vidaza 25 mg/ml prášek pro injekční suspenzi Azacitidinum Příbalová informace: informace pro uživatele Vidaza 25 mg/ml prášek pro injekční suspenzi Azacitidinum Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat, protože

Více

Příbalová informace: informace pro uživatele. Novalgin injekce injekční roztok metamizolum natricum monohydricum

Příbalová informace: informace pro uživatele. Novalgin injekce injekční roztok metamizolum natricum monohydricum sp.zn.sukls22584/2013, sp.zn.sukls96877/2014 Příbalová informace: informace pro uživatele Novalgin injekce injekční roztok metamizolum natricum monohydricum Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci

Více

Příbalová informace: informace pro pacienta

Příbalová informace: informace pro pacienta Příbalová informace: informace pro pacienta Cytosar 100 mg Prášek a rozpouštědlo pro injekční/infuzní roztok Cytosar 500 mg Prášek a rozpouštědlo pro injekční/infuzní roztok Cytosar 1 g Prášek pro injekční/infuzní

Více

sp.zn. sukls108697/2012

sp.zn. sukls108697/2012 sp.zn. sukls108697/2012 Příbalová informace: informace pro uživatele Pentasa Sachet 2g granule s prodlouženým uvolňováním mesalazinum Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento

Více

Betaferon 250 mikrogramů/ml, prášek a rozpouštědlo pro injekční roztok interferonum beta-1b

Betaferon 250 mikrogramů/ml, prášek a rozpouštědlo pro injekční roztok interferonum beta-1b Příbalová informace: informace pro uživatele Betaferon 250 mikrogramů/ml, prášek a rozpouštědlo pro injekční roztok interferonum beta-1b Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete

Více

Příbalová informace: informace pro uživatele. IntronA 18 milionů IU/3 ml injekční nebo infuzní roztok Interferonum alfa-2b

Příbalová informace: informace pro uživatele. IntronA 18 milionů IU/3 ml injekční nebo infuzní roztok Interferonum alfa-2b Příbalová informace: informace pro uživatele IntronA 18 milionů IU/3 ml injekční nebo infuzní roztok Interferonum alfa-2b Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek

Více

Příbalová informace: informace pro uživatele. Aclexa 100 mg tvrdé tobolky Aclexa 200 mg tvrdé tobolky. Celecoxibum

Příbalová informace: informace pro uživatele. Aclexa 100 mg tvrdé tobolky Aclexa 200 mg tvrdé tobolky. Celecoxibum Příbalová informace: informace pro uživatele Aclexa 100 mg tvrdé tobolky Aclexa 200 mg tvrdé tobolky Celecoxibum Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat,

Více

1. CO JE PŘÍPRAVEK VIDAZA A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

1. CO JE PŘÍPRAVEK VIDAZA A K ČEMU SE POUŽÍVÁ PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE Vidaza 25 mg/ml prášek pro přípravu injekční suspenze Azacitidinum Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než vám začne být tento přípravek podáván.

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE - INFORMACE PRO UŽIVATELE. Copaxone 20 mg/ml Glatirameri acetas Injekční roztok, předplněná injekční stříkačka

PŘÍBALOVÁ INFORMACE - INFORMACE PRO UŽIVATELE. Copaxone 20 mg/ml Glatirameri acetas Injekční roztok, předplněná injekční stříkačka Příloha č. 2 k rozhodnutí o prodloužení registrace sukls 4178/2007 PŘÍBALOVÁ INFORMACE - INFORMACE PRO UŽIVATELE Copaxone 20 mg/ml Glatirameri acetas Injekční roztok, předplněná injekční stříkačka Přečtěte

Více

Příbalová informace: Informace pro uživatele. Pregnyl 1500 Pregnyl 5000 gonadotropinum chorionicum humanum prášek a rozpouštědlo pro injekční roztok

Příbalová informace: Informace pro uživatele. Pregnyl 1500 Pregnyl 5000 gonadotropinum chorionicum humanum prášek a rozpouštědlo pro injekční roztok Příbalová informace: Informace pro uživatele Pregnyl 1500 Pregnyl 5000 gonadotropinum chorionicum humanum prášek a rozpouštědlo pro injekční roztok Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve,

Více

Příbalová informace: informace pro uživatele. Zorem 5 mg Zorem 10 mg tablety amlodipinum

Příbalová informace: informace pro uživatele. Zorem 5 mg Zorem 10 mg tablety amlodipinum Příbalová informace: informace pro uživatele Zorem 5 mg Zorem 10 mg tablety amlodipinum Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože obsahuje pro Vás

Více

Příloha č. 1 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls183710/2009 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

Příloha č. 1 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls183710/2009 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE Příloha č. 1 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls183710/2009 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE ZIBOR 3500 IU injekční roztok v předplněné injekční stříkačce Bemiparinum natricum

Více

TROZEL 2,5 mg potahované tablety letrozolum

TROZEL 2,5 mg potahované tablety letrozolum Sp.zn. sukls18459/2014 Příbalová informace: informace pro uživatele TROZEL 2,5 mg potahované tablety letrozolum Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat,

Více

Příbalová informace: informace pro uživatele. Celekoxib Actavis 100 mg Celekoxib Actavis 200 mg tvrdé tobolky (celecoxibum)

Příbalová informace: informace pro uživatele. Celekoxib Actavis 100 mg Celekoxib Actavis 200 mg tvrdé tobolky (celecoxibum) Sp.zn.sukls219915/2012, sukls219917/2012 Příbalová informace: informace pro uživatele Celekoxib Actavis 100 mg Celekoxib Actavis 200 mg tvrdé tobolky (celecoxibum) Přečtěte si pozorně celou příbalovou

Více

Příbalová informace: informace pro pacienta. Likarda 2,5 mg potahované tablety letrozolum

Příbalová informace: informace pro pacienta. Likarda 2,5 mg potahované tablety letrozolum Příbalová informace: informace pro pacienta Likarda 2,5 mg potahované tablety letrozolum Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože obsahuje pro Vás

Více

APO-DICLO SR 100 tablety s řízeným uvolňováním diclofenacum natricum

APO-DICLO SR 100 tablety s řízeným uvolňováním diclofenacum natricum sp.zn. sukls50868/2014 a sukls159010/2014 Příbalová informace: informace pro uživatele APO-DICLO SR 100 tablety s řízeným uvolňováním diclofenacum natricum Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. Voltaren Rapid 25 mg měkké tobolky. (Diclofenacum kalicum)

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. Voltaren Rapid 25 mg měkké tobolky. (Diclofenacum kalicum) sp.zn.sukls275280/2012, sukls74739/2011 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE Voltaren Rapid 25 mg měkké tobolky (Diclofenacum kalicum) Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete

Více

Příbalová informace: informace pro uživatele

Příbalová informace: informace pro uživatele Příbalová informace: informace pro uživatele FSME-IMMUN 0,25 ml Injekční suspenze v předplněné injekční stříkačce Vakcína proti klíšťové encefalitidě (celý inaktivovaný virus) Přečtěte si pozorně celou

Více

Příbalová informace: informace pro pacienta

Příbalová informace: informace pro pacienta Příbalová informace: informace pro pacienta Kylotan Neo 40 mg potahované tablety Kylotan Neo 80 mg potahované tablety Kylotan Neo 160 mg potahované tablety valsartanum Přečtěte si pozorně celou příbalovou

Více

Příbalová informace: Informace pro pacienta. PANTUL 20 mg pantoprazolum enterosolventní tablety

Příbalová informace: Informace pro pacienta. PANTUL 20 mg pantoprazolum enterosolventní tablety Sp.zn.sukls205037/2014 Příbalová informace: Informace pro pacienta PANTUL 20 mg pantoprazolum enterosolventní tablety Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat,

Více

sp.zn.: sukls19765/2009 a k sp.zn.: sukls4656/2008, sukls37967/2011

sp.zn.: sukls19765/2009 a k sp.zn.: sukls4656/2008, sukls37967/2011 sp.zn.: sukls19765/2009 a k sp.zn.: sukls4656/2008, sukls37967/2011 Příbalová informace: informace pro uživatele Fludara prášek pro injekční/infuzní roztok fludarabini phosphas Přečtěte si pozorně celou

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. LESTARA 2,5 mg potahované tablety (letrozolum)

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. LESTARA 2,5 mg potahované tablety (letrozolum) sp.zn.: sukls221353/2013 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE LESTARA 2,5 mg potahované tablety (letrozolum) Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat,

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. Arucom 50 mikrogramů/ml + 5 mg/ml oční kapky, roztok latanoprostum/timololum

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. Arucom 50 mikrogramů/ml + 5 mg/ml oční kapky, roztok latanoprostum/timololum Příloha č. 2 k rozhodnutí o registraci sp.zn. sukls248622/2010 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE Arucom 50 mikrogramů/ml + 5 mg/ml oční kapky, roztok latanoprostum/timololum Přečtěte si pozorně

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. SUBCUVIA 160 g/l, injekční roztok Léčivá látka: Immunoglobulinum humanum normale

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. SUBCUVIA 160 g/l, injekční roztok Léčivá látka: Immunoglobulinum humanum normale PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE SUBCUVIA 160 g/l, injekční roztok Léčivá látka: Immunoglobulinum humanum normale Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek

Více

Příbalová informace: informace pro uživatele. Mixtard 30 Penfill 100 mezinárodních jednotek/ml injekční suspenze v zásobní vložce Insulinum humanum

Příbalová informace: informace pro uživatele. Mixtard 30 Penfill 100 mezinárodních jednotek/ml injekční suspenze v zásobní vložce Insulinum humanum Příbalová informace: informace pro uživatele Mixtard 30 Penfill 100 mezinárodních jednotek/ml injekční suspenze v zásobní vložce Insulinum humanum Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve,

Více

Příbalová informace: informace pro uživatele. YERVOY 5 mg/ml koncentrát pro přípravu infuzního roztoku Ipilimumabum

Příbalová informace: informace pro uživatele. YERVOY 5 mg/ml koncentrát pro přípravu infuzního roztoku Ipilimumabum Příbalová informace: informace pro uživatele YERVOY 5 mg/ml koncentrát pro přípravu infuzního roztoku Ipilimumabum Tento přípravek podléhá dalšímu sledování. To umožní rychlé získání nových informací o

Více