U S N E S E N Í z 26. schůze rady města konané dne 15. prosince 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "U S N E S E N Í z 26. schůze rady města konané dne 15. prosince 2009"

Transkript

1 Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů. Statutární město Děčín U S N E S E N Í z 26. schůze rady města konané dne 15. prosince 2009 Usnesení č. RM Rada města projednala Městský program prevence kriminality na rok Žádost o státní účelovou dotaci a garanci nutné dvacetiprocentní finanční účasti města na projekty prevence kriminality a tento a zastupitelstvu města ke schválení. Usnesení č. RM Rada města projednala kontrolu plnění usnesení rady města a b e r e n a v ě d o m í usnesení rady města č. RM /1 vedoucí odboru rozvoje další kontrola v 05/2010. Usnesení č. RM Rada města projednala kontrolu plnění usnesení rady města a b e r e n a v ě d o m í usnesení rady města č. RM vedoucí OR VzDK. Usnesení č. RM Rada města projednala návrh na revokaci usnesení rady města a zastupitelstva města a

2 revokaci usnesení rady města č. RM ze dne , týkající se Výzvy IOP č. 4 k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci IOP na Technologická centra a elektronické spisové služby v území a zastupitelstvu města: revokovat usnesení zastupitelstva města č. ZM , schválit realizaci projektu Technologického centra ORP a spisové služby včetně finanční spoluúčasti na projektu ve výši 15 % celkových uznatelných nákladů projektu a pověřit primátora statutárního města Děčín Ing. Vladislava Rašku podpisem Žádosti o poskytnutí dotace v rámci výzvy IOP č. 06 Technologická centra obcí s rozšířenou působností, části I. a II. Usnesení č. RM Rada města projednala návrh Zásad pro pobyt v rekreačním zařízení Tolštejn a Zásady pro pobyt v rekreačním zařízení Tolštejn a Ing. Petra Hodbodě, vedoucího odboru provozního a organizačního, k podpisu poukazů k pobytu krátkodobých nájemních smluv na pronájem rekreačního zařízení Tolštejn a k event. prominutí částky za zrušení přiděleného pobytu v pozdějším termínu než 2 týdny před nástupem rekreace a to do max. výše 2.000,00 Kč. Usnesení č. RM Rada města projednala návrh Smlouvy o partnerství předloženou společností České dráhy, a.s., se sídlem Nábřeží L. Svobody 1222, Praha 1, IČ a uzavřít Smlouvu o partnerství mezi statutárním městem Děčín a společností České dráhy, a.s., a primátora statutárního města Děčín Ing. Vladislava Rašku k jejímu podpisu. Usnesení č. RM Rada města projednala předložený návrh na vyřazení hmotného majetku ZOO Děčín přesahujícího svou pořizovací hodnotou či nedosahujícího stářím majetku hranici stanovenou pro vyřazení v kompetenci ředitele ZOO Děčín a 2

3 vyřazení tohoto majetku včetně způsobu likvidace, v rozsahu dle důvodové zprávy. Usnesení č. RM Rada města projednala žádost manželů I. a V. S. o poskytnutí účelové dotace na výstavbu infrastruktury v lokalitě Děčín, Hraniční ul., a zastupitelstvu města: rozhodnout o poskytnutí účelové dotace manželům I. a V. S. na výstavbu infrastruktury k rodinnému domu na pozemku p. č. 3111/6 v k. ú. Podmokly ve výši ,00 Kč, rozhodnout o uzavření Smlouvy o poskytnutí účelové dotace s žadateli v předloženém znění a pověřit primátora statutárního města Děčín Ing. Vladislava Rašku k podpisu Smlouvy o poskytnutí účelové dotace. Usnesení č. RM Rada města projednala zprávu komise o posouzení a hodnocení nabídek v užším řízení zadávacího řízení na předmět veřejné zakázky: Děčín plavecký areál protipovodňová zeď a 1. o vyloučení uchazeče ZEMPRA DC, s.r.o., Vítězství 374, Děčín, IČ: a 2. o zadání veřejné zakázky uchazeči AZ SANACE, a.s. Pražská 53/37, Ústí n/l, IČ: a primátora statutárního města Děčín Ing. Vladislava Rašku podpisem Smlouvy o dílo. Usnesení č. RM Rada města projednala výjimku ze Směrnice města č. 5/2008 na zadání vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby a zajištění autorského dozoru na akci Revitalizace objektu Atlantik (knihovna/multimediální centrum) a tuto a primátora statutárního města Děčín Ing. Vladislava Rašku podpisem Smlouvy o dílo s dodavatelem Projektový ateliér pro architekturu a pozemní stavby, spol. s r. o., Bělehradská 199/70, Praha 2, IČO : , a to ve smyslu důvodové zprávy. 3

4 Usnesení č. RM Rada města projednala žádost o souhlas s využitím části pozemku p. č. 2829/16 v k. ú. Děčín ke stánkovému prodeji a tuto b e r e n a v ě d o m í a vedoucí odboru rozvoje zapracovat již podanou žádost o změnu územního plánu na uvedený pozemek do 8. změny Územního plánu města Děčín, která je v současné době ve fázi schváleného zadání. Usnesení č. RM Rada města projednala informaci o připravované realizaci Areálu třídění odpadů na pozemku p. č. 3026/31 v k. ú. Děčín firmou Technické služby, Děčín a.s., a b e r e n a v ě d o m í postup dle důvodové zprávy a odmítnutí příslibu dotace ze SFŽP pro město Děčín na realizaci tohoto areálu. Usnesení č. RM Rada města projednala žádost HC Děčín o umístění sídla společnosti HC Děčín Experformance s.r.o. a o uzavření podnájemní smlouvy a umístění sídla HC Děčín Experformance s.r.o. na adrese Oblouková 638/21, Děčín I, Zimní stadion Děčín, a uzavření podnájemní smlouvy na část nebytových prostor (kanceláře a šatny A mužstva) v objektu Oblouková 638/21, Děčín I, Zimní stadion Děčín mezi HC Děčín a HC Děčín Experformance s.r.o na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 6 měsíců, za podnájemné ve výši 1.000,00 Kč/rok. Usnesení č. RM Rada města projednala žádost o snížení nájemného v objektu č. p. 61 Družstevní, Děčín X, a snížení nájemného za pronájem objektu č. p. 61 Družstevní, Děčín X, o 50 % za období od do pro pana J. Š. 4

5 Usnesení č. RM Rada města projednala žádost o poskytnutí peněžité kompenzace ztráty zisku za pronájem restaurace v objektu ul. Březová čp. 30, Děčín III Staré město, z důvodu uzavírky části ul. Březová v rámci akce: Děčín, Březová ulice - rekonstrukce kanalizace a vodovodu a n e zastupitelstvu města schválit poskytnutí peněžité kompenzace ztráty zisku ve výši ,00 Kč panu F. S. a paní J. V. Usnesení č. RM Rada města projednala žádost o zřízení věcného břemene na pozemku v k. ú. Děčín Staré Město a zatížit část pozemku p. č. 319 ostatní plocha, komunikace v k. ú. Děčín Staré Město věcným břemenem práva uložení vedení vodovodní přípojky pro budoucího oprávněného, tj. vlastníka pozemku p. č. 287/1 nebo vlastníka sítě, za cenu dle Zásad. Usnesení č. RM Rada města projednala žádost o zřízení věcného břemene na pozemcích v k. ú. Horní Oldřichov a zatížit část pozemků p. č. 1230/1 a p. č. 1229, oba ostatní plocha, komunikace v k. ú. Horní Oldřichov věcným břemenem práva uložení podzemního komunikačního vedení pro budoucího oprávněného, tj. vlastníka sítě, za cenu dle Zásad. Usnesení č. RM Rada města projednala žádost o zřízení věcného břemene na pozemku v k. ú. Chlum u Děčína a zatížit část pozemku p. č. 1037/1 ostatní plocha, komunikace v k. ú. Chlum u Děčína věcným břemenem práva uložení vedení vodovodní přípojky pro budoucího oprávněného, tj. vlastníka pozemku st. p. č. 14/1 v k. ú. Chlum u Děčína nebo pro vlastníka sítě, za cenu dle Zásad. Usnesení č. RM Rada města projednala žádost o zřízení věcného břemene na pozemku v k. ú. Prostřední Žleb a 5

6 zatížit část pozemku p. č. 812/6 ostatní plocha, komunikace v k. ú. Prostřední Žleb věcným břemenem práva uložení vedení vodovodní kanalizační, plynové a elektro přípojky pro budoucího oprávněného, tj. vlastníka pozemku p. č. 812/8 v k. ú. Prostřední Žleb nebo pro vlastníka sítě, za cenu dle Zásad. Usnesení č. RM Rada města projednala žádost o zřízení věcného břemene na pozemku v k. ú. Vilsnice a zatížit část pozemku p. č. 570 ostatní plocha, komunikace v k. ú. Vilsnice věcným břemenem práva uložení vedení vodovodní přípojky pro budoucího oprávněného, tj. vlastníka pozemku p. č. 272 v k. ú. Vilsnice nebo vlastníka sítě, za cenu dle Zásad. Usnesení č. RM Rada města projednala žádost o zřízení věcného břemene na pozemcích v k. ú. Bělá u Děčína a zatížit část pozemků p. č. 358/16 a p. č.358/23 oba ostatní plocha, jiná plocha v k. ú. Bělá u Děčína věcným břemenem práva jízdy a chůze přes části těchto pozemků, jako přístup k domu č. p. 100 se st. p. č. 93/6 v k. ú. Bělá u Děčína, (dle geometrického plánu, který bude vyhotoven) pro budoucího oprávněného, tj. vlastníka domu č. p. 100 se st. p. č. 93/6 v k. ú. Bělá u Děčína, za cenu dle Zásad. Usnesení č. RM Rada města projednala žádost o zřízení věcného břemene na pozemku v k. ú. Horní Oldřichov a zatížit část pozemku p. č ostatní plocha, komunikace v k. ú. Horní Oldřichov věcným břemenem práva uložení zemního kabelového vedení a přípojky NN pro budoucího oprávněného, tj. vlastníka sítě, za cenu dle Zásad. Usnesení č. RM Rada města projednala žádost o zřízení věcného břemene na pozemcích v k. ú. Chrochvice a 6

7 zatížit část pozemků p. č. 176 a p. č. 204 oba ostatní plocha, komunikace v k. ú. Chrochvice věcným břemenem práva uložení zemního kabelového vedení NN pro budoucího oprávněného, tj. vlastníka sítě, za cenu dle Zásad. Usnesení č. RM Rada města projednala žádost o zřízení věcného břemene na pozemcích v k. ú. Podmokly a zatížit část pozemků p. č. 390 a p. č. 392/1 oba ostatní plocha, komunikace v k. ú. Podmokly věcným břemenem práva uložení zemního kabelového vedení NN včetně přípojkové skříně pro budoucího oprávněného, tj. vlastníka sítě, za cenu dle Zásad. Usnesení č. RM Rada města projednala žádost o zřízení věcného břemene na pozemcích v k. ú. Děčín Staré Město a zatížit část pozemků p. č. 427/1, p. č. 410, p. č. 409/10 vše ostatní plocha, komunikace a p. č. 427/4 ostatní plocha, zeleň vše v k. ú. Děčín-Staré Město věcným břemenem práva umístění optického kabelového vedení pro budoucího oprávněného, tj. vlastníka sítě, za cenu dle Zásad. Usnesení č. RM Rada města projednala žádost o zřízení věcného břemene na pozemku v k. ú. Krásný Studenec a zatížit část pozemku p. č. 3 ostatní plocha, komunikace v k. ú. Krásný Studenec věcným břemenem práva uložení vedení kanalizační přípojky pro budoucího oprávněného, tj. vlastníka sítě, za cenu dle Zásad. Usnesení č. RM Rada města projednala návrh na zatížení pozemků věcným břemenem v k. ú. Bynov a zatížit část pozemků p. č. 710/38 ostatní plocha, komunikace, p. č. 683/38 ostatní plocha, manipulační plocha a p. č. 761/10 ostatní plocha, jiná plocha vše v k. ú. Bynov věcným břemenem práva vedení NN a VO přes tyto pozemky pro budoucího oprávněného, tj. vlastníka sítě, za cenu dle Zásad. 7

8 Usnesení č. RM Rada města projednala návrh na zatížení pozemků věcným břemenem v k. ú. Horní Oldřichov a zatížit část pozemků p. č a p. č oba ostatní plocha, komunikace v k. ú. Horní Oldřichov věcným břemenem práva uložení kabelového vedení NN pro budoucího oprávněného, tj. vlastníka sítě, za cenu dle Zásad. Usnesení č. RM Rada města projednala návrh na zatížení pozemku věcným břemenem v k. ú. Děčín a zatížit část pozemku p. č ostatní plocha, komunikace v k. ú. Děčín věcným břemenem práva uložení zemního kabelového vedení NN pro budoucího oprávněného, tj. vlastníka sítě, za cenu dle Zásad. Usnesení č. RM Rada města projednala návrh na zatížení pozemku věcným břemenem v k. ú. Boletice nad Labem a zatížit část pozemku p. č. 970 ostatní plocha, komunikace v k. ú. Boletice nad Labem věcným břemenem práva uložení zemního kabelového vedení NN pro budoucího oprávněného, tj. vlastníka sítě, za cenu dle Zásad. Usnesení č. RM Rada města projednala návrh zřízení věcného břemene v k. ú. Podmokly a n e zatížení částí pozemků p. č. 599, p. č. 600 a p. č. 425/1 v k. ú. Podmokly věcným břemenem práva jízdy a chůze pro vlastníky nemovitostí na st. p. č. 61, st. p. č. 603 a st. p. č. 605 v k. ú. Podmokly za cenu dle Zásad. Usnesení č. RM Rada města projednala návrh na rozšíření usnesení rady města, týkající se věcného břemene a doplnění usnesení rady města č. RM ze dne , týkající se zatížení části pozemků p. č ostatní plocha, silnice v k. ú. Podmokly věcným břemenem práva uložení vedení vodovodní, kanalizační, plynové a elektro přípojek přes pozemek p. č

9 v k. ú. Podmokly a práva vstupu na tento pozemek v souvislosti s provozem, údržbou a případnou rekonstrukcí tohoto vedení pro budoucí oprávněné, tj. vlastníky pozemku p. č v k. ú. Podmokly za cenu dle Zásad o text: a pro vlastníky sítě. Usnesení č. RM Rada města projednala návrh na pronájem pozemků v k. ú. Podmokly a zveřejnění záměru města pronajmout pozemek p. č. 2653/1 o výměře 196 m 2 a pozemek p. č. 2353/3 o výměře 150 m 2 v vše v k. ú. Podmokly. Usnesení č. RM Rada města projednala návrh na prodej pozemků v k. ú. Podmokly a n e zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat pozemek p. č. 2653/1 o výměře 196 m 2 a pozemek p. č. 2353/3 o výměře 150 m 2 vše v k. ú. Podmokly. Usnesení č. RM Rada města projednala návrh na prodej pozemku v k. ú. Lesná u Děčína a zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat pozemek st. p. č. 22 o výměře 87 m 2 v k. ú. Lesná u Děčína. Usnesení č. RM Rada města projednala návrh na pronájem části pozemku v k. ú. Horní Oldřichov a zveřejnění záměru města pronajmout část pozemku p. č. 1437/4 o výměře 500 m 2 v k. ú. Horní Oldřichov jako zázemí k domu a pod stavbou přístřešku. Usnesení č. RM Rada města projednala návrh na prodej části pozemku v k. ú. Horní Oldřichov a zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat část pozemku p. č. 1437/4 o výměře dle geometrického plánu, který bude vyhotoven, v k. ú. Horní Oldřichov. 9

10 Usnesení č. RM Rada města projednala návrh na prodej podílu pozemku v k. ú. Děčín a zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat spoluvlastnický podíl ve výši ½ pozemku p. č. 1043/1 o výměře 602 m 2 v k. ú. Děčín. Usnesení č. RM Rada města projednala návrh na prodej částí pozemku v k. ú. Boletice nad Labem a n e zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat části pozemku p. č. 971/11 o výměrách dle geometrického plánu, který bude vyhotoven, v k. ú. Boletice nad Labem. Usnesení č. RM Rada města projednala návrh na prodej pozemku v k. ú. Folknáře a zastupitelstvu města schválit prodej pozemku p. č. 602 o výměře 366 m 2 v k. ú. Folknáře se všemi součástmi a příslušenstvím pro pana P. K. za cenu ,00 Kč + ostatní náklady spojené s převodem. Usnesení č. RM Rada města projednala návrh na prodej pozemků v k. ú. Křešice u Děčína a zastupitelstvu města schválit prodej pozemku p. č. 754 o výměře 12 m 2 a pozemku p. č. 756/5 o výměře 197 m 2 vše v k. ú. Křešice u Děčína se všemi součástmi a příslušenstvím pro manžele Z. a Š. B. za cenu ,00 Kč + ostatní náklady spojené s převodem. Usnesení č. RM Rada města projednala návrh na prodej pozemku v k. ú. Podmokly a zastupitelstvu města schválit prodej pozemku p. č o výměře 702 m 2 v k. ú. Podmokly se všemi součástmi a příslušenstvím pro pana E. V. za cenu ,00 Kč + cena za trvalé porosty ve výši 2.786,00 Kč + cena za vedlejší stavbu ve výši ,00 Kč + cena za venkovní úpravy ve výši ,00 Kč + ostatní náklady spojené s převodem. 10

11 Usnesení č. RM Rada města projednala návrh na prodej pozemku v k. ú. Podmokly a zastupitelstvu města schválit variantu č. 1, tj. prodej pozemku p. č. 3512/1 o výměře 77 m 2 v k. ú. Podmokly se všemi součástmi a příslušenstvím pro I. K. a J. Z. za cenu ,00 Kč + ostatní náklady spojené s převodem. Usnesení č. RM Rada města projednala návrh na převod pozemku v k. ú. Ludvíkovice a zastupitelstvu města schválit bezúplatně převod pozemku p. č. 948/3 o výměře 145 m 2 v k. ú. Ludvíkovice do vlastnictví obce Ludvíkovice. Usnesení č. RM Rada města projednala návrh na doplnění usnesení týkající se výkupu části pozemku v k. ú. Podmokly a doplnění usnesení rady města č. RM ze dne , týkající se výkupu části pozemku p. č. 3719/1 v k. ú. Podmokly o text s podmínkou zatížení části pozemku p. č. 3719/1, dle geometrického plánu č /2009 ozn. jako pozemek p. č. 3719/16 v k. ú. Podmokly, věcným břemenem práva vedení, obnovy a údržby kanalizace pro vlastníka zařízení a zastupitelstvu města schválit doplnění usnesení zastupitelstva města č. ZM ze dne , týkající se výkupu části pozemku p. č. 3719/1 v k. ú. Podmokly o text s podmínkou zatížení části pozemku p. č. 3719/1, dle geometrického plánu č /2009 ozn. jako pozemek p. č. 3719/16 v k. ú. Podmokly, věcným břemenem práva vedení, obnovy a údržby kanalizace pro vlastníka zařízení. Usnesení č. RM Rada města projednala návrh na revokaci usnesení rady města a zastupitelstva města a revokaci usnesení rady města č. RM ze dne a usnesení rady města č. RM ze dne , týkající se prodeje pozemku p. č. 8, části pozemku p. č. 16 v k. ú. Březiny u Děčína, v plném znění a 11

12 zastupitelstvu města schválit revokaci usnesení zastupitelstva města, týkající se prodeje pozemku p. č. 8, části pozemku p. č. 16 v k. ú. Březiny u Děčína, v plném znění. Usnesení č. RM Rada města projednala návrh zřízení věcného břemene v k. ú. Březiny u Děčína a zatížení části pozemku p. č. 16 o výměře 43 m 2 v k. ú. Březiny u Děčína věcným břemenem práva vedení, obnovy a údržby elektropřípojky pro vlastníka tohoto zařízení za cenu dle Zásad tj ,00 Kč. Usnesení č. RM Rada města projednala návrh na revokaci usnesení rady města a zastupitelstva města a revokaci usnesení rady města č. RM ze dne a usnesení rady města č. RM ze dne , týkající se prodeje části pozemku p. č. 879/1 v k. ú. Březiny u Děčína, v plném znění a zastupitelstvu města schválit revokaci usnesení zastupitelstva města č. ZM ze dne a usnesení zastupitelstva města č. ZM ze dne , týkající se prodeje části pozemku p. č. 879/1 v k. ú. Březiny u Děčína, v plném znění. Usnesení č. RM Rada města projednala návrh na zřízení věcného břemene na pozemku v k. ú. Horní Oldřichov a 1. zřízení věcného břemene pro oprávněného statutární město Děčín přes pozemek p. č. 1573/2 vodní plocha v k. ú. Horní Oldřichov, provádět na uvedeném pozemku v nezbytném rozsahu práce pro stavbu veřejného osvětlení a jeho údržbu, případně rekonstrukci, vstupovat na pozemek povinného, tj. Povodí Ohře, státní podnik, při výstavbě a údržbě, za cenu dle vzorce: délka v ose VB x šíře ochranného pásma v m x sazba nájemného pro danou lokalitu dle cenového výměru MF (min. 10,00 Kč) x 5 let (celková částka minimálně 500,00 Kč) + 19 % DPH, poplatek za uzavření smlouvy, tj. 500,00 Kč + 19 % DPH (viz čl. VII. a VIII. smlouvy) a 2. uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene č. 755/2009 pro oprávněného statutární město Děčín přes pozemek p. č. 1573/2 vodní plocha v k. ú. Horní Oldřichov, provádět na uvedeném pozemku v nezbytném rozsahu práce pro stavbu veřejného osvětlení a jeho údržbu, případně rekonstrukci, vstupovat na pozemek povinného, tj. Povodí Ohře, státní podnik, při výstavbě a údržbě, za cenu 12

13 dle vzorce: délka v ose VB x šíře ochranného pásma v m x sazba nájemného pro danou lokalitu dle cenového výměru MF (min. 10,00 Kč) x 5 let (celková částka minimálně 500,00 Kč) + 19 % DPH, poplatek za uzavření smlouvy, tj. 500,00 Kč + 19 % DPH (viz čl. VII. a VIII. smlouvy) a primátora statutárního města Děčín Ing. Vladislava Rašku k podpisu této smlouvy. Usnesení č. RM Rada města projednala informaci o zabezpečení stomatologické pohotovosti v Děčíně pro rok 2010, sepsání nových smluv mezi statutárním městem Děčín a nestátními zdravotnickými zařízeními dle předloženého seznamu zástupce OSK a toto b e r e n a v ě d o m í. Usnesení č. RM Rada města projednala Smlouvu o zabezpečení ambulantní pohotovostní péče mezi statutárním městem Děčín a Krajskou zdravotní, a. s. - Nemocnicí Děčín, o. z., se sídlem U Nemocnice 1, Děčín II, IČO , zastoupené Ing. Václavem Čečákem, ředitelem odštěpného závodu Nemocnice Děčín o. z., pro město Děčín a spádové obce od do a zastupitelstvu města rozhodnout o uzavření Smlouvy o zabezpečení ambulantní pohotovostní péče mezi statutárním městem Děčín a Krajskou zdravotní, a. s. - Nemocnicí Děčín, o. z., se sídlem U Nemocnice 1, Děčín II, IČO , zastoupené Ing. Václavem Čečákem, ředitelem odštěpného závodu Nemocnice Děčín o.z., pro město Děčín a spádové obce od do a primátora statutárního města Děčín Ing. Vladislava Rašku podpisem Smlouvy o zabezpečení ambulantní pohotovostní péče dle důvodové zprávy a přílohy. Usnesení č. RM Rada města projednala Dodatek č. 1 ke smlouvě o výpůjčce Základní školy Děčín XXXII, Míru 152, příspěvková organizace a Dodatek č. 1 ke smlouvě o výpůjčce Základní školy Děčín XXXII, Míru 152, příspěvková organizace a 13

14 primátora statutárního města Děčín Ing. Vladislava Rašku k jeho podpisu. Usnesení č. RM Rada města projednala návrh na vyřazení majetku a návrh na jeho likvidaci z majetku příspěvkové organizace Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2, příspěvková organizace a toto vyřazení a likvidaci majetku uvedeného v důvodové zprávě. Usnesení č. RM Rada města projednala návrh na vyřazení majetku a návrh na jeho likvidaci z majetku příspěvkové organizace Školní jídelna Děčín I, Sládkova 1300/13, příspěvková organizace a toto vyřazení a likvidaci majetku uvedeného v důvodové zprávě. Usnesení č. RM Rada města projednala Dodatek č. 1 ke smlouvě o výpůjčce Základní školy Dr. Miroslava Tyrše Děčín II, Vrchlického 630/5, příspěvková organizace a Dodatek č. 1 ke smlouvě o výpůjčce Základní školy Dr. Miroslava Tyrše, Děčín II, Vrchlického 630/5, příspěvková organizace a primátora statutárního města Děčín Ing. Vladislava Rašku k jeho podpisu. Usnesení č. RM Rada města projednala Dodatek č. 1 ke smlouvě o výpůjčce Mateřské školy Děčín VI, Klostermannova 1474/11, příspěvková organizace a Dodatek č. 1 ke smlouvě o výpůjčce Mateřské školy Děčín VI, Klostermannova 1474/11, příspěvková organizace a primátora statutárního města Děčín Ing. Vladislava Rašku k jeho podpisu. 14

15 Usnesení č. RM Rada města projednala návrh odboru školství a kultury na schválení změny kapacity Mateřské školy Děčín II, Riegrova 454/12, příspěvková organizace a s o u h l a s í se zvýšením kapacity počtu dětí v Mateřské škole Děčín II, Riegrova 454/12, příspěvková organizace z původních 174 dětí na 184 dětí. Usnesení č. RM Rada města projednala návrh na vyřazení majetku a návrh na jeho likvidaci z majetku příspěvkové organizace: Děčínská sportovní, p.o., Oblouková 1400/6, Děčín, IČO , a toto vyřazení a likvidaci majetku uvedeného v důvodové zprávě. Usnesení č. RM Rada města projednala dopis obyvatel ulice Truhlářská, Děčín VII, ve kterém požadují nezpochybnitelné stvrzení rady města o další případné výstavbě rodinných domů v ulici Truhlářská a s t v r z u j e že kromě staveb 2 rodinných domů na pozemku p. č. 530/16 a pozemku p. č. 530/17 v k. ú. Chrochvice nebude povolena žádná další zástavba rodinnými domy napojena na ulici Truhlářská, Děčín VII. Usnesení č. RM Rada města projednala plán práce Kontrolního výboru Zastupitelstva města Děčín na rok 2010 a tento zastupitelstvu města schválit. Usnesení č. RM Rada města projednala Zápis č. 5/2009 ze zasedání Kontrolního výboru Zastupitelstva města Děčín ze dne a tento zastupitelstvu města vzít na vědomí. 15

16 Usnesení č. RM Rada města projednala žádost o zvýšení limitu mzdových prostředků oproti plánu u řízené příspěvkové organizace Děčínská sportovní, p.o., Oblouková 1400/6, Děčín, v rámci schválené hmotné zainteresovanosti na rok 2009 a tuto změnu ukazatele hmotné zainteresovanosti ředitele příspěvkové organizace města Děčín na rok 2009 dle důvodové zprávy. Usnesení č. RM Rada města projednala návrhy na tarifní platy a jejich složky ředitelů příspěvkových organizací na úseku školství a s účinností od 1. ledna 2010 výši tarifních platů a jejich složek dle důvodové zprávy. Usnesení č. RM Rada města projednala návrh na odprodej rekreačního areálu v k. ú. Maxičky a odprodej rekreačního areálu v k. ú. Maxičky, tj.: objekt č. p. 1 v Děčíně XVIII - Maxičky, bydlení, na pozemku st. p. č. 51/1 objekt bez čp/če jiná stavba, na pozemku st. p. č. 51/2 objekt bez čp/če obč. vybavenost, na pozemku st. p. č. 52 objekt bez čp/če jiná stavba, na pozemku st. p. č. 53 objekt bez čp/če garáž, na pozemku st. p. č. 68 pozemek st. p. č. 51/1 zastavěná plocha a nádvoří pozemek st. p. č. 51/2 zastavěná plocha a nádvoří pozemek st. p. č. 52 zastavěná plocha a nádvoří pozemek st. p. č. 53 zastavěná plocha a nádvoří pozemek st. p. č. 67 zastavěná plocha a nádvoří, zbořeniště pozemek st. p. č. 68 zastavěná plocha a nádvoří pozemek st. p. č. 70 zastavěná plocha a nádvoří, zbořeniště pozemek st. p. č. 71 zastavěná plocha a nádvoří, zbořeniště pozemek p. č. 169 ostatní plocha, sportoviště a rekreační plocha pozemek p. č. 170 vodní plocha, vodní nádrž umělá pozemek p. č. 171 ostatní plocha, sportoviště a rekreační plocha pozemek p. č. 172 vodní plocha, vodní nádrž umělá pozemek p. č. 173/4 ostatní plocha, ostatní komunikace pozemek p. č. 173/7 vodní plocha, vodní nádrž umělá pozemek p. č. 173/8 ostatní plocha, jiná plocha pozemek p. č. 173/10 ostatní plocha, ostatní komunikace 16

17 pozemek p. č. 174 ostatní plocha, manipulační plocha pozemek p. č. 404/2 ostatní plocha, silnice pozemek p. č. 427/5 ostatní plocha, ostatní komunikace vše v katastrálním území Maxičky obec Děčín a objektů bydlení v k. ú. Maxičky se všemi součástmi a příslušenstvím, tj.: objekt č. p. 46 v Děčíně XVIII Maxičky, bydlení, na pozemku st. p. č. 58 objekt č. p. 47 v Děčíně XVIII Maxičky, bydlení, na pozemku st. p. č. 59 objekt č. p. 48 v Děčíně XVIII Maxičky, bydlení, na pozemku st. p. č. 60 objekt č. p. 49 v Děčíně XVIII Maxičky, bydlení, na pozemku st. p. č. 61 objekt č. p. 50 v Děčíně XVIII Maxičky, bydlení, na pozemku st. p. č. 62 pozemek st. p. č. 58 zastavěná plocha a nádvoří pozemek st. p. č. 59 zastavěná plocha a nádvoří pozemek st. p. č. 60 zastavěná plocha a nádvoří pozemek st. p. č. 61 zastavěná plocha a nádvoří pozemek st. p. č. 62 zastavěná plocha a nádvoří pozemek p. č. 181/42 zahrada pozemek p. č. 181/43 zahrada pozemek p.č. 556/1 ostatní plocha vše v katastrálním území Maxičky, obec Děčín se všemi součástmi a příslušenstvím prostřednictvím realitní kanceláře, která bude vybrána na základě výběrového řízení, dle směrnice č. 5 k pořizování služeb, materiálu a majetku města a primátora statutárního města Děčín Ing. Vladislava Rašku podpisem smlouvy s vybranou realitní kanceláří. Usnesení č. RM Rada města projednala návrh na odprodej bowlingových drah v objektu Klicperova č. p. 219, Děčín a odprodej 4 bowlingových drah včetně strojního vybavení v objektu Klicperova č. p. 219, Děčín XXXI býv. bowling prostřednictvím realitní kanceláře, která bude vybrána na základě výběrového řízení, dle směrnice č. 5 k pořizování služeb, materiálu a majetku města a primátora statutárního města Děčín Ing. Vladislava Rašku podpisem smlouvy s vybranou realitní kanceláří. Usnesení č. RM Rada města projednala ve smyslu usnesení ZM ze dne změnu způsobu, techniky realizace výběrových řízení podle zásad obsažených v usnesení a 17

18 n e zastupitelstvu města schválit následující postup: zajistit zastoupení všech subjektů zvolených do zastupitelstva města v celém průběhu procesu zadání veřejných zakázek, předložit návrh změny společnosti, organizující výběrová řízení, předložit návrh techniky losování dodavatelů, na kterém se shodnou všechny subjekty zastoupené v zastupitelstvu města, zajistit vůči vybranému uchazeči vymahatelné právo města na poskytnutí a zveřejnění informace o všech subjektech, které se na provedení zakázky podílely v rozsahu větším jak ,00 Kč bez DPH na 1 zakázku (zejména subdodavatelé prací a dodavatelé stavebních materiálů). Usnesení č. RM Rada města projednala návrh Obecně závazné vyhlášky města Děčín č. 10/2009 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a zastupitelstvu města vydat Obecně závaznou vyhlášku města Děčín č. 10/2009 v předloženém znění s účinností dnem 1. ledna Usnesení č. RM Rada města projednala přípravu projektu Plavecký areál Děčín rozšíření kapacity (dílčí projekt již schváleného Integrovaného plánu rozvoje města Děčín zóna Centrum ) a zastupitelstvu města schválit: 1. podání žádosti o dotaci do ROP Severozápad na projekt Plavecký areál Děčín rozšíření kapacity o celkových nákladech projektu 74,305 mil. Kč včetně DPH (z toho nezpůsobilým nákladem projektu jsou především náklady vynaložené na vybudování provizorní stezky pro pěší, autorský dozor, stavební dozor a publicitu projektu v celkové částce 2,992 mil. Kč včetně DPH), 2. zajištění předfinancování projektu ve výši 74,305 mil. Kč včetně DPH tj. 100 % celkových nákladů projektu, 3. spolufinancování projektu ze strany statutárního města Děčín v minimální výši 28,525 mil. Kč (tj. 40 % ze 71, 313 mil. Kč celkových způsobilých výdajů) a zajištění financování nezpůsobilých nákladů projektu ve výši 2,992 mil. Kč včetně DPH (provizorní stezka pro pěší, autorský dozor, stavební dozor, publicita projektu). 18

19 Usnesení č. RM Rada města projednala přípravu projektu Revitalizace objektu Atlantik (knihovna/multimediální centrum) (dílčí projekt již schváleného Integrovaného plánu rozvoje města Děčín zóna Centrum ) a zastupitelstvu města schválit: 1. podání žádosti o dotaci do ROP Severozápad na projekt Revitalizace objektu Atlantik (knihovna/multimediální centrum) o celkových nákladech projektu 150,032 mil. Kč včetně DPH, 2. zajištění předfinancování projektu ve výši 150,032 mil. Kč včetně DPH, tj. 100 % celkových nákladů projektu, 3. spolufinancování projektu ze strany statutárního města Děčín v minimální výši 11,25 mil. Kč (tj. 7,5 % ze 150 mil. Kč celkových způsobilých výdajů). Usnesení č. RM Rada města projednala návrh na změnu rozpočtu statutárního města Děčín na rok 2009 a rozpočtová opatření č. RO 118/ /2009 dle důvodové zprávy, tj. navýšení příjmů roku 2009 o tis. Kč, zvýšení výdajů o tis. Kč a zvýšení financování o tis. Kč. Usnesení č. RM Rada města projednala návrh obce Reinhardtsdorf - Schöna ze SRN na poskytnutí finančního daru ve výši 1.000,00 EUR na opravu cyklostezky v úseku státní hranice a toto přijetí finančního daru ve výši 1.000,00 EUR od obce Reinhardtsdorf - Schöna ze SRN na opravu cyklostezky v úseku státní hranice, a dále primátora statutárního města Děčín Ing. Vladislava Rašku k podpisu smlouvy. Usnesení č. RM Rada města projednala výsledky z posouzení kvalifikace v užším řízení zadávacího řízení na předmět veřejné zakázky: Modernizace sportovišť ZŠ Kamenická, ZŠ Vrchlického a ZŠ Komenského náměstí a o vyloučení těchto uchazečů z účasti na zadávacím řízení pro nesplnění kvalifikace: 19

20 1. SWIETELSKY stavební s. r. o., Pražská tř. 495/58, České Budějovice 3, IČ: , 2. SaM silnice a mosty Děčín a. s., Oblouková 416, Děčín 3, IČ : , 3. TENNIS Zlín a. s., Šternberská 300, Zlín Louky, IČ : Usnesení č. RM Rada města projednala dopis Manažerského svazového fondu Praha ve věci nominace tajemníka Magistrátu města Děčín Ing. Jaromíra Zajíčka, MPA, do soutěže na Manažera roku 2009 a tento b e r e n a v ě d o m í a primátora statutárního města Děčín Ing. Vladislava Rašku k podání přihlášky nominovaného tajemníka Magistrátu města Děčín Ing. Jaromíra Zajíčka, MPA, do soutěže na Manažera roku Usnesení č. RM Rada města projednala výsledky z posouzení kvalifikace v užším řízení zadávacího řízení na předmět veřejné zakázky: Revitalizace parku na Marianské louce v Děčíně a zámeckých zahrad a o vyloučení těchto uchazečů z účasti na zadávacím řízení pro nesplnění kvalifikace: INSKY spol s.r.o., IČ: , Nový Svět 100, Ústí nad Labem, KLEMENT a.s., IČ: , Řehlovice - Hliňany 18, Ústí nad Labem. Usnesení č. RM Rada města projednala výsledky z posouzení kvalifikace v užším řízení zadávacího řízení na předmět veřejné zakázky: Budova magistrátu B2 Centrální archiv a správní agendy a o vyloučení tohoto zájemce z účasti na zadávacím řízení pro nesplnění kvalifikace: GEDOS spol. s.r.o., IČ: , Moskevská 82, Česká Lípa. Usnesení č. RM Rada města projednala ve smyslu usnesení zastupitelstva města č. ZM ze dne účast všech subjektů zvolených do zastupitelstva města v komisích pro otevírání obálek a hodnotících komisí, kde tyto komise ukládá ustavit zákon 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách a 20

21 s účinností od o účasti vždy jednoho člena z každého politického klubu ve shora uvedených komisích s tím, že komise bude vždy jmenována ke konkrétní zakázce radou města a tajemníka magistrátu s účinností od zajistit informování všech členů zastupitelstva města o termínu, čase a místě konání omezení počtu uchazečů losem o veřejnou zakázku v rámci připravovaných akcí IPRM. Usnesení č. RM Rada města projednala ve smyslu usnesení zastupitelstva města č. ZM ze dne zajištění vymahatelného práva města vůči vybranému zhotoviteli na poskytnutí a zveřejnění informace o všech subjektech, které se na provedení zakázky podílely v rozsahu větším jak 500 tis. Kč bez DPH na jednu zakázku a tajemníka magistrátu s účinností od zajistit do smluv o dílo se zhotoviteli a dodavateli právo zadavatele neuhradit pozastávku ve výši 10 % z celkové ceny díla do doby předložení seznamu shora uvedených subdodavatelů. Ing. Vladislav R a š k a v. r. Mgr. Miroslav S a m l e r v. r. primátor náměstek 21

U S N E S E N Í z 21. schůze rady města konané dne 23. října 2008

U S N E S E N Í z 21. schůze rady města konané dne 23. října 2008 Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů. Statutární město Děčín U S N E S E N Í z 21. schůze rady města konané dne 23.

Více

U S N E S E N Í z 11. schůze rady města konané dne 7. června 2016

U S N E S E N Í z 11. schůze rady města konané dne 7. června 2016 Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů. Statutární město Děčín U S N E S E N Í z 11. schůze rady města konané dne 7. června

Více

U S N E S E N Í z 5. schůze rady města konané dne 6. března 2012

U S N E S E N Í z 5. schůze rady města konané dne 6. března 2012 Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů. Statutární město Děčín U S N E S E N Í z 5. schůze rady města konané dne 6. března

Více

U S N E S E N Í z 3. schůze rady města konané dne 2. února 2016

U S N E S E N Í z 3. schůze rady města konané dne 2. února 2016 Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů. Statutární město Děčín U S N E S E N Í z 3. schůze rady města konané dne 2. února

Více

Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů

Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů Statutární město D ě č í n U S N E S E N Í z 8. zasedání zastupitelstva města,

Více

Usnesení z 20. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 11.07. 2011

Usnesení z 20. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 11.07. 2011 Město Horažďovice Usnesení z 20. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 11.07. 2011 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů

Více

Rada města Příbora. z 56. schůze Rady města Příbora dne 15. ledna 2013

Rada města Příbora. z 56. schůze Rady města Příbora dne 15. ledna 2013 M Ě S T O P Ř Í B O R Rada města Příbora U S N E S E N Í z 56. schůze Rady města Příbora dne 15. ledna 2013 VARIANTA USNESENÍ URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ Text usnesení byl upraven v souladu se zákonem č. 101/2000

Více

TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŽENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ)

TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŽENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ) TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŽENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ) P ř e h l e d u s n e s e n í ze 4. schůze Rady města Chebu konané

Více

Hlasování č. 1: Přítomno: 4 členové Pro: 4 hlasy Proti: 0 Zdržel se: 0

Hlasování č. 1: Přítomno: 4 členové Pro: 4 hlasy Proti: 0 Zdržel se: 0 VÝPIS ZE ZÁPISU č. 11/2015 o průběhu zasedání zastupitelstva obce Habrovany konaného dne 25. 11. 2015 v kanceláři starosty víceúčelové budovy Habrovany č. p. 345 Pozn.: Zveřejněna je anonymizovaná verze

Více

USNESENÍ 1. SCHŮZE RADY MĚSTA TÝN NAD VLTAVOU ZE DNE 11. 1. 2016

USNESENÍ 1. SCHŮZE RADY MĚSTA TÝN NAD VLTAVOU ZE DNE 11. 1. 2016 USNESENÍ 1. SCHŮZE RADY MĚSTA TÝN NAD VLTAVOU ZE DNE 11. 1. 2016 Usnesení 1/2016 Rada města schvaluje program dnešní schůze rady města: 1. Kontrola usnesení (tajemník) 2. Rozpočtová opatření (Ing. Rambousková)

Více

USNESENÍ 29. schůze Rady města Třebíče konané dne 22.12.2015

USNESENÍ 29. schůze Rady města Třebíče konané dne 22.12.2015 USNESENÍ 29. schůze Rady města Třebíče konané dne 22.12.2015 1/29/RM/2015 Zahájení a schválení programu 29. schůze Rady města Třebíče I. Rada města schvaluje program 29. schůze Rady města Třebíče v roce

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 08.09.2008

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 08.09.2008 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 08.09.2008 Usnesení č. 857 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 01.09.2008 Usnesení č. 858 Rada města provádí změnu objemu rozpočtu na rok 2008 dle

Více

Informace o přijatých usneseních ze 2. schůze Rady města Šluknov

Informace o přijatých usneseních ze 2. schůze Rady města Šluknov Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

U S N E S E N Í z 12B. schůze rady města konané dne 25. července 2013

U S N E S E N Í z 12B. schůze rady města konané dne 25. července 2013 Statutární město Děčín U S N E S E N Í z 12B. schůze rady města konané dne 25. července 2013 Usnesení č. RM 13 12B 29 01 Rada města projednala: 1. návrh Dohody o ukončení Smlouvy o organizaci a výkonu

Více

U S N E S E N Í. 45. schůze Rady města Krnova, konané v úterý dne 27. 11. 2012 ve 13:00 hod. v zasedací místnosti MěÚ v Krnově

U S N E S E N Í. 45. schůze Rady města Krnova, konané v úterý dne 27. 11. 2012 ve 13:00 hod. v zasedací místnosti MěÚ v Krnově Rada města KRNOVA SS 045/12/Za U S N E S E N Í 45. schůze Rady města Krnova, konané v úterý dne 27. 11. 2012 ve 13:00 hod. v zasedací místnosti MěÚ v Krnově čís. usn. 1727/45 1771/45 Rozdělovník - členové

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 12.10.2009

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 12.10.2009 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 12.10.2009 Usnesení č. 940 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 05.10.2009. Usnesení č. 941 Rada města provádí změnu rozpočtu na rok 2009 dle předloženého

Více

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 10. června 2015

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 10. června 2015 U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 10. června 2015 č. 157 u p r a v e n á v e r z e 1. projednala předložený materiál č. 14, pronájem pozemku p.č. 1195/16 k.ú. Kynšperk nad Ohří

Více

Z důvodu zajištění ochrany osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, je zveřejňováno

Z důvodu zajištění ochrany osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, je zveřejňováno Usnesení Rady města Kynšperk nad Ohří ze dne 29. dubna 2009 (upravená verze) č. 141 rozpočtové opatření č. 1/2009/Rada města, vzájemně kompenzovatelné položkové a paragrafové změny rozpočtu roku 2009,

Více

Majetkoprávní záležitosti

Majetkoprávní záležitosti Zastupitelstvo města Čelákovic V Čelákovicích dne 26. 11. 2014 Podkladový materiál předkládá Ing. Josef Pátek, starosta Jméno, příjmení, funkce Podkladový materiál zpracoval/a Marcela Klaudová - OH, Lucie

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 66. schůzi 10.03.2014 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

MĚSTO VRBNO POD PRADĚDEM

MĚSTO VRBNO POD PRADĚDEM MĚSTO VRBNO POD PRADĚDEM USNESENÍ z 3. zasedání Zastupitelstva města Vrbno pod Pradědem, dne 25. 3. 2015 35/3/2015 Zahájení a schválení programu - procedurální záležitosti 1. schvaluje zápis z minulého

Více

Usnesení z 19. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 20.06. 2011

Usnesení z 19. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 20.06. 2011 Město Horažďovice Usnesení z 19. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 20.06. 2011 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů

Více

MĚSTO ŽATEC USNESENÍ. z 3. jednání Rady města Žatce konané dne 4.2.2014

MĚSTO ŽATEC USNESENÍ. z 3. jednání Rady města Žatce konané dne 4.2.2014 MĚSTO ŽATEC USNESENÍ z 3. jednání Rady města Žatce konané dne 4.2.2014 Usnesení č. 47 /14-71 /14 47/14 Schválení programu 48/14 Kontrola usnesení 49/14 Informace o investičních akcích 50/14 Záměr prodat

Více

HLASOVÁNÍ PRO: 5 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0 SCHVÁLENO

HLASOVÁNÍ PRO: 5 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0 SCHVÁLENO Přítomni: 5 Město Kraslice Nám. 28. října 1438, 358 20 Kraslice USNESENÍ z 5. schůze Rady města Kraslic, která se uskutečnila dne 23. 2. 2011 v 15:00 hodin v malé zasedací síni Městského úřadu v Kraslicích.

Více

Město Horažďovice. Usnesení z 87. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 07.07.2014

Město Horažďovice. Usnesení z 87. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 07.07.2014 Město Horažďovice Usnesení z 87. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 07.07.2014 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle

Více

VÝTAH Z USNESENÍ Rady města Lanškroun dne 25.03.2008

VÝTAH Z USNESENÍ Rady města Lanškroun dne 25.03.2008 VÝTAH Z USNESENÍ Rady města Lanškroun dne 25.03.2008 146/2008 Rada města Lanškroun podle čl. IV. Obecně závazné vyhlášky Města Lanškroun č. 6/97, o vytvoření Fondu rozvoje bydlení, ve znění pozdějších

Více

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice Statutární město Brno Příloha k zápisu 93. zasedání Rady MČ Brno - Židenice konaného dne 29.5.2006 U S N E S E N Í 93. zasedání Rady MČ Brno Židenice 1. Schválení programu 93/2006 zasedání Rady MČ Brno

Více

115. VÝPIS Z USNESENÍ

115. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 115. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 19.04.2010 378/2010 115. RM V a) schvaluje změnu termínu pořádání trhu v měsíci dubnu na den 22.04.2010,

Více

Článek I. Základní ustanovení. Článek II. Příjmy fondu

Článek I. Základní ustanovení. Článek II. Příjmy fondu OBEC BRUMOVICE Vyhláška č. 22/2000 O vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení obce Brumovice v rámci programu poskytování státních půjček na opravy, modernizaci a rozšíření bytového

Více

D O P L Ň K O V Á P R A V I D L A. pro prodej bytových a nebytových jednotek z majetku města Děčína ve vybraných domech

D O P L Ň K O V Á P R A V I D L A. pro prodej bytových a nebytových jednotek z majetku města Děčína ve vybraných domech D O P L Ň K O V Á P R A V I D L A pro prodej bytových a nebytových jednotek z majetku města Děčína ve vybraných domech (schváleno na zasedání Městského zastupitelstva v Děčíně dne 2. 7. 1998 usnesením

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 02.06.2008

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 02.06.2008 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 02.06.2008 Usnesení č. 542 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 26.05.2008. Usnesení č. 543 Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o dílo s Monikou

Více

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Rada MO Střekov. U S N E S E N Í 1. jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne 19.1.2016

Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Rada MO Střekov. U S N E S E N Í 1. jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne 19.1.2016 Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Rada MO Střekov U S N E S E N Í 1. jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne 19.1.2016 Projednané návrhy: 1. Stanovení paušálu za používání mobilních telefonů.

Více

USNESENÍ MĚSTO ŽATEC. z 1. jednání Rady Města Žatce konané dne 11.1.2010. Usnesení č. 1 /10-29 /10

USNESENÍ MĚSTO ŽATEC. z 1. jednání Rady Města Žatce konané dne 11.1.2010. Usnesení č. 1 /10-29 /10 MĚSTO ŽATEC USNESENÍ z 1. jednání Rady Města Žatce konané dne 11.1.2010 Usnení č. 1 /10 29 /10 1/10 Schválení programu 2/10 Kontrola usnení 3/10 Prodej bytové jednotky č. 2554/4 ul. Černobýla v Žatci 4/10

Více

111. zasedání RM Rychvald USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA RYCHVALD DNE 29. 09. 2014

111. zasedání RM Rychvald USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA RYCHVALD DNE 29. 09. 2014 Usnesení ze 111. zasedání Rady města Rychvald, dne 29. 09. 2014 Kontrola usnesení 111/1. Rada města b e r e n a v ě d o m í kontrolu svých přijatých usnesení Zápisy z jednání komisí RM 111/2. Rada města

Více

USNESENÍ. ze 14. schůze rady města, která se konala dne 26. června 2013 od 09:00 hodin do 11:30 hodin v zasedací místnosti budovy radnice

USNESENÍ. ze 14. schůze rady města, která se konala dne 26. června 2013 od 09:00 hodin do 11:30 hodin v zasedací místnosti budovy radnice USNESENÍ ze 14. schůze rady města, která se konala dne 26. června 2013 od 09:00 hodin do 11:30 hodin v zasedací místnosti budovy radnice Přítomni: Omluven: Zapisovatel: Ing. Zdeněk Bednář starosta města

Více

Usnesení. - původní termín: 15.09.2014 - nový termín: 30.11.2014 Z: Ing. Stanislav Zemánek, tajemník MěÚ. Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF

Usnesení. - původní termín: 15.09.2014 - nový termín: 30.11.2014 Z: Ing. Stanislav Zemánek, tajemník MěÚ. Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF Město Moravská Třebová 1 Usnesení ze 120. schůze Rady města Moravská Třebová, která se konala v pondělí 29.09.2014 od 16:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na nám. T. G. Masaryka za účasti 7

Více

Zápis z jednání Rady města Milovice č. 3/2010 konaného dne 18.1. 2010 od 15.00 hodin v kanceláři starosty

Zápis z jednání Rady města Milovice č. 3/2010 konaného dne 18.1. 2010 od 15.00 hodin v kanceláři starosty Město MILOVICE ul. 5. května 71, Milovice, PSČ 289 23 tel.a fax: 325577203 email: meu@mesto-milovice.cz Sekretariát, ul. 5. května 71 tel. a fax:325577203,325577403, email: meu@mesto-milovice.cz Zápis

Více

Zápis z 15. řádné schůze Rady města Nového Města na Moravě konané dne 25. června 2007

Zápis z 15. řádné schůze Rady města Nového Města na Moravě konané dne 25. června 2007 Zápis z 15. řádné schůze Rady města Nového Města na Moravě konané dne 25. června 2007 Přítomni: Zdeňka Marková, Stanislav Marek, JUDr. Jana Havlíková, MUDr. Zdeněk Kadlec, Marcela Krupicová Omluveni: Luděk

Více

USNESENÍ. z 16. schůze Rady města Hranic, dne 20. 10. 2015

USNESENÍ. z 16. schůze Rady města Hranic, dne 20. 10. 2015 MĚSTO HRANICE USNESENÍ z 16. schůze Rady města Hranic, dne 20. 10. 2015 Usnesení 571/2015 - RM 16 ze dne 20. 10. 2015 Zahájení program rady města s doplněním uvedeným v zápise. Usnesení 572/2015 - RM 16

Více

Smlouva o partnerství v rámci realizace projektu "Komunitní plánování sociálních služeb ORP Tábor"

Smlouva o partnerství v rámci realizace projektu Komunitní plánování sociálních služeb ORP Tábor U S N E S E N Í z 20. schůze Rady města Tábora, konané 31.10.2011 v kanceláři starosty města, Ing. Jiřího Fišera. 1112 / 20 / 11 19/03 19/03 Finanční plán Technických služeb Tábor s. r. o. pro rok 2012

Více

MĚSTO BENEŠOV. Rada města Benešov. Vnitřní předpis č. 16/2016. Směrnice k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. Čl. 1. Předmět úpravy a působnost

MĚSTO BENEŠOV. Rada města Benešov. Vnitřní předpis č. 16/2016. Směrnice k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. Čl. 1. Předmět úpravy a působnost MĚSTO BENEŠOV Rada města Benešov Vnitřní předpis č. 16/2016 Směrnice k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu I. Obecná ustanovení Čl. 1 Předmět úpravy a působnost 1) Tato směrnice upravuje závazná

Více

Zveřejněná verze dokumentu je upravena v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Zveřejněná verze dokumentu je upravena v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Zveřejněná verze dokumentu je upravena v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. U s n e s e n í z jednání Rady města Příbram, konaného dne 10.02.2014

Více

uzavírají podle ustanovení 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník ), tuto

uzavírají podle ustanovení 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník ), tuto Statutární město Přerov IČ: 003 01 825 DIČ: CZ00301825 se sídlem Bratrská 709/34, Přerov I-Město, 750 02 Přerov zastoupené náměstkem primátora Pavlem Košutkem (dále jako Město ) MMPr/SML/2183/2015 a Česká

Více

VÝTAH Z U S N E S E N Í Rady města Lanškroun ze dne 28.04.2014

VÝTAH Z U S N E S E N Í Rady města Lanškroun ze dne 28.04.2014 VÝTAH Z U S N E S E N Í Rady města Lanškroun ze dne 28.04.2014 208/2014 Rada města Lanškroun schválila uzavření smlouvy s Pardubickým krajem, Komenského náměstí 125, Pardubice, IČO: 70892822 o poskytnutí

Více

17. OZ dne 10. listopadu 2008

17. OZ dne 10. listopadu 2008 17. OZ dne 10. listopadu 2008 Výpis z USNESENÍ 17. zasedání obecního zastupitelstva obce Huslenky, konané dne 10.11.2008 restaurace U Pokorných Huslenky 1-17/08 OZ bere na vědomí 1. Plnění usnesení OZ

Více

z 27. zasedání Zastupitelstva města Nový Bydžov konaného dne 26.10.2009 od 16:00 hodin ve Velké zasedací síni Městského úřadu Nový Bydžov

z 27. zasedání Zastupitelstva města Nový Bydžov konaného dne 26.10.2009 od 16:00 hodin ve Velké zasedací síni Městského úřadu Nový Bydžov U S N E S E N Í z 27. zasedání Zastupitelstva města Nový Bydžov konaného dne 26.10.2009 od 16:00 hodin ve Velké zasedací síni Městského úřadu Nový Bydžov Přítomni: Česák, RNDr. Haltuf, Hruška, RNDr. Janoušek,

Více

P R A V I D L A RADY MĚSTA LOUN P13/2014. pro financování mimoškolských příspěvkových organizací

P R A V I D L A RADY MĚSTA LOUN P13/2014. pro financování mimoškolských příspěvkových organizací P R A V I D L A RADY MĚSTA LOUN P13/2014 pro financování mimoškolských příspěvkových organizací září 2014 Rada města Loun na základě usnesení 264/2014 ze dne 22.09.2014 vydává tato pravidla P13/2014 pro

Více

- 1 - Příloha k zápisu 5. zasedání Rady MČ Brno-Židenice konaného 24.01.2011. V Brně 27.01.2011 USNESENÍ. 5. zasedání Rady MČ Brno-Židenice

- 1 - Příloha k zápisu 5. zasedání Rady MČ Brno-Židenice konaného 24.01.2011. V Brně 27.01.2011 USNESENÍ. 5. zasedání Rady MČ Brno-Židenice - 1 - Příloha k zápisu 5. zasedání Rady MČ Brno-Židenice konaného 24.01.2011 V Brně 27.01.2011 USNESENÍ 5. zasedání Rady MČ Brno-Židenice 1. Schválení programu 05/2011 zasedání Rady MČ Brno-Židenice a

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 23. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 12.10.2015 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: Ing. Baloun,

Více

Usnesení z 11. zasedání Rady města Jirkov, které se konalo dne 16.3.2015 od 13:00 hodin v kanceláři místostarosty

Usnesení z 11. zasedání Rady města Jirkov, které se konalo dne 16.3.2015 od 13:00 hodin v kanceláři místostarosty Usnesení z 11. zasedání Rady města Jirkov, které se konalo dne 16.3.2015 od 13:00 hodin v kanceláři místostarosty 1/11/RM/2015 Kontrola plnění usnesení splněné usnesení č. 7/9/RM/2015. 2/11/RM/2015 Zápis

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 1. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 26. listopadu 2002 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Kojetín, Masarykovo nám. 20 2. Plnění

Více

PŘEHLED USNESENÍ Z 33. SCHŮZE RADY MĚSTA STUDÉNKY Z 02.06.2016

PŘEHLED USNESENÍ Z 33. SCHŮZE RADY MĚSTA STUDÉNKY Z 02.06.2016 PŘEHLED USNESENÍ Z 33. SCHŮZE RADY MĚSTA STUDÉNKY Z 02.06.2016 Číslo Číslo usn. mat. Problematika 704 1 Kontrola plnění usnesení 705 2 Výroční zpráva SAK Studénka, příspěvkové organizace, za rok 2015 706

Více

U S N E S E N Í. z 20. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město konané dne 20. srpna 2008

U S N E S E N Í. z 20. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město konané dne 20. srpna 2008 Použité zkratky: U S N E S E N Í z 20. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město konané ÚL město MO ÚL město ÚMO ÚL město RMO ÚL město ZMO ÚL město EO OSOM MmÚL Ústí nad Labem město Městský obvod

Více

SOCIÁLNÍ SLUŽBY UHERSKÝ BROD,

SOCIÁLNÍ SLUŽBY UHERSKÝ BROD, ZŘIZOVACÍ LISTINA příspěvkové organizace Článek I. Základní ustanovení Město Uherský Brod v souladu s ustanovením 84 odst. 2 písm. e) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších

Více

Zásady hospodaření s nemovitostmi

Zásady hospodaření s nemovitostmi Zásady hospodaření s nemovitostmi Zastupitelstvo obce Osek nad Bečvou schválilo dne 10.7.2008 tyto zásady pro nabývání majetku obcí Osek nad Bečvou a převodu a pronájmu nemovitostí z majetku obce Osek

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 23. schůzi 02.01.2012 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Staré Město, IČ 00576948 za rok 2015

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Staré Město, IČ 00576948 za rok 2015 Elektronický podpis - 24.3.2016 KUMSX01MDB62 Certifikát autora podpisu : KRAJSKÝ ÚŘAD Jméno : Ing. Jiří Urbánek Vydal : PostSignum Qualified C... Platnost do : 26.7.2016 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor podpory

Více

Usnesení R M 1 / 6 4 / 0 8. Usnesení R M 2 / 6 4 / 0 8

Usnesení R M 1 / 6 4 / 0 8. Usnesení R M 2 / 6 4 / 0 8 čj. zápisu MCH 7062/2008 R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení ze 64. zasedání dne 8. prosince 2008 R M 1 / 6 4 / 0 8 Informativní zprávu o plnění úkolů uložených Radou města Chropyně a s t

Více

PROGRAM PODPORY V OBLASTI TĚLOVÝCHOVNÝCH A SPORTOVNÍCH AKTIVIT ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ (ÚČEL PODPORY)

PROGRAM PODPORY V OBLASTI TĚLOVÝCHOVNÝCH A SPORTOVNÍCH AKTIVIT ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ (ÚČEL PODPORY) PROGRAM PODPORY V OBLASTI TĚLOVÝCHOVNÝCH A SPORTOVNÍCH AKTIVIT Poskytování dotací z rozpočtu města Letovice se řídí zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění

Více

Stavba inženýrských sítí v lokalitě pro výstavbu RD v ul. Hradní, Varnsdorf vodovod, splašková kanalizace, dešťová kanalizace

Stavba inženýrských sítí v lokalitě pro výstavbu RD v ul. Hradní, Varnsdorf vodovod, splašková kanalizace, dešťová kanalizace Město Varnsdorf Nám. E. Beneše 470 407 47 Varnsdorf vyzývá zájemce o veřejnou zakázku malého rozsahu: Stavba inženýrských sítí v lokalitě pro výstavbu RD v ul. Hradní, Varnsdorf vodovod, splašková kanalizace,

Více

Usnesení. 2904 Schválení ověřovatelů zápisu 63. schůze RM Karviné konané dne 21.08.2013

Usnesení. 2904 Schválení ověřovatelů zápisu 63. schůze RM Karviné konané dne 21.08.2013 STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Magistrát města Karviné Usnesení 63. schůze Rady města Karviné konané dne 21.08.2013 Rada města Karviné po projednání všech předložených materiálů přijímá toto usnesení: 2904 Schválení

Více

Město Pohořelice. ad 2) Interpelace členů rady. ad 3) Bytové záležitosti 1/5. Zápis z 56. schůze rady města konané dne 12. 12.

Město Pohořelice. ad 2) Interpelace členů rady. ad 3) Bytové záležitosti 1/5. Zápis z 56. schůze rady města konané dne 12. 12. Město Pohořelice Zápis z 56. schůze rady města konané dne 12. 12. 2012 Účast: Ing. Svoboda, Bc. Miroslav Novák, Mgr. Janičatová, Mgr. Polák, Petr Hemala, Mgr. Plevzová, MVDr. Michalica tajemník Omluven:

Více

AP INVESTING, s.r.o., Palackého 12, 612 00 Brno, tel.: 541426060, fax: 541426069

AP INVESTING, s.r.o., Palackého 12, 612 00 Brno, tel.: 541426060, fax: 541426069 Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace ve zjednodušeném podlimitním řízení dle ust. 38 zák. č. 137/2006 Sb., v platném znění (dále jen zákon) Předmět zakázky: služby Město Miroslav sběr

Více

Směrnice o zadávání veřejných zakázek

Směrnice o zadávání veřejných zakázek Směrnice o zadávání veřejných zakázek platná pro Město Trhové Sviny, Městský úřad Trhové Sviny, městem zřizované organizace a zakládané společnosti, kterou se upravují pravidla pro zadávání veřejných zakázek

Více

Jihočeský vodárenský svaz S. K. Neumanna 19, 370 01 České Budějovice

Jihočeský vodárenský svaz S. K. Neumanna 19, 370 01 České Budějovice ZADÁVACÍ DOKUMENTACE : na realizaci veřejné zakázky na stavební práce stavby č. 8514 a 8520 Vodovod průmyslová zóna Sezimovo Ústí a Vodovodní přípojka C Energy Zadavatel: Jihočeský vodárenský svaz S. K.

Více

U s n e s e n í z 5. zasedání zastupitelstva města ze dne 24. září 2007

U s n e s e n í z 5. zasedání zastupitelstva města ze dne 24. září 2007 Město Trutnov - Zpracováno dne : 24.09.2007 U s n e s e n í z 5. zasedání zastupitelstva města ze dne 24. září 2007 OBSAH Kontrola usnesení 2007-199/5 Kontrola plnění usnesení Majetek města Nemovitosti

Více

V Ý P I S Usnesení Rady města Kralup nad Vltavou z jednání dne 11. září 2012 (RM č. 24)

V Ý P I S Usnesení Rady města Kralup nad Vltavou z jednání dne 11. září 2012 (RM č. 24) V Ý P I S Usnesení Rady města Kralup nad Vltavou z jednání dne 11. září 2012 (RM č. 24) Jedna se pouze o výpis z usnesení, dle zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisu,

Více

4. Ukládá: řediteli Městského muzea zakoupení 10 ks hasících přístrojů ze stávajícího rozpočtu MěM.

4. Ukládá: řediteli Městského muzea zakoupení 10 ks hasících přístrojů ze stávajícího rozpočtu MěM. USNESENÍ č. 11/2008 ze schůze Rady města Čelákovic 6. listopadu 2008 ------------------------------------------------------------------------ Rada města Čelákovic: 1. Kontroluje minulá usnesení byla provedena

Více

Postup a zásady nabytí a převodu pozemků do vlastnictví a z vlastnictví statutárního města Děčín

Postup a zásady nabytí a převodu pozemků do vlastnictví a z vlastnictví statutárního města Děčín Postup a zásady nabytí a převodu pozemků do vlastnictví a z vlastnictví statutárního města Děčín Článek I Nabytí a převod pozemků do vlastnictví a z vlastnictví statutárního města Děčína Statutární město

Více

Obnova zámeckých alejí ve městě Vimperk

Obnova zámeckých alejí ve městě Vimperk Oznámení o zahájení zadávacího řízení pro zakázku malého rozsahu Obnova zámeckých alejí ve městě Vimperk CZ.1.02/6.5.00/15.29670 Tato zakázka je zakázkou malého rozsahu ve smyslu ust. 12 odst. 3 Zákona

Více

Usnesení. Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF. Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF. Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH

Usnesení. Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF. Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF. Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH Město Moravská Třebová 1 Usnesení z 97. schůze Rady města Moravská Třebová, která se konala v pondělí 16.12.2013 od 16:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na nám. T. G. Masaryka za účasti 7 členů

Více

U P R A V E N É U S N E S E N Í

U P R A V E N É U S N E S E N Í U P R A V E N É U S N E S E N Í ze zasedání zastupitelstva města, které se konalo ve čtvrtek 29.01.2015 od 13:00 hodin ve velkém sále Kulturního domu, nábřeží 1. máje 1605 v Písku Přítomni 26 členů ZM

Více

Usnesení. z 35. schůze Rady města Fulnek konané dne 16.12.2015

Usnesení. z 35. schůze Rady města Fulnek konané dne 16.12.2015 MĚSTO FULNEK Usnesení z 35. schůze Rady města Fulnek konané dne 16.12.2015 čís. 657/35/15-684/35/15 Upravená verze pro zveřejnění z důvodů dodržení přiměřenosti zveřejňování osobních údajů podle zákona

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 08.12.2014

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 08.12.2014 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 08.12.2014 Přítomni: Hosté: Ing. Jaroslava Martanová, Ing. Jiří Cais, Ing. Karel Hudeček, Stanislav Hlava Ing. Bohumil Petrášek Zdeněk Ženíšek, tajemník Martina

Více

USNESENÍ MĚSTO ŽATEC. z 7. jednání Zastupitelstva Města Žatce konaného dne 22.9.2005. Usnesení č. 166/05-218/05

USNESENÍ MĚSTO ŽATEC. z 7. jednání Zastupitelstva Města Žatce konaného dne 22.9.2005. Usnesení č. 166/05-218/05 MĚSTO ŽATEC USNESENÍ z 7. jednání Zastupitelstva Města Žatce konaného dne 22.9.2005 Usnesení č. 166/05-218/05 166/05 Volba návrhové komise 167/05 Schválení programu 168/05 Vystoupení veřejnosti 169/05

Více

USNESENÍ č. RM 18/124/2010 Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KOSTELCE NAD ORLICÍ ze dne 02.08.2010

USNESENÍ č. RM 18/124/2010 Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KOSTELCE NAD ORLICÍ ze dne 02.08.2010 Rada města Kostelec nad Orlicí USNESENÍ č. RM 18/124/2010 Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KOSTELCE NAD ORLICÍ ze dne 02.08.2010 1. schvaluje a) vítěze na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce na akci

Více

U S N E S E N Í R 1580/01-10

U S N E S E N Í R 1580/01-10 U S N E S E N Í ze 70. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 13. ledna 2010 v 13:00 hodin v v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo nám. 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města

Více

Usnesení ze schůze Rady města Benešov dne 23.06.2016 č. 519-18/2016/RM až 549-18/2016/RM

Usnesení ze schůze Rady města Benešov dne 23.06.2016 č. 519-18/2016/RM až 549-18/2016/RM Usnesení ze schůze Rady města Benešov dne 23.06.2016 č. 519-18/2016/RM až 549-18/2016/RM USNESENÍ č. 519-18/2016/RM ze dne 23.06.2016 podání návrhu na zahájení řízení o vyklizení bytu č. 44, č. p. 2005,

Více

Město Janovice nad Úhlavou

Město Janovice nad Úhlavou Město Janovice nad Úhlavou SMĚRNICE číslo 01/2007 pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Zásady postupu zadavatele I. Úvodní ustanovení 1. Touto směrnicí se stanovuje závazný postup Města Janovice

Více

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 13. ledna 2016

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 13. ledna 2016 U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 13. ledna 2016 č. 1/2016 u p r a v e n á v e r z e 1. souhlasí s podáním žádosti o dotaci z Integrovaného regionálního operačního programu pro

Více

USNESENÍ rady města Slatiňany ze schůze č. 87/2009 konané dne 30. listopadu 2009

USNESENÍ rady města Slatiňany ze schůze č. 87/2009 konané dne 30. listopadu 2009 USNESENÍ rady města Slatiňany ze schůze č. 87/2009 konané dne 30. listopadu 2009 Rada města Slatiňany: 1193/87/2009/RMS schválila návrh programu jednání 1194/87/2009/RMS vzala na vědomí zprávu o plnění

Více

Zateplení tělocvičny ZŠ v Ludgeřovicích

Zateplení tělocvičny ZŠ v Ludgeřovicích PÍSEMNÁ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce zadávána postupem mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění Zateplení tělocvičny

Více

USNESENÍ z 20. schůze Rady města Přerova konané dne 25. října 2011. 873/20/1/2011 Program 20. schůze Rady města Přerova

USNESENÍ z 20. schůze Rady města Přerova konané dne 25. října 2011. 873/20/1/2011 Program 20. schůze Rady města Přerova USNESENÍ z 20. schůze Rady města Přerova konané dne 25. října 2011 873/20/1/2011 Program 20. schůze Rady města Přerova 1. schvaluje program 20. schůze Rady města Přerova konané dne 25. října 2011 2. schvaluje

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ - ZADÁVACÍ PODMÍNKY VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ - ZADÁVACÍ PODMÍNKY VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ - ZADÁVACÍ PODMÍNKY VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU Název zakázky Projekt Identifikační kód projektu Návrh stavby a projektové dokumentace vč.ad pro stavbu II/152

Více

VÝZVU MĚSTO KROMĚŘÍŽ. vyhlašuje. k předkládání žádostí o dotaci v rámci Integrovaného plánu rozvoje města Kroměříže zóna Jihovýchod

VÝZVU MĚSTO KROMĚŘÍŽ. vyhlašuje. k předkládání žádostí o dotaci v rámci Integrovaného plánu rozvoje města Kroměříže zóna Jihovýchod MĚSTO KROMĚŘÍŽ vyhlašuje VÝZVU k předkládání žádostí o dotaci v rámci Integrovaného plánu rozvoje města Kroměříže zóna Jihovýchod v souladu s Integrovaným operačním programem pro období 2007 2013 priorita

Více

Město Týnec nad Sázavou

Město Týnec nad Sázavou Město Týnec nad Sázavou K Náklí 404, 257 41 Týnec nad Sázavou RADA MĚSTA TÝNEC NAD SÁZAVOU Z á p i s č. 5/2016 z jednání rady města Týnce nad Sázavou konaného dne 21. 3. 2016 Přítomní členové rady: Omluveni:

Více

Informace z usnesení 107. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 12.3.2014. 1. Přechod nájemního práva dle 706 OZ

Informace z usnesení 107. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 12.3.2014. 1. Přechod nájemního práva dle 706 OZ Informace z usnesení 107. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 12.3.2014 1. Přechod nájemního práva dle 706 OZ Rada MČ Brno-Starý Lískovec nesouhlasí s přechodem nájemního práva k bytu č. 18, v bytovém domě

Více

Usnesení z 4. jednání ZM dne 26.01.2015 1

Usnesení z 4. jednání ZM dne 26.01.2015 1 USNESENÍ Z 4. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA KONANÉHO DNE 26.01.2015 Program 1. Zahájení, schválení programu, volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu. 62/2015-4 2. Zpráva o plnění usnesení zastupitelstva

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 13 konaného dne 20. února 2013

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 13 konaného dne 20. února 2013 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 13 konaného dne 20. února 2013 Projednání předkládaných zpráv: 1. Navýšení základního kapitálu společnosti NTV cable s.r.o. pro rok 2013 2. Smlouva

Více

Pravidla pronájmu bytů v majetku statutárního města Brna svěřených městské části Brno-Královo Pole

Pravidla pronájmu bytů v majetku statutárního města Brna svěřených městské části Brno-Královo Pole Pravidla pronájmu bytů v majetku statutárního města Brna svěřených městské části Brno-Královo Pole Článek 1 Úvod V souladu s čl. 2 odst. 1 Pravidel pronájmu bytů v domech v majetku statutárního města Brna

Více

a) kontrolu usnesení z 27. zasedání Zastupitelstva obce Bolatice ze dne 23. 4. 2014,

a) kontrolu usnesení z 27. zasedání Zastupitelstva obce Bolatice ze dne 23. 4. 2014, Usnesení z 28. zasedání Zastupitelstva obce v Bolaticích, konaného dne 23. června 2014 v 18:00 hodin v Obřadní síni OÚ v Bolaticích OUBOL/1350/2014 89/28 Zastupitelstvo obce Bolatice po projednání bere

Více

Usnesení ze 7. zasedání v roce 2013, které se uskutečnilo 24. října 2013 Z A S T U P I T E L S T V O M Ě S T A. I. revokuje. II.

Usnesení ze 7. zasedání v roce 2013, které se uskutečnilo 24. října 2013 Z A S T U P I T E L S T V O M Ě S T A. I. revokuje. II. Z A S T U P I T E L S T V O M Ě S T A B Í L I N Y Usnesení ze 7. zasedání v roce 2013, které se uskutečnilo 24. října 2013 Z A S T U P I T E L S T V O M Ě S T A I. revokuje 196 Usnesení zastupitelstva

Více

Zápis a usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Nespeky konaného dne 3. 6. 2015 na Obecním úřadě v Nespekách č. p. 12

Zápis a usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Nespeky konaného dne 3. 6. 2015 na Obecním úřadě v Nespekách č. p. 12 Zápis a usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Nespeky konaného dne 3. 6. 2015 na Obecním úřadě v Nespekách č. p. 12 Č. j.: 375/2015/OUNE Celkem přítomno: 9 Členů obecního zastupitelstva (dále OZ): 7

Více

MĚSTO NOVÁ BYSTŘICE SMĚRNICE PRO ZADÁVÁNÍ A EVIDENCI VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU (VZMR)

MĚSTO NOVÁ BYSTŘICE SMĚRNICE PRO ZADÁVÁNÍ A EVIDENCI VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU (VZMR) MĚSTO NOVÁ BYSTŘICE SMĚRNICE PRO ZADÁVÁNÍ A EVIDENCI VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU (VZMR) Schválená Radou města Nová Bystřice dne 3. 6. 2015 usnesením RM č. 167/2015. PLATNÁ OD: 3. 6. 2015 ROZSAH PŮSOBNOSTI:

Více

Usnesení č. 36 z jednání Komise pro majetkoprávní záležitosti Rady Olomouckého kraje ze dne 20. 8. 2012

Usnesení č. 36 z jednání Komise pro majetkoprávní záležitosti Rady Olomouckého kraje ze dne 20. 8. 2012 Usnesení č. 36 z jednání Komise pro majetkoprávní záležitosti Rady Olomouckého kraje ze dne 20. 8. 2012 KOMISE PRO MAJETKOPRÁVNÍ ZÁLEŽITOSTI UKM/36/1/2012Odprodej pozemků v k.ú. Holice u Olomouce vlastníkům

Více

Informace z 18. schůze Rady města Milevska

Informace z 18. schůze Rady města Milevska Informace z 18. schůze Rady města Milevska Místo a čas konání: 29.10.2012 v 16,00 hodin v kanceláři starosty města Účast: Bc. Zdeněk Herout starosta města, Mgr. Martin Třeštík místostarosta, Mgr. Vlasta

Více

Z á p i s č. 4. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne 10. 2. 2014 od 16:00 hod. v zasedací síni radnice

Z á p i s č. 4. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne 10. 2. 2014 od 16:00 hod. v zasedací síni radnice Z á p i s č. 4 ze zasedání Rady města Mělníka konané dne 10. 2. 2014 od 16:00 hod. v zasedací síni radnice Přítomni: MVDr. Ctirad Mikeš, Mgr. Miroslav Neumann, PaedDr. Zdeněk Koudelka, Libor Petřina, MUDr.

Více

VÝZVA k podání nabídky na zakázku malého rozsahu

VÝZVA k podání nabídky na zakázku malého rozsahu váš dopis zn.: ze dne: naše zn.: 1130/14/SUSPK-PSP vyřizuje: Ing. Nosková tel.: 737 285 601 fax.: 377 320 873 e-mail: eva.noskova@suspk.eu datum: 31.7.2014 VÝZVA k podání nabídky na zakázku malého rozsahu

Více

MĚSTO ŽATEC USNESENÍ. z 32. jednání Rady Města Žatce konané dne 8.10.2010

MĚSTO ŽATEC USNESENÍ. z 32. jednání Rady Města Žatce konané dne 8.10.2010 MĚSTO ŽATEC USNESENÍ z 32. jednání Rady Města Žatce konané dne 8.10.2010 Usnení č. 888 /10 934 /10 888/10 Schválení programu 889/10 Kontrola usnení 890/10 Bytové otázky 891/10 Nájem pozemku ul. Herbenova

Více