SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU"

Transkript

1 sp. zn. sukls8967/ NÁZEV PŘÍPRAVKU METASTRON Injekční roztok SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 2 KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Strontii chloridum 89 Sr (Chlorid strontnatý ( 89 Sr)): 37 MBq/ml Roztok léčivé látky chloridu strontnatého ( 89 Sr) (150 MBq) ve 4 ml vody. Stroncium-89 je čistý beta zářič s energií 1,492 MeV a s poločasem přeměny 50,5 dní. Úplný seznam pomocných látek: viz bod LÉKOVÁ FORMA Injekční roztok Čirý, bezbarvý roztok 4 KLINICKÉ ÚDAJE 4.1 Terapeutické indikace Metastron je indikován jako doplněk a alternativa terapie ozařováním z vnějšího zdroje pro paliativní léčbu bolestí způsobených sekundárními kostními metastázami při karcinomu prostaty ve stádiu, kdy hormonální terapie selhává. 4.2 Dávkování a způsob podání Metastron je vodný roztok pro intravenózní injekci a má se používat bez ředění. Doporučuje se injekce dávky 150 MBq. U nemocných zvláště robustních nebo lehké tělesné konstituce je alternativně možné použít dávku 2 MBq/kg tělesné hmotnosti nezohledňující tuk. Tato dávka je vhodná pro starší pacienty. Podání Metastronu se nemá opakovat dříve než za 3 měsíce. U nemocných bez odezvy na předešlou léčbu Metastronem nejsou jeho další podání indikována. Lék není určen pro podávání dětem. Pokyny pro přípravu radiofarmaka jsou uvedeny v bodě Kontraindikace Přecitlivělost na léčivou látku nebo kteroukoliv pomocnou látku. Metastron se nemá použít k primární léčbě při kompresi provazce míšního vyvolanou páteřními metastázami, kdy je nutná rychlejší léčba. 1/7

2 Použití přípravku se nedoporučuje u nemocných s prokázaným vážným útlumem kostní dřeně, obzvláště s nízkým počtem neutrofilů a krevních destiček, s výjimkou případů, kdy přínos léčení by mohl převažovat nad možným rizikem. 4.4 Zvláštní upozornění a opatření pro použití Zdůvodnění rizika/přínosu pro pacienta: U každého pacienta musí být vystavení ionizujícímu záření opodstatněno na základě pravděpodobného přínosu. Aplikovaná dávka musí být taková, aby výsledná dávka záření byla co nejmenší a přitom bylo dosaženo požadovaného terapeutického výsledku. Porucha funkce ledvin: U pacientů s poruchou funkce ledvin je třeba poměr rizika a přínosu pečlivě zvážit, neboť je možná zvýšená expozice záření. Pediatrická populace: Podání je nutno pečlivě zvážit, neboť efektivní dávka na MBq je vyšší než u dospělých. Příprava pacienta: Před zahájením vyšetření by měl být pacient dobře hydratován a během prvních hodin po vyšetření vyzván k co nejčastějšímu vyprazdňování moči, aby se snížilo jeho ozařování. Aby se minimalizovalo riziko radioaktivní kontaminace, mají se prokazatelně inkontinentní pacienti cévkovat. Musí se dodržovat směrnice pro likvidování radioaktivních odpadů. Zvláštní upozornění: Použití přípravku se nedoporučuje u pacientů s prokázanou závažnou poruchou kostní dřeně, zejména s nízkým počtem neutrofilů a krevních destiček, pokud potenciální přínos léčby nepřeváží její riziko. Za tu se obecně považují tyto hodnoty: Leukocyty Krevní destičky Hemoglobin (Hb) >3000/μl >100000/μl >90 g/l Doporučuje se sledování hematologických hodnot pacientů. Uvažuje-li se o opakovaném podání Metastronu, je potřeba vzít v úvahu pacientovu reakci na první podanou dávku, jeho hodnoty počtu krevních destiček a jiné možné známky potlačení funkce kostní dřeně. Má-li nemocný léčený Metastronem stabilně hematologické hodnoty v normálním rozsahu, lze mu podávat cytotoxické látky. Mezi dvěma terapiemi se doporučuje odstup 12 týdnů. Pro pacienty s očekávanou délkou života kratší než 4 týdny je terapie Metastronem nevhodná. Vzhledem k opožděnému nástupu paliativního účinku je podání výhodnější u pacientů s očekávanou relativně dlouhou délkou života. Při léčbě pacienta by se mělo brát v úvahu zmírnění bolesti nastávající za 10 20dnů po podání Metastronu. Retence 89 Sr v metastatických kostních lézích je asi 90 nebo více dnů a tudíž ve srovnání s retencí v normální kostní tkáni je významně prodloužená. 2/7

3 Nemocným, kteří byli z terapeutických důvodů ozařováni nebo obdrželi jiné injekce osteotropních radionuklidů, by měl být před léčením kontrolován hematologický stav. Je důležité, aby pacient, jeho příbuzní a ošetřující personál dostal písemné informace týkající se léčení a bezpečnostních opatření s tím spojených. Tento léčivý přípravek obsahuje méně než 1 mmol sodíku (23 mg) v jedné dávce, tj. v podstatě bez sodíku. V důsledku podání Metastronu se může zvýšit útlum kostní dřeně. U pacientů s podezřením na útlum kostní dřeně, o čemž svědčí nízký počet krevních destiček a bílých krvinek nebo jejich postupné snižování před podáním, musí se aplikovat opatrně. U pacientů se doporučuje monitorovat výsledky hematologických vyšetření. Při zvažování opakovaného podání Metastronu je třeba brát pečlivě v úvahu hematologickou odpověď pacienta na počáteční dávku Metastronu, jeho stávající hladinu krevních destiček a jiné důkazy deplece kostní dřeně. Pacientovi, který již dříve obdržel Metastron, může být podána cytotoxická látka za předpokladu, že jeho hematologické parametry jsou stabilní nebo se vrátily na hodnoty před podáním. Při léčbě pacienta je třeba vzít v úvahu očekávanou dobu ústupu bolesti (10 20 dní po podání Metastronu). Metastron se nedoporučuje podávat pacientům s očekávanou velmi krátkou délkou života. Aby se minimalizovalo riziko radioaktivní kontaminace, doporučuje se po podání Metastronu u pacientů s výraznou inkontinencí, moč katetrizovat. Pro nakládání s radioaktivním odpadem musí být dodržovány mezinárodní pokyny. Informaci týkající se tohoto léčení a souvisejících bezpečnostních opatření, je důležité poskytnout pacientovi, příbuzným a nemocničnímu personálu. Pocit návalu horka podobně jako po podání vápníku byl pozorován u pacientů po rychlém podání Metastronu (méně než 30 sekund). 4.5 Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce Nejméně 2 týdny před podáním Metastronu se má přerušit terapie vápníkem. 4.6 Fertilita, těhotenství a kojení Přípravek není indikován pro ženy.4.7 Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje Studie hodnotící účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje nebyly provedeny. 4.8 Nežádoucí účinky Frekvence nežádoucích účinků jsou definovány takto: Velmi časté ( 1/10), časté ( 1/100 až <1/10), méně časté ( 1/1000 až <1/100), vzácné ( 1/10000 až <1/1000), velmi vzácné (<1/10000) a není známo (nelze odhadnout z dostupných údajů). Poruchy krve a lymfatického systému: - velmi časté - útlum kostní dřeně, včetně vážné trombocytopenie, vážná leukopenie, 3/7

4 snížení hemoglobinu nebo snížený počet červených krvinek (viz bod 4.4) Celkové poruchy a reakce v místě podání: - velmi časté - zhoršení bolesti (přechodné) Cévní poruchy: - časté - návaly Mezi nežádoucí účinky lze zahrnout nové vzplanutí bolesti (extracerbaci) během prvních několika dní po podání léku. Při klinických zkouškách byl tento jev přechodný a zvládl se analgetiky. Po podání Metastronu se očekávají jeho určité nepříznivé hematologické účinky, jako trombocytopenie a leukopenie. Normální je, při porovnání s původními hodnotami, pokles krevních destiček asi o 30 % (při 95% mezích spolehlivosti %). U některých nemocných lze následkem přirozeného vývoje nemoci pozorovat vážnější pokles hladiny krevních destiček. 4.9 Předávkování Netýká se tohoto léku. 5 FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI 5.1 Farmakodynamické vlastnosti Farmakoterapeutická skupina: terapeutická radiofarmaka, zmírnění bolesti (látky s afinitou ke kostem) stroncium ( 89 Sr) chlorid Kód ATC: V10B X01 Stroncium napodobuje chemickými vlastnostmi in vivo vápník, rychle se lokalizuje v proliferující se kosti. Stroncium-89 je beta zářič (100%) s fyzikálním poločasem přeměny 50,5 dní. Dosah - částic ve tkáni je 0,8 cm. 5.2 Farmakokinetické vlastnosti Rozsah vychytávání stroncia-89 a jeho retence závisí na metastatickém rozsahu v kostech. Stroncium se, ve srovnání s fyzikálním poločasem stroncia-89, zadržuje v lézích s dlouhým biologickým poločasem, zatímco stroncium vychytané v normální kosti vykazuje biologický poločas 14 dní. Delší retence stroncia-89 v metastázách umožňuje vyšší radiační dávku do metastáz, zatímco v kostní dřeni je radiační dávka poměrně nižší. Stroncium, které se v kostech nevychytalo, se vylučuje hlavně močí, malé množství i stolicí. 5.3 Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti Je dostatečně prokázané, že chemická toxicita neradioaktivního stroncia má pro pacienta malé důsledky, obzvláště z hlediska poměru prospěchu nemocného a rizika. 6 FARMACEUTICKÉ ÚDAJE 6.1 Seznam pomocných látek 4/7

5 Chlorid strontnatý Voda na injekci Ph.Eur. 6.2 Inkompatibility Vzhledem k neexistenci studií kompatibility, tento léčivý přípravek nesmí být mísen s jinými léčivými přípravky. 6.3 Doba použitelnosti Doba použitelnosti přípravku je 28 dní od referenčního data. 6.4 Zvláštní opatření pro uchovávání Uchovávejte při teplotě do 25 C. Chraňte před světlem. Chraňte před chladem nebo mrazem. Uchovávejte v souladu s národními předpisy pro radioaktivní látky. 6.5 Druh obalu a velikost balení Přípravek se dodává ve formě vodného roztoku v injekční lahvičce z neutrálního skla. Lahvička je uzavřena zátkou z butylkaučuku potaženou polytetrafluoroethylénem a kovovou objímkou. Je balena jednotlivě. Každá lahvička je balena ve stínícím olověném kontejneru. Velikost balení: 1 lahvička 150 MBq. 6.6 Návod k použití přípravku, zacházení s ním (a k jeho likvidaci) Dodržují se bezpečnostní opatření pro zacházení s radioaktivními látkami. Veškerý materiál použitý k přípravě a podávání radiofarmak včetně nepoužitého radiofarmaka a jeho obalu se musí dekontaminovat nebo s ním zacházet jako s radioaktivním odpadem podle předpisů místních kompetentních úřadů. Kontaminovaný materiál musí být likvidován schváleným postupem. 7 DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI GE Healthcare Limited Amersham Place Little Chalfont Buckinghamshire HP7 9NA Velká Británie 8 REGISTRAČNÍ ČÍSLO 88/028/93-C 9 DATUM PRVNÍ REGISTRACE / PRODLOUŽENÍ REGISTRACE / DATUM REVIZE TEXTU /7

6 11 DOZIMETRICKÉ ÚDAJE Odhadované radiační dávky, které mohou po intravenózním podání 1 MBq stroncia-89 obdržet zdravé dospělé osoby, jsou v tabulce níže. Údaje jsou převzaty z publikace ICRP č. 53 (International Commission on Radiological Protection, Radiation Dose to Patients from Radiopharmaceuticals, Pergamon Press 1987). Radiační dávky z intravenózní injekce stroncia-89 pro normální dospělé osoby Orgán Absorbovaná dávka (mgy/mbq) Povrch kostí 17,0 Červená kostní dřeň 11,0 Stěna tlustého střeva dolní část 4,7 Stěna močového měchýře 1,3 Varlata 0,78 Jsou-li přítomny kostní metastázy, dochází v nich k významně zvýšené lokalizaci radiofarmaka. To odpovídá vyšším radiačním dávkám v metastázách, než v jiných orgánech. Ve skupině 10 pacientů s různým rozsahem metastatického onemocnění v páteři byla zjišťována absorbovaná dávka záření. Minimální, maximální a střední dávka naměřená v této skupině je uvedena níže. Radiační dávka do páteřních metastáz po intravenózní injekci stroncia-89 Absorbovaná dávka (mgy/mbq) Minimální 60 Maximální 610 Střední 230 Blake, G.M., et all: Strontium-89 therapy: Measurement of absorbed dose to skeletal metastases. J. Nucl. Med. 1988, 29(4), Pro stroncium-89 je efektivní dávkový ekvivalent (EDE) 465 msv/150 MBq (ICRP 80, 1998). 12 NÁVOD PRO PŘÍPRAVU RADIOFARMAK Toto radiofarmakum mohou přijímat, používat a podávat pouze oprávněné osoby v určených zdravotnických zařízeních. Jejich příjem, skladování, používání, přeprava a likvidace jsou dané předpisy a/nebo příslušnými povoleními místních kompetentních oficiálních organizací (viz bod 6.6). 6/7

7 Podávání radiofarmak je spojeno s rizikem vnějšího ozáření jiných osob nebo kontaminací z rozlité moči, zvratků atd. V souladu s národními předpisy se musí dodržovat bezpečnostní opatření radiační ochrany. 7/7

PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1 Tento léčivý přípravek podléhá dalšímu sledování. To umožní rychlé získání nových informací o bezpečnosti. Žádáme zdravotnické pracovníky, aby hlásili jakákoli podezření

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU Sp.zn. sukls106268/2013 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Fludeoxyglucose (18F) Biont 200-1300 MBq/ml injekční roztok 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ 1 ml obsahuje 200-1 300 MBq fludeoxyglucosum

Více

PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Zevalin 1,6 mg/ml, kit pro přípravu radiofarmaka na infuzi 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Zevalin se dodává jako souprava k přípravě ibritumomabum

Více

Fludeoxythymidine ( 18 F) 1 8 GBq k datu a hodině kalibrace voda na injekci, chlorid sodný 9 mg/ml

Fludeoxythymidine ( 18 F) 1 8 GBq k datu a hodině kalibrace voda na injekci, chlorid sodný 9 mg/ml Příbalová informace Informace pro použití, čtěte pozorně! Název přípravku 3 -[ 18 F]FLT, INJ Kvalitativní i kvantitativní složení 1 lahvička obsahuje: Léčivá látka: Pomocné látky: Léková forma Injekční

Více

Příloha č. 2 k rozhodnutí o převodu registrace sp. zn. sukls143194/2012

Příloha č. 2 k rozhodnutí o převodu registrace sp. zn. sukls143194/2012 Příloha č. 2 k rozhodnutí o převodu registrace sp. zn. sukls143194/2012 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Cyrdanax 20 mg/ml prášek pro infuzní roztok 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ 1

Více

PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Abseamed 1 000 IU/0,5 ml injekční roztok v předplněné injekční stříkačce 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jeden ml roztoku obsahuje 2 000

Více

PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Cerezyme 200 jednotek Prášek na přípravu koncentrátu pro infúzní roztok. 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Každá lahvička s přípravkem Cerezyme

Více

PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Ristempa 6 mg injekční roztok. 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna předplněná injekční stříkačka obsahuje 6 mg pegfilgrastimum* v 0,6 ml

Více

2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ 1 ml roztoku obsahuje fluorouracilum 50 mg (ve formě sodné soli vytvořené in situ).

2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ 1 ml roztoku obsahuje fluorouracilum 50 mg (ve formě sodné soli vytvořené in situ). Sp.zn.sukls119599/2013 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Fluorouracil Accord 50 mg/ml, injekční/infuzní roztok 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ 1 ml roztoku obsahuje fluorouracilum 50

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. Lutrate Depot 22,5 mg prášek a rozpouštědlo pro injekční suspenzi s prodlouženým účinkem

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. Lutrate Depot 22,5 mg prášek a rozpouštědlo pro injekční suspenzi s prodlouženým účinkem SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Lutrate Depot 22,5 mg prášek a rozpouštědlo pro injekční suspenzi s prodlouženým účinkem 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna injekční lahvička obsahuje

Více

Příloha č. 2 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls265730/2011 a příloha k sp.zn. sukls120702/2012 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

Příloha č. 2 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls265730/2011 a příloha k sp.zn. sukls120702/2012 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU Příloha č. 2 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls265730/2011 a příloha k sp.zn. sukls120702/2012 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Alburex 20 200 g/l, infuzní roztok 2. KVALITATIVNÍ

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU sp.zn. sukls173162/2013 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU Tento léčivý přípravek podléhá dalšímu sledování. To umožní rychlé získání nových informací o bezpečnosti. Žádáme zdravotnické pracovníky, aby hlásili jakákoli

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU MUSTOPHORAN 200 mg/4 ml prášek a rozpouštědlo pro infuzní roztok 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna lahvička obsahuje fotemustinum 208,0 mg. Připravený

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Neupogen 0,3mg/ ml Injekční roztok / koncentrát pro infuzní roztok Neupogen 30 MU/0,5 ml Neupogen 48 MU/0,5 ml injekční roztok v předplněné injekční stříkačce/

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. epirubicini hydrochloridum 10 mg, což odpovídá 9,35 mg epirubicinu.

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. epirubicini hydrochloridum 10 mg, což odpovídá 9,35 mg epirubicinu. Sp.zn. sukls46916/2015 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Epirubicin Actavis 2 mg/ml injekční roztok SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ 1 ml injekčního roztoku obsahuje epirubicini hydrochloridum

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU sp.zn. sukls224230/2013 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU ASACOL čípky 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jeden čípek obsahuje: mesalazinum 500 mg Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

Více

Souhrn údajů o přípravku

Souhrn údajů o přípravku sp.zn.: sukls18510/2011 a k sp.zn.: sukls16274/2013 Souhrn údajů o přípravku 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU ALEXAN 50mg/ml Koncentrát pro infuzní roztok 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ 1 ml roztoku obsahuje

Více

PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1 Tento léčivý přípravek podléhá dalšímu sledování. To umožní rychlé získání nových informací o bezpečnosti. Žádáme zdravotnické pracovníky, aby hlásili jakákoli podezření

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Naruyd 200 mg prášek pro přípravu infuzního roztoku Naruyd 1000 mg prášek pro přípravu infuzního roztoku

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Naruyd 200 mg prášek pro přípravu infuzního roztoku Naruyd 1000 mg prášek pro přípravu infuzního roztoku SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Naruyd 200 mg prášek pro přípravu infuzního roztoku Naruyd 1000 mg prášek pro přípravu infuzního roztoku 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ NARUYD 200 mg

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. Levact 2,5 mg/ml, prášek pro přípravu koncentrátu pro přípravu infuzního roztoku

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. Levact 2,5 mg/ml, prášek pro přípravu koncentrátu pro přípravu infuzního roztoku SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU Levact 2,5 mg/ml, prášek pro přípravu koncentrátu pro přípravu infuzního roztoku 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna injekční lahvička obsahuje

Více

PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Optimark 500 mikromol/ml injekční roztok v předplněné injekční stříkačce 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ 1 ml obsahuje 330,9 mg přípravku

Více

PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Nplate 250 mikrogramů prášek a rozpouštědlo pro injekční roztok Nplate 500 mikrogramů prášek a rozpouštědlo pro injekční roztok 2. KVALITATIVNÍ A

Více

* Insulin aspart je vyrobený rekombinantní DNA technologií na Saccharomyces cerevisiae.

* Insulin aspart je vyrobený rekombinantní DNA technologií na Saccharomyces cerevisiae. 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU NovoMix 30 FlexPen 100 jednotek/ml injekční suspenze v předplněném peru 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ 1 ml suspenze obsahuje 100 jednotek Insulinum aspartum solubile*/insulinum

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. Jeden ml rekonstituovaného infuzního roztoku obsahuje oxaliplatinum 5 mg.

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. Jeden ml rekonstituovaného infuzního roztoku obsahuje oxaliplatinum 5 mg. SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Livellin 5 mg/ml Prášek pro přípravu infuzního roztoku 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jeden ml rekonstituovaného infuzního roztoku obsahuje oxaliplatinum

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. Pomocná látka se známým účinkem: Sulperazon obsahuje 128 mg sodíku v jedné lahvičce.

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. Pomocná látka se známým účinkem: Sulperazon obsahuje 128 mg sodíku v jedné lahvičce. 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU SULPERAZON 2 g IM/IV Prášek pro injekční roztok SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Léčivá látka: Jedna injekční lahvička obsahuje cefoperazonum 1 g jako

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls155342/2011 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Paclitaxel Mylan 6 mg/ml koncentrát pro infuzní roztok 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU Tento léčivý přípravek podléhá dalšímu sledování. To umožní rychlé získání nových informací o bezpečnosti. Žádáme zdravotnické pracovníky, aby hlásili jakákoli podezření na nežádoucí

Více

Příloha č. 2 k rozhodnutí o převodu registrace sp. zn. sukls184930/2012

Příloha č. 2 k rozhodnutí o převodu registrace sp. zn. sukls184930/2012 Příloha č. 2 k rozhodnutí o převodu registrace sp. zn. sukls184930/2012 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Ikametin 50 mg, potahované tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna potahovaná

Více

Sp.zn.sukls212771/2014 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Androfin 5 mg potahované tablety

Sp.zn.sukls212771/2014 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Androfin 5 mg potahované tablety Sp.zn.sukls212771/2014 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Androfin 5 mg potahované tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Finasteridum 5 mg v jedné potahované tabletě. Pomocné látky se

Více

PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU ALIMTA 100 mg prášek pro přípravu koncentrátu pro přípravu infuzního roztoku 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna lahvička obsahuje 100

Více