ŘÍZENÁ DOKUMENTACE Směrnice

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ŘÍZENÁ DOKUMENTACE Směrnice"

Transkript

1 NCB NCB_LMBG_SME_12_001 Laboratorní příručka verze A Účinnost dokumentu od: ŘÍZENÁ DOKUMENTACE Směrnice NCB_LMBG_SME_12_001 Verze dokumentu: A Laboratorní příručka LMBG Typ dokumentu: Systémový Zpracoval (i) Mgr. Ondřej Scheinost Řízená kopie č.: Razítko, podpis: Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka Strana 1 (celkem 31)

2 1 Předmluva Vážené kolegyně a kolegové, tato laboratorní příručka je předkládána všem, kteří potřebujete informace o naší laboratoři, naší práci a našich pracovnících. Je určena lékařům, laboratorním pracovníkům, zdravotním sestrám a dalším zainteresovaným stranám. Obsahuje nabídku služeb, které poskytujeme v oblasti klinické diagnostiky. Její obsah byl koncipován v souladu s nejnovějšími požadavky na tento typ dokumentů. Věříme, že uvedené informace budou užitečné nejenom pro Vás, ale i pro Vaše pacienty. Doufáme, že zde naleznete vše, co potřebujete pro naši vzájemnou spolupráci. Jménem LMBG Mgr. Ondřej Scheinost, vedoucí LMBG Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka Strana 2 (celkem 31)

3 2 Obsah 1 Předmluva Obsah Úvod Základní informace o laboratoři Zaměření laboratoře Popis nabízených služeb Manuál pro odběry primárních vzorků Základní informace Žádanky Požadavky na urgentní vyšetření Ústní (telefonické) požadavky na vyšetření, doindikování Skladování materiálu Sledování doby odezvy Používaný odběrový systém Příprava pacienta před vyšetřením Identifikace pacienta na primárním vzorku Odběr vzorku Množství vzorku Nezbytné operace se vzorkem, stabilita Základní informace k bezpečnosti při práci se vzorky Informace k dopravě vzorků Informace o zajišťovaném svozu biologického materiálu Manipulace se vzorky v laboratoři Příjem žádanek a vzorků Kriteria pro přijetí nebo odmítnutí vadných (kolizních) primárních vzorků Výsledky vyšetření Hlášení výsledků v kritických intervalech Informace o formách vydávání výsledků Typy nálezů a laboratorních zpráv Opakovaná a dodatečná vyšetření Změny výsledků a nálezů Intervaly od dodání vzorku k vydání výsledku Seznam vyšetření Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka Strana 3 (celkem 31)

4 3 Úvod Laboratoř molekulární biologie a genetiky se zabývá specializovanou diagnostikou na úrovni nukleových kyselin a cytogenetickou analýzou. Jedná se o multioborovou laboratoř, která provádí analýzu vzorků pro většinu pracovišť nemocnice i pro spádovou oblast Jihočeského kraje. V oblasti extrahumánního genomu zajišťuje LMBG diagnostiku virových, bakteriálních a parazitárních onemocnění včetně sledování úspěšnosti léčby. Analýzu změn lidského genomu provádí zejména v oblastech hematologie, vrozených vývojových vad, diagnostiky solidních tumorů, farmakogenetiky a biodozimetrie. Laboratoř se podílí na pregraduálním a postgraduálním vzdělávání, aktivně se účastní výzkumných úkolů a spolupracuje při tvorbě odborných studií. 4 Základní informace o laboratoři Název laboratoře: Centrální laboratoře Laboratoř molekulární biologie a genetiky Adresa sídla laboratoře: B. Němcové 585/54, České Budějovice Kontakty na vedení laboratoře: Funkce Titul, jméno, příjmení Kontakt Vedoucí LMBG, ZPK LMBG Mgr. Ondřej Scheinost Zástupce vedoucího LMBG Ing. Natalja Piskunova Provozní asistent LMBG Jaroslava Zvoníková Zaměření laboratoře Laboratoř se zabývá rutinní diagnostikou nukleových kyselin. Je konsolidovaným pracovištěm Centrálních laboratoří Nemocnice České Budějovice, a.s. nabízí široké spektrum vyšetření napříč mnoha obory. Vysoký důraz klade na kvalitu prováděných vyšetření a na těsnou spolupráci s lékaři specialisty. Pracovní režim Pracovní doba Pracovní dny: 6:30 15:00 Vyšetření mimo pracovní dobu je nutné telefonicky domluvit na tel Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka Strana 4 (celkem 31)

5 Kontakty: Konkrétní pracoviště: 3021 molekulární genetika (PCR) - extrahumánní genom 3032 molekulární genetika (PCR) - humánní genom 3035 cytogenetika - klinická 3025 cytogenetika onkologická, FISH 3013 spermiogramy Postupy vydávání výsledků jsou popsány v kap. 9 této směrnice. Režim laboratorních vyšetření: Laboratorní vyšetření jsou prováděna v rutinním režimu. Při požadavku na urgentní vyšetření je nutné požadovaná vyšetření na žádance označit slovem STATIM, doporučená je telefonická domluva nebo 3535 (kromě STATIM vyšetření karyotypu periferní krve a kostní dřeně se nejedná o STATIM vyšetření z pohledu zdravotních pojišťoven). 6 Popis nabízených služeb Služby zajišťované LMBG (6,30 15,00 hod): - Diagnostika nukleových kyselin pro - klinickou genetiku - mikrobiologii (extrahumánní genom) - hematologii - onkogenetiku, - farmakogenetiku - biodozimetrii Máme uzavřeny smlouvy se všemi zdravotními pojišťovnami. 7 Manuál pro odběry primárních vzorků 7.1 Základní informace Základní informace o odběrech primárních vzorků na jednotlivá vyšetření je uveden v kap. 10 Seznam vyšetření. Vyplnění žádanky je popsáno v kap. 7.2 Žádanky. Identifikace primárního vzorku je popsána v kap. 7.9 Identifikace pacienta na primárním vzorku. Popis odběrových nádobek pro primární vzorky (včetně přísad) je uveden v kap. 7.7 Používaný odběrový systém. Typ primárního vzorku a množství, které se má odebrat je definován v kap Množství vzorku. Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka Strana 5 (celkem 31)

6 U vyšetření vrozených genetických změn je nutné zaslat do laboratoře společně se vzorkem a vyplněnou žádankou i Informovaný souhlas s genetickým laboratorním vyšetřením viz kapitola 7.8 Příprava pacienta před vyšetřením. Instrukce týkající se časových limitů pro požadování dodatečných analýz jsou stanoveny v kap. 7.4 Ústní (telefonické) požadavky na vyšetření 7.2 Žádanky Základním požadavkovým listem je žádanka. Žádanky jsou určeny pro současný požadavek na více vyšetření. V laboratoři je standardně využíván 1 typ žádanky pro všechny zadávající lékaře. Laboratoř přijímá také žádanky jiného formátu, ale vždy musí obsahovat minimální požadavky uvedené níže. Zaslaná žádanka je považována za smlouvu mezi lékařem a laboratoří s požadavkem provést označená vyšetření. Pro laboratoř je základním dokumentem pro prokázání požadované zdravotní péče zdravotním pojišťovnám. Žádáme Vás proto o pečlivé a čitelné vyplňování žádanek!!! Základní identifikační znaky požadované a povinně uváděné na žádance: Min. obsah žádanky: a) číslo pojištěnce b) pohlaví a datum narození, není-li to zřejmé z čísla pojištěnce c) jméno pojištěnce, ve tvaru: Příjmení Jméno příp. Titul (V případě urgentních vzorků, kdy není známá identita pacienta, může požadující lékař místo jména dočasně zadat jiné označení shodné s označením v NIS) d) základní diagnóza e) číslo pojišťovny f) jednoznačná identifikace oddělení/stanice/pracoviště požadujícího oddělení (název, IČP, odbornost) g) jméno nebo jiný jednoznačný identifikátor lékaře nebo jiné osoby legálně oprávněné požadovat vyšetření h) druh primárního vzorku, a pokud je to vhodné i tkáňový původ vzorku (materiál), event. stranové či další upřesňující určení i) seznam požadovaných vyšetření j) příslušné klinické informace o pacientovi, které slouží pro účely interpretace výsledku, vyžaduje-li to charakter vyšetření (např. před aplikací léku nebo po aplikaci léku, apod.) k) režim, ve kterém má být vyšetření provedeno (vyznačení vzorků STATIM, žádanky/vyšetření neoznačené STATIM jsou zpracovány v rutinním režimu, viz seznam vyšetření v kapitole 10) l) datum a čas odběru primárního vzorku (není-li uveden čas odběru, bude do systému zapsán čas 00:00; tato okolnost se neřeší jako neshoda) m) identifikace osoby provádějící odběr Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka Strana 6 (celkem 31)

7 Min. označení odběrové nádobky: a) jméno pojištěnce b) číslo pojištěnce c) v případě žádanky sloužící pro více vzorků, které jsou v identických odběrových nádobkách, musí být na označení každé z těchto nádobek uveden další jednoznačný identifikační znak (např. levá; pravá; frakce; druh materiálu) V případě, že oddělení NCB nevyužijí pro označení žádanky a vzorku štítky z NIS, platí pro ně stejná pravidla vzhledem k rozsahu identifikace popsané výše. Uvedené postupy jsou platné s určitým omezením také pro samoplátce, kteří jsou odebíráni v odběrové místnosti CL. Vyplnění žádanky zajišťuje odběrový pracovník a musí uvést min. tyto údaje: a) číslo pojištěnce b) pohlaví a datum narození, není-li to zřejmé z čísla pojištěnce c) jméno pojištěnce, ve tvaru: Příjmení Jméno příp. Titul d) seznam požadovaných vyšetření e) datum a čas odběru primárního vzorku f) identifikace osoby provádějící odběr Min. označení odběrové nádobky: a) jméno pojištěnce b) číslo pojištěnce; v případě uvedení pouze roku narození, lze toto akceptovat pouze tehdy, když je odběrová nádobka jednoznačně připojena k žádance s kompletní identifikací pacienta Po provedení odběru, předá odběrový pracovník vyplněnou žádanku samoplátce společně s označeným vzorkem na CP. Postup při odmítnutí vzorku nebo jeho nesprávné identifikaci viz kap. 8.2 Kriteria přijetí nebo odmítnutí vadných (kolizních) primárních vzorků. 7.3 Požadavky na urgentní vyšetření Na LMBG jsou přijímány urgentní vzorky tzv. vzorky v režimu STATIM. Vyšetření musí být požadováno na žádance označené STATIM. Doba odezvy u výsledků STATIM je uvedena pro jednotlivá vyšetření v kap. 10 Seznam vyšetření. Na žádost zadávajícího lékaře nebo po telefonické dohodě je možné většinu rutinně prováděných vyšetření objednat v nejbližším možném termínu a mimo plánované pořadí dalších požadavků. 7.4 Ústní (telefonické) požadavky na vyšetření, doindikování Ze vzorků dodaných do laboratoře (příp. zde odebraných) lze dodatečně, např. na základě telefonického doobjednání lékařem, provádět vyšetření za dodržení těchto pravidel: dodatečná vyšetření budou provedena v nejbližší době po telefonickém doobjednání. Dodatečný požadavek je dopsán VŠ pracovníkem přímo na původní žádanku, doplnění potvrdí svým podpisem. Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka Strana 7 (celkem 31)

8 dodatečná vyšetření lze u některých vyšetření provést s určitým omezením, které je dané stabilitou nukleových kyselin v biologickém materiálu. Omezení související s dodatečnými vyšetření jsou specifikována v kap Po uplynutí uvedeného časového intervalu, nebo při nedostatku materiálu laboratoř tato vyšetření neprovede a je nutný odběr nového vzorku. Kvalifikovaní VŠ pracovníci mohou doindikovat další vyšetření, považují-li to z hlediska diagnózy nebo částečných výsledků za důležité. 7.5 Skladování materiálu Obecně platí, že odebraný primární materiál je skladován do doby vydání výsledků, poté je zlikvidován. V některých případech je archivován fixovaný materiál, ze kterého je možné provést některá vyšetření. Skladování konkrétních typů materiálu je uvedeno v následující tabulce: Materiál Doba a podmínky skladování sérum, plazma - hepatitidy VIM (Very Important Material materiál nejč. z infekčního oddělení, který nelze odebrat později a jehož ztráta by mohla významně ohrozit pacienta) nefixovaná nádorová tkáň fixovaná buněčná suspenze (per. krev, kostní, plodová voda, klutivovaná tkáň) cytogenetické preparáty (vykapaná buněčná suspenze, otiskové preparáty) izolovaná DNA/RNA (humánní genom) 1 rok, mrazák Do odvolání indikujícím lékařem, mrazák 3 měsíce, mrazák 3 měsíce, mrazák 1 rok Neomezeně, mrazák V případě, že pacient odmítne uchování DNA/RNA (viz informovaný souhlas), je tato ihned po ukončení vyšetření zlikvidována. 7.6 Sledování doby odezvy Doba odezvy je průběžně sledována každým VŠ pracovníkem; VŠ pracovníci jsou za tuto činnost zodpovědni. Překročení stanovené doby odezvy je řešeno jako neshoda pouze v případě, pokud by mohlo ohrozit stav pacienta. Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka Strana 8 (celkem 31)

9 7.7 Používaný odběrový systém Při odběrech je používán odběrový systém Systém Becton Dickinson Vacutainer. Srážlivá žilní krev Nesrážlivá žilní krev (EDTA) TYP ODBĚROVÉHO MATERIÁLU červený uzávěr Plastová zkumavka s oxidem křemičitým - 4 ml (jiné objemy - 6, 10 ml) Skleněná zkumavka bez antikoagulačního činidla - 5 ml fialový uzávěr Plastová zkumavka s antikoagulačním činidlem 3 ml (jiné objemy - 2, 4, 6 ml) Skleněná zkumavka s antikoagulačním činidlem 3 ml (jiné objemy - 2, 4,5, 7, 10 ml) PŘÍKLAD POUŽITÍ Kvantifikace HCV Vyšetření molekulární diagnostiky Nesrážlivá žilní krev (heparin) Mozkomíšní mok zelený uzávěr Plastová zkumavka s antikoagulačním činidlem - 4 ml (jiné objemy - 2, 6 ml) Skleněná zkumavka s antikoagulačním činidlem -5 ml (jiné objemy 7, 10 ml) temně modrý uzávěr Plastová zkumavka bez antikoagulačního činidla 7 ml Cytogenetická vyšetření Vyšetření mozkomíšního moku Speciální odběry pro analýzy DNA Viz kap Odběr vzorku a kap.10 Seznam vyšetření Některá vyšetření vyžadují speciální odběr způsob odběru a nakládání s materiálem je specifikován u jednotlivých vyšetření. Přijímány jsou i vzorky odebrané pomocí jiných odběrových systémů, vždy však musí být respektována definovaná aditiva. 7.8 Příprava pacienta před vyšetřením Vzhledem k prováděným vyšetřením není vyžadována speciální příprava pacienta před odběrem vzorků, pouze u vyšetření spermiogramu jsou požadavky uvedeny přímo v kap. 10 Seznamu vyšetření. Charakter vyšetření vrozených genetických změn (netýká se somatických mutací onkologická a hematoonkologická vyšetření) vyžaduje potvrzení informovaného souhlasu k danému vyšetření. Informovaný souhlas předkládá pacientovi zadávající lékař, kopii potvrzeného souhlasu je nutné zaslat do laboratoře společně se vzorkem a vyplněnou žádankou. Vzor informovaného souhlasu je k dispozici na webu nemocnice Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka Strana 9 (celkem 31)

10 7.9 Identifikace pacienta na primárním vzorku Každá zkumavka nebo odběrová nádobka musí být čitelně označena min. Jménem a příjmením pacienta Číslem pojištěnce, případně rokem narození Požadavky na náležitosti žádanky jsou uvedeny v kap. 7.1 Žádanky. V laboratoři se nesmějí vyskytovat biologické vzorky bez jednoznačné identifikace pacienta Odběr vzorku Stručné pokyny k odběru vzorků: Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka Strana 10 (celkem 31)

11 Odběr žilní krve Odběr venózní krve provádíme většinou ráno, obvykle nalačno. Venózní krev se nejčastěji odebírá ze žíly v loketní jamce, nebo jiné z dostupných žil. Paže je krátce stažena pomocí škrtidla. Místo vpichu je dezinfikováno tamponem navlhčeným ve vhodném dezinfekčním prostředku. Při použití vakuových systémů se vloží vhodná jehla do držáku, provede se dezinfekce místa vpichu, palcem ve vzdálenosti 2 až 5 cm pod místem odběru se stabilizuje poloha žíly, provede se venepunkce a teprve potom se postupně nasazují vhodné zkumavky. Vakuová zkumavka se nesmí nasadit na vnitřní jehlu držáku před venepunkcí, protože by se vakuum ve zkumavce zrušilo. Jakmile krev začne pomocí vakua vtékat do zkumavky, lze odstranit turniket. Je-li ve vakuované zkumavce protisrážlivé nebo stabilizační činidlo, musí se zabránit styku tohoto činidla s víčkem zkumavky nebo případnému zpětnému nasátí krve s činidlem do žilního systému. Vakuum ve zkumavce zajistí jak přiměřené naplnění zkumavky, tak správný poměr krve a protisrážlivého činidla. Sejmutí zkumavky je provedeno až v okamžiku, kdy krev do zkumavky pod vlivem vakua přestane vtékat. Při předčasném sejmutí zkumavky by došlo k odběru nedostatečného množství vzorku. Jednotlivé zkumavky s přídatnými činidly je nutno bezprostředně po odběru promíchat pěti až desetinásobným šetrným převrácením. Po odebrání požadovaných vzorků je jehla ze žíly vyjmuta a na místo vpichu přitlačen tampon. Poté je tampon přelepen leukoporem. Místo vpichu je třeba držet 3 5 minut mírným tlakem. Odběr krve u intenzivně léčených pacientů Odběr dřeně kostní Odběr stolice Odběr sputa Odběr likvoru Stěry Doporučené pořadí odběrů z jednoho vpichu: - zkumavky bez přísad - ostatní zkumavky s přísadami - zkumavky pro hemokoagulaci Při odběru krve cévní kanylou odstranit předem asi dvojnásobek obsahu kanyly (cca 20 ml). Provádí pouze lékař - specialista ze sterna nebo lopaty kosti kyčelní. Odebraný vzorek kostní dřeně (1-2 ml) okamžitě vstříknout do zkumavky s transportním médiem (k dispozici na vyžádání v LMBG). Provádí se výtěrem z rekta sterilní štětičkou, která se vkládá do sterilní zkumavky a pečlivě se uzavře; nebo z defekované stolice sterilní lopatkou do sterilní transportní nádoby (lopatka bývá často součástí víčka) Provádí se do sterilní široké zkumavky, pacient si nejprve vyčistí ústa, vyplivne sliny do buničiny, poté se zhluboka nadechne a sputum vykašle do zkumavky. Odběr provádí výhradně lékař, a to lumbální, subokcipitální nebo zřídka i ventrikulární punkcí. Je třeba se vyvarovat krvácení při vpichu (prvních 5-10 kapek je nutné nechat odkapat). Likvor se odebírá do sterilních zkumavek se zátkou a musí se ihned po odběru dodat do laboratoře k vyšetření. Likvor se v laboratoři zpracovává přednostně, nejpozději do 1 hod od odběru. Stěry se provádí sterilní štětičkou z dutiny nosní, z ran, s povrchu kůže. Štětička se po stěru vloží do sterilní zkumavky a pečlivě se uzavře. Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka Strana 11 (celkem 31)

12 Podrobné informace k jednotlivým laboratorním položkám viz kap. 10 Seznam vyšetření Množství vzorku Z hlediska prováděných vyšetření je optimální množství vzorku krve 3 ml, likvoru a kostní dřeně 2 ml. Většinu analýz lze provést z minimálních množství vzorku. Na požádání laboratoř vydá zadávajícím lékařům požadovaný odběrový materiál!! 7.12 Nezbytné operace se vzorkem, stabilita Podrobné informace ke stabilitě materiálu pro jednotlivá vyšetření jsou uvedeny v kap. 10 Seznam vyšetření. Pokud množství materiálu nestačí na požadovaná vyšetření, konzultuje laboratoř s lékařem stanovení preferencí, případně, hrozí-li nebezpečí z prodlení, stanoví toto pořadí kompetentní pracovník laboratoře. Veškeré nesrovnalosti týkající se dodaného materiálu nebo dokumentace zapíše příjmový pracovník laboratoře do NCB_CL_F_003 Záznam o neshodě a telefonicky ihned řeší se zdravotnickým personálem příslušného oddělení Základní informace k bezpečnosti při práci se vzorky Obecné zásady strategie bezpečnosti práce s biologickým materiálem jsou obsaženy ve vyhlášce Ministerstva zdravotnictví č. 306/2012 Sb., kterou se upravují podmínky předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění a hygienické požadavky na provoz zdravotnických zařízení a ústavů sociální péče. Na základě uvedené vyhlášky byly stanoveny zásady pro bezpečnost práce s biologickým materiálem: Každý vzorek krve je nutné považovat za potenciálně infekční. Žádanky ani vnější strana zkumavky nesmí být kontaminovány biologickým materiálem toto je důvodem k odmítnutí vzorku. Vzorky jsou přepravovány v uzavřených zkumavkách, které jsou vloženy do stojánku nebo přepravního kontejneru tak, aby během přepravy vzorku do laboratoře nemohlo dojít k rozlití, potřísnění okolí biologickým materiálem nebo znehodnocení vzorku. Všichni pracovníci přicházející se vzorky do kontaktu jsou povinni používat ochranné pomůcky a dodržovat všechny předepsané pracovní, bezpečnostní a hygienické postupy. S veškerým materiálem použitým při odběru, zpracování a vyšetření vzorků je nakládáno ve smyslu zákona o odpadech a dle předpisů tento zákon provádějících. Materiál je tříděn a likvidován podle organizačního předpisu NCB_PRO_09_001 Provozní řád nakládání s odpadem. Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka Strana 12 (celkem 31)

13 7.14 Informace k dopravě vzorků Transport vzorků z oddělení NCB Transport zajišťují zdravotničtí pracovníci (sanitáři nebo zdravotní sestry) v přepravních boxech. Vzhledem k délce doby přepravy, není doba přepravy ani teplota monitorována. Transport vzorků od externích zadávajících lékařů Zkumavky s materiálem musí být zasílány uzavřené co nejdříve po odběru. Při plánování času odběru pacienta před svozem vzorků je nutné počítat s rezervou pro dopravu a příjem vzorku. Při přepravě je nutné zajistit transport vzorku v boxech zamezujících znehodnocení vzorku mrazem nebo horkem - zpravidla při chladničkové teplotě 2 až +8 C. Tuto teplotu je po celou dopravu vzorku nutno monitorovat. Speciální požadavky na podmínky transportu jsou uvedeny u jednotlivých vyšetření, viz kap. 10 Seznam vyšetření. Při příjmu jsou vzorky vizuálně kontrolovány. Nedodržení transportních podmínek může vést k viditelné změně vzorku, který v takovém případě bude odmítnutý Informace o zajišťovaném svozu biologického materiálu Transport vzorků zajišťuje externí subjekt, který vzorek zasílá, zpravidla se jedná o vyšetření primárních vzorků nebo sekundárních vzorků určených k tzv. dovyšetření (vzorky spolupracujících laboratoří). V případě, že vzorky jsou doručovány individuálně, je nezbytné zajistit bezpečný transport z pohledu dodržení požadovaných podmínek preanalytické fáze viz kap. 10 Seznam vyšetření a ochrany vzorku před poškozením (např. transport v uzavřených transportních boxech). 8 Manipulace se vzorky v laboratoři 8.1 Příjem žádanek a vzorků Identifikace pacienta na biologickém materiálu: Každá zkumavka musí být označena! Nezbytnou identifikaci biologického materiálu před přidělením laboratorního čísla tvoří čitelné příjmení pacienta a číslo pojištěnce (rodné číslo nebo číslo pojistky u cizinců), jinak je nutné materiál odmítnout (viz dále). 8.2 Kriteria pro přijetí nebo odmítnutí vadných (kolizních) primárních vzorků Odmítnout lze žádanku s biologickým materiálem, na které chybí nebo jsou nečitelné základní údaje pro styk se zdravotní pojišťovnou (číslo pojištěnce, příjmení a jméno, typ zdravotní pojišťovny, IČZ odesílajícího lékaře nebo pracoviště, základní diagnóza) a není možné je doplnit na základě dotazu anebo obsahuje požadavek (požadavky) na vyšetření, které laboratoře neprovádějí ani nezajišťují (s ohledem na seznam zajišťovaných vyšetření). žádanku nebo odběrovou nádobu znečištěnou biologickým materiálem, nádobu s biologickým materiálem, kde není způsob identifikace materiálu z hlediska nezaměnitelnosti dostatečný. Za dostatečnou identifikaci materiálu se považuje splnění uvedených pokynů o nezbytné identifikaci biologického materiálu, viz kap. 8.1 Příjem žádanek a vzorků a kap. 7.2 Žádanky Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka Strana 13 (celkem 31)

14 nádobu s biologickým materiálem, kde zjevně došlo k narušení preanalytické fáze viz kap Informace k dopravě vzorků a kap. 10 Seznam vyšetření. V případě, že je odesílající lékař identifikovatelný, laboratoř lékaři oznámí, pro jakou vadu nebyl vzorek vyšetřen a domluví s ním nápravná opatření. Není-li s indikujícím lékařem domluveno jinak, je odmítnutý vzorek v laboratoři skladován max. 1 týden, poté je vzorek zlikvidován. Kolizní vzorek o vysoké důležitosti (v Nemocnici České Budějovice, a.s. obvykle označovaný VIM) lze vyšetřit, jestliže indikující lékař výslovně převezme odpovědnost za tento vzorek, tato skutečnost je uvedena na výsledkovém listu. 9 Výsledky vyšetření 9.1 Hlášení výsledků v kritických intervalech Vzhledem k charakteru metod prováděných v LMBG nejsou definovány kritické hodnoty. V případě výsledku, který může významně ovlivnit stav pacienta nebo v případě provedení testu v režimu STATIM jsou výsledky sděleny žádajícímu lékaři telefonicky dle pravidel popsaných v kap Informace o formách vydávání výsledků Hlášení výsledků a předávání výsledkových zpráv Výsledky odesíláme indikujícímu subjektu. Výsledky se nezdravotnickým pracovníkům a pacientům telefonicky nesdělují. Výdej výsledků pacientům Pacientům se jejich výsledkové listy předávají, pokud jsou splněny tyto podmínky: - na žádance je lékařem písemně uvedeno, že výsledkový list si osobně vyzvedne pacient - pokud na žádance chybí označení osobně, pracovník laboratoře telefonickým dotazem u lékaře ověří, že výsledkový list lze pacientovi vydat - pacient nebo jeho zákonný zástupce (rodinný příslušník) se prokáže průkazem totožnosti (tj. průkaz s fotografií vydaný státní správou) Pokud byly splněny podmínky pro vydání výsledkového listu, vydávají se v uzavřené obálce. Záznam o vydání výsledků pacientovi se provádí do formuláře NCB_LMBG_F_003 Vydání výsledku pacientovi. Výdej výsledků v rámci NCB Výsledky uvolněné odpovědným pracovníkem viz Seznam pracovníků jsou přeneseny do NIS. V historii pacienta je dohledatelná identifikace osoby, která uvolnění do NIS provedla. Všechny výsledky jsou současně vydány také v tištěné podobě. Výdej výsledků externím zdravotnickým zařízením Je-li výsledek určen externímu lékaři, je po uvolnění v LIS vytištěn odpovědným pracovníkem LMBG, který výsledek uvolnil. Výsledky roztřídí do obálek a předá je do kanceláře CL, která zajišťuje odeslání výsledků poštou. Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka Strana 14 (celkem 31)

15 Výdej kopií výsledků Pro případ, kdy zadávající lékař nebo přímo pacient požaduje opis (kopii) výsledku, je tento opis opět potvrzen podpisem oprávněné osoby a do formuláře NCB_LMBG_F_003 Vydání výsledků pacientovi je poznamenáno, že byl vydán opis výsledku. Výdej předběžných zpráv V případě, že byly výsledky zadavateli vyšetření zaslány formou předběžné zprávy (popř. hlášeny telefonicky), je vždy zasílán kompletní písemný závěrečný výsledek vyšetření. Telefonické vydávání výsledků Hlášení výsledků externím pracovištím není obecně povoleno. Tato forma předání výsledku je možná pouze za předpokladu, že pracovník laboratoře podávající informace bezpečně identifikuje žadatele a nese za to plnou odpovědnost. Vydávat výsledky telefonicky jsou v LMBG oprávněni pouze VŠ pracovníci. Po nahlášení výsledku telefonicky je provedeno zpětné ověření informace, tak že druhá strana je požádána o zopakování nahlášeného výsledku. Záznam o telefonickém hlášení výsledku je proveden do LIS ve formě, kdo hlásil, komu bylo hlášeno a kdy bylo hlášeno (datum, čas). 9.3 Typy laboratorních zpráv Laboratorní výsledky se vydávají ve formě výsledkové zprávy v elektronické nebo papírové podobě. Výstup z LIS (OPEN LIMS FONS) v podobě výsledkové zprávy obsahuje: - jasné a jednoznačné označení vyšetření - identifikaci laboratoře, která vydala zprávu - jednoznačnou identifikaci pacienta - jméno a další jednoznačné identifikační označení žádajícího subjektu - datum a čas odběru primárního vzorku uvedeno jako odběr datum, čas - datum a čas přijetí vzorku laboratoří uvedeno jako přijato datum, čas - typ primárního vzorku uvedeno jako materiál - výsledky vyšetření - postup vyšetření (metoda) koresponduje s označením jednotlivých vyšetření - identifikaci osoby oprávněné uvolnit zprávu - na výsledku uvedeno jako Uvolnil: - datum a čas tisku výsledku na výsledku uvedeno jako Tisk Uchovávání kopií výsledků, archivování: Výsledky jsou kdykoli dostupné prostřednictvím databáze LIS. Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka Strana 15 (celkem 31)

16 9.4 Opakovaná a dodatečná vyšetření Dodatečná vyšetření nebo opakovaná vyšetření ze vzorků dodaných do laboratoře se provádí za splnění podmínek uvedených v části 7.4 Ústní (telefonické) požadavky na vyšetření. 9.5 Změny výsledků a nálezů V případě, že výsledek laboratorního vyšetření je po odeslání identifikován jako nesprávný (odeslán na nesprávné klinické pracoviště, analyticky nesprávný výsledek, záměna pacientů apod.), musí být o této skutečnosti neprodleně informován vedoucí LMBG nebo jím pověřená osoba a okamžitě po zjištění i požadující klinické pracoviště. Chybný výsledek vyšetření je považován za neshodu. Výtisky výsledkových listů (řádně označený chybný i správný po opravě), jsou uschovány u příslušných karet neshod. Chybný výsledek v LISu opraví pověřený pracovník s přístupovými právy k provádění změn výsledkových zpráv, záznam o opravě/změně výsledku je doložitelný v logu na serveru. O opravě výsledku je informován pracovník, který je kompetentní stornovat výsledky v NISu. Tento pracovník je povinen provést storno daného nesprávného výsledku v NISu. Změnu a opravu výsledku vedoucí LMBG vždy telefonicky ohlásí požadujícímu lékaři. V případě, že je zpráva změněna, je uveden čas, datum a jméno osoby, která je za změnu odpovědná. V případě, že jsou změny prováděny na nálezu, jsou realizovány tak, aby byla dohledatelná původní hodnota. 9.6 Intervaly od dodání vzorku k vydání výsledku Prostřednictvím laboratorního informačního systému laboratoř eviduje čas přijetí každého vzorku, čas vyhotovení výsledků a čas tisku výsledkového listu. Podrobné časové údaje k jednotlivým laboratorním položkám jsou uvedeny v kap. 10 Seznam vyšetření. Doba odezvy - údaj udává maximální čas od přijetí vzorku laboratoří do jeho zpracování a zajištění dostupnosti výsledku pro zadavatele. Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka Strana 16 (celkem 31)

17 10 Seznam vyšetření Položky seznamu Uchování před transportem a Podmínky transportu jsou platné pro odesílající subjekty MIMO Nemocnici České Budějovice, a.s. Pro oddělení v rámci nemocnice platí transport při teplotě okolí bezprostředně po odběru vzorku. Není-li možné odeslat vzorek ihned po odběru, platí stejné podmínky jako u extramurálních subjektů (tedy podmínky uvedené v tabulce níže). Při dopravě vzorků je nutno dodržovat bezpečnostní předpisy doporučujeme vybavení havarijní soupravou (bezpečná manipulace, dezinfekce ) Vysvětlivky: Odběr Odběrová nádoba Uchování před transportem Podmínky transportu Doba odezvy popis primárního vzorku a jeho odběru použité odběrové nádoby vzhledem k příslušným primárním vzorkům maximální čas a teplota prostředí, ve kterém musí být vzorek skladován po odběru před odesláním do LMBG požadovaná teplota při transportu vzorku do LMBG (buď pokojová teplota nebo teplota v chladícím boxu, tedy 2-8 C) maximální doba od přijetí vzorku v laboratoři do uvolnění výsledku Název laboratorního vyšetření Humánní genom - prenatální diagnostika Stanovení karyotypu z plodové vody (G-, Q-, C-, NOR barvení) Odběr Odběrová nádoba Uchování před transportem amniocentéza plodová voda sterilní zkumavka okamžitý transport do laboratoře Podmínky Doba odezvy transportu Poznámka 4 týdny odběr provádí gynekolog Stanovení karyotypu z tkáně plodu (G-, Q-, C-, NOR barvení) tkáń plodu (sval, podkoží) na sucho sterilní nádoba okamžitý transport do laboratoře 6 týdnů Stanovení nejč. aberací z plodové vody pomocí FISH amniocentéza plodová voda sterilní zkumavka okamžitý transport do laboratoře, statim 24 hodin odběr provádí gynekolog Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka Strana 17 (celkem 31)

18 Název laboratorního vyšetření Humánní genom - klinická genetika Izolace DNA / RNA, plodová voda, solidní tkáň Odběr Odběrová nádoba Uchování před transportem zkumavka fialový uzávěr, - PBS, plodová voda a solidní tkáň - sterilní nádoba včetně transportu, Podmínky Doba odezvy transportu 1 týden statim 24 hodin Poznámka mfish Stanovení aberací chromozómů pomocí kombinace malovacích sond FISH Stanovení karyotypu z periferní krve Stanovení přítomnosti lokusu SRY Yp FISH, plodová voda, tkáň, plodová voda a solidní tkáň - sterilní nádoba zkumavka zelený uzávěr zkumavka zelený uzávěr, plodová, solidní voda a solidní tkáň - sterilní nádoba tkáň 48 hodin včetně transportu, 48 hodin včetně transportu,, statim 1 týden, statim 1 týden statim Deficit steroidní sulfatázy (ichtyóza) = delece STS (Xp22.3) - FISH zkumavka zelený uzávěr 48 hodin včetně transportu, statim Sy. Cri du Chat del 5p FISH zkumavka zelený uzávěr 48 hodin včetně transportu, statim Sy. DiGeorge (CATCH22) del22q FISH zkumavka zelený uzávěr 48 hodin včetně transportu, statim Sy. Miller-Dieker (del 17p13.3)- FISH zkumavka zelený uzávěr 48 hodin včetně transportu, statim Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka Strana 18 (celkem 31)

19 Název laboratorního vyšetření Sy. Williams (del ELN 7q11.23) - FISH Odběr Odběrová nádoba Uchování před transportem zkumavka zelený uzávěr 48 hodin včetně transportu, Podmínky Doba odezvy transportu statim Poznámka Sy. Smith-Magenis (del 17p11.2) - FISH zkumavka zelený uzávěr 48 hodin včetně transportu, statim Sy. Prader-Willi/Angelman (del SNRPN 15q11) - FISH zkumavka zelený uzávěr 48 hodin včetně transportu, statim Sy. Wolf-Hirschhorn (del. 4p16.3) - FISH zkumavka zelený uzávěr 48 hodin včetně transportu, statim Screening mikrodelecí na chromozómu Y (azoospermický faktor) zkumavka fialový uzávěr včetně transportu, pokojová teplota statim Screening přestaveb subtelomer (MLPA) zkumavka fialový uzávěr včetně transportu, pokojová teplota 4 týdny statim Screening mikrodelečních syndromů (MLPA) zkumavka fialový uzávěr včetně transportu, pokojová teplota 4 týdny statim Faktor V - Leiden (mutace G1691A) zkumavka fialový uzávěr včetně transportu, pokojová teplota statim Vyšetření u novorozenců jsou považována za STATIM MTHFR polymorfizmus C677T zkumavka fialový uzávěr včetně transportu, pokojová teplota statim MTHFR polymorfizmus A1298C zkumavka fialový uzávěr včetně transportu, pokojová teplota statim Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka Strana 19 (celkem 31)

20 Název laboratorního vyšetření Protrombin mutace G20210A Apolipoprpotein E - stanovení izoforem Odběr Odběrová nádoba Uchování před transportem zkumavka fialový uzávěr zkumavka fialový uzávěr včetně transportu, včetně transportu, Podmínky Doba odezvy transportu pokojová teplota pokojová teplota statim statim Poznámka Vyšetření u novorozenců jsou považována za STATIM Apolipoprotein B100 zkumavka fialový uzávěr včetně transportu, pokojová teplota statim Cystická fibróza zkumavka fialový uzávěr včetně transportu, pokojová teplota statim Hemochromatóza zkumavka fialový uzávěr včetně transportu, pokojová teplota statim Cytochrom P450 CYP 2C9 zkumavka fialový uzávěr včetně transportu, pokojová teplota statim Cytochrom P450 CYP 2C19 zkumavka fialový uzávěr včetně transportu, pokojová teplota statim Humánní genom - genotoxicita Analýza zlomů v lymfocytech periferní krve zkumavka zelený uzávěr 48 hodin včetně transportu, 4 týdny FISH analýza zlomů v lymfocytech periferní krve zkumavka zelený uzávěr 48 hodin včetně transportu, 5 týdnů Mikrojaderný test zkumavka zelený uzávěr 48 hodin včetně transportu, 5 týdnů Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka Strana 20 (celkem 31)

Typ dokumentace: Veřejná Číslo verze: 02 Zpracoval/podpis: A. Špačková/1.3.2008/ Číslo výtisku: Schválil/dne/podpis: Ing. Švarcová/1.3.2008/ Platnost od: 1.3.2008 Jiné informace: Dokument je v platné verzi

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Hematologicko-transfúzní oddělení Chrudimská nemocnice

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Hematologicko-transfúzní oddělení Chrudimská nemocnice LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Hematologicko-transfúzní oddělení Chrudimská nemocnice Označení dokumentu LABORATORNÍ PŘÍRUČKA LP HTO 001 LABORATORNÍ PŘÍRUČKA HEMATOLOGICKO-TRANSFÚZNÍ ODDĚLENÍ CHRUDIMSKÁ NEMOCNICE

Více

PŘÍRUČKA PRO ODBĚRY PRIMÁRNÍCH VZORKŮ A PRÁCI S NIMI

PŘÍRUČKA PRO ODBĚRY PRIMÁRNÍCH VZORKŮ A PRÁCI S NIMI Nemocnice Hranice a. s., Zborovská 1245, 753 22 Hranice Strana : 1 / 107 VII POPV - 01 PŘÍRUČKA PRO ODBĚRY PRIMÁRNÍCH VZORKŮ A PRÁCI S NIMI Zdravotnická laboratoř nemocnice Hranice Zpracoval funkce datum

Více

Laboratorní příručka oddělení lékařské mikrobiologie LP 03-0443/12

Laboratorní příručka oddělení lékařské mikrobiologie LP 03-0443/12 Laboratorní příručka oddělení lékařské mikrobiologie Revize č.: 1 Strana 1 Laboratorní příručka oddělení lékařské mikrobiologie Datum platnosti: dnem vydání Účinnost: 17. 6. 2013 Nahrazuje: Laboratorní

Více

Laboratorní příručka

Laboratorní příručka Strana č. 1 z 62 Tento dokument je platnou verzí Laboratorní příručky Laboratoře klinické biochemie a hematologie Městské nemocnice v Odrách, p. o. Po vytištění má pouze informativní charakter. Zpracovala

Více

L A B O R A T O R N Í P Ř Í R U Č K A

L A B O R A T O R N Í P Ř Í R U Č K A L A B O R A T O R N Í P Ř Í R U Č K A w w w. m e d i e k o s l a b o r. c z LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Na tvorbě příručky se podíleli: RNDr. Pavla Vaculíková, MUDr. Hana Štroblová, Vanda Stloukalová, DiS. Platnost

Více

Příručka je řízena pouze v elektronické podobě. Ostatní informace: Nahrazuje verzi 02 VD.BM/MIK 02 platnou od 27.2.2013

Příručka je řízena pouze v elektronické podobě. Ostatní informace: Nahrazuje verzi 02 VD.BM/MIK 02 platnou od 27.2.2013 synlab czech s.r.o. U Vojenské nemocnice 1200, 169 00 Praha 6 DIČ: CZ49688804 Laboratorní příručka Laboratoř Brno, Modřice, Evropská 873 - sekce mikrobiologie Platnost dokumentu: 15.10.2013 Datum vypracování:

Více

Laboratorní příručka RIA laboratoře

Laboratorní příručka RIA laboratoře strana : 1 z 37 RIA laboratoř Nemocnice Pelhřimov p.o. lovanského bratrství 710 393 38 Pelhřimov Název dokumentu Laboratorní příručka RIA laboratoře Abstrakt Rozdělovník Funkce Jméno Počet Exemplář Datum

Více

Laboratorní příručka

Laboratorní příručka MEDIKA HRADEC KRÁLOVÉ, s.r.o. Laboratoř klinické biochemie Veverkova 1631/5 Hradec Králové Druh dokumentu: SL 09 Název: Laboratorní příručka. Nabývá účinnosti od: 10.4.2015 Rozdělovník Č. výtisku Umístění

Více

Laboratorní příručka

Laboratorní příručka Laboratorní příručka Obsah 1. Účel... 3 2. Platnost... 3 3. Použité zkratky a pojmy... 3 4. Odpovědnosti a pravomoci... 3 5. Vlastní popis předmětu... 3 A. Úvod... 3 A.1 Předmluva... 3 A.2 Úvod... 4 B.

Více

Laboratorní příručka

Laboratorní příručka Typ dokumentu: Metodický pokyn Číslo dokumentu: LP - HTO Oblast využití: Klinické obory Platnost od: 1. 5. 2013 Verze č.: 5 Interval revizí: 1 rok Název dokumentu Laboratorní příručka Účel dokumentu Účelem

Více

Laboratorní příručka THO Oblastní nemocnice Trutnov a.s.

Laboratorní příručka THO Oblastní nemocnice Trutnov a.s. strana : 1 z 2 Název dokumentu Laboratorní příručka THO Oblastní nemocnice Trutnov a.s. Abstrakt Laboratorní příručka komplexně informuje o činnostech prováděných na THO. Je určena všem spolupracujícím

Více

Laboratorní příručka

Laboratorní příručka NH Hospital a.s. - Nemocnice Hořovice K Nemocnici 1106, 268 31 Hořovice tel.: +420 311 551111 fax: +420 311 559050 e-mail: sekr@nemocnice-horovice.cz www.nemocnice-horovice.cz Směrnice oddělení SMO NH

Více

Laboratorní příručka

Laboratorní příručka Typ dokumentu: Metodický pokyn Číslo dokumentu: LP - OKB Oblast využití: Klinické obory Platnost od: 1. 2. 2015 Verze č.: 7 Interval revizí: 1 rok Název dokumentu Laboratorní příručka Účel dokumentu Účelem

Více

Oddělení hematologie a krevní transfúze. Nemocnice J.Hradec, a.s.

Oddělení hematologie a krevní transfúze. Nemocnice J.Hradec, a.s. Oddělení hematologie a krevní transfúze Nemocnice J.Hradec, a.s. Typ dokumentu: SOP Strana číslo: 1 Platnost od do: 4.10.2011 4.10.2012 Název dokumentu Laboratorní příručka Rozdělovník Jméno Umístění Počet

Více

Laboratorní příručka

Laboratorní příručka BLP1 Vydání č. 7 Schválil: RNDr.L.Faldynová Kulíšková Datum platnosti: 1. 1. 2015 Výtisk č. 1 Strana: 2 1. Úvodní slovo Vážené kolegyně, vážení kolegové, v úvodu bychom Vám rádi poděkovali za spolupráci,

Více

Laboratorní příručka Přehled laboratorních vyšetření, referenčních mezí a doporučení

Laboratorní příručka Přehled laboratorních vyšetření, referenčních mezí a doporučení : Laboratorní příručka Přehled laboratorních vyšetření, referenčních mezí a doporučení Účinnost od: 01.10.2014 Revize: 1x za 2 roky Rozsah působnosti: všechna oddělení Stodské nemocnice a.s. Počet stran:

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA. Oddělení klinické biochemie. Psychiatrická nemocnice v Dobřanech

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA. Oddělení klinické biochemie. Psychiatrická nemocnice v Dobřanech LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Psychiatrická nemocnice Číslo dokumentu LP Verze 3 Exemplář 3 Platnost od 2.3.2015 Zpracoval Mgr. M. Korotvička, MUDr. V. Šoupová Kontroloval Mgr. M. Korotvička, vedoucí OKB Schválil

Více

Laboratorní příručka

Laboratorní příručka Jeremenkova 40/1056 Počet stran: 41 Směrnice č. 004 Rozdělovník: Verze Revize Výtisk Umístění Odpovědná osoba (vydání) 2 2 1. Kancelář vedoucí Ing. Beáta Jánošová laboratoří OKB 2. Pracoviště Přerov Jana

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA. MUDr. Karel Dvořák Číslo dokumentu: LP Laboratoře transfuzní stanice Platnost od: 11.11.2013 Verze č.:3

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA. MUDr. Karel Dvořák Číslo dokumentu: LP Laboratoře transfuzní stanice Platnost od: 11.11.2013 Verze č.:3 LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Vypracoval: ing. Janoušková Schválil: MUDr. Karel Dvořák Strana 1 (celkem 65) Změna č.1 A. Úvod A-1 Předmluva Vážené kolegyně, vážení kolegové, vážení pacienti, dovolujeme si Vám předložit

Více

S L E Z S K Á N E M O C N I C E V O P A V Ě. Úseku L É K A Ř S K É M I K R O B I O L O G I E Centrálních laboratoří

S L E Z S K Á N E M O C N I C E V O P A V Ě. Úseku L É K A Ř S K É M I K R O B I O L O G I E Centrálních laboratoří S L E Z S K Á N E M O C N I C E V O P A V Ě příspěvková organizace Olomoucká 470/86 Opava L A B O R A T O R N Í P Ř Í R U Č K A Úseku L É K A Ř S K É M I K R O B I O L O G I E Centrálních laboratoří 2015

Více

Laboratorní příručka

Laboratorní příručka Poliklinika Žďár nad Sázavou příspěvková organizace Oddělení klinické biochemie a hematologie Studentská 4, 591 01 Žďár nad Sázavou Kód dokumentu: Laboratorní příručka směrnice S - 01 Počet stran: 107

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Přehled laboratorních vyšetření, referenčních mezí a doporučení Medicentrum Beroun s.r.o. Klinická laboratoř

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Přehled laboratorních vyšetření, referenčních mezí a doporučení Medicentrum Beroun s.r.o. Klinická laboratoř LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Přehled laboratorních vyšetření, referenčních mezí a doporučení Medicentrum Beroun s.r.o. Klinická laboratoř Platnost od 01.06.2015 Verze 06 A. ÚVOD Vážené kolegyně, vážení kolegové,

Více

Laboratorní příručka Cytologické laboratoře

Laboratorní příručka Cytologické laboratoře CGOP, s.r.o. Cytologická laboratoř Praha 2, Vocelova 603/5, PSČ 120 00 Autor laboratorní příručky: MUDr. Alena Beková, M.I.A.C. Vedoucí cytologické laboratoře Podpis: Laboratorní příručku kontroloval:

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Strana 1 (celkem 97) Počet příloh: 1 LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Psychiatrická nemocnice Brno tel: 545 538 111 fax: 545 211 082 Datum: Jméno a podpis: Vypracoval: 7.7.2014 RNDr. Pavel Breinek Schválil: 7.7.2014

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA. Přehled laboratorních vyšetření a doporučení. Biocytolab s.r.o. Na Půstkách 74 738 01 Frýdek-Místek. Září 2011 verze 02

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA. Přehled laboratorních vyšetření a doporučení. Biocytolab s.r.o. Na Půstkách 74 738 01 Frýdek-Místek. Září 2011 verze 02 Přehled laboratorních vyšetření a doporučení Na Půstkách 74 738 01 Frýdek-Místek Září 2011 verze 02 1.8.2011 2 / 55 kolektiv autorů MUDr. Hořava st. Obsah Obsah...2 Úvod...4 3. Informace o laboratoři...5

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Biochemická laboratoř v Lanškrouně provozovatel: Ing. Miroslav Kuťák LP Laboratorní příručka Verze: 07 Jméno Podpis Vypracoval: Ing. Miroslav Kuťák Schválil: Ing. Miroslav Kuťák Uvolnil:

Více

Laboratorní příručka oddělení klinické biochemie a hematologie (OKB) Důvěrnost: interní Číslo verze: 04 Číslo výtisku: 01

Laboratorní příručka oddělení klinické biochemie a hematologie (OKB) Důvěrnost: interní Číslo verze: 04 Číslo výtisku: 01 Příručka OD 04 Podřipská nemocnice s poliklinikou Roudnice n. L., s.r.o. Alej 17. listopadu 1101, 413 01 Roudnice nad Labem Laboratorní příručka oddělení klinické biochemie a hematologie (OKB) Důvěrnost:

Více

C Manuál pro odběry primárních vzorků

C Manuál pro odběry primárních vzorků C Manuál pro odběry primárních vzorků C.1 Základní informace V této kapitole jsou uvedeny všechny specifické pokyny týkající se správného odběru a zacházení s primárními vzorky. Tyto pokyny jsou důležité

Více

PRACOVNÍ POSTUP PREANALYTICKÁ FÁZE LABORATORNÍHO VYŠETŘENÍ

PRACOVNÍ POSTUP PREANALYTICKÁ FÁZE LABORATORNÍHO VYŠETŘENÍ PRACOVNÍ POSTUP PREANALYTICKÁ FÁZE LABORATORNÍHO VYŠETŘENÍ Vydání: 1. 4. 2008 Frekvence kontroly: 1x ročně Česká asociace sester Prezidium Připomínkové řízení do: 14. 3. 2008 Odborný garant: Mgr. Dana

Více