ŘÍZENÁ DOKUMENTACE Směrnice

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ŘÍZENÁ DOKUMENTACE Směrnice"

Transkript

1 NCB NCB_LMBG_SME_12_001 Laboratorní příručka verze A Účinnost dokumentu od: ŘÍZENÁ DOKUMENTACE Směrnice NCB_LMBG_SME_12_001 Verze dokumentu: A Laboratorní příručka LMBG Typ dokumentu: Systémový Zpracoval (i) Mgr. Ondřej Scheinost Řízená kopie č.: Razítko, podpis: Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka Strana 1 (celkem 31)

2 1 Předmluva Vážené kolegyně a kolegové, tato laboratorní příručka je předkládána všem, kteří potřebujete informace o naší laboratoři, naší práci a našich pracovnících. Je určena lékařům, laboratorním pracovníkům, zdravotním sestrám a dalším zainteresovaným stranám. Obsahuje nabídku služeb, které poskytujeme v oblasti klinické diagnostiky. Její obsah byl koncipován v souladu s nejnovějšími požadavky na tento typ dokumentů. Věříme, že uvedené informace budou užitečné nejenom pro Vás, ale i pro Vaše pacienty. Doufáme, že zde naleznete vše, co potřebujete pro naši vzájemnou spolupráci. Jménem LMBG Mgr. Ondřej Scheinost, vedoucí LMBG Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka Strana 2 (celkem 31)

3 2 Obsah 1 Předmluva Obsah Úvod Základní informace o laboratoři Zaměření laboratoře Popis nabízených služeb Manuál pro odběry primárních vzorků Základní informace Žádanky Požadavky na urgentní vyšetření Ústní (telefonické) požadavky na vyšetření, doindikování Skladování materiálu Sledování doby odezvy Používaný odběrový systém Příprava pacienta před vyšetřením Identifikace pacienta na primárním vzorku Odběr vzorku Množství vzorku Nezbytné operace se vzorkem, stabilita Základní informace k bezpečnosti při práci se vzorky Informace k dopravě vzorků Informace o zajišťovaném svozu biologického materiálu Manipulace se vzorky v laboratoři Příjem žádanek a vzorků Kriteria pro přijetí nebo odmítnutí vadných (kolizních) primárních vzorků Výsledky vyšetření Hlášení výsledků v kritických intervalech Informace o formách vydávání výsledků Typy nálezů a laboratorních zpráv Opakovaná a dodatečná vyšetření Změny výsledků a nálezů Intervaly od dodání vzorku k vydání výsledku Seznam vyšetření Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka Strana 3 (celkem 31)

4 3 Úvod Laboratoř molekulární biologie a genetiky se zabývá specializovanou diagnostikou na úrovni nukleových kyselin a cytogenetickou analýzou. Jedná se o multioborovou laboratoř, která provádí analýzu vzorků pro většinu pracovišť nemocnice i pro spádovou oblast Jihočeského kraje. V oblasti extrahumánního genomu zajišťuje LMBG diagnostiku virových, bakteriálních a parazitárních onemocnění včetně sledování úspěšnosti léčby. Analýzu změn lidského genomu provádí zejména v oblastech hematologie, vrozených vývojových vad, diagnostiky solidních tumorů, farmakogenetiky a biodozimetrie. Laboratoř se podílí na pregraduálním a postgraduálním vzdělávání, aktivně se účastní výzkumných úkolů a spolupracuje při tvorbě odborných studií. 4 Základní informace o laboratoři Název laboratoře: Centrální laboratoře Laboratoř molekulární biologie a genetiky Adresa sídla laboratoře: B. Němcové 585/54, České Budějovice Kontakty na vedení laboratoře: Funkce Titul, jméno, příjmení Kontakt Vedoucí LMBG, ZPK LMBG Mgr. Ondřej Scheinost Zástupce vedoucího LMBG Ing. Natalja Piskunova Provozní asistent LMBG Jaroslava Zvoníková Zaměření laboratoře Laboratoř se zabývá rutinní diagnostikou nukleových kyselin. Je konsolidovaným pracovištěm Centrálních laboratoří Nemocnice České Budějovice, a.s. nabízí široké spektrum vyšetření napříč mnoha obory. Vysoký důraz klade na kvalitu prováděných vyšetření a na těsnou spolupráci s lékaři specialisty. Pracovní režim Pracovní doba Pracovní dny: 6:30 15:00 Vyšetření mimo pracovní dobu je nutné telefonicky domluvit na tel Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka Strana 4 (celkem 31)

5 Kontakty: Konkrétní pracoviště: 3021 molekulární genetika (PCR) - extrahumánní genom 3032 molekulární genetika (PCR) - humánní genom 3035 cytogenetika - klinická 3025 cytogenetika onkologická, FISH 3013 spermiogramy Postupy vydávání výsledků jsou popsány v kap. 9 této směrnice. Režim laboratorních vyšetření: Laboratorní vyšetření jsou prováděna v rutinním režimu. Při požadavku na urgentní vyšetření je nutné požadovaná vyšetření na žádance označit slovem STATIM, doporučená je telefonická domluva nebo 3535 (kromě STATIM vyšetření karyotypu periferní krve a kostní dřeně se nejedná o STATIM vyšetření z pohledu zdravotních pojišťoven). 6 Popis nabízených služeb Služby zajišťované LMBG (6,30 15,00 hod): - Diagnostika nukleových kyselin pro - klinickou genetiku - mikrobiologii (extrahumánní genom) - hematologii - onkogenetiku, - farmakogenetiku - biodozimetrii Máme uzavřeny smlouvy se všemi zdravotními pojišťovnami. 7 Manuál pro odběry primárních vzorků 7.1 Základní informace Základní informace o odběrech primárních vzorků na jednotlivá vyšetření je uveden v kap. 10 Seznam vyšetření. Vyplnění žádanky je popsáno v kap. 7.2 Žádanky. Identifikace primárního vzorku je popsána v kap. 7.9 Identifikace pacienta na primárním vzorku. Popis odběrových nádobek pro primární vzorky (včetně přísad) je uveden v kap. 7.7 Používaný odběrový systém. Typ primárního vzorku a množství, které se má odebrat je definován v kap Množství vzorku. Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka Strana 5 (celkem 31)

6 U vyšetření vrozených genetických změn je nutné zaslat do laboratoře společně se vzorkem a vyplněnou žádankou i Informovaný souhlas s genetickým laboratorním vyšetřením viz kapitola 7.8 Příprava pacienta před vyšetřením. Instrukce týkající se časových limitů pro požadování dodatečných analýz jsou stanoveny v kap. 7.4 Ústní (telefonické) požadavky na vyšetření 7.2 Žádanky Základním požadavkovým listem je žádanka. Žádanky jsou určeny pro současný požadavek na více vyšetření. V laboratoři je standardně využíván 1 typ žádanky pro všechny zadávající lékaře. Laboratoř přijímá také žádanky jiného formátu, ale vždy musí obsahovat minimální požadavky uvedené níže. Zaslaná žádanka je považována za smlouvu mezi lékařem a laboratoří s požadavkem provést označená vyšetření. Pro laboratoř je základním dokumentem pro prokázání požadované zdravotní péče zdravotním pojišťovnám. Žádáme Vás proto o pečlivé a čitelné vyplňování žádanek!!! Základní identifikační znaky požadované a povinně uváděné na žádance: Min. obsah žádanky: a) číslo pojištěnce b) pohlaví a datum narození, není-li to zřejmé z čísla pojištěnce c) jméno pojištěnce, ve tvaru: Příjmení Jméno příp. Titul (V případě urgentních vzorků, kdy není známá identita pacienta, může požadující lékař místo jména dočasně zadat jiné označení shodné s označením v NIS) d) základní diagnóza e) číslo pojišťovny f) jednoznačná identifikace oddělení/stanice/pracoviště požadujícího oddělení (název, IČP, odbornost) g) jméno nebo jiný jednoznačný identifikátor lékaře nebo jiné osoby legálně oprávněné požadovat vyšetření h) druh primárního vzorku, a pokud je to vhodné i tkáňový původ vzorku (materiál), event. stranové či další upřesňující určení i) seznam požadovaných vyšetření j) příslušné klinické informace o pacientovi, které slouží pro účely interpretace výsledku, vyžaduje-li to charakter vyšetření (např. před aplikací léku nebo po aplikaci léku, apod.) k) režim, ve kterém má být vyšetření provedeno (vyznačení vzorků STATIM, žádanky/vyšetření neoznačené STATIM jsou zpracovány v rutinním režimu, viz seznam vyšetření v kapitole 10) l) datum a čas odběru primárního vzorku (není-li uveden čas odběru, bude do systému zapsán čas 00:00; tato okolnost se neřeší jako neshoda) m) identifikace osoby provádějící odběr Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka Strana 6 (celkem 31)

7 Min. označení odběrové nádobky: a) jméno pojištěnce b) číslo pojištěnce c) v případě žádanky sloužící pro více vzorků, které jsou v identických odběrových nádobkách, musí být na označení každé z těchto nádobek uveden další jednoznačný identifikační znak (např. levá; pravá; frakce; druh materiálu) V případě, že oddělení NCB nevyužijí pro označení žádanky a vzorku štítky z NIS, platí pro ně stejná pravidla vzhledem k rozsahu identifikace popsané výše. Uvedené postupy jsou platné s určitým omezením také pro samoplátce, kteří jsou odebíráni v odběrové místnosti CL. Vyplnění žádanky zajišťuje odběrový pracovník a musí uvést min. tyto údaje: a) číslo pojištěnce b) pohlaví a datum narození, není-li to zřejmé z čísla pojištěnce c) jméno pojištěnce, ve tvaru: Příjmení Jméno příp. Titul d) seznam požadovaných vyšetření e) datum a čas odběru primárního vzorku f) identifikace osoby provádějící odběr Min. označení odběrové nádobky: a) jméno pojištěnce b) číslo pojištěnce; v případě uvedení pouze roku narození, lze toto akceptovat pouze tehdy, když je odběrová nádobka jednoznačně připojena k žádance s kompletní identifikací pacienta Po provedení odběru, předá odběrový pracovník vyplněnou žádanku samoplátce společně s označeným vzorkem na CP. Postup při odmítnutí vzorku nebo jeho nesprávné identifikaci viz kap. 8.2 Kriteria přijetí nebo odmítnutí vadných (kolizních) primárních vzorků. 7.3 Požadavky na urgentní vyšetření Na LMBG jsou přijímány urgentní vzorky tzv. vzorky v režimu STATIM. Vyšetření musí být požadováno na žádance označené STATIM. Doba odezvy u výsledků STATIM je uvedena pro jednotlivá vyšetření v kap. 10 Seznam vyšetření. Na žádost zadávajícího lékaře nebo po telefonické dohodě je možné většinu rutinně prováděných vyšetření objednat v nejbližším možném termínu a mimo plánované pořadí dalších požadavků. 7.4 Ústní (telefonické) požadavky na vyšetření, doindikování Ze vzorků dodaných do laboratoře (příp. zde odebraných) lze dodatečně, např. na základě telefonického doobjednání lékařem, provádět vyšetření za dodržení těchto pravidel: dodatečná vyšetření budou provedena v nejbližší době po telefonickém doobjednání. Dodatečný požadavek je dopsán VŠ pracovníkem přímo na původní žádanku, doplnění potvrdí svým podpisem. Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka Strana 7 (celkem 31)

8 dodatečná vyšetření lze u některých vyšetření provést s určitým omezením, které je dané stabilitou nukleových kyselin v biologickém materiálu. Omezení související s dodatečnými vyšetření jsou specifikována v kap Po uplynutí uvedeného časového intervalu, nebo při nedostatku materiálu laboratoř tato vyšetření neprovede a je nutný odběr nového vzorku. Kvalifikovaní VŠ pracovníci mohou doindikovat další vyšetření, považují-li to z hlediska diagnózy nebo částečných výsledků za důležité. 7.5 Skladování materiálu Obecně platí, že odebraný primární materiál je skladován do doby vydání výsledků, poté je zlikvidován. V některých případech je archivován fixovaný materiál, ze kterého je možné provést některá vyšetření. Skladování konkrétních typů materiálu je uvedeno v následující tabulce: Materiál Doba a podmínky skladování sérum, plazma - hepatitidy VIM (Very Important Material materiál nejč. z infekčního oddělení, který nelze odebrat později a jehož ztráta by mohla významně ohrozit pacienta) nefixovaná nádorová tkáň fixovaná buněčná suspenze (per. krev, kostní, plodová voda, klutivovaná tkáň) cytogenetické preparáty (vykapaná buněčná suspenze, otiskové preparáty) izolovaná DNA/RNA (humánní genom) 1 rok, mrazák Do odvolání indikujícím lékařem, mrazák 3 měsíce, mrazák 3 měsíce, mrazák 1 rok Neomezeně, mrazák V případě, že pacient odmítne uchování DNA/RNA (viz informovaný souhlas), je tato ihned po ukončení vyšetření zlikvidována. 7.6 Sledování doby odezvy Doba odezvy je průběžně sledována každým VŠ pracovníkem; VŠ pracovníci jsou za tuto činnost zodpovědni. Překročení stanovené doby odezvy je řešeno jako neshoda pouze v případě, pokud by mohlo ohrozit stav pacienta. Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka Strana 8 (celkem 31)

9 7.7 Používaný odběrový systém Při odběrech je používán odběrový systém Systém Becton Dickinson Vacutainer. Srážlivá žilní krev Nesrážlivá žilní krev (EDTA) TYP ODBĚROVÉHO MATERIÁLU červený uzávěr Plastová zkumavka s oxidem křemičitým - 4 ml (jiné objemy - 6, 10 ml) Skleněná zkumavka bez antikoagulačního činidla - 5 ml fialový uzávěr Plastová zkumavka s antikoagulačním činidlem 3 ml (jiné objemy - 2, 4, 6 ml) Skleněná zkumavka s antikoagulačním činidlem 3 ml (jiné objemy - 2, 4,5, 7, 10 ml) PŘÍKLAD POUŽITÍ Kvantifikace HCV Vyšetření molekulární diagnostiky Nesrážlivá žilní krev (heparin) Mozkomíšní mok zelený uzávěr Plastová zkumavka s antikoagulačním činidlem - 4 ml (jiné objemy - 2, 6 ml) Skleněná zkumavka s antikoagulačním činidlem -5 ml (jiné objemy 7, 10 ml) temně modrý uzávěr Plastová zkumavka bez antikoagulačního činidla 7 ml Cytogenetická vyšetření Vyšetření mozkomíšního moku Speciální odběry pro analýzy DNA Viz kap Odběr vzorku a kap.10 Seznam vyšetření Některá vyšetření vyžadují speciální odběr způsob odběru a nakládání s materiálem je specifikován u jednotlivých vyšetření. Přijímány jsou i vzorky odebrané pomocí jiných odběrových systémů, vždy však musí být respektována definovaná aditiva. 7.8 Příprava pacienta před vyšetřením Vzhledem k prováděným vyšetřením není vyžadována speciální příprava pacienta před odběrem vzorků, pouze u vyšetření spermiogramu jsou požadavky uvedeny přímo v kap. 10 Seznamu vyšetření. Charakter vyšetření vrozených genetických změn (netýká se somatických mutací onkologická a hematoonkologická vyšetření) vyžaduje potvrzení informovaného souhlasu k danému vyšetření. Informovaný souhlas předkládá pacientovi zadávající lékař, kopii potvrzeného souhlasu je nutné zaslat do laboratoře společně se vzorkem a vyplněnou žádankou. Vzor informovaného souhlasu je k dispozici na webu nemocnice Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka Strana 9 (celkem 31)

10 7.9 Identifikace pacienta na primárním vzorku Každá zkumavka nebo odběrová nádobka musí být čitelně označena min. Jménem a příjmením pacienta Číslem pojištěnce, případně rokem narození Požadavky na náležitosti žádanky jsou uvedeny v kap. 7.1 Žádanky. V laboratoři se nesmějí vyskytovat biologické vzorky bez jednoznačné identifikace pacienta Odběr vzorku Stručné pokyny k odběru vzorků: Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka Strana 10 (celkem 31)

11 Odběr žilní krve Odběr venózní krve provádíme většinou ráno, obvykle nalačno. Venózní krev se nejčastěji odebírá ze žíly v loketní jamce, nebo jiné z dostupných žil. Paže je krátce stažena pomocí škrtidla. Místo vpichu je dezinfikováno tamponem navlhčeným ve vhodném dezinfekčním prostředku. Při použití vakuových systémů se vloží vhodná jehla do držáku, provede se dezinfekce místa vpichu, palcem ve vzdálenosti 2 až 5 cm pod místem odběru se stabilizuje poloha žíly, provede se venepunkce a teprve potom se postupně nasazují vhodné zkumavky. Vakuová zkumavka se nesmí nasadit na vnitřní jehlu držáku před venepunkcí, protože by se vakuum ve zkumavce zrušilo. Jakmile krev začne pomocí vakua vtékat do zkumavky, lze odstranit turniket. Je-li ve vakuované zkumavce protisrážlivé nebo stabilizační činidlo, musí se zabránit styku tohoto činidla s víčkem zkumavky nebo případnému zpětnému nasátí krve s činidlem do žilního systému. Vakuum ve zkumavce zajistí jak přiměřené naplnění zkumavky, tak správný poměr krve a protisrážlivého činidla. Sejmutí zkumavky je provedeno až v okamžiku, kdy krev do zkumavky pod vlivem vakua přestane vtékat. Při předčasném sejmutí zkumavky by došlo k odběru nedostatečného množství vzorku. Jednotlivé zkumavky s přídatnými činidly je nutno bezprostředně po odběru promíchat pěti až desetinásobným šetrným převrácením. Po odebrání požadovaných vzorků je jehla ze žíly vyjmuta a na místo vpichu přitlačen tampon. Poté je tampon přelepen leukoporem. Místo vpichu je třeba držet 3 5 minut mírným tlakem. Odběr krve u intenzivně léčených pacientů Odběr dřeně kostní Odběr stolice Odběr sputa Odběr likvoru Stěry Doporučené pořadí odběrů z jednoho vpichu: - zkumavky bez přísad - ostatní zkumavky s přísadami - zkumavky pro hemokoagulaci Při odběru krve cévní kanylou odstranit předem asi dvojnásobek obsahu kanyly (cca 20 ml). Provádí pouze lékař - specialista ze sterna nebo lopaty kosti kyčelní. Odebraný vzorek kostní dřeně (1-2 ml) okamžitě vstříknout do zkumavky s transportním médiem (k dispozici na vyžádání v LMBG). Provádí se výtěrem z rekta sterilní štětičkou, která se vkládá do sterilní zkumavky a pečlivě se uzavře; nebo z defekované stolice sterilní lopatkou do sterilní transportní nádoby (lopatka bývá často součástí víčka) Provádí se do sterilní široké zkumavky, pacient si nejprve vyčistí ústa, vyplivne sliny do buničiny, poté se zhluboka nadechne a sputum vykašle do zkumavky. Odběr provádí výhradně lékař, a to lumbální, subokcipitální nebo zřídka i ventrikulární punkcí. Je třeba se vyvarovat krvácení při vpichu (prvních 5-10 kapek je nutné nechat odkapat). Likvor se odebírá do sterilních zkumavek se zátkou a musí se ihned po odběru dodat do laboratoře k vyšetření. Likvor se v laboratoři zpracovává přednostně, nejpozději do 1 hod od odběru. Stěry se provádí sterilní štětičkou z dutiny nosní, z ran, s povrchu kůže. Štětička se po stěru vloží do sterilní zkumavky a pečlivě se uzavře. Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka Strana 11 (celkem 31)

12 Podrobné informace k jednotlivým laboratorním položkám viz kap. 10 Seznam vyšetření Množství vzorku Z hlediska prováděných vyšetření je optimální množství vzorku krve 3 ml, likvoru a kostní dřeně 2 ml. Většinu analýz lze provést z minimálních množství vzorku. Na požádání laboratoř vydá zadávajícím lékařům požadovaný odběrový materiál!! 7.12 Nezbytné operace se vzorkem, stabilita Podrobné informace ke stabilitě materiálu pro jednotlivá vyšetření jsou uvedeny v kap. 10 Seznam vyšetření. Pokud množství materiálu nestačí na požadovaná vyšetření, konzultuje laboratoř s lékařem stanovení preferencí, případně, hrozí-li nebezpečí z prodlení, stanoví toto pořadí kompetentní pracovník laboratoře. Veškeré nesrovnalosti týkající se dodaného materiálu nebo dokumentace zapíše příjmový pracovník laboratoře do NCB_CL_F_003 Záznam o neshodě a telefonicky ihned řeší se zdravotnickým personálem příslušného oddělení Základní informace k bezpečnosti při práci se vzorky Obecné zásady strategie bezpečnosti práce s biologickým materiálem jsou obsaženy ve vyhlášce Ministerstva zdravotnictví č. 306/2012 Sb., kterou se upravují podmínky předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění a hygienické požadavky na provoz zdravotnických zařízení a ústavů sociální péče. Na základě uvedené vyhlášky byly stanoveny zásady pro bezpečnost práce s biologickým materiálem: Každý vzorek krve je nutné považovat za potenciálně infekční. Žádanky ani vnější strana zkumavky nesmí být kontaminovány biologickým materiálem toto je důvodem k odmítnutí vzorku. Vzorky jsou přepravovány v uzavřených zkumavkách, které jsou vloženy do stojánku nebo přepravního kontejneru tak, aby během přepravy vzorku do laboratoře nemohlo dojít k rozlití, potřísnění okolí biologickým materiálem nebo znehodnocení vzorku. Všichni pracovníci přicházející se vzorky do kontaktu jsou povinni používat ochranné pomůcky a dodržovat všechny předepsané pracovní, bezpečnostní a hygienické postupy. S veškerým materiálem použitým při odběru, zpracování a vyšetření vzorků je nakládáno ve smyslu zákona o odpadech a dle předpisů tento zákon provádějících. Materiál je tříděn a likvidován podle organizačního předpisu NCB_PRO_09_001 Provozní řád nakládání s odpadem. Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka Strana 12 (celkem 31)

13 7.14 Informace k dopravě vzorků Transport vzorků z oddělení NCB Transport zajišťují zdravotničtí pracovníci (sanitáři nebo zdravotní sestry) v přepravních boxech. Vzhledem k délce doby přepravy, není doba přepravy ani teplota monitorována. Transport vzorků od externích zadávajících lékařů Zkumavky s materiálem musí být zasílány uzavřené co nejdříve po odběru. Při plánování času odběru pacienta před svozem vzorků je nutné počítat s rezervou pro dopravu a příjem vzorku. Při přepravě je nutné zajistit transport vzorku v boxech zamezujících znehodnocení vzorku mrazem nebo horkem - zpravidla při chladničkové teplotě 2 až +8 C. Tuto teplotu je po celou dopravu vzorku nutno monitorovat. Speciální požadavky na podmínky transportu jsou uvedeny u jednotlivých vyšetření, viz kap. 10 Seznam vyšetření. Při příjmu jsou vzorky vizuálně kontrolovány. Nedodržení transportních podmínek může vést k viditelné změně vzorku, který v takovém případě bude odmítnutý Informace o zajišťovaném svozu biologického materiálu Transport vzorků zajišťuje externí subjekt, který vzorek zasílá, zpravidla se jedná o vyšetření primárních vzorků nebo sekundárních vzorků určených k tzv. dovyšetření (vzorky spolupracujících laboratoří). V případě, že vzorky jsou doručovány individuálně, je nezbytné zajistit bezpečný transport z pohledu dodržení požadovaných podmínek preanalytické fáze viz kap. 10 Seznam vyšetření a ochrany vzorku před poškozením (např. transport v uzavřených transportních boxech). 8 Manipulace se vzorky v laboratoři 8.1 Příjem žádanek a vzorků Identifikace pacienta na biologickém materiálu: Každá zkumavka musí být označena! Nezbytnou identifikaci biologického materiálu před přidělením laboratorního čísla tvoří čitelné příjmení pacienta a číslo pojištěnce (rodné číslo nebo číslo pojistky u cizinců), jinak je nutné materiál odmítnout (viz dále). 8.2 Kriteria pro přijetí nebo odmítnutí vadných (kolizních) primárních vzorků Odmítnout lze žádanku s biologickým materiálem, na které chybí nebo jsou nečitelné základní údaje pro styk se zdravotní pojišťovnou (číslo pojištěnce, příjmení a jméno, typ zdravotní pojišťovny, IČZ odesílajícího lékaře nebo pracoviště, základní diagnóza) a není možné je doplnit na základě dotazu anebo obsahuje požadavek (požadavky) na vyšetření, které laboratoře neprovádějí ani nezajišťují (s ohledem na seznam zajišťovaných vyšetření). žádanku nebo odběrovou nádobu znečištěnou biologickým materiálem, nádobu s biologickým materiálem, kde není způsob identifikace materiálu z hlediska nezaměnitelnosti dostatečný. Za dostatečnou identifikaci materiálu se považuje splnění uvedených pokynů o nezbytné identifikaci biologického materiálu, viz kap. 8.1 Příjem žádanek a vzorků a kap. 7.2 Žádanky Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka Strana 13 (celkem 31)

14 nádobu s biologickým materiálem, kde zjevně došlo k narušení preanalytické fáze viz kap Informace k dopravě vzorků a kap. 10 Seznam vyšetření. V případě, že je odesílající lékař identifikovatelný, laboratoř lékaři oznámí, pro jakou vadu nebyl vzorek vyšetřen a domluví s ním nápravná opatření. Není-li s indikujícím lékařem domluveno jinak, je odmítnutý vzorek v laboratoři skladován max. 1 týden, poté je vzorek zlikvidován. Kolizní vzorek o vysoké důležitosti (v Nemocnici České Budějovice, a.s. obvykle označovaný VIM) lze vyšetřit, jestliže indikující lékař výslovně převezme odpovědnost za tento vzorek, tato skutečnost je uvedena na výsledkovém listu. 9 Výsledky vyšetření 9.1 Hlášení výsledků v kritických intervalech Vzhledem k charakteru metod prováděných v LMBG nejsou definovány kritické hodnoty. V případě výsledku, který může významně ovlivnit stav pacienta nebo v případě provedení testu v režimu STATIM jsou výsledky sděleny žádajícímu lékaři telefonicky dle pravidel popsaných v kap Informace o formách vydávání výsledků Hlášení výsledků a předávání výsledkových zpráv Výsledky odesíláme indikujícímu subjektu. Výsledky se nezdravotnickým pracovníkům a pacientům telefonicky nesdělují. Výdej výsledků pacientům Pacientům se jejich výsledkové listy předávají, pokud jsou splněny tyto podmínky: - na žádance je lékařem písemně uvedeno, že výsledkový list si osobně vyzvedne pacient - pokud na žádance chybí označení osobně, pracovník laboratoře telefonickým dotazem u lékaře ověří, že výsledkový list lze pacientovi vydat - pacient nebo jeho zákonný zástupce (rodinný příslušník) se prokáže průkazem totožnosti (tj. průkaz s fotografií vydaný státní správou) Pokud byly splněny podmínky pro vydání výsledkového listu, vydávají se v uzavřené obálce. Záznam o vydání výsledků pacientovi se provádí do formuláře NCB_LMBG_F_003 Vydání výsledku pacientovi. Výdej výsledků v rámci NCB Výsledky uvolněné odpovědným pracovníkem viz Seznam pracovníků jsou přeneseny do NIS. V historii pacienta je dohledatelná identifikace osoby, která uvolnění do NIS provedla. Všechny výsledky jsou současně vydány také v tištěné podobě. Výdej výsledků externím zdravotnickým zařízením Je-li výsledek určen externímu lékaři, je po uvolnění v LIS vytištěn odpovědným pracovníkem LMBG, který výsledek uvolnil. Výsledky roztřídí do obálek a předá je do kanceláře CL, která zajišťuje odeslání výsledků poštou. Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka Strana 14 (celkem 31)

15 Výdej kopií výsledků Pro případ, kdy zadávající lékař nebo přímo pacient požaduje opis (kopii) výsledku, je tento opis opět potvrzen podpisem oprávněné osoby a do formuláře NCB_LMBG_F_003 Vydání výsledků pacientovi je poznamenáno, že byl vydán opis výsledku. Výdej předběžných zpráv V případě, že byly výsledky zadavateli vyšetření zaslány formou předběžné zprávy (popř. hlášeny telefonicky), je vždy zasílán kompletní písemný závěrečný výsledek vyšetření. Telefonické vydávání výsledků Hlášení výsledků externím pracovištím není obecně povoleno. Tato forma předání výsledku je možná pouze za předpokladu, že pracovník laboratoře podávající informace bezpečně identifikuje žadatele a nese za to plnou odpovědnost. Vydávat výsledky telefonicky jsou v LMBG oprávněni pouze VŠ pracovníci. Po nahlášení výsledku telefonicky je provedeno zpětné ověření informace, tak že druhá strana je požádána o zopakování nahlášeného výsledku. Záznam o telefonickém hlášení výsledku je proveden do LIS ve formě, kdo hlásil, komu bylo hlášeno a kdy bylo hlášeno (datum, čas). 9.3 Typy laboratorních zpráv Laboratorní výsledky se vydávají ve formě výsledkové zprávy v elektronické nebo papírové podobě. Výstup z LIS (OPEN LIMS FONS) v podobě výsledkové zprávy obsahuje: - jasné a jednoznačné označení vyšetření - identifikaci laboratoře, která vydala zprávu - jednoznačnou identifikaci pacienta - jméno a další jednoznačné identifikační označení žádajícího subjektu - datum a čas odběru primárního vzorku uvedeno jako odběr datum, čas - datum a čas přijetí vzorku laboratoří uvedeno jako přijato datum, čas - typ primárního vzorku uvedeno jako materiál - výsledky vyšetření - postup vyšetření (metoda) koresponduje s označením jednotlivých vyšetření - identifikaci osoby oprávněné uvolnit zprávu - na výsledku uvedeno jako Uvolnil: - datum a čas tisku výsledku na výsledku uvedeno jako Tisk Uchovávání kopií výsledků, archivování: Výsledky jsou kdykoli dostupné prostřednictvím databáze LIS. Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka Strana 15 (celkem 31)

16 9.4 Opakovaná a dodatečná vyšetření Dodatečná vyšetření nebo opakovaná vyšetření ze vzorků dodaných do laboratoře se provádí za splnění podmínek uvedených v části 7.4 Ústní (telefonické) požadavky na vyšetření. 9.5 Změny výsledků a nálezů V případě, že výsledek laboratorního vyšetření je po odeslání identifikován jako nesprávný (odeslán na nesprávné klinické pracoviště, analyticky nesprávný výsledek, záměna pacientů apod.), musí být o této skutečnosti neprodleně informován vedoucí LMBG nebo jím pověřená osoba a okamžitě po zjištění i požadující klinické pracoviště. Chybný výsledek vyšetření je považován za neshodu. Výtisky výsledkových listů (řádně označený chybný i správný po opravě), jsou uschovány u příslušných karet neshod. Chybný výsledek v LISu opraví pověřený pracovník s přístupovými právy k provádění změn výsledkových zpráv, záznam o opravě/změně výsledku je doložitelný v logu na serveru. O opravě výsledku je informován pracovník, který je kompetentní stornovat výsledky v NISu. Tento pracovník je povinen provést storno daného nesprávného výsledku v NISu. Změnu a opravu výsledku vedoucí LMBG vždy telefonicky ohlásí požadujícímu lékaři. V případě, že je zpráva změněna, je uveden čas, datum a jméno osoby, která je za změnu odpovědná. V případě, že jsou změny prováděny na nálezu, jsou realizovány tak, aby byla dohledatelná původní hodnota. 9.6 Intervaly od dodání vzorku k vydání výsledku Prostřednictvím laboratorního informačního systému laboratoř eviduje čas přijetí každého vzorku, čas vyhotovení výsledků a čas tisku výsledkového listu. Podrobné časové údaje k jednotlivým laboratorním položkám jsou uvedeny v kap. 10 Seznam vyšetření. Doba odezvy - údaj udává maximální čas od přijetí vzorku laboratoří do jeho zpracování a zajištění dostupnosti výsledku pro zadavatele. Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka Strana 16 (celkem 31)

17 10 Seznam vyšetření Položky seznamu Uchování před transportem a Podmínky transportu jsou platné pro odesílající subjekty MIMO Nemocnici České Budějovice, a.s. Pro oddělení v rámci nemocnice platí transport při teplotě okolí bezprostředně po odběru vzorku. Není-li možné odeslat vzorek ihned po odběru, platí stejné podmínky jako u extramurálních subjektů (tedy podmínky uvedené v tabulce níže). Při dopravě vzorků je nutno dodržovat bezpečnostní předpisy doporučujeme vybavení havarijní soupravou (bezpečná manipulace, dezinfekce ) Vysvětlivky: Odběr Odběrová nádoba Uchování před transportem Podmínky transportu Doba odezvy popis primárního vzorku a jeho odběru použité odběrové nádoby vzhledem k příslušným primárním vzorkům maximální čas a teplota prostředí, ve kterém musí být vzorek skladován po odběru před odesláním do LMBG požadovaná teplota při transportu vzorku do LMBG (buď pokojová teplota nebo teplota v chladícím boxu, tedy 2-8 C) maximální doba od přijetí vzorku v laboratoři do uvolnění výsledku Název laboratorního vyšetření Humánní genom - prenatální diagnostika Stanovení karyotypu z plodové vody (G-, Q-, C-, NOR barvení) Odběr Odběrová nádoba Uchování před transportem amniocentéza plodová voda sterilní zkumavka okamžitý transport do laboratoře Podmínky Doba odezvy transportu Poznámka 4 týdny odběr provádí gynekolog Stanovení karyotypu z tkáně plodu (G-, Q-, C-, NOR barvení) tkáń plodu (sval, podkoží) na sucho sterilní nádoba okamžitý transport do laboratoře 6 týdnů Stanovení nejč. aberací z plodové vody pomocí FISH amniocentéza plodová voda sterilní zkumavka okamžitý transport do laboratoře, statim 24 hodin odběr provádí gynekolog Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka Strana 17 (celkem 31)

18 Název laboratorního vyšetření Humánní genom - klinická genetika Izolace DNA / RNA, plodová voda, solidní tkáň Odběr Odběrová nádoba Uchování před transportem zkumavka fialový uzávěr, - PBS, plodová voda a solidní tkáň - sterilní nádoba včetně transportu, Podmínky Doba odezvy transportu 1 týden statim 24 hodin Poznámka mfish Stanovení aberací chromozómů pomocí kombinace malovacích sond FISH Stanovení karyotypu z periferní krve Stanovení přítomnosti lokusu SRY Yp FISH, plodová voda, tkáň, plodová voda a solidní tkáň - sterilní nádoba zkumavka zelený uzávěr zkumavka zelený uzávěr, plodová, solidní voda a solidní tkáň - sterilní nádoba tkáň 48 hodin včetně transportu, 48 hodin včetně transportu,, statim 1 týden, statim 1 týden statim Deficit steroidní sulfatázy (ichtyóza) = delece STS (Xp22.3) - FISH zkumavka zelený uzávěr 48 hodin včetně transportu, statim Sy. Cri du Chat del 5p FISH zkumavka zelený uzávěr 48 hodin včetně transportu, statim Sy. DiGeorge (CATCH22) del22q FISH zkumavka zelený uzávěr 48 hodin včetně transportu, statim Sy. Miller-Dieker (del 17p13.3)- FISH zkumavka zelený uzávěr 48 hodin včetně transportu, statim Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka Strana 18 (celkem 31)

19 Název laboratorního vyšetření Sy. Williams (del ELN 7q11.23) - FISH Odběr Odběrová nádoba Uchování před transportem zkumavka zelený uzávěr 48 hodin včetně transportu, Podmínky Doba odezvy transportu statim Poznámka Sy. Smith-Magenis (del 17p11.2) - FISH zkumavka zelený uzávěr 48 hodin včetně transportu, statim Sy. Prader-Willi/Angelman (del SNRPN 15q11) - FISH zkumavka zelený uzávěr 48 hodin včetně transportu, statim Sy. Wolf-Hirschhorn (del. 4p16.3) - FISH zkumavka zelený uzávěr 48 hodin včetně transportu, statim Screening mikrodelecí na chromozómu Y (azoospermický faktor) zkumavka fialový uzávěr včetně transportu, pokojová teplota statim Screening přestaveb subtelomer (MLPA) zkumavka fialový uzávěr včetně transportu, pokojová teplota 4 týdny statim Screening mikrodelečních syndromů (MLPA) zkumavka fialový uzávěr včetně transportu, pokojová teplota 4 týdny statim Faktor V - Leiden (mutace G1691A) zkumavka fialový uzávěr včetně transportu, pokojová teplota statim Vyšetření u novorozenců jsou považována za STATIM MTHFR polymorfizmus C677T zkumavka fialový uzávěr včetně transportu, pokojová teplota statim MTHFR polymorfizmus A1298C zkumavka fialový uzávěr včetně transportu, pokojová teplota statim Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka Strana 19 (celkem 31)

20 Název laboratorního vyšetření Protrombin mutace G20210A Apolipoprpotein E - stanovení izoforem Odběr Odběrová nádoba Uchování před transportem zkumavka fialový uzávěr zkumavka fialový uzávěr včetně transportu, včetně transportu, Podmínky Doba odezvy transportu pokojová teplota pokojová teplota statim statim Poznámka Vyšetření u novorozenců jsou považována za STATIM Apolipoprotein B100 zkumavka fialový uzávěr včetně transportu, pokojová teplota statim Cystická fibróza zkumavka fialový uzávěr včetně transportu, pokojová teplota statim Hemochromatóza zkumavka fialový uzávěr včetně transportu, pokojová teplota statim Cytochrom P450 CYP 2C9 zkumavka fialový uzávěr včetně transportu, pokojová teplota statim Cytochrom P450 CYP 2C19 zkumavka fialový uzávěr včetně transportu, pokojová teplota statim Humánní genom - genotoxicita Analýza zlomů v lymfocytech periferní krve zkumavka zelený uzávěr 48 hodin včetně transportu, 4 týdny FISH analýza zlomů v lymfocytech periferní krve zkumavka zelený uzávěr 48 hodin včetně transportu, 5 týdnů Mikrojaderný test zkumavka zelený uzávěr 48 hodin včetně transportu, 5 týdnů Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka Strana 20 (celkem 31)

CHAMBON s.r.o. Fakturační adresa: Huťská 1294, 27201 Kladno. Adresa laboratoře: Laboratoř molekulární diagnostiky, Evropská 176/16, Praha 6

CHAMBON s.r.o. Fakturační adresa: Huťská 1294, 27201 Kladno. Adresa laboratoře: Laboratoř molekulární diagnostiky, Evropská 176/16, Praha 6 Fakturační adresa: Huťská 1294, 27201 Kladno Adresa laboratoře: Laboratoř molekulární diagnostiky, Evropská 176/16, Praha 6 Zpracovala: MUDr. Soňa Peková, PhD. Odborný garant: MUDr. Soňa Peková, PhD. Schválil:

Více

ŘÍZENÁ DOKUMENTACE Směrnice. Mgr. Veronika Lindovská Schacherlová

ŘÍZENÁ DOKUMENTACE Směrnice. Mgr. Veronika Lindovská Schacherlová verze B Účinnost dokumentu od: 23.9.2013 ŘÍZENÁ DOKUMENTACE Směrnice NCB_LHEM_SME_13_001 Verze dokumentu: B Zpracoval (i) Laboratorní příručka LHEM Typ dokumentu: Systémový Mgr. Veronika Lindovská Schacherlová

Více

Sondy k detekci aneuploidií a mikrodelečních syndromů pro prenatální i postnatální vyšetření

Sondy k detekci aneuploidií a mikrodelečních syndromů pro prenatální i postnatální vyšetření Sondy k detekci aneuploidií a mikrodelečních syndromů pro prenatální i postnatální vyšetření Název sondy / vyšetřovaného syndromu vyšetřovaný gen / oblast použití Fast FISH souprava prenatálních sond DiGeorge

Více

11.1.2010 A1 Počet SZP změněn na 5. 1.3.2010 A1 Nahrazena strana 3,14,15

11.1.2010 A1 Počet SZP změněn na 5. 1.3.2010 A1 Nahrazena strana 3,14,15 CYTOGENETICKÁ LABORATOŘ Zpracovatel: RNDr. Jana Březinová, Ph.D. Podpis: Přezkoumal a schválil: Prof.Kyra Michalová, DrSc. Podpis: Garant dokumentu: RNDr. Jana Březinová, Ph.D. Podpis: Platnost od: 1.4.2008

Více

synlab czech s.r.o. U Vojenské nemocnice 1200, 169 00 Praha 6

synlab czech s.r.o. U Vojenské nemocnice 1200, 169 00 Praha 6 Sekce parazitologie Kvalitativní stanovení protilátek proti leptospirám metodou aglutinace - lýze sérum, likvor 1 příprava materiálu - Odběr do...) srážlivá krev, likvor 2 ml, likvor 0,5 ml krev: 2-25

Více

Seznam změn a revizí řízeného dokumentu. Str. 4, 2.2.3. Vybavení laboratoře, str. 12, 5.4. Intervaly od dodání vzorku str. 13, časová dostupnost

Seznam změn a revizí řízeného dokumentu. Str. 4, 2.2.3. Vybavení laboratoře, str. 12, 5.4. Intervaly od dodání vzorku str. 13, časová dostupnost LABORATORNÍ PŘÍRUČKA LABORATOŘ PREVENCE VIROVÝCH NÁKAZ Zpracovatel: RNDr. Eva Hamšíková Podpis: Přezkoumal a schválil: RNDr. Eva Hamšíková Podpis: Garant dokumentu: Lucie Jiroušková Podpis: Platnost od:

Více

Laboratorní příručka. Oddělení Patologické anatomie. Nemocnice s poliklinikou. Nový Jičín 1.11.2011. Verze 01

Laboratorní příručka. Oddělení Patologické anatomie. Nemocnice s poliklinikou. Nový Jičín 1.11.2011. Verze 01 Laboratorní příručka Oddělení Patologické anatomie Nemocnice s poliklinikou Nový Jičín 1.11.2011 Verze 01 1 A. Úvod A-1 Předmluva Vážené kolegyně, vážení kolegové, Předkládáme Vám nabídku našich služeb,

Více

Laboratorní příručka Histopatologická laboratoř DVK

Laboratorní příručka Histopatologická laboratoř DVK Strana 1 z 9 Histopatologická laboratoř DVK Obsah: 1. Účel a oblast platnosti dokumentu...2 2. Zkratky...2 3. Odpovědnosti a pravomoci...2 3.1 Organizace laboratoře..2 3.2. Základní informace o laboratoři

Více

Interpretace výsledků bakteriologických vyšetření

Interpretace výsledků bakteriologických vyšetření Interpretace výsledků bakteriologických vyšetření Veškeré nálezy vyšetření je nutno hodnotit vzhledem k diagnóze, věku, zánětlivým parametrům, klinickému stavu pacienta, ev. k dalším důležitým anamnestickým

Více

7.3. Rozdělovník: Informační portál PKN 2/13

7.3. Rozdělovník: Informační portál PKN 2/13 OBSAH Kapitola Název kapitoly Strana 1. Úvodní ustanovení 3 2. Účel 3 3. Oblast platnosti 3 4. Definice pojmů a zkratky 3 4.1 Definice pojmů 3 4.2 Zkratky 3 5. Odpovědnosti a pravomoci 3 6. Informace o

Více

E Vydávání výsledků a komunikace s laboratoří

E Vydávání výsledků a komunikace s laboratoří E Vydávání výsledků a komunikace s laboratoří E.1 Hlášení výsledků v kritických intervalech Je-li při vyšetření nalezena významně patologická hodnota bez návaznosti na výsledky předchozích vyšetření konkrétního

Více

SEZNAM LABORATORNÍCH VYŠETŘENÍ

SEZNAM LABORATORNÍCH VYŠETŘENÍ Laboratoř morfologická SME 8/001/01/VERZE 01 SEZNAM LABORATORNÍCH VYŠETŘENÍ Cytologické vyšetření nátěru kostní dřeně Patologické změny krevního obrazu, klinická symptomatologie s možností hematologického

Více

SUBJEKTY ZAJIŠŤUJÍCÍ OPATŘENÍ PŘI VÝSKYTU VNN VE ZDRAVOTNICKÉM ZAŘÍZENÍ POSKYTOVATELE ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB

SUBJEKTY ZAJIŠŤUJÍCÍ OPATŘENÍ PŘI VÝSKYTU VNN VE ZDRAVOTNICKÉM ZAŘÍZENÍ POSKYTOVATELE ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB S M Ě R N I C E PRO JEDNOTNÝ POSTUP PŘI VZNIKU MIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTI PODLÉHAJÍCÍ MEZINÁRODNÍM ZDRAVOTNICKÝM PŘEDPISŮM (2005) V SOUVISLOSTI S VÝSKYTEM VYSOCE NAKAŽLIVÉ NEMOCI VE ZDRAVOTNICKÉM ZAŘÍZENÍ POSKYTOVATELE

Více

Zdravotnické laboratoře. MUDr. Marcela Šimečková

Zdravotnické laboratoře. MUDr. Marcela Šimečková Zdravotnické laboratoře MUDr. Marcela Šimečková Český institut pro akreditaci o.p.s. 14.2.2006 Obsah sdělení Zásady uvedené v ISO/TR 22869- připravené technickou komisí ISO/TC 212 Procesní uspořádání normy

Více

Laboratorní příručka Laboratoře patologické anatomie

Laboratorní příručka Laboratoře patologické anatomie CGOP, s.r.o. Laboratoř patologické Praha 2, Vocelova 603/5, PSČ 120 00 Autor laboratorní příručky: Laboratorní příručku kontroloval: Laboratorní příručku schválil: MUDr. Judith Suchomelová Vedoucí laboratoře

Více

Informace VZP ČR k indikaci a vykazování laboratorních genetických vyšetření (odbornost 816)

Informace VZP ČR k indikaci a vykazování laboratorních genetických vyšetření (odbornost 816) Příloha č.1 Informace VZP ČR k indikaci a vykazování laboratorních genetických vyšetření (odbornost 816) Upozorňujeme smluvní partnery, lékaře i laboratoře, na základní pravidla a postupy při indikaci

Více

Fakultní nemocnice Olomouc Ústav soudního lékařství a medicínského práva

Fakultní nemocnice Olomouc Ústav soudního lékařství a medicínského práva LABORATORNÍ MANUÁL Obsah: pro uživatele služeb laboratoří Ústavu soudního lékařství a medicínského práva Fakultní nemocnice Olomouc Olomouc 2009 1. ÚVOD... 2 2. DEFINICE A ZKRATKY... 2 3. ZÁKLADNÍ INFORMACE

Více

Organizace transfuzní služby. I.Sulovská

Organizace transfuzní služby. I.Sulovská Organizace transfuzní služby I.Sulovská Transfuzní oddělení Výroba transfuzních přípravků (TP) řízena zákony, vyhláškami a metodickými pokyny 2 druhy TO: výrobci TP odběrová střediska Výrobci TP mají uděleno

Více

LABORATORNÍ MANUÁL pro uživatele služeb Ústavu mikrobiologie Fakultní nemocnice Olomouc

LABORATORNÍ MANUÁL pro uživatele služeb Ústavu mikrobiologie Fakultní nemocnice Olomouc Vydání: 9. Počet stran: 16 Datum vydání: 01.02.2015 Platnoost od: 01.02.2015 LABORATORNÍ MANUÁL pro uživatele služeb Ústavu mikrobiologie Fakultní nemocnice Olomouc Zpracoval: Schválil: Mgr. Pavel Sauer,

Více

BM, kdo předal BM na sběrné místo apod. V rámci předakreditačníhoř dk dit č štř šetření SAKK označen stávající systém za nevyhovující

BM, kdo předal BM na sběrné místo apod. V rámci předakreditačníhoř dk dit č štř šetření SAKK označen stávající systém za nevyhovující PROJEKT CENTRÁLNÍ POCHŮZKOVÁ SLUŽBA VE FAKULTNÍ NEMOCNICI OLOMOUC Jindrová H., Kapustová M., Cahlíková J. 1 CO NÁS VEDLO KE ZMĚNĚ? Dlouhodobě problematický systém svozu BM Časy y od odběru BM po dodání

Více

Laboratorní příručka HistoCyt s.r.o.

Laboratorní příručka HistoCyt s.r.o. , Verze: 02 Datum vydání: 19.02.2012 Datum účinnosti: 19.02.2012 Zrušovací ustanovení: nahrazuje verzi 01 ze dne 1.8.2011. Počet stran: 11 Zpracoval Schválil Jméno Marcela Princová MUDr. Ivan Princ Funkce

Více

D Preanalytické procesy v laboratoři

D Preanalytické procesy v laboratoři D Preanalytické procesy v laboratoři D.1 Příjem žádanek a vzorků Ke každému vzorku musí být přiložena patřičná dokumentace (žádanka)-viz C-2 Požadavkové listy. Příjem vzorků se provádí na příjmovém pracovišti,

Více

ŘÍZENÁ DOKUMENTACE Směrnice

ŘÍZENÁ DOKUMENTACE Směrnice verze B Účinnost dokumentu od: 17.09.2013 ŘÍZENÁ DOKUMENTACE Směrnice NCB_TRS_SME_12_002 Verze dokumentu: B Zpracoval (i) Laboratorní příručka Typ dokumentu: Systémový Mgr. Olga Kopřivová Řízená kopie

Více

Vystavení žádanek. Biologický materiál je možno vyšetřit

Vystavení žádanek. Biologický materiál je možno vyšetřit Vystavení žádanek Biologický materiál je možno vyšetřit biochemicky: obsah látek v séru, moči, stolici, likvoru apod. (cholesterol, močovina, bílkovina, enzymy) hematologicky: vlastnosti krve a její složení

Více

List provedených změn

List provedených změn Postupy k odběru biologického materiálu pro laboratorní vyšetření Nemocnice Na Homolce Roentgenova 2 150 30 Praha 5 Název: Laboratorní příručka OBM KMAS - 001 Vypracoval: Prim. MUDr. Jindrák Podpis: Schválil:

Více

Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem Oddělení virologie Praha

Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem Oddělení virologie Praha Název postupu: Laboratorní příručka Identifikace postupu: SP 003 Vydání číslo: 4 Výtisk číslo: 1 Jméno Funkce Datum Podpis Vypracoval: Mgr. Naděžda Sojková Vedoucí oddělení 2.11.2012 Přezkoumal: Marcela

Více

EKONOMICKÉ ASPEKTY GENETICKÝCH VYŠETŘENÍ. I. Šubrt Společnost lékařské genetiky ČLS JEP

EKONOMICKÉ ASPEKTY GENETICKÝCH VYŠETŘENÍ. I. Šubrt Společnost lékařské genetiky ČLS JEP EKONOMICKÉ ASPEKTY GENETICKÝCH VYŠETŘENÍ I. Šubrt Společnost lékařské genetiky ČLS JEP Lékařská genetika Lékařský obor zabývající se diagnostikou a managementem dědičných onemocnění Genetická prevence

Více

P 02 Laboratorní příručka

P 02 Laboratorní příručka P02 Laboratorní příručka Výtisk číslo: 1 Vydání: 3 Počet stran: 15 P 02 Laboratorní příručka Platnost končí dne 31. 12. 2013 Zpracoval Schválil Jméno MVDr. Dag Rejthar Marta Křížová Podpis Datum 14.10.2011

Více

Závěrečná zpráva. Zkoušení způsobilosti v lékařské mikrobiologii (Externí hodnocení kvality) PT#M/32/2010 (č. 677) Identifikace herpetických virů

Závěrečná zpráva. Zkoušení způsobilosti v lékařské mikrobiologii (Externí hodnocení kvality) PT#M/32/2010 (č. 677) Identifikace herpetických virů Státní zdravotní ústav Expertní skupina pro zkoušení způsobilosti Organizátor programů zkoušení způsobilosti akreditovaný ČIA, reg. č. 7001 Šrobárova 48, 100 42 Praha 10 Vinohrady Závěrečná zpráva Zkoušení

Více

VÝSLEDKY FISH ANALÝZY U NEMOCNÝCH S MM ZAŘAZENÝCH VE STUDII CMG 2002 VÝZKUMNÝ GRANT NR/8183-4 CMG CZECH GROUP M Y E L O M A Č ESKÁ MYELOMOVÁ SKUPINA

VÝSLEDKY FISH ANALÝZY U NEMOCNÝCH S MM ZAŘAZENÝCH VE STUDII CMG 2002 VÝZKUMNÝ GRANT NR/8183-4 CMG CZECH GROUP M Y E L O M A Č ESKÁ MYELOMOVÁ SKUPINA VÝSLEDKY FISH ANALÝZY U NEMOCNÝCH S MM ZAŘAZENÝCH VE STUDII CMG 2002 VÝZKUMNÝ GRANT NR/8183-4 CZECH CMG M Y E L O M A GROUP Č ESKÁ MYELOMOVÁ SKUPINA Zhodnocení spolupráce Přehled molekulárně cytogenetických

Více

PRACOVNÍ POSTUP PREANALYTICKÁ FÁZE LABORATORNÍHO VYŠETŘENÍ

PRACOVNÍ POSTUP PREANALYTICKÁ FÁZE LABORATORNÍHO VYŠETŘENÍ PRACOVNÍ POSTUP PREANALYTICKÁ FÁZE LABORATORNÍHO VYŠETŘENÍ Vydání: 1. 4. 2008 Frekvence kontroly: 1x ročně Česká asociace sester Prezidium Připomínkové řízení do: 14. 3. 2008 Odborný garant: Mgr. Dana

Více

Laboratorní příručka

Laboratorní příručka podle ČSN EN ISO 15189:2013 (Laboratoř lékařské a reprodukční genetiky Sanatoria REPROMEDA) Všechna práva, zejména právo na rozmnožování a rozšiřování jakož i překlad, jsou vyhrazena Číslo dokumentu PG

Více

C 16 Zásady odběrů biologického materiálu

C 16 Zásady odběrů biologického materiálu C 16 Zásady odběrů biologického materiálu Odběrovou soupravu tvoří dva vatové tampony, zkumavka s virologickým odběrovým médiem a záznamová karta. Odběrové médium se uchovává v mrazničce při teplotě 20

Více

Příloha č. 1 HLÁŠENÍ PŘI PODEZŘENÍ NA VÝSKYT VYSOCE NAKAŽLIVÉ NEMOCI VE ZDRAVOTNICKÉM ZAŘÍZENÍ POSKYTOVATELE ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB

Příloha č. 1 HLÁŠENÍ PŘI PODEZŘENÍ NA VÝSKYT VYSOCE NAKAŽLIVÉ NEMOCI VE ZDRAVOTNICKÉM ZAŘÍZENÍ POSKYTOVATELE ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB HLÁŠENÍ PŘI PODEZŘENÍ NA VÝSKYT VYSOCE NAKAŽLIVÉ NEMOCI VE ZDRAVOTNICKÉM ZAŘÍZENÍ POSKYTOVATELE ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB Hlášení pořizuje v rozsahu dostupných údajů a předává místně příslušnému orgánu ochrany

Více

Cytogenetické vyšetřovací metody v onkohematologii Zuzana Zemanová

Cytogenetické vyšetřovací metody v onkohematologii Zuzana Zemanová Cytogenetické vyšetřovací metody v onkohematologii Zuzana Zemanová Centrum nádorové cytogenetiky Ústav klinické biochemie a laboratorní diagnostiky VFN a 1. LF UK v Praze Klinický význam cytogenetických

Více

Příručka pro odběr primárních vzorků cytologické laboratoře

Příručka pro odběr primárních vzorků cytologické laboratoře Gynekologicko porodní oddělení Standardní operační postup organizační Počet stran textu: 15 Počet příloh: 1 Název dokumentu: cytologické laboratoře Zpracoval: Zkontroloval: Schválil:... Ing. Ludmila Švandová

Více

Laboratorní příručka

Laboratorní příručka IČ 00064165, tel. 224961111 VFN a 1. LF UK, Albertov 4 www.vfn.cz www.lf1.cuni.cz Strana 1 z 21 Verze 3 Zpracoval: MUDr. Romana Mihalová Ing. Jitka Štekrová Mgr. Marie Valeriánová, Ph.D. Odborný garant:

Více

PŘÍRUČKA PRO ODBĚRY PRIMÁRNÍCH VZORKŮ A PRÁCI S NIMI

PŘÍRUČKA PRO ODBĚRY PRIMÁRNÍCH VZORKŮ A PRÁCI S NIMI Nemocnice Hranice a. s., Zborovská 1245, 753 22 Hranice Strana : 1 / 107 VII POPV - 01 PŘÍRUČKA PRO ODBĚRY PRIMÁRNÍCH VZORKŮ A PRÁCI S NIMI Zdravotnická laboratoř nemocnice Hranice Zpracoval funkce datum

Více

pro uživatele služeb laboratoří Ústavu imunologie Fakultní nemocnice Olomouc

pro uživatele služeb laboratoří Ústavu imunologie Fakultní nemocnice Olomouc LABORATORNÍ MANUÁL pro uživatele služeb laboratoří Ústavu imunologie Fakultní nemocnice Olomouc Olomouc 2014 Obsah: 1. ÚVOD... 2 2. DEFINICE A ZKRATKY... 2 3. ZÁKLADNÍ INFORMACE O LABORATOŘÍCH ÚSTAVU IMUNOLOGIE...

Více

Subjekty zajišťující v regionu opatření při výskytu VNN ve zdravotnickém zařízení poskytovatele zdravotních služeb

Subjekty zajišťující v regionu opatření při výskytu VNN ve zdravotnickém zařízení poskytovatele zdravotních služeb Č.j.: KHSV/ 16258/2014/JI/Ř/Říha Směrnice pro jednotný postup při vzniku mimořádné události podléhající mezinárodním zdravotnickým předpisům (2005) v souvislosti s výskytem vysoce nakažlivé nemoci ve zdravotnickém

Více

Laboratorní příručka Cytologická laboratoř Porodnicko-gynekologické kliniky FNO

Laboratorní příručka Cytologická laboratoř Porodnicko-gynekologické kliniky FNO Fakultní nemocnice Ostrava 17. listopadu 1790, 708 52 Ostrava-Poruba Cytologická laboratoř Porodnicko-gynekologické kliniky FNO Evid. značka: Identifikace: Identifikace výtisku: Rozdělovník: Nahrazuje:

Více

Molekulární diagnostika

Molekulární diagnostika Molekulární diagnostika Odry 11. 11. 2010 Michal Pohludka, Ph.D. Buňka základní jednotka živé hmoty Všechny v současnosti známé buňky se vyvinuly ze společného předka, tedy buňky, která žila asi před 3,5-3,8

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Laboratorní příručka Strana: 1 LABORATORNÍ PŘÍRUČKA A - Úvod Tato laboratorní příručka má sloužit jako obecný průvodce pro spolupráci snaší laboratoří a jako informativní materiál o poskytovaných službách.

Více

Seznam vyšetření odesílaných do externích laboratoří

Seznam vyšetření odesílaných do externích laboratoří Strana: 1 z 11 Oddělní laboratoře odesílá vyšetření přednostně do laboratoře společnosti Synlab Czech, s.r.o. Na přání lékaře lze vyšetření odeslat i do jiné externí laboratoře. Seznam všech externích

Více

Fakultní nemocnice Olomouc Ústav soudního lékařství a medicínského práva

Fakultní nemocnice Olomouc Ústav soudního lékařství a medicínského práva LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Obsah: pro uživatele služeb laboratoří Ústavu soudního lékařství a medicínského práva Fakultní nemocnice Olomouc Olomouc 2013 1. ÚVOD... 2 2. DEFINICE A ZKRATKY... 2 3. ZÁKLADNÍ INFORMACE

Více

ALA Jeseník s.r.o. Laboratorní manuál

ALA Jeseník s.r.o. Laboratorní manuál LABORATORNÍ MANUÁL pro uživatele služeb Laboratoře ALA Jeseník s.r.o. Jeseník 2008 Obsah: 1. ÚVOD...2 2. Definice a zkratky...3 3. ZÁKLADNÍ INFORMACE O Laboratoří...3 3.1. Statut a důležité údaje...3 3.2.

Více

Zkušenosti s identifikací pacienta, zdravotnických prostředků a některých procesů ve zdravotnických zařízeních

Zkušenosti s identifikací pacienta, zdravotnických prostředků a některých procesů ve zdravotnických zařízeních Zkušenosti s identifikací pacienta, zdravotnických prostředků a některých procesů ve zdravotnických zařízeních Ing.M.Preininger, Nemocnice Na Homolce, MUDr.Benešová, FN Motol, Praha 2011 Používání NISu

Více

Odběrový manuál (Výtah z laboratorní příručky) Cytologická a bioptická laboratoř MUDr. Pavla Formánka

Odběrový manuál (Výtah z laboratorní příručky) Cytologická a bioptická laboratoř MUDr. Pavla Formánka Odběrový manuál (Výtah z laboratorní příručky) Cytologická a bioptická laboratoř MUDr. Pavla Formánka 1 Obsah 1 Obsah...2 2 Úvod...4 3 Informace o laboratoři...4 3.1 Základní informace...4 3.2 Zaměření

Více

REGULAČNÍ OMEZENÍ a problémy, kterým by měli poskytovatelé předcházet

REGULAČNÍ OMEZENÍ a problémy, kterým by měli poskytovatelé předcházet 1 REGULAČNÍ OMEZENÍ a problémy, kterým by měli poskytovatelé předcházet Ing. Ivana Jenšovská, STROFIOS a.s. Brno, 29.11. 2014 2 REGULAČNÍ OMEZENÍ amb. spec. Regulace na ZULP/ ZUM, léky a zdravotnické prostředky,

Více

Zkušenosti s diagnostikou sepse pomocí testu SeptiFast Test M GRADE. Zdeňka Doubková Klinická mikrobiologie a ATB centrum VFN Praha

Zkušenosti s diagnostikou sepse pomocí testu SeptiFast Test M GRADE. Zdeňka Doubková Klinická mikrobiologie a ATB centrum VFN Praha Zkušenosti s diagnostikou sepse pomocí testu SeptiFast Test M GRADE Zdeňka Doubková Klinická mikrobiologie a ATB centrum VFN Praha Definice: Sepse je definována jako syndrom systémové zánětlivé odpovědi

Více

Hematologická vyšetření krve. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

Hematologická vyšetření krve. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Hematologická vyšetření krve Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Bc. Hrušková Jindřiška duben 2009 Hematologická vyšetření Provádí je hematologicko-transfúzní

Více

III. interní gerontometabolická klinika Výzkumná laboratoř LABORATORNÍ PŘÍRUČKA. Verze 2.01

III. interní gerontometabolická klinika Výzkumná laboratoř LABORATORNÍ PŘÍRUČKA. Verze 2.01 III. interní gerontometabolická klinika Výzkumná laboratoř LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Verze 2.01 říjen 2014 Obsah A 01 Předmluva... 4 B 01 Identifikace právního subjektu FN Hradec Králové... 5 B 02 Identifikace

Více

Pracovní smlouvy Pracovní náplň Potvrzení o praxi Doklady o vzdělání Osvědčení o způsobilosti Seznam vykazovaných kódů vyšetření

Pracovní smlouvy Pracovní náplň Potvrzení o praxi Doklady o vzdělání Osvědčení o způsobilosti Seznam vykazovaných kódů vyšetření NASKL - Audit I E. Fenclová, J. Sedláková Dne 2. května 2007 absolvovalo pracoviště Oddělení klinické biochemie a hematologie Oblastní nemocnice v Kladně Audit I od NASKL. Proč audit NASKL? Rozhodly 2

Více

Laboratorní příručka Cytologické laboratoře

Laboratorní příručka Cytologické laboratoře CGOP, s.r.o. Cytologická laboratoř Praha 2, Vocelova 603/5, PSČ 120 00 Autor laboratorní příručky: MUDr. Alena Beková, M.I.A.C. Vedoucí cytologické laboratoře Podpis: Laboratorní příručku kontroloval:

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Hematologicko-transfúzní oddělení Chrudimská nemocnice

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Hematologicko-transfúzní oddělení Chrudimská nemocnice LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Hematologicko-transfúzní oddělení Chrudimská nemocnice Označení dokumentu LABORATORNÍ PŘÍRUČKA LP HTO 001 LABORATORNÍ PŘÍRUČKA HEMATOLOGICKO-TRANSFÚZNÍ ODDĚLENÍ CHRUDIMSKÁ NEMOCNICE

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Strana: 1/94 Počet příloh: 1 LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Oddělení klinické biochemie a hematologie ALMEDA, a.s. - Městská nemocnice Neratovice Zpracoval(a): Ing. Zuzana Hrubcová (vedoucí OKBH) Václava Drahoňovská

Více

HTO - LABORATORNÍ PŘÍRUČKA

HTO - LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Verze č. 3 Zpracoval: HTO - LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Vlastník procesu: Hematologicko-transfúzní oddělení Účinnost od: 24. 7. 2014 Jméno Funkce Datum Podpis Mgr. Hana Hanáková VŠ analytický garant pro hematologii

Více

Příčiny a projevy abnormálního vývoje

Příčiny a projevy abnormálního vývoje Příčiny a projevy abnormálního vývoje Ústav histologie a embryologie 1. LF UK v Praze MUDr. Filip Wagner Předmět: Obecná histologie a obecná embryologie (B02241) 1 Vrozené vývojové vady vývojové poruchy

Více

1. Všeobecná ustanovení

1. Všeobecná ustanovení Obchodní podmínky 1. Všeobecná ustanovení Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.bazarpocitacu.cz. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího, kterým

Více

Validace a verifikace molekulárně biologických metod založených na analýze extrahumánního genomu

Validace a verifikace molekulárně biologických metod založených na analýze extrahumánního genomu Validace a verifikace molekulárně biologických metod založených na analýze extrahumánního genomu Doplněk k doporučení výboru České společnosti klinické biochemie o validaci a verifikaci analytických metod

Více

Vzorový dokument NASKL Směrnice o řízení dokumentace

Vzorový dokument NASKL Směrnice o řízení dokumentace Vzorový dokument NASKL Směrnice o řízení dokumentace 1. Účel Tato směrnice stanovuje závazná pravidla pro tvorbu řízené dokumentace systému kvality. Vymezuje pravomoci a odpovědnosti pracovníků zajišťujících

Více

Metodika sestavení případu hospitalizace 012.001

Metodika sestavení případu hospitalizace 012.001 Metodika sestavení případu hospitalizace 012.001 Verze 012.001_návrh (doplnění pro verzi 012 zvýrazněno červeně) 1 / 7 NÁRODNÍ REFERENČNÍ CENTRUM 1a. Definice případu hospitalizace Časové vymezení Hospitalizační

Více

Laboratorní příručka Příručka pro odběr primárních vzorků dle ČSN EN ISO 15189

Laboratorní příručka Příručka pro odběr primárních vzorků dle ČSN EN ISO 15189 BIOLAB Praha, k.s. AeskuLab Brno Bieblova 22 Brno, okres Brno-město, PSČ 613 00 Výtisk č.: 01 Počet stran: 11 Počet příloh: 0 vzorků dle ČSN EN ISO 15189 Datum vydání: 3.7.2015 Datum účinnosti: 3.7.2015

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA GENETICKÁ LABORATOŘ

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA GENETICKÁ LABORATOŘ Strana 1/34 Dokumentace integrovaného systému managementu LP-SP-GL-03 LABORATORNÍ PŘÍRUČKA GENETICKÁ LABORATOŘ Zpracoval Schválil Pracovní funkce Odborný vedoucí GL Vedení laboratoří SP Jméno RNDr.M.Kosařová,

Více

ZADÁVACÍ PODMÍNKY. Název zadavatele: ÚSTAV HEMATOLOGIE A KREVNÍ TRANSFUZE V PRAZE (ÚHKT) Sídlo: U Nemocnice 2094/1, 128 20 Praha 2 IČ / DIČ

ZADÁVACÍ PODMÍNKY. Název zadavatele: ÚSTAV HEMATOLOGIE A KREVNÍ TRANSFUZE V PRAZE (ÚHKT) Sídlo: U Nemocnice 2094/1, 128 20 Praha 2 IČ / DIČ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ NA ZADÁVACÍ PODMÍNKY Název zakázky: Systém Real-Time PCR 1. Identifikační údaje zadavatele Název zadavatele: ÚSTAV HEMATOLOGIE A KREVNÍ TRANSFUZE V PRAZE (ÚHKT)

Více

Ing. Martina Almáši, Ph.D. OKH-LEHABI FN Brno, Babákova myelomová skupina při Ústavu patologické fyziologie, LF MU, Brno

Ing. Martina Almáši, Ph.D. OKH-LEHABI FN Brno, Babákova myelomová skupina při Ústavu patologické fyziologie, LF MU, Brno Zpracování a využití biologického materiálu pro výzkumné účely od nemocných s monoklonální gamapatií Ing. Martina Almáši, Ph.D. OKH-LEHABI FN Brno, Babákova myelomová skupina při Ústavu patologické fyziologie,

Více

Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527

Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

SCREENINGOVÉ PROGRAMY V ČR Z POHLEDU VZP ČR

SCREENINGOVÉ PROGRAMY V ČR Z POHLEDU VZP ČR SCREENINGOVÉ PROGRAMY V ČR Z POHLEDU VZP ČR 5.12. 2013 MUDr. HANA ŠUSTKOVÁ, VZP ČR OBSAH 1. Screening karcinomu děložního hrdla 2. Mamografický screening 3. Screening kolorektálního karcinomu 4. Projekt

Více

Evidence, šetření a vyřizování školních úrazů

Evidence, šetření a vyřizování školních úrazů Evidence, šetření a vyřizování školních úrazů Domov mládeže a školní jídelna Pardubice Rožkova 331 530 02 Pardubice Č.j. 7/2013 Originál: Soubor dokumentů Elektronická verze: Box dokumentů Platnost od:

Více

,, Cesta ke zdraví mužů

,, Cesta ke zdraví mužů PREZENTACE VÝSLEDKŮ ŘEŠENÍ PILOTNÍHO PROJEKTU PREVENTIVNÍ PÉČE PRO MUŢE,, Cesta ke zdraví mužů prim. MUDr. Monika Koudová GHC GENETICS, s.r.o.- NZZ, Praha Projekt byl realizován ve dvou etapách: I. etapa

Více

Základní škola Tvrdonice

Základní škola Tvrdonice Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Mikroskopie versus kultivace, kdy, komu a proč? Jan Kestřánek PGK, FNHK

Mikroskopie versus kultivace, kdy, komu a proč? Jan Kestřánek PGK, FNHK Mikroskopie versus kultivace, kdy, komu a proč? Jan Kestřánek PGK, FNHK Vulvovaginální dyskomfort Akutní vulvovaginální dyskomfort (AVD): obtíže v oblasti zevního genitálu a pochvy jako je výtok, svědění

Více

Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem Moskevská 1531/15, 400 01 Ústí nad Labem

Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem Moskevská 1531/15, 400 01 Ústí nad Labem Moskevská 1531/15, 400 01 Ústí nad Labem Laboratoř lékařské mikrobiologie Kladno Adresa: ulice Fr. Kloze 2316, 272 01 Kladno llmkladno@zuusti.cz Název postupu: Laboratorní příručka pro odběr primárních

Více

Organizace práce na ambulanci Chironax Invest, s.r.o.

Organizace práce na ambulanci Chironax Invest, s.r.o. CHIRONAX INVEST, s.r.o. NESTÁTNÍ ZDRAVOTNICKÉ ZAŘÍZENÍ Řezáčova 1 624 00 Brno Směrnice 47/012 Organizace práce na ambulanci Chironax Invest, s.r.o. Obsah 1. Úvod...2 1.1. Základní pojmy...2 1.2. Použité

Více

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství Maturitní témata Předmět: Ošetřovatelství 1. Ošetřovatelství jako vědní obor - charakteristika a základní rysy - stručný vývoj ošetřovatelství - významné historické osobnosti ošetřovatelství ve světě -

Více

Laboratorní manuál Transfuzního oddělení FNOL

Laboratorní manuál Transfuzního oddělení FNOL Katalog laboratorních vyšetření Příloha č. 2 LM/TO-01-2 Krevní skupina Statim: do 2 hodin od doby doručení vzorku do TO. Dodat do laboratoře co nejdříve, v rámci FNOL nejpozději do 12 hodin od Screening

Více

Řízená dokumentace. Laboratorní příručka

Řízená dokumentace. Laboratorní příručka Oddělení patologie, Nemocnice Český Krumlov, a.s., Horní Brána 429, 381 27 Český Krumlov Řízená dokumentace Laboratorní příručka Kód dokumentace: LP OP-NCK 02 2011 Vydání: 02 Datum vydání: 3.1.2011 Platné

Více

21. Směrnice o poskytování informací podle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Část I. Obecná ustanovení

21. Směrnice o poskytování informací podle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Část I. Obecná ustanovení 21. Směrnice o poskytování informací podle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Část I. Obecná ustanovení Článek 1 Tato směrnice upravuje postup Jihočeské vědecké knihovny v Českých

Více

Laboratorní příručka Laboratoř Oddělení lékařské genetiky FNO

Laboratorní příručka Laboratoř Oddělení lékařské genetiky FNO Fakultní nemocnice Ostrava 17. listopadu 1790, 708 52 Ostrava-Poruba Laboratoř Oddělení lékařské genetiky FNO Evid. značka: PL-OLG Identifikace: Identifikace výtisku: Nahrazuje: --- Revize číslo: 03 účinnost

Více

Obsah. IMUNOLOGIE... 57 1 Imunitní systém... 57 Anatomický a fyziologický základ imunitní odezvy... 57

Obsah. IMUNOLOGIE... 57 1 Imunitní systém... 57 Anatomický a fyziologický základ imunitní odezvy... 57 Obsah Předmluva... 13 Nejdůležitější pojmy používané v textu publikace... 14 MIKROBIOLOGIE... 23 Mikroorganismy a lidský organismus... 24 Třídy patogenních mikroorganismů... 25 A. Viry... 25 B. Bakterie...

Více

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY Ročník 2012 SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL PŘEDPISU: Titul předpisu: Vyhláška o předávání údajů do Národního zdravotnického informačního systému Citace: 116/2012 Sb. Částka: 44/2012 Sb. Na straně

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA ODDĚLENÍ PARAZITOLOGIE,

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA ODDĚLENÍ PARAZITOLOGIE, LABORATORNÍ PŘÍRUČKA ODDĚLENÍ PARAZITOLOGIE, MYKOLOGIE A MYKOBAKTERIOLOGIE PRAHA Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem Sídlo ředitelství: Moskevská 15, 400 01 Ústí nad Labem Sídlo oddělení: Sokolovská

Více

Účetní jednotka: Západočeské muzeum v Plzni. SMĚRNICE č 17. upravující postup vyřizování stížností přijatých v Západočeském muzeu v Plzni

Účetní jednotka: Západočeské muzeum v Plzni. SMĚRNICE č 17. upravující postup vyřizování stížností přijatých v Západočeském muzeu v Plzni Účetní jednotka: Západočeské muzeum v Plzni SMĚRNICE č 17 upravující postup vyřizování stížností přijatých v Západočeském muzeu v Plzni CL 1 Předmět a rozsah směrnice Tato interní směrnice vychází z platných

Více

Laboratorní p íru ka P íru ka pro odb r primárních vzork dle SN EN ISO 15189

Laboratorní p íru ka P íru ka pro odb r primárních vzork dle SN EN ISO 15189 BioCyt, v.o.s. Laborato BioCyt Bieblova 22 Brno, okres Brno-m sto, PS 613 00 Výtisk.: 01 Po et stran: 10 Po et p íloh: 0 vzork dle SN EN ISO 15189 Datum vydání: 10.5.2012 Datum ú innosti: 10.5.2012 Zru

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU Veřejná zakázka malého rozsahu (dále jen VZMR ) je zadávána dle 6 a 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.

Více

Klinická laboratoř DIAGNOSTIKA, s.r.o. Novosedlické náměstí 1 Ústí nad Labem

Klinická laboratoř DIAGNOSTIKA, s.r.o. Novosedlické náměstí 1 Ústí nad Labem LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Klinická laboratoř DIAGNOSTIKA, s.r.o. Novosedlické náměstí 1 Ústí nad Labem Zpracoval: Ing. Josef Ondřej, Ing. Jaroslav Budílek Schválil: Ing. Josef Ondřej, Ing. Jaroslav Budílek

Více

Podmínky výběrového řízení

Podmínky výběrového řízení Podmínky výběrového řízení Společnost JIHLAVAN, a.s. se sídlem Jihlava, Znojemská 5594/54 (dále jen Vyhlašovatel ) tímto vyhlašuje veřejné výběrové řízení Prodej zbytného nemovitého majetku v areálu společnosti

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA LABORATORNÍ PŘÍRUČKA HEMACENTRUM spol. s r.o. Hematologická laboratoř Poliklinika Slovany, Francouzská 4, 326 00 Plzeň Autoři: MUDr. Ivana Martínková Ing. Radek Perlík Schválil: MUDr. Ivana Martínková

Více

Konečná zpráva hodnocení různých způsobů přípravy vzorků pro AMPLICOR HPV test firmy Roche

Konečná zpráva hodnocení různých způsobů přípravy vzorků pro AMPLICOR HPV test firmy Roche Konečná zpráva hodnocení různých způsobů přípravy vzorků pro AMPLICOR HPV test firmy Roche Charakteristika testu: Set AMPLICOR HPV vyráběný firmou Roche je určený pro detekci vysoko-rizikových typů lidských

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE jedná se o zadávací řízení zadávané postupem mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, pro výběr zhotovitele veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce zveřejněnou

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Oddělení klinické biochemie LABORATORNÍ PŘÍRUČKA verze 3 Krajská nemocnice T. Bati, a. s. Platnoist od: 11.11.2014 Krajská nemocnice T. Bati, a. s. ZLÍN ODDĚLENÍ KLINICKÉ BIOCHEMIE LABORATORNÍ PŘÍRUČKA

Více

LP_ Laboratorní příručka Verze 08

LP_ Laboratorní příručka Verze 08 Klinické laboratoře Verze 08 Identifikační znak dokumentu Výtisk 1 LP Celkový počet stran 115 Platnost od: 16.4.2015 Laboratorní příručka Upozornění Tento dokument včetně příloh je vlastnictvím Klinických

Více

Mgr. Veronika Peňásová vpenasova@fnbrno.cz Laboratoř molekulární diagnostiky, OLG FN Brno Klinika dětské onkologie, FN Brno

Mgr. Veronika Peňásová vpenasova@fnbrno.cz Laboratoř molekulární diagnostiky, OLG FN Brno Klinika dětské onkologie, FN Brno Retinoblastom Mgr. Veronika Peňásová vpenasova@fnbrno.cz Laboratoř molekulární diagnostiky, OLG FN Brno Klinika dětské onkologie, FN Brno Retinoblastom (RBL) zhoubný nádor oka, pocházející z primitivních

Více

Laboratorní příručka

Laboratorní příručka Strana 1/76 Karlovarská krajská nemocnice a.s,, Zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl B, vložka 1205, IČO 263 65 804 Oddělení klinické biochemie a hematologie Nemocnice Cheb, Cheb 350 02

Více

LP/OSCH/č.05.1/2013 Laboratorní příručka odběrové středisko Cheb

LP/OSCH/č.05.1/2013 Laboratorní příručka odběrové středisko Cheb Karlovarská krajská nemocnice a.s. Bezručova 19, 360 66 Karlovy Vary IČ: 263 65 804 Označení dokumentu: LP/OSCH/č.05/2013 Počet stran: 24 Počet příloh: 0 Verze: 3 Platnost od: 1.2.2013 LP/OSCH/č.05.1/2013

Více

VYHLÁŠKA ze dne 19. ledna 2012 o přípravcích a dalších prostředcích na ochranu rostlin

VYHLÁŠKA ze dne 19. ledna 2012 o přípravcích a dalších prostředcích na ochranu rostlin Strana 250 Sbírka zákonů č. 32 / 2012 32 VYHLÁŠKA ze dne 19. ledna 2012 o přípravcích a dalších prostředcích na ochranu rostlin Ministerstvo zemědělství stanoví ve spolupráci s Ministerstvem zdravotnictví

Více

ŽÁDOST O PROVEDENÍ ZMĚNY POJISTNÉ SMLOUVY Životní pojištění

ŽÁDOST O PROVEDENÍ ZMĚNY POJISTNÉ SMLOUVY Životní pojištění ŽÁDOST O PROVEDENÍ ZMĚNY POJISTNÉ SMLOUVY Životní pojištění Změnu proveďte k datu splatnosti 1 ) Pojistitel: Česká pojišťovna a.s. Spálená 75/16 113 04 Praha 1 Česká republika IČ: 45272956 zapsaná v Obchodním

Více

Všeobecné obchodní podmínky Spa Resort Lednice

Všeobecné obchodní podmínky Spa Resort Lednice Všeobecné obchodní podmínky Spa Resort Lednice Všeobecné obchodní podmínky Spa Resortu Lednice s.r.o. (dále jen podmínky) upravují vzájemný smluvní vztah mezi Spa Resortem Lednice s.r.o. (dále jen Spa

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám http://www.kardiobtl.cz/produkty/diag-ultrazvuky-ge/ge-vivid-7/ K l i n i c k á p r o p e d e u t i k a Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Autorem materiálu a všech jeho částí,

Více

Číslo bankovního účtu: 78-5164960297 / 0100 Komerční banka a.s.

Číslo bankovního účtu: 78-5164960297 / 0100 Komerční banka a.s. Obchodní podmínky platné do 6.12.2009 Provozovatel Ing. Petr Sedláček Slunečná 442/8 408 01 Rumburk (dále jen prodávající) IČ: 76145514 DIČ: CZ8209142370 Odpovědná osoba: Ing. Petr Sedláček Telefonní číslo:

Více