ŘÍZENÁ DOKUMENTACE Směrnice

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ŘÍZENÁ DOKUMENTACE Směrnice"

Transkript

1 NCB NCB_LMBG_SME_12_001 Laboratorní příručka verze A Účinnost dokumentu od: ŘÍZENÁ DOKUMENTACE Směrnice NCB_LMBG_SME_12_001 Verze dokumentu: A Laboratorní příručka LMBG Typ dokumentu: Systémový Zpracoval (i) Mgr. Ondřej Scheinost Řízená kopie č.: Razítko, podpis: Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka Strana 1 (celkem 31)

2 1 Předmluva Vážené kolegyně a kolegové, tato laboratorní příručka je předkládána všem, kteří potřebujete informace o naší laboratoři, naší práci a našich pracovnících. Je určena lékařům, laboratorním pracovníkům, zdravotním sestrám a dalším zainteresovaným stranám. Obsahuje nabídku služeb, které poskytujeme v oblasti klinické diagnostiky. Její obsah byl koncipován v souladu s nejnovějšími požadavky na tento typ dokumentů. Věříme, že uvedené informace budou užitečné nejenom pro Vás, ale i pro Vaše pacienty. Doufáme, že zde naleznete vše, co potřebujete pro naši vzájemnou spolupráci. Jménem LMBG Mgr. Ondřej Scheinost, vedoucí LMBG Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka Strana 2 (celkem 31)

3 2 Obsah 1 Předmluva Obsah Úvod Základní informace o laboratoři Zaměření laboratoře Popis nabízených služeb Manuál pro odběry primárních vzorků Základní informace Žádanky Požadavky na urgentní vyšetření Ústní (telefonické) požadavky na vyšetření, doindikování Skladování materiálu Sledování doby odezvy Používaný odběrový systém Příprava pacienta před vyšetřením Identifikace pacienta na primárním vzorku Odběr vzorku Množství vzorku Nezbytné operace se vzorkem, stabilita Základní informace k bezpečnosti při práci se vzorky Informace k dopravě vzorků Informace o zajišťovaném svozu biologického materiálu Manipulace se vzorky v laboratoři Příjem žádanek a vzorků Kriteria pro přijetí nebo odmítnutí vadných (kolizních) primárních vzorků Výsledky vyšetření Hlášení výsledků v kritických intervalech Informace o formách vydávání výsledků Typy nálezů a laboratorních zpráv Opakovaná a dodatečná vyšetření Změny výsledků a nálezů Intervaly od dodání vzorku k vydání výsledku Seznam vyšetření Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka Strana 3 (celkem 31)

4 3 Úvod Laboratoř molekulární biologie a genetiky se zabývá specializovanou diagnostikou na úrovni nukleových kyselin a cytogenetickou analýzou. Jedná se o multioborovou laboratoř, která provádí analýzu vzorků pro většinu pracovišť nemocnice i pro spádovou oblast Jihočeského kraje. V oblasti extrahumánního genomu zajišťuje LMBG diagnostiku virových, bakteriálních a parazitárních onemocnění včetně sledování úspěšnosti léčby. Analýzu změn lidského genomu provádí zejména v oblastech hematologie, vrozených vývojových vad, diagnostiky solidních tumorů, farmakogenetiky a biodozimetrie. Laboratoř se podílí na pregraduálním a postgraduálním vzdělávání, aktivně se účastní výzkumných úkolů a spolupracuje při tvorbě odborných studií. 4 Základní informace o laboratoři Název laboratoře: Centrální laboratoře Laboratoř molekulární biologie a genetiky Adresa sídla laboratoře: B. Němcové 585/54, České Budějovice Kontakty na vedení laboratoře: Funkce Titul, jméno, příjmení Kontakt Vedoucí LMBG, ZPK LMBG Mgr. Ondřej Scheinost Zástupce vedoucího LMBG Ing. Natalja Piskunova Provozní asistent LMBG Jaroslava Zvoníková Zaměření laboratoře Laboratoř se zabývá rutinní diagnostikou nukleových kyselin. Je konsolidovaným pracovištěm Centrálních laboratoří Nemocnice České Budějovice, a.s. nabízí široké spektrum vyšetření napříč mnoha obory. Vysoký důraz klade na kvalitu prováděných vyšetření a na těsnou spolupráci s lékaři specialisty. Pracovní režim Pracovní doba Pracovní dny: 6:30 15:00 Vyšetření mimo pracovní dobu je nutné telefonicky domluvit na tel Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka Strana 4 (celkem 31)

5 Kontakty: Konkrétní pracoviště: 3021 molekulární genetika (PCR) - extrahumánní genom 3032 molekulární genetika (PCR) - humánní genom 3035 cytogenetika - klinická 3025 cytogenetika onkologická, FISH 3013 spermiogramy Postupy vydávání výsledků jsou popsány v kap. 9 této směrnice. Režim laboratorních vyšetření: Laboratorní vyšetření jsou prováděna v rutinním režimu. Při požadavku na urgentní vyšetření je nutné požadovaná vyšetření na žádance označit slovem STATIM, doporučená je telefonická domluva nebo 3535 (kromě STATIM vyšetření karyotypu periferní krve a kostní dřeně se nejedná o STATIM vyšetření z pohledu zdravotních pojišťoven). 6 Popis nabízených služeb Služby zajišťované LMBG (6,30 15,00 hod): - Diagnostika nukleových kyselin pro - klinickou genetiku - mikrobiologii (extrahumánní genom) - hematologii - onkogenetiku, - farmakogenetiku - biodozimetrii Máme uzavřeny smlouvy se všemi zdravotními pojišťovnami. 7 Manuál pro odběry primárních vzorků 7.1 Základní informace Základní informace o odběrech primárních vzorků na jednotlivá vyšetření je uveden v kap. 10 Seznam vyšetření. Vyplnění žádanky je popsáno v kap. 7.2 Žádanky. Identifikace primárního vzorku je popsána v kap. 7.9 Identifikace pacienta na primárním vzorku. Popis odběrových nádobek pro primární vzorky (včetně přísad) je uveden v kap. 7.7 Používaný odběrový systém. Typ primárního vzorku a množství, které se má odebrat je definován v kap Množství vzorku. Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka Strana 5 (celkem 31)

6 U vyšetření vrozených genetických změn je nutné zaslat do laboratoře společně se vzorkem a vyplněnou žádankou i Informovaný souhlas s genetickým laboratorním vyšetřením viz kapitola 7.8 Příprava pacienta před vyšetřením. Instrukce týkající se časových limitů pro požadování dodatečných analýz jsou stanoveny v kap. 7.4 Ústní (telefonické) požadavky na vyšetření 7.2 Žádanky Základním požadavkovým listem je žádanka. Žádanky jsou určeny pro současný požadavek na více vyšetření. V laboratoři je standardně využíván 1 typ žádanky pro všechny zadávající lékaře. Laboratoř přijímá také žádanky jiného formátu, ale vždy musí obsahovat minimální požadavky uvedené níže. Zaslaná žádanka je považována za smlouvu mezi lékařem a laboratoří s požadavkem provést označená vyšetření. Pro laboratoř je základním dokumentem pro prokázání požadované zdravotní péče zdravotním pojišťovnám. Žádáme Vás proto o pečlivé a čitelné vyplňování žádanek!!! Základní identifikační znaky požadované a povinně uváděné na žádance: Min. obsah žádanky: a) číslo pojištěnce b) pohlaví a datum narození, není-li to zřejmé z čísla pojištěnce c) jméno pojištěnce, ve tvaru: Příjmení Jméno příp. Titul (V případě urgentních vzorků, kdy není známá identita pacienta, může požadující lékař místo jména dočasně zadat jiné označení shodné s označením v NIS) d) základní diagnóza e) číslo pojišťovny f) jednoznačná identifikace oddělení/stanice/pracoviště požadujícího oddělení (název, IČP, odbornost) g) jméno nebo jiný jednoznačný identifikátor lékaře nebo jiné osoby legálně oprávněné požadovat vyšetření h) druh primárního vzorku, a pokud je to vhodné i tkáňový původ vzorku (materiál), event. stranové či další upřesňující určení i) seznam požadovaných vyšetření j) příslušné klinické informace o pacientovi, které slouží pro účely interpretace výsledku, vyžaduje-li to charakter vyšetření (např. před aplikací léku nebo po aplikaci léku, apod.) k) režim, ve kterém má být vyšetření provedeno (vyznačení vzorků STATIM, žádanky/vyšetření neoznačené STATIM jsou zpracovány v rutinním režimu, viz seznam vyšetření v kapitole 10) l) datum a čas odběru primárního vzorku (není-li uveden čas odběru, bude do systému zapsán čas 00:00; tato okolnost se neřeší jako neshoda) m) identifikace osoby provádějící odběr Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka Strana 6 (celkem 31)

7 Min. označení odběrové nádobky: a) jméno pojištěnce b) číslo pojištěnce c) v případě žádanky sloužící pro více vzorků, které jsou v identických odběrových nádobkách, musí být na označení každé z těchto nádobek uveden další jednoznačný identifikační znak (např. levá; pravá; frakce; druh materiálu) V případě, že oddělení NCB nevyužijí pro označení žádanky a vzorku štítky z NIS, platí pro ně stejná pravidla vzhledem k rozsahu identifikace popsané výše. Uvedené postupy jsou platné s určitým omezením také pro samoplátce, kteří jsou odebíráni v odběrové místnosti CL. Vyplnění žádanky zajišťuje odběrový pracovník a musí uvést min. tyto údaje: a) číslo pojištěnce b) pohlaví a datum narození, není-li to zřejmé z čísla pojištěnce c) jméno pojištěnce, ve tvaru: Příjmení Jméno příp. Titul d) seznam požadovaných vyšetření e) datum a čas odběru primárního vzorku f) identifikace osoby provádějící odběr Min. označení odběrové nádobky: a) jméno pojištěnce b) číslo pojištěnce; v případě uvedení pouze roku narození, lze toto akceptovat pouze tehdy, když je odběrová nádobka jednoznačně připojena k žádance s kompletní identifikací pacienta Po provedení odběru, předá odběrový pracovník vyplněnou žádanku samoplátce společně s označeným vzorkem na CP. Postup při odmítnutí vzorku nebo jeho nesprávné identifikaci viz kap. 8.2 Kriteria přijetí nebo odmítnutí vadných (kolizních) primárních vzorků. 7.3 Požadavky na urgentní vyšetření Na LMBG jsou přijímány urgentní vzorky tzv. vzorky v režimu STATIM. Vyšetření musí být požadováno na žádance označené STATIM. Doba odezvy u výsledků STATIM je uvedena pro jednotlivá vyšetření v kap. 10 Seznam vyšetření. Na žádost zadávajícího lékaře nebo po telefonické dohodě je možné většinu rutinně prováděných vyšetření objednat v nejbližším možném termínu a mimo plánované pořadí dalších požadavků. 7.4 Ústní (telefonické) požadavky na vyšetření, doindikování Ze vzorků dodaných do laboratoře (příp. zde odebraných) lze dodatečně, např. na základě telefonického doobjednání lékařem, provádět vyšetření za dodržení těchto pravidel: dodatečná vyšetření budou provedena v nejbližší době po telefonickém doobjednání. Dodatečný požadavek je dopsán VŠ pracovníkem přímo na původní žádanku, doplnění potvrdí svým podpisem. Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka Strana 7 (celkem 31)

8 dodatečná vyšetření lze u některých vyšetření provést s určitým omezením, které je dané stabilitou nukleových kyselin v biologickém materiálu. Omezení související s dodatečnými vyšetření jsou specifikována v kap Po uplynutí uvedeného časového intervalu, nebo při nedostatku materiálu laboratoř tato vyšetření neprovede a je nutný odběr nového vzorku. Kvalifikovaní VŠ pracovníci mohou doindikovat další vyšetření, považují-li to z hlediska diagnózy nebo částečných výsledků za důležité. 7.5 Skladování materiálu Obecně platí, že odebraný primární materiál je skladován do doby vydání výsledků, poté je zlikvidován. V některých případech je archivován fixovaný materiál, ze kterého je možné provést některá vyšetření. Skladování konkrétních typů materiálu je uvedeno v následující tabulce: Materiál Doba a podmínky skladování sérum, plazma - hepatitidy VIM (Very Important Material materiál nejč. z infekčního oddělení, který nelze odebrat později a jehož ztráta by mohla významně ohrozit pacienta) nefixovaná nádorová tkáň fixovaná buněčná suspenze (per. krev, kostní, plodová voda, klutivovaná tkáň) cytogenetické preparáty (vykapaná buněčná suspenze, otiskové preparáty) izolovaná DNA/RNA (humánní genom) 1 rok, mrazák Do odvolání indikujícím lékařem, mrazák 3 měsíce, mrazák 3 měsíce, mrazák 1 rok Neomezeně, mrazák V případě, že pacient odmítne uchování DNA/RNA (viz informovaný souhlas), je tato ihned po ukončení vyšetření zlikvidována. 7.6 Sledování doby odezvy Doba odezvy je průběžně sledována každým VŠ pracovníkem; VŠ pracovníci jsou za tuto činnost zodpovědni. Překročení stanovené doby odezvy je řešeno jako neshoda pouze v případě, pokud by mohlo ohrozit stav pacienta. Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka Strana 8 (celkem 31)

9 7.7 Používaný odběrový systém Při odběrech je používán odběrový systém Systém Becton Dickinson Vacutainer. Srážlivá žilní krev Nesrážlivá žilní krev (EDTA) TYP ODBĚROVÉHO MATERIÁLU červený uzávěr Plastová zkumavka s oxidem křemičitým - 4 ml (jiné objemy - 6, 10 ml) Skleněná zkumavka bez antikoagulačního činidla - 5 ml fialový uzávěr Plastová zkumavka s antikoagulačním činidlem 3 ml (jiné objemy - 2, 4, 6 ml) Skleněná zkumavka s antikoagulačním činidlem 3 ml (jiné objemy - 2, 4,5, 7, 10 ml) PŘÍKLAD POUŽITÍ Kvantifikace HCV Vyšetření molekulární diagnostiky Nesrážlivá žilní krev (heparin) Mozkomíšní mok zelený uzávěr Plastová zkumavka s antikoagulačním činidlem - 4 ml (jiné objemy - 2, 6 ml) Skleněná zkumavka s antikoagulačním činidlem -5 ml (jiné objemy 7, 10 ml) temně modrý uzávěr Plastová zkumavka bez antikoagulačního činidla 7 ml Cytogenetická vyšetření Vyšetření mozkomíšního moku Speciální odběry pro analýzy DNA Viz kap Odběr vzorku a kap.10 Seznam vyšetření Některá vyšetření vyžadují speciální odběr způsob odběru a nakládání s materiálem je specifikován u jednotlivých vyšetření. Přijímány jsou i vzorky odebrané pomocí jiných odběrových systémů, vždy však musí být respektována definovaná aditiva. 7.8 Příprava pacienta před vyšetřením Vzhledem k prováděným vyšetřením není vyžadována speciální příprava pacienta před odběrem vzorků, pouze u vyšetření spermiogramu jsou požadavky uvedeny přímo v kap. 10 Seznamu vyšetření. Charakter vyšetření vrozených genetických změn (netýká se somatických mutací onkologická a hematoonkologická vyšetření) vyžaduje potvrzení informovaného souhlasu k danému vyšetření. Informovaný souhlas předkládá pacientovi zadávající lékař, kopii potvrzeného souhlasu je nutné zaslat do laboratoře společně se vzorkem a vyplněnou žádankou. Vzor informovaného souhlasu je k dispozici na webu nemocnice Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka Strana 9 (celkem 31)

10 7.9 Identifikace pacienta na primárním vzorku Každá zkumavka nebo odběrová nádobka musí být čitelně označena min. Jménem a příjmením pacienta Číslem pojištěnce, případně rokem narození Požadavky na náležitosti žádanky jsou uvedeny v kap. 7.1 Žádanky. V laboratoři se nesmějí vyskytovat biologické vzorky bez jednoznačné identifikace pacienta Odběr vzorku Stručné pokyny k odběru vzorků: Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka Strana 10 (celkem 31)

11 Odběr žilní krve Odběr venózní krve provádíme většinou ráno, obvykle nalačno. Venózní krev se nejčastěji odebírá ze žíly v loketní jamce, nebo jiné z dostupných žil. Paže je krátce stažena pomocí škrtidla. Místo vpichu je dezinfikováno tamponem navlhčeným ve vhodném dezinfekčním prostředku. Při použití vakuových systémů se vloží vhodná jehla do držáku, provede se dezinfekce místa vpichu, palcem ve vzdálenosti 2 až 5 cm pod místem odběru se stabilizuje poloha žíly, provede se venepunkce a teprve potom se postupně nasazují vhodné zkumavky. Vakuová zkumavka se nesmí nasadit na vnitřní jehlu držáku před venepunkcí, protože by se vakuum ve zkumavce zrušilo. Jakmile krev začne pomocí vakua vtékat do zkumavky, lze odstranit turniket. Je-li ve vakuované zkumavce protisrážlivé nebo stabilizační činidlo, musí se zabránit styku tohoto činidla s víčkem zkumavky nebo případnému zpětnému nasátí krve s činidlem do žilního systému. Vakuum ve zkumavce zajistí jak přiměřené naplnění zkumavky, tak správný poměr krve a protisrážlivého činidla. Sejmutí zkumavky je provedeno až v okamžiku, kdy krev do zkumavky pod vlivem vakua přestane vtékat. Při předčasném sejmutí zkumavky by došlo k odběru nedostatečného množství vzorku. Jednotlivé zkumavky s přídatnými činidly je nutno bezprostředně po odběru promíchat pěti až desetinásobným šetrným převrácením. Po odebrání požadovaných vzorků je jehla ze žíly vyjmuta a na místo vpichu přitlačen tampon. Poté je tampon přelepen leukoporem. Místo vpichu je třeba držet 3 5 minut mírným tlakem. Odběr krve u intenzivně léčených pacientů Odběr dřeně kostní Odběr stolice Odběr sputa Odběr likvoru Stěry Doporučené pořadí odběrů z jednoho vpichu: - zkumavky bez přísad - ostatní zkumavky s přísadami - zkumavky pro hemokoagulaci Při odběru krve cévní kanylou odstranit předem asi dvojnásobek obsahu kanyly (cca 20 ml). Provádí pouze lékař - specialista ze sterna nebo lopaty kosti kyčelní. Odebraný vzorek kostní dřeně (1-2 ml) okamžitě vstříknout do zkumavky s transportním médiem (k dispozici na vyžádání v LMBG). Provádí se výtěrem z rekta sterilní štětičkou, která se vkládá do sterilní zkumavky a pečlivě se uzavře; nebo z defekované stolice sterilní lopatkou do sterilní transportní nádoby (lopatka bývá často součástí víčka) Provádí se do sterilní široké zkumavky, pacient si nejprve vyčistí ústa, vyplivne sliny do buničiny, poté se zhluboka nadechne a sputum vykašle do zkumavky. Odběr provádí výhradně lékař, a to lumbální, subokcipitální nebo zřídka i ventrikulární punkcí. Je třeba se vyvarovat krvácení při vpichu (prvních 5-10 kapek je nutné nechat odkapat). Likvor se odebírá do sterilních zkumavek se zátkou a musí se ihned po odběru dodat do laboratoře k vyšetření. Likvor se v laboratoři zpracovává přednostně, nejpozději do 1 hod od odběru. Stěry se provádí sterilní štětičkou z dutiny nosní, z ran, s povrchu kůže. Štětička se po stěru vloží do sterilní zkumavky a pečlivě se uzavře. Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka Strana 11 (celkem 31)

12 Podrobné informace k jednotlivým laboratorním položkám viz kap. 10 Seznam vyšetření Množství vzorku Z hlediska prováděných vyšetření je optimální množství vzorku krve 3 ml, likvoru a kostní dřeně 2 ml. Většinu analýz lze provést z minimálních množství vzorku. Na požádání laboratoř vydá zadávajícím lékařům požadovaný odběrový materiál!! 7.12 Nezbytné operace se vzorkem, stabilita Podrobné informace ke stabilitě materiálu pro jednotlivá vyšetření jsou uvedeny v kap. 10 Seznam vyšetření. Pokud množství materiálu nestačí na požadovaná vyšetření, konzultuje laboratoř s lékařem stanovení preferencí, případně, hrozí-li nebezpečí z prodlení, stanoví toto pořadí kompetentní pracovník laboratoře. Veškeré nesrovnalosti týkající se dodaného materiálu nebo dokumentace zapíše příjmový pracovník laboratoře do NCB_CL_F_003 Záznam o neshodě a telefonicky ihned řeší se zdravotnickým personálem příslušného oddělení Základní informace k bezpečnosti při práci se vzorky Obecné zásady strategie bezpečnosti práce s biologickým materiálem jsou obsaženy ve vyhlášce Ministerstva zdravotnictví č. 306/2012 Sb., kterou se upravují podmínky předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění a hygienické požadavky na provoz zdravotnických zařízení a ústavů sociální péče. Na základě uvedené vyhlášky byly stanoveny zásady pro bezpečnost práce s biologickým materiálem: Každý vzorek krve je nutné považovat za potenciálně infekční. Žádanky ani vnější strana zkumavky nesmí být kontaminovány biologickým materiálem toto je důvodem k odmítnutí vzorku. Vzorky jsou přepravovány v uzavřených zkumavkách, které jsou vloženy do stojánku nebo přepravního kontejneru tak, aby během přepravy vzorku do laboratoře nemohlo dojít k rozlití, potřísnění okolí biologickým materiálem nebo znehodnocení vzorku. Všichni pracovníci přicházející se vzorky do kontaktu jsou povinni používat ochranné pomůcky a dodržovat všechny předepsané pracovní, bezpečnostní a hygienické postupy. S veškerým materiálem použitým při odběru, zpracování a vyšetření vzorků je nakládáno ve smyslu zákona o odpadech a dle předpisů tento zákon provádějících. Materiál je tříděn a likvidován podle organizačního předpisu NCB_PRO_09_001 Provozní řád nakládání s odpadem. Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka Strana 12 (celkem 31)

13 7.14 Informace k dopravě vzorků Transport vzorků z oddělení NCB Transport zajišťují zdravotničtí pracovníci (sanitáři nebo zdravotní sestry) v přepravních boxech. Vzhledem k délce doby přepravy, není doba přepravy ani teplota monitorována. Transport vzorků od externích zadávajících lékařů Zkumavky s materiálem musí být zasílány uzavřené co nejdříve po odběru. Při plánování času odběru pacienta před svozem vzorků je nutné počítat s rezervou pro dopravu a příjem vzorku. Při přepravě je nutné zajistit transport vzorku v boxech zamezujících znehodnocení vzorku mrazem nebo horkem - zpravidla při chladničkové teplotě 2 až +8 C. Tuto teplotu je po celou dopravu vzorku nutno monitorovat. Speciální požadavky na podmínky transportu jsou uvedeny u jednotlivých vyšetření, viz kap. 10 Seznam vyšetření. Při příjmu jsou vzorky vizuálně kontrolovány. Nedodržení transportních podmínek může vést k viditelné změně vzorku, který v takovém případě bude odmítnutý Informace o zajišťovaném svozu biologického materiálu Transport vzorků zajišťuje externí subjekt, který vzorek zasílá, zpravidla se jedná o vyšetření primárních vzorků nebo sekundárních vzorků určených k tzv. dovyšetření (vzorky spolupracujících laboratoří). V případě, že vzorky jsou doručovány individuálně, je nezbytné zajistit bezpečný transport z pohledu dodržení požadovaných podmínek preanalytické fáze viz kap. 10 Seznam vyšetření a ochrany vzorku před poškozením (např. transport v uzavřených transportních boxech). 8 Manipulace se vzorky v laboratoři 8.1 Příjem žádanek a vzorků Identifikace pacienta na biologickém materiálu: Každá zkumavka musí být označena! Nezbytnou identifikaci biologického materiálu před přidělením laboratorního čísla tvoří čitelné příjmení pacienta a číslo pojištěnce (rodné číslo nebo číslo pojistky u cizinců), jinak je nutné materiál odmítnout (viz dále). 8.2 Kriteria pro přijetí nebo odmítnutí vadných (kolizních) primárních vzorků Odmítnout lze žádanku s biologickým materiálem, na které chybí nebo jsou nečitelné základní údaje pro styk se zdravotní pojišťovnou (číslo pojištěnce, příjmení a jméno, typ zdravotní pojišťovny, IČZ odesílajícího lékaře nebo pracoviště, základní diagnóza) a není možné je doplnit na základě dotazu anebo obsahuje požadavek (požadavky) na vyšetření, které laboratoře neprovádějí ani nezajišťují (s ohledem na seznam zajišťovaných vyšetření). žádanku nebo odběrovou nádobu znečištěnou biologickým materiálem, nádobu s biologickým materiálem, kde není způsob identifikace materiálu z hlediska nezaměnitelnosti dostatečný. Za dostatečnou identifikaci materiálu se považuje splnění uvedených pokynů o nezbytné identifikaci biologického materiálu, viz kap. 8.1 Příjem žádanek a vzorků a kap. 7.2 Žádanky Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka Strana 13 (celkem 31)

14 nádobu s biologickým materiálem, kde zjevně došlo k narušení preanalytické fáze viz kap Informace k dopravě vzorků a kap. 10 Seznam vyšetření. V případě, že je odesílající lékař identifikovatelný, laboratoř lékaři oznámí, pro jakou vadu nebyl vzorek vyšetřen a domluví s ním nápravná opatření. Není-li s indikujícím lékařem domluveno jinak, je odmítnutý vzorek v laboratoři skladován max. 1 týden, poté je vzorek zlikvidován. Kolizní vzorek o vysoké důležitosti (v Nemocnici České Budějovice, a.s. obvykle označovaný VIM) lze vyšetřit, jestliže indikující lékař výslovně převezme odpovědnost za tento vzorek, tato skutečnost je uvedena na výsledkovém listu. 9 Výsledky vyšetření 9.1 Hlášení výsledků v kritických intervalech Vzhledem k charakteru metod prováděných v LMBG nejsou definovány kritické hodnoty. V případě výsledku, který může významně ovlivnit stav pacienta nebo v případě provedení testu v režimu STATIM jsou výsledky sděleny žádajícímu lékaři telefonicky dle pravidel popsaných v kap Informace o formách vydávání výsledků Hlášení výsledků a předávání výsledkových zpráv Výsledky odesíláme indikujícímu subjektu. Výsledky se nezdravotnickým pracovníkům a pacientům telefonicky nesdělují. Výdej výsledků pacientům Pacientům se jejich výsledkové listy předávají, pokud jsou splněny tyto podmínky: - na žádance je lékařem písemně uvedeno, že výsledkový list si osobně vyzvedne pacient - pokud na žádance chybí označení osobně, pracovník laboratoře telefonickým dotazem u lékaře ověří, že výsledkový list lze pacientovi vydat - pacient nebo jeho zákonný zástupce (rodinný příslušník) se prokáže průkazem totožnosti (tj. průkaz s fotografií vydaný státní správou) Pokud byly splněny podmínky pro vydání výsledkového listu, vydávají se v uzavřené obálce. Záznam o vydání výsledků pacientovi se provádí do formuláře NCB_LMBG_F_003 Vydání výsledku pacientovi. Výdej výsledků v rámci NCB Výsledky uvolněné odpovědným pracovníkem viz Seznam pracovníků jsou přeneseny do NIS. V historii pacienta je dohledatelná identifikace osoby, která uvolnění do NIS provedla. Všechny výsledky jsou současně vydány také v tištěné podobě. Výdej výsledků externím zdravotnickým zařízením Je-li výsledek určen externímu lékaři, je po uvolnění v LIS vytištěn odpovědným pracovníkem LMBG, který výsledek uvolnil. Výsledky roztřídí do obálek a předá je do kanceláře CL, která zajišťuje odeslání výsledků poštou. Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka Strana 14 (celkem 31)

15 Výdej kopií výsledků Pro případ, kdy zadávající lékař nebo přímo pacient požaduje opis (kopii) výsledku, je tento opis opět potvrzen podpisem oprávněné osoby a do formuláře NCB_LMBG_F_003 Vydání výsledků pacientovi je poznamenáno, že byl vydán opis výsledku. Výdej předběžných zpráv V případě, že byly výsledky zadavateli vyšetření zaslány formou předběžné zprávy (popř. hlášeny telefonicky), je vždy zasílán kompletní písemný závěrečný výsledek vyšetření. Telefonické vydávání výsledků Hlášení výsledků externím pracovištím není obecně povoleno. Tato forma předání výsledku je možná pouze za předpokladu, že pracovník laboratoře podávající informace bezpečně identifikuje žadatele a nese za to plnou odpovědnost. Vydávat výsledky telefonicky jsou v LMBG oprávněni pouze VŠ pracovníci. Po nahlášení výsledku telefonicky je provedeno zpětné ověření informace, tak že druhá strana je požádána o zopakování nahlášeného výsledku. Záznam o telefonickém hlášení výsledku je proveden do LIS ve formě, kdo hlásil, komu bylo hlášeno a kdy bylo hlášeno (datum, čas). 9.3 Typy laboratorních zpráv Laboratorní výsledky se vydávají ve formě výsledkové zprávy v elektronické nebo papírové podobě. Výstup z LIS (OPEN LIMS FONS) v podobě výsledkové zprávy obsahuje: - jasné a jednoznačné označení vyšetření - identifikaci laboratoře, která vydala zprávu - jednoznačnou identifikaci pacienta - jméno a další jednoznačné identifikační označení žádajícího subjektu - datum a čas odběru primárního vzorku uvedeno jako odběr datum, čas - datum a čas přijetí vzorku laboratoří uvedeno jako přijato datum, čas - typ primárního vzorku uvedeno jako materiál - výsledky vyšetření - postup vyšetření (metoda) koresponduje s označením jednotlivých vyšetření - identifikaci osoby oprávněné uvolnit zprávu - na výsledku uvedeno jako Uvolnil: - datum a čas tisku výsledku na výsledku uvedeno jako Tisk Uchovávání kopií výsledků, archivování: Výsledky jsou kdykoli dostupné prostřednictvím databáze LIS. Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka Strana 15 (celkem 31)

16 9.4 Opakovaná a dodatečná vyšetření Dodatečná vyšetření nebo opakovaná vyšetření ze vzorků dodaných do laboratoře se provádí za splnění podmínek uvedených v části 7.4 Ústní (telefonické) požadavky na vyšetření. 9.5 Změny výsledků a nálezů V případě, že výsledek laboratorního vyšetření je po odeslání identifikován jako nesprávný (odeslán na nesprávné klinické pracoviště, analyticky nesprávný výsledek, záměna pacientů apod.), musí být o této skutečnosti neprodleně informován vedoucí LMBG nebo jím pověřená osoba a okamžitě po zjištění i požadující klinické pracoviště. Chybný výsledek vyšetření je považován za neshodu. Výtisky výsledkových listů (řádně označený chybný i správný po opravě), jsou uschovány u příslušných karet neshod. Chybný výsledek v LISu opraví pověřený pracovník s přístupovými právy k provádění změn výsledkových zpráv, záznam o opravě/změně výsledku je doložitelný v logu na serveru. O opravě výsledku je informován pracovník, který je kompetentní stornovat výsledky v NISu. Tento pracovník je povinen provést storno daného nesprávného výsledku v NISu. Změnu a opravu výsledku vedoucí LMBG vždy telefonicky ohlásí požadujícímu lékaři. V případě, že je zpráva změněna, je uveden čas, datum a jméno osoby, která je za změnu odpovědná. V případě, že jsou změny prováděny na nálezu, jsou realizovány tak, aby byla dohledatelná původní hodnota. 9.6 Intervaly od dodání vzorku k vydání výsledku Prostřednictvím laboratorního informačního systému laboratoř eviduje čas přijetí každého vzorku, čas vyhotovení výsledků a čas tisku výsledkového listu. Podrobné časové údaje k jednotlivým laboratorním položkám jsou uvedeny v kap. 10 Seznam vyšetření. Doba odezvy - údaj udává maximální čas od přijetí vzorku laboratoří do jeho zpracování a zajištění dostupnosti výsledku pro zadavatele. Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka Strana 16 (celkem 31)

17 10 Seznam vyšetření Položky seznamu Uchování před transportem a Podmínky transportu jsou platné pro odesílající subjekty MIMO Nemocnici České Budějovice, a.s. Pro oddělení v rámci nemocnice platí transport při teplotě okolí bezprostředně po odběru vzorku. Není-li možné odeslat vzorek ihned po odběru, platí stejné podmínky jako u extramurálních subjektů (tedy podmínky uvedené v tabulce níže). Při dopravě vzorků je nutno dodržovat bezpečnostní předpisy doporučujeme vybavení havarijní soupravou (bezpečná manipulace, dezinfekce ) Vysvětlivky: Odběr Odběrová nádoba Uchování před transportem Podmínky transportu Doba odezvy popis primárního vzorku a jeho odběru použité odběrové nádoby vzhledem k příslušným primárním vzorkům maximální čas a teplota prostředí, ve kterém musí být vzorek skladován po odběru před odesláním do LMBG požadovaná teplota při transportu vzorku do LMBG (buď pokojová teplota nebo teplota v chladícím boxu, tedy 2-8 C) maximální doba od přijetí vzorku v laboratoři do uvolnění výsledku Název laboratorního vyšetření Humánní genom - prenatální diagnostika Stanovení karyotypu z plodové vody (G-, Q-, C-, NOR barvení) Odběr Odběrová nádoba Uchování před transportem amniocentéza plodová voda sterilní zkumavka okamžitý transport do laboratoře Podmínky Doba odezvy transportu Poznámka 4 týdny odběr provádí gynekolog Stanovení karyotypu z tkáně plodu (G-, Q-, C-, NOR barvení) tkáń plodu (sval, podkoží) na sucho sterilní nádoba okamžitý transport do laboratoře 6 týdnů Stanovení nejč. aberací z plodové vody pomocí FISH amniocentéza plodová voda sterilní zkumavka okamžitý transport do laboratoře, statim 24 hodin odběr provádí gynekolog Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka Strana 17 (celkem 31)

18 Název laboratorního vyšetření Humánní genom - klinická genetika Izolace DNA / RNA, plodová voda, solidní tkáň Odběr Odběrová nádoba Uchování před transportem zkumavka fialový uzávěr, - PBS, plodová voda a solidní tkáň - sterilní nádoba včetně transportu, Podmínky Doba odezvy transportu 1 týden statim 24 hodin Poznámka mfish Stanovení aberací chromozómů pomocí kombinace malovacích sond FISH Stanovení karyotypu z periferní krve Stanovení přítomnosti lokusu SRY Yp FISH, plodová voda, tkáň, plodová voda a solidní tkáň - sterilní nádoba zkumavka zelený uzávěr zkumavka zelený uzávěr, plodová, solidní voda a solidní tkáň - sterilní nádoba tkáň 48 hodin včetně transportu, 48 hodin včetně transportu,, statim 1 týden, statim 1 týden statim Deficit steroidní sulfatázy (ichtyóza) = delece STS (Xp22.3) - FISH zkumavka zelený uzávěr 48 hodin včetně transportu, statim Sy. Cri du Chat del 5p FISH zkumavka zelený uzávěr 48 hodin včetně transportu, statim Sy. DiGeorge (CATCH22) del22q FISH zkumavka zelený uzávěr 48 hodin včetně transportu, statim Sy. Miller-Dieker (del 17p13.3)- FISH zkumavka zelený uzávěr 48 hodin včetně transportu, statim Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka Strana 18 (celkem 31)

19 Název laboratorního vyšetření Sy. Williams (del ELN 7q11.23) - FISH Odběr Odběrová nádoba Uchování před transportem zkumavka zelený uzávěr 48 hodin včetně transportu, Podmínky Doba odezvy transportu statim Poznámka Sy. Smith-Magenis (del 17p11.2) - FISH zkumavka zelený uzávěr 48 hodin včetně transportu, statim Sy. Prader-Willi/Angelman (del SNRPN 15q11) - FISH zkumavka zelený uzávěr 48 hodin včetně transportu, statim Sy. Wolf-Hirschhorn (del. 4p16.3) - FISH zkumavka zelený uzávěr 48 hodin včetně transportu, statim Screening mikrodelecí na chromozómu Y (azoospermický faktor) zkumavka fialový uzávěr včetně transportu, pokojová teplota statim Screening přestaveb subtelomer (MLPA) zkumavka fialový uzávěr včetně transportu, pokojová teplota 4 týdny statim Screening mikrodelečních syndromů (MLPA) zkumavka fialový uzávěr včetně transportu, pokojová teplota 4 týdny statim Faktor V - Leiden (mutace G1691A) zkumavka fialový uzávěr včetně transportu, pokojová teplota statim Vyšetření u novorozenců jsou považována za STATIM MTHFR polymorfizmus C677T zkumavka fialový uzávěr včetně transportu, pokojová teplota statim MTHFR polymorfizmus A1298C zkumavka fialový uzávěr včetně transportu, pokojová teplota statim Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka Strana 19 (celkem 31)

20 Název laboratorního vyšetření Protrombin mutace G20210A Apolipoprpotein E - stanovení izoforem Odběr Odběrová nádoba Uchování před transportem zkumavka fialový uzávěr zkumavka fialový uzávěr včetně transportu, včetně transportu, Podmínky Doba odezvy transportu pokojová teplota pokojová teplota statim statim Poznámka Vyšetření u novorozenců jsou považována za STATIM Apolipoprotein B100 zkumavka fialový uzávěr včetně transportu, pokojová teplota statim Cystická fibróza zkumavka fialový uzávěr včetně transportu, pokojová teplota statim Hemochromatóza zkumavka fialový uzávěr včetně transportu, pokojová teplota statim Cytochrom P450 CYP 2C9 zkumavka fialový uzávěr včetně transportu, pokojová teplota statim Cytochrom P450 CYP 2C19 zkumavka fialový uzávěr včetně transportu, pokojová teplota statim Humánní genom - genotoxicita Analýza zlomů v lymfocytech periferní krve zkumavka zelený uzávěr 48 hodin včetně transportu, 4 týdny FISH analýza zlomů v lymfocytech periferní krve zkumavka zelený uzávěr 48 hodin včetně transportu, 5 týdnů Mikrojaderný test zkumavka zelený uzávěr 48 hodin včetně transportu, 5 týdnů Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka Strana 20 (celkem 31)

ŘÍZENÁ DOKUMENTACE Směrnice

ŘÍZENÁ DOKUMENTACE Směrnice NCB NCB_LMBG_SME_12_001 Laboratorní příručka verze C Účinnost dokumentu od: 26. 10. 2015 ŘÍZENÁ DOKUMENTACE Směrnice NCB_LMBG_SME_12_001 Verze dokumentu: C Laboratorní příručka LMBG Typ dokumentu: Systémový

Více

VÝZNAM NĚKTERÝCH FAKTORŮ PREANALYTICKÉ FÁZE V MOLEKULÁRNÍ BIOLOGII

VÝZNAM NĚKTERÝCH FAKTORŮ PREANALYTICKÉ FÁZE V MOLEKULÁRNÍ BIOLOGII VÝZNAM NĚKTERÝCH FAKTORŮ PREANALYTICKÉ FÁZE V MOLEKULÁRNÍ BIOLOGII Plíšková L., Hrochová K., Kutová R. Ústav klinické biochemie a diagnostiky FN Hradec Králové PREANALYTICKÁ FÁZE V MOLEKULÁRNÍ BIOLOGII

Více

Kontakt Telefon: 485 313 020 Služba : 485 313 033 ATB : 485 313 029

Kontakt Telefon: 485 313 020 Služba : 485 313 033 ATB : 485 313 029 Klinický materiál odeslaný do laboratoře je zpracován dle standardních postupů (SOP) a vyšetření je kódováno dle sazebníku zdravotnických. O dalším vyšetřovacím postupu rozhoduje lékař se specializovanou

Více

Manuál pro odběry primárních vzorků

Manuál pro odběry primárních vzorků Jméno Podpis Vypracoval: Mgr. Lukáš Tichý Vydání: 2 Přezkoumal RNDr. Lenka Fajkusová, CSc. Revize: 1 Schválil: Prof. RNDr. Šárka Pospíšilová, PhD. Platí od: 6.11.2014 Níže podepsaní zaměstnanci stvrzují

Více

OBM ONM - 001. Úroveň dokumentu: IV. Vazba na akreditační standardy: AOP, GLD, QPS. Zpracoval: Ověřil: Schválil:

OBM ONM - 001. Úroveň dokumentu: IV. Vazba na akreditační standardy: AOP, GLD, QPS. Zpracoval: Ověřil: Schválil: NEMOCNICE NA HOMOLCE, Výtisk č.: 1 Počet stran: 15 Počet příloh: 2 Název: Laboratorní příručka IA laboratoře Úroveň dokumentu: IV. Vazba na akreditační standardy: AOP, GLD, QPS Verze: 04 Datum vydání:

Více

Laboratorní příručka Patologického oddělení

Laboratorní příručka Patologického oddělení Typ dokumentu: Laboratorní příručka Číslo dokumentu: LP Oblast využití: Patologické oddělení Platnost od: 1.10. 2013 Verze č.: 1 Interval revizí: 1 rok Název dokumentu Laboratorní příručka Patologického

Více

Mgr. Stoklasová Martina Mgr. Bronislava Dřevojánková Mgr. Lucie Dostálová Mgr. Aneta Strnková Pavla Volná

Mgr. Stoklasová Martina Mgr. Bronislava Dřevojánková Mgr. Lucie Dostálová Mgr. Aneta Strnková Pavla Volná Laboratoř lékařské genetiky úsek cytogenetiky Vypracoval: Mgr. Stoklasová Martina Mgr. Bronislava Dřevojánková Mgr. Lucie Dostálová Mgr. Aneta Strnková Pavla Volná Schválil: prof. MUDr. David Stejskal,

Více

Základní pokyny pro odběry biologických vzorků na mikrobiologické vyšetření

Základní pokyny pro odběry biologických vzorků na mikrobiologické vyšetření ODBĚRY VZORKŮ Základní pokyny pro odběry biologických vzorků na mikrobiologické vyšetření Uchovávání a transport odebraných vzorků Odběry krve na průkaz protilátek (obecně) Stanovení protilátek komplementfixační

Více

CHAMBON s.r.o. Fakturační adresa: Huťská 1294, 27201 Kladno. Adresa laboratoře: Laboratoř molekulární diagnostiky, Evropská 176/16, Praha 6

CHAMBON s.r.o. Fakturační adresa: Huťská 1294, 27201 Kladno. Adresa laboratoře: Laboratoř molekulární diagnostiky, Evropská 176/16, Praha 6 Fakturační adresa: Huťská 1294, 27201 Kladno Adresa laboratoře: Laboratoř molekulární diagnostiky, Evropská 176/16, Praha 6 Zpracovala: MUDr. Soňa Peková, PhD. Odborný garant: MUDr. Soňa Peková, PhD. Schválil:

Více

Sondy k detekci aneuploidií a mikrodelečních syndromů pro prenatální i postnatální vyšetření

Sondy k detekci aneuploidií a mikrodelečních syndromů pro prenatální i postnatální vyšetření Sondy k detekci aneuploidií a mikrodelečních syndromů pro prenatální i postnatální vyšetření Název sondy / vyšetřovaného syndromu vyšetřovaný gen / oblast použití Fast FISH souprava prenatálních sond DiGeorge

Více

Odborná směrnice. Thomayerova nemocnice Oddělení lékařské genetiky Vídeňská 800, 140 59 Praha 4 - Krč

Odborná směrnice. Thomayerova nemocnice Oddělení lékařské genetiky Vídeňská 800, 140 59 Praha 4 - Krč Strana 1 z 23 Název: LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Platnost od: 16.3.2016 Platnost do: odvolání Nahrazuje: SMO-370-01 verzi č. 8 Distribuce a uložení dokumentu: Platné jsou autorizované výtisky a elektronická verze

Více

synlab czech s.r.o. U Vojenské nemocnice 1200, 169 00 Praha 6

synlab czech s.r.o. U Vojenské nemocnice 1200, 169 00 Praha 6 Sekce parazitologie Kvalitativní stanovení protilátek proti leptospirám metodou aglutinace - lýze sérum, likvor 1 příprava materiálu - Odběr do...) srážlivá krev, likvor 2 ml, likvor 0,5 ml krev: 2-25

Více

ŘÍZENÁ DOKUMENTACE Směrnice. Mgr. Veronika Lindovská Schacherlová

ŘÍZENÁ DOKUMENTACE Směrnice. Mgr. Veronika Lindovská Schacherlová verze B Účinnost dokumentu od: 23.9.2013 ŘÍZENÁ DOKUMENTACE Směrnice NCB_LHEM_SME_13_001 Verze dokumentu: B Zpracoval (i) Laboratorní příručka LHEM Typ dokumentu: Systémový Mgr. Veronika Lindovská Schacherlová

Více

DY D NE N X Hana Vlastníková

DY D NE N X Hana Vlastníková DYNEX Hana Vlastníková Molekulární biologie: Vybavení laboratoře na klíč Přístrojová technika Kompatibilní diagnostické soupravy Profesionální přístup SOP Technická podpora Servis Přístrojové vybavení:

Více

Příručka k odběru biologického materiálu pro vyšetření prováděná na OKM

Příručka k odběru biologického materiálu pro vyšetření prováděná na OKM strana: 1 z 15 Příručka k odběru biologického materiálu pro vyšetření prováděná na OKM Legenda k tabulkám: Odběr stručný popis získání vzorku Adjustace popis odběrového materiálu (údaj uvedený kurzívou

Více

11.1.2010 A1 Počet SZP změněn na 5. 1.3.2010 A1 Nahrazena strana 3,14,15

11.1.2010 A1 Počet SZP změněn na 5. 1.3.2010 A1 Nahrazena strana 3,14,15 CYTOGENETICKÁ LABORATOŘ Zpracovatel: RNDr. Jana Březinová, Ph.D. Podpis: Přezkoumal a schválil: Prof.Kyra Michalová, DrSc. Podpis: Garant dokumentu: RNDr. Jana Březinová, Ph.D. Podpis: Platnost od: 1.4.2008

Více

Nabídka služeb. Mikrobiologie a serologie. RNDr.Zdeněk Čecháček s.r.o. Člen klinických laboratoří IFCOR-99. 4. Spektrum nabízených služeb

Nabídka služeb. Mikrobiologie a serologie. RNDr.Zdeněk Čecháček s.r.o. Člen klinických laboratoří IFCOR-99. 4. Spektrum nabízených služeb Nabídka služeb Mikrobiologie a serologie RNDr.Zdeněk Čecháček s.r.o. Člen klinických laboratoří IFCOR-99 4. pektrum nabízených služeb Bratislavská 2 604 70 Brno Platí od: 1.6.2013 1 DLP1-6/2013 4.3. Mikrobiologická

Více

Příručka pro odběr primárních vzorků

Příručka pro odběr primárních vzorků Strana č.: 1 Vypracoval: Schválil: Jméno MUDr. B. Macková MUDr. M. Havlíčková, CSc. Podpis Rozdělovník: Č. v. Funkce Jméno Podpis 0 Manažer kvality MUDr. Barbora Macková 1 intranet Obsah: obecně......str.

Více

Příručka pro odběr primárních vzorků

Příručka pro odběr primárních vzorků Kód dokumentu: Cytogenetická laboratoř Brno, s.r.o. Veveří 476/39, 602 00, BRNO S-02 Vydání: 05 Datum vydání: 1.9.2014 Počet stran: 25 Revize dokumentu Datum revize Odpovědná osoba Podpis 1 2 3 4 5 Rozdělovník

Více

Laboratorní příručka

Laboratorní příručka Typ dokumentu: Příručka Zpracoval/datum/podpis: 25. 5. 2014 Přezkoumal/datum/podpis: 3. 6. 2014 Schválil/datum/podpis: 3. 6. 2014 Číslo verze: 02 Číslo výtisku: 01 Platnost od: 1. 7. 2014 Verze: 02 Změna

Více

Resortní bezpečnostní cíle

Resortní bezpečnostní cíle Strana 1 z 5 V EU je u 8-12% hospitalizovaných pacientů způsobena újma během poskytování zdravotní péče. Nejčastěji se jedná o pochybení, která se týkají podávání léčivých přípravků, přenosu nemocničních

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA. Ing. Tomáš Nix Manažer kvality. MUDr. Karel Čutka Vedoucí laboratoře

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA. Ing. Tomáš Nix Manažer kvality. MUDr. Karel Čutka Vedoucí laboratoře Datum schválení: 26.5.2008 Celkový počet stran: 19 LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Zpracoval: IngBarbora Kváčová, PhD JOP Ing. Markéta Lysá Vedoucí úseku CG Schválil: MUDr. Karel Čutka Vedoucí laboratoře Kontroloval:

Více

Seznam změn a revizí řízeného dokumentu. Str. 4, 2.2.3. Vybavení laboratoře, str. 12, 5.4. Intervaly od dodání vzorku str. 13, časová dostupnost

Seznam změn a revizí řízeného dokumentu. Str. 4, 2.2.3. Vybavení laboratoře, str. 12, 5.4. Intervaly od dodání vzorku str. 13, časová dostupnost LABORATORNÍ PŘÍRUČKA LABORATOŘ PREVENCE VIROVÝCH NÁKAZ Zpracovatel: RNDr. Eva Hamšíková Podpis: Přezkoumal a schválil: RNDr. Eva Hamšíková Podpis: Garant dokumentu: Lucie Jiroušková Podpis: Platnost od:

Více

A-1 Úvodní slovo 2. A-2 Obsah 2. B-1 Identifikace zařízení a důležité údaje 4. B-2 Základní informace o laboratoři 4. B-3 Zaměření laboratoře 5

A-1 Úvodní slovo 2. A-2 Obsah 2. B-1 Identifikace zařízení a důležité údaje 4. B-2 Základní informace o laboratoři 4. B-3 Zaměření laboratoře 5 A ÚVOD A-1 ÚVODNÍ SLOVO Laboratorní příručka Laboratoře Centra pracovního lékařství Pardubické krajské nemocnice, a.s. je dokument, kterým informujeme o našich službách. Tato příručka obsahuje pokyny k

Více

Zdravotnické laboratoře. MUDr. Marcela Šimečková

Zdravotnické laboratoře. MUDr. Marcela Šimečková Zdravotnické laboratoře MUDr. Marcela Šimečková Český institut pro akreditaci o.p.s. 14.2.2006 Obsah sdělení Zásady uvedené v ISO/TR 22869- připravené technickou komisí ISO/TC 212 Procesní uspořádání normy

Více

LABORATORNÍ MANUÁL pro uživatele služeb Hemato-onkologické kliniky Fakultní nemocnice Olomouc

LABORATORNÍ MANUÁL pro uživatele služeb Hemato-onkologické kliniky Fakultní nemocnice Olomouc Vydání: 10. Počet stran: 15 Datum vydání: 25. 08. 2015 Platnost od: 25. 08. 2015 LABORATORNÍ MANUÁL pro uživatele služeb Hemato-onkologické kliniky Fakultní nemocnice Olomouc Zpracoval: Schválil: Mgr.

Více

Interpretace výsledků bakteriologických vyšetření

Interpretace výsledků bakteriologických vyšetření Interpretace výsledků bakteriologických vyšetření Veškeré nálezy vyšetření je nutno hodnotit vzhledem k diagnóze, věku, zánětlivým parametrům, klinickému stavu pacienta, ev. k dalším důležitým anamnestickým

Více

Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem Oddělení virologie Praha Budínova 67/2, 180 81 Praha 8

Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem Oddělení virologie Praha Budínova 67/2, 180 81 Praha 8 Vyšetření: 802 - Lékařská mikrobiologie 1 Průkaz antigenu virů imunochromatografickou metodou [Průkaz SOP 026 ROTAVIRU, ADENOVIRU a NOROVIRU genoskupiny 1 a genoskupiny 2] 2 Stanovení nespecifických SOP

Více

Laboratorní příručka. Oddělení Patologické anatomie. Nemocnice s poliklinikou. Nový Jičín 1.11.2011. Verze 01

Laboratorní příručka. Oddělení Patologické anatomie. Nemocnice s poliklinikou. Nový Jičín 1.11.2011. Verze 01 Laboratorní příručka Oddělení Patologické anatomie Nemocnice s poliklinikou Nový Jičín 1.11.2011 Verze 01 1 A. Úvod A-1 Předmluva Vážené kolegyně, vážení kolegové, Předkládáme Vám nabídku našich služeb,

Více

Odběry biologického materiálu. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

Odběry biologického materiálu. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Odběry biologického materiálu Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Vyšetření biologického materiálu 1 Určení správné diagnozy a následné terapie Informace, které doplňují anamnestické údaje, fyzikální

Více

L a b o r a t o r n í p ř í r u č k a. Hematologicko-transfúzní oddělení

L a b o r a t o r n í p ř í r u č k a. Hematologicko-transfúzní oddělení L a b o r a t o r n í p ř í r u č k a Strana 1 z 14 Identifikace, důležité údaje Název zařízení Oblastní nemocnice Kladno, a.s., Nemocnice SČK, Vančurova 1548, Kladno Identifikační údaje IČO 27256537 DIČ

Více

MOLEKULÁRNĚ GENETICKÉ VYŠETŘENÍ: PERIFERNÍ KREV. Schválil: Jméno: Podpis: Výsledek revize / Změna číslo... na listech č.

MOLEKULÁRNĚ GENETICKÉ VYŠETŘENÍ: PERIFERNÍ KREV. Schválil: Jméno: Podpis: Výsledek revize / Změna číslo... na listech č. Standardizovaný operační postup (SOP) Číslo dokumentu: SOP-521 Vydání: 2. Výtisk: 1. Zpracoval: MUDr. Koudová Monika Název: ODBĚR BIOLOGICKÉHO MATERIÁLU PRO MOLEKULÁRNĚ GENETICKÉ VYŠETŘENÍ: Ověřil: Mgr.

Více

7.3. Rozdělovník: Informační portál PKN 2/13

7.3. Rozdělovník: Informační portál PKN 2/13 OBSAH Kapitola Název kapitoly Strana 1. Úvodní ustanovení 3 2. Účel 3 3. Oblast platnosti 3 4. Definice pojmů a zkratky 3 4.1 Definice pojmů 3 4.2 Zkratky 3 5. Odpovědnosti a pravomoci 3 6. Informace o

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA LABORATORNÍ PŘÍRUČKA MDgK- plus spol. s r.o. Vydání č. 1 schválila dne: 21.12. 2011 MUDr. Jarmila Klusáková, PhD, Datum platnosti: 22.12. 2012 Stránka 1 z 8 OBSAH: 1. ÚVOD....3 2. INFORMACE O LABORATOŘI

Více

Laboratorní příručka laboratoří oddělení patologie

Laboratorní příručka laboratoří oddělení patologie Druh a číslo dokumentu: Pokyn oddělení Nemocnice s poliklinikou Purkyňova 1849, 470 77 Vydání: 1 Verze: 1 Platnost od: Celkový počet stran: 17 Název dokumentu: Rozdělovník Verze Umístění Odpovědná osoba

Více

Laboratorní příručka Histopatologická laboratoř DVK

Laboratorní příručka Histopatologická laboratoř DVK Strana 1 z 9 Histopatologická laboratoř DVK Obsah: 1. Účel a oblast platnosti dokumentu...2 2. Zkratky...2 3. Odpovědnosti a pravomoci...2 3.1 Organizace laboratoře..2 3.2. Základní informace o laboratoři

Více

Genetická vyšetření lidského genomu

Genetická vyšetření lidského genomu Skladování vzorků do transportu: Všechny vzorky na vyšetření pomocí metody PCR jsou stabilní při skladování v lednici (2-8 C) po dobu 1-3 dnů. RNA viry (HCV, HIV, Enteroviry, Influenza) jsou stabilní při

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Patologickoanatomické oddělení LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Zpracoval: Alena Konečná Číslo výtisku: Počet příloh: 0 Schválil: MUDr. Iva Horáková Verze: 1 Změna: 0 Účinnost od: 1.1.2015 Strana č./stran 1/14 Obsah

Více

Manipulace se vzorky Příjem biologického materiálu

Manipulace se vzorky Příjem biologického materiálu Typ dokumentu: STANDARDNÍ OPERAČNÍ POSTUP Nemocnice Břeclav příspěvková organizace Číslo dokumentu: SOP / PAT - 02 Oblast využití: patologicko-anatomické oddělení Platnost od: 20.11. 2015 Verze č.: 4.0

Více

LABORATORNÍ MANUÁL pro uživatele služeb Laboratoří Ústavu lékařské genetiky Fakultní nemocnice Olomouc

LABORATORNÍ MANUÁL pro uživatele služeb Laboratoří Ústavu lékařské genetiky Fakultní nemocnice Olomouc Vydání: 8. Počet stran: 15 Datum vydání: 19. 02. 2015 Platnost od: 01. 03. 2015 LABORATORNÍ MANUÁL pro uživatele služeb Laboratoří Ústavu lékařské genetiky Fakultní nemocnice Olomouc Zpracoval: doc. RNDr.

Více

SARS - Severe Acute Respiratory Syndrome (těžký akutní respirační syndrom).

SARS - Severe Acute Respiratory Syndrome (těžký akutní respirační syndrom). SARS - Severe Acute Respiratory Syndrome (těžký akutní respirační syndrom). Charakteristika: SARS je závažné respirační onemocnění probíhající převážně jako těžká atypická pneumonie, komplikovaná respirační

Více

A Úvod. Vážené kolegyně, kolegové, vážení zákazníci,

A Úvod. Vážené kolegyně, kolegové, vážení zákazníci, A Úvod Vážené kolegyně, kolegové, vážení zákazníci, cílem tohoto dokumentu je informovat lékaře a žadatele o laboratorní vyšetření o nabídce našich služeb, poskytnout zdravotnickým pracovníkům potřebné

Více

Laboratorní příručka Patologickoanatomické oddělení. Nemocnice Kyjov, příspěvková organizace

Laboratorní příručka Patologickoanatomické oddělení. Nemocnice Kyjov, příspěvková organizace Laboratorní příručka Patologickoanatomické oddělení Nemocnice Kyjov, příspěvková organizace Obsah A Předmluva B Informace o oddělení B1.1 Identifikace laboratoře B1.2 Telefonní kontakty B 2 Základní informace

Více

Algoritmus vyšetření HLA při vyhledávání dárce HSCT

Algoritmus vyšetření HLA při vyhledávání dárce HSCT Algoritmus vyšetření HLA při vyhledávání dárce HSCT 1. Primární zpracování vzorků a typizace HLA Izolace DNA ze dvou nezávislých primárních vzorků při diagnóze u všech pacientů potenciálně indikovaných

Více

Seznam vyšetření. Molekulární hematologie a hematoonkologie. VD.sg 02 Laboratorní příručka - Příloha č. 1:

Seznam vyšetření. Molekulární hematologie a hematoonkologie. VD.sg 02 Laboratorní příručka - Příloha č. 1: VD.sg 02 Laboratorní příručka - Příloha č. 1: Seznam vyšetření Molekulární hematologie a hematoonkologie Vyšetření mutačního stavu IgV H genů u CLL Detekce IgV H přestavby u jiných lymfoproliferací RNA

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA DOKUMENTACE QMS PK 02 Laboratorní příručka Typ dokumentace: Interní Verze: 02 Autor (jméno, datum, podpis): MUDr. Jan Šťastný, vedoucí laboratoře Eva Závorková, vedoucí laborantka Schválil (jméno, datum,

Více

Fakultní nemocnice Olomouc Ústav soudního lékařství a medicínského práva

Fakultní nemocnice Olomouc Ústav soudního lékařství a medicínského práva LABORATORNÍ MANUÁL Obsah: pro uživatele služeb laboratoří Ústavu soudního lékařství a medicínského práva Fakultní nemocnice Olomouc Olomouc 2009 1. ÚVOD... 2 2. DEFINICE A ZKRATKY... 2 3. ZÁKLADNÍ INFORMACE

Více

E Vydávání výsledků a komunikace s laboratoří

E Vydávání výsledků a komunikace s laboratoří E Vydávání výsledků a komunikace s laboratoří E.1 Hlášení výsledků v kritických intervalech Je-li při vyšetření nalezena významně patologická hodnota bez návaznosti na výsledky předchozích vyšetření konkrétního

Více

Transport vzorků ČR. Petra Vidláková,Drahomíra Kyjovská,Monika Koryčánková

Transport vzorků ČR. Petra Vidláková,Drahomíra Kyjovská,Monika Koryčánková Transport vzorků ČR Petra Vidláková,Drahomíra Kyjovská,Monika Koryčánková Transport vzorků Seznam center v rámci ČR Označení center - Brno 1-01-001 - Hradec Králové 1-02-001 - Olomouc 1-03-001 - Plzeň

Více

POJMY, TERMINOLOGIE...

POJMY, TERMINOLOGIE... Předmluva Laboratorní příručka našeho pracoviště by měla sloužit jaklo informační materiál veřejnosti. Doufáme, že v ní naleznete vše, co potřebujete pro naši vzájemnou spolupráci. Prosíme, abyste věnovali

Více

Organizace transfuzní služby. I.Sulovská

Organizace transfuzní služby. I.Sulovská Organizace transfuzní služby I.Sulovská Transfuzní oddělení Výroba transfuzních přípravků (TP) řízena zákony, vyhláškami a metodickými pokyny 2 druhy TO: výrobci TP odběrová střediska Výrobci TP mají uděleno

Více

název počet, specifikace druh odebrané odběrové podmínky skladování poznámky venózní krev srážlivá krev 5 ml sterilní zkumavka

název počet, specifikace druh odebrané odběrové podmínky skladování poznámky venózní krev srážlivá krev 5 ml sterilní zkumavka vyšetření vyšetření zpracováním stand. statim stand. vč.citlivosti prův. listu listu materiálu množství pomůcky po odběru krk, nos 24 hod. 3 dny mikrobiologické vyš. krk - nos ráno, na lačno pokojová teplota

Více

Závěrečná zpráva. Zkoušení způsobilosti v lékařské mikrobiologii (Externí hodnocení kvality) PT#M/32/2010 (č. 677) Identifikace herpetických virů

Závěrečná zpráva. Zkoušení způsobilosti v lékařské mikrobiologii (Externí hodnocení kvality) PT#M/32/2010 (č. 677) Identifikace herpetických virů Státní zdravotní ústav Expertní skupina pro zkoušení způsobilosti Organizátor programů zkoušení způsobilosti akreditovaný ČIA, reg. č. 7001 Šrobárova 48, 100 42 Praha 10 Vinohrady Závěrečná zpráva Zkoušení

Více

1.Nevycházející zkouška kompatibility 2.Pozitivní screening antierys.protilátek 3.Nevycházející vyšetření krevní skupimy Coombs přímý - pozitivní -

1.Nevycházející zkouška kompatibility 2.Pozitivní screening antierys.protilátek 3.Nevycházející vyšetření krevní skupimy Coombs přímý - pozitivní - Hlášení výsledků v kritických intervalech Jeli nalezena významně patologická hodnota výsledku vyšetření, bez návaznosti na výsledky předchozích vyšetření konkrétního pacienta, je tento výsledek neprodleně

Více

Plán programů zkoušení způsobilosti/externího hodnocení kvality (PT/EHK) na rok 2015

Plán programů zkoušení způsobilosti/externího hodnocení kvality (PT/EHK) na rok 2015 Plán programů zkoušení způsobilosti/externího hodnocení kvality (PT/EHK) na rok 2015 Organizátor: Státní zdravotní ústav, Expertní skupina pro zkoušení způsobilosti internet - http://www.szu.cz/espt Ing.

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA. Laboratoř TO

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA. Laboratoř TO LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Transfuzní oddělení Laboratoř TO Účinnost od 25.01.2016 Verze č. 9 Tímto předpisem se ruší Verze č. 8, platnost od 2. 2. 2015 Odborný garant Zpracoval Přezkoumal Schválil Jméno a příjmení,

Více

LABORATORNÍ MANUÁL pro uživatele služeb Laboratoří Ústavu soudního lékařství a medicínského práva Fakultní nemocnice Olomouc

LABORATORNÍ MANUÁL pro uživatele služeb Laboratoří Ústavu soudního lékařství a medicínského práva Fakultní nemocnice Olomouc Vydání: 3. Počet stran: 15 Datum vydání: 01. 03. 2015 Platnost od: 01. 03. 2015 LABORATORNÍ MANUÁL pro uživatele služeb Laboratoří Ústavu soudního lékařství a medicínského práva Fakultní nemocnice Olomouc

Více

GENvia, s.r.o. LABORATOŘ LÉKAŘSKÉ GENETIKY Sýkovecká 276/54, Praha 9, 198 00 formulář BF40

GENvia, s.r.o. LABORATOŘ LÉKAŘSKÉ GENETIKY Sýkovecká 276/54, Praha 9, 198 00 formulář BF40 formulář BF40 NÁVOD PRO ODBĚR VZORKU STĚREM Z DUTINY ÚSTNÍ DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ: Před odběrem vzorku nejezte ani nepijte nejméně 20 minut! Během odběru nesmí v žádném případě dojít ke kontaktu tamponu s

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA - 1 - Zkrácený název : LP Verze : 03 Počet stran : 24 Platí od: : 1.12.2014 Přílohy: : 1 Datum tisku : 1.12.2014 LABORATORNÍ PŘÍRUČKA ODDĚLENÍ KLINICKÉ MIKROBIOLOGIE MN PLZEŇ, PRIVAMED a. s. Tento dokument

Více

Zkušenosti s identifikací pacienta, zdravotnických prostředků a některých procesů ve zdravotnických zařízeních

Zkušenosti s identifikací pacienta, zdravotnických prostředků a některých procesů ve zdravotnických zařízeních Zkušenosti s identifikací pacienta, zdravotnických prostředků a některých procesů ve zdravotnických zařízeních Ing.M.Preininger, Nemocnice Na Homolce, MUDr.Benešová, FN Motol, Praha 2011 Používání NISu

Více

SEZNAM LABORATORNÍCH VYŠETŘENÍ

SEZNAM LABORATORNÍCH VYŠETŘENÍ Laboratoř morfologická SME 8/001/01/VERZE 01 SEZNAM LABORATORNÍCH VYŠETŘENÍ Cytologické vyšetření nátěru kostní dřeně Patologické změny krevního obrazu, klinická symptomatologie s možností hematologického

Více

Havlíčkova 660/69, 767 01 Kroměříž IČO: 27660532 DIČ: CZ27660532 Telefon: 573322111, e-mail: post@nem-km.cz

Havlíčkova 660/69, 767 01 Kroměříž IČO: 27660532 DIČ: CZ27660532 Telefon: 573322111, e-mail: post@nem-km.cz KROMĚŘÍŽSKÁ NEMOCNICE a. s. Havlíčkova 660/69, 767 01 Kroměříž IČO: 27660532 DIČ: CZ27660532 Telefon: 573322111, e-mail: post@nem-km.cz VD 06 Název Typ dokumentu Počet příloh Laboratorní příručka oddělení

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Toxikologické laboratoře Ústavu soudního lékařství FN Plzeň Přehled laboratorních vyšetření, referenčních mezí a doporučení

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Toxikologické laboratoře Ústavu soudního lékařství FN Plzeň Přehled laboratorních vyšetření, referenčních mezí a doporučení Směrnice 8/010/05 LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Toxikologické laboratoře Ústavu soudního lékařství FN Plzeň Přehled laboratorních vyšetření, referenčních mezí a doporučení Účinnost od: 1.10.2015 Revize: 1x za rok

Více

G-2 Pokyny pro uchování a transport materiálu odebraného na mikrobiologická vyšetření

G-2 Pokyny pro uchování a transport materiálu odebraného na mikrobiologická vyšetření G-2 Pokyny pro uchování a transport materiálu odebraného na mikrobiologická vyšetření Tento dokument popisuje zásady skladování a transportu nejčastějších typů odběrů z nejčastějších infekčních lokalizací.

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Oddělení klinická biochemie Druh dokumentu: OKBRN LP 11-6-1 Strana 1 (celkem 16) LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Přehled laboratorních vyšetření, referenčních mezí a doporučení Oddělení klinické biochemie Rokycanská

Více

ŘÍZENÁ DOKUMENTACE Směrnice

ŘÍZENÁ DOKUMENTACE Směrnice verze E Účinnost dokumentu od: 13.04.2015 ŘÍZENÁ DOKUMENTACE Směrnice NCB_TRS_SME_12_002 Verze dokumentu: E Zpracoval (i) Laboratorní příručka Typ dokumentu: Systémový Mgr. Olga Kopřivová Řízená kopie

Více

Interpretace dle návodu k diagnostiku.

Interpretace dle návodu k diagnostiku. Katalog laboratorních vyšetření Krevní skupina Statim: do 2 hodin od doby doručení vzorku na TO (pouze jako součást předtransfuzní vyšetření - screening protilátek + test slučitelnosti v režimu STATIM).

Více

Vydáno dne: 25.4.2014 LABORATORNÍ PŘÍRUČKA

Vydáno dne: 25.4.2014 LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Strana 1 (celkem 18) CGB laboratoř a.s. Referenční laboratoř firmy OLYMPUS Vydáno dne: 25.4.2014 LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Klinická genetika cytogenetická laboratoř A Úvod B Identifikace laboratoře B-1 Základní

Více

LABORATORNÍ MANUÁL pro uživatele služeb Ústavu mikrobiologie Fakultní nemocnice Olomouc

LABORATORNÍ MANUÁL pro uživatele služeb Ústavu mikrobiologie Fakultní nemocnice Olomouc Vydání: 9. Počet stran: 16 Datum vydání: 01.02.2015 Platnoost od: 01.02.2015 LABORATORNÍ MANUÁL pro uživatele služeb Ústavu mikrobiologie Fakultní nemocnice Olomouc Zpracoval: Schválil: Mgr. Pavel Sauer,

Více

Laboratorní příručka Laboratoře patologické anatomie

Laboratorní příručka Laboratoře patologické anatomie CGOP, s.r.o. Laboratoř patologické Praha 2, Vocelova 603/5, PSČ 120 00 Autor laboratorní příručky: Laboratorní příručku kontroloval: Laboratorní příručku schválil: MUDr. Judith Suchomelová Vedoucí laboratoře

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA. Cytogenetická laboratoř Oddělení lékařské genetiky Fakultní nemocnice Hradec Králové

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA. Cytogenetická laboratoř Oddělení lékařské genetiky Fakultní nemocnice Hradec Králové LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Cytogenetická laboratoř Oddělení lékařské genetiky Účinnost od 1. 9. 2015 Verze č. 7 Tímto předpisem se ruší Laboratorní příručka Cytogenetické laboratoře Oddělení lékařské genetiky,

Více

Bc. Jiří Kotrbatý Akreditace v hematologické laboratoři, Sysmex Hotel Holiday Inn, Brno, salonek Beta 16.4.2015

Bc. Jiří Kotrbatý Akreditace v hematologické laboratoři, Sysmex Hotel Holiday Inn, Brno, salonek Beta 16.4.2015 Bc. Jiří Kotrbatý Akreditace v hematologické laboratoři, Sysmex Hotel Holiday Inn, Brno, salonek Beta 16.4.2015 Indikátory kvality - úvod ČSN EN ISO 15189:2007, 4.12.4 ČSN EN ISO 15189:2013, 4.14.7 stanovit

Více

Směrnice oddělení SMO NH PAT 04. Laboratorní příručka

Směrnice oddělení SMO NH PAT 04. Laboratorní příručka NH Hospital a.s. - Nemocnice Hořovice K Nemocnici 1106/14, 268 31 Hořovice tel.: +420 311 551 111 fax: +420 311 559 050 e-mail: sekr@nemocnice-horovice.cz www.nemocnice-horovice.cz Směrnice oddělení SMO

Více

Laboratorní příručka

Laboratorní příručka NT_OSM_PAT_50 Laboratorní příručka Verze: 02 Datum vydání: 01.04.2012 Účinnost od: 01.04.2012 Vypracoval Kontroloval Schválil MUDr. Alena Štrérová, CSc ; Alena Bredová Prim. MUDr.Josef Kult Prim.MUDr.Josef

Více

LABORATORNÍ MANUÁL. Obsah: Fakultní nemocnice Olomouc. pro uživatele služeb laboratoří Ústavu mikrobiologie Fakultní nemocnice Olomouc.

LABORATORNÍ MANUÁL. Obsah: Fakultní nemocnice Olomouc. pro uživatele služeb laboratoří Ústavu mikrobiologie Fakultní nemocnice Olomouc. LABORATORNÍ MANUÁL pro uživatele služeb laboratoří Ústavu mikrobiologie Fakultní nemocnice Obsah: 2008 1. ÚVOD... 2 2. DEFINICE A ZKRATKY... 2 3. ZÁKLADNÍ INFORMACE O ÚSTAVU MIKROBIOLOGIE... 2 3.1. Statut,

Více

BM, kdo předal BM na sběrné místo apod. V rámci předakreditačníhoř dk dit č štř šetření SAKK označen stávající systém za nevyhovující

BM, kdo předal BM na sběrné místo apod. V rámci předakreditačníhoř dk dit č štř šetření SAKK označen stávající systém za nevyhovující PROJEKT CENTRÁLNÍ POCHŮZKOVÁ SLUŽBA VE FAKULTNÍ NEMOCNICI OLOMOUC Jindrová H., Kapustová M., Cahlíková J. 1 CO NÁS VEDLO KE ZMĚNĚ? Dlouhodobě problematický systém svozu BM Časy y od odběru BM po dodání

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Datum schválení: 20.09.2013 Celkový počet stran: 19 LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Zpracoval: Ing. Kristina Kotlanová JOP Ing. Markéta Lysá Vedoucí úseku CG Schválil: MUDr. Karel Čutka Vedoucí laboratoře Kontroloval:

Více

Příručka pro odběr primárních vzorků Oddělení patologie, Histologická laboratoř Dokument první vrstvy řízené dokumentace

Příručka pro odběr primárních vzorků Oddělení patologie, Histologická laboratoř Dokument první vrstvy řízené dokumentace Oddělení patologie, Histologická laboratoř Strana: 1 NEMOCNICE HAVLÍČKŮV BROD ODDĚLENÍ PATOLOGIE Husova 2624, Havlíčkův Brod, PSČ 580 22 Příručka pro odběr primárních vzorků Oddělení patologie, Histologická

Více

Informace VZP ČR k indikaci a vykazování laboratorních genetických vyšetření (odbornost 816)

Informace VZP ČR k indikaci a vykazování laboratorních genetických vyšetření (odbornost 816) Příloha č.1 Informace VZP ČR k indikaci a vykazování laboratorních genetických vyšetření (odbornost 816) Upozorňujeme smluvní partnery, lékaře i laboratoře, na základní pravidla a postupy při indikaci

Více

REGULAČNÍ OMEZENÍ a problémy, kterým by měli poskytovatelé předcházet

REGULAČNÍ OMEZENÍ a problémy, kterým by měli poskytovatelé předcházet 1 REGULAČNÍ OMEZENÍ a problémy, kterým by měli poskytovatelé předcházet Ing. Ivana Jenšovská, STROFIOS a.s. Brno, 29.11. 2014 2 REGULAČNÍ OMEZENÍ amb. spec. Regulace na ZULP/ ZUM, léky a zdravotnické prostředky,

Více

Fakultní nemocnice Olomouc Ústav soudního lékařství a medicínského práva

Fakultní nemocnice Olomouc Ústav soudního lékařství a medicínského práva LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Obsah: pro uživatele služeb laboratoří Ústavu soudního lékařství a medicínského práva Fakultní nemocnice Olomouc Olomouc 2013 1. ÚVOD... 2 2. DEFINICE A ZKRATKY... 2 3. ZÁKLADNÍ INFORMACE

Více

VÝSLEDKY FISH ANALÝZY U NEMOCNÝCH S MM ZAŘAZENÝCH VE STUDII CMG 2002 VÝZKUMNÝ GRANT NR/8183-4 CMG CZECH GROUP M Y E L O M A Č ESKÁ MYELOMOVÁ SKUPINA

VÝSLEDKY FISH ANALÝZY U NEMOCNÝCH S MM ZAŘAZENÝCH VE STUDII CMG 2002 VÝZKUMNÝ GRANT NR/8183-4 CMG CZECH GROUP M Y E L O M A Č ESKÁ MYELOMOVÁ SKUPINA VÝSLEDKY FISH ANALÝZY U NEMOCNÝCH S MM ZAŘAZENÝCH VE STUDII CMG 2002 VÝZKUMNÝ GRANT NR/8183-4 CZECH CMG M Y E L O M A GROUP Č ESKÁ MYELOMOVÁ SKUPINA Zhodnocení spolupráce Přehled molekulárně cytogenetických

Více

EKONOMICKÉ ASPEKTY GENETICKÝCH VYŠETŘENÍ. I. Šubrt Společnost lékařské genetiky ČLS JEP

EKONOMICKÉ ASPEKTY GENETICKÝCH VYŠETŘENÍ. I. Šubrt Společnost lékařské genetiky ČLS JEP EKONOMICKÉ ASPEKTY GENETICKÝCH VYŠETŘENÍ I. Šubrt Společnost lékařské genetiky ČLS JEP Lékařská genetika Lékařský obor zabývající se diagnostikou a managementem dědičných onemocnění Genetická prevence

Více

Závěrečná zpráva. Zkoušení způsobilosti v lékařské mikrobiologii (Externí hodnocení kvality)

Závěrečná zpráva. Zkoušení způsobilosti v lékařské mikrobiologii (Externí hodnocení kvality) Státní zdravotní ústav Expertní skupina pro zkoušení způsobilosti Poskytovatel programů zkoušení způsobilosti akreditovaný ČIA podle ČSN EN ISO/IEC 17043, reg. č. 7001 Šrobárova 48, 100 42 Praha 10 Vinohrady

Více

Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527

Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

ŘÍZENÁ DOKUMENTACE Směrnice

ŘÍZENÁ DOKUMENTACE Směrnice NCB NCB_PAO_SME_12_002 verze K Účinnost dokumentu od: 13.6.2016 Jen pro vnitřní potřebu NCB ŘÍZENÁ DOKUMENTACE Směrnice NCB_PAO_SME_12_002 Verze dokumentu: K Zpracoval Prim.MUDr.Vítková Jana Polívková

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA (LP)

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA (LP) Na Biřičce 360 500 08 Hradec Králové MUDr. Iva Bělobrádková Laboratoř lékařské genetiky K Olšině 193 530 09 Pardubice LABORATORNÍ PŘÍRUČKA (LP) Pracoviště: MUDr. Iva Bělobrádková Laboratoř lékařské genetiky

Více

ŘÍZENÁ DOKUMENTACE Směrnice

ŘÍZENÁ DOKUMENTACE Směrnice verze B Účinnost dokumentu od: 17.09.2013 ŘÍZENÁ DOKUMENTACE Směrnice NCB_TRS_SME_12_002 Verze dokumentu: B Zpracoval (i) Laboratorní příručka Typ dokumentu: Systémový Mgr. Olga Kopřivová Řízená kopie

Více

Příloha č. 1 HLÁŠENÍ PŘI PODEZŘENÍ NA VÝSKYT VYSOCE NAKAŽLIVÉ NEMOCI VE ZDRAVOTNICKÉM ZAŘÍZENÍ POSKYTOVATELE ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB

Příloha č. 1 HLÁŠENÍ PŘI PODEZŘENÍ NA VÝSKYT VYSOCE NAKAŽLIVÉ NEMOCI VE ZDRAVOTNICKÉM ZAŘÍZENÍ POSKYTOVATELE ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB HLÁŠENÍ PŘI PODEZŘENÍ NA VÝSKYT VYSOCE NAKAŽLIVÉ NEMOCI VE ZDRAVOTNICKÉM ZAŘÍZENÍ POSKYTOVATELE ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB Hlášení pořizuje v rozsahu dostupných údajů a předává místně příslušnému orgánu ochrany

Více

Laboratorní příručka

Laboratorní příručka Centrální laboratoře ONK Žižkova 146, 28002 Kolín Počet stran: 18 Verze č.:06 Výtisk č.:1 Nahrazuje dokument: SM_OKB_001 verze 05ze dne 30.01.2015 Obsah SM_OKB_001 Jméno Datum Podpis Zpracoval Vavřičková

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Laboratoř MDgK- plus Stránka 1 z 9 OBSAH: 1. ÚVOD....3 2. INFORMACE O LABORATOŘI 3 2.1. Základní informace o laboratoři...3 2.2. Zaměření laboratoře a spektrum nabízených služeb...

Více

L A B O R A T O R N Í P Ř Í R U Č K A

L A B O R A T O R N Í P Ř Í R U Č K A L A B O R A T O R N Í P Ř Í R U Č K A ODDĚLENÍ LÉKAŘSKÉ MIKROBIOLOGIE NEMOCNICE PELHŘIMOV, p.o. Verze č. 2 Datum platnosti: od 1. 4.. 2016 1/37 Vypracovala: Ing. Stanislava Čechová (zástupce primáře pro

Více

SM_02_Laboratorní příručka. Jméno Datum Podpis Zpracoval Marie Podoláková 18.12.2014. Obsah

SM_02_Laboratorní příručka. Jméno Datum Podpis Zpracoval Marie Podoláková 18.12.2014. Obsah Počet stran: 9 Verze č.: 1 Výtisk č.: Jméno Datum Podpis Zpracoval Marie Podoláková 18.12.2014 Schválil MUDr. Vadim Stolnyi 18.12.2014 Obsah 1. ÚVOD... 2 2. ZÁKLADNÍ INFORMACE O LABORATOŘI... 2 2.1 Úroveň

Více

SMĚRNICE LNS. Laboratorní příručka. Tabulka provedených revizí a změn. Verze 2 Datum změny: 19.9.2013 Datum tisku po revizi: 20.9.

SMĚRNICE LNS. Laboratorní příručka. Tabulka provedených revizí a změn. Verze 2 Datum změny: 19.9.2013 Datum tisku po revizi: 20.9. Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, Šrobárova 50, Praha 10 Klinika dětí a dorostu SMĚRNICE LNS Identifikace: LNS_LP 001 Platnost směrnice: Bez omezení Počet příloh: 0 Interval revizí: ročně k datu

Více

Seznam vyšetření Pracoviště virologie

Seznam vyšetření Pracoviště virologie Obsah: Seznam vyšetření Pracoviště virologie A/ Diagnostika hepatitid a HIV 2 Protilátky proti viru hepatitidy A, IgM a celkové (total) 2 HBsAg, povrchový antigen viru hepatitidy B.. 2 Anti-HBs, protilátky

Více

SUBJEKTY ZAJIŠŤUJÍCÍ OPATŘENÍ PŘI VÝSKYTU VNN VE ZDRAVOTNICKÉM ZAŘÍZENÍ POSKYTOVATELE ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB

SUBJEKTY ZAJIŠŤUJÍCÍ OPATŘENÍ PŘI VÝSKYTU VNN VE ZDRAVOTNICKÉM ZAŘÍZENÍ POSKYTOVATELE ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB S M Ě R N I C E PRO JEDNOTNÝ POSTUP PŘI VZNIKU MIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTI PODLÉHAJÍCÍ MEZINÁRODNÍM ZDRAVOTNICKÝM PŘEDPISŮM (2005) V SOUVISLOSTI S VÝSKYTEM VYSOCE NAKAŽLIVÉ NEMOCI VE ZDRAVOTNICKÉM ZAŘÍZENÍ POSKYTOVATELE

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2003 IV. volební období. Návrh. poslanců Tomáše Kvapila, Vladimíra Říhy, Radko Martínka a dalších

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2003 IV. volební období. Návrh. poslanců Tomáše Kvapila, Vladimíra Říhy, Radko Martínka a dalších PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2003 IV. volební období 419 Návrh poslanců Tomáše Kvapila, Vladimíra Říhy, Radko Martínka a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 20/1966 Sb.,

Více

pro uživatele služeb laboratoří Ústavu imunologie Fakultní nemocnice Olomouc

pro uživatele služeb laboratoří Ústavu imunologie Fakultní nemocnice Olomouc LABORATORNÍ MANUÁL pro uživatele služeb laboratoří Ústavu imunologie Fakultní nemocnice Olomouc Olomouc 2014 Obsah: 1. ÚVOD... 2 2. DEFINICE A ZKRATKY... 2 3. ZÁKLADNÍ INFORMACE O LABORATOŘÍCH ÚSTAVU IMUNOLOGIE...

Více

Laboratorní příručka OKBH Praha

Laboratorní příručka OKBH Praha Dopravní zdravotnictví a.s. Laboratoře Dopravního zdravotnictví Čechy Oddělení klinické biochemie a hematologie Praha Počet stran: 33 Laboratorní příručka OKBH Praha Vydání č.: 9 Platnost od: 1.11.2015

Více

Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem Oddělení virologie Praha

Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem Oddělení virologie Praha Název postupu: Laboratorní příručka Identifikace postupu: SP 003 Vydání číslo: 4 Výtisk číslo: 1 Jméno Funkce Datum Podpis Vypracoval: Mgr. Naděžda Sojková Vedoucí oddělení 2.11.2012 Přezkoumal: Marcela

Více