Město Hostivice PROGRAM ROZVOJE. města Hostivice

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Město Hostivice PROGRAM ROZVOJE. města Hostivice"

Transkript

1 Město Hostivice PROGRAM ROZVOJE města Hostivice Listopad 2013

2 Schvalovací doložka Tento Program rozvoje města Hostivice schválilo Zastupitelstvo města Hostivice usnesením č. ZM-22/ ze dne 4. listopadu Jaroslav Kratochvíl starosta Ing. Jiří Kučera místostarosta Program rozvoje města Hostivice Strana 2

3 Obsah 1 ÚVOD ZÁKLADNÍ ÚDAJE O MĚSTU POLOHA MĚSTA A JEHO ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA URBANISTICKÝ A HISTORICKÝ VÝVOJ MĚSTA ROZVOJOVÁ ÚZEMÍ A LIMITY ROZVOJE MĚSTA MÍSTNÍ SPRÁVA POSTAVENÍ MĚSTA Z HLEDISKA VÝKONU SAMOSTATNÉ A PŘENESENÉ PŮSOBNOSTI PŘEHLED EXISTUJÍCÍCH STRATEGICKÝCH A PLÁNOVACÍCH DOKUMENTŮ ORGANIZACE MĚSTSKÉHO ÚŘADU MĚSTEM ZŘIZOVANÉ ORGANIZACE MAJETEK MĚSTA Budovy Pozemky HOSPODAŘENÍ MĚSTA Výsledky hospodaření v minulých letech Rozpočtový výhled VZTAHY S OSTATNÍMI OBCEMI, ČLENSTVÍ VE SDRUŽENÍCH OBYVATELSTVO EKONOMIKA MĚSTA STRUKTURA EKONOMICKÉ ZÁKLADNY FIRMY A PODNIKATELÉ VYJÍŽĎKA A DOJÍŽĎKA DO ZAMĚSTNÁNÍ A ŠKOL TRH PRÁCE A NEZAMĚSTNANOST INFRASTRUKTURA DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA Silniční síť Síť místních komunikací Doprava v klidu Železnice Autobusová doprava Pěší doprava Cyklistická doprava TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA Vodovod a kanalizace Veřejné osvětlení Plynovod a elektrická energie SOCIÁLNÍ INFRASTRUKTURA Školství Zdravotnictví a sociální oblast (sociální péče) Kulturní a sportovní zázemí Obchody a služby Bezpečnost BYDLENÍ A BYTOVÁ POLITIKA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ OVZDUŠÍ Klimatická charakteristika Znečištění ovzduší...39 Program rozvoje města Hostivice Strana 3

4 8.2 VODA HLUK ODPADY Nakládání s komunálním odpadem Problematika černých skládek OCHRANA ZEMĚDĚLSKÉ PŮDY MĚSTSKÁ ZELEŇ A OCHRANA PŘÍRODY Údržba městské zeleně Územní systém ekologické stability a zelený pás kolem města Přírodní památka Hostivické rybníky Památné stromy KULTURNÍ A PŘÍRODNÍ DĚDICTVÍ SPOLEČENSKÝ A KULTURNÍ ŽIVOT VE MĚSTĚ INFORMOVANOST VEŘEJNOSTI O DĚNÍ V HOSTIVICI NEZISKOVÉ ORGANIZACE PŮSOBÍCÍ V HOSTIVICI KULTURA, SPORT A DALŠÍ VOLNOČASOVÉ AKTIVITY VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ NÁVRHOVÁ ČÁST ZHODNOCENÍ ROZVOJOVÉHO POTENCIÁLU MĚSTA Silné stránky rozvoje Slabé stránky rozvoje Hlavní příležitosti rozvoje Hlavní hrozby rozvoje VIZE ROZVOJE MĚSTA A STRATEGICKÉ CÍLE ROZVOJOVÉ OBLASTI MĚSTA Prostředí města Ekonomika města Sociální prostředí a lidské zdroje Správa města IMPLEMENTACE PROGRAMU ROZVOJE MĚSTA MONITORING SEZNAM ZDROJŮ Program rozvoje města Hostivice Strana 4

5 1 Úvod Program rozvoje města je základním koncepčním a strategickým dokumentem. Je základem pro další směry ekonomického, sociálního i kulturního rozvoje města s návazností na rozvoj Středočeského kraje i dalších územních celků, se kterými má Hostivice ekonomické, technické i sociální vazby. Z programu rozvoje vycházejí další plánovací dokumenty, jako jsou např. územní plán města, rozpočtový výhled či jednotlivé rozpočty. Hlavním cílem Programu rozvoje města Hostivice je dlouhodobá koordinace veřejných, občanských a soukromých aktivit ekonomického, sociálního, kulturního a environmentálního charakteru na území města a podpora harmonizace zájmů a potřeb jednotlivých subjektů na území města tak, aby se rozvíjelo a prosperovalo jako celek. Mezi základní záměry Programu rozvoje města patří jak definování základních směrů a orientace místní politiky v dlouhodobém horizontu, tak i definování společných zájmů a potřeb rozvoje z hlediska místní správy, občanů, podnikatelů a koordinace těchto jednotlivých rozvojových zájmů. Nedílnou součástí přípravy a realizace strategie je i vytváření vztahů a vazeb jednotlivců k městu Hostivice, resp. posilování lokální sounáležitosti. Představená strategie je jednou z významných podmínek promyšleného a koncepčního rozvoje města, který bude realizován s ohledem na zájmy a potřeby občanů. Program rozvoje města Hostivice představuje hlavní charakteristiku města i stávající vývojové tendence. Vedle zhodnocení dosavadního vývoje města obsahuje i analýzu slabých a silných stránek rozvoje města, včetně aktuálních podmínek možného směrování jeho dalšího rozvoje. Toto hodnocení je základem pro definování hlavních strategických směrů a cílů dalšího rozvoje města Hostivice, včetně vymezení nástrojů a opatření, které je možné pro naplňování jednotlivých priorit využít. Nedílnou součástí dokumentu je i definování prostředků a zdrojů pro naplňování zvolených cílů, jak z veřejných, tak i soukromých zdrojů. Je zpracován jako střednědobý dokument do roku Program rozvoje města Hostivice není uzavřeným dokumentem. Naopak jedná se o živý dokument, který by měl být v budoucnu aktualizován dle proměn vnějšího prostředí, ale i dle potřeb a možností města Hostivice a jeho obyvatel. Jedním z cílů zpracovaného dokumentu je posílení dlouhodobého procesu zvyšování kvality života ve městě a rozvíjení aktivní spolupráce mezi městem, podnikatelskými subjekty i občany a občanskou společností města. Program rozvoje města nenahrazuje územní plán města, tvoří však rámec předpokládaného rozvoje, který bude zadáním pro tvorbu nového územního plánu. Územní plán zároveň bude tvořen tak, aby umožňoval naplnění cílů programu rozvoje města. Schválení programu rozvoje města je podle 84 odst. 2 písm. a) zákona o obcích vyhrazeno zastupitelstvu města. U každého záměru projednávaného orgány města bude vyhodnocen soulad s programem rozvoje města. Naplňování programu rozvoje města konkrétním záměrem je posuzováno i v rámci hodnocení některých žádostí o dotace, zejména pokud jde o prostředky poskytované Evropskou unií. V Hostivici dosud žádný program rozvoje města neexistoval. Návrh tohoto programu rozvoje města vychází z programového prohlášení Rady města Hostivice zvolené na ustavujícím zasedání Zastupitelstva města Hostivice v listopadu Na zpracování návrhu se pod metodickým vedením pracovníků Best Commerce s. r. o. podíleli členové rady města a jí zřízených odborných komisí a pracovníci městského úřadu. Program rozvoje města Hostivice Strana 5

6 2 Základní údaje o městu 2.1 Poloha města a jeho základní charakteristika Kraj: Okres: Obec s rozšířenou působností: Katastrální území: Katastrální výměra: Nadmořská výška (Husovo náměstí): Středočeský Praha-západ Černošice Hostivice a Litovice ha 341 m n.m. Poloha města je jedním z významných faktorů lokálního rozvoje, především ve vazbě na hlavní rozvojová centra země a jejich ekonomický potenciál. V případě města Hostivice se jedná o blízkou vazbu na hlavní město Prahu, v jehož spádovém území se nachází a které je zároveň nejdynamičtěji se rozvíjejícím regionem v rámci ČR. Pro město Hostivice a jeho rozvoj je tato skutečnost významná jak z hlediska nabídky pracovních příležitostí, tak i z hlediska atraktivity samotného území pro investice a lokalizaci kapitálu, včetně rozvoje bydlení. Pozice města Hostivice ve vztahu k Pražské rozvojové oblasti však může být i limitujícím faktorem rozvoje města, např. v důsledku vyšší míry využívání služeb a pracovních nabídek mimo vlastní území města, včetně využití volnočasových aktivit, vyšší míra zatížení území z hlediska dopravy a životního prostředí apod. Město Hostivice má dobré napojení na silniční síť (rychlostní silnice R6 a Pražský okruh) i kvalitní možnosti železniční dopravy (železniční trať Praha Masarykovo nádraží Kladno a vedlejší tratě do Prahy Smíchova, Rudné a Středokluk). Hostivice je kvalitně napojena na linky pražské MHD, autobusy propojují Hostivici především s městskými částmi Prahy 5 (Zličín, Motol) a Praha 6 (Bílá Hora, Vypich). Významnou roli hraje i dálková autobusová doprava, především spojení do Unhoště a do Rakovníka. Dobrá geografická poloha je znásobená i blízkostí rychlostní silnice Praha Karlovy Vary, která zvyšuje atraktivitu území pro investice. Významnou roli v rozvoji města hraje i blízkost a dobrá dopravní dostupnost letiště Praha-Ruzyně. Vedle četných a důležitých vazeb na hlavní město Prahu má Hostivice i další vazby zejména na sousední obce Jeneč a Chýně, pro něž Hostivice funguje jako přirozené spádové centrum. Tato skutečnost je důležitá z hlediska potenciálu rozvoje služeb a pracovních příležitostí ve městě. Město se v oficiálních evidencích člení na části města Hostivice a Břve, přestože od roku 1980 je zavedena jednotná řada čísel popisných v celém městě. Členění na části města je pozůstatek chybně provedeného přečíslování. Zařazení jednotlivých domů do částí města se významně liší v katastru nemovitostí a v evidenci obyvatel. Záměr odstranit tyto rozpory nebyl zastupitelstvem města v roce 2011 schválen a nyní neexistuje nový závažný důvod pro projednávání změny územního členění města. Území města tvoří dvě katastrální území Hostivice a Litovice. Správní agendu v k. ú. Hostivice usnadňuje digitální katastrální mapa 1:1000, zatímco v k. ú. Litovice dosud platí katastrální mapa 1:2880, přičemž vlastnické vztahy k některým pozemkům jsou zde dosud evidovány ve starém pozemkovém katastru. Digitalizaci katastrální mapy a tím zjednodušení majetkové evidence v k. ú. Litovice plánuje katastrální úřad na rok Program rozvoje města Hostivice Strana 6

7 Podle dat katastru nemovitostí platných k 1. listopadu 2011 jsou pozemky na území města využity v jednotlivých katastrálních územích následujícím způsobem: Katastrální území Hostivice Výměra pozemků celkem m 2 orná půda zahrada ovocný sad t rvalý travní porost lesní pozemek vodní plocha zastavěná plocha a nádvoří ostatní plocha Katastrální území Litovice Výměra pozemků celkem m 2 orná půda zahrada ovocný sad t rvalý travní porost lesní pozemek vodní plocha zastavěná plocha a nádvoří ostatní plocha Katastrální hranice byla naposledy upravena v roce 2007, a to mezi katastrálními územími Litovice a Chýně v rámci komplexních pozemkových úprav na území Chýně. Jako problematický se jeví průběh katastrální hranice v prostoru silničního Pražského okruhu a silnice R6 Praha Karlovy Vary, která opakovaně přechází přes tyto silnice a je zde zároveň hranicí mezi Středočeským krajem a hl. m. Prahou. Řidič jedoucí po Pražském okruhu od dálnice D5 a dále po silnici R6 v krátkém úseku přejede hranici kraje celkem sedmkrát. Program rozvoje města Hostivice Strana 7

8 2.2 Urbanistický a historický vývoj města Současné město Hostivice vzniklo růstem a spojením čtyř původně samostatných vsí středověkého původu Hostivice, Litovic, Jenečka a Břvů. Další vsi na území nynější Hostivice (Hradiště, Valov a dvůr Nejdek) zanikly již před více stoletími. Pro rozvoj všech vsí byla společná existence selských usedlostí, které od poloviny 18. století postupně doplňovala domkářská zástavba. Hostivice a Litovice se odlišovaly panskými dvory, které tvořily ucelené areály. Centrum Hostivice navíc formovala existence kostela a fary a od 18. století i školy, přirozeným centrem se stalo nynější Husovo náměstí s velkoryse vymezenou plochou a barokní kompozicí zámku, mariánského sloupu a fary. Koncem 19. století začal stavební rozvoj obcí, který dospěl k prvnímu vrcholu ve 20. a 30. letech 20. století, kdy vznikaly nové čtvrti. Tím započalo postupné propojování zástavby, které pokračuje až do současnosti. Ze zemědělských vsí se stalo město s drobným průmyslem. Proměna byla potvrzena přidělením statutu města k 1. lednu Rozvoj Hostivice podpořila poloha a rovněž rozvoj železnice a později i silniční dopravy. Nejpozději od konce 19. století neodpovídaly pracovní příležitosti počtu obyvatel, ale nemalé množství lidí docházelo či dojíždělo za prací do blízké Prahy, ale i průmyslového Kladna. Masivním rozvojem výstavby prošla Hostivice po roce 1990, a to zejména v prvním desetiletí 21. století. Postupný růst města způsobil významné jevy, které ovlivňují současnou podobu města: - centrem celého města zůstává Husovo náměstí, nejvýznamnější občanská vybavenost se soustředila hlavně do prostoru mezi Husovým náměstím a sportovním stadionem; návsi původních vsí si neudržely charakter lokálního centra - v celém městě převažuje bydlení v rodinných domech; většina bytových domů je soustředěna do několika menších celků v různých částech města (sídliště Na Pískách, Školská ulice, Zimní ulice, ulice Za Mlýnem a B. Němcové a Toskánská ulice) - urbanisticky samostatnou částí města zůstávají Břve - vznikly oddělené lokality pro bydlení bez návaznosti na další zástavbu a občanskou vybavenost (zejména Palouky založené v roce 1931 a zatím nedokončená Hostivice-jih vzniklá transformací bývalé drůbežárny na soubor bytových domů) - uvnitř zastavěného území se nacházejí plochy dosud nezastavěné (zejména mezi parkem Ke Skále a Jenečkem) či teprve zastavované (lokalita Ke Stromečkům či u ulice Sportovců) - průmyslové areály vznikající původně na okraji zástavby byly obklopeny obytnými celky, pro které je či může být výroba rušivým faktorem (např. DFI Europe v ulici Ke Skále, Jaga a STS); nová výstavba výrobních a skladových areálů je soustředěna západně od Jenečka a především na Paloukách s předpokládaným dalším rozvojem kolem silnice R6 Zastavěné území města je členěno výraznými předěly na tyto části: - nejvýznamnější část města je ohraničena železničními tratěmi (Praha Kladno, Hostivice Praha-Smíchov a Hostivice Rudná) a Litovickým potokem; hlavní osou této části je ulice Čsl. armády - jen zelení u Litovického potoka je od předchozí části města oddělena zástavba, kterou z dalších směrů ohraničuje trať Hostivice Praha-Smíchov, hranice katastru a zeleň u Hostivických rybníků - ucelenou oblastí oddělenou Hostivickými rybníky jsou Břve - železniční trať Hostivice Praha-Smíchov odděluje od první části komerční zónu Palouky s obytnou osadou; na tuto část města má navázat dosud nevyužité území pro komerční aktivity kolem silnice R6 Program rozvoje města Hostivice Strana 8

9 Pro urbanismus města je zásadní zasazení do přírody a do krajiny. Nejvýznamnější přírodní plochu představuje území přírodní památky Hostivické rybníky, na které navazuje pás zeleně kolem Litovického potoka až k rybníku Strnad, u něhož se nachází přírodní území rákosin u Peterkova mlýna. Další významná plocha zeleně vzniká severně od trati Praha Kladno od Višňovky přes bývalé lomy nad Jenečkem, která odděluje obytnou zástavbu od budoucí komerční zóny kolem silnice R6 i od rozvojových ploch letiště Praha-Ruzyně. Historický rozvoj města dokládají výsledky sčítání lidu: Rok Počet (obydlených) domů Počet obyvatel Ministerstvo vnitra evidovalo v Hostivici k 27. lednu 2012 celkem adres (domů s čísly popisnými či s čísly evidenčními). V této evidenci je však zahrnuto i několik již zaniklých domů, jejichž čísla popisná nebyla dosud v evidenci zrušena. Nárůst počtu obyvatel v posledním desetiletí, vyvolaný masivní výstavbou, shrnuje tabulka vycházející z údajů Českého statistického úřadu: Stav obyvatel k Muži Ženy Data o příčinách změny počtu obyvatel v roce 2011 podle webu shrnuje tabulka: Živě narození Přírůstek obyvatelstva Zemřelí Přirozený přírůstek Saldo migrace Přistěhovalí Vystěhovalí Saldo migrace Přírůstek / úbytek Celkem Muži Ženy Program rozvoje města Hostivice Strana 9

10 2.3 Rozvojová území a limity rozvoje města Město Hostivice má platný územní plán schválený v roce 2005, který nahradil předchozí územní plán z roku V roce 2011 byl změněn změnou č. 2 (změny č. 1 a 3 byly zastaveny při projednávání). Územní plán vymezuje dosud nevyužité rozvojové plochy, jejichž přehled uvádí obrázek. Rozlišeny jsou rozvojové plochy, ve kterých je již vydáno územní rozhodnutí (obytná lokalita Ke Stromečkům, komerční areál Entspricht a komerční areál Ing-ateliér v Jenečku), plochy bez územního rozhodnutí (území pro bydlení mezi Modřínovou a Kaštanovou ulicí, na poli pod Klokánkem k Platanové ulici, v centru jižně od Žižkovy ulice, v Jenečku, západně od litovické tvrze, na Břvích a několik menších lokalit, plochy pro nerušící komerci nebo výrobu a sklady především kolem silnice R6 a v Paloukách a rozšíření areálu TOP Umwelt a území pro sport a rekreaci mezi parkem Ke Skále a Jenečkem) a plochy, kde dojde ke změně využití, bez ohledu na vydání územního rozhodnutí (bývalý vojenský areál u Hájku, Hostivicejih, bývalý Plynostav v Okrajové ulici, část areálu STS a část areálu Jagy). Významný zábor území představuje rozvojový záměr letiště Praha-Ruzyně výstavba vzletové a přistávací dráhy RWY 06R/24L. Realizace záměru limituje rozvoj města, protože znamená především zvýšení hlukové zátěže části města. Lze však uvažovat i o výhodách sousedství letiště, pokud se budou vhodně nastavit spolupráci s jeho provozovatelem. Rozvojové plochy dle platného územního plánu města Program rozvoje města Hostivice Strana 10

11 Hranice maximálního rozsahu zástavby dle územního plánu (zahrnuje i souvislé plochy zeleně) Základními limity pro plošný rozvoj města jsou zejména následující okolnosti: - přirozenou hranici (obytné) zástavby od západu, severu a východu tvoří železniční tratě - z jižní strany limituje hlavní zastavěné území oblast Hostivických rybníků; zástavba navazující z dalších stran na Hostivické rybníky je nevhodná z důvodů ochrany přírody a svůj význam má i ochrana zemědělské půdy s nejvyšším stupněm ochrany - rozvoj města omezuje plánované rozšíření letiště Praha-Ruzyně o novou vzletovou a přistávací dráhu RWY 06R/24L, při realizaci této stavby se zvýší hluková zátěž na území města a tím se sníží atraktivita některých částí města pro bydlení - plánovaný rozsah zeleně je dán vymezením územního systému ekologické stability (ÚSES) a dalšími plochami v územním plánu tak, aby kolem zástavby mohl vzniknout prstenec zeleně - na území města existují ochranná pásma technické infrastruktury včetně leteckých ochranných pásem, ochranné pásmo lesa a další ochranná pásma vymezená v územním plánu města Nadřazenou územně plánovací dokumentaci tvoří Zásady územního rozvoje Středočeského kraje. Dokument obsahuje na území města tři záměry, které platný územní plán města respektuje: - rozvoj letiště Praha-Ruzyně - modernizace železniční trati Praha Kladno včetně odbočky na letiště - vymezení ÚSES, zejména nadregionálního biokoridoru od Litovického potoka přes rákosiny u Peterkova mlýna k rybníku Kala a dále na jih k Chrášťanům a regionálního biocentra v oblasti Hostivických rybníků Program rozvoje města Hostivice Strana 11

12 3 Místní správa 3.1 Postavení města z hlediska výkonu samostatné a přenesené působnosti V samostatné působnosti vykonávají orgány města Hostivice činnosti na území města Hostivice. Zastupitelstvo města tvoří 17 členů, rada města je pětičlenná. Pro výkon funkce jsou uvolněni starosta a místostarosta, ostatní zastupitelé působí jako neuvolnění. Městský úřad Hostivice je pověřeným obecním úřadem pro města Hostivice a Rudná a obce Červený Újezd, Dobrovíz, Dobříč, Drahelčice, Chrášťany, Chýně, Chýnice, Jeneč, Jinočany, Kněževes, Nučice, Ořech, Ptice, Středokluky, Tachlovice, Tuchoměřice, Úhonice a Zbuzany. Pro tyto obce vykonává přenesenou působnost (výkon státní správy) zejména v oblasti voleb, ochrany přírody a krajiny, ochrany zemědělského půdního fondu, rybářství (vydávání rybářských lístků) a sociálních záležitostí. Rozsah činností se mění neustálými novelizacemi zákonů a přesuny pravomocí, například vydávání rybářských lístků, které úřad zajišťoval v 90. letech 20. století, se po přestávce, kdy lístky vydávaly obecní úřady obcí s rozšířenou působností, se v roce 2011 opět vrátilo na hostivický městský úřad. Významnou změnou byla reforma sociální péče, kdy většina činností zajišťovaných v přenesené působnosti byla k 1. lednu 2012 převedena na Úřad práce Praha-západ a městskému úřadu zůstalo pouze vykonávání místních šetření. Městský úřad Hostivice vykonává pravomoci stavebního úřadu pro město Hostivice a obce Chýně, Dobrovíz, Jeneč, Kněževes, Středokluky a Tuchoměřice. Tato agenda je administrativně velmi rozsáhlá a náročná. Obvod Městského úřadu Hostivice jako matričního úřadu je vymezen městem Hostivice a obcemi Chýně, Dobrovíz a Jeneč. Na základě uzavřených veřejnoprávních smluv nebo na základě rozhodnutí Krajského úřadu Středočeského kraje zajišťuje Městský úřad Hostivice přestupkovou agendu pro město Hostivice a obce Červený Újezd, Dobrovíz, Drahelčice, Chrášťany, Chýně, Chýnice, Jeneč, Jinočany, Kněževes, Nučice, Středokluky, Úhonice a Zbuzany. Počty projednávaných přestupků a tím i náročnost agendy v posledních letech významně narůstají. Další přenesenou působnost vykonává Městský úřad Hostivice podle zákonných zmocnění pro všechny obce. Jde například o působnost orgánu ochrany přírody (zejména kácení dřevin) či silničního správního úřadu. Významné pravomoci státní správy pro území města Hostivice vykonává Městský úřad Černošice jako obecní úřad obce s rozšířenou působností, jehož odloučené pracoviště se nachází v Praze 2. Pro výkon přenesené působnosti je nadřízeným orgánem (pokud zákon v konkrétních případech nestanoví jinak) Krajský úřad Středočeského kraje se sídlem v Praze 5. Rovněž většina dalších úřadů vykonávajících státní správu pro občany či území Hostivice sídlí na území Prahy, např. finanční úřad v Praze 4 a úřad práce v Praze 5. Toto roztříštění státní správy komplikuje občanům vyřizování nezbytné administrativy. Program rozvoje města Hostivice Strana 12

13 3.2 Přehled existujících strategických a plánovacích dokumentů V Hostivici v současné době neexistuje žádný program rozvoje města. V současnosti jsou platné tyto plánovací dokumenty schválené orgány města Hostivice: Územní plán města Hostivice - schválen zastupitelstvem města v roce 2005 (obecně závazná vyhláška č. 5/2005) - projednávání změny č. 1 zastaveno v roce 2009 neschválením návrhu zadání - změna č. 2 schválena zastupitelstvem města v roce 2011 (opatření obecné povahy č. 1/2011/OOP) - projednávání změny č. 3 zastaveno v roce 2011 neschválením návrhu zadání - podle stavebního zákona pozbývá tento územní plán platnosti Rozpočtový výhled - schvalován zastupitelstvem města každoročně Povodňový plán - potvrzen Okresním úřadem Praha-západ v roce opakovaně aktualizován (zejména složení povodňové komise) Plán odpadového hospodářství - schválen zastupitelstvem města v roce platnost na dobu 5 let V běžné praxi je využíván především územní plán města. Rozpočtový výhled je podkladem pro sestavování rozpočtů. Pro území města Hostivice jsou významné i tyto plánovací dokumenty schválené jinými orgány: Zásady územního rozvoje Středočeského kraje - schváleny zastupitelstvem kraje v roce územní plán města je v souladu se ZÚR Plán péče o přírodní památku Hostivické rybníky - schválen krajským úřadem v roce platnost na období Organizace městského úřadu Vedení městského úřadu tvoří starosta, místostarosta a tajemník. Pod tajemníka je zařazen sekretariát starosty, místostarosty a tajemníka. Městský úřad se člení na sedm odborů, v jejichž čele stojí vedoucí: finanční odbor, investiční odbor, sociální odbor, správní odbor, odbor vnitřních věcí, odbor životního prostředí a stavební úřad. Program rozvoje města Hostivice Strana 13

14 Strukturu městského úřadu zachycuje organizační schéma podle platného organizačního řádu: Starosta Poradce Místostarosta Tajemník městského úřadu Sekretariát Odbor finanční Odbor investiční Odbor správní Odbor vnitřních věcí Odbor sociální Odbor životního prostředí Stavební úřad V roce 2012 byl celkový počet zaměstnanců města zařazených do městského úřadu 29,5 pracovního úvazku (včetně pracovníků úklidu). Z tohoto počtu připadalo na výkon samostatné působnosti 21 pracovní úvazek a na výkon přenesené působnosti 8,5 úvazku. Jeden úvazek v současnosti není obsazen. Pět pracovních úvazků bylo obsazeno zaměstnanci důchodového věku. Nedostatečné personální obsazení stavebního úřadu bylo v červnu 2012 řešeno zvýšením počtu zaměstnanců ze čtyř na pět, je však potřebné další navýšení. Dlouhodobé plánování počtu zaměstnanců a jejich odborného zaměření zejména v oblasti přenesené působnosti je problematické vzhledem k opakovaným přesunům pravomocí mezi jednotlivými úřady novelami zákonů. Stanovený celkový počet zaměstnanců zařazených do městského úřadu však lze v současnosti hodnotit jako odpovídající potřebám. Žádná organizační změna ve struktuře městského úřadu se v současné době nepřipravuje. Program rozvoje města Hostivice Strana 14

15 Některé úřady využívají nástroje řízení jakosti ve veřejné správě, příkladem je CAF, ISO a jiné. Městský úřad Hostivice těchto nástrojů nevyužívá a tajemnice jejich využívání prozatím nechystá. Jejich zavedení je velmi náročné nejen na agendu, ale i na získávání poznatků a na čas, který aplikace těchto metod vyžaduje. 3.4 Městem zřizované organizace Město Hostivice zřizuje tyto své organizační složky (zařízení bez právní subjektivity): - Městská policie Hostivice 9 pracovních úvazků, složku řídí ředitel - Pečovatelská služba Hostivice 2 pracovní úvazky, složku řídí vedoucí sociálního odboru - Jednotka sboru dobrovolných hasičů města Hostivice 17 členů, jednotku řídí velitel (jednotka nemá žádné zaměstnance) Město Hostivice dále zřídilo tyto příspěvkové organizace (zařízení s právní subjektivitou): - Mateřská škola Hostivice, okres Praha-západ (MŠ) - Základní škola Hostivice (ZŠ) - Základní škola, Pionýrů 79, Hostivice (ZŠ Pionýrů) - Technické služby Hostivice (TSH) - Městské kulturní středisko Hostivice, příspěvková organizace (MSKH) Školy užívají městský majetek (školní budovy a související pozemky) na základě nájemní smlouvy. Technické služby Hostivice mají zřizovací listinou svěřen do správy areál svého sídla a vybrané budovy s bytovými a nebytovými prostory. Správu některých dalších nemovitostí zajišťují na základě plánů činností schválených radou města. 3.5 Majetek města Název Město Hostivice mělo k majetek v následujícím členění a hodnotě: Pořizovací účetní hodnota Zůstatková účetní hodnota Dokumentace (územní plán, studie) Kč Kč Byty Kč Kč Nebyty Kč Kč Hřbitovní kaple s byty Kč Kč Zbrojnice, rekonstrukce ČOV Kč Kč Komunikace, chodníky Kč Kč Veřejné osvětlení Kč Kč Kanalizace Kč Kč Plynofikace Kč Kč Vodovody Kč Kč Autobusové zastávky Kč Kč Studny Kč Kč Pomníky Kč Kč Jednotka SDH Kango, souprava majáky Kč Kč Ústředna, zabezpečovací zařízení Kč Kč Program rozvoje města Hostivice Strana 15

16 Název Pořizovací účetní hodnota Zůstatková účetní hodnota Městská policie vozidlo Kč Kč JSDH Liaz, cisterna, Tatra Kč Kč Městský úřad a Pečovatelská služba vozidla Kč Kč Soubor věcí (počítače apod.) Kč Kč Pěstitelské porosty Kč Kč Pozemky Kč Kč CELKEM Kč Kč Toto vyčíslení nezahrnuje majetek svěřený příspěvkovým organizacím, který je v účetnictví města sledován pouze na podrozvahových účtech. Město vlastní akcie Vodáren Kladno Mělník, a. s. Není zřizovatelem (zakladatelem) žádné obchodní společnosti ani obecně prospěšné společnosti Budovy Mezi nemovitý majetek města patří následující budovy s příslušnými pozemky (řazeno podle čísel popisných): - Pelzova čp. 3 dům k nájemnímu bydlení svěřen do správy Technickým službám Hostivice (TSH) - Husovo nám. čp. 13 sídlo městského úřadu - Pionýrů čp. 54 dům dětí - Husovo nám. čp. 59 dům služeb svěřen do správy TSH - Pionýrů čp. 79 budova základní školy ve správě Základní školy, Pionýrů 79, Hostivice podle nájemní smlouvy - Jiráskova čp. 100 sídlo TSH svěřeno do správy TSH - Litovická čp. 107 budova školky ve správě Mateřské školy Hostivice, okres Prahazápad podle nájemní smlouvy - Jiráskova čp. 187 sídlo městské policie svěřeno do správy TSH - Cihlářská čp. 191 hasičská zbrojnice - Litovická čp. 194 dům k nájemnímu bydlení svěřen do správy TSH - Tyršova čp. 201 sokolovna provozována dle plánu správy a provozování Sokolovny (provozuje TSH, předpokládáno předání MKSH) - Nádražní čp. 381 provozní budova hřbitova včetně obřadní síně a služebního bytu ve správě TSH podle plánu správy a provozování veřejného pohřebiště Hostivice - Prostřední čp. 791 zdravotní středisko svěřeno do správy TSH - byt č. 1157/37 v budově Kmochova čp svěřen do správy TSH - Pelzova čp dům s pečovatelskou službou svěřen do správy TSH - U Zámecké zdi čp areál základní školy ve správě Základní školy Hostivice podle nájemní smlouvy - budova bez čp. v Novotného ulici na pozemku parc. č. 387 k. ú. Litovice klubovna rybářů - provozní budovy bez čp. v areálu ČOV ve správě TSH podle smlouvy o provozování kanalizace - provozní budova bez čp. v areálu vodárny pod Chrášťanskými vrchy ve správě TSH podle smlouvy o provozování vodovodu Program rozvoje města Hostivice Strana 16

17 Všechny uvedené budovy v majetku města jsou významné pro zajištění funkcí města nebo pro vzhled města a je třeba je považovat za strategický majetek, který musí zůstat ve vlastnictví města a být náležitě udržován, s těmito výjimkami: - dům čp. 194 je možné zbořit v rámci celkového řešení celoměstsky významného prostoru mezi prodejnou Lidl a zámeckou zahradou - u objektu zdravotního střediska lze uvažovat o prodeji, pokud bude zajištěno fungování zdravotní péče v Hostivici a prodej domu bude jediným možným způsobem, jak bez přijetí úvěru zajistit nezbytně nutnou investici do jiného městského majetku Město je spoluvlastníkem následujících budov s příslušnými pozemky (řazeno podle čísel popisných): - Čsl. armády čp. 854 (vlastnictví ½ objektu) litovicko-jenečský hřbitov spravuje Obec Jeneč (smlouva z ) - Školská čp (vlastnictví ½ objektu) bytový dům spravuje BD Labyrint (smlouva o sdružení z ) - Školská čp (vlastnictví ½ objektu) bytový dům spravuje BD Labyrint (smlouva o sdružení z ) - Zimní čp (vlastnictví ½ objektu) bytový dům spravuje BD Cihlářka (smlouva o sdružení z ) - Zimní čp (vlastnictví ½ objektu) bytový dům spravuje BD Cihlářka (smlouva o sdružení z ) - Zimní čp (vlastnictví ½ objektu) bytový dům spravuje BD Cihlářka (smlouva o sdružení z ) - Zimní čp (vlastnictví ½ objektu) bytový dům spravuje BD Cihlářka (smlouva o sdružení z ) - Jarní čp (vlastnictví ½ objektu) bytový dům spravuje BD Nová Cihlářka (smlouva o sdružení z ) - Čsl. armády čp (vlastnictví 51 / 100 objektu) bytový dům spravuje BD Zahrada (smlouva o sdružení z ) - Za Mlýnem čp (vlastnictví 51 / 100 objektu) bytový dům spravuje BD Zahrada (smlouva o sdružení z ) - Za Mlýnem čp (vlastnictví 51 / 100 objektu) bytový dům spravuje BD Zahrada (smlouva o sdružení z ) - Za Mlýnem čp (vlastnictví 51 / 100 objektu) bytový dům spravuje BD Zahrada (smlouva o sdružení z ) - Za Mlýnem čp (vlastnictví 51 / 100 objektu) bytový dům spravuje BD Zahrada (smlouva o sdružení z ) - Za Mlýnem čp (vlastnictví 51 / 100 objektu) bytový dům spravuje BD Zahrada (smlouva o sdružení z ) - Za Mlýnem čp (vlastnictví 51 / 100 objektu) bytový dům spravuje BD Zahrada (smlouva o sdružení z ) - budova bez čp. na pozemku parc. č. st. 863 k. ú. Litovice vrátnice RTH Hájek spravuje B&P s. r. o. (nájemní smlouva z ) - budova bez čp. na pozemku parc. č. st. 852 k. ú. Litovice objekt RTH Hájek spravuje B&P s. r. o. (nájemní smlouva z ) Na stavbu bytových domů byla čerpána dotace a po dobu 20 let musí uvedené podíly zůstat v majetku města. Program rozvoje města Hostivice Strana 17

18 3.5.2 Pozemky Pozemky v majetku města se kromě pozemků souvisejících s budovami uvedenými v předchozí kapitole nacházejí zejména pod místními komunikacemi, které jsou majetkem města přímo ze zákona o pozemních komunikacích. Město rovněž vlastní plochy veřejné zeleně parků a některých ploch zeleně kolem města. V polích se nacházejí pozemky historických polních cest, některé obnovené, ale většinou rozorané a pronajaté zemědělským hospodářům. Významným pozemkovým majetkem je bývalý vojenský areál u Hájku, který město pronajímá společnosti B&P ke zpracování stavebních odpadů a dalším uživatelům. Členění pozemků v majetku města podle druhu využití ukazují následující grafy (stav v roce 2012): Pozemky v majetku Města Hostivice - k. ú. Hostivice Výměra pozemků m 2 orná půda zahrada trvalý travní porost vodní plocha zastavěná plocha a nádvoří ostatní plocha ovocný sad Pozemky v majetku Města Hostivice - k. ú. Litovice Výměra pozemků m 2 orná půda zahrada trvalý travní porost vodní plocha zastavěná plocha a nádvoří ostatní plocha U pozemků ostatní plochy je pro informaci uveden v grafech na následující straně i evidovaný způsob využití. Program rozvoje města Hostivice Strana 18

19 Způsob využití pozemků "ostatní plochy" k. ú. Hostivice ve vlastnictví Města Hostivice (celková výměra m 2 ) neplodná půda jiná plocha manipulační plocha sportovišt ě a rekreační plocha zeleň ost atní komunikace silnice skládka dobývací prostor hřbit ov, urnový háj ost atní dopravní plocha dráha Způsob využití pozemků "ostatní plochy" k. ú. Litovice ve vlastnictví Města Hostivice (celková výměra m 2 ) neplodná půda jiná plocha manipulační plocha sport oviště a rekreační plocha zeleň ost at ní komunikace silnice Město nevlastní z různých historických příčin všechny pozemky potřebné pro svou činnost. Je žádoucí získat vlastnická práva zejména k pozemkům pod místními komunikacemi či plochami veřejné zeleně a rovněž některé pozemky v bývalém vojenském areálu u Hájku či v areálu městské vodárny. Program rozvoje města Hostivice Strana 19

20 Pozemky občanské vybavenosti, místních komunikací a veřejné zeleně jsou považovány za nezcizitelné. Naopak je možné uvažovat o prodeji okrajových pozemků nepotřebných pro činnost města či pozemků, které dlouhodobě využívá jiný uživatel a které město nepotřebuje v současnosti ani v budoucnosti. Probíhajícím úkolem městského úřadu je rovněž postupné uvedení údajů v katastru o druhu pozemku a způsobu využití do souladu se skutečností. Na některých místech je v důsledku digitalizace, která vedla ke vzniku řady velmi malých pozemků, a v důsledku nedůsledného zavádění skutečného stavu nových staveb do katastru nemovitostí potřebné provést aktuální zaměření hranic jednotlivých ploch a změnu vymezení jednotlivých pozemků. To se týká např. prostoru Husova náměstí, kde katastrální mapa dosud zachycuje polohu bývalých rybníků zaniklých před půl stoletím, okolí základní školy, kde nejsou vyneseny ulice U Zámecké zdi a Pod Stadionem, či Sadové ulice, kde komunikaci a přilehlou zeleň tvoří nepřehledná změť pozemků. 3.6 Hospodaření města Výsledky hospodaření v minulých letech Výsledky hospodaření v minulých letech uvádí souhrnná tabulka (v tisících Kč): Rok Příjmy Daňové, z toho: z příjmu fyzických osob z příjmu právnických osob DPH z nemovitostí ostatní Nedaňové Kapitálové Dotace Úvěr na stavbu ZŠ Celkem Výdaje Běžné Kapitálové Splátky půjčky a úvěru Celkem Kapitálové příjmy v roce 2007 pocházely z prodeje bytů v domech čp. 126, 378 a 495 a z prodeje pozemků. V roce 2008 byly získány kapitálové příjmy především z prodeje bytů v domě čp V roce 2009 byl prodán objekt lékárny čp. 164 a část budov, které byly připojeny k ubytovně čp V roce 2010 tvořily kapitálové příjmy především prodeje bytů v domě čp. 189 a pozemků (zejména pozemků pod Sportovním areálem Břve). V roce 2011 byla prodána budova čp. 454 Fondu ohrožených dětí a dále proběhla privatizace bytových domů čp. 942 a 943. V roce 2012 byly prodány některé pozemky a byt. Program rozvoje města Hostivice Strana 20

21 Dotace na výkon státní správy a na školství dosahovaly ve sledovaném období 10 až 11 milionů Kč ročně, v roce 2013 se však snížily na 8 milionů Kč. Tyto dotace a výnosy z výběru daní závisí na vývoji rozpočtových pravidel a rozpočtového určení daní. Investiční dotace byly čerpány v roce 2007 na obnovu zeleně ve výši Kč, v roce 2008 na kanalizaci v části ulice Ke Stromečkům ve výši Kč, v roce 2009 na sportoviště u Okrajové ulice ve výši Kč a na zřízení parku Ke Skále ve výši Kč, v roce 2010 na kanalizaci v Nouzově ve výši Kč a v roce 2011 na dostavbu areálu základní školy ve výši Kč, na rozšíření kapacity mateřské školy ve výši Kč, na obnovu izolační zeleně (zámecká zahrada, Višňovka a ul. Čsl. armády) Kč a na založení zeleně v Jenečku Kč. Dotace na pořízení nového hasičského vozidla, které se uskutečnilo v roce 2011, byla uhrazena až v roce V roce 2012 byla čerpána dotace z ROP Střední Čechy na rekonstrukci cyklostezky z Hostivice na Břve, dále byly získány dotace ze Středočeského kraje na opravu zámecké kaple ve výši Kč a na založení zeleně Hostivice-jih (u Okrajové ulice). Ze Státního fondu dopravní infrastruktury byl spolufinancován projekt úpravy přechodu pro chodce přes ulici Čsl. armády u Husova náměstí. Největší část běžných výdajů tvoří náklady na provoz městského úřadu a příspěvek Technickým službám Hostivice (zajištění úklidu a údržby majetku města, odvoz odpadu apod.). Mimořádný nárůst v roce 2010 byl způsoben platbou ušlého zisku za nerealizovanou dostavbu čistírny odpadních vod na základě rozsudku příslušných soudů. Běžné výdaje zahrnují i úroky z úvěrů. Nejvýznamnější kapitálové výdaje tvořily v roce 2007 doplatek za práce na nástavbě a zateplení mateřské školy ve výši Kč a generel kanalizace a příprava rekonstrukce ČOV ve výši Kč, v roce 2008 splašková kanalizace v Nouzově ve výši Kč a veřejné osvětlení ve výši Kč, v roce 2009 park Ke Skále ve výši Kč, kanalizace v Nouzově ve výši Kč a projektová dokumentace na dostavbu mateřské školy a základní školy ve výši Kč, v roce 2010 kanalizace v Nouzově ve výši Kč, rekonstrukce komunikací Kč a rekonstrukce domu dětí ve výši Kč, v roce 2011 dostavba areálu ZŠ U Zámecké zdi ve výši Kč, rozšíření kapacity mateřské školy ve výši Kč, výsadby zeleně ve výši Kč a dokončení kanalizace v Nouzově a projektové práce na rekonstrukci ČOV ve výši Kč a v roce 2012 rekonstrukce cyklostezky na Břve ve výši Kč, rekonstrukce Dělnické ulice ve výši Kč, oprava zámecké kaple ve výši Kč, založení izolační zeleně Hostivice-jih ve výši Kč, sportoviště u školy ve výši Kč (náklady hradila z větší části Základní škola Hostivice ze svého investičního fondu a z dotace ze Středočeského Fondu sportu a volného času) a přechod pro chodce na ulici Čsl. armády ve výši Kč. V roce 2012 byly splaceny poslední splátky půjčky SFŽP na I. etapu rekonstrukce ČOV a úvěru na rekonstrukce komunikací. Nesplacena zůstává pouze půjčka na dostavbu areálu základní školy přijatá v roce Město má zřízeny dva účelové fondy: sociální fond a fond rozvoje a rezerv. První fond slouží pro poskytování drobných benefitů zaměstnancům města. Fond rozvoje a rezerv se v současné době nepoužívá pro tvorbu účelových zdrojů. Program rozvoje města Hostivice Strana 21

22 3.6.2 Rozpočtový výhled Město Hostivice schvaluje každoročně pětiletý rozpočtový výhled. Aktualizace je nezbytná vzhledem k vývoji předpokládaných příjmů (např. změna rozpočtového určení daní k 1. lednu 2013 měla významně zvýšit daňové příjmy města) a k úspěšnosti při žádání o investiční dotace. V nejbližších letech nelze očekávat významnější kapitálové příjmy z prodeje městského majetku. Rozpočty tak musí vycházet z předpokládaných daňových a nedaňových příjmů a město musí aktivně usilovat o získávání investičních dotací na konkrétní akce. V roce 2014 bude čerpána dotace na revitalizaci Litovického potoka, připraveny k podání jsou i další žádosti. Hospodaření města bude do roku 2021 zatěžovat splácení úvěru na dostavbu areálu základní školy. Roční splátky úvěru a úroky se pohybují kolem 8 milionů Kč. Běžné výdaje v posledních letech pravidelně přesahovaly daňové příjmy daného roku, je třeba hledat cesty k jejich snížení, aniž by tato úspora měla dopad na fungování a vzhled města. Finanční zajištění kapitálových výdajů (investic) bude závislé na získávání účelových dotací. V rozpočtu města budou vyčleňovány prostředky na předpokládaný vlastní podíl k těmto dotacím. Protože se nepodařilo získat dotaci na rekonstrukci čistírny odpadních vod, je nutné tuto akci realizovat z vlastních zdrojů. Podle usnesení zastupitelstva akci investují Technické služby Hostivice, které na chybějící část investičních prostředků přijmou úvěr. 3.7 Vztahy s ostatními obcemi, členství ve sdruženích Město Hostivice bylo členem dobrovolného svazku obcí PRaK a dobrovolného svazku obcí Poutní cesta k Hájku. První svazek sloužil k držení akcií PRaK, a. s., druhý měl charakter mikroregionu, jeho činnost se však omezovala na setkávání starostů. Oba svazky již zanikly. Vedení města nadále udržuje neformální kontakty se starosty sousedních obcí a městských částí, zejména Jenče, Chýně a Prahy-Zličína. Pro tyto kontakty není třeba ustavovat žádnou formální organizační strukturu. Členství v Regionální rozvojové agentuře Střední Čechy již bylo ukončeno. Město Hostivice je členem Sdružení obcí postižených provozem letiště Praha-Ruzyně. Hlavní přínos tohoto sdružení spočívá v rozdělování příspěvku Letiště Praha, a. s., z programu Žijeme zde společně na projekty ve prospěch životního prostředí dotčených obcí. Město Hostivice se nezapojuje do činnosti žádné regionální nebo celostátní organizace měst a obcí. Tato forma spolupráce nemá v Hostivici tradici a zastupitelé dosud necítili naléhavou potřebu se do takové činnosti zapojit. Město Hostivice nemá navázánu spolupráci se žádnou zahraniční obcí. Partnerství s bavorským Windischeschenbachem, které probíhalo především na úrovni škol, bylo ukončeno již před mnoha lety. Program rozvoje města Hostivice Strana 22

23 4 Obyvatelstvo Město Hostivice patří z hlediska počtu obyvatel do kategorie menších měst. K dynamickému růstu počtu obyvatel došlo zejména po roce Historický vývoj podle výsledků sčítání lidu a údajů Českého statistického úřadu je uveden v kapitole 2.2. K začátku roku 2013 bylo v Hostivici hlášeno k trvalému pobytu obyvatel včetně cizinců. Z tohoto počtu tvoří cca 450 osob cizinci přihlášení k přechodnému pobytu. Počet občanů ČR, kteří nejsou přihlášeni k trvalému pobytu, ale fakticky v Hostivici žijí, lze odhadnout pouze z výsledků sčítání lidu, domů a bytů 2011, kdy podle faktického bydliště bydlelo na území města Hostivice osob, tj. o 832 osob více proti počtu obyvatel přihlášených k pobytu. Skutečný počet nepřihlášených osob nejspíše přesahuje lidí. Věkovou skladbu občanů ČR přihlášených v Hostivici k trvalému pobytu (6 863 osob) znázorňuje tento graf: Hostivice - strom života (stav ) Věk Muži Ženy Počet obyvatel Popis struktury obyvatel podle státního občanství a národnosti lze uvést podle výsledků sčítání lidu v roce 2011, které poskytl Český statistický úřad (národnost se uvádí pouze pro občany s českou státní příslušností): Státní občanství Počet Státní občanství Počet Česká republika Vietnam 23 Ukrajina 192 Německo 15 Slovensko 161 Polsko 5 Rusko 87 Program rozvoje města Hostivice Strana 23

24 Národnost Počet Národnost Počet česká německá 10 slovenská 180 slezská 0 moravská 11 romská 0 polská 10 neuvedeno Pro přesnější odhad potřeb školství v nejbližších letech je zařazena i tabulka počtu dětí do 15 let věku státních občanů ČR přihlášených k trvalému pobytu v Hostivici a v obcích, z nichž děti chodí na 2. stupeň základní školy (dle stavu k září 2013): Rok narození Věk Počet dětí Hostivice Chýně Jeneč Dobrovíz Celkem Údaje o bezdomovcích a sociálně slabých rodinách nejsou k dispozici. Počet bezdomovců pohybujících se v Hostivici lze odhadovat nejvýše na desítky. Platný územní plán z roku 2005 při dimenzování občanské vybavenosti včetně inženýrských sítí vycházel z předpokládaného počtu cca obyvatel. Vzhledem k tomu, že některé plochy byly využity nebo jsou uvažovány pro výstavbu bytových domů (např. plánovaných obyvatel v lokalitě Hostivice-jih), ačkoliv územní plán počítal počty obyvatel pro zástavbu rodinnými domy, lze odhadnout, že stávající územní plán umožňuje větší navýšení počtu obyvatel, cca do obyvatel. Vývoj závisí na zájmu o využití vymezeních zastavitelných ploch, vyřešení limitujících faktorů (v současnosti především nedostatečná kapacita čistírny odpadních vod), ale také na případném poklesu atraktivity Hostivice po výstavbě nové vzletové a přistávací dráhy letiště Praha-Ruzyně a tím zvýšení hlukové zátěže. Stálý zájem investorů o vymezování dalších rozvojových ploch změnami územního plánu naznačuje, že stávající plochy územního plánu budou skutečně využity. V případě vymezení dalších rozvojových ploch územním plánem je třeba počítat s dalším nárůstem počtu obyvatel. Zvyšování počtu obyvatel výrazně ovlivní budoucí rozvojové potřeby města jak z hlediska technické a občanské infrastruktury, tak i z hlediska posilování jeho ekonomických, sociálních, kulturních i administrativních funkcí. Program rozvoje města Hostivice Strana 24

25 5 Ekonomika města 5.1 Struktura ekonomické základny V Hostivici bylo k 25. dubnu 2012 podle databáze ARES evidováno aktivních ekonomických subjektů v tomto členění podle právní formy (součet subjektů jednotlivých zjištěných forem neodpovídá celkovému počtu subjektů): Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona nezapsaná v obchodním rejstříku Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona zapsaná v obchodním rejstříku 70 Fyzická osoba podnikající dle jiných zákonů než živnostenského a zákona o zemědělství nezapsaná v obchodním rejstříku Zemědělský podnikatel fyzická osoba nezapsaná v obchodním rejstříku 4 Veřejná obchodní společnost 2 Společnost s ručením omezeným 362 Nadace 1 Nadační fond 1 Akciová společnost 10 Obecně prospěšná společnost 1 Společenství vlastníků jednotek 56 Družstvo 16 Příspěvková organizace 6 Zahraniční osoba 82 Odštěpný závod nebo jiná organizační složka podniku zapisující se do obchodního rejstříku Sdružení (svaz, spolek, společnost, klub aj.) 64 Církevní organizace 2 Organizační jednotka sdružení 15 Zájmové sdružení právnických osob 1 Obec nebo městská část hlavního města Prahy 1 V řadě případů je sídlo subjektu jen formálním údajem, naopak na území města má svou provozovnu řada subjektů se sídlem na území jiné obce Statistická data o zastoupení jednotlivých hospodářských sektorů a odvětví ve vazbě na HDP nebo zaměstnanost nejsou k dispozici. Z hlediska pracovních příležitostí je zemědělství v Hostivici okrajovým odvětvím, více pracovních příležitostí poskytuje průmysl a zejména služby. Mezi nově budovanými komerčními areály převažuje zaměření na sklady. Program rozvoje města Hostivice Strana 25

26 5.2 Firmy a podnikatelé Historické výrobní areály se nyní nacházejí uvnitř obytné zástavby. Jde o areály Prex (bývalý kravín, zpracování plastů), Jaga (výroba radiátorů), DFI Europe (zpracování plastů) a STS (nyní především základna firmy provozující kamiony). Z urbanistického hlediska i s ohledem na vlivy výroby na kvalitu bydlení (to se týká zejména zpracování plastů) je žádoucí tyto činnosti postupně přemístit do vhodnějších lokalit a původní areály transformovat na nové využití. Je však třeba postupovat tak, aby firmy pokud možno zůstaly na území města a nadále nabízely pracovní místa. Nové komerční zóny se nacházejí v Paloukách (SEGRO park, dříve Tulipán park) a v Jenečku ve Floriánově a Jetřichově ulici. V Paloukách převažuje využití budov jako skladů, ale sídlí zde i firma zabývající se zpracováním léčiv. V Jenečku sídlí unikátní firemní zkušebna klimatizačních zařízení Ingersoll-Rand a vzniká zde i nový provoz pro montáž převodovek SEW Eurodrive. Obchody a služby jsou popsány v kapitole Nabídka stravovacích služeb je dostatečná, zahrnuje hospody, jídelny (bufet) i restaurace a je i poměrně rovnoměrně rozložena po území města. Ubytovací kapacity jsou minimální, v podstatě jen několik penzionů v rodinných domech. 5.3 Vyjížďka a dojížďka do zaměstnání a škol Významná část obyvatel Hostivice využívá pracovní příležitosti mimo Hostivici, především v Praze. Rovněž žáci a studenti dojíždění za studiem zejména do Prahy. Naopak v omezené míře dojíždějí občané z okolí za prací do Hostivice, což se týká zejména pracovníků v nových komerčních zónách. Údaje o vyjížďce a dojížďce do zaměstnání a škol byly zjišťovány při sčítání lidu v roce 2011, zatím však nejsou k dispozici. Údaje z předchozího sčítání v roce 2001 uvedené v tabulce je třeba vnímat jako velmi orientační, protože od tohoto roku se změnil počet i složení obyvatelstva. Sčítání ROPIDu v dopravních prostředcích je zaměřeno na využívání jednotlivých typů jízdních dokladů a k vyhodnocení dojížďky do zaměstnání a škol není vhodné. Zaměstnané osoby (stav 2001) Dojíždějící do Hostivice celkem 635 z toho denně 527 Vyjíždějící z Hostivice celkem z toho denně Trh práce a nezaměstnanost Město Hostivice nemá k dispozici aktuální údaje o počtu nezaměstnaných v Hostivici, tyto údaje shromažďuje Úřad práce Praha-západ. Základní údaje k roku 2011 podle webu shrnují tabulky: Míra registrované Počet hlášených Počet uchazečů nezaměstnanosti volných míst Celkem 6,23 % Muži 6,33 % 85 Ženy 6,12 % 69 Program rozvoje města Hostivice Strana 26

ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU DĚTENICE za období 2010-2014

ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU DĚTENICE za období 2010-2014 ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU DĚTENICE za období 2010-2014 na základě ustanovení 55 odst.1 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen: stavební

Více

DUŠNÍKY ÚZEMNÍ PLÁN. POŘIZOVATEL: Městský úřad Roudnice nad Labem. PROJEKTANT: AUA - Agrourbanistický ateliér Praha 6 Šumberova 8

DUŠNÍKY ÚZEMNÍ PLÁN. POŘIZOVATEL: Městský úřad Roudnice nad Labem. PROJEKTANT: AUA - Agrourbanistický ateliér Praha 6 Šumberova 8 DUŠNÍKY ÚZEMNÍ PLÁN POŘIZOVATEL: Městský úřad Roudnice nad Labem PROJEKTANT: AUA - Agrourbanistický ateliér Praha 6 Šumberova 8 říjen 2013 Název územně plánovací dokumentace - ÚPD: Územní plán Dušníky

Více

b) koncepce rozvoje území obce, ochrana a rozvoj jeho hodnot

b) koncepce rozvoje území obce, ochrana a rozvoj jeho hodnot Město Javorník Č.J.: MEJV/791/2013 Datum 18.3.2013 OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Zastupitelstvo města Javorník, příslušné podle 6 odstavce 5 písm. c) zákona 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu,

Více

ÚZEMNÍ PLÁN DEŠTNÁ ZÁZNAM O ÚČINNOSTI

ÚZEMNÍ PLÁN DEŠTNÁ ZÁZNAM O ÚČINNOSTI 1 ÚZEMNÍ PLÁN DEŠTNÁ ZÁZNAM O ÚČINNOSTI SPRÁVNÍ ORGÁN, KTERÝ ÚP DEŠTNÁ VYDAL ČÍSLO JEDNACÍ ZASTUPITELSTVO MĚSTA DEŠTNÁ VÚP 34684/09/Pb Razítka DATUM VYDÁNÍ ÚP DATUM NABYTÍ ÚČINNOSTI OPRÁVNĚNÁ ÚŘEDNÍ OSOBA

Více

ÚP BRLOH _ návrh BRLOH A1 - TEXTOVÁ ČÁST. z.č. 1 / 113 / 10 NÁVRH ÚP - 3/2011 1

ÚP BRLOH _ návrh BRLOH A1 - TEXTOVÁ ČÁST. z.č. 1 / 113 / 10 NÁVRH ÚP - 3/2011 1 Ú Z E M N Í P L Á N BRLOH A1 - TEXTOVÁ ČÁST z.č. 1 / 113 / 10 NÁVRH ÚP - 3/2011 1 A - Územní plán A1 - textová část A2 - grafická část. 1 : 5 000 A2.1 výkres základního členění území A2.2 hlavní výkres

Více

ÚZEMNÍ PLÁN MORAVANY

ÚZEMNÍ PLÁN MORAVANY ÚZEMNÍ PLÁN MORAVANY TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU příloha č.: I.A etapa: ÚZEMNÍ PLÁN pro vydání pořizovatel dokumentace: Magistrát města Pardubice, Odbor hlavního architekta Objednatel: Obec Moravany Zhotovitel:

Více

Strategický rozvojový plán Obce Ústí

Strategický rozvojový plán Obce Ústí Strategický rozvojový plán Obce Ústí Schváleno zastupitelstvem obce dne: Zpracovatel: PL realizace s. r. o, v XI/2015 Obsah 1 Základní údaje o obci 2 1.1 Základní údaje 2 1.2 Identifikační a kontaktní

Více

VYHLÁŠKA o závazných částech územního plánu města TŘEMOŠNICE

VYHLÁŠKA o závazných částech územního plánu města TŘEMOŠNICE VYHLÁŠKA o závazných částech územního plánu města TŘEMOŠNICE Městské zastupitelstvo města Třemošnice schválilo na svém zasedání dne.28.,.1999 1999 výše uvedený územní plán města. Učinilo tak dle jemu vyhrazené

Více

1.ZMĚNA ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE LÁZNĚ TOUŠEŇ NÁVRH A.D.O. PRAHA

1.ZMĚNA ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE LÁZNĚ TOUŠEŇ NÁVRH A.D.O. PRAHA 1.ZMĚNA ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE LÁZNĚ TOUŠEŇ NÁVRH V Praze, 03/2009 ARCHDAN A.D.O. PRAHA SEZNAM PŘÍLOH : Textová část Odůvodnění Grafická část A. Výkres základního členění území 1:5 000 B. Hlavní výkres 1:5

Více

Návrh regulačního plánu lokality Pod Čilinou v Rokycanech

Návrh regulačního plánu lokality Pod Čilinou v Rokycanech Návrh regulačního plánu lokality Pod Čilinou v Rokycanech Textová část úprava duben 2010 Návrh regulačního plánu lokality Pod Čilinou v Rokycanech Pořizovatel: Zpracovatel: Městský úřad Rokycany Projektové

Více

ÚZEMNÍ PLÁN BOROVÁ LADA

ÚZEMNÍ PLÁN BOROVÁ LADA 1 ÚZEMNÍ PLÁN BOROVÁ LADA TEXTOVÁ ČÁST NÁVRH PRO VEŘEJNÉ JEDNÁNÍ Datum: listopad 2014 Paré číslo: 1 Správní orgán Obec Borová Lada, 384 92 Borová Lada 38 o vydání rozhodlo zastupitelstvo obce nabytí účinnosti

Více

ÚZEMNÍ PLÁN VNOROVY ZÁZNAM O ÚČINNOSTI. Funkce: Podpis: Razítko: A - TEXTOVÁ ČÁST. Institut regionálních informací, s.r.o.

ÚZEMNÍ PLÁN VNOROVY ZÁZNAM O ÚČINNOSTI. Funkce: Podpis: Razítko: A - TEXTOVÁ ČÁST. Institut regionálních informací, s.r.o. ÚZEMNÍ PLÁN VNOROVY ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Správní orgán, který územní plán vydal: Zastupitelstvo obce Vnorovy Číslo jednací: 09/Z05/11 Datum vydání: 3. 10. 2011 Datum nabytí účinnosti: Oprávněná úřední osoba

Více

Ú Z E M N Í P L Á N HOLETÍN

Ú Z E M N Í P L Á N HOLETÍN Ú Z E M N Í P L Á N HOLETÍN Územní plán HOLETÍN Zastupitelstvo obce Holetín jako příslušný orgán podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v

Více

Přístup ke strategii rozvoje. Priorita 4. Životní prostředí. Priorita 5. Cestovní ruch. Priorita 6. Sport, kultura, volný čas, kvalita života

Přístup ke strategii rozvoje. Priorita 4. Životní prostředí. Priorita 5. Cestovní ruch. Priorita 6. Sport, kultura, volný čas, kvalita života Obsah: 1. Aktualizace místního programu obnovy venkova Obec Tršice Plánovací období 2011-2020 Touto aktualizací se mění místní program obnovy vesnice (plán rozvoje obce) schválen ZO dne 29.10.2003 po číslem

Více

VLACHOVO BŘEZÍ k. ú. Chocholatá Lhota, Dachov, Dolní a Horní Kožlí, Mojkov, Uhřice u Vlachova Březí, Vlachovo Březí

VLACHOVO BŘEZÍ k. ú. Chocholatá Lhota, Dachov, Dolní a Horní Kožlí, Mojkov, Uhřice u Vlachova Březí, Vlachovo Březí PROJEKTOVÝ ATELIÉR AD s.r.o. Ing. arch. Jaroslav DANĚK Husova 4, České Budějovice 370 01, telefon 387 311 238, mobil +420 605 277 998 ÚZEMNÍ PLÁN VLACHOVO BŘEZÍ k. ú. Chocholatá Lhota, Dachov, Dolní a

Více

ÚZEMNÍ PLÁN MĚSTA LEDVICE

ÚZEMNÍ PLÁN MĚSTA LEDVICE MĚSTO LEDVICE Mírová 422/42, 417 72 Ledvice Č.j.: 520/2014 V Ledvicích 30.09.2014 ÚZEMNÍ PLÁN MĚSTA LEDVICE Zastupitelstvo města Ledvice, příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním

Více

HMDIS - pasport Výčapy 591939 - Výčapy - Základní údaje. 591939 - Výčapy - Administrativa

HMDIS - pasport Výčapy 591939 - Výčapy - Základní údaje. 591939 - Výčapy - Administrativa HMDIS - pasport Výčapy 591939 - Výčapy - Základní údaje Pasport municipality (obce/městysu/města) vznikl v rámci řešení výzkumného úkolu podporovaného Ministerstvem pro místní rozvoj Název projektu: "Návrh

Více

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY ÚZEMNÍ PLÁN JANKOV vydaný Zastupitelstvem obce Jankov formou OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Projektant: Ing. arch. Dana Pavelková, ČKA 01633 architektonický ateliér ARSPRO Tovární 118, 381 01 Český Krumlov arspro.ck@worldonline.cz

Více

ÚZEMNÍHO PLÁNU JIČÍNĚVES

ÚZEMNÍHO PLÁNU JIČÍNĚVES Zpráva o uplatňování ÚP OBECNÍ ÚŘAD JIČÍNĚVES 82, 507 31 ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU JIČÍNĚVES za období 2011 2015 na základě ustanovení 55 odst.1 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a

Více

Územní plán LAŽANY. I. NÁVRH ŘEŠENÍ Textová část

Územní plán LAŽANY. I. NÁVRH ŘEŠENÍ Textová část Územní plán LAŽANY I. NÁVRH ŘEŠENÍ Textová část vydal správní orgán: Z Á Z N A M O Ú Č I N N O S T I razítko správního orgánu: ZASTUPITELSTVO OBCE LAŽANY číslo jednací:... datum vydání:... datum nabytí

Více

ÚZEMNÍ PLÁN LOUŇOVICE POD BLANÍKEM TEXTOVÁ ČÁST

ÚZEMNÍ PLÁN LOUŇOVICE POD BLANÍKEM TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍ PLÁN MĚSTYSE LOUŇOVICE POD BLANÍKEM BYL SPOLUFINANCOVÁN Z EVROPSKÉ UNIE EVROPSKÝM FONDEM PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ V RÁMCI INTEGROVANÉHO OPERAČNÍHO PROGRAMU ÚZEMNÍ PLÁN LOUŇOVICE POD BLANÍKEM TEXTOVÁ

Více

ÚZEMNÍ PLÁN ROKYTNICE V ORLICKÝCH HORÁCH

ÚZEMNÍ PLÁN ROKYTNICE V ORLICKÝCH HORÁCH Město Rokytnice v Orlických horách Zastupitelstvo města Rokytnice v Orlických horách, příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve

Více

ZMĚNA Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU NEHVIZDY

ZMĚNA Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU NEHVIZDY ZMĚNA Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU NEHVIZDY První svazek: Preambule opatření obecné povahy I. Textová část Změny č. 3 územního plánu II. Grafická část Změny č. 3 územního plánu seznam Orgán, který ÚPD vydal: Zastupitelstvo

Více

Zpráva o uplatňování Územního plánu pro Obec Starý Jičín v letech 2008-2012

Zpráva o uplatňování Územního plánu pro Obec Starý Jičín v letech 2008-2012 Zpráva o uplatňování Územního plánu pro Obec Starý Jičín v letech 2008-2012 Úvod Územní plán pro Obec Starý Jičín (dále jen ÚP) byl pořízen dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu,

Více

OBEC TRŽEK. OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY č. 1/2011

OBEC TRŽEK. OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY č. 1/2011 I. V ý r o k o v á č á s t OBEC TRŽEK OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY č. 1/2011 Zastupitelstvo obce Tržek, příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební

Více

PŘÍLOHA Č.1 PROBLÉMY K ŘEŠENÍ V ÚPD JEDNOTLIVÝCH OBCÍ

PŘÍLOHA Č.1 PROBLÉMY K ŘEŠENÍ V ÚPD JEDNOTLIVÝCH OBCÍ PŘÍLOHA Č.1 PROBLÉMY K ŘEŠENÍ V ÚPD JEDNOTLIVÝCH OBCÍ OBEC BOJANOVICE Zachovalá koryta vodních toků (Kocába) oblast nezatížená nadměrným hlukem a znečištěním ovzduší registrovaný VKP zachovalé území původních

Více

P O L E Ň ÚZEMNÍ PLÁN

P O L E Ň ÚZEMNÍ PLÁN OBEC O L E Ň KRAJ LZEŇSKÝ OKRES KLATOVY ÚZEMNÍ LÁN A TEXTOVÁ ČÁST OBJEDNATEL : OBEC OLEŇ, O L E Ň č.47, 339 01 OLEŇ OŘIZOVATEL : MěÚ KLATOVY, ÚÚ, NÁM. MÍRU č.62, 339 01 K L A T O V Y ZRACOVATEL : ARCHITEKTONICKÉ

Více

JAKUBOV U MORAVSKÝCH BUDĚJOVIC

JAKUBOV U MORAVSKÝCH BUDĚJOVIC OBEC JAKUBOV U MORAVSKÝCH BUDĚJOVIC 675 44 Lesonice ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- č.usnesení: 14/27/05 V Jakubově 29.01.2014

Více

ÚPO KAMENEC U POLIČKY

ÚPO KAMENEC U POLIČKY 1 ZMĚNY č.1 ÚPO KAMENEC U POLIČKY II.1 ODŮVODNĚNÍ Zpracovatel: ing.arch.milan Vojtěch, Nerudova 77, 533 04 Sezemice Pořizovatel: Městský úřad Polička Datum: Září 2008 2 Obsah: A. Vyhodnocení koordinace

Více

Z A D Á N Í. zmìny è. 1. územního plánu obce CHÝNÌ

Z A D Á N Í. zmìny è. 1. územního plánu obce CHÝNÌ Z A D Á N Í zmìny è. 1 územního plánu obce CHÝNÌ zpracované podle 47 stavebního zákona č. 183/2006 Sb. v platném znění a 11 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací

Více

PROGRAM ROZVOJE OBCE ŽERANOVICE

PROGRAM ROZVOJE OBCE ŽERANOVICE PROGRAM ROZVOJE OBCE ŽERANOVICE NA OBDOBÍ LET 2015-2020 Tento dokument schválilo Zastupitelstvo obce Žeranovice na svém 9. zasedání dne 8. ledna 2016 usnesením č. 9/5. Platnost od 8. ledna 2016. PROGRAM

Více

NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU VALY

NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU VALY NÁVRH ÚP VALY 1 NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU VALY ZPRACOVATEL: ING.ARCH.MILAN VOJTĚCH NERUDOVA 77, 533 04 SEZEMICE POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD PŘELOUČ OBJEDNATEL: OBEC VALY DATUM: 03/2016 NÁVRH ÚP VALY 2 Zastupitelstvo

Více

Město Hostivice. ZÁPIS z jednání Rady města Hostivice č. 8/2012 konaného dne 11.4.2012 od 16,05 hod. do 17,25 hod.

Město Hostivice. ZÁPIS z jednání Rady města Hostivice č. 8/2012 konaného dne 11.4.2012 od 16,05 hod. do 17,25 hod. * Z důvodu zajištění ochrany osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, je zveřejňováno upravené znění usnesení Rady města Hostivice s omezeným

Více

Město Hostivice. ZÁPIS z jednání Rady města Hostivice č. 4/2014 konaného dne 24.2.2014 od 16,05 hod. do 17,30 hod.

Město Hostivice. ZÁPIS z jednání Rady města Hostivice č. 4/2014 konaného dne 24.2.2014 od 16,05 hod. do 17,30 hod. Z důvodu zajištění ochrany osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, je zveřejňováno upravené znění zápisu s omezeným rozsahem zpřístupněných

Více

Obsah textové části návrhu Územního plánu Palkovice A. Vymezení zastavěného území 1 B. Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jejích hodnot 1

Obsah textové části návrhu Územního plánu Palkovice A. Vymezení zastavěného území 1 B. Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jejích hodnot 1 Obsah textové části návrhu Územního plánu Palkovice A. Vymezení zastavěného území 1 B. Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jejích hodnot 1 C. Urbanistická koncepce, vymezení zastavitelných ploch,

Více

Program rozvoje obce Lopeník. na období od 2016 do 2026

Program rozvoje obce Lopeník. na období od 2016 do 2026 Program rozvoje obce Lopeník na období od 2016 do Úvod Tento dokument má sloužit jako opora pro vedení obce i veřejnost pro budoucí rozhodování o směřování a rozvoji obce v následujících letech. Zohledňuje

Více

Hlavatce. Pamětihodnosti

Hlavatce. Pamětihodnosti Hlavatce Zpracováno v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností České Budějovice. Vybavenost obce Hřiště

Více

ÚZEMNÍ PLÁN STRUŽINEC

ÚZEMNÍ PLÁN STRUŽINEC ÚZEMNÍ PLÁN STRUŽINEC OBJEDNATEL: OBEC STRUŽINEC POŘIZOVATEL: MĚÚ SEMILY, OBVODNÍ STAVEBNÍ ÚŘAD, ODD. ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ VEDOUCÍ PROJEKTANT: ING. ARCH. ALENA KOŠŤÁLOVÁ ZODPOVĚDNÍ PROJEKTANTI: URBANISTICKÉ

Více

ÚZEMNÍ PLÁN TUHAŇ NÁVRH TEXTOVÁ ČÁST. ke společnému jednání

ÚZEMNÍ PLÁN TUHAŇ NÁVRH TEXTOVÁ ČÁST. ke společnému jednání ÚZEMNÍ PLÁN TUHAŇ NÁVRH TEXTOVÁ ČÁST ke společnému jednání 03/2014 Zadavatel: Pořizovatel: Projektant: Obec Tuhaň, Tuhaň 56 277 32 Byšice Městský úřad Mělník Odbor výstavby a rozvoje Náměstí Míru 1 276

Více

ZNOJMO ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU. Pořizovatel:

ZNOJMO ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU. Pořizovatel: ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU ZNOJMO Schvalující orgán: Pořizovatel: Datum vyhotovení: srpen 2015 Zastupitelstvo města Znojma Městský úřad Znojmo, odbor územního plánování a strategického rozvoje, oddělení

Více

Prioritní oblast 1: Ekonomika a cestovní ruch

Prioritní oblast 1: Ekonomika a cestovní ruch Prioritní oblast 1: Ekonomika a cestovní ruch Hospodaření a správa města členství města v několika regionálních uskupeních (mikroregion, místní akční skupina, partnerská města, ) zvýšený zájem o věci veřejné

Více

HLAVICE ÚZEMNÍ PLÁN. návrh. odbor hlavního architekta oddělení územního plánování Ing. arch. M. Štěpánek, ARCH SEVIS Leknínová 1063, 463 11 Liberec 30

HLAVICE ÚZEMNÍ PLÁN. návrh. odbor hlavního architekta oddělení územního plánování Ing. arch. M. Štěpánek, ARCH SEVIS Leknínová 1063, 463 11 Liberec 30 pořizovatel: projektant: návrh HLAVICE Magistrát města Liberec odbor hlavního architekta oddělení územního plánování Ing. arch. M. Štěpánek, ARCH SEVIS Leknínová 1063, 463 11 Liberec 30 nadřízený orgán

Více

ODŮVODNĚNÍ NÁVRHU ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE NEHVIZDY

ODŮVODNĚNÍ NÁVRHU ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE NEHVIZDY ODŮVODNĚNÍ NÁVRHU ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE NEHVIZDY ÚPRAVA 08/2010 DLE VYHLÁŠKY 500/2006 Sb. ÚVOD Návrh na změnu ÚP byl uplatněn majitelem pozemků. Zadání změny č. 1 bylo schváleno zastupitelstvem

Více

Strategický plán obce Chýně

Strategický plán obce Chýně 1.12.2015 Strategický plán obce Chýně Karel Tichý, DiS ASISTENČNÍ CENTRTUM MOST Obsah Popis výchozího stavu a mikroregionu... 2 Základní údaje o obci Chýně... 2 Demografická situace... 3 Shrnutí... 6 Ekonomika

Více

Libín. Vybavenost obce Požární zbrojnice Hostinec Hřiště Knihovna Hřbitov Ubytování

Libín. Vybavenost obce Požární zbrojnice Hostinec Hřiště Knihovna Hřbitov Ubytování Libín Zpracováno v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností České Budějovice. Vybavenost obce Požární

Více

I.A. TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU HORNÍ SUCHÁ ÚZEMNÍ PLÁN HORNÍ SUCHÁ I.A. TEXTOVÁ ČÁST PŘÍLOHA Č. 1

I.A. TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU HORNÍ SUCHÁ ÚZEMNÍ PLÁN HORNÍ SUCHÁ I.A. TEXTOVÁ ČÁST PŘÍLOHA Č. 1 ÚZEMNÍ PLÁN HORNÍ SUCHÁ I.A. TEXTOVÁ ČÁST PŘÍLOHA Č. 1 1 NÁZEV ZAKÁZKY: ÚZEMNÍ PLÁN HORNÍ SUCHÁ OBJEDNATEL: OBEC HORNÍ SUCHÁ POŘIZOVATEL: MAGISTRÁT MĚSTA HAVÍŘOVA, ODBOR ÚZEMNÍHO ROZVOJE PROJEKTANT: ATELIÉR

Více

POSUDEK Č. o obvyklé ceně

POSUDEK Č. o obvyklé ceně ZNALECKÝ POSUDEK Č. 1648/2014 o obvyklé ceně podílu id. ¼ pozemku parc.č. 3298 orná půda v kat. úz. Újezd u Brna, obec Újezd u Brna, okres Brno-venkov Nemovitost je zapsána na listu vlastnictví č. 3079

Více

Změna č. 1 ÚZEMNÍ PLÁNU MISTROVICE

Změna č. 1 ÚZEMNÍ PLÁNU MISTROVICE Změna č. 1 ÚZEMNÍ PLÁNU MISTROVICE 1 OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY č. 1/2011 o vydání Změny č. 1 územního plánu Mistrovice Zastupitelstvo obce Mistrovice příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006

Více

ÚP Jezkovice čistopis. Studio Region, Zelná 104/13, 619 00 Brno Tel: 773 26 78 89 Září 2010

ÚP Jezkovice čistopis. Studio Region, Zelná 104/13, 619 00 Brno Tel: 773 26 78 89 Září 2010 Obsah: 1. Vymezení zastavěného území... 3 2. Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot... 3 3. Urbanistická koncepce, včetně vymezení zastavitelných ploch, ploch přestavby a systému sídelní

Více

PROGRAM OBNOVY VESNICE K A D O V AKTUALIZOVANÁ VERZE III

PROGRAM OBNOVY VESNICE K A D O V AKTUALIZOVANÁ VERZE III PROGRAM OBNOVY VESNICE K A D O V AKTUALIZOVANÁ VERZE III PROGRAM OBNOVY VESNICE KADOV 2015-2025 Základní verze Základní program byl zpracován a schválen v březnu 2003. Aktualizace č. I tohoto programu

Více

Ú Z E M N Í P L Á N T R N A V A N Á V R H TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU

Ú Z E M N Í P L Á N T R N A V A N Á V R H TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU Ú Z E M N Í P L Á N T R N A V A N Á V R H TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU BŘEZEN 2011 Pořizovatel: Městský úřad Vizovice Stavební úřad Masarykovo nám. 1007 763 12 Vizovice Zprostředkovatel Urbanistický ateliér

Více

Územní plán Velké Žernoseky Opatření obecné povahy

Územní plán Velké Žernoseky Opatření obecné povahy Územní plán Velké Žernoseky Opatření obecné povahy Záznam o účinnosti Správní orgán, který územní plán vydal: Číslo jednací : Datum nabytí účinnosti územního plánu: Jméno a příjmení, funkce a podpis oprávněné

Více

Příloha TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU LUČINA MĚNĚNÉHO ZMĚNOU Č. 1 (SROVNÁVACÍ TEXT) A. Vymezení zastavěného území B. Základní koncepce rozvoje území

Příloha TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU LUČINA MĚNĚNÉHO ZMĚNOU Č. 1 (SROVNÁVACÍ TEXT) A. Vymezení zastavěného území B. Základní koncepce rozvoje území Příloha TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU LUČINA MĚNĚNÉHO ZMĚNOU Č. 1 (SROVNÁVACÍ TEXT) A. Vymezení zastavěného území B. Základní koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot C. Urbanistická koncepce,

Více

A. ÚZEMNÍ PLÁN LUDGEŘOVICE

A. ÚZEMNÍ PLÁN LUDGEŘOVICE SPOLUFINANCOVÁNO Z PROSTŘEDKŮ EVROPSKÉHO FONDU PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ OBSAH ELABORÁTU A. ÚZEMNÍ PLÁN LUDGEŘOVICE A. TEXTOVÁ ČÁST A. GRAFICKÁ ČÁST A.1 ZÁKLADNÍ ČLENĚNÍ ÚZEMÍ MĚŘ. 1 : 5 000 A.2 HLAVNÍ VÝKRES

Více

Obec Věrovany. Strategický plán rozvoje obce Věrovany pro období 2016-2020

Obec Věrovany. Strategický plán rozvoje obce Věrovany pro období 2016-2020 Obec Věrovany Strategický plán rozvoje obce Věrovany pro období 2016-2020 1 Obsah STRATEGICKÝ PLÁN... 3 STRUČNÁ CHARAKTERISTIKA OBCE... 3 1. Charakteristika obce Věrovany... 3 Základní údaje... 3 Geografická

Více

Zadání územního plánu obce DYMOKURY

Zadání územního plánu obce DYMOKURY Zadání územního plánu obce DYMOKURY ( návrh ) Listopad 2007 1 Objednatel: Obec Dymokury (zastoupena p.jaroslavem Červinkou starostou obce ) Revoluční 97 289 01 Dymokury Pořizovatel: Městský úřad Poděbrady

Více

BRNÍČKO ÚZEMNÍ PLÁN ZMĚNA Č. 1 TEXTOVÁ ČÁST (K. Ú. BRNÍČKO U ZÁBŘEHA, STRUPŠÍN) KA * KA

BRNÍČKO ÚZEMNÍ PLÁN ZMĚNA Č. 1 TEXTOVÁ ČÁST (K. Ú. BRNÍČKO U ZÁBŘEHA, STRUPŠÍN) KA * KA BRNÍČKO ÚZEMNÍ PLÁN (K. Ú. BRNÍČKO U ZÁBŘEHA, STRUPŠÍN) ZMĚNA Č. 1 TEXTOVÁ ČÁST KA * KA KA * KA projektový ateliér, Tuřice 32, 294 74 Předměřice n. Jizerou BRNÍČKO ÚZEMNÍ PLÁN (k. ú. Brníčko u Zábřeha,

Více

A.1. NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU - TEXTOVÁ ČÁST

A.1. NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU - TEXTOVÁ ČÁST A.1. NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU - TEXTOVÁ ČÁST 1. Vymezení zastavěného území Rozsah území řešeného Územním plánem Březolupy je vymezen hranicí správního území obce, které je tvořeno pouze katastrálním územím

Více

č. 1/2006 o závazné části územního plánu obce Albrechtice

č. 1/2006 o závazné části územního plánu obce Albrechtice OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE ALBRECHTICE č. 1/2006 o závazné části územního plánu obce Albrechtice Zastupitelstvo obce Albrechtice se usneslo vydat na základě ustanovení 84 odst. 2) písm. b) zákona č.

Více

ÚZEMNÍ PLÁN SVOJŠÍN Návrh

ÚZEMNÍ PLÁN SVOJŠÍN Návrh Tento projekt byl spolufinancován za podpory Plzeňského kraje ÚZEMNÍ PLÁN SVOJŠÍN Návrh projektant: Ing.arch. A. Kasková datum: listopad 2015 A. Textová část 1 Název: Územní plán Svojšín Stupeň: Úprava

Více

ÚZEMNÍ PLÁN VEJPRNICE

ÚZEMNÍ PLÁN VEJPRNICE Ing. arch. Václav Mastný, nám T. G. Masaryka 9, 301 00 PLZEŇ ÚZEMNÍ PLÁN VEJPRNICE ZMĚNA ÚZEMNÍHO PLÁNU č.1 - NÁVRH dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v

Více

Obec Radim Radim 8 507 12 Radim

Obec Radim Radim 8 507 12 Radim Obec Radim Radim 8 507 12 Radim ÚZEMNÍ PLÁN RADIM Projektant: REGIO, projektový ateliér s.r.o. Spolufinancováno za finanční podpory Královéhradeckého kraje Autorský kolektiv: Ing. arch. Jana Šejvlová,

Více

Strategický plán rozvoje obce Lazinov

Strategický plán rozvoje obce Lazinov Obsah verze: říjen 2011 1 Účel a určení dokumentu... 1 2 Stávající stav... 2 3 Analytická část... 3 4 Návrhová část... 4 4.1 Úpravy a obnova kulturní krajiny v katastru obce... 4 4.2 Navrhované stavební

Více

ÚZEMNÍ PLÁN BOLEŠINY. NÁVRH K ŘÍZENÍ O ÚZEMNÍM PLÁNU DLE 52 ZÁKONA Č.183/2006 Sb., O ÚZEMNÍM PLÁNOVÁNÍ A STAVEBNÍM ŘÁDU LISTOPAD 2015

ÚZEMNÍ PLÁN BOLEŠINY. NÁVRH K ŘÍZENÍ O ÚZEMNÍM PLÁNU DLE 52 ZÁKONA Č.183/2006 Sb., O ÚZEMNÍM PLÁNOVÁNÍ A STAVEBNÍM ŘÁDU LISTOPAD 2015 ÚZEMNÍ PLÁN BOLEŠINY II NÁVRH K ŘÍZENÍ O ÚZEMNÍM PLÁNU DLE 52 ZÁKONA Č.183/2006 Sb., O ÚZEMNÍM PLÁNOVÁNÍ A STAVEBNÍM ŘÁDU LISTOPAD 2015 ÚZEMNÍ PLÁN BOLEŠINY NÁVRH K ŘÍZENÍ O ÚZEMNÍM PLÁNU DLE 52 ZÁKONA

Více

Opatření obecné povahy č. 3/2011

Opatření obecné povahy č. 3/2011 Opatření obecné povahy č. 3/2011 ÚZEMNÍ PLÁN VIMPERK Správní orgán Město Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk o vydání rozhodlo zastupitelstvo obce dne 27.06.2011 usnesení č. 186 nabytí účinnosti dne

Více

ČERNOUČEK (KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ: ČERNOUČEK) ÚZEMNÍ PLÁN - TEXTOVÁ ČÁST. PAFF - architekti Ing. arch. Ladislav Bareš

ČERNOUČEK (KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ: ČERNOUČEK) ÚZEMNÍ PLÁN - TEXTOVÁ ČÁST. PAFF - architekti Ing. arch. Ladislav Bareš ČERNOUČEK (KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ: ČERNOUČEK) ÚZEMNÍ PLÁN - TEXTOVÁ ČÁST PAFF - architekti Ing. arch. Ladislav Bareš PROSINEC 2010 POŘIZOVATEL: Městský úřad Roudnice nad Labem adresa: Městský úřad Roudnice

Více

2.Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot

2.Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot 1. Vymezení zastavěného území Řešeným územím územního plánu Žampach je katastrální území Žampach s kódem 794 465 a výměrou 556 ha. Vedle vlastního Žampachu patří do řešeného území místní část Hlavná. V

Více

ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ PODKLADY název zhotovitel datum poznámky Politika územního rozvoje ČR 2008 (PÚR 2008) ----- Dne 20.7.2009

ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ PODKLADY název zhotovitel datum poznámky Politika územního rozvoje ČR 2008 (PÚR 2008) ----- Dne 20.7.2009 MĚSTO: TELČ Základní identifikace řešeného území : Status: Město ZUJ (kód obce): 765546 NUTS 4 CZ0632 - Jihlava NUTS3: CZ063 - Vysočina NUTS2: CZ06 - Jihovýchod Obec s pověřeným obecním úřadem: Telč Obec

Více

Zpráva o uplatňování Územního plánu Vojkovice

Zpráva o uplatňování Územního plánu Vojkovice Zpráva o uplatňování Územního plánu Vojkovice schválená Zastupitelstvem obce Vojkovice dne 16. 4. 2014 dle ustanovení 55 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)

Více

PODKLADY - MAPOVÉ, ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ, OSTATNÍ

PODKLADY - MAPOVÉ, ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ, OSTATNÍ OBEC: NOVÁ ŘÍŠE Základní identifikace řešeného území : Status: Městys částí obce: 1 ZUJ (kód obce): 587 591 NUTS 4 CZ0632 - Jihlava NUTS3: CZ063 - Vysočina NUTS2: CZ06 - Jihovýchod Obec s pověřeným obecním

Více

ZMĚNY č.1 ÚPO STARÁ PAKA II.1 ODŮVODNĚNÍ

ZMĚNY č.1 ÚPO STARÁ PAKA II.1 ODŮVODNĚNÍ 1 ZMĚNY č.1 ÚPO STARÁ PAKA II.1 ODŮVODNĚNÍ Zpracovatel: ing.arch.milan Vojtěch, Nerudova 77, 533 04 Sezemice Pořizovatel: Městský úřad Nová Paka Datum: Prosinec 2008 2 Obsah: A. Vyhodnocení koordinace

Více

Rozpočet města Holešova na rok 2010. Příjmy. Odbor finanční - kap. 11

Rozpočet města Holešova na rok 2010. Příjmy. Odbor finanční - kap. 11 Rozpočet města Holešova na rok 2010 Příjmy ODDPA Popis schválený rozpočet ZM upravený rozpočet Odbor finanční - kap. 11 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 20 400 20 400

Více

ÚZEMNÍ PLÁN BOHUSLAVICE NAD VLÁŘÍ

ÚZEMNÍ PLÁN BOHUSLAVICE NAD VLÁŘÍ ÚZEMNÍ PLÁN BOHUSLAVICE NAD VLÁŘÍ (Návrh pro společné jednání, listopad 2015) A TEXTOVÁ ČÁST NÁVRH Objednatel: Obec Bohuslavice nad Vláří Pořizovatel: Městský úřad Luhačovice Zhotovitel: Atelier proregio,

Více

OBEC VODĚRADY. Veřejná vyhláška OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY: ÚZEMNÍ PLÁN VODĚRADY

OBEC VODĚRADY. Veřejná vyhláška OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY: ÚZEMNÍ PLÁN VODĚRADY OBEC VODĚRADY Číslo opatření obecné povahy: 1/09 Dne: 25.06.2009 Veřejná vyhláška OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY: ÚZEMNÍ PLÁN VODĚRADY Zastupitelstvo obce, příslušné podle 6 odst. 5) písm. c) zákona č. 183/2006

Více

ANALÝZA SWOT. Datum: rok 2015. Strategický plán rozvoje města Trutnova

ANALÝZA SWOT. Datum: rok 2015. Strategický plán rozvoje města Trutnova ANALÝZA SWOT Zadavatel: Zpracovatel: Město Trutnov Berman Group s.r.o. Datum: rok 2015 Strategický plán rozvoje města Trutnova 2 Analýza SWOT Dne 8. července 2015 proběhlo jednání pracovní skupiny zaměřená

Více

OBEC JIŘICE ÚZEMNÍ PLÁN JIŘICE

OBEC JIŘICE ÚZEMNÍ PLÁN JIŘICE OBEC JIŘICE ÚZEMNÍ PLÁN JIŘICE PRAHA PROSINEC 2008 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE : Název : ÚZEMNÍ PLÁN JIŘICE Kraj : STŘEDOČESKÝ Pořizovatel MĚSTO LYSÁ NAD LABEM obec s rozšířenou působností : 289 22 LYSÁ NAD LABEM,

Více

PRÁVNÍ STAV PO ZMĚNĚ Č.

PRÁVNÍ STAV PO ZMĚNĚ Č. Ú Z E M N Í P L Á N ANENSKÁ STUDÁNKA Katastrální území Anenská Studánka, Helvíkov PRÁVNÍ STAV PO ZMĚNĚ Č. 1 A1. TEXTOVÁ ČÁST NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU III. 2015 Pořizovatel : Objednatel : Vypracoval : Městský

Více

ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU HAMRY NAD SÁZAVOU TEXTOVÁ Č ÁST ZPRACOVANÁ PROJEKTANTEM

ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU HAMRY NAD SÁZAVOU TEXTOVÁ Č ÁST ZPRACOVANÁ PROJEKTANTEM B1 ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU HAMRY NAD SÁZAVOU TEXTOVÁ Č ÁST ZPRACOVANÁ PROJEKTANTEM OBSAH TEXTOVÉ Č ÁSTI: 1. Vyhodnocení souladu s PÚR ČR...2 1.1. Republikové priority územního plánování pro

Více

1 ÚVOD. Program rozvoje obce Povrly na období 2008 až 2023

1 ÚVOD. Program rozvoje obce Povrly na období 2008 až 2023 STRATEGIE ROZVOJE OBCE POVRLY NA OBDOBÍ 2008 až 2023 Schváleno zastupitelstvem obce Povrly dne 20.12.2007 1 ÚVOD Cíl dokumentu a komu je dokument určen Strategie rozvoje obce je základním strategickým

Více

ÚZEMNÍ PLÁN ŠTĚMĚCHY

ÚZEMNÍ PLÁN ŠTĚMĚCHY URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava -------------------------------------------------------------------- ÚZEMNÍ PLÁN ŠTĚMĚCHY zakázkové číslo: 07-27 Jihlava, únor

Více

Komentář k plnění rozpočtu Příjmy za rok 2004

Komentář k plnění rozpočtu Příjmy za rok 2004 Komentář k plnění rozpočtu Příjmy za rok Třída 1. Daňové příjmy Výše dosažených daňových příjmů je závislá na inkasu jednotlivých druhů daňových příjmů v celé České republice. Dle zákona č. 243/2000 Sb.

Více

ÚZEMNÍ PLÁN JESENNÝ v právním stavu po vydání změny č. 1

ÚZEMNÍ PLÁN JESENNÝ v právním stavu po vydání změny č. 1 ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ÚZEMNÍHO PLÁNU JESENNÝ V PRÁVNÍM STAVU PO VYDÁNÍ ZMĚNY Č. 1 Zastupitelstvo obce Jesenný, jako příslušný správní orgán, vydalo Změnu č. 1 Územního plánu Jesenný dne : 3.12.2015 usnesením

Více

Ú Z E M N Í P L Á N T R N A V A TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU

Ú Z E M N Í P L Á N T R N A V A TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU Ú Z E M N Í P L Á N T R N A V A TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU BŘEZEN 2011 Pořizovatel: Městský úřad Vizovice Stavební úřad Masarykovo nám. 1007 763 12 Vizovice Zprostředkovatel: Urbanistický ateliér

Více

OBECNE ZA V AZNA VYHLASKA OBCE RUDNA

OBECNE ZA V AZNA VYHLASKA OBCE RUDNA v,, '"', OBECNE ZA V AZNA VYHLASKA OBCE RUDNA č. 1I1998 O ZÁVAZNÝCH ČÁSTECH ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU OBCE RUDNÁ SE ZAPRACOVANÝMI 1. A 2. ZMĚNAMI A DOPLŇKY Obecní zastupitelstvo obce Rudná se usneslo

Více

HMDIS - pasport Hrochův Týnec 571491 - Hrochův Týnec - Základní údaje. 571491 - Hrochův Týnec - Administrativa

HMDIS - pasport Hrochův Týnec 571491 - Hrochův Týnec - Základní údaje. 571491 - Hrochův Týnec - Administrativa HMDIS - pasport Hrochův Týnec 571491 - Hrochův Týnec - Základní údaje Pasport municipality (obce/městysu/města) vznikl v rámci řešení výzkumného úkolu podporovaného Ministerstvem pro místní rozvoj Název

Více

ÚZEMNÍ PLÁN VELKÉ MEZIŘÍČÍ

ÚZEMNÍ PLÁN VELKÉ MEZIŘÍČÍ URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boţí 11, 586 01 Jihlava -------------------------------------------------------------------- ÚZEMNÍ PLÁN VELKÉ MEZIŘÍČÍ NÁVRH zakázkové číslo: 24-38

Více

PODMOKLY ÚZEMNÍ PLÁN. Železniční 28, 326 00 Plzeň, Telefon-záznamník-fax-377241839, E-mail-afi.atelier@volny.cz

PODMOKLY ÚZEMNÍ PLÁN. Železniční 28, 326 00 Plzeň, Telefon-záznamník-fax-377241839, E-mail-afi.atelier@volny.cz A. F. I. A T E L I E R P L Z E Ň, I N G. A R C H. O. F Á R A OVÁNÍ, URBANISMUS, ARCHITEKTURA, PROJEKTOVÁ, PORADENSKÁ A KONZULTAČNÍ ČINNOST Železniční 28, 326 00 Plzeň, Telefon-záznamník-fax-377241839,

Více

ÚZEMNÍ PLÁN STŘÍBRNICE A.1. ÚZEMNÍ PLÁN DOKUMENTACE K VEŘEJNÉMU PROJEDNÁNÍ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU PŘÍLOHA Č. 1 K OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Č.

ÚZEMNÍ PLÁN STŘÍBRNICE A.1. ÚZEMNÍ PLÁN DOKUMENTACE K VEŘEJNÉMU PROJEDNÁNÍ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU PŘÍLOHA Č. 1 K OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Č. ÚZEMNÍ PLÁN STŘÍBRNICE A.1. ÚZEMNÍ PLÁN DOKUMENTACE K VEŘEJNÉMU PROJEDNÁNÍ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU PŘÍLOHA Č. 1 K OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Č. OBEC OKRES KRAJ POŘIZOVATEL PROJEKTANT Urbanismus Doprava Energetika

Více

1b) Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot

1b) Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot 1a) Vymezení zastavěného území území: Území obce Zlatníky Hodkovice zaujímá celkovou rozlohu 766 ha a tvoří jej tato katastrální - k.ú. Hodkovice u Zlatníků - k.ú. Zlatníky u Prahy Zastavěné území Zastavěné

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D S T R Á Ž P O D R A L S K E M

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D S T R Á Ž P O D R A L S K E M P O Ř I Z O V A T E L MĚŘÍTKO M Ě S T S K Ý Ú Ř A D S T R Á Ž P O D R A L S K E M - R E V O L U Č N Í Č P. 1 6 4 4 7 1 2 7 S T R Á Ž P O D R A L S K E M P Ř Í L O H A P R O J E K T A N T I N G. A R C H.

Více

Město Hostivice. Závěrečný účet města. za rok 2008

Město Hostivice. Závěrečný účet města. za rok 2008 Město Hostivice Závěrečný účet města za rok 2008 Březen 2009 1. Inventarizace majetku Inventarizace majetku města byla provedena na základě nařízení starostky města k zahájení inventarizace majetku města

Více

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE PETROVIČKY I. ETAPA - URBANISTICKÉ STUDIE (s náležitostmi konceptu územního plánu)

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE PETROVIČKY I. ETAPA - URBANISTICKÉ STUDIE (s náležitostmi konceptu územního plánu) ÚZEMNÍ PLÁN OBCE PETROVIČKY I. ETAPA - URBANISTICKÉ STUDIE (s náležitostmi konceptu územního plánu) Královéhradecký kraj Pořizovatel : Obec Petrovičky Zpracovatel : JENA CZ s.r.o., Turnov Odborný garant

Více

ROZBOR FINANČNÍHO HOSPODAŘENÍ MĚSTA KLATOVY ZA 1. POLOLETÍ ROKU 2014

ROZBOR FINANČNÍHO HOSPODAŘENÍ MĚSTA KLATOVY ZA 1. POLOLETÍ ROKU 2014 ROZBOR FINANČNÍHO HOSPODAŘENÍ MĚSTA KLATOVY ZA 1. POLOLETÍ ROKU 1 OBSAH ROZBORU FINANČNÍHO HOSPODAŘENÍ MĚSTA KLATOVY za 1. pololetí 1 Výsledky finančního hospodaření města Klatovy za 1. pololetí... 3 2

Více

4. Ochrana přírody a krajiny

4. Ochrana přírody a krajiny 4. Ochrana přírody a krajiny vzrůstající trend uvědomování si významu a nízká účelnost hospodaření s pitnou 1 širších souvislostí životního prostředí 1 vodou 2 veřejná zeleň a městské lesy 2 neřešené ekologické

Více

Znalecký posudek č.4569 78/2014 OCENĚNÍ NEMOVITOSTI ODHAD OBVYKLÉ CENY

Znalecký posudek č.4569 78/2014 OCENĚNÍ NEMOVITOSTI ODHAD OBVYKLÉ CENY Obec: Nová Ves v Horách Znalecký posudek č.4569 78/2014 OCENĚNÍ NEMOVITOSTI ODHAD OBVYKLÉ CENY Nemovitost: pozemky na LV č.1 v k.ú.nová Ves v Horách pozemky na LV č.1 v k.ú.mikulovice v Krušných horách

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 0679-115/2014 NEMOVITOST: Bytová jednotka č. 1165/3 a garáž č. 1165/7, vše s příslušenstvím a pozemky Katastrální údaje : Kraj Středočeský, okres Praha-západ, obec

Více

Z M Ě N A Č. 1 SÍDELNÍHO ÚTVARU SKÁLY - BUDIČOVICE J E D N Á N Í. Ing. Lenka Samcová. Ing. arch. Filip Dubský

Z M Ě N A Č. 1 SÍDELNÍHO ÚTVARU SKÁLY - BUDIČOVICE J E D N Á N Í. Ing. Lenka Samcová. Ing. arch. Filip Dubský Z M Ě N A Č. 1 Ú Z E M N Í H O P L Á N U SÍDELNÍHO ÚTVARU SKÁLY - BUDIČOVICE N Á V R H K E S P O L E Č N É M U J E D N Á N Í listopad 2011 Ing. Lenka Samcová Ing. arch. Filip Dubský obsah výrokové části

Více

ÚZEMNÍ PLÁN BLAZICE- ODŮVODNĚNÍ

ÚZEMNÍ PLÁN BLAZICE- ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍ PLÁN BLAZICE- ODŮVODNĚNÍ - TEXTOVÁ ČÁST 1 POŘIZOVATEL: Městský úřad Bystřice pod Hostýnem Odbor regionálního rozvoje OBEC BLAZICE: určený zastupitel Bc. Martin Nezdařilík starosta obce PROJEKTANT:

Více

OBEC PĚČÍN. Veřejná vyhláška OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY: ÚZEMNÍ PLÁN PĚČÍN

OBEC PĚČÍN. Veřejná vyhláška OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY: ÚZEMNÍ PLÁN PĚČÍN OBEC PĚČÍN Číslo opatření obecné povahy: 1/08 Dne: 23.07.2008 Veřejná vyhláška OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY: ÚZEMNÍ PLÁN PĚČÍN Zastupitelstvo obce, příslušné podle 6 odst. 5) písm. c) zákona č. 183/2006 Sb.,

Více

A. Vymezení zastavěného území 1 B. Základní koncepce rozvoje území města, ochrany a rozvoje jeho hodnot 2 C. Urbanistická koncepce, včetně vymezení

A. Vymezení zastavěného území 1 B. Základní koncepce rozvoje území města, ochrany a rozvoje jeho hodnot 2 C. Urbanistická koncepce, včetně vymezení I. ÚZEMNÍ PLÁN I.A TEXTOVÁ ČÁST Obsah A. Vymezení zastavěného území 1 B. Základní koncepce rozvoje území města, ochrany a rozvoje jeho hodnot 2 C. Urbanistická koncepce, včetně vymezení zastavitelných

Více