ZNALECKÝ POSUDEK O CEN OBVYKLÉ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZNALECKÝ POSUDEK O CEN OBVYKLÉ"

Transkript

1 ZNALECKÝ POSUDEK O CEN OBVYKLÉ íslo /2015 NEMOVITÁ VC: Zemdlský areál OBJEDNAVATEL: JUDr. Aleš Chovanec Adresa objednavatele: Veleslavínova 371/19, Opava ZHOTOVITEL: Martin Vehovský Adresa zhotovitele: Na Kopci 158, Rohov I: telefon: DI: CZ fax: ÚEL OCENNÍ: Exekuní ízení Sp. zn.: 032 Ex 287/14-47 (ocenní stávajícího stavu) OBVYKLÁ CENA K Datum místního šetení: Stav ke dni: Poet stran: 43 Poet stran píloh: 10 Poet vyhotovení: 2 V Rohov, dne Martin Vehovský

2 NÁLEZ Znalecký úkol Úkolem znalce je stanovení obvyklé ceny nemovitostí s píslušenstvím, situované v obci Vleves, zapsané na LV ís. 271 a 275, jež jsou ve vlastnictví povinné Ing. Romany Marešové. Pehled podklad - Výpisy z katastru nemovitostí pro LV ís. 271 a 275 ze dne Kopie katastrální mapy pozemk ze dne Údaje zástupc realitní kanceláe Remax o cenách za pronájem obdobných nemovitostí. - Údaje o stáí a provedených opravách, poskytnuté majitelkou. - Objednávka zadavatele ze dne , Sp. zn.: 032 Ex 287/ Místopis Jedná se o zemdlský areál, situovaný na okraji obce, pístupný ze zpevnné komunikace. V obci je základní obanská vybavenost, je zde možnost napojení na rozvod veejné elektroinstalace, vodovod a dešovou kanalizaci, v obci je autobusová doprava, vzdálenost do okresního msta Tábor iní cca 20 km. SOUASNÝ STAV BUDOUCÍ STAV Okolí: bytová zóna prmyslová zóna Okolí: bytová zóna prmyslová zóna ostatní nákupní zóna ostatní nákupní zóna Pípojky: / voda / kanalizace / plyn Pípojky: / voda / kanalizace / plyn ve. / vl. / elektro telefon ve / vl. / elektro telefon Dopravní dostupnost (do 10 minut pšky): MHD železnice autobus Dopravní dostupnost (do 10 minut autem): dálnice/silnice I. t silnice II., III.t Poloha v obci: okrajová ást - ostatní Pístup k pozemku zpevnná komunikace nezpevnná komunikace Pístup pes pozemky: 1165/4 eská republika 1198/1 vlastník není zapsán na LV Celkový popis Pedmtem ocenní je soubor 5 staveb, které jsou užívány k zemdlské innosti. Stavba na parcele. 123/1 je celá na vlastním pozemku, na pozemku parc. ís. 124 je ve vlastnictví povinné ideální 1/2 stavby, stejn tak na pozemku parc. ís. 122 je ve vlastnictví povinné pouze 1/2 stavby, zbývající 2 stavby pro ustájení koní jsou ve vlastnictví povinné z 1/2, jsou ale situované na cizích pozemcích. Mimo první dv zmiované stavby není k ostatním právn zajištn pístup, rovnž není právn zajištno vedení inženýrských sítí k tmto stavbám. Inženýrské sít navíc nejsou fyzicky zamené a není ani známo jejich vedení. Silné stránky Nejsou. Slabé stránky Nesoulad vlastníka pozemk a staveb, nezajištný pístup a vedení inženýrských sítí. RIZIKA Rizika spojená s právním stavem nemovité vci: Nemovitá vc je ádn zapsána v KN Nemovitá vc není ádn zapsána v KN - 2 -

3 Stav stavby umožuje podpis zástavní Stav stavby neumožuje podpis zástavní smlouvy (vznikla vc) smlouvy Skutené užívání stavby není v rozporu s její Skutené užívání stavby je v rozporu s její kolaudací kolaudací Pístup k nemovité vci pímo z veejné Není zajištn pístup k nemovité vci pímo z komunikace je zajištn veejné komunikace Komentá: Pístup ke stavbám pro ustájení koní a hale pro skladování na parcele. 122 není právn zajištn. Rizika spojená s umístním nemovité vci: nejsou Nemovitá vc není situována v záplavovém Nemovitá vc situována v záplavovém území území Vcná bemena a obdobná zatížení: Zástavní právo Exekuce Komentá: 1. Ke dni místního šetení je na nemovitostech evidováno zástavní právo smluvní, exekutorské, zákonné. Výše uvedená zástavní práva nebyla ve stanovené cen zohlednna. 2. Na oceovaných nemovitostech je evidováno naízení exekuce. Ostatní rizika: nejsou OBSAH 1. Hala pro skladování - p Ocenní staveb nákladovou metodou Hala pro skladování I Ocenní pozemk Pozemek p Výnosové ocenní Hala pro skladování I. 2. Hala pro skladování - p. 123/ Ocenní staveb nákladovou metodou Hala pro skladování II Ocenní pozemk Pozemky 2.3. Výnosové ocenní Hala pro skladování II. 3. Hala pro skladování - p Ocenní staveb nákladovou metodou Hala pro skladování III Ocenní pozemk Pozemek p Výnosové ocenní Hala pro skladování III

4 4. Hala pro ustájení - p. 115/1, 115/2, 115/3, 115/ Ocenní staveb nákladovou metodou Hala pro ustájení I Ocenní ostatních staveb nákladovou metodou Pístešek 4.3. Výnosové ocenní Hala pro ustájení I. 5. Hala pro ustájení - p. 125/1, 125/2, 125/3, 125/4, 125/ Ocenní staveb nákladovou metodou Hala pro ustájení II Výnosové ocenní Hala pro ustájení II. 6. Zemdlské pozemky 6.1. Ocenní pozemk Pozemek p Výnosové ocenní Zemdlské pozemky OCENNÍ Základní cena stavebních pozemk pro k.ú. Vleves: 1. Hala pro skladování - p Ocenní staveb nákladovou metodou Hala pro skladování I. Je užívaná od roku 1970, jako nepodsklepená, jednopodlažní, situovaná na pozemku parc. ís. St Dispozin obsahuje halu pro skladování zemdlských produkt. Stavebn je nosná konstrukce kovová do betonových patek se zdnou podezdívkou, opláštní je z vlnitého plechu, stecha sedlová z ocelových píhradových vazník, krytina z vlnitého plechu, podlaha hlínná, ostatní prvky chybí. Stavební a technický stav je prmrný. Zatídní pro poteby ocenní Hala 12: K. skladování a úprava zemdlských produkt Svislá nosná konstrukce: kovová Kód klasifikace stavebních dl CZ-CC: 1271 Výpoet jednotlivých ploch Podlaží Plocha [m 2 ] 1.NP (60,28 12,26) = 739,03 Zastavné plochy a výšky podlaží Zastavná Konstr. Podlaží Souin plocha výška 1.NP 739,03 m 2 6,80 m 5 025,40 Souet 739,03 m ,40-4 -

5 Prmrná výška podlaží: PVP = 5 025,40 / 739,03 = 6,80 m Prmrná zastavná plocha podlaží: PZP = 739,03 / 1 = 739,03 m 2 Obestavný prostor Výpoet jednotlivých výmr Podlaží Obestavný prostor Celkový 739,03 (5,62+1,18/2) = 4 589,38 m 3 Podlaží Typ Obestavný prostor Celkový NP 4 589,38 m 3 Obestavný prostor - celkem: 4 589,38 m 3 Popis a hodnocení konstrukcí a vybavení (S = standard, N = nadstandard, P = podstandard, C = nevyskytuje se, A = pidaná konstrukce, X = nehodnotí se) Konstrukce Provedení Hodnocení ást standardu [%] 1. Základy v. zemních prací betonové patky izolované S Svislé konstrukce kovové s opláštním S Stropy chybí C Krov, stecha sedlová stecha S Krytiny stech vlnitý plech S Klempíské konstrukce chybí C Úprava vnitních povrch nátry S Úprava vnjších povrch nátry S Vnitní obklady X Schody chybí C Dvee chybí C Vrata chybí C Okna chybí C Povrchy podlah hlínná podlaha P Vytápní X Elektroinstalace chybí C Bleskosvod chybí C Vnitní vodovod X Vnitní kanalizace X Vnitní plynovod X Ohev teplé vody X Vybavení kuchyní X Vnitní hygienická vybavení X Výtahy X Ostatní chybí C 100 Výpoet koeficientu K 4 Konstrukce, vybavení Obj. podíl [%] ást Upravený Koef. [%] obj. podíl 1. Základy v. zemních prací S 12, ,00 12,30 2. Svislé konstrukce S 29, ,00 29,80-5 -

6 3. Stropy C 9, ,00 0,00 4. Krov, stecha S 11, ,00 11,20 5. Krytiny stech S 2, ,00 2,80 6. Klempíské konstrukce C 0, ,00 0,00 7. Úprava vnitních povrch S 6, ,00 6,00 8. Úprava vnjších povrch S 3, ,00 3,20 9. Vnitní obklady X 0, ,00 0, Schody C 0, ,00 0, Dvee C 2, ,00 0, Vrata C 2, ,00 0, Okna C 4, ,00 0, Povrchy podlah P 4, ,46 2, Vytápní X 0, ,00 0, Elektroinstalace C 4, ,00 0, Bleskosvod C 0, ,00 0, Vnitní vodovod X 0, ,00 0, Vnitní kanalizace X 0, ,00 0, Vnitní plynovod X 0, ,00 0, Ohev teplé vody X 0, ,00 0, Vybavení kuchyní X 0, ,00 0, Vnitní hygienická vybavení X 0, ,00 0, Výtahy X 0, ,00 0, Ostatní C 5, ,00 0,00 Souet upravených objemových podíl 67,55 Koeficient vybavení K 4 : 0,6755 Ocenní Základní cena (dle píl.. 9) [K/m 3 ]: = 1 468, Koeficient konstrukce K 1 (dle píl.. 10): 0,9480 Koeficient K 2 = 0,92+(6,60/PZP): 0,9289 Koeficient K 3 = 0,30+(2,80/PVP): 0,7118 Koeficient vybavení stavby K 4 (dle výpotu): 0,6755 Polohový koeficient K 5 (píl dle významu obce): 0,8000 Koeficient zmny cen staveb K i (píl dle SKP): 2,1200 Základní cena upravená [K/m 3 ] = 1 054,20 Plná cena: 4 589,38 m ,20 K/m 3 = ,40 K Výpoet opotebení lineární metodou Stáí (S): 45 rok Pedpokládaná další životnost (PDŽ): 35 rok Pedpokládaná celková životnost (PCŽ): 80 rok Opotebení: 100 % S / PCŽ = 100 % 45 / 80 = 56,3 % Koeficient opotebení: (1-56,3 % / 100) 0,437 Hala pro skladování I. - výchozí cena pro výpoet vlastnického = ,40 K podílu Úprava ceny vlastnickým podílem 1 / 2 Hala pro skladování I. - zjištná cena = ,20 K - 6 -

7 1.2. Ocenní pozemk Pozemek p. 124 Ocenní cenovými mapami stavebních pozemk Pozemek zastavný zemdlskou stavbou. Oceované pozemky Název P.. Výmra [m 2 ] Jedn. cena [K/m 2 ] Cena [K] zastavná plocha a nádvoí St , ,00 Celkem ,00 Výsledná cena = , K 1.3. Výnosové ocenní Hala pro skladování I. Stavba není pronajímána, její stavební a technický stav to však umožuje. Hala by se dala jako celek vetn pozemku pronajímat za cenu ,-- K/msíc, náklady na údržbu, opravy a amortizaci budeme uvažovat ve výši 2,00 % z reprodukní hodnoty, náklady na pojištní ve výši 1.500,-- K/rok, na správu ve výši 2.400,-- K/rok, do ostatních náklad zahrneme nájemné za užívání 1/2 stavby. Pehled pronajímaných plocha a jejich výnos. plocha - úel podlaží podlah. plocha nájem nájem nájem míra kapit. [m 2 ] [K/m 2 /rok] [K/msíc] [K/rok] [%] 1.Skladovací hala ,00 prostory Celkový výnos za rok: Výpoet hodnoty výnosovým zpsobem Podlahová plocha PP m Reprodukní cena RC K Výnosy (za rok) Dosažitelné roní nájemné za m 2 Nj K/(m 2 r 300 ok) Dosažitelné hrubé roní nájemné Nj PP K/rok Dosažitelné procento pronajímatelnosti % 95 % Upravené výnosy celkem Nh K/rok Náklady (za rok) Da z nemovitosti K/rok Pojištní K/rok Opravy a údržba 2,00 % RC K/rok Správa nemovitosti K/rok Ostatní náklady K/rok Náklady celkem V K/rok

8 isté roní nájemné N=Nh-V K/rok Míra kapitalizace % 10,00 Výnosová hodnota (bez odetení náklad na uvedení K do pron. stavu) Náklady na uvedení do pronajímatelného stavu K Výnosová hodnota Cv K Hala pro skladování - p. 123/ Ocenní staveb nákladovou metodou Hala pro skladování II. Je užívaná od roku 2012, jako nepodsklepená, jednopodlažní, situovaná na pozemku parc. ís. St. 123/1. Dispozin obsahuje halu pro skladování zemdlských produkt a jako jízdárnu. Stavebn je nosná konstrukce kovová do betonových patek, opláštní je z vlnitého plechu, stecha sedlová z ocelových píhradových vazník, krytina z vlnitého plechu, klempíské prvky z pozinkovaných plech, podlaha hlínná, vrata kovová. Stavební a technický stav je velmi dobrý. Zatídní pro poteby ocenní Hala 12: K. skladování a úprava zemdlských produkt Svislá nosná konstrukce: kovová Kód klasifikace stavebních dl CZ-CC: 1271 Výpoet jednotlivých ploch Podlaží Plocha [m 2 ] 1.NP (66,60 25,92) = 1 726,27 Zastavné plochy a výšky podlaží Podlaží Zastavná Konstr. plocha výška Souin 1.NP 1 726,27 m 2 9,73 m ,61 Souet 1 726,27 m ,61 Prmrná výška podlaží: PVP = ,61 / 1 726,27 = 9,73 m Prmrná zastavná plocha podlaží: PZP = 1 726,27 / 1 = 1 726,27 m 2 Obestavný prostor Výpoet jednotlivých výmr Podlaží Obestavný prostor Celkový 1726,27 (5,23+4,50/2) = ,50 m 3 Podlaží Typ Obestavný prostor Celkový NP ,50 m 3 Obestavný prostor - celkem: ,50 m 3-8 -

9 Popis a hodnocení konstrukcí a vybavení (S = standard, N = nadstandard, P = podstandard, C = nevyskytuje se, A = pidaná konstrukce, X = nehodnotí se) Konstrukce Provedení Hodnocení ást standardu [%] 1. Základy v. zemních prací betonové patky izolované S Svislé konstrukce kovové s opláštním S Stropy chybí C Krov, stecha sedlová stecha S Krytiny stech profilované plechy S Klempíské konstrukce pozinkovaný plech S Úprava vnitních povrch nátry S Úprava vnjších povrch nátry S Vnitní obklady X Schody chybí C Dvee chybí C Vrata kovová S Okna chybí C Povrchy podlah hlínná podlaha P Vytápní X Elektroinstalace chybí C Bleskosvod chybí C Vnitní vodovod X Vnitní kanalizace X Vnitní plynovod X Ohev teplé vody X Vybavení kuchyní X Vnitní hygienická vybavení X Výtahy X Ostatní chybí C 100 Výpoet koeficientu K 4 Konstrukce, vybavení Obj. podíl [%] ást Upravený Koef. [%] obj. podíl 1. Základy v. zemních prací S 12, ,00 12,30 2. Svislé konstrukce S 29, ,00 29,80 3. Stropy C 9, ,00 0,00 4. Krov, stecha S 11, ,00 11,20 5. Krytiny stech S 2, ,00 2,80 6. Klempíské konstrukce S 0, ,00 0,70 7. Úprava vnitních povrch S 6, ,00 6,00 8. Úprava vnjších povrch S 3, ,00 3,20 9. Vnitní obklady X 0, ,00 0, Schody C 0, ,00 0, Dvee C 2, ,00 0, Vrata S 2, ,00 2, Okna C 4, ,00 0, Povrchy podlah P 4, ,46 2, Vytápní X 0, ,00 0, Elektroinstalace C 4, ,00 0,00-9 -

10 17. Bleskosvod C 0, ,00 0, Vnitní vodovod X 0, ,00 0, Vnitní kanalizace X 0, ,00 0, Vnitní plynovod X 0, ,00 0, Ohev teplé vody X 0, ,00 0, Vybavení kuchyní X 0, ,00 0, Vnitní hygienická vybavení X 0, ,00 0, Výtahy X 0, ,00 0, Ostatní C 5, ,00 0,00 Souet upravených objemových podíl 70,65 Koeficient vybavení K 4 : 0,7065 Ocenní Základní cena (dle píl.. 9) [K/m 3 ]: = 1 468, Koeficient konstrukce K 1 (dle píl.. 10): 0,9480 Koeficient K 2 = 0,92+(6,60/PZP): 0,9238 Koeficient K 3 = 0,30+(2,80/PVP): 0,6000 Koeficient vybavení stavby K 4 (dle výpotu): 0,7065 Polohový koeficient K 5 (píl dle významu obce): 0,8000 Koeficient zmny cen staveb K i (píl dle SKP): 2,1200 Základní cena upravená [K/m 3 ] = 924,30 Plná cena: ,50 m 3 924,30 K/m 3 = ,80 K Výpoet opotebení lineární metodou Stáí (S): 3 roky Pedpokládaná další životnost (PDŽ): 77 rok Pedpokládaná celková životnost (PCŽ): 80 rok Opotebení: 100 % S / PCŽ = 100 % 3 / 80 = 3,8 % Koeficient opotebení: (1-3,8 % / 100) 0,962 Hala pro skladování II. - zjištná cena = ,90 K 2.2. Ocenní pozemk Pozemky Ocenní cenovými mapami stavebních pozemk Pozemek zastavný zemdlskou stavbou a pozemek ostatní plochy, která tvoí funkní celek s touto stavbou a stavbou na pozemku parc. ís Oceované pozemky Název P.. Výmra [m 2 ] Jedn. cena [K/m 2 ] Cena [K] zastavná plocha a nádvoí St. 123/ , ,00 ostatní plocha 1198/ , ,00 Celkem ,00 Výsledná cena = , K

11 2.3. Výnosové ocenní Hala pro skladování II. Stavba není pronajímána, její stavební a technický stav to však umožuje. Hala by se dala jako celek vetn pozemku pronajímat za cenu ,-- K/msíc, náklady na údržbu, opravy a amortizaci budeme uvažovat ve výši 1,00 % z reprodukní hodnoty, náklady na pojištní ve výši 2.000,-- K/rok, na správu ve výši 2.400,-- K/rok. Pehled pronajímaných plocha a jejich výnos. plocha - úel podlaží podlah. plocha nájem nájem nájem míra kapit. [m 2 ] [K/m 2 /rok] [K/msíc] [K/rok] [%] 1.Skladovací hala ,00 prostory Celkový výnos za rok: Výpoet hodnoty výnosovým zpsobem Podlahová plocha PP m Reprodukní cena RC K Výnosy (za rok) Dosažitelné roní nájemné za m 2 Nj K/(m 2 r 194 ok) Dosažitelné hrubé roní nájemné Nj PP K/rok Dosažitelné procento pronajímatelnosti % 95 % Upravené výnosy celkem Nh K/rok Náklady (za rok) Da z nemovitosti K/rok Pojištní K/rok Opravy a údržba 1,00 % RC K/rok Správa nemovitosti K/rok Ostatní náklady K/rok 0 Náklady celkem V K/rok isté roní nájemné N=Nh-V K/rok Míra kapitalizace % 10,00 Výnosová hodnota (bez odetení náklad na uvedení K do pron. stavu) Náklady na uvedení do pronajímatelného stavu K Výnosová hodnota Cv K

12 3. Hala pro skladování - p Ocenní staveb nákladovou metodou Hala pro skladování III. Je užívaná od roku 1970, jako nepodsklepená, jednopodlažní, situovaná na pozemku parc. ís. St V roce 2012 byla nov provedena nosná ocelová konstrukce (sloupy, krov), krytina stechy a podlahy. Dispozin obsahuje halu pro skladování zemdlských produkt. Stavebn je nosná konstrukce kovová do betonových patek, opláštní je zdné, stecha sedlová, krytina z vlnitého plechu, podlaha betonová, omítky vápenné, vrata devná. Stavební a technický stav je dobrý. Zatídní pro poteby ocenní Hala 12: K. skladování a úprava zemdlských produkt Svislá nosná konstrukce: kovová Kód klasifikace stavebních dl CZ-CC: 1271 Výpoet jednotlivých ploch Podlaží Plocha [m 2 ] 1.NP (51,15 13,03) = 666,48 Zastavné plochy a výšky podlaží Podlaží Zastavná Konstr. plocha výška Souin 1.NP 666,48 m 2 5,78 m 3 852,25 Souet 666,48 m ,25 Prmrná výška podlaží: PVP = 3 852,25 / 666,48 = 5,78 m Prmrná zastavná plocha podlaží: PZP = 666,48 / 1 = 666,48 m 2 Obestavný prostor Výpoet jednotlivých výmr Podlaží Obestavný prostor Celkový 666,48 (3,30+2,48/2) = 3 025,82 m 3 Podlaží Typ Obestavný prostor Celkový NP 3 025,82 m 3 Obestavný prostor - celkem: 3 025,82 m 3 Popis a hodnocení konstrukcí a vybavení (S = standard, N = nadstandard, P = podstandard, C = nevyskytuje se, A = pidaná konstrukce, X = nehodnotí se) Konstrukce Provedení Hodnocení ást standardu [%] 1. Základy v. zemních prací betonové patky izolované S Svislé konstrukce kovové s dozdívkou S Stropy chybí C

13 4. Krov, stecha sedlová stecha S Krytiny stech vlnitý plech S Klempíské konstrukce chybí C Úprava vnitních povrch vápenné omítky S Úprava vnjších povrch vápenné omítky S Vnitní obklady X Schody chybí C Dvee chybí C Vrata devná S Okna chybí C Povrchy podlah betonová podlaha S Vytápní X Elektroinstalace svtelná S Bleskosvod chybí C Vnitní vodovod X Vnitní kanalizace X Vnitní plynovod X Ohev teplé vody X Vybavení kuchyní X Vnitní hygienická vybavení X Výtahy X Ostatní chybí C 100 Výpoet koeficientu K 4 Konstrukce, vybavení Obj. podíl [%] ást Upravený Koef. [%] obj. podíl 1. Základy v. zemních prací S 12, ,00 12,30 2. Svislé konstrukce S 29, ,00 29,80 3. Stropy C 9, ,00 0,00 4. Krov, stecha S 11, ,00 11,20 5. Krytiny stech S 2, ,00 2,80 6. Klempíské konstrukce C 0, ,00 0,00 7. Úprava vnitních povrch S 6, ,00 6,00 8. Úprava vnjších povrch S 3, ,00 3,20 9. Vnitní obklady X 0, ,00 0, Schody C 0, ,00 0, Dvee C 2, ,00 0, Vrata S 2, ,00 2, Okna C 4, ,00 0, Povrchy podlah S 4, ,00 4, Vytápní X 0, ,00 0, Elektroinstalace S 4, ,00 4, Bleskosvod C 0, ,00 0, Vnitní vodovod X 0, ,00 0, Vnitní kanalizace X 0, ,00 0, Vnitní plynovod X 0, ,00 0, Ohev teplé vody X 0, ,00 0, Vybavení kuchyní X 0, ,00 0, Vnitní hygienická vybavení X 0, ,00 0, Výtahy X 0, ,00 0,

14 25. Ostatní C 5, ,00 0,00 Souet upravených objemových podíl 77,40 Koeficient vybavení K 4 : 0,7740 Ocenní Základní cena (dle píl.. 9) [K/m 3 ]: = 1 468, Koeficient konstrukce K 1 (dle píl.. 10): 0,9480 Koeficient K 2 = 0,92+(6,60/PZP): 0,9299 Koeficient K 3 = 0,30+(2,80/PVP): 0,7844 Koeficient vybavení stavby K 4 (dle výpotu): 0,7740 Polohový koeficient K 5 (píl dle významu obce): 0,8000 Koeficient zmny cen staveb K i (píl dle SKP): 2,1200 Základní cena upravená [K/m 3 ] = 1 332,50 Plná cena: 3 025,82 m ,50 K/m 3 = ,20 K Výpoet opotebení lineární metodou Stáí (S): 45 rok Pedpokládaná další životnost (PDŽ): 35 rok Pedpokládaná celková životnost (PCŽ): 80 rok Opotebení: 100 % S / PCŽ = 100 % 45 / 80 = 56,3 % Koeficient opotebení: (1-56,3 % / 100) 0,437 Hala pro skladování III. - výchozí cena pro výpoet vlastnického = ,60 K podílu Úprava ceny vlastnickým podílem 1 / 2 Hala pro skladování III. - zjištná cena = ,30 K 3.2. Ocenní pozemk Pozemek p. 122 Ocenní cenovými mapami stavebních pozemk Pozemek zastavný zemdlskou stavbou. Oceované pozemky Název P.. Výmra [m 2 ] Jedn. cena [K/m 2 ] Cena [K] zastavná plocha a nádvoí St , ,00 Celkem ,00 Výsledná cena = , K 3.3. Výnosové ocenní Hala pro skladování III. Stavba není pronajímána, její stavební a technický stav to však umožuje. Hala by se dala jako celek vetn pozemku pronajímat za cenu ,-- K/msíc, náklady na údržbu, opravy a amortizaci budeme uvažovat ve výši 2,00 % z reprodukní hodnoty, náklady na pojištní ve výši 2.000,-- K/rok, na správu ve výši 2.400,-- K/rok, do ostatních náklad zahrneme nájemné za užívání 1/2 stavby

15 Pehled pronajímaných plocha a jejich výnos. plocha - úel podlaží podlah. plocha nájem nájem nájem míra kapit. [m 2 ] [K/m 2 /rok] [K/msíc] [K/rok] [%] 1.Skladovací hala ,00 prostory Celkový výnos za rok: Výpoet hodnoty výnosovým zpsobem Podlahová plocha PP m Reprodukní cena RC K Výnosy (za rok) Dosažitelné roní nájemné za m 2 Nj K/(m 2 r 300 ok) Dosažitelné hrubé roní nájemné Nj PP K/rok Dosažitelné procento pronajímatelnosti % 95 % Upravené výnosy celkem Nh K/rok Náklady (za rok) Da z nemovitosti K/rok Pojištní K/rok Opravy a údržba 2,00 % RC K/rok Správa nemovitosti K/rok Ostatní náklady K/rok Náklady celkem V K/rok isté roní nájemné N=Nh-V K/rok Míra kapitalizace % 10,00 Výnosová hodnota (bez odetení náklad na uvedení K do pron. stavu) Náklady na uvedení do pronajímatelného stavu K Výnosová hodnota Cv K Hala pro ustájení - p. 115/1, 115/2, 115/3, 115/ Ocenní staveb nákladovou metodou Hala pro ustájení I. Je užívaná od roku 1970, jako nepodsklepená, jednopodlažní, situovaná na cizích pozemcích St. 115/1, St. 115/2 a St. 115/3. V roce 2012 byla provedena rekonstrukce vnitních prostor. Dispozin obsahuje halu pro ustájení koní, koupelnu s WC (vana, umývadlo, sprchový kout, záchod, boiler), 3x sklad a schodišt na pdu. Stavebn je nosná konstrukce zdná o tl. 45 cm, stecha sedlová, krytina z vlnitého eternitu, klempíské prvky z pozinkovaných plech, stropy s rovným podhledem, podlahy betonové a s dlažbou, omítky vápenné, vrata devná, dvee devné plné, okna plastová, schody devné, el. instalace svtelná i motorová. Stavební a technický stav je dobrý. Zatídní pro poteby ocenní Hala 12: L. živoišná produkce

16 Svislá nosná konstrukce: zdná Kód klasifikace stavebních dl CZ-CC: 1271 Výpoet jednotlivých ploch Podlaží Plocha [m 2 ] 1.NP (74,73 10,95)+(5,40 2,70)+(1,81 4,37)+(8,27 6,48) = 894,37 Zastavné plochy a výšky podlaží Zastavná Konstr. Podlaží Souin plocha výška 1.NP 894,37 m 2 3,30 m 2 951,42 Souet 894,37 m ,42 Prmrná výška podlaží: PVP = 2 951,42 / 894,37 = 3,30 m Prmrná zastavná plocha podlaží: PZP = 894,37 / 1 = 894,37 m 2 Obestavný prostor Výpoet jednotlivých výmr Podlaží Obestavný prostor Celkový 818,29 (4,97+4,13/2)+14,58 (4,73 2,35/2)+ (7,91 3,92)+(53,59 6,03) = 6 191,86 m 3 Podlaží Typ Obestavný prostor Celkový NP 6 191,86 m 3 Obestavný prostor - celkem: 6 191,86 m 3 Popis a hodnocení konstrukcí a vybavení (S = standard, N = nadstandard, P = podstandard, C = nevyskytuje se, X = nehodnotí se) Konstrukce Provedení Hodnocení ást standardu [%] 1. Základy v. zemních prací betonové pasy S Svislé konstrukce zdné tl. 45 cm S Stropy s rovným podhledem S Krov, stecha sedlová stecha S Krytiny stech vlnitý plech S Klempíské konstrukce pozinkovaný plech S Úprava vnitních povrch vápenné omítky S Úprava vnjších povrch vápenné omítky S Vnitní obklady X Schody devné S Dvee devné S Vrata kovová s devnou výplní S Okna plastová S Povrchy podlah betonové, dlažba S Vytápní X Elektroinstalace svtelná S Bleskosvod chybí C Vnitní vodovod plastové trubky S

17 19. Vnitní kanalizace plastové potrubí S Vnitní plynovod X Ohev teplé vody bojler S Vybavení kuchyní X Vnitní hygienická vybavení WC, umyvadlo, sprchový kout, vana S Výtahy X Ostatní chybí C 100 Výpoet koeficientu K 4 Konstrukce, vybavení Obj. podíl [%] ást Upravený Koef. [%] obj. podíl 1. Základy v. zemních prací S 11, ,00 11,30 2. Svislé konstrukce S 26, ,00 26,20 3. Stropy S 8, ,00 8,90 4. Krov, stecha S 10, ,00 10,30 5. Krytiny stech S 2, ,00 2,90 6. Klempíské konstrukce S 0, ,00 0,70 7. Úprava vnitních povrch S 5, ,00 5,90 8. Úprava vnjších povrch S 3, ,00 3,10 9. Vnitní obklady X 0, ,00 0, Schody S 0, ,00 0, Dvee S 2, ,00 2, Vrata S 2, ,00 2, Okna S 4, ,00 4, Povrchy podlah S 4, ,00 4, Vytápní X 0, ,00 0, Elektroinstalace S 5, ,00 5, Bleskosvod C 0, ,00 0, Vnitní vodovod S 1, ,00 1, Vnitní kanalizace S 1, ,00 1, Vnitní plynovod X 0, ,00 0, Ohev teplé vody S 0, ,00 0, Vybavení kuchyní X 0, ,00 0, Vnitní hygienická vybavení S 2, ,00 2, Výtahy X 0, ,00 0, Ostatní C 5, ,00 0,00 Souet upravených objemových podíl 94,50 Koeficient vybavení K 4 : 0,9450 Ocenní Základní cena (dle píl.. 9) [K/m 3 ]: = 1 930, Koeficient konstrukce K 1 (dle píl.. 10): 1,0750 Koeficient K 2 = 0,92+(6,60/PZP): 0,9274 Koeficient K 3 = 0,30+(2,80/PVP): 1,1485 Koeficient vybavení stavby K 4 (dle výpotu): 0,9450 Polohový koeficient K 5 (píl dle významu obce): 0,8000 Koeficient zmny cen staveb K i (píl dle SKP): 2,1200 Základní cena upravená [K/m 3 ] = 3 541,80 Plná cena: 6 191,86 m ,80 K/m 3 = ,70 K

18 Výpoet opotebení lineární metodou Stáí (S): 45 rok Pedpokládaná další životnost (PDŽ): 55 rok Pedpokládaná celková životnost (PCŽ): 100 rok Opotebení: 100 % S / PCŽ = 100 % 45 / 100 = 45,0 % Koeficient opotebení: (1-45,0 % / 100) 0,550 Hala pro ustájení I. - výchozí cena pro výpoet vlastnického podílu = ,30 K Úprava ceny vlastnickým podílem 1 / 2 Hala pro ustájení I. - zjištná cena = ,70 K 4.2. Ocenní ostatních staveb nákladovou metodou Pístešek Je situovaný na pozemku parc. ís. St. 125/1, ped hlavním vstupem do budovy, užívaný od roku Stavební a technický stav je velmi dobrý, Zatídní pro poteby ocenní Vedlejší stavba 16: typ G Svislá nosná konstrukce: pístešky Podsklepení: nepodsklepená nebo podsklepená do poloviny 1.NP Kód klasifikace stavebních dl CZ-CC 1274 Výpoet jednotlivých ploch Název Plocha [m 2 ] 1.NP (8,70 9,37) = 81,52 Zastavné plochy a výšky podlaží Zastavná. Konstr. výška Název plocha 1.NP 81,52 m 2 6,87 m Obestavný prostor Výpoet jednotlivých výmr Název Obestavný prostor [m 3 ] Celkový 81,52 (3,88+2,99/2) = 438,17 m 3 Název Typ OP Celkový NP 438,17 m 3 Obestavný prostor - celkem: 438,17 m 3 Popis a hodnocení konstrukcí a vybavení (S = standard, N = nadstandard, P = podstandard, C = nevyskytuje se, X = nehodnotí se) Hodnocení ást Konstrukce Provedení standardu [%] 1. Základy betonové patky S

19 2. Obvodové stny devné trámy S Stropy X Krov sedlová stecha S Krytina vlnitý plech S Klempíské práce pozinkovaný plech S Úprava povrch nátry S Schodišt X Dvee X Okna X Podlahy X Elektroinstalace X 100 Výpoet koeficientu K 4 Konstrukce, vybavení Obj. podíl [%] ást Upravený Koef. [%] obj. podíl 1. Základy S 12, ,00 12,20 2. Obvodové stny S 31, ,00 31,00 3. Stropy X 0, ,00 0,00 4. Krov S 33, ,00 33,50 5. Krytina S 12, ,00 12,80 6. Klempíské práce S 4, ,00 4,20 7. Úprava povrch S 6, ,00 6,30 8. Schodišt X 0, ,00 0,00 9. Dvee X 0, ,00 0, Okna X 0, ,00 0, Podlahy X 0, ,00 0, Elektroinstalace X 0, ,00 0,00 Souet upravených objemových podíl 100,00 Koeficient vybavení K 4 : 1,0000 Ocenní Základní cena (dle píl.. 14): [K/m 3 ] = 750, Koeficient vybavení stavby K 4 (dle výpotu): 1,0000 Polohový koeficient K 5 (píl dle významu obce): 0,8000 Koeficient zmny cen staveb K i (píl dle SKP): 2,0670 Základní cena upravená [K/m 3 ] = 1 240,20 Plná cena: 438,17 m ,20 K/m 3 = ,40 K Výpoet opotebení lineární metodou Stáí (S): 3 roky Pedpokládaná další životnost (PDŽ): 37 rok Pedpokládaná celková životnost (PCŽ): 40 rok Opotebení: 100 % S / PCŽ = 100 % 3 / 40 = 7,5 % Koeficient opotebení: (1-7,5 % / 100) 0,925 Pístešek - zjištná cena = , K

20 4.3. Výnosové ocenní Hala pro ustájení I. Stavba není pronajímána, její stavební a technický stav to však umožuje. Hala by se dala jako celek vetn pozemku pronajímat za cenu ,-- K/msíc, náklady na údržbu, opravy a amortizaci budeme uvažovat ve výši 1,00 % z reprodukní hodnoty (ve výpotu je zahrnut podíl), náklady na pojištní ve výši 3.000,-- K/rok, na správu ve výši 2.400,-- K/rok, do ostatních náklad zahrneme nájemné za užívání 1/2 stavby a pozemk. Pehled pronajímaných plocha a jejich výnos. plocha - úel podlaží podlah. plocha nájem nájem nájem míra kapit. [m 2 ] [K/m 2 /rok] [K/msíc] [K/rok] [%] 1.Provozní prostory hala ,00 Celkový výnos za rok: Výpoet hodnoty výnosovým zpsobem Podlahová plocha PP m Reprodukní cena RC K Výnosy (za rok) Dosažitelné roní nájemné za m 2 Nj K/(m 2 r 503 ok) Dosažitelné hrubé roní nájemné Nj PP K/rok Dosažitelné procento pronajímatelnosti % 95 % Upravené výnosy celkem Nh K/rok Náklady (za rok) Da z nemovitosti K/rok Pojištní K/rok Opravy a údržba 0,50 % RC K/rok Správa nemovitosti K/rok Ostatní náklady K/rok Náklady celkem V K/rok isté roní nájemné N=Nh-V K/rok Míra kapitalizace % 10,00 Výnosová hodnota (bez odetení náklad na uvedení K do pron. stavu) Náklady na uvedení do pronajímatelného stavu K Výnosová hodnota Cv K

21 5. Hala pro ustájení - p. 125/1, 125/2, 125/3, 125/4, 125/ Ocenní staveb nákladovou metodou Hala pro ustájení II. Je užívaná od roku 1970, jako nepodsklepená, jednopodlažní, situovaná na cizích pozemcích St. 125/1, St. 125/2, St. 125/3, St. 125/4 a St. 125/6. V roce 2012 byla provedena rekonstrukce vnitních prostor. Dispozin obsahuje halu pro ustájení koní (boiler), pípravnu (boiler), koupelnu s WC (umývadlo, sprchový kout, záchod), 3x sklad a schodišt na pdu. Stavebn je nosná konstrukce zdná o tl. 45 cm, stecha sedlová, krytina z vlnitého eternitu, klempíské prvky z pozinkovaných plech, stropy s rovným podhledem, podlahy betonové, omítky vápenné, vrata devná, dvee devné plné, okna plastová, schody devné, el. instalace svtelná i motorová. Stavební a technický stav je dobrý. Zatídní pro poteby ocenní Hala 12: L. živoišná produkce Svislá nosná konstrukce: zdná Kód klasifikace stavebních dl CZ-CC: 1271 Výpoet jednotlivých ploch Podlaží Plocha [m 2 ] 1.NP (81,82 10,75)+(5,69 7,04)+(3,32 3,69) = 931,87 Zastavné plochy a výšky podlaží Podlaží Zastavná Konstr. plocha výška Souin 1.NP 931,87 m 2 3,45 m 3 214,95 Souet 931,87 m ,95 Prmrná výška podlaží: PVP = 3 214,95 / 931,87 = 3,45 m Prmrná zastavná plocha podlaží: PZP = 931,87 / 1 = 931,87 m 2 Obestavný prostor Výpoet jednotlivých výmr Podlaží Obestavný prostor Celkový 879,57 (5,00+4,66/2)+(52,30 3,95) = 6 653,83 m 3 Podlaží Typ Obestavný prostor Celkový NP 6 653,83 m 3 Obestavný prostor - celkem: 6 653,83 m 3 Popis a hodnocení konstrukcí a vybavení (S = standard, N = nadstandard, P = podstandard, C = nevyskytuje se, A = pidaná konstrukce, X = nehodnotí se) Hodnocení ást Konstrukce Provedení standardu [%] 1. Základy v. zemních prací betonové pasy S

22 2. Svislé konstrukce zdné tl. 45 cm S Stropy s rovným podhledem S Krov, stecha sedlová stecha S Krytiny stech vlnitý plech S Klempíské konstrukce pozinkovaný plech S Úprava vnitních povrch vápenné omítky S Úprava vnjších povrch vápenné omítky S Vnitní obklady X Schody devné S Dvee devné S Vrata kovová s devnou výplní S Okna plastová S Povrchy podlah betonová podlaha S Vytápní X Elektroinstalace svtelná S Bleskosvod chybí C Vnitní vodovod plastové trubky S Vnitní kanalizace plastové potrubí S Vnitní plynovod X Ohev teplé vody 2x boiler S Vybavení kuchyní X Vnitní hygienická vybavení WC, umyvadlo, sprchový kout S Výtahy X Ostatní chybí C 100 Výpoet koeficientu K 4 Konstrukce, vybavení Obj. podíl [%] ást Upravený Koef. [%] obj. podíl 1. Základy v. zemních prací S 11, ,00 11,30 2. Svislé konstrukce S 26, ,00 26,20 3. Stropy S 8, ,00 8,90 4. Krov, stecha S 10, ,00 10,30 5. Krytiny stech S 2, ,00 2,90 6. Klempíské konstrukce S 0, ,00 0,70 7. Úprava vnitních povrch S 5, ,00 5,90 8. Úprava vnjších povrch S 3, ,00 3,10 9. Vnitní obklady X 0, ,00 0, Schody S 0, ,00 0, Dvee S 2, ,00 2, Vrata S 2, ,00 2, Okna S 4, ,00 4, Povrchy podlah S 4, ,00 4, Vytápní X 0, ,00 0, Elektroinstalace S 5, ,00 5, Bleskosvod C 0, ,00 0, Vnitní vodovod S 1, ,00 1, Vnitní kanalizace S 1, ,00 1, Vnitní plynovod X 0, ,00 0, Ohev teplé vody S 0, ,00 0, Vybavení kuchyní X 0, ,00 0,

23 23. Vnitní hygienická vybavení S 2, ,00 2, Výtahy X 0, ,00 0, Ostatní C 5, ,00 0,00 Souet upravených objemových podíl 94,50 Koeficient vybavení K 4 : 0,9450 Ocenní Základní cena (dle píl.. 9) [K/m 3 ]: = 1 930, Koeficient konstrukce K 1 (dle píl.. 10): 1,0750 Koeficient K 2 = 0,92+(6,60/PZP): 0,9271 Koeficient K 3 = 0,30+(2,80/PVP): 1,1116 Koeficient vybavení stavby K 4 (dle výpotu): 0,9450 Polohový koeficient K 5 (píl dle významu obce): 0,8000 Koeficient zmny cen staveb K i (píl dle SKP): 2,1200 Základní cena upravená [K/m 3 ] = 3 426,90 Plná cena: 6 653,83 m ,90 K/m 3 = , K Výpoet opotebení lineární metodou Stáí (S): 45 rok Pedpokládaná další životnost (PDŽ): 55 rok Pedpokládaná celková životnost (PCŽ): 100 rok Opotebení: 100 % S / PCŽ = 100 % 45 / 100 = 45,0 % Koeficient opotebení: (1-45,0 % / 100) 0,550 Hala pro ustájení II. - výchozí cena pro výpoet vlastnického podílu = ,50 K Úprava ceny vlastnickým podílem 1 / 2 Hala pro ustájení II. - zjištná cena = ,80 K 5.2. Výnosové ocenní Hala pro ustájení II. Stavba není pronajímána, její stavební a technický stav to však umožuje. Hala by se dala jako celek vetn pozemku pronajímat za cenu ,-- K/msíc, náklady na údržbu, opravy a amortizaci budeme uvažovat ve výši 1,00 % z reprodukní hodnoty (ve výpotu je zahrnut podíl), náklady na pojištní ve výši 3.000,-- K/rok, na správu ve výši 2.400,-- K/rok, do ostatních náklad zahrneme nájemné za užívání 1/2 stavby a pozemk. Pehled pronajímaných plocha a jejich výnos. plocha - úel podlaží podlah. plocha nájem nájem nájem míra kapit. [m 2 ] [K/m 2 /rok] [K/msíc] [K/rok] [%] 1.Provozní prostory hala ,00 Celkový výnos za rok:

24 Výpoet hodnoty výnosovým zpsobem Podlahová plocha PP m Reprodukní cena RC K Výnosy (za rok) Dosažitelné roní nájemné za m 2 Nj K/(m 2 r 480 ok) Dosažitelné hrubé roní nájemné Nj PP K/rok Dosažitelné procento pronajímatelnosti % 95 % Upravené výnosy celkem Nh K/rok Náklady (za rok) Da z nemovitosti K/rok Pojištní K/rok Opravy a údržba 0,50 % RC K/rok Správa nemovitosti K/rok Ostatní náklady K/rok Náklady celkem V K/rok isté roní nájemné N=Nh-V K/rok Míra kapitalizace % 10,00 Výnosová hodnota (bez odetení náklad na uvedení K do pron. stavu) Náklady na uvedení do pronajímatelného stavu K Výnosová hodnota Cv K Zemdlské pozemky 6.1. Ocenní pozemk Pozemek p. 122 Ocenní cenovými mapami stavebních pozemk Zemdlské pozemky, užívané pevážn jako louky a pastviny. Oceované pozemky Název P.. Výmra [m 2 ] Jedn. cena [K/m 2 ] Cena [K] role , ,00 role , ,00 role , ,00 role 419/ ,00 938,00 role , ,00 role , ,00 role , ,00 role , ,00 role , ,00 Celkem ,00 Výsledná cena = , K

25 6.2. Výnosové ocenní Zemdlské pozemky Pehled pronajímaných plocha a jejich výnos. plocha - úel podlaží výmra nájem nájem nájem míra kapit. [m 2 ] [K/m 2 /rok] [K/msíc] [K/rok] [%] 1.Ostatní prostory pozemky ,00 Celkový výnos za rok: Výpoet hodnoty výnosovým zpsobem Podlahová plocha PP m 2 Reprodukní cena RC K Výnosy (za rok) Dosažitelné roní nájemné za m 2 Nj K/(m 2 rok) Dosažitelné hrubé roní nájemné Nj PP K/rok Dosažitelné procento pronajímatelnosti % 95 % Upravené výnosy celkem Nh K/rok Náklady (za rok) Da z nemovitosti K/rok 0 Pojištní 0,00 % RC K/rok 0 Opravy a údržba 0,00 % RC K/rok 0 Správa nemovitosti 0,00 % RC K/rok 0 Ostatní náklady K/rok 0 Náklady celkem V K/rok 0 isté roní nájemné N=Nh-V K/rok Míra kapitalizace % 5,00 Výnosová hodnota Cv K REKAPITULACE OCENNÍ HEDNOTLIVÝCH ÁSTÍ Hala pro skladování - p. 124 Vcná hodnota Hodnota pozemku Porovnávací hodnota Výnosová hodnota Obvyklá cena: slovy: Ptsettyicettisíc K Hala pro skladování - p. 123/1 Vcná hodnota Hodnota pozemku Porovnávací hodnota Výnosová hodnota Obvyklá cena: slovy: Jedenmiliontyistadvacettisíc K K K 0 K K K K K 0 K K K

26 Hala pro skladování - p. 122 Vcná hodnota Hodnota pozemku Porovnávací hodnota Výnosová hodnota Obvyklá cena: K K 0 K K K slovy: Šestsetdvacettisíc K Hala pro ustájení - p. 115/1, 115/2, 115/3, 115/4 Vcná hodnota Hodnota pozemku Porovnávací hodnota Výnosová hodnota Obvyklá cena: slovy: Sedmsetsedmdesáttisíc K K 0 K 0 K K K Hala pro ustájení - p. 125/1, 125/2, 125/3, 125/4, 125/6 Vcná hodnota K Hodnota pozemku 0 K Porovnávací hodnota 0 K Výnosová hodnota K Obvyklá cena: K slovy: Sedmsettyicettisíc K Zemdlské pozemky Vcná hodnota Hodnota pozemku Porovnávací hodnota Výnosová hodnota Obvyklá cena: slovy: Dvstdesettisíc K K K 0 K K K Vcná hodnota Hodnota pozemku Porovnávací hodnota Výnosová hodnota Obvyklá cena Rekapitulace výsledných hodnot K K 0 K K K slovy: tyimilionytistatisíc K zpracováno programem NEMExpress AC, verze:

27 Komentá ke stanovení obvyklé ceny Obvyklou cenu stanovuji na základ výše vypotených hodnot, s pihlédnutím k poptávce po obdobných nemovitostech v dané lokalit, zejména však s ohledem na výnosovou hodnotu. V Rohov Martin Vehovský Na Kopci Rohov telefon: Znalecká doložka: Znalecký posudek jsem podal jako znalec jmenovaný rozhodnutím Krajského soudu v Ostrav ze dne ,.j.Spr. 1306/2000, pro základní obor ekonomika, pro odvtví ceny a odhady nemovitostí. Znalecký posudek byl zapsán pod po /2015 znaleckého deníku. SEZNAM PODKLAD A P ÍLOH Podklady a pílohy poet stran A4 píloze Fotodokumentace nemovitosti 4 Výpisy z katastru nemovitostí pro LV. 271 a 275 ze dne Snímek katastrální mapy ze dne Objednávka zadavatele

28 Hala pro ustájení I. Hala pro ustájení I. Hala pro ustájení I. Hala pro ustájení I. Hala pro ustájení I. Hala pro ustájení I. Hala pro ustájení II. Hala pro ustájení II

29 Hala pro ustájení II. Hala pro ustájení II. Hala pro ustájení II. Hala pro ustájení II. Hala pro ustájení II. Hala pro ustájení II. Hala pro skladování III. Hala pro skladování III

30 Hala pro skladování III. Hala pro skladování III. Hala pro skladování II. Hala pro skladování II. Hala pro skladování II. Hala pro skladování II. Hala pro skladování I. Hala pro skladování I

31 Hala pro skladování I

32 - 32 -

33 - 33 -

34 - 34 -

35 - 35 -

36 - 36 -

37 - 37 -

38 - 38 -

39 - 39 -

40 - 40 -

41 - 41 -

42 - 42 -

43 - 43 -

44 !" # # $% & '!(!!)*+))*,+*)*,+-)*,+.)*,+/!!)),+) )),+*)),+-)),+.!!))01+*!!"#$% &' ($)#*+,-.#*/&' &01&'!"#$% //&' (#*, -.#*01&' &&' 2" /1 01&'!"#$% &' ($)#*+,-.#*1&' &&' 344+ &' 5.#4 5.#67"

45

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 6802-117/2016 NEMOVITÁ VĚC: Rodinný dům čp. 216 Katastrální údaje: Kraj Moravskoslezský, okres Frýdek-Místek, obec Frýdek-Místek, k.ú. Chlebovice Adresa nemovité věci:

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č.3626-449/2013

ZNALECKÝ POSUDEK. č.3626-449/2013 ZNALECKÝ POSUDEK č.3626-449/2013 O ceně podílu o velikosti 1/4 bytového domu v Bohumíně, Vrbice, Ostravská č.p.14, včetně příslušenství a pozemku p.č.163, zastavěná plocha a nádvoří, o velikosti 1575 m

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 6173-308/2014 NEMOVITÁ VĚC: Katastrální údaje: Adresa nemovité věci: OBJEDNATEL: Adresa objednatele: ZHOTOVITEL: Adresa zhotovitele: ÚČEL OCENĚNÍ: Rodinný dům Kraj

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 6046-181/2014 NEMOVITÁ VĚC: Rekreační domek če. 86 Katastrální údaje: Adresa nemovité věci: Komorní Lhotka 86, 739 53 Komorní Lhotka Kraj Moravskoslezský, okres Frýdek-Místek,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 5729-379/2013 NEMOVITOST: Zemědělské stavby Katastrální údaje: Kraj Moravskoslezský, okres Karviná, obec Havířov, k.ú. Dolní Datyně Adresa nemovitosti: Josefa Kotase,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 6438-143/2015 NEMOVITÁ VĚC: Rodinný dům čp. 104 Katastrální údaje: Kraj Středočeský, okres Praha-západ, obec Jinočany, k.ú. Jinočany Adresa nemovité věci: Školní 104,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 4671-39/2016

ZNALECKÝ POSUDEK č. 4671-39/2016 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4671-39/2016 O ceně pozemku p.č.1585/5, zastavěná plocha a nádvoří, o velikosti 291 m 2, jehož součástí je objekt restaurace č.p.118 v obci Rýmařov, ulice Mlýnská, včetně příslušenství

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 4345-144/2015

ZNALECKÝ POSUDEK č. 4345-144/2015 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4345-144/2015 O ceně pozemku p.č.3281/51, zastavěná plocha a nádvoří, o velikosti 286 m 2, jehož součástí je stavba bez čp/če a pozemku p.č.3281/54, zastavěná plocha a nádvoří, o velikosti

Více

A. NÁLEZ. Místopis Obec Lhotka je samostatnou obcí v Olomouckém kraji. V obci není žádná občanská vybavenost.

A. NÁLEZ. Místopis Obec Lhotka je samostatnou obcí v Olomouckém kraji. V obci není žádná občanská vybavenost. ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 349/2015 Účel ocenění: Objednavatel : Pro stanovení obvyklé ceny (ocenění stávajícího stavu) Insolvenční správkyně dlužníka Evy Machačové, Ing Martina Mitinová Svépomoc

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č.3620-443/2013

ZNALECKÝ POSUDEK. č.3620-443/2013 ZNALECKÝ POSUDEK č.3620-443/2013 O ceně podílu o velikosti 1/6 rodinného domu v Benešově, Hráského č.p.771, včetně příslušenství a pozemku p.č.577/1, zastavěná plocha a nádvoří, o velikosti 203 m 2, vše

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 4278-77/2015

ZNALECKÝ POSUDEK č. 4278-77/2015 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4278-77/2015 O ceně podílu o velikosti 14/16 pozemku p.č.250, zastavěná plocha a nádvoří, o velikosti 192 m 2, jehož součástí je zemědělské stavení bez čp/če v místní části Slížany,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 6596-301/2015 NEMOVITÁ VĚC: Penzion Libuše če. 23 Katastrální údaje: Kraj Moravskoslezský, okres Opava, obec Dobroslavice, k.ú. Dobroslavice Adresa nemovité věci:

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ Ě OBVYKLÉ

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ Ě OBVYKLÉ ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ Ě OBVYKLÉ číslo 5337/2015 NEMOVITÁ VĚC: Bytová jednotka, Bytová jednotka č. 333/4 Katastrální údaje : Kraj Ústecký, okres Ústí nad Labem, obec Ústí nad Labem, k.ú. Neštěmice Adresa

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo 4080/2013

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo 4080/2013 ZNALECKÝ POSUDEK číslo 4080/2013 NEMOVITOST: Dům č.p. 149 na St. p.č. 58 a pozemky St. p.č. 58, 157/5 Katastrální údaje : Kraj Karlovarský, okres Karlovy Vary, obec Jáchymov, k.ú. Jáchymov Adresa nemovitosti:

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 6322-27/2015 NEMOVITÁ VĚC: Rodinný dům čp. 16 Katastrální údaje: Kraj Moravskoslezský, okres Karviná, obec Albrechtice, k.ú. Albrechtice u Českého Těšína Adresa nemovité

Více

ZNALECKÝ POSUDEK 3086-302/2012

ZNALECKÝ POSUDEK 3086-302/2012 ZNALECKÝ POSUDEK 3086-302/2012 O ceně budovy prádelny bez čp/če v Ostravě, ul.vršovců, včetně příslušenství a pozemku p.č.st.1534, zastavěná plocha a nádvoří, o velikosti 311 m 2, vše zapsáno na LV č.1527

Více

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 876/106/2010/6

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 876/106/2010/6 Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 876/106/2010/6 NEMOVITOST: Rodinný dům - samostatný, RD č.p. 146 Adresa nemovitosti: Vinařská 146, 407 01 Jílové Katastrální údaje : Kraj Ústecký, okres Děčín, obec

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3594-017/15

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3594-017/15 ZNALECKÝ POSUDEK č. 3594-017/15 o ceně nemovité věci č.p. 251 včetně součástí a příslušenství, pozemků, katastrální území Rybáře, obec Karlovy Vary, území okresu Karlovy Vary Objednavatel znaleckého posudku:

Více

ZNALECKÝ POSUDEK číslo 5252/100/2013

ZNALECKÝ POSUDEK číslo 5252/100/2013 ZNALECKÝ POSUDEK číslo 5252/100/2013 NEMOVITOST: rodinný dům čp. 121 Katastrální údaje : Kraj Středočeský, okres Kutná Hora, obec Křesetice, k.ú. Křesetice Adresa nemovitosti: Křesetice 121, 285 47 Křesetice

Více

Znalecký posudek. 3506/2012

Znalecký posudek. 3506/2012 Znalecký posudek. 3506/2012 o cen nemovitosti - rodinného domu.p. 34 s píslušenstvím na pozemku. parc. 115 a pozemku tvoeného parcelami. 114 a 115 v kat. úz. Skuhrov u Mlníka, obec Velký Borek, okres Mlník,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 946/15546/2007

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 946/15546/2007 ZNALECKÝ POSUDEK č. 946/15546/2007 O ceně nemovitosti - ideální 1/5 domu čp. 107 spolu s ideální 1/5 pozemku st.p.č. 646, vše k. ú. a obec Povrly, okres Ústí nad Labem Objednatel posudku: Mgr. Tomáš Pospíchal

Více

REKAPITULACE OCENĚNÍ POSUZOVANÉ NEMOVITOSTI

REKAPITULACE OCENĚNÍ POSUZOVANÉ NEMOVITOSTI Znalecký posudek - Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1780/055/2015/6 NEMOVITOST: Rodinný dům - samostatný, č.p. 1563 Adresa nemovitosti: Horská 1563, 407 47 Varnsdorf Katastrální údaje : Kraj Ústecký,

Více

OBJEDNATEL : EURODRAŽBY.CZ

OBJEDNATEL : EURODRAŽBY.CZ Znalecký posudek - Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1883/158/2015 6 NEMOVITOST: Rodinný dům, RD č.p. 151 Adresa nemovitosti: Alšova 151, Benešov nad Ploučnicí Katastrální údaje: Kraj Ústecký, okres

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 272/2014

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 272/2014 ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 272/2014 Rodinný dům, Rodinný dům Účel ocenění: Pro stanovení obvyklé ceny (ocenění stávajícího stavu) Objednatel : IGIVEX s.r.o. Žerotinovo nám. 641/15, 75002 Přerov

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 4651-19/2016

ZNALECKÝ POSUDEK č. 4651-19/2016 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4651-19/2016 O ceně pozemku p.č.404/197, zastavěná plocha a nádvoří, o velikosti 109 m 2, jehož součástí je rozestavěný rodinný dům bez čp/če v obci Stratov, včetně příslušenství a

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4018/43/15

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4018/43/15 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4018/43/15 Posudek o ceně nemovitosti č.p. 17 v katastrálním území Salajna, obec Dolní Žandov, okres Cheb, vlastnicky náležející panu Alešovi Černému, bytem Mariánské Lázně, Ruská 3.

Více

Znalecký posudek - Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1805/080/2015/3

Znalecký posudek - Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1805/080/2015/3 Znalecký posudek - Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1805/080/2015/3 NEMOVITOST: Rodinný dům - samostatný, rozestavěný na p.č. st. 362 Adresa nemovitosti: Červená Píska, 277 41 Tuhaň Katastrální údaje

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 4078-378/2014

ZNALECKÝ POSUDEK č. 4078-378/2014 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4078-378/2014 O ceně rozestavěné budovy bez č.p., č.e. v obci Zbuzany, stojící na pozemku p.č.st.450, zapsáno na LV č.912 pro k.ú.zbuzany Objednatel znaleckého posudku: FK Zbuzany a.s.

Více

Znalecký posudek - Odhad obvyklé ceny. ¼ nemovitosti

Znalecký posudek - Odhad obvyklé ceny. ¼ nemovitosti Znalecký posudek - Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1874/149/2015 6 NEMOVITOST: ¼ rodinného domu, č.p. 542 Adresa nemovitosti: Raisova 542, Lysá nad Labem Katastrální údaje: Kraj Středočeský, okres

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2419/39/15

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2419/39/15 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2419/39/15 o ceně obvyklé 1/6 pozemku st.parc.č. 19 se stavbou č.p. 53, pozemku parc.č.43 (zahrada) vše na LV č. 105 pro k.ú. Libotov, obec Libotov, okres Trutnov. Objednavatel znaleckého

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2682-006/16

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2682-006/16 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2682-006/16 o ceně pozemku pč. 444/1 s budovou občanské vybavenosti čp.49 - restaurace Šmak s příslušenstvím v katastrálním území a obci Kosmonosy Objednatel znaleckého posudku: Účel

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 4274-73/2015

ZNALECKÝ POSUDEK č. 4274-73/2015 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4274-73/2015 O ceně pozemku p.č.1653, zastavěná plocha a nádvoří, o velikosti 446 m 2, jehož součástí je rodinný dům č.p.39, Masarykovo nám. 39, obec Pečky, včetně příslušenství a pozemku

Více

REKAPITULACE OCENĚNÍ POSUZOVANÉ NEMOVITOSTI

REKAPITULACE OCENĚNÍ POSUZOVANÉ NEMOVITOSTI Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 4196-105/2015 130 EX 1043/15-58/E 1 6 NEMOVITOST: Bytová jednotka - byt, č.2383/17 Adresa nemovitosti: Vodárenská 2383, 272 01 Kladno - Kročehlavy Katastrální údaje:

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 18-4834-2015

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 18-4834-2015 ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 18-4834-2015 NEMOVITÁ VĚC: Rodinný dům, rozestavěný rodinný dům Katastrální údaje : Kraj Středočeský, okres Beroun, obec Vysoký Újezd, k.ú. Vysoký Újezd u Berouna

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3.709 / 2016

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3.709 / 2016 ZNALECKÝ POSUDEK č. 3.709 / 2016 o zjištěné ceně nemovité věci Pozemku č.51, jehož součástí je stavba bývalé prodejny smíšeného zboží bez čp/če. v obci Klatovy, kat.území Sobětice u Klatov, okres Klatovy.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4873/56/2014 - Dodatek č.2

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4873/56/2014 - Dodatek č.2 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4873/56/2014 - Dodatek č.2 o ceně pozemků parc. č. 2365 jehož součástí je stavba bez čp., technické vybavení, parc. č. 2367 jehož součástí je stavba Sedlčany, čp. 763, bydlení (bývalý

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo 3958/2013

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo 3958/2013 ZNALECKÝ POSUDEK číslo 3958/2013 NEMOVITOST: 1/4 rodinného domu č.p. 892 s pozemky parc. č. St. 949 a parc. č. 3622 Katastrální údaje : Kraj Pardubický, okres Chrudim, obec Hlinsko, k.ú. Hlinsko v Čechách

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 9960-111/2015

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 9960-111/2015 ZNALECKÝ POSUDEK č. 9960-111/2015 o ceně nemovité věci - stavby technického vybavení bez čp/če na pozemku parc.č. St. 131 v k.ú. Dolní Krupá u Mnichova Hradiště, obec Dolní Krupá, okres Mladá Boleslav,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 6259-023/2015 NEMOVITÁ VĚC: Rodinný dům, Pozemek p.č. st. 85 s budovou č.p. 149 a pozemkem p.č. 182/27 Katastrální údaje : Kraj Jihomoravský, okres Břeclav, obec Březí,

Více

Znalecký posudek - Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1833/108/2015/8

Znalecký posudek - Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1833/108/2015/8 Znalecký posudek - Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1833/108/2015/8 NEMOVITOST: Objekt individuální rekreace, č.e. 39 Adresa nemovitosti: Bulovka 39, 464 01 Bulovka Katastrální údaje : Kraj Liberecký,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 3367/2016

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 3367/2016 ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 3367/2016 NEMOVITÁ VĚC: Rodinný dům čp. 75 Katastrální údaje : Kraj Středočeský, okres Kladno, obec Černuc, k.ú. Miletice u Velvar Adresa nemovité věci: Miletice 75,

Více

Znalecký posudek č. 2711/166/2012

Znalecký posudek č. 2711/166/2012 Znalecký posudek č. 2711/166/2012 O ceně obvyklé spoluvlastnického podílu na domě č.p.443 a pozemku parc.č. st.720 v k.ú.kouřim, obec Kouřim, okres Kolín. Objednatel posudku: Účel posudku: CZ Dražby a.s

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 6065-200/2014 NEMOVITÁ VĚC: Rodinný dům čp. 80 Katastrální údaje: Kraj Moravskoslezský, okres Ostrava-město, obec Ostrava, k.ú. Stará Plesná Adresa nemovité věci:

Více

ZNALECKÝ POSUDEK číslo 3340/149/15

ZNALECKÝ POSUDEK číslo 3340/149/15 ZNALECKÝ POSUDEK číslo 3340/149/15 NEMOVITÁ VĚC: Pozemková parcela parc.č. 3784 jejíž součástí je stavba č.p. 287 s příslušenstvím Katastrální údaje : Kraj Jihočeský, okres Písek, obec Písek, k.ú. Písek

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3843-038/15

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3843-038/15 ZNALECKÝ POSUDEK č. 3843-038/15 O ceně: budovy č.p. 3400 na stavebním pozemku č. 2225/1 zastavěná plocha a nádvoří a na stavebním pozemku č. 2225/2 zastavěná plocha a nádvoří jiného majitele, stavebního

Více

ODBORNÝ POSUDEK. č. 2043/83/12

ODBORNÝ POSUDEK. č. 2043/83/12 ODBORNÝ POSUDEK č. 2043/83/12 o obvyklé a administrativní ceně nemovitosti staveb a pozemků, umístěných v areálu Českých drah a.s., včetně všech součástí a příslušenství, v katastrálním území Česká Lípa,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4873/56/2014 - Dodatek

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4873/56/2014 - Dodatek ZNALECKÝ POSUDEK č. 4873/56/2014 - Dodatek o ceně pozemků parc. č. 2365 jehož součástí je stavba bez čp., technické vybavení, parc. č. 2367 jehož součástí je stavba Sedlčany, čp. 763, bydlení (bývalý mlýn),

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1726/2011 - 1 -

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1726/2011 - 1 - - 1 - ZNALECKÝ POSUDEK č. 1726/2011 O ceně obvyklé budovy č.p. 2353 administrativně skladovací v obci Most v ul. Chánovská na pozemku č.par. 6999 zastavěná plocha a nádvoří v obci Most, okres Most a kat.

Více

ODHAD OBVYKLÉ CENY číslo 2667-122/2014

ODHAD OBVYKLÉ CENY číslo 2667-122/2014 ODHAD OBVYKLÉ CENY číslo 2667-122/2014 NEMOVITOST: Rodinný dům. Katastrální údaje : Kraj Liberecký, okres Česká Lípa, obec Doksy, k.ú. Doksy u Máchova jezera Adresa nemovitosti: Valdštejnská 168, 472 01

Více

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1433/098/2013/9

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1433/098/2013/9 Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1433/098/2013/9 NEMOVITOST: Rodinný dům - samostatný, RD č.p. 78 Adresa nemovitosti: Tyršova 78, 294 21 Bělá pod Bezdězem Katastrální údaje : Kraj Středočeský, okres

Více

Z N A L E C K Ý P O S U D E K

Z N A L E C K Ý P O S U D E K Z N A L E C K Ý P O S U D E K číslo 3029/58/2014 6 NEMOVITOST: Bytová jednotka byt č. 287/9 Adresa nemovitosti: Hrušovská 287 / 10, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava Katastrální údaje: Kraj Moravskoslezský,

Více

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1192/052/2012

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1192/052/2012 Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1192/052/2012 NEMOVITOST: Jiná stavba bez č.p. na p.č. 266 Adresa nemovitosti: Vavřineč, 277 31 Malý Újezd Katastrální údaje : Kraj Středočeský, okres Mělník, obec

Více

Z N A L E C K Ý P O S U D E K

Z N A L E C K Ý P O S U D E K Z N A L E C K Ý P O S U D E K číslo 2912/121/2013 6 NEMOVITOST: Byt č. 3/5 Adresa nemovitosti: Kostelní 3, Vidnava Katastrální údaje: Kraj Olomoucký, okres Jeseník, obec Vidnava, k.ú. Vidnava, kód k.ú.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 582/6/16

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 582/6/16 115/2016-A ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 582/6/16 NEMOVITÁ VĚC: Rodinný dům, č.p. 86 Katastrální údaje : Kraj Kraj Vysočina, okres Pelhřimov, obec Hojovice, k.ú. Hojovice Adresa nemovité věci:

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2197

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2197 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2197 O ceně - zemědělské usedlosti č.p.6, její obytné části, zemědělských staveb, studny, venkovních úprav a pozemků zapsaných na LV č.231 pro k.ú. Ratišovice, obec Běhařovice, okres

Více

IČ: 72987898 telefon: 513033035 e-mail: DIČ: CZ7862305561

IČ: 72987898 telefon: 513033035 e-mail: DIČ: CZ7862305561 Znalecký posudek stanovení obvyklé ceny nemovitosti číslo 2851-016/2014OC 6 NEMOVITOST: Adresa nemovitosti: Katastrální údaje: Bytová jednotka č. 318/2, 1+1 s přísl. v 1.NP bud. č.p. 318 včetně spoluvl.

Více

ODHAD OBVYKLÉ CENY číslo 2705-32/2015

ODHAD OBVYKLÉ CENY číslo 2705-32/2015 ODHAD OBVYKLÉ CENY číslo 2705-32/2015 NEMOVITÁ VĚC: Rodinný dům. Katastrální údaje : Kraj Královéhradecký, okres Jičín, obec Bašnice, k.ú. Bašnice Adresa nemovité Bašnice 45, 508 01 Bašnice věci: Vlastník

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 30-5140/2016

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 30-5140/2016 ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 30-5140/2016 NEMOVITÁ VĚC: St. parcela č. 76, jejíž součástí je objekt bydlení č.p. 36, pozemek p.č. 110/27 včetně dalších součástí a příslušenství Katastrální údaje

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3783-122/14

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3783-122/14 ZNALECKÝ POSUDEK č. 3783-122/14 O ceně funkčního celku: - stavebního pozemku č. 4921/22 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba č.p. 2702 občanské vybavenosti - stavebního pozemku č. 4921/27

Více

Z N A L E C K Ý P O S U D E K

Z N A L E C K Ý P O S U D E K NEMOVITOST: Z N A L E C K Ý P O S U D E K číslo 3099/128/2014 6 Bytová jednotka - byt Katastrální údaje: Kraj Moravskoslezský, okres Karviná, obec Bohumín, k.ú. Nový Bohumín, kód k.ú. 707031, LV Ostatní

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1903-4 / 2016

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1903-4 / 2016 ZNALECKÝ POSUDEK č. 1903-4 / 2016 O administrativní a obvyklé ceně nemovitostí - rodinného domu č.p.158 se stavební plochou p.č.st.314 a ostatními pozemky v obci a k.ú. Vnorovy, okres Hodonín, kraj Jihomoravský.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č.3679-502/2013

ZNALECKÝ POSUDEK. č.3679-502/2013 ZNALECKÝ POSUDEK č.3679-502/2013 O ceně rodinného domu v obci Skotnice č.p.194, včetně příslušenství a pozemků p.č.641, zastavěná plocha a nádvoří, o velikosti 1098 m 2, p.č.642, zahrada, o velikosti 327

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 213/14

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 213/14 ZNALECKÝ POSUDEK č. 213/14 o obvyklé ceně podílu id. 1/2 na nemovité věci - zemědělské stavbě bez č.p./č.e. na pozemku p. č. st. 31 (LV 10002), zapsané na LV číslo 331, katastrální území Lipnička, obec

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 77-5058/2015

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 77-5058/2015 ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 77-5058/2015 NEMOVITÁ VĚC: Pozemek p.č. St. 113/2 se stavbou rodinného domu č.p. 191, s příslušenstvím a pozemky p.č. 843/3 a 850/4, zemědělské pozemky Katastrální

Více

Z N A L E C K Ý P O S U D E K

Z N A L E C K Ý P O S U D E K NEMOVITOST: Z N A L E C K Ý P O S U D E K číslo 3117/4/2015 6 Rodinný dům - bez nebytových prostor Adresa nemovitosti: Loděnice 156 / 156, PSČ 67175 Katastrální údaje: Kraj Jihomoravský, okres Brno-venkov,

Více

Z N A L E C K Ý P O S U D E K

Z N A L E C K Ý P O S U D E K Z N A L E C K Ý P O S U D E K číslo 2829/38/2013 6 NEMOVITOST: Rodinný dům č. p. 861 Adresa nemovitosti: Čeladná 861 Katastrální údaje: Kraj Moravskoslezský, okres Frýdek-Místek, obec Čeladná, k.ú. Čeladná,

Více

č. 1097/15 obec : Praha MČ Praha 14 v zastoupení Správa majetku Praha 14 a.s., Metujská 907, 198 00 Praha 9 Objednatel posudku:

č. 1097/15 obec : Praha MČ Praha 14 v zastoupení Správa majetku Praha 14 a.s., Metujská 907, 198 00 Praha 9 Objednatel posudku: ZNALECKÝ POSUDEK č. 1097/15 o ceně bytové jednotky č. 769/7 v budově č.p.768, 769, 770, 771, 772 na pozemku par.č.566/21, 566/22, 566/23, 566/24, 566/25 včetně spoluvlastnického podílu na společných částech

Více

Odhad obvyklé ceny nemovitosti

Odhad obvyklé ceny nemovitosti Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 2876/85/2013 6 NEMOVITOST: Rodinný dům č. p. 6 s pozemkem z LV č. 252, k. ú. Dvorce u Jihlavy, pozemky z LV č. 310, k. ú. Cejle a pozemky z LV č. 265 k. ú. Dvorce u

Více

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1306/166/2012/7

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1306/166/2012/7 Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1306/166/2012/7 NEMOVITOST: ½ rodinného domu - samostatný, rozestavěný na p.č. 467/4 Adresa nemovitosti: Dvořákova 4, 407 77 Šluknov Katastrální údaje : Kraj Ústecký,

Více

Znalecký posudek - Ocenění nemovitosti č. 200/2015

Znalecký posudek - Ocenění nemovitosti č. 200/2015 Znalecký posudek - Ocenění nemovitosti č. 200/2015 O obvyklé ceně nemovitosti - objektu jiné stavby bez čp/če na pozemku parc.č. 5823/3 s příslušenstvím a pozemků parc.č. 5823/3 a 5824/5 vše v katastrálním

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 56/2015

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 56/2015 ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 56/2015 Skladový areál Účel ocenění: Pro stanovení obvyklé ceny (ocenění stávajícího stavu) Objednavatel : IGIVEX s.r.o. Žerotinovo nám. 641/15, 75002 Přerov Zhotovitel:

Více

OBSAH. Obsah ocenění prováděného podle cenového předpisu 1. Ocenění staveb 1.1 Rodinný dům 2. Ocenění pozemků 2.1 Pozemky

OBSAH. Obsah ocenění prováděného podle cenového předpisu 1. Ocenění staveb 1.1 Rodinný dům 2. Ocenění pozemků 2.1 Pozemky ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 4489/2013 NEMOVITOST: Rodinný dům s pozemky Katastrální údaje : Kraj Ústecký, okres Litoměřice, obec Kleneč, k.ú. Kleneč Adresa nemovitosti: Potoční, 413 01 Kleneč

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 2611/231/15

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 2611/231/15 ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 2611/231/15 NEMOVITÁ VĚC: Rodinný dům, pozemek st.parc.č. 79 se stavbou č.p. 77 a poz.parc.č. 99 vše v k.ú. Miletín Katastrální údaje : Kraj Královéhradecký, okres

Více

Znalecký posudek č. 2013/486

Znalecký posudek č. 2013/486 Znalecký posudek č. 2013/486 o ceně nemovitostí, rozestavěné stavbě rodinného domu na parcele č. 1175 a pozemků, parcel č. 1175, 1176, 1973, v katastrálním území Postřelmov, obec Postřelmov, v okrese Šumperk,

Více

1 ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 127/2/2016

1 ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 127/2/2016 1 ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 127/2/2016 NEMOVITÁ VĚC: Rodinný dům č.p. 175, Lipová 175, 33441 Dobřany Katastrální údaje : Kraj Plzeňský, okres Plzeň-jih, obec Dobřany, k.ú. Dobřany Adresa nemovité

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 6503-042/2016 NEMOVITÁ VĚC: Podíl 1/3 na zemědělských pozemcích zapsaných na LV č. 142 a 11 Vlastník pozemku: Pan Václav Křemeček, Senovážné nám. 231/7, 37021 České

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 705/084/2014. o ceně nemovitostí v k.ú. Hrádek nad Nisou

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 705/084/2014. o ceně nemovitostí v k.ú. Hrádek nad Nisou ZNALECKÝ POSUDEK č. 705/084/2014 o ceně nemovitostí v k.ú. Hrádek nad Nisou I. cenou administrativní dle oceňovacího předpisu II. cenou v čase a místě obvyklou Objednatel znaleckého posudku: Účel znaleckého

Více

Z N A L E C K Ý P O S U D E K

Z N A L E C K Ý P O S U D E K Z N A L E C K Ý P O S U D E K číslo 3039/68/2014 6 NEMOVITOST: Adresa nemovitosti: Katastrální údaje: Bytová jednotka - byt Ludvíka Podéště 1856 / 38, 708 00 Ostrava - Poruba Kraj Moravskoslezský, okres

Více

Z N A L E C K Ý P O S U D E K

Z N A L E C K Ý P O S U D E K Z N A L E C K Ý P O S U D E K číslo 2712/57/2012 6 NEMOVITOST: Rodinný dům č. p. 111 Adresa nemovitosti: Damnice 111 Katastrální údaje : Kraj Jihomoravský, okres Znojmo, obec Damnice, k.ú. Damnice, kód

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 0272-019/2015

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 0272-019/2015 ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 0272-019/2015 NEMOVITÁ VĚC: Spoluvlastnický podíl na bytovém domě č.p. 194 v Nečtinech Katastrální údaje : Kraj Plzeňský, okres Plzeň-sever, obec Nečtiny, k.ú. Nečtiny

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. Soudní exekutor Ječná 479 541 03 Trutnov. Účel znaleckého posudku: odhad obvyklé ceny nemovitostí k 12.7.2012

ZNALECKÝ POSUDEK. Soudní exekutor Ječná 479 541 03 Trutnov. Účel znaleckého posudku: odhad obvyklé ceny nemovitostí k 12.7.2012 ZNALECKÝ POSUDEK č. 34/821/2012 o ceně nemovitosti - budovy č.p. 1835 včetně součástí, příslušenství, vedlejších staveb, venkovních úprav, trvalých porostů, věcného břemene, zastavěné plochy č. 2976, ostatních

Více

Odhad obvyklé ceny nemovitosti

Odhad obvyklé ceny nemovitosti Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 2970/2008 NEMOVITOST: Rodinný dům č.p. 64 s pozemky p.č. 140 a 141 - ideální 1/2 Adresa nemovitosti: 387 71 Číčenice 64 Katastrální údaje : Kraj Jihočeský, okres Strakonice,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 4947/185/14

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 4947/185/14 č.vyhotovení : 1 ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 4947/185/14 o ceně rodinného domu č.p. 199 postaveného na pozemku parc.č. 1408 s příslušenstvím a pozemky parc.č. 1408 a parc.č. 1409 v obci Praha, k.ú. Hlubočepy

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1479-12/2013. O ceně rodinného domu - původní zem. usedlost čp. 67, v Lodhéřově.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1479-12/2013. O ceně rodinného domu - původní zem. usedlost čp. 67, v Lodhéřově. ZNALECKÝ POSUDEK č. 1479-12/2013 O ceně rodinného domu - původní zem. usedlost čp. 67, v Lodhéřově. Objednatel znaleckého posudku: Účel znaleckého posudku: Exekutorský úřad Brno-Město, soudní exekutor

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4106-56-2015

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4106-56-2015 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4106-56-2015 o obvyklé ceně nemovitosti - ocenění pozemku parc.č. 143 a dům č.p.311 na pozemku parc.č.143 obec a k.ú. Loket, okres Sokolov, kraj Karlovarský Objednavatel znaleckého

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 34/16

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 34/16 ZNALECKÝ POSUDEK č. 34/16 o obvyklé ceně nemovitých věcí - pozemku p.č. st. 1438/2, součástí je stavba: Hlinsko, č.p. 1661, technická vybavenost, zapsaných na LV číslo 6565, katastrální území Hlinsko v

Více

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1625/095/2014

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1625/095/2014 Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1625/095/2014 NEMOVITOST: Rodinný dům - samostatný, č.p. 340 Adresa nemovitosti: Krkonošská 340, 468 41 Tanvald Katastrální údaje : Kraj Liberecký, okres Jablonec nad

Více

700 000 Kč. ZNALECKÝ POSUDEK č. 6271/191 odhad obvyklé ceny nemovitosti pro účel dražby dle metodiky v Hypoteční bance, a.s.

700 000 Kč. ZNALECKÝ POSUDEK č. 6271/191 odhad obvyklé ceny nemovitosti pro účel dražby dle metodiky v Hypoteční bance, a.s. ZNALECKÝ POSUDEK č. 6271/191 odhad obvyklé ceny nemovitosti pro účel dražby dle metodiky v Hypoteční bance, a.s. Předmět ocenění: 10.1 Byt Stávající Číslo jednotky: 893/20 V budově č. p.: 893 Na pozemku

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 577/1/16

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 577/1/16 1041/2015-N ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 577/1/16 NEMOVITÁ VĚC: Rodinný dům, rod. dům č.p. 227 Katastrální údaje : Kraj Kraj Vysočina, okres Pelhřimov, obec Čejov, k.ú. Čejov Adresa nemovité věci:

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č.3329-152/2013

ZNALECKÝ POSUDEK. č.3329-152/2013 ZNALECKÝ POSUDEK č.3329-152/2013 O ceně rodinného domu v Šumperku, J. z Poděbrad č.p.704/75 a zem. stavení bez čp/če, včetně příslušenství a pozemků p.č.st.877, zastavěná plocha a nádvoří, o velikosti

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2426/46/15

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2426/46/15 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2426/46/15 O ceně obvyklé pozemku st.parc. č. 179 jehož součástí je stavba rodinného domu č.p. 178, pozemku st.parc.č. 258 s garáží bez č.p., pozemku parc.č. 94/72, vedlejší stavby,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 5956-270/2010

ZNALECKÝ POSUDEK č. 5956-270/2010 ZNALECKÝ POSUDEK č. 5956-270/2010 o ceně obvyklé truhlárny čp. 325 se stp.č.137/2 a s p.p.č.347/1 ostatní plocha v katastrálním území Doudleby nad Orlicí, obec Doudleby nad Orlicí, okres Rychnov nad Kněžnou.

Více

650 000 Kč. ZNALECKÝ POSUDEK č.6531/181 odhad obvyklé ceny nemovitosti pro účel dražby dle metodiky v Hypoteční bance, a.s.

650 000 Kč. ZNALECKÝ POSUDEK č.6531/181 odhad obvyklé ceny nemovitosti pro účel dražby dle metodiky v Hypoteční bance, a.s. ZNALECKÝ POSUDEK č.6531/181 odhad obvyklé ceny nemovitosti pro účel dražby dle metodiky v Hypoteční bance, a.s. Předmět ocenění: 1.1 Rodinný dům - bez nebytových prostor Stávající Číslo popisné: 263 Na

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo 48/2011. Odhad obvyklé ceny nemovitosti. (předmětu nedobrovolné dražby)

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo 48/2011. Odhad obvyklé ceny nemovitosti. (předmětu nedobrovolné dražby) ZNALECKÝ POSUDEK číslo 48/2011 EURODRAŽBY.CZ a.s. Odhad obvyklé ceny nemovitosti (předmětu nedobrovolné dražby) 6 NEMOVITOST: Bytová jednotka 3+1 Adresa nemovitosti: Krylova 526 / 22, Znojmo - Přímětice

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 2804/20/16

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 2804/20/16 ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 2804/20/16 NEMOVITÁ VĚC: Nemovitost rekreační chaty, LV 1728 Katastrální údaje : Kraj Moravskoslezský, okres Frýdek-Místek, obec Kunčice pod Ondřejníkem, k.ú. Kunčice

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1115-387/2014. Ing. Eva Jeřábková Křenová 26 602 0 Brno

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1115-387/2014. Ing. Eva Jeřábková Křenová 26 602 0 Brno ZNALECKÝ POSUDEK č. 1115-387/2014 Objednatel znaleckého posudku: PROKONZULTA a.s. Ing. Eva Jeřábková Křenová 26 602 0 Brno Účel znaleckého posudku: Stanovení obvyklé ceny pozemků se stavbou bytového domu

Více

Posudek obsahuje včetně titulního listu 17 stran textu a 10 stran příloh. Objednateli se předává v vyhotovení.

Posudek obsahuje včetně titulního listu 17 stran textu a 10 stran příloh. Objednateli se předává v vyhotovení. ZNALECKÝ POSUDEK 3111/31/2014 O ceně obvyklé na stavbu č.p. 22 postavené na pozemku St.6, stavební pozemek St. 6 ve výši spoluvlastnického podílu 1/2; budovy bez č.p. na pozemku St. 50/2 ve výši spoluvlastnického

Více

Z N A L E C K Ý P O S U D E K

Z N A L E C K Ý P O S U D E K Z N A L E C K Ý P O S U D E K číslo 2576/49/2011 6 NEMOVITOST: Bytová jednotka č. 1814/28 Adresa nemovitosti: Oty Synka 1814/6, Ostrava - Poruba Katastrální údaje : Kraj Moravskoslezský, okres Ostrava-město,

Více

Odhad obvyklé ceny nemovitosti

Odhad obvyklé ceny nemovitosti Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 3059/2009 NEMOVITOST: Bytová jednotka, 1352/13 se spoluvlastnickým podílem na domě a pozemku p.č. 2061/672 Adresa nemovitosti: V.Volfa 1352 / 4, České Budějovice Katastrální

Více

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1433/098/2013/20

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1433/098/2013/20 Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1433/098/2013/20 NEMOVITOST: Bytová jednotka, č. 603/17 Adresa nemovitosti: Na Burse 603, 294 71 Benátky nad Jizerou Katastrální údaje : Kraj Středočeský, okres Mladá

Více