Zpráva o realizaci ROP Střední Morava pro Monitorovací výbor ROP SM. (stav k )

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zpráva o realizaci ROP Střední Morava pro Monitorovací výbor ROP SM. (stav k 10. 02. 2009)"

Transkript

1 Bod č. 2 Tisk č.: 023-MV-09 P02 Zpráva o realizaci ROP Střední Morava za období 10/ /2009 Zpráva o realizaci ROP Střední Morava pro Monitorovací výbor ROP SM za období 10/ /2009 (stav k ) 1

2 Obsah Úvod.4 1 Pokrok v realizaci programu Pravidelná monitorovací tabulka Indikátory na úrovni OP Hlavní aktivity v období od minulého zasedání MV Hlavní problémy, které se vyskytly při realizaci programu Pokrok na úrovni priorit a oblastí podpory Prioritní osa 1 Doprava Oblast podpory 1.1 Regionální dopravní infrastruktura Oblast podpory 1.2 Veřejná doprava Oblast podpory 1.3 Bezmotorová doprava Prioritní osa 2 Integrovaný rozvoj a obnova regionu Oblast podpory 2.1 Rozvoj regionálních center Oblast podpory 2.2 Rozvoj měst Oblast podpory 2.3 Rozvoj venkova Oblast podpory 2.4 Podpora podnikání Prioritní osa 3 Cestovní ruch Oblast podpory 3.1 Integrovaný rozvoj cestovního ruchu Oblast podpory 3.2 Veřejná infrastruktura a služby Oblast podpory 3.3 Podnikatelská infrastruktura a služby Oblast podpory 3.4 Propagace a řízení Prioritní osa 4 Technická pomoc Oblast podpory 4.1 Podpora řídicích, implementačních a kontrolních úkolů řídicího orgánu Oblast podpory 4.2 Podpora zvyšování absorpční kapacity regionu Finanční údaje Plnění pravidla N+3 (resp. N+2), cílové hodnoty, žádosti o platbu Čerpání rozpočtu z kapitoly Ministerstva pro místní rozvoj ČR Administrativní zajištění programu Provádění specifických finančních kontrol Provádění technické pomoci Realizace komunikačního plánu Provedené evaluace, opatření přijatá na základě dřívějších evaluačních zpráv Aktivity MV Zajištění pracovních kapacit subjektů implementační struktury OP

3 Přílohy: č.1 Pravidelná monitorovací tabulka (str.56 57) č.2 Průměrný kurz pro roky (str.58) č.3 Seznam projektů s uzavřenou smlouvy o poskytnutí pomoci (realizované projekty) dle prioritní osy a podoblasti podpory (str.59 66) č.4 Seznam projektů s ukončenou realizací dle prioritní osy a podoblasti podpory (str.67) č.5 Seznam projektů doporučených k uzavření smlouvy o poskytnutí pomoci dle prioritní osy a podoblasti podpory (str.68 87) č.6 Souhrnná tabulka předložených a schválených projektů, včetně čerpání finančních alokací (str.88 91) 3

4 Úvod Zpráva je zpracována v souladu s Nařízením Rady (ES) 1083/2006 ze dne 11.července 2006 o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu a Fondu soudržnosti a o zrušení nařízení (ES) č. 1260/1999. Zpráva o realizaci ROP Střední Morava je vytvořena v souladu s osnovou definovanou v Metodice monitorování programů strukturálních fondů a Fondu soudržnosti EU pro programové období , kterou zpracovává a aktualizuje Odbor správy monitorovacího systému na Ministerstvu pro místní rozvoj České republiky. Zpráva o realizaci je předkládána na každém zasedání Monitorovacího výboru Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Střední Morava. Cílem Zprávy o realizaci programu je informovat Monitorovací výbor ROP Střední Morava o kontinuitě implementace ROP Střední Morava. Zpráva hodnotí průběžný pokrok při dosahování cílů programu. Dále Zpráva obsahuje informace o věcném a finančním plnění programu a informuje o hlavních problémech, které se při jeho realizaci ve sledovaném -. hodnoceném období 10/ /2009, tj. od posledního zasedání Monitorovacího výboru ROP SM, vyskytly. 4

5 1 Pokrok v realizaci programu 1.1 Pravidelná monitorovací tabulka Pravidelná monitorovací tabulka je generována z informačního systému MSC2007 a je součástí Zprávy o realizaci ROP Střední Morava pro Monitorovací výbor jako příloha č. 1 této zprávy. Obsahem pravidelné monitorovací tabulky jsou zejména údaje: počtu projektů finanční náročnosti projektů přehledu proplacených (realizovaných) finančních prostředků v jednotlivých fázích procesu implementace za ROP Střední Morava. Údaje v monitorovací tabulce jsou členěny dle prioritních os a oblastí podpory. Struktura tabulky a její metodický popis je stanovený Metodikou monitorování programů strukturálních fondů a Fondu soudržnosti EU pro programové období V přílohové tabulce č. 1 je použitý kurz Kč/EUR ve výši 27,480 stanovený Evropskou centrální bankou pro únor 2009, který je automaticky nastaven v systému MSC Odlišné sumy celkových alokací za jednotlivé prioritní osy v pravidelné monitorovací tabulce a ve finanční tabulce schváleného operačního programu ROP SM jsou způsobeny tím, že finanční plán v MSC 2007 není zcela doplněn o aktuální data v rámci veřejných prostředků jako vlastních zdrojů žadatele. Predikce rozdělení těchto zdrojů je složitá. Data do finančního plánu ŘO SM postupně doplňuje na základě uzavřených Smluv o poskytnutí dotace. 1.2 Indikátory na úrovni OP V Regionálním operačním programu regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP SM ) se k získávání relevantních dat a informací o průběžném pokroku v realizaci programu využívá systém monitorovacích indikátorů. Monitorovací indikátory jsou definovány v programovém a prováděcím dokumentu. Jsou postupně naplňovány na úrovni jednotlivých projektů dle skutečné realizace projektů a jejich agregací dochází k plnění cílů programu. Na základě provedených kontrol na místě bylo potvrzeno dosažení programových indikátorů vztahujících se k prioritní ose 1 Doprava a prioritní ose 4 Technická pomoc. Dosažené hodnoty indikátorů u projektů s ukončenou realizací do 10. února 2009 jsou uvedeny v následujících dvou tabulkách (za prioritní osu 1 Doprava a prioritní osu 4 Technická pomoc). Prioritní osa 1 Doprava 5

6 Dosažená Kód indikátoru Název indikátoru hodnota indikátoru Core Core Core 13 Cílová hodnota v ROP Střední Morava Plnění v % k Délka rekonstruovaných silnic II. a III. třídy v km 21, ,59 Hodnota úspory času v silniční dopravě (EUR)/rok ,11 Počet podpořených projektů na rozvoj dopravy ,21 Celková výše dotace u projektů v mil. Kč Celková výše prostředků na prioritní osu pro období ( ) v mil. Kč 99, ,77 Celková výše prostředků na prioritní osu pro období ( ) v mil.eur 277,57 Kurz Kč/EUR 1) 26,63 Zbývající disponibilní zdroje v mil.kč 7 292,24 1) V celém dokumentu používá řídící orgán kurz Kč/EUR ve výši 26,63. Jedná se o odhad průměrného kurzu na rok Při stanovení průměrného kurzu vycházel řídící orgán z predikce kurzů Ministerstva financí České republiky. Tabulka výpočtu průměrného kurzu na jednotlivé roky dle predikce kurzů MF ČR je uvedena v příloze č. 2. Průměrný kurz na rok 2009 vypočtený dle predikce kurzů MF ČR není uvedený pouze u pravidelné monitorovací tabulky (příloha č. 1), kde je použitý kurz Kč/EUR výši 27,48 stanovený Evropskou centrální bankou na únor V rámci prioritní osy 1 Doprava naplňujeme pouze uvedené indikátory. Je to dáno tím, že dochází k postupnému ukončení realizace u projektů, které byly předloženy v rámci výzvy č.01/2007 v oblasti podpory1.1 Regionální dopravní infrastruktura, která se zaměřuje především na zvýšení kvality regionální sítě silnic II. a III.třídy. V souvislosti s postupem realizace projektů v oblasti podpory 1.3 Bezmotorová doprava se předpokládá, že v polovině roku 2009 bude docházet k postupnému plnění indikátorů vztahujících se k této oblasti podpory. Dojde také ke zvýšení plnění indikátoru Počet podpořených projektů na rozvoj dopravy, který nyní reálně plníme na 5,21 % vzhledem k jeho cílové hodnotě v programovém dokumentu ROP Střední Morava. Prioritní osa 4 Technická pomoc Kód indikátoru Název indikátoru Dosažená hodnota indikátoru Cílová hodnota v ROP Střední Morava Plnění v % k Realizace evaluačních studií a zpráv celkem , Počet školení, seminářů, workshopů a konferencí , Počet účastníků školení a seminářů , Počet podpořených projektů zaměřených na technickou pomoc ,00 Celková výše dotace u projektů v mil. Kč 33,93 Celková výše prostředků na prioritní osu pro období ( ) v mil. Kč Celková výše prostředků na prioritní osu pro období ( ) v mil.eur 628,47 23,60 Kurz Kč/EUR 1) Zbývající disponibilní zdroje v mil.kč 26,63 594,54 Hodnoty dalších indikátorů ve vazbě na schválené, resp. realizované projekty, jsou uvedeny v tabulkách u příslušných prioritních os. 6

7 1.3 Hlavní aktivity v období od minulého zasedání MV Zasedání monitorovacího výboru ROP SM se konalo dne V předchozí Zprávě o realizaci ROP Střední Morava pro MV končil výčet aktivit datem Od tohoto data došlo k následujícím důležitým aktivitám: Jednání Expertní komise Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Střední Morava Program jednání Projednání oblasti podpory 2.2. Rozvoj měst, podoblast podpory Infrastruktura 1. pro rozvoj volnočasových aktivit 9. korespondenční hlasování Výboru Regionální rady Program jednání Schválení projektů z oblastí podpory 4.1 Podpora řídících, implementačních a 1. kontrolních úkolů řídícího orgánu a 4.2 Podpora zvyšování absorpční kapacity Schválení i projektů z oblasti podpory 4.2 Podpora zvyšování absorpční kapacity 2. regionu zaměřených na koordinaci a řízení Integrovaných plánů rozvoje území Ukončení příjmu projektů v rámci výzvy č.11/2008 pro 3.1 Integrovaný rozvoj cestovního ruchu - Luhačovicko Na Úřad Regionální rady Střední Morava byly předloženy 2 projektové žádosti, které žádají o 105 milionů Kč Jednání Monitorovacího výboru, Zlín 10:00 hod. Program jednání 1. Zpráva o realizaci ROP Střední Morava za období 04/ / Evaluační plán na rok Evaluace a optimalizace implementace ROP Střední Morava 4. Prezentace předložených Integrovaných plánů rozvoje měst Olomouc a Zlín Jednání Výboru Regionální rady, Zlín 12:00 hod. Program jednání Volba předsedy a místopředsedy Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Střední 1. Morava 2. Jednací řád Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava Plán práce Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava do konce 3. roku Ukončení příjmu projektů v rámci výzvy č.10/2008 pro Infrastruktura pro rozvoj zdravotnictví Na Úřad Regionální rady Střední Morava bylo předloženo 5 projektových žádostí, které žádají o necelých 117 milionů Kč Jednání Expertní komise Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Střední Morava Program jednání Informace o auditu hodnocení podoblasti podpory Infrastruktura pro rozvoj 1. volnočasových aktivit Projednání finančního rámce v rámci prioritní osy 2 Integrovaný rozvoj a obnova 2. regionu Projednání oblasti podpory 2.2 Rozvoj měst, podoblasti: a Infrastruktura pro rozvoj sociálních služeb 3. b Infrastruktura pro rozvoj vzdělávání c Infrastruktura pro rozvoj volnočasových aktivit 4. Projednání oblasti podpory 2.1 Rozvoj regionálních center (IPRM Olomouc a IPRM Zlín) 7

8 Jednání Výboru Regionální rady Program jednání Upřesnění pojmů ve Smlouvě o poskytnutí dotace na individuální projekt a postupů 1. pro její uzavírání 2. Rozpočtové opatření č. ROVRR/004/ Rozpočet Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava na rok 2009 Informace o auditu hodnocení podoblasti podpory Infrastruktura pro rozvoj 4. volnočasových aktivit Schválení projektů z podpodlastí podpory Sociální infrastruktura, Infrastruktura pro rozvoj vzdělávání, Infrastruktura pro rozvoj volnočasových aktivit a 2.1 Rozvoj regionálních center 6. Rozhodnutí Regionální rady o prodloužení termínů 7. Financování pověřeného auditního subjektu - Regionální rada regionu soudržnosti Střední Morava ( ) z prostředků Operačního programu Technická pomoc 8. Schválení podstatných změn v projektech 9. Plán práce Výboru Regionální rady na rok Nominace zástupců VRR do Monitorovacího výboru ROP Střední Morava Jednání Expertní komise Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Střední Morava Program jednání 1. Projednání oblastí/podoblastí podpor: a) Oblast podpory 3.1 Integrovaný rozvoj cestovního ruchu pro: - Jesenicko, - Olomouc, - Šumpersko. b) Podoblast podpory Podnikatelská infrastruktura a služby na území definovaném oblastí podpory 3.1 pro: - Jesenicko, - Olomouc, - Šumpersko. c) Oblast podpory 3.1 Integrovaný rozvoj cestovního ruchu pro Luhačovicko Program jednání Jednání Výboru Regionální rady Schválení projektů z oblasti/podoblasti podpory 3.1 Integrovaný rozvoj cestovního ruchu - Olomouc, Jesenicko a Šumpersko, Podnikatelská infrastruktura a 1. služby na území definovaném oblastí podpory 3.1 Olomouc, Jesenicko a Šumpersko, 4.1 Podpora řídících, implementačních a kontrolních úkolů řídícího orgánu a 4.2 Podpora zvyšování absorpční kapacity regionu 2. Rozhodnutí Regionální rady o prodloužení termínů 3. Schválení podstatných změn v projektech Nominace zástupců Olomoucké komory Výboru Regionální rady do Monitorovacího 4. výboru ROP Stření Morava 5. Posouzení souladu řídících a kontrolních systémů podle nařízení Rady (ES) 6. Zpráva o postupu optimalizace dokumentace ROP Střední Morava 8

9 1.4 Hlavní problémy, které se vyskytly při realizaci programu V průběhu implementace Regionálního operačního programu Střední Morava se nejčastěji vyskytují tyto problémové okruhy: Problematika křížového financování - monitorovací systém řídícího orgánu není v oblasti podávání žádostí o platbu v rámci křížového financování zcela připraven na spuštění do ostrého provozu. U webové aplikace BENEFIT7a IS MONIT7+ ještě neproběhlo testování vzájemných vazeb mezi těmito informačními systémy tak, aby mohlo být křížové financování spuštěno v souladu s metodikou pro křížové financování a nastavenými administrativními postupy. Testování informačních systémů a odladění možných problematických míst proběhne do konce března Velké množství úprav v IS MONIT 7+ a BENEFIT7 - dodavatel informačních systémů ve spolupráci s pracovníky Úřadu Regionální rady a dalšími zapojenými subjekty neustále pracují na vývoji IS MONIT7+ a BENEFIT7, a proto dochází k velkému množství požadavků na jejich úpravu (např. za celou ČR bylo v roce 2008 registrováno 2016 požadavků na úpravy). Požadavky ŘO a NOK na modifikaci monitorovacího systému pro programovací období jsou proto vzhledem k jejich velkému množství zapracovávány podle jejich významu a priorit. Přednostně byly zapracovány klíčové funkčnosti nezbytné pro implementaci ROP Střední Morava, proto realizace úprav monitorovacího systému bezprostředně neohrožuje implementaci ROP Střední Morava. V současné době se realizují modifikace podpůrných a navazujících funkčností monitorovacího systému, jejichž cílem je: větší přizpůsobení monitorovacího systému administrativním postupům převedení reportů o realizaci do elektronické formy zvýšení efektivnosti a usnadnění práce pro žadatele/příjemce a také pro administrativní pracovníky Úřadu Regionální rady. Problémy v předložených projektových žádostech - na základě výsledků analýzy všech dosud vyhlášených a administrovaných výzev, kterou provedl Úřad Regionální rady, byly zjištěny tyto nejčastější problémy: Začlenění nezpůsobilých aktivit a výdajů do žadatel o dotaci často mezi způsobilé aktivity zahrnul i aktivity nezpůsobilé, tj. takové, na které se vázaly nezpůsobilé výdaje. Tyto nezpůsobilé výdaje nemohly být uznány (v žádosti o platbu nemohly být proplaceny), proto docházelo k přesunům v rozpočtech projektů a také ke snížení dotace z ROP Střední Morava. Problematické určení veřejné podpory a okamžiku zahájení prací u projektů zakládajících veřejnou podporu - docházelo k tomu, že žadatelé zahájili práce na zakládajícím veřejnou podporu dříve, než povoluje Nařízení (ES) č.800/2007. Několik žadatelů mělo také problémy s rozpoznáním veřejné podpory a v souvislosti s tím s určením odpovídající výše dotace. Proto bylo nutné si od žadatelů vyžádat další informace pro zpracování expertních posudků a provedení kontrol ex-ante na místě. To vše mělo za následek prodloužení doby administrace a v některých případech také vyřazení z procesu administrace z důvodu předčasného zahájení vzhledem k veřejné podpoře. Ocenění socioekonomických přínosů a nákladů uvedených v CBA analýze - u velké části projektů bylo třeba vyžádat si zpracování expertních posudků v souvislosti s tím, že žadatelé používali socioekonomické přínosy, které nebyly relevantní ve vztahu 9

10 k vyhlášené výzvě nebo typu. Používali vlastní socioekonomické přínosy bez doložení jejich stanovení a v mnoha případech nebylo doloženo odůvodnění zvolených socioekonomických přínosů ve vztahu k aktivitám. Zpracování externích posudků mělo dopad na prodloužení doby administrace. Nastavení a kvantifikace monitorovacích indikátorů - žadatelé měli potíže s výběrem a reálným stanovením hodnoty monitorovacích indikátorů, včetně způsobu jejich měření a vykazování. Tyto problémy byly způsobeny nejasným a nejednoznačným popsáním a nastavením monitorovacích indikátorů v Národním číselníku indikátorů a také nedostatečnou metodickou podporou ze strany Národního orgánu pro koordinaci. Tyto nepřesnosti vedly k rozdílným přístupům k vyčíslení cílových hodnot monitorovacích indikátorů, což zapříčinilo nemožnost jejich vzájemné srovnatelnosti za program. Proto bylo nutné si od žadatelů vyžádat další informace a provést kontroly před podpisem Smlouvy. Dále také vyvstala otázka reálnosti nastavení cílových hodnot monitorovacích indikátorů za ROP Střední Morava. V souvislosti s těmito potížemi byla vyhlášena evaluační studie Stav implementace se zaměřením na plnění cílů ROP Střední Morava ve vazbě na schválené projekty a disponibilní finanční prostředky, jejímž cílem bylo najít východisko v této situaci. Tato studie je podrobně popsána v kapitole 4.4 Provedené evaluace, opatření přijatá na základě dřívějších evaluačních zpráv. Posouzení hospodárnosti a reálnost nastavených rozpočtů projektů - docházelo k tomu, že žadatelé nevěnovali dostatečnou pozornost rozpočtu v BENEFIT7 a jeho vyplnění neodpovídalo realitě, což si vyžádalo dodání dodatečných informací od žadatelů a vyžádání si expertních posudků či provedení kontrol na místě. Dochází k tomu, že žadatelé před podpisem smlouvy dodávají položkový rozpočet, který neodpovídá rozpočtu v BENEFIT7. Nedostatečný popis přínosů projektů pro cílové skupiny - v rámci velkého množství projektů nebylo možné dokončit hodnocení z důvodu nedostatečného popisu přínosů, popisu cílových skupin včetně jejich kvantifikace a stanovení užitku pro danou cílovou skupinu, chybějící analýzy trhu, odhadu poptávky a nabídky obdobných aktivit v místě realizace. Na tyto nedostatky byly vytvořeny expertní posudky, které umožnily dokončení hodnocení. Nedodržování lhůty 66 dnů pro předložení podkladů pro podpis Smlouvy o poskytnutí dotace - žadatelé nejsou v mnoha případech schopni dodat veškeré požadované dokumenty potřebné k podpisu Smlouvy o poskytnutí dotace. Největší problémy se týkají vydání stavebního povolení nebo nabytí právní moci stavebního povolení. Nedodání potřebné dokumentace prodlužuje dobu administrace a také zatěžuje pracovníky Úřadu Regionální rady opětovným vyzýváním a udělováním výjimek žadateli o dotaci. Přetížení personálních kapacit Úřadu Regionální rady - vzhledem k velkému množství projektů (zejména v oblasti podpory 2.3 Rozvoj venkova), které byly v průběhu roku schváleny k financování, dochází k přetížení administrativních pracovníků úřadu, což se projevuje prodlužováním lhůt souvisejících s administrací. 10

11 2 Pokrok na úrovni priorit a oblastí podpory Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava vyhlásil na svých jednáních od ledna 2008 do posledního jednání Monitorovacího výboru konaného dne celkem 11 výzev k předkládání individuálních projektových žádostí v rámci Regionálního operačního programu Střední Morava. Devět výzev bylo z časového hlediska do zasedání posledního Monitorovacího výboru ( ) uzavřeno a došlo k vyhodnocení přijatých projektových žádostí. Výbor Regionální rady ROP Střední Morava ve výzvách stanovil pouze předpokládanou alokaci v uvedeném objemu a dále si vyhradil právo navýšit alokaci rozhodnutím Výboru Regionální rady ROP Střední Morava. Vzhledem k počtu předložených projektů, výsledkům hodnocení z pohledu kvality projektů a naplňování ukazatelů ROP a především s ohledem na měnový kurz nebyl důvod oddalovat rozhodnutí o financování připravených projektů na další období. V rámci hodnoceného období ( ) došlo k uzavření dvou vyhlášených výzev (č. 10/2008 a č. 11/2008). Údaje o počtech přijatých projektových žádostí a alokaci na danou výzvu uvádí následující tabulka. Číslo výzvy vyhlášení výzvy Konečný termín pro předložení projekt. žádostí Oblast /podoblast podpory Počet žádostí Žádost o dotaci RR v mil. Kč Předběžná alokace na výzvu (v mil. Kč) Požadovaná dotace v rámci alokace na příslušnou výzvu v % 10/ / Zdravotní infrastruktura 3.1 Integrovaný rozvoj cestovního ruchu Luhačovicko , ,5 Celkem Definitivní harmonogram výzev na rok 2009 bude vyhotoven ve vazbě na evaluační studii Optimalizace implementace ROP Střední Morava a vyvážený rozvoj regionu.. Předpokládá se, že harmonogram výzev na rok 2009 bude následně schválen Výborem Regionální rady ROP Stření Morava. V současné době je připravována výzva č. 12/2009, která je zaměřena na předkládání integrovaných plánů rozvoje měst (IPRM). K vyhlášení výzvy dojde Ukončení příjmů IPRM je stanoveno na Vzhledem k velkému množství oblastí ROP Střední Morava, které navazují na oblasti podporované v rámci jiných operačních programů, ŘO ROP Střední Morava uvádí vazby na další OP. Všechny projekty předkládané v rámci ROP SM jsou totiž posuzovány a bodově zvýhodňovány z pohledu komplexnosti řešení a jejich provázanosti i na jiné operační programy. 11

12 Vazby ROP Střední Morava na další OP: Koordinace s OP Podnikání a Inovace a OP Životní prostředí - v rámci oblasti podpory 2.4 Podpora podnikání, která je zaměřena na brownfields, ŘO ROP SM dodržuje dohodu stanovenou s OPPI a OP ŽP a podporuje regeneraci brownfields pro veřejné využití a služby. ŘO se zavázaly informovat se o vyhlašovaných výzvách na odstraňování ekologických zátěží a regeneraci brownfields. Koordinace s OP Doprava - ŘO ROP SM se zavázal poskytnout informace o projektech v rámci těchto podoblastí podpory (1.1.2 Obnova vozidel železnic, Obnova drážních vozidel a Obnova vozidel v systému veřejné dopravy ) žádné informace dosud nebyly předány, protože na tyto podoblasti nebyla vyhlášena výzva pro podání projektů vzhledem k probíhající notifikaci. Koordinace s Integrovaným OP - ŘO ROP SM se zavázal ke koordinaci a spolupráci při realizaci projektů financovaných z IOP v oblasti kultury v rámci tzn. řízených výzev. V současné době má ŘO ROP SM informace o Velehrad. IPRM - ŘO ROP SM má prostřednictvím projektů IPRM vazbu na tyto operační programy: IPRM Města Olomouce - OP Životní prostředí IPRM Města Zlína - OP Výzkum, vývoj a inovace, OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, OP Podnikání a Inovace. O výsledku hodnocení projektů jsou žadatelé o dotaci písemně vyrozuměni. Originál projektových žádostí, které byly vyřazeny na základě kontroly přijatelnosti, kontroly formálních náležitostí nebo nízkého bodového ohodnocení a které zároveň nebyly schváleny Výborem Regionální rady, si může žadatel o dotaci u řídícího orgánu zpět převzít. Druhé paré projektové žádosti se u ŘO archivuje. V případě, že si žadatel o dotaci originál projektové žádosti nepřevezme, je tato skartována. 12

13 2.1 Prioritní osa 1 Doprava Podíl prioritních os na celkové alokaci ROP Střední Morava 3 Cestovní ruch 18,5 % 4 Technická pomoc 3,3 % 1 Doprava 38,8 % 2 Integrovaný rozvoj a obnova regionu 39,4 % Celková alokace dle prioritních os se týká období V prioritní ose doprava byly vyhlášeny výzvy ve čtyřech oblastech a podoblastech podpory. Z toho v hodnoceném období nebyla vyhlášena v této prioritní ose žádná výzva. Dohromady bylo podáno 107 projektových žádostí s celkovou požadovanou dotací 3 018,16 mil. Kč, Celková alokace na prioritní osu 1 je při kurzu 26,63 Kč/EUR 7 391,75 mil. Kč. K bylo podpořeno 92 projektů (86,0 %) s celkovou dotací 2 697,11 mil. Kč, z toho je 42 projektových žádostí s uzavřenou smlouvou o realizaci na celkový objem 1,306,43 mil.kč. Schváleným projektovým žádostem bylo přiděleno 89,4 % požadované dotace. Z celkové alokace na tuto prioritní osu zbývá rozdělit 4 694,64 mil. Kč. V prioritní ose 1 Doprava byla u 5-ti projektů již ukončena realizace. Seznam těchto projektů je uvedený v příloze č

14 Projektové žádosti - prioritní osa 1 nepodpodpořené projekty 15 Podané projekty v tom doporučené k financování realizované Důvody nepodpořených projektů byly uvedeny v minulé Zprávě. Aby nebyly duplicitně uváděny znovu, byly z této Zprávy vyřazeny. Seznam realizovaných projektů je uvedený v příloze č. 3 tohoto dokumentu. Předpoklad čerpání finanční alokace - prioritní osa 1 zbývá rozdělit 63,5% schváleno k čerpání 36,5% Prozatím nebyly vyhlášeny výzvy v podoblastech podpory: Letiště (důvod - před vyhlášením výzvy musí nejprve Evropská komise schválit podnikatelský plán, který se nyní zpracovává) Obnova vozidel železnic. Předpoklad vyhlášení výzvy v 1. polovině roku Obnova drážních vozidel - trolejbusy, tramvaje. Předpoklad vyhlášení výzvy v 1. polovině roku Obnova vozidel v systému veřejné dopravy. Předpoklad vyhlášení výzvy v 1. polovině roku Níže uvedená tabulka uvádí hodnoty indikátorů u projektů, které byly Výborem Regionální rady regionu schváleny k financování nebo jsou již v realizaci, a míru předpokládaného 14

15 plnění cílových hodnot indikátorů ROP Střední Morava. Toto platí i u přehledů indikátorů u schválených projektů a projektů v realizaci v dalších prioritních osách. Přehled indikátorů u schválených projektů prioritní osy 1 Doprava Kód indikátoru Název indikátoru Hodnota u schválených projektů a projektů v realizaci Cílová hodnota v ROP Střední Morava Předpoklad plnění v % k Core Core Core 14 Počet podpořených projektů na rozvoj dopravy ,83 Délka rekonstruovaných silnic II. a III. třídy v km 92, ,50 Délka nových silnic II. a III. třídy celkem 1, , Délka nových a rekonstruovaných cyklostezek 88, , Core Core Podíl nově zrekonstruovaných a nových silnic na celkové regionální síti silnic Přírůstek počtu obyvatel obsluhovaných zlepšenou veřejnou dopravou 1,91 2,7 70, ,78 Hodnota úspory času v silniční dopravě (EUR)/rok ,62 Počet nově pořízených ekologických vozidel ve veřejné dopravě Počet odbavených cestujících na regionálním letišti Core 1 Počet nově vytvořených pracovních míst Celková výše dotace u schválených projektů v mil. Kč Celková výše prostředků na prioritní osu pro období ( ) v mil. Kč Celková výše prostředků na prioritní osu pro období ( ) v mil.eur Kurz Kč/EUR Zbývající disponibilní zdroje v mil.kč 2 697, ,75 277,57 26, ,64 Míra plnění indikátoru Počet podpořených projektů na rozvoj dopravy (95,83 %) neodpovídá předpokladu čerpání celkové alokace v prioritní ose 1 Doprava (36,5 % ), což je z hlavní části způsobeno tím, že dosud nebyly vyhlášeny výzvy na podoblasti podpory Letiště, Obnova vozidel železnic, Obnova drážních vozidel a Obnova vozidel v systému veřejné dopravy, ve kterých se předpokládá předložení malého počtu projektů s vysokým finančním objemem. Očekává se, že po schválení projektů v těchto výzvách, dojde k přiblížení míry naplnění indikátoru k míře čerpání celkové alokace vzhledem ke schváleným projektům. Indikátor Délka rekonstruovaných silnic II. a III.třídy se plní na 78,5 % jeho cílové hodnoty v programovém dokumentu při čerpání alokace na podoblast podpory v řádu 1 880,2 mil. Kč (45,34 % celkové alokace na podoblast podpory). Míra plnění tohoto indikátoru se považuje za relevantní vzhledem k čerpání alokace - tedy vzhledem k nákladům na rekonstruování kilometru silnice, které jsou nižší než náklady na vytvoření kilometru nové silnice, jimiž se zabývá indikátor Délka nových silnic II. a III.třídy. Tento indikátor plníme pouze na 7,29 % a pro jeho naplnění bude potřeba většího finančního objemu než u indikátoru Délka rekonstruovaných silnic II. a III.třídy. V souvislosti s nedostatečným naplňováním indikátoru Délka nových silnic II. a III.třídy je třeba zvážit zaměření nově vyhlašované výzvy v rámci podoblasti podpory převážně na výstavbu nových silnic. Míru plnění indikátoru Hodnota úspory času v silniční dopravě (EUR)/rok není možné vzhledem k cílové hodnotě v ROP Střední Morava porovnávat, protože ve výzvách v rámci 15

16 oblasti podpory 1.1 Regionální dopravní infrastruktura (výzva č.01/2007 a 06/2008) byly používány různé metodiky výpočtu tohoto indikátoru a následně zaznamenány různé metody výpočtu indikátoru u žadatelů/příjemců. Tento problém bude řešen v rámci evaluační studie, která u všech projektů provede přepočet hodnoty indikátoru prostřednictvím stejné metodiky výpočtu. Hodnota indikátoru Přírůstek počtu obyvatel obsluhovaných zlepšenou veřejnou dopravou je zkreslena vysokou hodnotou tohoto indikátoru u jednoho, který ji naplňuje z 92 %. Bude nutné analyzovat způsob výpočtu indikátoru zmiňovaného. Vzhledem k tomu, že finanční alokace na jednotlivé oblasti či podoblasti podpory není stanovena závazně, vzniká další prostor pro přesun finančních prostředků, a to na základě rozhodnutí Výboru Regionální rady, např. ve vazbě na hospodářskou krizi. 16

17 2.1.1 Oblast podpory 1.1 Regionální dopravní infrastruktura Podoblast podpory Silnice II. a III. třídy V hodnoceném období, jak je uvedeno u prioritní osy 1, nebyla vyhlášena žádná výzva vztahující se k této podoblasti podpory. Dohromady bylo podáno 58 projektových žádostí s celkovou požadovanou dotací 2 141,25 mil. Kč Celková alokace na podoblast podpory (vč. podoblasti Letiště výzva dosud nebyla vyhlášena, zdůvodnění viz. Výše) je při kurzu 26,63 Kč/EUR 4 146,77 mil. Kč. K bylo podpořeno 49 projektů (83,1 %) s celkovou dotací 1 880,2 mil. Kč. Schváleným projektovým žádostem bylo přiděleno 87,8 % požadované dotace. Předpoklad čerpání celkové alokace na tuto podoblast podpory schválenými projekty dosáhl téměř poloviny (45,34 %) K byla ukončena realizace pěti projektů (příloha č.4 této Zprávy). Na základě schválených žádostí o platbu bylo proplaceno 79,91 mil. Kč, tj. 4,25 % ze schválené částky k čerpání oblasti 1.1 Dosud vyhlášené výzvy byly zaměřeny na tyto aktivity: stavební úpravy a případné rozšíření, modernizace a výstavba souvislých úseků silnic II. a III. třídy a ve vazbě na ně i úseků místních a účelových komunikací (zajištění dostupnosti center a napojení hlavních silničních tahů) odstraňování nebezpečných míst na silnicích II. a III. třídy a ve vazbě na to i na místních a účelových komunikacích úprava frekventovaných silnic II. a III. třídy (ve vazbě na ně i místních a účelových komunikací) v blízkosti sídel s vazbou na zkvalitňování životního prostředí obyvatel realizace opatření snižujících dopady provozu na silnicích II. a III. třídy (ve vazbě na ně i na místních a účelových komunikacích) na ekosystémy zlepšení napojení rozvojových průmyslových areálů a objektů na regionální síť silnic II. a III. třídy prostřednictvím výstavby nebo stavební úpravy a případného rozšíření místních komunikací Ukončenými projekty docházelo k naplňování těchto indikátorů: délka rekonstruovaných silnic II. a III. třídy v km hodnota úspory času v silniční dopravě (EUR)/rok počet podpořených projektů na rozvoj dopravy 17

18 2.1.2 Oblast podpory 1.2 Veřejná doprava Podoblast podpory Rozvoj integrovaného dopravního systému, přestupní terminály a zastávky V hodnoceném období nebyla vyhlášena žádná výzva vztahující se k této podoblasti podpory. Dohromady bylo podáno 17 projektových žádostí s celkovou požadovanou dotací 337,78 mil. Kč. Celková alokace na podoblast podpory (vč.podoblasti 1.2.2, 1,2.3, výzvy dosud nebyly vyhlášeny zdůvodnění viz výše) je při kurzu 26,63 Kč/EUR 2 653,64 mil. Kč. K bylo podpořeno 12 projektů (70,6 %) s celkovou dotací 311,23 mil. Kč. Schváleným projektovým žádostem bylo přiděleno 92,1 % požadované dotace. Předpoklad čerpání celkové alokace na tuto podoblast podpory, resp. podoblasti schválenými projekty dosáhl pouze 11,73 % a to z toho důvodu, že dosud nebyly vyhlášeny výzvy na podoblasti podpory Obnova vozidel železnic, Obnova drážních vozidel trolejbusy a tramvaje a Obnova vozidel. Dosud vyhlášená výzva byla zaměřena na tyto aktivity: budování přestupních terminálů integrované veřejné dopravy stavební úpravy a případné rozšíření nevyhovujících zastávek veřejné dopravy a jejich výstavba bezbariérové úpravy zastávek a souvisejícího vybavení a přístupových cest zavádění moderních a ekologických technologií ve veřejné dopravě. 18

19 2.1.3 Oblast podpory 1.3 Bezmotorová doprava V hodnoceném období nebyla vyhlášena žádná výzva vztahující se k této oblasti podpory. Celkem bylo podáno 34 projektových žádostí s celkovou požadovanou dotací 539,14 mil. Kč. Celková alokace na podoblast podpory 1.3 je při kurzu 26,63 Kč/EUR 591,33 mil. Kč. K bylo podpořeno 31 projektů (91,2 %) s celkovou dotací 505,68 mil. Kč. Schváleným projektovým žádostem bylo přiděleno 93,8 % požadované dotace. Předpoklad čerpání celkové alokace na tuto oblast podpory schválenými projekty dosáhl 85,52 %. 19

20 Bod č. 2 Tisk č.: 023-MV-09 P02 Zpráva o realizaci ROP Střední Morava za období 10/ / Prioritní osa 2 Integrovaný rozvoj a obnova regionu Podíl prioritních os na celkové alokaci ROP Střední Morava 3 Cestovní ruch 18,5 % 4 Technická pomoc 3,3 % 1 Doprava 38,8 % 2 Integrovaný rozvoj a obnova regionu 39,4 % V prioritní ose Integrovaný rozvoj a obnova regionu byly vyhlášeny výzvy v devíti oblastech a podoblastech podpory. Výbor regionální rady ( ) schválil-doporučil k financování celkem 30 projektových žádostí (podoblast 2.2.2, a 2.2.5) v celkové výši dotace 537,685 mil.kč. Dále VRR ( ) schválil-doporučil k financování dva strategické plány rozvoje měst (IPRM Olomouc a IPRM Zlín v celkovém finančním objemu 27,7 mil.eur). V hodnoceném období došlo k uzavření výzvy číslo 10/2008 (datum vyhlášení , konečný termín k předložení projektových žádostí ). Ve výzvě č. 10/2008 bylo podáno celkem 5 projektových žádostí s celkovým finančním objemem 105 mil.kč. Výzva byla zaměřena na podoblast Zdravotní infrastruktura. Projektové žádosti jsou v současné době předmětem hodnocení. Dohromady bylo podáno 351 projektových žádostí s požadovanou dotací 5 093,92 mil. Kč. K bylo podpořeno 217 (61,8 %) projektů s celkovou dotací 2 758,67 mil. Kč, z toho je 17 projektových žádostí s uzavřenou smlouvou o realizaci na celkový objem 202,94 mil.kč. 20

21 Schváleným projektovým žádostem bylo přiděleno 54,2 % požadované dotace. Celková alokace na prioritní osu 2 je při kurzu 26,63 Kč/EUR 7 506,04 mil. Kč. Z celkové alokace na tuto prioritní osu zbývá rozdělit 4 747,37 mil. Kč. Projektové žádosti - prioritní osa 2 nepodpodpořené projekty 134 Podané projekty v tom doporučené k financování realizované Důvody nepodpořených projektů byly uvedeny v minulé Zprávě. Aby nebyly duplicitně uváděny znovu, byly z této Zprávy vyřazeny. Hodnocení nových projektů z výzvy č.10/2008 není ještě ukončeno. Předpoklad čerpání finanční alokace - prioritní osa 2 zbývá rozdělit 63,3 % schváleno k čerpání 36,7 % Seznam realizovaných projektů je uvedený v příloze č. 3 tohoto dokumentu. Prozatím nebyly vyhlášeny výzvy v podoblastech podpory: 21

22 2.2.6 Rozvoj krizové infrastruktury Úpravy infrastruktury s ohledem na integraci marginalizovaných skupin společnosti Rozvoj finančních nástrojů a pilotní projekty U podoblastí podpory a nebyla dosud vyhlášena výzva z důvodu analýzy potřeb krajů v oblasti krizové infrastruktury a v oblasti integrace marginalizovaných skupin obyvatelstva. Podoblast podpory je zaměřena na rozvoj finančních nástrojů a pilotní projekty a její vyhlášení je vázáno na vyhotovení vzorových metodik a postupů, která budou řešeny v následujícím období. Přehled indikátorů u schválených projektů prioritní osy 2 Integrovaný rozvoj a obnova regionu Kód indikátoru Název indikátoru Hodnota u schválených projektů a projektů v realizaci Cílová hodnota v ROP Střední Morava Předpoklad plnění v % k Core Core Core 7 Počet projektů zvyšující atraktivitu - ostatní města - z toho Počet podpořených projektů na rozvoj venkovských oblastí (obcí) celkem , ,05 Počet projektů na podporu MSP , Soukromé spolufinancování MSP 1,41 16,9 8, Core Core Core Core Core Plocha revitalizovaných nevyužívaných nebo zanedbaných areálů (brownfields) celkem v ha Počet podniků / organizací služeb založených nebo udržených v revitalizované části města 20, , ,29 Počet nově vytvořených pracovních míst 102, ,83 Počet nově vytvořených pracovních míst v podpořených podnicích MSP působících v průmyslových zónách a brownfields Počet regenerovaných, revitalizovaných a nových objektů v podpořených městech a obcích Počet podpořených projektů na rozvoj (zvyšující atraktivitu) - vybraných měst Počet podpořených projektů zaměřených na podporu zdraví Počet podpořených projektů zaměřených na podporu vzdělávání Počet podpořených projektů zaměřených na podporu sociálních služeb , , , , Počet podpořených projektů zaměřených na podporu kultury a volnočasových aktivit ,29 Celková výše dotace u schválených projektů v mil. Kč 2 758,66 Celková výše prostředků na prioritní osu pro období ( ) v mil. Kč Celková výše prostředků na prioritní osu pro období ( ) v mil.eur Kurz Kč/EUR Zbývající disponibilní zdroje v mil.kč 7 506,08 281,87 26, ,42 Plnění indikátoru Počet projektů zvyšující atraktivitu - ostatní města (81,97 %) v porovnání s cílovou hodnotou v programovém dokumentu překračuje míru čerpání alokace na oblast 22

23 podpory 2.2 Rozvoj měst (24,2 %). Lze se domnívat, že cílová hodnota je podhodnocena a ve skutečnosti bude několikanásobně překročena. U indikátoru Počet podpořených projektů na rozvoj venkovských oblastí (obcí) celkem je míra jeho plnění vyšší než míra čerpání pouze o několik procentních bodů. Míra naplnění indikátoru Počet projektů na podporu MSP u schválených projektů dosáhla 41,18 %. Vysoký podíl plnění je způsobený tím, že bylo schváleno více projektů s nižším finančním objemem, než se při stanovování cílové hodnoty v ROP Střední Morava předpokládalo. Lze předpokládat, že pokud v rámci nově vyhlášených výzev v oblasti podpory 2.4 nebudou předloženy větší nebo komplexněji zaměřené projekty, bude cílová hodnota v ROP Střední Morava výrazně překročena. Míra naplnění indikátoru Soukromé spolufinancování MSP u schválených projektů činí 8,34 %, což je v relaci s podílem finančních prostředků schválených projektů (10,0 %) na celkové alokaci na oblast podpory 2.4 Podpora podnikání, na kterou se indikátor váže. Hodnota indikátoru Počet podniků/organizací služeb založených nebo udržených v revitalizované části města dosahuje 1054,29 % cílové hodnoty v ROP Střední Morava. Hodnota indikátoru je zkreslena z důvodu rozdílného způsobu vyčíslení indikátoru u několika projektů. Tento stav bude řešen zpřesněním metodiky výpočtu daného indikátoru, na jejímž základě bude provedeno přepočtení hodnot na projektech. Míra naplnění indikátorů Plocha revitalizovaných nevyužívaných nebo zanedbaných areálů (brownfields) celkem v ha a Počet regenerovaných, revitalizovaných a nových objektů v podpořených městech a obcích je mírně překračován a je v souladu s vyčleněnými prostředky na prioritní osu 2. Cílové hodnoty indikátorů Počet nově vytvořených pracovních míst a Počet nově vytvořených pracovních míst v podpořených podnicích MSP působících v průmyslových zónách a brownfields v ROP Střední Morava se jeví jako mírně podhodnocené, ale vzhledem k vývoji světové ekonomiky a nastupující hospodářské krizi se v současné době neuvažuje o korekci hodnot zmiňovaných indikátorů v programovém dokumentu. 23

24 2.2.1 Oblast podpory 2.1 Rozvoj regionálních center Dva integrované plány rozvoje měst (IPRM) Olomouc a Zlín nejsou do celkového počtu individuálních projektů prioritní osy 2 - oblasti 2.1 zahrnuty, neboť jde o strategické plány rozvoje. Každý IPRM bude následně naplňován dílčími projekty. Výzvy k předkládaní dílčích projektů k naplňování IPRM budou vyhlášeny v průběhu 1.pololetí roku Integrovaný plán rozvoje města Olomouce Městské parky, celková výše dotace 9,7 mil.kč. IPRM Olomouc představuje soubor vzájemně obsahově a časově provázaných akcí, které směřují k řešení problémů či realizaci rozvojových aktivit, které jsou realizovány ve vymezené zóně města nebo v rámci tématického přístupu ve městě. Jedná se o strategický dokument Magistrátu města Olomouc pro efektivní implementaci prostředků politiky hospodářské a sociální soudržnosti EU v programovém období pro město Olomouc. Cílem IPRM Olomouc je maximálně přizpůsobit jednotlivé plánované akce připravovaným intervencím ze strukturálních fondů a zajistit maximální využití těchto prostředků pro město Olomouc. 2. Integrovaný plán rozvoje města Zlína Společensko-kulturní a vzdělávací centrum Zlín, celková výše dotace 18,0 mil.kč. IPRM Zlín je zónově zaměřený a jeho strategie obsahuje dva specifické cíle, které nastavují směrování IPRM zejména s ohledem na využití silných stránek a příležitostí. IPRM Zlín se zaměřuje na rozvoj kultury a společenského života a na rozvoj výzkumu, vývoje a inovací. 24

25 2.2.2 Oblast podpory 2.2 Rozvoj měst Podoblast podpory Fyzická revitalizace území V hodnoceném období nebyla vyhlášena žádná výzva vztahující se k této podoblasti podpory. Celkem bylo podáno 25 projektových žádostí s celkovou požadovanou dotací 548,54 mil. Kč. Celková alokace na podoblast podpory je při kurzu 26,63 Kč/EUR 4 270,94 mil. Kč. K bylo podpořeno 20 projektů (80,0 %) s celkovou dotací 492,35 mil. Kč. Schváleným projektovým žádostem bylo přiděleno 89,8 % požadované dotace. Předpoklad čerpání celkové alokace na tuto podoblast podpory schválenými projekty dosáhl 11,52 % Podoblast podpory Infrastruktura pro rozvoj sociálních služeb V hodnoceném období nebyla vyhlášena žádná výzva vztahující se k této podoblasti podpory. Celkem bylo podáno 15 projektových žádostí s celkovou požadovanou dotací 298,32 mil. Kč. Celková alokace na podoblast podpory je při kurzu 26,63 Kč/EUR 4 270,94 mil. Kč. K bylo podpořeno 5 projektů (33,3 %) s celkovou dotací 145,04 mil. Kč. Schváleným projektovým žádostem bylo přiděleno 48,6 % požadované dotace. Předpoklad čerpání celkové alokace na tuto podoblast podpory schválenými projekty činí 3,4 %. Dosud vyhlášená výzva byla zaměřena na aktivity: infrastruktura pro poskytování sociálních služeb pořízení vybavení s ohledem na zvýšení kvality poskytovaných služeb a technologický rozvoj Podoblast podpory Infrastruktura pro rozvoj vzdělávání V hodnoceném období nebyla vyhlášena žádná výzva vztahující se k této podoblasti podpory. Celkem bylo podáno 24 projektových žádostí s celkovou požadovanou dotací 280,49 mil. Kč. Celková alokace na podoblast podpory je při kurzu 26,63 Kč/EUR 4 270,94 mil. Kč. K bylo podpořeno 19 projektů (79,2 %) s celkovou dotací 245,13 mil. Kč. 25

26 Schváleným projektovým žádostem bylo přiděleno 87,4 % požadované dotace. Předpoklad čerpání celkové alokace na tuto podoblast podpory schválenými projekty je ve výši 5,7 %. Dosud vyhlášená výzva byla zaměřena na aktivity: vzdělávací infrastruktura především mateřské, základní a střední školy a infrastruktura pro celoživotní učení Podoblast podpory Zdravotní infrastruktura V hodnoceném období došlo k uzavření výzvy číslo 10/2008 (datum vyhlášení , konečný termín k předložení projektových žádostí ). Ve výzvě č. 10/2008 bylo podáno celkem 5 projektových žádostí, které jsou v současné době předmětem hodnocení. Jejich celková požadovaná dotace je ve výši 105,14 mil. Kč. Výzva byla zaměřena na tyto aktivity: infrastruktura pro poskytování zdravotní péče pořízení vybavení s ohledem na zvýšení kvality poskytovaných služeb a technologický rozvoj Podoblast podpory Infrastruktura pro rozvoj volnočasových aktivit V hodnoceném období nebyla vyhlášena žádná výzva vztahující se k této podoblasti podpory. Celkem bylo podáno 55 projektových žádostí s celkovou požadovanou dotací 1 147,74 mil. Kč. Celková alokace na podoblast podpory je při kurzu 26,63 Kč/EUR 4 270,94 mil. Kč. K bylo podpořeno 6 projektů (10,9 %) s celkovou dotací 149,53 mil. Kč. Schváleným projektovým žádostem bylo přiděleno 13,0 % požadované dotace. Předpoklad čerpání celkové alokace na tuto podoblast podpory schválenými projekty dosáhl 3,5 %. Dosud vyhlášená výzva byla zaměřena na aktivity: infrastruktura pro poskytování zájmových a volnočasových aktivit, včetně kulturních, sportovních a multifunkčních zařízení Předpoklad čerpání alokace souhrnně za podoblasti podpory schválenými projekty dosáhl téměř čtvrtiny (24,2 %). 26

27 2.2.3 Oblast podpory 2.3 Rozvoj venkova Podoblast podpory Fyzická revitalizace území V hodnoceném období nebyla vyhlášena žádná výzva vztahující se k této podoblasti podpory. Celkem bylo podáno 69 projektových žádostí s celkovou požadovanou dotací 697,42 mil. Kč. Celková alokace na podoblast podpory je při kurzu 26,63 Kč/EUR 2 784,75 mil. Kč. K bylo podpořeno 59 projektů (85,5 %) s celkovou dotací 557,73 mil. Kč. Schváleným projektovým žádostem bylo přiděleno 82,8 % požadované dotace. Předpoklad čerpání celkové alokace na tuto podoblast podpory schválenými projekty dosáhl více než pětiny (20,75 %) Podoblast podpory Sociální infrastruktura V hodnoceném období nebyla vyhlášena žádná výzva vztahující se k této podoblasti podpory. Celkem bylo podáno 145 projektových žádostí s celkovou požadovanou dotací 1 884,18 mil. Kč. Celková alokace na podoblast podpory je při kurzu 26,63 Kč/EUR 2 784,75 mil. Kč. K bylo podpořeno 101 projektů (69,7 %) s celkovou dotací 1 104,02 mil. Kč. Schváleným projektovým žádostem bylo přiděleno 58,6 % požadované dotace. Předpoklad čerpání celkové alokace na tuto podoblast podpory schválenými projekty je ve výši 39,6 %. Dosud vyhlášená výzva byla zaměřena na aktivity: vzdělávací infrastruktura především mateřské a základní školy Infrastruktura pro poskytování sociálních služeb infrastruktura pro poskytování zdravotní péče infrastruktura pro poskytování zájmových a volnočasových aktivit, včetně kulturních, sportovních a multifunkčních zařízení úpravy infrastruktury s ohledem na integraci marginalizovaných skupin společnosti (např. osoby s handicapem) infrastruktura pro zvýšení bezpečnosti, prevenci a řešení rizik Předpoklad čerpání alokace souhrnně za podoblasti podpory a schválenými projekty dosáhl 60,3 %. 27

28 2.2.4 Oblast podpory 2.4 Podpora podnikání V hodnoceném období nebyla vyhlášena žádná výzva vztahující se k této oblasti podpory. Celkem bylo podáno 13 projektových žádostí s celkovou požadovanou dotací 132,08 mil. Kč. Celková alokace pro tuto podoblast podpory je při kurzu 26,63 Kč/EUR 450,36 mil. Kč. K bylo podpořeno 7 projektů (53,8 %) s celkovou dotací 44,87 mil. Kč. Schváleným projektovým žádostem bylo přiděleno 34,0 % požadované dotace. Předpoklad čerpání celkové alokace na tuto oblast podpory schválenými projekty dosáhl rovné desetiny (10,0 %). Dosud vyhlášená výzva byla zaměřena na aktivity: stavební úpravy a případné rozšíření, modernizace a revitalizace stávajících objektů pro podnikání v rámci brownfields investice do dopravní a technické infrastruktury průmyslových zón a lokalit menšího rozsahu odstranění nevyužitelných staveb v rámci revitalizace území 28

29 2.3 Prioritní osa 3 Cestovní ruch Bod č. 2 Tisk č.: 023-MV-09 P02 Zpráva o realizaci ROP Střední Morava za období 10/ /2009 Podíl prioritních os na celkové alokaci ROP Střední Morava 3 Cestovní ruch 18,5 % 4 Technická pomoc 3,3 % 1 Doprava 38,8 % 2 Integrovaný rozvoj a obnova regionu 39,4 % V prioritní ose Cestovní ruch byly vyhlášeny výzvy v šesti oblastech a podoblastech podpory. V hodnoceném období došlo k vyhodnocení podaných projektových žádostí z výzvy číslo 11/008 (datum vyhlášení , konečný termín k předložení projektových žádostí ). Ve výzvě č. 11/2008 byly podány 2 projektové žádosti s celkovým finančním objemem 116 mil. Kč, zaměřené na oblast 3.1 Integrovaný rozvoj cestovního ruchu k předkládání IPRÚ Luhačovicko. Podané projektové žádosti splnily všechny podmínky a náležitosti a byly VRR ( ) doporučeny k financování. Dohromady na obou územních pracovištích bylo podáno 191 projektových žádostí s požadovanou dotací 3 067,08 mil. Kč. K bylo podpořeno 105 (55,0 %) projektů s celkovou dotací 1 722,72 mil. Kč, z toho je 17 projektových žádostí s uzavřenou smlouvou o realizaci na celkový objem 440,21 mil.kč. Schváleným projektovým žádostem bylo přiděleno 56,2% požadované dotace. Celková alokace na prioritní osu 3 je při kurzu 26,63 Kč/EUR 3 524,36 mil. Kč. Z celkové alokace na tuto prioritní osu zbývá rozdělit 1 801,64 mil. Kč. 29

Analýza pokroku realizace ROP SČ

Analýza pokroku realizace ROP SČ Analýza pokroku realizace ROP SČ K 31. 12. 2008 Interní evaluace leden únor 2009 Obsah Obsah... 2 1. Úvod... 3 2. Hlavní zjištění a závěry... 4 3. Doporučení... 7 4. Harmonogram a použitá metodika... 9

Více

Bilance realizace ROP Střední Morava za období 2008-2012

Bilance realizace ROP Střední Morava za období 2008-2012 Bilance realizace ROP Střední Morava za období 2008-2012 Obsah Pokrok v realizaci ROP Střední Morava Vyhodnocení finančního plnění ROP Střední Vyhodnocení věcného plnění ROP Střední Morava Přehled výzev

Více

ZPRÁVA O REALIZACI REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU REGIONU SOUDRŽNOSTI STŘEDNÍ ČECHY PRO 12. ZASEDÁNÍ MONITOROVACÍHO VÝBORU

ZPRÁVA O REALIZACI REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU REGIONU SOUDRŽNOSTI STŘEDNÍ ČECHY PRO 12. ZASEDÁNÍ MONITOROVACÍHO VÝBORU ZPRÁVA O REALIZACI REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU REGIONU SOUDRŽNOSTI STŘEDNÍ ČECHY PRO 12. ZASEDÁNÍ MONITOROVACÍHO VÝBORU ZA OBDOBÍ OD 1. ŘÍJNA 211 DO 31. B ŘEZN A 212 REGIONÁLNÍ RADA REGI O NU SOUDR

Více

Společného monitorovacího výboru operačních programů Praha Adaptabilita a Praha Konkurenceschopnost

Společného monitorovacího výboru operačních programů Praha Adaptabilita a Praha Konkurenceschopnost U S N E S E N Í Společného monitorovacího výboru operačních programů a Praha Konkurenceschopnost (podle čl. 4, ost. 7 Jednacího řádu Společného monitorovacího výboru OPPA a OPPK procedurou per rollam s

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci PŘEHLED OTEVŘENÝCH VÝZEV K 18. LEDNU 2012

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci PŘEHLED OTEVŘENÝCH VÝZEV K 18. LEDNU 2012 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci PŘEHLED OTEVŘENÝCH VÝZEV K 18. LEDNU 2012 LEDEN 2012 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Odbor řízení a koordinace NSRR Staroměstské náměstí 6

Více

ZPRÁVA O REALIZACI REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU REGIONU SOUDRŽNOSTI STŘEDNÍ ČECHY PRO 16. ZASEDÁNÍ MONITOROVACÍHO VÝBORU

ZPRÁVA O REALIZACI REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU REGIONU SOUDRŽNOSTI STŘEDNÍ ČECHY PRO 16. ZASEDÁNÍ MONITOROVACÍHO VÝBORU ZPRÁVA O REALIZACI REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU REGIONU SOUDRŽNOSTI STŘEDNÍ ČECHY PRO 16. ZASEDÁNÍ MONITOROVACÍHO VÝBORU Z A OBDOBÍ OD 1. ŘÍJN A 2013 DO 31. BŘ EZN A 2014 REGION ÁLNÍ R AD A REGI O

Více

Obsah Přílohy... 3 SEZNAM ZKRATEK... 4 Manaţerské shrnutí Výroční zprávy... 6 1 Identifikace operačního programu... 16

Obsah Přílohy... 3 SEZNAM ZKRATEK... 4 Manaţerské shrnutí Výroční zprávy... 6 1 Identifikace operačního programu... 16 VÝROČNÍ ZPRÁVA O REALIZACI ROP STŘEDNÍ MORAVA 2012 1 Obsah Přílohy... 3 SEZNAM ZKRATEK... 4 Manaţerské shrnutí Výroční zprávy... 6 1 Identifikace operačního programu... 16 1.1 Popis a stručná charakteristika

Více

Výroční zpráva za rok 2009

Výroční zpráva za rok 2009 Výroční zpráva za rok 2009 OBSAH Úvodní slovo... 4 Manažerské shrnutí... 6 1 Identifikace operačního programu... 9 1.1 Stručná charakteristika Regionálního operačního programu Jihovýchod... 9 1.1.1 Prioritní

Více

Regionální operační program NUTS II Severovýchod

Regionální operační program NUTS II Severovýchod Regionální operační program NUTS II Severovýchod Řízení projektů financovaných z fondů Evropské unie Hotel Studánka, Rychnov nad Kněžnou, 25.11.2010 ROP Severovýchod Víceletý rozvojový programový dokument,

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ NÁRODNÍ ORGÁN PRO KOORDINACI MĚSÍČNÍ MONITOROVACÍ ZPRÁVA

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ NÁRODNÍ ORGÁN PRO KOORDINACI MĚSÍČNÍ MONITOROVACÍ ZPRÁVA MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ NÁRODNÍ ORGÁN PRO KOORDINACI MĚSÍČNÍ MONITOROVACÍ ZPRÁVA O PRŮBĚHU ČERPÁNÍ STRUKTURÁLNÍCH FONDŮ, FONDU SOUDRŽNOSTI A NÁRODNÍCH ZDROJŮ ZÁŘÍ 2008 Ministerstvo pro místní rozvoj

Více

Regionální operační program NUTS II Severovýchod. Vaše nápady, náš kapitál

Regionální operační program NUTS II Severovýchod. Vaše nápady, náš kapitál Regionální operační program NUTS II Severovýchod Vaše nápady, náš kapitál Vážení čtenáři, představuji Vám skvělou příležitost pro náš region - Regionální operační program NUTS II Severovýchod, pomocí něhož

Více

Průběh čerpání strukturálních fondů

Průběh čerpání strukturálních fondů Rámec podpory Společenství představuje základní strategii pro rozvoj regionů České republiky na období 2004 -. Řídicí orgán Rámce podpory Společenství (MMR) plní roli výkonného orgánu, který zajišťuje

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V 36 V 331 Rožnovsko 1.0 V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu

Více

Výroční zpráva o realizaci ROP Střední Morava za rok 2010

Výroční zpráva o realizaci ROP Střední Morava za rok 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA O REALIZACI ROP STŘEDNÍ MORAVA 2010 1 Obsah SEZNAM ZKRATEK... 3 Manaţerské shrnutí Výroční zprávy... 5 1 Identifikace operačního programu... 15 1.1 Popis a stručná charakteristika programu...

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI V RÁMCI ROP SEVEROZÁPAD

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI V RÁMCI ROP SEVEROZÁPAD VÝZVA VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI V RÁMCI ROP SEVEROZÁPAD oblast podpory 1.1 Integrovaný plán rozvoje města Chomutov (Areál bývalých kasáren a přilehlého okolí) 17. března 2010 Regionální operační

Více

Implementační uspořádání

Implementační uspořádání Implementační uspořádání Řídicím orgánem ROP JV je na základě zákona č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, ve znění pozdějších předpisů, stanovena Regionální rada regionu soudržnosti Jihovýchod.

Více

ZPRÁVA O REALIZACI REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU REGIONU SOUDRŽNOSTI STŘEDNÍ ČECHY PRO 17. ZASEDÁNÍ MONITOROVACÍHO VÝBORU

ZPRÁVA O REALIZACI REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU REGIONU SOUDRŽNOSTI STŘEDNÍ ČECHY PRO 17. ZASEDÁNÍ MONITOROVACÍHO VÝBORU ZPRÁVA O REALIZACI REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU REGIONU SOUDRŽNOSTI STŘEDNÍ ČECHY PRO 17. ZASEDÁNÍ MONITOROVACÍHO VÝBORU Z A OBDOBÍ OD 1. DUBN A 2014 DO 30. Z ÁŘ Í 2014 REGION ÁLNÍ R AD A REGIONU SOUDRŽN

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci. PŘEHLED OTEVŘENÝCH VÝZEV k 20. září 2010

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci. PŘEHLED OTEVŘENÝCH VÝZEV k 20. září 2010 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci PŘEHLED OTEVŘENÝCH VÝZEV k 20. září 2010 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Odbor řízení a koordinace NSRR Staroměstské náměstí 6 11015 Praha 1 E-mail:

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y -09 P01 V 16 V 223 1.0 4 V 16 V 223 1.0 V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální

Více

DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA

DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA SPOLUFINANCOVANÁ ZE SF / FS A NÁRODNÍCH ZDROJŮ ÚNOR 2011 Ministerstvo pro místní rozvoj Odbor řízení a koordinace NSRR

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI V RÁMCI ROP SEVEROZÁPAD

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI V RÁMCI ROP SEVEROZÁPAD VÝZVA VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI V RÁMCI ROP SEVEROZÁPAD oblast podpory 1.1 Integrovaný plán rozvoje města Chomutov (Areál bývalých kasáren a přilehlého okolí) 16. prosince 2009 R e g io n á

Více

Informace pro pracoviště AV ČR

Informace pro pracoviště AV ČR Národní 3, 117 20 Praha 1 Informace pro pracoviště AV ČR o možnosti financování vývoje a výzkumu realizovaného v Praze ze strukturálních fondů Zpracoval: Ing. Marcela Přesličková, tel.221 403 331, e-mail

Více

Analýza vazeb mezi operačními programy

Analýza vazeb mezi operačními programy Analýza vazeb mezi operačními programy na období 2007 2013 REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM STŘEDNÍ ČECHY Národní orgán pro koordinaci Odbor řízení a koordinace NSRR Verze 2.0 Datum 1. srpna 2008 MINISTERSTVO

Více

Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko. vyhlašuje KONTINUÁLNÍ VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI

Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko. vyhlašuje KONTINUÁLNÍ VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko Úřad Regionální rady Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko vyhlašuje KONTINUÁLNÍ VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI v souladu s Regionálním

Více

MALÝ PRŮVODCE VELKÝMI MOŽNOSTMI

MALÝ PRŮVODCE VELKÝMI MOŽNOSTMI MALÝ PRŮVODCE VELKÝMI MOŽNOSTMI REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM (ROP) MORAVSKOSLEZSKO TÉMATICKÉ OPERAČNÍ PROGRAMY PROGRAMY V RÁMCI EVROPSKÉ ÚZEMNÍ SPOLUPRÁCE PROGRAM ROZVOJE VENKOVA REGION MORAVSKOSLEZSKO

Více

MV pril 1. Stručná zpráva o realizaci Regionálního operačního programu Jihovýchod (za období od do )

MV pril 1. Stručná zpráva o realizaci Regionálního operačního programu Jihovýchod (za období od do ) Stručná zpráva o realizaci Regionálního operačního programu Jihovýchod (za období od 9. 10. 2015 do 26. 4. 2016) BRNO DUBEN 2016 Obsah: Souhrnné tabulky o pokroku v realizaci Regionálního operačního programu

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V 26 V 311 Jesenicko 1.0 V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu

Více

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK)

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) JUDr. Ing. Tomáš Novotný, Ph.D. Náměstek ministra průmyslu a obchodu Sekce fondů EU, výzkumu, vývoje, inovací a investičních pobídek

Více

SPRÁVA NÁRODNÍHO PARKU A CHRÁNĚNÉ KRAJINNÉ OBLASTI ŠUMAVA

SPRÁVA NÁRODNÍHO PARKU A CHRÁNĚNÉ KRAJINNÉ OBLASTI ŠUMAVA SPRÁVA NÁRODNÍHO PARKU A CHRÁNĚNÉ KRAJINNÉ OBLASTI ŠUMAVA Návrh mechanismů podpory projektů ze zásobníku KIPR IImpllementtačníí sttrukttura KIIPR Implementační dokument KIPR je nedílnou součástí dokumentu

Více

Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko. vyhlašuje KONTINUÁLNÍ VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI

Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko. vyhlašuje KONTINUÁLNÍ VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko Úřad Regionální rady Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko vyhlašuje KONTINUÁLNÍ VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI v souladu s Regionálním

Více

Prováděcí dokument ROP NUTS 2 SČ. 3.4 4.2.4 Změna minimální hranice celkových způsobilých výdajů projektu z 5 milionů Kč na 3 miliony Kč

Prováděcí dokument ROP NUTS 2 SČ. 3.4 4.2.4 Změna minimální hranice celkových způsobilých výdajů projektu z 5 milionů Kč na 3 miliony Kč EVIDENCE ZMĚN Číslo verze Kapitola / Podkapitola Popis změny 3.4 4.2.4 Změna minimální hranice celkových způsobilých výdajů projektu z 5 milionů Kč na 3 miliony Kč 3.4 6.2.13 Doplněn indikátor výsledku

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V 08 V331 1.0 V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu soudržnosti

Více

Výběrová kritéria pro hodnocení IPRM

Výběrová kritéria pro hodnocení IPRM Výběrová kritéria pro hodnocení IPRM I. stupeň hodnocení 1) Kritéria formálních náležitostí IPRM a) Úplnost žádosti Žádost je předložená v předepsaném počtu paré, z nichž alespoň jedna musí být originálem

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V 45 V 34 1.0 V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu soudržnosti

Více

Operační program Podnikání a inovace 2007-2013. Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020

Operační program Podnikání a inovace 2007-2013. Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020 Operační program Podnikání a inovace 2007-2013 Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020 JUDr. Ing. Tomáš Novotný, Ph.D. náměstek ministra Ministerstvo průmyslu a obchodu 13.

Více

Výzva pro předkládání žádostí v rámci ROP SV oblast podpory 2.1 dílčí projekty

Výzva pro předkládání žádostí v rámci ROP SV oblast podpory 2.1 dílčí projekty Výzva pro předkládání žádostí v rámci ROP SV oblast podpory 2.1 dílčí projekty Datum zveřejnění: 20. 11. 2013 ~ 2 ~ REGIONÁLNÍ RADA REGIONU SOUDRŽNOSTI SEVEROVÝCHOD VYHLAŠUJE PRŮBĚŽNOU ŘÍZENOU VÝZVU PRO

Více

Zhodnocení ROP Střední Morava. Ing. Hana Linhartová vedoucí oddělení metodiky Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava

Zhodnocení ROP Střední Morava. Ing. Hana Linhartová vedoucí oddělení metodiky Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava Zhodnocení ROP Střední Morava Ing. Hana Linhartová vedoucí oddělení metodiky Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava Obsah: 1. Pokrok v realizaci ROP Střední Morava 2. Plnění monitorovacích

Více

PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE

PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko Řízená kopie elektronická Verze 5.02 Účinnost od 2.5.2014 Počet stran: 74 Počet příloh: 8 Ověřil: Ing. Vladimír Gelnar Schválil: Mgr. Kateřina Dostálová,

Více

Příloha č. 2 k rozhodnutí ministra o vydání Dodatku k Metodickému pokynu. Č.j.: 15450/2008-72. Metodický pokyn

Příloha č. 2 k rozhodnutí ministra o vydání Dodatku k Metodickému pokynu. Č.j.: 15450/2008-72. Metodický pokyn Č.j.: 15450/2008-72 Metodický pokyn Ministerstva pro místní rozvoj k hlavním zásadám pro přípravu, hodnocení a schvalování Integrovaného plánu rozvoje města (na základě Usnesení vlády ČR ze dne 13. srpna

Více

Výstupy evaluace PŘÍLOHA 4. Analytická část. Strategie rozvoje Královéhradeckého kraje 2014-2020. Programu rozvoje KHK 2008 2010

Výstupy evaluace PŘÍLOHA 4. Analytická část. Strategie rozvoje Královéhradeckého kraje 2014-2020. Programu rozvoje KHK 2008 2010 Výstupy evaluace Programu rozvoje KHK 2008 2010 Analytická část Strategie rozvoje Královéhradeckého kraje 2014-2020 PŘÍLOHA 4 Zpracovatelský tým: Centrum EP, oddělení rozvoje Soukenická 54 500 03 Hradec

Více

Podkladová studie pro 2014+ - analýza podpory podnikání ve vazbě s výzkumem, vývojem a inovacemi, vzděláváním, ŽP a rozvojem venkova 11. 4.

Podkladová studie pro 2014+ - analýza podpory podnikání ve vazbě s výzkumem, vývojem a inovacemi, vzděláváním, ŽP a rozvojem venkova 11. 4. Podkladová studie pro 2014+ - analýza podpory podnikání ve vazbě s výzkumem, vývojem a inovacemi, vzděláváním, ŽP a rozvojem venkova 11. 4. 2012 OBSAH 1. Postup realizace zakázky 2. Dosavadní výstupy zakázky

Více

Smlouva o poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod

Smlouva o poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod Smlouva o poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod Pro projekt s názvem: Prioritní osa: Oblast podpory Číslo projektu: kód dle vyhl. 560/2006 Sb., o účasti státního rozpočtu

Více

Výroční zpráva Operačního programu Podnikání a inovace za rok 2014

Výroční zpráva Operačního programu Podnikání a inovace za rok 2014 Výroční zpráva Operačního programu Podnikání a inovace za rok 214 Zpracoval: Sekce fondů EU Ministerstvo průmyslu a obchodu Česká republika Květen 215 Obsah Manažerské shrnutí Výroční zprávy o provádění

Více

Čerpání prostředků z fondů EU za programové období 2007-2013 Petr Hovorka a Jan Kůs. Ministerstvo financí České republiky

Čerpání prostředků z fondů EU za programové období 2007-2013 Petr Hovorka a Jan Kůs. Ministerstvo financí České republiky makroekonomický vývoj, záměry fiskální politiky, vývoj veřejných financí, veřejné rozpočty, peněžní toky, vládní sektor, národní účty, mezinárodní srovnání, střednědobý fiskální výhled, střednědobý výhled

Více

OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ PRO VODU, VZDUCH A PŘÍRODU Implementační dokument verze k 3. 12. 2009 M I NISTERSTVO ŽIVOTNÍ HO PROSTŘEDÍ STÁTNÍ FOND ŽIVOT NÍ HO PROSTŘEDÍ FOND SOUDRŽNOSTI / EVROPSKÝ

Více

RPS/CSF Budoucnost politiky HSS 2007-13 Česká republika 2004>2006

RPS/CSF Budoucnost politiky HSS 2007-13 Česká republika 2004>2006 Tento projekt je financován z finančních prostředků Evropské unie RPS/CSF Budoucnost politiky HSS 2007-13 Česká republika 2004>2006 Ing. Marek Jetmar, Ph.D. Externí expert Ministerstvo pro místní rozvoj

Více

STRATEGICKÝ REALIZAČNÍ PLÁN INTEGROVANÉHO REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU

STRATEGICKÝ REALIZAČNÍ PLÁN INTEGROVANÉHO REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU STRATEGICKÝ REALIZAČNÍ PLÁN INTEGROVANÉHO REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU Datum zpracování: 6. 11. 2015 Obsah Úvod... 2 1 Harmonogram... 4 2 Predikce čerpání finančních prostředků... 4 2.1.1 Finanční

Více

Regionální operační program NUTS II Severovýchod 2007-2013. www.rada-severovychod.cz

Regionální operační program NUTS II Severovýchod 2007-2013. www.rada-severovychod.cz Regionální operační program NUTS II Severovýchod 2007-2013 ROP Severovýchod Prioritní osy ROP Severovýchod Prioritní osa Alokace ERDF % 1 Rozvoj dopravní infrastruktury 2 Rozvoj městských a venkovských

Více

Analýza absorpční kapacity Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod

Analýza absorpční kapacity Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod Analýza absorpční kapacity Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod Analýza dalších potřeb regionu na základě dopadu realizovaných projektů Závěrečná evaluační zpráva Zpracovatel: Regionální

Více

Regionální operační program NUTS II Severovýchod. Evropské dotace v roce 2008

Regionální operační program NUTS II Severovýchod. Evropské dotace v roce 2008 Regionální operační program NUTS II Severovýchod Evropské dotace v roce 2008 Obsah Regionální operační program NUTS II Severovýchod Evropské dotace v roce 2008 Úvodní slovo Úvod Mgr. Radko Martínek, předseda

Více

PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE. Výzva č. 34, 35, 36 a 37/v1

PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE. Výzva č. 34, 35, 36 a 37/v1 Výzva č. 34, 35, 36 a 37/v1 23. dubna 2012 KAPITOLA Č. 1.2 2.1 3.3.1 3.5 Příloha č. 1 Příloha č. 5 Příloha č. 7 Příloha č. 9 PŘEDMĚT REVIZE Definice pojmů datum ukončení etapy, etapa projektu Způsobilé

Více

MANAŽERSKÝ SOUHRN VÝROČNÍ ZPRÁVA O PROVÁDĚNÍ REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU REGIONU SOUDRŽNOSTI MORAVSKOSLEZSKO ZA ROK 2011

MANAŽERSKÝ SOUHRN VÝROČNÍ ZPRÁVA O PROVÁDĚNÍ REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU REGIONU SOUDRŽNOSTI MORAVSKOSLEZSKO ZA ROK 2011 Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko Úřad Regionální rady MANAŽERSKÝ SOUHRN VÝROČNÍ ZPRÁVA O PROVÁDĚNÍ REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU REGIONU SOUDRŽNOSTI MORAVSKOSLEZSKO ZA ROK 2011 ke

Více

Oznámení o změně v IPRM SV/002

Oznámení o změně v IPRM SV/002 Příloha č. 2, bod 47-5/2014 Oznámení o změně v IPRM SV/002 47. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod Příloha č. 1 Finanční plán IPRM Název projektu : Integrovaný plán rozvoje

Více

Smlouva o poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod

Smlouva o poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod Smlouva o poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod Pro projekt s názvem: Prioritní osa: Oblast podpory Číslo projektu: kód dle vyhl. 560/2006 Sb., o účasti státního rozpočtu

Více

VYHLAŠOVATEL Středočeský kraj. BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Krajský úřad Středočeského kraje Odbor regionálního rozvoje. vyhlašuje kolovou VÝZVU

VYHLAŠOVATEL Středočeský kraj. BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Krajský úřad Středočeského kraje Odbor regionálního rozvoje. vyhlašuje kolovou VÝZVU VYHLAŠOVATEL Středočeský kraj BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Krajský úřad Středočeského kraje Odbor regionálního rozvoje ZPROSTŘEDKUJÍCÍ SUBJEKT OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST (DÁLE

Více

MOŽNOSTI ČERPÁNÍ FINANCÍ Z FONDŮ EU PRO ZŠ BOHDALICE A OBEC BOHDALICE

MOŽNOSTI ČERPÁNÍ FINANCÍ Z FONDŮ EU PRO ZŠ BOHDALICE A OBEC BOHDALICE Evropský polytechnický institut, s.r.o. v Kunovicích Studijní obor: Finance a daně MOŽNOSTI ČERPÁNÍ FINANCÍ Z FONDŮ EU PRO ZŠ BOHDALICE A OBEC BOHDALICE (Bakalářská práce) Autor: Jana Šoupalová Vedoucí

Více

vyhlašuje: pro: Kraje ČR

vyhlašuje: pro: Kraje ČR Název subjektu (vyhlašovatele): Ministerstvo vnitra České republiky Název odboru/úseku (vyhlašovatele): Odbor strukturálních fondů Role v implementační struktuře OP LZZ: Zprostředkující subjekt vyhlašuje:

Více

Zpráva o realizaci ROP Střední Morava pro Monitorovací výbor ROP SM

Zpráva o realizaci ROP Střední Morava pro Monitorovací výbor ROP SM Bod č. 2 Tisk č.: 023-MV-09 P02 Zpráva o realizaci ROP Střední Morava Zpráva o realizaci ROP Střední Morava pro Monitorovací výbor ROP SM za období 02/2009-04/2009 (stav k 15. 04. 2009) 1 Obsah Zpráva

Více

USNESENÍ z 24. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad

USNESENÍ z 24. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad USNESENÍ z 24. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad Klášterec nad Ohří, 10. října 2008 Usnesení č. 1/24/2008 zápis z 23. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad

Více

Regionální operační program regionu soudržnosti Střední Morava Moravský Beroun

Regionální operační program regionu soudržnosti Střední Morava Moravský Beroun Regionální operační program regionu soudržnosti Střední Morava 2007 2013 Moravský Beroun 22.3.2011 Obsah: 1. Aktuální informace o stavu čerpání ROP SM 2. Projekty a doba udržitelnosti 3. Harmonogram výzev

Více

Regionální rada regionu soudržnosti Jihozápad. vyhlašuje

Regionální rada regionu soudržnosti Jihozápad. vyhlašuje Regionální rada regionu soudržnosti Jihozápad vyhlašuje VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ v souladu s Regionálním operačním programem NUTS II Jihozápad, týkající se Prioritní osy 3 Rozvoj cestovního ruchu, Oblast

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI V RÁMCI ROP SEVEROZÁPAD

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI V RÁMCI ROP SEVEROZÁPAD Investice do Vaší budoucnosti Spolufinancováno Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj Regionální operační program NUTS II Severozápad VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI V RÁMCI ROP SEVEROZÁPAD

Více

Smlouva o účasti projektu v IPRM PŘITAŽLIVÉ MĚSTO Regionální operační program NUTS II Severovýchod

Smlouva o účasti projektu v IPRM PŘITAŽLIVÉ MĚSTO Regionální operační program NUTS II Severovýchod Statutární město Pardubice se sídlem Pernštýnské náměstí, 530 2 Pardubice zastoupené MUDr. Štěpánkou Fraňkovou, primátorkou IČ: 00274046 DIČ: CZ00274046 bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Pardubice

Více

Podkladové studie pro přípravu ČR na využívání fondů EU 2014+ Sociální podnikání a sociální ekonomika

Podkladové studie pro přípravu ČR na využívání fondů EU 2014+ Sociální podnikání a sociální ekonomika Podkladové studie pro přípravu ČR na využívání fondů EU 2014+ Dodatek č. 1 Sociální podnikání a sociální ekonomika Finální zpráva 27. srpna 2012 1 Obsah: 1. ÚVOD - ZDŮVODNĚNÍ A CÍLE STUDIE... 3 2. IDENTIFIKACE

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA OPERAČNÍHO PROGRAMU TECHNICKÁ POMOC

VÝROČNÍ ZPRÁVA OPERAČNÍHO PROGRAMU TECHNICKÁ POMOC VÝROČNÍ ZPRÁVA OPERAČNÍHO PROGRAMU TECHNICKÁ POMOC ZA ROK 2013 březen 2014 Určeno pro 13. zasedání Monitorovacího výboru OPTP dne 5. 6. 2014 v Praze OBSAH 1 IDENTIFIKACE OPERAČNÍHO PROGRAMU... 9 1.1 Charakteristika

Více

ZPRÁVA O REALIZACI REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU

ZPRÁVA O REALIZACI REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU ZPRÁVA O REALIZACI REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU REGIONU SOUDRŽNOSTI STŘEDNÍ ČECHY PRO 5. ZASEDÁNÍ MONITOROVACÍ HO VÝBORU Z A OBDOBÍ OD 1. DUBN A DO 31. SRPN A 2008 REGION ÁLNÍ R AD A REGI O NU SOUDRŽNOST

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci PRAHA JAKO ŽADATEL A PŘÍJEMCE ZE SF / FS A NÁRODNÍCH ZDROJŮ

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci PRAHA JAKO ŽADATEL A PŘÍJEMCE ZE SF / FS A NÁRODNÍCH ZDROJŮ MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci PRAHA JAKO ŽADATEL A PŘÍJEMCE ZE SF / FS A NÁRODNÍCH ZDROJŮ ZÁŘÍ 2011 Ministerstvo pro místní rozvoj Odbor řízení a koordinace NSRR Staroměstské

Více

Zpráva o realizaci Evaluačního plánu ROP NUTS II Jihozápad na rok 2013

Zpráva o realizaci Evaluačního plánu ROP NUTS II Jihozápad na rok 2013 Evaluačního plánu ROP NUTS II Jihozápad na rok 2013 Verze 1.0 ke dni 1. 1. 2014 Obsah Seznam zkratek... 3 1. Úvod... 4 2. Evaluační aktivity... 5 2.1 Zprávy o realizaci ROP NUTS II Jihozápad a Výroční

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V 25 V 331 Horní Vsacko 1.0 V 25 V 331 Horní Vsacko 1.0 V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje

Více

Regionální operační program. Postupy čerpání dotací z

Regionální operační program. Postupy čerpání dotací z Regionální operační program Střední Morava Postupy čerpání dotací z Evropské unie 1. Audit shody připravenost Úřadu Regionální rady k implementaci ROP Střední Morava a. Nyní probíhá reaudit b. Vliv na

Více

Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko. vyhlašuje VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI

Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko. vyhlašuje VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko Úřad Regionální rady Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko vyhlašuje VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI v souladu s Regionálním operačním

Více

Regionální operační program. V. Setkání starostů a místostarostů Královéhradeckého kraje Dětenice 13.5.2008

Regionální operační program. V. Setkání starostů a místostarostů Královéhradeckého kraje Dětenice 13.5.2008 Regionální operační program NUTS II SV Možnosti čerpání dotací z EU V. Setkání starostů a místostarostů Královéhradeckého kraje Dětenice 13.5.2008 NUTS II Severovýchod 3 kraje ROP NUTS II Severovýchod

Více

Operační program přeshraniční spolupráce ČR- Polsko pro období 2007-2013. 29.2.2008, Liberec

Operační program přeshraniční spolupráce ČR- Polsko pro období 2007-2013. 29.2.2008, Liberec Operační program přeshraniční spolupráce ČR- Polsko pro období 2007-2013 Podmínky zejména pro české partnery 29.2.2008, Liberec Obsah Pojmy, zkratky Všeobecné cíle programu, vhodnost žadatele, dotační

Více

Dotační příležitosti v oblasti CESTOVNÍHO RUCHU

Dotační příležitosti v oblasti CESTOVNÍHO RUCHU Dotační příležitosti v oblasti CESTOVNÍHO RUCHU Jan Balek j.balek@regionhranicko.cz Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Resumé dotačních příležitostí Program

Více

PŘÍRUČKA PRO ČESKÉ PŘÍJEMCE DOTACE

PŘÍRUČKA PRO ČESKÉ PŘÍJEMCE DOTACE Ministerstvo pro místní rozvoj PŘÍRUČKA PRO ČESKÉ PŘÍJEMCE DOTACE pro program přeshraniční spolupráce Cíl 3 Česká republika Svobodný stát Bavorsko 2007-2013 1. vydání 10. října 2008 Obsah 1. Úvod...2 2.

Více

PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE OPERAČNÍHO PROGRAMU VÝZKUM A VÝVOJ PRO INOVACE 2007-2013

PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE OPERAČNÍHO PROGRAMU VÝZKUM A VÝVOJ PRO INOVACE 2007-2013 PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE OPERAČNÍHO PROGRAMU VÝZKUM A VÝVOJ PRO INOVACE 2007-2013 SEZNAM ZMĚN Kapitola č. Název dokumentu Změny v textu oproti verzi předcházející 1-x. Odstavec/formulace/slovo/tabulka/graf..

Více

Příručka pro žadatele a příjemce. Verze 1.33

Příručka pro žadatele a příjemce. Verze 1.33 Příručka pro žadatele a příjemce Verze 1.33 Verze 1.33 Příručky pro žadatele a příjemce Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod, schválená dne 26. 6. 2013, je účinná pro výzvy vyhlašované od

Více

Příručka pro žadatele a příjemce ROP SV

Příručka pro žadatele a příjemce ROP SV Příručka pro žadatele a příjemce ROP SV Účinnost od: 30. 3. 2012 Verze: 16.0 ~ 1 ~ Vážení přátelé, dostává se Vám do rukou publikace, která má být pomocníkem k Vašemu úspěchu při čerpání finančních prostředků

Více

PŘÍRUČKA PRO PŘÍJEMCE

PŘÍRUČKA PRO PŘÍJEMCE Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko Řízená kopie elektronická Verze 5.02 Účinnost od 2. 5. 2014 Počet stran: 77 Počet příloh: 5 Ověřil: Ing. Vladimír Gelnar Schválil: Mgr. Kateřina Dostálová,

Více

Výzva pro předkládání žádostí v rámci ROP SV oblast podpory 1.2

Výzva pro předkládání žádostí v rámci ROP SV oblast podpory 1.2 Výzva pro předkládání žádostí v rámci ROP SV oblast podpory 1.2 Datum zveřejnění: 30. 3. 2012 ~ 1 ~ REGIONÁLNÍ RADA REGIONU SOUDRŽNOSTI SEVEROVÝCHOD VYHLAŠUJE ŘÍZENOU VÝZVU PRO PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O POSKYTNUTÍ

Více

Peněžní prostředky Evropské unie a státního rozpočtu určené na realizaci Integrovaného operačního programu

Peněžní prostředky Evropské unie a státního rozpočtu určené na realizaci Integrovaného operačního programu Věstník NKÚ, kontrolní závěry 517 12/02 Peněžní prostředky Evropské unie a státního rozpočtu určené na realizaci Integrovaného operačního programu Kontrolní akce byla zařazena do plánu kontrolní činnosti

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O REALIZACI IPRM

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O REALIZACI IPRM ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O REALIZACI IPRM Tato zpráva se odevzdává v tištěné a elektronické podobě na ŘO IOP. 1. ÚDAJE O IPRM A ZPRÁVĚ Údaje o IPRM Registrační číslo IPRM: Název IPRM: Celková výše alokace dle

Více

Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko. vyhlašuje VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI

Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko. vyhlašuje VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko Úřad Regionální rady Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko vyhlašuje VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI v souladu s Regionálním operačním

Více

Výzva pro předkládání žádostí v rámci ROP SV oblast podpory 1.2.

Výzva pro předkládání žádostí v rámci ROP SV oblast podpory 1.2. Výzva pro předkládání žádostí v rámci ROP SV oblast podpory 1.2. Schválil:. Ing. Rostislav Všetečka, předseda Regionální rady 14. dubna 2008 REGIONÁLNÍ RADA REGIONU SOUDRŽNOSTI SEVEROVÝCHOD VYHLAŠUJE VÝZVU

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V 54 V21 IPRM Atraktivní Olomouc 1.0 V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudrţnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální

Více

ŘÍDICÍ ORGÁN OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST. vyhlašuje VÝZVU

ŘÍDICÍ ORGÁN OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST. vyhlašuje VÝZVU Č. j.: 5614/2011-41 ČR Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ŘÍDICÍ ORGÁN OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST vyhlašuje VÝZVU k předkládání žádostí individuálních projektů ostatních

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI V RÁMCI ROP SEVEROZÁPAD

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI V RÁMCI ROP SEVEROZÁPAD Sídlo: Masarykova 3488/1, 400 01 Ústí nad Labem tel.: 475 240 600, fax: 475 240 610 www.nuts2severozapad.cz, www.europa.eu Pracoviště: Závodní 353/88, 360 21 Karlovy Vary tel.: 353 502 624, fax: 353 502

Více

Výzva k předkládání žádostí o podporu

Výzva k předkládání žádostí o podporu Výzva k předkládání žádostí o podporu Ministerstvo práce a sociálních věcí, odbor realizace programů ESF - veřejná správa a sociální inovace vyhlašuje výzvu k předkládání žádostí o podporu v rámci Operačního

Více

ZÁPIS z 39. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti

ZÁPIS z 39. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti ZÁPIS z 39. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad PID: č. j.: RRSZ 5952/2010 /2009 Červený Hrádek u u Jirkova, 5. 5. listopadu března 2010 2009 Prezence Přítomni: Ústecký kraj

Více

VÝZVU k předkládání INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKTŮ v rámci OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST. 1. Identifikace výzvy

VÝZVU k předkládání INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKTŮ v rámci OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST. 1. Identifikace výzvy Název subjektu (vyhlašovatele): Ministerstvo vnitra České republiky Název odboru/úseku (vyhlašovatele): Odbor strukturálních fondů Role v implementační struktuře OP LZZ: Zprostředkující subjekt vyhlašuje:

Více

PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE. Verze 1.8

PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE. Verze 1.8 PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE Verze 1.8 Verze 1.8 Příručky pro žadatele a příjemce Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod, schválená dne 5. 9. 2008, je účinná pro výzvy vyhlašované od tohoto

Více

VYHLAŠOVATEL Středočeský kraj. BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Krajský úřad Středočeského kraje Odbor regionálního rozvoje. vyhlašuje kolovou VÝZVU

VYHLAŠOVATEL Středočeský kraj. BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Krajský úřad Středočeského kraje Odbor regionálního rozvoje. vyhlašuje kolovou VÝZVU VYHLAŠOVATEL Středočeský kraj BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Krajský úřad Středočeského kraje Odbor regionálního rozvoje ZPROSTŘEDKUJÍCÍ SUBJEKT OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST (DÁLE

Více

2. PŘEHLED OTEVŘENÝCH VÝZEV DLE OPERAČNÍCH PROGRAMŮ

2. PŘEHLED OTEVŘENÝCH VÝZEV DLE OPERAČNÍCH PROGRAMŮ 2. PŘEHLED OTEVŘENÝCH VÝZEV DLE OPERAČNÍCH PROGRAMŮ Tab. 1 - OTEVŘENÉ VÝZVY V OP DOPRAVA Řídící orgán OP Doprava harmonogram naleznete na http://www.opd.cz/cz/informace-pro-zadatele Tab. 2 - OTEVŘENÉ VÝZVY

Více

Rozvoj venkovských oblastí na Vysočině. Magdaléna Svatoňová

Rozvoj venkovských oblastí na Vysočině. Magdaléna Svatoňová Rozvoj venkovských oblastí na Vysočině Jak podpořit rozvoj regionu? Vše začalo schválením programu rozvoje kraje Nově založené regiony si do vínku vetkly starost o rozvoj svého území. Program rozvoje kraje

Více

JAK NA FINANCOVÁNÍ VAŠICH PROJEKTŮ Ů ZA PODPORY DOTACÍ? Jakub Zahrádka EUcentrum

JAK NA FINANCOVÁNÍ VAŠICH PROJEKTŮ Ů ZA PODPORY DOTACÍ? Jakub Zahrádka EUcentrum JAK NA FINANCOVÁNÍ VAŠICH PROJEKTŮ Ů ZA PODPORY DOTACÍ? Jakub Zahrádka EUcentrum OBSAH o Kdo jsme? o Z řad našich zákazníků o Co je naším cílem o Jak začít? o Jak získat a udržet dotaci? o Logické schéma

Více

Dotační programy pro rozvoj venkova v Pardubickém kraji možnosti, výsledky, zkušenosti

Dotační programy pro rozvoj venkova v Pardubickém kraji možnosti, výsledky, zkušenosti Dotační programy pro rozvoj venkova v Pardubickém kraji možnosti, výsledky, zkušenosti Mgr. Miroslav Smejkal, vedoucí oddělení regionálního rozvoje a cestovního ruchu KrÚ Pardubického kraje Vystoupení

Více

Regionální operační programy (7 programů) 17,23%

Regionální operační programy (7 programů) 17,23% Regionální operační program NUTS 2 Jihovýchod 2007 2013 Podporováno z Evropského fondu pro regionální rozvoj Investice do vaší budoucnosti Operační programy pro období 2007-2013 Evropská územní spolupráce

Více

PŘÍLOHA 1 PODROBNÝ POPIS VZTAHU NÁRODNÍCH PROGRAMŮ PODLE RESORTŮ A STRATEGIE REGIONÁLNÍHO ROZVOJE

PŘÍLOHA 1 PODROBNÝ POPIS VZTAHU NÁRODNÍCH PROGRAMŮ PODLE RESORTŮ A STRATEGIE REGIONÁLNÍHO ROZVOJE PŘÍLOHA 1 PODROBNÝ POPIS VZTAHU NÁRODNÍCH PROGRAMŮ PODLE RESORTŮ A STRATEGIE REGIONÁLNÍHO ROZVOJE I. MINISTERSTVO DOPRAVY STRATEGIE, POLITIKY A PROGRAMY NA NÁRODNÍ ÚROVNI I.1 Příspěvek národních politik,

Více

POVINNÉ PŘÍLOHY K ŽÁDOSTI O DOTACI

POVINNÉ PŘÍLOHY K ŽÁDOSTI O DOTACI POVINNÉ PŘÍLOHY K ŽÁDOSTI O DOTACI OBSAH 1. ÚVOD... 2 2. PODROBNÝ POPIS OBSAHU POVINNÝCH PŘÍLOH... 4 3. SEZNAM POVINNÝCH PŘÍLOH DLE JEDNOTLIVÝCH OBLASTÍ PODPORY 15 DÍLČÍ OBLAST PODPORY 1.1.1 Výstavba,

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V 28 V 311 Šumpersko 1.0 V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudrţnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu

Více