FARNÍ ROČNÍK 20 ČERVEN 2015 ČÍSLO 6 ÚVODNÍ SLOVO SPOLEČENSTVÍ PŘI KOSTELÍCH NAROZENÍ PANNY MARIE V MICHLI A SV. FRANTIŠKA Z ASSISI V KRČI

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "FARNÍ ROČNÍK 20 ČERVEN 2015 ČÍSLO 6 ÚVODNÍ SLOVO SPOLEČENSTVÍ PŘI KOSTELÍCH NAROZENÍ PANNY MARIE V MICHLI A SV. FRANTIŠKA Z ASSISI V KRČI"

Transkript

1 ROČNÍK 20 ČERVEN 2015 ČÍSLO 6 FARNÍ LIST SPOLEČENSTVÍ PŘI KOSTELÍCH NAROZENÍ PANNY MARIE V MICHLI A SV. FRANTIŠKA Z ASSISI V KRČI ÚVODNÍ SLOVO Milí farníci. Vždycky jsem v sobě cítil, podobně jako vy všichni, probuzený zájem o evangelizaci. Když jsme byli mladší, tak jsme k tomu měli i patřičný entuziasmus a spontánně si mysleli, že naši nevěřící přátelé na naše slovo uvěří. Byla to, a vždycky to bude, krásná evangelizační myšlenka, která se však podle našich přání nevyvíjela, protože přátelé si od našich slov udržovali rezervovaný odstup. Za jejich odstup jsme vinili hlavně komunismus a pak také naši strastiplnou historii. Bylo to jistě velmi zjednodušené vidění, ale nedali jsme si říct a dodnes hledáme viníka zpravidla vnějšího: Blahobytný 1 konzumismus, pravičácký konzervativismus, levicový intelektualismus, liberalismus a další i nové, čerstvě vylíhnuté ideologie. Vím, že to všechno je schopno člověka deformovat i odrovnat, ale nerad bych vedle toho přehlédl, že značná část viny leží právě na mně, případně na nás. Jde totiž o to, jak nakládáme s vlastním poznáním. Od mládí či od dětství, s postupujícími léty, naši společnost poznáváme. A já si živě pamatuji, jak jsem ponenáhlu nabýval přesvědčení, že tu naši společnost dobře znám. Jistěže ji známe a snad ji známe i dobře, ale neznáme ji úplně, protože to nedokážeme. Jak jednoduché! Skutečně jednoduché, ale zatímco jsme pořád víc a víc poznávali naši společnost,

2 až ke zjištění, že úplně ji poznat nemůžeme, tak z nás vyprchal entuziasmus a zejména pak entuziasmus k evangelizaci. Vyprchal vinou přesvědčení, že už toho znám dost. Jenže v tu ránu jsem uklouzl na šikmé ploše předsudků, které mě okradly o entuziasmus, místo kterého se ve mně usadily pochybnosti, posléze ironie a skepse vůči evangelizaci. Jenže co si pak počít s vírou, nadějí a láskou? A vůbec, co si pak počít se životem? Stejná otázka je: Co si počít se solí, která ztratila slanost? Jako dospělí se nemůžeme vrátit k entuziasmu z mládí. I když za ním někdy cítíme nostalgii, tak to nejde. Ale to jde: Stále v sobě probouzet nostalgii po Kristu, která zplodí nový entuziasmus. Takový entuziasmus, který je autentickým rysem víry, naděje a lásky, který regeneruje našeho ducha, jehož silou bude naše omládnutí, důvěřivost, štědrost, pokora, moudrost, umění, a všechno to, co potřebuje nová evangelizace. Přeji vám hezký červen a prosím o modlitbu nejen za milost pro Dny víry, ale za omilostnění pro evangelizaci, která je nepřetržitá. P. Antonín Lukeš, M.Id. 2 TĚLO A KREV PÁNĚ SS. CORPORIS ET SANGUINIS CHRISTI SOLLEMNITAS Bylo to při poslední večeři, při níž Ježíš před svým utrpením vzal do svatých rukou chléb, pozdvihl oči k nebi, vzdal Otci díky a požehnal, lámal, dával svým učedníkům se slovy: "Vezměte a jezte z toho všichni; toto je moje tělo, které se za vás vydává." Podobně vzal také kalich, znovu vzdal díky Otci a požehnal, dal svým učedníkům se slovy: "Vezměte a pijte z něho všichni; toto je kalich mé krve, která se prolévá za vás a za všechny na odpuštění hříchů. Toto je smlouva nová a věčná. To konejte na mou památku." Drazí farníci. Podobně jako v minulých letech, zve srdečně pan kardinál Dominik Duka OP všechny kněze, jáhny, řeholníky, řeholnice, rodiny s dětmi i všechen Boží lid v městě Praze

3 k oslavě slavnosti Těla a Krve Páně. Ve čtvrtek 4. června 2015 v hod. bude pan kardinál sloužit v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha slavnostní mši svatou a po ní bude následovat tradiční eucharistické procesí. To půjde z katedrály kolem Hradčanského náměstí s prvním oltářem u Arcibiskupského paláce, druhým u kanovnické rezidence čp. 7 a třetím na Karmelu sv. Josefa. Průvod bude zakončen čtvrtým oltářem v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha. Chtěli bychom vás všechny srdečně pozvat na tuto oslavu, abychom takto posílili svou lásku k eucharistickému Kristu a úctu k svátku tohoto největšího daru, v němž zůstává On sám s námi. Do ustanovení eucharistie Ježíš vložil všechno - sám sebe. Při eucharistické oběti se zpřítomňuje jeho oběť na kříži s prolitím veškeré jeho krve pro nezměrnou lásku k nám. Ve svaté hostii je cele přítomný jako Bůh a člověk, se svým tělem a krví, se svou mocí a láskou. Každý z nás máme oslavovat tento svátek ve spojení s Ježíšem sjednocením se s jeho vůlí, aby Bůh byl oslaven. Z historie: Slavnost Těla a Krve Páně neboli Božího Těla začala být slavena jednak jako projev úcty a oslavy památky ustanovení Eucharistie a jednak pro zdůraznění reálné přítomnosti Ježíše Krista 3 (Božství i lidství) v Nejsvětější svátosti. Podobně jako později u zavedení slavnosti Nejsv. Srdce i zde vychází podnět od dvou osob. Za připravovatelku svátku Božího Těla je označována sv. Juliána z Cornillon (pam ), pocházející od Lutychu v Belgii. Ta při adoracích před Nejsvětější svátostí měla mystické vidění měsíce v úplňku, který byl při jedné straně částečně ztemnělý, jakoby s trhlinou. Bylo jí zjeveno, že měsíc symbolizuje katolickou církev a ztemnělé místo upozorňuje, že v ní chybí svátek na počest Nejsvětější svátosti a k zadostiučinění za mnohá zneuctění od lidí. Až jako převorka v r o svých zjeveních hovořila v Lutychu s provinciálem Hugem (OP) a arcijáhnem Jakubem z Troyes (- pozdějším papežem Urbanem IV.). Ten již jako biskup Verduny zavedl ve své diecézi svátek Božího Těla. Také Hugo, který se stal kardinálem a papežským legátem v Německu, se zasazoval o slavení Božího Těla a v r nařídil konání slavnosti v jemu podřízených chrámech. Jakub z Troyes, poté co se stal r.1261 papežem Urbanem IV., se zdráhal zavést slavnost v celé církvi. Tomáš Akvinský mu prý odmítl přijmout biskupský úřad a kardinálský klobouk s tím, aby raději zavedl svátek Božího Těla v celé církvi. To se stalo dochovanou bulou až dva měsíce před Urbanovou

4 smrtí v r. 1264, po eucharistickém zázraku v Bolsenne. Tomáš Akvinský pak na jeho výzvu pro tento svátek sestavil breviářové a mešní texty. K plnému rozšíření svátku došlo až r V témže století se již stavěly čtyři oltáře, orientované na všechny světové strany, které tak mají vyjádřit, že všichni lidé jsou povoláni ke spáse v Kristu. První monstrance, v níž byla svatá hostie k těmto oltářům přenášena, měla tvar gotické věžičky dekorované fiálami s křišťálovým okénkem. Pozdější monstrance ve tvaru slunce, mají vyjadřovat Krista jako slunce života, milosti a lásky. Ovlivňující zázrak se stal r v rukou řeholního kněze Petra z Prahy, když sloužil mši svatou v italském Bolsena, ležícím asi 20 km od Orvieto, v němž se tou dobou nacházel papež, za kterým Petr cestoval. Od Urbana IV. očekával, že by mu mohl pomoci odstranit pochybnosti o Kristově přítomnosti v eucharistii. Zatím ale při slovech proměňování mu hostie v ruce celá zkrvavěla a potřísnila purifikatorium i korporál, který je uchováván orvietské katedrále. V celé historii církve se uvádí přes sto šedesát uznaných eucharistických zázraků. (zdroj: Foto Provincie kapucínů v ČR) Modlitba (závěrečná modlitba breviáře): 4 Pane Ježíši Kriste, Tys za nás obětoval své tělo a krev a ve svátosti oltářní zůstáváš mezi námi; dej, ať slavíme památku Tvého umučení s takovou úctou, aby nám účast na Tvé oběti stále přinášela ovoce vykoupení. Neboť Ty žiješ a kraluješ s Bohem Otcem v jednotě Ducha svatého po všechny věky věků. Amen. "Naše účast na Těle a Krvi Kristově slouží jedině k tomu, abychom se stali tím, co jíme." (Lev Veliký) P. Miloš Miko, M.Id. ODSTOUPENÍ Vážení farníci, dovolte, abych vám oznámil, že od května odstupuji z členství v Pastorační radě Michelské farnosti. Jelikož jsem byl do její skupiny zvolen vámi - farníky, považuji za vhodné vám to sdělit. Od podzimu již bydlím mimo farnost a s manželkou chodíme na mši sv. do farnosti v místě bydliště. Přirozeně byl a je můj kontakt s vámi, milí farníci, o poznání menší. Menší natolik, že můj přínos není na úrovni potřebné k dalšímu setrvání v PR. Děkuji vám za vaši důvěru, spolupráci, přátelství i modlitby! Lukáš Porcal

5 FARNÍ POUŤ 2015 Na sobotu je pro oblast, kam směřuje naše pouť hlášeno počasí že by psa nevyhnal. To ale účastníky nijak neodradí a v plném počtu odjíždíme včas. První zastávka je v Rožmitále pod Třemšínem. Tady žil, tvořil a jako učitel působil J. J. Ryba. Letos uplyne 250 let od jeho narození a 200 let od smrti. Ve zdejším kostele nám průvodkyně zajímavě vyprávěla o jeho historii a hudebním díle slavného rodáka. Na závěr povídání náš varhaník a místní předvedli svoje umění na nástroj, na který J. J. Ryba hrával. Potom na místním hřbitově uctíme Rybovu památku. Vzpomeneme také na p. Kardinála Vlka, který zde v 70. letech působil jako farář. Další cesta směřuje do Nepomuku. Při příjezdu ke kostelu sv. Jana Nepomuckého nás vítají zvony. Otec arciděkan vysvětluje, že takto vítají každou pouť. V tomto kostele slavíme s Otcem Antonínem svoji poutní mši svatou. Obětní stůl stojí přibližně v místě rodiště sv. Jana. Na závěr mše svaté nás Otec arciděkan seznámí s historií kostela i svatojánského kultu. Po obědě se přemístíme ke sv. Jakubu. Ve vedlejší budově arciděkanství je nově otevřena expozice o sv. Janu. Rozdělíme se na dvě skupinky, abychom stihli v klidu prohlídku jak kostela, tak muzea. Celé naše putování z nadhledu pozoruje 5 zámek Zelená Hora. Ne pokaždé se vše vydaří. Další plánovanou zastávkou je Seč u Blovic. Na místo přijíždíme včas, ale nikdo nás neočekává. Lukáš se pokouší dovolat p. faráři, ale bez úspěchu. Projdeme se alespoň okolo. Některé části bočních stěn kostela mají novou omítku. Ale hlavní průčelí vypadá jako těsně po válce. Po 40 minutách marného čekání pokračujeme do Přeštic. V místním hezky opraveném a udržovaném kostele se pomodlíme Loretánskou litanii. Po ní následuje obšírné povídání o kostele a o milostném obrazu P. Marie. Dozvídáme se také, že při opravách dostaly obě věže nový tvar kopulí. Tento kostel je postaven atypicky v ose sever-jih, aby do velkých bočních oken stále svítilo slunce. I z Přeštic vyjíždíme v plánovanou dobu. Po klidné a pohodové jízdě zastavujeme u polikliniky na Budějovické asi v Tato pouť se opět díky dobré přípravě organizátora vydařila. Již teď se těšíme na setkání s přáteli při další pouti. Jan Dostál POUTNÍK P. JIŘÍ HÁJEK V odpoledních hodinách v neděli 19. dubna 2015 přichází do kostela Narození Panny Marie Otec Jiří Hájek. Do farního kostela v obci, kde se narodil a kde byl

6 pokřtěn, přichází poděkovat za 80 let života. Narodil se v Praze 14 - Michli. První syn manželů Josefa Hájka a Filomeny rozené Jonákové. V rodné obci získal základní vzdělání a zde také na gymnáziu v Ohradní ulici v roce 1953 maturoval. V letech je učitelem v severočeském pohraničí a po té následují dva roky základní vojenské služby v Táboře. Pro úplnost zmíním, že v letech pracuje v n.p. Řempo jako úředník. Od roku 1960 studuje na Cyrilometodějské bohoslovecké fakultě v Litoměřicích teologii. Po ukončení studia přijal z rukou biskupa Františka Tomáška kněžské svěcení. Pater Jiří Hájek zanedlouho oslaví další významné jubileum, padesát let kněžství. Vztah jubilanta k rodné obci a zejména ke kostelu Narození Panny Marie nejlépe pochopíme, přečteme-li si část jeho osobní vzpomínky na někdejšího michelského faráře P. Jiřího Kabáta. Cituji: Ty michelský kostelíčku Stojíš pěkně na vršíčku Rozhlížíš se do všech stran. Prý mi bylo asi 5 let, když jsem o jedné májové pobožnosti přednášel tuto básničku. Po celý život zůstal pro mne michelský kostelíček tím nejmilejším místem na světě. Zde jsem byl pokřtěn, zde jsem léta ministroval, zde jsem byl varhaníkem, zde jsem měl primici. Nejen kostel, ale i osoby kolem něho se trvale zapsaly do mého života: p. farář Dr. Vít Mojžíšek, gymnaziální profesor P. František Jeřábek, který mne učil náboženství na michelském gymnáziu v Ohradní ulici, michelský kaplan P. Václav Schneider, kostelníci: p. Veverka st. i ml.,pan Antonín Cháb, P. Antonín Budka pozdější spoluministrant a kněz, a ředitel kůru p. Karel Brožek. Skončila léta mládí a ocitl jsem se ve světě daleko od mého kostelíčka. Nejprve v pohraničí jako učitel a pak na vojně v Táboře. Ale ke konci vojny se Michle ozvala znovu. V r zemřel náhle p. farář Mojžíšek i ředitel kůru p. Brožek. Jejich odchodem skončila dlouhá, jistě i důležitá etapa v životě michelské farnosti. Pan Brožek a jeho přítel tenorista Ing. Fr. Procházka (oba jsou pochováni na hřbitově Na Lišce ) ještě pamatovali dobu, kdy Michle byla ves u Prahy, a s nimi začala odcházet generace, která si s pýchou připomínala, že na michelském kůru jako chlapec hrával jejich vrstevník, světoznámý houslista a michelský rodák Jan Kubelík, otec velkého světového dirigenta Rafaela Kubelíka. V církvi klíčily velké reformy, o kterých jsme sice nic konkrétního nevěděli, ale které se připravovaly mezi mladými kněžími zvláštním, dosud neznámým vanutím Ducha. A k nim patřil i bývalý michelský kaplan a nový michelský administrátor P. Jiří Kabát. 6

7 Jeho příchod do farnosti znamená zásadní obrat a mě se naskytla jedinečná příležitost se nového života účastnit. Hned jsem ji také využil. P. Jiřího Kabáta jsem sice osobně neznal, ale leccos jsem věděl z dopisů, které jsem z domova dostával. Požádal jsem, zda bych mohl být přijat jako varhaník. Čekání na odpověď a na setkání s neznámým knězem bylo velmi napínavé, ale dopadlo dobře. Později, v roce 1960, se připravuje v jiné části farnosti, v Krči, velká duchovní slavnost: primice P. Jindřicha Brandejse v kostele sv. Františka na Habrovce. Opět důležitý duchovní milník v životě farnosti. A současně i milník v mém životě. V tom roce jsem vstoupil do litoměřického semináře, abych se stal knězem. Prázdninové návštěvy na michelské faře jsou pro mne po celou dobu studia velkým povzbuzením. Po pěti letech opět připravuje P. Kabát slavnost: moji primici. Dbá na výzdobu, podporuje sbor, hledí na každou maličkost, aby primice byla co nejslavnější. V roce 1965 odcházím jako kaplan na Svatou Horu a P. Kabát mě obětavě se svou škodovkou pomáhá stěhovat stejně jako před pěti lety do semináře v Litoměřicích. Tím pro mne michelská léta skončila. Bohu díky za všechna ta léta. (konec kráceného citátu) P. Jiří Hájek , večer před svou primicí,ve farním kostele Narození Panny Marie v Michli. Kaplanem na Svaté Hoře u Příbrami se P. Jiří Hájek stal Z významného mariánského poutního místa odchází , kdy byl ustanoven dómským vikářem u sv. Víta s povinností sekretáře pražského arcibiskupa. V době od do byl administrátorem ve vršovické farnosti, jsou to léta, kdy nám byl blízko a mnozí na ta léta rádi vzpomínáme. Do roku 1864, kdy byly Vršovice odděleny od michelské duchovní správy, aby zde vznikla samostatná farnost, měla sousední obec s Michlí kus společné historie Od , po odchodu 7

8 z pražských Vršovic, spravoval farnost v Ostrově u Karlových Varů, kde byl do administrátorem. Dalším působištěm P. Hájka se stala farnost ve středočeské obci Slivice u Příbrami, odkud současně spravoval Pečice a v té době zapomenutý poutní kostel sv. Jana Křtitele a Panny Marie Karmelské na Makové hoře. Přijeli jsme na farní pouť na Makovou, Otec Jiří nás očekával před barokním kostelem stojícím v lešení. Začal s opravou stavby kostela a s obnovou bohoslužeb. Obnova poutního místa nebyla zdaleka u konce, když jej pražský arcibiskup odvolal ze Slivice a od ustanovil administrátorem ve Stříbře na Tachovsku, kde v letošním roce, oslavil 80. narozeniny a za krátko oslaví padesáté kněžské jubileum. Poděkujme jeho slovy za dary, kterých se nám prostřednictvím lidí, jako je on, dostává. Bohu díky. Stanislav Varhaut ZÁPIS Z JEDNÁNÍ PASTORAČNÍ RADY MICHELSKÉ FARNOSTI V SÁLE NA HABROVCE Přítomni: všichni, omluven J. Muzikář, T. Matuška Zapsal: L. Svoboda I. Závěry jednání farní rady 1. P. Antonín seznámil členy farní rady se změnou ve farní radě. Lukáš Porcal odchází na vlastní žádost z farní rady důvodem je změna bydliště. 2. Z kalendáře: svátost smíření pro děti ještě před prázdninami: pondělí poslední dětská mše sv. v rámci katechezí: pondělí poslední dětská mše sv.: neděle 11 hod první dětská mše sv. po prázdninách: neděle 11hod Na první sv. přijímání se připravují 3 děti, z toho 2 budou přijímat v kostele sv. Františka. 4. Noc kostelů program připraven: Historie farnosti Pásmo básní Jana Pavla II. Hudba a zpěv 5. Dny víry program byl vytvořen leták. Program: hod. film+debata (film Cesta) 8

9 hod. poezie + hudba (básně Fernanda Riela) hod. téma + svědectví (přednáška na téma: lidský duch + zpěvy Taizé) 6. P. Antonín + P. Miloš byli požádáni o duch. péči o studenty na bratislavských univerzitách (v Rači a univerzita Komenského). Z těchto univerzit pocházejí dobrovolníci, kteří pracují pro misie v Bolívii. Jedná se o cesty do Bratislavy 1x za 2 týdny na 2-3dny. Chod naší farnosti v tomto ohledu není omezen. 7. Pouť mladých do Santiago de Compostela počet účastníků už je jasný, probíhají závěrečné organizační přípravy, vychází se z města Astorga. 8. Info o průběhu oprav fary. Stav rozpracovanosti: Přípravné práce pro instalaci plynu a topení se blíží ke konci. Stejně i podlahy jsou připraveny k položení nového povrchu. Rozpracovaná je oprava střechy s vestavbou. Konec prací je plánován na konec 09/ Nabídka na účelový dar oprava WC, nová podlaha a výmalba sálu na Habrovce. WC a nová podlaha by mohly být, půjde-li to, zahrnuty 9 do celkových oprav farního sálu. A výmalba sálu by, vzhledem k nutnému času příprav, který nebývá krátký, mohla proběhnout ještě o letošních prázdninách. 10. Kácení stromů momentálně není možné kácet stromy. Kácení stromů je možné jenom v případě, že by ničily stavbu kostela. V této souvislosti byl vyžádán posudek statika termín do 10/ Rekonstrukce účetnictví bude prováděno externí účetní firmou. Nová pravidla: Za dar nesmí být protislužba, proto platba za využití sálu není dar, ale příjem z nájmu, který podléhá dani, a proto není možné vystavovat potvrzení o daru. 12. Informace ohledně pojištění nemovitostí farnosti. Kromě malého, už chátrajícího domečku na zahradě Habrovky, má farnost ve vlastnictví 5 budov. Z nich jsou pojištěny 3 budovy: kostel v Michli, kostel v Krči a farní sál. Pro zbývající 2 budovy: faru a malý domek vedle fary (Charitu) se pojistka vyřizuje. 13. Skica úpravy sálu Habrovka od 2 architektů je již k dispozici. Bude následovat diskuse nad návrhy a stanoven další postup.

10 14. Další farní rada Úkoly pro příště 1. Program příštího setkání (všichni). 2. Analýza nákladů farního sálu za rok 2014 do příští farní rady (L. Palová). Lukáš Svoboda SBÍRKY V DUBNU A KVĚTNU sbírka na farnost =11.672,--Kč sbírka na farnost =10.063,--Kč sbírka na farnost =8.169,--Kč sbírka na Arcidiecézi =10.067,--Kč sbírka na farnost =11.843,--Kč P. Antonín Lukeš, M.Id. FARNÍ KALENDÁŘ ČERVEN 2015 KLÍČE: NP Nezávislá památka P Památka SV Svátek Slavnost Mše svaté zapsané v tomto kalendáři jsou pouze výjimečné. Pravidelné mše jsou podle běžného rozvrhu. Po 1 P Svatého Justina, mučedníka Farní program Dnů víry: 18:30 farní sál promítání filmu «CESTA» o pouti do Santiago de Compostela, s možností následné diskuse Út 2 P Svatých Marcelína a Petra, mučedníků 09:00 farní sál setkání žen ze společenství NOEMI + Sedmikrásek úklid 17:30 kostel Krč mše svatá františkánů terciářů s následným posezením v domečku Farní program Dnů víry: 18:30 farní sál Večer mystické poezie (autor básní Fernando Rielo) St 3 P Svatého Karla Lwangy a jeho druhů, mučedníků Farní program Dnů víry: 18:30 kostel Krč přednáška na téma Lidský duch s možností následné diskuse 20:00 farní sál Modlitba Taizé s osobním svědectvím Nácvik zpěvu od 19:30 Čt 4 Centrální program Dnů víry: 17:00 katedrála mše svatá s následným eucharistickým průvodem na Hradčanském náměstí Pá 5 P Svatého Bonifáce, biskupa a mučedníka 15:30 Habrovka zahájení festivalu Habrovka :30 kostel - Michle mše svatá (mše se přesouvá z Krče) Po mši svaté kostel Michle hodinová eucharistická adorace s četbou z Nového zákona 10

11 So 6 P Svatého Norberta, biskupa 24:00 Habrovka zakončení festivalu Habrovka 2015 Ne 7 SL SLAVNOST TĚLA A KRVE PÁNĚ sbírka na národní eucharistický kongres Po 8 17:30 kostel - Krč mše sv. dětská 18:30 kavárnička farní biblická hodina Út 9 P Svatého Efréma Syrského, jáhna a učitele církve 09:15 Krč Sedmikrásek - setkání maminek s dětmi St 10 18:30 kavárnička - Krč ekumenická biblická hodina (Sk 9,10) 20:00 farní sál setkání skupiny mužské spirituality Čt 11 SV Svatého Barnabáše, apoštola Pá 12 SL SLAVNOST NEJSVĚTĚJŠÍHO SRDCE PÁNĚ So 13 P Neposkvrněného Srdce Panny Marie Ne NEDĚLE V MEZIDOBÍ Po 15 P Svatého Víta, mučedníka 17:45 sál - kavárnička - kostel - Krč předprázdninová svátost smíření pro děti Út 16 09:15 Krč Čtyřlístek - setkání maminek s dětmi 18:00 Krč setkání františkánů terciářů v domečku (modlitba nešpor a františkánského sedmiradostného růžence) St 17 19:00 kostel - Krč úklid (má na starosti Osmák) Čt 18 Pá 19 P Svatého Jana Nepomuckého Neumanna, biskupa Po mši svaté kostel - Krč hodinová eucharistická adorace s četbou z Nového zákona So 20 Ne NEDĚLE V MEZIDOBÍ Po 22 P Svatého Paulína Nolánského, biskupa P Svatého Jana Fishera, biskupa a svatého Tomáše Mora, mučedníků Út 23 09:15 Krč Sedmikrásek - setkání maminek s dětmi St 24 SL NAROZENÍ SVATÉHO JANA KŘTITELE Čt 25 Pá 26 Po mši svaté kostel - Krč hodinová eucharistická adorace s četbou z Nového zákona So 27 P Svatého Cyrila Alexandrijského, biskupa a učitele církve Ne NEDĚLE V MEZIDOBÍ Svatopetrská sbírka na bohoslovce Po 29 SL SLAVNOST SVATÝCH PETRA A PAVLA, APOŠTOLŮ Út 30 P Svatých prvomučedníků římských 09:00 farní sál setkání žen ze společenství NOEMI + Sedmikrásek - úklid každá neděle a slavnost 9:00 Michle fara Farní snídaně 11

12 ZÁŘÍ AŽ ČERVEN ROZVRH LITURGIE A JINÉ FARNÍ AKCE Michle Krč Neděle 8:00 9:30 11:00 19:00 Pondělí 17:30 Úterý 17:30 Středa 12:00 17:30 Čtvrtek 17:30 Pátek 17:30 Sobota 17:30 Slavnosti a svátky změny vyhrazené sledovat kalendář a nástěnku! Svátost smíření 30 min. přede mší nebo na požádání Další svátosti a svátostiny na požádání Sv. růženec 30 min. přede mší (Ne 7:30 a 9:00 Po-So 17:00) Farní list Řk farnosti u kostela Narození Panny Marie Praha Michle, Baarova 52/23, Praha 4, ; tel ; pro zasílání příspěvků do farního listu: (nebo možno nechat texty příspěvků v sakristiích kostelů), farnosti: Redakce textů: Kateřina Kyralová; doprava FL na faru: Zdeněk Hučín. Žádáme autory o pochopení pro redakční a jazykovou úpravu zaslaných textů. Vychází Náklad 300 výtisků. Uzávěrka příspěvků do příštího čísla bude ve středu ve 23:59. Příští číslo (dvojčíslo) vyjde (Změna termínu vyhrazena.) 12

FARNÍ KALENDÁŘ DUBEN 2014

FARNÍ KALENDÁŘ DUBEN 2014 FARNÍ KALENDÁŘ DUBEN 2014 KLÍČE: NP Nezávazná památka P Památka SV Svátek SL Slavnost VÝZNAMNÝ DEN: církevní ne církevní MŠE SV.: Zapsány zde jsou jenom výjimky; ostatní mše jsou dle běžného rozvrhu Út

Více

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :00 Mše svatá v Renotech

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :00 Mše svatá v Renotech Římskokatolická farnost POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 20. 11. do 27. 11. 2016 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Slavnost Za farníky a zvláště za všechny oslavence v měsíci listopadu

Více

9:30 Mše svatá v Medlově. 11:00 Mše svatá v Renotech. 14:00 Mše svatá ke cti Panny Marie v Nové Dědině Za farníky z Nové Dědiny Jména Panny Marie

9:30 Mše svatá v Medlově. 11:00 Mše svatá v Renotech. 14:00 Mše svatá ke cti Panny Marie v Nové Dědině Za farníky z Nové Dědiny Jména Panny Marie Římskokatolická farnost POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 11. 9. do 18. 9. 2016 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Za farníky 11 9:30 Mše svatá v ě 24. neděle v mezidobí Mše svatá v Renotech

Více

18:00 Za + kněze Václava Žákovského. 9:30 Mše svatá v Medlově. 18:00 Mše svatá v Renotech. 18:00 Za + manžela Jindřicha, rodiče a.

18:00 Za + kněze Václava Žákovského. 9:30 Mše svatá v Medlově. 18:00 Mše svatá v Renotech. 18:00 Za + manžela Jindřicha, rodiče a. Římskokatolická farnost POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 25. 9. do 2. 10. 2016 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Za farníky 26. neděle v mezidobí 25 Mše svatá v ě Mše svatá v Renotech

Více

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :30 Mše svatá v Medlově

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :30 Mše svatá v Medlově Římskokatolická farnost POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 27. 11. do 4. 12. 2016 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Za farníky 1. neděle adventní Žehnání adventních věnců 27 Mše svatá v

Více

Markéta 12/ Pojďme do Betléma!

Markéta 12/ Pojďme do Betléma! Markéta 12/2007 Občasník římskokatolické farnosti u kostela sv. Markéty ve Zhoři www.farnost-zhor.unas.cz mobil: 776 887 907 nebo 775 348 346 tel. (fara u sv. Jakuba v Jihlavě): 567 303 142 e-mail: mikulas.selvek@seznam.cz

Více

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 15. 11. do 22. 11. 2015 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 15. 11. do 22. 11. 2015 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Římskokatolická farnost V TÝDNU od 15. 11. do. 11. 15 www.farnostunicov.cz 33. neděle v mezidobí Za živé a + farníky zvláště za všechny oslavence v měsíci listopadu 15 Sbírka na Charitu Mše svatá v ě Mše

Více

PROGRAM úterý 14. srpna

PROGRAM úterý 14. srpna PROGRAM úterý 14. srpna příjezd nabídka mše svaté v kostele sv. Prokopa (č. 4) 16.00 celebruje Mons. František Lobkowicz 17.30 celebruje Mons. Jiří Mikulášek 19.30 zahájení setkání, hlavní pódium u Zimního

Více

LEDEN. Pátek 1.1. Slavnost Matky Boží Panny Marie. Sobota 2.1. První sobota v měsíci. Neděle neděle po Narození Páně

LEDEN. Pátek 1.1. Slavnost Matky Boží Panny Marie. Sobota 2.1. První sobota v měsíci. Neděle neděle po Narození Páně LEDEN Pátek 1.1. Slavnost Matky Boží Panny Marie Sobota 2.1. Neděle 3.1. 2. neděle po Narození Páně Středa 6.1. Slavnost Zjevení Páně, Sv. Tři Králové Neděle 10.1. Svátek Křtu Páně Končí doba vánoční Sobota

Více

Křesťané v ČR budou slavit Velikonoce

Křesťané v ČR budou slavit Velikonoce Křesťané v ČR budou slavit Velikonoce Tisková zpráva, 10. dubna 2017 V tomto týdnu budeme prožívat Velikonoce, největší svátky křesťanů v ČR. Během Zeleného čtvrtka, Velkého pátku, Bílé soboty a neděle

Více

Pořad bohoslužeb ve FARNÍM KOSTELE VE VSETÍNĚ

Pořad bohoslužeb ve FARNÍM KOSTELE VE VSETÍNĚ v týdnu od 22. 5. - 29. 5. 2016 21. týden 21. 5. Památka sv.kryštofa Magallanese, kněze, a jeho druhů, mučedníků 7:30 MÁJOVÁ Za syna Jana Klvánka, živou a Klvánkovu a Orságovu, duše v očistci a nová kněžská

Více

40 dní duchovní šance pro každého z nás Popeleční středou jsme vykročili do postní doby 40 dnů, které nás mají připravit na prožívání zmrtvýchvstání

40 dní duchovní šance pro každého z nás Popeleční středou jsme vykročili do postní doby 40 dnů, které nás mají připravit na prožívání zmrtvýchvstání 40 dní duchovní šance pro každého z nás Popeleční středou jsme vykročili do postní doby 40 dnů, které nás mají připravit na prožívání zmrtvýchvstání Krista. Současná doba přináší nová ohrožení, ale také

Více

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká:

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Primice P. Jakuba Vavrečky 12. července 2014 5 EUCHARISTICKÁ MODLITBA Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Děkujeme ti, svatý Otče, a vyznáváme, že jsi veliký a žes všechna svá díla učinil v moudrosti

Více

9:30 Mše svatá v Medlově 11:00 Mše svatá v Renotech 18:00 Adorace doprovázená rytmickými písněmi 8:00 Za živou a + rodinu a duše v očistci

9:30 Mše svatá v Medlově 11:00 Mše svatá v Renotech 18:00 Adorace doprovázená rytmickými písněmi 8:00 Za živou a + rodinu a duše v očistci Římskokatolická farnost POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 2. 10. do 9. 10. 2016 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Za farníky Po 3 Út 4 St Čt Pá 27. neděle v mezidobí 2 Mše svatá v ě Mše

Více

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :30 Mše svatá v Medlově

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :30 Mše svatá v Medlově Římskokatolická farnost. neděle v mezidobí Za farníky 9 Mše svatá v ě 3 Od 9:00 hod. návštěva nemocných skupina I. Mše svatá v Renotech Společná modlitba svatého růžence Společná modlitba svatého růžence

Více

Památka sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského, biskupů a učitelů Církve

Památka sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského, biskupů a učitelů Církve Slavnost Matky Boží, Panny Marie 1.1. 10:45 Za živou a zemřelou rodinu Svobodovu, Hamříkovu, Žulkovskýcha na poděkování za uzdravení, Boží ochranu a pomoc 2.1. Památka sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského,

Více

Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné

Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné 17. prosince 2013 Úterý před Štědrým dnem 15 00 Vánoční SVATOST SMÍŘENÍ (zpověď) 23. prosince 2013 Pondělí před Štědrým dnem 14 30 15 30 Betlémské světlo 16

Více

Pořad bohoslužeb. ve farním kostele sv. Petra a Pavla ve Žďárci. Dny Čas Svátky a úmysly mše svaté Pozn. datum Neděle. Pondělí Úterý

Pořad bohoslužeb. ve farním kostele sv. Petra a Pavla ve Žďárci. Dny Čas Svátky a úmysly mše svaté Pozn. datum Neděle. Pondělí Úterý Svátek Svaté rodiny Ježíše, Marie a Josefa 27.12. 10:45 Za Josefa Prokeše, rodiče Kouřilovy a Boží ochranu pro živou rodinu 28.12. Svátek sv. Mláďátek, mučedníků 29.12. 30.12. 31.12. Slavnost Matky Boží

Více

Minul čas letních prázdnin a vracíme se k našim běžným povinnostem v práci, ve škole, v domácnosti. Vracíme se jakoby do starého života, ale to už

Minul čas letních prázdnin a vracíme se k našim běžným povinnostem v práci, ve škole, v domácnosti. Vracíme se jakoby do starého života, ale to už Minul čas letních prázdnin a vracíme se k našim běžným povinnostem v práci, ve škole, v domácnosti. Vracíme se jakoby do starého života, ale to už není ten stejný život, neboť my už nejsme tak úplně stejní.

Více

Velikonoční triduum Jana Šustová

Velikonoční triduum Jana Šustová Velikonoční triduum Jana Šustová Velikonoční triduum, což znamená "doba tří dnů" (z lat. tres - tři, a dies - den), tvoří Večerní slavnost na Zelený čtvrtek (Památka Večeře Páně), liturgie Velkého pátku

Více

POŘAD BOHOSLUŽEB V KOSTELE PANNY MARIE POMOCNICE V BRNĚ-ŽABOVŘESKÁCH v týdnu Od

POŘAD BOHOSLUŽEB V KOSTELE PANNY MARIE POMOCNICE V BRNĚ-ŽABOVŘESKÁCH v týdnu Od v týdnu Od 1. 12. 8. 12. 2013 I. NEDĚLE Žehnání adventních věnců za ochranu Boží a P. Marie pro rodinu Tůmovu a Snášelovu za + manžela Jana Mifka, snachu a sestru za + Miloše Štursu a rodiče za živé a

Více

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30.

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30. Markéta 8/2007 Občasník římskokatolické farnosti u kostela sv. Markéty ve Zhoři www.farnost-zhor.unas.cz mobil: 776 887 907 nebo 775 348 346 tel. (fara u sv. Jakuba v Jihlavě): 567 303 142 e-mail: mikulas.selvek@seznam.cz

Více

PAMÁTKA SV. BARBORY 1. NEDĚLE ADVENTNÍ

PAMÁTKA SV. BARBORY 1. NEDĚLE ADVENTNÍ 1. NEDĚLE ADVENTNÍ Začíná nový církevní rok a doba adventní, čas přípravy na, která potrvá týdny. Znamením je adventní se svícemi. PAMÁTKA SV. BARBORY Barbora byla dívka, která položila pro svůj život.

Více

Vizitační protokol (formulář Biskupství litoměřického, verze č. 1) Strana 1 (celkem 8) VIZITAČNÍ PROTOKOL

Vizitační protokol (formulář Biskupství litoměřického, verze č. 1) Strana 1 (celkem 8) VIZITAČNÍ PROTOKOL Vizitační protokol (formulář Biskupství litoměřického, verze č. 1) Strana 1 (celkem 8) VIZITAČNÍ PROTOKOL (Otázky pro vizitovaného a vizitátora v litoměřické diecézi) Schváleno Kněžskou radou litoměřické

Více

V sobotu 15 našich mladých a 40 dětí začínají tábor na Orlím hnízdě v Beskydech pod Lysou horou, prosíme vzpomeňte v modlitbě.

V sobotu 15 našich mladých a 40 dětí začínají tábor na Orlím hnízdě v Beskydech pod Lysou horou, prosíme vzpomeňte v modlitbě. v týdnu od 3. 7. - 10. 7. 2016 14. týden během roku Díky za úklid kostela, květinovou výzdobu, sbírku na opravu fary, která vynesla 15.670Kč. Začíná nový pořad bohoslužeb v letním čase večerních v 18:30

Více

6/2014. dobroučské farnosti. Slovo duchovního správce. neděle 1. června 2014 7. neděle velikonoční. Tajemství Eucharistie. Intence

6/2014. dobroučské farnosti. Slovo duchovního správce. neděle 1. června 2014 7. neděle velikonoční. Tajemství Eucharistie. Intence dobroučské farnosti neděle 1. června 2014 7. neděle velikonoční 6/2014 Slovo duchovního správce Tajemství Eucharistie Svátost Těla a Krve Páně Eucharistie je skutečností tak velikou, že ji můžeme chápat

Více

VSUVKY PRO RŮZNÉ PŘÍLEŽITOSTI. Na začátku školního roku:

VSUVKY PRO RŮZNÉ PŘÍLEŽITOSTI. Na začátku školního roku: VSUVKY PRO RŮZNÉ PŘÍLEŽITOSTI Na začátku školního roku: Prosme na počátku školního roku za žáky a jejich učitele a rodiče; zvláště pak za děti, kterým se učení nedaří nebo jsou od ostatních šikanovány.

Více

Růženec Panny Marie. Sláva Otci, i Synu i Duchu Svatému, jako byla na počátku, i nyní, i vždycky a na věky věků. Amen.

Růženec Panny Marie. Sláva Otci, i Synu i Duchu Svatému, jako byla na počátku, i nyní, i vždycky a na věky věků. Amen. Růženec Panny Marie V Lurdech a ve Fatimě Panna Marie doporučuje růženec. Růženec, věnec růží, je modlitební úvahou nad životem Ježíše a Marie vybranými evangelijními obrazy: tajemstvími. 16. října 2002

Více

FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ. Zpravodaj. Svatý týden 02/2016. Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života (Jan 8, 12b)

FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ. Zpravodaj. Svatý týden 02/2016. Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života (Jan 8, 12b) FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ Zpravodaj Svatý týden 02/2016 Úvodní slovo Dobrovolný příspěvek na tisk 10Kč Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života (Jan 8, 12b) Milí farníci,

Více

NEDĚLE Svátek sv. Rodiny Obnova manželských slibů PONDĚLÍ 6. den v oktávu Narození Páně. 8:30 Troubky

NEDĚLE Svátek sv. Rodiny Obnova manželských slibů PONDĚLÍ 6. den v oktávu Narození Páně. 8:30 Troubky , Dědina 113/41, PSČ. 751 02 / mobil. 731 402 070 29.12. 30.12. 31.12. 1.1. 2.1. 3.1. 4.1. Svátek sv. Rodiny Obnova manželských slibů 6. den v oktávu Narození Páně 6. den v oktávu Narození Páně Slavnost

Více

Mostkovice Krumsín Prosinec 2012

Mostkovice Krumsín Prosinec 2012 ZPRAVODAJ FARNOSTÍ Mostkovice Krumsín Prosinec 2012 Drazí a milí farníci, v prosinci jsme začali nový církevní rok, zároveň s ním jsme vstoupili do adventu, do Roku víry a Roku eucharistie. Advent je dobou

Více

CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA

CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA Roční pastorační plán (říjen 2014 srpen 2015) CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA Plakátek pastoračního roku PÍSMO Změňte smýšlení! A každý z vás ať se dá pokřtít ve jménu Ježíše Krista, aby

Více

VELIKONOCE. Pán vstal z mrtvých, aleluja! DUBEN 2012. pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Mnichovo Hradiště, Mukařov a Všeň

VELIKONOCE. Pán vstal z mrtvých, aleluja! DUBEN 2012. pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Mnichovo Hradiště, Mukařov a Všeň f a r n í l i s t pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Mnichovo Hradiště, Mukařov a Všeň DUBEN 2012 Pán vstal z mrtvých, aleluja! Drazí přátelé, prožíváme závěr postní doby a připravujeme se

Více

NEOPETS INTEGRAL ZÁMECKÝ PARK KONICE. Pátek KONICE PO PŮL STOLETÍ ZAŽILA PRIMICI. Začátek od 18:00 hod. Zámecký park otevřen od 17:30 hodin

NEOPETS INTEGRAL ZÁMECKÝ PARK KONICE. Pátek KONICE PO PŮL STOLETÍ ZAŽILA PRIMICI. Začátek od 18:00 hod. Zámecký park otevřen od 17:30 hodin červen 2016 MĚKS KONICE ZVE NA ŽVÁČKŮV FESTIVAL KONICE PO PŮL STOLETÍ ZAŽILA PRIMICI Možná mnoho obyvatel Konice ani neregistrovalo, že po mnoha letech byla v kostele Narození Panny Marie sloužena primiční

Více

NÍK NÍK LEDEN 2015 ČÍSLO RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI

NÍK NÍK LEDEN 2015 ČÍSLO RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI LEDEN 2015 ČÍSLO PŘÍVOZ 1 NÍK NÍK Z OBSAHU: RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI Radost Bogdan Stępień, OSPPE Vstoupili jsme do nového časového úseku

Více

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI 1. NEDĚLE PO SV. TROJICI formulář A1 (bohoslužby s večeří Páně) ÚVODNÍ ČÁST VSTUPNÍ HUDBA OTEVŘENÍ K: Ve jménu Boha Otce i Syna i Ducha svatého. S: Amen. POZDRAV K: Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho

Více

PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým)

PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým) PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým) ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ: 1. Pastorační rada (PR) je poradním a pracovním orgánem faráře, administrátora farnosti (kán.517 1 Kodexu

Více

Květná neděle. Neboť ty jsi, Pane, zemřel, abychom my mohli žít. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Květná neděle. Neboť ty jsi, Pane, zemřel, abychom my mohli žít. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Květná neděle S vírou v Ježíše Krista, který se z lásky k nám ponížil a byl poslušný až k smrti na kříži, se modleme za církev a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se). Prosme za jednotu církve

Více

ZÁVĚREČNÁ BOHOSLUŽBA MIMOŘÁDNÉHO SVATÉHO ROKU V MÍSTNÍCH CÍRKVÍCH

ZÁVĚREČNÁ BOHOSLUŽBA MIMOŘÁDNÉHO SVATÉHO ROKU V MÍSTNÍCH CÍRKVÍCH ZÁVĚREČNÁ BOHOSLUŽBA MIMOŘÁDNÉHO SVATÉHO ROKU V MÍSTNÍCH CÍRKVÍCH 13. listopadu 2016 33. neděle v mezidobí Úvodní poznámky Následující pokyny pro slavnostní zakončení mimořádného svatého roku v místních

Více

Bůh zaplať! Za vás všechny bude obětována letošní půlnoční mše svatá.

Bůh zaplať! Za vás všechny bude obětována letošní půlnoční mše svatá. Markéta 12/2004 Občasník římskokatolické farnosti u kostela sv. Markéty ve Zhoři mobil: 776 887 907; tel. (fara u sv. Jakuba v Jihlavě): 567 303 142 e-mail: mikulas.selvek@seznam.cz 1. Advent a Vánoce

Více

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 18:00 Troubky 16:00 Troubky 18:00 Troubky

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 18:00 Troubky 16:00 Troubky 18:00 Troubky ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI TROUBKY A BOCHOŘ, Dědina 113/41, PSČ. 751 02 / mobil. 731 402 070 31.8. 1.9. 2.9. 3.9. 4.9. 5.9. 22. Votivní mše svatá k Duchu svatému 22. týdne Památka sv. Řehoře Velikého 22.

Více

Růženec světla - Pán Ježíš řekl: "Já jsem Světlo světa." - Věřím v Boha...

Růženec světla - Pán Ježíš řekl: Já jsem Světlo světa. - Věřím v Boha... Růženec světla - Pán Ježíš řekl: "Já jsem Světlo světa." - Věřím v Boha... Zdráva buď, nebes Královno, - Maria, přesvatá Panno. S andělem tebe zdravíme, - růžencem svatým slavíme. Ó, Matko Páně přemilá,

Více

ZÁVĚREČNÁ BOHOSLUŽBA MIMOŘÁDNÉHO SVATÉHO ROKU V MÍSTNÍCH CÍRKVÍCH

ZÁVĚREČNÁ BOHOSLUŽBA MIMOŘÁDNÉHO SVATÉHO ROKU V MÍSTNÍCH CÍRKVÍCH ZÁVĚREČNÁ BOHOSLUŽBA MIMOŘÁDNÉHO SVATÉHO ROKU V MÍSTNÍCH CÍRKVÍCH 13. listopadu 2016 33. neděle v mezidobí Úvodní poznámky Následující pokyny pro slavnostní zakončení mimořádného svatého roku v místních

Více

FATIMA SLAVENÍ JUBILEA V ČR

FATIMA SLAVENÍ JUBILEA V ČR FATIMA 1917-2017 SLAVENÍ JUBILEA V ČR Program národní poutě ČR do portugalské Fatimy proběhne ve dnech 12. - 13. 9. 2017 pod vedením našich biskupů českých a moravských diecézích. Při hlavní bohoslužbě

Více

Křesťanství v raně středověké Evropě

Křesťanství v raně středověké Evropě Křesťanství v raně středověké Evropě Křesťanství Nejrozšířenější světové monoteistické náboženství Navazuje na judaismus Učení odvozuje od Ježíše Nazaretského kolem roku 30 n.l. veřejně působil jako kazatel

Více

Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze. Ročník XXII. Září 2016

Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze. Ročník XXII. Září 2016 Sněženka farní Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze Ročník XXII. Září 2016 Milí farníci a ostatní čtenáři Sněženky, tak zase začíná nová pastorační sezona, nebo chcete-li nový školní rok. Novinkou

Více

pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Loukovec, Mnichovo Hradiště, Mukařov, Přepeře a Všeň LISTOPAD 2010

pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Loukovec, Mnichovo Hradiště, Mukařov, Přepeře a Všeň LISTOPAD 2010 f a r n í l i s t pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Loukovec, Mnichovo Hradiště, Mukařov, Přepeře a Všeň LISTOPAD 2010 Jít ve stopách Ježíšových, to je naším povoláním. Ony jsou jedinou cestou,

Více

8:30 Troubky 10:30 Bochoř 15:00 Troubky Bochoř Po kříž. cestě 18:00 Henčlov

8:30 Troubky 10:30 Bochoř 15:00 Troubky Bochoř Po kříž. cestě 18:00 Henčlov , Dědina 113/41, PSČ. 751 02 / mobil. 731 402 070 30.3. 31.3. 1.4. 2.4. 3.4. 4.4. 5.4. 6.4. 4. postní První pátek v měsíci 5. postní Po kříž. cestě Henčlov 17:30 Od 15 hod. 20:00 14:30 16:30 17:00 Za +

Více

JEŽÍŠ V NEDĚLNÍCH EVANGELIÍCH

JEŽÍŠ V NEDĚLNÍCH EVANGELIÍCH JEŽÍŠ V NEDĚLNÍCH EVANGELIÍCH 29. Pašije Cyklus C J 8,1-11 POZORNĚ NASLOUCHEJ!!! Nasloucháme Evangeliu K: Pan s vámi. L: I s Tebou K: Slova svatého evangelia podle Lukáše L: Sláva Tobě Pane Udělej křížek

Více

Rozpis bohoslužeb ve farnosti a okolí od 24. května do 31. května 2015

Rozpis bohoslužeb ve farnosti a okolí od 24. května do 31. května 2015 od 24. května do 31. května 2015 24.5. Seslání Ducha svatého - slavnost Úterý 26.5. 18.00 Mše svatá L. Bělohrad Středa 27.5. 19.00 Mše svatá + Májová pobožnost Červená Třemešná Čtvrtek 28.5. 18.00 Mše

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky.

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve duben 2009 3. ročník / 4. číslo Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Slovo úvodem Milé sestry, milí bratři, začíná nejdůležitější

Více

Tabulka pořadí předností liturgických dnů

Tabulka pořadí předností liturgických dnů Tabulka pořadí předností liturgických dnů ze Všeobecných ustanovení o liturgickém roku a o kalendáři, č. 59-61 I. Slavnosti Velikonoční triduum. Narození, Zjevení a Nanebevstoupení Páně, Seslání Ducha

Více

Souhrn: Církev? Ježíš zopakoval své pozvání, aby se každý z nás stal jeho učedníkem-misionářem,

Souhrn: Církev? Ježíš zopakoval své pozvání, aby se každý z nás stal jeho učedníkem-misionářem, Souhrn: Církev? Ježíš zopakoval své pozvání, aby se každý z nás stal jeho učedníkem-misionářem, aby v tom objevil nejvzácnější poklad svého života a sdílel toto bohatství s ostatními lidmi, blízkými i

Více

Ve středu 4. září 2013 zavítali do našeho Domova obyvatelé Chráněného bydlení Skryje v doprovodu vedoucí zařízení Bc. Věry Dvořákové a instruktorů.

Ve středu 4. září 2013 zavítali do našeho Domova obyvatelé Chráněného bydlení Skryje v doprovodu vedoucí zařízení Bc. Věry Dvořákové a instruktorů. Ve středu 4. září 2013 zavítali do našeho Domova obyvatelé Chráněného bydlení Skryje v doprovodu vedoucí zařízení Bc. Věry Dvořákové a instruktorů. Pro naše klienty si připravili divadelní představení

Více

Z FARNOSTI. redakce. Zpravodaj farnosti při kostele Panny Marie Sněžné v Praze únor 2011 3

Z FARNOSTI. redakce. Zpravodaj farnosti při kostele Panny Marie Sněžné v Praze únor 2011 3 Sněženka farní Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze Číslo 2 Ročník XVII. Únor 2011 Milí farníci a všichni čtenáři Sněženky, 15. února si každoročně připomínáme 14 pražských mučedníků - františkánů

Více

Pracovní list č. 1. Tipy do praxe

Pracovní list č. 1. Tipy do praxe Pracovní listy Pracovní list č. 1 Téma: Máme krásný úkol modlit se a milovat (sv. J.M. Vianney) V tichosti rozjímejte o jednotlivých částech modlitby Otče náš. Každý den projevte svou lásku k Bohu - modlitbou,

Více

Farní zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov

Farní zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov Farní zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov ŘÍJEN 2011 Modlíte se roztržitě? Pak hlavu vzhůru! I umět řídit vyžaduje čas a praxi Pokud máte s modlením stejné zkušenosti jako já, pak hlavu vzhůru, mám pro

Více

ADORACE MARIA, MATKA BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ

ADORACE MARIA, MATKA BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ ADORACE MARIA, MATKA BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ Chválená a velebená budiž bez ustání 3x Též Neposkvrněné početí nejblahoslavenější Panny a Matky Boží Marie. Úvod Dn. 1746: Buď veleben, milosrdný Bože, Že ses

Více

Pořad bohoslužeb. ve farním kostele sv. Petra a Pavla ve Žďárci. Dny Čas Svátky a úmysly mše svaté Pozn. datum Neděle. Pondělí 29.12. Úterý 30.12.

Pořad bohoslužeb. ve farním kostele sv. Petra a Pavla ve Žďárci. Dny Čas Svátky a úmysly mše svaté Pozn. datum Neděle. Pondělí 29.12. Úterý 30.12. Svátek sv. Rodiny Ježíše, Marie a Josefa 28.12. 10:45 Za Jaroslava Melichara a syna 29.12. 30.12. 31.12. Slavnost Matky Boží, Panny Marie 1.1. 10:45 Za živou a zemřelou rodinu Jakešovu a duše v očistci

Více

Pobožnost podle Františka Kalouse

Pobožnost podle Františka Kalouse Pobožnost podle Františka Kalouse D: - duchovní (liturg) O: - obec (bohoslužebné shromáždění) ÚVODNÍ PÍSEŇ APOŠTOLSKÝ POZDRAV ÚVODNÍ MODLITBY D: Hospodine, slavný Bože náš, tobě zasvětíme život svůj. O:

Více

KAPLE SVATÝCH CYRILA A METODĚJE VALAŠSKÉ KLOBOUKY

KAPLE SVATÝCH CYRILA A METODĚJE VALAŠSKÉ KLOBOUKY KAPLE SVATÝCH CYRILA A METODĚJE VALAŠSKÉ KLOBOUKY Jedna z nejvýznamnějších sakrálních památek jižního Valašska je zasvěcená naším národním patronům apoštolům svatému Cyrilu a Metoději. Průvodcovská služba:

Více

farka@antiochia.cz; http://farka.antiochia.cz; kancelář: 581 616 139, 608 344 586 o.radomír 731 626 515, o.petr 736 522 840, Vojta 732 670 688

farka@antiochia.cz; http://farka.antiochia.cz; kancelář: 581 616 139, 608 344 586 o.radomír 731 626 515, o.petr 736 522 840, Vojta 732 670 688 Všemohoucí, věčný Bože, když se tvůj jednorozený Syn stal člověkem, byl ti představen v chrámě; my si to dnes připomínáme a pokorně prosíme: očisti naše nitro, abychom mohli předstoupit před tebe. 1.čt.:

Více

Bože, tys vyvolil Pannu Marii, aby se stala matkou tvého Syna. Na její přímluvu vyslyš naše prosby. Skrze Krista, našeho Pána. Amen.

Bože, tys vyvolil Pannu Marii, aby se stala matkou tvého Syna. Na její přímluvu vyslyš naše prosby. Skrze Krista, našeho Pána. Amen. Sudý týden - sobota Lichý týden - pondělí Modleme se s důvěrou k všemohoucímu Bohu: 1. Dávej své církvi hojnost darů Ducha Svatého. 2. Upevňuj víru všech služebníků církve. 3. Dej všem lidem poznat Krista.

Více

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ (pro soukromou pobožnost) 1.den Modleme se za celé lidstvo Nejmilosrdnější Ježíši, jehož vlastností je slitování a odpuštění, nehleď na naše hříchy, ale na důvěru, kterou

Více

11 / 2013 ROČNIK XVII.

11 / 2013 ROČNIK XVII. MARTiNOViNy 11 / 2013 ROČNIK XVII. FARNOST SV. MARTINA PRAHA - ŘEPY...učte se ode mě, neboť jsem tichý a pokorný srdcem. Mt 11,29 KŘÍŽ STROM ŽIVOTA Listopad je měsíc, který začínáme slavením všech svatých

Více

LITANIE JEŽÍŠ LIDSTVU 1

LITANIE JEŽÍŠ LIDSTVU 1 Z poselství Ježíše ze dne 19. srpna 2012 v 10:56. LITANIE JEŽÍŠ LIDSTVU 1 ZA OCHRANU PŘED FALEŠNÝM PROROKEM Nejdražší Ježíši, zachraň nás před klamem falešného proroka. Ježíši, smiluj se nad námi. Ježíši,

Více

Vydává Římskokatolický farní úřad v Pardubicích OBSAH:

Vydává Římskokatolický farní úřad v Pardubicích OBSAH: Vydává Římskokatolický farní úřad v Pardubicích OBSAH: ZE ŽIVOTA FARNOSTI... str. 2 Jak dopadly volby nové Pastorační rady ZPRÁVY Z DIECÉZE.. str. 3 Blahopřání Otec biskup opět mezi námi Diecézní setkání

Více

I: Astronomicky a meteorologicky

I: Astronomicky a meteorologicky Rok spásy 2014 po Kristu ve farnosti Moutnice anno salutis bis millesimo quarto decimo post Christum natum parochiae moutniensis Přehled roku spásy MMXIV v moutnické farnosti, 31.12. 2014 I: Astronomicky

Více

ÚVODNÍ SLOVO POZVÁNÍ NA VELEHRAD

ÚVODNÍ SLOVO POZVÁNÍ NA VELEHRAD ÚVODNÍ SLOVO Milí farníci, s blížícím se koncem školního roku máme větší chuť být v přírodě, někde, kde jsou kopce a pořádné lesy, kde jsou potoky a jezera s čistou vodou, kde mezi zelenými větvemi velkých

Více

Pastorační plán farnosti Nejsvětějšího Srdce Páně Praha Vinohrady

Pastorační plán farnosti Nejsvětějšího Srdce Páně Praha Vinohrady Pastorační plán farnosti Nejsvětějšího Srdce Páně Praha Vinohrady září 2012 červen 2013 Naše farnost je typickou pražskou farností, tzn. že kromě katolíků, majících trvalý nebo přechodný pobyt na území

Více

Děkanát Kyjov. Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013. On nás pobízí jít k druhým, zapaluje v nás oheň lásky, činí z nás misionáře Boží lásky.

Děkanát Kyjov. Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013. On nás pobízí jít k druhým, zapaluje v nás oheň lásky, činí z nás misionáře Boží lásky. Děkanát Kyjov Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013 Drazí mladí, Duch svatý dnes nadále v Církvi mocně působí, a jeho plody jsou hojné do té míry, do jaké jsme ochotni otevřít se jeho obnovující síle.

Více

informace polenské farnosti leden - únor 2014

informace polenské farnosti leden - únor 2014 informace polenské farnosti leden - únor 2014 Ve spěchu a chvatu všedního dne přichází mnoho starostí. Trápí naše srdce a berou nám vnitřní pokoj. Bůh nás však povzbuzuje k důvěře. Tak jako dítě věří milujícím

Více

Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze

Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze Sněženka farní Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze Ročník XXI. Září 2015 Milí farníci a ostatní čtenáři Sněženky, zdravím vás na začátku nového školního roku, tedy i nové farní sezony. Je tady

Více

Řád Křesťanského sboru Pyšely

Řád Křesťanského sboru Pyšely Řád Křesťanského sboru Pyšely Úvod Pro plnohodnotný křesťanský život a společné soužití členů Křesťanského sboru Pyšely (KSP) přijímáme následující články. Článek I Cíle a poslání (KSP) Cíle a poslání

Více

prosinec 2015

prosinec 2015 Vetero Knina www.farnoststaryknin.cz prosinec 2015 Prosinec v naší farnosti Advent je doba ztišení, modlitby a pokání, čas přípravy na slavení svátků. Tak vnímáme období, které odvozuje svůj název od latinského

Více

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE VE MŠI SVATÉ

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE VE MŠI SVATÉ SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE VE MŠI SVATÉ Svatební obřad bude ve mši svaté. Jelikož jste oba přijali svátost křtu, vaše manželství, které uzavřete, bude svátostné. PŘÍCHOD DO KOSTELA A ÚVODNÍ OBŘADY Kněz si

Více

Výzva a podněty diecézního biskupa Mons. Františka Radkovského ke slavení Roku víry a 20. výročí vzniku plzeňské diecéze

Výzva a podněty diecézního biskupa Mons. Františka Radkovského ke slavení Roku víry a 20. výročí vzniku plzeňské diecéze Výzva a podněty diecézního biskupa Mons. Františka Radkovského ke slavení Roku víry a 20. výročí vzniku plzeňské diecéze Mějme oči upřeny na Ježíše: od něho naše víra pochází a on ji vede k dokonalosti.

Více

informace polenské farnosti prosinec 2013

informace polenské farnosti prosinec 2013 informace polenské farnosti prosinec 2013 Děkujeme ti, Pane, že nám v době adventního očekávání připomínáš falešnost naší zbožnosti, jsmeli spokojeni sami se sebou. Děkujeme ti za prorocké slovo, které

Více

SIARD. Svatý Václave, vévodo české země, kníže náš, pros za nás Boha, Svatého Ducha! Kriste, eleison.

SIARD. Svatý Václave, vévodo české země, kníže náš, pros za nás Boha, Svatého Ducha! Kriste, eleison. Zpravodaj křesťanů z Juliánova, Vinohrad a Židenic SIARD kostel sv. Cyrila a Metoděje Číslo 9, ročník 16 www.zidenice.farnost.cz vychází 6. září 2009 Svatý Václave, vévodo české země, kníže náš, pros za

Více

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA POSTNÍ DOBA Popeleční středa je výjimečný den. Den usebranosti a reflexe. Vydáváme se v něm totiž na cestu postní dobou, která se vyznačuje nasloucháním Božímu slovu, modlitbou a pokáním. ČLOVĚK BYL STVOŘEN,

Více

Obsah MILOST. Milost je projevem Boží lásky k nám. UCTÍVÁNÍ. Oslavujeme Boha za to, že se o nás laskavě stará. SPOLEČENSTVÍ

Obsah MILOST. Milost je projevem Boží lásky k nám. UCTÍVÁNÍ. Oslavujeme Boha za to, že se o nás laskavě stará. SPOLEČENSTVÍ Obsah MILOST Milost je projevem Boží lásky k nám. 1. Máš přednost 9 2. Veliká bouřka 13 3. Žena u studny 17 4. Snídaně s Ježíšem 21 UCTÍVÁNÍ Oslavujeme Boha za to, že se o nás laskavě stará. 5. Kdykoli

Více

,,. KOSTELNIK. praktická příručka

,,. KOSTELNIK. praktická příručka ,,. KOSTELNIK praktická příručka Olomouc 2010 KŇAZSKÝ SEM NÁR sv. Fr.mtiška Xaverskeho zapisané dna: BANSKÁ BYSTRICA. KNJŽNICA,?i "L't().Jp na&a: l. 1 vl I 'f' prírast wve c1s o: ÚVODEM Vydání této knihy

Více

Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze

Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze Sněženka farní Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze Ročník XVII. Prosinec 2011 Milí farníci a ostatní čtenáři Sněženky, zatímco obchody již zdobí vánoční výzdoba a leckde dokonce zní i koledy,

Více

Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě

Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě Dokument Papežské rady pro laiky Marta Hošťálková, nemocniční kaplan ve FNOL Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě vznik v r. 1999:

Více

POSTNÍ DOBA VE SVATÉM ROCE MILOSRDENSTVÍ

POSTNÍ DOBA VE SVATÉM ROCE MILOSRDENSTVÍ Farní list SUŠICE, PETROVICE, SVOJŠICE, KOLINEC, MLÁZOVY, BUDĚTICE, RABÍ, ALBRECHTICE, KAŠPERSKÉ HORY, REJŠTEJN, SRNÍ, HARTMANICE, DOBRÁ VODA, MOUŘENEC, DLOUHÁ VES ÚNOR FARNÍ PLES; POSTNÍ DOBA Č. 2 / 2016

Více

Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze

Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze Sněženka farní Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze Ročník XXII. Duben 2016 Milí farníci a ostatní čtenáři Sněženky, nastala nám doba velikonoční a ta nám připomíná mnoho příprav, které buď už

Více

Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze 1

Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze 1 Sněženka farní Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze 1 Číslo 4 Ročník XV. Duben 2009 Milí farníci a všichni čtenáři Sněženky, postní doba se chýlí ke konci a Velikonoce jsou za dveřmi. Církev nestanovila

Více

POŘAD BOHOSLUŢEB V KOSTELE PANNY MARIE POMOCNICE V BRNĚ-ŢABOVŘESKÁCH v týdnu

POŘAD BOHOSLUŢEB V KOSTELE PANNY MARIE POMOCNICE V BRNĚ-ŢABOVŘESKÁCH v týdnu v týdnu 31. 7. 7. 8. 2016 18. NEDĚLE za rodinu Štěpánkovu, Klimešovu, Matulovu za Anetku a celou rodinu sv. Alfonsa Marie z Liguori, biskupa a učitele církve sv. Petra Juliána Eymarda, kněze sv. Jana Marie

Více

INFORMÁTOR FARNOSTÍ HRANICE NA MORAVĚ, STŘÍTEŽ NAD LUDINOU, JINDŘICHOV POPELEČNÍ STŘEDA KŘÍŽOVÉ CESTY 1. SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ. ročník XIX číslo 1 únor 2016

INFORMÁTOR FARNOSTÍ HRANICE NA MORAVĚ, STŘÍTEŽ NAD LUDINOU, JINDŘICHOV POPELEČNÍ STŘEDA KŘÍŽOVÉ CESTY 1. SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ. ročník XIX číslo 1 únor 2016 POPELEČNÍ STŘEDA Popeleční středa, den přísného postu, letos připadá na 10.2.2016. Mše svaté ve farním kostele v Hranicích budou ráno v 8:00 hodin a večer v 17:30 hodin, v Ústí v 19:00 hodin, v Jindřichově

Více

Veřejné zasedání farní rady

Veřejné zasedání farní rady Veřejné zasedání farní rady Jedna z řady věcí, které mě před rokem hned po mém příchodu na Klokoty velmi potěšily, je, že farní rada je vlastně takové společenství lidí, kteří se v nejrůznějších oblastech

Více

Malý Ježíš měl také malé kamarády. Nazaretské děti si s ním rády hrály. Ježíš se vždycky nejdříve zeptal maminky a teprve potom si šel ven hrát. Chlap

Malý Ježíš měl také malé kamarády. Nazaretské děti si s ním rády hrály. Ježíš se vždycky nejdříve zeptal maminky a teprve potom si šel ven hrát. Chlap JEŽÍŠOVO DĚTSTVÍ O Ježíšově dětství toho mnoho nevíme. Víme jen tolik, že bydlel v Nazaretě, ve vesnici, kde byla doma Panna Maria, a že by velmi poslušný. Když zemřel zlý král Herodes, Svatá Rodina se

Více

pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Loukovec, Mnichovo Hradiště, Mukařov, Přepeře a Všeň

pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Loukovec, Mnichovo Hradiště, Mukařov, Přepeře a Všeň pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Loukovec, Mnichovo Hradiště, Mukařov, Přepeře a Všeň Drazí přátelé! f a r n í l i s t Žít v pokoji, to je záležitost lásky. Ale položit základ k pokoji, to

Více

6/2013 ČERVEN. P. Zdzislaw CIESIELSKI. Slovo kněze. www.farnostcechtice.cz

6/2013 ČERVEN. P. Zdzislaw CIESIELSKI. Slovo kněze. www.farnostcechtice.cz Slovo kněze V červnu budeme v liturgii slavit Nejsvětější Srdce Ježíšova. Slovo Boži mluv o Božském Srdci v podobenství o ztracené ovci. Člověk má u Boha velikou hodnotu. Má také radost, když se člověk

Více

Boží děti. protože je. pro něho. farnosti: sbírky.

Boží děti. protože je. pro něho. farnosti: sbírky. Slovo kněze Boží děti to potvrzuje sám Duch svatý, že jsme Boží děti Řím 8,16 Boha nejlepšího Otce ukazuje nám Pán Ježíš v podobenství o marnotratném sy- nu, který se vždy se stará o svého syna, i když

Více

MODŘANY 5 / 2001. Úvodní slovo ZPRAVODAJ

MODŘANY 5 / 2001. Úvodní slovo ZPRAVODAJ Adiutorium nostrum in nomine Domini KŘESŤANSKÉ MODŘANY Úvodní slovo ZPRAVODAJ 5 / 2001 LISTOPAD 2001 Milí bratři a sestry v Kristu, začátek měsíce listopadu je i ve světské společnosti doprovázen zvýšenou

Více

Prezentace akcí 2014 2015 WWW.BRNO.SIGNALY.CZ

Prezentace akcí 2014 2015 WWW.BRNO.SIGNALY.CZ Prezentace akcí 2014 2015 Kefasfest 27. 29. 6. 2014 - P. Bende a P. Helan. Žamboši, SBM a další -Prostor pro hudbu, divadlo a kulturu - www.kefasfest.cz Expedice Albánie země orlů 20. 31. 7. 2014 - Pokud

Více

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 17:00 17:00 Bochoř 8:00 Troubky 14:00 Troubky 20:00-21:00 10:00 Troubky

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 17:00 17:00 Bochoř 8:00 Troubky 14:00 Troubky 20:00-21:00 10:00 Troubky , Dědina 113/41, PSČ. 751 02 / mobil. 731 402 070 5.10. 6.10. 7.10. 8.10. 9.10. 10.10. 11.10. 12.10. 27. NEDĚLE 27. týdne Památka sv. Panny Marie Růžencové 27. týdne 27. týdne 27. týdne Sobotní památka

Více

V Á N E K UŽ ZASE MISIJNÍ NEDĚLE!?

V Á N E K UŽ ZASE MISIJNÍ NEDĚLE!? Ročník 10, číslo 10, 5.10.2014 Zpravodaj farnosti Protivanov V Á N E K UŽ ZASE MISIJNÍ NEDĚLE!? Misijní neděle je už od roku 1926 světovým dnem podpory misií a modliteb za ně. Slaví se v každé diecézi,

Více

POČÁTKY KOSTELA SV. FILIPA A JAKUBA MENŠÍHO V DOBRATICÍCH A FARNOSTI DOBRATICE. PhDr. David Pindur, Ph.D. (Muzeum Těšínska)

POČÁTKY KOSTELA SV. FILIPA A JAKUBA MENŠÍHO V DOBRATICÍCH A FARNOSTI DOBRATICE. PhDr. David Pindur, Ph.D. (Muzeum Těšínska) POČÁTKY KOSTELA SV. FILIPA A JAKUBA MENŠÍHO V DOBRATICÍCH A FARNOSTI DOBRATICE PhDr. David Pindur, Ph.D. (Muzeum Těšínska) SOUČÁSTÍ FARNOSTI DOMASLAVICE -Fara v Domaslavicích jedna z nejstarších na Těšínsku,

Více

FARNÍ ZPRAVODAJ. Slovo P. Kuníka na cestu

FARNÍ ZPRAVODAJ. Slovo P. Kuníka na cestu FARNÍ ZPRAVODAJ Římskokatolické farnosti Starý Rožmitál Číslo 6 Ročník XIII 5. června 2016 Slovo P. Kuníka na cestu Vážení přátelé v Kristu! Jak už jsem Vás všechny informoval, toto je rozlučkové číslo

Více