FARNÍ ROČNÍK 20 ČERVEN 2015 ČÍSLO 6 ÚVODNÍ SLOVO SPOLEČENSTVÍ PŘI KOSTELÍCH NAROZENÍ PANNY MARIE V MICHLI A SV. FRANTIŠKA Z ASSISI V KRČI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "FARNÍ ROČNÍK 20 ČERVEN 2015 ČÍSLO 6 ÚVODNÍ SLOVO SPOLEČENSTVÍ PŘI KOSTELÍCH NAROZENÍ PANNY MARIE V MICHLI A SV. FRANTIŠKA Z ASSISI V KRČI"

Transkript

1 ROČNÍK 20 ČERVEN 2015 ČÍSLO 6 FARNÍ LIST SPOLEČENSTVÍ PŘI KOSTELÍCH NAROZENÍ PANNY MARIE V MICHLI A SV. FRANTIŠKA Z ASSISI V KRČI ÚVODNÍ SLOVO Milí farníci. Vždycky jsem v sobě cítil, podobně jako vy všichni, probuzený zájem o evangelizaci. Když jsme byli mladší, tak jsme k tomu měli i patřičný entuziasmus a spontánně si mysleli, že naši nevěřící přátelé na naše slovo uvěří. Byla to, a vždycky to bude, krásná evangelizační myšlenka, která se však podle našich přání nevyvíjela, protože přátelé si od našich slov udržovali rezervovaný odstup. Za jejich odstup jsme vinili hlavně komunismus a pak také naši strastiplnou historii. Bylo to jistě velmi zjednodušené vidění, ale nedali jsme si říct a dodnes hledáme viníka zpravidla vnějšího: Blahobytný 1 konzumismus, pravičácký konzervativismus, levicový intelektualismus, liberalismus a další i nové, čerstvě vylíhnuté ideologie. Vím, že to všechno je schopno člověka deformovat i odrovnat, ale nerad bych vedle toho přehlédl, že značná část viny leží právě na mně, případně na nás. Jde totiž o to, jak nakládáme s vlastním poznáním. Od mládí či od dětství, s postupujícími léty, naši společnost poznáváme. A já si živě pamatuji, jak jsem ponenáhlu nabýval přesvědčení, že tu naši společnost dobře znám. Jistěže ji známe a snad ji známe i dobře, ale neznáme ji úplně, protože to nedokážeme. Jak jednoduché! Skutečně jednoduché, ale zatímco jsme pořád víc a víc poznávali naši společnost,

2 až ke zjištění, že úplně ji poznat nemůžeme, tak z nás vyprchal entuziasmus a zejména pak entuziasmus k evangelizaci. Vyprchal vinou přesvědčení, že už toho znám dost. Jenže v tu ránu jsem uklouzl na šikmé ploše předsudků, které mě okradly o entuziasmus, místo kterého se ve mně usadily pochybnosti, posléze ironie a skepse vůči evangelizaci. Jenže co si pak počít s vírou, nadějí a láskou? A vůbec, co si pak počít se životem? Stejná otázka je: Co si počít se solí, která ztratila slanost? Jako dospělí se nemůžeme vrátit k entuziasmu z mládí. I když za ním někdy cítíme nostalgii, tak to nejde. Ale to jde: Stále v sobě probouzet nostalgii po Kristu, která zplodí nový entuziasmus. Takový entuziasmus, který je autentickým rysem víry, naděje a lásky, který regeneruje našeho ducha, jehož silou bude naše omládnutí, důvěřivost, štědrost, pokora, moudrost, umění, a všechno to, co potřebuje nová evangelizace. Přeji vám hezký červen a prosím o modlitbu nejen za milost pro Dny víry, ale za omilostnění pro evangelizaci, která je nepřetržitá. P. Antonín Lukeš, M.Id. 2 TĚLO A KREV PÁNĚ SS. CORPORIS ET SANGUINIS CHRISTI SOLLEMNITAS Bylo to při poslední večeři, při níž Ježíš před svým utrpením vzal do svatých rukou chléb, pozdvihl oči k nebi, vzdal Otci díky a požehnal, lámal, dával svým učedníkům se slovy: "Vezměte a jezte z toho všichni; toto je moje tělo, které se za vás vydává." Podobně vzal také kalich, znovu vzdal díky Otci a požehnal, dal svým učedníkům se slovy: "Vezměte a pijte z něho všichni; toto je kalich mé krve, která se prolévá za vás a za všechny na odpuštění hříchů. Toto je smlouva nová a věčná. To konejte na mou památku." Drazí farníci. Podobně jako v minulých letech, zve srdečně pan kardinál Dominik Duka OP všechny kněze, jáhny, řeholníky, řeholnice, rodiny s dětmi i všechen Boží lid v městě Praze

3 k oslavě slavnosti Těla a Krve Páně. Ve čtvrtek 4. června 2015 v hod. bude pan kardinál sloužit v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha slavnostní mši svatou a po ní bude následovat tradiční eucharistické procesí. To půjde z katedrály kolem Hradčanského náměstí s prvním oltářem u Arcibiskupského paláce, druhým u kanovnické rezidence čp. 7 a třetím na Karmelu sv. Josefa. Průvod bude zakončen čtvrtým oltářem v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha. Chtěli bychom vás všechny srdečně pozvat na tuto oslavu, abychom takto posílili svou lásku k eucharistickému Kristu a úctu k svátku tohoto největšího daru, v němž zůstává On sám s námi. Do ustanovení eucharistie Ježíš vložil všechno - sám sebe. Při eucharistické oběti se zpřítomňuje jeho oběť na kříži s prolitím veškeré jeho krve pro nezměrnou lásku k nám. Ve svaté hostii je cele přítomný jako Bůh a člověk, se svým tělem a krví, se svou mocí a láskou. Každý z nás máme oslavovat tento svátek ve spojení s Ježíšem sjednocením se s jeho vůlí, aby Bůh byl oslaven. Z historie: Slavnost Těla a Krve Páně neboli Božího Těla začala být slavena jednak jako projev úcty a oslavy památky ustanovení Eucharistie a jednak pro zdůraznění reálné přítomnosti Ježíše Krista 3 (Božství i lidství) v Nejsvětější svátosti. Podobně jako později u zavedení slavnosti Nejsv. Srdce i zde vychází podnět od dvou osob. Za připravovatelku svátku Božího Těla je označována sv. Juliána z Cornillon (pam ), pocházející od Lutychu v Belgii. Ta při adoracích před Nejsvětější svátostí měla mystické vidění měsíce v úplňku, který byl při jedné straně částečně ztemnělý, jakoby s trhlinou. Bylo jí zjeveno, že měsíc symbolizuje katolickou církev a ztemnělé místo upozorňuje, že v ní chybí svátek na počest Nejsvětější svátosti a k zadostiučinění za mnohá zneuctění od lidí. Až jako převorka v r o svých zjeveních hovořila v Lutychu s provinciálem Hugem (OP) a arcijáhnem Jakubem z Troyes (- pozdějším papežem Urbanem IV.). Ten již jako biskup Verduny zavedl ve své diecézi svátek Božího Těla. Také Hugo, který se stal kardinálem a papežským legátem v Německu, se zasazoval o slavení Božího Těla a v r nařídil konání slavnosti v jemu podřízených chrámech. Jakub z Troyes, poté co se stal r.1261 papežem Urbanem IV., se zdráhal zavést slavnost v celé církvi. Tomáš Akvinský mu prý odmítl přijmout biskupský úřad a kardinálský klobouk s tím, aby raději zavedl svátek Božího Těla v celé církvi. To se stalo dochovanou bulou až dva měsíce před Urbanovou

4 smrtí v r. 1264, po eucharistickém zázraku v Bolsenne. Tomáš Akvinský pak na jeho výzvu pro tento svátek sestavil breviářové a mešní texty. K plnému rozšíření svátku došlo až r V témže století se již stavěly čtyři oltáře, orientované na všechny světové strany, které tak mají vyjádřit, že všichni lidé jsou povoláni ke spáse v Kristu. První monstrance, v níž byla svatá hostie k těmto oltářům přenášena, měla tvar gotické věžičky dekorované fiálami s křišťálovým okénkem. Pozdější monstrance ve tvaru slunce, mají vyjadřovat Krista jako slunce života, milosti a lásky. Ovlivňující zázrak se stal r v rukou řeholního kněze Petra z Prahy, když sloužil mši svatou v italském Bolsena, ležícím asi 20 km od Orvieto, v němž se tou dobou nacházel papež, za kterým Petr cestoval. Od Urbana IV. očekával, že by mu mohl pomoci odstranit pochybnosti o Kristově přítomnosti v eucharistii. Zatím ale při slovech proměňování mu hostie v ruce celá zkrvavěla a potřísnila purifikatorium i korporál, který je uchováván orvietské katedrále. V celé historii církve se uvádí přes sto šedesát uznaných eucharistických zázraků. (zdroj: Foto Provincie kapucínů v ČR) Modlitba (závěrečná modlitba breviáře): 4 Pane Ježíši Kriste, Tys za nás obětoval své tělo a krev a ve svátosti oltářní zůstáváš mezi námi; dej, ať slavíme památku Tvého umučení s takovou úctou, aby nám účast na Tvé oběti stále přinášela ovoce vykoupení. Neboť Ty žiješ a kraluješ s Bohem Otcem v jednotě Ducha svatého po všechny věky věků. Amen. "Naše účast na Těle a Krvi Kristově slouží jedině k tomu, abychom se stali tím, co jíme." (Lev Veliký) P. Miloš Miko, M.Id. ODSTOUPENÍ Vážení farníci, dovolte, abych vám oznámil, že od května odstupuji z členství v Pastorační radě Michelské farnosti. Jelikož jsem byl do její skupiny zvolen vámi - farníky, považuji za vhodné vám to sdělit. Od podzimu již bydlím mimo farnost a s manželkou chodíme na mši sv. do farnosti v místě bydliště. Přirozeně byl a je můj kontakt s vámi, milí farníci, o poznání menší. Menší natolik, že můj přínos není na úrovni potřebné k dalšímu setrvání v PR. Děkuji vám za vaši důvěru, spolupráci, přátelství i modlitby! Lukáš Porcal

5 FARNÍ POUŤ 2015 Na sobotu je pro oblast, kam směřuje naše pouť hlášeno počasí že by psa nevyhnal. To ale účastníky nijak neodradí a v plném počtu odjíždíme včas. První zastávka je v Rožmitále pod Třemšínem. Tady žil, tvořil a jako učitel působil J. J. Ryba. Letos uplyne 250 let od jeho narození a 200 let od smrti. Ve zdejším kostele nám průvodkyně zajímavě vyprávěla o jeho historii a hudebním díle slavného rodáka. Na závěr povídání náš varhaník a místní předvedli svoje umění na nástroj, na který J. J. Ryba hrával. Potom na místním hřbitově uctíme Rybovu památku. Vzpomeneme také na p. Kardinála Vlka, který zde v 70. letech působil jako farář. Další cesta směřuje do Nepomuku. Při příjezdu ke kostelu sv. Jana Nepomuckého nás vítají zvony. Otec arciděkan vysvětluje, že takto vítají každou pouť. V tomto kostele slavíme s Otcem Antonínem svoji poutní mši svatou. Obětní stůl stojí přibližně v místě rodiště sv. Jana. Na závěr mše svaté nás Otec arciděkan seznámí s historií kostela i svatojánského kultu. Po obědě se přemístíme ke sv. Jakubu. Ve vedlejší budově arciděkanství je nově otevřena expozice o sv. Janu. Rozdělíme se na dvě skupinky, abychom stihli v klidu prohlídku jak kostela, tak muzea. Celé naše putování z nadhledu pozoruje 5 zámek Zelená Hora. Ne pokaždé se vše vydaří. Další plánovanou zastávkou je Seč u Blovic. Na místo přijíždíme včas, ale nikdo nás neočekává. Lukáš se pokouší dovolat p. faráři, ale bez úspěchu. Projdeme se alespoň okolo. Některé části bočních stěn kostela mají novou omítku. Ale hlavní průčelí vypadá jako těsně po válce. Po 40 minutách marného čekání pokračujeme do Přeštic. V místním hezky opraveném a udržovaném kostele se pomodlíme Loretánskou litanii. Po ní následuje obšírné povídání o kostele a o milostném obrazu P. Marie. Dozvídáme se také, že při opravách dostaly obě věže nový tvar kopulí. Tento kostel je postaven atypicky v ose sever-jih, aby do velkých bočních oken stále svítilo slunce. I z Přeštic vyjíždíme v plánovanou dobu. Po klidné a pohodové jízdě zastavujeme u polikliniky na Budějovické asi v Tato pouť se opět díky dobré přípravě organizátora vydařila. Již teď se těšíme na setkání s přáteli při další pouti. Jan Dostál POUTNÍK P. JIŘÍ HÁJEK V odpoledních hodinách v neděli 19. dubna 2015 přichází do kostela Narození Panny Marie Otec Jiří Hájek. Do farního kostela v obci, kde se narodil a kde byl

6 pokřtěn, přichází poděkovat za 80 let života. Narodil se v Praze 14 - Michli. První syn manželů Josefa Hájka a Filomeny rozené Jonákové. V rodné obci získal základní vzdělání a zde také na gymnáziu v Ohradní ulici v roce 1953 maturoval. V letech je učitelem v severočeském pohraničí a po té následují dva roky základní vojenské služby v Táboře. Pro úplnost zmíním, že v letech pracuje v n.p. Řempo jako úředník. Od roku 1960 studuje na Cyrilometodějské bohoslovecké fakultě v Litoměřicích teologii. Po ukončení studia přijal z rukou biskupa Františka Tomáška kněžské svěcení. Pater Jiří Hájek zanedlouho oslaví další významné jubileum, padesát let kněžství. Vztah jubilanta k rodné obci a zejména ke kostelu Narození Panny Marie nejlépe pochopíme, přečteme-li si část jeho osobní vzpomínky na někdejšího michelského faráře P. Jiřího Kabáta. Cituji: Ty michelský kostelíčku Stojíš pěkně na vršíčku Rozhlížíš se do všech stran. Prý mi bylo asi 5 let, když jsem o jedné májové pobožnosti přednášel tuto básničku. Po celý život zůstal pro mne michelský kostelíček tím nejmilejším místem na světě. Zde jsem byl pokřtěn, zde jsem léta ministroval, zde jsem byl varhaníkem, zde jsem měl primici. Nejen kostel, ale i osoby kolem něho se trvale zapsaly do mého života: p. farář Dr. Vít Mojžíšek, gymnaziální profesor P. František Jeřábek, který mne učil náboženství na michelském gymnáziu v Ohradní ulici, michelský kaplan P. Václav Schneider, kostelníci: p. Veverka st. i ml.,pan Antonín Cháb, P. Antonín Budka pozdější spoluministrant a kněz, a ředitel kůru p. Karel Brožek. Skončila léta mládí a ocitl jsem se ve světě daleko od mého kostelíčka. Nejprve v pohraničí jako učitel a pak na vojně v Táboře. Ale ke konci vojny se Michle ozvala znovu. V r zemřel náhle p. farář Mojžíšek i ředitel kůru p. Brožek. Jejich odchodem skončila dlouhá, jistě i důležitá etapa v životě michelské farnosti. Pan Brožek a jeho přítel tenorista Ing. Fr. Procházka (oba jsou pochováni na hřbitově Na Lišce ) ještě pamatovali dobu, kdy Michle byla ves u Prahy, a s nimi začala odcházet generace, která si s pýchou připomínala, že na michelském kůru jako chlapec hrával jejich vrstevník, světoznámý houslista a michelský rodák Jan Kubelík, otec velkého světového dirigenta Rafaela Kubelíka. V církvi klíčily velké reformy, o kterých jsme sice nic konkrétního nevěděli, ale které se připravovaly mezi mladými kněžími zvláštním, dosud neznámým vanutím Ducha. A k nim patřil i bývalý michelský kaplan a nový michelský administrátor P. Jiří Kabát. 6

7 Jeho příchod do farnosti znamená zásadní obrat a mě se naskytla jedinečná příležitost se nového života účastnit. Hned jsem ji také využil. P. Jiřího Kabáta jsem sice osobně neznal, ale leccos jsem věděl z dopisů, které jsem z domova dostával. Požádal jsem, zda bych mohl být přijat jako varhaník. Čekání na odpověď a na setkání s neznámým knězem bylo velmi napínavé, ale dopadlo dobře. Později, v roce 1960, se připravuje v jiné části farnosti, v Krči, velká duchovní slavnost: primice P. Jindřicha Brandejse v kostele sv. Františka na Habrovce. Opět důležitý duchovní milník v životě farnosti. A současně i milník v mém životě. V tom roce jsem vstoupil do litoměřického semináře, abych se stal knězem. Prázdninové návštěvy na michelské faře jsou pro mne po celou dobu studia velkým povzbuzením. Po pěti letech opět připravuje P. Kabát slavnost: moji primici. Dbá na výzdobu, podporuje sbor, hledí na každou maličkost, aby primice byla co nejslavnější. V roce 1965 odcházím jako kaplan na Svatou Horu a P. Kabát mě obětavě se svou škodovkou pomáhá stěhovat stejně jako před pěti lety do semináře v Litoměřicích. Tím pro mne michelská léta skončila. Bohu díky za všechna ta léta. (konec kráceného citátu) P. Jiří Hájek , večer před svou primicí,ve farním kostele Narození Panny Marie v Michli. Kaplanem na Svaté Hoře u Příbrami se P. Jiří Hájek stal Z významného mariánského poutního místa odchází , kdy byl ustanoven dómským vikářem u sv. Víta s povinností sekretáře pražského arcibiskupa. V době od do byl administrátorem ve vršovické farnosti, jsou to léta, kdy nám byl blízko a mnozí na ta léta rádi vzpomínáme. Do roku 1864, kdy byly Vršovice odděleny od michelské duchovní správy, aby zde vznikla samostatná farnost, měla sousední obec s Michlí kus společné historie Od , po odchodu 7

8 z pražských Vršovic, spravoval farnost v Ostrově u Karlových Varů, kde byl do administrátorem. Dalším působištěm P. Hájka se stala farnost ve středočeské obci Slivice u Příbrami, odkud současně spravoval Pečice a v té době zapomenutý poutní kostel sv. Jana Křtitele a Panny Marie Karmelské na Makové hoře. Přijeli jsme na farní pouť na Makovou, Otec Jiří nás očekával před barokním kostelem stojícím v lešení. Začal s opravou stavby kostela a s obnovou bohoslužeb. Obnova poutního místa nebyla zdaleka u konce, když jej pražský arcibiskup odvolal ze Slivice a od ustanovil administrátorem ve Stříbře na Tachovsku, kde v letošním roce, oslavil 80. narozeniny a za krátko oslaví padesáté kněžské jubileum. Poděkujme jeho slovy za dary, kterých se nám prostřednictvím lidí, jako je on, dostává. Bohu díky. Stanislav Varhaut ZÁPIS Z JEDNÁNÍ PASTORAČNÍ RADY MICHELSKÉ FARNOSTI V SÁLE NA HABROVCE Přítomni: všichni, omluven J. Muzikář, T. Matuška Zapsal: L. Svoboda I. Závěry jednání farní rady 1. P. Antonín seznámil členy farní rady se změnou ve farní radě. Lukáš Porcal odchází na vlastní žádost z farní rady důvodem je změna bydliště. 2. Z kalendáře: svátost smíření pro děti ještě před prázdninami: pondělí poslední dětská mše sv. v rámci katechezí: pondělí poslední dětská mše sv.: neděle 11 hod první dětská mše sv. po prázdninách: neděle 11hod Na první sv. přijímání se připravují 3 děti, z toho 2 budou přijímat v kostele sv. Františka. 4. Noc kostelů program připraven: Historie farnosti Pásmo básní Jana Pavla II. Hudba a zpěv 5. Dny víry program byl vytvořen leták. Program: hod. film+debata (film Cesta) 8

9 hod. poezie + hudba (básně Fernanda Riela) hod. téma + svědectví (přednáška na téma: lidský duch + zpěvy Taizé) 6. P. Antonín + P. Miloš byli požádáni o duch. péči o studenty na bratislavských univerzitách (v Rači a univerzita Komenského). Z těchto univerzit pocházejí dobrovolníci, kteří pracují pro misie v Bolívii. Jedná se o cesty do Bratislavy 1x za 2 týdny na 2-3dny. Chod naší farnosti v tomto ohledu není omezen. 7. Pouť mladých do Santiago de Compostela počet účastníků už je jasný, probíhají závěrečné organizační přípravy, vychází se z města Astorga. 8. Info o průběhu oprav fary. Stav rozpracovanosti: Přípravné práce pro instalaci plynu a topení se blíží ke konci. Stejně i podlahy jsou připraveny k položení nového povrchu. Rozpracovaná je oprava střechy s vestavbou. Konec prací je plánován na konec 09/ Nabídka na účelový dar oprava WC, nová podlaha a výmalba sálu na Habrovce. WC a nová podlaha by mohly být, půjde-li to, zahrnuty 9 do celkových oprav farního sálu. A výmalba sálu by, vzhledem k nutnému času příprav, který nebývá krátký, mohla proběhnout ještě o letošních prázdninách. 10. Kácení stromů momentálně není možné kácet stromy. Kácení stromů je možné jenom v případě, že by ničily stavbu kostela. V této souvislosti byl vyžádán posudek statika termín do 10/ Rekonstrukce účetnictví bude prováděno externí účetní firmou. Nová pravidla: Za dar nesmí být protislužba, proto platba za využití sálu není dar, ale příjem z nájmu, který podléhá dani, a proto není možné vystavovat potvrzení o daru. 12. Informace ohledně pojištění nemovitostí farnosti. Kromě malého, už chátrajícího domečku na zahradě Habrovky, má farnost ve vlastnictví 5 budov. Z nich jsou pojištěny 3 budovy: kostel v Michli, kostel v Krči a farní sál. Pro zbývající 2 budovy: faru a malý domek vedle fary (Charitu) se pojistka vyřizuje. 13. Skica úpravy sálu Habrovka od 2 architektů je již k dispozici. Bude následovat diskuse nad návrhy a stanoven další postup.

10 14. Další farní rada Úkoly pro příště 1. Program příštího setkání (všichni). 2. Analýza nákladů farního sálu za rok 2014 do příští farní rady (L. Palová). Lukáš Svoboda SBÍRKY V DUBNU A KVĚTNU sbírka na farnost =11.672,--Kč sbírka na farnost =10.063,--Kč sbírka na farnost =8.169,--Kč sbírka na Arcidiecézi =10.067,--Kč sbírka na farnost =11.843,--Kč P. Antonín Lukeš, M.Id. FARNÍ KALENDÁŘ ČERVEN 2015 KLÍČE: NP Nezávislá památka P Památka SV Svátek Slavnost Mše svaté zapsané v tomto kalendáři jsou pouze výjimečné. Pravidelné mše jsou podle běžného rozvrhu. Po 1 P Svatého Justina, mučedníka Farní program Dnů víry: 18:30 farní sál promítání filmu «CESTA» o pouti do Santiago de Compostela, s možností následné diskuse Út 2 P Svatých Marcelína a Petra, mučedníků 09:00 farní sál setkání žen ze společenství NOEMI + Sedmikrásek úklid 17:30 kostel Krč mše svatá františkánů terciářů s následným posezením v domečku Farní program Dnů víry: 18:30 farní sál Večer mystické poezie (autor básní Fernando Rielo) St 3 P Svatého Karla Lwangy a jeho druhů, mučedníků Farní program Dnů víry: 18:30 kostel Krč přednáška na téma Lidský duch s možností následné diskuse 20:00 farní sál Modlitba Taizé s osobním svědectvím Nácvik zpěvu od 19:30 Čt 4 Centrální program Dnů víry: 17:00 katedrála mše svatá s následným eucharistickým průvodem na Hradčanském náměstí Pá 5 P Svatého Bonifáce, biskupa a mučedníka 15:30 Habrovka zahájení festivalu Habrovka :30 kostel - Michle mše svatá (mše se přesouvá z Krče) Po mši svaté kostel Michle hodinová eucharistická adorace s četbou z Nového zákona 10

11 So 6 P Svatého Norberta, biskupa 24:00 Habrovka zakončení festivalu Habrovka 2015 Ne 7 SL SLAVNOST TĚLA A KRVE PÁNĚ sbírka na národní eucharistický kongres Po 8 17:30 kostel - Krč mše sv. dětská 18:30 kavárnička farní biblická hodina Út 9 P Svatého Efréma Syrského, jáhna a učitele církve 09:15 Krč Sedmikrásek - setkání maminek s dětmi St 10 18:30 kavárnička - Krč ekumenická biblická hodina (Sk 9,10) 20:00 farní sál setkání skupiny mužské spirituality Čt 11 SV Svatého Barnabáše, apoštola Pá 12 SL SLAVNOST NEJSVĚTĚJŠÍHO SRDCE PÁNĚ So 13 P Neposkvrněného Srdce Panny Marie Ne NEDĚLE V MEZIDOBÍ Po 15 P Svatého Víta, mučedníka 17:45 sál - kavárnička - kostel - Krč předprázdninová svátost smíření pro děti Út 16 09:15 Krč Čtyřlístek - setkání maminek s dětmi 18:00 Krč setkání františkánů terciářů v domečku (modlitba nešpor a františkánského sedmiradostného růžence) St 17 19:00 kostel - Krč úklid (má na starosti Osmák) Čt 18 Pá 19 P Svatého Jana Nepomuckého Neumanna, biskupa Po mši svaté kostel - Krč hodinová eucharistická adorace s četbou z Nového zákona So 20 Ne NEDĚLE V MEZIDOBÍ Po 22 P Svatého Paulína Nolánského, biskupa P Svatého Jana Fishera, biskupa a svatého Tomáše Mora, mučedníků Út 23 09:15 Krč Sedmikrásek - setkání maminek s dětmi St 24 SL NAROZENÍ SVATÉHO JANA KŘTITELE Čt 25 Pá 26 Po mši svaté kostel - Krč hodinová eucharistická adorace s četbou z Nového zákona So 27 P Svatého Cyrila Alexandrijského, biskupa a učitele církve Ne NEDĚLE V MEZIDOBÍ Svatopetrská sbírka na bohoslovce Po 29 SL SLAVNOST SVATÝCH PETRA A PAVLA, APOŠTOLŮ Út 30 P Svatých prvomučedníků římských 09:00 farní sál setkání žen ze společenství NOEMI + Sedmikrásek - úklid každá neděle a slavnost 9:00 Michle fara Farní snídaně 11

12 ZÁŘÍ AŽ ČERVEN ROZVRH LITURGIE A JINÉ FARNÍ AKCE Michle Krč Neděle 8:00 9:30 11:00 19:00 Pondělí 17:30 Úterý 17:30 Středa 12:00 17:30 Čtvrtek 17:30 Pátek 17:30 Sobota 17:30 Slavnosti a svátky změny vyhrazené sledovat kalendář a nástěnku! Svátost smíření 30 min. přede mší nebo na požádání Další svátosti a svátostiny na požádání Sv. růženec 30 min. přede mší (Ne 7:30 a 9:00 Po-So 17:00) Farní list Řk farnosti u kostela Narození Panny Marie Praha Michle, Baarova 52/23, Praha 4, ; tel ; pro zasílání příspěvků do farního listu: (nebo možno nechat texty příspěvků v sakristiích kostelů), farnosti: Redakce textů: Kateřina Kyralová; doprava FL na faru: Zdeněk Hučín. Žádáme autory o pochopení pro redakční a jazykovou úpravu zaslaných textů. Vychází Náklad 300 výtisků. Uzávěrka příspěvků do příštího čísla bude ve středu ve 23:59. Příští číslo (dvojčíslo) vyjde (Změna termínu vyhrazena.) 12

FARNÍ KALENDÁŘ DUBEN 2014

FARNÍ KALENDÁŘ DUBEN 2014 FARNÍ KALENDÁŘ DUBEN 2014 KLÍČE: NP Nezávazná památka P Památka SV Svátek SL Slavnost VÝZNAMNÝ DEN: církevní ne církevní MŠE SV.: Zapsány zde jsou jenom výjimky; ostatní mše jsou dle běžného rozvrhu Út

Více

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 15. 11. do 22. 11. 2015 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 15. 11. do 22. 11. 2015 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Římskokatolická farnost V TÝDNU od 15. 11. do. 11. 15 www.farnostunicov.cz 33. neděle v mezidobí Za živé a + farníky zvláště za všechny oslavence v měsíci listopadu 15 Sbírka na Charitu Mše svatá v ě Mše

Více

PROGRAM úterý 14. srpna

PROGRAM úterý 14. srpna PROGRAM úterý 14. srpna příjezd nabídka mše svaté v kostele sv. Prokopa (č. 4) 16.00 celebruje Mons. František Lobkowicz 17.30 celebruje Mons. Jiří Mikulášek 19.30 zahájení setkání, hlavní pódium u Zimního

Více

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká:

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Primice P. Jakuba Vavrečky 12. července 2014 5 EUCHARISTICKÁ MODLITBA Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Děkujeme ti, svatý Otče, a vyznáváme, že jsi veliký a žes všechna svá díla učinil v moudrosti

Více

Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné

Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné 17. prosince 2013 Úterý před Štědrým dnem 15 00 Vánoční SVATOST SMÍŘENÍ (zpověď) 23. prosince 2013 Pondělí před Štědrým dnem 14 30 15 30 Betlémské světlo 16

Více

Velikonoční triduum Jana Šustová

Velikonoční triduum Jana Šustová Velikonoční triduum Jana Šustová Velikonoční triduum, což znamená "doba tří dnů" (z lat. tres - tři, a dies - den), tvoří Večerní slavnost na Zelený čtvrtek (Památka Večeře Páně), liturgie Velkého pátku

Více

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30.

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30. Markéta 8/2007 Občasník římskokatolické farnosti u kostela sv. Markéty ve Zhoři www.farnost-zhor.unas.cz mobil: 776 887 907 nebo 775 348 346 tel. (fara u sv. Jakuba v Jihlavě): 567 303 142 e-mail: mikulas.selvek@seznam.cz

Více

6/2014. dobroučské farnosti. Slovo duchovního správce. neděle 1. června 2014 7. neděle velikonoční. Tajemství Eucharistie. Intence

6/2014. dobroučské farnosti. Slovo duchovního správce. neděle 1. června 2014 7. neděle velikonoční. Tajemství Eucharistie. Intence dobroučské farnosti neděle 1. června 2014 7. neděle velikonoční 6/2014 Slovo duchovního správce Tajemství Eucharistie Svátost Těla a Krve Páně Eucharistie je skutečností tak velikou, že ji můžeme chápat

Více

PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým)

PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým) PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým) ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ: 1. Pastorační rada (PR) je poradním a pracovním orgánem faráře, administrátora farnosti (kán.517 1 Kodexu

Více

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI 1. NEDĚLE PO SV. TROJICI formulář A1 (bohoslužby s večeří Páně) ÚVODNÍ ČÁST VSTUPNÍ HUDBA OTEVŘENÍ K: Ve jménu Boha Otce i Syna i Ducha svatého. S: Amen. POZDRAV K: Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho

Více

FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ. Zpravodaj. Svatý týden 02/2016. Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života (Jan 8, 12b)

FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ. Zpravodaj. Svatý týden 02/2016. Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života (Jan 8, 12b) FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ Zpravodaj Svatý týden 02/2016 Úvodní slovo Dobrovolný příspěvek na tisk 10Kč Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života (Jan 8, 12b) Milí farníci,

Více

NÍK NÍK LEDEN 2015 ČÍSLO RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI

NÍK NÍK LEDEN 2015 ČÍSLO RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI LEDEN 2015 ČÍSLO PŘÍVOZ 1 NÍK NÍK Z OBSAHU: RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI Radost Bogdan Stępień, OSPPE Vstoupili jsme do nového časového úseku

Více

CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA

CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA Roční pastorační plán (říjen 2014 srpen 2015) CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA Plakátek pastoračního roku PÍSMO Změňte smýšlení! A každý z vás ať se dá pokřtít ve jménu Ježíše Krista, aby

Více

Růženec světla - Pán Ježíš řekl: "Já jsem Světlo světa." - Věřím v Boha...

Růženec světla - Pán Ježíš řekl: Já jsem Světlo světa. - Věřím v Boha... Růženec světla - Pán Ježíš řekl: "Já jsem Světlo světa." - Věřím v Boha... Zdráva buď, nebes Královno, - Maria, přesvatá Panno. S andělem tebe zdravíme, - růžencem svatým slavíme. Ó, Matko Páně přemilá,

Více

VELIKONOCE. Pán vstal z mrtvých, aleluja! DUBEN 2012. pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Mnichovo Hradiště, Mukařov a Všeň

VELIKONOCE. Pán vstal z mrtvých, aleluja! DUBEN 2012. pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Mnichovo Hradiště, Mukařov a Všeň f a r n í l i s t pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Mnichovo Hradiště, Mukařov a Všeň DUBEN 2012 Pán vstal z mrtvých, aleluja! Drazí přátelé, prožíváme závěr postní doby a připravujeme se

Více

Rozpis bohoslužeb ve farnosti a okolí od 24. května do 31. května 2015

Rozpis bohoslužeb ve farnosti a okolí od 24. května do 31. května 2015 od 24. května do 31. května 2015 24.5. Seslání Ducha svatého - slavnost Úterý 26.5. 18.00 Mše svatá L. Bělohrad Středa 27.5. 19.00 Mše svatá + Májová pobožnost Červená Třemešná Čtvrtek 28.5. 18.00 Mše

Více

KAPLE SVATÝCH CYRILA A METODĚJE VALAŠSKÉ KLOBOUKY

KAPLE SVATÝCH CYRILA A METODĚJE VALAŠSKÉ KLOBOUKY KAPLE SVATÝCH CYRILA A METODĚJE VALAŠSKÉ KLOBOUKY Jedna z nejvýznamnějších sakrálních památek jižního Valašska je zasvěcená naším národním patronům apoštolům svatému Cyrilu a Metoději. Průvodcovská služba:

Více

Farní zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov

Farní zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov Farní zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov ŘÍJEN 2011 Modlíte se roztržitě? Pak hlavu vzhůru! I umět řídit vyžaduje čas a praxi Pokud máte s modlením stejné zkušenosti jako já, pak hlavu vzhůru, mám pro

Více

Pracovní list č. 1. Tipy do praxe

Pracovní list č. 1. Tipy do praxe Pracovní listy Pracovní list č. 1 Téma: Máme krásný úkol modlit se a milovat (sv. J.M. Vianney) V tichosti rozjímejte o jednotlivých částech modlitby Otče náš. Každý den projevte svou lásku k Bohu - modlitbou,

Více

Vydává Římskokatolický farní úřad v Pardubicích OBSAH:

Vydává Římskokatolický farní úřad v Pardubicích OBSAH: Vydává Římskokatolický farní úřad v Pardubicích OBSAH: ZE ŽIVOTA FARNOSTI... str. 2 Jak dopadly volby nové Pastorační rady ZPRÁVY Z DIECÉZE.. str. 3 Blahopřání Otec biskup opět mezi námi Diecézní setkání

Více

Z FARNOSTI. redakce. Zpravodaj farnosti při kostele Panny Marie Sněžné v Praze únor 2011 3

Z FARNOSTI. redakce. Zpravodaj farnosti při kostele Panny Marie Sněžné v Praze únor 2011 3 Sněženka farní Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze Číslo 2 Ročník XVII. Únor 2011 Milí farníci a všichni čtenáři Sněženky, 15. února si každoročně připomínáme 14 pražských mučedníků - františkánů

Více

ÚVODNÍ SLOVO POZVÁNÍ NA VELEHRAD

ÚVODNÍ SLOVO POZVÁNÍ NA VELEHRAD ÚVODNÍ SLOVO Milí farníci, s blížícím se koncem školního roku máme větší chuť být v přírodě, někde, kde jsou kopce a pořádné lesy, kde jsou potoky a jezera s čistou vodou, kde mezi zelenými větvemi velkých

Více

Pořad bohoslužeb. ve farním kostele sv. Petra a Pavla ve Žďárci. Dny Čas Svátky a úmysly mše svaté Pozn. datum Neděle. Pondělí 29.12. Úterý 30.12.

Pořad bohoslužeb. ve farním kostele sv. Petra a Pavla ve Žďárci. Dny Čas Svátky a úmysly mše svaté Pozn. datum Neděle. Pondělí 29.12. Úterý 30.12. Svátek sv. Rodiny Ježíše, Marie a Josefa 28.12. 10:45 Za Jaroslava Melichara a syna 29.12. 30.12. 31.12. Slavnost Matky Boží, Panny Marie 1.1. 10:45 Za živou a zemřelou rodinu Jakešovu a duše v očistci

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky.

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve duben 2009 3. ročník / 4. číslo Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Slovo úvodem Milé sestry, milí bratři, začíná nejdůležitější

Více

Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze

Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze Sněženka farní Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze Ročník XXI. Září 2015 Milí farníci a ostatní čtenáři Sněženky, zdravím vás na začátku nového školního roku, tedy i nové farní sezony. Je tady

Více

I: Astronomicky a meteorologicky

I: Astronomicky a meteorologicky Rok spásy 2014 po Kristu ve farnosti Moutnice anno salutis bis millesimo quarto decimo post Christum natum parochiae moutniensis Přehled roku spásy MMXIV v moutnické farnosti, 31.12. 2014 I: Astronomicky

Více

Pastorační plán farnosti Nejsvětějšího Srdce Páně Praha Vinohrady

Pastorační plán farnosti Nejsvětějšího Srdce Páně Praha Vinohrady Pastorační plán farnosti Nejsvětějšího Srdce Páně Praha Vinohrady září 2012 červen 2013 Naše farnost je typickou pražskou farností, tzn. že kromě katolíků, majících trvalý nebo přechodný pobyt na území

Více

ADORACE MARIA, MATKA BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ

ADORACE MARIA, MATKA BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ ADORACE MARIA, MATKA BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ Chválená a velebená budiž bez ustání 3x Též Neposkvrněné početí nejblahoslavenější Panny a Matky Boží Marie. Úvod Dn. 1746: Buď veleben, milosrdný Bože, Že ses

Více

farka@antiochia.cz; http://farka.antiochia.cz; kancelář: 581 616 139, 608 344 586 o.radomír 731 626 515, o.petr 736 522 840, Vojta 732 670 688

farka@antiochia.cz; http://farka.antiochia.cz; kancelář: 581 616 139, 608 344 586 o.radomír 731 626 515, o.petr 736 522 840, Vojta 732 670 688 Všemohoucí, věčný Bože, když se tvůj jednorozený Syn stal člověkem, byl ti představen v chrámě; my si to dnes připomínáme a pokorně prosíme: očisti naše nitro, abychom mohli předstoupit před tebe. 1.čt.:

Více

11 / 2013 ROČNIK XVII.

11 / 2013 ROČNIK XVII. MARTiNOViNy 11 / 2013 ROČNIK XVII. FARNOST SV. MARTINA PRAHA - ŘEPY...učte se ode mě, neboť jsem tichý a pokorný srdcem. Mt 11,29 KŘÍŽ STROM ŽIVOTA Listopad je měsíc, který začínáme slavením všech svatých

Více

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ (pro soukromou pobožnost) 1.den Modleme se za celé lidstvo Nejmilosrdnější Ježíši, jehož vlastností je slitování a odpuštění, nehleď na naše hříchy, ale na důvěru, kterou

Více

Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze 1

Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze 1 Sněženka farní Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze 1 Číslo 4 Ročník XV. Duben 2009 Milí farníci a všichni čtenáři Sněženky, postní doba se chýlí ke konci a Velikonoce jsou za dveřmi. Církev nestanovila

Více

Děkanát Kyjov. Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013. On nás pobízí jít k druhým, zapaluje v nás oheň lásky, činí z nás misionáře Boží lásky.

Děkanát Kyjov. Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013. On nás pobízí jít k druhým, zapaluje v nás oheň lásky, činí z nás misionáře Boží lásky. Děkanát Kyjov Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013 Drazí mladí, Duch svatý dnes nadále v Církvi mocně působí, a jeho plody jsou hojné do té míry, do jaké jsme ochotni otevřít se jeho obnovující síle.

Více

Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze

Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze Sněženka farní Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze Ročník XVII. Prosinec 2011 Milí farníci a ostatní čtenáři Sněženky, zatímco obchody již zdobí vánoční výzdoba a leckde dokonce zní i koledy,

Více

Boží děti. protože je. pro něho. farnosti: sbírky.

Boží děti. protože je. pro něho. farnosti: sbírky. Slovo kněze Boží děti to potvrzuje sám Duch svatý, že jsme Boží děti Řím 8,16 Boha nejlepšího Otce ukazuje nám Pán Ježíš v podobenství o marnotratném sy- nu, který se vždy se stará o svého syna, i když

Více

6/2013 ČERVEN. P. Zdzislaw CIESIELSKI. Slovo kněze. www.farnostcechtice.cz

6/2013 ČERVEN. P. Zdzislaw CIESIELSKI. Slovo kněze. www.farnostcechtice.cz Slovo kněze V červnu budeme v liturgii slavit Nejsvětější Srdce Ježíšova. Slovo Boži mluv o Božském Srdci v podobenství o ztracené ovci. Člověk má u Boha velikou hodnotu. Má také radost, když se člověk

Více

POSTNÍ DOBA VE SVATÉM ROCE MILOSRDENSTVÍ

POSTNÍ DOBA VE SVATÉM ROCE MILOSRDENSTVÍ Farní list SUŠICE, PETROVICE, SVOJŠICE, KOLINEC, MLÁZOVY, BUDĚTICE, RABÍ, ALBRECHTICE, KAŠPERSKÉ HORY, REJŠTEJN, SRNÍ, HARTMANICE, DOBRÁ VODA, MOUŘENEC, DLOUHÁ VES ÚNOR FARNÍ PLES; POSTNÍ DOBA Č. 2 / 2016

Více

Veřejné zasedání farní rady

Veřejné zasedání farní rady Veřejné zasedání farní rady Jedna z řady věcí, které mě před rokem hned po mém příchodu na Klokoty velmi potěšily, je, že farní rada je vlastně takové společenství lidí, kteří se v nejrůznějších oblastech

Více

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE VE MŠI SVATÉ

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE VE MŠI SVATÉ SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE VE MŠI SVATÉ Svatební obřad bude ve mši svaté. Jelikož jste oba přijali svátost křtu, vaše manželství, které uzavřete, bude svátostné. PŘÍCHOD DO KOSTELA A ÚVODNÍ OBŘADY Kněz si

Více

Ve středu 4. září 2013 zavítali do našeho Domova obyvatelé Chráněného bydlení Skryje v doprovodu vedoucí zařízení Bc. Věry Dvořákové a instruktorů.

Ve středu 4. září 2013 zavítali do našeho Domova obyvatelé Chráněného bydlení Skryje v doprovodu vedoucí zařízení Bc. Věry Dvořákové a instruktorů. Ve středu 4. září 2013 zavítali do našeho Domova obyvatelé Chráněného bydlení Skryje v doprovodu vedoucí zařízení Bc. Věry Dvořákové a instruktorů. Pro naše klienty si připravili divadelní představení

Více

Kostelníček OMALOVÁNKA

Kostelníček OMALOVÁNKA . OMALOVÁNKA Kostelníček Měsíčník římskokatolické farnosti Radějov číslo 4 ročník XIV Losovat se bude při dalším vydání Kostelníčku!!! Hodně štěstí!!! Jméno:...Příjmení:... -12- Drazí, Dovolte mi, abych

Více

V Á N E K UŽ ZASE MISIJNÍ NEDĚLE!?

V Á N E K UŽ ZASE MISIJNÍ NEDĚLE!? Ročník 10, číslo 10, 5.10.2014 Zpravodaj farnosti Protivanov V Á N E K UŽ ZASE MISIJNÍ NEDĚLE!? Misijní neděle je už od roku 1926 světovým dnem podpory misií a modliteb za ně. Slaví se v každé diecézi,

Více

Neděle 27. prosince 2015. Neděle 20. prosince 2015. Neděle 13. prosince 2015. Neděle 6. prosince 2015

Neděle 27. prosince 2015. Neděle 20. prosince 2015. Neděle 13. prosince 2015. Neděle 6. prosince 2015 Neděle 27. prosince 2015 Děkuji za rekordní sbírku z min. neděle na splacení dluhů, která vynesla u sv. Anny 53039,- v Bludovicích 9948,- a na Špluchově 2165,- Dětská mše sv. - bude u sv. Anny příští neděli

Více

INFORMÁTOR FARNOSTÍ HRANICE NA MORAVĚ, STŘÍTEŽ NAD LUDINOU, JINDŘICHOV POPELEČNÍ STŘEDA KŘÍŽOVÉ CESTY 1. SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ. ročník XIX číslo 1 únor 2016

INFORMÁTOR FARNOSTÍ HRANICE NA MORAVĚ, STŘÍTEŽ NAD LUDINOU, JINDŘICHOV POPELEČNÍ STŘEDA KŘÍŽOVÉ CESTY 1. SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ. ročník XIX číslo 1 únor 2016 POPELEČNÍ STŘEDA Popeleční středa, den přísného postu, letos připadá na 10.2.2016. Mše svaté ve farním kostele v Hranicích budou ráno v 8:00 hodin a večer v 17:30 hodin, v Ústí v 19:00 hodin, v Jindřichově

Více

,,. KOSTELNIK. praktická příručka

,,. KOSTELNIK. praktická příručka ,,. KOSTELNIK praktická příručka Olomouc 2010 KŇAZSKÝ SEM NÁR sv. Fr.mtiška Xaverskeho zapisané dna: BANSKÁ BYSTRICA. KNJŽNICA,?i "L't().Jp na&a: l. 1 vl I 'f' prírast wve c1s o: ÚVODEM Vydání této knihy

Více

Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě

Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě Dokument Papežské rady pro laiky Marta Hošťálková, nemocniční kaplan ve FNOL Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě vznik v r. 1999:

Více

POČÁTKY KOSTELA SV. FILIPA A JAKUBA MENŠÍHO V DOBRATICÍCH A FARNOSTI DOBRATICE. PhDr. David Pindur, Ph.D. (Muzeum Těšínska)

POČÁTKY KOSTELA SV. FILIPA A JAKUBA MENŠÍHO V DOBRATICÍCH A FARNOSTI DOBRATICE. PhDr. David Pindur, Ph.D. (Muzeum Těšínska) POČÁTKY KOSTELA SV. FILIPA A JAKUBA MENŠÍHO V DOBRATICÍCH A FARNOSTI DOBRATICE PhDr. David Pindur, Ph.D. (Muzeum Těšínska) SOUČÁSTÍ FARNOSTI DOMASLAVICE -Fara v Domaslavicích jedna z nejstarších na Těšínsku,

Více

PLÁN VELIKONOČNÍCH AKTIVIT A BOHOSLUŽEB

PLÁN VELIKONOČNÍCH AKTIVIT A BOHOSLUŽEB 2/2011 Dostává se Vám do rukou další číslo Benjamína. Tradičně přináší informace ohledně Velikonoc časy bohoslužeb i příležitostí ke zpovědi. Jsem rád, že mnohé věci jako umývání nohou, otevření kostela

Více

Prezentace akcí 2014 2015 WWW.BRNO.SIGNALY.CZ

Prezentace akcí 2014 2015 WWW.BRNO.SIGNALY.CZ Prezentace akcí 2014 2015 Kefasfest 27. 29. 6. 2014 - P. Bende a P. Helan. Žamboši, SBM a další -Prostor pro hudbu, divadlo a kulturu - www.kefasfest.cz Expedice Albánie země orlů 20. 31. 7. 2014 - Pokud

Více

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA POSTNÍ DOBA Popeleční středa je výjimečný den. Den usebranosti a reflexe. Vydáváme se v něm totiž na cestu postní dobou, která se vyznačuje nasloucháním Božímu slovu, modlitbou a pokáním. ČLOVĚK BYL STVOŘEN,

Více

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 17:00 17:00 Bochoř 8:00 Troubky 14:00 Troubky 20:00-21:00 10:00 Troubky

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 17:00 17:00 Bochoř 8:00 Troubky 14:00 Troubky 20:00-21:00 10:00 Troubky , Dědina 113/41, PSČ. 751 02 / mobil. 731 402 070 5.10. 6.10. 7.10. 8.10. 9.10. 10.10. 11.10. 12.10. 27. NEDĚLE 27. týdne Památka sv. Panny Marie Růžencové 27. týdne 27. týdne 27. týdne Sobotní památka

Více

SIARD. Svatý Václave, vévodo české země, kníže náš, pros za nás Boha, Svatého Ducha! Kriste, eleison.

SIARD. Svatý Václave, vévodo české země, kníže náš, pros za nás Boha, Svatého Ducha! Kriste, eleison. Zpravodaj křesťanů z Juliánova, Vinohrad a Židenic SIARD kostel sv. Cyrila a Metoděje Číslo 9, ročník 16 www.zidenice.farnost.cz vychází 6. září 2009 Svatý Václave, vévodo české země, kníže náš, pros za

Více

Kalendář farností Drahotuše, Partutovice, Potštát, Jezernice, Loučka, Podhoří 2008 LEDEN

Kalendář farností Drahotuše, Partutovice, Potštát, Jezernice, Loučka, Podhoří 2008 LEDEN 2008 LEDEN 1 Út Nový rok-matky Boží PM. Den modl.za mír 2 St sv. Bazil a Řehoř 3 Čt 4 Pá 5 So 6 Ne Návštěvy nemocných Potštát - Živý Betlém Tříkrálová sbírka Zjevení Páně 7 Po Karneval - Drahotuše - únor

Více

3 březen 2003. Muž spravedlivý

3 březen 2003. Muž spravedlivý 3 březen 2003 Muž spravedlivý J osef - muž Marie a před zákonem otec Ježíše Krista je v Písmu a liturgii spojován s příchodem Božího Syna na svět, tedy s událostmi kolem Kristova narození a dětství. Tam

Více

5/2013. dobroučské farnosti. Slovo duchovního správce. neděle 28. dubna 2013 5. neděle velikonoční. Zdrávas Maria

5/2013. dobroučské farnosti. Slovo duchovního správce. neděle 28. dubna 2013 5. neděle velikonoční. Zdrávas Maria dobroučské farnosti neděle 28. dubna 2013 5. neděle velikonoční 5/2013 Bratři a sestry. Bože, tvůj Syn, náš Vykupitel, se narodil z Panny Marie, ona se tak stala pro nás prostřednicí všech milostí. Vyslyš

Více

Kostel Nanebevzetí Panny Marie. Kostel sv. Jana Nepomuckého

Kostel Nanebevzetí Panny Marie. Kostel sv. Jana Nepomuckého Kostel Nanebevzetí Panny Marie Staroměstské náměstí, Římskokatolická církev Bohoslužby neděle 9.00, 10.30 (se zaměřením na děti) a 18.00 Kostel, uzavírající svým průčelím Staroměstské náměstí spolu s budovou

Více

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE KRISTŮV RŮŽENEC 1 UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE Bůh každého z nás volá a vede. Každý na toto volání odpovídá podle rozhodnutí svého srdce v osobním projevu své modlitby. Křesťanství zná tři výrazové

Více

MINISTRANTSKÝ MANUÁL

MINISTRANTSKÝ MANUÁL MINISTRANTSKÝ MANUÁL 2 Nedělní mše Ministrantský manuál 1. Nástup Ministranti vycházejí ze sakristie seřazeni ve dvojicích. Po otevření dveří se první dvojice zastaví u zvonku a pravý ministrant zazvoní.

Více

Pravidelné bohoslužby v naší farnosti. Velikonoce. FARNÍ LISTY č. 123 Velikonoční doba 2011 FARNÍ LISTY

Pravidelné bohoslužby v naší farnosti. Velikonoce. FARNÍ LISTY č. 123 Velikonoční doba 2011 FARNÍ LISTY Pravidelné bohoslužby v naší farnosti Bohoslužby v kostele Stětí sv. Jana Křtitele, Praha-Hostivař Neděle 8.00 hod. - mše sv. 11.00 hod. - mše sv. Úterý 18.00 hod. - mše sv. Pátek 18.00 hod. - mše sv.

Více

Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze

Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze Sněženka farní Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze Ročník XVIII. Březen 2012 Milí farníci a ostatní čtenáři Sněženky, v únoru byli ohlášeni kandidáti na křest o letošních Velikonocích. Měli přijít

Více

Krátké ohlédnutí za rokem 2009 v naší farnosti

Krátké ohlédnutí za rokem 2009 v naší farnosti Krátké ohlédnutí za rokem 2009 v naší farnosti 1/ Duchovní správa Po celé první pololetí zajišťovali duchovní správu farnosti probošt P. Václav Habart jako její řádný farář, P. Pavel Lev Eliáš OFMCap.

Více

MODŘANY 5 / 2001. Úvodní slovo ZPRAVODAJ

MODŘANY 5 / 2001. Úvodní slovo ZPRAVODAJ Adiutorium nostrum in nomine Domini KŘESŤANSKÉ MODŘANY Úvodní slovo ZPRAVODAJ 5 / 2001 LISTOPAD 2001 Milí bratři a sestry v Kristu, začátek měsíce listopadu je i ve světské společnosti doprovázen zvýšenou

Více

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI.

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Apoštol Ježíše Krista: promluvy o svatém Pavlovi. V Kostelním Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2009. 139 s. Jazyk originálu: Benedetto XVI, In cammino sotto la guida

Více

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY Svatební obřad bude beze mše svaté tzv. oddavky. Jelikož jeden z vás je nepokřtěný, vaše manželství, které uzavřete, bude sice církevně-kanonické, avšak nebude svátostné.

Více

FARNÍ ROČNÍK 19 ÚNOR 2014 ČÍSLO 2 ÚVODNÍ SLOVO SPOLEČENSTVÍ PŘI KOSTELÍCH NAROZENÍ PANNY MARIE V MICHLI A SV. FRANTIŠKA Z ASSISI V KRČI

FARNÍ ROČNÍK 19 ÚNOR 2014 ČÍSLO 2 ÚVODNÍ SLOVO SPOLEČENSTVÍ PŘI KOSTELÍCH NAROZENÍ PANNY MARIE V MICHLI A SV. FRANTIŠKA Z ASSISI V KRČI FARNÍ LIST ROČNÍK 19 ÚNOR 2014 ČÍSLO 2 SPOLEČENSTVÍ PŘI KOSTELÍCH NAROZENÍ PANNY MARIE V MICHLI A SV. FRANTIŠKA Z ASSISI V KRČI ÚVODNÍ SLOVO Milí farníci, dne 2. února jsou Hromnice, tedy svátek Uvedení

Více

ZPRÁVY A OHLASY Červenecsrpen

ZPRÁVY A OHLASY Červenecsrpen ZPRÁVY A OHLASY Červenecsrpen 2015 Měsíčník novoměstského sboru ČCE Ročník XIV. Zprávy ze staršovstva 3. 6. 2015 Staršovstvo jednalo o sborovém domě v Novém Městě. Petr Hladík zformuluje a umístí na webové

Více

pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Loukovec, Mnichovo Hradiště, Mukařov, Přepeře a Všeň PROSINEC 2010

pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Loukovec, Mnichovo Hradiště, Mukařov, Přepeře a Všeň PROSINEC 2010 pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Loukovec, Mnichovo Hradiště, Mukařov, Přepeře a Všeň Drazí přátelé, f a r n í l i s t PROSINEC 2010 Přijď, Pane Jeţíši, ty, kterého národy očekávají, a potěš

Více

FÍKOVNÍK. Tys sedmi darů studnice, prst Otcovy jsi pravice, tys Bohem přislíbený host, ty dáváš ústům výmluvnost.

FÍKOVNÍK. Tys sedmi darů studnice, prst Otcovy jsi pravice, tys Bohem přislíbený host, ty dáváš ústům výmluvnost. ZPRAVODAJ Římskokatolické farnosti sv. Vojtěcha & Salesiánského střediska mládeže DDM Č. Budějovice 3/2014 květen - červen 23. ROČNÍK FÍKOVNÍK Přijď, Tvůrce, Duchu svatý, k nám, a navštiv myslí našich

Více

Fiat adventní 2015. Adventní zamyšlení. Farní časopis farností Vlachovo Březí, Lažiště, Záblatí

Fiat adventní 2015. Adventní zamyšlení. Farní časopis farností Vlachovo Březí, Lažiště, Záblatí Fiat adventní 2015 Farní časopis farností Vlachovo Březí, Lažiště, Záblatí Adventní zamyšlení Za svých pár let působení ve farnostech českobudějovické diecéze píšu každý rok touto dobou nějaká adventní

Více

5. Ned le postní, tematická homilie

5. Ned le postní, tematická homilie 5. Ned le postní, tematická homilie P t hlavních ástí eucharistické modlitby: 1. Preface - úvod 2. Epikleze vzývání Ducha svatého nad p inesenými dary 3. Slova ustanovení Toto je moje t lo, toto je má

Více

Májové pobožnosti v našem kostele pondělí sobota - po mši svaté, neděle v 15 h. (18. 5. Májovou pobožnost povedou děti)

Májové pobožnosti v našem kostele pondělí sobota - po mši svaté, neděle v 15 h. (18. 5. Májovou pobožnost povedou děti) Milí přátelé! Měsíc květen, který je tradičně zasvěcený Panně Marii, je letos celý součástí Velikonoční doby. Rozlévá se do něj velikonoční radost ze zmrtvýchvstání: z nového života, ke kterému mám všem

Více

OBSAH MODLITEB. I. Krátké modlitby. 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících.

OBSAH MODLITEB. I. Krátké modlitby. 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících. OBSAH MODLITEB I. Krátké modlitby 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících. 4. Modlitba pro nevěřící při Varování I. 5. Modlitba pro nevěřící při Varování

Více

P. Antonín Lukeš, M.Id.

P. Antonín Lukeš, M.Id. ÚVODNÍ SLOVO Milí farníci, chtěl bych se s Vámi podělit o myšlenku, která mě napadla při slavnosti Narození Jana Křtitele. Vlastně to není moje myšlenka, jen mi jí někdo řekl. Působila na mě tak přitažlivě,

Více

CHARITNÍ LISTY 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 5 číslo 5 květen 2012

CHARITNÍ LISTY 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 5 číslo 5 květen 2012 CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV ročník 5 číslo 5 květen 2012 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV U příležitosti 20. výročí Vás dne 19. května 2012 srdečně zveme na prohlídku našich

Více

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33 Křesťanství 2 M g r. A L E N A B E N D O V Á, 2 0 1 2 Podoby náboženství 1. Katolicismus - nejrozšířenější skupinou v křesťanství. V nejširším smyslu slova sem patří všechny církve, které si nárokují všeobecnost,

Více

ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST TROUBKY Dědina 113/41, PSČ. 751 02 / mobil. 731 402 070 mail: fatroubky@ado.cz / farní stránky: www.farnosttroubky.

ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST TROUBKY Dědina 113/41, PSČ. 751 02 / mobil. 731 402 070 mail: fatroubky@ado.cz / farní stránky: www.farnosttroubky. ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST TROUBKY Dědina 113/41, PSČ. 751 02 / mobil. 731 402 070 30.6. 13. NEDĚLE (kázání o významu oltáře P. Marián Petr Masařík, O Carm.) Pobožnost k srdci Ježíšovu 1.7. 2.7. 3.7. 4.7.

Více

Měsíčník farností Velká Bystřice a Hlubočky Ročník 15 Číslo 5 Rok 2014

Měsíčník farností Velká Bystřice a Hlubočky Ročník 15 Číslo 5 Rok 2014 Měsíčník farností Velká Bystřice a Hlubočky Ročník 15 Číslo 5 Rok 2014 ÚVODNÍK Milí čtenáři Děníčku, připomeňme si jeden ze závěrů, který udělal Tomáš Zendulka v minulém čísle Děníčku, a to možný prodej

Více

zárí Zastavení Slovo kněze www.farnostcechtice.cz v Římskokatolické farnosti Vršovice Legenda Aurea na Narození Panny Marie

zárí Zastavení Slovo kněze www.farnostcechtice.cz v Římskokatolické farnosti Vršovice Legenda Aurea na Narození Panny Marie Slovo kněze Legenda Aurea na Narození Panny Marie Na jedné faře žil ve vší počestnosti kněz, který neznal žádnou jinou mši než cti Panny Marie, a tu horlivě sloužil. Udali ho u biskupa a ten si ho spěšně

Více

V Á N E K. Závěr liturgického roku v duchu parusie aneb Co nás čeká po smrti

V Á N E K. Závěr liturgického roku v duchu parusie aneb Co nás čeká po smrti Ročník 08, číslo 11, 25.11.2012 Zpravodaj farnosti Protivanov V Á N E K Závěr liturgického roku v duchu parusie aneb Co nás čeká po smrti Dnes v církvi slavíme Krista Krále, poslední neděli v liturgickém

Více

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Název: KŘESŤANSTVÍ Autor: Horáková Ladislava Předmět: Dějepis Třída: 6.ročník Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Ověření: 10.5. a 16.5.2012 v 6.A a 6.B Metodické poznámky: prezentace je určena pro 6. ročník

Více

Nejlépe živá, je také možné pustit písničku z archivu Proglasu.

Nejlépe živá, je také možné pustit písničku z archivu Proglasu. Znělka Úvod (Pouští moderátor) Milí přátelé, dnes se s vámi bude modlit rodina X.Y., a to: Každý přítomný se představí (stačí křestní jméno). Začněme znamením kříže ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého.

Více

Kostelníček. Kostel v roce 1983. Zasedání farní rady dne 20. 6. 2014. Přítomni:

Kostelníček. Kostel v roce 1983. Zasedání farní rady dne 20. 6. 2014. Přítomni: Zasedání farní rady dne 20. 6. 2014 Přítomni: O. Jacek, Vladimír Prečan, Martin Lovecký, Gabriela Winklerová, Lenka Příborská Program: 1. Cyrilometodějská pouť 5. 7. 2014 - příprava podia, příprava mše

Více

Informace ke slavení

Informace ke slavení Informace ke slavení Čtyři oltáře jsou inspirovány čtyřmi oblastmi, o nichž se ve farnostech také konají katecheze. Podle místních podmínek je možné použít všechna čtyři zastavení, nebo z nich vybrat jen

Více

Vznik dvou náboženských obcí ve Svinově

Vznik dvou náboženských obcí ve Svinově NA PAMÁTKU Vznik dvou náboženských obcí ve Svinově 29. května 2015 Obec Svinov, povýšená v roce 1936 na město, se na přelomu 19. a 20. století stále rychleji přetvářela z původně zemědělské vesnice v moderní

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve červen 2009 3. ročník/6. číslo Když kocour není doma... Slovo úvodem Když kocour není doma, myši mají pré.. Ježíš odešel. Oblak Otcovy slávy ho vzal našim

Více

Katedrála Svatého Ducha řím. katol.

Katedrála Svatého Ducha řím. katol. V HRADCI KRÁLOVÉ Katedrála Svatého Ducha řím. katol. Karla Tomana, 500 03 19.00 Zvony zvoní napříč časem Vyzvánění katedrálních zvonů 19.10 Přivítání návštěvníků Noci kostelů 19.15 Duchovní a varhanní

Více

Pak je tady pro Tebe. V životì jde o víc!

Pak je tady pro Tebe. V životì jde o víc! Hledáš odpovědi na otázky ohledně Boha, víry a smyslu života? Občas se cítíš jak rozkymácená lodička na vlnách tohoto světa? Jsi smutný a potřebuješ povzbuzení? Nenašel jsi ještě živou víru? Toužíš zažít

Více

FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ. Zpravodaj. Doba postní 01/2014

FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ. Zpravodaj. Doba postní 01/2014 FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ Zpravodaj Doba postní 01/2014 Úvodní slovo Na druhý poslech Dobrovolný příspěvek na tisk 10Kč Milí farníci, počátek doby postní je čas, jak novým způsobem uchopit svůj život.

Více

kostela sv. Ignáce v Praze

kostela sv. Ignáce v Praze Zpravodaj Probodené Srdce kostela sv. Ignáce v Praze Ročník 23 Červen 2015 Letošní měsíc Matky Boží, máj, vrcholí slavností celého božství: Nejsvětější Trojice. Může nám to připomenout, že celé božství

Více

ADVENTNÍ DOBA JE TU KAPLIČKY NA POKRAČOVÁNÍ - KAPLIČKA PANNY MARIE KARMELSKÉ PROSINEC ADVENT, VÁNOCE

ADVENTNÍ DOBA JE TU KAPLIČKY NA POKRAČOVÁNÍ - KAPLIČKA PANNY MARIE KARMELSKÉ PROSINEC ADVENT, VÁNOCE Farní list SUŠICE, PETROVICE, SVOJŠICE, KOLINEC, MLÁZOVY, BUDĚTICE, RABÍ, DLOUHÁ VES, HŮRKA KAŠPERSKÉ HORY, REJŠTEJN, SRNÍ, HARTMANICE, DOBRÁ VODA, MOUŘENEC, PRÁŠILY PROSINEC ADVENT, VÁNOCE Č. 11 / 2014

Více

FARNÍ ROČNÍK 19 ČERVEN 2014 ČÍSLO 6 ÚVODNÍ SLOVO SPOLEČENSTVÍ PŘI KOSTELÍCH NAROZENÍ PANNY MARIE V MICHLI A SV. FRANTIŠKA Z ASSISI V KRČI

FARNÍ ROČNÍK 19 ČERVEN 2014 ČÍSLO 6 ÚVODNÍ SLOVO SPOLEČENSTVÍ PŘI KOSTELÍCH NAROZENÍ PANNY MARIE V MICHLI A SV. FRANTIŠKA Z ASSISI V KRČI ROČNÍK 19 ČERVEN 2014 ČÍSLO 6 FARNÍ LIST SPOLEČENSTVÍ PŘI KOSTELÍCH NAROZENÍ PANNY MARIE V MICHLI A SV. FRANTIŠKA Z ASSISI V KRČI ÚVODNÍ SLOVO Milí farníci, texty evangelia, které se za poslední dny četly

Více

FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ. Zpravodaj. Svatý týden 02/2014. Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života (Jan 8, 12b)

FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ. Zpravodaj. Svatý týden 02/2014. Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života (Jan 8, 12b) FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ Zpravodaj Svatý týden 02/2014 Úvodní slovo Dobrovolný příspěvek na tisk 10Kč Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života (Jan 8, 12b) Milí farníci,

Více

Vánoční bohoslužby a betlémy 2015/2016 výběr

Vánoční bohoslužby a betlémy 2015/2016 výběr Vánoční bohoslužby a betlémy 2015/2016 výběr Bohoslužby v ostatních kostelích najdete na stránkách Arcibiskupství pražského: http://bohosluzby.apha.cz/ nebo http://www.krestanskevanoce.cz/?k=praha Cizojazyčné

Více

Téma 30 Pastýř, který mne vede k Otci Evangelizace mého já.

Téma 30 Pastýř, který mne vede k Otci Evangelizace mého já. Téma 30 Pastýř, který mne vede k Otci Evangelizace mého já. Já jsem dobrý pastýř. Dobrý pastýř položí svůj život za ovce. Ten, kdo není pastýř, kdo pracuje jen za mzdu a ovce nejsou jeho vlastní, opouští

Více

STANOVY FARNÍ PASTORAČNÍ RADY ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI U KOSTELA SVATÉHO PROKOPA VE ŽĎÁŘE NAD SÁZAVOU

STANOVY FARNÍ PASTORAČNÍ RADY ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI U KOSTELA SVATÉHO PROKOPA VE ŽĎÁŘE NAD SÁZAVOU STANOVY FARNÍ PASTORAČNÍ RADY ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI U KOSTELA SVATÉHO PROKOPA VE ŽĎÁŘE NAD SÁZAVOU 1. Poslání a úkoly farní pastorační rady Farní pastorační rada (dále jen farní rada) je společenství

Více

Velký čtvrtek. Téma. Cíle. Potřeby. 1. Zahajovací modlitba. Poslední večere Kristus miluje své učedníky

Velký čtvrtek. Téma. Cíle. Potřeby. 1. Zahajovací modlitba. Poslední večere Kristus miluje své učedníky Velký čtvrtek Téma Poslední večere Kristus miluje své učedníky Cíle Na konci hodiny by žáci měli být schopni: Vylíčit biblický příběh poslední večeře, ukázat na něm, jak Kristus miloval své učedníky. Popsat,

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Velikonoční kvíz ověřuje znalosti z prezentace o Velikonocích.

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Velikonoční kvíz ověřuje znalosti z prezentace o Velikonocích. Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0514 Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast České svátky, vy_32_inovace_ma_36_19 Autor Mgr. Kateřina

Více

FARNÍ LIST ROČNÍK 20 KVĚTEN 2015 ČÍSLO 5 ÚVODNÍ SLOVO SPOLEČENSTVÍ PŘI KOSTELÍCH NAROZENÍ PANNY MARIE V MICHLI A SV. FRANTIŠKA Z ASSISI V KRČI

FARNÍ LIST ROČNÍK 20 KVĚTEN 2015 ČÍSLO 5 ÚVODNÍ SLOVO SPOLEČENSTVÍ PŘI KOSTELÍCH NAROZENÍ PANNY MARIE V MICHLI A SV. FRANTIŠKA Z ASSISI V KRČI LIST ROČNÍK 20 KVĚTEN 2015 ČÍSLO 5 FARNÍ SPOLEČENSTVÍ PŘI KOSTELÍCH NAROZENÍ PANNY MARIE V MICHLI A SV. FRANTIŠKA Z ASSISI V KRČI Drazí farníci, 1 ÚVODNÍ SLOVO blíží se měsíc květen a s ním, kromě příjemné

Více

Svatý Otec Jan Pavel II. žehná korunovační klenoty pro milostnou sochu Panny Marie Křtinské (na nunciatuře v Praze 25. a 26.

Svatý Otec Jan Pavel II. žehná korunovační klenoty pro milostnou sochu Panny Marie Křtinské (na nunciatuře v Praze 25. a 26. ročník 8 2/1997 Svatý Otec Jan Pavel II. žehná korunovační klenoty pro milostnou sochu Panny Marie Křtinské (na nunciatuře v Praze 25. a 26. dubna 1997) Korunovace milostné sochy Panny Marie Křtinské Od

Více

Neděle 02.08.2015. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16

Neděle 02.08.2015. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16 Neděle 02.08.2015 Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16 Úvodní slovo Zjevení 7,9-17 Zj 7,9-10 Potom jsem uviděl, a hle, veliký zástup, který nikdo nemohl spočítat, ze všech národů, kmenů,

Více