FARNÍ ROČNÍK 20 ČERVEN 2015 ČÍSLO 6 ÚVODNÍ SLOVO SPOLEČENSTVÍ PŘI KOSTELÍCH NAROZENÍ PANNY MARIE V MICHLI A SV. FRANTIŠKA Z ASSISI V KRČI

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "FARNÍ ROČNÍK 20 ČERVEN 2015 ČÍSLO 6 ÚVODNÍ SLOVO SPOLEČENSTVÍ PŘI KOSTELÍCH NAROZENÍ PANNY MARIE V MICHLI A SV. FRANTIŠKA Z ASSISI V KRČI"

Transkript

1 ROČNÍK 20 ČERVEN 2015 ČÍSLO 6 FARNÍ LIST SPOLEČENSTVÍ PŘI KOSTELÍCH NAROZENÍ PANNY MARIE V MICHLI A SV. FRANTIŠKA Z ASSISI V KRČI ÚVODNÍ SLOVO Milí farníci. Vždycky jsem v sobě cítil, podobně jako vy všichni, probuzený zájem o evangelizaci. Když jsme byli mladší, tak jsme k tomu měli i patřičný entuziasmus a spontánně si mysleli, že naši nevěřící přátelé na naše slovo uvěří. Byla to, a vždycky to bude, krásná evangelizační myšlenka, která se však podle našich přání nevyvíjela, protože přátelé si od našich slov udržovali rezervovaný odstup. Za jejich odstup jsme vinili hlavně komunismus a pak také naši strastiplnou historii. Bylo to jistě velmi zjednodušené vidění, ale nedali jsme si říct a dodnes hledáme viníka zpravidla vnějšího: Blahobytný 1 konzumismus, pravičácký konzervativismus, levicový intelektualismus, liberalismus a další i nové, čerstvě vylíhnuté ideologie. Vím, že to všechno je schopno člověka deformovat i odrovnat, ale nerad bych vedle toho přehlédl, že značná část viny leží právě na mně, případně na nás. Jde totiž o to, jak nakládáme s vlastním poznáním. Od mládí či od dětství, s postupujícími léty, naši společnost poznáváme. A já si živě pamatuji, jak jsem ponenáhlu nabýval přesvědčení, že tu naši společnost dobře znám. Jistěže ji známe a snad ji známe i dobře, ale neznáme ji úplně, protože to nedokážeme. Jak jednoduché! Skutečně jednoduché, ale zatímco jsme pořád víc a víc poznávali naši společnost,

2 až ke zjištění, že úplně ji poznat nemůžeme, tak z nás vyprchal entuziasmus a zejména pak entuziasmus k evangelizaci. Vyprchal vinou přesvědčení, že už toho znám dost. Jenže v tu ránu jsem uklouzl na šikmé ploše předsudků, které mě okradly o entuziasmus, místo kterého se ve mně usadily pochybnosti, posléze ironie a skepse vůči evangelizaci. Jenže co si pak počít s vírou, nadějí a láskou? A vůbec, co si pak počít se životem? Stejná otázka je: Co si počít se solí, která ztratila slanost? Jako dospělí se nemůžeme vrátit k entuziasmu z mládí. I když za ním někdy cítíme nostalgii, tak to nejde. Ale to jde: Stále v sobě probouzet nostalgii po Kristu, která zplodí nový entuziasmus. Takový entuziasmus, který je autentickým rysem víry, naděje a lásky, který regeneruje našeho ducha, jehož silou bude naše omládnutí, důvěřivost, štědrost, pokora, moudrost, umění, a všechno to, co potřebuje nová evangelizace. Přeji vám hezký červen a prosím o modlitbu nejen za milost pro Dny víry, ale za omilostnění pro evangelizaci, která je nepřetržitá. P. Antonín Lukeš, M.Id. 2 TĚLO A KREV PÁNĚ SS. CORPORIS ET SANGUINIS CHRISTI SOLLEMNITAS Bylo to při poslední večeři, při níž Ježíš před svým utrpením vzal do svatých rukou chléb, pozdvihl oči k nebi, vzdal Otci díky a požehnal, lámal, dával svým učedníkům se slovy: "Vezměte a jezte z toho všichni; toto je moje tělo, které se za vás vydává." Podobně vzal také kalich, znovu vzdal díky Otci a požehnal, dal svým učedníkům se slovy: "Vezměte a pijte z něho všichni; toto je kalich mé krve, která se prolévá za vás a za všechny na odpuštění hříchů. Toto je smlouva nová a věčná. To konejte na mou památku." Drazí farníci. Podobně jako v minulých letech, zve srdečně pan kardinál Dominik Duka OP všechny kněze, jáhny, řeholníky, řeholnice, rodiny s dětmi i všechen Boží lid v městě Praze

3 k oslavě slavnosti Těla a Krve Páně. Ve čtvrtek 4. června 2015 v hod. bude pan kardinál sloužit v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha slavnostní mši svatou a po ní bude následovat tradiční eucharistické procesí. To půjde z katedrály kolem Hradčanského náměstí s prvním oltářem u Arcibiskupského paláce, druhým u kanovnické rezidence čp. 7 a třetím na Karmelu sv. Josefa. Průvod bude zakončen čtvrtým oltářem v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha. Chtěli bychom vás všechny srdečně pozvat na tuto oslavu, abychom takto posílili svou lásku k eucharistickému Kristu a úctu k svátku tohoto největšího daru, v němž zůstává On sám s námi. Do ustanovení eucharistie Ježíš vložil všechno - sám sebe. Při eucharistické oběti se zpřítomňuje jeho oběť na kříži s prolitím veškeré jeho krve pro nezměrnou lásku k nám. Ve svaté hostii je cele přítomný jako Bůh a člověk, se svým tělem a krví, se svou mocí a láskou. Každý z nás máme oslavovat tento svátek ve spojení s Ježíšem sjednocením se s jeho vůlí, aby Bůh byl oslaven. Z historie: Slavnost Těla a Krve Páně neboli Božího Těla začala být slavena jednak jako projev úcty a oslavy památky ustanovení Eucharistie a jednak pro zdůraznění reálné přítomnosti Ježíše Krista 3 (Božství i lidství) v Nejsvětější svátosti. Podobně jako později u zavedení slavnosti Nejsv. Srdce i zde vychází podnět od dvou osob. Za připravovatelku svátku Božího Těla je označována sv. Juliána z Cornillon (pam ), pocházející od Lutychu v Belgii. Ta při adoracích před Nejsvětější svátostí měla mystické vidění měsíce v úplňku, který byl při jedné straně částečně ztemnělý, jakoby s trhlinou. Bylo jí zjeveno, že měsíc symbolizuje katolickou církev a ztemnělé místo upozorňuje, že v ní chybí svátek na počest Nejsvětější svátosti a k zadostiučinění za mnohá zneuctění od lidí. Až jako převorka v r o svých zjeveních hovořila v Lutychu s provinciálem Hugem (OP) a arcijáhnem Jakubem z Troyes (- pozdějším papežem Urbanem IV.). Ten již jako biskup Verduny zavedl ve své diecézi svátek Božího Těla. Také Hugo, který se stal kardinálem a papežským legátem v Německu, se zasazoval o slavení Božího Těla a v r nařídil konání slavnosti v jemu podřízených chrámech. Jakub z Troyes, poté co se stal r.1261 papežem Urbanem IV., se zdráhal zavést slavnost v celé církvi. Tomáš Akvinský mu prý odmítl přijmout biskupský úřad a kardinálský klobouk s tím, aby raději zavedl svátek Božího Těla v celé církvi. To se stalo dochovanou bulou až dva měsíce před Urbanovou

4 smrtí v r. 1264, po eucharistickém zázraku v Bolsenne. Tomáš Akvinský pak na jeho výzvu pro tento svátek sestavil breviářové a mešní texty. K plnému rozšíření svátku došlo až r V témže století se již stavěly čtyři oltáře, orientované na všechny světové strany, které tak mají vyjádřit, že všichni lidé jsou povoláni ke spáse v Kristu. První monstrance, v níž byla svatá hostie k těmto oltářům přenášena, měla tvar gotické věžičky dekorované fiálami s křišťálovým okénkem. Pozdější monstrance ve tvaru slunce, mají vyjadřovat Krista jako slunce života, milosti a lásky. Ovlivňující zázrak se stal r v rukou řeholního kněze Petra z Prahy, když sloužil mši svatou v italském Bolsena, ležícím asi 20 km od Orvieto, v němž se tou dobou nacházel papež, za kterým Petr cestoval. Od Urbana IV. očekával, že by mu mohl pomoci odstranit pochybnosti o Kristově přítomnosti v eucharistii. Zatím ale při slovech proměňování mu hostie v ruce celá zkrvavěla a potřísnila purifikatorium i korporál, který je uchováván orvietské katedrále. V celé historii církve se uvádí přes sto šedesát uznaných eucharistických zázraků. (zdroj: Foto Provincie kapucínů v ČR) Modlitba (závěrečná modlitba breviáře): 4 Pane Ježíši Kriste, Tys za nás obětoval své tělo a krev a ve svátosti oltářní zůstáváš mezi námi; dej, ať slavíme památku Tvého umučení s takovou úctou, aby nám účast na Tvé oběti stále přinášela ovoce vykoupení. Neboť Ty žiješ a kraluješ s Bohem Otcem v jednotě Ducha svatého po všechny věky věků. Amen. "Naše účast na Těle a Krvi Kristově slouží jedině k tomu, abychom se stali tím, co jíme." (Lev Veliký) P. Miloš Miko, M.Id. ODSTOUPENÍ Vážení farníci, dovolte, abych vám oznámil, že od května odstupuji z členství v Pastorační radě Michelské farnosti. Jelikož jsem byl do její skupiny zvolen vámi - farníky, považuji za vhodné vám to sdělit. Od podzimu již bydlím mimo farnost a s manželkou chodíme na mši sv. do farnosti v místě bydliště. Přirozeně byl a je můj kontakt s vámi, milí farníci, o poznání menší. Menší natolik, že můj přínos není na úrovni potřebné k dalšímu setrvání v PR. Děkuji vám za vaši důvěru, spolupráci, přátelství i modlitby! Lukáš Porcal

5 FARNÍ POUŤ 2015 Na sobotu je pro oblast, kam směřuje naše pouť hlášeno počasí že by psa nevyhnal. To ale účastníky nijak neodradí a v plném počtu odjíždíme včas. První zastávka je v Rožmitále pod Třemšínem. Tady žil, tvořil a jako učitel působil J. J. Ryba. Letos uplyne 250 let od jeho narození a 200 let od smrti. Ve zdejším kostele nám průvodkyně zajímavě vyprávěla o jeho historii a hudebním díle slavného rodáka. Na závěr povídání náš varhaník a místní předvedli svoje umění na nástroj, na který J. J. Ryba hrával. Potom na místním hřbitově uctíme Rybovu památku. Vzpomeneme také na p. Kardinála Vlka, který zde v 70. letech působil jako farář. Další cesta směřuje do Nepomuku. Při příjezdu ke kostelu sv. Jana Nepomuckého nás vítají zvony. Otec arciděkan vysvětluje, že takto vítají každou pouť. V tomto kostele slavíme s Otcem Antonínem svoji poutní mši svatou. Obětní stůl stojí přibližně v místě rodiště sv. Jana. Na závěr mše svaté nás Otec arciděkan seznámí s historií kostela i svatojánského kultu. Po obědě se přemístíme ke sv. Jakubu. Ve vedlejší budově arciděkanství je nově otevřena expozice o sv. Janu. Rozdělíme se na dvě skupinky, abychom stihli v klidu prohlídku jak kostela, tak muzea. Celé naše putování z nadhledu pozoruje 5 zámek Zelená Hora. Ne pokaždé se vše vydaří. Další plánovanou zastávkou je Seč u Blovic. Na místo přijíždíme včas, ale nikdo nás neočekává. Lukáš se pokouší dovolat p. faráři, ale bez úspěchu. Projdeme se alespoň okolo. Některé části bočních stěn kostela mají novou omítku. Ale hlavní průčelí vypadá jako těsně po válce. Po 40 minutách marného čekání pokračujeme do Přeštic. V místním hezky opraveném a udržovaném kostele se pomodlíme Loretánskou litanii. Po ní následuje obšírné povídání o kostele a o milostném obrazu P. Marie. Dozvídáme se také, že při opravách dostaly obě věže nový tvar kopulí. Tento kostel je postaven atypicky v ose sever-jih, aby do velkých bočních oken stále svítilo slunce. I z Přeštic vyjíždíme v plánovanou dobu. Po klidné a pohodové jízdě zastavujeme u polikliniky na Budějovické asi v Tato pouť se opět díky dobré přípravě organizátora vydařila. Již teď se těšíme na setkání s přáteli při další pouti. Jan Dostál POUTNÍK P. JIŘÍ HÁJEK V odpoledních hodinách v neděli 19. dubna 2015 přichází do kostela Narození Panny Marie Otec Jiří Hájek. Do farního kostela v obci, kde se narodil a kde byl

6 pokřtěn, přichází poděkovat za 80 let života. Narodil se v Praze 14 - Michli. První syn manželů Josefa Hájka a Filomeny rozené Jonákové. V rodné obci získal základní vzdělání a zde také na gymnáziu v Ohradní ulici v roce 1953 maturoval. V letech je učitelem v severočeském pohraničí a po té následují dva roky základní vojenské služby v Táboře. Pro úplnost zmíním, že v letech pracuje v n.p. Řempo jako úředník. Od roku 1960 studuje na Cyrilometodějské bohoslovecké fakultě v Litoměřicích teologii. Po ukončení studia přijal z rukou biskupa Františka Tomáška kněžské svěcení. Pater Jiří Hájek zanedlouho oslaví další významné jubileum, padesát let kněžství. Vztah jubilanta k rodné obci a zejména ke kostelu Narození Panny Marie nejlépe pochopíme, přečteme-li si část jeho osobní vzpomínky na někdejšího michelského faráře P. Jiřího Kabáta. Cituji: Ty michelský kostelíčku Stojíš pěkně na vršíčku Rozhlížíš se do všech stran. Prý mi bylo asi 5 let, když jsem o jedné májové pobožnosti přednášel tuto básničku. Po celý život zůstal pro mne michelský kostelíček tím nejmilejším místem na světě. Zde jsem byl pokřtěn, zde jsem léta ministroval, zde jsem byl varhaníkem, zde jsem měl primici. Nejen kostel, ale i osoby kolem něho se trvale zapsaly do mého života: p. farář Dr. Vít Mojžíšek, gymnaziální profesor P. František Jeřábek, který mne učil náboženství na michelském gymnáziu v Ohradní ulici, michelský kaplan P. Václav Schneider, kostelníci: p. Veverka st. i ml.,pan Antonín Cháb, P. Antonín Budka pozdější spoluministrant a kněz, a ředitel kůru p. Karel Brožek. Skončila léta mládí a ocitl jsem se ve světě daleko od mého kostelíčka. Nejprve v pohraničí jako učitel a pak na vojně v Táboře. Ale ke konci vojny se Michle ozvala znovu. V r zemřel náhle p. farář Mojžíšek i ředitel kůru p. Brožek. Jejich odchodem skončila dlouhá, jistě i důležitá etapa v životě michelské farnosti. Pan Brožek a jeho přítel tenorista Ing. Fr. Procházka (oba jsou pochováni na hřbitově Na Lišce ) ještě pamatovali dobu, kdy Michle byla ves u Prahy, a s nimi začala odcházet generace, která si s pýchou připomínala, že na michelském kůru jako chlapec hrával jejich vrstevník, světoznámý houslista a michelský rodák Jan Kubelík, otec velkého světového dirigenta Rafaela Kubelíka. V církvi klíčily velké reformy, o kterých jsme sice nic konkrétního nevěděli, ale které se připravovaly mezi mladými kněžími zvláštním, dosud neznámým vanutím Ducha. A k nim patřil i bývalý michelský kaplan a nový michelský administrátor P. Jiří Kabát. 6

7 Jeho příchod do farnosti znamená zásadní obrat a mě se naskytla jedinečná příležitost se nového života účastnit. Hned jsem ji také využil. P. Jiřího Kabáta jsem sice osobně neznal, ale leccos jsem věděl z dopisů, které jsem z domova dostával. Požádal jsem, zda bych mohl být přijat jako varhaník. Čekání na odpověď a na setkání s neznámým knězem bylo velmi napínavé, ale dopadlo dobře. Později, v roce 1960, se připravuje v jiné části farnosti, v Krči, velká duchovní slavnost: primice P. Jindřicha Brandejse v kostele sv. Františka na Habrovce. Opět důležitý duchovní milník v životě farnosti. A současně i milník v mém životě. V tom roce jsem vstoupil do litoměřického semináře, abych se stal knězem. Prázdninové návštěvy na michelské faře jsou pro mne po celou dobu studia velkým povzbuzením. Po pěti letech opět připravuje P. Kabát slavnost: moji primici. Dbá na výzdobu, podporuje sbor, hledí na každou maličkost, aby primice byla co nejslavnější. V roce 1965 odcházím jako kaplan na Svatou Horu a P. Kabát mě obětavě se svou škodovkou pomáhá stěhovat stejně jako před pěti lety do semináře v Litoměřicích. Tím pro mne michelská léta skončila. Bohu díky za všechna ta léta. (konec kráceného citátu) P. Jiří Hájek , večer před svou primicí,ve farním kostele Narození Panny Marie v Michli. Kaplanem na Svaté Hoře u Příbrami se P. Jiří Hájek stal Z významného mariánského poutního místa odchází , kdy byl ustanoven dómským vikářem u sv. Víta s povinností sekretáře pražského arcibiskupa. V době od do byl administrátorem ve vršovické farnosti, jsou to léta, kdy nám byl blízko a mnozí na ta léta rádi vzpomínáme. Do roku 1864, kdy byly Vršovice odděleny od michelské duchovní správy, aby zde vznikla samostatná farnost, měla sousední obec s Michlí kus společné historie Od , po odchodu 7

8 z pražských Vršovic, spravoval farnost v Ostrově u Karlových Varů, kde byl do administrátorem. Dalším působištěm P. Hájka se stala farnost ve středočeské obci Slivice u Příbrami, odkud současně spravoval Pečice a v té době zapomenutý poutní kostel sv. Jana Křtitele a Panny Marie Karmelské na Makové hoře. Přijeli jsme na farní pouť na Makovou, Otec Jiří nás očekával před barokním kostelem stojícím v lešení. Začal s opravou stavby kostela a s obnovou bohoslužeb. Obnova poutního místa nebyla zdaleka u konce, když jej pražský arcibiskup odvolal ze Slivice a od ustanovil administrátorem ve Stříbře na Tachovsku, kde v letošním roce, oslavil 80. narozeniny a za krátko oslaví padesáté kněžské jubileum. Poděkujme jeho slovy za dary, kterých se nám prostřednictvím lidí, jako je on, dostává. Bohu díky. Stanislav Varhaut ZÁPIS Z JEDNÁNÍ PASTORAČNÍ RADY MICHELSKÉ FARNOSTI V SÁLE NA HABROVCE Přítomni: všichni, omluven J. Muzikář, T. Matuška Zapsal: L. Svoboda I. Závěry jednání farní rady 1. P. Antonín seznámil členy farní rady se změnou ve farní radě. Lukáš Porcal odchází na vlastní žádost z farní rady důvodem je změna bydliště. 2. Z kalendáře: svátost smíření pro děti ještě před prázdninami: pondělí poslední dětská mše sv. v rámci katechezí: pondělí poslední dětská mše sv.: neděle 11 hod první dětská mše sv. po prázdninách: neděle 11hod Na první sv. přijímání se připravují 3 děti, z toho 2 budou přijímat v kostele sv. Františka. 4. Noc kostelů program připraven: Historie farnosti Pásmo básní Jana Pavla II. Hudba a zpěv 5. Dny víry program byl vytvořen leták. Program: hod. film+debata (film Cesta) 8

9 hod. poezie + hudba (básně Fernanda Riela) hod. téma + svědectví (přednáška na téma: lidský duch + zpěvy Taizé) 6. P. Antonín + P. Miloš byli požádáni o duch. péči o studenty na bratislavských univerzitách (v Rači a univerzita Komenského). Z těchto univerzit pocházejí dobrovolníci, kteří pracují pro misie v Bolívii. Jedná se o cesty do Bratislavy 1x za 2 týdny na 2-3dny. Chod naší farnosti v tomto ohledu není omezen. 7. Pouť mladých do Santiago de Compostela počet účastníků už je jasný, probíhají závěrečné organizační přípravy, vychází se z města Astorga. 8. Info o průběhu oprav fary. Stav rozpracovanosti: Přípravné práce pro instalaci plynu a topení se blíží ke konci. Stejně i podlahy jsou připraveny k položení nového povrchu. Rozpracovaná je oprava střechy s vestavbou. Konec prací je plánován na konec 09/ Nabídka na účelový dar oprava WC, nová podlaha a výmalba sálu na Habrovce. WC a nová podlaha by mohly být, půjde-li to, zahrnuty 9 do celkových oprav farního sálu. A výmalba sálu by, vzhledem k nutnému času příprav, který nebývá krátký, mohla proběhnout ještě o letošních prázdninách. 10. Kácení stromů momentálně není možné kácet stromy. Kácení stromů je možné jenom v případě, že by ničily stavbu kostela. V této souvislosti byl vyžádán posudek statika termín do 10/ Rekonstrukce účetnictví bude prováděno externí účetní firmou. Nová pravidla: Za dar nesmí být protislužba, proto platba za využití sálu není dar, ale příjem z nájmu, který podléhá dani, a proto není možné vystavovat potvrzení o daru. 12. Informace ohledně pojištění nemovitostí farnosti. Kromě malého, už chátrajícího domečku na zahradě Habrovky, má farnost ve vlastnictví 5 budov. Z nich jsou pojištěny 3 budovy: kostel v Michli, kostel v Krči a farní sál. Pro zbývající 2 budovy: faru a malý domek vedle fary (Charitu) se pojistka vyřizuje. 13. Skica úpravy sálu Habrovka od 2 architektů je již k dispozici. Bude následovat diskuse nad návrhy a stanoven další postup.

10 14. Další farní rada Úkoly pro příště 1. Program příštího setkání (všichni). 2. Analýza nákladů farního sálu za rok 2014 do příští farní rady (L. Palová). Lukáš Svoboda SBÍRKY V DUBNU A KVĚTNU sbírka na farnost =11.672,--Kč sbírka na farnost =10.063,--Kč sbírka na farnost =8.169,--Kč sbírka na Arcidiecézi =10.067,--Kč sbírka na farnost =11.843,--Kč P. Antonín Lukeš, M.Id. FARNÍ KALENDÁŘ ČERVEN 2015 KLÍČE: NP Nezávislá památka P Památka SV Svátek Slavnost Mše svaté zapsané v tomto kalendáři jsou pouze výjimečné. Pravidelné mše jsou podle běžného rozvrhu. Po 1 P Svatého Justina, mučedníka Farní program Dnů víry: 18:30 farní sál promítání filmu «CESTA» o pouti do Santiago de Compostela, s možností následné diskuse Út 2 P Svatých Marcelína a Petra, mučedníků 09:00 farní sál setkání žen ze společenství NOEMI + Sedmikrásek úklid 17:30 kostel Krč mše svatá františkánů terciářů s následným posezením v domečku Farní program Dnů víry: 18:30 farní sál Večer mystické poezie (autor básní Fernando Rielo) St 3 P Svatého Karla Lwangy a jeho druhů, mučedníků Farní program Dnů víry: 18:30 kostel Krč přednáška na téma Lidský duch s možností následné diskuse 20:00 farní sál Modlitba Taizé s osobním svědectvím Nácvik zpěvu od 19:30 Čt 4 Centrální program Dnů víry: 17:00 katedrála mše svatá s následným eucharistickým průvodem na Hradčanském náměstí Pá 5 P Svatého Bonifáce, biskupa a mučedníka 15:30 Habrovka zahájení festivalu Habrovka :30 kostel - Michle mše svatá (mše se přesouvá z Krče) Po mši svaté kostel Michle hodinová eucharistická adorace s četbou z Nového zákona 10

11 So 6 P Svatého Norberta, biskupa 24:00 Habrovka zakončení festivalu Habrovka 2015 Ne 7 SL SLAVNOST TĚLA A KRVE PÁNĚ sbírka na národní eucharistický kongres Po 8 17:30 kostel - Krč mše sv. dětská 18:30 kavárnička farní biblická hodina Út 9 P Svatého Efréma Syrského, jáhna a učitele církve 09:15 Krč Sedmikrásek - setkání maminek s dětmi St 10 18:30 kavárnička - Krč ekumenická biblická hodina (Sk 9,10) 20:00 farní sál setkání skupiny mužské spirituality Čt 11 SV Svatého Barnabáše, apoštola Pá 12 SL SLAVNOST NEJSVĚTĚJŠÍHO SRDCE PÁNĚ So 13 P Neposkvrněného Srdce Panny Marie Ne NEDĚLE V MEZIDOBÍ Po 15 P Svatého Víta, mučedníka 17:45 sál - kavárnička - kostel - Krč předprázdninová svátost smíření pro děti Út 16 09:15 Krč Čtyřlístek - setkání maminek s dětmi 18:00 Krč setkání františkánů terciářů v domečku (modlitba nešpor a františkánského sedmiradostného růžence) St 17 19:00 kostel - Krč úklid (má na starosti Osmák) Čt 18 Pá 19 P Svatého Jana Nepomuckého Neumanna, biskupa Po mši svaté kostel - Krč hodinová eucharistická adorace s četbou z Nového zákona So 20 Ne NEDĚLE V MEZIDOBÍ Po 22 P Svatého Paulína Nolánského, biskupa P Svatého Jana Fishera, biskupa a svatého Tomáše Mora, mučedníků Út 23 09:15 Krč Sedmikrásek - setkání maminek s dětmi St 24 SL NAROZENÍ SVATÉHO JANA KŘTITELE Čt 25 Pá 26 Po mši svaté kostel - Krč hodinová eucharistická adorace s četbou z Nového zákona So 27 P Svatého Cyrila Alexandrijského, biskupa a učitele církve Ne NEDĚLE V MEZIDOBÍ Svatopetrská sbírka na bohoslovce Po 29 SL SLAVNOST SVATÝCH PETRA A PAVLA, APOŠTOLŮ Út 30 P Svatých prvomučedníků římských 09:00 farní sál setkání žen ze společenství NOEMI + Sedmikrásek - úklid každá neděle a slavnost 9:00 Michle fara Farní snídaně 11

12 ZÁŘÍ AŽ ČERVEN ROZVRH LITURGIE A JINÉ FARNÍ AKCE Michle Krč Neděle 8:00 9:30 11:00 19:00 Pondělí 17:30 Úterý 17:30 Středa 12:00 17:30 Čtvrtek 17:30 Pátek 17:30 Sobota 17:30 Slavnosti a svátky změny vyhrazené sledovat kalendář a nástěnku! Svátost smíření 30 min. přede mší nebo na požádání Další svátosti a svátostiny na požádání Sv. růženec 30 min. přede mší (Ne 7:30 a 9:00 Po-So 17:00) Farní list Řk farnosti u kostela Narození Panny Marie Praha Michle, Baarova 52/23, Praha 4, ; tel ; pro zasílání příspěvků do farního listu: (nebo možno nechat texty příspěvků v sakristiích kostelů), farnosti: Redakce textů: Kateřina Kyralová; doprava FL na faru: Zdeněk Hučín. Žádáme autory o pochopení pro redakční a jazykovou úpravu zaslaných textů. Vychází Náklad 300 výtisků. Uzávěrka příspěvků do příštího čísla bude ve středu ve 23:59. Příští číslo (dvojčíslo) vyjde (Změna termínu vyhrazena.) 12

FARNÍ ROČNÍK 19 ČERVEN 2014 ČÍSLO 6 ÚVODNÍ SLOVO SPOLEČENSTVÍ PŘI KOSTELÍCH NAROZENÍ PANNY MARIE V MICHLI A SV. FRANTIŠKA Z ASSISI V KRČI

FARNÍ ROČNÍK 19 ČERVEN 2014 ČÍSLO 6 ÚVODNÍ SLOVO SPOLEČENSTVÍ PŘI KOSTELÍCH NAROZENÍ PANNY MARIE V MICHLI A SV. FRANTIŠKA Z ASSISI V KRČI ROČNÍK 19 ČERVEN 2014 ČÍSLO 6 FARNÍ LIST SPOLEČENSTVÍ PŘI KOSTELÍCH NAROZENÍ PANNY MARIE V MICHLI A SV. FRANTIŠKA Z ASSISI V KRČI ÚVODNÍ SLOVO Milí farníci, texty evangelia, které se za poslední dny četly

Více

Srdečně zveme na výroční

Srdečně zveme na výroční 4 Olomoucký arcidiecézní informátor Ročník 21 duben 2011 Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado.cz Velikonoční pastýřský list olomouckého arcibiskupa Drazí bratři a sestry,

Více

ŽIVOT FERNANDA RIELA, ZAKLADATELE MISIONÁŘŮ IDENTES - 8. ČÁST

ŽIVOT FERNANDA RIELA, ZAKLADATELE MISIONÁŘŮ IDENTES - 8. ČÁST Milí farníci, ten krásný, předprázdninový měsíc červen, to školní finále a natěšené očekávání prázdnin, se většině z nás, od školních let, líbí pořád stejně. S léty jsme se dovídali, že k němu patří i

Více

ÚVODNÍ SLOVO Biřmování / /

ÚVODNÍ SLOVO Biřmování / / / / ÚVODNÍ SLOVO Biřmování Milí přátelé, po prázdninách a dovolených se znovu, možná s trochou nostalgie, setkáváme nad stránkami Farního zpravodaje. Tentokrát bychom se rádi ohlédli a dali všem čtenářům

Více

Mons. Jan Vokál se ujal úřadu biskupa. Reportáž z biskupského svěcení. Cestou vikariátem Kutná Hora-Poděbrady

Mons. Jan Vokál se ujal úřadu biskupa. Reportáž z biskupského svěcení. Cestou vikariátem Kutná Hora-Poděbrady 20 Kč Informace královéhradecké diecéze ROČNÍK XXI/2011 IKD Mons. Jan Vokál se ujal úřadu biskupa Reportáž z biskupského svěcení Cestou vikariátem Kutná Hora-Poděbrady Zaměstnavatel: biskupství Administrátorka

Více

12/2012 PROSINEC. vyznavačskou. Vás obracím s pozdravem a povzbuzením.

12/2012 PROSINEC. vyznavačskou. Vás obracím s pozdravem a povzbuzením. 12/2012 PROSINEC Milé sestry a milí bratři v Kristu Ježíši, našem Pánu! Na začátku nového církevního roku se na Vás obracím s pozdravem a povzbuzením. S vděčností se ohlížím za minulým rokem a chci Vám

Více

Palec ukazováček prst je největší prsteníček malíček

Palec ukazováček prst je největší prsteníček malíček Poděkování a pozvání Velmi děkuji všem, kteří jste se jakkoliv zapojili do Noci kostelů 2013. Upřímné Pán Bůh zaplať! Srdečně Vás všechny zvu na Malou klokotskou pouť 8. června 2013. Mimo to Vás zvu k

Více

ZPRAVODAJ PRAŽSKÉ ARCIDIECÉZE. č. 6 červen 2011 19. ročník ÚVODNÍK

ZPRAVODAJ PRAŽSKÉ ARCIDIECÉZE. č. 6 červen 2011 19. ročník ÚVODNÍK ZPRAVODAJ PRAŽSKÉ ARCIDIECÉZE č. 6 červen 2011 19. ročník ÚVODNÍK Hlasatel radostné zvěsti, duchovní vůdce i partner, který naslouchá... Milí čtenáři, dne 25. června tohoto roku vysvětíme v naší katedrále

Více

Olomoucký arcidiecézní informátor. Ročník 23 červenec srpen 2013. Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado.

Olomoucký arcidiecézní informátor. Ročník 23 červenec srpen 2013. Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado. 7 8 Olomoucký arcidiecézní informátor Ročník 23 červenec srpen 2013 Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado.cz CYRILOMETODĚJSKÉ SLAVNOSTI VELEHRAD 2013 Čtvrtek 4. července

Více

MĚSÍC ČERVEN MĚSÍC BOŽÍ LÁSKY

MĚSÍC ČERVEN MĚSÍC BOŽÍ LÁSKY Vydává Římskokatolický farní úřad v Pardubicích OBSAH: Z JEDNÁNÍ PASTORAČNÍ RADY... str. 2 Zápis ze zasedání Poděkování a prosba o pomoc ZE ŽIVOTA FARNOSTI... str. 3 Životní jubilea Svátost biřmování Primice

Více

BEROUNSKÝ KATOLICKÝ ZPRAVODAJ

BEROUNSKÝ KATOLICKÝ ZPRAVODAJ BEROUNSKÝ KATOLICKÝ ZPRAVODAJ Květen 2013 Duchovní plodnost Proč je na světě dosti věřících lidí, kteří vynikají zbožností, a přesto se zdají být jaksi nevýrazní, nepůsobiví, neužiteční nebo nezajímaví,

Více

Ročník 19 září 2009. Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado.cz

Ročník 19 září 2009. Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado.cz 9 Olomoucký arcidiecézní informátor Ročník 19 září 2009 Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado.cz Program návštěvy Svatého otce Benedikta XVI. v České republice ve dnech 26.

Více

Zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov. ABY FARNOST BYLA SPOLEČENSTVÍM Rozhovor s P. Markem

Zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov. ABY FARNOST BYLA SPOLEČENSTVÍM Rozhovor s P. Markem Zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov Červenec - Srpen 2012 1 ABY FARNOST BYLA SPOLEČENSTVÍM Rozhovor s P. Markem V budově fary se přestavuje. Můžete nám blíže popsat probíhající práce? Kromě dění, která

Více

IKD. INFORMACE KRÁLOVÉHRADECKÉ DIECÉZE ročník XXV / 2015 25 Kč. 2 Jiří Vojáček: Ředitel, který dohlédne na druhý břeh

IKD. INFORMACE KRÁLOVÉHRADECKÉ DIECÉZE ročník XXV / 2015 25 Kč. 2 Jiří Vojáček: Ředitel, který dohlédne na druhý břeh IKD INFORMACE KRÁLOVÉHRADECKÉ DIECÉZE ročník XXV / 2015 25 Kč 2 Jiří Vojáček: Ředitel, který dohlédne na druhý břeh TIPY NA KNIHY Nakladatelství Portál Portál, s. r. o., Klapkova 2, 182 00 Praha 8 www.portal.cz

Více

VÁŽENÍ ČTENÁŘI, Věstník farnosti u kostelů sv. Mikuláše a sv. Václava 1. březen Léta Páně 2015 BŘEZEN

VÁŽENÍ ČTENÁŘI, Věstník farnosti u kostelů sv. Mikuláše a sv. Václava 1. březen Léta Páně 2015 BŘEZEN Věstník farnosti u kostelů sv. Mikuláše a sv. Václava 1. březen Léta Páně 2015 3 BŘEZEN VÁŽENÍ ČTENÁŘI, půst je obdobím strohosti a čistoty, a tak si i já pokud možno odpustím vzletné úvahy a ozdobné fráze.

Více

KRÁLOVNO MÍRU, ORODUJ ZA NÁS!

KRÁLOVNO MÍRU, ORODUJ ZA NÁS! ČÍSLO 4 KVĚTEN 2012 VĚSTNÍK SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ V PRAZE 4 LHOTCE KRÁLOVNO MÍRU, ORODUJ ZA NÁS! Poslední květnový den roku 1937, tedy přesně před pětasedmdesáti lety, byl posvěcen pozemek pro budoucí

Více

pražské arcidiecéze č. 6, červen 2004

pražské arcidiecéze č. 6, červen 2004 pražské arcidiecéze č. 6, červen 2004 Odpočinku čest! Aneb práce bez odpočinku na nás působí negativně Přirozeným důsledkem lidské činnosti je únava. Je to jakýsi poplašný signál potřeby odpočinku. Únava

Více

č. 6 červen 2013 21. ročník 1. 6. Mezinárodní den dětí 4. 6. Mezinárodní den nevinných dětských 7. 6. slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova

č. 6 červen 2013 21. ročník 1. 6. Mezinárodní den dětí 4. 6. Mezinárodní den nevinných dětských 7. 6. slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova ZPRAVODAJ PRAŽSKÉ ARCIDIECÉZE č. 6 červen 2013 21. ročník ÚVODNÍK Na výlet!... Nevím, jak vám, ale mně velmi často připadá, že některé měsíce dýchají jakýmsi volnějším tempem. A právě začínající červen

Více

Časopis přerovského děkanátu

Časopis přerovského děkanátu Časopis přerovského děkanátu Hle, s králem průvod korouhví, kříž vpředu tajemně se skví, vždyť na něm v mukách s tělem pněl, našeho těla Stvořitel. Neměl podoby ani krásy, neměl vzhled, abychom po něm

Více

IKD Informace královéhradecké diecéze

IKD Informace královéhradecké diecéze 1/2009 Ročník XIX Leden 2009 Cena 20 Kč IKD Informace královéhradecké diecéze První list Soluňanům Tomáš Holub Domov Svatého Josefa v Žirči Letem, světem...mládeže Tříkrálová sbírka 2009 Liturgický oděv

Více

AKTUALITY. Foto: Člověk a víra. Milovat a sloužit Pánu

AKTUALITY. Foto: Člověk a víra. Milovat a sloužit Pánu D I E C É Z N Í Č A S O P I S P R O K Ř E S Ť A N S K É S P O L E Č E N S T V Í AKTUALITY 6 červen 2015 ročník XXV. Foto: Člověk a víra Milovat a sloužit Pánu (...) S vědomím vlastní nedokonalosti žasnu

Více

Časopis přerovského děkanátu Květen 2002 Číslo 5 Ročník 8 Úvodník P. Cyril Juroška Liturgický kalendář na měsíc květen Maria a dnešní styl Maria při zrodu církve Rosteme ve víře pokračování Věřím Z historie

Více

Časopis přerovského děkanátu

Časopis přerovského děkanátu Časopis přerovského děkanátu Únor 2009 Číslo 2 Ročník 15 Úvodník P. Jiří Koníček Liturgický kalendář Rosteme ve víře Svatý Pavel a Církev Rosteme ve víře Ut unum sint Harfa podobenství Východní liturgie

Více

pražské arcidiecéze č. 5, květen 2003 Modlitba růžence

pražské arcidiecéze č. 5, květen 2003 Modlitba růžence pražské arcidiecéze č. 5, květen 2003 Jdu napřed. Těším se na vás! Možná znáte tu situaci: přátelé se dohodnou, že společně prožijí několik dní někde v přírodě, na horách. A mají to štěstí, že někdo z

Více

BEROUNSKÝ KATOLICKÝ ZPRAVODAJ

BEROUNSKÝ KATOLICKÝ ZPRAVODAJ BEROUNSKÝ KATOLICKÝ ZPRAVODAJ Červen 2015 Ježíšovo Tělo a Krev jako dar Ježíš o sobě prohlásil: Já jsem živý chléb, který sestoupil z nebe. On sám si toto znamení vybral. Dvakrát rozmnožil chléb a nasytil

Více

Úryvky z promluvy papeže Benedikta XVI. z 3. června

Úryvky z promluvy papeže Benedikta XVI. z 3. června 1 z 32 7-8/2006 červenec-srpen Obsah Ptáme se Představujeme Církevní stavby v diecézi Přemítání o farnosti Čteme list Římanům Slovo mají čtenáři Stalo se... Nenechte si ujít Nabídka - pozvánka Pozvání

Více

Zpravodaj 3/2011 AKTUALITY A POZVÁNKY

Zpravodaj 3/2011 AKTUALITY A POZVÁNKY Zpravodaj FARNOSTÍ KUTNÁ HORA, BYKÁŇ A TŘEBONÍN 3/2011 Červen Milí farníci, protože toto číslo vychází o slavnosti Seslání Ducha svatého, bude věnováno svátosti biřmování. Zároveň je to poslední předprázdninové

Více

Zpravodaj 5/2011 DO KALENDÁŘE. Ne 18. 12. So 24. 12. Ne 25. 12.

Zpravodaj 5/2011 DO KALENDÁŘE. Ne 18. 12. So 24. 12. Ne 25. 12. Ne 18. 12. So 24. 12. Ne 25. 12. Po 26. 12. Vánoční koncert souboru Cantica (17:00 kostel sv. Jakuba) Betlémské světlo (10:00 Palackého náměstí) Vánoční pásmo P. Jana Uhlíře a Studené Sprchy (16:30 kostel

Více

2/2007 ÚNOR. dary těchto kouzelných. Např. promluvy Svatého. také Benedikt XVI.). Zapomenu při tom na

2/2007 ÚNOR. dary těchto kouzelných. Např. promluvy Svatého. také Benedikt XVI.). Zapomenu při tom na 2/2007 ÚNOR Malý přítel z města N Dozněly všechny vánoční zpěvy i ozvěny. Jak rádi bychom si nastálo ponechali všechny dary těchto kouzelných svátků, když ne v náručí, alespoň v srdci. Např. promluvy Svatého

Více

Zpravodaj. farnosti sv. Václava na Smíchově. Říjen 2011

Zpravodaj. farnosti sv. Václava na Smíchově. Říjen 2011 POŘAD BOHOSLUŽEB VE SMÍCHOVSKÉ A HLUBOČEPSKÉ FARNOSTI Neděle: 8:00 9:30 18:00 sv. Václav 11:15 sv. Gabriel 8:3010:15 Zlíchov 16:00 sv. Vavřinec (9:30 se zohledněním přítomnosti rodin s malými dětmi) Pátek

Více