Číslo spisu: O Věc: Zápis ochranné známky Médiastudia. Typ: Kombinovaná. Vyřizuje: Ing. Jarmila Nejepsová

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Číslo spisu: O-457146. Věc: Zápis ochranné známky Médiastudia. Typ: Kombinovaná. Vyřizuje: Ing. Jarmila Nejepsová"

Transkript

1 1. kontaktní osoba: Kamil Kvasnička Dobrovského 285 Kolín tel.: přihlašovatel: Adam Altmann Jeronýmova 448 Kolín tel.: Číslo spisu: O Věc: Zápis ochranné známky Médiastudia Typ: Kombinovaná Vyřizuje: Ing. Jarmila Nejepsová Obsah: Doklady prokazující rozlišovací způsobilost označení Médiastudia v obchodním styku

2

3

4

5 Obsah: : Vznik a význam označení : Rozlišovací způsobilost : Reference : CzechInvest Toyota Peugeot Citroen Automobile Alžbětiny sosny

6

7 Vznik & význam označení MÉDIASTUDIA. Médiastudia je jednoslovné originální označení užívané v obchodním styku od roku Jedná se o název naší firmy, který vznikl na základě kolektivního zájmu o průzkum, poznání a tvorbu v současných médiích. Základ označení Médiastudia tvoří slova - studium a médium (nominativ, singular). Převedeme-li slovo studium do množného čísla - studia (nominativ, plural) a vyskloňujeme-li slovo médium do 2.pádu jednotného čísla - média (genitiv, singular), logicky pak vzniká spojení : (ta)studia (toho)média, které jednoslovně vyjadřuje studování média. Po zvážení se nám z fonetického hlediska více zamlouvá otočené pořadí slov, tudíž: (toho) média (ta) studia. Výsledkem sloučení těchto dvou slov se tedy stává nové slovo složené, české, naplňující původní koncept a posouvající ho dále jednoduchým sklonem (regular, italic): Médiastudia. Součastné užívání: V součastné době je označení Médiastudia užíváno jako označení naší firmy, která se zabývá komplexními službami v oblasti multimediálního designu a jeho realizace. Výše popsaný význam slova naprosto vystihuje jeden ze základních principů našeho podnikání, jelikož se naše služby neustále rozrůstají a s nimi otvírají i nové cesty ke studiím médií..

8 Rozlišovací způsobilost: logo: základní typografický řez písma vychází z fontu Myriad Pro (řez Italic) od společnosti Adobe. Font pochází z balíku Adobe CS3 jehož licenci samozřejmě vlastníme. Poslední samohláska a v obou slovech je v řezu Regular. znak: Je tvořen tečkou (znázorňující Record = záznam) s vniřně centrovanou vlnovkou (4 ohyby symbolizující zvukovou vlnu a zároveň počáteční písmeno M ). Znak je součástí loga, ale součastně jej lze užít samostatně, a to v různých barevných kombinacích. razítko: Uživané na tištěné dokumenty.

9

10 Příjmový doklad a faktura k licencím multimediálního softwaru ADOBE CS3, CUBASE 4.

11

12 Web: - interaktivní webová prezentace (obr. dole) - dále certifikát domény (+ vlastníme doménu

13 text k certifikátu obr. pres stranku certifikátu domény

14 Reference: Czechinvest: Animovaná reklama, která byla vysílána na veletrzích MIPIM ( Paříž ) a EXPOREAL ( Mnichov ) za účelem propagace projektu Brownfield společnosti CzechInvest obr. ukázky z projektu (viz. dole) - objednávka (viz. vpravo) - faktury (viz. další strany)

15 objednávka

16 Médiastudia FAKTURA Dodavatel: Odb ratel: Médiastudia Kamil Kvasni ka Dobrovského Kolín 3 I : DI : CZ Telefon: Mobil: CzechInvest Št pánská 567\ Praha 2 I : DI : CZ Objednávka.: 1096/08 ze dne: íslo ú tu: Variabilní symbol: Konstantní symbol: Forma úhrady: p íkazem Datum vystavení: Datum uskute n ní zdanitelného pln ní: Datum splatnosti: Firma není plátce DPH. Ozna ení dodávky Množství J.cena Sleva K Celkem Fakturujeme Vám dle Vaší objednávky: Výroba a ozvu ení animace pro veletrh MIPIM , ,00 Sou et položek ,00 CELKEM K ÚHRAD ,00 Dovolujeme si Vás upozornit, že v p ípad nedodržení data splatnosti uvedeného na faktu e Vám budeme ú tovat smluvní pokutu ve výši 0,05 % za každý den prodlení. Odb ratel nabývá práv na užití díla po zaplacení faktury. P evzal: Ekonomický systém POHODA START STORMWARE s.r.o. Razítko: Kamil Kvasnička Digitally signed by Kamil Kvasnička DN: cn=kamil Kvasnička, c=cz, o=médistudia, Reason: I am the author of this document Date: :39:09 +02'00'

17 Médiastudia FAKTURA Dodavatel: Odb ratel: Médiastudia Kamil Kvasni ka Dobrovského Kolín 3 I : DI : CZ Telefon: Mobil: CzechInvest Št pánská 567\ Praha 2 I : DI : CZ Objednávka.: ze dne: íslo ú tu: Variabilní symbol: Konstantní symbol: Forma úhrady: p íkazem Datum vystavení: Datum uskute n ní zdanitelného pln ní: Datum splatnosti: Firma není plátce DPH. Ozna ení dodávky Množství J.cena Sleva K Celkem Fakturujeme Vám dle Vaší objednávky: Výroba a ozvu ení animace pro veletrh EXPOREAL , ,00 Sou et položek ,00 CELKEM K ÚHRAD ,00 Dovolujeme si Vás upozornit, že v p ípad nedodržení data splatnosti uvedeného na faktu e Vám budeme ú tovat smluvní pokutu ve výši 0,05 % za každý den prodlení. Odb ratel nabývá práv na užití díla po zaplacení faktury. P evzal: Ekonomický systém POHODA START STORMWARE s.r.o. Razítko: Kamil Kvasnička Digitally signed by Kamil Kvasnička DN: cn=kamil Kvasnička, c=cz, o=médistudia, Date: :56:11 +01'00'

18 Reference: Toyota Peugeot Citroen Automobile: Série digitálních fotografií nového modelu automobilu Toyota Aygo. V nákladu 50ks. - následují dokumenty: objednávka, 2 faktury

19

20 objednávka TPCA

21 Médiastudia Dodavatel: Odb ratel: FAKTURA Médiastudia Kamil Kvasni ka Dobrovského Kolín 3 I : DI : CZ Telefon: Mobil: T. P. C. A. Czech, s.r.o. Na Hradbách Kolín I : DI : CZ Objednávka.: ze dne: íslo ú tu: Variabilní symbol: Konstantní symbol: Forma úhrady: p íkazem Datum vystavení: Datum uskute n ní zdanitelného pln ní: Datum splatnosti: Firma není plátce DPH. Ozna ení dodávky Množství J.cena Sleva K Celkem Fakturujeme Vám dle Vaší objednávky: Výroba série fotografií automobilu AYGO Tun , ,00 Sou et položek 9 500,00 CELKEM K ÚHRAD 9 500,00 Dovolujeme si Vás upozornit, že v p ípad nedodržení data splatnosti uvedeného na faktu e Vám budeme ú tovat smluvní pokutu ve výši 0,05 % za každý den prodlení. Odb ratel nabývá práv na užití díla po zaplacení faktury. P evzal: Ekonomický systém POHODA START STORMWARE s.r.o. Razítko: Kamil Kvasnička Digitally signed by Kamil Kvasnička DN: cn=kamil Kvasnička, c=cz, o=médistudia, Date: :39:41 +02'00'

22 Reference: hudební skupina Alžbětiny sosny: - producentsví - výroba multimediálního balíku obsahující: - hudební CD - videoklip - grafický design: logo, užívané barvy, tvary (obal CD, plakáty, trička..) - dynamická webová stránka - celková image kapely a jejích členů následují dokumenty: - faktura přijatá - smlouva o smlouvě budoucí - smlouva s autorem včetně licenčního ujednání - smlouva s umělcem včetně licenčního ujednání - smlouva o provedení práce - natáčecí plán a denní dispozice

23

24

25 zdenda

26 č. s.: UD SMLOUVA o vytvoření a užití díla Médiastudia, Dobrovského 285, , Kolín 3, zastoupené Kamilem Kvasničkou, IČO: , DIČ: CZ Č. účtu: /6210 mbank, Vinohradská 938/37, Praha 1 (dále jen producent) a Umělec: Kamil Kvasnička rodné číslo: \0908 bytem: Dobrovského 285, , Kolín 3 číslo OP: číslo účtu: /6210 (dále jen umělec) 1. Umělec se zavazuje touto smlouvou vytvořit dílo: Režie hudebního videoklipu Alžbětiny SOSNY TOBĚ uzavírají tuto smlouvu: I. 2. Umělec uděluje svolení k užití svého díla zařazením do souborného audiovizuálního díla a k užití takto vytvořeného audiovizuálního díla všemi známými způsoby, tedy zejména veřejnému předvádění, prodeji, půjčování a ke všem dalším dispozicím za použití všech nosičů zmíněného díla. Další se řídí dle vyhlášky č. 115 / 91 Sb. II. Umělec se zavazuje, že provede dílo osobně a ve stanovené lhůtě: III. Za vytvoření a užití díla zaplatí výrobce umělci odměnu ve výši Kč: ,- slovy: ===TřicetTisíc=== Kč Tato odměna je splatná nejpozději do 30 dnů od dokončení práce na účet umělce, nebo šekem.

27 IV. Umělec touto smlouvou bere na vědomí, že pokud: a) neodevzdá dílo včas a ve stanoveném termínu, popřípadě na řádné umělecké úrovni, může výrobce snížit výši odměny, nebo pozastavit výplatu jejích splátek. Výrobce může odstoupit od smlouvy, pokud umělec nesplní řádně svou povinnost ani v dodatečné lhůtě. b) nevytvoří dílo vůbec, může výrobce od smlouvy odstoupit a umělec je povinen vrátit eventuální zálohy bezprostředně po odstoupení od smlouvy. c) Autor udílí svolení k užití svého výkonu dle účinného znění Autorského zákona v rozsahu uvedeném v 36. odst. 2, písmena a), b), c), d) AZ, dále k šíření satelitem, kabelem, v oblasti video, TV, internetu, CD, DVD a na všech ostatních i budoucích nosičích bez místního omezení s účinností platnosti na 50 let komerčním a nekomerčním způsobem. Umělec odpovídá za škody, které by vznikly nesplněním povinností vyplývajících z této smlouvy. V. VI. Umělec může od smlouvy odstoupit, pokud by výrobce svým soustavným porušováním svých povinností ohrožoval vytvoření a dokončení díla. VII. Tato smlouva může být změněna nebo doplněna pouze písemnou formou a nabývá platnosti a účinnosti jejím podpisem oběma stranami. V Kolíně dne Herec Producent

28 č. s.: UV SMLOUVA o vytvoření herecké role a užití uměleckého výkonu: Médiastudia, Dobrovského 285, , Kolín 3 zastoupené Kamilem Kvasničkou, IČO: , DIČ: CZ Č. účtu: /6210 (mbank), Vinohradská 938/37, Praha 1 (dále jen producent) a Pan Jan Kratochvíla rodné číslo: /1148 Bytem: Poděbrady, V Zahrádkách 1276 číslo OP: č. účtu: /0800 (dále jen herec) uzavírají následující smlouvu: 1. Médiastudia touto smlouvou zadává herci vytvoření role v připravovaném AV díle: Herecká role umělecké ztvárnění charakteru postavy umělce ve videoklipu Alžbětiny SOSNY TOBĚ. č. f.... v předpokládaném rozsahu natáčecích dnů. 2. Herec udílí Médiastudia svolení k užití svého výkonu dle účinného znění Autorského zákona v rozsahu uvedeném v 36. odst. 2, písmena a), b), c), d) AZ, dále k šíření TV, satelitem, internetem, kabelem, všemi elektronickými médii, v oblasti video, DVD, CD, PC a na všech ostatních nosičích, bez místního omezení s účinností platnosti na 50 let komerčním a nekomerčním způsobem. 3. Herec dále udílí svolení k užití a šíření svého výkonu v rozsahu uvedeném v bodu 2. této smlouvy společnosti: Médiastudia a jejím právním nástupcům, jakož i převod na třetí osoby. 4. Za tvůrčí práci vykonanou podle bodu 1. této smlouvy náleží herci paušální odměna: 1300,- Kč; slovy: ===JedenTisícTřiSta=== Kč a za postup práv a za využití výkonu dle bodu 2. této smlouvy a reprízy náleží za licenci herci odměna ve výši: 200,- Kč; slovy: ===Dvěstě=== Kč Celkem tedy: 1.000,- Kč; slovy: ===== JedenTisícJednosto ===== Kč Tato odměna je splatná do 30 dnů od dokončení práce na účet herce, nebo šekem.

29 5. Herec se zavazuje provést umělecký výkon v termínu 1. a V uvedeném termínu je herec povinen podřídit se časovým a místním dispozicím Médiastudia. Nedodržení těchto dispozic se posuzuje jako porušení této smlouvy s následky podle bodu 11. této smlouvy. 6. Herec se zavazuje dokončit umělecký výkon i v případě, bude-li překročen plánovaný časový termín. V takovém případě je herec oprávněn uvést své nové závazky, které musí být zohledněny. 7. Herec se zavazuje, že po podepsání této smlouvy nepodepíše žádnou jinou smlouvu, ani nepřevezme jiný závazek, který by časově, věcně nebo jinak ohrozil splnění této smlouvy. 8. Tato smlouva nezakládá pracovní poměr mezi hercem a Médiastudia. Pro veškeré vztahy z této smlouvy platí ustanovení autorského a občanského zákona. 9. Onemocní-li herec v průběhu natáčení a jeho nemoc ohrozí dodržení plánovaných termínů natáčení, mají Médiastudia právo od smlouvy odstoupit a svěřit roli jinému herci. V takovém případě Médiastudia hradí poměrnou část honoráře podle vykonané práce. 10. V případě, že po podpisu této smlouvy v důsledku vyšší moci nebo z finančních, technických nebo jiných důvodů nedojde k natáčení, ruší se smlouva od počátku a strany nemají vůči sobě žádné majetkové nároky. 11. Nedostaví-li se herec vlastní vinou na natáčení, nebo jestli neuposlechne dispozice Médiastudia, nebo hrubým způsobem poškozuje úroveň svěřené role, jsou Médiastudia oprávněna odstoupit od smlouvy a uplatnit náhradu vzniklé škody. 12. Veškeré spory z této smlouvy řeší strany vzájemnou dohodou. Nepodaří-li se spor takto vyřešit, je kterákoli strana oprávněna předložit spor k rozhodnutí příslušnému soudu. 13. Tato smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních. Médiastudia obdrží originál této smlouvy a herec kopii. 14. Jakékoliv změny týkající se této smlouvy je možno provádět pouze formou písemného, oboustranně potvrzeného dodatku. 15. Šíření díla bude započato v roce: 2008 V Kolíně dne Herec Producent

30

31 DOHODA O PROVEDENÍ PRÁCE Médiastudia, Dobrovského 285, , Kolín 3, zastoupené Kamilem Kvasničkou, IČO: , DIČ: CZ č. účtu: /6210 mbank, Vinohradská 938/37, Praha 1 (dále jen producent) a Pracovník (jméno a příjmení): Zdeněk Němec rodné číslo: /0902 bytem: Vávrova 808, , Kolín 4 číslo občanského průkazu: (dále jen pracovník) uzavřeli dnešního dne tuto DOHODU O PROVEDENÍ PRÁCE: 1. Pracovník se zavazuje vykonávat pro Médiastudia tento pracovní úkol: (bližší popis) Asistence architekta, výroba a instalace dekorací Pracovní úkol bude dokončen a odevzdán dne: zástupci Médiastudia pověřenému převzetím práce. 2. Předpokládaný rozsah práce (pracovního úkolu): 10 hod 3. Za provedení úkolu ve sjednaném rozsahu, kvalitě a lhůtě poskytne Médiastudia pracovníkovi odměnu ve výši: 2.000,- Kč; slovy: ===DvaTisíce=== Kč která je splatná po dokončení a odevzdání práce. Odměna může být přiměřeně snížena, nebude-li práce odpovídat sjednaným podmínkám. 4. Pracovník se zavazuje plnit dohodnutý úkol svědomitě a řádně v souladu s platnými předpisy a dodržovat podmínky sjednané v této dohodě. Pracovník prohlašuje, že byl seznámen s předpisy, vztahujícími se na výkon práce a že bude dbát na bezpečnost a ochranu zdraví při práci. 5. Pracovník odpovídá Médiastudia za škodu způsobenou zaviněným porušením povinností při výkonu práce nebo v přímé souvislosti s ním. 6. Médiastudia mohou od dohody odstoupit, nebude-li pracovní úkol proveden ve sjednané lhůtě a kvalitě. 7. O dalších právech a povinnostech smluvních stran platí ustanovení části čtvrté zákoníku práce. V Kolíně, dne podpis pracovníka razítko a podpis Médiastudia

32 Natáčecí plán a denní dispozice natáčeného videoklipu Alžbětiny SOSNY TOBĚ

33

34 Faktura za bezpečnostní služby v našich ateliérech.

35

36

37 inspirovaná ZVUKOBRAZEM

38

39

40 2008

SMLOUVU O VYTVOŘENÍ UMĚLECKÉHO VÝKONU A POSKYTNUTÍ LICENCE

SMLOUVU O VYTVOŘENÍ UMĚLECKÉHO VÝKONU A POSKYTNUTÍ LICENCE příloha č.10 Pan/í... r.č.:... bytem:... (dále jen Herec ) a divadlo / jméno:... sídlo:... IČ:...DIČ:... jejímž jménem jedná:... (dále jen Nabyvatel ) na straně druhé uzavírají níže uvedeného dne, měsíce

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÁ ZAKÁZKA

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÁ ZAKÁZKA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu ust. 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) VEŘEJNÁ ZAKÁZKA Projektová dokumentace Lázeňská zóna Lednice, doplnění

Více

Smlouva o dílo. 1. Smluvní strany. Ing. Kamilem Žákem vedoucím odboru majetku města

Smlouva o dílo. 1. Smluvní strany. Ing. Kamilem Žákem vedoucím odboru majetku města Smlouva o dílo uzavřená dle 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen NOZ ). 1. Smluvní strany Objednatel: Zastoupený: Kontaktní osoba: Město Kopřivnice Sídlo: Štefánikova 1163, 742

Více

LICENČNÍ SMLOUVA dodávka software pro zpracování zdravotnických dat

LICENČNÍ SMLOUVA dodávka software pro zpracování zdravotnických dat LICENČNÍ SMLOUVA dodávka software pro zpracování zdravotnických dat.. zapsána: se sídlem: IČ: zastoupený: bankovní spojení: číslo účtu: dne DIČ: jako poskytovatel licence na straně jedné (dále jen poskytovatel

Více

V souladu s ustanovením 34 odst. 1 zákona Vám zadavatel oznamuje svůj úmysl zadat veřejnou zakázku v tomto zadávacím řízení:

V souladu s ustanovením 34 odst. 1 zákona Vám zadavatel oznamuje svůj úmysl zadat veřejnou zakázku v tomto zadávacím řízení: ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, P.O.BOX 77 118 10 Praha 1 Telefon: 257043449 Fax: 257042609 IČ: 00006947 DIČ: CZ00006947 V Praze dne 6. října 2011 Č. j.: 232/91 568/2011/BA Věc: Výzva

Více

SMLUVNÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY. pro smlouvy o vysílání obchodních sdělení v programech zastupovaných. FTV Prima. I. Předmět úpravy, základní ustanovení

SMLUVNÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY. pro smlouvy o vysílání obchodních sdělení v programech zastupovaných. FTV Prima. I. Předmět úpravy, základní ustanovení FTV Prima, spol. s r. o., se sídlem: se sídlem Praha 8 - Libeň, Na Žertvách 24/132, PSČ 180 00 IČ: 48115908, DIČ: CZ48115908 zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 16778

Více

Kupní smlouva. uzavřená dle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění

Kupní smlouva. uzavřená dle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění Kupní smlouva uzavřená dle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli: 1. Ústav molekulární genetiky AV ČR, v.v.i. se

Více

příloha A obchodní podmínky

příloha A obchodní podmínky příloha A obchodní podmínky veřejná zakázka ICT a mobilní dotyková zařízení pro projekt INTERES pro ZŠ Morkovice o o o o o krycí list nabídky návrh smlouvy příloha č. 1 smlouvy technická specifikace příloha

Více

Smlouva o výkonu činností autorského dozoru na akci,,lázeňská zóna Lednice doplnění infrastruktury, registrační č. CZ. 1.11/2.1.00/08.

Smlouva o výkonu činností autorského dozoru na akci,,lázeňská zóna Lednice doplnění infrastruktury, registrační č. CZ. 1.11/2.1.00/08. Smlouva o výkonu činností autorského dozoru na akci,,lázeňská zóna Lednice doplnění infrastruktury, registrační č. CZ. 1.11/2.1.00/08.01124, kterou podle ustanovení 269 odst. 2 zákona č. 513/1991 Sb.,

Více

Článek I. Smluvní strany

Článek I. Smluvní strany STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA! MMOPP00BOZ8I SMLOUVA O DÍLO uzavřená dle zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník v platném znění, zejména dle 536 a následujících Článek I. Smluvní strany Název Adresa: IČ: 00300535

Více

SMLOUVA O SDRUŽENÝCH DODÁVKÁCH ELEKTŘINY č. A246023 (dále jen Smlouva nebo tato Smlouva )

SMLOUVA O SDRUŽENÝCH DODÁVKÁCH ELEKTŘINY č. A246023 (dále jen Smlouva nebo tato Smlouva ) SMLOUVA O SDRUŽENÝCH DODÁVKÁCH ELEKTŘINY č. A246023 (dále jen Smlouva nebo tato Smlouva ) Zákazník Mateřská škola, Litvínov, Gorkého 1614, okres Most, příspěvková organizace Gorkého 1614, 436 01 Litvínov

Více

KUPNÍ SMLOUVA. I. Smluvní strany. Mgr. Jaroslavem Vysloužilem, ředitele školy Sídlem: Rakvice, Horní 566, 691 03 IČ: 49963074 Bankovní spojení:

KUPNÍ SMLOUVA. I. Smluvní strany. Mgr. Jaroslavem Vysloužilem, ředitele školy Sídlem: Rakvice, Horní 566, 691 03 IČ: 49963074 Bankovní spojení: KUPNÍ SMLOUVA I. Smluvní strany Zadavatel: Základní škola a Mateřská škola Rakvice Zastoupená: Mgr. Jaroslavem Vysloužilem, ředitele školy Sídlem: Rakvice, Horní 566, 691 03 IČ: 49963074 Bankovní spojení:

Více

SMLOUVA O DÍLO. č. smlouvy objednatele: S 640 061 300 15 č. smlouvy zhotovitele:150378z025

SMLOUVA O DÍLO. č. smlouvy objednatele: S 640 061 300 15 č. smlouvy zhotovitele:150378z025 SMLOUVA O DÍLO č. smlouvy objednatele: S 640 061 300 15 č. smlouvy zhotovitele:150378z025 evid. číslo registru VZ: 6404049 Projektová dokumentace Oprava skalního zářezu v km 10,325-10,450 trati Martinice

Více

Smlouva o dílo níže uvedeného dne měsíce a roku uzavřeli

Smlouva o dílo níže uvedeného dne měsíce a roku uzavřeli Smlouva o dílo níže uvedeného dne měsíce a roku uzavřeli Česká republika Ministerstvo životního prostředí se sídlem Vršovická 65, 100 10 Praha 10 IČ: 00164801 Bankovní spojení (č. účtu): 5020-7628001/0710

Více

Smlouva o dílo. 0.0. I. Smluvní strany

Smlouva o dílo. 0.0. I. Smluvní strany Číslo SOD objednatele: 4/2006 Číslo SOD zhotovitele: Příloha č. 1 Smlouva o dílo uzavřená na zakázku zpracování Management planu Lednicko-valtického areálu a jeho osnovy podle 536 a následujících zákona

Více

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tuto kupní smlouvu (dále jen smlouva ).

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tuto kupní smlouvu (dále jen smlouva ). Příloha č. 4 KUPNÍ SMLOUVA I. Smluvní strany Střední zdravotnická škola Kroměříž Zastoupená: Mgr. Dagmar Ondruškovou, ředitelkou Sídlem: Albertova 4261, 767 26 Kroměříž IČ: 00637939 Bankovní spojení: komerční

Více

SMLOUVA O DÍLO. č. smlouvy objednatele: S 640 025 500 15 č. smlouvy zhotovitele: 24589/233/15

SMLOUVA O DÍLO. č. smlouvy objednatele: S 640 025 500 15 č. smlouvy zhotovitele: 24589/233/15 SMLOUVA O DÍLO č. smlouvy objednatele: S 640 025 500 15 č. smlouvy zhotovitele: 24589/233/15 evid. číslo registru VZ: 6404072 SAP: 10000110736 Oprava osvětlení zastávek Chrudim zastávka, Svitavy zastávka

Více

jednající. jednající...

jednající. jednající... Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany: SPOLEČNOST se sídlem..., IČ:... jednající... společnost zapsána do OR vedeného... číslo smlouvy objednatele: (dále jen objednatel ) a VIZUS.CZ

Více

1.1.3. ze smlouvy o vytvoření grafických děl (dále jen smlouva o vytvoření grafických děl ).

1.1.3. ze smlouvy o vytvoření grafických děl (dále jen smlouva o vytvoření grafických děl ). OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti inet Solutions s.r.o. se sídlem Praha 10, Nad Vodovodem 1107/37, PSČ 10800, IČ: 26775751 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 929651

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Veřejná zakázka

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Veřejná zakázka ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Veřejná zakázka Zajištění a podpora provozu IS ARES na dobu 60 měsíců Identifikace zadavatele: Česká republika Ministerstvo financí Letenská 15 P.O.BOX 77 118 10 Praha 1 IČ: 00006947

Více

ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, poštovní přihrádka 77 118 10 Praha 1

ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, poštovní přihrádka 77 118 10 Praha 1 ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, poštovní přihrádka 77 118 10 Praha 1 Telefon: 257042590 Fax: 257042609 IČ: 00006947 DIČ: CZ00006947 V Praze dne 3.5.2013 PID: MFCR3XFBCD Č. j.: MF-39358/2013/23-2302/T

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ ODBORNÝCH SLUŽEB

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ ODBORNÝCH SLUŽEB Návrh Příloha č. 3 k ZD č.j.: MV-125686-6/VZ-2014 SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ ODBORNÝCH SLUŽEB podle 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník ) a podle zákona č. 121/2000

Více

Kupní smlouva. uzavřené dle ustanovení 2085 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, mezi těmito stranami: I. Označení smluvních stran

Kupní smlouva. uzavřené dle ustanovení 2085 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, mezi těmito stranami: I. Označení smluvních stran Kupní smlouva uzavřené dle ustanovení 2085 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, mezi těmito stranami: I. Označení smluvních stran Kupující: Město Česká Lípa se sídlem: Nám. T. G. Masaryka č.

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU Janáčkova akademie múzických umění v Brně Beethovenova 650/2, 662 15 Brno IČO: 62156462, DIČ: CZ 62156462, bankovní spojení KB Brno č. účtu 27-0493900217/0100 Veřejná vysoká škola podle zákona č. 111/1998

Více

SMLOUVA O DÍLO. Čl. I Smluvní strany

SMLOUVA O DÍLO. Čl. I Smluvní strany Číslo smlouvy MF 3302/013/2013 Toto číslo uvádějte při fakturaci SMLOUVA O DÍLO Dodávka montáž a integrace zabezpečovacího systému v objektu AO Politických vězňů uzavřená podle ustanovení 536 a násl. zákona

Více

Smlouvu o dodávce komplexního softwarového řešení pro účetnictví

Smlouvu o dodávce komplexního softwarového řešení pro účetnictví Správa služeb hlavního města Prahy, příspěvková organizace se sídlem Kundratka 19, 180 00 Praha 8 - Libeň IČ: 70889660 DIČ: CZ70889660 E-mail: info@sshrnp.cz jednající ředitelem Ing. Josefem Juránkem jako

Více

Výzva k podání nabídek, na kterou se nevztahuje zadávací řízení dle zákona č. 137/2006 Sb.

Výzva k podání nabídek, na kterou se nevztahuje zadávací řízení dle zákona č. 137/2006 Sb. Výzva k podání nabídek, na kterou se nevztahuje zadávací řízení dle zákona č. 137/2006 Sb. Číslo zakázky (bude doplněno MPSV při uveřejnění): Název zakázky: Předmět zakázky (služba, dodávka nebo stavební

Více

Rámcová. systému. se sídlem. zastoupena IČO: 00025593. Sb., o

Rámcová. systému. se sídlem. zastoupena IČO: 00025593. Sb., o Rámcová smlouva na systémovéé a technické poradenské služby v rámci projektu Redesign statistického informačního systému v návaznosti naa zavádění egovernmentu v ČR Dnešního dne uzavřely následující smluvní

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU Zadávací řízení je organizované formou výzvy více zájemcům. Jedná se o zadávací řízení, které nepodléhá režimu zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,

Více

Zpracování auditorských zpráv v rámci projektů financovaných z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost

Zpracování auditorských zpráv v rámci projektů financovaných z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost Příloha č. 4: Návrh Smlouvy o dílo Uchazeč není oprávněn činit změny či doplnění návrhu Smlouvy o dílo, vyjma údajů, u nichž vyplývá z jejich obsahu povinnost doplnění (označené jako či obdobně). Zeleně

Více