Český jazyk - opakování učiva ročníku Doplň i, í, y, ý. Věty oprav tak, aby dávaly smysl a správně přepiš.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Český jazyk - opakování učiva 2. - 4. ročníku 1. 1. Doplň i, í, y, ý. Věty oprav tak, aby dávaly smysl a správně přepiš."

Transkript

1 Český jazyk - opakování učiva ročníku Doplň i, í, y, ý. Věty oprav tak, aby dávaly smysl a správně přepiš. Ř_d_č_ tkaj_ látk_. Tkadlen_ š_j_ šat_. Roln_c_ léč_ nemocné. Švadlen_ pěstuj_ ob_lí. Lékař_ stavěj_j_ domy. Uč_telé dobývaj_ uhlí. Horn_c_ uč_ dět_. Zedn_c_ ř_d_ auta a) Doplň chybějící hlásky: Obcho_ je nový. Čilá jako ry_ka. Bílý sní_. Ptačí bu_ka. Pošli mi pohle_. Nemocný zu_. Hra_ na skále. He_ký obra_. Klu_ko vlny. Svatý _ácla_. Jahoda je sla_ký plo_. Na rybníce je silný le_. Děti obdivovaly _pici _uzku, _lona _imba a _edvěda _íšu. b) Vypiš z textu vlastní jména. 3. a) Najdi a podtrhni 5 předložek: Kniha leží na stole. U domu rostou olše. Tužka mi spadla pod stůl. Mezi stromy je natažená šňůra. Podej mi šaty ze skříně. b) Označ zeleně všechna podstatná jména. c) Vypiš z prvních dvou vět 4 podstatná jména a urči u nich rod, číslo, pád a vzor.

2 Utvoř věty s těmito slovy: bít.. být.. mít.. mýt mi my slepíš slepýš Doplň správně i, í, y, ý: Podej m_ s_tko. Jíš s_ry a s_rové pomazánky,? S_pk_ b_ly plné ob_lí. S-nek b_l dnes nemocn_. P_šná princezna se jmenovala _rasomila. Pes hltavě p_l. Slep_š mi rozb_t_ hrnek? Borů_k_ rostou bl_zko. P_luj p_lníkem! _atrik je hb_t_ ho_. Koup_l jsem kn_hu s malými p_smeny. Nab_j m_ mob_l. Král _áclav dob_l hra_. Pálí ho dobré b_dlo.v b_tě b_lo boží dopuštěn_. Sl_mák nen_ hlem_žď. Odb_la půlnoc. Chci m_t malou kob_lu. M_ jsme tu práci neodb_li. Jdi se um_t m_dlem. Bab_čka m_ drží v b_tě m_sto. Mam_nka m_chá těsto v b_lé m_se. Nepl_vej žv_kačk_ na zem! 6. Doplň správně znaménko za větou a vedle napiš, o jaký typ věty se jedná: Dávej na silnici velký pozor.. Půjdeš zítra ven. Maminka myje nádobí..

3 Kéž by už byly Vánoce 7. Označ žlutou barvou u daných slov předponu, pokud ji mají leží, nadlesní, spí, položí, prosí, probere, přepíše, donese, doma, nevezme, národ, popel, prales, zazpívá, naprší 8. Doplň správně bě, bje, pě, pje, vě, vje Autem ob_l dům. U kapalin měříme ob_m. Jdu na ob_d. Ob_vil jsem hezkou knihu. zap_la píseň. Zápas skončil p_t nula. Kv_ten je p_kný měsíc. V_rka b_há po hřišti. P_nkava zpívá na v_tvi. V_třík příjemně fouká. Drát vysokého nap_tí. Úkoly k pracovnímu listu 1.úkol Žák si zopakuje pravopis měkkých a tvrdých souhlásek. Věty přečte a podle smyslu věty opraví. Zopakuje si význam povolání. 2.úkol Žák si zopakuje pravopis párových souhlásek. Žák vyhledá v textu vlastní jména a správně doplní velké písmeno. 3. úkol Žák v textu vyhledá a označí předložky. Žák dále v textu vyhledá všechna podstatná jména, vypíše 4 podstatná jména z prvních dvou vět, určí rod, číslo, pád a vzor 4. úkol Žák si zopakuje významové rozdíly mezi vyjmenovanými slovy a slovy nevyjmenovanými, stejně znějícími. Žák podle významu slova správně utvoří věty. 5. úkol Žák formou doplňování zopakuje pravopis vyjmenovaných a jim příbuzných slov, měkkých a tvrdých slabik, vlastních jmen, párových souhlásek 6.úkol Žák si zopakuje druhy vět podle postoje mluvčího a doplní správně interpunkci. 7.úkol Žák si zopakuje stavbu slova, u určených slov vyhledá a označí přeponu 8. úkol Žák si zopakuje pravopis slov s bje - bě, pje pě, vje vě

4 Řešení: 1. Doplň i, í, y, ý. Věty oprav tak, aby dávaly smysl a správně přepiš. Řidiči tkají látky. Tkadleny šijí šaty. Rolníci léčí nemocné. Švadleny pěstují obilí. Lékaři stavějí domy. Učitelé dobývají uhlí. Horníci učí děti. Zedníci řídí auta. opravené věty: Řidiči řídí auta. Tkadleny tkají látky. Rolníci pěstují obilí. Švadleny šijí šaty. Lékaři léčí nemocné. Učitelé učí děti. Horníci dobývají uhlí. Zedníci stavějí domy. 2. a) Doplň chybějící hlásky: Obchod je nový. Čilá jako rybka. Bílý sníh. Ptačí budka. Pošli mi pohled. Nemocný zub Hrad na skále. Hezký obraz. Klubko vlny. Svatý Václav. Jahoda je sladký plod. Na rybníce je silný led Děti obdivovaly opici Zuzku, slona Bimba a medvěda Míšu. b) Vypiš z textu vlastní jména: Václav, Zuzka, Bimbo, Míša 3. a) Najdi a podtrhni 5 předložek: Kniha leží na stole. U domu rostou olše. Tužka mi spadla pod stůl. Mezi stromy je natažená šňůra. Podej mi šaty ze skříně. b) Označ zeleně všechna podstatná jména. c) Vypiš z prvních dvou vět 4 podstatná jména a urči u nich rod, číslo, pád a vzor: kniha rod ženský, číslo jednotné, 1. pád, vzor žena na stole - rod ženský, číslo jednotné, 6. pád, vzor hrad u domu rod mužský, číslo jednotné, 2. pád, vzor hrad olše rod ženský, číslo množné, 1. pád, vzor růže 4. Utvoř věty s těmito slovy: bít - např. Nesmíš bít zvířata. (bít tlouci) být - např. V pět hodin musíš být doma. (být existovat) mít - např. Brzy budu mít narozeniny. (mít vlastnit) mýt - např. Před jídlem si musím vždy mýt ruce. (mýt umývat se) mi - např. Podej mi telefon. (mi mně)

5 my - např. My jsme tam byli už včera. (my my všichni) slepíš např. Slepíš mi rozbitý hrnek? (slepíš slepit lepidlem) slepýš např. Slepýš patří mezi ještěrky. (slepýš ještěrka) 5. Doplň správně i, í, y, ý: Podej mi sítko. Jíš sýry a sýrové pomazánky? Sýpky byly plné obilí. Synek byl dnes nemocný. Pyšná princezna se jmenovala Krasomila. Pes hltavě pil. Slepíš mi rozbitý hrnek? Borůvky rostou blízko. Piluj pilníkem! Patrik je hbitý hoch. Koupil jsem knihu s malými písmeny. Nabij mi mobil. Král Václav dobyl hrad. Pálí ho dobré bydlo.v bytě bylo boží dopuštění. Slimák není hlemýžď. Odbila půlnoc. Chci mít malou kobylu. My jsme tu práci neodbyli. Jdi se umýt mýdlem. Babička mi drží v bytě místo. Maminka míchá těsto v bílé míse. Neplivej žvýkačku na zem! 6. Doplň správně znaménko za větou a vedle napiš, o jaký typ věty se jedná: Dávej na silnici velký pozor! - věta rozkazovací Půjdeš zítra ven? - věta tázací Maminka myje nádobí. - věta oznamovací Kéž by už byly Vánoce! - věta přací 7. Označ žlutou barvou u daných slov předponu, pokud ji mají leží, nadlesní, spí, položí, prosí, probere, přepíše, donese, doma, nevezme, národ, popel, prales, zazpívá, naprší 8. Doplň správně bě, bje, pě, pje, vě, vje Autem objel dům. U kapalin měříme objem. Jdu na oběd. Objevil jsem hezkou knihu. Bětka zapěla píseň. Zápas skončil pět nula. Květen je pěkný měsíc. Věrka běhá po hřišti. Pěnkava zpívá na větvi. Větřík příjemně fouká. Drát vysokého napětí.

6 VÝUKOVÝ MATERIÁL zpracovaný v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/ Šablona: I/2 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Předmět: Český jazyk Ročník: 5. ZŠ Datum vytvoření: Téma: Opakování učiva českého jazyka ročníku Anotace: pracovní list umožní žákovi zopakovat a procvičit učivo gramatiky, tvarosloví. Žák si procvičí také vyjadřovací schopnosti, rozšíří slovní zásobu. Ověřeno ve výuce dne: Autor: Iva Marková

VY_12_INOVACE_ČJL2_01-36 ZÁZNAMOVÝ ARCH ověření nově vytvořených/inovovaných materiálů

VY_12_INOVACE_ČJL2_01-36 ZÁZNAMOVÝ ARCH ověření nově vytvořených/inovovaných materiálů VY_12_INOVACE_ČJL2_01-36 ZÁZNAMOVÝ ARCH ověření nově vytvořených/inovovaných materiálů Název školy Základní škola Benešov, Jiráskova 888 Číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.1278 Název projektu Pojďte s námi

Více

ČESKÝ JAZYK PRO 3. ROČNÍK

ČESKÝ JAZYK PRO 3. ROČNÍK ČESKÝ JAZYK PRO 3. ROČNÍK autor: Mgr. Světlana Housková VYJMENOVANÁ SLOVA PO B být bydlit obyvatel byt, příbytek nábytek dobytek, obyčej bystrý bylina, kobyla býk Přibyslav, zbytek Zbyněk Zbyšek být bydlit

Více

KATEDRA ČESKÉHO JAZYKA

KATEDRA ČESKÉHO JAZYKA MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA ČESKÉHO JAZYKA Ověření znalostí pravopisu vyjmenovaných slov u dětí 3. 5. třídy základní školy Diplomová práce Brno 2006 Vedoucí diplomové práce:

Více

Slova se skupinou bě, pě, vě

Slova se skupinou bě, pě, vě VY_12_INOVACE_ČJ2.B.01 ČESKÝ JAZYK 2. ročník Slova se skupinou bě, pě, vě Mgr. Lenka Marvánková 1.) Vybarvi slova se slabikami. bě modře pě červeně vě žlutě bělásek, pěvec, vědomí, vědec, běhání, běžec,

Více

D o p l ň p í s m e n a t/d, b/p.

D o p l ň p í s m e n a t/d, b/p. Jméno a příjmení: Třída: D o p l ň p í s m e n a t/d, b/p. 1. Napiš názvy obrázků podle počtu. dva jeden dva 1 2 5 2 1 krajíc 1 2 1 2. Doplň správná písmena (t/d, b/ p )a dopiš slova, která ti pomáhají.

Více

Tematická oblast Pravopisné jevy Anotace (výstižný popis a metodická instrukce)

Tematická oblast Pravopisné jevy Anotace (výstižný popis a metodická instrukce) Číslo materiálu (identifikátor) ČG2-1-1 Autor materiálu Mgr. Jan Kubeš Datum (období) vzniku 1.11.2012 Ročník (y) pro který je VM vhodný/typická věková skupina 1.-3. ročník SŠ Tematická oblast Pravopisné

Více

DIGITÁLNÍ ARCHIV VZDĚLÁVACÍCH MATERIÁLŮ

DIGITÁLNÍ ARCHIV VZDĚLÁVACÍCH MATERIÁLŮ DIGITÁLNÍ ARCHIV VZDĚLÁVACÍCH MATERIÁLŮ Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tématická oblast CZ.1.07/1.5.00/34.0963 II/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační

Více

ČESKÝ JAZYK PRO 5. ROČNÍK

ČESKÝ JAZYK PRO 5. ROČNÍK ČESKÝ JAZYK PRO 5. ROČNÍK autor: Mgr. Eva Cacková informační zdroj: Dokážeš psát bez chyb?, Zita Janáčková, Brno, Nová škola, 1998 Český jazyk pro 5. ročník Pracovní sešit, Vlastimil Styblík a kol., Praha,

Více

ZŠ a MŠ Panenské Břežany

ZŠ a MŠ Panenské Břežany Hlavní 63, 250 70 Panenské Břežany www.zsmsbrezany.cz, zsbrezany@seznam.cz Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU peníze do škol Číslo projektu: Šablona: Cz.1.07/1.4.00/21.1997 VY_32_INOVACE_41-60

Více

DUM 01 - Vyjmenovaná slova po B - UČIVO

DUM 01 - Vyjmenovaná slova po B - UČIVO DUM 01 - Vyjmenovaná slova po B - UČIVO PSANÍ I, Í, Y, Ý V KOŘENI SLOV Abychom správně doplňovali i, í, y, ý po obojetných souhláskách v kořeni slov, musíme umět poznat kořen slova umět při psaní i, í,

Více

KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Čtení 6.ročník Vzdělávací obsah

KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Čtení 6.ročník Vzdělávací obsah KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Čtení 6.ročník Uvedená díla jsou pouhým návrhem a mohou být vyučujícím pozměněna Časový plán Učivo Ročníkové výstupy žák podle svých schopností: Poznámka Září Říjen Listopad

Více

Zařazení průřezových témat v učebnicích ČJ pro 4. ročník

Zařazení průřezových témat v učebnicích ČJ pro 4. ročník Výstupy stanovené RVP sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří krátký mluvený nebo písemný projev s dodržením časové posloupnosti. LITERÁRNÍ VÝCHOVA Žák: vyjadřuje své dojmy z četby a zaznamenává

Více

1. stupeň. Výstupy pracovní skupiny zaměřené na výuku na 1. stupni a to především na český jazyk

1. stupeň. Výstupy pracovní skupiny zaměřené na výuku na 1. stupni a to především na český jazyk 1. stupeň Výstupy pracovní skupiny zaměřené na výuku na 1. stupni a to především na český jazyk Pracovní skupina (PS) zaměřená na začlenění žáků s odlišným mateřským jazykem do výuky českého jazyka v rámci

Více

Střední škola umělecká a řemeslná

Střední škola umělecká a řemeslná Střední škola umělecká a řemeslná ČESKÝ JAZYK MLUVNICE A PRAVOPIS pravopisná cvičení pracovní sešit vytvořený v rámci aktivit projektu PROFES, financovaného Operačním programem Praha - Adaptabilita Žák:...

Více

Marie Sochrová. Cvičení z českého jazyka v kostce pro SŠ

Marie Sochrová. Cvičení z českého jazyka v kostce pro SŠ Marie Sochrová Cvičení z českého jazyka v kostce pro SŠ Marie Sochrová Cvičení z českého jazyka v kostce pro SŠ Text Marie Sochrová Kresby Pavel Kantorek Obálka a grafická úprava Nakladatelství FRAGMENT,

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ a MŠ CHRAŠTICE

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ a MŠ CHRAŠTICE UČEBNÍ OSNOVY ZŠ a MŠ CHRAŠTICE Vzdělávací oblast Český jazyk a literatura, Anglický jazyk Cílové zaměření vzdělávací oblasti Učíme žáky chápat český jazyk jako nástroj celoživotního vzdělávání nastavit

Více

UČIVO K PROCVIČOVÁNÍ I.STUPEŇ

UČIVO K PROCVIČOVÁNÍ I.STUPEŇ UČIVO K PROCVIČOVÁNÍ I.STUPEŇ 1.ročník 1.TŘÍDY - ÚKOLY V DOBĚ MIMOŘÁDNÝCH PRÁZDNIN : SLABIKÁŘ - str. 42-53 - číst, procvičovat, doplňovat MAT - sčítat, odčítat do 8, zkoušet sestavovat slovní úlohy, psaní

Více

Označení materiálu: Název materiálu: Tematická oblast: Anotace: Očekávaný výstup: líčová slova: Metodika: Obor: Ročník: Autor: Zpracováno dne:

Označení materiálu: Název materiálu: Tematická oblast: Anotace: Očekávaný výstup: líčová slova: Metodika: Obor: Ročník: Autor: Zpracováno dne: Označení materiálu: VY_32_INOVACE_RUBMO_CESKYJAZYK_13 Název materiálu: Obtížné pravopisné jevy 1 Tematická oblast: Český jazyk, 2. ročník Anotace: Zpracovaná prezentace slouží k upevnění základních pravidel

Více

Český jazyk. učebnice. pro 2. stupeň ZŠ a odpovídající ročníky víceletých gymnázií

Český jazyk. učebnice. pro 2. stupeň ZŠ a odpovídající ročníky víceletých gymnázií Český jazyk učebnice pro 2. stupeň ZŠ a odpovídající ročníky víceletých gymnázií 6 OBSAH Úvod............................................................. 5 Opakování z 5. ročníku..............................................

Více

Přehled vzdělávacích materiálů

Přehled vzdělávacích materiálů Přehled vzdělávacích materiálů Název školy Název a číslo OP Název šablony klíčové aktivity Název sady vzdělávacích materiálů Jméno tvůrce vzdělávací sady Číslo sady Anotace Základní škola Želiv Novými

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program pro základní vzdělání ŠKOLA PRO ŽIVOT zpracovaný podle přílohy Rámcového vzdělávacího programu upravující vzdělání žáků s lehkým mentálním postižením Střední škola řemeslná a

Více

Název projektu: EU Peníze školám. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3498

Název projektu: EU Peníze školám. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3498 Název projektu: EU Peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3498 Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_140 Jméno autora: Jana Lanková Třída/ročník: 2. stupeň ZŠ praktické - výuka

Více

Projekt: Už víme, co jsme se naučili

Projekt: Už víme, co jsme se naučili Název: Vyjmenovaná slova po B,L,M,P,S,V,Z - opakování Autor: Stanislava Mašková Vhodné zařazení: Český jazyk 3. ročník Časová náročnost: 20 minut nebo dle potřeby Metodické poznámky: Tento materiál slouží

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Český jazyk a

Více

Název materiálu. Význam slov. Slova souřadná, nadřazená, podřazená, procvičování.

Název materiálu. Význam slov. Slova souřadná, nadřazená, podřazená, procvičování. Název materiálu ročník SLUCHOVÁ DIFERENCIACE DÉLKY SAMOHLÁSEK 1 ZRAKOVÁ DIFERENCIACE KRÁTKÝCH A DLOUHÝCH SLABIK 1 VYVOZOVÁNÍ HLÁSKY S, SLUCHOVÁ PAMĚŤ 1 VYVOZOVÁNÍ HLÁSKY P, SLUCHOVÁ PAMĚŤ 1 ZRAKOVÁ ANALÝZA

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ. Vyjmenovaná slova v učivu na 1. stupni ZŠ PEDAGOGICKÁ FAKULTA. Diplomová práce. Katedra českého jazyka

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ. Vyjmenovaná slova v učivu na 1. stupni ZŠ PEDAGOGICKÁ FAKULTA. Diplomová práce. Katedra českého jazyka MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra českého jazyka Vyjmenovaná slova v učivu na 1. stupni ZŠ Diplomová práce Brno 2007 Vedoucí práce: PaedDr. Květoslava Klímová, Ph.D. Vypracovala:

Více

Poř. Číslo materiálu Předmět Ročník Téma hodiny Ověřený materiál Program 1 VY_32_INOVACE_04_09 Český jazyk 1. ČJ - ověření učiva za 1.

Poř. Číslo materiálu Předmět Ročník Téma hodiny Ověřený materiál Program 1 VY_32_INOVACE_04_09 Český jazyk 1. ČJ - ověření učiva za 1. Poř. Číslo materiálu Předmět Ročník Téma hodiny Ověřený materiál Program Stran Stran celkem DUM 1 VY_32_INOVACE_04_09 Český jazyk 1. ČJ - ověření učiva za 1. pololetí ČJ - písemná práce Word 6 4 2 VY_32_INOVACE_04_10

Více

Mozaika integračních snah ČEŠTINOU K LIDSKOSTI. Mgr. Jana Piňosová

Mozaika integračních snah ČEŠTINOU K LIDSKOSTI. Mgr. Jana Piňosová Mozaika integračních snah ČEŠTINOU K LIDSKOSTI Mgr. Jana Piňosová 1 Úvod Člověk je obyčejný i neobyčejný lidský tvor a jeho základní vlastností by měla být především lidskost. S ní se narodil a s ní by

Více

PRACOVNÍ LISTY. doučování a rozvoj PC dovednos

PRACOVNÍ LISTY. doučování a rozvoj PC dovednos PRACOVNÍ LISTY doučování a rozvoj PC dovednos Tato publikace vznikla v rámci projektu Najdi svou cestu financovaného z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Vzdělávání

Více

SADA VY_32_INOVACE_CJ1

SADA VY_32_INOVACE_CJ1 SADA VY_32_INOVACE_CJ1 Přehled anotačních tabulek k dvaceti výukovým materiálům vytvořených Mgr. Bronislavou Zezulovou a Mgr. Šárkou Adamcovou. Kontakt na tvůrce těchto DUM: zezulova@szesro.cz a adamcova@szesro.cz

Více