2/40/1999 SLOVO V PROSTORU

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "2/40/1999 SLOVO V PROSTORU"

Transkript

1 S O U V I S L O S T I R E V U E P R O K Ř E S Ť A N S T V Í A K U L T U R U Bohuslav Blažek: Čas a prostor strukturovaný písmem / 43 František Štorm: Co se dá ještě napsat o typogra i? / 49 Filip Blažek: Národní kultura a písmo / 55 Anketa o stavu české typogra e, sazby a písmotvorby (Lubomír Šedivý, Boris Mysliveček, Filip Blažek, František Štorm, Robert V. Novák, Luboš Drtina / 61 Vladimír Drbohlav: Typogra a / 71 Filip Blažek: (Typo)gra cké časopisy / 74 (Separát z čísla; více viz 2/40/1999 SLOVO V PROSTORU 42

2 BOHUSLAV BLAŽEK BOHUSLAV BLAŽEK / ČAS A PROSTOR STRUKTUROVANÝ PÍSMEM Fyzicky realizované písmo rozhodně není formotvornou příčinou, která si jednosměrně vynucuje určitou podobu sociálního času a prostoru. Písmo ale není ani něčím, co je pouze libovolně formováno a samo nemá žádný strukturující vliv na okolí. Aby mohlo aktivně vstoupit do reálného časoprostoru, potřebuje k tomu splnění určitých sociokulturních a environmentálních předpokladů. Jakmile jsou natolik silné, že tento vstup umožní, písmo je dále rozvíjí a případně proměňuje, těmito změnami je ovšem zase samo ovlivňováno atd. Tyto na pohled příliš abstraktní úvahy se stanou názornými poté, co si projdeme řadu příkladů. Budiž ještě na úvod řečeno, že po celou dobu budeme slovem písmo označovat pouze písmo tiskací a to opět jen jakožto součást hotového produktu (knihy, veřejného nápisu), nikoli jako něco, co se fyzicky vytváří (například tiskne), designuje nebo dokonce teprve vynalézá. Zůstáváme tedy ve sféře užívání písma. KNIHA VS. NÁPIS Když sedíme s knihou v ruce, vytváříme velmi složitý mechanický systém, jehož základem je negativní zpětná vazba. To začne být zjevné, jakmile se její pomocí (většinou bez vědomého úsilí) snažíme udržet například za jízdy vlakem nebo autem konstantní vzdálenost mezi písmem na stránce a našima očima, a to ve velmi úzkém rozmezí hodnot. Drobné knižní písmo jsme totiž schopni bez bolestivého napětí očních svalů zaostřit právě jen na tuto vzdálenost. Máme ji každý trochu jinou a mění se nám nejenom podle velikosti písma, barvy písma a papíru nebo barevného kontrastu písma a podkladu, ale také podle kvality osvětlení. Zařízení, které je schopné dodržovat konstantní vzdálenost mezi předmětem a jeho obrazem v kameře, se používá při lmovém natáčení a je dosti nákladné (tzv. steadycam). Čtenář tak tvoří s knihou jakousi do sebe uzavřenou dyádu: je pohroužen do četby nejenom proto, že ho zajímá téma, ale že sám tento fyzický výkon si žádá zklidnění, omezení jiných činností a odevzdání se podvědomým mechanismům. Přitom při čtení knihy čtenář intenduje jednak to, o čem se v knize píše, jednak jejího autora. Spoluvytváří tak svět, který je jiný než ten, ve kterém se právě nachází. Vytrhuje se tím ze společenství i z fyzického kontextu. Potřebuje proto prostředí v jistém smyslu chráněné, podobně jako ke hře nebo k práci. Lidem v jeho okolí to však nepřipadá, 43

3 BOHUSLAV BLAŽEK že by si hrál nebo pracoval. Viděno zevnitř, obcuje s jiným světem, viděno zvenčí, distancuje se od tohoto světa. Nápis umístěný ve veřejném prostoru oslovuje všechny v dosahu své čitelnosti. Čím větší písmo, tím větší nejenom optimální vzdálenost, ale i rozptyl vzdáleností ještě přijatelných. To umožňuje, aby se při čtení nápisu lidé pohybovali, respektive nepřestali pohybovat. Mezi nápisem a jeho čtenáři už tedy není dyáda, ale nápis je jeden promlouvající k mnoha. Ti si ho nevyvolili, jako to čtenář obvykle činí s knihou, ale padlo jim na něj oko. Jednosměrná komunikace jednoho k mnohým je jedním z rysů masové komunikace, přesněji řečeno komunikace přispívající k tomu, že se jednotlivci proměňují v masu. Kniha je partnerem v intimním dialogu, veřejný nápis navozuje spíše kontext manipulace s jednotlivcem, ne-li přímo nátlaku na něj přičemž rubem téže mince je veřejný nápis vyzývající k revoltě, například na transparentu (ostatně výzva k revoltě často bývá zvláště účinnou formou manipulace). Pohybem čtenáře vůči nápisu může být chůze, běh i jízda. Čím větší rychlost pohybu, tím musí být nápis větší, nápadnější a v neposlední řadě i kratší. Čtení vět, rozvinutých souvětí, odstavců a kapitol knihy se odehrává v hodinách členících se do dnů, týdnů i měsíců. Tyto doby si volí a do jednoho kontinua propojuje sám čtenář. Čtení nápisu ve veřejném prostoru se děje v kratičkých záblescích, které jsou vyvolány dostatečným přiblížením dráhy fyzického pohybu potenciálního čtenáře s nápisem, kdy jsou mu pak většinou přímo fyziologicky vnuceny. Nápisy tak představují jakési diskontinuum, těkavé staccato nebo také kulometné ostřelování. V knize je opakování stylistickým pokleskem a pracuje se tu leda s variacemi. Snaha předat poselství veřejného nápisu a předávat je co nejčastěji vede například u reklamy nebo politického sloganu k tomu, že jeden a týž nápis se identicky opakuje bezostyšně mnohokrát (je to jakási strategie redundance). Tím na nápis vzniká tzv. habituace stává se psychicky neviditelným. Odhlédneme-li od toho, že písmo ať už je realizováno kdekoli je znečitelňováno zubem času a všemi nepřáteli jeho fyzického nosiče, pak písmu v knize nejvíc hrozí nečitelnost způsobená zhoršenou viditelností: mohli bychom mluvit o primátu optické nečitelnosti. Písmo nápisů si vydobylo daleko větší čitelnost vizuální (dokonce za šera mnohdy svítí), zato je ohrožováno znečitelněním tím, že si čtenář vytvoří zmíněnou obranu vůči tomuto druhu sdělení: primát tu má psychická nečitelnost. Shrňme dosud shromážděné distinktivní rysy do přehledné tabulky dvou způsobů využití písma: 44

4 Kniha: komunikaci většinou zahajuje čtenář dyáda kniha/čtenář dialog se čtenářem privátní poměřování sil mezi knihou a čtenářem udržování konstantní vzdálenosti obou znehybnělý čtenář čtenář v chráněné intimitě rytmus čtení řízený zevnitř četby se řadí do kontinua delší čtení delších pasáží vyhýbání se redundanci největším ohrožením je optická nečitelnost BOHUSLAV BLAŽEK Nápis: komunikaci většinou vnucuje nápis jeden nápis/mnoho čtenářů monolog ke čtenáři veřejná manipulace nebo výzva k revoltě variabilní vzdálenost obou čtenář může být v pohybu čtenář v nechráněném prostoru rytmus čtení řízený zvenčí četby diskontinuitní krátké čtení krátkých sdělení strategie založená na redundanci největším ohrožením je psychická nečitelnost MÉNĚ ZJEVNÉ ZPŮSOBY STRUKTURACE PÍSMEM Písmo v knize tedy formuje především vnitřní svět člověka, písmo veřejných nápisů ovlivňuje viditelné chování prostorové a časové. Jakmile to jednou rozpoznáme, bude nám to už zřejmé. Pojďme od této konstatace dál, k důsledkům, které už jsou méně triviální. Veřejné nápisy nejenom že bývají krátké, ale často jsou substantivní. Místo věty máme pouze název. Neplyne z toho tolikrát omílaný pseudo loso cký závěr, že když je na budově hostince nápis Hostinec, svět je vlastně zdvojen a označující se stává důležitějším než označované. Drastickým důsledkem, který málokdy nahlédáme, je to, jak nápis Hostinec sugeruje, že trefné vymezení objektu, na kterém je nápis umístěn, je právě hostinec, nic více a nic méně. Pohostinství, to jsou ale také kupříkladu procesy až po tak delikátní jako vítání hostů nebo volba jídel a jsou to především lidé, kteří bývají v různé sestavě, podle toho, kdo je zrovna v té chvíli v práci a kdo je právě přítomen jako host. Některé takové konstelace lidí budou pro celkový dojem z hostince rozhodující. Substantivní název sugeruje identitu, redukci funkcí budovy na jedinou, zaměření pozornosti na fyzický objekt, ostré vymezení jeho hranic, ontologii jsoucen vyčleněných z kontextu tedy nic z fuzzy množin, souboru relací nebo dokonce pole. Na tomto výkladovém modelu je založen žánr seznamů nejlepších hostinců jako by osobní setkání zajímavého hosta a zajímavého zaměstnance hostince nebylo zdrojem nepředvídatelných šancí. Odtud apriorní nudnost tohoto substantivního světa, ve kterém není místo na překvapení. Málo ji vylepší adjektivum, zvláště je-li to epiteton ornans. 45

5 BOHUSLAV BLAŽEK Písmo ve veřejném prostoru hovoří jen k někomu. K domácím nebo k těm, kteří umějí místní jazyk a samozřejmě abecedu. K dětem od věku, kdy se naučily číst. K alfabetům. K vidomým. Jen velice málo veřejných nápisů má svou verzi zvukovou, hmatovou nebo ikonickou, které tyto bariéry oslabují. Písmo tedy diskriminuje všechny, kteří je nepřečtou. Písmo užité ve veřejném prostoru předvádí tuto diskriminaci veřejně a jakožto obecnou normu, přičemž se mnohdy vydává za lidumilný orientační systém. Ikonické sdělení je tolerantnější ne proto, že by nepředpokládálo žádnou znalost kódu, ale proto, že nabízí měkký kód, který se dá uhadovat bez předchozí znalosti, na základě určité zkušenosti, kterou sdílí autor sdělení a jeho příjemce. Písmo staví na konvenci, jejímž základem je arbitrárnost vztahu mezi označujícím a označovaným. To znamená, že toto spojení není přirozené, ale je dáno konvenčním přiřazením, které buď znáte, nebo ne. V pozadí je tedy kód a subkultura, která jej užívá. Ta může být i neformální nemusí to být například stát, ale národnost, nekorelující přesně s politickými hranicemi. Původ většiny nápisů ve veřejném prostoru je nicméně ve formálních institucích. Veřejné prostory vždy někdo spravuje a jen ve vzácných dějinných okamžicích všeobecného pozdvižení v nich může vydávat svá písemná sdělení bez souhlasu správce kdokoli. Na vesnici nebyly donedávna cedule s názvy ulic, u samot ani tabule s jejich jmény, lidé neměli na dveřích jmenovky ani čísla na domech. Všichni se tu navzájem znali. (Veřejné nápisy by byly podobně absurdní, jako by v rodině byl třeba nápis Ložnice.) Taková označení sice na vesnici postupně přibývají, ale jsou tu vlastně určena pro cizince a zároveň mění tento domácký svět v cizinu pro všechny. Znát, kdo kde bydlí, už není součástí orientace ve vlastní obci. Když přijdete zvenčí, díky nápisům ztrácíte důvod se domácích ptát na cestu, a tak s nimi vstupovat do dialogu, a oni zase ztrácejí šanci sociální kontroly nad cizím člověkem, protože ten se nikoho na nic neptá. Kdo si dá na dveře vesnického domu jmenovku, sám sebe prezentuje jako instituci (podobně magickou funkci má vizitka). Jmenovka na dveřích svědčí nepřímo o tom, že obyvatel za dveřmi je v nějaké úřední evidenci. A samozřejmě to znamená i to, že přijal některé povinnosti vyplývající z občanství, například být nalezitelný pořádkovým orgánem nebo listonošem, který zaskakuje za kolegu. Takový obyvatel vystupuje nejenom jako individuum a jako součást příbuzensko-sousedské sítě, ale i jako součást umělých sítí (například poštovní). Takto se vlastně umělý urbánní svět zmocňuje venkova a volné krajiny. Písmo se stává instrumentem urbánní expanze. Co nemá na sobě napsaný název, není hodnota: není to pamětihodnost, kterou je třeba vyfotit a jež je hodna jisté míry ochrany. A co nemá hodnotu, na tom se neudrží pozornost: popudem k vnímání není věc sama, ale jí přiřčená hodnota. Paradoxem je, že tyto upoutávky na sebe strhávají pozornost manipulovaných 46

6 BOHUSLAV BLAŽEK mas, které pak takto označené vzácnosti postupně roznesou na kopytech. Nápis je chrání před zvůlí jednotlivce a zároveň je vystavuje zájmu mas (tedy davů lidí de facto bez zájmu), který se v důsledku pouhé své masovosti stává ničivým. NEJDESTRUKTIVNĚJŠÍ ČASOPROSTOROVÉ DŮSLEDKY PÍSMA Dlouhodobá zkušenost s písmem ať už v knize, ve veřejném nápisu nebo kdekoli jinde nám nepozorovaně vštěpuje určité návyky v organizaci a hodnocení celé naší vizuální zkušenosti: v naší kultuře čteme zleva doprava za správný považujeme lineární vývoj myšlenky nečitelné písemné sdělení chápeme jako šifru, která nás vyzývá k dešifrování, a to když se nám (alespoň podle našeho soudu) podaří, přináší nám to velké uspokojení a jsme za to ostatními oceňováni plochy bez písemného sdělení chápeme jako prázdné místo nebo, v lepším případě, jako doplněk textu, který je nižšího intelektuálního řádu písemné sdělení z více hledisek klademe výše než ústní orientace v psaných textech přináší vyšší prestiž než orientace v nepísemném světě Lidé literární civilizace toto své nastavení zobecňují a přenášejí i do situací, kdy z různých důvodů není text tím nejdůležitějším nebo kdy před nimi žádný text není. Při přednášce svůj text čtou, v rozhovoru se řídí psanými poznámkami, je jim úzko v obydlí, kde chybí jakékoli čtivo, v přírodě jsou celí nesví, protože se jim jeví jako prázdná nebo neinteligibilní. Pokoušejí se lidi i přírodu přečíst a tím z nich dostat jejich tajemství a zlomit jejich kouzlo. Akt neadekvátního čtení je odděluje od skutečnosti, a to tím, že z ní činí předmět mocenského zvládání. Čtení se tak stává způsobem magického zbavování nepřítele jeho moci. Snaží-li se lidé bezděky číst vše, berou vše implicitně jako začarovaný, nepřátelský svět. Písmo ve veřejném prostoru nám zdánlivě dokazuje, že sem tento náš neuvědomělý návyk přenášíme správně. Návštěvník nepopsané přírody z ní může být pěkně nervózní (všechno ho svědí, pálí a kouše) ale má šanci, že posléze zažije nějaký otřes, který protrhne tuto mázdru mámení. Turista na naučné stezce nebo turistické trase plné nápisů je veden k bludu, že čtení nápisů je královskou cestou, jak si osvojit cizí území. Pratypem veřejného nápisu je nápis na vítězném oblouku. Je to ponížení krajiny a jejích původních obyvatel aktem její asimilace do vyšší civilizace. Návyk číst písmo, návyk, který odpůrce audiovizuálních médií považují za vrchol kulturnosti, je tedy potenciálně jednou z forem sebeohrožování lidstva. Písmo 47

7 BOHUSLAV BLAŽEK uložené v knihách je v tomto ohledu záludnější než písmo nápisů. Agresivita písma ve veřejném prostoru je totiž oproti knize zjevnější, a proto méně nebezpečná. Ušlechtilé slasti introvertovaného čtení knih jsou předchůdcem únikových virtuálních světů, které nostalgičtí obhájci jak literární civilizace, tak člověkem nedotčené přírody tolik zavrhují. Přirozený svět se nám tedy kvůli návyku čtení jeví jako nečitelný a tudíž nezajímavý. Nová média se svým návratem k ikonickému sdělení nejsou však bohužel zároveň návratem k prostotě přímého čtení z věcí samých, bez zprostředkování znakovou konvencí. Nové konvence v časoprostorové struktuře komunikace jako střih nebo interakce s médiem nás činí vnímavějšími k těm zónám světa, jež takovouto strukturaci mají, ale uzavírají nás vůči těm skutečnostem, které ji postrádají. Mediálně závislé diváky blízké budoucnosti bude zřejmě bavit jen takový svět, se kterým si budou moci pohrát. Gra cké znaky, zvané písmena, splývají tak dokonale s proudem napsaných myšlenek, že jejich přítomnost je v něm sotva postižitelná jako tikot hodin v uplývajícím času. Teprve zvláštní pozornost odkrývá laikovi, že tato znaménka vůbec existují. Je pro něho překvapením, že mohou být předmětem nějakého uměleckého usilování. Jestliže se však přece zabýváme tvary písmen, znamená to zpracovávat starý materiál, odkaz dávnosti. Vlastnosti nejlepších tvarů písmen jsou tytéž jako v klasické době: pořádek, jednoduchost a svěžest. Kdo se chce naučit jejich kráse a obnovit ji, musí sám sebe cvičit v prosté a vážné škole tvoření. William Addison Dwiggins,

8 FRANTIŠEK ŠTORM FRANTIŠEK ŠTORM / CO SE DÁ JEŠTĚ NAPSAT O TYPOGRAFII? Snad jen, že dobrá typogra e je ta, které si nikdo nemusí všímat, která ctí svou užitkovou funkci. Spisovateli zprostředkuje obživu, čtenářům zčitelní jeho myšlenky a uchová je po takovou dobu, dokud zůstanou pro někoho zajímavé. Vše ostatní je vedlejší. Být úpravcem tiskovin, nebo jak se dnes zvyklo říkat designerem, nepatří k základním lidským právům, přesto se jím kdekdo mimoděk stává. Někdo z potřeby psát korespondenci nebo vydávat brožury, jiný z nedostatku fantasie či neschopnosti živit se jinou prací. S uvedením počítačů do gra ckých studií, kanceláří i domácností vzrostl počet lidí, kteří samostatně vydávají tiskoviny ve vlastní gra cké úpravě, aniž by měli příslušné gra cké vzdělání. Tam začíná diskuse, ve které na chvíli vítězí školení gra ci, brojí se proti fušerství, deformaci liter, stíhají se prohřešky proti klasické typogra i. Zajímavé ale je, že právě lidé neposkvrnění odborným školstvím mají daleko živější zájem o řemeslo, než jejich vrstevníci designeři. Jsme zemí s bohatou a osobitou typogra ckou tradicí, a je pro nás příznačné, že nejlepší typogra i dělali mnohdy právě lidé bez typogra ckého vzdělání, malíři, architekti anebo úplně naopak, obyčejní sazeči byli autory pokrokových výtvarných řešení. Tak tomu je vždy, a s nástupem nových technologií se vůbec nic nezměnilo. V každém případě byly výsledky pozoruhodné a ve své době vyvolávaly protichůdné komentáře. Tyto komentáře vyvolávají zase reakce ve formě nových komentářů a tak dále až do úplné absurdity. Kupříkladu tématem Preissigovy antikvy bylo potištěno mnohosetkrát více papíru, než bylo tímto písmem za celou dobu vysázeno. Nekonečné teoretické debaty se staly jakousi módou, vypadnout z diskuse znamená ztratit prestiž. Do dnešních dnů se nepodařilo vyvětrat ten psychotropní plyn, který našim krajanům mate hlavy a nutí je uvažovat o nějakých formotvorných příčinách, sociálních časoprostorech a podobných neexistujících věcech. Odjakživa lidé hovoří o tom, čeho se jim nedostává. V typogra cké branži ale už všechno máme laciné stroje, původní písma, svobodu slova, a přesto se komentuje a teoretizuje. Možná chybějí nápady, ale to jen proto, že pohrdáme těmi starými a toužíme po novosti za každou cenu. Ty nové směry samozřejmě za mnoho nestojí, protože už není kam uhýbat před normálností, všechno už někdo vymyslel před námi. Knižní typogra e neskýtá tolik řešení, jak by se mohlo zdát: buďto zlomíme odstavec do bloku nebo na praporek, titulek na osu či volné řádkování. Sazební obrazec dědíme po renesančních typografech, vzdálenost písma od hřbetu pak trochu zvětšíme kvůli té nešťastné vé-dvojce. Velikost písma volíme tak, aby bylo čitelné, tiskneme 49

9 FRANTIŠEK ŠTORM černou barvou na bílý nebo nažloutlý papír. Vystříháme se dávání písma přes obrázek, protože tím trpí jak obrázek, tak nápis. Rozšoupnout se můžeme na obálce, aby se kniha lépe prodala. V drtivé většině případů však stačí dát nahoru jméno pisatele, pod to název díla a úplně dolů značku nakladatelství a třeba letopočet. To je opravdu všechno. Typogra e není volným uměním jako malba nebo hudba. Je to řemeslo jako každé jiné, přestože vyžaduje trochu zvláštní druh citu a duševní dospělost. Každé experimentování má krátký život, a je v dokonalém rozporu s funkcí písma jako nosiče myšlenek přes dlouhá staletí. Výtvarná svébytnost písma je jako prázdný, nazdobený vagón. Aby naše myšlenky neskončily v kamnech našich vnuků, dávejme jim vyzkoušený kabát, který je především užitečný, odolává času a je zároveň vkusný. Tištěné literární dílo je samo o sobě dostatečnou ukázkou typogra ckého umění; nepotřebuje dalšího komentáře. Veškerá pozornost se musí věnovat obsahu textu a nikoli prohlížení povrchu. Chvála sazeči, který se pod svou úpravu nepodepisuje. Typograf zůstávající v pozadí slouží nejlépe svému poslání. Vymýšlet jakékoli teoretické komentáře k jeho činnosti je plýtvání časem. * * * Zdálo by se, že všechna témata v našem oboru už byla vyčerpána a narážíme jen na hlušinu. To se stalo jen s těmi nejsledovanějšími s knižní a reklamní gra kou. Jedním z opuštěných, a proto nevyčerpaných témat je například písmo mimo papír, typogra e v architektuře a plastice. Je tu značné procento ruční práce a tím i připomínka, že každá abeceda je dílem člověka, na každé liteře najdeme dotek lidské ruky. Tuto zdánlivou samozřejmost si totiž neuvědomují dvě třetiny veřejnosti, rozšířena je domněnka, že písmo vzniká ve stroji nebo v tiskárně. Dovolte mi na tomto příkladu ilustrovat některé pracovní postupy, které mohou přispět k lepšímu pochopení práce typografa. V monumentální typogra i platí trochu jiná pravidla než v knize, v plošné gra ce. K plastickému provedení vybíráme jiná písma než k tisku, vyhýbáme se křehkým typům, třebaže dnešní technika umožňuje gravírovat i drobné detaily. Musíme počítat s odstupem diváka jako při úpravě plakátu, a podle toho volit i velikost. Neplatí tu komposiční kánon knižní. Velké okraje, které dobře vypadají v knize, jsou v kameni či bronzu zbytečné a hlavně nehezké. Nemusíme však brát zřetel na duktus a tučnost písma, neboť okem vnímáme jen světlo a stín. Samotná masa litery, koruna reliéfu, má prakticky stejnou barvu jako podklad a není vidět. U písma vyhloubeného odpadá stín vržený a litera se bude modelovat okolo středové linie. Stejně tak nemusíme být příliš úzkostliví při rozpálení nápisu. Kov či kámen přikryjí chyby svým valérem lépe než bílý papír s černými literami. Každá nepravidelnost, ať už v prostrkání, či 50

10 FRANTIŠEK ŠTORM ve tvarech písmen, působí příjemně, zlidšťuje celkový dojem. Dobře je, když se žádná litera neopakuje v přesných obrysech a kde můžeme, dáme ligaturu. Monumentální tvorba měla vždy blízko k sochařství a volnému umění a tvrdošíjně odmítala novinky. Musí vydržet déle než papír. Od nejstarších dob mělo monumentální písmo hodně společného s volně kresleným, v historii jde svou cestou. Dlouho odolávalo vlivu vynálezu knihtisku. Minusky jsou používány vzácně. V době skvělých, elegantních benátských antikv stále vzniká hodně gotických a rustikálních nápisů. Čím méně racionální konstrukce, tím působí výtvarněji. Na konci řádky, když kameník vidí, že mu nápis nevyjde na šířku, jednoduše začne zužovat litery, a ono to vypadá dobře. V době počítačů, kdy se každý úzkostlivě bojí věc od áknout, je něco takového nemyslitelné. Nikdo se už nezabývá volně kresleným písmem, i když na některých školách zavádějí tužku a papír jako naprosto převratnou novinku. Pochopili, že pokud se člověk nedovede vyjádřit těmi nejjednoduššími prostředky, technika je k ničemu. FRANTIŠEK ŠTORM (1966) je grafik, hudebník a především písmotvůrce ve své První střešovické písmolijně se zabývá tvorbou původních českých písem. Půvab je poslední přednost, již si žádá krása typů. Každý ví, jak těžko lze říci, v čem záleží tato ušlechtilost, ta lepost a soulad, jež se nazývají půvabem. Poněvadž však půvab musí vždy působit přirozeně a nehledaně, má být vždy bez přetvářky a nucenosti. A neuchýlíme se z pravé cesty, jestliže jej budeme hledat v tom, co se zdá být zcela zvláštním, nejvzácnějším darem a šťastným, vrozeným nadáním, ačkoli je to často výsledek dlouhých cvičení a ukázněnosti, takže se nakonec daří co nejlépe a téměř podvědomě. Proto půvab písma spíše než v čemkoli jiném záleží v jakési nenucenosti tahů volných, rázných a svižných, přesto však tvarově tak dokonalých, že ani nepřízeň nenalezne, v čem by je opravila. Giambattista Bodoni,

11 FILIP BLAŽEK FILIP BLAŽEK / NÁRODNÍ KULTURA A PÍSMO Při letmém pohledu na tištěné knihy, časopisy nebo plakáty ze všech koutů světa, kde se používá latinské abecedy, můžeme nabýt dojmu, že dnešní podoba latinky je veskrze nadnárodního charakteru. Pokusím se ukázat, že stále ještě existují určité národní odlišnosti latinské abecedy, speci cké typogra cké zvyklosti, svébytné chápání tvarů jednotlivých znaků. UČÍME SE PSÁT Naprostá většina z nás se dovednosti psát naučila ve škole. Děti se zde zprvu učí číst písmo tištěné, ale k psaní používají takzvaného psacího písma. Existuje totiž normalizované písmo, které se žáci snaží s větším či menším úspěchem napodobit. Časem se původní dokonalé tvary vytrácejí a křivky se mění podle vkusu, schopností, psacího nástroje, 1 vlivu rodiny pisatele a především prosazujícího se osobního výrazu. Ideální písmo ovšem není nic, co by patřilo mezi neměnné kulturní dědictví. Úkolem psaní je naučit žáky psát psací latinkou, navozovat a pěstovat správné psací dovednosti a návyky, seznámit je se základními požadavky správného písma a psaní, a tím položit základy k vývoji jejich čitelného, přiměřeně hbitého a úhledného osobitého rukopisu a ke vkusné úpravě písemných projevů, psaly v 80. letech české školní osnovy. Jistě jste si ale všimli, že starší lidé mají odlišný způsob psaní některých znaků (typické je z s ocáskem dolů nebo škrtnuté t ). Půjdete-li dále do minulosti, určitě si vybavíte zažloutlé pohlednice s půvabným a zdobným psacím písmem vašeho pradědečka. Je zde sice patrný určitý sklon ke stálému zjednodušování běžného psacího písma, jeho další vývoj je ale zakryt tajemstvím. Vzhledem k nepřetržité amerikanizaci české kultury nemohu vyloučit ani postupnou změnu stylu psacího písma v tomto směru. Kdo viděl rukopis několika rodáků ze Spojených států, mohl si všimnout nápadné podobnosti mezi jejich písmy. Řekl bych, že severoamerické psané písmo je na první pohled rozpoznatelné od českého: Američané jednotlivé znaky nespojují, ale píší jakousi obměnou verzálek, tzv. skriptem. Často ani nerozlišují rozdílné tvary velkých a malých písmen; k tomuto účelu používají různou velikost stejného písmene. Ani národy geogra cky blízké nepoužívají identické psací abecedy. Bývalý vzor malé abecedy pro základní školy z NDR se sice od českého výrazně neliší, přesto je 52

12 FILIP BLAŽEK psané písmo Němců odlišné od českého. Německá školní norma je totiž stále pod vlivem předchozího vzoru, jímž byl kurent. NENÍ LATINKA JAKO LATINKA Je zřejmé, že všechna písma nejsou stejná, existuje přece třeba písmo patkové nebo grotesk či skript. Já mám ale na mysli úplně odlišný typ latinky, jakým je třeba lomené písmo dosud používané v omezené míře u našich jižních sousedů. S frakturou se můžeme stále ještě setkat na domovních štítech, v hlavičkách novin, nebo na letácích. Knihy se dnes již tímto písmem nesázejí, klasické latinské písmo, jak ho známe dnes, je přece jen lépe čitelné. Takových národních odlišností je ale víc. Cestujete-li podél pobřeží Atlantiku z Francie do Španělska, překvapí vás za hranicemi dvojjazyčné nápisy, které jsou vyvedeny ve dvou různých podobách latinské abecedy. Španělský název je napsán normovaným písmem pro dopravní značky, které je po celé Evropě obdobné, druhý nápis, v baskičtině, je z podivných, jakoby ručně namalovaných baculatých písmen. Typické pro baskičtinu je např. A, které má nad špičkou ještě výrazný vodorovný tah. Baskové svou variantu latinky používají i pro tisk letáků nebo plakátů. Zajímavé je, že některými typickými tvary doplňují i písma evropská: k již zmíněnému áčku klasického bezpatkového písma přidají bez obav typické břevno. Nemusíme však jezdit daleko, abychom se setkali s takovýmito kutilskými úpravami znaků. Poláci často škrtají písmeno Z. Můžete si toho všimnout třeba na vývěsních štítech některých obchodů. A koneckonců se lze s tímto jevem setkat i u nás, ovšem ne v tak hojné míře. STEJNÉ PÍSMO, JINÝ JAZYK: JINÁ TYPOGRAFICKÁ PRAVIDLA Ani v případě, že budete mít v ruce dvě stejné knihy ve dvou jazykových mutacích, nebude vše úplně stejné. Každý národ, každý jazyk má široký soubor psaných i nepsaných typogra ckých pravidel. Vezměte si například uvozovky: české 2 se liší nejen od anglických, ale i od «francouzských». Hispanisté vědí, že tázací věta se ve španělštině označuje obráceným otazníkem i na začátku: Porque? A existuje velké množství dalších rozdílů 53

13 FILIP BLAŽEK NABODENÍČKA Speci ckým národním rysem písma je diakritika nebo novotvary znaků. Z nejznámějších jazyků jen latina a angličtina toto obohacení abecedy nevyužívá. 3 Diakritická znaménka se vyvinula jako reakce na nedostatečný počet znaků, který neodpovídal počtu fonémů v daném jazyce. Některé jazyky tento problém řeší nebo řešily pomocí spřežek několika písmen, jiné právě pomocí akcentů. Nejednotný způsob psaní českých znaků odstranil mistr Jan Hus zavedením diakritických znamének. Čeština tak patří mezi několik málo evropských jazyků, kde je způsob psaní téměř fonetický. Spřežkový způsob psaní se používá dodnes třeba v polštině (Szczecin [ščecin]) nebo v němčině (Tschechisch [čechiš]). Naopak český způsob měkčení souhlásek převzaly některé další jazyky. 4 Evropské jazyky používají asi 15 druhů pozměňování latinských znaků. Velké množství diakritickým znamének ovšem znesnadňuje gra kům jejich práci, neboť akcenty často prostě překážejí. Mezi jazyky, které používají speciální znaky, patří např. němčina. Ta používá ostré s ß (vzniklé jako spřežka tzv. německého dlouhého s a z ; proto se tomuto znaku říká německy es-zet ; současná pravopisná norma v některých spolkových zemích SRN však znak nahradila znaky ss ), islandština rozlišuje speciálními znaky přízvučné a nepřízvučné th. Ani podoba rozlišovacích znamének nebyla vždy taková, jaká je dnes. Háček, dnes u většiny typogra ckých písem stranově souměrný, byl například u mnoha předválečných písem stínovaný. Typografové a výtvarní kritici vedou o podobu českých diakritických znamének spory dodnes. Zvlášť ostře proti importovaným písmům s nevhodně tvarovanými a umístěnými akcenty bojoval Vojtěch Preissig, který, jak píše Dyrynk, dovedl se vzácným porozuměním vniknouti do charakteru písma a vystihnouti jej v akcentech. Preissig upravil do češtiny několik zahraničních písem jeho pojetí diakritiky nám ale dnes může připadat příliš nápadné a zdobné. ČESKÉ PÍSMO TYPOGRAFICKÉ Roku 1852 psal děkan František Xaver Škopík Františku Sušilovi: Kdykoli uzřím knihu slovanskou švabachem tištěnou, po každé tím bolestněji pociťuji jarmo cizinstva, vida pak knihu [v] latině tištěnou, těším se, jakoby mně posud stojícímu na otrocké půdě egyptské kynula krajanka z protějšího břehu, usmívajíc se na mne tváří 54

14 FILIP BLAŽEK poznaky otroctví sproštěnou. Latinka se však prosazovala, až na počátku 20. století zvítězila de nitivně. V tiskárnách v té době byla ale výhradně písma zahraničního původu. Absence domácích písem záhy vedla typografy, gra cké umělce a biblio ly k potřebě původního českého písma. A spočívá jistě i určitá národní ctižádost ve snaze, abychom měli alespoň jedno vlastní písmo, jímž bychom mohli prokázati i v tomto oboru svou nejen odbornou, ale nakonec též kulturní vyspělost, volá Karel Dyrynk. Po střízlivé úvaze nelze ovšem očekávati, že bude kdy vytvořeno písmo svérázně české ve smyslu národopisném, po jakém bylo voláno i autory odborných pojednání. Jest vůbec pochybno, zda za nynější doby, kdy každá národní svéráznost stále více se stírá všeobecnými kulturními styky, mohlo by ještě vzniknouti a zakotviti písmo tak odlišně národního charakteru, jako je anglické písmo gotické nebo německý švabach v přirovnání k latince. A dodává: Typogra cké písmo jest kulturní pomůcka, nemá samo o sobě účelu, jest pouze prostředkem; moc zvyku a mimovolná snaha po všeobecnosti jest příliš silná, než abychom se v tomto ohledu přizpůsobovali. Prohlédneme-li si písma knih anglických, francouzských, italských, můžeme mluviti nejvýš o tom, že v Anglii jsou oblíbeny užší a silnější antikvy, ve Francii latinky a medievaly slabšího řezu a v Italii výrazná písma románská. Skutečně výrazný národní charakter nemá žádné z těchto písem. Prvním českým písmem se stala osobitá Preissigova antikva (skici pochází z let 1912 až 1914), která byla dokončena ve Státní tiskárně 26. února roku Dalším výtvarníkem, který přispěl k otázce českého písma, byl Oldřich Menhart. Mezi jeho písma patří např. Manuscript, kterým slovy učebnice Písma z osmdesátých let nakreslil řadu poselství a provolání sloužících prvým létům socialistického budování. Vida, k čemu může písmo sloužit! Mezi další známá česká písma dosahující vysoké úrovně patří Týfova antikva, která se na přelomu 50. a 60. let ( ) zrodila jako démant na hnojišti. Nemá smysl ji zařazovat do kontextu původní české písmařské tvroby, když se sama řadí do kontextu evropského i světového. Je to abeceda plná překvapivých kresebných anomálií, nadsázek i racionální elegance. Přestože je některými detaily formálně poplatná době svého vzniku, jedná se o písmo nadčasového významu píše současný typograf František Štorm. Jiným, ale všeobecně známým písmem českého výtvarníka, je Metron Jiřího Rathouského. Tímto písmem jsou provedeny kovové litery, ze kterých se skládají názvy stanic pražského metra. 55

15 FILIP BLAŽEK DIGITALIZACE Jistě si vybavíte první počítačová písma vytištěná na jehličkové tiskárně z drobných bodů, často bez české diakritiky. Nejen počítače, ale hlavně programy od té doby udělaly velký skok. Dnes můžeme i na svém počítači využít krásy slavných typogra- ckých písem od renesance až po současnost. Světově proslulé písmolijny dnes nabízejí nejen nejznámější a dějinami prověřené řezy, mnohé dokonce ve vlastních variantách (existuje např. Adobe Garamond, ITC Garamond, Stempel Garamond, Simoncini Garamond, Berthold Garamond aj.), nýbrž i všechna písma z celkového počtu snad více než dvaceti tisíc. Počítače zdaleka nemají jen pozitivní vliv na typogra ckou tvorbu. Naopak. Právě díky jejich snadné dostupnosti se tvorby knih, plakátů či letáků zmocnili nepoučení diletanti. V kancelářských programech sázejí beletrii, předlohy pro tisk vytvářejí na laciných laserových tiskárnách. K sazbě využívají jen těch písem, která obsahuje jejich počítač, tedy Times New Roman a Arial. 5 Na celém světě se tak sází pouze několika málo různými písmy. Vzhledem k snadnému přenosu písma z jednoho počítače na druhý pak není divu, že vzniká jakási univerzální euroamerická typogra e. Mizí nejen národní individualita, ale i osobnost tvůrců. K tomu přispívá i komunikace prostřednictvím internetu, neboť kdekoli na světě si můžete prohlížet ukázky plakátů, knih, písem nebo logotypů z jakéhokoliv jiného místa na zeměkouli. Tzv. lokalizace digitálních písem, tedy úprava hotových řezů pro potřebu češtiny, do určité míry ovlivňuje výběrem počešťovaných řezů české typografy. Písma rmy Adobe byla lokalizována profesionálními typografy, výsledek je velmi dobrý. Naopak kolekce písem společnosti DTP Studio jsou z typogra ckého hlediska zrůdné. U některých písem rmy URW akcenty zasahují do obrazu písma a narušují jeho strukturu. Bohužel, nízká cena těchto produktů předurčila jejich postupné rozšiřování. Mohli bychom nabýt dojmu, že masovým rozšířením počítačů v oblasti gra ckého designu končí národní kulturní odlišnosti typogra cké tvorby. Opak může být pravdou. Dobu potřebnou k vytvoření digitalizovaného písma již nelze počítat na roky, ale na týdny či dokonce dny a celý proces je navíc mnohem jednodušší. Tím nastala příležitost pro vytváření českých písem současnými výtvarníky. A to se skutečně děje. Vzorník písem Františka Štorma obsahuje již téměř 230 řezů, v ateliéru písma na Vysoké škole umělecko-průmyslové vznikají pod vedením prof. Jana Solpery další. Nevznikají ale jen písma nová, Štorm znovuvytvořil např. Týfovu i Preissigovu antikvu. 56

16 FILIP BLAŽEK Tento postupný proces uvědomování si kořenů evropské typogra e vede některé současné umělce ke stále většímu zájmu o klasickou černobílou typogra i. Zdá se mi, že nastává doba určité přesycenosti počítači, přestože jejich možnosti ještě zdaleka nebyly vyčerpány. Možná, že se ještě generace současných gra ků dožije chvíle, kdy se tvůrci knih a časopisů vrátí k lety prověřeným proporcím, velikostem a tvarům písma a vrátí do tiskovin přirozenou nedokonalost. Může být zatlačeno takzvanou experimentální typogra í, co bylo po staletí užitečné a správné? ( ) Experimenty slouží výzkumu, jsou prostředky při hledání pravdy, ale samy o sobě nejsou nikdy uměním, říká ve své přednášce v Praze roku 1965 švýcarský typograf Jan Tschichold. A já s ním souhlasím. LITERATURA Dyrynk Karel, České písmo. Praha, Typogra a 1925 Menhart Oldřich, Tvorba typogra ckého písma. Praha, SPN 1956 Písmo ve výtvarné výchově, Praha, SPN 1985 Sazba I, Ruční sazba. Praha, SPN 1984 Sonberg Josef, Strojová sazba. Praha, SNTL 1978 Štorm František, Citace, karikatura, deformace. Deleatur 1/97, Praha 1997 Tobolka Zdeněk, Kniha. Její vznik, vývoj a rozbor. Orbis, Praha 1949 Tschichold Jan, Význam tradice pro typogra i. Praha, Střední průmyslová škola gra cká 1965 POZNÁMKY 1 Všiml jsem si, že ti spolužáci, kteří používali ku psaní čínské pero namísto plnicího, měli daleko kostrbatější rukopis, ostřejší obloučky a vůbec menší písmena. 2 Toto pravidlo je u nás dnes bohužel ignorováno. Například Mladá fronta Dnes většinu typogra ckých pravidel nerespektuje. Místo uvozovek používá znak pro míru palce (") atd. Bohužel se tato nová okleštěná pravidla stávají standardem pro tvorbu tiskovin. 3 Ani to není přesné: latina používá dvě ligatury æ a œ, angličtina v mnoha slovech cizího původu zachovává původní pravopis (např. fr. soirée). 4 Např. litevština, kterou upravil mezi lety 1919 a 1921 prof. Josef Zubatý, dále slovenština, slovinština, chorvatština, horní lužičtina a lotyšština. Britská biblická společnost zavedla české háčky i do latinského přepisu bengálštiny nebo romštiny. Výjimečně používali háčky i Němci (např. při přepisu azbuky do latinky). Blíže viz Sonberg 1978, s Firma Microsoft, která nabízí nejrozšířenější operační systém pro osobní počítače v České republice, nepřímo způsobila na dlouhou dobu úpadek české knižní tvorby. Times New Roman obsažený v MS Windows je z typogra ckého hlediska mimořádně podúrovňový. Všimněte si například asymetrického a příliš malého háčku nebo ostré čárky. Arial není dobře čitelný a má příliš široké proporce. Nezájem o národní typogra cké zvyklosti a snaha o maximální univerzalitu programů Microsoftu tak vedla k tomu, že snad všechny obchodní dopisy na světě jsou tištěny stejným a mizerným písmem Times New Roman Tento trend se bohužel projevuje i na Internetu. Jelikož většina uživatelů používá k prohlížení webových stránek počítač s Windows, obsahuje naprostá většina stránek jen písma Times New Roman a Arial. Zdá se, že vznikem Windows končí typogra e. 57

17 ANKETA ANKETA O STAVU ČESKÉ TYPOGRAFIE, SAZBY A PÍSMOTVORBY 1. Jaký je stav vašeho oboru v Česku na konci devadesátých let? Existuje v něm nějaká výrazná tendence, móda? 2. Co vnímáte ve svém oboru jako největší nešvar? 3. Přinesou vašemu oboru podstatnou proměnu nové technologie přelomu tisíciletí? 4. Ovlivní (ovlivňuje) internet gra cky i staleté zásady knižní úpravy? LUBOMÍR ŠEDIVÝ 1. Stav nebo úroveň oborů typogra e, sazba, tvorba písma v Česku na konci devadesátých let je taková, jaká je. Nemyslím si, že je špatná nebo dobrá. Je ovlivněna computerovou sazbou se všemi jejími nešvary, ale i výhodami. Úroveň současné typogra e vnímám vcelku pozitivně, protože nabízí množství různých řešení nebo cest, kudy dál. Pro kreativního člověka je tady spousta možností, pro opačně založeného člověka to může znamenat chaos a tudíž i určité omezení v tom, co umí computer. A computer toho moc neumí. Všechno je v člověku, v jeho nápadech, v jeho fantazii. Proto mi to připadá zajímavé a lákavé po všech stránkách. Jako módu v současné typogra i vnímám určitou překombinovanost typogra e. Není problém vysadit několik titulků přes sebe a ještě je zdeformovat nebo rozmáznout to všechno nabízí computer. Mě tahle typogra e nudí, nemám chuť ani náladu to luštit, dešifrovat, o čem ten plakát nebo leták vůbec je. Snažím se o čistou, jednoduchou, výraznou, možná až minimalistickou typogra i, snažím se jít k podstatě problému, snažím se computer používat tak, aby sloužil on mně, a ne já jemu. Tím možná jdu proti současné módě v typogra i, ale vůbec mi to nevadí, právě naopak: chci být nemoderní. 2. Největší nešvar v současné typogra i vidím, jak jsem už řekl, v překombinovanosti nabídek jednotlivých programů computeru. Jeho používání v typogra cké tvorbě je složité, ale mnoho lidí to tak nevnímá. Zdá se jim, že stačí ovládnout určitý program a mohou tvořit loga, plakáty, obálky knih. A proto vidím kolem sebe neskutečné množství amatérské typogra e. Je to snadné, využít computeru bez vlastního nápadu, bez fantazie, bez tvůrčího rizika, bez lidské kreativity. Je to snadné zneužít computer ke splnění typogra ckého úkolu. Pak už záleží jen na klientovi, na zadavateli, jestli to pozná. 58

18 ANKETA 3. Nové technologie přelomu tisíciletí samozřejmě přinesou podstatnou proměnu našemu oboru. Byl bych idiot, kdybych tvrdil něco jiného. Důležité je, jaké nové technologie a jakou proměnu přinesou. Ale že ji přinesou, na to vemte jed! 4. Nevím, jestli ovlivňuje internet staleté zásady knižní úpravy, ale vím, že všechno se vzájemně ovlivňuje, a to se mi líbí a to mě baví. To je přece strašně zajímavé. Třeba zítra potkáte člověka, který vás naprosto ovlivní. Není už jen ta sama možnost nádherná? BORIS MYSLIVEČEK 1. Pominu-li reklamu v dobrých časopisech, webové stránky, gra ku malé části televizní scény, kde všude je pokrok zjevný (už proto, že jde o nové a stále se rozvíjející oblasti), pak se domnívám, že setrvalý. Typické znaky české typogra e, jako je vtip a současně jistá bezkoncepčnost (často sterilní úprava textové části knih a formalistické záchvaty na přebalech) přetrvávají. Je jistě řada výjimek, ale běžně v knihách prezentovaná počítačová sazba se téměř nezbavuje nešvarů, daných snadností práce na počítači a návyky sazečů z anglického počítačového prostředí, v němž se pohybují. Potřebné znalosti a cit pro volbu písma se s demokratickým rozšířením přístupu k této práci automaticky nezvyšují. Z nových českých písem (mimo Týfových či Solperových) znám pouze práci Františka Štorma a zdá se mi opět typicky česká: písma jsou pěkná, manýristicky hravá, individuální, ale často z řady důvodů špatně čitelná a pro mě nejasného určení. 2. Již jsem to naznačil: neochotu velké části počítačových operatérů užívat své stroje jako nástroj vlastního, osobního, promyšleného sdělení, spokojenost s nabídkou počítačových programů a hrou s nimi. 3. Na cestě tvůrce k realizaci bezesporu. K daleko důležitější změně v komunikaci mezi zadavatelem a tvůrcem, která je mnohdy až komicky obtížná, bohužel asi nepřispějí. 4. U většiny titulů, tedy u naučné (sic!) produkce jistě ano. Tradiční listovací kniha je však svým způsobem de nitivní tvar pro některé typy výpovědi či sdělení, je dokonalejší (právě díky listování) stroj času, jímž čtenář sleduje vývoj textu (sdělení, příběhu) než co jiného. FILIP BLAŽEK 1. Zdá se mi, že lidé, kteří profesionálně pracují v tomto oboru, se začínají rozdělovat do tří skupin. Ty mezi sebou téměř nekomunikují, užívají různých metod práce a jejich výsledky jsou od sebe na první pohled rozpoznatelné. 59

19 ANKETA I. Profesionální typografové mají tu smůlu, že k práci přistupují osobně, zakázky si do určité míry vybírají. Snaží se sledovat světové dění v oboru, často mezi sebou spolupracují. Bohužel jimi navržené tiskoviny bývají velmi speci cké nebo určené pro omezený okruh lidí, takže se jim stále nedaří výrazně ovlivnit veřejnost a zvýšit poptávku po kvalitní typogra i. II. Reklamní gra ci tvoří nejvíce tiskovin, se kterými se denně setkáváme a které značně ovlivňují náš vkus. Smutné je, že tito lidé neznají historii oboru, nesledují světové trendy a v neposlední řadě postrádají invenci. Ve své práci se řídí osvědčenými klišé z 80. let. Reklamní agentury tak chrlí průměrnou typogra i, navíc po celém světě téměř identickou. III. Virtuální typogra e vznikající disciplína tvorby webových stránek a multimediálních projektů se velmi rychle rozvíjí. Mezi profesionálními gra ky je o elektronické publikování minimální zájem, takže volné pole obsadili lidé velmi mladí. Díky internetu mezi sebou živě komunikují, a to nejen doma, ale po celém světě. Webové stránky umožňují nepřeberné množství experimentů s písmem, barvou, ale i animací či zvukem. (Pro úplnost: ještě existuje velmi početná skupina amatérských gra ků-kutilů, na vývoj českého designu však nemají přímý vliv.) 2. Nefunkční nástroje. Výrobci operačního systému mají de facto monopol pro svou platformu (PC Windows, Apple Mac OS), takže je nic nenutí usilovat o kvalitu. Gra ci pak místo soustředění na práci neustále řeší nedostatky softwaru a v poslední době stále častěji i hardwaru. 3. Já myslím, že technologie prvních let nového tisíciletí se od současné nebude příliš lišit. Zásadní změna srovnatelná s vynálezem knihtisku totiž již proběhla všeobecná digitalizace. Přestože se objevují gra cké styly počítačem ovlivněné nebo dokonce bez počítače neuskutečnitelné, některé základní kameny typogra e se nemění. Věřím, že pro dobrého gra ka zůstane počítač jen o něco chytřejším nástrojem než obyčejná tužka. 4. Jak jsem již uvedl, očekávám rozvoj virtuální typogra e. Tištěná gra ka asi dlouho zůstane základem pro tvorbu elektronických publikací (internet knihu zatím nemůže zcela nahradit), ale nové nápady ve světě internetové typogra e jistě zpětně ovlivní i typogra i klasickou. Internet navíc usnadňuje jak komunikaci gra ka s klientem, tak výměnu zkušeností mezi typografy samotnými. FRANTIŠEK ŠTORM 1. Nejvýraznější tendence ve všech oborech je blbost. Chceš-li to někam dotáhnout, začni úplným zblbnutím. Hodně to odnesla architektura, ta se těžko bourá, typogra e se aspoň dá hodit do kamen. Na této tendenci je nové to, že se její příznaky 60

20 ANKETA objevují i u jinak docela rozumných lidí, od kterých bych to nečekal i oni potřebují na chleba. Pozoruji, že z poměrně konservativních, uznávaných veličin v oboru typogra ckém se stávají ztřeštění infantilové, zaujatí každých čtrnáct dní novou módou. Dodávám, že prosazování nových tendencí ve tvorbě písma je roubování 500 let starého dubu. Každá snaha je předem směšná. Typogra e bez typografů tak bych nazval stav nastupující generace v branži. Ono to může být dobře i špatně. Jsou tu vystudovaní designéři, kteří se omylem považují za výtvarníky, a vedle toho amatéři s počítačem, takoví ti absolventi elektrofakult, co se dali na DTP, taxikáři, co si našetřili na osvitku a scanner. Ti první jsou suverénní a hotoví, míří vysoko, ti druzí, neposkvrnění odborným vzděláním, někdy mají i upřímnou snahu něco se dovědět o řemesle, a tak to má být. 2. Přehnanou publicitu typografů a blábolení teoretiků. Chybí skromnost a úcta k textu. Na prvním místě musí stát vždycky spisovatel, autor textu, jemu typogra e umožňuje knihu prodat a nám pomáhá číst. Dřív bylo zvykem, že nakladatel dal rukopis rovnou do tiskárny a odtamtud si pak odnesl normálně upravenou a solidně vytištěnou a svázanou knihu. Dnes to musí jít přes designera, a ten chce být originální. Autoři knižních obálek jako by se domluvili, že nás oslní svou moderností. Jen se zahleďte do knihkupeckých výloh 3. To je podobná úvaha, jako že fotogra e nahradí malířství. Lidé se potřebují na něco upnout, věnovat se jakékoli krásně znějící pokrokové myšlence, třebaže to většinou v historii vedlo do propasti. Dnes je to technologie, zítra třeba nekromancie, to máte jedno. Přelom tisíciletí je číslo v jednom z různých kalendářů, které vyšlo náhodou kulatě a nemá nic společného s přírodou. Rok 2000 je bezobsažný reklamní slogan. Ale báječně se mi dnes líbí pojem umělá inteligence, kyberprostor a virtuální realita, jako kdyby nestačila ta naše obyčejná. Blbost musí vyhřezávat až za hranice našich představ, a tudíž na internet. O tom se Orwelovi ani nesnilo: absolutní svoboda, ano, ale v rámci cizích, předem připravených informací. Samostatně nic nového nevymýšlet, vždyť tu máme elektronický ráj a v něm je přece všechno. Hmatatelně se nové technologie projevují na vzhledu knih: čím rychleji stoupá výkonnost technologie, tím hlouběji se propadá kultura tištěného slova. Technokrati jsou přestárlé děti, rozdíl je jen v ceně hraček. Mimochodem, naše autíčka byla ze solidního kovu, z Anglie, a chvíli vydržela, hračky našich dětí sice lépe blikají a pískají, ale hned se rozbijou, protože jsou z čínské umělé hmoty. O převratných technologiích platí nemlich to samé. Jak se objeví nějaký nový program, vidím, že oproti starší verzi chybí pár rozumných funkcí, zato má dvacet nových funkcí zbytečných. Navíc potřebuji k jeho spuštění rychlejší stroj a tudíž musím živit ty oduševnělé gentlemany, co sem ty stroje a ty programy dovážejí, a tak pořád dokola. Tuhle hru hrajeme dobrovolně, a v mém okolí přibývá těch, kteří v určité chvíli odmítnou další partii. Proto předpovídám zpomalení pokroku. 4. Ne. 61

GRAFICKÁ FIREMNÍ PROPAGACE

GRAFICKÁ FIREMNÍ PROPAGACE UNIVERZITA PALACKÉHO FAKULTA PEDAGOGICKÁ KATEDRA VÝTVARNÉ VÝCHOVY GRAFICKÁ FIREMNÍ PROPAGACE NÁVRHY PRO FIRMU FOLIOFONT Diplomová práce Jméno diplomanta: Robert Janák Studijní obor: Výtvarná výchova pro

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ. Textové editory a tabulkové procesory a jejich možnosti na ZŠ PEDAGOGICKÁ FAKULTA. Bakalářská práce

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ. Textové editory a tabulkové procesory a jejich možnosti na ZŠ PEDAGOGICKÁ FAKULTA. Bakalářská práce MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra technické a informační výchovy Textové editory a tabulkové procesory a jejich možnosti na ZŠ Bakalářská práce Brno 2007 Autor práce: Jana Stránská,

Více

Mediální výchova. Jan Pospíšil Lucie Sára Závodná. www.computermedia.cz. Nakladatelství a vydavatelství R

Mediální výchova. Jan Pospíšil Lucie Sára Závodná. www.computermedia.cz. Nakladatelství a vydavatelství R Jan Pospíšil Lucie Sára Závodná Nakladatelství a vydavatelství R www.computermedia.cz Obsah Obsah Komunikace... 6 Komunikační proces... 6 Historie komunikace... 8 Epocha znamení a signálů...8 Epocha mluvení

Více

Analýza marketingové komunikace pořadu Tečka páteční noci. Bc. Adam Rek

Analýza marketingové komunikace pořadu Tečka páteční noci. Bc. Adam Rek Analýza marketingové komunikace pořadu Tečka páteční noci Bc. Adam Rek Diplomová práce 2014 ***nascannované zadání s. 1*** ***nascannované zadání s. 2*** *** naskenované Prohlášení str. 1*** ABSTRAKT Tato

Více

NEZASTUPITELNÉ RODIČOVSKÉ KOMPETENCE aneb. co mohu pro své dítě udělat já a nikdo jiný

NEZASTUPITELNÉ RODIČOVSKÉ KOMPETENCE aneb. co mohu pro své dítě udělat já a nikdo jiný NEZASTUPITELNÉ RODIČOVSKÉ KOMPETENCE aneb co mohu pro své dítě udělat já a nikdo jiný Obsah metodických listů: 1. Vztah znamená vztáhnout ruce...05 (kompetence ke vztahu) 2. Dostupnost znamená být spolu...09

Více

Gymnázium, Ostrava-Poruba, Čs. exilu 669

Gymnázium, Ostrava-Poruba, Čs. exilu 669 Gymnázium, Ostrava-Poruba, Čs. exilu 669 Studijní opora distančního vzdělávání Formální úprava textu Libor Klubal Ostrava 2005 Recenzenti: Doc. RNDr. Jana Kapounová, CSc. Pedagogická fakulta Ostravské

Více

Počítačový design. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky

Počítačový design. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Počítačový design Informační systémy pro elektronické podnikání Robin Palička Obsah 1 Role designu ve firemní identitě...

Více

Úvod do sociální a masové komunikace

Úvod do sociální a masové komunikace Vysoká škola J. A. Komenského Tržiště 20, Praha 1 Malá Strana 118 43 Úvod do sociální a masové komunikace Dr. Josef Musil, CSc. Praha září 2004 1 Obsah 1. Komunikace jako (vše)lidský fenomén a její reflexe

Více

SLOVNÍČEK POJMŮ II. ÚVOD III. TEORETICKÉ POZNATKY

SLOVNÍČEK POJMŮ II. ÚVOD III. TEORETICKÉ POZNATKY OBSAH I. SLOVNÍČEK POJMŮ... 3 II. ÚVOD... 4 III. TEORETICKÉ POZNATKY... 5 1. Klasické televizní zpravodajství... 5 1.1. Zprávy celoplošných terestrických televizí na území ČR... 5 1.2. Regionální zpravodajství...

Více

Výběr z Inspiromatů. Sborník příspěvků z Metodického portálu

Výběr z Inspiromatů. Sborník příspěvků z Metodického portálu Výběr z Inspiromatů Sborník příspěvků z Metodického portálu Výběr z Inspiromatů Sborník příspěvků z Metodického portálu Sborník příspěvků z Metodického portálu www.rvp.cz, který vznikl v rámci projektu

Více

jazyk nejsou jenom slova

jazyk nejsou jenom slova andrea hudáková: letem tichým světem str. 6 o poezii v českém znakovém jazyce str. 9 ivo fencl o valentově románu str. 10 o vztahu neslyšících k literatuře a čtení str. 12 ivan matoušek stále a neúnavně

Více

1 / 2 0 1 3 1 /2013. Sociální sítě jsou fenoménem dnešní doby

1 / 2 0 1 3 1 /2013. Sociální sítě jsou fenoménem dnešní doby informační bulletin 1 /2013 Milí čtenáři našeho Bulletinu, dostává se Vám do rukou první číslo Informačního bulletinu Úřadu pro ochranu osobních údajů v roce 2013, kterým se tentokrát obracíme především

Více

TEX METAFONT TEX METAFONT TEX METAFONT TEX METAFONT TEX METAFONT TEX METAFONT TEX 4 ZPRAVODAJ 94

TEX METAFONT TEX METAFONT TEX METAFONT TEX METAFONT TEX METAFONT TEX METAFONT TEX 4 ZPRAVODAJ 94 b ZPRAVODAJ C S TUG b ZPRAVODAJ C S TUG b ZPRAVODAJ C S TUG b METAFONT TEX METAFONT METAFONT TEX METAFONT METAFONT TEX METAFONT METAFONT TEX METAFONT METAFONT TEX METAFONT METAFONT TEX METAFONT METAFONT

Více

KARIÉRA KONKURENCE KONFLIKTY. Ženy v podnikání. Alena Sehnalová a kol.

KARIÉRA KONKURENCE KONFLIKTY. Ženy v podnikání. Alena Sehnalová a kol. KARIÉRA KONKURENCE KONFLIKTY Ženy v podnikání Alena Sehnalová a kol. Projekt Poradenské a podpůrné centrum pro ženy začínající podnikání a ženy již podnikající (registrační číslo: CZ.1.04/3.4.04/88.00316)

Více

Já, předmětem grafického designu. Aleš Řepík

Já, předmětem grafického designu. Aleš Řepík Já, předmětem grafického designu Aleš Řepík Bakalářská práce 2013 UTB ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací 2 UTB ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací 7 ABSTRAKT Grafický design a konceptuální

Více

Masarykova univerzita. Mediální výchova v České republice a Spojených státech amerických

Masarykova univerzita. Mediální výchova v České republice a Spojených státech amerických Masarykova univerzita Pedagogická fakulta Katedra pedagogiky Mediální výchova v České republice a Spojených státech amerických Diplomová práce Brno 2011 Vedoucí práce: Mgr. Jana Krátká, Ph.D. Autor: Michal

Více

LADY N. Ostrovy velkých divů. Moře úsměvů Chantal Poullain. Nový koncept osobního bankovnictví. Časopis Dámského investičního klubu České spořitelny

LADY N. Ostrovy velkých divů. Moře úsměvů Chantal Poullain. Nový koncept osobního bankovnictví. Časopis Dámského investičního klubu České spořitelny LADY N Časopis Dámského investičního klubu České spořitelny ZIMA 2014 Moře úsměvů Chantal Poullain Nový koncept osobního bankovnictví Ostrovy velkých divů Freerider Nové Audi A6 Avant s nejnovější quattro

Více

Kolektiv autorů PORADENSTVÍ PRO OSOBNÍ ROZVOJ

Kolektiv autorů PORADENSTVÍ PRO OSOBNÍ ROZVOJ Kolektiv autorů PORADENSTVÍ PRO OSOBNÍ ROZVOJ VYSOKÁ ŠKOLA J.A. KOMENSKÉHO Praha 2004 1 Kolektiv autorů PORADENSTVÍ PRO OSOBNÍ ROZVOJ Vysoká škola J. A. Komenského s.r.o. Počet stran 199 Vydání I. Praha

Více

ZPRAVODAJ. Československého

ZPRAVODAJ. Československého CST U G Zpravodaj Československého sdružení uživatelů TEXu Zpravodaj Československého sdružení uživatelů TEXu Zpravodaj Československého sdružení uživatelů TEXu Zpravoda jčeskoslovenského sdružení uživatelů

Více

Univerzita Karlova v Praze Pedagogická fakulta. Katedra pedagogické a školní psychologie

Univerzita Karlova v Praze Pedagogická fakulta. Katedra pedagogické a školní psychologie Univerzita Karlova v Praze Pedagogická fakulta Katedra pedagogické a školní psychologie Dětská kresba, její vývoj mezi šestým a osmým rokem věku a úvod do její hlubinné interpretace (kazuistika) Eva Kadlecová

Více

Interaktivní angličtina pro děti předškolního věku. Simona Sasinová

Interaktivní angličtina pro děti předškolního věku. Simona Sasinová Interaktivní angličtina pro děti předškolního věku Simona Sasinová Bakalářská práce 2010 UTB ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací 2 UTB ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací 3 UTB ve Zlíně,

Více

POČÍTAČOVÁ GRAFIKA. Mgr. Milan Kovařík. učební text. Registrační číslo projektu : CZ.1.07/1.1.02/01.0013

POČÍTAČOVÁ GRAFIKA. Mgr. Milan Kovařík. učební text. Registrační číslo projektu : CZ.1.07/1.1.02/01.0013 I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Střední odborná škola průmyslová Edvarda Beneše a Střední odborné učiliště, Břeclav, nábřeží Komenského 1 Registrační číslo projektu : CZ.1.07/1.1.02/01.0013

Více

Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze. Katedra dějin umění a estetiky. Diplomová práce. Mgr. Kateřina Šlaufová

Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze. Katedra dějin umění a estetiky. Diplomová práce. Mgr. Kateřina Šlaufová Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze Katedra dějin umění a estetiky Diplomová práce Mgr. Kateřina Šlaufová Vizuální smog v Pražské památkové rezervaci Visual Pollution in the Prague Historical Town

Více

Obsah 8 Úvod 8 Jídelny.cz v roce 2 9 Jak se dělá Zpravodaj 10 Pozvánka na semináře 12 Reportáž ze semináře 13 Jak VIS začala užívat internet 14 Já a internet 15 Jak mi pomáhá internet 17 Internet a volný

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA. Vliv počítačových her na děti a mládež PEDAGOGICKÁ FAKULTA. Bakalářská práce. Brno 2006 KATEDRA SOCIÁLNÍ PEDAGOGIKY

MASARYKOVA UNIVERZITA. Vliv počítačových her na děti a mládež PEDAGOGICKÁ FAKULTA. Bakalářská práce. Brno 2006 KATEDRA SOCIÁLNÍ PEDAGOGIKY MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA SOCIÁLNÍ PEDAGOGIKY Vliv počítačových her na děti a mládež Bakalářská práce Brno 2006 Vedoucí bakalářské práce: PhDr. Mgr. Tomáš Čech, Ph.D. Vypracovala:

Více

2007 ročník 59. 40 Kč

2007 ročník 59. 40 Kč 10 2007 ročník 59 40 Kč M Ě S Í Č N Í K P R O K N I H O V N Y obsah 274 Hledání identity ve virtuálních a fragmentárních světech médií/ Zdeněk Jonák 281 Knihovna Matice slezské se představuje 1/ David

Více

Obsah Úvod...5 Miliony za jediný den práce...14 V čem je tedy trik?...15 Vaše největší chyba...16 Vytvořit jednou, prodat tisíckrát...17 Co se nejsnadněji prodává na internetu?...18 Jaký druh produktu

Více

KL19.indd 1 9.6.2005, 20:09:39

KL19.indd 1 9.6.2005, 20:09:39 KL19.indd 1 9.6.2005, 20:09:39 Kritické listy odborný pedagogický čtvrtletník, který vychází od roku 2001 99 % příspěvků píšou učitelé z praxe vždy najdete lekce do svého vyučování v každém čísle naleznete

Více

Komparace e-shopů z hlediska použitelnosti. Lenka Wehrenbergová

Komparace e-shopů z hlediska použitelnosti. Lenka Wehrenbergová Komparace e-shopů z hlediska použitelnosti Lenka Wehrenbergová Bakalářská práce 2012 ABSTRAKT Tato práce čtenáře obeznámí s problematikou navrhování webů ve vztahu k jejich zaměření, funkci a cílové

Více

Internetová reklama. Rostislav Kříž

Internetová reklama. Rostislav Kříž Internetová reklama Rostislav Kříž Brno 2001 Rostislav Kříž Internetová reklama 2 Abstract Kříž, R. Internet Advertisement. Brno, 2001. This script is oriented towards the history, the various forms and

Více