S t a l e t á P r a h a P o k yn y p r o a u t o r y

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "S t a l e t á P r a h a P o k yn y p r o a u t o r y"

Transkript

1 S t a l e t á P r a h a P o k yn y p r o a u t o r y Autor ručí za věcný obsah příspěvků a za to, že příspěvek ani žádná jeho část (včetně obrazových příloh) není v rozporu se zákonem č. 121/2000 Sb. (autorský zákon) v platném znění. Autorské příspěvky ve Staleté Praze se dělí na 6 typů dle následujících rubrik studie, materiálie, review, sdělení, bibliografická služba, aktuality definovaných na Každý rukopis zaslaný do redakce pro rubriky Studie Materiálie a Review prochází recenzním řízením. Pro rubriku Sdělení mohou být přijaty i kratší články, které dle povahy příspěvku recenzovány nebudou. Takovéto příspěvky mohou postrádat cizojazyčné resumé. Rukopisy jsou posuzovány minimálně dvěma recenzenty. S výsledky recenzního řízení je autor seznamován pracovníky redakce. Autoři jsou povinni zapracovat či jinak zohlednit recenzentovy připomínky do textu. V případě nesouhlasu s připomínkou má autor možnost písemně obhájit své odborné stanovisko. Výsledek recenzního řízení vyjadřuje názor redakce. V kompetenci vedoucího redaktora (= šéfredaktora) časopisu je zhodnocení odborné úrovně textů a doporučení pro redakční radu, konečné rozhodnutí o publikaci textů a rozhodnutí o skladbě čísla včetně omezeného zařazení nerecenzovaných příspěvků. Skladba aktuálního čísla časopisu bude projednávána na nejbližším jednání redakční rady, která doporučí výběr recenzentů jednotlivých příspěvků. Příspěvky nejsou honorovány. Články přijímá redakce na adrese: Redakce časopisu Staletá Praha Na Perštýně Praha 1 dle zaměření příspěvku (archeologie); Formální požadavky obecné Text je nutné předat v elektronické podobě (CD, ) a v jednom výtisku v normalizované podobě. Přijímány jsou rukopisy v textovém formátu Word (doc, rtf). 1 strana = písmo Times New Roman, velikost 12 bodů, řádkování 1,5 (cca 3000 znaků vč. mezer). 1 strana je odlišná od 1 normostrany (= 1800 znaků včetně mezer, 60 úhozů / 30 řádek; písmo Courier, velikost 12 bodů, řádkování 1,5) Jména a názvy v celém textu shodně. U cizích místních jmen použít zavedené české přepisy a při prvním použití uvést v závorce název v původním jazyce. Zkratky při prvním použití vypsat. V citaci literatury místo vydání v originále. Neodsazovat začátky odstavců (ani tabulátory ani mezerami). Znakem pro další odstavec je enter na konci odstavce, proto enterem ukončovat výhradně odstavce. Nepoužívat dělení slov. Mezera mezi slovy je vždy jen jedna. Po zkratce či řadové číslici s tečkou následuje vždy mezera: čp. 518, 9. století Závorky a uvozovky se píší těsně u slova uvnitř závorky či uvozovek: slovo (slovo) "slovo". Rozlišovat krátkou pomlčku a spojovník. Pomlčka není spojovník. Pomlčka (krátká) s mezerou před i za: slovo slovo (slovo mezera pomlčka mezera slovo).

2 Ale: u intervalů (stránek, roků, mezi daty) mezery u pomlčky nejsou číslo číslo (číslo pomlčka číslo) ( ; 1. srpna 1. září). Spojovník se píše bez mezer vždy: pochybujeme-li. U názvů správních celků se nepoužívá pomlčka, ale spojovník: Praha-Vršovice, Praha 4- Krč. Kurzivu užívat v textu vždy a) u názvů časopisů, knih, katalogů, diplomních (apod.) prací, výstav, b) latinských termínů a c) zpravidla také u názvů uměleckých děl. Uvozovky vyznačují jen citáty (bez kurzivy). Kurzivu s uvozovkami nepoužívat. Životní data: Jméno mezera Příjmení mezera závorka hvězdička v symbolech mezera datum s mezerami mezera krátká pomlčka mezera křížek mezera datum s mezerami závorka Příklad: Věra Frömlová ( ). Formální požadavky na články Součásti příspěvku: Recenzované příspěvky: rubriky Studie, Materiálie, Review Nerecenzované příspěvky: rubriky Sdělení, Aktuality 1. Stať 1. Stať 2. Seznam literatury 2. Seznam literatury 3. Seznam a popis obrázků 3...Seznam a popis obrázků 4. Abstrakt (důraz na cíle práce) 5. Klíčová slova 6. Podklad pro cizojazyčné resumé (důraz na výsledky) 6. Podklad pro cizojazyčné resumé (může být, nezávazné) 7. Obrázky 7. Obrázky 8. Údaje o autorech 8. Údaje o autorech 9. Eventuálně návaznost na výzkumný projekt Rozsah: Studie, Review 8 30 stran (bez popisů obrázků 3., dále bez 5., 7., 8., Materiálie 4 strany a více Rozsah: Maximálně 5 stran (bez součástí rukopisu 3., 7., 8.) ad 1. Stať Odkazy v textu a) na literaturu, b) na poznámky,.c) na obrázky. ad 1a. Odkazy na literaturu a prameny Odkaz na literaturu v hlavním textu, nikoliv v poznámce. Odkaz v závorce ve větě (Příjmení mezera rok čárka mezera číslo stránky nebo interval). Příklad:.. shledal metodickou pochybnost (LUDVÍKOVSKÝ 1972, 15). V případě spoluautorů (Příjmení lomítko Příjmení mezera rok čárka mezera stránka). Příklad:.. s trojchórovým závěrem dle příkladu z Burgund (ČIHÁKOVÁ/KOVÁŘ 2006, 15). V případě více než 3 spoluautorů Příjmení et al. mezera rok. Plná citace je uvedena v seznamu literatury na konci článku. Odkazy běžným písmem, nikoliv tučně. Příjmení psáno KAPITÁLKAMI (viz citační úzus).

3 Nepoužívat zkratku pro stránku (s, str.). (VILÍMKOVÁ/LÍBAL 1969, 25 89; BORKOVSKÝ 1970, 125 obr. 17 tj. obrázek 17 na straně 125) Odkazy na prameny, které (např. na rozdíl od pasportů, nálezových zpráv aj.) nelze citovat způsobem identickým s odkazem na literaturu, budou v poznámkách pod čarou. ad 1b. Odkazy na poznámky Poznámky jsou pod čarou. Jsou automaticky vázány s číslem poznámky připojeným do textu standardním postupem (pro MS Office...): na horní liště Vložit / Odkaz / Poznámka pod čarou / Umístění Poznámky pod čarou, Formát 1, 2, 3 / na konci okna Vložit. U MS Office... Odkazy / tlačítko Vložit poznámku pod čarou. Automatické číslo poznámky se vkládá vždy za slovo bez mezery, za čárku či za tečku za větou také bez mezery. Vzhledem se odkaz neliší od horního indexu (poznámka. 5 ), liší se ale uvedeným způsobem vložení. ad 1c. Odkazy na obrázky Vloženy do textu závorka kulatá obr tečka mezera číslo tučně závorka. Vše tenké, jen číslo obrázku tučně. Příklad:... s kamennými hradbami (obr. 25), stavěnými... Odkaz stejné velikosti jako text, tj. v hlavním textu 12, v poznámce 10. Čísla obrázků musí v textu plynule narůstat, nesmí být zpřeházená. Čísla se obrázkům přidělují nejdříve v textu, podle postupných odkazů v textu. ad 2. Seznam literatury citační úzus Citace je rozdělena na 2 části. Zleva kód, pod kterým je uvedena odkazem v textu (viz ad 1a). Vpravo plná citace. Obě části odděluje mezera dlouhá pomlčka mezera. Příklad: MENCLOVÁ 1976 Dobroslava MENCLOVÁ: České hrady I. Praha Pravá část plná citace: Jméno (celé) Příjmení dvojtečka V případě více autorů Jméno (celé) Příjmení mezera lomítko mezera Jméno Příjmení dvojtečka. V případě více než 3 autorů (v levé části Příjmení et al.) v pravé části vypsat autory jmenovitě. Příklad: RAZÍM/RAZÍM 2001 Vladislav RAZÍM / Daniel RAZÍM:... Příklad: ČTVERÁK ET AL Vladimír ČTVERÁK / Michal LUTOVSKÝ / Miloslav SLABINA / Lubor SMEJTEK: Encyklopedie hradišť v Čechách. Praha PŘÍJMENÍ KAPITÁLKAMI. možno napsat dvěma způsoby: a), b). způsob a): příjmení normálním písmem, do bloku / horní lišta Formát / Písmo / v okně najít vpravo kapitálky a zatrhnout / OK. Pro každý případ opakovat, (popř. blokem označit více najednou). U verze MS Word 2007: záložka Domů / rozbalovací nabídka Písmo / v okně najít vpravo kapitálky a zatrhnout / OK. způsob b): aktivovat trvalé nastavení na klávesnici a pak používat klávesovou zkratku. Nástroje / Vlastní / v okně dole Klávesnice / v okně Kategorie zvolit Formát a v okně Příkazy zvolit Kapitálky (abecední řazení), v okně Aktuální zkratka se objeví Shift+Ctrl+K / kurzor do sousedního pole Stiskněte klávesovou zkratku a stisknout zkratku. Zkratka se v okně objeví. / Přiřadit. Do kapitálek se upraví jen běžné písmo, nikoliv verzálky. Jména velkým písmenem zkomplikují převod! Jméno (celé) PŘÍJMENÍ dvojtečka Název stati tečka. Za názvem stati tečka vždy, nezávisle, zda jde o knihu, článek ve sborníku či v časopise. Příklad: NECHVÁTAL 2007 Bořivoj NECHVÁTAL: K archeologickému poznání baziliky sv. Vavřince na Vyšehradě. Dále pokračování různé dle druhu publikace. Kniha: místo vydání mezera rok tečka. Opakované (druhé) vydání: Opakované rozšířené vydání: 2., rozšířené vydání, Praha 2005.

4 Příklad: PROCHÁZKA 2009 Rudolf PROCHÁZKA: Vývoj opevňovací techniky... v raném středověku. Brno Časopis: Před názvem časopisu In: nevkládáme (jen u sborníku a kapitoly v knize). Název časopisu ročník čárka rok vydání čárka, rozsah stran (číslo pomlčka číslo). Příklad: FROLÍK 2002 Jan FROLÍK: Zamyšlení...opevnění Pražského hradu a Malé Strany. Archeologické rozhledy 54, 2002, V případě vyšší periodicity bez průběžného číslování, každé číslo od strany 1: Název ročník čárka rok vydání lomítko číslo sešitu čárka rozsah stran. Příklad: VESELÝ/PATRNÝ 2008 Jan VESELÝ / Michal PATRNÝ 2008: Románská věž na malostranském konci Karlova mostu v Praze. Průzkumy památek XV, 2008/2, Ročník arabskou číslicí. Sborníky (a autory odlišené kapitoly v knihách): In: Název sborníku (knihy) čárka Jméno Příjmení (závorka ed. závorka) čárka místo a rok vydání čárka rozsah stran. V případě více editorů: Příklad: NECHVÁTAL 2007 Bořivoj NECHVÁTAL: K archeologickému poznání baziliky sv. Vavřince na Vyšehradě. In: Královský Vyšehrad III. Sborník příspěvků ze semináře Vyšehrad a Přemyslovci. Bořivoj Nechvátal / Jiří Huber / Jan Kotous (eds.). Praha / Kostelní Vydří 2007, Každá citace je ukončena tečkou. ad 3. Popis obrázků Název obrázku: Obr tečka mezera číslo tečka. Vše tučně. Příklad: Obr. 1. Popis obrázku (eventuálně další komentář) slabě. Každý popis začíná lokalizací (kontrola pro redakci, nemusí být vždy vytištěna). Příklad: Praha-Vršovice, čp. 304.; Bylany (okres Kutná Hora). Odkazy na barevné rozlišení, šrafy apod. zvýraznit tučně. Příklad: modře zdivo raně gotické starší; husté křížkování gotická fáze; 1 ohradní zeď. Popisky ilustrací musejí obsahovat údaj o autorství, bez něho nemůže být obrázek do časopisu zařazen. U obrazového materiálu přebíraného od druhých osob, z archivů, případně publikací je nutné redakci předat přesnou informaci o majetkových vztazích k předmětu příspěvku a o autorských právech k publikování. Součástí autorského údaje je i rok pořízení obrázku (fotografie, plánu) Odkaz na autorství v závorce na konci popisky dvěma způsoby a), b). a) pro krátký odkaz: autorství v závorce je součástí poslední věty popisky, tečka proto až za závorkou. Příklad: Obr. 1. Zlomek raně gotického prutu s motivem diamantování (kresba S. Svatošová, 2009). b) pro dlouhý odkaz (delší samostatná věta): uvnitř závorky je celá věta, proto velké písmeno a tečka v závorce. Za závorkou už tečka není. Příklad:.., že Kampa a Klárov byly ostrovy. (Podklad J. Havrdy a J. Hlavatého upravil M. Ďurica, 2009.) ad 6. Podklad pro cizojazyčné resumé Souhrn má být zkrácenou, přesto plnohodnotnou verzí vlastního příspěvku, proto do zhuštěného textu by měly být zapojeny i odkazy na literaturu a obrazovou přílohu. Český podklad pro překlad by neměl překročit 3 strany. Překlady do německého či anglického jazyka (dle přání autora) zajistí do délky 3 stran redakce. Dodání cizojazyčného resumé přímo autorem je vítáno, v takovém případě redakce žádá o českou verzi.

5 ad 7. Obrazové přílohy Obrázkové přílohy budou poskytnuty výhradně za účelem publikování příspěvku, na požádání budou vráceny. Obrazovými přílohami se rozumí veškerý materiál, který není ve formátu Stati tabulky, grafy, foto, plány, perokresby apod. (dále obrázky). Nejsou součástí textu, musí být předány samostatně, do textu budou zapojeny až v předtiskové přípravě. Veškerý obrazový materiál tvoří jednotnou řadu Seznam a popis obrázků. Číselná řada obrázků je uspořádána dle toku textu (viz ad 1c). Časopis je barevný. Redakce přijímá obrazové přílohy výhradně v elektronické podobě (eventuálně může autorovi vypomoci dle možností). Tabulky a grafy redakce žádá ve formátu.xls. Plány, mapy a foto ve formátu.tiff. U fotografií je možno i.jpeg. Minimální rozlišení 400 dpi, raději větší. U map, plánů, reprodukcí min. rozlišení 600 dpi. Při zasílání příspěvku mailem neměnit formát ani rozlišení, ale poslat přes úschovnu, možno i rozděleně do více zásilek. Obrázky dodat upravené na šířku 18,5 cm. V tiskárně budou upraveny do jedné ze 4 možných šířek: 18,5 cm (šířka zrcadla), 13,5 cm, 9 cm, 4 cm. Je vhodné, aby autor určil, které obrázky pokládá za důležité, aby nebyly výrazně zmenšeny. Jeho návrh bude posouzen z hlediska kvality obrázku a typografických potřeb časopisu. Po zmenšení obrázku do požadovaného formátu nesmí klesnout výška písmen pod 2 mm. Obrázky nerámovat, jednotný rámeček dostanou obrázky v tiskárně. Dle povahy obrázku požaduje redakce grafické měřítko (u plánů, map i předmětů), směrovou růžici, názvy ulic. Při číslování obrázků pro čísla 1 9 použít kvůli řazení ad 8 Údaje o autorech Pro vizitku na konci článku prosíme uvést název a adresu zaměstnavatele a kontaktní e- mailovou adresu autorů příspěvku (bude zveřejněno). Pro redakci prosíme uvést adresu bydliště a telefonní spojení na všechny autory včetně autorů ilustrací, budou muset být redakcí kontaktováni. Od autorů, spoluautorů a autorů ilustrací bude redakce potřebovat písemný souhlas s publikováním. Korektury: Po přijetí textu k publikování je text jazykově, graficky a editorsky zpracován. Před předáním ke grafické úpravě je text zaslán em k 1. korektuře. Před publikováním je již zalomený text poskytnut k další autorské korektuře. Úpravy nejsou v textu vyznačeny. Autorské korektury jsou autorům zasílány em (stránkové korektury). Seznam používaných kódů (držet Alt, Crtl po dobu vyťukání kódu): Spojovník - Alt+0173; nebo Alt+45 Krátká pomlčka Ctrl+Num- Dlouhá pomlčka Alt+0151; nebo Alt+Ctrl+Num- Hvězdička u data narození * Num*; nebo Alt+42 Křížek u data úmrtí Alt+0134

Pokyny pro autory textů odevzdávaných do časopisu Zprávy památkové péče

Pokyny pro autory textů odevzdávaných do časopisu Zprávy památkové péče Pokyny pro autory textů odevzdávaných do časopisu Zprávy památkové péče Cílem časopisu je publikovat nejzajímavější příspěvky ze všech oborů, které souvisejí s péčí o památky. Časopis je rozdělen na dvě

Více

CO MÁ ZNÁT AUTOR PŘÍSPĚVKU DO ČASOPISU SOUDNÍ INŽENÝRSTVÍ

CO MÁ ZNÁT AUTOR PŘÍSPĚVKU DO ČASOPISU SOUDNÍ INŽENÝRSTVÍ Ing. Jan Búřil CO MÁ ZNÁT AUTOR PŘÍSPĚVKU DO ČASOPISU SOUDNÍ INŽENÝRSTVÍ 1. STRUČNÝ POPIS PROCESU ZPRACOVÁNÍ PŘÍSPĚVKU Pro jednodušší pochopení požadavků na podklady pro příspěvky do časopisu Soudní inženýrství

Více

POKYNY PRO VYPRACOVÁNÍ BAKALÁŘSKÉ A DIPLOMOVÉ PRÁCE

POKYNY PRO VYPRACOVÁNÍ BAKALÁŘSKÉ A DIPLOMOVÉ PRÁCE POKYNY PRO VYPRACOVÁNÍ BAKALÁŘSKÉ A DIPLOMOVÉ PRÁCE na Fakultě životního prostředí Univerzity J. E. Purkyně v Ústí n. L. a) Zadávané téma BP nebo DP musí mít přímou vazbu na studovaný obor. b) Zadání BP

Více

VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA. Formální úprava bakalářské práce

VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA. Formální úprava bakalářské práce VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA Formální úprava bakalářské práce Typografická pravidla pro studenty VŠPJ RNDr. Jana Borůvková, Ph.D. Jihlava 2009 Obsah 1 ÚVOD DO TYPOGRAFIE... 3 1.1 ODSTAVEC... 3 1.2

Více

Pravidla pro formální úpravu textu seminárních prací

Pravidla pro formální úpravu textu seminárních prací Pravidla pro formální úpravu textu seminárních prací Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Mladá Boleslav, B. Němcové 482 - s využitím ČSN 01 6910 Jednotná struktura práce: TITULNÍ

Více

Masarykova střední škola chemická

Masarykova střední škola chemická Masarykova střední škola chemická Křemencova 12/179,116 28 Praha 1 URL: http://www.mssch.cz Tel: 222 924 444 e-mail: info@mssch.cz Formální úprava ročníkové práce Obsah 1 ÚVOD 2 POKYNY PRO DIGITÁLNÍ PODOBU

Více

JAK NAPSAT BAKALÁŘSKOU PRÁCI

JAK NAPSAT BAKALÁŘSKOU PRÁCI Mendelova univerzita v Brně Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií JAK NAPSAT BAKALÁŘSKOU PRÁCI Jana Borůvková Brno 2010 Obsah 1 ÚVOD... 7 2 ÚVOD DO TYPOGRAFIE... 9 2.1 ODSTAVEC... 9 2.2 PÍSMO...

Více

Mendelova univerzita v Brně Agronomická fakulta Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství oddělení zoologie

Mendelova univerzita v Brně Agronomická fakulta Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství oddělení zoologie Mendelova univerzita v Brně Agronomická fakulta Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství oddělení zoologie Pokyny a doporučení k psaní, úpravě a náležitostem závěrečných prací a pokyny k jejich

Více

Metodické pokyny ke zpracování absolventské práce

Metodické pokyny ke zpracování absolventské práce Vyšší odborná škola ekonomická, sociální a zdravotnická, Obchodní akademie, Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola, Most, příspěvková organizace Metodické pokyny ke zpracování absolventské

Více

JAK PSÁT MATURITNÍ PROJEKT

JAK PSÁT MATURITNÍ PROJEKT JAK PSÁT MATURITNÍ PROJEKT Eva Gapková RNDr. Josef Lhoťan I. Formální náležitosti práce Úvodní část 1. Titulní list není označen číslicí. Měl by být vkusně upraven. Vzor je uveden v příloze č. 1. Důležité

Více

Specifika katedry KŘ (PA) ke zpracování a odevzdání BP a DP (určeno přednostně pro vedoucí prací)

Specifika katedry KŘ (PA) ke zpracování a odevzdání BP a DP (určeno přednostně pro vedoucí prací) Specifika katedry KŘ (PA) ke zpracování a odevzdání BP a DP (určeno přednostně pro vedoucí prací) Chronologie postupu (uvedené termíny vždy zkontrolovat s aktuálními požadavky na příslušný AR, které jsou

Více

BAKALÁŘSKÉ A DIPLOMOVÉ PRÁCE NA UK FTVS

BAKALÁŘSKÉ A DIPLOMOVÉ PRÁCE NA UK FTVS BAKALÁŘSKÉ A DIPLOMOVÉ PRÁCE NA UK FTVS Cílem závěrečné práce je prokázat schopnost písemně formulovat výsledky samostatné odborné, resp. vědecké práce, prováděné pod dohledem vedoucího práce. Její obsah

Více

Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Kopřivnice, příspěvková organizace. Střední odborná škola MATURITNÍ PRÁCE

Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Kopřivnice, příspěvková organizace. Střední odborná škola MATURITNÍ PRÁCE Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Kopřivnice, příspěvková organizace Střední odborná škola MATURITNÍ PRÁCE název práce Obor: Třída: Školní rok: jméno a příjmení autora

Více

POKYNY KE ZPRACOVÁNÍ ZÁVĚREČNÉ PRÁCE

POKYNY KE ZPRACOVÁNÍ ZÁVĚREČNÉ PRÁCE POKYNY KE ZPRACOVÁNÍ ZÁVĚREČNÉ PRÁCE Možnou koncepci závěrečné práce je třeba dobře promyslet a o návrhu se poradit se svým školitelem. Práce by měla vycházet ze studia: 1. Pedagogické psychologie, zejména

Více

Zpracování kvalifikačních prací metodická pomůcka pro psaní závěrečných a studentských vědeckých odborných prací

Zpracování kvalifikačních prací metodická pomůcka pro psaní závěrečných a studentských vědeckých odborných prací Vysoká škola obchodní a hotelová Alena Klapalová, Jakub Trojan, Zdeněk Málek Zpracování kvalifikačních prací metodická pomůcka pro psaní závěrečných a studentských vědeckých odborných prací Brno 2013 Recenzent:

Více

Formální úprava maturitní práce

Formální úprava maturitní práce Formální úprava maturitní práce 2014/15 1 Obsah 1. Úvod... 3 2. Členění práce... 4 2.1 Úvodní část... 4 2.2 Textová část... 6 2.3 Závěrečná část... 6 3. Provedení dokumentu... 7 3.1 Formátování textu...

Více

Formální úprava absolventské práce

Formální úprava absolventské práce Formální úprava absolventské práce Student by měl odevzdat i po formální stránce kvalitní práci nejen proto, že se to vyžaduje a je to součást hodnocení práce, ale též proto, že při dodržení základních

Více

OBSAH. 1 Typografie a MS Word 2 1.1 Uživatelská nastavení programu MS Word... 2 1.2 Písmo... 4 1.2.1 Nastavení písma... 4

OBSAH. 1 Typografie a MS Word 2 1.1 Uživatelská nastavení programu MS Word... 2 1.2 Písmo... 4 1.2.1 Nastavení písma... 4 OBSAH 1 Typografie a MS Word 2 1.1 Uživatelská nastavení programu MS Word................. 2 1.2 Písmo...................................... 4 1.2.1 Nastavení písma............................ 4 1.2.2

Více

Tematický blok 4.2 - Metody odborné práce, tvorba textu ZP, formální podoba ZP

Tematický blok 4.2 - Metody odborné práce, tvorba textu ZP, formální podoba ZP Tematický blok 4.2 - Metody odborné práce, tvorba textu ZP, formální podoba ZP Obsah kapitoly Chyba! Chybný odkaz na záložku. Obsahem kapitoly je seznámení se základními pravidly věnujícím se formální

Více

INFORMACE A ZÁSADY K VYPRACOVÁNÍ BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

INFORMACE A ZÁSADY K VYPRACOVÁNÍ BAKALÁŘSKÉ PRÁCE INFORMACE A ZÁSADY K VYPRACOVÁNÍ BAKALÁŘSKÉ PRÁCE Všeobecné informace Termíny spojené s přípravou, vypracováním a odevzdáním Podkladů pro zadání BP, Zadání BP (tzv. zadávacích listů) a vlastní bakalářské

Více

CHARAKTERISTIKA ČASOPISU A POKYNY AUTORŮM

CHARAKTERISTIKA ČASOPISU A POKYNY AUTORŮM CHARAKTERISTIKA ČASOPISU A POKYNY AUTORŮM 1 CHARAKTERISTIKA ČASOPISU Časopis Auspicia je nezávislým recenzovaným neimpaktovaným vědeckým časopisem pro otázky společenských věd. Je zaloţen na 5 základních

Více

DTP A POKROČILÉ ZPRACOVÁNÍ TEXTU

DTP A POKROČILÉ ZPRACOVÁNÍ TEXTU DTP A POKROČILÉ ZPRACOVÁNÍ TEXTU 2006 OBSAH SOŠS a SOU Kadaň Školení SIPVZ DTP a pokročilé zpracování textu 1 PÍSMO... 4 1.1 Historie... 4 1.1.1 Johannes Gensfleisch - Gutenberg... 4 1.1.2 Claude Garamond

Více

Diplomový seminář příručka k tvorbě absolventské práce Mgr. Stanislava Špirková

Diplomový seminář příručka k tvorbě absolventské práce Mgr. Stanislava Špirková AHOL Vyšší odborná škola o.p.s., Ostrava - Zábřeh Diplomový seminář příručka k tvorbě absolventské práce Mgr. Stanislava Špirková Vydáno pro vnitřní potřebu školy 2006 OBSAH Úvod...1 1. Téma absolventské

Více

Pokyny k vypracování ročníkové seminární práce ve školním roce 2014/2015 na Biskupském gymnáziu Bohuslava Balbína v Hradci Králové

Pokyny k vypracování ročníkové seminární práce ve školním roce 2014/2015 na Biskupském gymnáziu Bohuslava Balbína v Hradci Králové Pokyny k vypracování ročníkové seminární práce ve školním roce 2014/2015 na Biskupském gymnáziu Bohuslava Balbína v Hradci Králové A) Organizační pokyny Volba tématu Každý student v průběhu septimy zpracovává

Více

Směrnice. Směrnice ředitele č. 3/2010, kterou se stanoví náležitosti kvalifikačních prací na Vyšší odborné škole SOKRATES

Směrnice. Směrnice ředitele č. 3/2010, kterou se stanoví náležitosti kvalifikačních prací na Vyšší odborné škole SOKRATES Strana: 1/11 Směrnice ředitele č. 3/2010, kterou se stanoví náležitosti kvalifikačních prací na Vyšší odborné škole SOKRATES Ředitel, v souladu se Studijním a zkušebním řádem stanovuje: Část I.: Společná

Více

Počítač jako nástroj ke zpracování textů

Počítač jako nástroj ke zpracování textů Papír skutečně znamenal převrat v rozšiřování psaného slova. Knihy se musely psát ručně a to jejich cenu zvyšovalo. Bylo nutné vymyslet způsob, jak zrychlit a zjednodušit výrobu knih. Doposud ruční opisování

Více

Pokyny pro autory. Základní pokyny

Pokyny pro autory. Základní pokyny Pokyny pro autory Základní pokyny Rukopis zašlete v elektronické podobě emailem nebo doneste osobně ke stažení z flash disku na adresu redakce ve formátu DOC (nebo TXT, RTF) v rozsahu maximálně 20 normalizovaných

Více

VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ABSOLVENTSKÁ PRÁCE název práce

VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ABSOLVENTSKÁ PRÁCE název práce Střední prů myslová škola elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Pardubice, Karla IV. 13 VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ABSOLVENTSKÁ PRÁCE název práce prosinec 2006 jméno a příjmení autora FORMÁLNÍ STRÁNKA ZPRACOVÁNÍ

Více

OBCHODNÍ AKADEMIE A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA PŘÍBRAM. Metodické pokyny pro zpracování absolventských prací

OBCHODNÍ AKADEMIE A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA PŘÍBRAM. Metodické pokyny pro zpracování absolventských prací OBCHODNÍ AKADEMIE A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA PŘÍBRAM Metodické pokyny pro zpracování absolventských prací Příbram 2015 Vzor textu na deskách absolventské práce Obchodní akademie a Vyšší odborná škola, Příbram

Více