Březen 03 číslo 3 ročník IX.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Březen 03 číslo 3 ročník IX."

Transkript

1 Březen 03 číslo 3 ročník IX. Z výroků sv. Bernarda Někteří hledají vědění, aby mnoho znali, a to je zvědavost. Jiní, aby byli známí, a to je marnivost; jiní, aby prodávali své vědění, a to je vypočítavost bez ušlechtilosti; jiní, aby se vzdělali, což je moudrost; jiní konečně, aby vzdělávali své bližní - a to je láska. *** Tři největší přednosti člověka jsou: svobodná vůle, vědění a ctnost; ale volnost bez vědění je marná a vědění bez ctnosti nedává užitku; vědění bez lásky rodí jen pýchu, láska pak bez vědění vždy bloudí. *** Jak tě cenil Bůh, posud z toho, čím pro tebe se stal! *** Padl anděl v nebi před Tváří Boží, padl Adam v ráji v místě rozkoše, padl Jidáš na zemi ve škole Spasitele. To pravím, aby si nikdo nelichotil: Místo toto svaté jest, protože ne místo lidi, nýbrž lidé místo posvěcují. Z OBSAHU 8. března Slavnost sv. Jana z Boha... 2 Ten člověk je úplná nula... 3 Srdíčko... 4 Četli jste už?... 6 Zkušenost kněze... 6 Co mě v poslední době zaujalo... 7 Viděli jste film s názvem Ecce homo kardinál?... 8 Mariánská pouť v Letovicích... 8

2 8. března Slavnost sv. Jana z Boha, zakladatele řádu Milosrdných bratří. Jan z Avily (+1569), horlivý kazatel a misionář v den svatých Fabiána a Šebestiána r káže v Granadě. Jan Ciudad (Jan z Boha), zasažen těmito slovy činí pokání a začíná novou epochu svého života. Jaká to byla slova? Evangelium sv. Lukáše (6, 17-19): Sešel s nimi dolů a na rovině zůstal stát; a s ním veliký zástup jeho učedníků a veliké množství lidu z celého Judska i z Jeruzaléma, z pobře í Tyrského a Sidonského; ti všichni přišli, aby ho slyšeli a byli uzdraveni ze svých nemocí. Uzdravovali se i ti, kteří byli sužováni nečistými duchy. A každý ze zástupu se ho snažil dotknout, poněvadž z něho vycházela moc a uzdravovala všechny. Jan z Avily: Kdyby Ježíš nesestoupil z hory dol do roviny, to znamená z výšin svého majestátu k nám, co by z nás bylo? Z stali bychom sami ve své slabosti. Kdyby Pán neodlo il šat své vznešenosti, zůstali by lidé plni b d a hanebností. Kdyby Kristus nesestoupil z lásky k nám do našich trampot, z stali bychom jejich v zni. Ale tím, e sestoupil z hory, odva ují se přistoupit k němu kulhaví, slepí i ostatní nemocní, a všichni jsou uzdraveni. P istupte tedy ke své spáse a dávejte pozor, jak to u iníte. Nesta í tla it se v zástupu, musíte přistoupit a dotknout se. A zde se d je ta chyba. My se k n mu tla íme, ale nedotýkáme se. A další chyba těch, kteří se ho přicházejí dotknout, aby byli uzdraveni. je v tom, že svému doteku nedopřejí dost času. Kdybyste věděli, co to znamená dospět ke Kristu, nevzdalovali byste se, ale hledali cestu k němu, i když by byla trnitá a nepohodlná. Vězte tedy, že to, co se v očích světa jeví jako ubohé, trapné, pokorné, ponížené, právě to má větší cenu než to, co ti, kteří nejsou učedníky Kristovými, pokládají za nejcennější. Chcete, abych vás přesvědčil lépe? Před čím nejvíce prchají synové světa? Před chudobou, bolestí, pronásledováním. Co hledají? Bohatství, pocty, zábavy. Bolest učedníka Kristova se mění v blaženost, radost světáka se stává nářkem, bolestí, neštěstím a zlem. To jsou slova toho, který nás neklame. Bůh přidává tak chutné koření do bolesti, chudoby a protivenství těch, kteří pro něho trpí, e to převyšuje všechny pomíjející radosti synů světa. Bude to sám Pán, který nám vlastníma rukama osuší slzy. Díky této jistotě pohrdl Mojžíš palácem faraona i poctou být synem jeho dcery a dal přednost pronásledování. Z téhož přesvědčení se mnozí světci chovali podobně. Chcete znát další důvod schopný proměnit pláč v radost a obtíže ve věci lahodné? Je to cesta našeho Lodivoda. Myslete na příklad, který nám zanechal Ježíš Kristus. Na tom však Pán nemá dost. Nejenže proměňuje strasti svých učedníků v lahodnou radost, ale velmi často mění jejich potupy v pocty a pronásledování v triumf, chudobu v bohatství. Hleďte na Josefa, který byl od svých bratří prodán do otroctví a stal se vězněm. Byl povýšen na správce celého Egypta a dostalo se mu poct od těch, kteří ho pronásledovali a prodali... Jaký to rozdíl od těch, kteří Bohu neslouží. Jejich smích se stává pláčem, bohatství chudobou, moc otroctvím. A to proto, e se ženou za radostmi, bohatstvím a rozkošemi tak plnými jedu, e dříve než je donesou k ústům, je jejich srdce otráveno a oni umírají. Vlastní bohatství zakládají na zmoc ování se majetku druhých, vlastní radost na útisku bližního, vlastní rozkoš v neřestných zálibách. 2

3 A tak ty, člověče světa, odmítáš-li sloužit Bohu, je tvoje pohnutka nesrovnatelně ubožejší než jakákoliv jiná bída. Svou blaženost vkládáš do nápoje Sisarova (Sdc 4, 15-21) a zdá se ti být lahodným. Tato zdánlivá lahoda tě však uspává a tiskne k zemi. To, co hledáš s takovým zápalem a trýzní, je jako Ezauova miska čočovice, kdy výměnou za ukojení svých smyslů se vzdáváš dědictví nebe, a co horšího, sotvaže jsi uzavřel tento pochybný obchod, odcházíš s úsměvem, jako bys o nic nepřišel... Milí bratři a milé sestry v Kristu, kéž jsou i pro nás všechna tato slova zároveň varovná i povzbudivá, ať nás silou Ducha Svatého a na přímluvu sv. Jana z Boha v našem duchovním životě posunou alespoň o jeden krůček vpřed. Kázání je při zachování podstatných částí zkráceno, latinské citáty vynechány. vvm Ten člověk je úplná nula ožná i my jsme někdy použili tohoto slovního spojení, abychom vyjádřili postavení Mněkterého z našich bližních. Letos ve středu 5. března bude ovšem den, kdy by toto tvrzení mělo platit o každém z nás a navíc bychom se s ním měli ztotožnit. Každý z nás by se měl stát velkou nulou. Popeleční středa má být dnem, kdy se staneme jen takovým zbytkem. Popel je také jen zbytek. Je to, co zůstane, když dohoří oheň života. Není náhodou, že popel si sypou na tělo jogíni, zástupci náboženství Indie, k němuž je klíčem jediné slovo - pomíjejícnost. Sypání popela na hlavu bylo projevem smutku rozšířeným v oblasti Středomoří. Popel, upomínající svou lehkostí a jemností na prach země, vzbuzuje v člověku poznání jeho původu ze země a vyzývá ho k pokoře a pokání. Teolog Tertulián ve starověku doporučuje sacco et cineri incubare tj. ležet v pytli a v popelu, jako obyčej kajícnosti. Popel ovšem není jen symbolem pomíjejícnosti, ale je i očistnou látkou. Takový Izraelita, který se ve starozákonní době náhodou dotkl mrtvoly, tak se musel očistit popelem z červené krávy, smíšeným z čerstvou čistou vodou. Ve středověku vyznávali kajícníci veřejně své hříchy v rouchu posypaném popelem a tak se očišťovali. věcení popela, kterého budeme svědky po kázání při liturgii Popeleční středy, sahá hluboko Sdo prvního tisíciletí a povyšuje popel na svátostinu. Vychází z praxe veřejného pokání raného středověku. Tehdy bývali hříšníci, kteří konali veřejné pokání, na počátku postní doby symbolicky vyhnáni z chrámu obřadem, který připomínal vyhnání Adama a Evy z ráje. Na znamení pokání a touhy po obrácení byli označováni požehnaným popelem, získaným spálením větviček posvěcených o předcházející Květné neděli. Od 10. století se popelec uděloval všem věřícím. Tento obyčej měl zprvu poněkud odvážnější formu. Papež Urban II. v 11. stol. doporučuje, aby se klerikům a všem mužům sypal popel přímo na hlavu a jen ženám aby se dělal pouze kříž na čele, jak to známe dnes, se slovy: Pamatuj, že jsi prach a v prach se navrátíš. Popel nám má připomenout, že stojíme před Bohem s prázdnýma rukama. Všichni ti pánové v dlouhých černých kabátech, co vystupují ve světle kamer ze svých naleštěných limuzín, jsou na tom stejně, jako popletení dědečkové a babičky v domovech důchodců. Sami ze sebe nemají nic, jen to, co přijali od Boha. Nakonec nás všechny v ohoblovaných prknech přinesou na hřbitov. všem za tajemstvím velkých nul stojí Boží pozvání do života. Popel má být pro nás Osymbolem toho, že uniknout "nulovosti" můžeme jen tak, že budeme na straně Ohně, na straně plamenů Ducha svatého, který nás připravuje jako nové stvoření pro věčnou radost. Nejdřív se ovšem musíme stát velkou nulou a pochopit, že máme prázdné ruce. Jen tak budeme moci být o velikonocích spolu s Kristem vzkříšeni z hrobů vlastní nulovosti k novému, radostnému životu. bratr Pavel, jáhen 3

4 4

5 5

6 Četli jste už? Při osmdesátých narozeninách kněze Ladislava Simajchla mu kladl otázky jeho bývalý ministrant Petr Vrbacký, a tak vznikla knížka Vzpomínky s podtitulem - na život kněze ve dvacátém století. Když se opravoval kostel v Králově Poli, zřizovalo se jakési minimuzeum po kartuziánech.... Přitom jsem s úžasem objevoval, že minulost toho společenství mnichů nebyla jen tak ledajaká! Bylo jich přesně dvanáct jako apoštolů, a žádní povaleči. Každý odborník. Každý z nich bydlel ve svém domečku se zahrádkou, kde měl takové soukromí a klid na svou práci, že i jídlo jim dodávali zvláštním otvorem za roh, aby se nerozptylovali. Ty otvory ve zdi jsme tam jednou s velikým překvapením objevili.... Vydáno vlastním nákladem. Fryšava Autorem knížky Jako by mluvil s růží je Adalbert Ludwig Balling. Knížka má podtitul příběhy z cest a k pousmání. Balling zde říká, e Bůh nám dává na cestu životem pouze dobré vzpomínky, abychom mohli mít květiny i v zimě. Povídka V rukou léčitele vypráví o tom, jak cestoval se starým léčitelem, který jej několika hmaty zbavil bolesti. Když léčiteli sdělil své povolání, dostal od starého pána odpověď: Hned jsem si myslel, že máme oba něco společného s uzdravováním! Jen dále uzdravujte duše; a uchovejte si svůj smysl pro humor! S tím možná dokážete uzdravit i tam, kde už modlitba nepomůže! Odepsal jsem mu: Díky za uzdravující povzbuzení! Ale nezapoměňte prosím: Také modlitba pomáhá uzdravovat! A autor tvrdí, že každý příběh má tři stránky - tu mou, tu tvou a tu, která je skutečná. Knihu vydalo Karmelitánské nakladatelstvi v Kostelním Vydří v r a - Zkušenost kněze Jednou ke mně přišla mladá paní se dvěma dětmi. Chlapeček byl asi čtyřletý a děvčátko dvouleté. Paní mě požádala, abych jí vystavil jakési potvrzení. Když jsem jí papír předával, nechtěl jsem ji propustit, jak se to obyčejně dělá na úřadech: Tady máš, co jsi chtěl, a teď můžeš jít. Neznal jsem ji a chtěl jsem s ní navázat rozhovor. Jak začít? Obyčejně jsem s ženami, které ke mně přišly s dětmi, navazoval hovor asi takto: Máte s těmi dětmi hromadu práce. - To víte, že děti vyžadují mnoho práce. Takovou odpověď jsem už slyšel víckrát. Začal jsem tedy rozhovor zase slovy: Máte s těmi malými dětmi jistě hromadu práce. Paní se na mě podívala jaksi tázavě a po chvíli mi řekla: Hromadu práce? Ne, to není práce. Prací se vydělávají peníze a já s dětmi žádné peníze nevydělávám. - Její odpovědí jsem byl velice překvapen. Když to, co pro své děti děláte, nepovažujete za práci, kdo se pak o ně stará?, tázal jsem se dále. Kdo by se o ně staral? Nedala bych svoje děti za nic na světě na starost někomu jinému. Starám se o ně sama, odpověděla mi. Já sice děti nemám, ale vím, že zvláště ty malé potřebují matku ve dne v noci. Jak to děláte, že vám to nepřipadá obtížné nebo těžké, když musíte být dětem stále k dispozici?, vyptával jsem se jí. Já dělám všechno s radostí a jsem v rodin ta nejšťastnější, když vidím, jak se všichni cítí spokojení a šťastní, řekla mi. Namítl jsem jí: Dělat vždycky všechno s radostí, to není tak snadné. Někdy se té práce navalí najednou tolik, že si myslíme, že to nemůžeme zvládnout. Jindy se zase cítíme unavení a chybí nám právě ta radost a chuť k práci. Paní neodpovídala. Po chvíli mlčení jsem se jí otázal: Odkud berete tu sílu, že vám nic nepřipadá těžké a že dovedete vždycky všechno dělat s radostí? Takovou otázku ta paní zřejmě neočekávala. Zamyslela se a po chvíli mi řekla: Já jsem věřící žena a důvěřuji Kristovu zaslíbení: Kde dva nebo tři jsou shromážděni ve jménu mém, tam jsem já uprostřed nich (Mt 18, 20). A to je pravda. Každý den to zakouším, e Kristus je v naší rodin uprostřed nás. Tak jsme všichni spokojení a šťastní a rádi přineseme jeden pro druhého každou 6

7 oběť. Její odpověď se mě velice dotkla. Pochválil jsem její velikou důvěru v Kristovo zaslíbení, dal jsem jí na rozloučenou požehnání s přáním hojnosti Boží ochrany a pomoci pro budoucnost. Pak jsme se rozešli. Rozhovorem s touto ženou jsem zůstal hluboce dojat a v hloubi srdce jsem si umínil řídit se v životě jejím příkladem. Mons. A. Krchňák Co mě v poslední době zaujalo Vánoce u jen ve vzpomínkách Jsou to však vzpomínky živé a bohaté a zvláště to platí o Letovicích. Vzpomínky mají obsah duchovní a kulturní, co k Vánocům neodděliteln patří. Slavnostní bohoslužby se konaly v obou letovických chrámech, při kterých všem, kdo měli otevřené srdce, promluvilo duchovní slovo P. převora V.V. Málka a děkana P. P. Kopeckého. Skvělý kulturní doplněk slavnostních bohoslužeb zajistil Smíšený pěvecký sbor B. Martinů a komorní orchestr pod taktovkou sbormistra M. Krejsy. Letovičtí zpěváci a hudebníci vystoupili o Vánocích čtyřikrát se známou Půlnoční mší J.J. Ryby. Na vánočním koncertu obohatil vystoupení letovického sboru a orchestru sólový zpěv MUDr. Ruly Machačové a Mgr. Radka Procházky. K bohatému programu koncertu, který slovem provázela Mgr. M. Nečasová, přispěl svým vystoupením dětský pěvecký sbor ZUŠ Sluníčko a komorní sbor B. Martinů. Popáté letovický sbor zazpíval části Půlnoční mše při ekumenickém setkání v modlitebně Jednoty bratrské v Letovicích o svátku Tří králů. Zde vedl ekumenickou bohoslužbu p. děkan P. Pavel Kopecký. Ve své promluvě uvedl mnoho podnětných myšlenek pro postupné sjednocování křesťanů různých církví. Snad nejvíce mě zaujaly pádné argumenty z hlediska historie i z hlediska náboženského o skutečné existenci a působení našeho Pána Ježíše Krista. I když nám mnohým věřícím jsou tyto skutečnosti jasné, můžeme věcné argumenty kdykoliv použít při obhajobě základů naší křesťanské víry. Zaujaly mě také zbožné prosebné a děkovné modlitby některých účastníků ekumenické bohoslužby. V sobotu v závěru Týdne modliteb za jednotu křesťanů se recipročn uskutečnila ekumenická bohoslužba v našem farním chrámu sv. Prokopa. Ve vztahu katolíků ke křesťanům z jiných církví je patrný velký pokrok. Vždyť my starší si dobře pamatujeme, že před několika desítkami let nebylo možné uspořádat taková setkání, dokonce přijmout tu skutečnost, že by zástupci nekatolických církví četli čtení a evangelium z Písma sv. u ambonu v katolickém kostele, že by se společně modlili Otče náš i s dovětkem používaným u evangelíků - neboť tvá je moc i sláva na věky, či společné zpěvy i prosby. To všechno se při této bohoslužbě uskutečnilo zároveň s vystoupením pěveckého sboru Církve bratrské, který svým kvalitním duchovním zpěvem vhodně bohoslužbu obohatil. K tomuto obohacení významně přispělo duchovní slovo našeho jáhna, bratra Pavla. Malými krůčky postupně naplňujeme Ježíšova slova: Aby všichni jedno byli. - djch- Křtem byli 2. února znovuzrozeni z vody a Ducha svatého Kristýna Kolísková Adéla Lucie Kolísková Roman Jakub Menza 7

8 Viděli jste film s názvem Ecce homo kardinál? Česká televize jej uvedla ve vánočním období dokonce třikrát. Jeho obsah je zaměřen na osobnost p. kardinála Miloslava Vlka, arcibiskupa pražského, který se loni dožil 70 let. Film ukázal mládí, dobu studia, jeho cestu ke kněžství, pak pronásledování za totality, kdy pracoval jako umývač výkladních skříní, a jeho současný život. Stěžejní myšlenka, ke které se p. kardinál mnohokrát v životě vracel, byla vzata z 1. listu sv. apoštola Petra: Pokořte se tedy pod mocnou ruku Boží, aby vás povýšil v ustanovený čas. Všechnu svou starost vložte na něj, neboť mu na vás záleží (1 Petr 4, 6-7). Uvedená slova Písma si p. kardinál zvlášť uvědomil, když byl vysvěcen na kněze, jmenován biskupem a arcibiskupem, a ve Vatikánu, v aule Pavla VI. p ed sv. Otcem Janem Pavlem II., který ho jmenoval kardinálem. P. kardinál Vlk, lověk prostý a skromný, často ponížený, byl povýšen do vysoké církevní funkce. Jeho život je velkým příkladem pro nás mnohé. O tom všem tento zajímavý film vyprávěl. - djch - Mariánská pouť v Letovicích Ve čtvrtek 13. února jsme v našem městě a v naší farnosti prožívali mariánskou pouť. Farní kostel zaplnili také poutníci z okolí a z Vysočiny. Na tuto pouť jsem pozval mého přítele, papežského preláta Mons. Dr. Karla Simandla, generálního sekretáře české biskupské konference, který kázal na téma Život Panny Marie. Ve své promluvě vyzvedl některé důležité momenty z jejího života: 3. STABAT MATER Stála Matka Bolestná. Ježíš je ukřižován, všichni ve své zbabělosti utekli. Pod křížem zůstává z apoštolů pouze sv. Jan, několik věrných žen a Panna Maria. Musí vidět to hrozné divadlo, jak jejího Syna křižují a pak se mu posmívají. Teologové říkají, že když Boží Syn byl obklopen zástupy a oslavován, jeho Matka jakoby stála v pozadí. Když trpěl a umíral, stála věrně pod křížem. Máme velkou výhodu, že se můžeme v životě obracet ke vzorům, kteří trpěli před námi, pro nás a za nás. Je to náš Boží Spasitel Ježíš Kristus a jeho Matka Bolestná Panna Maria. Pobožnost křížové cesty a pátý desátek bolestného růžence nám toto všechno připomíná. Na závěr své promluvy Mons. Simandl citoval slova, která se v Bibli velmi často vyskytují Nebojte se ( Neboj se Maria, Neboj se Zachariáši ). Tato slova říká Ježíš také nám všem: Nebojte se! Rovněž Svatý Otec na začátku svého pontifikátu řekl: Nebojte se otevřít brány svého srdce Vykupiteli. Na závěr chci poděkovat mému příteli Mons. Dr. Karlu Simandlovi za všechny jeho myšlenky a také za to, e jsme spolu s vámi mohli prožít v naší farnosti krásný a požehnaný večer. P. Pavel Kopecký ČLÁNEK V NEZKRÁCENÉ PODOBĚ NAJDETE NA INTERNETU! INFORMACE Kdo by se chtěl ve dnech až zúčastnit pouti do La Saletty a Lourd, může se přihlásit na faře (pojede i P. Pavel Kopecký) nebo u pana Němce, Jevíčská 2, tel Cena pouti činí 5890,- Kč, doporučená výměna 50. Popeleční středou začíná postní doba. Pobožnost křížové cesty pro děti ve farním kostele začíná každou středu v 17,30. Křížové cesty v klášterním kostele budou vždy v úterý a v pátek od 17 hodin, v neděli od 18 hodin. Letovické farní stránky včetně aktuálního čísla farního časopisu Hledání na Internetu najdete na adrese nebo pomocí odkazů z Elektronická adresa na farní úřad je Další číslo Hledání vyjde , redakční rada bude v pátek v 19 hodin na fa e. HLEDÁNÍ - list letovické farnosti - březen 2003 Vydává: Římskokatolický farní úřad Letovice. Zodpovídá redakční rada. Kontaktní adresa: Anna Hrubá, Komenského 29, Letovice, tel ZDARMA 8

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Slavnost Narození Páně 25. prosince (vigilie, v den slavnosti) V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jednorozeného Syna, abychom měli život skrze něho. S touto vírou se modleme

Více

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ (pro soukromou pobožnost) 1.den Modleme se za celé lidstvo Nejmilosrdnější Ježíši, jehož vlastností je slitování a odpuštění, nehleď na naše hříchy, ale na důvěru, kterou

Více

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE KRISTŮV RŮŽENEC 1 UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE Bůh každého z nás volá a vede. Každý na toto volání odpovídá podle rozhodnutí svého srdce v osobním projevu své modlitby. Křesťanství zná tři výrazové

Více

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Název: KŘESŤANSTVÍ Autor: Horáková Ladislava Předmět: Dějepis Třída: 6.ročník Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Ověření: 10.5. a 16.5.2012 v 6.A a 6.B Metodické poznámky: prezentace je určena pro 6. ročník

Více

Farní zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov

Farní zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov Farní zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov ŘÍJEN 2011 Modlíte se roztržitě? Pak hlavu vzhůru! I umět řídit vyžaduje čas a praxi Pokud máte s modlením stejné zkušenosti jako já, pak hlavu vzhůru, mám pro

Více

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY Svatební obřad bude beze mše svaté tzv. oddavky. Jelikož jeden z vás je nepokřtěný, vaše manželství, které uzavřete, bude sice církevně-kanonické, avšak nebude svátostné.

Více

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká:

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Primice P. Jakuba Vavrečky 12. července 2014 5 EUCHARISTICKÁ MODLITBA Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Děkujeme ti, svatý Otče, a vyznáváme, že jsi veliký a žes všechna svá díla učinil v moudrosti

Více

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI.

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Apoštol Ježíše Krista: promluvy o svatém Pavlovi. V Kostelním Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2009. 139 s. Jazyk originálu: Benedetto XVI, In cammino sotto la guida

Více

OBSAH MODLITEB. I. Krátké modlitby. 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících.

OBSAH MODLITEB. I. Krátké modlitby. 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících. OBSAH MODLITEB I. Krátké modlitby 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících. 4. Modlitba pro nevěřící při Varování I. 5. Modlitba pro nevěřící při Varování

Více

Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné

Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné 17. prosince 2013 Úterý před Štědrým dnem 15 00 Vánoční SVATOST SMÍŘENÍ (zpověď) 23. prosince 2013 Pondělí před Štědrým dnem 14 30 15 30 Betlémské světlo 16

Více

KONFERENCE Poznámky pro účastníky

KONFERENCE Poznámky pro účastníky PROZKOUMEJTE velké životní otázky KONFERENCE pro účastníky Brno, Česká republika 13. 14. ledna 2012 SETKÁNÍ 1 Vize pro službu mladým lidem SETKÁNÍ 2 Co je Alfa pro mládež? Kurz Alfa pro mládež představuje

Více

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30.

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30. Markéta 8/2007 Občasník římskokatolické farnosti u kostela sv. Markéty ve Zhoři www.farnost-zhor.unas.cz mobil: 776 887 907 nebo 775 348 346 tel. (fara u sv. Jakuba v Jihlavě): 567 303 142 e-mail: mikulas.selvek@seznam.cz

Více

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU...

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... MODLI SE ZA SVOU SMRT TO NEJTĚŽŠÍ JE SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... Dag Hammarskjöld (1905-1961) švédský spisovatel a diplomat, generální tajemník

Více

Novéna k Panně Marii Lurdské

Novéna k Panně Marii Lurdské Novéna k Panně Marii Lurdské Ať by byla naše situace mnohdy i beznadějná, touto novénou vždy získáme zvláštní milosti, které nám přinesou klid a posilu. Je však důležité, abychom si uvědomili, že její

Více

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 17:00 17:00 Bochoř 8:00 Troubky 14:00 Troubky 20:00-21:00 10:00 Troubky

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 17:00 17:00 Bochoř 8:00 Troubky 14:00 Troubky 20:00-21:00 10:00 Troubky , Dědina 113/41, PSČ. 751 02 / mobil. 731 402 070 5.10. 6.10. 7.10. 8.10. 9.10. 10.10. 11.10. 12.10. 27. NEDĚLE 27. týdne Památka sv. Panny Marie Růžencové 27. týdne 27. týdne 27. týdne Sobotní památka

Více

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA POSTNÍ DOBA Popeleční středa je výjimečný den. Den usebranosti a reflexe. Vydáváme se v něm totiž na cestu postní dobou, která se vyznačuje nasloucháním Božímu slovu, modlitbou a pokáním. ČLOVĚK BYL STVOŘEN,

Více

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33 Křesťanství 2 M g r. A L E N A B E N D O V Á, 2 0 1 2 Podoby náboženství 1. Katolicismus - nejrozšířenější skupinou v křesťanství. V nejširším smyslu slova sem patří všechny církve, které si nárokují všeobecnost,

Více

Epištola Židům. část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3)

Epištola Židům. část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3) Epištola Židům část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3) Podklady: Nedělní kázání: 19. 07. 2015 Téma: Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš. Použit: Český studijní překlad Bible Sloužil:

Více

Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13. Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh

Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13. Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13 Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh nás miluje takové, jací jsme. Je mnoho projevů modliteb, podstatné je, aby byly v upřímnosti.

Více

Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha.

Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha. 1 KNÍŽKA MODLITEB Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha. 8 Srdce Ježíšovo a Mariino 9 Modlitba

Více

2. třída - Poznáváme Boží lásku

2. třída - Poznáváme Boží lásku 2. třída - Poznáváme Boží lásku Vazba učiva 2. ročníku na klíčové kompetence: Kompetence k učení V tematickém celku věnovaném stvoření a počátkům dějin spásy žáci získávají základy lidského a křesťanského

Více

3. Boží přikázání: POMNI, ABYS DEN SVATEČNÍ SVĚTIL

3. Boží přikázání: POMNI, ABYS DEN SVATEČNÍ SVĚTIL 3. Boží přikázání: POMNI, ABYS DEN SVATEČNÍ SVĚTIL Ve třetím Božím přikázání nám Pán Bůh ukládá, abychom jeden den v týdnu zvláštním způsobem zasvětili jemu. Všichni lidé na světě za všech dob měli jeden

Více

Informace ke slavení

Informace ke slavení Informace ke slavení Čtyři oltáře jsou inspirovány čtyřmi oblastmi, o nichž se ve farnostech také konají katecheze. Podle místních podmínek je možné použít všechna čtyři zastavení, nebo z nich vybrat jen

Více

11 / 2013 ROČNIK XVII.

11 / 2013 ROČNIK XVII. MARTiNOViNy 11 / 2013 ROČNIK XVII. FARNOST SV. MARTINA PRAHA - ŘEPY...učte se ode mě, neboť jsem tichý a pokorný srdcem. Mt 11,29 KŘÍŽ STROM ŽIVOTA Listopad je měsíc, který začínáme slavením všech svatých

Více

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI PROČ A JAK SE MODLIT KŘÍŽOVOU CESTU? (zpracováno podle Vojtěcha Kodeta) MÁME JISTOTU, ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI Již dva tisíce let nás posiluje jistota víry, že na život nejsme sami. Těsně před svým návratem

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632

Více

I: Astronomicky a meteorologicky

I: Astronomicky a meteorologicky Rok spásy 2014 po Kristu ve farnosti Moutnice anno salutis bis millesimo quarto decimo post Christum natum parochiae moutniensis Přehled roku spásy MMXIV v moutnické farnosti, 31.12. 2014 I: Astronomicky

Více

Ženy v korintském sboru

Ženy v korintském sboru Ženy v korintském sboru 1. Ježíši krásný, panovníku jasný, Boží i lidský synu, tebe milovat a oslavovat žádám každou hodinu. 2. Krásné jsou kraje, pole, luhy, háje, zavítá-li jarní čas: nad vše vezdejší

Více

Obsah. Bez přestání se modlete 5

Obsah. Bez přestání se modlete 5 Obsah Bez přestání se modlete 5 MODLITBA ŽALMY 7 Blaze tomu, kdo nechodí, jak mu radí bezbožní 8 Vyslechni mě, když volám 9 Hospodin je můj pastýř, nic nepostrádám 10 Jen v Bohu odpočívá má duše 11 Bože,

Více

Křesťanství. Dan Hammer 397876

Křesťanství. Dan Hammer 397876 Křesťanství Dan Hammer 397876 Andrea Kristinová 397719 Martina Veselá 386134 Základní údaje křesťanství je nejrozšířenější náboženský směr, v současnosti 1 200 milionů vyznavačů slovo křesťanství pochází

Více

Neděle 02.08.2015. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16

Neděle 02.08.2015. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16 Neděle 02.08.2015 Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16 Úvodní slovo Zjevení 7,9-17 Zj 7,9-10 Potom jsem uviděl, a hle, veliký zástup, který nikdo nemohl spočítat, ze všech národů, kmenů,

Více

PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým)

PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým) PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým) ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ: 1. Pastorační rada (PR) je poradním a pracovním orgánem faráře, administrátora farnosti (kán.517 1 Kodexu

Více

Vzdělávání kazatelů a vedoucích

Vzdělávání kazatelů a vedoucích Vzdělávání kazatelů a vedoucích vzdělávání a přípravě vedoucích pracovníků. V roce 2011 požádal biskup Bernard Oringa naši církev o pomoc při Letos v létě oslavil Jižní Súdán první rok své svobodné existence.

Více

Prezentace akcí 2014 2015 WWW.BRNO.SIGNALY.CZ

Prezentace akcí 2014 2015 WWW.BRNO.SIGNALY.CZ Prezentace akcí 2014 2015 Kefasfest 27. 29. 6. 2014 - P. Bende a P. Helan. Žamboši, SBM a další -Prostor pro hudbu, divadlo a kulturu - www.kefasfest.cz Expedice Albánie země orlů 20. 31. 7. 2014 - Pokud

Více

XXX. NEÚNAVNÁ MODLITBA

XXX. NEÚNAVNÁ MODLITBA XXX. NEÚNAVNÁ MODLITBA Škola duchovního života Písmo svaté: Stále se radujte, bez přestání se modlete. Ve všech životních podmínkách děkujte Bohu. Tak to Bůh po Vás chce v Kristu Ježíši. (1Sol 5, 16-18)

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Chv_III/2_04_05. Mgr. Martin Chovanec. Raný středověk. prezentace

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Chv_III/2_04_05. Mgr. Martin Chovanec. Raný středověk. prezentace Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Písek Pracovní list DUMu v rámci projektu Evropské peníze pro Obchodní akademii Písek", reg. č. CZ.1.07/1.5.00/34.0301 Číslo a název

Více

CO JSME PRO VÁS PŘIPRAVILI:

CO JSME PRO VÁS PŘIPRAVILI: !!POSTNÍ SPECIÁL!! soutěž CO JSME PRO VÁS PŘIPRAVILI: strana 1 osmisměrka strana 2 životopis o svaté Marii Magdalské strana 3 mše svatá část 1. pokračování strana 4, 5 připravme se na následující mše svaté

Více

Jak se modlit za nevěřícího manžela

Jak se modlit za nevěřícího manžela Jak se modlit za nevěřícího manžela Mo Tizzardová Poděkování Z celého srdce děkuji Jan Hodgeové, která se stala mou přítelkyní, pomohla mi uvědomit si, jak moc mě Bůh miluje, a stála při mně a modlila

Více

Pamatuj, člověče, že jsi prach a v prach se navrátíš. (z liturgie Popeleční středy)

Pamatuj, člověče, že jsi prach a v prach se navrátíš. (z liturgie Popeleční středy) Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve únor 2012 6. ročník / 2. číslo Pamatuj, člověče, že jsi prach a v prach se navrátíš. (z liturgie Popeleční středy) Slovo úvodem Milé sestry, milí bratři,

Více

Vysokoškolské katolické hnutí Brno. Martin Hájíček, Bc. Lenka Budková, Bc. Zdeněk Moravec

Vysokoškolské katolické hnutí Brno. Martin Hájíček, Bc. Lenka Budková, Bc. Zdeněk Moravec Vysokoškolské katolické hnutí Brno Martin Hájíček, Bc. Lenka Budková, Bc. Zdeněk Moravec Vysokoškolské katolické hnutí Brno občanské sdružení pastorace VŠ studentů organizace vzdělávacích, kulturních,

Více

Vedení pastoračního rozhovoru s nemocnými. ThLic. Michal Umlauf CMTF UP Olomouc Maltézská pomoc, o. p. s.

Vedení pastoračního rozhovoru s nemocnými. ThLic. Michal Umlauf CMTF UP Olomouc Maltézská pomoc, o. p. s. Vedení pastoračního rozhovoru s nemocnými ThLic. Michal Umlauf CMTF UP Olomouc Maltézská pomoc, o. p. s. Radost a naděje, smutek a úzkost lidí naší doby, zvláště chudých a všech, kteří nějak trpí, je i

Více

Soused konečně otevřel dveře a řekl, aby byl zticha a nebudil mu děti: Dám ti třeba i dva chleby, jen rychle zase jdi!

Soused konečně otevřel dveře a řekl, aby byl zticha a nebudil mu děti: Dám ti třeba i dva chleby, jen rychle zase jdi! JEŽÍŠ UČITEL Když začal Ježíš kázat, učil lidi, co mají dělat, aby byli dobří, a aby jim za to Pán Bůh žehnal. Říkal lidem: Máte v nebi dobrého Otce. Mějte ho rádi a takto se k němu modlete: Otče náš,

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Vánoční kvíz prověřuje všeobecné znalosti žáků.

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Vánoční kvíz prověřuje všeobecné znalosti žáků. Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0514 Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast České svátky, vy_32_inovace_ma_36_17 Autor Mgr. Kateřina

Více

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 LABEM BIBLICKÉ SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ ÚSTÍ NAD NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 Spasní na poslední chvíli 32 Spolu s ním byli vedeni na smrt ještě dva zločinci. 33 Když přišli na místo, které

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Velikonoční kvíz ověřuje znalosti z prezentace o Velikonocích.

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Velikonoční kvíz ověřuje znalosti z prezentace o Velikonocích. Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0514 Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast České svátky, vy_32_inovace_ma_36_19 Autor Mgr. Kateřina

Více

V Á N E K. Ztráta svátosti pokání

V Á N E K. Ztráta svátosti pokání Ročník 09, číslo 10, 1.12.2013 Zpravodaj farnosti Protivanov V Á N E K Ztráta svátosti pokání Nedávno jsem četl pěknou studii od kardinála Joachima Meisnera, arcibiskupa z Kolína, který se zamýšlel, proč

Více

CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA

CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA úvodní stránka strana - 1 - CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA NĚKTERÁ PROROCTVÍ A NĚKTERÉ OBRAZY se zdůrazněním toho: kým je co pro nás vykonal a co z toho pro nás vyplývá použit... ekumenický a kralický

Více

přírodní (kmenové) náboženství šamana

přírodní (kmenové) náboženství šamana Světová náboženství Úvod již pravěcí lidé uctívali přírodní živly, zvířata i totemy jako božstva dodnes žijí ve světě kmeny, které vyznávají přírodní (kmenové) náboženství (důležitá postava šamana) náboženství

Více

Základní škola T. G. Masaryka, Studénka, ul. 2. května 500, okres Nový Jičín. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost

Základní škola T. G. Masaryka, Studénka, ul. 2. května 500, okres Nový Jičín. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Základní škola T. G. Masaryka, Studénka, ul. 2. května 500, okres Nový Jičín Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.1489 Autor: Milan Stiller Označení vzdělávacího materiálu: VY_32_INOVACE_CASPO.9.12 Vzdělávací

Více

CO JSME PRO VÁS PŘIPRAVILI:

CO JSME PRO VÁS PŘIPRAVILI: !DÁREK! CO JSME PRO VÁS PŘIPRAVILI: soutěžní osmisměrka svaté celebrity životopis o svatém Františku z Pauly mše svatá liturgický rok připravme se na následují mše svaté křížovka, vtípek komiks na pokračování

Více

Bůh je pro nás tajemstvím.

Bůh je pro nás tajemstvím. Vážení a milí poutníci, poutní místo Křemešník patří už dlouhá staletí mezi vyhledávaná poutní místa naší vlasti. Stejně jako v minulosti tak i dnes zde lidé nacházejí ten zvláštní pocit něčeho tajemného,

Více

Je někdo z vás nemocen?

Je někdo z vás nemocen? Štěpán Rucki Je někdo z vás nemocen? Křesťanský pohled na zdraví, nemoc a uzdravení Co je to plné zdraví? Je nemoc následkem hříchu? Má nemoc a utrpení smysl? Uzdravení Boží mocí Zázračná uzdravení dnes?

Více

Téma: NERVY V KÝBLU. Téma: JE TO NA TOBĚ (UMÍME SE ROZHODOVAT?) Téma: JE TŘEBA BÝT IN? (aneb CO SE SVÝM VZHLEDEM?)

Téma: NERVY V KÝBLU. Téma: JE TO NA TOBĚ (UMÍME SE ROZHODOVAT?) Téma: JE TŘEBA BÝT IN? (aneb CO SE SVÝM VZHLEDEM?) Téma: NERVY V KÝBLU úvaha na biblický text Filipským 4, 6-7 Jak mi Bůh dal sílu překonat těžkou situaci (strach)? Proč prožíváme strach (úzkost) a jak s tím bojovat? Izaiáš 43, 1-2 1) Strach a obavy jsou

Více

Úvod ke Křestním obřadům Křest malých dětí

Úvod ke Křestním obřadům Křest malých dětí Úvod ke Křestním obřadům Křest malých dětí Latinsky: Ordo Baptismi parvulorum, editio typica 1969; editio typica altera 1973; nova reimpressio; nova impressio 2003. Česky: Křestní obřady (křest malých

Více

Tabulace učebního plánu

Tabulace učebního plánu Tabulace učebního plánu Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : Náboženství Ročník: Prima Očekávané školní výstupy (kompetence) Učivo (osnovy) Přesahy a vazby (mezipředmětové vztahy, průřezová témata)

Více

ÚKON ZASVĚCENÍ NEPOSKVRNĚNÉMU SRDCI PANNY MARIE

ÚKON ZASVĚCENÍ NEPOSKVRNĚNÉMU SRDCI PANNY MARIE ÚKON ZASVĚCENÍ NEPOSKVRNĚNÉMU SRDCI PANNY MARIE pro kněze Mariánského kněžského hnutí Panno Maria Fatimská, Matko milosrdenství, Královno nebe a země, Útočiště hříšníků, my, kteří patříme k Mariánskému

Více

Pořad bohoslužeb. ve farním kostele sv. Petra a Pavla ve Žďárci. Dny Čas Svátky a úmysly mše svaté Pozn. datum Neděle. Pondělí 29.12. Úterý 30.12.

Pořad bohoslužeb. ve farním kostele sv. Petra a Pavla ve Žďárci. Dny Čas Svátky a úmysly mše svaté Pozn. datum Neděle. Pondělí 29.12. Úterý 30.12. Svátek sv. Rodiny Ježíše, Marie a Josefa 28.12. 10:45 Za Jaroslava Melichara a syna 29.12. 30.12. 31.12. Slavnost Matky Boží, Panny Marie 1.1. 10:45 Za živou a zemřelou rodinu Jakešovu a duše v očistci

Více

MNOH HLASU JEDNA VI RA. Felix Porsch ---

MNOH HLASU JEDNA VI RA. Felix Porsch --- MNOH HLASU Felix Porsch JEDNA --- VI RA ZVON ČESKÉ KATOLICKÉ NAKLADATELSTVí PRAHA 1993 OBSAH Předmluval5 POVELlKONOČNÍ NOVÝ ZAČÁTEK: PRVNÍ SVĚDECTVÍ VÍRY O KRISTU Místo vzniku novozákonních knih: křesťanské

Více

Několik informací ke křtu dítěte

Několik informací ke křtu dítěte Několik informací ke křtu dítěte Církev dostala poslání hlásat evangelium a křtít. Proto již od počátku křtila nejen dospělé, nýbrž i děti. V pochopení slov Páně: Nenarodí-li se kdo znovu z vody a Ducha

Více

ADVENT 2012. Bůh přichází ke mně já přicházím k Bohu. 2. neděle adventní/část 1

ADVENT 2012. Bůh přichází ke mně já přicházím k Bohu. 2. neděle adventní/část 1 ADVENT 2012 Bůh přichází ke mně já přicházím k Bohu 2. neděle adventní/část 1 1. čtení (Baruch 5,1-9) Svlékni ze sebe, Jeruzaléme, roucho své žalosti a soužení a oblékni se v ozdobu věčné slávy, kterou

Více

Nejdi do pekla. Mladá korejská umělkyně vzata do pekla www.divinerevelations.info/pit

Nejdi do pekla. Mladá korejská umělkyně vzata do pekla www.divinerevelations.info/pit Nejdi do pekla Mladá korejská umělkyně vzata do pekla www.divinerevelations.info/pit V roce 2009 byla, mladá Korejská umělkyně, která se účastnila celonočního modlitebního setkání navštívena Ježíšem Kristem.

Více

MONOTEISTICKÁ NÁBOŽENSTVÍ

MONOTEISTICKÁ NÁBOŽENSTVÍ Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 MONOTEISTICKÁ

Více

Anděl Páně - Angelus Domini

Anděl Páně - Angelus Domini Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. Pane, děkujeme ti za naše společenství, kde můžeme prožívat chvíle společně. Děkujeme ti, že jsme se mohli znovu sejít. Ať sestoupí Duch Svatý mezi nás a obklopuje

Více

např. židovský pesach -> kř. velikonoce; den slunce -> kř. neděle; svátek zimního slunovratu -> vánoce; šavuot -> letnice

např. židovský pesach -> kř. velikonoce; den slunce -> kř. neděle; svátek zimního slunovratu -> vánoce; šavuot -> letnice Křesťanské svátky a církevní rok V obecném smyslu jsou křesťanské svátky dny, v nichž se na rozdíl od všedních dnů prokazuje zvláštní úcta k Bohu 1. svátek - neděle Každý křesťanský svátek připomíná různé

Více

Kostelníček. Kostel v roce 1983. Zasedání farní rady dne 20. 6. 2014. Přítomni:

Kostelníček. Kostel v roce 1983. Zasedání farní rady dne 20. 6. 2014. Přítomni: Zasedání farní rady dne 20. 6. 2014 Přítomni: O. Jacek, Vladimír Prečan, Martin Lovecký, Gabriela Winklerová, Lenka Příborská Program: 1. Cyrilometodějská pouť 5. 7. 2014 - příprava podia, příprava mše

Více

Společný zpravodaj farnosti Újezd a Horní Lhota. Vydává farní úřad pro potřebu svých farníků. KDY JSOU VÁNOCE?

Společný zpravodaj farnosti Újezd a Horní Lhota. Vydává farní úřad pro potřebu svých farníků. KDY JSOU VÁNOCE? ROČNÍK: IV Vánoční číslo 2010 č. 12 Společný zpravodaj farnosti Újezd a Horní Lhota. Vydává farní úřad pro potřebu svých farníků. KDY JSOU VÁNOCE? Když se ráno probudíš s přáním milovat Boha a s ním milovat

Více

Novéna ke sv. Terezii z Avily. panně, řeholnici a učitelce církve

Novéna ke sv. Terezii z Avily. panně, řeholnici a učitelce církve Novéna ke sv. Terezii z Avily panně, řeholnici a učitelce církve Svatá Terezie se narodila 28. března 1515 ve španělské Avile. Matka jí zemřela v pouhých čtrnácti letech, a tak ji vychovával její zbožný

Více

Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě

Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě Dokument Papežské rady pro laiky Marta Hošťálková, nemocniční kaplan ve FNOL Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě vznik v r. 1999:

Více

ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE. Strašnice Středa 3.dubna 2013

ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE. Strašnice Středa 3.dubna 2013 ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE Strašnice Středa 3.dubna 2013 Univerzální vlastnosti lidstva VE VŠECH KULTURÁCH V KAŽDÉM ČLOVĚKU Touha po životě Obava z budoucna Strach ze smrti Tajemno co je po smrti? Je nějaká

Více

Otevřené brány. Vážení spoluobčané,

Otevřené brány. Vážení spoluobčané, Vážení spoluobčané, přinášíme Vám desáté a poslední číslo Obecního zpravodaje v letošním roce. Advent jsme zahájili akcí Rozvěcování vánočního stromku. Tato akce se konala 29. 11. 2014 a nutno podotknout,

Více

Slovo Boží přišlo k prorokovi Williamu Marrionu Branhamovi. Ježíš Kristus je Bůh

Slovo Boží přišlo k prorokovi Williamu Marrionu Branhamovi. Ježíš Kristus je Bůh Slovo Boží přišlo k prorokovi Williamu Marrionu Branhamovi Ježíš Kristus je Bůh Slovo Boží přišlo k prorokovi Williamu Marrionu Branhamovi Ježíš Kristus je Bůh No, a to je to zjevení Ježíš Kristus je Bůh.

Více

POZVÁNÍ. P. Jan Maria Vianney Pavel HANÁČEK O.Carm.

POZVÁNÍ. P. Jan Maria Vianney Pavel HANÁČEK O.Carm. Všechno je milost. sv. Terezie z Lisieux POZVÁNÍ k modlitbě a mši sv. za nová duchovní povolání v podvečer svátku sv. Terezie z Lisieux 30.9. 2013 v 18.00 v Kostelním Vydří, při níž složím VĚČNÉ SLIBY

Více

SBOROVÝ ADVENTNÍ A VÁNOČNÍ DOPIS - 2014

SBOROVÝ ADVENTNÍ A VÁNOČNÍ DOPIS - 2014 FARNÍ SBOR ČESKOBRATRSKÉ CÍRKVE EVANGELICKÉ V TŘEBÍČI B r á f o v a 3 3, 6 7 4 0 1 T ř e b í č Tel.: 568 841 068 trebic@evangnet.cz www.trebic.evangnet.cz SBOROVÝ ADVENTNÍ A VÁNOČNÍ DOPIS - 2014 Milí bratři

Více

rozplynul a radost rostla. Při uvádění do kontemplativní

rozplynul a radost rostla. Při uvádění do kontemplativní ÚVOD V lidském životě existují okamžiky kontemplace. Během nich zazáří něco, nač člověk vlastně celou dobu čekal. Dávají tušit, že život nám může nabídnout víc než to, co prožíváme v šedé každodennosti.

Více

Ohlášky 25.12.2014. 294, 297, 299 a dechová hudba Liptalanka pod vedením Jaroslava Hrušky a pěvecký sbor pod vedením Hany Vaculíkové.

Ohlášky 25.12.2014. 294, 297, 299 a dechová hudba Liptalanka pod vedením Jaroslava Hrušky a pěvecký sbor pod vedením Hany Vaculíkové. Ohlášky 25.12.2014 Kázání (čtení) : Písně: Varhany: s. f. Mária Jenčová 294, 297, 299 a dechová hudba Liptalanka pod vedením Jaroslava Hrušky a pěvecký sbor pod vedením Hany Vaculíkové br. Josef Londa.

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) 7. ročník základní

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Dějepis Sada:

Více

02/2014. Slovo víry. A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8

02/2014. Slovo víry. A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8 02/2014 Slovo víry A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8 Právě máte v rukou další číslo netradičního, slovem, duchem a mocí nabitého, internetového časopisu, na jehož tvorbě se můžete podílet

Více

Kdyby svět byl dokonalý, žádné omluvy bychom nepotřebovali, protože však dokonalý není, bez omluv se neobejdeme. Kdy je potřeba mluvit o omluvě?

Kdyby svět byl dokonalý, žádné omluvy bychom nepotřebovali, protože však dokonalý není, bez omluv se neobejdeme. Kdy je potřeba mluvit o omluvě? Kdyby svět byl dokonalý, žádné omluvy bychom nepotřebovali, protože však dokonalý není, bez omluv se neobejdeme. Kdy je potřeba mluvit o omluvě? Za napětím v manželství bývá často neochota se omluvit.

Více

ITALSKÉ DOLOMITY. pastorační dům Velehrad. 13. 20. června 2015. Milí přátelé!

ITALSKÉ DOLOMITY. pastorační dům Velehrad. 13. 20. června 2015. Milí přátelé! Motto: Když hory vyprávějí, moudrý člověk mlčí ITALSKÉ DOLOMITY pastorační dům Velehrad 13. 20. června 2015 Nechat vyslovit své srdce, které se nezáludně k citům přizná, poodhaluje tajemství vzniku vděčnosti,

Více

Farní časopis farností Vlachovo Březí, Dub, Předslavice

Farní časopis farností Vlachovo Březí, Dub, Předslavice Fiat Farní časopis farností Vlachovo Březí, Dub, Předslavice ADVENT Bděle jednat znamená porozumět, uctivě se k někomu či něčemu chovat. Bdělost souvisí s probuzením. Kdo bděle pozoruje svůj dech, kdo

Více

DVĚ BIBLICKÉ LEKCE O DUCHU SVATÉM

DVĚ BIBLICKÉ LEKCE O DUCHU SVATÉM DVĚ BIBLICKÉ LEKCE O DUCHU SVATÉM Radka Josková 1. LEKCE JAN 7,38 CÍL: vzbudit žížeň po Duchu svatém, touhu, otevřít srdce TÉMA: voda v přírodě a jak je to bez ní, voda v Bibli, Boží zaslíbení VĚK: předškolní

Více

Bible pro děti. představuje. První Velikonoce

Bible pro děti. představuje. První Velikonoce Bible pro děti představuje První Velikonoce Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Janie Forest Upravili: Lyn Doerksen Přeložila: Jana Jersakova Vydala: Bible for Children www.m1914.org BFC PO Box 3 Winnipeg,

Více

neposlušnost porušenost Smrt (Satan) vládne od Adama i nad těmi, kdo hřeší jiným způsobem než Adam. (Řím. 5,14)

neposlušnost porušenost Smrt (Satan) vládne od Adama i nad těmi, kdo hřeší jiným způsobem než Adam. (Řím. 5,14) 3 PLÁN ZÁCHRANY 1 EVANGELIUM V předcházejícím oddíle jsem se pokusil vysvětlit dvojí povahu hříchu, neposlušnost a porušenost. Vysvětlil jsem, že Bůh stvořil člověka obdařeného svobodnou vůlí, která umožnila

Více

Dotazník pro české starokatolíky

Dotazník pro české starokatolíky Milé sestry, milí bratři, Dotazník pro české starokatolíky tento dotazník slouží ke zmapování potřeb a přání českých starokatolíků a dále ke zjištění nedostatků a problémů, které věřící ve své církvi pociťují.

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 5. ročník / 1. číslo

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 5. ročník / 1. číslo Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve leden 2010 5. ročník / 1. číslo Slovo úvodem Milí sourozenci v Kristu, vánoční doba, nejkratší v liturgickém roce, končí svátkem Křtu Páně. Setkáváme

Více

Klasické náměty ve výtvarném umění

Klasické náměty ve výtvarném umění Narození Ježíše Krista VV-1 Náměty DUM č. 3 tercie osmiletého studia Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Gymnázium Sušice - Brána vzdělávání II Mgr. B. Skrbková Gymnázium Sušice Narození Ježíše

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve říjen 2009 3. ročník /10. číslo Děkujeme, ti Bože, náš Otče, za plody naší práce a za úrodu tohoto roku. Děkujeme Ti za to, že ve své dobrotě zachováváš

Více

KONSTANTIN A METODĚJ

KONSTANTIN A METODĚJ VY_32_INOVACE_05_Konstantin a Metoděj KONSTANTIN A METODĚJ Použité zdroje : PhDr. Harna Josef, CSc. a kolektiv: Vlastivěda Obrazy ze starších českých dějin, Alter 1996 http://www.filaso.cz/katalog-znamky/889/1969-archeologicke-objevy-na-morave-a-na-slovensku

Více

Vánoční dopis 2013. Goliáš oloupen. Členům a přátelům evangelického sboru v Třebenicích

Vánoční dopis 2013. Goliáš oloupen. Členům a přátelům evangelického sboru v Třebenicích Vánoční dopis 2013 Členům a přátelům evangelického sboru v Třebenicích Goliáš oloupen Dnes se vám narodil Spasitel, Kristus Pán, v městě Davidově. (Lk 2,11) Ve čtvrté sloce známé vánoční písně Narodil

Více

Děkanát Veselí nad Moravou

Děkanát Veselí nad Moravou Děkanát Veselí nad Moravou Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013 Drazí mladí, Duch svatý dnes nadále v Církvi mocně působí, a jeho plody jsou hojné do té míry, do jaké jsme ochotni otevřít se jeho obnovující

Více

FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ. Zpravodaj. Doba postní 01/2014

FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ. Zpravodaj. Doba postní 01/2014 FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ Zpravodaj Doba postní 01/2014 Úvodní slovo Na druhý poslech Dobrovolný příspěvek na tisk 10Kč Milí farníci, počátek doby postní je čas, jak novým způsobem uchopit svůj život.

Více

Zivot Pána Ježíše. podle evangeliamatouše, Marka, Lukáše a Jana. Príbeh zacínájeho narozením v malém meste Betléme.

Zivot Pána Ježíše. podle evangeliamatouše, Marka, Lukáše a Jana. Príbeh zacínájeho narozením v malém meste Betléme. b v Zivot Pána Ježíše podle evangeliamatouše, Marka, Lukáše a Jana. [ Príbeh zacínájeho narozením v malém meste Betléme. @ 1987 David C. Cook Publishing Co., Elgin,II 60120 rv L Josef a Marie milovali

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) 7. ročník základní

Více

Bible z řeckého výrazu /τὰ βιβλíα -ta biblia/ neboli knihy,svitky. Papýrusové svitky se vyráběly ve starověkém fénickém městě. zvaném Byblos,které se

Bible z řeckého výrazu /τὰ βιβλíα -ta biblia/ neboli knihy,svitky. Papýrusové svitky se vyráběly ve starověkém fénickém městě. zvaném Byblos,které se BIBLE Bible z řeckého výrazu /τὰ βιβλíα -ta biblia/ neboli knihy,svitky. Papýrusové svitky se vyráběly ve starověkém fénickém městě. zvaném Byblos,které se na tuto výrobu specializovalo. Další označení

Více

OHLÉDNUTÍ ZA VÁNOCEMI V MODŘICÍCH V ROCE 2014

OHLÉDNUTÍ ZA VÁNOCEMI V MODŘICÍCH V ROCE 2014 OHLÉDNUTÍ ZA VÁNOCEMI V MODŘICÍCH V ROCE 2014 Vánoce jsou po Velikonocích druhým nejvýznamnějším křesťanským svátkem. Předchází jim čtyřtýdenní doba adventu naplněná radostným očekáváním narození Spasitele.

Více

Věk v letech. Pohlaví. Jak dlouho jste členem/členkou starokatolické církve (v letech)? Věk v letech. Statistics

Věk v letech. Pohlaví. Jak dlouho jste členem/členkou starokatolické církve (v letech)? Věk v letech. Statistics Věk v letech Statistics Věk v letech N Mean Median 12 18 43,15 38,5 6 5 4 3 Věk v letech 2 1 16 21 25 28 31 34 38 42 45 5 55 59 62 65 68 74 78 Věk v letech Pohlaví muž žena pohlaví Frequency 62 51,7 51,7

Více

Slovo kněze 03/2014. P. Zdzislaw. Nám. Dr. Tyrše 64, 257 65 Čechtice. tel.: 317 853 317 e-mail: rkfcechtice@centrum.cz

Slovo kněze 03/2014. P. Zdzislaw. Nám. Dr. Tyrše 64, 257 65 Čechtice. tel.: 317 853 317 e-mail: rkfcechtice@centrum.cz Slovo kněze 19. března oslavujeme v liturgii slavnost sv. Josefa. Je to příležitost, abychom rozněcovali svou úctu k němu a utíkali se pod jeho ochranu. Pokorný tesař z Nazareta převyšuje milostí a blažeností

Více

Církev a internetové společenské sítě

Církev a internetové společenské sítě Církev a internetové společenské sítě Téměř před 20 lety jsem zahlédl reklamu na mobilní telefony s nápisem: Důležité jsou vztahy, vše ostatní je technika. Myslím, že by to mohla být vůdčí myšlenka vašeho

Více

TÝDEN MODLITEB ZA MLÁDEŽ

TÝDEN MODLITEB ZA MLÁDEŽ TÝDEN MODLITEB ZA MLÁDEŽ 22. 29. března 2015 Úvodní slovo Drazí přátelé, v postním období vyhlížíme horizonty naděje řečeno slovy papeže Františka které nám tento čas s velkou naléhavostí připomíná. Nejsme

Více